__MAIN_TEXT__

Page 1

Doarpsrounte De Himrik

e

43 jiergong 10

45e jiergong 3 44e jiergong 4

Desimber 2016

Maart 2018 April 2017

Mei Mei ititnijs nijsút útDe DeHimrik Himrik


Herenweg 19 Weverswâl 3B Merkebuorren 16 9243 JL Bakkeveen 9241 GG Wijnjewoude 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28 Tel.: 0516 - 54 13 25 Tel.: 0516 - 48 12 74 Slotemaker de Bruineweg 2 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 42 12 81

Weibuorren 63B 9247 AZ Ureterp Tel.: 0512 - 35 43 98

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

Voor reserveringen bel met de fam. Visser: 0516 - 471221


Doarpsrounte De Himrik Verschijnt 10 x per jaar in een oplage van 325 exemplaren. REDACTIE: Doetsje de Boer,Melle van der Wal, Senda de Groot en Olke Dijksma. DRUKWERK. Drukkerij F. Pool, Wijnjewoude. ABONNEMENTEN/VERSPREIDING Abonnement: € 12,50 per jaar Bankrek.nr. NL87 RABO0373704763 Opgave/opzegging/wijziging adresgegevens mailen naar: m.eng.vanderwal@home.nl Klachten bezorging: 0516-471384 WEBSITE: www.dehimrik.nl ADVERTENTIES: Contactpers.: Melle van der Wal- 0516-471296 Email: m.eng.vanderwal@home.nl BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS: Huisartsenprakt. W.woude/Hemrik 0516-481250 / spoed 0516-480808 Huisartsenpraktijk De Kompe Gorredijk Maats/Labohm 0513-462111 Nauta/vd Meulen 0513-463899 Stender/Kruiderink 0513-461324 Huisartenpraktijk Jubbega 0516-461250

INHOUD: Inhoudsopgave Voorwoord Agenda - prikbord – Witte kerk Anbo Kerkdiensten WWMD – 100 jaar IJspret Nieuws van EMM Ledenverg. SVH en Laatste Eer Binog HVC Openbare lagere school Landlustreed Skoallekrante

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 14 - 16 - 21

Kopy voor de volgende Doarpsrounte inleveren bij: Doetsje de Boer, Ds. de Boerwei 11 - email naar: drdehimrik@hotmail.com Praatje bij voorplaatje. IJspret op de Himriker ijsbaan. foto Johannes Zandstra. Voor meer foto’s www.jogofotografie.nl

SLUITINGSDATUM ZONDAG 11 febr. 18.00 UUR Maand

Krant verschijnt op

Inleveren kopie

April Mei

21 april 19 mei

15 april 13 mei

Juni

16 juni

10 juni

Wijkagent de Himrik: Henk Liemburg, tel. 0900-8844 Alarmnummer: 112 - De redactie is niet aansprakelijk voor fouten (data etc.) in de aangeleverde kopy.

- Ingezonden stukken worden alleen geplaatst, wanneer naam en adres bekend zijn bij de redactie. - Wanneer de redactie het nodig acht, kan zij besluiten een ingezonden stuk niet te plaatsen. - Indien kopy niet tijdig ingeleverd wordt, kan de redactie genoodzaakt zijn voor de betreffende maand niet tot plaatsen over te gaan. - De redactie behoudt zich het recht voor ingeleverde kopy aan te passen ten behoeve van de opmaak van de krant. - Voor kopy met een winstoogmerk heeft de redactie het recht een financiële bijdrage te vragen. - De Doarpsrounte wordt 1 maand na verschijnen geplaatst op www.dehimrik.nl exclusief schoolkrant.

- Alle kopy bij graag inleveren in lettertype CALIBRI 11 en in WORD. 2


VOORWOORD: Beste Hemrikkers, In december 2017 werden de dorpshuisbesturen in Opsterland door de gemeente verrast met een concept van een nieuw dorpshuizen beleid. De strekking van dit nieuwe beleid heeft voor veel onrust gezorgd en de besluitvorming is daarom gelukkig onder politieke druk vertraagd. Het dorpshuis is van ons allemaal en daarom wordt in dit voorwoord in het kort ingegaan op de doelstelling van de gemeente en delen wij als bestuur onze visie op dit nieuwe beleid. De gemeente benadrukt en erkent het belang en de rol van dorpshuizen en zet in op de instandhouding en het versterken van de dorpshuizen in de gemeente Opsterland. Het nieuwe beleid richt zich minder op ver- en nieuwbouw en meer op behoud en verduurzamen van de dorpshuizen. De gemeente trekt zich steeds meer terug en wil zich meer en meer in een ondersteunende en faciliterende rol plaatsen. Dit betekent onder andere dat de eigen zelfredzaamheid van de dorpshuisbesturen steeds belangrijker gaat worden. In de Himrik kennen wij als dorpsbestuur al een hoge mate van zelfredzaamheid. Dit wordt onder andere mogelijk gemaakt doordat wij een beroep kunnen doen op een groot aantal enthousiaste vrijwilligers. Daarnaast worden de georganiseerde activiteiten door vele dorpsbewoners bezocht waardoor het ook leuk blijft om je als vrijwilliger ergens voor in te zetten. De enige ondersteuning die we voor de Bining op dit moment van de gemeente krijgen betreft het groot onderhoud dat nu volledig voor rekening van de gemeente komt. Juist dit zal in het nieuwe beleid niet langer het geval meer zijn. Dan kan er voor slechts 50% een subsidie voor aangevraagd kunnen worden (met een maximum van 7.500 euro per 5 jaar !). Op de langere termijn vormt dit een groot financieel risico voor ons en het lijkt ons niet reĂŤel om de rekening van het groot onderhoud door een dorp met slechts 700 inwoners te laten dragen. In de komende 4 jaar wil de gemeente het dorpshuis voor een symbolisch bedrag aan het bestuur aanbieden en daarmee dan komt ook de volledige (oa. juridische en financiĂŤle) verantwoordelijkheid ook bij ons te liggen. Het is maar de vraag of dit verstandig is, aangezien het volledige bestuur uit vrijwilligers bestaat. Er is overigens nergens beschreven wat er gebeurt indien een dorpshuisbestuur het eigenaarschap van het dorpshuis niet wil overnemen. Al met al blijven wij nog met veel vragen en scepsis zitten. Voor zover wij nu kunnen overzien zal de voorgestelde nieuwe situatie er voor ons alleen maar slechter op worden. Er komt een veel zwaardere verantwoordelijkheid bij het bestuur te liggen en daar waar de gemeente tot nu toe verantwoordelijk was voor het groot onderhoud, zal dat in deze plannen voor de rekening van het dorp komen. We zullen in de komende periode, samen met andere dorpshuizen, in gesprek gaan met de gemeente. Onze zorgen leggen we aan de gemeente voor en we zullen meer duidelijkheid vragen ten aanzien van de door hen voorgestelde plannen. Wij zullen ons in ieder geval blijven inzetten voor een mooi dorpshuis waar voor iedere inwoner wel iets leuks te doen is. De agenda tot en met de zomer zit al weer goed vol! Denk naast de reguliere activiteiten maar eens aan: de uitvoering en jubileum van de Harmonie, het jubileum van WWMD, Bingo van de HVC, 35+ Voetbal toernooi, Dorpsfeest EMM en natuurlijk de Brommerbeurs in Augustus! Mochten jullie nog vragen of suggesties hebben, dan kunnen jullie altijd een van ons benaderen en wanneer we meer weten over de gemeentelijke plannen zullen we dat met jullie delen. Namens het bestuur van de Doarsprounte Jan Visser, Janny Hendriks, Tjalling Nijboer, Loes de Boer en Ake Jan van der Vinne 3


AGENDA. Dag

Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Woensdag Zaterdag Woensdag Maandag Dinsdag Zaterdag Maandag Maandag Zaterdag

Datum

16 mrt 17 mrt 18 mrt 19 mrt 20 mrt 21 mrt 21 mrt 24 mrt 28 mrt 9 april 10 april 14 april 16 april 16 april 21 april

Tijd

Wat is er te beleven

20.00 16.00 15.00 07.30 19.00 20.00 14.00 18.00? 20.00 07.30 20.00 14.00 07.30 20.00 19.30

Try out Harmonie Reünie en uitvoering Harmonie Ernst de Corte - WK Oud papier Buitenroute EHBO zwembad Voorleesestafette - WK Ouderensoos - verrassing Droppping jeugdsoos Ledenverg. SVH Oud papier Binnenroute en Sparjebird Ledenverg. Lytse fjildrúters Reünie WWMD Oud papier Buitenroute Ledenverg. Laatste Eer Bingo HVC

Dorpssteunpunt Hemrik. Hebt u vragen over welzijn, zorg en wonen dan kunt u contact opnemen met uw omtinker. Het tel.nr en emailadres staan vermeld op de omtinkerslijst, welke te vinden is op de website ww.dehimrik.nl.

**********************************************************************************

Prikbord.

Verhuizing: 01-04-2018: Lonneke Warmerdam en Matthew Bron, van Ds. De Boerwei 20 naar Zwolle. (zij bedanken bij deze voor alle lidmaatschappen) Nieuwe bewoners: Simon en Aukje Timmerman, Ikesingel 13, Hemrik Thea Pander en Erik Jan van Wijk, Manege 36, 8409 JS Hemrik Geboren: 12-02-2018: Thymen, zoon van Freddy en Wietske Haak, broertje van Famke en Elske. Compagnonsvaart 59, Wijnjwoude. 21-02-2018: Sem Sytze, zoon van Jan Sytze en Renske Jonker, Tj Harkeswei 63 Hemrik **********************************************************************************

Programma thuiswedstrijden HVC.

06-04-18 19.00 HVC Jeugd SNVV Ciska 06-04-18 20.15 HVC ds Joure Johannes B 20-04-18 20.15 HVC jeugd Iverto Lydia 20-04-18 20.15 HVC ds Tsjûkemarders Johannes Staal **********************************************************************************

ACTIVITEITEN IN DE WITTE KERK.

Zondag 18 maart: Ernst de Corte – Lied van mijn vader. Entree 10,00 t/m 12 jaar 2,00, incl. cons. Woensdag 21 maart : Voorleesestafette. Entree 6,00 incl. cons. Reserveren noodzakelijk. 4


ANBO NIEUWS.

Beste mensen. Afgelopen vrijdag (16 februari) hebben we onze Jaarvergadering gehouden. Graag was ik daar zelf bij geweest maar door ziekte was dat onmogelijk. Gelukkig wilden mevr. Griet Dijkstra en mevr. Ypie van Valen deze klus van mij overnemen en dat is , naar ik heb vernomen prima gelukt. Mevr. M. Strampel uit ter Idzard heeft er het een en ander vertelt over aanpassingen in huis wanneer het allemaal wat minder gaat. Afgesloten is er met een heerlijk buffet. De andere dag bracht men mij een prachtige schaal met OrchideeĂŤn, waarvoor heel hartelijk dank. Nu wil ik u graag uitnodigen voor onze laatste bijeenkomst van dit seizoen. Onvoorstelbaar dat dat er nu alweer op zit. Op woensdag 21 maart komt mevr. Stinet Luth uit Norg om 14.00 uur naar MFC de WIER om ons mee te nemen naar KENIA. Tijdens deze lezing worden we meegenomen door het land van Kenia en maken we kennis met de verschillende Wildparken, de Masai en de Ssamburu stammen. ( sieraden en diverse handwerkstukjes neemt mevr. Luth mee, om ter plekke te kunnen bekijken.) Aparte leefgewoonten, de vele soorten klimaten in Kenia en de dieren die daarbij horen . Vooral vogels die daar leven nemen er een belangrijke plaats in. Ook de zoute en zoete meren met de vele flamingo's komen aan bod. Het wordt zeker een boeiende lezing en ik hoop dan ook van harte dat u in grote getale naar de Wier komt op LET OP : WOENSDAG 21 MAART. Iedereen is welkom en de toegang is â‚Ź 4,00 Een vriendelijke groet van Bertie ten Haaf. **********************************************************************************

Burendag / Kom erbij en eet mee.

Het dorpssteunpunt organiseert dit jaar weer een maaltijd voor het hele dorp. In 2016 bleek dit een groot succes. We hopen dat ook dit jaar weer veel mensen zullen komen om deze gezamenlijke maaltijd met elkaar te houden. De datum die we hiervoor hebben gepland is zondag 23 september. De datum kunt u alvast in uw agenda zetten. In de Doarpsrounte van september krijgt u meer informatie. Wij hopen dat veel dorpsgenoten op deze middag langskomen. Dorpssteunpunt Hemrik. **********************************************************************************

(Artikeltje via Gosse van den Bos) 22-08-1959 Toen waren er al stoute jongetjes.

5


Rooster kerkdiensten Protestantse Gemeente Lippenhuizen/Hemrik.

Datum Tijd Voorganger Dienst te 18 maart 10.00 Ds. P. Crom Langezwaag 25 maart 10.00 ds. S. Blok Lippenhuizen, Palmpasen 29 maart 19.30 ds. S. Blok Langezwaag, Witte Donderdag Heilig Avondmaal 30 maart 19.30 ds. S. Blok Lippenhuizen, Goede Vrijdag 31 maart 22.00 ds. S. Blok Langezwaag, Stille Zaterdag 01 april 10.00 ds. S. Blok Lippenhuizen, Pasen 08 april 10.00 ds. H. Hiddink Langezwaag 15 april 10.00 ds. J. Jurjens Lippenhuizen Gedurende de Paascyclus (Palmpasen t/m Paaszondag) verleent de Cantorij o.l.v. Jan Andries Dijkstra haar medewerking aan de diensten. Op Paaszondag is er vanaf 9.30 uur paasontbijt in de Piterkerk van Lippenhuizen. Iedereen is welkom. **********************************************************************************

Rooster kerkdiensten Gereformeerde Kerk Wijnjewoude-Hemrik.

Zondag 18 maart Zondag 25 maart

9.30 uur 13.45 uur

Stille week voor Pasen : Woensdag 28 maart Witte Donderdag 29 maart Goede Vrijdag 30 maart

Mw. R. de Vries-Martini Bevestiging en intrededienst van ds.Engelsma Door Ds. I. v.d. Beukel, Haulerwijk

19.30 uur 19.30 uur 19.30 uur

Zangver. Looft den Heer Ds. H. Engelsma Heilig Avondmaal Mw. J.Elzinga-Bakker

Zondag 1 april 1e Paasdag Maandag 2 april 2e Paasdag Zondag 8 april Zondag 15 april

9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur

Zondag 22 april Zondag 29 april

9.30 uur 9.30 uur

Ds. H. Engelsma Gez. Dienst Herv. Kerk Dhr. M. van Heijningen Ds. W. Hordijk, Lemmer Vierdienst (voor iedereen ruimte) Ds. H. Engelsma Ds. G. den Dikken, Drachten Ds. H. Engelsma

Voor informatie: www.pkngereformeerdekerkwijnjewoude.nl **********************************************************************************

(Artikeltje via Gosse van den Bos) 30-12-1947

6


WWMD – 100 jaar. De korfbalvereniging WWMD bestaat ruim 100 jaar. Op zaterdag 14 april 2018 wordt dit gevierd. Vanaf 14.00 uur stromen de reünisten en de huidige leden binnen. Er is dan koffie/thee, een openingsgebakje en verder drinken. De jongste leden zijn op dat moment met een Zwitserse bus naar deKoppenjan te Jubbega om daar een pannenkoek te eten en anderszins vermaakt te worden om vervolgens om kwart over twee bij De Bining in Hemrik terug te keren. Om half drie zal de voorzitter van WWMD, Tjalling Nijboer, de reünisten verwelkomen. Om kwart voor drie zullen de huidige korfballers van WWMD en Wordt Kwiek/WWMD en LDODK E’s hun korfbalkunsten vertonen. Ondertussen krijgen de oud-WWMD-ers uit Wijnjewoude, Hemrik en Lippenhuizen alle kans om bij te praten met de verdere reünisten uit het hele land. Dit artikeltje in De Harker, de Bân en de Doarpsrounte roept de oud-WWMD-ers op om zich te melden voor reünie. Dit kan voor 2 april bij Siep Sinnema, telefoon 06-15641087. Het programma omvat verder dat er om 18.00 uur een broodtafel wordt opgediend en dat er daarna alle tijd is om verder bij te praten. De reüniecommissie van WWMD, onder voorzitterschap van Nijboer. WWMD en z’n historie. De korfbalvereniging heeft een heel rijke historie. Heel wat relaties zijn gelegd op de bekende WWMD-seriedagen. De bekende radioreporter Dick van Rijn, korfballer van DED Amsterdam, ontmoette z’n toenmalige echtgenote, uit Hilversum van Excelsior, op de WWMD-series. De jongstleden overleden Rients Gratama gaf acte de présence op de zaterdagavond voor de WWMDserie. Roemruchte succesjaren beleefde WWMD als kampioen van Noord, de laatste keer gebeurde dit in 1950. Moet ik maar zwijgen over het Kampioenschap van Nederland. Dat was in 1938 toen WWMD met het Amsterdamse Blauw Wit streed om dit kampioenschap. Thuis werd er met 6-3 verloren, nadat men in Amsterdam ruimer had verloren… Zoals jongstleden PKC-LDODK nog 30-25. De laatste keer dat WWMD overgangsklasse speelde was in 1978. Te sterk voor de Eerste klasse, maar te licht voor de Overgangsklasse. Drie keer weer degradatie….. Het langstlevende (ere)lid is de heer Tjitze Gerlsma , 94 jaar intussen. Hij woont nog steeds in Drachten. De heer Gerlsma woonde de eerste reunie-vergadering bij en gaat zeker de 14-de april 2018 nog komen. De Faber’s, de Popma’s , de Teijema’s en de Zwart’s hebben een belangrijke rol gespeeld in de WWMD-geschiedenis. Oeds Zwart speelde bij WWMD en z’n nazaten vormen nu de spitsen van LDODK. (André en Erwin). Het vergaat WWMD momenteel een stuk moeizamer. Kinderen van de basisschool vormen op dit moment de 3 deelnemende teams aan de veldcompetitie. Het laatste Friese succes was in 1965, kampioen van Friesland bij de aspiranten. Behaald in Opeinde(Sm.) tegen Sparta (Warten) met de karige uitslag van 5-2. Jeen Meinsma, opgefrist door het jubileumboek van 1991.

7


8


Rinse Taekema Tel.: 06 - 46 03 84 42 Tolleane 26 - 9241 WH Wijnjewoude taekematimmerwerken@hetnet.nl www.taekemabouw.nl


IJsvertier, dit smaakt naar meer! Begin februari werd het even spannend. De vorstperiode zorgde ervoor dat harten van ijsliefhebbers sneller gingen slaan. Helaas mocht het niet zo zijn. Toen ik al wandelend rond Hemrik één van de ijsmeesters tegenkwam, droop de teleurstelling zichtbaar van zijn gezicht: weer geen natuurijs. Bah, “we waren er klaar voor” en “het had zo mooi kunnen zijn”! Maar achteraf gezien was dit een té voorbarige conclusie. Enkele weken later kondigde ‘waarman Piet’ aan, dat de Siberische beer in aantocht was en dat het ‘glûpend kâld’ zal worden. En jawis, op donderdag 1 maart kwam het verlossende bericht: it giet oan, de ijsbaan gaat open! Nog nooit zo laat in het jaar was dit gepresteerd; maar dat mocht de pret niet drukken. Jong en oud wist de lokale ‘oval’ te vinden en met de kenmerkende ijsbaanmuziek op de achtergrond en koek en zopie om weer bij te komen genoot een ieder van de mooie ijsvloer die de ijsmeesters van ‘Haast U’ erin hadden gebakken. En als kers op de taart op zaterdagmiddag een heuse kortebaanwedstrijd. Weliswaar geen lange startlijst, maar desalniettemin wel een mooie. Stadionspeaker Sietse Nijboer zorgde ervoor dat alle deelnemers op tijd aan de startlijn verschenen waarna starter en aankomstjury de klus verder klaarden. Na het klear-los vlogen de koppels weg. Snelle en hele snelle rijd(st)ers, en zo af en een val (hoort ook bij het schaatsen), schotelden ons mooie en spannende ritten voor. En het waren niet alleen de schaat(st)ers die aanwezig waren. Ook de tribune voor het ijsbaanhokje zat vol met belangstellende Hemrikers. Kortom: genieten en gezelligheid alom. En aan het eind van de middag mooie winnaars. Hebben we hier een toekomstige Ireen of Sven aan het werk gezien? Helaas duurde deze vorstperiode maar kort; zondag was het alweer voorbij. Desondanks: heren van ijsclub ‘Haast U’, dank voor de mooie ijsvloer, het openstellen van de ijsbaan en het organiseren van een ‘hurdriderij’. Nu op naar het voorjaar en zomer, maar hopelijk kunnen we de komende winter opnieuw genieten van jullie activiteiten. Dit smaakte naar meer. En om nog even na te genieten van de ijspret, surf dan naar www.jogofotografie.nl waar plaatjes zijn te vinden van o.a. vertier op de Hemriker ijsbaan.

Foto: Johannes Zandstra **********************************************************************************

9


Gastouderbureau Goedteplak

Gastouderbureau Goedteplak Kinderopvang in een thuissituatie

Voor vraagouders èn gastouders! Met gastouders62 in Hemrik e.o. Tjalling Harkeswei

8409 CN Hemrik e-mail: goedteplak@hetnet.nl tel: 06-15543291 www.goedteplak.nl www.goedteplak.nl

Tryntsje Berga / 06-15 5432 91


Update Eendracht Maakt Macht 2.0 Zoals u de vorige maand al heeft kunnen lezen gaat EMM dit jaar een behoorlijke opfrisbeurt krijgen. Daarbij proberen we zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen welke wij de afgelopen jaren hebben gehoord. Natuurlijk kunnen wij het nooit iedereen naar de zin te maken, maar wij doen daarvoor wel ons best. Vernieuwing is noodzakelijk om het feest levend te houden. Daarom willen we iedereen vragen om “onze” ideeën achteraf te beoordelen en niet vooraf af te schieten. Zo was zo ongeveer de meest gehoorde kreet naar aanleiding van het feest van vorig jaar dat men de zweef miste op de Kermis. Dat was niet tegen dovemansoren gericht, dus dit jaar is de ZWEEF weer terug! Het thema van EMM 2018 is “vroeger”, dat thema komt ook mooi naar voren tijdens de Volksspelen. De nieuwe Volksspelencommissie heeft een drietal activiteiten bedacht met het thema “Ter land, ter zee en in de lucht”! Wat dat precies gaat inhouden laten we u volgende keer weten. Een ander populair televisieprogramma van vroeger komt ook terug tijdens EMM van dit jaar, namelijk de Soundmixshow. Vrijdagavond 8 juni krijgen alle Hemrikers de mogelijkheid om hun talenten te laten zien. Dus u kunt vast gaan nadenken over wat u wilt gaan doen. Over hoe het er precies uit gaat zien leest u in de volgende Doarpsrounte. Andere jaren was er op vrijdagavond cabaret zult u zeggen, verdwijnt dit dan? Nee dat verschuift naar de zaterdagnamiddag. Voor dit jaar hebben we wederom Hymphamp gecontracteerd. Zij hebben een totaal nieuwe en zeer boeiende show. Dus wij weten zeker dat u zich hier prima mee gaat vermaken. Om de zondag extra relaxed te maken is er niet alleen gezellige muziek, maar ook een “eigen” BBQ. Dit is een duidelijk voorbeeld van het organiseren van de wens van het dorp. Al vele jaren wordt er gevraagd om een BBQ. Na onze oproep in de vorige Doarpsrounte hebben we nog niet veel reacties gehad. Opgeven kan via een email naar EMM@dehimrik.nl met BBQ in de onderwerpregel. Het principe van een “eigen” BBQ houdt in dat iedereen zijn eigen vlees mee neemt voor op de BBQ. Wij gaan in samenwerking met de Bining zorgdragen voor de barbeques, stokbroden, salades e.d., hiervoor vragen we een bijdrage van € 1 per persoon. Iets waar wij al wel veel aanmeldingen op hebben gekregen zijn de vrijwilligers die willen helpen met het realiseren van het feest. Hier zijn wij super blij mee. Het tekent de kracht van Hemrik en sluit perfect aan bij de naam van het feest, Eendracht Maakt Macht. Maar natuurlijk kunnen we nog steeds vrijwilligers gebruiken, ik wil u dan ook allemaal vragen om u aan te melden als vrijwilliger. Dit kan via ons emailadres, of rechtstreeks bij het bestuur. Voor vragen kunt u ook contact opnemen met één van de bestuursleden. Heeft u 8 tot en met 10 juni al in uw agenda geblokkeerd voor het feest van het jaar??? Bestuur Eendracht Maakt Macht Marcel, Reinder, Ciska, Doetsje & Hannie

10


UITNODIGING LEDENVERGADERING SV HEMRIK.

Datum: woensdag 28 maart 2018 Aanvang: 20.00 uur Locatie: Bining

AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen vorige vergadering 4. Financieel verslag en begroting 5. Verslag kascommissie 6. Benoemen nieuwe leden kascommissie 7. Bestuursverkiezingen a. Myra van der Vinne, aftredend en niet herkiesbaar b. Marcel van Linde, kandidaat penningmeester hoofdbestuur 8. Korte pauze 9. Ontwikkelingen sportvereniging a. Algemeen b. Gymnastiek c. Aerobic d. Zaalvoetbal e. Badminton 10. Acties (oud ijzer, grote clubactie, etc.) 11. Rondvraag 12. Sluiting **********************************************************************************

UITNODIGING.

Ledenvergadering “De Laatste Eer Hemrik” op maandag 16 april 2018, aanvang 20.00 uur. Locatie: Kantine “de Bining”, Engbert Pierswei 4 te Hemrik Agenda 1. Opening 2. Notulen ledenvergadering 10 april 2017 3. Mededelingen en ingekomen stukken 4. Financieel verslag door de penningmeester 5. Verslag van de kascommissie 6. Aula Gorredijk 7. Toekomstvisie “De Laatste Eer Hemrik” 8. Rondvraag 9. Sluiting Onze vereniging verzorgt zowel begrafenissen als crematies. Onze uitvaartverzorger: Nijboer Uitvaartzorg Dag en nacht bereikbaar Tillewei 11-A 9289 HB Drogeham tel.: 0512 33 14 20 11

BELANGRIJK !!


Op zaterdag 21 April 2018 organiseert HVC (Hemriker Volleybal Club) weer een gezellige Bingo. We gaan deze bingo 8 standaard rondes spelen en een superronde. Wat deze prijzen zijn blijft nog een verrassing, maar we verklappen wel alvast de superhoofdprijs! Voor de bovenste en onderste rij een ontspanningsmassage, aangeboden door fysiotherapie Jubbega. En de super hoofdprijs is: Een dagje Ameland voor vier personen incl. fietsverhuur, boottocht en €50,- zakgeld. Een gedeelte van de opbrengst van deze bingo schenken wij aan de wandelvierdaagse Hemrik. Dus pak vast uw stiften en pennen en noteer in uw agenda: Zaterdag 21 April 2018 De Bining* te Hemrik Kosten 8 rondes zijn €10, Losse kaartjes voor de super ronde €2,50 De bingo start om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is de zaal open Wij hopen dat het een gezellige avond gaat worden en dat velen van u met mooie prijzen naar huis gaan. Des te meer zielen des te meer vreugd, dus kom allen! Het bestuur HVC * De Bining is het dorpshuis, Engbert Pierswei 4, te Hemrik. Helaas is er geen pin mogelijkheid

12


BOUMA'S BOUWBEDRIJF Wijnjewoude, ( (0516) 48 18 61 Weinterp 44a Tel.: 0516 - 48 18 61 9241 HE Wijnjewoude Fax: 0516 - 48 14 00

Het adres voor: - Bouwtekeningen - Bouwmaterialen - Verbouw - Nieuwbouw - Onderhoud Roelof Nolles LichtTechniek Het Helmhout 30-3 9206 AZ Drachten 06 2040 8558

techniek@rnolles.nl

Gespecialiseerd in het verzorgen van techniek bij theaterproducties en danswedstrijden. Verhuur van: - Licht - Geluid - Balletvloer


Nieuwe stoelen voor de Witte Kerk. Zoals jullie onlangs ook al in de Sa en de Woudklank hebben kunnen lezen, de Witte Kerk is verblijd met nieuwe stoelen. De oude stoelen waren dringend aan vervanging toe en het zitcomfort van de lossen banken werd door de bezoekers van de activiteiten niet erg hoog gewaardeerd. Daarom is er de afgelopen tijd grondig onderzocht wat het beste past in de kerk. Uiteindelijk zijn er stoelen uitgezocht met een blauwe zitting, die kleur zit in het plafond van de kerk en de rugleuning is van hout. De stoelen zijn natuurlijk ook uitgezocht op zitcomfort, want het is wel fijn dat je als bezoeker lekker kunt zitten. De stoelen zijn ondertussen uitgetest en de reacties van de bezoekers aan de Witte Kerk zijn heel positief. Dankzij een royale gift van het coรถperatiefonds van de RABO bank heeft de Witte Kerk deze stoelen aan kunnen schaffen. Daarvoor zijn we als bestuur zeer erkentelijk. Omdat er nieuwe stoelen zijn, kunnen de oude stoelen weg. Als er inwoners uit Hemrik zijn die graag, uit nostalgische, emotionele of praktische redenen , een of een paar stoelen zou willen hebben, dan kunt u zich melden bij ondergetekende. De stoelen gaan weg voor 5 euro per stuk. Er zijn in totaal 55 stoelen. Mocht na verloop van tijd de voorraad niet opraken, dan zullen de stoelen via marktplaats worden verkocht. Jelke van der Velde (Voorzitter bestuur) 0516-471238 13


Bezorgmaaltijden van "de Stripe", nu ook in Frieschepalen, Ureterp en Hemrik! Ruim twee jaar is hotel & restaurant "de Stripe" nu bezig met het bezorgen van warme maaltijden in Wijnjewoude en Bakkeveen. Per 1 februari hebben wij ons diensten uitgebreid naar Frieschepalen, Ureterp & Hemrik. Vanaf deze datum is het mogelijk een warme maaltijd bij u thuis bezorgd te krijgen. Tussen 11:30 en 12:30 zal het eten bij u thuis worden gebracht. Ons keukenteam bereidt de maaltijden dezelfde ochtend in de keuken van ons restaurant, uitsluitend met verse ingrediënten en op ambachtelijke wijze! Gekookt in plaats van gestoomd, gebraden in plaats van gegrild. Op deze manier staan wij garant voor de vertrouwde, lekkere smaak van eten. Doordat wij al het eten zelf bereiden, kunnen wij ook rekening houden met de meeste diëten en allergieën. ¨ (h)eerlijke warme maaltijden ¨ 1-7 dagen in de week ¨ hoofdgerecht en nagerecht voor slechts € 8,- bij u thuis bezorgd. Heeft u interesse in onze warme bezorgmaaltijden? Neem dan contact met ons op wij verstrekken u kosteloos alle verdere informatie. Familie de Vries & medewerkers, Hotel & restaurant de Stripe Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude Telefoon: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl E-mail: info@destripe.nl

Maaltijd service de Stripe,

U dekt de tafel, wij zorgen voor de rest!


Nieuw Initiatief De Bôge en Plaatselijk Belang

Misschien heeft u de term “Talentenlokaal” al eerder gehoord tijdens een bijeenkomst van obs De Bôge of Plaatselijk Belang. Het is nieuw voor de Hemrik en eigenlijk misschien ook wel nieuw voor een veel breder verband. We gaan u hier bijpraten en uitleggen wat de bedoeling is.

Uit gesprekken tussen Plaatselijk belang en obs De Bôge is het idee ontstaan om dorpsgenoten, ouders, pakes en beppes in te zetten op specifieke projecten ten behoeve van het ontwikkelen van talenten van onze basisschoolleerlingen. Dat deden we ook al incidenteel, alleen we willen het meer inhoud en een structureler karakter geven. Aanleiding is dat we zien dat de leerlingen van de basisschool qua leerprestaties steeds beter gaan presteren. Daarnaast willen we dat onze basisschoolkinderen zoveel mogelijk nieuwe ervaringen opdoen. Dat er ook minder voor de hand liggende talenten worden aangesproken. Dat we ze mee nemen in wat er allemaal gebeurt in ons mooie dorp en daarbuiten. Door de kinderen te ontwikkelen ze een beter wereldbeeld en worden ze zo goed mogelijk voorbereid op de vervolgstap; de middelbare school. Dit willen we doen door dorpsgenoten in projecten te laten participeren. Dan kan bv. als timmerman bij het maken van een vogelhokje, door het bezoeken van een Hemrikker bedrijf, door iemand vanuit zijn professie te laten vertellen hoe het werkt. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te bedenken. Dorpsgenoten, ouders, pakes en beppes iedereen is welkom om een rol te spelen in deze projecten. Als de projecten op school plaatsvinden dan gebruiken we daarvoor het leegstaande lokaal van de obs Boge. Deze is dan ook omgedoopt tot het “Talentenlokaal”. Een team, welke bestaat uit een paar dorpsgenoten en enkele meester/juffen zal deze projecten coördineren. De meester en juffen doen het onderwijskundige stuk en de interactie met het dorp wordt gedaan door Froukje Wagenaar, Tjisse Visser en Harry Berga. Heeft u vragen dan kunt u contact zoeken met hen. Het gehele project heeft de naam: “Let The Talent Grow” gekregen. Momenteel zijn we fondsen aan het werven en een aparte stichting aan het oprichten.

Ten behoeve van het eerste project zoeken we: • Enkele dorpsgenoten, die in deze maand willen assisteren bij het in elkaar zetten van de EDU-robot. De robot is gemaakt van een moderne versie van Meccano. Bent u technisch aangelegd en heeft u belangstelling om een keer een ochtend/middag groep 7 en 8 te assisteren, stuur dan een mailtje naar: gert.heuker@deboge.nl Wij hebben er zin in en we houden u over de voortgang op de hoogte. Froukje, Harke, Tjisse, Gert, Alie, Yvonne, Sylvia en Harry.

14


DE OPENBARE LAGERE SCHOOL IN HEMRIK DOOR DE JAREN HEEN, DEEL 2. De oudste school was gebouwd op de Pastoriekavel en was in het leven geroepen door de armvoogdij van de kerk van Hemrik. In 1830 werd de nieuwe school gebouwd op dezelfde plaats als de oude. Er stond toen nog geen onderwijzerswoning bij. Waar de schoolmeesters in die tijd woonden is niet bekend. Over de Pastoriekavel: deze was in 1832 in eigendom van Jonkheer Binnert Philip van Eijsinga, een houtvester uit Beetsterzwaag. In de breedte lag deze kavel vanaf het pad tussen Hendrik Romkema en fam. Oosterwoud en het"reedsje"tussen fam. Wiebinga en Hille Visser en in de lengte vanaf het Alddjip tot aan de vaart. Op een stukje in de hoek van die kavel, tegen de Binnenwei (nu woning van fam. Wiebinga), kwam de nieuwe school te staan. Dit stukje grond (school en erf) was eigendom van de armvoogdij, of werd gehuurd van de Jonkheer( ? ). We gaan nu verder met de schoolmeesters. In 1834 was hier provisioneel (= tijdelijk) Pieter W. Jongbloed, die in datzelfde jaar naar Zuiderdrachten vertrok. In 1836 was Fokke Beetstra hier onderwijzer voor 100 gulden per jaar en was Jacob Hemminga tijdelijk aangesteld. Jacob vertrok in 1839 eveneens naar Zuiderdrachten. Daarop werd in juli 1839 in de Leeuwarder Courant een oproep geplaatst voor een nieuwe onderwijzer. Of dat toen Pieter D. de Vries is geworden, is onbekend. In de latere jaren '50 is hij namelijk wel onderwijzer aan de school, met in 1858 een traktement van f 201, 50. Wegens veranderende eisen die aan het lesgeven werden gesteld, werd Pieter per 1 januari 1861 ontslagen, wegens het niet hebben van de benodigde onderwijspapieren. Als "verzachting van zijn leed"kreeg hij een nieuwe baan als tolgaarder/ wegwerker in het nieuwe tolhuis bij de poostbrug. Hij was toen 67 jaar oud. Op 24 oktober 1866 overleed hij op 73 jarige leeftijd. Niet te achterhalen is, met wie hij getrouwd was. In een krant van 15 februari 1861 voor de vacature van hoofdonderwijzer in Hemrik wordt aangeboden: minstens f. 400, = traktement en wegens het gemis van vrije woning en tuin f. 45, =, terwijl alhier dit jaar een nieuwe woning wordt gebouwd. Uit 6 kandidaten op de voordrachtlijst werd op 23 april 1861 Gurbe van Seijen, afkomstig uit Boornbergum, aangesteld. Hij trof het, want hij kwam in de pas nieuw gebouwde onderwijzerswoning te wonen( door wie gebouwd: ?). Dit nieuwe huis kwam te staan schuin tegenover de school, aan de zuidzijde van de Binnenwei. Gurbe Jacobs van Seijen( geboren 20- 02- 1833 in Lippenhuizen) werd vanaf 23 april 1861 het nieuwe hoofd van de school, voor een traktement van ongeveer 400 gulden per jaar. Hij trouwde op 16- 06- 1864 met Feikje Folkerts van der Meer( geboren 10- 04- 1836 in Boornbergum).Uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, allen in Hemrik: Folkert Auke op 02- 081865, Grietje Trijntje op 27- 02- 1867( jong overleden), Grietje op 26- 01- 1870, en een l.l. geboren jongetje op 19- 03- 1874. Vrouw Feikje overleed op 08- 04- 1874( 37 jaar oud).Daarna trouwde Gurbe in 1878 met Tietje Gosfes Gosfes( geboren 29- 05- 1848 in Beetsterzwaag). De familie was van geloof Ned. Hervormd. In oktober 1896 gaat Gurbe, na 35 jaar hoofd der school, met pensioen. Hij was toen 63 jaar oud. In 1883, en ook in 1884, worden sollicitanten gevraagd voor de functie van Eerste onderwijzer in Hemrik, voor een jaarwedde van 600 gulden. Gegadigden dienen hunne stukken franco in te zenden aan de Burgemeester van Opsterland, voor 1 augustus 1884. Van 1883 is het niet bekend, maar: als hulponderwijzer werd vanaf 9 december 1884 benoemd Klaas Vondeling (geb. 30- 11- 1865 in Appelscha). Klaas was Ned. Hervormd. Op 23 augustus 1890 vertrok hij naar Huizen. Als nieuwe hulponderwijzer kwam toen m.i.v. 5 november 1890 Sjoerd Wiersma (geb. 16- 04- 1869 in Hennaard). Na ruim 4 jaar in Hemrik vertrok hij op 16 januari 1895 naar Leeuwarden. Sjoerd was Doopsgezind. 15


Als opvolger van Sjoerd werd op 8 augustus 1895 aangesteld J. Venema uit Kortezwaag. Hij zou aan de school verbonden blijven tot 1 september 1903; daarna werd hij hoofd der school in Duurswoude. Naast het lesgeven, in hoofdzaak het leren lezen, schrijven en rekenen en in mindere mate geschiedenis en aardrijkskunde (dit werd gegeven door de meesters), werd er vanaf de beginjaren '80 ook nuttige handwerkles gegeven. Voor de eerste keer gebeurde dit in 1881 (?) door Trijntje Ringersma. Of zij in deeltijd aanwezig was is onbekend, maar het kan wel want: 5 jaar later (in 1886) wordt in Lippenhuizen aan de school aldaar een onderwijzeres gevraagd die tevens belast zou worden met het geven van handwerken aan de school in Hemrik. Misschien viel Trijntje onder een zelfde regeling?. Wordt Vervolgd.

Jan Jager.

(Artikel geleverd door Gosse van den Bos) ********************************************************************************** Beste lezer, Vanaf heden gaat Roelof Nolles Licht Techniek verder als Q Theatertechniek. De aanleiding hiervoor is het volgende: - Vanuit mijn eenmanszaak deed ik verschillende activiteiten, door recente ontwikkelingen is besloten om alle bestaande activiteiten onder te brengen in een BV (RoNoTech Behear bv). De eenmanszaak is dan ook opgeheven; - Daarnaast heb ik voor gekozen om de naam aan te passen: Q Theatertechniek sluit beter aan bij de activiteiten waar ik me voornamelijk op richt. De komende jaren wil ik me met het bedrijf verder ontwikkelen als leverancier van dienstverlening en materiaal voor theaterproducties en andere geregisseerde evenementen. Verzoek om voor de communicatie gebruik te maken van info@Q-Theatertechniek.nl Het bestaande mailadres wordt per 1 januari 2019 opgeheven. Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan hoor ik het graag. Met vriendelijke groet, Roelof Nolles 06 20 40 85 58

16


Garage ’ de Buorren’’ Wij adviseren en verzorgen Uw Ø Ø Ø Ø

SERVICE CENTER

BUORREN 65

8408 HK LIPPENHUIZEN

0513 461938

Belastingaangifte Administratie Salaris administratie Kwartaal- en jaarrapporten

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude. Tel. 0516 48 09 93 www.boumaadmin.nl

De Witte Kerk Hemrik is een sfeervol en bijzonder gebouw uit 1739. Sinds de restauratie in 2002 is de Witte Kerk een culturele ontmoetingsplaats.

Wij bieden een breed programma van culturele activiteiten: muziek & theater, het filosofisch-literair café en twee maanden per jaar kunst bij ART Super. Voor het organiseren van bijeenkomsten en het vieren van speciale gebeurtenissen in een bijzondere entourage. Ook voor receptie, familiedag, presentatie, workshop, huwelijk, lezing en training. Muziekgezelschappen kunnen het gebouw huren voor uitvoeringen, repetities en CD-opnames.

www.wittekerkhemrik.nl Binnenwei 22, 8409 JH Hemrik

info@wittekerkhemrik.nl

tel. 06 13 58 35 77


Landlustreed. Bij de Hemrikervaart, die in de achttiende eeuw werd gegraven, werden al vlug door de ontginning van het veen een aantal boerderijen en huisjes gebouwd. Op de kaart van 1832 werd door het kadaster al een vrij groot aantal plaatsen en de bijbehorende bouw en weilanden, bossen, heidevelden en paden ingetekend. De Fabrieksleane, die wij nu in de Hemrik kennen was er nog niet, het belangrijkste pad of reed vanaf de Binnenweg naar de ‘Compagnonsfeart’ was voor en na het jaar 1800 het pad dat in bezit was van Tjaltje Wytzes van der Sluis, landbouwersche. De oppervlakte bedrag toen in die tijd 53,50 are en liep vanaf de Binnenweg met een haakse bocht naar de Compagnonsfeart. Op de tekening is dat vrij goed aangegeven. Van dit pad is door de welgestelde landeigenaren goed gebruik van gemaakt. Verder werd voor het vervoer natuurlijk meestal gebruik gemaakt van de vaart en liep aan beide zijden hiervan een smal pad met de bijbehorend ‘barten’ die over de wijken heen gelegd werden. De omgeving van het pad was onder de naam’ Landlust’ bekend. Of het herenhuis aan de Compagnonsfeart 32 die naam ook heeft gedragen heb ik niet kunnen achterhalen. Misschien wel, maar het kan ook zeker wel de omgeving zijn, vandaar dat ik de naam dan ook maar het pad heb gegeven. Verder was ook nog de Berchleane aanwezig die doorliep in het Hemrikerpad naar Beetsterzwaag. Toen in het jaar 1856 het Herenhuis door de familie van der Sluis werd gebouwd met de ca. 70 are grond op het weiland van de familie moest het huis wel bereikbaar 1832 worden voor de rijtuigen vanaf de Binnenweg. Men heeft het pad dan ook verhard en bij de haakse bocht naar het herenhuis geleid. De nodige verfraaiingen en verhogingen zijn daarom aangebracht. Aan weerzijden heeft men eiken geplant waarvan er nu nog steeds een aantal van aanwezig zijn. In de haakse bocht werd een beukenhaag aangelegd, terwijl het erf naar de woning werd verhard met gele steen en kiezel, zodat het herenhuis bereikbaar werd. Zeer zeker zal deze reed ook zijn gebruikt naar het koetshuis van de Pier Jans v.d.Sluis die de boerderij bezat die aan de andere kant van het pad ligt. ( Compagnonsfeart 34.) Het fraaie koetshuis is helaas afgebroken. Op de kaart uit 1927 is het pad nog steeds ingetekend, net als het pad naar de Compagnonsfeart. In het jaar 1954 werd de woning door de familie en eigenares Mej. D. van der Sluis verkocht. Door de aanleg van de weg De Compagnonsfeart werd het pand beter bereikbaar en is het pad over erf afgebroken en teniet gedaan. Het originele pad loopt echter nog steeds over het erf van het pand Compagnonsfeart 33 naar de Hemrikervaart en zal in ere worden gehouden als zijnde één van de oudste paden van het dorp.

17


( foto 1887)

Herenhuis Compagnonsfeart 32 (1857) LANDLUSTREED

Ingang Binnenwei

Uitgang voor de haakse bocht

Doorgang Landlustreed

Uitgang Landlustreed

© Henk F. Hansma De Himrik

18


CDA Opsterland is trots op Hemrik Hemrik is een klein maar fijn dorp. Erg variërend in landschap waar weilanden, bossen, heide en water elkaar afwisselen. Het heeft mooie gebouwen, een opvallend kerkje en een groot buitengebied. De bewoners zijn hecht en actief en zorgen voor een levendig dorp, er is een actief dorpssteunpunt. Het CDA draagt de Himrik een warm hart toe!

Kandidaat vanuit de Himrik Voor de aankomende raadsperiode staat Jan Quarré op de lijst uit Hemrik. Jan Quarré, nummer 11, lijst 2. Hij is een gewaardeerd steunfractielid met speciaal aandacht voor onderwijs, cultuur, het sociale domein en groene energie. CDA voor Hemrik De aankomende raadsperiode wil CDA Opsterland in ieder geval aandacht vragen voor de volgende onderwerpen in Hemrik: - Een snelle internetverbinding, ook voor de grijze gebieden in Hemrik, - Een woningmarkt waarbij vraag en aanbod in balans zijn zodat het aantrekkelijk is om te blijven wonen (zowel huur als nieuwbouw, waarbij inbreiding voor uitbreiding gaat). Tevens maakt het CDA zich hard voor marktconforme grondprijzen. - CDA Opsterland onderschrijft de belangrijke functie van MFC de Bining in Hemrik. Een multifunctioneel centrum staat aan de basis van een actieve en levendige samenleving. Het moet daarom bestaansrecht hebben en behouden. - Er moet meer aandacht zijn voor verkeersonveilige situaties. Op plekken waar te hard wordt gereden moet gezocht worden naar oplossingen. Bewustwording kan daarin een belangrijke rol spelen. - CDA Opsterland staat voor een goed onderhouden en verzorgd openbaar gebied. Uiteraard zijn er meerdere onderwerpen waar we aandacht voor zullen vragen. Wilt u meer weten, lees het verkiezingsprogramma. En heeft u aandachtspunten, neem vooral contact met ons op. **********************************************************************************

19


AdviesNet Nieuws uit de praktijk

(Advertentie)

Stefan Brouwer

DSi Financieel Adviseur | Partner AdviesNet – Jouw kloppend hart in geldzaken

Snelle hypotheek ligt onder vuur Een hypotheek afsluiten is misschien wel de belangrijkste financiële beslissing in je leven. Maar veel tijd om je erin te verdiepen heb je vaak niet. Met zo weinig huizen op de markt moet je vaak snel beslissen. Banken spelen hierop in met hun reclames. Niet de hypotheekrente of de goede voorwaarden staan centraal, maar de snelheid. Dat is tegen het zere been van toezichthouder AFM. Om ongeduldige klanten over te halen, kom je als bank met een hypotheek binnen een week al niet meer weg. Een hypotheek in één dag is het nieuwe geluid. Snelle hypotheek realistisch? Is het gebakken lucht of kan een hypotheek inderdaad zo snel worden afgesloten? Vaak niet. Al is het maar omdat je waarschijnlijk meer tijd nodig hebt om alle benodigde gegevens aan te leveren. Pas als die binnen zijn, kan de aanvraag definitief gemaakt worden. De meeste documenten zijn geen probleem, zo heb je een kopie van een recent bankafschrift waarschijnlijk wel paraat. Het wordt lastiger als je aanvullende gegevens moet opvragen bij de belastingdienst, of eerst een taxatie moet laten doen. Afhankelijk van je situatie Je persoonlijke situatie heeft ook invloed op de snelheid waarmee jouw hypotheekaanvraag rond komt. Bijvoorbeeld als je doorstroomt naar een volgende koopwoning en dus zelf ook verkoper bent. In dat geval heb je ook een recent taxatierapport nodig van het huis dat je verkoopt. Ben je gescheiden, heb je andere leningen lopen of ben je zelfstandig ondernemer? Dat zijn allemaal redenen die een hypotheekaanvraag vertragen. Haastige spoed… Een huis laten schieten om de afwikkelingstijd van de hypotheekaanvraag, dat wil je niet. Toch is het onverstandig om met zevenmijlslaarzen door de aanvraag te rennen. Het kan veel geld kosten als de snelste aanbieder een hogere hypotheekrente rekent. Neem ook de tijd om de voorwaarden goed tot je door te laten dringen. Wat zijn de regels als je gaat verhuizen of extra wilt aflossen? Toezichthouder AFM heeft recent hypotheekverstrekkers opgedragen om de snelheid van een hypotheekaanvraag niet meer centraal te stellen in de reclame. De AFM verklaart: 'Een huis kopen is een ingrijpend besluit met financiële gevolgen voor de lange termijn. Het is daarom belangrijk dat consumenten goed geïnformeerd zijn en weloverwogen een besluit kunnen nemen over hun hypotheek'. Heb je een woning op het oog? Graag informeren we je over de hypotheekmogelijkheden in jouw situatie. Vooraf informeren we je ook over de gegevens die nodig zijn voor de aanvraag. Met een goede voorbereiding kunnen we de hypotheekaanvraag snel en op een verantwoorde manier voor je afhandelen. Visitekaartje: www.adviesnet.nl/stefan - 06 523 632 90

20


Tractoren, landbouwmachines, trekkerkeuringsstation, stalinrichting, tuin- en parkmachines, CV-installaties, sanitair, dakbedekking, konstruktiewerk, onderhoud, gereedschap en meer.

Wij helpen u graag!

Schoterlandseweg 40 • 8413 NB Oudehorne • Tel.0513-541214 • info@kuperus.org • www.kuperus.org

Al 6 0 j a a r b i j zo n d e r g e wo o n !


HUUR NU OPSLAGRUIMTE!!

Inboedel en goederen opslag *€ 1.50 per dag /15m3 *Dagelijks opzegbaar *Bewaakte, afsluitbare en schone opslag bij u in de buurt Email: opslagwijnjeterp@gmail.com, Tel: 0655794376 Fam. Heida, Compagnonsfeart 53, 9241 HJ Wijnjewoude.

21


Woningcorporatie Elkien en de pers van de SA! en Woudklank. Spel Omrin: 9.10 uur: De Omrin heeft een spelparcours uitgezet op het schoolplein, waaraan de leerlingen deelnemen. Na het spelparcours krijgen de deelnemende leerlingen een presentje aangereikt door de Omrin. Voorstelling voor groep 1 t/m 4 Op woensdag 14 maart mogen de groepen 1 t/m 4 naar de voorstelling “Ien dei út it knisterjende libben fan it pûdsje”, gespeeld door Tryater. De voorstelling wordt gespeeld in School Loevestein in Gorredijk De voorstelling speelt zich af in het ritselwoud. Het mobiele natuureducatiecentrum van de bonkige boswachter Frits Rits. Nu maken jullie kennis met al die wonderbaarlijke zaken die de natuur ons te bieden heeft. En als het goed is wordt Frits vandaag ook nog geassisteerd door zijn beeldschone zus Rita. Nu maar hopen dat ze haar zakje bij zich houdt. Want dat zakje is van plastic, en plastic hoort niet in de natuur. Plastic hoort in de bak. De Zweedse snor wil geen plastic aan zijn poeperd voelen en de Franse knakworm moet er van overgeven.

Wethouder: 9.30 uur De wethouder wenst de kinderen en begeleiding een goede himmeldei toe. Daarna verloopt de himmeldei op de wijze zoals we dat gewend zijn. De groepen 5 t/m 8 doen hier aan mee.

Koningsspelen Op 20 april zijn de jaarlijkse koningsspelen voor de hele school. Het koningsontbijt is inmiddels besteld. De groepen 5 t/m 8 zullen weer deelnemen aan clinics in Gorredijk, georganiseerd door de buurtsportcoaches. Voor de groepen 1 t/m 4 zal er op school een leuk programma samengesteld worden. Kijk voor actuele informatie op Facebook of onze vernieuwde website.

Opening Himmelwike op schoolplein De Bôge: Dit jaar zal de opening van de Himmelwike op 16 april op het plein van De Bôge plaatsvinden en zal er ongeveer als volgt uit zien. Ontvangst door de school rond 8.45 uur. Opening wethouder: 9.00 uur: De wethouder houdt het openingswoord voor de Himmelwike op het schoolplein. Uitgenodigd hierbij is Wethouder Rob Jonkman, Omrin,

Engbert Pierswei 2 8409 JW Hemrik

0516 471400 info@deboge.nl www.deboge.nl


Verjaardagen

3 13 15 22 23 28 31

MAART Girben de Jong Sarah Beute Miranda de Boer Richard Veenstra Silke Tolman Keimpe Veenstra Fimme Berga

5 17 18 20 21 22

Groep 8 5 7 3 7 3 3

APRIL Elske Haak Kyra Jorna Ingmar Jongsma Tobias Veenstra Bonne Visser Siebren Bruinsma

Groep 4 6 2 8 8 2

Openochtend De algemene opendag van Comprix, voor nieuwe ouders is op 21 maart. Belangstellenden zijn dan van harte welkom op De BĂ´ge!!


drukkerij Tel.: 0516 - 48 15 97

Opper Haudmare 2 9241 WD Wijnjewoude

info@drukkerijpool.nl www.drukkerijpool.nl

Doordat we een klein bedrijf zijn, hebben we persoonlijke aandacht voor onze klanten en zijn flexibel. Naast twee traditionele drukpersen beschikken wij ook over een aantal geavanceerde printers. Hiermee kunnen wij een breed assortiment drukwerk tegen concurrerende prijzen leveren. Voor meer informatie kijk op onze website of kom eens langs en informeer naar de mogelijkheden en prijzen.

Ook in Hemrik en omgeving


Wilt u ook adverteren onkruid in de bestrijden Doarpsrounte?

Pleksgewijs Bestratingswerkzaamheden Informeer naar de mogelijkheden bij Melle van der Wal Agri-service Pleksgewijs onkruid bestrijden

Pleksgewijs onkruid bestrijden Bestratingswerkzaamheden Bestratingswerkzaamheden Agri-service Agri-service

Tel.:0516 - 471296 m.eng.vanderwal@home.nl Boerestreek 9 Tel.Nr.06-21566800

WWW.JGVANDERHOUT.NL 8408 JD 9Lippenhuizen Boerestreek 8408 JD Lippenhuizen

Boerestreek 9 8408 JD Lippenhuizen

johan@jgvanderhout.nl Tel.Nr.06-21566800 johan@jgvanderhout.nl

Tel.Nr.06-2156680 johan@jgvander

Binnenwei 47 8409 JJ Hemrik 06-51097678 e-jwiebenga@hotmail.com


Profile for drdehimrik

Doarpsrounte de himrik 3 2018  

Doarpsrounte de himrik 3 2018  

Advertisement