Page 1

e´düHêÁø±+‘·T&ÉT Åø¬ d’ eÔü Á|ü|+ü #·eTT˝À Ç$ ÁX¯eT~Hê\T . Åø¬ d’ eÔü ⁄\≈£î ÁX¯eT~Hê\T ø±<äT. Áø°dTü Ô ÁX¯eTH=+~q ~Hê\TqT düàs¡D≈£î ‘Ó#·TÃø=H˚ ~Hê\T. á ~Hê\˝À ø=+<äs¡T Ŭø’düÔe⁄\T $+<äT\T $H√<ë\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+{≤s¡T. <äT:U≤ìï yêfi¯ó¢ Á|üø£ÿq e⁄+#·Tø=+{≤s¡T. Áø°düTÔ ÁX¯eT|ü&ܶ&ÉT >∑qTø£ eTq+ dü+‘√wæ+#·≈£L&É<äì ø±uÀ\T. á <äT:K ~Hê\˝À eTqeTT s¡T∫ø£s¡yÓTÆq uÀ»Hê\T ‹qs¡T. Ç˝≤ #˚j·TT≥≈£î ‘·–q ø±s¡D≤˝Ò$T{À Hê≈£î dü]>± ‘Ó*j·T<äT. Ç˝≤ #˚j·T&ÜìøÏ u…_’ \T Ä<Ûës¡yT˚ $T{À Hê≈£î ns¡+∆ ø±<äT. Áø°dTü Ô ‘êqT ÁX¯eT|ü&qç ~Hê\qT á$<Û+ä >± <äT:KeTT‘√ >∑&ÉbÕ\ì Á|üuÛÑTe⁄ ø√sê&Ü? Ç~ ˇø£$<ÛäeTT>± M{Ïì >∑÷]à ø=+‘· ˝À‘·T>± Ä˝À∫+#·&É+ nedüs¡+.

e´düHê Áø±+‘·T&ÉT: Áø°düTÔqT >∑÷]à #ÓãT‘êsê Äj·TqqT ªªe´düHêÁø±+‘·T&ÉTµµ>± u…’_\T e]í+∫+~. ˝Àø£eTT˝Àì Á|ü»\+‘ê uÛÑ≈£îÔ˝‘√ düVü‰ e´düqeTT, dü+ø£≥eTT, ÁX¯eT˝Òì J$‘·eTT ø=s¡≈£î ÄX¯\T Ä<Ûësê\T ø£*– e⁄Hêïs¡T. ÁX¯eT˝Òì J$‘·eTT ø=s¡≈£î ø£\\T ø£+≥THêïs¡T. <˚e⁄&ÉTì qeTTà≈£îqï yê]øÏ ø£cÕº\T eùdÔ MTs¡T <˚e⁄&çì qeTTà≈£îHêïs¡T ø£<ë? MT¬ø+<äTø° ø£cÕº\T, qcÕº\T e#êÃsTT nì ø=+<äs¡T $eT]‡düTÔHêïs¡T. n+fÒ <˚e⁄&ÉTì qeTTà≈£î+fÒ yêfi¯¢≈£î @ ø£wüºeTT ø£\>∑≈L£ &É<ìä . <˚e⁄&ÉTì qeTTà≈£îHêï ø£weºü TT, qwüeº TT ø£\>∑&+É n+fÒ <ëìøÏ e÷Á‘·+ Çwü|º &ü &É +É ˝Ò<äT. á ÁX¯eT~Hê\˝À ÁX¯eT\qT>∑÷]à ø=+‘· Ä˝À∫<ë›+. ( Christ was Called a man of Sorrows) Áø°düTÔ m+&çq uÛÑ÷eTT\˝À m~–q ˝Ò‘· yÓTTø£ÿ e+{Ïyê&ÉT. |ü#·Ãì Áe÷qT e+{Ïyê&ÉT. nsTTHê Äj·Tq J$‘·eTT ÁX¯eT\‘√ ì+&ç |ü+&ç+~. Á|ü»\ düTKeTTqT Ä•+∫ <˚e⁄ì |üPõkÕÔs¡T. <˚e⁄&ÉT ≈£L&Ü Vü‰sTT>± ñ+{≤&Éì ø=+<ä] n_ÁbÕj·T+. (Sarrows are non always arranl of enemies Sarrows are not to be hated is Enimies always) j˚TdüT ‘·q •wüß´\qT yÓ+≥u…≥Tºø=ì > ¬ ‘Ó‡eTH˚ ‘√≥˝ÀøÏ ÁbÕ]∆+#·T≥≈£î b˛sTT eTs¡DeT>∑Tq+‘·>± Hê ÁbÕD+ ãVüQ<äT:KeTT‘√ eTTì–j·TTqï~ nì Äj·Tq |ü*ø±&ÉT. Á|ü»\T $~ ˝Òø£ ÁX¯eT|ü&‘É ês¡T. j˚TdüT ÁX¯eT|ü&TÉ ≥ e\q ‘·q $~Û>± ‘·\+#ê&ÉT. ÁX¯eT|ü&qÉ ø£ÿs¡


˝Ò≈£î+&Ü ‘êqTqT Áã‘·Tø£ >∑\&ÉT >±ì qs¡T\ ‘·eT ÁX¯eTqT+&ç ‘·|æŒ+#·Tø√˝Òø£ ÁX¯eT|ü&É‘ês¡T Áø°düTÔ$wüj·T+˝À n˝≤ø±<äT. Áø°düTÔ nqTuÛÑ$+∫q ÁX¯eT\˝À Äj·Tq≈£î @$<ÛäyÓTÆq ÁãeT\T ˝Òe⁄. Ä ÁX¯eT\T ‘·qø=s¡ø¬ q’ $ ø±e⁄. ‘êqT á ˝Àø±ìøÏ e∫Ã+~ bÕ|ü⁄˝…q’ ˝À≈£î\ ø=s¡≈î£ ÁX¯eT|ü&TÉ ≥πø e#êÃ&ÉT. ÁbÕDeTT ô|≥º&ÜìøÏ e#êÃ&ÉT. bÕ|æ jÓTTø£ÿ ÁX¯eT\T nqTuÛÑ$+#·&ÜìøÏ j˚TdüT ne‘·]+#ê&ÉT. (e÷s¡Tÿ 8:31) eT]j·TT eTqTwü´≈£îe÷s¡T&ÉT nH˚ø£ Væ≤+dü\T bı+~ ô|<ä›\ #˚‘·qT Á|ü<Ûëq j·÷»≈£î\ #˚‘·qT XÊÅdüTÔ\ #˚‘·qT ñù|øÏå+#·ã&ç,#·+|üã&ç eT÷&ÉT ~qeTT\ ‘·s¡Tyê‘· ˝Ò#·T≥ n>∑‘·´eTì Äj·Tq yê]øÏ uÀ~Û+|üHês¡+_+#ÓqT. j˚TdüT ‘êqT bı+~q ÁX¯eT\˝À ñqï Äq+<äy˚T$T≥+fÒ Ä ÁX¯eT\T bı+<äe\dæq yê]øÏ ‘·eT ÁX¯eT\ qT+&ç $&ÉT<ä\ j˚TdüT ÁX¯eTH=+~q+<äT e\q ‘êqT ‘·≈£îÿyÓ’b˛˝Ò<äT. j˚TdüT ÁX¯eT˝À ÁX¯eTJe⁄\≈£î <=]øÏq Ä<äs¡D Äq+<ä+ nr‘·+. mes¡T ø±yê\ì ÁX¯eT |ü&É≈£L&É<äT >±ì ÁX¯eT|ü&Ü*‡ eùdÔ n+<äT≈£î dæ<ä∆+>± ñ+&Ü*. j˚TdüT ÁX¯eT\˝À e÷qyê[øÏ $yÓ÷#·q $s¡T>∑T&ÉT ñ+~. n<˚ ÁX¯eT\T Ç|ü&ÉT ˇø£s¡T bı+~Hê n+<äTe\|ü me]ø° @y˚T\T »s¡>∑<äT @ ø°&ÉT ‘=\>∑<äT. Ç<˚ s√E˝À¢ Áø°düTÔ ÁX¯eT\T nqTuÛÑ$+#ê&ÉT >∑qTø£ ‘·q nqT#·s¡T\T n+<äs¡T Äs√Eq <äT:K~Hê\T>± bÕ{Ï+#ê\ì Á|üuÛÑTe⁄>±ì eT] mes¡T >±ì Ä•+#·˝Ò<äT. ô|’ ô|#·TÃ Ä˝≤{Ï ‘·‘ê«ìï Á|üuÛÑTe⁄ >∑~∆+#ê&ÉT. (\÷ø± 23:27,28) >=|üŒ »qdüeT÷Vü≤eTTqT Äj·TqqT >∑÷]à s=eTTàø=≥Tºø=qT#·T <äT'œ+#·T#·Tqï #ê˝≤ eT+~ Åd”Ô\TqT Äj·TqqT yÓ+ã&ç+∫]. 23:28 j˚TdüT yê]yÓ’|ü⁄ ‹]– jÓTs¡÷wü˝ÒeTT ≈£îe÷¬sÔ˝≤sê Hê ì$T‘·ÔeTTqT MTs¡T @&É«≈£î&ç, MT ì$T‘·ÔeTTqT, MT |æ\¢\ ì$T‘·ÔeTTqT @&ÉT«&ç. <˚e⁄ì <äj·TqT bı+<ë\ì eT‘·düTú\T ø=+<äs¡T ‘·eT X¯Øs¡eTT\qT ñ|üyêdüeTT\T <ë«sê Äj·TqqT <äT:K#·÷#·q>± >√HÓã≥º ø£≥Tºø=ì, ‘·\e+#·Tø=+≥THêïs¡T. Ä˝≤>∑T ‘êeTT ÁX¯eTqT #·÷∫ yÓ’sê>∑´eTTqT >∑eTì+∫ <˚e⁄&ÉT yê]ì B$+#ê\H˚ Ä˝≤+{Ï Á|ü»\qT ñ<˚∆•+∫ <˚e⁄&ÉT Ç˝≤ ôd\$#êÃ&ÉT.(jÓTwü58:3`8) y˚TeTT ñ|üyêdüeTT ñ+&É>± ˙yÓ+<äT≈£î #·÷&Ée⁄? y˚TeTT e÷ ÁbÕDeTTqT Äj·÷dü|üs¡#·Tø=q>± ˙yÓ+<äT≈£î \ø£å´ô|≥ºe⁄? nì n+<äTs¡T. MT ñ|üyêdü~qeTTq MTs¡T MT yê´bÕs¡eTT #˚j·TT<äTs¡T MT |üìyê] #˚‘· ø£]ƒqyÓTÆq |üì #˚sTT+#·T<äTs¡T. MTs¡T ø£\Vü≤|ü&ÉT#·T


$yê<äeTT #˚j·TT#·T nHê´j·TeTT>± >∑T<äT›˝≤&ÉT#·T ñ|üyêdüeTT+<äTs¡T. MT ø£+sƒ¡<ä«ì |üs¡eTTq $qã&ÉTq≥T¢ MT]|ü&ÉT ñ|üyêdüeTT+&És¡T. n{Ϻ ñ|üyêdüeTT Hêø£qT≈£L\e÷? eTqTwüß´&ÉT ‘·q ÁbÕDeTTqT u≤<Ûä|üs¡T#·Tø=qe\dæq ~qeTT n{Ϻ<˚Hê? ˇø£&ÉT »eTTàe˝Ò ‘·\e+#·Tø=ì >√HÓ|≥ü º ø£≥Tºø=ì, ã÷&ç<ä |üs#¡ T· ø=ì ≈£Ls¡TÃ+&ÉT≥ ñ|üyêdüe÷? n{Ϻ ñ|üyêdüeTT jÓTVü≤√yê≈£î Á|”‹ø£s¡eTì MTs¡qTø=+<äTsê?58:6 <äTsêàs¡TZ\T ø£{Ϻq ø£≥¢qT $|ü≥j·TT, ø±&çe÷qT yÓ÷≈£î\T rj·TT≥j·TT, ã+~Û+|üã&çq yê]ì $&ç|æ+#·T≥j·TT, Á|ü‹ø±&çì $s¡T>∑>=≥Tº≥j·TT H˚H˚s¡Œs¡T#·Tø=ìq ñ|üyêdüeTT >∑<ë? 58:7,8 ˙ ÄVü‰s¡eTT Äø£*>=ìq yê]øÏ ô|≥Tº≥j·TT, eÅdVÔü ≤” qT&ÉT ˙≈£î ø£qã&çq|ü&ÉT yêìøÏ eÅdeÔü TT *#·TÃ≥j·TT Ç~j˚T>∑<ë HêøÏwyºü TÓ qÆ ñ|üyêdüeTT Ä˝≤>∑T ˙e⁄#˚dæq m&É\ ˙ yÓ\T>∑T y˚≈£îe#·Tø£ÿe˝Ò ñ<äsTT+#·TqT. dü«düú‘· ˙≈£î oÁ|òüTeTT>± \_Û+#·TqT. ˙˙‹ ˙ eTT+<äs¡ q&É#·TqT. jÓTTVü≤√yê eTVæ≤eT düÔq´|ü⁄ yÓqTø£{Ï uÛ≤>∑eTTq ø±e*ø±j·TTqT. eÅdüÔeTT\T ∫+|ü⁄ ø=qT≥ ‘·\$s¡T>∑uÀdüTø√e&É+ ø=ìï~Hê\˝À e÷+kÕVü‰s¡+ e÷qTø√e&É+ e+{Ï |üqT\ e\q n<äq+>± <˚e⁄ì jÓTT<ä› qT+&ç Äosê«<ë\T @M sêe⁄. j˚TdüT ÁX¯eT\ jÓTTø£ÿ kÕsê+X¯eTTqT $&ç∫ u≤sêìï e÷Á‘·yT˚ ô|’ y˚dTü ø√e&É+ m+‘· Á|üj÷Ó »qyÓ÷ Ä˝À∫+#ê*.

ÁX¯eT\ j·T+<äT dü+‘√wü+ ÁX¯eT˝…s¡>∑ì dü+‘√wüeTT ø£+fÒ ÁX¯eT\j·T+<äT dü+‘√wæ+#·&É+ Vü≤]¸+#·<ä–q~. Áø°düTÔ ì$T‘·eÔ TT düTyês¡Ô ì$T‘·eÔ TT ˙‹ ì$T‘·eÔ TT ÁX¯eT|ü&eÉ \dæ eùdÔ n{Ï~º Äq+<ä+‘√ nqTuÛ$Ñ +#·&+É <Ûsä à¡ ‘· (eT‘·5Ô :11,12) Hê ì$T‘·eÔ TT »qT\T $TeTTàqT ì+~+∫ Væ≤+dæ+∫ MT MT<ä nã<äe∆ TT>± #Ó&ɶe÷≥˝…\¢ |ü\T≈£îq|ü&ÉT MTs¡T <ÛäqT´\T. dü+‘√wæ+∫ Äq~+#·T&ç, |üs¡˝Àø£eT+<äT MT |ò\ü eTT n~Ûøe£ T>∑TqT. á˝≤>∑T |üPs¡«eT+<äT+&çq Á|üeø£\Ô qT Væ≤+dæ+∫], eTqeTT s¡ø+åÏ #·ã&ÉT≥≈£î dü«düú|ü&ÉT≥≈£î, B$+#·ã&ÉT≥≈£î e÷Á‘·y˚T eTqeTT |æ\Teã&É˝Ò<äT >±ì Äj·Tq |üø£åeTTq ÁX¯eT|ü&ÉT≥≈£î ≈£L&Ü |æ\Teã&ܶ+ nH˚ $wüj·÷ìï $XÊ«düT\T eT]∫b˛sê<äT. |ò*æ 1:30 Áø°dTü qÔ +<äT $XÊ«düeTT+#·T≥ e÷Á‘·yT˚ >±ø£ Äj·Tq |üøeå£ TTq ÁX¯eT|ü&TÉ ≥j·TT Äj·Tq |üøeå£ TTq MT≈£î nqTÁ>∑V≤æ +|üã&ÓqT. uÛøÑ Ô£ bÂ\T sêfi¯‘¢ √ ø=≥ºã&ç #·ìb˛j·÷&Éì |ü>y∑ ês¡T nqTø=ì bÂ\TqT $&ç∫b˛j·÷s¡T. Ä ‘·s¡Tyê‘· ø=+‘·ùd|ü{ÏøÏ düèVü≤ e∫à bÂ\T ‘·q e<ä›qTqï •wüß´\‘√ nqïe÷≥\T >∑eTì+#· ‘·–q$. (n.ø±14:22) •wüß´\ eTqdüT‡\qT <äè&ÛÉ|üs¡∫


$XÊ«düeT+<äT ì\ø£&É>± ñ+&Ée˝…qìj·TT nH˚ø£ ÁX¯eT\qT nqTuÛÑ$+∫ eTqeTT <˚e⁄ì sê»´eTT˝À Á|üy˚•+|üe˝…qì yê]ì ôV≤#·Ã]+∫]. $XÊ«düT\T ÁX¯eT\T ˝Òì J$‘·+ ø=s¡≈£î ÁãeT\T ô|≥Tºø√e&É+ eT+∫~. ÁX¯eT\T J$‘·+˝À ˇø£ uÛ≤>∑+. ÁX¯eT\T J$‘·+˝À y˚T\T #˚kÕÔsTT nH˚ yêdüÔyêìï $düà]+#·sê<äT. j˚TdüT ÁX¯eT|ü&qç ~Hê\˝À Åø¬ d’ eÔü ⁄\T <äT'KeTT\‘√ dü+‘ê|ü~Hê\T>± >∑&|É &ü +É e\¢ uÛøÑ ÔÏ ô|s¡><∑ Tä . <˚e⁄ìøÏ dü+‘√wüeTT ø£\T>∑<äT >±ì <äT'K|ü&ÉT#·Tqï yê]øÏ düVü‰j·T|ü&ç yê]ì dü+‘√wæ+|ü #˚j·T&É+, ÁX¯eT˝À ñqïyê]øÏ $&ÉT<ä\ ø£\T>∑CÒdæ Ä<ä]+#·&É+ e+{Ï~ n‘·´edüs¡eTT>± uÛ≤$+#ê*. (j·÷ø√1:27) ‘·+Á&çjÓÆTq <˚e⁄ì m<äT≥ |ü$Á‘·eTTqT, ìwüÿ\+ø£yÓTÆq uÛÑøÏÔ @<äq>± ~≈£îÿ˝Òì |æ\¢\qT, $<Ûäesê+Á&ÉqT, yê] Çã“+~˝À |üsêeT]Ù+#·T≥j·TT, ÇVü≤˝Àø£ e÷*q´eTT ‘·qø£+≥≈£î+&Ü ‘·qTï‘êqT ø±bÕ&ÉTø=qT≥j·TTH˚ Áø°düTÔ‘√ ≈£L&Ü ÁX¯eT|ü&çq m&É\ ` Áø°düTÔ ‘√&ç yês¡düT\+ (s√e÷ 8) düVæ≤+∫q jÓT&É\ Áø°düTÔ‘√ ≈£L&Ü @\T<äeTT(2‹yÓ÷2:12)

good friday  

Good Friday messge

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you