Page 1

De Stedelijke Basisschool… waar iedereen thuis is

Hallo S.B.O. STEDELIJKE BASISSCHOOL NIEUWKERKEN

Schoolblad S.B.O. Nieuwkerken Een band tussen school en thuis Schooljaar 2010 – 2011 Herfsteditie

INHOUD : Gijselstraat 35 Tel : 03/776.44.24 Fax : 03/777.79.18 E-mail : ludwig.demeyer@sint-niklaas.be chris.grumiau@sint-niklaas.be http://www.droomballon.be

redactie :

Chris Grumiau

             

Mijmering Woordje van de directeur Schoollied Personeel Bouwdossier Nieuws Terugblik Klaspraktijk Fotoalbum Inspraak Kunst & Cultuur De Muzische School De Warme School De Solidaire School Intercultureel Zorgbeleid Sportief De Gezone School Ouderraad Oproep Uit de media Ter info Muziek Het jaar rond Personalia Kalender

Lijst met nuttige telefoonnummers

Verantwoordelijke uitgever : Ludwig De Meyer


Mijmering‌ Herinner mij, Verberg mijn naam niet tussen de plooien van verdriet bewaar hem als een handvest of een lied Dat door je hoofd blijft spelen Zolang ik voortbesta in de tekens en verhalen, Zolang hoor ik nog bij dit leven Maxim Van Moer 1996 – 2010


Een woordje van de directeur Beste ouders, Beste kinderen, De spits is eraf. Het schooljaar 2010-2011 zit reeds volop op kruissnelheid. Ook dit schooljaar staat weer heel wat op het programma. Sta me toe daarvan een en ander in dit voorwoordje toe te lichten.

Vanaf dit schooljaar zal de school uit drie schoolvleugels bestaan : de onderbouw (G1-2-3-4), de middenbouw (L1-2-3) met de onthaalklas anderstalige nieuwkomers en de bovenbouw (L4-5-6). Elke schoolvleugel beschikt dan over een eigen klassenblok en dito speelplaats, passend bij de leeftijdsgroep die daar gehuisvest is. We bekijken stap voor stap hoe we de kinderen zo zinvol mogelijk kunnen voorzien van ‘het nodige’ om zich volop te kunnen ontwikkelen in een veilig, uitdagend en warm schoolklimaat. Dat doen we niet alleen. Daarvoor schakelen we ook de ouderraad en de leerlingenraad in. Samen met de leerlingenraad en de ouderraad bekijken we binnenkort, hoe we nu in een tweede fase de speelplaats van de kleuterschool, of de onderbouw zoals wij dat intern noemen, zo attractief en uitnodigend mogelijk kunnen afwerken. Vorig schooljaar schonk de ouderraad een set beamers aan de school, zodat alle klassen van de bovenbouw (L4-5-6) over een vaste beamer konden beschikken. Dit schooljaar komen de kleuters aan de beurt. Volgend schooljaar zetten we dan de middenbouw (L1-2-3) in de kijker. Deze beamers hebben trouwens al uitstekend werk geleverd. Neem van mij aan dat ze daar niet voor de schone schijn hangen, maar volop gebruikt worden. Vraag het maar aan de kinderen zelf. De nieuwe klaslokalen, de aparte schoolvleugel, de beamers, enz… zorgden er mede voor dat de bovenbouw nog een stapje verder is gaan denken. De leerkrachten van het vierde, vijfde en zesde leerjaar sloegen de handen in elkaar en stampten een nieuw project uit de grond, waar ze terecht trots op zijn. Elke donderdag werken ze in een doorschuifsysteem rond muzische vorming en media in een klasoverschrijdend project rond beeld, knutselen, drama, beweging, muziek, media, computer, fotografie, … De leerkrachten schuiven door van klas naar klas, en passen hun onderwerpen gedifferentieerd aan. Het is voor alle partijen een winwin-situatie, want de leerkrachten ‘specialiseren’ zich rond een bepaald onderwerp of techniek, waar de kinderen alleen maar beter van kunnen worden. Ook de andere leerjaren werken steeds nauwer samen, een tendens die ik alleen maar kan toejuichen. Zo overleggen de leerkrachten van hetzelfde leerjaar vrij frequent over hun objectieven en aanpak, wat resulteert in acties en doelgericht denken binnen effectief resultaatgericht onderwijs. De kleuterschool bereidt zich ondertussen volop voor om in hun nieuwbouw te kunnen trekken. Elke klastitularis mocht uit een kleurenpalet, dat ik hen voorschotelde, haar kleur kiezen. In die kleur zal de klasdeur en één muur geschilderd worden. We zorgen ervoor dat het geheel fris en modern, maar niet te druk overkomt. De kleuren zullen voor de kleuters makkelijk herkenbaar en benoembaar zijn.


Tegen de kerstvakantie is de aannemer weg uit het kleuterpaviljoen, zodat de afwerking verder op punt kan gesteld worden. De bestaande kleuterklassen zullen eveneens een metamorfose ondergaan. Elk lokaal wordt zo voorzien van vernieuwde lichtarmaturen, vernieuwde vloerbekleding en een nieuwe frisse laag verf op de muren. Eens dat allemaal achter de rug is, zouden we rond moeten zijn. Dat was het plan. Maar dat klopt niet meer, want ondertussen is fase III aangekondigd, namelijk de bouw van een aparte refter voor de kleuters met ingebouwde poppenkast en aangepast meubilair. Deze refter wordt ingeplant ter hoogte van het grote ijzeren hek, op de plaats waar nu twee prefabklassen staan. Deze kleuterrefter zal dan meteen aangebouwd worden aan het nieuwe kleuterpaviljoen. Ook de inrichting van een computerklas staat nog in de startblokken. Dankzij deze computerklas kunnen de kinderen zowel in de klas zelf, bij wijze van differentiatie, als gezamenlijk in de computerklas, hun kennis gebruiken en attitudes inzetten om hun ICTvaardigheden bij te schaven. Het leven kan mooi zijn. Ondertussen plannen we twee ‘Leren leren’-dagen bovenop onze andere initiatieven rond ‘leren leren’ (denk maar aan het figuur Klaartje van werkgroep ‘de lerende school’). Dit is bedoeld voor de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar. We bundelen de krachten en ik zal samen met de zorgleerkrachten Frederik en Carine, zorgcoördinator Chris en de klastitularissen van L5 en L6, dit schooljaar samen met de kinderen aan de slag gaan. Meer hierover in een volgende schoolkrantje. Ook de andere werkgroepen zitten niet stil. Werkgroep ‘de solidaire school’ bekijkt de komende acties rond de goede doelen, en buigt zich over ‘Het Koninkrijk De Droomballon’ met zijn verschillende dorpen. Bakenen we de initiatieven rond socio-emotionele werking af, om deze dan verder op punt te stellen, m.a.w. moeten we keuzes maken en ons hierop gaan toespitsen of niet ? Werkgroepen ‘de lerende school’, ‘de gezonde school’ en ‘de milieuvriendelijke school’ zijn ondertussen experts geworden in het brengen van voorstellingen en prachtige toneelstukjes voor de kinderen. Het is bijzonder aangenaam voor mezelf dit te mogen beleven, maar ook voor henzelf en voor de kinderen. Ik constateer dat eerdere gêne bij de acterende en toesprekende leerkrachten als sneeuw voor de zon verdwijnt. De kinderen voelen zich enorm aangesproken door de toneelstukjes, en het zorgt voor een wel heel fijn schoolklimaat, waarbij de betrokkenheid duidelijk voelbaar is. Iedere collega brengt zo actief zijn steentje bij aan het de verdere schoolontwikkeling en het geheel wordt duidelijk door iedereen gedragen. Wat de kinderen ook wel aanvoelen. Fijn. Werkgroep ‘de feestende school’ feest niet altijd. De naam bedriegt een beetje… Zo bereiden zij tal van feesten voor, en zoeken ze naar middelen om de laagdrempeligheid bij deze feesten te bewaken, zodat iedereen makkelijker kan deelnemen aan deze sociale gebeurtenissen. Gebeurtenissen zoals het grootouderfeest van de kleuters, dat gepland staat op woensdag 10 november 2010 en de kerstmarkt dat op vrijdag 10 december doorgaat.

Dan hebben we nog werkgroep ‘de zorgzame school’, waarin alle zorgleerkrachten van de school zetelen. Zij bespreken heel wat zaken rond zorg. Eén van de onderwerpen die nu op de agenda staat, naast de ‘Leren leren’-dagen, is o.a. het verder implementeren van de werking rond zorg+, d.i. zorg voor de kinderen die wat meer uitdaging nodig hebben. Enkele schooljaren geleden kocht de school voor deze leerlingen heel wat materiaal aan.


Ze bekijken of dit nu volstaat, of verder moet uitgebreid worden en efficiënt wordt ingezet. Tevens stemmen de leerkrachten hun aanpak op elkaar af. Wanneer is een leerling/de titularis gebaat bij extra zorghulp in de klas ? Op welke momenten gaat de zorgleerkracht met de kinderen best uit de klas ? Hoe kan de klastitularis best ondersteund worden ? Dit zijn maar enkele zorgvragen waar de werkgroep zich over buigt, met de bedoeling dat de kinderen en de klastitularis er beter van worden. Niet alleen zij verrichten heel wat denkwerk, zo ook onze leerlingenraad binnen werkgroep ‘de culturele school’. Werkgroep ‘de culturele school’ vergadert niet alleen over de leerlingenraad, maar gaat ook na hoe ze meer cultuur de school kunnen binnenkrijgen. Onze kersvers samengestelde leerlingenraad, de vertegenwoordigers van de kinderen op school, hebben op hun eerste overleg de ministerpostjes verdeeld, en op het daaropvolgende overleg gebrainstormd over de nieuwe speelplaatsen. Is er nood aan speelkoffers ? Wat dient daar wel/niet in te zitten ? Wat willen we voorzien voor de kinderen die rustig een boek willen lezen of een spel spelen ? Welk voorstel hebben we om de speelplaats van L1-2-3, eens de kleuters hier verdwenen zijn, in te richten ? Wie een fragment wil zien hoe ze te werk gaan, kan dit op facebook bekijken binnen de FB-groep ‘SBO – De Droomballon’. Ook op de website van onze school staan ondertussen tal van nieuwe foto’s. Neem beslist eens een kijkje ! Wat de nieuwe website betreft, kan ik hopelijk in de kersteditie van het schoolkrantje wat meer vertellen. Frederik, onze ICT-coördinator, is er bijna mee klaar. De geboorte staat gepland voor een dezer dagen. Tot slot nog twee praktische vragen. Het stoort niet dat u ’s ochtends even bij de kinderen blijft staan. Ik zou u echter willen vragen om bij het eerste belsignaal, het moment dat de kinderen stil in de rij moeten gaan staan, de speelplaats te verlaten. Op die manier help je ons heel eenvoudig om de dag wat ordelijker aan te vangen, waar je ongetwijfeld ook wel de voordelen van zal zien. Bedankt. De dagen worden steeds korter, het wordt donkerder, maar ook al is het nog klaarlichte dag, we moeten continu belang hechten aan de veiligheid van onze kinderen. Mag ik dan ook nadrukkelijk vragen erop toe te zien dat de kinderen op een zo veilig mogelijke manier naar school komen a.u.b. : een fiets die in orde is, een fluovestje aantrekken en graag ook een fietshelm opzetten. Ik weet wel, we kunnen dat als school niet opleggen, maar we kunnen wel voortdurend het belang ervan benadrukken, de kinderen motiveren en sensibiliseren, wat we ook doen via onze werkgroep. Beste ouders en vooral ook lieve kinderen, je zou me daar bijzonder gelukkig en ietwat meer gerustgesteld mee maken. Bedankt. Een verder prettig verloop van het schooljaar gewenst ! Om het met typische schooltaal te zeggen… Doe zo verder ! Ludwig De Meyer

directeur


Schoollied De Droomballon Dit is een liedje Dat gaat over m’n school ‘k ga je vertellen mijn grote droom Een hechte groep Met vrienden om me heen Daar kan ik groeien Ben ik nooit alleen. Refr. De droomballon De school voor iedereen De kinderen en de ouders Die gaan er heel graag heen Je kan hier heel wat leren Van rekenen tot sport Ik ontdek mezelf En kom niets tekort Heb j’ al gehoord Van dit gigantisch rijk Dat draait rond waarden Zet anderen te kijk Het wordt bestuurd Door kinderen van de school De droomballon Is mijn groot idool ! Refr. (2x)


Personeelsbestand schooljaar 2010 - 2011 KLEUTERAFDELING Onze kleuterafdeling telt 7 titularissen en 1 kinderverzorgster. Er is ook een aparte juf voor het kleuterturnen Nog eens 2 juffen verdelen de zorgopdrachten onder elkaar. En nog eens 1 juf en 1 meester ondersteunen de grote klasgroepen Vanaf dit schooljaar richten we ook een wereldklas in voor kleuters.

Melissa Rombaut Gr 1 - Berenklas

Peggy Van Rumst Kinderverzorgster

Nancy De Tender Zorgleerkracht Gr 1 – Gr 2 – Gr 3

Ilse Bryssinck Zorgleerkracht Gr 4

Eva Reed Gr 2A - Konijnenklas

Nancy De Tender Gr 2A - Konijnenklas

Elke Verhassel Gr 2B - Kikkerklas

Tess Hofmann Interimaris Gr 2B

Mieke Pollentier Gr 3A - Muizenklas

Ine Verdonck Gr 3B - Dolfijnenklas

Celine Peeters Interimaris Gr 3B

Roel Van Doorsselaer Ondersteuning Gr 3

Ayse Cetin OKAN kleuters


Christine Van Hove GR 4A - Drakenklas

Ilse Vermeulen Gr 4- Krokodillenklas

Dorien Ghyssaerts Ondersteuning Gr 4 Mentoruren Gr4 + L1

Ellen Smet Interimaris

Ilse Bryssinck Lich. opv. kleuters

 LAGERE AFDELING De lagere afdeling telt 15 voltijdse klastitularissen. 5 leerkrachten staan in voor de levensbeschouwelijke vakken. We tellen 3 zorgleerkrachten en 1 juf lichamelijke opvoeding. 1 juf zorgt voor de begeleiding van ATN in de wereldklas

Ellen Heyns Titularis 1A

Tine Daneel Titularis 1B

Evie De Beelde Titularis 1C

Veerle Dhooghe Interimaris - 2A

Winny Van de Walle Titularis 2B

Naomi De Jonck Titularis 2C

Lieve Peeters Titularis 3A

Wendy Van de Vijvere Titularis 3B

Natalie Wymeersch Titularis 3C

Ilse Bryssinck Zorgleerkracht 1ste lj

Ayse Cetin OKAN L1

Carine Bombeke Zorgleerkracht L2-3-4

Stijn De Maeyer Titularis 4A

Wim Van Broeck Titularis 4B


Chantal Reunes Titularis 5A

Evelien Colpaert Titularis 5B

Nele Van Duyse Interimaris 5b

Eddy De Wolf Titularis 6A

Mieke De Prycker Titularis 6B

Sarah Van Wiele Interimaris 6B

Chantal Daelman Roomskatholieke godsdienst

Angelique De Mey Interimaris Rooms-katholieke godsdienst

Kaat Smet Niet-confess. zedenleer

Frederik Vanhuffel Zorgleerkracht L5-6 ICT-coördinator

Anne-Lore Anne lichamelijke opvoeding

Lieve Putteman Niet-confess. zedenleer zorgleerkracht

Peggy Vercauteren OKAN lager

Redouan Ouazzani Nel Parlevliet Islamitische Protestantse godsdienst godsdienst

 BELEIDS + ADMINISTRATIEF KADER

Ludwig De Meyer Directeur

Chris Grumiau Beleidsmedewerker Zorgcoördinator

Betty Van Goethem Candi D’Hulster Administratie Administratie Secretariaat Secretariaat

Annelise Crêve Administratie Secretariaat

Kirsten De Munck Zorgadministratie Secretariaat


 ONDERHOUDSPERSONEEL

Fatma Lagouireh

Linda Fierens

Miranda Van Mele

Bruno Mesan

Wendy De Maeyer

Khadija Alioua

 EXTERNE MEDEWERKERS

Andrea Spittaels GON-begeleiding

An verstraeten GON-begeleiding

An De Houwer Gon-begeleiding

Kelly De Regghe GON-begeleiding

Florimont Eggermont Sleutelbewaarder

Mieke Willems CLB-medewerkster

Ilse Leenaerts CLB-medewerkster

Myriam Janssens CLB-medewerkster

Karen Dierckx CLB-Verpleegster

Dominique Cools CLB-SchoolartsBABYNIEUWS Lagere afdeling De juffen Evelien (titularis 5B) en Mieke (titularis 6B ) zijn beiden nog met bevallings- /ouderschapsverlof. - Juf Evelien wordt tijdelijk vervangen door juf Nele (Van Duyse) - Juf Mieke wordt tijdelijk vervangen door juf Sarah (Van Wiele) Beide juffen waren reeds eerder werkzaam op onze school. Kleuterafdeling Juf Elke (titularis Gr 2B – Kikkerklas) is met “verlof ouderschapsbescherming” Zij wordt vervangen door Tess (Hoffmann). Ook juf Dorien (Ondersteuning Gr 4) is met “verlof ouderschapsbescherming” Zij wordt in haar functie vervangen door juf Ellen (Smet) En ook juf Tess en juf Ellen zijn niet geen nieuwe gezichten op school


Heuglijk nieuws is er ook voor juf Lieve (Putteman) (NCZ). Zij is opnieuw zwanger. Benieuwd of Dries en Fien er een broertje of zusje bijkrijgen ? Wie zich niet meer moet afvragen of het een jongen of een meisje wordt zijn juf Ine (Gr 3B – Dolfijnenklas) en juf Mieke (6B). Zij bevielen ondertussen elk van een flinke dochter (zie rubriek “personalia”) Voor juf Ine werd het een Tes, voor juf Mieke een Ella Zoals jullie hierboven konden lezen, wordt juf Ine tot haar terugkeer vervangen door juf Celine Peeters (vorige jaar ook al even actief op onze school)TERUG VAN WEGGEWEEST Het omgekeerde geldt voor meester Wim (titularis 4B) . Hij bleef als gevolg van een operatie vorig schooljaar veel langer langs de kantlijn dan hem lief was. Hoewel nog niet alle zorgen volledig van de baan zijn hernam hij per 1 september zijn taak binnen ons team.“TIJDELIJK” AFWEZIG Dit kan niet gezegd worden van Juf Chantal (bijz lk RKG) . Wegens een verkeersongeval tijdens de zomervakantie was zij de eerste 2 maanden van dit schooljaar niet in staat om haar lesopdracht op te nemen. Zij werd in op haar catechesezolder vervangen door juf Evelyn (De Mey), ook al meer dan eens op onze school aanwezig De laatste berichten zijn alvast hoopvol en de kans is reëel dat wij juf Chantal na de herfstvakantie terug in ons midden hebben.

We zullen jullie de moeite van het tellen besparen, er staan 37 teamleden op de foto. Een hele hoop, zal je denken. De waarheid gebied ons te zeggen dat het er slechts 37 aanwezig zijn. Op dit ogenblik telt ons voltallig team maar liefst 51 leden (voltijdsen, deeltijdsen en tijdelijken). Neem daar nog het 6-koppig schoonmaakteam bij, aangevuld met 9 externe medewerkers die wekelijks over de vloer komen en 1 alomtegenwoordige sleutelbewaarder en je komt aan een totaal van maar liefst 67 mensen.


Sinds de paasvakantie vorig schooljaar loopt bouwfase twee : de nieuwbouw in de kleuterafdeling. Voorzien zijn : 3 nieuwe klaslokalen, een nieuw sanitair blok, een zorglokaal, het verdubbelen van de overdekte speelplaats en de heraanleg van de tuin. In een latere fase volgt nog een aangepaste, polyvalente kleuterrefter. De ruwbouw ligt reeds achter de rug (zie zomernummer vorige jaargang) en men is volop bezig met de afwerking. Een overzicht in foto’s

Even rondneuzen buiten

Een blik binnenin


Teldag 20 oktober 2010 Met hoeveel zijn we ?

KLEUTERAFDELING LAGERE AFDELING Wereldklas TOTAAL

AANTAL 166 295 44 505

JONGENS 95 = 57,2 % 136 = 46,1 % 28 = 63,6 % 259 = 51,3 %

MEISJES 71 = 42,8% 159 = 53,9 % 18 = 36,4 % 248 = 48,7 %

ALVAST DANK AAN IEDEREEN VOOR JULLIE VERTROUWEN IN ONZE SCHOOL !

Inschrijvingen – algemene informatie Je kunt je kind inschrijven op onze school: 1) op de opendeurdag / het schoolfeest (zie kalender) 2) op de kennismakingsdagen voor peuters (zie kalender) 3) tijdens de schooluren, na afspraak met de directeur,GSM 0486-68.16.54 4) in de zomervakantie, vanaf de eerste maandag na 15 augustus (moederdag): - op werkdagen : tussen 10.00 u en 12.00 u (door een administratieve medewerkster) tussen 18.00 u en 20.00 u. (door leerkrachten kleuter- én lagere school, voor al uw vragen) - op zaterdagen : tussen 10.00 u en 12.00 u (eveneens door leerkrachten) Wat breng je mee? - De inschrijving gebeurt aan de hand van de S.I.S.-kaart van het kind. - Breng een strookje van de mutualiteit mee om de medische fiche onmiddellijk in orde te brengen. - Wie van school verandert dient het RAPPORT met het ADVIES EINDE SCHOOLJAAR mee te brengen. Gelieve in dit geval eveneens andere documenten die van belang kunnen zijn, zoals testuitslagen e.d., mee te brengen.

Wat wordt er op school ingezameld voor recyclage ? Lege inktpatronen en toners uit printers (geen kopieertoestellen) en gebruikte GSM’s: deze worden op het secretariaat verzameld. In ruil hiervoor krijgen we punten die we kunnen inruilen tegen informaticamaterialen, sportuitrusting, knutselmaterialen en dergelijke. Dankzij deze inzamelactie heeft de school reeds twee 21” computerschermen, 2 scanners, een lamineertoestel en een video/DVD combi toestel gekregen. Meer info: www.fundit.com Lege en/of gebruikte batterijen: deze mogen in de blauwe tonnen in de milieuhoek worden gedeponeerd. Ook hiervoor krijgen we punten die we kunnen inruilen tegen diverse artikelen waaronder toegangstickets voor educatieve uitstappen, educatieve spellen en informaticamaterialen. Door deze inzameling kon de school zich vorig jaar een lamineertoestel aanschaffen. Meer info: www.bebat.be


Meldpunt Vertrouwensleerkracht voor leerlingen Voor Raf die maar niet uit zijn schelp durft komen … Voor Liesbet die zich pestend en uitdagend gedraagt … Voor Inez die gepest wordt … Voor Martin van wie de ouders gaan scheiden … Voor Isabel die zich vaak eenzaam voelt … Voor Peter bij wie het niet goed klikt met de juf … Voor Anke bij wie er thuis soms rake klappen vallen …

…er is àltijd hulp als je wil. Praat erover met een van je ouders, je broer of zus, de directeur, een juf of meester, en zelfs een goede vriend. Als praten moeilijk gaat, schrijf het op een briefje en bezorg het één van hen. Lukt dat niet of ben je bang, verlies de moed niet. Je kan ook steeds bij juf Carine terecht. Zij is vertrouwensleerkracht. Je kan met haar altijd een afspraak maken voor een VERTOUW-elijk praatje over wat je voelt. Kijk maar op de speelplaats. Daar hangt ook haar foto uit.

Foto’s en video’s Het fotoalbum op www.droomballon.be werd aangepast en wordt regelmatig geactualiseerd. Ga eens kijken. Je kan leuk videomateriaal, nu al bekijken op www.facebook.com Ga op facebook naar de groep SBO - De Droomballon, sluit je aan en bekijk het beeldmateriaal. We hebben nu reeds meer dan 600 leden. Misschien jij binnenkort ook ?

Te noteren ! Vrijdag 26 november 2010 Wijnproefavond op school ! De wijnproefavond op onze school is ondertussen uitgegroeid tot een traditie. Zonder stijf gedoe, onder elkaar én ongedwongen genieten van een ruim assortiment wijnen: aperitief, witte wijnen, rode wijnen, dessertwijnen en ... "iets" voor bij de koffie. Alles aan democratische prijzen voor ieders beurs. Bij elke aangeboden drank krijgt U een deskundige uitleg van Bart Claes (wijnimporteur). Nadien kan U eventueel een bestelling plaatsen. De opbrengst gaat integraal naar aanvullend didactisch materiaal voor de kinderen van onze school. WAAR : refter SBO - Gijselstraat 35 WACHT NOG EVEN OM DE WIJN VOOR DE KOSTPRIJS : € 6 EINDEJAARSFEESTEN TE BESTELLEN INSCHRIJVEN : EN… DOE HET VIA DE SCHOOL VAN UW KIND. - via e-mail : christine.vanhove@sint-niklaas.be - telefonisch op nummer 03/776.44.24 - Ouders met kinderen op onze school krijgen een persoonlijke uitnodiging met inschrijvingsstrookje. EEN ECHTE AANRADER 


04.10.2010 Maandag 4 oktober was het zover… Na lang uitkijken kwam eindelijk brandweerman Jersey langs in de 2de kleuterklas! De dolfijnen en muizen (enkelen zelfs in brandweeroutfit) gingen snel flink rechtop zitten in de kring en toen kon het spektakel beginnen. Brandweerman Jersey had heel wat spullen meegebracht, o.a. : een brandweerhelm, een brandweerpak, brandweerlaarzen, handschoenen, enz. Hij vertelde ons waarvoor alles diende en waaruit het vervaardigd was en we mochten zelfs een keertje voelen. Onze (b)engeltjes volgden het allemaal met grote ogen. Daarna kwam natuurlijk “le moment suprême”! We mochten namelijk al die spullen een keertje aantrekken! Onze dolfijnen en muizen verdwenen al snel in een groot brandweerpak, een grote brandweerhelm en grote brandweerlaarzen. Met een stralende lach en twinkelende oogjes voelden onze kapoenen zich even een echte brandweerheld!

Daarna was het tijd voor actie! Want plots was er zogezegd een echte brand in de klas en veel rook. Eén dolfijntje ging al snel als slachtoffer op de grond liggen en voor we het wisten kwam daar al snel brandweerman Jersey aangelopen. Hij liet ons op die manier zien hoe hij mensen redt bij een echte brand! We weten nu dus heel goed wat te doen bij brand en hoe we de brandweer moeten verwittigen.


Na al dit leuks was het spijtig genoeg tijd om afscheid te nemen. We bedankten brandweerman Jersey en gaven hem zelfgemaakte tekeningen mee. Na deze dag kreeg de brandweer plots een overaanbod aan sollicitaties binnen…. ra, ra,ra…van wie zouden die komen? ;-) Vele brandweergroeten, Juf Celine

15.10.2010 Vrijdag 15 oktober hadden juf Nancy en juf Tess een groot oranje ding bij, een pompoen. Heel wat vriendjes hadden blijkbaar nog nooit een echte pompoen gezien, want toen we vroegen wat het was, kreeg de pompoen de gekste benamingen: papoen, pampoen, kapoen, … Er waren ook uien en wortelen. Met al deze ingrediënten besloten we om lekkere pompoensoep te maken. Alle kikker– en konijnenvriendjes waren dolenthousiast toen ze hoorden dat ze zelf de groenten mochten snijden.

Met zo’n echt, scherp mes snijden, was voor sommigen een echte ervaring. De juf zette de grote kookpot op het vuur en al gauw begon het heerlijk te ruiken in de klasjes. We vonden het moeilijk, om te wachten tot de soep helemaal klaar was. Toen ze eindelijk klaar was kregen we allemaal een bekertje soep. We vonden het ongelooflijk lekker en we aten alle soep op!


19.10.2010 Dinsdag 19 oktober hadden alle kikkers en konijnen laarzen bij want we gingen op stap naar het bos. Met een plastiek zak in de hand gingen we op zoek naar allemaal spulletjes uit het bos. Toen we aankwamen in het bos maakten we het eerst eventjes helemaal stil. In het bos kan je heel wat geluiden horen, we waren duidelijk onder de indruk. We vonden heel wat in het bos: kastanjes, eikels, hazelnoten, en heel veel bladeren. Midden in het bos was een grote heuvel, we vonden het geweldig om er eerst op te stappen en er dan heel hard af te lopen. De volgende dag hebben we in de klas alle spulletjes gesorteerd en van wat dichterbij bekeken. We vonden het wel wat jammer dat we geen kabouters gezien hebben in het bos!

15.10.2010 De “appelactie” is één van de oudste initiatieven rond gezonde voeding op onze school. Eigenlijk dekt de naam niet helemaal de lading. De trouwe lezers van ons schoolblad zullen zich herinneren daar het hier eigenlijk gaat over “EET MEER FRUIT“. Tijdens de laatste 2 weken voor de herfstvakantie plaatsen we dit aspect van gezonde voeding “in the picture”. Dagdagelijks wordt er via een spaaractie aandacht aan besteed.


Na de herfstvakantie schakelen we een tandje terug , om ruimte te maken voor andere initiatieven rond gezondheid. WOENSDAG = FRUITDAG staat er garant voor dat dit initiatief niet verwatert.

21.10.2010 ‘Victor en zijn Goedgevoel Machine’ is een interactieve voorstelling (met grapjes, filmpjes, toneel, gesprekjes, …) voor kinderen van het 1ste en het 2de leerjaar. Samen met Victor gaan de kinderen op zoek naar ‘groene’ en ‘rode’ gedragingen, gedachten en gevoelens of naar aanvaardbaar en onaanvaardbaar gedrag.

Een korte samenvatting: Victor vertelt de kinderen dat hij een spectaculaire machine gemaakt heeft. Als je in de machine zit en je denkt aan leuke dingen, kleurt de glazen bol bovenaan de machine GROEN. Denk je aan iets dat niet leuk is, kleurt de bol ROOD. Aan de hand van verschillende filmpjes (= de gedachten van Victor die via de machine geprojecteerd worden) ontdekken de kinderen dat Sofietje (het vriendinnetje van Victor) af en toe ‘rode’ dingen meemaakt. Victor vraagt de kinderen om samen met hem naar oplossingen te zoeken. Gelukkig kleurt de machine op het einde weer groen … Als beloning krijgen de kinderen een mini goedgevoel machine (een rood groen meetlatje), een sticker en een poster om in de klas omhoog te hangen.


“NIEUWS”-gierig zijn we wellicht van nature uit allemaal. Daarom krijgen onze vijfdeklassers de kans om de actualiteit te volgen op een aangepaste wijze. Hoe gaan we hierbij te werk? We volgen een dubbel spoor. Enerzijds laten we de leerlingen per twee gedurende een week het nieuws volgen. Dit kan via verschillende media : krant, internet, radio, tv, … Samen kiezen ze vier artikels m.b.t. België, Europa, de wereld en één niet-plaatsgebonden onderwerp. Hun samenvattingen worden met sleutelwoorden in een spinschema op een syntheseblad genoteerd. Die synthesebladen worden na bespreking opgeslagen in onze actua-map. Er staan er al enkele van vorige schooljaren in onze klaseigen bibliotheek. Leuk om nog eens “oud” nieuws te lezen van onze voorgangers! Tijdens hun verslaggeving wordt de plaats gesitueerd door henzelf of laten ze de klasgenoten de atlas hanteren. De voorbije lessen i.v.m. atlasgebruik komen hier goed van pas! Bij een artikel over “de zwarte dood” werd er zelfs naar de tijdslijn boven het bord verwezen.

Anderzijds komen we tot de vaststelling dat onze journalisten niet alle (volgens onze normen) belangrijke artikels selecteren. Daarom dit tweede spoor. De “hoofdredacteur” (mag ik zo bescheiden zijn me deze titel toe te eigenen?) verzorgt maandelijks een synthese.


Verschillende krantenknipsels worden verzameld en in de klas verdeeld en besproken. A. d. h. v. een samenvatting laten we ze, via groepswerk, ontbrekende gegevens invullen: een woordenboek verklaart ons ingewikkelde terminologie, een atlas helpt ons “het noorden terug te vinden� en de computer levert ons ontbrekende info op of geeft ons de kans nog meer over het onderwerp te weten te komen. Van integratie gesproken!

Nog een nieuwtje heet van de pers : Door de verhuis naar en nieuw klaslokaal en de beperktere beschikbare ruimte, moesten we heel ons concept herdenken. Geen klasoverschrijdend actuliteitenbord meer in de gang tussen het toenmalige 5A en 5B, dit is praktisch niet meer mogelijk. Maar, in de vorm van een leerjaaroverschrijdend actualiteitenbord tussen 4de en 5de leerjaar vonden we een vallabel alternatief. Dit schooljaar vind je onze reportages samen met die van het vierde leerjaar op ons prikbord in de gang. Geel verwijst naar de artikels van onze collega-reporters van het vierde, groen zijn die van ons. De kleuren van onze klas dus. Tot zover het nieuws‌


OOK DIT IS …ICT 01 SEPTEMBER – DE EERSTE SCHOOLDAG

ONTDEKKEND

LEREN


KLAARTJE

“FLIP EN FLUP”

SOEP MAKEN IN DE DRAKEN- EN KROKODILLENKLAS

SPEELPLAATSREGELS

LAGER 1STE – 2DE – 3DE LJ
- PROJECT

MET HET 2DE LEERJAAR NAAR DE FRUITKWEKER

KLEUTERTONEEL

“GEVOELENS”


2DE LEERJAAR

5DE LEERJAAR

MEETONDERRICHT

4DE LEERJAAR

VOORDRAGEN

2DE LEERJAAR


Samenstelling ministerraad 2010-2011 : In de loop van september werden zoals gewoonlijk de jaarlijkse leerlingenraadverkiezingen gehouden. Vooraf kregen de mogelijke kandidaten de nodige duiding via een gesprek in de klas en een begeleidend schrijven naar de ouders. Het resultaat van deze stemming vinden jullie hieronder. Tijdens de startvergadering werden de ministerposten verdeeld onder de verkozenen.

Koning Dylan Van Walle (6B) Koningin Friedl Van den Bossche (5A) Onderwerpen en aanpak : Hoe gaan we te werk voor de vergadering? Hoe komen we aan de ideeën en voorstellen? Hoe weten we wat de kinderen in de verschillende klassen willen?

♦ Minister van sport: Miguel Losa (6A) ♦ Minister van verkeer/gezondheid: Basten Gidts (5A) ♦ Minister van feestelijkheden: Astrid Vereecken (5A) ♦ Minister van cultuur/wereldklas: Rekik Bonsecour (6A) Lieke Meyskens (5B) ♦ Minister van binnenlandse zaken: Lena De Waele (6B) Alex Van Olmen (6A)

Vergadermomenten : Elke donderdag om 12.40 komen we samen. ♦ Minister van sociale zaken: We eten onze boterhammen op tijdens de vergadering. Jarne De Rycke (5B) Om 13.20 sluiten we de vergadering altijd af.


1ste leerjaar

Speel je mee? In SPEELTIJD tuimelen we pardoes de speeltuin van 7 kunstenaars in. We roetsjen er over de lijnen en krommen, verdwalen in sporen, bouwen vormenwoorden, klimmen en kruipen door de wereld van verschillende kunstenaars. In het kunstenlabo banen we spelenderwijs en proefondervindelijk een weg door een schat aan dingen en materialen. Alles vertelt zijn eigen verhaal en past tegelijk op honderd manieren in dat van anderen. Spelen en sorteren, schikken en herschikken, stapelen, verbinden en ordenen worden zo vanzelf een boeiend verhaal.

De wolkjes mochten in kleine groepjes deelnemen aan dit project. Ze lieten zich met gemak mee leiden doorheen het knutselatelier. Met alle materialen konden ze hun eigen kunstwerk vormen en leidden ze hun klasgenootjes met plezier rond in hun eigen kunstatelier â˜ş


Tijdens dit project hadden we de bedoeling om klasoverschrijdend te werken. De kinderen mochten kiezen uit 3 domeinen: dans, muziek en beeld. Bij het dansen maakten we een reis rond de wereld. Noord- en Zuid-Amerika, Groot-Brittannië, Wenen, Brazilië, China, Nederland en Spanje werden op de kaart gesitueerd. We probeerden enkele pasjes uit, en dan maar dansen, bewegen zonder gêne en met veel plezier. De foto's zeggen genoeg.

Ook muziek beluisteren kwam aan bod. Om in de sfeer te komen, beluisterden we een aantal fragmenten uit ‘Carnaval des animaux’. We zochten telkens welk dier er met muziek uitgebeeld werd. Dan was het tijd voor het muzikale sprookje ‘Peter en de wolf’. Eerst leerden we elk personage en het bijhorende muziekinstrument kennen. Tijdens het beluisteren van het verhaal zochten we welke prenten pasten bij de verschillende fragmenten. Tenslotte speelden we in groepjes het verhaal na. We moesten ons inleven in de verschillende rollen en inspelen op wat de andere kinderen zeiden en deden. Niet gemakkelijk hoor!


Heel wat sloebers van het derde leerjaar waren dolenthousiast om deel te nemen aan een kookactiviteit. Op het menu stonden eiersalade en vleessalade. Snel deden de kapoenen hun schorten aan en begonnen ze met het pellen van de eieren en het snijden van de hesp. Alles werd goed onder elkaar gemengd en dit werd versierd met groenten. Zoals een echte kok proefden we van onze lekkere salades en lieten we ook de andere juffen, meesters en klasgenoten meegenieten. Ze kregen er maar niet genoeg van.

Het was een zeer fijne middag met vriendjes uit alle klassen van het derde leerjaar!

Het idee Het leefde al een tijdje bij de leerkrachten van onze bovenbouw en onderling werd er al geruime tijd over gepraat. Maar het duurde tot juf Chantal eind vorig schooljaar “de kat de bel aanbond” en de intentie op de agenda van een personeelsvergadering plaatste, dat het initiatief in een stroomversnelling kwam en meteen concrete vorm kreeg. En kijk, amper enkele maanden later is de “muzische trein” aan het rollen. De taakverdeling - Domein beeld wordt ingevuld door juf Chantal R (5A) en meester Eddy (6A) - Voor drama, dans en beweging moeten we bij juf Nele/Evelien (5B) zijn. - Het muzikale luik wordt ingevuld door meester Wim (4B) en juf Sarah/Mieke D.P. (6B) - Media, in de ruimste zin van het woord, is meester Stijn (4A) zijn domein. Concreet In onze jaarplanning voorzien we 4 cycli van elk 6 beurten. Hierdoor komen alle klasgroepen 4 maal bij elke titularis terecht en kunnen zij dus op jaarbasis 24 keer proeven van dit unieke aanbod. In elke cyclus werkt men rond één onderwerp, techniek, materiaal of thema, telkens vertaald op 3 leeftijdsniveaus. Uiteraard is er buiten dit muzisch circuit ook nog ruimte voor muzische activiteiten binnen elke klas. Doel De kwaliteiten van elke titularis optimaal laten renderen in functie van het bereiken van de eindtermen muzisch vorming. De praktijk

Wij hebben nu 4 beurten achter de rug en beschiikken over voldoende foto’s om jullie een duidelijk beeld te geven van wat er ondertussen gebeurde. Van 4A kregen we bovendien nog een schriftelijke bijdrage die we jullie ook niet willen onthouden.


Domein beeld

Domein muziek


Domein drama, dans en beweging

Domein media…

Het was leuk om media over Marc De Bel te krijgen. Je moest opzoeken wanneer hij is geboren. En dan…. De vraag van vandaag… Weet jij wat Marc De Bel zijn lievelingsdrankje is?... Wortelsap. Welk gerecht maakt Marc De Bel graag? Hutsepot… bweeeeeeeeeeeg! Hoe vies! Kan je je dat inbeelden!! De hond van Marc De Bel is veeeeeeeel liever, hoor! Zijn naam is BOEF. Zeg ...wat is zijn eerste boek? Het ei van Oom Trotter. Hoe lang gaf Marc De Bel les in het basisonderwijs?.... 20 jaar!!!! Kun je je dat voorstellen! Dit was mijn verhaal van Marc De Bel. DAAG!!!! Eigen geschreven tekst met tekstverwerker Mattis De Meyer (4A)


Dat sport en muzische vorming een twee-eenheid kunnen vormen bewijst dit nieuw initiatief. In plaats van de traditionele binnenschoolse sportdagen, die we nu toch al enkele jaren organiseren, kozen we dit jaar voor een combinatie van sport en muzische creativiteit . De sportdagen werden sportvoormiddagen, terwijl de namiddagen muzisch werden ingevuld. Voor iedereen wat wils, zo bleek. Een initiatief dat veel kans maakt om een vervolg te krijgen !

IMPRESSIES – IMPRESSIES - IMPRESSIES – IMPRESSIES – IMPRESSIES ste de de de de de

1

+2

lj

3

+4

lj

5

+6

lj

IMPRESSIES – IMPRESSIES - IMPRESSIES – IMPRESSIES – IMPRESSIES


We leven in een democratisch land. Dat wil zeggen: iedere inwoner mag mee beslissen over het bestuur van het land. Daarvoor dienen onder andere de verkiezingen. Ieder is in ons land ook vrij om een eigen mening te hebben over van alles en nog wat. Je mag ook voor je mening uitkomen. Daarom is het wel belangrijk van na te denken over wat er gebeurt, zodat je een eigen mening hebt. Het is ook nuttig van je eigen mening te kunnen opschrijven. Zo wordt ze ook soms voor jezelf duidelijk. Iemand anders kan dan ook jouw mening lezen en er misschien rekening mee houden. Onze zesdeklassers mochten vrij hun mening schrijven over het pesten op de speelplaats. Een reeks vragen moest hen op weg helpen. Zoals : • Welke ervaringen heb je met pesten ? Word je wel eens gepest ? Pest je zelf wel eens ? • Merk je dat kinderen soms worden gepest bij jou op school ? En op welke manieren worden ze gepest ? • Voel je met iemand mee die gepest wordt, of vind je dat niet erg ? • Probeer je wel eens tussen te komen bij pesterijen ? • Heb je een voorstel om pesters te straffen ? • …. Hieronder kan je lezen hoe onze zesdeklassers over pesten denken.

Bijna iedereen wil een verbod op pesterijen want het is iets dat mensen pijn doet vanbinnen. Het is gewoon slecht voor de mens. (Miguel Losa) De persoon die gepest wordt voelt zich zwak, klein, bang, onzeker en weet niet wat hij/zij moet doen. Het beste is dat je niks terugdoet. Dat vinden de pesters niet fijn. Probeer er niet aan te denken en speel met iemand anders. De volgende dagen negeer je ze gewoon. Als je daarna nog schrik hebt kan je altijd bij een juf, een meester of een leerling te rade gaan. Meestal stopt het dan na een week. (Lieselot Weyn) Pesten is een monster, net als jaloezie!

(Maaike De Block)

Plagen is onschuldig, pesten is gemeen!

(Alex Van Olmen)

De juffen en meesters moeten altijd aandacht hebben voor pestgedrag. Een pester alleen maar straf geven of naar de directeur sturen helpt niet echt. Erover praten in de klas, samen werken in kleine groepjes en overleggen met de ouders van de pester is een veel betere oplossing. (Eline van Der Stricht)


Ik ben blij dat we op school een anti-pest plan hebben maar dat houdt sommige kinderen niet tegen. Zij durven toch nog beginnen pesten. (Ruben De Grave) Ikzelf heb niet het gevoel dat ik gepest word. Ik heb nog nooit zelf gepest. Waarom? Omdat ik vind dat ik niet het recht heb of er geen redenen zijn om te pesten. Bij ons op de speelplaats zijn er geen of super weinig vormen van pesterijen. Ik vind even boos zijn op iemand en dan iets kwetsend zeggen niet echt pesten. Ik voel me snel schuldig als ik even iemand heb gekwetst. Dan probeer ik het terug goed te maken. Maar ik probeer ook te weten te komen waarom iemand gepest wordt of pest. Misschien heeft ook de pester wel problemen. (Rekik Bonsecour)

Tekening gemaakt door Rekik

Heb je ook van die stomme pestkoppen op jouw school, die iedereen die ze tegen komen fysiek of in hun hart pijn doen om zichzelf beter te voelen? Is het jou dan ook opgevallen dat ze geen échte vrienden hebben of maar één?... Ik vind dat iedereen zijn eigen cultuur, geloof, kleur, kledingstijl en kapsel mag hebben. Want als iedereen elkaar respecteert zoals ze zijn is er veel meer vriendschap. En dat is toch het allerbelangrijkste ?! (Danne De Bruin)

Wat doet pesten met het slachtoffer? Het kwetst die persoon en denk maar niet dat die dat vlug zal vergeten. Het blijft je een hele poos volgen of zelfs voor altijd. De mensen pesten elkaar al eeuwen bv. mensen discrimineren is ook pesten. Zo hoort het toch niet te zijn? (Fatimata) Als ik juf of meester was, zou ik alle pesters bijeen roepen en 20 keer laten schrijven ‘Ik mag niet pesten op school’. En als ze nog eens pesten 40 keer! Telkens als er gepest wordt door dezelfde zou de straf moeten verdubbelen. Het klinkt misschien streng maar er moet toch iets tegen gedaan worden. (Cisse De Locht) De boodschap is ‘Voel je goed in je vel dan is de pester niet van tel’!

(Meri De Coninck)

Ik begrijp niet waarom pesters het zo leuk vinden. Beseffen ze dan echt niet dat het niet grappig is? HET MOET STOPPEN! Dat is en blijft mijn mening. (Annefloor Van Landeghem) Wat kan je tegen pesten doen? Vertel het tegen de juf of meester, blijf niet staren maar ga het gepeste kind helpen! (Heleen Reunes) Ik plaag mijn zus heel veel, maar pesten niet! Het kan misschien overkomen als pesten maar dat is zeker niet de bedoeling. Als mijn zus gepest wordt, laat ik dat niet toe. Ik voel dan echt met haar mee. (Saartje Christiaans)


Kinderen die pesten volgens mij gewoon omdat ze niets anders te doen hebben, daarom verzinnen ze iets. Ze nemen meestal kinderen die heel lief en vriendelijk zijn. Pesters zijn daar gewoon jaloers op. Maar ze durven dit niet zeggen: Grote mond maar een klein hartje! Toch hebben pesters vaak meelopers. (Jozefien Degraeve) De pesters zouden meer straf moeten krijgen zodat ze het afleren! Ook moeten we hen proberen duidelijk maken wat ze verkeerd doen. (Brian Staut) We moeten verdraagzamer zijn. Iedereen aanvaarden zoals hij/zij is. (Dylan Van Walle) Er moet iets aan gedaan worden! Op scholen, zoals bij ons, proberen ze dat. Maar lukt dit altijd even goed? Inderdaad, neen! Het is heel moeilijk om alle kinderen in het oog te houden. Als je toch pest krijg je een waarschuwing. Bij de 2de of 3de keer krijg je straf. Dus er zijn ook regels. Als je je dus deftig en beleefd houdt, heb je een leuke speeltijd voor jou en je vriendjes en vriendinnetjes. (Ellen Smekens) Pesten is iets waar ik persoonlijk geen last van heb gehad maar toch zie ik dat het om me heen gebeurt. Ik zie vooral verbaal pesten. De pestkoppen schelden hun slachtoffers uit of maken liedjes over hen. Maar als het eenmaal erg wordt, dan kan het uitbarsten in een vechtpartij. Dan is het meestal gedaan. Zie het als een vulkaan. Een uitbarsting en het is gedaan voor een paar jaar. (Gilles Heyndrickx) Pesten is voor niemand leuk, zelfs niet voor de pester. Ze sluiten kinderen uit en daarna hebben ze geen vrienden meer. Dan krijgen ze spijt. (Senne De Smet) Als er gepest wordt, is het niet leuk meer op school. Als je het ziet, ga dan direct naar de juf of meester. Je kan ook zelf helpen. Dat kan je doen door naar de kinderen toe te gaan en te vragen wat er gebeurd is. Dus ogen goed open en als je het ziet, grijp dan in! (Lenn Van Mele) Ik vind dat de pesters gestraft moeten worden anders blijven ze verder doen. Mijn voorstel: de pesters moeten naar de directeur om uit te leggen waarom ze dit doen. Als ze nog verder pesten, volgt er een brief naar de ouders en krijgen ze strafwerk. (Giorgio Barbier) Pesten is een probleem. Het gebeurt iedereen wel eens. Ik vind dat pesters weg moeten. Ze brengen alleen maar onheil. Ik plaag wel eens maar dat is niet zo erg. Pesters bezeren mensen. Niet alleen vanbuiten maar ook vanbinnen! (Daniel Deboeverie) Beste lezertjes, Als ik een tip mag geven‌ als je gepest wordt, praat er dan met iemand over of je gaat je niet goed voelen. (Lies De Weirdt) Verzameld door juf Sarah (6b) en meester Eddy (6a)


De Droomballon… de solidaire school! Als elkeen één draad geeft aan de arme, dan heeft hij een hemd .... Als “solidaire school” vinden wij het enorm belangrijk dat alle kinderen zich op onze school welkom en gelukkig voelen. Maar we leren onze kinderen ook om solidair te zijn met al diegenen ver weg of dichtbij voor wie het levenspad niet met roosjes bezaaid ligt. Elk schooljaar dompelen wij onze kinderen onder in een paar projecten. Aan deze verschillende projecten koppelen wij een actie. Hier volgt alvast een overzicht van de verschillende organisaties en projecten die we dit schooljaar even van naderbij gaan bekijken.

Dr. J.A. CAP PROJECT vzw (oktober) www.cap-project.com “Vele kleine druppels maken een brede stroom” – Hongermaal 29 oktober 2010 (lagere school) Dit Nieuwkerks project krijgt onze aandacht tijdens de oktobermaand. Marc Cap, zoon van wijlen Dr.Cap, zet de hulpverlening van zijn vader verder. Dhr. Staf Van De Voorde bracht een bezoek aan onze school. Aan de hand van zijn uiteenzetting en foto’s, werden de leerlingen van het 2 en 3 leerjaar op de hoogte gebracht van de recente initiatieven die in India op touw worden gezet. Bijvoorbeeld: de

Het opsporen en behandelen van melaatsen

Ondersteunen van projecten waar vrouwen een centrale plaats krijgen vb.naaiateliers

Opstarten van kleine zelfstandige ondernemingen vb. kippen-,konijnen-,geiten-, varkensteelt

Aankopen van meubilair en didactisch schoolmateriaal

Het ‘Mani Children Home’ draaiende houden

Aanleggen en onderhouden van waterputten

De uitbouw van een oogkliniek in Srikakulam is het nieuwste project dat wordt gerealiseerd. Hiervoor is elke rupie welkom. Tijdens de lessen levensbeschouwing maken de kinderen nader kennis met het werk van Dr.Cap vroeger en met het werk van zijn zoon nu. Met beide scholen houden we jaarlijks een ‘Hongermaal’ waarvan de opbrengst integraal naar de Dr.Cap Foundation gaat. Dit was meteen onze eerste solidariteitsactie van dit schooljaar. Deze actie vond plaats op 29 oktober 2010.

Welzijnszorg ‘Samen werkt het’ - De voedselbanken www.voedselbanken.be “Jouw hulp is BROODnodig” – inzameling van voedingsmiddelen (lagere school) Enerzijds zijn er in België steeds meer armen en alleenstaanden die niet alle dagen genoeg te eten hebben. Dit zijn de minderbedeelden die we tegenkomen in onze straten of die we net niet zien, omdat ze hun armoede verborgen houden. Anderzijds zijn er de overschotten die de industrie en de handelaars kwijt moeten zien te geraken op één of andere manier.

de


De voedselbanken zamelen de producten in die voor de ene groep hinderlijk en voor de anderen onmisbaar zijn. Een toekomst zonder armoede begint op school. En daar werken wij als “De Droomballon” graag aan mee. Tijdens de lessen levensbeschouwing zullen de leerlingen kennismaken met de werking van de voedselbanken en de armoede in ons land. Dit jaar zullen we ook voor het eerst een grote inzamelactie doen van voedingswaren met een langere houdbaarheidsdatum.

DAMIAANACTIE (januari) www.damiaanactie.be Grootbeeldfilm ‘ Heroes’ 14 januari 2011+ stiftenverkoop (3 t.e.m. 6 leerjaar) de

de

Al 13 jaar vertonen wij op onze school de adembenemende films van de Damiaanactie die telkens worden ingeleid door bekwame ‘werkers van het veld’. Dit jaar trekken Carla en Jean (de filmmakers) naar India om de strijd tegen lepra en tbc daar ter plaatse in beeld te brengen. Tijdens de lessen levensbeschouwing krijgen de kinderen een damiaankrant als inleiding op en verwerking van de film. Het laat de kinderen niet onberoerd. De opbrengst van de laatste stiftenverkoop (€3038) en de 13 opeenvolgende Damiaanawards die we overhandigd kregen zijn daar een mooi bewijs van.

Vlaamse week tegen pesten (februari) www.kieskleurtegenpesten.be “De droom van Kaat” – project binnen de lessen levensbeschouwing (lagere school) Vorig jaar hebben we als solidaire school beslist om deel te nemen aan de Vlaamse week tegen pesten. Ons anti-pestprotocol was een enorm succes, vandaar dat we beslisten om dit jaar opnieuw deel te nemen. Het project van dit jaar zal gaan over Kaat, een meisje dat geboren werd met ‘een kapot mondje’ en daardoor haar grote droom niet kan verwezenlijken.

Terra del paz-project van het 6de leerjaar ( 12 mei 2011) “Do8lstelling” een project van het Vredeshuis (Gent) Elk jaar engageert de zesde klas zich om als oudsten nog een extra project op zich te nemen en te ondersteunen. Dan denken we aan “de kindsoldaten in Oeganda”, “de school op wieltjes – Mobile school vzw”en “Sociale projecten in El Tumbador, Guatemala”. Dit jaar gingen ze op zoek naar een waardige opvolger en die hebben ze gevonden. In dit project, Do8lstelling, worden de leerlingen opgeroepen om werk te maken van de 8 Millenniumdoelstellingen. Ze ontdekken oorzaken en wantoestanden en vinden zelf mogelijke oplossingen. De deelnemers zullen inzien dat een verhoogde solidariteit met kinderen uit het Zuiden het realiseren van de Millenniumdoelstellingen kan versnellen. Beste ouders, lieve kinderen, Het lijkt heel wat als je het zo allemaal achter elkaar leest. Toch hechten we er als school belang aan om mee te stappen in deze projecten, heel goed beseffende dat er nog honderden andere projecten zijn die aandacht en financiële hulp zo hard nodig hebben. Maar een mens kan niet alles. Wat we nu voorstellen is zelfs al heel wat. We koppelen ook telkens een actie aan deze projecten. We vragen hiervoor geen grote bedragen en ieder van jullie is natuurlijk vrij om hieraan deel te nemen. Ieder moet dit voor zichzelf uitmaken. Wij als leerkrachten gaan er alvast voor en hopen op één of andere manier jullie kind met kleine stapjes mee te laten gaan. We gaan dit zachtjes en liefdevol doen. Bedankt omdat jullie even tijd wilden vrijmaken om deze lange brief te lezen. De “solidaire” school.


PROJECT FÊTE AFRIQUE – 4de leerjaar “Ik vond het leuk. Het verkleden was grappig en interessant en zeker de muziekinstrumenten bespelen.” Jorre Smet “Ik vond het leuk dat ze vanalles had meegebracht. Het was ook interessant. Leve Senegal!!!” Alexander Canetta “Heel leuke instrumenten: djembe, xylofoon, … Heel interessant en veel leuke dingen, foto’s en filmpjes! Het leven in Senegal is heel leuk!” Wannes De Locht “Ik vond het heel leuk! De baby op mijn rug was grappig. Ik heb heel veel nieuwe dingen geleerd! ECHT TOP!!!” Emilia De Cauwer


Nog meer Senegalese herinneringen “Ik vond het wel leuk toen we over Senegal hebben geleerd. We hebben gedanst (dat vond ik wel iets minder), maar djembe spelen vond ik super leuk”. Kenzo Vervaet

“Ik vond het heel leuk want we hebben op de djembe gespeeld en nog veel andere dingen. Bedankt Liesbet!” Hélène De Kesel

Het verhaal over Senegal gaat nog verder in de volgende editie van ‘Hallo SBO’. Na deze sessie volgt er immers nog een bibliotheekspel en een echte Senegalese feestdag! Dus … wordt vervolgd!


VOORLEZEN DOET LEZEN ‘En waar het voorleesboek ook over mag gaan, over de maan, de wereld, de dieren, de liefde, plassen op een potje of wennen aan een ander land, laat het een boek zijn waar je samen van kan genieten, met zorgvuldig gekozen woorden en goed bekkende zinnen, met spanning en humor, wijsheid en plezier. Of je nu drie jaar bent of zes of twaalf of zesendertig of tachtig. Voorlezen en voorgelezen worden is zo mooi en zo belangrijk.’ JOKE VAN LEEUWEN, AUTEUR

Je hoeft geen acteerwonder of woordkunstenaar te zijn om te kunnen voorlezen. Toch zijn je intonatie en spreekritme niet onbelangrijk. Spreek rustig en duidelijk, zodat kinderen de tijd krijgen om woorden op te pikken. Kleur je taal met vrolijkheid, spanning of verdriet, naargelang een verhaal dat vraagt. VOORAL PROBEREN EN DOEN!

Eens kinderen zelf aan het lezen gaan, krijg je te maken met het fenomeen ‘leesniveau’. Een leesniveau bereik je na een zekere tijd van oefenen in technisch lezen. Dat betekent dat je alle letters moet kennen en dat je de woorden die gevormd worden met die letters kunt lezen.(er bestaan ook al boekjes die je kan lezen voor je alle letters kent!) De technische leesvaardigheid van een kind wordt op school gemeten met AVI-toetsen. Door deze toetsen uit te voeren kunnen we een AVIniveau bepalen. Anderzijds is er een methode om het AVI-niveau van leesboeken te bepalen. Als een kind met een bepaald AVI-niveau een boek kiest met datzelfde AVI-niveau, dan sluit het boek qua moeilijkheid precies aan bij de technische leesvaardigheid van het kind. Wat niet wil zeggen dat een kind geen boek met een hoger of lager AVIniveau zou mogen lezen, integendeel zelfs. Een boek met een hoger AVI-niveau kan zo interessant of spannend zijn, dat het kind moeiteloos en ongemerkt een stapje omhoog zet. Leesonderwijs gaat er ook om dat het kind plezier heeft of krijgt in lezen. Een lager AVI-niveau, gemakkelijk leesbare boekjes, kunnen daar zeker toe bijdragen.


De AVI-toetsen peilen naar het leestempo en de leesnauwkeurigheid. Een lezer bereikt een leesniveau wanneer zowel tempo als nauwkeurigheid aan de normen van dat niveau voldoen. Is één van beide te laag, dan volgt er een fase van oefening in het nog niet bereikte leesniveau. Bij een bibliotheekbezoek of in de boekhandel tref je boeken aan met aanduiding, zowel als zonder aanduiding van een leesniveau. Zonder leesniveau zijn vaak de prentenboeken. Zij vragen erom voorgelezen te worden en ze nodigen uit om samen te genieten van mooie, grappige of ontroerende tekeningen en kleuren. Illustrators zijn kunstenaars ! Ook informatieve boeken hebben vaak geen leesniveau. Wie echt interesse heeft voor het onderwerp, bekijkt de afbeeldingen, leest de uitleg erbij en leest verder alles wat hij of zij wil weten. Boekjes met prozaverhalen vermelden tegenwoordig vaak een doelgroep (leeftijd), het soort verhaal (thriller, dierenverhaal, science fiction, liefde,voorlezen,…) en vaak ook een leesniveau.

Van 20 tot 28 november organiseert Stichting Lezen de VOORLEESWEEK 2010. Wij vliegen er alvast in! Doen jullie mee? Juf Carine, zorgjuf


woensdag 22 september 2010 Het weertje zat mee, de kinderen hadden er zin in ,wat wil je nog meer ? Natuurlijk zoveel mogelijk supporters en supergoede benen . Aan het aantal mama’s, papa’s,oma’s ,opa’s , broers , zussen , juffen en meesters ontbrak het zeker niet !!Maar zo’n reeksen lopen met misschien wel honderd tegelijkertijd…..dat vraagt toch een beetje zelfzekerheid!! Maar één ding kan ik zeggen ALLE kinderen liepen de ziel uit hun lijfje met zeer veel enthousiasme en inzet voor onze ‘droomballon’. Dankjewel lieve sloebertjes…..het deed deugd om dat weer te mogen zien !!! Een Een Een Een

GOUDEN medaille voor Cisse De Locht ZILVEREN medaille voor Dina Spruyt BRONZEN medaille voor Seppe Raets GROOT aantal lopertjes net naast het podium…………

AAN ALLEN VAN HARTE EEN DIKKE PROFICIAT VAN ONS ALLEN En de oude gouden olympische gedachte is nog steeds “deelnemen is belangrijker dan winnen” Dankjewel voor jullie inzet ! Younis De Prijcker, Mohammed Allolo, Kim Everaerts, Robbe De Jonghe, Gianni Van Riet, Silke Vercruysse, Quinten Verbraeken, Timmy Blanquart, Wout Verschraegen, Jana De Jonghe en onze zilveren Dina Spruyt Vito Iliano, Rune Steels, Olivier Ivens, Noa Van Damme en onze bronzen Seppe Raets Mohamed El Marnissi, Kaat Verschueren, Max Lossie, Emiel De Schepper, Laurie Wielandt, Lola De Waele en Stef De Schepper Manon Heyninck, Ahmed Allolo, Wannes De Locht en Jorre Smet Emile Buyl en Borre Van de Putte Seppe Smet, Lena De Waele,Dylan Van Walle,Senne De Smet en onze gouden Cisse De Locht


1ste + 2de lj Verslagje uit 4de lj

5de + 6de lj

3de + 4de lj

Het was vandaag heel leuk. Eerst riep juf Wendy onze namen af, dan moest je je stickertje gaan halen. Daarna moest je in rijtjes gaan zitten,van elke kleur 1. Als dat was gebeurd begon de sportdag pas echt !!!!! Eerst was het een soort spurten, dan dribbelen daarna nog springen enzovoort, na veel zwoegen en zweten mochten we onze overheerlijke koekjes opeten!!!! Na het speelkwartiertje hebben we gelukkig een slokje water gedronken. Dan in de sporthal hebben we nog wat opdrachtjes met de groep gedaan (per kleur ). Dan hebben we ons buikje rond gegeten met de LEKKERE boterhammen van mama. Tegen de middag waren we al terug paraat om een leuke muziek namiddag te hebben. EĂŠn van de opdrachten was viool. Dan was de sportdag spijtig gedaan! Eigen geschreven tekst met tekstverwerker - Manon Heyninck (4A)


In kranten en tijdschriften lezen we regelmatig bijdragen over hoe het staat met de eetgewoonten van het jonge volkje en regelmatig nemen wij een van deze publicaties over in ons schoolkrantje. Heel dikwijls gaat het over verontrustende vaststellingen. Gestuurd door initiatieven van de werkgroep “Gezonde school”, maar ook uit overtuiging, gebeurt er in de diverse klassen héél wat rond gezondheidsopvoeding. In het herfstnummer van deze jaargang zorgde juf Ilse (zorgjuf Gr 4 en 1ste lj) voor een bijdrage die misschien thuis van enig nut zou kunnen zijn, ook al hebben we helemaal niet de bedoeling om ons met jullie interne keuken te bemoeien. We richten ons hierbij vooral op de allerjongsten : de kleuters. Zeker niet de gemakkelijkste doelgroep, als het op eten op aan komt.

De voedingsdriehoek voor kleuters: De voedingsdriehoek is een handig ding. Hij vertelt je welke voedingsgroepen belangrijk zijn. Geen enkel voedingmiddel bevat alle noodzakelijke voedingsstoffen. Daarom is het belangrijk om bij de samenstelling van je menu verschillende voedingsmiddelen uit verschillende groepen te combineren. Als je systematisch één of meer groepen verwaarloost of te weinig variatie biedt, stort de voedingsdriehoek in. En dat is niet gezond! De voedingsdriehoek voor kleuters toont je hoeveel je kleuter elke dag nodig heeft. Het gaat om gemiddelden. Want natuurlijk verschillen kleuters van elkaar wat groeitempo, gewicht, lengte en activiteiten betreft. Ik ben vegetariër: Kinderen opvoeden zonder vlees of vis? Het kan, op voorwaarde dat je extra aandacht besteedt aan de samenstelling van de voeding. Anders lopen zij kans op voedingstekorten en wordt hun groei en ontwikkeling verstoord. Vlees, vis en eieren kun je alleen volwaardig vervangen door sojaproducten, peulvruchten (zoals erwten, bonen en linzen) of noten. Geef geen hele noten aan kinderen jonger dan vier jaar. Zij kunnen zich erin verslikken. Kijk ook uit met vegetarische burgers en kant –en- klaarproducten. Soms zit er ook veel vet en zout in.

Vegetarisch is niet altijd synoniem met gezond! Veganisten schrappen naast vlees en vis ook melk, kaas en eieren uit hun voeding. Kinderen kunnen niet gezond opgroeien zonder melk of kaas. Rijstdranken, haver- en notendranken kunnen gewone melk niet vervangen. Sojadrankjes kunnen dat wel, op voorwaarde dat ze verrijkt zijn met calcium. Wist je dat ... 

Ouders kunnen gemakkelijk de voeding van hun kinderen verbeteren door zelf het goede voorbeeld te geven.Bijna 20% van de kleuters in Vlaanderen neemt niet elke dag een ontbijt. Kinderen die regelmatig het ontbijt overslaan, riskeren minder goed te presteren op school en krijgen vaker last van prikkelbaarheid en een slecht humeur.Rachitis (skeletvervormingen) kan bij jonge kinderen, naast een tekort aan vitamine D, ook het gevolg zijn van het vermijden van melk en melkproducten en vervanging door rijstdranken, haver- en notendranken en onverrijkte sojadrinks.
Fruitsap, water of graanrepen die verrijkt zijn met calcium kunnen zuivelproducten niet zomaar vervangen. In melk zit immers veel meer dan alleen calcium. Het is ook rijk aan hoogwaardige eiwitten, vitaminen, magnesium, kalium en zink. Belangrijke voedingsstoffen die andere calciumverrijkte producten vaak missen.Je kunt melk wel vervangen door melkproducten, zoals yoghurt, karnemelk en plattekaas.Kinderen tot drie Ă vier jaar hebben relatief meer vet nodig dan volwassenen. Daarom drinken ze best volle melk. Daarna kun je overschakelen op halfvolle melk. Magere melk is niet geschikt voor kinderen jonger dan vijf.Kinderen die opgroeien met veel groenten en fruit, zetten die gezonde gewoonte later voort.Overgewicht komt vaker voor bij kinderen die veel televisie kijken Kinderen moeten volop kunnen lopen, rennen, springen, sporten, spelen, dansen, ... Ten minste een uur per dag, bovenop de schoolactiviteiten.De actieve voedingsdriehoek voor kleuters vertelt wat een kind tussen 3 en 6 jaar elke dag (gemiddeld) nodig heeft om gezond op te groeien.


Belangrijkste knelpunten Te weinig melk en water, te vaak frisdrank Kleuters worden aanbevolen om dagelijks 4 bekertjes melk (500 ml) te drinken. Een glas melk mag worden vervangen door een potje yoghurt of platte kaas. Bijna 59 % van de kleuters haalt de aanbeveling van 500 ml melk of melkproducten per dag niet. In normale fysiologische omstandigheden moeten kleuters naast melk minstens 1 liter per dag drinken, bij voorkeur water. Nog geen 4 % van de kleuters drinkt per dag meer dan 500 ml water; bijna 52 % drinkt meer dan 200 ml suikerrijke dranken (inclusief fruitsap). Regelmatig gebruik van suikerrijke dranken verhoogt de kans op overgewicht en tandbederf. Kleuters drinken dagelijks best 3 tot 4 bekertjes melk of melkproducten (Âą 500 ml). Zo krijgen zij voldoende calcium binnen".

Te weinig volkorenbrood Kleuters kunnen 3 tot 5 sneetjes brood per dag best gebruiken. Zij eten gemiddeld slechts 2 sneetjes brood per dag. Meer dan een op drie kleuters neemt vooral wit brood terwijl bruin en volkorenbrood vanuit het standpunt van de gezonde voeding de voorkeur krijgen. Bijna 24 % van de kleuters eet nooit ontbijtgranen, de overigen nemen het slechts af en toe.

Te weinig groenten en fruit Elke dag een flinke portie groenten en fruit, dat is een must voor iedereen, ook voor kleuters. Een kleuter heeft dagelijks 100 tot 150 g groenten nodig en 1 tot 2 stukken fruit (100 tot 200 g). Spijtig genoeg eten kleuters steeds minder groenten en fruit. Een echt pijnpunt in ons voedingspatroon. Kleuters eten gemiddeld slechts zo'n 80 g groenten per dag en 72 % van de kleuters eet zelfs niet dagelijks groenten. Zowat 57 % eet niet elke dag een stuk fruit.

Te weinig vis Het vetgehalte van halfvette en zelfs vette vis is vaak lager en de vetzuursamenstelling gunstiger in vergelijking met verschillende vleesbereidingen. Een tot twee porties vis per week (50 tot 150 g/week) stimuleert ook de voorziening van vitamine D bij kleuters. Het onderzoek stelde echter vast dat ruim 20 % van de kleuters nooit vis eet; 60 % eet niet wekelijks vis.

Te veel snoep In de restgroep zitten onder meer zoetigheden zoals koekjes, snoep, desserts en suikerrijke dranken. Behalve energie in de vorm van vetten en/of suikers, bevatten zij weinig of geen nuttige voedingsstoffen zoals mineralen en vitaminen. Eigenlijk zijn ze overbodig. Toch snoept 70 % van de kleuters dagelijks. Het gemiddelde ligt op 43 g snoep per dag.

Besluit : Kleuters - drinken te weinig water en te vaak frisdrank, - gebruiken te weinig volkorenbrood, - eten te weinig groenten en fruit, - nemen te weinig melk en melkproducten, - eten te weinig vis, - snoepen te veel. Bovendien bewegen ze te weinig. Beide factoren samen verhogen de kans op gewicht- en andere gezondheidsproblemen. Bron:

Weetjesboek "123 aan tafel"


Beste mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, broers, zussen, tantes, nonkels,… Zoals jullie wellicht reeds gemerkt hebben, verdwijnen onze kleine en grote spruiten ’s morgens welgemutst om ’s avonds moe, maar voldaan terug huiswaarts te keren, hun hoofdjes wederom volgepropt met allerlei kennis en kunde, bijgebracht door een team van enthousiaste juffen en meesters. Achter die juffen en meesters staat natuurlijk ook een heel team werkwilligen en vrijwilligers, die ervoor zorgen dat onze kids een aangename tijd doorbrengen en niet enkel hun dure broeken zitten te ‘verslijten’ op de schoolbanken. Ik ga hier niet het hele team van betaalde werkwilligen voorstellen-deze zijn reeds aan jullie voorgesteld op de infoavond of worden jullie door anderen wel voorgesteld-, doch beperk me tot de voorstelling van de vrijwilligers van de ouderraad. “De Ouderraad. Wie zijn ze? Wat doen ze? Waarom bestaan ze? Wat drijft hen?” Als liefhebbende ouder hebben we ons allen geëngageerd om als één team achter onze kids te staan en hun belangen en welbevinden bij Directeur Ludwig en zijn leerkrachtenteam te verdedigen. De ouderraadleden staan erom gekend om op feestjes als eerste toe te komen en tot de laatste te blijven hangen. Helaas niet steeds om languit op één van de gemakkelijke klapstoeltjes te genieten van een hapje en een drankje, maar meestal om het beste van onszelve te geven en ervoor te zorgen dat feestjes goed verlopen en winstgevend zijn. Ook 6x op een schooljaar vergaderen we echt serieus en daarna iets minder serieus. Dit jaar hebben we volgende data in onze kalender staan: •

30-08-2010 Helaas kan je naar deze vergadering niet meer komen, want is reeds voorbij, maar toen hebben we volgende puntjes besproken: verwelkoming nieuwe leden (zie lijst onderaan), goedkeuring vorig verslag (zoals meestal zonder opmerkingen), evaluatieronde (BBQ > OK, proclamatie 6de-jaars > liefst terug tentenkamp, ouderraadcafé > super), mededelingen directie (helaas was de directie verontschuldigd), verdeling werkgroepen (popcornfeest en paddenstoelenfeest), varia (grootouderfeest, huwelijk Directeur Ludwig, WWF en oude GSM’s, dit ouderraadverslagje). 08-11-2010 Zoals op elke vergadering: goedkeuring vorig verslag, evaluatieronde vorige festiviteiten, mededelingen directie en varia, maar ook voorbereiding Sinterklaasfeest, Kerstmarkt en Grootouderfeest L1-2-3

07-02-2011 Voorbereiding Carnaval, Quiz en Dikketruiendag

14-03-2011 Voorbereiding Paasfeest en Franse avond

09-05-2011 Grootouderfeest kleuters en Schoolfeest

06-06-2011 Op deze laatste vergadering worden de voorbereidingen getroffen van de Bedankingsbarbeque, de Proclamatie en het Ouderraadcafé.

Niets van bovenstaande activiteiten kunnen op een deftige manier georganiseerd worden zonder extra helpende handen!! Tussendoor willen we toch nog eens diegenen bedanken die ons vorig jaar serieus uit de nood geholpen hebben, DANK U!!! Maar ook dit jaar zoeken wij steeds bereidwilligen, gewoon om een tandje bij te steken bij de opbouw, afbraak-en tussen deze 2 door-van onze feestjes (voornamelijk bij het Schoolfeest en het Kerstfeest), om ons team te versterken en regelmatig naar onze vergaderingen te komen, maar


ook om slechts heel af en toe eens een helpende hand te wezen. Je kunt je hiervoor opgeven via iemand van de ouderraad (zie gegevens onderaan). Ook staan onze mailadressen steeds ter beschikking om voorstellen allerlei (GEEN oneerbare…) achter te laten, wij zijn toch niet alwetend en vernemen graag via jullie-ouders van-wat er leeft en nodig is om jullie kids een lange, doch aangename periode te laten beleven op ‘De Droomballon’. Dan rest er me niets meer dan jullie een welgemeende welkom te heten ‘op ’t Scholeke’ en een leuke periode toe te wensen. Met zeer vriendelijke en begripvolle groetjes,

Het nieuwe bestuur Stefaan Laureys Penningmeester Papa van Kirsten, Kaatje & Ilias slaur@worldonline.be

Bram Rumes Ondervoorzitter Papa van Ceddrich, Sterre, Mirthe, Stef-Kamiel bram.rumes@skynet.be

Leen Goeman Voorzitster Mama van Lobke, Rune & Eebe leen.goeman@telenet.be

Niet op de foto Dirk Vandenbossche Mentor Papa van Friedl dirkvdb@pandora.be

Catherine Hamers Secretaris Mama van Charlotte & Olivier c.hamers@telenet.be

Peter Fierens Materiaalmeester Papa v Freya, Lenn, Kobe & Wibe peter.fierens@metso.com

De nieuwe leden Bauwens Erika (Jolien en Tijl), Behiels Anja (Alex), Behiels Marleen (Emma en Mila), Bonte Frits (Tamy), Cleys Esmé (Arne), De Clercq Christine (Pieter-Jan en Nicolaas), De Clercq Hilde (Kijana), De Decker Tina (Charlotte en Louise), De Prycker Veerle (Sofie, Brecht en Dries), De Smet Kristine (Tuur en Loes), De Vos Karen (Zeta en Luna), De Vriese Eva (Borre), De Witte Kim (Joris), D’Haese Elly (Siebe), D’Haeyer Veronique (Cisse, Wannes en Zjef), Dierickx Ellen (Esmée), Dutré Dominiek (Lander en Lennert), Foubert Kaat (Lukas, Hendrik en Karel), Lekembre Caroline (Arno), Leroy Jo (Helene, Astrid en Emiel), Martens Veerle (Dries en Astrid), Martens Vicky (Febe), Milliau Wendy (Lina), Moerloose Katrien (Helene, Astrid en Emiel), Pool Sylvie (Thyne), Peeters Nathalie (Felix, Victor en Emma), Reyniers Ann (Robbe en Kobe), Simon Veronique (Féline en Kobe), Smet Leentje (Elke), Snellings Katrien (Marco), Steels Tom (Rune en Eebe), Valaert Olivier (Mila), Van Acker Wendy (Devon), Van Bastelaere Kurt (Jara), Van de Vijver Christel (Gitte), Vercauteren Dirk (Lennert), Vergult Liesbeth (Lotte), Waelput Wim (Riet, Wannes en Marieke) en Waterschoot Kelly (Ilhan) Mijn excuses voor eventuele foutjes en vergetelheden. Met dank aan verslaggever : Bram Rumes


Brief van een Panda aan allen die begaan zijn met het milieu “Aan alle mensen, Na veel nieuws gezien en gelezen te hebben over enkele onderwerpen die rechtstreeks te maken hebben met het milieu (olielek in de Golf van Mexico, lek in de dam waarachter giftige modder gestockeerd lag in Hongarije,…) en na veel nadenken hierover, heb ik besloten om het mensdom een brief te schrijven. Dit om jullie op te roepen tot enige vorm van verantwoordelijkheid!!!! Ik zeg het niet graag, maar er zijn onder jullie bepaalde personen die hun eigen geldgewin voorop stellen ten nadele van het milieu. Hierdoor verdwijnt steeds meer en meer onze natuurlijke leefomgeving en worden wij-alle panda’s, maar ook alle andere diersoorten-ernstig bedreigd. Gelukkig voor ons zijn er ook nog enkele mensen die WEL hun verantwoordelijkheid opgepakt hebben, zich gaan verenigen zijn in bepaalde groeperingen en instaan voor het behoud en herstel van onze natuurlijke leefomgeving. Helaas hebben deze groeperingen niet steeds de nodige financiële middelen om wat ze beogen ook waar te maken, daarom doen zij regelmatig een oproep naar de bevolking om hen een steuntje in de rug te geven. Nu is er een welbepaalde groep die-ik ben natuurlijk vereerd-een panda gekozen heeft voor zijn logo. Deze groep-ik denk dat ze werkzaam zijn onder de naam WWF-hebben nu een actie

‘ZE WILLEN JULLIE OUDE GSM’s INZAMELEN OM DEZE TE LATEN RECYCLEREN’. Hoe werkt dit nu: deze groep verdeelt de nodige affiches en georganiseerd, waar ik mij volledig achter kan scharen:

enveloppen-voor grotere projecten hebben ze dozen-om jullie oude GSM kosteloos naar een firma te sturen die deze GSM’s recycleert, nl. ReCell. Deze firma schenkt per ingezamelde GSM een bepaald bedrag aan WWF die dit dan kan gebruiken om allerlei projecten in het kader tegen milieuverontreiniging te bekostigen, en dat is meer dan nodig!!!! WWF is op zoek naar 100.000 oude GSM’s, momenteel staat de teller op 11.112 stuks, dus we hebben nog een lange weg af te leggen!!! Help mee, kijk in je lade, kast, schuif, kelder of zolder of er nog ergens een GSM rondslingert die je toch niet meer gebruikt!! Vraag je ouders, partner, kinderen of baas of je een nieuwe GSM krijgt!! Ik weet niet hoe je het aanpakt, maar zorg er aub voor dat er nog minstens 88.888 oude GSM’s ingezameld worden!!!!!!!!! Het milieu en wij zullen U dankbaar zijn!!!!!!! In De Droomballon kan je je oude GSM afgeven aan het secretariaat of je kunt deze ook steeds afgeven aan iemand van de ouderraad of een leerkracht, zij zorgen er dan wel voor dat je oude GSM terecht komt in een doos die op het secretariaat staat. Met dank, Uw toegenegen Panda” http://www.gsmsvoorwwf.be

Initiatienemer : Bram Rumes (ondervoorziiter ouderraad)


Ziekenhuizen kampen met wachtlijsten voor tandheelkundige ingrepen

Steeds meer peuters hebben rotte tanden Er moeten steeds meer kinderen onder narcose worden gebracht, omdat hun gebit vol met gaatjes zit en tandartsen er geen raad mee weten. “Peutertjes met 10 gaatjes en meer is geen uitzondering”, zegt professor tandheelkunde Dominique Declerck. “De operatiekwartieren in ziekenhuizen hebben wachtlijsten van 3 maanden en meer aangelegd voor dit soort ingrepen, zo vaak gebeurt het dat tandartsen een kind over de vloer krijgen met extreme vormen van tandbederf”, zegt de Leuvense professor tandheelkunde Dominique Declerck die ook in het VTM-programma Telefacts getuigde. In die reportage was een jongetje van vier te zien dat onder narcose wordt gebracht. Milano heeft maar liefst 13 gaatjes. Zijn vader is niet gerust in de operatie. “Ik vind hem toch klein hoor, vier jaar en al onder narcose”, zegt hij. Maar het kan niet anders. “Gewone tandartsen staan in dit soort situaties machteloos”, zegt professor Declerck. “Zeker bij jonge kindjes kan je op de klassieke tandheelkundige manier maar één vulling per keer steken. Dat zou betekenen dat zo’n patiëntje tien keer moet terugkomen. Tegen dan heeft hij of zij uiteraard een panische angst voor de tandarts ontwikkeld. Vandaar dat we deze kindjes onder algehele verdoving behandelen.

Dan kunnen we in één keer alle gaatjes dichten.”

Al te vaak krijgen we peuters over de vloer die nog steeds niet poetsen Dominique Declerck, prof tandheelkunde

Niet poetsen, veel snoepen Volgens Declerck wordt deze extreme vormen van tandbederf veroorzaakt door een combinatie van een slechte mondhygiëne en slechte eetgewoontes. “Vanaf een kind 6 tot 8 maanden oud is, moeten zijn tandjes worden gepoetst. Maar nog al te vaak krijgen we kindjes van 2 tot 3 jaar over de vloer die nog steeds niet poetsen.” “Tweede oorzaak is dat kinderen alsmaar meer snoep en frisdrank eten en drinken”, zegt Declerck. “Ouders beseffen vaak niet hoeveel suikers ze hun kinderen geven. Ze denken dat ze er goed aan doen hun kind appelsap, chocomelk of yoghurtdrinks te laten drinken in plaats van cola.

Maar ook die producten zitten propvol suikers.”

Geen tijd Declerck bestrijdt dat deze kindjes vooral uit een lager, sociaal milieu komen. “Het gaat ook om kinderen van druk bezette ouders die geen tijd hebben en hun kroost letterlijk “zoet houden” tijdens de dag.” Het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT) is ook met de problematiek begaan, zegt woordvoerder Stefaan Hanson. “We bekijken samen met de overheid of sommige tandartsen mits een extra opleiding dit soort operaties kunnen uitvoeren, maar dan met behulp van lach-gas in plaats van narcose.” Ook Hanson pleit voor nog meer voorlichting aan ouders. “We moeten er in de eerste plaats voor zorgen dat het nooit zover komt. En dat wil zeggen: blijven aan-dringen op goed poetsen en blijven uitleggen hoe slecht cola en snoepgoed voor jonge tandjes is. Want hoe slechter jonge tandjes er aan toe zijn, hoe slechter ook het definitieve gebit.” Uit : Een Vlaamse krant Werner Rommers


Hervorming secundair onderwijs moet tegen 2014 in de steigers staan

Smet maakt komaf met ASO, TSO en BSO Een taaltest bij de overgang naar het middelbaar onderwijs, een totaal nieuwe indeling van de opleidingen die komaf moet maken met het watervalsysteem en zeer veel mogelijkheden om van richting te veranderen. Het zijn maar enkele manieren waarop onderwijsminister Pascal Smet (SP.A) het secundair onderwijs wil vernieuwen. Liesbeth Van Impe De nota “Mensen laten schitteren”, die gisteren uitlekte in De Standaard, is de eerste van drie nota’s die de basis moeten vormen van een grondige hervorming van het secundair onderwijs. De bedoeling is dat het nieuwe decreet tegen 2014 klaar is, zodat de volgende Vlaamse regering de hervorming kan doorvoeren. Vanzelfsprekend is er dus ook tijd voor uitvoerig debat met de onderwijswereld. Smet vertrekt vanuit de analyse dat ons onderwijs in veel tests bijzonder goed scoort, maar toch een paar knelpunten kent. We zetten de grootste problemen met de oplossingen van Smet op een rijtje.

DE OPDELING IN ALGEMEEN, BEROEPS-, KUNST- EN TECHNISCH SECUNDAIR ONDERWIJS VERDWIJNT

Probleem 1: De waterval Het watervalsysteem is een oud zeer van het middelbaar onderwijs. Algemeen secundair onderwijs (ASO) wordt traditioneel als de “hoogste” opleiding gezien, beroepssecundair onderwijs (BSO) als de “laagste”. Ouders en kinderen hebben de neiging zo hoog mogelijk in te zetten en geleidelijk “af te zakken” als het niet lukt. Dat zorgt vaak voor schoolachterstand en slechte keuzes. De oplossing van Smet is de afschaffing van de traditionele opdeling in het algemeen (ASO), technisch (TSO), beroeps- (BSO) en kunstonderwijs (KSO). In de eerste twee jaren zou elke leerling een basispakket van 12 vakken volgen. Daaruit kiest hij later twee interessedomeinen (zie “nieuwe structuur”) Elk van die domeinen kan abstracter of concreter ingevuld worden. Het systeem maakt het mogelijk dat de leerling zijn studiekeuzes permanent bijstuurt en laat ook toe om leerlingen verschillend te behandelen. Sterke studenten zouden een paar uur per week extra uitgedaagd worden, terwijl zwakkere studenten die tijd kunnen gebruiken om achterstand weg te werken.

DE AFSCHAFFING VAN HET WATERVALSYSTEEM MOET SCHOOLACHTERSTAND EN SLECHTE KEUZES VOORKOMEN


Een nieuwe structuur De onderwijsvormen aso, bso, kso en tso verdwijnen dus, maar de bestaande driegradenstructuur blijft behouden. Het aantal richtingen in de tweede en de derde graad wordt beperkt.

 Een breed algemeen vormende eerste graad

In de 1ste graad gaat de aandacht vooral naar de brede persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. - Leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs hebben, gaan naar de algemene stroom waar ze in het 1ste jaar kennismaken met diverse aspecten van de wereld en de samenleving via 6 belangstellings-gebieden. Dat zijn: 'techniek en wetenschappen', 'natuur en wetenschappen', 'welzijn en sociale wetenschappen', 'handel en economische wetenschappen', 'creatie en kunst' en 'taal en letterkunde'. In het tweede jaar verkennen ze twee belangstellingsgebieden grondiger. - Leerlingen zonder getuigschrift basisonderwijs worden via het schakelblok zoveel mogelijk klaargestoomd voor de eerste graad of worden voorbereid op een arbeidsmarktgerichte kwalificatie.

 Een verbrede tweede graad In de tweede graad kiezen leerlingen uit domeinbrede richtingen, zoals 'economie en administratie', 'plant, dier en milieu', 'moderne vreemde talen', 'hout' …. Hierin verwerven zij, naast competenties die nodig zijn om vlot in de samenleving te kunnen meespelen (sleutelcompetenties), competenties die in meerdere beroepen of opleidingen binnen dat domein toepasbaar zijn. Naast de domeinbrede richtingen zijn er een beperkt aantal specialiserende studierichtingen voor leerlingen die een bijzonder talent verder willen ontplooien en een aantal specialiserende arbeidsmarktgerichte en kwalificerende opleidingen.

 Een kwalificerende derde graad Leerlingen kiezen in de derde graad voor een specifieke studierichting die ofwel arbeidsmarktgericht is ofwel gericht op verder studeren in het hoger onderwijs. Een leerling die slaagt in de derde graad behaalt een diploma dat ingeschaald wordt op niveau 3 of 4 van de kwalificatiestructuur. Dit niveau bepaalt ook de toegang tot het hoger onderwijs.

Accent op competenties In het nieuwe secundair onderwijs staat competenties verwerven centraal. Competenties worden gedefinieerd als 'de bekwaamheid om kennis, vaardigheden en attitudes in het handelen op een geïntegreerde wijze aan te wenden voor maatschappelijke activiteiten'. Die competenties worden vertaald in eindtermen.

Probleem 2: De overstap De overgang van de lagere naar de secundaire school blijkt voor veel twaalfjarigen behoorlijk moeilijk te verlopen. Wie begint met achterstand, blijft die vaak behouden. De secundaire school zorgt er bovendien vaak voor dat sociale ongelijkheid tussen ouders herhaald wordt bij de kinderen. Wie uit een minder bevoorrecht milieu komt, krijgt het dus vaak zelf ook moeilijk op school. Smet wil de overstap beter begeleiden. Wie geen getuigschrift lager onderwijs heeft, moet naar een zogenaamd “schakelblok” met extra begeleiding. Er komt ook een taaltest. Wie niet slaagt, moet een taalbad of extra lessen volgen. Middelbare scholen zouden ook moeten weten welk onderwijsverleden hun leerlingen hebben, wat nu dus niet het geval is.

Probleem 3: De uitstroom Ondanks de kwaliteit van het onderwijs, is er een opmerkelijk grote groep (ongeveer 15 procent) die de school zonder diploma verlaat. De kansen op de arbeidsmarkt nemen meteen enorm af. Smet kijkt hiervoor naar de Europese kwalificaties, die opleidingsniveaus indelen op een schaal van 1 (ongeschoold) tot 8 (doctoraat). Iedereen zou het middelbaar moeten verlaten met een niveau 3 of 4. Het niveau bepaalt of de doorstroming richting hoger onderwijs of arbeidsmarkt gaat. Er wordt in verschillende mogelijkheden voorzien om via een extra jaar een niveau hoger te schakelen. De keuzes die leerlingen maken tijdens al die verschillende trajecten zouden gebaseerd moeten zijn op hun belangstelling en talenten, niet op het maatschappelijk prestige. En Smet is er zich ook van bewust dat hij aan het welbevinden van de leerlingen moet werken. Zeker in de tweede graad vervelen veel leerlingen zich en wordt er veel gespijbeld.


Een nieuwsflash vanuit de muziekklas. Hallo, beste jongens en meisjes van de Droomballon, Op 1 september zijn ook wij van start gegaan. Het is heel tof en we hebben al veel geleerd. Na de herfstvakantie beginnen wij, de leerlingen van het 1째 jaar AMV, met de 1째 instrumentlessen. Wij kunnen hier in Nieuwkerken de volgende instrumenten leren bespelen : viool, klarinet, saxofoon, piano en gitaar. 2010 is een speciaal jaar voor ons. In de komende periode verhuizen wij naar onze nieuwe lokalen, waar ook de Bib gevestigd is. Op Woensdag 22 december is de opening van onze nieuwbouw voorzien. Wij hopen jullie daar te mogen ontmoeten. Vele muzikale groetjes, De leerlingen van de academie en Juf Catherine


Er zijn de jaarlijks weerkerende feesten en de persoonsgebonden dagen als verjaardagen e.d., maar tussendoor zijn er ook nog tal van andere dagen waarop een of ander feit wordt herdacht, waarop een problematiek de volle aandacht krijgt of waarop een initiatief wordt gepromoot. Je zal er van staan kijken hoeveel keer de “dag van…” aan onze aandacht ontsnapt. Dit is de 3de bijdrage in een reeks van 4 (de laatste 2 van vorige jaargang en de eerste 2 van dit schooljaar zetten we al deze dagen op een rijtje).

JULI 1 juli 1 tot 7 juli 11 juli 21 juli 30 juli

Begin zomervakantie in België Internationale borstvoedingsweek Vlaamse feestdag Wereld bevolkingsdag Belgische Nationale feestdag Systeembeheersdag

AUGUSTUS 09 augustus 12 augustus 13 augustus 15 augustus 23 augustus

Internationale dag van de inheemse volkeren Internationale dag van de jeugd Internationale jongerendag Linkshandigendag Feest van O-L-Vrouw ten Hemelopneming (Katholieke gemeenschap) Internationale dag ter herinnering aan de slavenhandel

SEPTEMBER 01 08 10 11 12 13 15 16 17 19

september september september september september september september september september september

21 september 23 september 25 september 26 september 27 september

En waarschijnlijk

Start schooljaar in België Wereld alfabetiseringsdag Wereld zelfmoordpreventiedag Wereld eerste hulp dag Nationale ziekendag Nationale dag van de duidelijkheid Nationale burendag Internationale dag voor het behoud van de ozonlaag Internationale dag tegen de armoede Dag van de landbouw Dag van de diëtist Werelddag dementie – Wereld Alzheimerdag Internationale dag van de vrede Wereld dovendag Dag van de klant Dag van de thuiszorg Europese dag van de Talen Internationale dag voor het onbekende kind Werelddag voor toerisme Dag van de Franse Gemeenschap Werelddag van het hart zijn we nog wel enkele dagen vergeten


Wij zijn blij met de geboorte van : - Tes (25.06.2010) - Dochtertje van Juf Ine Verdonck (titularis Dolfijnenklas Gr3B) en Wouter De Vos

- Sep (09.07.2010 - Zoontje van Ilse Leenaerts (CLB-medewerkster) en Fré De Pesseroey - Broertje van Dries (2B) en Eef (Gr 4B – Krokodillenklas) De Pesseroey

- Ella (23.07.2010) - Dochtertje van Juf Mieke De Prycker (titularis 6B) en Peter Verschraegen - Zusje van Wout (Wolkenklas – 1C) en Nand Verschraegen

- Ella (10.09.2010) - Zusje van Milla De Ryck (Wolkenklas – 1B)

Onze oprechte deelneming : - Dhr. Constant Corveleyn (28.06.2010) Ere-Rijksinspecteur Basisonderwijs

- Dhr Ludo Van Der Stricht (15.08.2010) Grootvader van Eline Van Der Stricht (6A)

- Mevr. Marie-Ange De Stobbeleir (02.09.2010) Grootmoeder van Brenden (4A) en Robbe (2A) Van Cotthem

- Dhr. Marcel De Pesseroey (02.09.2010) Grootvader van Ilse Leenaerts (CLB-medewerkster) Overgrootvader van Dries (2B) en Eef (Gr 4B – Krokodillenklas)

- Mevr. Magda De Wispeleir (06.09.2010) Grootmoeder Iris (6A) en Sofie (4B) De Waele

- Dhr. Patrick De Ben (15.09.2010) Schoonbroer van Linda Fierens (schoonmaakster)

- Mevr. Maria De Wolf (20.09.2010) Grootmoeder van juf Chantal Reunes (titularis 5A) Overgrootmoeder van Heleen Reunes (6B)

- Maxim Van Moer (27.09.2010) Oud-leerling van onze school Broer van Axana Van Moer (2A) en Michiel Zoon van Marc en Annick Van Moer – Liessens


november - december Verlofdagen van za 30.10 t.e.m. zo 07.11.10 do 11.11.10 vr 12.11.10 vr 24.12.10 vanaf 12.10 u. van za 25.12.2010 t.e.m. zo 09.01.2011

HERFSTVAKANTIE Wapenstilstand Facultatieve verlofdag Halve dag verlof n.a.v. kertstavond KERSTVAKANTIE

Medisch schooltoezicht do 02.12.2010

OKAN

Activiteiten intra muros van ma 15 t.e.m. vr 19.11.10 wo. 10.11.10

vr. 19.11.10 do. 03.12.10 di 14.12.10

1ste “Week van de klok” Actieweek rond “op tijd naar school.” - Grootouderfeest lager : 1ste – 2de – 3de leerjaar - Djapo-project “Fête Afrique” 4A + 4B (sessie 1) - NM : Gymnastiekland 1ste leerjaar (Sporthal “De Mispelaer”) Actie “Fata Morgana” – 2de ster Tandhygiëne Sinterklaasfeest Djapo-project “Fête Afrique” 4A + 4B (sessie 2)

Activiteiten extra muros di. 09.11.10 ma 29.11.10 do 25.11.10 di 30.11.10 di 21.12.10

Leeruitstap Antwerpen + Breendonk 4A + 4B Schooltoneel 5A + 5B Bezoek “Huis van de Sint” kleuters Gr 3A + 3B OKAN 1 + 2 Leeruitstap Coca Cola + Aquafin 6A + 6B Schooltoneel kleuters Gr 2A + 2B

Ontspanning op schoolniveau Noteer alvast in jullie agenda ! vr. 26.11.10 vr 10.12.10

Wijnproefavond op school (10de editie) Kerstmarkt


Lijst van nuttige telefoonnummers 1. Kinder- en jongerentelefoon 102 2. Kinderrechtswinkel 09 / 233.65.65 3. Vertrouwenscentrum kindermishadeling 078 / 15.00.20 of 09 / 216.73.30 4. CLB 03 / 776.34.51 5. Jongeren Advies Centrum Waasland 03 / 766.72.72 6. Jolijn 0800 / 900.33 7. Tele onthaal 106 8. Opvoedingstelefoon Vlaanderen 070 / 222.230 9. Centrum voor Morele Dienstverlening 053 / 77.54.44 10. Jeugdpolitie Sint-Niklaas 03 / 760.12.00 11. De Keerkring Centrum voor opvoedingsondersteuning 03 / 755.00.71

MET DANK AAN

Hallo SBO - Herfsteditie 2010-2011  

Dit is de herfsteditie van het schoolkrantje a.k.a. "Hallo SBO" van de Stedelijke Basisschool 'De Droomballon' te Nieuwkerken in het schoolj...

Hallo SBO - Herfsteditie 2010-2011  

Dit is de herfsteditie van het schoolkrantje a.k.a. "Hallo SBO" van de Stedelijke Basisschool 'De Droomballon' te Nieuwkerken in het schoolj...

Advertisement