Page 1

ªª˝ÒKHê\Tµµ 1. <˚e⁄&ÉT Ç∫Ãq ˝ÒKqeTT\T m) ñ|ü<˚•+#·T≥≈£î _) K+&ç+#·T≥≈£î dæ) ‘·|ü ~<äT›≥≈£î &ç) •ø£åD Ç#·TÃ≥≈£î Ç) düqï<ä∆+ #˚j·TT≥≈£î m|t) dæ<ä∆+ #˚j·TT≥≈£î 2. <˚e⁄&ÉT Ç∫Ãq es¡eTT\T: m) q≈£î: For 1. |ü]X¯ó<äT∆\T dü+|üPs¡Tí\>∑T≥≈£î 2. |ü]#·s¡´ <Ûäs¡à+ »s¡T>∑T≥≈£î 3. dü+|òüT+ πøåe÷_Ûeè~∆ #Ó+<äT≥≈£î _) q≥T¢: That we m) eTq+ Çø£ô|’ |üdæ|æ\¢\T>± ñ+&É≈£î+&ÉTq≥T¢ _) Ç≥T n≥T ø=≥Tºø=ì b˛ã&É≈£î+&ÉTq≥T¢ dæ) e÷jÓ÷bÕj·T+, e+#·q, ≈£îj·TTøÏÔ e\q m>∑s¡ >=≥ºã&É≈£î+&ÉTq≥T¢ dæ) es¡≈£î: Till we m) eTqeT+<äs¡+ $XÊ«düeT+<äT @ø£‘·«+ bı+<äT es¡≈£î _) eTqeT+<äs¡+ <˚e⁄ì≈£îe÷s¡Tì >∑÷]Ãq C≤„q+ bı+<äT es¡≈£î dæ) eTqeT+<äs¡+ dü+|üPs¡í|ü⁄s¡Twüß\ eT>∑T es¡≈£î &ç) Áø°düTÔ≈£î düe÷qyÓTÆq dü+|üPs¡í‘· bı+<äT es¡≈£î


yê{Ï Á|üjÓ÷»Hê\T <˚e⁄&ÉT eTq≈£î <Ûsä à¡ XÊÅd+Ôü , #·≥+º Ç#êÃ&ÉT. <˚e⁄&ÉT Ç∫Ãq eTs=ø£ n+X¯+ >∑÷]Ã Ä˝À∫<ë›+. <˚e⁄&ÉT Çe«≈£î+&Ü eTq≈£î @Bsê˝Ò<äT. Äj·Tq Ç∫Ãq$ eTqø√dü+ ˇø£ ñ<˚›X¯+‘√ ÇkÕÔ&ÉT. <˚e⁄&ÉT eTqøÏ∫Ãq eTs=ø£{Ï ª˝ÒKqeTT\Tµ 2‹yÓ÷3:16 #·÷&É+&ç. ªª <Ó’e»qT&ÉT düqï<äT∆&Ó’ Á|ü‹ dü‘êÿs¡´eTTq≈£î |üPs¡íeTT>± dæ<ä∆|ü&ç j·TT+&ÉTq≥T¢ <Ó’yêy˚X¯eTT e\q ø£*–q Á|ü‹ ˝ÒKqeTT ñ|ü<˚•+#·T≥≈£îqT, K+&ç+#·T≥≈£îqT, ‘·|ü ~<äT›≥≈£îqT, ˙‹j·T+<äT •ø£å #˚j·TT≥≈£îqT Á|üjÓ÷»qø£s¡yÓTÆ j·TTqï~.µµ á uÛ≤>∑+˝À ª˝ÒKqeTT\Tµ nH˚ e÷≥ ñ+~. ˝ÒKq+ nH˚ |ü<ä+ kÕe÷qT´\≈£î ns¡+∆ ø±<äT. ˝ÒKqeTT nH˚e÷≥ |ü$Á‘· Á>∑+<ÛëìøÏ, |ü$Á‘· s¡#q· \≈£î yê&É‘ês¡T. ˝ÒKqeTT\T n+fÒ ªy˚<äyê≈£îÿ\Tµ, ª<˚y√≈£îÔ\Tµ, <˚e⁄&ÉT ôd\$∫Ãq e÷≥\T. ˝ÒKqeTT n+fÒ ª*œ+#·ã&çq~µ, Áyêj·Tã&çq~. ø=ìï kÕs¡T¢ <˚e⁄&ÉT ‘·q uÛÑ≈£îÔ\≈£î <Ó’yêy˚X¯+ e\q ‘Ó*j·TCÒdæq $wüj·TeTT\qT yês¡T ÁyêkÕÔs¡T. Ä˝≤>∑T Áyêj·Tã&çq $wüj·÷\T eTTÁ~+#·ã&ܶsTT. eTq≈£î n+~+#·ã&ܶsTT. ny˚ ªu…’_\Tµ q+<äTqï e÷≥\T. <˚ìø√dü+ Ç#êÃ&ÉT? ªª<Ûäs¡àXÊÅdüÔ+µµ me] ø=s¡≈£î Ç#êÃ&√ H˚s¡TÃ≈£îHêï+.n+<äT˝À <˚e⁄ì ñ <˚∆X¯+ @$T{Ï? á ñ<˚›X¯+ ‘Ó\TdüTø√e&É+ #ê˝≤ eTTK´+. m˝≤ Çe«ã&ܶsTT? n$ |ü]X¯ó<ë∆‘·à e\q eTq≈£î ‘Ó*j·TCÒj·Tã&ܶsTT. Ç$ m˝≤ e#êÃsTT? m˝≤ n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ e#êÃsTT? u…_’ ˝Ÿ kıôd{’ ° yês¡T ˝ÒKHê\qT eTTÁ~+∫ ª|ü$Á‘· Á>∑+<Û+ä µ nH˚ ù|s¡T‘√ n+~düTÔHêïs¡T. Ç$ <Ó’yêy˚X¯+ e\q ø£*>±sTT. ª<Ó’yêy˚X¯+µ n+fÒ <Ó’yê‘·à Äe]+#·&É+, eX¯|üs¡T#·Tø√e&É+, kÕ«BÛq|üs¡#·Tø√e&É+. <Ó’yê‘·à ˇø£ìì ‘·q ø£+Á{À˝Ÿ˝ÀøÏ


rdüTø√e&É+. Jyê‘·àqT m+&çq meTTø£\˝ÀìøÏ }~q|ü⁄&ÉT Je+ e∫Ã+~.<˚e⁄ì Ä‘·à uÛÑ≈£îÔ\qT eX¯|üs¡#·Tø=ì yê]øÏ ‘·q dü+ø£˝≤Œìï, ñ<˚›XÊìï ‘Ó*j·TCÒj·T>± yês¡T ÁyêkÕs¡T. yê] eTqdüT qT+&ç |ü⁄{Ϻq~ yês¡T Áyêj·T˝Ò<äT. <˚e⁄&ÉT yê]øÏ n+‘·s¡+>∑+˝À #Ó|ü⁄Ô+&É>± yês¡T ÁyêkÕs¡T. ø=ìïkÕs¡T¢ ø=+‘·eT+~ |ü˝≤Hê ªyê] e\qµ á |üì #˚kÕqT nì n+{≤s¡T ø£<ë! ˝ÒKqeTT\T <Ó’e Áù|]‘·eTT\T. n$ eTqTwüß´ì kı+‘· n_ÛÁbÕj·TeTT\T ø±e⁄. n_ÛÁbÕj·TeTT\‘√ |ü⁄düÔø£eTT\T Áyêj·Te#·TÃ. ø±ì ˝ÒKqeTT\T <Ó’e Áù|]‘·eTT\T. <˚e⁄&ÉT Áù|πs|æ+|ü>± uÛÑ≈£îÔ\T Áyêj·T>±, n$ eTTÁ~+#·ã&ç, eTq≈£î n+~+#·ã&ܶsTT. yê{Ïì #·~$ ‘·]+#·&É+ eTq n<äèwüº+. <˚e⁄&ÉT @ñ <˚›X¯+‘√Ç#êÃ&ÉT?<˚ìø=s¡≈£î?

1. ñ|ü<˚•+#·T≥≈£îqT: u…’_˝Ÿ eTT+<äT ô|≥Tºø=ì ˝Òø£ ‘·\ÁøÏ+<ä ô|≥Tºø=ì |üPõ+#·&ÜìøÏ ø±<äT, <ë∫ô|≥º&ÜìøÏ, uÛÑÁ<ä+>± ñ+#·Tø√e&ÜìøÏ Çe«˝Ò<äT. ªñ|ü<˚•+#·T≥≈£îµ Çe«ã&çq~. ªyêø£´+µ qT ñ|ü<•˚ +#ê*, $e]+#ê*, H˚]Œ+#ê*. <˚e⁄ì dü+ø£\Œ+, Äj·Tq ñ<˚X› +¯ n+‘ê ñ|ü<•˚ +|üã&Ü*. Á|ü»\T $Hê*. ˝ÒKHê\T uÀ~Û+|üã&Ü*. #·<eä &É+ e\¢, uÀ~Û+|üã&É≥+ <ë«sê ˝ÒKHê\ ñ<˚X› +¯ HÓsy¡ s˚ á ã&ÉT‘·T+~. nø£så y¡ T˚ ø±<äT, nø£ås¡+˝Àì ªn+‘·sês¡∆+µ ns¡∆+ #˚düTø√yê*. |ü$Á‘· Á>∑+<Ûë\qT |üPõ+#·≈£L&É<äT, >ös¡$+#ê*, <Ûë´ì+#ê*.

2. K+&ç+#·T≥≈£î: u…’_\T πøe\+ uÀ~Û+#·&Üìπø ø±<äT, K+&ç+#·&ÜìøÏ ñ<˚›•+∫q kÕ<Ûäq+ Ç~. ø=+<äs¡T yêø£´+ uÀ~ÛùdÔ #ê˝≤ |òü÷≥T>± ñ+~ n+{≤s¡T. mø£ÿ&Ó’Hê, @<Ó’Hê bıs¡bÕ≥T »s¡T>∑T‘·Tqï|ü⁄&ÉT ªK+&ç+#ê*µ. ndü‘ê´ìï, nyêdüÔyêìï K+&ç+#ê*. m˝≤ K+&ç+#ê*? ˝ÒKHêqTkÕs¡+>± K+&ç+#ê*. K+&ç+#˚≥|ü⁄&ÉT Bs¡XÈ Ê+‘·+‘√, z]$T‘√, Áù|eT‘√ Ä |üì #˚j·÷*. ªªìwüŒ¤\yÓTÆq n+<Ûäø±s¡ ÁøÏj·T\˝À


bÕ*yê¬s’j·TT+&Éø£ yê{Ïì K+&ç+#·T&çµµ.mô|òdæ5:11 n+<Ûäø±s¡ ÁøÏj·T\˝À, Nø£{Ï ÁøÏj·T\˝À, #Ó&ÉTø±sê´\˝À bÕ\T |ü+#·Tø√ø£b˛e&Éy˚T ø±≈£î+&Ü Ä |üqT\qT K+&ç+#ê*. Nø£{Ï ø±sê´\qT #˚j·Tø£b˛e&Éy˚Tø±ø£ yê{Ïì e´‹πsøÏ+#·&É+, K+&ç+#·&É+ ≈£L&Ü nedüs¡+. 3.‘·|ü~<äT›≥≈£îqT: J$‘·+˝À ª~<äT›u≤≥Tµ #ê˝≤ eTTK´yÓTÆq~. m+<äTø£+fÒ <äTØï‹ m≈£îÿe>± ñ+~. ô|ì‡˝Ÿ Áyê‘·qT ø={Ϻy˚j·T&ÜìøÏ s¡ã“sYqT yê&É‘ê+. ¨+es¡Tÿì {°#·sY ø£¬sø˘º #˚kÕÔs¡T. J$‘·+˝À ≈£L&Ü ø£¬sø£¸Hé #ê˝≤ nedüs¡+. ~<äT›u≤≥T ˝Ò≈£î+&Ü mes¡T J$‘·+˝À dü«#·Ã+¤ >±, ìC≤sTTr>± ñ+&É˝sÒ T¡ . ˝ÒKHê\qT ñ|üj÷Ó –+#·Tø=ì eTq*ï eTq+ ~<äT›u≤≥T #˚düTø√yê*. #ê˝≤eT+~ uÀ<Ûä $q&ÜìøÏ Çwüº|ü&É‘ês¡T >±ì ªø£¬s≈£îµº #˚düTø√e&ÜìøÏ Çwüº|ü&És¡T. ª‘·|üµ ø£|æŒô|≥º&ÜìøÏ ø±<äT u…’_\T. u…’_\T ‘·|ü @$T{À #Ó|æŒ+~. ‘·|ü ~<äT›ø=H˚ nedüs¡‘·qT #Ó|ü⁄Ô+~. ‘·|ü~<äT›ø√yê*. m˝≤? ˝ÒKHê\qT #·÷dæ yê{Ï‘√ b˛*à dü]#˚düTø√yê*. eTq »yêãT\T ‘·bÕŒ ˇbÕŒ nì ‘Ó\TdüTø√e&ÜìøÏ eTT+<äT>± ‘·j÷· s¡T#˚jT· ã&çq »yêãT‘√ b˛*Ã#·÷#·Tø√yê* >∑ < ë! u… ’ _ ˝Ÿ #· < ä T e⁄‘· T qï|ü ⁄ &É T n~ ‘· | ü  \qT |ü ≥ Tº ≈ £ î +≥T+~. yês¡ T ˇ|æŒ+#·ã&É‘ês¡T, ~<ä›ã&É‘ês¡T. ‘·|üŒì ‘Ó*dæq|ü⁄&ÉT n<ä›+˝≤>± ~<äT›ø√e&ÜìøÏ |üìø=düTÔ+~.

4.•ø£å (•ø£åD) Ç#·TÃ≥≈£î: ˝ÒKq+ H˚s¡TŒ‘·T+~. q&Éee\dæq e÷sêZ\T, #˚j·Te\dæq |üqT\T, #˚jT· ≈£L&Éì |üqT\T ‘Ó*j·TCÒdTü +Ô ~. n<ä+› ‘·|ü #˚jT· <äT. ‘·|ü dü]~<äTø√e&ÜìøÏ kÕj·T|ü&TÉ ‘·T+~. eTq\qT >∑÷]Ãq yêdüyÔ êìï #Ó|⁄ü +Ô ~. n<ë›ìøÏ |üøbå£ Õ‘·+ ˝Ò<Tä . ñqï $wüj·÷ìï <ëj·T<äT. ãT~∆ #Ó|ü⁄Ô+~. ≈£î+&É ã<ä›\T ø=&ÉT‘·T+~. ˝ÒKHê\qT #·<äTe⁄‘·Tqï|ü⁄&ÉT ª•ø£åDµ <=s¡T≈£î‘·T+~.


5. düqï<ä∆+ #˚j·TT≥≈£î: ª<Ó’e»qT&ÉT düqï<äT∆&Óµ’...düs¡«düqï<äT∆\>∑T≥≈£î eTq+ Äj·T‘·Ô|üs¡#·ã&Ü*. ˝ÒKqeTT\T dæ<|∆ä &ü {É ≤ìøÏ eTq˝À Á|ü‹ dü‘êÿs¡´eTT #˚jT· &ÜìøÏ <√Vü≤<ä|&ü TÉ ‘·T+~. dü‘êÿsê´\T m˝≤+{Ïy√? m˝≤ #˚j·÷˝À ˝ÒKHê\T ‘Ó*j·TCÒkÕÔsTT. 6. dæ<ä∆+ #˚j·TT≥≈£î: <Óe’ »qT&ÉT dæ<|∆ä &ü ,ç dæ<|∆ä sü #¡ &· ÜìøÏ ˝ÒKHê\T Çe«ã&ܶsTT. ˙‹j·T+<äT •ø£Då , ˝ÒKqeTT\T #·<Tä e⁄‘·T+&É>± eTq˝À ˙‹, eT+∫ n\e&ÉT‘·T+~. ˝ÒKHê\T Á|üjÓ÷»qø£s¡yÓTÆq$.

esê\T ` yê{Ï ñ|üjÓ÷>∑+ (es¡eTT\T <˚e⁄&ÉT Ç∫Ãq$) ‘·q Á|ü»\ ø=s¡≈£î Ç#˚à <˚e⁄&ÉT. ªeTqeT+<äs¡eTT $XÊ«dü $wüj·TeTT˝ÀqT <˚e⁄ì ≈£îe÷s¡Tì >∑÷]Ãq C≤„q $wüjT· eTT˝ÀqT @ø£‘«· eTT bı+~ dü+|üPs¡|í ⁄ü s¡Twüß\eT>∑T es¡≈î£ , nq>± Áø°dTü ≈Ô î£ qT ø£*–q dü+|üPs¡‘í ≈· î£ düe÷qyÓTqÆ dü+|üPs¡‘í · ø£\T>∑T yês¡eT>∑Tes¡≈î£ Äj·Tq á˝≤>∑T ìj·T$T+#ÓqT. |ü]X¯ó<äT∆\T dü+|üPs¡Tí\eT>∑Tq≥T¢ Áø°düTÔ X¯Øs¡eTT πøåe÷_Ûeè~∆ #Ó+<äT≥≈£îqT |ü]#·s´¡ <Ûsä à¡ eTT »s¡T>∑T≥≈£îqT Äj·Tq ø=+<ä]ì nbıdü\Ô T\T>±qT, ø=+<ä]ì Á|üeø£\Ô >±qT, ø=+<ä]ì düTyê]Ô≈î£ \T>±qT, ø=+<ä]ì ø±|üsT¡ \qT>±qT, ñ|ü<X˚ ≈¯ î£ \T>±qT ìj·T$T+#ÓqT. n+<äTe\q eTq$Tø£ MT<ä≥ |üd|æ \æ \¢ yÓTÆ j·TT+&ç, eTqTwüß´\ e÷jÓ÷bÕj·TeTT\ #˚‘·, e+#·q‘√qT, ‘·|ü e÷s¡ZeTTq≈£î ˝≤>∑T ≈£îj·TTøÏ‘Ô √qT,>±*øÏ ø=≥Tºø=ì b˛e⁄q≥T¢, ø£*Œ+#·ã&çq Á|ü‹ ñ|ü<X˚ e¯ TTq≈£î Ç≥T n≥T ø=≥Tºø=ìb˛e⁄#·T n\\#˚‘· m>∑Ts¡>=≥ºã&çq yês¡yÓTÆq≥T¢+&Éø£ Áù|eT ø£*– dü ‘ · ´ eTT #Ó | ü  #· T Áø° d ü T Ô e ˝… ñ+&É T ≥≈£ î eTqeTìï $wü j · T eTT\˝À m<äT>∑T<äTeTT.µmô|ò4:11`14 dü+|òü÷ìøÏ <˚e⁄&ÉT HêHê $<ÛäeTT˝…’q ªes¡eTT\Tµ Ç#êÃ&ÉT. n$.. Á|üeø£Ô\T, nbıdü\Ô T\T, ø±|üsT¡ \T, düTyê]Ô≈î£ \T, ñ|ü<X˚ ≈¯ î£ \T. Ms¡+<äsT¡ dü+|ò÷ü ìøÏ <˚e⁄&ç∫Ãq ªes¡eTT\Tµ>± <˚ìø√dü+ Ç#êÃ&ÉT?


1. q≈£î: For m) |ü]X¯ó<äT∆\T dü+|üPs¡Tí\>∑T≥≈£î: eTq+ |ü⁄≥Tºø‘£ √ |ü]X¯ó<äT\∆ eTT ø±eTT. Äj·Tq s¡ø+Ô£ ˝À ø£&–ç ø£$å T+#·ã&É>± |ü ] X¯ ó <ä T ∆ \ +>± e÷s¡ à ã&ܶ + , |ü ] >∑ D Ï + #· ã &ܶ + . Ç+ø± ª|ü ] |ü ø £ « ‘· ≈ £ î µ sêyê*.u≤|”dÔ àü eTT bı+~qyês¡T, |ü]X¯ó<뛑෠qT bı+~qyês¡T, Ç+ø± ª|ü]|üPs¡+í µ ø±˝Ò<äT. eTq+ Ç+ø± |ü]|üø£«+ ø±yê*. s√Es√E≈£î |ü]|üPs¡í+ ø±yê*. |ü]X¯ó <äT∆\T dü+|üPs¡Tí\T ø±yê*. uÀ<Ûä≈£î\ |ü]#·s¡´, düTyê]Ô≈£î\ |ü]#·s¡´ ø±yê*. <˚e⁄ì Á|ü»\T n+‘·ø£+‘·≈£î |ü]|üPs¡í+ ø±yê*. es¡eTT\T πøe\+ ª<ëHê\Tµ. n$ Á|üj÷· dü|&ü &É +É e\¢sêe⁄. @ es¡+ ≈£L&Ü bı+~q yê]ø√dü+ø±<äT. ªÇ‘·sT¡ \ y˚T\Tµ ø√dü+. Ç‘·s¡T\T Á|üjÓ÷»q+ ø√dü+ es¡eTT\T Çe«ã&ܶsTT. eTqø√düy˚T nìnqTø√≈£î+&Ü Ç‘·sT¡ \ y˚T\T ø√dü+ Ç#êÃ&ÉH˚ yêdüeÔ + Á>∑V≤æ +#ê*. es¡eTT\qT <äT]«ìjÓ÷>∑+ #˚j·T≈£L&É<äT. n‹X¯sTT+#·&ÜìøÏ Ç‘·s¡T\qT ‹s¡düÿ]+#·&ÜìøÏ ø±<äT. |ü]X¯ó<äT∆&ÉT Ç+ø± |ü]X¯ó<äT∆&ÉT ø±yê*. ˙‹eT+‘·T&ÉT Ç+ø± ˙‹eT+‘·T&ÉT ø±yê*. _) |ü]#·s¡´ <Ûäs¡àeTT »s¡T>∑T≥≈£î: |ü]#·s¡´ <Ûäs¡àeTT: $~Û, |ü<ä∆‹ HÓ˚s¡y˚s¡Ã&ÜìøÏ <˚e⁄&ÉT es¡eTT\T Ç#êÃ&ÉT. |ü]#·s¡´ HêHê $<ÛäeTT\T>± ñ+≥T+~. ø±|ü] |ü]#·s¡´` ø±j·TT≥, y˚T|ü⁄≥. düTyê]Ô≈£îì |ü]#·s¡´` Á|üø£{Ï+#·T≥, s¡ø£åD dü+<˚XÊìï #ê{Ï+#·T≥. ñ|ü<˚X¯≈£î\T` $es¡eTT>± uÀ~Û+#ê*. $es¡+>±, $|ü⁄\+>± uÀ~Û+#·&ÜìøÏ ñ|ü<X˚ ≈¯ î£ \T ø±yê*. dæ) Áø°düTÔ X¯Øs¡+ πøåe÷_Ûeè~∆ #Ó+<äT≥≈£îqT: dü+|òTü + Áø°dTü Ô X¯Øs¡+. øπ eå ÷_Ûeè~∆ bı+<ë*. 5 $<Ûeä TT˝…q’ |ü]#ês¡≈î£ \T, Ms¡T es¡eTT\T,M] <ë«sê dü+|òüT+ πøåeT+ eè~∆ #Ó+<ë*, y˚s¡T bÕsê*. ø°åD‘· sê≈£L&É<äT. á |ü]#·s¡´\qT yê&ÉTø=ì, $ì, H˚s¡TÃø=ì eTq+ eè~∆ bı+<ë\ì, ã\|üs¡#·ã&Ü\ì H˚]Œ+#·ã&ÉT‘·THêï+. dü+|òüT+ kÕ∆|æ+#·&Éy˚T ø±<äT, Ä dü+|òüT+


eè~∆ #Ó+<ë*. dü+|òü÷ìøÏ &ÉãT“, _*¶+>¥‡ ô|s¡>∑&Éy˚T ø±<äT, Ä<Ûë´‹àø£‘·˝À, ˙‹, <Ûäs¡à+,Hê´j·T+˝À <˚e⁄ì Á|ü»\T eè~∆#Ó+<ë*.

2. q≥T¢: That we m) eTq+ Çø£ô|’ |üdæ|æ\¢\+>± ñ+&É≈£î+&ÉTq≥T¢: |æ\¢\T q&Éø£ H˚πsÃ≥|ü⁄&ÉT Ç≥T, n≥T ‘·÷* |ü&ÉT‘·T+{≤s¡T. eTq+ |üdæ|æ\¢\+ ø±≈£î+&ÉTq≥T¢ <˚e⁄&ÉT dü+|òüT+˝À Çe˙ï düeT≈£L]à ô|{≤º&ÉT. _) Ç≥T n≥T ø=≥Tºø=ì b˛ã&É≈£î+&ÉTq≥T¢: Ç≥T n≥T ø=≥Tºø=ì b˛ã&É≈£î+&ÉTq≥T¢, m–] b˛≈£î+&ÉTq≥T¢ á es¡eTT\T nqTÁ>∑Væ≤+#ê&ÉT. ø=+<äs¡T m|üŒ{ÏøÏ ã\V”≤qT\T>± ñ+≥THêïs¡T. Ç≥T, n≥T ø=≥ºã&ÉT‘·THêïs¡T. dæ) ‘·|ü e÷s¡ZeTTq≈£î ˝≤>∑ã&É≈£î+&ÉTq≥T¢: ªeTqTwüß´\T e÷jÓ÷bÕj·TeTT\ #˚‘·, e+#·q‘√qT, ‘·|ü e÷s¡ZeTTq≈£î ˝≤>∑T ≈£îj·TTøÏÔ ‘√qT,>±*øÏ ø=≥Tºø=ì b˛≈£î+&ÉTq≥T¢µµ. >±*øÏ $dæ] y˚j·Tã&ÉTq≥T¢ ø=+<ä s ¡ T ‘· | ü  &É T uÀ<Û ä ≈ £ î \ e\q, ‘· | ü  &É T uÀ<Û ä e \q Ç≥T n≥T Á‹|üŒã&ÉT‘·THêïs¡T. ø=H˚ïfi¯¢ Ç≥T, ø=H˚ïfi¯¢ n≥T ø=≥ºã&ÉT‘·Tqï Åø¬ d’ eÔü ⁄\T #ê˝≤eT+~ ñHêïs¡T. ø=+<äs¡T HêHê $<ÛäyÓTÆq uÀ<Ûä\ #˚‘· u≤<Ûä ô|≥ºã&ÉT‘·THêïs¡T. Ç˝≤ »s¡>≈∑ î£ +&ÉTq≥T¢ <˚e⁄&ÉT ˝ÒKHê\˝À esê\qT <äjT· #˚kÕ&ÉT. mô|4ò :14˝À eT÷&ÉT e÷≥\T ªe÷jÓ÷bÕj·T+µ ªe+#·qµ ≈£îj·TTøÏÔµ ñbÕj·T+ eT+∫<˚ >±ì, e÷jÓ÷bÕj·T+ eT+∫~ ø±<äT. e+#·q, ãj·T≥ yê´bÕs¡+˝ÀH˚ ø±<äT, >∑T&ç˝À, ã&ç˝À e+∫düTÔHêïs¡T. HêHê Çø£ÿ≥T¢ ô|&ÉT‘·THêïs¡T. ‘·|ü e÷s¡ZeTTq≈£î ˝≤>∑T ≈£ î j· T TøÏ Ô . $XÊ«dü T ˝≤sê! MTs¡ T yÓ T \≈£ î e>± ñ+&Ü\ì Çe˙ï <˚ e ⁄&É T ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêï&ÉT.

3. es¡≈£î: Till we m) eTqeT+<äs¡eTT $XÊ«düeTTq+<äT @ø£‘·«eTT bı+<äTes¡≈£î : m+‘· es¡≈£î á


C≤Á>∑‘·Ô? $XÊ«dü+˝À @ø£‘·«+ bı+<äTes¡≈£î.ñ|ü<˚XÊ\T eTq+ m]– $XÊ«dü+˝À ˇπø uÛ≤eq˝ÀøÏ sêyê*. $XÊ«dü+˝À @ø£‘·«+ bı+<äTes¡≈£î á |ü]#·s¡´ <Ûäs¡à+ »]–<ë›+. y˚T\T bı+<äT<ë+. _) eTqeT+<äs+¡ <˚e⁄ì ≈£îe÷s¡Tì >∑÷]à C≤„q+ bı+<äT es¡≈î£ : <˚e⁄ì ≈£îe÷s¡Tì >∑÷]Ãq C≤„q+ bı+<ë*. Ç+ø± Áø°düTÔqT >∑÷]Ãq dü+|üPs¡í C≤„q+ bı+<ä˝Ò<äT. ~q~q+ nH˚«wæ+#ê*. H˚s¡TÃø√yê*. dæ) eTqeT+<äs+¡ dü+|üPs¡|í ⁄ü s¡Twüß\ eT>∑Tes¡≈î£ : eTqeT+<äs+¡ ªdü+|üPs¡í |ü⁄s¡Twüß\µ eT>∑Tes¡≈£î á C≤Á>∑‘·Ô, á H˚s¡TŒ, á uÀ<Ûä nedüs¡eTT. &ç) Áø°düTÔ≈£î düe÷qyÓTÆq dü+|üPs¡í‘· bı+<äT es¡≈£î: Áø°düTÔqT b˛*q≥T¢ eTq+ m<ä>±*. ô|s¡>±*. <˚e⁄ì düìï~Û˝À C≤>∑s¡÷≈£î\yÓTÆ Á|üj·T‹ï+#ê*. Çe˙ï m]–qyês¡yÓTÆ eTq+ dü+|üPs¡Tí\T ø±e&É+ ø=s¡≈£î <˚e⁄&ÉT Ç∫Ãq ˝ÒKqeTT\T, es¡ e TT\T, ñ|ü < ˚ X ¯ e TT\T nìï ñ|ü j Ó ÷ –+#· T ø=ì, ã\|ü & É T ‘· ÷ dü+|üPs¡Tí\eT>∑Tes¡≈£î Á|üj·T‹ï+#·T<ë+. ÄyÓTHé

Lekhananalu  

Lekhananalu message

Lekhananalu  

Lekhananalu message