Page 1

Nu Skin…Rebirth เปลี่ยนธุรกิจ Anti-aging เรื่อง: ปฏิคม พลับพลึง

ธุรกิจ Anti-aging ในไทยมีมลู ค่า ประมาณสีพ ่ นั กว่าล้านบาท และกำลังมีอัตราเติบโต อย่างรวดเร็ว เพราะคนปัจจุบันทั้ง ชายหญิงที่มีรายได้ดี มีกำลังซื้อสูง ต่างให้ความสนใจกับการ Anti-aging เพื่อให้ใบหน้ายังคงดูออ่ นเยาว์ อยูเ่ สมอมากขึ้น ทำให้ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางกลุ่ม Anti-aging เติบโต ในอัตราที่สูงมาก มี ก ารคาดการณ์ ว่ า ตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ์ Antiaging ทั่วโลกในปี 2013 จะมีมูลค่ามากกว่า 270,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เฉพาะในภาคพื้น เอเชียแปซิฟิก ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้จะมีอัตราการ เติบโตมากกว่า 80% ในปี 2015

Anti-aging Company

นู สกิน (Nu Skin) บริษัทผู้ผลิตและ ผู้ขาย เครื่องสำอาง ที่ทำธุรกิจในระบบขายตรงแบบ MLM ของอเมริ ก า เป็ น หนึ่ ง ในธุ ร กิ จ เครื่ อ ง สำอางที่ บุ ก ธุ ร กิ จ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งสำอาง Anti-aging อย่างจริงจังต่อเนื่องมาหลายปี ปี หน้า นูสกินจะมีอายุครบ 30ปี นับแต่เริ่ม ก่อ ตั้งธุรกิจของตนในอเมริกา และ 15 ปีสำหรับ การดำเนินธุรกิจในไทย

THE COMPANY 043


ภคพรรณ ลีวุฒินันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เธอกำลังจะเป็นผู้นำ นู สกิน ประเทศไทย ไปสู่ความเป็นผู้นำ ในธุรกิจผลิตภัณฑ์ Anti-aging

“นู สกิ น มี ก ารงบประมาณสำหรั บ การทำวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ สู ง ถึง 10% ของรายได้ และเน้นการทำใน เรื่อง Anti-aging สี่ห้าปีที่แล้ว เราเริ่มคิดว่าเราต้องการ จะทำสิ่ ง ที่ เ ราชำนาญดี อ ยู่ แ ล้ ว ให้ ดี ขึ้ น คื อ เรื่ อ ง Anti-aging เราจึ ง เริ่ ม สร้ า งพั น ธมิ ต ร สร้ า งศู น ย์ วิ จั ย ” ภคพรรณ ลี วุ ฒิ นั น ท์ ประธาน กรรมการบริ ห าร บริ ษั ท นู สกิ น เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว “เราต้ อ งการ Positioning บริ ษั ท ของเรา แบรนด์ ข องเรา ให้ เ ป็ น Anti-aging Company เพื่อให้ลูกค้า

44 THE COMPANY

ที่ ใ ช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องเรา Live Young และ Feel Young ด้วย สินค้าจึงต้อง ทำให้ สิ่ ง นั้ น เกิ ด ขึ้ น เราก็ จึ ง โฟกั ส นวั ต กรรมที่ จ ะทำให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง เรามาช่วยให้ผู้บริโภคเกิดสิ่งเหล่านั้น ขึ้นมาได้” นู สกิน น่าจะเป็นบริษัทแรกในโลกที่ ประกาศยุทธศาสตร์ชัดเจน ในเรื่องการ เป็น Anti-aging Company สำหรับในปี 2011 ทีผ่ า่ นมานู สกิน ทัว่ โลก มี ร ายได้ ม ากกว่ า 50,000 ล้ า นบาท ขณะที่ในไทยมีรายได้ประมาณ 2,200 ล้านบาท ในไทยช่วงหลายปีที่ผ่านมา นู สกิ น มี อั ต ราการเติ บ โตในแต่ ล ะปี ตั้งแต่ 50-100%

การ Positioning ตัวเองให้เป็น Antiaging Company ผลักดันให้ นู สกิน ทำงานวิ จั ย และพั ฒ นาอย่ า งหนั ก ด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่มากกว่า 170 คน และยั ง ทำงานวิ จั ย ในเรื่ อ ง Anti-aging กั บ พั น ธมิ ต รจำนวนมาก ทัง้ กับสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย สแตนฟอร์ ด , UCLA, มหาวิ ท ยาลั ย ปั ก กิ่ ง ฯลฯ และสถาบั น วิ จั ย ต่ า งๆ รวมจำนวนทั้ ง สถาบั น การศึ ก ษาและ สถาบันวิจัยที่เป็นพันธมิตรกับนู สกิน ในการทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับ Anti-aging มีมากกว่า 150 สถาบัน

ageLOC Technology สถาบันวิจัย LIFEGEN ซึ่งเป็นสถาบัน วิ จั ย ที่ เ ป็ น ผู้ น ำในระดั บ โลกในการ ทำงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาความแก่ชรา ในระดั บ ยี น ต่ อ เนื่ อ งมานั บ สิ บ ปี เป็นพันธมิตรที่สำคัญมากของนู สกิน ทำงานร่ ว มกั น มาหลายปี และทำให้ นู สกิน ประสบความสำเร็จในการวิจัย และพั ฒ นา จนได้ เ ทคโนโลยี ใ หม่ ของผลิตภัณฑ์ Anti-aging ที่เรียกว่า ageLOC Technology ซึ่ ง ก้ า วข้ า ม เทคโนโลยี Anti-aging ทั่วไป เพราะเทคโนโลยี นี้ ทำให้ นู สกิ น สามารถสร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ Anti-aging ที่สามารถเข้าไปแก้ปญ ั หาความแก่ชรา


ได้ทรี่ ะดับยีน อันเป็นต้นตอของสาเหตุ ที่ ท ำให้ ร่ า งกายของมนุ ษ ย์ แ ก่ ช รา ความสำเร็ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทำให้ นู สกิ น ตั ด สิ น ใจซื้ อ สถาบั น วิ จั ย LIFEGEN เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ภคพรรณ กล่าวว่า “เราประสบความ สำเร็ จ เมื่ อ สามปี ที่ แ ล้ ว เราเรี ย กว่ า ageLOC Technology เราสามารถรู้ว่า ยีน (Gene) ตัวไหนทำงานอย่างไร และ ยีนตัวไหนทำให้เซลล์ในร่างกายของเรา เสื่ อ มสภาพ เราเข้ า ใจตรงนั้ น คิ ด ค้ น เทคโนโลยี ที่ ส ามารถปรั บ ยี น ให้ ก ลั บ มาสร้างเซลล์ที่อ่อนเยาว์อีกครั้งหนึ่ง เทคโนโลยีนี้คือการค้นพบว่า ยีนอะไร ทำให้ เ ซลล์ ใ นร่ า งกายมนุ ษ ย์ เ สื่ อ ม สภาพ ทำให้ แ ก่ ช รา ผิ ว หย่ อ นคล้ อ ย เราใช้ พั น ธุ วิ ศ วกรรมเข้ า ไปศึ ก ษายี น ซึ่งในโลกนี้มีน้อยสถาบันที่ศึกษาเรื่องนี้ อย่างจริงจัง เพราะต้องใช้เวลาศึกษา ยาวนาน ทุ น เยอะ เป็ น การศึ ก ษา กระบวนการของนวัตกรรม และเราพบ ว่ า ยี น ตั ว ไหนทำให้ ม นุ ษ ย์ แ ก่ ช รา เป็ น การค้ น พบที่ ยั ง ไม่ มี ใ ครค้ น พบ พบกลุ่มยีนที่ทำให้คนเราแก่ เราพบว่า ระดั บ ของยี น ในวั ย แก่ กั บ วั ย รุ่ น ไม่ เหมื อ นกั น เราพบว่ า แถบสี ยี น วั ย รุ่ น และวั ย ชราไม่ เ หมื อ นกั น เราก็ ใ ช้ ส าร ที่ เ ราใส่ ใ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ นี้ ไ ปทำให้ ยี น สร้างเซลล์กลับมาเป็นวัยรุ่นใหม่ เป็น สารประเภทสารต้านอนุมูลอิสระ นีเ่ ป็นการค้นพบทีย่ งิ่ ใหญ่มาก ทีผ่ า่ นมา การแก้ปัญหาเป็นการแก้ปัญหาปลาย ทาง แต่ นู สกิ น ของเราเป็ น การแก้ ปัญหาที่ ต้ น ตอ พบว่ า ปั ญ หาของการ แก่ชราคือยีนตัวไหน กลุ่มไหน เราพบ ยี น แล้ ว ร้ อ ยกว่ า ตั ว มั น คอนโทรล ทุกๆ อย่าง ทีท่ ำให้เราดูแก่ เราจึงพัฒนา สารสร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ข้ า ไปสามารถ ทำให้ ยี น กลั บ เข้ า ไปเป็ น สมั ย วั ย รุ่ น เราทำให้ร้อยกว่าตัวยีนปรับระบบการ ทำงานสร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่ให้เหมือน สมัยอ่อนเยาว์

“การที่นู สกิน ได้ลงทุนสร้างศูนย์วิจัย ต่อต้านความชราอยู่ทั้งสองซีกโลก ในสหรัฐและในจีนนี้ ทำให้นู สกิน มีความรู้ ลึกซึ้งเกี่ยวกับการต่อต้านความชรา เพราะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับ คนทั้สองซีกโลกที่มียีนต่างกัน และสร้างความแข็งแกร่งให้กับการเป็น Anti-aging Company ของ นู สกิน”

นี่เป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่สุด เราเริ่ม จากสร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ำหรั บ ข้ า งนอก ก่ อ น เราเรี ย กว่ า Transformation ageLOC มีครบกระบวนการตั้งแต่ล้าง หน้าจนครบกระบวนการทุกอย่าง ออก มาตั้ ง แต่ ส องปี ที่ แ ล้ ว ใช้ ทุ ก ส่ ว นของ หน้าครบวงจร มีทั้งผลิตภัณฑ์ล้างหน้า, Day Crème, Night Crème และซีรั่ม”

ศูนย์วิจัยต่อต้านความชรา ครอบคลุมสองซีกโลก

ความสำเร็ จ จากการสร้ า ง ageLOC Technology ส่งผลต่อการตัดสินใจของ บริษทั นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส อิงค์ อเมริกา

ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท แม่ ข อง นู สกิ น ทั่ ว โลก ในการลงทุนกว่า 2,600 ล้ า นบาท เพื่ อ ดำเนินการก่อสร้าง Nu Skin Innovation Center ซึ่ ง จะเป็ น ศู น ย์ วิ จั ย แบบครบ วงจรที่มีความทันสมัย โดยคาดว่าจะ แล้วเสร็จในปี 2013 ปัจจุปัน นู สกิน ได้เปิดตัวสถาบันวิจัย เพื่ อ การต่ อ ต้ า นความเสื่ อ มชราโดย เฉพาะเจาะจงอย่างเป็นทางการที่โพโว สหรัฐอเมริกา ควบคู่กับศูนย์วิจัยที่จีน และเชียงไฮ้ ซึ่งทำให้ นู สกิน มีสถาบัน วิจัยและพัฒนาครอบคลุมสองซีกโลก ที่สำคัญนอกจากเทคโนโลยี ageLOC จะอยู่ในผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลผิวแล้ว

ในอนาคตอั น ใกล้ นี้ ยั ง มี ก ารพั ฒ นา ageLOC Technology สู่การต่อต้าน ความเสื่อมชราในรูปแบบอาหารเสริม อีกด้วย เพื่อให้ นู สกิน ยืนหยัดอย่าง มั่ น คงในการเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ดี ที่ สุ ด ในการต่อต้านความชรา

จากเครื่องสำอาง สู่อาหารเสริม

“ประมาณต้นปี 2013 เราจะวางตลาด อาหารเสริมที่ใช้เทคโนโลยี ageLOC ด้วย เพื่อให้ผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าของเรา มีความแข็งแรงจากข้างใน” ภคพรรณ กล่าว อาหารเสริมเข้าไปดูแลภายในทีมวิจัย ของ นู สกิน เลือก Ingredient ที่ดีที่สุด ในปริ ม าณที่ เ หมาะสมพั ฒ นาเป็ น อาหารเสริม เป็น ageLOC Technology ซึ่งจะ Rebirth เซลล์ ในร่างกายข้างใน ผลิตภัณฑ์จะทำงานในระดับยีนเช่นกัน เพื่อไปทำให้เซลล์สร้างตัวเองใหม่เพื่อ เซลล์จะได้กลับไปทำงานได้เหมือนเดิม ภคพรรณ ชีแ้ จงว่า “อาหารเสริมที่ นู สกิน จะวางตลาดมี ส องตั ว เป็ น ตั ว เข้ า ไป ปรั บ ยี น ในร่ า งกายที่ ท ำให้ ร่ า งกาย เสื่อมโทรม เน้นด้าน Anti Occident เป็ น หลั ก ทำให้ เ ซลล์ อ วั ย วะภายใน ของร่างกายกลับ Rebirth ใหม่” ความสำเร็จในเรือ่ ง ageLOC Technology ในตลาดยังไม่มีใครทำได้อย่าง นู สกิน ทำให้ ไ ด้ รั บ รางวั ล ยอดเยี่ ย มสาขาที ม นักวิทยาศาสตร์ทดี่ ที สี่ ดุ จาก International Business Awards หรื อ Stevies Awards ตั้งแต่ปี 2010

THE COMPANY 45


สื่อสารสู่ Mass Media ดร.โจ แช็ง (Joe Chang) หัวหน้าคณะ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ และรองประธาน กรรมการนู สกิ น เคยพู ด ไว้ ว่ า ความ สำเร็จจาก ageLOC Technology จะ ทำให้ “Game Over for Competition” นั้ น อาจจะหมายถึ ง ความมั่ น ใจว่ า นู สกิน ชนะแล้วในการแข่งขันในธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ Anti-aging ในวั น นี้ สิ่ ง ที่ นู สกิ น จะต้ อ งทำต่ อ ไปคื อ การให้ ความรู้เรื่องนี้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ที่จะไม่ใช่เพียงการสื่อสารอยู่ในเฉพาะ กระบวนการขายตรงแบบ MLM เท่านัน้ สำหรั บ ในไทย นู สกิ น กำลั ง จะทำ แคมเปญใหญ่ ที่ จ ะ Launch ไม่ เ กิ น เดื อ นกั น ยายน เพื่ อ สื่ อ สารความรู้ เกีย่ วกับข้อดีของ ageLOC Technology ผ่ า นสื่ อ ที่ เ ป็ น แมส เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล แก่ ลู ก ค้ า เป้ า หมายในวงกว้ า ง สู่ ผู้ ใ ช้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ Anti-aging ในตลาดเปิด เป็นแคมเปญที่ยิงยาวต่อเนื่อง เพื่อดึง คนที่ มี ก ำลั ง ซื้ อ ในตลาดเปิ ด เข้ า หา ผลิตภัณฑ์ของ นู สกิน มากขึ้น

“Nu Skin Enterprises เป็นบริษัทแรกที่ประสบความสำเร็จในการ ศึกษาการต่อต้านความชราลงลึกในระดับยีน ซึ่งมีการศึกษากลุ่มยีนที่เกี่ยวข้องถึง ร้อยกว่าตัว และประสบความสำเร็จ ออกมาเป็น ageLOC Technology”

ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดต่อต้านความชรา 1 แม้เศรษฐกิจจะถดถอย ผู้บริโภคยังใช้จ่ายเงินเพื่อผลิตภัณฑ์ต้านความ

เสื่อมชรา แสดงว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่จะรักษาความอ่อนเยาว์ เหนือกว่าการ ดูแลความสวยงามด้านอื่นๆ 2 ในอีกไม่ถึง 10 ปีข้างหน้า จำนวนประชากรของผู้มีอายุ 65 ปี และมากกว่า

จะมีตัวเลขที่สูงกว่าจำนวนประชากรอายุต่ำกว่า 5 ปี เป็นครั้งแรกใน ประวัติศาสตร์

3 คาดว่าจำนวนประชากรอายุมากกว่า 65 ปี จะเพิ่มเป็นสองเท่าในปี 2050 4 เกือบ 80% ของผู้บริโภคกลุ่มเบบี้บูมต่างค้นหาวิธีเพื่อให้รู้สึกและคงความ

อ่อนเยาว์ไว้

5 มากกว่า 90% ของผู้บริโภคต่างสนใจที่จะเรียนรู้วิธีเพื่อความสำเร็จสู่การ ดำเนินชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ 6 ตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและการดูแลผิวทั่วโลกมีมูลค่า 333 พันล้าน

เหรียญดอลลาร์สหรัฐ และผลิตภัณฑ์ในกลุ่มต้านความเสื่อมชรามีการเติบโต สูงสุด

7 ตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพมีมูลค่า 596 พันล้านเหรียญดอลล่าร์

สหรัฐ และผลิตภัณฑ์ในกลุ่มต้านความเสื่อมชรามีการเติบโตเร็วที่สุด

8 คาดการณ์ว่าตลาดต้านความเสื่อมชราจะมีมูลค่าถึง 274.5 พันล้านเหรียญ ดอลลาร์สหรัฐในปี 2013 9 ในปี 2015 อุตสาหกรรมต้านความเสื่อมชราในแต่ละภูมิภาคจะเติบโต

76% ในสหรัฐอเมริกา 73% ในยุโรป 72% ในญี่ปุ่น และ 82% ในเอเชียแปซิฟิก ที่มา : นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย)

46 THE COMPANY

จ า ก ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ท า ง ด้ า น ประชากรศาสตร์พบว่า จำนวนผู้สูงอายุ ในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น อย่างต่อเนื่องทุกปี และมีสัดส่วนใหญ่ ขึ้ น กว่ า 10% ของประชากรทั้ ง หมด ประชากรในยุ ค เบบี้ บู ม ที่ เ กิ ด ในช่ ว ง 40-50 ปีที่ผ่านมาจะเป็นผู้สูงอายุในอีก 10 ปีข้างหน้า คนเหล่านี้ส่วนใหญ่ที่มี พื้นฐานการศึกษา และการทำงานที่ดี จึงมีกำลังซื้อสูง ทำให้สินค้าและบริการ เพื่อสุขภาพ และชะลอความชราภาพ เป็ น สิ น ค้ า ที่ มี ค วามต้ อ งการสู ง ขึ้ น ต่อเนื่อง นี่ คื อ โอกาสทางการตลาดที่ ดี ข อง นู สกิน สำหรับการก้าวสู่การเป็นหนึ่ง ในผู้ น ำด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ อ ต้ า นความ ชรา และอาจเป็ น ผู้ น ำที่ จ ะปฏิ วั ติ ธุ ร กิ จ Anti-aging ในอนาคตอันใกล้

Nu Skin - Rebirth  

Nu Skin...Rebirth Anti-Aging

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you