Page 1

B$+#·ã&ç‘˚ <˚e⁄ì sêC≤´ìøÏ yês¡düT˝…’q{≤¢?

W

&܈ˆ >√&ç kÕy˚T´\T 9440168468

j˚TdüT uÀ<Û˝ä À¢ <˚e⁄ì sê»´+qT >∑÷]Ãq Á|ükÕÔeq Á|üeTTKyÓTqÆ ~. ª<˚e⁄ì sê»´+ düMT|æ+∫+<äìµ` ªe÷s¡TeTqdüT‡ bı+<ä+&Éìµ |ü<˚|ü<˚ #ÓbÕŒ&ÉT. ª<˚e⁄ì sê»´+ uÛÀ»q+,bÕq+ (n+fÒ ‹ì, Á‘ê>∑&É+, Ä≥, bÕ≥ »\kÕ>± (E˝≤sTT>±) ‹s¡>∑&É+) ø±<äì eTTK´ Á|üdü+^≈£î&ÉT bÂ\T ‘·q |üÁ‹ø£˝À¢ ÁyêkÕ&ÉT. ª..Ç{Ϻ yês¡T <˚e⁄ì sê»´eTTq≈£î yês¡dTü \T ø±s¡T nì n{Ϻyê] ∫{≤º $bÕŒ&ÉT. (1ø=].6:9`10, mô|ò.5:5) nsTT‘˚ u…’_\T uÀ<Ûä $qT#·Tqï nH˚≈£î\T (uÀ<Ûä≈£î\˝À düsTT‘·+) Ç+<äTqT >∑÷]Ãq ÁbÕeTTK´‘·qT >∑T]Ô+#·&+É ˝Ò<ìä |ædTü +Ô ~. H˚{Ï uÀ<Û˝ä À¢ n~ÛøX£ Ê‘·+ (n~Ûø+£ >±)ª <˚e⁄ì sê»´+µ ø£+fÒ ª<˚e⁄ì ByÓqµ (Äosê«<ä+, n_Ûeè~∆›)ì >∑÷πsà $qã&ÉT‘·T+~. Ŭø’düÔy˚‘·s¡T\T <˚e⁄ì esê\qT(˝≤uÛÑ+, Á|üyÓ÷wüHé, dü+‘êq+) Ä•+∫ <˚e⁄DÏí ÁyÓTT≈£îÿ≈£î+≥THêïs¡T. H˚{Ï Å¬ø’düÔe düuÛÑ\˝À dü+|òü÷\˝À n~Û≈£î\T Ä <äèø£Œ<∏äeTT‘√H˚ ≈£L&çedüTÔHêïs¡T nì|ædüTÔ+~. Áø°düTÔ ‘·q uÀ<Ûä\˝À ◊Væ≤ø£(á˝Àø£) dü+ã+<ÛäyÓTÆq »+C≤≥q, ∫+‘·\T, ˝≤yê<˚M\T yê+#Û·\qT+&ç »qT\ eTqdüT\qT <ä÷s¡+ #˚dü÷Ô (‘·–Zdü÷Ô), <Ó’$ø£, |üs¡dü+ã+<ÛäyÓTÆq, XÊX¯«‘·yÓTÆq yê{ÏyÓ’|ü⁄ eT[fl+#ês¡T. ªn|ü&ÉTµ ªnø£ÿ&ɵ ª|üs¡˝Àø£eT+<äTµ MT≈£î <ÛäqeTT, |òü\eTT ãVüQe÷q+ ø£\T>∑TqT nì |ü\Te÷s¡T¢ #ÓbÕŒs¡T. ª˙‹ì$T‘·Ô+µ ÁX¯eT|ü&É&É+, ªÁø°düTÔ ì$T‘·Ô+µ <˚«wæ+#·ã&É&É+, qwüºb˛e&É+ e+{Ï ª‘ê´>∑µ >∑TD≤\qT, düe÷»+ |ü≥¢ u≤<Ûä´‘·\qT


q÷]b˛kÕ&ÉT. ªÇ$µ ªÇø£ÿ&ç$µ dæús¡eTT ø±<äì yê{Ïø=s¡≈£î yÓ+|üsê¢&É e<äì› (m>∑ã&Ée<äì› ), ÇVü≤eT+<äT <Ûqä e+‘·T˝…q’ yês¡T >∑]«wüß\º T ø±e<äì› , Ä|òüTy˚T|òü÷\ MT<ä ÄdæÔ|üs¡T\e⁄≥≈£î Äsê≥ |ü&Ée<ä›ì, ñqïyês¡T ˝Òq≥Tº>±qT, ˝Òìyês¡T ñqï≥Tº>±qT ªuÛ≤$+#·eTìµ, ø£*–q~ ‘·eT~ ø±q≥T¢>± ªm+#·eTìµ uÀ~ÛdüTÔ+~ u…’_\T. nsTT‘˚ H˚{Ï uÀ<Ûä≈£î\˝À ø=+<äs¡T` u…’_\T˝À @ uÛ≤>∑eTT uÀ~Û+∫Hê ˇπø e÷≥\T e÷{Ïe÷{ÏøÏ e˝…¢y˚dü÷Ô ns¡#˚‹˝À dü«s¡Z+ #·÷|ædüTÔqï≥T¢ n>∑T|ædüTÔ+~. ÄdüTÔ\T, n+‘·düTÔ\T, ø±s¡T\T, uÛÑ÷eTT\T, Á|üyÓ÷wüHé\T, ô|<ä› J‘ê\T Çe˙ï MTy˚, MTs¡T n&É>∑&Éy˚T ‘·s¡TyêsTT, qeTà&ÉyT˚ ‘·sT¡ yêsTT nqï≥T¢ >√\ #˚dæ uÀ~ÛdTü HÔ êïs¡T. Á|ü»\ nedüsê\≈£î ‘·>∑Z≥T¢ ø±ø£ yê] ns¡Ω‘·≈£î ‘·>∑Z≥T¢ ø±ø£, ªôV≤#·TÃyê{Ïj·T+<äT eTqdüT‡ ô|≥ºøµ£ (s√e÷.12:16) nH˚ ôV≤#·Ã]ø£qT bÕ{Ï+#·ø£ ` nedüsêìøÏ $T+∫ ns¡Ω‘·≈£î $T+∫, ÄX¯qT ô|+∫ <˚e⁄ì XÀ~Û+#·&É+ düãu≤? ù|sêX¯, <äTsêX¯ eT+∫<ë? ‘·|ü yê´U≤´Hê\‘√ Á|ü»\qT ‹|üŒ\T ô|&ÉT‘·THêïs¡T. ª>∑T]µ qT+&ç y˚s¡T#˚düTÔHêïs¡T. düTyês¡Ô >±&ç ‘·|ü‘·Tq≥T¢+~. j˚TdüT uÀ<Ûä\ kÕs¡+ H˚{Ï uÀ<Ûä≈£î\˝À ø=s¡e&ç+~. Á|ü»\T q#˚Ã$, yÓT#˚Ã$ e÷{≤¢&TÉ ‘·THêïs¡T. H=#·TÃø=H˚ yê≈£îÿ\T #Ó|Œü s¡T. bÕ|ü+, ‘·|ü , Hê´j·T+, <Ûäs¡à+, ÁX¯eT, rs¡TŒ e+{Ï yê{Ï }düT ‘˚e&É+ ˝Ò<äT. #˚ùd<ä+‘ê düTyês¡Ô ø±<äT. #Óù|Œe˙ï u…’_\T Ä<Ûës¡yÓTÆq uÀ<Ûä\T ø±<äT, uÛÑ≈£îÔ\˝À ˝ÖøÏø£yÓTÆq yê{Ï MT<ä ÄX¯ ô|&ÉT‘·THêïπs >±ì, ªô|’qTqï <˚e⁄ì sê»´+, ì‘·´‘·«+µ yÓ’|ü⁄ yÓ÷E ô|+#·&É+ ˝Ò<äT. ø√]ø£\˙ï r]‘˚, y˚T&É MT<ä y˚T&É ø£≥Tºø=+fÒ, ø±s¡T MT<ä ø±s¡T ø=qTø=ÿ+fÒ, ãC≤s¡T˝Àñqï \>∑Ø® kÕe÷q+‘·{‘Ï √ Ç\T¢ ì+&ç‘,˚ Vü‰sTT>± HÓeTà~>±, düTKeTT>± ñqï≥T¢ ø±<äT. <˚e⁄ì sê»´+q≈£î Vü≤≈£îÿ <ës¡T\ eTsTTq≥T¢ ø±<äT. Çø£ÿ&É ªø=<äeµ ˝Òìyês¡+<Ós√ nø£ÿ&É <˚e⁄ì sê»´+˝À yê]øÏ ª@MT ˝Òìyês¡Tµ ø±e#·TÃ. n_Ûeè<˚› |üs¡e÷s¡∆+ ø±<äT. @ eè~∆ ˝Òìyês¡T düsTT‘·+ <˚e⁄ìj·T+<äT ÁX¯<ä∆ø£*– <˚e⁄ì jÓTT<ä› Vü‰sTT>±


ñ+&É>∑\s¡T. á dü+ãs¡“¤eTT˝À ª<Ûäqe+‘·T&ÉT ` ˝≤»s¡Tµ $wüj·T+ >∑Ts¡TÔ ‘Ó#·TÃø√e&É+ nedüs¡+. ª;<ä˝q’… $÷s¡T <Ûqä T´\Tµ nì Áø°dTü Ô nHêï&ÉT— nsTT‘˚ H˚{Ï uÀ<Û≈ä î£ \T ø=+<äs¡T Bìì e÷]à ª;<ä˝…’q $÷s¡T nqT´\Tµ n+{≤πsyÓ÷ nì nqTe÷ìdüTÔHêïqT. ª˙‹$T‘·Ô+ Væ≤+dæ+#·ã&ÉTyês¡T <ÛäqT´\Tµ nì ÄHê&ÉT Á|üuÛÑTe⁄ nHêï&ÉT. nsTT‘˚ áHê&ÉT ø=+<äsT¡ n{Ïyº ê]ì >∑÷]à ªªVæ≤+dæ+#·ã&ÉT#·Tqï $÷s¡T ˙‹eT+‘·T\T ø±s¡T ` $XÊ«düT\T ø±s¡Tµµ nì uÀ~ÛkÕÔ¬πsyÓ÷ nì uÛÑj·T|ü&ÉT‘·THêïqT. ª$XÊ«dü+ <ë«sê ø=+<äsT¡ (n+<äsT¡ ø±<äT) ª»sTT+∫]µµ (ôV≤Á;.11:33,34) ø=+<ä¬s’‘˚....j·÷‘·q ô|≥ºã&ç‹], eT]ø=+<äs¡T ‹s¡kÕÿs¡eTT bı+~], ø=s¡&Ü <Óã“\T ‹+{Ï], eT] ø=+<äs¡T U…’<äTqT nqTuÛÑ$+∫], sêfi¯¢‘√ ø=≥ºã&ç‹], s¡+|üeTT\‘√ ø√j·Tã&ç‹], K&ÉZeTT‘√ #·+|üã&ç‹]... <ä]Á<äT˝…’j·TT+&ç ÁX¯eT|ü&ç... düVæ≤+∫]µµ (ôV≤Á;.11:35`38) ª»sTT+∫qyês¡Tµ ªdüV≤æ +∫qyês¡Tµ M]s¡Te⁄]ì ª$XÊ«dü Ms¡T˝Òµ n+≥T+~ u…’_\T. <ä]Á<äT\qT, ÁX¯eT|ü&˚yê]ì »sTT+#˚yê]‘√qT, <Ûqä e+‘·T˝…q’ yê]‘√qT düe÷q+>± ˝…øÿÏ +#·sπ yÓ÷ áHê{Ï Prospority uÀ<Û≈ä î£ \T. ù|s¡T>±+∫q uÛ≈Ñ î£ &Ô TÉ bÂ\T ` ‘·q ø£cÕº\qT >∑÷]à 2 ø=]11 n.ø±.˝À $e]+#ê&ÉT ` nH˚ø£ |üsê´j·TeTT\T #Ósk¡ Õ\˝À (C…\’ T˝À) ñHêï&ÉT, n|ü]$T‘·+>± <Óã“\T ‹Hêï&ÉT, nH˚ø£ Ä|ü<\ä ˝À ñHêï&ÉT, ‘·s¡#·T>± C≤>±s¡eTT˝ÀqT (ìÁ<ä˝Òø£)Äø£* <ä|ü\‘√qT (‹+&ç˝Òø£) ~>∑ + ãs¡ ‘ · « eTT‘√qT (‘· > ∑ T <ä T dü T Ô \ T ˝Ò ø £ ) ñHêïqT nHêï&É T . (2 ø=].11:23`27) bÂ\T≈£î ø£*–q á Bq, <ä]Á<ä, ø£wüº |ü]dæú‹ ‘·q≈£î $XÊ«düeTT ˝ÒøH£ ê? ÁbÕ]∆+#·øH£ ê? yêø£´eTTqT ms¡T>∑ø±? ˝Òø£ yê>±∆qeTT\qT ø¬ s¢ TTyéT #˚j·Tø±? <˚e⁄ì kÕeTs¡∆´+ qeTàø£Hê? u≤>∑T|ü&ÉT‘·Tqï yêfi¯¢≈£î (ÄdüTÔ\T dü+bÕ~+#·Tø=+≥÷ ø±s¡T¢


ø=qTø=ÿ+≥÷, e÷s¡TÃø=+≥÷, ñ<√´>±\˝À ô|’øÏedü÷Ô, J‘ê\T ô|+|ü⁄H=+<äT#·÷ ñqïyêfi¯≈¢ î£ ) uÛøÑ ,ÔÏ $XÊ«dü+ <ä+&ç>± ñqï{≤¢? kÕ<Ûës¡D J$‘ê\T >∑&ÉT|ü⁄‘·Tqï yêfi¯fl≈£î $XÊ«dü+ ˝Òq{≤¢? uÛÑøÏÔ ˝Òq{≤¢? Mfi¯¢≈£î <˚e⁄ì ‘√&ÉT Ä<äs¡D ˝Òq{≤¢? u…’_\T uÀ<Ûä @ø£|üø£å+ ø±≈£L&É<äT. ÁX¯eT |ü&˚yê]ì, ù|<äyê]ì yÓøÿÏ ]+#˚≥≥Tº ñ+&É ≈£L&É<Tä . u≤>∑T|ü&TÉ ‘·Tqï yê]πø <˚e⁄&ÉT yÓqTï <äqTï>± ñHêï&ÉH˚ uÛ≤eq sê≈£L&É<äT. »Hê\˝À ìsê<Ûës¡yÓTÆq, nHês√>∑´ø£s¡yÓTÆq ªÄX¯\T πs¬ø‹Ô+#·≈£L&É<äTµ. ªÁX¯eT nsTTqqT, Væ≤+dü nsTTqqT ø£\T>∑>±µ ‹]– b˛e⁄yê&ÉT y˚s¡Tqïyê&ÉT, <äeTTàqïyê&ÉT, eT+∫H˚\qT Hê≥ã&çq yê&ÉT ø±&ÉT. ªXÀ<Ûqä düV≤æ +#·Tyê&ÉT (»sTT+#·Tyê&ÉT e÷Á‘·yT˚ ø±<äT) <Ûqä T´&ÉTµ ` ªÁø°düTÔ ì$T‘·Ô+ Hê≈£î ø£*–q ã\V”≤q‘·\˝ÀqT $+<äT\˝ÀqT, Çã“+<ä T \˝ÀqT, Væ ≤ +dü \ ˝ÀqT, ñ|ü Á <ä e eTT\˝ÀqT H˚ q T dü+‘√wæ+#·T#·THêïqT.µ (2 ø=].12:10) nìj·TT ªH˚qT ø£&ÉT|ü⁄ ì+&çjT· T+&ÉT≥ Äø£*>=ìj·TT+&ÉT≥ H˚sT¡ Ãø=ìj·TTHêïqTµ nì bÂ\T ªuÛøÑ ÔÏ dü+‘·è|æµÔ ì yÓ*ãT#êÃ&ÉT. ªª...H˚H˚dæú‹˝À ñqïqT Ä dæú‹˝À dü+‘·è|æÔ ø£*–j·TT+&É H˚s¡TÃø=ìj·TTHêïqT. Bqdæú‹˝À ñ+&É HÓs¡T>∑T<äTqT, dü+|üqï dæú‹˝À ñ+&É HÓs¡T>∑T<äTqT, Á|ü‹$wüj·TeTT˝ÀqT nìï ø±s¡´eTT\˝ÀqT ø£&ÉT|ü⁄ ì+&ç j · T T+&É T ≥≈£ î qT,Äø£ * >=ìj· T T+&É T ≥≈£ î qT, dü e Tè~∆ ø £ * – j· T T+&É T ≥≈£ î qT ˝Ò $ T˝À ñ+&É T ≥≈£ î qT H˚ s ¡ T Ãø=ìj· T THêïqT.µµ (|òæ*.4:11`12) nì bÂ\T uÛÑ≈£îÔ&ÉT |ü\T≈£î‘·THêï&ÉT. ªÄø£*µ ª˝Ò$Tµ ªÁX¯eTµ $XÊ«dü ˝Ò$T \ø£åD≤\T ø±e⁄. n$ ˝Òì #√≥ <˚e⁄ìô|’ $XÊ«dü+, uÛÑøÏÔ ì+&ÉT>± ñqï≥Tº ø±<äT. <Ó’euÛÑøÏÔ <ÛäHês¡®q≈£î ˇø£ kÕ<ÛäqeTì uÛ≤$+#˚ (uÀ~Û+#˚) <äTwüºãT~∆ >∑\ yêfi¯¢ e\q ∫≈£îÿ\T m≈£îÿe>∑Tqì Á>∑Væ≤+#ê* (1‹yÓ÷‹ 6:5`6)

Profile for Samuel Godi

Devincha badite  

Christian message

Devincha badite  

Christian message

Profile for drgodi
Advertisement