Page 3

Doarpsrounte De Himrik

WEBSITE: www.dehimrik.nl

INHOUD: Voorwoord Agenda - prikbord Repaircafé Kerkdiensten Bedrijf in beeld Nieuwe plannen kinderopvang Hemrik Uitnodiging ledenvergadering SVH Hemrik Uitnodiging ledenvergadering De Laatste Eer Korfbalvereniging WWMD Nieuws vanuit het zwembad EMM: 3 maanden! NL Doet Activiteiten in de Witte Kerk Voormalig kamp Sparjebird Bingo HVC Pubquiz Sparjebird Fan smoarge grûn en deade bisten Skoallekrante

ADVERTENTIES: Contactpers.: Melle van der Wal- 0516-471296 Email: m.eng.vanderwal@home.nl

Kopy voor de volgende Doarpsrounte inleveren bij: Doetsje Dijkstra-Hoekstra, Binnenwei 31. - email naar: drdehimrik@hotmail.com

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS: Huisartsenpraktijk Wijnjewoude/Hemrik 0516-481250 / spoed 0516-480808 Huisartsenpraktijk De Kompe Gorredijk Maats/Labohm 0513-462111 Nauta/vd Meulen 0513-463899 Stender/Kruiderink 0513-461324 Huisartenpraktijk Jubbega 0516-461250

Praatje bij voorplaatje Toneeluitvoering “It lit de pastoar kâld” Foto: Johannes Zandstra

Verschijnt 10 x per jaar in een oplage van 325 exemplaren. REDACTIE: Doetsje Dijkstra, Melle van der Wal, Olke Dijksma en Lydia Taekema DRUKWERK: Drukkerij F. Pool, Wijnjewoude ABONNEMENTEN/VERSPREIDING: Abonnement: € 12,50 per jaar Bankrek.nr. NL87 RABO0373704763 Opgave/opzegging/wijziging adresgegevens mailen naar: m.eng.vanderwal@home.nl Klachten bezorging: 0516-471296

- 2 - 3 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 13 - 16 - 17 - 18 - 25

SLUITINGSDATUM ZONDAG 14 APRIL 18.00 UUR

Wijkagent de Himrik Henk Liemburg, tel. 0900-8844 Alarmnummer: 112

Maand April

Krant verschijnt op 20

Inleveren kopie 14

Mei Juni

25 22

19 16

September Oktober

14 19

8 13

November December

23 21

17 15

- De redactie is niet aansprakelijk voor fouten (data etc.) in de aangeleverde kopy.

- Ingezonden stukken worden alleen geplaatst, wanneer naam en adres bekend zijn bij de redactie. - Wanneer de redactie het nodig acht, kan zij besluiten een ingezonden stuk niet te plaatsen. - Indien kopy niet tijdig ingeleverd wordt, kan de redactie genoodzaakt zijn voor de betreffende maand niet tot plaatsen over te gaan. - De redactie behoudt zich het recht voor ingeleverde kopy aan te passen ten behoeve van de opmaak van de krant. - Voor kopy met een winstoogmerk heeft de redactie het recht een financiële bijdrage te vragen. - De Doarpsrounte wordt 1 maand na verschijnen geplaatst op www.dehimrik.nl exclusief schoolkrant.

- DR is AVG proof, voor ons privacy statement verwijzen we u naar onze website www.drdehimrik.nl.

- Alle kopy bij graag inleveren in lettertype CALIBRI 11 en in WORD. 1

Profile for drdehimrik

Doarpsrounte de Himrik maart 2019  

Doarpsrounte de Himrik maart 2019  

Advertisement