Page 1

j·T»e÷qT˝≤sê!

&܈ˆ >√&ç kÕy˚T´\T 9440168468

<ëdüT\T ñHêïs¡T >∑qTø£ j·T»e÷qT\T Á|üøÿ£ q ñ+{≤s¡T. j·T»e÷qT˝≤sê! nH˚ dü+uÀ<Ûqä u…_’ \T˝À ñ+~. ø=\d”‡ 4:1 mô|dò ” 6:9 ˝À j·T»e÷qT\ >∑÷]Ãq Á|ükÕÔeq ‘˚ã&ç+~. <˚e⁄&ÉT me]˙ eT]∫b˛˝Ò<äT. <˚e⁄&ÉT me]˙ $&ç∫ô|≥º&TÉ . <˚e⁄ì <äèwæ˝º À mes¡÷ ìs¡ø¢ ±å ´ìøÏ >∑T]ø±s¡T. Äj·Tq <äèwæ˝º À n+<äs÷¡ ñHêïs¡T. n+<ä]ø=s¡≈L£ ø±e\dæq dü+<˚Xe¯ TT, ãT~∆e÷≥\T j˚TdüT ÁX¯<>∆ä ± #ÓbÕŒ&ÉT. ªªH˚qT eTs¡Teã&ܶqT, qqTï >∑÷]à @$÷ ˝Ò<Tä µµ nì mes¡T nqTø√qø£ÿs¡˝<Ò Tä . $÷s¡T me¬s’Hê $÷>∑÷]à u…’_\T @+ #Ó|ü‘·T+<√ ‘Ó\TdüTø√yê\+fÒ s¡+&ç u…’_\TqT n&É>∑+&ç. #ê˝≤eT+~ Ç‘·s¡T\ n_ÛÁbÕj·÷\qT ùdø£]düTÔHêïs¡T >±˙, u…’_\TqT n&É>∑&É+ eT]∫b˛‘·THêïs¡T. u…’_\T @+ #Ó|ü⁄Ô+<√ n~ eTTK´+. ‘·øÏÿq yês¡T #Ó|æŒq~ $Hê*, ‘Ó\TdüTø√yê*, nìï{Ïø£Hêï u…’_\T #Ó|æŒq~ $Tqï nì eTs¡∫b˛≈£L&É<äT. <ëì ÁbÕ<Ûëq´+ Çyê«*. Ç+<äT˝Àì e÷≥\T j·TT>∑j·TT>±\ qT+&ç nH˚ø£ |üØø£å\≈£î ì*∫+~, ¬>*∫+~ >∑qTø£ <ëì dü‘ê´\T bÕ{Ï+#·<ä–q$. Hê{ÏøÏ H˚{Ïø° @Hê{Ïø° n$ eTTK´yÓTÆq$, ì‘·´yÓTÆq$, dü‘·´yÓTÆq$ n+<äTπø n+<äs¡÷ <ëìyÓ’|ü⁄ #·÷&Ü*. ø=\d”‡4:1 ªj·T»e÷qT˝≤sê, |üs˝¡ Àø£eTT˝À $÷≈£îqT j·T»e÷qT&ÉTHêï&Éì jÓT]–, Hê´j·TyÓTqÆ ~j·TT <Ûsä êàqTkÕs¡yTÓ qÆ ~j·TT $÷ <ëdüT\ jÓT&É\ #˚j·TT&çµ <ëdüT\ >∑÷]à #Ó|æŒq+‘· m≈£îÿe>± j·T»e÷qT\ >∑÷]à #Ó|üŒ˝Ò<äqT≈£î+{≤qT. bÂ\T #Ó|üŒe\dæqe˙ï #Ó|æŒq<ëì˝À #ÓbÕŒ&ÉT. j·T»e÷qT\≈£î ≈£L&Ü ñ|ü<˚X¯eTT ñ+~— ôV≤#·Ã]ø£ ñ+~ C≤Á>∑‘·Ô ≈£L&Ü ñ+~. <ëdüT\ >∑÷]à #Óù|Ô j·T»e÷qT\ dü+‘√wækÕÔsT¡ . j·T»e÷qT\ >∑÷]à #Óù|Ô <ëdüT\T dü+‘√wækÕÔsT¡ . j·T»e÷qT\T Masters n+fÒ ô|y’ ês¡T, Hêj·T≈£î\T, @*ø£#d˚ Tü qÔ ïyês¡T ô|’ $#ês¡D #˚ùdyês¡T. $÷ ô|’yês¡T n+<äs¡÷, $÷≈£î j·T»e÷qT˝Ò. ≈£L©\qT mes¡T ô|≥Tº≈£îHêïs√ yês¡T j·T»e÷qT\T. ñ<√´>∑T\≈£î Ä ñ<√´>∑+ Ç∫Ãq yês¡T mes√ yês¡T j·T»e÷qT\T. ªuÛÑs¡Ô\T j·T»e÷qT\Tµ nH˚ e÷≥ yê&Üs¡T. XÊsê ‘·q uÛÑs¡ÔjÓÆTq nÁu≤Vü‰+qT, ªj·T»e÷qT&ܵ nì |æ*∫+~. Åd”Ô\T≈£L&Ü ªe÷ j·T»e÷ì Ç+{Ï<ä>∑Zs¡ ˝Òs¡Tµ nì n+{≤s¡T. á e÷≥ áHê{Ï Åd”Ô\≈£î s¡T∫+#·&É+ ˝Ò<äT. ø=ìï e÷≥\T H=|æŒ ø£*–kÕÔsTT. düTìï‘·+>± ñ+&Ée⁄. ì»+ #Ó|Œü ø£ b˛e&É+ ≈£L&Ü H˚sy¡ T˚ . nyÓT]ø±˝À ˇø£ ˝≤j·Ts¡T ªH˚s+¡ ãj·T≥ô|≥º&É+ H˚s¡+ m˝≤ ne⁄‘·T+~µ nì n&ÉT>∑T‘·THêï&ÉT. ‘·|üqT ‘·|üŒì #Ó|üŒ&É+ ‘·bÕŒ? $wü+qT $wü+ nì nq&É+ ‘·bÕŒ? áHê&ÉT ªndü\Tµ e÷≥qT #Ó|Œü &É+ e÷H˚dTü HÔ êïs¡T. ªø=düsT¡ µ e÷≥\T #Ó|⁄ü HÔ êïs¡T. yê{Ïì Çwü|º &ü TÉ ‘·THêïs¡T. Suger coated e´eVü‰s¡+ nsTT+~. #ê˝≤ eTè<äTe⁄>±, yÓT‘·Ô>± #Ó|üŒ&É+ n\e&É+~. u≤|”Ôdüà$T#·Tà jÓ÷Vü‰qT n&É$ eTìùw n&É$ ‘˚H˚ ‹H˚yê&ÉT $T&É‘·\T ‹H˚yê&ÉT >√HÓ|≥ü º ø£≥Tº≈î£ H˚yê&ÉT. not civilized, not sofisticated. n‘·&TÉ düTìï‘·yTÓ qÆ yê&ÉT ø±&ÉT. n‘·ì ÄVü‰s¡+ rfined ø±<äT. n˝≤{Ï n&É$qT+&ç ãj·T\T <˚]q, n&É$ ÄVü‰s¡+ ‹qï yÓTTs¡≥T eTìwü+‘· K∫Ñ·+>± H˚{Ï Hê>∑]≈£î\T e÷{≤¢&É˝Ò<äT. eTØ düT˙ï‘·yÓTÆq e÷≥\ Á|üdü+>± #˚dü÷Ô ` uÛ≤wü, uÛ≤e+ #Ó|üŒ˝Òø£ e÷{≤¢&É{≤ìøÏ ãj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. >±˙ jÓ÷Vü‰qT ≈£î+&É ã<ä›\T>={Ϻq≥T¢ #ÓbÕŒ&ÉT. >∑T+&Ó n~]q≥T¢ ìC≤ìï ìs¡“¤j·T+>± #ÓbÕŒ&ÉT. ne‘·* yê]ì ˝…ø£ÿ#˚j·T˝Ò<äT. |”ø£MT<ä≈£î e∫ÃHê e÷≥ e÷s¡Ã˝Ò<äT. ªª˙ dü¨<äs¡Tì uÛ≤s¡´qT ñ+#·Tø√e&É+ nHê´j·T+µµ nì sêE‘√ nq>∑*–q <Ûs’Ó ´¡ + ø£*–q yê&ÉT. Learn to talk truth and straight #ê˝≤eT+~ ‹]– #Ó|üŒ&ÜìøÏ Á|üj·T‘·ï+ #˚kÕÔs¡T. eTT≈£îÿdü÷{Ï>± #Ó|üŒ&ÜìøÏ Çwüº|ü&É≈£î+&Ü nedüú\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. 1. No Master without servents: There is no Master without servents.

u…’_\T˝Àì ñ<ëVü≤s¡D ` ªªô|+&ç¢ ≈£îe÷¬sÔ ø£\yê&˚ ô|+&ç¢≈£îe÷s¡T&ÉTµµ ô|[fl≈£L‘·Ts¡T ìsê∆s¡D ø±q+‘· es¡≈£î ne‘·\ yê&ÉT ô|[flø=&ÉT≈£î ne&ÉT. ô|[fl≈£L‘·Ts¡T ñqïyê&˚ ô|[flø=&ÉT≈£î. <ëdüT\T ñqïyêπs j·T»e÷qT\T ne⁄‘ês¡T. ø=+<äs¡T »sTT+#ê\+fÒ, ¬>\yê\+fÒ eT]ø=+<äs¡T Ä&É˝Òq+<äTe\q z&çb˛e&É+ e\H˚ ø£<ë. Hê kÕúsTTøÏ H˚qT >∑T]Ô+#·ã&É&ÜìøÏ H˚qT j·T»e÷ì ne&ÜìøÏ MTs¡T Hê <ëdüT\T nsTTq+<äTe\H˚. Hê eè~∆øÏ, |òüTq‘·≈£î ø±s¡DyÓTÆq ÁøÏ+~yê]ì |òüTq|üs¡#·&ÉeTH˚~ j·T»e÷ìøÏ |òüTqeTT. ‘·eT |òüTq‘·≈£î ø±s¡DyÓTÆq yê]ì >∑T]Ô+#·&É+ eT+∫ j·T»e÷qT\ \ø£åD+.


2. Masters ought to know ø=\d”‡ 4:1 ªª|üs¡˝Àø£eTT˝À $÷≈£îqT j·T»e÷qT&ÉTHêï&Éì jÓT]–, Hê´j·TyÓTÆq~j·TT, <ÛäsêàqTkÕs¡yÓTÆq~j·TT $÷ <ëdüT\ jÓT&É\ #˚j·TT&ç.µµ j·T»e÷qT˝≤sê n+≥÷ dü+uÛÀ~dü÷Ô ¬s+&ÉT e÷≥\T #ÓbÕŒ&ÉT. jÓT]–, #˚j·TT&ç. j·T»e÷qT˝…’qyês¡T ˇø£ $wüj·T+ ‘Ó\düTø√yê* yês¡T ˇø£ yêdüÔe+ n+^ø£]+#ê*. a) Know: know that you have a master in Heaven

|üs¡˝Àø£eTT˝À $÷≈£îqT j·T»e÷qT&ÉTHêï&Éì ms¡>∑+&ç. #ê˝≤eT+~ j·T»e÷qT&ÉT>±qT, u≤dt>±qT nqTø√e&Éy˚T ø±<äT. there is a boss above you. ˙ô|q ’ ˇø£ u≤dt ñHêï&Éì ˙e⁄ >∑T]Ô+#ê*, ms¡>±*, #ê˝≤kÕs¡T¢ H˚qT j·T»e÷ì nH˚ uÛ≤e+ ñ+≥T+~. ø±˙ yê] MT<ä ˇø£ j·T»e÷ì ñHêï&ÉH˚ $wüj·T+ ‘Ó\düTø√ø£b˛e&É+ e\q yês¡T Á‘√e‘·|ü‘·THêïs¡T. ∫≈£îÿ˝À |ü&ÉT‘·THêïs¡T. yê] |üì kÕ|ò”>± q&Ée&É+ ˝Ò<äT. j·T»e÷qT\≈£î ≈£L&Ü j·T»e÷ì ñHêï&ÉT. Äj·Tq |üs¡˝Àø£+˝À ñHêï&ÉT. Äj·Tq Á|üuÛÑTyÓ’q <˚e⁄&ÉT. He is the master of all masters He is the king of all kings He is the Lord of all lords

áHê&ÉT j·T»e÷qT\T H˚qT j·T»e÷ì nH˚ uÛ≤e+ ø±≈£î+&Ü Hê$÷<ä ˇø£ j·T»e÷qT&ÉT ñHêï&ÉT. qqTï bÕ*+#˚yê&ÉT, qqTï #·÷düTÔqïyê&ÉT H˚qT »yêãT #Ó|üŒe\dæq yê&ÉT ˇø£&ÉTHêï&ÉT nH˚ $wüj·T+ >∑T]Ô+#ê*. b) Give, Treat, Do, Do not :

Ç|ü&ÉT j·T»e÷qT\≈£î ô|q’ j·T»e÷qT&ÉTHêï&Éì C≤„|øü +£ #˚d÷ü Ô MT ÁøÏ+<ä ñqï MT |üìyê]øÏ, J‘·>±fi¯fl≈£î, ñ<√´>∑dTü \Ô ≈£î MTπs+ #˚j÷· ˝À yê] |ü≥¢ m˝≤ q&ÉT#·Tø√yê˝À #ÓbÕŒ&ÉT. Hê´j·TyÓTqÆ $ #˚jT· T&ç. u≤dæ»+ y˚T ø±<äT yê]ì Ä<ä]+#·&+É , u…~]+#·&+É ø±<äT. yê]øÏ Hê´j·TyÓTÆq~ #˚j·TT&ç. j·T»e÷qT\T MT ÁøÏ+<ä ñqï |üìyê]øÏ, <ëdüT\≈£î, ñ<√´>∑düTÔ\≈£î @~ Hê´j·TyÓTÆq<√, @~ düãuÀ n~ #˚jT· T&ç. á eT<Û´ä ø±\+˝À |üìyê] eT<Û´ä , ñ<√´>∑dTü \ú eT<Û´ä , J‘·>±fi¯fleT<ä´ nXÊ+‹ ô|s¡>&∑ ÜìøÏ, n\¢sT¡ ¢ »s¡>&∑ ÜìøÏ, düyTÓ à\T #√≥T#˚düTø√e&ÜìøÏ ø±s¡D+` ‘·eT |üìyê]|ü≥T¢ Hê´j·TyÓTÆq ø√¬sÿ\T rs¡Ãø£ b˛e&É+. ªªHê´j·TyÓTÆq ø√¬sÿ\T rs¡Ã+&çµµ nì n&ÉT>∑T‘·THêïs¡T. Hê´j·TyÓTÆq~ @<√ n~ #˚j·÷*. #ê˝≤kÕs¡T¢ n~ #˚j·Ts¡T. Ç+{À¢>±˙, ãj·T≥>±˙, cÕ|t˝À >±ì, bòÕ´ø£ºØ˝À >±ì ø£+ô|˙˝À >±ì >∑es¡ïyÓT+{Ÿ˝À >±ì #ê\ nHê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+~. j·T»e÷qT\≈£î, j·÷Ce÷Hê´ìøÏ |üìyê]øÏ Hê´j·T+ @~ <Ûäs¡àyÓ÷, @~ düãuÀ n~ #˚j·TTeTT. nì u…’_\T yê]øÏ #Ó|ü⁄Ô+~. Ä<˚•düTÔ+~. eTqeT+<äs¡+ Ä˝À∫+#ê*. ùde≈£î\qT m˝≤¬>’‘˚ ‘·eT≈£î ùde#˚j·TeTì &çe÷+&é #˚dü÷Ô ø£e÷+&é #˚kÕÔyÓ÷ n˝≤π> ‘·eTÁøÏ+~ yê]øÏ yês¡T ø√s¡T≈£îqï $<Ûä+>± yê]øÏ »s¡>∑e\dæq$, yê]øÏ sêe\dæq$ Hê´j·TyÓTÆq$ @y√ n$ #˚j·T+&ç. Legally Right: #·≥º|üs¡+>± sêe\düì$, Çe«e\dæq$, #Ó+<äe\dæq$, #˚j·Te\dæq$ #˚j·T+&ç. áHê&ÉT n‹Áø£eT+ »s¡T>∑T‘·T+~. ás√Eq ø√sYº Ä»„\qT ~Ûøÿ£ ]düTHÔ êïs¡T. ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\qT Á|üuTÑÛ ‘·«+ #˚jT· &É+˝Ò<Tä , »]–+#·&+É ˝Ò<Tä , HÓsy¡ s˚ á &É+˝Ò<äT. j·T»e÷qT\≈£î |üì &çe÷+&é #˚jT· &É+ nH˚ Vü≤≈£îÿ m˝≤+{Ï<√ yê] ÁøÏ+<ä |üìyê]øÏ ø√s¡T≈£îqï~ Çe«&É+ u≤<Û´ä ‘· nì eT]∫b˛≈£L&ÉT<äT. ˙≈£î sêe\dæq<ëì >∑÷]Ã Ä˝À∫+∫q|ü&ÉT ˙e⁄ Çe«e\dæq <ëìì >∑÷]Ã Ä˝À∫+#ê*. ˙≈£î #˚j·Te\dæq~ ø±<äT, ˙e⁄ #˚j·Te\dæq~ ≈£L&Ü ‘Ó\TdüTø√yê*. H˚&ÉT ô|‘·Ôq+ #˚ùdyêfi¯ófl ‘·eT |üìyêfi¯ófl eTqTwüß\ì Ä˝À∫+#·&+É ˝Ò<Tä . yê]øÏ ø£*>π qwü+º Ä˝À∫+#·&+É ˝Ò<Tä . yê]øÏ »]π> qwü+º Ä˝À∫+#·&+É ˝Ò<Tä . |üìyê] >∑÷]à Ç~ ˝À∫+#·e\dæq $wüjT· +. mô|òd” 6:9 ªªj·T»e÷qT˝≤sê, MT≈£îqT yê]øÏì j·T»e÷qT&Ó’qyê&ÉT |üs¡˝Àø£eT+<äTHêï&Éìj·TT, Äj·Tq≈£î |üø£åbÕ‘·eTT ˝Ò<äìj·TT m]–q yê¬s’ yê]ì u…~]+#·T≥ e÷ì, Ä Á|üø±s¡y˚T yê] jÓT&É\ Á|üe]Ô+#·+&ç.µµ ms¡>∑+&ç ` @$T ms¡>±*. MT MT<ä MT≈£î ≈£L&Ü j·T»e÷qT&ÉT ñHêï&Éì Äj·Tq ô|’qTHêï&Éì ms¡>±*. ¬s+&Ée~ Äj·Tq≈£î |üø£åbÕ‘·eTT ˝Ò<äT nì ms¡>∑+&ç <˚e⁄ìøÏ ˙ô|’q ñqï j·T»e÷ì m+‘√ ˙ ÁøÏ+<äñqï |üìyê&ÉT, <ëdüT&ÉT n+‘˚. S.P., Insperctor, ø±ìùdºãT˝Ÿ ñ+{≤s¡T.


ø±ìùdºãT˝Ÿ MT<ä e÷düºsY ÇHéôdŒø£ºsY ÇHéôdŒø£ºsY MT<ä e÷düºsY j·Tdt.|æ. j·Tdt.|æ. ÇHéôdŒø£ºsY øÏ e÷düºπs, ø±ìùdºãT˝ŸøÏ ≈£L&Ü e÷düºπs, |üø£åbÕ‘·+ ˝Ò<äT, Ç<ä›]ø° Hê´j·TeTT #˚j·Te\dæq yê&˚ ô|’yê&˚, e÷düºsY øÏ ˇø£˝≤, <ëdüT&Ó’q yê&çøÏ ˇø£˝≤ ô|’ eTìwæøÏ ñ+&É<äT. <˚e⁄ìøÏ Á|üuÛÑTe⁄q≈£î e÷düºsY m+‘√ ùde≈£î\T n+‘˚ |üø£åbÕ‘·+ ˝Ò<äT. mes¡T ‘·|ü #˚dæHê |üì yê]ì •øÏå+∫q≥T¢, ô|’yê]ì •øÏåkÕÔ&ÉT yÓT|ü#˚ùdÔ yÓT#·TÃ≈£î+{≤&ÉT. c) Do not Threat:

u…~]+#·T≥ e÷ì : mô|òd” 6:9 #ê˝≤kÕs¡T¢ N{ÏøÏ e÷{ÏøÏ, ∫qï<ëìøÏ ô|<ä›<ëìøÏ ô|’ yêfi¯ófl ÁøÏ+~ yêfi¯flqT ø£düTs¡T ≈£î+{≤s¡T. ‘·–q ø±s¡D+ ñqŒ|ü&ÉT ø√|ü|ü&É≥+ düVü≤»+, Á|ü‹<ëìøÏ ˇπø s¡ø£yÓTÆq Á{°{ŸyÓT+{Ÿ dü]ø±<äT. |üìyê&çì u…~]+#·≈£î n~ e<äT› nì u…’_\T Vü≤<äT› ô|&ÉT‘·T+~. <ëìì s¡<äT› #˚j·÷\ì n+≥T+~. e÷{Ï e÷{Ïø° u…~]+#·&É+, Harass #˚j·T&É+ e⁄<äT› Therat Not #ê˝≤kÕs¡TÔ Ä˝À∫+#·+&ç. Hêô|’yê&ÉT qqTï Á|ü‹<ëìøÏ u…~]ùdÔ H˚qT @eTe⁄‘êqT. Hê ÁøÏ+<ä yê&ÉT #˚düTÔqï ø£wüº+ Hêô|’yê&ÉT Hê≈£î #˚j·TeT+fÒ H˚qT m˝≤ |ò”\e⁄‘êqT. Äø±X¯+˝À Ä˝À∫ùdÔ eTq≈£î ns¡∆eTe⁄‘·T+~. eTq+ @ ø=\‘·‘√ ø=\TkÕÔyÓ÷ n<˚ ø=\‘·‘√ ø=\eã&É‘ê+. eTq ÁøÏ+~yêì m˝≤ Á{°{Ÿ #˚kÕÔyÓ÷ n˝≤π> ô|’yê&ÉT eTq\qT Á{°{Ÿ #˚kÕÔ&ÉT. |æ\¢\sTTq yês¡T MT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT m˝≤ Á{°{Ÿ #˚kÕÔs√ MT≈£î ≈£L&Ü sπ |ü⁄ MT |æ\\¢ T n˝≤π> Á{°{Ÿ #˚kÕÔsT¡ . MTs¡T #˚dqæ <ëìø£+f… m≈£îÿe mø˘‡ô|ø˘º #˚jT· ˝ÒsT¡ . ˙e⁄ $‘·T‘Ô T· Hêïe⁄, sπ |ü⁄ ìqTï ˙ |æ\\¢ T u≤>± #·÷&Ü\qT≈£î+fÒ ˙e⁄ _&ɶyÓ’ j·TT+&ç Ä s¡ø£yÓTÆq Á{°{ŸyÓT+{Ÿ #˚j·T&ÜìøÏ Á|üj·T‘·ï+ #˚j·TT. ˙ ÁøÏ+<äyê&ÉT ˙≈£î qeTàø£düTÔ&Ó’ ñ +&Ü\ì ˙e⁄ ø√s¡T‘·Tqï|ü&ÉT ˙ ô|’yê&çøÏ ˙e⁄ qeTàø£+>± ñ+&Ü\ì nq&É+ Hê´j·T+ ø±<ë? u…~]+#·&É+ e÷ì Ä Á|üø±s¡y˚T #˚j·T+&ç. @ Á|üø±s¡+? Á|üuÛÑTe⁄ #Ó|æŒq≥T¢ #˚j·T+&ç. Ç~ u…’_\T #Ó|æŒq dü‘·´+. u…’_\T H˚]Œq~. (jÓ÷ãT31:13`15) ªªHê |üìyê&Ó’qqT Hê |üìø£‘ÓÔjÓÆTqqT Hê‘√ yê´»´e÷&É>± H˚qT yê] yê´C…´eTTqT ìs¡¢ø£å´+ #˚dæq jÓT&É\... Çø£ÿ&É jÓ÷ãT ‘·q ìC≤sTT‹øÏ |üØø£å ô|≥Tº≈£î+≥THêï&ÉT. ‘·q≈£î |üìyê]øÏ eT<Ûä´ yê´C…´eTT\T, |æsê´<äT\T e∫Ãq|ü&ÉT πødt, |òæsê´<äT\T e∫Ãq|ü⁄&ÉT |üìyêfi¯flô|’ ‘·q≈£îqï Á{°{ŸyTÓ +{Ÿ >∑÷]à #ÓbÕŒ&ÉT. øπ düT, |òsæ ê´<äT\T, ø£+ô|+Ì¢ {Ÿ‡ #ê˝≤kÕs¡T¢ |üìyêfi¯ó¢ ‘ÓkÕÔsT¡ . Á^yÓHôé d˝Ÿ‡≈£î ø£wdºü Tü U≤\qT #ÓbÕÔsT¡ . yê´C…´eTT,πødüT Hê <ä>∑Zs¡≈£î eùdÔ yê]øÏ uÛÀ»q+, J‘·+, edü‹ <˚ì>∑÷]à >±ì Hê <ä>∑Zs¡≈£î ‘Ó∫Ãq|ü⁄&ÉT yê] yê´C…´eTTqT ìs¡¢ø£å´+ #˚dæ j·TT+&É˝Ò<äT. yê] ø£wüºeTTqT $q&ÜìøÏ >±ì, #·]Ã+#·&ÜìøÏ >±ì, Ä˝À∫+#·&ÜìøÏ >±ì H˚qT m|ü&ÉT ìs¡¢ø£å´+ #˚j·T˝Ò<äT. that he has not neglected any of their issues reasonable demands. yê] ø£we ºü TTqT $q&ÜìøÏ >±ì, #·]Ã+#·&ÜìøÏ >±ì, Ä˝À∫+#·&ÜìøÏ >±ì H˚qT m|ü&É÷ ìs¡¢ø£å´+ #˚j·T˝Ò<äT. ø=ìï kÕs¡T¢ ø=+<äs¡T #Ó|æŒHê ≈£L&Ü $qs¡T. m+‘√ ø£wüºeTì|ædüTÔ+~. eTq |üìyêfi¯fl≈£î ø£*–q ø£wüº+ ms¡>±*. u≤<Ûä\T ms¡>±*, eTq |üìyêfi¯ófl eTq≈£î $s√<Ûä+>± <˚e⁄ìøÏ |òæsê´<äT #˚j·T≈£L&É<äT. ªª H˚qT <äj·T>∑\yê&ÉqT, H˚qT $+{≤qT, H˚qT CÀø£´+ #˚düT≈£î+{≤qT nì <˚e⁄&ÉT n+≥THêï&ÉT. Be careful about it. Never neglect the demand the problem they bring to discuss with you.

ø£˙dü+ #˚j·Tø£b˛sTTHê yê] e÷≥ nsTTHê $q+&ç. ≈£Ls√Ãu…≥ºsTTHê e÷{≤¢&É+&ç. #ÓkÕÔqT nì #Ó|üŒø£ b˛sTTHê $+{≤&ÉT |üs¡yê˝Ò<äT. Ç+{À¢ |üìyêfi¯¢sTTHê >∑T&ç˝À, ã&ç˝À mø£ÿ&Ó’Hê |üìyêfi¯ófl ne«#·TÃ. ªªH˚qT n˝≤ #˚j·T˝Ò<äTµµ nì uÛÑ≈£îÔ&ÉT #Ó|ü⁄ÔHêï&ÉT. 3. Be not Cruel unjust Masters: 1ù|‘·Ts¡T 2:18 ªª |üìyêsê˝≤sê, eT+∫yês¡TqT kÕr«≈£î\THÓ’q yê]øÏ e÷Á‘·eTT ø±ø£ eTTwüÿs¡T˝…’q $÷ j·T»e÷qT\≈£îqT |üPs¡í uÛÑj·TeTT‘√ ˝Àã&çj·TT+&ÉT&ç.µµ j·T»e÷qT\T |ü\Ts¡ø±\T. j·T»e÷qT\T n+<äs¡÷ ˇø£˝≤>∑ ñ+&És¡T. There are categeries j·T»e÷qT\˝À ≈£L&É s¡ø£s¡ø±\ eTqTwüß\T ñ+&És¡T. 1) Theare are good Masters eT+∫ j·T»e÷qT\T


2) Kind Masters

kÕ‹«≈£î˝…’q yês¡T 3) ø=+<äs¡T e÷düºsY‡ >±ì yê]øÏ Øƒ$ VüA+<ë ñ+&É<äT yês¡T eTTwüÿs¡T\T. Be good Masters and kind masters eT+∫ j·T»e÷qT\T>± ñ+&É&ÜìøÏ Á|üjT· ‘·ï+ #˚jT· +&ç. let your servent say “My Master is very good” >=|üŒ ◊X¯«s¡´+ ø£+f… ªeT+∫µ nH˚ ù|s¡T dü+bÕ~+#·&+ É eT+∫~. ¨<ë ˇø£fÒ dü]b˛<äT. Be good masters, be good pasters and good leaders.

C≤*, ø£ìø£s¡+: á e÷≥\T áHê{Ï Á|ü»\˝À #ê˝≤#ê˝≤ ‘·]–b˛‘·Tqï$, ns¡T<äT>± ø£qã&ÉT‘·Tqï$. j˚TdüT Á|üuÛÑTe⁄ H˚qT ø£ìø£s¡eTH˚ Áù|$TdüTÔHêïqT. nì nHêï&ÉT. He likes pits, compassion, kindness. n$ j·T»e÷qT\˝À ñ+&É≥+ nedüs¡+. ...eT+∫yês¡T, kÕr«≈£î\THÓ’q yê]øÏ e÷Á‘·eTT ø±ø£, eTTwüÿs¡T˝…’q e÷ j·T»e÷qT\≈£î... n˝≤+{Ïyê]øÏ e÷Á‘·y˚T ø±<äT. eTTwüÿs¡T˝…’q yê]øÏ ≈£L&É. n+<äs¡÷ ˇø£˝≤ ñ+&És¡T. j·T»e÷qT\T n+<äs¡÷ ˇø£˝≤ ñ+&És¡T uÛÑs¡Ô\T n+<äs¡÷ ˇø£˝≤ ñ+&És¡T uÛ≤s¡´\T n+<äs¡÷ ˇø£˝≤ ñ+&És¡T |üìyêfi¯ófl n+<äs¡÷ ˇø£˝≤ ñ+&És¡T. &ç|s¬üò +{Ÿ>± ñ+{≤s¡T. n~ ms¡>±*. n+<äs÷¡ ˙e⁄ ø√s¡T≈£îqï≥T¢ ñ+&Ü\qTø√e&É+ n‘ê´X¯ ne⁄‘·T+~. eTs√ø£]˝≤ ˙ uÛsÑ Ô¡ ñ+&Ü\ì nqTø√≈£î. There is adifference we are to know that. ˇø£ s¡ø£+ ` kÕr«≈£î\T ` eT+∫yês¡T. ¬s+&Ée s¡ø£+ ` eTTwüÿs¡T\T ` n+fÒ ø£]ƒqT\T unjust, Cruvel ˝Ò$.ø±. 25:43 ªª ˙ <˚e⁄ìøÏ uÛj Ñ T· |ü&ç n{Ïyº êìì ø£]qƒ eTT>± #·÷&É≈î£ eTT.µµ Be not harsh on your servents. j·T»e÷qT\˝À ø=+<äs¡T #ê˝≤ eTTwüÿs¡T\T, ø√|æwüߺ\T ñ+{≤s¡T. #Óù|Ô $ì|æ+#·Tø√s¡T. |æ*ùdÔ |ü\ø£s¡T. ˙≈£î n˝≤+{Ï e÷düºsY ñ+f… you can’t halp ˙e⁄ yê]ì uÛÑ]+#ê*. düVæ≤+#ê*. yê]øÏ nqT≈£L\+>± |üì #˚j·T&É+ ‘·|üŒ<äT. @ ‘·s¡>∑‹øÏ #Ó+~q j·T»e÷ì>± >∑T]Ô+|üã&Ü\ì eTq+ ø√s¡T‘·THêï+? ˇø£s¡T ñ+fÒ yê]ì nqTdü]+#ê˝≤? yês¡T #˚dæq≥T¢ eTq+ ≈£L&Ü #˚j·÷˝≤? eTTwüÿs¡T˝…’q j·T»e÷qT\T>± ñ+&É≥+ eTq≈£î Çwüºy˚THê? Be ye good and kind Masters.

eT‘·sÔ TT 8:5,6 ªª .... ˇø£ X¯‘ê~Û|‹ü Äj·Tq jÓTT<ä≈› î£ e∫à Á|üuTÑÛ yê, Hê <ëdüT&ÉT |üøyå£ êj·TT‘√ $T>∑T\ u≤<Û|ä &ü TÉ #·T Ç+{Ï˝À |ü&çj·TTHêï&Éì #Ó|æŒ Äj·TqqT y˚&ÉTø=HÓqT.µµ ˇø£ ô|’ n~Ûø±], X¯‘ê~Û|‹ü e+<äeT+~ MT<ä e÷düsº Y Hêj·T≈£î&ÉT, j˚TdüTÁ|üuTÑÛ e⁄ H=<ä≈› î£ e#êÃ&ÉT. n‘·ìøÏ ˇø£ <ëdüT&ÉTHêï&ÉT. e+<äeT+~ MT<ä n~Ûø±] nsTTq Ä e÷düsº Y n‘·ì <äèø£Œ<ä+ #·÷&É+&ç. ‘·q <ëdüT&ÉT s√–jÓTÆ eT+#·+ MT<ä |ü&j ç T· THêï&ÉT. dæø˘ nsTTq ‘·s¡Tyê‘· |üì yêì ø√düyÓTÆ |üì>∑≥Tºø=ì j˚TdüT <ä>∑Zs¡≈£î e#êÃ&ÉT. ‘·q |üìyêì yê´~Ûì, u≤<Ûä\qT ‘=\–+#·&ÜìøÏ, u≤>∑T #˚j·T&ÜìøÏ ‘êqT ø£q|üs¡∫q ÁX¯<ä∆, <äj·TqT >∑÷]à eTq+ Ä˝À∫+#ê*. Care for the Servent |üìyês¡T yê´~Û‘√ #ê˝≤ ø£wüº+˝À ñqï|ü&ÉT ˙ e+‘· u≤<Ûä´‘· yê]ì |üsêeT]¸+#·&É+. yê]øÏ #˚‘·HÓ’q+‘· y˚T\T#˚j·T&É+ eTs¡Tee<äT›. Be ye Believing, Christ known, Model Masters

1 ‹yÓ÷‹ 6:2`8 ªª $XÊ«düT˝…’q j·T»e÷qT\T>∑\ <ëdüT\T ‘·eT j·T»e÷qT\T dü¨<äs¡T\ì yê]ì ‘·èD°ø£]+|üø£ ‘·eT ùdyê|òü\eTT bı+<äTyês¡T $XÊ«düT\qT Á|æj·TT\THÓ’ j·TTHêïs¡ì yê] m≈£îÿe>± yê]øÏ ùde#˚j·Te˝…qT.µµ Believing Masters n+f… Áø°düTÔ HÓ]–q ì» Å¬ø’düÔe⁄&Ó’q uÛÑøÏÔ>∑\ j·T»e÷qT\T. Áø°düTÔ q+<äT, Áø°düTÔ uÀ<Ûä\+<äT, Áø°düTÔ ‘·‘·«eTTq+<äT q$Tàø£ j·TT+∫q j·T»e÷ì. ø=+<äs¡T uÛÑøÏÔ>∑\ j·T»e÷qT\T+{≤s¡T, ø=+<äs¡T uÛÑøÏÔV”≤qT˝…’q j·T»e÷qT\T+{≤s¡T, ø=+<äs¡T qy˚Tà j·T»e÷qT\T+{≤s¡T, ø=+<äs¡T qeTàì j·T»e÷qT\T+{≤s¡T. $XÊ«düT˝…’q j·T»e÷qT\≈£î eT] m≈£îÿe>± #˚j·TT n‘·&ÉT >∑T&çøÏ e#˚Ãyê&ÉT. n‘·&ÉT MT


dü¨<äs¡T&ÉT yê]øÏ eT] m≈£îÿe>± ùde#˚j·T&É+ eT+∫~. yês¡T MT #·]à yÓT+ãsY‡ nì #·T\ø£q #˚j·Te<äT›. Be ye Brother in Christ Be ye Boss in Office You be Boss in Office at work

|üìj·T+<äT, |üìdüú\eT+<äT MT j·T»e÷qT\T, j·T»e÷qT\T>±HÓ ñ+{≤s¡T. Be a Brother in Christ and at fellowship Ä u≤dt ˙≈£î dü¨<äs¡T&ÉT >±ì ø£+ô|˙˝À, Ä|ò”dt˝À ˙≈£î u≤dt. n‘·ìï u≤dt >±H˚ |ü]>∑D+Ï #ê*, dü+uÀ~Û+#ê*, Ä u≤dt >∑T&çøeÏ ùdÔ ≈£L&çø˝£ À ñ+f… ˙≈£î ˇø£ Áã<äs>Y ± #·÷&Ü*. You have afreedom to talk and express ø=+‘·eT+~ Ç+{Ï<ä>∑Zsê u≤düT˝Ò Ä|ò”dt˝À ≈£L&Ü u≤düT˝Ò. Be skill for Masters and promote their servents. eT+∫ j·T»e÷qT\T ‘Ó*yÓq ’ yês¡T. yês¡T ‘·eT≈£î ùde#˚dqæ |üìyê]ì >∑T]ÔkÕÔs¡T. eT‘·ÔsTT 25:21 ªª n‘·ì j·T»e÷qT&ÉT uÛÑfi≤, qeTàø£yÓTÆq eT+∫ <ëdüT&Ü ˙e⁄ ø=+#ÓeTT˝À qeTàø£eTT>± ñ+{Ï$. ìqTï nH˚ø£yÓTÆq yê{Ï MT<ä ìj·T$T+#Ó<äqT.µµ ˇø£ |üìyê&ÉT eT+∫ qeTàø£eTT>± |üì#˚kÕ&ÉT. j·T»e÷ìøÏ ˝≤uÛÑ+ #˚≈£LsêÃ&ÉT y˚T\T#˚kÕ&ÉT. n‘·ì qeTàø£‘ê«ìï Sincerity >∑T]Ô+∫ n‘·ìï Promote #˚kÕ&ÉT. He recusnised has fathfulness and promoted him. j·T»e÷qT\T ‘·eT |üìyê]ì >∑T]Ô+#ê*. ‘·eT >∑÷]à ÁX¯eT|ü&y˚ ê]ì, ˝≤uÛÁÑ bÕ|æÔ ø£\>∑TCÒùdyê]ì >∑T]Ô+#·&+É nedüsy¡ TÓ qÆ |ü&ÉT, M\Tqï|ü&ÉT Promote #˚j·T&É+ nH˚~ eT+∫ j·T»e÷qT\ \ø£åD+. ø=+‘·eT+~ yê]øÏ m+‘· ˝≤uÛÑ+ #˚dæHê, m+‘· ùdyê #˚dæHê, @fi¯fl‘·s¡ã&ç ñHêï Promote #˚j·Ts¡T. ô|’ u≤<Ûä´‘· n|üŒ–+#·s¡T. ô|’øÏ sê˙j·Ts¡T. n|üqeTàø£düTÔ\qT >∑T]Ô+∫ •øÏå+#·&É+ ≈£L&É j·T»e÷qT\ jÓTTø£ÿ |üì á ¬s+&ÉT n‘·&ÉT #˚kÕ&ÉT. eT‘·ÔsTT 25:28 ªªk˛eT]yÓ’q #Ó&ɶ<ëdüT&Ü.... Ä ‘·˝≤+‘·TqT yêì jÓTT<ä›qT+&ç rdæy˚dæ.. |üìøÏe÷*q Ä <ëdüTì yÓ\T|ü{Ï Nø£{Ï ˝ÀìøÏ Á‘√dæy˚j·TT&ç.... nø£ÿ&É @&ÉTŒqT, |ü+&ÉT¢ ø=s¡T≈£î≥j·TTqT ñ+&ÓqHÓqT.µµ eTs=ø£&ÉT k˛eT]jÓÆTq #Ó&ɶ<ëdüT&ÉT. C≤* ˇø£fÒ ø±<äT |üì#˚j·Tq+<äT≈£î |üì qT+&ç rdæy˚dæ, |üìø±\+˝À #˚dæq<ëìøÏ •ø£$å ~Û+#·&+É . <˚e⁄ì ùde≈£î\T j·T»e÷qT\T <˚e⁄ì ‘·s|¡ ⁄ü q •øÏ+å #·&ÜìøÏ, s¡ø+åÏ #·&ÜìøÏ ìj·T$T+|üã&çq yê]ì Á|ü»\T ‘Ó\Tø√yê*. They are appointed by good to promote the faithful and punish the unfaithfull.

˙ |ü]~Û˝À ˙e⁄ j·T»e÷qT&Ü, dü÷|üsYyÓ’»sY>± ˙e⁄ ô|’q ñ+fÒ ˙ÁøÏ+<ä yêfi¯fl≈£î eT+∫ j·T»e÷ì>± <äj·T, kÕr«ø£+ ø£*–q yê&ç>± ñ+&ÉT. ìqTï ˇø£y˚fi¯ <˚e⁄&ÉT e÷düºsY>± m+∫‘˚, ñ+∫‘˚ ˙ |üìì #·ø£ÿ>± ìs¡«]Ô+#·T. Ç~ <˚e⁄&ÉT Ç∫Ãq u≤<Ûä´‘· Hêô|’yê&ÉT ˇø£&ÉT ñHêï&ÉT nì >∑T]Ô+#·T. Have a sence that there isa master above you. Hê |üìyê&ÉT Hê≈£î m˝≤ »yêãT<ë]>± ñ+&Ü\ì H˚qT ø√s¡T‘·THêïH√ n˝≤π> H˚qT ≈£L&Ü C≤yêãT<ë]qì >∑T]ÔùdÔ. #ê˝≤ ø°&ÉT ‘=\>∑T‘·T+~. eTq Ä˝À#·q˝À e÷s¡TŒedüTÔ+~. @~ <Ûäs¡àyÓ÷, @~ Hê´j·TyÓ÷ n~ MT |üìyê]øÏ #˚j·T+&ç. yê]ì ìs¡¢ø£å´ô|≥ºe<äT›. yê] yêC≤´ìï ô|&É#Ó$ì ô|≥ºe<äT. yês¡T #Óô|Œ ø£wüº+qT #·]Ã+#·T Hê´j·TyÓTÆq$ »]–+#·&ÜìøÏ |üPqTø=q+&ç. nHê´j·T+>±, nÁø£eT+>±, Äø±s¡D+>± ì+~+#·&É+, •øÏå+#·&É+ ≈£L&É<äT á yêdüÔyêìï >∑T]Ô+#ê*. Willing to Serve even the Subordinates

jÓ÷Vü‰qT 13:14 ªª...ø±ã{Ϻ Á|üuÛÑTe⁄qT uÀ<Ûä≈£î&ÉTHÓ’q qqT MT bÕ<äeTT\qT ø£&ç–q jÓT&É\ MTs¡TqT ˇø£] bÕ<äeTT\qT ˇø£s¡T ø£&É>∑e\dæq<˚..µµ uÀ<Ûä≈£î&ÉTqT, e÷düºsYqT, Á|üuÛÑTe⁄qT nsTTq H˚qT @$T #˚kÕqT? He prepared to serve the servents Servents and Masters is common

ø±ì nkÕ<Ûës¡DyÓTqÆ \ø£Då + @eT+fÒ ` |üìyê]øÏ ùde #˚jT· &É+. |üìyê]jÓT&É\ ‘·qTï‘êqT ‘·–+Z #·Tø=ì yê]‘√ düe÷q+>± ùde#˚j·T&É+, ùde≈£î\≈£î ùde#˚ùd‘·‘·«+ j˚TdüT eTq≈£î H˚]Œq dü‘·´+ n~ ≈£L&Ü >∑T]Ô+#ê*. j·T»e÷qT˝…’qyês¡T ‘·eT s¡÷*+>¥ yÓTs¡T>∑yê«\+fÒ dü¬ø‡dt düããT>± ñ+&Ü\+fÒ u…’_˝Ÿ #Ó|æŒq dü‘ê´\qT |ü]>∑D˝ÀìøÏ rdüTø√yê*. eTq+ ≈£L&Ü ô|q’ Tqï yê&çì m]– eTq ÁøÏ+<ä ñqïyê]øÏ eT+∫ j·T»e÷ì>± ñ+&Ü\+fÒ nedüsy¡ TÓ qÆ ~, #˚jT· e\dæ$ #˚düT≈£î+≥÷ #˚j·T≈£L&Éì$ e÷ìy˚dü÷Ô, s¡<äT› #˚dü÷Ô eTq≈£î`eTq |üìyê]øÏ eT<Ûä´ dü+ã+<Ûë\qT, ùdïVü‰\qT yÓTs¡T>∑T|üs¡#·T≈£î+≥÷ düe÷»+˝À >∑T]Ô+#·ã&É&ÜìøÏ Á|üj·T‘·ï+ #˚<ë›+. n{Ϻ ø£è|ü, ‘Ó*$, Á>∑Væ≤+|ü⁄ #˚j·T&ÜìøÏ ø±e\dæq kÕVü≤dü+, dæ<ä∆bÕ≥T eTq≈£î <˚e⁄&ÉT <äj·T#˚j·TTqT >±ø£! ÄyÓTHé!

Profile for Samuel Godi

Yajamanulu 3 3 13  

Yajamanulu 3 3 13  

Profile for drgodi
Advertisement