Page 1

Jaarplan 2017 Stichting Drechtzorg Naar beter evenwicht in zorg, ondersteuning en gezondheid Wat er samen kan!


1. Inleiding We stimuleren, ontwikkelen en ondersteunen de onderlinge samenwerking binnen Drechtzorg door verbeterprojecten en innovaties, waarbij de patiënt/cliënt die de zorg en ondersteuning nodig heeft centraal staat. De stichting levert hiermee een bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit en klantervaring, maar aan ook de doelmatigheid van zorg en ondersteuning voor de zorgvragers in ons totale werkgebied. Dit zowel in organisatorische als financiële zin. Kort vertaald: ““Afgestemd op de mogelijkheden, wensen en behoeftes van de patiënt/cliënt én tegen de actuele maatschappelijk aanvaardbare kosten werken wij slimmer samen. We stimuleren, ontwikkelen en ondersteunen de onderlinge samenwerking voor steeds betere zorg in ons werkgebied. Hierbij stellen we onszelf ten doel om steeds minder in de 2e lijn en steeds meer in de 1e lijn en het sociale domein te organiseren. ”

Tom & Anna Drechtzorg doet dit al sinds 16 jaar en beweegt met alle activiteiten steeds mee met wat de deelnemers en hun externe omgeving nodig hebben. Want de wereld om ons heen staat niet stil. Talloze kansen, maar ook ontwikkelingen waar organisaties het beste gezamenlijk op kunnen inspelen, komen langs. 2017 wordt voor Drechtzorg opnieuw een jaar van samenwerken, verbinden en verbeteren. Deze drie kernwoorden vormen sinds de oprichting van de stichting het uitgangspunt van een groot deel van de activiteiten voor patiënten, cliënten en inwoners. Symbool voor al deze mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag staan Tom en Anna. Bij alle projecten stellen we onszelf de vraag of wat we doen een positief verschil kan maken voor de zorg- en ondersteuning (of het voorkomen van deze zorg en ondersteuning) van Tom en Anna. 2. Een stap verder Van oudsher heeft Drechtzorg zichzelf als opdracht gesteld om te werken aan verbetering van de kwaliteit en overdracht voor verschillende doelgroepen of specifieke aandoeningen binnen de zorg. Dit kan zijn via een keten van volgtijdelijke zorg en ondersteuning zoals de CVA-keten, maar ook binnen een netwerk zoals de palliatieve zorg. Dit zijn vraagstukken die we primair met de deelnemende zorgorganisaties (met een link naar de betrokken financiers) binnen Drechtzorg oppakken. Hier gaan we ook mee door, het zijn samenwerkingsvraagstukken die hoe dan ook op regionaal niveau opgelost kunnen worden. Door deze vraagstukken gezamenlijk te bundelen verminderen we de regionale bestuurlijke drukte. Ontwikkelagenda Het wordt echter steeds duidelijker dat de noodzaak tot samenwerking toeneemt, maar ook dat hier grote kansen liggen. We hebben onszelf een aantal veranderopdrachten opgelegd en hiervoor is een ontwikkelagenda gemaakt voor de komende jaren. De zaken waar we mee zullen starten zijn doorvertaald in dit jaarplan. In 2017 wordt gestart met twee thema’s, te weten: a) eigen keuzes en verantwoordelijkheid en b) big data(stromen) en technologie. Als netwerk van zorgaanbieders ligt het initiatief bij Drechtzorg, maar we zullen proberen om strategische samenwerkingspartners, maar ook partners uit bijvoorbeeld andere sectoren hierbij aan te haken.

2


a) Eigen keuzes en verantwoordelijkheid In 2016 is Drechtzorg gestart met het verspreiden van het gedachtengoed rondom positieve gezondheid. Hier zijn we nog lang niet mee klaar. Naast dat we proberen te bedenken hoe onze projecten het verschil kunnen maken voor Tom en Anna, onderzoeken we ook steeds of de oplossing wel in het zorg- en welzijnsdomein ligt. En wat kunnen Tom en Anna zelf? We gaan door met het inspireren van onze achterban met dit gedachtengoed. Daarnaast willen we deze cultuurverandering in het sociale en zorgdomein verder faciliteren. Drechtzorg werkt aan een veerkrachtige regio.

De huidige zorgpiramide zal daarbij moeten kantelen. Veel meer dan nu zullen vragen opgelost worden in eigen kring, binnen het sociale domein of door andere sectoren. Maar regelmatig blijven experts wel nodig. De grote uitdaging voor het komende jaar is het verbinden van het sociale domein met het medische domein. Het bijdragen aan het vraagstuk wat de rol van de generalist is en wanneer de gespecialiseerde collega in beeld kan en moet komen, omdat er geen andere oplossing meer voorhanden is.

3


b) Big data(stromen) en gegevensuitwisseling Om goed te kunnen schakelen tussen al deze domeinen is goede overdracht nodig tussen de schakels in de keten. Het vraagstuk overdracht zal daarom dit jaar nog meer aandacht krijgen dan voorheen. Naast de medicatieoverdracht zullen we ook actief nadenken over het optimaliseren van de gegevensuitwisseling in brede zin. Zowel tussen de deelnemers als het ontsluiten van de informatie voor de cliënt/patiënt/burger. Bepalen van de juiste actuele agenda en activiteiten Bij het bepalen van de activiteiten voor het komende jaar heeft de ontwikkelagenda richting gegeven en is naar de actualiteit gekeken voor wat er op dit moment nodig is. Omdat de druk op samenwerking meer en meer toeneemt, hebben we dat dit jaar extra kritisch gedaan. Uiteraard is de lopende alliantie met coöperatie VGZ en de zes gemeenten in de Drechtsteden en de Sociale Dienst Drechtsteden ook meegenomen. Verder is gekeken wat er afgerond kan worden. Volgend jaar blijft bijvoorbeeld de aansturing en coördinatie van de dementieconsulenten niet meer onder de vlag van stichting Drechtzorg, maar onder bewind van de organisaties die dementieconsulenten in dienst hebben. Uiteraard houden we verbinding en zorgen we voor goede borging van hetgeen is opgebouwd. De overige bredere ketenwerkzaamheden zijn ondergebracht bij het regionaal programma kwetsbare ouderen dat in 2017 van start zal gaan. Voor afgeronde projecten als Reload en Wondzorg wordt met kleine inspanning respectievelijk een stuurgroepvergadering en een jaarlijkse kennisbijeenkomst georganiseerd. Deze twee laatste activiteiten zijn daarom onder het nieuwe kopje borging ondergebracht. 3. Leeswijzer In het activiteitenoverzicht op de volgende pagina’s vindt u de geplande activiteiten voor het komende jaar. Per keten, project of netwerk zijn de activiteiten weergegeven. Ook is een aantal bureautaken verder uitgewerkt onder de kopjes kennis delen, verbinden en ontmoeten, en communicatie. Voor de doelgroepgebonden projecten, CVA-keten en Netwerk Palliatieve Zorg, zijn er stuur- en werkgroepen. Hier zijn de onderdelen van het jaarplan besproken en vastgesteld. Deze uitgewerkte plannen vindt u in de bijlagen. Het kan zijn dat u niet alles terug leest wat er gebeurt binnen de stichting, maar zaken die we binnen het bureau tot de ‘going concern’ rekenen zijn niet apart benoemd. Tenslotte blijft er altijd wat ruimte bestaan om op de actualiteit in te kunnen spelen.

4


Bijlage: Activiteiten 1. Doelgroepgerichte activiteiten Activiteit Coördineren CVA-zorgketen en NAHnetwerk Coördineren netwerk Palliatieve Zorg Waardenland Coördineren regionaal programma kwetsbare ouderen

Coördinatie regionale vraagstukken kwetsbare groepen in de wijk

Doelstelling Zorgen voor gestroomlijnde zorg in de zorgketen van mensen die een CVA hebben doorgemaakt. Vanuit samenwerking tussen de netwerkleden komen tot regionaal beleid en betere samenhang palliatieve zorg. Samenhangend zorgaanbod voor kwetsbare ouderen incl. mensen met dementie. Inzetten op kwaliteit van leven en voorkomen van onnodige achteruitgang, opnames en overlijden.

Actie en resultaat Uitvoeren activiteiten jaarplan CVAzorgketen

Planning Doorlopend

Uitvoeren activiteiten jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland

Doorlopend

Coördinatie organiseren via stuurgroep kwetsbare ouderen

Doorlopend

Uitvoeren activiteiten jaarplan Kwetsbare ouderen

Doorlopend

Afstemming gezamenlijke inbreng zorgaanbieders in regionale traject ambulantisering Beschermd Wonen en huisvesting kwetsbare groepen.

Organiseren afstemmingoverleg en delen informatie lopende trajecten

Doorlopend

Actie en resultaat Organiseren regionaal afstemmingsoverleg en communicatieactiviteiten met als resultaat hoger percentage opt-in, meer gebruikers en meer functionaliteiten in gebruik. Agenderen urgentie vraagstuk en opstellen regionale visie en stappenplan.

Planning Doorlopend

2. Optimaliseren overdracht tussen ketenpartners Activiteit Regionaal beheer landelijk schakelpunt

Doelstelling Optimaliseren LSP-gebruik in de regio

Big data(stromen) en transmurale gegevensuitwisseling

Vergroten patiënt/cliëntveiligheid en gebruik maken van beschikbare data om te kunnen anticiperen in zorg en behandeling.

Q2 Q3

5


3. Vernieuwingsnetwerken Activiteit Vernieuwingsnetwerk eigen keuzes en verantwoordelijkheid opzetten.

Leertuin Zorgvernieuwing Drechtsteden

Doelstelling Deelnemers en samenwerkingspartners inspireren en handvatten te geven om de omslag te maken anders te kijken naar het begrip gezondheid en de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden daarin.

Planning

In gezamenlijkheid van VGZ, de 6 Drechtsteden en sociale dienst werken aan welbevinden inwoners, gelijkblijvende over verbeterde kwaliteit van zorg en doelmatigheid tot en met 2020.

Actie en resultaat In samenwerking met Werkgeversvereniging en Dienst Gezondheid & Jeugd activiteiten organiseren rondom positieve gezondheid: -Week van de positieve gezondheid -Drie netwerkbijeenkomsten. - Communicatie in eigen of regionale media Kansrijke innovaties op de snijvlakken van de Wmo, Zvw en WLZ uitproberen en bij succes verder opschalen. Uitrollen projecten Wave 1 en opstarten Wave 2

Doelstelling Het up to date houden van de wondzorgkennis onder Drechtzorgdeelnemers Uitbouwen en versterken zorgprogramma voor mensen met COPD GOLD klasse 3 en 4

Actie en resultaat 1 geaccrediteerde bijeenkomst organiseren als vervolg op eerdere scholingen Organiseren van de stuurgroep en bewaking activiteiten.

Planning Q2

Q3 Doorlopend Doorlopend

4. Borging van afgeronde trajecten Activiteit Het onderhouden van een netwerk wondzorg Ondersteunen zorgprogramma Reload

Q3

5. Kennis delen, verbinden en ontmoeten 5a Bijeenkomsten en scholingen Drechtzorg organiseert bijeenkomsten en scholingen met uiteenlopende thema’s en sprekers. Op die manier brengen we bestuurders, zorgverleners of vrijwilligers evenals onze samenwerkingspartners met elkaar in contact en in gesprek, zodat kennis en ervaring voor elkaar toegankelijk worden.

Activiteit Verbinding tussen ketens en projecten Drechtzorg verstevigen

Doelstelling Zorgen voor onderlinge afstemming en input geven aan elkaar.

Actie en resultaat Minimaal zesmaal per jaar afstemmingsoverleg met betrokkenen binnen bureau.

Planning Doorlopend

6


Bestuurlijke netwerkbijeenkomst over de gezamenlijke opgaven ontwikkelagenda organiseren

Bieden van een platform om op bestuurlijk/strategisch niveau te netwerken en deelnemers te inspireren en te voorzien van actuele inzichten.

Organisatie voorbereiden en achteraf een plan van aanpak voor verdere uitrol schrijven.

Q3

5b. Communicatie Om de deelnemers van Drechtzorg op de hoogte te houden van de activiteiten en projecten wordt regelmatig via meerdere kanalen gecommuniceerd. Activiteit Doelstelling Actie en resultaat Planning Uitvoering geven aan strategisch Rol als netwerkorganisatie zo goed mogelijk Aanpassen huidige middelen en Q3 communicatieplan met communicatiemiddelen ondersteunen. introduceren nieuwe om zo meer interactie met de achterban te krijgen. Doorontwikkelen website Bieden van actueel overzicht voortgang Tweewekelijks bijwerken van de Doorlopend www.drechtzorg.nl ketens en projecten en activiteiten website. Nieuwsbrief versturen Abonnees regelmatig op de hoogte houden Minimaal acht keer per jaar verschijnt Doorlopend van nieuws en activiteiten er een nieuwsbrief Daarnaast themanieuwsbrieven; minimaal 2 keer per jaar themanieuwsbrief positieve gezondheid en een nieuwsbrief over medicatieoverdracht in de keten. Inzetten social media Via social media achterban op de hoogte Bijhouden bedrijfspagina LinkedIn Doorlopend houden van nieuws en activiteiten Bijhouden twitteraccount

7


Bijlagen

8


Bijlage 1 Jaarplan CVA-zorgketen De doelstelling van de CVA-zorgketen is het verbeteren van de zorg aan mensen met een CVA door een kwalitatief goed en samenhangend aanbod van zorg te realiseren, uitgaande van de behoefte van de patiënt. In de nazorg staat het vergroten van eigen regie en zelfmanagement centraal. Kennis delen, verbinden en ontmoeten Activiteit Doelstelling Borging deskundigheidsbevordering Professionals binnen de keten weten van de professionals in de keten elkaar te vinden voor overleg en feedback en zijn bekend met elkaars deskundigheid en taken.

Onderhouden NAH-netwerk Samenwerken CVA zorg Rivas

Onderlinge samenwerking professionals betrokken bij mensen met NAH verbeteren. CVA zorg Rivas zit in fase 2 van de zelfevaluatie en heeft een verbinding met de CVA-keten Drechtsteden.

Actie en resultaat Er is minimaal 1 x per jaar een netwerkbijeenkomst waarin CVA keten resultaten en innovaties worden besproken; Casuïstiekbespreking waar verdiepingsonderwerpen worden geschoold. Bij voldoende deelname is er een keten brede scholing Onderhouden NAH-netwerk met een jaarlijkse bijeenkomst en digitale informatieuitwisseling. De CVA zorg binnen Rivas ondersteunen bij het opzetten en uitwerken van de CVAketenzorg en beide ketens met elkaar verbinden.

Planning Q2 (& Q4)

Actie en resultaat Inventarisering huidige situatie en knelpunten binnen alle overdracht momenten in de CVA keten

Planning Q1

Q4 Doorlopend. 2017

Optimalisering overdracht en patiënteninformatie

Activiteit Overdracht ketenbreed

Doelstelling Er is tussen alle stappen die de patiënt krijgt een overdracht van gegevens die ervoor zorgt dat de patiënt geen vertraging oploopt in zijn/haar behandeling

9


Patiënten/Cliëntenvoorlichting

Digitaliseren beschikbare patiënteninformatie De CVA keten neemt deel aan de Europese dag van de beroerte (9 mei 2017)

- Het patiënten informatie dossier in een app - Voorlichtingsfilms verder uitrollen naar acute en nazorgfase. Informatiemarkt en bijeenkomsten organiseren voor patiënten en professionals

Q2

Actie en resultaat Bij partners inventariseren naar haalbaarheid van 1 loket voor de nazorg en experimenteren met gestapelde Wmo- en Zvw-financiering via de leertuin Zorgvernieuwing. Inzicht in waar patiënten/naasten en zorgverleners zelf tegenaan lopen. Opzetten van een verbetercyclus via casuïstiekbesprekingen. Verkennen andere mogelijkheden om verbetercultuur te creëren. Er zijn criteria opgesteld waar organisaties binnen de keten aan moeten voldoen

Planning Q2

Q3 Q2

Kwaliteit Activiteit Onderlinge samenwerking en mogelijkheden nazorg verbeteren.

Doelstelling In de hele CVA keten is de nazorg op dezelfde wijze georganiseerd

Leren van klachten binnen de CVAketen.

Continue verbetercultuur waarin de lijnen kort zijn en aan opvolging wordt gewerkt.

Transparant maken aan welke kwaliteitseisen (nieuwe) partners in de keten moeten voldoen.

Kwaliteit binnen partners en nieuw aan te sluiten organisaties waarborgen.

Q1

Q2

10


Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Net Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) Waardenland richt zich verder op het versterken van de samenwerking en verbeteren van de kwaliteit van de palliatieve zorg in de regio, zodat mensen zelf de regie blijven behouden over de laatste levensfase en zelf kunnen kiezen waar zij willen sterven. Partner binnen regionaal consortium Activiteit Deelname en verbinding maken/houden met consortium Zuid West Nederland Uitvoeren consortiumbrede projecten

palliatieve zorg Doelstelling Integreren van samenwerking bovenregionaal met het NPZ Waardenland Goede kwalitatieve palliatieve zorg door optimalisering samenwerking en overdracht. Tijdig afbakenen van de palliatieve fase zodat de juiste zorg gegeven kan worden. Palliatieve zorg bij dementie

Informatie voorziening Activiteit Het verstrekken van informatie via een landelijk ontwikkelde app aan huisartsen over de landelijke en regionale palliatieve zorg. Overzicht initiatieven /projecten in de regio

Nieuwsbrief Waardenland vernieuwen en de website http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/ waardenland/ optimaliseren.

Doelstelling Huisartsen zijn goed geĂŻnformeerd en worden zo ondersteund in de uitvoering van de palliatieve zorg. Netwerkleden zijn geĂŻnformeerd over elkaars initiatieven en projecten op het gebied van palliatieve zorg en delen kennis. De nieuwsbrief is aantrekkelijker en leden maken meer gebruik van de mogelijkheid om hun nieuws via dit medium te verspreiden.

Actie en resultaat Bijwonen van consortiumbijeenkomsten en delen van beschikbare informatie en onderzoeksresultaten in onze regio. Project Transmurale samenwerking palliatieve zorg: Onderwerp kiezen en plan van aanpak maken, uitvoering van het project.

Planning Doorlopend

Project markering van de laatste levensfase: Instrumenten ontwikkelen voor de beroepsprofessional

Doorlopend

Projecten palliatieve zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in de eerste lijn in samenwerking met Erasmus MC en 3 andere netwerken palliatieve zorg.

Doorlopend

Actie en resultaat Werkgroep PalliArts formeren. Het beoordelen van regionaal beschikbare informatie voor de PalliArts en het plaatsen daarvan. Leden leveren de informatie over de initiatieven van palliatieve zorg aan bij de netwerk coĂśrdinator. Deze informatie wordt verspreid onder de leden via bijeenkomsten of digitaal. Werkgroep communicatie formeren Maken van een keuze voor de vormgeving en inhoud.

Planning Q1 Q2

Doorlopend

Doorlopend

Q2 Q3

11


Kennis en vaardigheden Activiteit Organiseren activiteit voor de landelijke IDPZ dag in de regio

Kennis en scholing over complementaire zorg beschikbaar maken in de regio Deskundigheidsbevordering

Kwaliteit (projecten) Activiteit Samenbrengen van het regionaal en de ziekenhuis CPT’s om onderlinge samenwerking te bevorderen. Vormen van PaTz groepen in de regio Waardenland

Doelstelling Verspreiding kennis over de palliatieve zorg. Focus en speerpunt voor dit jaar het aantrekken van mantelzorgers en palliatieve patiënten. Beschikbaarheid en bekendheid Complementaire zorg vergroten

Actie en resultaat Het bedenken, uitvoeren en evalueren van een IDPZ bijeenkomst.

Planning Q3

Plan van aanpak maken en uitvoeren voor (gedeelte) regio.

Q1

Verspreiding van kennis over de palliatieve zorg

Basisscholing palliatieve zorg voor mensen met een beperking. Verdiepingscursus zingeving en spiritualiteit, Casuïstiekbesprekingen, Scholing voor helpenden en (basis)vrijwilligers.

Doorlopend

Doelstelling Eenduidig en helder beleid in het aanbod van ondersteuning aan professionals in de palliatieve zorg.

Actie en resultaat Organiseren van bijeenkomsten voor de CPT’s uit de regio Waardenland Maken van afspraken over de toekomst van de consultfunctie binnen de regio. Bezoeken van huisartsen(kringen) en thuiszorgorganisaties met informatie over de PaTz groepen. Geven van voorlichtingsbijeenkomsten. Start van drie PaTz groepen is in 2017 gerealiseerd.

Planning Doorlopend

Betere samenwerking tussen husartsen en de wijkverpleegkundigen waardoor de kwaliteit van zorg aan patiënt in terminale fase toeneemt.

Q1 Q2 en doorlopend

Q4

12


Bijlage 3 Jaarplan kwetsbare ouderen In de regio Waardenland is een regionaal programma kwetsbare ouderen vastgesteld. Het doel is een toekomstbestendig en samenhangend zorg- en ondersteuningsaanbod afgestemd op de behoefte van ouderen. Waarbij het ondersteunen van de verschuiving die plaats vindt van veel tweedelijns complexe zorg naar preventie en eigen regie ondersteund wordt. (de gekantelde piramide) Uiteindelijk ter bevordering van kwaliteit van leven en ter voorkoming van onnodige achteruitgang, opnames en overlijden van de kwetsbare ouderen in Waardenland. Samenwerking sociale teams en huisarts

Activiteit Showcase delen samenwerking sociale teams en huisarts

Doelstelling Inspiratie leveren voor het verbeteren van de samenwerking tussen sociale wijkteams en de huisarts

Actie en resultaat Interview met kaderhuisarts ouderengeneeskunde en wijkverpleegkundige uit sociaal team en verspreiden in netwerk.

Planning Q4

Doelstelling Samenwerking, regie en communicatie verbeteren rond de in-, door- en uitstroom van kwetsbare ouderen Regionale afspraken voor signalering rondom antistollingsmedicatie bij kwetsbare ouderen met gebruik van technologie

Actie en resultaat Werkgroep opstarten. Stroomschema ontwikkelen.

Planning Q1 – Q2

Subsidievoorstel bij versterking eerstelijn. Bij honorering oppakken project.

Q2

Actie en resultaat Thema bijeenkomst organiseren.

Planning Q3

Via nieuwsbrief van Drechtzorg informeren van deelnemers over initiatieven voor kwetsbare ouderen in de transmurale zorg.

Doorlopend

Regie en communicatie

Activiteit Stroomschema met regionale afspraken mbt in-, door- en uitstroom P.M. Regionale afspraken antistolling

Communiceren, verbinden en innoveren

Activiteit Themabijeenkomst Verspreiden en delen van lopende initiatieven

Doelstelling Specifieke aandacht voor ontwikkelopgave voor kwetsbare ouderen Deelnemers op de hoogte houden van initiatieven voor kwetsbare ouderen in de transmurale zorg.

13


Optimaliseren ketenzorg dementie Activiteit Implementatie van de visie op Ketenzorg

Doelstelling Gedeelde visie in regio Uitwerken zodat deelnemers en stakeholders concrete handvatten krijgen om hiermee aan de slag te gaan.

Actie en resultaat De visie omzetten naar een regionaal zorgprogramma die zowel lokaal als regionaal onder de aandacht gebracht wordt door workshops en inbreng in bijeenkomsten.

Planning Doorlopend

Vernieuwing en verder ontwikkelen ketenzorg

Gerichte ontwikkeling ketenzorg dementie voor specifieke doelgroepen die nu nog onderbelicht zijn in de regionale samenwerking.

Afronden en borgen van projecten voor: Palliatieve zorg en dementie Zorg voor jonge mensen met dementie Multiculturele zorg en dementie

Doorlopend

14

Jaarplan 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you