Driestar educatief - Strategisch beleidsplan 2016-2019 (webversie)

Page 1

Voortvarend Strategisch beleidsplan Driestar educatief 2016 - 2019



Inhoudsopgave Woord vooraf

04

Missie

06

De missie uitgewerkt

08

Kernwaarden

11

Onze omgeving

12

Organogram

13

Koersuitspraken

15

3


Woord vooraf U leest het strategisch beleidsplan 2016-2019 van Driestar educatief. Het is het eindresultaat van onze bezinning en de gesprekken die we hebben gevoerd met onze collega’s, onze achterban, onze studenten en onze klanten over het in januari 2015 verschenen boekje Driestar educatief naar 2020. Koers in ontwikkeling. In dit plan is onze koers uitgewerkt in zeven richtinggevende uitspraken, die op hun beurt zijn uitgewerkt in kaders voor ons strategisch beleid. Deze kaders worden ingekleurd door concrete voornemens, die we in dit beleidsplan ‘praktijken’ noemen, maar ze bieden ook nog veel ruimte voor een nadere invulling gaandeweg. Indicatoren geven de planning en het budget aan. Het motto van het plan is: Voor(t)varend. We varen voort in de gekozen richting, ontwikkelen kennis, les- en adviespraktijken op onze kerngebieden leraarschap, leiderschap en vorming. Dat willen we voortvarend doen. Daarnaast willen we vóór varen, dat wil zeggen mede leiding geven aan de (doordenking van) het christelijk onderwijs en daarin ook dienstbaar zijn aan onze scholen.

4

Driestar educatief Strategisch beleidsplan


Het plan is voor ons een levend document, waarin ruimte is om het beleid adequaat en passend op ontwikkelingen aan te sluiten. Jaarlijks willen we terugkijken en vooruitkijken met de mo足g elijkheid om nieuwe of aangescherpte praktijken in een supplement op te nemen. Wij nodigen daarom iedereen nadrukkelijk uit om met ons in gesprek te blijven over onze koers. Onze christelijke identiteit is de vaste kern die richting geeft aan onze opleidingen, advisering en kennisontwikkeling en die doorwerkt in al ons handelen. Ons ideaal is goed, christelijk onderwijs. Dat wordt ge誰llustreerd in ons logo. Dat logo - waarvan de kern al zeventig jaar standhoudt - is rijk aan symboliek en verwijst naar de dienende functie die de school heeft ten opzichte van gezin, kerk en samenleving. Het onderwijs ligt in het verlengde van de opvoeding thuis en het onderwijs in de kerk en leidt mensen op die een verantwoorde wijze hun plaatsen innemen in de maatschappij. Dit beleidsplan eindigt in het jaar dat ons instituut bij leven en welzijn 75 jaar bestaat. Onze oprichters voelden de roeping te bouwen aan vitale, christelijke scholen op een reformatorische grondslag. Wij hopen en bidden dat we die functie ook nog mogen hebben in 2019. We beseffen daarbij dat onze toekomst in Gods handen ligt.

Drs. L.N. (Rens) Rottier

Drs. R.W. (Robert) Zoutendijk

College van bestuur Driestar educatief

5


Missie Driestar educatief inspireert, vormt en ondersteunt (aanko-

De kern van ons vormingsideaal is het verlangen dat studenten,

mende) leraren, leidinggevenden van scholen en opvoeders in

jongeren en kinderen door wedergeboorte en geloof Jezus

Nederland en daarbuiten. Het doel daarvan is goed onderwijs,

Christus persoonlijk leren kennen als hun Zaligmaker en dat dit

goede leiding en goede opvoeding te geven, gefundeerd op de

zal blijken in hun handel en wandel. We willen hen onderwijzen

Bijbel, gebonden aan de gereformeerde belijdenisgeschriften en

en opvoeden voor een plaats in deze wereld, waar ze hun

verworteld in de christelijke traditie.

geschonken talenten besteden tot eer van God en tot nut van de naaste. Dit verlangen geldt zowel voor ons als onderwijs足

Daarom is Driestar educatief een christelijk, praktijkgericht

instelling als voor ons werkveld.

kenniscentrum op reformatorische grondslag. We hebben opleidingen, diensten en producten van Driestar hogeschool, Driestar onderwijsadvies en Driestar managementadvies. Driestar educatief wil zijn kennis en ervaring ten dienste stellen aan leraren en scholen, kerkelijke gemeenten, opvoeders en de kinderen en instanties betrokken bij Jeugdzorg.

6

Driestar educatief Strategisch beleidsplan


Driestar educatief  is een in onderwijs en opvoeding gespecialiseerde hbo-instelling die zowel bachelor- als masteropleidingen biedt;  is een adviesdienst, gericht op primair en voortgezet onderwijs, voor leraar, leerling en leidinggevende;  biedt (waar nodig in samenwerking met Jeugdzorg) gespecialiseerde zorg aan leerlingen;  heeft een christelijk-reformatorische identiteit die bepalend is voor denken en handelen;  biedt een combinatie van publieke en private activiteiten; opleidingen en onderwijsadvies versterken elkaar;  is gericht op de gebieden leraarschap, leiderschap en vorming/opvoeding;  investeert in praktijkgerichte kennisontwikkeling op bovenstaande gebieden;  heeft een groeiende internationale oriëntatie;  biedt uitstekende kwaliteit en heeft hoge student- en klanttevredenheid;  heeft opleidingen die goed zijn ingebed in het werkveld door relaties met (groepen van) scholen; eeft een nauwe relatie met andere onderwijsinstellingen, partnerorganisaties en klanten in  h binnen- en buitenland. 7


De missie uitgewerkt Identiteit Driestar educatief is een organisatie met een heldere, chris-

De kern van ons logo bestaat nog steeds en wij zien er ten aan-

telijke identiteit. We staan in een rijke traditie. De Bijbel is als

zien van de identiteit de volgende drie noties in uitgebeeld:

het Woord van God bron, norm en richtsnoer voor ons denken en handelen en daarmee het fundament van onze organisatie.

* ontvangen: We krijgen het Woord van God als een licht

Het Woord geeft richting aan ons onderwijs, onze advisering

uit de handen van ons voorgeslacht, maar vooral van God

en de daarmee samenhangende kennisontwikkeling. Daarbij

Zelf. Dat betekent afhankelijkheid: wij beschikken niet over

weten we ons door de vroegchristelijke belijdenisgeschriften

het Woord van God. We ontvangen het, als een teken van

verbonden met de kerk wereldwijd. Binnen de algemene

genade: het licht schijnt in de duisternis van deze wereld. Die

christelijke kerk zijn we door de reformatorische belijdenis­

duisternis bevindt zich niet alleen buiten ons; wij zijn er door

geschriften deel van de traditie zoals die door de Reformatie

de zondeval zelf deel van. Gods licht schijnt in een door de

en de Nadere Reformatie in ons land gestalte heeft gekregen.

zonde gebroken wereld. De brandende fakkel is echter ook een teken van hoop: Christus is het Licht der wereld. Door

Onze identiteit zien we uitgebeeld in het eerste logo van onze

Zijn kruisdood is er redding en vergeving voor zondaren.

school. Het is een brandende fakkel met daarin een ster met

Door het Evangelie roept God zondaren tot geloof in Christus

drie punten: gezin, kerk en overheid (samenleving). In het

en tot bekering. Door wedergeboorte herschept de Heilige

midden bevindt zich de school. De fakkel is een teken van de

Geest zondaren, zodat ze tot hun bestemming komen: om

Bijbel. In dat licht doen we ons werk en zien we onze plaats.

God lief te hebben boven alles en hun naaste als zichzelf.

We willen bijdragen aan christelijk onderwijs voor kinderen en jongeren, in verbondenheid met de kerk en dienstbaar aan de

* bewaren: We zijn geroepen om het Woord van God te

samenleving.

bewaren. Een christelijke identiteit is nooit vanzelfsprekend; het vuur van de fakkel kan door verwaarlozing ook doven. Het Woord van God heeft het eerste en het laatste woord. Dat Driestar educatief een christelijke organisatie is, raakt de inhoud van ons werk, maar ook de manier waarop we collega’s, studenten en klanten tegemoet treden. Van medewerkers van Driestar educatief verwachten we daarom verbondenheid aan onze missie en kernwaarden. Daar spreken we elkaar ook op aan.

8

Driestar educatief Strategisch beleidsplan


* doorgeven: Driestar educatief is er niet voor zichzelf. We zijn er ten dienste van gezin, kerk en maatschappij, tot eer van God. Alleen door het werk van de Heilige Geest kan goed onderwijs tot zegen voor de samenleving zijn. Als onderwijsinstituut dragen we verantwoordelijkheid om de fakkel door te geven aan een volgende generatie. Voor ons werk betekent dit een verlangen dat kinderen en jongeren zo gevormd worden dat ze tot hun bestemming komen. Hier op aarde als zelfbewuste en maatschappelijk betrokken burgers van de samenleving, maar bovenal in het perspectief van de eeuwigheid, als burgers van Gods koninkrijk. Daarnaast hopen we dat ons werk eraan zal bijdragen dat Gods Woord klinkt in onze samenleving. Driestar educatief werkt dagelijks aan zijn missie vanuit deze christelijke eigenheid. Onze identiteit vormt een stevige basis

als gids op hun levensweg, waarbij hun vorming centraal

voor het bepalen van de eigen positie in deze wereld, het

staat. Hij maakt ze wegwijs in deze wereld en biedt ze

formuleren van gefundeerde opvattingen en het uitvoeren van

perspectief, waardoor hun levensreis doelgericht wordt. Hij

activiteiten die bij de missie passen.

opent voor hen ‘een venster op de hemel’. In de 21e eeuw

We hebben binnen onze organisatie een elkaar versterkende

hebben studenten vaardigheden nodig voor het leven in deze

combinatie van opleidingen en onderwijsadvies, waaronder

netwerksamenleving. Daarnaast bevorderen we houdingen als

managementadvies, leerlingenzorg en jeugdhulpverlening. In

matigheid, concentratie, verdieping, verantwoordelijkheid en

ons profiel zijn drie kerngebieden te onderscheiden die een

altruïsme. Om het duurzame hiervan aan te duiden spreken

samenhangend geheel vormen: leraarschap, leiderschap en

we van 'eerste-eeuwse attitude'. Vanuit ons ideaal kennen

vorming/opvoeding. Identiteit en kwaliteit in het (christelijk)

onze opleidingen een doordacht vormingsproces waarin de

onderwijs is afhankelijk van bekwame, geïnspireerde leraren,

persoon van de student, zijn christen-zijn en vakmanschap

van goede leiders, van betrokken ouders en (professionele)

samensmelten.

opvoeders, ondersteund door zorgprofessionals. Wij menen dat een christelijke leeromgeving gekenmerkt

Vormingsideaal

wordt door de volgende punten:

Ons aanbod op de drie kerngebieden leraarschap, leiderschap

duurzaam opleiden. Een leraar blijft ook altijd een leerling.

    

Hij beseft dat hij nooit is uitgeleerd. Hij begeleidt leerlingen

(Uit: Essenties van christelijk leraarschap, Driestar hogeschool, 2006.)

en vorming/opvoeding kent een conceptuele sturing, waaruit blijkt wat onze ideeën zijn over goed, christelijk onderwijs. Kenmerkend voor ons onderwijsconcept is dat we leraren

ontmoeting is de basis voor leren, leren gaat niet buiten het hart om, leren is iets ontdekken van het geheim achter de werkelijkheid, leren gaat altijd gepaard met verantwoordelijkheid en bij leren wordt de leerling of student wie hij mag zijn.

9


Internationalisering Wij willen onze expertise delen met iedereen die zich bij onze identiteit betrokken voelt en een opleiding wil volgen of diensten af wil nemen, zowel in Nederland als daarbuiten. We zoeken de verbinding met christelijk onderwijs in de internationale context, bijvoorbeeld door samenwerking met andere instituten en door aansluiting te zoeken met relevante netwerken. We ervaren dat deze verbindingen vormend en verrijkend zijn en willen daar graag van leren. Internationaal is belangstelling voor de kennis, opleidingen en materialen die wij bieden. Wij zien dit als een mogelijkheid om te delen met scholen die over beperkte middelen beschikken en/of geen traditie van christelijk onderwijs kennen. We doen dit doorgaans met partners in binnen- en buitenland die zich richten op het ontwikkelen en verbeteren van christelijk onderwijs en het trainen van christelijke leraren. Dit is ons ideaal, voor nu en ook op weg naar 2020. Dit ideaal hebben we uitgewerkt in zeven koersuitspraken, die ons houvast en richting geven. Niet alleen door ze uit te spreken, maar vooral ook door ze op weg naar 2020 daadwerkelijk te vertalen in onze werkwijze, producten en diensten.

10

Driestar educatief Strategisch beleidsplan


Kernwaarden Onze medewerkers laten zich leiden en inspireren door de

 Wijsheid

Bijbel. Wij hebben vijf op de Bijbel gebaseerde en met een

We verstaan de werkelijkheid als een schepping van God. In

christelijke levensovertuiging verbonden kernwaarden gefor-

opleiding, advisering en onderzoek proberen we de geschapen

muleerd. Deze kernwaarden zijn een praktische uitwerking van

werkelijkheid daarom als een ’spiegel van God’ te verstaan.

onze identiteit en geven richting aan ons persoonlijk gedrag,

Kennis is een vorm van ’wijs-begeerte’. ‘Wijsheid’ heeft in dit

aan ons samenwerken en aan onze presentie als organisatie.

licht zowel een praktische als een theoretische component: het is verstandigheid en inzicht tegelijk. Dat betekent dat we ons vak goed verstaan en uitoefenen en blijven leren.

 Toewijding We weten ons in alles afhankelijk van God, de Schepper en Onderhouder van ons leven. We willen werken vanuit het besef

 Bewogenheid

door Hem geroepen te zijn om met onze gaven God en onze

Omdat God liefde is, is Hij ook met ons lot bewogen. Alleen

naaste te dienen. Dat betekent dat we ons gedragen als goede

vanuit die liefde kunnen we ook bewogen zijn met onze

rentmeesters door zorgvuldig om te gaan met onze gaven,

medemens. We proberen zijn weg te verstaan, mee te leven in

mogelijkheden en middelen. De toewijding aan God is voor

zijn zorgen en moeiten in de persoonlijke levenssfeer of op het

ons de belangrijkste kernwaarde; de navolgende vier waarden

werk. We proberen de ander op het oog te hebben, in goede

vloeien eruit voort.

harmonie met hem samen te werken. Daarnaast willen we omgevingsbewust handelen.

 Betrouwbaarheid De toewijding aan God is nauw verbonden met toewijding

 Moed

aan de naaste: hij moet op mij kunnen vertrouwen, ik moet

Het gaat hier onder andere om moed in de gestalte van het

betrouwbaar zijn voor hem. De ander moet op mij aan kunnen.

offer. Er is moed voor nodig om niet voor onszelf te leven, maar

We dragen hierin elk onze verantwoordelijkheid. Dat betekent

om ons ten dienste te stellen van God en van de medemens. Er

ook dat we elkaar hierop aan durven spreken en hierop aange-

is moed voor nodig om de ander die een probleem heeft of in

sproken willen worden.

werkelijke nood verkeert, niet voorbij te lopen, maar te helpen en onszelf te confronteren met zijn leed. Er is ook moed voor nodig om nieuwe wegen in te slaan, je eigen geluid te laten horen, meerwaarde te bieden en ondernemingszin te tonen.

11


Onze omgeving In dit document nemen we geen uitputtende omgevingsanalyse

3. Versterken en verankeren van praktijkgericht onderzoek:

op, maar beperken we ons tot het puntsgewijs weergeven van

onderzoekende houding studenten, samenwerking met

de voor ons belangrijke trends in de samenleving waarvan

werkveld, meer docentonderzoekers;

wij deel uitmaken. We letten daarbij onder andere op de overheids­plannen en ontwikkelingen binnen de achterban.

4. S nel veranderende markt voor onderwijsadvies, toenemende concurrentie, vraag om meer en andere kwaliteit;

1. Nadruk op kwaliteit en studiesucces (in termen van niveau, rendement, academisering lerarenopleidingen, maatschappelijke verantwoordingsplicht, uniformering en centralisering

5. Vanzelfsprekendheid van keuzen voor hogeschool en onderwijsadvies wordt minder;

van kwaliteitsopvattingen, kwaliteitsborging en sterke nadruk op onderwijsresultaten) binnen krappe(re) financiĂŤle

6. Toenemende druk op identiteitsgebonden organisaties;

en juridische kaders; 7. K waliteitseisen en schaal van beleidsvoering nemen toe. 2. Gedifferentieerd onderwijsaanbod: hoog niveau van startbekwaamheid, maatwerk, leven lang leren, doorgroeipotentie en bijpassende lerende attitude vereist van studenten, niet alleen kennis en kwalificatie, maar ook socialisatie en persoonlijke vorming;

12

Driestar educatief Strategisch beleidsplan


Organogram Raad van toezicht College van bestuur Opleidingscommissies

Staf

Medezeggenschapraad

Vertrouwenspersonen

Facilitair bedrijf

Lectoraten Kenniskringen (onderzoekscentrum in wording)

Hogeschool

Onderwijsadvies en leerlingenzorg voor (speciaal) voortgezet en primair onderwijs

Masters Pabo

Pedagogiek

Special Educational Needs Leren & Innoveren Educational Leadership

LVO Duits Economie Engels Geschiedenis Nederlans Wiskunde

13


Koersuitspraken op weg naar 2020

 Koersuitspraak 3 Kennisontwikkeling Kennisontwikkeling is de aanjager van de activiteiten binnen Driestar educatief.

 Koersuitspraak 4  Koersuitspraak 1 Identiteit

Aanbod Driestar educatief bedient op ondernemende wijze meer

De identiteit van Driestar educatief is gebaseerd op de

klanten en studenten met een beperkter aantal uitstekende

Bijbel, het gereformeerd belijden en de christelijke traditie.

gestuurde producten en diensten op onze kerngebieden

Deze identiteit houdt door haar vitaliteit sterke aantrek-

leraarschap, leiderschap en vorming/opvoeding. Onze pro-

kingskracht. Driestar educatief is nauw betrokken op

ducten en diensten hebben een conceptuele sturing, waaruit

identiteitsvraagstukken binnen het christelijk onderwijs

blijkt wat onze ideeën zijn over goed, christelijk onderwijs.

op reformatorische grondslag. De organisatie wil daarin dienstbaar zijn aan de scholen en mede leiding geven aan de doordenking van christelijk onderwijs en leraarschap.

 Koersuitspraak 2 Personeel en cultuur De medewerkers van Driestar educatief geven invulling aan

 Koersuitspraak 5 Internationalisering De internationale activiteiten zijn een substantieel onderdeel van de werkzaamheden binnen Driestar educatief. We werken aan de drie gekozen ontwikkelrichtingen uit de beleidsnotitie ‘Driestar educatief wereldwijd’.

de identiteit met behulp van vijf op de Bijbel gebaseerde kernwaarden. De medewerkers zijn een voorbeeld in hun professionele ontwikkeling en uitstraling. Ze weten zich daarbij bovenal afhankelijk van de genade van God.

 Koersuitspraak 6 Structuur en middelen Driestar educatief werkt duurzaam en innovatief en is minder afhankelijk van overheidsfinanciering.

 Koersuitspraak 7 Partnerschappen Driestar educatief werkt als zelfstandige organisatie nauw samen met andere organisaties om zijn missie te realiseren.

14

Driestar educatief Strategisch beleidsplan


Identiteit Onze identiteit geeft richting en heeft aantrekkingskracht

5

15


Koersuitspraak 1 De identiteit van Driestar educatief is gebaseerd op de Bijbel, het gereformeerd belijden en de christelijke traditie. Deze identiteit houdt door haar vitaliteit sterke aantrekkingskracht. Driestar educatief is nauw betrokken op identiteitsvraagstukken binnen het christelijk onderwijs op reformatorische grondslag. De organisatie wil daarin dienstbaar zijn aan de scholen en mede leiding geven aan de doordenking van christelijk onderwijs en leraarschap.

Kader:

Driestar educatief werkt Brongericht. We laten ons in ons werk leiden door de Bijbel als dé Bron, met als context de gereformeerde belijdenisgeschriften en de christelijke traditie.

Praktijken en projecten

16

Indicatoren

Medewerkers volgen een toerustingsmodule waarin de Brongerichte benadering centraal staat. In te ontwikkelen vervolgactiviteiten wordt aandacht gegeven aan het kunnen verwoorden van onze identiteit in verschillende contexten.

Vervolgactiviteiten worden aangeboden vanaf 2016.

Iedere medewerker is identiteitsdrager en handelt overeenkomstig de kernwaarden. We onderzoeken of actualisering van de kern­w aarden gewenst is.

In de gesprekscyclus en de tevreden­ heids­o nder­zoeken stellen we dit aan de orde. In 2017 besluit of de kernwaarden geactualiseerd moeten worden.

Er wordt een document opgesteld dat onze identiteit zodanig verwoordt dat het gebruikt kan worden in een internationale omgeving.

Eind 2016 gerealiseerd.

De docenten van de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs gaan in gesprek hoe ze vak en identiteit explicieter aan elkaar kunnen verbinden. Binnen de pabo organiseren we studiedagen en mogelijk gespreksgroepen waarin met elkaar wordt nagedacht over confessie en professie en de verbinding met de achterban.

Dit wordt uitgevoerd in 2016 en 2017. Eind 2017 vindt de evaluatie plaats.

Het boekje Essenties van christelijk leraarschap, waarin het beroepsbeeld voor de christelijke leraar is verwoord, wordt herschreven. Het boekje is leidend voor de verdere conceptuele ontwikkeling van ons onderwijs en ons onderwijsadviesaanbod.

Eind 2016 gerealiseerd. Daarna wordt het geïmplementeerd binnen de opleidingen.

Driestar educatief Strategisch beleidsplan


Kader:

Driestar educatief weet zich verbonden aan het ideaal van de oprichters van het instituut en de geschiedenis die het doormaakte en draagt dat uit.

Praktijken en projecten

Indicatoren

In onze kennisontwikkeling zijn we ons voortdurend bewust van de idealen van de oprichters van ‘De Driestar’.

Doorlopend.

Bij de aankleding van het gebouw wordt onze ontstaansgeschiedenis visueel tot uiting gebracht.

Begin 2016 gerealiseerd.

Kader:

Driestar educatief herkent en erkent in zijn omgeving drie typen gemeenschappen. In onze achterban zijn we geworteld, en we worden erdoor gedragen. Voor onze doelgroepen willen we vanuit onze missie van directe en inhoudelijke betekenis zijn met ons aanbod. De behoeften van de doelgroepen richten ook ons aanbod. We zijn blij met onze klanten voor wie we mogen werken.

Praktijken en projecten

Indicatoren

In onze communicatie met deze drie typen gemeenschappen stemmen we zichtbaar af op hun eigenheid. Bij onze activiteiten en ons aanbod is duidelijk voor wie deze zijn bedoeld.

Doorlopend.

Met ieder lid uit een type gemeenschap gaan we respectvol om. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat onze eigenheid zichtbaar blijft.

Doorlopend.

Studenten die zich vooral aangetrokken voelen door de kwaliteit van onze opleidingen maken vóór inschrijving kennis met de identiteitsaspecten van ons instituut.

Dit wordt gedaan door middel van een studiekeuze-check en intakegesprek.

Kader:

Driestar educatief voelt zich vanuit zijn identiteit geroepen dienstbaar te zijn aan zijn omgeving.

Praktijken en projecten In Gouda en omstreken bevindt zich onze oefenplaats. Studenten verrichten hier maatschappelijke activiteiten tijdens de introductiedagen, zetten zich in voor de brede school en het lees- en verkeersonderwijs en verzorgen rondleidingen in musea.

Indicatoren Doorlopend.

17


Kader:

Driestar educatief is gids voor zijn achterban door zich verder te ontwikkelen als Bijbels genormeerd kenniscentrum, waarbij wetenschappelijke kennis en inzichten worden bijeengebracht en toegepast op het gebied van onderwijs en opvoeding. Driestar educatief toont daarin ook moed om oude en of nieuwe perspectieven te bieden. We zijn helder over onze eigen standpunten, maar uiten die altijd met respect voor groepen of personen in de achterban die op onderdelen een andere overtuiging hebben.

Praktijken en projecten

Indicatoren

De komende jaren werken we aan de verdere opbouw van het kenniscentrum. Vanuit onze actuele, praktijkgerichte onderzoeken stellen we onze kennis ten dienste van de achterban, zoals met de verdere ontwikkeling van christelijke pedagogiek.

Doorlopend.

Kader:

Driestar educatief investeert in een goede relatie met de volle breedte van de achterban en wil die waar mogelijk versterken. We communiceren luisterend, actief en doelgroepgericht en laten ons door de achterban ook inspireren.

Praktijken en projecten

Indicatoren

We organiseren regioavonden waarbij school en kerk in gesprek gaan over het reformatorisch onderwijs en de plaats van Driestar educatief daarin. Daarnaast zijn er periodiek overleggen met directies in het primair en voortgezet onderwijs en bijeenkomsten met kerkenraden.

EĂŠn keer in de twee jaar organiseren we regioavonden.

Identiteitsbeleid en projecten die nauw aan onze identiteit zijn gerelateerd ontwikkelen we mede na overleg met de achterban via resonans- en klankbordgroepen.

Doorlopend.

Vanuit de kern denken Op weg naar 2020 wordt het nog meer van belang onze identiteit op positieve wijze te verwoorden en te beleven. De Bijbel als dĂŠ Bron in de context van het gereformeerd belijden vormt de kern. We zijn zuinig op deze kern, want die geeft richting aan het denken en werken binnen Driestar educatief. We willen zo de kracht en waarde van onze identiteit tonen en aantrekkelijk zijn voor onze studenten en de scholen die we dienen. In de beleidsperiode wordt aan deze koersuitspraak naar verwachting â‚Ź 234.000 besteed. 18

Driestar educatief Strategisch beleidsplan


Personeel en cultuur Onze medewerkers stralen onze kernwaarden uit

19


Koersuitspraak 2 De medewerkers van Driestar educatief geven invulling aan de identiteit met behulp van de op de Bijbel gebaseerde vijf kernwaarden. De medewerkers zijn een voorbeeld in hun professionele ontwikkeling en uitstraling. Ze weten zich daarbij bovenal afhankelijk van de genade van God.

Kader: Iedere medewerker is een ambassadeur van Driestar educatief. De medewerkers vormen samen de Driestar educatief-gemeenschap; op afdelingsniveau is er sprake van een inspirerende werk-, leer- en meeleefgemeenschap. Praktijken en projecten

20

Indicatoren

De medewerkers van Driestar educatief zijn in hun gedrag herkenbaar op de kernwaarden. Daarnaast laten ze hun persoonlijke expertise zien, passend bij de missie van Driestar educatief.

Dit komt aan de orde in functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Bij het nemen van belangrijke beslissingen worden de afwegingen expliciet langs de kernwaarden gelegd. Gemaakte keuzen en beslissingen worden meer geĂŤxpliciteerd, ook voor studenten.

Doorlopend.

Driestar educatief Strategisch beleidsplan


Kader:

Iedere medewerker is zich bewust van zijn eigen kwaliteiten en wat deze aan Driestar educatief toevoegen. Daarop wordt ook regelmatig gereflecteerd. Iedere medewerker is gericht bezig met het ontwikkelen en verankeren van zijn ontvangen talenten en voelt zich daarvoor verantwoordelijk. Driestar educatief faciliteert in ruime mate en gericht de talentontwikkeling en professionalisering van zijn medewerkers. Leren en ontwikkelen vindt mede plaats in ontmoeting met collega’s en anderen.

Praktijken en projecten

Indicatoren

Iedere afdeling is met een ‘vlootschouw’ in kaart gebracht en deze wordt door medewerkers erkend en herkend. Iedere afdeling is gericht bezig met het onderhouden en de ontwikkeling van talenten binnen het team (professionele leergemeenschap) en maakt inzichtelijk waar professionalisering en doorgroei noodzakelijk is.

Gerealiseerd eind 2016.

In onze professionele cultuur groeien we in persoonlijk leiderschap, eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen en afleggen. Leidinggevenden geven ruimte en vertrouwen.

Gerealiseerd eind 2017.

Binnen de afdelingen zijn de medewerkers als volgt gekwalificeerd: • E lke onderwijsadviseur is een flexibele, ondernemende expert die zich blijvend ontwikkelt op focusgebieden; • E lke orthopedagoog is een flexibele expert met de juiste registratie die zich blijvend ontwikkelt op focusgebieden; • E lke docent bezit een master en investeert voortdurend in nieuwe kennis. Zo groeit hij in zijn professionele ontwikkeling als kerndocent en identificatiefiguur of vakdocent. • E lke stafmedewerker en medewerker facilitair bedrijf besteedt de komende tijd nog meer aandacht aan efficiënt en effectief werken en is proactief.

Eind 2016 maken we de tussenbalans op, medio 2018 is deze doelstelling gerealiseerd.

Daarnaast zetten we periodiek externen in op basis van expertise. De huidige gesprekkencyclus wordt tegen het licht gehouden en er vinden pilots plaats van nieuwe vormen van het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Daarnaast verkennen we nieuwe vormen van inzet in een flexibele schil en de wijze waarop we deze verbinden aan onze organisatie. Het beloningssysteem zal hierbij ook tegen het licht gehouden worden.

Medio 2016.

Er wordt gewerkt aan de bewustwording van ons gedrag op sociale media. We verbeteren de online aanwezigheid van de organisatie en onze medewerkers. Medewerkers die gezien hun functie en positie naar buiten moeten treden zijn op een passende manier aanwezig in de (sociale) media.

Eind 2016 gerealiseerd.

21


Kader:

Het personeelsbeleid sluit aan bij de levenscyclus van de medewerker; de behoeften en mogelijkheden van medewerkers verschillen per fase in hun leven. Vanuit onze identiteit hebben we hier oog voor.

Praktijken en projecten Medewerker en organisatie spannen zich aantoonbaar in om duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Het beleid op uren voor duurzame inzet足 baarheid wordt ge誰mplementeerd.

Kader:

Indicatoren Eind 2016.

Interne en externe mobiliteit is een gangbaar onderdeel van ons personeelsbeleid.

Praktijken en projecten

Indicatoren

Aan de hand van de vlootschouw wordt het beleid op mobiliteit en loopbaanontwikkeling verder ontwikkeld.

Eind 2017 gerealiseerd.

In samenwerking met enkele partners starten we een kweekvijver voor leidinggevenden.

Start in 2016 met vier deelnemers vanuit Driestar educatief.

Kader:

Te werven medewerkers zijn in ieder geval vakbekwaam; wie je bent en of je bij Driestar educatief past geeft de doorslag in de uiteindelijke selectie.

Praktijken en projecten

22

Indicatoren

Bij werving van medewerkers kiezen we voor een manier van selecteren waarin we vooral inzicht krijgen in de persoon en het maken van verbinding tussen professie en confessie.

Doorlopend, waarbij we medio 2017 evalueren aan de hand van de nieuwe benoemingen.

We hebben blijvende aandacht voor arbeidsmarktcommunicatie en ons imago op de arbeidsmarkt, ook online. Dat doen we door het structureler monitoren en be誰nvloeden van het imago van Driestar educatief als werkgever.

Er komen aantoonbaar meer geschikte sollicitanten op vacatures.

Driestar educatief Strategisch beleidsplan


Kader:

Een groot deel van de collega’s is naast vakbekwaam voor de eigen functie ook onderzoeksbekwaam, internationaal bekwaam of bekwaam in het projectmatig werken.

Praktijken en projecten

Indicatoren

Er zijn leerlijnen ontwikkeld rondom deze bekwaamheden. Deze leerlijnen worden actief aangeboden in het scholingsaanbod en we behalen de op grond van de vlootschouw gewenste percentages.

Per jaar worden minimaal tien medewerkers projectbekwaam, vijf medewerkers onderzoeks­ bekwaam en vijf medewerkers internationaal bekwaam.

Kader:

Driestar educatief neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid door een aantal werkplekken te bieden voor mensen met een beperking.

Praktijken en projecten

Indicatoren

In 2020 zijn medewerkers met een beperking werkzaam bij Driestar educatief.

In 2020 tien medewerkers.

Van volgend naar proactief in de professionele ontwikkeling De medewerkers van Driestar educatief spannen zich in om de vragen van morgen van onze studenten, doel­ groepen en klanten vandaag al te achterhalen. In hun eigen professionele ontwikkeling bereiden ze zich daar tijdig op voor, om zo steeds de vragen en behoeften een stap voor te zijn. Professionaliseren is daarmee in de toekomst nog meer dan nu een permanente houding. In de beleidsperiode wordt aan deze koersuitspraak naar verwachting € 244.000 besteed.

23


Kader:

De bedrijfscultuur binnen Driestar educatief wordt gekleurd door het Rijnlands denken en vindt plaats binnen werkbare kaders.

Praktijken en projecten

Indicatoren

Alle medewerkers weten wat deze bedrijfscultuur inhoudt en hoe dit in hun werk concreet tot uiting komt.

Eind 2017 gerealiseeerd.

We verminderen een aantal protocollen dat flexibel werken in de weg staat.

Nulmeting in 2016. In 2019 het aantal protocollen met 20% gereduceerd.

Er wordt richting gegeven aan het werk vanuit beknopt ontwerp of hoofdlijnen, met ruimte voor de professionele medewerker. We werken niet meer met notulen maar met actielijsten.

Vanaf medio 2016 is dit de standaard.

Medewerkers van Driestar educatief:  zijn geworteld in het Woord van God en laten dat in hun leven tot uitdrukking komen;  zijn identiteitsdragers en -overdragers;  delen dezelfde kernwaarden;  vormen een gemeenschap;  zijn als professionals expert op hun eigen vakgebied;  hebben interculturele vaardigheden;  werken efficiënt en effectief;  laten persoonlijk leiderschap zien en voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen werk;  zijn verantwoordelijk voor hun eigen professionalisering (een leven lang leren);  worden door Driestar educatief gestimuleerd en gefaciliteerd in ontwikkeling en mobiliteit; ebben te maken met personeelsbeleid dat voorbeeldig en uniek is wat betreft het  h aantrekken, ontwikkelen en doorontwikkelen van talent.

24

Driestar educatief Strategisch beleidsplan


Kennisontwikkeling Kennisontwikkeling als drijvende kracht

25


Koersuitspraak 3 Kennisontwikkeling is de aanjager van de activiteiten binnen Driestar educatief.

Kader:

De kennisontwikkeling van Driestar educatief is praktijkgericht, maar verstaat zich ook met het wetenschappelijke forum.

Praktijken en projecten

26

Indicatoren

Kennis wordt in samenwerking met de beroepspraktijk ontwikkeld en is aantoonbaar relevant voor het werkveld (valorisatie) en het wetenschappelijke forum (publicaties in tijdschriften, congressen).

Doorlopend, de visitaties geven een positief oordeel.

Ontwikkelde kennis past bij de aanbodclusters van onderwijsadvies en is ‘verkoopbaar’ en/of wordt gebruikt in de opleidingen.

Vanaf medio 2016 is dit de norm.

Er zijn samenwerkingsverbanden met (buitenlandse) universiteiten waarin kennis wordt ontwikkeld.

Eind 2018 zijn er met vijf universiteiten duurzame samenwerkingsver­b anden.

Er zijn samenwerkingsverbanden met het werkveld waarin kennis wordt ontwikkeld, zoals de leerkringen in het kader van Samen opleiden.

Doorlopend.

Op onze kerngebieden hebben we boegbeelden (naar buiten) en spilfiguren (intern) voor het stimuleren van kennisontwikkeling en kennisdeling.

In 2018 zijn tien van deze boeg­ beelden zichtbaar.

Driestar educatief Strategisch beleidsplan


Kader:

Elke medewerker van Driestar educatief heeft een onderzoekende houding die erop gericht is om kennis en informatie op te sporen, op zijn waarde te beoordelen, te koppelen en te benutten.

Praktijken en projecten

Indicatoren

Iedere medewerker binnen iedere afdeling houdt ontwikkelingen in zijn vakgebied actief bij.

Doorlopend, de visitaties geven een positief oordeel.

Vakgroepen zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun eigen vak en vakbekwaamheid. Zij brengen dit in relatie met de ontwikkelingen in het eigen vakgebied en de vragen die het werkveld stelt.

Vanaf medio 2016 is dit de norm.

De onderzoeksbekwaamheid van medewerkers wordt versterkt door het volgen van de leerlijn onderzoeksbekwaam of andere opleidingen en scholingen.

In 2019 is 25% van de docenten onderzoeksbekwaam.

Meer medewerkers participeren in onderzoek en worden intensief betrokken bij de verkenning van praktijkvragen.

In 2019 zijn er zes promovendi en vijf docentonderzoekers.

Kader:

Kennisontwikkeling wordt georganiseerd rondom enkele onderzoekslijnen, werkwijzen zijn eenduidig, kwaliteitsstandaarden zijn aanwezig en worden nageleefd.

Praktijken en projecten

Indicatoren

Het onderzoekscentrum is als herkenbare eenheid ingebed in de organisatie van Driestar educatief.

Eind 2016 gerealiseerd.

Het onderzoekscentrum heeft een eenduidige en sturende kwaliteitsvisie op praktijkgericht onderzoek en is daarop aanspreekbaar.

We doen hiervoor in 2017 een zelfevaluatie.

Er is een samenhangend, overzichtelijk en proportioneel kwaliteitszorgsysteem voor het onderzoekscentrum en de kennisontwikkeling.

Eind 2016 gerealiseerd.

27


28

Driestar educatief Strategisch beleidsplan


Kader:

Keuzes in activiteiten en investeringen op het gebied van kennisontwikkeling worden geleid door de strategische doelen van Driestar educatief en versterken het profiel.

Praktijken en projecten

Indicatoren

In de keuzes voor het initiĂŤren of continueren van lectoraten is een focus herkenbaar die past in het strategisch beleid van de organisatie en die bijdraagt aan onderlinge samenwerking tussen lectoraten, opleidingen en onderwijsadviesdienst.

Dit wordt dit getoetst bij de jaarplannen en review.

Er is een onderzoeksplan voor Driestar educatief waarin verder gekeken wordt dan de periode van vier jaar. Het onderzoeksplan formuleert de onderzoekslijnen en concretiseert de kennisontwikkeling voor de kortere en middellange termijn.

Medio 2016.

Het onderzoekscentrum levert een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de christelijke pedagogiek.

Vanaf eind 2016.

Van hogeschool en onderwijsadvies naar kenniscentrum Onze kennisontwikkeling wordt richting 2020 nog meer de motor die de hogeschool en onderwijsadvies in beweging zet en houdt. Er is een doorlopende en wederkerige kennislijn tussen ons onderzoekscentrum en de hogeschool en onderwijsadvies, in samenwerking met het werkveld.

In de beleidsperiode wordt aan deze koersuitspraak naar verwachting â‚Ź 1.531.000 besteed.

29


Kader:

Kennisontwikkeling heeft een duidelijk herkenbare en zinvolle (aan eindkwalificaties gerelateerde) plaats in de opleidingen.

Praktijken en projecten

30

Indicatoren

Masteropleidingen zijn sterk gerelateerd aan de kennisontwikkeling binnen Driestar educatief.

Doorlopend.

Lectoren participeren in masteropleidingen als docent en scriptiebegeleider.

Doorlopend.

De mediatheek faciliteert de ontwikkeling en inzet van onderzoeksvaardigheden van studenten en medewerkers.

Doorlopend, medio 2017 evaluatie.

Studenten kunnen ook onderzoek doen binnen een onderzoekslijn van het onderzoekscentrum.

Vanaf begin 2017.

Driestar educatief Strategisch beleidsplan


Aanbod Focus op leraarschap, leiderschap en vorming/opvoeding

31


Koersuitspraak 4 Driestar educatief bedient op ondernemende wijze meer klanten en studenten met een beperkter aantal uitstekende gestuurde producten en diensten op onze kerngebieden leraarschap, leiderschap en vorming/opvoeding. Onze producten en diensten hebben een conceptuele sturing, waaruit blijkt wat onze ideeĂŤn zijn over goed, christelijk onderwijs.

Kader:

We bieden hoofdzakelijk producten en diensten aan op de kerngebieden leraarschap, leiderschap en vorming/opvoeding. Dit brengt focus aan in de kennisontwikkeling en richt het aanbod.

Praktijken en projecten

32

Indicatoren

Met het oog op de trends en de beleidsvoornemens in het hoger onderwijs houden we onze opleidingsconcepten tegen het licht en verwoorden we die op actuele wijze, passend bij de eigenheid van Driestar educatief. We scherpen die aan waar nodig.

Eind 2016 gerealiseerd.

Het aanbod van Driestar onderwijsadvies en Driestar managementadvies is op voor de klant herkenbare en relevante wijze geclusterd en speelt in op de belangrijkste behoeften van onze doelgroepen. Een passend marketing- en communicatieplan helpt bij de verkoop van dit aanbod.

Eind 2016 gerealiseerd.

Er vindt uitbouw plaats van het aanbod rond gecontracteerde dyslexiezorg (Ernstige, Enkelvoudige Dyslexie, EED) en Jeugdzorg in de zorgregio’s. Dit doen we in combinatie met de consultaties en onderzoeken op de scholen en samenwerkingspartners van Onderwijszorg Nederland.

Doorlopend.

We herzien onze deeltijdpabo en maken keuzes voor vormen van blended learning. We implementeren vernieuwingen op het gebied van de elektronische leeromgeving.

In 2017 wordt op de pabo gewerkt met OnderwijsOnline.

Driestar educatief Strategisch beleidsplan


Er wordt focus aangebracht in de keuzemogelijkheden voor pabo voltijd: minoren, doorontwikkeling honoursprogramma, samen opleiden, doorontwikkeling academische pabo, herziening vwo-stream. Daarnaast geven we meer aandacht aan ICT in de didactische werkvormen.

Vanaf 2016-2017.

Succesvolle implementatie binnen de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van twee van overheidswege ge誰nitieerde afstudeerrichtingen, met een eigenzinnig en eigentijds gezicht (beroepsgericht en voortgezet onderwijs).

Vanaf medio 2016.

Bij hbo-pedagogiek ontwikkelen we een plan van aanpak met betrekking tot modulair deelonderwijs.

Vanaf medio 2016.

We ondersteunen ouders, jeugdbonden en kerken met materialen, publicaties en het organiseren van bijeenkomsten. Een van de activiteiten is een te ontwikkelen onderzoekslijn binnen het onderzoekscentrum betreffende de persoonlijke vorming van (christelijke) jongeren.

Vanaf medio 2016.

We breiden het aantal post-hbo-opleidingen uit en leggen focus op master足 opleidingen. Er lopen onderzoeken naar het opzetten van een master Christian education en een master 'Gedrag', in samenwerking met Radiant.

Onderzoek naar master Christian education is begin 2016 afgerond. Master 'Gedrag', start 2016-2017.

Naast onze participatie in de kennisontwikkeling binnen het samenwerkings足 verband Penta Nova dragen we bij aan de ontwikkeling van kennis over leidinggeven als christen en kennis over leidinggeven aan identiteitsgebonden instellingen.

Doorlopend.

We denken met het werkveld en andere betrokken organisaties na over het directeurentekort binnen reformatorische scholen en organiseren activiteiten om hierin te voorzien.

Doorlopend.

We werken aan de doorontwikkeling van hoofdlijnen van een christelijke pedagogiek en didactiek ten behoeve van het christelijk onderwijs, ook bedoeld voor onderwijs op masterniveau. Daarnaast wordt binnen het足zelfde denkkader praktisch materiaal (Engels en Nederlands) ontwikkeld.

Loopt in 2016-2017. De herziening Essenties Christelijk van leraarschap is voorjaar 2016 gerealiseerd.

We laten meer organisaties gebruikmaken van onze moderne faciliteiten aanvullend aan het primaire proces. We versterken de verbinding tussen faciliteiten en aanbod. We faciliteren studiebijeenkomsten van onder andere teams en scholen.

Jaarlijkse stijging met 5%.

33


Kader:

Het aanbod van Driestar educatief richt zich op de doorgaande lijn van student, startende leraar, senior leraar en master, op de ontwikkeling van leidinggevenden en leiderschap en op de ondersteuning van (beroeps)opvoeders in gezin en kerk.

Praktijken en projecten

Indicatoren

Samen met de hogeschool bouwt Driestar onderwijsadvies de Professionele academie uit, die iedereen die werkzaam is in het onderwijs passende studies, scholingen en trainingen biedt.

Doorlopend.

De samenwerking tussen onderwijsadvies en de opleidingen wordt versterkt door uitwisseling van personeel en gezamenlijke projecten.

Doorlopend.

Van divers aanbod naar focus We zijn ervan overtuigd dat een sterke conceptuele focus op onze drie kerngebieden leraarschap, leiderschap en opvoeding/vorming bijdraagt aan de realisatie van onze missie. Daarom willen we op deze gebieden onze activiteiten blijven ontplooien en verdiepen. Aanbod dat niet aansluit bij deze drie kerngebieden wordt niet doorontwikkeld en op weg naar 2020 geschrapt. In de beleidsperiode wordt aan deze koersuitspraak naar verwachting â‚Ź 395.000 besteed.

34

Driestar educatief Strategisch beleidsplan


35


Kader:

Het aanbod van opleidingen en advisering van Driestar educatief is van onbesproken gedegen kwaliteit en actueel en voldoet aan de accreditaties/certificeringen.

Praktijken en projecten

36

Indicatoren

De opleidingen van Driestar hogeschool zijn geaccrediteerd en de dienstverlening van Driestar onderwijsadvies is ISO-gecertificeerd.

In 2017 visitatie hbo-pedagogiek.

De studenttevredenheid in de Nationale Studenten EnquĂŞte blijft op hoog niveau.

80% beoordeelt de opleidingen met een 4 of 5.

Bij de Lerarenopleiding voortgezet onderwijs streven we naar 120 goede studenten als instroom en blijven we investeren in kwaliteit, marketing en studiekeuzecheckdagen.

Vanaf medio 2016.

Om ons aanbod bij studenten en klanten goed onder de aandacht te brengen, investeren we in (online) marketing, waaronder de kwaliteits­ verbetering van de website, nieuwsbrieven en online brochures, waarbij een goede verbinding wordt gemaakt met offline marketing.

Tweede helft 2016 gerealiseerd.

Voor de acquisitie bij onderwijsadvies investeren we in klantenbinding met behulp van goed leadmanagement.

Eind 2016 werkend.

Driestar educatief Strategisch beleidsplan


Internationalisering Bijdragen aan goed christelijk onderwijs wereldwijd

37


Koersuitspraak 5 De internationale activiteiten zijn een substantieel onderdeel van de werkzaamheden binnen Driestar educatief. We werken aan de drie gekozen ontwikkelrichtingen uit de beleidsnotitie ‘Driestar educatief wereldwijd’.

Kader:

Eerste ontwikkelrichting : geïntegreerde internationalisering binnen de hogeschool

Praktijken en projecten

38

Indicatoren

Binnen de opleidingen wordt het internationale deel uitgebouwd of gestroomlijnd. De pabo ontwikkelt een doorgaande lijn van het eerste tot en met het vierde leerjaar met betrekking tot de interculturele competenties van studenten. De mogelijkheid van een keuzeprofiel zendings- en ontwikkelingswerk wordt onderzocht.

Medio 2017 gerealiseerd.

De International class, onderdeel van de minor Christian education, wordt gereviseerd naar aanleiding de evaluaties van de eerste ervaringen.

Medio 2016 gerealiseerd.

We investeren in Engels voor alle pabo-studenten door meer Engelstalig lesmateriaal te gebruiken en colleges te verzorgen in deze taal.

2017

We ontwikkelen Engelstalige programma’s, waarbij ICT (multilanguage software) en afstandsleren een belangrijk hulpmiddel zijn. De Intensive course Christian education en de Intensive course Educational leadership worden verder ontwikkeld en vormen een vast onderdeel van ons opleidingsaanbod. Ook doen we onderzoek naar de haalbaarheid van een master Christian education (zie ook Koersuitspraak 4).

De Intensive courses worden jaarlijks aangeboden.

De internationale vaardigheden en sensitiviteit van onze medewerkers wordt bevorderd door het aanbieden van de leerlijn Internationaal bekwaam en door een duidelijke stijging van aantal medewerkers dat het Certificate in Advanced English (CAE) behaalt.

In 2019 zijn 25 medewerkers internationaal bekwaam en hebben 50 medewerkers het Certificate in Advanced English.

We onderzoeken de behoefte aan kennis van andere wereldtalen (Frans, Spaans, Chinees). Indien nodig worden daar passende trajecten voor ontwikkeld.

Medio 2016 gerealiseerd.

Driestar educatief Strategisch beleidsplan


Kader:

Tweede ontwikkelingrichting: Driestar educatief als leverancier van onderwijskundige kennis in de internationale context.

Praktijken en projecten

Indicatoren

Het bestaande aanbod van trainingen in het buitenland op locatie wordt vergroot en de focus wordt daarbij verlegd van individuele leraren naar scholen en clusters van scholen. Er zijn hierbij focusgebieden aangewezen.

Eind 2016 gerealiseerd.

Driestar educatief doet zijn werk in het buitenland in nauwe verbinding met non-profitorganisaties en lokale partners. Co-creatie is een kernwoord voor de samenwerking.

Doorlopend.

We ontwikkelen een netwerk van kennispartners om kennis die wij zelf of met partners hebben ontwikkeld te delen.

In 2019 is het Global Educational Netwerk operationeel.

We ontwikkelen in samenhang met de eerste ontwikkelrichting een concept ten aanzien van afstandsleren en afstandsbegeleiding met behulp van nieuwe ICT-toepassingen.

Medio 2017 gerealiseerd.

Voor projecten met een sociaal of ideĂŤel karakter zoeken we cofinanciering.

Doorlopend.

Onderwijskundige kennis voor de internationale context wordt ontwikkeld in verbinding met onderzoeksprojecten binnen Driestar educatief.

Vanaf medio 2016.

In samenwerking met onze lectoraten wordt een databank van onderwijs­ materialen ontwikkeld die de kennisdeling bevordert.

Vanaf eind 2016.

39


Van nationaal naar internationaal Dankzij internationalisering dragen we als christelijk instituut bij aan goed onderwijs wereldwijd, verrijken we het Nederlandse onderwijs door kennisdeling en doen we inspirerende ervaringen op die ons verder helpen bij het realiseren van onze missie.

In de beleidsperiode wordt aan deze koersuitspraak naar verwachting â‚Ź 473.000 besteed.

Kader:

Derde ontwikkelrichting: Driestar Christian University in een internationaal netwerk (Global Educational Network).

Praktijken en projecten

40

Indicatoren

In samenwerking met Woord en Daad wordt een strategische verbinding tussen tien teacher training colleges (voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs) in drie continenten (AziĂŤ, Zuid- en Midden-Amerika en Afrika) gelegd.

In 2020 operationeel.

Het Global Educational Network zal mede bepalend zijn voor de geografische focusgebieden die we gaan aanwijzen.

Eind 2016.

Als christelijke onderwijsinstellingen willen we van elkaar leren hoe confessie en professie aan elkaar verbonden (kunnen) worden. Daarnaast leren we met en van elkaar hoe christelijk leraarschap in de praktijk vorm krijgt.

Doorlopend.

Driestar educatief Strategisch beleidsplan


Structuur en middelen Meer klanten en studenten, meer op eigen benen

41


Koersuitspraak 6 Driestar educatief werkt duurzaam en innovatief en is minder afhankelijk van overheidsfinanciering.

Kader:

Driestar educatief blijft financieel gezond en stimuleert met middelen gericht en doelbewust de innovatie om de missie blijvend te realiseren.

Praktijken en projecten

42

Indicatoren

Er worden voldoende innovatieve projecten gestart die de missie ondersteunen en passen binnen de kaders van het Innovatief Fonds Driestar educatief (IDE-fonds).

Voor innovatieve projecten is â‚Ź1.000.000 per jaar beschikbaar. Er is minimaal 50% uitputting van dit budget.

Inhoudelijke afdelingen realiseren een financieel positief resultaat met de reguliere bedrijfsuitoefening (met uitzondering van innovatieve projecten).

3% van de omzet.

De collegegelden voor deeltijdopleidingen worden in lijn gebracht met het wettelijke maximum of vigerende bedragen bij andere hogescholen.

In 2018 is het collegegeld op niveau gebracht.

Driestar educatief Strategisch beleidsplan


Kader:

Publiek en privaat bekostigde afdelingen van Driestar educatief werken nauw samen. Ze zijn gescheiden waar regelgeving dat vraagt.

Praktijken en projecten

Indicatoren

De hogeschool en onderwijsadvies werken aan gezamenlijke projecten en versterken elkaar wederzijds in het primaire proces.

50% van de projecten met een budget van meer dan €10.000 heeft een gemixte samenstelling.

We vergroten de private inkomsten (waaronder ook extra verworven onderzoeksgelden) om minder afhankelijk te worden van de overheid.

De private inkomsten bedragen in 2020 minimaal 45% van de totale omzet.

Kader:

De structuur en organisatie van Driestar educatief stimuleert eigenaarschap en ondernemerschap. Daarom zijn we kleinschalig georganiseerd, dicht bij studenten en klanten.

Praktijken en projecten Bij teamontwikkeling is specifieke aandacht voor meer horizontaal werken, externe gerichtheid en innovatie van producten, diensten en processen.

Indicatoren De thuisbasisteams van onderwijs­ advies zijn per 1 januari 2017 op deze manier ingericht. Bij de pabo wordt dit de komende jaren verder geïmplementeerd.

Afdelingen werken decentraal waar het kan en centraal waar het moet. Daardoor dalen kosten van de overhead.

De kosten van de overhead dalen met 10% ten opzichte van de omzet.

43


Van merendeel bekostigd naar meerdere inkomstenbronnen De verwachting is dat we in de toekomst minder directe overheidsfinanciering zullen ontvangen. Zelf wensen we daar ook minder afhankelijk van te worden. Daarom werken we eraan dat andere inkomstenbronnen in de toekomst zwaarder zullen wegen in het totaal aan inkomsten. Daarbij past een duurzaam en innovatief handelen. In de beleidsperiode wordt aan deze koersuitspraak naar verwachting € 40.000 besteed.

Kader:

Ondersteunende diensten zijn dienstbaar aan het primaire proces en werken efficiënt en duurzaam.

Praktijken en projecten

44

Indicatoren

Faciliteiten zijn vooral betrouwbaar en compliant en werken efficiënt. Dit wordt regelmatig getoetst door de Nationale Studenten Enquête en het medewerkertevredenheidsonderzoek.

We streven naar een betrouwbaarheid van 98%; studenten en medewerkers zijn bovengemiddeld tevreden.

Processen worden gedigitaliseerd als dit bijdraagt aan efficiëntie en duurzaamheid. We digitaliseren daarom personeelsdossiers, inkopen, declaraties en contracten.

Eind 2016.

Duurzaamheid maakt zichtbaar deel uit van het professioneel handelen van onze medewerkers en studenten.

Doorlopend.

Documentstromen vinden digitaal plaats.

Vanaf 2018.

Driestar educatief Strategisch beleidsplan


Partnerschappen Zelfstandig blijven ĂŠn samenwerken met partners

45


Koersuitspraak 7 Driestar educatief werkt als zelfstandige organisatie nauw samen met andere organisaties om zijn missie te realiseren.

Kader:

Driestar educatief werkt vanuit haar missie bij zowel primaire als secundaire processen samen met partners wanneer dit meerwaarde heeft voor onze doelgroepen.

Praktijken en projecten

46

Indicatoren

Criteria voor samenwerking zijn vastgelegd in een statuut waarin is opge­ nomen dat we van onze samenwerkingspartners respect verlangen voor onze missie en dat tussen Driestar educatief en partners wederzijdse afhankelijkheid bestaat.

31 juli 2016 gerealiseerd.

Binnen Radiant, het samenwerkingsverband van kleine hogescholen, bundelen we krachten om te komen tot meer masteropleidingen, werken we samen op het terrein van kennisontwikkeling rondom het thema Persoonlijk meesterschap en zoeken we door gezamenlijke inspanningen naar efficiëntie in de bedrijfsvoering.

Eerste gezamenlijke opleiding gaat van start 1 september 2017.

Voor onderwijsadvies blijven we aangesloten bij en participeren in EDventure en Onderwijszorg Nederland om waar mogelijk te kunnen samenwerken.

Doorlopend.

Nieuwe digitale diensten van de mediatheek ontwikkelen we in samenwerking met externe partners (Samenwerkingsverband Hogeschool Bibliotheken (SHB) en (SURF)).

Eind 2019 is dit de standaard.

De samenwerkingsverbanden worden periodiek geëvalueerd.

Eén keer per beleidsplanperiode vindt er een integrale evaluatie plaats.

Driestar educatief Strategisch beleidsplan


Van alleen naar samen De samenwerking met partners wordt nog belangrijker om de missie van Driestar educatief te kunnen realiseren. Daarmee bewegen we ons actief in de netwerksamenleving. Met behoud van zelfstandigheid werken we met anderen over traditionele (vak)grenzen heen aan een gezamenlijk doel.

In de beleidsperiode wordt aan deze koersuitspraak naar verwachting â‚Ź 59.000 besteed.

47


Burg. Jamessingel 2 T 0182-540333

Postbus 368

2800 AJ Gouda

info@driestar-educatief.nl

www.driestar-educatief.nl

Driestar educatief is een praktijkgericht kenniscentrum dat een inspirerende bijdrage levert aan het christelijk onderwijs in binnen- en buitenland. Dat doen wij met opleidingen, diensten en producten van Driestar hogeschool, Driestar onderwijsadvies en Driestar managementadvies.

Driestar educatief Strategisch beleidsplan