Page 14

22. Zbornik liZ 70. godisnjicu zivota Dragutina Pavlicevica (Ur. Ivan Cizmic), Zagreb 2002., 446 23. Odjel za hrvatsku povijest. Deset godina rada 1971.-1981. (ur. dr. Dragutin Pavlicevic), Zagreb 1981. 24. Dragutin Pavlicevic: Pregled povijesti Pozege i Pozeske kotline u drugoj polovici 19. stoljeca (1848.-1903.), U: Pozega 1227.-1977., str. 223-233. 25. Dragutin Pavlicevic: Uz knjigu sjecanja nestora poze5ke povjcsnice (povijesni esej), U: J. Kempf Moja pozeska sjecanja, Pozega 1996., 199-201. 26. Pavlicevic, D., Dobrovsak, Lj. (2003.). lzvadak iz kronologije. Pozega 1944.-2003. U: Certi, N., (ur.). Kulturna bastina Pozege i Pozestine, str. 335-378. 27. Pavlicevic Dragutin, U: Hrvatska opca enciklopedija 8, Zagreb 2006., 339. 28. Pavlicevic D. (1971). 0 drfanju bana Ivana Mazuranica prema bosansko-hercegovackom ustanku 1875.-1878. godinc, Trazcnja 11/3, str. 89-98. 29. Pavliccvic D. (1987). Hajducija u Hrvatskoj 60. godina 19. stoljeca. Radovi ZHP, 20, str. 129-158. 30. Pavlicevic D. (1988). 0 metodoloskim nazorima Vjekoslava KJaica. Historijski zbornik, god. XLI (1), str. 281-297. 31. Pavlicevic D. (1988). 0 agrarnim odnosima u Banskoj llrvatskoj (1860-1873). Radovi ZHP, 21, str. 45-80. 32. Pavliccvic D. (1989). Gospodarskc prilikc Civilnc Hrvatske (1860-1873) s poscbnim osvrtom na agrarnu problematiku. Radovi ZHP, 22, str. 133-145. 33. Pavlicevic D. (1992). Krajisko zadruzno zakonodavstvo 1807-1889., Radovi ZHP, 25, str. 149-162. 34. Pavlicevic D. (1992). Granica dvaju svjetova. Vecernji list- podlistak, 25. ozujka 35. Pavlicevic D. (1992). Odjeci ideja francuske revolucije u Hrvtaskoj, Symposion Mogersdorf 1984., Eisenstadt, str. 207.-232. 36. Pavliccvic D. (1994). Ova stoljcca vclikosrpskih tcznji prema Hrvatskoj, Slavonac, IV, prilog Pozeskog lista od 26. svibnja, I-IV. 37. Pavlicevic D. (1995). Kajo Adzic Pleternicanin- Prijatelj puka (uz 190. obljetnicu rodenja - 1805.-1812.). Zlatna dolina, I (1), str. 71-90. 38. Pavlicevic D. (1997). Pregled u povijesni razvoj Republike Hrvatske, Historiche studie 38, Bratislava, str. 181-191. 39. Pavliccvic D. (1999). Masakr hrvatskih domobrana na Jelacicevu trgu u Zagrcbu 1918. godine. Uz 80. obljetnicu prosinackih zrtava. Hrvatski useljenicki zbornik 1999., str. 132144. 40. HR-DASB-PZ-356, Osobni arhivski fond Dragutin Pavlicevic, kut; 2., Ocjena doktorske teze Dragutina Pavliccvica, 20. rujna 1976. od prof. dr. Jaroslava Sidaka. 41. !Jarbaric, I. (1980). Vrijcdan doprinos nasoj historiografiji. Skolske novine, 21. listopada 1980. 42. Popovic, S. (1980). Monografija o narodnom pokretu u Hrvtaskoj 1883. Vjesnik, 25. kolovoza, str. 5. 43. Ur. (1961). Dragutin Pavlicevic: Na vratima Pozeske doline, Pozeski list, 14. prosinca, str. 4

Prof. d r sc. Dragu t1n Pavli cev1c - naj plod niji zivuci hrvatski povjesnicar

14

Katalog izložbe ''Prof. dr. sc. Dragutin Pavličević: najplodniji živući hrvatski povjesničar''''  

Autor izložbe: Tomislav Radonić

Katalog izložbe ''Prof. dr. sc. Dragutin Pavličević: najplodniji živući hrvatski povjesničar''''  

Autor izložbe: Tomislav Radonić

Advertisement