Page 1

Tartalomjegyzék / Contents Bevezető Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar Európa Központ Partner iskoláink • Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium és Kollégium • Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium • Leőwey Klára Gimnázium • PTE Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola • PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola • Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola • Szent Mór Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Szakközépiskola • Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola Projekt munkatársak Főbb tevékenységek Kiadványok Introduction University of Pécs Faculty of Law Centre for European Research and Education (CEERE) Partners: • Nagy Lajos Secondary Grammar Day and Boarding School of the Cistercian Order • Gandhi Public Foundation Grammar School • Klára Leőwey Grammar School • PTE Deák Ferenc Teachers’ Training High School and Elementary School • University of Pécs Mihály Babits Grammar School • Radnóti Miklós Secondary School of Economy, Pécs • Szent Mór Schoolcentre • István Széchenyi Elementary, Grammar and Sport School Project staff Main activities Publications

2 4 6 7 8 9 12 17 19 21 23 25 27 32 38 3 5 6 7 8 9 12 17 19 21 23 25 27 32 38

1


Bevezető / Introduction A „Learning EU at School” EACEA/18/2011 sz. felhívás keretében a PTE ÁJK Európa Központja által benyújtott EU-SCHOLA pályázatot az Európai Unió támogatásra érdemesnek ítélte. A 2012. február és 2013. január közötti időszakban a program partnerintézményeinek diákjai, hallgatói és tanárai illetve oktatói különféle rendezvényeken ismerkednek az Európai Unió sajátosságaival. A program szervezőjeként, az Európa Központ munkatársai – az uniós ismeretek oktatása és kutatása terén szerzett tapasztalataik alapján – a középiskolákban hasznosítható oktatási anyagok készítésével, a diákoknak és tanároknak szervezett előadásokkal és képzésekkel igyekeznek hiteles képet alkotni az Európai Unió működéséről. A program célja, hogy az Európai Unióval kapcsolatos jelenségek hátterét, az egyes uniós politikák összefüggéseit bemutassa, a nyitott kérdésekre rávilágítson annak érdekében, hogy a középiskolai diákok és tanáraik közös tanulási folyamatához hozzájáruljon. A program részletes tematika alapján halad, több, interaktivitáson alapuló diákrendezvény és tanári műhelybeszélgetés szervezésével, továbbá saját fejlesztésű, papíralapú és on-line kiadvány elkészítésével kíván hozzájárulni a tudatos uniós polgár fejlődéséhez.

2

ISMERD MEG VELÜNK AZ EURÓPAI UNIÓ VILÁGÁT!


The application ’EU-SCHOLA’ – handed in by the Centre for European Research and Education of the Faculty of Law of the University of Pécs under call no. EACEA/18/2011 – was deemed worthy of funding by the European Union. Within the timeframe of the project (February 2012 – January 2013) the students and teachers of the partner institutions will have the possibility to get acquainted with the characteristics of the European Union via various programmes organised by the Centre for European Research and Education. The Centre and its staff – utilizing their extensive experience in researching and lecturing on EU-related topics – aim to provide clear and trustworthy knowledge regarding the functioning of the European Union by organizing training programmes and providing written educational materials for both students and teachers. The goal of the programme is to present facts and issues related to the EU, pointing out connections between individual policies of the Union and answering arising questions in order to contribute to the common learning process of high-school students and teachers alike. The project proceeds according to a detailed syllabus, including interactive events for students, workshops organized for teachers and developing on-line and printed educational materials.

3


Pécsi Tudományegyetem

/ University of Pécs

A Pécsi Tudományegyetem közel harmincezer fős hallgatói létszámával, kétezer oktatójával és tíz karával Magyarország egyik legnagyobb egyeteme, a Dél-Dunántúl tudásközpontja, egyidejűleg Magyarország legrégebbi egyeteme. Hatása majdnem minden tudásterületet lefedő oktatási kínálatával messze meghaladja Pécs határait. A Pécsi Tudományegyetem, az ország egyik legjelentősebb kutatóegyeteme. Hatalmas szakmai bázisát az egyetemi oktatók, kutatók széles köre jelenti: tíz karon közel 2000 oktató-kutató kolléga vesz részt jelentős projektekben. Az egyetemi karokon 20 doktori iskola működik, melyek a tudomány és a művészetek széles spektrumát ölelik fel: a klasszikus bölcsészettudományoktól a társadalomtudományokon át az orvosi-és természettudományokig. A Magyarországon elsők között bevezetett kreditrendszer közvetlen lehetőséget ad az európai felsőoktatásba való bekapcsolódásra, így a Pécsi Tudományegyetemen tanultakat az összes európai egyetemen elfogadják. A Pécsi Tudományegyetem széles körben kínál át- és továbbképzéseket, diplomát adó vagy éppen diplomát megújító képzéseket a hagyományos egyetemi programok területén éppúgy, mint a mai társadalom által megkívánt témákban. Az egyetem vezetésének a célja, hogy az intézmény hagyományait megőrizve sikeresen alkalmazkodjon a jelen és a jövő kihívásaihoz.

4

ISMERD MEG VELÜNK AZ EURÓPAI UNIÓ VILÁGÁT!


The modern University of Pécs was founded on 1 January 2000 through the merger of the former Janus Pannonius University, the Medical University of Pécs and the Illyés Gyula Teacher Training College of Szekszárd. However, its roots go back to 1367 when the Anjou king of Hungary, Louis the Great established the first Hungarian university. With its ten faculties - Faculty of Adult Education and Human Resources Development, Faculty of Business and Economics, Faculty of Illyés Gyula, Faculty of Health Sciences, Faculty of Humanities, Faculty of Law, Medical School, Faculty of Music and Visual Arts, Faculty of Sciences and Pollack Mihály Faculty of Engineering and Information Technology - the University of Pécs plays a significant role in Hungarian higher education. The University offers a broad range of training and degree programmes, ensuring high-level knowledge-transfer and research. With its more than 29,000 students and nearly 2,000 teaching and research staff the impact of the University of Pécs extends well beyond the borders of Pécs and continuously works on expanding and improving its co-operation with other universities and international research institutions.

5


Állam- és Jogtudományi Kar / Faculty of Law

Az Állam- és Jogtudományi Kar a pécsi egyetem legrégebbi fakultása, amely kiváló tudós és oktató egyéniségek sorát adta a jogász szakmának. A kar több mint 3600 hallgató számára biztosít magas színvonalú képzést a jogi és igazgatási képzési területen, valamennyi képzési szinten. A kar oktatói gárdáját közel 100 magasan képzett, sok évtizedes tapasztalattal rendelkező professzor és docens, valamint törekvő, tehetséges adjunktus és tanársegéd alkotja. A karon több akadémiai nagydoktor oktat, a magyar és külföldi díszdoktorok száma meghaladja a 15 főt. Az oktatók számos magyar és nemzetközi szakmai szervezetnek tagjai és vezető tisztség viselői, intenzív kapcsolatokat ápolnak nyugat- és kelet-európai partneregyetemekkel. A kreditrendszerű oktatás a kor igényeihez igazodó, folyamatosan megújuló tanterv és tantárgyi szerkezet szerint zajlik. A kar épületei egy tömbben, egységes campuson helyezkednek el. Igényesen felújított, az építészeti hagyományokat, a hajdani patinát megőrző, de a jövő technikai kihívásaira is felkészült épületek várják a hallgatókat.

Legal studies have always been an important component of academic programmes at the University of Pécs. The Faculty of Law of the University of Pécs offers degree programmes and special training programmes as well as specialised postgraduate courses for practitioners and doctoral degree programmes. At present about 5,000 students participate in the various courses at the Faculty. The Faculty has a well-equipped and modern building, providing all the necessary services for study and research. Several of the students are awarded scholarships to pursue their studies at law schools of various European universities in the framework of ERASMUS programme and the international relations of the faculty and departments are also quite intensive. The Faculty organises English language summer university programmes for law students and a growing number of international workshops and conferences every year.

6

ISMERD MEG VELÜNK AZ EURÓPAI UNIÓ VILÁGÁT!


Európa Központ

/ Centre for European Research and Education (CEERE)

1998 óta – Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozási tárgyalásainak megkezdése idején – az országban több, közösségi költségvetésből pályázatok útján finanszírozott központ kezdhette meg tevékenységét, főként az Európai Unióval összefüggő tanulmányok szervezése, képzések fenntartása céljából. A pécsi Európa Központot 1996-ban alapította az Egyetem Szenátusa. A Központ alapításától fogva a Jogi Kar épületében működött, irányítása és működtetése is a jogi karhoz kötődött. Tevékenységét jelenleg a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont épületében végzi. A Pécsi Tudományegyetem Európa Központja vezető szerepet játszik az európai uniós témák kutatása és az ismeretterjesztés területén konferenciák, kerekasztal beszélgetések, szakirányú képzések, előadássorozatok, nyári egyetemek szervezése és publikációs tevékenység által.

From 1998 on – in accordance with the beginning of Hungary’s EU-accession process – several centres of European Studies were founded throughout Hungary, financed through government grants. The Centre for European Research and Education in Pécs was founded in 1996 by the Senate of the University. The Centre’s seat has been at the Faculty of Law from the beginning with the directors and administration also given by the faculty. Now it is located in the Library and Knowledge Centre of the South Trans-Danubian Region. The main aim of CEERE has been the organising and maintenance of European studies education and training. The Centre for European Research and Education at the University of Pécs works very intensely to realise these goals, by organizing thematic conferences, workshops, mute courts, summer universities and book presentations attended by many participants.

7


Partner iskoláink / Partners Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma / Nagy Lajos Secondary Grammar Day and Boarding School of the Cistercian Order

A jezsuiták a török kiűzése után 1687-ben azonnal megnyitották iskolájukat és felépítették kollégiumukat. A jezsuita rend 1773-as feloszlatása után 1815-től a ciszterci rend vette gondozásába az iskolát. 1948-ban államosították az intézményt, majd 1993-tól ismét a ciszterci rend felügyeli. Az iskola fenntartója a Zirci Ciszterci Apátság. A gimnáziumban hét tagozat működik: négy évfolyamos képzési rendszerben általános, angol, német, biológia-kémia, matematika-informatika és néprajz, valamint a hat évfolyamos tagozat. Az intézmény több EU-s pályázaton vett részt, melyek közül a TÁMOP 3.2.9. számú, Audiovizuális emlékgyűjtés, valamint a 3.4.3. számú, Iskolai tehetséggondozás című pályázata 2010-11-ben lezajlott. Az EU-s ismeretek oktatása kötelező jelleggel tantárgyakba integrálva történik (történelem, földrajz, társadalomismeret, osztályfőnöki), de rendszeresen zajlik az EU-s versenyekre készülő diákok felkészítése szakköri keretben. Igazgató: Páva Péter, E-mail: crnl@mail.crnl.hu, Telefon: 72/312-888 Kapcsolattartó: Pete József, E-mail: petej@freemail.hu, Telefon: 72/516-551

After forcing out the Turks in 1687 the Jesuits immediately opened their school and established a hall of residence as well. After the dissolution of the Jesuit Order in 1773, the Cistercian Order took charge of the school after 1815. The institution was nationalized in 1948, but since 1993 it has been supervised by the Cistercian Order again. The school is maintained by the Cistercian Abbey of Zirc. Pupils can specialize in seven areas within the grammar school: General Studies, English Language, German Language, Biology-Chemistry, MathematicsInformation Technology and Ethnography as well as in a six-grade education form. The school has taken part in several EU tenders, two of which – A collection of audiovisual relics (reg. number TÁMOP 3.2.9) and Coaching gifted pupils (reg.number TÁMOP 3.4.3) took place in 2010-11. EU facts are taught on a compulsory basis and are incorporated into several subjects (History, Geography,Social Studies) but the pupils are also regularly coached in study circles for EU-competitions . Headmaster: Péter Páva, E-mail: crnl@mail.crnl.hu, Tel.:72/312-888 Contact person: József Pete, E-mail: petej@freemail.hu, Tel.:72/516-551

8

ISMERD MEG VELÜNK AZ EURÓPAI UNIÓ VILÁGÁT!


Gandhi Gimnázium / Gandhi Public Foundation Grammar School

A pécsi Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium Magyarország és egyben Európa első roma nemzetiségi, érettségit adó intézménye, melyet a Gandhi Alapítvány 1994-ben alapított. Célunk, hogy „nyitott szellemű, tudományok iránt fogékony, népéhez és anyanyelvéhez kötődő cigány fiatalokat képezzünk”, továbbá, hogy Magyarországon az összes roma gyerek olyan minőségű képzésben részesüljön, mint nem cigány társaik, valamint a magyarországi nemzetiségekhez hasonlóan egy részük nemzetiségi intézményekben tanulhasson. Iskolánkban a képzés két tagozaton folyik: nappali és felnőttoktatási tagozaton. Az oktatás szervezeti kerete 4 illetve 5 osztályos nyelvoktató típusú, nemzetiségi gimnáziumi képzés. A 2012-2013-as tanévben induló képzéseink: • 4 évfolyamos, érettségit adó gimnáziumi képzés • 5 évfolyamos érettségit adó gimnáziumi képzés: - Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Program - Felnőttoktatási, tagozaton, érettségit adó gimnáziumi képzés Az Arany János Kollégiumi Program képzésnek az első évében a tanulók képességeinek felmérésére valamint fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt. A képzésekre jelentkezhetnek: az általános iskola 8. évfolyamát a 2011-2012-es tanévben sikeresen befejező tanulók. A jelentkező tanuló tanulmányi átlaga az általános iskola 8. félévében legalább 3,5 legyen. A nemzetiségi programok keretében a diákoknak lehetőségük van arra, hogy megismerkedjenek mindkét, a magyarországi romák által beszélt nyelvvel: beás és lovári nyelvvel. Fontos, hogy lássák a nemzetiségi nyelvek szépségeit és legyen identitásuk szerves része a közvetített roma kultúra elemeivel együtt. A diákok a cigány népismeret tantárgy tanulása során megismerkednek a cigány hagyományokkal, kultúrával, tanulnak a romák néptörténetéről, az Indiai Őshazáról, a vándorlásukról Európa szerte, néprajzukról, nyelvészetükről, nép-és műköltészetükről, művészetükről stb. Hagyományőrző együttesünk meghívott előadóként a Dél-Dunántúl számos településén lépett fel. Iskolánkban a diákok művészeti oktatása keretében színjátszás, tánc, festészet valamint hangszeres zenei képzésben részesülhetnek a jelentkezők.

9


Jelenleg a Gandhi Gimnázium és Kollégium birtokában egy 340 férőhelyes kollégium van, amely kiegészül egy könyvtárral, egy olvasóteremmel, számítógépekkel, 10 tanteremmel, 6 csoportszobával, egy kézműves teremmel, 3 közösségi helyiséggel és egy korszerű sportcsarnokkal. A jól felszerelt, kényelmes igényesen kialakított 3-4 ágyas kollégiumi szobákba főként a dél-dunántúli régióból, de azon túlról is érkeznek gyerekek, hiszen a gimnáziumba az ország bármely részéről jöhetnek tanulni. A sportcsarnokban az órarendi testnevelésen kívül szervezett testedzésre, valamint iskolai rendezvények megtartására is van lehetőség. Iskolánk diákjai szabadidejükben bekapcsolódnak Pécs város pezsgő kulturális életébe is. Iskolánk tanulóinak többsége szociális hátrányokkal érkezik. Arra törekszünk, hogy ez ne akadályozhassa őket tanulmányaik elvégzésében. Folyamatosan figyeljük a gyerekek körülményeinek alakulását és anyagi lehetőségeinkhez mérten segítséget nyújtunk a szülőknek a Gandhi Gimnáziumba járó gyerekeik iskoláztatásában. Az iskola immár 17. éve működik, 2000-ben érettségizett az első osztály és a tanulók csaknem fele a felsőoktatásban folytatta tanulmányait. Diákjaink továbbtanulási érdeklődése szerteágazó, de főként az egészségügy, a belügyi rendészet, a szociális munka, romológia felé orientálódik. A diákok nagy része tanulmányaik végén a tanult két nemzetiségi és két idegen nyelv valamelyikéből felsőfokú nyelvvizsgát tett. A nappali tagozaton 2000 óta a 2011/2012-es tanév végéig összesen 380 tanuló érettségizett le, a felnőttoktatási tagozaton pedig 300 érettségi bizonyítványt állítottak ki a vizsga követelményeit sikeresen teljesítőknek. A 9. évfolyamon tanuló diákok 42%-a , a 10 évfolyamon a diákok 26% -a halmozottan hátrányos helyzetű , amely tehát a 9-10 évfolyamon összesen 56 főt érint. Nehéz anyagi körülmények között élnek. A lemorzsolódás megszüntetése érdekében az iskola minden dolgozója tevékenykedik. A legtöbbet fáradozik azon, hogy iskolánkban maradjon a diák: nevelő, osztályfőnök, iskolai szociális munkás, iskolapszichológus. A beilleszkedést közösségfejlesztő tevékenységek, csoportfoglalkozások segítik. Egyéni problémákban egyéni tanácsadást nyújtanak a szociális munkás és a pszichológus. A lemorzsolódás okai: a család életében bekövetkezett változások (pl. külföldre való letelepedés). Anyagi támogatást is nyújt az iskola: hazautazás költségeinek térítése, ingyenes kollégiumi ellátás, ingyenes tankönyvellátás, étkezési támogatás, helyi bérlet, színház és hangversenybérlet, osztályprogramok, szabadidős programok támogatása. A romák arányát nem tartjuk nyilván, hiszen roma nemzeti-

10

ISMERD MEG VELÜNK AZ EURÓPAI UNIÓ VILÁGÁT!


ségi gimnáziumként működünk és elsősorban a hátrányos helyzetű diákokat várjuk, de iskolánk ajtaja minden érdeklődő, 3,5 felett tanuló előtt nyitva áll. A családdal való kapcsolattartás: családlátogatás, személyes beszélgetés. A negyedéves tanulmányi eredményekről levélben értesítjük a szülőket. A nevelők telefonon tartják a kapcsolatot a szülőkkel. Szülői Tanács is működik az iskolában, amelyet az iskolai szociális munkás koordinál. A szülők részt vesznek az iskolát és a diákok életét érintő fontos kérdésekben. Habár a gimnázium minden diákja részt vehet a délutáni, kollégiumi elfoglaltságokon, azért egy + lehetőség lenne bejáró tanulóink számára, hogyha lenne hol tanulniuk, valamint ha lenne olyan tanár, aki segítene nekik a tananyag elsajátításában. Gandhi Public Foundation Grammar School and Students’ Hostel is the first Gipsy institution in Hungary providing final examination. It was established in 1993 by Gandhi Foundation. A students’ hostel, a library and a sports hall belong to the school. Adult Education: It gives opportunity for taking a final examination and entering higher education. It offers a second chance for creating bases of a modern, extensive education and making up for missing knowledge of those, whose circumstances had not made these possible before. By passing the final exam new job can be found and the present one can be kept. A four-year grammar school education is provided for those who finished primary school. We take former studies (done at secondary school, technical college, trade school) into account. The training can be shortened by passing a supplementary exam. Besides the compulsory subjects of the final exam we have classes preparing for the exam in Biology, Geography, Gipsy Culture, sociology, Ethics, Informatics. There are classes preparing the students for the final exam in English and Beás languages. Evening classes: Besides an average four-year education we started a three-year training. Each class has lessons three times a week, in the afternoons from 2.30. p.m. until 7.45 p.m. according to their time-tables. Correspondence course: This course lasts three years. There are consultations at one weekend every month. Students prepare for the exams at home according their schedule. Those persons can enrol in the shortened course who finished the ninth year of secondary school, technical college or became qualified in a trade school. Students’ work is helped with subsidiary materials, advice and regular control.

11


Leőwey Klára Gimnázium / Klára Leőwey Grammar School

Nagy múlttal rendelkező gimnáziumunk Pécs legszebb terén, a Szent István téren áll. A reprezentatív épületegyüttes, melyet Feigler Ignác építész tervei alapján kezdtek építeni 1851-ben, fokozatosan bővült. A gimnázium jogelődje az a hatosztályos felső leányiskola, amelyet a Notre Dame női tanítórend 1907-ben indított el 34 tanulóval. Az 1916/17-es tanévtől leány-gimnáziumként működő intézmény 1921-ben vette fel a Szent Erzsébet nevet. 1948. Június 30-án az iskolát államosították. Az új igazgatónak, dr. Görcs Lászlónak és több kiváló, újonnan belépő tanár-egyéniségnek volt köszönhető, hogy az oktatás a korábban megszokott magas színvonalon folytatódott. 1950. augusztus 21-én vette fel a gimnázium az 1848/49-es forradalom és szabadságharc jeles nőalakjának, Leőwey Klárának a nevét. Iskolánk mindig nyitott volt azokra a kihívásokra, amelyek az oktatás, nevelés fejlesztését jelentették. Így egymás után indultak a tagozatok (pl. a német nemzetiségi 1956-ban, a biológia 1965-ben, francia 1969-ben, az angol 1970-ben), de olyan diákkörök is működtek pl. irodalmi szakkör, melyeknek vendégei között volt Németh László, Kodály Zoltán is. Iskolánk jelene a múltból átvett értékekre épül: a Leőwey Klára Gimnázium klasszikus műveltséget, továbbfejleszthető tudást ad tanulóinak, és nagy hangsúlyt fektet a kulcskompetenciák fejlesztésére is. A humanitás eszménye ugyanúgy része pedagógiánknak, mint az alkotó, harmonikus légkör megteremtése, vagy a szilárd értékrend kialakítása. Iskolánkban több idegen nyelvet oktatunk magas színvonalon: kezdő szinten: angolt, németet, olaszt, franciát, spanyolt, valamint a 2012/2013-as tanévtől kínai (mandarin) nyelvet is, mivel iskolánk Konfuciusz oktatási központként működik, haladó szinten: angolt, németet, kellő számú jelentkező esetén olaszt és franciát is. A komoly tanulmányi munka mellett tartalmas, színes diákélet folyik iskolánkban. Igényesen tölthetik el szabadidejüket diákjaink a fiú- és vegyeskarban, a Leőwey Táncegyüttesben, a diákújság szerkesztőségében, a magyar, német, angol, francia nyelvű színjátszó körökben, az újságíró, filmművészet szakkörökben, valamint a sportkörökben. Képzések: Általános tantervű osztályok: A 9-10. évfolyamon tanulók szabadsávban választható tantárgyak (angol nyelv, német nyelv, matematika, természettudományok, dráma, informatika,

12

ISMERD MEG VELÜNK AZ EURÓPAI UNIÓ VILÁGÁT!


fizika, „utazás és turizmus”) közül egyet emelt óraszámban tanulnak, 11-12. évfolyamon tanulók emelt szintű érettségire felkészítő fakultációs tárgyat, tárgyakat választanak. Német nemzetiségi tagozat (Deutscher Nationalitäten-Klassenzug): A Leőwey Klára Gimnáziumban 1956-ban az országban az elsők között alakult meg a német nemzetiségi tagozat. A tanulók megismerkednek a német kisebbség nyelvével, irodalmával és kultúrájával; német nyelven tanulják a történelem, biológia, földrajz, matematika és népismeret tantárgyakat. A tagozat tanulója, majd rövid ideig tanára volt Koch Valéria (1949-1998) magyarországi német költőnő, nyelvész, újságíró. Gimnáziumunk – a német Kulturális Miniszterek Konferenciájának jóváhagyásával – 1995-ben az ún. Sprachdiplom II. nemzetközi nyelvvizsga központja lett. Ötéves képzések: Arany János Tehetséggondozó Program osztályai: Ezen a tagozaton a tehetséges, de valamilyen okból hátrányos helyzetben lévő diákok tanulnak. Az öt év alatt kibontakoztathatják tehetségüket, részt vesznek külföldi tanulmányi kirándulásokon is. A program során az iskola külön figyelmet fordít a magyar nyelv és irodalom, valamint a matematika kis csoportokban történő tanítására. A tanulók humán, művészeti és természettudományos ismereteiket speciális programok keretében gazdagítják. A programban mindenhol önismereti, tanulás-módszertani és kommunikációs foglalkozásokon is részt vesznek a tanulók, s egyetemi szakemberek, pszichológusok nyújtanak segítséget tehetségük kibontakoztatásában. A programban tanuló diákoknak jó esélyük lesz arra, hogy az érettségiig C típusú középfokú nyelvvizsgához jussanak angol nyelvből, illetve emelt szintű nyelvi érettségit tegyenek és arra is, hogy megszerezzék a nemzetközi ECDL számítástechnikai tanúsítványt. Magyar-francia két tanítási nyelvű osztályok - Európa-díjas tagozat: A tagozat alapelve a kommunikatív és kreatív nyelvtanítás. Az ötödik év végén a diákoknak legalább két tárgyból – egy főtárgynak (történelem vagy matematika) is köztük kell lennie – francia nyelven kell érettségit tenni. Állandó munkakapcsolatban állunk a pécsi Alliance Française-zel, a Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvánnyal: e szervezetek tananyagokkal, pedagógiai segédanyagokkal és anyagi hozzájárulással segítették tanulmányútjaink, cserekapcsolataink előkészítését. Gimnáziumunkban az EU-s ismeretek oktatása a történelem, földrajz és társadalomismeret tantárgyak keretében történik. Iskolánk már kilenc éve részt vesz a MEP középiskolásoknak szánt kulturális programjában, ahol a diákok az Európai Parlament működését mutatják be

13


szerepjáték formában. 2010-ig gimnáziumunk rendszeres résztvevője volt a PED (Polgár az Európai Demokráciában) országos tanulmányi verseny döntőjének és egy alkalommal diákjainknak a győzelmet is sikerült megszerezniük. Alapítva 1907-ben, Tanulólétszám 1046 (2011) Igazgató Dr. Zalay Szabolcs OM-azonosító 027397 Cím 7621 Pécs, Szent István tér 8-10. Telefonszám (06-72)-518-460 Honlap www.leoweypecs.hu E-mail leowey.gimnazium.pecs@gmail.com

Our grammar school, which has a great past, is located at the most beautiful square of Pécs, called St. Stephen Square. The representative building which was designed by Ignác Feigler in 1851, was progressively flared. The Female Teaching Order of Notre Dame launched a school with 34 students in 1907. The institution became a grammar school in 1916, and took the name of St. Elisabeth in 1921. The school was nationalized in 1948. Thanks to the new director, and to the great teachers, the education could went on at the same high level. At 1950, the grammar school took the name of Klára Leöwey, who was a famous female figure of the revolution of 1848. Our school was always open the challenges in the field of improving education. Specialized classes (German - 1956, Biology - 1965, French - 1969 and English - 1970) were launched sequentially, but a literary circle was also established, the guests of which included László Németh and Zoltán Kodály. The present of our school is based on its past values: the Klára Leöwey Grammar School gives improvable knowledge to the students, and emphasizes the development of key competences as well. The ideas of humanity, a creative and harmonious atmosphere, and stable values are all part of our pedagogy. We teach many foreign languages at a high level: English, German, Italian, French, Spanish and Mandarin Chinese as well, because our grammar school is a Konfucius education centre. Besides the high-level study work, there are many great after-school social activities as well. Our students can spend their free time in the choir, the dance group, at the Hungarian, German, English and French theater circles, or in the journalist, film and sport circles as well.

14

ISMERD MEG VELÜNK AZ EURÓPAI UNIÓ VILÁGÁT!


Educational courses General curriculum classes: Pupils in the 9th and 10th study one of the optional courses (English language, German language, mathematics, natural science, drama, information technology, physics, tourism) via an enhanced number of teaching hours. In the 11th and 12th grade, pupils may choose from among different preparational courses for graduation. German nationality class (Deutscher Nationalitäten-Klassenzug): In the Klára Leöwey Grammar School a German nationality class was founded in 1956 (among the first in the country), The pupils get acquainted with the language, literature and culture of the German minority, and study history, biology, geography and mathematics in German language. HungarianGerman poet, linguist and journalist Valeria Koch (1949-1998) was a pupil and – for a short period – a teacher of the German nationality class. Our grammar school is an official exam centre for the international language exam ’Sprachdiplom II.’ since 1995, with the approval of the Conference of German Cultural Ministers. Five-year classes: János Arany Talent Development Programme: the programme revolves around talented but from some aspect disadvantaged pupils. During the five years of education, pupils have the opportunity to develop their talents and competences, and take part in study tours abroad. Throughout the programme, special attention is devoted to teaching Hungarian literature and grammar and mathematics in small groups. The pupils can enrich their knowledge of literature, arts and natural sciences via special programmes. The pupils also take part in classes on self-recognition, learning methodology, and communication courses, aided by university experts and psychologists. The pupils of the programme will have a good chance of obtaining a Type C intermediate language exam in English, and acquiring an ECDL Information Technology certificate. Hungarian-French bilingual classes (Europe Award course): the basic principle of the class is teaching French language in a communicative and creative way. At the end of the fifth year, pupils have to pass the graduation exam of at least two subjects (including either history or mathematics) in French. We maintain a constant working relationship with Alliance Française and the Hungarian-French Youth Foundation: these organisations contribute to our efforts via learning and teaching material, and financial assistance regarding our study tours and exchange programmes.

15


In our school, the teaching of EU-related knowledge is divided amongst the curricula of the subjects of history, geography and citizenship education. Our school participates in the cultural programmes of the MEP organised for secondary schools, where pupils take part in simulated European Parliament sessions since 2003. Until 2010, our school has been a regular participant of finals of the PED (The citizen in European Democracy) national competitions, with our students taking first place at one occasion. Founded in 1907., Number of pupils: 1046 (2011) Director: Szabolcs Zalay dr. OM-Number: 027397 7621 Pécs, Szent István tér 8-10. Telephone: (+36-72) 518-460 Website: www.leoweypecs.hu E-mail leowey.gimnazium.pecs@gmail.com

16

ISMERD MEG VELÜNK AZ EURÓPAI UNIÓ VILÁGÁT!


PTE Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola / PTE Deák Ferenc Teachers’ Training High School and Elementary School

Az iskola 1976. szeptember 1-jén kezdte meg működését Pécs Szigeti városrészében. Az első évben a Pécs Városi Tanács, azt követően a Tanárképző Főiskola, a JPTE 2. Sz. Gyakorló Általános Iskolája, majd a jogutód, a PTE 2. Sz. Gyakorló Általános Iskolájaként működött. 2002. szeptember elsejétől az intézmény PTE Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola néven működik tizenkét évfolyamos iskolaként, 8 évfolyamos gyakorló általános iskola, emelt szintű idegen nyelvi oktatással, illetve 4 évfolyamos gimnázium. Jelenleg a gimnáziumban emelt óraszámú oktatás folyik történelemből, mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyból, valamint egyedi tantervű sportosztály működik. Ez utóbbi elindítását az indokolta, hogy a profi sport és a tanulás összehangolása a középiskolás korosztály egyre szélesebb rétegének jelent problémát. Alapvető célunk, hogy a kiemelkedő tehetségeket úgy segítsük profi sportolókká válni, hogy tanulmányaikat a későbbiekben egyetemen folytathassák. Az általános iskola első évfolyamán 2011 szeptemberében vezettük be az iskolaotthonos oktatást. Itt a gyermekek egész napos oktatása, nevelése történik, melyben a tanítási órák és a szabadidő összefüggő rendszert alkotnak. Ezen oktatási forma keretében lehetőséget kínálunk az óvodai életrend szerves folytatására, így biztosítva az óvoda és az iskola közötti átmenet problémáinak enyhítését. Célunk, hogy a gyermeki kíváncsiság fenntartásával érdeklődő, kreatív gyermekeket neveljünk, nevelésközpontú, közösségformáló tanítói/tanári munkánkkal érzelmi intelligenciájukat, szociális készségüket fejlesszük. Az iskola pedagógusai fogékonyak az innovációs lehetőségekre mivel az új módszerek, pedagógiai irányzatok, technikai fejlesztések megismerése és alkalmazása nélkül nem lehet minőségi munkát végezni. Az Európai Uniós ismeretek oktatása zömében történelem és földrajz órák keretében zajlik. Ezen felül a projektnapok, a külföldi cserekapcsolatok és az iskola által szervezett külföldi tanulmányi kirándulások nyújtanak lehetőséget a diákok ismereteinek bővítésére. Igazgató: Jurisics Judit Cím: PTE Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, 7624, Pécs Őz u. 2. Tel.: 72/311-843; E-mail cím: jurisics.judit@deak.pte.hu Kapcsolattartók: Iglicz Ágnes, Tel.:72/311-843, E-mail cím: igliczagnes@gmail.com Horváth Krisztina, Tel.:72/311-843, E-mail cím: horikriszta@t-online.hu

17


The school was established on September 1 1976 in the Szigeti district of Pécs. During the first year the school was maintained by the City Committee of Pécs, then the College of Teachers’ Training – first as the JPTE’s, later as the successor PTE’s 2nd Training Elementary. After September 1 2002, the institution carried on its activities under the name of PTE Deák Ferenc Teachers’ Training High School and Elementary as a 12-grade school. 8 grades of elementary, as well as 4 grades of high school education are available including foreign language specializations. The high school section currently runs with history, media and film, and sports specializations. The latter was started in order to synchronize professional sportsmanship with high school studies, which proves to be a growing problem for more and more students of the current generation. Our basic aim is to provide help for talents to become professional sportsmen while gaining entry to college education later on. All-day school was entered into practice for the first-graders in September 2011. Children have classes throughout the day, lessons and freetime activities fused into a coherent system. This educational form provides and opportunity to inherit kindergarten’s rhytm of life, therefore easing the transition between the two systems. Our aim is to educate inquisitive, creative children maintaining their curiosity, and to improve their emotional intelligence and social skills by education-centered, communitybased teaching practices. Teachers of the school are susceptible to innovative opportunities, as new methods, schools and technological advancements are crucial for maintaining high quality education. European Union related education takes place as an integral part of history and geography teaching. Project days, foreign exchange programs and travels abroad all contribute to the enhanchement of our students’ knowledge base. Headmaster: Jurisics Judit Address: 4PTE Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, 7624, Pécs Őz u. 2. Telephone: 72/311-843; E-mail: jurisics.judit@deak.pte.hu Contact: Iglicz Ágnes, Telephone: 72/311-843, E-mail: igliczagnes@gmail.com Horváth Krisztina, Telephone:72/311-843, E-mail: horikriszta@t-online.hu

18

ISMERD MEG VELÜNK AZ EURÓPAI UNIÓ VILÁGÁT!


PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola / University of Pécs Mihály Babits Grammar School

A nyugati Mecsekben az 1950-es évek második felében fellendült az uránbányászat. A gyorsan fejlődő városrésznek 1963-ban szüksége volt már új középiskolára is. Ekkor alapította Pécs Város az Újmecsekaljai Gimnáziumot. Önálló épülete még nem volt. A Bánki Donát Általános Iskolában folyt a tanítás. Az első végzős évfolyam 1967 májusában ballagott. 1967 nyarán adták át a Veress Endre utcában az új gimnázium épületét. Itt a gimnáziumi osztályok mellett zöldség-gyümölcs kereskedelmi, felvásárló és termeltető, földmérő, majd 1968 szeptemberétől postás szakközépiskolai osztályok indultak. 1967-ben Komarov űrhajós ezredesről nevezték el az intézményt. 1989-től a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem gyakorló iskolája. A földmérő osztályok fokozatosan a pécsi Vegyipari Szakközépiskolába kerültek, évfolyamonként a négy gimnáziumi, illetve az egy postaforgalmi szakközépiskolai osztályban lehetővé vált a hallgatók gyakoroltatása. 1990-ben új szárnnyal bővült az intézmény. Itt biológia, földrajz és fizika előadótermek, szertárak és nyelvi termek kerültek kialakításra. Szintén ebben az évben Babits Mihály nevét vette fel az iskola. Az iskola megkülönböztetett figyelemmel foglalkozik a környezetvédelmi, az egészséges életmódra és családi életre nevelés kérdéseivel. A képzésben kiemelt szerepet tölt be az angol és a német nyelv emelt szintű oktatása. Az angol és a német osztályokban a tanulók magas szintű nyelvi képzésben vesznek részt, a biológia-fizika, valamint a matematika-informatika osztályokban pedig magasabb óraszámban foglalkoznak a természettudományos, illetve az osztály jellegének megfelelő tantárgyakkal. A 2009 óta működő humán-művészeti osztályban a tanulók lehetőséget kapnak arra, hogy a humán és művészeti tárgyakban ismereteiket elmélyítsék. A szakközépiskolások postaforgalmi, illetve logisztikai képzésben részesülnek. Az érettségi után az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő szakképzéseinken tanulhatnak tovább (postás szakirányon középszintű egy éves, logisztikai szakirányon emelt szintű vagy felsőfokú két éves képzésben. A szertárak - a kor követelményeinek megfelelően - jól ellátottak: három számítástechnika-terem, nyelvi labor, könyvtár és az egyetemi hallgatók fogadására alkalmas tanári szobák, két tornaterem, üvegház állnak az oktatás szolgálatában. Tevékeny diák önkormányzati munka, sokféle tanórán kívüli sport- és kulturális program, teaház teszi vonzóvá az iskolai életet. Színjátszás, versmondókör, énekkar, képzőművészeti

19


szakkör kínál hangulatos elfoglaltságot. Egyre gyakrabban vesznek részt diákjaink önkéntes munkában, nekik köszönhető az iskola előtti park kialakítása is. Uranium mining was booming in the western part of the Mecsek in the late 1950’s. At this time, a new grammar school was founded by Pécs in the rapidly developing area. Without a separate building, the education took place at the Donát Bánki Elementary School. The first year students were graduated in 1967, when the new building of the Grammar School was opened in the Veres Endre street. Besides the normal grammar school classes a technical college operated there as well, with trade, manufacturer, surveyor, and postman classes. In 1989, the Grammar School became an integral part of the University of Pécs. Three years later, when a new building was added to the institution, the Grammar School was renamed Mihály Babits Grammar School. Our School pays special attention to the environment, healthy living, and family life issues. The advanced teaching of English and German language has special importance as well. The students of the English and German classes get a high level of language education. The biology-physics, the mathematics-informatics and the human-art specialised classes have the opportunity to learn the specialised courses via an increased number of teaching hours. The technical college students get postal and logistic education. The Grammar School has three computer rooms, a language laboratory, a library, high level teaching and class rooms, two gymnasiums and a glasshouse. Our students are surpassingly active at self-government activities, after school sport and cultural activities, and at voluntary work too.

20

ISMERD MEG VELÜNK AZ EURÓPAI UNIÓ VILÁGÁT!


Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola

/ Radnóti Miklós Secondary School of Economy

Iskolánk alapítását a Vallás- és Közoktatási Minisztérium az 1912-13. tanévtől engedélyezte. Azoknak a szakmai feladatoknak az ellátására, amelyekre ma a közgazdasági szakközépiskolák készítik fel diákjaikat, régen a felsőkereskedelmi iskolák képeztek szakembereket. Azt, hogy immár száz éve áll a régió oktatási tevékenységének középpontjában, a színvonalas szakmai oktatás mellett a változó körülményekhez való rugalmas igazodásnak köszönheti. Intézményünk Pécsett, a megyében egyedüliként tiszta gazdasági profilú középiskolaként működik. Az intézmény környezeti adottságai megkövetelik, hogy az itt folyó szakképzés segítse a munkaerőpiacra történő belépést, a vállalkozóvá válás képességének kialakítását. A kilencvenes évek modernizációja versenyhelyzetet teremtett az iskolák között. Nemcsak a szakmai képzés szerkezetében, de a szakképzés tartalmában is jelentős változások következtek be. 1991-ben indult útjára az „Emberi erőforrások fejlesztése” címet viselő világbanki kísérlet ifjúsági programja. Jelenlegi képzési szerkezetünk 2+2+2 tagolású: az első két évben általános pályaorientáció, a második két évben szakmai alapozás majd az érettségi vizsgát követően további két évben folyik a szakképzés. Közgazdasági, ügyviteli, kereskedelem-marketing üzleti adminisztráció szakmacsoportokban, illetve közgazdasági, kereskedelmi és informatikai ágazatokban képezzük tanulóinkat. A hazai és külföldi partneriskoláinkkal érett, több éves jól funkcionáló kapcsolatot ápolunk. A meglévő együttműködésünk erősítését szolgálják az idei évben benyújtott EU-s pályázataink (Leonardo, Comenius). Már elnyert, korábban benyújtott sikeres pályázatunk is van (TÁMOP 3.1.7.). Pályázatírói gyakorlatunkat számos hazai nyertes projekt bizonyítja (Pénziránytű Alapítvány, Útravaló, stb.) Az Európai Uniós ismereteket tantárgyakba ágyazva oktatjuk, amelynek kimeneti követelményei is vannak (gazdasági környezetünk 9-10. évfolyamon, gazdasági ismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek 11-12. évfolyamon, vállalatgazdálkodás tan szakképző évfolyamon). Igazgató: Banó Andrea (06/20/552-9129; andrbano@radnoti-pecs.hu) Kapcsolattartó: Vojcsik József (06/20/503-6962; vojcsik@radnoti-pecs.hu)

21


The Ministry of Religion and Public Education approved the foundation of our school starting at the school year of 1912-13. Today secondary economic vocational schools prepare their students for the same duties upper schools of commerce did at earlier times. Having been in the core of the region’s educational activity for over 100 years is due to the flexible adaptation to the changing circumstances, as well as to the quality professional training. Our institution is located in Pécs, operating as the single school in Baranya County with purely economic profile. The environmental circumstances of the institution require that the training will help the students to either enter to the labor market or develop their skills to become an entrepreneur. The modernization process in the 1990s resulted in competition between local schools. There were significant changes not only in the structure of professional training, but in the content of it as well. The juvenile program of the test by the World Bank entitled “Development of Human Resources” was launched in 1991. Our current training structure has a structure of 2+2+2: the first two years are for general career orientation, the second two-years are for professional basis, followed by two more years of vocational training, following their final (or Matura) exam. We train our students in different professional areas, like economics, administration, sales-marketing and business administration, or Economics, Commerce and Information Technology branches. We have developed well-functioning relations with both domestic and foreign partner schools for years. Our current applicants to EU tenders (Leonardo and Comenius) aim at strengthening the existing cooperation. We have already won a tender (TÁMOP 3.1.7.). Our tender writing experience is proved by numerous successful domestic projects (Pénziránytű Alapítvány, Útravaló, etc.) We teach the information on the European Union embedded in other subjects that have output requirements (Economic Environment on 9th and 10th grades, Economics, Basic Commerce and Marketing for 11th and 12th grades and for Management Vocational Training classes) Principal: Banó, Andrea (06/20/552-9129; andrbano@radnoti-pecs.hu) Contact: Vojcsik, József (06/20/503-6962; vojcsik@radnoti-pecs.hu)

22

ISMERD MEG VELÜNK AZ EURÓPAI UNIÓ VILÁGÁT!


Szent Mór Iskolaközpont / Szent Mór Schoolcentre

Iskolánk Pécs belvárosában található; jelenleg általános iskola, művészeti iskola és nyolcosztályos gimnázium, valamint a 2012-13as tanévtől négyosztályos gimnázium is működik intézményünkben, melynek hagyományai az egykori Püspöki Énekiskola szellemiségéhez valamint a katolikus nevelés több évszázados iskolatradícióihoz szorosan kapcsolódnak. Az 1990 óta kis létszámmal működő Püspöki Énekiskola 1995 nyarán olvadt egybe a Mátyás Király Úti Zenei Általános Iskola 4 osztályával, és így megalakult a Katolikus Általános iskola. Az intézmény 1996-ban zeneiskolával, 1997-ben 8 osztályos gimnáziummal, 1998-ban pedig képzőművészettel is kibővült művészeti iskola lett, mely felvette a pécsi püspök Szent Mór nevét. Nevelési koncepciónk alapja a keresztény katolikus hitben felnövekedő teljes személyiség formálása a családdal, a szülői házzal közösen. A tanítás, a tantárgyak elsajátíttatása, az érettségire, felvételire való felkészítés mellett éppoly fontosnak tartjuk az érzelmi intelligencia fejlesztését, a hálózatos gondolkodás kialakítását. Művészeti iskolánk tevékenysége szerves része oktató-nevelő munkánknak a gimnáziumi képzésben is. Leendő diákjaink számára igényeik szerint lehetőséget kínálunk a zenei, illetve képzőművészeti oktatásban való részvételre. Szakköreink, tehetséggondozó csoportjaink és egyéni, kiscsoportos felzárkóztató programjaink a különféle műveltségterületeken belül biztosítják az egyéni fejlesztést; lelkiségi alkalmaink, csoportjaink pedig a hitéleti tevékenyég elmélyítését. Iskolánk 2009-2011 között egy Comenius Iskolai együttműködések projekt keretében Cities of Tomorrow címmel egy közös projektben vett részt egy esseni (D) és egy leedsi (GB) iskolával. Szintén a Comenius program keretén belül iskolánk a 2012-2013-as tanévre már második alkalommal fogadhat nyelvtanárasszisztenst. Az EU-s ismeretek oktatása kis óraszámban a földrajz és történelem órák keretén belül zajlik. Az iskola igazgatója: Gyetvainé Szenczi Erika Tel: 06/72-514-284; E-mail: iskola@szentmor.hu Projektfelelős: Gyulavics Ildikó Tel: 30/3329-489; E-mail: igyulavics@gmail.com

23


Szent Mór Schoolcentre is a Catholic primary as well as a secondary school including a primary art education institution specializing in Music and Arts. It is situated right in the historic centre of the city. We have over 600 students in both primary and secondary education. Our pupils mainly come from religious background and the majority of them are children of large families (4 or more children). Among our students there are some disabled ones: partially or totally blind. The teaching staff consists of over 100 teachers in the two levels of education. The educational concept of our school is based on catholic principles also aiming at the education of emotional intelligence and in accordance with network thinking. The importance of art and music education is very much emphasized at our school. During their primary school studies, up to the age of 14, students participate in one of the art workshops: music, choir or creative arts. During their secondary studies such workshops can be optionally chosen. The school is well known for its active participation in musical and artistic activities mainly as an organizer as well as a participant in other cases. We regularly organise a competition for the primary art schools in Hungary in co-operation with the Zsolnay Heritage Management Non-profit Ltd. We are also very much involved in the city’s vivid cultural life. Thus, by having successfully participated in several national and international competitions, our choirs, orchestras, musicians and young artists have established good reputation for the institution. Furthermore, our Primary Art Education Institution received excellent qualification from the Ministry of Education in 2007. European Projects: Our school took part in a Comenius project between 2009-2011 entitled ”Cities of Tomorrow” with the participation of a German school from Essen as well as a British one from Leeds. Our school is priviledged to host a language assistant for the second time during the 2012-2013 academic year. EU topics are taught in the Geography and History classes in a relatively small number ofclasses. Principal: Gyetvainé, Erika Szenczi Tel: 06/72-514-284; E-mail: iskola@szentmor.hu Project manager: Ildikó Gyulavics Tel: 30/3329-489; E-mail: igyulavics@gmail.com

24

ISMERD MEG VELÜNK AZ EURÓPAI UNIÓ VILÁGÁT!


Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola

/ István Széchenyi Elementary, Grammar and Sport School

A 155 esztendős múltra visszatekintő Széchenyi István Iskola fennállása alatt a társadalmi igényeknek megfelelően többször átalakult. Immár a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ fenntartása alatt, közel 1500 diák számára jelenti a Széchenyi a tudományokhoz, művészetekhez vezető utat. Az iskola képzési palettája igen széles, az általános iskola, gimnázium, szakközépiskola és sportiskola mellett a felnőttoktatás is fontos része nevelő-oktató munkánknak. Az idegen nyelvek (angol, német) oktatása az általános iskola első osztályától indul, majd folytatódik a gimnáziumban, ahol a humán területen emelt szintű nyelvoktatás folyik (humán tantárgyak azonos időrendben, tematikus egységben), mellyel a tanulók rendszerezett fejlődés- és művelődéstörténeti képet kapnak. Emelt szintű informatika tagozaton az ECDL bizonyítvány szerezhető meg. Belügyi rendészeti orientációjú gimnáziumi képzésünk a BM Rendőr-főkapitányság szakmai közreműködésével folyik, amely felkészít a rendőrtiszti, ill. tiszthelyettesi tanulmányokra. A közoktatási típusú sportiskolai osztály (utánpótlás-nevelés a sportegyesületekkel együttműködésben) célja, hogy az élsportoló diákok műveltségképe gazdag és komplex legyen. A futballakadémiai osztály képzését a Pécsi Futballakadémia Alapítvány támogatásával valósítjuk meg, ahol a PMFC igazolt labdarúgói tanulnak. Felnőttoktatási Tagozatunkon esti és levelező munkarendű képzésben a tanulni vágyó munkahellyel és kevés szabadidővel rendelkező, felnőttek szerezhetnek érettségi bizonyítványt. Iskolánk nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas tornacsarnoka fontos helyszíne az egészséges életmódra nevelésnek, a diáksportnak. Az Európai Uniós ismereteket földrajz, történelem és társadalomismeret tantárgyak keretében oktatjuk. Pályázataink az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósultak meg. A TÁMOP-3.2.9. „Audiovizuális emlékgyűjtés” elnevezésű pályázatban célunk a szociális és állampolgári kompetenciák megerősítése, a demokráciára és a toleranciára nevelés fejlesztése. A TÁMOP-3.1.5 „Pedagógusképzések támogatására” című projekt feladata pedagógusaink intenzív módszertani és szakmai fejlesztése. Igazgató: Kutas József, Kapcsolattartó: Káplán Krisztina 7621 Pécs, Király u. 44. 72/513-162 szechenyi@szechenyi-pecs.sulinet.hu, www.szechenyi.hu

25


Széchenyi István School can look back on a 155-year-old past. In accordance with social demands it has undergone several changes since its establishment. At present maintained by the Hungarian Baptist Aid it provides the opportunity to nearly 1500 students to gain access to science and arts. With its primary, secondary grammar and technical school, sports school and adult education classes it offers a wide range of educational opportunities. Students start learning foreign languages (English and German) in the first grade of primary school and continue learning them all through their secondary education. Students specialised in humanities study foreign languages at an advanced level and are taught different arts subjects in thematic and chronological units. This way they acquire a comprehensive knowledge of history and arts. Students in advanced level IT classes can obtain ECDL certificates. Tuition in grammar classes specialised in law enforcement involves professional cooperation with Baranya County Police Department and prepares students for further studies as police officers or sub-officers. The aim of classes specialised in sports is to provide future athletes with both professional training (supervised by Athletic and Sports Clubs) and comprehensive education. The Football Academy classes, where certified players of PMFC (the main local football club) study, are supported by the Football Academy Foundation of Pécs. We also offer adult education in correspondence and evening classes, where students can complete their secondary education and pass their final exams. The school has an excellent sports hall. It is used as a venue for international sports competitions and as a facility for PE lessons. It plays an essential part in preparing students for active and healthy life. Basic issues of the European Union are taught and explained in Geography, History and Social Science classes. The tenders our school has participated in are supported by the European Union and co-financed by the European Social Fund. The school took part in different tenders invited by the National Development Agency (TÁMOP). With the project ‘Collecting Audiovisual Records/ Oral History’ (TÁMOP 3.2.9.) we focused on social and citizenship competencies and on developing skills for understanding democracy and tolerance. The aim of the ‘Teacher Training Project’ (TÁMOP 3.1.5.) was to provide further professional development for teachers. Principal: Kutas József Contact person: Káplán Krisztina 7621 Pécs, Király u. 44. 72/513-162 szechenyi@szechenyi-pecs.sulinet.hu, www.szechenyi.hu

26

ISMERD MEG VELÜNK AZ EURÓPAI UNIÓ VILÁGÁT!


Projekt munkatársak

/ Project staff

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet Dr. habil., PhD, egyetemi docens a PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszéken, az ÁJK korábbi dékánja, jelenleg az Európa Központ igazgatója. Vendégoktató többek között a Babes-Bolyai Tudományegyetem Jogi Karán (Kolozsvár). A PTE ÁJK Doktori Iskolájának Nemzetközi jogi és Európa-jogi alprogramjának témavezetője. A trieri Academy of European Law (ERA) kuratóriumi tagja, több szakmai folyóirat szerkesztőségének és több nemzetközi szervezetnek tagja (pl. FIDE). Kutatási területei: alapjogok és az egyén jogi helyzete az Európai Unióban; nemzetközi jog-uniós jog- nemzeti jog konvergenciájának hatásai az emberi/alapjogokra, a kisebbségek nemzetközi jogi védelme. Több könyv, továbbá számos – magyar, német, angol és román nyelvű – tanulmány szerzője, társszerzője, szerkesztője. Főbb publikációk: A kisebbségvédelem nemzetközi jogi rendszere a 20. században, Kisebbségi monográfiák 3., Budapest, MTA – Gondolat Kiadói Kör, 2003; Az Európai Unió közjogi alapjai, Budapest-Pécs, Dialóg-Campus Kiadó 2003; Az alapjogok három jogrendszer metszéspontjában, In: Állam- és Jogtudomány L/2009. 365-398; Új távlatok az európai alapjogvédelemben, In: Közjogi Szemle 2010/3., 33-40., The Interpretation of EU Law – at the Border of Constitutional Law and International Law? In: Péter Kovács (ed.): International Law – a quiet strenght. Miscellanea in memoriam Géza Herczegh. Published by Szent István Társulat – Pázmány University Press, Essays 6., Budapest 2011, 301-309. Elisabeth Sándor Szalay Dr. habil., PhD, Associate Professor at the International and European Law Department, former Dean and recently Director of the Centre for European Research and Education of the Faculty of Law, University of Pécs. Visiting Professor at the Faculty of Law of the Babes-Bolyai University (Cluj-Napoca). Accredited to supervise doctoral researchers in European Law at the University of Pécs. Member of the Board of Trustees of the ERA (Academy of European Law) Trier, membership in editorial boards of several journals and international organisations (FIDE). Research interests: fundamental rights and the legal position of individuals in the EU; convergence of national-international-EU law in the field of human rights/fundamental rights; protection of minorities in international law. Author, co-author and editor of seven books and several articles in hungarian, german, english and romanian language. Publications include: International Institutions for the Protection of Minorities in the 20th Century, Minority monographs 3., Budapest, Hungarian Academy of Sciences-Gondolat Kiadói Kör, 2003; Public Law of the European Union, Budapest-Pécs, Dialóg-Campus Publishing, 2003; Fundamental Rights at the Crossroads, In: Állam- és Jogtudomány Vol. L, 2009, pp. 365-398; New Perspectives in the Protection of Fundamental Rights in Europe, In: Közjogi Szemle 2010/3. pp. 33-40.; The Interpretation of EU Law - at the Border of Constitutional Law and International Law? In: Péter Kovács (ed.): International Law – a quiet strength. Miscellanea in memoriam Géza Herczegh. Published by Szent István Társulat – Pázmány University Press, Essays 6., Budapest 2011, pp. 301-309. (sandor.erzsebet@ajk.pte.hu)

27


Dr. Mohay Ágoston Dr. Mohay Ágoston a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogász diplomát 2004-ben. Ezt követően PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszékének ösztöndíjas doktorandusz hallgatója lett, 2008-tól ugyanitt tanársegédként, majd 2012-től adjunktusként dolgozik. 2012-ben PhD tudományos fokozatot szerzett. Felsőfokú nyelvismerettel rendelkezik angol és német nyelvből. Részt vesz a Nemzetközi- és Európajogi Tanszékhez tartozó kötelező tantárgyak oktatásában, továbbá magyar, angol és német nyelven egyaránt tart választható kurzusokat, szemináriumokat. Főbb kutatási témakörei közé tartozik az Európai Parlament hatásköreinek és perképességének fejlődése (különös tekintettel az Európai Unió Bíróságának vonatkozó gyakorlatára), a nemzeti parlamentek uniós szerepkörének alakulása, az uniós polgárság sajátos természete és tartalma valamint az Európai Unió migrációs és menekültügyi szabályozási rendszere és politikája. Aktívan publikál uniós jogi és nemzetközi jogi kérdésekkel kapcsolatosan, szintén magyar, angol és német nyelven, belföldön és külföldön egyaránt. Részt vett számos uniós oktatási, kutatási és publikációs pályázati projektben. A FIDE Magyar Tagozatának tagja, 2010-ben és 2012-ben is a kétévente megrendezett FIDE konferenciára készülő magyar nemzeti jelentések társraportőreként tevékenykedett (a nemzeti parlamentek illetve az uniós alapjogok témakörével kapcsolatosan) Ágoston Mohay Ágoston Mohay dr. has obtained his law degree at the Faculty of Law of the University of Pécs in 2004. He started his doctoral studies in the same year, working as a PhD research fellow at the Department of International and European Law of the Faculty of Law, where he was appointed as a lecturer in 2008. He has obtained his PhD degree in 2012, and was subsequently appointed as senior lecturer. He has advanced level language skills in English and German. Apart from participating in teaching the compulsory courses assigned to the Department of International and European Law, he teaches optional courses and seminars in Hungarian, English and German as well. His main areas of research include the powers of the European Parliament and its status in litigation (with special attention to the relevant case law of the Court of Justice of the European Union), the changing role of national parliaments in EU affairs, the unique nature of Union citizenship and the migration and asylum policy of the European Union. He publishes actively in Hungarian, English and German, both in Hungary and abroad. He has participated in numerous EU-funded concerning education, research and publication. He is a member of the Hungarian branch of FIDE, and acted as co-rapporteur in 2010 and 2012 regarding the Hungarian national report (concerning the role of national parliaments and EU fundamental rights) submitted to the biannual FIDE conference.

28

ISMERD MEG VELÜNK AZ EURÓPAI UNIÓ VILÁGÁT!


Dr. Karoliny Eszter Karoliny Eszter 1978-ban született Pécsett. A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2002-ben szerzett jogász végzettséget (közben az ERASMUS program keretében egy szemesztert Aalborgban, Dániában töltve), 2004-től a PTE ÁJK Doktori Iskolájának levelezős képzésében vesz részt, jelenleg a disszertáció műhelyvita utáni végleges változatán dolgozik. 2007 és 2010 között a PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karán az informatikus-könyvtáros BA képzést is elvégzi. Rövidebb külföldi munkák után 2003-ban kezd dolgozni a PTE Állam- és Jogtudományi Karán, a Kar Európai Dokumentációs Központjában, mint európajogi szakreferens, közben a jogi szaktájékoztatói feladatokat is ellátva. A könyvtári munkák mellett részt vesz az oktatásban is: az ÁJK-n kutatásmódszertani és európajogi szemináriumokat tart magyar és angol nyelven, míg a FEEK-en a jogi szaktájékoztatást oktatja. Külföldön is ellát oktatási feladatokat: 2009-ben és 2011-ben 1-1 hónapig tartózkodik a dél-koreai Kyungpook National University-n, ahol európajogi és európapolitikai kurzusokat tart. PhD-disszertációja az Európai Unió információs és kommunikációs politikáját elemzi, további kutatási területei az Európai Unió jogforrásai, a tagállamok viszonya az integrációhoz, valamint a jogi és uniós tájékoztatás. 2012 januárjától az Eurojust európai igazságügyi együttműködési ügynökség könyvtárának vezetője. Eszter Karoliny Working as a full-time legal reference librarian, she also manages the European Documentation Centre, providing EU information and web content, fulfilling at the same time the role of the Hungarian national EDC coordinator. Ms. Karoliny teaches both EU-related and research skills optional courses in English and Hungarian. Her alternative research interests are the sources of law in the European Union and politico-cultural deifferences of EU Member States. Ms. Karoliny has given papers in several international conferences and has taught a course as a visiting scholar at Kyungpook National University, South Korea. Eszter Karoliny is a PhD aspirant, preparing a thesis ont he Information and Communication Policy of the European Union. She will be member of teaching staff as well as responsible for the webpage and editing publications.

29


Császár Zita Császár Zita 2005 óta dolgozik a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán pályázati koordinátorként. Több hazai és nemzetközi pályázat sikeres lebonyolításában vett részt. Munkája főleg a projektek pénzügyi és adminisztratív ügyintézésére terjed ki, de aktívan részt vesz a projektek minden szakaszában a tervezéstől kezdve a pályázatíráson át a megvalósításig. Főbb feladatai: pályázatfigyelés, projektgenerálás, pályázatírás, tájékoztatási és disszeminációs tevékenység, kapcsolattartás a partnerekkel, ellenőrző-és irányító hatóságokkal és a pénzügyi csoporttal, adminisztratív és dokumentációs tevékenység, a projektek pénzügyi előrehaladásának követése, rendezvényszervezés, előrehaladási és zárójelentések elkészítése. Elméleti tudását és több éves gyakorlati tapasztalatát felhasználva segíti a projektmenedzserek munkáját. Rendszeresen részt vesz hazai pályázati tájékoztatókon és nemzetközi, uniós projektekkel kapcsolatos továbbképzéseken. Zita Császár Zita Császár has worked for the Faculty of Law since 2005 as project coordinator, successfully coordinated numerous national and international, EU (LLP, Jean Monnet, Justice, IPA) projects. She is mostly responsible for the financial and administrative coordination of the projects, but takes an active part in all stages of a project, from planning through submission to implementation. Her main tasks are: monitoring calls for proposals, generating project plans, writing proposals, information and dissemination activities, contact with partners, managing authorities, controllers and financial department, administration and documentation , tracing financial progress of projects, organizing events , progress and final reports. She has the required level of theoretical knowledge, practical expertise and skills to undertake high-level planning, tendering and project management work. In order to improve her skills she regularly participates on national information days as well as international courses on EU project management in Brussels. Szabó Brigitta Szabó Brigitta 15 éve dolgozik a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán külügyi és marketing referensként. Hallgatói, és oktatói csereprogramok koordinációáért felelős (TEMPUS, ERASMUS, CEEPUS), számos nemzetközi konferenciát, és work-shopot szervezett a Karon, valamint rendszeresen részt vesz nemzeti és nemzetközi hallgató toborzó eseményeken a Kar reklámozása céljából. A Pécsi Tudományegyetem Természetttudományi Kar Földtudományok Doktori Iskolájának hallgatója, kutatási témája a hallgatói mobilitás. Munkája során tapasztalatot szerzett interkulturális kommunikáció, illetve project és marketing menedzsment területeken. A project tanári csapatának tagja, és project asszisztensként feladatai közé tartozik a rendezvények szervezése, marketing tevékenység, valamint a project eredményeinek népszerűsítése, és kommunikációja.

30

ISMERD MEG VELÜNK AZ EURÓPAI UNIÓ VILÁGÁT!


Brigitta Szabó Ms. Szabó has worked for the Faculty of Law for 15 years as international relations and marketing coordinator. She is responsible for the management of student and teacher mobility programmes (Tempus, Erasmus, CEEPUS), organized several international conferences and workshops, regularly takes part in international and national events to recruit students and advertise teaching programmes of the Law Faculty. Ms. Szabó is a Phd student at the Doctoral School of Earth Sciences at the Faculty of Natural Sciences in Pécs, preparing a thesis on student mobility. She has experience in intercultural communication, project and marketing management. She is a member of the project teaching staff and as a project assistant, she is mostly responsible for organizing events, marketing and dissemination activities. Dr. Greksza Veronika Dr. Greksza Veronika 2011 nyarán diplomázott a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának, jogász szakán. Az alapképzés során bepillantást nyert az egészséges környezethez való jog európai vonatkozásaiba. A XXX. Jubileumi OTDK Környezetvédelmi Jogi szekciójában elért 1. helyezés adott számára kellő bátorságot arra, hogy jelentkezzen tudományos doktori képzésre az Európa Központ keretében. Folytatva a megkezdett utat, PhD hallgatóként a kutatási témája az egészséges környezethez való jog, mint emberi jog érvényesítése európai és nemzetközi fórumok előtt, Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet és Dr. Horváth Zsuzsanna egyetemi docens asszonyok megtisztelő témavezetésében. Veronika Greksza Veronika Greksza has obtained her law degree at the University of Pécs Faculty of Law in 2011. During the education she has obtained an insight into the european aspects of the healthy environment. The first place at the 30th National Scientific Student-circle Conference infused courage into her, to apply for PhD Programme within the frame of The Centre for European Research and Education. Keep going on the selected path, her PhD topic is the international enfrorcement of the human right to a healthy environment under the honouring supervision of Elisabeth Sándor-Szalay and Zsuzsanna Horváth associate professors.

31


Főbb tevékenységek

/ Main activities

Rendezvény Kerekasztal Oktatási nap diákoknak EU Projektnap Oktatási nap tanároknak EU Projektnap Oktatási nap tanároknak Konferencia

Időpont 2012.04.02. 2012.05.31. 2012.06.08.

Helyszín Regionális Könyvtár és Tudásközpont Regionális Könyvtár és Tudásközpont PTE Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola 2012.10.25-26. Regionális Könyvtár és Tudásközpont 2012.11.09. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2012.11.28. Regionális Könyvtár és Tudásközpont 2012.11.30.-12.01. Regionális Könyvtár és Tudásközpont

Oktatás diákok számára Diákoknak szóló képzés: párhuzamosan zajló, interaktív foglalkozások az Európai Unióról tematikus csoportokban, versenyfeladatokkal tarkítva. A tárgyalt témakörök az alábbiak: 1. Az Európai Unió mint a nemzetközi közösség egyik szereplője – célok és feladatok 2. Az Európai Unió tagállamai – lakosság, nyelvhasználat, történet és gazdaság 3. Az Európai Unió intézményei – összetétel, feladatok, különös tekintettel az Európai Parlament szerepére 4. Uniós polgárság – az állampolgárság új dimenziója: a szabad mozgás és szabad tartózkodás joga, az Unió döntéshozatalában való közvetlen és közvetett részvétel joga 5. Az Európai Unió működésének alapvető elvei 6. Az Európai Unió közös politikái és egyéb tevékenységi területei 7. Gazdasági és monetáris unió: gazdasági alapszabadság és az euró 8. Környezetvédelem és fogyasztóvédelem az Európai Unióban 9. Az Európai Unió és harmadik országok közötti kapcsolatok – bevándorlási és menekültügyi politika 10. Diákok mobilitása az Európai Unióban – oktatási célú és egyéb pl. önkéntes munka céljából történő szabad mozgás 11. Az Európai Unió költségvetése – bevétel és kiadás, pályázatok benyújtása és kezelése Előadások tanárok számára A kétnapos rendezvény célja, hogy a középiskolai tanárok számára az Európai Unióról szóló általános és egyes kiválasztott speciálisabb témakörökről részletes és hiteles információkkal

32

ISMERD MEG VELÜNK AZ EURÓPAI UNIÓ VILÁGÁT!


szolgáljunk előadások és szakmai beszélgetés során. Az előadások az EU-SCHOLA tanári kézikönyv témaköreihez igazodnak: 1. Az Európai Unió mint a nemzetközi közösség egyik szereplője – célok és feladatok 2. Az Európai Unió tagállamai – lakosság, nyelvhasználat, történet és gazdaság 3. Az Európai Unió intézményei – összetétel, feladatok, különös tekintettel az Európai Parlament szerepére 4. Uniós polgárság – az állampolgárság új dimenziója: a szabad mozgás és szabad tartózkodás joga, az Unió döntéshozatalában való közvetlen és közvetett részvétel joga 5. Az Európai Unió működésének alapvető elvei 6. Az Európai Unió közös politikái és egyéb tevékenységi területei 7. Gazdasági és monetáris unió: gazdasági alapszabadság és az euró 8. Környezetvédelem és fogyasztóvédelem az Európai Unióban 9. Az Európai Unió és harmadik országok közötti kapcsolatok - bevándorlási és menekültügyi politika 10. Diákok mobilitása az Európai Unióban – oktatási célú és egyéb pl. önkéntes munka céljából történő szabad mozgás 11. Az Európai Unió költségvetése – bevétel és kiadás, pályázatok benyújtása és kezelése A rendezvény során kapott vélemények figyelembe vételével a kéziratot később véglegesítjük. Az előadásokat a tanári kézikönyv szerzői tartják, a program szakmai felelőse az Európa Központ igazgatója. Kerekasztal-beszélgetés A kerekasztal-beszélgetés célkitűzése az volt, hogy bemutassa az Európa Központ, a program és a munkatársak bemutatása, az együttműködés részleteinek, az időtáblának a megbeszélése, igényfelmérés az uniós ismeretek oktatásáról az egyes iskolákban A projekt kezdetén összeállítottunk és eljuttattunk egy kérdőívet a résztvevő középiskolák tanáraihoz. Célunk az volt, hogy azonosítsuk az uniós ismertek oktatásával kapcsolatos jelenlegi nehézségeket a középiskolai oktatási szférában. A kérdőívek eredményeinek megvitatására a 2012 áprilisában tartott kerekasztal-beszélgetésen került sor a középiskolák és a projekt stáb részvéte-

33


lével. A találkozó és szakmai beszélgetés alapján egy igényfelmérő kérdőív készült, sikerült azonosítani bizonyos hiányosságokat az uniós ismeretek oktatásában, amelyek megoldására javaslatok is születtek. A kerekasztal tapasztalatai szolgáltak a diákok és tanárok számára szervezett oktatási foglalkozások tematikája kialakításának alapjául. Projektnap az iskolában Az első projektnap egy partner középiskolában kerül megrendezésre egyetemi oktatók részvételével, európai integrációs kérdéseket feldolgozó előadásokkal és a fiatalok számára hasznos információk terjesztésével. A középiskolai diákok aktívan részt vesznek a programban interaktív feladatok és uniós kvíz formájában. Az interaktív foglalkozásokon új uniós ismeretek szerezhetők, illetve elmélyíthető a már korábban megszerzett tudás. Projektnap az egyetemen A második projektnapra – az első projektnap tapasztalatait is figyelembe véve – a PTE jogi karán kerül sor. A partneriskolákból meghívott tanárok és diákok megismerkedhetnek új és továbbfejlesztetett oktatási módszerekkel és feladatokkal. A második rendezvényen növeljük a résztvevő diákok és tanárok létszámát, így szélesebb közönséghez juttatva el az európai integrációval és az uniós politikákkal kapcsolatos információkat. Nemzetközi konferencia A projekt zárásaként egy nemzetközi konferenciát szervezünk. A rendezvény célja kettős: egyfelől megtörténik a projekt értékelése a résztvevők által, másfelől a Magyarországról és más uniós tagállamokból meghívott szakértők előadást tartanak az uniós ismeretek oktatásával kapcsolatos tapasztalataikról, elméleti és gyakorlati szempontból egyaránt. A konferencián megvitatásra kerülnek a jövőbeli együttműködési lehetőségek és a projekt fenntarthatósága. A nemzetközi környezet erősíti az interkulturális párbeszédet és a legjobb gyakorlatok cseréjét.

34

ISMERD MEG VELÜNK AZ EURÓPAI UNIÓ VILÁGÁT!


Event Roundtable Training Course for Students EU Project day

Date 02.04.2012 31.05.2012 08.06.2012

Training course for teachers EU Project day Training course for students Conference

25-26.10.2012 09.11.2012 28.11.2012 30.11.-01.12.2012

Place Regional Library and Centre for Learning Regional Library and Centre for Learning PTE Deák Ferenc Teachers’ Training High School and Elementary School Regional Library and Centre for Learning University of Pécs Faculty of Law Regional Library and Centre for Learning Regional Library and Centre for Learning

Training course for students The training course for students held by university lecturers consists of parallel presentations in an interactive format, combined with competitive team exercises. The topics to be discussed are the following: 1. The European Union as a member of the international community – goals and tasks 2. The Member States of the European Union – population, language, history and economy 3. The institutions of the European Union – composition and functions, with special emphasis on the role of the European Parliament 4. Union citizenship – a new dimension of nationality: the right to free movement, direct and indirect means available to EU citizens to take part in EU decision making 5. The basic principles of the functioning of the European Union 6. The common policies and other areas of activity of the European Union 7. Economic and monetary union: basic freedoms and the euro 8. Environmental protection and consumer protection in the European Union 9. The relationship between the EU and third countries – immigration and asylum policy 10. Students and the European Union – mobility for educational and other purposes (e. g. voluntary work) 11. The budget of the European Union – revenue and expenditure, tenders and project management The lectures will fill in the gap between the general curricula taught in secondary schools and the knowledge necessary in today’s Europe. Students will be well informed on different aspects of being a European citizen which will help them to understand other people and cultures contributing to their future employability.

35


Training course for teachers The 2 days course will be organized for secondary school teachers at the university. The aim of this course is to provide teachers basic facts and knowledge about EU, its institutions and policies. Teachers of history, geography, languages and directors of schools can use this knowledge in their everyday work and can insert it in the subjects taught in the future. They will also be given a methodology for teaching EU issues. The lectures will cover the same topics as the course for students but in more depth. 1. The European Union as a member of the international community – goals and tasks 2. The Member States of the European Union – population, language, history and economy 3. The institutions of the European Union – composition and functions, with special emphasis on the role of the European Parliament 4. Union citizenship – a new dimension of nationality: the right to free movement, direct and indirect means available to EU citizens to take part in EU decision making 5. The basic principles of the functioning of the European Union 6. The common policies and other areas of activity of the European Union 7. Economic and monetary union: basic freedoms and the euro 8. Environmental protection and consumer protection in the European Union 9. The relationship between the EU and third countries – immigration and asylum policy 10. Students and the European Union – mobility for educational and other purposes (voluntary work) 11. The budget of the European Union – revenue and expenditure, tenders and project management The feedback received during the training course will be used to further refine and adjust the manuscript of the Teachers’ Handbook. The training course will be held by the lecturers involved in the project, with coordination by the director of the Centre for European Research and Education. Roundtable At the very beginning of the project a questionnaire was compiled and distributed to the participating secondary school teachers. The aim was to detect contemporary issues concerning the teaching of EU-related knowledge in civic education. The results of the questionnaire were be summarized and discussed during the roundtable held in April 2012 with the participation

36

ISMERD MEG VELÜNK AZ EURÓPAI UNIÓ VILÁGÁT!


of the project staff and representatives of secondary schools. As a result of the meeting and discussion of university lecturers and secondary school teachers a survey on demand was be formed. Deficiencies concerning EU knowledge and education were revealed and possible solutions were suggested. The outcome of the roundtable served as a basis for the development of the curricula for the training courses for students and teachers. Project-day in the school The first project day is organized in a secondary school with the participation of university staff, based around lectures on different EU issues and useful information for young people. Secondary school students take active part in the programme including interactive games, different tasks to solve, quizzes. As a result of the interactive and innovative teaching methods the knowledge of young people on EU issues will be deepened and the information picked up during the training course consolidated. Project-day at the university Based on the experiences of the first project day the second project day will be organized in the university premises. Students and teachers from other partner secondary schools will be invited and the previously tested activities, new teaching methods, interactive games will be introduced to them. The number of secondary school students and teachers participating in programmes dealing with EU issues will be raised thus the information on EU integration, facts and policies will be distributed to the wider public. International Conference At the end of the project an international conference will be organized. The objective of the event is two-folded: firstly, the evaluation of the project results will be performed by project participants and secondly, researchers invited from Hungary and other EU Member States will present their papers on teaching EU affairs in their countries. The subject will be examined from the perspective of theory and practice. Representatives of the educational sector of different EU Member States will discuss the present situation of teaching and learning EU in schools and will suggest solutions to the problems of it. The international environment will encourage intercultural dialogue, the exchange of best practice and the best use of results.

37


Kiadványok

/ Publications

Honlap A http://euschola.eu honlap a projekt központi kommunikációs csatornájaként funkcionál, ezen keresztül közvetítjük az információkat a projekt keretében megvalósuló tevékenységeinkről, a képzésekről és eseményekről. A honlapon hasznos linkek és információk jelennek meg a projekt keretében bemutatott témakörökhöz kapcsolódóan. A holnapon érhető el a diákoknak szóló munkafüzet, az on-line kvíz, a projekt fotó- és videógalériája és egyéb interaktív tartalmak. Tanári kézikönyv A tanári kézikönyv nyomtatott formában jelenik meg, és a tanároknak szóló képzés során feldolgozott témakörök részletes ismertetését tartalmazza. Célunk, hogy egy olyan hasznos eszközt adjunk a középiskolai tanárok kezébe arra vonatkozóan, hogy milyen témakörökről és milyen mélységben érdemes megtanítani a diákoknak az Európai Unióról a középiskolai tanterv keretei között. Munkafüzet diákok számára A diákoknak szóló munkafüzet elektronikus formátumban jelenik meg: a tanulást segítő anyag a projekt honlapjáról tölthető le. A tömör, megbízható információkat és számos feladatot tartalmazó munkafüzet alkalmas lesz arra, hogy hozzásegítse a diákokat az Unióval kapcsolatos ismereteik elmélyítéséhez, igazodva a diákoknak szóló képzéseink során tárgyalt témakörökhöz. A munkafüzet kreatív megközelítést kíván a diákoktól, és lehetővé teszi az önálló tanulást is. A munkafüzet feladatainak megoldása által a diákok olyan, az Unióhoz kapcsolódó tényeket és kérdésköröket ismernek meg, amelyek elősegítik az európai távlatok megértését és az aktív polgári részvételt. Konferenciakötet A kötet a projekt keretében szervezett nemzetközi konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatát tartalmazza. Tanulmányaikban a partnerintézmények középiskolai tanárai, további külföldi meghívottak és hazai oktatási szakemberek és szakpolitikusok bemutatják saját tapasztalataikat, megvitatják az uniós ismeretek oktatásának tartalmi és módszertani

38

ISMERD MEG VELÜNK AZ EURÓPAI UNIÓ VILÁGÁT!


kérdéseit és véleményt cserélnek jó és rossz gyakorlatokról. Környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontokra tekintettel a konferenciakötet elektronikus formátumban jelenik meg. Mivel a kötet letölthető lesz a projekt honlapjáról, ezért a szélesebb szakmai közönség számára is elérhető lesz.

Website The website functions as a central tool for communicating the activities, courses, events connected to the project. It serves as a surface containig useful references and information specifically in line with the topics presented in the framework of the project. The site includes among others the Students Handbook, an on-line quiz, photo and video gallery and other interactive elements. Teachers’ Handbook The Teachers’ Handbook will be published in paper format, concentrating on the detailed description of the topics discussed during the teachers’ training course. Secondary school teachers will be provided with a useful tool regarding what should be taught and how to their students about relevant EU issues and within the curricula of secondary schools.

39


Students’ Handbook The handbook for students will be an electronic publication: the learning material will be downloadable from the project homepage. The concentrated, trustworthy non-paper handbook can be used for gaining deeper knowledge regarding the topics of the courses held for the students. It will help to encourage the students to have a more creative approach to the European Union and will be a suitable tool for individual student’s work. By solving the tasks presented in the Handbook, students will learn about facts and issues connected to the EU that will help to understand European dimensions and promote active citizenship. Conference book The conference book will contain the edited versions of the papers presented at the conference organized in the framework of the project. In their studies, the representatives of the partner secondary schools, other invited foreign partners and Hungarian educational experts present their own experiences; discuss methodological and content-related issues of teaching EU related information and exchange views on good and bad practices. Corresponding to the needs of environmental protection and sustainability, the conference book will be published in electronic format. The book will be available on the project’s website, meaning it will be accessible to the wider public too.

40

ISMERD MEG VELÜNK AZ EURÓPAI UNIÓ VILÁGÁT!

EU Schola  

Brossúra Tájékoztató