Page 1

ì|ü˝≤+{Ï ì»+ &܈ˆ >√&ç kÕy˚T´\T

(eTs¡DeTTô|’ Áø°düTÔ $»j·T+) ªªì»eTTµµ ô|’ <ä«»yÓT‘˚Ô @ ªsTT»+µ Áã‹øÏ ã≥ºø£≥º ˝Ò<äT. ì»+ ì|ü˝≤+{Ï~. <ëìì @ Ä≈£î‘√qT, kÕ≈£î‘√qT ø£|æŒô|≥º˝ÒeTT. dü‘·´eTTqT ì‘·´eTT düe÷~Û˝À ñ+#·&É+ me] ‘·s¡eTT ø±<äT. ì»eTT ì\ø£&É MT<ä ‘Ó\TdüTÔ+~. j˚TdüT Áø°düTÔ eTs¡DyÓTÆ eT÷&Ée ~qeTTq ‹]– Áã‹øÏ ãj·T≥≈£î sêe&É+ nq>± eTè‘·T´+»j·TT&ÉT ø±e&É+ ì|ü˝≤+{Ï ì»+. á #˚<äT ìC≤ìï @ yê<äq #˚~Û+#·˝Ò<äT.

1. ˝ÒKqeTT\˝À eTT+<˚ *œ+#·ã&ç ñ+~: j˚TdüT Áø°dTü Ô á ˝Àø±ìøÏ e÷qe⁄&ÉT>± ne‘·]+#·&+É m+‘· ì»yÓ÷ Äj·Tq eTs¡D+Ï ∫, düe÷~Û #˚j·Tã&ç eTs¡˝≤ eT÷&Ée s√Eq ‹]– ˝Òe&É+ n+‘˚ ì»+. Ç+<äT˝À ø=+‘· ì»eTT ˝Òø£b˛˝Ò<äT nH˚ ªsTT»+µ e÷fÒ¢&˚ yês¡T ˝Òø£b˛˝Ò<äT. ø=+‘· ì»+ø±<äT, j˚TdüT Áø°düTÔqT >∑÷]à u…’_\T #Ó|æŒq<ä+‘ê q÷{ÏøÏ q÷s¡T bÕfi¯ó¢ ì»y˚T. á $wüj·T+˝À u…’_\T #Ó|æŒq e÷≥ $q+&ç. ªª....˝ÒKqeTT Á|üø±s¡eTT Áø°düTÔ eTq bÕ|üeTT\ ì$T‘·ÔeTT eTè‹ bı+<ÓqT, düe÷~ #˚j·Tã&ÓqT. ˝ÒKqeTT\ Á|üø±s¡eTT eT÷&Ée ~qeTTq ˝Ò|üã&ÓqT. (1ø=]+~Û 15: 3,4) ˝ÒKqeTT #Ó|üq~ e´s¡∆eTì nqTø=qT#·THêïsê? <ëM<äT ‘·q Á|üuÛÑTe⁄ì >∑÷]à Á|üe∫dü÷Ô sTT˝≤ nHêï&ÉT ªª˙e⁄ Hê Ä‘·àqT bÕ‘êfi¯eTT˝À $&ç∫ ô|≥ºe⁄, ˙ |ü]X¯ó<äT∆ì ≈£îfi¯ó¢ |ü≥º˙j·Te⁄µµ (ø°s¡Ô 16:10) Áø°dTü Ô •\Teô|’ ‘·q ÁbÕDeTT $&ç∫q ‘·sT¡ yê‘· Äj·TqqT düe÷~Û˝À ñ+#ês¡T. Äj·Tq düe÷~Û #·T≥÷º Äj·TT<Û<ä ëÛ s¡T˝…q’ dæbÕsTT\qT ø±bÕ˝≤ ñ+#ês¡T. Ä˝≤>∑T eT÷&ÉT s√E\sTT+~. düe÷~Û˝À ñ+∫q X¯eeTT düVü≤»eTT>± ≈£îfi¯ó¢‘·T+~, yêdüq ø=&ÉT‘·T+~. ˝≤»s¡T #·ìb˛sTT düe÷~Û˝À ô|≥ºã&ç Hê\T>∑T s√E˝…’+~. nø£ÿ&É j˚TdüT‘√ e÷s¡Ô Ç˝≤ n+~. ªªÁ|üuÛÑTyê n‘·&ÉT #·ìb˛sTT Hê\T>∑T s√E˝…’+~. sTT|üŒ{ÏøÏ yêdüq ø=≥TºqTµµ. nsTT‘˚ ˝ÒKqeTT\ Á|üø±s¡eTT |ü]X¯ó<äT∆&Ó’q j˚TdüT eT÷&ÉT s√E˝…’q ‘·q <˚Vü≤eTTq≈£î ≈£îfi¯ó¢|ü≥º˝Ò<äT. n˝≤H˚ Äj·Tq Ä‘·à bÕ‘êfi¯eT+<äT $&ÉTe ã&É˝Ò<äT. Äj·Tq düJe⁄&Ó’ ‹]– ˝Ò#ê&ÉT. eTè‘·T´e⁄qT »sTT+∫ ì‘·´<˚e⁄&ÉT>± ˝Àø±ìøÏ yÓfi¯¢&Éj·÷´&ÉT. eTs¡DeTT Äj·TqqT ã+~Û+∫j·TT+#·T≥ nkÕ<Ûä´eTT. j˚TdüT ˇø£ÿ&˚ eTs¡DeTTqT ¬>*∫q yÓTTq>±&ÉT. eTs¡DeTT ms¡T>∑ø£ düJeeTT>± dü«sêZìøÏ


Äs√Vü≤DyÓTHÆ ê&ÉT.$XÊ«düT\ Vü≤è<äj÷· \˝À ‘·q düJe‘ê«ìï #ê≥Tø=+≥THêï&ÉT. <˚e⁄fi¯ì¢ <˚e‘·\ì nqã&çqyês¡+‘ê eTs¡DeTT eTT+<äT yÓ÷ø£]+∫q yêπs. eTs¡D≤ìøÏ ø=s¡T≈£î&Éì eTVü‰ <˚e⁄&ÉT j˚TdüT ˇø£ÿ&˚.

2. eT÷&Ée s√Eq ˝ÒkÕÔqì eTT+<˚ j˚TdüT #ÓbÕŒ&ÉT: Áø°düTÔ ‘·q≈£î sTTø£eTT+<äT »s¡>∑uÀjÓT dü+ãyê\qT >∑÷]à ‘·q •wüß´\‘√ eTT+<˚ ‘Ó*j·TCÒkÕ&ÉT. ªª.. ‘êqT jÓTs¡÷wü˝ÒeTTq≈£î yÓ[¢ ô|<ä›\ #˚‘·qT, j·÷»≈£î\ #˚‘·qT nH˚ø£ Væ≤+dü\T bı+~ #·+|üã&ç eT÷&Ée ~qeTTq ˝Ò#·T≥ n>∑‘·´eTT() nì j˚TdüT ‘·q •wüß´\≈£î ‘Ó*j·T #˚j·T yÓTT<ä\T ô|f…ºqT.(eT‘·Ô16:21) nb˛düÔ\T Áø°düTÔ jÓTTø£ÿ |ü⁄qs¡T‘êúqeTTqT >∑÷]à <Ûäè&ÉeTT>± kÕø£å$T#êÃs¡T. ªªÁø°düTÔ ÁX¯eT |ü&ç eTè‘·T´e⁄ |ü⁄qs¡T‘êúqeTT bı+<äT yê]˝À yÓTT<ä{Ï yê&É>∑TqT. Ç+<äTqT >∑÷]à yÓ÷ùwj·TT Á|üeø£Ô\T #Ó|æŒq e÷≥ #=|üq »s¡T>∑e\dæj·TT+~. Áø°düTÔ eTs¡DeTT qT+&ç ˝Ò|üe\dæ ñ+~. nì yês¡T kÕø£å$T#êÃs¡T. j˚TdüT Áø°düTÔ eTs¡DeTT qT+&ç ‹]– ˝Òe&É+ nH˚ ‹s¡T>∑T ˝Òì ì|ü˝≤+{Ï ì»+. @<√ ˇø£ eT÷\q »]–q dü+>∑‹ ø±<äT. Äj·Tq m‘·TÔø=ì b˛sTT ‘·q uÛÑ≈£îÔ\T #˚dæq e‹Ô Á|ü#ês¡+ ø±<äT.Ç~ ø±ø£eTà ø£<Ûä ø±<äT. Ç~ #·]Á‘· dü‘·´eTT.

3. ˝Ò∫q ‘·s¡Tyê‘· Áø°düTÔ nH˚≈£î\≈£î ø£qã&ܶs¡T: eTs¡DeTTqT ¬>\∫q j˚TdüTqT Á|ü»\T ø£fi¯¢‘√ #·÷∫ nqTe÷Hê\≈£î nr‘·+>± qeTà>∑\T>∑Tq≥T¢ Äj·Tq nH˚≈î£ \≈£î Á|ü‘´· ø£eå Tj·÷´&ÉT. Ç~ øπ e\+ qeTàø£yT˚ ø±<äT q>∑ïdü‘´· +.ªª ˝ÒKqeTT\ Á|üø±s¡+ Áø°dTü Ô eTq bÕ|üeTT\ ì$T‘·eÔ TT #·ìb˛jÓTqT, düe÷~Û #˚jT· ã&ÓqT.˝ÒKqeTT\ Á|üø±s¡+ eT÷&Ée ~qeTTq ˝Ò|üã&ÓqT. Äj·Tq πøbòÕ≈£îqT, ‘·s¡Tyê‘· |ü+Á&Ó+&ÉT>∑T]øÏ ø£qã&ÓqT. n≥T|æeTà≥ ◊<äTe+<ä\≈£î m≈£îÿyÓq’ düV≤ü √<äsT¡ \≈£î ˇø£ÿ düeTj·TeT+<˚ ø£qã&ÓqT...µµ (1ø=]+~Û 15:3`6) eTs¡DyÓTÆ ‹]– ˝Ò∫q ‘·sT¡ yê‘· j˚TdüT eTs¡˝≤ 40 ~qeTT\T uÛ÷Ñ $Tô|’ dü+#·]+#ê&ÉT. ‘·qqT bı&ç∫q yês¡T Äj·TqqT #·÷kÕs¡T. j˚TdüT eTs¡DyÓTÆ ‹]– Áã‹ø±&ÉT nH˚~ #·]Á‘· dü‘·´eTT. mes¡T ø£|üŒ˝Òì ì|ü˝≤+{Ï ì»+. á ì»+ô|’ mes¡T <ä«»yÓT‹ÔHê ∫‘·TÔ ne⁄‘ês¡T.

4. ø°ÁdüTÔ <ë«sê e÷s¡TŒ #Ó+<˚ |üÁ»\ J$‘ê\T: (Äj·Tq #˚ùd n<äT“¤‘ê\T Äj·Tq düJe‘ê«ìøÏ kÕøå±<Ûësê\T) Áø°düTÔ ˝Àø£eTT˝À J$+∫q ø±\+˝À #˚dæq n<äT“¤‘· ÁøÏj·T\ e+{Ï ÁøÏj·T\T H˚&ÉTqT nH˚ø£ J$‘ê\˝À #˚j·T&É+, Äj·Tq Á|üuÛ≤eeTT #˚‘· bÕ|ü⁄\H˚≈£î\T |ü$Á‘·T\T>± e÷s¡&É+ <äTØí‹ qT+&ç eTfi¯ó¢ø√e&É+ Äj·Tq düJe‘ê«ìøÏ ‹s¡T>∑T˝Òì s¡TEe⁄\T.


5.ø°ÁdüTÔ |ü⁄qs¡T‘êúqeTT ` dü+ã$+|üuÀj˚T |ü⁄qs¡T‘êúqeTTq≈£î s¡TEe⁄: Áø°düTÔ e÷Á‘·y˚T |ü⁄qs¡T‘êúqT&Ó’ eTs¡DeTTqT+&ç ˝Òe&É+ e÷Á‘·y˚T ø±<äT eTè‘·T˝…’q yês¡T ≈£L&Ü eTs¡D≤q+‘·s¡+ ìs¡íj·T ~qeT+<äT ‹]– ˝Ò|üã&ÉT<äTs¡ìj·TT, n+<äs¡T Áø°düTÔ Hê´j·T |”sƒ¡eTT jÓT<äT≥ ì*#Ó<äs¡ìj·TT y˚<äeTT yÓ\¢&ç #˚düTÔ+~. uÛÑø£Ô bÂ\T yÓ\¢&ç #˚dæq j·TTø£ÔyÓTÆq e÷≥ $q+&ç. ªª<Ûäs¡àXÊÅdüÔ+ ˝ÀqT Á|üeø£Ô\ Á>∑+<ÛäeTT\˝ÀqT Áyêdæñqï<ä˝≤¢ qeTTà#·THêïqT. <Ûäsêà‘·Tà˝Ò$T,n<Ûäsêà‘·Tà˝Ò$T #·ìb˛sTT Áã‘·T≈£î‘ês¡ì (|ü⁄qs¡T‘êúq+ bı+<äT<äTs¡ì) Ms¡T qeTTà‘·TqïfÒº H˚qT <˚e⁄ì˝À ÄXÊuÛ≤e+‘√ m<äTs¡T #·÷düTÔHêïqT. (nb˛.ø±.24:14,15) eTs¡D≤q+‘·s+¡ ˇø±H=ø£ ~qeT+<äT eTs¡D+Ï ∫q eT+∫yêπs$T #Ó&y¶É êπs$T düe÷<ÛTä \˝À qT+&ç ãj·T≥≈£î <˚e⁄ì Hê´j·Trs¡TŒ˝À ì\ã&É‘ês¡ì y˚<+ä yê~düT+Ô ~` ªªBìøÏ ÄX¯Ãs¡´|ü&≈É î£ &ç, ˇø£ø±\+ e#·TÃ#·Tqï~, Äø±\eTTq düe÷<ÛäT\˝À qTqïyês¡+<äs¡T Äj·Tq (Áø°düTÔ) X¯ã∆eTT $ì y˚T\T (eT+∫) #˚dæq yês¡T Je|ü⁄ |ü⁄qs¡T‘êúqeTTq≈£îqT, ø°&ÉT (#Ó&ɶ ÁøÏj·T\T) #˚dæqyês¡T rs¡TŒ|ü⁄qs¡T‘êúqeTTq≈£îqT (•øå±$~Û bı+<ä&ÜìøÏ) ãj·T≥≈£î e#ÓÃ<äs¡T.µµ (jÓ÷Vü‰5:28,29) eTqTwüß´\+‘ê (@<√) ˇø£kÕ] #êee˝…qì ìj·T$T+#·ã&ç+~. Ä ‘·s¡Tyê‘· rs¡TŒ »s¡T>∑T‘·T+~. J$+∫j·TT+&É>± qs¡T\T #˚dæq eT+∫, #Ó&ÉT\≈£î |ü⁄qs¡T‘êúqeT+<äT ˝Ò|üã&ç` meì ø£qTï\≈£î düeTdüÔeTTqT eTs¡T>∑T ˝Òø£ ‘˚≥>± ñqï<√ Ä <˚e⁄ìøÏ ˝…ø£ÿ ˇ|üŒ#Ó|üŒ e\dæ q yês¡yTÓ Æ j·TTHêïeTTµµ.(ôV≤Á_9:12, 4:3) Á|ü‹yê&ÉT ‘·q es¡d˝ü À Áã‹øÏ+|üã&ÉTqT. ‘êqT »]–+∫q ÁøÏj·T\qT ã{Ϻ n‘·ìøÏ rs¡TŒ rs¡Ãã&ÉTqT. 5. ø°ÁdüTÔ |ü⁄qs¡T‘êúq+ $XÊ«dæøÏ |ü⁄q'bÕÁD+: n+‘ê eTs¡DeTT‘√ n+‘·+ nqTø=H˚ yê]øÏ |ü⁄qs¡T‘êúq+ sπ |ü{Ï J$‘·+ ø√dü+ ÄX¯\T sπ |ü⁄‘·T+~. eT]j·TT Áø°dTü qÔ T $X¯«dæ+∫ ˙‹ Hê´j·TeTT\ ø=s¡≈î£ Væ≤+dü\qTuÛ$Ñ düTqÔ ï Åø¬ d’ eÔü ⁄\≈£î, ùde≈£î\≈£î eTs¡Dy˚T n+‘·yÓTÆ‘˚ n+<äT˝À ø=+‘· ≈£L&Ü yê]øÏ ÄX¯ $T>∑\<äT. ªªeTq+ #·ìb˛sTTqqT eTs¡˝≤ Áã‘·T≈£î<äTeTTµµ. nìj·TT |ü⁄qs¡T‘êúqeTT q+<äT Äj·Tq Çe«HÓ’j·TTqï |ü⁄s¡kÕÿs¡eTT\ ø=s¡≈£î ‹]– ˝Ò|üã&ÉT<äTeTìj·TT, Çø£ ‘·s¡‘·sê\T Á|üuÛÑTe⁄‘√ ñ+<äTeTH˚~ $XÊ«düT\+<ä] jÓTTø£ÿ ªªX¯óuÛÑ ìØø£åDµµ á ìØø£åD eTq\qT dæ>∑TZ|ü&Éìj·T´<äT. Áø°dTü qÔ +<ä* eTq $XÊ«dü |ò\ü eTT øπ e\+ á J$‘·ø±\+ eT≥Tºøπ (á Áã‘·T≈£î ø√düyT˚ ) ìØøÏ+å #·T yês¡yÓTÆq m&É\ eTqTwüß´\+<ä] ø£+fÒ <Ísꓤ>∑T´\yÓTÆ j·TT+<äTeTT.Áø°düTÔ e∫Ãq|ü&ÉT Äj·Tq, yês¡T Áã‹øÏ+|üã&ÉT<äTs¡T. eTqeT+‘ê |ü⁄qs¡T‘êúq ã\eTT‘√ |ü⁄qs¡TJ®e+ bı+~ Áø°düTÔ |ü⁄qsê>∑eTq+ ø=s¡≈£î ÄX¯‘√ Äq+<ä+‘√ J$<ë›+. Áø°düTÔì #ê*<ë›+. ` ÄyÓTHé `


Nippu Lanti Nijam  

Easter messge