Page 1

Utdanning - Jobb - Karriere Telemark 2013/2014

MULIGHETER

For elever og studenter til bruk i fagene “Utdanningsvalg” og “Prosjekt til fordypning”, og som forberedelse til utdanningsmesser i Telemark.


”Å ta et karrierevalg for resten av livet når man er 14 - 20 år, er ikke lett!” MULIGHETER For at eleven/studenten skal kunne ta et godt valg, er det viktig at hver enkelt mottar tilstrekkelig med informasjon om de forskjellige valgmulighetene. Derfor ønsker vi å veilede leserne til å gjøre gode og fonuftige utdanning- og yrkesvalg, gjennom realistisk og ærlig informasjon direkte fortalt av elever, studenter eller ansatte i de aller fleste bransjer. I Muligheter kan leseren la seg inspirere av profilerte bedrifter, organisasjoner, offentlige etater og utdanningsinstitusjoner som vil fortelle om sin virksomhet, hva som forventes av deg, og hvorfor du skal ta nettopp dette valget. Vi gir et spesielt godt innblikk i lokale utdanning- og yrkestilbud, men synliggjør også karrieremuligheter i resten av landet. Boka inneholder også linker til oppgaver, læreplanmål og kompetansemål laget i samarbeid med offentlige opplæringsetater, slik at hver enkelt kan jobbe med informasjonen i boka for å forberede seg best mulig før valgene skal tas. Bruk gjerne oppgavene i undervisning eller i samtale med rådgiver, foreldre eller venner.

innHOld s.3

Hvordan bruke boken

s.4

Næringslivet i Telemark

s.7

Studieforberedende/Studiespesialisering

s.13

Høyere utdanning

s.21

BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK

s.31

DESIGN OG HÅNDVERK

s.33

ELEKTROFAG

s.37

HELSE- OG OPPVEKSTFAG

s.43

MEDIER OG KOMMUNIKASJON

s.45

NATURBRUK

s.49

RESTAURANT- OG MATFAG

s.55

SERVICE OG SAMFERDSEL

s.57

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

s.59

Leve, bo og jobbe

s.63

Elevoppgaver

Tenk riktig, tenk smart, tenk på deg selv. Lykke til! Med vennlig hilsen Redaksjonen

FORL AG

HUSK SØKNADSFRISTENE! Videregående opplæring:

1. MARS 2014 www.vigo.no

Høyere utdanning:

15. APRIL 2014 www.samordnaopptak.no

Muligheter Telemark 2013/2014 er et produkt fra Drivkraft Forlag og distribueres i Telemark til elever i 8, 9. og 10. årstrinn, videregående skoler, høgskoler og universitet, samt utvalgte karrieresentra og NAV. Muligheter Telemark 2013/2014 er finansiert av bedriftsprofiler, og redaksjonelt stoff er produsert av redaksjonen på eget initiativ og for egen regning. Drivkraft Forlag tar forbehold om eventuelle feil eller mangler i materiell levert av eksterne bidragsytere.

Ansvarlig utgiver: Drivkraft Forlag Postadresse: Saudagaten 2, 4012 STAVANGER (+47) 51 50 68 00 www.drivkraft.no www.muligheter.no Design: Drivkraft AS www.drivkraft.no Markedskontakt: Drivkraft Forlag


Mange vil gi råd

men du må tenke selv! Som elev på ungdomskolen og i videregående skole har du rett på utdannings- og yrkesrådgiving som en del av læreplanen. Boken Muligheter Telemark kan med fordel brukes i fagene ”Utdanningsvalg” på ungdomsskolen og i ”Prosjekt til fordypning” på videregående skole. Muligheter Telemark presenterer kommuner, utdanningsinstitusjoner, organisasjoner og bedrifter som er opptatt av at unge mennesker velger en utdanning som bidrar til å dekke deres behov for dyktige mennesker om akkurat dette yrket, denne utdanningen eller denne bedriften. I tillegg møter du mange som allerede har tatt et valg, og du kan lese om hvorfor og hvordan de har kommet dit de er nå. Vi håper du lar deg inspirere og ønsker deg lykke til i ditt utdanning- og yrkesvalg.

Vi ønsker tilbakemeldinger fra rådgivere om bruk av boken og nettstedet www.muligheter.no Ris og ros sendes til: tekst@muligheter.no Ansvarlig utgiver: Drivkraft Forlag Tekst og design: Kjetil Hustveit, Anne Oma & Jarle Hana (Drivkraft).

Muligheter© er også tilgjengelig for alle elever og lærere (og foreldre) som en applikasjon hos læringsplattformen www.itslearning.no

Instrukser til bruk av It’s Learnings Muligheter-app: Legg inn “Muligheter” som verktøy i tekstredigeringsverktøyet ved å klikke på “Sett inn”-boksen og deretter velge “Bla gjennom App-bibliotek”. Skriv inn “Muligheter” i søkefeltet og klikk “Inkludér denne appen”. Du kan nå enkelt koble til muligheter.no-sider ved å velge “Muligheter” under “Sett inn”. Du vil da få opp muligheter.nonettsiden i nytt vindu, og kan surfe til du finner siden du er på jakt etter. Når du har funnet den riktige siden, klikker du på ‘It’s Learning’-knappen øverst og du vil få inn et plassholder-bilde der hvor du hadde markøren i tekstområdet, denne boksen kan flyttes rundt etter behov. Boksen vises som en link til den aktuelle muligheter.no-siden etter at artikkelen er lagret.

3


FREMTIDEN SER LYS UT FOR

nÆRInGslIvet I telemARk Fylkeskommunen har valgt å se på næringutvikling og bostedsutvikling som en og samme sak. Målet er at Telemark skal være et godt sted å både bo og arbeide, og samtidig være et attraktivt område for potensielle innflyttere og nyetablerere. Telemark har tradisjon for og kompetanse til å være en aktiv spiller på den globale arena. navn som Sam eyde, gunnar Knutsen, Henrik ibsen og Cort adeler har vært med på å gi kraft til nyskaping innen industri, skipsfart og kultur i tidligere tider, og gir fortsatt gjenklang både ute og hjemme. denne kulturen søkes nå brakt videre til nye generasjoner gjennom et omfattende partnerskap for innovasjon og entreprenørskap i Telemark. Partnerskapet skal bidra til å videreutvikle den kreative evnen hos barn og ungdom. Med i dette partnerskapet er de mest sentrale miljøene i Telemark, som på hver sin måte har forpliktet seg til å fremme entreprenørskap og innovasjon. næringslivet i Telemark har gjennom årtier vært fokusert på internasjonale markeder, og har hatt stor betydning for nasjonal verdiskaping. Her kan nevnes prosessindustrien

4

som inngår i nettverket iCg (industriClustergrenland), Svg (Samarbeidende verksteder i grenland) og reiselivsbransjen, som ved Telemarksreiser arbeider for å være konkurransedyktig i et globalt marked. i tillegg har man også nylig etablert nettverket Telemark Offshore som skal knytte kontakter, møte samarbeidspartnere og diskutere nye løsninger innenfor olje- og gassbransjen. det må skapes forståelse for hva det betyr at vi bor og driver virksomhet i et høykostland og lever i en velferdsstat på verdenstoppen. rammebetingelser for næringslivet blir derfor spesielt viktig for norge. det gjelder så vel infrastruktur som kunnskap og teknologi. Uten bredbånd, veier og havner, en moderne jernbane og gode flyforbindelse, blir den globale konkurransen krevende. det langsiktige arbeidet med store omstillingsprosesser i privat og offentlig sektor har gitt oss nødvendig kompetanse og omstillingsevne, selv om prosessene har vært smertefulle. i dag ser vi det vokse frem nye ”næringsklynger”. iKT grenland er et godt eksempel, en innovativ klynge med nærmere 35 bedrifter. green Partner er et annet nettverk som har internasjonalt perspektiv innenfor miljørettet


virksomhet. de store investeringene som prosessindustrien har gjort de senere årene har skapt betydelig optimisme. i løpet av en 6-7-årsperiode er det investert 6-7 milliarder kroner. dette har gitt store muligheter for underleverandører og verdifull kompetanse som regionen nå skal bygge videre på. Systematisk samarbeid gjennom nettverket Telemark gassforum har brakt Telemark og Østlandet nærmere en ny tidsalder ved leggingen av et gassrør til grenland. gassen vil bringe råstoff til industri og øvrig næringsliv på sørøstlandet og til gasskraftverk på Herøya og Slagentangen. gjennom dette kan norge igjen komme i posisjon som energinasjon og i front innen innovasjon og teknologi. nikolai Boye regiondirektør, nHO Telemark

5


gOde TiPS Til å

selGe deG Inn med sØknAden SKRIV EN GOD SØKNAD! Bruk god tid på å utforme søknaden og Cv’en din. grundig arbeid i denne prosessen øker sannsynligheten for å blir innkalt til jobbintervju og kanskje også sannsynligheten for at du får jobben. Hvordan komme inn på intervju? du har større sjanse for å bli innkalt til intervju om du skiller deg ut gjennom søknaden. dette gjør du ved å være tydelig, motivert og målrettet. Hvis du blir innkalt til et jobbintervju, betyr det at de vurderer deg som kvalifisert for stillingen. du har da klart å ”selge deg inn” på papiret. Motivasjon! Hvorfor har du søkt akkurat denne jobben i akkurat denne bedriften? Svaret på dette skal komme fram i søknaden. videre skal du presentere deg selv på en kort og presis måte, få bedriften til å forstå at du har de rette egenskapene og den rette kompetansen til stillingen, samt fortelle hva du kan bidra med på bakgrunn av din utdanning og erfaring. dette bør du gjøre: • Skreddersy både Cv og søknad • les og lær om bedriften før du søker, og før du drar på intervju • vær tydelig og presis i språkbruken • Hvis du f.eks skriver at du synes noe er ”spennende”, forklar hva du mener med det • Bruk samme skrifttype i søknad og Cv dette bør du unngå: • Oppkopierte søknader og klisjeer • Skrivefeil! 6

• Fyllord (liksom, på en måte) • Uryddig fremstilling av deg selv SKRIV EN GOD CV! Curriculum vitae skal være en oversikt over din utdanning og arbeidserfaring. den skal settes opp som en liste i omvendt kronologisk rekkefølge, med det siste du har gjort først. nylig avsluttet skolegang eller utdanning skal komme før eventuell arbeidserfaring. Ryddig! Cv’en må være ryddig og oversiktelig, slik at den blir lett å lese og forstå for en arbeidsgiver. Pass på at kontaktinformasjonen du oppgir er korrekt. Skriv et mobilnummer du er lett å nå på og en ”profesjonell” e-post adresse, som f.eks navnet.ditt@epost.com Bilde? noen lurer på om man skal ha med bilde på Cv’en. dette er ikke nødvendig, men bruk i tilfelle et ansiktsportrett, ikke et bilde av privat karakter. du kan også sette opp sivilstand og nasjonalitet, men dette er frivillig. disse punktene må være med: • Personlige data: navn, adresse, tlf, e-post og fødselsdato. • Utdanning: når? Hvor? Hva? • arbeidserfaring: når? Hvor? Hva? • eventuelle kurs • Språkkunnskap • iT-kunnskap • Tillitsverv/frivillig arbeid (hvis du har) • annet, for eksempel fritidsaktiviteter • referanser


Studiespesialisering du som velger studiespesialisering bør i utgangspunktet like å arbeide med teoretiske fag. velger du programområde for formgivingsfag, bør du ha estetisk sans og kreative evner og anlegg. Første året kan du velge å starte med bare fellesfag. andre året velger du fordypning innen ett av programområdene formgivingsfag, realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. du kan også velge å starte med fordypning i formgivingsfag allerede fra første året.

STUDIeFOrBereDeNDe/ STUDIeSPeSIalISerING

STUDIeFOrBereDeNDe/ STUDIeSPeSIalISerING

avhengig av skolens tilbud, kan du også velge programfag fra andre studieforberedende utdanningsprogram og programfag fra andre programområder i eget utdanningsprogram. Utdanningsprogrammet gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høyskoler og universiteter. alt etter hvilket programområde og hvilke programfag du velger, vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse. Les mer på: www.vilbli.no - www.muligheter.no - www.realfag.no www.velgriktig.no - www.nlmvgs.no - www.fivai.no

DETTE BØR DU VITE OM UTDANNINGSVALGET For elever - læreplanmål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Studiespesialisering –> Læreplanmål - Oppgaver For lærere - kompetansemål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Studiespesialisering –> For lærere - Kompetansemål

7


NLMVGS

venneR OG mInneR FOR lIvet Fotballbane, basketbane, håndballbane, sandvolleyballbaner, klatrevegg og styrkerom. alt bare et steinkast unna. legg til naturskjønne omgivelser, venner for livet og en spennende skolegang, og du har oppskriften på tre herlige år på Kvitsund gymnas, en nlMvgs-skole i Telemark.

SKOLE FOR ALLE elevene kommer fra hele landet til den idylliske skolen i Kviteseid kommune. noen med kristen tro, andre uten. du trenger nemlig ikke å være kristen for å gå på nlM-eide skoler, men vise toleranse for at både skole og flere av medelevene har et kristent livssyn. ida Sofie sier kristendom selvsagt er en betydelig del av skolen, men at det er opp til hver elev å bestemme hvor mye tid man vil vie.

– Jeg har alltid hatt lyst til å gå på internatskole. det er spennende og blir en fin overgang til man skal flytte hjemmefra.

– Hver morgen holder læreren andakt. dette er obligatorisk for alle. ellers har vi mulighet til å delta på andre samlinger, men disse er helt valgfrie.

– i tillegg har jeg ei storesøster som har gått her og fortalte meg mye fint om skolen, noe som gjorde at jeg bare ble enda sikrere på at det var her jeg ville tilbringe de videregående årene mine, svarer førsteårseleven ida Sofie vegge (16) på spørsmålet om hvorfor hun valgte nettopp Kvitsund. at hun kom til et helt ukjent område med mange fremmede mennesker tok hun bare som en utfordring. – Jeg var jo litt spent da jeg kom med flyttelasset og skulle sjekke inn på internatet, mimrer ida Sofie. – du må bare tenke at de fleste andre er i samme situasjon som deg. like spente, like nye. Heldigvis går det ikke lang tid før man blir kjent med noen, og vips har du venner for livet. 8

VASSER I AKTIVITETSTILBUD einar ekenes (17) er en annen som har valgt å gå videregående på Kvitsund gymnas. Han har nettopp gjort seg ferdig med sitt andre år på skolen, og er i gang med forberedelsene til det tredje og siste året. etter to år her kunne han nok sittet i timevis og ramset opp ulike grunner til å velge Kvitsund, men nøyer seg foreløpig med én; det sosiale. – det er helt genialt, for å bruke det ordet. du får venner umiddelbart. Forskjellen mellom offentlige skoler og nlMvgs-skoler med internat, er jo at du blir godt kjent med alle medelevene etter skoletid. du omgås og henger jo med dem store deler av fritiden din, forteller einar engasjert.


Telemark

Kan du tenke deg å prøve en litt annerledes videregående skole? Prøv nlM vgs! Mye er likt som i offentlige skoler, og en del er annerledes.

Å reise på utflukter er sosialt og gøy!

nlM vgs er 9 kristne internatskoler som er eid av norsk luthersk Misjonssamband (nlM). Hos oss kan du bo sammen med andre ungdommer i et trygt internatmiljø. du trenger ikke være kristen for å gå på skolene, men både undervisning og fritid vil preges av at ansatte og en del elever er kristne. Skolene gir videregående opplæring, og gir samme studiekompetanse som tilsvarende offentlige skoler.

Studiespesialisering

NLM VGS

dette er skolene våre fra nord til sør:

På NLMvgs får man virkelig venner for livet.

ida Sofie meddeler at man nærmest kan velge og vrake i aktiviteter etter skoletid.

• nordborg vgS • val vgS • vestborg vgS • Sygna vgS • Kongshaug musikkgymnas • lundeneset vgS • Kvitsund gymnas • Tryggheim vidaregåande skule • drottningborg vgS

– Her finnes det noe for alle. Fotballag med egen supporterklubb, volleyballag, basketballag, turngruppe og klatreklubb. For ikke å nevne den fantastiske naturen med vann og fjell som omkranser skolen. verken ida Sofie eller einar er i tvil om at Kvitsund er skolen å velge. – Man må bare oppleve det for å forstå hvor kjekt det er her, sier einar før ida Sofie avslutter. – gjør som elever fra hele landet har gjort. Send søknaden til en eller flere av de ni nlMvgs-skolene. du vil ikke angre, smiler hun.

Ida Sofie og Einar angrer ikke på skolevalget!

Du får venner umiddelbart. Forskjellen mellom offentlige skoler og NLMvgs-skoler med internat, er jo at du blir godt kjent med alle medelevene etter skoletid. www.nlmvgs.no 9


Hvorfor skal jeg dra? Du får utfordringer faglig og sosialt. Du lærer et nytt språk og en ny kultur. Du får venner for livet. Du får internasjonalt anerkjent eksamen. Du får større perspektiver. Du får god økonomisk støtte og store stipender. Du blir kjent med verden mens du studerer. Søknadsfrister: Frankrike 1. april • United World Colleges 1. februar


Telemark

Studiespesialisering

FIVAI

FYlKeSMannen i veST-agder

studIeR I utlAndet! verden er liten, og flere og flere velger å studere i utlandet. det kan dere gjøre på mange tidspunkt i utdanningsløpet, men hvorfor ikke tenke på det allerede på videregående nivå? da vil dere ha glede av det dere har lært så mye lenger! dessuten er det slik at jo tidligere dere får begynt å lære et fremmedspråk, desto større mulighet har dere til å bli virkelig gode i det nye språket. det er mye mer enn språk dere kan lære ved å ta studieopphold i utlandet. dere lærer også fagene på en annen måte enn hjemme, og andre fag. dere blir kjent med andre folks måte å leve på, og dere vil se vår måte å organisere livet på ikke er den eneste mulige. dere vil få gode ideer dere kan ta med hjem, og kanskje vil dere kunne bidra til nytenkning hjemme! dere blir også bedre kjent med dere selv. dere lærer å organisere deres egen hverdag, og dere får praktisk trening i toleranse og fleksibilitet. det er verdifull

kompetanse å være vant til å tilpasse seg nye situasjoner og nye mennesker. Og dere får kompetanse i å reise. det er nyttig å kunne ta seg fram i verden. det er mange muligheter for deg som vil dra utenlands allerede på videregående nivå. det er mange erfarne utvekslingsorganisasjoner, det er flere videregående skoler som har spesielle opplegg. Fylkesmannen i vest-agder har en spesielt hyggelig landsdekkende oppgave. vi skal informere om og administrere opptak av elever til skoleplasser i Frankrike og på United World Colleges. gå inn på nettsiden vår Fivai.no og se hvilke tilbud vi har. dette er skoleplasser med god oppfølging og gode stipendordninger. lykke til med deres utdanningsvalg! vennlig hilsen Kari Skogen Seniorrådgiver Fylkesmannen i vest-agder

www.fylkesmannen.no/va 11


agder viTenSKaPSaKadeMi

medIsInske studIeR I POlen POZNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES, POZNAN PUMS er et av Polens aller beste medisinske universiteter med 1000 internasjonale studenter. • Fysioterapi – 3 år • Tannlege – 5 år • Medisin – 6 år • Farmasi – 6 år • Medisin – 4 år COLLEGIUM MEDICUM, NICOLAUS COPERNICUS UNIVERSITY, BYDGOSZCZ Collegium Medicum er et anerkjent universitet med god oppfølging av den enkelte student. CM har et trivelig studentmiljø med ca. 160 skandinaviske studenter. • Medisin – 6 år

MEDISINSKE STUDIER I POZNAN ELLER BYDGOSZCZ GIR DEG: • Utdanning av høy kvalitet • All undervisning på engelsk • Rimelige bo- og levekostnader • Stipend og lån fra Lånekassa • Et godt studentmiljø med samhold og trivsel • En studietid med mange spennende opplevelser • Variert praksis på universitetssykehus • Internasjonal erfaring og kulturforståelse • Grunnlag for autorisasjon i Norge etter turnustjeneste/praksis. Agder Vitenskapsakademi veileder deg fra søknad til studiestart, som er om høsten. Søk gjerne allerede fra november. For mer informasjon: www.medicalstudies.no facebook.com/Agder.Vitenskapsakademi Kontakt: Agder Vitenskapsakademi, Kristiansand (+47) 38141475/38141957 poznan@uia.no cm-byd@uia.no

12


HØYere UTDaNNING

HØYere UTDaNNING

Hvorfor ta høyere utdanning ? For de fleste er det en selvfølge å lære og utvikle seg videre når videregående skole er overstått. Mange spesialiserer seg videre på jobben, men du kan også velge å utdanne deg på en høyskole eller et universitet. Med allmenn studiekompetanse har du et solid grunnlag for å følge dine faglige interesser, enten du er opptatt av naturvitenskap og matematikk, språk, samfunn og historie, eller filosofi , kunst og litteratur. Høyere utdanning kan også rette seg mot et spesielt yrke, for eksempel lærer, sykepleier, advokat eller lege. Forskjellene mellom høyere utdanning og praktisk fagutdanning dreier seg om teori og praksis. Mens høyere utdanning fokuserer på faglig forståelse og innsikt, gir fagutdanningen praktiske kunnskaper og ferdigheter til å gjøre en spesiell jobb. Med høyere utdanning får du gradene bachelor eller master. Med mastergrad får du de høyeste jobbene i arbeidslivet, men bachelorgrad er nok til å kunne velge bredt mellom mange yrker og bransjer. Høy utdanning er verdifullt, også i form av høyere lønn. Hvis du velger å studere ved et universitet eller en høyskole, får du sjansen til å utvikle deg som menneske gjennom faglig fordypning, forståelse og metodisk dyktighet. det er dette som kan kalles dannelse – å sette det menneskelige inn i en større sammenheng. Les mer på: www.utdanning.no - www.muligheter.no - www.kir.no www.kib.no - www.ka.no

DETTE BØR DU VITE OM UTDANNINGSVALGET For elever - læreplanmål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Høyere utdanning –> Elevoppgaver

13


KUNSTSKOLEN I ROGALAND

utFORsk dIne skAPende sIdeR er du en kreativ sjel som har lyst til å utforske den kunstneriske delen av deg? da er Kunstskolen i rogaland den rette plassen for deg. Her får du stimulert den skapende fantasien og produsere noe helt eget med opphav fra deg selv. vi i Muligheter fikk møte kunststudent Stine Horgen Bø (26) ved Stavanger Kunstforening hvor hun presenterte sitt verk fra skolen. det vi så var en talentfull kunstner med store ambisjoner, og en kunstutstilling som var ettertenksom og personlig. Selv gir hun mye av æren til skolen - og litt til seg selv.

14

til dOKUMenTa utstillingen i Kassel som holdes hvert 5. år, mens årets frivillige tur gikk til new York - den kostet kun 6.500,- for ti dager, rektor er sunnmøring og får det billig sier Stine og ler. andre året fordyper man seg mer individuelt, men følger fortsatt undervisningen som holdes av lærere som alle underviser deltid ved siden av jobben som profesjonelle kunstnere. de støtter prosjektet man velger og viser mulige veier man kan gå med det.

– Jeg hadde lyst til å utvikle mine kreative sider ved å lære flere former for kunst. Jeg ville begynne på Kunstskolen fordi de har flere fag å studere som blant annet foto, skulptur, maleri og video. Selv om lærerne er flinke til å lære bort, så er det man selv som gjør jobben. det kreves mye når man velger å male et maleri som er veldig personlig, og etterpå stå foran lærere og 20 medstudenter og forklare hva du har tenkt, forklarer Stine.

DYPE RØTTER etter en prat med faren, i en bobil langs den norske kysten, ble Stine fortalt om sine røtter og opphav. Hun ble fascinert over den kulturelle likheten familien har med sigøynere. Stine vokste opp med folkemusikk, kjærlighet til dyr og et godt samhold med familien. Kunsttemaet til Stine handler om slekten til faren som stammer fra sigøynere. Sigøynere ble, som mange vet, voldelig forfulgt av storsamfunnet, og fikk flere barn med medfødte skader på grunn av de giftet seg med fettere og kusiner.

– det første året på Kunstskolen arbeider vi mer sammen som klasse og læringen er erfaringsbasert og vi har kun en forelesning om historie og teori i uka. Studieturene er topp og i høst gikk turen som er inkludert i skolepengene

– det har vært veldig gøy å jobbe med utstillingen. vi har fått god hjelp fra den erfarne kunstneren Crispin gurholt som har vært vår mentor og kurator. Han har jobbet sammen med oss i fem uker denne våren. Hvis vi trengte hjelp henvendte vi oss til han eller skolen.


nd ogala len i R o k s t s Kun

.no

På Kunstskolen i rogaland arbeider vi i prosjektperioder på 1 – 4 uker. Perioder med maleri, video, tegning, data, skulptur foto m.m. blir kun forstyrret av allmøte, kritiskteori og en ukentlig kunstnerpresentasjon. Undervisningen er yrkesrettet og du vil være med å lage utstillinger, utsmykningskonkurranser og andre prosjekt hvor du lærer hvordan livet som billedkunstner er. denne kunnskapen kan du bruke i mange andre yrkesroller også. i tillegg får du veiledning til å utvikle ditt eget kunstuttrykk. ikke bare la det kreative være en drøm, lev det!

Telemark

Høyere utdanning

Kunstskolen i Rogaland

– Skolen har alt av materialer, og vi kan jobbe på skolen så lenge vi vil i helgene og utenom skoletid. RIK PÅ ERFARING Stine er svært fornøyd over erfaringen hun har tilegnet seg fra den toårige fagskoleutdanningen på Kunstskolen i rogaland. Hun mener fordelen er stor ved å gå på skole i Stavanger. regionen er ikke for stor, så man kan bli godt kjent med kunstnermiljøet og de ulike kunstutstillingene. – det er virkelig en fantastisk by. det er trygt å komme til Kunstskolen etter videregående eller som ny innflytter. Stavanger er en varm by som får deg til å føle deg velkommen. i tillegg er kunstmiljøet i hyppig vekst her. det er ingen problem å få venner på skolen. vi finner på ting hele tiden. det er sosialt og lærerikt! Stine holder mulighetene åpne i fremtiden, men hun vil jobbe med kunst på kunsthøyskolenivå et sted i utlandet. drømmen er å flytte til et lite land og bo i en morsom by, hvor ingen kan engelsk. 26-åringen tror man kan lære mye av seg selv på den måten. Stine ble invitert til opptaksprøve på Kunstakademiet ved KHiO og var en av de heldige søkerne som kom inn og starter høsten 2013.

Kontakt: Kunstskolen i rogaland Birkelandsgate 2 4012 Stavanger (+47) 51 51 00 00 post@kir.no

www.kir.no 15


KUNSTSKOLEN I BERGEN

GRensesPRenGende eRFARInGeR i løpet av to år får du en omfattende innføring i kunst og prosess, utslagsgivende basiskunnskap og fordypning i visuelle kunstfag, og en erfaring som er oppskriften overlegen. velkommen til Kunstskolen i Bergen (KiB). i gangavstand fra sentrum og i tett nærhet til Bybanen, ligger Kunstskolen i Bergen. Med sin praktiske beliggenhet, spennende undervisningsopplegg og tilhørende fasiliteter som gir selv etablerte kunstnere vann i munnen, har skolen blitt et populært valg blant kunstinteresserte over hele landet. vi har møtt ei som har tilbrakt to år på den unike skolen i Bergen, og dermed også fått en pangstart på sin kunstkarriere. Fortell litt om deg selv: Mitt navn er irene Steinsland, jeg er 23 år og kommer fra lille lillesand på Sørlandet. Hvorfor valgte du Kunstskolen i Bergen? da jeg begynte på formgivningsfag på videregående, forsto jeg fort at jeg ville fortsette med å arbeide kreativt. Jeg tok først årsstudium i filosofi ved Universitetet i Bergen, før jeg ble tipset om Kunstskolen i Bergen av en bekjent. Skolen hørtes kjempeinteressant ut og jeg oversendte

16

en søknad, som resulterte i et vellykket intervju og to fantastiske år. Kan du fortelle om undervisningen på skolen? Studiene på KiB var annerledes enn noe annet jeg hadde vært borti tidligere. det var praktisk jobbing, hver dag fra klokken 09-15. i løpet av de to årene var vi også gjennom en del tekniske øvelser. På timeplanen stod alt mulig tegning, maling, form, farge, leire, papp, video, støping, performance – ja, omtrent alt du kan tenke deg egentlig. vi jobbet både inne og ute, og vi utforsket noe til en hver tid. det var en god blanding av såkalt ”klasseromsundervisning” og selvstendig arbeid. Hva vil du trekke frem som det mest positive med studiene? det aller, aller, aller beste med studiene ved KiB var at jeg fikk rom til å være meg selv, til en hver tid. rom til å utforske meg selv gjennom kreativ utfoldelse. Jeg lærte så utrolig mye bare ved å ta tak i det som var, og fortsatt er, meg. Selv om det var utfordrende mesteparten av tiden, hadde jeg det godt med å være i et miljø som man finner på lille, fine KiB. Hvor viktig føler du KiB har vært for din utvikling som kunstner? KiB har vært veldig viktig for meg. Hele tiden var det snakk om å tørre å være leken, tørre å slippe sitt eget krav om at


Telemark K UNSTSKOLEN I B ERGEN

Kunstskolen i Bergen gir studentene utdanning innen visuelle fagområder som med praktisk undervisning stimulerer til kreativ tenkning. Studentene opparbeider seg kunnskap og erfaringer gjennom prosess og utprøving med et bredt spekter av materialer og innfallsvinkler. Utdanningen klargjør studentene til en selvstendig kunstnerisk virksomhet. Studiet kan også fungere som en plattform for høyere utdanning innen billedkunst, kunsthåndverk, arkitektur, mediefag og design.

Høyere utdanning

Kunstskolen i Bergen

Skolen har store funksjonelle lokaler tilpasset skolens fleksible undervisningsopplegg: tre klasserom på cirka 100 kvadratmeter hver, store verkstedarealer, prosjektarealer, lunsjrom, forelesningsrom, bibliotek, av-/datarom og kontorer. Studentene kan benytte arbeidsrommene utenfor skoletid, frem til klokken 23.00.

noe skal være fint for noen andre. Prosess og åpenhet var to gylne ord. vi fikk ofte beskjed om å se hva som skjedde. Bare se, liksom, for så å ta det innover oss. På grunnlag av dette har jeg lært meg å se verdien av bittesmå ting. Jeg føler at jeg lærte meg en måte å leve på som har vært nyttig for meg på alle måter. Hvorfor bør andre se på muligheten til å studere ved Kunstskolen i Bergen? Jeg tror KiB tilbyr noe helt unikt. det er helt klart en fordel at man kan jobbe med så utrolig mye forskjellig, og at man ikke har noen tidsfrister. Man blir heller aldri låst til å holde på med det samme over lengre tid. dette tror jeg også er utrolig viktig hvis man vil fortsette å jobbe med kunst. Og det er her åpenheten kommer inn. Og prosessen, ikke minst. Jobb med alt, ikke bli ferdig. lek!

Det aller, aller, aller beste med studiene ved KiB var at jeg fikk rom til å være meg selv, til en hver tid. Rom til å utforske meg selv gjennom kreativ utfoldelse. Jeg lærte så utrolig mye bare ved å ta tak i det som var, og fortsatt er, meg.

Irene Steinsland, tidligere student ved Kunstskolen i Bergen

Kontakt: Kunstskolen i Bergen Møllendalsveien 8 5009 Bergen (+47) 55 38 00 50 kib@kib.no

www.kib.no 17


Karl Andreas og Solveig-Maria øver på orgelet. Foto: Lars Flydal

DEN NORSKE KIRKE

menInGsFullt OG sPennende ARBeId – det er utrolig gøy å spille på et instrument med så mye lyd!

tittelen er, må man gå på en høyskole som gir slik utdannelse, for eksempel på norges Musikkhøyskole i Oslo.

det var Karl andreas Wik Opheim som sa dette til avisen vårt land da han deltok på ungdomsleiren; Organistspirefestival, i tilknytning til en årlig orgelfestival i Sandnes og Stavanger. Solveig-Marie Oma fra Trondheim var også på festivalen, da for andre gang.

Kirkemusikerne spiller ikke bare orgel til gudstjenestene, men deltar også aktivt i annet menighetsarbeid, for eksempel i menighetenes barne- og ungdomsarbeid, først og fremst som ledere av barne- og ungdomskor.

– Her får vi inspirasjon og mulighet til å oppleve nye perspektiver gjennom å spille for hverandre, sa Karl andreas. ALLTID EN PLASS Å SPILLE Han får øve på orgler i Hana og Høylandet kirker i Sandnes, mens kirketjeneren åpner kirkedørene for Solveig-Maria inn til orgelet i ila kirke i Trondheim. – det er et litt tungt orgel å spille på, men med veldig god klang. Jeg har også tilgang på digitalt orgel hjemme. det er veldig nyttig, særlig til innøving av pedalteknikken, sier hun. Solveig-Marie visste tidlig at hun ville satse på en organistkarriere. derfor valgte hun musikklinjen på videregående. de som underviser på Organistspirefestivalen er kirkemusikere på toppnivå fra hele norge – ja også fra utlandet. For å bli organist, eller kantor som den offisielle 18

i menigheten samarbeider de blant annet med prester, menighetspedagoger, diakoner, kirketjenere, kirkegårdsarbeidere og kontorsekretærer for at menighetene skal bli gode steder å være. MANGE ULIKE STILINGER direktør for arbeidsgiveravdelingen i Ka Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, Marit Halvorsen Hougsnæs, forteller at noen yrker i den norske kirke krever lang utdanning, fra fire til syv år etter videregående. – For å bli prest må man ta embetseksamen, og man må ha universitetsutdanning for å bli kirkemusiker, diakon (helsefaglig utdanning) eller kateket (undervisningsutdanning), forteller Marit. i andre yrker, som kirketjener eller kirkegårdsarbeider, er det vanligvis ikke formelle utdanningskrav.


Telemark

Den norske kirke er et evangeliskluthersk kirkesamfunn. de fleste nordmenn (ca. 79 %) tilhører den norske kirke, og mange uttrykker sitt religiøse liv gjennom Kirkens ritualer og høytider. Hvert år holdes 70 000 guds-tjenester i 1600 kirker i de 1280 menighetene.

Det er viktig å øve hvis man vil bli god.

Høyere utdanning

KA

den norske kirke er delt inn i 11 bispedømmer, 105 prostier og 1 280 sokn. Hvert bispedømme ledes av en biskop og et bispedømmeråd. På lokalplanet er det et menighetsråd for hvert sokn. Kirkelig fellesråd er lokal arbeidsgiver for de som arbeider i menighetene i en kommune. Prestene er ansatt av staten. Ka er den sentrale arbeidsgiverorganisasjonen for lokale arbeidsgivere i den norske Kirken. Ka jobber med de utfordringene som finnes i arbeidslivet generelt og i kirkelig virksomhet spesielt. de tar seg av tarifforhandlinger, rådgivning innen lønns- og personalspørsmål, drift av kirkegård, forvaltning av kirkebygg, utvikling av diakoni, undervisning og kirkemusikk.

Marit Halvorsen Hougsnæs, direktør i arbeidergiveravdelingen i KA.

– vi har derfor utviklet egne opplæringstilbud for dem som er tilsatt i disse stillingene. Og det er plass til flere, enten man er utdannet sosionom, snekker, pedagog, musiker helse- og sosialarbeider, avslutter Marit, og sier at det er over 8000 mennesker som jobber i kirken.

Her får vi inspirasjon og mulighet til å oppleve nye perspektiver gjennom å spille for hverandre.

Kontakt rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo (+47) 23 08 14 00 (sentralbord) e-post: ka@ka.no

www.ka.no 19


Når konserthuset åpnes med kor og orkester, har vi alt spilt ferdig Når den nye bybrua innvies av kongen, har vi reist hjem Når biskop vigsler den nye kirken, er vi i gang med å bygge hotell på kaia

Du som er praktisk anlagt, og som synes det er tøft at det du arbeider med blir til noe synlig og viktig for samfunnet. Du som synes det er bra med variasjon, litt ute, litt inne, noe veldig stort og noe lite. Et godt råd: Sats på en fagutdanning i bygg- og anleggsbransjen. Det er uansett et smart valg som gir mange jobbmuligheter, stor frihet og god lønn.

Sats på et yrke innen bygg og anlegg! EBA (Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg) har 210 medlemsbedrifter som spenner fra de største riksdekkende entreprenørbedrifter til mindre håndverksbedrifter og spesialentreprenører. Besøk hjemmesiden www.byggopp.no. Her finner du nyttig informasjon enten du skal velge utdanning, søke læreplass, er lærling eller har lærlingeansvar – eller rett og slett er interessert fagutdanning! Byggopp er en landsdekkende kjede bestående av 10 opplæringskontorer med tilknytning til EBA.

www.byggopp.no

www.eba.no


BYGG- OG aNleGGSTekNIkk

BYGG- OG aNleGGSTekNIkk

– Vil du være med å bygge Norge? Huset ditt. Skolen din. Kirken, idrettshuset og den nye rundkjøringen, parken, kjøpesenteret og fiskemottaket. alt er bygget av glade håndverkere som har valgt bygg- og anleggsteknikk. Har du praktisk sans? liker du å være nøyaktig og har du godt håndlag? er du selvstendig, men trives også med å arbeide i team? Utdanningsprogrammet omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner, hvor det stilles strenge krav til kvalitet og sikkerhet. Les mer på: www.vilbli.no - www.muligheter.no - www.ebanett.no www.bnl.no - www.vibyggernorge.no - www.veidekke.no www.lemminkainen.no - www.mgf.no

DETTE BØR DU VITE OM UTDANNINGSVALGET For elever - læreplanmål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Bygg- og anleggsteknikk –> Læreplanmål - Oppgaver For lærere - kompetansemål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Bygg- og anleggsteknikk –> For lærere - Kompetansemål

21


23


veideKKe

sAtseR unGt aleksander og gitte elise er to gode eksempler at på det satses på ung arbeidskraft i veidekke – både innenfor yrkesfag og ingeniørfag. aleksander grading er forskalingssnekker på Færder videregående skole i Tønsberg. 25-åringen er en av 190 lærlinger i veidekke og gleder seg over det gode arbeidsmiljøet på jobben. Navn: aleksander grading Alder: 25 år Jobb: Forskalingssnekker Utdanning: Byggfag, grunnkurs, vk1. 2 år lærling, fagbrev i veidekke Beste karrieretips: Tenk hva du skal gjøre i mange år fremover. NØDT TIL Å VÆRE KREATIV OG BRUKE HODET ”det du har satt i treverk blir igjen i betong”. det sier aleksander om jobben sin som forskalingssnekker på Færder vgS i Tønsberg. det høres kanskje enkelt ut, men bak dette ligger mye kunnskap og evnen til å se lenger frem. – Man er nødt til å bruke hodet i denne jobben, i tillegg til å være kreativ. det er ikke alltid ting går på skinner, og da må jeg løse utfordringene. i tillegg er det gøy med selve betongen, sier aleksander. 25-årige aleksander valgte å søke seg til veidekke fordi han hadde hørt om det gode arbeidsmiljøet og den høye kompetansen. – For meg er arbeidsmiljøet noe av det viktigste. det er også viktigere enn det å tjene litt ekstra penger. Jeg vil trives på jobb, og det gjør jeg i veidekke, sier aleksander.

24

BEST FOR LÆRLINGER OG VARIERTE PROSJEKT Som medarbeider i veidekke kan man jobbe med mange forskjellige prosjekt. alt fra å legge asfalt, prosjektere nybygg til å bygge operaen. For aleksander betyr det mye at veidekke er med i mange spennende prosjekt. – det er spennende med veidekke fordi vi gjør så mye forskjellig. nå er jeg veldig fornøyd med å jobbe ute, men jeg har ambisjoner om å ha mer ansvar senere – og det er det både rom og oppfordringer til i veidekke, sier aleksander. veidekke har en aksjeordning som gjør at alle de ansatte får tilbud om å kjøpe aksjer med 20 prosent rabatt hvert eneste år. – aksjeordningen i veidekke er veldig fin. det er en god sparemetode og et godt tilbud, sier aleksander. SKREV MASTEROPPGAVE OG FIKK JOBB gitte elise Frydenberg er trainee og prosjektingeniør i veidekke og jobber nå med Sørlandssenteret i Kristiansand. 26-åringen liker at jobben daglig byr på nye utfordringer Navn: gitte elise Frydenberg Alder: 26 år Jobb: Prosjektingeniør/Trainee Utdanning: Bachelor i ingeniør Byggdesign og Master i industriell økonomi og teknologiledelse (Uia) Beste karrieretips:Tenk på fremtidige jobbmuligheter. det kan være kjedelig å bruke mange år av sitt liv på utdannelse hvis det er vanskelig å få drømmejobben. Traineeordningen i veidekke gir mulighet til å forstå flere sider ved bedriften, og mulighet til å forsøke forskjellige ting


Telemark

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap og eiendomsutviklere, og har i overkant av 6300 medarbeidere. vi utvikler, bygger og selger boliger, vi bygger næringsbygg, skoler, offentlige bygg, veier og jernbane, og vi jobber med asfalt, pukk og grus og veivedlikehold.

Bygg og anlegg

Veidekke

i veidekke er vi opptatt av tidlig involvering av medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere i prosjektene våre, noe som både gir spennende jobber og gode resultater for våre oppdragsgivere. Og vi har prosjekter over hele landet. Har du lyst til å bygge framtiden sammen med oss? i veidekke har vi både traineeog lærlingprogrammer.

for å se hva som passer for den enkelte. gitte elise Frydenberg skrev masteroppgaven sin for veidekke og fant ut at bransjen passet henne veldig godt.

twitter.com/veidekke_asa youtube.com/veidekkeasa

– det å være trainee er helt topp. Jeg hadde ingen forkunnskaper om bransjen før jeg begynte, men har fått muligheten til å lære masse og utveksle erfaringer med mange andre traineer i veidekke. Jeg ble vist tillit og gitt oppgaver tidlig i arbeidsforholdet – og elsket det! Karrieredrømmene til gitte har forandret seg mange ganger, alt i takt med hva hun lærer og hvilke oppgaver hun må løse. – det jeg liker med jobben min er at jeg sitter ute på prosjekter og ser at det faktisk skjer noe. det er spennende å være ute på brakka og kunne kombinere det å jobbe på et kontor med det å være ute på byggeplassen. Mitt ønske er å alltid ha noe å strekke seg etter, så karrieredrømmen er å møte utfordringer og ikke kjede meg, sier gitte. VARIERTE OPPGAVER OG GOD TRAINEEORDNING Jobben har gitt gitte et unikt innblikk i hvordan veidekke er som bedrift. Selv liker hun godt at entreprenørbransjen er prosjektstyrt, og at man har en definert start og slutt. – det er tilfredsstillende å ha helt klare avslutninger og begynne på nytt med blanke ark. det er mange varierte oppgaver, lokasjoner og utfordringer, så det blir aldri kjedelig og man utvikler seg hele tiden, sier hun. Vil du vite mer? Gå inn på våre nettsider: www.veidekke.no 25


vil dU vÆre Med

å BIdRA tIl sAmFunnsutvIklInG? enten du liker å jobbe med asfaltutlegging, drift og vedlikehold av veier, anleggsmaskiner, tunelldrift eller pukk og grus, har lemminkäinen norge spennende utfordringer som venter deg. etter grunnutdanning i bygg- og anleggsteknikk, og vg2 i anleggsteknikk, har du mulighet til å bli både anleggsmaskinfører og asfaltør. – dette faget var ikke det jeg så for meg til å begynne med, men da jeg fikk en lærlingstilling i lemminkäinen, tok det kun én uke før jeg fikk stor interesse for faget, sier en av våre lærlinger. lærlingens overraskelse over asfaltfaget er ikke spesiell – mange vet nemlig ikke hvor interessant og givende det er å jobbe i asfaltbransjen. ifølge Bent abrahamsen i lemminkäinen norge, har mange ungdommer lite kjennskap til bransjen. – dette skyldes dårlig formidling av fagutdanningen. lemminkäinen vil derfor prioritere yrkesmesser og seminarer for å informere elever om de gode mulighetene vår virksomhet byr på, sier Bent. LAVT SYKEFRAVÆR OG SVÆRT FÅ PERSONSKADER asfaltyrket har minimalt med skader og lavt sykefravær 26

sammenlignet med mange andre yrkesgrupper. Bent tror dette henger sammen med den sterke kulturen for å jobbe sammen i team, og at vi i lemminkäinen har et stort fokus på sikkerhet. – arbeidsmiljøet vårt har veldig sterke sider, og den gode tonen blant oss bidrar til å sveise sammen en god gjeng, sier Bent. vi mener arbeidsmiljøet i lemminkäinen er med på å trekke opp interessen for faget. – Jeg kom inn i et godt arbeidsmiljø, og gjennom det sosiale på jobben ble jeg faktisk veldig interessert i faget, forteller en lærling. Han kan fortelle om varierte arbeidsoppgaver. TRENING GJØR MESTER asfaltørfaget inneholder mange arbeidsoppgaver som må utføres for hånd. dette kan være håndlegging av asfalt og valsing av fall rundt sluk, noe som krever stor nøyaktighet, mye trening og et godt øyemål. lærlinger får også anledning til å jobbe med anleggsmaskiner, enten det skal skrus eller kjøres. – å skru på maskiner er gøy, og jeg er den første til å melde meg til den slags arbeid. nå som jeg har fått sertifikat for anleggsmaskiner, er jeg også i stand til å utføre større jobber som valsing av veier, fortelle en lærling.


Telemark

Lemminkäinen er en stor aktør i asfaltmarkedet, med asfaltvirksomhet i Finland, danmark, estland, latvia, litauen, russland og norge. lemminkäinens forretningsområder i norge er også pukk og grus, drift og vedlikehold av veier, asfaltfresing og tunneldrift.

Bygg og anlegg

Lemminkäinen

verdiene til lemmkäinen konsernet er blant annet bærekraftig vekst og utvikling, konstruktivt samarbeid, respekt og tillit. lemminkäinen Corporation har over 9000 ansatte. Opplæring i asfaltfaget krever vg1 Bygg- og anleggsteknikk og vg2 anleggsteknikk, etterfulgt av to års opplæring i bedrift.

FRAMTIDSUTSIKTER – asfaltfaget kvalifiserer deg til å gjøre en rekke forskjellige yrker, og det er stort behov for kvalifisert personell til alle veirelaterte yrker i norge, forteller Bent i lemminkäinen. Blant yrkesområdene våre finner vi tunneldrift, laboratorieog kontrollarbeid, planlegging og kvalitetssikring, drift og vedlikehold av veier, pukk og grus, anleggsmaskinreparatører, samt de tradisjonelle oppgavene med å produsere og legge ut asfalt. – vi vil i fremtiden etterspørre flere dyktige fagarbeidere. nå som det nærmer seg et generasjonsskifte, må vi også ha flere lærlinger. vi ser fram til å utvikle staben både i pukk og grus, mekanisk verksted, asfalt, og i tunneldrift, sier Bent.

Arbeidsmiljøet vårt har veldig sterke sider, og den gode tonen blant oss bidrar til å sveise sammen en god gjeng.

Kontakt: Bent abrahamsen, HMS-sjef (+47) 91 70 68 15 bab@lemminkainen.no

www.lemminkainen.no 27


MaSKingrOSSiSTerneS FOrening

ARBeIdeR FOR Felles InteResseR Hva er en maskingrossist? Medlemsmassen i MgF favner bedrifter av mange slag og størrelser over hele landet. Fellesnevneren er at selskapene er registrert i norge, og ”omsetter maskiner eller teknisk utstyr i et slikt omfang og på en slik måte at det er naturlig å betegne firmaet som maskingrossist”. en forutsetning for medlemskap i MgF er at selskapet overholder lovgivning og foreningens interne etiske regler om illojal konkurranse. MgF arbeider for å styrke og utvikle bransjen og arbeider for maskinbransjens felles interesser og rammevilkår, gjennom medlemsaktiviteter, myndighetskontakt og medietiltak. MGF SKAL: • være en samlende enhet for medlemsbedriftene – utvikle bransjenettverk • arbeide for medlemsbedriftenes felles interesser – faglig, politisk og sosialt • være “aktuelle”, synlige og tydelige - vi skal synes i media, og ha et nettverk med andre bransjeforeninger og organisasjoner som gir utbytte for våre medlemmer.

28

På denne måten ivaretar man en sunn konkurranse, bedrer trivselen innad i bedriftene og øker sjansen for positiv bransjeutvikling. en viktig del av MgFs virksomhet er messene ”den Tekniske Messen” og maskinmessen ”vei og anlegg”, som vi arrangerer hvert tredje år. Begge messene har rundt 200 utstillere fra inn- og utland, og er den viktigste møteplass for kunder og virksomheter innen verktøymaskin- og anleggsmaskinbransjene. Her treffes bransjens aktører og vi ønsker også ungdommen hjertelig velkommen slik at dere selv kan se at dette er en spennende bransje med mange muligheter! På MgFs hjemmesider kan du se en film om hvordan hverdagen til en servicetekniker kan være. Her kan du også finne ut hvem som er medlemmer i MgF og lese om messene våre. Kan du fortelle litt om deg selv? – Mitt navn er espen Skarpnord og jeg er 21 år. Jeg kommer fra Kirkenær i Hedmark, og jobber akkurat nå som anleggsmaskinmekanikerlærling for volvo Maskin. Hvilken utdanningsbakgrunn har du? – Jeg gikk på Soler videregående skole – avd. våler. da gikk jeg første året på vg1 - Teknikk og industriell produksjon


Telemark

Maskingrossisternes Forening (MGF) er en bransjeforening og medlemsmassen favner bedrifter av mange slag og størrelser. vi har medlemmer som importerer og selger maskiner innen disse bransjene: • verktøymaskiner • anleggsmaskiner • Kompressorer • Slipeverktøy • gaffeltrucker • Trebearbeidende maskiner • Kraner

Bygg og anlegg

MGF

vi er en forening som arbeider for bransjens store og små felles interesser, herunder:

(TiP), det andre året på vg2 - arbeidsmaskiner, før jeg valgte vg3 - anleggsmaskinmekanikerfaget. deretter ble det ett års læretid hos volvo Maskin. Hvorfor valgte du å utdanne deg til anleggsmaskinmekaniker? – Jeg er veldig glad i jobbe med hendene og ville bli snekker eller mekaniker av et eller annet slag. Til slutt fant jeg ut at jeg hadde mer interesse av å jobbe som mekaniker, og valget ble derfor anleggsmaskinmekaniker. Jeg angrer ikke ett sekund og gleder meg hver dag til å reise på jobb. Hva gjør en anleggsmaskinmekaniker? – vi skrur! For det meste reparerer vi og driver vedlikehold av forskjellige anleggsmaskiner. det kan være hjullastere, gravemaskiner, dumpere og veghøvlere. ingen dag er lik og man får mer enn nok av variasjon. det er alltid noe å lære, for å si det slik. Hvilke mennesker passer til dette yrket? – de aller fleste! vel, man bør jo ha en interesse for dette faget. Man må like å skru, like å bruke kroppen, og ikke være redd for å bruke kroppen i arbeidet. Oppfyller du disse kravene kan du glede deg til et utrolig morsomt og interessant yrke.

• være en samlende enhet for medlemsbedriftene, skape bransjenettverk • arbeide for medlemsbedriftenes felles interesser, faglig, politisk og sosialt • være “aktuelle”. vi skal synes i pressen og ha et nettverk med andre foreninger og organisasjoner som er aktuelle samarbeidsgrupperinger som gir utbytte for våre medlemmer. For bedriftene i MgF er det viktig at hele tiden kommer nye dyktige folk inn i bransjen. vi trenger serviceinnstilte, positive mennesker som er interessert i den spennende jobben det er å være servicetekniker og mekaniker! en viktig del av MgFs virksomhet er messene; den Tekniske Messen og vei og anlegg. dette er betydelige messer innen for verktøymaskinbransjen og for anleggsmaskiner og vi ønsker ungdommene hjertelig velkommen.

www.mgf.no 29


Simen Staalnacke (t.h.) sammen med gode kollegaer i Moods of Norway. Foto: Moods of Norway

SiMen STaalnaCKe

du må tRO På deG selv OG dIne eGne IdeeR! Simen Staalnacke har fulgt sitt eget råd og gjort suksess gjennom å være sin ”egen kunde”. Sammen med Peder Børresen og de andre guttene i Moods of norway har han designet og produsert klær som han selv liker. Han er også på god vei til å få overbevist resten av verden om at klær med traktorer, er det eneste riktige – til enhver anledning. START TIDLIG! – Jeg fikk interessen for design mer eller mindre gjennom morsmelken, smiler Simen. – Min mor, Henny Staalnacke, tegnet brudekjoler og dåpskjoler, og jeg ble tidlig facinert av form og farge, tegning og ulike måter å uttrykke meg på. det handler om å kommunisere sine ideer og det er nok mer en interesse og lidenskap enn jobb i starten av en eventuell designkarriere. EN BRANSJE I VEKST Behovet og interessen for skandinavisk design er stadig økende, og Simen trekker frem spesielt danmark og Sverige som foregangsland her oppe i nord for å gjøre nordisk design kjent verden over. – Men nå kommer norge virkelig etter og design er et stort satsingsfelt for både private og offentlige aktører, og da 30

snakker vi ikke bare om klesdesign, men også industridesign, interiørdesign og arkitektur, fortsetter han. Simen er full av respekt for alle de andre designdisipliner, men er naturlig nok mest opptatt av klesdesign og han markedsfører faget ivrig: – det er en kort vei fra idé til produkt i vår verden. Selv om det kan ta lang tid å få alle detaljer på plass, er det likefullt ikke så lenge å vente før produktet kan vises frem til folk rundt meg, som da kan gi tilbakemeldinger. SPØR HVA DINE NÆRMESTE SYNES For selv om det er viktig med tro på egne ferdigheter og en stor grad av stahet, er det også smart å forhøre seg med venner og kjente og be om ærlige tilbakemeldinger på sine ideer. – det er lett å bli litt blind hvis man bare hører på seg selv, forteller han. – i tillegg til å tåle tilbakemeldinger, fra andre er ofte gode designere veldig flinke til å observere og la seg inspirere av ting og hendelser i samfunnet rundt seg. en god porsjon nysgjerrighet er også på sin plass, sier han.


DeSIGN OG HÅNDVerk

DeSIGN OG HÅNDVerk

– Kreativitet og skaperglede! Har du meninger om hva som er fint eller stygt? Og klarer du å begrunne hvorfor? liker du å arbeide med hendene? Har du sans for detaljer? Kanskje design og håndverk er noe for ditt hjerte? den som velger design og håndverk bør ha kreative evner og anlegg, og man bør like å arbeide med hendene. er man også svært nøyaktig, har estetisk sans og liker både å jobbe selvstendig og sammen med andre, har man mange egenskaper som passer inn i denne fagretningen. Utdanningsprogrammet har stor faglig bredde med rike tradisjoner – håndverksmessig, materialmessig og kulturhistorisk, og det gir arbeidsmuligheter i en rekke design- og håndverksyrker. Les mer på: www.vilbli.no - www.muligheter.no - www.billedkunst.no www.nil.no - www.nid.no - www.grafill.no - www.westerdals.no

DETTE BØR DU VITE OM UTDANNINGSVALGET For elever - læreplanmål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Design og håndverk –> Læreplanmål - Oppgaver For lærere - kompetansemål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Design og håndverk –> For lærere - Kompetansemål

31


Foto: Statnett

Bli en del av lØSningen

JOBB med FORnYBAR eneRGI en utdanning innen fornybar energi, elkraft og vannkraft vil gi deg gode jobbmuligheter i årene som kommer. det er mange spennende og varierte arbeidsoppgaver i norske energibedrifter for dem som vil være med, også internasjonalt. energibransjen har gjennomgått store endringsprosesser både i teknologisk, økonomisk, regulatorisk og politisk forstand i nyere tid. i dag diskuteres rammebetingelsene for bransjen i stor grad i et miljø- og klimaperspektiv. verden må redusere CO2 utslippene, samtidig som energibehovet øker. dette har betydning for produksjon, transport og forbruk av energi - også i norge.

32

vi trenger ny teknologiutvikling og ikke minst mange engasjerte og lærevillige unge medarbeidere som kan bidra til utvikling av grønne fremtidsrettede løsninger – og nok folk til at vi kan føle oss trygge på at samfunnet til enhver tid får den kraften vi har behov for. i årene som kommer skal bransjen ansette mange nye medarbeidere. På fagarbeidernivå vil etterspørselen etter energimontører og energioperatører øke. ingeniører og sivilingeniører innen fagområdene elkraft og vannkraft utgjør den nest største yrkesgruppen i bransjen. disse fagene kan du studere ved flere av landets høyskoler og ved nTnU.

Store utslippsland som Kina og USa er nå tydelige på at de også vil kutte utslippene av klimagasser. Skal vi løse klimautfordringen må vi bruke energien mer effektivt og vi må bruke mindre fossil energi.

det er mye som må gjøres på kort tid for å møte klimautfordringene verden står overfor. energibransjen trenger engasjerte og kunnskapsrike ungdommer som ønsker å bli en del av løsningen. vi håper at du er en av dem!

norske energiselskaper står helt sentralt i dette arbeidet. For å kutte forbruket av fossil energi, må vi bygge ut fornybare alternativer og nett for å frakte strømmen til forbrukerne. Fram til 2020 skal energibransjen investere 150 - 200 milliarder kroner.

Du kan lese mer på: www.energinorge/studier www.energinorge/fagopplaering www.energiutdanning.no


elekTrOFaG

elekTrOFaG

– Får ting til å virke! elektrofag er et stort fagområde og du kan arbeide innenfor mange bransjer og yrker. det er lett å tenke strøm og elektronikk, men la deg ikke lure. Fagretningen spenner fra sjø til land - til lufta! Hva med å arbeide offshore? eller kunne du tenke deg å reise verden rundt om bord på båt? eller kanskje få tog på skinner eller biler på veien? velger du elektrofag må du kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk, og du bør være serviceorientert. logisk tenkemåte og kreativitet er også viktig, både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter. Ofte er det et krav at du har godt fargesyn. det er viktig å skille mellom gul og grønn ledning. Les mer på: www.vilbli.no - www.muligheter.no www.energinorge.no - www.statkraft.no

DETTE BØR DU VITE OM UTDANNINGSVALGET For elever - læreplanmål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Elektrofag –> Læreplanmål - Oppgaver For lærere - kompetansemål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Elektrofag –> For lærere - Kompetansemål

33


STaTKraFT

stØRst På FORnYBAR eneRGI Statkraft – norges ledende kraftselskap og europas største produsent av fornybar energi. i en verden som sliter med forurensing og klimaspørsmål, er det forfriskende med en arbeidsgiver som tar fremtiden vår på alvor. – Bedriftens forhold til klima og miljø var viktig for meg da jeg skulle velge ny arbeidsgiver, innrømmer Bjørn ivar vold, utdannet maskiningeniør og trainee innen asset Management Wind Offshore i Statkraft. Undrer du på hvilke arbeidsoppgaver asset management wind offshore-teamet til Statkraft har, er du nok ikke alene. Bare navnet kan få selv en auksjonarius til å se rødt og Bjørn ivar er klar over det. derfor begynner han å utdype før vi rekker å grave videre. – rent konkret jobber vi med eieroppfølging av vindkraftverk. det betyr at jeg kommer i kontakt med mange ulike typer fagfelt og mennesker – alt fra teknikeren på vindparken, kommune- og grunneierrepresentanter og interesseorgnisasjoner. – Mye av jobben handler om å overvåke og rapportere daglig drift, samt igangsette og bidra til videreanalyse der det ses nødvendig. Så langt som trainee har jeg blant annet jobbet med økonomisk analyse, kontraktsgranskning og 34

deltatt på kontraktsforhandlinger ved innkjøp av servicekontrakt for en av våre vindparker. det har vært mye å gjøre, men jeg trives godt. Økonomiske analyser og kontraktsgranskning er kanskje ikke normale rutiner for en maskiningeniør, men med økonomi som toårig fordypningsfag i mastergraden har Bjørn ivar kunnskapen som trengs. For det var nettopp variasjonen i stillingen og lysten på å jobbe mer praktisk som var de største årsakene til at han ønsket seg til Statkraft. – Tidligere jobbet jeg som forsker innen forebyggende miljøvern. det var bra, men jeg ønsket å jobbe nærmere industrien, reise mer og være med på utviklingen av et nytt norsk offshore eventyr - denne gangen til og med miljøvennlig. det er kult, forteller Bjørn ivar tydelig fornøyd. KOMBINERER JOBB OG UTDANNING industrimekanikeren even Walseth er også trainee i Statkraft, dog i et annet program enn Bjørn ivar. even er fagarbeidertrainee og kombinerer jobb i alta med utdanning via Statkrafts sparringspartner, Høgskolen i narvik. gjennom to år møtes even og de andre traineene flere ganger for å delta på foredrag om blant annet vedlikehold, ledelse, nettdrift, maskinteknikk og produksjonsplanlegging. i Statkraft skal nemlig ikke fagarbeiderne drive ”passiv mekking”, men ”optimal mekking”.


Telemark

Statkraft er størst i europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3300 medarbeidere i mer enn 20 land. Bjørn Ivar Vold trives godt som maskingeniør og trainee i Norges ledende kraftselskap. Foto: Malin Pettersen

– Utdanningen gir oss en dyp gjennomgang i kraftproduksjon, med teknisk innblikk i fag rettet mot blant annet elektroingeniører og maskiningeniører. Jeg er sikker på at jeg i løpet av disse to årene som trainee bygger opp den samme kompetansen som hvis jeg hadde jobbet ti år i arbeidslivet. På toppen av dette kan jeg også begynne på ingeniørutdanning uten forkurs, forklarer even.

Elektrofag

Statkraft

Statkraft har virksomhet i hele norge, fra Finnmark i nord til agder i sør. det betyr at det er jobbmuligheter i hele landet for deg som har lyst til å jobbe med energi. eller kanskje du vil jobbe verden rundt? les mer om alle våre spennende vannog vindkraftprosjekter i norge og i utlandet, på www.statkraft.no.

ingeniørutdanning med fagarbeiderbakgrunn er gull verdt og svært ettertraktet i denne bransjen. – da har man det beste fra to verdener. Praktisk kompetanse som fagarbeider og teknisk kompetanse som ingeniør, sier even før han erkjenner at han ikke har lagt planer for fremtiden helt enda. JOBBMULIGHETER PÅ DE FLESTE KONTINENTER Bjørn ivar har derimot bestemt seg. i en hverdag som innebærer en del reising, har han fått smaken på utlandet. det toårige traineeprogrammet består av seks måneders rotasjoner, der den ene perioden kan tilbringes i utlandet. nå er neste stopp düsseldorf i Tyskland. – er du glad i å reise, kan jobb i Statkraft være midt i blinken. Statkraft er jo representert i store deler av europa og også andre verdensdeler, og bare neste uke skal jeg innom både london og Stockholm. Fra september blir det seks måneder i england, sier Bjørn ivar. LEGGER TIL RETTE FOR UTVIKLING verken Bjørn ivar eller even har problemer med å binde seg til Statkraft i mange år fremover. Begge stortrives i selskapet og ser frem til å kontinuerlig tilegne seg ny kompetanse. – vil vi for eksempel melde oss på et kurs, er det ingen som nøler her. Statkraft har et stort fokus på utvikling og kursing, og legger alltid til rette for at vi skal få utvikle oss hvis vi ønsker det. i tillegg er vi jo hele tiden omgitt av mennesker med høy kompetanse, så vi har det i bunn og grunn ganske bra, smiler de.

Even Walseth, trainee i Statkraft.

Kontakt: Postboks 200, lilleaker 0216 Oslo (+47) 24 06 70 00 info@statkraft.no

www.statkraft.no 35


HelSedireKTOraTeT

velG HelseOG OPPvekstFAG! Ønsker du deg en variert og meningsfylt jobb? Jobb med barn, unge, eldre, personer med funksjonsnedsettelse, psykiske lidelser og andre som trenger deg! Ta to år på helse- og oppvekstfag i videregående skole, to år i lære og få fagbrev som helsefagarbeider. du kan også velge mellom flere andre yrker etter vg1 helse- og oppvekstfag. HVA GJØR EN HELSEFAGARBEIDER? Som helsefagarbeider jobber du i nær kontakt med mennesker. Blant dine oppgaver er å gi praktisk og faglig hjelp og omsorg til mennesker som trenger det. du har varierte arbeidsdager og kontakt med mennesker i alle aldre. noen er syke, andre har nedsatt funksjonsevne eller skal trene seg opp etter en ulykke. din jobb er å hjelpe dem til å mestre sitt eget liv. Helsefagarbeideren jobber blant annet: • På sykehus • På sykehjem • Hjemme hos mennesker som trenger hjelp • innen psykisk helse • i rusomsorgen • i opptrenings- og behandlingssentre • i skolen, med barn som trenger ekstra hjelp HVORDAN BLIR DU HELSEFAGARBEIDER? For å bli helsefagarbeider velger du helse- og oppvekstfag på vg1. etter vg1 velger du helsearbeiderfaget på vg2. deretter har du læretid i helsearbeiderfaget i to år (vg3).

36

Hva får du? • Samfunnet har stort behov for helsefagarbeidere. du kan få jobb i hele landet. • lønn under opplæring: i læretiden får du en årslønn fordelt over to år, ca. 286.000 kroner (2011). • ekstra betalt hvis du jobber kveld, helg eller i høytidene. • Som ferdig utdannet helsefagarbeider vil du i en normal vaktordning tjene ca. 326.000 kroner i året (2011). • gode muligheter til å videreutdanne deg. UTDANNINGEN ER BÅDE TEORETISK OG PRAKTISK velger du helsearbeiderfaget, får du en annerledes skoledag enn du er vant til. deler av undervisningen er i klasserommet, men du kan også være mye ute blant folk. Utdanningen gir deg en god blanding av teori og praksis. den ene dagen lærer du om kosthold på skolen. neste dag skal du hjelpe en slagpasient med frokosten. du ser sammenhengen mellom det du lærer på skolen og det du gjør på jobb. Helsefagarbeideren lærer blant annet: • Helsefremmende arbeid, som sykdomslære, sykepleie, kosthold og førstehjelp • Yrkesutøvelse, som etikk, planlegging og dokumentasjon, lover og forskrifter • Kommunikasjon og samhandling, som brukermedvirkning, observasjon og rapportering Les mer på: www.helseogsosialfag.no


HelSe- OG OPPVekSTFaG

HelSe- OG OPPVekSTFaG

– Kalde hoder og varme hender! Fra livets begynnelse til slutt, kommer vi i kontakt med flinke og godt utdannede mennesker som har valgt å jobbe med helse- og oppvekstfag. Mulighetene er mange og du kan arbeide ved sykehus, offentlige institusjoner - internasjonalt eller i din hjemkommune. Jobber inne helse- og oppvekstfag finnes overalt i hele landet, og det er stor etterspørsel etter flere flinke folk. Yrkene krever ulik grad av kompetanse, men felles for hele fagretningen er at du som velger helse- og oppvekstfag må bry deg om og kunne ta hensyn til andre mennesker. du bør være flink til å kommunisere og lytte til andre og trives med mennesker i alle livssituasjoner. i flere yrker kreves det politiattest. Utdanningsprogrammet fører fram til yrker hvor egne holdninger, kunnskaper om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktig, og hvor det stilles krav til helhetlig tenkning og tverrfaglig samarbeid. Les mer på: www.vilbli.no - www.muligheter.no - www.helsedirektoratet.no www.sthf.no - www.farmasifag.no - www.poznan.no

DETTE BØR DU VITE OM UTDANNINGSVALGET For elever - læreplanmål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Helse- og oppvekstfag –> Læreplanmål - Oppgaver For lærere - kompetansemål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Helse- og oppvekstfag –> For lærere - Kompetansemål

37


SYKeHUSeT TeleMarK

med FOkus På FAGlIG dYktIGHet Tevje revheim har ingen problemer med å anbefale unge med interesse for mennesker og menneskesinnet, den seks år lange psykologutdannelsen. Han vet at det er stor etterspørsel etter psykologer - særlig innenfor det offentlige behandlingssystemet i norge. det er stadig flere private bedrifter som ser at de kan dra nytte av en psykolog eller organisasjonspsykolog for å utvikle bedriften og menneskene som jobber der. revheim var ferdig psykolog i 2002, og har allerede rukket å skaffe seg flere års praksis med både direkte pasientbehandling på en rusbehandlingsinstitusjon i Oslo. Siden 2008 har han ledet rusprosjektet for Psykiatrisk klinikk ved Sykehuset Telemark i Skien. – de fleste psykologer jobber direkte med pasienter, men det er også andre muligheter og roller for psykologer både privat og i det offentlige. akkurat nå jobber jeg med systemene på ST. det handler om å jobbe med holdninger, lage systemer, og å innføre metoder som sikrer høyere kvalitet i behandlingen av paseinter, sier Tevje. Hvilke egenskaper må du ha som psykolog? – du er nødt til å ville folk vel og ha empati og evnen til å lytte. du må også ha en grad av egenkontroll og selvkontroll. 38

i tillegg er det en del ferdigheter som du tar til deg gjennom psykologstudiet og ute i praksis. Hva med jobbutsiktene? – det er lett å få jobb som psykolog f. eks på et distriktspsykiatrisk senter på et sykehus, og nå er det er satt i gang tiltak for å rekruttere flere psykologer til kommunene. Bedrifter ansetter i dag stadig flere organisasjonspsykologer, i tillegg til at mye av testingen som skjer f. eks i forbindelse med rekruttering, gjøres av psykologer. Er det tøft å jobbe med mennesker som sliter psykisk? – Mange tenker nok at det må være tungt å høre på mennesker som har det trist og trasig hver eneste dag, men det jeg opplever er at jobben min er å følge med på en ferd der folk som har det vanskelig, blir mer kjent med seg selv, tar tak i sine problemer, endrer seg og etter hvert får det bedre. noe av det positive i psykologjobben er å oppdage de ressursene folk har når de først begynner å ta tak i problemene sine. Jeg blir glad, rørt og stolt på pasientens vegne når de har gjort endringer som har ført til at de har fått det bedre. Hvordan fant du ut at du ville bli psykolog? – det var litt tilfeldig. Først ville jeg bli arkeolog, men slo det fra meg. Jeg var mer interessert i psykologiske prosesser enn i å bli psykolog, men jeg har ikke angret på at jeg ble det, forsikrer revheim.


Telemark

Over: Tevje Revheim T.v: Christina Dahl Solberg og kollegaene på traumekurs

Christina dahl Solberg vet godt at liv avhenger av at hun gjør de riktige tingene når det gjelder. Hun stortrives som lege med blant annet ansvar for intensivenheten og operasjonsstuene ved Sykehuset Telemark i Skien. 29-åringen hadde bestemt seg for å bli doktor allerede på ungdomsskolen hjemme i vadsø i Finnmark. etter flere års medisinstudium og to års erfaring som lege, kan hun fremdeles av hele sitt hjerte anbefale andre unge å søke seg inn på medisinstudiet. Hva er det mest utfordrende ved å være lege? – Som lege har du ansvar for andre menneskers liv og helse. gjør du feil, så går det utover pasienten, svarer Christina dahl Solberg alvorlig. Hva slags egenskaper er viktige i yrket? – du trenger en viss faglig dyktighet og du må være interessert i å tilegne deg kunnskap, lese og lære. Selv om du kommer deg gjennom medisinstudiet, så må du være forberedt på å oppdatere deg hele tida. du må også ha evne til å sette deg inn i andres situasjon og skape trygghet for pasientene via god kommunikasjon. etter seks års medisinstudier er de unge legespirene pålagt å ta halvannet års turnustjeneste. Her får de prøve seg både som lege i en kommune og på sykehus. Christina dahl Solberg havnet på Sykehuset Telemark i Skien som turnuskandidat. nå er hun i gang med fem års opplæring for å bli spesialist i anestesi. – anestesileger må være gode på akuttmedisin. vi jobber ofte med de dårligste pasientene, vi tilkalles ved hastekeisersnitt og vi kan bli utkalt ved katastrofer. det er også anestesileger som bemanner ambulansehelikoptrene. dette er et actionyrke, fastslår Christina og anbefaler gjerne legeyrket til ungdommen. – legeyrket er krevende, men også morsomt og givende. å yte en viktig service til andre mennesker er en meningsfylt og ofte takknemlig jobb. leger jobber ikke kun for å heve lønn, men fordi de elsker jobben sin, avslutter Christina.

Sykehuset Telemark HF, med sine 4000 ansatte, har behandlingstilbud i sykehuslokaler i Skien, Porsgrunn, Kragerø, notodden, rjukan, Seljord, nome, Bamble og Sauherad. Hovedadministrasjonen ligger i Skien. vi yter spesialiserte helsetjenester og har allsidige akuttfunksjoner innenfor somatikk og psykiatri. Hvert år behandler sykehuset omkring 290.000 pasienter.

Helse- og oppvekstfag

Sykehuset Telemark

vi har ca. 50 yrkesgrupper representert hos oss. Sykehuset trenger mange flere yrkesretninger enn helsefag, f.eks. bygningsingeniører, gartnere, elektrikere, pedagoger, konsulenter/ rådgivere, sjåfører osv. Utdanning av helsepersonell er blant hovedfunksjonene som sykehuset har. vi tilbyr hvert år praksisplasser og klinisk undervisning til mange studenter fra høgskoler og universiteter. de som skal spesialisere seg etter fullført universitetsutdanning, for eksempel innenfor medisinske fagområder eller psykologi, kan gjøre dette gjennom praksis i jobben ved sykehuset sammen med veiledning og teori. Sykehuset Telemark er lærebedrift innen bl.a. ambulansefag, institusjonskokk og helsefagarbeider. vi samarbeider med høgskoler, universiteter og videregående skoler både for å organisere praksis som del av utdanningen og for videreutdanning/spesialisering av egne ansatte. les mer om oss på våre nettsider.

Kontakt: Sykehuset Telemark HF Ulefossveien 3710 Skien (+47) 35 00 35 00 postmottak@sthf.no

www.sthf.no 39


FarMaSi

eksPeRt På leGemIdleR i farmasøytyrket er det gode muligheter for faglig utvikling og ulike karriereretninger. ruben Fossli Kufaas (27) jobber i vitusapotek Oslo City og ble ferdig utdannet reseptar i 2011. Farmasøyten ruben Fossli Kufaas (27) har alltid likt å prate med mennesker. Som liten hadde han en egen ”butikk” i fjøset, hvor bestemoren hadde sommerhus. i butikken solgte han melkebokser og hermetikkbokser. derfor ble farmasøytyrket et naturlig valg for 27-åringen. BRED EKSPERTISE Farmasøyter er den gruppen i norge av autorisert helsepersonell som har bredest ekspertise på legemidler. På apoteket gjør ruben en del av alt det en farmasøyt kan. Hovedsakelig sørger han for at pasienten får det legemiddelet legen har valgt. – vi passer på at styrken er riktig i forhold til personens vekt og vi må også dobbeltsjekke at medisinen er den rette for pasienten. – Mener vi det er behov for endringer, tar vi det opp med pasienten og legen, forteller ruben som er ansatt på vitusapotek Oslo City.

40

Farmasøytyrket er veldig bredt. i dette yrket lærer man utrolig mye, og blir eksperter på legemidler. ruben stortrives på jobb. det er hele tiden et ungt miljø på apoteket, og gode rutiner for hvordan en arbeidsplass skal være. – arbeidsmiljøet er virkelig bra her. På vitusapotek har apotekeren vært veldig imøtekommende og fleksibel i forbindelse med utdanning. Snart er masteren i klinisk farmasi i boks, sier han. FLERE VALGMULIGHETER Framtidsplanen er klar. ruben vil bli apoteker. Han har allerede fått prøvd seg som stedfortreder når apotekeren har vært borte. det har falt i god smak, og interessen for økonomi og mer ansvar har meldt seg. – Jeg har alltid vært opptatt av økonomi. Jeg passer til å være en leder. de fleste farmasøyter jobber nå i apotek, men det finnes mange andre muligheter. – Man kan også jobbe i legemiddelindustrien. Jeg tror det kommer til å bli mer vanlig at farmasøyter begynner å jobbe på sykehus i fremtiden. ruben forteller at det er mange som jobber for at det skal bli mer dialog mellom sykepleiere, leger og kliniske farmasøyter for å diskutere hva som er best for hver enkel pasient. Han forklarer at studier viser at farmasøyter kan hindre


Telemark

Farmasi – det finnes to forskjellige farmasøytutdanninger. du kan bli provisorfarmasøyt med et femårig studie til mastergrad ved universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø, eller du kan bli reseptarfarmasøyt med et treårig studie til bachelorgrad ved høgskolen i Oslo eller namsos.

Ruben har lært mye siden han startet å jobbe i famasøytyrket. Drømmen er å bli apoteker.

legemiddelfeil, og at feil bruk av legemidler utgjør en stor prosentandel av årsakene til innleggelser på sykehuset. SIKKER FREMTID Uansett hva som skjer i fremtiden, er ruben klar på én ting. Han elsker jobben som farmasøyt og anbefaler lett dette yrket til andre som liker å kommunisere med andre og som tror de kan ha interesse for faget.

Vi passer på at styrken er riktig i forhold til personens vekt og vi må også dobbeltsjekke at medisinen er den rette for pasienten. Mener vi det er behov for endringer, tar vi det opp med pasienten og legen.

Helse- og oppvekstfag

Apotekforeningen

gjennom farmasistudiet blir du ekspert på legemidler. du vil lære hvilke virkestoffer som brukes som legemidler, hvilken effekt legemidlene har på kroppen, hvordan legemidlene brukes for å forebygge og behandle sykdom, hvordan legemidler fremstilles og hvordan legemidler utvikles. alt dette krever gode kunnskaper i kjemiske, biologiske, medisinske og farmasøytiske fag. du får også kunnskap om helsevesenet, legemiddellovgivningen og om legemiddelbruk sett i et samfunnsperspektiv. en del av studiet er praktisk rettet, og det gis opplæring i fremstilling av salver, miksturer, tabletter mv. i tillegg får du oppgaver som gir trening i kommunikasjon og formidling. dette er ferdigheter som kommer til nytte når du senere skal jobbe som farmasøyt, og gi råd og veiledning til pasienter, publikum eller annet helsepersonell. Apotekforeningen er en bransjorganisasjon for alle apotekene i norge. Foreningen jobber for høy kvalitet på apotektjenester og gode rammevilkår for apotekene.

Kontakt: apotekforeningen (+47) 21 62 02 00 apotekforeningen@apotek.no

www.farmasifag.no 41


På vei UT i arBeidSMarKedeT?

vÆR kReAtIv I JAkten På JOBB! OK, la oss bare innrømme det med en gang: Unge stiller som regel ikke fremst i køen når en stilling er ledig. derfor er det lurt å tenke annerledes i jobbjakten! Søk på utlyste stillinger, men vær klar over at mange stillinger får en haug med søknader. da er det også lurt å prøve to andre strategier: Skriv en annerledes søknad eller prøv å finne en jobb som ikke er lyst ut. BEKJENTSKAPER? Kun et mindretall av alle stillinger lyses ut i aviser eller på nett. Bekjentskaper er en døråpner. Snakk med familie og venner, og bruk gjerne Facebook eller andre sosiale medier. PERSONLIG OPPMØTE Hvis du har mulighet til det, er det alltid bedre å møte opp personlig med jobbsøknaden og Cv-en i hånda. Be om å få snakke med sjefen og vær hyggelig og imøtekommende. Forklar ærendet ditt og opptre entusiastisk. Skummelt? Overvinn skrekken ved å ta den ved roten! FØLG OPP! ikke sett deg og tvinn tommeltotter når søknaden er sendt. Ta kontakt med arbeidsgiver for å følge opp søknaden. da viser du interesse, og de får snakket med deg! 42

HVA ØNSKER DU? Hvilken type jobb ønsker du deg? arbeidsinnsatsen er som regel mye bedre dersom du trives med arbeidet, men husk at du sjelden får drømmejobben med en gang. HVA KAN DU? Har du tenkt over hvilke egenskaper og kvalifikasjoner du har? du kan sikkert bruke kompetansen din i ulike typer jobber. JOBBSØKNADEN Har du lite peiling på hva en jobbsøknad skal inneholde? Snakk med voksne, foreldre eller foresatte, og bruk gjerne tipsene på www.nav.no. VÆR KREATIV! Skriv en søknad som gjør arbeidsgiver nysgjerrig. Ta med noen av dine personlige egenskaper. Spør andre om dine positive sider, og hvorfor de liker å samarbeide med deg. en kreativ jobbsøknad, uten å overdrive, gir et godt inntrykk av deg som søker. LITE ERFARING? Kanskje har du lite jobberfaring. da må du få med andre relevante erfaringer og egenskaper. Kanskje har du arbeidet som frivillig på en konsert eller andre arrangement? eller har du vært med i lag eller foreninger? Ta med noe du har gjort som viser initiativ.


meDIer OG kOmmUNIkaSJON

meDIer OG kOmmUNIkaSJON

– Når de gode historier skal formidles! Og disse historiene kan være foto, tekst, lys, lyd , 3d, film eller andre måter å uttrykke seg på. liker du å kommunisere med andre mennesker? Ser du nyheter og gode saker der andre bare ser? liker du å skrive? Ta bilder? var det du som alltid meldte deg først når gruppeoppgaven skulle presenteres i lyd og bilder for klassen? – Velkommen til utdanningsprogrammet Medier og kommunikasjon! du som velger medier og kommunikasjon bør ha kreative evner og kunne kommunisere med andre, både skriftlig og muntlig. i tillegg bør du ha godt fargesyn og være interessert i iKT og digital teknologi. gode samarbeidsevner, fleksibilitet, evne til kritisk tenkning og analyse er også viktig. Medier og kommunikasjon forbereder eleven på yrker innen reklame- og kommunikasjonsbyråer, magasinredaksjoner, forlag, trykkerier, markedsavdelinger, fotobedrifter, internettbedrifter, filmselskaper, radio og fjernsyn. Svennebrev kan tas innen fotograffaget eller mediagrafikerfaget etter to år videregående skole og påfølgende to års læretid i bedrift. Fagbrev kan oppnås etter fullført programområde Mediedesign. Les mer på: www.vilbli.no - www.muligheter.no

DETTE BØR DU VITE OM UTDANNINGSVALGET For elever - læreplanmål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Medier og kommunikasjon –> Læreplanmål - Oppgaver For lærere - kompetansemål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Medier og kommunikasjon –> For lærere - Kompetansemål

43


gOde TiPS

tIl å GJØRe et GOdt JOBBInteRvJu 1. PLANLEGG DET PRAKTISKE Bestem antrekket dagen før. velg noe som du vanligvis føler deg vel i, hvis ikke kleskoden krever bestemte typer klær. Beregn reisetiden dit du skal, og pass på at du har tatt høyde for forsinkelser, kø, osv. Møt presis! 2. HVIL PÅ DINE FORBEREDELSER Med gode forberedelser stiller du roligere og mer velformulert til intervjuet. Ta med notatene du har gjort på forhånd, og Cv og søknad. vær forberedt på å gi en sammenhengende presentasjon av deg selv, å utdype ting du skrev i søknaden, og å forklare eventuelle huller i Cv’en. 3. VIS AT DU ER MOTIVERT enhver arbeidsgiver ønsker medarbeidere som har lyst til å gjøre en god jobb, og er ekte interessert i oppgaver og fagfelt. Begrunn din interesse for jobben og vis hvordan din interesse også har forbindelse med f.eks. studievalg, fritidsinteresser og frivillige verv. 4. VÆR AKTIV, MEN IKKE EPLEKJEKK vis initiativ og smidighet under samtalen. Still gjerne spørsmål, og pass på at du får flettet inn de tingene du har tenkt ut, selv om det ikke spørres direkte etter dem. avklar eventuelle uklare spørsmål før du svarer, men ikke avbryt intervjueren. Husk god blikkontakt og et ”fremoverlent” kroppsspråk!

44

5. PRESENTÉR DIN AKADEMISKE KOMPETANSE Som akademiker må du være god til å vise sammenhengene mellom dine studier, annen relevant erfaring og arbeidsoppgavene i den jobben du søker. Bruk gode eksempler til å illustrere, og vis både resonnerende og reflekterende ferdigheter i praksis. 6. BEREGN DITT PUBLIKUM ikke alle arbeidsgivere er like kjent med terminologien innen spesifikke fagområder, eller innholdet i grader og karaktersystem. Unngå akademisk ”stammespråk”, og oversett det du har gjort til alminnelig og lettfattelig språk. 7. SVAR ÆRLIG OG STRATEGISK i løpet av et intervju vil det som regel dukke opp kinkige spørsmål, f.eks. ”Hva vil du si er dine svakeste sider?” Svar sant og relevant i forhold til jobben, men si heller ikke mer enn du behøver. vis dessuten at du har selvinnsikt, og tar ansvar for din innflytelse på andre. Artikklen er hentet fra magasinet Prospekt, utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo.


NaTUrBrUk

NaTUrBrUk

– Med naturen som verdens største kontor! visste du at oppdrettsnæringen er norges nest største eksportnæring? Trives du ute i frisk luft eller vil du sitte inne og forske? Uansett om du mener at din PC eller spaden er ditt viktigste verktøy; innen naturbruksfagene er det plass til alle. det viktigste er at du som velger naturbruk er interessert i naturen, har praktisk håndlag, trives med å samarbeide med andre og har omsorg for mennesker, dyr og miljø. du bør like å arbeide ute, under varierende naturog klimaforhold. Hvis du velger vg3 naturbruk, gir utdanningsprogrammet studiekompetanse med mulighet for videre studier ved høyskoler eller universiteter. de øvrige vg3 gir yrkeskompetanse. du kan få arbeid innen ulike naturbruksyrker hvor det kreves forståelse for sammenhengen mellom biologisk produksjon, naturens tålegrenser og menneskelig aktivitet. Les mer på: www.vilbli.no - www.muligheter.no - www.imr.no

DETTE BØR DU VITE OM UTDANNINGSVALGET For elever - læreplanmål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Naturbruk –> Læreplanmål - Oppgaver For lærere - kompetansemål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Naturbruk –> For lærere - Kompetansemål

45


HavFOrSKningSinSTiTUTTeT

FOkus På HAvet Med nærare 700 tilsette er Havforskingsinstituttet det største marine forskingsmiljøet i noreg. Hovudansvaret vårt er å forske for å kunne gi råd til det offentlege om akvakultur og om økosystema i Barentshavet, norskehavet, nordsjøen og den norske kystsona. Havforskingsinstituttet har hovudkontor i Bergen, men viktige delar av aktivitetane føregår på avdelinga vår i Tromsø, på forskingsstasjonane i Matre, austevoll og Flødevigen og på fartøya våre, som til saman er på havet over 1600 døgn i året. i tillegg leiger instituttet kommersielle fartøy med nærare 1000 toktdøgn i året. instituttet har òg ein stor bistandsretta aktivitet gjennom Fiskerifagleg senter for utviklingssamarbeid. Forsking og

46

råd frå Havforskingsinstituttet skal vere med å leggje grunnlaget for at samfunnet også i framtida skal kunne hauste av dei store verdiane i havet og på kysten. Havforskingsinstituttet har ansvar for drifta av fem store forskingsfartøy. Forskingsfartøya er dei viktigaste reiskapane for innsamling av data innan marine ressursar og miljø. Forskningsvirksomheten foregår i tverrfaglige forskningsgrupper som leverer resultater til instituttets forsknings- og rådgivningsprogram. Forsknings- og rådgivingprogrammene leverer råd til myndigheter, næring og samfunn, men identifiserer også nye problemstillinger som løses i forskningsgruppene. den tette sammenhengen mellom datainnsamling, forskning og rådgiving gir gode muligheter for å nå målet om enda bedre overvåking, ny kunnskap gjennom forskning og helhetlige, økosystembaserte råd.


Telemark

Visjon Kunnskap og råd for rike og reine havog kystområde. Ambisjon vi skal være internasjonalt leiande innan marin forsking og rådgiving.

Naturbruk

IMR

Verdiar alt vårt arbeid skal byggje på integritet, skaparglede, samspel og respekt.

Kan du tenkje deg å jobbe med forskning og rådgivning i Havforskningsinstituttet? Me treng fleire engasjerte feltarbeidarar. Ta kontakt eller gå inn på våre nettsider.

Kontakt: nordnesgaten 50, 5005 Bergen (+47) 55 23 85 00 post@imr.no

www.imr.no 47


lUrer dU På Kva dU SKal Bli?

stARt kARRIeRen På WWW.nAv.nO TA INTERESSETESTEN PÅ WWW.NAV.NO: • Svar ærlig på 120 spørsmål • Få din personlige interesseprofil • Få en liste over yrker som passer interessene dine • les om disse yrkene BLI EN GOD ARBEIDSSØKER PÅ WWW.NAV.NO www.nav.no er den største stillingsdatabasen i norge, og er i tillegg en database over arbeidssøkere. når du registrerer deg som arbeidssøker på www.nav.no kan du synliggjør kompetansen din for arbeidsgivere over hele landet. PÅ WWW.NAV.NO KAN DU: • Søke deg frem mellom 10 000 ledige stillinger • Få gode råd og tips om jobbsøk i inn- og utland INNLOGGET PÅ ”DITT NAV” KAN DU: • legge inn en god Cv, og gjøre deg søkbar hos arbeidsgivere • lage egen jobblogg – med oversikt over for eksempel jobber du har søkt og arbeidsgivere du har snakket med

48


reSTaUraNT- OG maTFaG

reSTaUraNT- OG maTFaG

– Trivsel med mat og mennesker! Mat er mer enn føde. Mat er råvarer, godt håndverk, design og presentasjon. god mat får folk til å trives og da trives også du. Bon apetit! du som velger restaurant- og matfag har gjerne godt håndlag, du er kreativ, nøyaktig og renslig. Og du liker å gi god service. Til kunder og kolleger. Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innen blant annet hotell- og restaurantnæring og næringsmiddelindustri, men også til arbeid i bedrifter som produserer kjøtt-, fiske-, drikke-, bake- og matvarer. Kunnskaper om egne og andres kulturer og mattradisjoner og om næringsmidler, kosthold og helsefremmende livsstil er viktig. Les mer på: www.vilbli.no - www.muligheter.no - www.matfag.no www.umb.no - www.kjottbransjen.no - www.gastronomi.no www.mattilsynet.no - www.lo.no - www.tine.no - www.meny.no

DETTE BØR DU VITE OM UTDANNINGSVALGET For elever - læreplanmål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Restaurant- og matfag –> Læreplanmål - Oppgaver For lærere - kompetansemål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Restaurant- og matfag –> For lærere - Kompetansemål

49


Foto: Øystein Syrstad, Tine.

Tine

unGt OG mOdeRne På Tine Meieriet Tunga i Trondheim planlegger to unge lærlinger fremtiden. lærlingetida i Tine har nemlig gjort dem så interessert i industriell matproduksjon at videre utdanning kan bli en realitet. Hanne Marie eklid (20) lener seg komfortabelt tilbake i stolen. den hvite arbeidsfrakken er byttet ut med hverdagsklær, og det er ingenting som tyder på at jenta er nervøs før hun skal skildre sitt første år i Tine. Tvert i mot har hun en glød som lyser selvtillit. Før vi rekker å stille det første spørsmålet, kommer en oppriktig Hanne Marie oss i forkjøpet. – Jeg føler meg veldig ivaretatt her. Hun trekker litt på smilebåndet før hun følger opp med en mer alvorlig tone. – det er åpenbart at lærlinger er noe Tine kan. vi er jo fremtiden. derfor er det satt tydelige rammer rundt opplæring av lærlinger. vi har gode instruktører som er dyktige til å lære bort, og har ofte oppfølgingssamtaler med faglig leder som tilpasser opplæringen og motiverer for videre læring. i disse samtalene deler vi erfaringer og stiller spørsmål. TINE-FINANSIERT UTDANNING Stig rune garthen (21) nikker anerkjennende. Han er åpenbart også fornøyd med sine to lærlingeår i Tine. Kanskje ikke 50

så rart; etter utallige lærerike leksjoner foran produksjonsmaskinene med ansvarsoppgaver som smakstilsetning, emballering, vedlikehold og kvalitetskontroll, har han nylig bestått fagprøven innen industriell matproduksjon. Men han har ikke tid til å hvile på laurbærene. Han trekker pusten, gestikulerer litt og lener seg fremover. nå skal fokuset rettes mot fast stilling, men også eventuell videreutdanning. – Tine er jo en stor bedrift med mange muligheter, så det finnes jo noe for alle. Personlig synes jeg det er mest spennende med automatiserte styringssystem og det tekniske bak behandlingen av melk som for eksempel pasteurisering, sier Stig rune. Han benytter anledningen til å avsløre en ”hemmelighet” for dem som er lystne på høyere utdanning. – Tine bidrar ofte med økonomisk støtte til målrettede ansatte som ønsker å utdanne seg videre. det er helt klart en gulrot og kan bli aktuelt for meg etter hvert. TRYGG ARBEIDSPLASS Både Hanne Marie og Stig rune håper flere er villige til å følge i deres fotspor. velger du vg1 restaurant- og matfag og vg2 Matfag, er veien til Tine kort – uansett hvor du bor. – Tines størrelse er jo en av mange fordeler med å jobbe her. de er representert over hele landet. i tillegg får man jo


T.v: Stig rune garthen og Hanne Marie eklid håper flere søker lærlingeplass i industriell matproduksjon (iMP) hos Tine i fremtiden. Telemark

TINE Gruppa er en av norges største næringsmiddelbedrifter og leverandør av kjente merkevarer som Jarlsberg, norvegia, Biola, YT, litago og Piano. Tine eies av 15.000 melkebønder i samvirke. Konsernet består av både norske og utenlandske helog deleide datterselskaper, blant annet diplom-is, FellesJuice, Wernersson Ost i Sverige og norseland inc. i USa. Tine gruppa har 5500 ansatte og ca. 19 milliarder i omsetning i 2011.

Hanne Marie Eklid, IMP-lærling.

Restaurantog matfag

TINE

Karrieremuligheter: Tine har en lang verdikjede med et mangfold av jobber og karriereveier. vi er opptatt av å gi våre ansatte muligheter til faglig og personlige utvikling, både gjennom arbeidsoppgaver og kompetansepåfyll.

jobbe med kjente merkevarer. Her på Tunga produserer vi blant annet go’Morgen-yoghurt, Biola og Cultura forteller Hanne Marie stolt før Stig rune avslutter. – i Tine kan du jobbe med hva som helst og føle deg trygg på at du har jobb i mange tiår fremover. vil du vite mer om jobb i matbransjen - les mer i denne linken: www.jobbimatbransjen.no TINE trenger lærlinger i flere fag • industriell matproduksjon • logistikk • Yrkessjåfør • Kjemiprosess Tekniske fag • automatiker • elektro • industrimekaniker • industrirørlegger • Produksjonsteknikk Vi tilbyr: • en spennende og teknologisk næringsmiddelindustri med læreplasser over hele norge • godt sosialt arbeidsmiljø • interessante arbeidsoppgaver • Personlige- og faglige utviklingsmuligheter • Systematisk og god opplæring • lønn i lærlingetiden

www.tine.no 51


MenY

skAPeR smIl HveR dAG

52

Supermarkedkjeden Meny ligger i toppsjiktet hva gjelder kvalitet, kundetilfredshet og ikke minst opplæring og utvikling av ansatte. godene kommer på rekke og rad. nettkurs, klasseromkurs, utdanningsstipend, lederkurs og egen læringsportal. legger man til fagkompetansen, utfordringene og arbeidsmiljøet, har man allerede en lang liste som helt klart skiller Meny fra konkurrentene. Bare spør Silje og Sven-Martin. de har valgt å dele sine opplevelser for å få flere unge til å velge en karriere hos Meny.

Etter hvert fikk jeg muligheten til å delta på Menys Traineeprogram. Det var veldig nyttig og lærerikt og jeg steg raskt i gradene. Etter kort tid fikk jeg stilling som Assisterende ferskvaresjef. Etter et drøyt år ble det ledig stilling som ferskvaresjef i en av de andre Menybutikkene, og jeg var så heldig å få den.

SVEN-MARTIN, FERSKVARESJEF Min karriere i Meny startet for vel seks år siden. Etter å ha hatt en del ulike jobber i forskjellige bransjer, var jeg fortsatt usikker på hva jeg ville jobbe med.

SILJE, DELTIDSARBEIDER Jeg begynte som deltidsmedarbeider i Meny mens jeg gikk på videregående. Siden butikken lå i nærheten av der jeg bodde og flere av vennene mine allerede jobbet der, var det helt perfekt for meg.

Jeg har så lenge jeg kan huske hatt stor interesse for mat og matlaging, og da jeg fikk høre at Meny hadde behov for flinke ferskvaremedarbeidere, syntes jeg det virket veldig interessant. Jeg startet som ferskvaremedarbeider og trivdes veldig godt med det. Serviceyrket passer meg utmerket fordi jeg er en sosial person og elsker å ha kontakt med kunder og kolleger.

Nå har jeg jobbet i Meny i snart fem år ved siden av skolen. Jeg trives kjempegodt og kan anbefale alle studenter å ta ekstrajobb i Meny. For det første er det veldig godt arbeidsmiljø, du møter mange hyggelige kunder hver dag og arbeidsdagen er variert.

Det beste med jobben min er at jeg møter mange hyggelige kunder hver dag og at jeg får jobbe sammen med så mange dyktige folk. Vi er et rått team her på butikken, og vi inspirerer hverandre til å prestere godt samtidig som vi har det gøy! Viser du engasjement og stå-på-vilje så har du mange muligheter for å gjøre karriere i Meny.


Telemark

T.v: Sven-Martin, ferskvaresjef og tidligere deltaker i Menys traineeprogram.

Meny er den største og mest ekspansive supermarkedskjeden i norge. i dag har Meny ca. 10,000 ansatte og har som mål å åpne butikk nr. 200 i 2014.

Restaurantog matfag

Hvert år tar Meny inn mellom 50 og 70 lærlinger i fagene butikkslakter, sjømathandler og salgsfaget (service og samferdsel). Meny utvikler sine ansatte og tilbyr et bredt utvalg fagkurs og lederkurs gjennom Menyskolen. dette omfatter også ett-årige traineeprogram i butikkfag og ferskvare, samt 2-årig lederutviklingsprogram. i Meny kan du jobbe med alt fra kundebetjening i kassen til ferskvare, kolonial, butikkledelse, service og administrasjon.

Meny AS

Ovenfor: Silje, deltidsarbeider og student.

Lange åpningstider gjør det mulig for oss studenter å jobbe mer på kveldstid og det er vanligvis et ungt miljø i butikkene. Det at Meny har butikker i nesten hele landet er også en fordel for oss studenter. Ønsker du å studere ett annet sted er det lett å få seg jobb i en annen Menybutikk for en periode. Siden jeg studerer fulltid, jobber jeg nå annenhver fredag og lørdag. Det er det jeg har tid til innimellom all lesingen. Nå har jeg bare 1 år igjen av studiene og som deltidsmedarbeider. Jeg er utdannet byggingeniør og tar nå påbygg innen VVS. Jeg tenker ofte på hvordan det vil bli å få seg en fulltidsjobb som ingeniør og ikke jobbe i Meny. Det som er sikkert og visst er at jeg vil savne alle de gode kollegaene mine og alt det morsomme vi gjør på jobb.

Lyst på jobb i Meny? Se www.meny.no/ledigestillinger. Kontakt: Meny aS Tlf: 21 61 20 00

www.meny.no 53


leTer dU eTTer en

sPennende OG utFORdRende JOBB? reiselivsnæringen byr på mange muligheter! Her finnes jobber innen overnatting, servering, opplevelse og destinasjoner. reiselivet har behov for unge, positive og engasjerte mennesker. er du kanskje en av dem? ingen dag er lik og alle gjestene er forskjellige. derfor er en jobb innen reiseliv full av spennende utfordringer. det er utrolig gøy når man klarer å løse utfordringene som dukker opp, enten alene eller i lag med kollegaer. du vil kunne reise og arbeide over hele verden dersom du ønsker det. du kan starte opp en egen bedrift, eller være på lag med andre entreprenører. du kan jobbe i en liten bedrift, eller et stort multikulturelt internasjonalt konsern. valget er ditt. – For å jobbe med reiseliv må du være løsningsorientert, like å arbeide med folk samtidig som du liker å møte nye utfordringer. Med en utdanning innen hotell, restaurant eller reiseliv vil du garantert stå godt rustet til disse oppgavene, sier Hilde veum, rådgiver i nHO reiseliv. reiselivsnæringen trenger arbeidskraft innenfor mange områder, blant annet økonomi, salg, markedsføring, drift og ledelse, booking, restaurant, helse, miljø og sikkerhet.

54

du kan jobbe med noe du interesserer deg for, enten det er hester, alpint, mat og drikke, fjellklatring eller strandliv! – Har du et fagbrev som kokk, servitør, reiselivsmedarbeider eller resepsjonist, vil du oppleve at jobbmulighetene er gode. det finnes også mange utdanningsmuligheter på høgskoler og Universitet for dem som ønsker seg en fremtid innen reiselivsnæringen – vi trenger flinke folk, avslutter veum. nHO reiseliv representerer mer enn 2500 bedrifter innen reiseliv, servering, overnatting, opplevelse og annen reiselivsvirksomhet. i medlemsmassen finnes alt fra store nordiske og internasjonale hotellkjeder til små lokale enkeltmannsforetak. For mer informasjon: reiselivsutdanning.no verdenerdin.no nhoreiseliv.no


SerVICe OG SamFerDSel

SerVICe OG SamFerDSel

– Salg, service, sikkerhet og smil! Service- og samferdelsfaget er inngangsporten til et spennende valg mellom 8 ulike fagområder. Salg, administrasjon, sikkerhet, iKT Service, logistikk, yrkessjåfør, resepsjons- og reiselivsfaget er stikkordene. Har du lyst har du lov - og husk at smilet og det gode humøret ikke kan læres – det må komme innenfra! du bør derfor være høflig, utadvendt og serviceinnstilt. Trives du med andre mennesker? du må også ha respekt for ulike kulturer, tradisjoner og etiske normer. Utdanningsprogrammet fører fram til yrker i et bredt spekter av servicebransjer, fra salg til transport. i disse bransjene står kunnskaper om lover og forskrifter og evnen til å analysere kundenes behov for å kunne foreslå tradisjonelle og nye løsninger sentralt. Les mer på: www.vilbli.no - www.muligheter.no - www.nhoreiseliv.no www.restaurantogmatfag.no - www.serviceogsamferdsel.no

DETTE BØR DU VITE OM UTDANNINGSVALGET For elever - læreplanmål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Service og samferdsel –> Læreplanmål - Oppgaver For lærere - kompetansemål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Service og samferdsel –> For lærere - Kompetansemål

55


HvORFOR velGe YRkesFAGlIG utdAnnInG? For noen er det bevisst valg, og at man virkelig ønsker å lære et fag mens man går på skolen. i tillegg så får du lønn i læretida, og du kan søke om stipend i tillegg. For elever som ikke er helt sikre med hensyn til valg av yrke eller ikke er så veldig motiverte for mye teori, er yrkesfag også et godt alternativ - uansett hvilke karakterer du har fra grunnskolen. veien frem til fagbrev er en kort yrkesrettet utdannelse, og behovet for faglært arbeidskraft er økende. dersom du etter endt læretid og med fagbrevet i lomma, skulle ombestemme deg og likevel ønske høyere utdanning, er det mange måter å skaffe seg studiekompetansen på. noen velger å søke seg inn i videregående skole på almennfaglig påbygning. andre velger å bruke fagkompetanse til å jobbe hel- eller deltid og ta studiekompetansen på kveldstid. det finnes et utall kursarrangører, både offentlige og private, som tilbyr kurs som leder frem mot generell eller spesiell

56

studiekompetanse. da har du inntekt mens du tar studiekompetansen, og fagbrevet gjør det lettere å få godt betalt arbeid før og mens du studerer. Mange lærlinger velger bevisst å ta læretid og fagbrev før de satser videre på høgskolestudier. To år med erfaring fra arbeidslivet og samarbeid med ulike yrkesgrupper innen bransjen, gjør at et senere valg av høgskolestudier er mer bevisst. Man har sett representanter for yrkesgruppen i arbeid, og vet mer hva yrket innebærer. Praktisk erfaring i løpet av læretiden på to år innebærer også modning både med hensyn til alder og motivasjon for videre læring. det vil bli lettere å se sammenhengen mellom teori og praksis, og som student vil du med fagbrevet som utgangspunkt ha praktiske knagger å henge all teorien på. i forhold til medstudenter som har ren teoretisk bakgrunn vil dette gjøre studiet lettere for deg.


TekNIkk OG INDUSTrIell PrODUkSJON

TekNIkk OG INDUSTrIell PrODUkSJON

– Stålkontroll og millimeterpresisjon! Med maskiner og utstyr skal landet bygges, og du kan være sikker på at du får håndtere avansert produksjonsutstyr og fingre med teknologi i verdensklasse hvis du velger en fremtid innen teknikk og industriell produksjon. i norge finner du høyteknologiske bedrifter og avanserte produksjonsmiljøer omtrent på hvert gatehjørne – og det satses på innovasjon og nytenking som aldri før! Vil du være med? du som velger TiP bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. du bør både kunne arbeide selvstendig og samarbeide med andre interesse for ny teknologi er også viktig. Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innen teknisk industri, skipsindustri, teknoindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri og i oljebransjen. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene, hvor det å arbeide etter prosedyrer og tegninger, og med registrering og dokumentasjon, er svært viktig. Les mer på: www.vilbli.no - www.muligheter.no

DETTE BØR DU VITE OM UTDANNINGSVALGET For elever - læreplanmål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Teknikk og industriell produksjon –> Læreplanmål - Oppgaver For lærere - kompetansemål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Teknikk og industriell produksjon –> For lærere - Kompetansemål

57


nHO Ung

HvORFOR skAl vI Ansette deG? Kanskje får du spørsmålet i morgen, eller kanskje om noen år. Hva slags person du blir, avgjøres av hva du lærer og valgene du tar hver dag. NHO UNG gjennom nHO Ung blir du bedre forberedt for hva som venter deg videre fremover i utdanning og jobb. du får også tips til hvordan du får mer ut av skoleårene. vi tilbyr blant annet: • nettstedet nhoung.no • besøkssenter • partnerskapsavtaler mellom skoler og bedrifter NHO UNG PÅ NETT - WWW.NHOUNG.NO • næringsliv for unge • tips om kurs, utvekslingsprogrammer, arrangementer og konkurranser • hvordan er det å jobbe? Møt ansatte i bedrifter • forstå mer om praktisk nytte av det du lærer i skolen • se nye muligheter rundt deg for inspirasjon til egen karriere NHO BESØKSSENTER nHO Besøkssenter i Oslo er et multimedierom hvor du lærer om næringslivet. gjennom et interaktivt spill konkurerer du om å skape flest verdier for bedrifter. deretter får 58

du fordele disse verdiene til ulike velferdsgoder. Kanskje oppdager du noen nye sammenhenger? 3500 elever fra hele norge har besøkt oss første året, og tilbakemeldingene er positive. det er mulig å søke om reisestøtte. Tips læreren din om nHO Besøkssenter neste gang det er snakk om Oslotur. ”veldig bra! Spillet gjorde at vi lærte mye vi ikke visste fra før av. er veldig glad for at jeg ble med hit. Jeg ble mer nysgjerrig på hva jeg skulle gjøre videre, og på hvordan jeg skal gå frem.” elev, 16 år. – nhoung.no/besokssenter NHO NÆRINGSLIV I SKOLEN Skolen din har eller kan få partnerskapsavtaler med ulike bedrifter. eksempler på hva dette kan gi deg og klassen: • forelesere fra bedrifter • bedriftsbesøk • hospitering i bedrift • testing av yrker • deltakelse i prosjektarbeid For mer informasjon: Næringsliv i skolen: nhoung.no/nis


leVe, BO OG JOBBe

leVe, BO OG JOBBe

Valg av bosted – enten det dreier seg om å bli værende på et sted eller flytte fra et sted til et annet, innbærer det at en må ta stilling til en rekke faktorer som blant annet yrkes- og utdanningsmuligheter, livskvalitet, velferdstilbud og trygge oppvekstvilkår. Mange forhold spiller inn og man har ofte flere spørsmål. er forholdene gode for å etablere seg med bolig og familie? Tilfredsstiller kulturtilbudet i kommunen dine krav? Hva kan regionen tilby deg? Muligheter(c) presenterer mange livskraftige lokalsamfunn, og når du endelig er klar for din første jobb, enten som fagutdannet eller trainee eller i et annet arbeidsforhold, skal du også vurdere hvor du vil etablere deg. vi presenterer flere fylker og kommuner som gjerne svarer på disse spørsmålene og ønsker deg velkommen med et smil! les videre for å finne ditt neste hjemsted. Lykke til!

www.nhoung.no/nis

59


Håvard Dahl Haugan. Utdannelse: allmennlærer. Jobb i NAV: leder av markedsteamet ved NAV Bamble.

nav TeleMarK

nAv tRenGeR deG! i løpet av de neste ti årene vil nav ha behov for 7 000 nye ansatte. Hvis du kan tenke deg en jobbhverdag sammen med spennende, engasjerte og dyktige medarbeidere, på en arbeidsplass som gir mennesker muligheter, da er nav rett plass for deg! Tenk deg at du holder 10 000 kroner i hånda. Hvert sekund får du nye 10 000 kroner. etter en time har du en stabel med 3,6 millioner kroner. nav leverer tjenester og stønader til 2,8 millioner mennesker, og utbetaler 10 000 kroner i sekundet. vår innsats bidrar til at flere mennesker får muligheten til å være i arbeid og aktivitet. nav betyr noe for de fleste innbyggere i norge, og hver dag jobber vi for å gjøre en forskjell. vi er 19 000 medarbeidere her i landet, fordelt på statlig og kommunalt ansatte. vi har ulik kompetanse og ulike arbeidsoppgaver i organisasjonen. Her jobber det blant annet jurister, økonomer, humanister, pedagoger, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter, kommunikasjonsrådgivere og ansatte innen iKT. Som ansatt i nav blir det lagt til rette for at du som medarbeider får muligheten til å videreutvikle deg og bygge en karriere i organisasjonen. går du for eksempel med en leder i magen, er det et mangfold av muligheter hos oss. 60

Som medarbeider i nav blir det lagt til rette for at du kan kombinere karriere, familie og fritid. du vil nyte godt av ordninger som fleksitid, du har muligheten til å jobbe over hele landet, du får gode pensjonsordninger og du får en jobb som er meningsfull for både samfunnet og enkeltmennesket. Håvard dahl Haugan er utdannet allmennlærer og jobber i dag som leder av markedsteamet ved nav Bamble. Han ønsket en pedagogisk utdannelse, som han kunne benytte i ulike arbeidsoppgaver. at han valgte nav som arbeidsplass har han aldri angret på: - nav er et veldig fint sted å jobbe. Jeg bruker min pedagogiske utdannelse hver eneste dag, i møte med brukerne våre. det finnes et spenn av utdannelser og arbeidsoppgaver blant de ansatte i nav. Her er noen av dem: gjør en forskjell – jobb i nav. velkommen til oss! les mer om nav som arbeidsplass på www.nav.no


Telemark

Leve, bo og jobbe

Benedicte Hjelvik Andersen: Jurist med master i rettsvitenskap og jobber som HR-rådgiver i NavTelemark, med bl.a. lov -og avtaleverk innen personal, lønnsforhandlinger og rekruttering.

Knut-Stian Knutsen: Bachelor i markedsføring og internasjonalisering ved BI, og jobber som førstekonsulent i markedsavdelingen ved NAV Porsgrunn, som går på formidling, rekruttering og arbeidsgiverkontakt.

Christine Vatne: Siviløkonom, og jobber som rådgiver i NAV Telemark, innen statistikk og analyse.

Stine Skei: Har en utdannelse i medisin med spesialisering innen psykiatri, og jobber som rådgivende overlege.

Linn Farstad: Sykepleier, med master i helse – og sosialfag, og jobber som veileder innen oppfølging av brukere ved NAV Seljord.

Cossy Mutamba: Master i velferdspolitikk, og jobber som veileder innen oppfølging av langtidsledige og innvandrer ved Nav Porsgrunn.

Torbjørn Dyrland. Økonomi og administrasjon og informatikk og økonomi, og jobber som nestleder i NAV Bø, med ansvar for marked og IKT. Jobber også med oppfølging av sykemeldte og ungdom.

Siri Bøgeberg. Kulturarbeid og informasjon og samfunnskontakt, og jobber som NAV-leder i Bamble.

Øyvind Golev-Fjellet: Bachelor innen reiseliv – og relasjonsledelse, og jobber som førstekonsulent ved NAV Forvaltning Telemark.

NAV Telemark

61


alle Har reTT

tIl RådGIvnInG Opplæringsloven sier blant annet i paragraf 22-3 at den enkelte elev har rett til rådgivning om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg. en av denne bokas beste egenskaper, er at den kan og bør brukes som et hjelpemiddel i fagene utdanningsvalg på ungdomsskolen og prosjekt til fordypning i yrkesfaglig opplæring på videregående. På denne måten vil elevene kunne dra fordel av all nyttig informasjon i boka, og forberede seg best mulig før valgene skal tas. Ungdomskoleelevene står i 10. klasse foran sitt første viktige valg i sin utdannings- og yrkeskarriere. Utdanningsvalg er et nytt fag i ungdomsskolen og er innført som en del av satsningen på bedre yrkes- og utdanningsveiledning i skolen. Faget skal derfor bidra til at elevene er godt forberedt til å gjøre et valg basert på både egne interesser og ferdigheter, samt kunnskap om utdanning, yrker og arbeidslivet generelt. i forbindelse med utdanningsvalg skal elevene fordype seg i 2 valgte utdanningsprogram. den ene fordypningen består av 2 dager på besøk i videregående skole innenfor valgt utdanningsprogram, den andre omfatter 3 dager i

62

bedrift i en ”stilling” knyttet til samme utdanningsprogram. elevene skal ha 2 fordypningsperioder – én våren i 9. klasse og én høsten i 10. klasse. Prosjekt til fordypning er et obligatorisk fag i yrkesfaglig opplæring, og utgjør en vesentlig del av fag- og yrkesopplæringen. Faget skal gi elever som har valgt yrkesfag muligheten til å prøve ut aktuelle lærefag i de forskjellige utdanningsprogrammene. elevene får erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som preger de ulike yrkene innenfor sitt valg.

Elever og lærere kan lese mer om fagene samt laste ned læreplaner og vurderingsskjema på: www.muligheter.no


eleVOPPGaVer

eleVOPPGaVer

Fremtiden venter det er slett ikke lett å bestemme seg for hva man vil bli og være fornøyd resten av livet. noen utdanninger og yrker frister mer enn andre, men har du det som trengs for å lykkes? er bransjen like attraktiv i årene som kommer? er det lett å få seg jobb etter utdanningen? Slike spørsmål kan man få svar på hvis man bruker tid på elevoppgavene i boka og løser de sammen med foreldre, lærer eller kanskje vennegjengen din. lykke til! ved å løse oppgavene i Muligheter, finner du ut hvor mye du vet om utdanning, yrker og bransjer, slik at du er godt forberedt når valgene skal tas. les mer på: www.muligheter.no “Før du starter å arbeide, spør alltid deg selv tre spørsmål – Hvorfor gjør jeg det? Hvordan vil resultatene bli? Vil jeg gjøre suksess? Bare når du tenker dypt og finner tilfredsstillende svar på disse spørsmålene, bør du starte arbeidet” Chanakya 350 – 283 f. Kr

DETTE BØR DU VITE OM UTDANNINGSVALGET For elever - læreplanmål: Gå til www.muligheter.no Velg: elevoppgaver For lærere - kompetansemål: Gå til www.muligheter.no Velg: utdanning –> For lærere

63


Senergy Hologram/3D og materiell til messestand

Sjømatboken Konsept, design og produksjon Årets kokebok 2011

Stavanger Symfoniorkester Nettsider, geriljamarkedsføring, filmer og annonser

Lister Alliance Profil, messestand og webside

NY I NORGE Praktiske opplysninger fra offentlige etater

Praktiske opplysninger fra offentlige etater

461115

NY I NORGE 2013

8246-111-5

Drivkraft Forlag Konsept, design og produksjon

Mosaique Profil, annonser og interiør2013 design

NY UTGAVE 2013

IMDi Brosjyrer og annonser

Aa Magasin Webside

Sommerfest!

KAMPANJEPERIODE 22. MAI – 28. JULI

Riedel Chianti glass

Normal u/slogan

Kampanjeperiode: 22. mai - 22. juni veil 249,- nå 124,-

DRIVKR

÷50% Eva Solo Termokanne hvit, sort, rød og lime veil 499,- nå 249,-

÷50%

IVAR Årsrapporter, magasiner og messestand

Kitch´n Total profilering ÷50%

Kundeklubbtilbud Rosendahl Grand Cru 4 stk isasjetter veil 219,- nå 109,-

kitchn.no

Køhler-Paviljongen Profil og produktdesign

SAR Film, annonser og messestand

Bli medlem i vår kundeklubb og få spesialtilbud tilsendt pr. mail!

VI KAN MYE MER ENN Å LAGE BØKER Nå til dags driver vi nemlig med ting som går langt utover det et typisk reklamebyrå gjør. Vi har flinke grafikere og designere. Vi har flinke tekstforfattere og konseptmakere. Vi har flinke digitale trollmenn og illustratører. Vi har gode hoder, gode ideer for det meste mellom himmel og helvete, gode rådgivere og masse, masse erfaring å dele. Ikke minst har vi vår egen greie. Vi er personlige, og legger sjela i å ikke gjenta oss selv. Ingen av våre kunder er like. Derfor finner man også veldig lite som er “typisk Drivkraft”. La oss forandre verden sammen. Ring oss på 51 50 68 80. Skriv til oss på post@drivkraft.no

www.drivkraft.no

Muligheter Telemark 2013/2014  

Telemarks kanskje beste utdanning- og yrkesmagasin

Muligheter Telemark 2013/2014  

Telemarks kanskje beste utdanning- og yrkesmagasin

Advertisement