Page 1


«^H ¢ÚÄÛȘ Ì·˜»

OP£O¢O•ON XPI™TIANIKON MHN IAION ¶ E PIO¢IKON ºOITHTøN KAI E ¶ I™THMON øN \I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ \OÚıÔ‰fiÍÔ˘ ^IÂÚ·ÔÛÙÔÏÈÎɘ ¢Ú¿Ûˆ˜ «^O M¤Á·˜ B·Û›ÏÂÈÔ˜»

M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 32 — 106 80 A£HNAI \AÚÈı. TËÏÂÊ. 210-36.17.566 TËÏÂÔÌÔÈfiÙ˘Ô: 210-36.17.566 http://www.xfd.gr e-mail: perdrasis@egreta.gr \EΉfiÙ˘: EéÛÙ¿ıÈÔ˜ X. M¿ÛÙ·˜ \IÛ·‡ÚˆÓ 42 — 114 72 A£HNAI ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ™˘Óٿ͈˜: NÈÎfiÏ·Ô˜ ¶. B·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜ \IÛ·‡ÚˆÓ 42 — 114 72 A£HNAI

¢‡Ô à‰¤ÏÊÈ·, ‰‡Ô Ê›ÏÔÈ, ‰‡Ô ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÛÙ‹ ˙ˆ‹, ÛηÚÊ·ÏÒÓ·Ó ٛ˜ Ì¿ÓÙÚ˜ Ô‡ \Ù·Ó ›Ûˆ °ÂÚÌ·ÓÔ›, ÁÈ¿ Ó¿ «ÎϤ„Ô˘Ó» Ó¿ ÊÄÓ àfi ÌÈ¿ ÌÔ˘ÎÈ¿ „ˆÌ›.

¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ T˘ÔÁÚ·Ê›Ԣ: °ÂÒÚÁÈÔ˜ §. K·ÊÔÜÚÔ˜ \IÛ·‡ÚˆÓ 42 — 114 72 A£HNAI TÈÌ‹ ʇÏÏÔ˘: 1 €, K‡ÚÔ˘ 60 Û¤ÓÙ

™˘Ó‰ÚÔÌ‹ \EÛˆÙÂÚÈÎÔÜ: \EÙËÛ›· 10 €

M¿ ÙÔ‡˜ Âr‰·Ó, ÙÔ‡˜ ¯Ù˘ÉÛ·Ó Î·› ÙÔ‡˜ Ú›Í·Ó ÛÙfi „·¯Ófi, Ϥ˜ η› Ú›¯Ó·Ó Û¤ ÔÓÙ›ÎÈ· õ Û¤ ¿ÓÔÏÔ â¯ıÚfi. òA¯, „˘¯‹ ÌÔ˘, ᘠàÓÙ¤¯ÂȘ ÛÙ\ ô‰ÈÎÔ Î·› ÛÙfi ηÎfi.

™˘Ó‰ÚÔÌ‹ K‡ÚÔ˘: \EÙËÛ›· í8.50 õ 15 €

™˘Ó‰ÚÔÌ‹ \E͈ÙÂÚÈÎÔÜ: \EÙËÛ›· 30 € (àÂÚÔÔÚÈ΋ àÔÛÙÔÏ‹)

ºøTO°PAºIE™ E•øºY§§OY: \EÌÚfi˜: ¶·ÜÏÔ˜ MÂÏĘ ¶›Ûˆ: 1. ^O ™¿ÚÚÔ˜, ï \AÁ·ËÓfi˜ (T¤ÏÏÔ˜ òAÁÚ·˜) η› ï ¢Â̤ÛÙȯ·˜ Èı·Ófiٷٷ ÛÙ‹ ÏÂÁfiÌÂÓË «ÎÚ˘Ê‹ ηχ‚·» 2. ºˆÙÔÁÚ¿ÊËÛË âÓ Ïˇá ÛÙ‹ Ï›ÌÓË ÙáÓ °È·ÓÓÈÙÛáÓ

¢‡Ô Ù¿ÊÔÈ ‰›Ï·-‰›Ï·, ‰‡Ô ÛÙ·˘ÚÔ› η› ‰‡Ô ·È‰È¿, ï ≤Ó·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ¿ EåÚ‹ÓË, ï ôÏÏÔ˜ ÁÈ¿ Ù‹ §Â˘ÙÂÚÈ¿. \AÓ‰Ú. E. M·Ú·˙¿ÎË

¶ÂÚȯfiÌÂÓ· M·Î‰ÔÓ›· ^EÏÏËÓÈ΋ η› \OÚıfi‰ÔÍË, 100 ¯ÚfiÓÈ· à\ ÙÔ‡˜ àÁáÓ˜ ¢·ÛοϘ ÛÙfi M·Î‰ÔÓÈÎfi àÁÒÓ· Tfi Û›ÙÈ ÙÔÜ ¶·‡ÏÔ˘ MÂÏÄ T¿ ¯Ú˘Û¿ Û٤ʷӷ η› Ù¿ ¯¿ÏÎÈÓ· Ùɘ °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ·˜ \EÛÊ·Ï̤ӷ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ η› ı¤ÛÂȘ ÁÈ¿ Ùfi M·Î‰ÔÓÈÎfi Tfi ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ T¿ Û¯ÔÏÂÖ· ÛÙ‹ M·Î‰ÔÓ›· ÚÔÌ·¯áÓ˜ \EÏ¢ıÂÚ›·˜ ≠EÓ· àÍÈfiÏÔÁÔ ñÔ˘ÚÁÈÎfi Ì‹Ó˘Ì·

283

287

284

288

290 292

294

296

NÂÔÂȉˆÏÔÏ·ÙÚ›·: Tfi Û‡Á¯ÚÔÓÔ «ÚÔÛˆÂÖÔ» ÙÔÜ àÓÙȯڛÛÙÔ˘ ¶ÂÖÓ· η› ¯ÔÚÙ·ÛÌfi˜ MÓÉ̘ ÎÈ ùÓÂÈÚ· AxÌ· η› ¶ÓÂÜÌ· ™ÙÔ‡˜ \OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ \AÁáÓ˜ 2004 ^O îÂÚfi˜ Ó·fi˜ \E. M. ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ^H àÁ·ÏÏ›·ÛË ÙÔÜ £ÂÔÜ «Is this a boomerang?»

298

300 303 304

306

307

308 310

™ËÌÂÈÒÛÂȘ ÁÈ¿ ≤Ó· ı¤Ì·. ™Ô˘‰‹ ÛÙfi ı¤Ì·: «^H ÂåÚ‹ÓË» (‰ã), ì Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ ¶ÂÚ› Ùɘ ÛÙ¿Ûˆ˜ ÙÔÜ ÓÔÜ Î·Ù¿ Ù‹Ó ÚÔÛ¢¯‹Ó T¿ ·È‰È¿ ÛÙfi KfiÛÔ‚Ô T¿ ‰¿ÎÚ˘· ÙÔÜ ^IÂÚÂÌ›·... ¶ÔÈ‹Ì·Ù·: ¢‡Ô à‰¤ÏÊÈ·, ‰‡Ô Ê›ÏÔÈ ™Ùfi ìÏÈÔ‚·Û›ÏÂÌ·

312

314 315 316

317

\Afi„ÂȘ η› ÛΤ„ÂȘ

282

317


ºÔÚÙÈṲ̂ÓÔ˜ ï \OÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ ̤ ÌÓÉ̘ âıÓÈΤ˜. ™ËÌ·‰Â̤ÓÔ˜ ̤ ÛÙÈÁ̤˜ Ô‡ àÓ¤‚·Û·Ó Ùfi öıÓÔ˜ Ì·˜ Û¤ ÎÔÚ˘Ê¤˜ âÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌÔÜ, ¯·ÚĘ, ‰fiÍ·˜, àÏÏ¿ η› ÛÙÈÁ̤˜ ÔÓÂ̤Ó˜, ÁÂÌ¿Ù˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi η› ‰›Î·ÈË àÁ·Ó¿ÎÙËÛË. \OÎÙÒ‚ÚË ÍÂΛÓËÛ ï ô‰ÈÎÔ˜ âÓ·ÓÙ›ÔÓ Ùɘ ^EÏÏ¿‰·˜ fiÏÂÌÔ˜ ÙÔÜ 1940, ̤ Ù›˜ ıÚ˘ÏÈΤ˜ Ì¿¯Â˜ ÛÙ¿ BÔÚÂÈÔËÂÈÚˆÙÈο ‚Ô˘Ó¿ η› Ùfi ôÊı·ÛÙÔ „˘¯ÈÎfi ÌÂÁ·ÏÂÖÔ ÙÔÜ ≠EÏÏËÓ· Ê·ÓÙ¿ÚÔ˘. \OÎÙÒ‚Ú˘ qÙ·Ó (12.10.1944), ¬Ù·Ó ì ö·ÚÛË Ùɘ °·Ï·ÓfiÏ¢Î˘ Í·Ó¿ ÛÙfiÓ îÛÙfi Ù˘ ‰È·ÌËÓÔÜÛÂ Ù‹Ó àÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ùɘ \Aı‹Ó·˜ àfi ÙÔ‡˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ η› ôÚ· Ùfi Ù¤ÏÔ˜ ÙÔÜ ôÓÈÛÔ˘ ÔϤÌÔ˘. \OÎÙÒ‚ÚË ôÚ¯ÈÛ·Ó Ôî ÓÈÎËÊfiÚÔÈ fiÏÂÌÔÈ ÙÔÜ 1912-1913 ÎÈ \OÎÙÒ‚Ú˘ qÙ·Ó (26.10.1912), ¬Ù·Ó ï ^AË-¢ËÌ‹ÙÚ˘ ‰Â¯fiÙ·Ó ÛÙ‹Ó fiÏË ÙÔ˘ ÙfiÓ âÏ¢ıÂÚˆÙ‹ ÛÙÚ·Ùfi Ì·˜. \OÎÙÒ‚ÚË Ì‹Ó· ö¯Ô˘Ó Ôî îÛÙÔÚÈÎÔ› ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ Î·› Ù‹Ó öÓ·ÚÍË ÙÔÜ M·Î‰ÔÓÈÎÔÜ àÁÒÓ·

Tfi ÛáÌ· ÙÔÜ K. °·Ú¤ÊË

(1904-1908). ™˘Ì‚·ÙÈΤ˜ η› Û˘Ì‚ÔÏÈΤ˜, ‚¤‚·È·, Ôî ‰˘fi ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›Â˜. °È·Ù› ï M·Î‰ÔÓÈÎfi˜ \AÁÒÓ·˜ ÔûÙ Ùfi 1904 ôÚ¯ÈÛ ÔûÙ Ùfi 1908 ÙÂÏ›ˆÛÂ. Tfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·éÙfi ‰¤Ó ÂrÓ·È ·Ú¿ ì öÓÔÏË È¿, çÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË Ê¿ÛË ÌÈĘ àӷ̤ÙÚËÛ˘, Ô‡ Âr¯Â àÚ¯›ÛÂÈ àÚÎÂÙ¤˜ ‰ÂηÂٛ˜ Ú›Ó Î·› Û˘Ó¯È˙fiÙ·Ó Ì¤ àÌ›ˆÙÔ ÂÖÛÌ·. ^O M·Î‰ÔÓÈÎfi˜ \AÁÒÓ·˜ ÂrÓ·È ≤Ó·˜ å‰ÈfiÌÔÚÊÔ˜ àÁÒÓ·˜, ≤Ó·˜ à΋ڢ¯ÙÔ˜ fiÏÂÌÔ˜, ÔχÌÔÚÊÔ˜ η› ÔÏ˘Ì¤ÙˆÔ˜ ÛÙ‹ ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘. ¶ÔÙ¤ ‰¤ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó Ó¿ àÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ôî M·Î‰fiÓ˜ ÁÈ¿ Ù‹Ó àÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· η› Ù‹Ó âÏ¢ıÂÚ›· Ùɘ ·îÌ·ÙÔ‚·Ì̤Ó˘ Áɘ ÙÔ˘˜. \Afi Ù¿ àÚ¯·Ö· ¯ÚfiÓÈ·. ¶¿ÓÙ· qÙ·Ó Ùfi «ÚfiÊÚ·ÁÌ·», ì àÛ›‰· ÙáÓ ^EÏÏ‹ÓˆÓ Î·Ù¿ ÙfiÓ îÛÙÔÚÈÎfi ¶Ôχ‚ÈÔ, ï ïÔÖÔ˜ η› àÓ·ÁÓÒÚÈ˙ ¬ÙÈ «Ôî M·Î‰fiÓ˜ ‰ÈηÈÔÜÓÙ·È ÌÂÁ›ÛÙ˘ ÙÈÌɘ». T›˜ ÙÂÏÂ˘Ù·Ö˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔÜ 19Ô˘ ·åÒÓ·, η› 剛ˆ˜ àfi Ùfi 1870, Ô‡ î‰Ú‡ÂÙ·È ì BÔ˘ÏÁ·ÚÈ΋ \EÍ·Ú¯›·, ï ÛÎÏ¿‚Ô˜ ^EÏÏËÓÈÛÌfi˜ Ùɘ M·Î‰ÔÓ›·˜ àÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ¬ÙÈ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ˜ â¯ıÚfi˜ ÎÈ àfi ÙÔ‡˜ TÔ‡ÚÎÔ˘˜ ηٷÎÙËÙ¤˜ TÂܯԘ 422, OKTøBPIO™ 2004

283


ÂrÓ·È Ôî ïÌfi‰ÔÍÔÈ BÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ. ¶ÚÔ·ÈÒÓÈÔ Ùfi ùÓÂÈÚfi ÙÔ˘˜ ÁÈ¿ ÌÈ¿ MÂÁ¿ÏË BÔ˘ÏÁ·Ú›·. °È¿ Ó¿ Ùfi ‰ÔÜÓ Ó¿ âÎÏËÚÒÓÂÙ·È, âȯÂÈÚÔÜÓ Ì¤ οı ÙÚfiÔ Ó¿ àÔÛ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ‡˜ \OÚıfi‰ÔÍÔ˘˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ àfi Ùfi OåÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi ¶·ÙÚÈ·Ú¯ÂÖÔ Î·› Ó¿ ÙÔ‡˜ οÓÔ˘Ó Û¯ÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡˜. òEÙÛÈ î‰Ú‡Ô˘Ó Û¯ÔÏÂÖ·, η› ÏËÚÒÓÔ˘Ó ê‰Ú¿ ‰·ÛοÏÔ˘˜ η› Û¯ÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡˜ îÂÚÂÖ˜. \EÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈΤ˜ η› âıÓÈÎÈÛÙÈΤ˜ ÚÔ·Á¿Ó‰Â˜ ñÔÓÔÌÂ‡Ô˘Ó Ù¿ ¿ÓÙ·. òEÓÔÏÔÈ ÎÔÌÈÙ·Ù˙ɉ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ï Êfi‚Ô˜ η› ï ÙÚfiÌÔ˜ ÙáÓ ^EÏÏËÓÈÎáÓ ÏËı˘ÛÌáÓ. ¶·ÓÙÔÜ Û¤ÚÓÔ˘Ó àÂÈÏ‹ η› ı¿Ó·ÙÔ. T‹ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· úÛˆ˜ ηı˘ÛÙÂÚÔÜÓ Ó¿ àÓÙÈÏËÊıÔÜÓ Î¿ÔÈÔÈ êÚÌfi‰ÈÔÈ. ^O ìÚˆÈÎfi˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ ¬Ìˆ˜ ÙÔÜ ¶. MÂÏÄ ÛÙ›˜ 13.10.1904 Á›ÓÂÙ·È öÓ·˘ÛÌ·, ÁÈ¿ Ó\ àÓ¿„ÂÈ ì ıÚ˘·Ï›‰· η› Ó¿ âÎÚ·ÁÂÖ ï ëÏÏËÓÈÎfi˜ âÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜ ñ¤Ú Ùɘ M·Î‰ÔÓ›·˜. Oî Û˘ÓÂȉ‹ÛÂȘ àÊ˘Ó›˙ÔÓÙ·È. \EÍ·›ÚÂÙÔÈ ÎÏËÚÈÎÔ›, ‰Èψ̿Ù˜, οÔÈÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ̤ Û‡ÓÂÛË, àÊÔÛ›ˆÛË Î·› ìÚˆÈÛÌfi ηÙ¢ı‡ÓÔ˘Ó ÙÔ‡˜ àÁáÓ˜ η› àÓ·¯·ÈÙ›˙Ô˘Ó Ù¿ ñÔ¯ıfiÓÈ· Û¯¤‰È· ÙáÓ BÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ. «M¤ Ù‹ Û›ı· Ô‡ ôÓ·„ ï MÂÏĘ ÛÙfiÓ Î·ı¤Ó·, ÔÏÏÔ› Ô‡ qÙ·Ó Ù˘ÊÏÔ›, Âr‰·Ó», öÏÂÁ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ï òIˆÓ ¢Ú·ÁÔ‡Ì˘. \AÙ¤ÏÂȈÙ˜ ïÌ¿‰Â˜ âıÂÏÔÓÙáÓ àfi ¬ÏÔ ÙfiÓ ^EÏÏ·‰ÈÎfi ¯áÚÔ Î·› Ù‹Ó K‡ÚÔ Î·Ù·Êı¿ÓÔ˘Ó ÛÙ¿ ‰›· ÙáÓ Ì·¯áÓ Î·› ÔÏÂÌÔÜÓ ìÚˆÈο ñ¤Ú Ùɘ \OÚıÔ‰ÔÍ›·˜ η› ÙÔÜ ^EÏÏËÓÈÛÌÔÜ. AîÌ·ÙËÚ¤˜ Ôî ı˘Û›Â˜ ÙÔ˘˜, ñ °È¿ Ó¿ ÛÒÛÔ˘Ó Ù‹Ó ^EÏÏËÓÈÎfiÙËÙ· Ùɘ M·Î‰ÔÓ›·˜, ñ °È¿ Ó¿ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó „ËÏ¿ Ù‹Ó ±ÁÈ· ʈÙÈ¿ Ùɘ \OÚıÔ‰ÔÍ›·˜. ¶Ú›Ó 100 ¯ÚfiÓÈ· ï òIˆÓ ¢Ú·ÁÔ‡Ì˘ öÏÂÁÂ: «òAÓ ÛÒÛÔ˘Ì ً M·Î‰ÔÓ›·, ì M·Î‰ÔÓ›· ı¿ ÌĘ ÛÒÛÂÈ». Oî M·Î‰ÔÓÔÌ¿¯ÔÈ Ùfi ηٿϷ‚·Ó ·éÙfi η› ı˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ\ ·éÙfi. TÔ‡˜ Ùfi àÓ·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì η› ÛÙ‹Ó â¤ÙÂÈÔ ÙáÓ 100 ¯ÚfiÓˆÓ ÂéÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ‡˜ ÙÈÌÔÜÌÂ.

284

TÂܯԘ 422, OKTøBPIO™ 2004

\A

Ê\ ¬ÙÔ˘ ï ¶·ÙÚÔ-KÔÛÌĘ ï AåÙˆÏfi˜ ̤ Ù›˜ ‰È‰·¯¤˜ ÙÔ˘, êÏ¿ η› àÓıÚÒÈÓ·, öηÓ ηٷÓÔËÙfi ¬ÙÈ Ùfi «ÔıÔ‡ÌÂÓÔ» — ì Ï¢ÙÂÚÈ¿ — ‰¤Ó ÌÔÚÔÜÛ ӿ ÚıÂÖ ¬ÛÔ ï ^EÏÏËÓÈÛÌfi˜ ı¿ ·Ú¿‰ÂÚÓ ÛÙfi ÛÎÔÙ¿‰È Ùɘ àÌ¿ıÂÈ·˜, àÊ\ ¬ÙÔ˘ à¤‰ÂÈÍ ¬ÙÈ ôÓ‰Ú·˜ η› Á˘Ó·›Î· ÂrÓ·È Ï¿ÛÌ·Ù· åÛfiÙÈÌ· ÎÈ ¬ÙÈ ì Á˘Ó·ÈΛ· ηډȿ ÎÚ‡‚ÂÈ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜ àÓÂÎÙ›ÌËÙÔ˘˜, Ù¿ ·ÚıÂÓ·ÁˆÁÂÖ· ôÚ¯ÈÛ·Ó Ùfi ≤Ó· ÌÂÙ¿ Ùfi ôÏÏÔ Ó¿ ıÂÌÂÏÈÒÓÔÓÙ·È àfi Ù›˜ ëÏÏËÓÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÛÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ùɘ ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜. KÈ öÌÂÏÏ ۇÓÙÔÌ· Ó¿ àÓ·‰ÂȯıÔÜÓ Û¤ ^IÂÚ¿ ÙÂ̤ÓË ·ÙÚȈÙÈÛÌÔÜ, ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·› MÔ˘ÛáÓ. ≠OÏ· âÈÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙfiÙ ÛÔ˘‰·ÖÔ âıÓÈÎfi öÚÁÔ. M¿ âÌÂÖ˜ âÓ‰ÂÈÎÙÈο ı¿ ÛÙ·ıÔÜÌ ÌfiÓÔ ÛÙfi ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ, Ùfi \AÓÒÙÂÚÔ ¶·ÚıÂÓ·ÁˆÁÂÖÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. Tfi \AÓÒÙÂÚÔ ¶·ÚıÂÓ·ÁˆÁÂÖÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢**, ‰áÚÔ ÛÙ‹Ó fiÏË âΠ̤ÚÔ˘˜ ‰‡Ô àÚ¯ÔÓÙÈÛÛáÓ, Ùɘ M·ÚÈÁᘠ™ÙÂÚÁ›Ô˘ K·Ú·ÓÈÎfiÏ· η› Ùɘ \EÏÈÛ¿‚ÂÙ K·ÛÙÚÈÙÛ›Ô˘, î‰Ú‡ıËΠÙfi 1845 η› ̤¯ÚÈ Ùfi 1937 ñÉÚÍÂ Ê˘ÙÒÚÈÔ, ¬Ô˘ ‚Ï¿ÛÙ·ÈÓ ì 剤· Ùɘ Ï¢ÙÂÚÈĘ ÛÙ›˜ ηډȤ˜ ÙáÓ ÎÔÚÈÙÛÈáÓ, Ô‡ Û¿Ó ÌËÙ¤Ú˜ àÓ¤ıÚ„·Ó ≥ڈ˜ η› Û¿Ó ‰·ÛοϘ àÓ·‰Â›¯ÙËÎ·Ó Ôî ú‰È˜ ìÚˆ˝‰Â˜ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙfiÓ Ì·Î‰ÔÓÈÎfi ^EÏÏËÓÈÛÌfi ÛÙ›˜ ‰‡ÛÎÔϘ zÚ˜ ÙÔ˘. \I‰È·›ÙÂÚ· ÛÙ‹ M·Î‰ÔÓ›· ï âÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ çÚÁ·ÛÌfi˜ ÎÔÚ˘ÊÒıËΠÌÂÙ¿ Ùfi 1870, ïfiÙ àÓ·ÁÓˆÚ›ÛÙËΠì BÔ˘ÏÁ·ÚÈ΋ \EÍ·Ú¯›· ÎÈ ôÚ¯ÈÛ ôÁÚÈÔ˜ ï ıÚËÛ΢ÙÈÎfi˜ ÚÔÛËÏ˘ÙÈÛÌfi˜. TfiÙ ÎÈ ï ^EÏÏËÓÈÛÌfi˜ àÊ˘Ó›ÛÙËÎÂ. T¤ıËΠۤ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi η› ̤ Ùfi ¬ÏÔ Ùɘ ·È‰Â›·˜ àÁˆÓ›ÛÙËΠӿ ÚÔ·Û›ÛÂÈ Ù¿ âıÓÈο ÙÔ˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ηٿ Ùɘ BÔ˘ÏÁ·ÚÈÎɘ àÂÈÏɘ. ^O ^EÏÏËÓÈÎfi˜ ºÈÏÔÏÔÁÈÎfi˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜, Ô‡ î‰Ú‡ıËΠً ¯ÚÔÓÈ¿ âΛÓË ÛÙ‹Ó ¶fiÏË, ÎÈ ôÏÏÔÈ ™‡ÏÏÔÁÔÈ ÁÈ¿ â› ̤ÚÔ˘˜ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ¬ˆ˜ ì M·Î‰ÔÓÈ΋ ºÈÏÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ \A‰ÂÏÊfiÙ˘, Ô‡ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÛÙ‹ ¢.M. Ù¿ Í·ÎÔ˘ÛÙ¿ âÎ·È‰Â˘Ù‹ÚÈ· TÛÔÙ˘Ï›Ô˘, ÎÚ¿ÙËÛ·Ó àÓ·Ì̤ÓÔ Ùfi ηÓÙ‹ÏÈ Ùɘ Ê˘Ïɘ, ÁÈ¿ Ó¿ Ì‹ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ôî ͤÓ˜ ÚÔ·Á¿Ó‰Â˜ Ó¿ àÔÎfi„Ô˘Ó Ùfi °¤ÓÔ˜ àfi Ù›˜ Ú›˙˜ ÙÔ˘, ÙfiÓ ^EÏÏËÓÈÛÌfi η› Ù‹Ó \OÚıÔ‰ÔÍ›·. T¿ ¯ÚfiÓÈ· âÎÂÖÓ· Û¯ÔÏÂÖÔ ÎÈ âÎÎÏËÛ›· öÁÈÓ·Ó öÓÓÔȘ Ù·˘ÙfiÛË̘, îÂÚ¤·˜ η› ‰¿ÛηÏÔ˜ ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ÙÔÜ ¯ÂÈÌ·˙Ô̤ÓÔ˘ °¤ÓÔ˘˜. KÈ öÂÈÙ· ôÁÚÈÔ˜ ÎÈ à‰˘ÛÒËÙÔ˜ ͤÛ·Û ÎÈ ï öÓÔÏÔ˜ àÁÒÓ·˜. ^H ÁÉ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ì¿ÙˆÓÂ, ì ‚›· ‚·Û›Ï¢ à\ ôÎÚÔ˘ Âå˜ ôÎÚÔÓ ÛÙ‹ M·Î‰ÔÓ›·.


^O ^EÏÏËÓÈÛÌfi˜ „˘¯ÔÚÚ·ÁÔÜÛÂ... M¿ úÛ·-úÛ· ÙfiÙÂ, ¤Ú· à\ ÙÔ‡˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜, ÎÈ Ôî Ó·ڤ˜ ‰·ÛηϛÙÛ˜ ÙáÓ ‰ÂηÂÊÙ¿ ̤ ÂúÎÔÛÈ ¯ÚfiÓˆÓ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó Û¤ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ âıÓ·ÔÛÙfiÏÔ˘˜, ^EÛÙÈ¿‰Â˜ Ùɘ îÂÚɘ ÊÏfiÁ·˜ η› \AÌ·˙fiÓ˜ Û˘Ó¿Ì·. \AÔÎÔÌ̤Ó˜ àfi οı ÎÔÛÌÈ΋ ¯·Ú¿, ˙ÒÓÙ·˜ àÛÎËÙÈο, ˙˘ÌÒıËÎ·Ó Ì¤ ÙfiÓ Î›Ó‰˘ÓÔ, Ùfi ·xÌ· η› Ùfi ‰¿ÎÚ˘ η› âÈÙ¤ÏÂÛ·Ó Ùfi ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘˜ àΤڷȷ. òEÊÙ·Û·Ó œ˜ Ù¿ Èfi àfiÌ·ÎÚ· ¯ˆÚÈ¿, ¬Ô˘ ï ^EÏÏËÓÈÛÌfi˜ ÎÈÓ‰‡Ó¢Â. \EÓı¿ÚÚ˘Ó·Ó ÚáÙ· ÙÔ‡˜ ÛÎÈ·Á̤ÓÔ˘˜ ÁÔÓÂÖ˜ ÎÈ öÂÈÙ· ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ¿ ·È‰È¿, ÙÔ‡˜ öÌ·ı·Ó Ù‹ ÁÏÒÛÛ· ÙáÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Î·› ̤ Ù‹ Áχη ÙÔÜ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘˜ ˙ˆÓÙ¿Ó„·Ó Ù‹Ó îÛÙÔÚ›·. MfiÓ˜ ÎÈ à‚Ô‹ıËÙ˜ Ôî ‰·ÛηϛÙÛ˜ ö‰ÈÓ·Ó Ù‹ Ì¿¯Ë ÁÈ¿ Ù¿ 剷ÓÈο ÙÔ˘˜. M\ ≤Ó· ÂÚ›ÛÙÚÔÊÔ ÎÚ˘Ì̤ÓÔ ÛÙfiÓ ÎfiÚÊÔ, ÛÙËÙ¤˜ ÎÈ ïÏfiÚı˜ ÛÙ›˜ â¿ÏÍÂȘ ÙÔ˘˜, àÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó Ù›˜ çÚ‰¤˜ ÙáÓ KÔÌÈÙ·Ù˙‹‰ˆÓ, Ô‡ Á‡Ú¢·Ó Ó¿ Ù›˜ âÍÔÓÙÒ-

ÛÔ˘Ó, ÁÈ·Ù› ı·ÚÚÔÜÛ·Ó Ò˜, ôÓ àÔÎÂÊ¿ÏÈ˙·Ó ÓÂ˘Ì·ÙÈο ÙfiÓ ÙfiÔ, ı¿ àÊ¿ÓÈ˙·Ó η› οı ÙÈ Ùfi ëÏÏËÓÈÎfi. TÚ˘ÊÂÚ¿ ÎÈ Âé·›ÛıËÙ· Ï¿ÛÌ·Ù· öÚ¯ÔÓÙ·Ó Ó¿ Û›ÚÔ˘Ó ÙfiÓ ÛfiÚÔ ÙfiÓ àÁ·ıfi Û¤ „˘¯¤˜ Ô‡ ÛÊ˘ÚÔÎÔÔÜÛ ì ÚÔ·Á¿Ó‰· ÎÈ ì ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·. §ÂÙÂ›ÏÂÙ˜ ÎÈ ÂûıÚ·˘ÛÙ˜ ñ¿ÚÍÂȘ, Ô‡ ¬Ìˆ˜ ‰¤Ó χÁÈ˙·Ó. KÈ ·éÙ‹ qÙ·Ó ì ÌÂÁ·ÏÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜. ºÔ‚ÔÜÓÙ·Ó, Ì¿ ‰¤Ó öÊ¢Á·Ó. ¢¤Ó âÁη٤ÏÂÈ·Ó Ùfi Û¯ÔÏÂÈfi, Ùfi ç¯˘Úfi Ô‡ Ù¿¯ıËÎ·Ó Ó¿ ñÂÚ·Û›˙Ô˘Ó. \AÂÓ·ÓÙ›·˜ ô‰Ú·¯Ó·Ó Ù¿ ¬Ï· ÎÈ à̇ÓÔÓÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ ı·Ó¿ÙÔ˘. MÂÚÈΤ˜ ¤Ú·Û·Ó öÙÛÈ ÛÙfi ¿ÓıÂÔ ÙáÓ ìÚÒˆÓ. KÈ ì ı˘Û›· ÙÔ˘˜ ‰¤Ó ÉÁ ¯·Ì¤ÓË. ¶ÚÔÛÙ¿ÙÂ„Â Ù‹Ó ëÏÏËÓÔÛ‡ÓË. M¤ÛÙˆÛ ٿ ·È‰fiÔ˘Ï·, öÁÈÓ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˘ àÍÈáÓ. MÈ¿ àfi Ù›˜ Èfi ‰È·ÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ì \AÁÁÂÏÈ΋ ºÈÏÈ›‰Ô˘. °ÂÓÓË̤ÓË ÛÙ‹ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ùfi 1880, àfi ÌÈÎÚ‹ çÚÊ¿Ó„ η› Ù‹Ó àÓ·ÙÚÔÊ‹ Ù˘ àӤϷ‚ ì à‰ÂÏÊ‹ ÙÔÜ ·Ù¤Ú· Ù˘, Ô‡ Ùɘ âÌʇÛËÛ ·åÛı‹Ì·Ù· àÓıÚˆÈÛÌÔÜ Î·› ÊÈÏÔ·-

¢·ÛοϘ Ùɘ M·Î‰ÔÓ›·˜

ÙÚ›·˜. ≠OÙ·Ó Ùfi 1900 ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠ‰·ÛοϷ ÛÙ‹Ó K·Ú·Ù˙fi‚·, Ôî BÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ‰ÚÔÜÛ·Ó àÓÂÓfi¯ÏËÙÔÈ ÎÈ Ôî ≠EÏÏËÓ˜ àÂÁÓˆṲ̂ӷ àÔ˙ËÙÔÜÛ·Ó Î¿-ÔÈÔÓ Ó¿ ÙÔ‡˜ âÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ Î·› Ó¿ ÙÔ‡˜ âÓ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ. Tfi ‰‡ÛÎÔÏÔ âÎÂÖÓÔ öÚÁÔ âˆÌ›ÛÙËΠì à¤ÚÈÓË \AÁÁÂÏÈ΋. §ÂÙÔη̤̈ÓË, ̤ ÂéÁÂÓÈ΋ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛·, öÎÚ˘‚ ÛÙ¿ ÛÙ‹ıÈ· Ù˘ ÁÂÓÓ·›· ηډȿ η› ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒıËΠۤ ·Ú‹ÁÔÚÔ ôÁÁÂÏÔ ÙáÓ Î·Ù·ÙÚÂÁ̤ӈÓ. ^H âıÓÈ΋, ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ÊÈÏ·ÓıÚˆÈ΋ η› ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ qÙ·Ó ÌÂÁ¿ÏË. òEÊÂÚÂ Ù‹Ó ÓÔ‹ ëÓfi˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ˙ˆÉ˜ ÛÙ‹Ó K·Ú·Ù˙fi‚·. T‹Ó ö‚ÏÂ·Ó Ôî BÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ Ó¿ âÚÁ¿˙ÂÙ·È ÂéÛ˘Ó›‰ËÙË, Û›ÁÔ˘ÚË, ÂÚ‹Ê·ÓË, àÁ¤Úˆ¯Ë ÎÈ óÚ·›·, Ó¿ ÂÚȉȷ‚·›ÓÂÈ Ù¿ Û›ÙÈ· ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙ‹, Ó¿ ÛÎÔÚÄ Êᘠàfi Ùfi ÊᘠÙ˘, η› ÊÚ‡·˙·Ó. TÔ‡ÙË ì ÎÔ¤Ï· qÙ·Ó ÙÚ·Ófi âÌfi‰ÈÔ ÛÙ¿ Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘˜. °È·Ù› ̤ Ù¤ÙÔÈ· ^EÏÏËÓ›‰· ‰·ÛοϷ, ᘠqÙ·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó¿ ÛÙÂÚÈÒÛÂÈ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎfi TÂܯԘ 422, OKTøBPIO™ 2004

285


Û¯ÔÏÂÖÔ Î·› Ó¿ ηÚÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ì ÚÔ·Á¿Ó‰· ÙÔ˘˜; òEÚÂ ÏÔÈfiÓ Ì¤ οı ÙÚfiÔ Ó¿ Ù‹Ó âÍÔÓÙÒÛÔ˘Ó. M¿ η› Ùfi ëÏÏËÓÈÎfi ÚÔÍÂÓÂÖÔ ‰È·ÈÛı¿ÓıËΠÙfiÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Î·› Ù‹ ÌÂÙ¤ıÂÛ ÛÙ‹Ó KÏÂÔ‡ÛÓ·, \AÁÚÈ·Ó‹ ™ÂÚÚáÓ. òAÏψÛÙ ñÉÚ¯·Ó ÊÉ̘, Ò˜ ÎÈ âÎÂÖ ÛÎfi¢·Ó Ôî BÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ Ó¿ î‰Ú‡ÛÔ˘Ó Û¯ÔÏÂÖÔ ÎÈ ì ·ÚÔ˘Û›· ÌÈĘ ηٷÍȈ̤Ó˘ ‰·ÛοϷ˜ qÙ·Ó âȂ‚ÏË̤ÓË, àÊÔÜ Ì¿ÏÈÛÙ· àfi Ù›˜ 180 ÔåÎÔÁ¤ÓÂȘ Ôî 90 ̤ Ù‹Ó ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· àÓ·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó¿ ÚÔÛ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙ‹Ó \EÍ·Ú¯›·. ^H \AÁÁÂÏÈ΋ ‰fiıËΠÎÈ â‰á ÛÙ‹Ó àÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ̤ Ùfi ú‰ÈÔ ¿ıÔ˜, ö¯ÔÓÙ·˜ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· Ù‹Ó ›ÛÙË ÛÙ¿ 剷ÓÈο η› Ù‹Ó àÁ¿Ë ÙáÓ ¯ˆÚÈÎáÓ. ™¿Ó ÌÂÏÈÛÛÔÏfiÈ Ù‹Ó ÂÚÈÙÚÈÁ‡ÚÈ˙·Ó Ôî Ì·ıËÙ¤˜ ÎÈ Ôî ÌËÙ¤Ú˜ Ù‹Ó öÎ·Ì·Ó Û˘Ì‚Ô˘Ï¿ÙÔÚ·, âÓá ÛÙfi öÚÁÔ Ù˘ Û‡ÓÙÔÌ· ÚÔÛÙ¤ıËΠӤԘ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿Ù˘, ï ‰¿ÛηÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ºÈÏÈ›‰Ë˜, Ô‡ öÁÈÓ η› Û‡˙˘Áfi˜ Ù˘. KÈ öÂÈÙ·... öÂÈÙ· qÚı ì ÙÚ·Áˆ‰›· ̤ Ù‹ ÌÂÁ¿ÏË ÛÊ·Á‹ Ùɘ KÏÂÔ‡ÛÓ·˜. Tfi ‚Ú¿‰˘ Ùɘ 12˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔÜ 1906, àÊÔÜ Ôî BÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ àÊ¿ÓÈÛ·Ó ÙÔ‡˜ ¶ÚÔÎÚ›ÙÔ˘˜ ÙÔÜ ¯ˆÚÈÔÜ, öÎ·Ó·Ó â›ıÂÛË Î·› ÛÙfi ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Û›ÙÈ. Oî ‰˘fi Û‡˙˘ÁÔÈ àfi ·Ú¿ı˘ÚÔ Û¤ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÔÏÂÌÔÜÛ·Ó Ì¤ Ù¿ ‰›Î·Ó· η› Ù¿ ÂÚ›ÛÙÚÔÊ¿ ÙÔ˘˜, œÛÔ˘ ì \AÁÁÂÏÈ΋ ÏËÁÒıËΠÛÙfi ÁfiÓ˘. M¿ âÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙfiÓ àÁÒÓ· ̤¯ÚÈ Ô‡ Ùfi Û›ÙÈ ˙ÒÛÙËΠàfi ÊÏfiÁ˜. TfiÙÂ, ÙÛÔ˘ÚÔ˘ÊÏÈṲ̂ÓË Î·› ñÔ‚·ÛÙ·˙fiÌÂÓË àfi ÙfiÓ ôÓ‰Ú· Ù˘ ¤Ú·Û ۤ ÁÂÈÙÔÓÈÎfi Û›ÙÈ, à\ ¬Ô˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ ӿ Ì¿¯ÂÙ·È Î·› Ó¿ ‚Ú›˙ÂÈ ÙÔ‡˜ KÔÌÈÙ·Ù˙ɉ˜. òE‰ˆÛÂ ï £Âfi˜ Ù‹ ̤ڷ ÎÈ Ôî BÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ âÁη٤ÏÂÈ„·Ó Ù‹Ó KÏÂÔ‡ÛÓ·. ≠OÙ·Ó öÊÙ·Û âÎÂÖ ï ¶ÚfiÍÂÓÔ˜ ™ÂÚÚáÓ ™·¯ÙÔ‡Ú˘, ì \AÁÁÂÏÈ΋, ·Ú¿ ÙÔ‡˜ fiÓÔ˘˜, ·Ú·Î¿ÏÂÛ ӿ Ì‹ ÌÂÙ·ÊÂÚıÂÖ à\ Âéı›·˜ ÛÙfi ÓÔÛÔÎÔÌÂÖÔ ™ÂÚÚáÓ, àÏÏ¿ Ó¿ Ù‹Ó ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó Û¤ ÊÔÚÂÖÔ Î·› Ó¿ ÛÙ·Ì·ÙÔÜÓ ÛÙ‹Ó Ï·Ù›· οı ¯ˆÚÈÔÜ, Ó¿ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Ôî οÙÔÈÎÔÈ Î·› Ó¿ ÙÔ‡˜ ÌÈÏÄ. Oî ¯ˆÚÈÎÔ› Ù‹ ÊÔÚÙÒıËÎ·Ó Î·› ΛÓËÛ·Ó Ó¿ Ù‹ ÛÒÛÔ˘Ó. Tfi ·xÌ· Ù˘ ÛÙ‹Ó ÙÚ·ÁÈ΋ âΛÓË ÔÚ›· ÛÙ·ÁfiÓ· ÛÙ·ÁfiÓ· ö‚·Ê ً ̷ΉÔÓÈ΋ ÁÉ Î·› Á›ÓÔÓÙ·Ó àÚÚ·‚ÒÓ·˜ ̤ Ù‹ Ï¢ÙÂÚÈ¿... ¶¤Ú·Û·Ó öÙÛÈ ÔÏÏ¿ ¯ˆÚÈ¿. Oî ôÓıÚˆÔÈ ÍÂ̇ÙÈ˙·Ó ÙÚÔÌ·Á̤ÓÔÈ àfi Ù¿ Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ Ó¿ ‰ÔÜÓ ٛ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. KÈ ôÎÔ˘Á·Ó àfi Ùfi ÛÙfiÌ· Ùɘ ìÚˆ˝‰·˜ Ó¿ ÙÔ‡˜ ϤÂÈ Ì¤ ¬ÛË ‰‡Ó·-

286

TÂܯԘ 422, OKTøBPIO™ 2004

ÌË Ùɘ öÌÂÓÂ, Ò˜ ·åÛı¿ÓÂÙ·È ÂéÙ˘¯‹˜, Ô‡ ÚÔÛʤÚÂÈ Ùfi ·xÌ· Ù˘ ÁÈ¿ Ù‹Ó ·ÙÚ›‰· η› Ó¿ ÙÔ‡˜ ηÏÂÖ ¬ÏÔ˘˜, ôÓÙÚ˜ η› Á˘Ó·ÖΘ, Á¤ÚÔ˘˜ η› ·È‰È¿, Ó¿ ¿ÚÔ˘Ó ¬Ï·, ÙÛÂÎÔ‡ÚÈ· η› ¤ÙÚ˜ η› Ó¿ âÁÂÚıÔÜÓ Î·Ù¿ ÙáÓ KÔÌÈÙ·Ù˙‹‰ˆÓ. ™Ù›˜ ™¤ÚÚ˜ Ù¿ Ï‹ıË Û˘Ó¤ÚÚÂ·Ó ÛÙfi ÓÔÛÔÎÔÌÂÖÔ Î·› ̤ ÂéÏ¿‚ÂÈ· Ùɘ àÛ¿˙ÔÓÙ·Ó Ùfi ¯¤ÚÈ, Ô‡ ¬ÏÔ Î·› ¿ÁˆÓÂ, ηıÒ˜ ï \AÚ¯¿ÁÁÂÏÔ˜ ÎÔÓÙÔ˙‡ÁˆÓÂ. òEÂÈÙ· Ù‹ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙfi ÓÔÛÔÎÔÌÂÖÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. Oî ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙáÓ ÁÈ·ÙÚáÓ ‰¤Ó ÌfiÚÂÛ·Ó Ó\ àÔÙÚ¤„Ô˘Ó Ùfi ÌÔÈÚ·ÖÔ. \EÎÂÖ ì ìÚˆ˝‰· ôÊËÛÂ Ù‹Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÓÔ‹, ̤ Ùfi ¬Ú·Ì· Ùɘ Ï¢ÙÂÚÈĘ ÛÙ¿ ‚·ÛÈÏÂ̤ӷ Ù˘ Ì¿ÙÈ·. ^H £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ù‹Ó Î‹‰Â„ ̤ ¿Ó‰ËÌË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. T‹Ó œÚ·, Ô‡ Ùfi ÛÎÂ·Ṳ̂ÓÔ Ì¤ Ù‹ ÛËÌ·›· ʤÚÂÙÚfi Ù˘ η٤‚·ÈÓ ÛÙfi ¯áÌ·, ÁÔÂÚÔ› ıÚÉÓÔÈ Î·› ηٿÚ˜ ηٿ ÙáÓ ‰ÔÏÔÊfiÓˆÓ ‰fiÓËÛ·Ó ÙfiÓ à¤Ú·. oHÙ·Ó Ù¿ ̤۷ \I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔÜ 1907, ì âÏ¢ıÂÚ›· ‰¤Ó ı¿ àÚÁÔÜÛ Ôχ Ó¿ ‰ÈηÈÒÛÂÈ Ù‹ ı˘Û›· Ù˘**. ™‹ÌÂÚ·, οو àfi Ù¿ ·Ó‡„ËÏ· ΢·Ú›ÛÛÈ· Ùɘ ÎÂÓÙÚÈÎɘ ψÊfiÚÔ˘ ÙÔÜ ÓÂÎÚÔÙ·Ê›Ԣ Eé·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Û¤ Ì·ÚÌ¿ÚÈÓË ÛÙ‹ÏË Ô‡ ≈„ˆÛ ì M·Î‰ÔÓÈ΋ ºÈÏÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ \A‰ÂÏÊfiÙ˘ Úfi˜ ÙÈÌ‹Ó ÙáÓ ìÚˆ˚ÎáÓ ÓÂÎÚáÓ ÙÔÜ M·Î‰ÔÓÈÎÔÜ \AÁáÓÔ˜, ÌÂٷ͇ ÙáÓ ôÏÏˆÓ çÓÔÌ¿ÙˆÓ ‰È·‚¿˙Ô˘ÌÂ: §›ÏË BÏ¿¯Ô˘ (Ù‹Ó öη„·Ó Ôî BÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ÛÙfi Û¯ÔÏÂÖÔ) AåηÙÂÚ›ÓË X·Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘ (Ù‹Ó öη„·Ó Ôî BÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ÛÙfi Û›ÙÈ) BÂϛη TÚ¿ÈÎÔ˘ (Ù‹Ó öÛÊ·Í·Ó Ôî BÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ Û¤ àÔÛÙÔÏ‹) \AÁÁÂÏÈ΋ ºÈÏÈ›‰Ô˘. ≠Ö˜ ‰¤Ó ÂrÓ·È ÌfiÓÔ Ôî Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ‰·ÛοϘ ÙáÓ ¯ÚfiÓˆÓ âΛӈÓ. ¶¤Ú· à\ ·éÙ¤˜, ôÍȘ Û‚·ÛÌÔÜ Î·› ı·˘Ì·ÛÌÔÜ ÂrÓ·È Î·› ¬Ï˜ Ôî ôÏϘ ‰·ÛοϘ, Ô‡ ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÙfiÙ âıÓÈΤ˜ àÁˆÓ›ÛÙÚȘ åÛ¿ÍȘ ÙáÓ àÁˆÓÈÛÙáÓ ÙÔÜ M·Î‰ÔÓÈÎÔÜ \AÁáÓÔ˜. * ^H η \AıËÓÄ T˙ÈÓ›ÎÔ˘ - K·ÎÔ‡ÏË ÂrÓ·È ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ η› îÛÙÔÚÈÎfi˜, Û˘ÁÁڷʇ˜, â›ÙÈÌÔ˜ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔÜ MÔ˘Û›Ԣ M·Î‰ÔÓÈÎÔÜ \AÁáÓÔ˜. * * BÏ. \AıËÓĘ T˙ÈÓ›ÎÔ˘ - K·ÎÔ‡ÏË, ^H M·Î‰fiÓÈÛÛ· ÛÙfi ıÚ‡ÏÔ Î·› ÛÙ‹Ó ^IÛÙÔÚ›·.


¤ ÌÈ¿ ·ÙÚ›‰· Ô‡ àÓÙȉÔÍ¿˙ÂÈ ·éÙÔ‡˜ Ô‡ Ù‹ ‰fiÍ·Û·Ó, Ôî ≥ڈ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ıÚÜÏÔÈ, Ù¿ ÂÚ·Á̤ӷ ÙÔ˘˜ öÓ‰ÔÍË îÛÙÔÚ›·, ì ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘˜ ˙ˆÓÙ·Ó‹ âÓ¤ÚÁÂÈ· Ô‡ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÂÖ Ù›˜ ÁÂÓÓ‹ÙÚȘ Ùɘ ÊÈÏÔ·ÙÚ›·˜ η› ÙÔÜ ı˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔÜ ÊÚÔÓ‹Ì·ÙÔ˜, ¬Ô˘ ·éÙfi ‚ÚÂÖ ÂéÁÂÓÈ΋ ÁÉ ÁÈ¿ Ó\ àÓı›ÛÂÈ Ì¤Û· Û\ ôηÚÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜. ^O ôÓıÚˆÔ˜ ۇ̂ÔÏÔ ÙÔÜ M·Î‰ÔÓÈÎÔÜ \AÁÒÓ·, ï ¶·ÜÏÔ˜ MÂÏĘ, Á·ÏÔ˘¯‹ıËÎ η› àÓ‰ÚÒıËΠ̤۷ Û\ ≤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì¤ öÓıÂÚÌË ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ›ÛÙË Î·› êÁÓfi ·ÙÚȈÙÈÛÌfi. ¶ÚÔÈÎÈṲ̂ÓÔ˜ àfi ÙfiÓ £Âfi ̤ ÂéÁ¤ÓÂÈ· „˘¯É˜ η› ËÁ·›· ‰È¿ıÂÛË ÚÔÛÊÔÚĘ, àÊȤڈÛ ً ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÛÙ‹Ó Ú·ÁÌ¿ÙˆÛË Ùɘ 剤·˜ Ùɘ àÂχıÂÚ˘ ^EÏÏ¿‰·˜ ̤¯ÚÈ Ù‹Ó ÙÂÏÈ΋ ı˘Û›·. ™Ùfi ̷ΉÔÓÈÎfi öÔ˜, ìÚˆÈÎfiÙ·ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ùɘ ëÏÏËÓÈÎɘ îÛÙÔÚ›·˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È âÌÓ¢ÛÙ‹˜ η› ÚˆÙÔÛÙ¿Ù˘. \AÁ¿ËÛ η› àÁ·‹ıËΠÔχ. ^O àÁ¤Ú·˜ Ùɘ M·Î‰ÔÓ›·˜ ö¯ÂÈ Î¿ÙÈ Ï¤˜ à\ Ù‹Ó àÓ‰Ú›· ÎÔÚÌÔÛÙ·ÛÈ¿ ÙÔ˘. \EÎÂÖ Ôî ··ÚÔÜÓ˜ Ùɘ ôÓÔÈ͢ âÎ¤ÌÔ˘Ó Ùfi ÔÚÊ˘Úfi ¯ÚáÌ· ÙÔ˘˜ ‚·Ì̤Ó˜ à\ Ùfi ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ·xÌ· ÎÈ ì ‚ÚÔ¯‹ ÙÔÜ \OÎÙÒ‚ÚË ÔÙ›˙ÂÈ Ùfi ¯áÌ· Ô‡ ÎÔÈÌÄÙ·È âÎÂÖ ó˜ ϤˆÓ. XˆÚÈfi ‰ÈÎfi ÙÔ˘, ‰ÚfiÌÔÈ ÛÙ\ ùÓÔÌ¿ ÙÔ˘, îÂÚ‹ àÓ·ÚÚ›ÁËÛË ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙfiÓ àÓ‰ÚÈ¿ÓÙ· ̤ Ù‹ ÁÏ˘ÎÈ¿ η› àÚÚÂÓˆ‹ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘. ≠Ö˜... Ùfi Û›ÙÈ ÙÔÜ ≥Úˆ· ÙáÓ M·Î‰ÔÓÔ-

Ì¿¯ˆÓ, âÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓÔ Î·› âÚÂÈˆÌ¤ÓÔ ÛÙ‹Ó ï‰fi T·ÙÔ˝Ô˘ ÛÙ‹Ó KËÊÈÛÈ¿, (ÚÔ¿ÛÙÈÔ ÙáÓ \AıËÓáÓ) ۯ‰fiÓ à·Ú·Ù‹ÚËÙÔ àfi Ù¿ ëηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓ· ·éÙÔΛÓËÙ·, ·åÊÓȉȿ˙ÂÈ ·éÙfiÓ Ô‡ ı¿ ÙÔÜ ñԉ›ÍÔ˘Ó àÚÔÛ‰fiÎËÙ· Ó¿ ÛÙÚ¤„ÂÈ Ó¿ ‰ÂÖ Ùfi Û›ÙÈ à\ ¬Ô˘ «öÊ˘ÁÂ ï ¶·ÜÏÔ˜ ÁÈ¿ Ù‹ M·Î‰ÔÓ›· ÛÙ¿ 1904». Tfi ·åÊÓȉ›·ÛÌ· ‰È·‰¤¯ÂÙ·È ì àÔÚ›·, Ù‹Ó àÔÚ›· ì χË... Tfi Û›ÙÈ ÙÔÜ ≥Úˆ· ‰¤ ı¿ ÌÔÚÔÜÛ ӿ \Ó·È ÚÔÛ·ÓËÌ· ÁÈ¿ ¬ÛÔ˘˜ ÙÈÌÔÜÓ ÙÔ‡˜ ≥ڈ˜; Tfi Û›ÙÈ ëÓfi˜ ıÚ‡ÏÔ˘ ‰¤ ı¿ ÌÔÚÔÜÛ Ó\ àÎÙÈÓÔ‚ÔÏÂÖ Î¿ÙÈ àfi Ù‹ ıÚ˘ÏÈ΋ ·úÁÏË ÙÔ˘; M‹ˆ˜ ı¿ Ú¤ÂÈ Ó¿ ‰ÔıÂÖ ÌÈ¿ üıËÛË àfi Ù‹ ‰ËÌÔÙÈ΋ àÚ¯‹ ÛÙÔ‡˜ ÎÏËÚÔÓfiÌÔ˘˜ õ, àÎfiÌË Î·Ï‡ÙÂÚ·, Ó¿ âΉËψıÂÖ âӉȷʤÚÔÓ àfi ·éÙfi Ùfi ^YÔ˘ÚÁÂÖÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔÜ ÁÈ¿ Ù‹ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·› àÓ¿‰ÂÈÍ‹ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›÷· ‰·¿ÓFË; KÈ ôÓ àÎfiÌË ì ÎÚ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· àÓ·ÏÒıËΠÛÙ¿ çÏ˘Ìȷο öÚÁ·, Ì‹ˆ˜ ÂÚ›ÛÛ„ âıÓÈ΋ Âé·ÈÛıËÛ›· àfi Ù›˜ ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚ˜ å‰ÈˆÙÈΤ˜ ¯ÔÚËÁ›Â˜ ÁÈ¿ οÙÈ Ô‡ ÌÔÚÂÖ Ó¿ Ì‹Ó ÂrÓ·È àıÏËÙÈÎfi, ÂrÓ·È ¬Ìˆ˜ ·ÙÚȈÙÈÎfi η› ÌÂÁ¿ÏÔ; TÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ì ëηÙÔÓÙ·ÂÙËÚ›‰· Ô‡ âÈÛËÌ·›ÓÂÈ ì Ͽη ÙÔÜ ÛÈÙÈÔÜ Ó¿ Á›ÓÂÈ ì àÊÔÚÌ‹ ÁÈ¿ Ù‹Ó àÔηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ó˜ ‰ÂÖÁÌ· Û‚·ÛÌÔÜ Î·› ÂéÁÓˆÌÔÛ‡Ó˘ ÛÙ‹Ó îÂÚ‹ ÌÓ‹ÌË ÙÔÜ ¶·‡ÏÔ˘ MÂÏÄ.

ºÈÏÔı¤Ë X.T. TÂܯԘ 422, OKTøBPIO™ 2004

287


^O å·ÙÚfi˜ òAÁÁÂÏÔ˜ ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘

\I

·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 1906 ÛÙ‹ M·Î‰ÔÓÈ΋ fiÏË Ùɘ °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ·˜. ^H ÁÈÔÚÙ‹ ÙáÓ TÚÈáÓ ^IÂÚ·Ú¯áÓ ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ ≠EÏÏËÓ˜ ÂrÓ·È Í¯ˆÚÈÛÙ‹. òO¯È àfi Ù‹Ó ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ı›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÔûÙ àfi Ù‹ ÁÈÔÚÙ‹ ÙáÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ Ùɘ ^EÏÏËÓÈÎɘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. ^O ôÓıÚˆÔ˜-ÚÔÛÙ¿Ù˘ ÙÔÜ ^EÏÏËÓÈÎÔÜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘, ï ÛÙ˘ÏÔ‚¿Ù˘ ÙÔÜ âıÓÈÎÔÜ àÁÒÓ·, ï ÁÈ·ÙÚfi˜ òAÁÁÂÏÔ˜ ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ Ó˘ÌʇÂÙ·È ÛÙfi Ó·fi ÙÔÜ ^AÁ›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘. òE¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ 15 ïÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ· àfi ÙfiÙ Ô‡ ï ÁÈ·ÙÚfi˜ ôÊËÛÂ Ù‹Ó å‰È·›ÙÂÚË ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘, Ù¿ B›ÏÏÈ· Ùɘ \AÙÙÈÎɘ, η› âÁηٷÛÙ¿ıËΠÛÙ‹ ÌÈÎÚ‹ fiÏË Ùɘ KÂÓÙÚÈÎɘ M·Î‰ÔÓ›·˜, ̤ Ù‹Ó ·ÚfiÙÚ˘ÓÛË ÙÔÜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ ¢Ú·ÁÔ‡ÌË. ^O ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ ‰¤Ó àÚÁÂÖ Ó¿ çÚÁ·ÓÒÛÂÈ, ̤ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ îÂÚ¤ˆÓ, ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·› ¯ˆÚÈÎáÓ Ùɘ ÂÚÈԯɘ ≤Ó· ÏÉÚ˜ ‰›ÎÙ˘Ô ÏËÚÔÊÔÚÈáÓ ÙáÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÙáÓ BÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ. ^O ÁÈ·ÙÚfi˜ âÈÛΤÙÂÙ·È àÛıÂÓÂÖ˜ ÛÙ¿ ¯ˆÚÈ¿ η› Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ âÈÙÚÔ¤˜ à̇Ó˘ ÁÈ¿ Ó¿ àÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÂÖ ì BÔ˘ÏÁ·ÚÈ΋ ÚÔ·Á¿Ó‰·. ™˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÛÙ¤ÏÓÂÈ àÓ·ÊÔÚ¤˜ ÛÙfi °ÂÓÈÎfi ¶ÚÔÍÂÓÂÖÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, àÏÏ¿ η› ÛÙfi ™Ù¤Ê·ÓÔ ¢Ú·ÁÔ‡ÌË. ErÓ·È Ì¿ÏÈÛÙ·

288

TÂܯԘ 422, OKTøBPIO™ 2004

^H ÔåÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔÜ \AÁÁ¤ÏÔ˘ ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘. \AÚÈÛÙÂÚ¿, ì Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ M. X·Ù˙ËÁÈ¿ÓÓË

‚·ÛÈÎfi˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÛÙ‹Ó àfiÊ·ÛË ÙÔÜ ¶·‡ÏÔ˘ MÂÏÄ Ó¿ ‚ÁÂÖ ÛÙ‹ M·Î‰ÔÓ›·, ¬ˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È àfi Ù‹Ó àÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘˜. Oî BÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÛÙfi ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ àÂÈÏËÙÈΤ˜ ÁÈ¿ Ù‹ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ âÈÛÙÔϤ˜. \EÏ›˙Ô˘Ó Ò˜ ï ÁÈ·ÙÚfi˜ ı¿ âÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙ‹Ó \AÙÙÈ΋. ^H à¿ÓÙËÛË ÙÔÜ ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ ÂrÓ·È ä¯ËÚ‹. \AÚÚ·‚ˆÓÈ¿˙ÂÙ·È Ù‹ M·Ú›· X·Ù˙ËÁÈ¿ÓÓË, ÎfiÚË ÚÔÎÚ›ÙÔ˘ Ùɘ °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ·˜, Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ ÛÙfiÓ âıÓÈÎfi àÁÒÓ·. AéÙfi˜ ï àÚÚ·‚ÒÓ·˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ù‹Ó ïÚÈÛÙÈ΋ âÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔÜ ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ ÛÙ‹ ÌÈÎÚ‹ fiÏË Ùɘ °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ·˜. Oî BÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ àÓÙ··ÓÙÔÜÓ. ™Ù›˜ 30 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔÜ 1900 ‰‡Ô Ó·ÚÔ› ÎÔÌÈÙ·Ù˙ɉ˜ ÛÙ‹ÓÔ˘Ó âÓ¤‰Ú· ö͈ àfi Ùfi Û›ÙÈ ÙÔÜ X·Ù˙ËÁÈ¿ÓÓË. ¶ÈÛÒÏ·Ù· ˘ÚÔ‚ÔÏÔÜÓ ÙfiÓ ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ Ô‡ ¤ÊÙÂÈ ·îÌfiÊ˘ÚÙÔ˜. MÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙ‹Ó ÔåΛ· X·Ù˙ËÁÈ¿ÓÓË, ¬Ô˘ à̤ۈ˜ àÚ¯›˙Ô˘Ó Ó¿ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Ôî ≠EÏÏËÓ˜ Ùɘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. \Afi Ùfi ¶ÚÔÍÂÓÂÖÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·È Âå‰ÈÎÔ› å·ÙÚÔ›, âÓá Ï‹ıË ¯ˆÚÈÎáÓ ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó Ù‹ ÓÔÛËÏ›· Û¤ âıÓÈÎfi ÚÔÛ·ÓËÌ·. ^O ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ ÛÙfi ÎÚ‚‚¿ÙÈ ÙÔÜ fiÓÔ˘, Ù˘ÏÈÁ̤ÓÔ˜ ̤ âȉ¤ÛÌÔ˘˜, âÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È Ù‹Ó ÂÚ›ÛÙ·ÛË ÁÈ¿


Ó¿ ÙÔ‡˜ âÌ„˘¯ÒÛÂÈ ÛÙfiÓ âıÓÈÎfi àÁÒÓ· ηٿ Ù‹Ó àÓ¿ÚÚˆÛ‹ ÙÔ˘. Oî BÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ àÊËÓÈ¿˙Ô˘Ó àfi Ù‹Ó àÔÙ˘¯›· ÙÔ˘˜. ^O ΢ÚÈfiÙÂÚÔ˜ BÔ‡ÏÁ·ÚÔ˜ ïÏ·Ú¯ËÁfi˜ ÛÙ‹Ó ÂÚÈÔ¯‹ Ùɘ °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ·˜, ï \AÔÛÙfiÏ ¶¤ÙΈÊ, ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÁÚ·Ê‹ ÛÙÔ‡˜ ÚÔÎÚ›ÙÔ˘˜ Ùɘ °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ·˜: K‡ÚÈÔÈ, ÛĘ Áڿʈ ‰È¿ ÙÂÏÂ˘Ù·›·Ó ÊÔÚ¿Ó... çÊ›ÏÂÙ ӿ ‰ÈÒÍÂÙ âÎ °Ô˘Ì¤ÓÙ˙˘ ÙfiÓ å·ÙÚfiÓ \AÁÁÂÏ¿ÎË ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘. \E¿Ó ‰¤Ó Ùfi οÌÂÙÂ, ı¿ âÌÔ‰›Ûˆ ¬Ï·˜ Û·˜ Ù¿˜ âÌÔÚÈο˜ Ú¿ÍÂȘ η› Âå˜ Ùfi Ù¤ÏÔ˜ ı¿ ÛĘ ÛÎÔÙÒÛˆ. \EÏ›˙ˆ ¬ÙÈ ‰¤Ó ı¿ ̤ àÓ·ÁοÛÂÙ ӿ âÎÙÂϤۈ Ù¿˜ àÂÈÏ¿˜ ÌÔ˘.

\AÔÛÙfiÏ ¶¤ÙΈÊ, BÔ‚fi‰·˜. ¶ÔÈ¿ ÂrÓ·È ì à¿ÓÙËÛË ÙÔÜ ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ ÛÙ›˜ àÂÈϤ˜ ·éÙ¤˜; \AÓ·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙÔ‡˜ Á¿ÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ̤ Ù‹ M·Ú›· X·Ù˙ËÁÈ¿ÓÓË. \AÊ‹ÓÂÈ Ù‹Ó àÛÊ¿ÏÂÈ· ηٿ ̤ÚÔ˜, ÚÔÙÈÌÄ Ó¿ ñÔ¯ÚÂÒÛÂÈ ÙÔ‡˜ Á¤ÚÔ˘˜ ÁÔÓÂÖ˜ ÙÔ˘ Ó¿ àÓ¤‚Ô˘Ó ÛÙ‹ °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ· η› à„ËÊÄ Ù›˜ àÂÈϤ˜ ÙáÓ ÎÔÌÈÙ·Ù˙‹‰ˆÓ Ò˜ ı¿ ÙfiÓ ÛÎÔÙÒÛÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙ‹Ó âÎÎÏËÛ›· Ù‹Ó œÚ· Ùɘ àÎÔÏÔ˘ı›·˜. \EÈϤÁÂÈ Ì›· ˙ˆ‹ ÁÂÌ¿ÙË ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ η› àÓ¤¯ÂÈ·, à·ÚÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙfiÓ ÂûÎÔÏÔ ‚›Ô ÙáÓ \AıËÓáÓ. ^O ¶ÚfiÍÂÓÔ˜ Ùɘ ^EÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙ‹ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË §¿ÌÚÔ˜ KÔÚÔÌËÏĘ, ̤ ÚfiÛ¯ËÌ· Ù‹Ó ^EÏÏËÓÈ΋ ñËÎÔfiÙËÙ· ÙÔÜ Á·ÌÚÔÜ, àÓ·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÚfiÏÔ çÚÁ·ÓˆÙÉ. KÔ˘Ì¿ÚÔ˜ ï ηٷÏÏËÏfiÙÂÚÔ˜ âÌ„˘¯ˆÙ‹˜ ÙáÓ ‰ÔÎÈÌ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ M·Î‰fiÓˆÓ Î·› ÛÙÂÓfi˜ Ê›ÏÔ˜ ÙÔÜ Á·ÌÚÔÜ, ï òIˆÓ ¢Ú·ÁÔ‡Ì˘. ¶¿Óˆ àfi 30 ñ¿ÏÏËÏÔÈ ÙáÓ ^EÏÏËÓÈÎáÓ ¶ÚÔÍÂÓ›ˆÓ Ùɘ M·Î‰ÔÓ›·˜ η› Ù¿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· çÓfiÌ·Ù· Ùɘ ^EÏÏËÓÈÎɘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Ùɘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÂrÓ·È Ôî ñ„ËÏÔ› ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔÈ, ÛÙÔ‡˜ ïÔ›Ô˘˜ âÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÙ·È ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈ΋ ñÔ‰Ô¯‹ ÛÙfiÓ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ÛÙ·ıÌfi. ™¤ ÔÌ‹ Ôî ηÏÂṲ̂ÓÔÈ Î·› ÏÉıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙ‹ ÌÂÁ¿ÏË Ï·ÙÂÖ· Ùɘ fiÏ˘. ^H ηÌ¿Ó· ¯Ù˘¿ÂÈ ·ÓËÁ˘ÚÈο. Oî ‰¿ÛηÏÔÈ Ì¤ ÙÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔÜ ^EÏÏËÓÈÎÔÜ ™¯ÔÏ›Ԣ „¿ÏÏÔ˘Ó ÙfiÓ ^EÏÏËÓÈÎfi âıÓÈÎfi ≈ÌÓÔ, à‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÁÈ¿ Ù‹Ó ·ÚÔ˘Û›· TÔ‡ÚÎˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙáÓ, Ô‡ ÂrÓ·È âÎÂÖ ÁÈ¿ Ùfi Êfi‚Ô ÙáÓ BÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ. ^O ìÏÈÎȈ̤ÓÔ˜ ·Ù‹Ú ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ ̤ Ù‹Ó ïÏfiÏ¢ÎË KÔÏÔÎÔÙÚˆÓ·›ÈÎË ÊÔ˘ÛٷӤϷ ÙÔ˘, ÚÔηÏÂÖ Ú›ÁË Û˘ÁÎÈÓ‹Ûˆ˜ ÛÙÔ‡˜ ñfi‰Ô˘ÏÔ˘˜ M·Î‰fiÓ˜. Tfi äıÈÎfi ÙáÓ ¶·ÙÚÈ·Ú¯ÈÎáÓ àÓ‚·›ÓÂÈ Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê·. ^H ^EÏÏ¿‰· ÂrÓ·È ·ÚÔÜÛ·. M¤Û· ÛÙ‹Ó âÎÎÏËÛ›· ï ÎÔ˘Ì¿ÚÔ˜ òIˆÓ ¢Ú·ÁÔ‡Ì˘ âÓıÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ‡˜ ¿ÓÙ˜, ¬Ù·Ó ηٿ Ù‹ ÛÙ¤„Ë ÙÔÜ ˙¢Á·ÚÈÔÜ ÛËÎÒÓÂÈ Ù¿ ¯Ú˘ÛÔÔ›ÎÈÏÙ· Û٤ʷӷ η› ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Î·Ù·Ê·Óᘠً Á·Ï·ÓfiÏ¢ÎË ÎÔÚ‰¤Ï· Ô‡ Ù¿ ëÓÒÓÂÈ Î·›

ì ïÔ›· ÁÚ¿ÊÂÈ «^H ^EÏÏ¿˜ ÛĘ ÛÙÂÊ·ÓÒÓÂÈ». ™Ùfi ÁϤÓÙÈ ÌÂÙ¿ Ùfi Á¿ÌÔ, Ù¿ ¯¿ÏÎÈÓ· ÌÔ˘ÛÈο ùÚÁ·Ó· Ùɘ °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ·˜ ‰¤ ÛÙ·Ì·ÙÔÜÓ Ó¿ ·›˙Ô˘Ó. Oî ñ„ËÏÔ› ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔÈ, Ôî àÓÙÈÚÔÛˆÂÖ˜ àfi ¬Ï· Ù¿ ¯ˆÚÈ¿ Ùɘ ÂÚÈԯɘ, ·ÚÔ˘Û›÷· ÙáÓ TÔ˘ÚÎÈÎáÓ àÚ¯áÓ, Û˘ÓÂÔÚÙ¿˙Ô˘Ó Ì¤ ÙÔ‡˜ ÓÂÔÓ‡ÌÊÔ˘˜. K·› ̤۷ ÛÙ‹ ÁÂÓÈ΋ Âéı˘Ì›· ï ÎÔ˘Ì¿ÚÔ˜ ÛËÎÒÓÂÈ Ùfi ÔÙ‹ÚÈ ÁÈ¿ Ó¿ Âé¯ËıÂÖ. ™Ù·Ì·ÙÔÜÓ Ù¿ ¯¿ÏÎÈÓ·, àfiÏ˘ÙË ÛȈ‹ êÏÒÓÂÙ·È. ^O ‰ËÌÂÁ¤ÚÙ˘ òIˆÓ ‰¤Ó ¯¿ÓÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ÂéηÈÚ›·: «™‹ÌÂÚÔÓ ì ^EÏÏ¿˜ ÛÙÂÊ·ÓÒÓÂÈ Ù‹Ó M·Î‰ÔÓ›·Ó! B‚·›ˆ˜ ‰¤Ó Á›ÓÂÙ·È Î·Ì›· ‰È¿ÎÚÈÛȘ ÌÂٷ͇ ^EÏÏ‹ÓˆÓ âÏ¢ı¤ÚˆÓ η› ‰Ô‡ÏˆÓ. ^H ÌfiÓË úÛˆ˜ ‰È·ÊÔÚ¿ Ô‡ ñ¿Ú¯ÂÈ ÂrÓ·È, ¬ÙÈ Ôî âχıÂÚÔÈ ≠EÏÏËÓ˜ ÂrÓ·È âÏ¢ıÂÚÒÙÂÚÔÈ Ó¿ âÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ‰È¿ Ùfi âıÓÈÎfi å‰Âá‰Â˜. ¢È\ àıÚfi·˜ ÔÏÈÙÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ÚÔÛÉÏı·Ó Ù¿ ^EÙ¿ÓËÛ·, àÚÁfiÙÂÚ· ì £ÂÛÛ·Ï›· η› Ù¤ÏÔ˜ ì KÚ‹ÙË Âå˜ Ù‹Ó âÏ¢ıÂÚ›·Ó. £¿ õıÂÏ· ‰È¿ ÙÔÈ·‡Ù˘ àıÚfi·˜ ÔÏÈÙÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ Ó¿ ö‰È‰· Ù‹Ó ëÏÏËÓÈÎ‹Ó ñËÎÔfiÙËÙ· Âå˜ ¬ÏÔ˘˜ âÛĘ, ÙÔ‡˜ ·ÚfiÓÙ·˜ η› àfiÓÙ·˜ ñÔ‰Ô‡ÏÔ˘˜ à‰ÂÏÊÔ‡˜. \EÂȉ‹ ¬Ìˆ˜ ÙÔÜÙÔ ‰¤Ó ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ‰˘ÛÙ˘¯á˜... àÎfiÌË,... ì ¯·Ú¿ Ì·˜ Ú¤ÂÈ Ó¿ ÂÚÈÔÚÈÛıÉ Û‹ÌÂÚÔÓ Âå˜ Ùfi ¬ÙÈ, ‰È¿ ÙÔÜ Á¿ÌÔ˘, ¬ÛÙȘ âÙÂϤÛıË, äÏ¢ıÂÚÒıË Ì›· „˘¯‹ àfi Ù‹Ó ‰Ô˘Ï›·Ó. K·› Á˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ Úfi˜ Ù‹Ó Ó‡ÊË ÚÔÛı¤ÙÂÈ: ¶ÚÔ›Óˆ Âå˜ ñÁ›·Ó Ùɘ Ó¤·˜ ^EÏÏËÓ›‰Ô˜ ñËÎfiÔ˘!». ™Ù‹Ó ÎÔڇʈÛË Ùɘ ëÔÚÙ·ÛÙÈÎɘ àÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ ï òIˆÓ ʈӿ˙ÂÈ Ó¿ öÚıÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ Ôî ‰¿ÛηÏÔÈ ÙáÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ùɘ °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ·˜. T¿ ¯¿ÏÎÈÓ· ùÚÁ·Ó· ÛȈÔÜÓ Î·› ¿ÏÈ. ^O ¢Ú·ÁÔ‡Ì˘ ·Ú·ÛËÌÔÊÔÚÂÖ ÙÔ‡˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ η› ‰Â›¯ÓÂÈ ÛÙÔ‡˜ ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ Ù‹ ¯¿Ú·ÍË ÙáÓ ¯¿ÏÎÈÓˆÓ (Ù› Û‡ÌÙˆÛË) ÌÂÙ·ÏÏ›ˆÓ: ≤Ó· ¢ÈΤʷÏÔ \AÂÙfi ̤ Ù‹Ó âÈÁÚ·Ê‹ «OéÎ à¤ı·ÓÂÓ, àÏÏ¿ ηı‡‰ÂÈ». K·› Ù¿ ¯¿ÏÎÈÓ· ÁÂÌ›˙Ô˘Ó Ù‹Ó àÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ̤ õ¯Ô˘˜ ÁÈ¿ ¯ÔÚÔ‡˜ ΢ÎψÙÈÎÔ‡˜. ≠Ö˜ Ù‹ M·Î‰ÔÓ›· âχıÂÚË ‰¤Ó ı¿ Ù‹ ‰ÂÖ ï ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘. Tfi 1910 ÓÔÛËχÂÙ·È ÛÙfi ÓÔÛÔÎÔÌÂÖÔ Eé·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜ ÙáÓ \AıËÓáÓ. \EÎÂÖ ñÔ·ÙÂÈ àÔ âÈÏÔ΋ ÙáÓ ÙÚ·˘Ì¿ÙˆÓ Ô‡ ÙÔÜ Âr¯Â àÊ‹ÛÂÈ ì àfiÂÈÚ· ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ âÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ àfi ÙÔ‡˜ BÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜ Ùfi 1900. \AÏÏ¿ ÂrÓ·È ì ¯‹Ú· η› Ù¿ ‰‡Ô ·È‰È¿ ÙÔ˘ Ô‡ Á‡ÔÓÙ·È ÙÔ‡˜ ηÚÔ‡˜ ÙáÓ öÚÁˆÓ ÙÔ˘. K·› àÎfiÌË Î·› Û‹ÌÂÚ·, ÛÙ‹Ó ÙÔÈ΋ Ï·˚΋ ÌÓ‹ÌË, ¬Ù·Ó Ù¿ ¯¿ÏÎÈÓ· Ùɘ °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ·˜ ·›˙Ô˘Ó ÙÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ¿ Í·ÎÔ˘ÛÙ¿ ·ÓËÁ‡ÚÈ· Ùɘ ÂÚÈԯɘ, οÔÈÔÈ ÁÂÚÔÓÙfiÙÂÚÔÈ Ï¤ÓÂ Û¿Ó ·Ú·Ì‡ıÈ Ù‹Ó îÛÙÔÚ›· ÙÔÜ Á¿ÌÔ˘ ÙÔÜ ÁÈ·ÙÚÔÜ Ì¤ Ù¿ ¯Ú˘Û¿ Û٤ʷӷ.

^Y. TÂܯԘ 422, OKTøBPIO™ 2004

289


¢ËÌÔÛȇ̷ٷ η› ı¤ÛÂȘ Ô‡ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ‡˜ àÁÒÓ·˜ ÙÔÜ 1992 ÁÈ¿ Ùfi M·Î‰ÔÓÈÎfi ó˜ «ÊÈ¿ÛÎÔ» õ «ñÛÙÂÚ›·» η› ì ‰ÉıÂÓ ‰È·›ÛÙˆÛË «¬ÙÈ Î·Ó¤Ó·˜ ‰¤Ó àÛ¯ÔÏÂÖÙ·È Û‹ÌÂÚ· ̤ Ùfi M·Î‰ÔÓÈÎfi» ÂrÓ·È âÛÊ·Ï̤ӷ η› ÚÔÊ·ÓᘠçÊ›ÏÔÓÙ·È Âå˜ Ù‹Ó ÛȈ‹Ó Ô‡ Î¿Ï˘„ Ùfi Úfi‚ÏËÌ·. ^H ‰‹ÏˆÛË ÙÔÜ àÂÈÌÓ‹ÛÙÔ˘ \AÓ‰ÚfiÓÈÎÔ˘ ¬ÙÈ «àÓÙÈÌÂÙˆ›Û·Ì Ùfi ı¤Ì· ÙáÓ ™ÎÔ›ˆÓ ̤ ‰ÂÈÏ›·» η› ì âÁ·ÎÏÈÔ˜ Ô‡ âͤ‰ˆÛÂ Ù‹Ó 2· M·ÚÙ›Ô˘ 2004 Ùfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ùɘ EéÚÒ˘, ̤ Ù‹Ó ïÔ›· Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ Ó¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂÖÙ·È ï ¬ÚÔ˜ FYROM, Û¤ ¬Ï˜ Ù›˜ ÌÔÚʤ˜ Ùɘ âÈÎÔÈÓˆ-

ÔηÏÔ‡ÌÂÓ˘ “¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ùɘ M·Î‰ÔÓ›·˜” ÂrÓ·È ıÂÌÂÏÈÒ‰Ô˘˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ¿ Ù‹Ó ^EÏÏ¿‰· η› Ùfi ïÔÖÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ó¿ ÁÓˆÚ›˙ˆ ηχÙÂÚ· àfi οı ôÏÏÔÓ, àÊÔÜ ÂrÌ·È ï ú‰ÈÔ˜ M·Î‰ÒÓ. ^H ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ·éÙ‹ ‰¤Ó ö¯ÂÈ àÔχو˜ ηӤӷ ‰Èη›ˆÌ·, ÂúÙ îÛÙÔÚÈÎfi ÂúÙ âıÓÔÏÔÁÈÎfi, Ó¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂÖ Ùfi ùÓÔÌ· M·Î‰ÔÓ›· η› ÂrÓ·È à‰È·ÓfiËÙÔ Û‹ÌÂÚ·, ÌÂÙ¿ Ù‹ Ï‹ÍË ÙÔÜ „˘¯ÚÔÜ ÔϤÌÔ˘, Ó¿ ‰ÔıÂÖ ÌÈ¿ îÛÙÔÚÈ΋ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË Û¤ T›ÙÔ Î·› MfiÛ¯· Ô‡ à¤‚ÏÂ·Ó ÛÙ‹Ó öÍÔ‰Ô ÛÙfi AåÁ·ÖÔ». 2) ^O \AÓ‰Ú¤·˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ó˜ ¶Úˆı˘-

Ó›·˜ ̤ Ù‹Ó ¶°¢M, η› ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ï ¬ÚÔ˜ «Î¿ÙÔÈÎÔ˜ õ ÚfiÛˆÔ àfi Ù‹ FYROM», àÔηχÙÔ˘Ó ó˜ âÛÊ·Ï̤ÓÔ˘˜ ÙÔ‡˜ àÓˆÙ¤Úˆ åÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô‡ âȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È: ¶ÚáÙÔÓ àfi Ù›˜ ı¤ÛÂȘ ÙáÓ àÂÈÌÓ‹ÛÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ K·Ú·Ì·ÓÏÉ, \AÓ‰Ú¤Ô˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ η› \HÏ›· \HÏÈÔÜ. 1) ^O M·Î‰ÒÓ KˆÓÛÙ·ÓÙÖÓÔ˜ K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, ó˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ùɘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Û¤ âÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ‡˜ ìÁ¤Ù˜ ÙáÓ ¯ˆÚáÓ Ùɘ E.E., öÁÚ·„Â: «Tfi ı¤Ì· àÓ·ÁÓÒÚÈÛ˘ Ùɘ ·éÙÔ·-

Ô˘ÚÁfi˜ Ùɘ ^EÏÏ¿‰Ô˜, Úfi˜ ÙfiÓ Û‚·ÛÌÈÒÙ·ÙÔÓ \AÚ¯ÈÂ›ÛÎÔÔÓ \AÌÂÚÈÎɘ Î.Î. \I¿Îˆ‚ÔÓ, öÁÚ·„Â: «¢¤Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó¿ Û˘Ó·ÈÓ¤Ûˆ Û¤ àÓ·ÁÓÒÚÈÛË (de jure õ de facto) âÊ\ ¬ÛÔÓ Ùfi ùÓÔÌ· “M·Î‰ÔÓ›·” ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂÖ, ̤ âÈıÂÙÈÎfi õ ù¯È, ÛÙ‹Ó çÓÔÌ·Û›· ÙáÓ ™ÎÔ›ˆÓ». 3) ^O \HÏ›·˜ \HÏÈÔÜ, ó˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ùɘ E¢A, Û¤ âÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙ‹Ó Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì¤ ÙfiÓ ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi Ù›ÙÏÔ «¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙ‹ M·Î‰ÔÓ›·» («BÉÌ·» 17.2.1981) àӷʤÚÂÙ·È Âå˜ ÙÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ¿ Ù‹ M·Î‰ÔÓ›· àfi ÙÔ‡˜ ™ÎÔÈ·ÓÔ‡˜.

290

TÂܯԘ 422, OKTøBPIO™ 2004


¢Â‡ÙÂÚÔÓ. Oî ı¤ÛÂȘ \AÌÂÚÈηÓáÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ, ¶¿· \Iˆ¿ÓÓË ÎÏ. 1) ^O ñÔ˘ÚÁfi˜ \E͈ÙÂÚÈÎáÓ ÙáÓ H¶A ™ÙÂÙ›ÓÈÔ˘˜, ̤ âÁ·ÎÏÈfi ÙÔ˘, ηًÁÁÂÈÏ ¬ÙÈ «Ôî·‰‹ÔÙ àÓ·ÊÔÚ¿ ÁÈ¿ “M·Î‰ÔÓÈÎfi òEıÓÔ˜”, ÁÈ¿ “M·Î‰ÔÓÈ΋ ·ÙÚÒ· ÁÉ” η› ÁÈ¿ “M·Î‰ÔÓÈ΋ âıÓÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË” ÂrÓ·È ‰ËÌ·ÁˆÁ›·. ≠OÙÈ ÛÙfi¯Ô ö¯Ô˘Ó âÈıÂÙÈΤ˜ ‚Ϥ„ÂȘ ηٿ Ùɘ ^EÏÏ¿‰Ô˜ η› ¬ÙÈ Ôî H¶A ı¿ Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÙÚ· âÓ·ÓÙ›ÔÓ âÎÂ›ÓˆÓ Ô‡ ı¿ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›· — BÔ˘ÏÁ·Ú›· ÛÙ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· M·Î‰ÔÓÈÎÔÜ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜». 2) ^O Úfi‰ÚÔ˜ TÚÔ‡Ì·Ó à¤ÙÚ„ àfiÛ·ÛË Ùɘ M·Î‰ÔÓ›·˜. 3) Tfi 1991 ï Úfi‰ÚÔ˜ ÙáÓ H¶A T˙fiÚÙ˙ MÔ‡˜ ‰‹ÏˆÛÂ: «^H ^EÏÏ¿‰· ÌfiÓË ÛÙ‹Ó EéÚÒË ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÙfiÓ ÛÔ‚ÈÂÙÈÎfi âÂÎÙ·ÙÈÛÌfi». 4) ^O Úfi‰ÚÔ˜ KÏ›ÓÙÔÓ ‰‹ÏˆÛÂ: «M›· ‰ÈÔ›ÎËÛË KÏ›ÓÙÔÓ ı¿ ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó¿ îηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù›˜ ÓfiÌÈ̘ àÓËÛ˘¯›Â˜ Ùɘ ^EÏÏ¿‰Ô˜». 5) ^O ÛËÌÂÚÈÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙáÓ H¶A Î. T˙fiÚÙ˙ MÔ˘˜ ÙfiÓ NԤ̂ÚÈÔ 2003 àÓ¤ÊÂÚÂ: «Oî H¶A â‚Ô‹ıËÛ·Ó Ùfi 1947 Ù‹Ó ^EÏÏ¿‰· η› àÚÁfiÙÂÚ· Ùfi BÂÚÔÏ›ÓÔ», Û˘ÓÂᘠÂéı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙËΠ̤ ÙfiÓ TÚÔ‡Ì·Ó Î·› ÙfiÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. 6) ^O K›ÛÈÓÁÎÂÚ ‰Èη›ˆÛÂ Ù‹Ó ^EÏÏ¿‰· ÁÈ¿ Ù‹Ó çÓÔÌ·Û›· ÙÔÜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙáÓ ™ÎÔ›ˆÓ. 7) ^O OHE ‰ÈÂ›ÛÙˆÛ âÈıÂÙÈΤ˜ ‚Ϥ„ÂȘ ηٿ Ùɘ ^EÏÏ¿‰Ô˜ η› ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ó˜ ÁÂÓÔÎÙÔÓ›· Ù‹ ‚›·È·Ó à·ÁˆÁ‹Ó 28.000 ·È‰ÈáÓ Ùɘ M·Î‰ÔÓ›·˜. 8) ^O ¶¿·˜ \Iˆ¿ÓÓ˘ ¶·ÜÏÔ˜ ‰‹ÏˆÛÂ: «^H M·Î‰ÔÓ›· ÂrÓ·È ^EÏÏËÓÈ΋». 9) ^OÌÔÏÔÁ›· ™Ù¿ÏÈÓ, ̤ Ù‹ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘, «‰¤Ó ö¯Ô˘Ó ̷ΉÔÓÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË, àÏÏ¿ ı¿ Ù‹Ó àÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó», ïÌÔÏfiÁËÛÂ Ù‹Ó àÏ‹ıÂÈ·. TÚ›ÙÔÓ. T¿ âÈÙ¢¯ı¤ÓÙ· àÔÙÂϤÛÌ·Ù·. 1) T¿ ÓÔÌÔıÂÙÈο ÛÒÌ·Ù· ≤Ó‰Âη ¶ÔÏÈÙÂÈáÓ ÙáÓ H¶A, ̤ ïÌfiʈÓ˜ àÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÈÂÎ‹Ú˘Í·Ó Ù‹Ó îÛÙÔÚÈÎ‹Ó àÏ‹ıÂÈ· ÁÈ¿ Ù‹ M·Î‰ÔÓ›·. 2) òEıÂÛ· Ùfi ı¤Ì· Ùɘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙáÓ M·Î‰fiÓˆÓ ó˜ ^EÏÏ‹ÓˆÓ, ó˜ Úfi‚ÏËÌ· Ùɘ EéÚˆ·˚Îɘ ≠EÓˆÛ˘. ^H \EÈÙÚÔ‹ \AÓ·ÊÔÚáÓ ÙÔÜ EéÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ‰È‚›‚·Û ٿ ΛÌÂÓ¿ ÌÔ˘ Û¤ 9 âÈÙÚÔ¤˜ ÙÔÜ EéÚˆ·˚ÎÔÜ KÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘.

Oî ≠EÏÏËÓ˜ ÛȈÔÜÌ Âå˜ Ùfi ÁÂÁÔÓfi˜ ¬ÙÈ Î·› Û‹ÌÂÚ·, ÛÙ¿ Û¯ÔÏÈο ‚È‚Ï›·, ö¯Ô˘Ó ¯¿ÚÙË Ô‡ àӷʤÚÂÈ ¬ÙÈ ≠EÏÏËÓ˜ ‰¤Ó ö˙ËÛ·Ó ÔÙ¤ ÛÙ‹ M·Î‰ÔÓ›· η› ôÏÏÔ ¯¿ÚÙË Ì¤ Û‡ÓÔÚ· Ùɘ ^EÏÏ¿‰Ô˜ ÙfiÓ òOÏ˘ÌÔ, Ù‹ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì¤ ùÓÔÌ· ™ÔÏÔ‡Ó Î·› ôÏÏ·. «≠EÏÏËÓ˜ ı¿ ʇÁÂÙ àfi Ù‹ M·Î‰ÔÓ›·» ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÜÛ·Ó àÓÂÓfi¯ÏËÙÔÈ ™ÎÔÈ·ÓÔ› η› ÙÔÜ OéÚ·Ó›Ô˘ TfiÍÔ˘, Û¤ ΈÌfiÔÏË Ùɘ ºÏÒÚÈÓ·˜. òAÂÈÚ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂrÓ·È ôÁÓˆÛÙ˜ ÛÙfiÓ ëÏÏËÓÈÎfi Ï·fi. «òEÁÎÏËÌ· ÙÈÙÔ˚ÛÌÔÜ Î·› ÛÙ·ÏÈÓÈÛÌÔÜ» ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ Ùfi „¢‰Ô̷ΉÔÓÈÎfi öıÓÔ˜ ÙáÓ ™ÎÔ›ˆÓ ï Z¤ÏÂÊ, ó˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ùɘ BÔ˘ÏÁ·Ú›·˜. ^O T˙·Ê¤ÚÈ, àÚ¯ËÁfi˜ \AÏ‚·ÓáÓ ÙáÓ ™ÎÔ›ˆÓ, ηÙËÁfiÚËÛ ÙfiÓ °ÎÏÈÁÎfiÚÔÊ ¬ÙÈ Ï·ÛÙÔÁÚ·ÊÂÖ Ù‹Ó îÛÙÔÚ›· ÙáÓ ÁÂÈÙfiÓˆÓ ÙÔ˘, ¬ÙÈ ï M·Î‰ÔÓÈÛÌfi˜ ÂrÓ·È Ï·ÛÌ·ÙÈÎfi˜ («K·ıËÌÂÚÈÓ‹» 13.8.1997). Tfi 1995 Ùfi \IÓÛÙÈÙÔÜÙÔ \E͈ÙÂÚÈÎáÓ ^YÔı¤ÛÂˆÓ Ùɘ ™Ô˘Ë‰›·˜, Û¤ ÌÂϤÙË àӷʤÚÂÈ: «^H ^IÛÙÔÚ›· Ùɘ M·Î‰ÔÓ›·˜ ‰¤Ó ÂrÓ·È îÛÙÔÚ›· ÌfiÓÔ ÙáÓ ^EÏÏ‹ÓˆÓ, àÏÏ¿ η› ìÌáÓ ÙáÓ EéÚˆ·›ˆÓ, ‰ÈfiÙÈ Ôî M·Î‰fiÓ˜ ‰È¤‰ˆÛ·Ó ÙfiÓ ëÏÏËÓÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi ÛÙ‹Ó EéÚÒË Î·› ÛÙfiÓ ÎfiÛÌÔ ïÏfiÎÏËÚÔ. ^H â·Ó›‰Ú˘ÛË Ùɘ BÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ Ùɘ A \ ÏÂÍ·Ó‰Ú›·˜ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙfiÓ ÚfiÏÔ Ùɘ ëÏÏËÓÈÛÙÈÎɘ âԯɘ, ÛÙ‹Ó ·ÁÎfiÛÌÈÔ îÛÙÔÚ›· ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ ¬ÙÈ ÙfiÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘, ηٿ ÙfiÓ ™Ô‚ÈÂÙÈÎfiÓ àη‰ËÌ·˚Îfi P¿ÓÎÔ‚ÈÙ˜, ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ ì PÒÌË, Ùfi B˘˙¿ÓÙÈÔ, Ôî Ï·Ô› Ùɘ A \ Û›·˜ η› ÌĘ âËÚ¿˙ÂÈ Î·› Û‹ÌÂÚ·. A \ ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· àfi Ù¿ àÓˆÙ¤Úˆ, ï Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ KÒÛÙ·˜ K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ïÌÈÏáÓ ÛÙ‹ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Úfi ÙáÓ âÎÏÔÁáÓ, ó˜ àÚ¯ËÁfi˜ Ùɘ àÍȈ̷ÙÈÎɘ àÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ù¯È Ù˘¯·Ö· àÔηÏÔÜÛ ÙÔ‡˜ àÎÚÔ·Ù¿˜ ÙÔ˘ Û˘Ó¯ᘠM·Î‰fiÓ·˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô‡ àÔÙÂÏÂÖ ñfiÌÓËÛË Úfi˜ ÙÔ‡˜ ™ÎÔÈ·ÓÔ‡˜ ¬ÙÈ ‰¤Ó ÂrÓ·È àÓÂÎÙ‹ ì àÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË Ùɘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙáÓ M·Î‰fiÓˆÓ ó˜ ^EÏÏ‹ÓˆÓ Î·› Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ì ıÚ·Û›· ÔåÎÂÈÔÔ›ËÛË Ùɘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ·éÙɘ àfi Ì‹ ≠EÏÏËÓ·˜».

N›ÎÔ˜ M¿Ú ٠˘ ¶ÚÒËÓ ñÔ˘ÚÁfi˜ ¢ËÌÔÛȇıËΠÛÙ‹Ó âÊËÌ. «^H K·ıËÌÂÚÈÓ‹» Ùɘ 21˘ M·˝Ô˘ 2004, ÛÙ‹ ÛÙ‹ÏË «\EÈÛÙÔϤ˜ àÓ·ÁÓˆÛÙáÓ». TÂܯԘ 422, OKTøBPIO™ 2004

291


K·ÂÙ¿Ó KÒÙÙ·˜

°ÂÚÌ·Ófi˜ K·Ú·‚·ÁÁ¤Ï˘

K·ÂÙ¿Ó B¿Ú‰·˜

¶··-™Ù·ÜÚÔ˜ TÛ¿Ì˘

K·ÂÙ¿Ó \AÎÚ›Ù·˜

òIˆÓ ¢Ú·ÁÔ‡Ì˘

\H

¯ÔÜÓ Ôî Û¿ÏÈÁÁÂ˜Ø âÌ‚·Ù‹ÚÈ· ÙÚÈÎ˘Ì›˙Ô˘Ó ÙfiÓ à¤Ú·. K·ı·Úfi˜, ÁÂÌÄÙÔ˜ ·ÏÌfi, η‡¯ËÛÈ, âÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi, äÏÂÎÙÚ›˙ÂÈ Ù‹Ó àÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ï ·È¿Ó·˜. «ErÌ·È ≠EÏÏËÓ Ùfi η˘¯áÌ·È Í¤Úˆ Ù‹Ó Î·Ù·ÁˆÁ‹Ó ÌÔ˘ ì ^EÏÏËÓÈ΋ „˘¯‹ ÌÔ˘ âÏ¢ı¤Ú· ¿ÓÙ· ˙FÉ...». ¶ÔÈfi˜ ΢‚ÂÚÓ¿ÂÈ Ùfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È; ≠OÏÔÈ Ôî ≠EÏÏËÓÂ˜Ø Ùɘ M·Î‰ÔÓ›·˜ ÚáÙ·Ø ¬ÏÔÈ Ùfi ͤÚÔ˘ÓØ ÁÈ·Ù› à\ Ù‹Ó „˘¯‹ ÙÔ˘˜ ‚ÁÉÎÂØ ÎÈ Ôî „˘¯ˆÌ¤Ó˜ ¢·ÛοÏÈÛÛ˜ Ôî M·Î‰fiÓÈÛÛ˜ ÙüÌ·ı·Ó ÛÙ¿ ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿... ÙfiÙ Ô‡ ì M·Î‰ÔÓ›· ÛÙ¤Ó·˙ οو àfi BÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜ η› TÔ‡ÚÎÔ˘˜ η› ¢˘ÙÈÎÔ‡˜, ™˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ Ùɘ ıËÚȈ‰›·˜ ÙÔ˘˜! M¿ ÁÈ·Ù› Û‹ÌÂÚ· ¬ÏÔ˜ ·éÙfi˜ ï öÍ·ÏÏÔ˜ âÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜; °È·Ù› ö¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ àfi ÙfiÙ 100 ïÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ· (1904-2004). KÈ ì M·Î‰ÔÓ›· ı˘ÌÄÙ·È... η› ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ... η› ÚÔÛηÏÂÖ. ¶ÔÜ ÚÔÛηÏÂÖ; ≠OÔ˘ Áɘ M·Î‰ÔÓ›·: ÛÙfi MÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ, ÛÙ‹ ºÏÒÚÈÓ·, ÛÙ‹Ó K·ÛÙÔÚÈ¿, ÛÙ‹Ó £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÛÙ¿ °È·ÓÓÈÙÛ¿, ÛÙ‹Ó B¤ÚÔÈ·, ÛÙ‹Ó KÔ˙¿ÓË, ÛÙfi ¶ÈÛÔ‰¤ÚÈ, ÛÙ¿ KÔÚ¤ÛÙÈ·, ÛÙ‹Ó òE‰ÂÛÛ·, ÛÙfi òAÚÁÔ˜ \OÚÂÛÙÈÎfiÓ, ÛÙ›˜ ™¤ÚÚ˜, ÛÙ‹Ó ¢Ú¿Ì·, ÛÙfi ¢ÔÍÄÙÔÓ... ™¤ ¬ÏË Ù‹ M·Î‰Ô-

292

§. KÔÚÔÌËÏ¿˜

K·ÂÙ¿Ó òAÁÚ·˜

TÂܯԘ 422, OKTøBPIO™ 2004

Ó›· ¬Ô˘ ‰ÈÂ΋ڢÍ ̤ Ù‹Ó ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·Ó Ùɘ K·ÛÙÔÚÈĘ η› Ùɘ ºÏÒÚÈÓ·˜ Ù‹Ó ÙÚ·Ó‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·: «§·ÏÔÜÌÂÓ ëÏÏËÓÈÛÙ›, ‚Ï·¯ÈÛÙ›, àÏ‚·ÓÈÛÙ›, ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÛÙ›, àÏÏ\ Ôé‰¤Ó wÙÙÔÓ âÛÌ¤Ó ±·ÓÙ˜ ≠EÏÏËÓ˜ η› Ôé‰ÂÓ› âÈÙÚ¤ÔÌÂÓ Ó¿ àÌÊÈÛ‚ËÙFÉ Úfi˜ ìÌĘ ÙÔÜÙÔ. N·›, ÂúÌÂı· ≠EÏÏËÓ˜, Âå˜ ÂÖÛÌ· ÙÔÜ ¶Ú·ÈÛÛ·ÓÛ¤ η› ™Ä˜, η› ¿ÓÙÔÙ ≠EÏÏËÓ˜ ı¿ ÂúÌÂı·, ‰ÈfiÙÈ ·≈ÙË ÂrÓ·È ì ı¤ÏËÛȘ ìÌáÓ» (^EÏÏËÓÈÛÌfi˜, 1903, ÛÂÏ. 717). òA˜ öÏıÔ˘Ó ÚáÙÔÈ ÛÙfi ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ ÁÈ¿ Ù¿ ëηÙfi¯ÚÔÓ· ÙÔÜ M·Î‰ÔÓÈÎÔÜ \AÁáÓ· Ôî ÚˆÙÂÚÁ¿Ù˜: òIˆÓ ¢Ú·ÁÔ‡Ì˘, ÁÚ·ÌÌ·Ù‡˜ ÛÙfi ^EÏÏËÓÈÎfiÓ ¶ÚÔÍÂÓÂÖÔÓ ÙÔÜ MÔÓ·ÛÙËÚ›Ô˘, η› ï °ÂÚÌ·Ófi˜ K·Ú·‚·ÁÁ¤Ï˘, ï ¢ÂÛfiÙ˘ Ùɘ K·ÛÙÔÚÈĘ. KÈ ô˜ àÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÎÈ ¬Ï· Ù¿ ìÚˆ˚ο \OÚıfi‰ÔÍ· Ú¿Û· ÛÙ‹Ó ¯ÔÚ›· ÙáÓ ^IÂÚ·Ú¯áÓ: òEÚ¯ÂÙ·È ï M¿ÚÙ˘˜ ≠AÁÈÔ˜ XÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜ (K·Ï·Ê¿Ù˘), MËÙÚÔÔÏ›Ù˘ „˘¯ˆÌ¤ÓÔ˜ Ùɘ ¢Ú¿Ì·˜ η› öÂÈÙ· \EıÓÔÌ¿ÚÙ˘˜ Ùɘ ™Ì‡ÚÓË˜Ø ï âıÓÔÌ¿ÚÙ˘˜ ºÒÙÈÔ˜ (K·Ï›‰Ë˜) Ùɘ KÔÚ˘ÙÛÄ˜Ø ï AåÌÈÏÈ·Ófi˜ (§·˙·Ú›‰Ë˜) °ÚÂ-


‚ÂÓáÓØ ï ¢ÂÛfiÙ˘ Ùɘ ™ÙÚÒÌÓÈÙÛ·˜ °ÚËÁfiÚÈÔ˜, \EıÓÔÌ¿ÚÙ˘˜ ÙáÓ K˘‰ˆÓÈáÓ. K·› ôÏÏÔÈ... η› ôÏÏÔÈ ¬ˆ˜ ï ¶··-¢Ú¿ÎÔ˜, àfi Ù‹Ó ºÈÏÈÔ‡ÔÏÈ, â› ÎÂÊ·Ïɘ îÂÚ¤ˆÓ âˆÓ‡ÌˆÓ η› àÓˆÓ‡ÌˆÓ ÊÚÔ˘ÚáÓ, Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ Û¤ fiÏÂȘ η› Û¤ ¯ˆÚÈ¿, Ùɘ \OÚıÔ‰ÔÍ›·˜. ≠Ö˜ Ôî ^EÏÏËÓfi„˘¯ÔÈ ≥ڈ˜ η› Ì¿ÚÙ˘Ú˜ Ùɘ M·Î‰ÔÓ›·˜, ·ÏÏËοÚÈ· η› ı‡Ì·Ù· ·îÌÔ‚fiÚˆÓ â¯ıÚáÓ Ùɘ ^EÏÏ¿‰Ô˜ η› Ùɘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ \EÏ¢ıÂÚ›·˜, ‰¤Ó ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó¿ ·ÚÂÏ¿ÛÔ˘Ó Î·› Ó¿ ·Ú·ÛÙ·ıÔÜÓ ÛÙ‹Ó ÌÂÁ¿ÏË ÁÈÔÚÙ‹. T¿ ÛÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, ‰È·ÌÂÏÈṲ̂ӷ η› ‰È·ÛÎÔÚÈṲ̂ӷ ηٿ ëηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÙ‹ M·Î‰ÔÓÈ΋ ÁÉ, ÛÎÈÚÙÔÜÓ àfi ¯·Ú¿Ø ÁÈ·Ù›, Û‡Ìʈӷ ̤ Ùfi M·ÓÈ¿ÙÈÎÔ ÌÔÈÚÔÏfiÁÈ Ì¿Ó·˜ ÁÈ¿ Ùfi ÛÎÔو̤ÓÔ ·È‰› ÛÙ‹Ó M·Î‰ÔÓ›· ÁÈ¿ Ù‹ M·Î‰ÔÓ›·, η˘¯áÓÙ·È ¬ÙÈ Ì¤ Ù‹Ó ı˘Û›· ÙÔ˘˜ — Ùfi Ì·ÚÙ‡ÚÈfi ÙÔ˘˜ — «™Ù¤ÎÂÈ à¿Óˆ ÎÈ àfi ÌĘ ÙÚ·Ó‹ Ì·˜ Ì¿ÓÓ·, ì ^EÏÏ¿˜». M·˙› ̤ ÙÔ‡˜ ·éÙfi¯ıÔÓ˜ M·Î‰fiÓ˜ qÏı·Ó ̤ ÊÏfiÁ· „˘¯É˜ ÎÈ âÔϤÌËÛ·Ó âıÂÏÔÓÙ·› àfi Ù‹Ó M¿ÓËÓØ Û\ ≤Ó· ÓÂÎÚfiÓ M·ÓÈ¿ÙËÓ à¢ı‡ÓÂÙ·È Ùfi ÌÔÈÚÔÏfiÁÈ ÙÔ˘ ̤ Ûı¤ÓÔ˜ „˘¯É˜ η› ÙÔÜ Ï¤ÁÂÈ: «KÔ›Ù· Ó¿ οıÂÛ\ âÎÂÖ ‰¿ η› Ó¿ Ê˘Ï¿Ë˜ Ù¿ Û‡ÓÔÚ·»! \AÔÊıÂÁÌ·ÙÈο ì M·Ú›· ¶··‰ÔÁÈ·ÓÓ¿ÎË, ÏÔÁ›· àfi Ù‹Ó KÚ‹ÙË, öÁÚ·„ ÛÙ‹Ó K˘ÚÈ·Î‹Ó âÊËÌÂÚ›‰· «\AÏ‹ıÂÈ·» (17.12.1904) Ù‹Ó ÌÂÁ¿ÏËÓ àÏ‹ıÂÈ·Ó: «... ^EÏÏ¿˜ ¯ˆÚ›˜ M·Î‰ÔÓ›·Ó ̤ÏÏÂÈ Ó¿ ηٷÛÙFÉ öÚËÌÔÓ ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂÖÔÓ»! °È\ ·éÙfi ÛÙ¿ ëηÙfi¯ÚÔÓ· ÙáÓ ëÔÚÙ·ÛÌáÓ ÁÈ¿ ÙfiÓ M·Î‰ÔÓÈÎfiÓ \AÁáÓ· ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ ¬ÏË ì ^EÏÏ¿‰·: «\A‰ÂÏÊÔ› ÂúÌÂı· ¬ÏÔÈ Ôî ηÙÔÈÎÔÜÓÙ˜ Ù‹Ó MÂÁ¿ÏËÓ ^EÏÏËÓÈÎ‹Ó ¶·ÙÚ›‰· Ù‹Ó âÎÙÂÈÓÔ̤ÓËÓ àfi ÙÔÜ \AÍÈÔÜ Î·› ¤Ú·Ó ̤¯ÚȘ âÎÂÖ Î¿Ùˆ Âå˜ Ùɘ MÂÛÔÁ›Ԣ Ù‹Ó âÛ¯·ÙÈ¿Ó», ‰È·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙfiÓ \AÚ›ÏÈÔÓ ÙÔÜ 1901 ÛÙ‹Ó \Aı‹Ó· ï K‡ÚÈÔ˜ àÁˆÓÈÛÙ‹˜ NÈÎ. KÏ. §·Ó›Ù˘. K‡ÚÈÔÈ, KÚËÙÈÎÔ›, M·ÓÈ¿Ù˜, MˆÚ·˝Ù˜, ™ÙÂÚÂÔÂÏÏ·‰›Ù˜, £ÂÛÛ·ÏÔ›, \HÂÈÚáÙ˜, £Ú·ÎÈáÙ˜... ÛÎÈÚÙÔÜÓ àfi âıÓÈÎ‹Ó ñÂÚËÊ¿ÓÂÈ·Ó, ηıÒ˜ àÎÔ‡Ô˘Ó Ù¿ çÓfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Ó¿ âÎʈÓÔÜÓÙ·È ÛÙfi ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔÓ ÙáÓ M·Î‰ÔÓÔÌ¿¯ˆÓ: XÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˜ ™á˙Ô˜, ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ §ÂÌÂÛÔÜ — àÒÓ! öÂÛÂÓ ìÚˆ˚Îᘠ̷¯fiÌÂÓÔ˜ ÛÙfi MÈ˙¿ÓÈ. T¤ÏÏÔ˜ òAÁÚ·˜* (™·Ú¿ÓÙÔ˜ \AÁ·ËÓfi˜)! àÒÓ! àËÁ¯ÔÓ›ÛıË, ηÙÂÎÚÂÔ˘ÚÁ‹ıË àfi ÙÔ‡˜

KÔÌÈÙ·Ù˙ɉ˜ ÛÙ‹Ó Ï›ÌÓË ÙáÓ °È·ÓÓÈÙÛáÓ! (7.6.1907). ≠Ö˜ Ù¿ ‰Èο Ù˘ Ù¿ ·È‰È¿ Ô‡ fiÙÈÛ·Ó Ì¤ Ùfi ·xÌ· ÙÔ˘˜ Ù‹Ó ÁÉ Ù˘, ‰¤Ó ı¿ Ù¿ ÚÔÛηϤÛFË Ùfi ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔÓ Ó¿ Ùɘ ÔÜÓ ÔÜ ÂrÓ·ÈØ Ù¿ ͤÚÂÈ ì M·Î‰ÔÓÈ΋ ÁÉ. ¢¤Ó ı¿ ʈӿÍFË Ùfi ùÓÔÌ· ÙÔÜ ÁÂÓÓ·›Ô˘ M·Î‰fiÓ· ηÂÙ¿Ó KÒÙÙ· ÔûÙ ÙÔÜ Î·ÂÙ¿Ó B·ÁÁ¤ÏË ÙÔÜ ™ÙÚÂÌÂÓÈÒÙË. £¿ ʈӿÍFË ıÚËÓËÙÈο Ù¿ çÓfiÌ·Ù· ÙáÓ ¢È‰·ÛηÏÈÛÛáÓ Ô‡ Ì·ÚÙ‡ÚËÛ·Ó — Ó·ڤ˜ ·éÙ¤˜ M·Î‰ÔÓÔÔÜϘ: §›ÏË BÏ¿¯Ô˘ õ TÛ›Ûη, Ô‡ Ù‹ ‰ÔÏÔÊfiÓËÛ·Ó Ôî BÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ÛÙfi ™¯ÔÏÂÖÔ Ù˘ (1907) — AåηÙÂÚ›ÓË X·Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘ àfi Ù‹Ó °Â˘ÁÂÏÉ, Ô‡ Ù‹Ó öη„·Ó ̤۷ ÛÙfi ™¯ÔÏÂÖÔ Ù˘ Ôî BÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ öÂÈÙ· àfi ïÏÔÓ‡¯ÙÈ· Ì¿¯Ë Ì·˙› Ù˘. BÂϛη TÚ¿˚ÎÔ˘ — \AÁÁÂÏÈ΋ ºÈÏÈ›‰Ô˘ — ¶ÔÏ˘Í¤ÓË àfi Ùfi MÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ — ™Ô˘ÏÙ¿Ó· K·Ó‰ËÏÈ¿ÚË — AåηÙÂÚ›ÓË B·ÚÂÏÄ... η› ôÏϘ... η› ôÏϘ. ¢¤Ó ı¿ ÛȈ‹ÛFË Ùfi ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ, Ú›Ó Î·Ï¤ÛFË ÙfiÓ ¶ÚfiÍÂÓÔ ÙÔÜ ^EÏÏËÓÈÎÔÜ ¶ÚÔÍÂÓ›Ԣ ÛÙfi MÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ, ÙfiÓ KÔÚÔÌËÏÄ, ÙfiÓ K·Ï·Ôı¿ÎË àfi Ù‹Ó \Aı‹Ó·, ÙfiÓ ™Ù¤Ê·ÓÔ ¢Ú·ÁÔ‡ÌË, ÙfiÓ Î·ÂÙ¿Ó B¿Ú‰·, ÙfiÓ Î·ÂÙ¿Ó NÈÎËÊfiÚÔ, ÙfiÓ M·Ù·Ä... \E‰á ı¿ ÛȈ‹ÛFË. £¿ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛFË Ù‹ ı¤ÛÈ ÙÔ˘ ÛÙfi ÌÔÈÚÔÏfi˚: «™¤ ÎÏ·›ÂÈ Ï·fi˜. ¶¿ÓÙ· ¯ÏˆÚfi Ó¿ ÛÂÈ¤Ù·È Ùfi ¯ÔÚÙ¿ÚÈ ÛÙfiÓ ÙfiÔ, Ô‡ Û¤ Ï¿ÁÈ·Û Ùfi ‚fiÏÈ, t ·ÏÏËοÚÈ...». K·› ı¿ Û·„FË ¬ÏÔ˜ ï ÎfiÛÌÔ˜, Ô‡ çÚıÔÛÙ·ÙÂÖ ÛÙfi \EıÓÈÎfi ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ, Ó¿ àÔı¤ÛFË ‰¿ÊÓÈÓÔ ÛÙÂÊ¿ÓÈ ÛÙfiÓ Ù¿ÊÔ ÙÔÜ ·ÏÏËηÚÈÔÜ Ô‡ ÊÈÏÔÍÂÓÂÖ ÙfiÓ ¶·ÜÏÔ MÂÏÄ. \AÏÏ¿Ø ÌÈ¿ ÛÙÈÁÌ‹. ¢¤Ó ÙÂÏÂÈÒÛ·Ì àÎfiÌ·. \AÎÔÜÙ ٛ ʤÚÓÂÈ ï àÁ¤Ú·˜ àfi Ù‹Ó M·Î‰ÔÓÈ΋ ÁÉ; «¢¤Ó ı¿ Ù‹Ó ¿ÚÔ˘Ó ÔÙ¤! Ù‹Ó ÁÉÓ ÙáÓ M·Î‰fiÓˆÓ Ù‹Ó ¯ÒÚ· Ù‹Ó ^EÏÏËÓÈ΋ Ùfi ı·ÜÌ· ÙáÓ ·åÒÓˆÓ!...». KÈ ì ηډȿ Ì·˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ùfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È: ...¢¤Ó ı¿ Ù‹Ó ¿ÚË Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ \E¯ıÚfi˜ ‰¤Ó ı¿ Ù‹Ó ¿ÚË!...

* ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÈÔ˜ ïÏ·Ú¯ËÁfi˜, àfi ÙÔ‡˜ ÁÓËÛÈÒÙÂÚÔ˘˜ M·Î‰ÔÓÔÌ¿¯Ô˘˜Ø ì ‰ÚÄÛÈ ÙÔ˘ η› ì ı˘Û›· ÙÔ˘, Ï¿˚ ÛÙÔÜ ¶·‡ÏÔ˘ MÂÏÄ, âÌ„‡¯ˆÛ·Ó ÙfiÓ M·Î‰ÔÓÈÎfiÓ àÁáÓ·. TÂܯԘ 422, OKTøBPIO™ 2004

293


^H àÂÈÏ‹ 1870. ^H M·Î‰ÔÓ›· ÂåÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ‹Ó ÎÚÈÛÈÌfiÙÂÚË Î·Ì‹ Ùɘ îÛÙÔÚ›·˜ Ù˘. ^H \OıˆÌ·ÓÈ΋ AéÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÂrÓ·È «ï ÌÂÁ¿ÏÔ˜ àÛıÂÓ‹˜»Ø Ôî EéÚˆ·˚Τ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ̤ ‰Èψ̷ÙÈÎÔ‡˜ ëÏÈÁÌÔ‡˜ «çÚ¤ÁÔÓÙ·È» Ù‹ Ó¢ڷÏÁÈ΋ ÁÉ ÙÔÜ \AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘Ø ï ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎfi˜ âÂÎÙ·ÙÈÛÌfi˜ ‰È·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·ı·Ú¿ ÛÙfiÓ ëÏÏËÓÈÎfi ïÚ›˙ÔÓÙ·, ̤ ÚáÙÔ ‚ÉÌ· Ù‹Ó \EÍ·Ú¯›· η› Ùfi ™¯›ÛÌ· àfi Ùfi OåÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi ¶·ÙÚÈ·Ú¯ÂÖÔ Ùɘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË˜Ø Î·› ëfiÌÂÓÔ Ù›˜ ÛÊ·Á¤˜ õ ÙfiÓ ‚›·ÈÔ ÚÔÛËÏ˘ÙÈÛÌfi ÙÔÜ ÏËı˘ÛÌÔÜ, ΢ڛˆ˜ Ùɘ ̷ΉÔÓÈÎɘ ñ·›ıÚÔ˘Ø ÎÈ ·éÙfi, ÁÈ·Ù› âÎÂÖ Ùfi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ qÙ·Ó àÓ¿ÌÂÈÎÙÔ: ëÏÏËÓfiʈÓÔ, ÛÏ·‚fiʈÓÔ, ÙÔ˘ÚÎfiʈÓÔ, àÏ‚·ÓfiʈÓÔ Î·› ÛÔÚ·‰Èο ‚Ï·¯fiʈÓÔ. Oî ÏËı˘ÛÌÔ› ·éÙÔ› qÙ·Ó ‚¤‚·È· ÈÛÙÔ› ÛÙfi ¶·ÙÚÈ·Ú¯ÂÖÔ, àÏÏ¿ ì âıÓÈ΋ ÙÔ˘˜ Û˘Ó›‰ËÛË ‰¤Ó qÙ·Ó ¿ÓÙ· åÛ¯˘Ú‹ η› ÍÂοı·ÚË. \AÓÙ›ıÂÙ·, ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó ÛÙ‹Ó ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ Ì›· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·, Ô‡ âÓ›Û¯˘Â Ù›˜ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈΤ˜ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ ÁÈ¿ Ù‹ ‰È·‰Ô¯‹ Ùɘ \OıˆÌ·ÓÈÎɘ âÍÔ˘Û›·˜ ÛÙ‹ M·Î‰ÔÓ›·. ¶·Ú¿ÏÏËÏË, àÏÏ¿ àÛıÂÓ¤ÛÙÂÚË àÂÈÏ‹ ÁÈ¿ ÙfiÓ ëÏÏËÓÈÛÌfi Ùɘ M·Î‰ÔÓ›·˜ àÔÙÂÏÔÜÛ·Ó ì ÛÂÚ‚È΋ η› ÚÔ˘Ì·ÓÈ΋ ÚÔ·Á¿Ó‰·Ø ì âıÓÈÎÈÛÙÈ΋ àÏ‚·ÓÈ΋ ΛÓËÛË Î·› ï ÚÔÛËÏ˘ÙÈÛÌfi˜ ÛÙfiÓ ·ÈÛÌfi õ ÙfiÓ ÚÔÙÂÛÙ·ÓÙÈÛÌfi. \ E Ú Á · Û Ù‹ Ú È â ı Ó È Î É ˜ Û ˘ Ó Â › ‰ Ë Û Ë ˜ TfiÙÂ, η› Ú›Ó àÎÔ˘ÛıÂÖ ì ÎÏ·ÁÁ‹ ÙáÓ ëÏÏËÓÈÎáÓ ¬ÏˆÓ ÛÙ‹Ó Ôχ·ıË M·Î‰ÔÓ›·, Ùfi ôÔÏÔ ÓÂÜÌ· ÙÔÜ ^EÏÏËÓÈÛÌÔÜ àÓÙÈÛÙ¿ıËΠìÚˆÈο. K¿ÛÙÚ· ÙÔ˘ ÂÚ‹Ê·Ó· Ù¿ Û¯ÔÏÂÖ·. \EÎÂÖ ı¿ ÛÙËıÔÜÓ Ù¿ 剷ÓÈο ÙÔÜ òEıÓÔ˘˜Ø âÎÂÖ ı¿ ‰È·ÌÔÚʈıÂÖ Ùfi ÓÂÜÌ· Ùɘ ı˘Û›·˜Ø âÎÂÖ ı¿ àÓ‰ÚˆıÔÜÓ Ôî ≥ڈ˜ η› Ì¿ÚÙ˘Ú˜ Ùɘ âÔÔÈ˝·˜ ÙÔÜ M·Î‰ÔÓÈÎÔÜ \AÁÒÓ·. Tfi ëÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ — ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙfiÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ùɘ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎɘ ‰È›ۉ˘Û˘ ÛÙ‹ M·Î‰ÔÓ›· η› Ù‹ £Ú¿ÎË — Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì¤ Ùfi ¶·ÙÚÈ·Ú¯ÂÖÔ Ùɘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË˜Ø Î·› Û¿Ó Î‡ÚÈÔ ¬ÏÔ ôÌ˘Ó·˜ ıˆÚÔÜÓ Ù¿ Û¯ÔÏÂÖ·. ^H ëÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· η› âÎ·›‰Â˘ÛË âÎÙÈÌáÓÙ·È ó˜ Ôî «ÎÚ¿ÙÈÛÙÔÈ» ÛÙ‡ÏÔÈ, Ô‡ ı¿ ‚·ÛÙ¿ÍÔ˘Ó Ùfi âıÓÈÎfi ÊÚfiÓËÌ· Ùɘ

294

TÂܯԘ 422, OKTøBPIO™ 2004

ñfi‰Ô˘Ï˘ M·Î‰ÔÓ›·˜. °È\ ·éÙfi η› Û¤ Û¯ÂÙÈ΋ âÁ·ÎÏÈÔ ÙÔÜ ^YÔ˘ÚÁ›Ԣ \E͈ÙÂÚÈÎáÓ Úfi˜ Ù›˜ ÚÔÍÂÓÈΤ˜ àÚ¯¤˜ àӷʤÚÂÙ·È ¬ÙÈ: «âÂȉ‹ Ôé‰¤Ó ‰‡Ó·Ù·È Ó¿ ÛÙËÚ›ÍFË ÙfiÓ ^EÏÏËÓÈÛÌfiÓ Î·› Ùfi âıÓÈÎfiÓ ·úÛıËÌ· ¬ÛÔÓ ì ëÏÏËÓÈ΋ ·›‰Â˘ÛȘ η› ÁÏáÛÛ·, ¬Ô˘ ì ÎÔÈÓfiÙ˘ ÂrÓ·È îηÓᘠÔÏ˘ÌÂÏ‹˜, ı¤ÏÂÙ ηٷ‚¿ÏÂÈ ÄÛ·Ó ÚÔÛ¿ıÂÈ·Ó ¬ˆ˜ Û˘ÓÈÛÙÄÙ ۯÔÏ‹Ó àÚÚ¤ÓˆÓ Î·› ÎÔÚ·Û›ˆÓ». K·› ì âÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔÜ ëÏÏËÓÈÎÔÜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÊ·Ï·ÈÒÓÂÙ·È ÛÙ‹Ó: ñ \EȯÔÚ‹ÁËÛË ÁÈ¿ Ù‹Ó Î¿Ï˘„Ë ÙáÓ ‰··ÓáÓ ÙáÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ô‡ õ‰Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔÜÓ. ñ ™‡ÛÙ·ÛË Ó¤ˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ΢ڛˆ˜ Ùɘ ÚÒÙ˘ ‚·ıÌ›‰·˜, Û¤ Û¯ÈÛÌ·ÙÈο ¯ˆÚÈ¿ õ η› ôÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô‡ ÎÈÓ‰‡Ó¢·Ó. ñ MÈÛıÔ‰ÔÛ›· ‰·ÛοψÓ, ÚÔÌ‹ıÂÈ· âÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔÜ ñÏÈÎÔÜ. T·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ùfi OåÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi ¶·ÙÚÈ·Ú¯ÂÖÔ âÓÂÚÁÂÖ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ̤ ÙfiÓ «^EÏÏËÓÈÎfi ºÈÏÔÏÔÁÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ Ùɘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘», Ô‡ àfi Ùfi 1861 âΉ›‰ÂÈ Û¯ÔÏÈο ‚È‚Ï›·, ηٷÚÙ›˙ÂÈ âÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, àÔÛÙ¤ÏÏÂÈ ‰·ÛοϘ — Ù›˜ ÂÚ›ÊË̘ Z·›‰Â˜ —, âÓÈÛ¯‡ÂÈ ÔåÎÔÓÔÌÈο Ù›˜ Û¯ÔÏÈΤ˜ âÊÔÚÂÖ˜ Ùɘ M·Î‰ÔÓ›·˜. K·› ¬Ï· ·éÙ¿, ÁÈ·Ù› «Ôî °ÂÓÈÎÔ› K·ÓÔÓÈÛÌÔ›» ÙÔÜ OåÎÔ˘ÌÂÓÈÎÔÜ ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô˘, Ô‡ qÙ·Ó àfiÚÚÔÈ· ÙÔÜ «X¿ÙÈ-XÔ˘Ì·ÁÈÔ‡Ó» ÙÔÜ 1856, ÚÔ¤‚ÏÂ·Ó Ù‹ Ú‡ıÌÈÛË Î·› ÙáÓ âÎ·È‰Â˘ÙÈÎáÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ. \EÈϤÔÓ, î‰Ú‡ÔÓÙ·È Û¤ ¬Ï˜ ۯ‰fiÓ Ù›˜ fiÏÂȘ Ùɘ \OıˆÌ·ÓÈÎɘ AéÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜, ¬Ô˘ ΢ÚÈ·Ú¯ÔÜÛ Ùfi ëÏÏËÓÈÎfi ÛÙÔȯÂÖÔ, 176 ÊÈÏÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› η› ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ Î·› à‰ÂÏÊfiÙËÙ˜, ηıÒ˜ η› ôÏÏ· ÎÔÈÓˆÊÂÏÉ ÛˆÌ·ÙÂÖ· η› î‰Ú‡Ì·Ù·, Ù¿ ïÔÖ· Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó Î·› ñÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ùfi öÚÁÔ ÙáÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó¿ ·Ú·ÌÂÏÔÜÓ Î·› ÙfiÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ̤·. K·Ù\ ·éÙfiÓ ÙfiÓ ÙÚfiÔ ÂrÓ·È âÓÙ˘ˆÛȷο Ù\ àÔÙÂϤÛÌ·Ù· àfi Ù‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙáÓ Û˘ÛÛÈÙ›ˆÓ. ^O ¶ÚfiÍÂÓÔ˜ MÔÓ·ÛÙËÚ›Ô˘, N. •˘‰¿Î˘, Ùfi 1906 àÓ·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ¿ Û˘ÛÛ›ÙÈ· MÔÓ·ÛÙËÚ›Ô˘, K·ÛÙÔÚÈĘ η› ¶ÈÛÔ‰ÂÚ›Ô˘, ñÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ¬ÙÈ ï ıÂÛÌfi˜ ·éÙfi˜ «à¤ÊÂÚÂÓ àÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù¿ ïÔÖ· ñÂÚ¤‚ËÛ·Ó ÄÛ·Ó ÚÔÛ‰ÔΛ·Ó» η› Ù¿ ıˆÚÂÖ «ó˜ Ù¿ ηχÙÂÚ· ‰È‰·ÛηÏÂÖ· Ùɘ ëÏÏËÓÈÎɘ ÁÏÒÛÛ˘».


T¿ ·È‰È¿ ÙÔÜ M·Î‰ÔÓÈÎÔÜ \AÁÒÓ·

^H ÁÏÒÛÛ· Ùɘ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎɘ ErÓ·È àÔÎ·Ï˘ÙÈ΋ ì öÎÙ·ÛË Î·› ì àÓıËÚ‹ ηٿÛÙ·ÛË Ùɘ ·È‰Â›·˜ ÛÙ‹ M·Î‰ÔÓ›· Ú›Ó àfi Ù‹Ó àÂÏ¢ı¤ÚˆÛ‹ Ù˘. ^H M·Î‰ÔÓ›· ÙfiÙ qÙ·Ó ¯ˆÚÈṲ̂ÓË ‰ÈÔÈÎËÙÈο Û¤ 2 ÂÚÈʤÚÂȘ: Ùfi ‚ÈÏ·¤ÙÈ Ùɘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ η› Ùfi ‚ÈÏ·¤ÙÈ ÙÔÜ MÔÓ·ÛÙËÚ›Ô˘. K·Ù·¯ˆÚÔÜÌ ÛÙ‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÈ¿ Û˘ÓÔÙÈ΋ ÂåÎfiÓ· Ùɘ âÎ·È‰Â˘ÙÈÎɘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙ¿ ·Ú·¿Óˆ ‚ÈÏ·¤ÙÈ·: «™Ù‹ M·Î‰ÔÓ›·, Ú›Ó àfi Ù‹Ó àÂÏ¢ı¤ÚˆÛ‹ Ù˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔÜÛ·Ó Ù¿ ëÍɘ Û¯ÔÏÂÖ· η› ôÏÏ· âÎ·È‰Â˘ÙÈο î‰Ú‡Ì·Ù·: 4 ‰È‰·ÛηÏÂÖ· õ ñԉȉ·ÛηÏÂÖ· (2 ÛÙ‹ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·› 2 ÛÙ›˜ ™¤ÚÚ˜) η› 7 Á˘ÌÓ¿ÛÈ· àÓ·ÁÓˆÚÈṲ̂ӷ ó˜ åÛfiÙÈÌ· ̤ Ù¿ Á˘ÌÓ¿ÛÈ· ÙÔÜ ëÏÏËÓÈÎÔÜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. T¿ Á˘ÌÓ¿ÛÈ· ·éÙ¿ qÙ·Ó Ùɘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÙáÓ ™ÂÚÚáÓ, ÙÔÜ MÔÓ·ÛÙËÚ›Ô˘, ÙÔÜ TÛÔÙ˘Ï›Ô˘, Ùfi “TÚ·Ì¿ÓÙ˙ÂÈÔ” Ùɘ ™È¿ÙÈÛÙ·˜, Ùfi “B·ÏÙ·‰ÒÚÂÈÔ” Ùɘ KÔ˙¿Ó˘ η› Ùfi Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ Ùɘ KÔÚÈÙÛĘ. ^YÉÚ¯·Ó àÎfiÌË 12 ìÌÈÁ˘ÌÓ¿ÛÈ· η› âÌÔÚÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜, ‰È·ÛÎÔÚÈṲ̂ӷ ÛÙ›˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ fiÏÂȘ, ηıÒ˜ η› 56 “ëÏÏËÓÈο Û¯ÔÏÂÖ·” õ àÛÙÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜ àÚÚ¤ÓˆÓ Î·› ıËϤˆÓ, 261 àÚÚÂÓ·ÁˆÁÂÖ·, ·ÚıÂÓ·ÁˆÁÂÖ· η› ÌÈÎÙ¿ ‰ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏÂÖ·, η› 592 “ÎÔÈÓ¿” Û¯ÔÏÂÖ· õ “ÁÚ·ÌÌ·Ùԉȉ·ÛηÏÂÖ·” Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û¯Â‰fiÓ

Û¤ οı ¯ˆÚÈfi. \E›Û˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔÜÛ·Ó 82 ÓËÈ·ÁˆÁÂÖ·, 5 Ó˘ÎÙÂÚÈÓ¤˜ Û¯ÔϤ˜ (2 ÛÙ‹ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·› àfi Ì›· ÛÙ‹Ó KÔ˙¿ÓË, ™È¿ÙÈÛÙ· η› KÔÚÈÙÛ¿), Ì›· îÂÚ·ÙÈ΋ Û¯ÔÏ‹ ÛÙfi MÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Î·› 3 Û¯ÔϤ˜ Ú·ÙÈÎɘ η› âÚÁԯ›ڈÓ. T¤ÏÔ˜, Û¤ ‰È¿ÊÔÚ˜ fiÏÂȘ Ùɘ M·Î‰ÔÓ›·˜, ñÉÚ¯·Ó ÔåÎÔÙÚÔÊÂÖ· η› çÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂÖ·, Ô‡ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó η› ·éÙ¿ ̤ ÙfiÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘˜ ÛÙfi âÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi öÚÁÔ. ™˘ÓÔÏÈο ‰ËÏ·‰‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔÜÛ·Ó ÙfiÙ ÛÙ‹ M·Î‰ÔÓ›· 1.041 âÎ·È‰Â˘ÙÈο î‰Ú‡Ì·Ù· ̤ 1.704 ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜ η› 68.000 ÂÚ›Ô˘ Ì·ıËÙ¤˜». ™Ù¿ ú‰È· ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Ì·ÚÙ˘ÚÔÜÓÙ·È 561 ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈο Û¯ÔÏÂÖ· ÛÙ‹ M·Î‰ÔÓ›· ̤ 18.311 Ì·ıËÙ¤˜, 49 ÚÔ˘Ì·ÓÈο η› 53 ÛÂÚ‚Èο Û¯ÔÏÂÖ· ̤ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ çÚÁ¿ÓˆÛË Î·› ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿ ÛÙ‹ ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜, ÁÈ¿ Ó¿ âÍ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó Î·› ̤ ·éÙ¿ Ù›˜ à‰‡Ó·Ù˜ Û˘ÓÂȉ‹ÛÂȘ. ¢¿ÛηÏÔÈ - àfiÛÙÔÏÔÈ ^OˆÛ‰‹ÔÙ ñÉÚ¯·Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, η› Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿, ÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙáÓ ëÏÏËÓÈÎáÓ Û¯ÔÏ›ˆÓØ àÏÏ¿ ñÉÚ¯·Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· η› Ôî «‰È‰¿ÛηÏÔÈàfiÛÙÔÏÔÈ», ηٿ ÙfiÓ òIˆÓ· ¢Ú·ÁÔ‡ÌË. °È\ ·éÙfi η› ̤ Û‚·ÛÌfi àӷʤÚÔ˘Ì ÁÓˆÛÙÔ‡˜ TÂܯԘ 422, OKTøBPIO™ 2004

295


·È‰·ÁˆÁÔ‡˜, Ô‡ ÚfiÛÊÂÚ·Ó Ù›˜ ñËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ‹ M·Î‰ÔÓ›·, ¬ˆ˜ ÙfiÓ \Iˆ¿ÓÓË ¶·ÓÙ·˙›‰Ë — ηıËÁËÙ‹ ηÙfiÈÓ ÛÙfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ \AıËÓáÓ, ÙfiÓ ¶·ÓÙÂÏ‹ KÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË — ÚáÙÔ Î·ıËÁËÙ‹ Ùɘ NÂÔÂÏÏËÓÈÎɘ ^IÛÙÔÚ›·˜ ÛÙfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÙfiÓ \Iˆ¿ÓÓË K·ÏÔÛÙ‡Ë, ÙfiÓ °ÂÒÚÁÈÔ X·Ù˙Ë΢ÚÈ·ÎÔÜ, ÙfiÓ \Iˆ¿ÓÓË ¢¤ÏÏÈÔ Î·› ÔÏÏÔ‡˜ ôÏÏÔ˘˜. ^H ÌÓ›· ÙáÓ âÈÊ·ÓáÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ‰¤Ó ÌÂÈÒÓÂÈ Ù‹Ó ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙáÓ êÏáÓ âÚÁ·ÙáÓ Ùɘ ·È‰Â›·˜. òIÛˆ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÈÌ‹ Ú¤ÂÈ Û\ âΛÓÔ˘˜ ÙÔ‡˜ àÊ·ÓÂÖ˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ — η› ΢ڛˆ˜ ‰·ÛοϘ — Ô‡ ̤ ·éÙ·¿ÚÓËÛË àÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙ¿ àÔÌÔӈ̤ӷ ¯ˆÚÈ¿ Ùɘ M·Î‰ÔÓ›·˜, ÁÈ¿ Ó¿ ÛÙÂÚÂÒÛÔ˘Ó Ù›˜ ÛÎÈ·Á̤Ó˜ „˘¯¤˜ ÙáÓ ¯ˆÚÈÎáÓ àfi Ù›˜ ‚ÔÛÎËÌ·ÙÒ‰ÂȘ àÁÚÈfiÙËÙ˜ ÙáÓ ÎÔÌÈÙ·Ù˙‹‰ˆÓØ Ô‡ Ï‹ÚˆÛ·Ó Î·› ̤ Ùfi ·xÌ· ÙÔ˘˜ Ù¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ùɘ ¶·ÙÚ›‰·˜ Ô‡ ‰›‰·ÛηÓ. °È·Ù› ÔÏÏÔ› η› ÔÏϤ˜ à\ ·éÙÔ‡˜ ÙÔ‡˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ η› Ù›˜ ‰·ÛοϘ Âr¯·Ó ôÌÂÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙfiÓ \AÁÒÓ·Ø Âr¯·Ó çÚÁ·ÓÒÛÂÈ, ÛÙ¿ ¯ˆÚÈ¿ Ô‡ ñËÚÂÙÔÜÛ·Ó, ΤÓÙÚ· âıÓÈÎɘ àÓÙ›ÛÙ·Û˘ ̤ ÂéÚ‡Ù·ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÏËÚÔÊÔÚÈáÓØ Î·› àÔÙÂÏÔÜÛ·Ó ÙfiÓ ˘Ú‹Ó· ÙáÓ ÎÔÌÈٿوÓ, Ô‡ çÚÁ·ÓÒıËÎ·Ó Î·› ÛÙfi ÙÂÏÂ˘Ù·ÖÔ àÎfiÌ· ¯ˆÚÈfi Ùɘ M·Î‰ÔÓ›·˜. òEÙÛÈ, ¬Ù·Ó ï M·Î‰ÔÓÈÎfi˜ \AÁÒÓ·˜ ‚Ú¤ıËΠâ› «ÍËÚÔÜ àÎÌɘ» Ùfi 1904-1908, àÓ·‰Â›¯ıËΠÙfi öÚÁÔ ñÔ‰ÔÌɘ Ô‡ Âr¯Â Á›ÓÂÈ Ì¤ ÙÔ‡˜ ÁÚ·ÓÈÙ¤ÓÈÔ˘˜ ÚÔÌ·¯áÓ˜ Ùɘ âÏ¢ıÂÚ›·˜: Ù¿ Û¯ÔÏÂÖ·. K·› âȂ‚·ÈÒıËΠ¬ÙÈ ï \AÁÒÓ·˜ ÁÈ¿ Ù‹Ó «ÂÚÈÌ¿¯ËÙÔÓ ¯ÒÚ·Ó Ùɘ M·Î‰ÔÓ›·˜ öÁÈÓ ̤ Ù‹Ó ¤ÓÓ· η› Ù‹Ó ¿Ï·».

K.M.

¶ËÁ¤˜ 1. ™Ù¤Ê. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘, \EÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ η› ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔÜ ^EÏÏËÓÈÛÌÔÜ Ùɘ M·Î‰ÔÓ›·˜ ηٿ ÙfiÓ ÙÂÏÂ˘Ù·ÖÔ ·åÒÓ· Ùɘ TÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1970. 2. ^EϤÓË MÂÏÈÄ, ^H âÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔÜ ëÏÏËÓÈÎÔÜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Úfi˜ Ù‹Ó M·Î‰ÔÓ›· η› ï M·Î‰ÔÓÈÎfi˜ \AÁÒÓ, ÌÂϤÙË. ™Ù·ÙÈÛÙÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ ÙÔÜ 1905, ï ïÔÖÔ˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ù¿ Û¯ÔÏÂÖ· ÙáÓ ^EÏÏ‹ÓˆÓ Î·› ÙáÓ BÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ ÛÙ¿ ‚ÈÏ·¤ÙÈ· Ùɘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ η› ÙÔÜ MÔÓ·ÛÙËÚ›Ô˘. ™˘ÁÎÚÈÙÈο ̤ Ù¿ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈο Û¯ÔÏÂÖ·, Ù¿ ëÏÏËÓÈο ñÂÚÙÂÚÔÜÓ Î·Ù¿ Ôχ ÛÙ›˜ ÂÚÈÔ¯¤˜: 1. BÈÏ·ÂÙ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: ™ÂÚÚáÓ 78/22, £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ 60/18, Z›¯Ó·˜ 39/3, °Â˘ÁÂÏÉ 34/25, °ÂÓÈÙÛáÓ 32/18, ¢Ú¿Ì·˜ 17/6, âÓá ÌfiÓÔÓ ëÏÏËÓÈο Û¯ÔÏÂÖ· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙ›˜ ÂÚÈÔ¯¤˜: K·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜ 51, BÂÚÔ›·˜ 43, §·Áη‰Ä 28, K·ÙÂÚ›Ó˘ 19, £¿ÛÔ˘ 13, K·‚¿Ï·˜ 4. ™Ùfi ú‰ÈÔ ‚ÈÏ·¤ÙÈ Ù¿ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈο Û¯ÔÏÂÖ· ñÂÚÙÂÚÔÜÓ ÛÙ›˜ ÂÚÈÔ¯¤˜: N¢ÚÔÎÔ›Ô˘, 36/5, MÂÏÂÓ›ÎÔ˘ 26/4, \A‚Ú¤Ù \IÛ¿Ú 25/3, T˙Ô˘Ì·ÁÈĘ 18/1. ™¤ ôÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ôî ‰‡Ô âıÓfiÙËÙ˜ Û˘Ó·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Û¤ àÚÈıÌfi Û¯ÔÏ›ˆÓ, ¬ˆ˜ ÛÙ¿ BÔ‰ÂÓ¿ 27E/21B, ÛÙfi ¢ÂÌ›Ú \IÛ¿Ú 19E/21B, ÛÙ‹Ó ™ÙÚÒÌÓÈÙÛ· 14E/22B, ÛÙ‹ ¢Ô˚Ú¿ÓË 7E/12B, ÛÙfi ¶ÂÙÚ›ÙÛÈ 4E/8B, âÓá ÛÙfi K·‚·‰¿Ú η› ÛÙfi P¿˙ÏÔÁΠηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌfiÓÔÓ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈο Û¯ÔÏÂÖ· 20 η› 16 àÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜. 2. ™Ùfi ‚ÈÏ·¤ÙÈ MÔÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ ñÂÚÙÂÚÔÜÓ Ù¿ ëÏÏËÓÈο Û¯ÔÏÂÖ· ÛÙ›˜ ÂÚÈÔ¯¤˜: K·ÛÙÔÚÈĘ 74/43, \AÓ·ÛÂÏ›ÙÛ·˜ 42/1, âÓá ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌfiÓÔÓ ëÏÏËÓÈο Û¯ÔÏÂÖ· ÛÙ›˜ ÂÚÈÔ¯¤˜: °Ú‚ÂÓáÓ 68, \EÏ·ÛÛáÓÔ˜ 50, ºÏˆÚ›Ó˘ 45, KÔÚ˘ÙÛĘ 41, ™ÂÚ‚›ˆÓ 21, KÔ˙¿Ó˘ 14, KÔÏÔÓ›·˜ 11, ™Ù·Úfi‚Ô˘ 8. ™Ùfi ú‰ÈÔ ‚ÈÏ·¤ÙÈ Ù¿ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈο Û¯ÔÏÂÖ· ñÂÚÙÂÚÔÜÓ ÛÙ›˜ ÂÚÈÔ¯¤˜: \O¯Ú›‰Ô˜ 33/9, ¶ÂÚÏÂ¤ 30/8, âÓá ÛÙfi K›ÙÛÂ‚Ô Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌfiÓÔÓ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈο Û¯ÔÏÂÖ·, 21. \EÍ ôÏÏÔ˘, Ù¿ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈο Û¯ÔÏÂÖ· Û˘Ó·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ù¿ ëÏÏËÓÈο ÛÙ›˜ ÂÚÈÔ¯¤˜: MÔÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ 74B/70E η› K·˚Ï·Ú›ˆÓ 16E/11B.

296

TÂܯԘ 422, OKTøBPIO™ 2004

ÂÊ˘ÏÏ›˙ÔÓÙ·˜ Ù‹Ó ÚfiÛÊ·ÙË ^IÛÙÔÚ›· ÙÔÜ òEıÓÔ˘˜ Ì·˜ ‚ÚÉη ≤Ó· «M‹Ó˘Ì· Úfi˜ ÙfiÓ ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔÓ ÎfiÛÌÔÓ Ùɘ ^EÏÏ¿‰Ô˜», â\ ÂéηÈÚ›÷· Ùɘ âıÓÈÎɘ âÂÙ›Ԣ Ùɘ 28˘ \OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔÜ 1940, Ô‡ Ùfi àˇı˘Ó ÙfiÓ \OÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔÜ 1950 ï ÙfiÙ ^YÔ˘ÚÁfi˜ Ùɘ ¶·È‰Â›·˜ N. M·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. Tfi «M‹Ó˘Ì·» ·éÙfi ö¯ÂÈ Î·› ÌÔÚÂÖ Ó¿ ö¯ÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ àÔ‰¤ÎÙ˜ η› Û‹ÌÂÚ· η› ñÔ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ù¿ ıÂ̤ÏÈ·, ÛÙ¿ ïÔÖ· Ú¤ÂÈ Ó¿ ÂrÓ·È ÛÙËÚÈÁ̤ÓÔ Ùfi °¤ÓÔ˜ Ì·˜, ÁÈ¿ Ó¿ ˙‹ÛÂÈ Î·› Ó¿ ÌÂÁ·ÏÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ. \I‰Ô‡ Ùfi ı·˘Ì·ÛÙfi ñÔ˘ÚÁÈÎfi M‹Ó˘Ì·, Ùfi àÓÙ¿ÍÈÔ Ùɘ º˘Ïɘ Ì·˜ η› âıÓÔÛˆÙ‹ÚÈÔ: «™Ù¿˜ 28 \OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔÜ 1940 ôÚ¯ÈÛ ̛· Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÛÙ‹Ó îÛÙÔÚ›· Ùɘ ¶·ÙÚ›‰Ô˜ Ì·˜, Ô‡ ÌĘ ÁÂÌ›˙ÂÈ Êᘠη› ‰fiÍ·. MfiÏȘ Âr¯·Ó Û‚‹ÛÂÈ ·î ÏËÁ·› Ì·˜ àfi ÙÔ‡˜ ôÏÏÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜ η› Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ¢‡Ó·ÌȘ ÌĘ âÂÙ¤ıË öÍ·ÊÓ· ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ ÏfiÁÔ Î·› ¯ˆÚ›˜ ηÌÌ›·Ó àÊÔÚÌ‹Ó. K·› âÎÂÖ Ô‡ ¬ÏÔ˜ ï ÎfiÛÌÔ˜ âÓfiÌÈ˙Â, Ò˜ Û¤ Ôχ çÏ›Á˜ ì̤Ú˜ ì ^EÏÏ¿˜ ı¿ ηÙÂÎÙÄÙÔ ÂûÎÔÏ· η› ì îÛÙÔÚ›· Ì·˜ ı¿ öÛ‚ËÓÂÓ, ì ÔåÎÔ˘Ì¤ÓË öÌÂÈÓÂÓ öÎı·Ì‚Ô˜ ̤ Ù‹Ó àÓÙ›ÛÙ·ÛÈÓ ÙáÓ ^EÏÏ‹ÓˆÓ Î·› ̤ Ù‹Ó Ó›ÎËÓ ÙÔÜ ÛÙÚ·ÙÔÜ Ì·˜. òEÁÈÓ η› ¿ÏÈ Ùfi ÌÂÁ¿ÏÔ ^EÏÏËÓÈÎfiÓ ı·ÜÌ·. °È¿ ÌÈ¿Ó àÎfiÌË ÊÔÚ¿ à‰›¯ıË Ò˜ ÌÂÁ·ÏÔ˘ÚÁÂÖ ì ¶›ÛÙȘ. ^H ›ÛÙȘ Úfi˜ ÙfiÓ £ÂfiÓ Î·› ì ›ÛÙȘ Úfi˜ Ù‹Ó ¶·ÙÚ›‰·. ^H ïÚÌ‹ ÙÔÜ ^EÏÏËÓÈÎÔÜ ·ÙÚȈÙÈÎÔÜ âÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌÔÜ Î·› ì âÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙ‹Ó £Â›·Ó Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛÈÓ ·Ú¤Û˘Ú·Ó Ù¿˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ùɘ ‚›·˜, Ù¿˜ àÓ¤ÙÚ„·Ó, Ù¿˜ öÚÚÈ„·Ó ηٿ Áɘ η› öÛÙÚ„·Ó Ù¿ ÙÂÚ¿ Ùɘ ӛ΢ Úfi˜ Ùfi ̤ÚÔ˜ Ùɘ ^EÏÏ¿‰Ô˜. AéÙfi Ùfi ÂڛϷÌÚÔÓ ‰›‰·ÁÌ· Ùɘ ‰˘Ó¿Ìˆ˜ ÙáÓ äıÈÎáÓ àÍÈáÓ ÂrÓ·È ≤Ó·˜ ÛÔ˘‰·ÖÔ˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÁÈ¿


ÙÔ‡˜ ηıÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ùɘ àÔÛÙÔÏɘ η› ÙÔÜ ^YÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ η› ÙÔÜ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔÜ ÎfiÛÌÔ˘ Ùɘ ^EÏÏ¿‰Ô˜, å‰È·›Ù·Ù· ÛÙ‹Ó ÎÚ›ÛÈÌÔÓ ÂÚ›Ô‰ÔÓ Ô‡ ‰È·Ó‡ÔÌÂÓ. OûÙ Ôî â¯ıÚÔ› ÁÈ¿ Ù‹Ó ^EÏÏ¿‰· öÏÂÈ„·Ó, ÔûÙ Ôî ΛӉ˘ÓÔÈ ÁÈ¿ Ù‹Ó âÛˆÙÂÚÈ΋ Ì·˜ ìÛ˘¯›· η› Ù‹Ó ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹Ó Ù¿ÍÈÓ. òO¯È ÏÔÈfiÓ àÓ¿·˘ÛȘ, àÏÏ¿ ÚÔÛÔ¯‹ η› àÁÒÓ. ^H àÔÛÙÔÏ‹ ÙÔÜ ^YÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÂrÓ·È Û‹ÌÂÚÔÓ ÚÔ·ÓÙfi˜ Ó¿ ηÙ¢ı‡ÓFË Ù‹Ó ‰È‰·Ûηϛ·Ó η› Ù‹Ó ‰È··È‰·ÁÒÁËÛÈÓ ÙáÓ Ó¤ˆÓ Û¤ ηÙ‡ı˘ÓÛÈÓ, Ô‡ Ó¿ ÙÔ‡˜ âÍ·ÛÊ·Ï›˙FË â·ÚÎÉ „˘¯ÈÎ‹Ó ‰‡Ó·ÌÈÓ Î·› äıÈÎfiÓ âÍÔÏÈÛÌfiÓ, œÛÙ ӿ àÓÙÈÛÙÔÜÓ ÓÈÎËÊfiÚˆ˜ Âå˜ Ù¿˜ âÈ‚Ô‡ÏÔ˘˜ η› âÓÙ¤¯ÓÔ˘˜ âÈı¤ÛÂȘ ÙáÓ àÓ·ÙÚÔ¤ˆÓ. ^H àÔÛÙÔÏ‹ ÙÔÜ ‰È‰·ÛοÏÔ˘ ‰¤Ó ÂrÓ·È Û‹ÌÂÚÔÓ ÂÚȈÚÈṲ̂ÓË Âå˜ Ù‹Ó Ù˘ÈÎ‹Ó ‰È‰·Ûηϛ·Ó ÙÔÜ ÓÂÎÚÔÜ ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ùɘ ‰È‰·ÎÙ¤·˜ Û¯ÔÏÈÎɘ ≈Ï˘, àÏÏ¿ Úfi ·ÓÙfi˜ η› ΢ڛˆ˜ Âå˜ Ù‹Ó âÓ›Û¯˘ÛÈÓ ÙáÓ „˘¯ÈÎáÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔÜ ·È‰ÈÔÜ, Ù‹Ó ‰È·ÌfiÚʈÛÈÓ ÙÔÜ ¯·Ú·ÎÙÉÚÔ˜ ÙÔ˘ η› ÙfiÓ ïÏÔÎÏËÚˆÙÈÎfiÓ âÌÔÙÈÛÌfiÓ ÙÔ˘ ̤ ›ÛÙÈÓ Úfi˜ Ù‹Ó ıÚËÛΛ·Ó Ì·˜, ̤ Û‚·ÛÌfiÓ Úfi˜ Ù‹Ó \EÎÎÏËÛ›·Ó η› àfiÏ˘ÙÔÓ àÁ¿ËÓ Úfi˜ Ù‹Ó ^EÏÏËÓÈÎ‹Ó ¶·ÙÚ›‰· Ì·˜. ¢¤Ó Êı¿ÓÂÈ ¬Ìˆ˜ ï ‰¿ÛηÏÔ˜. XÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·› ï ·¿˜. òIÛˆ˜ η› Èfi Ôχ ï ·¿˜. °È·Ù› ì â·Ê‹ ÙÔÜ ‰È‰·ÛοÏÔ˘ ̤ Ùfi ·È‰› ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Û¤ Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ·. ^H â·Ê‹ ¬Ìˆ˜ ÙÔÜ ·Ä Ì¤ ÙfiÓ ôÓıÚˆÔÓ ‰È·ÚÎÂÖ ¬ÏËÓ Ù‹Ó ˙ˆ‹Ó ÙÔ˘. ^H â›‰Ú·ÛȘ Ùɘ \EÎÎÏËÛ›·˜, ÌÈĘ \EÎÎÏËÛ›·˜ ηÏᘠçÚÁ·ÓˆÌ¤-

Ó˘ η› ÎÔÈÓˆÓÈÎá˜ Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ â› Ùɘ „˘¯ÔÛ˘Óı¤Ûˆ˜ ÙáÓ XÚÈÛÙÈ·ÓáÓ, ‰‡Ó·Ù·È Ó¿ ÂrÓ·È ÙÂÚ·ÛÙ›· η› Ó¿ àÔ‚FÉ àfi ¿Û˘ Ï¢ÚĘ â·ÁˆÁfi˜ η› èʤÏÈÌÔ˜. Tfi ^YÔ˘ÚÁÂÖÔÓ ¶·È‰Â›·˜ ı¿ âÎÙÂϤÛFË Ùfi ηıÉÎÔÓ ÙÔ˘ η› ı¿ ‰È·ı¤ÛFË ¿Û·˜ Ù¿˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ Úfi˜ ÙÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ ·éÙÔ‡˜... °È¿ Ó¿ âÈÙ‡¯ˆÌÂÓ ÛÙfiÓ ÌÂÁ¿ÏÔÓ ·éÙfiÓ àÁáÓ·, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ì Û˘Ó¤ÓˆÛȘ ¬ÏˆÓ ÙáÓ ÚÔÛ·ıÂÈáÓ Î·› ì ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛȘ ¬ÏˆÓ ÙáÓ âıÓÈÎáÓ Î·› ÎÔÈÓˆÓÈÎáÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. K·› Úfi ·ÓÙfi˜ Ùɘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎɘ ìÁÂÛ›·˜. ¢¤Ó â͢ËÚÂÙÂÖÙ·È ÔûÙ ì KÔÈÓˆÓ›·, ÔûÙÂ ì ¶·ÙÚ›˜, ôÓ ì ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ìÁÂÛ›· ÙÔÜ ÙfiÔ˘, Ôî ôÓıÚˆÔÈ ÙÔÜ Ó‡̷ÙÔ˜, Ôî ôÓıÚˆÔÈ ÙáÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ¬ÏÔÈ Ôî ñÂÚËÊ¿Óˆ˜ ηÏÔ‡ÌÂÓÔÈ “‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ” ‰¤Ó âÎÙÂϤÛÔ˘Ó Ùfi ηıÉÎÔÓ ÙÔ˘˜ Úfi˜ ÙÔ‡˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙˆÓ Î·› Úfi˜ Ù‹Ó ^EÏÏ¿‰·...». ¶fiÙ àÏ‹ıÂÈ· ı¿ ¯·ÚÔÜÌ η› ≤Ó· ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÚfiÌÔÈÔ ÎÚ·ÙÈÎfi öÁÁÚ·ÊÔ, ̤ Ù‹Ó ÂéηÈÚ›· οÔÈ·˜ âıÓÈÎɘ âÂÙ›Ԣ Ì·˜; BÚ¤ıËÎ·Ó Ì‹ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ôÏÏÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ Î·› Èfi àÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ àÁˆÁɘ ÙáÓ Ó¤ˆÓ, àÏÏ¿ η› ÂéÂÍ›·˜ Ùɘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜, àfi ·éÙÔ‡˜ Ô‡ ñÔ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ï ñÔ˘ÚÁfi˜ Ùɘ \EıÓÈÎɘ Ì·˜ ¶·È‰Â›·˜ ÙÔÜ 1950;

°. °·‚ÚÈ‹Ï TÂܯԘ 422, OKTøBPIO™ 2004

297


O

£Ô˘Î˘‰›‰Ë˜

î ÓÂÔÂȉˆÏÔÏ¿ÙÚ˜ õ ^EÏÏËÓÔÎÂÓÙÚÈÎÔ›, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó¿ ›ÛÔ˘Ó ÁÈ¿ Ù›˜ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜, οÓÔ˘Ó â›ÌÔÓÔ ÏfiÁÔ ÁÈ¿ Ù‹Ó àÓˆÙÂÚfiÙËÙ· Ùɘ ëÏÏËÓÈÎɘ Ê˘Ïɘ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ó˜ Ê˘Ï‹ ÌÔÓ·‰ÈÎɘ ÂéÊ˘˝·˜. °Ú¿ÊÔ˘Ó ‰¤ ¬ÙÈ Ùfi Ó¿ ÂrÓ·È Î·Ó›˜ «≠EÏÏËÓ ÂrÓ·È ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ àÓ¿ÁÎË»1. M\ ·éÙfiÓ ¬Ìˆ˜ ÙfiÓ ÙÚfiÔ Î·ÏÏÈÂÚÁÔÜÓ ≤Ó·Ó öÓÙÔÓÔ âıÓÈÎÈÛÌfi, Ô‡, ¬ˆ˜ ·Ú·ÙËÚÔÜÓ ÌÂÚÈÎÔ›, Êı¿ÓÂÈ Ù¿ ¬ÚÈ· ÙÔÜ Ú·ÙÛÈÛÌÔÜ. ¶Ú›Ó à·ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ÛÙfiÓ åÛ¯˘ÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ·éÙfi, Ú¤ÂÈ Ó¿ âÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì ¬ÙÈ Ôî àÚ¯·ÖÔÈ ≠EÏÏËÓ˜ àÁ·ÔÜÛ·Ó Ôχ Ù‹Ó fiÏË õ Ù‹Ó ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜. ErÓ·È ôÏψÛÙ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù¿ ¬Û· àӷʤÚÔÓÙ·È ÛÙfi ı·˘Ì¿ÛÈÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔÜ \EÈÙ·Ê›Ô˘ ÙÔÜ ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜. T¿ ‰¤ ΛÌÂÓ· ÙÔÜ £Ô˘Î˘‰›‰Ô˘ ‰¤Ó ÂrÓ·È ·Ú¿ ≤Ó·˜ ≈ÌÓÔ˜ ÛÙ‹Ó fiÏË ÙáÓ \AıËÓáÓ ÙáÓ ÎÏ·ÛÛÈÎáÓ ¯ÚfiÓˆÓ. \AÏÏ¿ η› Ôî ı·˘Ì¿ÛÈÔÈ ÏfiÁÔÈ ÙÔÜ Ú‹ÙÔÚ· ¢ËÌÔÛı¤ÓÔ˘˜ ‰¤Ó ÂrÓ·È ·Ú¿ ≈ÌÓÔ˜ Úfi˜ Ùfi ÌÂÁ·ÏÂÖÔ Ùɘ fiψ˜. ^YÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ì η› Ù‹Ó ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÙÔÜ \Iˆ. £.

298

K·ÎÚȉÉ, ï ïÔÖÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ: «“™˘ÁÁÚ·Ê‹” ÙÔÜ £Ô˘Î˘‰›‰Ë η› ¶Ï·ÙˆÓÈ΋ “¶ÔÏÈÙ›·”Ø ‰‡Ô öÚÁ· ÙfiÛÔ àÓfiÌÔÈ· η› ¬Ìˆ˜ ÙÔÜ ú‰ÈÔ˘ fiÓÔ˘ Á¤ÓÓËÌ·. OûÙ “ÊÈÏÔÛÔÊ›·” öηÓ ï ≤Ó·˜, ÔûÙ “îÛÙÔÚ›·” ï ôÏÏÔ˜, ̤ Ùfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ô‡ Ôî öÓÓÔȘ ·éÙ¤˜ ö¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ·. T‹Ó \Aı‹Ó· ˙ËÙÔÜÛ·Ó Ó¿ ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó Î·› Ôî ‰‡Ô ̤ Ùfi ÏfiÁÔ ÙÔ˘˜, àÊÔÜ ‰¤Ó ÌÔÚÔÜÛ·Ó Î·› ̤ Ùfi öÚÁÔ ÙÔ˘˜Ø êÏÔ› ÛÙÔ¯·ÛÙ¤˜ ¿Óˆ ÛÙ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· Ùɘ ÔÏÈÙ›·˜ àÓ·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó¿ Á›ÓÔ˘Ó, ̤ àÓfiÌÔÈÔ ÙÚfiÔ ‚¤‚·È·, ¬Ìˆ˜ ̤ ÙfiÓ ú‰ÈÔ Î·ËÌfi η› ̤ Ù‹Ó ú‰È· àÁ¿Ë ÁÈ¿ Ù‹Ó fiÏË ÙÔ˘˜»2. ™Ù‹Ó âÈÌÔÓ‹ ÏÔÈfiÓ ÙáÓ ÓÂÔÂȉˆÏÔÏ·ÙÚáÓ ÁÈ¿ Ù›˜ âıÓÈÎÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ 剤˜ à·ÓÙÔÜÌ ۇÓÙÔÌ· Ù¿ àÎfiÏÔ˘ı·: 1. ErÓ·È àÛÙÂÖÔ˜ ï åÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ ¬ÙÈ ÁÈ¿ Ó\ àԉ¯ıÔÜÌ ٛ˜ Èfi ¿Óˆ 剤˜ ÙÔ˘˜ Ú¤ÂÈ, âÎÙfi˜ ÙáÓ ôÏψÓ, «Ó¿ ÙÈÌÔÜÌ ÙÔ‡˜ àı¿Ó·ÙÔ˘˜ ≠EÏÏËÓ˜ ıÂÔ‡˜», «Ó¿ ıˆÚÔÜÌ οı àÓÙÈÏËÙ‹ âΉ‹ÏˆÛË Ùɘ MËÙ¤Ú·˜ º‡Û˘ ó˜ £Âfi η› £Â¿», «Ó¿ Á›ÓÔ˘Ì ≥ڈ˜ η› ìÌ›ıÂÔÈ ¬ˆ˜ âÎÂÖÓÔÈ», «Ó¿ ÙÈÌÔÜÌ ÙfiÓ (ıÂfi) òEÚˆÙ·». N¿ ÈÛÙ‡ԢÌ ¬ÙÈ ÙfiÓ «ÎfiÛÌÔ Î·Ó¤Ó·˜ ‰¤Ó ÙfiÓ öÊÙÈ·Í ÔÙ¤, àÏÏ¿ ¿ÓÙÔÙ ñÉÚ¯Â, ¿ÓÙÔÙ ñ¿Ú¯ÂÈ Î·› ¿ÓÙÔÙ ı¿ ñ¿Ú¯ÂÈ, ¬ˆ˜ ‰›‰·Í ï ^HÚ¿ÎÏÂÈÙÔ˜». MĘ Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó àÎfiÌËØ «àÚÎÂÖ ÏÈÁ¿ÎÈ Ó¿ ÍÂχÓÔ˘Ì ً ıÔÏÔ‡Ú· àfi Ùfi ‚ϤÌÌ· Ì·˜ η›... å‰Ô‡ ì £Â¿ ^EÛÙ›·, Ô‡ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ùfi ÛÈÙÈÎfi Ì·˜ (...). \I‰Ô‡ ì £Â¿ ≠HÚ·, Ô‡ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ù‹Ó ÔåÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Ì·˜ (...). \I‰Ô‡ ï îηÓfi˜ Ù¯ӛÙ˘, ï £Âfi˜ ≠HÊ·ÈÛÙÔ˜, Ô‡ οÓÂÈ Èfi ôÓÂÙË Ù‹ ˙ˆ‹ Ì·˜». KÔÓÙ¿ Û\ ·éÙ¿ ÌĘ ÚÔÙÚ¤Ô˘Ó Ó¿ ÈÛÙ‡ԢÌ ¬ÙÈ «ì „˘¯‹ Ì·˜ (ÂrÓ·È) àÓ·ÌÊ›‚ÔÏ· ì àfiÁÔÓÔ˜ Ùɘ £ÂĘ æ˘¯É˜», ì ïÔ›· «ÂrÓ·È ì ÌËÙ¤Ú· Ùɘ ^H‰ÔÓɘ». K·› âÈϤÔÓ, ¬ÙÈ «ErÓ·È £Âfi˜ Ùfi ‰¤ÓÙÚÔ», «Î·› οı ‰¤ÓÙÚÔ Ùfi ÊÚÔ˘ÚÂÖ ÌÈ¿ ÂÓÙ¿ÌÔÚÊË ¢Ú˘¿‰·»3. ¢¤Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¬Ìˆ˜ ÔÏϤ˜ ÁÓÒÛÂȘ ÁÈ¿ Ó¿ àÓÙÈÏËÊıÂÖ Î·Ó›˜ ¬ÙÈ ì ÓÂfiÎÔË Â剈ÏÔÏ·ÙÚ›· ˙ÂÖ àÎfiÌË ÛÙ‹Ó Úfi XÚÈÛÙÔÜ âÔ¯‹. TfiÙ Ô‡ Ôî ôÓıÚˆÔÈ ıÂÔÔÈÔÜÛ·Ó Ù‹ ʇÛË, ˙ÔÜÛ·Ó Ì¤ Ù›˜ ‰Ôͷۛ˜ ÙÔÜ ^HÚ·ÎÏ›ÙÔ˘, ̤ ıÔψ̤ÓÔ Ùfi ÓÔÜ ö‚ÏÂ·Ó ıÂÔ‡˜ η› ı¤˜ ·ÓÙÔÜ, àÎfiÌË Î·› ̤۷ ÛÙ¿ ‰¤ÓÙÚ·, ó˜ ÌfiÓÔ ‰¤ ÛÎÔfi Ùɘ ˙ˆÉ˜ Âr¯·Ó Ù‹Ó ì‰ÔÓ‹. Oî ÓÂÔÂȉˆÏÔÏ¿ÙÚ˜ Û¿Ó Ó¿ Ì‹Ó ôÎÔ˘Û·Ó ¬ÙÈ ì âÈÛÙ‹ÌË ‰¤Ó ÈÛÙ‡ÂÈ È¿ ÛÙ‹Ó à˚‰ÈfiÙËÙ· ÙÔÜ Û‡Ì·ÓÙÔ˜ η› ¬ÙÈ ï ÎfiÛÌÔ˜ ö¯ÂÈ àÚ¯‹ η› ÔÚ‡ÂÙ·È ÛÙ·ıÂÚ¿ Úfi˜ ≤Ó· Ù¤ÏÔ˜4. 2. Tfi ¬ÙÈ Ôî ≠EÏÏËÓ˜ ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó àӤηıÂÓ ÁÈ¿ Ù‹ ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙ‹Ó âÈÛÙ‹ÌË Î·› ÛÙfiÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi η› ¬ÙÈ ÂrÓ·È ï Ï·fi˜ Ô‡ öÊı·ÛÂ, ̤ ÌfiÓË Ù‹ ‰‡Ó·ÌË ÙÔÜ ÏfiÁÔ˘ η› ÙfiÓ ‚·ı‡ ÛÙÔ¯·ÛÌfi ÙÔ˘, œ˜ âÎÂÖ Ô‡ ÌÔÚÂÖ Ó¿ Êı¿ÛÂÈ ï ÏÔÁÈÎfi˜ ôÓıÚˆÔ˜, ÂrÓ·È ÌÈ¿ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. K·Ó›˜ ‰¤Ó àÌÊÈÛ‚‹ÙËÛÂ Ù‹Ó ÂéÊ˘˝· ÙÔ˘˜ η› Ù›˜ ÊÈÏfiÙÈ-

TÂܯԘ 422, OKTøBPIO™ 2004


̘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜ Ó¿ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙfiÓ ôÓıÚˆÔ. OûÙ ÌÔÚÂÖ Ó¿ ÙÔ‡˜ àÚÓËıÂÖ Î·Ó›˜ ¬ÙÈ ıÂÌÂÏ›ˆÛ·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ≤Ó· âÈ‚ÏËÙÈÎfi ÔåÎÔ‰fiÌËÌ· ÔÏÈÙÈÎɘ, ÎÔÈÓˆÓÈÎɘ η› àÙÔÌÈÎɘ äıÈÎɘ. ^øÛÙfiÛÔ, àfi Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹ Ô‡ öÏ·Ì„Â ÛÙfiÓ ÎfiÛÌÔ Ùfi ÊᘠÙÔÜ XÚÈÛÙÔÜ, Ê¿ÓËΠfiÛÔ à‰‡Ó·ÙÔ qÙ·Ó Ùfi ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Êá˜, ̤ Ùfi ïÔÖÔ ÊÒÙÈ˙·Ó Ùfi ‰ÚfiÌÔ ÙÔÜ ï‰ÔÈfiÚÔ˘ ÙáÓ ‰‡Ô ÎfiÛ̈Ó, ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘. °È\ ·éÙfi η› ‰¤¯ıËÎ·Ó Ùfi ÊᘠÙÔÜ XÚÈÛÙÔÜ ïÏÔÚfiı˘Ì·. ¶¤Ú·Ó ¬Ìˆ˜ ·éÙáÓ, ÂrÓ·È Ï¿ıÔ˜ Ó¿ âÍȉ·ÓÈ·ԢÌ ÙfiÓ àÚ¯·ÖÔ ëÏÏËÓÈÛÌfi η› å‰È·›ÙÂÚ· Ù‹ ıÚËÛΛ· ÙÔ˘, ÎÚÈÙÈ΋ Ùɘ ïÔ›·˜ ı¿ οÓÔ˘Ì ÛÙ‹ ÛÂÈÚ¿ ÙáÓ ôÚıÚˆÓ ·éÙáÓ. òAÏψÛÙ ηӤӷ˜ Ï·fi˜ ‰¤Ó ÌÔÚÂÖ Ó¿ âÍȉ·ÓÈ΢ıÂÖ ÛÙ‹Ó ïÏfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. 3. Oî àÚ¯·ÖÔÈ ≠EÏÏËÓ˜ ÔÙ¤ ‰¤Ó ñÉÚÍ·Ó âıÓÈÎÈÛÙ¤˜, ̤ Ù‹Ó öÓÓÔÈ· Ô‡ ‰›ÓÔ˘Ì ۋÌÂÚ· ÛÙfiÓ âıÓÈÎÈÛÌfi. ¶¤Ú·Ó ÙáÓ ÁÓˆÛÙáÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙÔÜ \IÛÔÎÚ¿ÙÔ˘˜, ö¯ÂÈ ·Ú·ÙËÚËıÂÖ, η› ÂrÓ·È çÚıfi, ¬ÙÈ ï M. \AϤͷӉÚÔ˜ ‰¤Ó öηÓ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi «^EÏÏ‹ÓˆÓ» η› «B·Ú‚¿ÚˆÓ». ^H ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ qÙ·Ó «Ì›· ÔÏÈÙÈ΋ ÔÏ˘Ê˘ÏÂÙÈ΋, ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋, ÔÏ˘ÁψÛÛÈ΋ η›, ÁÂÓÈÎᘠÂåÂÖÓ, ¬,ÙÈ à¯ı¿ÓÔÓÙ·È Î·› àÔÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Ôî Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ âıÓÈÎÈÛÙ¤˜»5. °Ú¿ÊÂÈ Û¯ÂÙÈο ï ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜: «^O \AϤͷӉÚÔ˜ ‰¤ Û˘ÌÂÚÈʤÚıËΠ¬ˆ˜ ÙfiÓ Û˘Ì‚Ô‡Ï¢Û ï \AÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘: ÛÙÔ‡˜ ≠EÏÏËÓ·˜ Ó¿ Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È Û¿Ó ìÁÂÌfiÓ·˜ η› ÙÔ‡˜ ‚·Ú‚¿ÚÔ˘˜ Ó¿ ÙÔ‡˜ ÌÂÙ·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Û¿Ó ‰ÂÛfiÙ˘ η› ÁÈ¿ ΛÓÔ˘˜ Ó¿ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ óÛ¿Ó ÁÈ¿ Ê›ÏÔ˘˜ η› Û˘ÁÁÂÓÂÖ˜, η› ÙÔ‡˜ ôÏÏÔ˘˜ Ó¿ ÙÔ‡˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂÖ Û¿Ó ˙ᷠη› Ê˘Ù¿. KÈ\ ôÓ öηÓ ·éÙ¿ Ô‡ ÙfiÓ Û˘Ì‚Ô‡Ï¢Û ï \AÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, ı¿ Á¤ÌÈ˙ Ùfi ‚·Û›ÏÂÈfi ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘˜ η› âÍÔڛ˜ η› â·Ó·ÛÙ¿ÛÂȘ η› Û˘ÓˆÌÔۛ˜. ≠Ö˜ ï \AϤͷӉÚÔ˜ ›ÛÙ¢Â, ¬ÙÈ Âr¯Â ÛÙ·ÏÂÖ àfi Ùfi ıÂfi ÎÔÈÓfi˜ Ú˘ıÌÈÛÙ‹˜ η› ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ¬ÏˆÓ ÙáÓ âıÓáÓ, η› ÁÈ\ ·éÙfi, ¬ÛÔ˘˜ ‰¤Ó öÂÈı ̤ Ù¿ ÏfiÁÈ·, ÙÔ‡˜ àÓ¿Áη˙ ̤ Ù¿ ¬Ï· Ó¿ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙ‹Ó ≤ÓˆÛË. ≠OÏ· àfi ·ÓÙÔÜ Ù¿ öıÓË Ù¿ Û˘Ó¤ÓˆÛ Û\ ≤Ó· ÛáÌ·, àÊÔÜ àÓ¿ÌÈÍÂ, óÛ¿Ó Û¤ ÎÚ·Ù‹Ú· ÊÈÏ›·˜, Ù¿ õıË Î·› Ù¿ öıÈÌ¿ ÙÔ˘˜, ÙÔ‡˜ Á¿ÌÔ˘˜ η› ÙfiÓ ÙÚfiÔ Ùɘ ‰›·ÈÙ¿˜ ÙÔ˘˜, η› ÚfiÛÙ·Í ¬ÏÔ˘˜ Ó¿ ıˆÚÔÜÓ Ù‹Ó ÔåÎÔ˘Ì¤ÓË ·ÙÚ›‰·, ÎÈ àÎÚfiÔÏË Î·› ÊÚÔ‡ÚÈÔ Ùfi ÛÙÚ·Ùfi‰Ô, η› ÚfiÛÙ·ÍÂ Û˘ÁÁÂÓÂÖ˜ Ó¿ ıˆÚÔÜÓ ÙÔ‡˜ ηÏÔ‡˜ η› â¯ıÚÔ‡˜ ÙÔ‡˜ ÔÓËÚÔ‡˜, ÎÈ àÎfiÌ· Ó¿ ͯˆÚ›˙Ô˘Ó

ÙÔ‡˜ ≠EÏÏËÓ·˜ àfi ÙÔ‡˜ ‚·Ú‚¿ÚÔ˘˜, ù¯È àfi Ù‹Ó ¯Ï·Ì‡‰· η› Ù‹Ó ¤ÏÙË (ÌÈÎÚ‹ âÏ·ÊÚ‹ àÛ›‰·) η› ÙfiÓ àÎÈÓ¿ÎË (ÁÈ·Ù·Á¿ÓÈ) η› Ù‹Ó Î¿Ó‰˘ (ÂÚÛÈÎfi ·ÓˆÊfiÚÈ Ì¤ Ì·Ó›ÎÈ·), àÏÏ¿ Ó¿ ÙÂÎÌ·›ÚÔ˘Ó ÙfiÓ ≠EÏÏËÓ· àfi Ù‹Ó àÚÂÙ‹ η› ÙfiÓ ‚¿Ú‚·ÚÔ àfi Ù‹Ó Î·Î›·. K·› ηıfiÚÈÛ ӿ Ì‹Ó ñ¿Ú¯ÂÈ ‰È¿ÎÚÈÛË ÛÙ¿ ÚÔܯ·, ÛÙ¿ ÙÚ·¤˙È· ÛÙÔ‡˜ Á¿ÌÔ˘˜ η› ÛÙ‹ ‰›·ÈÙ·, àÊÔÜ Û˘Ó·Ó·ÌÈÁÓ˘fiÓÙÔ˘Û·Ó Ì¤ ÙÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÙÔÜ ·¥Ì·ÙÔ˜ η› ÙáÓ Ù¤ÎÓˆÓ»6. ≠øÛÙ ì ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔÜ M. \AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ‰¤Ó qÙ·Ó Ú·ÙÛÈÛÙÈ΋ õ âıÓÈ΋. OûÙ Âr¯Â ó˜ ‚¿ÛË Ù‹ Ê˘ÏÂÙÈ΋ ηı·ÚfiÙËÙ· ÙáÓ ^EÏÏ‹ÓˆÓ. ^H ú‰È· ì ÔåÎÔ˘ÌÂÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Û˘Ó¯›ÛÙËÎ η› ÛÙÔ‡˜ ^EÏÏËÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜, àÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÔ‡˜ ڈ̷˚ÎÔ‡˜ η› ÛÙ‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙfi ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜, Ô‡ qÙ·Ó ≤Ó· ÔÏ˘Ê˘ÏÂÙÈÎfi η› ÔÏ˘ÁψÛÛÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜, Ùfi ïÔÖÔ Âr¯Â ó˜ ÛÙÂÓfi Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi ‰ÂÛÌfi ÙáÓ Ï·áÓ Ù‹Ó \OÚıfi‰ÔÍË ›ÛÙË. òAÏψÛÙ ¬ÏÔ˜ ï MÂ۷ȈÓÈÎfi˜ ëÏÏËÓÈÛÌfi˜ «‰¤Ó ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙ‹Ó Ê˘ÏÂÙÈ΋ ηı·ÚfiÙËÙ· ÙáÓ ^EÏÏ‹ÓˆÓ, àÏÏ¿ ÛÙ‹Ó ëÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· η› ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· η› ÛÙ‹Ó ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ›ÛÙË»7. ErÓ·È Ï˘ËÚfi Ùfi ¬ÙÈ ÌÂÚÈÎÔ› à‰È·ÊÔÚÔÜÓ ÁÈ¿ Ùfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ùɘ ÓÂÔÂȉˆÏÔÏ·ÙÚ›·˜, ıˆÚÒÓÙ·˜ ÙÔ Û˘Á΢ÚÈ·Îfi η› ÚÔÛˆÚÈÓfi. ^H à‰È·ÊÔÚ›· ·éÙ‹ ‰¤Ó Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ñ\ ù„Ë ¬ÙÈ Ôî ¶Ï¿ÙˆÓ àÓÙÈÏ‹„ÂȘ Ô‡ Ôî Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ ^EÏÏËÓÔÏ¿ÙÚ˜ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙ‹Ó ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜ ÂrÓ·È ïÏÔÊ¿ÓÂÚ· çÈÛıÔ‰ÚÔÌÈΤ˜, àÓÙÈÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ η› âÈΛӉ˘Ó˜. K·› Û¿Ó Ù¤ÙÔȘ Ú¤ÂÈ Ó¿ ηٷ‰Èο˙ÔÓÙ·È àÓÂÈʇϷÎÙ·.

Ó..‚. 1. BÏ. K. ¶Ï‡ÚË: P·ÙÛÈÛÌfi˜, \Afi Ùfi „Â܉Ԙ ÛÙ‹Ó àÏ‹ıÂÈ·Ó, öΉ. KfiÎÎÈÓË MËÏÈ¿, \AıÉÓ·È 1998, ÛÂÏ. 9 η› 15. \E›Û˘ °ÂˆÚÁ. °ÂˆÚÁ·ÏÄ, KÔÛÌÔÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜, N¤· £¤ÛȘ, \Aı‹Ó· 1997. 2. £Ô˘Î˘‰›‰Ô˘ ^IÛÙÔÚ›·: EåÛ·ÁˆÁ‹ \I. £. K·ÎÚȉÉ, ÌÙÊÚ.-Û¯fiÏÈ· ≠EÏÏ˘ §·ÌÚ›‰Ë, âΉ. °ÎÔ‚fiÛÙ˘, TfiÌ. Aã, ÛÂÏ. 19. 3. M¿ÚÈÔ˜ BÂÚ¤ÙÙ·˜: °ÂÓÓ‹ıËη ≠EÏÏËÓ·˜, âΉ. M. BÂÚ¤ÙÙ·˜, \Aı‹Ó· 2000, ÛÂÏ. 19, 22-25. 4. BÏ. \AÚ¯ÈÌ. \AÛÙÂÚ›Ô˘ ™. X·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘: ^O ôÓıÚˆÔ˜ ̤۷ ÛÙfi Û‡Ì·Ó η› \AÚ¯‹ η› T¤ÏÔ˜ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘, âΉ. «^O ™ˆÙ‹Ú», \AıÉÓ·È. 5. ºˆÙ. ™¯ÔÈÓÄ: ôÚıÚÔ «^EÏÏËÓÈÛÌfi˜ η› XÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜: Ú‹ÍË õ ˙‡ÍË;», ÛÙfi ¶ÂÚÈÔ‰. «™‡Ó·ÍË» Ù. 69/ \I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜-M¿ÚÙÈÔ˜ 1999, ÛÂÏ. 35. 6. ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ \HıÈο: ¶ÂÚ› \AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ Ù‡¯Ë˜ õ àÚÂÙɘ, §ÔÁ. Aã, ¨ 6, ÌÙÊÚ. ¶. ™Ù¿ıË, âΉ. BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙáÓ ^EÏÏ‹ÓˆÓ (102), TfiÌ. Aã ÛÂÏ. 38-39. 7. ºˆÙ. ™¯ÔÈÓÄ, ¬.., ÛÂÏ. 36.

TÂܯԘ 422, OKTøBPIO™ 2004

299


^∏ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÂrÓ·È Ì›· ‰È·Ú΋˜ ÂÖÓ· η› Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ≤Ó·˜ ÂéÊÚfiÛ˘ÓÔ˜ ¯ÔÚÙ·ÛÌfi˜. ^√ ∫‡ÚÈÔ˜ ÛÙ‹Ó â› ÙÔÜ ùÚÔ˘˜ ïÌÈÏ›· ΔÔ˘ ̷ηڛ˙ÂÈ ù¯È ·éÙÔ‡˜ Ô‡ η٤¯Ô˘Ó, àÏÏ¿ ·éÙÔ‡˜ Ô‡ àÓ·˙ËÙÔÜÓ, η› Ì¿ÏÈÛÙ· ¬ÛÔ˘˜ ‰¤Ó àÓ·˙ËÙÔÜÓ êÏá˜, àÏÏ¿ ÂÈÓÔÜÓ Î·› ‰È„ÔÜÓ, ö¯Ô˘Ó ÛÊÔ‰Ú‹ η› öÓÙÔÓË Î·› âÍ ¬Ï˘ „˘¯É˜ âÈı˘Ì›· ÁÈ¿ Ù‹Ó ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ‰ËÏ·‰‹ Ù‹Ó àÚÂÙ‹, Ù‹Ó ÙÂÏÂÈfiÙËÙ·. \∞ÏÏ¿ ï fiıÔ˜ Ùɘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ η› ÙÂÏÂÈfiÙËÙÔ˜ ÂrÓ·È fiıÔ˜ £ÂÔÜ. ¢ÈfiÙÈ Û\ ∞éÙfiÓ ñ¿Ú¯ÂÈ Î¿ı àÚÂÙ‹ η› ÙÂÏÂÈfiÙËÙ·, οı àÁ·ıfi, ì àfiÏ˘ÙË àÏ‹ıÂÈ·, ì ·åÒÓÈ· ¯·Ú¿, ì ôÏËÎÙË ˙ˆ‹, ì àÏËı‹˜ ÛÔÊ›· η› ÁÓÒÛË, ¬,ÙÈ ‚·ı‡ÙÂÚ· ÔıÂÖ Î·› â›ÌÔÓ· ˙ËÙÂÖ ì àÓıÚÒÈÓË „˘¯‹. ∫·› ì ñfiÛ¯ÂÛË ÙÔÜ ∫˘Ú›Ô˘ ÂrÓ·È Û·Ê‹˜. \∂ÎÂÖÓÔÈ Ô‡ ΢ÚÈ·Ú¯ÔÜÓÙ·È àfi ‚·ı‡Ù·ÙÔ fiıÔ ÁÈ¿ ÙfiÓ £Âfi, «¯ÔÚÙ·Ûı‹ÛÔÓÙ·È» (ª·Ùı. Âã 6). £¿ Á¢ıÔÜÓ ÙfiÓ £Âfi η› ı¿ ¯ÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó. ¢ÈfiÙÈ ÌfiÓÔÓ ï £Âfi˜ ÌÔÚÂÖ Ó¿ ÏËÚÒÛÂÈ Ùfi à¤Ú·ÓÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ùɘ àÓıÚÒÈÓ˘ „˘¯É˜. °ÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ‡˜ fiıÔ˘˜, Ù›˜ àÓ·˙ËÙ‹ÛÂȘ, Ù›˜ àÓ¿ÁΘ Ì·˜. ∫·› ÌĘ âÈÛΤÙÂÙ·È Ì¤ ÙfiÓ àÓÂÍ¿ÓÙÏËÙÔ ÏÔÜÙÔ ÙáÓ ‰ˆÚÂáÓ ΔÔ˘. ªfiÓÔ ÁÈ¿ ÙfiÓ ∫‡ÚÈÔ Î·› £Âfi ÌÔÚÂÖ Ó¿ ϯıÂÖ ¬ÙÈ «â¯fiÚÙ·Û „˘¯‹Ó ÎÂÓ‹Ó Î·› ÂÈÓáÛ·Ó âÓ¤ÏËÛÂÓ àÁ·ıáÓ» (æ·ÏÌ. ÚÛÙã [106] 9). ∂rÓ·È «ï Ù¿ ¿ÓÙ· âÓ ÄÛÈ ÏËÚÔ‡ÌÂÓÔ˜» (\∂Ê. ·ã 23). ∞éÙfi˜ Ô‡ ÁÂÌ›˙ÂÈ Ù¿ ¿ÓÙ· η› ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙfi οı ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ¿ ΔÔ˘ ¬,ÙÈ ·éÙfi ö¯ÂÈ àÓ¿ÁÎË. ∫·› âÌÂÖ˜ àfi ÙfiÓ à¤Ú·ÓÙÔ ÏÔÜÙÔ Ùɘ ÙÂÏÂÈfiÙËÙÔ˜ η› ÙáÓ ‰ˆÚÂáÓ ΔÔ˘ «âÏ¿‚ÔÌÂÓ, η› ¯¿ÚÈÓ àÓÙ› ¯¿ÚÈÙÔ˜» (\πˆ. ·ã 16). ≠√ˆ˜ àfi Ùfi ‚¿ıÔ˜ ÙÔÜ èηÓÔÜ ÍÂÎÈÓÔÜÓ Ù¿ ·̷ٷ η› ‰È·‰¤¯ÔÓÙ·È Ùfi ≤Ó· Ùfi ôÏÏÔ, öÙÛÈ àfi ÙfiÓ ôÓ¢ ïÚ›ˆÓ èηÓfi Ùɘ ı›·˜ àÁ¿˘ ÍÂÎÈÓÔÜÓ Î·› ÌĘ ηٷÎχ˙Ô˘Ó Ù¿ àÏÏÂ¿ÏÏËÏ· ·̷ٷ Ùɘ ¯¿ÚÈÙfi˜ ΔÔ˘, ì ¯¿ÚË Ùɘ àʤÛˆ˜, ì ¯¿ÚË Ùɘ ˘îÔıÂÛ›·˜, ì ÎÏËÚÔÓÔÌ›· ÙáÓ ÔéÚ·Ó›ˆÓ àÁ·ıáÓ, ì ·åÒÓÈ· ÛˆÙËÚ›·, Ùfi Êá˜, ì àÏ‹ıÂÈ·, ì ôÏËÎÙË Î·› ̷ηڛ· ˙ˆ‹. ≠√Ï· ·éÙ¿ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙ‹Ó \∂ÎÎÏËÛ›· ‰È¿ ÙÔÜ \∂Ó·ÓıÚˆ‹Û·ÓÙÔ˜ £ÂÔÜ, ÙÔÜ ∫˘Ú›Ô˘ \πËÛÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ. ∞éÙfi˜ ‰È¿ ÙÔÜ àÔÏ˘ÙÚˆÙÈÎÔÜ öÚÁÔ˘ ΔÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙfiÓ ôÓıÚˆÔ ÙfiÓ àÓÂÍ¿ÓÙÏËÙÔ ÏÔÜÙÔ Ùɘ ¯¿ÚÈÙfi˜ ΔÔ˘. ¢È¿ ÙÔÜ ñÂÚÊ˘Ôܘ Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘ Ùɘ

300

TÂܯԘ 422, OKTøBPIO™ 2004

^H £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, K·ıÔÏÈÎfi ^I. M. ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘, ^AÁ›Ô˘ òOÚÔ˘˜

£Â›·˜ ∂鯷ÚÈÛÙ›·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Î·› ÙfiÓ ú‰ÈÔ ÙfiÓ ë·˘Ùfi ΔÔ˘. Δfi ô¯Ú·ÓÙÔ ™áÌ· ΔÔ˘ «ó˜ ôÚÙÔÓ ‰È·Ó¤ÌÂÈ», η› Ùfi ˙ˆÔÔÈfi η› Ù›ÌÈÔ ∞xÌ· ΔÔ˘ «ó˜ ÔrÓÔÓ âȉ›‰ˆÛÈÓ». \∂ÓÒÈÔÓ ·éÙɘ Ùɘ ñÂÚÙ¿Ù˘ ÚÔÛÊÔÚĘ Ôî ±ÁÈÔÈ ¶·Ù¤Ú˜ ıÂÔÏÔÁÔÜÓ âÎÛÙ·ÙÈÎÔ›: «oø Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘ ÊÔ‚ÂÚÔÜ! t ÔåÎÔÓÔÌ›·˜ àÊÚ¿ÛÙÔ˘! t Û˘Áηٷ‚¿Ûˆ˜ àηٷϋÙÔ˘! t ÂéÛÏ·Á¯Ó›·˜ àÓÂÍȯÓÈ¿ÛÙÔ˘Ø ï Ï·ÛÙÔ˘ÚÁfi˜ Ùˇá Ï¿ÛÌ·ÙÈ ë·˘ÙfiÓ Âå˜ àfiÏ·˘ÛÈÓ ÚÔÙ›ıËÛÈÓ, ì ·éÙÔ˙ˆ‹ ÙÔÖ˜ ıÓËÙÔÖ˜ ë·˘ÙfiÓ Âå˜ ‚ÚáÛÈÓ Î·› fiÛÈÓ ¯·Ú›˙ÂÙ·È». ∫·ÏÂÖ ÙÔ‡˜ ÈÛÙÔ‡˜ ÛÙ‹ Ì˘ÛÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙¿ ΔÔ˘ η› ϤÁÂÈ: «\∂ÁÒ âÌ·˘ÙfiÓ Âå˜ ‚ÚáÛÈÓ ìÙԛ̷۷, âÁÒ âÌ·˘-


ÙfiÓ ÙÔÖ˜ ÔıÔÜÛ› Ì âΤڷ۷»1. ^√ ¯Ô˚Îfi˜ ôÓıÚˆÔ˜ ÌÔÚÂÖ Ó¿ ÙÚÒÁÂÈ ÙfiÓ £Âfi η› Ó¿ ÌÂÙ·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ù‹Ó ıÂfiÙËÙ¿ ΔÔ˘. ^ÀÂÚÊ˘‹˜ ÎÔÚÂÛÌfi˜! 2 2 2

\∞ÏÏ¿ â‰á ‰¤Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ¿ ≤Ó· ¯ÔÚÙ·ÛÌfi Ô‡ ÛÙ·Ì·ÙÄ Ù‹Ó ÂÖÓ·, ¬ˆ˜ η› ì ÂÖÓ· ·éÙ‹ ‰¤Ó ÛËÌ·›ÓÂÈ Ò˜ ‰¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ àÏËı‹˜ ¯ÔÚÙ·ÛÌfi˜. √î ±ÁÈÔÈ ÙÔÜ £ÂÔÜ, âÂȉ‹ ¯ÔÚÙ·›ÓÔ˘Ó àÏËıÈÓ¿ Ù‹Ó „˘¯‹ ÙÔ˘˜ ̤ Ù‹Ó ÚÔÛ¢¯‹, ‰¤Ó ı¤ÏÔ˘Ó ÔÙ¤ Ó¿ Ù‹ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó. \∂Âȉ‹ ͉ȄÔÜÓ ÛÙ¿ Ó¿Ì·Ù· ÙÔÜ ÏfiÁÔ˘ ΔÔ˘, ‰È·ÚÎᘠÙfiÓ ÌÂÏÂÙÔÜÓ. \∂Âȉ‹ ÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÛÙ‹ Ì˘ÛÙÈ΋ ΔÚ¿-

Â˙· Ùɘ £Â›·˜ ∂鯷ÚÈÛÙ›·˜ ̤ ı›· η› ôÊı·ÚÙË ÙÚÔÊ‹ «Âå˜ ˙ˆ‹Ó ·åÒÓÈÔÓ», âÈ˙ËÙÔÜÓ Û˘¯Ó¿ Ó¿ ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È. ^∏ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ Ì¤ ïÔÈÔ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ ‰¤Ó ı¤ÏÔ˘Ó ÔÙ¤ Ó¿ ÛÙ·Ì·ÙÄ. ¢ÈfiÙÈ ÌfiÓÔÓ ï £Âfi˜ ÌÔÚÂÖ Ó¿ îηÓÔÔÈÂÖ Î·› Ó¿ ¯ÔÚÙ·›ÓÂÈ ÙfiÓ ôÓıÚˆÔ. ¶ÔÙ¤ ¬Ìˆ˜ ï ôÓıÚˆÔ˜ ‰¤Ó ÌÔÚÂÖ Ó¿ ¯ÔÚÙ¿ÛÂÈ ÙfiÓ £Âfi. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ¿ ≤Ó· àÎfiÚÂÛÙÔ ÎÔÚÂÛÌfi. °È¿ ÌÈ¿ ÂÖÓ· ÂéÊÚfiÛ˘ÓË, ‰È·ÚÎᘠîηÓÔÔÈÔ‡ÌÂÓË Î·› ‰È·ÚÎᘠ·éÍ·ÓfiÌÂÓË. ªÈ¿ ÂÖÓ· Ô‡ ¬,ÙÈ Ù‹Ó îηÓÔÔÈÂÖ ·éÙfi η› Ù‹Ó ·éÍ¿ÓÂÈ. «^∏ àfiÏ·˘ÛȘ ÙÔÜ £ÂÔÜ àÎfiÚÂÛÙfi˜ âÛÙÈ, η› ¬ÛÔÓ ·éÙÔÜ Á‡ÂÙ·› ÙȘ η› âÛı›ÂÈ, ÙÔÛÔÜÙÔÓ öÎÂÈÓÔ˜ Á›ÁÓÂÙ·È»2. ΔfiÓ £Âfi ‰¤Ó ÌÔÚÂÖ˜ ÔÙ¤ Ó¿ ÙfiÓ Û˘ÓËı›ÛÂȘ. ò∞Ó Î¿ÔÙ ηٷϿ‚ÂȘ ¬ÙÈ ÙfiÓ Û˘Ó‹ıÈÛ˜ η› ÎÔ˘Ú¿ÛÙËΘ È¿, ÙfiÙ ·éÙfi Ô‡ Û˘Ó‹ıÈÛ˜ ‰¤Ó qÙ·Ó ï £Âfi˜. ∫¿ÙÈ ôÏÏÔ qÙ·Ó. ^√ £Âfi˜ ÂrÓ·È Ì›· ‰È·Ú΋˜ öÎÏËÍË, Ì›· Û˘Ó¯ᘠàÓ·ÓÂÔ‡ÌÂÓË ¯·Ú¿, Ì›· ïÏÔ¤Ó· àÔÎ·Ï˘ÙfiÌÂÓË ÁÓÒÛË, ÌÈ¿ ôÊı·ÚÙË ‰fiÍ· η› ˙ˆ‹ Ô‡ ‰¤Ó Ù‹Ó ¯ÔÚÙ·›ÓÂȘ ÔÙ¤. √î ÊÈÏ·Ï‹ıÂȘ η› ÊÈÏfiı˜ „˘¯¤˜, ϤÁÂÈ ï ±ÁÈÔ˜ ª·Î¿ÚÈÔ˜ ï ∞åÁ‡ÙÈÔ˜, ¬ÛÔ ‰¤¯ÔÓÙ·È ¯·Ú›ÛÌ·Ù· ÓÂ˘Ì·ÙÈο, ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÓÔÈÒıÔ˘Ó Ó¿ ÂÈÓÔÜÓ Î·› âÈ˙ËÙÔÜÓ âÌfiÓˆ˜ Ó¿ îηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙfiÓ ÔéÚ¿ÓÈÔ fiıÔ ÙÔ˘˜Ø η› ¬ÛÔ ·åÛı·ÓıÔÜÓ ¬ÙÈ ÚÔÎfiÙÔ˘Ó ÓÂ˘Ì·ÙÈο, ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì¤ ÂÖÓ· η› ‰›„· ˙ËÙÔÜÓ Ù‹ ÌÂÙ¿ÏË„Ë Î·› ·ûÍËÛË Ùɘ ¯¿ÚÈÙÔ˜Ø Î·› ¬ÛÔ ÏÔ˘Ù›˙Ô˘Ó ÓÂ˘Ì·ÙÈο, ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÓÔÈÒıÔ˘Ó Ùˆ¯fi ÙfiÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘˜ η› àÎfiÚÂÛÙÔ ö¯Ô˘Ó ÙfiÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi fiıÔ Úfi˜ ÙfiÓ ÔéÚ¿ÓÈÔ ¡˘ÌÊ›Ô, ¬ˆ˜ ϤÁÂÈ ì ^∞Á›· °Ú·Ê‹: «√î ÙÚÒÁÔÓÙ¤˜ Ì öÙÈ ÂÈÓ¿ÛÔ˘ÛÈ Î·› Ôî ›ÓÔÓÙ¤˜ Ì öÙÈ ‰È„‹ÛÔ˘ÛÈÓ» (™ÔÊ. ™ÂÈÚ¿¯ Ήã [24] 21) 3. ^√ ∫‡ÚÈÔ˜ ÂrÓ·È Ùfi ∞ η› Ùfi ø Ùɘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎɘ ˙ˆÉ˜. Δfi ø ÛÙfi ïÔÖÔ ¿ÓÙ· ÌÔÚÂÖ˜ Ó¿ Êı¿ÓÂȘ, Ó¿ ÏËÚÒÓÂȘ ÙÔ‡˜ fiıÔ˘˜ ÛÔ˘ η› Ó¿ àÓ··‡ÂÛ·È. ∫·› Ùfi ∞ àfi Ùfi ïÔÖÔ ÌÔÚÂÖ˜ ¿ÏÈ Î·› ¿ÏÈ Ó¿ àÚ¯›˙ÂȘ. ™Ù‹Ó ï‰fi ΔÔ˘ ‰¤Ó Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ Ó¿ ÍÂÎÈÓĘ ÔûÙ ÔÙ¤ Ó¿ Ì‹ Êı¿ÓÂȘ. ^∏ ôÊÈÍË Î·› ì âÎΛÓËÛË ‰È·‰¤¯ÔÓÙ·È Û˘Ó¯ᘠì Ì›· Ù‹Ó ôÏÏË. ò∂¯ÂȘ ‰È·Ú΋ Ù‹ ¯·Ú¿ ÌÈĘ ÌÂÁ¿Ï˘ àӷηχ„ˆ˜. ¶¿ÓÙÔÙ ¬Ìˆ˜ ÛÙfi ëfiÌÂÓÔ ‚ÉÌ· Û¤ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ì›· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË. TÂܯԘ 422, OKTøBPIO™ 2004

301


∫·› ÁÈ\ ·éÙfi ¿ÓÙ· ·åÛı¿ÓÂÛ·È Ó¿ ¯ÔÚÙ·›ÓÂȘ η› ¿ÓÙÔÙ ÓÔÈÒıÂȘ Ó¿ ÂÈÓĘ. ¶ÔÙ¤ ‰¤Ó ̤ÓÂȘ ÓËÛÙÈÎfi˜ η› ÔÙ¤ ‰¤Ó ö¯ÂȘ Ùfi ·úÛıËÌ· ÙÔÜ ÎfiÚÔ˘. √ûÙ ì àÓ›· àfi ÌÈ¿ ÎÔ˘Ú·ÛÙÈο â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Û¤ ΢ÚȇÂÈ ÔûÙ ì à‰ËÌÔÓ›· ÁÈ¿ ÌÈ¿ âÈÙ˘¯›· Ô‡ ‰¤Ó öÚ¯ÂÙ·È ÔÙ¤. ∞éÙfi˜ Ô‡ ‚·‰›˙ÂÈ Ì¤ Û˘Ó¤ÂÈ· Ù‹Ó ï‰fi ÙÔÜ ∫˘Ú›Ô˘ ÚÔԉ‡ÂÈ ÓÂ˘Ì·ÙÈο. ^∏ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ ÙfiÓ ï‰ËÁÂÖ Û¤ Ì›· Û˘Ó¯‹ ·ûÍËÛË Î·› ì ·ûÍËÛË ·éÙ‹ ÙfiÓ Î·ıÈÛÙÄ ‰È·ÚÎᘠ‰ÂÎÙÈÎfiÙÂÚÔ ÙáÓ ı›ˆÓ ‰ˆÚÂáÓ. «ΔÔÈ·‡ÙË Á¿Ú ì ÙÔÜ ı›Ԣ àÁ·ıÔÜ ÌÂÙÔ˘Û›·, œÛÙ Ì›˙ÔÓ· η› ‰ÂÎÙÈÎÒÙÂÚÔÓ ÔÈÂÖÓ ÙfiÓ âÓ ˇz Á›ÓÂÙ·È», ϤÁÂÈ ï ±ÁÈÔ˜ °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ¡‡ÛÛ˘ 4. 2 2 2

√î ôÓıÚˆÔÈ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘ ˙ËÙÔÜÓ Ù¿ âÊ‹ÌÂÚ· Î¤Ú‰Ë Î·› Ù‹Ó ·ûÍËÛ‹ ÙÔ˘˜. \∞ÏÏ¿ ¬ÛÔ ·éÍ¿ÓÔ˘Ó Ù¿ Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘˜, ÙfiÛÔ ·éÍ¿ÓÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ù¯È ÌÈ¿ Â鯿ÚÈÛÙË àÓ·˙‹ÙËÛË, àÏÏ¿ ÌÈ¿ ÁÂÌ¿ÙË Ù·Ï·ÈˆÚ›· à‰ËÌÔÓ›· ÁÈ¿ Ùfi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ¢ÈfiÙÈ Ù¿ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘ ÔÙ¤ ‰¤Ó îηÓÔÔÈÔÜÓ. ≠√ÛÔ Ì·˙‡ÂÈ ï ôÓıÚˆÔ˜, ÙfiÛÔ ÓÔÈÒıÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎÂÓfi˜. ∫·› ÁÈ\ ·éÙfi ÌÔÚÂÖ Ó¿ àÔÎÙÄ Î·› Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ó¿ àÔÁÔËÙ‡ÂÙ·È. «^∏ ÙáÓ àÓıÚˆ›ÓˆÓ „˘¯áÓ ‰›„· à›ÚÔ˘ ‰ÂÖÙ·› ÙÈÓÔ˜ ≈‰·ÙÔ˜, ï ‰¤ ÎfiÛÌÔ˜ ÔyÙÔ˜ ÂÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˜Ø àÚÎ¤Û·È ‰‹ ᘠ‰‡Ó·ÈÙ\ ôÓ;», ϤÁÂÈ ï ±ÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫·‚¿ÛÈÏ·˜ 5. ≠√ÏÔ˜ ï ÎfiÛÌÔ˜ ‰¤Ó Êı¿ÓÂÈ ÁÈ¿ Ó¿ ÁÂÌ›ÛÂÈ Ù‹Ó àÓıÚÒÈÓË „˘¯‹, ‰ÈfiÙÈ ÂrÓ·È ÂÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˜. ^√ ôÓıÚˆÔ˜ ÁÈ¿ Ó¿ ͉Ȅ¿ÛÂÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ≤Ó· à¤Ú·ÓÙÔ ÓÂÚfi! Δ›ÔÙ ‰¤Ó ÌÔÚÂÖ Ó¿ ÏËÚÒÛÂÈ ‚·ıÈ¿ ÙfiÓ ôÓıÚˆÔ, Ù›ÔÙ ‰¤Ó ÌÔÚÂÖ Ó¿ ÙfiÓ îηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο. Δfi ôÂÈÚÔ ÌfiÓÔ Ì¤ Ùfi ôÂÈÚÔ ÌÔÚÂÖ Ó¿ ÏËÚˆıÂÖ. ∫¿Ùˆ àfi Ù‹Ó âÈÊ¿ÓÂÈ· Ùɘ „˘¯É˜, ¬Ô˘ ΢ÚÈ·Ú¯ÔÜÓ Ôî âÊ‹ÌÂÚÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ, Ôî ÚfiÛηÈÚ˜ âÈı˘Ì›Â˜, Ôî ÊıËÓ¤˜ àÓ·˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙÔÜ ñÏÈÎÔÜ Î¤Ú‰Ô˘˜, Ùɘ à·ÙËÏɘ ì‰ÔÓɘ, Ùɘ Ì¿Ù·È˘ ‰fiÍ·˜, ÎԯϿ˙ÂÈ ≤Ó· ìÊ·›ÛÙÂÈÔ. Δ¿ ‚¿ıË Ùɘ „˘¯É˜ Ì·˜ Û˘ÁÎÏÔÓ›˙ÔÓÙ·È àfi ÙÔ‡˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ η› àÛ›Á·ÛÙÔ˘˜ fiıÔ˘˜, àfi Ù›˜ ‚·ı‡Ù·Ù˜ âÈı˘Ì›Â˜ η› Ù‹Ó öÌÔÓË àÓ·˙‹ÙËÛË ÙÔÜ ·åÒÓÈÔ˘, ÙÔÜ ôÂÈÚÔ˘, ÙÔÜ Ù¤ÏÂÈÔ˘, ÙÔÜ àÏËıÈÓÔÜ. ¢ËÏ·‰‹ ÙÔÜ £ÂÔÜ. «^∏ „˘¯‹ Âå˜ Ù¿ âÛÒٷٷ ô‰˘Ù¿ Ù˘ ÂrÓ·È ¯ÚÈÛÙÔÓÔÛÙ·ÏÁÈ΋, ıÂÔÓÔÛÙ·ÏÁÈ΋»6. ¢¤Ó ÌÔÚÂÖ ï ôÓıÚˆÔ˜ Ó¿ ¯ÔÚÙ¿ÛÂÈ Ì¤ Ù¿ ͢ÏÔΤڷٷ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘. ªfiÓÔ «ï ÌfiÛ¯Ô˜ ï ÛÈÙ¢Ùfi˜» ÌÔÚÂÖ Ó¿ îηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù‹Ó ÂÖÓ· Ùɘ „˘¯É˜ ÙÔ˘ (§Ô˘Î. È [15] 23). \∞ÏÏ¿ ÔÈfi˜ ôÏÏÔ˜, ‰ÈÂÚˆÙÄÙ·È ï ıÂÔÊÒÙÈ-

302

TÂܯԘ 422, OKTøBPIO™ 2004

ÛÙÔ˜ ·ÙÂÚÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜, ÂrÓ·È ï ÌfiÛ¯Ô˜ ï ÛÈÙ¢Ùfi˜ ·Ú¿ ï ÃÚÈÛÙfi˜, «Ùfi ô̈ÌÔÓ îÂÚÂÖÔÓ, ï ·úÚˆÓ Ù‹Ó êÌ·ÚÙ›·Ó ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘, ï ı˘fiÌÂÓÔ˜ η› âÛıÈfiÌÂÓÔ˜;» 7. ^∏ ı˘Û›· ÙÔÜ ∫˘Ú›Ô˘ â› ÙÔÜ ™Ù·˘ÚÔÜ ÂrÓ·È ì àÓÂÍ¿ÓÙÏËÙË ËÁ‹ ¯¿ÚÈÙÔ˜ Ï˘ÙÚˆÙÈÎɘ η› êÁ›·˜, Ô‡ ÌĘ ÙÚ¤ÊÂÈ ‰È·ÚÎᘠη› ÁÂÌ›˙ÂÈ Ù‹Ó ≈·ÚÍ‹ Ì·˜. ∫·› âÌÂÖ˜ âÓá ÏËÚÔ‡ÌÂı· ¿ÏÈ ˙ËÙÔÜÌÂ, η› âÓá Í·Ó··›ÚÓÔ˘Ì ¿ÏÈ ÔıÔÜÌÂ, η› ·éÙfi Ô‡ àÔ̤ÓÂÈ ÂrÓ·È Ùfi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ¢ÈfiÙÈ ì ¯¿ÚË ‰¤Ó âÏ·ÙÙÒÓÂÙ·È, ¬ˆ˜ ϤÁÂÈ ï ±ÁÈÔ˜ \πˆ¿ÓÓ˘ ï ¢·Ì·ÛÎËÓfi˜: «\∂ÛÙ·˘ÚÒıË ÃÚÈÛÙfi˜, η› à› ÙÚÂÊfiÌÂı·, η› ÎÔÚÂÓÓ‡ÌÂÓÔÈ ¿ÏÈÓ ˙ËÙÔÜÌÂÓ, η› ¿ÏÈÓ Ï·‚fiÓÙ˜ ÔıÔÜÌÂÓ, η› ÏÂÖÔÓ Ùfi ÏÂÈfiÌÂÓÔÓ. \∞˙‹ÌÈÔ˜ Á¿Ú ì ¯¿ÚȘ» 8. ™˘Ì‚·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ àÓ¿ÏÔÁÔ Ì¤ ¬,ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙfiÓ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi ÙáÓ ¤ÓÙ ôÚÙˆÓ Î·› ÙáÓ ‰‡Ô å¯ı‡ˆÓ, àfi ÙÔ‡˜ ïÔ›Ô˘˜ ¯fiÚÙ·Û·Ó ¤ÓÙ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ôÓ‰Ú˜ η› â› ϤÔÓ Ôî Á˘Ó·ÖΘ η› Ù¿ ·È‰È¿. ^√ ∫‡ÚÈÔ˜ ÌÔ›Ú·˙ ¯ˆÚ›˜ Ó¿ ÙfiÓ à·Û¯ÔÏÂÖ fiÛÔÈ àÎfiÌË ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Ó¿ ¿ÚÔ˘Ó. ∫·› ÛÙfi Ù¤ÏÔ˜ ÂÚ›ÛÛ„·Ó Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· à\ ¬Û· ñÉÚ¯·Ó ÛÙ‹Ó àÚ¯‹. ≠√ÛÔ ·›ÚÓÂȘ àfi ÙfiÓ ÃÚÈÛÙfi, ·åÛı¿ÓÂÛ·È Û¿Ó Ó¿ ·éÍ¿ÓÔ˘Ó ‰È·ÚÎᘠٿ àÔı¤Ì·Ù¿ ΔÔ˘. ∫·Ù·Ï·‚·›ÓÂȘ ηχÙÂÚ· ÙfiÓ àÓÂÍ¿ÓÙÏËÙÔ ÏÔÜÙÔ ÙáÓ ‰ˆÚÂáÓ ΔÔ˘. Δfi Ó¿ ÂÈÓĘ ÂrÓ·È ñÁ›·. Δfi Ó¿ ¯ÔÚÙ·›ÓÂȘ ÂrÓ·È ÂéÏÔÁ›·. Δfi Ó¿ ÂÈÓĘ àÎfiÌË Èfi Ôχ οı ÊÔÚ¿ Ô‡ ¯ÔÚÙ·›ÓÂȘ η› ¿ÓÙ· Ó¿ ñ¿Ú¯ÂÈ Ùfi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ô‡ ˙ËÙÂÖ˜, ·éÙfi ÂrÓ·È à¤Ú·ÓÙË ÂéÙ˘¯›·. _____________ 1. ∫˘Ú›ÏÏÔ˘ \∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›·˜, ∂å˜ ÙfiÓ Ì˘ÛÙÈÎfiÓ ‰ÂÖÓÔÓ Î·› Âå˜ ÙfiÓ ÓÈÙÉÚ·, PG 77, 1017. 2. ª·Î·Ú›Ô˘ ÙÔÜ ∞åÁ˘Ù›Ô˘, ^√ÌÈÏ›·È ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈη›, öΉ. «^∞ÁÈÔÚÂÈÙÈÎɘ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘», μfiÏÔ˜ 1984, ïÌÈÏ. ÈÂã, ÛÂÏ. 80. 3. ª·Î·Ú›Ô˘ ÙÔÜ ∞åÁ˘Ù›Ô˘, öÓı. àÓˆÙ., ïÌÈÏ. Èã, ÛÂÏ. 53. 4. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ¡‡ÛÛ˘, ¶ÂÚ› „˘¯É˜ η› àÓ·ÛÙ¿Ûˆ˜, PG 46, 105μ. 5. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ∫·‚¿ÛÈÏ·, ¶ÂÚ› Ùɘ âÓ ÃÚÈÛÙˇá ˙ˆÉ˜, §fiÁÔ˜ μ, ºÈÏÔηϛ· ÙáÓ ¡ËÙÈÎáÓ Î·› \∞ÛÎËÙÈÎáÓ, ∂¶∂ 22, 376. 6. \∞Ú¯ÈÌ. \πÔ˘ÛÙ›ÓÔ˘ ¶fiÔ‚ÈÙ˜, ò∞ÓıÚˆÔ˜ η› £Â¿ÓıÚˆÔ˜, ÌÂÙ¿ÊÚ. ^πÂÚÔÌ. \∞ı·Ó·Û›Ô˘ °È¤‚ÙÈÙ˜ (ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ \∂Ú˙ÂÁÔ‚›Ó˘), öΉ. «\∞ÛÙ‹Ú», \∞ıÉÓ·È 1970, ÛÂÏ. 35. 7. ∫˘Ú›ÏÏÔ˘ \∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›·˜, \∂Í‹ÁËÛȘ Âå˜ Ùfi ηٿ §Ô˘ÎÄÓ ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ, PG 72, 809. 8. \πˆ¿ÓÓÔ˘ ¢·Ì·ÛÎËÓÔÜ, §fiÁÔ˜ Âå˜ Ù‹Ó êÁ›·Ó ¶·Ú·Û΢‹Ó η› Âå˜ ÙfiÓ ™Ù·˘ÚfiÓ, ∂¶∂ 9, 80.


T

‹Ó ö‰ÂÛ ÁÂÚ¿. º›ÏËÛÂ Ù‹Ó ôÎÚË Ù˘ η› Ù‹Ó ôÊËÛ Û‚·ÛÙÈο Ó¿ Î˘Ì·Ù›ÛÂÈ ÛÙfi ÏÂÙfi àÙÙÈÎfi àÂÚ¿ÎÈ. \EΛÓË, ì Á·Ï·ÓfiÏ¢ÎË, ͉ÈÏÒıËΠÛÂÌÓ¿, àÏÏ¿ η› ÂÚ‹Ê·Ó·, ÎÈ àÎÔ‡ÌËÛÂ, ı·ÚÚÂÖ˜, Ùfi Á·Ï·Ófi ÔéÚ·Ófi. T‹Ó ·ÙÙ·Í η› ‰¿ÎÚ˘ÛÂ. \AÚÁ¿-àÚÁ¿ ÎÈÓ‹ıËΠӿ ÌÂÖ Ì¤Û·. Oî fiÓÔÈ ÛÙ›˜ àÚıÚÒÛÂȘ, ̤ڷ η› Ó‡¯Ù·, ÙÔÜ ı‡ÌÈ˙·Ó Ò˜ Ù¿ ¯ÚfiÓÈ· ¤Ú·Û·Ó ÁÈ¿ ηϿ. \AÏÏ¿ ·éÙfi ‰¤Ó ÙÔÜ \ÊÂÚÓ ηÌÈ¿ àÓËÛ˘¯›·. K¿ıÈÛ ÛÙ‹Ó ÔÏ˘ıÚfiÓ· η› Ù‹Ó Î‡ÙÙ·Í ͷӿ. ¶·Ú·ÌÔÓ‹ 28˘ \OÎÙˆ‚Ú›Ô˘. K·ıÒ˜ ÙÈÓ·˙fiÙ·Ó ì Á·Ï·ÓfiÏ¢ÎË Ì¤ ¯¿ÚË ÛÙfiÓ ÎÔÓÙfi Ù˘, ÍÂÙ‡ÏÈÁ ̷˙› Ù˘ ÌÓÉ̘ ‚·ıȤ˜, îÂÚ¤˜. ...òEÙÛÈ ÍÂÙ˘Ï›ÁÔÓÙ·Ó Ù¿ ùÓÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÙfiÙÂ. oHÙ·Ó 22 ¯ÚÔÓáÓ ·ÏÏËοÚÈ. KÚ·ÙÔÜÛ ÛÙ¿ ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ Ù‹ ÊÔÈÙËÙÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ùɘ \AÓˆÙ¿Ù˘ \EÌÔÚÈÎɘ ™¯ÔÏɘ. Er¯Â οÓÂÈ Ù‹ ıËÙ›· ÙÔ˘, ÁÈ\ ·éÙfi ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÌfiÓÔ ÛÙfi Aã öÙÔ˜. T·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰Ô‡Ï¢Â. °È·Ù› Ôî

àÓ¿ÁΘ Ùɘ ÔåÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ‰¤Ó ôÊËÓ·Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ¿ Ù‹Ó ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Ó¿ ÂrÓ·È ÌfiÓÔ ÊÔÈÙËÙ‹˜. Er¯Â ùÓÂÈÚ·, ¬ˆ˜ ¬ÏÔÈ Û¯Â‰fiÓ Ôî Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎÔ› ÙÔ˘. KÈ ô˜ ôÎÔ˘Á·Ó Û˘¯Ó¿ à\ ÙÔ‡˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜, Ò˜ ÂrÓ·È ÌÈ¿ ÓÂÔÏ·›· Ï·‰·Ú‹, à‰È¿ÊÔÚË, Ô‡ âÌÓ¤ÂÈ ÌÄÏÏÔÓ àÓËÛ˘¯›· ÁÈ¿ Ùfi ̤ÏÏÔÓ Ù˘, ÁÈ¿ Ùfi ̤ÏÏÔÓ ÙÔÜ ÙfiÔ˘.

ÙÔ˘. ¶¿ÏÈ Á¤ÌÈÛ·Ó Ù¿ Ì¿ÙÈ· ‰¿ÎÚ˘·! TfiÓ Û˘ÓÂÉÚ ¿ÏÈ ì ı‡ÌËÛË âΛӢ Ùɘ ±ÁÈ·˜ ÙÚ¤ÏÏ·˜... ¢¤Ó qÙ·Ó Ô‡ ‰¤Ó ÊÔ‚fiÓÙÔ˘Û·Ó ÙfiÓ fiÏÂÌÔ, Ùfi ı¿Ó·ÙÔ. ¢¤Ó qÙ·Ó Ô‡ ‰¤Ó ÛÎÂÊÙfiÓÙÔ˘Û·Ó ¬ÛÔ˘˜ àÁ·Ë̤ÓÔ˘˜ ôÊËÓ·Ó ›Ûˆ. oHÙ·Ó Ô‡ ÍÂ¤Ú·Û·Ó Ù¿ ¬ÚÈ¿ ÙÔ˘˜. oHÙ·Ó Ô‡ ÙÔ‡˜ „‡¯ˆÛ ì ›ÛÙË, ÎÈ ì àÁ¿Ë ÁÈ¿ Ù‹Ó ÙÈÌ‹ Ùɘ ¶·ÙÚ›‰·˜. òAÊËÛ ηٿ ̤ÚÔ˜ Ù¿ ùÓÂÈÚ¿ ÙÔ˘, η› ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙfi˜, Ì\ âÏ›‰· ÊfiÚÂÛ Ùfi ¯·Î› η› ÌÉΠÛÙfi ÙÚ·ÖÓÔ Ì·˙› ̤ ¬ÏÔ˘˜ ÙÔ‡˜ ôÏÏÔ˘˜. ...K˘ÙÙ¿˙ÂÈ Ù‹Ó ÎÈÙÚÈÓÈṲ̂ÓË ÊÔÈÙËÙÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·... °‡ÚÈÛÂ. MÈ¿ àÊfiÚËÙË Ï‡Ë — Ô‡ Ù‹ ÓÔÈÒıÂÈ àÎfiÌ· η› ÙÒÚ· — ÙÔÜ ϿΈÓÂ Ù‹Ó „˘¯‹. N¿ ÂrÛ·È ÓÈÎËÙ‹˜ η› Ó¿ Á˘ÚÓĘ Â˙ÔÔÚÒÓÙ·˜ ÓÈÎË̤ÓÔ˜. N¿ \¯ÂȘ âÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ àÁ·Ë̤ÓÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ùɘ ¶·ÙÚ›‰·˜ η› Ó¿ \Û·È ¯ÂÈÚÔfi‰·Ú· ‰ÈÏÔ‰Â̤ÓÔ˜, àfi ≤Ó· «ÂéÁÂÓÉ» ‚¿Ú‚·ÚÔ. \AÊfiÚËÙË Ï‡Ë... T¿ ¯ÚfiÓÈ· ·ÏËÛ·Ó. ^H Ï¢ÙÂÚÈ¿ Í·Ó·Á‡ÚÈÛÂ.

^H ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·ÏËÛ ÎÈ ·éÙ‹, êÏ¿, Ù·ÂÈÓ¿, Ù›ÌÈ· ÎÈ ÂéÏÔÁË̤ӷ. ^H ‰È΋ ÙÔ˘ ÔåÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ï‹ı˘ÓÂ. T¿ Ó·ÓÈο ÙÔ˘ ùÓÂÈÚ·, öÌÂÈÓ·Ó ùÓÂÈÚ·! \AÏÏ¿ ì ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·ÏËÛ ۛÁÔ˘Ú· Û¿Ó ÌÈ¿ ÁÏ˘ÎÈ¿ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ...Tfi âÏ·ÊÚfi àÙÙÈÎfi àÂÚ¿ÎÈ àÓÂÌ›˙ÂÈ Ù‹ Á·Ï·ÓfiÏ¢ÎË Î·› Ù¿ ùÓÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È È¿ ÛÙfiÓ ÔéÚ·Ófi. T¿ ÁÂÚÔÓÙÈο ¯¤ÚÈ· ÎÚ·ÙÄÓ àÎfiÌ· Ù‹Ó ÎÈÙÚÈÓÈṲ̂ÓË ÊÔÈÙËÙÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ...MÔÚÂÖ Ó¿ ÂrÓ·È ì ÙÂÏÂ˘Ù·›· 28Ë \OÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Ô‡ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ê¤ÙÔ˜. X·ÌÔÁÂÏ¿ÂÈ. T¿ ı·Ì¿ Ì¿ÙÈ· ‚Ô˘ÚΈ̤ӷ, àÏÏ¿ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ·, ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÚáÙ· Ì\ ≤Ó· ‰ÔÍ·ÛÙÈÎfi ÛÙfiÓ ¢ÂÛfiÙË XÚÈÛÙfi ÎÈ öÂÈÙ· Í·Ó·Á˘Ú›˙Ô˘Ó ÛÙ‹ Á·Ï·ÓfiÏ¢ÎË. TÒÚ· Ù¿ ùÓÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó õ‰Ë ÛÙfiÓ ÔéÚ·Ófi.

^H ÌÂÁ¿ÏË Ì¤Ú· ÙfiÓ ‚ÚÉΠÛÙfiÓ àÁÒÓ· Ùɘ ˙ˆÉ˜. ...N¿! ¿ÏÈ Ù¤ÓÙˆÛ·Ó Ôî Ú˘Ù›‰Â˜ ÛÙfi ̤وfi

E. BÂÚÔÓ›ÎË TÂܯԘ 422, OKTøBPIO™ 2004

303


oH

Ù·Ó ‰ÈÏ¿ ¯Ú˘Ûfi Ùfi ηÏÔη›ÚÈ Ùɘ ^EÏÏ¿‰·˜ ʤÙÔ˜. T‹ Ï¿Ì„Ë ÙÔÜ ≥ÏÈÔ˘ η› Ùfi âÎÙ˘ÊψÙÈÎfi ¯Ú˘Û·Ê› ÛÙ¿ ÛÙ¿¯˘· ÙáÓ àÁÚáÓ qÚı ӿ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ Ùfi ¯Ú˘Û¿ÊÈ Ùɘ ëÏÏËÓÈÎɘ „˘¯É˜ Ô‡ àÔηχÊıËΠÛÙ¿ ÛÙ¿‰È·, ÛÙ›˜ ·Ï·ÖÛÙÚ˜, ÛÙ¿ Á·Ï·Ó¿ ÓÂÚ¿. \AÙ›ÌËÙÔ ·éÙfi Ùfi ÙÂÏÂ˘Ù·ÖÔ... ¶Èfi ηı·Úfi ÎÈ àÓfiı¢ÙÔ ‰¤ ı¿ ‚ÚÂıÂÖ. ¶ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚÔ à\ Ùfi ¯Ú˘Ûfi ÙÔÜ ÚÒÙÔ˘ ÌÂÙ·ÏÏ›Ô˘, ÁÈ·Ù› ·éÙfi ‰¤ ÛÙ¤ÎÂÙ·È Û¤ ‚¿ıÚÔ ÔûÙ ‚·‰›˙ÂÈ àÓÙ¿Ì· ̤ Ù‹ ı¤ÛË. ErÓ·È ÛÙɘ ηډÈĘ Ùfi àÌfiÓÈ ‰Ô˘ÏÂ̤ÓÔ Î·› Ùfi ˘ÚÒÓÂÈ ì àÙ¤ÏÂȈÙË ‰›„· Ùɘ „˘¯É˜ ÁÈ¿ Ù¿ óÚ·Ö·, Ù¿ ÌÂÁ¿Ï· η› ñ„ËÏ¿. ¶ÔÙ¿ÌÈ ï î‰ÚÒÙ·˜ η› Ù¿ ‰¿ÎÚ˘·, Ì¿ Ùfi ¯¤ÚÈ ÛÙÈ‚·Úfi Ù¿ ÛÊÔÁÁ›˙ÂÈ Î¿ı ̤ڷ. K·› Ó¿ ...ÎÔÚ‰¤Ï· ÔÚÊ˘Ú‹ ì ·å‰ËÌÔÛ‡ÓË Ùfi Û˘ÁÎÚ·ÙÂÖ ÛÙfi ÛÙÉıÔ˜ ÙÔÜ àıÏËÙÉ: ¶ÓÂÜÌ· àı¿Ó·ÙÔ,

304

TÂܯԘ 422, OKTøBPIO™ 2004

ÂéÁ¤ÓÂÈ· „˘¯É˜, Ù›ÌÈÔ˜ àÁÒÓ·˜. «ErÓ·È Î¿ÙÈ Ô‡ Ùfi ÎÔ˘‚·ÏÔÜÌ ÛÙ¿ ·ÙÙ·Ú¿ Ì·˜», ‰‹ÏˆÛÂ ì ¯Ú˘Û‹ çÏ˘ÌÈÔӛ΢ º·Ó‹ X·ÏÎÈÄ, âȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ Ù›˜ ÛΤ„ÂȘ ¬ÏˆÓ Ì·˜. N·›, ÂúÌ·ÛÙ ÁÈ¿ Ù›˜ ÎÔÚ˘Ê¤˜, Ô‡ ï Ìfi¯ıÔ˜ Ùɘ àÓËÊÔÚÈĘ ÙÔ˘˜ ‰¤Ó ÙfiËÛ ÔÙ¤ ÙfiÓ àÊÔÛȈ̤ÓÔ àıÏËÙ‹. M¤ ıÏ¿ÛË ÛÙfi ÌËÚfi ΤډÈÛÂ ì ¢·ÓÈËÏ›‰Ô˘, ̤ ̷و̤ӷ ¯¤ÚÈ· ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ï K·ÎÏ·Ì·Ó¿Î˘, ‰˘fi Û·Ṳ̂ӷ ÏÂ˘Ú¿ ‰¤Ó ÌfiÚÂÛ·Ó Ó¿ âÌÔ‰›ÛÔ˘Ó ÙfiÓ KÔ˘ÚÂÁÎÈ¿Ó ÛÙ‹Ó ëÏÏËÓÔڈ̷˚΋ ¿ÏË. AéÙ¤˜ ÂrÓ·È Î¿ÔȘ àfi Ù›˜ ÔÏϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔÜ

àÁÒÓ·, Ô‡ ÛÌÈÏÂ‡Ô˘Ó Ì¤ à·Ú¿ÌÈÏÏË çÌÔÚÊÈ¿ Ùɘ „˘¯É˜ Ùfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ. KÈ ¬Ù·Ó ÛÙfi ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ öÊÙ·Û ï ηı¤-


Ó·˜, ö„·ÏÏ ‰ÔÍÔÏÔÁËÙÈο Ù¿ ÓÈÎËÙ‹ÚÈ·: «E鯷ÚÈÛÙá Ùfi £Âfi»Ø «MÔÜ ö‰ˆÛÂ ï £Âfi˜ ·éÙ‹ Ù‹Ó ÂéÏÔÁ›·»Ø «M¤ àÍ›ˆÛ Ó\ àÁˆÓÈÛÙá». Oî ÚáÙ˜ ϤÍÂȘ ÙÔ˘˜, Ù‹Ó œÚ· Ùɘ ‰fiÍ·˜ ̤۷ ÛÙ›˜ â¢ÊË̛˜ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘, Ùfi «‰fiÍ· ™ÔÈ» ÛÙfi £Âfi. ¶ÓÂÜÌ· àı¿Ó·ÙÔ, ÓÂÜÌ· £ÂÔÜ! òAÎÔ˘Á· Û˘ÁÎÈÓË̤ÓË ¬Ï˜ Ù›˜ ̤Ú˜ ÙáÓ àÁÒÓˆÓ Ù›˜

ÓÂÜÌ·». ¶ÔÙ¤ ηӤӷ˜ ‰¤Ó öÁÈÓ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ̤ÓÔÓÙ·˜ ÛÙɘ ÎÂÚΛ‰·˜ Ù‹Ó àÓ¿·˘ÛË. X¿ÚË Î·› Ï¿Ì„Ë ‰›ÓÂÈ ÛÙ¿ ÚfiÛˆ· ÙÔÜ ÎfiÔ˘ ï î‰ÚÒÙ·˜. ≠OÛÔ ÌÔÓ·¯ÈÎfi˜ η› ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ ï àÁÒÓ·˜ Ì·˜, ÔÙ¤ ηÓ›˜ ‰¤Ó ÂrÓ·È ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘. •¤ÚÂÈ ï £Âfi˜ η› ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂÖ, Ûˆ·›ÓÂÈ Î·› ÌÈÏÄ, ÚÔÛÙÚ¤¯ÂÈ, ÂÚÈ̤ÓÂÈ. KÈ ¬Ù·Ó ÛÙfi Ù¤ÚÌ· ÊÙ¿ÛÂÈ ï àÁˆÓÈÛÙ‹˜, ÛÙfiÓ ÙÚ¿¯ËÏÔ Ô‡ ÎÏ›ÓÂÈ, ÂÚÓ¿ÂÈ \EÎÂÖÓÔ˜ Ùfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ... XÚ˘ÛÔ›, àÚÁ˘ÚÔ›, ¯¿ÏÎÈÓÔÈ, 6ÔÈ, 10ÔÈ, 30Ô›, ¬ÔÈ· ı¤ÛË ÎÈ ôÓ öÏ·‚·Ó Ôî àıÏËÙ¤˜ Ì·˜, ÛÙfi ÛÙÉıÔ˜ ÙÔ˘˜ öÏ·Ì„Â ¯Ú˘Û‹ ì „˘¯‹ ÙÔ˘˜, ÎÈ ì Á·Ï·ÓfiÏ¢ÎË Ô‡ Ù›ÌËÛ·Ó ÙÔ‡˜ ÛΤ·˙ ÙÚÈÁ‡Úˆ. XÚ˘Û‹ Ó¿ Ï¿ÌÂÈ ÎÈ ì ÔÚ›· ÙÔÜ ‰ÈÎÔÜ Ì·˜ àÁÒÓ·, œÛÔ˘ ï OéÚ·Ófi˜ ÎÈ âÌĘ Ó\ àÁηÏÈ¿ÛÂÈ...

\AÎ˘Ï›Ó·

‰ËÏÒÛÂȘ ÙáÓ àıÏËÙáÓ Ì·˜. £¤ÏÔÓÙ·˜ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ó¿ ÛËÌÂÈÒÛˆ Ù›˜ âȉfiÛÂȘ öÂÛ à\ Ùfi ÌÏÔοÎÈ ÌÔ˘ ≤Ó· ηÚÙÂÏ¿ÎÈ. òEÁÚ·Ê ¤ÓÙ ϤÍÂȘ ÌfiÓÔ: «¢áÛ ·xÌ· η› Ï¿‚Â

TÂܯԘ 422, OKTøBPIO™ 2004

305


™ÙÔ‡˜ \√Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ \∞ÁáÓ˜ Ì·˜ ¯·Ú‹Î·Ì ÁÈ¿ ÔÏÏ¿ «óÚ·Ö·, ÌÂÁ¿Ï· η› àÏËıÈÓ¿». T¿ ηٷÁÚ¿„·ÌÂ. ¶ÔÓ¤Û·Ì Ôχ ÁÈ¿ Ù¿ «ÌÈÎÚ¿» η› «à·Ú¿‰ÂÎÙ·»Ø ‰¤Ó Ù¿ ÛËÌÂÈÒÛ·ÌÂ. ™Ù‹ ÌÓ‹ÌË Ì·˜ ÎÚ·ÙÄÌ ˙ˆËÚ¿ ‰˘fi ÂåÎfiÓ˜:

≠∂

Ó· ÌÈÎÚfi àÁfiÚÈ Ì¤ ïÏfiÁÂÏÔ ÚfiÛˆÔ Î·› ïÏÔÊÒÙÂÈÓ· Ì¿ÙÈ·, Ùfi Mȯ¿ÏË, ÌfiÓÔ Û¤ ÌÈ¿ ‚·ÚÎԇϷ ¯¿ÚÙÈÓË Ó¿ Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙ‹ «ı¿Ï·ÛÛ· Ùɘ ÔåÎÔ˘Ì¤Ó˘», àÓÂÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÌÈ¿ ÛËÌ·ÈԇϷ Á·Ï·ÓfiÏ¢ÎË. ¡¿ ¯·ÈÚÂÙ¿ÂÈ ¬ÏÔ˘˜ ÙÔ‡˜ Ï·Ô‡˜, Ó¿ ı˘Ì›˙ÂÈ öÙÛÈ êÏ¿, Ù› ÌfiÚÂÛÂ, Ù› ÌÔÚÂÖ ·éÙ‹ ì Á·Ï·ÓfiÏ¢ÎË ¿ÓÙ· Ó¿ ÙÔ‡˜ ¯·Ú›˙ÂÈ.

≠Y

ÛÙÂÚ·, ≤Ó· ÌÈÎÚfi, ÁÏ˘Îfi ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ, Ù‹Ó 10¯ÚÔÓË ºˆÙÂÈÓ‹, ÓÙ˘Ì¤ÓÔ ïÏfiÏ¢η. ¡¿ ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÛÙ›˜ ¯ÔÜÊÙ˜ Ù˘ ÌÈ¿ ÊÏfiÁ· ̤۷ Û\ ≤Ó· Ê·Ó·Ú¿ÎÈ Û¤ Û¯ÉÌ· ÛfiÚÔ˘, ÁÈ¿ Ó¿ Ù‹Ó ÛÎÔÚ›ÛÂÈ Û\ ¬Ï˜ Ù›˜ ηډȤ˜. ¡¿ ¿ÚÔ˘Ó ¬ÏÔÈ Ôî Ï·Ô› ÊᘠÙɘ àÏËıÈÓɘ \∞Á¿˘, «ÊᘠXÚÈÛÙÔÜ», ¬ˆ˜ Ùfi ÌÔÈÚ·˙fiÌ·ÛÙ ÛÙ›˜ \OÚıfi‰Ô͘ âÎÎÏËÛȤ˜ Ì·˜ Ù‹Ó \∞Ó¿ÛÙ·ÛË, ÁÈ¿ Ó¿ ÌÔÚ¤ÛÂÈ ï ÎfiÛÌÔ˜ Ì·˜ Ó¿ «‰ÂÖ», Ó¿ ʈÙÈÛÙÂÖ, Ó¿ ˙ÂÛÙ·ıÂÖ, Ó¿ ˙‹ÛÂÈ.

ΔÒÚ· Ô‡ Ù¤ÏÂÈˆÛ·Ó ¬Ï˜ Ôî ÁÈÔÚÙ¤˜, ·éÙ¿ Ù¿ ‰˘fi ·È‰È¿ ÌĘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó.

306

TÂܯԘ 422, OKTøBPIO™ 2004


^O ^I. N·fi˜ ÙÔÜ E.M.¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ö¯ÂÈ È¿ ¯Ú‹Ì·Ù· Ù¿ öÏ·‚ ̤ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË 2 âÙáÓ (!). T¿ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Î·› ì ÚÒÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· öÁÈÓ ÛÙ›˜ ‰¤ ÙÚ›· ÙÂÏÂ˘Ù·Ö· ¯ÚfiÓÈ· Û˘Ó¤‚·Ï η› Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ 30 \I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ¯ˆÚÔÛÙ·ÙÔÜÓÙÔ˜ ÙÔÜ \EÈÛÎfiÙ¿ ̤ÁÈÛÙ· ï ÙfiÙ \AÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ η› ÓÜÓ ¶Ú‡Ù·Ô˘ \A¯ÂÏÒÔ˘ K˘Ú›Ô˘ Eéı˘Ì›Ô˘. Ó˘ ÙÔÜ E.M.¶. Î. \AÓ‰Ú¤·˜ \AÓ‰ÚÂfiÔ˘ÏÔ˜. ^O N·fi˜ ÂrÓ·È ≤Ó· ÎÔÌ„ÔÙ¤¯ÓËÌ· ÙÔÜ \Aگȣ¿ Ú¤ÂÈ Ó¿ àÓ·ÊÂÚıÂÖ ¬ÙÈ Î·› ï M·Î·ÚÈÒÙ·ÙÔ˜ Ù¤ÎÙÔÓ·-N·Ô‰fiÌÔ˘, ¶ÔÏÈÙÈÎÔÜ M˯·ÓÈÎÔÜ Î˘Ú›\AÚ¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ \AıËÓáÓ Î·› ¿Û˘ ^EÏÏ¿‰Ô˜ Ô˘ ¶¿ÓÔ˘ MÔ˘ÚÛÈÓÔÜ. K·Ù¿ Ù‹Ó öÎÊÚ·ÛË Ùɘ K‡ÚÈÔ˜ Î. XÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˜ ö‰ÂÈÍ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ âӉȷʤ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈÎɘ KÔÈÓfiÙËÙ·˜ àÔÙÂÏÂÖ ÚÔÓ Î·› Û˘Ó¤‚·Ï ÔÈÎÈÏÔÙÚfiˆ˜, \Iˆ.£.X·˝ÓË Ùfi «ÛÙÔÏ›‰È ÙÔÜ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ». Oî äıÈο η› ÔåÎÔÓÔÌÈο, ÛÙfi öÚÁÔ ^OÌÔÙ. K·ıËÁËÙÔÜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙÔÜ ôÓ öÚÂ ӿ Á›ÓÂÈ ·éÙfi. E. M. ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ õ ù¯È ï N·fi˜, η› Ì¿ÏÈÛÙ· ÏËÛ›ÔÓ \AÍ›˙ÂÈ Ó¿ ÛËÌÂȈıÂÖ ¬ÙÈ ï ıÂ̤Ùɘ ¶Ú˘Ù·Ó›·˜, ñÉÚÍ·Ó Ì·ÎÚÔÏÈÔ˜ Ï›ıÔ˜ öÁÈÓ âÓ Ì¤Ûˇˆ âÂÈÛÔ¯ÚfiÓȘ, ÛÎÏËÚ¤˜ η› â›ÔÓ˜. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰›ˆÓ, â› ¶Ú˘Ù·Ó›·˜ ÙÔÜ Î. NÈÎ. M·ÚοÙÔ˘, àfi Û˘Ó‰ڛ·ÛÂ ì ™‡ÁÎÏËÙÔ˜ ÙÔÜ E.M. ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›ÙfiÓ ÙfiÙ \E›ÛÎÔÔ BÚÂÛı¤Ó˘ η› Û‹ÌÂÚ· Ô˘, ‰ÈfiÙÈ àÓÙȉÚÔÜÛ ÌÈ¿ Ôχ ÌÈÎÚ‹ ïÌ¿‰· ÊÔÈ\AÚ¯ÈÂ›ÛÎÔÔ \AÌÂÚÈÎɘ K‡ÚÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ. ™Ù‹Ó ÙËÙáÓ Î·› ÌÂÚÈÎÔ› Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ, ÌÂÙÚË̤ÓÔÈ ÛÙ¿ ÙÂÏÂÙ‹ η› Ù¿ âÂÈÛfi‰È· qÙ·Ó ·ÚÔÜÛ· ó˜ ÚÔÛΉ¿ÎÙ˘Ï· Ùɘ ÌÈĘ ¯ÂÈÚfi˜. ^O N·fi˜ qÙ·Ó ÁÈ\ ·éÎÏË̤ÓË Î·› ì ÓÜÓ ^YÔ˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ K˘Ú›· ÙÔ‡˜ «™ËÌÂÖÔ \AÓÙÈÏÂÁfiÌÂÓÔ». M·ÚȤÙÙ· °È·Ó¿ÎÔ˘-KÔ˘ÙÛ›ÎÔ˘. TÂÏÈο ì àÓÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ôÚ¯ÈÛ àfi Ùfi TÔ‡˜ âÈÛΤÙ˜ — ÚÔÛ΢ÓËÙ¤˜ ÙÔÜ ^I. N·ÔÜ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔÜ 1997, â› ¶Ú˘Ù·Ó›·˜ ÙÔÜ Î. âÓÙ˘ˆÛÈ¿˙Ô˘Ó Ôî ÙÚÂÖ˜ Ì·ÚÌ¿ÚÈÓ˜ ϿΘ ÛÙ¿ £ÂÌÈÛÙÔÎÏÉ •·ÓıfiÔ˘ÏÔ˘, η› ÙÒÚ· ^YÊ˘Ô˘ÚÚfi˘Ï·. AéÙ¤˜ Ôî ϿΘ ö¯Ô˘Ó âÈÁڷʤ˜ η› ì ÁÔÜ Y.¶E.Xø.¢.E, η› â› \AÓÙÈÚ˘Ù¿Óˆ˜ ÙÔÜ ÎÂÓÙÚÈ΋ ϤÁÂÈ: «òAÚ·Ù ‡Ï·˜, ôÚ·ÙÂ, ÂåÛÂχÛÂÎ. EéÛÙÚ·Ù›Ô˘ °·Ï·ÓÉ. Ù·È ï B·ÛÈχ˜ Ùɘ ¢fi͢». Tfi öÚÁÔ ‰¤Ó ı¿ ôÚ¯È˙Â, ôÓ ‰¤Ó ·ÚÔ˘ÛÈ·˙fiÙ·Ó ™˘Á¯·›ÚÔ˘Ì ¬ÏÔ˘˜ ÙÔ‡˜ âÎÏÂÎÙÔ‡˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ï âÚÁÔÏ‹Ù˘ M˯·ÓÈÎfi˜ ¢.E. ·ÚÈÔ˜ òAÚ˘ ÛÙ‹Ó ïÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔÜ N·ÔÜ. K·ÙËʤÔÁÏÔ˘, Ô‡ öηÓ öÎÙˆÛË 60% (!) η› Ù¿ TÂܯԘ 422, OKTøBPIO™ 2004

307


™Ù›˜ 18 \√ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ì \∂ÎÎÏËÛ›· Ì·˜ ÙÈÌÄ Ù‹ ÌÓ‹ÌË ÙÔÜ ^∞Á›Ô˘ \∞ÔÛÙfiÏÔ˘ η› ∂é·ÁÁÂÏÈÛÙÔÜ §Ô˘ÎÄ. ΔÈÌÄ ÙfiÓ å·ÙÚfi, ÙfiÓ ÔχÙÈÌÔ Û˘ÓÂÚÁfi ÙÔÜ \∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ÙáÓ \∂ıÓáÓ. ΔÈÌÄ ÙfiÓ îÛÙÔÚÈÎfi ÙáÓ ÚÒÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔÜ, ÙfiÓ ÏfiÁÈÔ, ÙfiÓ ôÚÈÛÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ Ùɘ ÁÏÒÛÛ·˜ ÙáÓ ëÏÏËÓÈÛÙÈÎáÓ ¯ÚfiÓˆÓ, ÙfiÓ ÁÏ·Ê˘Úfi, ÙfiÓ ÌÂÁ·ÏÔÚÂÉ, ¬ˆ˜ öÁÚ·„·Ó, ÛÙ‹Ó êÏfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ÙfiÓ àÎÚÈ‚ÔÏfiÁÔ Î·› ÌÂıÔ‰ÈÎfi Û˘ÁÁڷʤ· ÙÔÜ ÙÚ›ÙÔ˘ ∂é·ÁÁÂÏ›Ô˘. ∞éÙfi Ô‡ Èfi Ôχ àÓ·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÛÙ‹ ıÂfiÓ¢ÛÙË ÁÚ·Ê›‰· ÙÔ˘ ÂrÓ·È ì ‰È‰·¯‹ ÁÈ¿ Ù‹ ‰ÈfiÚıˆÛË ÙÔÜ ÓÔÜ, ÁÈ¿ Ù‹Ó ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ‰È·‡ÁÂÈ· ÙÔÜ ÈÛÙÔÜ, Ùfi Èfi ÌÂÁ¿ÏÔ àfiÎÙËÌ· η› ‰áÚÔ ÛÙfiÓ ôÓıÚˆÔ. ºÚ¿ÛÂȘ ÔåÎÂÖ˜ Û¤ οı ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi àÁˆÓÈÛÙ‹ àÓ‹ÎÔ˘Ó ÛÙ‹ ‰È΋ ÙÔ˘ ¤Ó·, îηӤ˜ Ó¿ ï‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û¤ ηı·ÚfiÙËÙ· ‰È·ÎÚ›Ûˆ˜ η› àÏËıÈÓɘ ÛÔÊ›·˜. º¤ÙÔ˜, ·Ú·ÌÔÓ‹ Ùɘ ÁÈÔÚÙɘ ÙÔ˘, ÛÙ›˜ 17 \√ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2004, ¢ã ∫˘Úȷ΋ ÙÔÜ §Ô˘ÎÄ, ‰È·‚¿˙ÂÙ·È ì ·Ú·‚ÔÏ‹ ÙÔÜ ™ÔÚ¤ˆ˜ η› Ì·˙› ì ÙfiÛÔ ÙÈÌËÙÈ΋ ‰È·‚‚·›ˆÛË ÙÔÜ ∫˘Ú›Ô˘ ÛÙ‹Ó âÚÒÙËÛË ÙáÓ Ì·ıËÙáÓ ÁÈ¿ Ùfi ÓfiËÌ· Ùɘ ·Ú·‚ÔÏɘ. «^ÀÌÖÓ ‰¤‰ÔÙ·È ÁÓáÓ·È Ù¿ Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· Ùɘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ» (§Ô˘Î. Ëã 10) ™\ âÛĘ, Ô‡ àÊ‹Û·Ù ٿ ¿ÓÙ· η› ̤ àÎÔÏÔ˘ıÂÖÙÂ, Ô‡ ö¯ÂÙÂ Ù‹Ó ïÏfiÎ·Ú‰Ë ‰È¿ıÂÛË Ó¿ «‰ÂÖÙ», Ù‹Ó àÎÚÈ‚É àÁ¿Ë Ó¿ ñ·ÎÔ‡ÂÙÂ, Û\ âÛĘ àÓ‹ÎÂÈ Ùfi ¯¿ÚÈÛÌ· Ó¿ àÎÔÜÙ ÙÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÌÔ˘, Ó¿ ηٷϷ‚·›ÓÂÙ Ùfi ÎÚ˘Ì̤ÓÔ ÙÔ˘˜ ÓfiËÌ·, Ó¿ ηٷÓÔÂÖÙ ٛ˜ Ì˘ÛÙÈΤ˜ àÏ‹ıÂȘ Ùɘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ. ∫È ¬Ìˆ˜, àÎfiÌË Î·› ·éÙÔ› Ôî ÛÙÂÓ¿ ‰ÈÎÔ› ΔÔ˘, Ôî âÎÏÂÎÙÔ› ΔÔ˘, ÌÔÚÂÖ Ó¿ Ì‹ ÌÔÚÔÜÓ Ó¿ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Ùfi ôÏÏÔ ÓÂÜÌ·, Ùfi «ÓÔÜÓ ÃÚÈÛÙÔÜ», Ô‡ ηÏÔÜÓÙ·È Ó\ àÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó. §›Á˜ ì̤Ú˜ ÌÂÙ¿ Ùfi £·‚ÒÚ, ‰ÈËÁÂÖÙ·È ÌfiÓÔ˜ ï ∂é·ÁÁÂÏÈÛÙ‹˜ §Ô˘ÎĘ, ï \πËÛÔܘ ÔÚ‡ÂÙ·È Ì¤ Ùfi ÚfiÛˆÔ ÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ÛÙ‹Ó îÂÚ‹ fiÏË. ™Ù‹Ó ·åÛıËÙÈ΋ ÂÚÈÁÚ·ÊÈÎfiÙËÙ· ÙÔÜ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜, ÛÙfi ‚·ı‡ ·úÛıËÌ· ÙÔÜ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ÌÈ¿ ‰È‰·Ûηϛ· ôÏÏ˘ âÎÙÈÌ‹Ûˆ˜ Ùɘ àÓıÚÒÈÓ˘ âÏ¢ıÂÚ›·˜ àÎfiÌË Î·› à¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ‹Ó Èfi ÏÂÙ‹ ÂéÁ¤ÓÂÈ· Ùɘ ı›·˜ ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·˜.

308

TÂܯԘ 422, OKTøBPIO™ 2004

^√ \πËÛÔܘ ‰È·Û¯›˙ÂÈ Ù¿ ‚fiÚÂÈ· ̤ÚË Ùɘ ™·Ì¿ÚÂÈ·˜ η› ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÚÔÔÌÔ‡˜ ÛÙ‹Ó ÎÔÓÙÈÓ‹ fiÏË, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ù‹Ó ô‰ÂÈ· ·Ú·ÌÔÓɘ âÎÂÖ Ì¤ ÙÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ ΔÔ˘. \∞ÚfiÛÌÂÓ· Ôî οÙÔÈÎÔ› Ù˘ àÚÓÔÜÓÙ·È Ó¿ ΔfiÓ ‰Â¯ıÔÜÓ. ΔfiÙ ï \π¿Îˆ‚Ô˜ η› ï \πˆ¿ÓÓ˘, Ôî ˘îÔ› Ùɘ ‚ÚÔÓÙɘ, ˙ËÙÔÜÓ Ó\ àÓÙȉڿÛÔ˘Ó ¬ˆ˜ ›ÛÙ¢·Ó ¬ÙÈ ±ÚÌÔ˙ ÁÈ¿ ÙfiÓ ‰È‰¿ÛηÏfi ÙÔ˘˜. ò∂¯Ô˘Ó ‚¤‚·È· Ù‹ Û˘ÛÙÔÏ‹ Ó¿ ΔfiÓ ÚˆÙ‹ÛÔ˘Ó, ö¯Ô˘Ó Ù‹Ó Â鯤ÚÂÈ· Ó¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ùfi îÛÙÔÚÈÎfi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÙÔÜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÚÔÊ‹ÙË ÙÔÜ \∏Ï›·, Ô‡ ÌfiÏȘ Ú›Ó Ï›Á˜ ì̤Ú˜ Âr‰·Ó ÛÙfi £·‚ÒÚ Ó¿ Û˘ÓÔÌÈÏÂÖ Ì¤ ÙfiÓ ∫‡ÚÈfi ÙÔ˘˜. ∞åÛı¿ÓÔÓÙ·È Î·› îηÓÔ› Ó¿ âÈÙ‡¯Ô˘Ó Ùfi ‰›Î·ÈÔ ·úÙËÌ¿ ÙÔ˘˜: ¡¿ ηÙ‚ÂÖ ÊˆÙÈ¿ àfi ÙfiÓ ÔéÚ·Ófi, ¬ˆ˜ ÙfiÙ ̤ ÙfiÓ ÚÔÊ‹ÙË \∏Ï›·, Ó¿ ηٷη‡ÛÂÈ ·éÙÔ‡˜ Ô‡ ÙfiÏÌËÛ·Ó Ó¿ ÙÔ‡˜ ÂÚÈÊÚÔÓ‹ÛÔ˘Ó. ^√ ∫‡ÚÈfi˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÔÚ‡ÂÙ·È, Ùfi ·úÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ ΔfiÓ àÓ·Áο˙ÂÈ Ó¿ ÛÙ·ıÂÖ. ™ÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·› ÙÔ‡˜ âÈÙÈÌÄ, ÙÔ‡˜ ‰ÈÔÚıÒÓÂÈ, ÙÔ‡˜ ‰È‰¿ÛÎÂÈ Ùfi ôÏÏÔ ÓÂÜÌ·. ∞éÙ‹ Ù‹Ó œÚ· ‰¤ ‚ϤÔ˘Ó Î·ı·Ú¿, ‰¤ ‚ϤÔ˘Ó ÓÂ˘Ì·ÙÈο: «√éÎ Ôú‰·Ù Ô›Ô˘ Ó‡̷Ùfi˜ âÛÙ ñÌÂÖ˜» (§Ô˘Î. ıã 55). ¢¤ Ì¿ı·Ù àÎfiÌË ÔÈfi ÓÂÜÌ· ±ÁÈÔ, ÔÈ¿ ·ûÚ· Ì·ÎÚÔı˘Ì›·˜ η› Û˘ÁÁÓÒÌ˘, ÔÈ¿ Â鈉›· àÁ¿˘ η› âÈÂÈΛ·˜ öÚ¯ÂÛı ӿ ÚÔÛʤÚÂÙ ÛÙfiÓ ÎfiÛÌÔ. \∞ÎÔÏÔ˘ıÂÖÙ ÙfiÓ «˘îfi ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘», Ô‡ àfi Ù‹ Á¤ÓÓËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙfiÓ ÛÙ¿‚ÏÔ Ùɘ Áɘ ‰¤Ó ‰ÈÂΉ›ÎËÛ ηӤӷ Î·Ù¿Ï˘Ì·, ηÌÈ¿ àÓıÚÒÈÓË ôÓÂÛË, ηÌÈ¿ àÔ‰Ô¯‹, η› ¬Ìˆ˜ ·éÙfi˜ ï «˘îfi˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘» ı¿ ‰Â¯ıÂÖ ÛÙ¿ fi‰È· ΔÔ˘ Ùfi ·Ó¿ÎÚÈ‚Ô Ì‡ÚÔ Ùɘ ÂéÁÓˆÌÔÛ‡Ó˘ η› ı¿ ˙ËÙ‹ÛÂÈ àfi ÛĘ, ÙÔ‡˜ ÛÙÂÓ¿ ‰ÈÎÔ‡˜ ΔÔ˘, Ó¿ ı˘ÛÈ¿ÛÂÙ ¬,ÙÈ ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚÔ, ÁÔÓÂÖ˜, à‰¤ÏÊÈ·, ·È‰È¿ ÁÈ¿ ¯¿ÚË ΔÔ˘. £¿ ˙ËÙ‹ÛÂÈ àfi ÙÔ‡˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ΔÔ˘ Ù¿ ¿ÓÙ·. ò∞Ó ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӿ Ì¿ıÔ˘Ì ۤ ÔÈ¿ ÎÔÚÊ‹ ı¤ÏÂÈ Ó\ àÓ‚¿ÛÂÈ ï ÃÚÈÛÙfi˜ ÙÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ ΔÔ˘, ÔÈ¿ ηı·ÚfiÙËÙ· Ó‡̷ÙÔ˜, ÔÈ¿ ‰È·‡ÁÂÈ· ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ı¤ÏÂÈ Ó¿ ÙÔ‡˜ ÚÔÛʤÚÂÈ! ™Ù›˜ 18 \√ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, àÓ‹ÌÂÚ· ÛÙ‹ ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔÜ êÁ›Ô˘ \∞ÔÛÙfiÏÔ˘ §Ô˘ÎÄ, ÂåÎÔÓ›˙ÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ì ¯·ÚÌfiÛ˘ÓË âÈÛÙÚÔÊ‹ ÙáÓ


Eé·ÁÁÂÏÈÛÙ‹˜ §Ô˘ÎĘ, K·ıÔÏÈÎfi ^I. M. ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘, ^AÁ›Ô˘ òOÚÔ˘˜

«ë‚‰ÔÌ‹ÎÔÓÙ·» Ô‡ Âr‰·Ó η› Ù¿ ‰·ÈÌfiÓÈ· Ó¿ ñÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙ‹Ó ·ÚÚËÛ›· Ùɘ ïÌÔÏÔÁ›·˜ ÙÔÜ çÓfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔÜ ‰È‰·ÛοÏÔ˘ ÙÔ˘˜. ò∞ÏÏË ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ï ∂é·ÁÁÂÏÈÛÙ‹˜ §Ô˘ÎĘ ‰È·ÛÒ˙ÂÈ Ù‹Ó àÏÏ·Á‹, Ù‹ «‰ÈfiÚıˆÛË» Ô‡ ˙ËÙ¿ÂÈ ï ∫‡ÚÈÔ˜ ÛÙ‹Ó âÎÙ›ÌËÛË ÙáÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ, ÛÙ‹Ó Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·åÙ›· Ùɘ ¯·ÚĘ ÙÔ˘˜. «ª‹ ¯·›ÚÂÙÂ, ¬ÙÈ Ù¿ Ó‡̷ٷ ñÌÖÓ ñÔÙ¿ÛÛÂÙ·ÈØ ¯·›ÚÂÙ ‰¤ ¬ÙÈ Ù¿ çÓfiÌ·Ù· ñÌáÓ âÁÚ¿ÊË âÓ ÙÔÖ˜ ÔéÚ·ÓÔÖ˜» (§Ô˘Î. Èã20). ^∏ ·åÙ›· Ùɘ ¯·ÚĘ ÙÔ˘˜ ‰¤Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ‹Ó ñÔÙ·Á‹ ÙáÓ ‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ, ÙáÓ àÓÙÈ¿ÏˆÓ Ùɘ ı›·˜ àÁ¿˘, àÏÏ¿ ÛÙ‹Ó â›ÁÓˆÛË Ùɘ ‰ÈÎɘ ÙÔ˘˜ ÌÔÓ·‰ÈÎɘ ÂéÙ˘¯›·˜, ÛÙ‹Ó Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙáÓ çÓÔÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ÛÙ‹Ó àÓ·ÁÓÒÚÈÛË ÙáÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ àfi Ù‹ ı›· àÁ¿Ë. ∞éÙ‹ Ù‹Ó ú‰È· œÚ· Ô‡ âÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Ôî «ë‚‰ÔÌ‹ÎÔÓÙ·» η› ÙÔ‡˜ àÎÔ‡ÂÈ Î·› ÙÔ‡˜ ‰È‰¿ÛÎÂÈ, ÁÚ¿ÊÂÈ ï Âé·ÁÁÂÏÈÛÙ‹˜ §Ô˘ÎĘ,

«äÁ·ÏÏÈ¿Û·ÙÔ Ùˇá Ó‡̷ÙÈ ï \πËÛÔܘ η› ÂrÂÓØ âÍÔÌÔÏÔÁÔÜÌ·È ÛÔÈ, ¿ÙÂÚ, ...¬ÙÈ à¤ÎÚ˘„·˜ Ù·ÜÙ· àfi ÛÔÊáÓ Î·› Û˘ÓÂÙáÓ, η› àÂÎ¿Ï˘„·˜ ·éÙ¿ ÓË›ÔȘ». ^√ ∫‡ÚÈÔ˜ \πËÛÔܘ àÁ¿ÏÏÂÙ·È, Â鯷ÚÈÛÙÂÖ, ‰ÔÍÔÏÔÁÂÖ ÙfiÓ ·Ù¤Ú· ΔÔ˘, ÁÈ·Ù› ·éÙÔ› Ôî àÁ·ıÔ› ôÓıÚˆÔÈ, Ôî êÏÔ›, Ôî ôÛËÌÔÈ Á›ÓÔÓÙ·È îηÓÔ› Ó¿ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Û¤ ηı·ÚfiÙËÙ· âÎÙÈÌ‹ÛÂˆÓ ôÏÏ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, Ó\ àÔÎÙÔÜÓ ôÏÏÔ ÓÂÜÌ·, ôÏÏÔ ÓÔÜ, Ó¿ ‚ϤÔ˘Ó Ì¤ ‰È·‡ÁÂÈ· ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋, Ó¿ ‰¤¯ÔÓÙ·È Ù¿ «Ó‹È·» ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘ Ù‹ ı›· àÔÎ¿Ï˘„Ë, Ô‡ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÎÚ˘Ì̤ÓË, àÚfiÛÈÙË ÛÙÔ‡˜ ÛÔÊÔ‡˜ η› Û˘ÓÂÙÔ‡˜ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘. \∞Ó‹ÌÂÚ· ÛÙ‹ ÁÈÔÚÙ‹ ΔÔ˘ ï ≠∞ÁÈÔ˜ \∞fiÛÙÔÏÔ˜ η› Âé·ÁÁÂÏÈÛÙ‹˜, ï ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜, ï å·ÙÚfi˜ ï àÁ·ËÙfi˜ ÌĘ ï‰ËÁÂÖ Ó¿ „ËÏ·Ê‹ÛÔ˘ÌÂ Ù‹Ó àÁ·ÏÏ›·ÛË ÙÔÜ £ÂÔÜ ÁÈ¿ Ù‹Ó ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ‰È·‡ÁÂÈ· ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘.

Á. TÂܯԘ 422, OKTøBPIO™ 2004

309


¶·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔ ^AÁ. NÂÎÙ·Ú›Ô˘ ÛÙfiÓ ^I. N·fi ^AÁ. \Iˆ¿ÓÓÔ˘, BÔÛÙÒÓË, H.¶.A.

— òE! ·éÙfi Ùfi ‰¤ÓÙÚÔ Ê·›ÓÂÙ·È Ùɘ ÚÔÎÔɘ. KÔ›Ù· ÎÔÚÌfi! K·› Ê˘ÏψÛÈ¿! §˘ÄÌ·È, Ô‡ ı¿ Ùfi Îfi„Ô˘ÌÂ. — KÈ ¬Ìˆ˜ ı¿ ‚ÁÔÜÓ ÔÏÏ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ͇ÏÔ. — K·› ÔÏÏ¿ η› ηϿ. £¿ \Ó·È Ù¿ ηχÙÂÚ·. AéÙfi ÎÔ˘‚¤ÓÙÈ·Û·Ó Ôî ‰˘fi ͢ÏÔÎfiÔÈ ÎÈ ôÚ¯ÈÛ·Ó Ó¿ Îfi‚Ô˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· Ù‹ ‰ÚÜ. ¢˘fi-ÙÚÂÖ˜ ̤Ú˜ àÚÁfiÙÂÚ· ≤Ó·˜ Í˘Ï¤ÌÔÚ·˜ àfi Ù‹Ó ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ¤Ú·Û ӿ ‰É Ùfi ÊÔÚÙ›Ô. T\ àÁfiÚ·Û η› Ì·˙› ÉÚ η› Ù›˜ ηÏÔÎÔÌ̤Ó˜ Û·Ó›‰Â˜ àfi Ù‹Ó óÚ·›· ‰ÚÜ. T›˜ ‚ÚÉΠοÙÈ Ùfi âÍ·ÈÚÂÙÈÎfi. \I‰È·›ÙÂÚ· ÙÚ›· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· à\ ·éÙ¤˜ qÙ·Ó, Û¿Ó Ó¿ Ì‹Ó Ù›˜ Âr¯Â àÁÁ›ÍÂÈ àÓıÚÒÈÓÔ ¯¤ÚÈ. •‡ÏÔ Î·ı·Úfi, ÏÂÖÔ, ‰›¯ˆ˜ Úfi˙Ô˘˜. T›˜ ηÏÔÏ‹ÚˆÛ ÎÈ ôÎÔ˘Û ÙfiÓ Í˘ÏÔÎfiÔ Ó¿ ÙÔÜ Ï¤ÂÈ. — AéÙ¤˜ Ôî Û·Ó›‰Â˜ ÂrÓ·È ¬,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ö¯ÔÌ Îfi„ÂÈ ÔÙ¤. ¶·›ÚÓÂȘ ηÏfi ÚÄÌ·. ≠Ö˜... T› ÂÚ›ÂÚÁÔ! ≠OÛË œÚ· Ù›˜ öÎÔ‚·, οÙÈ ·Ú¿ÍÂÓÔ Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ. §¤˜ η› ‰¤Ó ÎÚ·ÙÔÜÛ· Ùfi ÚÈfiÓÈ ÛÙfi ¯¤ÚÈ ÌÔ˘! §¤˜ η› ÎÚ·ÙÔÜÛ οÔÈÔ˜ ôÏÏÔ˜ Ùfi ‰ÈÎfi ÌÔ˘! òA˜ ÂrÓ·È. òIÛˆ˜ Ó¿ \Ù·Ó ì 剤· ÌÔ˘. K·› Ó¿ \ÍÂÚ ηÓ›˜, Ù› ı¿ Á›ÓÔ˘Ó ·éÙ¿ Ù¿ ͇Ϸ... ¶ÔÜ Í¤ÚÂȘ; MÔÚÂÖ öÈÏ· Û¤ οÔÈÔ àÚ¯ÔÓÙÈÎfi, Ô‡ ı¿ ηٷϋÍÔ˘Ó àÓٛΘ Û\ ≤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÌÔ˘ÛÂÖÔ.

310

TÂܯԘ 422, OKTøBPIO™ 2004

¶ÔÈfi˜ ͤÚÂÈ; ¶¿ÓÙˆ˜ ¬Ô˘ ÎÈ ôÓ ÄÓÂ, ô˜ ÄÓ ۤ ηϋ ÌÂÚÈ¿. T›˜ ÚfiÛÂÍ ÎÈ ï öÌÔÚÔ˜ ·éÙ¤˜ Ù›˜ ÙÚÂÖ˜ Û·Ó›‰Â˜. T›˜ ö‚·Ï ÎÈ âÎÂÖÓÔ˜ ¯ˆÚÈÛÙ¿ ̤۷ ÛÙ‹Ó àÔı‹ÎË ÙÔ˘ η› οı ÊÔÚ¿ Ô‡ ÂÚÓÔÜÛ àfi ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜, öÓȈı οˆ˜ ÂÚ›ÂÚÁ·. ¶ÔÏÏ¿ ÊÔÚÙ›· öÊ˘Á·Ó àfi Ùfi âÌÔÚÈÎfi ÙÔ˘. Oî Û·Ó›‰Â˜ ¬Ìˆ˜ öÌÂÓ·Ó âÎÂÖ... ≠EÓ· Úˆ˚Ófi, ≤Ó·˜ ôÓÙÚ·˜ Û¯ÂÙÈο Ó¤Ô˜ ÛÙ‹Ó ìÏÈΛ·, ˙‹ÙËÛ àfi ÙfiÓ Í˘Ï¤ÌÔÚ·, ¬,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Í‡ÏÔ Âr¯Â Û¤ ÔÈfiÙËÙ·. — òE¯ˆ àÚÎÂÙ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ηϿ, àÏÏ¿ ÙÔÜÙ· Ù¿ ÙÚ›· ÂrÓ·È âÍ·ÈÚÂÙÈο. ¶¿ÚÙ·Ø Ù› öÈÏÔ ı¿ ÊÙÈ¿ÍÂȘ; — ¢¤Ó Ù¿ ·›ÚÓˆ ÁÈ¿ öÈÏÔ. ™Ù·˘ÚÔ‡˜ ÊÙÈ¿¯Óˆ. °È¿ ™Ù·˘Úfi Ù¿ ı¤Ïˆ. — K·Ï¿ Ùfi ηٿϷ‚· ¬ÙÈ ÁÈ¿ οÙÈ ôÏÏÔ ÚÔÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÙÔÜÙ· Ù¿ ͇Ϸ... ¶¿ÚÙ· η› ¯ˆÚ›˜ ÏÂÊÙ¿. °È¿ ™Ù·˘Úfi! — EéÏÔÁË̤ÓÔ˜ Ó¿ \Û·È, Âr ï Ù¯ӛÙ˘ ÎÈ öÊ˘ÁÂ, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ Ì·˙› ÙÔ˘ Ù¿ ͇Ϸ. òHÍÂÚ ηϿ Ù‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘. ºËÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙ‹Ó Ù¤¯ÓË ÙÔ˘. òEÙÛÈ Û‡ÓÙÔÌ·, ÛÙfi âÚÁ·ÛÙ‹ÚÈfi ÙÔ˘, àÊÔÜ Ù¿ ÚÔοÓÈÛÂ, Ù¿ Ï›·ÓÂ, Ù¿ \‚·„Â, Ù¿ ‰Ô‡Ï„ ٤ÏÔ˜


¿ÓÙˆÓ, ¬ÛÔ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó, Ù¿ ‰˘fi Ù¿ ≤ÓˆÛ ۤ Û¯ÉÌ· ™Ù·˘ÚÔÜ, ‚·Ì̤ӷ Û¤ ¯ÚáÌ· ηʤ. Tfi ÙÚ›ÙÔ, Ùfi Èfi Ï·Ù‡, Ùfi \ÎÔ„Â Û¤ Û¯ÉÌ· \EÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˘ η› Ùfi \‰ˆÛ ÛÙfi Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ ÙfiÓ êÁÈÔÁÚ¿ÊÔ, Ó¿ Ùfi êÁÈÔÁÚ·Ê‹ÛË. ^O \AÓ¤ÛÙ˘ ö‚·Ï ¬ÏË Ù‹Ó Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ η› ¬ÏË Ù‹Ó ÚÔÛ¢¯‹ ÙÔ˘. TfiÓ ö‚·„Â, TfiÓ ÛÙ¤ÁÓˆÛÂ, TfiÓ ¤Ú·Û ‰Â‡ÙÂÚÔ ¯¤ÚÈ, ÚfiÛÂÍ ٿ ¯ÚÒÌ·Ù· ÛÙ‹Ó ^AÁ›· MÔÚÊ‹ TÔ˘, öÊÙÈ·Í Âå‰ÈÎfi ¯ÚáÌ· η› Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ ÁÈ¿ Ù¿ ôÏÏ· ̤ÏË ÙÔÜ ™ÒÌ·Ùfi˜ TÔ˘, ÎÈ ôÏÏÔ ÛÙ‹Ó âÈÁÚ·Ê‹. TfiÓ ÎÔ›Ù·ÍÂ, TfiÓ Í·Ó·ÎÔ›Ù·ÍÂ, TÔÜ ÌÈÏÔÜÛÂ, TfiÓ ·Ú·ÙËÚÔÜÛ η› TfiÓ ·Ú·Î·ÏÔÜÛ \EÎÂÖÓÔ˜ Ó¿ ‰ÒÛË Ù‹Ó Ù¤ÏÂÈ· MÔÚÊ‹ TÔ˘, ÛÙfi ôÌÔÚÊÔ Í‡ÏÔ. ^O \EÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˜ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÂÏ›ˆÛ η› Ôχ ÚÔÛ¯ÙÈο ηÚÊÒıËΠÛÙfi ™Ù·˘Úfi. ¢¤Ó qÙ·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ï ÛÙ·˘Úfi˜ ÔûÙ ÌÈÎÚfi˜. ≠EÓ·˜ ̤ÙÚÈÔ˜, ÛÙËÙfi˜ ÛÙ‹ ‚¿ÛË ÙÔ˘, àÏÏ¿ ¯·ÚÈو̤ÓÔ˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi˜. — ¢fiÍ· Ùˇá £Âˇá ¤Ù˘¯Â ÎÈ ·éÙfi˜, ÌÔÓÔÏfiÁËÛ ï Ù¯ӛÙ˘. ™Ù·˘ÚÔÎÔ‹ıËÎ η› TfiÓ ôÊËÛ ÛÙ‹ ı¤ÛË, Ô‡ ÙÔÔıÂÙÔÜÛ ¬ÏÔ˘˜ ÙÔ‡˜ ôÏÏÔ˘˜ \EÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˘˜. «¶ÔÈfi ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈ Ó¿ ÛÙÔÏ›ÛË» ÛΤÊıËΠ«Î·› ÔÈ¿ ^AÁ›· TÚ¿Â˙·...». \AÌÂÚÈ΋! ™¤ οÔÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ àη‰ËÌ·˚΋ fiÏË! 30 \I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 19...! ^EÔÚÙ‹ ÙáÓ TÚÈáÓ ^IÂÚ·Ú¯áÓ. ^H £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌfiÏȘ ¿ÂÈ Ó¿ ÍÂÎÈÓ‹ÛË Î·› Ï›ÁÔ Ú›Ó àfi Ùfi «EéÏÔÁË̤ÓË ì B·ÛÈÏ›· ÙÔÜ ¶·ÙÚfi˜ η› ÙÔÜ YîÔÜ Î·› ÙÔÜ ^AÁ›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜», ï ÓˆÎfiÚÔ˜ ̤ ÔÏÏ‹ ÂéÏ¿‚ÂÈ· ʤÚÓÂÈ ÛÙ¿ ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ≤Ó· ̤ÙÚÈÔ, ηʤ Û¤ ¯ÚáÌ· ™Ù·˘Úfi ̤ ÙfiÓ \EÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ Î·Úʈ̤ÓÔ â¿Óˆ η› ÙfiÓ ‰›ÓÂÈ ÛÙfiÓ îÂÚ¤·, Ó¿ TfiÓ ÙÔÔıÂÙ‹ÛË ¿Óˆ ÛÙ‹Ó ^AÁ›· TÚ¿Â˙·. MÈÎÚ‹ ì ^AÁ›· TÚ¿Â˙·, ÁÈ·Ù› ÌÈÎÚfi η› Ùfi ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈ ëÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ó·ÔÜ Û\ ·éÙ‹ Ù‹ ÊËÌÈṲ̂ÓË fiÏË. òIÛ· Ô‡ ¯ˆÚÄ ÌÂÚÈο ôÙÔÌ·. K·ÏÔÊÙÈ·Á̤ÓÔ ¬Ìˆ˜! K¿ÔÈ· âÈÛΤÙÚÈ· ÛÙ‹Ó fiÏË Î·› ÛÙ‹Ó \EÎÎÏËÛ›· ‰È¤ÎÚÈÓÂ Ù‹Ó öÏÏÂÈ„Ë Î·› Ùfi \ηÌ ٿ̷, Ó¿ ʤÚË ÙfiÓ \EÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ à\ Ù‹Ó ^EÏÏ¿‰·, à\ Ùfi âÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔÜ ÔåÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔÜ Ê›ÏÔ˘ ̤ ÙfiÓ Î·Ù·ÏËÎÙÈÎfi êÁÈÔÁÚ¿ÊÔ. òEÙÛÈ öÁÈÓÂ. — òAÚ·Á ÂrÓ·È ÂûÎÔÏÔ ≤Ó· Ù·Í›‰È ^EÏÏ¿‰·\AÌÂÚÈ΋ ̤۷ Û¤ àÂÚÔÏ¿Ó· η› Û¤ àÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· ̤ ≤Ó·Ó \EÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ ÛÙ‹Ó àÁοÏË; — K·ıfiÏÔ˘. \AÔڛ˜, âÚˆÙ‹ÛÂȘ, ÌÂȉȿ̷ٷ

ÂåÚˆÓÈο, ÎÔÚÔ˚‰Â˘ÙÈο ÏfiÁÈ·, Á¤ÏÈ· àfi ÙÔ‡˜ âÏÂÁÎÙ¤˜ ‰È·‚·ÙËÚ›ˆÓ η› Ù›˜ àÂÚÔÛ˘ÓÔ‰Ô‡˜... η› Ùfi àÔÎÔڇʈ̷...! — «Is this a boomerang?» ÂrÓ·È ≤Ó· ÌÔ‡ÌÂÚ·ÓÁÎ;) — No, this is not a boomerang. Its only a Cross. (òO¯È, ‰¤Ó ÂrÓ·È ≤Ó· ÌÔ‡ÌÂÚ·ÓÁÎ. ErÓ·È ÌfiÓÔ ≤Ó·˜ ™Ù·˘Úfi˜), ì à¿ÓÙËÛË ÛÙ‹Ó âÚÒÙËÛË ÙÔÜ ñ·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÙÔÜ immigration (ÛÙfiÓ öÏÂÁ¯Ô ‰È·‚·ÙËÚ›ˆÓ) ÛÙ‹Ó \AÌÂÚÈ΋. «Is this a boomerang?» ^O ™Ù·˘Úfi˜ ÙÔÜ XÚÈÛÙÔÜ «a boomerang»; \AÓÙ‹¯ËÛ·Ó ÛÙ\ ·éÙÈ¿ Ù˘ ñ‚ÚÈÛÙÈο η› ÛÎÏËÚ¿ ·éÙ¿ Ù¿ ÏfiÁÈ·. ¢¿ÎÚ˘· Ùɘ àÓ¤‚ËÎ·Ó ÛÙ¿ Ì¿ÙÈ· η› ÌÔÓÔÏfiÁËÛ «a boomerang?». — N·›, ÂrÓ·È ≤Ó· boomerang, ÁÈ·Ù› ù¯È; ^O ™Ù·˘Úfi˜ ÙÔÜ K˘Ú›Ô˘ ̤ ÙfiÓ \EÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ â¿Óˆ ÂrÓ·È ≤Ó· boomerang. ≠EÓ· boomerang ¬Ìˆ˜ àÁ¿˘ ÁÈ¿ ÙfiÓ ôÈÛÙÔ, ÙfiÓ ·îÚÂÙÈÎfi, ÙfiÓ ëÙÂÚfi‰ÔÍÔ Î·› ÁÈ¿ ÙfiÓ àÓfiËÙ· ÛÔÊfi, Ô‡ ÛÙËÚ›˙ÂÈ Ù‹ ÛÔÊ›· ÙÔ˘ ÌfiÓÔ ÛÙ‹Ó àÓıÚÒÈÓË ÁÓÒÛË Î·› ÁÈ¿ ÙfiÓ Î·ÎÔÚÔ·›ÚÂÙÔ ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi η› ÁÈ¿ ÙfiÓ „‡ÙË ÙfiÓ ‰ÈÏÔÚfiÛˆÔ, ÙfiÓ Û˘ÎÔÊ¿ÓÙË, ÁÈ¿ ÙfiÓ ôÛÏ·¯ÓÔ Î·› ÊÈÏ¿ÚÁ˘ÚÔ ÏÔ‡ÛÈÔ, ÙfiÓ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ, ÁÈ¿ ÙfiÓ ÊıÔÓÂÚfi η› ÙfiÓ ÌÓËۛηÎÔ, ÁÈ¿ ÙfiÓ àÌÂÙ·ÓfiËÙÔ êÌ·ÚÙˆÏfi. ≠EÓ· boomerang àÁ¿˘ Ô‡ ÏËÁÒÓÂÈ ¬ÛÔ˘˜ ‰¤Ó TfiÓ àÁ·ÔÜÓ, ‰¤Ó TfiÓ ı¤ÏÔ˘Ó, TfiÓ ñ‚Ú›˙Ô˘Ó, TfiÓ ¯Ï¢¿˙Ô˘Ó, TfiÓ âÍ¢ÙÂÏ›˙Ô˘Ó Ì¤ Ù¿ ÏfiÁÈ· ÙÔ˘˜, Ù‹Ó ¤ÓÓ· ÙÔ˘˜, Ù¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, ÙÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘˜, Ù›˜ Ê·ÚÈÛ·˚Τ˜ ÙÔ˘˜ ÂÔÈı‹ÛÂȘ η› Ù¯ÓÈΤ˜, Ù›˜ ÔÓËÚ¤˜ ÛΤ„ÂȘ η› Ù›˜ êÌ·ÚوϤ˜ Û·ÚÎÈΤ˜ ÙÔ˘˜ âÈı˘Ì›Â˜, àÏÏ¿ η› ≤Ó· boomerang Ô‡ ÚÔÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ, àÛÊ·Ï›˙ÂÈ, ıˆÚ·Î›˙ÂÈ, ÓÈÎÄ, Á·ÏËÓ‡ÂÈ, åÛÔÚÚÔÂÖ Î·› ÚÔÂȉÔÔÈÂÖ. ^O ÁÏ˘Î‡˜ ̷و̤ÓÔ˜ \IËÛÔܘ, ï ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÈÛÙfi˜ Ê›ÏÔ˜ η› à‰ÂÏÊfi˜, ï ηÙ\ âÍÔ¯‹Ó ηډÈÔηٷÎÙËÙ‹˜ η› ï à·ÈÙËÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ âÚ·ÛÙ‹˜ öÊı·Û ÛÙ‹Ó \AÌÂÚÈ΋, ¬ˆ˜ οı \EÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˜ Û¤ οı ^AÁ›· TÚ¿Â˙·. òEÊı·Û àıfiÚ˘‚·, àÏÏ¿ ‰˘Ó·ÌÈο âÎÂÖÓÔ Ùfi Úˆ›. ≠øÛÙ οı àÁ·áÛ· „˘¯‹ Ô‡ TfiÓ àÙÂÓ›˙ÂÈ AéÙfiÓ, TfiÓ «óÚ·ÖÔ Î¿ÏÏÂÈ», ·îÌfiÊ˘ÚÙÔ â¿Óˆ ÛÙfiÓ ™Ù·˘Úfi, ‰·ÎÚ˘ÚÚÔÔÜÛ· Ó¿ àӷʈÓÉ: N·›, «ÙÚÈÛ̷οÚÈÛÙ ™Ù·˘Ú¤ η› ·ÓÛ‚¿ÛÌÈÂ, ™¤ ÚÔÛ΢Óá... η› ÌÂÁ·Ï‡Óˆ η›... ó˜ ¬ÏÔÓ àÚÔÛÌ¿¯ËÙÔÓ ÂÚÈÊÚÔ‡ÚÂÈ Î·› ÛΤ ÙFÉ ÛFÉ ¯¿ÚÈÙÈ...».

T.™.¶. TÂܯԘ 422, OKTøBPIO™ 2004

311


òE

¯ÂÈ Î·› ì ÂåÚ‹ÓË Ù‹Ó Ù¯ÓÈ΋ Ù˘. °È¿ Ù‹Ó ôÛÎËÛ‹ Ù˘ ÌÂٷ͇ XÚÈÛÙÈ·ÓáÓ à·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÂrÓ·È «ì ïÌÔ‰ÔÍ›· η› ì ïÌÔ„˘¯›·», âÊ\ ¬ÛÔÓ ö¯ÔÌ ÌÔÚʈıÉ Û‡Ìʈӷ Úfi˜ ÙfiÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· «Ùɘ ›ÛÙˆ˜ η› Ùɘ ÚÒÙ˘ ìÌáÓ âÏ›‰Ô˜», ηٿ ÙfiÓ ±ÁÈÔ °ÚËÁfiÚÈÔ ÙfiÓ £ÂÔÏfiÁÔ. òAÓ ñ¿Ú¯ÂÈ ·éÙfi, âÈÙÚ¤ÂÙ·È Î¿ÔÙ η› ï fiÏÂÌÔ˜! ¢È·Ï‡ÂÈ Î¿ı ·ÚÂÍ‹ÁËÛË ï ±ÁÈÔ˜ ¶·Ù‹Ú ϤÁÔÓÙ·˜: «K·› ηÓ›˜ ô˜ Ì‹ ÓÔÌ›ÛÂÈ ¬ÙÈ âÓÓÔá Ù‹Ó ïÔÈ·‰‹ÔÙ ÂåÚ‹ÓË ¬ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó¿ àÁ·‹ÛÔ˘ÌÂ. ¢ÈfiÙÈ Í¤Úˆ ηϿ, ¬ÙÈ, ¬ˆ˜ ñ¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ‰È·ÊˆÓ›· “‚ÂÏÙ›ÛÙË”, öÙÛÈ ñ¿Ú¯ÂÈ Î·› ïÌfiÓÔÈ· “‚Ï·‚ÂÚˆÙ¿ÙË”». ≠Ö˜ ï fiÏÂÌÔ˜, ôÓ ¯ÚÂÈ·ÛıÉ, Ú¤ÂÈ Ó¿ ÂrÓ·È ÓfiÌÈÌÔ˜, Û‡ÌʈÓÔ˜ ‰ËÏ·‰‹ ̤ ïÚÈṲ̂Ó˜ àÚ¯¤˜1. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο ‰¤Ó ÂrÓ·È ı¿ÚÂÛÙÔ˜, öÛÙˆ ÎÈ ôÓ ï àÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÂrÓ·È «ÁÂÓÓ·ÖÔ˜ η› Ù¯ÓÈÎÒÙ·ÙÔ˜». K·› àÎÔÏÔ˘ıÂÖ ì öÓÙÔÓË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·-öÏÂÁ¯Ô˜: «^Y¤Ú XÚÈÛÙÔÜ ‰¤ àÁˆÓÈÂÖÙ·È ÙȘ Ôé ηٿ XÚÈÛÙfiÓ;». K·› öÂÈÙ· ı¿ âÌÊ·ÓÈÛıÉ ó˜ ñ¤ÚÌ·¯Ô˜ Ùɘ ÂåÚ‹Ó˘ ÔÏÂÌÒÓÙ·˜ ñ¤Ú ·éÙɘ ¬ˆ˜ ‰¤Ó âÈÙÚ¤ÂÙ·È; ¶fiÛÔ Û‡ÌʈÓË ÂrÓ·È ·éÙ‹ ì ıÂÒÚËÛË Ì¤ ÙfiÓ ÏfiÁÔ ÙÔÜ ¶Ó‡̷ÙÔ˜Ø «àÏËı‡ÔÓÙ˜ âÓ àÁ¿FË»2 (\EÊÂÛ. ‰ã 16). \AÎfiÌ· ï ÓfiÌÈÌÔ˜ fiÏÂÌÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó¿ ÙÂÏÂÖ Û¤ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì¤ ÙfiÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·ÈÚfi η› ̤ ¬Ú·Ì· ¿ÓÙ· Ù‹Ó ÂåÚ‹ÓË: «Úfi˜ Ù‹Ó ÂåÚ‹ÓË, ÌÄÏÏÔÓ àÔÎÏÈÙ¤ÔÓØ ÙÔÜÙÔ Á¿Ú ñ„ËÏfiÙÂÚfiÓ Ù η› ıÂÔÂȉ¤ÛÙÂÚÔÓ». \E›Û˘ Ú¤ÂÈ Ó¿ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È «ÏÔÁÈÎᘻ, ̤ Ù‹Ó ÂÈıÒ ÙáÓ ÏfiÁˆÓ, «Î·› Ôé¯ ïÏÈÙÈÎᘻ. °È·Ù› Ùfi Ó¿ ÛËÎÒÓÔ˘Ì ٿ ¯¤ÚÈ· âÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙáÓ ôÏÏˆÓ «·ÓÙÂÏᘠö͈ Ùɘ ìÌÂÙ¤Ú·˜ ·éÏɘ», ñÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ï ≠AÁÈÔ˜. ^Y¿Ú¯ÂÈ Î·› ì ÏÂÙ‹ ·Ú·Ù‹ÚËÛË: ≠OÛÔ ÎÈ ôÓ Ù¿ âÈÓ›ÎÈ· ÂrÓ·È ñfiıÂÛË ¿Ó‰ËÌË, ù¯È ÌfiÓÔ ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ¿ ÙfiÓ ÛÙÚ·ÙÈÒÙË, àÏÏ¿ η› ÁÈ¿ ¬ÏÔ˘˜ ¬ÛÔ˘˜ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÙÔÜ àÁ·ıÔÜ Ùɘ ÂåÚ‹Ó˘, «¬Ìˆ˜ ÁÈ¿ ÌĘ ‰¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ηÓfiÓ·˜ ÙÔÜ Ó¿ Ì·¯fiÌ·ÛÙ ÌÂٷ͇ Ì·˜»3 ! K·› ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ ¬ÙÈ ·éÙfi åÛ¯‡ÂÈ ÁÈ¿ ÙfiÓ fiÏÂÌÔ ù¯È ÌfiÓÔÓ Î·Ù¿ ÙáÓ ëÙÂÚÔ‰fiÍˆÓ Î·› ÙáÓ ·îÚÂÙÈÎáÓ, àÏÏ¿ η› ÁÈ¿ Ù›˜ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ ÌÂÙ¿ ÙáÓ ïÌÔ‰fi͈Ó, «Ô‡

312

TÂܯԘ 422, OKTøBPIO™ 2004

ÊÈÏÔÓÈÎÔÜÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÁÈ¿ Ù¿ ‰Èο ÙÔ˘˜», ÁÂÁÔÓfi˜ ηٿ ÙfiÓ ±ÁÈÔ °ÚËÁfiÚÈÔ «ÌÔ¯ıËÚfiÙ·ÙÔÓ» (Ùfi Èfi âÒ‰˘ÓÔ) õ η› âÏÂÂÈÓfiÙ·ÙÔÓ». KÈ ·éÙfi, ‰ÈfiÙÈ Ùfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÂrÓ·È âÎÙfi˜ Ùɘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎɘ äıÈÎɘ. K·› ‰ÈÂÚˆÙÄÙ·È Ì¤ ıÏ›„Ë ï îÂÚfi˜ ·Ù‹Ú: «Ù› ‰‹ÔÙ ÔsÓ Ôî Ùɘ àÁ¿˘ Ô≈Ùˆ ÌÈÛÔÜÌ¤Ó Ù η› ÌÈÛÔ‡ÌÂı·; η› Ôî Ùɘ ÂåÚ‹Ó˘ ÔÏÂÌÔÜÌÂÓ à΋ڢÎÙ¿ Ù η› àηٿÏÏ·ÎÙ·; η› Ôî ÙÔÜ àÎÚÔÁˆÓÈ·›Ô˘ ‰ÈÈÛÙ¿ÌÂı·; η› Ôî Ùɘ ¤ÙÚ·˜ ÛÂÈfiÌÂı·; η› Ôî ÙÔÜ ÊˆÙfi˜ âÛÎÔÙ›ÛÌÂı·;»4 (EåÚ. Bã ȉ). ≠Ö˜ àÁ¿Ë Î·› ÂåÚ‹ÓË Î·› àÎÚÔÁˆÓÈ·ÖÔ˜ η› ¤ÙÚ· η› ÊᘠÂrÓ·È ï XÚÈÛÙfi˜. ¶á˜ ÌÔÚÂÖ âÌÂÖ˜ Ó¿ ÂúÌ·ÛÙ ÙÔÜ XÚÈÛÙÔÜ; \AÏÏ¿ Ù‹Ó Ù¯ÓÈ΋ Ùɘ ÂåÚ‹Ó˘ ï £ÂÔÏfiÁÔ˜ °ÚËÁfiÚÈÔ˜ Ù‹Ó ·Ú¤‰ˆÎ ÛÙ‹Ó \EÎÎÏËÛ›· ̤ Ùfi ΢ÚÈÒÙÂÚÔ Ì¿ıËÌ·. K·› ·éÙfi ñÉÚÍ Ùfi ÚÔÛˆÈÎfi ‚›ˆÌ· Ùɘ ÂåÚ‹Ó˘. ^O ôÓıÚˆÔ˜ Ô‡ ‰¤Ó ÌfiÚÂÛ ӿ Ê·ÓÙ·ÛıÉ ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ, Ù‹Ó ÎÙ›ÛË, ÙfiÓ ôÓıÚˆÔ ¯ˆÚ›˜ Ù‹Ó ÂåÚ‹ÓË Î·› Ù‹Ó \EÎÎÏËÛ›· ÎÔÌÌ·ÙÈ·Ṳ̂ÓË, ̤ àfiÏ˘ÙË Û˘Ó¤ÂÈ· Úfi˜ Ù‹Ó ÂÚ› ÂåÚ‹Ó˘ ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘, ¬Ù·Ó qÏı ì ÎÚ›ÛÈÌË œÚ·, ÛÙ¿ıËΠôÍÈÔ˜ ÙÔÜ ÎËÚ‡ÁÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘. AéÙfi˜, Ô‡ ÙfiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ Âr¯Â ÚÔÛʤÚÂÈ ÙfiÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘ «âÁÁ˘ËÙ‹Ó Ùɘ ÂåÚ‹Ó˘» ÙÒÚ·, àÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Ù¿ ú¯ÓË ÙÔÜ K˘Ú›Ô˘ ÙÔ˘, ‚ÚÉΠً ‰‡Ó·ÌË, ÁÈ¿ Ù‹Ó ÂåÚ‹ÓË Ùɘ \EÎÎÏËÛ›·˜, Ó¿ ÚÔÛÊÂÚıÉ ı‡Ì· àıáÔ Î·› ëÎÔ‡ÛÈÔ ÛÙfi ‚ˆÌfi Ù˘. AéÙfi˜, Ô‡, ¬ˆ˜ ïÌÔÏÔÁÂÖ ï M. B·Û›ÏÂÈÔ˜, «ÎÈ ôÓ ëÓÒÓ·Ì ¬ÏË Ù‹Ó ÔåÎÔ˘Ì¤ÓË ‰¤Ó ı¿ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӿ ÔÜÌ ¬ÙÈ ÙÔÜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì âÈÛÎÔ‹ àÓÙ¿ÍÈ¿ ÙÔ˘», õÍÂÚÂ, ¬Ù·Ó ı˘ÛÈ·˙fiÙ·Ó, Ù› Âr¯Â ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙ‹Ó \OÚıÔ‰ÔÍ›· η› ·åÛı·ÓfiÙ·Ó Ù‹Ó Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ‚·ÚÂÈ¿ ù¯È àfi ÈÎڛ˜, àÏÏ¿ àfi ÙfiÓ ÏÔÜÙÔ Ô‡ àÎfiÌ· ÌÔÚÔÜÛ ӿ ÚÔÛʤÚÂÈ. TfiÓ ‰È·Î·É fiıÔ ÙÔ˘ ÁÈ¿ Ù‹Ó ÂåÚ‹Ó¢ÛË Ùɘ \EÎÎÏËÛ›·˜ â› ÚÔÛˆÈÎFÉ ı˘Û›÷· âÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·› ÛÙfiÓ ÂÚ›ÊËÌÔ «Û˘ÓÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ» ÏfiÁÔ ÙÔ˘, àÏÏ¿ η› ÛÙ‹Ó Ô›ËÛ‹ ÙÔ˘, ¬Ù·Ó àӷʤÚÂÙ·È ÛÙ‹Ó ·Ú¿ÎÏËÛ‹ ÙÔ˘ Úfi˜ ÙÔ‡˜ \EÈÛÎfiÔ˘˜: «Eå˜ ≤Ó Á¤ÓÂÛıÂ, Û˘Ó‰¤ıËÙ 焤 ÁÔÜÓ. ¢fiÙ ÚÔı‡Ìˆ˜ ‰ÂÍÈĘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜.


\EÁÒ ‰¤ \IˆÓĘ ï ÚÔÊ‹Ù˘ Á›ÓÔÌ·È. ¢›‰ˆÌÈ âÌ·˘ÙfiÓ Ùɘ ÓÂÒ˜ ÛˆÙËÚ›·Ó, η›ÂÚ Îχ‰ˆÓÔ˜ Ù˘Á¯¿Óˆ àÓ·›ÙÈÔ˜. \EÓÙÂÜıÂÓ ôÚÍ·Ûı ïÌÔÓÔÂÖÓ»5. \A‰›¯ıË öÙÛÈ ï Ù¤ÏÂÈÔ˜ ‰È‰¿ÛηÏÔ˜ η› îÂÚÔ˘ÚÁfi˜ Ùɘ ÂåÚ‹Ó˘ η› ÁÈ\ ·éÙfi ì ıÂÛ¤ÛÈ· ʈӋ ÙÔ˘, àfi Ù¿ ‚¿ıË ÙáÓ XÚÈÛÙÈ·ÓÈÎáÓ ·åÒÓˆÓ, ÌÔÚÂÖ Ó¿ Êı¿ÓÂÈ Î·› ÛÙ›˜ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ Ù·Ï·ÈˆÚË̤Ó˜ àfi ÙÔ‡˜ âÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ η› â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ÔϤÌÔ˘˜ àÎÔ¤˜ η› Ó¿ ÏËÚÔÊÔÚÂÖ Ù›˜ „˘¯¤˜ Ì·˜ ̤ ı›· ÂÈıÒ: «oø Ê›ÏÔÈ ÎÈ à‰ÂÏÊÔ›, ̤ ηӤӷ ÙÚfiÔ Ó¿ Ì‹ ̤ÓÔ˘Ì Û\ ·éÙfi ÙfiÓ ÙÚfiÔ ÛΤ„ˆ˜. òA˜ Û‚·ÛÙÔÜÌ Ùfi ‰áÚÔ, Ô‡ ÌĘ öÊÂÚ ï EåÚËÓÈÎfi˜, ï K‡ÚÈfi˜ Ì·˜, Ù‹Ó ÂåÚ‹ÓË, Ù‹Ó ïÔ›· ÌĘ àÊÉΠ¬Ù·Ó öÊ¢Á àfi ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ, Û¿Ó ôÏÏÔ àÔ¯·ÈÚÂÙÈÛÙ‹ÚÈÔ. òA˜ ö¯Ô˘Ì Ùfi ÓÔÜ Ì·˜ Û¤ ≤Ó· ÌfiÓÔ fiÏÂÌÔ, âÎÂÖÓÔÓ Î·Ù¿ Ùɘ ‰˘Ó¿Ìˆ˜ Ô‡ ÌĘ àÓÙÈÛÙÚ·Ù‡ÂÙ·È, ÙÔÜ ÔÓËÚÔÜ. òA˜ Ùfi ÔÜÌÂ, à‰ÂÏÊÔ›, η› Û\ âΛÓÔ˘˜ Ô‡ ÌĘ ÌÈÛÔÜÓ, ôÓ ‚¤‚·È· Ùfi ‰¤¯ÔÓÙ·È. òA˜ οÓÔ˘Ì ÌÈÎÚ‹ ñÔ¯ÒÚËÛË, ÁÈ¿ Ó¿ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì Ùfi ÌÂÖ˙ÔÓ, Ù‹Ó ïÌfiÓÔÈ·. òA˜ ÓÈÎËıÔÜÌÂ, ÁÈ¿ Ó¿ ÓÈ΋ÛÔ˘Ì»!

Tfi ≠AÁÈÔ ¶ÓÂÜÌ·, KÚ‹ÙË 1500, MÔ˘ÛÂÖÔ MÂÓ¿ÎË

Oî ÛËÌÂÚÈÓÔ› XÚÈÛÙÈ·ÓÔ›, ̷οÚÈ, ÛÙ‹Ó âÛˆÙÂÚÈ΋ Ì·˜ ˙ˆ‹ η› ÛÙ‹Ó â͈ÙÂÚÈ΋ àÓ·ÛÙÚÔÊ‹ Ó¿ Ì‹ ÏËÛÌÔÓÔÜÌÂ Ù‹Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ú¿ÎÏËÛË ÙÔÜ àÔ¯ˆÚÔÜÓÙÔ˜ àfi ÙfiÓ Ï·ÌÚfiÙÂÚÔ ıÚfiÓÔ Ùɘ OåÎÔ˘Ì¤Ó˘ ÛÙ‹Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË âÚËÌ›· ^AÁ›Ô˘ Ì·˜: «TÂÎÓ›·, Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ¤ ÌÔÈ Ù‹Ó ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎËÓØ Ì¤ÌÓËÛı¤ ÌÔ˘ ÙáÓ ÏÈı·ÛÌáÓ»! (Bã EåÚ. 15). TfiÙ «ì ÂåÚ‹ÓË ÙÔÜ £ÂÔÜ, ì ñÂÚ¤¯Ô˘Û· ¿ÓÙ· ÓÔÜÓ» ı¿ ÊÚÔ˘ÚÂÖ Ù¿ ÓÔ‹Ì·Ù¿ Ì·˜.

§. 1. «¶·Ï·›ÂÈÓ ÔéÎ öÍÂÛÙÈ ö͈ ÙáÓ ÓÂÓÔÌÈṲ̂ӈӻ - «Tfi ÂÚ› XÚÈÛÙÔÜ ÔÏÂÌÂÖÓ ‰Â›ÎÓ˘ÌÂÓ âÓ Ùˇá Ì¿¯ÂÛı·È ηٿ XÚÈÛÙfiÓ, ÙfiÓ ÂåÚËÓÈÎfiÓ Ù η› Ú÷ÄÔÓ». 2. «Oé Á¿Ú ηÎᘠÙfi ηÏfiÓ ıËÚ‡ÔÌÂÓØ Î·› ÂåÚËÓ‡ÔÌÂÓ âÓÓfï˜ Ì·¯fiÌÂÓÔÈ...». 3. «ìÌÖÓ ‰\ Ôé‰Â›˜ ¬ÚÔ˜ ÙÔÜ ‚¿ÏÏÂÈÓ Î·› ‚¿ÏÏÂÛı·È». 4. ¶á˜ Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ Ôî ç·‰Ô› Ùɘ àÁ¿˘ η› ÌÈÛÔÜÌ öÙÛÈ Î·› ÌÈÛÔ‡ÌÂı·; η› Ôî ıÈ·ÛáÙ˜ Ùɘ ÂåÚ‹Ó˘ ö¯ÔÌ ≤Ó· fiÏÂÌÔ à΋ڢÎÙÔ Î·› ¯ˆÚ›˜ Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛË; η› Ôî ‚·ÛÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙfiÓ àÎÚÔÁˆÓÈ·ÖÔ Ï›ıÔ ö¯ÔÌ ÙfiÛË àfiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ Ì·˜; η› Ôî ÛÙÂÚȈ̤ÓÔÈ ÛÙ‹Ó ¤ÙÚ· ÛÂÈfiÌ·ÛÙÂ; η› âÎÂÖÓÔÈ Ô‡ àÓ‹ÎÔÌ ÛÙfi Êᘠö¯ÔÌ ‚˘ıÈÛıÉ ÛÙfi ÛÎÔÙ¿‰È; 5. òEË ^IÛÙÔÚÈο, ÂÚ› ë·˘ÙÔÜ 1158, BE¶E™ 62. TÂܯԘ 422, OKTøBPIO™ 2004

313


^H

âÈÛΛ·ÛȘ Ùɘ X¿ÚÈÙÔ˜ ÙÔÜ ^AÁ›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ ¯·Ú›˙ÂÈ Âå˜ ÙfiÓ ÓÔÜÓ ÊˆÙÈÛÌfiÓ Î·Ù¿ Ù‹Ó ‰ÂÎÙÈÎfiÙËÙ· η› ηı·ÚfiÙËÙ· Ùɘ „˘¯É˜ η› ÙfiÙ ï ÓÔܘ àÏ·Óᘠη› àÌÂÙˆڛÛÙˆ˜ ¥ÛÙ·Ù·È âÓ ÙFÉ ÚÔÛ¢¯FÉ, ì ‰¤ ηډ›· ‰ÔÓÂÖÙ·È âÎ Ùɘ Âé¯É˜ η› ¯·›ÚÂÙ·È. \E·ÎÔÏÔ˘ıÔÜÓ Î·› ôÏÏ· âÓÂÚÁ‹Ì·Ù· Ùɘ Âé¯É˜ ηٿ Ù‹Ó œÚ·Ó ·éÙ‹Ó, Ù¿ ïÔÖ· ‰¤¯ÂÙ·È ì „˘¯‹ ÌÂÙ¿ ÔÏÏɘ Ù·ÂÈÓÒÛˆ˜, ‰ÈfiÙÈ ÂrÓ·È ‰áÚ· Ùɘ àÁ·ıfiÙËÙÔ˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ Î·› ù¯È Ù›ÔÙ Ùfi å‰ÈÎfiÓ Ù˘. ¢›‰ÔÓÙ·È ‰¤ ‰È¿ Ó¿ Á˘ÌÓ¿ÛÔ˘Ó Î·› ·ÚËÁÔÚ‹ÛÔ˘Ó Ù‹Ó „˘¯‹Ó, ‰È¿ Ó¿ ¥ÛÙ·Ù·È Ì¤ ñÔÌÔÓ‹ Âå˜ ÙfiÓ àÁáÓ· Ùɘ ηı·ÚfiÙËÙÔ˜ η› Ó¿ ‚È¿˙ÂÙ·È ‰È·ÚÎá˜, ‰È¿ Ó¿ àÔÏ·Ì‚¿ÓË Ù‹Ó àÁ¿ËÓ ÙÔÜ £ÂÔÜ. Tfi Êá˜, Ùfi ïÔÖÔÓ ‰¤¯ÂÙ·È ï ÓÔܘ, Âå˜ ÙfiÓ N·fiÓ Î·Ï‡ÙÂÈ Ùfi ÊᘠÙáÓ ÎËÚ›ˆÓ η› ÙfiÓ ôÏÏÔÓ ÊˆÙÈÛÌfiÓ ÙÔÜ N·ÔÜ. ≠OÏ· ‰¤ Ù¿ ÙÂÏÔ‡ÌÂÓ· âÓ Ùˇá Ó·ˇá àÔÎÙÔÜÓ ÌÈ¿Ó ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹Ó ñfiÛÙ·ÛÈÓ. \I‰È·›ÙÂÚ· ηٷÓÔÔÜÓÙ·È Ù¿ „·ÏÏfiÌÂÓ· ÙÚÔ¿ÚÈ· η› Ôî àÓ·ÁÓÒÛÂȘ ÙÔÜ æ·ÏÙËÚ›Ô˘. ^O ÓÔܘ ıˆÚÂÖ àÏ·Óᘠη› ¥ÛÙ·Ù·È àÌÂٷΛÓËÙÔ˜ η› ¯·›ÚÂÈ ¯·Ú¿Ó Ì˘ÛÙÈÎ‹Ó Î·› àÓÂÎÏ¿ÏËÙÔÓ. Tfi Êᘠ·éÙfi, Ùfi ïÔÖÔÓ Î·Ï‡ÙÂÈ ÙfiÓ ÓÔÜÓ, ÙfiÓ Î¿ÓÂÈ Ó¿ ·åÛı¿ÓÂÙ·È Âå˜ ≤Ó· ôÏÏÔÓ Ó·fiÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÓ. K·Ù¿ ·ÚfiÌÔÈÔÓ ÙÚfiÔÓ Ùfi Êᘠ·éÙfi ÙÔÜ ÓÔfi˜, ¬Ù·Ó ÂñÚ›ÛÎÂÙ·È Âå˜ Ù‹Ó Ê‡ÛÈÓ, ‚ϤÂÈ ·éÙ‹Ó àӷηÈÓÈṲ̂ÓËÓ Î·› àÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ᘠı¿ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛıÉ ·éÙ‹ Âå˜ ÙfiÓ Ì¤ÏÏÔÓÙ·

314

TÂܯԘ 422, OKTøBPIO™ 2004

·åáÓ· ηٿ ÙfiÓ ÏfiÁÔÓ Ùɘ °Ú·Êɘ (\AÔÎ. ηã 1) η› (Bã ¶¤ÙÚ. Áã 10-13). ^O ÓÔܘ ÙfiÙ ‰¤Ó ı¤ÏÂÈ Ó¿ àÔÛ·ÛıÉ àfi Ù‹Ó àÎÚfi·ÛÈÓ Î·› Ù‹Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹Ó Âå˜ Ù‹Ó ‰ÔÍÔÏÔÁ›·Ó ÙÔÜ £ÂÔÜ ñfi Ùɘ ʇÛˆ˜. ≠OÙ·Ó ï ÓÔܘ ÛÙÚ·ÊÉ Âå˜ Ùfi öÓ‰ÔÓ Ùɘ „˘¯É˜, ‚ϤÂÈ Ùfi ÛÎfiÙÔ˜ ÙáÓ ÔÓËÚáÓ Û˘Áηٷı¤ÛÂˆÓ Î·› ÏÔÁÈÛÌáÓ Î·› Ù·ÂÈÓÔÜÙ·È àfi Ù‹Ó â›ÁÓˆÛÈÓ Ùɘ âÏÂÂÈÓfiÙËÙÔ˜ ·éÙÔÜ. ^H Ù·›ӈÛȘ ·éÙ‹ ÙfiÓ ÎÚ·ÙÂÖ Î¿Ùˆ ÛÙ‹ ÁÉ Î·› ‰¤Ó ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó¿ ¤ÛË àfi ÎÂÓÔ‰ÔÍ›·Ó, ‰ÈfiÙÈ ‚ϤÂÈ ÔÖÔ˜ ÂrÓ·È. AåÛı¿ÓÂÙ·È ÚÔÛ¤ÙÈ Î·› Ù‹Ó «àÔηڷ‰ÔΛ·Ó» (ÛÊÔ‰Ú¿Ó àÓ·ÌÔÓ‹Ó) Ùɘ ÎÙ›Ûˆ˜, ì ïÔ›· Ï·¯Ù·ÚÄ Ì¤ àÁˆÓ›·Ó Ó¿ å‰É ÙÔ‡˜ ˘îÔ‡˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ Ó¿ Ï¿ÌÔ˘Ó Ì¤ Ù‹Ó ‰fiÍ·Ó ÙÔÜ ^AÁ›Ô˘ £ÂÔÜ, ‰È¿ Ó¿ ñÔÙ·¯ıÉ Âå˜ ·éÙÔ‡˜ (PˆÌ. Ëã 19). «^H Á¿Ú àÔηڷ‰ÔΛ· Ùɘ ÎÙ›Ûˆ˜ Ù‹Ó àÔÎ¿Ï˘„ÈÓ ÙáÓ ˘îáÓ ÙÔÜ £ÂÔÜ àÂΉ¤¯ÂÙ·È. TFÉ Á¿Ú Ì·Ù·ÈfiÙËÙÈ ì ÎÙ›ÛȘ ñÂÙ¿ÁË, Ôé¯ ëÎÔÜÛ·, àÏÏ¿ ‰È¿ ÙfiÓ ñÔÙ¿Í·ÓÙ·, â\ âÏ›‰È ¬ÙÈ Î·› ·≈ÙË ì ÎÙ›ÛȘ âÏ¢ıÂÚˆı‹ÛÂÙ·È àfi Ùɘ ‰Ô˘Ï›·˜ Ùɘ ÊıÔÚĘ Âå˜ Ù‹Ó âÏ¢ıÂÚ›·Ó Ùɘ ‰fi͢ ÙáÓ Ù¤ÎÓˆÓ ÙÔÜ £ÂÔÜ» (PˆÌ. Ëã 19-22).

≠AÁÈÔÓ òOÚÔ˜


≠OÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì Ò˜ ñ¿Ú¯Ô˘Ó ·È‰È¿ η› ÛÙfi KfiÛÔ‚Ô. §›ÁÔÈ ¬Ìˆ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ò˜ ÂÚÓÔÜÓ Ù›˜ Ó‡¯Ù˜ ÙÔ˘˜ ÛÎÂ·Ṳ̂ӷ, êÏ¿, ̤ Ùfi ‰¤ÚÌ· ÙÔ˘˜. ^H àÓ·ÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ‰¤Ó ÂrÓ·È ÙÔÜ £ÂÔÜ, àÏÏ¿ ÙÔÜ ÙÚfiÌÔ˘. TÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜ Ù¿ „›¯Ô˘Ï·Ø Ù¿ „›¯Ô˘Ï· Ùɘ... àÁ¿˘ ÙáÓ ‰˘Ó·ÛÙáÓ ÙÔ˘˜. M‹ ÌÔÜ ÂÖÙ Ò˜ ‰¤Ó Âú‰·ÙÂ Ù‹Ó âÙÈΤٷ Ô‡ ÁÚ¿ÊÂÈ Ì¤ ÎÂÊ·Ï·Ö· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·: «°A§A ¢øPEA TH™ UNESCO» «°PAºIKH Y§H A¶O TON O.H.E.» ... EéÙ˘¯ÈṲ̂ӷ ÁÈ¿ Ù‹Ó Î·Ï‹ ÙÔ˘˜ Ù‡¯Ë ÛÙ¿ Û¯ÔÏÂÖ· οو àfi Ù‹Ó Ù¤ÓÙ· ÙÔÜ ÔéÚ·ÓÔÜ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó §IAN KA§ø™ Ù‹Ó àÚÈıÌËÙÈ΋ ÙáÓ ÛÙ·˘ÚáÓ ÛÙ¿ Úfi¯ÂÈÚ· ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂÖ·, ÌÂÙÚÔÜÓ Ù¿ ÎÔ¿‰È· ÙáÓ àÙÛ¿ÏÈÓˆÓ Ô˘ÏÈáÓ, àÚÈıÌÔÜÓ Ù›˜ âÎÚ‹ÍÂȘ ÙáÓ äÊ·ÈÛÙ›ˆÓ Ô‡ ‰¤Ó ÂrÓ·È ·È‰È¿ ÙÔÜ âÁΤϷ‰Ô˘. T¿ ·È‰È¿ ÛÙfi KfiÛÔ‚Ô àÚÓÔÜÓÙ·È Ó¿ ‰ÔÜÓ ùÓÂÈÚ·, ÁÈ·Ù› ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó. ¢¤Ó ͤÚÔ˘Ó Ó¿ ·›˙Ô˘Ó, ÁÈ·Ù› ‰¤Ó Ùfi Ì¿ı·ÓÂ. òAÏψÛÙ ̤ Ù¤ÙÔÈ· ‚ÚÔ¯‹ ÔÏÈÙÈÛÌÔÜ, ö͈ ÛÙfi ≈·ÈıÚÔ, ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó¿ ÌÔ˘ÛΤ„Ô˘Ó àfi ı¿Ó·ÙÔ. MÔÓ·‰È΋ ·Ú·ÊˆÓ›· ÛÙfi ÛȉÂÚ¤ÓÈÔ ÙÔ›Ô οÔȘ Î˘Ú›Â˜ Âé·›ÛıËÙ˜. ™Ù‹Ó â›Û΄‹ ÙÔ˘˜ Ù\ àÁοÏÈ·Û·Ó Î·› Ù¿ Ê›ÏËÛ·Ó. K¿ÔÈ· à\ ·éÙ¿ úÛˆ˜

ÁÈ¿ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿. TÔ‡˜ ÌÔ›Ú·Û·Ó ·È¯Ó›‰È· ÁÈ¿ ‰áÚ·. T¿ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÛÙ¿ ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ οÌÔÛË œÚ· ÎÈ ≈ÛÙÂÚ· Ù¿ â¤ÛÙÚ„·Ó, ÓÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ Ò˜ ÂrÓ·È ‰·ÓÂÈο, ÚÔÔÚÈṲ̂ӷ η› ÁÈ¿ ôÏÏ· ·È‰È¿. T¿ ·È‰È¿ ÛÙfi KfiÛÔ‚Ô, Ê›ÏÔÈ, ‰¤Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·È¯Ó›‰È·. ¢¤Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù›ÔÙ· à\ Ù¿ ÙÂÚÙ›È· ÙÔÜ ÔÏÈÙÈÛÌÔÜ Ì·˜, ¬ˆ˜ ϤÌÂ, àÁ¿Ë, ÛÙÔÚÁ‹, ÌfiÚʈÛË, ¯·Ú¿. ¢¤Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù›ÔÙÂ, àfi ηӤӷ \OÚÁ·ÓÈÛÌfi, Û¿Ó ·éÙÔ‡˜ Ô‡ ϤÌÂ, OHE, UNESCO, FAO, ÎÏ. T¿ ·È‰È¿ ÛÙfi KO™OBO ö¯Ô˘Ó ηٷ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Ùfi £ANATO! K·Ó›˜ ‰¤Ó ÌÔÚÂÖ Ó¿ ÙÔ‡˜ ÙfiÓ ¿ÚÂÈØ ÂrÓ·È Î·Ù·‰ÈÎfi˜ ÙÔ˘˜. K·› Ì‹ ÌÔÜ ÂÖÙÂ, ÙÒÚ·, Ò˜ ‰·ÎÚ‡Û·Ù ‚ϤÔÓÙ¿˜ Ù· àfi Ù›˜ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ ÛÙ¿ âÓÙ¿ÊÈ· ÎÔ˘Ú¤ÏÈ· ÙÔ˘˜. ¶·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔÈ Î˘ÚÈÂ˘Ù¤˜ η› ‰˘Ó¿ÛÙ˜ Ùɘ Áɘ! ™ÈÁ¿, Ì‹ ÛĘ ¯·Ï¿ÛÂÈ Ùfi ΤÊÈ ï ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘˜. ^O £Âfi˜ ¬Ìˆ˜ ô˜ Ù¿ ‰Â¯ıÂÖ ÛÙ‹Ó àÁοÏË TÔ˘ ÎÈ ô˜ âÏ‹ÛÂÈ Î·› ÛĘ, ÛÙ·˘ÚˆÙ¤˜ Ùɘ EIKONA™ TOY. \Iˆ¿ÓÓ˘ Eé·ÙÚ›‰Ë˜ ºÈÏfiÏÔÁÔ˜, £ÂÔÏfiÁÔ˜ Ù. §˘ÎÂȿگ˘ TÂܯԘ 422, OKTøBPIO™ 2004

315


«K¿ı ϛÁÔ ï ^IÂÚÂÌ›·˜ öÎÏ·ÈÁ ̤ Ï˘ÁÌÔ‡˜ η› ÙfiÙ Ôî ÎÚ·˘Á¤˜ ÙÔ˘ àÎÔ‡ÁÔÓÙ·Ó ‰˘Ó·ÙfiÙÂÚ·. K·› ÙÔ‡˜ îΤÙ¢Â. ¢¤Ó ôÓÙ¯· Ó¿ àÎÔ‡ˆ Ù›˜ ÎÚ·˘Á¤˜ ÙÔÜ ^IÂÚÂÌ›·, ÁÈÓfiÌÔ˘Ó ¯›ÏÈ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· η› öÙÛÈ à¢ı‡ÓıËη ÛÙfiÓ ÛÙÚ·ÙÈÒÙË, Ô‡ âÎ Ó¤Ô˘ ÊÒÓ·ÍÂ: “K¿ÙÛ οو!”. ≠EÓ·˜ ôÏÏÔ˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘, Ô‡ ÊÔÚÔÜÛÂ Ù‹Ó ú‰È· ÛÙÔÏ‹, ÌÈÛ¿ÓÔÈÍÂ Ù‹Ó fiÚÙ· Ùɘ ÎÚ‚·ÙÔο̷ڷ˜ η› ̤ ÎÔ›Ù·ÍÂ. K·ıÒ˜ õÌÔ˘Ó ÁÔÓ·ÙÈÛÙ‹ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙfiÓ ÛÙÚ·ÙÈÒÙË, âÎÏÈ·ÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Ó¿ ÌÔÜ âÈÙÚ¤„ÂÈ Ó¿ ‰á ÙfiÓ Û‡˙˘Áfi ÌÔ˘, ÎÔ›Ù·Í· η› Âr‰· Ùfi àΛÓËÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔÜ àÓ·›ÛıËÙÔ˘ ÁÈÔÜ ÌÔ˘ ÛÙfi ‰È¿‰ÚÔÌÔ. TfiÙ ôÚ¯ÈÛ· ¿ÏÈ Ó¿ ÙÔ‡˜ âÎÏÈ·Úá ̤ ‰¿ÎÚ˘· ÛÙ¿ Ì¿ÙÈ· Ó¿ ÌÔÜ âÈÙÚ¤„Ô˘Ó Ó¿ ÏËÛÈ¿Ûˆ Ùfi Û‡˙˘ÁÔ Î·› Ùfi ÁÈfi ÌÔ˘ õ Ó¿ ̤ ÛÎÔÙÒÛÔ˘Ó». AéÙfi ÂrÓ·È ≤Ó· àfiÛ·ÛÌ· àfi Ù‹ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ Ì·ÚÙ˘Ú›· Ùɘ ÚÂÛ‚˘Ù¤Ú·˜ BÈÎÙfiÚη ™Ù¿ÚÔ‚Ï·Ù˜. \AÏÏ¿ ô˜ ¿ÚÔ˘Ì ٿ Ú¿ÁÌ·Ù· àfi Ù‹Ó àÚ¯‹. ^O çÚıfi‰ÔÍÔ˜ îÂÚ¤·˜ ^IÂÚÂÌ›·˜ ™Ù¿ÚÔ‚Ï·Ù˜ η› ï 28¯ÚÔÓÔ˜ ˘îfi˜ ÙÔ˘ \AϤͷӉÚÔ˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó Ôχ ÛÔ‚·Ú¿, ¬Ù·Ó ÛÙÚ·ÙÈáÙ˜ Ùɘ ¢ÈÂıÓÔܘ ¢‡Ó·Ì˘ (SFOR), Ô‡ ÛÙ·ı̇ÂÈ ÛÙ‹ BÔÛÓ›·, ÂåÛ¤‚·Ï·Ó ÛÙ‹Ó ÔåΛ· ÙÔ˘˜ ÛÙfi ¶¿ÏÂ, ÛÙfi ÛÂÚ‚ÈÎfi ÙÌÉÌ· Ùɘ BÔÛÓ›·˜, Ù›˜ ÚáÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ zÚ˜ Ùɘ 1˘ \AÚÈÏ›Ô˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ âÎÚËÎÙÈο ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó¿ ·Ú·‚È¿ÛÔ˘Ó Ù‹Ó ÂúÛÔ‰Ô. ^H â›ÛËÌË âΉԯ‹ ÂrÓ·È ¬ÙÈ àÓ·˙ËÙÔÜÛ·Ó ÙfiÓ P¿ÓÙÔ‚·Ó K¿Ú·˙ÈÙ˜. ™‡Ìʈӷ ̤ Ù‹Ó â›ÛËÌË àÓ·ÊÔÚ¿ Ùɘ SFOR Ô‡ ‰fiıËΠÛÙ‹ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·, Ôî ÛÙÚ·ÙÈáÙ˜ «¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó Ù‹Ó à·Ú·›ÙËÙË ‚›·, œÛÙ ӿ ·Ú·‚È¿ÛÔ˘Ó Ù‹Ó fiÚÙ· Ùɘ ÔåΛ·˜ ÙÔÜ îÂÚ¤· Û¤ àÓ·ÏÔÁ›· ̤ Ù‹Ó àÓÙÈÏËÙ‹ àÂÈÏ‹». M¿ÏÈÛÙ·, Û¤ âÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘˜ ̤ Ù‹Ó ÙÔÈ΋ àÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ôî ñ‡ı˘ÓÔÈ Ùɘ SFOR àÓ¤ÊÂÚ·Ó „¢‰á˜ ¬ÙÈ «Û˘Ó¿ÓÙËÛ·Ó àÓÙ›ÛÙ·ÛË»... OûÙ ÌÈ¿ àÓÙÚ›ÎÂÈ· Û˘ÁÁÓÒÌË... Oî ÛÙÚ·ÙÈáÙ˜ ͢ÏÔÎfiËÛ·Ó Ì¤ àÁÚÈfiÙËÙ· ÙfiÓ îÂÚ¤· η› ÙfiÓ ˘îfi ÙÔ˘, ηٿ ·Ú¿‚·ÛË ÙÔÜ ¢ÈÂıÓÔܘ ¢Èη›Ô˘. ≠Oˆ˜ àԉ›¯ıËÎÂ, ηӤӷ˜ K¿Ú·Ù˙ÈÙ˜ ‰¤Ó ÎÚ˘‚fiÙ·Ó ÛÙ‹Ó ÔåΛ· ÙáÓ ™Ù¿ÚÔ‚Ï·Ù˜, âÓá ì ÔåÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‰¤Ó ö¯ÂÈ Î·Ì›· àÔχو˜ Û¯¤ÛË Ì¤ ÙfiÓ Î·Ù·˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ™¤Ú‚Ô ìÁ¤ÙË. MfiÏȘ Ôî ÛÙÚ·ÙÈáÙ˜ àÓÙÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ¬ÙÈ ÛÙ‹Ó ÔåΛ· ÙÔÜ îÂÚ¤· ‰¤Ó ñÉگ ηÓ›˜ ôÏÏÔ˜ âÎÙfi˜ àfi Ù¿ ̤ÏË Ùɘ ÔåÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘, ÉÚ·Ó Ì¤ ëÏÈÎfiÙÂÚÔ ÙÔ‡˜ ‰‡Ô ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ η› àÔ¯ÒÚËÛ·Ó. §›ÁÔ àÚÁfiÙÂÚ·, Ôî ÛÙÚ·ÙÈáÙ˜ Ùɘ SFOR ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÙÔ‡˜ ™Ù¿ÚÔ‚Ï·Ù˜ ÛÙfi ÓÔÛÔÎÔÌÂÖÔ Ùɘ TÔ‡˙Ï·, ¬Ô˘ Ôî ‰‡Ô ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ÓÔÛËχÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Û¤ ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ≠Oˆ˜ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó âÎÂÖ Ôî ÁÈ·ÙÚÔ›, ï îÂÚ¤·˜ η› ï ˘îfi˜ ÙÔ˘ Âr¯·Ó ηÎÔÔÈËıÂÖ ‚¿Ó·˘Û·. ™‡Ìʈӷ ̤ Ù›˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙáÓ âÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙfi ÓÔÛÔÎÔÌÂÖÔ, \AÌÂÚÈηÓÔ› ÛÙÚ·ÙÈáÙ˜ ¤Ù·Í·Ó ÙÔ‡˜ ‰‡Ô ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ÛÙ‹Ó ÂúÛÔ‰Ô ÙÔÜ ÎÙÈÚ›Ô˘ Û¿Ó Û·ÎÈ¿ η› àÔ¯ÒÚËÛ·Ó.

316

TÂܯԘ 422, OKTøBPIO™ 2004

™Ù‹Ó ÔåΛ· ÙÔÜ îÂÚ¤·, ÛÙfi ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ¬Ô˘ Ôî ÛÙÚ·ÙÈáÙ˜ «ÂÚÈÔÈ‹ıËηӻ ÙfiÓ îÂÚ¤·, ñÉگ ̛· Ï›ÌÓË ·¥Ì·ÙÔ˜... Tfi Û›ÙÈ ö¯ÂÈ ¿ıÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ˙ËÌȤ˜ àfi Ù‹ ¯Ú‹ÛË ÙáÓ âÎÚËÎÙÈÎáÓ. ™Ù‹Ó âȯ›ÚËÛË öÏ·‚·Ó ̤ÚÔ˜ 40 \AÌÂÚÈηÓÔ› η› BÚÂÙ·ÓÓÔ› ÛÙÚ·ÙÈáÙ˜, âÎ ÙáÓ ïÔ›ˆÓ Ôé‰Â›˜ ö¯ÂÈ ÙÈ̈ÚËıÂÖ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ¿ ÙfiÓ ôÁÚÈÔ Í˘ÏÔ‰·ÚÌfi ÙÔÜ îÂÚ¤· η› ÙÔÜ ˘îÔÜ ÙÔ˘. T‹Ó ëfiÌÂÓË Ì¤Ú·, 2.000 âÍ·ÁÚȈ̤ÓÔÈ ™¤Ú‚ÔÈ Ôϛ٘ ‰È·‰‹ÏˆÛ·Ó ÛÙÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔÜ ¶¿ÏÂ, ʈӿ˙ÔÓÙ·˜ Û˘Óı‹Ì·Ù· ηٿ ÙáÓ «N·˙›», ¬ˆ˜ àÔοÏÂÛ·Ó Ù¿ ÛÙÂϤ¯Ë Ùɘ SFOR. ^H \OÚıfi‰ÔÍË \EÎÎÏËÛ›· Ùɘ BÔÛÓ›·˜-\EÚ˙ÂÁÔ‚›Ó˘ àÓÙ¤‰Ú·Û ̤ ı˘Ìfi, àÔηÏÒÓÙ·˜ Ù‹Ó âȯ›ÚËÛË «ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·» η› ÍÂηı¿ÚÈÛ ¬ÙÈ ì Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ̤ Ù‹ SFOR ı¿ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÙÂÖ, ôÓ ‰¤Ó ÙÈ̈ÚËıÔÜÓ Ôî ñ‡ı˘ÓÔÈ Ùɘ «âȯ›ÚËÛ˘». ™‡Ìʈӷ ̤ Ù‹Ó àÓ·ÎÔ›ÓˆÛË Ùɘ ÙÔÈÎɘ \EÎÎÏËÛ›·˜, «Ùfi öÁÎÏËÌ· Ùɘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÂrÓ·È àÎfiÌ· ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚÔ, ηıÒ˜ ‰ÈÂÚ¿¯ıË àfi ·éÙÔ‡˜ Ô‡ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ó˜ ·ÚÈÔÈ ÔϤÌÈÔÈ Ùɘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜». ^O ™¤Ú‚Ô˜ ¶·ÙÚȿگ˘ ¶·ÜÏÔ˜ àˇı˘Ó âÈÛÙÔÏ‹ ÛÙfiÓ âÈÎÂÊ·Ïɘ Ùɘ SFOR, ˙ËÙÒÓÙ·˜ âÍËÁ‹ÛÂȘ. òAÌÂÛË qÙ·Ó Î·› ì àÓÙ›‰Ú·ÛË ÙáÓ ÛÂÚ‚ÈÎáÓ \AÚ¯áÓ Ùɘ BÔÛÓ›·˜, Ô‡ ̤ àÓ·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ à·›ÙËÛ·Ó öÚ¢ӷ ÁÈ¿ Ùfi ˙‹ÙËÌ·. ™Ä˜ ·Ú¤ıÂÛ· ÌÈ¿ ¤Ú· ÁÈ¿ ¤Ú· àÏËıÈÓ‹ îÛÙÔÚ›·. Oî ·Ú·‚È¿ÛÂȘ ÙáÓ àÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙáÓ ™¤Ú‚ˆÓ Ùɘ BÔÛÓ›·˜ η› ÙÔÜ KÔÛÛ˘ÊÔ‰›Ô˘ ‰¤Ó ı¿ àÔÙÂϤÛÔ˘Ó àÓÙÈΛÌÂÓÔ öÚ¢ӷ˜ àfi Ù‹Ó Î˘Ú›· K¿ÚÏ· ÓÙÂÏ ¶fiÓÙ η› ÙÔ‡˜ ïÌÔ›Ô˘˜ Ù˘. °È\ ·éÙfi Ó¿ ÂrÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ. ¢ÈfiÙÈ ì ÂåÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔÜ ¢ÈÂıÓÔܘ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ÊÙ·ÚÓ›˙ÂÙ·È ÌfiÏȘ Ùɘ Ùfi ˙ËÙ‹ÛÂÈ ï §Â˘Îfi˜ OrÎÔ˜. N¤· T¿ÍË ¶Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. ¶ÔÏÈÙÈṲ̂, ηÏËÓ‡¯Ù·.

N›ÎÔ˜ Xȉ›ÚÔÁÏÔ˘

Tfi ΛÌÂÓÔ ·éÙfi àÓ·‰ËÌÔÛȇԢÌ àfi Ù‹Ó âÊËÌÂÚ›‰· «metrorama» Ùɘ 19.4.2004, ÛÂÏ. 6.


°ÂÌ›˙ÂÈ ï à¤Ú·˜ Ì˘Úˆ‰È¤˜ \Afi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙáÓ àÓı¤ˆÓ ı˘ÌÈ·Ù‹ÚÈ·... ™ÈÁ¿-ÛÈÁ¿ \AÚ¯›˙ÂÈ ì Ï¿ÛË ÙfiÓ ^EÛÂÚÈÓfi Ù˘. Tfi ÚáÙÔ àÛÙÚ› àÓ¿‚ÂÈ Û¿Ó ÎÂÚ›... KÈ ≤Ó· Ô˘Ï› ÂÙȤٷÈ, Ì‹Ó àÚÁ‹ÛÂÈ N¿ „¿ÏÂÈ Úfi˜ Ù‹ ‰fiÍ· TÔ˘ ÎÈ ·éÙfi M¤˜ ÛÙÔÜ „ËÏÔÜ Î˘·ÚÈÛÛÈÔÜ Ùfi ÚËÌÔÎÎÏ‹ÛÈ. òOÏÁ· P·ÎÈÙÈ¿ÓÛηÁÈ· ¶Ú·ÈÙÒÚÈ·, N. \AÊÚÈ΋

¶·ÜÏÔ˜ MÂÏĘ ≠OÙ·Ó ï ¶·ÜÏÔ˜ MÂÏĘ ÍÂΛÓËÛ ÙfiÓ àÁÒÓ· ÁÈ¿ Ù‹Ó àÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ùɘ M·Î‰ÔÓ›·˜, ¬Ï· ÌÂȉÈÔÜÛ·Ó Á‡Úˆ ÙÔ˘, ¬ˆ˜ öÁÚ·ÊÂ. AéÙfi˜ ¬Ìˆ˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ ñ·ÎÔ‡ÔÓÙ·˜ Û¤ ÌÈ¿ ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌË âÛˆÙÂÚÈ΋ âÈÙ·Á‹. «\Afi ÙÈÓÔ˜ ‰¤Ó ä͇ڈ», ÛËÌ›ˆÓÂ, «Ù› ö·ı·Ø öÁÈÓ· ùÚÁ·ÓÔÓ ‰˘Ó¿Ìˆ˜ Ôχ ÌÂÁ¿Ï˘, ó˜ Ê·›ÓÂÙ·È, àÊÔÜ ö¯ÂÈ Ù‹Ó åÛ¯‡Ó Ó¿ ηٷÛÈÁ¿ÛFË ¬Ï· Ù¿ ôÏÏ· ·åÛı‹Ì·Ù¿ ÌÔ˘ η› Ó¿ ̤ èıFÉ ‰È·ÚÎᘠÚfi˜ Ù‹Ó M·Î‰ÔÓ›·Ó». ™ÙÔ‡˜ ÌfiÏȘ ‰˘fi ÌÉÓ˜ Ùɘ ‰Ú¿ÛÂÒ˜ ÙÔ˘ ÛÙ‹ M·Î‰ÔÓÈ΋ ÁÉ âÌ„‡¯ˆÛ ÙÔ‡˜ ≠EÏÏËÓ˜ η› öÁÈÓ ï Êfi‚Ô˜ η› ï ÙÚfiÌÔ˜ ÙáÓ BÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ η› ÙáÓ TÔ‡ÚΈÓ. Tfi ‰¤ Ì·ÚÙ˘ÚÈÎfi ·xÌ· ÙÔ˘, Ô‡ fiÙÈÛ ً M·Î‰ÔÓÈ΋ ÁÉ ÛÙ‹ ™Ù¿ÙÈÛÙ·, ÛÙ›˜ 13 \OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔÜ 1904, Á¤ÓÓËÛ Ùfi ı·ÜÌ·. ¢ÈfiÙÈ, ¬ˆ˜ öÁÚ·„ ÙfiÙÂ ï ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ¢Ú·ÁÔ‡Ì˘, «à\ ôÎÚÔÓ Âå˜ ôÎÚÔÓ ÙáÓ ê·ÓÙ·¯ÔÜ ^EÏÏ‹ÓˆÓ ·î ηډ›·È â‰ÔÓ‹ıËÛ·Ó ó˜ ëÓfi˜ àÓıÚÒÔ˘ Ù¿ ÛÏ¿Á¯Ó·Ø η› ïÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜ Ùfi ηٷÂÙˆÎfi˜ ÊÚfiÓËÌ· âÓ ÌÈ÷Ä ÛÙÈÁÌFÉ àηÚÈ·›ˆ˜ âÍ‹ÚıË. \EʇÙÚˆÛ·Ó â› Ùɘ ·îÌ·ÙÔ‚Ú¤ÎÙÔ˘ Áɘ âΉÈÎËÙ·›, à̇ÓÙÔÚ˜ η›, ôÓ ï £Âfi˜ ıÂÏ‹ÛFË, ÛˆÙÉÚ˜». K·› ï ¶·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˜ £Âfi˜ ı¤ÏËÛÂ. ¢ÈfiÙÈ ÌÂÙ¿ àfi TÂܯԘ 422, OKTøBPIO™ 2004

317


çÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ·, ≤Ó·Ó ôÏÏÔ \OÎÙÒ‚ÚÈÔ, ì àı¿Ó·ÙË „˘¯‹ ÙÔÜ ÏÈÔÓÙ·Úfi„˘¯Ô˘ ¶·‡ÏÔ˘ MÂÏÄ ·ÓËÁ‡ÚÈ˙ ÛÙfiÓ ÔéÚ·Ófi Ù‹Ó àÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ùɘ M·Î‰ÔÓ›·˜. ¢ÈfiÙÈ Ùfi Ì·ÚÙ˘ÚÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘, Ô‡ qÚı öÂÈÙ· àfi Ù‹Ó ÚÔ‰ÔÛ›· Ùɘ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎɘ Û˘ÌÌÔÚ›·˜ ÙÔÜ M‹ÙÚÔ˘ BÏ¿¯Ô˘, öÁÈÓ àÊÔÚÌ‹ Ó¿ ÊÔ˘ÓÙÒÛÂÈ Î·› Ó\ êÏÒÛÂÈ Ù¿ ÎÏ·‰È¿ ÙÔ˘ Ùfi ‰¤Ó‰ÚÔ Ùɘ âÏ¢ıÂÚ›·˜ ÛÙ‹ M·Î‰ÔÓÈ΋ ÁÉ. Tfi ÚÔÂÖ ôÏψÛÙ ï ú‰ÈÔ˜ ̤ Ù‹Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›· âÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘ η› Ù¿ ÙÂÏÂ˘Ù·Ö· ÙÔ˘ ÏfiÁÈ·. §›ÁÔ Ú›Ó ·Ú·‰ÒÛÂÈ Ù‹Ó ¿ÓÙ· âχıÂÚË „˘¯‹ ÙÔ˘ ÛÙfiÓ ‰ÈηÈÔÎÚ›ÙË K‡ÚÈÔ, ö‚Á·Ï Ùfi ÛÙ·˘Úfi ÙÔ˘ àfi Ùfi Ï·ÈÌfi ÙÔ˘ η› Âr ÛÙfiÓ Û‡ÓÙÚÔÊfi ÙÔ˘ NÖÎÔ ¶‡Ú˙·: «TfiÓ ÛÙ·˘Úfi Ó¿ ÙfiÓ ‰ÒÛF˘ ÛÙ‹ Á˘Ó·Öη ÌÔ˘Ø Î·› Ùfi ÙÔ˘Ê¤ÎÈ, ¬ˆ˜ ÛÔÜ Âr·, ÛÙfi M›ÎË (™™. M›Î˘ =Mȯ·‹Ï qÙ·Ó ï ÁÈfi˜ ÙÔ˘). K·› Ó¿ ÙÔ‡˜ Fɘ, ¬ÙÈ Ùfi ηıÉÎÔÓ ÌÔ˘ öη̷». ™ÙfiÓ ú‰ÈÔ ‰ÚfiÌÔ, Ùfi ‰ÚfiÌÔ ÙÔÜ Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜ η› Ùɘ ı˘Û›·˜, ¬Ô˘ ÎÈ ôÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂÖÙ·È ï ηı¤Ó·˜ Ì·˜, ÌĘ ηÏÂÖ ï ¶·ÜÏÔ˜ MÂÏĘ, õ ï M›Î˘ Z¤˙·˜, ¬ˆ˜ qÙ·Ó Ùfi „¢‰ÒÓ˘Ìfi ÙÔ˘. (M›Î˘ àfi Ùfi ùÓÔÌ· ÙÔÜ ÁÈÔÜ ÙÔ˘, Z¤˙·˜ àfi Ùfi ùÓÔÌ· Ùɘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ ZˆÉ˜). Tfi ùÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Ùfi \¯ÂÈ ¿ÚÂÈ õ‰Ë ÛÙ¿ ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ï ıÚ‡ÏÔ˜ η› Ùfi \ηÓ ·rÓÔ, ıÔ‡ÚÈÔ Î·› ıÚÉÓÔ ÙÔÜ ^EÏÏËÓÈÛÌÔÜ. ¢ÈfiÙÈ ÛÙfi ÛÂÌÓfi ÚfiÛˆÔ ÙÔÜ 34¯ÚÔÓÔ˘ ≥Úˆ· (1870-1904) Âr‰Â âÓÛ·ÚΈ̤ÓÔ Ùfi «·ÏÏËοÚÈ», Ùfi ÚÔ·ÈÒÓÈÔ úÓ‰·ÏÌ· Ùɘ àÚÂÙɘ, Ùɘ Ê˘Ïɘ ÙáÓ ·åˆÓ›ˆÓ âÊ‹‚ˆÓ.

Tfi 1940-1941 ErÓ·È ÁÓˆÛÙfi˜ ï Û¿ÏÔ˜, Ô‡ ‰È‰¿Í·Ì η› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠàÓıÚˆÈÛÌfi ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ àfi

Ù‹Ó Î·ÎÔÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙáÓ \IÚ·ÎÈÓáÓ ·å¯Ì·ÏÒÙˆÓ âΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔÜ ÛÙÚ·ÙÔÜ ÙáÓ... «ÂéÁÂÓáÓ» BÚÂÙ·ÓÓáÓ Î·› ÙáÓ \AÌÂÚÈηÓáÓ. K·› Ó¿ ÛÎÂÊıÂÖ Î·Ó›˜ ¬ÙÈ Ôî ÛÙÚ·ÙÔ› ÙáÓ Ï·áÓ ·éÙáÓ ÔϤÌËÛ·Ó Î·› ÔÏÂÌÔÜÓ, ¬ˆ˜ âÈ̤ÓÔ˘Ó Ó¿ ÌĘ ›ÛÔ˘Ó Ôî Î.Î. TfiÓ˘ η› T˙ÒÚÙ˙, ÁÈ¿ Ù‹Ó âÏ¢ıÂÚ›· ÙáÓ Ï·áÓ Î·› Ù›˜ àÓıÚˆÈÛÙÈΤ˜ à͛˜!... K·› ï Ì¤Ó Ï·ÓËٿگ˘ àÓ·ÁοÛÙËΠÙÂÏÈο Ó¿ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Û˘ÁÁÓÒÌË Î·› Ó¿ ñÔÛ¯ÂıÂÖ ¬ÙÈ ı¿... ηٷÏÔÁ›ÛÂÈ Âéı‡Ó˜. AéÙ¿ ¬Ìˆ˜ ‰¤Ó àÏÏ¿˙Ô˘Ó Î·ıfiÏÔ˘ Ù‹Ó ÂåÎfiÓ·... °È·Ù› Ù¿ ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ·éÙ¿; ¢ÈfiÙÈ Ê¤ÚÓÔ˘Ì ÛÙfi ÓÔÜ Ì·˜ Ù‹ ÛÙ¿ÛË ÙáÓ ‰ÈÎáÓ Ì·˜ ÛÙÚ·ÙȈÙáÓ öÓ·ÓÙÈ ÙáÓ \IÙ·ÏáÓ, ÛÙfiÓ fiÏÂÌÔ ÙÔÜ 1940-1941. \Afi Ù‹Ó öÓ·ÚÍË Ì¤¯ÚÈ Ù‹ Ï‹ÍË ÙÔÜ ô‰ÈÎÔ˘ âΛÓÔ˘ ÔϤÌÔ˘, Ô‡ ÌĘ âÈ‚Ï‹ıËÎÂ, ï ÛÙÚ·Ùfi˜ Ì·˜ Âr¯Â Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ 23.000 η› ϤÔÓ ·å¯Ì·ÏÒÙÔ˘˜ \IÙ·ÏÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙÈáÙ˜, ÌÂٷ͇ ÙáÓ ïÔ›ˆÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó Î·› âÏ¿¯ÈÛÙÔÈ àÍȈ̷ÙÈÎÔ›. ^øÛÙfiÛÔ ì ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ¬ÏˆÓ

318

TÂܯԘ 422, OKTøBPIO™ 2004

·éÙáÓ âΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔÜ ÛÙÚ·ÙÔÜ Ì·˜ ñÉÚÍ ô„ÔÁË. Oî Ê·ÓÙ¿ÚÔÈ Ì·˜ ÙÔ‡˜ Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·Ó Û¿Ó Û¤ ‰˘ÛÙ˘¯ÂÖ˜ ÌÄÏÏÔÓ, ·Ú¿ Û¤ â¯ıÚÔ‡˜. Oî ≠EÏÏËÓ˜ ÛÙÚ·ÙÈáÙ˜ ö‰ÈÓ·Ó ÛÙÔ‡˜ \IÙ·ÏÔ‡˜ ·å¯Ì·ÏÒÙÔ˘˜ Ù¿ ÙÂÏÂ˘Ù·Ö· ÙÔ˘˜ ÙÛÈÁ¿Ú· õ η› ÙÔ‡˜ àÁfiÚ·˙·Ó ÙÛÈÁ¿Ú·Ø ÙÔ‡˜ ÚfiÛÊÂÚ·Ó Ù‹Ó ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÌÂÚ›‰·, ÙÔ‡˜ ÓÔÛ‹Ï¢·Ó, ÙÔ‡˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó Û¤ ÓÔÛÔÎÔÌÂȷΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, οو àfi àÊ¿ÓÙ·ÛÙ˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘ÓıÉΘ. ^O ÛÙÚ·Ùfi˜ Ì·˜, ·Ú¿ Ù‹ ‰›Î·ÈË àÁ·Ó¿ÎÙËÛ‹ ÙÔ˘ η› Ùfi ‰›Î·ÈÔ Ô‡ ÙfiÓ öÓÈÁÂ, ‰¤Ó ö¯·Û ÔÙ¤ ÙfiÓ àÓıÚˆÈÛÌfi ÙÔ˘. òEÁÚ·Ê ۯÂÙÈο ï òAÁÁÏÔ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ David Walker (N٤ȂÈÓÙ OéÒ(Ï)ÎÂÚ): «^O ëÏÏËÓÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ âÔϤÌËÛ ̤ Ù‹Ó ÍÈÊÔÏfiÁ¯ËÓ. AéÙfi ÚÔοÏÂÛÂ Ù‹Ó çÚÁ‹ ÙáÓ \IÙ·ÏáÓ (Ôî ïÔÖÔÈ âÊÔ‚ÔÜÓÙÔ ı·Ó·Û›Ìˆ˜ ÙfiÓ „˘¯ÚfiÓ ¯¿Ï˘‚·) η› ïÏfiÎÏËÚÔ˜ ï åÙ·ÏÈÎfi˜ T‡Ô˜ ⯷ڷÎÙ‹ÚÈ˙Â Ù‹Ó ÍÈÊÔÏfiÁ¯ËÓ “‚¿Ú‚·ÚÔÓ ¬ÏÔÓ”. oHÙÔ ¬Ìˆ˜ Ùfi ÌfiÓÔ Û¯Â‰fiÓ ¬ÏÔÓ, Ùfi ïÔÖÔÓ Ôî ≠EÏÏËÓ˜ ‰È¤ıÂÙÔÓ: ·éÙ‹ η› ÌÂÚÈο ÚÒÙ˘ ٿ͈˜ çÚÂÈ‚·ÙÈο ˘ÚÔ‚fiÏ·. ^O ≠EÏÏËÓ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ âÔϤÌËÛ ̤ Ùfi ¿ıÔ˜ ëÓfi˜ àÓıÚÒÔ˘ ñÂÚ·Û›˙ÔÓÙÔ˜ Ù‹Ó ÁÉÓ ÙÔ˘. òIÛˆ˜ ¬Ìˆ˜ ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË àÍ›· ÙÔ˘ öÁÎÂÈÙ·È Âå˜ Ùfi ¬ÙÈ, âÓ Ì¤Ûˇˆ ¬Ï˘ ·éÙɘ Ùɘ àÁÚÈfiÙËÙÔ˜, Ô鉤ÔÙ ö¯·ÛÂ Ù‹Ó àÍÈÔÚ¤ÂÈ¿ ÙÔ˘ ó˜ àÓıÚÒÔ˘». òEÙÛÈ Ôî ÛÙÚ·ÙÈáÙ˜ Ì·˜ ÙÔÜ 1940-1941 ‰¤Ó ‰›‰·Í·Ó ÌfiÓÔ ÙÔ‡˜ ≥ڈ˜ ᘠӿ ÔÏÂÌÔÜÓ ó˜ ≠EÏÏËÓ˜, ‰›‰·Í·Ó ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ Î·› àÓıÚˆÈÛÌfi η› àÍÈÔÚ¤ÂÈ·. K·› ¿ÓÙÔÙ ·éÙ¿ ı¿ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó... TÂÏÂ˘Ù·›· öÎıÂÛË Ùɘ Tfi çÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ °È Ô ‡ Ú Ô  Ô Ï , öÁÎÏËÌ· ‰ËÏ·‰‹ Ùɘ EéÚˆ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ âÓÙ˘ˆÛȷ΋ â¤ÎÙ·ÛË ÙÔÜ çÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘ âÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ηٿ Ùfi ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ öÙÔ˜ ÛÙ‹Ó KÔÈÓÔÙÈ΋ EéÚÒË, àÏÏ¿ η› ÛÙ›˜ âÎÙfi˜ E.E. ‚·ÏηÓÈΤ˜ ¯áÚ˜. ™Ùfi çÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ öÁÎÏËÌ·, ηٿ Ù‹Ó °ÈÔ‡ÚÔÔÏ, ÚˆÙÔÛÙ·ÙÔÜÓ Ôî Û˘ÌÌÔڛ˜ Ùɘ \AÏ‚·Ó›·˜, Ùɘ TÔ˘ÚΛ·˜, Ùɘ PÔ˘Ì·Ó›·˜ η› Ùɘ BÔ˘ÏÁ·Ú›·˜. ¢ËÏ·‰‹ ì ¯ÒÚ· Ì·˜ ÂrÓ·È ÔéÛÈ·ÛÙÈο ΢Îψ̤ÓË àfi âÁÎÏËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘ÌÌÔڛ˜, Ôî ïÔÖ˜ ‰ÚÔÜÓ Î·› ̤۷ ÛÙ‹ ¯ÒÚ· Ì·˜. òAÏψÛÙ ‰¤Ó ÂrÓ·È Ï›Á˜ ·ÚfiÌÔȘ âÓ¤ÚÁÂȘ, Ì¿ÏÈÛÙ· ÙfiÓ ÙÂÏÂ˘Ù·ÖÔ Î·ÈÚfi η› â‰á, àÊÔÜ Ôî ÏËÛÙÂÖ˜, ΢ڛˆ˜ TÚ·Â˙áÓ Î·› ¯ÚËÌ·Ù·ÔÛÙÔÏáÓ, ÂrÓ·È Û¯Â‰fiÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜. AéÙ¿, âÎÙfi˜ ÙáÓ ôÏψÓ, Ú¤ÂÈ Ó¿ ÌĘ οÓÔ˘Ó, œÛÙ ӿ ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ̤ ÛÎÂÙÈÎÈÛÌfi, ¬ÛÔÓ àÊÔÚÄ Ù‹Ó öÓÙ·ÍË Ùɘ TÔ˘ÚΛ·˜ ÛÙ‹Ó E.E.. \EÍ àÊÔÚÌɘ Ùɘ Â剋Ûˆ˜ ·éÙɘ Û¯ÔÏ›·Û àÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ âÊËÌÂÚ›‰· ÙáÓ \AıËÓáÓ: «M‹Ó ÂúÌ·ÛÙ âÓ ·ÓÙ› ηÎfiÈÛÙÔÈ öÓ·ÓÙÈ ÙáÓ Ê›ÏˆÓ Ì·˜ ÙáÓ TÔ‡ÚΈÓ. MÔÚÂÖ Ó¿ Ì‹ Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Ó êÏÌ·Ùˆ‰á˜ Úfi˜ Ù›˜ ¯áÚ˜ Ùɘ E.E. ^øÛÙfiÛÔ, η› ì ...Û‡ÁÎÏÈÛË Úfi˜ ñÔ„‹ÊȘ ÁÈ¿ öÓÙ·ÍË ¯áÚ˜, η› ‰‹


â› ïÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ̤ˆÓ ·å¯Ìɘ, ‰ËψÙÈ΋ Ùɘ Û¯ÂÙÈÎɘ ÊÈÏÔÙÈÌ›·˜ ‰¤Ó ÂrÓ·È;». \AÛÊ·Ïá˜, à·ÓÙÔÜÌÂ. ErÓ·È Î·› Ôî âÓ¤ÚÁÂȘ ·éÙ¤˜ «öÌÌÂÛ· ‰Â›ÁÌ·Ù·» Û˘ÁÎϛۈ˜. ^H Âú‰ËÛË ÂrÓ·È K‡ÚÔ˜ ëÏÏË âÓÙ˘ˆÛȷ΋: ÓÈ΋ Ú›Ó 9.000 «°¿ÏÏÔÈ àÚ¯·ÈÔ¯ÚfiÓÈ·! ÏfiÁÔÈ àÓÂÎ¿Ï˘-

„·Ó ÛÙ‹Ó K‡ÚÔ ÛÎÂÏÂÙfi Á¿Ù·˜ Ô‡ ‰Â›¯ÓÂÈ ¬ÙÈ Ùfi ·åÏÔ˘ÚÔÂȉ¤˜ Âr¯Â Á›ÓÂÈ Î·ÙÔÈΛ‰ÈÔ ˙áÔ Ú›Ó 9.000 ¯ÚfiÓÈ·! ^O ÛÎÂÏÂÙfi˜ Ùɘ Á¿Ù·˜ öÊÂÚ ηÌ·Ó¿ÎÈ Î·› ÂñÚ¤ıË Ì·˙› ̤ àÓıÚÒÈÓ· çÛÙÄ Û¤ ÓÂÔÏÈıÈÎfi Ù¿ÊÔ Ùɘ XÔÈÚÔÎÈÙ›·˜, ëÓfi˜ àfi ÙÔ‡˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÔåÎÈÛÌÔ‡˜ ÛÙfiÓ ÎfiÛÌÔ. M¤ ‚¿ÛË Ù¿ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· àÚ¯·ÈÔÏÔÁÈο ÂñÚ‹Ì·Ù·, ¬ÏÔÈ â›ÛÙ¢·Ó ¬ÙÈ ì Û¯¤ÛȘ àÓıÚÒˆÓ η› Á¿ÙˆÓ Âr¯Â ìÏÈΛ· “ÌfiÏȘ” 5.000 âÙáÓ Î·› Âr¯Â àÚ¯›ÛÂÈ Î·› àÓ·Ù˘¯ıÉ ÛÙ‹Ó AúÁ˘ÙÔ. T¿ ÛÙÔȯÂÖ· Û¯ÂÙÈο ̤ Ù‹Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ àÓ·Î¿Ï˘„Ë ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÛÙfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “™¿ÈÂÓ˜”» (âÊËÌ. «^EÛÙ›·», 13.4.2004, ÛÂÏ. 1). ™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ì Ò˜ ï àÚ¯·ÈfiÙ·ÙÔ˜ ÓÂÔÏÈıÈÎfi˜ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi˜ Ùɘ XÔÈÚÔÎÔÈÙ›·˜ ÛÙ‹Ó K‡ÚÔ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂÖÙ·È àfi Ùfi 5.800 .X. T¿ Ï›„·Ó· ÙÔÜ ÔÏÈÙÈÛÌÔÜ ·éÙÔÜ, Ô‡ öÊÂÚ ÛÙfi Êᘠì àÚ¯·ÈÔÏÔÁÈ΋ Ûη¿ÓË, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ï·fi, Ô‡ ηÙÔÈÎÔÜÛ â› Ì·ÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙfiÓ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi ·éÙfi, ¬ˆ˜ η› Û¤ ôÏÏÔ˘˜ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌÔ‡˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙ›˜ àÎÙ¤˜ ÙÔÜ ÓËÛÈÔÜ õ ÛÙ›˜ ù¯ı˜ ÔÙ·ÌáÓ, ̤ àÓÂÙ˘Á̤ÓÔ ÔÏÈÙÈÛÌfi. ™Ù‹ XÔÈÚÔÎÔÈÙ›· Ì¿ÏÈÛÙ· ‚Ú¤ıËΠ«ÎÔÈÓ‹ ëÛÙ›·», οÙÈ Ô‡ qÙ·Ó ÁÓˆÛÙfi η› ÛÙÔ‡˜ ≠EÏÏËÓ˜. ≠YÛÙÂÚ· àfi ·éÙ¿ ÂrÓ·È Ó¿ Ï˘ÄÙ·È Î·Ó›˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔÜÌ ÙfiÓ âÏ·ÊÚfiÙÂÚÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi, ÁÈ¿ ¬ÛÔ˘˜ ñÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó — η› ÛÙ‹Ó ^EÏÏ¿‰· η› ÛÙ‹Ó K‡ÚÔ ‰˘ÛÙ˘¯á˜ — Ùfi Û¯¤‰ÈÔ \AÓ¿Ó, Ô‡ àÓ·ÁfiÚ¢ ÙfiÓ ‚¿Ú‚·ÚÔ ÂåÛ‚ÔϤ· \AÙٛϷ ÔûÙ ϛÁÔ ÔûÙ Ôχ ó˜ àʤÓÙË Ùɘ àfi 9.000 âÙáÓ ëÏÏËÓÈÎɘ K‡ÚÔ˘! KÈ ·éÙfi âÂȉ‹ Ùfi ı¤ÏÔ˘Ó Ôî \AÁÁÏÔ-\AÌÂÚÈηÓÔ›, Ô‡ ö¯Ô˘Ó ó˜ ÌfiÓÈÌÔ ÛÙfi¯Ô Ó¿ àÊÂÏÏËÓ›ÛÔ˘Ó Î·› Ó¿ àÔ¯ÚÈÛÙÈ·Ó›ÛÔ˘Ó ÙfiÓ ëÏÏËÓÈÎfi àÎÚ›Ù· ÙÔÜ NfiÙÔ˘. ¢ÈfiÙÈ Ù› ı¤ÏÔ˘Ó â› Ù¤ÏÔ˘˜ Ôî â‹Ï˘‰Â˜ TÔÜÚÎÔÈ ÛÙ‹Ó K‡ÚÔ, Û\ ≤Ó· ÙfiÔ ëÏÏËÓÈÎfi àfi Ù¿ ‚¿ıË Ùɘ ^IÛÙÔÚ›·˜;... ^H Ó›ÎË Ùɘ \EıÓÈÎɘ Ì·˜ «^EÏÏ¿˜-^EÏÏ¿˜!» Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ «Hellas-Hellas!» ÙfiÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ \IÔ‡ÏÈÔ ÌĘ öηÓ ӿ ı˘ÌËıÔÜÌ ¬ÙÈ ÂúÌ·ÛÙÂ... ≠EÏÏËÓ˜! ¢È·ÊÔÚÂÙÈο ‰¤Ó âÍËÁÂÖÙ·È Ùfi ¬ÙÈ ¬ÏÔÈ Î·› ÛÙ‹Ó ^EÏÏ¿‰· η› ÛÙfi â͈ÙÂÚÈÎfi — ¬Ô˘ ˙ÔÜÓ ≠EÏÏËÓ˜ — ʈӿ˙·Ì «^EÏÏ¿˜-^EÏÏ¿˜!» «Hellas-Hellas!». \AÓÂÌ›˙·ÌÂ Ù‹Ó ëÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›·, Ô‡ Ù‹Ó Âú¯·Ì ٿ ÙÂÏ¢-

Ù·Ö· ¯ÚfiÓÈ· ηٷ‰ÈοÛÂÈ Û¤ àÊ¿ÓÂÈ·, âÓá ôÏÏÔÈ Ù‹ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ·Ó Î·› ÛÙfi ÚfiÛˆfi ÙÔ˘˜. K·› ̤۷ ÛÙÔ‡˜ àÏ·Ï·ÁÌÔ‡˜, Ù¿ Û˘Óı‹Ì·Ù·, ÙÔ‡˜ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜, Ù¿ ‚ÂÁÁ·ÏÈο, Ù›˜ ʈÙÔ‚ÔÏ›‰Â˜ „¿ÏÏ·Ì ̤ ëÏÏËÓÈÎfi ·ÏÌfi ÙfiÓ âıÓÈÎfi Ì·˜ ≈ÌÓÔ. \AÓԛͷÌÂ Ù‹Ó „˘¯‹ Ì·˜ η› ÎÏ›۷Ì ̤۷ Ù‹Ó ^EÏÏ¿‰· η›, ·Ú·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÙfiÓ ÛÙ›¯Ô ÙÔÜ ÔÈËÙÉ, ÓÔÈÒÛ·Ì ÛÙ¿ ÛÏ¿¯Ó· Ì·˜ ÁÈ\ ·éÙ‹Ó ¯·Ï·ÛÌfi. «XÚÂÈ¿ÛıËλ, ¬ˆ˜ öÁÚ·„·Ó, «Ó¿ öÏıÂÈ ÛÙ‹Ó ^EÏÏ¿‰· ≤Ó·˜ °ÂÚÌ·Ófi˜ ÁÈ¿ Ó¿ â·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ì ëÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›· Ù‹ ı¤ÛË Ù˘ η› Ó¿ Í·Ó·Á›ÓÂÈ Ùfi îÂÚfi ۇ̂ÔÏÔ ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ ≠EÏÏËÓ˜! XÚÂÈ¿ÛıËΠӿ ÙÚ˘‹ÛÂÈ ÌÈ¿ Ì¿ÏÏ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ù¿ ‰›ÎÙ˘· ÙáÓ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏˆÓ, ÙáÓ ^IÛ·ÓáÓ, ÙáÓ °¿ÏÏˆÓ Î·› ÙáÓ TÛ¤¯ˆÓ, ÁÈ¿ Ó¿ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì fiÛÔ ñÂÚ‹Ê·ÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó¿ ÓÔÈÒıÔ˘Ì ¬Ù·Ó àÓÙÈÎÚ‡˙Ô˘Ì ً Á·Ï·ÓfiÏ¢ÎË Ó¿ Î˘Ì·Ù›˙ÂÈ Î·› ¬Ù·Ó „¿ÏÏÔ˘Ì ÙfiÓ âıÓÈÎfi Ì·˜ ≈ÌÓÔ!» M¤ ¬Ï· ·éÙ¿ ‰Â›Í·Ì Ò˜ ì ^EÏÏ¿‰· ÂrÓ·È ¿ÓÙÔÙ Ùfi ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi ·Ú¿‰ÔÍÔ. K·› Ò˜ ñ¿Ú¯ÂÈ Ì¤Û· Ì·˜ οÙÈ, Ô‡ ‰¤Ó Í‚¿ÊÂÈ, Ô‡ ‰¤Ó ÁÂÚÓ¿ÂÈ. ≠OÙÈ ÛÙ¿ ‚¿ıË Ùɘ „˘¯É˜ Ì·˜, ¬ÛÔ ÎÈ ôÓ Ù‹Ó ÎÙ˘Ä ï Ï›‚·˜ ÙÔÜ ‰ÈÂıÓÈÛÌÔÜ, ñ¿Ú¯ÂÈ ÎÚ˘Ì̤ÓË ì Û›ı·, Ô‡ àÓ¿‚ÂÈ ÊˆÙȤ˜, ¬Ù·Ó ì œÚ· Ùfi ηϤÛÂÈ. ≠OÙÈ Ù¿ 剷ÓÈο, ¬ÛÔ ÎÈ ôÓ Ù¿ ¯Ï¢¿˙ÂÈ ì ıÔÏÔÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·, ÁÂÌ›˙Ô˘Ó Ù‹Ó „˘¯‹ Ì·˜ η› Ù‹ Û˘ÓÂ·›ÚÓÔ˘Ó. ¶¤Ú· àfi Ù‹Ó ÚÔ‚ÔÏ‹ Ùɘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ‰ÈÂıÓá˜, Ùɘ ÛËÌ·›·˜ Ì·˜, ÙáÓ âıÓÈÎáÓ Ì·˜ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ η› ÙÔÜ âıÓÈÎÔÜ Ì·˜ ≈ÌÓÔ˘, ÓÈ΋۷Ì Ùfi «âÁÒ» η› ÚÔ‚¿Ï·Ì Ùfi «âÌÂÖ˜» ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿Û·Ì ÓÂÜÌ· ÂÈı·Ú¯›·˜ η› ΢ڛˆ˜ ïÌ·‰ÈÎfi, Û˘ÏÏÔÁÈÎfi. K·› ‰È‰¿Í·Ì Ò˜ Û¤ Ù¤ÙÔȘ ÛÙÈÁ̤˜ ï ôÓıÚˆÔ˜, Ô‡ àÁˆÓ›˙ÂÙ·È, ‰¤Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ù›ÔÙ\ ôÏÏÔ ·Ú¿ ÙÔ‡˜ ôÏÏÔ˘˜ àÓıÚÒÔ˘˜. K·› àÎfiÌË, Ò˜ ÌÔÚÔÜÌ ӿ âÈÙ‡¯Ô˘Ì ôÓ ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì ÛÎÏËÚ¿ η› ÛÙԯ‡ÛÔ˘Ì ÛÙ·ıÂÚ¿ ̤ ı¿ÚÚÔ˜. XˆÚ›˜ ¬Ìˆ˜ Ó\ àÁÓÔÔÜÌ η› Ù‹ ‰‡Ó·ÌË ÙÔÜ £ÂÔÜ. °È·Ù› ÂrÓ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ò˜ ù¯È ÌfiÓÔ ï Ï·fi˜ Ì·˜ ·Ú·Î·ÏÔÜÛ ÙfiÓ £Âfi ÁÈ¿ Ù‹Ó âÓ›Û¯˘ÛË Ùɘ \EıÓÈÎɘ Ì·˜, àÏÏ¿ ÎÈ Ôî âıÓÈÎÔ› Ì·˜ (Ôî ·ÖÎÙ˜) ˙ËÙÔÜÛ·Ó Ù‹Ó âÓ›Û¯˘ÛË ÙÔÜ £ÂÔÜ Î·› Ù›˜ ÚÔÛ¢¯¤˜ Ì·˜. ^O £Ô‰ˆÚɘ Z·ÁÔÚ¿Î˘, ï àÚ¯ËÁfi˜ Ùɘ \EıÓÈÎɘ, ÂrÂ: «^H ëÏÏËÓÈ΋ „˘¯‹ ÂrÓ·È ¬,ÙÈ Èfi ‰˘Ó·Ùfi ÌÔÚÂÖ Ó¿ ‰ÒÛÂÈ ÛÙfiÓ ôÓıÚˆÔ ï £Âfi˜». \EÂÛ‹Ì·Ó·Ó ‰¤ ¬ÙÈ ï £Âfi˜ àÔÙÂÏÂÖ ¿ÓÙ· Ùfi ÛÙ‹ÚÈÁÌ¿ ÙÔ˘. K¿ı ÊÔÚ¿ Ô‡ Ì·›ÓÂÈ ÛÙfi Á‹Â‰Ô Î¿ÓÂÈ ÙfiÓ ÛÙ·˘Úfi ÙÔ˘. K·› Ú›Ó àfi οı ·È¯Ó›‰È ÛÙfi Euro 2004 ÙËÏÂʈÓÔÜÛ ÛÙfiÓ âÊË̤ÚÈÔ ÙÔÜ ¯ˆÚÈÔÜ ÙÔ˘ ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ù‹Ó Â鯋 ÙÔ˘. ≠OÛÔÈ ñÔÙÈÌÔÜÓ Ùfi Ï·fi Ì·˜ — âÁ¯ÒÚÈÔÈ Î·› ͤÓÔÈ — ηϿ οÓÔ˘Ó Ó\ àӷχÛÔ˘Ó, ¯ˆÚ›˜ ·Úˆ›‰Â˜, Ùfi âıÓÈÎfi ÌÂı‡ÛÈ Ô‡ ÚÔοÏÂÛ ì Ó›ÎË Ùɘ \EıÓÈÎɘ Ì·˜. òEÙÛÈ ÌfiÓÔ ı¿ ηٷϿ‚Ô˘Ó Ù‹Ó „˘¯ÔÛ‡ÓıÂÛË ÙÔÜ ÂéÁÂÓÈÎÔÜ Ï·ÔÜ Ì·˜. K·› Ó¿ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ó¿ ÙfiÓ àÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙Ô˘Ó Î·› ΢ڛˆ˜ Ù‹ ÓÂÔÏ·›· Ì·˜... TÂܯԘ 422, OKTøBPIO™ 2004

319Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.