Page 1


Sztuka jest dziedzin¹, która nie zna granic p³ci czy wieku. Odbiorc¹ moich dzie³ mo¿e byæ ka¿dy. S³ysza³em kiedyœ, ¿e nie sztuk¹ jest namalowaæ obraz, sztuk¹ jest siê nim zachwyciæ. T.S. Art is a discipline that knows no limitations of sex or age. Everyone can be the audience of my works. I once heard that what really matters is not to paint a picture, but rather to be capable of admiring it. T.S.


Œwiat³a gwiazd odbijam blask, P³yn¹cych myœli mych sens pragnê ziœciæ ... T.S I reflect the glitter of the starlight, I want to materialise the meaning of my flowing thoughys... T.S.


Fabryk¹ snów, któr¹ uruchamiam podczas tworzenia, jest mój umys³. Uwa¿am, ¿e prawd¹ jest okreœlenie, ¿e artyst¹ siê bywa – ja te¿ czasem bywam artyst¹. Wówczas, chwytam za o³ówek i szkicujê. T.S. My mind is a dream factory that I set in motion while working. I think it is true to say that one happens to be an artist; I also sometimes happen to be an artist, and when I am one, I grab a pencil and start to make sketches. T.S.


Wycieczki w krainê fantazji s¹ dla mnie poszukiwaniem skarbów, którymi chcia³bym siê podzieliæ. T.S. Excursions into the realm of fantasy are my hunting for treasures that I would like to share. T.S.


Przepowiednia Bellony Myœl z³ota, staro¿ytna, ponad czasem przep³ywa, Godzi w serca s³abych, a mê¿nych zagrzewa, Antyczne niesie przes³anie, czerwieni¹ ubarwione, Walcz o przysz³oœæ swoj¹! To nieuniknione... The Prophecy of Bellona A golden thought of antiquity flows beyond time, It stabs the hearts of the weak, and stirs up the valiant,


www.setowski.com www.facebook.com/tomasz.setowski

SZKIC2  
SZKIC2  
Advertisement