Page 1

ร่วมกันถวายคืนพระราชอานาจด้วยการโหวตโน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓ บัญญัติ ว่า อานาจอธิปไตยเป็ นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผ์ ทู้ รงเป็ น ประมุขทรงใช้อานาจนัน้ ผ่านทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตาม บทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนี้ นัน้ หมายความว่า เมือ่ ปวงชนชาวไทยเลือกผูใ้ ดเป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทน ราษฎร ผูท้ ี่ได้คะแนนสูงสุดจะเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภา ผูแ้ ทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ บัญญัตวิ ่า ให้มกี ารนับจานวนบัตรเลือกตัง้ ที่ผมู้ สี ิทธิเลือกตัง้ ทา เครื่องหมายไม่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกตัง้ และให้ประกาศจานวนบัตร ดังกล่าวด้วย นัน้ หมายความว่า ในป้ายประกาศรวมคะแนนทุกป้ายจะต้องมีการ ประกาศจานวนคะแนนของผูท้ ี่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกตัง้ คือ โหวตโน ไว้ในป้ายนัน้ ร่วมกับผูไ้ ด้รบั คะแนนสูงสุดถึงตา่ สุดไว้ดว้ ย และ มาตรา ๘๘ บัญญัตวิ ่า ภายใต้บงั คับมาตรา ๘๘ ในการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร ให้ผไู้ ด้คะแนนเลือกตัง้ มากที่สดุ เป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ ....


จะเห็นได้ว่าคะแนนโหวตโน ถือเป็ นคะแนนที่มกี ารนับไว้และหากการ เลือกตัง้ ในเขตใดมีคะแนนโหวตโนสูงกว่าผูไ้ ด้รบั คะแนนเลือกตัง้ สูงสุด ต้อง ถือว่าประชาชนใช้อานาจอธิปไตยโดยการโหวตโน คือ ไม่เอานักการเมืองผูใ้ ด เลยเป็ นคะแนนสูงสุด ต้องด้วยมาตรา ๓ ของรัฐธรรมนูญ จึงต้องถือว่าใน เขตนัน้ ไม่มผี ใู้ ดได้รับเลือกตัง้ เป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร เรื่องคะแนนโหวตโนนี้ มิได้มบี ญ ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย เลือกตัง้ ว่า หากมีคะแนนโหวตโนสูงกว่าผูม้ สี ิทธิได้รบั การเลือกตัง้ จะต้องทา อย่างไรต่อ จะเลือกตัง้ ใหม่หรือหากมีการเลือกตัง้ ใหม่แล้วคะแนนโหวตโนยัง สูงกว่าผูท้ ี่ได้รับการเลือกตัง้ และหากคะแนนโหวตโนทัง้ ประเทศสูงกว่า คะแนนของส.ส.ประเภทบัญชีรายชื่อ ( ปาร์ตี้ลิสต์ ) รายชื่อปาร์ตลี้ ิสต์ของ แต่ละพรรคการเมืองซึ่งมีตา่ กว่าโหวตโนนีย้ อ่ มไม่ใช่ผไู้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ น คะแนนสูงสุด ตามนัยยะของมาตรา ๘๙ ดังกล่าวข้างต้น กรณีเช่นนี้ จะต้องกลับไปใช้รฐั ธรรมนูญมาตรา ๗ ซึ่งบัญญัตวิ ่า ใน เมือ่ ไม่มบี ญ ั ญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนีบ้ งั คับแก่กรณีใด ให้วินจิ ฉัยกรณีนนั้ ไป ตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รง เป็ นประมุข จึงเป็นการถวายคืนพระราชอานาจนัน่ เอง

พร้อมหรือยังที่จะร่วมกันถวายคืนพระราชอานาจด้วยการ

โหวตโน นายส ุวัตร อภัยภักดิ์ ทนายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและคณะกรรมการปกป้อง ราชอาณาจักรไทย

Vote No  
Vote No  

ร่วมกันถวายคืนพระราชอำนาจด้วยการโหวตโน