__MAIN_TEXT__

Page 1

BØLGER BEVÆGER SIG Ingen virksomheder sejler kun i smult vande. Mindre beslutninger giver bølgeskvulp, større beslutninger skaber blæst en gang imellem.

Vi er der altid, når du træffer beslutninger i det daglige. Vi sparrer med dig, vi rådgiver dig, og vi sikrer, at der altid er helt styr på juraen.


VI VÆRNER OM OG SKABER VÆRDI I DIN VIRKSOMHED • • • • •

Erhvervsejendomme Køb og salg af virksomheder Ansættelsesret Bestyrelsesarbejde Selskabsret

DreistStorgaard er Region Sjællands største advokatvirksomhed. Vores mere end 60 medarbejdere er fordelt på kontorer i Køge, Næstved og Sorø med hovedkontoret placeret i Køge. Vi er et full-servicekontor med stærke kompetencer inden for alle erhvervsretlige forhold. Vores advokater, advokatfuldmægtige, juridiske sagsbehandlere, økonomikonsulenter, korrespondenter mv. er sat i verden for én ting: At værne om og skabe værdi i din virksomhed.

• • • • •

Markedsførings- og immaterialret Insolvens og rekonstruktion Iværksætteri og startup Retssager og tvister Persondataret

Værdifuld rådgivning

Ring eller skriv til os

Rådgivningen hos DreistStorgaard bygger på fire bærende værdier: Kvalitet, tilgængelighed, engagement og hurtighed.

Du er altid meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til den rådgivning DreistStorgaard yder eller kan yde din virksomhed.

Når vi sætter barren højt, når vi er der for dig som klient, når vi præsterer 100 procent, og når vi arbejder hurtigt, så er det fordi vi ved, at det tilfører din virksomhed værdi.

Ring på tlf.: 5663 4466 eller skriv til koege@dreiststorgaard.dk.


“Jeg kan slet ikke lade være med at arbejde for klientens virksomhed, som var den min egen.”

SVEND-AAGE DREIST HANSEN PARTNER, ADVOKAT (H)

“Bølgerne går af og til lidt højt

VI TROR PÅ

for vores klienter. Det er en stor glæde at få dem trygt i havn.”

KOMBINATIONEN AF KVALITET,

SØREN STORGAARD PARTNER, ADVOKAT (L)

TILGÆNGELIGHED, ENGAGEMENT OG HURTIGHED, NÅR VI R ÅDGIVER VORES KLIENTER

“Meget af vores juridiske rådgivning handler om at forebygge problemer.”

STEFAN SCHWÆRTER PARTNER, ADVOKAT (H)


ENTREPRISERET Jo større byggeri eller anlæg, des større er behovet for en detaljeret kontrakt mellem bygherre og entreprenør. En gennemarbejdet entreprisekontrakt tilgodeser alle parter og forebygger eventuelle konflikter parterne imellem. Vores entrepriseteam har solid erfaring med denne form for kontrakter, der omfatter alle væsentlige områder, fx betaling, levering, kvalitet, materialevalg, krav til udførelse, evt. dagbøder osv. Tag os med på råd fra starten, før tvisterne opstår, for dermed er vores bistand allermest værdifuld for dig.

Skulle der opstå en tvist, før vi kommer ind i billedet, bistår vi dig naturligvis også. Det kan fx handle om mægling vedrørende betaling for ekstraarbejde eller rådgivning for at undgå eskalering af tvisten.

DEN GODE ENTREPRISEKONTR AKT TILGODESER ALLE PARTER OG FOREBYGGER KONFLIKTER

Vi er med dig hele vejen rundt om din entreprisekontrakt: • Forhandling • Udarbejdelse af entreprisekontrakt • Aftaler med underentreprenører og leverandører • Løbende rådgivning vedr. entreprisens gennemførelse • Udbud • Aflevering af byggesager • Rådgivning om sikkerhed og transporter • Førelse af voldgiftssager


ANSÆTTELSESRET Vi bistår arbejdsgivere i deres bestræbelser på at sikre klare, konsistente og juridisk set korrekte linjer i forholdet til arbejdstagerne. Det handler om den daglige personaleadministration, men lige som meget om de tilspidsede situationer, der løbende kan opstå mellem arbejdsgiver og -tager.

Feltet for ansættelsesret er stærkt reguleret af love, regler og overenskomster, som det er vigtigt at iagttage, når man som arbejdsgiver hyrer eller fyrer medarbejdere, samt ikke mindst i den løbende bestræbelse på at vedligeholde gode ansættelsesforhold.

Vores eksperter i ansættelsesret tager sig typisk af: • Ansættelseskontrakter, herunder direktørkontrakter • Væsentlige vilkårsændringer under ansættelsen • Fratrædelsesaftaler • Advarsler, opsigelser og bortvisninger • Personalehåndbøger og -politikker • Ansættelsesretlige forhold ved virksomhedsoverdragelser og omstruktureringer • Konkurrencebegrænsninger, herunder formulering og håndhævelse af konkurrence- og kundeklausuler


BESTYRELSESARBEJDE Vores advokater sidder i en lang række mindre og mellemstore virksomheders bestyrelser. Vores indfaldsvinkel til bestyrelsesarbejdet er tveægget. Vi bidrager naturligvis primært med solid erhvervsretlig ekspertise, men som erhvervsadvokater bringer vi samtidig alsidig kommerciel, strategisk og økonomisk indsigt i spil. Vores tilgang er altid at være ledelsens betroede og velforberedte rådgiver. For som sådan kan vi bidrage kompetent til at realisere virksomhedens potentiale, rydde hindringer af vejen og sikre vækst.

Værdifuldt netværk Som Sjællands største advokatvirksomhed uden for hovedstaden, kan vi i sagens natur stille et stærkt netværk til rådighed i forbindelse med vores bestyrelsesarbejde. Vores erhvervsklienter tæller hundredvis af virksomheder i alle størrelser. Vi arbejder lokalt, regionalt, nationalt og internationalt, hvilket betyder, at vi har værdifulde, erhvervsmæssige relationer på alle niveauer, over hele landet og i udlandet. Det åbner døre og skaber nye forretningsmuligheder for de virksomheder, vi sidder i bestyrelsen hos.

VI REALISERER POTENTIALE, RYDDER HINDRINGER AF VEJEN OG SIKRER VÆKST


Vi rådgiver blandt andet om: • Etablering af virksomhed, herunder valg af selskabsform • Selskabsstruktur • Omdannelse, spaltning og fusioner • Generalforsamlinger • Vedtægtsændringer • Generationsskifte • Kapitalforhold, herunder kapitalforhøjelser og -nedsættelser • Ejeraftaler • Samarbejdsaftaler • Ophør af selskaber, herunder likvidation

SELSKABSRET Selskabsret er en af vores juridiske kerneydelser. Teamet i selskabsret består af vores advokater, vores mest erfarne advokatfuldmægtige og juridiske sagsbehandlere. Sammen rådgiver de om alt fra stiftelse af selskaber over komplicerede selskabsretlige tiltag til likvidation af selska-

ber samt generationsskifte. Vi gør meget ud af at lytte til dig som klient. Det er vigtigt, at vi høster mest mulig viden om din situation, dine behov og krav, før vi rådgiver. Den optimale løsning ligger nemlig altid et sted mellem din viden og vores juridiske og kommercielle ekspertise.


IVÆRKSÆTTER – GODT FR A START Vi fører dig sikkert gennem processen med at etablere ny virksomhed. Vi har rådgivet hundredvis af iværksættere, og derfor ved vi, hvilke udfordringer, du vil møde på vejen mod succes.

Vores team af iværksætterrådgivere har ikke bare styr på juraen. Vi giver også sparring på din forretningsplan, og vi hjælper dig med godt overblik over økonomien, herunder optimal udnyttelse af likviditeten i din nystartede virksomhed.

Vi hjælper dig med alt omkring etablering af din nye virksomhed: • • • • • • • • •

Valg af selskabsform Stiftelse af selskab Forretningsplan og strategi Bestyrelsesdesign Generel erhvervsrådgivning Rådgivning vedr. finansiering Transaktioner fra A-Z Kontraktarbejde Forsikringer

INSOLVENS OG REKONSTRUKTION Mange virksomheder lukker eller går konkurs, fordi ledelsen ikke reagerer på krisetegnene i tide. Det medfører usikkerhed for ejere, medarbejdere og kreditorer – derfor arbejder vi hurtigt for at skabe effektive løsninger.

JUR A ER ÉN TING – VI YDER OGSÅ STR ATEGISK OG FINANSIEL SPARRING

Vi er specialister i at rådgive virksomheder med likviditetsproblemer. Vi bistår dem blandt andet i forbindelse med etablering og gennemførelse af finansielle rekonstruktioner. Derudover fungerer vi som kuratorer i

konkursboer og forestår bobehandling efter anmodning fra kreditorer eller fra ledelsen.


MARKEDSFØRINGS- OG IMMATERIALRET Hvor langt kan man gå med markedsføringen? Hvad skal man holde sig fra? Hvad er god skik? Hvordan beskytter man sine immaterielle rettigheder i virksomheden? Hvordan værner man sig mod produktplagiater? Og hvordan holder man godt på erhvervshemmeligheder? Vi hjælper en lang række virksomheder med de gode og juridisk set korrekte svar på spørgsmål som disse.

Vi sikrer din bedste position i forhold som disse: • Krænkelse af rettigheder • Produktefterligninger • Beskyttelse og håndhævelse af immaterielle rettigheder • God markedsføringsskik • Forbrugerbeskyttelse • Retsforfølgning, forbud, påbud og erstatning • Patentret og brugsmodelret • Varemærkeret

• • • •

Designret Ophavsret Medieret Domænenavne

ERHVERVSLEJERET Erhvervslejeretten er et komplekst område, og overholdes lovgivningen ikke til punkt og prikke, kan det få alvorlige økonomiske konsekvenser for både udlejer og lejer. Vi rådgiver om indgåelse af erhvervslejekontrakter, om forhold der opstår i lejeperioden og ved lejeforholdets ophør. Som klient er du med andre ord på den sikre side, når det gælder erhvervsle-

jekontraktens overensstemmelse med gældende lov, men lige så meget når det handler om, at lejekontrakten understøtter de kommercielle forhold, som din virksomhed bygger på. Hvis du er involveret i en tvist om et lejeretligt forhold, eller ønsker rådgivning for at undgå en tvist, bistår vi dig også gerne i at løse dette.

Helt konkret består vores indsatser i: • Forhandling og udarbejdelse af erhvervslejekontrakter • Minutiøs gennemgang af alle dokumenter • Lejereguleringer • Afståelse af lejemål • Retssager og tvister om lejeforhold


KØB OG SALG AF ERHVERVSEJENDOMME Juridisk ekspertise, alsidigt markedskendskab, indsigt i byggebranchen samt årtiers generel erfaring med køb og salg af erhvervsejendomme er de afsæt, vi tager, når vi rådgiver dig inden for dette område. Jo tidligere, vi kommer i spil, des bedre kan vi varetage dine interesser og sikre dig en attraktiv handel. Ud over de juridiske forhold, bistår vi dig også kompetent i dialogen med pengeinstitutter, ejendomsmæglere, revisorer, entreprenører og investorer.

HELE VEJEN RUNDT OM UDLEJNING, KØB & SALG AF ERHVERVSEJENDOMME

Vi agerer med andre ord hele vejen rundt om dine køb og salg af erhvervsejendomme.

Med vores rådgivning er du sikret: • • • • •

Due diligence - gennemgang af alt materiale, herunder eventuel salgsopstilling og købsaftale Afklaring omkring servitutter, lokalplaner, miljømæssige forhold m.v. Rådgivning om finansieringsmuligheder og -vilkår, forsikringsforhold osv. Udarbejdelse af købsaftale Forhold omkring tinglysning, skøde, refusionsopgørelse m.v.


Vi tager os først og fremmest af: • Forberedelse og planlægning af transaktionen • Analyse og værdiansættelse • Finansiering • Strategi og forhandlinger • Due diligence undersøgelser • Udarbejdelse af hensigtserklæring, overdragelsesaftale m.v. • Opfølgning på gennemførelsen af overdragelsen

KØB OG SALG AF VIRKSOMHEDER Vi bistår dig bredspektret og solidt i arbejdet med køb og salg af virksomhed. Vi har repræsenteret hundredvis af både købere og sælgere af mindre og mellemstore virksomheder, nationalt og internationalt, og vi har godt

kendskab til de udfordringer, som ofte kan opstå i forbindelse med virksomhedsoverdragelser. Derfor koncentrerer vi os ikke bare om alle de juridiske aspekter i forhold til køb og salg – vi sikrer også tæt og

værdiskabende dialog med revisorer, finansielle rådgivere, banker, og dig som sælger.


PERSONDATARET Det bliver mere og mere vigtigt som virksomhed at håndtere persondata korrekt. Dette skyldes ikke mindst mere restriktive EU-krav og skærpede sanktioner for overtrædelse af kravene. Vi yder strategisk sparring og bistår i forbindelse med alle aspekter af indsamling, behandling og videregivelse af persondata. Vi arbejder for både danske og internationa-

le virksomheder i dette felt, herunder e-commerce virksomheder, servicevirksomheder, finansielle virksomheder og naturligvis it-virksomheder. Kontakt os og hør blandt andet mere om det persondataretlige compliance-tjek, vi har udviklet. Det vil meget klart give dig overblik over, om din virksomhed overholder gældende EU-forordning og dansk lov.

RETSSAGER OG TVISTER Står du med et krav mod en anden virksomhed, en person eller offentlig myndighed, og overvejer du at anlægge sag mod den pågældende part, opfordrer vi dig til at søge juridisk rådgivning så tidligt i processen som muligt. Hvis du vælger os, vil vi vejlede og rådgive dig om de procesrisici, der er ved at føre retssag, og vi vil give dig vores helt oprigtige vurdering af sagens mulige udfald.

Vi fører sager i Højesteret, Østre og Vestre Landsret, Søog Handelsretten og byretterne i Danmark, ligesom vi fører voldgiftssager.


RING NÅR BØLGERNE GÅR HØJT, MEN OGSÅ NÅR DER ER RO TIL AT FOREBYGGE STORMVEJR.

Køge Bag Haverne 32 - 50 4600 Køge Tlf.: 5663 4466 koege@dreiststorgaard.dk www.dreiststorgaard.dk

Næstved Garnisonsvej 2 4700 Næstved Tlf.: 5575 0070 naestved@dreiststorgaard.dk

Sorø Energivej 3 4180 Sorø Tlf.: 2343 9057 soroe@dreiststorgaard.dk

Profile for dreiststorgaard

DreistStorgaard Erhverv brochure  

DreistStorgaard Erhverv brochure  

Advertisement