Page 1

BLACK RED WHITE S.A. 23-400 BI£GORAJ, ul. KRZESZOWSKA 63, e-mail: brw@brw.com.pl, http://www.brw.com.pl

INSTRUKCJA MONTAÝU, BG ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÿ ÇÀ ÌÎÍÒÀÆ, CZ NÁVOD MONTÁŽE, D MONTAGEANLEITUNG, F INSTRUCTIONS DE MONTAGE, GB THE ASSEMBLY MANUAL, HR INSTRUKCIJA MONTAŽE, H SZERELÉSI UTASITÁS, RO INSTRUCÞIUNI DE MONTAJ, RUS ÈÍÑÒÐÓÊÖÈ ÿ ÌÎÍÒÀÆÀ, SK NÁVOD NA MONTÁŽ PL

PL Uwaga: Przed przyst¹pieniem do monta¿u prosimy zapoznaã siê caù¹ instrukcj¹ monta¿u oraz zachowaã kolejnoœã monta¿u przedstawion¹ w niniejszej instrukcji. CZ Pozor: Pøed zahájením montáže pozornì si pøeètìte celý montážní návod. Dodržujte montážní poøadí dle tohoto návodu. GB Attention: Before you start the assembly, please get acquainted with the entire assembly manual and stick to the order of assembly presented in this manual. H Figyelem: Mielõttt elkezdi az összebontást, olvassa el az összebontás utasitását és a tartsa be az utasitásban leirt összebontás sorrendjét. SK Pozor: Pred samotnou montážou je potrebné oboznámi• sa s návodom na montáž ako aj s postupom montáže uvedenými v tejto príruèke.

SYPIALNIA DREAM SZAFA 4D

Symbol elementu Znaèka dílu Element symbol Jel elemek Symbol elementu

Wymiary Rozmìry Measurements Nagyság Rozmery

Kod Kód Code Kód Kód

Paczka Krabica Paket Csomagban Balík

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2018x496 2018x496 2080x580 1988x580 1988x580 2080x580 1964x580 1964x580 482x580 968x580 481x570 1964x60 1996x90 2018x502 2018x491 961x24 475x24 1585x14 380x14

LC1-001 LC1-002 LC1-101 LC1-102 LC1-103 LC1-104 LC1-301 LC1-302 LC1-303 LC1-304 LC1-305 LC1-401 LC1-575 LC1-901 LC1-902 dr-961 dr-475 lh-1585 lh-380

6/6 5/6 1/6 2/6 2/6 1/6 3/6 3/6 2/6 2/6 3/6 1/6 1/1 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6

13

8 15

14

19

11

3

1

9

4

11

2

17

15

14

10 16

5 2

18

9 17

6

1

11 7 12

Do monta¿u potrzebne s¹: Nezbytné bìhem montáže: You need for fitting-up: Összebontéshoz szükséges: Poèas montáže potrebné:

1/8

P28-L04-DREAM_SZAFA4D-M_IN8-KOR01


Poni¿ej przedstawiono symbole i iloœci akcesoriów, które bêd¹ potrzebne podczas monta¿u. Akcesoria spakowane s¹ w paczce akcesoria. Níže jsou uvedeny symboly a poèet jednotlivých spojovacích dílù, které budou nezbytné bìhem montáže. Díly jsou zabaleny v krabici s oznaèením „pøí slušenství“ GB The symbols and the amount of accessories needed for the assembly have been presented below. The accessories can be found in the "Accessories" package. H Lent az összebontéshoz szükséges tartózékok jeleit és mennyiségét soroltunk. Az tartózékok az „tartózékok” csomágokba vannak becsomagolva. SK Nižšie sú uvedené symboly a množstvo dielov, ktoré budú poèas montáže potrebné. Diely sú zabalené v balíku. PL CZ

§1

Iloœã akcesoriów Množství výbavy Amount of accessories A kellékek száma Poèet príslušenstva

16x

2x

16x

a44 8x

D5

M4x43 mm

4x

8x 185 mm

c8

s1

16

2

6x

36x

r16

c8

2x x17 mm

d1

2x

l1

k1 2x

12x

1

160x

j19

42x

Y

b19 8x

Symbol Jel Symbol Symbol Symbol

n1

40x 7x50 mm

e1

6x

n13

x13 mm

36x

32x x13 mm

p1

x15 mm

x30 mm

f1

x12mm 

r1

e2 42x

p51

1x

z1

s2

PL Ogólne zasady monta¿u mebla,

CZ Obecné zásady montáže nábytku, GB General instructions for furniture assembly H A bútor általános szerelési alapelvei, SK Všeobecné pravidla montáže nábytku

Uwaga/Pozor/Attention/Figyelem/Pozor

A

f1

A=B B

1

2

3

Uwaga: 1. Podczas monta¿u elementy nale¿y ukùadaã na miêkkim i czystym podùo¿u np.: rêcznik, koc. Nie montowaã mebla na dywanie, wykùadzinie itp. 2. W otwory o œrednicy 8 mm znajduj¹ce siê w krawêdziach elementów wbiã koùki f1.(Otwory na trzpieñ zù¹cza mimoœrodowego pozostawiã wolne). W przypadku stwierdzenia, ¿e któryœ z koùków wystaje z otworu na dùugoœã wiêksz¹ ni¿ 10 mm, nale¿y go dobiã, wymieniã lub skróciã, gdy¿ mo¿e on spowodowaã, przy skùadaniu, uszkodzenie boku. 3. Przed przybiciem œciany tylnej sprawdziã, czy przek¹tne s¹ równe. INFORMACJA! Szanowny Kliencie, w przypadku zgùaszania reklamacji, prosimy posùugiwaã siê numerem kodu podanym na pierwszej stronie instrukcji monta¿u. Wszelkie uwagi i reklamacje nale¿y zgùaszaã do punktu zakupu mebla. Uwaga! Nie montowaã elementów, je¿eli zostan¹ zauwa¿one wady lub uszkodzenia tych elementów. PL

CZ Pozor: 1. Bìhem provádìní montáže díly vždy odkládejte na mìkký a èistý povrch jako napø.: ruèník,deka. Nábytek nemontujte na koberci, podlahové krytinì apod. 2. Do otvorù o prùmìru 8 mm na hranách jednotlivých dílù umístìte kolíky f1. (Otvory pro kolíky spojù r16 ponechte prázdné). Pozor: V pøípadì zjištìní, že nìkteré kolíky vyènívají z otvoru více než 10 mm, dorazte je, vymìòte nebo zkra•te, protože mohou zpùsobit poškození boèních stran. 3. Pøed pøibitím sololitu zkontrolovat, jestli jeho úhlopøíèky jsou stejné. INFORMACE! Vážený zákazníku, v pøípadì uplatòování reklamace je nutno použít èíslo kódu, který se nachází v montážním návodu. Veškeré pøipomínky a reklamace je tøeba uplatòovat v místì prodeje. Pozor! Nábytkové díly nemontovat, pokud na nich byly zjištìny vady nebo poškození. GB Attention: 1. During the assembly, the elements should be put on a soft and clean surface, e.g. a towel or a blanket. Do not assemble the piece on a carpet or floor covering, etc. 2. Drive f1 pegs into the holes (8 mm in diameter) located along the edges of each element (leave the holes for the eccentric connector pivot free). Attention: In case a peg in one of the holes protrudes more than 10 mm, it should be hammered down, exchanged or shortened because it may cause damage to the side of the piece of furniture during its assembly. 3. Before nailing a fiberboard, make sure that the diagonals are equal. INFORMATION! Dear client, in case of complaining, please use the code number given in the assembly instruction. Any comments and complaints should be reported at the furniture purchase outlet. Note! Do not use any parts showing any faults or marks of damage.

H Figyelem: 1. Összeszerelés elõtt az elemeket tisztán és puhán kell elhelyezni, pd. pléd, törülközõ. Ne szereljen szõnyegen és hozzá hasonló felületeken. 2. Az elemek élein 8 mm-es lyukakba f1 szögeket kell beütni (a körhagyó kapcsolat tengelyére szánt lyukakat szabadon kell hagyni) ha észrevesszük hogy valamelyik szög kiáll a bútorból több mint 10 mm, akkor beljebb verni, ki kell cserélni, vagy le kell rövidíteni, mert az összeszerelés alatt megsérülhet a butor. 3. A h átlap rögzítésénél ellenõrizzük hogy a szekrény átlós mérete egyforma legyen. INFORMÁCIÓ! Tisztelt vásárló! Reklamáció esetén kérjük hivatkozni a szerelési utasításban magadott kódra.Mindennemû észrevételt és reklamációt a bútor vásárlási helyén kell megtenni. Figyelem! Ne állítsák össze azokat az elemeket, ahol hibát vagy rongálást észlelnek. SK Pozor: 1. Poèas montáže treba jednotlivé èasti položi• na mäkkú a èistú podložku, napr.: uterák, deka. Nemontujte nábytok na koberci, parketách atï. 2. Do otvorov o priemere 8 mm, ktoré sa nachádzajú na hranách elementov, zabi• kolíky f1. (Otvory na tàò excentrického spoja ponecha• vo¾ný). Pozor: V prípade, že niektorý z kolíkov z otvoru preènieva viac ako 10 mm, je potrebné ho dobi•, vymeni• alebo skráti•, pretože môže pri skladaní spôsobi• poškodenie boku. 3. Pred pribitím plste skontrolujte, èi sú rovnaké uhloprieèky. INFORMÁCIA! Vážený zákazník, v prípade nahlásenia reklamácie, použite prosím èíslo Kódu, ktorý sa nachádza v návode na montáž. Všetky pripomienky a reklamácie musíte nahlási• v predajni, kde ste nábytok kúpili. Pozor! Èasti, na ktorých ste zistili zavadu alebo poškodenie nemontujte.

2/8

P28-L04-DREAM_SZAFA4D-M_IN8-KOR01


PL Pierwszym etapem monta¿u jest uzbrojenie elementów w odpowiednie akcesoria wg poni¿szych rysunków . Symbole oznaczaj¹ miejsca, na które nale¿y zwróciã szczególn¹ uwagê podczas monta¿u. CZ První etapa montáže spojení jednotlivých souèástí nábytku se spojovacími díly podle obrázkù. Symbol oznaèuje dùležité místo, kterému musíte vìnovat zvláštní pozornost bìhem montáže. GB The first stage of the assembly is equipping the elements with the appropriate accessories according to the drawings below. The symbols denote places to which special attention should be paid during the assembly. H Az összebontás elsõ lépése a tartózékok az elemekhez való igazitása a lenti rajzok szerint. Az jel ezeket a helyeket jelzi, amelyekre különös figyelmet kell fordulni az összebontás alatt. SK Prvým krokom montáže je vybavi• náležité diely pod¾a nižšie uvedených nákresov. Symboly oznaèujú miesta, ktorým treba poèas montáže venova• zvýšenú pozornos•.

§2

1

I

SZAFA 4D

r16 p1 r16 n1 r16 6 e2 b19 e2

II

r16 p1 r16 n1 r16 e2 b19

r16 r16

e2

r16 r16

b19

r16

k1

b19

e2

r16 d1

b19

d1 b19

r16 d1

d1

e2

e2

b19

r16

k1

r16

b19

e2

r16

d1

e2

r16

r16 e2

3

d1

d1

r16

r1

r16

b19

k1 r1 f1 r1 r1 f1 r16 p1 e2 r16 n1 b19 r16 e2

e2

r1 f1

5

b19

r16

r1 r1

p1 n1

b19

e2

b19

p1 r16 n1

5

f1

r1

r16

r16

f1

f1 r1 r1

4

f1

r16

r1

p1 n1

p1 n1

e2

e2 b19

b19

r1

d1

d1

4 d1

r16 r16

d1

f1

f1

d1

r16

r1

e2 b19

r16 d1

Do monta¿u potrzebne s¹: Nezbytné bìhem montáže: You need for fitting-up: Összebontéshoz szükséges: Poèas montáže potrebné:

8x

32x x30 mm

4x

f1

6x

k1

3/8

x13 mm

16x

e2

6x

n1

D5

b19 12x

x13 mm

p1

12x

 x12mm 

x17 mm

d1

30x

r1

r16

P28-L04-DREAM_SZAFA4D-M_IN8-KOR01


2 SZAFA 4D I

II

r1

f1 r1 r1 f1

r16 r16

r16

r16 r16

8

r16

r1

f1 r1 r1 f1

r16

r1

r16

7

r1

f1

r1 f1

r16

r1 f1

r1

r16

r1 f1

r16

7

r1 r16 r16 r16

f1 p51

a44

p51

a44

p51

a44

p51

a44

p51

1

p51

a44

p51

a44

p51

2

a44

p51 p51

r1

f1

f1

10

r1

a44

r1 r1 f1

f1 f1 k1 r1 f1

r1 r1 f1

r1 f1

r1

r1 r1 f1

9

12

k1

r1 f1 f1

Do monta¿u potrzebne s¹: Nezbytné bìhem montáže: You need for fitting-up: Összebontéshoz szükséges: Poèas montáže potrebné:

16x

28x

a44

f1

4x x30 mm

f1

4/8

32x

k1

x15 mm

30x

p51

x12mm 

12x

r1

r16

P28-L04-DREAM_SZAFA4D-M_IN8-KOR01


§6

3

PL CZ GB H SK

Zùo¿yã segment zgodnie z rysunkiem i poù¹czyã wkrêtami typu konfirmat e1 (zù¹czem mimoœrodowym r1), u¿ywaj¹c do tego celu kluczyka z1. Na základì obrázku sestavte segment pomoci vrutù e1, (spojù r1) a klíèe z1. Assemble the segment as shown on the drawing e1 hexagonal socket head screws (join it with an r1 eccentric connector) , using the z1 key. Össebontani a rajzzal egyezõen és összekapcsolni körhagyó kapcslattal r1 és konfirmat e1 besavaróval, z1 kulcsot használva hozzá. Zloži• dielec v súlade s nákresom a spoji• skrutkami typu konfirmát e1 (excentrickým spojom r1). Použi• na to k¾úè z1.

SZAFA 4D

I

r16 r1

r1

r16

r1

II

r16

10

r1

r16

5

r1

z1

r1

III

s2

4 Do monta¿u potrzebne s¹: Nezbytné bìhem montáže: You need for fitting-up: Összebontéshoz szükséges: Poèas montáže potrebné:

4

SZAFA 4D

II r16

r16 r16

8

r16

r16

6x

z1

16

s2

III

r1 r1 s2

r1

r1

r1

10

r16

z1

1x

5

r16

r1 r1

4

7

Do monta¿u potrzebne s¹: Nezbytné bìhem montáže: You need for fitting-up: Összebontéshoz szükséges: Poèas montáže potrebné:

1x

12x

z1

16

s2

5/8

P28-L04-DREAM_SZAFA4D-M_IN8-KOR01


5

SZAFA 4D

I

r16

r16

II

r1 r1

r16

r1

r16

r1 r1

9

5

z1

s2

r16

6

r1 r16

r16

r1 r16

r1

r16

r1

4

r1

7

Do monta¿u potrzebne s¹: Nezbytné bìhem montáže: You need for fitting-up: Összebontéshoz szükséges: Poèas montáže potrebné:

1x

r1

r16 r1

8

III

r1

I

r16 r1

II

9x

6

z1

s2

16

z1

SZAFA 4D z1

r1

r1 r16

s2

r1 r16

r1 r1 r1

r1 r1

Do monta¿u potrzebne s¹: Nezbytné bìhem montáže: You need for fitting-up: Összebontéshoz szükséges: Poèas montáže potrebné:

1x

9

e1

r16

7

r1 r16 r1 I

3

r1

9x

z1 2x

16

s2

r1

2x 7x50 mm

e1

z1

s1

12

7

12

e1

II

s1 e1

6/8

P28-L04-DREAM_SZAFA4D-M_IN8-KOR01


7

SZAFA 4D

a b 6

8

7

a=b SZAFA 4D

l1 l1

l1

l1

l1

l1

19

l1 l1

l1

l1

l1

l1 l1 l1 l1

l1 l1

l1 l1

6

15

l1

14

14

l1

l1 l1

l1

l1 l1 l1

l1

l1 l1 l1

l1 l1

l1

l1

l1

18

l1

l1

l1

15

l1 l1

l1

l1

l1

l1

160x

l1

l1

l1

Do monta¿u potrzebne s¹: Nezbytné bìhem montáže: You need for fitting-up: Összebontéshoz szükséges: Poèas montáže potrebné:

7

18

14

l1 7/8

15

l1

15

P28-L04-DREAM_SZAFA4D-M_IN8-KOR01


9

SZAFA 4D

n13

Opcja Opce Option A fogantyú opció Opcia

n13

e2

Do monta¿u potrzebne s¹: Nezbytné bìhem montáže: You need for fitting-up: Összebontéshoz szükséges: Poèas montáže potrebné:

13

8x

2x

x13 mm

13

e2

8

e2 e2 e2

e2 e2 e2 e2 n13

n13

e2

e2 n13

13

8

10 SZAFA 4D 17

11

17

11 16 17

d1 c82 c8

j19 j19

1

c82

1

c82

11

c81 c8

2

j19

j19

j19

j19

2

c82

1

11

j19

j19 c82c81

2

c82

b19

1

c8 c82

a44

b19 a44

Regulacja drzwi /Seøizování frontálních dílù Adjustment of door/Az elõrészek szabályozása Nastavenie èiel

Do monta¿u potrzebne s¹: Nezbytné bìhem montáže: You need for fitting-up: Összebontéshoz szükséges: Poèas montáže potrebné:

4x

8x 185 mm

c8

1

8x

c8

2

M4x43 mm

j19

8/8

P28-L04-DREAM_SZAFA4D-M_IN8-KOR01

Dream 4D - Шкаф 4 дверный  
Dream 4D - Шкаф 4 дверный  

Dream 4D - Шкаф 4 дверный