Issuu on Google+

Afsprakennota Editie 2016


2/45


Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1

blz.3 - Onze school

Adres, contact, directie, schoolbestuur, secretariaat, schoolstructuur, klassenraad, website, plattegrond,…

HOOFDSTUK 2

blz. 6 - Pedagogisch project

Vertrekbasis, schoolvisie met vijf pijlers, samenstelling van de klassen,…

HOOFDSTUK 3

blz.10 - Onze partners

Ouderraad, leerlingenraad, CLB, schoolraad, vrijwilligers, therapie op school,…

HOOFDSTUK 4

blz.16 - Algemene afspraken

Inschrijvingen, schoolveranderen, levensbeschouwing,…

HOOFDSTUK 5

blz.18 - Organisatorische afspraken

Schooluren, te laat op school, studie, buitenschoolse opvang,…

HOOFDSTUK 6

blz.23 - School en maatschappij

Sport, zwemmen, gezondheid, fruitdag op school, drank op school, milieu, verkeer, rijen,…

HOOFDSTUK 7

blz.26 - Schoolbegeleiding

Leefregels, belonen en straffen, zorg, pesten op school, revalidatie, therapie, huiswerk, speelplaats,…

HOOFDSTUK 8

blz.35 - Op sneeuwklas

Werking, schoolvisie, verloop, periode, betaling,…

HOOFDSTUK 9

blz.37 - Financieel luik

Kostprijs, schooltoelage, facturen, fiscale attesten,…

HOOFDSTUK 10

blz.42 - Veiligheid en orde

Kledij, speelgoed, regels, schoolverzekering,…

3/45


1 ONZE SCHOOL

1.1 Adres De Droomballon Stedelijke Basisschool Nieuwkerken Gyselstraat 35 9100 Sint-Niklaas T. 03/778.38.90 F. 03/777.79.18 1.2 Schoolbestuur of inrichtende macht: Stadsbestuur van Sint-Niklaas Schepen van stedelijk basisonderwijs Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas 1.3 Scholengemeenschap De school behoort tot de scholengemeenschap STEDELIJK BASISONDERWIJS SINT-NIKLAAS Zij bestaat uit onze school en Gavertje Vier, de stedelijke school te Belsele. Ons net behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. Coördinerend directeur: Karien VAN RAEMDONCK 1.4 Directie Ludwig DE MEYER Privé : 0486 - 68 16 54 (voor dringende zaken) E-mail : ludwig.demeyer@sint-niklaas.be 1.5 Beleidsmedewerker / zorgcoördinator Bij eventuele afwezigheid van de directeur neemt u via de school contact op met Chris GRUMIAU, voltijds beleidsmedewerker en zorgcoördinator. Chris GRUMIAU  o.a. alle afspraken m.b.t. opvolging leerlingendossiers, gesprekken CLB e.d. verlopen via hem. chris.grumiau@sint-niklaas.be 1.6 Secretariaat Betty VAN GOETHEM  o.a. schoolrekeningen leerlingen, fiscale attesten,… betty.vangoethem@sint-niklaas.be Candi D'HULSTER  o.a. verzekeringen bij schoolongeval candi.dhulster@sint-niklaas.be Kirsten DE MUNCK  o.a. zorgadministratie, leerlingendossiers op schoolniveau kirsten.demunck@sint-niklaas.be

4/45


1.7 Media en contact Onze school heeft een eigen website www.droomballon.be en een ledengroep op www.facebook.com Via de website log je in voor gimme. Langs die weg versturen we de brieven digitaal We publiceren geen foto’s zonder uw toestemming. De ICT-coördinator is tevens de webmaster. Frederik VANHUFFEL, onze ICT-coördinator, is te bereiken via frederik.vanhuffel@sint-niklaas.be Elke klastitularis heeft een eigen e-mailadres op school. Dit adres mag niet gebruikt worden om ziekteattesten of verklaringen door te mailen. Deze meldingen zijn niet rechtsgeldig. Het e-mailadres kan wel gebruikt worden om de communicatie te versoepelen.

1.8 Schoolstructuur Onze school bestaat uit drie schoolvleugels: Vleugel 1 - G1-2-3-4 Hier zitten onze kleuterklassen gehuisvest. Na schooltijd kan je hier je kleuter komen ophalen.

Vleugel 2 - L1-2-3-4 Hier bevinden zich het eerste, tweede, derde en vierde leerjaar. Daarnaast vind je hier ook de eetzaal, de wereldklassen, de klassen levensbeschouwing, het computerlokaal en de buitenschoolse opvang. Na schooltijd kunnen de kinderen van de lagere school hier worden opgehaald, of naar de opvang vertrekken.

Vleugel 3 - L5-6 Hier bevinden zich de hoogste klassen van de lagere school. Ook het administratief blok met secretariaat, zorgcoördinator, directeur en leraarskamer bevinden zich hier. Je fiets stal je in de fietsenberging. Na schooltijd vertrekt hier de voetgangersrij naar het dorpsplein Ten Bos. Ook de fietsrij vertrekt hier.

5/45


Plattegrond van de school

lagere school L 5-6

ingang L56

ONTHAAL ingang SPORTHAL

ingang L1234 OPVANG

lagere school L 1-2-3-4

ingang L1234

wereldklasse n okan 1-2

kleuterschool G 1 - peuterdorp ingang kleuterschool

Fietsen Gyselstraa t

Dorpsplei n TEN BOS

6/45

kleuterschool G 2-3-4


2 PEDAGOGISCH PROJECT

2.1 Beginsituatie De school staat open voor alle leerplichtige kinderen die binnen haar doelgroep vallen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de kinderen op basis van afkomst, levensbeschouwing, filosofische of politieke overtuigingen. De school spant zich in om een geest van verdraagzaamheid te creëren. Het schoolbestuur volgt de eisen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Onderwijs, inzake ontwikkelingsdoelen, eindtermen en de regelgeving op het gebruik van de onderwijstijd. De school volgt de leerplannen van O.V.S.G., het Onderwijssecretariaat van de Vlaamse Steden en Gemeenten.

2.2 Pedagogisch-didactische organisatie Er wordt bijzondere aandacht gegeven aan de organisatie van de zorgbreedte, onder meer door het inrichten van SES- (sociaal-economische status) en zorguren i.f.v. zorg-, zorg+, emotionele zorg,… De school houdt rekening met de actuele ontwikkelingen in pedagogiek en didactiek bij de keuze van modellen en methodes. De concrete uitwerking wordt uitgeschreven in het schoolwerkplan. In teamverband werken de leerkrachten op overlegmomenten met niveaugroepen (vb. 1ste graad), discussiegroepen (gemengd) en werkgroepen. De werkgroepen focussen zich op o.a. milieu, natuur, veiligheid, democratie, cultuur, sport, leren, socio-emotionaliteit, gezondheid, cultuur, enz… Op die manier willen we zo breed en gefundeerd mogelijk werken. Onze visie komt hier deels tot uiting. 2.3 Doelstellingen Het pedagogisch project houdt voor de personeelsleden de verbintenis in om zich actief in te zetten voor de realisatie en de navolging ervan. De personeelsleden werken mee aan een dynamische visie op onderwijs en maatschappij. Zij werken aan hun kindbetrokkenheid, groep- of klasbetrokkenheid, team- en schoolbetrokkenheid. De school geeft, overeenkomstig haar aanwending van de onderwijstijd, evenredige aandacht aan al de leergebieden en integreert daarin het leren leren, de sociale en de ICT-vaardigheden. Er wordt gestreefd naar een optimale ontwikkeling voor ieder kind: - onderwijs dat rekening houdt met de leefwereld van het kind; - een leeraanbod dat voorziet in differentiatie, verdieping en parallelle strategieën, bv. werken in niveaugroepen, remediëringsmateriaal, enz. - aandacht voor nieuwe technologieën, onder andere met de bedoeling alle kinderen de kans te geven om met nieuwe media om te gaan; - openheid door inkijk, inzicht en inspraak, en dit voor en met alle onderwijsparticipanten.

7/45


2.4 Onze visie op basisonderwijs in het pedagogisch project in vijf peilers 2.4.1 Samenhang -Een leergebieden- of vakkengesplitste benadering van de realiteit is niet aan te bevelen. Kinderen beleven en ervaren de realiteit immers niet in vakjes. We creëren leersituaties die voor de kinderen herkenbaar zijn. De kinderen moeten de centrale plaats innemen. -De doelstellingen van ons onderwijs hebben niet enkel betrekking op kennis opdoen. Ook het verwerven van inzichten, vaardigheden en attitudes met betrekking tot verschillende werkelijkheidsgebieden zijn belangrijke doelstellingen. - Daarnaast geven we 'leren leren', 'probleemoplossend denken' en 'sociale vaardigheden' door de basisschool heen in verschillende leergebieden aandacht.

2.4.2 Totale persoonlijkheidsontwikkeling -Kinderen dienen zich op de eerste plaats veilig en goed te voelen op de basisschool. -Aandacht voor de totale persoonlijkheidsvorming houdt in dat het schoolteam zich beraadt over een evenwichtig vormingsaanbod en een evenwichtige activiteitenplanning. -De school houdt in haar aanbod niet alleen rekening met de verschillende ontwikkelingsterreinen maar ook met de verschillen in persoonlijkheidsontwikkeling. -Aandacht voor de totale persoonlijkheidsontwikkeling impliceert daarom een gerichtheid op individualiserend onderwijs.

2.4.3 Zorg -Een goede interactie tussen kind en leraar, die ook rekening houdt met de thuissituatie, is noodzakelijk om tot succesvolle oplossingen te komen. -Zorg heeft te maken met de aandacht die de school aan kinderen wil geven, met de wijze waarop ze omgaat met verschillen tussen kinderen. -Soepele overgangen van kleuterniveau naar lager onderwijs en tussen leeftijdsgroepen dienen te worden gecreëerd. -De schoolteamleden trachten hun onderwijs af te stemmen op de mogelijkheden van de individuele kinderen die ze op school begeleiden. -Dit impliceert dat de school aan een aantal organisatorische voorwaarden voldoet: overlegmogelijkheid, flexibele klasorganisatie, ... Daarnaast moeten de leraren de attitude hebben om met elkaar over hun onderwijspraktijk te overleggen, systematisch te reflecteren op de eigen praktijk, de ouders bij het schoolgebeuren te betrekken en open te staan voor nieuwe inhoudelijke vormen van onderwijsondersteuning en -remediëring. -Zorgen dat kinderen zich goed en geaccepteerd voelen op school, er gaan functioneren en er plezier beleven, behoort tot de essentie van zog. -Een school die werkt aan zorg, zal differentiatievormen inbouwen met het oog op het ondersteunen van elk kind in zijn ontwikkelingsmogelijkheden. -We werken handelingsgericht volgens het zorgcontinuüm.

8/45


2.4.4 Actief leren -Actief leren is dus voor het kind een productief proces. Het is leren dat van het kind zelf uitgaat en door het kind spontaan als betekenisvol wordt ervaren. Het kind heeft belang bij wat het doet en gaat daarom volledig op in het anticiperen op, en oplossen van problemen. De sociale interactie tussen leraar en leerling en tussen leerlingen onderling is een essentieel onderdeel van dit interactief proces. -Om actief leren op school te stimuleren, dienen realistische en betekenisvolle probleemsituaties (contexten) binnen de leersituatie te worden gecreĂŤerd. Bij actief leren ligt de klemtoon eerder op het verwerken van, dan op de hoeveelheid aan leerinhouden. Kennis en inzicht zijn in die mate belangrijk dat zij gekoppeld kunnen worden aan denkhandelingen en strategische vaardigheden. Hierdoor worden ze voor het kind hanteerbaar binnen probleemsituaties en worden ze hefbomen voor actief leren en ontwikkeling.

2.4.5 Continue ontwikkelingslijn -Het aangeboden onderwijs wordt zowel naar moeilijkheidsgraad als naar inhoud afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden en -behoeften van de leerlingen. -Aandacht voor 'continuĂŻteit' binnen onderwijs betekent ook dat men de drempels tussen de verschillende fasen van de schoolloopbaan, tussen leergebieden (zie samenhang), tussen thuis- en schoolervaringen van de leerlingen, zo laag mogelijk maakt. -De schoolbegeleiders van het kind moeten deze continuĂŻteit nastreven. Voor de schoolteamleden betekent dit gelijkgerichtheid, stimuleren van een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn, afspraken maken en nakomen.

9/45


2.5

De samenstelling van de klassen - schoolcultuur met schoolvisie

De directeur bepaalt autonoom de indeling in groepen, maar steeds na overleg met de betrokken leerkrachten, en rekening houdend met de diversiteit en achtergrond van de leerlingen. Hoe gaat dat nu concreet in zijn werk ? De klastitularissen stellen de nieuwe klasgroepen samen. Zij hadden de kinderen een schooljaar lang onder hun vleugels, en kennen de kinderen m.a.w. het beste. De leerkrachten laten zich tevens adviseren door de zorgleerkracht. Dit gepuzzel duurt soms uren, omdat dit heel secuur werk is.

De klasgroepen worden samengesteld, rekening houdend met tal van factoren: - een vriendje die het kind (niet de ouder!) aangeeft - positieve leidersfiguren uit ons onderzoek - verhouding jongens-meisjes - mogelijkheden, beperkingen en talenten leerlingen - verdeling kinderen met ontwikkelings- en/of leerstoornissen - kinderen met gedragsproblematiek - keuze levensbeschouwing - kinderen met specifieke noden, bv. GON-begeleiding Deze klassamenstelling is hele klus voor de leerkrachten, maar het belang ervan is veel te groot om hier licht over te gaan. Als de directeur de door de leerkrachten ingediende voorstellen goedkeurt, koppelt hij daarna de leerkracht aan de klas.

Waarom stellen we elk jaar opnieuw de klassen samen? 1. Omdat we uit ervaring weten dat we zo het pestgedrag kunnen inperken 2. Omdat we het belangrijk vinden dat alle kinderen elkaar goed leren kennen 3. Omdat we zo de harmonie onder de kinderen en de schoolbetrokkenheid verhogen 4. Omdat we de klasgroepen telkens zo heterogeen mogelijk willen samenstellen (zie hierboven) 5. Omdat we zo alle kinderen, ook de zij-instromers, nieuwe kansen geven 6. Omdat de aantallen, na verhuis of om een andere reden dat kinderen de school verlaten, zo terug gelijkgebracht kunnen worden

Klassamenstellingen worden niet meer gewijzigd. Het heeft geen zin om te komen vragen of uw kind bij X of Y mag zitten. Daar kunnen we echt geen rekening mee houden. Daarenboven is het belangrijk dat de kinderen met alle persoonlijkheden en verschillende types mensen in contact kunnen komen. Ook dat is leren.

10/45


3 ONZE PARTNERS

3.1 Leerlingen- of ministerraad De leerlingenraad bestaat uit een groep van ministers. Deze worden bij de start van elk schooljaar gekozen door de leerlingen zelf. Deze raad komt bijeen onder de vorm van middagvergaderingen. De samenwerking met de pedagogische raad en de schoolraad is voorzien en werd geregeld via het huishoudelijk reglement van de schoolraad. De leerlingenraad maakt deel uit van een grootser schoolproject, genaamd ‘Het Koninkrijk’, waarbij waarden, normen en eigenschappen centraal staan. De raad bestaat uit een koning, een koningin en een aantal ministers. De ministers kunnen terugvallen op een werkgroep, met name de niet-verkozen kandidaten. 3.2 Klassenraad De klassenraad is een team van personeelsleden (eventueel aangevuld met externe deskundigen) dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of een individuele leerling.

3.3 Ouderraad De ouderraad staat open voor alle ouders. De vergaderdata worden via de kalender, het schoolblad en via de schoolwebsite bekend gemaakt. Het staat elke ouder vrij de vergaderingen bij te wonen. De ouderraad is aangesloten bij de koepelorganisatie KOOGO (Koepel voor Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs) “ Bij de aanvang van een nieuw schooljaar, waarin we zowel in de kleuter- als de lagere afdeling weer heel wat nieuwe gezichten zien, heet ook de ouderraad alle nieuwkomers en hun ouders van harte welkom op onze school en wenst iedereen een succesvol schooljaar. Dat succes schooljaar hangt natuurlijk in de eerste plaats af van onze kinderen en het schoolteam, maar ook wij, ouders, kunnen daar in grote mate aan meewerken. De ouderraad zoekt zoals elk jaar enthousiaste en dynamische ouders die, samen met de directie, het team en de kinderen willen meebouwen aan een democratische, eigentijdse en verdraagzame school, waar iedereen zichzelf kan zijn. De ouderraad neemt samen met de pedagogische raad een rol op in de schoolraad, zoals voorzien in het participatiedecreet. Zo kunnen ouders mee onderhandelen met het schoolbestuur, adviezen uitbrengen en vragen om informatie. De ouderraad houdt maandelijks een vergadering waarop van gedachten wordt gewisseld over alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de school en/of de kinderen, acties in elkaar worden gestoken en activiteiten worden voorbereid. Bovendien verzorgt de ouderraad de praktische ondersteuning van de kinderfeesten op school, de organisatie van festiviteiten waarvan de opbrengst rechtstreeks ten goede komt aan onze kinderen (bv. speeltuigen, zandbak in de tuin, beamer L4-5-6, fietsjes,..) en het inrichten van infoavonden. Je hoeft niet mee te vergaderen, en je hoeft zelfs geen lid te zijn van de ouderraad om uw steentje bij te dragen. Alle hulp is welkom : bijspringen op feestjes, leesouder op maandagnamiddag, iets knutselen, en andere, meer praktische manieren om mee te helpen aan de uitbouw van onze school. We streven, samen met het lerarenkorps, zoveel mogelijk een sfeer van ‘Samen School Maken’ na via een open, ongedwongen en vooral positief ingestelde sfeer. Herkent u zich? Neem dan gerust contact op met één van de leden van de ouderraad of met een leerkracht. Kom gewoon eens langs op een vergadering van de ouderraad die doorgaat in de refter van de school. “

11/45


3.4 Ouderbetrokkenheid Informeren en communiceren Het weg-en-weer-mapje bij de kleuters en de agenda voor de lagere schoolleerling vormt bij uitstek het contactmiddel tussen de school en thuis. Bovendien probeert de school via infoavonden, schoolkrant, website, digitale briefwisseling, mailverkeer, ouderraad en occasionele contacten de band tussen ouders en school te bevorderen. De school beschikt over een hele reeks folders, brochures en boeken over leren, leerproblemen en opvoeding. Op eenvoudig verzoek kunnen ouders dit materiaal ontlenen. Raadpleeg gerust de volledige lijst via kirsten.demunck@sint-niklaas.be Op vooraf vastgelegde momenten nodigt de school de ouders ook uit voor meer formele oudercontacten die als doel hebben de schoolvorderingen, maar ook het welbevinden, de betrokkenheid en de sociaal-emotionele toestand van uw kind te bespreken. Raadpleeg hiervoor de bijgevoegde schoolkalender. Beide ouders oefenen volledig en afzonderlijk het ouderlijk gezag uit over hun kind(eren) wat betreft schoolse aangelegenheden. Beide ouders ontvangen dan ook alle informatie van de school en hebben recht op informatie en inspraak over zaken die hun kind aanbelangen. Gescheiden ouders In het geval dat de ouders niet meer samenleven stuurt de school volgende informatie op aan de ouder die het hoederecht niet heeft: - rapport - uitnodiging overleg C.L.B. en andere - uitnodiging oudercontact - andere uitnodigingen (schoolfeest bv) U dient daarvoor wel spontaan dit tweede adres schriftelijk aan het schoolsecretariaat te bezorgen. Alleen als de ouder kan aantonen dat de andere ouder ontzet is uit zijn ouderlijke macht, zal de school niets meer doorgeven. Heeft u vragen, ideeĂŤn, opmerkingen... aarzel niet om ons aan te spreken. Onze school is er voor uw kind. Wij willen zoveel als mogelijk een glazen huis zijn. Wij stellen uw aanbreng echt op prijs. We vragen expliciet dat beide ouders op hetzelfde oudercontact aanwezig zijn, om over hun eigen kind te spreken en een gezamenlijk standpunt in te nemen.

Helpende handen Jouw hulp is welkom, niet enkel via de vergaderingen van de ouderraad, maar ook door de handen uit de mouwen te steken, door ons op feesten en bij activiteiten te helpen, een groepje te begeleiden bij het lezen in groepje, het occasioneel vervoer van kinderen, het timmeren van didactische voorwerpen, het komen demonstreren van een beroep of sport,‌je kan ons op tal van manieren helpen. De deur staat open, je hoeft enkel een signaal te geven. 3.5 Schoolraad De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden. Ze wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minimaal driemaal per jaar. Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap, personeel en ouders. De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp aan de agenda toe te voegen. De schoolraad voorziet regelmatig overlegmomenten met het schoolbestuur. Meestal vergadert onze schoolraad samen met de schoolraad van Gavertje Vier. 3.6 CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) Het schoolbestuur heeft een beleidscontract afgesloten met het Vrij CLB Waas en Dender,

12/45


afdeling Basisonderwijs, Ankerstraat 63 9100 St. Niklaas T. 03/780.66.04 03/780.66.30. T. 03/780.66.30 (medisch team) sint-niklaas.basis@vclbwaasdender.be : voor alle vragen en meldingen www.vclbwaasdender.be : voor alle info rond weigeren, recht op inzage dossier e.d. Leden van het Multi-disciplinair team : Dominique Cools, arts Karen Dierickx, paramedisch werker Ilse Leenaerts, maatschappelijk werker G1-2-3-4 Mieke Willems, psycho-pedagogisch werker L1-2-3-4 Ilona De Maeyer, psycho-pedagogisch werker L5-6 Myriam janssens, psycho-pedagogisch werker anderstalige nieuwkomers OKAN Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen nu en in de toekomst. Hierdoor wordt bij de leerlingen de basis gelegd van alle leren zodat zij door hun schoolloopbaan heen de competenties kunnen verwerven en versterken die de grondslag vormen voor een actuele en voortdurende ontwikkeling en maatschappelijke participatie.

CLB-tussenkomsten De begeleiding van de leerlingen door het CLB situeert zich op volgende domeinen:  Het leren en studeren  De onderwijsloopbaan  De preventieve gezondheidszorg  Het psychisch en sociaal functioneren Wat het psychosociale luik betreft werkt onze school samen met het CLB bij de bespreking van de schoolrijpheidstest in groep 4 en bij individuele onderzoeken. Het CLB wordt ook betrokken bij leerlingenbesprekingen op M.D.O.’s (multidisciplinair overleg). De ouders hebben het recht zich te verzetten tegen de vermelde CLB-arts. In dit geval dienen zij binnen de vijftien dagen na de kennisgeving schriftelijk (d.m.v. een aangetekende brief of tegen afgifte van een ontvangstbewijs) hun verzet bij de gemandateerde van het medisch schooltoezicht in te dienen. De dag van kennisgeving is de eerste dag van het schooljaar. Ze moeten vervolgens binnen de negentig dagen een andere schoolarts kiezen die verbonden is aan een door de Vlaamse regering erkende equipe medisch schooltoezicht.

Besmettelijke ziekten Alle ouders hebben meldingsplicht bij elke besmettelijke ziekte waarvoor maatregelen kunnen nodig zijn. De huis-/kinderarts die een ziekte vaststelt, zal u zeggen of u de schooldirectie moet verwittigen, die op zijn beurt de CLB-arts op de hoogte brengt. Alle individuele of algemene profylactische maatregelen worden genomen door de verantwoordelijke CLB-geneesheer, voor zover dit nodig is voor de leerling, de klasgroep of de school. Ze zijn bindend voor de leerlingen en de ouders. Alleen de CLB-arts kan bij besmettelijke ziekten beslissen welke maatregelen aangewezen zijn, en niet de huisarts.. We vragen de ouders of hun huisarts om onmiddellijk de directeur te verwittigen bij de volgende ziekten : kroep (difterie), geelzucht, buiktyfus, bacillaire dysenterie, hersenvliesontsteking (meningokokken, meningitis en sepsis), kinderverlamming (polio), roodvonk (scarlatina), tuberculose, kinkhoest, schurft, bof (dikoor), mazelen, salmonellosen, rubella, huidinfectie (impetigo), schimmels van de hoofdhuid (tinea van de schedelhuid), tinea van de gladde huid (herpes circinata, St.-Katarinawiel, kérion van Celsus), pediculosis, varicella, luizen, windpokken, hepatitis A en B.

13/45


Het CLB maakt zijn werking bekend aan de leerlingen en hun ouders. Het CLB werkt vraaggestuurd vanuit de leerlingen, de ouders en de scholen, behalve voor de begeleiding die verplicht is. Ouders kunnen de individuele begeleiding van hun kind door het CLB op elk ogenblik weigeren. De ouders dienen dit schriftelijk te melden. Medicatie Leerkrachten mogen enkel medicatie toedienen, mits een door de arts ondertekend medisch attest waarop de naam van het kind staat, de naam van het medicijn, de periode van toediening en de dosis. Dit geldt voor alle medicatie, ook hoestsiropen e.d. Een kind met koorts hoort niet thuis op school. Beleid van de school rond luizen Na elke verlofperiode zien wij een opflakkeren van luizenepidemieën in alle scholen. Dit vervelende probleem kan slechts opgelost worden indien alle ouders meewerken. Sedert meerdere jaren ziet men terug « luizenepidemieën » in vakantiekampen, kinderdagverblijven en scholen. Hoofdluizen zijn geen gevaarlijke parasieten. Zij dragen geen ziekten over bij de mens. Zij zijn alleen vervelend (jeuk-krabben) en makkelijk overdraagbaar op anderen. Voor deze luizenproblematiek kordaat aan te pakken beschikt de school over een beleidplan i.s.m. het CLB : 1. 2. 3. 4. 5.

Sensibilisering ouders via afsprakennota, schoolwebsite en folders Regelmatig reinigen klasmateriaal en controle door de leerkrachten bij alle kinderen van de klas Algemene meldingsbrief aan alle ouders van de klas bij vaststelling luizen Gerichte (discrete) brief aan de ouders van het betreffende kind met luizen Inschakeling CLB-verpleegster

Een website is speciaal gecreëerd voor de luizenproblematiek door het departement Welzijn. Hier vindt u alle mogelijke informatie over luizen. www.vlaanderen.be/luizen

14/45


3.7 Vrijwilligers Tal van (groot)ouders of kennissen komen de school of de leerkracht van hun kind een handje toesteken tijdens tal van activiteiten, lessen of uitstappen. Door hun bereidwilligheid is het makkelijker om in kleine groepen te werken en is het veiliger om op uitstap te gaan. De school probeert op die manier ook de inbreng van, en de samenwerking met ouders te optimaliseren. Wanneer u als ouder (grootouder,…) hulp komt bieden wordt u beschouwd als ‘vrijwilliger’ en heeft u in dit statuut rechten (onder meer op correcte informatie), maar ook enkele plichten. We zetten het even op een rijtje (toelichtingen worden graag verstrekt door de directeur of de leerkracht): Verzekeringen Het school-/stadsbestuur is verzekerd voor - de burgerlijke aansprakelijkheid (met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid) van de organisatie en de vrijwilliger, - de lichamelijke schade die door vrijwilligers wordt geleden bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk Vergoedingen De organisatie voorziet geen enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten. Aansprakelijkheid De organisatie (en dus niet de vrijwilliger zélf) is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld. Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. Discretieplicht De vrijwilligers zijn gehouden tot discretie rond persoonsgebonden informatie die ze vanuit hun activiteit als vrijwilliger vernemen of ervaren. Wederzijdse rechten en plichten De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke uitrusting, over aangepaste vorming en bijscholing. De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger m.b.t. het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld. De organisatie heeft het recht bepaalde vrijwilligers te weigeren.

Occasioneel vervoer door ouders De ouders die instaan voor het occasioneel en onbezoldigd vervoer van leerlingen voor activiteiten in schoolverband zijn verzekerd. De desbetreffende ouders worden, op de bewuste dagen dat zij dit vervoer verrichten, verzekerd als vrijwilliger. Dit houdt in dat hun persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid verzekerd wordt, en ook dat deze vrijwilligers verzekerd worden tegen de schadelijke gevolgen van een ongeval waarvan de vrijwilligers op die dag, en in het kader van begeleiding en het vervoer van de leerlingen het slachtoffer zouden zijn. Hiervoor dient vooraf een attest te worden ondertekend waarop de datum, het aantal km en een verklaring op eer dat de betreffende vrijwilliger effectief een geldige autoverzekering heeft, werd opgenomen. Dit attest dient de leerkracht vooraf aan de directeur te bezorgen. De materiële schade aan het eigen voertuig tijdens het vervoer van de kinderen werd als clausule mee opgenomen, zowel tijdens het wegbrengen als bij het ophalen. Dit betekent dat indien zij betrokken worden bij

15/45


een ongeval waarvoor zij zelf aansprakelijk zijn, de stoffelijke schade aan hun voertuig door de verzekeraar van de stad zal vergoed worden.

3.8 Pedagogische begeleiding Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG vzw). Onze pedagogische adviseur is Eric DE WITTE. We hechten veel belang aan het welbevinden en de schoolse resultaten van haar leerlingen. Daarom koos de school ervoor op het einde van de basisschool deel te nemen aan de OVSG-proeven. De resultaten die onze leerlingen scoren geven een duidelijk en zeer bevredigend beeld, in vergelijking met het Vlaams gemiddelde.

3.9

Onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap

Uitleg over de aanpak en de werking vind je op www.ond.vlaanderen.be/inspectie/ Als school bewaken we op zeer uiteenlopende wijzen en via diverse instrumenten onze onderwijskwaliteit. We vinden deze kwaliteitszorg dan ook ontzettend belangrijk. Ook de Vlaamse onderwijsinspectie gaat na hoe we als school functioneren. Het verslag van de recentste schooldoorlichting die onze school onderging vind je op www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen/

16/45


4 ALGEMENE AFSPRAKEN

4.1 Inschrijving van de leerling Je kunt je kind inschrijven op onze school: - op de daarvoor voorziene momenten volgens de voorrangsregeling (zie kalender en/of website) - na afspraak met de directeur

Meebrengen -

De inschrijving gebeurt aan de hand van de een officieel document (kids-ID, SIS-kaart van het kind…)

-

Breng ook een strookje van de mutualiteit mee.

-

Leerlingen lagere school die van school veranderen dienen het RAPPORT met het ADVIES EINDE SCHOOLJAAR mee te brengen. De klastoewijzing wordt pas definitief gemaakt bij overhandiging van dit rapport mét het advies. Gelieve eveneens andere documenten die van belang kunnen zijn, zoals testuitslagen e.d., mee te brengen.

4.2 Inschrijvingsperiode en maximumcapaciteit. Het schoolbestuur heeft het maximum aantal leerlingen dat kan opgevangen worden, als volgt bepaald : - maximumcapaciteit van de school : 640 leerlingen - maximumcapaciteit van de kleuterschool : 240 leerlingen + 20 kinderen in OKAN 1 - maximumcapaciteit van de lagere school : 360 leerlingen + 20 kinderen in OKAN 2 De concrete inschrijvingsdata worden jaarlijks kenbaar gemaakt via de brochure van het LOP, op de website van de school en op de website van het LOP. Deze perioden situeren zich bij benadering als volgt : - voor broers en zussen/kinderen van personeel : na de kerstvakantie en voor de krokusvakantie - voor alle anderen : na de krokusvakantie en tot een week na de paasvakantie - voor wie nog niet ingeschreven is : na Hemelvaartweekend 4.3 Keuze levensbeschouwing in de lagere school U hoeft niet opnieuw in te schrijven bij de overstap van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar. Bij overstap naar de lagere school, of bij inschrijving in de lagere school, dient u wel uw keuze levensbeschouwing kenbaar te maken via een apart te ondertekenen formulier. De Droomballon is een stedelijke, officiële school. Dat houdt in dat u een keuze hebt inzake levensbeschouwing. U kan kiezen tussen een godsdienst en niet-confessionele zedenleer of moraal. De kinderen krijgen tijdens levensbeschouwing les in een apart ingericht lokaal, en dat van een daarvoor speciaal opgeleide leerkracht.

17/45


4.4 Leerplicht en toelatingsvoorwaarden Kleuteronderwijs We verwachten dat uw kind zindelijk is als hij/zij naar school komt. Kleuters kunnen pas worden ingeschreven in de school vanaf de datum dat ze de leeftijd van twee jaar en zes maanden bereiken. Als ze jonger zijn dan drie jaar, mogen ze pas een eerste keer naar school komen op één van de wettelijk opgelegde instapdata, nl.: de eerste schooldag na de zomervakantie de eerste schooldag na de herfstvakantie de eerste schooldag na de kerstvakantie de eerste schooldag op of na 1 februari de eerste schooldag na de krokusvakantie de eerste schooldag na de paasvakantie de eerste schooldag na Hemelvaart Het is belangrijk dat kleuters dagelijks naar school komen. Vanaf groep 2 komen de kleuters ook ’s namiddags naar school, terwijl dat bij de peuters van groep 1 nog niet altijd het geval is.

Lager onderwijs Een kind is leerplichtig en wordt toegelaten tot het lager onderwijs op één september van het kalenderjaar waarin het de leeftijd van zes jaar bereikt. Ouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun leerplichtig kind daadwerkelijk onderwijs volgt. Het lager onderwijs duurt in principe zes jaar. Afwijkingen - Ouders kunnen hun kind één jaar langer in het kleuteronderwijs houden of één jaar vroeger het lager onderwijs laten beginnen. Deze beslissing kunnen de ouders pas nemen nadat ze het advies van zowel de klassenraad als het C.L.B.centrum hebben ingewonnen. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar. - Ouders kunnen hun kind een zevende of achtste jaar in het lager onderwijs laten blijven. Voor de toelating tot het achtste jaar is een gunstig advies van de klassenraad en een advies van het C.L.B.-centrum noodzakelijk. - Ouders van een leerplichtig kind van vreemde nationaliteit moeten ervoor zorgen dat hun kind daadwerkelijk onderwijs volgt vanaf de zestigste dag na de inschrijving in het vreemdelingen- of bevolkingsregister.

4.5 Schoolveranderen Schoolverandering kan steeds in de loop van het schooljaar mits voorafgaande schriftelijke mededeling van de ouders aan het schoolbestuur van de oorspronkelijke school. De ouders kunnen een daartoe bestemd formulier verkrijgen bij de directeur. Schoolverandering van het gewoon naar het buitengewoon basisonderwijs kan onmiddellijk zodra de ouders over een inschrijvingsverslag beschikken. Zie ook schoolreglement basis

18/45


5 ORGANISATORISCHE AFSPRAKEN

5.1 Openstellen van de school - organisatie van de schooluren

5.1.1 Lesurenregeling

Kleuterschool

Lagere school

opvang

07u00 – 08u10

07u00 – 08u10

voormiddag namiddag toezicht of studie

08u30 – 12u10 13u30 – 15u30 15u30 – 16u00 toezicht

08u30 – 12u10 13u30 – 15u30 15u30 – 16u00 studie

opvang

16u00 – max. 19u00

16u00 – max. 19u00

5.1.2 Toezicht door leerkrachten Er is toezicht door de leerkrachten vanaf 8u10 tot 16u00. In de voormiddag gaat de poort van de speelplaats open vanaf 8u10, kinderen die vroeger komen moeten naar de buitenschoolse opvang. ’s Namiddags gaat de poort open om 13u10, voor kinderen die thuis gaan eten. Kinderen die niet in de studie blijven moeten om 15u30 naar huis gaan. Er is, buiten de geleide studie IN de klas, geen extra toezicht. Om 15u30 verlaten enkel de fietsers de school langs de poort aan de fietsenberging.

5.1.3 Sluiten toegangen Voor de veiligheid van de leerlingen sluiten we tijdens de lesuren de in- en uitgangen van de school af. Tijdens de schooluren kan je enkel via het secretariaat de school binnenkomen en verlaten. We rekenen erop dat iedereen tijdig op school aanwezig is. Wie te laat komt stoort de andere kinderen, de leerkracht en het lesmoment.

5.1.4 Afwezigheden en te laat komen Zie ook schoolreglement basis Wij vragen bij afwezigheid van uw kind de school te verwittigen. Dit kan mondeling, telefonisch of e-mail. Let op, dit is nog geen wettiging van de afwezigheid. We verwachten dat alle leerlingen tijdig op school zijn. Het klasgebeuren mag absoluut niet verstoord worden door laatkomers.

19/45


5.1.5

Wettiging afwezigheden leerplichtige kinderen

5.1.5.1. AFWEZIG WEGENS ZIEKTE Wanneer? Reden afwezigheid Hoeveel? Voor afwezigheden tot en met drie opeenvolgende ZIEKTE kalenderdagen

Voor afwezigheden vanaf vier opeenvolgende kalenderdagen

ZIEKTE

20/45

Voor elke afwezigheid wegens ziekte na de vierde afwezigheid met een verklaring van de ouders.

Wat te doen?

Afgeven aan de leerkracht Schriftelijke verklaring met vermelding van afwezige dagen + reden van afwezigheid

Medisch attest van geneesheer, specialist, psychiater, tandarts, orthodontist, adm. diensten van ziekenhuis of erkend labo

Opmerkingen Kan max. 4 keer per schooljaar voorvallen. Vanaf de vijfde afwezigheid wegens ziekte is een medisch attest vereist. Gebruik hiervoor de roze briefjes. Voor chronisch zieke kinderen volstaat één medisch attest waarin het ziektebeeld van het kind wordt bevestigd. Voor deze kinderen volstaat nà het binnenbrengen van dit attest een briefje van de ouders.


5.1.5.2. AFWEZIGHEDEN VAN RECHTSWEGE Wanneer? Reden afwezigheid Wat te doen? Hoeveel? Bijwonen van een familieraad Bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een persoon die onder hetzelfde dak woont of een bloed- of aanverwant Oproeping of dagvaarding voor een rechtbank Het onderworpen zijn aan maatregelen in het kader van bijzondere jeugdzorg en jeugdbescherming De onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (staking openbaar vervoer, overstromingen) Het beleven van feestdagen, verbonden aan de levens-beschouwelijke overtuiging

Afgeven aan de leerkracht. Officieel document

Opmerkingen

Overlijdens- of huwelijksbericht of een schriftelijke verklaring van ouders

Enkel de dag van de begrafenis- of huwelijksplechtigheid

Officieel document, bewijs van oproeping of dagvaarding Officieel document

Enkel de dag van de oproeping of dagvaarding

Schriftelijke verklaring van de ouders

Geldt niet voor stakingen in het onderwijs

Schriftelijke verklaring van de ouders

Door de grondwet erkende godsdiensten: anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke en protestantse godsdienst

21/45


5.1.5.3. AFWEZIGHEDEN MITS TOESTEMMING VAN DE DIRECTEUR Wanneer? Afgeven aan de Reden afwezigheid Wat te doen? Hoeveel? leerkracht. Het overlijden van Gesprek met Overlijdensbericht of een persoon die de directie schriftelijke verklaring onder hetzelfde vooraf van de ouders dak woont of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad

Deelname aan culturele of sportieve manifestaties

Maximum 10 halve lesdagen (al dan niet gespreid) per schooljaar

Gesprek met de directie vooraf

Attest van de vereniging waarop het akkoord van de directeur vermeld staat

Persoonlijke redenen

Na overleg met de directie. Hier geldt het beslissingsrecht van de directeur.

Gesprek met de directie vooraf

Schriftelijke verklaring met akkoord van de directeur

Uitzonderlijk: de afwezigheden van kinderen met ouders behorende tot de trekkende bevolking (binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners)

Onderwijs op Gesprek met afstand. de directie Regelmatig vooraf contact tussen de ouders en de school omtrent het leren van het kind

Opmerkingen Het betreft hier niet de dag van de begrafenis zelf. Wel een periode die nodig kan zijn om het kind toe te laten een emotioneel evenwicht terug te vinden (rouwperiode) of (mits toestemming van de directeur) een begrafenis van een bloed- of aanverwant in het buitenland bij te wonen. Het betreft hier niet het bijwonen van een training, maar wel het kunnen deelnemen aan een kampioenschap waarvoor de leerling (als individu of als lid van een club) geselecteerd is. Er kan GEEN toestemming gegeven worden om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. Wanneer men dit toch doet, wordt deze afwezigheid als problematisch beschouwd. Met uitzonderlijke omstandigheden worden hier de situaties bedoeld waarin het omzeggens onvermijdelijk is dat kinderen tijdelijk met hun ouders meereizen. De modaliteiten mbt het onderwijs op afstand worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de school en de ouders.

5.2 Langdurige afwezigheden, onderwijs aan huis Zie ook schoolreglement basis Kinderen van vijf jaar of ouder, die lange tijd ziek zijn, hebben onder bepaalde voorwaarden

22/45


recht op wekelijks 4u tijdelijk onderwijs aan huis. Voorwaarden: a. het kind is meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig wegens ziekte of ongeval. b. schriftelijke aanvraag door de ouders + medisch attest vereist c. afstand tussen school en huis : max.10km Meer info bij de directeur van de school.

5.3 Geleide studie in de lagere school De studie duurt 30 minuten en start na het laatste lesuur. Het remgeld voor de studie staat in de bijdrageregeling vermeld. De studie is niet verplicht, maar wordt wel sterk aanbevolen. 5.4 Buiten de schooluren 5.4.1 Buitenschoolse kinderopvang DE SPRINKHAAN 5.4.1.1 Praktisch De buitenschoolse groepsopvang De Sprinkhaan wordt georganiseerd in 2 lokalen op speelplaats L1234. Iedereen die ooit gebruik maakt(e) van onze dienst moet een account aanmaken via de webtoepassing “vakantie op maat”. www.sint-niklaas.be/vakantieopmaat  Wanneer u een account hebt aangemaakt dient u eenmalig de ingevulde vragenlijst per kind af te drukken vanuit uw account. Deze vragenlijst moet u gehandtekend samen met een gehandtekende schriftelijk overeenkomst bezorgen aan onze dienst (= verplichting van Kind&Gezin om schriftelijke handtekeningen van ouders in ons bezit te hebben).  Woont u buiten Sint-Niklaas of deelgemeenten dan hebben wij ook nog een attest van gezinssamenstelling van de gemeente nodig van u. Als al deze papieren bezorgd zijn op de dienst kunnen uw kinderen geregistreerd worden telkens zij aanwezig zijn in de buitenschoolse groepsopvang (zowel voor- en naschools als in vakanties). We vragen u om de info in deze account regelmatig na te kijken en aan te passen indien nodig zodat wij steeds over de meest recente info van u en uw gezin beschikken. 

Schooldagen: Er wordt buitenschoolse groepsopvang voorzien op volgende tijdstippen: 7u-8u15, 16u-19u en op woensdagnamiddag van 12u10 tot 19u. U dient hiervoor een account aan te maken. Verder hoeft u ons niet op de hoogte te brengen wanneer u specifiek wenst gebruik te maken van de opvang. Alle kinderen die voor 8u10 naar school gebracht worden moeten in het opvanglokaal afgezet worden, alle kinderen die om 16u/12u10 nog op school aanwezig zijn worden zonder uitzondering ingeschreven in de buitenschoolse groepsopvang.

Schoolvrije dagen (pedagogische studiedag, facultatieve verlofdag,…): We voorzien pas opvang vanaf 10 ingeschreven kinderen. Inschrijven kan door te bellen of mailen naar de dienst buitenschoolse groepsopvang. 1 week voor de schoolvrije dag worden de inschrijvingen afgesloten en bekijken we of er voldoende inschrijvingen zijn of niet. Schrijf dus tijdig in! Ook hiervoor dient u een account te hebben.

Schoolvakanties: Voor opvang tijdens schoolvakanties dient u apart een aanvraag in te dienen via vakantie op maat, www.sintniklaas.be/vakantieopmaat en dit op vaste inschrijvingsmomenten:  eerste dinsdag na de zomervakantie inschrijven voor herfst- en kerstvakantie  eerste dinsdag na de kerstvakantie inschrijven voor krokus- en paasvakantie  eerste dinsdag na de paasvakantie inschrijven voor de zomervakantie

23/45


U heeft telkens 5 dagen de tijd om uw aanvraag door te geven via de website en we geven bij deze inschrijvingen voorrang aan de jongste kinderen en hun broers/zussen. Voor aanvragen na deze eerste 5 dagen vervalt de voorrangsregel. Opgelet: u kan enkel een aanvraag voor vakantieopvang indienen wanneer uw account volledig aangemaakt en in orde is (zie info hierboven over account). Na verwerking van de vakantie-aanvragen zal u via e-mail bericht krijgen over de toewijzing van de plaatsen en wordt u gevraagd een voorschot te betalen binnen de aangeduide termijn om deze plaatsen definitief toegewezen te krijgen. 5.4.1.2 Inlichtingen en contact Tarieven en verdere informatie zijn te verkrijgen op de dienst Buitenschoolse kinderopvang in het welzijnshuis: Abingdonstraat 99, 9100 St-Niklaas Openingsuren: elke voormiddag van 8u30 tot 12u30, elke dinsdagavond van 17u tot 19u30 03/778 36 30 de.sprinkhaan@sint-niklaas.be Het rechtstreeks nummer van de opvanglokalen op school is 03/778 25 26 (enkel tijdens openingsuren van de opvang). Gelieve de begeleiding te verwittigen op dit nummer wanneer u door onvoorziene omstandigheden uw kind niet tijdig kan afhalen of iemand anders uw kind zal afhalen. Overdag bel je naar de verantwoordelijken op het welzijnshuis, coördinator voor de Droomballon is Els Verley via 03/778.36.30 In noodgevallen (!) kan u terecht op het nummer 0496/58 31 49. 5.4.1.3 Speelplaats L1234 – lokaal opvang In het kader van de veiligheid van de kinderen is het belangrijk dat de begeleiding van de buitenschoolse opvang op ieder moment een goed overzicht heeft over alle kinderen die onder hun verantwoordelijkheid vallen. Daarom is speelplaats L1234 na schooltijd, vanaf 16u, opgedeeld in een “babbelzone” en een “speelzone”. Deze zullen van elkaar worden gescheiden. De speelzone is het deel van de speelplaats dat vertrekt van het opvanglokaal tot aan de polyvalente zaal en omvat dus het grootste deel van de speelplaats + het speeltuig. De babbelzone bevindt zich aan de zijkant van de speelplaats, onder het nieuwste afdak. Ouders die om 16u nog aanwezig zijn worden verzocht zich op dat moment naar de babbelzone te begeven, samen met hun kinderen die niet worden ingeschreven in de opvang. Alle kinderen die vanaf 16u in de speelzone aanwezig zijn worden ingeschreven in de buitenschoolse kinderopvang. Wij verzoeken u vriendelijk hier aandacht en begrip voor te hebben. Dit is de enige manier waarop wij de veiligheid van de kinderen onder ons toezicht kunnen garanderen. Ouders die hun kinderen na schooltijd graag nog even laten spelen verwijzen we door naar het speeltuintje aan het grasplein naast sporthal ‘de Mispelaer’. Mogen wij u vriendelijk verzoeken hier ook rekening mee te houden bij oudercontacten, het afhalen van rapporten, carnaval, kerstmarkt, … Kinderen die onder ons toezicht achtergelaten worden in de speelzone worden altijd ingeschreven in de buitenschoolse opvang. Kinderen kunnen enkel in de babbelzone blijven onder toezicht van een betrokken ouder. Indien u als ouder niet aanwezig bent zal uw kind in de speelzone worden opgevangen door de begeleiding van de buitenschoolse opvang. Deze regeling is in samenspraak met de schooldirectie genomen en blijft behouden. Let op : op woensdagnamiddag zal de poort aan de Gyselstraat vanaf 13u15 gesloten blijven. Langs het ijzeren hek aan de sporthal kan u uw kind afhalen in de opvang.

24/45


5.4.2 Binnenschoolse kinderopvang van DE DROOMBALLON Om de buitenschoolse en overbezette kinderopvang te ontlasten, zullen de kinderen van de lagere school (die gebruik maken van de opvang) worden opgevangen tot 17u door leerkrachten. Zij worden opgevangen in de sporthal en/of speelplaats L56 waar ze kunnen deelnemen aan MULIMOVE. Vanaf 17u gaan alle kinderen naar de binnenschoolse opvang op speelplaats L1234

5.4.3 Andere mogelijkheden In de schoolomgeving zijn tal van mogelijkheden zoals speelpleinwerking in de zomervakantie, tekenschool, muziekschool, jeugdbewegingen, volleybal, enz‌ Vraag er gerust naar, of raadpleeg onze website. Op regelmatige tijdstippen kan je kind deelnemen aan buitenschoolse eenmalige sportactiviteiten zoals het voetbaltornooien, volleybal, WALO-veldloop, Stercross, enz‌ Hiervoor krijg je automatisch een uitnodiging via de sportleerkracht. Onze schoolvisie is dat alle kinderen die in aanmerking komen, ook mogen en kunnen deelnemen. Er worden geen selecties gevoerd.

25/45


6 SCHOOL EN MAATSCHAPPIJ

6.1 Milieu De school tracht zoveel mogelijk een milieuvriendelijk beleid te voeren door er in de eerste plaats voor te zorgen dat afval voorkomen wordt. Daarnaast trachten we te sorteren, zodat hergebruik mogelijk wordt. Enkele voorbeelden: - papier wordt, zo mogelijk, op twee zijden gebruikt; het papierafval wordt apart gehouden; - PMD wordt in aparte containers verzameld. De kinderen dienen die te gebruiken; - oude batterijen worden verzameld. Elke volle container levert de school sportmateriaal op; - KGA wordt apart gehouden; - alle onderhoudsproducten worden o.a. gekozen op hun milieuvriendelijkheid Onze werkgroep ‘de milieuvriendelijke school’ engageert zich om op schoolniveau te werken rond milieu en verkeersopvoeding. De autoluwe woensdag is een voorbeeld van zo’n actie, samen met zwerfvuilacties rondom de school, ‘Tuur natuur’ binnen de school, uitdelen van spaarpunten voor wie te voet of met de fiets komt, voor wie een fietshelm en/of fluohesje draagt, enz… We moedigen de ouders aan om de boterhammetjes voor 's middags mee te geven in een brooddoos en niet in een folie (bv. aluminium of plastic) die na gebruik in de vuilnisbak terechtkomt. We vragen om de brooddozen duidelijk te tekenen (zie ook ‘verloren voorwerpen’) Wat drank betreft : graag water in een navulbare fles a.u.b.

6.2 Verkeer Brengen en afhalen Voetgangers komen langs de toegangspoort in de Gyselstraat of het hek aan de sporthal. De kleuterafdeling heeft zijn eigen poortje. Kleuters komen niet alleen! Fietsers zijn verplicht hun fiets in de fietsberging te plaatsen. Deze fietsenberging bevindt zich onder de tribune van L4-5-6. We zijn niet verantwoordelijk voor beschadiging of diefstal. Wij dringen erop aan om de Kus en Rij-zone te gebruiken. Dit mag voor de kinderen van de lagere school geen probleem zijn. U heeft dan geen parkeerplaats nodig en u komt dan ook niet terecht in de drukte aan de sporthal. Parkeren

-De parking is vooral bedoeld voor ouders van kleuters.

-De ouders van kleuters blijven niet op de speelplaats staan, maar maken terug plaats voor andere ouders op de parking. -Breng je kind eerder dan 08u20 naar school, en vermijd de drukte. -Is er geen plaats meer? Jammer, doorrijden. -Vermijd de parking, vermijd stress. Op regelmatige tijdstippen zullen we sensibiliseringsacties uitvoeren, al dan niet samen met kinderen of de ouderraad. We trekken dan ook samen aan hetzelfde zeel. Na verloop van tijd komt de politie ons assisteren en de hardnekkige verkeersovertreders zullen beboet worden.

26/45


Vermijd de parking aan de sporthal. Het is hier veel te druk.

Voetgangers en fietsers Laat je auto thuis staan en kom per fiets of te voet naar school. Eénmaal per jaar organiseren we een autoluwe dag. Op dat moment wordt de parking volledig afgesloten. Zorg dat de fiets in orde is, zorg dat het licht werkt en kinderen gezien worden in het verkeer! Naar huis gaan Op het einde van de schooldag zijn er een aantal mogelijkheden waarbij je kind de school kan verlaten : 1. Je kind wordt opgehaald door de (groot)ouders aan een van deze toegangspoorten 2. Je kind gaat via de dorpsrij naar huis, vanwaar zij zijn weg al dan niet zelfstandig verder zet 3. Je (ouder) kind heeft een pasje van de directeur en verlaat zelfstandig de school (te verkrijgen via een apart formulier bij de klasleerkracht). Wie geen pasje heeft, moet worden opgehaald. 4. Je kind gaat eerst naar de opvang en wordt later opgehaald Kinderen die worden opgehaald verzamelen op L1234. Kinderen die met de dorpsrij vertrekken, verzamelen op L56. Kinderen die met de bus naar huis gaan, vertrekken met de dorpsrij. Kinderen die met de fiets komen, verzamelen op speelplaats L56 aan het fietshek, en mogen vertrekken na signaal van de begeleidende leerkrachten. De toegangspoorten Dit zijn de toegangsporten, die tevens sluiten om 08u30 : -groen hek kleuterschool (zijde sporthal) -hek lagere school L1234 (zijde sporthal) -poort lagere school L1234 (zijde Gyselstraat – opvanglokaal) -schuifhek lagere school L56 (zijde Gyselstraat) -fietsenberging

6.3 Gezondheid We vinden de gezondheid van onze kinderen belangrijk. Daarom : - is snoep niet toegelaten op school - zijn frisdranken niet toegelaten - bieden we gratis drinkwater aan op de speelplaats via drankfonteintjes - bieden we gratis gefilterd leidingwater aan in de eetzaal - vragen we om tenminste elke woensdag vers fruit (of groente) met uw kind mee te geven

6.4 Sport op en buiten de school Elke klas krijgt lichamelijke opvoeding. Deze lessen gaan voor alle kinderen door in de sporthal, palend aan de school. Tijdens het schooljaar kunnen er voor de leerlingen één of twee sportdagen doorgaan. Daar nemen alle leerlingen verplicht aan deel. Daarnaast zijn er op gezette tijdstippen extra sportactiviteiten buiten de schooluren. De leerlingen zijn vrij daaraan deel te nemen. De school tracht een gevarieerd aanbod samen te stellen. Al deze activiteiten worden begeleid door leerkrachten, soms samen met ouders. De leerlingen krijgen vooraf de nodige informatie en de kans om in te schrijven.

27/45


6.5 Zwemmen We gaan zwemmen in Sinbad, het stedelijk zwembad van Sint-Niklaas. Het leerplan schrijft voor dat een kind 25m moet kunnen zwemmen, op het einde van de lagere school. Wij opteren voor intensievere zwemperioden in 1ste, 2de en 3de leerjaar. De kinderen leren zwemmen in niveaugroepen o.l.v. de leerkrachten. De leerkracht LO heeft tevens de coördinerende taak. We gaan elke maandag, tussen 10u30 en 12u00, met een bepaalde groep zwemmen.

Verplichte zwemkledij De verplichte zwemkledij bestaat uit een aansluitende zwemslip of –short voor de jongens (geen lange zwemshort, type surfshort) en een badpak voor de meisjes. Een door de school gegeven badmuts is verplicht. Geen juiste zwemkledij en/of geen badmuts dragen betekent dat er niet kan worden gezwommen.

Frequentie zwembeurten Groep 4 L1-L3 L4-L6

1x / 4 weken 1x / 2 weken 1x / 4 weken

watergewenning aanleren zwemslag + bereiken eindterm zwemmen verder oefenen en vervolmaking

Je ontvangt deze regeling in kalendervorm, zodat je die makkelijk kan ophangen. Zo weet je perfect wanneer jouw kind gaat zwemmen. Ook op de website staat deze zwemkalender.

Niveaugroepen zwemmen – kleur badmutsen wit geel groen rood gestreept donkerblauw zwart

28/45

watergewenning watergewenning leren zwemmen 25 m 50 m en 100 m 200 m 400 m en 800 m

nastreven eindterm zwemmen eindterm zwemmen is bereikt niet-verplichte uitbreiding niet-verplichte uitbreiding niet-verplichte uitbreiding


7 SCHOOLBEGELEIDING

7.1 Leefregels, belonen en straffen, orde en tuchtmaatregelen Naast een reeks concrete schoolafspraken voor ouders en leerlingen, vermeld in het schoolreglement, bepaalde het team nog een reeks specifieke speelplaatsafspraken. Deze worden met de leerlingen besproken in de klas en zoveel mogelijk visueel voorgesteld aan de hand van kindvriendelijke pictogrammen in de kleuterafdeling en aan de hand van affichering /visualisering in de lagere afdeling. Beloningen, complimenten, terechtwijzingen, straffen,…hebben tot doel het geheel aan regels en afspraken te helpen naleven, structuur en duidelijkheid te bieden, kinderen te helpen in hun leerproces als mens-zijn. Zie ook schoolreglement basis, hoofdstuk ‘Orde- en tuchtmaatregelen’

7.2 Zorg op school 7.2.1 Een toelichting De klastitularissen, die instaan voor de basiszorg, nemen hier hun volle verantwoordelijkheid terwijl zij maximaal kunnen gebruikmaken van de expertise van zorgleerkrachten. Het zorgteam bespreekt de leerlingen meerdere malen per jaar. Daar waar zij het nodig achten worden de ouders in de bespreking betrokken. Dit laatste kan ook op verzoek van de ouders. Zo nodig zal de school specialisten van buitenaf betrekken bij het opvolgen en helpen van een kind. Dit laatste zal alleen gebeuren na overleg en met goedkeuring van de ouders. De zorguren worden besteed om alle leerlingen die op één of andere manier aandacht of opvolging nodig hebben op de verschillende domeinen van hun ontwikkeling extra te steunen, ongeacht hun ontwikkeling, intelligentie, studieniveau of leervorderingen. Deze steun kan dus ook aangeboden worden in de vorm van leerkrachtondersteuning.

7.2.2

Stap 1 - IZO (intern zorgoverleg) en stap 2 - MDO (multi-disciplinair overleg)

Op regelmatige tijdstippen bespreken we onze kinderen (IZO), vaak in aanwezigheid van een CLB-medewerker en/of therapeuten (MDO). Daar sluiten vaak gesprekken met ouders op. Deze bespreking kan het oudercontact vervangen. Een IZO en een MDO bestaan uit die mensen die nauw betrokken zijn bij de opvoeding, vorming en scholing van het betreffende kind. De klastitularis wordt dan eventueel en afhankelijk van het probleem bijgestaan door de directeur, zorgcoördinator, zorgleerkracht, CLB-medewerker en/of eventueel externe hulpverleners.

29/45


Indien u uitgenodigd wordt voor een MDO, verzoeken we nadrukkelijk alles in het werk te willen stellen om aanwezig te kunnen zijn, aangezien het niet eenvoudig is om alle betrokkenen rond de tafel te krijgen. We willen, in het belang van het kind, zo min mogelijk tijd verspillen. 7.2.3

Adviezen en beslissingen

De klassenraad kan een advies of een beslissing formuleren op het einde van een schooljaar. Deze worden enkel in het belang van het kind genomen. Bij een schriftelijk advies moeten de ouders tekenen voor akkoord of enkel voor kennisname. Een schriftelijke beslissing daarentegen moet opgevolgd worden, maar deze wordt eerder zeldzaam genomen. Bij een schooloverstap naar onze school wordt een advies of beslissing van de vorige school altijd gevolgd. De ouders blijven het beslissingsrecht hebben bij overstap G4 naar L1 en van L6 naar het secundair onderwijs. Bij alle andere overgangen geven we eerder advies en beslissen we zelf eerder uitzonderlijk. Zie schoolreglement basis

7.2.4 Overgangen afdeling We besteden heel wat zorg aan al onze kinderen. Alle kinderen die van kleuter naar lager, en van lager naar secundair overstappen, worden degelijk voorbereid door de leerkrachten en besproken met het CLB. 7.2.4.1 Overgang kleuter - lager Taalscreening De school onderzoekt het niveau van het Nederlands bij elke leerling die voor het eerst naar het lager onderwijs gaat, zowel vanuit de kleuterklas als vanuit de onthaalklas anderstalige nieuwkomers. Dit gebeurt via een verplichte taalscreening in het eerste leerjaar. De screening gebeurt nooit voor de inschrijving van de leerling en is geen toelatingsvoorwaarde.

Taaltraject Op basis van de resultaten van de taalscreening voorziet de school een taaltraject voor de leerlingen die het nodig hebben. Dit taaltraject sluit aan bij de noden van de leerling wat het Nederlands betreft. Taalbad Als de leerling het Nederlands onvoldoende kent om de lessen te kunnen volgen, kan de school een taalbad organiseren. Het doel van het volgen van een taalbad is dat de leerling voltijds en intensief de Nederlandse taal leert om zo snel mogelijk te kunnen deelnemen aan de reguliere onderwijsactiviteiten.

Op niveau van de leerling Door middel van klaseigen observaties en instrumentaria om de schoolrijpheid van de kleuters te evalueren, bepalen we het niveau van de kleuters. Samen met het CLB organiseren we een MDO (= overleg met meerdere professioneel betrokkenen) voor alle kleuters. Voor de kleuters waarrond we ons zorgen maken organiseren we later op het schooljaar een extra MDO. Alle kleuters worden ook nog besproken met de leerkracht van het eerste leerjaar aan de hand van het leerlingvolgsysteem, bij aanvang van het eerste leerjaar.

30/45


Op niveau van de klas en school We bereiden de kinderen grondig voor op diverse wijzen : - Het integratieproject (ridders en kastelen – piraten) G4 – L1 : projectweek met klasdoorbrekende groepen en klasoverschrijdende activiteiten, uitstap naar Het Gravensteen of het Pirateneiland. - Het uitwisselingsproject G4 – L1: de kleuters wonen een taal-, reken-, en schrijfles bij in de klassen van het eerste leerjaar. De kinderen L1 krijgen op dat moment een kiesuur in de hoeken, in de klassen van G4. - Introductie en uitwerking van het boek ‘Een geheim in een doos’ van onze ped. begeleidingsdienst OVSG. - Afspraken en verticale doorstroom i.v.m. kalenders, keuzebord, schrijfmotoriek, … zodat de kleuters reeds vertrouwd raken met methoden en afspraken binnen de school, en zodat de aanpak doorstroomt in L1.

7.2.4.2 Overgang lager – secundair Deze overgang van het zesde leerjaar naar het secundair onderwijs wordt op onze school intensief begeleid. We stimuleren de leerlingen en de ouders om een weloverwogen keuze te maken. Op niveau van de leerling Vooreerst werken we met een stappenplan. Het CLB maakte daarvoor een methode ‘Op stap naar de 1 ste graad SO’. In die methode ontdekken de leerlingen hun interesses, hun sterke en minder sterke kanten, de verschillende studierichtingen, enzovoort. Op het einde van het stappenplan verankeren de leerlingen hun keuze. Op niveau van de ouders In de loop van het tweede semester organiseren we samen met het CLB een infoavond voor de ouders. Daar krijgen ze meer informatie over de eerste graad van het secundair onderwijs, de verschillende onderwijsvormen,… Op school zelf hebben de ouders de mogelijkheid om naar een apart oudercontact in verband met de studiekeuze te komen. Daar wordt samen met de leerkracht en een medewerker van het CLB beslist welke keuze het best aanleunt bij de interesses en de capaciteiten van het kind. Op niveau van de school In de loop van het schooljaar brengen we bezoeken aan verschillende scholen met verschillende onderwijsvormen. We plannen ook een bezoek aan het beroepenhuis in Gent. Daar maken de leerlingen kennis met verschillende arbeidssectoren. Het geven van een degelijk voorbereide spreekbeurt i.f.v. beroepen behoort standaard tot de opdracht van het zesde leerjaar.

7.2.5 Eindproef basisschool en getuigschrift basisonderwijs Elke school heeft de maatschappelijke opdracht om de door de overheid opgelegde ontwikkelingsdoelen na te streven en eindtermen te bereiken. Door jaarlijks de schoolresultaten te analyseren, gaan we na of we de dingen goed doen. Dit is een onderdeel van onze interne schoolanalyse en kwaliteitscontrole. Met deze toets willen we ons als school tegelijkertijd ook vergelijken met andere scholen. Op het einde van het zesde leerjaar nemen alle leerlingen deel aan de OVSG-proef. Deze test polst naar alle opgedane kennis en de verworven vaardigheden, die de kinderen op het einde van de basisschool moeten beheersen, zoals vermeld in de eindtermen en vastgelegd in de OVSG-leerplannen. De toets is methode-onafhankelijk en is gebaseerd op de leerplannen van OVSG, het Onderwijssecretariaat van de Vlaamse Steden en Gemeenten. Hij wordt simultaan afgenomen in honderden Vlaamse scholen. De OVSG-toets is geen alleenstaande norm voor het al dan niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs. Het is één element in de globale beoordeling van de leerling op het einde van de basisschool in functie van de oriëntering naar het secundair onderwijs.

31/45


Informatie omtrent het toekennen van het getuigschrift basisonderwijs wordt verkregen via: - OVSG-proeven eind zesde leerjaar - Totaalresultaten eind zesde leerjaar - Gegevens uit het leerlingvolgsysteem van de school - Totaalresultaten vijfde leerjaar in geval van mogelijke deliberatie Als op tenminste twee van de vier met cijfers gequoteerde leergebieden (wiskunde, Nederlands, WO en Frans) een onvoldoende van minder dan 50% op het totaaloverzicht van het zesde leerjaar wordt behaald, dan is de betreffende leerling niet geslaagd. Kinderen met een individueel aangepast curriculum (IAC) kunnen hiervan afwijken. De klassenraad LA-SO wordt samengesteld door: - de directeur van de school - de zorgcoördinator/zorgleerkracht van de school - de titularissen van het zesde leerjaar - de titularissen van het vijfde leerjaar in geval van mogelijke deliberatie

Omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot deliberatie: - bepaalde onvoorziene omstandigheden (verhuis, ziekte, socio-emotionele problemen) die voor en leerachterstand zorgden, en die op korte termijn zou kunnen worden ingehaald - discrepanties tussen de verschillende leergebieden, vooral als het gaat om discrepanties ten gevolge van een specifieke ontwikkelings- of leerstoornis (dyslexie, dyscalculie,…) met het vooruitzicht op en aangepaste studiekeuze in het secundair - een duidelijke, positieve evolutie van de leerling op alle vlakken : resultaten, werkhouding, sociale vaardigheden en schoolrijpheid - advies van het CLB

Advies en zorginformatie: Naast het rapport wordt ook het getuigschrift of attest basisonderwijs meegegeven, samen met het adviesformulier dat zorginformatie bevat. Voor leerlingen die tijdens hun schoolloopbaan genoten van individueel aangepaste maatregelen wordt daarenboven een zorgfiche of charter meegegeven, waarop duidelijk wordt aangegeven welke maatregelen er specifiek werden genomen. Het is aan de ouders om dit adviesformulier met zorginformatie, en de eventuele zorgfiche/charter aan de secundaire school bij inschrijving al dan niet te overhandigen. Zie schoolreglement ‘Getuigschrift basisonderwijs’ en ‘Klassenraad’ (vooraan) 7.2.6

Onderzoek welbevinden en klassociogram

De zorgleerkrachten volgen eveneens het gedrag en het welbevinden van onze leerlingen op, en dat voor die kinderen waar ze verantwoordelijk voor zijn. Tweemaal per schooljaar peilen we naar het welbevinden van onze kinderen. We willen weten hoe het kind zich voelt thuis, op school en in de klas. De ouders en het CLB kunnen gecontacteerd worden als we merken dat er een grondig probleem aan het daglicht komt. Hier wordt bijzonder discreet mee omgegaan. De klastitularis, de zorgleerkracht, de directeur en de zorgcoördinator zijn van deze informatie op de hoogte. Op het oudercontact kan u naar de resultaten van uw kind vragen. Tevens onderzoeken we hoe onze kinderen zich positioneren binnen de klasgroep. Heeft hij/zij vrienden of net niet? Welke kinderen zijn dat dan? Hoe zien de andere kinderen hem/haar? Hier wordt bijzonder discreet mee omgegaan. De klastitularis, de zorgleerkracht, de directeur en de zorgcoördinator zijn van deze informatie op de hoogte. Op het oudercontact kan u naar de resultaten van uw kind vragen.

32/45


Meteen polsen we ook naar de positieve leiders van een groep. Met deze informatie gaan we aan de slag om de nieuwe klassamenstellingen gefundeerd op te bouwen, teneinde pestgedrag preventief in de kiem te smoren.

7.2.7

Maatregelen

We ontwikkelden charters voor kinderen die maatregelen nodig hebben. Een charter legt vast welke inspanningen de school wil nemen ten behoeve van het kind, en ook waar de grenzen liggen. We willen heel wat voor deze zorgkinderen doen, maar binnen onze mogelijkheden en beperkingen. Deze charter wordt op maat van het kind opgemaakt, in samenspraak met de ouders. 7.3 Pestgedrag vermijden en bestrijden Op school hebben we een pestactieplan, dat in een mum van tijd in werking kan treden. Wij hanteren deze aanpak op school: 1. Pesten voorkomen We leren de kinderen het verschil tussen ruzie, plagen en pesten. Ook de ouders moeten zich hiervan bewust zijn. Kinderen leren, ontdekken, zoeken waar hun grenzen liggen, en overschrijden al lerende grenzen. We bespreken het gedrag en de gevolgen ervan. Binnen de school zullen we voornamelijk preventief tewerk gaan, en indien nodig snel optreden. Een algemene sfeer van openheid, gemoedelijkheid en verdraagzaamheid creëren met respect voor verschillen en talenten is de hoofddoelstelling. Dat doen we door tal van schoolse activiteiten waaraan iedereen meewerkt, georganiseerd door de diverse werkgroepen en onder impuls van alle leerkrachten op klasniveau. Klasgroepen worden zodanig samengesteld dat we alle kinderen jaarlijks een nieuwe kans geven, en de positieve leidersfiguren in de klasgroepen een voor hen onbewuste cruciale rol toebedeeld krijgen. Zij bepalen in aanzienlijke mate de klassfeer die heerst mee, en kunnen zo meehelpen de eventueel negatieve spiraal te doorbreken. De school beschikt over heel wat materiaal om preventief en remediërend te kunnen anticiperen. Zie ook ‘Samenstellen van de klasgroepen’

2. Wat doen we als er toch pestgedrag is? Kinderen moeten in hun ontwikkeling een bepaald niveau hebben bereikt, om te kunnen pesten. Pesten is namelijk een systematisch, doelbewuste manier om iemand te kwetsen. Kleuters kunnen niet pesten. Per geval zal worden bekeken hoe wordt ingegrepen. Feit is wel dat we onmiddellijk reageren volgens stappen waaraan de klastitularis, de zorgleerkracht, de directeur en indien nodig het CLB meewerken. Als pesten eerder thuis of in de privésfeer gebeurt, bv. bij cyberpesten via mail of sms, zullen we eveneens onze medeverantwoordelijkheid opnemen, optreden en de ouders verwittigen. Indien nodig kan de orde- en tuchtprocedure zoals beschreven in het schoolreglement basis worden opgestart.

33/45


7.4 Revalidatie en therapie tijdens de lesuren 7.4.1 Revalidatie Revalidatietussenkomsten tijdens de lesuren kunnen enkel schriftelijk worden aangevraagd door de ouders (of de voogd) van de leerling bij de directeur. Deze aanvraag moet vergezeld zijn van een verslag opgesteld door een geneesheer, een erkend revalidatiecentrum, een C.L.B.-centrum of een dienst voor geestelijke gezondheidszorg. De revalidatiecentra stellen de formulieren ter beschikking van de ouders. De klassenraad bestaande uit de directeur, de groepsleraar, de zorgleraar en de vertegenwoordiger van het C.L.B.-centrum geven advies over deze aanvraag. De revalidatietussenkomsten mogen niet meer dan twee lestijden van 50 minuten per week bedragen. De verplaatsingsduur tijdens de lesuren mag in geen geval meer dan 30 minuten per dag zijn. 7.4.2 Therapie op school Privé-logopedie op school is bij wet verboden tijdens de lestijden. Zie ook schoolreglement basis 7.4.3 Documenten voor externe diensten Op gezette tijden vragen ouders of externe diensten ons om vragenlijsten in te vullen, bijvoorbeeld voor CLB, revalidatiecentra, therapiecentra, CBO, privé therapeuten. Wij werken hier graag aan mee. Om de objectiviteit van de gegevens te garanderen sturen wij zelf de ingevulde vragenlijsten rechtstreeks door aan de betrokken dienst.

7.5 Huistaken 7.5.1 Wat is huiswerk? Alle vormen van taken, door de school opgelegd of voorgesteld, die bedoeld zijn om thuis uit te voeren. Voorbeelden: geschreven taken, lessen leren, opzoeken en verwerken van informatie, afgeven van mededelingen, tonen van werk, … 7.5.2 Waarom huiswerk? Hoofddoel Huiswerk is een hulpmiddel bij het leren leren: plannen, zelfstandig leren werken, opnemen van verantwoordelijkheid tegenover het eigen leren. Nevendoelen - Inoefenen en herhalen - Middel, naast andere, om de ouders op de hoogte te houden van wat het kind op school doet. - Soms is het mogelijk om kinderen bij te werken via huiswerk. In dergelijke gevallen zal de school vooraf afspraken maken met de ouders. - Soms kan uw kind de hoeveelheid huiswerk niet (meer) aan. Spreek de klastitularis hierover aan. Samen vinden we beslist een oplossing.

7.5.3 Visie van de school. - De school kiest met zorg de huiswerken en ze geeft er naderhand ook aandacht aan. - De school tracht de taken tijdig mee te geven. Op die wijze leert de leerling ook plannen. - De agenda is een belangrijk middel om het werk te leren plannen. Wij vragen de ouders wekelijks de agenda te ondertekenen en liefst dagelijks te bekijken en de kinderen te helpen bij het plannen. - De school houdt rekening met kinderen die omwille van bezoekregelingen of co-ouderschap, moeilijkheden ondervinden om huistaken te maken. Wij verwachten dan wel dat de ouders dit schriftelijk meedelen. -

34/45

Huiswerken krijgen geen beoordeling in punten. De wijze waarop een leerling omgaat met huiswerk krijgt wel een beoordeling op het rapport.


-

Het niet maken van huiswerk geeft in de regel nooit aanleiding tot straf. Er zal minstens vooraf contact opgenomen worden met de ouders. Vanaf het vierde leerjaar kan de leerkracht evenwel een passende sanctie geven wanneer de leerling herhaalde malen niet in orde is met lessen of huistaken.

7.5.4 En wat als het misgaat? Als een leerling zijn huistaken herhaaldelijk niet of onvolledig maakt, zal de titularis contact opnemen met de ouders. Maar ook omgekeerd, als je merkt dat je kind zijn/haar huiswerk niet aankan, of er te lang aan moet werken, meld dit dan zo gauw mogelijk aan de klastitularis. Er zullen dan onderling afspraken gemaakt worden. Indien nodig, zal de school in overleg met het gezin een plan voor huiswerkbegeleiding opmaken.

7.5.5 Schoolwerkplanafspraken rond huiswerk We maakten met het team enkele afspraken, die vastgelegd werden in het schoolwerkplan: - geen huiswerk voor een vakantie - geen opdrachten zoals ‘prenten zoeken’, omdat dit de ouders nodeloos op kosten kan jagen, en omdat niet elk kind daarvoor thuis terecht kan - geen nieuwe leerstof, enkel herhalingen en oefeningen - geen huiswerk op woensdagnamiddag (behalve lezen) voor L1-2-3 - mogelijkheid tot huiswerk op woensdagnamiddag voor L4-5-6 - geschatte gemiddelde tijdsduur zoveel mogelijk inschatten en respecteren (zie 7.5.6)

7.5.6 Geschatte tijdsduur voor huiswerk Als je merkt dat je kind beduidend langer aan zijn/haar huiswerk zit dan hier aangegeven, dan geef je best een signaal aan de leerkracht. Gebeurde dit eerder uitzonderlijk, dan werd wellicht wat teveel huiswerk opgegeven, maar als je kind dit regelmatig ervaart, dan is dat een teken dat er een probleem is. Samen zoeken we dan naar een oplossing op maat van uw kind. Ook deze afspraken werden vastgelegd in het schoolwerkplan. KLEUTERS Geen huiswerk

L1 Duur van de studie (30’), uitgezonderd lezen

L2

Duur van de studie (30’), uitgezonderd lezen versje, dictee,…

L3

Duur van de studie (30’), uitgezonderd lezen, versje, dictee, …

L4

Duur van de studie (30’) + 15’ Weekcontract om te leren plannen over meerdere dagen, ook qua vrije tijd

L5 Duur van de studie (30’) + 30’ Nadruk ligt meer op toegenomen hoeveelheid ‘lessen leren’ Leerlingen plannen over meerdere dagen

L6

Duur van de studie (30’) + 30’ Nadruk ligt meer op toegenomen hoeveelheid ‘lessen leren’ Leerlingen plannen over meerdere dagen

35/45


7.6 Communicatie

Abonneer je op Gimm-e via onze website en ontvang de brieven digitaal ! 7.6.1 Weg- en weerinformatie in de kleuterschool Deze nieuwsbrief kunt u de ‘agenda’ van de kleuterschool noemen. Het is een wekelijks contactmiddel tussen school en thuis. Hierin staat beschreven welk thema aan bod kwam of zal komen en hoe het uitgewerkt wordt. Een paar grappige of opvallende gebeurtenissen uit het klasleven en de tekst van het aangeleerde liedje of versje maken er een echt ‘dagboek’ van de klas van. Via een mapje of digitaal wordt u deze informatie bezorgd, naar uw voorkeur.

7.6.2 Agenda en nieuwsbrief in de lagere school De schoolagenda is in de lagere school een dagelijks contactmiddel tussen de schoolen thuis. Hierin staan de taken, de lessen en eventuele mededelingen. De ouders ondertekenen volgens de klasafspraken de schoolagenda. De ouders kunnen ook mededelingen of bemerkingen in de agenda noteren. Zo wordt de agenda een handig communicatiemiddel. Zo nu en dan zal de klasleerkracht u op de hoogte houden van het reilen en zeilen in de klas. Deze nieuwsbrief wordt vooral digitaal, via Gimm-e, aan de ouders verspreid.

7.6.4 Mailverkeer We communiceren met de ouders via mail en gimm-e. Je kan tevens met elke leerkracht van de school via mail communiceren. Op de website staan alle contactadressen. De regel is eenvoudig : voornaam.familienaam@sint-niklaas.be

7.6.5 Rapportering aan de ouders In de laatste week van augustus organiseren we informatieavonden voor de ouders van kleuters en voor de kinderen van de lagere school. Na een algemeen gedeelte, wordt in elke klas de klaswerking toegelicht. De toetsen geven we regelmatig mee naar huis zodat u ze kunt inkijken. Hoe kinderen zich motorisch, creatief en sociaal gedragen, het leren leren en de levensbeschouwelijke vakken (godsdienst/zedenleer/…) worden ook geobserveerd en beoordeeld. Het schoolrapport laat u zien hoe we het leerproces van uw kind evalueren. Zo kunt u zien in welke mate uw kind bepaalde leerdoelen bereikte, zodat we daarbij eventueel kunnen bijsturen. Het rapport geeft informatie over alle aspecten van de persoonlijkheidsontwikkeling van uw kind. Als het schoolrapport mee naar huis gegeven wordt, ondertekenen de ouders voor kennisname. Ouders kunnen met de school praten over het rapport. Dat kan tijdens georganiseerde oudercontacten of op vraag van ouders of leraar als er dringende problemen zijn. We organiseren drie oudercontacten per schooljaar. Daarboven organiseren we voor de derde kleuterklas en het zesde leerjaar een extra oudercontact. Oudergesprekken tussendoor zijn altijd mogelijk na afspraak. Uiteraard zijn er ook op andere momenten en na afspraak individuele contacten mogelijk tussen ouders en de leerkracht en/of zorgleerkracht en/of directie. Die kunnen op vraag van de ouders of op vraag van de school georganiseerd worden. Voor kinderen met aangepaste maatregelen, voorzien wij meerdere evaluatie- en overlegmomenten tijdens het schooljaar.

36/45


Spreiding van de rapporten :

1. Herfstrapport - gewoon rapport + rapport muzische vorming - oudercontact 1 voor iedereen 2. Kerstrapport - gewoon rapport + socio-emotioneel rapport 3. Krokusrapport - gewoon rapport + rapport muzische vorming - oudercontact 2 – op aanvraag van de ouder of de leerkracht 4. Lenterapport - gewoon rapport + socio-emotioneel rapport

5. Rapport einde schooljaar - gewoon rapport met eindproeven + rapport muzische vorming - eindrapport met totaaloverzicht (%) - oudercontact 3 voor iedereen

37/45


8 Op sneeuwklas

In het zesde leerjaar gaan de kinderen op sneeuwklas. Dit is een bewuste schoolkeuze. Een bevraging bij de ouders via de ouderraad gaf duidelijk aan dat we dit meerdaagse buitenschools project wensen te behouden, omdat we de meerwaarde ervan duidelijk erkennen. Wij gaan op sneeuwklas met VOK. De sneeuwklasorganisatie VOK bepaalt de sneeuwklasperiode en het te betalen bedrag. De school fungeert enkel als doorgeefluik, en maakt dankbaar gebruik van hun organisatietalent. 8.1 Hoe gaat dit in zijn werk ? In het vijfde leerjaar start het spaarplan. (zie ‘bijdrageregeling’ hiervoor) In het eerste trimester van het zesde leerjaar worden alle ouders uitgenodigd voor een ‘Infoavond met praktische schikkingen m.b.t. de komende sneeuwklas.’ In het tweede trimester van het zesde leerjaar gaan de kinderen op sneeuwklas. In het zesde leerjaar wordt dit grondig voorbereid. Alle leergebieden worden hierbij geïntegreerd. In het (tweede of) derde trimester organiseren we een ‘Sneeuwklasavond’ voor onze zesdejaars en hun (groot)ouders. Hier wordt de sneeuwklasperiode terug opgefrist a.d.h.v. een beeldreportage tijdens een kaasbuffet.

8.2 Hoe verloopt de sneeuwklas ? De kinderen worden begeleid door de klastitularissen, de klasmonitoren en de directeur van de school. Meestal gaan we naar Frankrijk. De sneeuwklasperiode duurt acht dagen, inclusief de dagen van vertrek en aankomst. Op vijf voormiddagen leren de kinderen skiën, terwijl de gevorderde skiërs verder kunnen oefenen onder begeleiding van ervaren skimonitoren. Op andere momenten gaan de kinderen op leerwandeling, leren ze in het lokaal, doen ze mee aan muzische activiteiten, leren ze snel zelfstandiger zijn, leven ze samen in een jeugdhotel.

8.3 Wat met kinderen die niet meegaan? Op sneeuwklas meegaan is niet verplicht, echter quasi iedereen gaat steeds mee op sneeuwklas. Het is bijzonder fijn, leerrijk en belangrijk voor het kind in kwestie en voor de klasgroep dat iedereen kan meegaan. Bij twijfel of moeilijkheden neem je contact op met de klastitularis en/of de directeur van de school. Kinderen die niet meegaan worden opgevangen in het vijfde leerjaar en krijgen op dat moment een aangepast lespakket.

38/45


9. Financieel luik

9.1 Algemene informatie De school tracht de uitgaven voor de ouders zo beperkt mogelijk te houden. Gemaakte kosten worden per periode verzameld en de schoolrekeningen worden gespreid. Contant geld komt niet mee naar school, tenzij anders vermeld. U kan betalen via overschrijving of domiciliëring. Hebt u moeite met het betalen van een rekening? Kom in alle vertrouwen langs bij de directeur. Samen zoeken we naar een oplossing. 9.2 Onkosten We onderscheiden diverse soorten onkosten: 1. onkosten die behoren tot de basisbehoeften van het kind 2. onkosten om de eindtermen en ontwikkelingsdoelen te bereiken 3. onkosten waarover u de vrije keuze hebt 4. onkosten om de ET/OD te verlevendigen (= max. factuur) 5. meerdaagse activiteit zesde leerjaar

9.2.1. Onkosten die behoren tot de basisbehoeften van het kind De ouders voorzien zelf in het volgende materiaal: - boekentas - zwemgerief cfr. reglement zwembad (zie 6.5) - brooddoos - witte turnpantoffels cfr. reglement sporthal - herbruikbare drinkbus - aansluitend turnbroekje, model koersbroekje tot boven knie - lunch, koek, fruit,… - witte turnsokken De school koopt een turnzak, een badmuts, en 2 t-shirts/kind om te turnen aan voor zijn/haar schoolloopbaan. Wie iets verliest, kan dit naderhand terug aankopen. Wil je bezuinigen? Dat kan. Weersta de druk en de rages. Koop niet jaarlijks voor uw kinderen een nieuwe boekentas, pennenzak, stiften, kleurpotloden,… Ook u kan heel wat geld besparen. De gezondheid van uw kinderen ligt ons nauw aan het hart. Daarom zijn cola e.d frisdranken en ook snoepgoed niet toegelaten op school. Geef uw kind tenminste elke woensdag (= fruitdag) een stuk fruit mee naar school. We geven de voorkeur aan een stuk fruit, groente en/of een droge koek. Heel veel kinderen drinken mineraalwater. Hopelijk start ook uw kind met deze gezonde, goedkope gewoonte.

9.2.2. Onkosten om de eindtermen (ET) en ontwikkelingsdoelen (OD) te bereiken Omdat we het basisonderwijs i.f.v. het bereiken van de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen gratis moeten houden, zullen geen kosten worden aangerekend voor schoolmateriaal. Alle materiaal dat het kind nodig heeft om de OD na te streven en de ET te bereiken wordt door de school integraal aangekocht. Wie over kleurpotloden en stiften beschikt, en ze in de klas wenst te gebruiken, kan dat uiteraard nog steeds. - schrijfgerief, tekengerief,… - werkblaadjes - schriften, mappen, boeken,… - informatiebronnen

- fotokopieën - zakrekenmachine - meetinstrumenten - knutselmateriaal*

- constructiematerieel - differentiatiematerieel - bewegingsmaterieel - multimediamaterieel

Het enige wat we wel eens vragen is om kosteloos knutselmateriaal mee te brengen, zoals kaasdoosjes, herfstbladeren, en soms wat ingrediënten voor een kookactiviteit.

39/45


9.2.3. Onkosten waarover u de vrije keuze hebt a) Deze zaken worden cash betaald en komen niet op de schoolrekening : schenkingen, acties, onkosten levensbeschouwing (Lentefeest, Eerste communie e.d.) ,… b) Deze zaken komen op de schoolrekening : middagtoezicht, binnenschoolse opvang lager, studie lager , drankjes, tijdschrift, abonnement, nieuwjaarsbrieven, … - retributie middagtoezicht - retributie avondstudie - drankje school - verse soep

G1 – 6de leerjaar 1ste – 6de leerjaar

€ 0,60 / beurt € 1,00 / beurt

lagere school lagere school

- binnenschoolse opvang (16u-17u)

€ 5 / tienbeurtenkaart € 8 / tienbeurtenkaart

lagere school

€ 1,00 / begonnen halfuur

Er is gratis gefilterd en drinkbaar leidingwater beschikbaar. Gelieve een beker mee te geven. Verse soep is te verkrijgen na de herfstvakantie tot de paasvakantie voor de lagere school.

De school biedt een waaier aan tijdschriften aan. Sommigen zijn leerrijk, andere zijn minder interessant. Tijdschriften zijn niet verplicht en mogen door de leerkrachten niet klassikaal worden gebruikt. Elke leerkracht krijgt van de school een abonnement of een tijdschrift dat hij/zelf koos, om in de klas te gebruiken.

9.2.4. Maximumfactuur bijdrage ouders Deze scherpe maximumfactuur is bedoeld voor kosten die weliswaar niet noodzakelijk zijn voor het realiseren van ontwikkelingsdoelen of eindtermen, maar die niettemin bijdragen tot de verlevendiging ervan (toneelbezoek incl. busvervoer, eendaagse leeruitstappen incl. busvervoer, gidsen, sportdagen tijdens de lesuren, zwemmen incl. busvervoer, schoolreizen incl. busvervoer, badmuts, 2x t-shirt turnen lagere school, turnzak , auteur op school, projecten, …) Het bedrag wordt betaald in schijven. Het is een tegemoetkoming van de ouders bij de reële kosten. Naast het bedrag dat u betaalt, zal de school dus nog heel wat bijleggen uit de werkingstoelagen.

40/45

Klasgroep

TOTALE BIJDRAGE

Schijf 1/3

Schijf 2/3

Schijf 3/3

Kleuterschool – okan 1

€ 45

€ 25

€ 10

€ 10

Lagere school – okan 2

€ 85

€ 45

€ 20

€ 20


9.2.5 Tegemoetkoming schoolonkosten die niet gerelateerd zijn aan OD en ET 1. Belastingvermindering : middagtoezicht, studie en opvang zijn fiscaal aftrekbaar. Eerst worden de belastingen berekend en dan wordt een belastingvermindering toegekend. Deze vermindering bedraagt 45% van de werkelijk gedane uitgaven, met een wettelijk vastgelegd plafond. - De schoolrekeningen moeten uiteraard eerst effectief betaald zijn. Het is dus in uw belang tijdig de schoolrekeningen te betalen om in datzelfde jaar te kunnen genieten van een maximale belastingvermindering. - Als de afrekening van het betreffende jaar pas betaald werd na nieuwjaar van het daaropvolgende kalenderjaar, zal deze niet mee opgenomen worden, en zal pas kunnen ingebracht worden voor de belastingaangifte van het daaropvolgende aanslagjaar. - De op het attest vermelde gegevens mogen slechts betrekking hebben op het gedeelte van het jaar waarin de 12de verjaardag van uw kind voorafgaat. De fiscale aftrekbaarheid geldt dus niet meer na de 12 de verjaardag van uw kind.

2. Schoolpremie : alle ouders krijgen jaarlijks een bijslag bij het kindergeld van juli. Die bijslag noemt men ook schoolpremie. De term 'schoolpremie' is niet helemaal correct, want ook voor baby's en peuters die nog niet naar school gaan, ontvangen ouders de bijslag. De bijslag wordt namelijk uitgekeerd voor de kinderen die effectief recht hebben op kindergeld. De bedragen voor basisschoolkinderen variëren van 22 euro tot 70 euro per jaar.

3. Schooltoelage : ga na of je in aanmerking komt voor een schooltoelage. Meer info kan je bekomen op het schoolsecretariaat. Vraag uw schooltoelage aan vanaf 15 augustus. Het secretariaat van onze school kan u informatie geven en op weg helpen. We beschikken over de formulieren om deze eenvoudige procedure op te starten. U hoeft slechts één gezinsdossier in te dienen, ook al heeft u kinderen in het secundair en/of hoger onderwijs. CONTACT Stuur alle brieven (aanvragen, aanvullingen, rechtzettingen, bezwaarschriften,...) in verband met school- en studietoelagen naar: Afdeling Studietoelagen Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel T : 1700 (gratis) www.studietoelagen.be/contact/vraag Vermeld altijd uw volledige naam en rijksregisternummer. Als u een schooltoelage ontvangt, bestaat de kans dat u in aanmerking komt voor een kansenpas. Meer informatie omtrent de kansenpas volgt hierna.

41/45


4. Kansenpas Heeft u een kansenpas? Breng hem mee en bezorg hem op het secretariaat. Wat is een kansenpas? De kansenpas is een kaart van het stadsbestuur waarmee u in Sint-Niklaas heel veel kan doen voor weinig of geen geld. Hiermee wil de stad mensen die weinig geld hebben, de kans geven om zich goed te voelen in de stad.

Wie krijgt een kansenpas? Iedereen met een laag of bescheiden inkomen en die in Sint-Niklaas of in een deelgemeente woont, kan een kansenpas aanvragen. Als bewijs dat u in aanmerking komt voor een kansenpas, haalt u een attest op bij het ziekenfonds.

Waar kunt u een kansenpas aanvragen? U kunt de kansenpas aanvragen op de sociale dienst van het stadhuis, in de deelgemeentehuizen en in het dienstencentrum ’t Punt. U kan dit ook op het schoolsecretariaat aanvragen.

Wat moet u doen om een kansenpas aan te vragen? Wanneer u een kansenpas aanvraagt op de sociale dienst van het stadhuis, dan moet u het volgende bij hebben: - identiteitskaart - recente pasfoto van elk gezinslid waarvoor u een kansenpas aanvraagt - een attest van gezinssamenstelling (te verkrijgen op de dienst bevolking op het stadhuis) - een attest dat u in aanmerking komt voor een kansenpas (attest van verhoogde tegemoetkoming te verkrijgen bij het ziekenfonds) of het laatste aanslagbiljet van de belastingen.

Hoelang is de kansenpas geldig? U kunt op elk moment van het jaar een kansenpas aanvragen. De kansenpas vervalt op 31 januari van elk jaar. De kansenpas is maximaal één jaar geldig en dient dus elk jaar opnieuw aangevraagd te worden.

Wat kunt u doen met een kansenpas? De kansenpas geeft u een fikse korting op inkomgelden, abonnementen, cursussen, diensten en activiteiten die georganiseerd worden door het stadsbestuur en door lokale verenigingen of sociale organisaties. Wat u concreet met de kansenpas kunt doen, leest u in de Kansenpaskrant, te verkrijgen op de sociale dienst van het stadhuis, het dienstencentrum De Wilg en het OCMW.

Wat kunt u doen met een kansenpas op school? Wie een kansenpas in zijn bezit heeft, kan dit aan het schoolsecretariaat laten weten door een kopie te bezorgen. Kansenpashouders krijgen een tegemoetkoming : -gratis studie -gratis middagtoezicht -50 % korting voor (binnenschoolse) opvang -drie gratis nieuwjaarsbrieven

42/45


9.2.6 Wanneer komen de schoolrekeningen? 1 2 3 4 5 6 7

sept/okt bijdrageregeling (schijf 1/3 – 50%) na herfstvakantie gemaakte onkosten periode 1 (sept/okt) na kerstvakantie gemaakte onkosten periode 2 (nov/dec) na krokusvakantie bijdrageregeling (schijf 2/3 – 25%) voor paasvakantie bijdrageregeling (schijf 3/3 – 25%) na paasvakantie gemaakte onkosten periode 3 (jan/feb/maart) eind juni gemaakte onkosten periode 4 (april/mei/juni)

9.2.7. Sneeuwklas in het zesde leerjaar De zesdeklassers gaan jaarlijks op sneeuwklas. Dit is de enige meerdaagse extra-murosactiviteit waaraan we deelnemen. In het begin van het vijfde leerjaar ontvangt u daarover informatie met een betalingsplan. We kiezen voor een betalingsplan in schijven, dat start in het begin van het vijfde leerjaar. Dit is niet alleen goedkoper, maar zorgt ook voor een betere haalbare spreiding van de kosten. U zal drie facturen van ongeveer 140 euro ontvangen in de loop van het vijfde leerjaar. Eens uw kind in het zesde leerjaar zit, dient u enkel nog de skipas te betalen. Tegemoetkoming : na de sneeuwklasperiode kan u bij uw mutualiteit een tegemoetkoming aanvragen. Tegemoetkoming : de ouderraad legt een deel bij ter betaling van de skipas. Tegemoetkoming : de school organiseert jaarlijks een benefietactie om de kosten te drukken. Deze actie heet SOS Friet en wordt georganiseerd in het najaar. Tegemoetkoming : vraag aan de leerkracht L6 naar de skikledij die we gratis ontlenen + skikledij dat je kan huren Tegemoetkoming : indien je in aanmerking komt, kan het OCMW een aanzienlijk bedrag van de onkosten voor jou betalen; neem daarvoor zelf contact op met het OCMW. Je kan ook hulp inschakelen via het Welzijnshuis van de stad Sint-Niklaas. Zij helpen je op weg. Meer informatie over de sneeuwklas vindt u op onze website, bij de leerkrachten van het zesde leerjaar , op het secretariaat of bij de directeur.

Wanneer komt de rekening?

Periode

1

Schijf 1

1ste trimester

5de leerjaar

2

Schijf 2

2de trimester

5de leerjaar

3

Schijf 3

3de trimester

5de leerjaar

4

Skipas

1ste trimester

6de leerjaar

Sneeuwklasperiode

2de trimester

6de leerjaar

43/45


10. Veiligheid en orde

10.1 Kledij, orde, veiligheid, hygiëne en toegankelijkheid 10.1.1 Algemeen De school respecteert de wettelijke richtlijnen rond veiligheid, preventie en welzijn die opgelegd zijn door de overheid. In specifieke gevallen bepaalt de directeur, aan de hand van een risicoanalyse, welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden in het kader van veiligheid, preventie en welzijn van leerlingen, personeel en bezoekers van de school. Bepaalde zaken die de veiligheid in het gedrang kunnen brengen zijn verboden, zoals lange oorbellen en juwelen bij lichamelijke opvoeding, hoofddeksels bij lichamelijke opvoeding, broekkettingen, piercings, teenslippers,… Deze lijst in niet limitatief. De directeur bepaalt wat als onveilig kan worden beschouwd. 10.1.2 Verkeersveiligheid De schoolomgeving brengt bij het begin en het einde van de lessen een risicovolle drukte mee van voetgangers, fietsers en autobestuurders. De ouders engageren zich ertoe de verkeersregels en/of schooleigen afspraken rond parkeren, afhalen en naar school brengen van hun kinderen op te volgen. 10.1.3 Toegankelijkheid Bij aanvang van de activiteiten of lessen worden de poorten van het schoolgebouw gesloten. Ouders kunnen niet zomaar tijdens de lessen naar de klas gaan. Ze dienen daartoe een afspraak te maken via de directeur of het secretariaat. Ook het afgeven van allerlei materiaal gebeurt via het secretariaat. Kinderen kunnen niet vooraf uit de rij of klas worden gehaald. De ouders wachten tot de kinderen naar buiten komen. 10.1.4 Huisdieren Huisdieren worden om hygiënische en om veiligheidsredenen niet toegelaten op de speelplaats. Ze worden ook niet onbewaakt achtergelaten aan de schoolpoort. Enkel mits toestemming en medeweten van de school, en onder begeleiding van een ouder, kunnen huisdieren bij een spreekbeurt bv. worden toegelaten.

10.2 Klas- en speelplaatsregels 10.2.1 De school beschikt over specifieke klas- en speelplaatsregels. Deze zijn door de kinderen gekend en hangen uit. 10.2.2 Kleuters brengen enkel speelgoed mee na afspraak met de leerkracht. 10.2.3 We hebben afspraken rond speelgoed op de speelplaats van de lagere school 1. Niet–verruilbare speelgoedrages (zoals bv. diabolo’s, tollen, springkoorden, jojo’s,…) zijn toegelaten als er op een veilige manier mee wordt gespeeld. 2. Verruilbare en verkoopbare speelgoedrages zijn niet toegelaten. Elke vorm van ruilen, kopen en verkopen is verboden. 3. Speelgoedrages die niet passen binnen het opvoedingsproject van de school worden geweerd. 4. Voet- en basketballen worden niet op school binnengebracht. 5. Speelgoed dat als gevaarlijk of onverantwoord wordt beschouwd, is niet toegelaten. 6. Gezelschaps- en kaartspelen zijn wel toegelaten en mogen op eigen verantwoordelijkheid worden meegebracht. De school is niet verantwoordelijk bij verlies, diefstal, of vernieling.

44/45


10.3 Schoolverzekering leerlingen De school is enkel voor lichamelijke letsels verzekerd. Kledij, fietsen, e.a. materiële schade wordt niet vergoed, met uitzondering van brillen die schade opliepen terwijl die gedragen werden. Op onze school is Candi D’hulster, secretariaatsmedewerkster, verantwoordelijk voor het opvolgen van ongevalaangifte en verzekering. Wat dient u te doen indien uw kind een ongeval op, of op weg naar, school overkwam ? 1. U ontvangt of vraagt een ‘aangifteformulier schoolverzekering’. 2. De behandelende arts vult dit formulier in. 3. Uzelf vult het formulier verder aan. 4. Daarna bezorgt u het ingevuld formulier aan de school. 5. De school stuurt dit op naar de verzekeringsmaatschappij. 6. U ontvangt van de verzekeringsmaatschappij een dossiernummer, en de procedure tot terugbetaling wordt opgestart.

Nuttige contactgegevens

Naam

Telefoon

Mail

Website

De Droomballon CLB Opvoedingswinkel Kind en Gezin Jongeren Advies Centrum Vertrouwenscentrum Awel (Kindertelefoon) Politie Sint-Niklaas Tele-Onthaal

03 778 38 90 03 780 66 04 03 760 47 90 078 15 01 00 03 776 72 22 09 216 73 30 102 03 760 65 00 106

zie vooraan zie vooraan info@kindengezin.be jac.waasland@steunpunt.be info@vkgent.be brievenbus@awel.be -

www.droomballon.be www.vclbwaasdender.be www.kindengezin.be www.jacwaasland.be www.kindermishandeling.be www.awel.be www.tele-onthaal.be

Wij wensen iedereen een deugddoend, leerrijk, aangenaam, boeiend, inspirerend schooljaar toe.

45/45


Afsprakennota