Page 1

1


$yêVü‰\T $+‘·\T s¡#·q : >√&ç kÕy˚T´\T

2


$yêVü‰\T ` $+‘·\T s¡#·q &Ü. >√&ç kÕy˚T´\T

Á|ü<ÛäeT eTTÁ<äD ` 2012 @1000

Á|ü#·Ts¡D :

>√&ç |ü_øπ¢ wüH‡é lø±≈£îfi¯+.

yÓ\ : 40/-

Á|ü‘·T\≈£î :

>√&ç |ü_øπ¢ wüH‡é &É>∑¢dt ¨+, ø=qïM~Û, lø±≈£îfi¯+` 532 001. bò˛Hé : 08942 ` 222534 3


Hê <=ø£ e÷≥ &܈ˆ >√&ç kÕy˚T´\T >±s¡T Áyêdæq ªª$yêVü‰\T $+‘·\Tµµ nH˚ á |ü⁄düøÔ e£ TTqT >∑÷]à Hê <=ø£ e÷≥. ô|[¢ì ãVüQ eTT#·Ãf…qÆ ù|s¡‘¢ √ |æ\TkÕÔsT¡ (|ü]Dj·T+, $yêVü≤+, dü|üÔ|ü~, ø£fi≤´D+). >∑‘·+˝À |ü\Te÷s¡T¢ >√&ç >±] ø£\+ qT+&ç C≤\Tyê]q Ŭø’düÔe ^‘ê\T, eT¬sH√ï dü+#·\Hê‘·àø£ Áyê‘· Á|ü‘·T\T n#·Tà y˚j·Tø£ eTTqTù| #·÷#˚ uÛ≤>∑´+ Hê≈£î ø£*–+~. yê]‘√ |ü]#·j·T+, eT] ø=ìï düeTj·÷˝À¢ ø£*dæ ˇπø y˚~ø£ $÷<ä ì*∫ <˚e⁄ì }düT\T #Ó|üø=qï dü+<äsꓤ\÷ ñHêïsTT. nø£åsê\ n*¢ø£˝À M]~ n+<Óy˚dæq #˚sTT. |ü<ë\ bı+~ø£ M] kı+‘·+. ø£]Hƒ ê+XÊ\qT düV≤æ ‘·+ düsfi¡ +¯ >±, düT\uÛÑ Á>±Vü≤´+>± Áyêj·T&É+ M]øÏ e÷Á‘·y˚T #˚‘·HÓ’q |üì. ø¬ d’ eÔü , Åø¬ d’ yÔü ‘˚ s· ¡ kÕVæ≤‘ê´˝…ìï+{Ï˝ÀH√ ` |ü]Dj·TeTTqT >∑÷]à <ëì eTT+<äT yÓqTø£\ |ü]dæú‘·T\qT >∑÷]à |ü\T |ü⁄düÔø±\T #·~yêqT. á s¡#·sTT‘· uÀ<Ûä˝À+∫ nqTdü]+#·<ä>∑Z Äràj·T dü\Vü‰\T, ôV≤#·Ã]ø£\qT düŒdüº+>± <äèwæ´+#·>∑\eTT. nÅs¡∆yÓTÆq n+XÊ\qT n+<ä+>±, Ä<Ûë´‹àø£ uÛ≤eHê |üs¡+|üs¡>± e´ø°Ôø£]+#·&É+˝À düe÷» dü+düÿs¡D≤_Û˝≤wü<√´‘·ø£ eTÚ‘·Tqï~ á s¡#·q˝À. Ŭø’düÔe Á|ürø£*ï ø£eTà>±, n‹ Á|ü‹uÛ≤e+‘·+>± Á|üjÓ÷–+∫, Á|ü‹ >∑T+&Ó‘√ dü÷{Ï>±, BÛ≥T>± e÷{≤¢&É>∑\ Á|ü‹uÛ≤XÊ* &܈ˆ >√&ç. ñ<ëVü≤s¡D≈£î ªª|ü⁄≥Tºø£˝À eTs¡DeTT+~ ø±ì ô|[fl˝À $&Ü≈£î\T ˝Òe⁄µµ ` |ü]ƒ‘·T˝…\¢]øÏì >=|üŒ ≈£qT$|ü. @e÷Á‘·+ ãT~∆ ñqï, uÛÑøÏÔ ñqï, X¯ó<äT∆\>∑T≥≈£î Ç~ #ê\T. eTs√ e÷≥ ` ªªuÛÑs¡Ô\T uÛ≤s¡´\ô|’ #·÷|æq+‘· Á|ü‘ê|ü+, uÛ≤s¡´\T uÛÑs¡Ô\ô|’ #·÷|æ‘˚ ˇø£ÿ dü+kÕs¡+ ≈£L&Ü ì\Te<äTµµ nqï~ nø£så ¡ dü‘´· +! Ç˝≤ e÷≥\T ‘·÷{≤\T á ∫qï bı‘·Ô+˝À <˚e⁄ì ∫‘·Ô+>± H˚]Œ+#ês¡T. ∫e]>± Á|ü‹ ô|[flø=&ÉT≈£î/≈£L‘·Ts¡T ‘·|üŒø£ #·~yêø£ dü+kÕs¡ HÍø£ kÕ–ùdÔ` J$‘·+ |òü\Á|ü<Ûä+ ø±>∑\<äT. ˝Ò<ë $÷πs Gift >± á Book qT Áø=‘·Ô <ä+|ü‘·T\≈£î ãVüQø£]+∫, n|üyê~ VüA+ø£]+|ü⁄\qT nD∫ y˚jT· +&ç, <ë+|ü‘´· + <Ûqä ´+ #˚jT· +&ç.

Ç≥T¢ MT <Ó’e ùde≈£î&ÉT R. Ch. dü<äTZDsêe⁄ lø±≈£îfi¯+ 4


eTT+<äTe÷≥ Á|üeTTK |ü⁄døÔü £ s¡#s· TT‘· n<äT“¤‘y· TÓ qÆ Á|üd+ü ^≈£î\T n|ü⁄s÷¡ |üyTÓ qÆ düTyê]Ô≈î£ \T nsTTq |æ‘è· düe÷qT\T &Ü.>√&çkÕy˚T´\T >±s¡T s¡∫+∫q ªª$yêVü‰\T ` $+‘·\Tµµ |ü⁄düÔø±ìøÏ eTT+<äTe÷≥ Áyêj·T&É+ Hê uÛ≤>∑´+>± uÛ≤$düTÔHêïqT. á |ü⁄düÔø£+ <ë«sê $yêVü‰ e´edüú |ü&ÉT‘·Tqï nedüú\qT Á|ü‹yê] ø£fi¯¢eTT+<äT+#ês¡T s¡#·sTT‘·. $+‘· |ü⁄+‘·\T Á‘=≈£îÿ‘·Tqï $|üØ‘· <Û√s¡DT\qT $e]dü÷Ô ‘·kÕà‘Y C≤Á>∑‘·Ô n+≥÷ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Jeq e÷<ÛäTsê´ìï ø±bÕ&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î #·ø£ÿì dü÷#·q\÷, ∫{≤ÿ\÷ ≈£L&Ü bı+<äT|ü]#ês¡T. Çe˙ï ‘Ó\düT≈£îì y˚T˝…’q u≤≥˝À |üj·Tì+#ê* Á|ü‹ ô|[fløÏ eTT+<äT Pre-marital |ü≥¢ ne>±Vü≤q ô|s¡>±*. n|ü&˚ Á|ü‹ Ç\T¢ z bı<ä]\T¢ ne⁄‘·T+~ Á|ü‹ J$‘·+ z Vü≤]$\T¢ ne⁄‘·T+~. n˝≤ ø±yê\H˚ dü«|üï+‘√ s¡∫+∫q á |ü⁄düÔø£+ nH˚≈£î\≈£î Äosê«<äø£s¡+>± ñ+&Ü\H˚ ø±+ø£å‘√, X¯óuÛ≤ø±+ø£å\‘√.... Madhuri Sankar Swanthana Consulting clinic, Gandhi Nagr. Kakinada.

leT‹ yÓ’. e÷<ÛäTØ X¯+ø£sY ôdø±\õdtº |ü⁄düÔø£ s¡#·sTTÁ‹

5


$yêVü‰\T $+‘·\T eTq+<ä]øÏ, e÷qe⁄\+<ä]øÏ eTT#·Ãf…qÆ eT÷&ÉT e÷≥\Tqï$. ny˚eTq>±` ‘·*¢ ` Ç\T¢ ` ô|[¢. M{Ïì sTTwü|º &ü ìÉ yês¡T, ø√s¡Tø=qì yês¡T+&ÉsT¡ . M{Ï˝À ÄbÕ´j·T‘˚ ø±ø£ nedüs¡‘· ≈£L&É n{Ϻ<˚. ªªô|[¢µµ ˝Òø£ ªª$yêVü≤eTTµµ nH˚~ n+‘·{≤ n+<ä]˝ÀqT yê´|æ+∫ ñ+~. BìøÏ Vü≤<äT›\T, dü]Vü≤<äT›\T+&Ée⁄. ô|[¢ kÕs¡«Á‹ø£ dü+>∑‹, dü+<ä&ç. ªªø±Hê nqT }]˝À ˇø£ $yêVü≤eTT »]¬>qTµµ. }]˝À ô|[¢ »s¡>∑&É+ $+‘· ø±<äT >∑<ë! ñ|ü ˝Òì ≈£Ls¡ e+&ÉqfÒ¢, ô|[¢ ˝Òì }s¡T, ‘Ó>∑ ñ+&Ée⁄. ô|[¢ Ç+‘· eTTK´+, eTT#·ÃfjÓÆTq~ Bìï >∑÷]à Á|ü»\T dü]>± ns¡∆+ #˚düTø√e&É+, y˚T˝…’q |ü<ä∆‘·T\qqTdü]+#·&É+ nedüs¡+. n+<äTπø á Á>∑+<Ûä+. ` s¡#·sTT‘· `

6


$wüj·T#·÷∫ø£ Y 1. 2. 3.

ô|fi¯¢+fÒ @+{Ï? ô|[¢ m+<äT≈£î? $&Ü≈£î\T ` |ü]‘ê´>∑+

7 13 17

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Ç<äs› T¡ ne÷àsTT\≈£î ô|[¢ dü«*+>∑ dü+|üs¡ÿ+ e÷qe⁄\≈£î »+‘·Te⁄\‘√ ô|[¢ yê$ es¡dü, ej·TdüT ms¡T>∑ì ô|[¢fi¯ó¢ ªá&ÉTµ ªCÀ&ÉTµ ø±ì $yêVü‰\T #Ó≥¢≈£î »+‘·Te⁄\≈£î ô|[¢ ≥ÁsTT˝Ÿ y˚TπsC…dt ` ùd+|æ˝Ÿ ô|[¢fi¯ó¢ n&ÉT¶ n<äT|ü⁄ ˝Òì nHê#êsê\T X¯è+K˝≤˝À¢ X¯è+>±s¡+ Ç\T¢ #·øÿ£ ~<äT› ≈£î+<ë+ ô|[¢˝À ù|ÁeT |ü]eT[+#ê\+fÒ eTT–+|ü⁄ e÷≥\T

23 28 36 41 46 50 57 60 65 69 73 81

7


yÓTT<ä{Ï n<Ûë´j·T+

ô|fi¯+¢ fÒ @+{Ï? <˚e⁄&ÉT qs¡T\qT Åd,Ô” |ü⁄s¡Twüß\T (Ä&É,eT>∑) >± düèwæ+º #ê&ÉT. Ms¡T ˇø£]ø√dü+ ˇø£s¡T |ü⁄{≤ºs¡T. ˇø£] nedüs¡‘· eTs=ø£]øÏ ñ+~. Ms¡T ˇø£s¡T ˝Ò≈£î+&Ü eTs=ø£s¡T eTqT>∑&É kÕ–+#·˝Òs¡T. ˇø£] ‘√&ÉT, düVü≤ø±s¡+ eTs=ø£]øÏ ø±yê*. ªªø£&ÉT|ü⁄ ø=s¡≈£î ÄVü‰s¡+, ÄVü‰s¡+ ø=s¡≈£î ø£&ÉT|ü⁄µµ ñqïfÒ¢, |ü⁄s¡Twüßì ø=s¡≈£î Åd”Ô, Åd”Ô ø=s¡≈£î |ü⁄s¡Twüß&ÉT ñHêï&ÉT. M]s¡Te⁄s¡T ˇø£] $÷<ä eTs=ø£s¡T Ä<Ûës¡|ü&ç Áã‹πøyês¡T. ˇø£s¡T ˝Ò≈£î+&Ü eTs=ø£s¡T ˝Òs¡T. M] |ü]dæú‹ Ä˝≤{Ï~. <˚e⁄&ÉT Ä Ø‹>± M]ì ì]à+#ê&ÉT. eT>∑, Ä&É nH˚ Ms¡T y˚s¡T y˚s¡T>± |ü⁄{ϺHê ˇø£] ø=s¡≈£î eTs=ø£s¡T |ü⁄{≤ºs¡T. á ìC≤ìï mes¡÷ ø={Ϻ bÕπsj·T˝Òs¡T. nsTT‘˚ á ì‘·´ dü‘ê´ìï ì»+ #˚j·T&ÜìøÏ nqTdü]+∫ neT\T #˚ùd |ü<䛋øÏ ô|[¢ ($yêVü≤eTT) nH˚ ù|s¡T ô|{≤ºs¡T.

ô|fi¯¢+fÒ ` 1. Ç<ä›s¡T ˇø£≥e«&É+: ô|fi¯¢+fÒ Ç<ä›s¡T nq>± ˇø£ Åd”Ô, ˇø£ |ü⁄s¡Twüß&ÉT M]<ä›s¡T ˇø£≥e«&É+, @ø£eTe«&É+. @ø£+ #˚ùd ÁøÏj·T≈£î ªªô|[¢µµ nì ù|s¡T ô|{≤ºs¡T. ˇø£ÿ]‘√ ô|fi¯¢e«<äT. ˇø£ÿs=ø£ÿs¡T ô|[¢ #˚düTø√˝Òs¡T. ˇø£]‘√ eTs=ø£s¡T— Ç<ä›s¡T ˇø£ÿ≥e«&É+. Ç~ »>∑yÓT]–q dü‘·´+. Ç~ n+‘·≥ n+<ä]˝À Ä#·s¡D˝À ñqï $~Û. ¬s+&ÉT #˚‘·T\T ø£*ùdÔ #·|üŒ≥T¢, ¬s+&ÉT eTqdüT\T ø£*ùdÔ eTT#·Ã≥T¢, ¬s+&ÉT ‘·qTe⁄\T ø£*ùdÔ ô|[¢. Ä&É, eT>∑ eT<Ûä´ ñqï <ä÷sêìï #Ó]ù|ùd~ (eT÷&ÉTeTTfi¯ó¢ nH˚) ô|[¢.

2. ô|fi¯¢+fÒ ` s¡Vü≤dü´ J$‘êìøÏ ãVæ≤s¡+>∑ Á|üø£≥q: ô|[¢ ø±≈£î+&Ü Ä&É eT>∑ ø£\dæ J$ùdÔ n~ ‘·|æŒ<ä+. s¡Vü≤dü´ Jeq+ kÕ–ùdÔ H˚s¡+ ne⁄‘·T+~. Ä&É, eT>∑ nH˚ sTT<ä›s¡T uÛ≤s¡´ uÛÑs¡Ô\T>± J$+#·&É+ (<ë+|ü‘·´+) s¡Vü≤dü´yÓTÆq, eTs¡T¬>’q $wüj·T+. n{Ϻ #·s¡´ ô|[¢ ø±≈£î+&Ü »]–‘˚ düe÷»+ <ëìì ˇ|üø√<äT. 8


>∑qTø£ ô|fi¯¢+fÒ ‘êeTT (ô|[¢ #˚düTø=H˚ sTT<ä›s¡T) ø£\dæ nH√´q´+>± uÛ≤s¡´ uÛsÑ \Ô¡ eTT ˇø£{>Ï ± (dü+|üsÿ¡ ) J$‘êìï kÕ–+#·uÀ‘·THêï+. e÷ }düT ‘˚e<äT,› eTeTTàqT ‘·|ü|ü{§º<äT›, Ç~ e÷sTTs¡Te⁄] ìs¡íj·T+ düTe÷ nì düe÷C≤ìøÏ ãVæ≤s¡+>∑+>± Á|üø£{Ï+#·&Éy˚T ªªô|[¢µµ. “Marriage is a public announcement for strictly private intention” - George Bernard Shaw.

3. ô|fi¯¢+fÒ ` düVü≤JeHêìøÏ kÕe÷õø£ >∑T]Ô+|ü⁄: qs¡T&ÉT dü+|òüT J$. ‘·q ñìøÏ düe÷»eTT‘√ eTT&ç|ü&ç ñ+≥T+~. ‘·q kı+‘· e´eVü‰sê\T düV≤æ ‘·+ düe÷»+ n+^ø£]+#ê*. düe÷»+ >∑T]Ô+#·ì |üì me¬sH’ ê düπs #˚ùdÔ, n‘·&ÉT ˝Òø£ ÄyÓT #˚ùdÔ n~ ‘·|ü>± ˝…øÏÿ+|üã&ÉT‘·T+~. ‘·|ü≈£î düe÷»+ •ø£å $~ÛdüTÔ+~. •ø£å e\q n{Ϻyê]øÏ s¡ø£åD, düTK+ ø£s¡Tee⁄‘·T+~. n+<äT #˚‘· ô|[¢ Ç<ä]› Åd,Ô” |ü⁄s¡Twüß\ e´eVü‰s¡yT˚ nsTTHê n{Ϻ #·s´¡ düe÷»+ >∑T]Ô+#·e\dæ ñ+≥T+~. Ä >∑T]Ô+|ü⁄ ì#˚Ã<˚ ô|[¢. düe÷»+˝À ô|[¢ ˇø£ düÅ‹ÿj·T. ô|[¢ ˝À≈£î\ H√{ÏøÏ ø£fiË¢+ y˚j·T&É+ e+{Ï~.

4. ô|fi¯¢+fÒ` ˇ+≥]‘·HêìøÏ dü+s¡ø£åD: ô|fi¯¢j˚T´ es¡≈£î Åd”Ô, |ü⁄s¡Twüß\T ˇ+≥]yêfi¯ó¢. ‘·*¢ <ä+Á&ÉT\T, ã+<ÛäTe⁄\T, ùdïVæ≤‘·T\T m+‘·eT+~ ñHêï, yêfi¯ó¢ ˇ+{Ï] yêfi¯ó¢>±H˚ ˝…øÏÿ+#·ã&É‘ês¡T. ô|[¢ ø±ìyêfi¯ó¢ ‘·eT ˇ+≥] ‘·qeTTqT uÛÑ]+#·˝Òø£ ‘·eT≈£î ‘√&ÉT ø±yê\ì ø√s¡Tø=+{≤s¡T m+<äT≈£î? ‘·eT ˇ+≥] ‘·HêìøÏ dü+s¡ø£åD ø±yê*. ˇø£] ø=ø£s¡T dü+s¡ø£å≈£î\T>± ìj·T$T+#·Tø√e&Éy˚T ô|[¢. ªª‘·eT ˇ+≥] ‘·HêìøÏ ˇø£] ø=ø£s¡T dü+s¡ø£å≈£î\qT ìj·T$T+#·Tø√e&Éy˚T ` ¬s’qsY eT]j·TT ¬s’ø˘ $yêVü≤eTTµµ

5. ô|fi¯¢+fÒ ` ìã+<Ûäq: ô|fi¯¢+fÒ Åd”Ô, |ü⁄s¡Twüß\ eT<Ûä´ ˇø£ XÊX¯«‘· ˇ|üŒ+<ä+. yê]s¡Te⁄s¡T ˇø£]‘√ ˇø£s¡T #˚düTø=qT ì‘·´ ìã+<Ûäq. ˇ|üŒ+<äeTT ø£+fÒ ìã+<Ûäq >∑{Ϻ~. ô|fi¯¢+fÒ ø=+‘· ø±\eTT ø=s¡¬ø’q ø±+Á{≤≈£îº ø±<äT. 9


ªª..... ˙ uÛ≤s¡´ |üø£åeTTq jÓTVü≤Àyê kÕøÏåj·÷jÓTqT, n~ ˙≈£î ‘√{Ï<Ó’ ˙e⁄ #˚dæq ìã+<Ûäq≈£î bÕÁ‘·Tsê\T (Wife of thy Covenant) >∑<ë ˙ ô|+&ç¢ uÛ≤s¡´ >∑<ëµµ (eT˝≤øÏ 2:14)

ªªÇ<ä›s¡÷ ˇø£]øÏ ˇø£s¡T Á|üe÷D≤\T #˚düTø=Hêïs¡Tµµ (ø=.‘·.) ô|[¢ ˇø£ ìã+<Ûäq (Á|üe÷DeTT). ô|[¢˝À eTTK´yÓTÆq$ Á|üe÷D≤\T. Á|üe÷D≤\T n+fÒ >±* e÷≥\T ø±e⁄. Ä Á|üe÷D≤\T sTT˝≤ ñ+{≤sTT....... ªª..... nqT H˚qT ..... nqT ìqTï Ç~ yÓTT<ä\Tø=ì eTq J$‘ê+‘·eTT es¡≈£î <˚e⁄ì |ü]X¯ó<ä∆ ìs¡íj·TeTT #=|üq y˚T\T¬ø’qqT, ø°&ÉT¬ø’qqT, ø£*$T¬ø’qqT, ˝Ò$T¬ø’qqT, yê´~Ûj·T+<äTqT, Äs√>∑´eT+<äTqT ìqTï Áù|$T+∫ dü+s¡øÏå+#·T≥¬ø’ Hê uÛ≤s¡´qT>± (uÛÑs¡ÔqT>±) #˚düTø=qT#·THêïqT. á #=|üq »]–+‘·Tqì Á|üe÷DeTT #˚jT· T#·THêïqTµµ. Á|üe÷DeTT nq>± e÷≥≈£î eTTÁ<äy˚j·T&É+. ˇ≥Tº‘√ ‘·qTï‘êqT ne‘·* eTìwæøÏ ø£{Ϻ y˚düTø√e&É+. á Á|üe÷D≤\≈£î eTqTwüß\T e÷Á‘·y˚T >±ø£ <˚e⁄&ÉTqT kÕøÏå>± ñ+{≤&ÉT. The Lord has been witness betweeen you and the wife of your youth”

o\eTT˝À C≤]b˛sTTq Åd”Ôì >∑÷]à sTT˝≤ Áyêj·Tã&ç+~. ªªn{Ϻ ÅdÔ” (C≤s¡ Åd,Ô” |üs¡ Åd)Ô” ‘·q j·Te«q ø±\|ü⁄ Á|æjT· Tì (uÛsÑ qÔ¡ T) eTs¡#T· q~ ‘·q <˚e⁄ì ìã+<ÛäqqT eTs¡#·Tq~µµ (eT˝≤øÏ 2:17,16). eTs=ø£ ‘·s¡T®e÷˝À sTT˝≤ ñ+~` ªªÄyÓT (|üs¡ Åd”Ô) ∫qï~>± ñqï|ü&˚ $yêVü≤+ #˚düTø=+~ >±ì ÄyÓT ‘·q uÛÑs¡ÔqT $&ç∫ô|{Ϻ+~. ÄyÓT ‘·q $yêVü≤ Á|üe÷D≤ìï ì\T|ü⁄ø√e&É+ ˝Ò<äT. ÄyÓT ‘·q <˚e⁄ì ìã+<ÛäqqT eT]Ãb˛‘·T+~µµ. “Who (she) forsakes the husband and guide of her youth and forgets the covenant of her God” (Pro. 2:17 AMP) <˚e⁄ì ìã+<Ûäq nq>± <˚e⁄ì ìj·TeTeTT, <˚e⁄ì #·≥º+. “The Lord of God” (LB) “Flouted the Laws of God” 10


‘·q <˚e⁄ì ìã+<Ûäq eTs¡#·T Åd”ÔøÏ ‘·q ô|[¢ ìã+<Ûäq eTs¡e&É+ düTfi¯óy˚>±.ô|[¢ ìã+<Ûäq (Á|üe÷DeTT\T) >ös¡$+#·Tyêπs >ös¡eeTT>± Áã‘·Tø£>∑\s¡T. ô|[¢˝À Åd”Ô, |ü⁄s¡Twüß\T` ªªÇ‘·s¡T\qT Ä•+#·ø£ Áã‘·T≈£î ø±\eT+‘·j·TT ˙πø uÛÑs¡ÔqT ˝Òø£ uÛ≤s¡´qT nj·TT´+<äTqTµµ nì Ms¡T #˚ùd Á|üe÷D≤\≈£î <˚e⁄&ÉT ªªkÕøÏåµµ e÷Á‘·y˚T ø±ø£, ô|[¢øÏ eTTK´yÓTÆq dü÷Á‘·<Ûës¡T&ÉT ≈£L&ÜqT. ô|[¢ <˚e⁄ì H˚‘·è‘·«+˝À »s¡T|üã&ÉT#·Tqï<äì n+<äs¡÷ >∑T]Ô+#ê*. ªªn{Ϻ Åd”Ô ìã+<ÛäqqT eTs¡#·Tq~µµ` Á|ü‹|òüT{Ï+#·&ÜìøÏ (m~]+#·&ÜìøÏ) ø£wüºyÓTÆq bÕbÕ\T ¬s+&ÉTqï$. ˇø£{Ï >∑s¡«+ (Pride), ¬s+&Ée~ ª˝…’+–ø£ n$˙‹µ (Sexual Immorality). >∑s¡«+ ª<ëìøÏ H˚qT ns¡TΩ&ɵ q+≥T+~. ˝…’+–ø£ ø√]ø£ ªn~ Hê≈£î nedüs¡+µ n+≥T+~. Ç$ ¬s+&ÉT ø£*ùdÔ |òü*‘·+ eTs¡Dø£s¡+ ne⁄‘·T+~.

6. ô|fi¯¢+fÒ` dü+‘êH√‘·Œ‹ÔøÏ uÛ≤>∑kÕ«eT´+: ô|[¢øÏ ˇø£ Á|ü<Ûëq ø±s¡D+` ª|ü⁄qs¡T‘·Œ‹Ôµ. <˚e⁄&ÉT düèwæº+∫q Á|ür ÁbÕDÏ˝À |ü⁄qs¡T‘·Œ‹Ô (dü+‘êH√‘·Œ‹Ô) kÕeTsê∆´ìï ñ+#ê&ÉT. Ä |ü⁄qs¡T‘·Œ‹Ô Ä&É, eT>∑ ø£\jTø£ e\q ø£\T>∑T‘·T+~. á Ç<ä›]˝À @ ˇø£ÿ] e\q |ü⁄qs¡T‘·Œ‹Ô (dü+‘êq+) ø£\T>∑<äT. |ü⁄qs¡T‘·Œ‹Ô »s¡>&∑ ÜìøÏ (|æ\\¢ T |ü⁄≥º&ÜìøÏ) Ä&É, eT>∑ M]<ä]› uÛ≤>∑kÕ«eT´+ nedüs+¡ . |ü⁄qs¡T‘·Œ‹ÔøÏ Åd”Ô, |ü⁄s¡Twüß\qT uÛ≤>∑kÕ«eTT´\T>± #˚ùd~, nqTeT‹#˚Ã~ ô|[¢. ˇ+≥]>± ô|[¢ ne«<äT - ˇ+{]>± |æ\¢\T ø£q˝Òs¡T, n+<äTπø <˚e⁄&ÉT Ä~˝À Ä<ëeTT nH˚ |ü⁄s¡Twüßì, ne« nH˚ Åd”Ôì ì]à+∫ yê]ì @ø£+ #˚kÕ&ÉT. ªª@ø£ X¯Øs¡yÓTÆj·TT+<äTs¡Tµµ nì ôd\$#êÃ&ÉT. <˚e⁄&ÉT düèwæºì #˚ùd≥|ü&ÉT n~ ø=+‘·ø±˝≤ìøÏ n+‘·+ nsTTb˛≈£î+&ÉTq≥T¢ yê{Ïj·T+<äT ª$‘·TÔµ ª;»+µ ñ+#ê&ÉT. Ä $‘·TÔ |ü⁄qs¡T‘·Œ‹ÔøÏ <√Vü≤<ä+ #˚düTÔ+~. ªª<˚e⁄&ÉT >∑&ì¶ç $‘·qÔ eTT*#·Tà #Ó≥q¢ T uÛ÷Ñ $T$÷<ä ‘·eT ‘·eT C≤‹ Á|üø±s¡eTT ‘·eT˝À $‘·ÔqeTT\T >∑\ |òü\$T#·Tà |òü\ eèø£åeTT\qT uÛÑ÷$T yÓTT*|æ+#·T >±ø£ nì |ü\Tø£>± Ä Á|üø±s¡e÷jÓTqTµµ (Ä~. 1:11). ªª<˚e⁄&ÉT ‘·q dü«s¡÷|üeT+<äT qs¡Tì düèõ+#ÓqT— <˚e⁄ì dü«s¡÷|üeT+<äT yêì düèõ+#ÓqT— Åd”Ôì>±qT |ü⁄s¡Twüßì>±qT yê]ì düèõ+#ÓqTµµ. 11


ªª<˚e⁄&ÉT yê]ì Äos¡«~+#ÓqT— m≥¢q>±` $÷s¡T |òü*+∫ n_Ûeè~∆bı+~ $dü]Ô +∫ uÛ÷Ñ $Tì ì+&ç+∫ <ëìì ˝À|üs#¡ T· ø=qT&ç. düeTTÁ<ä|⁄ü #˚|\ü qT Äø±X¯|≈ü îå£ \qT uÛÑ÷$T $÷<ä ÁbÕ≈£î Á|ü‹ J$ì @\T&Éì <˚e⁄&ÉT yê]‘√ #Óô|ŒqTµµ. (Ä~.1:27,28) ªªuÛÑ÷$Tì ì+&ç+#·T&çµµ (Ä~.1:28). ªªuÛÑ÷$Tì |ü+&ç+#·T&çµµ (Ä~.2:15). nì Ä~ qs¡T\qT <˚e⁄&ÉT Äos¡«~+#ê&ÉT. eèø£åeTT\+<äT ª$‘·TÔµ ª;»+µqT ñ+∫qfÒ¢ eTqTwüß´\j·T+<äTqT ª$‘·TÔµqT ñ+#ê&ÉT. nÁãVü‰eTT dü+‘êq+ (Seed of Abraham), <ëM<äT dü+‘êq+ (Seed of David) nì eTq+ #·<äTe⁄‘·THêï+ >∑<ë! d”&é (Seed) qT+&ç e#·TÃq~ dü+‘êq+. Á|ü‹ ÁbÕDÏ ‘·q ‘·q dü«C≤‹ì ñ‘·Œ‹Ô #˚düTø√&ÜìøÏ yê{Ï yê{Ï ñ‘·Œ‹Ô˝ÀH˚ |ü⁄qs¡T‘·Œ‹Ô ø=s¡¬ø’q ª$‘·ÔqeTTµ (Seed)qT ñ‘·Œ‹Ô #˚dæ ñ+#ê&ÉT. Ä&É, eT>∑ ø£*dæq|ü&ÉT (dü+|üs¡ÿeTTq+<äT) yê]˝À n+‘·Ø¢q+>± <ë– ñqï Ms¡´ø£D≤\T (Sperm) n+&ÉeTT\T(Eggs) $&ÉT<ä\e⁄˝Ö‘êsTT. |ü⁄s¡Twüßì Ms¡´ø£DeTT(Seeds), Åd”Ô n+&ÉeTT Åd”Ô >∑s¡“¤+˝À @ø£+ nsTTq|ü&ÉT (ø£\dæq|ü&ÉT) |ò\ü Bø£sD¡ #Ó+~ |ü⁄qs¡T‘·Œ‹Ô »s¡T>∑T‘·T+~ (|æ\\¢ T |ü⁄&É‘ês¡T). á Á|üÁøÏjT· »s¡>&∑ ÜìøÏ uÛ≤>∑kÕ«eTT\T>± Åd”Ô |ü⁄s¡Twüß\T ô|[¢ <ë«sê n+^ø£]düTÔHêïs¡T. ªªÄ<ëeTT ‘·q uÛ≤s¡´jÓTÆ q Vü≤e«qT ≈£L&çq|ü&ÉT ÄyÓT >∑s“¡ e¤ ‹jÓTÆ ø£sT÷qTqT (≈£îe÷s¡Tì) ø£HÓqTµµ (Ä~.4:1). >∑qTø£ ô|fi¯¢+fÒ |ü⁄qs¡T‘·Œ‹Ô ø=s¡¬ø’q Åd”Ô |ü⁄s¡Twüß\ uÛ≤>∑kÕ«eT´+ nì Á>∑Væ≤+#·q>∑TqT.

7. ô|fi¯¢+fÒ ` <˚e⁄ì dü+ø£\Œ dæ~∆: <˚e⁄&ÉT qs¡Tì ªÅdµÔ” ì>±qT, ª|ü⁄s¡Twüßìµ>±qT düèõ+#ÓqT. JeeTT >∑\ Á|ü‹<ëìì ªÄ&ɵ ªeT>∑µ >± |ü⁄{Ϻ+#ê&ÉT. Ä˝≤>∑T ì]à+#·&É+˝À <˚e⁄ì dü+ø£\ŒeTT+~ (Á|üD≤[≈£ ñ+~). yês¡ T |ò ü * +#ê\ì, n_Û e è~∆ #Ó + <ë\ì, $dü Ô ] +#ê\ì, uÛ Ñ ÷ $Tì ì+&ç+#ê\ì, düèwæºq+‘·{Ïì @˝≤\ì. Ç~ <˚e⁄ì dü+ø£\Œ+ (Á|üD≤[ø£). nsTT‘˚ á Á|üD≤[ø£ (dü+ø£\Œ+) m˝≤ dü|òü\+ ne«>∑\<äT? ªô|[¢µ nH˚ Á|üÁøÏj·T <ë«sêH˚, >∑qTø£ ô|[¢ <˚e⁄ì dü+ø£\Œ dæ~∆ ø√dü+. 12


ô|[¢ ø√düy˚T, nq>± yê]s¡Te⁄s¡T ø£\e&É+ (dü+|üs¡ÿ+) ø√düy˚T Ä&É, eT>∑\T |ü⁄{≤ºs¡T. ô|[¢ j·T+<äT Ä&É, eT>∑\T ø£\Teø£ b˛‘˚ yê] »qàkÕs¡∆ø£+ ø±˝Ò<äqïe÷≥. Åd”Ô m+<äT≈£î? |ü⁄s¡Twüßì˝À ©qeTe⁄≥≈£î ` |ü⁄s¡Twüß&Ó+<äT≈£î? Åd”Ô‘√ @ø£eTe⁄≥≈£î. Ç~ »qà s¡Vü≤dü´+. yê] »qq+˝À ñqï <˚e⁄ì dü+ø£\Œ+.

13


¬s+&Ée n<Ûë´j·T+

ô|[¢ m+<äT≈£î? ô|[¢ m+<äT≈£î?

S

ô|[¢ n+fÒ @$T{À yÓTT<ä{Ï n<Ûë´j·TeTT˝À Ä˝À∫+#êeTT. ô|[¢ n+fÒ Åd”Ô |ü⁄s¡Twüß\T @ø£eTe&É+. ndü\T ô|[¢ m+<äT≈£î?

1. X¯Øs¡ ø√]ø£\T rs¡TÃø=qT≥≈£î: <˚ e ⁄&É T e÷qe⁄ìøÏ ∫ Ãq á X¯ Ø s¡ e TT˝À ø=ìï ø√]ø£ \ Tqï$. n$ düVü≤»yÓTÆqe$, Á|üø£è‹ dæ<ä∆yÓTÆq$, Hê´j·TyÓTÆq$. á düVü≤»yÓTÆq ø√]ø£\qT rs¡TÃø√&ÜìøÏ düèwæº˝À M\T, neø±X¯eTT\qT <˚e⁄&˚ ø£*–+#ê&ÉT. Äø£* rs¡TÃø√&ÜìøÏ ÄVü‰s¡eTTqT, <ëVü≤eTT rs¡TÃø√&ÜìøÏ bÕ˙j·TeTT\T— ø£qTï #·÷&É&ÜìøÏ <äèXÊ´\qT, s¡÷bÕ\qT— #Ó$ $q&ÜìøÏ X¯u≤∆\qT <˚e⁄&˚ Á|üø£è‹˝À @sêŒ≥T #˚kÕ&ÉT. n≥Te˝… X¯Øs¡eTT˝À ˝…’+–ø£ yê+#Û· (Sexual Desire)qT ñ+#ê&ÉT. á yê+#Û·qT rs¡TÃø√&ÜìøÏ Åd”Ô |ü⁄s¡Twüß*s¡Te⁄s¡T ø£\yê*. Ç{Ϻ ø£\jTø£ ø=s¡πø qs¡T\qT <˚e⁄&ÉT Åd”Ôì>±qT |ü⁄s¡Twüßì>±qT düèwæº+#ê&ÉT. M]s¡Te⁄s¡T ˇø£] <ë«sê eTs=ø£s¡T, ˝Òø£ ˇø£] j·T+<äT eT] jÓTTø£s¡T ‘·eT ˝…’+–ø£ ø√]ø£qT rs¡TÃø√yê*. yê]s¡Te⁄s¡T Ä $<ÛäeTT>± ø£\dæ J$+#·&ÜìøÏ ˇø£ ìj·TeTeTTqT @sêŒ≥T #˚kÕ&ÉT. Ä ìj·TeTy˚T ô|[¢. ô|[¢ì <˚e⁄&ÉT ìs¡ísTT+#ê&ÉT, >ös¡$+#ê&ÉT. ªªø±eT ‘·|ü⁄Ô\>∑T≥ ø£+fÒ ô|[¢ #˚düTø=qT≥ y˚T\Tµµ (It is better to marry than to burn with passion) nH˚~ u…’_\T dü÷#·q (1 ø=]+BÛ.7:9). $yêVü≤eTT |òTü qyÓTqÆ ~>±qT (>ös¡eÁ|ü<yä TÓ qÆ ~>±qT) ñ+&Ü*. bÕqT|ü⁄ (|ü&øÉ )£ ìwüÿ\àwüyTÓ qÆ ~>±qT ñ+&Ü*. y˚XÊ´dü+>∑T\≈£îqT e´_Û#ês¡T\≈£îqT <˚e⁄&ÉT rs¡TŒ rs¡TÃqT (•ø£å $~Û+#·TqT) (ôV≤Á;.13:4). ô|[¢ <ë«sêH˚ X¯Øs¡ ø√]ø£ rs¡TÃø√yê*>±ì ô|[¢øÏ yÓ\T|ü\ n{Ϻ ÁøÏj·T H˚s¡+, •øå±s¡ΩeTe⁄‘·T+~. 14


2. ô|&É (#Ó&ÉT) <ës¡T\qT+&ç s¡øÏå+#·Tø=qT≥≈£î: uÛ≤s¡´ ˝Òø£ uÛÑs¡Ô ø±ì yê]‘√ ˝…’+–ø£ yê+#Û·rs¡Tà ø√e&É+ ô|&É<ë], #Ó&ÉT<ë]. X¯Øs¡eTT˝À ôdø˘‡ ø√]ø£ nH˚~ ã©j·TyÓTÆq~. ªø±eT‘·|ü⁄Ô\>∑T≥≈£îµ n+fÒ $|üØ‘·yÓTÆq ø±eT ø√]ø£ ø£*–j·TT+&É&+É . n{Ϻ ø√]ø£ Vü≤<äT$› ÷]q|ü&ÉT, rs¡TÃø√&ÜìøÏ Hê´j·TyÓTqÆ e÷s¡ZeTT ˝Òq|ü&ÉT ô|&É<ë]|ü&É‘ês¡T. Ç{Ϻ <äTwüŒ]D≤eTeTT #√≥T #˚düTø=q≈£î+&É ô|[¢ #˚düTø√yê*. n+f… Á|ür |ü⁄s¡Twüß&ÉT kı+‘· uÛ≤s¡´qT, Á|ü‹ Åd”Ô kı+‘· uÛÑs¡ÔqT ø£*–j·TT+&Ü*. m+<äT≈£î? ‘·|üqT ìyê]+#·&ÜìøÏ. ªªC≤s¡‘«· eTT\T »s¡T>∑T#·Tqï+<äTq Á|ü‹yêìøÏ kı+‘· uÛ≤s¡´ ñ+&Ée˝…qT, Á|ü‹ Åd”ÔøÏ kı+‘· uÛÑs¡Ô ñ+&Ée˝…qTµµ (1ø=]+BÛ.7:2). C≤s¡‘ê«ìøÏ C≤s¡≈£î+&É ô|[¢ ñ|üø£]düTÔ+~.

3. dü+‘êqeTTqT eè~∆#˚j·TT≥≈£î: Á|ü‹ J$ ‘·q ‘·q dü+‘êHêìï eè~∆ #˚düTø=qT≥≈£î yê{Ï yê{Ï X¯Øsê\˝ÀH˚ |ü⁄qs¡T‘·Œ‹Ô #˚düTø=H˚ kÕeTsê∆´ìï <˚e⁄&ÉT ñ+#ê&ÉT. n$ q•+#·≈£î+&Ü ñ+&Ü\+fÒ ñqï bÕ‘· yê{Ï dü+|üsÿ¡ eTT e\H˚ Ä ÁøÏjT· »s¡T>∑T‘·T+~. qs¡T\eT<Û´ä n{Ϻ dü+|üsêÿìøÏ M\T ø£*ŒdüTqÔ ï~ ô|[fl. ô|[fl jÓTTø£ÿ Á|ü<ëÛ q ñ<˚X› ´¯ + |æ\\¢ qT ø£q&É+. n+fÒ dü+‘êHêìï eè~∆ #˚düTø√&ÜìøÏ ô|[¢ nedüs¡+.

ô|[¢ m+<äT≈£î? 1. ô|[¢ &ÉãT“ ø√dü+ ø±<äT, ø±≈£L&É<äT: ô|[¢ ø√dü+ &ÉãT“ ø±yê* >±ì &ÉãT“ ø√dü+ ô|[¢ #˚düTø√e&É+ <ës¡TD+. Áã‘·ø£&É+ ø√dü+ ‹+&çø±yê* >±ì ‹+&çø√dü+ Áã‘·ø£&É+ eT+∫~ø±<äT >∑<ë! áHê&ÉT ô|[¢˝À &ÉuÒ“ Á|ü<Ûëq bÕÁ‘· eVæ≤düTÔqï~. ne÷àsTT, nu≤“sTT\ jÓTTø£ÿ eT+∫ #Ó&ɶ\qT >∑÷]à n+‘·>± |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT. &ÉãT“ ø±düÔ m≈£îÿe sTTùdÔ eTìwæ˝Àì ‘·≈£îÿe ‘·Hêìï eT]∫b˛‘ês¡T. Áù|eT ø√dü+ ô|[¢ #˚dTü ø√yê* >±ì ô|k’ Õ ø√dü+ ô|[¢ #˚dTü ø√e&É+ eT+∫~ ø±<äT. ô|fiˢ̑˚ |æ\¢ <=s¡T≈£î‘·T+~, |æ\¢‘√ bÕ≥T sTT+{Ï ì+&Ü &ÉãT“, düs¡T≈£î <=s¡T≈£î‘·T+<äH˚ uÛ≤eq ‘·|ü. &ÉãT“ ø£+f… uÛ≤s¡´qT m≈£îÿe>± Áù|$T+#·Tyêπs Äq+<ä J$‘êìï >∑&É|ü>∑\T>∑T‘ês¡T. uÛ≤s¡´ ø£Hêï ÄyÓT ‘Ó#˚à uÛ≤>∑´y˚T eTTK´+ nqTø=H˚yês¡T düTK|ü&É˝Òs¡T. Marry for love sake and not for money sake. 15


2. ‘·*¢ <ä+Á&ÉT\ ø=s¡≈£î ø±<äT, ø±≈£L&É<äT: Ä~ eTqTwüß´&Ó’q Ä<ëeTT ø=s¡≈£î uÛ≤s¡´qT düeT≈£LsêÃ\ì <˚e⁄&ÉT ‘·\+∫q|ü&ÉT Äj·Tq sTT˝≤ nHêï&ÉT` ªªyêìøÏ kÕ{ÏjÓÆTq düVü‰j·TeTTqT yêì ø=s¡≈£î #˚j·TT<äTqTµµ (Ä~.2:18). ªyêì ø=s¡≈£îµ nHêï&˚ ø±ì yê]ø=s¡≈£î nì nq˝Ò<äT. ø=+<äs¡T` ªªne÷à Hêqï\ ø=s¡≈£î ô|[¢ #˚düT≈£î+≥THêïqTµµ nì n+{≤s¡T. ø=ìï dü+<äsꓤ\˝À` uÛÑs¡Ô HêeTe÷Á‘·eTT>± ñ+&çb˛‘ê&ÉT. uÛ≤s¡´ e´eVü‰s¡eT+‘ê ‘·*¢ <ä+Á&ÉT˝Ò #·÷#·Tø=+{≤s¡T. n‘·Ôe÷eT\ #Ó|ü#˚‘·˝À¢H˚, yê]ø√düyÓTÆq ùde˝ÀH˚ ø√&É\T ñ+&çb˛‘·T+~. H˚HÓe] ø√dü+ á sTT+{ÏøÏ e#êÃqT? H˚HÓe]‘√ Hê ø±\+ m≈£îÿe>± >∑&ÉT|ü⁄‘·THêïqT? uÛÑs¡Ô ‘·qø√dü+ qqTï ô|fi≤¢&Ü&Ü? ˝Òø£ ‘·q ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\ ø√düe÷? nH˚ Á|üXï¯ \T, nqTe÷Hê\T ekÕÔsTT. Marry for your sake and not for parents or friends sake.

3. ô|‘·Ôq+ #˚j·TT≥≈£î ø±<äT, ø±≈£L&É<äT: ô|[¢ nH˚~ uÛ≤>∑kÕ«eT´+. á ã+<Ûä+˝À u≤dæ»+ ô|‘·Ô+<ë] ‘·q+ ñ+&É<äT. uÛ≤s¡´ uÛÑs¡Ô\T n+fÒ ùde≈£î&ÉT j·T»e÷qT&ÉT nH˚ dü+ã+<Ûä+ ø±<äT. Ms¡T ˇø£] ÁøÏ+<ä ˇø£s¡T— ˇø£]ô|’ eTs=ø£s¡T ø±<äT. Ms¡T ˇø£]øÏ ˇø£s¡T düVü≤ø±s¡T\T. düeT uÛ≤>∑düTÔ\T uÛ≤s¡´qT |üìeTìwæ>± uÛ≤$+#·sê<äT. n{Ϻ uÛ≤eq ø£\T>∑T≥≈£î ‘êMj·Tsê<äT. uÛ≤s¡´ u≤<Ûä´‘·>± ‘·q $<ÛäT\T ìs¡«]ÔdüTÔ+<˚ >±ì ªu≤ìdü>±µ ø±<äT. Ç+≥ uÛ≤s¡´ #˚ùd ùde≈£î ‘·qqT n_Ûq+~+#ê*, ÄyÓT #˚j·TT |üìì ã{Ϻ Äq+~+#ê˝Ò >±ì N{ÏøÏ e÷{ÏøÏ ì+~+#·≈£L&É<äT, u…~]+#·≈£L&É<äT, <ä+&ç+#·≈£L&É<äT. ªªuÛsÑ ˝Ô¡ ≤sê, $÷ uÛ≤s¡´\qT Áù|$T+#·T&ç yê]ì ìwüßs˜ ¡ ô|≥º≈î£ &çµµ (ø=\.3:19)

4. Væ≤+dæ+#·T≥ ø=s¡≈£î ø±<äT, ø±≈£L&É<äT: ô|[¢øÏ eT÷\+ Áù|eT. Áù|eT kÕ∆Hêìï <˚«wü+, Væ≤+dü #√≥T #˚düTø=+f… Ä ô|[¢ eTTfi¯ø¢ ØÏ ≥eTe⁄‘·T+~. Áù|$T+#·ã&É&ÜìøÏ, Ä<ä]+#·ã&É&ÜìøÏ ø±|ü⁄sêìøÏ e∫Ãq ø±+‘·≈£î Væ≤+düqT uÛÑ]+#·e\dæ eùdÔ Ä Áã‘·T≈£î <äTs¡“¤s¡eTe⁄‘·T+~. H˚{Ï ‘·s¡eTT˝À >∑èVü≤ Væ≤+dü m≈£îÿesTT+~. n+<äTπø á ø°&ÉTqT n]ø£≥º&ÜìøÏ ª>∑èVü≤ Væ≤+düµ≈£î e´‹πsø£+>± z #·≥º+ ≈£L&Ü ñìøÏ˝ÀøÏ e∫Ã+~. 16


ø£eTàì ø£\\‘√ ø±|ü⁄sêìøÏ e#˚à ø=+<ä] ø±+‘·\ J$‘ê\˝À ø±+‘·T\T ˝Òø£ Væ≤+dü≈£î ˝ÀHÓ’ ø±{ÏøÏ yÓ[¢b˛‘·THêïs¡T. eTT<äT› eTT#·Ã≥T¢ rs¡ø£eTT+<˚ nH˚ø£ Åd”Ô\ J$‘ê\T Äy˚<äq\‘√ n+‘·eTe⁄‘·THêïsTT. nã\T˝…’q Åd”Ô\qT Væ≤+dæ+∫ ‘êy˚T >=|üŒ yêfi¯e¢ Tì nqTø√e&É+ |ü⁄s¡Twüß\≈£î ‘·><∑ Tä . ‘·q uÛ≤s¡´qT Áù|$T+#·Tyê&ÉT ‘·qTï Áù|$T+#·T ø=qT#·THêï&ÉT. ‘·q uÛ≤s¡´qT Væ≤+dæ+#·Tyê&ÉT ‘·qTï Væ≤+dæ+#·Tø=qT#·THêï&ÉT. ‘·q X¯Øs¡eTTqT <˚«wæ+#·Tyê&ÉT me&ÉTqT ˝Ò&ÉT >∑<ë!

5. $&çb˛e⁄≥≈£î ø±<äT, ø±≈£L&É<äT: $&ç $&ç>± ñqï Åd”Ô |ü⁄s¡Twüß*<ä›s¡T ô|[¢ <ë«sê ˇø£≥e⁄‘·THêïs¡T. yê]<ä›s¡T @ø£ X¯Øs¡yÓTÆj·TT+<äTs¡T. yês¡T J$‘·ø±\+ ø£\dæ ñ+&É&ÜìøÏ ˇ|üø=ì (ˇ|üŒ+<ë\T) Á|üe÷D≤\T #˚kÕÔsT¡ . ø£*$Tj·T+<äT ˝Ò$Tj·T+<äT— yê´~ÛjT· +<äT Äs√>∑´eT+<äT Áù|$T+∫, dü+s¡økåÏ ÕÔqì Á|üe÷D+ #˚kÕÔsT¡ . #êe⁄ ‘·|Œü eTπs~j·TT, eT¬se«s¡T M]ì $&ÉBj·Tsê<äì Á|üø£{ÏkÕÔs¡T. ªª<˚e⁄&ÉT »‘·|üs¡∫q yê]ì eTqTwüß´&ÉT y˚s¡T|üs¡#·≈£L&É<äìµµ u…’_\T Ä<˚•düTÔ+~. ªªVü≤è<äj·T ø±]ƒq´eTTqT ã{Ϻ uÛ≤s¡´\qT yÓ÷ùw $&ÉHê&É ôd\$#ÓÃqT, >±ì Ä~qT+&ç Ä˝≤>∑T »s¡T>∑˝Ò<äTµµ nì j˚TdüT #ÓbÕŒ&ÉT. <˚e⁄&ÉT $yêVü≤eTTqT >∑÷]Ã Ä˝À∫+#ê&ÉT >±ì $&çb˛e&É+ >∑T]+∫ Ä˝À∫+#·˝Ò<äT. |ü⁄≥Tºø£˝À eTs¡DeTT+~ >±ì ô|[¢˝À $&Ü≈£î\T ˝Òe⁄. $&çb˛e⁄≥≈£î Åd”Ô, |ü⁄s¡Twüß\T @ø£eTe⁄≥ ˝Ò<äT. ô|[¢ $H√<ä+, |ü]‘ê´>∑+ $cÕ<ä+.

17


eT÷&Ée n<Ûë´j·TeTT

$&Ü≈£î\T ` |ü]‘ê´>∑+ (Divorce)

MN ej·Tkı∫Ãq Ç<ä›] Åd”Ô |ü⁄s¡Twüß\qT ø£*ù|~ ªô|[¢µ. ô|[¢ #˚düTø=ì ø£*düTqï Åd”Ô |ü⁄s¡Twüß*<ä›s¡T $&çb˛e&É+ |ü]‘ê´>∑+ n+{≤s¡T. $&Ü≈£î\T nì ≈£L&Ü n+{≤s¡T. ô|[¢øÏ e´‹πsø£yÓTÆq~ |ü]‘ê´>∑+ (Divorce). ô|[¢ X¯óuÛÑø£s¡yÓTÆq~, $&Ü≈£î\T nX¯óuÛ+Ñ . ô|[¢ ø√s¡‘–· q~, $&Ü≈£î\T <˚«wæ+#·‘–· q~. ô|[¢ <˚e⁄ì dü+ø£\ŒeTT, $&Ü≈£î\T kÕ‘êqT dü+ø£\Œ+. $&ç>± ñqï Åd”Ô |ü⁄s¡Twüß\qT ø£*ù|~ ô|[¢. M]s¡Te⁄s¡T J$‘ê+‘·+ es¡≈£î ø£*dæ Áã‘·ø±\H˚~ <˚e⁄ì dü+ø£\Œ+. nsTT‘˚ BìøÏ _Ûqï+ ô|[¢˝À ø£\dæq Ms¡T @<√ ø±s¡D≤\ #˚‘· $&çb˛sTT #Ó&çb˛e&É+ <ës¡TD+. $&Ü≈£î\ $wüj·T+˝À Á|üuÛÑTyÓ’q j˚TdüT Áø°düTÔq≈£îqT |ü]düj·TT´\T nqã&˚ ìwüº>∑\ j·T÷<ë eT‘·eTT˝Àì ˇø£ ‘Ó>∑ yê]øÏì »]–q dü+uÛ≤wüD Ä˝À∫<ë›+` á uÛ≤>∑eTT˝Àì ø=ìï n+XÊ\qT eTq+ |ü]o*<ë›+` 1. @ ùV≤‘·Te⁄ #˚‘·HÓ’qqT |ü⁄s¡Twüß&ÉT ‘·q uÛ≤s¡´qT $&ÉHê&ÉT≥ Hê´j·Te÷? nì n&ç>±s¡T eT‘·Hêj·T≈£î\T. n+<äT≈£î »yêãT>±... 2. ....nì $÷s¡T #·<eä ˝Ò<ë? nH˚ Á|üXï¯ ‘√ ñ‘·sÔ $¡ T#êÃ&ÉT. |ü]düjT· T´\T Hê´j·Te÷? nì n&É>∑&É+˝À n{Ϻ |üì Hê´j·T+ ø±<˚yÓ÷ nH˚ nqTe÷q+ yê] n+‘·s¡+>∑+˝À ñ+~. $&çb˛e&É+ ø√dü+ nsTT‘˚ ø£\eqø£ÿs¡˝Ò<äT. $÷s¡&Üìπø nsTT‘˚ <Ûäs¡àXÊÅdüÔ+ $qqø£ÿs¡˝Ò<äT. Hê´j·Te÷? nì Hê´j·TeTTqT >∑÷]Ã Ä˝À∫düTÔ+fÒ $&ÉHê&Éã&çq Åd”ÔøÏ Ç+<äTeT÷\eTT>± »]π>~ Hê´j·TeTe⁄‘·T+<ë? ÄyÓT J$‘·+ @+ ø±qT? @ ø±s¡DeTT #˚‘· uÛ≤s¡´qT $&ÉHê&çHê n~ e´_Û#ês¡ ø±s¡Dy˚T nì <Û«ä ìdüT+Ô ~. m+<äTø£+fÒ e´_Û#ês¡ ø±s¡DeTT #˚‘· ‘·|üŒ uÛ≤s¡´qT $&ÉHê&É≈£L&É<äì yÓ÷ùw Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±&ÉT. $&Ü≈£î\ e\q uÛ≤s¡´qT e´_Û#ê]>± #˚j·TT#·THêï&ÉT. 18


nì $÷s¡T #·<äe˝Ò<ë? nH˚ Á|üX¯ï˝Àì ø=ìï $wüj·÷\qT Ä˝À∫<ë›+` a. ªªdüèõ+∫qyê&ÉT Ä~qT+&ç yê]ì |ü⁄s¡Twüßì>±qT, Åd”Ôì>±qT düèõ+#Óqìµµ $÷s¡T #·<eä ˝Ò<ë? qs¡T\qT ªÅd”Ôµì >±qT ª|ü⁄s¡Twüßìµ >±qT <˚e⁄&˚ düèwæº+#ê&ÉT ˝Òø£ |ü⁄{Ϻ+#ê&ÉT. yês¡T n˝≤ |ü⁄≥º&ÜìøÏ |ü⁄{Ϻq yês¡T>±ì, ø£ìqyês¡T>±ì ø±s¡≈£î\T ø±s¡T. <˚e⁄&˚ Ä˝≤>∑T |ü⁄{Ϻ+#ê&ÉT nH˚ yêdüÔyêìï ø=+<äs¡T $düà]düTÔHêïs¡T. b. ªªÇ+<äT ì$T‘·ÔeTT |ü⁄s¡Twüß&ÉT ‘·*¢ <ä+Á&ÉT\qT $&ç∫ uÛ≤s¡´qT Vü≤‘·TÔø=qTqTµµ nì $÷s¡T #·<äe˝Ò<ë? |ü⁄s¡Twüß&ÉT ‘·*¢ <ä+Á&ÉT\qT ª$&É∫µ uÛ≤s¡´qT Vü≤‘·TÔø=qTqT. Ç~ ô|+&ç¢ e\q ñ‘·ŒqïeTj˚T´ |ü]D≤eT+. Ç~ X¯óuÛÑ|ü]D≤eT+. Ç~ düVü≤»yÓTÆq~, düããsTTq~. uÛ≤s¡´qT Vü≤‘·TÔø=Hê*, bı‘·TÔ e÷Á‘·y˚T ø±<äT Vü≤‘·TÔø√yê*, n‘·T≈£îÿb˛yê* (Wedding is to join closely). á yêdüy Ô êìï $÷s¡T >∑T]Ô+#·˝<Ò ë? nì j˚TdüT yê]ì Á|ü•ï+#ê&ÉT. Vü≤‘·TÔø√e&ÜìøÏ ô|fi≤¢&çq uÛ≤s¡´‘√ bı‘·TÔ e÷ì $&ÉHê&É&É+ Hê´j·÷ìï ∫‘·TÔ #˚j·T&Éy˚T ne⁄‘·T+~ >∑<ë! c. yê]<ä›s¡TqT @ø£ X¯Øs¡eTT>± ñ+<äTs¡ì #Óô|Œqì $÷s¡T #·<äe˝Ò<ë? yê]<ä›s¡T (uÛ≤s¡´ uÛÑs¡Ô*<ä›s¡T) @ø£ X¯Øs¡eTT>± ñ+<äTs¡ì #Óô|ŒqT. n˝≤ nì mes¡T #ÓbÕŒs¡T? <Ûäs¡àXÊÅdüÔ+ #Ó|æŒ+~. yê]<ä›s¡T @ø£ X¯Øs¡eTT>∑ ñ+<äTs¡ì y˚<ä+ #ÓãT‘·T+fÒ <ëìøÏ _Ûqï+>± $&çb˛e&É+ >∑T]+∫ Ä˝À∫düTÔHêïπs$T≥ì yê]ì Á|ü•ï+#ê&ÉT Áø°dTü Ô Á|üuTÑÛ e⁄. ªª<˚e⁄&ÉT »‘·|sü ∫¡ q yê]ì eTqTwüß´&ÉT y˚sT¡ |üs#¡ ≈· L£ &É<Tä µµ nì j˚TdüT #Óô|ŒqT. ªªø±ã{Ϻµµ ªª>∑qTø£µµ $&çb˛≈£L&É<äT. ªªyê]<ä›s¡T @ø£ X¯Øs¡eTT>± ñ+<äTs¡ìµµ y˚<ä+ #Óô|ŒqT. ø±ã{Ϻ <˚e⁄&ÉT yê]ì »‘·|üs¡#ÓqT >∑qTø£ $&çb˛sê<äT. 3. |ü]‘ê´>∑ |üÁ‹ø£ ($&Ü≈£î\T) sTT∫à ÄyÓTqT $&ÉHê&ÉTeTì yÓ÷ùw m+<äT≈£î ÄC≤„|æ+#ÓqT? nì yês¡T j˚TdüTì n&ç>±s¡T. ªnìµ yÓ÷ùw #Óô|ŒqT >±ì j˚TdüT n˝≤ #Ó|üŒ˝Ò<äT. nì yÓ÷ùw ªôd\$#ÓÃqTµ >±ì ÄC≤„|æ+#·˝Ò<äTµ m+<äT≈£î? nH˚ Á|üX¯ï≈£î »yêãT` ªª$÷ Vü≤è<äj·T ø±]ƒq´eTTqT ã{Ϻµµ nH˚~ »yêãT. uÛÑs¡Ô\ Vü≤è<äj·Tj·÷\˝À ø±s¡TD´+ n+‘·]+∫ ø±]ƒq´+ ne‘·]+∫q|ü&ÉT sTTø£ $~Û ˝Òì |ü]dæú‘·T˝À¢, ˇπø 19


ˇø£ÿ ø±s¡D+ #˚‘· (wüs¡‘·T $÷<ä) $&çb˛e&ÜìøÏ yÓdüT\T u≤≥T ø£*–+#ê&ÉT yÓ÷ùw. n{Ï~º ‘·|Œü ì |ü]dæ‹∆ ˝ÀH˚ »s¡>=#·Tà >±ì ‘·|Œü ø£ »s¡>±\ì ø±<äT. yÓ÷ùw nqTeT‹#êÃ&˚ >±ì Ä<˚•+#·˝Ò<äT. yÓ÷ùw dü÷#·qqT |ü]düj·TT´\T nbÕs¡∆+ #˚düT≈£îHêïs¡T. ªªyÓ÷ùw ôd\$#ÓÃqT >±ì Ä~ qT+&ç Ä˝≤>∑T »s¡T>∑˝Ò<äTµµ <˚e⁄ì Á|üD≤[ø£˝À (dü+ø£\ŒeTT˝À) ªô|[¢µ e÷Á‘·y˚T ñ+~ >±ì ô|&Ü≈£î\T ($&Ü≈£î\T) ˝Òe⁄. ª$&ÉHê&É&É+µ nH˚~ eT<Ûä´˝À e∫Ãq $wüj·T+. Vü≤è<äj·Tø±]ƒq´+ |òTü Às¡yTÓ qÆ |ü]D≤eT+. eTqTwüß´\T>± uÛ≤s¡´˝Ò ø±<äT uÛsÑ \Ô¡ TqT ‘·|ü #˚ùd neø±XÊ\Tqï$ Error is Human. ˇø£|ü&ÉT uÛ≤s¡´\ e\q ‘·|ü »]–‘˚ eTs=ø£|ü&ÉT uÛÑs¡Ô\ e\q ‘·|ü »s¡T>∑T‘·T+~. ª‘·|üµ »]–q|ü&ÉT ª‘·|üµqT düe]+#·Tø√yê*, ø£$å T+#·Tø√yê˝Ò >±ì Á|ü‹ ‘·|ü ≈£î ñ]rj·T≈£L&É<Tä . #˚‹ô|’ |ü⁄+&ÉT eùdÔ e÷qTŒø√yê˝Ò >±ì #˚‹ì q]πøj·T≈£L&É<äT >∑<ë! uÛÑs¡Ô\T uÛ≤s¡´˝ô|’ #·÷ù| ø±]ƒq´+ uÛ≤s¡´\T uÛÑs¡Ô\ô|’ #·÷|æ‘˚ #ê˝≤ dü+kÕsê\T ì\Tee⁄. uÛÑs¡Ô\T ãj·T≥ m˝≤ Áã‘·T≈£î‘·THêï uÛ≤s¡´\T #ê˝≤ >∑T≥Tº>± dü+kÕsê\T kÕ–düTHÔ êïs¡T. uÛ≤s¡´\T uÛsÑ \Ô¡ qT $&ÉHê&ÉT≥ ns¡T<äT. uÛsÑ \Ô¡ T n~Ûø£+>± uÛ≤s¡´\qT $&ÉHê&ÉT‘·THêïs¡T. ªªÁø°düTÔ $TeTTàqT ø£å$T+∫q Á|üø±s¡eTT $÷s¡TqT ˇø£]H=ø£&ÉT ø£å$T+#·T&çµµ (ø=\d”‡. 3:13) ªª$÷˝À Á|ü‹yê&ÉT ‘êqTqT XÀ~Û+|üã&ÉT<äTH˚yÓ÷ nì ‘·q $wüj·TyÓTÆ #·÷#·Tø=qT#·T, kÕ‹«ø£yÓTÆq eTqdüT‡‘√ n{Ϻ yêìì eT+∫ <ë]øÏ rdüTø=ì sêe˝…qTµµ (>∑\r. 6:1) ô|’ yêø£´eTT\˝À #Ó|Œü ã&çq uÀ<Ûqä qTdü]+∫ ‘·|Œæ <äeTT\˝À ∫≈£îÿ≈£îqï yê]ì ‘·|æŒ+∫ ø£å$T+∫, s¡øÏå+∫, Ä<ä]+#·e\dæq yês¡yÓTÆj·TTHêïeTT. H˚s+¡ s¡TEyÓ‘’ ˚ H˚s+¡ ne⁄‘·T+~. n{Ϻ H˚sêìøÏ •ø£å $~Û+#ê*. n_Ûj÷Ó >∑eTT H˚s¡eTT ø±<äT. n_ÛjÓ÷>∑eTT s¡TEe⁄ ø±ø£b˛‘˚ <ëìì H˚s¡+>± |ü]>∑DÏ+#·≈£L&É<äT. H˚s+¡ jÓTTø£ÿ rÁe‘·qT ã{Ϻ •ø£å rÁe‘· ñ+&Ü*. ªH˚s+¡ ø=\~ <Óã“\Tµ nH˚ ìj·Te÷ìï $düà]+#·sê<äT. |æ#·TÃø£ô|’ ÁãVü‰àÅdüÔ+ Á|üjÓ÷–+#·≈£L&É<äT. nã<ä∆e÷&çq+<äT≈£î Hê\Tø£ ø√ùdj·T≈£L&É<äT. Á‘ê>∑TuÀ‘·ì nqï+<äT≈£î ‘·\ rùdj·T≈£L&É<äT. H˚s¡+ m{Ϻ<Ó’Hê 20


ø£å$T+#·>∑*π> eTqdüT‡+fÒ J$‘êìï s¡øÏå+#·>∑\ yês¡e⁄‘ês¡T, e÷s¡&ÜìøÏ eTs√ neø±X¯eTT ì∫Ãq yês¡e⁄‘ês¡T. ªªe´_Û#ês¡eTT ì$T‘·Ôy˚T ‘·|üŒ uÛ≤s¡´qT $&ÉHê&ç eT]jÓTTø£‘ÓqT ô|+&ç¢ #˚düTø=qTyê&ÉT e´_Û#ês¡eTT #˚j·TT#·THêï&ÉTµµ (eT‘·ÔsTT 19:9). ˇø£ì uÛ≤s¡´ e´_Û#ês¡eTT #˚dæ+<äì s¡TEyÓ’‘˚ ÄyÓTqT zs¡«˝Òq|ü&ÉT, y˚∫ #·÷&É˝Òq|ü&ÉT, ø£å$T+#·˝Òq|ü&ÉT, sTTø£ $~Û ˝Òø£ ∫e] #·s¡´>± ÄyÓTqT $&ÉHê&É e#·TÃ. n{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢ $&ç∫ô|fÒº neø±X¯eTT+<äì #Ó|üfÒ Bì ns¡∆+. ªªuÛ≤sê´ uÛÑs¡Ô\≈£î+&ÉT dü+ã+<ÛäeTT sTT{Ϻ<Ó’‘˚ ô|+&ç¢ #˚düTø=qT≥ j·TTø£ÔeTT ø±<äTµµ (eT‘·ÔsTT 19:10). nì |ü]düj·TT´\T Á|üuÛÑTe⁄‘√ nHêïs¡T. ô|[¢ ã+<ÛäeTT Ç+‘· >∑{Ϻ<Ó’‘˚ ô|[¢ #˚düTø√≈£î+&Ü ñ+&É&Éy˚T dü]jÓÆTq |üì nH˚ n_ÛÁbÕj·÷ìøÏ yês=#êÃs¡T. uÛ≤s¡´ uÛÑs¡Ô\ ã+<Û+ä ø=+<äsq¡ Tø=qTq≥T¢ e{Ï~º ø±<äT #ê˝≤ >∑{~ºÏ . Á|ür ∫qïø±s¡D+>± ‘Ó–b˛j˚T~ ø±<äT. $&çb˛e&ÜìøÏ M\T ˝Ò<äT. ø=+<äs¡T m+‘· düT\Te⁄>± ô|[¢ #˚düT≈£î+≥THêïs√ n+‘· ‘˚*ø£>± e~˝ÒdTü HÔ êïs¡T. ø£\ø±\+ ø£*düT+{≤qì Á|üe÷D+ #˚dqæ yês¡T ø£cÕº\T ø£\T>∑>±H˚, Ä<ëj·T+ ˝Òø£b˛>±H˚ uÛ≤s¡´\qT >±*øÏ e~˝Òj·T&ÉyÓ÷ ˝Òø£ |ü⁄{Ϻ+{ e~˝Òj·T&ÉyÓ÷ dü]ø±<äT, n~ nHê´j·T+. ªªuÛ≤s¡´≈£î ã<äT›&ÉyÓ’j·TT+{Ïyê $&ÉT<ä\ ø√s¡e<äT›µµ (1 ø=]+BÛ. 7:27). ªªj·TÚeq ø±\eT+<äT ˙e⁄ ô|+&ç¢ #˚düTø=ì nHê´j·TeTT>± $dü]®+∫q ˙ uÛ≤s¡´ |üø£åeTTq jÓTVü≤Àyê kÕøÏåj·÷jÓTqT, n~ ˙≈£î ‘√{Ï<Ó’ ˙e⁄ #˚dæq ìã+<Ûäq≈£î bÕÁ‘·Tsê\T >∑<ë— ˙ ô|+&ç¢ uÛ≤s¡´ >∑<ë! ø=+#ÓeTT>± HÓ’qqT <Ó’yê‘·à H=+~q yê]˝À mes¡TqT á˝≤>∑Tq #˚j·T˝Ò<äTµµ (eT˝≤øÏ 2:14,15).

bÕe⁄ >∑+≥˝À $&Ü≈£î\T! Ä]∆ø£ dü+düÿs¡D\ |ò*ü ‘·+>± #ÓH’ ê˝À Åd”Ô |ü⁄s¡Twüß\ y˚‘H· ê\T, Ä<ëj·÷\T >∑D˙j·T+>± ô|]>±sTT. J$‘êìï Äq+<äeTj·T+ #˚düTø√yê\qï ‘·|üq ≈£L&Ü yê]˝À ÇqTeT&ç+∫+~. uÛÑs¡Ô mìï bıs¡bÕ≥T¢ #˚dæHê J$‘ê+‘·+ n‘·ì‘√H˚ ø±|ü⁄s¡+ #˚j·÷\qï ø£≥Tºu≤≥T á y˚fi¯ #Ó’Hê eTVæ≤fi¯\T bÕ{Ï+#·&É+ ˝Ò<äT. 21


n˝≤+{Ï uÛÑs¡Ô\≈£î $&Ü≈£î*∫à J$‘êìï ø=‘·Ô>± ÁbÕs¡+_Û+#˚+<˚≈£î yês¡T dü+X¯sTT+#·&É+ ˝Ò<äT. ˇø£|ü&ÉT #Ó’Hê˝À $&Ü≈£î\T rdüTø√e&É+ #·≥º$s¡T<ä∆+. <ëH√ï nee÷q+>± uÛ≤$+#˚yês¡T. #ÓH’ ê˝À n‹ ô|<ä› q>∑s+¡ cÕ+ô|òT˝Æ À 1980˝À πøe\+ eT÷&ÉT y˚\ »+≥\T e÷Á‘·y˚T $&Ü≈£î\T rdüT≈£îHêïsTT. dü+düÿs¡D\ |òü*‘·+>± #Ó’Hê q>∑sê˝À¢ eTVæ≤fi¯\≈£î ùd«#·Ã ô|]–+~. <ë+‘√ bÕfÒ $&Ü≈£î\T bı+<äT‘·Tqï eTVæ≤fi¯\ dü+K´ >∑D˙j·T+>± ô|]–+~. #Ó’˙dt nø±&ÉMT k˛wü˝Ÿ ôd’HÓ‡dt ‘êC≤ n<Ûä´j·Tq+ Á|üø±s¡+ >∑‘· nsTT<˚fi¯¢˝À 20 \ø£å\ eT+~ $&Ü≈£î\T rdüT≈£îHêïs¡T. e÷s¡T‘·Tqï |ü]dæú‘·T\qT>∑TD+>± Á|üuÛÑT‘·«+ $&Ü≈£î\T bı+<˚ Á|üÁøÏj·TqT düT\uÛÑ‘·s¡+ #˚dæ+~. >∑‘·+˝À á Á|üÁøÏj·T |üPs¡Ôe&ÜìøÏ ¬s+&ÉT eT÷&ÉT HÓ\\T |üfÒº~. Ç|ü&ÉT nø£ÿ&ç dæ$˝Ÿ mô|ò’sY‡ ã÷´s√ 15 ì$TcÕ˝À¢ $&Ü≈£î\T eT+ps¡T #˚k˛Ô+~. $yêùV≤‘·s¡ dü+ã+<Ûë˝Òs¡Œs¡#·T≈£îqï |ü⁄s¡Twüß\≈£î yê] uÛ≤s¡´\T yÓqø± eTT+<äT #·÷&É≈£î+&Ü $&Ü≈£î\T ÇdüTÔHêïs¡T. $yêVü≤ J$‘êìï ‘·eT ø√¬sÿ\ø£qT>∑D+>± nqTuÛÑ$+#ê\≈£î+≥Tqï eTVæ≤fi¯\T s¬ +&√kÕ] ô|fi≤¢&+˚ <äT≈£î yÓqTø±&É&+É ˝Ò<Tä . ˇø£kÕ] bıs¡bÕ≥T #˚ùdÔ J$‘ê+‘·+ •ø£å nqTuÛÑ$+#ê˝≤? nì Á|ü•ïdüTÔqï Åd”Ô\ dü+K´ Áø£eT+>± ô|s¡T>∑T‘·T+~. ø±uÀj˚T uÛÑs¡Ô≈£î dü+ã+~Û+∫q nìï $esê\T &çf…øϺyé @C…˙‡\ <ë«sê |ü]XÀ~Û+#êπø #Ó’Hê˝À Åd”Ô\T ô|[¢øÏ |ü#·Ã C…+&Ü }|ü⁄‘·THêïs¡T. eT‘·+, dü+Á|ü<ëj·T+, ø£≥Tºu≤≥T n+≥÷ q#·Ãì e´øÏÔ‘√ J$‘ê+‘·+ ø±|ü⁄s¡+ #˚ùd Á|üX‚ï˝Ò<äì #Ó’Hê Åd”Ô\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ø£qTø£ $&Ü≈£î\T rdüT≈£îH˚ yê] dü+K´ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ô|]π> neø±X¯+ m≈£îÿe>± ñ+<äì ô|øÏ+>¥ j·T÷ìe]‡{° k˛wæj·÷\J Ábıô|òdüsY õj·÷E˝≤Hé ù|s=ÿq&É+ $X‚wü+. ` ÄsY. ÄsY. õ. (áHê&ÉT 08.12.2006 edüT+<Ûäs¡, ù|õ 7)

$&Ü≈£î\ y˚Tfi≤ ãTø˘ ô|òsTTsY.... C≤uŸ ô|òsTTsY... ÁfÒ&é ô|òsTTsY ˝≤+{Ïy˚ Ç|üŒ{Ï es¡≈£L MTs¡T #·÷düT+{≤s¡T. ø±˙, ª$&Ü≈£î\ ô|òsTTsYµ #·÷XÊsê...? MTs¡T #·÷dæHê #·÷&Éøb£ ˛sTTHê... $Hêï $qø£b˛sTTHê.... Á|ü|+ü #·+˝À yÓTT<ä{kÏ Õ]>± $j·THêï˝À $&Ü≈£î\ ô|òsTTsY »s¡>∑qT+~. BìøÏ ø±s¡D+ nø£ÿ&ç ø±|ü⁄sê\T m≈£îÿe ø±\+ ì\Teø£b˛e&É+. nø£ÿ&ç ≈£î≥T+u≤\T 66 XÊ‘·+ $&Ü≈£î\T rdüTø√e&É+ <ë«sêH˚ 22


$&çb˛‘·THêïsTT. n˝≤π>, ÄÅdæºj·÷˝À M] XÊ‘·+ 50. ªªeTs= ø=‘·Ô J$‘êìï ÁbÕs¡+_Û+#·Tµµ nH˚ ìHê<ä+‘√ á $&Ü≈£î\ ô|òsTTsY ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. me¬s’‘˚ $&Ü≈£î\T rdüT≈£îì #·≥ºã<ä∆+>± $&çb˛yê\qT≈£î+≥THêïs√ yê]πø Ç~ Á|ü‘˚´ø£ y˚~ø£. ˝≤j·Ts¡¢ düeTø£å+˝À yê] n_ÛÁbÕj·÷\T ‘Ó\TdüTø=ì Ä]∆ø£ ˝≤yê<˚M\qT, |æ\¢\≈£î dü+ã+~Û+∫q e´eVü‰sê*ï Hê´j·Tã<ä∆+>± düMTøÏå+∫ $&Ü≈£î\T eT+ps¡T #˚kÕÔs¡T. n˝≤π>, ø=‘·Ô uÛ≤>∑kÕ«$T m+|æø£ $wüj·T+˝À rdüTø√e*‡q C≤Á>∑‘·Ô\qT nqTuÛÑe»„\‘√ #Ó|æŒkÕÔs¡T. Ç+ø√ ÄX¯Ãs¡´ø£s¡ $wüj·T+ @$T≥+fÒ... nø£ÿ&ç ø=ìï ø£+ô|˙\T ø=‘·Ô>± $&Ü≈£î\T rdüT≈£îqï yê]øÏ Á|ü‘˚´ø£ ôd\e⁄\T ≈£L&Ü Á|üø£{ÏdüTÔHêïs¡T. (áHê&ÉT 27.10.2007 yÓTsTTHé, ù|õ 13)

$&Ü≈£î\ eT¨‘·‡yê\T... (kÕøÏå 12.6.2011 yês¡Ô |üÁ‹ø£) $yêVü≤ eT¨‘·‡e ÄVü‰«q |üÁ‹ø£\T dæ<ä∆+#˚dæ ô|[fløÏ |æ\e&É+ ms¡T>∑T<ä+. >±ì $&Ü≈£î\T rdüTø√e&É+ ≈£L&Ü ˇø£ ñ‘·‡e+˝≤ »]|æ+#·Tø=+≥T n+<äT≈£î s¡eTàì ÄVü‰«q |üÁ‹ø£\T |ü+|ü⁄‘·Tqï ˇø£ dü+Á|ü<ëj·T+ »bÕHé˝À yÓTT<ä\sTT+<äì #·~$ ÄX¯Ãs¡´|ü&ܶqT. ô|fi≤¢&çq|ü&ÉT n+<ä]øÏ ‘Ó*dæ+~ >∑qTø£ $&çb˛jÓT≥|ü&ÉT ≈£L&Ü n+<ä]øÏ ‘Ó*j·÷\ì Ç˝≤ #˚düTÔHêïs¡≥. ô|+&ç¢ ‘·+‘·T e+{Ï ˇø£ ‘·+‘·T |ü<䛋 BìøÏ ≈£L&Ü @sêŒ≥T #˚j·T&É+ $∫Á‘·+. $&çb˛e&É+ $cÕ<ä+, $&Éeã&ç+~ n+fÒ #·T\ø£q. n˝≤{Ï~ $&Ü≈£î\ ø±s¡´Áø£eT+ ˇø£ $H√<ä+>± »]|æ+#·Tø√e&É+ n+<äT≈£î $+<äT\T #˚j·T&É+` <ëìø√ y˚~ø£qT düT+<äs¡+>± n\+ø£]+#·&É+` áø±\|ü⁄ $+‘·\T, ø=‘·Ô|ü⁄+‘·\T. |ü⁄≥ºø£˝À #êe⁄ ñ+~ >±ì, ô|[¢˝À $&Ü≈£î\T ªª˝Òe⁄µµ nH˚~ Hê uÛ≤eq (Ä~˝À ˝Ò<äT). yÓ÷ùw, bÂ\T e+{Ï yês¡T $&Ü≈£î\≈£î yÓdüT\Tu≤≥TqT >∑÷]à Á|ükÕÔ$+#ês¡T >±ì` Áø°dTü Ô ‘·q uÀ<Û\ä ˝À $&Ü≈£î\≈£î M\T (nqTeT‹) ø£*Œ+#·˝<Ò Tä . $&çb˛sTTq yês¡T ô|[¢#˚düTø√e&É+ ≈£L&Ü H˚s¡+>± #˚|üŒã&ç+~. nsTT‘˚ <˚X¯ #·{≤º\˝À M\T ø£*Œ+#·ã&ç+~. 23


Hê\Ze n<Ûë´j·TeTT

Ç<ä›s¡T ne÷àsTT\≈£î ô|[¢ W ªô|[¢µ nH˚~ nu≤“sTT ne÷àsTTøÏ (ø£\dæq) M]<ä]› øÏ eT<Û´ä »]π> e´eVü‰s¡+. ô|[¢ ø=&ÉT≈£î, ô|[¢ ≈£L‘·Ts¡T\T ø£\~ ô|[¢. Ä&É eT>∑\qT »‘·ø£*ù|~ ô|[¢. ô|fi¯¢+fÒ Ç<˚ nì n+<ä]øÏ n+‘·{≤ ‘Ó*dæq kÕ<Ûës¡D $wüj·T+. nsTT‘˚ s√E\T e÷sêsTT. eTqTwüß´\ eTqdüT\T, Ä˝À#·q\T, Ä#êsê\T e÷sêsTT. Ç|ü&ÉT ªô|[¢µøÏ ns¡∆+ e÷]+~. bÕ‘· s√‘· ø=‘·Ô $+‘· ø£<ë! ªô|[¢µøÏ ñ+&Ée\dæq eTqTwüß´\T e÷sês¡T. ô|[¢ ø=&ÉT≈£î ô|[¢ ≈£L‘·Ts¡T n+fÒ ˇø£] ø=&ÉT≈£î≈£î (eT>∑≈£î) eTs=ø£] ≈£L‘·Ts¡T≈£î (Ä&É≈£î) ô|[¢ »s¡T>∑T‘·T+~. nsTT‘˚ Ç|ü&ÉT ˇø£] ≈£L‘·T]øÏ eTs=ø£] ≈£L‘·Ts¡T≈£î ô|[¢ »s¡T>∑T‘·T+~. n˝≤H˚ ˇø£] ø=&ÉT≈£î≈£î eTs=ø£] ø=&ÉT≈£îøÏ ô|[¢ »s¡T>∑T‘·T+~. Ç<ä›] Ä&É ≈£L‘·Tfi¯¢≈£î, Ç<ä›] eT>∑ ø=&ÉT≈£î\≈£î ô|[¢ nqïe÷≥. Ç<˚$T $|üØ‘·+ nì ø=+<äs¡T H√¬sfi¯¢u…{§º#·TÃ. $HêX¯ø±˝Ò $|üØ‘· ãT~∆ nì eTq ô|<ä›\T #Óù|Œ~ sTT˝≤{Ï<˚ ø±uÀ\T. M{ÏøÏ s¡TEe⁄>± yêsêÔ |üÁ‹ø£\˝À yÓ\Te&çq ø=ìï yês¡\Ô T Çø£ÿ&É ñ≥+øÏkÕÔqT.

Ä ne÷àsTT*<ä›s¡T ô|[¢ #˚düT≈£î+{≤s¡≥ Ä ne÷àsTT\T Ç<ä›s¡T Áù|$T+#·T≈£îHêïs¡≥. ô|[¢ #˚düT≈£î+{≤s¡≥. @ø£+>± yê]<ä›s¡T ø£\dæ @\÷s¡T qT+∫ #ÓHÓ’ï yÓ[¢b˛j·÷s¡T. Çø£ÿ&É b˛©düT\T yÓ[¢ yê]ì rdüTø=#êÃs¡T. ª@+≥e÷à dü+>∑‹ n+fÒ... ªª‘·ù|ŒeTT+~.. y˚T+ ô|[¢ #˚düT≈£î+<ëeTqT ≈£î+≥THêï+. $÷≈£î @$T{Ï nuÛÑ´+‘·s¡+µµ nì Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T. ‘·\|ü≥Tºø√e&É+ yê] ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\ e+‘·sTT+~. @+ düe÷<Ûëq+ #ÓbÕŒ˝À ‘Ó*j·Tø£ ‹ø£eTø£ |ü&≥É + b˛©düT\ |ü]dæú‹>± e÷]+~. Ä ne÷àsTT*<ä›]~ @\÷s¡T. Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ #·~$ ˇø£ ne÷àsTT Ç+{À¢H˚ ñ+≥T+~. düMT|ü+˝ÀH˚ @&√ ‘·s¡>∑‹ #·~$ U≤∞>± ñ+≥Tqï eTs√ ne÷àsTT 24


ñ+~. yê]<ä›] eT<Ûä´ |ü]#·j·T+ ñ+~. n~ ùdïVü≤+>± e÷]+~. Áø£y˚TD≤ kÕìïVæ≤‘·´+ ô|]–+~. ˇø£]øÏ eTs=ø£s¡T Áù|eT˝ÒK\T ≈£L&Ü ÁyêdüTø√ kÕ>±s¡T. M]<ä›s¡÷ eTØ düìïVæ≤‘·+>± ñ+&É≥+ Ä ≈£î≥T+u≤˝À¢ ø=+‘· ndüVü≤»+>± nì|æ+∫+~. n+<äT˝ÀqT+∫ nqTe÷q+ |ü⁄≥Tºø=∫Ã+~. ø=~›>± |ü]o*ùdÔ yê] eT<Ûä´ kÕ–q ˝ÒK\T ãj·T≥|ü&ܶsTT. ne÷àsTT\ eT<Ûä´ Áù|eT @$T{qT≈£î+≥÷ Ä ≈£î≥T+u≤\T yê]<ä›]ì ø£≥º&ç #˚kÕsTT. m+<äT¬ø’Hê eT+∫<äì uÛ≤$+∫ Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ #·~$q ne÷àsTTøÏ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T dü+ã+<Ûë\T #·÷kÕs¡T. ÄK]øÏ ô|[¢ ìX¯ÃsTT+#ês¡T. |òæÁãe]˝À eT÷&ÉTeTTfi¯ó¢ y˚ùdj·÷´\qT≈£îHêïs¡T. Vü≤sƒê‘·TÔ>± Ä ne÷àsTT\T Ç<ä›s¡÷ e÷j·TeTj·÷´s¡T. B+‘√ e´eVü‰s¡+ @\÷s¡T ¬s+&√ {ÖHé b˛©düT\≈£î e∫Ã+~. Ä ≈£î≥T+u≤\T |òæsê´<äT #˚düT≈£îHêïsTT. yÓTT‘êÔìøÏ b˛©düT\T yê]ì #ÓHÓ’ï˝À |ü≥Tºø=Hêïs¡T. @\÷s¡T rdüT≈£îe#êÃs¡T. Ç|ü&ÉT yês¡T ªy˚T+ Ç<ä›s¡+ ô|[¢ #˚düT≈£î+{≤+µ n+≥THêïs¡T. á πødüTqT m˝≤ <äsê´|ü⁄Ô #˚j·÷˝À... @+ ‘˚˝≤Ã˝À b˛©düT\≈£î ô|<ä› düeTdü´>± e÷]+~. Ç~ Á|üø£è‹øÏ $s¡T<ä›+ n+≥÷ Hê\T>∑T s√E\T yê]øÏ øöì‡*+>∑T ìs¡«]ÔdüTÔHêïs¡T. Ç~ @ eT\T|ü⁄ ‹s¡T>∑T‘·T+<√ #·÷&Ü*. (áHê&ÉT 30.01.2006 yÓTsTTHé, ù|õ 3)

b˛©kÕyÓT ô|fi≤¢+ Vü≤√+>±s¡T¶ e÷J U…’B $+‘· $yêVü≤+ y˚~ø£: ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ yÓ\≥Z ÷s¡T eT+&É\+ øÏwHü sé êe⁄ ù|≥ q>∑|*ü ¢ \ø°àå qs¡d+æ Vü≤kÕ«$T <˚ekÕ∆q+ düeTj·T+: Ä~yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 4 >∑+≥\T $wüj·T+: z »+≥≈£î $yêVü≤+ $X‚wü+: e<Ûä÷es¡T*<ä›s¡T j·TTe‘·T˝Ò ø=düyÓTs¡T|ü⁄: e<ÛäTe⁄ C…’\T qT+∫ $&ÉT<ä˝…’q U…’B ø±>± es¡T&ÉT bÕÁ‘· <Ûä]+∫+~ b˛©düT XÊK˝À Vü≤√+>±s¡T¶. dü+Á|ü<ëj·T uÛ≤s¡rj·T $yêVü≤ e´edü∆qT düyê\T #˚ùd dü+|òüT≥q Ä~yês¡+ ø£Ø+q>∑sY˝À yÓ\T>∑T#·÷dæ+~. C…’\T˝À |ü]#·j·T+ Á|üDj·T+>± e÷s¡>± z eTVæ≤fi≤ Vü≤√+>±s¡T¶ $&ÉT<ä˝…’q eTVæ≤fi≤ U…’Bì ô|fi≤¢&ç+~. ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ yÓ\TZ≥÷s¡T eT+&É\+ n+u≤] ù|≥≈£î #Ó+~q <äs¡ÙHê\ #·+Á<ä©\ (28) n*j·÷dt #·+Á<äj·T´ ø£Ø+q>∑sY 25


5. ô|fi¯¢+fÒ ` ìã+<Ûäq: C…’\T˝À Vü≤√+>±s¡T¶>± |üì#˚k˛Ô+~. z ‘·>±<ë $wüj·T+˝À X¯+ø£s¡|ü≥ï+ eT+&É\+ ø£Hêï|ü⁄sY≈£î #Ó+~q ñeTà&ç kÕ$Á‹, dü«|üï (25) nH˚ ‘·©¢≈£L‘·Tfi¯ó¢ U…’B\T>± nø£ÿ&çøÏ e#êÃs¡T. nø£ÿ&É #·+Á<ä©\ dü«|üï\ eT<ä´ |ü]#·j·T+ @s¡Œ&ç+~. n~ Áù|eT>± e÷] ˇø£]ì $&ç∫ ˇø£s¡T ñ+&É˝Òì dæ∆‹øÏ e#êÃs¡T. dü«|üï ÄyÓT ‘·*¢ kÕ$Á‹ á HÓ\ 22q C…’\T qT+∫ $&ÉT<ä˝…’ Ç+{ÏøÏ yÓfi≤¢s¡T. #·+Á<ä©\ 23q yê]+{ÏøÏ yÓ[¢ qqTï MT ne÷àsTT Çwüº|ü&ÉT‘√+<äì, ÄyÓTqT ô|[¢ #˚düT≈£î+{≤qì ‘·*¢ kÕ$Á‹øÏ #Ó|æŒ+~. B+‘√ nyêø£ÿsTTq ÄyÓT Ç<˚+ $&É÷¶s¡eT+≥÷ n&ÉT¶#Ó|æŒ+~. nsTT‘˚ dü«|üï ‘êqT #·+Á<ä©\H˚ ô|[¢ #˚düT≈£î+{≤qì, n&ÉT¶≈£î+fÒ Ä‘·à Vü≤‘·´¬ø’Hê yÓqTø±&Éqì ;Ûwæà+∫+~. #˚ùd<˚$T ˝Òø£ ô|<ä›\T düπsqq&É+‘√ Áù|$T≈£î*<ä›s¡÷ 25q n+u≤]ù|≥≈£î e#êÃs¡T. eTTVüAsêÔ\T ìs¡ísTT+#ês¡T. øÏwüHésêe⁄ ù|≥˝À ô|<ä›\ düeTø£å+˝À $yêVü≤+ »]–+~. #·+Á<ä©\ es¡T&ç bÕÁ‘· <Ûä]+∫ dü«|üï yÓT&É˝À ‘ê[ø£{Ϻ+~. eT>∑yê]ô|’ <˚«wü+‘√H˚.... düe÷»+˝À eT>∑yê]ô|’ ñqï <˚«wü+‘√H˚ ‘êMT ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïeTì qe<ä+|ü‘·T\T ù|s=ÿHêïs¡T. Ç<ä›s¡T eTVæ≤fi¯\T ô|[¢ #˚düT≈£î+fÒ ‘·ù|Œ+≥ì m<äTs¡T Á|üX¯ï y˚XÊs¡T. ‘·eT≈£î ‘êeT ø±fi¯¢ô|’ ì\ã&ç ø£\dæ ã‘·T≈£î‘êeTH˚ qeTàø£+ ñ+<äì $XÊ«dü+ Á|üø£{Ï+#ês¡T. ‘·q ‘·*¢ eè<äT∆sê\ì ÄyÓT Ä\HêbÕ\Hê #˚ùd+<äTπø ‘ê˙ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïqì #·+Á<ä©\ ù|s=ÿ+~. >∑‘· »qe] 28 qT+∫ á HÓ\ 26 es¡≈£î πøe\+ 50 s√E\T |ü]#·j·T+ Ç<ä›s¡T eTVæ≤fi¯\ eT<Ûä´ Áù|eT>± e÷] @ø£+>± $yêVü‰ìøÏ <ë] rj·T≥+ #·s¡Ã˙j·÷+X¯yÓTÆ+~µµ. q÷´dt≥T&˚, yÓ\Z≥÷s¡T.

(áHê&ÉT 27.03.2006 yÓTsTTHé, ù|õ 1) 26


WqT! ne÷àsTT\T ô|[¢ #˚düT≈£îHêïs¡T ªªWqT! Ä ne÷àsTT\T Ç<ä›s¡÷ ô|[¢ #˚düT≈£îHêïs¡T. Ç+<äT˝À $+‘· @eTT+~? #Ós=ø£ uÛÑs¡ÔqT #˚düTø=ì ñ+≥THêïs¡qT≈£î+fÒ MTs¡T |ü|ü˝Àø±˝ÒdæqfÒº. mes¡÷ }Væ≤+#·ì $<Ûä+>± Ä ne÷àsTT*<ä›s¡÷ ˇø£s¡+fÒ ˇø£s¡T Çwüº|ü&ç ô|[¢ #˚düTø√e&É+ ÄX¯Ãs¡´|ü&ÉT‘·THêïs¡T ø£<ä÷! eTTe÷à{Ïø° Ç~ ì»+! á $+‘· $XÊK õ˝≤¢ düã“es¡+ •yês¡T >∑+–¬s&É¢ ø±\˙˝À »]–+~. Ç<ä›s¡T ne÷àsTT\T áHÓ\ 14q ô|[¢ #˚düT≈£îqï $wüj·T+ Ä\dü´+>± yÓ\T>∑T˝ÀøÏ e∫Ã+~. $esê*M.... yê[¢<ä›s¡÷ j·TTe‘·T\T. yê] eT<Ûä´ ùdïVü≤+ ∫>∑T]+∫+~. n~ ø±düÔ Áù|eT>± e÷]+~. düVü≤Jeq+ kÕ–+#ê\ì ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïs¡T. ø£\dæ J$+#·&ÜìøÏ ô|[¢ #˚düT≈£îHêïs¡T. Ç<ä›s¡÷ j·TTe‘·T\T nqï $wüj·T+ BìøÏ n&ɶ+øÏ ø±˝Ò<äT. ˇø£s¡+fÒ ˇø£s¡T Çwüº|ü&ÉT‘·T+&É≥+‘√ BìøÏ ô|<ä›\ n+^ø±s¡+ ‘Ó*bÕs¡T. n+‘˚ ô|[¢ kÕøÏå>± Ç<ä›s¡÷ ˇø£≥j·÷´s¡T. s¡eTD≈£îe÷] (22), \øÏåà (21)\T es¡Tdü≈£î ã+<ÛäTe⁄\T ne⁄‘ês¡T. s¡eTD ≈£îe÷]øÏ Hê nqïyêfi¯ó¢ ˝Òø£b˛e&É+‘√ ∫qï‘·q+ qT+#˚ düã“es¡+ #·]à ìsê«Vü≤≈£î\T #˚s¡Bdæ ô|+#ês¡T. düMT|ü+˝ÀH˚ \øÏåà nH˚ j·TTe‹‘√ áyÓT≈£î |ü]#·j·T+ @s¡Œ&ç+~. Ç~ ø±düÔ Áù|eT>± e÷]+~. düVü≤Jeq+ kÕ–+#ê\ì e∫Ãq Ä˝À#·q‘√ \øÏåàì ô|[¢#˚düT≈£î+{≤qì áyÓT ‘·*¢ s¡eTDeTà‘√ ≈£îe÷] #Ó|æŒ+~. eTT+<äT ˇ|üø√ø£b˛sTTHê s¡eTDeTà ‘·sê«‘· ô|[¢#˚düTø√e&ÜìøÏ n+^ø£]+∫+~. M]<ä›s¡÷ ô|<ä›\ düeTø£å+˝À <ä+&É\T e÷s¡TÃø=ì ˇø£≥j·÷´s¡T. Ç{°e\ ≈£îe÷] y˚wü<Ûës¡D˝À ø=+‘· e÷s¡TŒ ø£ì|æ+∫+~. #·T&û<ësY y˚düTø=ì ≈£îe÷] Vü≤sƒê‘·TÔ>± bòÕ´+{Ÿ wüsYº y˚düTø=ì eT>∑sêj·TT&ÉT˝≤ ‹s¡T>∑T‘√+~. kÕ∆ì≈£î\T ÄsêrùdÔ nø√ºãs¡T 14q yê]<ä›s¡T ô|[¢ #˚düT≈£îHêïs¡ì ‘˚*+~. ô|[¢ »]–+<äq&ÜìøÏ kÕø£å´+>± <ä+&É\T e÷s¡TÃ≈£îqï≥T¢ rdüT≈£îqï bòı{À\T ñHêïsTT. $˝Òø£s¡T\T Á|ü•ï+#·>± ‘êeTT ˇø£]H=ø£s¡T Çwüº|ü&ç ô|[¢ #˚düT≈£îHêïeTHêïs¡T. ≈£îe÷] e÷{≤¢&ÉT‘·÷ \øÏåàøÏ Çø£ ô|[¢ »s¡>∑<äT. >∑‘·+˝À ÄyÓTqT ô|[¢ #˚düT≈£îqï e´øÏÔ e~˝ÒXÊ&ÉT. n+<äTπø e÷ ã‘·T≈£î y˚T+ ã‘·ø£<ä\T#·T≈£îHêï+. uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô\T>± ñ+&Ü\qT≈£îHêïeTì #Ó|æŒ+~. >=¬s¢yêìbÕ˝…+ ˝Àì ≈£îe÷] nø£ÿkÕsTT $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘êqT á $<ÛäyÓTÆq ô|[¢øÏ n+^ø£+#·˝Ò<äì #Ó|æŒ+~. n+‘ê ãTõ® ‘·*¢ #˚dæq |üH˚qì Äs√|æ+∫+~. ` q÷´dt≥T&˚, düã“es¡+ (áHê&ÉT 31.10.2007 yÓTsTTHé, ù|õ 3) 27


ô|[¢ ñ<˚›X¯´+ dü+|üs¡ÿ+. dü+|üs¡ÿ+ eTTK´ ñ<˚›X¯´+ dü+‘êq+. dü+‘êq ñ‘·Œ‹Ô Ä&É eT>∑\ (˝…+’ –ø£) ø£\sTTø£ e\q »s¡T>∑T‘·T+~. á $<Ûëq+ <˚e⁄ì ìs¡j í T· +. dü+‘êq ñ‘·Œ‹Ô jÓTTø£ÿ kÕeTs¡∆´+ Ä&É eT>∑\ ◊ø£´‘· (ø£\sTTø£) ˝ÀH˚ ñ+~. Ç~ Á|üø£è‹ dæ<ä∆+, düVü≤» |ü<ä∆‹ eT]j·TT XÊÅd”Ôj·T |ü<ä∆‹. |ü⁄qs¡T‘·Œ‹Ô (dü+‘êq+) @ ˇø£ÿ ªeT>∑µ e\q >±ì, @ ˇø£ÿ ªÄ&ɵ e\q >±ì »s¡T>∑<äT. n˝≤H˚ Ç<ä›s¡T Åd”Ô\T ô|[¢ #˚düT≈£îqï+<äT e\q >±ì, Ç<ä›s¡T |ü⁄s¡Twüß\T ô|fi≤¢&çq+<äT e\q >±ì |ü⁄qs¡T‘·Œ‹Ô (dü+‘êq+) ø£\T>∑<äT, |æ\¢\T |ü⁄≥ºs¡T.

28


◊<äe n<Ûë´j·TeTT

dü«*+>∑ dü+|üs¡ÿ+ á eT<Û´ä ø±\+˝À dü«*+>∑ dü+|üsT¡ ÿ\qT (Homo Sexuals) >∑÷]à ‘·sT¡ #·T>± #·<äTe⁄#·THêï+, $qT#·THêï+. Bìì >∑÷]à #Ó|üø√e&ÜìøÏ dæ>∑TZ>± ñHêï, dæ>∑TZ m>∑TZ ˝Ò≈£î+&É »]–b˛‘·Tqï, ô|]–b˛‘·Tqï ˇø£ ‘·T#·Ã¤yÓTÆq |üì Ç~. dü«*+>∑ dü+|üs¡ÿ+ n+fÒ ˇπø C≤‹øÏ #Ó+~q (n+fÒ Ç<ä›s¡T |ü⁄s¡Twüß\T ˝Òø£ Ç<ä›s¡T Åd”Ô\T) yê] eT<Ûä´ »]π> ˝…’+–ø£ ø±s¡´+. Ç<=ø£ ô|&É<ë], #Ó&ÉTø±s¡´+. Ç<ä›s¡T |ü⁄s¡Twüß\ eT<Û´ä »]π> ˝…+’ –ø£ dü+ã+<Ûëìï ªªVü≤√yÓ÷ ôd≈£î‡´*»+µµ (Homosexualism) nìj·TT Ç<äs› T¡ Åd\Ô” eT<Û´ä »]π> ˝…+’ –ø£ dü+ã+<Ûëìï ªª˝…d“æ j·Tì»+µµ (Lesbianism) nì n+{≤s¡T.

1. ndüVü≤»+ (Un Natural) :` dü«*+>∑ dü+|üs¡ÿ+ ndüVü≤»yÓTÆq~ eT]j·TT eÁø£e÷s¡Z+. <˚e⁄&ÉT ªÄ&ɵ ªeT>∑µ nH˚ ¬s+&ÉT C≤‘·T\qT düèwæº+#ê&ÉT. ªÄ<ëeTTµ nH˚ Ä~ |ü⁄s¡TwüßìøÏ ªne«µ nH˚ ˇø£ Åd”Ôì #˚dæ yê]<ä›]ì ø£*bÕ&ÉT. yê]<ä›s¡÷ ˇø£{Ï nHêï&ÉT. yê]s¡Te⁄s¡T, dü+|üs¡ÿ+ <ë«sê |æ\\¢ qT ø£ì uÛ÷Ñ $Tì ì+bÕ\ì <˚e⁄&ÉT yê]ì Äos¡«~+#ê&ÉT. düø\£ ÁbÕDT\˝À Ä&É eT>∑ nH˚ yê{Ïì düèwæ+º #ê&ÉT. Ä&É eT>∑ ø£\e&ÉeTT˝À yê{Ï (yê]) dü+‘êHê_Ûeè~∆ ñ+~. Åd”Ô |ü⁄s¡Twüß\ eT<Ûä´ <ë+|ü‘·´+ (˝…’+–ø£ ø£\sTTø£) Á|üø£è‹ düVü≤»yÓTÆq~. dü«*+>∑ dü+|üsÿ¡ + $|üØ‘·+. |ü⁄s¡Twüß\‘√ |ü⁄s¡Twüß\T, Åd\Ô” ‘√ Åd\Ô” T dü+|üsÿ¡ + #˚j·T&É+ e\q |ü⁄qs¡T‘·Œ‹Ô ø£\T>∑<äT. u…’_\T #Óù|Œ e÷≥ >∑eTì+#·+&ç` ªªyêfi¯¢ Åd\Ô” T ≈£L&Ü düV≤ü » dü+|üsêÿ\qT e~* y˚dæ ndüV≤ü »yÓTqÆ dü+|üsêÿ\≈£î n\yê≥T |ü&çb˛j·÷s¡T. n<˚$<Ûä+>± |ü⁄s¡Twüß\T ≈£L&Ü Åd”Ô\‘√ düVü≤» dü+|üsêÿ\qT e~* y˚dæ |ü⁄s¡Twüß\‘√ ndüVü≤»yÓTÆq düVü≤yêkÕ\T #˚dæ ‘·eT ndüVü≤»‘·≈£î ‘·–q •ø£åqT nqTuÛÑ$düTÔHêïs¡Tµµ (s√e÷. 1:26,27 |ü]X¯ó<ä∆ u…’_˝Ÿ). dü«*+>∑ dü+|üs¡ÿ+ ndüVü≤»yÓTÆq~, Á|üø£è‹øÏ $s¡T<ä∆yÓTÆq~, ‘·T#·Ã¤yÓTÆq~, •øå±s¡ΩyTÓ qÆ ~.

2. Ç~ n|ü$Á‘·+ (Un Holy) :` 29


uÛ≤sê´ uÛÑs¡Ô˝…’q Åd”Ô |ü⁄s¡Twüß\ eT<Ûä´ dü+|üs¡ÿ+ (bÕqTŒ) ìwüÿ\àwüyÓTÆq~ (|ü$Á‘·yTÓ qÆ ~). $yêùV≤‘·s¡ dü+|üsÿ¡ + n|ü$Á‘·+, •øå±s¡Ω+ (ôV≤Á;. 13:4). ÅdÔ” |ü⁄s¡Twüß\ eT<Û´ä dü+|üsÿ¡ + düV≤ü »yÓTqÆ ~ Á|üøè£ ‹ dæ<y∆ä TÓ qÆ <˚ nsTTHê $yêùV≤‘·s¡ dü+ã+<Û+ä nÁø£eT+, n|ü$Á‘·+, H˚s¡+, •øå±s¡Ω+. düV≤ü »yÓTqÆ qT nÁø£eTyÓTqÆ +<äTq n|ü$Á‘·+ nqã&ÉT‘·T+~ >∑<ë! n˝≤¬>‘’ ˚ ndüV≤ü »yÓTqÆ dü«*+>∑T\ eT<Û´ä dü+|üsÿ¡ + Áø£eTeTT, düããT, |ü$Á‘·+ m˝≤ ne⁄‘·T+~? Bìì ª‘·T#·Ã¤µ yÓTqÆ ~>± nyê#·´yÓTqÆ ~>± u…_’ \T #Ó|Œæ +~. (s√e÷ 1:26-)

3. Ç~ nee÷qø£s¡+ (Shamefull):` H˚ { Ï Á|ü | ü + #· e TT˝À ªdæ > ∑ T Z µ nH˚ e÷≥≈£ î ns¡ ∆ + #· + ù|dü T Ô H êïs¡ T . <˚e⁄&˚eTqT≈£î+{≤&ÉT nì n˝À∫+#·&É+ e~˝ÒdæHê |ü~eT+~ @eTqT≈£î+{≤s¡T nì Ä˝À∫+#·&É+ e÷H˚düTÔHêïs¡T. ˇø£ eT+∫ |üì #˚j·T&ÜìøÏ n&ɶ+ eùdÔ |ü~eT+~ e÷≥\T |ü{Ϻ+#·Tø√qø£ÿs¡˝Ò<äT. ø±ì ˇø£ ø±ì (˝Òì, Vü‰ì) |üì #˚j·T&ÜìøÏ Ç+‘· #=s¡e (ã]‘Ó–+#·&É+) nedüs¡e÷? |ü⁄s¡Twüß\‘√ |ü⁄s¡Twüß\T, Åd”Ô\‘√ Åd”Ô\T uÛ≤sê´ uÛÑs¡Ô˝≤¢ ø±|ü⁄sê\T #˚j·T&É+, ô|[¢fi¯ó¢ ≈£L&Ü #˚düTø√e&É+ |òüTqyÓTÆq ø±s¡´e÷? >ös¡eÁ|ü<äe÷? n{Ϻ #·s¡´ ùV≤j·TyÓTÆq~, nee÷qø£s¡yÓTÆq~ ø±<ë? ªªeT>∑yêfi¯ó¢ eT>∑yêfi¯¢‘√ dæ>∑TZe÷*q (Shamefull) |üqT\T #˚kÕÔs¡Tµµ (s√e÷ 1:27 yê&ÉTø£ uÛ≤wü). ªª‘êeTT dæ>∑TZ|ü&Ée\dæq dü+>∑‘·T\j·T+<äT n‹X¯j·T|ü&ÉT#·THêïs¡Tµµ (|òæ*|æŒ.3:19, sTT]àj·÷ 8:12,6).

4. Ç~ kı<=eT bÕ|ü+ (Sin of Sodom):` kı<=eT nH˚ |ü≥ºD+˝À ˝À‘·T nH˚ ˙‹eT+‘·T&=ø£&ÉTHêï&ÉT. Ä }]øÏ Ç<ä›s¡T <˚e<ä÷‘·\T e∫Ã]. yês¡T }]øÏ Áø=‘·Ô >∑qTø£ ‘·q Ç+{À¢ yê]øÏ ãdü @sêŒ≥T #˚XÊ&ÉT. á dü+>∑‹ }]yê]øÏ ‘Ó*dæ+~. ‘Ó*dæ @$T #˚kÕs√ u…_’ \T e÷≥˝À¢ #·÷<ë›+` ªªyês¡T |ü+&ÉTø=qø£ eTT+<äT Ä |ü≥ºDdüTÔ\T, nq>± kı<=eT eTqTwüß´\T (Men) u≤\Ts¡TqT, eè<äT∆\TqT, Á|ü»\+<äs¡TqT (All Men) q\T~≈£îÿ\qT+&ç ≈£L&ç e∫Ã Ä Ç\T¢ #·T≥Tº eTT≥º&ç y˚dæ ˝À‘·TqT |æ\∫ ` á sêÁ‹ ˙jÓTT<ä›≈£î e∫Ãq eTqTwüß´\T (Men) mø£ÿ&É? y˚TeTT yê]ì (Men) ≈£L&ÉTq≥T¢ (dü+uÛÀ–+#·Tq≥T¢) 30


e÷ jÓTT<ä›≈£î yê]ì (Men) yÓ\T|ü\≈£î rdüTø=ì s¡eTàì #Ó|üŒ>± ˝À‘·T... nqï˝≤sê Ç+‘· bÕ‘·ø£eTT ø£≥Tºø=q≈£î&çµµ nHÓqT (Ä~. 19:5`7) eT] ø=+‘· ne>±Vü≤q ø=s¡≈£î á uÛ≤>∑eTTqT Ä+>∑¢+˝À #·÷&É+&ç. “Before they had gone to bed all the Men from every part of the city of Sodom - both young and old surrounded the house. They called to Lot, where are the Men who came to you tonight? Bring them out to us that we can have sex with them. Lot... said, No my friends” “Don’t do this wicked thing” (Gen. 19:4-7).

kı<=eT |ü⁄s¡Twüß\T ˝À‘·T sTT+{ÏøÏ n‹<ÛäT\T>± e∫Ãq |ü⁄s¡Twüß\‘√ dü+uÛÀ–+#·T≥≈£î yê]ì n|üŒ–+#·TeTì ˝À‘·TqT ã\e+‘·+ #˚XÊs¡T. |ü⁄s¡Twüß\‘√ |ü⁄s¡Twüß\ dü+uÛÀ>∑+ kı<=eT uÛÀ>∑+ ø±<äT (bÕ&ÉT) s√>∑+ ø±uÀ\T. n+<äTπø Ä |ü≥ºD Á|ü»\≈£î <˚e⁄&ÉT n–ï >∑+<Ûäø£eTT\qT ‘·eT uÛ≤>∑+>± Ç#êÃ&ÉT. ªªn|ü&ÉT kı<=eT MT<äqT >=yÓTTi≤í MT<äqT >∑+<Ûäø£eTTqT, n–ïì Äø±X¯eTT qT+&ç ≈£î]|æ+∫ Ä |ü≥ºDeTT\qT Ä yÓTÆ<ëqeT+‘·{Ïì Ä |ü≥ºDeTT˝À ìedæ+∫q yê]q+<ä]ì H˚\ yÓTTø£ÿ\qT HêX¯qeTT #˚ôdqTµµ (Ä~. 19:24,25). kı<=eT >=yÓTTi≤¿\T... e´_Û#ês¡+ #˚j·TT#·÷ |üs¡ X¯ØsêqTkÕs¡T˝…’q+<äTq ì‘ê´–ï <ä+&Éq nqTuÛ$Ñ +#·T#·T <äècÕº+‘·eTT>± (ñ<ëVü≤s¡D>±) ñ+#·ã&ÓqT (j·T÷<ë). dü«*+>∑ dü+|üs¡Tÿ\qT kı<√MTj·TT\T nì ≈£L&Ü n+{≤s¡T. eTT+<äT≈£î uÛÑøÏÔV”≤qT\>∑T yê]øÏ <äècÕº+‘·eTT>± (ñ<ëVü≤s¡D>±) ñ+&ÉT≥¬ø’ ø±eT$ø±s¡j·TTø£ÔyÓTÆq q&Ée&ç>\∑ kı<=eT >=yÓTTi≤¿ |ü≥Dº ≤\ Á|ü»\qT uÛdÑ àü + #˚dæ yê{ÏøÏ HêX¯q+ $~Û+#ÓqT. (2 ù|‘·Ts¡T. 2:6,7).

5. Ç~ eTs¡D≤ìøÏ ‘·–q H˚s¡+ (Sin Unto death):` nH˚≈£î\T ªk˛<Óµ $q&ÜìøÏ #Ó$ ø=s¡T≈£îÿ+{≤s¡T ø±ì ªy˚<ä+µ #Ó|æŒ+~ $ì|æ+#·Tø√s¡T. y˚<äyê≈£îÿ\T J$‘· bÕ<ë\qT dü]jÓÆTq Á‘√e˝À q&ç|ækÕÔsTT. á $wüj·T+˝À eTs√e÷s¡T u…’_\T y˚<ä+ #Óù|Œyê<ä+ >∑eTì<ë›+` ªªˇø£ Åd”Ô‘√ ñqï≥T¢ |ü⁄s¡Twüßì‘√ ˝…’+–ø£ dü+ã+<Ûë\T ñ+&É≈£L&É<äT. n~ uÛj Ñ T· +ø£s¡ bÕ|ü+µµ (˝Ò$. 18:22). ˇø£ |ü⁄s¡TwüßìøÏ y˚s=ø£ |ü⁄s¡Twüßì‘√ ˝…+’ –ø£ dü+ã+<Û+ä 31


ñ+&É≈£L&É<äT nH˚~ <Ûäs¡àXÊÅdüÔ+ Ä<˚•düTÔ+~. n~ ≈£L&Éì |üì. n~ uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq bÕ|ü+. Ç{Ϻ #·s¡´qT ø=+<äs¡T ùV≤j·TyÓTÆq~ >±qT bÕ|üeTT>±qT #·÷&Éø£ b˛e&É+ $#ês¡ø£s¡+. á $wüj·T+˝À eTs√ y˚<ä yê≈£îÿ $q+&ç` ªªˇø£ eT>∑yê&ÉT ˇø£ Åd”Ô‘√ ø£*– ñqï≥Tº>± eTs√ eT>∑yêì‘√ ˝…’+–ø£ dü+ã+<Ûë\T ø£*– ñ+fÒ M[¢<ä›s¡T eT>∑yêfi¯ófl #ê˝≤ <ës¡TD bÕ|ü+ #˚dæqfÒº. yêfi¯¢qT #·+ù|j·÷*‡+<˚. yêfi¯¢ •ø£å≈£î yêfi‚¢ ø±s¡≈£î\Tµµ (˝Ò$. 20:13). dü«*+>∑ dü+|üs¡ÿ+ düèwæº $s¡T<ä∆+. <ÛäsêàìøÏ, <Ûäs¡àXÊÅkÕÔìøÏ $s¡T<ä∆+. <ës¡TDyÓTÆq bÕ|ü+, uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq bÕ|üeTT>± #Ó|üŒã&ç+~. Ç~ eTs¡D •ø£å≈£î ‘·–q H˚s¡+. bÕ‘·ìã+<Ûäq Á|üø±s¡yÓTÆ‘˚ Ç{Ϻyê]ì #·+ù|j·÷*. ˙‹ ìj·Te÷\T sTT+‘· ø£]ƒq+>± ñHêï nH˚≈£î\T ø£fi¯¢ø±es¡+ #˚‘· efi¯ófl eTs¡∫, dæ>∑TZ $&ç∫ <äTcÕÿsê´\≈£î e&ç>∑&ÉT‘·THêïs¡T. ø=+<äs¡T M]ì düeT]∆dTü HÔ êïs¡T. H˚se¡ TTqT düeT]∆+#·&+É ≈£L&Ü H˚s+¡ >± |ü]>∑D+Ï #·ã&ÉT‘·T+~. |ü⁄s¡Twü dü+jÓ÷>∑T\T (dü«*+>∑ dü+|üs¡Tÿ\T) C≤s¡, #√s¡ H˚s¡düTú\˝À ˇø£s¡T>± (düe÷q+>±) ˝…øÏÿ+#·ã&ܶs¡T. Ç{Ϻyês¡T <˚e⁄ì sêC≤´ìøÏ (dü«sêZìøÏ yês¡düT\T ø±s¡T nì u…’_\T #Ó|ü⁄‘·T+~. (1 ø=]+BÛ 6:9`11). ø=]+BÛjT· T\˝À ø=+<äsT¡ Ç~es¡≈î£ n{Ïyº ê¬sj ’ T· T+&ç]. Ç|ü&ÉT yês¡T e÷]q eTqTwüß\T.

6. Ç~ <äTcÕÿeT Á|ües¡Ôq:` ndüVü≤»yÓTÆq, nHÓ’‹ø£yÓTÆq düø£\ ˝…’+–ø£ ø±sê´\T ª<äTcÕÿeTeTìµ ªø±eT$ø±s¡#˚wüº\ìµ #Ó|üŒã&ç+~. ny˚y√ ø=ìï+{Ïì #·÷<ë›+` a) es¡dü\T ‘·|æŒq dü+uÛÀ>∑+, dü+ã+<Ûä+:` ªªˇø£&ÉT ‘·qø√&É*‘√ X¯j·Tì+∫q jÓT&É\ yê]<ä›]øÏì eTs¡D •ø£å $~Û+#·e˝…qT yê] yê] es¡dü\T ‘·|æŒ], yê] ÁbÕD≤|üsê<Ûä+ yê]MT<ä ñ+&ÉTqTµµ (˝Ò$. 20:12) ªªˇø£&ÉT Åd”Ôì ÄyÓT ‘·*¢ì ô|[¢ #˚düTø=ìq jÓT&É\ n~ <äTcÕÿeT Á|ües¡Ôqµµ (˝Ò$. 20:14) 32


|ü⁄s¡Twü X¯j·Tq+ (|ü⁄s¡Twüß\‘√ |ü⁄s¡Twüß\T): ªªÅd”Ô X¯j·Tq+ e˝… |ü⁄s¡Twü X¯j·Tq+ ≈£L&É<äT. n~ ùV≤j·T+µµ (˝Ò$. 18:20— 20:13) nyê#·´yÓTÆq~ (s√e÷. 1:27). c) »+‘·T X¯j·Tq+: ªª@ »+‘·Te⁄ q+<äTq÷ ˙ düâ\qeTT #˚dæ <ëì e\q n|ü$Á‘·‘· ø£\T>∑ CÒdæø=q≈£L&É<äTµµ. »+‘·Te⁄, Åd”Ôì bı+<äTq≥T¢ ÄyÓT <ëì m<äT≥ ì\Tesê<äT. n~ $|üØ‘·+. yêsêÔ |üÁ‹ø£\˝À Ç<=ø£ yês¡Ô n<˚eT+fÒ` $<˚XÊ\˝À ˇø£‘·qT z b˛øÏ]ô|’ πødüT ô|{≤º&ÉT @eTì? ªªM&ÉT Hê≈£îø£ÿqT πs|t #˚kÕ&ÉTµµ nì. eT>±fi¯¢qT πs|t #˚j·T&É+, »+‘·Te⁄\qT πs|t #˚j·T&É+ yê+‹ |ü⁄{Ϻ+#˚ yês¡Ô\T. πs|ü⁄ Ç+ø± m˝≤{Ï ªªπs|tµµ\qT >∑÷]à ˝Àø£+ $quÀ‘·T+<√ ‘Ó*j·T<äT. ªª‘·|üµµqT #·≥º+ düeT]∆ùdÔ n~ ªªˇ|üµµ ne⁄‘·T+<ë? b)

“Can evil and devil become good? Even if the law and certain societies approve or accept them?”

dü«*+>∑ dü+|üs¡ÿ+ ndüVü≤»+, nHÓ’‹ø£+ nsTTHê ø=ìï <˚XÊ\T á ùV≤j·T #·s¡´≈£î #·≥ºã<ä∆‘· ø£\T>∑CÒkÕsTT. e´_Û#ês¡eTTqT ø=ìï<˚X¯ #·{≤º\T nqTeT‹+∫qfÒ¢ dü«*+>∑ dü+|üsêÿìï ≈£L&Ü nqTeT‹düTÔHêïsTT, düeT]∆düTÔHêïsTT. düe÷»+, #·≥º+ nqTeT‹+∫q+‘· e÷Á‘êq <äTØï‹ ˙‹ ne⁄‘·T+<ë! e´_Û#ês¡+, dü«*+>∑ dü+|üs¡ÿeTT HÓ’‹ø£+ ne⁄‘·T+<ë? <=+>∑‘·Hê\T, Vü≤‘·´\T, e´_Û#ês¡+, nÅdüèX¯´‘· e+{Ï nH˚ø£ bÕbÕ\T Á|ü»\˝À »s¡T>∑T#·Tqï$. >∑qTø£ yê{Ïì n+^ø£]+#·&Éy˚THê? ø=+<ä] e\q ‘·|ü »s¡T>∑T‘·T+~ >∑qTø£ Ä ‘·|üqT ˇ|ü>± dü]ô|≥Tºø√e&Éy˚THê? n˝≤ nsTT‘˚ bÕ|ü+, H˚s¡+ nHÓ’‹ø£+ nH˚ e÷≥\≈£î Çø£ ns¡∆y˚TeTT+≥T+~? Á|üdü+>∑ düVü≤ø±]` Ä>∑düTº 2005 dü+∫ø£˝À Á|ü#·T]+∫q $esê\T á ÁøÏ+~ $<Ûä+>± ñHêïsTT... dü«*+>∑ $yêVü‰\T: ªªôdŒsTTHé bÕs¡¢yÓT+≥T pHé 30e ‘êØKTq ˇø£ $yê<ëdüŒ<äyÓTÆq Áø=‘·Ô #·{≤ºìï ÄyÓ÷~+∫+~. #·]Ã\ <ÛäsêàìøÏ e´‹πsø£yÓTÆq dü«*+>∑ $yêVü‰\qT Ä #·≥º+ n+^ø£]+∫+~. Ä #·≥º+ <ë«sê dü«*+>∑ $yêVü‰\T #˚düTø√e&É+, yês¡T |æ\¢\qT 33


<ä‘·Ô‘· rdüTø√e&É+ ÄyÓ÷~+#·ã&ܶsTT. Ä Á|üø±s¡+ ôdŒsTTHé˝À <ë<ë|ü⁄ 40 \ø£å\ eT+~ dü«*+>∑ dü+|üs¡Tÿ\T ñHêïs¡T. Gay Associations ôdŒsTTHé j·T÷s¡|t˝À á #·≥+º ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó*|æq eT÷&Ée <˚X+¯ >±qT, Á|ü|+ü #·+˝À Hê\Ze <˚X+¯ >±qT @s¡Œ&ç+~. Ç|üŒ{Ïπø á #·{≤ºìï neT\T #˚düTÔqï eT÷&ÉT <˚XÊ\T u…*®j·T+, HÓ<äsY˝≤+&é‡, ¬øq&Ü. á dü«*+>∑ dü+|üs¡Tÿ\T ‘·eT $yêVü‰\qT #·]Ã˝À bÕdüºs¡T¢ #˚j·÷\ì <äu≤sTT+∫ n&ÉT>∑T‘·THêïs¡T. eTq uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ |ü$Á‘·yÓTÆq~. yÓÁ] bÕXÊÑ·´ Hê>∑]ø£‘· ≈£L&Ü ~>∑TeT‹ ne⁄‘·T+~. n≥Te+{Ï |ü]dæÔ‹ eùdÔ düTyê]Ô≈£î\T>± MTs¡T m˝≤ m<äTs=ÿ+{≤s¡T?µµ (s√e÷. 1:26`28). dü«*+>∑ dü+|üs¡Tÿ\≈£î ø=ìï Á|üX¯ï\T: uÛ≤s¡´ uÛÑs¡Ô\T>± Áã‘·T≈£î#·Tqï Ç<ä›] |ü⁄s¡Twüß\˝À ˝Òø£ Ç<ä›] Åd”Ô\˝À... * mes¡T me]øÏ @eTÚ‘ês¡T? * mes¡T uÛÑs¡Ô? mes¡T uÛ≤s¡´? * mes¡T ‘·+Á&ç? mes¡T ‘·*¢ ne⁄‘ês¡T? * mes¡T >∑s¡“¤+ <Ûä]kÕÔs¡T? mes¡T |æ\¢\qT ø£+{≤s¡T? * yês¡T @Ø‹ì yê] e+XÊìï (C≤‹ì) $düÔ]+#·T≈£î+{≤s¡T? * á˝≤+{Ï yês¡T eT+∫ #Ó&ɶ\qT >∑÷]Ã, ˙‹ ìj·Te÷\qT >∑T]+∫, dæ>∑TZ nee÷Hê\ >∑T]+∫ m˝≤+{Ï ñ<ëVü≤s¡D\T Çe«>∑\T>∑T‘ês¡T? * ã+<ÛäTe⁄\‘√ M] es¡Tdü\T m˝≤ ñ+{≤sTT? * ˇπø *+>±ìøÏ #Ó+~q M]<ä›]˝À mes¡T ø=&ÉT≈£î? mes¡T ø√&É\T? mes¡T ≈£L‘·Ts¡T? mes¡T n\T¢&ÉT? mes¡T n‘·Ô ? mes¡T e÷eT ne⁄‘ês¡T?

á bÕ|üeTTqT $e]+#˚ |ü<ë\T (e÷≥\T) #·÷&É+&ç... ˇø£ e´øÏÔì >±ì #·s¡´qT >±ì $e]+#·T≥≈£î yê&çq e÷≥\T (|ü<ë\T) e\q ªªyê{ϵµ ˝Òø£ ªªyêìµµ $\Te ‘Ó\TdüTÔ+~. dü«*+>∑ dü+|üs¡ÿ+ m{Ϻ<√ á |ü<ë\qT ã{Ϻ #·÷&É+&ç` n~ uÛÑj·T+ø£s¡ bÕ|ü+: (˝Ò$. 18:22 |ü]X¯ó<ä∆ u…’_\T) ªªˇø£ Åd”Ô‘√ ñqï≥T¢ |ü⁄s¡Twüßì‘√ ˙≈£î ˝…’+–ø£ dü+ã+<Ûë\T ñ+&É≈£L&É<äT. n~ uÛÑj·T+ø£s¡ bÕ|ü+µµ. 34


n~ <ës¡TD bÕ|ü+: (˝Ò$. 20:13 |ü]X¯ó<ä∆ u…’_\T) ªªˇø£ eT>∑yê&ÉT ˇø£ Åd”Ô‘√ ø£\dæ ñqï≥Tº>± eTs√ eT>∑yê&ç‘√ ˝…’+–ø£ dü+ã+<Ûë\T ø£*– ñ+fÒ yê[¢<ä›s¡÷ #ê˝≤ <ës¡TDbÕ|ü+ #˚dæqfÒºµµ. n~ eTVü‰ bÕ‘·ø£+: (Ä~. 19:7,9) ªªnqï˝≤sê, Ç+‘· bÕ‘·ø£+ ø£≥Tºø=q≈£î&ç... á eTqTwüß´\T (|ü⁄s¡Twüß\T) Hê sTT+{Ï ˙&É≈£î e∫Ãj·TTHêïs¡T >∑qTø£ M]ì MTπsMT #˚j·T≈£L&É<äì #Ó|æŒq|ü&ÉT yês¡T` ˙e⁄ ne‘·\≈£î bıeTàì]µµ. n~ <äTcÕÿs¡´eTT, yÓÁ] |üì: (Hê´j·÷. 19:22,23 |ü]X¯ó<ä∆ u…’_\T) ‘·q sTT+{Ïì #·T{Ϻ ‘·\T|ü⁄qT ‘·{Ϻq ø=+<äs¡T b˛øÏØ\‘√ sTT+{Ï j·T»e÷ì sTT˝≤ nHêï&ÉT` ªªHê k˛<äs¡T˝≤sê, n~ ≈£L&É<äT, n{Ϻ <äTcÕÿs¡´eTT #˚j·T≈£L&É<äT, á eTqTwüß´&ÉT (n‹~Û |ü⁄s¡Twüß&ÉT) Hê sTT+{ÏøÏ e#ÓÃqT >∑qTø£ MTs¡T á yÓÁ] |üì #˚j·T≈£î&çµµ. ˇø£ C≤‹ (<˚X¯+) |ü‘·HêìøÏ ÁuÛÑwüº‘ê«ìøÏ, V”≤q‘·≈£î, ø°åD‘·≈£î |üsêø±wüº ªªdü«*+>∑ dü+|üs¡ÿ+µµ. <˚e⁄ì#˚ yêfi¯ó¢ ˙#· ãT~∆øÏ e~* y˚j·Tã&É&É+. ø=ìï <˚XÊ\˝À ‘·eT mìïø£\ Á|ü#ês¡eTT˝À Ç<=ø£ Á|ü<ëÛ Hê+X¯yTÓ +Æ ~. dü«*+>∑ dü+|üsêÿìøÏ kÕ«‘·+Å‘´· + sTTkÕÔeTì ø=ìï bÕغ\T Ä Á|ü»\≈£î >π \+ y˚dTü HÔ êïsTT. ‘·eT≈£î zfÒjT· eTì dü>s∑ «¡ +>± n&ÉT>∑T‘·THêïsTT. nìï bÕbÕ\e˝Ò dü«*+>∑ dü+|üs¡ÿeTT ˇø£ bÕ|üy˚T. nìï bÕbÕ\≈£î •ø£å ñqïfÒº á bÕbÕìøÏ •ø£å ñ+~. Ç‘·s¡ bÕbÕ\≈£î |üXÊÑêÔ|ü|ü&çq≥T¢ á bÕbÕìøÏ |üXÊÑêÔ|ü|ü&Ü*. düø£\ bÕ|ü⁄\qT s¡øÏå+∫qfÒ¢ Áø°düTÔ á s¡ø£yÓTÆq bÕ|ü⁄\qT ≈£L&Ü s¡øÏå+#·>∑\&ÉT. n+<äT≈£î Ms¡T` e÷s¡TeTqdüT‡ bı+<ë*. á ùV≤j·T#·s¡´\T $&Éyê*. j˚Tdüj·T´qT y˚&ÉTø√yê*. ªªMT <˚e⁄&Ó’q jÓTVü≤√yê ø£s¡TD≤yê‘·‡\´eTT >∑\yê&ÉTqT, XÊ+‘·eT÷]Ôj·TT n‘·´+‘· ø£è|ü>\∑ yê&ÉTHÓj ’ T· T+&ç, ‘êqT #˚jT· qT<˚•› +∫q ø°&TÉ qT #˚jT· ø£ |üXÊÑêÔ||ü &ü TÉ qT >∑qTø£ MT eÅdüÔeTT\qT ø±ø£ MT Vü≤è<äj·TeTT\qT ∫+|ü⁄ø=ì Äj·Tq ‘·≥Tº ‹s¡T>∑T&çµµ (jÓ÷y˚\T 2:13) 35


dü«*+>∑ dü+|üs¡ÿ+ πødüT ôV’≤ø√πsº |ü]o*+#ê*: düTÁ|”+ q÷´&Ûç©¢: dü«*+>∑ dü+|üsêÿìï rÁeyÓTÆq H˚s¡+>± |ü]>∑DÏ+#˚ uÛ≤s¡rj·T •øå±düà è‹˝Àì 377e ôdø£åHéqT düyê\T#˚dü÷Ô <ëK˝…’q |æ{°wüHéqT &Ûç©¢ ôV’≤ø√πsº ‹]– |ü]o*+#ê\ì düTÁ|”yéT ø√s¡Tº ‘˚*à #Ó|æŒ+~. >∑‘·+˝À á |æ{°wüHéqT ø={Ϻy˚dü÷Ô ôV’≤ø√s¡Tº Ç∫Ãq rs¡TŒqT |üø£ÿqu…{Ϻ+~. á y˚Ts¡≈£î q\T>∑Ts¡T düuÛÑT´\‘√ ≈£L&çq <Ûäsêàdüq+ Ä<˚XÊ\T C≤Ø#˚dæ+~. Á|üdüTÔ‘· düe÷»+˝À dü«*+>∑ dü+|üs¡ÿ+ ÄyÓ÷<äjÓ÷>∑´+>± e÷]+<äì, á e÷s¡TŒ\≈£î nqT>∑TD+>± 377e ôdø£åHéqT ‘=\–+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ HêCŸ bòÂ+&˚wüHé nH˚ dü«#·Ã¤+<ä dü+dü∆ yÓTT<ä≥ ôV’≤ø√s¡Tº˝À |æ{°wüHé y˚dæ+~. <ëìì ôV’≤ø√s¡Tº ø={Ϻy˚dæ+~. B+‘√ bòÂ+&˚wüHé düTÁ|”yéTqT ÄÁX¯sTT+∫+~. Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·s¡|ü⁄q düTÁ|”+˝À n<äq|ü⁄ kı*dæ≥sY »qs¡˝Ÿ >√bÕ˝Ÿ düTÁãeTD´+ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. (áHê&ÉT 04.02.2006 yÓTsTTHé, ù|õ 9)

36


Äs¡e n<Ûë´j·TeTT

e÷qe⁄\≈£î »+‘·Te⁄\‘√ ô|[¢ V ªô|[¢µ n+fÒ <ë+|ü‘·´ ã+<Ûä+. <ë+|ü‘·´+ n+fÒ Ä&É eT>∑ ˝…’+–ø£ ø£\sTTø£. ÁbÕD+ >∑\ Á|ü‹ <ëì˝À (JesêdüT\ìï{Ï˝À) ªÄ&ɵ ªeT>∑µ \T>± düèwæº+#ê&ÉT. yê{Ï yê{Ï eTqT>∑&É≈£î M]<ä›s¡÷ ø£\yê*. Á|ü‹ C≤‹ (|ü≈£åî\T >±ì, »+‘·Te⁄\T >±ì, #˚|ü\T >±ì, ø°≥ø£eTT\T >±ì) jÓTTø£ÿ |ü⁄qs¡T‘·Œ‹Ô á C≤‹ jÓTTø£ÿ ªÄ&ɵ ªeT>∑µ\T ø£\sTTø£ e\H˚ ø£\T>∑T‘·T+~. ˇø£ C≤‹˝Àì Ä&É eTs√ C≤‹˝Àì eT>∑‘√ ø£*ùdÔ yê{Ï, yê{Ï C≤‘·T\T ñ‘·Œ‹Ô ø±e⁄. u…’_\T q+<ä* á e÷≥\T >∑eTì+#·+&ç` ªª<˚e⁄&ÉT` >∑&ì¶ç $‘·qÔ eTT*#·Tà #Ó≥q¢ T uÛ÷Ñ $T MT<ä ‘·eT ‘·eT C≤‹ Á|üø±s¡eTT ‘·eT˝À $‘·qÔ eTT\T >∑\ |ò\ü $T#·Tà |ò\ü eèø£eå TT\qT uÛ÷Ñ $T yÓTT*|æ+#·TqT>±ø£ì |ü\Tø£>± Ä Á|üø±s¡e÷jÓTqT. uÛÑ÷$T >∑&ç¶ì ‘·eT ‘·eT C≤‹ Á|üø±s¡eTT $‘·ÔqeTT*#·Tà #Ó≥¢qT, ‘·eT ‘·eT C≤‹ Á|üø±s¡eTT ‘·eT˝À $‘·ÔqeTT\T>∑\ |òü\eèø£åeTT\qT yÓTT*|æ+|ü>± n~ eT+∫<äì <˚e⁄&ÉT #·÷#ÓqTµµ (Ä~.1:11,12) ªª<˚e⁄&ÉT »\eTT\˝À yê{Ï yê{Ï C≤‹ Á|üø±s¡eTT »\eTT\T düeTè~∆>± |ü⁄{Ϻ+∫q eTVü‰ eT‘·‡´eTT\qT, JeeTTø£*– #·*+#·T yê{Ïqìï{Ïì, <ëì <ëì C≤‹ Á|üø±s¡eTT ¬sø£ÿ\T>∑\ Á|ü‹ |üøÏåì düèõ+#ÓqT. n~ eT+∫<äì <˚e⁄&ÉT #·÷#ÓqTµµ (Ä~. 1:21) ªª<˚e⁄&ÉT` yê{Ï yê{Ï C≤‹ Á|üø±s¡eTT JeeTT>∑\ yê{Ïì, nq>± yê{Ï yê{Ï C≤‹ Á|üø±s¡eTT |üX¯óe⁄\qT |ü⁄s¡T>∑T\qT n&É$ »+‘·Te⁄\qT uÛÑ÷$T |ü⁄{Ϻ+#·T>±ø£ì |ü*¬øqT— Ä Á|üø±s¡e÷jÓTqTµµ (Ä~:1:24) Á|ü‹ J$ <ëì <ëì C≤‹ì ñ‘·Œ‹Ô #˚düTø=H˚ $‘·Ôq+ (Seed) n$ ø£*–j·TTqï$. ˇø£ C≤‹ Je⁄˝À¢ eTs√ C≤‹ $‘·qÔ +(|ü⁄qs¡T‘·Œ‹Ô X¯ø)ÔÏ ˝Ò<Tä . Je⁄\ìï{Ï˝À e÷qe⁄&˚ ñ‘·ÔeTT&Éì #Ó|üŒã&ç+~. eTìwæ˝À e÷Á‘·y˚T ªÄ‘·àµ ñ+~ <˚e⁄ì >∑÷]Ãq <Ûë´dü ñ+~. eTìwæøÏ e÷Á‘·y˚T eT+∫ #Ó&ɶ\T ‘Ó\TdüTø=H˚ C≤„q+ ñ+~. 37


nsTT‘˚ $C≤„q+, m+‘√ ô|]–q á qej·TT>∑eTT˝À düsTT‘·+ eTqTwüß´\T eÁø£+>± Ä˝À∫+#·&É+, Ä#·]+#·&É+ #ê˝≤ $#ês¡ø£s¡+. eTìwæ eTqdüTqïyê&ÉT, eTVü‰˙j·TT&ÉT >±ì ‘·q uÛ≤yê\qT, u≤wüqT, eTqdüTqT ms¡T>∑ì eT÷>∑Je⁄\‘√, #Ó≥¢ yÓTT<äT›\‘√ eTìwæ ô|[¢ ‘·\ô|≥º&É+ m+‘· yÓÁ]? $+‘· >=*ù| ø=ìï $yêVü‰\qT >∑÷]à |üÁ‹ø£˝À #Ó|üŒã&çq ø=ìï+{Ïì $÷ ne>±Vü≤q ø=s¡≈£î bı+<äT|üs¡TdüTÔHêïqT.

X¯óqø£+‘√ j·TTe≈£îì ô|[¢ zÁ|üø£ÿ uÛÑj·T+... eTs√Á|üø£ÿ eT÷&ÛÉqeTàø£+ Ä j·TTe≈£îì ñøÏÿ]_øÏÿ] #˚dæ+~. ∫es¡≈£î CÀ‹wüßÿì dü÷#·q y˚Ts¡≈£î X¯óqø±ìï ô|[¢ #˚düT≈£îHêï&ÉT. á n|ü⁄s¡÷|ü $yêVü ‰ ìøÏ ‘· $ Tfi¯ H ê&É T ˝Àì •e>∑ Z D õ˝≤¢ e÷D≤eT<ÛäT¬s’ düMT|ü+˝Àì @. $˝≤≈£îÿfi¯+ y˚~¬ø’+~. Ä Á>±eT+˝Àì ôd\«≈£îe÷sY nH˚ j·TTe≈£î&ÉT nHês√>±´ìøÏ >∑Ts¡j·÷´&ÉT. B+‘√ Ä+<√fi¯ q #Ó + ~q n‘· & É T |ü ] cÕÿsêìøÏ CÀ‹wüßÿì ÄÁX¯sTT+#ê&ÉT. CÀ‹wüßÿ&ÉT 15 @fi¯¢ øÏ + <ä ≥ ¬ s +&É T ≈£ î ø£ ÿ \qT <ës¡ T D+>± Vü≤‘·e÷]Ãq+<äTe˝Ò¢ ˙≈£î á>∑‹ |ü{Ϻ+<äì ôd\«≈£îe÷sY≈£î ‘Ó*bÕ&ÉT. CÀ´‹wüßÿ&ÉT #Ó|æŒqfÒ¢ n‘·qT ∫qï|ü&ÉT ¬s+&ÉT ≈£îø£ÿ\qT Væ≤+dæ+∫ #·+bÕ&ÉT. B+‘√ CÀ´‹wüßÿì e÷≥\qT >∑T&ç¶>± qe÷à&ÉT. CÀ´‹wüßÿ&ÉT ≈£îø£ÿqT ô|[¢ #˚düT≈£î+fÒ ø£cÕº\T b˛‘êj·Tì #Ó|üŒ&É+‘√ ôd\«≈£îe÷sY ôd*« nH˚ ≈£îø£ÿqT Ä~yês¡+ ô|[¢ #˚düT≈£îHêï&ÉT. á $+‘·qT kÕ∆ì≈£î\T ø£qT˝≤sê #·÷dæ eTTdæeTTdæ>± qe⁄«≈£îHêïs¡T ` q÷´dt≥T&˚, #ÓHÓ’ï. (áHê&ÉT 13.11.2007, yÓTsTTHé, ù|õ 3)

|æ˝≤¢&çøÏ ≈£îø£ÿ‘√ ô|[¢ ˇ]kÕ‡˝À eT÷&Û É q eTàø£ + πø+Á<ä|üs¡: >±+<Ûë]˝À >=Á¬søÏ∫à ô|[¢ #˚kÕs¡≥! Ç~ eTVü‰ uÛ≤s¡‘·+. 14HÓ\\ ∫Hêï]øÏ Ä&É ≈£îø£ÿ‘√ ô|[¢ #˚kÕs¡T. Ç~ H˚{Ï uÛ≤s¡‘·+. 38


|ü⁄* e∫à $T+π>düTÔ+<äì, uÛÑ÷‘·+ |ü≥Tº≈£î+<äì uÛÑj·T|ü&ç 14 HÓ\\ |æ\¢yê&çøÏ, z ≈£îø£ÿ‘√ ô|[¢ #˚kÕs¡T. á dü+|òüT≥q Ä~yês¡+ ˇ]kÕ‡˝Àì |ü‘ê|üPsY Á>±eT+˝À »]–+~. Ç<˚+ ‘·÷‘·÷ eT+Á‘·+ ô|[¢ ø±<äT. ndü\T ô|[¢øÏ @e÷Á‘·+ ‘·>∑Z≈£î+&Ü »]–+~. e+<ä\ eT+~ n‹<ÛäT\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. y˚|ü#Ó≥Tº øÏ+<ä »]–q y˚&ÉTø£qT #·÷XÊs¡T. $+<äT $H√<ë\‘√ Äq+~+#ês¡T. es¡T&ç ù|s¡T >±>±sêjYT. n‘·ìøÏ ô|’∫>∑Ts¡Tô|’ n|ü&˚ <ä+‘·+ e#˚Ãdæ+~. –]»qT\T Bìì n|üX¯≈£îq+>± uÛ≤$kÕÔs¡T. |æ˝≤¢&çì |ü⁄* #·+ù|düTÔ+<äì qeTTà‘ês¡T. BìøÏ $s¡T>∑T&ÉT>± ≈£îø£ÿ‘√ ô|[¢ #˚j·T&É+ yê] Ä#ês¡+. ô|[¢ ‘·sê«‘· ≈£îø£ÿqT ‘·eT‘√H˚ ‘Ó#·TÃø=ì C≤Á>∑‘·Ô>± #·÷düT≈£î+{≤s¡T ≈£L&É. (áHê&ÉT 14.02.2007, yÓTsTTHé, ù|õ 6)

≈£îø£ÿ‘√ u≤*ø£ ô|[¢ eT÷&ÛÉ qeTàø£+ |òü*‘·+.... sê+N, »qe] 21: ∫Á‘· $∫Á‘ê\ Á|ü|ü+#·+˝À eTs√ $∫Á‘ê‹ $∫Á‘·+. n<˚ mì$T<˚fi¯¢ u≤*ø£≈£î |üøÏÿ+{Ï ≈£îø£ÿ‘√ ô|[¢ #˚j·T&É+. >∑T&ç¶ qeTàø±\≈£î |üsêø±wüº. C≤s¡â+&é sêÅwüº+˝Àì sê+NøÏ 240 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À ñqï <ÛëHéu≤<é Á>±eT+˝À u≤*ø£≈£î ≈£îø£ÿ<ä+‘ê\T e#êÃj·Tì, yê{Ïe\¢ ø°&ÉT »s¡T>∑T‘·T+<ä˙ q$Tà á ≈£îø£ÿ $yêVü≤+ #˚XÊs¡T. u≤*ø£ ‘·+Á&ç X¯+ø£sY eTT+&Ü kÕ∆ìø£ $˝Òø£s¡T\‘√... ªªHê ≈£îe÷¬sÔ≈£î ≈£îø£ÿ <ä+‘ê˝§#êÃsTT. á $yêVü≤+ »]|æ+#·ø£b˛‘˚ e÷ ≈£î≥T+u≤ìøÏ n]wüº+µµ nì nHêïs¡T. á |òüTÀs¡+ |ü≥¢ Ä Á>±eT Á|ü»\T e´‹πsø£‘· #·÷|ü˝Ò<äT. yês¡T ≈£L&Ü Á>±e÷ìøÏ ø°&ÉT ‘=\–b˛‘·T+<äì uÛ≤$+#ês¡T. $yêVü‰ìï dü+Á|ü<ëj·T ã<ä›+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. s¡÷.22y˚\T, ø£\sY{°$, Ç+ø± Ç‘·s¡ kÕe÷Á– ø£≥ï+>± Çe«&É+ >∑eTHês¡Ω+. (áHê&ÉT 22.01.2005, yÓTsTTHé, ù|õ 3)

|ü⁄* ‹H˚düTÔ+<äì uÛÑj·T|ü&ç ≈£îø£ÿ‘√ ô|[¢ uÛÑTeH˚X¯«sY, @Á|æ˝Ÿ 7, ªªm+&Ü yêq... ≈£îø£ÿ\ qø£ÿ\ ô|[¢...µµ nì ∫qï |æ\¢\T bÕ&ÉT≈£î+≥Tqï|ü&ÉT ≈£îø£ÿ\T... qø£ÿ\≈£î ô|fi‚¢$T{ì nqTø√≈£î+&Ü ñ+&É˝Ò+. ◊<˚fi¯ó¢ ≈£L&Ü ì+&Éì eTT≈£îÿ|ü#·Ã˝≤s¡ì ej·TdüT˝À ñqï |æ\¢\≈£î ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T |üø£ÿH˚ ≈£Ls=Ãì ≈£îø£ÿ\‘√ ô|[¢ ‘·+‘·T »]|ædüTÔ+fÒ Ç|üŒ{ÏøÏ Çìï eT÷&ÛÉqeTàø±\T ñHêïj·÷...? nì|æ+#·ø£ e÷q<äT... ˇ]kÕ‡˝Àì eTT+&Ü Ä~yêd”\ Ä#ês¡ e´eVü‰sê\ Á|üø±s¡+ Ç˝≤+{Ï $yêVü‰\T nø£ÿ&É düs¡«kÕ<Ûës¡D+... #ê˝≤ @fi¯¢ øÏ+<ä≥ 39


á eTT+&Ü ‘Ó>∑ ≈£î≥T+u≤\T n&Ée⁄\qT e~*ô|{Ϻ ˇ]kÕ‡ sê»<Ûëì uÛÑTeH˚X¯«sY |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î e\dü e#êÃs¡T. nsTTq|üŒ{ÏøÏ yê] Ä#ês¡ e´eVü‰sê\qT e<äT\Tø√˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. Ç{°e\ qMHé eTT+&Ü nH˚ Ä~yêd” ‘·q ◊<˚fi¯¢ ≈£L‘·T]øÏ ≈£îø£ÿ‘√ ô|[¢ »]|æ+#ês¡T. nø£ÿ&ç düìïy˚X¯+ Ç˝≤ ñ+~... #·T{≤º\T |üø±ÿ\‘√ y˚Tfi¯‘êfi≤‘√... –]»q ô|<ä›\ eT+Á‘ê\‘√... ô|[¢ |ü+~] n+‘ê ˇø£fÒ dü+<ä&ç. Vü‰+&çj·÷ (Hê≥TkÕsê) @s¡T˝…’ bÕ]+~. #Óe⁄\T ã<ä›\j˚T´˝≤ dæìe÷ dü+^‘·+ $ì|æ+∫+~. dü+‘√wü+ |ü≥º˝Òø£ ø=+‘·eT+~ qè‘ê´\T ≈£L&Ü #˚XÊs¡T. yÓTT‘êÔìøÏ ø£fi≤´D eT+&É|ü+ n+‘ê ø£fi¯ø£fi¯˝≤&ç+~. s¡+>∑Ts¡+>∑T\ <äTdüTÔ\T <Ûä]+∫ n‹<ÛäT\+‘ê ô|[¢|ü+~]˝ÀøÏ Á|üy˚•+#ês¡T. á˝À>± ô|<ä› }πs–+|ü⁄‘√ ô|[¢ø=&ÉT≈£îqT (X¯óqø±ìï) ≈£L&Ü }πs–+|ü⁄>± rdüT≈£îe#êÃs¡T. eNà sê>±H˚ Ä&Éô|[¢ yêfi¯ó¢ eTsê´<ä\T #˚XÊs¡T. ≈£îø£ÿ ø±fi¯ó¢ ø£&ç– ô|[¢ |ü+~]˝ÀøÏ rdüT≈£îe#êÃs¡T. ô|[¢≈£L‘·T]ì ‘·*¢ ˇfiÀfl ≈£Ls√Ãu…{≤ºs¡T. eT+Á‘ê\T #·<äe&É+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. X¯óqø£ es¡TìøÏ ø=‘·Ôã≥º\T #·T{Ϻq ‘·sê«‘· |ü⁄s√Væ≤‘·T&ÉT <ëìì m‘·TÔø=ì ‹\ø£+˝À <ëì ø±fi¯ó¢ eTT+∫ ô|[¢ ≈£L‘·T] qT<äT{ ~<ë›&ÉT. Ä ‘·sê«‘· eT+>∑fi¯ dü÷Á‘·+ ø£{Ϻ+#ês¡T. eT] ø£≥ïø±qTø£˝À? ≈£î+&É ô|+≈£î\T, ˇø£ u§eTà ]øå±, ù|¢≥T¢, Ç‘·Ô&ç kÕe÷qT... $]–b˛sTTq dü÷{ŸπødüT... Ç<ä+‘ê es¡ø£≥ï+>± Ç#êÃs¡T. nuÀ“... y˚T+ e<Ûä÷es¡T\≈£î #ê˝≤ ø±qTø£\T Ç#êÃy˚T! ˇø£ f…*$»Hé ôd{Ÿ... ôd’øÏ˝Ÿ, dü÷{ŸπødüT Ç#êÃ+ ø£<ë... MTs¡T #·÷&É˝Ò<ë? nì ô|[¢≈£L‘·Ts¡T ‘·*¢ qe⁄«‘·÷ n&ç–qyêfi¯¢≈£î n&É>∑ìyêfi¯¢≈£î #ÓãT‘·÷H˚ ñ+≥T+~... Ç~>√ yÓTT‘·Ô+MT<ä Ç˝≤ ñ+≥T+B eTT+&Ü –]»q C≤‹ Á|ü»\ ≈£îø£ÿ‘√ ô|[¢ ‘·‘·+>∑+... eTT+&Ü Á|ü»\T e÷{≤¢&˚ Vü≤√ uÛ≤wü˝À Bìì ªªùw‘ê n+&ç ñ‘·‡yéµµ nì n+{≤s¡T. ‘·eT |æ\¢\≈£î bÕ\|üfi¯ó¢ sêe&É+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±>±H˚ eTT+&Ü –]»qT\T Ç˝≤ ≈£îø£ÿ‘√ ô|[¢fi¯ófl »]|ædü÷Ô ñ+{≤s¡T. Ç˝≤ #˚j·Tø£b˛‘˚ ‘·eT |æ\¢*ï |ü⁄* ø±˙ eTπs<Ó’Hê Á≈£Ls¡eTè>∑+ ø±˙ rdüT≈£î yÓ[¢b˛‘·T+<äì yê] eT÷&ÛÉ $XÊ«dü+... Ç≥Te+{Ï Á|üe÷<ë\qT ø=ì‘Ó#·TÃø√e&É+ m+<äTø£H√ @yÓ÷... #ê˝≤eT+~ ‘·eT |æ\¢\≈£î |üfi¯ó¢ e#êÃj·TH˚ ôd+{ÏyÓT+≥T‘√... ≈£îø£ÿ\≈£î Ç∫à ô|[¢fi¯ófl »]|ædüTÔ+{≤s¡T. πøe\+ Ä&É|æ\¢\πø ø±<ä+&√jYT! |üfi¯ó¢ ø£ì|æ+#·>±H˚ yÓTT>∑... Ä&É |æ\¢\H˚ ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü ≈£îø£ÿ\‘√ ô|[¢fi¯ófl »]|ædüTÔ+{≤s¡T. @yÓ’Hê nìyês¡´ ø±s¡D≤\ e\¢ ≈£îø£ÿ‘√ ô|[¢ »s¡>∑ø£b˛‘˚... ndü˝…’q ô|[¢ »s¡>∑&ÜìøÏ eTT+<äT ø£˙dü+ ˇø£ #Ó≥Tº¬ø’Hê ‘·eT |æ\¢*ï ø£≥ºu…{≤º*‡+<˚q≥! ø=ìï <äXÊu≤›\ ø±\+ qT+∫ q>∑s¡ JeHêìøÏ n\e&çq eTT+&Ü 40


Ä~yêd”\T á dü+Á|ü<ëj·÷ìï e÷Á‘·+ e<äT\Tø√˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. ≈£îø£ÿ\≈£î... |æ\¢\≈£î ô|[¢fi¯ófl »]|æ+#·&É+ Çø£ÿ&ç Á|ü»\≈£î eT+∫ $H√<ëìï ø£*–k˛Ô+~. BìøÏ ‘√&ÉT... ñ‘·ÿfiŸ Çø±dt eT+#Y e+{Ï dü«#·Ã+<ä dü+dü∆\T ôd’‘·+ Ç≥Te+{Ï ô|[¢fi¯¢qT Áb˛‘·‡Væ≤düTÔ+&É≥+ $X‚wü+. á{°M Á|ü‘˚´ø£ düe÷#ês¡ $uÛ≤>∑+. (áHê&ÉT 08.04.2005, yÓTsTTHé, ù|õ 9)

≈£îø£ÿ e<ÛäTe⁄, ø√‹ ≈£L‘·Ts¡T

41


@&Ée n<Ûë´j·TeTT

yê$ es¡dü, ej·TdüT ms¡T>∑ì ô|[¢fi¯ó¢ W ô|[¢ z nu≤“sTT z ne÷àsTT eT<Ûä´ »]π><Ó’Hê, ô|[¢ #˚düTø√&ÜìøÏ yê]øÏ ø=ìï Vü≤<äT›\THêïsTT. ø=ìï ≈£î≥T+u≤\ |æ\¢\ eT<Ûä´ ô|[¢ ìùw~Û+#·ã&ç+~. BìH˚ ªes¡düµ nì |æ\TkÕÔs¡T. ªes¡düµ n+fÒ yê] eT<Ûä´ ñqï ã+<ÛäT‘·«+ yê] |æ\¢\ eT<Ûä´ ô|[¢øÏ nqTeT‹düT+Ô ~. ªes¡dü ø±<äTµ n+fÒ yê] |æ\\¢ eT<Û´ä ô|+&ç¢ ìùw~Û+#·ã&ç+<äqï e÷≥. ˇπø ≈£î≥T+ã+ yê] eT<Ûä´ dü+|üs¡ÿ+, $yêVü≤+ ìùw<Ûä+. $esê\≈£î á ÁøÏ+~ u…’_\T uÛ≤>∑+ #·<äe+&ç` (˝Ò$. 18:6`18) ø=‘·Ô ‘·s¡T®e÷˝À (Easy to read version) 6e. ªª˙ s¡ø£Ô dü+ã+<ÛäT\‘√ ˙e⁄ mqï&É÷ ˝…’+–ø£ dü+ã+<Ûä+ ø£*– ñ+&É≈£L&É<äT. H˚qT jÓTVü≤√yêqT 7e. ˙ ‘·+Á&ç‘√ ˙ ‘·*¢‘√ ˙e⁄ m|ü&É÷ ˝…’+–ø£ dü+ã+<Ûä+ ø£*– ñ+&É≈£L&É<äT. ÄyÓT ˙ ‘·*¢, ÄyÓT‘√ ˝…’+–ø£ dü+ã+<Ûä+ ø£*– ñ+&É≈£L&É<äT. 8e. ˙ ‘·+Á&ç jÓTTø£ÿ, @ uÛ≤s¡´‘√ (ÄyÓT ˙ ‘·*¢ ø±q|üŒ{ÏøÏ) ˙e⁄ ˝…’+–ø£ dü+ã+<Ûä+ ø£*– ñ+&É≈£L&É<äT. ˙ ‘·+Á&ç jÓTTø£ÿ @ uÛ≤s¡´‘√HÓ’Hê ˙ ‘·+Á&çøÏ e÷Á‘·y˚T ˝…’+–ø£ dü+ã+<Ûë\T ñ+&Ü*. 9e. ˙ ‘·+Á&ç ≈£îe÷¬sÔ ˝Òø£ ˙ ‘·*¢ ≈£îe÷¬sÔ ˙≈£î k˛<ä]. ÄyÓT‘√ ˙≈£î ˝…’+–ø£ dü+ã+<Ûë\T ñ+&É≈£L&É<äT. ˙ k˛<ä] ˙ sTT+≥ |ü⁄{ϺHê ˝Òø£ eTs√ #√≥ |ü⁄{ϺHê düπs. 10e. ˙ eTqTeTsê*‘√ ˙≈£î ˝…’+–ø£ dü+ã+<Ûë\T ñ+&É≈£L&É<äT. Ä |æ\¢\T ˙˝À ˇø£ uÛ≤>∑+. 11e. ˙ ‘·+Á&çøÏ ‘·*ø¢ Ï ≈£Le÷¬sÔ ñ+fÒ ÄyÓT ˙ k˛<ä], ÄyÓT‘√ ˙≈£î ˝…+’ –ø£ dü+ã+<Ûë\T ñ+&É≈£L&É<äT. 12e. ˙ ‘·+Á&ç k˛<ä]‘√ (y˚Tq‘·Ô‘√) ˙≈£î ˝…’+–ø£ dü+ã+<Ûë\T ñ+&É≈£L&É<äT. ÄyÓT ˙ ‘·+Á&ç s¡ø£Ô dü+ã+~Û≈£îsê\T. 13e. ˙ ‘·*¢ k˛<ä]‘√ ˙≈£î ˝…’+–ø£ dü+ã+<Ûë\T ñ+&É≈£L&É<äT. ÄyÓT ˙ ‘·*¢ s¡ø£Ô dü+ã+~Û≈£îsê\T. 42


14e. ˙ ‘·+Á&ç k˛<äs¡Tì uÛ≤s¡´‘√ ˙≈£î ˝…’+–ø£ dü+ã+<Ûë\T ñ+&É≈£L&É<äT. nq>± ˙ |æq ‘·+Á&ç uÛ≤s¡´‘√ ˙≈£î ˝…’+–ø£ dü+ã+<Ûë\T ñ+&É≈£L&É<äT. ÄyÓT ˙ |æq ‘·*¢. 15e. ˙ ø√&É*‘√ ˙≈£î ˝…’+–ø£ dü+ã+<Ûë\T ñ+&É≈£L&É<äT. ÄyÓT ˙ ≈£îe÷s¡Tì uÛ≤s¡´. ÄyÓT‘√ ˙≈£î ˝…’+–ø£ dü+ã+<Ûë\T ñ+&É≈£L&É<äT. 16e. ˙ k˛<äs¡Tì uÛ≤s¡´‘√ ˙≈£î ˝…’+–ø£ dü+ã+<Ûë\T ñ+&É≈£L&É<äT. ˙ k˛<äs¡T&ÉT e÷Á‘·y˚T ‘·q uÛ≤s¡´‘√ ˝…’+–ø£ dü+ã+<Ûë\T ø£*– ñ+&Ü*. 17e. ‘·*¢ ≈£L‘·Tfi¯¢‘√ ˙≈£î ˝…’+–ø£ dü+ã+<Ûë\T ñ+&É≈£L&É<äT. Ä ‘·*¢ eTqTeTsê*‘√ ˙≈£î ˝…’+–ø£ dü+ã+<Ûë\T ñ+&É≈£L&É<äT. á eTqTeTsê\T Ä ‘·*¢ ≈£îe÷s¡Tì _&ɶ ø±e#·TÃ, ≈£îe÷¬sÔ ø±e#·TÃ. ÄyÓT eTqTeTsêfi¯ó¢ ÄyÓT s¡ø£Ô dü+ã+~Û≈£î\T yê]‘√ ˝…’+–ø£ dü+ã+<Ûë\T ø£*– ñ+&É≥+ ‘·|ü. 18e. ˙ uÛ≤s¡´ Áã‹øÏ ñ+&É>±, ÄyÓT k˛<ä]ì ˙≈£î eTs√ uÛ≤s¡´>± #˚düTø√≈£L&É<äT. Bì eT÷\eTT>± nø£ÿ#Ó˝…¢fi¯ó¢ $s√<ÛäT\e⁄‘ês¡T. ˙ uÛ≤s¡´ k˛<ä]‘√ ˙≈£î ˝…’+–ø£ dü+ã+<Ûë\T ñ+&É≈£L&É<äTµµ. ˙≈£î ˝…’+–ø£ dü+ã+<Ûë\T ñ+&É≈£L&É<äTµµ n+fÒ ˙e⁄ yê]ì ô|[¢ #˚düTø√≈£L&É<äT nì ns¡∆+. á ìj·Te÷\≈£î $s¡T<ä∆+>± es¡dü ‘·|æŒ $yêVü‰\T #˚düTø=+≥THêïs¡T.

ø£qï ≈£L‘·T]ï ô|[¢ #˚düT≈£îqï z ‘·+Á&ç u…+>±˝Ÿ˝À z ‘·+Á&ç nø£è‘·´+ ø√˝Ÿø£‘ê, qe+ãsY 20: ÄbòÕEB›Hé Ä© ej·TdüT 36 @fi¯ó¢. |ü•ÃeTu…+>±˝Ÿ˝Àì »˝≤ŒjYT>∑T] õ˝≤¢˝À ˇø£ Á>±eT+˝À Ms¡T ìedædüTÔHêïs¡T. Äj·Tq uÛ≤s¡´ ù|s¡T düø°Hê, yê]øÏ ◊<äT>∑Ts¡T dü+‘êq+. yê]˝À eTT>∑TZs¡T ≈£L‘·Ts¡T¢. ô|<ä› ≈£L‘·Ts¡T ej·TdüT 15 @fi¯ó¢. n© ø=ìï HÓ\\ øÏ+<ä≥ ‘·q ô|<ä› ≈£L‘·T]ï ô|[¢ #˚düT≈£îHêï&ÉT. ø£&ÉT|ü⁄ ≈£L&Ü #˚kÕ&ÉT. ≈£L‘·T]ï ô|[¢ #˚düTø√e*‡+~>± n˝≤¢ ‘·qqT Ä<˚•+#ê&Éì uÛ≤s¡´‘√ #Ó b ÕŒ&É T . á <ä T sê>∑ ‘ · + >∑ ‘ · Ä~yês¡ + ãj· T ≥|ü & ç + ~. Á>±eTdü T Ô \ T ÄÁ>∑Vü≤√<äÁ>∑T\j·÷´s¡T. n©ì |ü≥Tºø=ì ∫‘·>=Z{≤ºs¡T. b˛©düT\T e∫à CÀø£´+ #˚düTø√≈£î+fÒ #·+ù|ùdyêπs. b˛©düT\T n©ì, Äj·Tq uÛ≤s¡´qT Á>±eTdüTÔ\ u≤]qT+&ç 43


ø±bÕ&ç n¬sdtº #˚dæ õ˝≤¢ ø√s¡Tº˝À Vü‰»s¡T|ü]#ês¡T. ªªHê uÛÑs¡Ô #ê˝≤ <Ó’euÛÑøÏÔ ø£\yê&ÉT... n˝≤¢ ù|s¡T MT<ä mqï&É÷ nã<ä›e÷&É&ÉT. <˚e⁄&ÉT Ä<˚•+#ê&Éì #Ó|üŒ≥+‘√ e÷ ô|<ä› ≈£L‘·T]ï Äj·Tq ô|[¢ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î H˚qT n+^ø£]+#êqTµµ nì n© uÛ≤s¡´ õ˝≤¢ ø√s¡Tº˝À #Ó|üŒ≥+ $X‚wü+. kÕ∆ìø£ ø√s¡Tº˝À H˚s¡ |ü]~Û ˝Òø£b˛e≥+‘√ yê]<ä›]˙ $&ç∫ô|{≤ºs¡T. ªªb˛©düT\T yê]ô|’ ì]›wüº n_ÛjÓ÷>∑+ yÓ÷|ü˝Ò<äT. nB>±ø£... Hê≈£î Hê ø√s¡Tº˝À H˚sê\qT $#ê]+#˚ n~Ûø±s¡+ ˝Ò<äT. Çø£ H˚H˚+ #˚j·T>∑\qTµµ nì düuŸ &ç$õq˝Ÿ Ä|ò”düsY n≥qT sêjYT yê´U≤´ì+#ês¡T. ø±˙ ì+~‘·T\qT Ç˝≤ $&ç∫ô|≥º≥+ dü]ø±<äì Á>±eTdüTÔ\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+#˚düTÔHêïs¡T. ªªn‘·&ÉT ø£qï ≈£L‘·T]ï ô|[¢ #˚düT≈£îqï $wüj·T+ e÷≈£î ‘Ó©<äT. Äj·Tq uÛ≤s¡´ Á<ÛäTMø£]+#êπø Ĭsï\¢ øÏ+<ä≥ á <äTsê>∑‘·+ »]–q≥T¢ e÷≈£ î ‘Ó * dæ + ~. e÷≈£ î #ê˝≤ ø√|ü + e∫Ã+~. n‘· & ç ‘· \ |ü>∑\>={≤º\qT≈£îHêï+µµ nì Á>±eT ô|<ä› ùwø˘ s¡yéTC≤Hé ù|s=ÿHêïs¡T. (dü÷s¡´ 21.11.2007 yÓTsTTHé, ù|õ 10)

n‘·Ô>±]øÏ ‘ê[ ø£fÒº n\T¢&ÉT eTq <˚X¯+˝À ô|[¢øÏ ñqï |ü<ä∆‘·T\÷, ø£≥Tºu≤≥÷¢, dü+Á|ü<ëj·÷\÷, Ä#êsê\÷ eTπs<˚X¯+˝Àq÷ ñ+&Éy˚yÓ÷. eTTK´+>± –]»qT˝À¢ Ç$ eTØ m≈£îÿe. n\Hê{Ï ãVüQuÛ≤sê´‘·«+, ø£Hê´X¯ó\ÿ+ ˝≤+{Ï$ ≈£L&Ü yê]˝À Ç+ø± ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT. Hê>± –]»qT˝À¢ ne÷àsTTq&çπ> |ü<ä∆›‹ ∫Á‘·+>± ñ+≥T+~. ‘êqT Çwüº|ü&çq ne÷àsTT ‘·+Á&ç <ä>∑Zs¡≈£î nu≤“sTT ‘·q ùdïVæ≤‘·TDÏï |ü+|ækÕÔ&ÉT. yês¡+^ø£]ùdÔ nu≤“sTT ‘·+Á&ç z |üøÏåì |ü≥Tºø=ì <ëì|”ø£ H=πøÿkÕÔ&ÉT. #·ìb˛‘·Tqï Ä |üøÏå ø±fi¯ó¢ yÓT*|ü&çq rs¡TqTã{Ϻ Ä ô|[¢ X¯óuÛÑdü÷#·ø£e÷ ø±<ë nqï~ ìs¡ísTTkÕÔs¡T. ˇø£y˚fi¯ nX¯óuÛÑdü÷#·ø£yÓTÆ‘˚ ìdü‡+ø√#·+>± dü+ã+<Ûä+ s¡<äT›#˚düT≈£î+{≤s¡T. ne÷àsTTøÏ Çwüº+ ˝Ò≈£î+fÒ eT÷Á&√E˝À¢|ü˝Ò ‘·q≈£î #Ó&ɶ ø£\\T ekÕÔj·T≥. n˝≤ ÄyÓT #Ó_‘˚ Çø£ Ä dü+ã+<Ûëìï Çs¡T|üøå±\÷ e<äT\T≈£î+{≤s¡T. ø£q´ |ü{Ϻ+|ü⁄ ˝Ò<äT: –]»qT\T ô|[¢fi¯¢˝À¢ ªz*µ n‹ eTTK´bÕÁ‘· b˛wædüTÔ+~. e<ÛäTe⁄ ≈£î≥T+u≤ìøÏ es¡T&ÉT #Ó*¢+#˚ Jyê\T, &ÉãT“... <˚qïsTTHê düπs ªz*µ n+{≤s¡T. Ç~ ø±≈£î+&Ü ≈£î≥T+u≤\ Ä]∆ø£, kÕe÷õø£ k˛ÔeT‘·qT #ê˝≤ dü+<äsꓤ˝À¢ <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£î+{≤s¡T. ø=\ΩHé ÁbÕ+‘·+˝Àì z ‘Ó>∑˝À á |ü{Ϻ+|ü⁄\T eTØ m≈£îÿe. ≈£î≥T+ã >ös¡yêìï 44


ã{Ϻ ‘·eT≈£îe÷¬sÔ\≈£î m≈£îÿe yÓTT‘·Ô+˝À ªz*µ #Ó*¢+#ê\ì |ü≥Tº|ü&ÉT‘·T+&É≥+ e\¢ nø£ÿ&É q\uÛÑj˚T´fi¯ó¢ <ë{ÏHê ô|[¢ø±ì Åd”Ô\T #ê˝≤eT+~ ø£ì|ækÕÔs¡T. z*‘√bÕ≥T ne÷àsTTøÏ ≈£î≥T+ã u≤<Ûä´‘·*ï ìs¡«Væ≤+#·>∑\ XÊØs¡ø£ <ës¡T&ÛÉ´+ ñ+<ë ˝Ò<ë nH˚~ #·÷kÕÔs¡T. ne÷àsTT ‘·|üŒìdü]>± ø£q´ ø±yê\qï ìã+<Ûäq ˝Ò<äT. ne÷àsTT n+<ä#·+<ë\ô|’ >∑‘·+˝À n+‘· |ü{Ϻ+|ü⁄ ñ+&˚~ ø±<äT. yÓTÆ<ëqdü+düÿè‹ Á|üuÛ≤e+ e\¢ yês¡T Ç|ü&ÉT #·<äTe⁄, n+<ä+ #·+<ä+ ø±yê\+≥THêïs¡T.

‘·÷‘·÷ eT+Á‘·y˚T ø±<äT... Hê>± –]»qT˝À¢ kÕ<Ûës¡D+>± ˇπø e+X¯düT∆\T ô|[¢ #˚düTø√s¡T. e÷eT÷\T>± eT<Ûë´Vü≤ï+ ô|[¢≈£L‘·T] Ç+{À¢ $+<äT‘√ ô|[¢‘·+‘·T yÓTT<ä\e⁄‘·T+~. kÕj·T+Á‘·+ ÄyÓT ô|[¢ø=&ÉT≈£î Ç+{ÏøÏ yÓfi¯ó‘·T+~. eTsêï&ÉT Ç+ø± uÛ≤Ø $+<äT˝…’q ‘·sê«‘· yê]<ä›s¡÷ uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô\T ne⁄‘ês¡T. ø±˙ ˇø£≥j˚T´~ e÷Á‘·+ @&Óì$T~ s√E\ ‘·sê«‘˚.

ô|[¢ ø±≈£î+fÒ qs¡ø£y˚T >∑‹! Væ≤e÷#·˝ŸÁ|ü<˚XŸ˝Àì >∑&ç¶ ‘Ó>∑˝À ô|[¢ #˚düTø√ìyês¡T qs¡ø±ìøÏ b˛‘ês¡H˚ qeTàø£+ ñ+~.á ‘Ó>∑qTkÕø屑·÷Ô •e⁄&˚ @s¡Œ]#ê&ÉqïqeTàø£+‘√ Á|ü‹ ô|[¢ì bÕs¡«r |üs¡y˚TX¯«s¡T\ ø£fi≤´D+>± |ü]>∑DÏkÕÔs¡T. eT÷&ÉTs√E\T »]π> á ô|[¢˝À yÓTT<ä{Ïs√E |ü⁄s√Væ≤‘·T&ÉT <˚e‘·\q+<äØï ÁbÕ]∆kÕÔ&ÉT. <äTwüºX¯≈£îÔ*ï bÕs¡Á<√\&ÜìøÏ es¡T&ÉT u§>∑TZ‘√ ì+|æq eT{ϺbÕÁ‘·qT ø±*‘√ ‘√kÕÔ&ÉT. es¡T&ÉT ‘·q kı+‘· J$‘êìï Äs¡+_Û+#·&ÜìøÏ ‘·*¢ nqTeT‹q&É>∑&Éy˚T ¬s+&√s√E n+XÊ˝À¢ eTTK´+. eT÷&√s√Eq X¯óuÛÑeTTVüQs¡Ô+ düMT|æk˛Ô+<äq>± ô|[¢ø=&ÉT≈£îqT z Á|ü‘˚´ø£ Á|ü<˚XÊìøÏ rdæ¬øfi≤Ôs¡T. nø£ÿ&É e<ÛäTe⁄ ‘·*¢‘·+Á&ÉT\T, |ü⁄s√Væ≤‘·T&ÉT n‘·ìï ‘√&=ÿìyÓ[¢ eTT>∑TZ\T, |üdüT|ü⁄, ≈£î+≈£îeT‘√ n\+ø£]+∫q Á|ü<˚X¯+˝À ô|[¢ »]|ækÕÔs¡T.

dü«j·T+es¡+... y˚T|òü÷\j·T˝À >±s√˝À kÕ<Ûës¡D+>± ne÷àsTT\T ‘·eTuÛÑs¡ÔqT ‘êy˚T m+|æø£ #˚düT≈£î+{≤s¡T. ≈£î≥T+ã+˝À ∫qï≈£L‘·Tπs ≈£î≥T+u≤ìøÏ yês¡düTsê\T. n+<äTπø ÄyÓT≈£î es¡TDÏï Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä∆‘√ yÓ‘·T≈£î‘ês¡T. e÷eT>±s¡T #·ìb˛‘˚ Ç\¢]ø£+ e∫Ãq ∫qï\T¢&˚ n‘·Ô>±]ø° ‘ê[ ø£fÒºdæ Ç+{Ïô|<ä› ne⁄‘ê&ÉT.

45


≈£îø£ÿ‘√ ô|[¢... #Û√{≤ Hê>¥|üPsY ÁbÕ+‘·+˝Àì dü+‘ê˝Ÿ, |üVü≤]j·÷ ‘Ó>∑˝À¢ nìïs¡ø±\ $yêVü‰\T #Ó\T¢u≤≥e⁄‘êsTT. u≤\´$yêVü‰\qT á ‘Ó>∑\T Áb˛‘·‡Væ≤+#·e⁄. |æ\¢˝À¢ yÓTT<ä≥ |üqTïô|’q ø£qã&ç‘˚ n]wüºeTì yÓ+≥H˚ ≈£îø£ÿ‘√ ô|[¢ »]|ækÕÔs¡T. |üVü≤Ø ø√sê“ ‘Ó>∑˝À e÷Á‘·+ »+≥\T #ê˝≤ @fi¯ó¢ ø£\dæ J$‘·+ >∑&çbÕø£ ô|[¢ #˚düT≈£î+{≤s¡T. n+<äTπø nø£ÿ&ç ô|<ä›\ ô|[¢fi¯¢≈£î yê] |æ\¢\T Vü‰»s¡e&É+ #ê˝≤ e÷eT÷\T $wüj·T+. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝Àì >√+&ÉT\÷ u≤\´$yêVü‰\≈£î e´‹πs≈£î˝Ò. y˚Tq]ø±ìøÏ M¬s≈£îÿe ÁbÕ<Ûëq´$TkÕÔs¡T. ø=+&É >√+&ÉT˝À¢ ne÷àsTTì yÓ+≥u…≥Tº≈£îì ‘·+Á&ç, ø=+‘· eT+~ ã+<ÛäTe⁄\÷ ô|[¢ø=&ÉT≈£î Ç+{ÏøÏ yÓfi≤Ôs¡T. nø£ÿ&É nu≤“sTT ‘·+Á&ç M]øÏ $+<äT #˚kÕÔ&ÉT. kÕj·T+Á‘·+ }s¡+‘ê nø£ÿ&É #˚] Ä≥bÕ≥\‘√ $H√~kÕÔs¡T. nø£ÿ&çøÏ ô|[¢ |üPs¡ÔsTTqfÒ¢. ≈£î+&Ée÷]Œ&ç ô|[¢fi¯ó¢, e÷s¡TeTqTe⁄\T, ne÷àsTT nu≤“sTT ø£\dæ yÓ[¢b˛e&Ü\T, ø£*düTHêïø£ ø£&ÉT|ü⁄ |ü+&ç‘˚H˚ ô|[¢ #˚düTø√e&Ü\T, Ç˝≤ –]»qT˝À¢ mH√ïs¡ø±\T |ü<ä∆‘·T\≈£î ÄkÕÿs¡+ ñ+~. @ |ü<䛋˝ÀHÓ’Hê... eTqdüT eTqdüT ø£\e&Éy˚T ø£<ë eTqTe⁄ |üs¡e÷s¡∆+! ` ns¡TD |ü|ü. (áHê&ÉT 23.04.2006 ô|[¢ |ü+~])

46


mì$T<äe n<Ûë´j·TeTT

ªá&ÉTµ ªCÀ&ÉTµ ø±ì $yêVü‰\T U

ªô|[¢µ ‘·\ô|{Ϻq|ü&ÉT n+<äs¡÷ #·÷ùd~ (Ä˝À∫+#˚~) ªá&ÉTµ (ej·TdüT‡) ªCÀ&ÉTµ (dü]|ü&çq, ‘·–q ej·TdüT‡). á&ÉT n+fÒ ô|∞¢&ÉT— n+fÒ ô|+&ç¢ ej·TdüT‡. BìH˚ ªj·TTø£Ô ej·TdüT‡µ nì n+{≤s¡T. n+fÒ <ë+|ü‘·´ J$‘êìøÏ dü]|ü&çq ej·TdüT‡. ô|[¢ #˚ùd≥|ü&ÉT ô|<ä›\T M≥ìï{Ïì |ü]>∑D˝ÀìøÏ rdüTø=ì |ü]Dj·TeTT dæ<ä∆|üs¡TkÕÔs¡T. ªu≤\´ $yêVü‰\Tµ n+fÒ ô|+&ç¢ ej·TdüT‡ ˝Òì yê] eT<Ûä´ $yêVü≤eTT. u≤\´ $yêVü‰\T n+fÒ ìØí‘· ej·TdüT sêì, ˝Òì yê] $yêVü‰\T u≤<Ûëø£s¡yÓTÆq$, #·≥º $s¡T<äyä∆ TÓ qÆ $, Äs√>±´ìøÏ $|ò÷ü ‘·+ ø£*–+#˚$. ô|[¢ n+fÒ m+{À ms¡T>∑ì ej·TdüT‡˝À ô|[¢ #˚ùdÔ ô|[¢ jÓTTø£ÿ Äq+<ëìï, dü+kÕs¡+ jÓTTø£ÿ nqTuÛ÷Ñ ‹ì m˝≤ ÄkÕ«~+#·>\∑ s¡T? u≤<Ûä´‘·\T ‘Ó*j·Tì, ã+<ÛäeTT ms¡T>∑ì ej·TdüT‡˝À ã+<ÛäeTT |ü&ç‘˚ yê] &Ó+<äeTT m+‘·>± H=#·TÃø=+≥T+<√ }Væ≤+#·e#·Tà ø£<ë!

Çs¡yÓ’˝Àù| >∑s¡“¤+.. Çø£ÿ≥T¢ Çs¡yÓ’ @fi¯¢˝À|ü⁄ >∑s¡“¤+<ë˝Òà eTVæ≤fi¯≈£î nHês√>∑´ eTT|ü m≈£îÿy˚qì ‘êC≤ n<Ûä´j·Tq+˝À ‘˚*+~. á Ä<ÛäTìø£ j·TT>∑+˝À ≈£L&Ü ∫qï ej·TdüT˝ÀH˚ >∑s¡“¤+ <ë˝ÒÃyês¡T Bs¡Èø±*ø£ yê´<ÛäT\u≤]q |ü&É≥y˚T ø±≈£î+&Ü eT<Ûä´ ej·TdüT˝ÀH˚ eTs¡DÏ+#˚ neø±XÊ\T m≈£îÿeì ª»s¡ï˝Ÿ Ä|òt ôV≤˝ŸÔ k˛wü˝Ÿ _ùV≤$j·TsYµ˝À Á|ü#·T]+∫q n<Ûä´j·Tq+˝À ù|s=ÿHêïs¡T. yÓTT<ä{ÏkÕ] >∑s¡“¤+ <ë˝Òà Hê{ÏøÏ n$yêVæ≤‘·>± ñ+fÒ, eT<Ûä´ ej·TdüTHê{ÏøÏ Ä]∆ø£ n+&É<ä+&É\T ˝Òø£ nHês√>∑´ düeTdü´*ï m<äTs=ÿH˚ X¯øÏÔ eT]+‘·>± ‘·>∑TZ‘·Tqï≥T¢ bò˛¢]&Ü j·T÷ìe]‡{° |ü ] XÀ<Û ä ≈ £ î \T C≤Hé ôV≤ÁHÓ { ≤º ù|s=ÿHêïs¡ T . á n<Ûä´j·Tq+˝À uÛ≤>∑+>±... 4,335 eT+~ eTVæ≤fi¯*ï 47


|ü]o*+#ês¡T. 20 @fi¯¢˝Àù| >∑s¡“¤+ <ë*Ãq yê]ì, $T>∑‘êyê]‘√ b˛*Ãq|ü&ÉT... eTs¡DÏ+#˚ neø±XÊ\T 1.42 ¬s≥T¢ m≈£îÿe>± ñqï≥T¢ yÓ\¢&Ó’+~. M]˝À >∑T+&Ó»ãT“\T, }|æ]‹‘·TÔ\ yê´~Û, ø±´q‡sY e+{Ï düeTdü´\T m≈£îÿe>± ñ+≥Tqï≥T¢ >∑T]Ô+#ês¡T. (áHê&ÉT 04.10.2007 yÓTsTTHé, ù|õ 9)

ªu≤\´ $yêVü≤+µ m˝≤ <äTsê#ês¡yÓ÷ ej·TdüT |ü+&çq yê]‘√ ‘·\|ü+&çq yê]øÏ ô|[¢ ≈£L&Ü düããT ø±<äT. ej·TdüT‘√ dü+ã+<ÛäeTT ˝Òì $yêVü‰\T ø=ìï nø£ÿ&Éø£ÿ&Ü, n&ÉbÕ ‘·&ÉbÕ »s¡T>∑T#·Tqï$. Ç$ $+‘·>± ñ+≥Tqï$. Ç{Ϻ $yêVü‰\T ªH˚s¡+µ ø±ø£ b˛e#·Tà >±ì n$ nkÕ<Ûës¡D+ nH˚ø£ düeTdü´\≈£î ø±s¡D+ ø±e#·TÃ... Áø£y˚T|æ n{Ϻyês¡T ˇø£] j·T+<äT eTs=ø£s¡T ndü+‘·è|ü⁄Ô\T ø±e#·TÃ. (Age gap marriages can create problems) The end justifies the means.

eTqe&ÉT ø±&ÉT eTqTyê&çq yê&ÉT @e÷à u≤eTà... n+fÒ á 82@fi¯¢ n&Ó˝≤Œ¤ y√˝ŸŒ¤‡ nH˚ j·TTe‹(?)øÏ ø√|ü+ edüTÔ+~. m+<äTø£+{≤sê á 24 @fi¯¢ qe j·TTe≈£î&ÉT (]Hê˝À¶ y˚yÓø˘)qT @]ø√] ô|[¢ #˚düT≈£î+~ eT]! n¬s®+{ÏHê˝Àì XÊ+‘êô|ò |ü≥ºD+˝À X¯óÁø£yês¡+ M]<ä›s¡T ˇø£ÿ≥j·÷´s¡T. ]jÓ÷ &ç C…˙s√≈£î Áù|eTj·÷Á‘·≈£î ≈£L&Ü yÓfi¯‘êeTì #ÓãT‘·THêïs¡T á qe<ä+|ü‘·T\T. (áHê&ÉT 30.09.2007 yÓTsTTHé ù|õ 3)

WqT! yê]<ä›s¡÷ ô|fi≤¢&Üs¡T ÄyÓT≈£î 51 n‘·ìøÏ 29. @ø£+ #˚dæq Ç+≥sYHÓ{Ÿ #ÓHÓïÌ, q÷´dt≥T&˚: Ç+≥sYHÓ{Ÿ˝À |ü&ɶ Áù|eT |ü≈£åî\Tyêfi¯ó¢. mì$T<˚fi¯¢ ª#ê{Ï+>¥µ‘√ ˇø£]ï $&ç∫ ˇø£s¡T ñ+&É˝Òø£ $\$˝≤¢&Üs¡T. ô|<ä›*ï ˇ|æŒ+∫ eTØ @ø£eTj·÷´s¡T. Ä es¡T&ÉT ù|s¡T |ü⁄Vü≤˝Ò+~. ‹s¡T∫à yêdæ. ej·TdüT‡ 29 @fi¯ó¢. e<ÛäTe⁄ eT]πøÿ dü«dü∆\+ ÄÅùdº*j·÷. ej·TdüT‡ 51 @fi¯ó¢. WqT... yê[¢<ä›s¡÷ ô|fi≤¢&Üs¡T! e÷eT÷\T>± Ç≥Te+{Ï #ê{Ï+>¥ Áù|e÷j·TD≤˝À¢ e<ÛäTe⁄ ej·TdüT ô|<ä›<Ó’‘˚... N{Ï+>¥≈£î <ë] rùd dü+<ësꓤ˝Ò 48


m≈£îÿe>± ø£ì|ædüTÔHêïsTT. n˝≤ eTq uÛ≤s¡rj·T ªs√$TjÓ÷µ\qT yÓ<äT≈£îÿ+≥÷ e∫Ã... ñ<ëd”q‘·≈£î >∑Ts¡j˚T´ $<˚oeì‘·\ ø£<∏ä\T eTq≈£î ø=‘·Ô ø±<äT. nsTT‘˚... |ü⁄Vü≤fi‚+~, eT]πøÿ ‘·eT ìC≤sTTr #ê≥T≈£îHêïs¡T. Áù|eT ô|[¢øÏ ej·TdüT‡ n+‘·s¡+ ø±<äì #ÓbÕŒs¡T. ndü\T Á&Éd” Á|üdüøÏÔ ˝Ò<äì ‘˚˝≤Ãs¡T. |ü⁄Vü≤fi‚+~ ‹s¡T∫à #√fi¯Hé q>∑s¡T˝À eT+<äT\T cÕ|ü⁄ q&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡T. 1999˝À #Ûê{Ï+>¥ #˚ùd≥|ü&ÉT ÄÅùdº*j·÷ eT]πøÿ |ü]#·j·TyÓTÆ+~. n~ ô|]– Á|üDj·T+>± e÷]+~. ˇø£] bòı{À\T ˇø£s¡T #·÷#·Tø√˝Ò<ë? nqï dü+<˚Vü≤+ sêe#·TÃ, #·÷#·T≈£îHêïs¡T... ej·TdüT‡ n+‘·sê\÷ Á>∑Væ≤+#ês¡T. nsTTHê... Áù|eT eTT+<äT ne˙ï ì\Te˝Ò<äT. yÓTT<ä{À¢ |ü⁄Vü≤fi‚+~ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T rÁe+>± e´‹πsøÏ+#ês¡T. Ä ‘·sê«‘· n+^ø£]+#ês¡T. (áHê&ÉT 09.11.2007)

u≤*ø£≈£î ã\e+‘·|ü⁄ ô|[¢ @u…’ ◊<˚fi¯¢ eè<äT∆&ç <äTs¡T“~∆ ∫‘·÷Ôs¡T, q÷´dt≥T&˚: eTqTeTsêfi¯¢‘√ Ä&ÉTø√e*‡q ej·TdüT‡˝À Ä eè<äT∆ìøÏ <äTs¡T“~∆ |ü⁄{Ϻ+~. @uÛ…’jÓÆT<˚fi¯ó¢ e+{Ï MT<äø=∫ÃHê ìdæ‡>∑TZ>± eTqeTsê* ej·TdüTqï u≤*ø£ yÓT&É˝À ã\e+‘·+>± ‘ê[ø£{≤º&ÉT. nq+‘·s¡+ $wüj·T+ ãj·T≥≈£î bıø£ÿ&É+‘√ |ü+#êsTTr #˚dæ Äs¡T y˚\‘√ ªù|<äµ H√s¡T H=πøÿXÊ&ÉT. >∑TÁs¡+ø=+&É eT+&É\+˝À »]–q á <äTsêàs¡Z|ü⁄ ª|ü+#êsTTrµøÏ b˛©düT\T Á|ü‘·´ø£å kÕ≈£åî\T ø±>± sê»ø°j·T H˚‘·\T ø°\ø£ dü÷Á‘·<Ûës¡T\T ø±e&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡+. >∑TÁs¡+ø=+&É eT+&É\+ XË{Ϻyê]|ü˝…¢ |ü+#êsTTr˝Àì uÀ&ç>∑T≥º≈£î #Ó+~q ‘·T\X¯eTà≈£î eTT>∑TZs¡T Ä&É|æ\¢\T. uÛÑs¡Ô #·ìb˛e&É+‘√ ≈£L* |üqT\T #˚düT≈£î+≥÷ ‘êH˚ Ç<ä›s¡T |æ\¢\ ô|[¢fi¯ó¢ #˚dæ+~. ∫qï ≈£îe÷¬sÔ n+»*ì <ä÷s¡|ü⁄ ã+<ÛäTyÓ’Hê ÁãVü≤àj·T´#ê] Ç+{Ï e<ä› ñ+∫ <ä÷s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î |üqT\≈£î yÓfi¯óÔ+&˚~. ~≈£îÿ˝Òì ∫Hêï]ô|’ ø£H˚ïdæq ÁãVü≤àj·÷´#ê] á HÓ\ 19q ã\e+‘·+>± ‘ê[ø£{≤º&ÉT. me]ø° #Ó|üŒ≈£î+&Ü ñ+fÒ ‘·q≈£îqï Hê\T¬>ø£sê\ bı\+˝À dü>±ìï n+»* ù|s¡ sêsTTkÕÔq+≥÷ qeTàã*ø±&ÉT. $wüj·T+ ãj·T≥≈£î bıø£ÿ&É+‘√ n+»* ‘·*¢ ‘·T\X¯eTà b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚dæ+~. Ç+‘·˝À ÁãVü≤àj·÷´#ê] ‘·s¡|ü⁄q s¡+>∑ Á|üy˚X¯+ #˚dæq z Á|ü<Ûëq bÕغ Hêj·T≈£îì k˛<äs¡T&ÉT πødüT ˝Ò≈£î+&Ü sêJ #˚sTT+#ê&ÉT. Bì>±ZqT s¡÷. 6 y˚\qT |ü]Vü‰s¡+>± Ç#˚à @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. n+»* ‘·*¢ |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚j·÷*‡q b˛©düT\T |ü+#êsTTrøÏ 49


dü V ü ≤ ø£ ] +∫, ô|’ > ± m+<ä T ¬ ø ’ H ê eT+∫<ä + ≥÷ ÁãVü ≤ àj· ÷ ´#ê] qqTï ô|[¢ #˚düTø√˝Ò<ä+≥÷ n+»* #˚‘· yê+>∑÷à\+ sêsTT+#·T≈£îHêïs¡T. (áHê&ÉT 28.11.2007 yÓTsTTHé, ù|õ 9)

nHêï #Ó˝…¢fi¯¢ ô|[¢ yê] yÓ’yêVæ≤ø£ J$‘·+˝À CÀø£´+ #˚düTø√e<äT›! Vü≤sê´Hê »+≥≈£î ôV’≤ø√s¡Tº n+&É.. Á>±eT |ü+#êsTTr nøÏå+‘·\T #·+&û>∑&Ûé, nø√ºãs¡T 15: Vü≤sê´Hê≈£î #Ó+~q uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô\ »+≥qT... nHêï#Ó˝…¢fi¯ó¢>± e´eVü≤]+#ê\+≥÷ VüQ≈£î+ C≤Ø#˚dæq ñ<ä+‘·+ô|’ sêÅwüº ôV’≤ø√s¡Tº düŒ+~+∫+~. k˛ìj·÷`sêyéTbÕ˝Ÿ\ yÓ’yêVæ≤ø£ J$‘·+˝À CÀø£´+ #˚düTø√e<ä›ì »C≤®sY õ˝≤¢˝Àì ndü+<ë Á>±eT |ü+#êsTTrì Ä<˚•+∫+~. M]<ä›] >√Á‘·+ ˇø£fÒ nsTTq+<äTq yês¡T nHêï#Ó˝…¢fi¯ó¢ ne⁄‘ês¡+≥÷... Ä Á>±eT|ü+#êsTTr >∑‘· Ä~yês¡+ nkÕ<Ûës¡DyÓTÆq Ä+ø£å\T $~Û+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+~. >∑Ts¡Tyês¡+ yÓ\T>∑T˝ÀøÏ e∫Ãq á n+XÊìï ôV’≤ø√s¡Tº X¯óÁø£yês¡+ |ü]o*+∫+~. Ä »+≥ô|’ m˝≤+{Ï ˇ‹Ô&û #˚j·Te<ä›ì Ä Á>±eT|ü+#êsTTrì ∫yê≥T¢ ô|{Ϻ+~. yê]<ä›s¡÷ uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô\T>± J$+#˚ ùd«#·Ã¤qT ø±bÕ&Ü*‡+~>± »C≤®sY Á|üuÛÑT‘·« j·T+Á‘ê+>∑+, b˛©dt n~Ûø±s¡T\qT ≈£L&Ü ôV’≤ø√s¡Tº ìπs›•+∫+~. (áHê&ÉT 16.10.2005 yÓTsTTHé, ù|õ 3)

50


‘=$Tà<äe n<Ûë´j·TeTT

#Ó≥¢≈£î »+‘·Te⁄\≈£î ô|[¢ Y eTqdüTqï eTìwæ eTqTyê&É&É+ e÷eT÷˝Ò ø±<äT n~, düe÷»|üs¡+>±, #·≥º|üs¡+>±, HÓ’‹ø£+>± nedüs¡+ ≈£L&ÜqT. ªô|[¢µ nH˚ Ä#ês¡+, nedüs¡+ eTìwæπø ñ+~ >±ì eT] @ ÁbÕDÏøÏ ˝Ò<Tä . ô|[¢ n+fÒ Ä&É eT>∑ ø£\dæ ˝…+’ –ø£ Jeq+ #˚jT· &ÜìøÏ nqTeT‹ (licence) e+{Ï~. nsTT‘˚ ô|[¢ nH˚ nqTeT‹ »+‘·Te⁄\≈£î >±ì #Ó≥¢≈£î >±ì ˝Ò<äT. yê{Ï eT<Û´ä ô|[¢ Ä#ês¡+ ˝Ò<Tä . n˝≤ nsTT‘˚ M{ÏøÏ nø£ÿs¡˝ìÒ nqedüsy¡ TÓ qÆ ô|[¢fió¯ ¢ #˚jT· &É+ m+<äT≈£î? ˇø£s¡T M]øÏ ô|[¢ #˚ùd es¡≈£î n$ ø£\eyê? n+‘· es¡≈£î n$ dü+|üs¡ÿ+ #˚j·T≈£î+&Ü ô|[¢ ø=s¡≈£î ø±#·Tø=ì ñ+{≤j·÷? Ç<˚<√ ne÷j·T≈£î\T, nHê>∑]≈£î\T #˚düTÔqï |üì ø±<äT. ô|<√›fi¯¢qã&çq yês¡T düsTT‘·+ Ç{Ϻ ns¡∆s¡Væ≤‘·yÓTÆq |üqT\T #˚j·T&É+ $+‘·ì|ædüTÔ+~.

y˚|ü #Ó≥Tº≈£î sê$ #Ó≥Tº≈£î ô|[¢ sêj·T<äTs¡Z+ eTTì‡bÕ*{Ï eT÷&ÛÉ uÛÑøÏÔ sêj·T<äTs¡Z+, |òæÁãe] 12 (q÷´dt≥T&˚): XÊg, kÕ+πø‹ø£ s¡+>±˝À¢ <˚X¯+ |ü⁄s√_Ûeè~∆ kÕ~ÛdüTÔHêï, bÕ\≈£î\T eT÷&ÛÉ$XÊ«kÕ\qT e<äT\Tø√e&É+ ˝Ò<äT. >∑Ts¡Tyês¡+ nq+‘· | ü ⁄ s¡ + õ˝≤¢ sêj· T <ä T s¡ Z + |ü ⁄ s¡ b Õ\ø£ dü + |ò ü T + #˚ | ü { Ï º q z ø±s¡´Áø£e÷ìï Ç+<äT≈£î ñ<ëVü≤s¡D>± #Ó|üŒe#·TÃ. eTTì‡|ü˝Ÿ bÕ\ø£es¡Z+ øöì‡˝À¢ ñqï es¡Z$uÛÒ<ë\T ‘=\– yê] eT<Û ä ´ dü j Ó ÷ <Û ä ´ HÓ \ ø=H˚ + <ä T ≈£ î n_Ûeè~∆ |üqT\T düe´+>± kÕπ>+<äT≈£î y˚|ü, sê$ eèøå±\≈£î |òüTq+>± ô|[¢ 51


#˚XÊs¡T. Ç+<äT≈£î <ë<ë|ü⁄ ns¡ \ø£å yÓ∫Ã+#ês¡T. uÛ≤Ø m‘·TÔq cÕ$Tj·÷Hê\T, õπ>˝Ÿ eTì|æ+#˚ $<äT´B›bÕ\T @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Vü≤√eT+, y˚<äeT+Á‘√#êÃs¡D\T, eTT‘·ÔsTT<äTe⁄\≈£î |üdüT|ü⁄, ≈£î+≈£îeT, |üP\T |ü+∫ XÊÅk˛Ôø£Ô+>± #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ nqï<ëq+ #˚XÊs¡T. eTTì‡|ü˝Ÿ #Ó’sY|üs¡‡Hé ø±eT÷]Ô ns¡TD, yÓ’dt #Ó’¬sàHé #·T+#·T\ Hê>∑|üŒ, øöì‡\sY\T, ø√Ä|ü¸Hé yÓT+ãs¡T¢, eTTì‡|ü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~, ø±+Á{≤≈£ºs¡T¢ á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. sêj·T<äTs¡Z+ {Ï.&ç.|æ. ÇHé#ÛêsY® |æ. õ‘˚+Á<ä|üŒ <˚X¯+ Hêj·T≈£î\T yÓT≥Tº >√$+<ä¬s&ç¶, Ç. sêe÷+õH˚j·TT\T, <äã“&ç eT*¢ø±s¡T®q, |üdü|ü⁄˝Ò{Ï sêe÷+õH˚j·TT\T, ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #Ó+~q ª@µ u≤¢≈£î ø±+Á¬>dt ø£$T{° n<Ûä´≈£åî\T e&˚ø£sY n+uÛÀõsêyé ‘·~‘·s¡T\T #Ó≥¢ô|[¢øÏ Vü‰»¬s’ nøÏå+‘·\T y˚dæ $+<ës¡–+∫ yÓfi≤¢s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ˇø£ ìs¡Tù|<ä »+≥≈£î ≈£L&Ü ô|[¢#˚j·T&É+ $X‚wü+. sêj·T<äTs¡Z+ Á|ü»\ ÁX‚j·TdüT‡qT ø√πs l nX¯«‘·úHêsêj·TDkÕ«$T (sê$, y˚|ü#Ó≥¢≈£î) ø£fi≤´D+ ìs¡«Væ≤+∫q≥Tº sêj·T<äTs¡Z+ eTTì‡|ü˝Ÿ #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé ø±eT÷]Ô ns¡TD #ÓbÕŒs¡T. (áHê&ÉT 13.02.2004 yÓTsTTHé, ù|õ 5)

sê$, y˚|ü #Ó≥¢≈£î $+‘· ô|[¢ Ä Ç<ä›]ø° ô|[¢ #˚j·÷\ì Ç+{Ï ô|<ä› ø√]ø£. rsêÃ\ì |ü≥Tºã≥º&É+‘√ ø=&ÉT≈£L ø±<äq˝Òø£b˛j·÷&ÉT. |ü+&ç‘·T\qT dü+Á|ü~+∫ $yêVü≤ eTTVüAs¡Ô+ ìX¯ÃsTT+#ês¡T. <ä÷s¡ÁbÕ+‘ê˝Àì¢ ã+<ÛäTe⁄\qT X¯óuÛÑ˝ÒK\ <ë«sê ÄVü‰«ì+#ês¡T. eTTVüAs¡Ô+ y˚Ts¡≈£î Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ 6.46 >∑+≥\≈£î es¡T&ÉT ªnX¯«‘·úµ Hêsêj·TD, e<ÛäTe⁄ ªìeT“µ l<˚$ì n\+ø£]+#ês¡T. eT+>∑fi¯yê<ë´\T, y˚<ä|ü+&ç‘·T\ eT+Á‘√#êäs¡D\T, ã+<ÛäTe⁄\ eTT#·Ã≥T¢, n‹~Û eTsê´<ä\ eT<Ûä´ e÷+>∑\´<Ûës¡D, $+<äT uÛÀ»Hê\÷ |üPs¡Ôj·÷´sTT. ô|fi¯¢+fÒ ... Çe˙ï e÷eT÷˝Ò ø£<ë...! Ç+<äT˝À Á|ü‘˚´ø£‘· @eTT+<äqT≈£î+≥THêïsê...? á dü+<ä&ç #·÷dæq |ü\Te⁄s¡T e÷Á‘·+ sTT<˚+ ô|fi¯¢+≥÷ eTT≈£îÿq y˚˝ÒdüT≈£îHêïs¡T. m+<äTø£+fÒ... $yêVü≤+ #˚düT≈£îqï e<Ûä÷es¡T\T e÷eT÷\T eTqTwüß\T ø±<äT... sê$, y˚|ü #Ó≥T¢! ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ πø+Á<ä+ ø±øÏHê&É˝À Ä~yês¡+ #√≥T #˚düT≈£îqï á dü+|òüT≥q Á|ü‘˚´ø£ Äø£s¡¸D>± ì*∫+~. kÕ∆ìø£ mdt._.◊. ø±\˙øÏ #Ó+~q u≤´+≈£î ñ<√´– C§qï\>∑&ɶ Á|üuÛ≤ø£s¡sêe⁄ Ç+{Ï Äes¡D ˝À |üø£ÿ|üø£ÿH˚ sê$, y˚|ü #Ó≥T¢ ô|]>±sTT. M{ÏøÏ ô|[¢ #˚ùdÔ X¯óuÛÑø£s¡eTì Äj·Tq ‘·*¢ düTã“\øÏÎ ø√s¡&É+‘√ á 52


‘·+‘·T ‘·\ô|{≤ºs¡T. <ë<ë|ü⁄ s¡÷.30,000 e´j·T+‘√ ªnX¯«‘·úµ (sê$ #Ó≥Tº), ªìeT“µ (y˚|ü#Ó≥Tº) $yêVü≤+ »]|æ+#·&É+ n+<ä]˙ ÄX¯Ãs¡´|ü]∫+~. ø±>± Hê>∑]ø£ düe÷»+˝À Ç+ø± Ç˝≤+{Ï eT÷&Û É q eTàø±\qT bÕ{Ï + #· & É y ˚ T $T≥ì ùV≤‘· T yê<ä T \T ù|s=ÿ+≥T+&É>±, ªÇ<√ Ä#ês¡+... Bì e\¢ m≥Te+{Ï qwüº+ ˝Ò<äTø£<ë?µ nì eT]ø=+<äs¡T yê~düTÔHêïs¡T. (áHê&ÉT 15.10.2007 yÓTsTTHé, ù|õ 9)

≈£îø£ÿ\≈£î ô|[¢ ªø£fi≤´D+ #·÷‘·eTT s¡+&ç...µ H˚q+&ç ∫{Ϻì. z ô|[¢ >∑T]+∫ ‘Ó*dæ Ç˝≤ yÓTT<ä˝…{≤ºqqïe÷≥. eT] $+‘· $+‘· yês¡Ô\T #Ó|üŒ&Éy˚T ø£<ë Hê |üì. eTT+<äT ô|[¢ $esê\T ‘Ó\TdüTø√+&ç. es¡T&ç ù|s¡T u≤;, ¬s+&˚fi¯ó¢! e<ÛäTe⁄ ù|s¡T Áπ>d”, eT÷&˚fi¯ó¢! yÓTT‘·Ô+ Ks¡Tà s¡÷.55,000! Ç+‘·ø° u≤;, Áπ>d” mes√ ‘Ó\TkÕ? ¬s+&ÉT ≈£îø£ÿ\T! nyÓT]ø±˝Àì $T∫>∑Hé˝À á X¯óqø£ ø£fi≤´DeTT |üP]Ô ø±>±H˚ es¡T&ÉT >±s¡T ‘√ø±&ç+#·Tø=+≥÷ e<ÛäTe⁄ Ç+{ÏøÏ yÓ[¢b˛j·÷s¡T. n+fÒ Ç\¢]ø£eTqï e÷≥! u≤;, Áπ>d”\T ¬s+&É÷ |üø£ÿ|üø£ÿ Çfi¯¢yêfi¯ó¢ ô|+|ü⁄&ÉT ≈£îø£ÿ˝Ò. u≤;ì ô|+#·T≈£î+≥Tqï 79 @fi¯¢ düTkÕHé >±s¡T @eT+≥THêïs¡+fÒ... ªªÁπ>d”ì #·÷düTÔH˚ u≤; Áù|eT˝À |ü&ܶ&ÉT. n|üŒ{Ï qT+∫ n$ ¬s+&É÷ ø£*dæ Ä&ÉT≈£î+≥THêïsTT. n+<äTπø ô|[¢ #˚XÊ+µµ nì! ô|[¢˝À u≤; ˇø£ bı&ÉT>∑T {À|æ ô|≥Tº≈£îHêï&ÉT. q\¢ì ø√≥T y˚düTø=ì, mÁs¡ f…Æ ø£≥Tº≈£îHêï&ÉT. Çø£ Áπ>d” nsTT‘˚ >√fi¯¢øÏ s¡+>∑T y˚düT≈£î+~. ‘Ó\¢ì >öqT y˚düT≈£î+~. ô|[¢øÏ ¬s+&çfi¯¢ yêfi¯ófl, ùdïVæ≤‘·T\T, ã+<ÛäTe⁄\T ‘·s¡* e#êÃs¡T. Mfi¯ófl eTqTwüß˝Ò ˝…+&ç. n+<äs¡÷ ø£\dæ #·]ÃøÏ yÓ[¢ ô|[¢ »]|æ+#ês¡T. e<Ûä÷es¡T*<ä›s¡÷ ˇø£] bÕ<ä+ ˇø£ s ¡ T ‘=≈£ î ÿ≈£ î Hêïs¡ T . n+fÒ ô|[¢ Á|üe÷D≤\qï e÷≥! 53


Ä ‘·sê«‘· meTTø£ Äø±s¡+˝À ñ+&ç, eT<Ûä´˝À Vü≤è<äj·T+ u§eTà ñqï ô|<ä› ¬s+&É+‘·düTÔ\ πø≈£îqT ô|&ç‘˚ u≤;, Áπ>d”\T ¬s+&É÷ eTT#·Ã≥>± ‹H˚dæ eT÷‘·T\T HêπødüT≈£îHêïsTT. n+<äs¡÷ #·|üŒ≥T¢ ø={Ϻ eTØ B$+#ês¡T. u≤>∑T+<ë? ª#·÷#·Tyês¡\≈£î #·÷&ÉeTT#·Ã≥≥... |ü⁄D´≈£îø£ÿ\≈£î <Ûäq´ uÛ≤>∑´eT≥µ nì bÕ&Ü\ì|æk˛Ô+~ Hê≈£î! (áHê&ÉT 11.12.2005 edüT+<Ûäs¡)

≈£îø£ÿ\≈£î ô|[¢fi¯ó¢ MT≈£î ‘Ó\TkÕ? ≈£îø£ÿ >∑+≥≈£î 30 øÏ.MT. y˚>∑+‘√ |üs¡T¬>‘·Ô>∑\<äT >∑s¡“¤<Ûës¡D düeTj·T+ 40 s√E\T ø±*¸j·T+ ˝À|ü+ @s¡Œ&çq|ü&ÉT >√&É*ï ^ø£&É+, eT{Ïºì ‘·e«&É+ #˚düTÔ+≥T+~. ≈£îø£ÿ\≈£î #ê¬ø¢{Ÿ ÁbÕD≤+‘·ø£+`ndü‡\T Çe«≈£L&É<äT ≈£îø£ÿ\≈£î >∑T&ÉT¶qT ÄVü‰s¡+>± Çe«ø£b˛e&É+ eT+∫~ z yÓTTu…’˝Ÿ ø£+ô|˙ yê´bÕs¡ Á|üø£≥q‘√ Á|ü»\≈£î ≈£îø£ÿ\ MT<ä yÓ÷E u≤>± ô|]–q≥T¢ n+#·Hê. Ä Á|üø£≥q˝À q{Ï+∫q ≈£îø£ÿ ª|ü>¥µ≈£î $|üØ‘·yÓTÆq &çe÷+&é @s¡Œ&ç+~. Á|ü|ü+#·+ yÓTT‘·ÔMTà<ä 135 qT+∫ 140 C≤‘·T\ X¯óqø±\THêïsTT eTq<˚X¯+˝À 60 qT+∫ 70 s¡ø±\THêïsTT. ≈£îø£ÿ˝À¢ eT>∑C≤‹πø m≈£îÿe Ä<äs¡D \_Ûk˛Ô+~. m≈£îÿe eT+~ yê{ÏH˚ ø±yê\+≥THêïs¡T. eT] yê{Ïø° ‘√&ÉT ø±yê* ø£<ë! n+<äTπø Á|üø±wt uÛÑ{Ÿ ô|[¢fi¯¢ ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. MT ≈£îø£ÿ≈£î ô|∞¢&ÉT sê>±H˚ ª&Ü>¥‡y˚TÁ{ÏyÓ÷ì.ø±yéTµqT dü+Á|ü~+#·+&ç. MT uÛ…’s¡e⁄&çøÏ #·ø£ÿì uÛ≤eTqT ÇfÒº |üfÒºj·Te#·TÃ. Ç+<äT˝À ùde\˙ï ñ∫‘·y˚T. MTs¡T #˚j·÷*‡+<ä˝≤¢ MT ≈£îø£ÿ $esê\qT qyÓ÷<äT #˚düTø√e&Éy˚T. (áHê&ÉT 16.04.2006 yês¡|üÁ‹ø£, ù|õ 19)

ø£fi≤´D+ #·÷‘·eTT sês¡+&ç! Äe⁄ m<äT›≈£î á bòı{À˝À ñqï$ e÷eT÷\T Äe⁄, m<äT› ø±e⁄. n‹ ns¡T<Ó’q eTs¡T>∑TE® C≤‹øÏ #Ó+~q$. <∏ëjYT˝≤+&é˝À M{ÏøÏ Ä~yês¡+ dü+Á|ü<ëj·Tã<ä∆+>± ô|[¢ #˚XÊs¡T. n+‘˚ø±<ä+&√jYT... ô|[¢≈£L‘·T] (Äe⁄) j·T»e÷ì qeqe˝≤&˚ Á>±kÕìï, 54


yÓTTø£ÿC§qï\qT, \ø£å u≤{Ÿ\ (2400 nyÓT]ø± &Ü\s¡¢‘√ düe÷q+) ø£{≤ï˙ï düeT]Œ+#·T≈£îHêïs¡T. (áHê&ÉT 11.07.2005 yÓTsTTHé, ù|õ 9)

>±s¡∆uÛ≤\ ô|[¢ dü+<ä&ç! ø£s¡÷ï\T, ôdô|º+ãs¡T 12 (q÷´dt≥T&˚): y˚<ä eT+Á‘ê\T... eT+>∑fi¯ yêsTT<ë´\ q&ÉTeT... ¬s+&ÉT >±s¡∆uÛ≤\≈£î |òüTq+>± ô|[¢ #˚XÊsê ô|<ä›\T. n#·Ã+>± $yêVü≤‘·+‘·TqT q÷s¡TbÕfi¯S¢ »]|æ+∫ e∫Ãq yês¡+‘ê Äos¡«~+#ês¡T. á ô|[¢ dü+<ä&ç˝À m+#·ø±ÿ uÛÀ»Hê\T ≈£L&Ü ô|{≤ºs¡T. ø£s¡Te⁄ ‘êøÏ&çøÏ ‘·\¢&ç*¢b˛‘·Tqï ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝À esê¸\T ø√dü+ |üP»\T... ÁbÕs¡∆q\T... e+{ÏyÓH√ï #˚düTÔ+{≤s¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± ø£s¡÷ï\T˝À Ä~yês¡+ yÓ’uÛÑe+>± >±s¡∆uÛ≤\ ô|[¢ »]|æ+∫ es¡¸+ ≈£îs¡yê\ì ÁbÕs¡∆q\T #˚XÊs¡T. es¡¸+ ≈£îs¡yê\+≥÷ ô|<ä›>± πøø£\T y˚dü÷Ô $yêVü≤‘·+‘·T≈£î e∫Ãq yês¡+‘ê >±s¡∆uÛÑ e<Ûä÷es¡T\qT Äos¡«~+#ês¡T. ø£s¡÷ï\T˝À ø=+<äs¡T s¡»≈£î\T esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T\‘√ ‘êeTT m<äTs=ÿ+≥Tqï Çø£ÿ≥¢qT |ü⁄s√Væ≤‘·T\ e<ä›≈£î yÓ[¢ $qï$+#ês¡T. sêqTsêqT ñbÕ~Û ø√˝ÀŒ‘·THêïeTì, n+‘·ø£+fÒ eTT+<äT ‘·eTqT qeTTà≈£îqï >±&ç<ä\T ñ|üyêdü+ ñ+&Ü*‡q <äTdæú‹ <ë|ü⁄]+∫+<äì $e]+#ês¡T. B+‘√ >±&ç<ä\T ô|[¢ì |òüTq+>± »]|æ+∫ »+‘·Te⁄\ |ü≥¢ uÛÑ÷‘·<äj·T Á|üø£{Ï+#ê\ì yês¡T dü÷∫+#ês¡T. ¬s+&ÉT y˚πs«s¡T ÁbÕ+‘ê\≈£î #Ó+~q >±&ç<ä\≈£î $yêVü≤+ »]|æ+#·&ÜìøÏ... Vü≤+ÁB q~ ˇ&ÉT¶q á ‘·+‘·TqT ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ ìs¡ísTT+#ês¡T. |ü⁄s√Væ≤‘·T&ç Ä<Û ä « s¡ ´ +˝À y˚ < ä e T+Á‘ê\ kÕøÏå>± J\ø£Ás¡, u…\¢+ >±s¡›uÛÑ •s¡düT‡\ô|’ ñ+#ês¡T. eT+>∑fi¯ yêsTT<ë´\T e÷s¡TyÓ÷>±sTT... á ô|[¢ ‘· + ‘· T ≈£ î e∫Ãqyês¡+‘ê nøÏå+‘·\T y˚dæ Äos¡«~+#ês¡T. ªe<Ûä÷es¡T\µ ‘·s¡|ü⁄q yê{Ï j·T»e÷qT\T eÅkÕÔ\T |ü+#·T≈£îHêïs¡T. ‘ê[ ≈£L&Ü es¡Tì ‘·s¡|ü⁄q j·T»e÷ì e<ÛäTe⁄ yÓT&É˝À n\+ø£]+#ês¡T. á ‘·+‘·TqT ‹\øÏ+#˚+<äT≈£î e+<ä˝≤~ eT+~ ‘·s¡* e#êÃs¡T. (áHê&ÉT 13.09.2004 yÓTsTTHé, ù|õ 8) 55


eTs¡ÿ≥ $yêVü≤+ es¡T&ÉT ;ÛeT (≈£î&ç), ej·TdüT @&˚fi¯ó¢. e<ÛäTe⁄ yÓT©¢ (m&ÉeT) ej·TdüT ◊<˚fi¯ó¢. á ¬s+&ÉT ˇsê+>∑T{≤q¢≈£î Ç+&√H˚wæj·÷˝Àì C≤yê˝À Ä~yês¡+ yÓ’uÛÑe+>± ô|[¢ #˚XÊs¡T. uÀ]ïjÓ÷, düTeTÁ‘ê Be⁄˝À¢ì n&Ée⁄˝À¢ ø£ì|æ+#˚ á ns¡T<Ó’q ˇsê+π>{≤q¢ C≤‹ n+‘·]düTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À yê{Ï dü+‘êH√‘·Œ‹Ô ô|+#˚+<äT≈£î Ç˝≤ ô|[¢ #˚XÊs¡T.

ø£|üŒ\ ô|[¢˝À <äTs¡È≥q j·TTe≈£î&ç eTè‹ Vü≤qTe÷Hé »+ø£åHé s¡÷s¡˝Ÿ, ôdô|º+ãs¡T 15 (q÷´dt≥T&˚): düeTè~∆>± yêq\T ≈£î]dæ, |ü+≥\T u≤>± |ü+&Ü\ì ø√s¡T‘·÷ ø£ècÕí õ˝≤¢ u≤|ü⁄\bÕ&ÉT eT+&É\+ ∫]yê&É Á>±eT+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï ø£|üŒ\ ô|[¢ dü+<äs¡“¤+>± »]–q <äTs¡È≥q˝À ˇø£ j·TTe≈£î&ÉT eTs¡DÏ+#ê&ÉT. Ä Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø=\ø£˝Ò{Ï leTHêïsêj·TD (Hêì) (22) #Ós¡Te⁄˝À eTTì–b˛j·÷&ÉT. yêq\T ≈£îs¡yê\H˚ ñ<˚∆X¯´+‘√ Ä~yês¡+ Á>±eTdüTÔ\+<äs¡÷ ø£\dæ ø£|üŒ\ ô|[¢ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± eT+&É÷ø£ <ä+|ü‘·T\qT Á>±eTeT+‘ê }πs–+∫, n_Ûùwø±\T #˚sTT+∫q nq+‘·s¡+ #Ós¡Te⁄˝À e~˝≤s¡T. yê{Ïì #Ós¡Te⁄˝À e~˝Ò düeTj·T+˝À ñ‘ê‡Vü≤e+‘·T˝…’q j·TTe≈£î\+<äs¡÷ #Ós¡Te⁄˝ÀøÏ ~>±s¡T. yê]˝À ˇø£&Ó’q Hêì nqTø√≈£î+&Ü ˝À‘·T≈£î yÓ[¢ eTTì–b˛j·÷&ÉT. #·T≥Tº|üø£ÿ\ ñqï yês¡T n~ >∑eTì+∫, s¡øÏå+#˚dü]øÏ düeTj·T+ $T+∫b˛sTT+~. k˛eTyês¡+ Hê&ÉT b˛©düT\T X¯e |ü+#êj·Tr »]bÕs¡T. (áHê&ÉT 16.09.2003 yÓTsTTHé, ù|õ 8)

ø£qTï\ |ü+&ÉT>∑>± n|üŒqï ø£fi≤´D+ ñ‘·‡eeT÷s¡TÔ\ (u§eTà\) ô|[¢ dæ+Vü‰#·\+, q÷´dt≥T&˚: Ä~yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ dæ+Vü≤–]ô|’ l es¡Vü≤\ø°Î qèdæ+Vü≤kÕ«$T ø£˝≤´D√‘·‡e+ uÛÑø£Ôø√{Ï ‹\øÏdüTÔ+&É>± ø£qTï\ |ü+&ÉTe>± »]–+~. ‘Ó\¢yê] qT+∫ |ü⁄C≤] ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. kÕj·T+Á‘·+ 6:30 >∑+≥\≈£î Ä\j·T <Ûä«»düÔ+uÛÑ+ e<ä› Á|ü<Ûëq |ü⁄s√Væ≤‘·T\T <Ûä«C≤s√Vü≤D #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ Ä\j· T +˝À >∑ \ ñ‘· ‡ eeT÷s¡ T Ô \ qT dü « sêí u Û Ñ s ¡ D ≤\‘√ #· ÷ &É e TT#· à ≥>± 56


n\+ø£]+#ês¡T. $yêVü≤eTVü≤√‘·‡yêìøÏ dæ<ä∆yÓTÆq ñ‘·‡eeT÷s¡TÔ\qT dæ+Vü≤–] Á|ü<Ûëq M~Û˝À uÛÑ≈£îÔ\T ‘·s¡*sê>± m<äTs¡T düHêïVü≤√‘·‡e+ »]bÕs¡T. s¡<∏√‘·‡e+ »]|æ, ìs¡ísTT+∫q X¯óuÛÑ eT÷VüAsêÔìøÏ ñ‘·‡eeT÷s¡TÔ\ •s¡düT‡ô|’ u…\¢+, J\ø£Ás¡ ô|{Ϻ eT+>∑fi¯ dü÷Á‘·<Ûës¡D #˚XÊs¡T. ÄDÏeTT‘ê´\T ‘·\+Áu≤\T>± b˛XÊs¡T. (áHê&ÉT 10.04.2006 yÓTsTTHé, ù|õ 3)

u§eTà]\T¢ ˇø£ Ç˝Ò¢Hê? u§eTà ô|[¢ ˇø£ ô|fi‚¢Hê? ÁbÕD+ ˝Òì u§eTà\≈£î, $Á>∑Vü‰\≈£î ô|[¢fi¯ó¢ @+{Ï? dü+|òüT dü+düÿs¡Ô nsTTq l MπsX¯*+>∑+ |ü+‘·T\T>±s¡T eTq <˚X¯eTT˝Àì uÛÑøÏÔì >∑÷]à sTT˝≤ nHêïs¡T` ªªeTq uÛÑøÏÔ j·T+‘·j·TT $Á>∑Vü≤eTT\≈£î kÕïqeTT\T #˚sTT+#·T≥‘√qT, ã≥º\T ø£≥Tº≥‘√qT, q>∑\\+ø£]+#·T≥‘√qT, B|ü <Û÷ä |ü HÓy’ <˚ ë´<äT\]Œ+#·T≥‘√qT uÛÀ>∑eTT\T #˚sTT+#·T≥‘√qT Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡eTTqT s¡<Û√‘·‡eeTT\‘√qT düe÷|æÔH=+~q~µµ.

57


|ü<äe n<Ûë´j·TeTT

≥ÁsTT˝Ÿ y˚TπsC…dt ` ùd+|æ˝Ÿ ô|[¢fi¯ó¢ O ªªô|[¢µµøÏ eTT+<äT ø±|ü⁄s¡+ #˚dæ ô|[¢ dü+>∑‹ Ä˝À∫+#·&É+ nH˚~ á <Û√s¡DÏ. ªô|[¢µ ø±|ü⁄sêìøÏ e÷s¡Z+. ô|[¢ ø±≈£î+&Ü ø£\dæ ø±|ü⁄s¡+ #˚j·T&É+ nHÓ’‹ø£+, H˚s¡+. Hê>∑]ø£‘· ù|s¡ ô|&É<ës¡T˝À¢ ø=+<äs¡T bÕbÕìøÏ e&ç>∑&ÉT‘·THêïs¡T. á ‘·|ü&ÉT e´eVü‰sêìøÏ z >=|üŒ ù|s¡T ô|{≤ºs¡T. n<˚ ª&˚{Ï+>¥µ nì Hêp≈£î e÷≥˝À¢ ª˝Ò∫b˛e&É+µ yÓTTs¡≥T>± n+{≤s¡T. &˚{Ï+>¥ n+fÒ ø=+‘·eT+~ø£s¡∆eTe⁄‘·T+~ ø±ì ª&˚{Ï+>¥µ n+fÒ sTT+ø± #ê˝≤eT+~øÏ ns¡∆eTe«<äT. ª&˚{Ï+>¥µ n+fÒ ˇø£ nu≤“sTT ˇø£ ne÷àsTT Áù|$T+#·Tø=ì ø=+‘·ø±\+ #Ó{≤º|ü{≤º˝ÒdüTø=ì ø£\dæ yÓT*dæ ‹s¡>∑&É+ ` eTT#·Ã≥T¢, eTT<äT›˝Ò ø±ø£ ø=ìïkÕs¡T¢ Vü≤<äT›\T #Ó]ù|düTø=ì Vü‰sTT>± ã‹πøj·T&É+. n+fÒ ô|[¢ ø±≈£î+&ÜH˚ uÛ≤sê´ uÛÑs¡Ô˝≤¢ Áã‹πøj·T&É+ nH˚ Á|üÁøÏj·T≈£î ª&˚{Ï+>¥µ nH˚ ˇø£ n+<äyÓTÆq ù|s¡T ô|{≤ºs¡T. Ç+<ä* dü+>∑‹ ‘Ó*j·Tì yê¬se¬s’Hê $+fÒ Ç<˚<√ ª>=|üŒµ nì|ædüTÔ+~. á eT<Ûä´ nyÓT]ø± qT+&ç ˇø£ &Üø£ºsY Ç+&çj·÷≈£î e#êÃ&ÉT. ‘·q yÓ+≥ nyÓT]ø± ne÷àsTTì rdüTø=#êÃ&ÉT. yê]<ä›s¡÷ ˇπø >∑~˝À |ü+&ÉTø=H˚yês¡T. uÛ≤s¡´ ø±<ä≥ >∑sY¢ Áô|ò+&é n{. Ç˝≤ ø=Hêïfi¯ó¢ ‹]>±ø£ ˇø£]ø=ø£s¡T q∫Ñ˚, qeTàø£+ ≈£î~]‘˚ ô|[¢ #˚düTø=+{≤s¡≥, ˝Òø£b˛‘˚ $&çb˛sTT eTs√ Á|üj·T‘·ï+ #˚kÕÔs¡T. Ç˝≤ ô|[¢ ø±≈£î+&ÜH˚ ô|fi≤¢&çq Åd”Ô, |ü⁄s¡Twüß˝≤¢>∑ ø£\dæ yÓT*dæ ø£\uÀdüTø=ì ‹s¡>∑&Éy˚T ª&˚{Ï+>¥µ n≥. e÷ <ä>∑Zs¡ ≈£îÁs√&=ø£&ÉT >∑s¡«+>± á $wüj·÷ìï #Ó|üø=ì ‘·]düTÔHêï&ÉT. >∑sY¢ Áô|ò+&é‘√ ø£\ùd J$düTÔHêï&É≥. ‘·s¡Tyê‘· m|ü&√ rs¡Tã&ç>± ô|[¢ #˚düT≈£î+{≤&É≥. Ç~ H˚{Ï Hê>∑]ø£‘·≥. eT]ø=+<äs¡T ô|[¢ ù|s¡+≥+ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ ø±|ü⁄sê\T #˚ùddæ, |æ\¢\qT ø£H˚dæ, rs¡Tã&ç>± m|ü&ÉT &ÉãT“+fÒ n|ü&Ü |æ˝≤¢C…\¢‘√ ô|[¢ |ü+~]˝À ≈£îs=Ãì uÛ≤sê´ uÛÑs¡Ô\e⁄‘ês¡≥. á˝≤+{Ï dü+Á|ü<ëj·÷\T ø=ìï <˚XÊ\˝À ø=ìï ‘Ó>∑\˝À düeTà‘·y˚Tq≥. ø±|ü⁄sê\T #˚ùdXÊø£ |æ\¢\qT ≈£L&Ü ø£H˚XÊø£ ô|[¢ #˚düTø√e&É+ m+<äTø√? n+‘· es¡≈£î Ms¡T ˇø£]øÏ ˇø£s¡T @eTÚ‘ês¡T? yê] eT<Ûä´ dü+ã+<Ûëìï @eT+{≤s¡T? 58


ø=+<äs¡T ª&˚{Ï+>¥µqT ªùdÿ{Ï+>∑Tµ, ª&Ó’{Ï+>¥µ\+‘· |òüTq+>± uÛ≤$düTÔqï≥T¢+~. Ç$ Á≥sTT˝Ÿ y˚TπsE\≥.

HÓ\ ø±|ü⁄s¡+ #˚<ë›+ ` u≤>∑T+fÒ ø=qkÕ–<ë›+ >∑TsY>±yé: ª|ü$Á‘· ã+<Ûä+µ dæìe÷ #·÷XÊsê? n+<äT˝À V”≤s√ yÓ+ø£fÒwt, V”≤s√sTTHé kÂ+<äs¡´‘√ πøe\+ ˇø£ dü+e‘·‡s¡+bÕ≥T e÷Á‘·y˚T ø±|ü⁄s¡+ #˚ùd+<äT≈£î ø±+Á{≤≈£îº ≈£î<äTs¡TÃ≈£î+{≤&ÉT. n~ dæìe÷. ø±ì Á|üdüTÔ‘·+ Vü≤sê´Hê≈£î #Ó+~q ˇø£ kÕ|òtºy˚sY Ç+»˙sY ≈£L&Ü Ç<˚ |ü<ä∆‹ì nqTdü]+#ê&ÉT. s√Væ≤‘YHê>¥bÕ˝Ÿ, cÕ*˙\T kÕ|òtºy˚sY Ç+»˙s¡T¢. ô|[¢ #˚düT≈£î+<ëeTì nqT≈£îHêïs¡T. eTTVüAsêÔ\T ≈£L&Ü ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. ô|[¢ s√E sêH˚ e∫Ã+~. Ç+‘·˝À @yÓTÆ+<√ @yÓ÷.... s√Væ≤‘Y ‘·eT Ç<ä›] C≤‘·ø±\T ø£\eeì ìs¡íj·÷ìøÏ e#êÃ&ÉT. ô|[¢ Ç+ø√ >∑+≥˝À ñ+<äq>± cÕ*˙ì |æ*#ê&ÉT. ªìqTï ô|[¢ #˚düT≈£î+fÒ eTq J$‘·+ u≤>∑T+<äì #ÓãT‘·THêïs¡T. n+<äTø£ì eTq$T<ä›s¡+ ô|[¢ #˚düT≈£îì ˇø£ HÓ\ bÕ≥T ø±|ü⁄s¡+ #˚dæ #·÷<ë›+. ˇø£ y˚fi¯ u≤>∑T+fÒ n˝≤π> ø=qkÕ>∑T<ë+. ˝Òì |üø£å+˝À me] <ë]q yês¡T $&çb˛<ë+. á $wüj·÷ìï qTy˚« MT ne÷àHêqï\≈£î #ÓbÕŒ*µ nì #ÓbÕŒ&ÉT. B+‘√ ø£+>±s¡T |ü&çq cÕ*˙ ‘·q ‘· * ¢ < ä + Á&É T \≈£ î $wü j · ÷ ìï ‘Ó * |æ + ~. m+‘· q#· à C… | æ Œ Hê... ô|[¢ ø =&É T ≈£ î $qø£b˛e&É+‘√.... Çø£ ‘·|üŒì |ü]dæú‘·T˝À¢ yês¡T b˛©düT\qT ÄÁX¯sTT+#ês¡T. B+‘√ s√Væ≤‘Y ‘·s¡|ü⁄yês¡T ˇø£ yÓT≥Tº øÏ+<äøÏ ~–e∫à ô|[¢ Ks¡TÃ\ øÏ+<ä nsTTq yÓTT‘·Ô+ s¡÷.9\ø£å\qT ‹]– Ç#˚Ãùd+<äT≈£î n+^ø£]+#·&É+‘√.... á >=&Ée düs¡T›eTDÏ–+~. ô|[¢ e÷Á‘·+ Ä–b˛sTT+~. (áHê&ÉT 11.12.2005 yÓTsTTHé, ù|õ 10)

‘=+<äs¡>± ø±|ü⁄s¡+, |æ\¢\qT ø£q&É+ rs¡Tã&ç>± ô|[¢ #˚düTø√e&É+ ø=+<äs¡T ô|[¢ Äù|dæ ø£\dæ ø±|ü⁄s¡+ #˚ùddæ |æ\¢\qT ≈£L&Ü ø£H˚dæ m|ü&√ ˇø£|ü&ÉT kÕ–q|ü&ÉT, &ÉãT“qï|ü&ÉT ô|[¢ #˚düTø=H˚ n\yê≥T ø=+<ä]~, Ä#ês¡+ eT] ø=+<ä]~. á $<ÛäyÓTÆq J$‘· $<ÛëHêìï ø=ìï ÁbÕ+‘ê\˝À ø=ìï ‘Ó>∑\ yês¡T n+^ø£]düTHÔ êïs¡T. |ü⁄{Ïqº |æ\q¢ T #·+ø£u≥… Tºø=ì, ø=‘·Ô ô|[¢ ≈£L‘·Ts¡T˝≤>∑ dæ+>±]+#·Tø=ì ô|[¢ |”≥\T $÷<ä ≈£Ls=Ãì ô|fi≤¢&ÉT‘·T+fÒ #·÷#˚yês¡T @eTqTø√yê˝À! 59


ô|[¢ |òüTqyÓTÆq~ (>ös¡eyÓTÆq~) >±qT bÕqT|ü⁄ (|ü&Éø£) ìwüÿ\àwüyÓTÆq~ >±qT ñ+&Ü\ì u…’_\T uÀ~ÛdüTÔ+~. ô|[¢ ‘·s¡Tyê‘· bÕqT|ü⁄(XÀuÛÑq+) »s¡>∑e\dæj·TT+&É>±, bÕqT|ü⁄ (XÀuÛÑq+) eTT+<äT, ô|[¢ yÓqTø£ »]–‘˚ Ä ô|[¢øÏ |òüTq‘· (>ös¡e+), @eTT+≥T+~? bÕqT|ü⁄ ìwüÿ\àwüyÓTÆq<Ó≥¢e⁄‘·T+~? n+‘ê nsTTb˛sTTq ‘·s¡Tyê‘· n<˚ ô|[¢ ø±≈£î+&ÉH˚ uÛ≤s¡´ uÛÑs¡Ô˝≤¢>∑ ø£\dæ Ä ‘·s¡Tyê‘· ªô|[¢µ #˚düTø√e\dæq nedüs¡+ <˚ìøÏ? Ç{Ϻ yê]øÏ ô|[¢ nj˚T´ es¡≈£î M]ì uÛ≤s¡´ uÛÑs¡Ô\T>± >∑T]ÔkÕÔsê? ˝Òø£ b˛‘˚ Ä ø±\+˝À yês¡T ˇø£]øÏ ˇø£s¡T @eTÚ‘ês¡T? ô|[¢ e\q n<äq+>± yê]øÏ ø£*π> ˝≤uÛÑ+ @$T{Ï? n{Ϻ ô|[¢ ø±ø£ b˛‘˚ yê]øÏ ø£*π> qüwüºy˚T$T{Ï? #·≥º+ eTT+<äT, <˚e⁄ì ˙‹ eTT+<äT Ms¡T @eTÚ‘ês¡T?

60


|ü<äø=+&Ée n<Ûë´j·T+

n&ÉT¶ n<äT|ü⁄ ˝Òì nHê#êsê\T Q ªô|[¢µ˝À ø=ìï Ä#êsê\T+&É&É+ e÷eT÷˝Ò. Ä#êsê\T n+fÒ |ü<ä∆‘·T\T. á Ä#êsê\T ≈£L&Ü ÁbÕ+‘ê\T yê]>±, ≈£î˝≤\ yê]>±, eT‘ê\ yê]>± y˚s¡T y˚s¡T>± ñ+&É&É+ eTqyÓTs¡T>∑T<äTeTT. Ä#êsê\T düsπ >±ì Ä Ä#êsê\T <äTsê#êsê\T>± e÷]‘˚ ô|[¢ eTTfi¯¢ øÏØ≥+>± e÷s¡T‘·T+~. ô|[¢ ≈£î[¢q dü+düÿè‹ ne⁄‘·T+~. dü+‘·˝À »+‘·Te⁄\qT ø=qï≥T¢ ô|[¢ ø√düeTì ne÷àsTT\T, nu≤“sTT\qT ø=q&É+ n+fÒ eTìwæ $\Ty˚+{Ï? ô|[¢ eTqdüT≈£î, eTeT‘·≈£î dü+u+~Û+∫q $wüj·T+ ø±<ë! eT˙‘√ eT>∑TeqT eT>∑yê&çì ø=+fÒ ø=qïyê]øÏ neTàã&çq yês¡T u≤ìdü\e⁄‘ês¡T ø±<ë! ùd«#·Ã¤ @eTe⁄‘·T+~? dü«#·Ã¤+<ä+>±, Áù|eT‘√ ø±|ü⁄s¡eTT #˚j·Te\dæqyês¡T uÛÑj·TeTT‘√, u≤ìdü uÛ≤eeTT‘√ J$+#· e\dæeùdÔ Ä ô|[¢øÏ ns¡∆+, kÕs¡∆ø£+ @eTT+≥T+~?

◊<äTy˚\ø√ e<ÛäTe⁄ Hê>¥|üPsY qT+∫ j·T÷|æøÏ s¡÷. ◊<äT y˚\ø√ e<ÛäTe⁄? \ø√ï, pHé 26: ne⁄qT qeTàX¯ø£´+ ø±≈£îHêï Ç~ ì»+ s¡÷. ◊<äTy˚\‘√ Hê>¥|üPsY yÓ[¢qyês¡T <äsê®>± qee<ÛäTe⁄‘√ ‹]– edüTÔHêïs¡T. <˚X¯ sê»<ÛëìøÏ ≈£L‘·y˚≥T <ä÷s¡+˝À ñ+&˚ ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝À »s¡T>∑T‘·Tqï ‘·+‘·T Ç~. <äø£åD≤q ñqï »˝ÖHé õ˝≤¢≈£î #Ó+~q |ü⁄s¡Twüß\T eTVü‰sêÅwüº˝Àì Hê>¥|üPsY qT+∫ e<ÛäTe⁄ (j·TTe‘·T\T)\qT ø=ì ‘Ó#·TÃ≈£î+≥THêïs¡T. rÁe <äT]“¤ø£å+, ù|<ä]ø±\T ‘·eT ∫Hêï] ≈£L‘·Tfi¯¢qT eTT≈£îÿyÓTTVü≤+ ‘Ó*sTTì yê] #˚‘·T˝À¢ ô|≥º&ÜìøÏ Ä ìdü‡Vü‰j·T ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT Áù|πs|ædüTÔHêïsTT. H˚s¡T>± &ÉãT“ rdüTø=ì ˇø£ nj·T´ #˚‹˝À ô|≥º&É+ eT+∫ |ü<ä∆‹ ø±<äì, ô|[¢ ù|s¡T‘√ yê]ì e~*+#·T≈£î+≥THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î düTe÷s¡T y˚sTTeT+~ eT>∑yêfi¯ó¢ Hê>¥|üPsY j·TTe‘·T\≈£î &ÉãT“ #Ó*¢+∫, ô|[¢ #˚düT≈£îqï≥T¢ »˝ÖHé õ˝≤¢ n~Ûø±] ˇø£s¡T ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT≈£î>±qT <äfi≤Ø\T ≈£L&Ü dæ<ä∆+>± ñ+{≤s¡T. ◊<˚fi¯¢ qT+∫ á ‘·‘·+>∑+ 61


kÕ>∑T‘·Tqï≥T¢ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. sê+|ü⁄s¡+˝À Ç≥Te+{Ï yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï ô|[¢ »]–+~. Ç˝≤ ô|[¢ #˚düT≈£îqï »+≥˝À¢ #ê˝≤ eT+~ @ u≤<äs¡ã+B ˝Ò≈£î+&Ü Vü‰sTT>± ø±|ü⁄s¡+ #˚düTø√e&É+ ø=+‘·˝À ø=+‘· }s¡≥ ø£*Z+#˚ $wüj·T+. ∫Á‘·˝Àø˘ nH˚ 35 @fi¯¢ e´øÏÔøÏ |æ\¢ìe«&ÜìøÏ mes¡÷ eTT+<äT≈£î sê˝Ò<äT. B+‘√ ªˇø£kÕ] Hê>¥|üPsY yÓ[¢ sêsê<äT?µ nì mes√ dü\Vü‰ Ç#êÃs¡T. ∫Á‘·˝Àø˘ ‘·q ‘·+Á&çì yÓ+≥u…≥Tºø=ì Hê>¥|üPsY #˚sê&ÉT. nø£ÿ&É eT<Ûä´e]Ô kÕj·T+‘√ 24@fi¯¢ ‘·q J$‘· uÛ≤>∑kÕ«$Tì ◊<äT y˚\T #Ó*¢+∫ ô|[¢ #˚dTü ≈£îHêï&ÉT. Ç+<äT˝À s¡÷.5 e+<ä\T <äfi≤ØøÏ b˛>±, s¬ +&ÉTy˚\T ø±qTø£\≈£î, $T–*q~ $yêVü≤‘·+‘·T≈£î yÓ∫Ã+#ê*. (áHê&ÉT 27.06.2004, yÓTsTTHé, ù|õ 3)

$yêVæ≤‘·\ y˚\+ U≤«+&Ü«, »qe] 7: n~ eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ sêÅwüº+, U≤+&Ü« õ˝≤¢˝Àì e÷+&Ü« Á>±eT+, _Û˝Ÿ düe÷CŸ düT<ÛësY dü$T‹ n<ä«s¡´+˝À nø£ÿ&É _Û\T¢\ düy˚Tàfi¯q+ »s¡T>∑T‘√+~. 70 |ü˝…¢\ qT+∫ yÓsTT´eT+~ e#êÃs¡T. ‘·j·T ‘Ó>∑ kÕe÷õø£ dü+πøåeT+ ø√dü+ ìs¡íj·÷\T rdüTø√e&É+ yê] \ø£å´+. |ü+#êj·Tr ô|<ä›\T düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. kÕe÷õø£ dü+düÿs¡D\≈£î Ä]∆ø£ eqs¡T\T ø±yê\ì ìX¯Ãj·÷ìøÏ e#êÃs¡T. eT] n$ \_Û+#·&É+ m˝≤? yÓ+≥H˚ yê] <äèwæº _Û\T¢ ‘Ó>∑˝À ≈£î˝≤+‘·s¡ $yêVü‰\T #˚düT≈£îqï eTVæ≤fi¯\ô|’ |ü&ç+~. á eTVæ≤fi¯\≈£î •ø£å $~Û+#·&É+ <ë«sê &ÉãT“ düeT≈£Ls¡TÃø√yê\ì _Û\T¢ |ü+#êj·Tr ìs¡ísTT+∫+~. Ç+<äTø√dü+ Ä $yêVæ≤‘·*ï y˚\+ y˚j·÷\ì ìX¯ÃsTT+∫+~. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘Ó∫à Äj·÷ $yêVæ≤‘· eTVæ≤fi¯*ï nø£ÿ&çøÏ |ü{Ϻ ‘Ó|æŒ+#ês¡T. ãVæ≤s¡+>∑ y˚\+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. yÓsTT´ s¡÷bÕj·T\ qT+∫ |üHÓï+&ÉT y˚\ es¡≈£î <Ûäs¡\T |ü*ø±sTT. á $wüj·T+ yÓ\T>∑T˝ÀøÏ sêø£b˛j˚T<˚! nsTT‘˚ ˙\+ nH˚ eTVæ≤fi¯\qT ≈£L&Ü yês¡T y˚\+ y˚j·TuÀj·÷s¡T. ÄyÓT ã$Tïj·÷ nH˚ &ç|üP´{° πs+»sY uÛ≤s¡´. ˙\+ _Û\T¢C≤‹øÏ #Ó+~q~ ø±>±, ã$Tïj·÷ _Û˝≤˝≤ ≈£î˝≤ìøÏ #Ó+~q e´øÏÔ. á <ä+|ü‘·T\≈£î q\T>∑Ts¡T |æ\¢\T ≈£L&Ü ñHêïs¡T. ‘·q uÛ≤s¡´qT y˚\+ y˚düTÔqï dü+>∑‹ ã$Tïj·÷≈£î ‘Ó*dæ+~. Äj·Tq <ëìï rÁe+>± e´‹πsøÏ+#ês¡T. ø£˝…ø£ºsY≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. ø£˝…ø£ºsY yÓ+≥H˚ n<äq|ü⁄ ø£˝…ø£ºsYì, d”ìj·TsY b˛©düT n~Ûø±s¡¢ì nø£ÿ&çøÏ |ü+bÕs¡T. y˚\+ ‘·>∑<äì yês¡T q#·ÃC…|üŒuÀj·÷s¡T. nsTTHê _Û\T¢\T $q˝Ò<äT. ‘·eT C≤‹ e´eVü‰sê˝À¢ n~Ûø±s¡T\T CÀø£´+ #˚düTø√e&É+ |ü≥¢ ÄÁ>∑Vü≤+ yÓ*ãT#êÃs¡T. >∑‘· X¯óÁø£yês¡+ á düy˚Tàfi¯q+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. <äsê´|ü⁄Ô Ç+ø± ø=qkÕ>∑T‘·÷H˚ 62


ñ+~. ∫≈£îÿeTT&ç Ç|üŒ{Ïø° M&É˝Ò<äT. n~Ûø±s¡¢≈£î, _Û\T¢\≈£î eT<Ûä´ #·s¡Ã\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. ø=düyÓTs¡T|ü⁄ @$T≥+fÒ.... á düy˚Tàfi¯HêìøÏ >∑‘· Ä~yês¡+ sêÅwüº eT+Á‹ V”≤sê˝≤˝Ÿ dæ˝≤e‘Y, |ü\Te⁄s¡T n~Ûø±s¡T¢ ≈£L&Ü Vü‰»s¡j·÷´s¡T. $<ä´ô|’ <äèwæº ô|{≤º\˙, kÕe÷õø£ <äTsê#êsê*ï <ä÷s¡+>± ñ+#ê\˙ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. (áHê&ÉT 08.01.2003, yÓTsTTHé, ù|õ 3)

Ç<=ø£ s¡ø£+ <ës¡TD+ ‘=*sêÁ‹ dü+>∑eT+˝À uÛ≤s¡´≈£î s¡ø£ÔÁkÕe+ ø£qã&ç‘˚H˚ nø£ÿ&É ô|[¢≈£L‘·T]ì ø£q´>± n+^ø£]kÕÔs¡T. n+‘˚ø±<äT s¡ø£Ô+ eTs¡ø£\+{Ïq ÄyÓT ˝À<äTdüTÔ\qT uÛÑs¡Ô‘·s¡|ü⁄ ã+<ÛäT$TÁ‘·T\T }s¡÷yê&Ü Á|ü<ä]Ù+∫ ô|<ä› dü+ãs¡+˝≤ »s¡T|ü⁄≈£î+{≤s¡T. Bìï kÕu≤ ñ‘·‡e+>± yês¡T e´eVü≤]kÕÔs¡T. NÛ.. NÛ Ç<Óø£ÿ&É nHê>∑]ø£+ Ç<˚+ nHê#ês¡+ nqT≈£î+≥THêïsê? düTe÷s¡T |ü<ëï\T>∑T e+<ä\ @fi¯ó¢>± yÓTTsêø√ <˚X¯+˝À neT\T˝À ñqï Ä#ês¡$T~. Ä <˚X¯+˝Àì Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\T, q>∑sê˝À¢ì eTT]øÏyê&É\˝À Ç˝≤+{Ï Ä#êsê\qT ‘·T.#·. ‘·|üŒ≈£î+&Ü bÕ{ÏdüTÔHêïs¡T. ‘=*sêÁ‹ s¡ø£ÔÁkÕe+ ø£qã&Éø£b˛‘˚ Ä eTVæ≤fi¯ ø£cÕº\T <˚e⁄&çπø ms¡Tø£` ÄyÓTø£~ Jeqàs¡D düeTùd´ n+<äTπø yÓTTs¡ø√˝À ô|[¢≈£L‘·Tfi¯ó¢ ‘=* dü+>∑eT+˝À s¡ø£ÔÁkÕe+ ø£ìŒ+#˚˝≤ X¯ÅdüÔ∫øÏ‘·‡\T #˚sTT+#·T≈£î+≥THêïs¡T. bÕ‹πøfi¯¢ Hêe˝Ÿ @eT+{À+~ #·÷&É+&ç.. Hê≈£î uÛÑs¡Ô ø±yê*.. ø±uÀj˚T Hê uÛÑs¡Ô≈£î ø£q´‘·«+ ø±yê*.. n+<äTπø á ‹|üŒ\T.. BìøÏ nedüs¡eTj˚T´ Ä|üπswüHé ø√dü+ 2,500 BHês¡T¢ Ks¡TÃô|≥º&ÜìøÏ ≈£L&Ü H˚qT yÓqTø±&ÉuÀqT.. ø=düyÓTs¡T|ü⁄: >∑‘· @&Ü~ ≈£î≥T+ã #·{≤º˝À¢ mH√ï dü+düÿs¡D\T #˚|ü≥º&É+ e\¢ ns¡uŸ <˚XÊ\ ø£+fÒ yÓTTsêø√˝À |ü]dæú‘·T\T u≤>∑TqïfÒ¢ n+≥THêïs¡T #ê˝≤eT+~. eT] Ç˝≤+{Ï nHê#êsê\T ø=qkÕ>∑T‘·T+fÒ Ç+πø+ #ÓbÕŒ*. (áHê&ÉT 16.10.2005, edüT+<Ûäs¡, ù|õ)

63


neTàø±ìøÏ Ä&É_&ɶ\T Ç˝…¢+<äT, Ä<√ì, q÷´dt≥T&˚: ø£{Ïø£ <ë]Á<ä´+.. uÛÑs¡Ô y˚~Û+|ü⁄\T ‘êfi¯˝Òø£ z ‘·*¢ eT÷&ÉTHÓ\\ |üdæø£+<äTqT q&çãC≤s¡T˝À uÒsêìøÏ ô|&ç‘˚... ‘ê>∑T&ÉT≈£î &ÉãT“\T ø√dü+ z ‘·+Á&ç ø£qï ≈£L‘·T] neTàø±ìøÏ dæ<ä∆eTj·÷´&ÉT. düeTj·÷ìøÏ e÷qe‘ê eT÷s¡TÔ\T, b˛©düT\T s¡+>∑Á|üy˚X¯+ #˚j·T&É+‘√ |æ\¢\ neTàø£+ Ä–b˛sTT+~. Ç˝…¢+<äT, Ä<√ì\˝À »]–q á ¬s+&ÉT dü+|òüT≥q\ $esê\T... ne÷àsTT\T |ü⁄&ç‘˚ ô|[¢ #˚j·T&ÜìøÏ ø£≥ï+ Çyê«*‡ ñ+≥T+<äì uÛÑs¡Ô ô|&ÉT‘·Tqï Væ≤+dü uÛÑ]+#·˝Òì Ä eTVæ≤fi¯... qee÷kÕ\T yÓ÷dæ ø£qï _&ɶqT s¡÷. 500\≈£î neTàø±ìøÏ ô|{Ϻ+~. KeTà+ õ˝≤¢ ø±¬s|ü*¢, Ç˝…¢+<äT eT+&É˝≤\ dü]Vü≤<äT› Á>±eTyÓTÆq uÛÑ≥Tº‘·+&Ü Á>±eT+˝À uÛÑ≥Tº ‘·T\kÕ´, düTo\ ≈£L*|üì #˚düT≈£î+≥÷ J$düTÔHêïs¡T. ‘=$Tà<˚fi¯¢ dü+^‘·, eT÷&˚fi¯¢ nœ\, eT÷&ÉT HÓ\\ düœ\ M] dü+‘êq+. Ä&É|æ\¢\qT ø£Hêï<ä+≥÷ ì‘·´+ Hê≥TkÕsê ‘ê– y˚~Û+#˚yê&ÉT. ‘êqT ≈£L*|üì #˚j·T>± e∫Ãq &ÉãT“qT sTT+{ÏøÏ ‘ÓùdÔ uÛÑs¡Ô ‘ê>∑T&ÉT≈£î rdüT≈£îH˚yê&Éì düTo\ ªq÷´dt≥T&˚µ e<ä› yêb˛sTT+~. ø£qï_&ɶ\qT neTTàø√e&ÜìøÏ Çwüº+˝Ò<äì, ø±ì Hêπø ‹q&ÜìøÏ ˝Ò<äT.. Ç+ø± |æ\¢\T m˝≤ ã‘·T≈£î‘ês√qì á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï≥Tº #Ó|æŒ+~. Ç˝…¢+<äT˝À |üdæ_&ɶqT neTàø±ìøÏ ô|{Ϻq $wüj·÷ìï >∑eTì+∫q |”y√&Éã÷¢´ düuÛÑT´sê\T düTuÛÑÁ<ä.. ‘êqT bÕ|üqT ø=+{≤q+≥÷ q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” ø±sê´\j·÷ìøÏ rdüTø=#êÃs¡T. düTo\ <Ó’q´düú‹ì >∑eTì+∫q q÷´&ÓyÓ÷Áø£d”, |”y√&Éã÷¢´ Hêj·T≈£î\T, düs¡Œ+#·T\T Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î eTT+<äTø=#êÃs¡T. #·+<ë\T edü÷\T #˚dæq s¡÷. yÓsTT´, <äTdüTÔ\T ùdø£]+∫ düTo\≈£î Ç∫Ã.. _&ɶ‘√ düVü‰ Ç+{ÏøÏ |ü+|æ+#ês¡T. ø£&É|ü õ˝≤¢ sêj·T#√{ÏøÏ #Ó+~q z e´øÏÔ ≈£î≥T+ã ø£\Vü‰\ e\¢ eT÷&ÉTqïπsfi¯¢˝À|ü⁄ ‘·q Ç<ä›s¡T ≈£îe÷¬sÔ\qT rdüT≈£îì ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ Ä<√ìøÏ e#êÃ&ÉT. n‘·&ÉT _Ûøå±≥q #˚düT≈£î+≥÷ JeHêìï kÕ–düTÔ+{≤&ÉT. eT<ë´ìøÏ u≤ìôd’q Ç‘·ìøÏ &ÉãT“ nedüs¡yÓTT∫Ã+~. Ä e´øÏÔ >∑Ts¡Tyês¡+ ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ Ä<√ìøÏ e∫à ¬s˝Ò« ùdºwüHé s√&ÉT¶˝À ‘·q ô|<ä› ≈£îe÷¬sÔqT $Áø£j·÷ìøÏ ô|{≤º&ÉT. ‘·q ≈£îe÷¬sÔqT s¡÷. 2000≈£î ø=qT>√\T #˚j·T+&Éì Ä<√ìøÏ #Ó+~q z e´øÏÔì nuÛÑ´]∆+#ê&ÉT. Ä e´øÏÔ b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡$T#êÃ&ÉT. u≤*ø£qT neTàø±ìøÏ ô|{Ϻq e´øÏÔì b˛©düT\T ùdºwüHé≈£î rdüT¬ø[¢ eT<ä´+ eT‘·TÔ ~π>+‘·es¡≈£î ñ+∫ $#ê]+#ês¡T. ‘êqT ‘·q |æ\¢\qT $Áø£j·÷ìøÏ ô|≥º˝Ò<ä+≥÷ ãTø±sTT+#ê&ÉT. kÕj·T+Á‘·+ 5>∑+≥\ es¡≈£î ñ+∫ øöì‡*+>¥ #˚dæ n‘·DÏï kı+‘· }]øÏ |ü+|æ+#ês¡T. (áHê&ÉT 02.12.2005, yÓTsTTHé, ù|õ 3) 64


Ä Á>±e÷˝À¢ 30 @fi¯ó¢>± ˇø£ÿ Ä&É •X¯óe⁄qT Áã‘·ø£ìe«˝Ò<äT _Û+<é: eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ˝À _Û+<é õ˝≤¢˝Àì ◊<äT Á>±e÷˝À¢ >∑‘· eT÷&ÉT <äXÊu≤∆\T>± |ü⁄{Ϻq Á|ü‹ Ä&É•X¯óe⁄q÷ #·+ù|düTÔHêïs¡T. ø£s¡Te, ø£Hê<∏äHé, ôd’Hê, Ç‘Ó’Hê, ø£‘·«>∑T»®sY Á>±e÷\ ô|<ä›\T Ä&É|æ\¢\qT ø£*– ñ+&É{≤ìï XÊ|ü+>± |ü]>∑DÏkÕÔs¡T. n+<äTπø Ä Á>±e÷\ Á|ü»\T Ä&É•X¯óe⁄qT |ü⁄{Ϻq yÓ+≥H˚ #·+ù|kÕÔs¡ì sêÅwüº eTVæ≤fi≤ ø£$TwüHé düuÛÑT´sê\T ø£èwüíø±+‘Y ‘=eTsY X¯óÁø£yês¡+ ‘Ó*bÕs¡T. Ä&É|æ\¢ |ü⁄&ç‘˚, ‘·q≈£î ô|[¢#˚j·T&ÜìøÏ ø£≥ï$Te«ø£ ‘·|üŒ<äì, n~ ‘·eT <ë]Á<ë´ìï Ç+ø± rÁe+ #˚düTÔ+<äì á Á>±eTdüTú\T uÛ≤$kÕÔs¡Hêïs¡T. á <äTsê#êsêìøÏ n&ÉT¶ø£≥º y˚ùd ~X¯>±... ªªÁ>±e÷\≈£î yÓfi¯¢+&ç ` Ä&É|æ\¢*ï ø±bÕ&É+&çµµ nqï ø±s¡´Áø£e÷ìï ø£$TwüHé #˚|ü{Ϻ+<äì ‘=eTsY #ÓbÕŒs¡T. (áHê&ÉT 02.04.2006, yÓTsTTHé, ù|õ 11)

65


|üHÓï+&Ée n<Ûë´j·T+

X¯è+K˝≤˝À¢ X¯è+>±s¡+ X¯è+>±s¡+, ôdø˘‡, <ë+|ü‘·´+ nH˚$ J$‘·+˝À ˇø£ uÛ≤>∑+. yê{Ïù|s¡‘·Ô&É+ ø=+<ä]øÏ dæ>∑TZ>±, Çã“+~>± ñHêï, ñqï $wüj·÷ìï mes¡÷ ø±<äq˝Òs¡T. ñqï $wüj·÷ìï ˝Ò<äqï≥T¢>± eTÚq+>± ñ+&ç e÷{≤¢&Éø£ b˛‘˚ n~ ˝Ò<äqï≥T¢ ø±<äT >∑<ë! <ë∫Hê <ë>∑ì <Ûsä êàìï >∑T]+∫ ‘Ó\TdüTø√e&É+, nb˛Vü≤\T ‘=\–+#·Tø√e&É+ nedüs+¡ . ôdø˘‡qT >∑T]+∫ düe÷»+˝À HÓ\ø=ì ñqï |ü]dæú‘·T\qT $e]dü÷Ô, X¯è+>±s¡ kÕ«‘·+Á‘ê´ìøÏ >∑\ bÕ‘· ã+<Ûë\T ø=‘·Ô ã+<Ûë\qT >∑÷]à ‘Ó*j·TCÒdü÷Ô ªªX¯è+K˝≤˝À¢ X¯è+>±s¡+µµ nH˚ •]Ùø£q yÓ\Te&çq yê´kÕìï MT≈£î bı+<äT|üs¡TdüTÔHêïqT.

X¯è+K˝≤˝À¢ X¯è+>±s¡+ yê‘ꇴj·TqT&ÉT, ø=ø√ÿ≈£î&ÉT, ø£fi≤´DeT\T¢&ÉT, ø±eTdüTÁ‘ê\T, nq+>∑s¡+>±\T, s¡r eTqà<∏ä Áø°&É\T, lø£èwüí ©\\T, X¯è+>±s¡ Á|üã+<Ûë\T, ø±[<ëdüT es¡íq\T, »j·T<˚e⁄ì nwüº|ü<äT\T, _Ûqï uÛÑ+–eT\˝À KEs¡Vü≤√ •˝≤Œ\T, }s¡Tsê Ä\j·÷\ô|’ u§eTà\T... ø=ìï X¯‘êu≤∆\ ÁøÏ+<ä≥ uÛ≤s¡‘· <˚X¯eT+‘ê X¯è+>±s¡ eTj·Ty˚T, eT]|ü&√.. dü«‘·+Á‘· uÛ≤s¡‘·+˝ÀH√.. ˇø£ $X‚¢wüD! q ô|fi¯¢sTTq ‘·sê«‘· yÓTT<ä{Ï eT÷&ÉT sêÁ‘·T\÷ uÛ≤s¡´uÛÑs¡Ô\T ôdø˘‡CÀ*øÏ b˛≈£î+&Ü ˇø£]H=ø£s¡T ns¡∆+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î ÁbÕ<Ûëq´+ Çyê«\+≥÷ H˚{Ï ôdø±‡*õdüTº\T Ç#˚à dü\Vü‰qT yê‘ꇴj·TqT&ÉT 2000@fi¯¢ øÏ+<äfÒ Ç#êÃ&ÉT. q Ä ‘·sê«‹ X¯‘êu≤∆˝À¢ |ü]dæú‹ Áø£y˚T|æ e÷]b˛sTT+~. uÛ≤s¡‘·<˚XÊìøÏ kÕ«‘·+Á‘·´+ e#˚à Hê{ÏøÏ X¯è+>±s¡|üs¡yÓTÆq kÕ«‘·+Á‘·´+ nH˚ø£ ã+<ÛäHê\˝À ∫≈£îÿ≈£îì b˛sTT+~. q nsTT‘˚ Ç{°e\ eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ ã\+ ô|s¡T>∑T‘·T+&É&É+‘√ Á|ü»\ X¯è+>±s¡<Ûäèø£Œ<∏ä+˝Àq÷ e÷s¡TŒek˛Ô+~. ôdø˘‡˝À Äq+<ëìï ùd«#·Ã¤>± nqTuÛÑ$+#ê\H˚ yê<äq }|ü+<äT≈£î+{À+~. 66


X¯è+>±s¡+ >∑T]+∫ ãVæ≤s¡+>∑+>± #·]Ã+#·≈£L&É<äH˚ n+ø£å\T |ü⁄sê‘·q ø±\+˝À n+‘·>± ˝Òe⁄. ôdø˘‡ nH˚~ πøe\+ dü+‘êq+ ø√düy˚T nH˚ uÛ≤eqô|’ yê‘ꇴj·TqT&ÉT ¬s+&ÉT y˚\ @fi¯¢ øÏ+<ä≥ ‹s¡T>∑Tu≤≥T #˚XÊ&ÉT. X¯è+>±s¡+ eT>∑yê] ‘·è|æÔ ø√düy˚T ø±<äì, Åd”Ô dü+‘√wü+ ≈£L&Ü eTTK´eTì #ê{Ï#ÓbÕŒ&ÉT. Åd”Ô, |ü⁄s¡Twüß\ eT<Ûä´ |üs¡düŒq Áù|e÷qTsê>±\T ñ+fÒH˚ X¯è+>±s¡+ Äq+<äeTj·T+>± ñ+≥T+<äì Á|üe∫+#ê&ÉT. ô|fi¯¢sTTq ‘·sê«‘· yÓTT<ä{Ï eT÷&ÉT sêÁ‘·T\÷ uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô\T ôdø˘‡ CÀ*øÏ b˛≈£î+&Ü ˇø£]H=ø£s¡T ns¡∆+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î ÁbÕ<Ûëq´+ Çyê«\+≥÷ H˚{Ï ôdø±‡\õdüTº\T Ç#˚à dü\Vü‰qT Äj·Tq ÄHê&˚ Ç#êÃ&ÉT. Ä ‘·sê«‘· e+<ä\ @fi¯¢bÕ≥T X¯è+>±s¡|üs¡+>± ùd«#êäj·TT‘· yê‘êes¡Dy˚T ø=qkÕ–+~. |ü~, |ü<äø=+&ÉT X¯‘êu≤∆\ eT<Ûä´ ø±\+ Hê{Ï KEs¡Vü≤√ •˝≤Œ\T $$<Ûä s¡‹ uÛÑ+–eT\T, ∫Á‘· s¡‘·T\‘√ ≈£L&ÉT≈£îì ñ+{≤sTT. |ü<äeT÷&√ X¯‘êã∆+ es¡≈£L ì]à+∫q nH˚ø£ Ä\j·÷˝À¢ Ç˝≤+{Ï •˝≤Œ˝Ò <äs¡Ùq$TkÕÔsTT. Ä ‘·sê«‹ X¯‘êu≤∆\˝À |ü]dæú‹ Áø£y˚T|æ e÷]b˛sTT+~. uÛ≤s¡‘· <˚XÊìøÏ kÕ«‘·+Á‘·´+ e#˚à Hê{ÏøÏ X¯è+>±s¡|üs¡yÓTÆq kÕ«‘·+Á‘·´+ nH˚ø£ ã+<ÛäHê˝À¢ ∫≈£îÿ≈£îìb˛sTT+~. ªªBìøÏ eTTdæ¢+ <ä+&Éj·÷Á‘·˝Ò ø±s¡DeTì ø=+<äs¡T, Ŭø’düÔe⁄˝…’q Á_{°wtyê] bÕ\H˚ ø±s¡DeTì eT] ø=+<äs¡T $X‚¢wædü÷Ô+{≤s¡T. nsTT‘˚ Væ≤+<ä÷ eT‘·+˝ÀH˚ düe÷+‘·s¡+>± ø=qkÕ–q ø=ìï uÛ≤eq\T >∑‘· ◊<ës¡T X¯‘êu≤∆˝À¢ düe÷C≤ìï XÊdæ+#êsTT. Ms¡´ qwüº+ eT>∑yêDÏï nX¯≈£îÔDÏï #˚düTÔ+<äì, <Ó’e+ qT+∫ <ä÷s¡+ #˚düTÔ+<äì, Ä‘·àìÁ>∑Vü≤+`ÁãVü≤à#·s¡´y˚T yÓ÷ø£å e÷sêZ\ì, Åd”Ô eT>∑yêDÏï HêX¯q+ #˚j·T&Üìπø |ü⁄{Ϻ+<äì... Ç˝≤ nH˚ø£ dæ<ë∆+‘ê\T ÁbÕ#·Ts¡´+ bı+<ësTT. ˇø£ Ms¡´|ü⁄ u§≥Tº 40 s¡ø£Ô|ü⁄ u§≥¢‘√ düe÷qeTì Äj·TTπs«<ä+ dü÷Árø£]+∫+~. Ms¡´+ Ä‘·à≈£î uÛÖ‹ø£ s¡÷|üeTì düTÁX¯ó‘·T&ÉT ù|s=ÿHêï&ÉT. Ç˝≤+{Ïe˙ï uÛ≤s¡rj·T düe÷C+ô|’ >∑D˙j·TyÓTÆq Á|üuÛ≤e+ #·÷bÕsTTµµ nì Á|üeTTK eTH√ $X‚¢wü≈£î&ÉT düTBÛsY ø±ø£sY ù|s=ÿHêïs¡T. kÕ«‘·+Á‘·´+ e∫Ãq ‘=*Hêfi¯¢‘√ b˛*ùdÔ Ç{°e* ø±\+˝À $#·Ã\$&ç‘·q+ ô|]–b˛sTT+<äì, $yêVü≤|üPs¡« X¯è+>±s¡+, Vü≤<äT›˝…s¡T>∑ì bÕغ\T, nÁø£eT dü+ã+<Ûë\T, >∑s¡“¤ÁkÕyê\ e+{Ï$ m≈£îÿej·÷´H˚ n_ÛÁbÕj·T+ ñ+~. dæìe÷\T, Á|ü|ü+Nø£s¡D, Ç+≥¬sï{Ÿ, |üuŸ dü+düÿè‹ Á|üuÛ≤e+ e\¢, ô|]–q Ä<ëj·T\ e\¢, |üì ˇ‹Ô&ç qT+∫ ø±ùd|ü⁄ $ÁXÊ+‹ bı+<ë\H˚ uÛ≤eq e\¢ |ü≥ºD <Ûäìø£, m>∑Te eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ esêZ˝À¢ 67


Ç˝≤+{Ï <Û√s¡DT\T ô|]–q e÷≥ ì»y˚T. nsTT‘˚ Hê{Ï uÛ≤s¡‘·+‘√ b˛*ÃHê, Ç|üŒ{Ï |ü•ÃeT düe÷»+‘√ b˛*ÃHê H˚{Ï uÛ≤s¡‘·+ X¯è+>±s¡|üs¡+>± Ç|üŒ{Ïø° X¯è+K˝≤ã<ä∆y˚Tqì ôdø±‡\õdüTº\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. ¬s+&ÉTy˚\ @fi¯¢ Hê{Ï ø±eTdü÷Á‘ê˝À¢ s¡ø£s¡ø±\ X¯è+>±s¡ uÛÑ+–eT\ >∑T]+∫ yê‘ꇴj·TqT&ÉT düŒwüº+>± $e]+#ê&ÉT. ø±˙ H˚{Ï uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À ø√{≤¢~eT+~ ôdø˘‡˝À @e÷Á‘·+ ùd«#·Ã¤>± e´eVü≤]+#·˝Òø£ b˛‘·THêïs¡T. nÁ>∑ esêí\≈£î #Ó+~q #ê˝≤eT+~ Åd”Ô, |ü⁄s¡Twüß\T ‘·eT eTsêàej·Tyê\ù|s¡¢qT(|ü<ë\qT) |ü\Tø£˝Òs¡T. ù|s¡Tô|{Ϻ |æ\e˝Òs¡T. ôdø˘‡ düeTj·T+˝À ≈£L&Ü Ä e÷≥qT ñ|üjÓ÷–+#·˝Òs¡T. Ç+>±¢+&é˝À #·<äTe⁄≈£îqï z dæ≈£îÿ j·TTe‹ Hê e<ä›≈£î øöì‡*+>¥ ø√dü+ e∫Ã+~. ªª‘·q eTsêàej·Tyê\ù|s¡¢qT Ç+^¢wüß˝À |æ\e&ÜìøÏ nuÛÑ´+‘·s¡+ ˝Ò<äì ÄyÓT #Ó|æŒ+~. e÷‘·èuÛ≤wü˝À #Ó|üŒeT+fÒ e÷Á‘·+ eTÚq+ eVæ≤+∫+~µµ nì ˇø£ e÷qdæø£ ì|ü⁄DT&ÉT ‘Ó*bÕs¡T. eTs√ Á>±MTD eTVæ≤fi¯≈£î ‘=* ø±qTŒ nj˚T´<ëø± |æ\¢\T jÓ÷ì˝À qT+∫ |ü⁄&É‘ês¡ì ‘Ó*j·T<äì, eT\ s¡+Á<Ûä+ qT+∫ |ü⁄&É‘ês¡H˚~ ÄyÓT uÛ≤$+#˚<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. yÓqTø£ã&çq ≈£î˝≤\ eTVæ≤fi¯˝À¢ uÛ≤cÕ|üs¡yÓTÆq Çã“+~ ø=+‘· ‘·≈£îÿe>± ñHêï uÛ≤y√<˚«>∑|üs¡yÓTÆq düeTdü´\T rÁe+>± ñHêïsTT. &Ûû©¢˝À ø=+<äs¡T øÏ+<ä ≈£î˝≤\ eTVæ≤fi¯\qT Ç+≥s¡÷«´ #˚j·T>±.... yê]˝À n‘·´~Û≈£î\T ôdø˘‡ nH˚~ ‘·eT≈£î #ê˝≤ u≤<Ûëø£s¡yÓTÆq, #˚<Ó’q nqTuÛÑeeTì #ÓbÕŒs¡T. XÊØs¡ø£+>±, e÷qdæø£+>± ‘·eTqT dü+dæ<äT∆*ï #˚ùd+<äT≈£î m˝≤+{Ï Á|üj·T‘·ï+ #˚j·T≈£î+&Ü, πøe\+ ø=~› ìeTTcÕ˝À¢H˚ ‘·eT uÛÑs¡Ô\T X¯è+>±sêìï eTT–düTÔ+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. πøe\+ uÛÑs¡Ô ø=&É‘ê&ÉH˚ uÛÑj·T+‘√H˚ ‘êeTT ôdø˘‡≈£î n+^ø£]+∫q≥T¢ ø=+<äs¡T yÓ\¢&ç+#ês¡T. á eTVæ≤fi¯˝À¢ @ ˇø£ÿs¡÷ ≈£L&Ü X¯è+>±s¡ düeTj·T+˝À ‘·eT <äTdüTÔ\qT ‘=\–+∫q≥T¢ #Ó|üŒø£b˛e&É+ eTs√ $X‚wü+. |ü≥ºD ÁbÕ+‘ê˝À¢H˚ Ç˝≤ ñ+fÒ Á>±e÷\˝À |ü]dæú‹ eT]+‘· <ës¡TD+>± ñ+~. dü>∑≥T Á>±MTD eTVæ≤fi¯ ‘·q uÛÑs¡Ô qT+∫ ø√s¡T≈£îH˚<˚$T≥+fÒ ‘·q uÛÑs¡Ô Á‘ê>∑≈£L&É<äT, ø=≥º≈£L&É<äT, |æ\¢*ï u≤>± #·÷#·Tø√yê* nì e÷Á‘·y˚T. ‘=* nqTuÛÑe+˝À Åd”Ôì |ü⁄s¡Twüß&ÉT ã\e+‘·+>± ˝§+>∑BdüT≈£î+fÒ ÄyÓT X¯è+>±s¡ <˚«wæ>± e÷s¡T‘·T+<äì yê‘ꇴj·TqT&ÉT m|ü&√ ôV≤#·Ã]+#·>± Ç|ü&ÉT \ø£å˝≤~ Á>±MTD ù|<ä ≈£î≥T+u≤˝À¢ n˝≤+{Ï |ü]dæú‘˚ ñ+~. nsTT‘˚ Ç{°e\ eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ ã\+ ô|s¡T>∑T‘·T+&É&É+‘√ Á|ü»\ X¯è+>±s¡ <äèø£Œ<∏ä+˝Àq÷ e÷s¡TŒek˛Ô+~. ôdø˘‡˝À Äq+<ëìï ùd«#·Ã¤>± nqTuÛÑ$+#ê\H˚ yê<äq 68


}|ü+<äT≈£î+{À+~. dæìe÷\T, |üÁ‹ø£\T, {°M #Ûêqfi¯ó¢ BìøÏ }‘·$TdüTÔHêïsTT. |ü≥ºD ÁbÕ+‘ê˝À¢ì <Ûäìø£, m>∑Te eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ esêZ\T á uÛ≤e $|ü¢yêìøÏ Hêj·Tø£‘·«+ eVæ≤düTÔHêïsTT. ‘=\T‘· n_ÛÁbÕj·÷˝À¢ e∫Ãq á e÷s¡TŒ Ä ‘·sê«‘· Ä#·s¡D˝Àq÷ ø£ì|æk˛Ô+~. yÓTTqï{Ï<ëø± |ü•ÃeT<˚XÊ\πø |ü]$T‘·yÓTÆq ôdø˘‡ e÷]Œ&ç X¯ÅdüÔ∫øÏ‘·‡\T, Ç<äs› T¡ Åd”\Ô T/Ç<äs› T¡ |ü⁄s¡Twüß\ eT<Û´ä $yêVü‰\T, &ç˝À¶\T`yÓÁ’ uÒ≥s¡¢ e+{Ï ôdø˘‡ |ü]ø£sê\T Çe˙ï uÛ≤s¡‘Y˝Àq÷ $düÔ]düTÔHêïsTT. á ‘·s¡Vü‰ $X¯è+K\‘·«+ e÷≥ |üø£ÿqô|&ç‘˚ ôdø˘‡|üs¡yÓTÆq Äs√>∑´+, Äq+<ä+, msTT&é‡ ìyês¡D, >∑s¡“¤ìs√<Ûäø£ kÕ<ÛäHê\ $ìjÓ÷>∑+ |ü≥¢ Á|ü»˝À¢ ne>±Vü≤q ô|s¡T>∑T‘·T+&É&É+ z kÕqT≈£L\ |ü]D≤eT+. ø±˙ |üì ˇ‹Ô&ç, Ä<ÛäTìø£ Jeq XË’* ˝…’+–ø±q+<ëìøÏ >∑+&ç ø=&ÉT‘·T+&É&É+ z <äTwüŒ]D≤eT+. {°M\T, ôd˝Ÿbò˛qT¢, ˝≤´|t{≤|t\T e+{Ï Ä<ÛäTìø£ |ü]ø£sê\T uÛ≤s¡´uÛÑs¡Ô\ eT<Ûä´ n&ÉT¶>√&É\T>± ì\TdüTÔHêïsTT. |ü≥ºDyêdüT˝À¢ 30`35 @fi¯¢πø X¯è+>±sêdüøÏÔ, kÕeTs¡∆´+ ‘·–Zb˛‘·THêïj·Tì ‘êC≤ n<Ûä´j·THê\T |òüTÀwædüTÔHêïsTT. n<˚ düeTj·T+˝À dü÷ÿ\T |æ\¢\ kÕúsTT˝À ø±¢dts¡÷+˝ÀH˚ X¯è+>±s¡+, ôd˝Ÿbò˛q¢˝À yê{Ï ∫Árø£s¡D ≈£L&Ü »]–b˛‘·T+~. Ç+≥¬sï{Ÿ b˛Hé‡≈£î n&ÉT¶ n<äT|ü⁄ ˝Ò<äT. á $wüj·T+˝À eTqdüT\qT ìj·T+Á‹+#ê˝Ò ‘·|üŒ, eTqTwüß*ï ìj·T+Á‹+#˚ |ü]dæú‹ ˝Ò<äT. yÓTT‘·Ô+MT<ä X¯è+>±s¡ kÕ«‘·+Á‘ê´ìøÏ bÕ‘· ã+<Ûë\T M&ÉT‘·T+&É>± ø=‘·Ô ã+<Ûë\T e∫à |ü&ÉT‘·THêïsTT. (áHê&ÉT 15.08.2007, Ç+&çô|+&ÓHé‡ &˚ ôdŒwü˝Ÿ)

69


|ü<äeT÷&Ée n<Ûë´j·T+

Ç\T¢ #·ø£ÿ~<äT› ≈£î+<ë+ W

ªª‘·*µ¢ µ ‘·sT¡ yê‘· kÕúq+ ªªÇ\T¢µµ. Ç\T¢ n+fÒ ø£≥Tº≈î£ qï sTT\T¢(>∑÷&ÉT) e÷Á‘·yT˚ ø±<äT` Ç\T¢ n+fÒ uÛ≤s¡´, |æ\¢\T, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, Ç+{Ï˝À ñqï ≈£î≥T+_≈£î\+‘ê. ªª˙ sTT\T¢ #·øÿ£ u…≥Tºø=qTeTTµµ nH˚~ u…_’ \T ôV≤#·Ã]ø£. eTs¡Dø£sy¡ TÓ qÆ yê´~Û‘√ sêC…’q Væ≤õÿj·÷ eTs¡DeTTqT dü$÷|ædüTÔqï|ü&ÉT <˚e⁄&Ó’q jÓTVü≤√yê, Á|üeø£ÔjÓÆTq jÓTwüj·÷ <ë«sê á ôV≤#·Ã]ø£ C≤Ø #˚kÕ&ÉT. ‘·eT ‘·eT sTTfi¯¢qT #·ø£ÿu…≥Tºø√e\dæq nedüs¡‘· n+‘·{≤ n+<ä]øÏ ñ+~. Ç<˚ $wüj·÷ìï ñ‘·Ôs¡ Á|ü<˚XŸ˝Àì H√sTT&Ü õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY, eTq ‘Ó\T>∑T j·TTe‘·s¡+>∑+ l n&ÉTdüT$T*¢ sê»eTÚ[ >±s¡T Áyêdæq yê´dü+ sTTø£ÿ&É bı+<äT |üs¡TdüTÔHêïqT.

Ç\T¢ #·ø£ÿ~<äT›≈£î+<ë+ J$‘êìï #·~$+#˚ $\Te\ ã&ç Hê Ç\T¢, eT<ÛäT]eT\T ˇ*øÏ+#˚ eTqdüT\ eTT&ç Hê Ç\T¢, nqTsê>∑+, Äràj·T‘· nqT~q+ |ü+≥\T>±, |üdæbÕ|ü\T |ü+&ç+#˚ ÄX¯\ eT&ç Hê Ç\T¢. ø£cÕº\T, ø£˙ïfi¯ó¢ Nø£{Ï>± eTTdæ]‘˚, yÓ\T>∑T#·÷|æ q&ç|æ+#˚ yÓHÓï\ »&ç Hê Ç\T¢. nHêïs√ >∑»˝Ÿ s¡#·sTT‘·, eT] eTq Ç\T¢ n˝≤π> ñ+<ë? eTq j·TTe‘·qT dü¬s’q <ë]˝À q&ç|ædüTÔ+<ë? ‘·>∑TZ‘·Tqï ã+<Ûë\T, nqTã+<Ûë\T, ô|s¡T>∑T‘·Tqï uÛÖ‹ø£yê<ë\ô|’ Ä‘êàe˝Àø£q+ #˚düTø√yê\+≥THêïs¡T ñ‘·Ôs¡ Á|ü<˚XŸ˝Àì H√sTT&Ü õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY, eTq ‘Ó\T>∑T j·TTe‘·s¡+>∑+ n&ÉTdüT$T*¢ sê»eTÚ[. ≈£î≥T+ã+ Á|üø£è‹ Ç∫Ãq ªªn<äT“¤‘· ø±qTø£µµ nHêïs¡T C≤sY® XÊ+‘êj·Tq. ˇø£ e´øÏÔ @<Ó’Hê kÕ~Û+∫Hê, kÕ~Û+#·˝Òø£b˛sTTq Ä ≈£î≥T+ã yê‘êes¡Dy˚T ø±s¡D+. ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\ eT<Ûä´qTqï >±&ÛÉyÓTÆq nqTã+<Ûë\T ‘√{Ï e´≈£îÔ\ì Áù|$T+#˚$>± ñ+{≤jÓ÷, Ä<˚X¯+˝À XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\T m|ü&É÷ n<äT|ü⁄˝À ñ+{≤sTT. H˚{Ï kÕe÷õø£ yê<äT\ n_ÛÁbÕj·T+ ≈£L&Ü! ø±˙ áHê&ÉT eTq ≈£î≥T+u≤˝À¢ Äq+<ä+ ‘ê+&É$k˛Ô+<ë nì Á|ü•ï+#·T≈£î+fÒ n~ Á|üXÊïs¡∆ø£+>±H˚ $T–*b˛‘·T+~. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î, |æ\¢\≈£î 70


eT<Ûä´q dü+uÛ≤wüD ‘·–Zb˛‘√+~. |ü>∑\+‘ê Ä|ò”düT\T, sêÁ‹fi¯ó¢ {°M d”]j·T˝Ÿ‡, dæìe÷\‘√, |æ\¢\‘√ e÷{≤¢&É{≤ìøÏ, ÄbÕ´j·T‘· Á|ü<ä]Ù+#·{≤ìøÏ ô|<ä›\≈£î f…ÆyéT ñ+&É&É+ ˝Ò<äT. Ç{°e\ »]|æq z düπs«˝À ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ‘·eT |æ\¢\‘√ dü>∑≥Tq yêsêìøÏ 15 ìeTTcÕ\T e÷Á‘·y˚T ns¡∆e+‘·yÓTÆq dü+uÛ≤wüD »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡ì ‘˚*+~. Ç˝≤ ˇ+≥]‘·HêìøÏ >∑T¬s’q |æ\¢\T Äø£s¡¸D\≈£î #˚s¡TyÓ’, <äTs¡\yê≥¢≈£î n\yê≥T|ü&ç Ä u≤<Ûä eTs¡∫b˛e{≤ìøÏ Á|üj·T‹ï+#˚ Á|üe÷<ä+ ñ+~. ªªsê»e‘Y |ü+#·e]¸DÏ <äX¯ esê¸DÏ <ëdüe‘Y ÁbÕù|Ô‘·T c˛&ÉX‚ eπs¸ |ü⁄Á‘·+ $TÁ‘·e <ë#·πs‘Yµµ nqï~ Äs√´øÏÔ. |æ\¢*ï yÓTT<ä≥ nsTT<˚fi¯S¢ sêE˝≤ #·÷&Ü*. Ä ‘·sê«‘· |ü<˚fi¯¢bÕ≥T <ëdüT&ç˝≤ nìï |üqT\÷ H˚]Œ #˚sTT+#ê*. 16 @fi¯ó¢ e#êÃø£ ùdïVæ≤‘·T&ç˝≤ #·÷dü÷Ô dü\Vü‰*∫à eT+∫ <ë]˝À q&ç|æ+#ê*. eTq˝À #ê˝≤ eT+~ Ç˝≤ ô|]–q yêfi‚¢. ø±˙ áHê{Ï ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T Ç˝≤ #˚düTÔHêïsê? |æ\¢˝Ò nø£ÿπs¢<äT nqT≈£îH˚yês¡T ø=+<äs¡T, ø=ìï ãVüQeT‘·T\T ø=ì|ü&˚ùdÔ yêπs Äq+<ä+>± ñ+{≤s¡T nqT≈£îH˚yês¡T eT]ø=+<äs¡T. yê]øÏ ø±e\dæq kÂø£sê´\˙ï düeT≈£L]ùdÔ eTπs+ #Ój·T´qedüs¡+ ˝Ò<äqT≈£îH˚ yês¡T Ç+ø=+<äs¡T. |æ\¢\≈£î u≤\´+ qT+N Áù|eT, Áø£eT•ø£åD, ‘ê´>∑+ nH˚ XÊX¯«‘· ãVüQeT‘·T\T Çe«≈£î+&Ü, ø=ìï ‘ê‘êÿ*ø£ uÛÖ‹ø£ ãVüQeT‘·T\qT Çdü÷Ô yê&É&ç–+<ä˝≤¢ ø=ìô|&ÉT‘·÷ b˛‘˚ ô|<ä›sTTq ‘·s¡Tyê‘· Á|ü|ü+#·eT+‘ê ‘·qπø<√ s¡TD|ü&ç ñ+<äH˚ e´øÏÔ‘·«+ yê]˝À @s¡Œ&˚ Á|üe÷<ä+ ñ+~. ás√E |æ\¢\≈£î ≈£î≥T+ã+˝À @~ \_ÛùdÔ n<˚ yês¡T πs|ü⁄ dü+|òü÷ìøÏ n+~kÕÔs¡T. áHê{Ï j·TTe‘· á $wüj·T+ô|’ $X‚wü+>± <äèwæºì kÕ]+#ê*‡ ñ+~. m+<äTø£+fÒ yê] JeqXË’˝Ò sêuÀj˚T ‘·sêìï n$T‘·+>± Á|üuÛ≤$‘·+ #˚düTÔ+~ >∑qTø£. ù|s¡T≈£î wüwæº|üP]Ô #˚düT≈£î+{À+~ ø±ì, dü«‘·+Á‘· uÛ≤s¡‘·+ H˚&ÉT j·TTeø£fi¯‘√ $T\$T\˝≤&ÉT‘·T+~. 2001 »HêuÛ≤ ˝…ø£ÿ\ Á|üø±s¡+ <˚X¯+˝À 55% eT+~ 30 @fi¯¢ ø£ + fÒ ‘· ≈ £ î ÿe ej· T dü T ‡ ñqïyêπ s . á kÕqT≈£ L \‘· q T eTq+ m˝≤ ñ|üjÓ÷–+#·T≈£î+<ëeT+fÒ πs|ü{ÏeTq $»j·T+ <ëìô|’H˚ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+~. bÕXÊÑ·´ Hê>∑]ø£‘· Á|üuÛ≤e+ e\¢ <Ó’ìø£ nedüsê\T ˇø£ ø£èÁ‹eT <Û√s¡DÏ˝À ô|s¡T>∑T‘·÷ b˛‘·THêïsTT. Ä nedüsê\qT rs¡TÃø√&ÜìøÏ nìï{Ï˙ |üD+>± ô|{Ϻ <Ûäq+ dü+bÕ~+#ê\H˚ ø±+ø£å rÁe‘·eTe⁄‘√+~. düTK kÕeTÁ– ô|s¡>∑&É+‘√H˚ düTK+ ô|s¡>∑<äH˚ j·T<ësêúìï H˚{Ï j·TTe‘· Á>∑Væ≤+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+~. nqTø£åD+ ñs¡T≈£î\T |üs¡T>∑T\T ô|&ÉT‘·÷, @<√ ‘Ó*j·Tì n+<√fi¯q≈£î >∑Ts¡e⁄‘·÷, düVü≤» e÷qdæø£ XÊØs¡ø£ 71


dæú‘·T\qT nD∫y˚dü÷Ô, ≈£î≥T+ã\qT dü+ã+<Ûë u≤+<Ûäyê´\qT eTs¡∫b˛‘·÷ ˇø£ j·÷+Á‹ø£ Jeq Á|üeè‹ÔøÏ n\yê≥T|ü&çq |ü]dæú‘·T\T H˚&ÉT ø£ì|ædüTÔHêïsTT. Ä<äs¡D ˝Òì ‘·\T¢\T, nedüs¡+ ˝Òì ‘·+Á&ÉT\T, ø√˝ÀŒsTTq Áù|eTqT yÓ‘·T≈£îÿ+≥÷ eè<ë∆ÁX¯e÷\ yÓ+≥ ‹s¡T>∑T‘·T+fÒ, Ä Áù|eTqT n+~+#ê*‡q j·TTe‘· ‘·eT Äq+<ëìøÏ @~ ø±yê˝À ‘Ó*j·Tì dæú‹˝À cÕ|æ+>¥ e÷˝Ÿ‡ #·T≥÷º, dæìe÷ Vü‰fi¯¢ #·T≥÷º, u≤s¡T¢, |üuŸ\ #·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘·÷ ‘·eT J$‘êìï ìkÕ‡s¡+ #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. eTs¡D≤\≈£î, <äVü≤q dü+kÕÿsê\≈£î ≈£L&Ü |ü≥TºeTì |ü~eT+~ ≈£L&Ü b˛>∑eì |ü]dæú‹ Á|üdüTÔ‘·+ @s¡Œ&ÉT‘√+~. ˇø£|ü&ÉT uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ n+fÒ Á|üXÊ+‘·‘·≈£î |ü⁄{Ϻì\T¢ nH˚ uÛ≤eq ñ+&˚~. ˇø£ÿ|ü&ÉT ≈£L*|üì #˚ùd ù|<äyê&ç eTTK+˝À ≈£L&Ü dü«#·Ã¤yÓTÆq XÊ+‹, Äq+<ä+ <√´‘·ø£eTÚ‘êj·Tì n+<äs¡÷ n_ÛÁbÕj·T|ü&˚yês¡T. Ç~ ‘·s¡‘·sê\T>± edüTÔqï eTq dü+düÿè‹, Hê>∑]ø£‘·\ Á|üuÛ≤ey˚T ø±˙ bÕXÊÑ·´ dü+düÿè‹ Á|üuÛ≤e+‘√ uÛÖ‹ø£yê<ä+ |üsêø±wüº≈£î #˚s¡T≈£îqï á s√E˝À¢ <Ûäqe+‘·T\qT nqTø£]+#·{≤ìø√, sêÁ‹øÏ sêÁ‘˚ <ÛäHêìï Ä]®+#·{≤ìø√ nH˚ø£ H˚sê\≈£î j·TTe‘· bÕ˝Œ&˚ dæú‹ @s¡Œ&ç+~. ô|s¡T>∑T‘·Tqï Vü≤‘·´\T, ôd’ãsY H˚sê\T BìøÏ ñ<ëVü≤s¡D. n˝≤ nì j·TTe‘·≈£î eT+N #Ó&É÷ ‘Ó*j·Tø£ ø±<äT. edüTÔe⁄\qT Áù|$T+#˚ ‘·‘·«+ eTT~] á dæú‹ @s¡Œ&ÉT‘·T+~. u≤Vü≤´y˚wü<Ûës¡DÒ kÕ~Ûø±s¡‘·≈£î |üsê´j·T|ü<äeTH˚ Á|üe#·q+ yê´|æÔ˝ÀøÏ e∫Ã+~. ‘·qMT<˚ ‘·q≈£î ndüVü≤´+ ø£*–+#˚˝≤#˚dæ, ‘·<ë«sê ‘·q düVü≤»‘ê«ìï, Ä‘·à$XÊ«kÕìï ø√˝ÀŒj˚T $<Ûä+>±#˚dæ, Ä b˛>=≥Tº≈£îqï yê{Ïì e÷¬sÿ{Ÿ˝À edüTÔs¡÷|ü+˝À ø=qTø=ÿH˚˝≤ XÊdæ+#·>∑*π> kÕúsTTøÏ ø£+|æ˙\ ñ‘·Œ‘·TÔ\T #˚s¡T≈£îHêïsTT. ‘Ó\¢ì #·s¡à+ #·T+Á&ÉT˝Òì EfÒº, kÕ«‘·+Á‘·´+ nH˚ e÷qdæø£ kÕúsTTøÏ j·TTe‘· <ä>∑Zs¡e⁄‘√+~. eTq*ï n+<äs¡÷ >ös¡$+#ê\qT≈£î+{≤+. eTq+ m<äT{Ïyê]ì e÷Á‘·+ yês¡T <Ûä]+∫q <äTdüTÔ\ Áu≤+&ÉT, yê&˚ ôd+≥T¢ Ä<Ûës¡+>±H˚ >ös¡$+#·>∑*π> kÕúsTTì <ë≥˝Òø£b˛‘·THêï+. ªªÄ#ês¡´ <˚y√uÛÑeµµ H˚&ÉT mes¡÷ #Ó|üŒ&É+ ˝Ò<äT. Ç+≥¬sï{Ÿ˝À ˇø£ÿ eTÚdt øÏ¢ø˘‘√ ù|J\ ø=~› düe÷#ês¡+ edüTÔ+&É&É+‘√ $<ä´ ˇø£ j·÷+Á‹ø£ ÁøÏj·T>±q÷, >∑Ts¡Te⁄ ˇø£ j·÷+Á‹≈£î&ÉT>±q÷ e÷]b˛j·÷s¡T. #·<äe&É+, Ä˝À∫+#·&É+, $q&É+ nH˚ n\yê≥T ‘·>∑TZeTTK+ |ü&ÉT‘·THêïsTT. düe÷#ês¡+‘√H˚ ãTÁs¡qT ì+|ü&É+ ˇø£ $<ä´ nsTT‘˚ $X¯«$<ë´\j·÷\T, mHéôd’ø√¢|”&çj·÷\qT $T+∫q y˚T<Ûëe⁄\T, ãTTwüß\T ñ+&És¡ì $y˚ø±q+<äT&ÉT m|ü&√ #ÓbÕŒ&ÉT. $<ä´ yê´bÕs¡+>± ø±ø£, ñqï‘· ÄX¯j·÷\qT n+~+#˚ Á|üÁøÏj·T>± eTq>∑*–q|ü&˚ $<ë´e´edüúqT ô|≥Tºã&ç`˝≤uÛ≤\ $wüe\j·T+ 72


qT+∫ s¡øÏå+∫q yêfi¯¢eTe⁄‘ê+. $<˚oj·TT\T eTq $yêVü≤ e´edüú˝À ñqï >=|üŒ<äHêìï >∑T]Ô+∫ Á|üX¯+dædüTÔ+fÒ, eTq+ e÷Á‘·+ yê] $yêVü≤e´edüú˝À ñqï $&Ü≈£î\ |üsê«ìï ùd«#·Ã¤>± ns¡Te⁄ ‘Ó#·TÃ≈£î+≥THêï+. >±+BÛJ ˇø£ ñ‘·Ôs¡+˝À Ç˝≤ n+{≤s¡T... ªªHê Ç+{Ï ‘·\T|ü⁄\T nìï dü+düÿè‘·T\ >±\T\÷ Á|üy˚•+#·&ÜìøÏ m|ü&É÷ ‘Ó]#˚ ñ+{≤sTT. ø±˙ H˚qT nìï dü+düÿè‘·T˝À¢ì eT+∫ì Á>∑Væ≤kÕÔqT ‘·|üŒ @ dü+düÿè‹ >±*˝Àq÷ ø=≥Tº≈£îb˛qTµµ dü«‘·+Á‘· uÛ≤s¡‘·+ wüwæº|üP]Ô dü+<äs¡“¤+˝À Ä eTVü‰‘·Tàì e÷≥\T eTq+<äs¡ø° Ä<äs¡ÙÁbÕj·T+ ø±yê! (áHê&ÉT 15.08.2007 Ç+&çô|+&ÓHé‡ ôdŒwü˝Ÿ)

73


|ü<äTHê\Ze n<Ûë´j·T+

ô|[¢˝À ù|ÁeT |ü]eT[+#ê\+fÒ Y ªªô|fi¯+¢ fÒ ø±|ü⁄s¡+µµ ø±|ü⁄sêìøÏ ø±e\dæq eTTK´ $wüjT· + ªªÁù|eTµµ. Áù|eTH˚~ Çs¡Te⁄] eT<Ûä´ eTqdüT≈£î dü+ã+~Û+∫q $wüj·T+. á Áù|eT, uÛ≤s¡´uÛÑs¡Ô\ eT<Ûä´ ñqï ã+<Ûëìï ã\|ü]#˚~. Çs¡Te⁄] eT<Ûä´ HÓ\ø=ì ñ+&Ée\dæq Áù|eTqT ˇø£] H=ø£s¡T ns¡∆+ #˚dæø=ì <ëìì kÕs¡∆ø£+ #˚düTø√e\dæq nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñqï~. Áù|eTqT ns¡∆+ #˚düTø√˝Òq|ü&ÉT n~ nqsê∆\≈£î <ë] rdüTÔ+~. ˇø£]H=ø£s¡T ‘·eT Áù|eTqT ns¡∆+ #˚düTø√e&ÜìøÏ e´ø£Ô|üs¡#·&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#ê*, bÕ≥T|ü&Ü*. ˇø£ ] eTH√>∑ ‘ êìï eTs=ø£ s ¡ T Á>∑ V æ ≤ +#ê*. H=|æ Œ +#· ø £ ˇ|æ Œ +∫ Çã“+~ì n~Û>∑$T+#·&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#ê*. á $wüjT· eTT˝À uÛ≤s¡´ uÛsÑ \Ô¡ q&ÉTeT ñ‘·eÔ T dü+kÕs¡ J$‘êìøÏ nedüsy¡ TÓ qÆ dü÷#·q\T, dü\Vü‰\T ‘Ó*j·T#˚ùd ø=ìï yê´kÕ\T Çø£ÿ&É bı+<äT|üs¡TkÕÔqT. eT+∫ me] qT+∫ nsTTHê d”«ø£]+#·e#·TÃ. düeTdüÔeTT |üØøÏå+∫ y˚T˝…’q <ëìì #˚|ü≥ºeTH˚ u…’_\T dü÷Á‘êìï eTs¡∫ b˛≈£L&É<äT. eT+∫ì ô|+∫, J$‘ê\qT düTKeTj·TeTT #˚ùd dü÷#·q\qT me] qT+∫ nsTTHê n+^ø£]+#·e#·TÃ. Ä ø±s¡DeTT #˚‘· |üÁ‹ø£\˝À yÓ\Te&˚ Á|üjÓ÷»qø£s¡yÓTÆq düe÷#êsêìï ùdø£]+∫, uÛÑÁ<ä|üs¡∫ Äj·÷ düeTj·÷\˝À, nedüs¡yÓTÆq|ü&ÉT yê{Ïì Á|ükÕÔ$kÕÔqT.

@&É&ÉT>∑T˝À¢ mìï ìwüO˜sê˝À... (s¡#·q |ü⁄wüŒ ôV’≤<äsêu≤<äT) uÛ≤sê´, uÛÑsêÔ ã+&ç #·Áø±˝≤¢+{Ï yês¡T. ns¡∆ø±Øe«s¡T\T. ˇπø HêD≤ìøÏ n≥÷Ç≥÷. Ç˝≤+{Ï b˛*ø£˝…H√ï $Hêï+! ø±˙ ìC≤ìøÏ n+‘· nH√´q´‘· ñ+&˚ yê] eT<Ûë´ uÀ˝…&Éìï ns¡eT]ø£\T. düπs˝Ò n+<ä]ø° ñ+&˚y˚ ø£<ëì }s¡Tø√≈£î+&Ü á eT<Ûä´ ø=+<äs¡T z düπs« #˚XÊs¡T. Ç+{Ï+{Ïø° ‹]– eT>±fi¯¢øÏ Ä&Éyêfi¯ø£fi¯¢˝À, Ä&Éyêfi¯¢øÏ eT>∑yêfi¯¢˝À q#·Ãì @&ÉT $wüj·÷\T #˚ù|Œj·TeTHêïs¡T. @&˚ m+<äT≈£î? dü|üÔ|ü~, @&É&ÉT>∑T\T ã+<Ûä+ ø£<ë.. n+<äT≈£î! ÄdüøÏÔø£s¡+>± ñ+~ ø£<ä÷! 74


Ms¡ HêØeTDT\T #Óù|Œy˚+≥+fÒ.... q ª¬s&û>± ñ+&ÉT. f…ÆyéTøÏ e#˚ÃkÕÔ. sê>±H˚ dæìe÷øÏ yÓfi¯<ë+µ lyê]˝≤ nHêïs¡+fÒ, Ä Áb˛Á>±yéT ÇyêfiÀ, πsb˛ ø£qTø√ÿyê*‡+<˚. |ü~øÏ mì$T~ kÕs¡T¢ |ü+≈£îÃyê*{° ‘·|æŒb˛‘·T+~. eTq+ ádüTs√eTì {°M˝À dæìe÷ #·TdüTø√yê*‡+<˚! q eTqy˚T ˝Òø£b˛‘˚ ã÷¢ bÕ´+{ŸøÏ mÁs¡#=ø±ÿ, Ä≈£î|ü#·Ã bÕ´+{ŸøÏ |üdüT|ü⁄ {°wüsYº y˚ùddüT≈£î+{≤s¡T. |ü‹ <˚e⁄fi¯¢≈£î |ü+#Ó ø£≥º&É+ ‘·|æŒ+∫ e÷´∫+>¥ >∑T]+∫ ndü‡\T ‘Ó©<äT. eTØ m+‘· ø£\sY u…¢Ì+&éHÓk˛‡? q n≥÷Ç≥÷ VüQcÕs¡T>± |ü#ês¡T¢ #˚kÕÔs¡T. >∑~ qT+∫ u…’{ϬøfiË¢|ü&ÉT e÷Á‘·+ ˝…’≥T¢, bòÕ´qT¢ Ä|üs¡T. Bìø√dü+ Á|ü‘˚´ø£+>± z |üìeTìc˛, s√uÀ{ŸH√ ñ+#ê*. q Ç+{Ïì Ä|ò”düT #˚ùdkÕÔs¡T. ªÇ~ Ç˝≤¢, Ä|ò”kÕ nq&ç–‘˚, Ç+{Ïø£Hêï >∑T&˚ |ü~\+ nì Ä|ò”düTπø |ü≥º+ ø£fÒºkÕÔs¡T. Ç+{Ï|üì VüQfi¯πøÿ! q ô|[¢øÏ eTT+<äT ªVü‰jYTµ, ô|[¢ ‘·s¡yê‘· ªzjYTµ nì |æ*#˚ eT>±fi¯¢+fÒ... ˇø£fÒ eT+≥. #˚‘·˝À¢ Áù|eT #·÷|ü&É+ ø£wüºy˚T! ø£˙dü+ |æ\T|ü⁄˝ÀHÓ’Hê! q ªeT>∑eTVü‰sêEµ*ï ø£~*ùdÔ #ê\T ≥qTï\ ø=~› E E E g o o o bı+–bÕs¡T‘·T+~. b˛˙˝Ò bÕ|ü+ ªeTVü‰sêEµ\ì n+≥T+fÒ eTØ Ç+‘· |ò”*+>±? q Çø£ ∫esêKs¡T~. ª|æ*j·THéµ˝À ô|fi≤¢+ ñ+&É>±, q\¢ ø£fi¯¢CÀ&ÉT e÷≥Tq |üø£ÿ ã+&çMT<ä ej·÷´] n+<ë*ï Äã>± #·÷ùd yêfi¯¢+fÒ ˇfi¯ó¢ eT+≥!! eT>∑BÛs¡T\ Á|ü‹yê<ä+u…{Ϻ<äìq... q Ä&Éyê]øÏ q>∑\ MT<äTqï ÄdüøÏÔ˝À dü>∑yÓTÆHê uÛÑs¡Ô MT<äT+fÒ z ø±*øÏ z s¡ø£+, Ç+ø√ ø±*øÏ Ç+ø√ s¡ø£+ kÕø˘‡ y˚düTø=ì Ä|ò”düT¬øfi‚¢ Ks¡à ‘·|ü‘·T+~. ø±˙ n~ »s¡>∑<äT>±? q |üì eTìwæ‘√ e÷≥ ø£*|æ |üøÏÿ+{À¢ $wüj·÷\T sêãfÒº ¬øbÕdæ{° #·÷ùdÔ d”◊&û Ä|ò”düsY b˛düTºøÏ Mfi‚¢ ‘·>∑T<äTs¡ì|ædüTÔ+~. q e÷´{°ïø° {Ϭø{Ÿ ‘ÓùdÔ |òüdtº c˛øÏ, |òüdtº c˛øÏ ‘ÓùdÔ ôdø£+&é c˛ f…ÆyéTøÏ n<ä›+ eTT+<äT qT+∫ ˝Ò∫ ªÇø£ ãj·T\T<˚s¡T<ëe÷..µ nH˚ yê]øÏ #·÷ùdÔ ˇfi¯ó¢ eT+&É≈£î+&Ü ñ+≥T+<ë..? q ôd’øÏ\T+fÒ u…’ø£˙, n<äT+fÒ ∫qï ø±s¡ì... ∫qï ø±s¡T+fÒ ô|<ä›~ ø±yê\˙ z e÷≥ MT<ä ì\ã&É˝Òì Mfi¯¢ ø√]ø£\ ∫{≤ºøÏ... d”º˝Ÿ e÷´Hé $T≥º˝…’Hê ne⁄{Ÿ!! 75


Äs¡Ty˚\ edüTÔe⁄ì Äs=+<ä\≈£î, Äs=+<ä\+fÒ ÄÁs¡÷bÕj·T\≈£î uÒs¡e÷&É‘ês¡T. Ns¡ ø=+fÒ #Ó+#ê ñ∫‘·eTHêï m>∑ã&É‘ês¡T á ˝Ò&ûdt... me]øÏ ‘Ó*j·T<ä˙! q Ç+{À¢ e÷ eTT+<ä T n|ü Œ \eTà˝≤ ñ+{≤s¡ T . u… ’ { Ï ¬ ø fi≤¢ \ +fÒ #ê\T... ◊X¯«sê´sêjYT˝≤ eTTkÕÔãe⁄‘ês¡T. ÇB q#·Ãì $wüj·Ty˚T. nyÓ÷à... Çø£ e÷ e\¢ ø±<äT... Ç<ä›s¡÷ Ä|ü+&ç. @<√ @&ÉT #Ó|üŒeTHêïs¡ì Ä>±s¡T ø±˙ ˝Òø£b˛‘˚ Ä&Üfi¯ó¢ @ø£+>± düVü≤ÁkÕs¡Ãq #˚ùd<äT›s¡T. *|tdæº≈£îÿ\÷, HêHédæº≈£îÿ\÷ ‘·|üŒ y˚πs Á|ü|ü+#·y˚T ‘Ó*j·T<ä+≥÷ eT>±fi¯S¢ ªôd’ n+fÒ ø£jYT..µ n+≥THêïs¡T. Ç+ø± Ä–‘˚, Ç<ä›]øÏ<ä›s¡÷ ª|ü‘·T\T, dü‘·T\Tµ n+X¯+ô|’ |”ôV≤#Y&û #˚ùddæ ù|J\≈£î ù|J\T ì+ù|j·Ts¡÷! (áHê&ÉT 30.09.2006, yÓTsTTHé, ù|õ 12) q

edü+‘·+ $÷kı+‘·+ (s¡#·q: #·+Á<ä Á|ü‘ê|t) ªÁù|eT Áù|eT n+≥÷ @&Ü~˝À ˇø£s√Eq ø=+<äs¡T Vü≤&Ü$&ç #˚j·T&É+ n+<ä]ø° ‘Ó\TdüT. ªÄ ˇø£ÿs√E Áù|$T+∫, $T–*q 364 s√E\÷ ñ<ëd”q+>± ñ+{≤sê?µ n+≥Tqïyêfi¯S¢ ˝Òø£b˛˝Ò<äT. ì»y˚T! s√E˝À 24 >∑+≥\÷... >∑+≥˝À ns¡yÓ’ ìeTTcÕ\÷.. ìeTTwü+˝À ns¡yÓ’ ôdø£qT\÷ Áù|$T+#ê*.. Áù|eT bı+<ë*. eTqdüT+fÒ uÛ≤s¡´uÛÑs¡Ô\T Á|ü‹s√p Áù|$T≈£î˝≤¢π> ñ+&=#·TÃ. m˝≤>∑+fÒ Ç˝≤... q ìÁ<ä ˝Òe>±H˚ uÛ≤>∑kÕ«$T ãT>∑Zô|’ düT‘ês¡+>± z ∫s¡TeTT<äT› ô|≥º+&ç. ˝Ò<ë ‘·q≈£î ÇwüºyÓTÆq Á&Ódt‘√ ø±|ò” ø£|ü‘√ e∫à X¯óuÛÀ<äj·T+ #Ó|üŒ+&ç. uÛ≤πs´ ø±|ò” n+~+#ê\ì ˝Ò<äT. uÛÑs¡Ô ≈£L&Ü ø±|ò” ø£*|æ‘Ó∫à uÛ≤s¡´qT dü+‘√wü ô|≥ºe#·TÃ. q ø£\dæ ñ<äj·T yê´Vü‰[øÏ yÓfi¯¢+&ç. Ä düeTj·T+˝À ù||üsY yês¡Ô\ qT+∫ MT Áù|e÷j·TD+ eTT#·Ã≥¢ es¡≈£L mqïsTTHê #Ó|üø√e#·TÃ. q ø£\dæ ø£ãTs¡T¢ #Ó|ü≈£î+≥÷ {° ‘ê>∑&É+/uÛÀ»q+ #˚j·T&É+ n\yê≥T #˚düTø√+&ç. q <Ó’q+~q ø±s¡´Áø£e÷\ô|’ m≥T‹]– e∫ÃHê uÛ≤>∑kÕ«$TøÏ q#˚à z ãVüQeT‹ ‘˚e&É+ eTs¡∫b˛ø£+&ç. KØ<Ó’q ãVüQeT‘·T˝Ò Çyê«\ì ˝Ò<äT. .@ CÒãTs¡Te÷\T qT+∫ C…yéT‡ es¡≈£L MT≈£î M˝…’q~ ‘Ó∫à Áù|eT>± Çe«+&ç. ãVüQeT‹ø£Hêï ãj·T≥≈£î yÓ[¢q y˚fi¯˝À¢q÷ ‘·qqT >∑Ts¡TÔ+#·Tø√e&É+ ‘·q≈£î dü+‘√cÕìïdüTÔ+~. q \+#Yu≤ø˘‡ Ç#˚Ã≥|ü&ÉT ‘·q≈£î ‘Ó*j·T≈£î+&Ü n<˚ø£esY˝À ª◊ \yé j·T÷µ nH√ ª◊ j·÷yéT $Tdæ‡+>¥ j·T÷µ nH√ ∫qï H√{Ÿ ñ+#·+&ç. n<Ó+‘· Áù|eT dü+bÕ~+∫ ô|&ÉT‘·T+<√ }Væ≤+#·˝Òs¡T. nsTT‘˚ s√p ˇπø˝≤ ø±ø£ yÓ’$<Ûä´+ #·÷|ü+&ç. 76


M˝…’q|ü&É˝≤¢ ‘·q≈£î ÇwüºyÓTÆq ‹qTã+&Üsê\T ‘Ó∫Ã/‘·j·÷s¡T#˚dæ eTT]|æ+#·+&ç. q kÕj·T+Á‘·+ Ç<ä›s¡÷ ø£\dæ ‘√≥|üì e+{Ï$ Ä&ÉT‘·÷ bÕ&ÉT‘·÷ #˚düT≈£î+fÒ Äq+<äy˚T Äq+<ä+. n<˚ ø±<äT... ≈£Ls¡\T qT+∫ yÓ#êÃ\ es¡≈£L Ç<ä›s¡÷ ø£\dæ yÓfi¯¢&É+, #·]Ã+#·T≈£îì ‘Ó#·TÃø√e&É+ n\yê≥T #˚düTø√+&ç. <ëìe\¢ MT ã+<Ûä+ eT]+‘· ã\|ü&ÉT‘·T+~. q Ç+{Ï e TT+<ä T dü ú \ + ñ+fÒ ñ<ä j · T + kÕj· T +Á‘· + y˚ fi ¯ ˝ À¢ u≤´&ç à +{À, f…ìïø±j·T{À Ä&É+&ç. ∫ìï∫ìï |ü+<ë\T ô|≥Tº≈£îì Ä&ç‘˚ eT]+‘· eTC≤>± ñ+≥T+~. q es¡¸+ |ü&ÉT‘·T+fÒ #·<äs¡+>∑+/ø±´s¡yéT‡ Ä&Ée#·TÃ. yÓ¬s’{° ø√dü+ esY¶‡ _*¶+>¥, Áø±dtesY¶‡ |üõ˝Ÿ‡ ì+|ü&É+ #˚jÓTT#·TÃ. {°M˝À dæìe÷\T #·÷&=#·TÃ. q eT÷´õø˘ ô|≥Tº≈£îì &ÜHé‡#˚dü÷Ô MT Á|ü‹uÛÑqT uÛ≤>∑kÕ«$TøÏ #·÷|üe#·TÃ. q ø£¬s+≥T b˛sTTq|ü&ÉT n+‘ê´ø£å], bÕ≥\T, bı&ÉT|ü⁄ø£<∏ä\T, CÀø˘‡, ø£$‘·\T #Ó|Œü &É+˝≤+{Ï b˛{°\T ñ+&ÉH˚ ñ+{≤sTT. ø=düsT¡ >± Nø£{‘Ï sÓ ˝¡ À ∫*|æ eTT<äTe› TT#·Ã≥T¢ düπsdü]! q Ç+{Ï|üì, e+≥|üì ø£*dæ ø£ãTsê¢&ÉT‘·÷ #˚düT≈£î+fÒ düs¡<ë>± ñ+≥T+~. q uÛ ≤ >∑ k Õ«$T˝À kÕqT≈£ L \ n+XÊ\H˚ #· ÷ &Ü* ‘· | ü Œ e´øÏ π s ø£ n+XÊ\T |ü{Ϻ+#·Tø√e<äT›. q uÛ≤>∑kÕ«$T @<Ó’Hê $»j·T+ kÕ~ÛùdÔ Áù|eT>± <ä>∑Zs¡≈£î rdüT≈£îì n_Ûq+<äq\T ‘Ó\|ü+&ç. e+≥u≤>± #˚dæHê eTqdü÷Œ¤]Ô>± yÓT#·TÃø√+&ç. q nìï{Ïø£+fÒ eTTK´+` e´øÏÔ>∑‘· |ü]X¯óÁuÛÑ‘· bÕ{Ï+#·+&ç. Á&Ódæ‡+>¥ $wüj·T+˝Àq÷ nÁX¯<ä∆ e<äT›. Ç+{À¢H˚>∑<ë me&ÉT #·÷&=#êÃ&ÉT n+≥÷ n+≥¢eTà/n+≥¢j·T´˝≤ ñ+&=<äT›. q ø=+<ä s ¡ T #Ó e ⁄˝À¢ , eTT≈£ î ÿ˝À¢ y˚ fi ¯ ó ¢ ‹|ü  ‘· ÷ H√ ãs¡ ã sê >√≈£ î ‘· ÷ H√ e÷{≤¢&ÉT‘·T+{≤s¡T. m+‘· uÛ≤>∑kÕ«$T¬ø’Hê á #˚wüº\T $ø±s¡+ ø£*–kÕÔsTT. q J$‘·+ Äq+~+#·&ÜìøÏ, Äq+<ëìï Çe«&Üìπø nqï |òæ˝≤dü|ò”‘√ Á|ü‹ø£åD≤˙ï e&çdæ|ü{Ϻ Áù|e÷eTè‘êìï ÄkÕ«~+#·e#·TÃ. q ªªπøe\+ $yêVü≤+ $TeTTàqT dü+‘√wü|üs¡#·<äT... dü+‘·è|æÔ|üs¡#·<äT! Ä ã+<Ûëìï dü+‘√wüã]‘·+>± dü+‘·è|æÔø£s¡+>± MTπs e÷s¡TÃø√yê*. n~ MT #˚‘·T˝À¢H˚ ñ+≥T+~µµ ` &Éj·÷H˚ k˛©. (áHê&ÉT 07.10.2007, ô|[¢|ü+~]) q

77


Á|ù eT |ü]eTfi¯+ ì‘·´edü+‘·+ ø±yê\+fÒ ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+ nq>±H˚ eTq˝À ñ‘ê‡Vü≤+ ñs¡ø£˝ÒdüTÔ+~... ìC≤ìøÏ eTq+ ì‘·´+ #·÷ùd düe÷»+>±˙, eTqTwüß\T>±˙, edüTÔe⁄\T>±˙ n˙ï n˝≤π> ñ+{≤sTT. n|üŒ{Ïø£|ü&ÉT ø=‘·Ôe÷s¡TŒ\T @M sêe⁄... ø±≈£î+fÒ >∑&ç∫+~ ªbÕ‘·µ... q&ç#˚~ ªø=‘·Ôµ eTq eTqdüT˝Àì ªø=‘·Ôµ uÛ≤eH˚ á ñ‘ê‡Vü‰ìøÏ ø°\ø£+. n#·Ã+>± á uÛ≤eq <ë+|ü‘ê´ìøÏ nedüs¡+. m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT ã+<Ûëìï dü]ø=‘·Ô>± ñ+#·T≈£îH˚+<äT≈£î uÛ≤>∑kÕ«eTT*<ä›s¡÷ Á|üj·T‹ï+#ê*. Áù|$T+∫ ô|[¢#˚düT≈£îHêï... ô|fi≤¢j·÷´ø£ Áù|$T≈£î˝…’Hê ø=+‘·ø±˝≤ìøÏ yÓ’yêVæ≤ø£ J$‘·+ bÕ‘·ã&çb˛‘·T+~. uÛ≤>∑kÕ«eTT\ q&ÉTeT bıs¡bı#êÃ\÷ ekÕÔsTT. n$ n\ø£\ qT+∫ ÄÁ>∑Vü‰\øÏ... $düT>∑T<ä\ qT+∫ yÓ’eTTK´+ kÕúsTTøÏ #˚]Hê ÄX¯Ãs¡´+ ˝Ò<äT. n+<äTπø Ä |ü]dæú‹ sê˙j·T≈£L&É<äT. Ä ã+<Ûëìï m|üŒ{Ïø° qMq+>±H˚ ñ+#·Tø√yê*. Áù|eT uÛ≤eq\qT bÕ<äT#˚dæ r¬>˝≤ ô|+#·Tø√yê*. nqTsê>∑ >∑+<Ûëìï ÄÁ|òü÷DÏ+#· >∑\>±*. m+<ä T ≈£ î yÓ T TVü ≤ + yÓ T T‘· T Ô ‘ · T +~? ô|[¢øÏ eTT+<äT n‘·ì Ç\T¢ y˚s¡T... ÄyÓT Ç\T¢ y˚s¡T! bÕs¡Tÿ˝ÀH√... ~∏j˚T≥sY <ä>∑Zs√ ø£\TkÕÔs¡T. n+fÒ ø£*düT+&˚ düeTj·T+ ‘·≈£îÿe. ÄyÓT yÓT|üø√dü+ n‘·qT... n‘·ì yÓT|üq≈£î ÄyÓT eT+∫ Á&ÓdüT‡\T, ô|s¡÷Œ¤´yéT‡‘√ {Ï|t{≤|t>± ekÕÔs¡T. ÄyÓT ø√dü+ mìï øÏ˝ÀMT≥s¡¢sTTHê yÓ[¢ ≈£L˝ŸÁ&ç+ø˘ ‘ÓkÕÔ&É‘·qT. ÄyÓT <ëìï n+<äTø£ì zs¡ø£+≥#·÷dü÷Ô ø£è‘·»„‘·\T #ÓãT‘·T+~. $]‘·÷|ü⁄˝≤+{Ï Ä #·÷|ü⁄ø√dü+... <∏ë´+ø˘‡ ø√dü+ #·s¡ø√s¡+˝≤ #·÷ùd n‘·qT |ü⁄\øÏ+∫b˛‘ê&ÉT. ô|fi≤¢j·÷´ø£ ãj·T≥≈£î yÓfi‚¢≥|ü&ÉT ‘·|üŒ ˇø£]ø√dü+ ˇø£s¡T Á&Ódt #˚düTø√s¡T... ˇø£] Á|üX¯+dü≈£î ˇø£s¡T m<äTs¡T#·÷&És¡T. nìï+{Ïø£Hêï eTTK´+ ø£\dæ ñ+&˚ düeTj·T+ m≈£îÿeùd|ü⁄ ø±e&É+. ≈£L˝ŸÁ&ç+ø˘ ø±yê\+fÒ nyÓ÷à ¬s+&ÉT øÏ˝ÀMT≥s¡T¢ @+b˛‘ê+? nqedüs¡|ü⁄ Ks¡TÃ! ø±|ò” ‘ê>∑T<ë+ n+{≤&É‘·qT. Á&ç+ø˘‡ ‘Ó∫ÃHê n~ n‘·ì u≤<Ûä´‘˚ nqT≈£î+≥T+<˚ ‘·|üŒ ÄyÓT <∏ë´+ø˘‡ #Ó|üŒ<äT. ô|[¢øÏ eTT+<äT ‘·qø√dü+ {°ø±∫ùdÔ ÄVü‰ zVü≤√ n+≥÷ ‘ê–q n‘·qT Ä ‘·sê«‘· ÄyÓT ø£eTà>± e+&çô|&ç‘˚ øÏeTàq≈£î+&Ü ‹+{≤&˚‘·|üŒ ªu≤>±#˚XÊyéµ nq&ÉT. e+&É&É+ ÄyÓT u≤<Ûä´‘·>± uÛ≤$kÕÔ&ÉT. Ç<äT>√ Ç˝≤ <ä÷sê\T ô|s¡T>∑T‘êsTT... n+<ëø£ m<äT{Ïyê] q&É‘·˝À ˇ|ü\T>± ø£ìŒ+∫qy˚ ‘·|ü\T>± ø£ìŒkÕÔsTT... ‘·qTe⁄\T 78


ø£*düTHêï eTqdüT\ eT<Ûä´ n>±<Ûä+ @s¡Œ&ÉT‘·T+~. J$‘·+ yÓTT≈£îÿã&ç>±... ìkÕ‡s¡+>± e÷]b˛‘·T+~. ªô|[¢ ‘·sê«‘· Áù|eT øÏ{Ïø°˝À qT+∫ ‘·TÁs¡Tq m–]b˛‘·T+~µ nì ô|<ä›\T nq&É+ á |ü]dæú‹ì <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îH˚. n+#˚‘· uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô\T ô|[¢øÏ eTT+<äT ˇø£]øÏ ˇø£s¡T nqï≥T¢>± m˝≤ ñ+&˚yês√ ‘·sê«‘ê n˝≤π> ñ+&Ü*. ø£˙dü+ Á|üj·T‹ï+#ê*. Ç<˚+ Ks¡TÑ√H√... ø£wüº+‘√q÷ ≈£L&ÉT≈£îqï~ ø±<äT... ø±ø£b˛‘˚ ne‘·* yê] eTqôd]– eTdü\T≈£îH˚ zs¡TŒ H˚s¡TŒ ñ+fÒ #ê\T. Áù|eT Áã‘·ø±\+fÒ..... q ˝Òdü÷ÔH˚ uÛ≤>∑kÕ«$TøÏ ∫s¡Tqe⁄«‘√ eTqdü÷Œ¤]Ô>± X¯óuÛÀ<äj·T+ #Ó|üŒ+&ç. q Áù|eT e´ø°Ôø£s¡D˝À yê&˚ |ü<ë\T #˚ùd >±s¡&û #ê˝≤ ñ+≥T+<äì >∑T]Ô+#·+&ç. ˇø£]ø=ø£s¡T düVü≤ø£]+#·Tø√e&ÉeT÷ Á|ü<Ûëqy˚T. n‘·qT ÄyÓT≈£î \+#Yu≤ø˘‡ dü]›ô|≥ºe#·TÃ. ÄyÓT n‘·ìøÏ ã÷≥TbÕ*wt #˚dæ ô|{§º#·TÃ. q |ü+&ÉT>∑\T |üu≤“\≈£î Ç<ä›s¡÷ ø£\dæ e+{≤yês¡÷Œ.. |æ+&ç e+≥\T #˚düT≈£î+≥T+fÒ yê]πø ø±<äT #·÷ùdyê]ø° ø£qTï\|ü+&ÉTe>± ñ+≥T+~. q |ü⁄{Ϻqs√E/ô|[¢s√E >∑Ts¡TÔô|≥Tº≈£îì nq÷Vü≤´ ãVüQeT‘·T*∫à ne‘·*yê]ì dü+ÁuÛÑeT+˝À eTT+#Ó‘·Ôe#·TÃ. q bıs¡T>∑÷fiÀ¢ ñ+fÒ n+<äyÓTÆq Á^{Ï+>∑T\T |ü+|ü&É+.. ªqTe⁄«˝Òì ˝À≥T ø={§º∫Ãq≥T¢ ø£qã&ÉT‘√+~.. Ä|ò”düTø=∫ÃHê qTy˚« >∑Ts¡TÔ≈£î edüTÔHêïe⁄µ e+{Ï e÷≥\‘√ ne‘·*yê] Vü≤è<äj·T+˝À ‘˚*ø£>± bÕ>± y˚j·Te#·TÃ. Á^{Ïs>∑T\T eT+∫ uÛ≤wü‘√ eTq#˚‘√Ô eTq+sêùdÔ <ëì |òü*‘ê\÷ n<äT“¤‘·+>± ñ+{≤sTT. q ø±´+&ç˝Ÿ ˝…’{Ÿ &çqïs¡T¢ KØ<Ó’q bÕغ\πø yÓfi¯¢qø£ÿπs¢<äT. Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq Ä s√Eq ˙{Ÿ>± Á&Ódt #˚düT≈£îì Ç+{À¢H˚ ø=y=«‘·TÔ\ yÓ\T>∑T˝À uÛÀ»q+ #˚j·Te#·TÃ. n$ ns√e÷ ø±´+&ç˝Ÿ‡ nsTT‘˚ düTyêdüq\T yÓ<ä»\T¢‘·÷ Vü≤è<äj·÷*ï |ü]eTfi¯uÛÑ]‘·+ #˚kÕÔsTT. q y˚≈£îe‘√ ˝Ò∫ ˙*>∑>∑Hê*ï #·÷dü÷Ô |æ\¢yêj·TTe⁄\qT ÄkÕ«~dü÷Ô #Ó≥º|ü{≤º\T y˚düT≈£îì ñ<äj·T+ q&Éø£≈£î yÓ[¢sêe#·TÃ. q ns¡eT]ø£\T ˝Ò≈£î+&Ü e÷{≤¢&ÉTø√e&É+.. ne‘·* yêπs<Ó’Hê eT+∫ |üì #˚ùdÔ ˝Ò<ë kÕ~ÛùdÔ >±&ÛÜ*+>∑q+‘√H√ eT<ÛäTs¡ #·T+ãq+‘√H√ n_Ûq+~+#·&É+ eTs¡∫b˛ø£+&ç. 79


Ç˝≤ Ä˝À∫ùdÔ eT¬sH√ï e÷sêZ\T ‘·≥ºø£b˛e⁄. á ∫ìï∫{≤ÿ˝Ò Áù|eTqT J$‘ê+‘·+ Áã‹øÏkÕÔsTT. Vü≤è<äj·÷\qT ø£\ø±\+ |üs¡e•+|ü #˚kÕÔsTT. (s¡#·q: #·+Á<ä Á|ü‘ê|t) (áHê&ÉT 01.01.2006, ô|[¢|ü+~]) q

dü+j·Tqy˚T <ë+|ü‘ê´ìøÏ s¡ø£å uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô\Hêïø£ ∫sê≈£î\T, |üsê≈£î\T düVü≤»+. nH√´q´ <ä+|ü‘·T˝…’Hê düπs ø=ìï dü+<äsꓤ˝À¢ $#·ø£åD ø√˝ÀŒ‘ês¡T. me]øÏ yêπs ‘·eT e÷≥ HÓ>±Z\ì |ü≥Tºã&É‘ês¡T. |òü*‘·+>± >=&Ée\T...! M{Ïì yÓTT>∑Z˝À ‘·T+#˚j·÷*. ˝Ò<ä+fÒ ∫es¡≈£î uÛ≤>∑kÕ«$T @+#˚dæHê ne‘·\yê]øÏ ‘·ù|Œ ø£ìŒdüTÔ+~. Ç\T¢ ≈£îs¡TπøåÁ‘·+˝≤ e÷]b˛e&É+‘√ Ç<ä›s¡÷ eTqXÊÙ+‹ ø√˝ÀŒ‘ês¡T. kÕ<Ûës¡D+>± #ê˝≤eT+~ |ü⁄s¡Twüß\≈£î ‘·eT uÛ≤s¡´\˝À q#·Ãì~ düDT>∑T&ÉT. ª..MT≈£î Ç\T¢ |ü≥º<äT... ô|fi≤¢+ _&ɶ\T ndü\T |ü≥ºs¡T.. ã˝≤<ä÷s¡T>± ‹s¡>∑&ÉeT+fÒ mø£ÿ&É˝Òì z|æø£! ˇ+≥]>± m+‘·ùd|ü⁄ Ç+{À¢ ≈£îs√Ãq÷? #êøÏØ ‘·|üŒ Hê eTTU≤ìøÏ ˇø£ dæìe÷Hê? wæø±sê?...µ Ç˝≤ <ä+&Éø£+ kÕ–b˛‘·÷H˚ ñ+≥T+~. ¬s+&√~ eTÚqÁe‘·+... uÛÑs¡Ô MT<ä ø√|ü+ e+≥bÕÁ‘·\ô|’ø° ˝Ò<ë |æ\¢\ô|’ø° Á|üdü]düTÔ+~... eT÷&√~ ìsêVü‰s¡ Bø£å\T... Ç+f…&ÉT |üì#˚dæ ˙fi¯ó¢‘ê– |ü&ÉT≈£î+{≤s¡T. uÛÑs¡Ô˝À¢ uÛ≤s¡´\≈£î q#·Ãì n+XÊ\T #ê˝≤H˚ ñ+{≤sTT. XÊØs¡ø£ X¯óÁuÛÑ‘· bÕ{Ï+#·ø£b˛e&É+... <äTs¡\yê≥T¢, ø£≥TyÓ’q uÛ≤wü, e+≥ô|’ $eTs¡Ù\T... |ü⁄{Ϻ+{Ï yê]ì øÏ+#·|ü]#˚˝≤ e÷{≤¢&É&É+... uÛ≤s¡´≈£î ‘·–q eTsê´<ä, $\Te Çe«ø£ b˛e&É+... |æ\¢\THêïs¡HÓ’Hê #·÷&É≈£î+&Ü #ÓsTT´#˚düTø√e&É+... y˚fi¯≈£î Ç+{ÏøÏ sêø£b˛e&É+, |üsêsTT Åd”Ô\‘√ #·qTe⁄>± ñ+&É&É+, uÛ≤s¡´qT yê]‘√ b˛*à ∫qïãT#·Ã&É+ Ç˝≤ mH√ï! á |ü]dæú‘·T*ï n<äT|ü⁄˝ÀøÏ ‘Ó#·TÃ≈£îì ø±|ü⁄sêìï Äq+<äeTj·T+ #˚düTø√e&É+ ô|<ä›ø£wüºy˚T+ ø±<äT. ø±ø£b˛‘˚ ø±dæ+‘· zs¡TŒ, H˚s¡TŒ uÛ≤>∑kÕ«eTT*<ä›]ø° ø±yê*. Ç<ä›s¡÷ eTqXÊÙ+‹ ø√˝ÀŒsTTq u≤~Û‘·T˝Ò ø£qTø£ Ç<ä›s¡÷ ø=~›ø=~›>±HÓ’Hê ‘·eT |ü≥TºqT, u…≥TºqT dü&É*+#·Tø√yê*. z&çb˛j·÷eTì nqTø√qø£ÿπs¢<äT. nVü‰ìï |üø£ÿq ô|&ç‘˚ #ê\T. á $wüj·T+˝À uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô*<ä›s¡÷ á ÁøÏ+~ dü÷#·q\T |ü]o*+#ê*.

80


uÛ ≤ s¡ ´ \T >∑ e Tì+#ê*‡q$... uÛÑs¡Ô ãj·T≥ qT+∫/Ä|ò”düT qT+∫ sê>±H˚ ∫s¡Tqe⁄«‘√ |ü\ø£]+#·+&ç. |òæsê´<äT\T, Äs√|üD\‘√ <ë&çøÏ ~>=<äT›. ˝Ò<ä+fÒ ªbÕ\yê&ÉT e#êÃ&ÉT... HêHê ‹≥÷¢ ‹{Ϻb˛j·÷&ÉTµ n+≥÷ n|ü\ ∫{≤º\÷ $|üŒe<äT›. ø±|ò”jÓ÷, |òü\Vü‰s¡yÓ÷ Çe«+&ç. n‘·qT ø=~›>± ùd<ärsêø£ @yÓ’Hê $wüj·÷\T+fÒ e÷{≤¢&É+&ç. M˝…’q+‘·es¡≈£L dü+‘√wüø£s¡yÓTÆq n+XÊ\T, ñ‘ê‡Vü≤+ ø£*–+#˚$ #Ó|üŒ+&ç. (s¡#·q: d”|” ø£+‘˚{Ï) (áHê&ÉT 18.06.2006, ô|[¢|ü+~])

∫{≤ÿ\T! ô|[¢fi¯¢ô|’ ø=ìï düs¡<ë yê´K´\T ‘·e÷cÕøÏ e÷Á‘·y˚T. q MT uÛ≤>∑kÕ«$T MTπs+#Ó|æŒHê dü]>± $ìŒ+#·Tø√e&É+˝Ò<ë? eTπs+ uÛÑj·T+˝Ò<äT. #Ó|üŒ<ä\#·T≈£îqï $wüj·T+ ìÁ<ä˝À ø£\e]düTÔqï≥T¢ #Ó|üŒ+&ç. nø£ås¡+ bı\T¢b˛≈£î+&Ü $+{≤s¡T. q <˚X¯+˝À ù|ÁfÒ–b˛‘·Tqï f…Ás¡]»+ >∑T]+∫ uÛÑj·T|ü&ÉT‘·THêïsê? m+<äT≈£î <ä+&É>∑? ô|[¢#˚düTø√+&ç. n|ü&ÉT Ç˝≤+{Ï n\Œ$wüj·÷\ô|’ Ä+<√fi¯H˚ ñ+&É<äT. q uÛ≤s¡´ø√dü+ me¬sH ’ ê ø±s¡T ‘·\T|ü⁄ rdæ |ü≥Tº≈î£ Hêï&É+fÒ ø±¬sH’ ê ø=‘·~Ô nj·TT´+&Ü* nì ns¡∆+ #˚düTø√e#·TÃ. q Áø=‘·Ô <ä+|ü‘·T\T ∫s¡Tqe⁄«\T ∫+~+#·&É+ ‘Ó*dæ+<˚. |ü<˚fi¯¢ ‘·sê«‘· ≈£L&Ü @ <ä+|ü‘·T˝…’Hê ∫s¡Tqe⁄«\T ∫+~düTÔHêïs¡+fÒ` Áù|eT >∑T&ç¶~.. ô|[¢ e÷Á‘·+ ø£qT$|ü˝≤+{Ï~ nì yês¡T ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡ì Á>∑Væ≤+#·e#·TÃ. q ÁãVü≤à#ês¡T\≈£î u≤>± m≈£îÿe |üqTï $~Û+#ê*. m+<äTø£+fÒ` dü+‘√wü+ nH˚~ πøe\+ ø=+<äs¡T |ü⁄s¡Twüß\πø \_Û+#·&É+ nHê´j·T+ ø£<ë? n+<äs¡ø° n~ <=s¡ø±* n+fÒ <ëìøÏ<˚ eT+<äT n+{≤s¡T ªdüTKdü+kÕs¡µ ø√$<äT\T! eT] MTπseT+{≤s¡T?

ô|<ä›\ e÷≥ <ä>∑Zs¡ø±e&É+ ÁbÕs¡+uÛÑ+.. ø£\dæ |üì#˚j·T&É+ $»j·T+!! ` ôV≤Á˙bò˛sY¶ (áHê&ÉT 28.10.2007, ô|[¢|ü+~]) ô|[flfiÀ¢jYT ô|[flfi¯ó¢, ô|fiÀ¢jYT ` ô|[¢, u≤uÀjYT ô|[¢ 81


eTT–+|ü⁄ e÷≥\T Á|æj·T bÕsƒ¡≈£î˝≤sê! Ç+<ä* $wüj·÷\˙ï $÷s¡T #·~yêø£ $÷ eTqdüT >∑+<äs¡>√fi¯+>± ñ+<ë? düs¡<ä>± ñ+<ë? Ç<ä+‘ê e÷eT÷˝Ò >∑<ë nì dü]ô|≥Tºø=+≥THêïsê? ªªdüeTdüeÔ TTqT |üØøÏ+å ∫ y˚T˝…q’ <ëìì #˚|≥ü Tº&µç µ nH˚~ C≤„qyê≈£îÿ. (1<∏dÓ ‡ü .5:21) (Test everything; hold fast what is good)

nìï{Ïì yÓTT<ä≥ |ü]o*+#ê*, |üØøÏå+#ê*— ‘·<äT|ü] n+<äT˝À @~ ñ‘·ÔeTyÓ÷, düãuÀ Hê´j·TyÓ÷, <ëìì |ü≥Tºø√yê*, bÕ{Ï+#ê*. áHê{Ï düe÷»+ <˚ìì ˇø£|ü &ÉT ‘êeTT ª#Ó&TÉ µ, ªbÕ&ÉTµ nì nHêïs√, nqT≈£îHêïs√ <ëìøÏ HÓeTà~ HÓeTà~>± <ä÷s¡yÓTÆ— ø±\+ e÷]+~ >∑qTø£ eTqeT÷ e÷sê* nH˚ y˚<ë+‘· <√s¡DÏ˝À ‘·|ü Á‘√e≈£î eT[¢b˛‘·THêïs¡T. eÁø£e÷sêZìï düÁø£eTy˚T nì dü]›#Ó|üø=+≥THêïs¡T. ‘·|ü m|ü&Ó’Hê mø£ÿ&Ó’Hê ‘·ù|Œ. düe÷C≤ìï dü+|òü÷ìï ≈£î≥T+u≤ìï $∫Ãqï+ #˚dTü qÔ ï eÁø£e÷sêZ\qT e´‹πsøÏ+#ê*, n$˙‹øÏ e´‹πsø£+>± e÷{≤¢&y˚ ês¡T, b˛sê{≤\T #˚ùdyês¡T nHÓ‹’ ø£yTÓ qÆ |ü+<ë\ô|’ ≈£L&Ü b˛sê&Ü*. ≈£î≥T+ãe´edü˝Ô À #√≥T #˚düTø=+≥Tqï nHês√>∑´ø£s¡yÓTÆq, nee÷qyÓTÆq |ü<䛑·T\qT $&ÉHê&É&Éy˚T ø±ø£, ‘·÷\Hê&É&É+ ≈£L&Ü nedüs¡+. Hê>∑]ø£‘· eTTdüT>∑T˝À nHê>∑]ø£ #·s´¡ \T düeTs¡˙∆ j·T+ ø±<äT. ªdüV‰ü Jeq+µ nH˚ n+<äyÓTÆq e÷≥ yÓqTø£ ˙‹, ìj·TeT+ M&ç, |üX¯óe⁄˝≤¢ Á|üe]ÔùdÔ ≈£î≥T+ã+ @+ u≤>∑T+≥T+~. m+‘· düeT]∆+#·Tø=+<ëeTHêï eTqkÕ‡øÏå #˚ùd H˚sês√|üDqT+&ç m˝≤ ‘·|æŒ+#·Tø√>∑\s¡T? Ç~ @e÷Á‘·+ ‘·|üø±<äì &É|ü yêsTT+#·Tø=qï+‘· e÷Á‘êq ‘·|ü ˇ|ü ø±H˚s<¡ Tä . Ä eTT|ü qT+&ç ‘·|ü ø√˝Òsì¡ ≈£L&Ü ‘Ó\TdüTø√yê*. ªdü«*+>∑ dü+|üs¡ÿ+µ Ç<=ø£ C≤&É´+ |üX¯ó |üøå±<äT\˝ÀHÓ’Hê ø±qsêì á <äTsê>∑‘·+, <äTsê#ês¡+, yê{Ïø£+fÒ ÁX‚wüߺ\eTì #Ó|üø=H˚ eTìwæ˝À á ª#˚≥Tµ 82


#√≥T #˚dTü ø√e&É+ |òTü Às¡+. n˝≤H˚ $yêVü≤ã+<Ûëìï yÓøÿÏ ]+∫ nÁø£eT dü+ã+<Û+ä ô|≥Tºø√e&É+— Á|ür∫qï ø±s¡D≤ìøÏ $&Ü≈£î\ ø=s¡≈£î m>∑ã&É&É+ @e÷Á‘·+ düVæ≤+|ü<ä–q~ ø±<äT. ô|[¢øÏ ñqï |ü$Á‘·‘·qT #Ó]ù|j·Te<äT›. ô|[¢ø√dü+ Ä&É, eT>∑\qT düèwæº+∫, »‘·#˚dæq <˚e⁄&çì m>∑‘ê[ #˚jÓTT<äT›. $yêVü≤eTT |òüTqyÓTÆq<äìj·TT, bÕqTŒ (|ü&Éø£) |ü$Á‘·yÓTÆq<äì m]– Ä ã+<ÛäeTT˝ÀH˚ Åd”Ô |ü⁄s¡Twüß\T ã+BÛ˝…’ n+<äyÓTÆq, Äq+<äyÓTÆq J$‘·+ >∑&ÉT|ü⁄≥≈£î n+<äs÷¡ |üPqT ø=+<äTs¡T>±ø£!

83


84

Vivahamu vintalu new  
Vivahamu vintalu new  

Vivahamu vintalu new Book

Advertisement