Page 1

De Stedelijke Basisschool

… waar iedereen thuis is

Hallo S.B.O. STEDELIJKE BASISSCHOOL NIEUWKERKEN

Schoolblad S.B.O. Nieuwkerken Een band tussen school en thuis Schooljaar 2009 – 2010 Kersteditie

INHOUD : Gijselstraat 35 Tel : 03/776.44.24 Fax : 03/777.79.18 E-mail : ludwig.demeyer@sint-niklaas.be chris.grumiau@sint-niklaas.be http://www.droomballon.be

redactie :

Chris Grumiau

            

Nieuwjaarswens Woordje van de directeur Nieuws Bouwdossier Wetgeving Terugblik Alles over Sinterklaas Fotoalbum S.B.O. Kerstmarkt Ter info De Lerende school Project – peer tutoring Zorgbeleid Pedagogische noo”d/t” De wereld van ICT De Solidaire school Sociaal Nieuws uit “Terradelpaz” Wereldklas Levensbeschouwing Sportief Creatief Uit de media Wist je dat ? Kalender

Lijst met nuttige telefoonnummers

Verantwoordelijke uitgever : Ludwig De Meyer


TIJD

TIJD

TIJD TIJD

TIJD

V Voooorr 22001100 w nsseen nw wiijj jjoou u ween G Geelluukk VVoooorrssppooeedd m maaaarr vvoooorraall… …

TIJD

TIJD… VVoooorr hheett vviinnddeenn vvaann rruusstt VVoooorr ddiieeggeenneenn ddiiee jjee lliieeff zziijjnn VVoooorr ddee sscchhoooonnhheeiidd iinn ddee nnaattuuuurr

TIJD… O Om m ggeew woooon n jjeezzeellff ttee zziijjn n O m t e g e n i e t e n v a n w a t j e b Om te genieten van wat je beezziitt O Om m ssllaappeen nddee ddrroom meen nw waaaarr ttee m maakkeen n

2010

TIJD


Een woordje van de directeur Beste kinderen, ouders, collega’s, medewerkers en sympathisanten, De voorbije periode was ik anderhalve week buiten strijd, maar met volle moed ben ik er wat eerder dan voorgeschreven terug ingevlogen. Heel nadrukkelijk wil ik Chris Grumiau, beleidsmedewerker van De Droomballon bedanken om me te vervangen. Hij, samen met alle collega’s, zorgden ervoor dat de school als een geoliede machine bleef verder draaien. Het was heel fijn te mogen horen, lezen en ervaren, collega’s, dat iedereen zijn dagtaak gewoon verder opnam, met de nodige verantwoordelijkheid en dynamiek ! Mijn welgemeende dank en pluim op jullie hoed ! Het eerste trimester ging daardoor nog sneller dan gebruikelijk voorbij. Als je de kersteditie van dit schoolkrantje leest, ben je je waarschijnlijk stilaan aan het overleveren aan de stortvloed van hapjes, slingers, drankjes en kerstmuzak. Neen, dit is écht geen tikfout. Nooit gedacht dat Rudolph, het rendier, zo’n cruciale rol in ons leven zou gaan spelen… De eindejaarsperiode is een fijne tijd, maar het blijft toch ook altijd wel een moeilijke tijd voor velen. Herinneren we ons niet allemaal de karikatuur die Toon Hermans maakte over de Sinterklaastijd? "...Hij had een sprei om. Ik kende die sprei...die kwam uit de voorkamer. Je kon nog precies zien waar de asbak had gestaan... En hij had een mijter op... en een stuk of acht neuten (jenevers). "Ik kom uit Spanje", zegt die gek. Met MIJN sprei om, komt HIJ uit Spanje. ... Uit de kroeg kwam die... En Pietermanknecht dan... maar dat was Pietermanknecht niet, het was tante Jo, want die had een paar dingen, die heb ik nog NOOIT bij Pietermanknecht gezien... En gooi dan wat lekkers in één of andere hoek. In plaats van dat hij zegt in welke hoek dat hij het gooit, kun je een beetje lopen zoeken waar het spul ligt... Nee, ik moet die man niet..." De maand december kan voor heel wat kinderen een maand zijn van pijnlijke ervaringen. Niet alle kinderen worden dan met geschenken overladen of beleven gezellige familiedagen. Misschien iets om toch wel even over na te denken… Hoe dan ook, de eindejaarsdagen staan weer voor de deur, en de kinderen hebben hun nieuwjaarsbrieven in de aanslag. Mijn nieuwjaarsbrief ligt alvast klaar op mijn bureau. Het bijzondere is, dat ik ondertussen al weet, dat we het gevraagde pakje effectief ook gaan krijgen. Dat pakje, beste mensen, krijgen we binnen de twee maanden, en het ziet er SCHITTEREND uit. Op 13 februari 2010, de eerste dag van de krokusvakantie, starten we namelijk met de grote verhuis van fase 1. We kijken er al naar uit ! Wat gaat er gebeuren ? 1. De zes klassen van het 4de, 5de en 6de leerjaar trekken in hun spiksplinternieuwe klaslokalen, voorzien van prachtige inbouwkasten, een PC-hoekje, rechtstreekse tv-aansluiting en een nieuw aangekochte beamer, geschonken door onze ouderraad, dankzij vele jaren hard labeur. Dus eigenlijk door jullie allemaal. Waarvoor ontzettend veel dank ! Elke klas van het 4de, 5de en 6de leerjaar kan nu zijn lessen opsmukken en interactiever maken dankzij deze moderne middelen. 2. Het volledige administratief blok, waaronder het secretariaat, de berging, het bureel van de zorgcoördinator, het bureel van de directeur, de leraarskamer en de zorgklas voor L5 en L6 (voorzien van een aantal PC’s om aan ICT en zorg te kunnen doen) verhuist naar de vleugel aan de straatkant. Dat betekent dus ook dat wie ‘te laat’ op school komt, zich hier moet aanmelden na de krokusvakantie. Vergeet dit niet.


3. Een aantal klassen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar trekken in hun nieuw lokaal. Deze lokalen bevinden zich allemaal in de vleugel van de huidige lagere school is. De drie klassen van het eerste leerjaar zullen nu allemaal echt ‘wolkenklassen’ worden op de vertrouwde 1ste verdieping van de huidige vleugel. De klassen van het tweede en derde leerjaar komen allemaal op de benedenverdieping terecht, langs de zijde van het nieuwe afdak. 4. Onmiddellijk daarna, verhuizen groep 1, 2a, 2b, 4a en 4b naar de lokalen van de huidige lagere school. Vanaf krokus 2010 tot de paasvakantie 2011 zullen zij hier tijdelijk hun toevlucht zoeken, omdat fase 2 van de nieuwbouw van start zal gaan. De groepen 3a en 3b blijven gewoon in hun klaslokaal zitten. 5. De speelplaats zal in twee zones worden opgesplitst : een zone voor de kleuters en een zone voor L1-2-3. 6. De kans is reëel dat om veiligheidsredenen de parking na de krokusvakantie (gedeeltelijk of tijdelijk) afgesloten wordt. De aan- en afvoer van vrachtwagens moet langs de parking gebeuren. Daarover krijg je ten gepaste tijde wel bericht. Je merkt dat de bouwwerken wel goed opschieten, maar dat de lastigste periode nog moet komen. We hebben weinig tot geen hinder gehad van de eerste fase van de nieuwbouw, de tweede fase (kleuterafdeling) belooft complexer en ietwat lastiger te worden. Maar, we houden samen het hoofd koel, nietwaar ? We weten wat het einddoel wordt én dat dit een tijdelijke situatie is. “Je kan geen omelet bakken zonder een ei te breken”, flitst als een passend citaat door mijn hoofd. Maar, daarna, eens alles voltooid is, zullen we des te gelukkiger zijn met onze ‘nieuwe voltooide moderne school’. We moeten dus maar even doorbijten. Jullie kinderen zullen er nadien dubbel zoveel van kunnen genieten. Om te merken dat de nieuwbouw als eindproduct meer dan de moeite waard zal zijn, hoef je geen expert te zijn. De verdiensten van dit resultaat gaan naar een aantal mensen in het bijzonder en een heleboel andere mensen in het algemeen. Mijn oprechte dank gaat absoluut naar Kristof Van Acker, onze stadsarchitect, die nu niet alleen zijn knap ontwerp gerealiseerd ziet worden, maar die tevens nauwgezet en met het nodige engagement de zaken continu opvolgt. Ook de schepen van stedelijk basisonderwijs, mevr. Christel Geerts, wil ik absoluut, samen met het schoolbestuur en de dienst onderwijs, van harte bedanken voor de doortastendheid waarmee ze tewerk is gegaan. De aannemer van de bouwwerken met zijn personeel verdient eveneens alle lof. Ondertussen ben ik uitermate verheugd jullie te kunnen meedelen dat na fase 1 en fase 2 hoogstwaarschijnlijk nog een kleinere fase 3 aansluiting zal vinden, ter extra verbetering en uitbreiding van de kleuterschool en de wereldklas. Maar daarover hoor je later wel meer.

Laat ons nu even alle werk en plannen opzij leggen. Even tot rust komen, bij elkaar, bij onze familie en onze dierbare vrienden, die we maar al te gauw verwaarlozen in ons druk-druk-druk leven. Mag ik jullie allemaal heel veel menselijke warmte toewensen de komende dagen, en vooral het daaropvolgende jaar. Geniet van elkaar en ‘de kleine dingen des levens’. Zalig kerstfeest. Gelukkig nieuwjaar. Tot op maandag 4 januari 2010. Ludwig De Meyer directeur


Aanpassing schoolreglement ! Nieuwe speelgoedrages De gemengde werkgroep ouders-leerkrachten heeft, samen met de leerlingenraad, een advies geformuleerd m.b.t. de speelgoedrages op onze school. (zie schoolkrantje ‘Herfsteditie’ ) Na de krokusvakantie gelden volgende regels : 1. Niet–verruilbare speelgoedrages (zoals bv. diabolo’s, tollen, springkoorden, jojo’s,…) zijn toegelaten als er op een veilige manier mee wordt gespeeld. 2. Speelgoedrages die niet passen binnen het opvoedingsproject van de school worden geweerd. 3. Elke vorm van ruilen is verboden. Kinderen die speelgoed meebrengen doen dit op eigen verantwoordelijkheid. De school is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal. Dit betekent dat flippo’s, kaarten, …enz. waarmee geruild wordt, niet langer toegelaten zijn. De leerlingenraad zal wel inspraak krijgen bij het samenstellen van de speelgoedkoffers (wat?, prijs, motivatie, doelgroep,…) voor op de aparte speelplaatsen. Met dank aan de leerlingenraad, ouderraad en leerkrachten. Ludwig De Meyer directeur

STEM VOOR… ! Tekenwedstrijd “Ontwerp een postzegel” Beste ouders, De twee vierde klassen en het zesde hebben meegedaan aan een tekenwedstijd van de post. Op http://www.ontwerpeenpostzegel.be/ kan je een stem uitbrengen en er zo voor zorgen dat iemand van de school de wedstrijd wint. De prijzen zijn: een eigen postzegel die nationaal wordt uitgebracht, energieprijs, uitstap,... Zo ga je tewerk ! - Klik op galerij en tik Droomballon in het zoekveld. - De ontwerpen met de meeste stemmen komen automatisch bovenaan. - Best dat daar op gestemd wordt... zij maken het meeste kans. - Je kan op verschillende leerlingen stemmen. Maar wel 1 keer... - Je moet je ook even aanmelden... Het kost even tijd, maar misschien kunnen we wel één van onze vrienden gelukkig maken! Alvast bedankt! Juf Naomi, meesters Wim en Stijn


In de week voor het verschijnen van deze kersteditie verdween de torenkraan. Een teken dat de werkzaamheden hun einde naderen. Men is inderdaad, zoals wij in ons herfstnummer reeds schreven, volop bezig met de eindafwerking. Na de krokusvakantie zijn alle nieuwe locaties in gebruik en begint fase 2 : de kleuterafdeling.

Nieuwe klaslokalen voor 4de – 5de – 6de leerjaar

administratieve

vleugel

In ons lente-nummer brengen wij jullie de eerste “bemande” foto’s ! Voor wie de verbouwingen graag stap per stap volgt en nog véél meer informatie wil, verwijzen we naar onze website, rubriek infrastructuur.


Spijbelen en schoolverzuim ……….in de basisschool Spijbelen en schoolverzuim, het lijken zware vergrijpen en op het eerste zicht geen begrippen die van toepassing zijn op kinderen die in het basisonderwijs school lopen. We denken dan ook in de eerste plaats aan leerlingen in het secundair onderwijs die ‘brossen” : leerlingen die dus (op eigen houtje) lessen en lesdagen ongewettigd afwezig zijn, (meestal) zonder medeweten van de ouders. Nochtans, de wetgeving op de leerplicht is zéér duidelijk : De leerplicht start op 01/09 van het jaar dat een kind 6 wordt en eindigt in het jaar dat men 18 wordt. Tijdens die periode wordt elke ongewettigde afwezigheid op school beschouwd als ‘spijbelen of schoolverzuim’. Bijgevolg is de basisschool sinds kort ook verplicht om een spijbelplan op te stellen waarmee ze aan de overheid ook duidelijk maakt dat alles in het werk gesteld wordt om deze vorm van ‘ongewettigde afwezigheid’ op te volgen, te controleren en (in samenwerking met andere instanties) te sanctioneren.

Aandacht voor “spijbelen” : Tal van onderzoeken wijzen uit dat kinderen die regelmatig lessen en lesdagen ‘missen’ om redenen die niet altijd van medische aard zijn, het meeste kans hebben om geen succesvolle schoolloopbaan te doorlopen én om geen kwalificatie te behalen. Spijbelen en schoolverzuim legt dus in veel gevallen een hypotheek op de toekomst van onze kinderen.


De verantwoordelijkheid van de ouders : Vooral in de basisschool ligt de oorzaak van spijbelen en schoolverzuim in de meeste gevallen bij de ouders. De kinderen zijn immers nog te jong om het belang van regelmatig schoollopen te beseffen én het hangt in de meeste van de gevallen van de ouders af of hun kind al dan niet op school geraakt. Gelukkig gaat het in de basisschool over een zeer minimaal aantal kinderen die zonder gewettigde reden niet op school aanwezig zijn. Niettemin gebeurt het dat ouders al eens een loopje nemen met de leer- en schoolplicht door zoon of dochter ‘makkelijk’ thuis te houden en/of zich niet te houden aan de overheidsafspraken rond controle op de leerplicht. Een dagje thuishouden na een druk weekend of familiefeestje, een paar dagen vroeger op vakantie vertrekken of een korte verlenging nemen van een schoolvakantie : ook dit is spijbelen. Bovendien leert u uw kinderen onbewust dat niet elke schooldag even belangrijk is. Geen wonder dat uw kind, eens in de pubertijd, dezelfde gedachte en houding zal overnemen. “Jong geleerd is oud gedaan” , geldt dus ook voor spijbelen en schoolverzuim.

De verantwoordelijkheid van de school : Maar ook de school draagt zijn verantwoordelijkheid, en wordt ter verantwoording geroepen door de overheid wanneer veelvuldig spijbelen vastgesteld wordt. Scholen moeten spijbelgedrag nauwgezet opvolgen en steevast ouders en relevante overheden hierover informeren. Een effectief spijbelbeleid moet in elk geval de problemen aanpakken van in het basisonderwijs. In beide scholen, Gavertje Vier en De Droomballon, is dus een “spijbel- en schoolverzuimplan” van kracht waarin we een beleid uittekenden met aandacht voor sensibilisering, preventie, begeleiding en sanctionering. Dit plan bevat negen actiepunten waarbij elk actiepunt belangrijk is om een strategie rond deze problematiek ernstig te nemen en uit te voeren. Een belangrijk (preventief) actiepunt is sensibilisering : het vergroten van de bewustwording dat regelmatig naar school gaan een kritische succesfactor is voor een vlotte schoolloopbaan met aan het einde een kwalificatie die kansen biedt op de arbeidsmarkt. We hopen dan ook dat we, via deze bijdrage aan de schoolkrant, het belang van een correcte opvolging van de leerplicht hebben duidelijk gemaakt. Gezamenlijke verantwoordelijkheid Het leerrecht van jongeren waarborgen is een verantwoordelijkheid van iedereen: van de lokale en centrale overheid, het onderwijsveld en het netwerk daar rond, maar in de eerste plaats ook van de leerling zelf en zijn ouders. Wanneer we zorgen voor een positief schoolklimaat, duidelijke afspraken en een optimale begeleiding bij problemen, is het aan de leerling en zijn ouders om dit aanbod optimaal te benutten. De ouders zijn de eerste opvoeders en dienen ook als dusdanig erkend te worden. De nadruk op erkenning van de rol van de ouders vloeit voort uit de idee dat een participatieve en respectvolle benadering van jongeren, een respectvolle benadering van ouders inhoudt. Karien Van Raemdonck Coördinerend directeur Scholengemeenschap van het Stedelijk basisonderwijs Sint-Niklaas


30.11.2009 Iedereen heeft zo zijn eigen manier om Halloween te vieren. Onze sloebers uit de eerste klas bereiden elk jaar hun ondertussen beroemde…

Spinnensoep op wolkse wijze INGREDIËNTEN VOOR 60 PERSONEN • • • • • • • • • • •

boter 10 preien 10 selders 10 ajuinen 10 wortelen 6 l water 24 kippenbouillonblokjes 4,5 kg gehakt 1 pak spaghetti 6 l vloeibaar tomatenconcentraat peper en zout

BEREIDINGSTIJD Begin onmiddellijk met de soep te bereiden. Op deze manier kan de soep goed trekken.

BEREIDING OP VOORHAND • Mama’s en papa’s o kuisen de ajuinen, wortelen, preien en selders. • De kinderen o snijden al deze groenten op een veilige manier in kleine stukjes. o doen de ajuinstukjes in een apart bakje. o spoelen de groenten. o draaien de bolletjes voldoende groot. o steken 4 lange stokjes spaghetti doorheen de bolletjes


BEREIDING VAN DE SOEP • • • • • • • • •

SMAKELIJK

Stoof de ajuin Voeg er de rest van de groenten aan toe + 1 liter water Laat de groenten ongeveer 5 min stoven Breng er de rest van het water bij en de bouillonblokjes Breng de soep aan de kook Verminder het vuur en laat de soep een 20-tal minuten stoven Mix de soep indien nodig en breng de soep verder op smaak met ± 1 soeplepel peper en weinig zout. Doe de spinnen in de soep en laat nog doorkoken (zie kooktijd spaghetti) Bel de wolkenjuffen op om te komen proeven of ze even lekker is! ☺

De juffen vonden de soep bijzonder lekker…

Gelukkig lieten ze nog wat over voor de kinderen


10.11.2009 Meer dan andere jaren keken we uit naar ons bezoek aan de Ambiorix-stad Tongeren. We zouden namelijk de eerste klassen zijn die een bezoek konden brengen aan het totaal vernieuwde Gallo-Romeins museum. Het museum was immers 2 schooljaren gesloten en openden onlangs opnieuw zijn deuren, zo vernamen we tijdens de voorbereiding van onze juffen. Met meester Chris als gelegenheidsstadsgids werd de voormiddag een boeiende verkenningstocht door het Romeins en Middeleeuws verleden van deze Haspengouwse stad. Vanop de trappen van het amfitheater aan de “Cité Romana” luisterden we aandachtig naar de ontstaansgeschiedenis, de bloei, het verval en de heropbloei van Tongeren. Figuren als Ambiorix en Julius Caesar speelden hierbij een belangrijke rol. We bestudeerden van nabij een reconstructie van een Romeinse heirbaan en konden de scherpe silex van de 2de eeuwse Romeinse ommuring met de hand aanraken. Vanuit de vallei van de Jeker beklommen we het talud en kwamen zo terecht in het hart van de stad. Het middeleeuwse raadhuis en het nieuwe stadhuis, de gotische O-L-V-basiliek met Romaanse kloostergang kregen onze aandacht. We vergeleken zelfs de bouwstijlen. Boeiend ! Aan de voet van het standbeeld van Ambiorix luisterden we aandachtig naar de strijd tussen de Eburonen en de Romeinen. We rondden de voormiddag af met een bezoek aan de enige restanten van de 4de eeuwse Romeinse omwalling.

Tijdens de namiddag waren we te gast in het prachtig vernieuwde Gallo-Romeins museum. Ervaren gidsen loodsten er ons met deskundige uitleg doorheen. Van tijd tot tijd kregen we zelf een opdracht. Met nog een laatste blik op de middeleeuwse stadsmuur en de Moerenpoort sloten we deze leerrijke dag af.


12.11.2009 Een historisch dagje in Antwerpen en het Fort van Breendonk Regenen, regenen en nog eens regenen!!! Op die manier kunnen we het weer samenvatten van de dagen voor en de dagen na 12 november 2009. Die twaalfde gingen we met het vierde op leeruitstap naar Antwerpen en Breendonk. En ‌ die dag hebben we geen druppel gezien. De weergoden zijn het vierde leerjaar dus duidelijk goedgezind. De vriendelijke buschauffeur zette ons af aan de Voetgangerstunnel op Linkeroever. We bleven nog even op deze oever van de Schelde om van hieruit de skyline van de stad Antwerpen te aanschouwen. De pieken van de OnzeLieve-Vrouwekathedraal, de Boerentoren en de politietoren trokken onze aandacht. Hier hadden we het ook over de termen stroomopwaarts en stroomafwaarts en besloten we door de sterke stroming van het water om toch maar via de tunnel naar de andere kant te reizen.

In Antwerpen deden we een tochtje langs de Schelde om een eerste stop te maken aan het Steen. Hier vertelde meester Stijn met veel bravoure de legende van de Lange Wapper. Daarna vertelden we nog wat over de bevrijding van Antwerpen in de Tweede Wereldoorlog en trokken we verder langs het Vleeshuis naar de Grote Markt van de Sinjorenstad. Daar konden we natuurlijk niet voorbij het stadhuis en het standbeeld van Brabo. Nog wat verder brachten we een bezoekje aan de kathedraal met zijn kunstschatten van Rubens.

Ondertussen was het tijd om naar De Pelgrom te gaan. Daar ging klas 4A eerst zijn boterhammetjes eten, terwijl 4B een typische poorterswoning bezocht. Deze kleine woning had voor heel wat kinderen veel verrassingen. Wist je dat ze in de 16de eeuw geen WC-papier gebruikten, maar mosselschelpen? Ook al de levende dieren in dit huis trokken ieders aandacht. Na een half uurtje wisselden we van locatie en was het tijd voor 4B om te eten.


Rond één uur wachtte de buschauffeur ons opnieuw op, om ons naar Breendonk te brengen. Hier kregen we een rondleiding van ongeveer twee uur. Gedurende dit bezoek kregen we een beeld hoe het leven er moet uitgezien hebben van een gevangene in de Tweede Wereldoorlog. Het was knap om zien hoe geïnteresseerd onze leerlingen waren. Een dikke pluim voor alle vierde klassers.

Deze pluim werd nog iets groter toen ook onze chauffeur ons vertelde dat alle chauffeurs van hun maatschappij staan te springen om een uitstap te doen met leerlingen van de Droomballon. Dit laatste is een leuke opsteker voor onze hele school. Voor we het wisten zat deze dag er weer op en kijken we met z’n allen uit naar onze volgende uitstap later dit jaar.

25.11.2009 Op woensdag 25 november gingen we naar het huis van de Sint. Helaas was de Sint niet thuis. Hij was even gaan kijken naar de snoeppieten in de speculaasfabriek. Gelukkig werden wij goed ontvangen door zijn zwarte pieten. De muizenklas kreeg de operapiet, die kon heel mooi en vooral heel luid zingen. Hij deed zelfs het brandalarm na en deed zo iedereen schrikken.

In de badkamer van de Sint konden we ruiken aan de Sintenshampoo. Siebe mocht de piet zijn rug wassen met een rugschrobber.


In de werkkamer van de Sint lag zijn grote boek. We zagen dat de Sint een gouden telefoon had? Zwarte piet werd opgebeld door de burgemeester.

In de oefenkamer leerden we op het dak stappen. Zwarte piet zorgde voor heel veel wind, dus we moesten heel voorzichtig lopen.

We ontdekten dat de heilige man slaapt met een knuffelbeer. En zwarte piet was in slaap gevallen in de pietenslaapkamer. In die slaapkamer staat een super stapelbed en er hangen zelfs hangmatten aan het plafond.

Het was er ook vooral heel mooi, veel trappen en lusters en ‌ erg spannend natuurlijk.


04.12.2009

TE GAST IN DE KLEUTERAFDELING Reeds enkele weken werd ernaar uitgekeken, reeds dagenlang werd er afgeteld naar deze dag. En eindelijk was het zover. De Sint had dit jaar 4 december uitgekozen voor zijn bezoek aan de “De Droomballon”. Een school, zo vertelde Hij ons, waar Hij elk jaar bijzonder graag naartoe komt. Als naar gewoonte had de Heilige man ook dit jaar weer 2 van zijn Zwarte Pieten mee : “de stalpiet” in een blauw pak en de “knuffelpiet”, hoe kan het ook anders, in ’t rood. Zoals naar gewoonte trok de Sint de ganse voormiddag uit voor zijn jaarlijks bezoek aan de kleuters. Die hadden weer superflink hun best gedaan om de Hem een onvergetelijke ontvangst te bezorgen. De Sint en zijn Zwarte Pieten genoten ervan !


TE GAST IN DE LAGERE AFDELING Het liedje zegt “Hij komt voor groot en klein…”, dus zat de taak van de Sint en zijn knechten er nog niet op. De namiddag was gereserveerd voor de lagere afdeling. Opgedeeld in twee groepen (1ste – 2de – 3de lj + OKAN en 4de – 5de – 6de lj) vergastten ook zij de Sint met enkele leuke en verrassende acts. De oude man was nog vitaler dan we dachten, zo bleek. Zijn swingende danspasjes en heupwiegend shaken bovenop een stoel deden de zaal verstommen. De Sint moest voorwaar niet onderdoen voor zijn zwarte pieten. Ook de kinderen van de lagere afdeling ontvingen een passend klasgeschenk en naar gewoonte mochten ook alle bijzondere leerkrachten putten uit het ruime geschenkaanbod van de Heilige man.


3DE LEERJAAR

5DE LEERJAAR

DANSINITIATIE

VOORLEESSESSIE

“UNFOLD”

Op maandag 30 november gingen we wandelen naar de paardenwei

gekamd, gezadeld wordt en bereden. We ontdekten ook dat een paard niet graag met zijn (poten) benen in de modder staat.

GR 3A - MUIZENKLAS

We konden zo zien hoe een paard

GR 3B - DOLFIJNENKLAS

van Shauni uit de dolfijnenklas.


2DE LEERJAAR – YOGA-INITIATIE

NATUURPROEFJES

5DE LEERJAAR DE KINDERSINT

DE SINT IN ICT-KLAS 


DE GEZONDE SCHOOL

WEEK VAN DE OCHTENDGYMNASTIEK

FATA MORGANA 2DE STER

KIKKERKLAS

KONIJNENKLAS

EVEN BINNENKIJKEN IN…


ODE AAN … RAAMSCHILDER AAN HUIS

Hij dook op uit het niets, maar is nu een regelmatige bezoeker van de droomballon. Hij helpt bij de oudste kleuters, gaat af en toe mee als extra begeleider bij uitstappen, maar is hoofdzakelijk aan het werk als raamschilder. Geen vensterraam ontsnapt aan de kunstzinnige hand van Jonas.

Tijd voor een “ode aan…”, dacht directeur Ludwig. Op zijn vraag voegen wij deze fotoreportage toe aan ons fotoalbum…

FIERENS

JONAS


vrijdag 11 december 2009


Een bijdrage van onze kleuterafdeling…

Decembermaand is speelgoedmaand. Sinterklaas, kerstmis, oudejaarsavond en Nieuwjaar volgen elkaar in snel tempo op. Voor wie kinderen heeft staat speelgoed deze maand centraal. Maar wat te kopen ? Wat met de prijs–kwaliteit – verhouding ? Welk speelgoed is pedagogisch verantwoord ? Wat is geschikt voor welke leeftijd ? Vragen die elke ouder zich wel eens stelt. In een periode waarin de speelgoedfolders en reclamespots van speelgoed jullie rond de oren vliegen willen wij jullie, graag een bijdrage over VERANTWOORD SPEELGOED aanbieden Ze oogt waarschijnlijk niet zo aantrekkelijk als de professionele versies uit de handel en de vrolijke achtergrondmuziek bij de reclamespots zal u ook moeten missen. Maar… misschien kan ze bijdragen tot een juiste keuze in het onoverzichtelijk en massaal aanbod op de speelgoedmarkt. Omdat spelen voor kleuters zo belangrijk is, moet ook het speelgoed zelf aan bepaalde eisen voldoen. Een gezonde kleuter is nieuwsgierig, zoekt uitdagingen en kan zijn fantasie kwijt in het spel terwijl hij/zij ondertussen onbewust verschillende vaardigheden oefent. We hebben het spelmateriaal dan ook gerangschikt naar de functies of vaardigheden die het bij de kleuter ontwikkelt.

Voor we een overzicht geven van “verantwoord speelgoed” nog even dit : 

 

 

Zet uw kleuter nooit zomaar een nieuw spelletje voor zijn neus : speel altijd eerst samen met hem/haar mee. Ook al kost het wat tijd en moeite, dat laatste zal achteraf ruimschoots vergoed worden doordat het kind daarna beter en zelfstandiger met het speelgoed zal spelen. Hou rekening met zijn wensen en interesses, maar laat u niet teveel leiden door “mode-“ of “trend-“ verschijnselen, populaire TV- figuurtjes enz. Durf ook eens iets aan te bieden waar hij op het eerste zicht geen belangstelling voor heeft. Dit is meestal speelgoed waar hij zijn minder goede vaardigheden voor moet gebruiken. Toch is het belangrijk dat ook die geoefend worden. Kleuters hebben het moeilijk om keuzes te maken, doen dit zeer impulsief en laten zich soms door onbenullige details leiden. Maak regelmatig zelf de keuze in zijn plaats. Stimuleer het kijken in speelgoedfolders niet teveel : ze bieden meestal niet het duurzame en kwaliteitsvolle spelmateriaal aan en zijn alleen op uw portemonnee uit. Probeer uw kind te beschermen voor agressieve en valse reclame op TV. Al dat moois en fraais kan in werkelijkheid wel eens erg tegenvallen. Biedt uw kind nooit teveel tegelijkertijd aan : vraag eerst waar hij/zij zin in heeft of laat hem/haar kiezen tussen enkele mogelijkheden. Berg een deel speelgoed gerust eens een tijdje op. Wanneer het na een tijd tevoorschijn gehaald wordt is het voor het kind weer nieuw en spannend.


 Het is belangrijk dat een kleuter spelmateriaal aangeboden krijgt op zijn niveau, geschikt voor zijn leeftijd. Te moeilijke of te gemakkelijke spelletjes zullen hem niet aanspreken. Zorg ervoor dat het speelgoed aan bepaalde veiligheidsnormen voldoet. Kies eerder voor “batterijloos” spelmateriaal, waar uw kind actief mee bezig kan zijn.

Spelmateriaal ter bevordering van de fijne motoriek …of alle materialen die de bewegingen vanuit de schouder, de pols en de vingers oefenen : Krijtbord Vingerverf Kralen om te rijgen Schaartje (knippen) Krijt- en stoepkrijt Werpspelen Steekparels Puzzels Kleurpotloden Vlooienspel Weefmateriaal Klei of plasticine Vetkrijtjes (wasco’s) Dobbelstenen Punikken Blokken Schildergerei Timmerdoos Naaigerief Knutselmateriaal Alle soorten constructiemateriaal (duplo, lego, K’nex,…)

Spelmateriaal ter bevordering van de taalontwikkeling Prentenboeken Verkleedkledij Uitstalspeelgoed (boerderij, Zoo, stad,…) Poppenkastpoppen Poppenhuis Luisterverhaaltjes of kinderliedjes op CD Sprookjesboeken (opgelet, er zijn maar weinig goede in de handel)

Spelmateriaal ter bevordering van kennis van het lichaamsschema Pop met eenvoudige poppenkleedjes Kijkboekjes i.v.m. eigen lichaam Puzzels van kinderen, mensen, gezichten


Spelmateriaal ter bevordering van de grove motoriek Hoepels Klimrekken Rolschaatsen

Drumstel (!) (?) Driewieler of fietsje Bezem, blik, stofdoek Step Schommels Klimtouwen Grote + kleine werkbanken met werktuigen

Spelmateriaal ter bevordering van de sociale en emotionele ontwikkeling Knikkeren Puzzels Badminton Winkeltje Electro Poppenkast Allerlei gezelschaps- + memoryspelen Prentenboeken rond gevoelens-thema’s (blij-bang-boos-verdriet)

Spelmateriaal ter bevordering van kennis van het denken Het is moeilijk hierbij een opsomming te geven. In elk spel zal de kleuter wel zijn denkvermogen moeten aanspreken om tot enig resultaat te komen. Specifiek probleemoplossend denken wordt evenwel gestimuleerd door : Puzzelen Electro Werkboekjes (op niveau + niet overdrijven) Knutselmateriaal Computerspelletjes Constructie– en spelmateriaal waarbij de kleuter patronen of voorbeelden moet nabouwen Vergeet bij deze opsomming vooral niet dat het meest educatieve speelgoed dikwijls zomaar voor het grijpen ligt : thuis of in de natuur. Een onuitputtelijke bron van speelplezier is bijvoorbeeld een grote kartonnen doos (van electro-toestellen), in het zand krassen met takjes is even waardevol dan met dure viltstiften tekenen op papier, versleten lappen en doeken worden tenten of feestkleren…en zo kunnen we nog een hele tijd doorgaan. Laat uw fantasie (en vooral die van uw kind) dus maar regelmatig spreken en…. gooi niet te vlug iets in de vuilnisbak ! Wij wensen onze kleuters en jullie een spannende zoektocht ! De kleuterjuffen van Stedelijke Basisschool “De Droomballon”


Leren leren: Hoe begin je er aan? Om dit aan de kinderen duidelijk te maken hebben we Klaartje geïntroduceerd. (zie ook herfstnummer) Zij gaat ons via een stappenplan en slogans helpen om in de klas taakjes en opdrachten tot een goed einde te brengen. AANPAKGEDRAG is eigenlijk hiervoor de basis.

Dit bestaat uit drie fasen:

1

2

3

OPNAME

PLANMATIG WERKEN

GECONTROLEERD WEERGEVEN

 KIJKEN LUISTEREN

 DENKEN STAP VOOR STAP

 CONTROLEREN

De kinderen komen de stappen te weten aan de hand van een toneeltje op de speelplaats. Zo kunnen ze dit beter onthouden en dan ook toepassen. De andere bouwstenen en leerhoudingen worden hieraan gelinkt of houden er verband mee. Het ene kan eigenlijk niet zonder het andere. Maar het begint eigenlijk allemaal met aanpakgedrag.

Lees maar even mee hoe dit in zijn werk ging:

1) Kijken De kinderen van onze school krijgen steeds de kans om mee te kijken in de klas van de juf… Vier leerlingen (Juffen) krijgen de opdracht goed te kijken naar een” tableau vivant”. Een levend schilderij waarin de bijzondere leerkrachten en de directeur hun acteertalenten bovenhaalden en een pose aannamen. De leerlingen keken goed wat er veranderde toen het doek wegging. Twee leerlingen keken niet goed en konden de verschillen niet opsommen.

Hieruit volgde het besluit… “IK

KIJK GOED, DAN WEET IK HOE HET MOET!”


2) Luisteren Alle slogans kregen ondertussen een plaatsje in de klassen en er wordt regelmatig naar verwezen om de gepaste attitude aan te “leren”. Een nieuwe dag in de klas van de juf… We kregen weer een leuke opdracht. Nu moeten haar leerlingen heel goed luisteren. De juf speelt op verschillende instrumenten en de leerlingen moesten steeds de juiste handeling uitvoeren met gesloten ogen. één leerling was afgeleid en luisterde niet. Het liep weer fout…

Conclusie:

“IK GEBRUIK MIJN BEIDE OREN, DAN GAAT ER NIETS VERLOREN” In soortgelijke toneeltjes werden de volgende slogans ook aangebracht. De concrete uitwerking vraag je maar aan jullie kinderen… 1. Ik kijk goed, dan weet ik hoe het moet… 2. Ik gebruik mijn beide oren, dan gaat er niets verloren… 3. Ik denk na voor ik verderga… 4. Stap voor stap pak ik het aan, zo zal het vlotter gaan… 5. Ben ik klaar? Controleren maar… 6. Alle stapjes zijn voorbij, Klaartje is superblij!!!

Misschien vinden jullie hier samen thuis nog enkele voorbeelden van? Veel succes! Werkgroep De lerende school. (juf Dorien, juf Melissa, juf Ellen, juf Winny, juf Wendy, juf Chantal R.)


Vervolg van ons herfstnummer…

“Wanneer MOGEN we gaan lezen?” Klinkt deze vraag niet als muziek in de oren? En ze werd bovendien herhaaldelijk gesteld de laatste weken! Laten we even teruggaan in de tijd… In het begin van dit schooljaar werd aan onze vijfdeklassers ons nieuw leesproject “peer-tutoring” beknopt voorgesteld. Onmiddellijk waren ze voor de idee gewonnen. Ze zagen zichzelf al in de huid van juf of meester kruipen. Zeg nu zelf… is er een prachtiger beroep dan dat? Onze tutors, zo zouden we ze vanaf nu als leesjuf of –meester noemen, wilden meteen aan de slag. Maar dit vroeg toch nog een degelijke voorbereiding. Aan welke kenmerken moet een “goede” leesmakker voldoen? In één van de volgende weken zouden ze het antwoord te weten komen. In een thema-week werden ze klaargestoomd. Deze aspecten kwamen in verschillende lessen aan bod :

1. 2. 3. 4. 5.

Met een goede luisterhouding toon ik interesse. Wie is nu eigenlijk mijn leesmakker(tutee)? Hoe start ik een leesmoment? Hoe sluit ik af? Hoe vul ik de leeskaart in? Hoe geef ik pluimpjes? Hoe verbeter ik fouten? Mag ik ook fouten maken? Syntheseles : Begrepen! Zo ben ik een goede leesmakker!

Het voorstellen (les 2) van de tutor (leerling 5de leerjaar) aan zijn tutee (leerling 2de leerjaar) was voor velen een heel spannend moment. Hier ging, door de betrokken juffen, Juf Carine en meester Chris, heel wat denk- en puzzelwerk aan vooraf. Maar de puzzelstukjes pasten goed in elkaar. Een knutselactiviteit (bladwijzer met de leesstrategieën) resulteerde in een supertoffe ontmoeting tussen onze duo’s en zelfs trio’s. In de refter, waar dit gebeuren doorging, heerste een gezellige drukte waar iedereen gemoedelijk met elkaar omging. Een fijn moment met een publiek om fier op te zijn!

“Maar wanneer starten we met het lezen zelf?” Ook dit eiste een doordachte aanpak. Zes leesstrategieën werden vooropgesteld om het leesgedrag te verbeteren. We zetten ze even op een rijtje : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Voorkennis activeren Waarover zal de tekst gaan? IK SNUFFEL EN DENK Voorspellend lezen IK VOORSPEL Hoofdzaken onderscheiden Waarover gaat het verhaal? IK ONTHOUD Woordbegrip bewaken Welke woorden zijn moeilijk? IK ZOEK EN LEER Tekstbegrip bewaken Stop! Snap je het nog? IK CONTROLEER Soort tekst bepalen Welk soort tekst is dit? IK BEPAAL


Stapsgewijs wordt er een strategie aangepakt. Hoe verloopt dit praktisch? Een instructiemoment in het 5de leerjaar verduidelijkt de strategie. De leerlingen worden er op hun eigen niveau mee geconfronteerd. Aan de hand van een strategiekaart met concrete vragen, gesteld door de leerkracht, passen ze de leesstrategie toe. Naar analogie laten de tutors die strategie op hun beurt de week nadien toepassen door hun tutee. M.a.w. ze nemen onze rol als juf of meester over en stellen nu dezelfde vragen aan hun leesmakker. Die strategie wordt tweemaal herhaald met verschillende teksten. Tot nu toe hebben we reeds twee strategieën behandeld.

Een terugblik…

STRATEGIE 1 – Voorkennis activeren Waarover zal de tekst gaan? IK SNUFFEL EN DENK Spannend! De dagplanning in de klas kon niet vlug genoeg aan het bord hangen. Zo lang keken ze al uit naar het “lezen met 2”. Nog vlug enkele praktische afspraken: welke koppels naar waar? De verdeling gebeurde vlot en de leesmakkers zwermden uit o.l.v. de betrokken juf naar het aangeduide lokaal. De leesactiviteit kon EINDELIJK beginnen. Dat lesuur voelde ik me als juf ietwat “overbodig”. Dit bewees nog maar eens de betrokkenheid en motivatie van de leerlingen. Geen vervelende gezichten te bespeuren, alleen bezorgde, betrokken mini-juffen en –meesters met voorbeeldige leerlingen. De bijhorende foto’s getuigen hiervan! Boeken werden “besnuffeld”, de strategiekaart ingevuld.


STRATEGIE 2 – Voorspellend lezen Wat zal er gebeuren? IK VOORSPEL Deze werd voorlopig alleen nog maar voorbereid op hun niveau in de eigen klas. Wanneer dit artikel verschijnt, hebben ze deze strategie effectief zelf toegepast. Daarom nu enkel een korte beschrijving van het instructiemoment. Eerst en vooral werd het doel voorop gesteld: door na te denken over wat je gelezen hebt en door een voorspelling te maken, kan je de tekst beter begrijpen. Daarna las de titularis een fragment voor. Er werd stil gestaan bij de vraag: “Wat weet ik al?”. Vervolgens probeerden de tutors zelf een voorspelling te maken. Desondanks het feit dat de voorspelling ons inziens voor de hand liggend was, kregen we gevarieerde verhalen te horen. Elke voorspelling is goed! Het hoofddoel is immers dat de kinderen leren om zelf na te denken over het verhaal en met een vooruitziende blik lezen. Iedereen was heel benieuwd naar de afloop van het fragment. Dit mochten ze zelf lezen. Je kon tijdens het leesmoment een muis horen lopen… Tenslotte controleerden ze of hun voorspelling klopte. Alles werd stapsgewijs op hun eigen strategiekaart ingevuld. De volgende weken wordt deze strategie verder toegepast met hun tutees en nemen ze onze rol over. Verslag hierover volgt in de volgende editie! Nog veel leesgenot!

Met dank aan juf Chantal R. voor de bijdrage (namens alle betrokkenen) Vervolg in onze lente-editie


Wat vinden de leerlingen van het 5de lj van Peer-Tutoring…? Wij, als onderwijsmensen, kunnen dit initiatief nu wel leuk vinden, maar wat vinden de betrokkenen ervan ? Geen beter manier om het te weten te komen dan door het hen zelf te vragen. In dit nummer laten we de “tutors” uit het 5de lj aan het woord. In ons lente-nummer is het de beurt aan de “tutees” uit het 2de lj.

Peer-tutoring is een leuke ervaring want je kunt kinderen beter leren lezen. Wij helpen de kinderen van het tweede leerjaar.

Het leuke eraan is: -

je kunt juf of meester spelen je leert heel veel bij je mag de kinderen zelf gaan halen en terugbrengen naar de klas ze zijn altijd blij om met ons samen te lezen

Wat we minder leuk vinden: - ze lezen soms een beetje traag - soms willen ze niet zo goed naar ons luisteren

Ik vind het heel leuk !!! Ook de extra oefeningen die we mogen maken zijn tof ! Quentin is ook heel leuk. Hij kan al goed lezen en maakt niet zoveel foutjes. Hij doet goed zijn best !! Femke De Graaf (5A)

We gaan in totaal 6 strategieën leren. Een eerste strategie kennen we al: Ik snuffel en denk. De tweede strategie is voor heel binnenkort nl. Ik voorspel. Wij amuseren ons althans tijdens dit leesmoment en we hebben hele leuke tutees! Saartje Christiaens en Maaike De Block (5B)

Ik vind het heel erg leuk. IK heb een jongen. Maar ik vind dat hij wel tof is. Hij kan al goed lezen. Soms leest hij wel fouten. Ik vind het ook plezant om een beetje juf te spelen, al is dat dan op school. Demi De Keersmaeker (5A)

Het is zeer nuttig en leuk voor de leerlingen van het 2de lj.Je leert ook andere kinderen kennen van de school. Het is eens een totaal andere les. Je denkt terug aan je eigen tijd van het 2de. Dat waren leuke tijden! We leerden daar heel toffe dingen. Je helpt ook andere kinderen. Dat is ook leuk voor jezelf. Ze zijn heel vriendelijk.

De tutors leren de tutees beter lezen. Wij, Danne en Lieselot, vinden het eens leuk om in de juffen hun schoenen te staan . We vinden het fijn om met hen kleine boekjes te lezen en om hun kleine foutjes te verbeteren . Dit jaar zal het nog leuker worden, ja wees daar maar zeker van ! Danne de Bruin en Lieselot Weyn (5B)

Ik vind Peer tutoring heel leuk. Ik wil later ook juf worden en het is fijn om de kinderen van het 2de leerjaar les te geven. Mijn tutee is heel leuk. Ze kan goed lezen. Ze leest bijna geen fouten. Ze verbetert altijd zelf omdat ze weet dat ze een fout leest. Mijn tutee is Antje. Ze is heel lief. Elke Naudts (5A)

Giorgio Barbier en Daniel Deboeverie (5B)


Wij vinden het een zeer leuke vorm van Nederlands. Wij hebben zeer goede lezers en lezeressen. Ik,Alex heb Nicolas van 2A en Miguel heeft Lauri van 2C. Terwijl sommigen maar 2 of 3 bladzijden kunnen lezen, halen wij met onze tutees 15 tot 16 bladzijden per leesbeurt. We kunnen goed samen lezen (soms verbeteren wij). Het tweede leerjaar kan toch al super goed lezen. Ik dacht dat ze minder goed konden lezen. De tutees en wij hebben al heel goede ervaringen gekregen door peer tutoring. De tutors (kinderen van het 5de leerjaar), leren de tutees(kinderen van het 2de ) begrijpend lezen. Alex Van Olmen en Miguel Losa (5B)

Ik vind peer tutoring wel leuk, maar mijn tutees babbelen wel eens en dat is ambetant. Ze lezen wel heel goed. Ze maken soms wel eens een foutje. LEZEN IS TOF !!! Lana De Meyer (5A)

Het is heel leuk hoor ! Het gaat niet echt om lezen, maar ook om zelf nieuwe dingen te ontdekken. Het moet niet noodzakelijk een kindje zijn dat je kent. Ik zit bijvoorbeeld bij Brit.Dat is een heel leuk meisje. Ze praat wel veel, maar ze werkt mee. Zij helpt ook mee. Dat klinkt een beetje raar maar ik meen het ! Ik wil gewoon zeggen, dat welk kind het ook mag zijn, ze zijn allemaal gelijk. Nog een beetje over peer tutoring. We leren peer tutoring in stappen. Sommige woordjes die jij en je leesmakker niet begrijpen kan je gewoon opzoeken. Annefloor Van Landeghem (5A)

Peer-tutoring is een hulpsysteem waarmee wij, leerlingen uit het 5de leerjaar, kinderen uit het 2de leerjaar helpen met lezen. Die kinderen leren lezen met intonatie en wij leren onze verantwoordelijkheid opnemen. ‘s Maandags hebben we altijd een uurtje peer-tutoring. Onze tutees, Kiana (Fatimata), Selena en Fien (Gilles) hebben al rond de strategie ‘ik snuffel en denk’ gewerkt. Ze hebben al heel goed hun best gedaan. Ze verdienen een dikke pluim! Volgende week gaan we werken rond de strategie ‘ik voorspel’. Hopelijk gaan ze even goed werken als vorige week. We genieten er enorm van!

Fatimata Fofana en Gilles Heyndrickx (5b) Wij vinden het zeer leuk dat wij de kinderen kunnen helpen. We leren hen beter te begrijpen wat ze lezen. En we leren hun minder fouten te lezen. Het is een toffe manier van werken. En… het is plezant om even uit de les te zijn. Dylan en ik leren andere kinderen kennen en dat is wel fijn. Cisse gaat jullie onze tutees voorstellen: Rinke,Sam en Hannelore. We denken dat het nog een fijn jaar gaat worden.

We vinden het heel leuk en we hopen dat het elk jaar door zal gaan. We hebben heel leuke leesmakkers. Het is een zeer leuke en creatieve manier van aanleren. De kinderen van het 2de leerjaar kunnen al vrij goed lezen. Als we in het 6de zitten hopen we dat nog te mogen doen. Het is wel leuk dat ze eruit kunnen leren. Meri de Coninck en Dina De Ryck (5b)

Cisse De Locht en Dylan Van Walle (5b) Jullie merken het, de reacties zijn overweldigend positief. Eerlijkheid gebiedt ons wel om toe te geven dat er hier en daar wel iemand tussen zit die het iets minder leuk vindt. En van geïntegreerde ICT gesproken. De leerlingen typten hun recaties in op de computer.


9 strategieën om uw kind aan een flinke portie zelfvertrouwen te helpen. Deel 2 Een kind dat in zichzelf gelooft, wil niet elke ouder dat? 9 dingen om uw schatten van in de wieg mee te geven. Zo hebben ze alles om ook later stevig in ’t leven te staan! Je gezin is een laboratorium, de plek waar jij je kind de wetenschap van het leven bijbrengt. Eigenwaarde en vertrouwen zijn twee essentiële takken van die wetenschap., en de basis van een kind z’n zelfvertrouwen wordt in de eerste levensjaren gelegd, volgens Véronique De Goignies van de Opvoedingswinkel in Turnhout. “Of iemand stevig op zijn benen staat, is voor een stukje genetisch bepaald. Wie positief naar de wereld kijkt en niet al te angstig is, heeft meer vertrouwen, en dat is voor een stuk aangeboren. Maar als ouder kun je veel bijdragen aan het zelfvertrouwen van je kind.” Vraag is waarom een stevige dosis zelfvertrouwen zo belangrijk is. “Om in onze maatschappij te functioneren, heb je nogal wat vaardigheden nodig”, vindt Véronique De Goignies. “Je moet zelfstandig zijn, met mensen kunnen omgaan, problemen kunnen oplossen en niet bij de pakken blijven neerzitten als iets je overkomt. Allemaal dingen die makkelijker gaan als je een goed gevoel van eigenwaarde hebt. Die put je, eenvoudig gezegd, uit het gevoel dat je iets kunt en dat anderen dat waarderen.”Dat gevoel is niet alleen belangrijk voor een fijn sociaal leven en een succesvolle professionele carrière, zo blijkt. “Het laat je ook toe om met de veranderende wereld om te gaan, om voor jezelf op te komen en om nee te zeggen als ergens geen zin in hebt. Zo wordt een stevige eigenwaarde een belangrijk wapen bij het voorkomen van ongewenst gedrag, zoals bijvoorbeeld veel drinken, bij drugspreventie of seksuele intimidatie. Als je vindt dat je er mag zijn, laat je niet met je sollen. “een geruststellende gedachte. Maar hoe maak je nu van dochter of zoonlief zo’n zelfbewuste wereldburger? Dit helpt vast!” 1. Een veilig vangnet (zie herfstnummer) 2. Inspraak? Niet te veel ! (zie herfstnummer)

3. Schouderklopjes, zonder wierook “Ik doe nooit iets goed”, gooide Maarten (10) zijn moeder onlangs voor de voeten. Lea (40) schrok, maar besefte dat haar zoon wel een beetje gelijk had. “Maarten is nogal druk, en ik wil hem zo graag in de hand houden dat ik altijd focus op wat hij allemaal fout doet. Maar soms word ik zelf moe van mijn gevit. Dus probeer ik sinds zijn opmerking positiever te zijn. Niet alleen te zien waar hij in de fout gaat, maar ook wat hij goed doet. De sfeer in huis is er helemaal door omgeslagen.” Vijf complimenten voor een berisping: dat is volgens opvoedingsexperts de goede verhouding. “Ook heel evidente dingen, zoals een boekentas op de juiste plaats zetten of schoenen uitdoen als dat gevraagd is, verdienen complimenten”, zegt Véronique De Goignies. “ Het geeft je kind het gevoel dat het ook wordt opgemerkt als het gewoon doet wat er verwacht wordt. Hoe concreter de complimenten, hoe meer een kind er aan heeft. Niet: ‘Flink zo!’, maar wel: ‘Je hebt


de tafel uitstekend gedekt’. En ook belonen is belangrijk. Zeggen dat je trots bent, een knipoog, een knuffel, het hoeft niets materieels te zijn. Samen iets doen wat je kind leuk vindt, is waarschijnlijk de mooiste beloning die je kunt geven.” Wil dat zeggen dat je de dag moet doorbrengen met het bewieroken van je kind? Absoluut niet, vindt Wendy Mogel. “Het is niet de bedoeling dat je kind het idee krijgt dat het geweldig, uitzonderlijk of speciaal is. Wel dat het aangenaam gezelschap, vriendelijk en waardevol is. Op een heel gewone manier.” Kinderen presteren beter als ze leren hun best te doen, dan wanneer ze steeds horen dat ze slim, getalenteerd of mooi zijn, ontdekte psycholoog Carol Dweck toen ze de schoolkinderen onderzocht. “Wie te horen krijgt dat hij goede punten haalde omdat hij slim is of goede prestaties leverde omdat hij getalenteerd is, gaat ervan uit dat die intelligentie en dat talent vastliggen. Bij fouten of een mislukking worden deze kinderen moedeloos en geven ze op, want ze blijken toch niet zo slim en geweldig te zijn. Maar kinderen die complimentjes krijgen voor hun inspanningen omdat ze goed gewerkt hebben of veel geoefend, beseffen dat een mislukking niet onoverkomelijk is. Misschien hebben ze pech gehad, misschien hebben ze niet genoeg hun best gedaan, er komt in elk geval een volgende kans en die zullen ze met beide handen grijpen.” De boodschap: prijs je kind niet voor zijn aanleg, wel voor zijn inzet.

4. Uitproberen en experimenteren “Ik mocht als kind bijna alles proberen”, zegt Lieve (32). “Sporten, academie, alle mogelijke hobby’s, zolang het geen fortuin kostte en ik het een bepaalde termijn volhield. Zo ontdekte ik dat ik geen sportief of muzikaal talent heb, maar wel goed teken. Dus trokken mijn ouders, zelf geen cultuurliefhebbers, met mij naar musea en tentoonstellingen. Dat vond ik toen vanzelfsprekend, maar nu ik zelf moeder ben, weet ik dat ze me daarmee een mooi geschenk gegeven hebben.” Vrijheid, tijd en ruimte krijgen om uit te zoeken waar je goed in bent, wat je graag doet en wat niet, is belangrijk als je zelfvertrouwen wilt opbouwen, vindt Véronique De Goignies.”Daarom moeten kinderen kunnen experimenteren en op ontdekking gaan. Aangepast aan hun leeftijd en met de ouders als gids, natuurlijk. Een kind stimuleren doe je door het zelf dingen te laten doen, het mogelijkheden te bieden, door aan te moedigen en soms een duwtje in de rug te geven. Maar niet te hard. Jij kent je kind, en weet wat het kan. Als je te hard duwt, wordt de druk te hoog, en kan het blokkeren. Je pakt het beter stap voor stap aan, als je het zijn angst wilt laten overwinnen.” Wendy Mogel gaat daarin nog een stapje verder. “Kinderen moeten de vrijheid hebben om kattenkwaad uit te halen. Want als ze nooit stout mogen zijn, dan leren ze ook niet wat flink zijn betekent’. Opgepast, besmettingsgevaar! Vraag een tienermeisje hoe ze niet wil worden, en de kans is groot dat het antwoord ‘zoals mijn moeder’ is. Volgens Wendy Mogel hebben kinderen soms te weinig vertrouwen in de buitenwereld en de toekomst, omdat wij dat als ouders ook niet hebben. “We slagen er niet altijd in om volwassenheid aantrekkelijk te maken”, vindt ze. “Kinderen zien ons van hot naar her rennen , horen ons klagen en zeuren over wat er in de wereld gebeurt, zien op het journaal wat er misloopt. En verliezen soms vertrouwen in de toekomst. doodjammer, en dus liefst te voorkomen. Geniet zelf van je leven, en toon je kinderen dat het leven aangenaam is, dan een fijne job je voldoening geeft, dat vrienden in goede en slechte tijden belangrijker zijn dan spullen.””Zelfvertrouwen is een beetje besmettelijk, denk ik”, vult Véronique De Goignies aan. “Kinderen zijn heel opmerkzaam en leren door imitatie. Respect tonen en attent zijn, zal je kind waardering opleveren van de mensen in zijn omgeving. Hoe je dat het beste aanleert? Alweer door het goede voorbeeld te geven. Ze zien hoe je zelf in het leven staat en nemen dat over.” vervolg in paaseditie


ICT voor iedereen !

Inleiding We zijn weeral een schooljaar verder. Dit schooljaar wordt een belangrijk op ICT-vlak. Het ICT-beleidsplan wordt concreet uitgevoerd. Terwijl Facebook en Netlog blijven evolueren en bekendheid inwinnen, zullen wij ook functionelere zaken leren aan onze leerlingen. Dit wil zeggen dat uw kind meer op de pc zal werken en dus ook meer zal bijleren. Hou jullie vast, want zij gaan misschien zaken kennen die je zelf nog niet kent… BE PREPARED. Ook wordt ons informaticapark grondig bijgewerkt en vernieuwd. We kijken hoopvol uit naar het nieuwe netwerk. Een prettige kerstvakantie en veel leesplezier.

Laatste nieuwtje Zoals reeds vermeld in de inleiding zijn we bezig met het integreren van het ICT-beleid in de lessen. Van oktober tot december zijn we in het vijfde en zesde leerjaar bezig met het aanleren van pc-gebruik, Word en PowerPoint. In 2010 zullen we hiermee verder gaan. Ook zullen we ICT naar de lagere klassen brengen. We hebben hier omtrent al een testje gedaan en dat was vrij positief voor alle partijen, dus we kijken er met z’n allen al naar uit. Natuurlijk blijft ook veilig internet/cyberpesten een belangrijk thema. 2010 zal heel wat andere nieuwigheden te weeg brengen. Zoals je zeker al weet gaat de nieuwbouw open. Hierover wil ik zeggen dat elke klas van de nieuwbouw en de leraarskamer worden voorzien van een beamer en een elektrisch projectiescherm. Zo kan ICT nog beter geïntegreerd worden en didactisch is dit een enorme vooruitgang. Ik wil hiervoor de ouderraad ENORM bedanken voor het aankopen van deze nieuwe beamers + ophangsysteem. Zonder hen was dit uiteraard niet gelukt.

WEBSITE U ken hem misschien al: Onze schoolwebsite! Deze wordt geregeld bijgewerkt met foto’s filmpjes, laatste nieuwtjes, plannen, … Wil je op de hoogte zijn van je lievelingschool? Klik en verken!

www.droomballon.be

De speciale website van het dorpsfeest staat nog steeds online op Dorpsfeest.droomballon.be


Link naar… Op de schoolwebsite staan er al enkele links, deze zullen dit schooljaar nog worden aangevuld. Hieronder ziet u enkele van de meest nuttige websites om leerstof in te oefenen. 

Ict-platform: Op deze website worden oefeningen aangeboden per eindterm http://www.ict-platform.be/Rekentaal: oefeningen op rekenen, taal, Frans, …voor alle jaren http://users.skynet.be/thiran/rekentaal/masterform.htmRekenweb: rekenoefeningen en -spelletjes http://www.fi.uu.nl/rekenweb/rekenmaar/leerlingen/index.htmlDe Boomgaard: oefeningen op rekenen, taal , …voor alle jaren http://www.deboomgaard.org/e-school/index-kids.htmLees je mee: Leren lezen op “Maan roos vis”-principe http://leesjemee.classy.be/

Facebook: Enkele verhalen Facebook is populairder dan ooit. Op dit moment zijn er 350 miljoen mensen aangesloten bij deze sociale netwerksite. Toch zijn er enkele vreemde verhalen te vertellen over dit gegeven. Hieronder staan enkele voorbeelden. Veel plezier: Ontslagen op het werk Een Britse vrouw klaagde op Facebook over haar baas maar was vergeten dat ze hem als vriend had toegevoegd. De vrouw schreef in een bericht dat ze haar job haat en beledigde haar baas. Enkele uren later reageerde die echter op haar bericht. Haar job was ze kwijt. 'Vriendjes' worden met collega's gaat snel op Facebook, maar we staan er niet altijd bij stil dat zij ook onze familiefoto's of vakantiekiekjes te zien krijgen. De Antwerpse balie waarschuwde advocaten om geen cliënten, rechters of politici toe te voegen. De schrik voor een onlineuitschuiver zit er goed in. In Groot-Brittannië leidde een Facebook-manoeuvre al tot de vrijspraak van een verdachte. Vermoord na wijzigen relatiestatus Twee Britse vrouwen werden het voorbije jaar vermoord nadat ze hun relatiestatus op Facebook hadden gewijzigd in 'single'. In januari werd een jaloerse echtgenoot tot levenslang veroordeeld omdat hij zijn vrouw had gedood toen ze na hun breuk haar relatiestatus in 'ongehuwd' had veranderd. En ook in september kon een 31-jarige man het niet verkroppen dat hij via Facebook werd gedumpt. En andere trends... Tweetwhatyoueat. Zo heet de nieuwste dieetrage op Twitter. Elke hap in je mond noteer je in een online voedingsdagboek en iedereen leest mee wat je gegeten hebt. Durft iemand te zeggen dat hij ontbijt met koffiekoeken? Bron: Het nieuwsblad


Respect... Als het goed is leer je dit al jong. Maar tegenwoordig is er die onverdraagzame tong. En die gebruik je om anderen te raken,in hun denken, hun doen, hun cultuur,hun geloof, hun zijn en hun zaken. Iedereen is overtuigd van zijn grote gelijk. En dit leidt alleen maar tot vervreemding in de praktijk. Begin met dit respect vandaag, als je dit leest met elkaar. Dat is pas een heel mooi gebaar. En ook al wijzen al deze pijlen naar andere wegen, toch komen wij elkaar in gedachten dikwijls tegen. Misschien hebben wij wel meer gemeenschappelijk dan we zelf denken in dit leven. Is ’t niet de LIEFDE waar we allemaal naar streven? Gelukkig hebben wij dit in onze school goed begrepen, de leerkrachten levensbeschouwelijke vakken,door vele onderwerpen, problemen en projecten sàmen aan te pakken. Juf Nel, juf Lieve, meester Redouan, juf Chantal en juf Kaat creëren onder elkaar geen jaloezie, geen afstand en geen haat. Ze werken dikwijls samen, op weg naar hetzelfde doel: verdraagzaamheid, respect voor elkaars geloof, een warm gevoel! 2010...We wensen jullie eindeloze dromen en het onstuimige verlangen om er enkele waar te maken ! juf Nel, juf Lieve, juf Kaat, meester Redouan en juf Chantal


Even citeren uit ons hersftnummer…

De winst van het hongermaal wordt rechtstreeks geïnvesteerd in de toekomst van de kinderen in het RS.Mani Kindertehuis in Srikakulam in India. Op 2 september 2009 vond de officiële opening plaats. Vanaf dan vinden een 20-tal kinderen, die afkomstig zijn uit de leprakolonie van Srikakulam, een permanent onderkomen in dit tehuis. Zijzelf of één van hun naaste familieleden zijn leprapatiënt. De bedoeling van dit project is om deze kinderen als internen onderdak te bieden. Zij krijgen dus gratis voedsel, kleding, gezondheidszorg en schoolbenodigdheden. Dit alles kan hen op dit ogenblik in de huidige gezinssituatie niet worden gegeven. Blijven voorzien in het onderhoud van deze kinderen is één van de uitdagingen voor de toekomst. De medewerkers van de Dr Cap foundation bezorgden ons enkele foto’s


ONZE ZESDEKLASSERS WILLEN ZO VEEL MOGELIJK VREDESBOODSCHAPPEN VERZAMELEN EN UITDRAGEN NAAR ALLE KINDEREN VAN ONS “DROOMBALLON-RIJK”…. HIERMEE ZETTEN ZE HUN DORP “TERRADELPAZ” IN DE KIJKER EN GEVEN ZIJ VORM AAN HUN NIEUWE KLASVRIEND “MENEERTJE GEWELDIG” !!! KERSTMIS, NIEUWJAAR, … TIJD OM VREDEVOLLE WENSEN NAAR ELKAAR TE STUREN. ZOEKEN JULLIE NOG NAAR DE JUISTE WOORDEN ? MISSCHIEN KUNNEN WIJ JULLIE HELPEN ???

STOP MET GEWELD, ’T IS VREDE WAT TELT. van Alissa

VREDE IS FIJN, LAAT HET ALTIJD ZO ZIJN !!! van Vincent

OORLOG ? WEG ERMEE, DAN IS IEDEREEN TEVREE van Anouk

VREDE HEBBEN WE NODIG, HAAT IS OVERBODIG ! van Merel

GEEN WREDE WERELD, MAAR EEN WERELD MET VREDE van Gitte VREDE IN DE LIFT WANT PESTEN IS GESCHIFT ! van Seppe

VREDE IS TOP, MET GEWELD LOS JE NIETS OP ! van Kato

VREDE IS TOP, NIETS KAN ER BOVENOP ! van Jane


KINDEREN KLOPPEN EN VOLWASSENEN SLAAN, MAAR VREDE ZOU AAN DE TOP MOETEN STAAN van Caroline

VREDE IS GOED, JE WEET WAT JE ER MEE MOET van Jolan

WIL JE VREDE IN JE KLAS ? KLOP DAN AAN BIJ TERRA DEL PAZ

van Lien

HOU DE VREDE NIET VOOR JOU ALLEEN, MAAR DEEL HET MET IEDEREEN ! van Frédéric

ALS JE LIEF BENT VOOR ANDEREN, ZAL DE WERELD AL EEN PAK VERANDEREN.. van Maaike

Tekening gemaakt door Jelle Van Dam

We wensen iedereen een geweldig 2010 !

juf Mieke, meester Eddy én alle zesdeklassers


De Sint was nog maar net terug vertrokken naar Spanje, of we waren alweer volop in de weer voor het volgende, de kerstmarkt. De kinderen van de wereldklas zetten, zoals de voorbije jaren trouwens, hun beste beentje voor om de kerststukjes weer zo mooi mogelijk te maken. De groten hielpen de kleintjes, kortom iedereen was druk in de weer! De klas rook nog wel dagen naar vers dennengroen , sparrennaalden zaten overal tussen,…maar de resultaten mochten er zijn! Ook het maken van de chocolademousse was een feest! Deze werd bereid in de keuken van de school, enkel met de grootste leerlingen. De kleinsten mochten hun mening zeggen na het proeven ervan. En geloof het maar, iedereen was het er unaniem over eens, zulke lekkere chocolademousse kan je nergens anders eten dan op de kerstmarkt van de Droomballon, aan het kraampje van de wereldklas! Wat doen wij nu met die opbrengst van die avond? Wel, naar het einde van het jaar toe, gaan wij wel eens naar recreatiepark ‘De Ster’ of domein ‘Puyenbroeck’. Voor onze Belgische kinderen is dit leuk, maar voor de wereldklaskinderen is dit een echt feest!!!!! Als daar dan nog eens een ijsje kan gegeten worden, is de dag helemaal compleet. Daarom willen we ieder van jullie zeker nog bedanken voor de steun aan onze wereldklas! Aan iedereen nog een heel fijn kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar! Gëzuar Krishlindjet Vitin e Ri! (Florenta, Armend, Egzon, Adonis, Tringa ) Shenoraavor Nor Dari yev Soorp Janunt (Narine, Varduhi) Idah Saidan Wa Sanah Jadidah (Ahmed) Merry Christmas & Happy New Year (France, Maria , Daljeet) Joyeux Noel et Bonne Année! ( Anissa, Oumeya, Sali) Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva i s Novim Godom (Iman, Irischan, Aysa, Markha) Naya Saal Mubarak Ho (Subaba) Sal-e no mubarak (Farishta, Beheshta, Fatema, Mohamed) Bachtalo krecunu Thaj Bachtalo Nevo Bers (Anita) ,   

juf Ayse en juf Peggy


ADVENT 2009 Ze sloft, met gaten in haar sloffen, de rok te lang voor korte jas. Armoede op gezicht geschreven, gegeven kleding komt goed van pas. Haar sliertige halflange haren hebben nog nooit een schaar gezien. Met een bot gesleten schaartje knipt ze het, geloof ik, zelf misschien. De plastiek tas hangt aan haar arm. In de ene hand een oude stok Ik vraag me af wie naar haar omkijkt Voor haar luid ik de armenklok. Zeg me niet: er is geen armoe hier in dit welvarend land. Vraag me af, weet de regering wel hoe het gesteld is hier in Vlaanderenland. Denk je echt: het is hun eigen schuld? Nee, het kan in ’t leven echt soms tegengaan. Scheiding, ziekte of je werk verliezen, niemand kiést voor een armoedig bestaan!

KIJK EENS NAAR ELKANDER WEER. ’T KLINKT WEL RAAR, MAAR DOE ’T TOCH ‘N KEER EN ZEG HEM OF HAAR HOE GRAAG GE DIE ZIET. MEER VRAAG ‘K VOOR MIJNE NIEUWJAAR NIET ... Alle liefs voor 2010 van juf Chantal

Tijdens de advent maakten onze kinderen van het 2de t.e.m. het 6de leerjaar kennis met het project “Aan de slag”. slag” Een beklijvend project over arbeid en armoede, een eigenzinnige vertaling van de campagne van Welzijnszorg 2009 “Werk armoede weg” op het niveau van onze kinderen. Ze werden ondergedompeld in de leefwereld van andere kinderen in (kans)armoede. (kans)armoede Een oproep tot solidariteit met leeftijdsgenootjes in de eigen schoolomgeving. Daar draaide het om ! En zoals elk jaar speelde Robby de ‘hoofdrol’. Dank aan de vele kinderen en ouders van onze school die bereid waren om RobbyRobby-kerstkaartjes te kopen. Mede dankzij jullie kan Welzijnszorg 150 vierde-wereldprojecten steunen!


woensdag 18 november 2009

De Stichting Vlaamse Schoolsport had er dit schooljaar iets heel bijzonder van gemaakt . De verschillende postjes waren heel uitdagend voor de kinderen en …jullie weten wel…dat is net dat tikkeltje dat op het einde van de rit zo gewaardeerd wordt door hen . Onze drie wolkenjuffen wil ik graag bedanken voor de extra begeleiding van de wolkenkindjes. Dankjewel juf.Ellen ,juf.Nele en juf Sarah !!! Ook de wolkenkindjes zelf schitterden door hun sportief gedrag en mateloze inzet om al die uitdagende oefeningen tot een goed einde te brengen. juf Anne-Lore

Marieke Waelput

Lotte Wellens

Renske De Smedt

Olivier Ivens

Axel Verschueren

Ferre Huys

Joran Van Bockhaven

Emelien Steels

Oceanne Hénaux

Danitza Van de Perre

Marie Felix

Wouter Ruys

Lucas Pauwels

Lindsy Piessens

Timmy Blancquaert

Feline Buckinx

Jana De Dreu

Helene Leroy

Hélène Clement

Noa Van Damme

Lisa De Maeyer


Het belang van watergewenning bij beginnende zwemmers. Een kind dat kan zwemmen is voor zijn ouders een hele zorg minder. Daarom stellen ouders van kinderen die zwemles krijgen dikwijls de vraag:

“Hoe lang zal het duren voordat mijn kind kan zwemmen?” Voor de meeste ouders moet alles snel gaan! Zwemspecialisten zijn het erover eens dat het zinloos is de zwembewegingen onmiddellijk te willen aanleren. Een goede watergewenningsperiode legt een brede en zekere basis voor het verdere zwemonderricht. Het komt er niet op aan het kind vlug te leren zwemmen, maar wel het op een “goede” manier te leren zwemmen. En de kortste weg is niet altijd de beste voor het kind. Door een iets langere watergewenningsperiode wordt nadien dikwijls tijd gewonnen als het op het leren van vaardigheden aankomt. Bovendien worden kinderen meer gemotiveerd met dynamische oefen- en spelvormen dan met saaie drilmethoden. De kans dat de kinderen na hun schooltijd nog geregeld zullen zwemmen zal door een aangename initiatie vergroot worden. In de praktijk leveren zwemlessen die teveel op de prestatie gericht zijn heel vaak dolgedraaide ouders en onwillige kinderen op. Ze hebben beiden na verloop van tijd hun buik vol van al dat water. Om dan toch enigszins tegemoet te komen aan de vraag naar prestatie vanwege de ouders, opteren wij ervoor dat de kinderen zo vlug mogelijk leren “ zich veilig voort te bewegen” in het water met een zwembeweging die hen individueel het best ligt. Wij zien de watergewenningsperiode dan als een periode die ook na het aanleren van een eerste beste zwemslag doorloopt! Juf Ilse Br.


Voor de kinderen van het 4e leerjaar ben ik al gauw ‘de muzische juf’ geworden. Dat muzische houdt heel wat meer in dan het ‘knutselen’. Dit omvat ook muzikale opvoeding, beweging en media, maar zeker niet te vergeten (en niet altijd zo vertrouwd voor de kinderen) zijn de lessen drama. De allereerste keer stonden de leerlingen wat onzeker voor en in de groep. We gingen stap voor stap van start. Allereerst hebben we vooral gewerkt rond emoties. De kinderen stapten in een ingebeelde bus en namen een bepaalde emotie aan, de anderen volgden meteen. Op die manier konden de ‘durvers’ van start gaan en de anderen konden nog even de kat uit de boom kijken. Na deze allereerste kennismaking werd van hen al wat meer verwacht. De kinderen kregen de opdracht om zo snel mogelijk bepaalde dingen, dieren… uit te beelden in de vorm van een spel. Bv. 1, 2, 3 kikker… en de hele klas veranderde meteen in één grote poel vol kikkers. Deze taken waren nog vrij individueel. Natuurlijk is dit niet alles. Ze werden in groepen verdeeld en kregen de opdracht om per groep verschillende locaties uit te beelden. Ze kregen 30 seconden de tijd om deze locatie aan de andere duidelijk te maken. Dankzij de verbeelding van de leerlingen zijn we samen op reis gegaan naar de meest exotische plekjes. Tot hiertoe waren het vooral oefeningen, maar onlangs, en daar gaan we zeker dit schooljaar nog mee verder, zijn we gestart met korte dialogen en toneelstukjes. Hier moeten ze zich inleven in een andere persoon, alsook de spanning in een verhaal kunnen aanhouden. Het is echt de moeite waard om de kinderen bezig te zien. Jaja, er zit talent in het vierde leerjaar. Juf Naomi


Waarom drama in het zesde leerjaar ? (door juf Mieke & meester Eddy)

Omdat wij erin geloven dat opvoeden in drama en expressie waardevol is. Omdat in het spelend samenzijn een aantal waarden en vaardigheden de kans krijgen om zich te ontplooien : fantasiebeleving, creativiteit, zichzelf en de wereld ontdekken, eigen mogelijkheden en beperkingen leren kennen, samenwerken, kiezen tussen goed en kwaad, naar oplossingen zoeken, inzicht krijgen in rolpatronen, enz… Spelen is leren ! Spelen op zich heeft al een waarde. Het doorbreekt de dagelijkse competitieve sfeer, zoals die ook op school kan bestaan. Want toneelspelen doe je natuurlijk mét, en niet tégen elkaar. Wij kiezen voor drama in de klas omdat die artistieke activiteit als geen ander aansluiting vindt bij het speelterrein van het kind. Toneel is een activiteit die het kind niet vreemd is: “doen alsof” en “de ander imiteren” zijn zaken die voor een kind deel uitmaken van zijn of haar dagelijkse leefwereld. Het zijn net die elementen die de werktuigen zullen vormen voor een leerproces. Zij vormen daardoor een heel natuurlijk middel om te experimenteren, en zelfs zonder risico: we “doen immers maar alsof”!


Dat leerproces omvat elementen zoals het kunnen uitdrukken en verwoorden van de eigen ervaringen, belevenissen, gevoelens en gedachten. Daarbij leren de kinderen die uitdrukkingen te uiten in een spel. In dat spel kunnen ze praten over, en kritisch omgaan met zichzelf en met de anderen. In de verschillende spelvormen wordt ook aan de verbaal minder sterke leerlingen de kans gegeven zichzelf expressief te uiten. We willen dit schooljaar enkele speelse oefeningen aandragen, waardoor elk kind kan kennismaken met het toneelspel. Getuige hiervan enkele foto’s van de leuke sketches die onlangs werden opgevoerd :


Als de Sint in aantocht is worden natuurlijk mooie brieven geschreven. We beloven ons best te doen om fijne mensen te zijn, maar we hopen natuurlijk ook op leuke cadeautjes in onze schoentjes. Samen met de brief zorgen we natuurlijk ook voor wat lekkers (een biertje!) voor de Zwarte Pieten en voor het paard Slecht-weer-vandaag (Suikerklontjes! Raapjes!)

We tonen de Sint ook dat we met verf en penseel aan de slag zijn gegaan om mooie trekpoppen te maken, die gedurende de hele Sinterklaastijd onze ramen hebben gesierd.

Directeur Ludwig verwelkomt de Sint op school, de Droomballon waar veel brave kinderen zitten. Dat doet Sint zichtbaar genoegen.


De kinderen gingen ook met pen en papier aan de slag. Ze kregen een beeldverhaal over Sinterklaas voorgeschoteld. De opdracht was om bij de prenten een leuk en passend verhaal te schrijven. Er werd enthousiast geschreven en nagedacht. En met resultaat! Lees maar even mee: De sint verliest wat De sint liep door het prachtige bos met de zak vol speelgoed. Opeens viel de wagen uit de zak. Toen kwam een heel schattige muis voorbij het wagentje en dacht: misschien is het daar lekker warm. En ze ging erin liggen. Toen kwam een hele mooie vogel en die ging er ook in liggen. Ze dachten: zo zalig. De sint keek om en zag het wagentje op de sneeuw. Hij pakte het autootje, schudde er mee en boem, de vogel en de muis vielen eruit. De sint stak snel de mooie wagen in de zak en keek naar de vogel en naar de muis. Die hadden het heel koud. En de sint zei: “Oké, jullie mogen mee in mijn jaszak!” Ze liepen door naar de huizen.

Zie ginds komt de stoomboot,… de Sint is alweer langs geweest in de Droomballon. De kapoenen van het derde leerjaar hebben hun beste beentje voorgezet om een leuk liedje met bijpassend dansje onder de knie te krijgen. De Sint was echt onder de indruk van ons muzikaal talent en overhandigde alle klassen een zeer fijn klasgeschenk. Hopelijk zijn we het komende jaar even braaf en stopt de Sint met zijn zwarte pieten volgend jaar weer bij de Droomballon.

Juf Wendy, juf Nathalie en Juf Lieve en alle kindjes van het 3e leerjaar


Onthutsend onderzoek : kinderen tussen 6 en 36 maanden krijgen te veel ongezond voedsel binnen

PEUTERS ETEN NOG GEEN LEPEL GROENTEN PER DAG Alle ouders vinden evenwichtige voeding voor hun kinderen belangrijk. Maar in de praktijk gaat het helemaal mis. Uit een nieuw Belgisch onderzoek blijkt dat kinderen tussen 6 en 36 maanden dramatisch weinig fruit en groenten binnen krijgen. HANS MAARTEN POST

Bijna 60 procent van de kinderen tussen 6 en 36 maanden eet minder dan 1 eetlepel groenten per dag. Zo’n 43 procent eet minder dan 100 gram fruit per dag. Tot deze verontrustende conclusies komt een studie over het eetgedrag van jonge kinderen, bij 500 Belgische moeders. En er is nog meer slecht nieuws. Slechts 8 procent van de kinderen tussen 12 en 36 maanden eet genoeg vezels. Ze eten ook veel te veel zout en te veel slechte vetten, en krijgen te weinig calcium en vitamine D naar binnen. Kortom : ook onze jongste kinderen eten al ongezond. Voor het eerst is er nu een onderzoek dat bevestigt wat wij uit de praktijk al

vermoedden’, zegt Serge Pieters, de voorzitter van diëtistenvereniging UPDLF. ‘Ouders denken vaak dat ze het goed doen, maar dit bewijst eindelijk dat het niet zo is’, vult professor Yvan Vandenplas aan. Hij is hoofd pediatrie van het UZ Brussel. ‘Er is echt een probleem met hun kennis en informatie.’ Hij stipt een paar mogelijke oorzaken aan. ‘Vaak vertrekken ouders vanuit de behoeften van volwassenen. Die vertalen ze naar kinderen. En we weten allemaal dat volwassenen meestal alles behalve gezond eten. Bovendien hebben kinderen nu eenmaal ook graag het liefst de dingen die ongezond zijn, zoals cola en chips. Daarnaast is ongezonde voeding nu eenmaal ook nog eens goedkoper dan gezonde.’ Ouders hebben vaak de verkeerde perceptie. Ze denken dat veel melk gezond is, terwijl dat niet klopt. Ze laten fouten in de voeding toe en compenseren dat door te veel te geven van wat ze

denken dat het gezond is, zoals melkproducten.’ Maar hoe kan ik het beter doen ? Pieters heeft een paar eenvoudige tips. ‘Vaak vragen moeders zich af hoeveel vlees ze hun kind moeten geven. Het is simpel : het stuk mag net zo groot en zo dik zijn als de handpalm van dat kind.’ Laat kinderen meer water drinken en geen limonade. Zorg dat een warme maaltijd bestaat uit een derde groenten, een derde zetmeelproducten zoals aardappelen, pasta of rijst, plus een stukje vlees of vis. Doe er één of 2 soeplepels koolzaadolie bij. Zo krijgt het kind ook genoeg gezonde vetten naar binnen.’ ‘Laat een kind ook smaken ontdekken, net zoals het de wereld ontdekt. Geef het bij witloof niet op na dat een keer in een puree gestopt te hebben? Probeer het minstens een keer of tien.’ X LEZERSSERVICE www.feedingforlife


Een beetje “ditjes en datjes”, voor wie tijdens de eindejaarsfeesten, als het gesprek stilvalt… , over iets anders wil praten dan het weer Het zal jullie niet verbazen dat alle items Kerstmis en Nieuwjaar als thema hebben. De trouwe lezer zal zich herinneren dat we ook in het kerstnummer van jaargang 2007-08 een reeks van kerst- en Nieuwjaarsweetjes publiceerden. Eerste elektrische kerstverlichting Minder is beter, is een term die niet opgaat als we het over elektrische kerstlichtjes hebben. Meer kleuren en lichtjes staan immers garant voor meer sfeer. Toch is het gebruik van elektrische kerstverlichting nog niet zo heel lang een gewoonte. De eerste elektrische lichtjes deden pas in 1895 hun intrede De duurste kerstboom ter wereld Soo Kee Jewellery, een juwelier uit Singapore, maakte ooit een kerstboom bestaande uit 21 798 diamanten (in totaal 913 karaat) en 3 762 kristallen kralen. De grootste kerstboom ter wereld Ook voor de grootste kerstboom ter wereld moeten we in Azië zijn. Ongeveer 70 werknemers van de Yilong Media Company van China hebben aan een reusachtige kerstboom gewerkt die bestaat uit zeven verdiepingen en samengesteld is uit 350 grote kerstbomen. Jingle Bells Het leuke melodietje “Jingle Bells” is zonder twijfel één van de populairste kerstliedjes ooit, maar oorspronkelijk was het nummer helemaal niet voor Kerstmis bedoeld. Het werd daarentegen gemaakt als liedje voor Thanksgiving (onafhankelijkheid VS) en het is pas jaren nadien dat Jingle Bells een kerstliedje is geworden. Waarom Waarom vieren we Nieuwjaar op 1 januari ? Uit de namen van de maanden kun je afleiden dat 1 januari niet altijd het begin van het nieuwe jaar is geweest. Van september (septem, Latijn voor zeven, de zevende maand) tot december (decem, Latijn voor tien, de tiende maand) hebben de maanden namen die er op duiden dat de eerste maand van het jaar in maart gelegen moet hebben, rond het begin van de lente. Dat is ook logisch, want het jaar dat de seizoenen bepaalt, loopt vanaf het moment dat de zon precies boven de equator, in het lentepunt staat. Voor de verschuiving naar 1 januari moet je lang terug gaan, want in zowel de juliaanse kalender (in gebruik sinds 46 v. Chr.) als in onze huidige gregoriaanse kalender (sinds 1582) begint het nieuwe jaar op 1 januari. Hoe het allemaal in zijn werk ging lezen we in De Geschiedenis van Rome van Theodor Mommsen, een beroemde kenner van de Romeinse geschiedenis, die in 1902 de Nobelprijs voor literatuur kreeg. De Romeinen dienden voortdurend af te rekenen met opstanden aan de randen van hun imperium rond de Middelandse Zee, zo ook in Spanje. De situatie werd rond 135 v. Chr. zo kritiek dat er besloten werd tot de benoeming van een nieuwe consul aldaar. Normaal begon de ambtstermijn van deze consul bij de start van het nieuwe jaar, dat toen op 15 maart viel. Om de benoeming van een Spaanse consul te versnellen en toch in overeenstemming met de wet te handelen, werd het nieuwe jaar met twee en een halve maand vervroegd naar 1 januari. En sindsdien is dat zo gebleven.


januari - maart

infomoment nieuwe kleuters : - za 30.01.10 : 11.00 – 12.00 u. - za 27.03.10 : 11.00 – 12.00 u. VERLOFDAGEN van za 13.02 t.e.m. zo 21.02.10 : KROKUSVAKANTIE van za 03.04 t.e.m. zo 18.04.10 : PAASVAKANTIE

 ACTIVITEITEN EXTRA MUROS do 07.01.10 : Schooltoneel 1ste + 2de lj di 19.01.10 : Schooltoneel kleuters Gr 4 vr 22.01.10 : Leeruitstap 6de lj (vrt + Technopolis) vr 29.01.10 : Piratendag Cortewalle + Antwerpen (Gr 4 + 1ste lj) di 02.02.10 : Infoavond Eerste Communie vr 26.02.10 : Leeruitstap Gent (5de lj) ??? .03.10 : Ateliers “Kinderen a/h. werk” + “Goedgemutst” – 5de lj van 02.03 t.e.m. 13.03.09 : Verkeersveertiendaagse op school do 04.03.10 : Schooltoneel 6de lj do 01.04.10 : Schooltoneel Gr 2 + Gr 3

    

 MEDISCH ONDERZOEK

 vr 22.01.10 : lager - 3de lj A (op school) vr 29.01.10 : lager – 3de lj B + C (op school)

 ACTIVITEITEN INTRA MUROS

ma 11.01.10 : Infoavond SNOK – 6de lj wo 13.01.10 : Actie Fata Morgana (3de ster) : tandenpoetsmarathon vr 16.01.10 : Damiaanactie – film (3de – 4de – 5de – 6de lj) vr 05.02.10 : Actie Fata Morgana (4de ster) : Yogasessie kleuters + lager vr 20.02.10 : Carnaval op school wo 24.02.10 : “Koffiestop” – Broederlijk delen van 01.03 t.e.m. 12.03.10 : Verkeersveertiendaagse op school OUDERCONTACT : ma 08.02.10 (kleuterafdeling + lagere afdeling)    

 ONTSPANNING vr 19.03.10 : Kwisavond op school (6de editie)

Van vr 19.03 tot za 26.03.10 : SNEEUWKLAS 6de lj (Valmeinier)


Lijst van nuttige telefoonnummers 1. Kinder- en jongerentelefoon 102 2. Kinderrechtswinkel 09 / 233.65.65 3. Vertrouwenscentrum kindermishadeling 078 / 15.00.20 of 09 / 216.73.30 4. CLB 03 / 776.34.51 5. Jongeren Advies Centrum Waasland 03 / 766.72.72 6. Jolijn 0800 / 900.33 7. Tele onthaal 106 8. Opvoedingstelefoon Vlaanderen 070 / 222.230 9. Centrum voor Morele Dienstverlening 053 / 77.54.44 10. Jeugdpolitie Sint-Niklaas 03 / 760.12.00 11. De Keerkring Centrum voor opvoedingsondersteuning 03 / 755.00.71

MET DANK AAN

Hallo SBO - Kersteditie 2009-2010  
Hallo SBO - Kersteditie 2009-2010  

Dit is de kersteditie van het schoolkrantje a.k.a. "Hallo SBO" van de Stedelijke Basisschool 'De Droomballon' te Nieuwkerken in het schoolja...

Advertisement