Page 1


anewdayattheoffice


FO C U S O N P E OP L E Focus on people is de visie van Drentea

Focus on people est la vision de Drentea

op ondernemen, ontwerpen, produceren

sur entreprendre, créer, produire et

en inrichten. De mens, het comfort en de

aménager. L’homme, le confort et

werkomgeving staan centraal. De produc-

environnement sont central. Les produits

ten van Drentea beantwoorden daarom

de Drentea répondent aux normes et

ook aan de hoogste eisen die worden

exigences sévères qui sont demandés

gesteld aan kwaliteit, ergonomie en duur-

à la qualité, ergonomie et durabilité.

zaamheid. Vaste waarden van waaruit wij

Des valeurs fixes, dont on part pour

graag met u samenwerken.

collaborer avec votre firme.


F O C U S ON R E SP O N S I BI L I T Y

Duurzaam ondernemen is de kern-

Entreprendre de façon durable c’est

waarde van Drentea waarbij mens,

la vision de base de Drentea, où

dier en milieu centraal staan. Vanaf

l’homme, animal et environnement

de ontwikkeling van onze producten

se trouve centrale. A partir de

tot en met het creëren van de werk-

l’innovation de nos produits jusqu’à

omgeving hanteren wij de richtlijn

la création de l’espace de travail,

ISO 26000 waarin de basis ligt in

nous suivons la directive où la base

‘doing the right things’ in plaats

est ‘doing the right things’ au lieu de

van ‘doing things right’. Wij nemen

‘doining things right’. Nous prenons

onze verantwoordelijkheden voor

nos responsabilités pour aujourd’hui

nu en later.

et demain. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een dynamisch proces. Kijk voor de laatste ontwikkelingen op www.drentea.nl

PEFC/30-31-037 voor duurzaam bosbeheer www.pefcnederland.nl

FSC-C028819 1996 Forest Stewardship Council verantwoord bosbeheer


P R E S T O . SMART T HINKING

Presto S


FL E X IBLE SO LU TIO NS

Presto A

Presto W


Presto van Drentea is een multifunctionele meubellijn ontworpen door Bart van Muylders en Markus D端rr. Het design is gebaseerd op subtiele eenvoud en is daardoor optimaal te integreren in elke werkomgeving. De doordachte vormgeving

IND IV IDUA L AN D T EA MW O R K

beantwoordt aan elke specifieke wens op het gebied van werken. Individueel of in teamverband. Vanuit de basisvormgeving is voor elke functie binnen uw organisatie een werkplek in te richten. De Prestolijn is flexibel uit te breiden en in elk gewenste samenstelling leverbaar. Door de vele accessoires is elke werkplek individueel invulbaar. Presto is gemaakt om te werken.


Presto de Drentea est une ligne de bureau multifonctionnel. Le design est base sur la simplicité subtile et peut être intégré ainsi dans chaque lieu de travail. La forme esthétique bien réflichie répond à toutes les exigences pour le travail. Individuel ou en groupe. De la forme basic on sait répondre à tous les besoins individuels. Avec la ligne Presto on sait facilement agrandir et chaque poste de travail est facilement faisable. Avec le programme d’accessoires très variés, on peut equiper chaque poste de travail. Presto est en fait développer pour travailer.


De techniek om bureaus elektrisch in hoogte te verstellen, maakt het gebruik voor meerdere personen mogelijk.

Les bureaus electriques permet l‘utilisation de plusiers personnes.

S IT D O W N A N D S TAND U P


Squadra is geïnspireerd op minimalistische en zuivere

Le programme Squadra de Drentea est base sur le minima-

vormen. De internationaal befaamde designers Bart van

lisme et ces formes très purs. Les designers renommés Bart

Muylders en Markus Dürr lieten zich inspireren door de

van Muylders et Markus Dürr se sont inspirés par l’ambition

ambitie een meubellijn te ontwikkelen die zich onopvallend

de développer une ligne discrète et inaperçu et cette ligne

en uitstekend laat integreren in elke kantooromgeving. Met

se laisse intégrer dans chaque entourage de bureau. Avec la

Squadra hebben ze functionaliteit opnieuw vormgegeven.

ligne Squadra ils ont combinés le design à la fonctionnalité.


S QUA DRA. BACK T O BASIC


Wall van Drentea biedt u de mogelijkheid om werkplekken

Les solutions avec les cloissons donnent des possibilités pour créer des

te creëren waar een hogere concentratie vereist is. Bijvoor-

surfaces de travail où la concentration est nécessaire. Par exemple pour

beeld callcenters of serviceafdelingen. De oplossingen zijn

les call-center et département de service. Nous pouvons vous offrir des

samen te stellen conform uw wensen en sluiten aan bij uw

solutions conforme à vos besoins et peuvent être adaptés à votre vision de

visie op werken. De werkplekken zijn in diverse combinaties

travail. Des combinations divers sont livrables et différentes accessoires

leverbaar en uit te voeren met tal van accessoires.

qui donnent une valeur additive au poste de travail.


WALL. F O CU S O N CONCE NTRAT IO N


have


aseatandlet’stalk


Het design van de vergadertafels van Drentea is gebaseerd

Le design des tables de réunion de Drentea sont bases sur

op stijl, eenvoud en functionaliteit. Vergadertafels met een

le style, simplicité et fonctionnalité. Les tables de réunion

meerwaarde voor de uitstraling en voor een goed gesprek.

donnent beaucoup de présence dans vos surfaces de

Tijdloze vormgeving die gezien mag worden en past in elke

bureau, ce qui améliore l’ambiance et optimalisation de vos

stijl. De vergaderoplossingen van Drentea zijn leverbaar in

conversations. Les solutions pour conférences sont livrables

vele uitvoeringen.

en plusieurs finitions.


the clean desk principle


Effectiviteit en productiviteit worden in

Efficacité et productivité sont devenus

belangrijke mate bepaald door overzicht

important pour un bureau bien rangé et

en een opgeruimde werkplek. Drentea

clair. Les concepts d’archives de Drentea

bevordert het clean desk principe. Een

facilitent le principe de ‘cleandesk’. Un

uitgebreid programma is leverbaar in

programme étendu est livrable en divers

diverse uitvoeringen: geluiddempende

exécutions. Des armoires accoustiques,

kasten, ladeblokken, archiefkasten,

caissons, armoires d’archives, armoires

lockerkasten, garderobekasten en vele

locker, armoires garderobes et autres

praktische accessoires.

accessoires pratiques.


customizeyourworkspace


Voor de flexibele werkplek heeft Drentea

Drentea a pour les postes flexibles des

persoonlijke oplossingen die naar behoefte

solutions adéquates.Les possibilités

kunnen worden ingevuld. Het uitgebreide

de couleurs provoquent une certaine

kleurenscala geeft de perfecte vertaling

ambiance, et augmente l’image et

van sfeer, imago en beleving binnen uw

expérience dans votre société.

organisatie.


D E TAILS


Alle meubelen van Drentea zijn uitvoerbaar met een diversiteit aan accessoires voor bekabeling, comfort en styling. Wij informeren u graag over de uitgebreide mogelijkheden.

Toute la ligne de bureaux de Drentea est livrable avec des accessoires d’une multitude de possibilités pour le confort, archives et styling. Nous sommes toujours prêts à vous informer des toutes les possibilités.


EN J O Y YO U R LU NCH


seeyoutomorrow


www.drentea.nl

deze brochure is gedrukt op milieuvriendelijk FSC papier

Versie 2

Drentea Brochure Focus on people 2012  

Drentea Brochure Focus on people 2012 Wijzigingen en toevoegingen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you