Page 1

Hogeschool | Onderwijsadvies | Managementadvies

Strategisch Beleidsplan Driestar Educatief 2012 - 2015

Driestar educatief TA L E N T I N O N T W I K K E L I N G

talent in ontwikkeling talent in ontwikkeling


Strategisch Beleidsplan Driestar Educatief

INHOUDSOPGAVE p. 2 Voorwoord p. 3 Inleiding p. 4 Onze identiteit: waardoor we ons laten leiden p. 6 Onze missie: wie we zijn p. 7 Onze doelgroepen: voor wie we er willen zijn p. 10 Onze omgeving: de trends waar we rekening mee houden p. 11 Onze kernwaarden: hoe blijkt wat ons drijft p. 12 Onze visie: wat we doen en hoe we te werk gaan p. 14 Onze kerngebieden: waar we ons op richten p. 18 Onze strategische agenda: wij en onze omgeving en wat we willen doen p. 29 Randvoorwaarden: wat ervoor nodig is p. 30 Bijlage I: Onze organisatie p. 3 1 Bijlage II: Kernwaarden in de praktijk


VOORWOORD In 2010 hebben we binnen Driestar Educatief gewerkt aan een nieuw instellingsplan. Met inbreng van velen, zowel van buiten als van binnen onze organisatie, hebben we nagedacht over onze identiteit en ons profiel. Daarnaast zijn de sterke kanten en aandachtspunten van ons instituut op een rij gezet en is gekeken waar kansen en bedreigingen liggen. Uiteraard is de beleidsagenda voor het (hoger) onderwijs daarin meegenomen. Dit nieuwe strategische beleidsplan sluit aan bij ontwikkelingen die al eerder in gang zijn gezet. We gaan verder op de weg die we met het vorige plan, ‘Lerend Onderweg’, zijn ingeslagen. Wèl wordt ons profiel aangescherpt. We gaan terug naar de reden van ons bestaan, ons eigen DNA: het opleiden en begeleiden van goede leraren en schoolleiders, geworteld in de christelijke identiteit. We richten onze focus de komende periode op de kerngebieden leraarschap (Driestar Educatief draagt bij aan de verhoging van de kwaliteit van de leraar), leiderschap (Driestar Educatief investeert in de kwaliteit van de leider) en vorming/opvoeding (Driestar

2

Educatief draagt bij aan de ontwikkeling van de school als vormingsinstituut). Deze focus is leidend voor de keuzen die de komende jaren gemaakt worden. In het plan worden aan de hand van de missie en de daarvan afgeleide kerngebieden de strategische doelen voor 2015 kort en krachtig weergegeven; in de afdelingsplannen worden deze doelen nader ingevuld en uitgewerkt. De te maken prestatieafspraken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap willen we hierop laten aansluiten. Uit de titel van het strategisch beleidsplan blijkt dat Driestar Educatief staat voor ‘Talent in ontwikkeling’. We zijn in alles wat we doen, bezig met het ontwikkelen van talenten voor wie we werken, maar ook van onze eigen talenten. We zien talenten als gaven van God, tot Wiens eer we ze moeten inzetten en waar we op een verantwoorde wijze mee om horen te gaan. Zonnebloemen laten heel mooi zien hoe dat gaat: ze komen alleen tot volle groei en bloei door verworteling in een goede

Strategisch beleidsplan 2012 – 2015

bron en voortdurende afstemming op de zon. Samen met andere zonnebloemen geeft dat een prachtig geheel. Het hart van Driestar Educatief wordt gevormd door onze medewerkers. Belangrijk onderdeel van het beleid van Driestar Educatief is gericht op de ontwikkeling van de medewerker en ons streven is dat hij of zij zich kan ontplooien en thuis voelt binnen de organisatie. We hopen en bidden dat we ook in de komende periode (toekomstige) leraren zo toerusten dat ze met hart en ziel betrokken blijven op de Bijbel en dat ze hun leerlingen leren het goede voor de stad te zoeken (Jeremia 29). We presenteren dit plan in afhankelijkheid van de zegen van God. Hem komt de eer toe van datgene waartoe Hij ons in staat stelt. We mogen weten dat ook de toekomst in Zijn handen ligt.

drs. L.N. (Rens) Rottier, voorzitter college van bestuur


Strategisch Beleidsplan Driestar Educatief

INLEIDING

identiteit: ‘waardoor we ons laten leiden’ missie : ‘wie we zijn’ doelgroepen: ‘voor wie we er willen zijn’ kernwaarden: ‘hoe blijkt wat ons drijft’

visie: ‘hoe we te werk gaan’

In dit strategische beleidsplan voor de periode 2012-2015 maken we de hoofdlijnen van ons beleid bekend. Dat gebeurt in het tweede deel van deze publicatie. Daarin gaat het over ‘wat wij willen doen’. Dat is, met andere woorden, onze ambitie, onze strategische beleidsagenda. De missie wordt gerealiseerd in de drie kerngebieden waar het tweede deel op ingaat. Daaraan vooraf gaat een eerste deel, waarin we een beeld geven van onszelf. In het hoofdstuk ‘identiteit’ gaat het om het wezenlijke van onze organisatie. In de missie wordt gezegd ‘wie wij zijn’. Daarbij hoort ook ons ideaalbeeld van een school. Vervolgens bakenen we onze doelgroepen af in ‘voor wie we er zijn’. Ten slotte geven we aan op welke manier wij onze missie willen realiseren. Dat is te lezen in het hoofdstuk ‘visie’.

drie kerngebieden: ‘waar we ons op richten’ strategische agenda: ‘wat we willen doen’ randvoorwaarden: ‘wat ervoor nodig is’

3

Driestar Educatief


4

Onze identiteit: waardoor we ons laten leiden

Strategisch beleidsplan 2012 – 2015


Strategisch Beleidsplan Driestar Educatief

Driestar Educatief is een organisatie met

De Bijbel is norm, richtsnoer en inspiratiebron voor ons denken en handelen. Gods Woord is ‘levend en krachtig’ (Hebreeën 4:12), en geeft daarom richting aan doordenking en vormgeving van ons onderwijs en onze advisering en de daarmee samenhangende kennisontwikkeling.

opgeroepen tot geloof in Christus en tot bekering. Via de wedergeboorte door de Heilige Geest herschept God in Zijn verkiezende liefde uit louter genade de mens in Christus. Zo kan hij weer echt mens worden en opnieuw tot zijn oorspronkelijke bestemming komen. Dit is breder verwoord in de op de Bijbel gefundeerde Drie Formulieren van Enigheid die door de kerken in onze achterban zijn aanvaard en in onze grondslag zijn opgenomen. We staan daarbij in de christelijke traditie, toegespitst op de vroegchristelijke kerk, de Reformatie en de Nadere Reformatie. Deze (reformatorische) traditie is een van de belangrijkste bronnen waarop wij ons richten en waaraan we onze identiteit ontlenen.

De kernboodschap van de Bijbel is dat God de wereld schiep en dat Hij die, na de zondeval van de mens, herschept en voleindt door het verzoenende werk van Zijn Zoon Jezus Christus. De mens wordt

Onze christelijke identiteit is de vaste kern die bepalend is voor de inrichting van onze opleiding, advisering en kennis-ontwikkeling en die doorwerkt in al onze andere waarden.

een heldere, christelijke identiteit, die herkenbaar aanwezig is in de dagelijkse praktijk.

We beseffen dat dat in deze door de zonde gebroken wereld niet volmaakt gerealiseerd kan worden. Dit kan ook zeker niet door menselijke kracht en inspanning. Voor de uitwerking en doorwerking zijn we geheel en al aangewezen op de genade van God. Dat noopt tot een afhankelijke houding. De duidelijke identiteit van Driestar Educatief vormt een stevige basis voor het bepalen van de eigen positie, het formuleren van gefundeerde opvattingen en het uitvoeren van activiteiten die bij de missie passen.

5

Driestar Educatief


ONZE MISSIE: wie wij zijn Driestar Educatief is een praktijkgericht kenniscentrum voor christelijk onderwijs en advisering en bestaat uit de volgende onderdelen:

Ons ideaal is een school: • die de kernopdracht van christelijk

• Driestar Hogeschool • Driestar Onderwijsadvies • Driestar Managementadvies.

onderwijs gestalte geeft; • waar geïnspireerde christelijke leraren

Driestar Educatief inspireert, vormt en ondersteunt (aankomende) leraren, leidinggevenden van scholen en opvoeders om goed onderwijs, goede leiding en goede opvoeding te geven, in reformatorische en protestants-christelijke zin. Wij zien goed vooral in het licht van de door God gegeven opdracht om de aan ons geschonken talenten te gebruiken. In dat licht zijn we ambitieus en willen we in afhankelijkheid en dankbaarheid een optimale prestatie leveren. Daar zijn we ook op aanspreekbaar. De kern van ons vormingsideaal is het verlangen dat studenten, jongeren en kinderen, door wedergeboorte en geloof de gerechtigheid in Jezus Christus persoonlijk kennen, en dat dit zal blijken in hun handel en wandel. We willen hen opvoeden voor een plaats in deze wereld, waar ze hun geschonken talenten besteden tot eer van God en tot nut van de naaste. Dit ideaal geldt zowel voor ons als Driestar Educatief als voor ons werkveld.

werken; • waar leerlingen werken in inspirerende leeromgevingen; • waar leerlingen die dat nodig hebben extra zorg en aandacht ontvangen; • die goed bestuurd en geleid wordt; • die ouders en kerken ziet als belangrijke partners en hen ondersteunt bij de (religieuze) opvoeding; • die een open houding heeft voor de (nationale en internationale) context waarin zij functioneert.

6

Strategisch beleidsplan 2012 – 2015


Strategisch Beleidsplan Driestar Educatief

ONZE DOELGROEPEN: voor wie we er willen zijn Driestar Educatief voelt zich van harte verbonden met de reformatorische en protestants-christelijke scholen. Uit de kring van de gereformeerde gezindte is zij voortgekomen en aan die kring wil zij dienstbaar zijn. Zij wil er ook zijn voor de ouders, opvoeders, kerkenraden, jeugdbonden en maatschappelijke organisaties uit die achterban, door het opleiden van leraren en het geven van advies. Daarnaast horen peuterspeelzalen en kinderdagverblijven tot de doelgroep.

De dienstverlening van Driestar Educatief is ook beschikbaar voor diegenen in onze wijdere omgeving die zich aangetrokken voelen tot ons aanbod, onze kernwaarden en onze eigenheid. Aan onze klanten leveren we hoogwaardige dienstverlening. Wij zien ons instituut ook als onderdeel van de wereldwijde christelijke gemeenschap. Contacten met Christenen onderling, wereldwijd, weerspiegelt iets van de toekomst. Op deze manier geven we dit perspectief, een dieper inzicht, mee aan de betrokkenen. De christenheid is immers breder dan de eigen kring en het eigen land. Verbondenheid zien met andere Christenen in de wereld. Tevens willen we elkaar wereldwijd bemoedigen inzake christelijk onderwijs.

Ook wil Driestar Educatief er zijn voor een bredere kring van christelijke scholen en instellingen die zich aangetrokken voelen tot onze missie en visie en de daaruit voortvloeiende dienstverlening.

7

Driestar Educatief


“God weegt

DE LIEFDE

waarmee iets wordt gedaan...” Zonder de liefde is je werk waardeloos. Maar alles wat je uit liefde doet, hoe gering ook, of aanzienlijk, werpt overvloedig vruchten af. God weegt de liefde waarmee iets wordt gedaan meer dan het werk dat je doet. Thomas à Kempis


ONZE OMGEVING: de trends waar

we rekening mee houden Onze doelgroepen en wijzelf leven niet in een geïsoleerde wereld, we doen ons werk in een dynamische maatschappelijke context. In dit document nemen we geen uitputtende omgevingsanalyse op, maar beperken we ons tot het weergeven van de voor ons belangrijkste trends:

Overheidsplannen: • Leraar 2020, een krachtig beroep. Binnen dit plan staat de leraar en zijn deskundigheid en vaardigheden centraal. Hogere opleiding, nascholing en professionalisering zijn sleutelbegrippen. • Strategische Agenda HBO: Kwaliteit in verscheidenheid. Het aanbod van de HBO instelling moet beter en sterker geprofileerd. De studio uitval omlaag en het niveau van de docenten omhoog. • Budgetten van scholen nemen af. Scholen zullen steeds kritischer zijn in de besteding van middelen, ook bij Driestar Educatief. • Passend Onderwijs en Zorgstructuren. Hoe en waar leerlingen extra zorg krijgen verandert sterk. De bestaande samenwerkingsverbanden fuseren en de relatie met Driestar Educatief verandert. • Sterke nadruk op onderwijsresultaten.

10

De achterban: • Wordt minder groot, in zowel aantal scholen als aantal leerlingen en studenten. Deels door demografische factoren, zoals kleinere gezinnen, maar ook door ontkerkelijking. • Verzakelijkt. Door de krappere budgetten komt er soms meer focus op de euro en minder op de directe identiteit en kwaliteit van de dienstverlener. • Concurrentie neemt toe. De vanzelfsprekendheid om in eigen kring te kopen neemt af. Maar ook bij onderwijsadvies hebben we in toenemende mate concurrentie van zzp’ers tegen lage tarieven. • Wordt minder homogeen. Zo maken scholen steeds meer verschillende keuzes voor onderwijsmethoden.

Strategisch beleidsplan 2012 – 2015


Strategisch Beleidsplan Driestar Educatief

ONZE KERNWAARDEN: hoe blijkt wat ons drijft Medewerkers van Driestar Educatief hebben vijf kernwaarden geformuleerd. Deze zijn een praktische uitwerking van

Medewerkers en studenten werken de kernwaarden uit voor hun eigen beroeps- en onderwijspraktijk. Ook spelen de kernwaarden in het personeelsbeleid een richtinggevende rol. Deze waarden hebben hun wortels in de christelijke traditie en het christelijke mensbeeld. Onze kernwaarden zijn:

onze identiteit en geven richting aan ons persoonlijk gedrag, aan ons samenwerken en aan onze presentie als organisatie. Dit alles in het besef dat we daarbij afhankelijk zijn van de genade van God. Immers, we ervaren elke dag de gebrokenheid van ons mens-zijn.

Toewijding Wij leven niet vanuit onszelf, we zijn niet autonoom, maar we leven vanuit God. Ons leven en ons werk zijn in dat licht een toewijding aan God en aan de lof van God. Heel ons leven staat voor het aangezicht van God, ‘coram Deo’. De toewijding aan God in afhankelijkheid van God is de belangrijkste kernwaarde; de navolgende vier waarden en houdingen vloeien eruit voort. Betrouwbaarheid De toewijding aan God is nauw verbonden met de toewijding aan de naaste: hij moet op mij kunnen vertrouwen, ik moet betrouwbaar zijn voor hem. De ander moet op mij aan kunnen. Wijsheid We verstaan de werkelijkheid als een schepping van God. In opleiding, advisering en onderzoek proberen we de geschapen werkelijkheid daarom als een ’spiegel van God’ te verstaan. Kennis

is een vorm van ’wijs-begeerte’. ‘Wijsheid’ heeft in dit licht zowel een praktische als een theoretische component: het is verstandigheid én inzicht tegelijk. Bewogenheid Alleen vanuit de liefde van God, kunnen we ook bewogen zijn met onze medemens. We proberen zijn weg te verstaan, mee te leven in zijn zorgen en moeiten in de persoonlijke levenssfeer of op het werk. We proberen de ander op het oog te hebben en in goede harmonie met hem samen te werken. We kennen de barmhartige uitzondering als de omstandigheden daarom vragen. Moed Er is moed voor nodig om niet voor onszelf te leven, maar om ons ten dienste te stellen van God en van de medemens. Er is moed voor nodig om de ander die een probleem heeft of in werkelijke nood verkeert, niet voorbij te lopen, maar te helpen en onszelf te confronteren met zijn leed. Bij iedere kernwaarde hoort een houding die in de dagelijkse (beroeps)praktijk tot uiting komt. In Bijlage II wordt samengevat wat hier over de kernwaarden is gezegd.

11

Driestar Educatief


Onze visie: wat we do en hoe we te werk gaa Wat doen we: – opleiden en professionaliseren van leraren voor basis- en voortgezet onderwijs; – begeleiden en adviseren van leraren, medewerkers van zorginstellingen, leidinggevenden en bestuurders; – ondersteunen van de zorg voor leerlingen in de onderwijs- en opvoedingssituatie; – ontwikkelen van praktijkgerichte kennis over leraarschap, onderwijs, opvoeding, identiteit en leiderschap; – adviseren van ouders, kerkenraden en jeugdbonden en (overheids)instellingen met betrekking tot opvoedingssituaties; – toerusten en vormen van mensen om als christen in een seculiere context te kunnen leven, werken en opvoeden. Bij het realiseren van deze activiteiten speelt een aantal karakteristieken van Driestar Educatief een rol. Ze laten zien hoe wij te werk willen gaan bij al onze activiteiten.

Hoe doen we dat? Brongericht In de kennisoverdracht, de kennisontwikkeling, de professionalisering en het personeelsbeleid putten we voortdurend uit en laten we ons leiden door onze bronnen: het Woord van God, de gereformeerde belijdenisgeschriften en de christelijke traditie. We noemen dit de ‘Brongerichte benadering’. Deze bronnen zijn referentiepunt voor ons denken en handelen. Aan die bronnen ontlenen we kennis, richting en inspiratie. Het Woord van God heeft daarin het hoogste gezag. Dit bepaalt ook mede de keuzen die we maken. Samenwerking We werken nauw samen met organisaties, onderwijsinstellingen en klanten in binnen- en buitenland. De zich uitbreidende contacten met buitenlandse partners bieden mogelijkheden om onze missie ook buiten de landsgrenzen te realiseren. Samenwerking betekent enerzijds dat wij open-

12

Strategisch beleidsplan 2012 – 2015

staan voor wat anderen ons aanreiken. Anderzijds intensiveert Driestar Educatief de contacten met bestaande relaties en markten door met en voor hen nieuw aanbod te ontwikkelen op het gebied van opleiding en onderwijsadvies. Groei wordt ook gerealiseerd door bestaande dienstverlening bij nieuwe relaties en markten in te zetten. In verbinding met maatschappelijke ontwikkelingen Driestar Educatief is een kennisinstituut waar zowel kennisoverdracht als kennisontwikkeling plaatsvindt in rapport met maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen. Te denken valt aan overheidsontwikkelingen zoals de discussie over de vrijheid van onderwijs, de Strategische Agenda Hoger Onderwijs ‘Kwaliteit in verscheidenheid’, de ontwikkelingen rondom Passend onderwijs, de beleidsvoornemens in het kader van ‘Leraar 2020’ en de bezuinigingen. Wij willen meedenken bij de totstandkoming van dit beleid en zien de uitvoering


Strategisch Beleidsplan Driestar Educatief

oen an als een uitdaging. Bijvoorbeeld waar het gaat om de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Of de toenemende professionaliseringsvraag van de leraar en het werken aan doorlopende leerlijnen. Op deze ontwikkelingen speelt Driestar Educatief in met haar kennis over onderwijs en opvoeding en de combinatie van opleiding en advisering. Eigenzinnig Driestar Educatief spant zich extra in om in de onderwijsmarkt haar gezonde positie verder uit te bouwen. Tegen de stroom in. Want de vanzelfsprekendheid in de directe achterban om voor Driestar Educatief te kiezen neemt af, leerlingaantallen dalen, (financiële) middelen nemen af, de concurrentie neemt toe en scholen beschikken door schaalvergroting steeds meer over kennis in eigen huis om hun problemen aan te pakken. We doen dit door het leveren van kwaliteit en excellentie in onze opleidingen en advisering, waarbij onze iden-

titeit bepalend is, en door te werken aan duurzame, authentieke ontwikkelingen. Geconcentreerd Het profiel en de kwaliteiten (kennis, identiteit, kwaliteit, kleinschaligheid en financiële middelen) van Driestar Educatief betekenen: concentratie van de activiteiten op de kern (de goede dingen doen) en die activiteiten zo goed mogelijk uitvoeren (de dingen goed, duurzaam en klantgericht doen), zoekend naar samenwerking in de keten. Uniek profiel Samengevat heeft Driestar Educatief als instelling een uniek profiel: Driestar Educatief • is een kleinschalige, in opvoeding en onderwijs gespecialiseerde hbo-instelling, die zowel bachelor- als master-opleidingen biedt;

• is een adviesdienst, gericht op primair en voortgezet onderwijs, voor zowel leraar, leerling als leidinggevende; • heeft een eigen christelijke identiteit die bepalend is voor ons denken en handelen; • biedt een elkaar versterkende combinatie van publieke (hbo) en private (onderwijsadvies) activiteiten; • is gericht op de kerngebieden leraarschap, leiderschap en vorming/opvoeding; • investeert in kennisontwikkeling op bovenstaande kerngebieden, waarbij praktijkonderzoek een belangrijke component is; • heeft een sterk groeiende internationale oriëntatie.

13

Driestar Educatief


ONZE KERNGEBIEDEN: waar we ons op richten In het profiel van Driestar Educatief zijn drie kerngebieden te onderscheiden: leraarschap, leiderschap en vorming/opvoeding. Op deze drie gebieden wil Driestar Educatief haar activiteiten ontplooien. De strategische doelen (‘wat we willen doen’) zijn dan ook direct te koppelen aan deze drie kerngebieden.

De drie kerngebieden vormen, zowel intern als in de benadering van het veld, een samenhangend geheel. Bij Driestar Educatief worden studenten opgeleid tot startbekwame leraren en leiding­ gevenden. Maar Driestar Educatief begeleidt en adviseert hen ook verder in hun professionele ontwikkeling. En Driestar Educatief wil niet alleen leraren begeleiden en adviseren, maar ook andere opvoeders van dienst zijn. Om dat alles op een verantwoorde wijze te kunnen (blijven) doen, vindt er in ieder kerngebied kennisontwikkeling plaats.

Leraarschap

Leiderschap

Vorming/ opvoeding

14

Strategisch beleidsplan 2012 – 2015

Leraarschap Driestar Educatief leidt leraren op voor de basisschool en het voortgezet onderwijs. Daarnaast geven we begeleiding en nascholing aan leraren en teams in de scholen. We zoeken in ons onderwijs en onze dienstverlening naar de essentie van het christelijke leraarschap: de werkelijkheid te ontsluiten en te duiden voor studenten en leerlingen en hun zicht te geven op de zin van het bestaan. Dat vraagt om persoonlijke betrokkenheid van de leraar op Gods Woord. Het stempelt ook de omgang met de leerling – gericht op het hart van het kind, bescheiden, blijmoedig en met passie voor het vak. In het verlengde hiervan heeft Driestar Educatief een sterke focus op de begeleiding en zorg van de leerling in de school, ook als die niet direct door de eigen leerkracht kan worden gegeven, maar wel onder zijn verantwoordelijkheid valt. Dit betreft ook de leerling met gedragsproblemen.


Strategisch Beleidsplan Driestar Educatief

Leiderschap Goed bestuur en management zijn cruciaal voor de levensbeschouwelijke identiteit, de continuĂŻteit en de kwaliteit van het onderwijs. Driestar Educatief jaagt de ontwikkeling van leiderschap aan, begeleidt dat proces en bezint zich voortdurend op de relatie tussen christen-zijn en leidinggeven. Daarnaast ondersteunen we directies en besturen om in het leiden van de scholen de goede dingen op de goede manier te doen. Ook hierin streven we naar excellentie.

Vorming/opvoeding

met moderne media, omgang met seksualiteit, (mondiaal) burgerschap, het staan in een multiculturele samenleving en moreel leven. Ook leerlingenzorg vormt een onderdeel van dit kerngebied. De drie kerngebieden zijn grafisch met drie bollen weergegeven. Daaruit blijkt: •  De kerngebieden lopen in elkaar over. Zo valt het werk van leerlingenzorg zowel in het gebied leraarschap als in vorming/opvoeding. •  De bollen hebben een verschillende grootte; het kerngebied leraarschap kent de meeste activiteiten, gevolgd door leiderschap en vorming/opvoeding.

Driestar Educatief ondersteunt opvoeders (ouders, docenten, leiders in kerkelijk jeugdwerk en in voorzieningen voor jonge kinderen) bij het opvoeden van kinderen en jongeren (4-18 jaar) tot christenen die op een verantwoorde manier functioneren als burger in een multiculturele en globaliserende samenleving. Hierbij valt te denken aan: omgang

15

Driestar Educatief


“...de

HOOGSTE

school...�

In de hoogste school hierboven zal geen discipel noch leraar meer wezen, maar God zelf zal de leraar zijn. Daar zullen wij weten zonder leren, geleerd zijn zonder te studeren, verstaan zonder moeite, vinden zonder zoeken. Gisbertus Voetius


ONZE STRATEGISCHE AGENDA: wij en onze

omgeving en wat we willen doen Onze agenda is de verbinding tussen voor

Door alle kerngebieden heen

wie wij er willen zijn en wat wij willen be-

1. De identiteit van Driestar Educatief wordt nadrukkelijker geprofileerd. Driestar Educatief werkt sinds haar oprichting vanuit een christelijke identiteit en is nauw betrokken op en bij haar achterban. We investeren in deze relatie en willen onze identiteit vooral ook zichtbaar maken in de onderwijspraktijk en in de manier waarop we met elkaar werken binnen ons instituut. Daartoe gebruiken we het concept van ‘de Brongerichte benadering’, ontwikkeld binnen het lectoraat ‘Onderwijs en identiteit’, waarbij ook is teruggegrepen op de redenen van ontstaan van de Driestar. Dit concept wordt een onderscheidend kenmerk voor Driestar Educatief en de wijze waarop we identiteit werkzaam willen laten zijn voor ons denken en doen. • ‘De Brongerichte benadering’ wordt naar buiten uitgedragen. • Werken met kernwaarden is een van de manieren om Brongericht te werken. Zowel in personeelsbeleid als in productontwikkeling en kennisontwikkeling zijn deze leidend. Driestar Educatief zal

tekenen voor onze omgeving, rekening houdend met de ontwikkelingen in onze omgeving. Dat is de legitimatie van onze agenda en onze keuzes. Hieronder worden de strategische doelen voor de komende vier jaren beschreven als activiteiten. De kern daarvan wordt gevormd door de activiteiten die direct te koppelen zijn aan een van de kerngebieden. Ze worden voorafgegaan door de beschrijvingen van activiteiten die door alle kerngebieden heen een belangrijke rol spelen: • Identiteit • Internationalisering • Kennisontwikkeling • ICT

18

Strategisch beleidsplan 2012 – 2015

herkenbaar zijn op haar kernwaarden. • We ontwikkelen een toerustingsmodule waarin het genoemde concept en de kernwaarden zijn opgenomen. Deze module krijgt een plaats in ons personeelsbeleid. Alle collega’s zullen deze module volgen. • Voor het vitaal houden van de kernwaarden, ontwikkelen we materiaal dat kan worden ingezet bij openingen, vergaderingen, themadagen en gezamenlijke momenten. • We starten een project met enkele scholen om het concept van de Brongerichte benadering ook te vertalen naar andere schoolpraktijken. • We bouwen een verzameling van materialen op die gehanteerd kunnen worden binnen de Brongerichte benadering en het werken met kernwaarden. Deze verzameling wordt ontsloten via de website Brongericht. 2. Driestar Educatief wil internationaal uitgroeien tot een belangrijke partner voor christelijk leraarschap, identiteit en onderwijs, opvoeding en schoolleiderschap.


Strategisch Beleidsplan Driestar Educatief

Hoewel in Nederland de aandacht voor orthodox-christelijk onderwijs niet toeneemt, is er internationaal veel belangstelling voor kennis, opleidingen en materialen die wij bieden. We zien dit als een kans om in internationaal perspectief meer te kunnen betekenen. Een mogelijkheid om van onze ‘rijkdom’ te delen met scholen die over beperkte middelen beschikken, maar ook geen traditie kennen van christelijk onderwijs. Door internationalisering doen wij nieuwe ervaring en kennis op, wat helpt om te leren leven en denken in een mondiale samenleving. Onze hogeschool krijgt door deze activiteiten meer internationale exposure en wordt mede daardoor voor studenten nog aantrekkelijker. • Kennis en vaardigheden maken we internationaal toegankelijk en toepasbaar voor verschillende (culturele) contexten. • We ontwikkelen trainingsmethoden en -vormen die toepassing van de christelijke identiteit in verschillende contexten mogelijk maken. • We bieden op maat gesneden opleidingstrajecten voor de opleiding van christelijke leraren in het buitenland. • We bieden adviesdiensten aan partners in binnen- en buitenland, die zich richten op het ontwikkelen en verbeteren van christelijk onderwijs en het trainen van christelijke leraren. • Driestar Hogeschool werkt aan de realisatie van een internationaal georiënteerd curriculum. Studenten komen daarin in aanraking met internationale dimensies van hun vakgebied, ontwikkelen een visie op mondiaal burgerschap, leren vaardigheden in het omgaan met verschillende culturen, en het bevordert de mobiliteit van studenten door de mogelijkheden om interna-

tionale ervaringen op te doen. • Driestar Educatief heeft internationaal gericht personeel. Ze bevordert de mobiliteit van medewerkers, stimuleert deelname aan grensoverschrijdende projecten en is gericht op het ontwikkelen van intercultureel denken en handelen. • Driestar Educatief ondersteunt scholen in haar werkveld in het initiëren en uitbouwen van internationalisering. Internationalisering is een belangrijk thema in onderwijsbeleid. De scholen in ons werkveld geven hieraan invulling. Driestar Educatief speelt een belangrijke rol in het verbinden van scholen, ondersteunt scholen, wisselt kennis en ervaring uit. Daarnaast inspireert zij de achterban met dit thema. 3. De kennisontwikkeling krijgt meer focus, geeft Driestar Educatief een duidelijker profiel en draagt sterk bij aan de realisatie van de strategische doelen. We investeren in kennisontwikkeling op de drie kerngebieden leraarschap, leiderschap en vorming/opvoeding. Dit draagt bij aan de realisatie van onze missie en visie. Daarnaast leidt het tot verbetering van (delen van) onze opleidingen, tot de ontwikkeling van aanbod op het gebied van Onderwijsadvies en geeft het profiel aan ons instituut. Onderstaande punten leveren een bijdrage aan het gewenste ontwikkelingsperspectief voor het Nederlands hoger onderwijs en onderzoek, zoals geschetst in de Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap: de kennisontwikkeling is praktijkgericht en er bestaat een elkaar versterkende combinatie van onderwijs en advisering.

19

Driestar Educatief


• Wat de lectoraten en kenniskringen betreft, ondernemen we het volgende: - We starten een nieuw lectoraat ‘Christelijk leraarschap’ in 2012. - We onderzoeken de mogelijkheid tot de start van een kenniskring/lectoraat Passend onderwijs als onderdeel van het expertisecentrum Passend onderwijs. - Naast participatie in het lectoraat/de kenniskring leiderschap van Penta Nova starten we een eigen kenniskring op het thema ‘essentie van (school)leiderschap’, waarin ook aandacht is voor leiderschap en identiteit. - We onderzoeken de start van een kenniskring en mogelijk lectoraat op het kerngebied vorming/opvoeding in 2013. - Het bestaande lectoraat Engels loopt door in de komende beleidsperiode. • Het is duidelijk wat we onder kennisontwikkeling verstaan en hoe deze gepraktiseerd wordt. We ontwikkelen een brochure over kennisontwikkeling, ‘Kennisontwikkeling binnen Driestar Educatief’, waarin we onze visie op kennisont-

20

wikkeling beschrijven en hoe we deze binnen Driestar Educatief gestalte geven. • Activiteiten hebben een plaats binnen de driehoek van praktijkgericht onderzoek: kennis – onderwijs – beroepspraktijk. • We voeren regie over de activiteiten door de aanstelling van een kenniscoördinator. • We streven naar mede-eigenaarschap met het veld en andere partners. Het veld kan ook onderzoeksvragen bij ons beleggen en erin participeren. • We rusten onze medewerkers toe en prikkelen hen om aan kennisontwikkeling te doen door te leren, te stimuleren en te laten participeren. We stimuleren daardoor het ontstaan van een onderzoekscultuur binnen Driestar Educatief. Dit betekent dat we meer mensen laten participeren in onderzoek, dat we meer mensen een master- c.q. promotietraject willen laten volgen, dat we (jonge) onderzoekers proberen aan te trekken (zo mogelijk in een traineeconstruct), dat we promovendi aan lectoraten/kenniskringen willen koppelen en dat we ernaar streven dat onze lectoren als copromotor gaan optreden.

Strategisch beleidsplan 2012 – 2015

Docenten kunnen alleen studenten in hun onderzoek begeleiden als ze aan bepaalde kwalificaties voldoen. We werken aan een interne opleidings­ route onderzoeksvaardigheden, die onder andere tot deze kwalificaties kan leiden. We starten een programma ‘Hoe doe je praktijkonderzoek’ voor mensen die deelnemen aan kenniskringen en/of in een master- of promotietraject eigen onderzoek doen. • We zoeken gericht naar partners in kennisontwikkeling, in binnen- en buitenland, om tot samenwerking te komen. Binnen de alliantie met de GH Zwolle en de CHE werken we al samen aan kennisontwikkeling. 4. Driestar Educatief ontwikkelt en benut actief de mogelijkheden van ICT in opleiding en advisering. ICT en social media zijn in de dagelijkse omgang tussen mensen niet meer weg te denken. Zij bepalen steeds meer met wie, hoe en wanneer mensen contact hebben. De impact is in vergelijking met enkele jaren geleden groter geworden. Jongeren, en ook steeds meer ouderen, communiceren via


Strategisch Beleidsplan Driestar Educatief

digitale platforms, informatie is altijd aanwezig op elke plek en jongeren hebben steeds eerder de beschikking over ICT. ICT bepaalt in het verlengde hiervan waarschijnlijk ook steeds meer de inrichting van leerprocessen van kinderen en daarmee het leerproces op scholen en de (fysieke en virtuele) contacten tussen leerkrachten en docenten en leerlingen/studenten. Het face-to-face-contact vinden wij vanuit pedagogisch oogpunt onveranderd heel belangrijk. ICT is steeds meer van nut bij de professionalisering van de leerlingenzorg in de scholen. Dat geldt ook voor het op verantwoorde wijze omgaan met opbrengstgericht werken, zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs. Daarom stellen wij ons de volgende doelen: • Driestar Educatief als kennishebber van pedagogische (leer)processen en van de relatie tussen pedagoog en leerling/student weet als geen ander hoe de beïnvloeding van ICT hierop verloopt en zou moeten verlopen. Zij houdt deze kennis actueel, investeert in deze kennis en draagt deze kennis actief uit in haar omgeving. Wij gaan daarbij uit van onderwijsgedreven innovatie en niet van techniekgedreven innovatie. • Driestar Educatief ontwikkelt een visie op leren en de plaats die ICT moet hebben in het leerproces en de onderwijsbegeleiding. De ontwikkelingen in ICT verrassen ons niet, maar we geven leiding aan de meningsvorming. • Driestar Educatief geeft zelf het goede voorbeeld van een innovatieve,

uitstekende en verantwoorde inbedding van ICT in het eigen onderwijsprogramma en de begeleidingsactiviteiten. Het primaat van het face-to-facecontact tussen docent en student blijft. • Driestar Educatief heeft een passend aanbod aan ICT-producten, zowel voor het primair als het voortgezet onderwijs, die de onderwijsprocessen en begeleidingsprocessen op zinvolle en verantwoorde wijze dienen. Deze producten en/of diensten worden door onze klanten hoog gewaardeerd en passen binnen onze visie op schoolontwikkeling. • Driestar Educatief ontwikkelt versneld de komende periode in samenwerking met haar partners de diverse ICT-producten, zoals expertsystemen voor opbrengstgericht werken en de producten in en om ParnasSys, door tot complete lijn van zorgvolgsystemen en managementdashboards. • ICT is ondersteunend aan de internationalisering door het mogelijk maken van long distance learning, coaching op afstand van de international class en het ontwikkelen van een forum op internet.

21

Driestar Educatief


Gerelateerd aan het kerngebied ‘Leraarschap’ Driestar Educatief draagt bij aan de verhoging van de kwaliteit van de leraar. Vanuit het diepe besef dat de leraar in zijn vormende rol afhankelijk is van de zegen van God op Zijn werk, vormt hij zijn leerlingen tot zelfstandige, God naar Zijn Woord dienende persoonlijkheden. Hij is zelf een voorbeeldfiguur in zijn chris-ten-zijn en hij toont vakmanschap. Hij ziet de kinderen in hun diversiteit en doet recht aan hun uniciteit. Hij weet in zijn werk in te spelen op zowel de individuele leerling als de groep. Hij heeft een nieuwsgierige houding en is gericht op het verwerven van nieuwe kennis. Hij wil zich ontwikkelen van startbekwame leraar naar excellente leraar. Dit betekent dat leraren moeten blijven leren, ook al zijn ze geruime tijd in de praktijk werkzaam. Steeds beter wordt het persoonlijke profiel van de leraar zichtbaar. Dat is een leerweg waarop, naast allerlei andere aspecten, de leraar groeit als christen-pedagoog. Driestar Educatief richt zich hierbij ook op de context van

22

de leraar: de school(cultuur) en de leidinggevenden, en op de inzet van gespecialiseerde hulp bij leerlingen die meer aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld in het kader van Passend onderwijs. Ook hier speelt de strategische agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap een belangrijke rol. 1. Driestar Educatief draagt bij aan verdieping en verbreding van de kennis over het leraarschap: nieuw lectoraat. • De focus van dit nieuwe lectoraat en deze kennisontwikkeling is: opleiding en begeleiding van de leraar. We richten ons op de versterking van de beroepsidentiteit, de levensbeschouwelijke identiteit en de idealen/passie/bezieling van een christelijke leraar. En op de doorontwikkeling van christelijke pedagogiek en didactiek. • De omgeving vraagt steeds meer van de leraar. Het lectoraat helpt met de uitkomsten van toegepast onderzoek om de verschillende eisen in onderlinge balans te brengen, waardoor de kwaliteit van de leraar verder kan verbeteren. De verschillende eisen zijn onder andere: vakbe-

Strategisch beleidsplan 2012 – 2015

kwaamheid, vakdidactische bekwaamheid, de vragen die Passend onderwijs aan de leraar stelt en de impact van Leraar 2020 en de andere actieplannen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Driestar Educatief integreert zo de plannen van de overheid op eigen wijze in de opleidingen en benut het momentum voor de verhoging van de kwaliteit van het onderwijs. • Bestaande kennisontwikkelingsactiviteiten binnen Driestar Educatief worden hiermee verbonden, zoals promotietrajecten. 2. Driestar Educatief richt zich op het versterken van de basisvaardigheden. • Ons onderwijs- en nascholingsaanbod is van hoog niveau, blijkend uit de accreditaties. Waar dat kan, verhogen we de kwaliteit nog verder. • Op het gebied van Nederlands, rekenen en pedagogiek hebben wij een kennisboegbeeld, een persoon die expert is. We bieden kennis van hoog niveau (theoretisch en praktisch toepasbaar) op het terrein van de referentieniveaus taal


Strategisch Beleidsplan Driestar Educatief

en rekenen, door medewerkers te stimuleren te promoveren en te trainen, en te publiceren. • De lerarenopleiding voortgezet onderwijs en Onderwijsadvies voortgezet onderwijs investeren in praktisch toepasbare kennis over de verbetering van de vakmatige resultaten van Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen. • Driestar Onderwijsadvies ontwikkelt kennis en praktijkgerichte instrumenten die de doorgaande leer- en ontwikkellijnen van zeer jonge kinderen tot leerlingen in het voortgezet onderwijs inzichtelijk maken en de volwassenen in dit proces ondersteunen en handreikingen bieden. Hierdoor zal een kind makkelijker de overgang maken van verschillende typen onderwijs. • We organiseren meer nascholingsactiviteiten voor voortgezet en primair onderwijs vanuit het deltaplan Engels. Het lectoraat Engels deelt proactief de opbrengsten van haar onderzoek met de scholen en verbetert zo de kwaliteit van Engels op de scholen. 3. Driestar Educatief stemt haar opleidingen voortdurend af op ontwikkelingen. • We streven naar het behalen van de volgende accreditatieronde van het onderwijs op de hogeschool met minimaal dezelfde hoge waarderingen. De pabo blijft in de top 3 van beste instellingen van haar soort in Nederland. • We streven naar vermindering van de uitval van eerstejaarsstudenten op de lerarenopleiding voortgezet onderwijs met 20% en het halveren van het aantal studenten dat langer dan 5 jaar over de opleiding doet. Daarbij is het uitgangspunt gelijkblijvende instroom. De samenhang tussen vakken en

pedagogisch-didactisch programma binnen deze opleidingen willen we verbeteren, met behoud van de huidige structuur van het curriculum. • Voor nog betere kwaliteit evalueert Driestar Educatief samen met haar afnemers doorlopend de opleiding en de advisering. Dat doet zij vanuit de overtuiging dat een structurele en wederkerige relatie leidt tot een trendsettend, kwalitatief hoogstaand onderwijs- en nascholingsaanbod, vanuit een gedegen conceptuele visie op onderwijs. • Waar nodig en passend binnen de missie en visie werkt Driestar Educatief samen met andere partners en instellingen, bijvoorbeeld met andere lerarenopleidingen, om zo tot een dekkend en passend aanbod te komen. 4. Driestar Educatief draagt bij aan een doorgaande ontwikkeling van leraren. • Driestar Onderwijsadvies initieert en stimuleert met haar begeleidingsaanbod de persoonlijke ontwikkeling, het vakmanschap en de (zelf )reflectie van de reguliere leerkracht. Driestar Educatief staat voor doorgaande ontwikkeling en professionalisering van haar eigen medewerkers en de mensen in het werkveld. Daartoe heeft zij een passend aanbod van post-hbo- en masteropleidingen die bijdragen aan individuele groei van de beroepsbeoefenaar, en een kwaliteitsimpuls betekenen voor het onderwijs als geheel. • Driestar Educatief helpt scholen en leraren in het uitvoering geven aan de criteria van het lerarenregister, als hulpmiddel voor persoonlijke ontwikkeling. • Driestar Educatief realiseert ‘werkplaatsen voor (startende) leraren’ en verbindt daarmee de schoolpraktijk met theoretische kennis. Deze werkplaat-

23

Driestar Educatief


sen worden door het veld als “uitstekend” beoordeeld. • Driestar Educatief investeert zelf in inwerktrajecten en in masters en promoties. Het inwerktraject van nieuwe docenten voor de lerarenopleiding voortgezet onderwijs wordt geïntensiveerd en duurt twee jaar, en sluit naadloos aan op de VE-LON-registratie (Vereniging Lerarenopleiders Nederland). Structureel wordt het behalen van een tweede of volgende master die past binnen het profiel van de eigen opleiding gefaciliteerd. 5. Driestar Educatief gaat voor diversiteit en differentiatie. • Driestar Educatief heeft een eigen en authentieke visie op en een integraal aanbod voor opbrengstgerichtheid en Passend onderwijs. Onze christelijke identiteit stimuleert het realiseren van hoge doelen, vanuit de opdracht tot ontwikkeling van talenten en rentmeesterschap. Daarbij gaat het om het hoofd EN het hart. Kennis EN de mens. Deze visie bewijst in de praktijk haar bestaansrecht en levert meer dan gemiddelde

24

toegevoegde waarde voor het onderwijs. • Driestar Educatief is het kenniscentrum voor Passend onderwijs in Nederland. Dit geldt voor alle onderwijssectoren waarin wij actief zijn. Zij investeert gericht in kennisontwikkeling van alle aspecten rond Passend onderwijs. Dat doet zij in nauwe samenwerking met de omgeving, zoals de (landelijke) samenwerkingsverbanden. Dit heeft ook zijn weerslag op het curriculum van de opleidingen. • De drie masteropleidingen die Driestar Educatief met verschillende partners aanbiedt, worden zodanig vormgegeven en doorontwikkeld dat doorstuderen voor een behoorlijke groep studenten aantrekkelijk wordt en een betere positie op de arbeidsmarkt oplevert. • Driestar Onderwijsadvies heeft een trendsettend en kwalitatief hoogstaand zorgaanbod. • Driestar Educatief heeft aanbod voor hoger begaafden en stimuleert de ontwikkeling en optimale benutting van gaven en talenten. • Driestar Onderwijsadvies zorgt voor praktijkgerichte instrumenten die na signalering en regi-

Strategisch beleidsplan 2012 – 2015

stratie, op basis van analyse, concrete doelen en handelingsuggesties verstrekken voor de leerkracht. Deze instrumenten worden door de leerkrachten en scholen hoog gewaardeerd. • Driestar Educatief ontwikkelt haar kennis op het gebied van leeromgeving en onderwijsconcepten door. • Alle orthopedagogen in dienst van Driestar Educatief behalen de benodigde beroepsregistraties. Er wordt optimaal samengewerkt met ketenpartners op landelijk en regionaal niveau.


Strategisch Beleidsplan Driestar Educatief

Gerelateerd aan het kerngebied ‘leiderschap’ Driestar Educatief draagt bij aan goed bestuur en leiderschap. Bestuur en management zijn cruciaal voor de kwaliteit en de levensbeschouwelijke identiteit en daarmee voor de continuïteit van de scholen. Vanuit dit besef stimuleert Driestar Educatief de ontwikkeling van dienend leiderschap en bezint ze zich voortdurend op de relatie tussen leiderschap en identiteit. Daarmee wil Driestar Educatief een bijdrage leveren aan de verhoging van de kwaliteit van de leider. 1. We leveren een bijdrage aan de kennisontwikkeling op het thema (school) leiderschap en op de relatie tussen leiderschap en identiteit. • Driestar Educatief gaat door met deelname aan het lectoraat en de kenniskring van Penta Nova, waarbij onderzoek naar de verhouding tussen onderzoeksgericht leidinggeven en identiteit centraal staat. Dit lectoraat levert directe praktijkkennis op die ter beschikking komt van de scholen. • Driestar Educatief start een eigen kenniskring met als focus goed (school) leiderschap en de relatie met identiteit. • De kenniskringen presenteren diverse publicaties die gebruikt worden bij het ontwikkelen van onderwijsadvies-producten en het actualiseren van de lerarenopleidingen.

2. Driestar Educatief verzorgt opleidingen voor leidinggevenden. • In samenwerking met Penta Nova bieden we de master Educational Leadership aan. • Binnen de lerarenopleidingen bouwen we de minor Jong Management verder uit. • Vanuit kennisontwikkeling en ervaringen in het veld zullen we de opleidingen voortdurend actualiseren. 3. Driestar Educatief investeert in de kwaliteit van de leider. • Driestar Managementadvies publiceert in 2012 het boek ‘Onderwijs vraagt leiderschap’. Aan de hand van dit boek worden seminars georganiseerd ter vergroting van de bewustwording, vaardigheden en attitudes van de leidinggevende. • In de begeleiding en coaching van leidinggevenden zullen we inzichten uit de kennisontwikkeling en daaruit volgende publicaties inzetten. • Een van de leervormen die we inzetten voor leidinggevenden, is de werkplaats. Deze wordt verder uitgebouwd, conceptueel onderbouwd en beschreven. Met deze werkplaats worden duurzame veranderingen binnen scholen gerealiseerd. De werkplaatsen worden door de deelnemers als uitstekend gewaardeerd. • Driestar Managementadvies begeleidt (beginnende) leidinggevenden door middel van coaching en supervisie of door een werkplaatstraject. Deze begeleiding heeft aantoonbaar positieve effecten.

25

Driestar Educatief


• Driestar Managementadvies brengt schoolleiders bij elkaar, zowel in Nederland als in Europees verband, voor onderlinge inspiratie. Hierbij wordt samengewerkt met verschillende partners. Ook hierin zijn we vooral gericht op de relatie leiderschap en identiteit. • Driestar Managementadvies helpt scholen om de continuïteit te waarborgen door schaduw- of interimmanagement te bieden en (zeer) zwakke scholen intensief en resultaatgericht te begeleiden.

Gerelateerd aan het kerngebied ‘vorming’ Driestar Educatief ondersteunt opvoeders. Het kerngebied vorming/opvoeding is breed en er leven veel vragen die hieraan zijn gerelateerd. Onze visie is dat leerlingen leren voor het leven en dat ze in onderwijs en gezin gevormd worden om als christen straks een zelfstandige plaats in te nemen in de huidige maatschappij en cultuur. In een situatie waarin christenen een minderheid worden, de maatschappij pluriform en de dominante me-

26

ningen vooral seculier en liberaal, vraagt de vorming en opvoeding van kinderen en jongeren binnen onze scholen om hernieuwde aandacht. Daarnaast vragen thema’s als burgerschapsvorming, rentmeesterschap, duurzaamheid en globalisering om nadere doordenking en vertaling naar het onderwijs. 1. Driestar Educatief levert een bijdrage aan de kennisontwikkeling op het thema vorming/opvoeding. • We starten een lectoraat/kenniskring op het thema vorming/opvoeding. Dit lectoraat wordt nauw verbonden aan de opleiding hbo-pedagogiek en aan de vakgroep pedagogiek van de pabo. • Dit lectoraat zal studie verrichten naar vormingsprocessen van kinderen en jongeren in een christelijke context en hoe deze zich verhouden tot het voorbereid worden op en deelnemen aan een pluriforme maatschappij. • De kennisontwikkeling van het lectoraat zal direct ingebed worden in de opleiding hbo-peda-

Strategisch beleidsplan 2012 – 2015

gogiek, studenten zullen participeren in de kennisontwikkeling. • Er vindt promotieonderzoek plaats naar religieuze identiteitsontwikkeling. • De kennis en ervaring van orthopedagogen wordt ingezet bij het formuleren van aanbod. 2. Driestar Educatief bouwt de opleiding hbo-pedagogiek uit. • De sinds kort bekostigde opleiding hbo-pedagogiek zal verder worden uitgebouwd. • De opleiding krijgt een sterk profiel: jeugd en gezin. • De opleiding zal ingebed worden in de organisaties in de eigen achterban en in de regionale organisaties, waaronder de gemeente Gouda, die gerelateerd zijn aan het werkveld van de hbo-pedagoog. 3. Driestar Educatief draagt bij aan de ontwikkeling van de school als vormingsinstituut. • We ontwikkelen samen met scholen het gebied burgerschapsvorming. Uitgangspunt is dat we betrokken zijn op de cultuur met een houding van kritische participatie.


Strategisch Beleidsplan Driestar Educatief

• We stimuleren het denken over de school als leer- en leefgemeenschap en de vormende waarde die daarvan uitgaat, waarbij rentmeesterschap, duurzaamheid en globalisering een nadrukkelijke rol zouden moeten spelen. • We praktiseren dit in onze eigen opleidingen. 4. Driestar Educatief ondersteunt scholen en andere instellingen in ouderbeleid en ouderondersteuning. • De ontwikkeling van opvoedingsondersteuning voor scholen zetten we door. • We onderhouden relaties met diverse partners in het werkveld en de achterban en zoeken naar een complementaire rol in het doordenken van opvoedingsvraagstukken en het vormgeven aan opvoedingsondersteuning. We leggen daarbij de focus op de gebieden: geloofsopvoeding, mediaopvoeding en seksuele opvoeding. • Driestar Onderwijsadvies ondersteunt actief de ontwikkeling van voor- en vroegschoolse educatie.

27

Driestar Educatief


28

Strategisch beleidsplan 2012 – 2015


Randvoorwaarden: wat ervoor nodig is Om de strategische doelen te kunnen bereiken, moeten de randvoorwaarden in orde zijn. Deze hebben te maken met professionaliteit, cultuur en facilitering. Als christelijk kennisinstituut wil Driestar Educatief zelf hierin het goede voorbeeld geven.

• Medewerkers van Driestar Educatief werken Brongericht. • Driestar Educatief investeert in persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. • De organisatie wordt gekenmerkt door een professionele cultuur, heldere aansturing, eigenaarschap, bereidheid tot het afleggen van verantwoording, ontwikkelingsgerichtheid en transparante communicatie. • Medewerkers van Driestar Educatief beschikken over onderzoeksvaardig-

heden, ondernemend vermogen en vaardigheden om studenten en klanten te trainen en te begeleiden. • Iedere medewerker heeft zijn eigen kwalificaties en competenties en zorgt ervoor dat deze op peil zijn en blijven in het licht van actuele ontwikkelingen. • De medewerkers van Driestar Educatief hebben een antenne voor ontwikkelingen die zich buiten het instituut voordoen en spelen daarop in. • De organisatie bedrijft een doelgroepgerichte marketing en is herkenbaar als helder en stabiel, maar ook voldoende flexibel om op ontwikkelingen (zowel binnen als buiten de organisatie) te kunnen inspelen. • Driestar Educatief behoudt haar financieel gezonde positie door gericht te zijn op een jaarlijks positief financieel resultaat. • De nieuwbouw in Gouda opent nieuwe mogelijkheden op facilitair gebied. • De opleidingen van Driestar Hogeschool zijn geaccrediteerd en de dienstverlening van Driestar Onderwijsadvies en Driestar Managementadvies is ISO-gecertificeerd.

29

Driestar Educatief


Raad van toezicht

LAGE I:

nze ganisatie

College van bestuur

Medezeggenschapsraad Lectoraten Vertrouwenspersonen

Staf • Bestuur en beleid • Marketing & Communicatie • Financiën • Kwaliteitszorg • Personeel & Organisatie • International Office

Hogeschool

Opleidingscommissie

Pabo

Managementadvies

Examencommissie

LVO • Duits • Economie • Engels • Geschiedenis • Nederlands • Wiskunde

• Voltijd • Deeltijd

30

Facilitair bedrijf • OWP & Bibliotheek • Automatisering • Studentzaken • Gebouw & Catering • Internaat

Strategisch beleidsplan 2012 – 2015

Onderwijsadvies

Primair onderwijs • Onderwijsadvies

Masters • Special Educational Needs • Leren & Innoveren • Educational Leadership

Voortgezet onderwijs • Onderwijsadvies

Hbo-pedagogiek


Strategisch Beleidsplan Driestar Educatief

BIJLAGE II:

Kernwaarden in de praktijk Kernwaarde

Houding

Voorbeelden uit de (beroeps)praktijk

Toewijding

Afhankelijkheid

Werken vanuit roepingsbesef Rentmeesterschap tonen Hoge doelen stellen

Betrouwbaarheid

Trouw

Verantwoordelijkheid dragen Elkaar daarop durven aanspreken en aangesproken willen worden Afspraken nakomen

Wijsheid

Verwondering

Niet zozeer naar kennis maar naar wijsheid streven Je vak goed verstaan en uitoefenen Blijven leren

Bewogenheid

Dienstbaarheid

Verbinding maken met de ander In goede harmonie samenwerken Omgevingsbewust zijn

Moed

Durf

Ambitie tonen Het verschil durven maken Je eigen geluid laten horen Ondernemingszin Meerwaarde bieden

31

Driestar Educatief


“...een

GROTE vreugde�

Ik dank U, o, mijn Schepper en mijn Heere, dat Gij mij zulk een grote vreugde gegeven hebt in Uw Schepping, zulk een ware verrukking over de werken Uwer handen. Ik heb de glorie van Uw werken bekend mogen maken aan de mensen, voorzover althans mijn eindige geest in staat was Uw oneindigheid te bevatten. Als ik dingen aan de mensen heb geleerd, die Uwer grootheid onwaardig waren of als ik mijn eigen eer heb nagestreefd, vergeef mij dat in Uw Goddelijke genade. Amen. Johan Kepler

33

Driestar Educatief


Driestar educatief TA L E N T I N O N T W I K K E L I N G

Burg. Jamessingel 2 Postbus 368 2800 AJ Gouda

t (0182) 54 03 33

f (0182) 53 84 49

info@driestar-educatief.nl www.driestar-educatief.nl

Driestar Educatief Strategisch beleidsplan 2012-2015  

We richten onze focus de komende periode op de kerngebieden leraarschap (Driestar Educatief draagt bij aan de verhoging van de kwaliteit van...

Advertisement