__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Doarpsrounte De Himrik

e

43 jiergong 10

46e jiergong 3 44e jiergong 4

Desimber 2016

Maart 2019 April 2017

Mei Mei ititnijs nijsút útDe DeHimrik Himrik


Garage ’ de Buorren’’ Wij adviseren en verzorgen Uw Ø Ø Ø Ø

SERVICE CENTER

BUORREN 65

8408 HK LIPPENHUIZEN

0513 461938

Belastingaangifte Administratie Salaris administratie Kwartaal- en jaarrapporten

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude. Tel. 0516 48 09 93 www.boumaadmin.nl

De Witte Kerk Hemrik is een sfeervol en bijzonder gebouw uit 1739. Sinds de restauratie in 2002 is de Witte Kerk een culturele ontmoetingsplaats.

Wij bieden een breed programma van culturele activiteiten: muziek & theater, het filosofisch-literair café en twee maanden per jaar kunst bij ART Super. Voor het organiseren van bijeenkomsten en het vieren van speciale gebeurtenissen in een bijzondere entourage. Ook voor receptie, familiedag, presentatie, workshop, huwelijk, lezing en training. Muziekgezelschappen kunnen het gebouw huren voor uitvoeringen, repetities en CD-opnames.

www.wittekerkhemrik.nl Binnenwei 22, 8409 JH Hemrik

info@wittekerkhemrik.nl

tel. 06 13 58 35 77


Doarpsrounte De Himrik

WEBSITE: www.dehimrik.nl

INHOUD: Voorwoord Agenda - prikbord Repaircafé Kerkdiensten Bedrijf in beeld Nieuwe plannen kinderopvang Hemrik Uitnodiging ledenvergadering SVH Hemrik Uitnodiging ledenvergadering De Laatste Eer Korfbalvereniging WWMD Nieuws vanuit het zwembad EMM: 3 maanden! NL Doet Activiteiten in de Witte Kerk Voormalig kamp Sparjebird Bingo HVC Pubquiz Sparjebird Fan smoarge grûn en deade bisten Skoallekrante

ADVERTENTIES: Contactpers.: Melle van der Wal- 0516-471296 Email: m.eng.vanderwal@home.nl

Kopy voor de volgende Doarpsrounte inleveren bij: Doetsje Dijkstra-Hoekstra, Binnenwei 31. - email naar: drdehimrik@hotmail.com

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS: Huisartsenpraktijk Wijnjewoude/Hemrik 0516-481250 / spoed 0516-480808 Huisartsenpraktijk De Kompe Gorredijk Maats/Labohm 0513-462111 Nauta/vd Meulen 0513-463899 Stender/Kruiderink 0513-461324 Huisartenpraktijk Jubbega 0516-461250

Praatje bij voorplaatje Toneeluitvoering “It lit de pastoar kâld” Foto: Johannes Zandstra

Verschijnt 10 x per jaar in een oplage van 325 exemplaren. REDACTIE: Doetsje Dijkstra, Melle van der Wal, Olke Dijksma en Lydia Taekema DRUKWERK: Drukkerij F. Pool, Wijnjewoude ABONNEMENTEN/VERSPREIDING: Abonnement: € 12,50 per jaar Bankrek.nr. NL87 RABO0373704763 Opgave/opzegging/wijziging adresgegevens mailen naar: m.eng.vanderwal@home.nl Klachten bezorging: 0516-471296

- 2 - 3 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 13 - 16 - 17 - 18 - 25

SLUITINGSDATUM ZONDAG 14 APRIL 18.00 UUR

Wijkagent de Himrik Henk Liemburg, tel. 0900-8844 Alarmnummer: 112

Maand April

Krant verschijnt op 20

Inleveren kopie 14

Mei Juni

25 22

19 16

September Oktober

14 19

8 13

November December

23 21

17 15

- De redactie is niet aansprakelijk voor fouten (data etc.) in de aangeleverde kopy.

- Ingezonden stukken worden alleen geplaatst, wanneer naam en adres bekend zijn bij de redactie. - Wanneer de redactie het nodig acht, kan zij besluiten een ingezonden stuk niet te plaatsen. - Indien kopy niet tijdig ingeleverd wordt, kan de redactie genoodzaakt zijn voor de betreffende maand niet tot plaatsen over te gaan. - De redactie behoudt zich het recht voor ingeleverde kopy aan te passen ten behoeve van de opmaak van de krant. - Voor kopy met een winstoogmerk heeft de redactie het recht een financiële bijdrage te vragen. - De Doarpsrounte wordt 1 maand na verschijnen geplaatst op www.dehimrik.nl exclusief schoolkrant.

- DR is AVG proof, voor ons privacy statement verwijzen we u naar onze website www.drdehimrik.nl.

- Alle kopy bij graag inleveren in lettertype CALIBRI 11 en in WORD. 1


“ Een diëtist adviseert en begeleidt jong en oud in voeding en leefstijl! ”

Wilt u ook adverteren onkruid in de bestrijden Doarpsrounte?

Pleksgewijs Bestratingswerkzaamheden Informeer naar de mogelijkheden bij Melle van der Wal Agri-service Pleksgewijs onkruid bestrijden

Pleksgewijs onkruid bestrijden Bestratingswerkzaamheden Bestratingswerkzaamheden Agri-service Agri-service

Voor voeding- en/of dieetadvies en begeleiding bij:

 Overgewicht  Ondergewicht / ondervoeding

Tel.:0516 - 471296 m.eng.vanderwal@home.nl Boerestreek 9 Tel.Nr.06-21566800

WWW.JGVANDERHOUT.NL 8408 JD 9Lippenhuizen Boerestreek 8408 JD Lippenhuizen

johan@jgvanderhout.nl Tel.Nr.06-21566800 johan@jgvanderhout.nl

 Diabetes  Hoge Bloeddruk  Te veel cholesterol  COPD

Boerestreek 9  Hart- en vaatziekten 8408 JD Lippenhuizen  Zwangerschapswens

Tel.Nr.06-21566800 johan@jgvanderh

 Voedsel allergie en –intoleranties  Maag- en darmklachten  Suppletie advies

www.sannederee-dietist.nl o.a. in Jubbega en Wijnjewoude

Binnenwei 47 8409 JJ Hemrik 06-51097678 e-jwiebenga@hotmail.com


VOORWOORD Dorpsgenoten, Voor velen zal het al wel bekend zijn, maar misschien nog niet voor iedereen. Per afgelopen december heb ik het stokje over mogen nemen van Binne Visser als voorzitter van het Plaatselijk Belang. Binne heeft dit de afgelopen 16 jaar voor zijn rekening genomen en op deze manier enorm veel betekend voor het dorp. Ook Pia Marra heeft na 12 jaar aangegeven er mee op te willen houden. Kijkend naar wat er de afgelopen jaren voor elkaar gebokst is hier, hebben zij en de rest van het team, zeker niet stil gezeten. Op het moment dat het ter sprake kwam om deze rol over te nemen van Binne, heb ik dan ook niet lang hoeven nadenken. Voor Pia hebben we nog geen vervanging gevonden. We hebben reeds een aantal vergaderingen gehad en ik begin ongeveer te begrijpen wat het inhoudt om onderdeel te zijn van het plaatselijk belang. En ik moet zeggen, ik heb er nog geen moment spijt van gehad. Als ik kijk naar wat we allemaal voor elkaar krijgen hier in de Hemrik, denk ik dat we daar echt trots op mogen zijn. De eerste activiteiten van het jaar zijn al weer geweest, zijnde bijvoorbeeld de kleintje Wampex en het Nieuwsjaarcafé. Begin maart is er een bijeenkomst geweest op Sparjebird. Doel van deze bijeenkomst was om te inventariseren of er draagvlak is om iets met de (WO2) geschiedenis te doen. Een aantal mensen is erg enthousiast, en zij zullen verder kijken hoe dit mogelijkerwijs op te pakken. En op het moment van drukken van deze krant, is NL doet al weer in volle gang. Verschillende activiteiten worden weer ondernomen door de vele vrijwilligers in ons dorp. Daarnaast is er goed nieuws te melden m.b.t. het Outdoor Fitness & Klimparcours. De financiering is zo goed als rond. Het is de bedoeling dit het komende voorjaar te gaan realiseren op het Bining terrein. Er zullen nog een aantal werkzaamheden gedaan moeten worden, waar we een ieders hulp bij kunnen gaan gebruiken. Dus wees niet verrast als wij langs komen met een vraag om te helpen. Kijkend naar de faciliteiten die we hebben in het dorp, mogen we erg blij zijn dat we in ons multifunctioneel centrum ook nog steeds onze basisschool de Bôge hebben. Verder op in de krant kunt u, zoals altijd, een kleine inkijk krijgen in de school in de rubriek Nieuws uit de school. Een van de meest recente initiatieven is het Talenten lokaal geweest. De insteek is om ook het dorp zo veel mogelijk te betrekken bij het ontwikkelen van de verschillende talenten van de kinderen. Mocht u nog leuke ideeën hebben die hier gschikt voor zijn, stuur even een mailtje naar info@deboge.nl, pak de telefoon of stap eens binnen bij de school. Wat erg belangrijk is voor ouders en de leefbaarheid in het dorp, is dat er ook kinderopvang en naschoolse opvang georganiseerd is. Tot op heden is dat altijd gelukt middels gastouder opvang in de Hemrik. Helaas zijn er op dit moment nog maar 2 gastouders in het dorp actief. Dit is niet genoeg. Ouders zien zich nu genoodzaakt om hun kinderen voor de opvang naar andere dorpen te brengen. Met als gevolg dat ze soms ook kiezen voor een school in het betreffende dorp. Dat is natuurlijk niet de bedoeling met zo’n mooie school in ons eigen dorp. Woensdag 3 april is een bijeenkomst georganiseerd om hier samen tot een oplossing te komen. Verder op in de krant staat een oproep met wat meer details. Tjisse Visser, Voorzitter Plaatselijk Belang

2


Rinse Taekema Tel.: 06 - 46 03 84 42 Tolleane 26 - 9241 WH Wijnjewoude taekematimmerwerken@hetnet.nl www.taekemabouw.nl


AGENDA Dag Zaterdag Zaterdag Zondag Maandag Woensdag Woensdag Donderdag Zondag Woensdag Zaterdag Woensdag Woensdag Zaterdag Zaterdag Maandag Woensdag Zaterdag Maandag Woensdag Zaterdag

Datum 16 maart 16 maart 17 maart 18 maart 20 maart 20 maart 21 maart 24 maart 27 maart 30 maart 3 april 3 april 6 april 6 april 8 april 10 april 13 april 15 april 17 april 20 april

Tijd 09.30 09.30 15.00 07.30 Hele dag 14.00 20.00 15.00 20.00 14.00 20.00 19.30 20.00 07.30 20.00 20.00 07.30 20.00 09.00

Wat is er te beleven NL Doet Potgrond actie voor het zwembad De Folkpolitie – Witte Kerk Oud Papier Buitenroute Verkiezingen – De Bining Soosmiddag met Age Veldboom – De Bining Bert Wagendorp – Witte Kerk Melomania – Witte Kerk Ledenvergadering SVH – De Bining Repaircafé – De Bining Filosofisch-literair café – Witte Kerk Bespreken kinderopvang – De Bôge Vrijwilligersavond EMM It Kelderke Disco Bowlen Oud Papier Binnenroute en Sparjebird Vergadering Omtinkers – De Bining Bingo HVC – De Bining Oud Papier Buitenroute Ledenvergadering De Laatste Eer Hemrik – De Bining Stalen Ros “Oldtimer Fiets Beurs” – De Bining

Dorpssteunpunt Hemrik Hebt u vragen over welzijn, zorg en wonen dan kunt u contact opnemen met uw omtinker. Het tel.nr en emailadres staan vermeld op de omtinkerslijst, welke te vinden is op de website ww.dehimrik.nl.

PRIKBORD Nieuwe bewoners: Fabryksleane 5: Jan en Annegé Koopman Sparjeburd 25: Andries Looijenga en Marrit de Vries Binnenwei 38: Wiebe en Ineke Bouma **********************************************************************************

Zaterdag 30 maart van twee tot vier uur zijn we weer in mfc.”De Bining” om U te helpen met reparatie of onderhoud en problemen met uw apparatuur of gebruiksvoorwerpen. Dit mag van alles wezen wij hanteren geen thema's en zijn dus benieuwd waar u mee langs komt, vaak komen we er samen uit door een reparatie of een advies. Dus kom langs ! 3


Kerkdiensten Protestantse Gemeente Lippenhuizen – Hemrik 2019 Datum 17 maart 24 maart 31 maart 07 april 14 april 18 april 19 april 20 april 21 april

Tijd 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.30 19.30 22.00 10.00

Dienst te Langezwaag Lippenhuizen Langezwaag Lippenhuizen Langezwaag Lippenhuizen Lippenhuizen Lippenhuizen Lippenhuizen

Voorganger Ds. R. Lafeber Ds. S. Blok Ds. Y. Slik Ds. S. Blok Ds. S. Blok Ds. S. Blok Ds. S. Blok Ds. S. Blok Ds. S. Blok

Bijzonderheden

Palmpasen Witte Donderdag, Heilig Avondmaal Goede Vrijdag Stille Zaterdag Pasen

Verstillen in de veertigdagentijd in de Piterkerk in Lippenhuizen Christelijke meditatie De veertigdagentijd, of de vastentijd, is de tijd van inkeer en van voorbereiding op Pasen. In deze tijd zullen we op de woensdagen in de Piterkerk stil vallen rondom het licht van de Paaskaars en een Bijbeltekst. Om zo tot geestelijke en lichamelijke rust te komen. Om zo tot verdieping te komen van onze geloofservaring. Iedereen is van harte welkom, opgave is niet nodig. We komen samen op: 20 maart 27 maart 3 april 10 april 17 april Inloop vanaf 9:15 uur, we beginnen om 9:30 uur met de christelijke meditatie. Na afloop is er gelegenheid tot samen koffie en thee drinken in de consistorie. Ds. Sietske Blok en Annemieke Schimmel **********************************************************************************

Kerkdiensten Gereformeerde Kerk PKN Wijnjewoude – Hemrik 2019 Datum Woensdag 13 maart Zondag 17 maart Zondag 24 maart Zondag 31 maart Zondag 7 april Zondag 14 april

Tijd 19.30 uur 09.30 uur 09.30 uur 09.30 uur 09.30 uur 11.00 uur

Predikant Ds. J.K. Bolt, Drachten Ds. H. Engelsma Ds. H.J. de Groot, Burgum Ds. H. Engelsma Ds. E. van Beesten, Ommen Ds. I. Postma, Genemuiden

De week voor Pasen; de Stille Week Woensdag 17 april 19.30 uur Witte Donderdag 18 april Goede Vrijdag 19 april

19.30 uur 19.30 uur

Datum Zondag 21 april

Tijd 09.30 uur

Maandag 22 april Zondag 28 april

09.30 uur

Bijzonderheden Biddag voor gewas en arbeid

VIERdienst

Passie Cantate Lam Gods m.m.v. zangvereniging Looft den Heer Heilig Avondmaal viering Gedenken van Jezus kruisiging en sterven

Predikant Ds. H. Engelsma, 1e Paasdag We vieren de opstanding van Jezus uit de dood 2e Paasdag Gez. Dienst Hervormde Kerk Ds. P.W. Hulshoff, Jubbega 4


BEDRIJF IN BEELD Stoeterij Het Swarte Paert Volgens mijn dochter van negen kan een Fries paard niet springen, heeft ze geleerd van haar paardenvriendinnetje. Ze heeft grotendeels gelijk: volgens Wikipedia heeft het bijzondere kenmerken als vriendelijk, levendig, mak leergierig en met name een gewillige werker. Voor de springsport is de Fries niet geschikt. Om over hogere hindernissen te kunnen komen moet een paard ‘basculeren’: de schoft wordt het hoogste punt van de bovenlijn, die min of meer vlak wordt. Dat is tegengesteld aan de ‘opgerichte’ houding waarvoor het dier gefokt is. Dat u het ff weet… Dit keer ben ik te gast bij Tineke Friso-de Leeuw, werkzaam bij Friezenstoeterij Het Swarte Paert. Dat het oudhollands gespeld is heeft te maken met het feit dat het Friese paard het enige origineel inlandse paardenras is wat Nederland nog rijk is. Sinds wanneer bestaat de stoeterij? Sinds oktober 1999, geopend door Loek Hermans, destijds Minister van Onderwijs en later de Commissaris der Koningin van Friesland. De realisatie van de bouw is ontstaan vanuit een initiatief (en ondersteuning) van een groep liefhebbers van Friese paarden die tot de dag van vandaag nog steeds erg betrokken is bij onze stoeterij. Deze ondersteuning stamt uit 1974 toen de stichting De Oorsprong werd opgericht om een succesvol 4-spanrijder (genaamd Leo Kraaijenbrink) te ondersteunen. Deze rijder reed namelijk zeer verdienstelijk wedstrijden met een 4-span Friezen en was een enorme promotor van het Friese paard. Het Friese paard is zeer bekend en geliefd. Was promotie nodig? Jazeker! Het paard stond eeuwenlang bekend als landbouwpaard en had niet het imago wat het nu heeft. Daarvoor, tijdens de Middeleeuwen, werd het door ridders gebruikt. Door mechanisatie van de landbouw en economische crises is het voortbestaan van het Friese paard in gevaar gekomen. In 1913 waren er nog maar 3 stamboekhengsten voor de fokkerij beschikbaar en in 1965 waren er nog maar zo’n 500 merries ingeschreven in de registers van het stamboek. Recreatie bestond vrijwel nog niet. Het Friese 4-span heeft onmiskenbaar een enorme bijdrage geleverd aan de mondiale promotie en populariteit van het Friese paard. Een aantal jaren later is met de oprichting van het Fryso Huys een grote stimulans gegeven aan het gebruik van het Friese paard in de dressuursport. En zo ontstond het idee om een accommodatie te bouwen waar het Friese paard centraal zou staan. Waar de voorzieningen voor het trainen, fokken en promoten van Friese paarden optimaal zouden moeten zijn. Aldus geschiedde. Sinds een aantal jaren wordt de stal gerund door Udo de Haan en Daniëlla Smit. Udo is specialist in het aangespannen rijden en Daniëlla traint de paarden vooral dressuurmatig. Daarnaast begeleidt Daniëlla de paarden voor revalidatie met aquatraining. Samen met Rudy Sijtsma zorgen zij dat het de paarden aan niets ontbreekt. Welke functie heeft het heden ten dage? Oftewel bieden jullie aan? Tegenwoordig heeft het de functie van: - kenniscentrum; - aantrekken en stimuleren van talentvolle mensen die met Friezen willen werken; - expositieruimte voor een rondleiding door de Friese cultuur rond 1830 (geschiedenis Friese paard, klederdracht, oorijzers, sjezen en het gebruik van het Friese paard tegenwoordig); - aquatraining: we hebben een waterbak waar we de paarden gecontroleerd kunnen laten bewegen; - revalidatie: we krijgen doorverwijzingen van de dierenklinieken van Wolvega en Emmeloord (ook weer vanwege de waterbak), gecombineerd met onze know how;

5


-

beleren van paarden (= voor de kar en onder het zadel mak maken). Paarden blijven hiervoor 6 á 7 weken bij ons. Willen eigenaren sneller dan zijn wij niet het juiste adres voor ze. Wij willen het goed doen en nemen er de tijd voor. Het verzorgen van groepsbezoeken, bedrijfs- en familiefeesten. Van 20 tot 200 of meer personen. De accommodatie biedt veel mogelijkheden. Wij verzorgen programma’s op maat, uiteraard voorzien van catering.

Stel dat ik een bedrijfs- of familiefeest bij jullie wil organiseren. Wat kunnen jullie bieden? Rondleidingen door het hele pand inclusief expositieruimte en stallencomplex; maar ook shows en demonstraties (dressuur met Kür op muziek, Friese sjees of arrenslee in bijpassende klederdracht, demonstratie tweespan ringsteken waarbij gasten actief kunnen meedoen, rondritten in de schitterende omgeving, mogelijk met gids die vertelt over geschiedenis, natuur, volksverhalen, adel etc. Alle combinaties zijn mogelijk, zowel korte programma’s voor een paar uur alsook voor de hele dag. De catering is in handen van Siepie de Roos. “Geen liflafjes, maar “goed, genoeg en gebruik maken van streekproducten”. Ook hier is veel mogelijk: van een lekkere Friese lunch tot een uitgebreid buffet. Van een kopje koffie met Friese oranjekoek tot een complete high tea of wijnproeverij. Bijkomend voordeel is dat je het pand voor jezelf hebt en niet hoeft te delen met andere groepen of bezoekers. En parkeren? Gewoon voor de deur (gratis en genoeg ruimte). Alles rolstoeltoegankelijk. Nog even over Siepie: ze slacht de kippen zelf! Ontvangen jullie ook toeristen? Jazeker! Ze komen van heinde en verre. Er is veel belangstelling voor het Friese paard. Ook Culturele Hoofdstad en de voorstelling Stormruiter hebben daar positief aan bijgedragen. Maar niet alleen nationaal, ook internationale groepen ontvangen wij (Frankrijk, België, we hebben zelfs een groep Russen gehad). Je zou denken dat het allemaal paardenliefhebbers zijn maar vaak zijn het groepen die juist weinig van paarden weten. Fokken jullie ook Friese paarden? Ja, tot 2013 hadden we een eigen Sperma Win Station. Met de verkoop van een aantal dekhengsten zijn we daarmee gestopt. We fokken nu nog op kleine schaal met onder andere onze merrie Renske. Zij mag het predicaat Model en Sport dragen. Verder beleven we prachtige momenten met de dekhengst Alwin 459 waarvan wij 1 van de 3 eigenaren zijn. Alwin is voor het 2e jaar op rij kampioen bij de oudere hengsten van de Hengstenkeuring, het grootste Friese paarden evenement, geworden. Na diverse voorkeuringen gaat een paard naar de Hengstenkeuring in Leeuwarden, zeg maar het eindstation. Kom je door deze keuring dan behoor je tot de top en mag je er mee fokken. Deze top bestaat uit 300 á 400 paarden en jaarlijks komt er een aantal bij wat meestal op één hand te tellen is. Een zeer strenge selectie. Wat is er zo bijzonder aan Alwin voor een leek? Tineke laat me een filmpje zien van paard Jasper 366 die tijdens de laatste Hengstenkeuring het journaal haalde. “Kijk eens naar de veelzijdigheid en de geweldige beweging, de krachtige voor- en achterbenen, de gitzwarte haren. Jasper is een echte showbink en als hij draaft dan lijkt het net alsof hij los van de grond komt, een soort zweefmoment. Dan gebeurt er ook echt iets met het publiek. Men gaat staan, klappen en raakt zelfs ontroerd. Het is pure emotie. Door de juryinspectie werd onze Alwin dit jaar de opvolger van Jasper genoemd”. 6


Bezorgmaaltijden van "de Stripe", nu ook in Frieschepalen, Ureterp en Hemrik! Ruim twee jaar is hotel & restaurant "de Stripe" nu bezig met het bezorgen van warme maaltijden in Wijnjewoude en Bakkeveen. Per 1 februari hebben wij ons diensten uitgebreid naar Frieschepalen, Ureterp & Hemrik. Vanaf deze datum is het mogelijk een warme maaltijd bij u thuis bezorgd te krijgen. Tussen 11:30 en 12:30 zal het eten bij u thuis worden gebracht. Ons keukenteam bereidt de maaltijden dezelfde ochtend in de keuken van ons restaurant, uitsluitend met verse ingrediënten en op ambachtelijke wijze! Gekookt in plaats van gestoomd, gebraden in plaats van gegrild. Op deze manier staan wij garant voor de vertrouwde, lekkere smaak van eten. Doordat wij al het eten zelf bereiden, kunnen wij ook rekening houden met de meeste diëten en allergieën. ¨ (h)eerlijke warme maaltijden ¨ 1-7 dagen in de week ¨ hoofdgerecht en nagerecht voor slechts € 8,- bij u thuis bezorgd. Heeft u interesse in onze warme bezorgmaaltijden? Neem dan contact met ons op wij verstrekken u kosteloos alle verdere informatie. Familie de Vries & medewerkers, Hotel & restaurant de Stripe Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude Telefoon: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl E-mail: info@destripe.nl

Maaltijd service de Stripe,

U dekt de tafel, wij zorgen voor de rest!


Tot slot nog een saillant detail: het paard in de laatste Zorro-film (die met Antonio Banderas) is een Fries. Tineke, bedankt voor je mooie en gepassioneerde verhaal. Meer informatie: Website www.swartepaert.nl Tel 0516 – 47 17 17 E-mail: info@swartepaert.nl Interview: Wilma Couperus Dit was mijn laatste interview voor de rubriek BEDRIJF IN BEELD. Ik vond het leuk om lokale ondernemers op deze manier te leren kennen. Na 2 jaar en bijna 10 interviews verder ga ik een nieuwe uitdaging aan. Ben jij mijn opvolger? Neem dan contact op met Melle van der Wal (m.eng.vanderwal@home.nl) **********************************************************************************

NIEUWE PLANNEN KINDEROPVANG HEMRIK: BIJEENKOMST 3 APRIL Op dit moment is kinderopvang in Hemrik georganiseerd met behulp van gastouders. Het aantal gastouders is terug gelopen naar slechts twee. Dit is niet genoeg. Ouders zien zich nu genoodzaakt om hun kinderen voor de opvang naar andere dorpen te brengen. Met als gevolg dat ze soms ook kiezen voor een school in het betreffende dorp. Dat is natuurlijk niet de bedoeling met zo’n mooie school in ons eigen dorp. Samen met De Bôge, de MR en het Plaatselijk Belang willen we graag met alle belanghebbenden en iedereen die hierover constructief wil meedenken een avond plannen. We willen toe naar een totaalconcept. D.w.z. dat als je voor De Bôge kiest, je verzekerd bent van kinderopvang, naschoolse opvang en onderwijs. Wij hebben reeds contact gelegd met Esther Russchen (Kinderopvang Esther uit Wijnjewoude) om dit in Hemrik op te zetten. Zij ziet wel mogelijkheden. Om dit te doen slagen is het belangrijk dat alle betrokkenen zich inzetten. Wij nodigen hierbij iedereen uit op 3 april om 19.30 uur langs te komen op De Bôge te Hemrik. Hier zullen we de plannen uiteenzetten zijn en jullie vragen mee te denken met het totaalconcept van kinderopvang en school. Voor vragen kunnen jullie contact opnemen met Tjisse Visser. Namens De Bôge, de MR en het Plaatselijk Belang, Tjisse Visser Email: Tjisse@hotmail.com / tel. 06-47028654 **********************************************************************************

Thuiswedstrijden HVC 15-03-19 05-04-19

19.00 20.00 21.00 19.00 20.00

Jeugd Dames Heren Jeugd Dames

HVC HVC HVC HVC HVC

-

Havot HeVoC ‘89 SDO Hardegarijp HeVoC ’89 7

Ciska Johannes S Johannes B Lydia Johannes B


UITNODIGING LEDENVERGADERING SVH HEMRIK Datum: woensdag 27 maart 2019 Aanvang: 20.00 uur Locatie: De Bining AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen vorige vergadering 4. Financieel verslag en begroting 5. Verslag kascommissie 6. Benoemen nieuw lid kascommissie 7. Ontwikkelingen sportvereniging a. Algemeen b. Aerobic c. Zaalvoetbal d. Badminton e. Keep fit 8. Acties (Oud ijzer, Grote clubactie etc.) 9. Rondvraag 10. Sluiting **********************************************************************************

UITNODIGING LEDENVERGADERING DE LAATSTE EER HEMRIK Ledenvergadering “De Laatste Eer Hemrik” op woensdag 17 april 2019, aanvang 20.00 uur. Locatie: Kantine “de Bining”, Engbert Pierswei 4 te Hemrik Agenda 1. Opening 2. Notulen ledenvergadering 16 april 2018 3. Mededelingen en ingekomen stukken 4. Financieel verslag door de penningmeester 5. Verslag van de kascommissie 6. Aula Gorredijk 7. Rondvraag 8. Sluiting Op deze avond is ook onze uitvaartverzorger Nijboer Uitvaartzorg aanwezig. Mocht u vragen hebben omtrent de uitvaart, dan kunnen zij uw vragen gelijk beantwoorden. Onze vereniging verzorgt zowel begrafenissen als crematies. Onze uitvaartverzorger: Nijboer Uitvaartzorg Dag en nacht bereikbaar Tillewei 11-A 9289 HB Drogeham tel.: 0512 33 14 20

8

BELANGRIJK !!


KORFBALVERENIGING W.W.M.D. Wedstrijdverslag van de E’s De E´s van WWMD liggen op kampioenskoers nu ze thuis ook wonnen van de E4 van Heerenveen. Zonder Lars Ekkels maar met een goede vervanging van Fimme Berga werd er met 7-3 gewonnen van de gasten uit Heerenveen. De scores kwamen van Rense Wijbenga, Fimme Berga en Nathalie Sikkens. Bij het strafworp nemen scoorde ook Féline Visser. Dit ging echter wel met 6-3 naar de Heerenveners. Wiebe Bruinsma en Wessel Jager maken ook deel uit van dit team. Wedstrijdverslag van de D’s Op 6 maart jl. speelden de D´s van WWMD de inhaalwedstrijd tegen Frigro D1 uit Gerkesklooster. De eerste wedstrijd tegen Frigro was verloren gegaan. Nu was het zaak om in ieder geval te winnen. Dit lukte uiteindelijk niet. Het bleef bij een gelijkspel. Waarbij WWMD van geluk mocht spreken dat Frigro in de laatste wedstrijdminuut een strafworp miste. De scores van WWMD kwamen van Silke Tolman, Warner Schrage, Danique Sikkens, Kirsten van der Leij en Senna Zwart. Maar ook Nanina van der Meulen speelde een berepartij. Om nog kampioen te worden zal de kvLeeuwarden nog puntenverlies moeten lijden. Eindstand 7-7. Nog te spelen wedstrijden: Zaterdag 16 maart in De Bining: 09.00 uur WWMD F1 – De Wâlden F1 10.05 uur WWMD D1 – Heerenveen D2 11.10 uur WWMD E1 – Mid Fryslân E4 Zaterdag 30 maart in De Bining: 09.50 uur WWMD F1 – Sparta (Z) F1 11.00 uur WWMD E1 – Udiros E1 Jeen Meinsma **********************************************************************************

EVEN KENNISMAKEN Van Julianadorp, naar Hemrik! Oftewel van zand, strand en duinen, naar uitgestrekte bossen, heide, rust en ruimte. Wij, Pieter en Astrid, hebben in december deze stap genomen. Aangezien wij niet meer economisch zijn gebonden, konden wij zelf kiezen waar wij wilden gaan wonen. Wij zijn erg blij met "deze stap". De omgeving is prachtig, een vrijstaand huis met een heerlijke tuin en niet te vergeten de aardige mensen in dit dorp. Wij voelen ons zeer wolkom!!! Onze hobby´s zijn wandelen, natuur, dieren en tuinieren. OANT SJEN !!!!!!!!!!!!!! Pieter en Astrid, Andryssingel 24 9


Tractoren, landbouwmachines, trekkerkeuringsstation, stalinrichting, tuin- en parkmachines, CV-installaties, sanitair, dakbedekking, konstruktiewerk, onderhoud, gereedschap en meer.

Wij helpen u graag!

Schoterlandseweg 40 • 8413 NB Oudehorne • Tel.0513-541214 • info@kuperus.org • www.kuperus.org

Al 6 0 j a a r b ij zo n d e r g e wo o n !


NIEUWS VANUIT HET ZWEMBAD Ondanks het stormachtige weer zijn wij als bestuur inmiddels al weer gestart met de voorbereiding van zwemseizoen 2019. Zo hebben wij begin februari zes mensen mogen feliciteren met het behalen van hun EHBO-diploma! We zijn erg blij met deze nieuwe vrijwilligers, want zoals elke vereniging hebben ook wij te maken met verloop onder onze vrijwilligers. De herhalingslessen voor de EHBO’ers zijn gestart, hieronder een foto impressie van één van de lessen. Een aantal van onze reddend zwemmers zijn op herhalingscursus geweest in Drachten. Helaas zijn de eisen van de herhaallessen voor het reddend zwemmen aangescherpt en heeft dit ons veel vrijwilligers gekost. Dus: wie helpt ons het zwembad open houden? Wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers die, ongediplomeerd, één van onze vrijwilligers willen helpen die in bezit zijn van beide diploma’s. En natuurlijk zijn wij op zoek naar mensen die het diploma reddend zwemmen en/of EHBO willen halen. Lijkt jou dit wat? Meld je aan via: zwembadhemrik@gmail.com Een aantal data voor in de agenda: - 16 maart: potgrond actie - 15 mei: jaarvergadering zwembad - 25 mei: opening zwembad - 2 t/m 5 juli: zwem4daagse (bij mooi weer)

10


drukkerij Tel.: 0516 - 48 15 97

Opper Haudmare 2 9241 WD Wijnjewoude

info@drukkerijpool.nl www.drukkerijpool.nl

Doordat we een klein bedrijf zijn, hebben we persoonlijke aandacht voor onze klanten en zijn flexibel. Naast twee traditionele drukpersen beschikken wij ook over een aantal geavanceerde printers. Hiermee kunnen wij een breed assortiment drukwerk tegen concurrerende prijzen leveren. Voor meer informatie kijk op onze website of kom eens langs en informeer naar de mogelijkheden en prijzen.

Ook in Hemrik en omgeving


EMM: 3 MAANDEN!!! Nog 3 maanden te gaan! We hebben de eerste vergaderingen er alweer opzitten. Aankomende woensdag tijdens onze volgende vergadering gaan we weer spijkers met koppen slaan.. Het bestuur is uitgebreid met een fantastisch team actievelingen uit Hemrik, die dit jaar grotendeels het feest van de zaterdagmiddag voor hun rekening neemt. Van deze mensen, in het dagelijks leven allemaal drukke baasjes, gaan we in het feestweekend veel zien. We zijn erg dankbaar met de inzet van ons plusteam! De dagen 7-8-9 juni ’19 zullen hopelijk bij velen zorgen voor een top weekend. Graag zien wij jullie volop aan het feesten en genieten, maar…… Ook hebben wij extra handen nodig bij de voorbereiding hiervan. Het kost je avond/middag. MELD JE AAN!!!! Alle hulp is van harte welkom. Voor nu een fijne week gewenst. Bestuur EMM (Eendracht Maakt Macht)

**********************************************************************************

Gezocht personeel voor cursuscentrum NEW EDEN te Hemrik Omdat wij steeds meer events hebben in ons cursuscentrum zoeken wij versterking voor ons team. Ben jij flexibel, enthousiast en bereid om ook in de weekenden te werken, dan zijn we op zoek naar jou. Ons werk bestaat uit: • het schoonmaken van de badkamers na een event • opmaken van de kamers en de zalen voor aanvang van een event • assistentie bij de bediening tijdens ontbijt, lunch en diner tijdens een event • afwas van ontbijt/lunch en diner Beheersing van de Engelse taal is een pré, omdat we veel buitenlandse gasten hebben. Wil je meer informatie neem dan contact op met P. Oenema . Tel: 06 36151495 New Eden Sparjeburd 2

11


NIEUWS VAN PLAATSELIJK BELANG Doe je ook mee met NL Doet in De Himrik?

Op zaterdag 16 maart doet Hemrik weer mee aan NL Doet. Dit is een initiatief van het Oranje Fonds. In ons dorp kun je als vrijwilliger meehelpen met klussen bij onze verenigingen en clubs. Dit jaar zijn er geen klussen aangemeld bij het Oranjefonds, maar dat betekent uiteraard niet dat er niets gebeurt. Je bent van harte welkom om (weer) mee te doen! Zwembad Hemrik Op zaterdag 16 maart komen de vrijwilligers namens het zwembad bij je langs met potgrond. Het voorjaar is weer begonnen en dan gaan we de bloemetjes buiten zetten! De vrijwilligers komen vanaf 9.30 uur bij je aan de deur. Wil je van te voren bestellen of ben je op deze dag niet thuis?

Neem dan even contact op met het zwembadbestuur! Het Dorpssteunpunt Ook de vrijwilligers van Het Dorpssteunpunt doen een oproep voor klussen & hulp bij de mensen thuis. Heeft u een ĂŠĂŠnmalige klus, die past binnen de doelstelling van het dorpssteunpunt, meldt u dan aan bij uw omtinker. Graag een duidelijke omschrijving van de klus die u graag gedaan wilt hebben. Wij proberen dan om vraag en aanbod met elkaar te matchen. Heeft u zich destijds niet opgegeven als vrijwilliger, maar u staat hier positief tegenover en wilt u op zaterdag 16 maart best iets voor een ander doen, meldt u zich dan ook aan bij uw omtinker. De lijst met omtinkers staat op www.dehimrik.nl. Naast bovenstaande activiteiten zijn er ook weer kleine klussen (kleine onderhoudswerkzaamheden, snoeien, e.d.) bij de Bining, de Begraafplaats en de speeltuin. Wil je meedoen, meld je dan even bij het desbetreffende bestuur of bij Plaatselijk Belang. Het bestuur van het Dorpssteunpunt zorgt op zaterdag weer voor een lunch met snert en broodjes in De Bining. Alle vrijwilligers zijn dan om 12:30 uur van harte welkom om mee te eten. Vele handen maken licht werk, dus tot ziens op 16 maart! Heeft jouw club ook een klus of wil je meer informatie: kijk op www.nldoet.nl of neem contact op met Plaatselijk Belang De Himrik, Josien Jonker, tel.426368

12


BOUMA'S BOUWBEDRIJF Wijnjewoude, ( (0516) 48 18 61 Weinterp 44a Tel.: 0516 - 48 18 61 9241 HE Wijnjewoude Fax: 0516 - 48 14 00

Het adres voor: - Bouwtekeningen - Bouwmaterialen - Verbouw - Nieuwbouw - Onderhoud


ACTIVITEITEN in de WITTE KERK Donderdagavond 21 maart om 20.00 uur BERT WAGENDORP vertelt over en leest voor uit zijn eigen werk. Zijn roman 'Ventoux' werd door het boekenpanel van 'De Wereld Draait Door' uitgeroepen tot Boek van de Maand. Daarna verschenen nog de roman 'Masser Brock' over fake news, manipulatie van de feiten en de rol van de huidige journalistiek in de wereld. In zijn nieuwste boek 'Vals spel' laat Wagendorp nieuw licht schijnen op sport, macht en geld. Entree €12,50 incl. consumptie. Reserveren aanbevolen. Zondagmiddag 24 maart om 15.00 uur MELOMANIA Een 5 stemmig a-capellakoor bestaande uit 14 leden, afkomstig uit Lippenhuizen e.o. Het repertoire van het koor is afwisselend en internationaal. Kenmerken van de optredens van Melomania zijn plezier, sfeer en harmonie. Sinds september 2017 staat het koor onder leiding van dirigent Frank van Dijk. Onder zijn enthousiaste leiding zijn nieuwe en uitdagende arrangementen aan het repertoire toegevoegd, welke zijn opgenomen in het concertprogramma van Melomania. Ook is er een gastoptreden van het klarinetduo Luc Feikens en Jannie Reijenga. Zij spelen en gevarieerd programma, van klassiek tot hedendaags, van Stanitz tot Alan Frank. Entree €7,50 incl. consumptie, t/m 12 jaar €2,-

Woensdagavond 3 april om 20.00 uur

DR. ELENA CAVAGNARO, lector aan de Stenden Hogeschool, Mens-zijn en duurzame ontwikkeling Hoe creëren we een wereld waar de kwaliteit van leven wordt gewaarborgd? Niet alleen voor deze maar ook voor toekomstige generaties. Entree €6,- incl. koffie of thee voor aanvang. Reserveren is noodzakelijk.

Meer informatie en reserveren via www.wittekerkhemrik **********************************************************************************

VOORMALIG KAMP SPARJEBIRD (KAMP HEMRIK ZUID) Op dinsdag, 5 maart jl. vond er een (informatie)bijeenkomst plaats over voormalig N.A.D.(Nederlandse Arbeidsdienst) en interneringskamp Sparjebird (ook wel bekend als kamp Hemrik Zuid). Aanwezig waren Staatsbosbeheer, de eigenaren en nieuwe exploitant van De Blokhut, Plaatselijk Belang, een aantal Hemrikers en Kerst Huisman, historicus en schrijver van het boek Slits en Roggeprip dat hij in opdracht van de gemeente heeft geschreven. Samen gaan we onze krachten bundelen om te kijken hoe wij de geschiedenis van dit voormalig N.A.D. – en interneringskamp weer zichtbaar kunnen maken. Het is prachtig om te merken dat er langzaam iets in beweging komt: via diverse kanalen krijg ik informatie aangereikt (gesprekken met dorpsbewoners, museum Opsterland, 4 ordners aan archief van Gosse vd Bos en Henk Hansma, de ‘regiospecialisten’. Ook ben ik via een dorpsbewoner in contact met een oud-arbeidsman (uit Rotterdam met een leeftijd van 93 jaar) die een tijd in het kamp heeft gezeten en daarna ondergedoken is geweest. We gaan de uitdaging aan om vanuit deze werkgroep te kijken hoe we al deze informatie naar een concreet plan kunnen vertalen om uiteindelijk te kunnen indienen bij diverse subsidiegevers. 13


Via de Doarpsrounte zal ik (indien er nieuws te melden is uiteraard) regelmatig terugkoppelen. Wilt u informatie delen of heeft u vragen? Ik hoor het graag! Wilma Couperus, Tel. 06 – 1162 9140, e-mail: info@wilmacouperus

**********************************************************************************

14


THUISKOMST

Hij is er weer op 18-02-2019. Bij Wolter Hielkema achter huis, aan de betonweg naar de brug toe. Hij zit al een week op het nest maar moet het nog wel inrichten.

Aangeleverd door: Gosse van den Bos **********************************************************************************

Stukje nostalgie, krant bericht 3 november 1972 Aangeleverd door Gosse van den Bos 15


Op zaterdag 13 april 2019 organiseert HVC (Hemriker Volleybal Club) weer een gezellige Bingo. We gaan deze bingo 8 standaard rondes spelen en een superronde. Wat deze prijzen zijn blijft nog een verassing, maar we verklappen wel alvast de superhoofdprijs!

Een bbq + grill twv 279 euro

Dus pak vast uw stiften en pennen en noteer in uw agenda: - Zaterdag 13 April De Bining* te Hemrik - Kosten 8 rondes zijn â‚Ź10, - Losse kaartjes voor de super ronde â‚Ź2,50 - De bingo start om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is de zaal open Wij hopen dat het een gezellige avond gaat worden en dat velen van u met mooie prijzen naar huis gaan. Des te meer zielen des te meer vreugd, dus kom allen! Het bestuur HVC

* De Bining is het dorpshuis, Engbert Pierswei 4, te Hemrik. Er is mogelijkheid om te Pinnen

16


De enige echte Pub quiz van X-Events staat weer op het menu. Dit keer in samenwerking met de Blokhut Sparjebird in Hemrik. Met muziek van Murk Aukema! Dit beloofd weer een bloedstollende strijd te worden. Geef je team snel op via x-events@ziggo.nl max. 6 personen per team. Lees je alvast goed in. Leer Google uit je hoofd, slaap goed en win deze editie van de Pub quiz! 17


FAN SMOARGE GRÛN EN DEADE BISTEN 22.05.1980 Niets verontrusten Wie maandagavond, aangetrokken door het zomerse weer, zijn schreden richtte naar de bossen van Olterterp e.o. in de verwachting een mooie wandeling te kunnen maken voor zijn of haar (zoals bekend) broodnodige rust, kwam bedrogen uit. Al bij Lauswolt was in de verte zoiets als een hevige schietpartij te horen, waarvan het geluid steeds duidelijker werd naarmate men verder de Poaswei op kwam, om ter hoogte van het parkeerplein een geweld te bereiken, dat even onrustbarend als irritant mocht heten. Onderzoek in de richting van het Âlddjip leverde aanwijzingen op, dat de krakende schoten, talrijk als een onregelmatige werkend machinegeweer, uit het bos kwamen in de richting Hemrik, maar met een kijker viel niets te zien. Wel vlogen in de Boornvallei voortdurend vogels op en nam een verschrikte haas de benen. Daar het jachtseizoen gesloten is, wilde ik er meer van weten. Na zoeken……. Een groot bord maakte mij duidelijk, dat hier een schietvereniging met de poëtische naam “De Bosvijver” actief was. Het geschiet was oorverdovend en hield het gehele uur aan, dat ik in deze omgeving voor natuurgenot had willen bestemmen. Navraag bij de politie in Beetsterzwaag leverde de mededeling op, dat het hier activiteiten op een schietbaan betrof, waarop “praktisch het hele jaar door” raak is op tenminste één avond in de week en op zaterdagmorgen. Ja, op deze manier is er inderdaad niet veel aan wandelen in de bossen”, gaf het hoofdbureau in Beetsterzwaag toe. Dit is toch te gek: Staatsbosbeheer eist op zijn vriendelijke bordjes terecht: “niets verontrusten”, maar het wordt blijkbaar toegestaan dat malle paffers natuur en rust op een even belachelijke als liederlijke wijze in de mooiste tijd van het jaar verstoren. Dat de schutters zelf niet in de gaten hebben, dat zij zich asociaal gedragen, is niet anders. Maar in een tijd, waarin terecht zozeer de nadruk wordt gelegd op het belang van een rustig milieu moest toch de overheid er niet meer aan meewerken, dat “de orde” (van de natuur) met luidruchtige schietpartijen kwalijk wordt verstoord. Laten de heren en de jongens van “de Bosvijver” naar een oude schuur, een bunker of een leegstaande garage opzoek gaan voor hun stom geknal. “Indoortraining” verontrust geen mens, geen mees, geen mug. In ynkoart stik fan in ynstoert artikel yn it L.C. troch Dhr. B.J. van der Molen Dizze ynstoerder lit er gjin twifel oer bestean dat er net in foarstânder foar de sjitterij is. 19.06.1972 Kampioen Jachtschieten Al in 1972 wordt het jachtschieten in de Hemrik beoefend en niet alleen door de kleiduivenvereniging. Fries Kampioenschieten wordt Dhr. Jan A. Kalma uit Velums, die een prachtig jachtgeweer als prijs krijgt. Er wordt o.a. ook op een het bospaadje overstekend konijn geschoten. 18


Herenweg 19 Weverswâl 3B Merkebuorren 16 9243 JL Bakkeveen 9241 GG Wijnjewoude 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28 Tel.: 0516 - 54 13 25 Tel.: 0516 - 48 12 74 Slotemaker de Bruineweg 2 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 42 12 81

Weibuorren 63B 9247 AZ Ureterp Tel.: 0512 - 35 43 98

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

Voor Voor reserveringen bel met Visser: 0516 - 47 14 21 of 06- 11 22 19 06 reserveringen bel de metfamilie de fam. Visser: 0516 - 471221


Toen bij het terughalen van het konijn het beestje omviel kwam de bedienende jongen uit zijn veilige beschutting te voorschijn en zei: “Hâldt nou mar op, hy is dea”. ( Uiteraard was het een “fakekonijn”.) 14.05.1973 “De Vijverbos” in Hemrik noordelijk centrum voor kleiduivenschutters. De club Kleiduivenvereniging “Friesland” bestaat al anderhalf jaar als deze jonge vereniging een eigen schietplek zoekt en vindt in de Hemrik (1972). Jaap van der Wal, Harry O. Schädlich en Jan Tolman komen met dhr. Pieter Oosterwoud die een fraai natuurgebiedje “De Vijverbos” bezit in de Hemrik overeen om daar, legaal overigens, een schietbaan te maken voor hun club, die eerst in Katlijk oefende. De Hinderwetvergunning en de bouwvergunning voor het verenigingsgebouw, die moest worden aangevraagd, is spoedig geregeld, zodat men los kon. De club breidt zich al gauw uit en bestaat na een poosje al uit 60% niet jagers. In principe is de vereniging voor iedereen toegankelijk boven de 18 jaar en moet men de statuten onderschrijven. Het schieten gebeurt met een geweer met onderliggende lopen en kost nieuw al gauw f. 500,00. De contributie is niet hoog ca. f. 50,00 per jaar. De munitie kan men per pakje kopen op de schietbaan voor een tientje. Men schiet met hagel. (En hagel bestaat uit 32 gram, waarvan 90 % lood, 10% bestaat uit koper, cadmium en antimoon ) De duif waar men op schiet is in wezen niets anders dan een hardgebakken diep schoteltje, en daar zijn er vorig jaar ca. 67.000 de lucht in geslingerd. Maar niet alleen de kleiduivenvereniging maakt gebruik van de baan maar ook vinden er spoedig districtkampioenschappen jachtschieten plaats en jachtopleidingen. 21.03.1978 In Fries Mozaïek waarschuwt men: Elk schot is geen eendvogel, maar brengt wel lood in het milieu. Dit naar aanleiding van de jachtopleiding op de schietbaan te Hemrik. 02.05.1979 Nog eens attendeert men in Fries Mozaïek op de aanwezigheid van de schietbaan: “Oorlog op de Hemrik” Examenschieten voor aankomende jagers. Op de schietbaan van de Hemrik davert het van ’s morgens negen uur tot in de namiddag. Er wordt op vijf posten tegelijk geschoten en dat levert een waar spervuur op. “It liket wol oarloch”, zeggen de passanten. Jachtgeweren maken nogal wat lawaai en vooral als het stil weer is, is het geknal op kilometers afstand te horen. Pas in 1984 onderkent men het gevaar van al dat lood in de grond. Van de Romeinen wordt beweerd dat velen zeer waarschijnlijk ziek zijn geworden en gestorven aan loodvergiftiging. Zij gebruikten loden waterleidingen en dronken hun wijn vaak uit loden bekers. Het kan leiden tot beschadiging van hersenen, nieren, zenuwen en rode bloedlichaampjes en uiteindelijk de tot de dood. 19


24.10.1984 Honderden korreltjes in koeienmaag. Kleiduifschutters vergiftigen weiland met hagel. Het land van veehouder Berend de Boer( 1937-1997) uit Hemrik, dat grenst aan de baan van de kleiduivenschietvereniging moet gesaneerd worden. De eerste schadelijke gevolgen zijn al geconstateerd. Kortgeleden werd de koe van de heer De Boer ziek. Een diagnose kon niet worden gesteld. Hetzelfde is gebeurd met drie andere koeien van deze veehouder. De zieke koe ging naar slachter en daar ontdekte men “hûnderten fan leadkerreltjes yn ‘e mage”, aldus mevrouw De Boer. Volgens mevrouw De Boer is twee hectare van het aan de schietbaan grenzende land ernstig vervuild en vier hectare in lichtere mate. Behalve dat er nu vergiftigingsverschijnselen zijn opgetreden is zij ook aan de andere kant niet zo blij met de kleiduivenschutters in haar omgeving. “It jout in ferskriklik lawaai en as jo yn ‘e buurt binne as der sjitten wurd kin der wolris wat hagel op jo holle rûchelje”. De toenmalige wethouder de heer Herman van der Harst geeft overigens zonder meer toe, dat behalve de kleiduivenschutters ook de gemeente de toestand totaal verkeerd heeft in geschat. De Gemeente Opsterland heeft indertijd een Hinderwetvergunning afgegeven en een bouwvergunning voor het verenigingsgebouw. De sântiger jierren: No moatte wy de vergitigingsproblemen wol wat yn it ljocht fan dy tiid sjen. Asbest wie yn dy tiid noch in prachtig produkt, men makke er sels blombakken fan. Roken wie sosjaal en men krige der fest gjin kanker fan, pake wie dôchs tachtich jier wurden en dy hie hiel wat of smookt, hy wie bytiden krekt in skoarstien sei beppe, dy fergeefs mei smoke mocht. Ek de Agrarische sector wie net sa benaud foar wat gift spuitsjen, de round-up wurdt noch stees brûkt. Dat sommige túnen fan boargers, as de wyn ferkeard stie, in feeg mei krigen oer de ierdbeien en fruchtbeammen waard net folle oer nei tocht. Yn it Bûtenfjild by Feanwouden, waarden de leeche greiden troch de ôffalverwurkers opheeche mei hûsôffal. Dêr oerhinne kaam wêr grûn sadat se wêr mooi heech lân hienen. Wat er yn dat ôffal siet waard fêst net nei sjoen. De Gemeente bliid, de boeren bliid, want dy krigen er ek noch wat jild foar. Dat wie moai oprômme foar net te folle. Yn dy tiid seinen we al, der krije se fêst spyt fan, dat moat letter wer skjin makke wurde. En ja wier, heite, …. se ha er spyt fan krigen. Alles moat saneert wurde. De sanering: Het opruimen van de schietbaan, wat gepland was voor 1985, wordt door de provincie uitgesteld tot 1988-1990, wat de Gemeente Opsterland tot ontevredenheid stemt. Uiteraard zijn de kleiduivenschutters bezorgd over het voortbestaan van hun hobby, zij hebben dan ook bezwaarschriften ingediend tegen het voornemen van de Gemeente de Hinderwetvergunning in te trekken.

20


B. en W. delen de indieners via hun ambtenaar mee, dat ze de bezwaarschriften hebben verworpen, zodat het geschil nu zal moeten worden uitgevochten bij de afdeling Rechtspraak van de Raad van State. Het schoonmaken van het weiland, wat vervuild is, wordt door de Gemeente geschat op f. 250.000,00. De schietvereniging oppert via de Secretaris R. Viersen dat zij zelf wel het weiland willen schoonmaken. “Het is vlak terrein, een shovel er over en dan is het klaar”. Maar dat gaat niet door. In 1986 is het geschatte bedrag al opgelopen tot f. 350.000,00. Later blijkt, dat het vervuilde terrein wat eerst 2,5 hectare was, veel groter is nl. 4 hectare, een tegenvaller wat de financiën aangaat. De schietbaan zelf nog niet eens meegerekend. Opsterland moet f. 96.000,00 betalen, de Provincie f. 340.000,00. Een dure kostenpost voor de overheid en uiteindelijk voor de O.Z.B. cliënten die voor een groot deel de Gemeentebelastingen moeten betalen. In het jaar 1987 wordt met het afgraven van de vervuilde grond begonnen, en voorlopig opgeslagen onder landbouwplastic waar het bijna twee jaar blijft liggen omdat er in Nederland nog geen ruimte vrij is voor het schoonmaken van de grond wat f. 1,4 miljoen gaat kosten. Pas eind 1989 wordt de 5000 ton vervuilde grond afgevoerd naar Leeuwarden. Er zijn ruim 40 ritten met vrachtwagens nodig naar een reinigingsinstallatie waar de grond van de zware metalen zullen worden ontdaan. Het transport en de tijdelijke opslag kosten nog eens f. 335.000,00. De kans dat de kosten op de schietclub verhaald kunnen worden zijn erg klein. De schutters zouden daar niet kapitaalkrachtig genoeg voor zijn, hoewel de rechter de schietclub als gebruiker van de baan verantwoordelijk houdt voor de schade die is aangericht. In geval van de schade aan gras en vee wordt al in 1987 bepaald dat de schutters de schade aan veehouder Berend de Boer moeten vergoeden. Over de omvang moet nog worden geprocedeerd. 29.06.2009 Tweintich jier letter… “De Fiverbosk” De sinne sakket al nei de grûn, it is in waarme dei west as de Fiverbosk int sicht komt. It sanige paad dêr hinne hat de sporen fan tractoren dy fan en nei de no “skjinne” lânnen rinne. Der is gjin minsk of bist te sjen. ( De ky steanne tsjinwurdich hast oeral op stâl by de grutte buorkerijen, útsein fan de wat lytsere en perfoarst net te ferjitten de biologyske boeren dy folle tichter by harren fee steane en se in wat natuerliker libben jowe.) It paad nei de sjitbaan yn it bosk is ôfsletten, de minsken kinne der better ek net komme, je witte mar nea. It is stil yn ‘e bosk, der wurdt gjin skot mear lost. It gers stiet heech, de baan wurdt net meer brûkt De heide is fuort, spitich, de beammen en it gers ha de oerhân krigen en it gebied is hast tichtgroeit. It ferienigingsgebouw mei de asbesten platen stiet er noch. Ôfsletten. Ek de ûndergrûnse cabine, wêr de pântsjes de loft yn sketten waard is er noch mei wat oare net thús te bringen stikken beton. In sjitkûle yn it gers leit noch iepen, it liket krekt in skuttersputsje fan út de oarloch. It fêt mei de ferbaande patrônen út de sjitterstiid is fuort en ek fan it stikken “serfys”, de skûteltsjes, is foar it sicht goed opromme. It falt my ta, de boskfiver, dy yn it sjitgebiet lyt, sjocht er goed út. Yn it wetter bloeit sels de swanneblom en efkes letter sjoch ik yn it droege part sels it wolgers (poeske). Dat bloeide er eartiids ek al. It liket my sa ta, dit gebied hoeft ek net skjin makke te wurden, dit kostet te folle en dan blieuwt er dochs neat fan oer. In bytsje ûnderhâld is genôch. Mar de leadkerreltsjes sitte wol yn de grûn, der moat gjin griente op ferboud wurde tink ik. Ek gjin bisten yn los rinne litte dy oeral op om frette. 21


Fjirder fyn ik dit in tige moai stikje nastûr wat mei in bytsje ûnderhâld troch minsken, dy der ferstân fan ha, bewarre bliuwe moat. Noch ien ding, as warskôging: De tyken ha gjin lêst fan it lead. It is mar dat jo dat witte. 28 februaris 2019 Tsien jier letter. De dize leit oer it fjild, as ik opnei nei de fiverbosk ta gean. Yn de sjittersbosk is noch neat feroare, al is der wol tige yn omkapt, ja hout is tsjinwurdich it nije goud. Mar ik tink altyd, wat de loft yn rikke wurdt komt ek wêr nei beneden, faaks ticht yn de buert. Ek dêr sitte de minsken net mei, it is o sa noflik as jo binnen sitte. Ferskate beamen binne yn moatsjes sage en lizze der al tiden. Soe der lead yn sitte? Wa wit? It sjittershokje mei de asbestplaten is der ek noch, mei oan de efterkant in yn elkoar sakke oanbou. Oan de foarkant leit in boerd mei de tekst: ‘Opengesteld’, mar dat jilt net foar it sjittersbosk tink ik. Dat moat fan de oerkant wêze, wêr ek in boskje is. Fjirder is er de rêst, en dat moat ek mar sa bliuwe, de leaden kerreltsjes sille der ek noch wol wêze, mar it is krekt sa as mei de kerreltsjes ‘pypskom’, net te ferwiderjen !!!. De bern moatte der mar net hinne gean te boatsjen , tink dêr wol om.

© Henk F. Hansma De Himrik

22


23


AdviesNet Nieuws uit de praktijk

ADVERTENTIE

Stefan Brouwer

Financieel Raadgever | Trotse Partner

Belastingaangifte voor zittenblijvers, oversluiters en verhuizers Tegenwoordig is het grootste gedeelte van je belastingaangifte al ingevuld. Dat geldt sowieso voor gegevens die bekend zijn bij de Belastingdienst. De dienst achter de blauwe envelop weet echter niet alles. Zo is het aan jou om aftrekposten op te voeren rond je huis en hypotheek. We helpen je op weg met de belangrijkste posten die je belastbare inkomen drukken. Je mag alleen de aftrekposten opvoeren die niet zijn meegefinancierd in de hypotheek of lening. Als je kosten wel hebt meegefinancierd, dan wordt dit al voor je afgetrokken bij de hypotheekrenteaftrek. Dubbel aftrekken is dus niet mogelijk. Aangifte voor de zittenblijvers Ben je in 2018 niet verhuisd en heb je ook de hypotheek niet laten oversluiten? De volgende aftrekposten zijn in jouw situatie het meest relevant: - Betaalde rente bij bank of familie - Erfpacht(canon)* - De rente van de restschuld in verband met verkoop oude woning. Deze restschuld dient wel ontstaan te zijn na 28 oktober 2012 en vóór 1 januari 2018. - Boeterente in verband met vervroegd aflossen - Renteverhoging via rentemiddeling * Bij erfpachtcanon staat je huis op grond van iemand anders. Je maakt dus gebruik van andermans grond (erfpacht). Het ‘erfpachtcanon’ is de vergoeding die je hiervoor betaalt. Aangifte voor oversluiters Woon je nog in hetzelfde huis maar heb je jouw hypotheek in 2018 overgesloten? De kosten die te maken hebben met het oversluiten mag je opvoeren als aftrekpost. Voorwaarde is wel dat je ze niet hebt meegefinancierd met hypotheek of lening. Het gaat om: - Taxatiekosten - Notariskosten voor de hypotheekakte - Bemiddelingskosten voor het krijgen van de hypotheek of lening - Kosten voor aanvraag NHG - Royementskosten* - Boeterente in verband met vervroegd aflossen (ook bij rentemiddeling) * Royementskosten: Bij aankoop van een huis wordt je hypotheek ingeschreven bij het Kadaster. Bij het oversluiten van je hypotheek moet de wijziging opgegeven worden bij het Kadaster. De kosten hiervoor noem je royementskosten. Aangifte voor verhuizers Bij het verkopen van je woning moet je kosten maken. Alleen de kosten voor het wijzigen van de hypotheek in het Kadaster, de royementskosten, mag je als aftrekpost opvoeren. De overige verkoopkosten zijn dus niet aftrekbaar. Heb je naast het verkopen van je woning ook een woning gekocht in 2018, let dan op de invoer van je eigenwoningforfait. Deze moet je twee keer invullen. Voor de periode dat je in je ‘oude’ en ‘nieuwe’ huis woonde, met de daarbij behorende WOZ waarden. De belastingaangifte is door de vooraf ingevulde gegevens vaak snel gedaan. De Belastingdienst heeft er geen problemen mee als je aftrekposten vergeet op te voeren. Voor jezelf is het minder profijtelijk. Tenzij belasting betalen je lust en je leven is... Hulp nodig? Wij helpen graag!

Visitekaartje: www.adviesnet.nl/stefan stefan@adviesnet.nl | 06 523 632 90

24


Brandweer op school Een echte brandweerauto op het plein, een brandweervrouw in volledige bepakking en heel veel informatie over de brandweer waren de ingrediënten voor een hele leuke leerzame ochtend voor de leerlingen van De Bôge. De leerlingen hebben veel geleerd over de functie van de Brandweer, hebben zelf hun vragen kunnen stellen en hebben geleerd hoe je brand voorkomt. Daarnaast hebben de leerlingen gevoeld hoe zwaar de bepakking van een brandweerman is en mochten ze zelfs even in de brandweerauto zitten. Al met al een prachtige ervaring die zeker voor herhaling vatbaar is.

Open dag Op woensdag 20 maart openen alle scholen van Comprix hun deuren voor belangstellenden. Dit geldt ook voor de Bôge. Iedereen die het leuk vindt (pakes, beppes, ouders etc.) om eens te kijken hoe het onderwijs er bij ons op school uitziet, nodigen wij van harte uit. De school ontvangt u graag tussen 11.00 uur en 12.00 uur.

Schoolvoetbal Op woensdag 3 april doen de leerlingen van groep 7/8 mee aan het schoolvoetbaltoernooi. De wedstrijden worden dit jaar voor het eerst volgens het nieuwe KNVB-reglement voor schoolvoetbal gespeeld. Globaal houdt dit in dat alle spelhervattingen middels een dribbel of een pass worden uitgevoerd, er acht tegen acht gespeeld wordt en dat de buitenspelregel niet telt. De leerlingen hebben er veel zin en uiteraard laten we u weten hoe het is gegaan. Voorstellingen Voor zowel groep 1/2 als voor groep 3/4 staat er binnenkort weer een mooie toneelvoorstelling op het programma. Voor groep 1/2 is dit een schimmenspel van De Kleine Vuurtorenwachter, waarin een haas en egel een wedstrijdje houden. Wie gaat er winnen? De snelste of de slimste? Groep 3/4 gaat naar Ieorg Idur, een voorstelling die gebaseerd is op het gelijknamige boek geschreven door meesterverteller Roald Dahl. Dit ontwapenende verhaal over liefde is bewerkt tot een levend prentenboek: vol humor, muziek, toverspreuken en… schildpadden.

Schoolkorfbaltoernooi in Jubbega Bij het schrijven van deze ‘nieuws uit de school’ is het toernooi van groep 7/8 al geweest en zit het toernooi voor de andere groepen er aan te komen. De kinderen van groep 7/8 hebben goed hun best gedaan en sportief gespeeld. Uiteindelijk hebben zij één wedstrijd gewonnen één gelijk gespeeld en twee keer was de tegenstander net iets sterker. Engbert Pierswei 2 8409 JW Hemrik

0516 471400 info@deboge.nl www.deboge.nl


Verjaardagen

1 13 15 21 22 23 28 31

MAART Sanne Beute Sarah Beute Miranda de Boer Rense Wiebenga Richard Veenstra Silke Tolman Keimpe Veenstra Fimme Berga

5 17 18 22

Groep 1 6 8 5 4 8 4 4

APRIL Elske Haak Kyra Jorna Ingmar Jongsma Siebren Bruinsma

Groep 5 7 3 3

Openochtend De algemene open dag van Comprix is op 20 maart. Belangstellenden zijn dan van harte welkom op De BĂ´ge!!


Gastouderbureau Goedteplak

Gastouderbureau Goedteplak Kinderopvang in een thuissituatie Voor vraagouders èn gastouders!

Met gastouders62 in Hemrik e.o. Tjalling Harkeswei

8409 CN Hemrik e-mail: goedteplak@hetnet.nl tel: 06-15543291 www.goedteplak.nl website: www.goedteplak.nl www.goedteplak.nl e-mail: info@goedteplak.nl Tryntsje Berga 9191 Tryntsje Berga // 06-15 06-155432 5432

HUUR NU OPSLAGRUIMTE!! Inboedel en goederen opslag *€ 1.50 per dag /15m3 *Dagelijks opzegbaar *Bewaakte, afsluitbare en schone opslag bij u in de buurt Email: opslagwijnjeterp@gmail.com, Tel: 0655794376 Fam. Heida, Compagnonsfeart 53, 9241 HJ Wijnjewoude


WINKEL OPENINGSTIJDEN : DINSDAG t/m VRIJDAG 13:00 TOT 18:30 UUR ZATERDAG

09:00 TOT 13:00 UUR

Buiten openingstijden op afspraak is mogelijk We zijn op werkdagen de hele dag telefonisch bereikbaar ADRES :

BINNENWEI 105 - 8409JL - HEMRIK

TELEFOON :

085-2220828

EMAIL :

INFO@PCHEMRIK.NL

Profile for drdehimrik

Doarpsrounte de Himrik maart 2019  

Doarpsrounte de Himrik maart 2019  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded