Page 11

10. Leksikografska djelatnost Kao urcdnik za povijcst u Hrvatskom biografskom lcksikonu dr- Pavliccvic jc obradio vise licnosti . ( U sv. I . Josip Adamcek, Ivan Nepomuk Appel, Vladimir Erasmo Babi<\ Koloman BesJekovic Komorski, iko1a Begovic, Josip Beruta . U sv. 2. Ljubo Boban. U sv. 3. Georg Canic, Torno Cubelic. u sv. 5 . Duro Horvatovic . u Hrvatskom lcksikonu SV. 2. napisao jc clanak ,Moravski Hrvati'' . Dr. Pavlicevicje objavio i bibliografije pojedinih povjesnicara (dr.J. Ocak, dr. M. Bra!1dt, dr. A. ~abo) a napiso jc i studijc o povjcsnicarima starijc gcncracijc kao npr. nckoliko radova o J. Sidaku, T. Cubelicu, F. Hauptmannu , R. i J. Horvatu , Miros1avi Despot, te posebice o Vjekoslavu Klaicu s analizom metodologije njegova znanstvenog rada, te izborom iz bibliografije ( u: V. Klaic. Slavonske pov ijcsnc tcmc, Vinkovci 1994) .

11. Kronologijc U svim izdanjima ,llustrirane povijesti Hrvata" ( 1971 . prvo izdanje) dr~ Pavlicevic je napisao kronologiju od 1815 . do 1918. U ,Hrvatskom narodnom preporodu" autor J. Sidak i dr. zajedno s I. Karamanom obradio jc kronologiju hrvatskc povijcsti od 1750. do 1848 .. U ,Politickoj povijcsti Hrvatske" (Zagreb, 1990) Josipa Horvata, dr. Pavlicevic je izradio krono1oske tablice za razdoblje od 1830. do 1918. godine. Vee godinama pise i objav1juje svake godine clanke o najvaznijim obljetnicama.

II. NASTAVNA DJELATNOST Or. Dragutin Pavlicevic pokazivao je oduvijek veliko zanimanje za nstavni rad, ali mu je tek poslijc 1990. bi1o omoguccno rcdovito odrzavanjc prcdavanja na visokoskolskim ustanovama. Prcdavao je i ranije na Pedagoskoj akademiji u Petrinji , te povremeno na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a bio je clan vise magistarskih i doktorskih strucnih komisija u Odsjeku za povijest na filizofskom fakultctu u Zagrcbu i u Zadru . Od 1993. do 2008 . godine predavac je na Hrvtaskim studijima, gdje drzi kolegije: Strategija hrvtaskc nacionalnc intcgracijc, Hrvtaskc pravnc i politickc institucijc, Hrvatska povijcst 18. i 19. st. (do 1918.). Predavao je na brojnim seminarima i znanstvenim skupovima i kongresima u zemlji i u inozemstvu.

Ill. STRUCNA DJELATNOST Dr. Dragutin Pavliccvic razvio jc izuzctno bogatu i opsirnu strucnu djelatnost koja se ogleda u vise smjerova.

1. Pisanje i recenziranje udzbenika i prirucnika povijesti tc nastavnih programa apisao jc vise udzbenika, prirucnika, povijcsnih Citanki i radnih bi1jeznica l! vremenu od 1976. do danas. Treba istaknuti posebice Povijest 2 (s . T. Cubelicem) , Povijest za Vll. razred osnovne skole ( S F. Potrcbicom), tc Povijcst za III. razred gimnazije. Bio jc autor prvoga multimedij , kog sklopa za povijest za V. razred osnovne skole.

2. Urednicki i priredivacki rad Dr. Pavlicevic je bio urednik zbomika ,Vojna krajina" (1984), ,Maksimi lijan Vrhovac, Dncvnik - Diarium" ( 1987), za koj i je napisao i opsiran prilog o biskupovu zivotu i radu, ,Politicka povijest" J . II - - - - - - - - - - - - - - - Prof. dr. sc. Dragutin Pavl1 ceV1<: - naJplodnlji zi vuci hrvatski povjes nicar

Katalog izložbe ''Prof. dr. sc. Dragutin Pavličević: najplodniji živući hrvatski povjesničar''''  

Autor izložbe: Tomislav Radonić

Advertisement