Page 1

Material tipărit în cadrul proiectului “Caravana oportunităților de ocupare din Munții Apuseni”. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, “Investește în Oameni”

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE OIR POSDRU REGIUNEA CENTRU

CETM Albamont

Raport anual 2012


Nu sta degeaba că degeaba stai!

Clubul de Ecologie și Turism Montan

ALBAMONT

1980 - 2012

Ne-am întâlnit cu toții la echinocțiul de toamnă, veteranii din primii ani ai frumoasei povești de iubire dintre oameni și munți, mai tinerii “lipiți” la magnetul prieteniei și libertății de gândire și acțiune, și noile generații de “albamonți”, implicați “până peste cap” în noile proiecte ale asociației. Au fost prezenți și prietenii de zeci de ani din alte organizații de mediu de pe cuprinsul țării. Am bătut din nou împreună cărările Munților Trascău, ne-am reamintit cu câte o lacrimă în colțul ochilor de cei care nu mai sunt și am ascultat din nou și din nou cântecele de munte care sunau atât de frumos la focul de tabără din poiana Centrului Montan. Și, mai ales, ne-am promis cu toții să continuăm să iubim muntele și oamenii lui, să dedicăm timp și energie pentru ca natura și civilizația montană străveche a Apusenilor să fie transmisă cât mai armonios și mai autentic celor ce ne vor urma.

2012 - un an în care nu s-a stat degeaba! Septembrie 2012 - Inaugurarea Centrului montan “Mărioara Pușcaș”din Rimetea


Anul 2012 Activitățile derulate în anul 2012 au urmărit, în principal, implementarea a patru proiecte importante pentru Albamont și pentru zona Munților Apuseni: - Caravana oportunităților de ocupare din Munții Apuseni, - Managementul eficient al ariilor protejate din Munții Apuseni, jud. Alba, - Elaborarea Planului de management integrat pentru ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău, - Managementul durabil al SCI Muntele Mare și a siturilor Natura 2000 Trascău. Pe lângă acestea, ne-am preocupat și de alte activități specifice, cum ar fi: - Custodie arii protejate, - Organizarea Concursului național de drumeție montană PerPedes, - Întreținerea infrastructurii turistice din Munții Trascău, - Igienizarea unor arii naturale protejate, - Participarea la târguri naționale de turism, - Participarea la concursuri de turism montan, - Administrarea Asociației Grupului de Acțiune Locală Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare și a Administrației Natura 2000 Trascău, - Studiul biodiversității Munților Trascău și Muntele Mare, - Organizarea de ture montane. Prin derularea tuturor activităților, membrii CETM Albamont au urmărit atingerea obiectivelor statutare ale Asociației: - conservarea ariilor protejate și a naturii în general, - promovarea valorilor culturale și morale tradiționale, - promovarea turismului montan responsabil, - educația eco-civică a tinerilor.

Structura de conducere a CETM Albamont pentru 2012: Președinte: Vasile Moisă Secretar: Anghel Drașovean Director executiv: Coriolan Baciu Membru CD: Cristian Voina Membru CD: Delia Miron Membru CD: Camelia Cîmpean


Caravana oportunităților de ocupare din Munții Apuseni Perioda de desfășurare: iunie 2010 - mai 2013 Obiective: 1. Realizarea strategiei de dezvoltare locală a resurselor umane pentru o zonă cu minim 25 comune. 2. Realizare unei campanii de informare și conștientizare privind oportunitățile de educație și formare profesională, de ocupare în domenii non-agricole, de promovare a culturii antreprenoriale în mediul rural, de protecție a mediului în vederea unui mod de viață sănătos și de creștere a conștientizării asupra efectelor nocive ale tutunului și alcoolului în școli pentru 10.000 persoane. 3. Furnizarea programelor de formare profesională și dezvoltare a capacității antreprenoriale. Buget: 5.927.798 lei Echipa de Implementare: Vasile Moisă – manager proiect Coriolan Baciu – asistent manager Delia Miron – organizator formare Iulia Dăneț – organizator formare Lucia Irimie – consultant juridic Baciu Liliana – expert contabil Daniela Oprea – responsabil financiar Camelia Cîmpean – operator teren Cosmin Ghiura – operator teren


Comunele implicate sunt: Almașu Mare, Avram Iancu, Balșa, Bistra, Bucium, Ciuruleasa, Cricău, Iara, Ighiu, Întregalde, Galda de Jos, Livezile, Lupșa, Meteș, Miraslău, Mogoș, Ocoliș, Ponor, Poșaga, Râmeț, Rimetea, Sălciua, Stremț, Unirea și Vidra. Acestea aparțin de 3 județe (Alba, Hunedoara, Cluj). Rezultate: - S-a finalizat studiul pentru strategia de dezvoltare a resurselor umane pentru zona rurală vizată din Munții Apuseni, - A fost funcționalizată rețeaua de informare din teritoriu (25 de puncte de informare cu operatori locali angajați din comunitate, dotate cu calculator, imprimantă, panou avizier pentru informații legate de locurile de muncă), - Au fost organizate cursuri de formare profesională pentru 493 persoane, - Au beneficiat de informare pentru găsirea unui loc de muncă peste 10.000 persoane - S-a dezvoltat continuu site-ul proiectului www.oportunitati-apuseni.ro. În anul 2013 urmează: - Organizarea de cursuri de calificare pentru meseriile identificate în cadrul studiului, - Formarea profesională a persoanelor din arealul ţintă, - Acordarea de consultanță pentru potențiali investitori din localitățile ţintă, - Vor beneficia de consiliere și informare pentru găsirea locurilor de muncă persoanele interesate din zona de acțiune a proiectului. Partener: Asociaţia AS 2001 - Alba Iulia Voluntari implicați: 8


Rezultate: Definitivarea Centrului de instruire de la Rimetea, Construirea a trei Puncte de informare turistică (Rimetea, Sălciua, Râmeț), Elaborarea de pliante, broșuri și alte materiale informative, Definitivarea studiilor asupra biodiversității în 10 rezervații naturale, Instruirea personalului implicat în administrarea/custodia de arii protejate, Refacerea a 166 km de marcaje turistice, Construirea unui balcon de belvedere pe abruptul Bedeleului, Realizarea unor puncte de popas și amplasarea de panouri de informare. Centrul de instruire de la Rimetea poate asigura cazarea pentru 24 persoane, deține sală de mese și sală de curs. Aici se vor organiza diverse evenimente pe teme de protecție a naturii și dezvoltare a zonei montane. Punctele de informare turistică sunt amplasate la Rimetea (în cadrul Centrului de instruire), la Sălciua (în satul Subpiatră, în apropierea peșterii Huda lui Papară) și la Râmeț (pe Valea Mănăstirii, aval de Cheile Râmețului). Aceste clădiri au și posibilitatea de a asigura cazarea pentru voluntarii CETM Albamont cu ocazia acțiunilor în zonă sau pentru grupuri de cercetători implicați în studierea zonei montane. Acest proiect a reprezentat un sprijin deosebit pentru Albamont, venind într-un moment dificil pentru organizația noastră. Ca urmare a acestuia, am reușit să confirmăm implicarea în managementul ariilor protejate din zona de interes, datorită creșterii substanțiale a capacității tehnice și organizaționale.


Elaborarea Planului de management integrat pentru ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău Perioda de desfășurare: august 2010 - ianuarie 2014 Obiective: 1. Realizarea de măsurători topometrice, identificarea limitelor, bornarea și amplasarea a 21 panouri informative. 2. Colectarea și sistematizarea datelor abiotice generale, inventarierea habitatelor și speciilor de interes de pe teritoriul SCI și SPA. 3. Cartarea suprafeței cu ajutorul tehnicilor GIS și de teledetecție. 4. Stabilirea măsurilor și obiectivelor ce trebuiesc atinse în vederea conservării speciilor și habitatelor de interes comunitar de pe teritoriul SCI și SPA. 5. Organizarea de întruniri publice în vederea elaborării Planului de management integrat în mod participativ. 6. Reglementarea din punct de vedere al protecției mediului a Planului de Management al SCI Trascău și SPA Munții Trascăului. 7. Derularea unei campanii de informare la nivelul comunităților locale. Buget: 1.720.535 lei Echipa de implementare: Lucian Macaveiu – Manager proiect Octavian Muntean – Asistent manager Delia Miron – Manager financiar Anghel Drasovean – Responsabil stiințific Lucia Irimie – Responsabil juridic Voluntari implicați: 8


Rezultate: Definitivarea inventarierii și evaluării speciilor și habitatelor de interes conservativ de pe suprafața siturilor Natura 2000 Trascău, conform situației din anul 2007, Marcarea limitelor a 30 de rezervații naturale de pe teritoriul siturilor N2000 Trascău cu ajutorul a 500 de borne, Amplasarea a 21 de panouri de informare pe principalele căi de acces în siturile Natura 2000 Trascău, Realizarea unei baze de date care conține informaţii legate de proprietatea şi tipul de utilizare al terenurilor de pe suprafaţa siturilor Natura 2000, Realizarea unei baze de date care conține informații de natură abiotică (geologie, hidrologie, climă etc.) pentru suprafaţa SCI şi SPA Trascău, Achiziţionarea de imagini satelitare multispectrale pentru 650 kmp și a unui soft specific pentru interpretarea acestora, Realizarea de materiale de informare asupra importanţei conservării naturii, Informarea autorităților publice locale cu privire la Natura 2000, Monitorizarea pe teren a implementării contractelor aflate în derulare. În anul 2013 urmează: Continuarea studiilor asupra biodiversității pentru suprafața extinsă și speciile / habitatele nou introduse în anul 2011, Organizarea de dezbateri publice în fiecare comună în scopul informării și implicării comunităților în procesul de elaborare a Planului de management, Realizarea Planului de management și înaintarea acestuia spre aprobare. Partener: Agenția pentru Protecția Mediului Alba


Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău Perioda de desfășurare: iunie 2012 - ianuarie 2015 Scop: Conservarea biodiversităţii şi a patrimoniului natural a trei situri Natura 2000 prin îmbunătățirea managementului acestora. Obiective: 1. Îmbunătățirea managementului siturilor Natura 2000 prin realizarea Planului de management al ROSCI0119 și a Strategiilor de vizitare pentru ROSPA0087 și ROSCI0253. 2. Constientizarea cetățenilor cu privire la importanța conservării speciilor și habitatelor cuprinse în ROSCI 0119 Muntele Mare și asigurarea promovării proiectului. 3. Întărirea capacității instituționale a Administrației siturilor Natura 2000 Trascău și a CETM Albamont, custode al ROSCI0119 Muntele Mare. 4. Asigurarea managementului proiectului și auditarea financiară a acestuia. Buget: 1.384.386 lei Echipa de implementare: Iuliana Baldea – Manager proiect Anghel Drașovean – Asistent manager Delia Miron – Manager financiar Claudia Rotar – Consilier juridic Diana Romoșan – Operator introducere, validare și prelucrare date Alexandru Bădărău, Vizauer Csaba, Lucian Macaveiu, Octavian Muntean - Experți Simona Bolboacă, Mihai Băieșan - Operatori interviu


Rezultate: Colectarea imaginilor satelitare multispectrale pentru SCI Muntele Mare și prelucrarea (georeferențierea și ortorectificarea) acestora, Transpunerea în teren a limitelor SCI Muntele Mare prin 100 de borne și realizarea unor materiale cartografice specifice, Realizarea unui studiu referitor la tipul de folosință și regimul de proprietate al terenurilor precum și modul de utilizare a terenurilor, Realizarea în proporție de 50% a activității de cercetare de teren, constând în inventarierea, cartarea, descrierea și identificarea amenințărilor existente și a măsurilor de management care se impun, Realizarea a două site-uri web, www.muntiitrascau.ro și www.mmare.ro, Identificarea și încadrarea a 97 obiective turistice de pe teritoriul siturilor vizate, Analizarea situației actuale și viitoare a vizitatorilor în zona celor 3 situri Natura 2000 prin aplicarea a 461 chestionare tuturor categoriilor de turiști. În anul 2013 urmează: Definitivarea activității de cercetare de teren, Realizarea activității de documentare, prelucrarea GIS a datelor, Realizarea platformelor on-line interactive care vor asigura funcționalitatea bazelor de date pentru specii și habitate; Elaborarea a două Strategii de vizitare pentru siturile Natura 2000 vizate, Realizarea unei campanii de informare a cetățenilor din 4 comune, Realizarea unor cursuri de instruire pentru personalul Administrației siturilor Natura 2000 Trascău și persoanele implicate în custodia SCI Muntele Mare. Partener: GAL Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare


Una din principalele direcții de acțiune ale CETM Albamont o reprezintă implicarea în managementul ariilor protejate. Astfel, în anul 2012 s-au realizat activități specifice în ariile protejate avute în custodie (SCI Muntele Mare și Rezervația naturală Piatra Varului). Dintre acestea menționăm elaborarea și supunerea spre dezbatere publică a Regulamentului SCI Muntele Mare și transmiterea spre aprobare a Planului de management a rezervației Piatra Varului. A 32-a ediție a Concursului PerPedes În perioada 27 - 29 aprilie, concursul național de drumeție montană PerPedes s-a desfășurat în comuna Meteș, în zona rezervației Cheile Ampoiței. Concursul a conținut probe de regularitate, escaladă, tehnică speo, teorie, fotografie și artistic. Alături de noi au fost CT Phoenix Tim Făget, CTM Amicii Munțiilor Sibiu, CTM Steaua Nordului Arad, ATE Salamandra Satu Mare, CTM Fun Hiking Mediaş, Academia de munte „Nae Popescu” București, CTA Măgura Cisnădie, Asociația Emilian Cristea Alba Iulia, CTM Someșul Sălaj, Asociația Abies Cavnic, Asociația Ecotop Oradea, Altom Cluj Napoca, ATE Trascău Corp Zlatna, CSS Olimpia Oradea, AE Opiațul Rodnei Baia Mare, Șoimii Măgura, Bocancul Săltăreț, Zero Corp Cluj Napoca, Pietrele Soimului Cavnic, ONCR Filiala Cluj-Napoca, ATM Kogaion Orăștie. Mai multe detalii pe: www.albamont.ro/perpedes Participarea la Târguri de turism În 2012 am continuat activitatea de promovare a valorilor Munților Trascău prin participarea la Târgul național de turism rural de la Albac și la Târgul de turism montan și de aventură Mocănița de la Cluj-Napoca.


Întreținerea infrastructurii turistice din Munții Trascău În anul 2012 au fost organizate mai multe activități de voluntariat cu scopul întreținerii infrastructurii turistice din Munții Trascău. Astfel, a fost tratat împotriva degradării balconul de pe Bedeleu, s-au înregistrat pe GPS trasee turistice, s-au organizat mai multe tabere de lucru pentru completarea / reabilitarea amenajărilor din Cheile Râmețului. De asemenea, s-au depus eforturi deosebite pentru amenajarea și definitivarea în detaliu a spațiilor Punctelor de Informare Turistică și a Centrului de Instruire de la Rimetea. Participarea la concursuri și alte evenimente cu specific montan

Rețeaua Europeană de arii naturale protejate Natura 2000

Membrii CETM Albamont, au participat la „Trofeul Someșul” organizat de CTM Someșul Sălaj (Munții Bihor - zona Padiș) unde a fost obținut locul 1. De asemenea am fost prezenți la Festivalul Narciselor de la Negrileasa, unde neam străduit împreună cu cei de la Trascău Corp Zlatna să minimizăm impactul negativ indirect al manifestării asupra rezervației naturale Poiana cu narcise de la Negrileasa. În luna septembrie am organizat inaugurarea festivă a Centrului de instruire “Mărioara Pușcaș” de la Rimetea, unde ne-am bucurat timp de două zile de compania albamontiștilor seniori și ai unor vechi prieteni ai acestora.

Au fost organizate ture montane, atât în sezonul cald cât și iarna, în Trascău, Metaliferi, Retezat, Făgăraș, Rodnei, Muntele Mare, ture cicliste și multe ieșiri mai scurte la Râmeț, Ampoița, Rimetea. Ne dorim ca în 2013 numărul zilelor petrecute pe munte să fie și mai substanțial.

Voluntariat pentru natură!


Fotografii 2012

Tură Cheile Râmețului

Pregătire PerPedes

Pe Pietrele Galbenei - Padiș

Observații floră la Mluha Ponorului


Fotografii 2012

Tură în Munții Retezat

Tură în Munții Rodnei

Probă artistică la PerPedes

Creasta Pietrei Secuiului


Fotografii 2012

Premianți la Trofeul Someșul

Amintiri și cântece la inaugurarea CI Rimetea

Probe de team-building la Ampoița

Tură Râmeț - Sălciua - Rimetea


Fotografii 2012

Tură în Munții Retezat

Întreținere balcon Bedeleu

Refacere infrastructură turistică

Măsurători în arii naturale protejate


Fotografii 2012

Cabluri noi în Cheile Râmețului

Evaluare incendiu Piatra Cetii

Ecologizare pe valea Rimetea

Târg de turism montan la Cluj-Napoca


Fotografii 2012

Grup de turiști străini pe Valea Uzei

Urcăm spre refugiul Condor

Protejarea narciselor de la Negrileasa

Pe vârful Retezat


Fotografii 2012

PerPedes 2012

Tabăra de corturi de la PerPedes 2012

Tură de iarnă fără zăpadă în Trascău

Voluntariat în Scărița Belioara


Fotografii 2012

Întreținere Peștera Liliecilor de la Ampoița

Un vârf drag nouă din Retezat

Identificare amfibieni și reptile

Pornim pe traseul de concurs


În anul 2012 a continuat evoluția ascendentă a rezultatelor financiare, care reflectă sporirea considerabilă a activităților derulate, precum și buna gestionare a resurselor financiare, obținute în cea mai mare parte în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene. S-a înregistrat și o contribuție mai substanțială din partea membrilor și simpatizanților Albamont, ceea ce a condus la posibilitatea îndeplinirii condițiilor de finanțare din proiectele europene, respectiv asigurarea componentei proprii de finanțare.

Venituri POS Mediu 1

POS Mediu 2 EEA Grants Contribuții Activități propri

Cheltuielile CETM Albamont sunt în valoare de 3.156.439 lei și s-au derulat în cea mai mare parte în cadrul proiectelor, după cum urmează:

POS DRU

Cheltuieli POS Mediu 1

POS Mediu 2 Alte proiecte

POS DRU

Veniturile CETM Albamont pe anul 2012 însumează 3.119.115 lei, din care: - 2.970.778 lei reprezintă venituri încasate pentru proiectele finanțate din împrumuturi nerambursabile naționale și internaționale, - 106.589 lei reprezintă veniturile din contribuțiile membrilor și simpatizanților, - 41.748 lei provin din alte surse, dobânzi etc.

- Caravana oportunităților de ocupare din Munții Apuseni: 2.087.458 lei - Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău: 356.369 lei - Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău: 512.861 lei - Alte proiecte Albamont (inclusiv Managementul eficient al ariilor protejate din Munții Apuseni, județul Alba): 199.752 lei. Rezultatul financiar a marcat un deficit de 37.326 lei.


Societatea de Transport Public Alba Iulia, Davision SRL, Antel SRL, Xerom Service SRL, Obiectiv Sport, Marinex SRL, Alba Mall, Distins SRL, Dan Pumnea și alții.


Raport anual 2012

www.albamont.ro www.oportunitati-apuseni.ro www.n2000trascau.ro www.muntiitrascau.ro www.trascau.org www.muntelemare.ro / www.mmare.ro Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, “Investește în oameni” Caravana oportunităților de ocupare din Munții Apuseni Editorul materialului: CETM ALBAMONT Data publicării: Ianuarie 2013 “Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Raport Anual 2012  
Raport Anual 2012  

Raport Anual 2012 CETM Albamont

Advertisement