Page 17

1976. o primanju dr. Dragurina Pavlicevica na radno mjesto institutskog samostalnog istrazivaca u zvanju znansvcnog suradnika. 87. HR-DASB-PZ-356, Osobni arhivskj fond Dragutin Pavliccvic, kut. 1., Pcrsonalni dosjc. Rjesenje Filozofskog fakulteta Sveucilista u Zagrebu od 5. listopada 1983. o izboru dr. Dragutina Pavlicevica u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika. 88. H R-DASB-PZ-356, Osobni arhivski fond Dragutin Pavlicevic, kut. 1., Personalni dosje. Ugovor o prcuzimanju zaposlcnika prof.dr.sc. Dragutina Pavliccvica, redovnog profesora i znanstvenog savjetnika, zaposlenika Filozofskog fakulteta u Zagrebu - Humanisticke i drustvene znanosti u radni odnos u lnstitut za primjenjena drustvena istrazivanja u Zagrebu od 15.srpnja 1997. godinc. 89. HR-DASB-PZ-356, Osobni arhivski fond Dragutin Pavliccvic, kut. 1., Pcrsonalni dosjc. Prijedlog Znanstvenog vijeca lnstituta drustvenih znanosti lvo Pilar, Zagreb od 2. veljace 2004., za izbor dr.sc. Dragutina Pavlicevica, znanstvenog savjetnika, za redovitog clana HAZU u Razrcdu drustvcnih znanosti. 90. Milkovic, V. (2003). Prcdstavljcn ,Zbornik". Vcccrnji list, 5. studcnoga, str. 18 91. Fadljcvic, J. (2003). Uz 70. obljctnicu zivota Dragutina Pavliccvica. Plodni istrazivac hrvatskc proslosti. Hrvatsko slovo, 5. prosinca, str. 25. 92. Snidaric, T. (2003). Zbornik o najplodnijem povjesnicaru. Glas koncila, br. 26, 29. lipnja, str. 21 93. Milkovic, V. (2004). Predstavljena monografijaPozestine. Vecernji list, 15. svibnja, str. 15 94. HR-DASB-PZ-356, Osobni arhivski fond Dragutin Pavlicevic .... kut. 1., Promocija Zbornika uz 70. obljctnicu zivota prof. dr. Dragutina Pavliccvica u HKC u Plctcrnici, 31. listopada 2003. (fotografija). 95. HR-DASB-PZ-356, Osobni arhivski fond Dragutin favlicevic, kut. 1., Promocija knjige Povijest Hrvatske prof. dr. Dragutina Pavlicevica u Zupanijskoj vijecnici u Pozegi, 3. lipnja 2002. (fotografija). 96. HR-DASB-PZ-356, Osobni arhivski fond Dragutin Pavliscvic, kut. 1., Promocija knjige Povijest Hrvatske prof. dr. Dragutina Pavlicevica u HKC u Pleternici, 2. studenoga 2001 (fotografija). 97. HR-DASB-PZ-356, Osobni arhivski fond Dragutin Pavlicevic, kut. 1., Na otvorenju izlozbe 1\'cdiljka Ozica iz Pletcrnicc, u drustvu s akadcmikom Dragutinom Tadijanoviccm, Zagreb, listopad 1997. (fotografija). 98. HR-DASB-PZ-356, Osobni arhivski fond Dragutin Pavlicevic, kut. 1., Nastavnicko vijece Osnovne skole u Pleternici 1962. godine (upravitelj D. Pavlicevic u sredini) (fotografija). 99. HR-DASB-PZ-356, Osobni arhivski fond Dragutin Pavlicevic, kut. 1., Pastirskva zemlja Antunova i Brazda Antunova- pjesmc posvcccnc prcuzviscnom msgr. dr. Antunu Skvorcevicu, pozeskom biskupu, napisao Dragutin Pavlicevic Pleternicki. 100. Pavlicevic, D. (1990). Pojave antisemitizma u Hrvatskoj i Slavoniji 1883. Bilten 15, Jevrejska opcina Zagreb. 101. Pavlicevic, D. (1997). I zavicaj i domovina i d.-lava. Skolske novine, br 20., 27. svibnja 1997., str. 3. 102. Pavliccvic, D. (1997).VZasto smo 1918. isli na Balkan, a 1997. tdimo Srcdnjoj Europi? Lutanje kroz maglu. Skolske novine, br. 14., 15. travnja, str. 7 103. Pavlicevic, D. (2005). Vaznije obljetnice u povije~ti i kulturi hrvatskog naroda tijekom godine 2005. Od Strossmayera do Tadijanovica. Skolske novine, br. 3-4, 18. srpnja, str. 7. 17

Prof. dr. sc. Dragu ti n Pavli i'ev1c - najplodniJI ZIVUC I hrva tski povjesn ii'ar

Katalog izložbe ''Prof. dr. sc. Dragutin Pavličević: najplodniji živući hrvatski povjesničar''''  

Autor izložbe: Tomislav Radonić

Advertisement