Page 1

kandidater - landlisten Svend Skak Jensen Jeg har været med i menighedsrådet i fire år og vil gerne påtage mig fire år mere. Det kristne fællesskab ligger mig meget på sinde. Nogle bruger kirken meget andre mindre, men alle er velkomne og derved føle, de er en del af fællesskabet. Der er mange ting, der skal fungere, kirke, kirkegård, økonomi m.m. Jeg vil arbejde for et godt samarbejde i menighedsrådet, hvis jeg bliver valgt.

Jørgen Nielsen Har været medlem af Menighedsrådet og kasserer i 12 år, er medlem af Provstiudvalget, Stiftsudvalget, bestyrelsen i Vendsyssel Distriktsforening samt i Stifternes fælles Kapitalforvaltningsselskab. Det er spændende at være en del af det kirkelige arbejde, og især at udnytte de samarbejdsmuligheder, der er. Jeg ser det som en vigtig opgave at arbejde for, at kirken har så brede aktiviteter som muligt for at sikre, at der er tilbud til alle medlemmer af menigheden.

Karen Marie Poulsen Jeg stiller op til menighedsrådsvalget ud fra en bred folkekirkelig interesse. Jeg vil gerne bakke op om, at kirken skal være et sted, hvor alle kan komme og føle sig godt tilpas, og at kirken fornyr sig i takt med tiden. Der skal fortsat være noget for alle aldersgrupper og gerne et mix af koncerter, foredrag og lign. ud over den traditionelle gudstjeneste. Jeg er 48 år, gift og har tre sønner på 16, 19 og 21 år. Jeg er sygeplejerske og har de seneste syv år været ansat som afdelingssygeplejerske på Aalborg Sygehus. Jeg har tidligere gennem otte år været medlem af skolebestyrelsen ved Dronninglund Skole.

Ole Nørgaard Jeg hedder Ole Nørgaard, er 54 år og jeg bor nær Thorup. Jeg bor sammen med min hustru Anne Grethe, vi har tre børn i alderen 20-26 år, som alle er flyttet hjemme fra. Vi bor på en gård, hvor jeg driver landbrug, hvor vi har planteavl og svin. Anne Grethe arbejder i Aalborg Kommune. Min interesse for kirken ligger nok mest i, at jeg tænker kirken som en kulturel institution, og er en del af vores historie. Hvis jeg bliver valgt til menighedsrådet, vil jeg arbejde for at kirken bliver mere folkelig, så den afspejler udviklingen i samfundet. Jeg vil også arbejde for, at man sikrer de økonomiske bæredygtige kirker.

www.dronninglundkirke.dk 18028 - Valgbrochure november 2012.indd 1

31/10/12 08.51


kandidater - landlisten Hermann N. Raasted Det har for mig været spændende at deltage i arbejdet i menighedsrådet. Jeg vil gerne fortsat være med til at arbejde for at kirken kommer ud i vores store sogn. At kirken er der for både unge og ældre. Det kristne grundlag er et godt livsfundament.

Birgit Korslund Larsen Jeg hedder Birgit Larsen, er 47 år og mor til to skønne unge mennesker. Jeg bor i Dronninglund og har arbejdet på kontor her i byen i godt 25 år. Jeg stiller op til valget på opfordring og har ikke tidligere siddet i menighedsrådet, men tror, at det gir indsigt i mange spændende ting og håber, at jeg får lov at gøre en indsats i den kommende periode.

Lars Jørgen Christensen Jeg kom til Dronninglund i 1970, hvor jeg var ansat ved Falck og min kone var politibetjent. Siden jeg kom til Dronninglund har jeg været meget glad for at bo her, jeg har altid syntes at det er et godt sted at bo, med en skøn natur og en flot indkørsel til byen. Siden jeg kom hertil har jeg været aktiv i foreningslivet bl.a. i borgerforeningen, garderforeningen, hjemmeværnet, høstfestivalen og Dronninglund kunstcenter. Vi har i udkanten af byen slottet med en flot og velholdt Kirke med tilhørende kirkegård. Jeg nyder hver gang jeg kommer på kirkegården at se, hvor velholdt og flot den er. Jeg stiller op til menighedsrådet for at være med til fortsat at kunne bevare den flotte kirkegård og den flotte kirke, som vi kan være stolte af i Dronninglund.

Finn Larsen Jeg har siddet i Dronninglund menighedsråd i 12 år , haft formandsposten i kirke- og kirkegårdsudvalget, præstegårdsudvalget, byggeudvalget og været med i samarbejdsudvalget med Asaa og Melholt sogne, desuden går jeg ind for at vi bevarer den høje standard på kirkegårdene således at de fremstår vedligeholdte.

Udgives af Dronninglund Menighedsråd. Sats og tryk: Basis-Tryk, Dronninglund.

www.dronninglundkirke.dk 18028 - Valgbrochure november 2012.indd 2

31/10/12 08.51


kirke & sogn vaLgBLadeT FOr drONNINgLuNd sOgN liste: d n u l g n i Dronn lund r e t a d i d nning Kan 330 Dro 9 , a 5 j e v nd jer, Vibe

Bent Hø

roninglu

, 9330 D

gsvej 5 ndervan

s d e h g i g n l e a m v 2 1 0 s 2 d vember å r 13. no : ø

dholt, S

Else Lin

o

nden, R

Lena Sa

Carsten

ninglund

30 Dron

j 12, 93 senbyve

lund

ronning

9330 D kevej 2,

en, Lær

Andreas

d

nninglun

330 Dro

ej 24, 9 ltebærv

d sen, Mu nninglun e-Esben 9330 Dro Tine Trig , 3 j e v ls , Rævda edegaard Ingolf H

d e nKandidater landliste se

kak Jen

Svend S

, vsvej 10 Lindeno , n e s n iste gen Chr Lars Jør ninglund n inglund 9330 Dro 0 Dronn 3 3 9 , 6 1 d vbrynet nninglun sen, Sko 9330 Dro , 4 j Finn Lar e rv gte d, Ledvo ninglund . Raaste N n n 30 Dron a 3 9 , 1 3 Herm j ve n, Klyde ninglund nd Larse lu s r o K 30 Dron 3 9 , 1 j Birgit e ltv , Bredho Poulsen ie r a ninglund M 30 Dron Karen 3 9 , 1 j e v . Thorup gaard, Ø Ole Nør

Jørgen

Dronninglund-Dorf Pastorat

Niels

d

nninglun

330 Dro

ej 91, 9 en, Tryv

d

nninglun

330 Dro

vej 8, 9 n, Kirke

særudgave 18028 - Valgbrochure november 2012.indd 3

31/10/12 08.51


menighedsrådsvalg 2012 Der er valg til menighedsrådet den 13. november 2012. Dronninglund Menighedsråd består af 13 medlemmer, heraf vore to præster. Der skal herudover vælges 11 medlemmer. Dronninglund Menighedsråd dækker som bekendt Dorf Sogn og Dronninglund Sogn. Og i Dorf Sogn er valget – som nævnt nedenfor – allerede overstået. Fredsvalg i Dorf I Dorf Sogn indkom der kun én liste – så her var der fredsvalg. Repræsentanterne for Dorf Sogn bliver Vivi Christensen, Dorfvej 80, og Peter Lemb Jakobsen, Trangetvej 2, medens Rigmor Jakobsen, Trangetvej 2 og Jakob Hald Kristensen, Kvisselholtvej 1, bliver suppleanter. Afstemningsvalg i Dronninglund I Dronninglund Sogn bliver der derimod – traditionen tro – holdt valg. Valgbestyrelsen og det siddende menighedsråd finder det vigtigt, at så mange som muligt af sognets beboere støtter op om menighedsrådets arbejde – og vi opfordrer derfor alle til at deltage i valget – derfor udkommer dette særnummer.

Kandidaterne er alle villige til at yde en indsats de næste fire år Kandidaterne er godkendt af Valgudvalget, og kandidaterne præsenterer sig selv i dette blad. Vi er glade for, at alle kandidater har forpligtet sig til at yde en indsats for kirkerne og kirkelivet i Dronninglund og Dorf Sogne i hele næste valgperiode. Hvorfor valg Der har i mange år været tradition for, at der afholdes valg i Dronninglund Sogn. Det skyldes ikke, at der har været uro eller skarpe fronter i de skiftende menighedsråds arbejder, for der har faktisk været et rigtigt godt samarbejde i rådet. Det skyldes derimod ønsket om, at så mange som muligt af borgerne i Dronninglund Sogn deltager i udpegningen af de personer, der skal skabe rammerne for kirkelivet de næste fire år. Altså et ønske om, at udpegningen foregår så demokratisk som muligt. Afstemning i Sognegården Der udsendes valgkort som til byråds- og folketingsvalg. Valgkortene udsendes i starten af november måned.

Brevafstemning Brevafstemning kan ske fra den 23. oktober og sidste dag for brevafstemning er den 9. november. Folkeregisteret giver nærmere oplysning om proceduren. Vi håber på en rigtig stor valgdeltagelse – og vi ønsker alle et godt Menighedsrådsvalg 2012. Med venlig hilsen Valgbestyrelsen Dronninglund Menighedsråd

Stemmeafgivningen foregår i Sognegården, hvor valglokalet åbnes kl. 9.00 og lukker kl. 20.00.

www.dronninglundkirke.dk 18028 - Valgbrochure november 2012.indd 4

31/10/12 08.51


kandidater - dronninglundlisten Bent Højer Menighedsrådsmedlem de sidste fire år, Kirkeværge, Kommunikationsudvalg, Webmaster og Sekretær. Områder der specielt har min bevågenhed er formidling af folkekirkens budskab via de sociale medier, hjemmeside, kirkeblad og annoncer. Så mange kan blive involveret i Folkekirken. En vigtig faktor i fremtiden vil for mit vedkommende være, at udvikle samarbejde internt og

eksternt, så Folkekirken kan rumme de foreninger/retninger, der er i sognet. Dronninglund kirke har mange spændende historier, dem skal vi værne om gennem restaurering af bl.a. kalkmalerierne og modernisering af våbenhus under hensynstagen til fremtiden. »Stem på Bent det er nemt – så bliver det ikke så slemt«.

Ingolf Hedegaard Jeg hedder Ingolf og er for nyligt flyttet til Dronninglund. Jeg har stor erfaring inden for menighedsrådet, da jeg altid har interesseret mig for kirken og dens bygninger.

Derudover har jeg været medlem af Skagen menighedsråd i to perioder. Jeg har ligeledes været formand for kirkegårdsudvalget samt præstegårdsudvalget.

Carsten Andreasen På opfordring og af personlig interesse for de opgaver, der indbefattes i folkekirkens målformulering fra betænkning 1477: »Folkekirkens mission som kristen kirke er at forkynde Kristus som hele verdens frelser.« genopstiller jeg for tredje gang.

Jeg vil arbejde for et godt samarbejde mellem alle ansatte og mellem Kirken og sognets kirkelige organisationer, der sammen kan berige fællesskabet og styrke menighedens liv og vækst.

www.dronninglundkirke.dk 18028 - Valgbrochure november 2012.indd 5

31/10/12 08.52


kandidater - dronninglundlisten Tine Trige-Esbensen Jeg hedder Tine Trige-Esbensen, er 47 år og har boet i Dronninglund siden år 2000 og er uddannet som socialpædagog. Det er vigtigt for mig, at skabe mulighed for at alle store som små, ældre som unge kan være deltagende i det kirkelige fællesskab. Det kunne være at udnytte de mange flotte kirkelige byg-

Lena Sanden Jeg er meget interesseret i kirkens arbejde og er glad for at komme i kirken! Jeg synes det er vigtigt, at man føler sig velkommen til gudstjenesten og de øvrige arrangementer, som kirken indbyder til. Jeg vil gerne arbejde med på nye ideer, som eventuelt kan medvirke til, at flere ønsker at

Else Lindholt Jeg har været lærer på Dronninglund Efterskole og bl.a. undervist i dansk, matematik, kristendom, psykologi, teater. Desuden har jeg været kasserer i FDF i over 20 år og været i ledergruppen på »Ferie med Indhold«. Er stadig aktiv ved senioreftermiddage med praktisk hjælp og enkelte foredrag. Jeg opstiller, fordi det kirkelige arbejde altid har haft en stor plads

ninger vi har til endnu flere spændende, lærerige aktiviteter, arrangementer og at skabe gode arbejdsbetingelser for det kirkelige personale, så der hele tiden er mulighed for nytænkning og udvikling. Derfor har jeg brug for din stemme den 13. november.

komme i vores kirke. Det kan være godt med fornyelse, dog mener jeg, at det er vigtigt, at kirkens fundament er Bibelen. Jeg ønsker at bakke op om præsternes arbejde og vil efter bedste evne bidrage til, at alle ansatte har gode og trygge vilkår at arbejde under. For mig er det vigtigt med åben dialog i alle relationer.

i min tilværelse. Mine visioner for menighedsrådsarbejdet er, at man føler sig godt tilpas i det kirkelige regi, og at der må være et varmt og bredt fællesskab. Jeg vil arbejde for, at kirken skal være for alle, både til fest og når livet gør ondt.

www.dronninglundkirke.dk 18028 - Valgbrochure november 2012.indd 6

31/10/12 08.52

Valgfolder 2012  

Præsentation af kandidater til menighedsrådsvalget i Dronninglund