Page 1

ใครโกหกในหลวง ใครหลอกลวงประชาชน ใยคนไทยจะต้องยอมจานนทงชาติ ั้ การเลือกตัง้ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 นี้จะเป็ นวันช ี้ ชะตาประเทศไทย ถึง อย่ า งไรก็ จ ะไม่ ม ีวั น ได ้ผลตามที่ รั ฐ บาลและ กกต.โฆษณา หากจะตรงกัน ข ้ามอย่า งเกิน คาด ปัจ จ ย ั บวกในการเลือ กต งั้ ธ น ั วาคม 2550 ซ งึ่

่ ารเผาบ้านเผาเมืองและพิฆาตเข่นฆ่าก ันเอง นาไปสูก ั นิด เดีย ว แต่ ระหว่ า งคนไทย ไม่ ม ีเ หลือ อยู่เ ลยส ก

ปัจจ ัยลบเต็มไปหมด ทีส ่ าค ัญทีส ่ ุดก็ คอ ื ร ัฐบาลและ กกต. ต่างก็ พาก ัน ท าลายกฎหมายและหล ก ั นิต ธ ิ รรม จริย ธรรมและ ้ ยอมให้ ี เอง ซ า ความชอบธรรมในการเลือ กต งั้ เส ย พรรคการเมืองและผูส ้ น ับสนุนทงในและนอกประเทศ ั้ ่ เดียวก ัน กระทาผิดเชน ผมขอเรี ย กร อ ้ งคนไทยให ล ้ ุ ก ขึ้น มา ท า้ ทายและ ต ้านทานการโกหกหลอกลวงของรัฐบาล กกต. และพรรค 1


การเมืองทีเ่ ต็มไปด ้วยตัณหา มานะและมิจฉาทิฐ ิ แต่ขาด ิ้ เชงิ ผมขอเชญ ิ ชวนคนไทยทัง้ เวสารัชตกรณธรรมโดยสน ชาติให ้เจริญเวสารัชตธรรมอย่างรวดเร็วเข ้มแข็ง เพือ ่ จะได ้ หลุ ด พ ้นความครอบง าจ านนผู ใ้ ช อ้ านาจรั ฐ ที่ก ระท าตั ว ประหนึง่ โจรปล ้นแผ่นดิน ผมได ้รับจดหมายทีข ่ อปกปิ ดนาม แต่ไม่ห ้ามทีท ่ า่ นจะ เดา ท่านเป็ นผู ้ทรงภูมริ ู ้ทางกฎหมายและมีความกล ้าหาญ อย่างเยีย ่ มยอด ดังนี้ ่ อาจารย์ปราโมทย์ “สง พระราชกฤษฎีก ายุ บ สภาผู ้แทนราษฎร พ.ศ.2554 เกิด ขึน ้ จากนายกรั ฐ มนตรี ไ ด ้น าความกราบบั ง คมทู ล ฯ เพื่อ ให ้ยุ บ สภา โดยมีข ้อความที่ไ ด ้กราบบั ง คมทูล ฯ ว่า “ได้เกิดปัญหาความข ัดแย้งและความแตกแยกของ ชนในชาติ มีก ารใช ้ก าล งั และความรุ น แรงในการ ชุ ม นุ ม ประท้ว ง” กั บ มีข ้อความว่า “ส ่ว นปั ญ หาความ 2


ั ข ัดแย้งและความแตกแยกในสงคมก็ ได้ร ับการแก้ไข โดยร่ ว มมือ จากทุ ก ภาคส ่ ว น จนผ่ อ นคลายความ รุนแรงลงแล้ว ” นั น ้ เป็ นการกราบบังคมทูลฯ โดยอาศัย ข ้อเท็จจริงทีไ่ ม่ตรงกับความเป็ นจริง และปกปิ ดข ้อเท็จจริง อั น เป็ นสาระส าคั ญ ที่เ กิด ขึน ้ ในขณะนั ้น ไว ้ด ้วย อั น อาจ กล่าวได ้ว่า เป็นการกราบบ ังคมทูลฯ ด้วยข้อความอ ัน

เป็นเท็จ ด ้วยเหตุดงั นี้ 1. “ปั ญหาความขัดแย ้งและความแตกแยกของชนใน ชาติ มีการใชก้ าลังและความรุนแรงในการชุมนุมประท ้วง” นั น ้ มิใช่เป็นความข ัดแย้งและความแตกแยกของชน ในชาติแ ต่อ ย่า งใด แต่เ ป็ นความข ด ั แย้ง และความ แ ต ก แ ย ก ร ะ ห ว่ า ง น ั ก ก า ร เ มื อ ง ฝ่ า ย ค้ า น ก ั บ น ักการเมืองฝ่ายร ัฐบาล โดยพรรคเพือ ่ ไทยไม่พอใจที่ พรรคประชาธิปั ต ย์เ ป็ นแกนนาจั ด ตัง้ รั ฐ บาล (ภายหลัง ที่ พรรคพลั ง ประชาชนถู ก ยุ บ พรรค) จึง มี ก ารปลุ ก ระดม มวลชนคนเส ื้อ แดงมาชุม นุ ม เพื่อ ให ้รั ฐ บาลยุ บ สภาเพื่อ ื้ แดงไม่ใ ช ่เ ป็ นความ เลือ กตัง้ ใหม่ การชุม นุ ม ของคนเส อ 3


แตกแยกของชนในชาติแต่อย่างใด แต่เป็ นความขัดแย ้ง เพราะฝ่ ายที่ สู ญ เส ีย อ านาจไม่ ไ ด เ้ ป็ นฝ่ ายบริห าร ไม่ ยอมรับในกติกาของการปกครองในระบบรัฐสภาในขณะที่ ตนเป็ นฝ่ ายสูญ เส ีย อ านาจเท่ า นั ้น และความรุ น แรงได ้ เกิดขึน ้ เพราะพรรคการเมืองฝ่ ายรัฐบาลไม่ดาเนินการตาม ้ ก กฎหมาย เพื่อรั ก ษาประโยชน์ส่วนรวมและไม่ไ ด ้ใช หลั ธรรมาภิบ าลของการบริห ารกิจ การบ ้านเมือ งที่ด ีใ นการ แก ้ไขปั ญหาดังกล่าว (ร.ธ.น. ม.74) จึงเกิดคนชุดดาแฝง ้ าวุ ธ สั ง หารทั ้ง ทหารและ อยู่ ใ นกลุ่ ม ผู ช ้ ุ ม นุ มและใช อ ประชาชนจนเกิดการต่อสูกั้ นขึน ้ 2. สว่ นทีว่ ่า “ปั ญหาความขัดแย ้งและความแตกแยก ในสังคมก็ได ้รับการแก ้ไข โดยร่วมมือจากทุกภาคสว่ นจน ผ่อนคลายความรุนแรงแล ้ว” นัน ้ ก็ขด ั กับข ้อเท็จจริง เพราะ ในขณะนั ้ น (ก่ อ นออก พ.ร.ฎ.และหลั ง ออก พ.ร.ฎ.) ปรากฏว่า มีป ระชาชนซ งึ่ ไม่พ อใจกับ การบริห ารประเทศ ั เกิดขึน ของรัฐบาลทีม ่ ค ี วามคลุมเครือ จนมีเหตุสงสย ้ ในหมู่ ประชาชนว่า จะมีการขายชาติ ขายแผ่นดินให ้กับกัมพูชา 4


ี อานาจอธิปไตยในดินแดนบริเวณ อันจะทาให ้ไทยต ้องเสย ปราสาทพระวิหารและบริเวณตะเข็บชายแดนด ้านกัมพูชา ไปจนถึง อาณาเขตในทะเลด ้วยหรือ ไม่ โดยมีก ารชุม นุ ม ของประชาชนซงึ่ เรียกว่า กลุม ่ พ ันธมิตรประชาชนเพือ ่ ประชาธิปไตย

หรือ พ.ธ.ม. ได ้เริม ่ เรียกร ้องให ้รัฐบาล

แสดงข ้อเท็จจริงให ้ปรากฏต่อสาธารณชนในเรือ ่ งดังกล่าว ม า ตั ้ง แ ต่ ปี 25 53 แ ล ะ เ ริ่ ม ชุ ม นุ ม ใ น ต น ้ ปี 2 5 5 4 จ น นายกรัฐมนตรีทูลเกล ้าฯ ให ้ออกพระราชกฤษฎีกายุบสภา ผู ้แทนราษฎร โดยนายกร ัฐมนตรีได้ปกปิ ดข้อเท็ จจริง ปัญ หาชายแดนไทย – ก ัมพูช า และการชุม นุมของ ึ่ กรณีด ังกล่าวก็ ไม่ใชเ่ ป็นความข ัดแย้ง ประชาชน ซง ั หรือความแตกแยกในสงคมแต่ อย่างใด แต่เป็นเรือ ่ ง การบริหารราชการแผ่นดินของร ัฐบาลทีข ่ ัดแย้งก ับ ความต้อ งการและความก งั วลใจของประชาชน อ น ั เป็นปัญหาเกีย ่ วก ับกิจการระหว่างประเทศทีจ ่ ะทาให้ ี ในอานาจอธิปไตยของไทยหรือไม่ กรณี ไทยต้องเสย จึง มิใ ช่ เ ป็ นเรือ ่ งความแตกแยกในส งั คมได้ร บ ั การ 5


แก้ไ ข โดยความร่ ว มมือ จากทุ ก ภาคส ่ ว นจนผ่ อ น คลายความรุนแรงแล้ว แต่อย่างใดเลย 3. ปั ญหาความขัดแย ้งระหว่างพรรคการเมืองฝ่ ายค ้าน กั บ คนเส ื้อ แดง และพรรครั ฐ บาล ก็ ม ิใ ช ่ว่ า จะได ้รั บ การ แก ้ไขจนผ่อนคลายความรุนแรงไปแล ้วแต่อย่างใดไม่ การ แก้ไ ขทีอ ่ า ้ งว่า ผ่อ นความรุ น แรงก็ ค อ ื การทีร ่ ฐ ั บาล ้ื แดงได้ประก ันต ัวไปจากศาล ซง ่ ยเหลือให้คนเสอ ึ่ ชว ก็ ม ไิ ด้ผ่อ นคลายความรุ น แรงลงแต่อ ย่า งใด เพราะ ปรากฏหลักฐานว่า ในระหว่างทีม ่ พ ี ระราชกฤษฎีกายุบสภา ผู แ ้ ท นรา ษฎ ร เพื่ อ ใ ห ม ้ ี ก า ร เลื อ กตั ้ง ทั่ ว ไป ใ นวั น ที่ 3 ้ กรกฎาคม 2554 นี้ และอยู่ในระหว่างใชพระราชกฤษฎี กา ื่ สาธารณะ ฯ ดังกล่าว ก็ปรากฏข ้อเท็ จจริงทีป ่ รากฏต่อส อ โดยอ ้างส านั ก ข่าวต่างประเทศว่า มีก ารระดมประกาศ ต วั เอ งเป็ นหมู่ บ ้ า นเส ื้อ แด ง ซ ึ่ ง เกิด ขึ้น ที่จ ง ั หว ด ั อุ ด รธานีแ ละจ งั หว ด ั ขอนแก่ น โดยประกาศจะต งั้ หมู่บ า ้ นด งั กล่า วให้ไ ด้ 1,000 แห่ง ก่อ นว น ั เลือ กต งั้ ั ี ดง มีภ าพถ่ายของ พ.ต.ท.ทักษิ ณ โดยมีสญล ักษณ์สแ 6


ช ิ น วั ต ร ติ ด อ ยู่ บ ริ เ ว ณ ท า ง เ ข้ า หมู่บ ้าน (ข่าว แล ะ ภ าพ หนั ง ส ือ พิม พ์ ผู จ้ ั ดการรายวั น ASTV, 28 มิ . ย. 2554) การระดม ้ื แดง เป็นการแบ่งสถานภาพของ ประกาศหมูบ ่ า้ นเสอ ค นในป ร ะ เท ศ ให้ แ ย ก อ อ ก จ า ก ก น ั โด ย ใช ้ ส ีเ ป็ น ั สญล ักษณ์ และได้กระทาในระหว่างทีม ่ ก ี ารพระราช กฤษฎีกาประกาศเลือกตงน ั้ นเป ั้ ็ นการกระทาเพือ ่ ผล ของการเลือ กต งั้ อ น ั เป็ นการกระท าให้ไ ด้ม าซ ึ่ง อ านาจการปกครองที่ม ิไ ด้เ ป็ นไปตามวิถ ีท างใน ระบอบประชาธิปไตยและเป็นปฏิปก ั ษ์ตอ ่ การปกครอง ประเทศในระบอบประชาธิป ไตย และเมื่อ มีก ารน ารู ป ิ วัต ร มาติด ตัง้ ในการประกาศหมู่บ ้าน พ.ต.ท.ทั ก ษิ ณ ช น เส ื้ อ แดง โดย พ.ต.ท.ทั ก ษิ ณเคยเป็ นที่ ป รึ ก ษาด า้ น 7


เศรษฐกิจ ของนายกรั ฐ มนตรีกั ม พู ช า ในขณะที่ไ ทยกั บ กัมพูชากาลังมีปัญหาชายแดนกันอยู่และกาลังต่อสูกั้ นใน ่ ให้เห็ นถึง ความเสย ี่ ง เวทีโลกตลอดจนศาลโลก จึง สอ ต่อการแทรกแซงการเลือกตงโดยร ั้ ัฐต่างชาติ เพือ ่ ให้ ึ่ มีน างสาวยิง่ ล ักษณ์ น้อ งสาวของ พรรคเพือ ่ ไทยซ ง พ . ต . ท . ท ัก ษิ ณ ไ ด้ ข ึ้ น เ ป็ น น า ย ก ร ฐ ั ม น ต รี เ พื่ อ ประโยชน์ข องก ม ั พู ช าในการทีจ ่ ะมีอ ธิป ไตยเหนือ ดินแดนของไทยก็ อ าจเป็นไปได้ การเลือ กต งคร ั้ งนี ั้ ้ จึง เป็ นการเลือ กต งั้ ทีเ่ ป็ นปฏิปั ก ษ์ต ่อ การปกครอง ประเทศในระบอบประชาธิปไตยอ ันมีพระมหากษ ัตริย ์ ทรงเป็ นประมุข และเป็นการเลือ กตงอาจเป ั้ ็ นภ ัยต่อ ค ว า ม ม ่ ั น ค ง ข อ ง ร ั ฐ ท ั้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก ราชอาณาจ ักร ตามรัฐธรรมนู ญมาตรา 68 พ.ร.บ.พรรค การเมือง มาตรา 94 (1) (3) (4) กกต. จะต้อ งท าการสอบสวนกรณี ใ น (3) โดย ด่วน และสง่ ั ยกเลิกการเลือกตงั้ หรือให้ กกต.ลาออก ไปได้ ” (จบจดหมาย) 8


มีผ ลการวิเ คราะห์ข องคณาจารย์ก ฎหมายน าโดย ั คงโพธิ์ และ ดร.บรรเจิด สงิ คะเนติ ทีย อาจารย์คมสน ่ น ื ยัน พยานหลักฐานและข ้อยุตต ิ ามตัวบทและหลักกฎหมายว่า มีพรรคการเมืองอย่างน ้อย 17 พรรค รวมทัง้ พรรคเพือ ่ ไทย ประชาธิปัตย์และพรรคร่วมรัฐบาลหรืออยูใ่ นสภาผู ้แทนชุด ทีแ ่ ล ้ว ได ้กระทาความผิดกฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะอย่าง ยิง่ กฎหมายเลือกตัง้ และพรรคการเมือง อันเป็ นเหตุให ้ต ้อง ยุ บ พรรคอย่ า งแน่ นอน เว น ้ แต่ จ ะหลี ก เลี่ ย งด ว้ ยการ บิดเบือนกฎหมายและใชอ้ านาจรัฐเยีย ่ งโจร ื่ ข ้อเขียนท่านผู ้พิพากษาหัวหน ้าคณะศาลฎีกา ผมเชอ ยิน ดี วั ช รพงศ ์ ต่ อ สุว รรณ ว่า การเลือ กตั ง้ ครั ง้ นี้ จ ะเป็ น โมฆะ ผมเห็ นและมี ห ลั ก ฐ านว่ า ต่ า งปร ะเทศ ได เ้ ข า้ ี ดงและ แทรกแซงสนั บสนุ นพรรคทีม ่ ส ี ่วนสร ้างหมู่บ ้านสแ ี ดง ผมเห็นและมีหลักฐานนานั ปการว่ารัฐบาล เว็บไซต์สแ และ กกต. ร่วมกันกระทาผิดกฎหมายหรือบกพร่องทาให ้ ก า ร เ ลื อ ก ตั ้ ง ค รั ้ ง นี้ ไ ม่ มี ท า ง สุ จ ริ ต ยุ ติ ธ ร ร ม ห รื อ เ ป็ น ประชาธิปไตยได ้ 9


ผมขอจบด ้วยคาสอนของพระพุทธเจ ้าว่า “ไม่มค ี วาม ชว่ ั ใดๆ ทีค ่ นโกหกจะกระทาไม่ได้”

ขณะนีค ้ นชวั่ ทีโ่ กหกในหลวง หลอกลวงประชาชนและ ฉ ้อฉลบ ้านเมือง กาลังมาออดอ ้อน ไม่ตา่ งอะไรกับเปรตขอ สว่ นบุญ ปัญหามีอยูว่ า ่ คนไทยจะใจอ่อนยอมจานนก ันทงั้ ชาติอยูอ ่ ก ี นานเท่าไร! ปราโมทย์ นาครทรรพ อดีต ตุลาการรัฐธรรมนูญ Thursday, June 30, 2011

10

Who Lies To The King  

Who lies to the King; who lies to the people; why do all the Thais have to put up with it? ใครโกหกในหลวง ใครหลอกลวงประชาชน ใยคนไทยจะต้องยอม...