Page 1

Metal Work Punet e llamarines Limarski radovi

Water and sewage Uji dhe kanalizimi Vodovod I Kanalizacija

Electrical Work Elektrika Elektrika

Fourth Phase

10.Electrical work / Elektrika / Elektrika 11.Water &Sewage / Uji&kanalizimi / Vodovod &kanalizacija 12.Metal Work / Punet e Llamarines / Limarski Radovi

The Return and Reintegration in Kosovo project (RRK II) supports the return and reintegration of minority refugees and IDPs in the municipalities of Klinë/Klina, Ferizaj/Uroševac, Obiliq/Obilić and Rahovec/Orahovac. The project is co-funded by the European Union and the Ministry of Communities and Return and managed by the European Commission Liaison Office to Kosovo. On behalf of both the EU and the MCR the project is implemented by DRC and municipal authorities . Projekti I Kthimit dhe Ri-integrimit në Kosovë (RRK II) mbështet kthimin dhe ri-integrimin e të refugjatëve dhe të te zhvendosurve të pakicave në komunat e Klinë, Ferizaj, Obiliq dhe Rahovec. Projekti është i bashkë-financuar nga Bashkimi Evropian dhe Ministria për Komunitete dhe Kthim dhe eshte menaxhuar nga Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Kosovë. Në emër të BE-së dhe MKK-së Projekti implementohet nga DRC-ja dhe autoritetet komunale. Projekat Povratka i reintegracije na Kosovu (PRK II) podržava povratak i reintegraciju manjinskih izbeglica i IRL u opštine Klina, Uroševac, Obilić i Orahovac. Projekat je sufinansiran od strane Evropske Unije i Ministarstva za zajednice i povratak i upravlja se od strane Kancelarije za vezu Evropske Komisije na Kosovu. U ime EU i MZP projekat implementiraju DSI i opštinske vlasti.

MINISTRY FOR COMMUNITIES AND RETURN MINISTRIA PER KTHIM DHE KOMUNITETE MINISTARSTVO ZA ZAJEDNICE I POVRATAK

RETURN AND REINTEGRATION IN KOSOVO II

For more information Për më shume informata Za više informacija DRC Head Office Pristina: Address: Mark Isaku 30 Tel: 038 243-793 / 794/796 DRC Peja/Peć Office: Onufri 4 - Peja/Peć Tel: 039 433-549/929 www.drc.dk

Implemented by DRC in partnership with the municipalities of Klinë/Klina, Ferizaj/ Uroševac, Kastriot/Obilić and Rahovec/ Orahovac. Implementura nga KDR –ja në bashkepunim me komunat Kline, Ferizaj, Obiliq dne Rahovec. Implementiran od strane DSI u saradnji sa opštinama Klina, Urosevac, Obilic, Orahovac.


HOUSE RECONSTRUCTION GUIDE

Masonary Work Punet e Muratimit Zidarski Radovi

Insulation work Punet e izolimit Izolaterski radovi

Roofing Punet e Kulmit Krovni Radovi

Flooring and panelling Dyshemeja dhe Tavani Plafon I podovi Joinery/Zdrukthtaria Stolarija

Excavation Work Punet e Germimit Zemljani Radovi

Plastering Suvatimi Malterisanje

Third Phase

Foundation Work Punet e Betonit Betonski Radovi

Second Phase

4.Masonry Work /Punimet e Muratimit/Zidarski Radovi 5.Roofing /Punet e Kulmit / Krovni Radovi 6.Plastering /Suvatimi/Malterisanje

UDHEZIM PER RINDERTIMIN E SHTEPIVE

Reinforcement Punet e Armimit Armiracki Radovi

First Phase

1. Excavation Work/Punet e Germimit/ Zemljani Radovi/ 2. Foundation Work /Punet e Betonimit/ Betonski Radovi

UPUT ZA IZGRADNJU KUCA

7.Insulation Work /Punet e Izolimit/Izolaterski radovi 8. Flooring&Paneling/ Dyshemeja&Tavani/ Pod I Plafon 9.Joinery /Zdrukthtaria /Stolarija

Return and reintegration in Kosovo  
Return and reintegration in Kosovo  

Return and reintegration in Kosovo published by the Danish Refugee Council in Kosovo.

Advertisement