Page 1

Договір про створення візуально-інформаційного об’єкту в електронному вигляді (web-сайту) м. Київ

“__” _________ 2011 р.

Фізична особа – підприємець __________________________________________, (надалі іменується "Виконавець"), що є платником єдиного податку та діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію Фізичної особи – підприємця від _________, з однієї сторони, та ______________________ , ідентифікаційний номер ________________ (надалі "Замовник"), що є __________________, в особі _________________________, який діє на підставі Положення, з другої сторони, уклали цей Договір про створення за замовленням візуально-інформаційного об’єкту в електронному вигляді (далі – Договір) про таке: 1.

Визначення термінів

1.1. Візуально-інформаційний об’єкт в електронному вигляді (далі – Сайт) – твір створений Виконавцем в результаті творчої діяльності (за замовленням Замовника) у вигляді Інтернет сторінки, з метою популяризації та потреб маркетингу Замовника. 1.2. Програмна система - набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об'єктному кодах). 1.3. Плата за створення Сайту – грошова сума, яку Замовник, згідно із Договором, зобов’язаний сплатити Виконавцю за розробку (створення) Сайту відповідно до вимог і характеристик передбачених в Договорі. 1.4. Особисті немайнові права Виконавця – право вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі і його примірниках і за будь-якого публічного використання твору, якщо це практично можливо; право забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом; право вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання; право вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будьякому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора. 2.

Предмет Договору

2.1. Виконавець на умовах, в порядку та способах, визначених в цьому Договорі, розробляє Сайт, в результаті чого відчужує, а Замовник, за плату, визначену цим Договором, набуває наступні виключні майнові права:  на використання Сайту;  на дозвіл використання Сайту іншими особами;  на перешкоду неправомірному використанню Сайту іншими особами, в тому числі повну заборону такого використання. 2.2. Майнові права, які не зазначені в Договорі як такі, що передаються, вважаються такими, що не передаються.


2.3. Сайт повинен бути розроблений Виконавцем у формі придатній для зчитування комп'ютером, яка приводить його у дію для досягнення передбаченої в п. 1.1. Договору мети. 2.4. Розробка Сайту здійснюється в один этап: Перший етап з 30.11.2009 по 7.11.2009 : - створення макету та візуальних концепцій, - верстка, - створення і тестування адмінмодуля. 2.5. Характеристики (карта) Сайту визначаються у Додатку №2 до Договору. 2.6. Модифікація Сайту, його доопрацювання, технічна підтримка і т. ін. не є предметом цього Договору, а взаємовідносини Сторін з цих питань регулюються окремим Договором. 3.Строки і порядок розробки та приймання-передачі Сайта. 3.1. Виконавець бере на себе зобов’язання створити Сайт у формі визначеній в цьому Договорі протягом одного календарного місяця з моменту укладення Договору. 3.2. По закінченню строку, зазначеного в п. 3.1. Договору, Виконавець зобов’язаний передати Сайт, а Замовник – прийняти Сайт. Зазначені дії оформлюються складанням та підписанням Акту попереднього приймання-передачі Сайту. 3.3. Замовник розглядає та випробовує Сайт протягом 7 календарних днів з моменту підписання Акту попереднього приймання-передачі Сайту. Протягом цього строку Замовник вправі:  відхилити Сайт (за умови виявлення невідповідності Сайту формі та характеристикам (змісту), передбачених в Договорі);  направити Сайт на виправлення недоліків Виконавцю з письмовими вказівками щодо переліку зауважень. 3.4. Виконавець зобов’язується протягом 7 календарних днів з дня отримання Сайту виправити недоліки, згідно з письмовими вказівками, наданими відповідно до п. 3.3. Договору та передати його Замовнику за Актом виправлення недоліків. 3.5. Остаточне приймання Замовником Сайту оформлюється підписанням Акту приймання-передачі Сайту. 4. Права та обов’язки сторін. 4.1. Виконавець має право: 4.1.1. В разі належного виконання зобов’язання вчасно та в повному розмірі отримати суму визначену в Договорі як «плата за створення Сайту». 4.1.2. На зазначення свого імені (певного візуального зображення, псевдоніму тощо) на Сайті або заборону такого зазначення. 4.1.3. Вимагати збереження цілісності свого твору і протидіяти будь-якому його перекрученню, спотворенню чи іншій зміні або будь-якому іншому посяганню, за можливості перерахованого зашкодити честі і репутації Виконавця. 4.1.4. На попереднє письмове узгодження Замовником будь-яких модифікацій, декомпіляцій та інших змін і доповнень щодо Сайту. 4.1.5. Отримати від Замовника, протягом 11 календарних днів з моменту підписання Договору, інформацію в документарному вигляді та у форматах, які необхідні Виконавцю, для Створення Сайту за цим Договором. 4.1.6. На відшкодування збитків Замовником, у виникненні яких наявна його вина. 4.1.7. На сплату Замовником неустойки, за умов передбачених Договором. 4.1.8. Для створення (розробки) окремих складових Сайту, за попереднім письмовим погодженням із Замовником, залучати фахівців відповідної галузі. 4.2. Виконавець зобов’язаний:


4.2.1. Особисто, відповідно до вимог, в строк та в обсязі характеристик, передбачених Договором для створення Сайту, розробити Сайт і передати його за Актом приймання-передачі Сайту Замовнику. 4.2.2. При неможливості в передбачений цим Договором строк створити Сайт, негайно повідомити про це Замовника в письмовій формі. 4.3. Замовник має право: 4.3.1. Вчасно та в обсязі характеристик, передбачених Договором, отримати Сайт. 4.3.2. На відшкодування збитків Виконавцем, у виникненні яких наявна його вина. 4.3.3. На сплату Виконавцем неустойки, за умов передбачених Договором. 4.3.4. На дії передбачені в п. 3.3. Договору. 4.4. Замовник зобов’язаний: 4.4.1. Прийняти результат роботи Виконавця (Сайт) відповідно до умов Договору. 4.4.2. Оплатити роботу Виконавця Сайту відповідно до умов цього Договору. 4.4.3. Забезпечувати Виконавця інформацією, необхідною для створення Сайту, відповідно до п. 4.1.5. цього Договору. 4.4.4. При здійсненні майнових прав, переданих згідно з п. 2.2. цього Договору, враховувати і не порушувати договірні та законні права Виконавця Сайту. 4.4.5. Розмістити наданий Виконавцем логотип «Sago Creative Projects» на видному місці головної сторінки Сайту, за згодою Виконавця. 5. Оплата роботи Виконавця. 5.1. Вартість робіт за цим Договором складає ________ (___________) гривень. 5.2. Вказана в п. 5.1 сума сплачується одноразово за один етап, протягом 5 днів після підписання Договору. 5.3. Після завершення робіт Сторони підписують Акт приймання-передачі Сайту, що буде невід’ємною частиною цього Договору.

6.

Відповідальність сторін за порушення Договору (Санкції).

6.1. Сторони несуть відповідальність за порушення Договору відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України. 6.2. Порушенням Договору (зобов’язань, які випливають з цього Договору) є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору. 6.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності). 6.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору. 6.5. Сторони не несуть відповідальності за невиконання своїх обов’язків за Договором, якщо доведуть, що таке невиконання сталося в результаті дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), що виникли після укладання цього Договору, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти їм розумними заходами. До обставин непереборної сили Сторони будуть відносити: - масові заворушення, страйки, бойові дії; - стихійні лиха (пожежа, повінь, землетрус та інші, в т.ч. природні та кліматичні явища); - технологічні фактори (систематична відсутність електроенергії; злочинні або шкідливі дії третіх осіб, які потягли за собою аварію на виробництві); - дії державних органів, в тому числі виконавчої влади, що перешкоджають нормальній діяльності Виконавця та інші фактори такого характеру.


Сторона, яка посилається на дію форс-мажорних обставин зобов’язана документально підтвердити їх існування. Факт настання Форс-мажорних обставин підтверджується Торгово-промисловою палатою України або іншим чином, передбаченим чинним законодавством. 6.6. Сторони відшкодовують збитки завдані ними умисно чи з необережності. 6.7. За несвоєчасну виплату Виконавцю сум, передбачених в п.п. 5.1., 5.2. Договору, Замовник виплачує Виконавцю пеню в розмірі подвійної ставки НБУ від несвоєчасно сплаченої суми за кожний прострочений день. 6.8. Сплата санкцій не звільняє Сторони від виконання покладених на них цим Договором зобов'язань. 6.9. Сторони мають право стягувати збитки в повній сумі понад неустойку. 7. Конфіденційність 7.1. Конфіденційність інформації, яка має відношення до предмету та умов Договору, визначається за домовленістю Сторін. 7.2. Сторони зобов’язуються: - вжити заходи для збереження конфіденційної інформації в таємниці (зміст Твору (Сайту), строки оприлюднення, суми авторської винагороди тощо); - не розголошувати протягом 3 років з дня підписання цього Договору відомості, які стали відомими в процесі розробки та приймання-передачі об’єкта. 7.3. Погоджений текст рекламної інформації не є конфіденційним. 7.4. За розголошення конфіденційної інформації Сторони несуть відповідальність згідно з діючим законодавством. Супроводження Сайту

8.

8.1. Виконавець за окремою домовленістю із Замовником протягом 2 років з дня підписання цього Договору обслуговує, вносить зміни і доповнення до Сайту, з метою нормального функціонування та адаптації Сайту конкретним умовам. Виконання цих робіт, їх оплата та інші умови визначаються за домовленістю Сторін та оформлюються окремим договором. Вирішення спорів

9.

9.1. Сторони визначають, що всі ймовірні спірні питання, розбіжності, вимоги чи претензії, що виникають з цього Договору, або у зв’язку з ним, у тому числі, які стосуються його виконання, порушення, припинення чи недійсності будуть врегулюватися шляхом взаємних консультацій і переговорів. При недосягненні згоди такі питання підлягають розгляду в судовому порядку. 9.2. При тлумаченні і виконанні цього Договору сторони керуються чинним законодавством України. 10.

Інші умови

10.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 17.04.09р.. 10.2. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу. 10.3. Зміни і доповнення, які вносяться до цього Договору шляхом укладання Сторонами додаткового письмового договору (додатків) до даного Договору, є невід'ємною його частиною.


10.4. Усі питання, які не врегульовані цим Договором, підлягають вирішенню згідно з чинним законодавством України. 10.5. Сторони також домовились, що в цей Договір включені всі істотні умови, передбачені чинним законодавством України, і Сторони не мають одна до одної щодо цього жодних претензій. 10.6. Визнання недійсним будь-якого окремого положення Договору не є підставою для визнання недійсним Договору в цілому. У цьому випадку Сторони замінюють недійсне положення адекватним та допустимим у правовому відношенні положенням, шляхом підписання додаткового договору, що є невід’ємною частиною даного договору. 10.7. Цей Договір складений українською мовою на 5 (п’яти) сторінках, у двох оригінальних примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу і підписаний у м. Києві. Один примірник знаходиться у Замовника, другий - у Виконавця. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН: ЗАМОВНИК:

ВИКОНАВЕЦЬ:

H-T.com.ua  
H-T.com.ua  

H-T.com.ua

Advertisement