Page 1

swU pYi

|Q}oxW}Q w |v=UQu=wD

1


r t CUQyi

? =]

3. . . 5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

|v=UQu=wD |Q}oxW} Q


|=

w

v UQu= D

;

1

;1

;

4

1

O}vm ?DQt

"

;1

;

2

3

;2

R x@ lJwm

nQ @

;

2

4

;3

Q} R

R= =Q

O

O= a=

"1

=

x@

"2

l}

s= m

3

Q}o Q=Qk O}=@

O xJ

#O

|O a

x

| H

;102 ; 3;101 + 3;100 ; 3;99 = 3;99 x

3

CU= QDnQR@ Q} R OOa

#

+ 31 +

2

30

2

29

1

2

1

30 2

O}@=}@

"

=Q

CW=O Ovy=wN sy =@

#

n |=

+ +

wO R=

O

1 1

Okt x=ov

Q=

x]@=Q xJ

'

(nn )1388 =

b a b= w

2x

'

2

1 w

w

n2ZQ

a=

4

o=

"4

;x Qo =

"5

a 2 R m n 2 N

'

am + an = am+n x

m

am + an = amn x

"

x

f   g 2 3 4 5

O}@=}@

"

O = CUQO

" W @

=Q

z yx

mn =

w

'

20

2

m

x wtHt wa

| a

|

R=

l} Qy

z yx w

O

'

=Q

(h

O}@=}@ |r=Ft

(

n

?

"7

CU= xOW umtt Q=Okt

"

w

m

=y

|

xty

w Qy

OQ t

QO

m n 2 N (h

r=

m n 2 Z (

?

3

"6

r=

=iDt OOa xU xm s}v=O|t

Okt

|}=y

O}@=}@ |r=Ft

* Cw

|O a Q=

x]@=Q xm O}@=}@

Qo =

w

"

z u} QDW}@ y xm |Qw]x@ 'OvDUy

"3

"8


Ci=} CUO

#

w |t

u= D

=iDt OOa OvJ x@ xOW

O

Cw

P RDv=QB OvJ =} l} ltm =@

xO=O O a R= '|Q= o

"9

5

4

3

2

#

2

2

2

2

=

2

2 2

x=

OvDUy

O

xJ

|O= a=

w

1 2 3 4 5

x O}vR@ |r=Ft

% m

n

A3

O

A

=

| H

"11

x@

=Wa=Q}e CtUk

O Q}o@ ltm |UOvyt

=ULu}W=t l}

?

#

21

R=

CU}v O@

CU= QDnQR@ l}

O

s= m

"12

O u} QDnQR@

"13

31

3

n200 <

'

Q

m Z i

|Q

" }

"

"10

y3

A 2 R n 2 f     g O}v

w

w

4

"

"O W pw= |O a '

y x

2

300 xm

5

4

w x O}@=}@

|Q ] @

=Q

n |a}@ *

] O a


|

O

" } Qw

CUOx@

Q} R

=Q

=

Q} xW o

=@ pY=L

| yCQ a

p

}Q

"1

;(; );6 (h

3

7

r=

p 2 ( ; )2 ( r 10 10 + ( 4 + 11 p p ( ; )2 ( 10

8

?

4

8

G

8

3

6

O

p p p pp p 2 ( ; )(( )2 + +( ) ) ( p p p p ; p+ + ( 3

3

3

2

3

2

3

3

8

50

3

3

3

3

2

18

2

y

162

w

200

O}vm =} wo

"

p

8

p

+ p 3

=Q

Q} R

= QUm

| y

r=

18

50

72

1

16

3

3

54

?

128

3

pp 3

CiQo xH}Dv

w |t

u= D

=Q

Q} R

= =

| y aO= R=

l}s=Om

1 54

x2 <

'

+

G

4

p 3

36 w

(

O

250

x2Z

R=

p p ; < x < (h p p ; <x< ( 5

50

5

"2

p p (h + + p p ( ; ; pp ( 1

1

#

QNt

G

5

50

r=

?

"3


srat

$O @ x W 20 '

w O

TBU

w

Ovm

:::

w Vv=O

'2 '1 '0 u=R t

Q

|Um Qy

?  20 QO =Q

Ovm

"

O

# W

Oy=wN Q} R

OQ=w

= pmW

| y

Qtv

|x

xt=vQ=m

R=

l}

Qiv

R=

n

|x

w Vv=O O

O x}@W

s= m

CUOx@ O}OH

O

" W

Oy=wN K}LY

O |va}

|O a

=Q

6

w

Ovm

?

=UL

P

=Q u Q H

wtv Qo =

(h

=

Qtv xJ

(

=

|=x

Qtv xJ

(

=

|=x

Qtv xJ

(

O

=Q x W xO=O Q=O

Q}}eD u} QDW}@ |}=yxQtv R=

TB

Q CiQo s}tYD |=} Q

Ovvm|tv Q}}eD |}=yxQtv

CW=O Oy=wNv Q=Wa= Q}}eD

#

R=

|= @

Qtv

|x

wtv 'O}vm pt=m

Q=O

Ovm|t

= = |=} Q u=LDt=

|x

#

#

Q

'pw= s D u } B

Qtv x@ ltm

'u=R t

QO =Q x t

Qtv

TB |}=yxQtv

|=x

?

G

O

r=

"4


CU= xvqO=a xQtv Q}}eD

#

O}vm |UQQ@

"

Q} R

=Q

VwQ

u}= =} =tW Q_v x@

=UD |DUQO x=ov

|w

q p (a ; )6(a ; )3 = ;(a ; )3(a ; ) a ; 6

O}vm

"

3

=

xO U =Q

6

Q} R

=

=@

3

w

| yCQ a CQ Y

u}=

QO '

c<

'3

<a<

( 5

Qo =

"5

0

Qo =

"6

3

0 w

b> a< 0 '

p

a2 b5c4 (h

r=

p 3

Q

=UL |m}|m}

"O m ?

=Q

p 3

=Wa= s=kQ= |va}

9 Q

?} QkD

"OR

p 3

=Q

w |t Q} R

9 u= D

2

=

p 3

O

9

<

8

2

" } Qw

< <

p 3

<

x@U=Lt ltm x@

CUOx@

=Q

9

p 3

<

p 3

27

9 Q

Oy=wN

=

3

=Wa= skQ u}rw=

O

O

s}U} wv|t =OD@=

3

" } Qw

# W

"7

TB

p 3

?

27

<

9

a2 b5c4 (

|

%

8

y

O xJ

|O a

7

CUOx@

pxy 3

=ov

x

=Q

p

'

3

p 3

=Wa= skQ u}rw=

10 Q

py =

' 3

Q}oQ=m x@ =@

9000 |

6 w

px =

(h

r=

(

9261

?

Qo =

"8


CU=

#

"3

p

a2 = a 3

Qo =

4

O}vm C@=F

(h

3

O}vm C@=F

(

\re =} CUQO

(

3

9

#

"9

r= "10

?

GO

# vQ=O

x3 2 Z x 2 Q 0 x

O

|O a

p 3

2

K}LY ?amt |ovo w x CU=

m |Q ] @

8

3

3

2

3

2

CU= nvo

w

pp x x=

'

pp = pp p = 3

"=ov

x

pp "

qp

x

O xJ

|O a

O}vm C@=F

O xJ

|O a

O

O= a=

xJ

x |va

}

(h

r= "11

(

?

fasl 3  
fasl 3  

ghg ghbgyvd ahkjxh vgabxhajka