__MAIN_TEXT__

Page 1


inhoudstafel 1. plattegrond van de school

5

2. situering van onze school

6

2.1. adres

6

2.2. schoolbestuur

6

2.3. scholengemeenschap

6

2.4. personeel

6

2.5. de raden

7

2.5.1. de schoolraad

7

2.5.2. de ouderraad

7

2.5.3. de pedagogische raad

7

2.5.4. de leerlingenraad

7

2.5.5. de klassenraad

7

2.6. partners

7

2.6.1. pedagogische begeleiding

7

2.6.2. RKOC

7

2.6.3. kindertehuis

8

2.6.4. ondersteuning

8

3. organisatorische afspraken 3.1. afhalen en brengen van de kinderen

8 8 

3.1.1. ouders

8

3.1.2. begeleiding voor het verlaten van de school

8

3.2. lesuren

8

3.3. toegankelijkheid, toezicht en opvang

9

3.3.1. toegankelijkheid

9

3.3.2. toezicht

9

3.3.3. buitenschoolse groepsopvang De Sprinkhaan (kleuter- en lagere school)

9

3.3.4. binnenschoolse kinderopvang Multimove (lagere school)

11

3.4. leerlingenvervoer

11

3.5. schoolverzekering

11

3.5.1. leerlingen

11

3.5.2. vrijwilligers

12

3.6. uiterlijk voorkomen

13

3.7. zwemmen

13

3.7.1. frequentie

13

3.7.2. verplichte zwemkledij

13

3.7.3. niveaugroepen zwemmen – kleur badmutsen

13

3.8. verloren voorwerpen

13

3.9. verkeer en veiligheid

14

3.9.1. brengen en afhalen

14

3.9.2. de toegangspoorten (zie plattegrond vooraan)

14

1​/40 


3.9.3. naar huis gaan

14

3.9.4. verzamelplaatsen en rijen

14

3.9.5. parkeren

14

3.9.6. de schoolstraat

15

3.9.7. strapdag, stappen en trappen

17

3.10. verjaardagen

17

3.11. leefregels voor leerlingen

17

3.11.1. pestgedrag

17

3.11.2. houding t.o.v. elkaar en de leerkrachten

18

3.11.3. gezonde voeding en hygiëne

18

3.11.4. sport en beweging

18

3.11.5. zorg voor milieu

18

3.11.6. taalgebruik

19

3.11.7. zorg voor materiaal

19

3.11.8. spelen op de speelplaats

19

3.11.9. veiligheid op school

19

3.12. straffen en belonen

20

3.13. evacuatie van de school

20

3.14. huiswerk

20

3.15. rapport

21

3.16. oudercontacten

21

4. inschrijving en schoolverandering 4.1. inschrijvingen

22 22 

4.1.1. toelatingsvoorwaarden

22

4.1.2. capaciteit

22

4.1.3. centraal aanmeldingsregister

22

4.1.4. inschrijvingsperiode

22

4.1.5. meebrengen

22

4.2. schoolverandering

22

5. ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden

23

5.1. gedeelde verantwoordelijkheid

23

5.2. concrete afspraken

23

5.3. vonnissen

23

6. keuze van de levensbeschouwelijke vakken

24

7. CLB

24

7.1. contactgegevens

24

7.2. opdracht

24

7.3. medische begeleiding

24

7.4. profylactische maatregelen

25

7.5. dossier leerling

26

7.6. luizen

26

8. zorg op school

27

2


8.1. situering

27

8.2. de verschillende fasen

27

8.2.1. brede basiszorg (fase 0)

27

8.2.2. verhoogde zorg (fase 1)

28

8.2.3. uitbreiding van de zorg (fase 2)

28

8.2.4. individueel aangepast curriculum (fase 3)

28

8.3. handelingsgericht werken

29

8.3.1. omschrijving

29

8.3.2. uitgangspunten

29

8.4. leerling met specifieke onderwijsbehoeften

29

8.4.1. visie en toelichting

29

8.4.2. redelijke aanpassingen

29

8.5. differentiëren, remediëren, compenseren, dispenseren

30

8.5.1. differentiëren

30

8.5.2. remediëren

30

8.5.3. compenseren

30

8.5.4. dispenseren

31

8.6. PRODIA-protocollen

31

8.6.1. omschrijving

31

8.6.2. materialen

31

8.7. taalscreening - taaltraject - taalbad

32

8.7.1. taalscreening

32

8.7.2. taaltraject

32

8.7.3. taalbad/OKAN

32

8.8. revalidatie en therapie tijdens de lesuren

32

8.8.1. revalidatie

32

8.8.2. therapie op school

32

9. toedienen van medicijnen

33

9.1. visie

33

9.2. koortswerend middel

33

10. grensoverschrijdend gedrag / integriteit van de leerling

34

11. jaarkalender en schoolkosten

34

12. kwaliteitszorg

34

12.1. klassamenstellingen

34

12.1.1. doel

34

12.1.2. werkwijze

34

12.1.3. factoren waarmee we mogelijks rekening houden

34

12.1.4. motivatie

34

12.1.5. klassamenstellingen worden niet meer gewijzigd

35

12.2. overgang kleuters naar lager

35

12.2.1. op niveau van de leerling

35

12.2.2. op niveau van de klas

35

3​/40 


12.2.3. op niveau van de school 12.3. overgang LA – SO

35 35 

12.3.1. op niveau van de leerling

35

12.3.2. op niveau van de ouders

36

12.3.3. op niveau van de school

36

12.4. output

36

13. communicatie

36

13.1. website

36

13.2. mailverkeer

36

13.3. telefoon en adresgegevens

36

13.4. Gimm-e

37

13.5. communicatie door derden

37

14. meerdaagse activiteit – sneeuwklas L6

37

14.1. situering

37

14.2. hoe gaat dit in zijn werk?

37

14.3. hoe verloopt de sneeuwklas?

37

14.4. wat met kinderen die niet meegaan?

38

14.5. financieel luik, tegemoetkomingen, spreidingsplan

38

14.5.1. betalingsplan

38

14.5.2. skipas

38

14.5.3. tegemoetkoming mutualiteit

38

14.5.4. tegemoetkoming ouderraad en school

38

14.5.5. tegemoetkoming school

38

14.5.6. tegemoetkoming skikledij

38

14.5.7. tegemoetkoming OCMW

39

15. klachtenprocedure

39

16. ons pedagogisch project

39

 

4


1. plattegrond van de school  

 

5​/40 


2. situering van onze school 2.1. adres   De Droomballon  Gyselstraat 35  9100 Nieuwkerken (Sint-Niklaas)  03 778 38 90 

2.2. schoolbestuur   Stadsbestuur Sint-Niklaas  Grote Markt 1  9100 Sint-Niklaas    welzijnshuis  Mevr. Marijke Henne  schepen stedelijk basisonderwijs  Abingdonstraat 99  9100 Sint-Niklaas    welzijnshuis  Mevr. Veerle Vermeulen  afdelingshoofd cluster welzijn en opvoeding  Abingdonstraat 99  9100 Sint-Niklaas 

2.3. scholengemeenschap   naam  scholen coördinerend directeur contactgegevens 

Stedelijk basisonderwijs Sint-Niklaas De Droomballon (Nieuwkerken) en Gavertje Vier (Belsele)  Ludwig De Meyer  ludwig.demeyer@sint-niklaas.be​ 0486 68 16 54 

2.4. personeel pedagogisch directeur    administratief directeur    beleidsmedewerker  secretariaat 

 

Ellen Heyns ellen.heyns@droomballon.be​

0485 03 44 54 (nood)

Ludwig De Meyer ludwig.demeyer@droomballon.be    Stijn De Maeyer  stijn.demaeyer@droomballon.be   Betty Van Goethem  betty.vangoethem@droomballon.be    

6


Candi D’hulster candi.dhulster@droomballon.be  

Je vindt een personeelslijst op de schoolwebsite. 

2.5. de raden 2.5.1. de schoolraad   zie schoolreglement 

2.5.2. de ouderraad zie schoolreglement 

2.5.3. de pedagogische raad   De pedagogische raad is samengesteld door leden, verkozen uit het pedagogisch team, zetelend in de  schoolraad. 

2.5.4. de leerlingenraad zie schoolreglement 

2.5.5. de klassenraad De klassenraad is een team van personeelsleden (eventueel aangevuld met externe deskundigen) dat  onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt voor de  begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of een individuele leerling. 

2.6. partners   2.6.1. pedagogische begeleiding    Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door de Onderwijskoepel van de Steden en  Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG vzw)    OVSG is de koepelorganisatie van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs.  OVSG maakt de volgende kernopdrachten waar voor de leden:   ● belangen behartigen;  ● pedagogisch begeleiden;  ● juridische dienstverlening verstrekken;  ● vorming en nascholing aanbieden;  De pedagogische begeleiding wordt verzorgd door dhr. Eric De Witte.  De doelen uit het pedagogisch project worden geconcretiseerd via het gebruik van de   OVSG-leerplannen. 

2.6.2. RKOC Onze school werkt nauw samen met het Rode Kruis Opvangcentrum Kasteelstraat. 

7​/40 


2.6.3. kindertehuis We hebben een samenwerkingsverband met het naburige kindertehuis Spoor 56. 

2.6.4. ondersteuning   ● ●

VCLB Waas en Dender   Ondersteuningsnetwerk GO!Plus2 

3. organisatorische afspraken 3.1. afhalen en brengen van de kinderen  3.1.1. ouders  Elke speelplaats beschikt over tenminste één toegangspoort om uw kind te brengen en af te halen.  Ouders van groep 1 mogen hun peuter brengen en afhalen in het peuterdorp. 

3.1.2. begeleiding voor het verlaten van de school kleuterschool   Tussen 15u30 en 16u00 heeft u de tijd om uw kind af te halen op de speelplaats van de kleuterschool.  Kleuters die om 16u00 niet zijn opgehaald, gaan automatisch naar de opvang.    lagere school  Kinderen  die  niet in de studie blijven, moeten om 15u30 naar huis gaan. U kan op het secretariaat van  de  school  een  pasje  aanvragen,  waarmee  uw  kind  zelfstandig  de  school  mag  verlaten  om  15u30  of  16u00.  Kinderen  van  de  lagere  school  die  om  16u00  niet  naar  huis  gaan,  worden  tussen  16u00  en  17u00  opgevangen  in  de  binnenschoolse  opvang  Multimove.  Deze  gaat  door  in  de  sporthal.  Om  17u00  worden  alle  niet  opgehaalde  kinderen  naar  buitenschoolse  groepsopvang  De Sprinkhaan gebracht op  speelplaats L1234. (zie verder) 

3.2. lesuren   opvang  voormiddag  namiddag  toezicht of studie  opvang 

kleuterschool 7u – 8u  8u30 – 12u10  13u30 – 15u30  15u30 – 16u toezicht  16u – max 19u 

lagere school 7u – 08u10  08u30 – 12u10  13u30 – 15u30  15u30 – 16u studie  16u – max 19u  

8


3.3. toegankelijkheid, toezicht en opvang 3.3.1. toegankelijkheid  Alle  toegangspoorten  van  het schooldomein worden afgesloten tijdens de schooluren. U kan enkel via  het  secretariaat  de  school  binnenkomen  en  verlaten.  We  rekenen  erop  dat  iedereen  tijdig  op  school  aanwezig is. Wie te laat komt stoort de les.    Voor de veiligheid van onze kleuters vragen we rekening te houden met het onderstaande:   ● Je  kan  via  de  kleuteringang de kleuterschool bereiken. Er zal steeds een kleuterleidster aan de  kleuteringang staan om toezicht te houden.  ● Je  kan  onze  kleuterschool  ook  bereiken  langs  het  groen  hek  aan  het  peuterdorp.  Dankjewel om de hekjes steeds te sluiten zodat onze kleuters niet kunnen wegglippen.  ● We  willen  ook  vragen  om  niet op de kleuterspeelplaats te blijven staan. Onze kleuters hebben  hun speelruimte nodig. We zien de kleuters niet lopen tussen de volwassenen.  ● Gelieve  ook  tijdig  op  school  aanwezig  te  zijn.  Op  die  manier  kan  het  onthaal  rustig  verlopen  en  hoeven  de  kleuterleidsters  niet  steeds  het  hek  opnieuw  te  openen  en  kunnen  zij  bij  hun  klasgroep blijven.   ● Op  maandag,  dinsdag,  donderdag  en  vrijdag  staan  alle  kleuterleidsters  om  12u10  in  de  klas  om  het  eetmoment  te  begeleiden  waardoor  we  op  dat  ogenblik de kleuteringang niet kunnen  openen.  Jullie  kunnen  het  peuterdorp  en  het  kleuterpaviljoen  dan  via  het  grijze  hek  van  de  lagere school bereiken.  

3.3.2. toezicht   De  school  voorziet  in  toezicht  op  de  drie  speelplaatsen  vanaf  08u10.  Wie  eerder  komt,  moet  naar  de  buitenschoolse groepsopvang gaan. 

3.3.3. buitenschoolse groepsopvang De Sprinkhaan (kleuter- en lagere school) De  buitenschoolse  groepsopvang  De  Sprinkhaan  wordt  georganiseerd  in  2  lokalen  op  speelplaats  L1234.  Iedereen  die  ooit  gebruik  maakt(e)  van  onze  dienst  moet  een  account  aanmaken  via  de  webtoepassing “vakantie op maat”.    https://sint-niklaas.kwandoo.com/    Wanneer  u  een  account  hebt aangemaakt dient  u  eenmalig  de  ingevulde  vragenlijst per kind af  te  drukken  vanuit  uw  account.  Deze  vragenlijst  moet  u  gehandtekend  samen  met  een  gehandtekende  schriftelijk  overeenkomst  bezorgen  aan  onze  dienst  (=  verplichting  van  Kind&Gezin  om  schriftelijke  handtekeningen  van ouders in ons bezit te hebben).   Woont  u  buiten  Sint-Niklaas  of  deelgemeenten  dan  hebben  wij  ook  nog  een  attest  van  gezinssamenstelling  van  de  gemeente  nodig  van  u.  Als  al  deze  papieren  bezorgd  zijn  op  de  dienst  kunnen  uw  kinderen  geregistreerd  worden  telkens  zij  aanwezig  zijn  in  de  buitenschoolse  groepsopvang (zowel voor- en naschools als in  vakanties). 

9​/40 


We vragen  u  om  de  info  in  deze  account  regelmatig  na  te  kijken en aan te passen indien nodig zodat  wij steeds over de meest recente info van u en uw gezin beschikken.     schooldagen  Er wordt buitenschoolse groepsopvang voorzien op volgende tijdstippen:  7u-8u15, 16u-19u en op woensdagnamiddag van 12u10 tot 19u.  U dient hiervoor een account aan te maken. Verder hoeft u ons niet op de hoogte te brengen wanneer  u specifiek wenst gebruik te maken van de opvang. Alle kinderen die voor 8u10 naar school gebracht  worden moeten in het opvanglokaal afgezet worden, alle kinderen die om 16u/12u10 nog op school  aanwezig zijn worden zonder uitzondering ingeschreven in de buitenschoolse groepsopvang.     schoolvrije dagen (pedagogische studiedag, facultatieve verlofdag,…)  We voorzien pas opvang vanaf 10 ingeschreven kinderen. Inschrijven kan door te bellen of mailen  naar de dienst buitenschoolse groepsopvang. 1 week voor de schoolvrije dag worden de  inschrijvingen afgesloten en bekijken we of er voldoende inschrijvingen zijn of niet. Schrijf dus tijdig  in!  Ook hiervoor dient u een account te hebben.     schoolvakanties  Voor  opvang  tijdens  schoolvakanties  dient  u  apart  een  aanvraag  in  te  dienen  via  vakantie  op  maat,  https://sint-niklaas.kwandoo.com/​ en dit op vaste inschrijvingsmomenten:   ● eerste dinsdag na de zomervakantie inschrijven voor herfst- en kerstvakantie  ● eerste dinsdag na de kerstvakantie inschrijven voor krokus- en paasvakantie  ● eerste dinsdag na de paasvakantie inschrijven voor de zomervakantie  U  heeft  telkens  5  dagen  de  tijd  om  uw  aanvraag  door  te  geven  via  de  website  en  we  geven  bij  deze  inschrijvingen  voorrang  aan de jongste kinderen en hun broers/zussen. Voor aanvragen na deze eerste  5 dagen vervalt de voorrangsregel.   Opgelet:  u  kan  enkel  een  aanvraag  voor  vakantieopvang  indienen  wanneer  uw  account  volledig  aangemaakt  en  in  orde  is  (zie info hierboven over account). Na verwerking van de vakantie-aanvragen  zal  u  via  e-mail  bericht krijgen over de toewijzing van de plaatsen en wordt u gevraagd een voorschot  te betalen binnen de aangeduide termijn om deze plaatsen definitief toegewezen te krijgen.     inlichtingen en contact  dienst Buitenschoolse kinderopvang   welzijnshuis  Abingdonstraat 99   9100 St-Niklaas  openingsuren - van 8u30 tot 12u30, elke dinsdagavond van 17u tot 19u30  telefoon kantoor - 03 778 36 30 (Els Verley)    telefoon lokaal Nieuwkerken - 03 778 25 26 (enkel tijdens openingsuren)     Gelieve de begeleiding te verwittigen op dit nummer wanneer u door onvoorziene omstandigheden  uw kind niet tijdig kan afhalen of iemand anders uw kind zal afhalen.  Overdag bel je naar de verantwoordelijken op het welzijnshuis. De coördinator voor de Droomballon  is Els Verley. In noodgevallen kan u terecht op het nummer 0496 58 31 49.     speelplaats L1234 – lokaal opvang  In het kader van de veiligheid van de kinderen is het belangrijk dat de begeleiding van de  buitenschoolse opvang op ieder moment een goed overzicht heeft over alle kinderen die onder hun  verantwoordelijkheid vallen. Daarom is speelplaats L1234 na schooltijd, vanaf 16u, opgedeeld in een  “babbelzone” en een “speelzone”. Deze zullen van elkaar worden gescheiden. 

10


De speelzone is het deel van de speelplaats dat vertrekt van het opvanglokaal tot aan de polyvalente zaal en omvat dus het grootste deel van de speelplaats + het speeltuig.  De babbelzone bevindt zich aan de zijkant van de speelplaats, onder het nieuwste afdak.     Ouders  die  om  16u  nog  aanwezig  zijn  worden  verzocht  zich  op  dat  moment  naar  de  babbelzone  te  begeven, samen met hun kinderen die niet worden ingeschreven in de opvang. Alle kinderen die vanaf  16u  in  de  speelzone  aanwezig  zijn  worden  ingeschreven  in  de  buitenschoolse  kinderopvang.  Wij  verzoeken  u  vriendelijk  hier  aandacht  en  begrip  voor  te  hebben. Dit is de enige manier waarop wij de  veiligheid van de kinderen onder ons toezicht kunnen garanderen.     Ouders die hun kinderen na schooltijd graag nog even laten spelen verwijzen we door naar het  speeltuintje aan het grasplein naast sporthal ‘de Mispelaer’.     Mogen  wij  u  vriendelijk  verzoeken  hier  ook  rekening  mee  te  houden  bij  oudercontacten,  het  afhalen  van  rapporten,  carnaval,  kerstmarkt,  …  Kinderen  die  onder  ons  toezicht  achtergelaten  worden  in  de  speelzone  worden  altijd  ingeschreven  in  de  buitenschoolse  opvang.  Kinderen  kunnen  enkel  in  de  babbelzone  blijven  onder  toezicht  van een betrokken ouder. Indien u als ouder niet aanwezig bent zal  uw  kind  in  de  speelzone  worden  opgevangen  door  de  begeleiding  van  de  buitenschoolse  opvang.  Deze regeling is in samenspraak met de schooldirectie genomen en blijft behouden.     Let op : op woensdagnamiddag zal de poort aan de Gyselstraat vanaf 13u15 gesloten blijven. Langs  het ijzeren hek aan de sporthal kan u uw kind afhalen in de opvang. 

3.3.4. binnenschoolse kinderopvang Multimove (lagere school)       Om  de  buitenschoolse  en  overbezette  kinderopvang  te  ontlasten,  zullen  de  kinderen  van  de  lagere  school  (die  gebruik  maken  van  de  opvang)  worden  opgevangen  tot  17u  door  leerkrachten  en/of  medewerkers  van  de  school.  Zij  worden  opgevangen  in  de  sporthal  en/of  speelplaats  L56.  Vanaf  17u  gaan alle kinderen naar de binnenschoolse opvang De Sprinkhaan op speelplaats L1234. 

3.4. leerlingenvervoer   De  school  voorziet  niet  in  leerlingenvervoer.  Op  300m  van  de  school  bevindt  zich  een  bushalte  voor  wie  van  het  openbaar  vervoer  gebruik  wenst  te  maken.  Neem  daarvoor  lijn  4  of  lijn  31  vanuit  Sint-Niklaas centrum naar Nieuwkerken, bushalte ten Bos. 

3.5. schoolverzekering 3.5.1. leerlingen  De school is enkel voor lichamelijke letsels verzekerd. Kledij, fietsen, e.a. materiële schade wordt niet  vergoed, met uitzondering van brillen die schade opliepen terwijl die gedragen werden.    Op onze school is Candi D’hulster, secretariaatsmedewerkster, verantwoordelijk voor het opvolgen van  ongevalaangifte en verzekering.      Wat dient u te doen indien uw kind een ongeval op, of op weg naar, school overkwam ?  1. Je ontvangt of vraagt een ‘aangifteformulier schoolverzekering’.  2. De behandelende arts vult dit formulier in.  3. Je vult het formulier verder aan.  4. Daarna bezorg je het ingevuld formulier aan de school.  5. De school stuurt dit op naar de verzekeringsmaatschappij. 

11​/40 


6. Je ontvangt van de verzekeringsmaatschappij een dossiernummer, en de procedure tot terugbetaling wordt opgestart. 

3.5.2. vrijwilligers Tal  van  (groot)ouders  of  kennissen  komen  de  school  of  de  leerkracht  van  hun  kind  een  handje  toesteken  tijdens  tal  van  activiteiten,  lessen  of  uitstappen.  Door  hun  bereidwilligheid  is  het  makkelijker  om  in  kleine  groepen  te  werken  en  is  het  veiliger  om  op  uitstap  te  gaan.  De  school  probeert op die manier ook de inbreng van, en de samenwerking met ouders te optimaliseren.   Wanneer  je  als  ouder  (grootouder,…)  hulp  komt  bieden  word  je  beschouwd  als  ‘vrijwilliger’  en  heb je  in  dit  statuut  rechten  (onder  meer  op  correcte  informatie),  maar  ook  enkele  plichten.  We  zetten  het  even op een rijtje (toelichtingen worden graag verstrekt door de directeur of de leerkracht):    verzekeringen vrijwilligers  Het school-/stadsbestuur is verzekerd voor:   ● de burgerlijke aansprakelijkheid (met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid) van  de organisatie en de vrijwilliger  ● de lichamelijke schade die door vrijwilligers wordt geleden bij ongevallen tijdens de  uitvoering van het vrijwilligerswerk     vergoedingen  De organisatie voorziet geen enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten.    aansprakelijkheid  De  organisatie  (en  dus  niet  de  vrijwilliger  zélf)  is  aansprakelijk  voor  de  schade  die  de vrijwilliger aan  derden  veroorzaakt  bij  het  verrichten  van  vrijwilligerswerk.  In  geval  de  vrijwilliger  bij  het  verrichten  van  het  vrijwilligerswerk  de  organisatie  of  derden  schade  berokkent,  is  hij  enkel  aansprakelijk  voor  zijn  bedrog  en  zijn  zware  schuld.  Voor  lichte  schuld  is  hij  enkel  aansprakelijk  als  die  bij  hem  eerder  gewoonlijk dan toevallig voorkomt.    discretieplicht  De vrijwilligers zijn gehouden tot discretie rond persoonsgebonden informatie die ze vanuit hun  activiteit als vrijwilliger vernemen of ervaren.    wederzijdse rechten en plichten   De  vrijwilliger  heeft  recht  op  informatie  over  zijn  activiteiten,  afbakening  van  zijn  werkveld  en  werktijden,  een  contactpunt  bij  conflictsituaties,  over  de  noodzakelijke  uitrusting,  over  aangepaste  vorming  en  bijscholing.  De  organisatie  heeft  recht  op  een  correcte  deontologische  houding  van  de  vrijwilliger  m.b.t.  het  naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het  activiteitsveld. De organisatie heeft het recht bepaalde vrijwilligers te weigeren.    occasioneel vervoer door ouders   De  ouders  die  instaan  voor  het  occasioneel en onbezoldigd vervoer van leerlingen voor activiteiten in  schoolverband  zijn  verzekerd.  De  desbetreffende  ouders  worden,  op  de  bewuste  dagen  dat  zij  dit  vervoer  verrichten,  verzekerd  als  vrijwilliger.  Dit  houdt  in  dat  hun  persoonlijke  burgerlijke  aansprakelijkheid  verzekerd  wordt,  en  ook  dat  deze  vrijwilligers  verzekerd  worden  tegen  de  schadelijke  gevolgen  van  een  ongeval  waarvan  de  vrijwilligers  op  die  dag,  en  in  het  kader  van  begeleiding en het vervoer van de leerlingen het slachtoffer zouden zijn.  Hiervoor  dient  vooraf  een  attest  te  worden  ondertekend  waarop  de  datum,  het  aantal  km  en  een  verklaring  op  eer  dat  de  betreffende  vrijwilliger  effectief  een  geldige  autoverzekering  heeft,  werd  opgenomen. Dit attest dient de leerkracht vooraf aan de directeur te bezorgen.  De materiële schade aan het eigen voertuig tijdens het vervoer van de kinderen werd als clausule mee  opgenomen,  zowel  tijdens  het  wegbrengen  als  bij  het  ophalen.  Dit  betekent  dat  indien  zij  betrokken 

12


worden bij  een  ongeval  waarvoor  zij  zelf  aansprakelijk  zijn,  de  stoffelijke  schade  aan  hun  voertuig  door de verzekeraar van de stad zal vergoed worden. 

3.6. uiterlijk voorkomen De  school  respecteert  de  wettelijke  richtlijnen  rond  veiligheid,  preventie en welzijn die opgelegd zijn  door  de  overheid.  In  specifieke  gevallen  bepaalt  de  directeur,  aan  de  hand  van  een  risicoanalyse,  welke  veiligheidsmaatregelen  getroffen  moeten  worden  in  het  kader  van  veiligheid,  preventie  en  welzijn van leerlingen, personeel en bezoekers van de school.     Bepaalde  zaken  die  de  veiligheid in het gedrang kunnen brengen zijn verboden, zoals lange oorbellen  en  juwelen  bij  lichamelijke  opvoeding,  hoofddeksels  bij  lichamelijke  opvoeding,  broekkettingen,  piercings,  teenslippers,…  Deze  lijst  is  niet  limitatief. De directeur bepaalt wat als onveilig kan worden  beschouwd.  

3.7. zwemmen De eindterm rond zwemmen bevat het volgende:   ● kunnen ongeremd en spelend bewegen in het water  ● voelen zich veilig in het water en kunnen zwemmen    We  gaan  zwemmen  in  Sinbad,  het  stedelijk  zwembad  van  Sint-Niklaas.  Wij  opteren  voor intensievere  zwemperioden  in  1​ste​,  2​de  en  3​de  leerjaar.  Leerlingen  van  het zesde leerjaar gaan gratis zwemmen. De  kinderen  leren  zwemmen  in  niveaugroepen  o.l.v.  de  leerkrachten.  De  leerkracht  LO  behoudt  de  coördinerende taak. 

3.7.1. frequentie We gaan elke maandag, tussen 10u30 en 12u00, met een groep zwemmen volgens de zwemkalender. 

3.7.2. verplichte zwemkledij De  zwemkledij  wordt  geacht  conform  te  zijn  met  de  veiligheidsvoorschriften  van  het  zwembad  en  wordt als volgt toegelaten:  ● een aansluitende zwemslip of –broek, tot boven de knie, zonder broekzakken  ● een  aansluitend  badpak,  tot  boven de knie, zonder broekzakken, niet voorbij de ellebogen, het  aangezicht moet vrij zijn  ● lange haren moeten samengebonden zijn  ● een door de school voorziene badmuts is verplicht 

3.7.3. niveaugroepen zwemmen – kleur badmutsen wit   geel  groen  rood  gestreept  donkerblauw   zwart 

watergewenning watergewenning  leren zwemmen 25 m 50 m en 100 m  200 m 400 m en 800 m

nastreven eindterm zwemmen eindterm zwemmen is bereikt  niet-verplichte uitbreiding  niet-verplichte uitbreiding  niet-verplichte uitbreiding 

3.8. verloren voorwerpen De  school  is  niet  aansprakelijk  voor  diefstal  of  het  verlies  van  persoonlijk  materiaal  van  de  kinderen 

13​/40 


(kledij, fiets,  juwelen,  gsm,  …).  Kledij,  brooddozen e.d. kan je terugvinden op het verzamelpunt van de  speelplaats  kleuters  en  aan  de  inkomdeur  van  de  opvang.  Binnengebrachte  brillen,  sleutels  e.d.  worden bewaard op het secretariaat van de school.  

3.9. verkeer en veiligheid 3.9.1. brengen en afhalen   Voetgangers  komen  langs  de  toegangspoort  in  de  Gyselstraat  of  het  hek  aan  de  sporthal.  De  kleuterafdeling  heeft  zijn  eigen  poortje.  Fietsers  zijn  verplicht  hun  fiets in de fietsberging te plaatsen  of  aan  het  hek  van  de  kleuterschool.  De  fietsenberging  bevindt  zich  onder  de tribune van L4-5-6. We  zijn niet verantwoordelijk voor beschadiging of diefstal.    Wij  dringen  erop  aan  om  de  kus  en  rij-zone  ​in  de  Gyselstraat  ​te  gebruiken.  Dit  mag  voor de kinderen  van  de  lagere  school  geen  probleem  zijn.  U  heeft  dan  geen  parkeerplaats  nodig  en  u  komt  dan  ook  niet terecht in de drukte aan de sporthal. 

3.9.2. de toegangspoorten (zie plattegrond vooraan) Dit zijn de toegangspoorten die sluiten om 08u30:  ● groen hek kleuterschool (zijde sporthal)  ● hek lagere school L1234 (zijde sporthal)  ● poort lagere school L1234 (zijde Gyselstraat – opvanglokaal)  ● schuifhek lagere school L56 (zijde Gyselstraat)  ● fietsenberging 

3.9.3. naar huis gaan Op  het  einde  van  de  schooldag  zijn  er  een  aantal  mogelijkheden  waarbij  je  kind  de  school  kan  verlaten:  ● je kind wordt opgehaald door de (groot)ouders aan een van deze toegangspoorten  ● je kind gaat via de dorpsrij naar huis, vanwaar zij zijn weg al dan niet zelfstandig verder zet  ● je  kind  heeft  een  pasje  van  de  directeur en verlaat zelfstandig de school (te verkrijgen via een  apart formulier bij de klasleerkracht). Wie geen pasje heeft, moet worden opgehaald.  ● je kind gaat eerst naar de opvang en wordt later opgehaald 

3.9.4. verzamelplaatsen en rijen ● ● ● ●

Kinderen die worden opgehaald verzamelen op L1234. Kinderen die met de dorpsrij vertrekken, verzamelen op L56.  Kinderen die met de bus naar huis gaan, vertrekken samen met de dorpsrij.  Kinderen die met de fiets komen, verzamelen op speelplaats L56 aan het fietshek, en mogen  vertrekken na signaal van de begeleidende leerkrachten. 

3.9.5. parkeren De  parking  van  de  sporthal  is  openbaar  domein,  en  geen  schooldomein.  Ouders  maken  onmiddellijk  terug  plaats  voor  andere  ouders  op  de  parking.  Breng  je  kind  eerder  dan  08u20  naar  school,  parkeer  op het dorsplein, maar vermijd de drukte op sporthalparking.  Op  regelmatige  tijdstippen  zullen  we sensibiliseringsacties uitvoeren, al dan niet samen met kinderen  van  de  leerlingenraad  of  de  ouderraad.  Na  verloop  van  tijd  komt  de  politie  ons  assisteren  en  de  hardnekkige verkeersovertreders zullen beboet worden. 

14


3.9.6. de schoolstraat Het  stadsbestuur  en  de  Droomballon  met  de  vele  leerlingen  willen  een  veilige  schoolomgeving.  Daarom  heeft  het  stadsbestuur,  op  advies  van  onze  eigen  kinderen,  de  schoolstraat  in  het  leven  geroepen.   Bij  schoolbegin  en  -einde  willen  heel wat ouders maar al te graag tot vlakbij de school kunnen rijden.  Dit  zorgt  voor onveilige verkeerssituaties. Bovendien wordt door de aanwezigheid van de vele wagens  de  leefbaarheid  van  de  buurt  aangetast.  Sommige  straten  kunnen  die  grote  hoeveelheid  aan  verkeer  gewoon  niet  slikken.  Daarom  is een deel van de Gyselstraat (deel N451 van aan de verkeerslichten tot  aan de rotonde aan de sporthal) ingericht als schoolstraat.    Dit  houdt  in  dat  het  gemotoriseerd  verkeer bij schoolbegin en –einde niet toegelaten is. Kinderen die  met de fiets of te voet komen, hebben hierdoor heel wat ruimte om veilig de school te bereiken.       

15​/40 


tijdstippen ma – di – do en vr  8u10 – 8u30 en 15u50 – 16u20  wo 12u – 12u30    alternatieve parkeermogelijkheden 

kus- en rijzones

16


alternatieve toegangsweg voor fietsers en voetgangers

3.9.7. strapdag, stappen en trappen Laat  je  auto  thuis  staan  en  kom  per  fiets  of  te  voet  naar  school.  Tenminste  eenmaal  per  jaar  organiseren we een autoluwe dag. Op dat moment wordt de parking volledig afgesloten. 

3.10. verjaardagen Verjaardagen worden gevierd op school. Wenst u een geschenkje mee te geven, geef dan de voorkeur  aan een gezonde hap, een taart of stukje cake.   

3.11. leefregels voor leerlingen 3.11.1. pestgedrag  Op school hebben we een pestactieplan, dat in een mum van tijd in werking kan treden.   Wij hanteren deze aanpak op school:    Pesten voorkomen  We leren de kinderen het verschil tussen ruzie, plagen en pesten. Ook de ouders moeten zich hiervan  bewust zijn. Kinderen leren, ontdekken, zoeken waar hun grenzen liggen, en overschrijden al lerende  grenzen. We bespreken het gedrag en de gevolgen ervan.    Binnen de school zullen we voornamelijk preventief tewerk gaan, en indien nodig snel optreden. Een  algemene sfeer van openheid, gemoedelijkheid en verdraagzaamheid creëren met respect voor  verschillen en talenten is de hoofddoelstelling. Dat doen we door tal van schoolse activiteiten  waaraan iedereen meewerkt, georganiseerd door de diverse werkgroepen en onder impuls van alle  leerkrachten op klasniveau. 

17​/40 


Klasgroepen worden zodanig samengesteld dat we alle kinderen jaarlijks een nieuwe kans geven, en de positieve leidersfiguren in de klasgroepen een voor hen onbewuste cruciale rol toebedeeld krijgen.  Zij bepalen in aanzienlijke mate de klassfeer die heerst mee, en kunnen zo meehelpen de eventueel  negatieve spiraal te doorbreken. De school beschikt over heel wat materiaal om preventief en  remediërend te kunnen anticiperen.    Zie ook ‘Samenstellen van de klasgroepen’    Wat doen we als er toch pestgedrag is?  Kinderen moeten in hun ontwikkeling een bepaald ontwikkelingsniveau hebben bereikt, om te kunnen  pesten.  Pesten  is  namelijk  een  systematisch,  doelbewuste  manier  om  iemand  te  kwetsen.  Kleuters  kunnen niet pesten.    Per geval zal worden bekeken hoe wordt ingegrepen. Feit is wel dat we onmiddellijk reageren volgens  stappen  waaraan  de  klastitularis,  de  zorgleerkracht,  de  directeur  en  indien  nodig  de  pedagogische  begeleidingsdienst en het ondersteuningsnetwerk meewerken.  Als  pesten  eerder  thuis  of  in  de  privésfeer  gebeurt,  bv.  bij  cyberpesten  via  mail  of  sms,  zullen  we  eveneens onze medeverantwoordelijkheid opnemen en de ouders verwittigen.    Indien  nodig  kan  de  orde-  en  tuchtprocedure  zoals  beschreven  in  het  schoolreglement  basis  worden  opgestart. 

3.11.2. houding t.o.v. elkaar en de leerkrachten We trachten via onze schoolvisie volgende vijf waarden na te leven:  ● zorg dragen voor elkaar  ● samen verantwoordelijkheid opnemen  ● doelgericht handelen  ● positief ingesteld zijn  ● waarderend en constructief communiceren 

3.11.3. gezonde voeding en hygiëne We vinden de gezondheid van onze kinderen belangrijk. Daarom:  ● is snoep niet toegelaten op school  ● zijn frisdranken niet toegelaten  ● bieden we gratis gefilterd leidingwater aan   ● vragen we om tenminste elke woensdag vers fruit (of groente) met uw kind mee te geven  Bij feesten maken we hierop een uitzondering.  

3.11.4. sport en beweging Elke  klas  krijgt  twee  lestijden  lichamelijke  opvoeding  per  week.  Deze  lessen  worden  gegeven  in  een  blok, om tijdverlies te beperken. Ze gaan door in de sporthal, palend aan de school.    Op  regelmatige  tijdstippen  organiseren  we  buitenschoolse  sportactiviteiten.  We  zorgen  voor  een  waaier  aan  diverse  activiteiten.  Al  deze  activiteiten  worden  begeleid  door  leerkrachten,  soms  samen  met de ouders en/of sportbegeleiders.  

3.11.5. zorg voor milieu   De  school  tracht  zoveel  mogelijk  een  milieuvriendelijk  beleid  te  voeren  door  er  in  de  eerste  plaats  voor  te  zorgen  dat  afval  voorkomen  wordt.  Daarnaast  trachten  we  te  sorteren,  zodat  hergebruik  mogelijk wordt. Alle onderhoudsproducten worden o.a. gekozen op hun milieuvriendelijkheid. 

18


Onze werkgroep  ‘de  milieuvriendelijke  school’  engageert  zich  om  op  schoolniveau  te  werken  rond  milieu  en  verkeersopvoeding.  De  autoluwe woensdag en de strapdag zijn hiervan voorbeelden, samen  met  zwerfvuilacties  rondom  de  school,  ‘Tuur  natuur’  binnen de school, uitdelen van spaarpunten voor  wie te voet of met de fiets komt, voor wie een fietshelm en/of fluohesje draagt, enz…    We  moedigen  de  ouders  aan  om  de  boterhammetjes  voor  's  middags  mee  te geven in een brooddoos  en  niet  in  een  folie  (bv.  aluminium  of  plastic)  die  na  gebruik  in de vuilnisbak terechtkomt. We vragen  om de brooddozen duidelijk te tekenen (zie ook ‘verloren voorwerpen’)  Wat drank betreft : graag water in een navulbare fles a.u.b.    Brikjes  zijn  niet  toegelaten  op  school.  Opvulbare  drankbussen  en  waterflesjes  gaan  op  het  einde van  de  schooldag  terug  mee naar huis. Hetzelfde geldt voor papiertjes rond droge koeken. Deze papiertjes  gaan via het koekendoosjes van het kind terug mee naar huis. 

3.11.6. taalgebruik We verwachten een beleefde omgangsvorm van elkaar. 

3.11.7. zorg voor materiaal Schoolmateriaal en materiaal van anderen wordt met zorg behandeld. Bij beschadiging aan  schoolmateriaal kan een vergoeding gevraagd worden.    De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal en beschadiging, berokkend aan  persoonlijk materiaal. Beschadigde kleding en persoonlijk materiaal worden niet vergoed. 

3.11.8. spelen op de speelplaats klas- en speelplaatsregels  De  school  beschikt  over  klas-  en  speelplaats  regels  die  duidelijk  zichtbaar  uithangen  en  met  de  leerlingen werden besproken.    ruilen, kopen en verkopen  Ruilbare  en  verkoopbare  speelgoedrages  zijn  niet  toegelaten.  Elke  vorm  van  ruilen,  kopen  en  verkopen is verboden.    speelgoed meebrengen  Voet-,  basket-  en  andere  ballen  mogen  niet  op  school  worden  binnengebracht.  Speelgoed  dat  als  gevaarlijk  of  onverantwoord  wordt  beschouwd,  is niet toegelaten. Privé speelgoed moet eerst worden  goedgekeurd  alvorens  het  kan worden toegelaten. Kleuters brengen enkel speelgoed mee na afspraak  met  de  leerkracht.  Gezelschaps-  en  kaartspelen  zijn  wel  toegelaten  en  mogen  op  eigen  verantwoordelijkheid worden meegebracht.     dure apparaten  Mobiele  telefoons,  tablets  en  fototoestellen  mogen  meegebracht  worden,  doch  volledig  op  eigen  risico.  Bij  het  betreden  van  het  schooldomein  dient  het  toestel  uitgeschakeld  te  zijn.  Het  gebruik  ervan  tijdens  de  pauze  is  niet  toegestaan.  Voor  de  sneeuwklasperiode  kunnen  aparte  regels  gelden.  Zie ook schoolreglement, hoofdstuk 13 (smartphone, social media, ed) 

3.11.9. veiligheid op school speelgoed  Zie rubriek 2.12.7. ‘Speelgoed meebrengen’.    

19​/40 


dieren op school Huisdieren,  met  uitzondering  van  blindengeleidehonden,  worden  om  hygiënische  en  om  veiligheidsredenen  niet  toegelaten  op de school. Ze worden ook niet onbewaakt achtergelaten aan de  schoolpoort.  Enkel  mits  toestemming  en  medeweten  van  de  school,  en  onder  begeleiding  van  een  ouder, kunnen huisdieren bij een spreekbeurt bv. worden toegelaten.     kledij  Bepaalde  zaken  die  de  veiligheid in het gedrang kunnen brengen zijn verboden, zoals lange oorbellen  en  juwelen  bij  lichamelijke  opvoeding,  hoofddeksels  bij  lichamelijke  opvoeding,  broekkettingen,  piercings,  teenslippers,…  Deze  lijst  is  niet  limitatief. De directeur bepaalt wat als onveilig kan worden  beschouwd.     toegankelijkheid  Bij  aanvang  van  de  activiteiten  of  lessen  worden  de  poorten  van  het  schoolgebouw gesloten. Ouders  kunnen  niet  zomaar  tijdens  de  lessen  naar  de klas gaan. Ze dienen daartoe een afspraak te maken via  de  directeur  of  het  secretariaat.  Ook  het  afgeven  van  allerlei  materiaal  gebeurt  via  het  secretariaat.  Kinderen  kunnen  niet  vooraf  uit  de  rij  of  klas  worden  gehaald.  De  ouders  wachten  tot  de  kinderen  naar buiten komen. 

3.12. straffen en belonen Naast  een  reeks  concrete  schoolafspraken voor ouders en leerlingen, vermeld in het schoolreglement,  bepaalde  het  team  nog  een  reeks  specifieke  speelplaatsafspraken.  Deze  worden  met  de  leerlingen  besproken  in  de  klas  en  zoveel  mogelijk  visueel  voorgesteld  aan  de  hand  van  kindvriendelijke  pictogrammen  in  de  kleuterafdeling  en  aan  de  hand  van  affichering  /visualisering  in  de  lagere  afdeling.     Beloningen,  complimenten,  terechtwijzingen,  straffen,…hebben  tot  doel  het  geheel  aan  regels  en  afspraken  te  helpen  naleven,  structuur  en  duidelijkheid  te  bieden,  kinderen  te  helpen  in  hun  leerproces als mens-zijn.   

3.13. evacuatie van de school Regelmatig  houdt  de  school  evacuatieoefeningen  i.s.m.  de  dienst  Preventie  en  Bescherming  op  het  Werk  van  de  stad  Sint-Niklaas.  De verzamelplaats bij evacuatie bevindt zich aan de achterzijde van de  sporthal. De school beschikt over een intern noodplan. 

3.14. huiswerk Zie schoolreglement.     KLEUTERS  Geen huiswerk    Lager  L1  Duur van de studie (30’), uitgezonderd lezen, versje    L2  Duur van de studie (30’), uitgezonderd lezen, versje, dictee,…    L3 

20


Duur van de studie (30’), uitgezonderd lezen, versje, dictee, …   L4  Duur van de studie (30’) + 15’  Weekcontract om te leren plannen over meerdere dagen, ook qua vrije tijd    L5  Duur van de studie (30’) + 30’  Weekcontract om te leren plannen over meerdere dagen, ook qua vrije tijd.  Nadruk ligt meer op toegenomen hoeveelheid ‘lessen leren’.    L6  Duur van de studie (30’) + 30’  Weekcontract om te leren plannen over meerdere dagen, ook qua vrije tijd.  Nadruk ligt meer op toegenomen hoeveelheid ‘lessen leren’.    Ondervindt uw kind problemen met zijn/haar huiswerk, contacteer dan onmiddellijk de leerkracht,  zodat we samen tot een oplossing kunnen komen. 

3.15. rapport   Zie schoolreglement.     rapport 1 (voor de herfstvakantie)  ● gewoon rapport  +  rapport muzische vorming + rapport levensbeschouwing                            rapport 2 (voor de kerstvakantie)  ● gewoon rapport  +  socio-emotioneel rapport    rapport 3 (tussen Kerst en Pasen)  ● gewoon rapport  +  rapport muzische vorming + rapport levensbeschouwing    rapport 4 (eind mei)  ● gewoon rapport  +  socio-emotioneel rapport    eindrapport (einde schooljaar)    ● gewoon rapport met eindproeven + rapport muzische vorming + rapport levensbeschouwing  ● eindrapport met totaaloverzicht (%) 

3.16. oudercontacten Periodes voor de oudercontacten kleuterschool:  ● Voor de herfstvakantie: op aanvraag van de ouder of de leerkracht   ● Eind januari: voor alle ouders  ● Einde schooljaar: voor alle ouders    Periodes voor de oudercontacten lagere school:  ● Voor de herfstvakantie: voor alle ouders  ● Eind januari: op aanvraag van de ouder of de leerkracht  (L6 in april met CLB)    Einde schooljaar: voor alle ouders 

21​/40 


4. inschrijving en schoolverandering 4.1. inschrijvingen  4.1.1. toelatingsvoorwaarden   zie schoolreglement 

4.1.2. capaciteit Het schoolbestuur heeft via een capaciteitsbepaling het maximum aantal leerlingen vastgelegd. Deze  capaciteit wordt voor de start van de inschrijvingsperiode via de website openbaar gemaakt. 

4.1.3. centraal aanmeldingsregister Het LOP (lokaal overlegplatform) legt jaarlijks vast welke leeftijdsgroepen zich vooraf via een aparte  website dienen aan te melden. Meer info via de LOP-brochure en website van de school.  

4.1.4. inschrijvingsperiode De concrete inschrijvingsperiodes worden jaarlijks kenbaar gemaakt via de brochure van het Lokaal  Overlegplatform en via de website van de school.  

4.1.5. meebrengen

De inschrijving  gebeurt  aan  de  hand  van  een  officieel  document  (kids-ID,  SIS+-kaart  en  de  bevestigingsbrief  van  het  LOP  -  zie  rubriek  3.1.3).  Breng  twee  strookjes  van  de  mutualiteit  mee.  Leerlingen  die  van  school  veranderen  dienen  het  rapport  met  het  advies  einde  schooljaar  en  eventuele  attesten  of  verslagen  mee  te  brengen.  De  klastoewijzing  wordt  pas  definitief  gemaakt  na  overhandiging van deze documenten.   

4.2. schoolverandering BaO/1997/12 - Schoolveranderen in het basisonderwijs ● ●

● ●

De verantwoordelijkheid  voor  het  veranderen  van  school in de loop van een schooljaar ligt bij  de ouders.  Bij  verandering  van  school  door  een  leerling  worden  tussen  de  betrokken  scholen  leerlingengegevens overgedragen onder de volgende gezamenlijke voorwaarden:  ○ de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan  ○ de  overdracht  gebeurt  enkel  in  het  belang  van  de  persoon  op  wie  de  onderwijsloopbaan betrekking heeft  ○ tenzij  de  regelgeving  de  overdracht  verplicht  stelt,  gebeurt  de  overdracht  niet  indien  de  ouders er zich expliciet tegen verzetten, na, op hun verzoek, de gegevens te hebben  ingezien  Een  kopie  van  een  verslag  of  een  gemotiveerd  verslag  van  een  CLB  moet  verplicht  overgedragen  worden  van  de  oude  school  naar  de  nieuwe  school.  Ouders  kunnen  zich  tegen  deze overdrachten niet verzetten.  Gegevens  die  betrekking  hebben  op  schending  van  leefregels  door  de  leerling  mogen  nooit  aan de nieuwe school doorgegeven worden.  Bij  schoolverandering  deelt  de  school  het  aantal  halve  dagen  ongewettigde  afwezigheid  van  het lopende schooljaar mee aan de nieuwe school. 

22


Schoolverandering van  het  gewoon  naar  het  buitengewoon  basisonderwijs  kan  onmiddellijk  zodra de ouders over een verslag beschikken. 

5. ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden 5.1. gedeelde verantwoordelijkheid  In  principe  zijn  de  beide  ouders  van  een  minderjarige  gezamenlijk  verantwoordelijk  voor  de  opvoeding  van  hun  kind  (co-ouders).  Zij  hoeven  daarvoor  niet  gehuwd  te  zijn  of  samen  te  wonen. Zij  nemen eensgezind de beslissingen over het onderwijs van hun kind. 

5.2. concrete afspraken De school respecteert de rechten van beide ouders bij alle beslissingen in verband met de opvoeding  van de leerlingen zoals:  ● bij de inschrijving van de leerlingen  ● bij de keuze van een levensbeschouwelijk vak of de vrijstelling daarvan  ● bij orde- en tuchtmaatregelen  ● bij keuzes i.v.m. de schoolloopbaan van het kind (bv. zittenblijven of niet);  ● bij de schoolverrichtingen in het algemeen (bv. bij informatie via nieuwsbrief, bij uitnodiging  oudercontacten, bij bezorgen van rapporten, …)  De school gaat ervan uit dat zij door de ouders geïnformeerd wordt indien er rekening moet gehouden  worden met een specifieke regeling.  

5.3. vonnissen Vaak  is  er  onduidelijkheid  i.v.m.  gerechtelijke  vonnissen  en  omgangsregelingen  met  (gescheiden)  ouders.  We  hebben  contact  opgenomen  met  de  maatschappelijke  cel  van  de  politie  van Sint-Niklaas.  Zij hebben op hun beurt de jeugdmagistraat geraadpleegd.     Hun advies luidt:     Als we in het bezit zijn van een vonnis:  ● moeten we als school erop toezien dat dit vonnis gerespecteerd wordt  ● indien  er  inbreuken  zijn  moeten  we  de  ouder  contacteren  die  op  dat  moment  omgangsrecht  heeft  ● kan  deze  ouder  kan  op  zijn/haar  beurt  de  politie  contacteren  en  klacht  indienen.  Dit  is  geen  taak van de school  ● moeten  we  de  ouder  die  de  inbreuk  pleegt  erop  wijzen  dat  zijn  of haar actie ingaat tegen het  vonnis, en dat we de andere ouder moeten contacteren  ● mogen we ​onder geen beding kinderen (fysiek) tegenhouden​ om mee te gaan met een ouder  ● is  de  datum  die  op  het  geschreven  vonnis  staat  (‘datum van uitspraak’), de startdatum van het  vonnis.     Indien  er  fysieke  agressie  plaatsvindt  op  of  naast  de  schoolomgeving  tussen  volwassenen  (eender  welke relatie), kunnen we wel de politie inschakelen. Dit staat los van het bovenstaande. 

23​/40 


6. keuze van de levensbeschouwelijke vakken Ouders kiezen bij de inschrijving van hun leerplichtig kind:  ● dat hun kind een cursus in één der erkende godsdiensten volgt  ● dat hun kind een cursus niet-confessionele zedenleer volgt    Als  ouders  op  basis  van  hun  religieuze  of  morele  overtuiging  bezwaren  hebben tegen het volgen van  één  van  de  aangeboden  cursussen  godsdienst  of  niet-confessionele  zedenleer,  dan kunnen ze vragen  om  een  vrijstelling  te  krijgen.  De  ouders  zorgen  zelf  voor  opdrachten.  Een  vrijstelling  betekent  nooit  dat een leerling minder tijd op school doorbrengt dan de normale aanwezigheid van alle leerlingen.    De klassenraad zal nagaan of de vrijgekomen lestijden zinvol aan de eigen levensbeschouwing zijn  besteed. Als dit niet zo is, dan kan de klassenraad de leerling en de betrokken personen hiervan  onmiddellijk op de hoogte brengen zodat een bijsturing mogelijk is.    De ouders zijn verplicht deze keuze te maken bij de eerste inschrijving in de school. Deze verklaring  wordt binnen de 8 kalenderdagen bezorgd aan de school, te rekenen vanaf de dag van inschrijving of  vanaf de eerste schooldag van september.    De ouders kunnen hun keuze wijzigen. Wie van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken vraagt in  de school een nieuw keuzeformulier aan en bezorgt het voor 30 juni van het lopende schooljaar aan  de directeur. De nieuwe keuze geldt vanaf de eerste schooldag van het schooljaar. De nieuwe keuze  geldt vanaf 1 september van het volgende schooljaar en kan niet meer gewijzigd worden in de eerste  schoolweek zoals vroeger gebruikelijk was. 

7. CLB 7.1. contactgegevens  Het schoolbestuur heeft beleidsplan/beleidscontract afgesloten met het   VCLB Waas en Dender  Ankerstraat 63  9100 Sint-Niklaas   03 780 66 04    03 780 66 30 (medisch team)  sint-niklaas.basis@vclbwaasdender.be  

7.2. opdracht Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen nu en in de toekomst. Het  CLB begeleidt leerlingen bij:  ● het leren en studeren  ● de onderwijsloopbaan  ● de preventieve gezondheidszorg  ● het psychisch en sociaal functioneren    Het CLB maakt zijn werking bekend aan de leerlingen en hun ouders. Het CLB werkt vraaggestuurd  vanuit de leerlingen, de ouders en de scholen, behalve voor de verplichte begeleiding. 

7.3. medische begeleiding De medische begeleiding bestaat uit algemene, gerichte consulten en profylactische maatregelen.  

24


7.4. profylactische maatregelen Het  CLB  houdt  toezicht  op  de  vaccinaties  van  de  leerlingen  en  biedt  vaccinaties  aan  die  in  het  vaccinatieschema  zijn  opgenomen.  Ouders  en  leerlingen  worden  hierover  geïnformeerd  en  geven  hiervoor  hun  toestemming.  De  huisarts  ,de  ouders  of  de directeur hebben de plicht om de CLB-arts te  verwittigen bij besmettelijke infectieziekten. Het CLB treft de nodige profylactische maatregelen.  De maatregelen zijn bindend voor leerlingen, ouders en personeel.    Ter info: de lijst van verplicht te melden infectieziekten zoals bepaald in het Ministerieel besluit tot  bepaling van de lijst van infecties die gemeld moeten worden   Artikel 1. Ter uitvoering van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 betreffende  initiatieven om uitbreiding van schadelijke effecten, die veroorzaakt zijn door biotische factoren, tegen te  gaan, moeten volgende infecties gemeld worden :  ● anthrax  ● botulisme  ● brucellose  ● salmonella typhi of salmonella paratyphi-infectie  ● cholera  ● chikungunya  ● dengue  ● difterie  ● enterohemorragische e. coli-infectie  ● gastro-enteritis, bij epidemische verheffing in een collectiviteit  ● gele koorts  ● gonorroe  ● haemophilus influenzae type B invasieve infecties  ● hepatitis A  ● hepatitis B (acuut)  ● humane infectie met aviaire (of een nieuw subtype) influenza  ● legionellose  ● malaria waarbij vermoed wordt dat de besmetting heeft plaatsgevonden op het Belgisch  grondgebied, inclusief (lucht)havens   ● meningokokken invasieve infecties  ● pertussis  ● pest  ● pokken  ● poliomyelitis  ● psittacose  ● Q-koorts  ● rabiës   ● SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome)  ● syfilis  ● tuberculose  ● tularemie  ● virale hemorragische koorts  ● vlektyfus (rickettsia prowazekii of rickettsia typhi-infectie)  ● voedselinfecties (vanaf twee gevallen)  ● West Nilevirusinfectie    

25​/40 


7.5. dossier leerling Van iedere leerling wordt een multidisciplinair dossier aangelegd bij het begeleidend CLB. Dit dossier  bevat alle voorhanden zijnde relevante persoonlijke gegevens van de leerling. 

7.6. luizen Soms  komen er bij kinderen op school hoofdluizen voor. Dat kan iedereen overkomen en is zeker geen  schande.  Ze  zijn  alleen  vervelend  (jeuk/krabben)  en  besmettelijk  voor  anderen.  Onze  school probeert  luizenbesmetting te beheersen en te voorkomen.     Uw hulp als ouder is heel belangrijk. Controleer het haar van uw kind regelmatig en dat het ganse  schooljaar door. De allerbeste methode hiervoor is de nat-kamtest (zie verder).     ● als u geen luizen/neten ontdekt hoeft u niets speciaals te doen.  ● als u wel luizen ontdekt vragen wij u het volgende te doen:  ○ kijk het haar na van alle gezinsleden  ○ start de behandeling nog dezelfde dag voor iedereen die luizen heeft  ○ verwittig de school zo snel mogelijk  ● hoe behandel je de haren van uw kind als het luizen heeft?  ○ ofwel de nat-kammethode:  pas de nat-kamtest 2x per week toe gedurende 2 weken  beste resultaat bij een toepassing op dag 1,5,9, en 13  ○ ofwel gebruik je een hoofdluismiddel: vraag uw apotheker om advies   

26


8. zorg op school 8.1. situering  Zorgcontinuüm:  opeenvolging  van  de  fasen  in  de  organisatie  van de onderwijsomgeving op het gebied van  brede basiszorg, verhoogde zorg en uitbreiding van zorg. (decreet basisonderwijs).    Het  zorgcontinuüm  is  een  werktekening  die  stappen  weergeeft  in  een  zorgzaam  onderwijsproces.  Vanaf  1  september 2015 is het zorgcontinuüm opgenomen in het  decreet basisonderwijs.   In  het  zorgcontinuüm  werken  leraren  -  binnen  de  zorgvisie  van  de  school  -  als  belangrijke  partner  samen  met interne en externe begeleiders, ouders en leerlingen  om  zorgzaam  onderwijs  aan  leerlingen  te  kunnen  aanbieden.  Leraren  staan  in  de  eerste  plaats  in  voor  het  verlenen  van  een  brede  basiszorg  die  preventief  werkt  en  het  verlenen  van  verhoogde  zorg  voor  die  leerlingen  die  daar  behoefte  aan  hebben. Het zorgcontinuüm en de  verschillende  fases  ervan  worden  achtereenvolgens  verder uitgewerkt. 

8.2. de verschillende fasen 8.2.1. brede basiszorg (fase 0)    De fase in het zorgcontinuüm waarbij de school vanuit een visie op zorg de ontwikkeling van alle  leerlingen stimuleert en problemen tracht te voorkomen door:   ● een krachtige leeromgeving te bieden,   ● de leerlingen systematisch op te volgen,   ● actief te werken aan het verminderen van risicofactoren,   ● het versterken van beschermende factoren     De brede basiszorg houdt in dat leraren kwaliteitsvol onderwijs geven via o.a.:   ● het creëren van een veilig pedagogisch klimaat  

27​/40 


● ● ●

het realiseren van een effectief klasmanagement   het verzorgen van duidelijke, begrijpelijke instructie   het systematisch en nauwgezet opvolgen van de voortgang van leerlingen  

8.2.2. verhoogde zorg (fase 1)   De  fase  in  het  zorgcontinuüm  waarbij  de school extra zorg voorziet onder de vorm van remediërende,  differentiërende,  compenserende  of  dispenserende  maatregelen  afgestemd  op  de  specifieke  onderwijsbehoeften van bepaalde leerlingen voorafgaand aan de fase van uitbreiding van zorg.    Wanneer  structurele  en  preventieve  acties  gericht  op  alle  leerlingen  (brede  basiszorg)  niet  volstaan,  kan  binnen  de  reguliere  werking  en  omkadering  van  de  school  extra  ondersteuning  aan  leerlingen  gegeven  worden.  Leraren  stemmen  hun  onderwijs  af  op  de  specifieke  behoeften van deze leerlingen.  Daarbij  gaan  ze  op  zoek  naar  redelijke  aanpassingen  in  de  klas.  Ze  worden  daarbij  collegiaal  ondersteund  door  het  zorgteam.  De  verhoogde  zorg  verloopt  voornamelijk  klasintern  zodat  het  contact  met  de  klasgroep  niet  verloren  gaat.  Het  doel  is  om  het  gemeenschappelijk  curriculum  te  realiseren met als finaliteit vervolgonderwijs, een getuigschrift of diploma. 

8.2.3. uitbreiding van de zorg (fase 2)   De  fase  in  het  zorgcontinuüm  waarbij  de  school  de  maatregelen  uit  de  fase  van  verhoogde  zorg  onverkort  verder  zet  en  het  CLB  een  proces  van  handelingsgerichte  diagnostiek  (HGD)  opstart.  Het  CLB  richt  zich  daarbij  op  een  uitgebreide  analyse  van  de  onderwijs-  en  opvoedingsbehoeften  van  de  leerling  en  op  de  ondersteuningsbehoeften  van  de  leraren  en  ouders  met  het  oog  op  het  formuleren  van  adviezen  voor  het  optimaliseren  van  het  proces  van  afstemming  van  het  onderwijs-  en  opvoedingsaanbod op de zorgvraag van de leerling. Het CLB bepaalt in samenspraak met de school en  de ouders welke bijkomende inzet van middelen, hulp of expertise, hetzij ten aanzien van de school of  de leerling, al dan niet in zijn context, wenselijk is alsook de omvang en de duur daarvan.    Wanneer  de  verhoogde  zorgwerking  onvoldoende  resultaat  oplevert,  kunnen  school,  leerling,  ouders  en CLB besluiten verder onderzoek te verrichten. Belangrijke aandachtspunten tijdens deze fase zijn:   ● de verhoogde zorg loopt verder voor de leerling  ● het  CLB  zet  een  leerlinggebonden  diagnostisch  traject  op  met  als  doel  het  formuleren  van  onderwijs-,  opvoedings-  en  ondersteuningsbehoeften  en  te  komen  tot  een  overzicht  van  aanbevolen  maatregelen.  In  overleg  met  alle  actoren  wordt  voor  elke  actor  bekeken  wat  wenselijk en haalbaar is  ● de zorg verloopt in samenwerking met zorgpartners binnen en buiten de klas    Het  CLB  bezorgt  de  school  een  verslag  van  het  HGD-traject,  een  gemotiveerd  verslag  of  een  verslag.  Op  basis  van  het  geselecteerde  verslag bepalen leerling, ouders, CLB en school het vervolgtraject van  de  leerling. Dit kan zowel het gemeenschappelijk curriculum als een individueel aangepast curriculum  zijn (zie ook schema ‘zorgzame overgang bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften’). 

8.2.4. individueel aangepast curriculum (fase 3)     Wanneer in de adviesfase van het handelingsgericht diagnostische traject in fase 2 (uitbreiding van de  zorg) blijkt dat de aanpassingen die nodig zijn om een leerling binnen de school mee te nemen  binnen een gemeenschappelijk curriculum, ofwel disproportioneel, ofwel onvoldoende zijn, wordt  voor de leerling een verslag opgesteld. Op basis van dat verslag heeft een leerling inschrijvingsrecht  in het buitengewoon onderwijs of kan het zich onder ontbindende voorwaarden inschrijven in het 

28


gewoon onderwijs. In beide gevallen krijgt de leerling een individueel aangepast curriculum aangeboden. 

8.3. handelingsgericht werken   8.3.1. omschrijving    Het handelingsgericht werken (HGW) is een denkkader voor zorgzaam en kwaliteitsvol onderwijs.  HGW beïnvloedt alle aspecten van het zorgbeleid en alle fases van de zorg vanuit zeven  uitgangspunten.  

8.3.2. uitgangspunten   ● ● ● ● ● ● ●

onderwijsbehoeften van  leerlingen  en  ondersteuningsbehoeften  van  leraren  en  ouders  staan  centraal  het gaat om afstemming en wisselwerking (transactioneel kader)   de leerkracht doet ertoe   positieve aspecten zijn van groot belang   constructief samenwerken   ons handelen is doelgericht   de werkwijze is systematisch en transparant  

Het is van belang om álle uitgangspunten na te streven omdat ze onderling sterk samenhangen.   HGW  biedt  een  gezamenlijk  kader  voor  wie  betrokken  is  bij  de  zorg  op  school:  de  leden  van  het  schoolteam  (directie,  leerkracht,  zorgcoördinator,  leerlingenbegeleider,  enz.)  het  CLB  als  partner  van  de school en eventuele andere schoolexternen.  

8.4. leerling met specifieke onderwijsbehoeften   8.4.1. visie en toelichting  De  school  is  een  weerspiegeling  van  de omgeving in al haar diversiteit. Ze dient niet enkel om kennis  over  te  dragen,  maar  biedt  ook  een  oefenterrein  om  met  diversiteit  te  leren  omgaan.  Onze  school  onderschrijft  hiermee  het  VN-verdrag  inzake  de  rechten  van  personen  met  een  handicap  dat  werd  opgemaakt  in  New  York  in  2006  en  door  Vlaanderen  geratificeerd  in  2009. De vrije schoolkeuze voor  leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften is ook een zaak van gelijke rechten.    Leerling  met  specifieke  onderwijsbehoeften:  leerling  met  langdurige  en  belangrijke  participatieproblemen die te wijten zijn aan het samenspel tussen:   ● één of meerdere functiebeperkingen op mentaal, psychisch, lichamelijk of zintuiglijk vlak en;   ● beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en;   ● persoonlijke en externe factoren    Leerlingen  met  specifieke  onderwijsbehoeften  hebben  noden  op  het  vlak  van  leren,  zorg  en  opvoeding. 

8.4.2. redelijke aanpassingen Het  gewoon  basisonderwijs  is  in  principe  verantwoordelijk  voor het onderwijs aan alle leerlingen van  bedoelde  leeftijdscategorie.  Het  moet  door  blijvende  aandacht  en  verbreding  van  de  zorg  zoveel  mogelijk  leerlingen  blijvend  begeleiden.  Het  werkt  hiervoor  op  een  systematische,  planmatige  en 

29​/40 


transparante wijze  samen  met  het  CLB  en  de  ouders  en  doet,  in  het  bijzonder  voor  leerlingen  met  specifieke  onderwijsbehoeften,  gepaste  en  redelijke  aanpassingen,  waaronder  het  inzetten  van  remediërende,  differentiërende,  compenserende  of  dispenserende  maatregelen  naargelang  de  noden  van  de  leerling.  De  specifieke  onderwijsbehoeften  van leerlingen en de ondersteuningsbehoeften van  het onderwijspersoneel en de ouders staan daarbij centraal.     Als  redelijke  aanpassing  wordt  elke  concrete  (differentiërende,  remediërende,  compenserende  of  dispenserende)  maatregel,  van  materiële  of  immateriële  aard,  beschouwd  die  de  beperkende  invloed  van  een  onaangepaste  omgeving  op  de  participatie  van  een  persoon  met  een  handicap  neutraliseert  (Art.  19,  Decreet  houdende  een  kader  voor  het  Vlaamse  gelijkekansen-  en  gelijkbehandelingsbeleid,  2008).   

8.5. differentiëren, remediëren, compenseren, dispenseren   8.5.1. differentiëren  Differentiërende maatregelen: maatregelen waarbij de school, binnen het gemeenschappelijk  curriculum, een beperkte variatie aanbrengt in het onderwijsleerproces om beter tegemoet te komen  aan de behoeften van individuele leerlingen of groepen van leerlingen.    Differentiëren betekent dat leraren beperkte variatie aanbrengen in:   ● inhouden   ● instructie   ● tempo   ● werkvormen   ● groeperingsvormen   ● evaluatie   ● …     Zo kunnen zij tegemoet komen aan verschillen tussen individuele leerlingen of groepen van  leerlingen. De maatregel ‘differentiëren’ heeft tot doel het gemeenschappelijk curriculum te realiseren  met als finaliteit vervolgonderwijs, een getuigschrift of diploma. 

8.5.2. remediëren Remediërende maatregelen: maatregelen waarbij de school effectieve vormen van aangepaste  leerhulp verstrekt binnen het gemeenschappelijk curriculum.    ‘Remediëren’ is een specifieke vorm van differentiëren met de bedoeling vastgestelde tekorten weg te  werken. De maatregel heeft tot doel het gemeenschappelijk curriculum te realiseren met als finaliteit  vervolgonderwijs, een getuigschrift of diploma.  

8.5.3. compenseren Compenserende  maatregelen:  maatregelen  waarbij  de  school  orthopedagogische  of  orthodidactische  hulpmiddelen  aanbiedt,  waaronder  technische  hulpmiddelen,  waardoor  de  doelen  van  het  gemeenschappelijk  curriculum  of  de  doelen  die  na  dispensatie  voor  de  leerling  bepaald  zijn,  bereikt  kunnen worden.    Compenseren  gaat  over  het  aanbieden  van  orthopedagogische  of  orthodidactische  hulpmiddelen,  waaronder technische hulpmiddelen, waardoor de leerling vooropgestelde doelen kan bereiken.     Voorbeelden:  

30


● ● ● ●

gebruik van voorleessoftware   gebruik van een zakrekenmachine   regelkaarten op de bank   …  

De  maatregel  ‘compenseren’  heeft  tot  doel  het  gemeenschappelijk  curriculum  te  realiseren  met  als  finaliteit vervolgonderwijs, een getuigschrift of diploma.   

8.5.4. dispenseren   Dispenserende  maatregelen:  maatregelen  waarbij  de  school  doelen  toevoegt  aan  het  gemeenschappelijk  curriculum  of  de  leerling  vrijstelt  van  doelen  van  het  gemeenschappelijk  curriculum  en  die,  waar  mogelijk,  vervangt  door  gelijkwaardige  doelen,  in  die  mate  dat  ofwel  de  doelen  voor  de  studiebekrachtiging  in  functie  van  de  finaliteit  voor  het  onderwijsniveau  ofwel  de  doelen  voor  het  doorstromen  naar  het  beoogde  vervolgonderwijs,  nog  in  voldoende  mate  kunnen  bereikt worden.    Dispenseren betekent dat er leerplandoelen aan het gemeenschappelijk curriculum kunnen  toegevoegd worden.   Voorbeelden:  ● gebarentaal   ● bijkomende doelen voor Frans indien dit de thuistaal van de leerling is   ● bijkomende doelen voor hoogbegaafde leerlingen   ● leren werken met dyslexiesoftware     Daarnaast betekent dispenseren ook dat leerlingen bepaalde leerplandoelen niet hoeven te bereiken,  maar dat deze doelen vervangen worden door andere doelen waarvan de klassenraad meent dat deze  evenwaardig zijn. 

8.6. PRODIA-protocollen 8.6.1. omschrijving  PRODIA-protocollen  richten  zich  voornamelijk  naar  CLB-medewerkers  en  zorgcoördinatoren,  maar  bevatten ook belangrijke achtergrondinformatie voor leraren.   Prodia  ontstond  in  2007  op  initiatief  van  de  onderwijskoepels  en  CLB-centrumnetten  en  kreeg  steun  van  de  overheid.  Prodia  heeft  als  doel  diagnostische  protocollen  binnen  onderwijs  te  ontwikkelen.  Deze  protocollen  beogen  gelijkgerichte,  kwaliteitsvolle  en  wetenschappelijk  verantwoorde  diagnostiek  in  leerlingenbegeleiding.  De  protocollen  moeten  ervoor  zorgen  dat  elke  leerling  een  correct antwoord krijgt op zijn of haar specifieke onderwijs- en opvoedingsnoden.   Bijvoorbeeld:  het  protocol  ‘lees-  en  spellingsproblemen  en  vermoeden  van  dyslexie’  beschrijft  vanuit  wetenschappelijke  inzichten  de  zorgzame  aanpak,  attestering  en  mogelijke  differentiërende,  remediërende,  compenserende  en  dispenserende  maatregelen  voor  leerlingen  met  problemen  rond  lezen  en  spellen.  Dit  protocol  zorgt  voor  een  gelijkgerichte  aanpak  en  attestering  ongeacht  school,  onderwijsnet of begeleidend CLB.  

8.6.2. materialen De materialen van Prodia staan vrij ter beschikking op de website www.prodiagnostiek.be.   Je vindt er:   ● het algemeen diagnostisch protocol (ADP)   ● protocol lees- en spellingsproblemen en vermoeden van dyslexie   ● protocol rekenproblemen en vermoeden van dyscalculie  

31​/40 


● ● ●

● ●

protocol vermoeden van zwakbegaafdheid en verstandelijke beperking   protocol vermoeden van (hoofd)begaafdheid   protocol vertraagde of afwijkende motorische beperking en/of vermoeden van een motorische  ontwikkelingsstoornis   protocol problemen in de spraak- en/of taalontwikkeling   protocol gedrag en emotie 

8.7. taalscreening - taaltraject - taalbad 8.7.1. taalscreening  De  school  onderzoekt  het niveau van het Nederlands bij elke leerling die voor het eerst naar het lager  onderwijs  gaat.  Dit  gebeurt  via  een  verplichte  taalscreening.  De  screening  gebeurt  nooit voor  de  inschrijving  van  de  leerling  en  is  geen  toelatingsvoorwaarde.  De  screening  is  niet  verplicht  voor  anderstalige nieuwkomers. 

8.7.2. taaltraject Op basis van de resultaten van de taalscreening voorziet de school een taaltraject voor de leerlingen  die het nodig hebben en voor anderstalige nieuwkomers. Dit taaltraject sluit aan bij de noden van de  leerling wat het Nederlands betreft. 

8.7.3. taalbad/OKAN   Als  de  leerling  het  Nederlands  onvoldoende  beheerst  om  de  lessen  te  kunnen  volgen,  kan  de  school  een  taalbad  organiseren.  Het  doel  van  het  volgen  van  een  taalbad  is  dat  de  leerling  voltijds  en  intensief  de  Nederlandse  taal  leert  om  zo  snel  mogelijk  te  kunnen  deelnemen  aan  de  reguliere  onderwijsactiviteiten. 

8.8. revalidatie en therapie tijdens de lesuren 8.8.1. revalidatie  Revalidatietussenkomsten tijdens de lesuren kunnen enkel schriftelijk worden aangevraagd door de  ouders (of de voogd) van de leerling bij de directeur. Deze aanvraag moet vergezeld zijn van een  verslag opgesteld door een geneesheer én een erkend revalidatiecentrum én een CLB-centrum of een  dienst voor geestelijke gezondheidszorg. De revalidatiecentra stellen de formulieren ter beschikking  van de ouders. De klassenraad bestaande uit de directeur, de titularis, de zorgleraar en de  vertegenwoordiger van het C.L.B.-centrum geven advies over deze aanvraag.  De revalidatietussenkomsten mogen niet meer dan twee lestijden van 50 minuten per week bedragen.  De verplaatsingsduur tijdens de lesuren mag in geen geval meer dan 30 minuten per dag zijn. 

8.8.2. therapie op school Privé-therapie op school is bij wet verboden tijdens de lesuren. Ook over de middag mag er geen  privé-therapie gegeven worden op school.  

32


9. toedienen van medicijnen   9.1. visie  Je geeft medicatie zoveel mogelijk thuis. Wij geven enkel medicatie op doktersvoorschrift en als het  haalbaar is. Ook voor homeopathische middelen is een medisch voorschrift nodig.  Voor het medicatiebeleid worden de richtlijnen van kind en gezin gevolgd, die je ook kan terugvinden  op  https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/veiligheid-en-gezondheid/genees middelen/    Op het voorschrift moeten volgende zaken vermeld staan:  ● naam van de voorschrijver (arts/apotheker), stempel, handtekening en RIZIV nummer  ● volledige naam van het kind  ● naam van het geneesmiddel  ● de afleveringsdatum  ● de juiste dosering van het geneesmiddel  ● de wijze van toediening van het geneesmiddel  ● de einddatum van de behandeling of de duurtijd vanaf de afleveringsdatum.     Bij het ontbreken van één van deze gegevens wordt de medicatie niet toegediend.  De  arts  of  apotheker  kan  de  wijze  van  toediening  eventueel  noteren  in  het  volgboekje  van  het  kind.  We  kunnen  medicatie  via  een  aërosol  maximaal  1  maal  toedienen  tijdens  de  schooldag.  Om  organisatorische reden kan dit niet altijd op een vastgelegd tijdstip. 

9.2. koortswerend middel Onze  basisregel  is  dat  we  geen  koortswerende  middelen  toedienen  op  school.  In  uitzonderlijke  gevallen  kunnen  we,  in  overleg  met  de  ouders,  maximaal  1  dosis  paracetamol  in  de  vorm  van siroop  geven.  Hiervoor  hebben  we  een  koortsattest  nodig,  dat door de arts is ingevuld en gedurende de hele  periode geldig blijft.     Wanneer  je  kind  2  opeenvolgende  dagen  moet  worden  afgehaald  wegens  koorts  en/of  ziekte, is voor  de  schooldag  direct  hierop  volgend  een  attest  van  de  arts nodig dat bevestigt dat je kind opnieuw op  school  mag  verblijven.  We  weigeren  je  kind  als  je  het  met  meer  dan  38°C  koorts  naar  school brengt.  De  uiteindelijke  beslissing  om  een  kind  al  dan  niet  toe  te  laten  tot  de  school  wordt  door  een  verantwoordelijke of door de directeur genomen.     In  overleg  met  de  CLB-arts  kan  het  personeelslid  van  de  school  alsnog  weigeren  medicatie  toe  te  dienen.  In  onderling  overleg  tussen  de  school,  het  CLB  en  de  ouders  wordt  naar  een  passende  oplossing gezocht.   

33​/40 


10. grensoverschrijdend gedrag / integriteit van de leerling  Leerlingen  onthouden  zich  van  iedere  daad  van  geweld,  pesten  en  grensoverschrijdend  seksueel  gedrag.  Bij  vermoeden  van  inbreuk  neemt  de  school  gepaste  maatregelen  om  de  fysieke  integriteit  van de leerlingen te beschermen.   

11. jaarkalender en schoolkosten U vindt de geactualiseerde ​jaarkalender​ op de schoolwebsite ​www.droomballon.be   Eveneens op onze website vindt u het overzicht ​Schoolkosten. 

12. kwaliteitszorg 12.1. klassamenstellingen  De directeur bepaalt autonoom de indeling in groepen, maar steeds na overleg met de betrokken  leerkrachten, en rekening houdend met de diversiteit en achtergrond van de leerlingen. 

12.1.1. doel Een zo optimaal mogelijk leerklimaat creëren voor uw kind.  

12.1.2. werkwijze De klastitularissen stellen de nieuwe klasgroepen samen. Zij hadden de kinderen een schooljaar lang  onder hun vleugels, en kennen de kinderen m.a.w. het beste. De leerkrachten laten zich tevens  adviseren door de zorgleerkracht.  

12.1.3. factoren waarmee we mogelijks rekening houden   ● ● ● ● ● ● ● ● ●

positieve leidersfiguren uit ons onderzoek verhouding jongens-meisjes   mogelijkheden, beperkingen en talenten leerlingen  verdeling kinderen met ontwikkelings- en/of leerstoornissen  een vriend die het kind (niet de ouder) aangeeft  kinderen met gedragsproblematiek  keuze levensbeschouwing  kinderen met specifieke noden, bv. GON-begeleiding  andere 

Als de directeur de door de leerkrachten ingediende voorstellen goedkeurt, koppelt hij daarna de  leerkracht aan de klas. 

12.1.4. motivatie     ● ●

Omdat we uit ervaring weten dat we zo het pestgedrag kunnen inperken; Omdat we het belangrijk vinden dat alle kinderen elkaar goed leren kennen; 

34


● ● ● ●

Omdat we zo de harmonie onder de kinderen en de schoolbetrokkenheid verhogen; Omdat we de klasgroepen telkens zo heterogeen mogelijk willen samenstellen (zie hierboven);  Omdat we zo alle kinderen jaarlijks en voortdurend nieuwe kansen geven;  Omdat de aantallen, na verhuis, na zittenblijven, na zij-instroom vanuit de wereldklas of om  een andere reden dat kinderen de school verlaten, zo terug gelijk gebracht kunnen worden. 

12.1.5. klassamenstellingen worden niet meer gewijzigd Het  heeft  geen  zin  om  te  komen  vragen  of  uw  kind  bij  X  of  Y mag zitten.  Daar kunnen we echt geen  rekening  mee  houden.  Daarenboven  is  het  belangrijk  dat  de  kinderen  met  alle  persoonlijkheden  en  verschillende types mensen in contact kunnen komen. Ook dat is leren. 

12.2. overgang kleuters naar lager 12.2.1. op niveau van de leerling  Door  middel  van  klaseigen  observaties  en/of  testings  om  de  schoolrijpheid  van  de  kleuters  te  evalueren,  bepalen  we  het  niveau  van  de  kleuters.  Voor  de  kleuters  waarrond  we  ons  zorgen  maken  organiseren we later op het schooljaar een extra overleg. Alle kleuters worden ook nog besproken met  de  leerkracht  van  het  eerste  leerjaar  aan  de  hand  van  het  leerlingvolgsysteem,  bij  aanvang  van  het  eerste leerjaar. 

12.2.2. op niveau van de klas We bereiden de kinderen grondig voor op diverse wijzen :  ● het integratieproject G4 – L1 : projectweek met klasdoorbrekende groepen en activiteiten  ● het  uitwisselingsproject  G4  –  L1:  de  kleuters  wonen  een  taal-,  reken-,  en  schrijfles  bij  in de  klassen  van  het  eerste  leerjaar.  De  kinderen  van  L1  krijgen  op  dat  moment een kiesuur in de  hoeken van G4  ● introductie  en  uitwerking  van  het  boek  ‘Een  geheim  in  een  doos’  van  onze  pedagogische  begeleidingsdienst OVSG  ● afspraken  en  verticale  doorstroom  i.v.m.  kalenders,  keuzebord,  schrijfmotoriek,  …  zodat  de  kleuters  reeds  vertrouwd  raken  met  methoden  en  afspraken  binnen  de  school,  en  zodat  de  aanpak doorstroomt in L1 

12.2.3. op niveau van de school De  kleuters  van  groep  4  spelen  op  vastgelegde  tijdstippen  op  de  speelplaats  van  L1234  (tijdens  de  laatste  trimester). De kleuters wennen reeds aan de nieuwe speelplaats en leren de leerkrachten beter  en anders kennen. 

12.3. overgang LA – SO 12.3.1. op niveau van de leerling  Vooreerst werken we met een stappenplan. Het CLB maakte daarvoor de methode ‘Op stap naar de 1​ste  graad  SO’.  In  die  methode  ontdekken  de  leerlingen  hun  interesses,  hun  sterke  en  minder  sterke  kanten,  de  verschillende  studierichtingen,  enzovoort.  Op  het  einde  van  het  stappenplan  verankeren  de leerlingen hun keuze.  

35​/40 


12.3.2. op niveau van de ouders In  de  loop  van  het  tweede  semester  organiseren  we  samen  met  het  CLB  een  infoavond  voor  de  ouders.  Daar  krijgen  ze  meer  informatie  over  de  eerste  graad  van  het  secundair  onderwijs,  de  verschillende onderwijsvormen,…    Op  school  zelf  hebben  de  ouders  de  mogelijkheid  om  naar  een apart oudercontact in verband met de  studiekeuze  te  komen.  Daar  wordt  samen  met  de  leerkracht  en  een  medewerker  van  het  CLB  beslist  welke keuze het best aanleunt bij de interesses en de capaciteiten van het kind.   

12.3.3. op niveau van de school In  de  loop  van  het  schooljaar  brengen  we  bezoeken  aan  verschillende  scholen  met  verschillende  onderwijsvormen. We plannen ook occasioneel plaatsbezoeken aan o.a. bedrijven en het beroepenhuis  in  Gent.  Daar  maken  de  leerlingen  kennis  met  verschillende  arbeidssectoren.  Het  geven  van  een  degelijk  voorbereide  spreekbeurt  i.f.v.  beroepen  behoort  standaard  tot  de  opdracht  van  de  leerlingen  uit het zesde leerjaar. 

12.4. output De school verzamelt uit eigen beweging en vanuit het Departement Onderwijs en Vorming   tal van gegevens waarmee we aan de slag kunnen gaan :  ● gegevens m.b.t. het bereiken van de leergebiedoverschrijdende eindtermen  ● gegevens m.b.t. het nastreven ontwikkelingsdoelen en de leergebiedoverschrijdende ET  ● gegevens m.b.t. het boeken van leerwinst en voortgang  ● gegevens m.b.t. aantal uitgereikte getuigschriften basisonderwijs  ● gegevens m.b.t. tevredenheidsonderzoeken leerlingen  ● gegevens m.b.t. loopbaangegevens leerlingen  ● gegevens m.b.t. problematische afwezigheden leerlingen  ● gegevens m.b.t. tevredenheidsonderzoeken team  ● gegevens m.b.t. tevredenheidsonderzoeken ouders  ● gegevens m.b.t. doorstroming en resultaten secundair onderwijs 

13. communicatie

13.1. website De  school  beschikt  over  een  website  ​www.droomballon.be  en  een  besloten  facebookgroep  ‘SBO-De  Droomballon’.  Beide  kanalen  dienen  uitsluitend  om  te  informeren,  niet  om  te  communiceren.  ​(zie  schoolreglement hoofdstuk 12 - gegevensbescherming en privacy) 

13.2. mailverkeer Je kan met elke leerkracht van de school via mail communiceren. Op de website staan alle  contactadressen. De regel is eenvoudig: ​voornaam.familienaam@droomballon.be 

13.3. telefoon en adresgegevens Zie hoofdstuk 1.    

36


13.4. Gimm-e We  communiceren  voornamelijk  via  digitale  weg.  Op  de  schoolwebsite  vind  je  het  stappenplan  om  aan  te  melden  bij  Gimm-e.  Via  dit  kanaal  ontvang  je  alle  nieuwsbrieven,  uitnodigingen,  oproepen  en  mededelingen.   www.gimme.eu    Volg het instructiefilmpje en kies ​tenminste​:  ● ALGEMEEN: nieuws voor iedereen, nieuws van de directie  ● GROEP…: kleuterklas waarin uw kind zit en/of  ● KLAS …: klas waarin uw lagereschoolkind zit 

13.5. communicatie door derden Er mogen geen briefjes, flyers, folders e.d. via de leerlingen worden meegegeven zonder toestemming  van de directeur. 

14. meerdaagse activiteit – sneeuwklas L6 14.1. situering  In  het  zesde  leerjaar  gaan  de  kinderen op sneeuwklas. Dit is een bewuste schoolkeuze. Een bevraging  bij  de  ouders  via  de  ouderraad  gaf  duidelijk aan dat we dit meerdaagse buitenschools project wensen  te behouden, omdat we de meerwaarde ervan duidelijk erkennen.    Wij  gaan  op  sneeuwklas  met  VOK.  De  sneeuwklasorganisatie  VOK  bepaalt  de  sneeuwklasperiode  en  het  te  betalen  bedrag.  De  school  fungeert  enkel als doorgeefluik, en maakt dankbaar gebruik van hun  organisatietalent. 

14.2. hoe gaat dit in zijn werk?   ● ● ● ● ● ●

In het vijfde leerjaar start het spaarplan. (zie document ‘Schoolkosten‘ - bijdrageregeling’) Aangeraden wordt om vooraf zelf al te sparen. Begin hiermee vanaf het eerste leerjaar.  In het eerste trimester van het zesde leerjaar worden alle ouders uitgenodigd voor een  ‘Infoavond met praktische schikkingen m.b.t. de komende sneeuwklas.’  Raadpleeg de lijst kledij e.a. materiaal dat we in de koffer steken. Huur een skipak, gebruik het  van een oud-leerling, of gebruik een van de gratis skipakken van de school.   In het tweede trimester van het zesde leerjaar gaan de kinderen op sneeuwklas.  In het zesde leerjaar wordt dit grondig voorbereid. Alle leergebieden worden hierbij  geïntegreerd.  Op het einde van de tweede trimester organiseren we een ‘Sneeuwklasavond’ voor onze  zesdejaars en hun (groot)ouders. Hier wordt de sneeuwklasperiode terug opgefrist a.d.h.v. een  beeldreportage tijdens een kaasbuffet. 

14.3. hoe verloopt de sneeuwklas? De  kinderen  worden  begeleid  door  de  klastitularissen,  de  klasmonitoren  en,  indien  mogelijk,  de  directeur  van  de  school.  We  gaan  naar  Frankrijk  of  Zwitserland.  De  sneeuwklasperiode  duurt  acht  dagen,  inclusief  de  dagen  van  vertrek  en  aankomst.  Op  vijf  halve  dagen  leren  de  kinderen  skiën,  terwijl  de  gevorderde  skiërs  verder  kunnen  oefenen  onder  begeleiding  van  ervaren  skimonitoren.  De 

37​/40 


kinderen worden  onderverdeeld  in  ​beginners  en  ​gevorderden​.  Gevorderden  hebben  tenminste  één  week geskied in de bergen.    Op  andere  momenten  gaan  de  kinderen  op  leerwandeling,  leren  ze  in  het  lokaal,  doen  ze  mee  aan  muzische activiteiten, leren ze snel zelfstandiger zijn, leven ze samen in een jeugdhotel. 

14.4. wat met kinderen die niet meegaan? Op  sneeuwklas  meegaan  is  niet  verplicht,  echter  quasi  iedereen  gaat  steeds  mee  op sneeuwklas. Het  is  bijzonder  fijn,  leerrijk  en  belangrijk  voor  het  kind  in  kwestie en voor de klasgroep dat iedereen kan  meegaan.  Bij  twijfel  of  moeilijkheden  neem  je  contact  op  met  de  klastitularis  en/of  de  directeur  van  de school.   Kinderen  die  niet  meegaan  worden  opgevangen  in  het  vijfde  leerjaar  en  krijgen  op  dat  moment  een  aangepast lespakket, waaronder extra lichamelijke opvoeding. 

14.5. financieel luik, tegemoetkomingen, spreidingsplan Zie apart document ‘schoolonkosten’. 

14.5.1. betalingsplan We  kiezen  voor  een  betalingsplan  in  drie  schijven,  dat  start  in  het  begin van het vijfde leerjaar. Dit is  niet  alleen  goedkoper,  maar  zorgt  ook  voor  een  betere  haalbare  spreiding  van  de  kosten.  Je  zal  drie  facturen van ​ongeveer 145 euro​ ontvangen in de loop van het vijfde leerjaar.       ● schoolrekening voor betaling sneeuwklas: BE67 7310 0774 2187 

14.5.2. skipas De school en de ouderraad betalen de skipas voor ​beginners.​   De school en de ouderraad betalen hetzelfde bedrag als tegemoetkoming voor ​gevorderden​.    ● schoolrekening voor bijdrage skipas gevorderde: BE92 0688 9610 5023 

14.5.3. tegemoetkoming mutualiteit Na de sneeuwklasperiode kan u bij uw mutualiteit een tegemoetkoming aanvragen. 

14.5.4. tegemoetkoming ouderraad en school   Zie rubriek skipas.  

14.5.5. tegemoetkoming school   De school organiseert jaarlijks een benefietactie om de kosten te drukken. Deze actie heet SOS Friet  en wordt georganiseerd in het najaar. Hiervan betaalt de school:    ● het restbedrag bovenop de drie schijven   ● een deel van de skipas    ● een activiteit ter plekke 

14.5.6. tegemoetkoming skikledij   Vraag aan de leerkracht L6 naar de skikledij die je gratis kan ontlenen of huren. 

38


14.5.7. tegemoetkoming OCMW Indien  je  in  aanmerking  komt,  kan  het  OCMW  een  aanzienlijk  bedrag  van  de  onkosten  voor  jou  betalen;  neem  daarvoor  zelf  contact  op  met  het  OCMW.  Je  kan  ook  hulp  inschakelen  via  het  Welzijnshuis van de stad Sint-Niklaas. Zij helpen je op weg. 

15. klachtenprocedure Vragen,  meldingen  van  ongenoegen  of  opmerkingen  kunnen  besproken  worden  met  de  verantwoordelijke  leerkrachten.  Zij  zullen  trachten  tot  een  oplossing  te  komen.  Indien  nodig  zal  de  verantwoordelijke leerkracht om advies vragen bij zijn/haar directeur.    Een  klacht  is  een  formele  uiting  van  ontevredenheid  en  moet  schriftelijk  overgemaakt  worden  aan  directeur  ​ellen.heyns@droomballon.be  en  coördinerend  directeur  van  de  scholengemeenschap  ludwig.demeyer@sint-niklaas.be  .  Elke  klacht  wordt  discreet  volgens  de  klachtenprocedure  van  de  stad behandeld.    Ouders  die  niet  tevreden  zijn  over  de  wijze  waarop  hun  vraag  of klacht behandeld werd, kunnen zich  volgens  artikel  24  (ontvangstmelding  en  antwoord  ten  gronde)  wenden  tot  de  ombudsdienst  van  de  stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas, ​ombudsdienst@droomballon.be​. 

16. ons pedagogisch project   In  2018  zijn  we  met  de  leerkrachten  en  de  leerlingen  aan  de  slag  gegaan  met  ons  ‘pedagogisch  project’.  Dit  omvat  eigenlijk  alle  waarden  waar  wij  als  Droomballon  voor  staan,  onze  visie  op  basisonderwijs…  We  wilden  deze  vooral  verstaanbaar  maken  en  een  concrete  invulling  geven  aan  al  die mooie, moeilijke woorden. Hieronder vindt u de uitwerking.   

39​/40 

Profile for De Droomballon

Afsprakennota  

Dit is de afsprakennota van de stedelijke basisschool 'De Droomballon' te Nieuwkerken.

Afsprakennota  

Dit is de afsprakennota van de stedelijke basisschool 'De Droomballon' te Nieuwkerken.

Advertisement