ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ2007

Page 1


¶ÔÜ ‹Á·Ù ۋÌÂÚ·, Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘, η› ÌfiÓÔ˜ ÌÂÙÚá Ùɘ ôÌÌÔ˘ ÙÔ‡˜ ÎfiÎÎÔ˘˜, ï àÓfiËÙÔ˜; \AÓ‰Ú¤·˜ X·Ù˙˯·Ìɘ


ò∂¯ÂȘ àÎÔ‡ÛÂÈ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ú˘·ÎÈÔÜ Ï˘ËÙÂÚfi, ‚ÔÁÁËÙfi àÁÚÈÌÈÔÜ, ÎÔ˘ÎÔ˘Ó·ÚÈ¿ Ó\ àÓ·ÛÙÂÓ¿˙ÂÈ; ∂r‰Â˜ Ù‹Ó àÁˆÓ›· ‚Ô˘ÓÔÜ, Ùfi ηډÈÔ¯Ù‡È àˉÔÓÈÔÜ, Ùfi ÛΛÚÙËÌ· Ùɘ ÂÙ·ÏÔ‡‰·˜ Ô‡ ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ; ò∂ÓȈÛ˜ Á‡Úˆ ÛÔ˘ Ù‹Ó ÎÙ›ÛË Ó¿ «Û˘ÛÙÂÓ¿˙ÂÈ» η› Ó¿ «Û˘Óˆ‰›ÓÂÈ», Ó¿ ÓÈÒıÂÈ, Ó¿ Û¤ Û˘ÌÔÓ¿ÂÈ, Ó¿ ÎÏ·›ÂÈ Ì·˙› ÛÔ˘, Ó¿ ÔÓ¿ÂÈ; ∂r‰Â˜ ÔÙ¿ÌÈ· Ó\ àÓ˘„ÒÓÔÓÙ·È Î·› Ó¿ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙÔÜÓ, ùÚË Ó¿ ÛÎÈÚÙÔÜÓ, Ó\ àÓ·Á·ÏÏÈ¿˙Ô˘Ó; ∂r‰Â˜ Ù‹ ı¿Ï·ÛÛ· Ó\ àÓ·ÚÚÈÁÄ ÛÙfi ‚ÉÌ· ÙÔÜ £ÂÔÜ; ∂r‰Â˜ Ù‹Ó öÚËÌÔ àfi ¯·Ú¿ Ó\ àÓı›˙ÂÈ; ò∞Ó Í¤Ú·Ì ϛÁ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÓÂ˘Ì·ÙÈο, ı\ àÎÔ‡Á·ÌÂ, ı¿ ‚Ϥ·ÌÂ, ı¿ ‰È·‚¿˙·Ì Û\ ïÏfiÎÏËÚË Ù‹Ó ÎÙ›ÛË Ù‹Ó ÚÔÛ‰ÔΛ·, Ù‹Ó àÛ›Á·ÛÙË ÚÔÛÌÔÓ‹, Ù‹Ó «àÔηڷ‰ÔΛ·», Ó¿ ‰ÂÖ «Ù‹Ó àÔÎ¿Ï˘„ÈÓ ÙáÓ ˘îáÓ ÙÔÜ £ÂÔÜ». ΔfiÙ Ô‡ η› «·éÙ‹ ì ÎÙ›ÛȘ âÏ¢ıÂÚˆı‹ÛÂÙ·È àfi Ùɘ ‰Ô˘Ï›·˜ Ùɘ ÊıÔÚĘ Âå˜ Ù‹Ó âÏ¢ıÂÚ›·Ó Ùɘ ‰fi͢ ÙáÓ Ù¤ÎÓˆÓ ÙÔÜ £ÂÔÜ» (ƒˆÌ. Ëã 21). ^∏ âÏ¢ıÂÚ›· àfi Ù‹ ÊıÔÚ¿ η› ì ‰fiÍ· ÙÔÜ ÔéÚ·ÓÔÜ ÂrÓ·È ñfiÛ¯ÂÛË ÙÔÜ £ÂÔÜ ÁÈ¿ ïÏfiÎÏËÚË Ù‹Ó ÎÙ›ÛË Ô‡ Û\·éÙfi ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ «Û˘ÛÙÂÓ¿˙ÂÈ Î·› Û˘Óˆ‰›ÓÂÈ» ̤ ÙfiÓ ôÓıÚˆÔ œ˜ ÙÒÚ·, àÏÏ¿ η› âÏ›˙ÂÈ Î·› ÚÔṲ̂ÓÂÈ Ù‹ ‰ÔÍ·Ṳ̂ÓË àÔηٿÛÙ·ÛË Ì·˙› ÙÔ˘. ≠√Ù·Ó ì ¶·Ó·Á›· οÏÂÛ ‰˘fi ÌÔÓ·¯Ô‡˜ Ó¿ ‚ÚÔÜÓ Ùfi ÔχÙÈÌÔ ÂåÎfiÓÈÛÌ¿ Ù˘, ‰¤Ó õÙ·Ó ηӤӷ ¤Ú·ÛÌ· œ˜ Ù‹ ÛËÏÈ¿ Ù˘ Ù‹Ó àÚfiÛÈÙË. ΔfiÙ ≤Ó· ΢·Ú›ÛÛÈ úÛÈÔ ·Ó‡„ËÏÔ, ÛÙ‹Ó ôÎÚË ÙÔÜ ÁÎÚÂÌÔÜ, ‰›¯ˆ˜ ôÏÏË ÚÔÙÚÔ‹, χÁÈÛÂ, öÛ΢„ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜, öÁÈÓ Á¤Ê˘Ú· η› ¤Ú·Û·Ó. ò∞Ó Í¤Ú·Ì ϛÁ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÓÂ˘Ì·ÙÈο, ·éÙ‹ ı¿ Âú¯·Ì ً Û¯¤ÛË Ì¤ Ù‹Ó ÎÙ›ÛË. *** ªfiÏȘ 80 ¯ÚfiÓÈ· Ú›Ó Î·Ù·Ï¿‚·Ì fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂrÓ·È Ùfi Û‡Ì·Ó. ¢ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Á·Ï·Í›Â˜ η› Û\·éÙÔ‡˜ ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ôÛÙÚ·, ÁÂÓÓÈÔÜÓÙ·È, ˙ÔÜÓ, Âı·›ÓÔ˘Ó Ì¤Û· Û¤ öÎÚËÍË ÊˆÙfi˜. ≠∂Ó· Û‡Ì·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ, àÛ‡ÏÏËÙÔ, àÏÏ¿ ÌfiÏȘ Ô‡ ÊÙ¿ÓÂÈ Ó¿ ÊÈÏÔÍÂÓÂÖ ÙfiÔ ¬ˆ˜ ì ÁÉ, ηٿÏÏËÏË Ó¿ ΢ÔÊÔÚÂÖ Ùfi àÛ‡ÏÏËÙ· ÔχÏÔÎÔ, Ù‹ ˙ˆ‹. ≠∂Ó·

Û‡Ì·Ó Ï›ÁÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‰¤Ó ¯ˆÚ¿ÂÈ ·éÙ‹ Ù‹ ʇÛË, ‰¤Ó ¯ˆÚ¿ÂÈ Ù‹ ˙ˆ‹. ¢¤Ó ¯ˆÚ¿ÂÈ Ùfi ÓÔÜ, Ù‹ Û˘Ó›‰ËÛË, Ù‹Ó Âéı‡ÓË, Ù‹Ó ÚÔÛ‰ÔΛ·, Ù‹ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ıÂÒÛˆ˜, ·éÙ¿ Ô‡ ÂrÓ·È ï ôÓıÚˆÔ˜. ª¤Û· Û\ ·éÙ¿ Ù¿ ú‰È· ¯ÚfiÓÈ· Ùfi Û‡ÓıËÌ· Ùɘ àÓÙÂͤÏÈ͢, «›Ûˆ ÛÙfi ˙áÔ», ÁÈ¿ Ó¿ ¯·ÚÔÜÌ ً ˙ˆ‹, ì ôÏËÛÙË âÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Î·› ì àÏ·˙ÔÓ›· Ùɘ Ù¯ÓÔÎÚ·Ù›·˜, ÌĘ öÂÈÛ·Ó ÁÈ¿ Ù‹Ó Î˘ÚÈ·Ú¯›· Ì·˜ η› öÊÂÚ·Ó Ù‹ ÌÂÁ¿ÏË Ú‹ÍË ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ ̤ Ù‹Ó ÎÙ›ÛË. ™‹ÌÂÚ· ÛÙ‹ ÁÉ ïÏfiÎÏËÚË êÏÒÓÂÙ·È ÌÈ¿ àÂÈÏ‹ ÚˆÙfiÁÓˆÚ· ÙÚÔÌ·¯ÙÈ΋. ∂rÓ·È ì â·Ó¿ÛÙ·ÛË Ùɘ ÎÙ›Û˘ Ô‡ ηıËÌÂÚÈÓ¿ â΂ȿ˙Ô˘ÌÂ, ·Ú·‚È¿˙Ô˘Ì ٿ ¬ÚÈ¿ Ù˘, Ù‹ ÌÔχÓÔ˘ÌÂ, Ù‹Ó ˘ÚÔÏÔÜÌ àχËÙ· η› ‰¤Ó àÎÔÜÌ ̤ Ù¿ ñÂÚÙ¤ÏÂÈ· ùÚÁ·Ó¿ Ì·˜ ÔûÙ ÙfiÓ ÛÙÂÓ·ÁÌfi Ù˘, ÔûÙÂ Ù‹Ó ç‰‡ÓË Ù˘. √ûÙ η› ‚ϤÔ˘Ì Ò˜ ÙÂÏÈο â΂ȿ˙Ô˘ÌÂ, ÌÔχÓÔ˘ÌÂ, ˘ÚÔÏÔÜÌ Ùfi ÛáÌ· Ì·˜ η› Ù‹Ó „˘¯‹ Ì·˜. ò∞Ó ‚Ϥ·Ì ÓÂ˘Ì·ÙÈο, ı¿ àÓ·ÁÓˆÚ›˙·Ì ›Ûˆ àfi ·éÙ‹ Ù‹ Ú‹ÍË Ì¤ Ù‹Ó ÎÙ›ÛË Ù‹Ó ‚·ı‡ÙÂÚË Ú‹ÍË Ùɘ àÓ·ÊÔÚĘ Ì·˜ ÛÙfi ¢ËÌÈÔ˘ÚÁfi Ùɘ ÎÙ›Û˘. ≠√Û˜ ÎÈ ôÓ àÓ·Ï¿‚Ô˘Ì ۋÌÂÚ· âÎÛÙÚ·ÙÂÖ˜ ‰¤Ó ÛÒ˙ÂÙ·È ì ÁÉ Ì·˜, ‰ÈfiÙÈ àÁÁ›˙Ô˘Ì Ùfi Úfi‚ÏËÌ¿ Ù˘ ÌfiÓÔ â͈ÙÂÚÈο, âÓ‰ÔÎÔÛÌÈο, η› ì ÔéÛ›· Ùɘ ÎÙ›Ûˆ˜ ÂrÓ·È ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋, ¬ˆ˜ η› ì ‰È΋ Ì·˜. ∞éÙ¿ ö¯Ô˘Ì ӿ ÈÛÙ¤„Ô˘ÌÂ, ôÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӿ ÛÒÛÔ˘Ì ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ. *** «√ú‰·ÌÂÓ Á¿Ú ¬ÙÈ ÄÛ· ì ÎÙ›ÛȘ Û˘ÛÙÂÓ¿˙ÂÈ Î·› Û˘Óˆ‰›ÓÂÈ ô¯ÚÈ ÙÔÜ ÓÜÓ» (ƒˆÌ. Ëã 22). ò∞Ó Ì¿ıÔ˘Ì öÛÙˆ η› ÙÒÚ· Ï›Á· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÓÂ˘Ì·ÙÈο, úÛˆ˜ Ó¿ ηٷϿ‚ÂÈ ì „˘¯‹ Ì·˜ Û\ ·éÙ‹ Ù‹Ó öÛ¯·ÙË œÚ· Ù› ÛÙÂÚÂÖÙ·È. ∫È ≈ÛÙÂÚ·, úÛˆ˜ Ì¿ıÂÈ ÙÒÚ· ì ≈·ÚÍ‹ Ì·˜ àfi Ù‹ ʇÛË Ó¿ Û˘ÌÌÂÚ›˙ÂÙ·È Ù‹Ó «àÔηڷ‰ÔΛ·» Ù˘. ¡¿ «Û˘ÛÙÂÓ¿˙ÂÈ Î·› Ó¿ Û˘Óˆ‰›ÓÂÈ» ̤ Ù‹Ó ÎÙ›ÛË ÛÙ‹Ó ÙÚ·Áˆ‰›· ÙÔÜ Û‹ÌÂÚ·, ≤ˆ˜ Ó¿ Í·Ó·‚ÚÂÖ Ùfi ‰ÚfiÌÔ Ù˘. ¡¿ ÊÙ¿ÛÂÈ àfi Ù‹ ‰Ô˘Ï›· Ùɘ ÊıÔÚĘ ÛÙ‹ ‚‚·ÈfiÙËÙ· η› ÛÙ‹Ó âÏ¢ıÂÚ›· «ÙáÓ Ù¤ÎÓˆÓ ÙÔÜ £ÂÔÜ». ™Ù‹Ó àÔηٿÛÙ·ÛË Ì·˙› Ì\ ¬ÏË Ù‹Ó ÎÙ›ÛË, ÛÙ‹Ó ÚÔÛÙ·Û›· η› ÛÙ‹Ó ÔåÎÂÈfiÙËÙ· Ùɘ àÁ¿˘ ÙÔÜ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔÜ Ù˘. TÂܯԘ 453, NOEMBPIO™ 2007

323


ΔfiÙ Ô‡ ï ≤Ó·˜ àÁ·ÔÜÛ ÙfiÓ ôÏÏÔ Î·› ÙfiÓ ÊÒÓ·˙ à‰ÂÚÊfi, Ô‡ ôÎÔ˘Á ً ʈӋ ÙÔ˘ η› ¯·ÈÚfiÙ·Ó, Ô‡ ÙfiÓ ÎÔ›Ù·˙ ÛÙ¿ Ì¿ÙÈ· ÎÈ àÓÙ›ÎÚÈ˙Â Ù‹Ó ÓÔ‹ Ô‡ \¯Â ÎÈ ï ú‰ÈÔ˜ ̤۷ ÙÔ˘Ø ÙfiÙ Ô‡ Ôî ôÓıÚˆÔÈ Âr¯·Ó ηÏÔÛ‡ÓË, Ô‡ ‚ÔËıÔÜÛ·Ó Ùfi Á›ÙÔÓ· ÎÈ ôÓÔÈÁ·Ó Ù‹Ó fiÚÙ· ÙÔ˘˜ ÛÙfiÓ ÂÚ·ÛÙÈÎfi, Ô‡ ÊÚfiÓÙÈ˙·Ó Ùfi ÛÈÙÈÎfi ÙÔ˘˜ η› ‰¤Ó âÈı˘ÌÔÜÛ·Ó Í¤ÓÔ ‚Èfi˜, Ô‡ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·Ó Ù\ àÁ·ı¿ Ùɘ Áɘ η› ‰¤Ó ÙÔ‡˜ ¯ÒÚÈ˙ ٛÔÙ·Ø ÙfiÙÂ, ï ÌÈÎÚfi˜ ÙÔ˘˜ Ï·Ó‹Ù˘ ÛÙÚÔ‚ÈÏÈ˙fiÙ·Ó ÂéÙ˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ Á‡Úˆ àfi Ù\ ôÛÙÚÔ ÙÔ˘, ÚÔ˘ÊÒÓÙ·˜ àÎfiÚÂÛÙ· Û¿ ¯¿‰È Ùfi Êá˜. ™Ù¿ ‚Ô˘Ó¿ η› ÛÙ¿ Ê·Ú¿ÁÁÈ· ÙÔ˘ ‰ÒÚÈ˙·Ó Ôî ËÁ¤˜ ÎÂÏ·Ú˘ÛÙfi Ùfi ÓÂÚfi ÙÔ˘˜ ÛÙ¿ ‰¤ÓÙÚ· Ù¿ ÏÔ¯ÂÚ¿, Ù¿ ‰¤ÓÙÚ· ôÓÔÈÁ·Ó ÙÔ‡˜ ÎÏÒÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ àÁηÏÈ¿ Ó¿ ÛÙ·ıÔÜÓ Ù¿ Ô˘ÏÈ¿ Ù’ ÔéÚ·ÓÔÜ, Ù¿ Ô˘ÏÈ¿ Û˘Ófi‰Â˘·Ó ̤ Ùfi Èfi ÁÏ˘Î‡ÊıÔÁÁÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘˜ Ù’ àÁÚ›ÌÈ· ÙÔÜ ‰¿ÛÔ˘˜, Ù’ àÁÚ›ÌÈ· ıˆÚÔÜÛ·Ó Ì¤ Ù’ àÁ·ıfi ÙÔ˘˜ ‚ϤÌÌ· ôÊÔ‚· ÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜ — οÔ˘ οÔ˘ êÚ¿˙·Ó η› ηӤӷ Ô˘ÏÂÚÈÎfi. ∫È ¬ÛÔ ÎÚ·ÙÔÜÛ ì àÁ¿Ë, ˙ÔÜÛ·Ó àÓ·ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ôî ôÓıÚˆÔÈ ÂåÚËÓÈο η› ηӤӷ˜ ‰¤Ó ö‚·˙ ηÎfi ÛÙfi ÓÔÜ ÙÔ˘ ÁÈ¿ ÙfiÓ à‰ÂÚÊfi. ∫¿ÔÙÂ, ÙfiÙ Ô‡ ï ≤Ó·˜ àÁ·ÔÜÛ ÙfiÓ ôÏÏÔ Î·› ÙfiÓ ÊÒÓ·˙ à‰ÂÚÊfi...

324

≠øÛÔ˘ qÚı·Ó Ôî ‚¤‚ËÏÔÈ, âÎÂÖÓÔÈ Ô‡ àÊÉÛ·Ó Ùfi ηÎfi ÎÈ ·å¯Ì·ÏÒÙÈÛ Ùfi ÓÔÜ ÙÔ˘˜. ΔÔ‡˜ ÌÈÏÔÜÛ ̤ ¯›ÏȘ ÁÏáÛÛ˜ Ùfi ηÎfi η› fiÙÈ˙Â Ù‹Ó „˘¯‹ ÙÔ˘˜ ̤ ¯›ÏȘ àÓ·ı˘ÌÈ¿ÛÂȘ. ∫È âÎÂÖÓÔÈ âÓ¤‰È‰·Ó. ∫·› η٤‚ËΠÙfi ηÎfi η› ÊÒÏÈ·Û — Ê›‰È ÎÔ˘ÏÔ˘ÚÈ·Ṳ̂ÓÔ — ÛÙ‹Ó Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘˜. ∫·› Á›Ó·Ó âÎÂÖÓÔÈ àÓ¿‰ÂÏÊÔÈ Î·› Ù¿ õıÂÏ·Ó ¬Ï· ‰Èο ÙÔ˘˜. ∫È àÊÔÜ ‰¤Ó ÛÙ¿ıËΠÙÚfiÔ˜ ôÏÏÔ˜ ¬Ï· Ó¿ Á›ÓÔ˘Ó ‰Èο ÙÔ˘˜, ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó ÙfiÓ àÊ·ÓÈÛÌfi. ∫·› ¯ÈÌÉÛ·Ó Ôî ÊÏfiÁ˜, ú‰È· ıÂÚÈ¿ ¬ÏÔ ÁÏÒÛÛ· ̤ ÌfiÈ ‰˘ÛıÂÒÚËÙÔ, Ó¿ ÁÏ›ÊÔ˘Ó Ù¿ ‰¤ÓÙÚ·, Ô‡ \¯·Ó ÓÈ΋ÛÂÈ Ù‹Ó ¤ÙÚ·. §·Ì¿‰È·˙·Ó Ùfi Ô‡ÛÈ Î·› Ì·ÛÔÜÛ·Ó Ù¿ ͇Ϸ. ™ÙÚÔ‚ÈÏÈ˙fiÙ·Ó ï àÁ¤Ú·˜ η› ¯fiÚ¢·Ó ÙÚÂÏ¿ ̤ ̇ÚÈÔ˘˜ Î˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜. ¶ÂÙ¿ÁÔÓÙ·Ó ÛÊ˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ‚Ú·¯Ó¿ ÎfiÎÎÈÓ˜ Ôî ÎÔ˘ÎÔ˘Ó¿Ú˜, àÏ¿Ï·˙ ì ʈÙÈ¿ ̤ ̇ÚÈÔ˘˜ ÍÂÚÔ‡˜ ÎÚfiÙÔ˘˜ ÎÈ àÏ¿ÏÈ·˙ ì ˙ˆ‹. ∫È ì ÁÉ ‰¤Ó ôÓÔÈÍ Ùfi ÛÙfiÌ· Ù˘ Ó\ àÊ·Ó›ÛÂÈ ÙÔ‡˜ ηÎÔ‡˜, ÌfiÓÔ ÙÔ‡˜ ‚·ÛÙÔÜÛ ÛÙ‹ Ú¿¯Ë Ù˘ Û¿Ó ÚáÙ·. Δ¿ ‰¤ÓÙÚ· ‰¤Ó χÁÈÛ·Ó Ù¿ ÎÏÒÓÈ· âΉÈÎËÙÈο ÛÙÔ‡˜ ηÎÔ‡˜, ÌfiÓÔ Ù\ àÊÉÓ·Ó Û¤ Û¯ÉÌ· îÎÂÛ›·˜ àÓÔȯٿ. Δ\ àÁÚ›ÌÈ· àÏ·ÊÈ·Ṳ̂ӷ ÙÚ¤¯·Ó Ó¿ ÛˆıÔÜÓ ÎÈ ÔûÙ Ô‡ ÛΤÊÙËÎ·Ó Ó\ àÓÙ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó Î·Îfi ÛÙÔ‡˜ ηÎÔ‡˜, ëηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·éÙ¿ ÛÙÔ‡˜ Ï›ÁÔ˘˜ âΛÓÔ˘˜. ∫·› Ù¿ Ô˘ÏÈ¿ àÏÏÔ·Ṳ́ӷ àÓÔÖÍ·Ó Ù¿ ÊÙÂÚÔ‡ÁÈ· ÙÔ˘˜, àÓ·ÊÙÂÚ¿ÎÈÛ·Ó Ì¤ àÁˆÓ›· ÎÈ ≈ÛÙÂÚ· ¤Û·Ó ÛÙ›˜ ÊÏfiÁ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜ Ùfi Èfi ıÏÈ‚ÂÚfi ÙÔ˘˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È. \∞Ó¤‚·ÈÓ ì ÊÚ›ÎË ÛÙ›˜ Ï·ÁȤ˜ η› η٤‚·ÈÓ ˯Ùfi˜ ï ηÓfi˜ ÛÙ›˜ ÔÏÈÙÂÖ˜ η› Ù¿ ¯ˆÚÈ¿.

TÂܯԘ 453, NOEMBPIO™ 2007


∫È Ôî ʈӤ˜ àÁÚÈÂ̤Ó˜ ÌÂډ‡ÔÓÙ·Ó Ì¤ Ùfi ͤÊÚÂÓÔ ¯Ù‡ËÌ· Ùɘ ηÌ¿Ó·˜ η› Ù›˜ ÛÂÈÚÉÓ˜ Ô‡ η٤Êı·Ó·Ó. ∫·Ù¤ÙÚˆÁ ì ʈÙÈ¿ ÙÔ‡˜ ΋Ô˘˜ ÙÔ‡˜ ïÏfi‰ÚÔÛÔ˘˜ η› Ù¿ ÚáÙ· õ‰Ë ÛÈÙÈο ̤ ÙÔ‡˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ η› ÙÔ‡˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ηËÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜. \∞Ó·ÚÚȯÈfiÓÙ·Ó ïÏÔfiÚÊ˘Ú˜ Ôî ÊÏfiÁ˜ ÛÙÔ‡˜ ÙÔ›¯Ô˘˜, ÛÊȯٷÁοÏÈ·˙·Ó Û¤ ÌÈ¿ ı·Ó·ÙÂÚ‹ ÂÚ›ÛÊÈÍË Ù›˜ ÛÙ¤Á˜ η› ÔÏÂÌÔÜÛ·Ó Ó¿ ÛÎÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙfiÓ ùÏÂıÚÔ à’ Ù¿ ·Ú·ı‡ÚÈ·. ¶ÔÏÂÌÔÜÛ·Ó ÎÈ Ôî ¯ˆÚÈ·ÓÔ› ï ≤Ó·˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙfiÓ ôÏÏÔ Ó¿ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Ì¤˜ ÛÙ‹Ó ÎÔÛÌÔ¯·Ï·ÛÈ¿ Ì·ÎÚÈ¿ Ùfi ıÂÚÈfi à’ Ù¿ ÎfiÈ· ÌÈĘ ˙ˆÉ˜. ò∞ÏÏÔÈ Ì¤ ÙÂÓÂΤ‰Â˜ ÓÂÚfi, ̤ ÎÏ¿Ú˜ ôÏÏÔÈ ÎÈ ôÏÏÔÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ›˜ àÓÙϛ˜. ¶ÂÙ¿ÁÔÓÙ·Ó Ôî ÊϤ‚˜ ÛÙfi ¿ÏÂÌ· ̤ ÙfiÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Î·› Á¤ÌÈ˙·Ó Ù¿ ÚÔ˘ıÔ‡ÓÈ· ηÙÚ¿ÌÈ. ∫·› ‰¤Ó à¿ÊËÓ·Ó Ùfi Á›ÙÔÓ· ÛÙ‹Ó ÂÚ›ÛÙ·ÛË, ·Ú¿ Û¿Ó ÙÔ‡˜ Ù¤ÏÂȈÓ ì àÓ·ÓÔ‹. °È·Ù› Âr¯Â àÓ¿„ÂÈ Ù‹ ‰È΋ Ù˘ ˘ÚηÁÈ¿ ì àÓıÚˆÈ¿ ÛÙ¿ ÛˆıÈο ÙÔ˘˜. ∫È ïÏÔ¤Ó· ïÚÌÔÜÛ ì ʈÙÈ¿ Ì·˘ÚÔÎfiÎÎÈÓÔ ıÂÚÈfi ÛÙ›˜ ·éϤ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó¿ ¯Ô˘ÁÈ¿˙ÂÙ·È à’ ÙfiÓ àÏ·Ï·ÁÌfi. ΔÛ›ÚÈ˙·Ó ·ÓÈÎfi‚ÏËÙ· Ù¿ ·È‰È¿ ÎÈ öÙÚ¯·Ó Ôî Ì·Ó¿‰Â˜ Ó¿ ÂÚÈÛÒÛÔ˘Ó Ù¿ Ù¤ÎÓ· ÙÔ˘˜. ∫·› ı·ÚÚÔÜÛ·Ó ·éÙ¿ Ò˜ Û›ÔÓÙ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ¿ Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ Ôî ηÎÔ› ÙáÓ ·Ú·Ì˘ıÈáÓ Ì\ ·îÌ·ÙËÚ¤˜ àÓÙ·‡ÁÂȘ η› ôÁÚȘ àÓ·Ï·Ì¤˜. ∫È ôÓÔÈÁ ‰ÚfiÌÔ Ì¤ Ùfi ÎÔÚÌ› Ù˘ ì Ì¿Ó· ÛÙ‹Ó ‡ÚÈÓË ÎfiÏ·ÛË, Ó¿ ηÂÖ ·éÙ‹, ÁÈ¿ Ó¿ ‰È·‚ÔÜÓ Ù¿ ·È‰È¿ Ù˘, ¬ÛÔ Ô‡ ¯¿ıËΠÛÙ›˜ ÊÂÁÁȤ˜ η› ÛÙÔ‡˜ úÛÎÈÔ˘˜ ÎÈ ·éÙ‹ η› Ù¿ ·Ú·Ô‡ÏÈ· Ù˘. ∫È ì ôÓÈÛË ¿ÏË ‚·ÛÙÔÜÛÂ...

°È¿ Ùfi ÌÈÎÚfi Ì·˜ Ï·Ó‹ÙË ‰¤Ó ôÏÏ·Í ٛÔÙ· ÛÙfi ÛÙÚÔ‚ÈÏÈÛÌfi ÙÔ˘ Á‡Úˆ àfi Ù’ ôÛÙÚÔ ÙÔ˘, ¿ÚÂÍ Ôî ÔéϤ˜, Ô‡ ÙÔÜ àÓÔÖÍ·Ó Ôî ηÎÔ› η› ‰¤Ó ÙfiÓ àÊ‹ÓÔ˘Ó Ó¿ ÚÔ˘Ê‹ÍÂÈ Û¿ ¯¿‰È Ùfi Êá˜. ^∏ ÁÉ ÌĘ Û˘Á¯ÒÚÂÛÂ, ì ˙ˆ‹ Í·Ó¿Ú¯ÈÛ à’ Ù‹Ó àÚ¯‹ ÛÙ¿ η̤ӷ, Ù¿ ‰¤ÓÙÚ· ‰¤¯ÙËÎ·Ó Ó¿ ͷӷηÚ›ÛÔ˘Ó, Ù’ àÁÚ›ÌÈ· ÌĘ ÎÔÈÙÔÜÓ ô‰ÔÏ· Ì¿ ÔÓÂ̤ӷ, Ù¿ Ô˘ÏÈ¿ Í·Ó·È¿ÓÔ˘Ó fiÙ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ Î·› fiÙ ıÏÈ‚ÂÚfi Ùfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘˜. ª¿ âÌÂÖ˜ ·åÛı·Óı‹Î·Ì ̤۷ ÛÙ‹Ó ‡ÚÈÓË Ï·›Ï·· Ù‹ ¯·Ì¤ÓË óÚ·ÈfiÙËÙ·, Í·Ó¿‰·Ì Ùfi Á›ÙÔÓ· ÛÙ¿ Ì¿ÙÈ·, àÁ·‹Û·Ì ÙfiÓ à‰ÂÚÊfi ¿Óˆ à’ ÙfiÓ ë·˘Ùfi Ì·˜. •·Ó·‚ڋηÌ ̤۷ ÛÙfiÓ ‡ÚÈÓÔ çÏÔıÚÂÌfi Û¿ ¯Ú˘Ûfi ¯ˆÓÂ̤ÓÔ Ù‹ ¯·Ì¤ÓË àÓıÚˆÈ¿ η› Ù‹Ó ›ÛÙË Ì·˜. ∫È qÙ·Ó Ùfi Ù›ÌËÌ· ÌÂÁ¿ÏÔ...

TÂܯԘ 453, NOEMBPIO™ 2007

≠∂ÛÂÚÔ˜

325


¤ Ù‹Ó ÂéηÈÚ›· Ùɘ ëÔÚÙɘ ÙáÓ êÁ›ˆÓ \AÁÁ¤ÏˆÓ —8 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘— ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì ÌÂÚÈο àÔÛ¿ÛÌ·Ù· àfi Ù‹Ó ÚÒÙË ‰ÔÁÌ·ÙÈ΋ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· Ùɘ \EÎÎÏËÛ›·˜ Ì·˜ ¬ÛÔÓ àÊÔÚÄ ÙÔ‡˜ \AÁÁ¤ÏÔ˘˜. ErÓ·È ÁÚ·Ì̤ÓË àfi ÙfiÓ ¬ÛÈÔ \Iˆ¿ÓÓË ÙfiÓ ¢·Ì·ÛÎËÓfi, ÌÂÁ¿ÏÔ ñÌÓÔÁÚ¿ÊÔ, àÏÏ¿ η› ‰ÔÁÌ·ÙÈÎfi ıÂÔÏfiÁÔ ÙÔÜ 8Ô˘ ·åáÓÔ˜, ÛÙfi ÂÚÈÛÔ‡‰·ÛÙÔ öÚÁÔ ÙÔ˘ «òEΉÔÛȘ àÎÚÈ‚‹˜ Ùɘ \OÚıÔ‰fiÍÔ˘ ¶›ÛÙˆ˜». ^O ¬ÛÈÔ˜ \Iˆ¿ÓÓ˘ ï ¢·Ì·ÛÎËÓfi˜, ÙfiÓ ïÔÖÔÓ ï ±ÁÈÔ˜ °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ï ¶·Ï·ÌĘ çÓÔÌ¿˙ÂÈ «ıÂÛ¤ÛÈÔÓ», «ÔÏ‡Ó Ù¿ ıÂÖ·», «ıÂËÁfiÚÔÓ», «ıÂÔÊfiÚÔÓ» ÎÏ. âÎı¤ÙÂÈ Ù›˜ àÏ‹ıÂȘ Ùɘ ›ÛÙˆ˜ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο â› ÙFÉ ‚¿ÛÂÈ Ùɘ ^AÁ›·˜ °Ú·Êɘ η› ÙáÓ ^IÂÚáÓ ¶·Ù¤ÚˆÓ Ùɘ \EÎÎÏËÛ›·˜, Ô‡ ö˙ËÛ·Ó Úfi ·éÙÔÜ. ^H ʈӋ ÙÔ˘ ÂrÓ·È ÊˆÓ‹ Ùɘ \EÎÎÏËÛ›·˜ η› ï ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙËÚ›˙ÂÈ, ‰È·Û·ÊËÓ›˙ÂÈ Î·› ñÂÚ·Û›˙ÂÙ·È Ù¿ ‰fiÁÌ·Ù· ̤ å‰È·›ÙÂÚË ¯¿ÚÈ Î·› ‰‡Ó·ÌÈ. °Ú ¿ Ê Â È Ï Ô È  fi Ó Á È ¿ Ù Ô ‡ ˜ \AÁ Á ¤ Ï Ô ˘ ˜ :

«AéÙfi˜ ÙáÓ àÁÁ¤ÏˆÓ âÛÙ› ÔÈËÙ‹˜ η› ¢ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜, âÎ ÙÔÜ Ì‹ ùÓÙÔ˜ Âå˜ Ùfi ÂrÓ·È ·Ú·Á·ÁÒÓ ·éÙÔ‡˜, ηÙ\ ÔåΛ·Ó ÂåÎfiÓ· ÎÙ›Û·˜ ·éÙÔ‡˜ ʇÛÈÓ àÛÒÌ·ÙÔÓ, ÔxfiÓ ÙÈ ÓÂÜÌ· η› ÜÚ ô¸ÏÔÓ, œ˜ ÊËÛÈÓ ï ıÂÖÔ˜ ¢·˘›‰Ø “^O ÔÈáÓ ÙÔ‡˜ àÁÁ¤ÏÔ˘˜ ·éÙÔÜ Ó‡̷ٷ η› ÙÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ ·éÙÔÜ ˘Úfi˜ ÊÏfiÁ·”, Ùfi ÎÔÜÊÔÓ Î·› ‰È¿˘ÚÔÓ Î·› ıÂÚÌfiÓ Î·› ÙÔÌÒÙ·ÙÔÓ Î·› ç͇ ÂÚ› Ù‹Ó ı›·Ó öÊÂÛ›Ó Ù η› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó ‰È·ÁÚ¿ÊˆÓ Î·› Ùfi àÓˆÊÂÚ¤˜ ·éÙáÓ Î·› ¿Û˘ ñÏÈÎɘ âÓÓÔ›·˜ àËÏÏ·Á̤ÓÔÓ... »ºáÙ· ‰Â‡ÙÂÚ· ÓÔÂÚ¿ âÎ ÙÔÜ ÚÒÙÔ˘ η› àÓ¿Ú¯Ô˘ ʈÙfi˜ ÙfiÓ ÊˆÙÈÛÌfiÓ ö¯ÔÓÙ·, Ôé ÁÏÒÛÛ˘ η› àÎÔɘ ‰ÂfiÌÂÓ·, àÏÏ\ ôÓ¢

326

TÂܯԘ 453, NOEMBPIO™ 2007

ÏfiÁÔ˘ ÚÔÊÔÚÈÎÔÜ ÌÂÙ·‰È‰fiÓÙ· àÏÏ‹ÏÔȘ Ù¿ ú‰È· ÓÔ‹Ì·Ù· η› ‚Ô˘Ï‹Ì·Ù·... »\IÛ¯˘ÚÔ› η› ≤ÙÔÈÌÔÈ Úfi˜ Ù‹Ó ÙÔÜ ı›Ԣ ıÂÏ‹Ì·ÙÔ˜ âÎÏ‹ÚˆÛÈÓ Î·› ·ÓÙ·¯ÔÜ Âéı¤ˆ˜ ÂñÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ öÓı· ôÓ ì ı›· ÎÂχÛFË â›Ó¢ÛȘ... »¢˘ÛΛÓËÙÔÈ Úfi˜ Ùfi ηÎfiÓ Î·› ÔéÎ àΛÓËÙÔÈ, ÓÜÓ ‰¤ η› àΛÓËÙÔÈ, Ôé ʇÛÂÈ, àÏÏ¿ ¯¿ÚÈÙÈ Î·› ÙFÉ ÙÔÜ ÌfiÓÔ˘ àÁ·ıÔÜ ÚÔÛ‰Ú›÷·. ^OÚáÓÙ˜ £ÂfiÓ Î·Ù¿ Ùfi âÊÈÎÙfiÓ ·éÙÔÖ˜ η› Ù·‡ÙËÓ ÙÚÔÊ‹Ó ö¯ÔÓÙ˜... »\EÓ ÔéÚ·Óˇá ‰È·ÙÚ›‚Ô˘ÛÈ Î·› ≤Ó öÚÁÔÓ ö¯Ô˘ÛÈÓ, ñÌÓÂÖÓ ÙfiÓ £ÂfiÓ Î·› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂÖÓ Ùˇá ı›ˇˆ ·éÙÔÜ ıÂÏ‹Ì·ÙÈ» (^IÂÚÔÜ ¢·Ì·ÛÎËÓÔÜ öÚÁ·, E¶E 1, 142-148).


EPMHNEIA ^O ú‰ÈÔ˜ ï £Âfi˜ ÂrÓ·È ï ÎÙ›ÛÙ˘ η› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙáÓ àÁÁ¤ÏˆÓ η› ÙÔ‡˜ öÊÂÚ àfi Ù‹Ó àÓ˘·ÚÍ›· ÛÙ‹Ó ≈·ÚÍÈ. TÔ‡˜ â‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ۇÌʈӷ ̤ Ù‹Ó ÂåÎfiÓ· ÙÔ˘ η› ÂrÓ·È ì ʇÛÈ ÙÔ˘˜ ʇÛÈ àÛÒÌ·ÙË, Û¿Ó Î¿ÔÈ· ÓÔ‹ η› ô¸ÏË ÊˆÙÈ¿, ¬ˆ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ï ıÂfiÓ¢ÛÙÔ˜ ¢·‚›‰: «^O £Âfi˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂÖ ÙÔ‡˜ àÁÁ¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Û¿Ó ÙÔ‡˜ ÏÂÙÔ‡˜ η› Ù·¯ÂÖ˜ àÓ¤ÌÔ˘˜ η› ·éÙÔ‡˜ Ô‡ ÂrÓ·È ùÚÁ·Ó¿ ÙÔ˘ ñËÚÂÙÈο Û¿Ó Ù‹ ʈÙÂÈÓ‹ Ï·ÌÚfiÙËÙ· Ùɘ ÊÏfiÁ·˜ Ùɘ ʈÙÈĘ» (æ·ÏÌ. ÚÁã ÷[103] 4). M¤ Ù›˜ ·ÚÔÌÔÈÒÛÂȘ ·éÙ¤˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ùfi âÏ·ÊÚfiÓ Î·› ÂéΛÓËÙÔÓ ÙáÓ àÁÁ¤ÏˆÓ, Ù‹Ó ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÊÏfiÁ· η› ıÂÚÌfiÙËÙ·, ÙfiÓ öÓÙÔÓÔ Î·› Ù·¯‡Ù·ÙÔ fiıÔ ÙÔ˘˜ Úfi˜ ÙfiÓ £Âfi η› Ù‹Ó ‰È·ÎÔÓ›· ÙÔ˘ η› Ù‹Ó Ù¿ÛÈ ÙÔ˘˜ Ó¿ ÂÙÔÜÓ Úfi˜ Ù¿ ôÓˆ η› Ù‹Ó àÔͤӈۛ ÙÔ˘˜ àfi οı Âú‰Ô˘˜ ñÏÈ΋ öÓÓÔÈ·... Oî ôÁÁÂÏÔÈ ÂrÓ·È ÊáÙ· ÓÂ˘Ì·ÙÈο ‰Â‡ÙÂÚ·, ‰ÈfiÙÈ ö¯Ô˘Ó ÙfiÓ ÊˆÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜ àfi Ùfi ÚáÙÔ Î·› ôÓ·Ú¯Ô ÊᘠÙÔÜ £ÂÔÜ. ¢¤Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÏáÛÛ· η› ·éÙÈ¿, ‰ÈfiÙÈ ¯ˆÚ›˜ ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ âÈÎÔÈÓˆÓÔÜÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ η› ÁÓˆÛÙÔÔÈÔÜÓ Ù›˜ ÛΤ„ÂȘ η› Ù¿ ıÂÏ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜... ErÓ·È ‰˘Ó·ÙÔ› η› Úfiı˘ÌÔÈ ÁÈ¿ Ù‹Ó ôÌÂÛË âÎÙ¤ÏÂÛÈ ÙÔÜ ı›Ԣ ıÂÏ‹Ì·ÙÔ˜ η› ηٷÊı¿ÓÔ˘Ó à̤ۈ˜ ·ÓÙÔÜ ¬Ô˘ ı¿ ÙÔ‡˜ ÚÔÛÙ¿ÍË ì àfiÊ·ÛÈ ÙÔÜ £ÂÔÜ... ErÓ·È âΠʇÛˆ˜ ‰˘ÛΛÓËÙÔÈ Úfi˜ Ùfi ηÎfi, ù¯È ¬Ìˆ˜ η› àΛÓËÙÔÈ, ‰ÈfiÙÈ âÏ¿ÛıËÎ·Ó ó˜ ùÓÙ· âχıÂÚ·. TÒÚ· ¬Ìˆ˜, ÌÂÙ¿ Ù‹Ó ÛÙ·˘ÚÈ΋ ı˘Û›· ÙÔÜ K˘Ú›Ô˘, öÁÈÓ·Ó Î·› ÂrÓ·È àΛÓËÙÔÈ Úfi˜ Ùfi ηÎfi, ù¯È ̤ Ù›˜ Ê˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, àÏÏ¿ ̤ Ù‹Ó X¿ÚÈ Î·› Ù‹Ó ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔÜ ÌfiÓÔ˘ àÁ·ıÔÜ £ÂÔÜ, ÛÙfiÓ ^OÔÖÔÓ ö¯Ô˘Ó ÚÔÛËψıÉ ïÚÈÛÙÈο. BϤÔ˘Ó ÙfiÓ £Âfi, ¬ÛÔÓ ÙÔ‡˜ ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙfiÓ, η› ·éÙ‹ ì ı¤· ÂrÓ·È ì ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜... ZÔÜÓ ÛÙfiÓ ÔéÚ·Ófi η› ö¯Ô˘Ó ≤Ó· öÚÁÔ ó˜ ÛÎÔfiÓ Ùɘ ˙ˆÉ˜ ÙÔ˘˜: Ó¿ ñÌÓÔÜÓ ÙfiÓ £Âfi η› Ó¿ ñËÚÂÙÔÜÓ Ùfi ıÂÖÔ ı¤ÏËÌ¿ TÔ˘.

¶·ÙÚ›‰· ÌÔ˘, ᘠοËΘ, ÔÈfi˜ Û¤ öÏËÍ ÛÙ¿ ÛÏ¿Á¯Ó·; ™‹Îˆ â¿Óˆ ‰˘Ó·Ù‹ ·îÌfiÊ˘ÚÙË, ÂÚ¿Ù·. Tfi ·xÌ· ÛÔ˘ ÛÙ·Ï¿˙ÔÓÙ·˜ Ù‹ ÁÉ Ì·˜ ı¿ ÔÙ›ÛÂÈ, Ó¤Ô˘˜ ‚Ï·ÛÙÔ‡˜ àı¿Ó·ÙÔ˘˜ ì ÛÙ¿¯ÙË ı¿ ‚Ï·ÛÙ‹ÛÂÈ. £¿ Á›ÓÔ˘Ó ¬Ï· ùÌÔÚÊ·, ì ÁÉ ı¿ Í·Ó·ÓÂÈÒÛÂÈ ·xÌ· ìÚÒˆÓ ÌÂÛ\ ÛÙ‹ ÁÉ ì ÛÙ¿¯ÙË ı\ àÓÙ·ÌÒÛÂÈ... ...η› ı¿ ‚Ï·ÛÙ‹ÛÔ˘Ó Ôî Ï·ÁȤ˜ η› Ôî ηډȤ˜ ı\ àÓı›ÛÔ˘Ó ÁÈ·Ù› Ùfi °¤ÚÔ ÙÔÜ MˆÚËÄ Ì¤Û\ à\ Ù‹ ÁÉ ı\ àÎÔ‡ÛÔ˘Ó: M›ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÈÛÙÔ› Û\ ¬,ÙÈ Ùfi ÜÚ ‰¤Ó η›ÂÈ, ÊÙÈ¿ÍÙ ÌÈ¿ ^EÏÏ¿‰· ‰˘Ó·Ù‹, K·ÓÙ‹ÏÈ Ô‡ Ó¿ η›ÂÈ ÁÈ¿ Ó¿ ʈٛ˙ÂÈ ÙÔ‡˜ Ï·Ô‡˜ Ì\ à͛˜ η› ̤ qıÔ˜ ÎÚÂÌÄÛÙ T›ÌÈÔ ™Ù·˘Úfi ηı¤Ó·˜ Û·˜ ÛÙfi ÛÙÉıÔ˜!

·.™. TÂܯԘ 453, NOEMBPIO™ 2007

327


Tfi Èfi àÁ·ËÙfi ÛÙÔ‡˜ ÓÂÔÂȉˆÏÔÏ¿ÙÚ˜ ÚfiÛˆÔ ÂrÓ·È ï \IÔ˘ÏÈ·Ófi˜ ï ¶·Ú·‚¿Ù˘, ï ÌfiÏȘ ÁÈ¿ 1 1/2 öÙÔ˜ ·éÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ÙÔÜ B˘˙·ÓÙ›Ô˘ (361-363). °È¿ ÙÔ‡˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ‰ˆ‰ÂηıÂ˚ÛÙ¤˜ ÂrÓ·È «ï âÛÙÂÌ̤ÓÔ˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜», «ï Ì¿ÚÙ˘Ú·˜», «ï à‰ÈÎË̤ÓÔ˜ Ùɘ îÛÙÔÚ›·˜», «ì Èfi Ï·ÌÚ‹ ÌÔÚÊ‹ Ùɘ îÛÙÔÚ›·˜», ï ηÈÓÔÙfiÌÔ˜, ï àÓÔȯÙfiÌ˘·ÏÔ˜, ï ÚÔԉ¢ÙÈÎfi˜, ï ̤Á·˜! ^O \IÔ˘ÏÈ·Ófi˜ â͢ÌÓ‹ıËΠå‰È·›ÙÂÚ· Ù‹Ó ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔÜ ¢È·ÊˆÙÈÛÌÔÜ, âÂȉ‹ ï ¢È·ÊˆÙÈÛÌfi˜ Âr‰Â ÛÙfi ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ Ùfi ÚfiÙ˘Ô Ùɘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂÒ˜ ÙÔ˘ ̤ ÙfiÓ ¶·ÈÛÌfi. °È\ ·éÙfi η› Ôî ÙÚÂÖ˜ ‰È¿ÛËÌÔÈ âÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔÜ ¢È·ÊˆÙÈÛÌÔÜ, ï Montesquieu (MÔÓÙÂÛÎȤ), ï Voltaire (BÔÏÙ·ÖÚÔ˜), η› ï Diderot (NÙÈÓÙÂÚfi), ≈ÌÓËÛ·Ó àÓÔÈÎÙ¿ ÙfiÓ \IÔ˘ÏÈ·Ófi ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ó˜ ÙfiÓ Èfi ôÍÈÔ âÛÙÂÌ̤ÓÔ Ô‡ ñÉÚÍ ÔÙ¤ Ó¿ ôÚ¯ÂÈ â› àÓıÚÒˆÓ η› ó˜ ÚfiÙ˘Ô àÓıÚÒÔ˘, âÓá ¬ÛÔÈ «ı¤ÏÔ˘Ó Ó¿ àÌ·˘ÚÒÛÔ˘Ó Ù‹ Ê‹ÌË ÙÔ˘ ÂrÓ·È ‰ÂÈÏÔ› Ê·Ó·ÙÈÎÔ›». TfiÓ ≈ÌÓËÛ η› ï îÛÙÔÚÈÎfi˜ Edward Gibbon (òEÓÙÔ˘·ÚÓÙ °›‚‚ˆÓ), ôÓ Î·› ÛηӉ·ÏÈ˙fiÙ·Ó àfi Ù‹Ó Î·Ù·Ê·ÓÉ ‰ÂÈÛȉ·ÈÌÔÓ›· ÙÔ˘. T‹ ÛÙ¿ÛË ÙÔÜ ¢È·ÊˆÙÈÛÌÔÜ Û˘Ó¤¯ÈÛ η› ï PÔÌ·ÓÙÈÛÌfi˜. ^YÌÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ ñÉÚÍ·Ó Î·› ÙfiÓ 19Ô ·å. ù¯È ÌfiÓÔ ÛÙfi â͈ÙÂÚÈÎfi, àÏÏ¿ η› ÛÙ‹Ó ^EÏÏ¿‰·. TfiÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ·åÒÓ· οÔÈÔÈ Í¤ÓÔÈ öÊı·Û·Ó ÛÙfi

328

TÂܯԘ 453, NOEMBPIO™ 2007

ÛËÌÂÖÔ Ó¿ ñÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ¬ÙÈ «ï \IÔ˘ÏÈ·Ófi˜ ı¿ ôÍÈ˙ ӿ ıˆÚÂÖÙ·È ±ÁÈÔ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ àfi ÙÔ‡˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ıÂÔÏfiÁÔ˘˜ ÛÙÔ‡˜ ïÔ›Ô˘˜ ö¯ÂÈ àÔÓÂÌËıÂÖ ·éÙfi˜ ï ÙÈÌËÙÈÎfi˜ Ù›ÙÏÔ˜»! \EÓá ì ¶ÔχÌÓÈ· \Aı·Ó·ÛÈ¿‰Ë - Fowden ‰¤ ‰›ÛÙ·Û ӿ çÓÔÌ¿ÛÂÈ ÙfiÓ \IÔ˘ÏÈ·Ófi «M¤Á·» η› Ó¿ ÙfiÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ «ó˜ Ì›· àfi Ù›˜ Èfi ÚÔÈÎÈṲ̂Ó˜ ÂéÁÂÓÂÖ˜, η› àÍÈÔÏ¿ÙÚ¢Ù˜ ÌÔÚʤ˜ Ùɘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ îÛÙÔÚ›·˜»Å! ^øÛÙfiÛÔ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ¿ ôÙÔÌÔ Ì¤ öÓÙÔÓ· Ù·Ú·Á̤ÓÔ ÙfiÓ „˘¯ÈÎfi ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ Î·› ÙÚ·ÁÈο àÔÙ˘¯Ë̤ÓÔ ÛÙ‹Ó ÚÔÛˆÈ΋ η› ‰ËÌfiÛÈ· ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ^H ^IÛÙÔÚ›· ηıfiÏÔ˘ ‰¤Ó ÙfiÓ à‰›ÎËÛ ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ÙfiÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ÙÔÜ «¶·Ú·‚¿ÙÔ˘», ‰ÈfiÙÈ «¶·Ú·‚¿ÙË» ‰¤Ó ÙfiÓ çÓfiÌ·Û·Ó Ôî XÚÈÛÙÈ·ÓÔ›. ^O ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ ·éÙfi˜, Ô‡ ÙfiÓ Û˘Óԉ‡ÂÈ â‰á η› 17 ·åáÓ˜, ı¿ ÙfiÓ Û˘Óԉ‡ÂÈ œ˜ Ù‹ Û˘ÓÙ¤ÏÂÈ· ÙáÓ ·åÒÓˆÓ. ™Ù¿ ÚfiÛˆ· Ô‡ ÙfiÓ ñÂÚ·Û›˙ÔÓÙ·È, ÙfiÓ ñÌÓÔÜÓ Î·› ÙfiÓ ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó Û˘Ó·ÓÙÔÜÌ ٛ˜ Èfi ÎÙ˘ËÙ¤˜ àÓÙÈÓƠ̂˜. ¢ÈfiÙÈ Ùfi ̤ÓÔ˜ ÙÔ˘ ηٿ ÙÔÜ XÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔÜ ñÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ù¯È ÌfiÓÔ ÓÂÔÂȉˆÏÔÏ¿ÙÚ˜, àÏÏ¿ η› ÎÂÎËÚ˘Á̤ÓÔÈ ôıÂÔÈ, ôÓıÚˆÔÈ Ô‡ ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÔ˘Ó Ò˜ ‰¤Ó ı¤ÏÔ˘Ó õ ‰¤Ó ö¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì¤ ı¤Ì·Ù· ıÚËÛΛ·˜ η› ›ÛÙˆ˜ ÛÙfiÓ £Âfi. ^øÛÙfiÛÔ ï \IÔ˘ÏÈ·Ófi˜ ÔûÙ ôıÂÔ˜ qÙ·Ó ÔûÙ ôıÚËÛÎÔ˜. oHÙ·Ó Ê·Ó·ÙÈÎfi˜ Â剈ÏÔÏ¿ÙÚ˘, àÔηÏÔÜÛ ‰¤ ÙfiÓ


XÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi «àıÂfiÙËÙ·». ^O çÚÊ·Ófi˜ \IÔ˘ÏÈ·Ófi˜ àÓ·ÙÚ¿ÊËΠàfi ÙfiÓ à‰ÂÏÊfi Ùɘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘ àÚÂÈ·Ófi \E›ÛÎÔÔ NÈÎÔÌˉ›·˜ EéÛ¤‚ÈÔ. KÔÓÙ¿ ÙÔ˘, Ì·˙› ̤ ÙfiÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ à‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ, öÏ·‚·Ó ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ÌfiÚʈÛË, ‚·Ù›ÛıËÎ·Ó ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ›, ¯ÂÈÚÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· η› àÓ·ÁÓáÛÙ˜. ^O \IÔ˘ÏÈ·Ófi˜ ‚Ú¤ıËΠÛÙ‹ NÈÎÔÌ‹‰ÂÈ· ÍÂÚÈ˙ˆÌ¤ÓÔ˜ àfi Ù‹Ó KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÛÙ‹Ó ìÏÈΛ· ÙáÓ ≤ÍÈ âÙáÓ. °È\ ·éÙfi οÔÈÔÈ ÙfiÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ó˜ ÚÔ‰fiÙË Ùɘ àÁ¿˘ η› Ùɘ ÂéÂÚÁÂÛ›·˜ Ô‡ ‰¤¯ÙËΠàfi Ù‹Ó \EÎÎÏËÛ›· ÙÔÜ XÚÈÛÙÔÜ. ^ø˜ ÚáÙÔ ÙÔ˘ ·È‰·ÁˆÁfi Âr¯Â ÙfiÓ «™Î‡ıË» (ÌÄÏÏÔÓ °fiÙıÔ) ÂéÓÔÜ¯Ô M·Ú‰fiÓÈÔ, ıÂÚÌfi Â剈ÏÔÏ¿ÙÚË, Ô‡ ÙfiÓ ‰›‰·Í ≠OÌËÚÔ Î·› ^HÛ›Ô‰Ô. Oî ¢ˆ‰ÂηıÂ˚ÛÙ¤˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙfiÓ \IÔ˘ÏÈ·Ófi ̤ ÙÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ Ô‡ ÚԷӷʤڷÌ âÎı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ‡˜ ë·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ó˜ ıÚËÛ΢ÙÈο à·›‰Â˘ÙÔ˘˜, àÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˘˜ η› ηÙ\ âÍÔ¯‹Ó âÌ·ıÂÖ˜ â¯ıÚÔ‡˜ Ùɘ \EÎÎÏËÛ›·˜ ÙÔÜ XÚÈÛÙÔÜ. \AÔηÏÒÓÙ·˜ ‰¤ ÙfiÓ àÚ¯·ÈÔÂÏÏËÓÈÛÌfi ó˜ ...«Ùfi ±ÁÈÔ ÓÂÜÌ· Ùɘ Áɘ», Û¤ àÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Úfi˜ Ù‹Ó àÏ‹ıÂÈ· ÙÔÜ Eé·ÁÁÂÏ›Ô˘ ÂÚ› ÙÔÜ ^AÁ›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜, η› âÓá ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ó˜ ÔϤÌÈÔÈ ÙÔÜ «ÛȈÓÈÛÌÔÜ», Û˘ÌÌ·¯ÔÜÓ Ì·˙› ÙÔ˘ ηٿ ÙÔÜ XÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔÜ, àÔ‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ó˜ ôÓıÚˆÔÈ Ô‡ ¿Óˆ ÛÙfi ̤ÓÔ˜ ÙÔ˘˜ ÏÈıÔ‚ÔÏÔÜÓ ÙfiÓ XÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi ̤ ¬ÔÈ· ¤ÙÚ· ‚ÚÔÜÓ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ Úfi¯ÂÈÚËÇ. Eéı‡˜ âÍ àگɘ Ú¤ÂÈ Ó¿ ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì ¬ÙÈ ï \IÔ˘ÏÈ·Ófi˜ ‰¤Ó ÌÔÚÂÖ Ó¿ ıˆÚËıÂÖ ≠EÏÏËÓ·˜. òAÏψÛÙ η› Ùfi ùÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Flavius Klaudius Julianus (ºÏ¿‚ÈÔ˜ KÏ·‡‰ÈÔ˜ \IÔ˘ÏÈ·Ófi˜) ·éÙfi Ì·ÚÙ˘ÚÂÖ. ^O \IÔ˘ÏÈ·Ófi˜ qÙ·Ó ‚·Ú‚·ÚÈÎɘ ηٷÁˆÁɘ õ «âÍ ìÌÈÛ›·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ≠EÏÏËÓ, ‰ÈfiÙÈ âÁÂÓÓ‹ıË âÓ B˘˙·ÓÙ›ˇˆ (Ùfi 331 Ì.X.) η› ì ëÏÏËÓÈ΋ qÙÔ ì ÌËÙÚÈ΋ ÙÔ˘ ÁÏáÛÛ·»Ñ. ^øÛÙfiÛÔ öÏ·‚ ÛÔ‚·Ú‹ ëÏÏËÓÈ΋ ·È‰Â›·, àÁ·ÔÜÛ ‰¤ ñÂÚ‚ÔÏÈο Ù‹Ó ^EÏÏ¿‰· η› ÙfiÓ ëÏÏËÓÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi. ^H ëÏÏËÓÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Âr¯Â âȉڿÛÂÈ Î·Ù·Ï˘ÙÈο ÛÙ‹ ‰È·ÌfiÚʈÛË Ùɘ ÎÔÛÌÔıˆڛ·˜ ÙÔ˘, àÏÏ¿ η› Ùɘ ÔÏÈÙÈÎɘ ÙÔ˘ ıˆڛ·˜. º¤ÚıËΠ¬Ìˆ˜ ÙfiÛÔ à„˘¯ÔÏfiÁËÙ· η› Û·Û̈‰Èο, œÛÙ ÁÎÚ¤ÌÈÛ ̤ Ù¿ ú‰È· ÙÔ˘ Ù¿ ¯¤ÚÈ· ¬,ÙÈ ÔåÎÔ‰ÔÌÔÜÛÂ. ¢›Î·È·, Ï›ÁÔ Ú›Ó àfi ÙfiÓ ôˆÚÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ (5 M·ÚÙ›Ô˘ 363), ïÌÔÏfiÁËÛ «àÓÂÈʇϷÎÙ· Ù‹Ó wÙÙ· ÙÔ˘ ó˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ η› àÓÂÁÓÒÚÈÛ ¬ÙÈ Ê¤ÚıËΠó˜ Ì·ıËÙ¢fiÌÂÓÔ˜ Ì¿ÁÔ˜»4. ^O \IÔ˘ÏÈ·Ófi˜ qÙ·Ó ÁÈfi˜ ÙÔÜ \IÔ˘Ï›Ô˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ëÙÂÚÔı·ÏÔܘ à‰ÂÏÊÔÜ ÙÔÜ M. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ η› à‰ÂÏÊfi˜ ÙÔÜ Ï›ÁÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ‡ ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘. ¢¤¯ıËΠÙfi XÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi ‚¿ÙÈÛÌ· η› Ì¿ÏÈÛÙ· ÁÈ¿ οÔÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ö‰ÂÈÍ âÍ·›ÚÂÙÔ ˙ÉÏÔ ÁÈ¿ ÙfiÓ XÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi. ^øÛÙfiÛÔ àÚÁfiÙÂÚ· ÙfiÓ Ì›ÛËÛ ¬ÛÔ âÏ¿¯ÈÛÙÔÈ. K·› âÓá Âr¯Â àÓ·ÙÚ·ÊÂÖ Ì¤ Ù‹ ÊÚÔ-

ÓÙ›‰· ÙáÓ âÈÛÎfiˆÓ EéÛ‚›Ô˘ NÈÎÔÌˉ›·˜ η› °ÂˆÚÁ›Ô˘, ‰˘ÛÙ˘¯á˜ \AÚÂÈ·ÓáÓ Î·› ÙáÓ ‰‡Ô (ÌÂÚÈÎÔ› ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ¬ÙÈ Ù¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ı¿ qÛ·Ó Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, ôÓ ÁÓÒÚÈ˙ ÛÙ¿ ·È‰Èο ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· \OÚıfi‰ÔÍÔ˘˜ \EÈÛÎfiÔ˘˜ Ùɘ ïÛÈfiÙËÙÔ˜ η› ÙÔÜ Î‡ÚÔ˘˜ ÙÔÜ M. B·ÛÈÏ›Ԣ η› ÙÔÜ êÁ›Ô˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÙÔÜ £ÂÔÏfiÁÔ˘), ›ÛÙ„ ÛÙ‹ ‰ÉıÂÓ àÓˆÙÂÚfiÙËÙ· Ùɘ Â剈ÏÔÏ·ÙÚ›·˜. K·› ¬ÛÔ Ì¤Ó ·åÛı·ÓfiÙ·Ó ¬ÙÈ ì ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ, ‰ÈfiÙÈ ï ·éÙÔÎÚ¿ÙˆÚ KˆÓÛÙ¿ÓÙÈÔ˜ ö‚ÏÂ ÙfiÓ \IÔ˘ÏÈ·Ófi η› ÙfiÓ à‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ ó˜ Èı·ÓÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ¿ ÙfiÓ ıÚfiÓÔ ÙÔ˘, ñÔÎÚÈÓfiÙ·Ó ÙfiÓ XÚÈÛÙÈ·Ófi. ≠OÙ·Ó ¬Ìˆ˜ ‰¤Ó ÎÈÓ‰‡Ó¢ È¿, ‰È·Î‹Ú˘Í ¬ÙÈ ï XÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜ ÂrÓ·È àÓÔËÛ›· η› ì àÏ‹ıÂÈ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ‹Ó Â剈ÏÔÏ·ÙÚ›·. ^O Ê·Ó·ÙÈÎfi˜ Â剈ÏÔÏ¿ÙÚ˘ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ §È‚¿ÓÈÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ù‹Ó ì̤ڷ Ùɘ ÌÂÙ·ÛÙÚÔÊɘ ÙÔÜ \IÔ˘ÏÈ·ÓÔÜ ÛÙ‹Ó Â剈ÏÔÏ·ÙÚ›· ó˜ «àÚ¯‹ âÏ¢ıÂÚ›·˜ ÁÈ¿ ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ»5. \AÏÏ¿ ï ˙ÉÏÔ˜ ÙÔ˘ ÁÈ¿ Ù‹Ó Â剈ÏÔÏ·ÙÚ›· çÊÂÈÏfiÙ·Ó ÔéÛÈ·ÛÙÈο ÛÙ‹Ó ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·Ø Û\ ·éÙ‹Ó çÊÂÈÏfiÙ·Ó Î·› ì àÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘, ì ïÔ›· àÚ¯›˙ÂÈ àfi Ù‹ NÈÎÔÌ‹‰ÂÈ·. oHÙ·Ó ÁÂÌÄÙÔ˜ „˘¯Èο ÙÚ·‡Ì·Ù·. ¢ÈfiÙÈ Î·Ù¿ Ù‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ùɘ ·È‰ÈÎɘ ÙÔ˘ ìÏÈΛ·˜ Âr‰Â Ó¿ ‰ÔÏÔÊÔÓÔÜÓÙ·È àfi ÙÔ‡˜ ‰È·‰fi¯Ô˘˜ ÙÔÜ M. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ۯ‰fiÓ ¬ÏÔÈ Ôî Û˘ÁÁÂÓÂÖ˜ ÙÔ˘, ôÓ Î·› àÓÉÎ·Ó ÛÙ‹Ó ú‰È· ÔåÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙáÓ ºÏ·‚›ˆÓ. B·ı‡Ù·ÙË â›‰Ú·ÛË ÛÙ‹Ó „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ηٿÛÙ·ÛË Âr¯Â η› ï âÁÎÏÂÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Û¤ ÊÚÔ‡ÚÈÔ Ùɘ K··‰ÔΛ·˜ Ùfi 342 ÁÈ¿ ≤ÍÈ ïÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ· àfi ÙfiÓ KˆÓÛÙ¿ÓÙÈÔ. ≠OÏ· ·éÙ¿ ÙÔÜ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÛÔ‚·Ú¿ „˘¯ÔÏÔÁÈο ÙÚ·‡Ì·Ù· η› ÙfiÓ öÎ·Ì·Ó Î·Ù\ âÍÔ¯‹Ó ñÂÚ¢·›ÛıËÙÔ Î·› àÛÙ·ı‹ Û\ ¬ÏË Ù‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ùɘ ˙ˆÉ˜ ÙÔ˘. ™Ù‹Ó àÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó η› Ôî âÓ‰Ô¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜ öÚȉ˜ ÙáÓ ¯ÚfiÓˆÓ âÎÂ›ÓˆÓ ÏfiÁˇˆ ÙÔÜ àÚÂÈ·ÓÈÛÌÔÜ Î·› Ôî ‚›·È˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ·îÚÂÙÈÎáÓ Î·› çÚıÔ‰fi͈Ó. \E›Û˘, ì àÚÈıÌËÙÈ΋ ñÂÚÔ¯‹ Â剈ÏÔÏ·ÙÚáÓ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔ ÛÙ‹ ¢‡ÛË, η› Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙfi ÛÙÚ¿ÙÂ˘Ì·, η› ì ÓÔÛÙ·ÏÁ›· ÙÔ˘ ÁÈ¿ Ùfi ÌÂÁ·ÏÂÖÔ Ùɘ àÚ¯·ÈfiÙËÙÔ˜. \AÎfiÌË Âr¯Â Ù‹ ÁÓÒÌË ¬ÙÈ ì ڈ̷˚΋ ·éÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û¤ ÎÚ›ÛË âÍ ·åÙ›·˜ Ùɘ ·éÍ·ÓfiÌÂÓ˘ âÈÎÚ·Ù‹Ûˆ˜ ÙÔÜ XÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔÜ, ÙfiÓ ïÔÖÔ ıˆÚÔÜÛ àÓ·ÙÚÂÙÈ΋ ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË6. \EÍ ôÏÏÔ˘ ÛÙ‹Ó àÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ â¤‰Ú·Û η› Ùfi ¬ÙÈ ÛÙ‹Ó ¶¤ÚÁ·ÌÔ Ì˘‹ıËΠÛÙ¿ Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· η› ÛÙ‹ Ï·ÙÚ›· ÙÔÜ ^HÏ›Ô˘-M›ıÚ· àfi ÙfiÓ „¢‰ÔÊÈÏfiÛÔÊÔ-ıÂÔ˘ÚÁfi M¿ÍÈÌÔ ÙfiÓ \EʤÛÈÔ, ÙfiÓ ïÔÖÔ ñÂÚÂÎÙÈÌÔÜÛÂ. Tfi ÚfiÛˆÔ ·éÙfi öÁÈÓ àÚÁfiÙÂÚ· ï âÈÎÂÊ·Ïɘ Ùɘ å‰ÈfiÙ˘˘ ·éÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎɘ ·éÏɘ ÙÔÜ \IÔ˘ÏÈ·ÓÔÜ. ^O \IÔ˘ÏÈ·Ófi˜ Ù‹ Û‡ÓÙÔÌË ·Ú·ÌÔÓ‹ η› Ù›˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘ ÛÙ‹Ó fiÏË ÙáÓ \AıËÓáÓ, Ù‹Ó ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔÜ àÚ¯·›Ô˘ ÎfiÛÌÔ˘, ıÂÒÚËÛ ó˜ Ù‹Ó TÂܯԘ 453, NOEMBPIO™ 2007

329


ÂéÙ˘¯¤ÛÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô Ùɘ ˙ˆÉ˜ ÙÔ˘. \EÎÂÖ ÁÓˆÚ›ÛÙËÎ η› ̤ ÙfiÓ M. B·Û›ÏÂÈÔ Î·› ÙfiÓ °ÚËÁfiÚÈÔ ÙfiÓ £ÂÔÏfiÁÔ. ^øÛÙfiÛÔ Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÂÊfiÙ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì¤ ÙfiÓ îÂÚÔÌ¿ÓÙË ÙáÓ \EÏ¢ÛÈÓ›ˆÓ Ì˘ÛÙËÚ›ˆÓ àfi ÙfiÓ ïÔÖÔ, ¬ˆ˜ ÌĘ ÏËÚÔÊÔÚÂÖ ï EéÓ¿ÈÔ˜, ôÓÙÏËÛ ÔÙ·ÌÔ‡˜ ÛÔÊ›·˜. ™Ù‹Ó fiÏË ÙáÓ \AıËÓáÓ öÌÂÈÓ àfi Ùfi ı¤ÚÔ˜ ÙÔÜ 355 œ˜ ÙfiÓ \OÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔÜ 355. \AÚÁfiÙÂÚ· öÁÈÓ K·›Û·Ú·˜ η› Ù‹Ó 1Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔÜ 355 öÊı·Û ÛÙ‹ °·Ï·Ù›·, ¬Ô˘ ‰È¤Ú„ ÛÙ›˜ Ì¿¯Â˜ ηٿ ÙáÓ ‚·Ú‚¿ÚˆÓ ºÚ¿ÁÎˆÓ Î·› \AÏ·Ì·ÓáÓ. ≠OÙ·Ó ‰¤ ì \AÓ·ÙÔÏ‹ àÓÙÈÌÂÙÒÈ˙Â Ù‹Ó àÂÈÏ‹ ÙáÓ ¶ÂÚÛáÓ, ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi Ú·ÍÈÎfiËÌ· ÙfiÓ àӷ΋ڢÍ ôÎÔÓÙ· AûÁÔ˘ÛÙÔ, ̤ àÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó¿ àÂÈÏÂÖÙ·È âÌʇÏÈÔ˜ fiÏÂÌÔ˜ ÌÂٷ͇ \IÔ˘ÏÈ·ÓÔÜ Î·› ÙÔÜ âÍ·‰¤ÏÊÔ˘ ÙÔ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›Ô˘. \AÏÏ¿ ηٿ ηϋ ÙÔ˘ Ù‡¯Ë ï KˆÓÛÙ¿ÓÙÈÔ˜ ¤ı·Ó ÛÙ›˜ 3 (õ 5) NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔÜ 361, ïfiÙ ï \IÔ˘ÏÈ·Ófi˜ öÁÈÓ ‰ÂÎÙfi˜ ó˜ ·éÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ̤ â¢ÊË̛˜ η› ˙ËÙˆÎÚ·˘Á¤˜ ÛÙ‹Ó KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, Ù‹Ó 11Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔÜ 361. \Afi ÙfiÙ àÔ‰‡ıËΠÛÙ‹Ó âÓ·ÁÒÓÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó¿ âÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ù¿ ÌÂÁ·ÏÂ‹‚ÔÏ· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘ ÁÈ¿ Ù‹Ó àÓ·‚›ˆÛË Ùɘ àÚ¯·›·˜ ıÚËÛΛ·˜.

Ó..‚.

1. BÏ. Û¯ÂÙÈΤ˜ ·Ú·ÔÌ¤˜ Âå˜: °È¿ÓÓË K. TÛ¤ÓÙÔ˘, Aã \IÔ˘ÏÈ·Ófi˜ ï ¶·Ú·‚¿Ù˘ ¶·Ú·‚¿Ù˘ ÙÔÜ XÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔÜ, ¶·Ú·‚¿Ù˘ ÙÔÜ ^EÏÏËÓÈÛÌÔÜ, âΉ. «TÉÓÔ˜», \Aı‹Ó· 2004, ÛÂÏ. 30-33, 35-37. 2. BÏ. η› ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ K. ™¤ÚÁÈÔ˘, ¢ÈÎËÁfiÚÔ˘, ZËÙÔÜÓ âΉ›ÎËÛË ÛÙfi ùÓÔÌ· ÙÔÜ \IÔ˘ÏÈ·ÓÔÜ, âΉ. «\AÛÙ‹Ú», \Aı‹Ó· 2001, ÛÂÏ. 128, 129. 3. KˆÓÛÙ. ¶··ÚÚËÁÔÔ‡ÏÔ˘, ^IÛÙÔÚ›· ÙÔÜ ^EÏÏËÓÈÎÔÜ òEıÓÔ˘˜, âÓ \Aı‹Ó·È˜, 1862, TfiÌ. Bã, ÛÂÏ. 636. 4. ^IÛÙÔÚ›· ÙÔÜ ^EÏÏËÓÈÎÔÜ òEıÓÔ˘˜, âΉ. \EΉÔÙÈ΋ \AıËÓáÓ A.E., TfiÌ. Zã, ÛÂÏ. 65. \E›Û˘ ôÚıÚÔ ÙÔÜ §¿ÌÚÔ˘ K. ™ÎfiÓÙ˙Ô˘, £ÂÔÏfiÁÔ˘, ^H „˘¯Ô·ıÔÏÔÁ›· ÙÔÜ \IÔ˘ÏÈ·ÓÔÜ ÙÔÜ ¶·Ú·‚¿ÙË, Âå˜ ¶ÂÚÈÔ‰. «¢È¿ÏÔÁÔ˜», Ù. 22, \OÎÙ.-¢ÂÎ. 2000, ÛÂÏ. 33-34. 5. BÏ. °È¿ÓÓË K. TÛ¤ÓÙÔ˘, Aã \IÔ˘ÏÈ·Ófi˜ ï ¶·Ú·‚¿Ù˘, ÛÂÏ. 19, 132. 6. BÏ. °È¿ÓÓË K.TÛ¤ÓÙÔ˘, ¬.., ÛÂÏ. 134, 135.

330

˘Á›˙ÂÈ ì ηډȿ, ¬Ù·Ó ı˘ÌfiÌ·ÛÙ ٛ˜ ÙÚ·ÁÈΤ˜ ÊÈÁÔÜÚ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ¿ η̤ӷ Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜. \EÊÈ·ÏÙÈο ùÓÂÈÚ·, ÌÓÉ̘ ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜, ÂåÎfiÓ˜ ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜, Á¤ÌÈ˙·Ó Ù›˜ Ó‡¯Ù˜ Ì·˜ Ùfi ηÏÔη›ÚÈ Ô‡ ¤Ú·Û η› ˙ˆÓÙ·ÓÂ‡Ô˘Ó Í·Ó¿ η› Í·Ó¿. M¤ Ù¿ ÚˆÙÔ‚Úfi¯È· àÚ¯›˙Ô˘Ó «≤Ó· ÎÏ¿Ì· ÎÈ ≤Ó· ÎÏ¿Ì·...». £˘ÌfiÌ·ÛÙ Ùfi ·Ófi ÛÙ‹Ó ¶Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ̤ Ùfi àÂÏÈṲ̂ÓÔ âÚÒÙËÌ· ÙÔÜ ·È‰ÈÔÜ: «°È·Ù› ο„·ÙÂ Ù‹Ó ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘»; ¶ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ôî àÓÙ·ÔÎÚÈÙ¤˜ ̤ q¯Ô, ϤÍË ÎÈ ÂåÎfiÓ· Ó¿ ÌĘ Âé·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÛÙ‹ ÌÂÁ¿ÏË âıÓÈ΋ Û˘ÌÊÔÚ¿: «£ÂÔÌËÓ›·», Ù‹Ó Âr·Ó «KfiÏ·ÛË», «¶‡ÚÈÓË Ï·›Ï··», «\AÚfiÛÌÂÓÔ, ≈Ô˘ÏÔ âÊÈ¿ÏÙË», «\AÓ›ˆÙË âıÓÈ΋ ÙÚ·Áˆ‰›·», «òAÓÈÛÔ fiÏÂÌÔ Ì¤ Ù›˜ ÊÏfiÁ˜»... KÈ ÂrÓ·È ¬Ï· ·éÙ¿ ÎÈ ôÏÏ· àÎfiÌ· àÏËıÈÓ¿. MÈ¿ àfi Ù›˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ÛÙ‹ ÓÂfiÙÂÚË ^EÏÏËÓÈ΋ ^IÛÙÔÚ›·. òEÁÈÓ·Ó ÛÙ¿¯ÙË Ùfi 1/10 àfi Ù¿ ^EÏÏËÓÈο ‰¿ÛË, 2,6 ëηÙÔÌ̇ÚÈ· ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. K¿ËΠï ·Ú·ÁˆÁÈÎfi˜ îÛÙfi˜, ‰·ÛÈΤ˜ ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈ̘ âÎÙ¿ÛÂȘ. ¶ÂÜη, âÏȤ˜, àÌ¤ÏÈ·. M·Á¢ÙÈο ÙÔ›·, îÛÙÔÚÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜. òEη„·Ó ÙfiÓ T·˛ÁÂÙÔ, Ù‹Ó ¶¿ÚÓËı·, ÙfiÓ ¶¿ÚÓˆÓ·. \AÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛ·Ó Ù‹ M¿ÓË. P‹Ì·Í·Ó Ù¿ ¯ˆÚÈ¿ ÛÙ‹Ó Eû‚ÔÈ·, ÛÙ‹Ó AåÁÈ¿ÏÂÈ·, ÛÙ‹Ó \HÏ›·, Ù‹Ó \AÚ牛·, Ù‹ MÂÛÛËÓ›·, ÛÙ‹ NfiÙÈ· η› Ù‹ BfiÚÂÈ· òHÂÈÚÔ... 510 Û›ÙÈ· η› àÁÚÔÈ˘ àÔη˝‰È·. 3.000 ôÙÔÌ· ¯ˆÚ›˜ ÛÙ¤ÁË... MÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ·, âÎÎÏËۛ˜, â͈ÎÎÏ‹ÛÈ·, ÁÂʇÚÈ·, ÎÚÉÓ˜ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒıËÎ·Ó Ì¤ ÙÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ùɘ ʈÙÈĘ. ¶·Ó¿Ú¯·È· ÌÓËÌÂÖ·, àÚ¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ› ¯áÚÔÈ, ¬ˆ˜ ì \AÚ¯·›· \OÏ˘Ì›·, ÛÙ‹Ó Î·Ú‰È¿ Ùɘ ηٷÛÙÚÔÊɘ. \Afi Ù‹Ó ïÚÌ‹ Ùɘ ʈÙÈĘ ‰¤Ó ÁÏ‡ÙˆÛ·Ó ÔûÙ ٿ ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈ·. \AÓ·Ù·Ú¿¯ÙËÎ·Ó Ù¿ çÛÙÄ ÙáÓ ÓÂÎÚáÓ Ì·˜ àfi Ù‹Ó ïÚÌËÙÈ΋ Û˘ÌÊÔÚ¿. K¿ËΠÙfi óÚ·ÖÔ âÏ¿ÊÈ Ùɘ ¶¿ÚÓËı·˜! ¶ÏÉÁÌ· ÛÙfiÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. TÂÚ¿ÛÙÈÔ ˙‹ÙËÌ· \EıÓÈÎɘ ÛËÌ·Û›·˜. ...................................................................... ^H àÁ¿Ë ¬Ìˆ˜ Ô‡ ʈÏÈ¿˙ÂÈ ÛÙ›˜ „˘¯¤˜ ÙáÓ ^EÏÏ‹ÓˆÓ Î·› ÙáÓ Í¤ÓˆÓ Ê›ÏˆÓ Ì·˜ η› Ùfi ¿ıÔ˜ η› Ùfi ‰¤ÛÈÌÔ ÙÔÜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙË Ì·˜ ̤ Ù‹Ó å‰È·›ÙÂÚË ÚÔÁÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ÁÉ Û›ÁÔ˘Ú· ÁÚ‹ÁÔÚ· õ Û¤ 10, 20, 30 ¯ÚfiÓÈ· ¿ÏÈ ı¿ Ù¿ ÊÙÈ¿ÍÂÈ, öÛÙˆ àÚÁ¿ ı¿ Ú·ÛÈÓ›ÛÔ˘Ó Ù¿ ‚Ô˘Ó¿ ÎÈ Ôî ÙfiÔÈ Ì·˜. Tfi Ì·‡ÚÈÛÌ· Ùɘ ηډÈĘ Ì·˜ ¬Ìˆ˜ ·éÙfi Ùfi ηÏÔη›ÚÈ öÁÈÓ ù¯È àfi ÙfiÓ Ì·ÜÚÔ Î·Ófi Ô‡ ÛÎÔÙ›ÓÈ·Û ÙfiÓ ≥ÏÈÔ Î·› Ù›˜ ÛÙ¿¯Ù˜, Ô‡ Ù›˜ öÊÂÚÓ ï àÁ¤Ú·˜ ۯ‰fiÓ Û\ ¬ÏË Ù‹Ó ^EÏÏ¿‰·. Eú¯·Ì ÂÚÈıÒÚÈ· η› „˘¯ÈΤ˜ àÓÙÔ¯¤˜ Ó¿ Ù\ àÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ̤ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ. ¶ÔÓ¤Û·Ì ‚·ıÂÈ¿ ÁÈ¿ Ù\ àÚÔÛÙ¿ÙÂ˘Ù· ôÏÔÁ· ˙á· Ô‡ ÎÔ‡ÚÓÈ·˙·Ó οو àfi Ù¿ ‰¤ÓÙÚ· õ ˉÔÜÛ·Ó Ì¤ ÔéÚÏÈ·¯Ù¿ àfi Ù¿ âÁη‡Ì·Ù·.

TÂܯԘ 453, NOEMBPIO™ 2007


^O à‚¿ÛÙ·¯ÙÔ˜ fiÓÔ˜ Ô‡ ÌĘ Ï‹ÁˆÛ ÂrÓ·È Ôî ‚·ÚÂÈ¿ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔÈ Û˘Ì·ÙÚÈáÙ˜ Ì·˜, Ôî âıÂÏÔÓÙ¤˜ ÎÈ Ôî ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ Ô‡ àÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Ì¤ ·éÙÔı˘Û›· ÛÙ‹ Ì¿¯Ë Ùɘ ʈÙÈĘ. ^H ηډȿ Ì·˜ Ú¿ÁÈÛ ÁÈ¿ Ùfi ÙÚ·ÁÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ ÙáÓ à·ÓıÚ·ÎˆÌ¤ÓˆÓ ÓÂÎÚáÓ Ì·˜. Oî ÛˆÚÔ› ¯ˆÚ›˜ ùÓÔÌ·, ¯ˆÚ›˜ ÔûÙ ≤Ó· ÁÓˆÛÙfi ÛËÌ¿‰È... ...................................................................... Oî ηÌ¿Ó˜ ÙáÓ âÎÎÏËÛÈáÓ Ì·˜ ÎÙ˘ÔÜÛ·Ó ¤ÓıÈÌ· Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙ›˜ ÎˉÂÖ˜ ÙáÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ à‰ÈÎÔ¯·Ì¤ÓˆÓ ·ÏÈηÚÈáÓ, Ô‡ öÛ‚ËÛ ì ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ‹ ÊÔÓÈ΋ ˘ÚηÁÈ¿ Ùɘ Eû‚ÔÈ·˜, ÎÈ ô˜ qÙ·Ó öÌÂÈÚÔÈ Ï‚¤ÓÙ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ›˜ ÊÏfiÁ˜. ™ÎÂ¿ÛÙËÎ·Ó Ù¿ ʤÚÂÙÚ¿ ÙÔ˘˜ ̤ Ù‹Ó ^EÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›·, ¬ˆ˜ ôÓ ñÂÚ·Û›˙ÔÓÙ·Ó Ù‹Ó ¶·ÙÚ›‰· ÛÙfiÓ fiÏÂÌÔ. \AÏÏfiÎÔÙË, àÛ‡ÏÏËÙË ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜. B˘ı›ÛÙËÎ·Ó Ù¿ ¯ˆÚÈ¿ Ì·˜ ÛÙfi ¤ÓıÔ˜. B˘ı›ÛÙËÎ·Ó Ôî ηډȤ˜ Ì·˜ ÛÙ‹ ıÏ›„Ë. ¶ÔÈ¿ Ì¿ÙÈ· ‰¤Ó ‰¿ÎÚ˘Û·Ó Ì¤ Ù\ à·ÓıڷΈ̤ӷ ·È‰È¿, Ô‡ Ù¿ Âr¯Â àÁηÏÈ¿ÛÂÈ ì à·ÓıڷΈ̤ÓË Ì¿Ó·; ^EÙ¿ ʤÚÂÙÚ· àfi ÌÈ¿ ÔåÎÔÁ¤ÓÂÈ·. £ÚÉÓÔ˜ η› ÌÔÈÚÔÏfiÈ. \AۋΈÙÔ˜ fiÓÔ˜! ¶ÔÈfi˜ ö¯ÂÈ Ù‹ ‰‡Ó·ÌË

Ó· Û˘ÓÙ·ÈÚÈ¿ÛÂÈ Ù‹Ó âÏÂÁ›· ÙÔÜ ·Ù¤Ú·, Ô‡ öÌÂÈÓ ÌfiÓÔ˜ ÛÙfi ÓÔÛÔÎÔÌÂÖÔ;; ™ÙÂÎfiÌ·ÛÙ ‚Ô˘‚Ô› ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ›˜ àÓÂÍȯӛ·ÛÙ˜ ‚Ô˘Ï¤˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ, Ô‡ â¤ÙÚ„ ӿ Û˘Ì‚ÂÖ ÌÈ¿ Ù¤ÙÔÈ· ‰ÔÎÈÌ·Û›·. ¶ÔÈfi˜ ≈ÛÙÂÚ· àfi ÌÂÁ¿Ï˜ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ Û¿Ó ·éÙ‹ Ó¿ „ÂÏ›ÛÂÈ Ù‹ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔÜ fiÓÔ˘; M¤ Û˘ÓÔ¯‹ ηډ›·˜ ηÏÂÖÙ·È ÛȈËÏ¿ ï ηı¤Ó·˜ Û¤ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi, àÏÏ¿ η› ÚÔÛˆÈÎfi â›‰Ô, Ó¿ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ù‹ ‰È΋ ÙÔ˘ Âéı‡ÓË Î·› Ó\ àӷηχ„ÂÈ Ù‹Ó àÍ›· ÙÔÜ fiÓÔ˘, Ô‡ ÂrÓ·È Î·ıËÌÂÚÈÓfi ÁÂÁÔÓfi˜. ¶fiÛË ‰È¿ÎÚÈÛË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¬Ìˆ˜ Ó¿ ·ÚËÁÔÚ‹ÛÂȘ ÙfiÓ à·ÚËÁfiÚËÙÔ ÎÏ·›ÁÔÓÙ·˜ Ì·˙› ÙÔ˘; ¶fiÛË ¯¿ÚË, Ó¿ ÈÛÙ¤„ÂÈ ÚáÙ· ï ú‰ÈÔ˜ ¬ÙÈ «ï fiÓÔ˜ ñ¿Ú¯ÂÈ ó˜ ·È‰·ÁˆÁfi˜ η› ÍÂÓ·Áfi˜ ÌÈĘ ôÏÏ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙÔ˜» η› ¬ÙÈ ì ʈÙÈ¿ Ùɘ 片Ó˘ ÁÈ¿ ÙfiÓ ô‰ÈÎÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙáÓ àıÒˆÓ Î·Ù·Ú·˛ÓÂÙ·È ÎÈ àÚÁÔÛ‚‹ÓÂÈ ÌfiÓÔÓ Ì¤ Ù‹Ó ›ÛÙË ÛÙfi XÚÈÛÙfi; AéÙfiÓ ô˜ îÎÂÙ‡ԢÌ ӿ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ì¤ Ù‹Ó ·ÚÔ˘Û›· TÔ˘ Ùfi ÌÔÈÚÔÏfiÈ ÙáÓ ÔÓÂ̤ӈÓ. N¿ ·ÚËÁÔÚ‹ÛÂÈ ÙÔ‡˜ à·ÚËÁfiÚËÙÔ˘˜. «^O ‰È·ÎfiÙˆÓ ÊÏfiÁ· ˘Úfi˜» Ó¿ ‰ÒÛÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ó¿ «âÍ·Óı‹ÛÂÈ ‚ÔÙ¿ÓË ¯fiÚÙÔ˘» ÛÙ‹Ó Î·Ì¤ÓË ÁÉ Ì·˜ ÎÈ âÏ›‰· ÛÙ›˜ ηډȤ˜! TÂܯԘ 453, NOEMBPIO™ 2007

331


∫·Ì¤ÓË ÁÉ à\ ôÎÚË Û\ ôÎÚË Ùɘ ëÏÏ·‰ÈÎɘ âÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜. °ÎÚÈ˙fiÌ·˘ÚË ÛÙ¿¯ÙË Ùfi ¤ÏÔ Ô‡ ÛÎÂ¿˙ÂÈ àÔηډȈÙÈο ‚Ô˘Ó¿ η› οÌÔ˘˜. ª·˘ÚÈṲ̂ÓÔÈ ÎÔÚÌÔ› η› η̤ӷ Á˘ÌÓ¿ ÎÏ·ÚÈ¿ Ó¿ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ‚Ô˘‚¿ ÛÂÏËÓȷο ÔåÎÙÚ¿ ÙÔ›·, â‰á Ô‡ ôÏÏÔÙ Ùfi Ú¿ÛÈÓÔ ÛÙ›˜ ÙfiÛ˜ àÔ¯ÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ âͤÂÌ àÓ¿Û˜ ˙ˆÉ˜ η› àÊÂȉÒÏÂ˘Ù· ÚÔÛ¤ÊÂÚ âÏ›‰·, ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Î·› àÓ¿·˘ÛË „˘¯É˜ Û¤ ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ η› ÚfiÛηÈÚÔ˘˜ âÈÛΤÙ˜ η› ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜.

∑á· ÙÚÔÌ·Á̤ӷ, ̤ Ù‹ ‰È΋ ÙÔ˘˜ àÔÚ›·, ÁÈ¿ ¬ÛÔ˘˜ ͤÚÔ˘Ó Ó\ àÊÔ˘ÁÎÚ¿˙ÔÓÙ·È Ù¿ ‰Èο ÙÔ˘˜ ·åÛı‹Ì·Ù·, ÚÔÛ·ıÔÜÓ Ó¿ Û˘ÓËı›ÛÔ˘Ó ÛÙfi Ó¤Ô, ôÁÓˆÛÙÔ ÁÈ\ ·éÙ¿ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¶ÚfiÛˆ· ‚Ô˘‚¿, ÛηÌ̤ӷ à\ Ùfi ÎÏ¿Ì· η› ÙfiÓ fiÓÔ. ∫·Ì¤Ó· àÎfiÌ· οÔÈ·, ʤÚÔ˘Ó Ù¿ âÁη‡Ì·Ù· Ùɘ ‡ÚÈÓ˘ Ï·›Ï··˜ ÛÙ‹Ó âȉÂÚÌ›‰· ÙÔ˘˜. ¶Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¬Ìˆ˜ ʤÚÔ˘Ó Ù¿ ÙÚ·‡Ì·Ù· ÙÔÜ fiÓÔ˘ η› Ùɘ ıÏ›„˘ Ô‡ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙ‹Ó Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘˜ η› Ù‹ Ì·˘Ú›˙Ô˘Ó ¬ÌÔÈ· ̤ Ùfi Á‡Úˆ ÙÔ›Ô. ºÈÁÔÜÚ˜ ÓÙ˘Ì¤Ó˜ ÛÙ¿ Ì·ÜÚ· ıÚËÓÔÜÓ Ù¿ ‰Èο ÙÔ˘˜ ÚfiÛˆ· Ô‡ àÔÙ¤ÊÚˆÛ·Ó Ôî ÊÏfiÁ˜, η› Ùfi ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘˜ ¯¿ÓÂÙ·È ÛÙ‹ ÌÈÎÚ‹ ÊÏÔÁ›ÙÛ· ÙÔÜ Î·Ó‰ËÏÈÔÜ ÙÔÜ ÌÓ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ õ ÛÙfi ‰›ÛÎÔ Ì¤ Ù¿ ÎfiÏÏ˘‚· ÁÈ¿ Ùfi ÙÚ›ÌËÓÔ ÌÓËÌfiÛ˘Ófi ÙÔ˘˜. ™Ù‹ ÊÏÔÁ›ÙÛ· Ô‡ Û˘¯Ó¿˘ÎÓ¿ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ÛÙ¿ ñÁÚ¿ ÙÔ˘˜ Ì¿ÙÈ·, ·›ÚÓÂÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ η› ÙÔ‡˜ ʤÚÓÂÈ ¿ÏÈ Î·› ¿ÏÈ ÛÙ‹ ÌÓ‹ÌË Ù›˜ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÊÏfiÁ˜ Ô‡ ηٿÛÙÚ„·Ó Ù¿ ¿ÓÙ·. ª¤Û· ÛÙ‹ ÓÂÎÚÈ΋ ìÛ˘¯›·, ÛÙfiÓ

332

àÏ¿ÏËÙÔ fiÓÔ Î·› Ù‹ ÛȈËÏ‹ ıÏ›„Ë Î¿ÔȘ ÛÙÈÁ̤˜ Ùfi âÚÒÙËÌ· Ô‡ ηٷÙÚÒÂÈ Ùfi âÛˆÙÂÚÈÎfi ¬ÏˆÓ, Êı¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ù¿ ¯Â›ÏË, âÎÛÙÔÌ›˙ÂÙ·È ôÏÏÔÙ ñfiΈʷ à\ Ù¿ ÙÚÂÌ¿ÌÂÓ· ¯Â›ÏË ÙÔ˘˜ ÎÈ ôÏÏÔÙ ‰˘Ó·Ù¿ Û¿Ó Ó¿ ı¤ÏÂÈ Ó¿ Û¯›ÛÂÈ ÙÔ‡˜ ·åı¤Ú˜ η› Ó¿ ÊÙ¿ÛÂÈ œ˜ Ù›˜ âÛ¯·ÙȤ˜ ÙÔÜ Û‡Ì·ÓÙÔ˜, âÎÂÖ Ô‡ ì êÏ‹ àÓıÚÒÈÓË „˘¯‹ ö¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙfiÓ ıÚfiÓÔ ÙÔÜ £ÂÔÜ. «°È·Ù›, £Â¤ ÌÔ˘; °È·Ù›;» 줂·È· ı¿ qÙ·Ó Ï¿ıÔ˜ Ó¿ àӷ̤ÓÔ˘Ì ÌÈ¿ à¿ÓÙËÛË âΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ, Ô‡ ı¿ àԉ›ÎÓ˘Â Ù‹Ó öÏÏÂÈ„Ë ÙáÓ ‰ÈÎáÓ TÔ˘ Âéı˘ÓáÓ ÛÙ‹ ÊÔ‚ÂÚ‹ ÙÚ·Áˆ‰›·, Û¿Ó ·éÙ¤˜ Ô‡ ö¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓËı›ÛÂÈ Ó¿ âΉ›‰Ô˘Ó Ù¿ àÓıÚÒÈÓ· ΤÓÙÚ· âÍÔ˘Û›·˜. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ¬Ìˆ˜ ÔûÙ ¬ÙÈ Ùfi âÚÒÙËÌ·, à¢ı‡ÓÂÙ·È Û¤ Ï¿ıÔ˜ àÔ‰¤ÎÙË àÔ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ, ÔûÙ ¬ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó¿ Ì›ÓÂÈ àÓ·¿ÓÙËÙÔ. ò∞ÏψÛÙ ·éÙ‹ ì ÎÚ·˘Á‹ fiÓÔ˘ η› ıÏ›„ˆ˜ ‰¤Ó ÂrÓ·È ≤Ó· êÏfi âÚÒÙËÌ· Û¿Ó Ù¿ ÙfiÛ· Ùɘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿˜ Ì·˜. ∂rÓ·È ÌÈ¿ ÚÔÛ¢¯‹. ∂rÓ·È ÌÈ¿ Î·Ù·Ê˘Á‹, öÛÙˆ Ù‹Ó ≈ÛÙ·ÙË ÙÔ‡ÙË ÛÙÈÁÌ‹, Úfi˜ ∞éÙfiÓ ï ^√ÔÖÔ˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ η› Û˘ÓÙËÚÂÖ ¬ÏË Ù‹Ó ñÏÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·. ò∞Ó ÏÔÈfiÓ ÂrÓ·È ÌÈ¿ ÚÔÛ¢¯‹, ÙfiÙ ۛÁÔ˘Ú· ö¯ÂÈ à¿ÓÙËÛË. ò∞Ó ÂrÓ·È ÌÈ¿ ÎÚ·˘Á‹ âÈÛÙÚÔÊɘ η› àÓ·ÁÓÒÚÈÛ˘ Ùɘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎɘ η› ·ÓÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎɘ ‰‡Ó·Ì‹˜ ΔÔ˘, ÙfiÙ çÚıᘠà¢ı‡ÓÂ-

TÂܯԘ 453, NOEMBPIO™ 2007


Ù·È. ò∞Ó ¬Ìˆ˜ ÂrÓ·È ≤Ó· âÚÒÙËÌ· Ô‡ «Î·ıËÏÒÓÂÈ» ‰ÉıÂÓ ÙfiÓ £Âfi ó˜ ñ‡ı˘ÓÔ Ùɘ ¬Ï˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜, ÙfiÙ ‰¤Ó ÂrÓ·È Ù›ÔÙ ôÏÏÔ àfi Ù‹Ó ÎÔڇʈÛË ÌÈĘ àÓıÚÒÈÓ˘ ≈‚Úˆ˜ η› àÔÛÙ·Û›·˜ Ô‡ ÌĘ ÁËÛ ÛÙ‹ ÊÚ›ÎË Î·› Ù‹Ó àfiÁÓˆÛË Ô‡ ˙ÔÜÌÂ. ò√¯È ÏÔÈfiÓ. ™Ù¿ ¯Â›ÏË ÙáÓ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ÔûÙ ‚¤‚ËÏÔ ÔûÙ Úfi˜ Ï¿ıÔ˜ àÔ‰¤ÎÙË ÂrÓ·È ≤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ âÚÒÙËÌ·. \∞ÏÏ¿ ÂrÓ·È Î·ÈÚfi˜, ÂrÓ·È ì öÛ¯·ÙË œÚ·, Ó¿ Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ì Ùfi âÚÒÙËÌ¿ Ì·˜ Ì\ ≤Ó· «∫‡ÚÈÂ, âϤËÛÔÓ», à·ÓÙÒÓÙ·˜ ÔéÛÈ·ÛÙÈο âÌÂÖ˜ ÁÈ\ ∞éÙfiÓ. °È·Ù› âÌÂÖ˜ äıÂÏË̤ӷ ÂúÌ·ÛÙ Ô‡ «âÌ·ÎÚ‡ÓıËÌÂÓ» àfi ∞éÙfiÓ Î·› «âÔÚ‡ıËÌÂÓ âÓ ÙÔÖ˜ ıÂÏ‹Ì·ÛÈ ÙáÓ Î·Ú‰ÈáÓ ìÌáÓ» (ª. μ·ÛÈÏ›Ԣ, ∂鯋 £ã ≠øÚ·˜). \∂ÌÂÖ˜ ÂúÌ·ÛÙ Ô‡ ÂúÙ âıÂÏÔ‡ÛÈ· ÂúÙ ·Ú·Û˘Ṳ́ÓÔÈ âÈϤͷÌ ӿ Û˘ÓÔ‰ÔÈÔÚ‹ÛÔ˘Ì ̤ ÙfiÓ ÌÈÛfiηÏÔ Î·› ÌÈÛ¿ÓıÚˆÔ àÓıÚˆÔÎÙfiÓÔ ‰È¿‚ÔÏÔ. ∞éÙfiÓ Ô‡ àÚ¤ÛÎÂÙ·È Ó¿ «›ÙÂÈ Âå˜ Ùfi ÜÚ» (ª·Ùı. È˙ã [17] 15) η› Ó¿ Û˘Ì·Ú·Û‡ÚÂÈ Û\ ·éÙfi ¯·Èڤηη η› ÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜. ∞éÙfiÓ Ô‡ ö¯ÂÈ ó˜ «Ê˘ÛÈÎfi» ÙÔ˘ ¯áÚÔ Ùfi ÜÚ Ì¤Û· ÛÙfi ïÔÖÔ Î·Ù·Î·›ÂÙ·È Î·› ı¿ ηٷη›ÂÙ·È ·åˆÓ›ˆ˜ ·éÙfi˜ η› Ôî «ôÁÁÂÏÔÈ ·éÙÔÜ» (ª·Ùı. ÎÂã [25] 41), Ôî ‰·›ÌÔÓ˜ ‰ËÏ·‰‹. °È·Ù› àÔÚÔÜÌ ÏÔÈfiÓ ÌÚÔÛÙ¿ Û\ ·éÙfi Ô‡ ÙfiÛÔ âÈÙ˘¯á˜ çÓÔÌ¿Û·Ì ÎfiÏ·ÛË ˘Úfi˜; \∂ÌÂÖ˜ ‰¤Ó ÂúÌ·ÛÙ ·éÙÔ› Ô‡ âÈϤͷÌÂ, àÏÏ¿ η› ‚ڋηÌ ÙfiÓ Èfi ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÁÈ¿ Ó¿ ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ì ٛ˜ «Î·˘Ù¤˜» âÈÏÔÁ¤˜ Ì·˜; ∫·˘Ùfi ηÏÔη›ÚÈ! ∫·˘Ù¤˜ ‚Ú·‰È¤˜ ‰È·ÛΤ‰·Û˘! ∫·˘Ù¿ Û·‚‚·ÙÔ·Úȷη! ∫·˘Ù¤˜ àÔÎ·Ï˘ÙÈΤ˜ âÓ‰‡ÛÂȘ! ∫·˘Ù¤˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜, ‰¤Ó ÂrÓ·È ÛÙ›˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ Ì·˜ η› ÛÙ›˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ âȉÈÒÍÂȘ Ùɘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿˜ Ì·˜; ¢¤Ó ÂrÓ·È àÏ‹ıÂÈ· ñÔÎÚÈÙÈÎfi η› àÏfiÁÈÛÙÔ Ó¿ ıÚËÓÔÜÌ ÌfiÓÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ‹Ó Î·Ì¤ÓË ÁÉ Î·› Ù‹Ó ÂÚÈÔ˘Û›· Ì·˜, Ù‹Ó ú‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô‡ ‰¤Ó «ÌĘ η›ÁÂÙ·È Î·ÚÊ›» ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ‹Ó äıÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹, Ù‹Ó ‡ÚÈÓË àÎÔÏ·Û›·, Ù›˜ ÙfiÛ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ âÎÙÚÒÛÂȘ η› Ù‹Ó àÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ‹ Ì·˜ àfi ∞éÙfiÓ Ô‡ ÂrÓ·È ËÁ‹ ˙ˆÉ˜ (Ú‚Ï. \πˆ. ‰ã 14), «‰ÚfiÛÔ˜ à·ÓÙáÛ· àfi η‡ÛˆÓÔ˜» (™. ™ÂÈÚ. ÌÁã[43] 22) η› ï ÏfiÁÔ˜ ΔÔ˘ «ÊˆÓ‹ ñ‰¿ÙˆÓ ÔÏÏáÓ» (\∞ÔÎ. ȉã[14] 2); Δfi Âr ï ∫‡ÚÈÔ˜: «¶ÄÓ ‰¤Ó‰ÚÔÓ Ì‹ ÔÈÔÜÓ Î·ÚfiÓ Î·ÏfiÓ âÎÎfiÙÂÙ·È Î·› Âå˜ ÜÚ ‚¿ÏÏÂÙ·È» (ª·Ùı. Áã 10). ò√¯È, ‰¤Ó qÙ·Ó ôηÚ· Ù¿ ëηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙáÓ ‰¤Ó‰ÚˆÓ Ô‡ ·Ú·‰fiıËÎ·Ó ÛÙ‹

ʈÙÈ¿. °È¿ ôÏÏË ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ì àÔÛÙ·Û›· Ì·˜ Û˘Ì·Ú¤Û˘ÚÂ Ù‹Ó ÎÙ›ÛË ÛÙ‹Ó Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ η› ÙfiÓ àÊ·ÓÈÛÌfi. ∂rÓ·È ·Ú·Ï·ÓËÙÈ΋ Ì·Ù·ÈÔÔÓ›· Ó¿ „¿¯ÓÔ˘Ì ôÏÏ· ·úÙÈ· ̤۷ ÛÙ‹ Û˘ÌÊÔÚ¿ Ì·˜. °È·Ù› ‰¤Ó ÂrÓ·È ì Ï‹Ú˘ àÏ‹ıÂÈ·, ¬Ù·Ó ÌÈÏÄÌ ÁÈ¿ ÔåÎÔ‰ÔÊ¿ÁÔ˘˜, ÁÈ¿ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ àÓÙÈ¿ÏÔ˘˜, ÁÈ¿ àÓ·ÙÚÂÙÈÎÔ‡˜, àÓ·Ú¯ÈÎÔ‡˜ η› àÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. °È¿ „˘¯ÔÏÔÁÈο ‰È·Ù·Ú·Á̤ÓÔ˘˜ àÓıÚÒÔ˘˜. ≠√ÏÔÈ ·éÙÔ› ‰¤Ó ÂrÓ·È ·Ú¿ Ôî ηÚÔ› ÙÔÜ ú‰ÈÔ˘ ‰¤Ó‰ÚÔ˘ Ô‡ àÓ‹ÎÔ˘Ì ÎÈ âÌÂÖ˜. √î ηÚÔ› ÙÔÜ ‰¤Ó‰ÚÔ˘ Ùɘ àÔÛÙ·Û›·˜ Ì·˜. ∫·› ì à¿ÓıÚˆË ÂåÎfiÓ· Ùɘ η̤Ó˘ Û˘ÌÊÔÚĘ Ì·˜ ÂrÓ·È êÏᘠη› ÌfiÓÔ ÌÈ¿ ÌÈÎÚ‹ ÚÔÂÈÎfiÓÈÛË Ùɘ ÌÂÁ¿Ï˘ η› ôÏËÎÙ˘ ·åÒÓÈ·˜ Û˘ÌÊÔÚĘ Ì·˜ «Âå˜ Ùfi ÜÚ Ùfi ôÛ‚ÂÛÙÔÓ» (ª¿ÚÎ. ıã 45). £¿ qÙ·Ó ÂéÙ‡¯ËÌ· ̤۷ ÛÙ‹ ‰˘ÛÙ˘¯›· Ì·˜Ø ı¿ qÙ·Ó ·Ú‹ÁÔÚÔ Ì¤Û· ÛÙ‹Ó ÙfiÛË ıÏ›„Ë Ì·˜Ø ı¿ qÙ·Ó âÏȉÔÊfiÚÔ Ó¿ àÓ·Û˘ÓÙ·¯ıÔÜÌ öÛÙˆ ÙÒÚ·, ̤۷ àfi Ù›˜ ÛÙ¿¯Ù˜ Ì·˜. ¡\ àÎÔ‡ÛÔ˘Ì öÛÙˆ ÙÒÚ· ÙfiÓ q¯Ô Ùɘ ηÌ¿Ó·˜ ΔÔ˘. ∞éÙfiÓ Ô‡ Ù›˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÙÔÜ ·ÓÈÎÔÜ Î·› Ùɘ àfiÁÓˆÛ‹˜ Ì·˜ Û‹Ì·ÈÓ η› ‰È·ÌËÓÔÜÛ ÙfiÓ âÂÚ¯fiÌÂÓÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ÛÙ¿ η̤ӷ ¯ˆÚÈ¿ Ì·˜. Δɘ ηÌ¿Ó·˜ Ùɘ η̤Ó˘ âÎÎÏËÛÈĘ Ì·˜ Ô‡ ÌĘ ηÏÂÖ Û¤ ÌÂÙ¿ÓÔÈ·, Û\ âÈÛÙÚÔÊ‹ η› â·ÓfiÚıˆÛË ‚›Ô˘. ¢¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ ôÏÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ — ÂrÓ·È Î·ÈÚfi˜ Ó¿ Ùfi àÓÙÈÏËÊıÔÜÌ — àfi Ùfi Ó¿ ï‰ËÁ‹ÛÔ˘Ì ٿ ÛÂÚÓ¿ÌÂÓ· àfi Ù‹ ıÏ›„Ë Î·› ÙfiÓ fiÓÔ ‚‹Ì·Ù¿ Ì·˜ âÓ ÌÂÙ·ÓÔ›÷· Úfi˜ ∞éÙfiÓ. ∞éÙfiÓ Ô‡ ‰È¤ÛˆÛ ̤۷ àfi Ù‹Ó Î¿ÌÈÓÔ ÙÔÜ ˘Úfi˜ ÙÔ‡˜ ÙÚÂÖ˜ ·Ö‰Â˜. ∞éÙfiÓ Ô‡ ÂrÓ·È ï ÌfiÓÔ˜ ï ïÔÖÔ˜ ù¯È êÏᘠÌÔÚÂÖ Ó¿ àÊÔ˘ÁÎÚ·ÛıÂÖ ÙfiÓ ‚·ı‡Ù·ÙÔ fiÓÔ Ì·˜ η› Ù‹Ó àÙ¤ÏÂȈÙË ıÏ›„Ë Ì·˜, ï ïÔÖÔ˜ ù¯È êÏᘠÌÔÚÂÖ Ó¿ àÎÔ‡ÛÂÈ Ùfi ·úÙËÌ¿ Ì·˜, àÏÏ¿ ÌÔÚÂÖ Î·› Ó¿ Ùfi ñÏÔÔÈ‹ÛÂÈ. ∫‡ÚÈÂ, «‰È‹ÏıÔÌÂÓ ‰È¿ ˘Úfi˜ η› ≈‰·ÙÔ˜, η› âÍ‹Á·Á˜ ìÌĘ Âå˜ àÓ·„˘¯‹Ó» (æ·ÏÌ. ÍÂã [65] 12). ¶Ú›Ó àÎfiÌË ‚Ï·ÛÙ‹ÛÂÈ ì η̤ÓË ÁÉ Ì·˜ ˙ˆ‹. ¶Ú›Ó àÎfiÌË àÓı›ÛÔ˘Ó Î·› ¿ÏÈ Ôî η̤Ó˜ Ï·ÁȤ˜ η› Ôî οÌÔÈ Ì·˜, ı¿ Ú¤ÂÈ Ó¿ Ê˘ÙÚÒÛÂÈ âÓÙfi˜ Ì·˜ ï ‚Ï·ÛÙfi˜ Ùɘ ÌÂÙ·ÓÔ›·˜ Ì·˜. ¡¿ ÔÙÈÛıÂÖ Ì¤ Ù¿ ‰¿ÎÚ˘· Ùɘ âÈÛÙÚÔÊɘ Ì·˜, Ó¿ âÌÏÔ˘ÙÈÛıÂÖ Ì¤ Ù‹Ó ÎÔÚÈ¿ ÙáÓ àÔÓÂÎÚˆÌ¤ÓˆÓ ·ıáÓ Ì·˜ ÁÈ¿ Ó¿ àÓı›ÛÂÈ ÚáÙ· ̤۷ Ì·˜ ì Ó¤· ˙ˆ‹ Ùɘ ÿÚ˘ ΔÔ˘ η› Ùɘ ¯·ÚĘ Ì·˜. ∞ΔΔπ∫√™ TÂܯԘ 453, NOEMBPIO™ 2007

333


¿Óˆ ÛÙ¿ âÚ›È·, ÛÙ›˜ ÛÙ¿¯Ù˜ η› Ù¿ Î¿Ú‚Ô˘Ó· Ùɘ ʈÙÈĘ, Ù‹Ó œÚ· Ô‡ Ôî ıÚÉÓÔÈ Û˘ÓÙÚfiÊ¢·Ó ̤ ÙÚ·ÁÈÎfi åÛÔÎÚ¿ÙËÌ· Ù‹Ó ôÁÚÈ· ‚Ô˘‹ ÙÔÜ àÓ¤ÌÔ˘ η› ÙfiÓ à·›ÛÈÔ ÙÚÈÁÌfi Ùɘ ʈÙÈĘ, Ù‹Ó œÚ· àÎfiÌ· Ô‡ Ù¿ ‰¿ÎÚ˘· ÈÎÚ¿ fiÙÈ˙·Ó Ù‹Ó Î·Ù¿ÍÂÚË ˘ÚÔÏË̤ÓË ÁÉ, ÌÈ¿ ϤÍË ôÚ¯ÈÛ ӿ êÏÒÓÂÙ·È ÛÙfiÓ ÔéÚ·Ófi, àÔÓÈÎÙÈ΋ Û¿Ó ÙÔ‡˜ ηٿ̷˘ÚÔ˘˜ ηÓÔ‡˜ η› ÎfiÎÎÈÓË Û¿Ó Ùɘ ʈÙÈĘ Ùfi ·xÌ·: °È·Ù›; °È·Ù› ¬ÏÔ ·éÙfi Ùfi ηÎfi, ì àÓ›ˆÙË Û˘ÌÊÔÚ¿, Ùfi ÙÚ·ÁÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ ÙáÓ àıÒˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ; ò∞ÓıÚˆÔÈ, ˙á·, Û›ÙÈ·, ‰¤Ó‰Ú· ·Ú·Ó¿ÏˆÌ· Ùɘ à¯fiÚÙ·Á˘ ‡ÚÈÓ˘ Ï·›Ï··˜. °È·Ù›; Δfi ‚·Û·ÓÈÛÙÈÎfi âÚÒÙËÌ· Ùfi ·Ú¤Ï·‚·Ó Ôî ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·› ηÏÒÓÙ·˜ ÏÉıÔ˜ Âå‰ÈÎáÓ, ôÚ¯ÈÛ·Ó Ó¿ Ùfi ñÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó Û¤ ·Ú¿‰ÔÍË ¯ËÌÈ΋ àÓ¿Ï˘ÛË, âÓá ·Ú¿ÏÏËÏ·, η› Û˘¯Ó¿ Û¤ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì·˙› ÙÔ˘˜, Ôî ÔÏÈÙÈÎÔ› Ùfi ñ¤‚·Ï·Ó Û¤ ÊÚÈÎÙ‹ ÓÂÎÚÔÙÔÌ‹ ó˜ ÙÒÌ·ÙÔ˜, Ù‹Ó œÚ· àÎÚȂᘠÔ‡ ÁÈÓfiÙ·Ó ì Ù·Ê‹ ÙáÓ Ì·ÚÙ˘ÚÈÎáÓ ÏÂÈ„¿ÓˆÓ ÙáÓ «à‰›Îˇˆ ı·Ó¿Ùˇˆ ı·Ó·Ùˆı¤ÓÙˆÓ à‰ÂÏÊáÓ ìÌáÓ». Δ› à¤‰ˆÛ ì àÓ¿Ï˘ÛË Î·› ì ÓÂÎÚÔÙÔÌ‹ ·éÙÔÜ ÙÔÜ ÁÈ·Ù›; ò∞! \∂‰á ÂrÓ·È ì öÎÏËÍË. ò∞˜ ‰ÔÜÌ ≤Ó· ÛÙ·¯˘ÔÏfiÁËÌ·: ¢ÈfiÙÈ, Âr·Ó, ‰¤Ó ñÉگ ÚfiÏË„Ë. (™ˆÛÙfi). ¢ÈfiÙÈ ì ΢‚¤ÚÓËÛË ö¯ÂÈ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ Î·› àÓÔÚÁ¿ÓˆÙÔ Ùfi ÎÚ¿ÙÔ˜ (∫È ·éÙfi ÛˆÛÙfi). ¢ÈfiÙÈ ì àÓÙÈÔϛ٢ÛË, ¬Ù·Ó qÙ·Ó ÛÙ‹Ó âÍÔ˘Û›·, Âr¯Â âÍ úÛÔ˘ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ Î·› àÓÔÚÁ¿ÓˆÙÔ Ùfi ÎÚ¿ÙÔ˜. (™ˆÛÙfi ‚¤‚·È·). ¢ÈfiÙÈ ì ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ö¯ÂÈ àÔÛ˘ÓÙÂıÂÖ àfi ÙfiÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi, ÙfiÓ ÓÜÓ Î·› ÙfiÓ ÚÒËÓ. (™ˆÛÙfi; ò∞˜ Ùfi ‰Â¯ÙÔÜÌÂ). ¢ÈfiÙÈ Ôî ñ‡ı˘ÓÔÈ Ùɘ ¶ÔÏÈÙÈÎɘ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ η› Ùɘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎɘ ‰¤Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó¿ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔÜÓ. (¶Èı·ÓfiÓ ÛˆÛÙfi). ¢ÈfiÙÈ ‰¤Ó Âú¯·Ì ÚÔÌËı¢ÙÂÖ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈο àÂÚÔÏ¿Ó· η› Ì¿ÏÈÛÙ· Ù¿ ÌÂÁ¿Ï· ƒˆÛÈο. (ò∞˜ ÔÜÌ ۈÛÙfi). ¢ÈfiÙÈ ì Âéı‡ÓË Ùɘ ‰·ÛÔ˘ÚfiÛ‚ÂÛ˘ ÌÂٷ٤ıËΠàfi Ù›˜ ‰·ÛÈΤ˜ ñËÚÂۛ˜ ÛÙ‹Ó ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋, ì ïÔ›· ‰¤Ó ÁÓˆÚ›˙ÂÈ àfi ‰¿ÛË. (™ˆÛÙfi, ϤÓ ÌÂÚÈÎÔ›). ¢ÈfiÙÈ ì ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋, àÎÚȂᘠâÂȉ‹ ‰¤Ó ÁÓˆÚ›˙ÂÈ àfi ‰¿ÛË, ‰¤Ó Ì·›ÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙfi ηÈfiÌÂÓÔ ‰¿ÛÔ˜, àÏÏ¿ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ù‹Ó ÊˆÙÈ¿ ÛÙÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. (∫È ·éÙfi âÓ Ì¤ÚÂÈ ÛˆÛÙfi àÎÔ‡ÁÂÙ·È). ¢ÈfiÙÈ ì ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ‰¤Ó àÍÈÔÔÈÂÖ ÁÈ¿ Ù‹Ó

334

TÂܯԘ 453, NOEMBPIO™ 2007

‰·ÛÔ˘ÚfiÛ‚ÂÛË ÙÔ‡˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙáÓ ¯ˆÚÈáÓ Ô‡ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ùfi ‰¿ÛÔ˜. (™ˆÛÙfi, àÏÏ¿ ÁÈ¿ Ù‹ 10ÂÙ›· ÙÔÜ 60, àÊÔÜ ÙÒÚ· Ù¿ ¯ˆÚÈ¿ ö¯Ô˘Ó Ôχ Ï›ÁÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ η› ó˜ â› Ùfi ÏÂÖÛÙÔÓ ìÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜). ¢ÈfiÙÈ ì ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ‰¤Ó âÊ¿ÚÌÔÛ Ùfi Û‡ÛÙËÌ· «ÊˆÙÈ¿ âÓ·ÓÙ›ÔÓ ÊˆÙÈĘ». (™ˆÛÙfi ıˆÚËÙÈο. \∞ÏÏ¿ ̤ àÓ¤ÌÔ˘˜ 9 ÌÔÊÒÚ, ÌfiÓÔÓ âÁÎÏË̷ٛ˜ ı¿ Ùfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔÜÛ·Ó). ∫¿Ô˘ â‰á ô˜ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì Ùfi ÛÙ·¯˘ÔÏfiÁËÌ· ÙáÓ „˘¯ÚáÓ ÓÂÎÚÔÙfïÓ, Ô‡ ‰¤Ó ‰›ÛÙ·˙·Ó Ó¿ ηٷʤÚÔÓÙ·È Ì¤ Ù¤ÙÔÈ· ÎÔÓÙfiÊı·ÏÌË, Û˘¯Ó¿ ÌÈÎÚÔÎÔÌÌ·ÙÈ΋, àÓÙ›ÏË„Ë Î·Ù¿ Ùɘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎɘ η› ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ Ù˘, Ôî ïÔÖÔÈ Í¿ÁÚ˘ÓÔÈ, âÍ·ÓÙÏË̤ÓÔÈ ¿Ï¢·Ó ñÂÚ¿ÓıÚˆ· η› ̤ ΛӉ˘ÓÔ Ùɘ ˙ˆÉ˜ ÙÔ˘˜ Ó‡¯Ù·-̤ڷ ̤ Ù›˜ ÊÏfiÁ˜, ÁÈ¿ Ó¿ ÛÒÛÔ˘Ó ¬,ÙÈ qÙ·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó¿ ÛˆıÂÖ. ^∏ ௷ÚÈÛÙ›· ‰˘ÛÙ˘¯á˜ ‰¤Ó ö¯ÂÈ ¬ÚÈ·. ∫·› âÛ‡ Ù› ÚÔÙ›ÓÂȘ; ¡¿ ≤Ó· âÚÒÙËÌ·, Ô‡ Èı·ÓfiÓ Î¿ÔÈÔÈ àÓ·ÁÓáÛÙ˜ ı¿ ö¯Ô˘Ó õ‰Ë ÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓÔ ÛÙ¿ ¯Â›ÏË ÙÔ˘˜. ¶ÚÔÙ›ӈ ÚÔÛÂÎÙÈ΋ àÓ¿ÁÓˆÛË Ùɘ ÊÍıã (569) àÔÎÚ›Ûˆ˜ ÙÔÜ ïÛ›Ô˘ μ·ÚÛ·ÓÔ˘Ê›Ô˘ Û¤ ·ÚÂÌÊÂÚ¤˜ âÚÒÙËÌ·, ̤ Ùfi ïÔÖÔ ÌÂÚÈÎÔ› ÌÔÓ·¯Ô› ÙfiÓ ·Ú·Î·ÏÔÜÛ·Ó Ó¿ ÚÔÛ¢¯ËıÂÖ ÁÈ¿ οÔÈÔÓ ÙÚÔÌÂÚfi ΛӉ˘ÓÔ Ô‡ àÂÈÏÔÜÛ ÙfiÙ ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ (ÌÄÏÏÔÓ â¯ıÚÈ΋ âȉÚÔÌ‹). §›Á˜ ÌfiÓÔ ÊÚ¿ÛÂȘ ·éÙɘ Ùɘ àÔÎÚ›Ûˆ˜ ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì ÙÒÚ· â‰á: «\∞‰ÂÏÊÔ›, âÓ ¤ÓıÂÈ ÂåÌ› η› 牢ÚÌˇá ‰È¿ Ù‹Ó âÈÎÂÈ̤ÓËÓ çÚÁ‹ÓØ Î·› Á¿Ú ¿ÓÙ· Ú¿ÙÙÔÌÂÓ âÓ·ÓÙ›·... η› âÂÚ›ÛÛ¢ÛÂÓ ì ·Ú·ÓÔÌ›· ìÌáÓ ϤÔÓ ÙáÓ àÏÏÔÂıÓáÓ. ∫·› ÂåÛ› ÔÏÏÔ› Ôî ·Ú·Î·ÏÔÜÓÙ˜ Ù‹Ó ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·Ó ÙÔÜ £ÂÔÜ, ·ÜÛ·È Ù‹Ó çÚÁ‹Ó àfi ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘ η› Ôé‰Â›˜ ÊÈÏ·ÓıÚˆfiÙÂÚÔ˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ, àÏÏ\ Ôé ı¤ÏÂÈ âÏÂÉÛ·ÈØ àÓÙÈÛÙ‹ÎÂÈ Á¿Ú Ùfi ÏÉıÔ˜ ÙáÓ âÓ Ùˇá ÎfiÛÌˇˆ ÁÈÓÔÌ¤ÓˆÓ êÌ·ÚÙÈáÓ».* \∞ÓÙÈÛÙ‹ÎÂÈ Á¿Ú Ùfi ÏÉıÔ˜ ÙáÓ âÓ Ùˇá ÎfiÛÌˇˆ ÁÈÓÔÌ¤ÓˆÓ êÌ·ÚÙÈáÓ... àÓÙÈÛÙ‹ÎÂÈ Á¿Ú Ùfi ÏÉıÔ˜... àÓÙÈÛÙ‹ÎÂÈ Á¿Ú... ^√ ö¯ˆÓ tÙ· àÎÔ‡ÂÈÓ... ô˜ àÎÔ‡ÛÂÈ! Δ›ÔÙ ôÏÏÔ!

™Ù.

__________ * \∞‰ÂÏÊÔ›, ÂÓıá η› ıÚËÓá ÁÈ¿ Ù‹Ó çÚÁ‹ ÙÔÜ £ÂÔÜ Ô‡ Û‡ÓÙÔÌ· ı¿ ÍÂÛ¿ÛÂÈØ ‰ÈfiÙÈ ¬Ï· Ù¿ οÓÔ˘Ì àÓÙ›ıÂÙ· Úfi˜ Ùfi ı¤ÏËÌ¿ ÙÔ˘... η› ÍÂ¤Ú·Û ì ·Ú·ÓÔÌ›· Ì·˜ ÙÔ‡˜ àÏÏÔÂıÓÂÖ˜. ∫·› âÓá ÂrÓ·È ÔÏÏÔ› ·éÙÔ› Ô‡ ·Ú·Î·ÏÔÜÓ Ù‹Ó ÊÈÏ·ÓıÚˆ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ Ó¿ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ù‹Ó çÚÁ‹ ÙÔ˘ àfi ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ, η› ÌÔÏÔÓfiÙÈ Î·Ó¤Ó·˜ ‰¤Ó ÂrÓ·È Èfi ÊÈÏ¿ÓıÚˆÔ˜ àfi ÙfiÓ £Âfi, âÓ ÙÔ‡ÙÔȘ ‰¤Ó ı¤ÏÂÈ Ó¿ âÏ‹ÛÂÈ. ¢ÈfiÙÈ ÙÔÜ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ àÓÙ›ÛÙ·ÛË Ùfi ÏÉıÔ˜ ÙáÓ êÌ·ÚÙÈáÓ Ô‡ ‰È·Ú¿ÙÙÔÓÙ·È ÛÙfiÓ ÎfiÛÌÔ.


TÂܯԘ 453, NOEMBPIO™ 2007

335


ºÚÈÎÙfi˜ âÊÈ¿ÏÙ˘, ÎfiÏ·ÛË Ú›Ó à\ Ù‹Ó KfiÏ·ÛË, \EıÓÈ΋ ÙÚ·Áˆ‰›· qÙ·Ó Ù¿ ¬Û· ˙‹Û·Ì ÙfiÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ AûÁÔ˘ÛÙÔ Ì¤ Ù›˜ ˘ÚηÁȤ˜, Ô‡ ö˙ˆÛ·Ó Ù‹Ó ¶·ÙÚ›‰· Ì·˜. °¤ÌÈÛ ÛÙ¿¯ÙË Î·› àÔη˝‰È· ì ^EÏÏ¿‰·. ^EÍËÓÙ·¤ÓÙ ÓÂÎÚÔ›, ÔÏϤ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ôÛÙÂÁ˜ ÔåÎÔÁ¤ÓÂȘ. \OÚÁ‹ η› àÁ·Ó¿ÎÙËÛË ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ àÛ˘Ó›‰ËÙÔ˘˜ âÌÚËÛÙ¤˜. \EÓ·ÁÒÓÈ· àÓ·˙‹ÙËÛË Âéı˘ÓáÓ. BÔ˘‚‹ öÎÎÏËÛË ÁÈ¿ ‚Ô‹ıÂÈ· Úfi˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË... T¿ ‰ÈÂıÓÉ MME Úfi‚·ÏÏ·Ó Ù›˜ ˘ÚηÁȤ˜ Ùɘ ^EÏÏ¿‰Ô˜ ̤ ÚˆÙÔÛ¤Ïȉ· ôÚıÚ· η› ÚáÙ˜

ÙÔ˘˜: «¶fiÓÔ˜ η› ıÚÉÓÔ˜ ÁÈ¿ Ù‹Ó ^EÏÏ¿‰·» — «Oî ηÈÁfiÌÂÓ˜ Û¿ÚΘ Ùɘ M¿Ó·˜ Ì·˜» — «\A‰¤ÏÊÈ·, ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ... ^H K‡ÚÔ˜ ÎÔÓÙ¿ Û·˜» — «¶·Á·ÚÈ· âÎÛÙÚ·Ù›· ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ ˘ÚÔ·ıÂÖ˜» — «^H K‡ÚÔ˜ ÛÙfi Ï¢Úfi Ùɘ ^EÏÏ¿‰·˜ ̤ Ӥ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ». «¢¤Ó ı¿ ͯ¿Ûˆ ÔÙ¤», ÁÚ¿ÊÂÈ ï ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ §Ô˘ÎĘ ºÔ˘ÚÏ¿˜ ÛÙ‹Ó Î˘Úȷ΋ âÊËÌÂÚ›‰· «^O ºÈÏÂχıÂÚÔ˜» (28.8.2007), Ùfi ·úÛıËÌ· Ô‡ öÓȈ۷, ¬Ù·Ó ôÎÔ˘Û· ÙfiÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ùɘ ^EÏÏËÓÈÎɘ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎɘ ñËÚÂÛ›·˜ Ó¿ ϤÂÈ, Û¤ à¢-

Â剋ÛÂȘ Û’ ¬ÏÔ ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ. K·› ‰¤Ó ôÚÁËÛ·Ó Ôî Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ àfi ¬Ï˜ Ù›˜ ¯áÚ˜, Ï‹Ó âÏ·¯›ÛÙˆÓ âÍ·ÈÚ¤ÛˆÓ. ¶ÚÒÙË ÛÙ¿ıËΠöÌÚ·ÎÙ· η› ìÚˆÈο ÛÙfi Ï¢Úfi Ì·˜ ì ^EÏÏËÓÈ΋ K‡ÚÔ˜. òEÓȈÛ ٛ˜ ÊÏfiÁ˜, Ô‡ ö˙ˆÛ·Ó Ù‹Ó ^EÏÏ¿‰·, Ó¿ ˙ÒÓÔ˘Ó Î·› Ù‹Ó ú‰È· η› Ó¿ àÓ¿‚Ô˘Ó Ì¤Û· Ù˘ η› Ù‹ ÊÏfiÁ· Ùɘ àÁ¿˘ Úfi˜ Ù‹Ó MËÙ¤Ú· ¶·ÙÚ›‰· Ó¿ ÊÔ˘ÓÙÒÓÂÈ ÛÙ‹Ó „˘¯‹ Ù˘. KÈ öÛ¢Û ӿ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ì¤ οı ÙÚfiÔ ÙÔ‡˜ ÏËÁˆÌ¤ÓÔ˘˜ à‰ÂÏÊÔ‡˜. ^H Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙáÓ K˘Ú›ˆÓ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙÔ‡˜ ·åÒÓÈÔ˘˜ η› àÎ·Ù¿Ï˘ÙÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÙÔÜ ·¥Ì·ÙÔ˜, Ô‡ ëÓÒÓÔ˘Ó K˘Ú›Ô˘˜ η› ^EÏÏ·‰›Ù˜. òAÏψÛÙ ì ηٷÁˆÁ‹ ÙáÓ K˘Ú›ˆÓ ÍÂÎÈÓÄ àfi Ù‹Ó \AÚ牛·. \E› ì̤Ú˜ Ôî ΢ÚȷΤ˜ âÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î¿Ï˘Ù·Ó Ì¤ ïÏÔÛ¤Ïȉ· ÚÂÔÚÙ¿˙ Ù¿ ıÏÈ‚ÂÚ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ·. ErÓ·È Ôχ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ› Ôî Ù›ÙÏÔÈ ïÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ôÚıÚˆÓ

ı›·˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛË àfi Ù‹Ó \Aı‹Ó·, ¬ÙÈ ÔÏϤ˜ ¯áÚ˜ öÛÙÂÈÏ·Ó ‚Ô‹ıÂÈ·, àÏÏ¿ «ÚáÙÔÈ öÊÙ·Û·Ó Ù¿ à‰¤ÏÊÈ· Ì·˜ àfi Ù‹Ó K‡ÚÔ Î·› ÙÔ‡˜ Â鯷ÚÈÛÙÔÜÌ». K·› ‰¤Ó ı¿ ÌÔÚÔÜÛ ӿ qÙ·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. ¶ÚáÙÔÈ ı¿ ËÁ·›Ó·Ì η› ÚáÙÔÈ ı¿ ËÁ·›ÓÔ˘Ì ¿ÓÙ·, à¯Ú›·ÛÙÔ Ó¿ ÂrÓ·È — ¬Ù·Ó ñ¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜... T¿ à‰¤ÏÊÈ· ÛÙ‹Ó ^EÏÏ¿‰· ı¿ Ú¤ÂÈ ÙÒÚ· Ó¿ ÛÊ›ÍÔ˘Ó Ù‹Ó Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘˜ η› Ó¿ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Ì¤Û· àfi Ù›˜ ÛÙ¿¯Ù˜ Ó¿ Í·Ó·‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¬Û· ¯¿ıËηÓ... \EÌÂÖ˜ Û˘Ì¿Û¯Ô˘Ì ̷˙› ÙÔ˘˜, ÔÓÄÌ ̷˙› ÙÔ˘˜ η› ÂúÌ·ÛÙ ‰›Ï· ÙÔ˘˜. M¤ ¬ÔÈÔ ÙÚfiÔ ÌÔÚÔÜÌ η› ̤ ¬ÔȘ, ÌÈÎÚ¤˜ öÛÙˆ, ‰˘Ó¿ÌÂȘ ö¯Ô˘ÌÂ...». K·› Ù‹Ó ö‰ÂÈÍ·Ó öÌÚ·ÎÙ· ·éÙ‹ Ù‹Ó Û˘ÁÎÈÓËÙÈ-

336

TÂܯԘ 453, NOEMBPIO™ 2007


΋ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Ôî K‡ÚÈÔÈ à‰ÂÏÊÔ› Ì·˜.\Afi ÙÔ˘˜, «¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÎfiÔ˜, ¯ÚÉÌ· η› ÔÏÏ‹, ¿Ú· â›ÛËÌ· ÛÙÔȯÂÖ· ηٷʷ›ÓÂÙ·È ¬ÙÈ ì K‡ÚÔ˜ à¤ÔÏÏ‹, „˘¯‹. Tfi ͤÚÔ˘ÌÂ, ÁÈ·Ù› Ùfi ˙‹Û·ÌÂ...». ÛÙÂÈÏ ÛÙ›˜ ˘ÚfiÏËÎÙ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ^AÏÔ› Ôϛ٘ àfi ¬ÏË Ù‹Ó K‡ÚÔ öÙÚÂÍ·Ó ÛÙ›˜ àÔÛÙÔÏ‹ ‚ÔËı›·˜! «™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ì K‡ÚÔ˜ TÚ¿Â˙˜ η› η٤ıÂÛ·Ó ÙfiÓ ç‚ÔÏfi ÙÔ˘˜ ÛÙÔ‡˜ öÛÙÂÈÏ 12 ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈο 篋̷ٷ η› 137 ˘ÚÔÂå‰ÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ ˘ÚfiÏËÎÙÔ˘˜ Ùɘ Û‚¤ÛÙ˜, ì °·ÏÏ›· 4 àÂÚÔÛοÊË Î·› 60 ˘ÚÔÛ‚¤^EÏÏ¿‰Ô˜. ÛÙ˜, ì \IÙ·Ï›· 1 àÂÚÔÛοÊÔ˜, ì ^IÛ·Ó›· 2 àÂÚÔ°¤ÚÔÓÙ˜ η٤ıÂÛ·Ó ïÏfiÎÏËÚË Ù‹ Û‡ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜. ÛοÊË, ì ^EÏ‚ÂÙ›· 4 ëÏÈÎfiÙÂÚ·, Ùfi \IÛÚ·‹Ï 55 MÈÎÚ¿ ·È‰È¿ ˙ËÙÔÜÛ·Ó ¯Ú‹Ì·Ù· àfi ÙÔ‡˜ ÁÔÓÂÖ˜ õ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜, ì AéÛÙÚ›· 3 àÂÚÔÛοÊË Î·› 2 ëÏÈÙÔ‡˜ ·Ô܉˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ¿ Ó¿ Ù¿ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÁÈ¿ ÎfiÙÂÚ·, ì TÔ˘ÚΛ· 1 àÂÚÔÛοÊÔ˜, ì ^OÏÏ·Ó‰›· 3 ÙÔ‡˜ ˘ÚÔ·ıÂÖ˜ Ùɘ ^EÏÏ¿‰Ô˜!... ëÏÈÎfiÙÂÚ·, ì ™Ô˘Ë‰›· 1 ëÏÈÎfiÙÂÚÔ, ì ™ÂÚ‚›· 6 ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ï ·Á·ÚÈÔ˜ \I·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ àÂÚÔÛοÊË, ì ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· 1 àÂÚÔÛοÊÔ˜, ì °ÂÚη› ï ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ æ˘¯ÔÏfiÁˆÓ K‡ÚÔ˘ à¤ÛÙÂÈÏ·Ó Ì·Ó›· 3 ëÏÈÎfiÙÂÚ·, ì ™ÏÔ‚ÂÓ›· 1 ëÏÈÎfiÙÂÚÔ, ì ̤ÏË ÙÔ˘˜ ÁÈ¿ Ó¿ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó âıÂÏÔÓÙÈο Ù‹ ‚Ô‹OñÁÁ·Ú›· 5 篋̷ٷ η› ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ^H ≠EÓˆÛË KÔÈ20 ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ η› ì ÓÔÙ‹ÙˆÓ K‡ÚÔ˘, Û¤ Û˘ÓÂÓPˆÛ›· 3 ëÏÈÎfiÙÂÚ·. ÓfiËÛË Ì¤ Ù‹Ó ≠EÓˆÛË KÔÈ¢¤Ó Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘ÌÂ Ù‹Ó ÓÔÙ‹ÙˆÓ ^EÏÏ¿‰Ô˜, àÔÊ¿àÔ˘Û›· ‚ÔËı›·˜ àfi ÛÈÛ ӿ ÛÙ›ÏÂÈ ÔÏ˘ÌÂÏ‹ ÌÂÚÈΤ˜ ¯áÚ˜ Ùɘ EéÚˆïÌ¿‰· Ù¯ÓÈÎáÓ, ñ‰Ú·˘·˚Îɘ ≠EÓˆÛ˘, ‰ÈfiÙÈ ÏÈÎáÓ Î·› äÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ, ÍÂʇÁÂÈ àfi ÙfiÓ ÛÎÔfi Ô‡ ı¿ âÚÁ·ÛıÔÜÓ àÊÈÏÔÙÔÜ ôÚıÚÔ˘ Ì·˜. Oî ÛÙÉϘ ÎÂډᘠÛÙ›˜ ÏËÁÂÖÛ˜ Ì·˜ ·éÙ¤˜ àӷʤÚÔÓÙ·È ÂÚÈÔ¯¤˜. ™ÙfiÓ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi ΢ڛˆ˜ ÛÙ‹ ÌÂÁ¿ÏË Î·› Ùɘ àÁ¿˘ ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ ˘ÚÔÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ·ıÂÖ˜ à‰ÂÏÊÔ‡˜ Ùɘ Ùɘ ÌÈÎÚɘ K‡ÚÔ˘ Ì·˜, ì \AÔÓÔÌ‹ ‰ÈÏˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ‡˜ K˘Ú›Ô˘˜ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ ^EÏÏ¿‰Ô˜ öÏ·‚·Ó ̤ÚÔ˜ ̤ ïÔ›· qÙ·Ó Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋. \EÎÙfi˜ àfi Ù‹Ó àfiÊ·ÛË âÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi η› Ôî ™‡ÏÏÔÁÔÈ ÙáÓ âÎ·È‰Â˘ÙÈÎáÓ, Ùɘ ΢ÚÈ·Îɘ ΢‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ Ó¿ ÎÙ›ÛÂÈ âÍ àگɘ ηıÒ˜ â›Û˘ η› ì §¤Û¯Ë ^IÔ‰ÚÔÌÈáÓ K‡ÚÔ˘, ÙÚ›· ¯ˆÚÈ¿ ÛÙ‹Ó ÂÚÈÔ¯‹ Ô‡ Âr¯Â ÙÔ‡˜ ÂÚÈÛÛfiï K˘ÚÈ·Îfi˜ \EÚ˘ıÚfi˜ ™Ù·˘Úfi˜, ï ¶·Á·ÚÈÔ˜ ÙÂÚÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ η› Ó¿ Í·Ó·˙ˆÓÙ·Ó¤„ÂÈ Ù‹ ¯ÏˆÚ›™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ K·Ú‰ÈÔ·ıáÓ, ì ^OÌÔÛÔÓ‰›· ™˘Ó‰¤‰· η› ·Ó›‰· Ùɘ ÂÚÈԯɘ, ηıÒ˜ η› Ù‹Ó àfiÛÌˆÓ \EÚÁÔÏ¿‚ˆÓ OåÎÔ‰ÔÌáÓ K‡ÚÔ˘, Ùfi \EÌÔÊ·ÛË Ùɘ TÚ¿Â˙·˜ K‡ÚÔ˘ Ó¿ ÚÔÛʤÚÂÈ ÁÈ¿ ÚÈÎfi η› BÈÔÌ˯·ÓÈÎfi \EÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ K‡ÚÔ˘, ï ÙÔ‡˜ ˘ÚfiÏËÎÙÔ˘˜ Ùɘ ^EÏÏ¿‰Ô˜ 5 ëηÙÔÌ̇ÚÈ· ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ \Eʤ‰ÚˆÓ \AÍȈ̷ÙÈÎáÓ K‡ÚÔ˘, Ùfi EéÚÒ, Ô‡ ÂrÓ·È Ùfi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛfi Ô‡ ÚÔ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔÜ \EıÂÏÔÓÙÈÛÌÔÜ, Ôî ™‡ÏÏÔÁÔÈ ÙáÓ ÛʤÚÂÙ·È àfi Ù‹Ó TÚ¿Â˙· ·éÙ‹ ≤ˆ˜ ÙÒÚ· ÁÈ¿ TÚ·Â˙ÈÎáÓ ^Y·ÏϋψÓ, Ôî ¢ÉÌÔÈ Î·› Ôî KÔÈÓfiÙËÙ¤ÙÔÈÔ˘˜ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜, Û‚·ÛÙ¿ ¯ÚËÙ˜, Ù¿ ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù·, ÎÏ. ÎÏ. ¢¤Ó ñÛÙ¤ÚËÛ ̷ÙÈο ÔÛ¿ ÚfiÛÊÂÚ·Ó Î·› ôÏϘ K˘ÚȷΤ˜ àÔχو˜ ηÓ›˜ ÛÙfi óÚ·ÖÔ àÁÒÓÈÛÌ· Ùɘ àÁ¿˘. TÚ¿Â˙˜. ≠OÏË ì K‡ÚÔ˜ ÛÙ¿ıËΠÛÙfi Ï¢Úfi Ì·˜. ^H ^IÂÚ¿ \AÚ¯ÈÂÈÛÎÔ‹ K‡ÚÔ˘ àÔÊ¿ÛÈÛ ӿ òEÙÛÈ â·ÓÂÏ‹ÊıË ì ^IÛÙÔÚ›·. ¢ÈfiÙÈ à„¢‰‹˜ ÂÚÈ·¯ıÂÖ ‰›ÛÎÔ˜ ÛÙÔ‡˜ ^IÂÚÔ‡˜ N·Ô‡˜ ñ¤Ú ÙáÓ Ì·ÚÙ˘Ú›· Ùɘ ^IÛÙÔÚ›·˜ ÂrÓ·È ¬ÙÈ Û\ ¬ÏÔ˘˜ ÙÔ‡˜ ˘ÚÔ·ıáÓ Î·› à¤ÛÙÂÈÏ ÌÂÁ¿Ï· ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿ àÁáÓ˜ η› Ù›˜ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ Ùɘ ^EÏÏ¿‰Ô˜, àfi Ù‹Ó Î·› àfi Ùfi Ù·ÌÂÖÔ Ù˘. \E·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔÜ 1821 ≤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, ì K‡ÚÔ˜ ™˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ qÙ·Ó ì ÚÔÛÊÔÚ¿ η› ôÏÏˆÓ ö‰ÈÓ Ùfi ìÚˆÈÎfi ·ÚfiÓ Ù˘. ÊÔÚ¤ˆÓ η› êÏáÓ ÔÏÈÙáÓ Ùɘ K‡ÚÔ˘ Ì·˜. ErÓ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·éÙfi Ô‡ ÁÚ¿ÊÂÈ Û¤ MÚÔÛÙ¿Úˉ˜ ÛÙ‹ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ·éÙ‹ qÙ·Ó Ôî ôÚıÚÔ ÙÔ˘ ÛÙ‹Ó Î˘Úȷ΋ âÊËÌÂÚ›‰· «^O ºÈÏÂχÚfiÛÊ˘Á˜ η› âÎÙÔÈṲ̂ÓÔÈ. ^H ≠EÓˆÛË ¶ÚÔıÂÚÔ˜» (1.9.2007) ï \E›ÎÔ˘ÚÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔÜ ÛʇÁˆÓ η› \EÎÙÔÈÛÌ¤ÓˆÓ K‡ÚÔ˘ οÏÂÛ ٿ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ùɘ K‡ÚÔ˘ Î. ¶¤ÙÚÔ˜ ¶··ÔÏ˘Ì¤ÏË Ù˘ Ó¿ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ì¤ οı ÙÚfiÔ ÙÔ‡˜ ‚›Ô˘. \AӷʤÚÂÈ Ù‹Ó ˘ÚηÁÈ¿ Ô‡ η٤ÛÙÚ„ Ú›Ó ˘ÚÔ·ıÂÖ˜. «°È¿ Ó¿ ÛÙËıÂÖ Í·Ó¿ ≤Ó· η̤ÓÔ ÛÈ90 ¯ÚfiÓÈ· Ù‹ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙfiÓ AûÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔÜ ÙÈÎfi», àӷʤÚÂÈ ÌÂٷ͇ ÙáÓ ôÏÏˆÓ ì àÓ·ÎÔ›ÓˆÛ‹ 1917, ÛÙ‹Ó ïÔ›· οËÎ·Ó 10.000 Û›ÙÈ· η› Ù‹ ‚Ô‹- TÂܯԘ 453, NOEMBPIO™ 2007

337


ıÂÈ· Ô‡ ÚfiÛÊÂÚ ÙfiÙ ì ñfi‰Ô˘ÏË ÛÙÔ‡˜ òAÁÁÏÔ˘˜ K‡ÚÔ˜ ÛÙÔ‡˜ àÛÙ¤ÁÔ˘˜, Ô‡ ÂrÓ·È «Ùfi ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Î˘ÚÈ·ÎáÓ ¯ÚËÌ·ÙÈÎáÓ ÂåÛÊÔÚáÓ ÁÈ¿ àÓ¿ÏÔÁË ‡ÚÈÓË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÛÙ‹Ó ^EÏÏ¿‰·». ¶·Ú·ı¤ÙÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· η› àfiÛ·ÛÌ· àfi Ù‹Ó âÊËÌÂÚ›‰· Ùɘ §Â˘ÎˆÛ›·˜ Ùɘ 2/15.9.1917, «ºˆÓ‹ Ùɘ K‡ÚÔ˘», ì ïÔ›· àÊÔÜ ÙfiÓÈÛ ً Û˘Ì‚ÔÏ‹ ó˜ Úfi˜ Ù‹Ó ‚Ô‹ıÂÈ· Úfi˜ ÙÔ‡˜ ˘ÚÔ·ıÂÖ˜ Ùɘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÙÔÜ ÙfiÙ \AÚ¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ K‡ÚÔ˘ K˘Ú›ÏÏÔ˘ °ã, öÁÚ·„Â: «ErÓ·È ‰‡Ô Ù¿ ηı‹ÎÔÓÙ· ±ÙÈÓ· ‚·Ú‡ÓÔ˘ÛÈÓ ìÌĘ âÓ ÙFÉ ÂÚÈÙÒÛÂÈ Ù·‡Ù÷Ë. Tfi Ùɘ ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·˜ η› âÎÂÖÓÔ Ùfi ïÔÖÔÓ âÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ìÌÖÓ âÎ ÙáÓ ÌÂÙ¿ ÙÔÜ ^EÏÏËÓÈÎÔÜ B·ÛÈÏ›Ԣ àÚÚ‹ÎÙˆÓ ‰ÂÛÌáÓ Ì·˜, Ùfi âıÓÈÎfiÓ õÁÔ˘Ó Î·ıÉÎÔÓ. ^IÂÚfiÓ Ùfi ÚáÙÔÓ, îÂÚÒÙÂÚÔÓ Î·› êÁÈÒÙÂÚÔÓ Ùfi ‰Â‡ÙÂÚÔÓ». ™\ ·éÙ‹ Ù‹ ʈӋ ÙÔÜ îÂÚÔÜ Î·› êÁ›Ô˘ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜ ñ·ÎÔ‡ÔÓÙ·˜ öÛÂ˘Û·Ó Ôî à‰ÂÏÊÔ› Ì·˜ K‡ÚÈÔÈ Î·› Ùfi 1940 η› ‚Ô‹ıËÛ·Ó Ù‹Ó MËÙ¤Ú· ¶·ÙÚ›‰· ÛÙfiÓ ÙÈÙ¿ÓÈÔ Î·› ôÓÈÛÔ àÁÒÓ· Ù˘. ™\ ·éÙ‹Ó ñ¿ÎÔ˘Û·Ó Î·› ÙÒÚ· Û‡‰ÔÓÙ·˜ ÛÙ‹Ó ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Î·› ÛÙ‹Ó Eû‚ÔÈ· ÁÈ¿ Ó¿ ·Ï·›„Ô˘Ó ìÚˆÈο ̤ Ù›˜ ÊÏfiÁ˜, Ó¿ ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ó ÙÔ‡˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ àfi ÌÔÏ˘ÛÌ·ÙÈΤ˜ àÛı¤ÓÂȘ âÍ ·åÙ›·˜ ÙáÓ Î·Ì¤ÓˆÓ ˙ÒˆÓ ÎÏ. η› Ó¿ ‰È·Ê˘Ï¿ÍÔ˘Ó Ù¿ âÓ·ÔÌ›ӷÓÙ· àÁ·ı¿ àfi ηÎÔÔÈÔ‡˜. ≠EÓ·˜ àfi ÙÔ‡˜ \EıÂÏÔÓÙ¤˜ Ùɘ ¶ÔÏÈÙÈÎɘ òAÌ˘Ó·˜ η› Ùɘ ^OÌ¿‰·˜ ¢È¿ÛˆÛ˘ K‡ÚÔ˘, Ô‡ ̤ ôÏÏÔ˘˜ K‡ÚÈÔ˘˜ ¢·ÛÔ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ η› ¶˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜, η› Ì·˙› ̤ ÙÔ‡˜ ÚÒËÓ ¢ÈÔÈÎËÙ¤˜ Ùɘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎɘ ^YËÚÂÛ›·˜ K‡ÚÔ˘ ö‰ˆÛ ̤ ·éÙÔı˘Û›· Ù‹ Ì¿¯Ë ̤ Ù›˜ ÊÏfiÁ˜, ï ¶¤ÙÚÔ˜ XÚÈÛÙ¿Î˘ àfi Ù‹Ó §Â˘ÎˆÛ›·, ‰‹ÏˆÛ ÛÙfiÓ «ºÈÏÂχıÂÚÔ» (1.9.2007): «≠OÛÔ ı¿ ˙á ı¿ ı˘ÌÄÌ·È ·éÙ‹Ó Ù‹Ó ^EÏÏ¿‰· Ùɘ ‡ÚÈÓ˘ Ï·›Ï··˜. MfiÓË ÌÈÎÚ‹ ·ÚËÁÔÚÈ¿ ÌÔ˘ ı¿ ÂrÓ·È ¬ÙÈ ÌfiÚÂÛ· Ó¿ ‚ÔËı‹Ûˆ Ï›ÁÔ, öÛÙˆ η› ≤Ó· ÂÙÚ·‰¿ÎÈ, Ó¿ ÁÏ˘ÙÒÛÂÈ öÛÙˆ η› ≤Ó· ‰ÂÓÙÚ¿ÎÈ, ≤Ó·˜ ı¿ÌÓÔ˜, Û\ ·éÙ‹ Ù‹ Ï·‚ˆÌ¤ÓË ¶·ÙÚ›‰·. T‹Ó ^EÏÏ¿‰· Ì·˜...». \AÓ·ÌÊÈ‚fiψ˜ âÎÊÚ¿˙ÂÈ Ù¿ ·åÛı‹Ì·Ù· ¬ÏˆÓ Ì·˜ ì ‰‹ÏˆÛË ÙÔÜ NÔÌ¿Ú¯Ë \HÏ›·˜ Î. X·Ú¿Ï·ÌÔ˘ K·Ê‡Ú·: «£¤ÏÔ˘Ì àfi ‚¿ıÔ˜ ηډÈĘ Ó¿ Â鯷ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ‡˜ K‡ÚÈÔ˘˜ à‰ÂÏÊÔ‡˜ Ì·˜ η› Ù‹Ó Î˘Úȷ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÁÈ¿ Ù‹Ó ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜... K·› ¿ÏÈ Â鯷ÚÈÛÙá, ÁÈ·Ù› ì ÚÔÛÊÔÚ¿ ·éÙ‹ ÂrÓ·È ÚÔÛÊÔÚ¿ ˙ˆÉ˜». \A‰ÂÏÊÔ› Ì·˜ K‡ÚÈÔÈ, ÛĘ Â鯷ÚÈÛÙÔÜÌÂ. ^H ÊÏfiÁ· Ùɘ àÁ¿˘ Û·˜ ‰ÚfiÛÈÛ ٛ˜ ηډȤ˜ Ì·˜.

338

TÂܯԘ 453, NOEMBPIO™ 2007

È·ÙÚÔ›, ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜, ÓÔÛÔÎÔÌÂȷο ·éÙÔΛÓËÙ·, ëÏÈÎfiÙÂÚ·, àÛÊ·ÏÈÛÙ¤˜... ™ÙÚ·Ùfi˜ ïÏfiÎÏËÚÔ˜, ÊÚÔ˘Ú¿ ·Ó¤ÙÔÈÌË ÁÈ¿ Ù‹Ó àÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Î¿ı ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, οı àÚfiÔÙÔ˘ Û˘Ì‚¿ÓÙÔ˜. ™ÙfiÓ àÓ·ÛÊ·Ï‹ ÎfiÛÌÔ Ì·˜ «¢EN EI™AI MONO™», Û¤ ‰È·‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó, ÁÈ¿ Ó¿ ηıËÛ˘¯¿ÛÔ˘Ó Î¿ı Êfi‚Ô ÛÔ˘, οı àÁˆÓ›· ÛÔ˘ ÁÈ¿ Ù¿ ÙfiÛ· ̇ÚÈ· ηο, Ô‡ Û¤ οı ÛÙÈÁÌ‹ ÌÔÚÂÖ Ó¿ ÛÔÜ Û˘Ì‚ÔÜÓ. ≠OÏ· ·éÙ¿ Û¤ ÌÈ¿ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· àÊ›ÛÛ·-‰È·Ê‹ÌÈÛË ÁÓˆÛÙɘ àÛÊ·ÏÈÛÙÈÎɘ ëÙ·ÈÚ›·˜ ¿Óˆ àfi Ù¿ ÁÚ·ÊÂÖ· Ù˘. ErÌ·È ÌfiÓÔ˜... °ÔÚÁÔ¯Ù˘Ä àÓ‹Û˘¯· ì Î·Ú‰È¿Ø ì ÛΤ„Ë ÊÙÂÚÔ˘Á›˙ÂÈ Û¤ ÙfiÛÔ˘˜ àfiÚ·ÙÔ˘˜ â¯ıÚÔ‡˜, Ô‡ Û¤ àÂÈÏÔÜÓ àfi ·ÓÙÔÜ. òE¯Ô˘Ó ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÙfiÛÔ˘˜ Á‡Úˆ ÛÔ˘. K·Ú·‰ÔÎÔÜÓ Î·› ÁÈ¿ Û¤Ó·. K·› Û‡ ÙfiÛÔ à‰‡Ó·ÌÔ˜ ̤۷ ÛÙÔÜ ôÁÓˆÛÙÔ˘ Ù‹Ó àÂÈÏ‹... «¢¤Ó ÂrÛ·È ÌfiÓÔ˜». N·›... ≠Ö˜ Û¤ âÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ àfiÏ˘Ù· ·éÙ‹ ì àÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë; K·› ¬Ìˆ˜. ¢EN EI™AI MONO™. Tfi àÁÓÔÂÖ˜ õ Ùfi ÏËÛÌÔÓÂÖ˜; ^O K‡ÚÈÔ˜ ÙÔÜ ÔéÚ·ÓÔÜ Î·› Ùɘ Áɘ ÂrÓ·È ‰›Ï· ÛÔ˘. ^O \EÌÌ·ÓÔ˘‹Ï — «ÌÂı\ ìÌáÓ ï £Âfi˜». «\I‰Ô‡ âÁÒ ÌÂı\ ñÌáÓ ÂåÌÈ ¿Û·˜ Ù¿˜ ì̤ڷ˜...». ™Ù›˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜, ÛÙÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜, ÛÙ‹ ÌÔÓ·ÍÈ¿ ÛÔ˘. ¢EN EI™AI MONO™. ¶Ï¿È ÛÔ˘ ï ‚·ÛÈÏÈ¿˜


ÙÔÜ ÔéÚ·ÓÔÜ. K·› ¬Ô˘ ï ‚·ÛÈÏÈ¿˜, âÎÂÖ Î·› Ôî «·éÏÈÎÔ›» TÔ˘. MÈ¿ àfiÚ·ÙË ÂéÂÚÁÂÙÈ΋, àÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. «≠OÏÔ˜ ï à‹Ú àÁÁ¤ÏˆÓ âÌ¤ÏËÛÙ·È» (\I. XÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘). ¢˘ÛÂÍ·Ú›ıÌËÙÔ ÏÉıÔ˜, «àÂ›ÚˆÓ ¬ÛˆÓ àÚÈıÌˇá». ^OÚ·ÙÔ› ÌfiÓÔ Ì¤ «‰ÈËÓËÁ̤ÓÔ˘˜ ÙÔ‡˜ çÊı·ÏÌÔ‡˜», ¬ˆ˜ ÛÙfi «·È‰¿ÚÈÔÓ ÙÔÜ \EÏÈÛ·›Ô˘», Ùfi ïÔÖÔ ï ÚÔÊ‹Ù˘ ‰È·‚‚·›ˆÛÂ: «Ì‹ ÊÔ‚ÔÜ, ¬ÙÈ Ï›Ԣ˜ Ôî ÌÂı\ ìÌáÓ ñ¤Ú ÙÔ‡˜ ÌÂÙ\ ·éÙáÓ».1 Oî ôÁÁÂÏÔÈØ Ôî ‚·ÛÈÏÈΤ˜ ÏÂÁÂáÓ˜, Ù¿ Û˘ÓÙ¿ÁÌ·Ù· ÙÔÜ ÔéÚ·ÓÔÜ. «\IÛ¯‡ÂÈ Î·› ‰˘Ó¿ÌÂÈ Ì›˙ÔÓ˜». «òE¯ÔÓÙ˜ ‰Ú¤·ÓÔÓ ç͇ η› âÍÔ˘Û›·Ó â› ÙÔÜ ˘Úfi˜». K¿ÔÙ «âÍÔÏÔıÚÂ˘Ù·›» ùÚÁ·Ó· ÊÔ‚ÂÚÔÂÈ‰É Ùɘ ı›·˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘. °È¿ Û¤Ó· ¬Ìˆ˜ ÙfiÓ ÈÛÙfi, ì àÁ·ËÙÈ΋ ı›· ÚfiÓÔÈ· «àÁÁ¤ÏÔ˘˜ â¤ÛÙËÛ ʇϷη˜», ÚÔÔÌÔ‡˜, Û˘ÓÔ‰ÔÈfiÚÔ˘˜ ÛÔ˘. «≠OÙÈ ÙÔÖ˜ àÁÁ¤ÏÔȘ ·éÙÔÜ âÓÙÂÏÂÖÙ·È ÂÚ› ÛÔÜ ÙÔÜ ‰È·Ê˘Ï¿Í·È Û âÓ ¿Û·È˜ Ù·Ö˜ ï‰ÔÖ˜ ÛÔ˘Ø â› ¯ÂÈÚáÓ àÚÔÜÛÈ ÛÂ, Ì‹ÔÙ ÚÔÛÎfi„F˘ Úfi˜ Ï›ıÔÓ ÙfiÓ fi‰· ÛÔ˘»Ç. Aåı¤ÚÈ· ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ àÔÛÙÂÏÏfiÌÂÓË ÁÈ¿ «ÙÔ‡˜ ̤ÏÏÔÓÙ·˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÂÖÓ ÛˆÙËÚ›·Ó». «¶·ÚÂÌ‚·ÏÂÖ ôÁÁÂÏÔ˜ K˘Ú›Ô˘ ·ÎÏˇˆ ÙáÓ ÊÔ‚Ô˘Ì¤ÓˆÓ ·éÙáÓ Î·› Ú‡ÛÂÙ·È ·éÙÔ‡˜»Ñ. K·Ù¿ Ù‹ ‰È‰·Ûηϛ· Ùɘ \EÎÎÏËÛ›·˜ Ì·˜, οı XÚÈÛÙÈ·Ófi˜ àÔÎÙÄ, àfi Ù‹ ‚¿ÙÈÛ‹ ÙÔ˘, ʇϷη ôÁÁÂÏÔ, âÊ\ ¬ÚÔ˘ ˙ˆÉ˜. «^O £Âfi˜ ‰¤Ó ·ÚÂÖ‰Â Ù‹Ó ÙáÛÈÓ ìÌáÓ àÚÔÓfiËÙÔÓ, àÏÏ\ ôÁÁÂÏfiÓ ÙÈÓ· ÙFÉ ëοÛÙÔ˘ ˙ˆFÉ ·Ú·Î·Ù¤ÛÙËÛ» (°ÚËÁfiÚÈÔ˜ N‡ÛÛ˘). ™ˆÌ·ÙÔʇϷη˜ Ùɘ „˘¯É˜ η› ÙÔÜ ÛÒÌ·Ùfi˜ ÛÔ˘, åÛfi‚ÈÔ˜ ÚÔÛˆÈÎfi˜ ÛÔ˘ «öÊÔÚÔ˜», àÛÊ·ÏÈÛÙ‹˜. T¿ ·Ó›Û¯˘Ú· ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘ àÛ›‰· àηٷ̿¯ËÙË ÁÈ¿ ïÚ·ÙÔ‡˜ η› àfiÚ·ÙÔ˘˜ â¯ıÚÔ‡˜. «^O ôÁÁÂÏÔ˜ η› ÂÚÈÙÂȯ›˙ÂÈ âÎ ÙáÓ öÌÚÔÛıÂÓ Î·› çÈÛıÔÊ˘Ï·ÎÂÖ Î·› Ô鉤 Ù¿ ëη٤ڈıÂÓ — Ù¿ Ï¿ÁÈ· — àʇϷÎÙ· ηٷ-

Ï›ÂÈ» (M. B·Û›ÏÂÈÔ˜). \AÓ·¯·ÈÙ›˙ÂÈ Ù›˜ ıËÚÈÒ‰ÂȘ âÊfi‰Ô˘˜ ÙÔÜ ÔÓËÚÔÜ Î·› Û¤ ÛÒ˙ÂÈ àfi Ù¿ Â˘ÚˆÌ¤Ó· ‚¤ÏË ÙÔ˘. ¢EN EIMA™TE MONOI. ™Ù¿ àÓ·ÛÊ·ÏÉ Î·› àÛ˘ÓÙÚfiÊÈ·ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ì·˜ ‰¤Ó ÂúÌ·ÛÙ ÌfiÓÔÈ ÛÙfiÓ àÁÒÓ· Ì·˜, ÛÙÔÜ fiÓÔ˘ η› Ùɘ ÌÔÓ·ÍÈĘ Ù‹Ó àÁˆÓ›·. ≠OÛÔÈ ÈÛÙ‡ԢÌ η› ñ·ÎÔÜÌ ÛÙfiÓ ‚·ÛÈϤ· ÙáÓ àÁÁ¤ÏˆÓ. ¶Ô‡ ‰¤Ó «àÔ‰ÈÒÎÔ˘Ì âÎ ÙáÓ ÔÓËÚáÓ öÚÁˆÓ Ì·˜ η› Ù‹Ó Ôχ‰·ÎÚ˘ η› ‰˘ÛÒ‰Ë êÌ·ÚÙ›· ÙfiÓ Ê‡Ï·Î· ôÁÁÂÏfi Ì·˜». TfiÙ ‰¤Ó ÂúÌ·ÛÙ ÌfiÓÔÈ. \AÛÊ·ÏÂÖ˜ η› ôÙÚˆÙÔÈ ı¿ àÔÛÙÔÌÒÓÔ˘Ì ٿ ÂÈӷϤ· ÏÂÔÓÙ¿ÚÈ· ÙáÓ ÔÈÎ›ÏˆÓ â¯ıÚáÓ Ì·˜, ¬ˆ˜ ï ¢·ÓÈ‹Ï ÛÙfi Ï¿ÎÎÔ ÙáÓ ÏÂfiÓÙˆÓ. £¿ ·åÛı·ÓfiÌ·ÛÙÂ Ù‹Ó ÚÔÛÙ·Û›· ÙáÓ àÁÁÂÏÈÎáÓ ÙÂÚ‡ÁˆÓ ó˜ «ÓÂÜÌ· ‰ÚfiÛÔ˘ ‰È·Û˘Ú›˙ÔÓ» ÛÙáÓ ÂÈÚ·ÛÌáÓ ÙfiÓ Î·‡ÛˆÓ·, ¬ˆ˜ «Ôî ÙÚÂÖ˜ ·Ö‰Â˜ âÓ ÙFÉ Î·Ì›Óˇˆ». ≠AÁÈ ôÁÁÂÏÂ, ï Ê‡Ï·Í Î·› ÛÎÂ·ÛÙ‹˜ Ùɘ àıÏ›·˜ ÌÔ˘ „˘¯É˜ η› ÙÔÜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ «Ú¿¸ÓÔÓ ÙfiÓ Û¿ÏÔÓ ÙáÓ àÌÂÙÚ‹ÙˆÓ ÂÈÚ·ÛÌáÓØ ÚÜÛ·È ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ η› ÂÚÈÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ‡˜ ÛÔÜ ÙFÉ ÛΤFË ÚÔÛÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜... ÊÚÔ˘ÚáÓ, Ê˘Ï¿ÙÙˆÓ Î·› ÛΤˆÓ ìÌĘ».

™.¶.

1. ¢ã B·Û. ÛÙã 12. 2. æ·ÏÌ. 90, 11. 3. æ·ÏÌ. 33, 8.

TÂܯԘ 453, NOEMBPIO™ 2007

339


\∂Î fiψ˜ \∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›·˜... £˘Á¿ÙËÚ μ·ÛÈÏ›ÛÎÔ˘ ÙÈÓfi˜... ¶¿Ó˘ ÔsÛ· óÚ·›· η› Ùˇá οÏÏÂÈ àÌ›ÌËÙÔ˜!........... \∂ÙáÓ çÎو盉Âη!... .................. ∂å˜ öÎÏËÍÈÓ öÊÂÚ ÙÔ‡˜ ïÚáÓÙ·˜ ·éÙ‹Ó! ∂å˜ öÎÏËÍÈÓ öÊÂÚ η› ÙÔ‡˜ àÎÔ‡ÔÓÙ·˜ ÂÚ› Ùɘ Ê‹Ì˘ η› ÛÔÊ›·˜ η› ·È‰Â›·˜ ·éÙɘ! ................... ∞≈ÙË ‰È¿ Ù‹Ó Âå˜ ÃÚÈÛÙfiÓ ïÌÔÏÔÁ›·Ó Ù‹Ó ÎÂÊ·Ï‹Ó àÔÙ¤ÌÓÂÙ·È! .................. Δ‹Ó ÎÂÊ·Ï‹Ó àÔÙ¤ÌÓÂÙ·È Î·› ÙfiÓ ÙÔÜ Ì·ÚÙ˘Ú›Ô˘ Û٤ʷÓÔÓ ‰¤¯ÂÙ·È ·Ú¿ ÙÔÜ \∞ıÏÔı¤ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔÜ! ΔFÉ 25FË ÙÔÜ ÌËÓfi˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÌÓ‹ÌË Ùɘ êÁ›·˜ ¡Â¿ÓȉԘ! Δɘ êÁ›·˜ ªÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ ∞åηÙÂÚ›Ó˘! ÷ÖÚÂ, ·Úı¤Ó Ôχ·ıÏÂ! ÷ÖÚÂ, ª¿ÚÙ˘˜ ·Óı·‡Ì·ÛÙÂ! ÷ÖÚÂ, ∞åηÙÂÚ›Ó· ÛÂÌÓ‹! ΔFÉ 25FË ÙÔÜ ÌËÓfi˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ó˜ ≥ÏÈÔ˜ àӷ٤ٷÏÎÂÓ ì ʈÙÔÊfiÚÔ˜ ·Ó‹Á˘ÚȘ Ùɘ âÓ‰fiÍÔ˘ ÌÓ‹Ì˘ ÛÔ˘! ............... ÷ÖÚÂ, Ó‡ÌÊË ÃÚÈÛÙÔÜ, óÚ·ÈfiÙËÙÔ˜ ı›·˜! ÷ÖÚÂ Ùˇá οÏÏÂÈ ÂÚÈ·ÛÙÚ¿ÙÔ˘Û·! ÷ÖÚ àÓıËÊÔÚÔÜÛ· ÙÔÜ £ÂÔÜ Ù‹Ó Ï·ÌÚfiÙËÙ·! .............. \∂Ó Ùˇá ™ÈÓÄ, ï ÃÚÈÛÙfi˜ Ê˘Ï¿ÙÙÂÈ Ùfi ı¿ÚÂÛÙÔÓ ÛÎÉÓÔ˜ ÛÔ˘! \∂Ó Ùˇá ™ÈÓÄ, ≤ˆ˜ ηÈÚÔÜ Ùɘ ‰Â˘Ù¤Ú·˜ ¶·ÚÔ˘Û›·˜ ∞éÙÔÜ, ·Ú·Î·ÏÂÖ Ùfi Ï·fiÓ ÙÔÜ £ÂÔÜ Ùfi ı¿ÚÂÛÙÔÓ ÛÎÉÓÔ˜ ÛÔ˘! ÷ÖÚÂ, ª¿ÚÙ˘˜ ·ÓÛ¤‚·ÛÙÂ!

340

ΔFÉ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ, àÁ·ÏÏÔ̤ÓË ÂåÛÉÏı˜ âÓ Ùˇá ÛÙ·‰›ˇˇˆ. ΔFÉ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ, ÌÂÙ\ ÂéÊÚÔÛ‡Ó˘ ö„·ÏϘ: «μ·ÛÈÏÂÜ, ‰¤Í·È Ùfi ÓÂÜÌ· ÌÔ˘...» ΔFÉ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ, âıÂÏÔ˘Û›ˆ˜ â¯ÒÚËÛ·˜ Úfi˜ Ùfi ëÎÔ‡ÛÈÔÓ ¿ıÔ˜! ¶á˜ ; - ¶ÔÈfi˜; Ù‹ ʈÙÈ¿ Ùɘ ı›·˜ àÁ¿˘ ÛÙ¿ ÛÏ¿Á¯Ó· ÛÔ˘ ôÓ·„Â; ¶á˜ üÊı˘ ıÂÖÔÓ Ûı¤ÓÔ˜ âӉ‰˘Ì¤ÓË! ¶á˜ üÊı˘ àÁ·‹Û·Û· ÙfiÓ ªfiÓÔÓ \∂Ú¿ÛÈÌÔÓ; ............... ™¤ Û¤Ó· àԂϤÔ˘ÌÂ! ¶ÔÈfi˜, ôÓ ù¯È âÛ‡, ÔÈfi˜ Ù‹ ʈÙÈ¿ Ùɘ ı›·˜ àÁ¿˘ ı\ àÓ¿„ÂÈ ÛÙ¿ ÛÏ¿Á¯Ó· Ì·˜; ¶á˜ ı¿ àÁ·‹ÛÔ˘Ì ÙfiÓ ªfiÓÔÓ \∂Ú¿ÛÈÌÔÓ; ¶á˜ ı¿ ˙‹ÛÔ˘Ì ÁÈ¿ ÙfiÓ ÃÚÈÛÙfi; ¶á˜, ¤˜ Ì·˜, ᘠÁÈ¿ ÙfiÓ ÃÚÈÛÙfi ı¿ Âı¿ÓÔ˘ÌÂ; .................. ¶¤˜ η› Û¤ ÌĘ... ¢›‰·Í¤ Ì·˜, ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ ÂÚÈηÏϤÛÙ·ÙË Ó‡ÌÊË! ................. \∂Î fiψ˜ \∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›·˜ ¶¿Ó˘ ÔsÛ· óÚ·›·... \∂ÙáÓ çÎو盉Âη! ªÂÙ¤ÛÙË Úfi˜ ı·Ï¿ÌÔ˘˜ ʈÙÔÂȉÂÖ˜, ·ÚıÂÓÈÎ‹Ó ö¯Ô˘Û· Ï·Ì¿‰· ÙFÉ ‰ÂÍÈ÷÷Ä, ÙFÉ ‰¤ ëÙ¤Ú÷· ʤÚÔ˘Û· Ù‹Ó àÔÙÌËıÂÖÛ·Ó ÎÂÊ·Ï‹Ó! ∫·› ÓÜÓ, ÔéÎ à¤ı·ÓÂ! ∑ÂÖ! ¶·Ú›ÛÙ·Ù·È Ùˇá ÃÚÈÛÙˇá! Ùˇá ¡˘ÌÊ›ˇˆ η› μ·ÛÈÏÂÖ! ∫·› ÓÜÓ, ÚÂۂ‡ÂÈ ñ¤Ú ¬ÏÔ˘ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘! ∫·› ÓÜÓ, Ú¤Û‚Â˘Â ñ¤Ú ìÌáÓ, ªÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ˘˜, ∞åηÙÂÚ›Ó· ·Ó‡ÊËÌÂ!

M‡ÚÈÓ· TÂܯԘ 453, NOEMBPIO™ 2007


^AÁ›· AåηÙÂÚ›Ó·, êÁÈÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ÔrÎÔ˜ ¶·¯ˆÌ·›ˆÓ

TÂܯԘ 453, NOEMBPIO™ 2007

341


K·ıÒ˜ Ùfi ı¤Ì· ÙáÓ \OÚıÔ‰fiÍˆÓ £ÚËÛ΢ÙÈÎáÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ η› \A‰ÂÏÊÔÙ‹ÙˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó¿ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ â›Î·ÈÚÔ ÛÙ‹ Û‡Á¯ÚÔÓË ıÂÔÏÔÁÈ΋ ‰È·ÓfiËÛË Î·› Ó¿ ηı›ÛÙ·Ù·È ù¯È Û¿ÓÈ· «ÛËÌÂÖÔÓ àÓÙÈÏÂÁfiÌÂÓÔÓ», ̤ ÙÔ‡˜

342

TÂܯԘ 453, NOEMBPIO™ 2007

âÈÎÚÈÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Ó¿ àÊ‹ÓÔ˘Ó Ó¿ Ï·ÓÄÙ·È ì ηÙËÁÔÚ›· ÂÚ› ÚÔÙÂÛÙ·ÓÙÈÎáÓ ÌÂıfi‰ˆÓ Û˘Ì‹Íˆ˜ η› âÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜1, η› ̤ àÊÔÚÌ‹ Ù‹ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 100 ¯ÚfiÓˆÓ àfi ÙfiÙ Ô‡ ï ‰ÈÔÚ·ÙÈÎfi˜ ÓÔܘ ÙÔÜ îÂÚÔÌÔÓ¿¯Ô˘ EéÛ‚›Ô˘


M·ÙıÔÔ‡ÏÔ˘ Û˘Ó¤Ï·‚ ً Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔÜ ÎÔÈÓÔ‚›Ô˘ Ùɘ \A‰ÂÏÊfiÙËÙÔ˜ £ÂÔÏfiÁˆÓ ^H «Zˆ‹», ıˆÚÔÜÌ Ò˜ ı¿ Û˘Ó¤‚·ÏÏ ηٿ Ôχ ÛÙ‹Ó àÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ıÂÒÚËÛË Ùɘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ıÂÔÏÔÁÈÎɘ ÚÔÛÊÔÚĘ ÙÔ˘˜ ηٿ Ù¿ çÚıfi‰ÔÍ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ì à¿ÓÙËÛË ÛÙfi âÚÒÙËÌ· Ô‡ âÓ›ÔÙ â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È, ηٿ fiÛÔ ‰ËÏ·‰‹ ï . E餂ÈÔ˜ Âr¯Â Û¯¤ÛË Ì¤ Ù‹Ó êÁÈÔ·ÙÂÚÈ΋ ÛΤ„Ë Î·› ıÂÔÏÔÁ›·. °ÓÒÚÈ˙ ï . EéÛ¤‚ÈÔ˜ ÙÔ‡˜ ¶·Ù¤Ú˜; ¶·Ú·¤ÌÂÈ Û\ ·éÙÔ‡˜; °È·Ù› ÛÙfi ‚·ÛÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi fiÓËÌ· «^O ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘» ‰¤Ó Á›ÓÂÙ·È Û¯Â‰fiÓ Î·ıfiÏÔ˘ àÓ·ÊÔÚ¿ Û¤ ·ÙÂÚÈο Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·Ù·; B¤‚·È· ÛÙ¿ âÚˆÙ‹Ì·Ù· ·éÙ¿ ‰¤Ó ÂrÓ·È ‰˘Ó·Ùfi Ó¿ ‰ÔıÂÖ Ï‹Ú˘ η› ïÏÔÎÏËڈ̤ÓË à¿ÓÙËÛË ÛÙ¿ ÛÙÂÓ¿ Ï·›ÛÈ· ÌÈĘ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘. \EӉ¯Ô̤ӈ˜ ÌÈ¿ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ âÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÌÂϤÙË ı¿ ÌÔÚÔÜÛ ӿ ηٷ‰Â›ÍÂÈ Ù›˜ ·ÙÂÚÈΤ˜ àÓ·ÊÔÚ¤˜ Û¤ ¬,ÙÈ ÁÚ·Ùfi ÌĘ ö¯ÂÈ àÊ‹ÛÂÈ ï îÂÚÔÌfiÓ·¯Ô˜ EéÛ¤‚ÈÔ˜ M·ÙıfiÔ˘ÏÔ˜. \E‰á οÔÈ· ÛÙÔȯÂÖ· ÌfiÓÔ ı¿ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔÜÓ Î·› οÔȘ âÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ı¿ âȯÂÈÚËıÔÜÓ Ì¤ àÊÔÚÌ‹ Ù‹ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË çÎÙÒ ôÚıÚˆÓ ÙÔÜ àÂÈÌÓ‹ÛÙÔ˘ ·ÙÚfi˜ ÛÙfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «\AÁ¿Ë» ÙÔÜ KˆÓ. ¢È·ÏËÛÌÄ ÙáÓ âÙáÓ 1893-1894 ̤ Ù›ÙÏÔ (Ô‡ ö‰ˆÛ Ùfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi) «\EÍ àÓÂΉfiÙÔ˘ Û˘ÁÁÚ·Êɘ EéÛ‚›Ô˘ M·ÙıÔÔ‡ÏÔ˘» η› ı¤Ì· Ù‹Ó àÓ·›ÚÂÛË Ùɘ ıˆڛ·˜ ÙÔÜ \A. M·ÎÚ¿ÎË ÂÚ› «ÙÚÈÛ˘Óı¤ÙÔ˘» ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘. T¿ çÎÙÒ ·éÙ¿ ôÚıÚ· àÔÙÂÏÔÜÓ Û˘Ó¯fiÌÂÓ· àÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÂéÚ‡ÙÂÚ˘ ÌÂϤÙ˘ ÙÔÜ . EéÛ‚›Ô˘, ì ïÔ›· ¬Ìˆ˜ ‰¤Ó ÌĘ ö¯ÂÈ ‰È·ÛˆıÂÖ. T¿ âÓ ÏfiÁˇˆ ôÚıÚ· ö¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· àÓÙÈÚÚËÙÈÎfi η› àÓ·ÈÚÂÙÈÎfi ÙáÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙÔÜ \A. M·ÎÚ¿ÎË ¬ÙÈ ï ôÓıÚˆÔ˜ ÂrÓ·È ÙÚÈÛ‡ÓıÂÙÔ˜, àÔÙÂÏÂÖÙ·È ‰ËÏ·‰‹ àfi ÙÚ›· Û˘ÛÙ·ÙÈο ̤ÚË, ÛáÌ·, „˘¯‹ η› ÓÂÜÌ·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ï M·ÎÚ¿Î˘ ñÔÛÙ‹ÚÈ˙ ¬ÙÈ ï ôÓıÚˆÔ˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ àfi Ùfi ≠AÁÈÔÓ ¶ÓÂÜÌ· ó˜ ÙÚ›ÙÔ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÓÂÜÌ·, Ùfi ïÔÖÔ ÂrÓ·È Ùɘ ú‰È·˜ ÔéÛ›·˜ η› ʇÛˆ˜ ̤ Ù‹Ó ÔéÛ›· η› ʇÛË ÙÔÜ ^AÁ›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜. M¿ÏÈÛÙ· ·Ú¤ıÂÙ η› οÔÈ· ÎÔÏÔ‚ˆÌ¤Ó· ¯ˆÚ›· àfi êÁ›Ô˘˜ ¶·Ù¤Ú˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó¿ ÛÙËÚ›ÍÂÈ Ù‹ ı¤ÛË ÙÔ˘ η› ·ÙÂÚÈÎá˜. Oî ı¤ÛÂȘ ·éÙ¤˜, ¬ˆ˜ qÙ·Ó Ê˘ÛÈÎfi, Âr¯·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ àÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙÔ‡˜ ıÂÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ Ùɘ âԯɘ η› õ‰Ë àfi ·Ï·ÈÔÙ¤ÚˆÓ âÙáÓ Âr¯·Ó ‰ËÌÔÛÈ¢ıÂÖ ôÚıÚ· η› ÌÂϤÙ˜ Ô‡ ηÙ‰›ÎÓ˘·Ó Ùfi

Ï¿ıÔ˜ ÙáÓ ı¤ÛÂˆÓ ·éÙáÓ, ̤ Ù‹Ó ·Ú¿ÏÏËÏË ·Ú¿ıÂÛË ¯ˆÚ›ˆÓ ·ÙÂÚÈÎáÓ Ô‡ Û·Êᘠñ‰›ÎÓ˘·Ó Ùfi ‰ÈÛ‡ÓıÂÙÔ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘. ^O . EéÛ¤‚ÈÔ˜ Âr¯Â ñ\ ù„ÈÓ ÙÔ˘ Ù‹ ̤¯ÚÈ ÙfiÙÂ Û˘ÁÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Á‡Úˆ àfi Ùfi ı¤Ì·, ̤ÚÔ˜ Ùɘ ïÔ›·˜ η› ·Ú·ı¤ÙÂÈ ÛÙ¿ ôÚıÚ· ·éÙ¿. ^O ú‰ÈÔ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ùfi 1884 Ì·˙› ̤ ôÏÏÔ˘˜ ¤ÓÙ ÎÏËÚÈÎÔ‡˜ — ̤ÏË Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙ Ùɘ ÎÈÓ‹Ûˆ˜ ÙÔÜ M·ÎÚ¿ÎË — Û˘Ó¤Ù·Í·Ó âÎÙÂÓ¤˜ ôÚıÚÔ - ‰‹ÏˆÛË ÛÙ‹Ó âÊËÌÂÚ›‰· ÙáÓ \AıËÓáÓ «AåÒÓ» «Úfi˜ ±·Ó Ùfi çÚıfi‰ÔÍÔÓ ϋڈ̷», ̤ Ù‹Ó ïÔ›· ‰‹ÏˆÓ·Ó Û·Êá˜ Ù‹Ó àÔ¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ àfi ÙfiÓ Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙ ‰È‰¿ÛηÏfi ÙÔ˘˜ η› Ù‹ Û‡ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ ̤ Ù‹Ó â›ÛËÌË \EÎÎÏËÛ›· ÏfiÁˇˆ ηÎÔ‰ÔÍÈáÓ ÙÔÜ \A. M·ÎÚ¿ÎË Î·› Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓÔ˘ âΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Û¯›ÛÌ·ÙÔ˜ àfi Ù‹Ó \EÎÎÏËÛ›·, ÛÙfi ïÔÖÔ ‰¤Ó öÛÙÂÚÁ·Ó ϤÔÓ Ôî ≤ÍÈ ÎÏËÚÈÎÔ› Ó¿ Û˘ÌÚ¿ÙÙÔ˘Ó2. ™\ ·éÙfi Ùfi ôÚıÚÔ - ‰‹ÏˆÛË, âÎÙfi˜ ÙáÓ ôÏÏˆÓ àÓ·ÙÚ¤ÂÙ·È Î·› Ùfi ÙÚÈÛ‡ÓıÂÙÔ Ì¤ ÛˆÚ›· ·ÙÂÚÈÎáÓ ·Ú·ıÂÌ¿ÙˆÓ àfi ÙÔ‡˜ ±ÁÈÔ M¿ÍÈÌÔ ^OÌÔÏÔÁËÙ‹, K‡ÚÈÏÏÔ \AÏÂÍ·Ó‰Ú›·˜, K‡ÚÈÏÏÔ ^IÂÚÔÛÔχ̈Ó, °ÚËÁfiÚÈÔ £ÂÔÏfiÁÔ, \Iˆ¿ÓÓË XÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ, °ÚËÁfiÚÈÔ N‡ÛÛ˘, M. B·Û›ÏÂÈÔ, îÂÚfi £ÂÔ‰ÒÚËÙÔ, \Iˆ¿ÓÓË ¢·Ì·ÛÎËÓfi η› M. \Aı·Ó¿ÛÈÔ (̤ Ù‹ ÛÂÈÚ¿ Ô‡ âÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙfi ôÚıÚÔ)3. ™Ù‹ ÛÂÈÚ¿ ÙáÓ çÎÙÒ ôÚıÚˆÓ Ùɘ «\AÁ¿˘» ï . EéÛ¤‚ÈÔ˜ οÓÂÈ ÌÓ›· η› Ùɘ ‰ËÏÒÛˆ˜ âΛӢ, ηıÒ˜ η› ÌÈĘ ôÏÏ˘ Û¯ÂÙÈÎɘ ÌÂϤÙ˘ ÙÔÜ àÚ¯ÈÌ. XÚ˘Û¿ÓıÔ˘ M·ÎÚÉ4, àÓ·ÊÔÚÈο ̤ Ù‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·ÙÂÚÈÎáÓ ÁÓˆÌáÓ Ô‡ àÔ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Ùfi ‰ÈÛ‡ÓıÂÙÔ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘. °Ú¿ÊÂÈ Û¯ÂÙÈο: «\E¿Ó ‰¤ Âå˜ â›ÌÂÙÚÔÓ Ï¿‚FË ÙȘ ñ\ ù„ÂÈ Î·› Ù¿˜ Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ¶·Ù¤ÚˆÓ, zÓ ÔÏÏ¿˜ àÓÂÁÚ¿„·ÌÂÓ Âå˜ Ù‹Ó ‰È¿ ÙÔÜ “AåáÓÔ˜” ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛÈÓ ìÌáÓ... â¿Ó â›Û˘ Ï¿‚FË ÙȘ ñ\ ù„ÂÈ Î·› Ù¿˜ âÓ Ùˇá ‚È‚Ï›ˇˆ ÙÔÜ Î. M·ÎÚÉ Ï›ÛÙ·˜ ôÏÏ·˜ Ì·ÚÙ˘Ú›·˜, η› âÓ Á¤ÓÂÈ ÄÓ ¬,ÙÈ Î·Ù¿ ÙÔÜ ÙÚÈÛ˘Óı¤ÙÔ˘ âÁÚ¿ÊË, ı¤ÏÂÈ ÂÈÛıFÉ àÌÂÙ·ÙÚ¤Ùˆ˜ ¬ÙÈ Ùfi ÊÚfiÓËÌ· ÙÔÜÙÔ ÂrÓ àÓÙ›ıÂÙÔÓ Úfi˜ Ù‹Ó ‰È‰·Ûηϛ·Ó ÙáÓ êÁ›ˆÓ ¶·Ù¤ÚˆÓ ¿Û˘ âԯɘ»5. ¶ÔÜ ÏÔÈfiÓ öÁÎÂÈÙ·È ì ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙáÓ ôÚıÚˆÓ ·éÙáÓ ÙÔÜ . EéÛ‚›Ô˘ Û¤ ·ÙÂÚÈ΋ ıÂÌÂÏ›ˆÛË; ™Ùfi ¬ÙÈ ÛÙ¿ ôÚıÚ· ·éÙ¿ ì àÓ·›ÚÂÛË ÙÔÜ ÙÚÈÛ˘Óı¤ÙÔ˘ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ η› ì ÛÙ‹ÚÈÍË TÂܯԘ 453, NOEMBPIO™ 2007

343


ÙÔÜ ‰ÈÛ˘Óı¤ÙÔ˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û¤ ÁÓá̘ ÓÂÔÙ¤ÚˆÓ ¶·Ù¤ÚˆÓ Ùɘ \EÎÎÏËÛ›·˜ Û¤ Û¯¤ÛË Ì¤ «Ù¿˜ Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÙáÓ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ¶·Ù¤ÚˆÓ», η› Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ‡˜ ìÛ˘¯·ÛÙ¤˜ ¶·Ù¤Ú˜ ÙÔÜ 14Ô˘ ·åáÓÔ˜ ±ÁÈÔ °ÚËÁfiÚÈÔ ¶·Ï·ÌÄ, ºÈÏfiıÂÔ KfiÎÎÈÓÔ, °ÚËÁfiÚÈÔ K‡ÚÔ˘, η› àÎfiÌË ÛÙÔ‡˜ ±ÁÈÔ M¿ÍÈÌÔ ^OÌÔÏÔÁËÙ‹, ™˘ÌÂÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ η› ±ÁÈÔ NÈÎfi‰ËÌÔ ^AÁÈÔÚ›ÙË. ≠OÏÔÈ ·éÙÔ› Ôî ¶·Ù¤Ú˜ ·ÚÂÏ·‡ÓÔ˘Ó àfi Ù›˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙáÓ çÎÙÒ ôÚıÚˆÓ ÙÔÜ . EéÛ‚›Ô˘, ï ïÔÖÔ˜ ̤ ‚¿ÛË Ù‹Ó ·Ï·ÌÈ΋ ıÂÔÏÔÁ›· ÂÚ› àÌÂı¤ÎÙÔ˘ Ùɘ ı›·˜ ÔéÛ›·˜ η› Ù›˜ àÔÊ¿ÛÂȘ Ùɘ ÙÔÈÎɘ ™˘Ófi‰Ô˘ Ùɘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ ÙÔÜ 1347 ‰ÈÂͤگÂÙ·È âÓ·ÓÙ›ÔÓ Ùɘ ÛÊ·ÏÂÚĘ ‰ÔÍ·Û›·˜ ÙÔÜ \A. M·ÎÚ¿ÎË. MÔÚÂÖ Ì¿ÏÈÛÙ· ηÓ›˜ Û·Êᘠӿ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ àfi Ù¿ ÁÚ·ÊfiÌÂÓ· ÙÔÜ ·ÙÚfi˜ η› àfi ÙfiÓ ÙÚfiÔ Ô‡ âÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ ¶·Ù¤Ú˜ Ùɘ \EÎÎÏËÛ›·˜ Û¤ Ù› ‚¿ıÚÔ ÙÔ‡˜ Âr¯Â ÛÙ‹ÛÂÈ Ì¤Û· ÙÔ˘ η› Ù› Û‹Ì·ÈÓ·Ó ÁÈ\ ·éÙfiÓ Ôî ÁÓá̘ ÙÔ˘˜, η› Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔÜ êÁ›Ô˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÙÔÜ ¶·Ï·ÌÄ: «\AÏÏ\ âÂȉ‹ ÂÚ› ÙÔÜ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔÜ àÌÂı¤ÎÙÔ˘ Ùɘ ı›·˜ ÔéÛ›·˜ ÔÏÏ¿ η› Ôχ Û·Êᘠη› ηı·ÚᘠöÁÚ·„ÂÓ ï ıÂÖÔ˜ °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ï ¶·Ï·ÌĘ, ï ‰È¿ Ù‹Ó êÁÈfiÙËÙ· ·éÙÔÜ ÌÂÁ¿Ïˆ˜ ‰È¿ ÔÏÏáÓ Î·› ÌÂÁ¿ÏˆÓ ı·˘Ì¿ÙˆÓ ˙áÓ Î·› ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ·Ú¿ £ÂÔÜ ÙÈÌËı›˜ η› ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁfi˜ ‰È¿ ÙÔÜÙÔ ÎÏËı›˜, ÛÎfiÈÌÔÓ ıˆÚá Ó¿ àӷʤڈ ÙÈÓ¿˜ âÎ ÙáÓ ÔÏÏáÓ ÂÚ› ÙÔÜ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÏfiÁˆÓ ·éÙÔÜ»6. ¶Ú¤ÂÈ ‚¤‚·È· Ó¿ ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì ¬ÙÈ ‰¤Ó ÂrÓ·È ï . EéÛ¤‚ÈÔ˜ ï ÚáÙÔ˜ Ô‡ ‰ËÌÔÛȇÂÈ ¬Û· Ôî ¶·Ù¤Ú˜ ·éÙÔ› ‰È·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂÚ› ÙÔÜ à‰˘Ó¿ÙÔ˘ Ùɘ ÌÂı¤Íˆ˜ Ùɘ ı›·˜ ÔéÛ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó¿ àÓ·ÈÚÂıÂÖ Ùfi ÙÚÈÛ‡ÓıÂÙÔ. òH‰Ë Âr¯·Ó ‰ËÌÔÛÈ¢ıÂÖ Û¤ ÂÚÈÔ‰Èο η› âÊËÌÂÚ›‰Â˜ Ùɘ âԯɘ âΛӢ ôÚıÚ· η› ÌÂϤÙ˜ Ô‡ ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó Ù›˜ ı¤ÛÂȘ ÙáÓ ìÛ˘¯·ÛÙáÓ ¶·Ù¤ÚˆÓ ÙÔÜ 14Ô˘ ·åáÓÔ˜ Á‡Úˆ àfi Ùfi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì·, àfi Ù¿ ïÔÖ· ï . EéÛ¤‚ÈÔ˜ àÓÙÏÂÖ Û¯ÂÙÈÎfi ñÏÈÎfi, ¬ˆ˜ ï ú‰ÈÔ˜ Û·ÊᘠÙfi ‰ËÏÒÓÂÈ7. ≠OÙ·Ó ¬Ìˆ˜ ηÓ›˜ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÚÔÛÂÎÙÈο Ù¿ çÎÙÒ ôÚıÚ· ÙÔÜ . EéÛ‚›Ô˘, ı¿ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÌÈ¿ Ù¤ÙÔÈ· âÛˆÙÂÚÈ΋ ηÙÔ¯‹ η› àÊÔÌÔ›ˆÛË âΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔÜ Û˘ÓÙ¿ÎÙÔ˘ ÙÔ˘˜ Ùɘ ıÂÔÏÔÁ›·˜ ÙáÓ ¶·Ù¤ÚˆÓ Ùɘ âԯɘ âΛӢ, Ô‡ ÌfiÓÔÓ ≤Ó·˜ ÌÂÏÂÙËÙ‹˜

344

TÂܯԘ 453, NOEMBPIO™ 2007

η› ÁÓÒÛÙ˘ Ùɘ ·ÙÂÚÈÎɘ ÛΤ„ˆ˜, η› ‰‹ Ùɘ ìÛ˘¯·ÛÙÈÎɘ, ÌÔÚÂÖ Ó¿ ‰È·ı¤ÙÂÈ. ^O . EéÛ¤‚ÈÔ˜ ÂrÓ·È âÁÎÚ·Ù‹˜ Ùɘ Û‡ÓÔÏ˘ ·ÙÂÚÈÎɘ ÛΤ„ˆ˜, η٤¯ÂÈ ÙÔ‡˜ ¶·Ù¤Ú˜ ¬ÛÔ Ï›ÁÔÈ, η› Û\ ·éÙfi ÂrÓ·È Ï‹Úˆ˜ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈË̤ÓÔ˜: «Oé‰Â›˜ Ô鉷ÌÔÜ ÙáÓ ı›ˆÓ ¶·Ù¤ÚˆÓ Âr¤ ÔÙ ¬ÙÈ ï ôÓıÚˆÔ˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·› ¬ÙÈ ö¯ÂÈ ÌÂı\ ë·˘ÙÔÜ ó˜ ÙÚ›ÙÔÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfiÓ ÙÔ˘ ¶ÓÂÜÌ·, Ùɘ ·éÙɘ ÔéÛ›·˜ η› ʇÛˆ˜ Úfi˜ Ù‹Ó ÔéÛ›·Ó η› ʇÛÈÓ ÙÔÜ êÁ›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜», ÁÚ¿ÊÂÈ8. «Oé‰Â›˜, Ô鉷ÌÔÜ, ÔÙ¤». òAÚ·Á ñ¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› Ô‡ ÌÔÚÔÜÓ Ó¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔÜÓ ·éÙ¤˜ Ù›˜ ϤÍÂȘ ̤ ÙfiÛË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿; K·› âÚ¯fiÌ·ÛÙ ÙÒÚ· Ó¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘ÌÂ Û˘ÓÔÙÈο Ù¿ ¬Û· ‰È·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙ¿ çÎÙÒ ·éÙ¿ Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ôÚıÚ·. (Tfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ù¿ çÓÔÌ¿˙ÂÈ «àÔÛ¿ÛÌ·Ù·», ‰ÈfiÙÈ — ¬ˆ˜ õ‰Ë àӷʤڷÌ — ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È àfi ÂéÚ‡ÙÂÚË ÌÂϤÙË ÙÔÜ . EéÛ‚›Ô˘, ì ïÔ›· ¬Ìˆ˜ ‰¤Ó ÌĘ ö¯ÂÈ ÛˆıÂÖ). ™Ùfi 1Ô ôÚıÚÔ (ÂÚÈÔ‰. \AÁ¿Ë, ʇÏ. 48, 2811-1893, ÛÂÏ. 7-8) ï . EéÛ¤‚ÈÔ˜ âϤÁ¯ÂÈ Ù‹Ó àÓÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· ÙÔÜ \A. M·ÎÚ¿ÎË, ï ïÔÖÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó¿ àÓ·Û΢¿ÛÂÈ Ù¿ ¬Û· âÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔÜ ÙÚÈÛ˘Óı¤ÙÔ˘ Âr¯·Ó ÁÚ·ÊÂÖ ÛÙ‹Ó âÊËÌÂÚ›‰· «\EÌÔÚÈÎfi˜ ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ¶·ÙÚáÓ» àfi οÔÈÔÓ \AÁ¿ÈÔ £ÂÔÊ·ÓfiÔ˘ÏÔ Ì¤ ‚¿ÛË ÙÔ‡˜ ¶·Ù¤Ú˜ Ùɘ \EÎÎÏËÛ›·˜, ·Ú·ı¤ÙÂÈ Î¿ÔÈ· ÎÔÏÔ‚ˆÌ¤Ó· ¯ˆÚ›· àfi ÙfiÓ ≠OÚÔ Ùɘ ™˘Ófi‰Ô˘ Ùɘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ ÙÔÜ 1347 η› àfi ÙfiÓ ±ÁÈÔ °ÚËÁfiÚÈÔ ¶·Ï·ÌÄ. «TáÓ ‰¤ Ï›ÛÙˆÓ ôÏÏˆÓ Ì·ÚÙ˘ÚÈáÓ, ·¥ÙÈÓ˜ ۷ʤÛٷٷ ηٷ‰Èο˙Ô˘ÛÈ Ùfi ÊÚfiÓËÌ· ·éÙÔÜ Î·› Ù‹Ó ≥Ó ñÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ı¤ÛÈÓ, Ôé‰ÂÌ›·Ó âÓ Ùˇá “§fiÁˇˆ” àӷʤÚÂÈ, àÏÏ¿ ¿Û·˜ ·Ú·ÛȈ÷Ä. ¢È·Ù›; ≠Oˆ˜ Ì‹ Á›ÓFË Ôé‰\ ïˆÛÔÜÓ ÁÓˆÛÙfiÓ Âå˜ ÙÔ‡˜ àÓ·ÁÈÓÒÛÎÔÓÙ·˜ Ù‹Ó âÊËÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ᘠÂÚ› ÙÔÜ ÊÚÔÓ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘ àÔÊ·›ÓÔÓÙ·È Ôî ±ÁÈÔÈ ¶·Ù¤Ú˜». \AÎÔÏÔ˘ıÂÖ ‰È·Û¿ÊËÛË Ùɘ ÊÚ¿Ûˆ˜ ÙÔÜ êÁ›Ô˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ¶·Ï·ÌÄ ¬ÙÈ ì ÔéÛ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ ÂrÓ·È «ÌÂıÂÎÙ‹ ˆ˜» (·éÙfi Ùfi ¯ˆÚ›Ô ï M·ÎÚ¿Î˘ Ùfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔÜÛ ÁÈ¿ Ó¿ ñÔÛÙËÚ›ÍÂÈ Ù‹ ı¤ÛË ÙÔ˘ ¬ÙÈ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ì Ó‡̷ÙÔ˜ âÎ Ùɘ ÔéÛ›·˜ ÙÔÜ ^AÁ›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜). °Ú¿ÊÂÈ ï . EéÛ¤‚ÈÔ˜: «^O ‰¤ ¬ÚÔ˜ ÌÂıÂÎÙ‹ ì ÔéÛ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ, ¬Ù·Ó Ô˘ à·ÓÙ÷Ä, ÛËÌ·›ÓÂÈ ¬ÙÈ ÂrÓ ÌÂıÂÎÙ‹ ÌfiÓÔÓ ì âÎ Ùɘ ı›·˜ ÔéÛ›·˜


âÓ¤ÚÁÂÈ· η› ¯¿ÚȘ ÙÔÜ £ÂÔÜ, ≥ÙȘ ÂrÓÂ Ì¤Ó à¯ÒÚÈÛÙÔ˜ àfi Ùɘ ı›·˜ ÔéÛ›·˜, àÏÏ\ Ô鉤ÔÙÂ Û˘Á¯¤ÂÙ·È Úfi˜ ·éÙ‹Ó. Tfi ÌÂıÂÎÙ‹ ˆ˜ ÏÔÈfiÓ ÏÂÁfiÌÂÓÔÓ ÂÚ› Ùɘ ı›·˜ âÓÂÚÁ›·˜ Ô鉤ÔÙ ÓÔÂÖÙ·È ÏÂÁfiÌÂÓÔÓ ÂÚ› ·éÙɘ Ù·‡Ù˘ Ùɘ ı›·˜ ÔéÛ›·˜, ≥ÙȘ àÓ·ÎËÚ‡ÙÙÂÙ·È ·ÓÙÂÏᘠôÏËÙÔ˜ η› ·ÓÙ¿·ÛÈÓ à̤ıÂÎÙÔ˜» (Ôî ñÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂȘ ÂrÓ·È ÙÔÜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔÜ «\AÁ¿Ë»). §›ÁÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Á›ÓÂÙ·È àÓ·ÊÔÚ¿ η› ÛÙfiÓ ±ÁÈÔ M¿ÍÈÌÔ ÙfiÓ ^OÌÔÏÔÁËÙ‹: «...‰ÈfiÙÈ Î·› ηٿ ÙfiÓ ıÂÖÔÓ M¿ÍÈÌÔÓ, ·î âÓ¤ÚÁÂÈ·È ÔéÎ ÂåÛ›Ó ÔéÛ›·È, àÏÏ¿ ÂÚ› Ù‹Ó ÔéÛ›·Ó». (Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È) ·.¯.Ù. 1. ™¯ÂÙÈο ̤ Ù›˜ ηÙËÁÔڛ˜ âÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙáÓ \OÚıÔ‰fiÍˆÓ £ÚËÛ΢ÙÈÎáÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ η› \A‰ÂÏÊÔًوÓ, ηıÒ˜ η› ÁÈ¿ Ù‹ ı¤ÛË ·éÙáÓ Ì¤Û· ÛÙ‹Ó \EÎÎÏËÛ›· àfi îÛÙÔÚÈÎɘ η› ‰ÔÁÌ·ÙÈÎɘ âfi„ˆ˜ ‚Ï. ™TAYPOY M¶OZOBITH, ™‡ÏÏÔÁÔÈ Î·› \A‰ÂÏÊfiÙËÙ˜ ÛÙfi ™áÌ· ÙÔÜ ˙áÓÙÔ˜ XÚÈÛÙÔÜ, âΉ. «^O ™ˆÙ‹Ú», \AıÉÓ·È 2006. \E›Û˘ ‚ϤÂ Ù‹Ó Ôχ àÍÈfiÏÔÁË ÌÂϤÙË ÁÈ¿ Ùfi ú‰ÈÔ ı¤Ì· ÙÔÜ ¢HM. °. T™AMH, ^OÌÔÙ›ÌÔ˘ K·ıËÁËÙÔÜ Ùɘ £ÂÔÏÔÁÈÎɘ ™¯ÔÏɘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Oî \OÚıfi‰Ô͘ \A‰ÂÏÊfiÙËÙ˜ (3Ô˜-20fi˜ ·å.), âΉ. ¶. ¶Ô˘ÚÓ·ÚÄ, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 2007. 2. ^H ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔÜ M·ÎÚ¿ÎË Î·› ÙáÓ ÎÏËÚÈÎáÓ Ùɘ «™¯ÔÏɘ» ÙÔ˘ ̤ Ù‹Ó â›ÛËÌË \EÎÎÏËÛ›· âÉÏı ÏfiÁˇˆ ÙáÓ «ÛÈ̈ÓÈ·ÎáÓ», ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ô‡ Û˘ÓÂÙ¿Ú·Í·Ó ÙfiÙ (1875-1883) Ù‹Ó ¶ÔÏÈÙ›· η› Ù‹Ó \EÎÎÏËÛ›·. Oî ÎÏËÚÈÎÔ› ÙÔÜ M·ÎÚ¿ÎË (ÌÂٷ͇ ÙáÓ ïÔ›ˆÓ η› ï . EéÛ¤‚ÈÔ˜) ‰È¤ÎÔ„·Ó Ùfi ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÙÔÜ ÙfiÙ MËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ \AıËÓáÓ, ‰ÈfiÙÈ Î·Ù¿ Ù‹Ó (âÛÊ·Ï̤ÓË, ¬ˆ˜ öÂÈÙ· ·Ú·‰¤¯ıËηÓ) ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜ ñÔÛÙ‹ÚÈ˙ ·¥ÚÂÛË ÛÙ‹Ó \EÎÎÏËÛ›·. ^H ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ·éÙ‹ ÙÔ‡˜ ÛÙÔ›¯ÈÛÂ Ù‹Ó âÍÔÚ›· ̤ Ù‹Ó (àÓ˘fiÛÙ·ÙË) ηÙËÁÔÚ›· Ùɘ «Î·ÎÔ‰ÔÍ›·˜ η› ·îÚ¤Ûˆ˜». TÂÏÈο, ̤ àÌÔÈ‚·Ö˜ ‰È·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ âÉÏıÂ Û˘Ó‰È·ÏÏ·Á‹ η› ÂåÚ‹Ó¢ÛË. MfiÓÔÓ ï M·ÎÚ¿Î˘ ‰¤Ó ‰¤¯ıËΠً Û˘Ó‰È·ÏÏ·Á‹ ÚÔÙÈÌÒÓÙ·˜ Ù‹Ó ïÚÈÛÙÈ΋ ‰È¿ÚÚËÍË Ùɘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘ ̤ Ù‹Ó â›ÛËÌË \EÎÎÏËÛ›·. ^O . EéÛ¤‚ÈÔ˜ η› Ôî ñfiÏÔÈÔÈ ÎÏËÚÈÎÔ› ‰¤Ó qÙ·Ó ϤÔÓ ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó¿ Û˘ÌÏ¤Ô˘Ó Ì¤ ÙfiÓ ÚÒËÓ ‰È‰¿ÛηÏfi ÙÔ˘˜. 3. BÏ. âÊËÌ. AåÒÓ, ʇÏ. 4.500, 14-6-1884, ÛÂÏ. 2-6. 4. XÚ˘Û¿ÓıÔ˘ M·ÎÚÉ, Tfi ‰ÈÛ‡ÓıÂÙÔÓ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ àÔ‰ÂÈÎÓ˘fiÌÂÓÔÓ ‰È¿ ÙáÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¶·Ù¤ÚˆÓ Ùɘ \EÎÎÏËÛ›·˜ η› Û‡ÓÙÔÌÔ˜ àÓ·›ÚÂÛȘ ÙáÓ Ì·ÎÚ·ÎÈÎáÓ Ï·ÓáÓ, \EÓ \Aı‹Ó·È˜ 1881. 5. ¶ÂÚÈÔ‰. \AÁ¿Ë, ʇÏ. 51, 19-12-1893, ÛÂÏ. 8. 6. ≠O. . 7. BÏ. ÂÚÈÔ‰. \AÁ¿Ë, ʇÏ. 51, 19-12-1893, ÛÂÏ. 8. \EÎÂÖ ï . EéÛ¤‚ÈÔ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ¬ÙÈ ı¿ àӷʤÚÂÈ ÁÓá̘ ÙÔÜ êÁ›Ô˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÙÔÜ ¶·Ï·ÌÄ, Ôî ïÔÖ˜ «·ÚÂÛȈ‹ıËÛ·Ó âÓ Ùˇá “§fiÁˇˆ” [Û.Û. Ùfi ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ùÚÁ·ÓÔ ÙÔÜ M·ÎÚ¿ÎË], η›ÙÔÈ àÓÂÁÚ¿ÊËÛ·Ó âÓ Ùˇá “¶·Ú·ÙËÚËÙFÉ F ¶·ÙÚáÓ” [Û.Û. ÙÔÈ΋ âÊËÌÂÚ›‰·] ñfi ÙÔÜ Î. £ÂÔÊ·ÓÔÔ‡ÏÔ˘». K·› ÛÙfi ú‰ÈÔ Ùfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi \AÁ¿Ë Û˘Ó·ÓÙÔÜÌ ·ÚfiÌÔÈ· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ̤ ·Ú·ı¤Ì·Ù· àfi ÙÔ‡˜ ìÛ˘¯·ÛÙ¤˜ ¶·Ù¤Ú˜ ÙÔÜ 14Ô˘ ·åáÓÔ˜. 8. ¶ÂÚÈÔ‰. \AÁ¿Ë, ʇÏ. 50, 12-12-1893, ÛÂÏ. 7.

^H \A‰ÂÏÊfiÙ˘ £ÂÔÏfiÁˆÓ «^O ™ˆÙ‹Ú» Û¤ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ̤ ÙfiÓ ÙÔ̤· \EÈÛÙËÌfiÓˆÓ ÙÔÜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ \OÚıÔ‰fiÍÔ˘ ^IÂÚ·ÔÛÙÔÏÈÎɘ ¢Ú¿Ûˆ˜ «^O M¤Á·˜ B·Û›ÏÂÈÔ˜» ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ìÌÂÚ›‰· - àÊȤڈ̷ Úfi˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔÜ àÂÈÌÓ‹ÛÙÔ˘ âÈÙ›ÌÔ˘ K·ıËÁËÙÔÜ ÙÔÜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ \AıËÓáÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ N. TÚÂÌ¤Ï· ̤ àÊÔÚÌ‹ Ù‹ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 30 âÙáÓ àfi Ù‹Ó ÎÔ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘ (18.11.1977). ^H ìÌÂÚ›‰· ı¿ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÂÖ Ùfi àfiÁÂ˘Ì· Ùɘ K˘ÚÈ·Îɘ 18 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007 η› œÚ· 5.30ã ÛÙfi ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔ ÙÔÜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ï‰fi˜ M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 32 \Aı‹Ó·, η› ı¿ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂåÛËÁ‹ÛÂȘ àfi ÙÔ‡˜: — ¶·ÓÈÂÚÒÙ·ÙÔ MËÙÚÔÔÏ›ÙË K˘ÚËÓ›·˜ Î.Î. ¶·ÜÏÔ — Î. Eé¿ÁÁÂÏÔ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ïÌfiÙÈÌÔ K·ıËÁËÙ‹ η› Ù. ¶Ú‡Ù·ÓË ÙÔÜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ \AıËÓáÓ — Î. M¿ÚÎÔ \OÚÊ·Ófi, ïÌfiÙÈÌÔ K·ıËÁËÙ‹ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ \AıËÓáÓ — . KˆÓ/ÓÔ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ, K·ıËÁËÙ‹ £ÂÔÏÔÁÈÎɘ ™¯ÔÏɘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ \AıËÓáÓ — Î. \AfiÛÙÔÏÔ NÈÎÔÏ·˝‰Ë, K·ıËÁËÙ‹ £ÂÔÏÔÁÈÎɘ ™¯ÔÏɘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ \AıËÓáÓ — Î. NÈÎfiÏ·Ô B·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë, £ÂÔÏfiÁÔ ™˘ÁÁڷʤ· ™Ù›˜ ÂåÛËÁ‹ÛÂȘ ı¿ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÂÖ ï àÔ›‰ÈÌÔ˜ K·ıËÁËÙ‹˜ ó˜ ‰ÔÁÌ·ÙÈÎfi˜ ıÂÔÏfiÁÔ˜, ηıËÁËÙ‹˜ Ùɘ K·Ù˯ËÙÈÎɘ - ^OÌÈÏËÙÈÎɘ, ·ÙÂÚÈÎfi˜ ıÂÔÏfiÁÔ˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÔÏfiÁÔ˜, àÔÏÔÁËÙ‹˜ η› ëÚÌËÓÂ˘Ù‹˜ Ùɘ ^AÁ›·˜ °Ú·Êɘ. Tfi Úˆ› Ùɘ ú‰È·˜ ì̤ڷ˜ ÛÙfi ó˜ ôÓˆ ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔ ı¿ ÙÂÏÂÛıÂÖ ı›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· η› MÓËÌfiÛ˘ÓÔ ñ¤Ú àÓ··‡Ûˆ˜ Ùɘ „˘¯É˜ ÙÔ˘. TÂܯԘ 453, NOEMBPIO™ 2007

345


MOY™IKH KAI H ¶§A™H O§H

346

K‡ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿, T¿ ¿ÓÙ· ÛÙ‹Ó KÙ›ÛË — ïÚ·Ù¿ η› àfiÚ·Ù· — ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Û¤ ı·˘Ì·ÛÙ‹ êÚÌÔÓ›· àfi ÙfiÓ £Âfi η› ·éÙ‹ Ù‹Ó êÚÌÔÓ›· Ù‹Ó âÎÊÚ¿˙ÂÈ ì ÌÔ˘ÛÈ΋. °È\ ·éÙfi η› Ôî ôÁÁÂÏÔÈ ÛÙfiÓ ÔéÚ·Ófi ‰ÔÍÔÏÔÁÔÜÓ ·éıfiÚÌËÙ· η› à‰È¿ÎÔ· ÙfiÓ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁfi, àfi Ù‹Ó ÌÂÁ¿ÏË Â鯷ڛÛÙËÛË Ô‡ ÓÔÈÒıÔ˘Ó. \AÎfiÌË Î·› Ù¿ Ô˘ÏÈ¿ Ô‡ ÎÂϷˉÔÜÓ, ÙfiÓ ¶Ï¿ÛÙË ‰ÔÍÔÏÔÁÔÜÓ Î·› ·éÙ¿. ≠OÏ· Ù¿ Ï¿ÛÌ·Ù· ÂrÓ·È àÏÏËϤӉÂÙ· Ùfi ≤Ó· ̤ Ùfi ôÏÏÔ, ÁÈ\ ·éÙfi η› âËÚ¿˙ÔÓÙ·È Ôχ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. òAÓ ·›ÍÔ˘Ì ̛· ηϋ, ÁÏ˘ÎÈ¿ ÌÂψ‰›· Û¤ Ì›· ÁÏ¿ÛÙÚ· ‚·ÛÈÏÈÎfi, Ùfi Ê˘Ùfi Ùfi ·åÛı¿ÓÂÙ·È, àÓ·Ù‡ÛÛÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ·, Á›ÓÂÙ·È Èfi âÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ Î·› ‰¤Ó ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÙ·È ÂûÎÔÏ· àfi àÚÚÒÛÙȘ. òAÓ ÛÙ‹Ó ú‰È· ÁÏ¿ÛÙÚ· ÙÔÜ ‚·ÛÈÏÈÎÔÜ ·›ÍÔ˘Ì àfiÙÔÌË ÙÚ·¯Â›· ÌÔ˘ÛÈ΋, ÙfiÙÂ ï ‚·ÛÈÏÈÎfi˜ ı¿ ÍÂÚ·ıÂÖ! K·Ù¿ ·ÚfiÌÔÈÔ ÙÚfiÔ Î·› ï ôÓıÚˆÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ ñÁ›· õ àÚÚÒÛÙÈ·, çÌÔÚÊÈ¿ õ àÛ¯‹ÌÈ· àÓ¿ÏÔÁ· ̤ âÎÂÖÓ· Ô‡ àÎÔ‡ÂÈ. ™¤ ¬Ï· Ù¿ àÎÔ‡ÛÌ·Ù· ÚÔ¤¯ÂÈ ì ÌÔ˘ÛÈ΋. \AÏÏ¿ ÔÈ¿ ÂrÓ·È ì 剷ÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋; T‹Ó à¿ÓÙËÛË Ù‹Ó ö‰ˆÛÂ ï ¶˘ı·ÁfiÚ·˜: «\AÏËıÈÓ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋», ÂrÂ, «ÂrÓ·È âΛÓË Ô‡ àÊ‹ÓÂÈ Ì¤Û· Ì·˜ ÌÈ¿ ı›·, ÌÈ¿ ÔéÚ¿ÓÈ· êÚÌÔÓ›·». MÈ¿ Ù¤ÙÔÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓË àfi âÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈο ÏfiÁÈ·, ÌÔÚÂÖ Ó¿ ‰È··È‰·ÁˆÁ‹ÛÂÈ ïÏfiÎÏËÚÔ˘˜ Ï·Ô‡˜. K·› Ùfi àÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ: æ˘¯ÔÊıfiÚ· ÏfiÁÈ· Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ӷ ̤ ‰˘Û¿ÚÌÔÓË, ÙÚ·¯Â›· ÌÔ˘ÛÈ΋, ÌÔÚÔÜÓ Ó¿ âÍ·¯ÚÂÈÒÛÔ˘Ó àÎfiÌË Î·› 剷ÓÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜. ¶fiÛÔ óÚ·Ö· Ùfi ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ï îÂÚfi˜ XÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜: ≠OÔ˘ ôÛÌ·Ù· àÓ‹ıÈη, âÎÂÖ Î·› ‰·›ÌÔÓ˜ ÔÏÏÔ› η› ¬Ô˘ ıÂÖ· ÌÂψ‰‹Ì·Ù·, âÎÂÖ Î·› ì ¯¿ÚË ÙÔÜ £ÂÔÜ. \AÓ·ÚˆÙÈÔÜÓÙ·È ÌÂÚÈÎÔ› ÁÈ·Ù› ì PˆÛ›· ·Ú¿ÁÂÈ Ù¿ ηχÙÂÚ· ÛÈÙËÚ¿. ^AÏÔ‡Ûٷٷ, ·›˙Ô˘Ó ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÙÔ‡˜ ÛÈÙÔ‚ÔÏáÓ˜ ÙÔ˘˜! TÂܯԘ 453, NOEMBPIO™ 2007

Tfi ú‰ÈÔ Î¿ÓÔ˘Ó Î·› Ôî °¿ÏÏÔÈ Û¤ οÔÈÔ˘˜ àÌÂÏáÓ˜ ÙÔ˘˜ ̤ âÓÙ˘ˆÛȷο àÔÙÂϤÛÌ·Ù·. \AÏÏ¿ η› â‰á, ÛÙ‹Ó òE‰ÂÛÛ· Ù‹ ‰È΋ Ì·˜, ̤ ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ η› àıËÓ·˚Τ˜ ηÓÙ¿‰Â˜, Ô‡ ö·ÈÍ·Ó ÛÙ¿ ÛÈÙËÚ¿ η› ÛÙ¿ çˆÚÔÊfiÚ·, ·ûÍËÛ·Ó Ù‹Ó ·Ú·ÁˆÁ‹ η› Ù‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛ·Ó ÔÈÔÙÈο. M¿ÏÈÛÙ· Ù¿ ÌÉÏ· qÙ·Ó ÓÔÛÙÈÌfiٷٷ η› ùÌÔÚÊ·. ≠OÙ·Ó, ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈο, ö·ÈÍ·Ó ÁÈ¿ Ï›ÁÔ ÚfiÎ ÌÔ˘ÛÈ΋, Ù¿ Ê˘Ù¿, Úfi˜ ηٿÏËÍ‹ ÙÔ˘˜ Ì·Ú¿ıËηÓ! BϤÔ˘ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, ¬ÙÈ ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ö¯ÂÈ qıÔ˜, ¬ˆ˜ öÏÂÁ·Ó Ôî ÚfiÁÔÓÔ› Ì·˜, η› Ùfi qıÔ˜ ·éÙfi ‰È·¯¤ÂÙ·È Û¤ ¬ÏË Ù‹ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, ÂúÙ ıÂÙÈο ÂúÙ àÚÓËÙÈο, àÓ¿ÏÔÁ· ̤ Ùfi ÌÔ˘ÛÈÎfi ̤ÏÔ˜ Ô‡ ·›˙ÂÙ·È. ™Ù‹Ó âÔ¯‹ Ì·˜, àÏ›ÌÔÓÔ, η› ÁÈ¿ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙ‹Ó îÛÙÔÚ›· Ùɘ àÓıÚˆfiÙËÙÔ˜, ηٷÌÔχӷÌ ً «ı›· KÙ›ÛË» η› ÙÔ‡˜ ë·˘ÙÔ‡˜ Ì·˜ ̤ ¬,ÙÈ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ñ¿Ú¯ÂÈ ÛÙ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ¬ˆ˜ Ù¿ ÚfiÎ ÙÂÚ·ÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· η› Ù¿ ·ÚfiÌÔÈ·. Oî Û˘Ó¤ÂȘ ÂrÓ·È çϤıÚȘ η› ηٷʷÓÂÖ˜. K·› âÓá ì ¶Ï¿ÛË ¬ÏË ñÌÓÂÖ Î·› ‰ÔÍ¿˙ÂÈ ÙfiÓ £Âfi — η› Ùfi ‚ϤÔ˘Ì ·éÙfi ηı·Ú¿ ÛÙfiÓ «≈ÌÓÔ ÙáÓ ÙÚÈáÓ ¶·›‰ˆÓ» — ï ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ôÓıÚˆÔ˜ ö¯ÂÈ ÛÙÚ·ÊÂÖ Û¤ οÔÈÔ ôÏÏÔ «àÊÂÓÙÈÎfi»... Eúı ӿ àÓ·Ó‹„Ô˘Ì Ùfi Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ. MÂÙ¿ ÙÈÌɘ \Iˆ¿Ó. ¶. £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜ \AfiÛÙÚ·ÙÔ˜ ¶.N.E.N., \AıÉÓ·È

«TO ¢E A¶EXE™£AI A¶O KAKøN E™TIN E¶I™THMH» ^O Î. Mȯ. ¶ÈÙÛÈÏ›‰Ë˜ Û¤ ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ˘ (\EÊËÌ. «^H K·ıËÌÂÚÈÓ‹», 24.7.2007, ÛÂÏ. 10) ı¤ÙÂÈ âÎ Ó¤Ô˘ ÙfiÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi àÓ¿ÌÂÛ· Û¤ «\OÚıÔ‰ÔÍ›· õ âÈÛÙ‹ÌË» ̤ àÊÔÚÌ‹ ˙‹ÙËÌ· Ô‡ ±ÙÂÙ·È ÙáÓ àÌ‚ÏÒÛÂˆÓ — âӉ¯Ô̤ӈ˜ η› ÙáÓ ÌÂÙ·ÌÔۯ‡ÛˆÓ. £¿ qÙ·Ó ¬Ìˆ˜ ¯Ú‹ÛÈ-


ÌÔ, ÁÈ¿ ≤Ó· ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ı¤Ì·, Ó¿ ïÚ›˙·Ì ÙfiÛÔ ·éÙfi Ô‡ àÊÔÚÄ ÛÙfi Ù› ÂrÓ·È âÈÛÙ‹ÌË, ¬ÛÔ Î·› âÎÂÖÓÔ Ùɘ \OÚıÔ‰ÔÍ›·˜. £¿ ÂúÌ·ÛÙÂ, ÓÔÌ›˙ˆ, àÎÚÈ‚¤ÛÙÂÚÔÈ ÁÈ\ ·éÙfi Ô‡ ö¯Ô˘Ì ηٿ ÓÔÜ Ó¿ ÁÚ¿„Ô˘Ì õ ‰È·˙¢ÙÈο Ó¿ ‰È·Ï¤ÍÔ˘ÌÂ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó¿ ñÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ٿ ïÔÈ·‰‹ÔÙÂ Û˘ÓËÁÔÚËÙÈο õ àÔÙÚÂÙÈο ÁÈ¿ Ùfi ı¤Ì· Û¯fiÏÈ·. \Afi Ù‹ ‰È΋ ÌÔ˘ ÏÂ˘Ú¿ η› ó˜ Úfi˜ ÙfiÓ ïÚÈÛÌfi Ùɘ âÈÛÙ‹Ì˘, ÚÔÛÊÔÚfiÙÂÚÔ ‰¤Ó ‚Ú›ÛΈ ôÏÏÔÓ àfi ·éÙfiÓ Ô‡ àӷʤÚÂÙ·È ÛÙfi ‚È‚Ï›Ô ÙÔÜ \IÒ‚ (ÎËã 28): «Ùfi ‰¤ à¤¯ÂÛı·È àfi ηÎáÓ âÛÙ›Ó âÈÛÙ‹ÌË». òAÓ ï Î. ¶ÈÙÛÈÏ›‰Ë˜ ö¯ÂÈ Î¿ÔÈÔÓ ôÏÏÔ, ô˜ ÙfiÓ ı¤ÛÂÈ â› Ù¿ËÙÔ˜ η› ‚ϤÔ˘ÌÂ. M¤ ‚¿ÛË ÏÔÈfiÓ ÙfiÓ ïÚÈÛÌfi ·éÙfiÓ âÚˆÙá: MÔÚÔÜÌ ӿ åÛ¯˘ÚÈÛıÔÜÌ ¬ÙÈ âÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó¿ ıÂÚ·‡ԢÌ ≤Ó· ηÎfi (ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi η› ÓÔÛËÚfi) ·ËÌ· ̤ ÌÈ¿ ηϋ (âӉ‰ÂÈÁ̤ÓË Î·› Ï˘ÛÈÙÂÏ‹) öÎÙÚˆÛË; òAÓ, Ó·›, Ùfi ëfiÌÂÓÔ ‚ÉÌ· ÁÈ¿ àÓ¿ÏÔÁ˜ ıÂÚ·ÂÖ˜ ‰ÂÈÓáÓ Î·› ηÎáÓ, ‰¤Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì·ÎÚÈ¿ η› ‰¤Ó àÓ‹ÎÂÈ ÛÙ‹ ÛÊ·›Ú· ÙáÓ ÁÓˆÛÙáÓ «ıˆÚÈáÓ Û˘ÓÔ̈ۛ·˜». °È¿ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÈ¿ η΋ ÔåÎÔÓÔÌ›· Ô‡ ÚԂϤÂÙ·È ¬ÙÈ ı¿ ηٷÚÚ‡ÛÂÈ, ı¿ àÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ì¤ àÓ¿ÏÔÁË «öÎÙÚˆÛË» Ù¿ âÚÁ·ÙÈο ¯¤ÚÈ·. K·› ôÓ Ùfi ÄÌ ‚·ı‡ÙÂÚ·, ÌÈ¿ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔåÎÔÓÔÌ›· Ô‡ Ù‹Ó Ù·Ï·Ó›˙ÂÈ ì ‚¿Û·ÓÔ˜ ÙÔÜ ñÂÚÏËı˘ÛÌÔÜ ‰¤Ó ö¯ÂÈ âÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË àfi Ù‹ ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙfiÛÔ ÙáÓ àÓ·ÌÂÓÔÌ¤ÓˆÓ ÁÂÓÓ‹ÛˆÓ, ¬ÛÔ Î·› àfi ·éÙ‹ ÙáÓ ÏÂÔÓ·˙fiÓÙˆÓ àÓıÚÒˆÓ. ¶á˜ ·éÙfi ÌÔÚÂÖ Ó¿ Á›ÓÂÈ; M¿, ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·˜ àÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ (...). §ÈÁfiÙÂÚÔÈ ôÓıÚˆÔÈ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ı¤ÛÂȘ âÚÁ·Û›·˜ η› ¬ÏÔÈ ÂéÙ˘¯¤ÛÙÂÚÔÈ. ≠OÛÔÈ ı¿ Ì›ÓÔ˘Ó ‰ËÏ·‰‹. K·› ı¿ Ùfi â·Ó·Ï¿‚ˆ. AéÙ¿ ‰¤Ó àÔÙÂÏÔÜÓ ÛÂÓ¿ÚÈ· âÈÛÙËÌÔÓÈÎɘ Ê·ÓÙ·Û›·˜. º·›ÓÂÙ·È ‰¤ ÙÔÜÙÔ, Ùfi fiÛÔ âÎÙÈÌÔÜÓ Ù‹Ó àÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹ Ôî ΢‚ÂÚÓÉÙ˜ ÙÔÜ Ï·Ó‹ÙË, àfi ‰‹ÏˆÛË àÌÂÚÈηÓÔÜ àÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘. ≠OÙ·Ó ˙ËÙ‹ıËÎ·Ó âÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ¿ Ù›˜ ÁÓˆÛÙ¤˜ «·Ú¿Ï¢Ú˜ àÒÏÂȘ», ÙÔ‡˜ ‰fiıËΠì àÔÛÙÔ̈ÙÈ΋ à¿ÓÙËÛË: «M‹ˆ˜ ÛÎÂÊı‹Î·Ù fiÛ˜ ˙ˆ¤˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ¯¿ÓÔÓÙ·È Û¤ ÙÚÔ¯·Ö· ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·Ù·;» (NÙfiÓ·ÏÓÙ P¿ÌÛÊÂÏÓÙ). ^O Î. ¶ÈÙÛÈÏ›‰Ë˜, ·Ú·‚ϤÔÓÙ·˜ ÙfiÓ âÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Ê·Ó·ÙÈÛÌfi η› Ù‹Ó ·åÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙáÓ àÚ¯áÓ ÙÔÜ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ·åÒÓ·, Ô‡ âÓ¤ÛÂÈÚÂ Ù‹Ó å‰ÂÔÏÔÁ›· àÏÏ¿ η› Ù¿ ‰ÂÈÓ¿ ÙáÓ ÔϤ̈Ó, ‰¤Ó ñÔ„È¿˙ÂÙ·È ¬ÙÈ ï àÁÒÓ·˜ Ùɘ \EÎÎÏËÛ›·˜ ‰¤Ó ÂrÓ·È àÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ Ùɘ âÈÛÙ‹Ì˘. K·Ù·ı¤ÙÂÈ ÙfiÓ ÏfiÁÔ Ù˘ η› ï ÏfiÁÔ˜ ·éÙfi˜ ÂrÓ·È Î·Ù\ âÍÔ¯‹Ó ÚÔÏËÙÈÎfi˜. \EÂȉ‹ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÛÔ ÂûÎÔ-

Ï· ï ôÓıÚˆÔ˜ ·Ú·Û‡ÚÂÙ·È àfi Ù‹Ó ÔúËÛË, Ù‹Ó àÏ·˙ÔÓ›· η› Ù‹Ó ö·ÚÛË. K·› àÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ¬Ï˜ âÎÂÖÓ˜ Ù›˜ ÚˆÁ̤˜ àfi Ù›˜ ïÔÖ˜ ÌÔÚÔÜÓ Ó¿ ÂåÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÏÉıÔ˜ ‰ÂÈÓáÓ, ÔÏÏ¿ ÙáÓ ïÔ›ˆÓ ‚ÈÒÓÔ˘Ì ‰˘ÛÙ˘¯á˜ Û‹ÌÂÚ· ëÎfiÓÙ˜ ôÎÔÓÙ˜. K·› àÎÚÈ‚á˜, ï ÚÔÁÂÓÓËÙÈÎfi˜ öÏÂÁ¯Ô˜ ̤ Ù›˜ ÎÔϷ΢ÙÈο àÔηÏÔ‡ÌÂÓ˜ «ıÂÚ·¢ÙÈΤ˜» àÌ‚ÏÒÛÂȘ, àÔÙÂÏÂÖ Ùfi Ù¤ÏÂÈÔ ôÏÏÔıÈ ù¯È ÌfiÓÔ ÁÈ¿ ÙfiÓ öÏÂÁ¯Ô ÙáÓ ÁÂÓÓ‹ÛˆÓ. M¤ οÙÈ àÔΈ‰ÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ÁÂÓÂÙÈÎÔÜ ñÏÈÎÔÜ Î·› ‰È¿ÊÔÚ· ôÏÏ·, Ô‡ ı¿ Ù¿ Ì¿ıÔ˘Ì ¬Ù·Ó ϤÔÓ ÂrÓ·È àÚÁ¿, ı¿ ‚ÚÂıÔÜÌ ÛÙ‹ ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ı¤ÛË Ùɘ, ηٿ ΢ÚÈÔÏÂÍ›·, âÊ·ÚÌÔÁɘ ÙÔÜ Ï¯ı¤ÓÙÔ˜ «ï Ì‹ âÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜, Ìˉ¤ âÛıȤو». òAÓıÚˆÔ˜ ı¿ ÏÔÁ·ÚÈ¿˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ï «·Ú·ÁˆÁÈÎfi˜ ôÓıÚˆÔ˜». °È¿ ÙÔ‡˜ ôÏÏÔ˘˜, οÔÈÔ˜ àÓ¿ÏÔÁÔ˜... Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÚÔÏËÙÈÎfi˜ öÏÂÁ¯Ô˜ ı¿ ÚÔ‰Èο˙ÂÈ ‰˘ÛÔ›ˆÓÔ Î·› ‰˘Û›·ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ïfiÙ η› Ùfi ÏfiÁÔ ı¿ ö¯ÂÈ ï àÍÈÔÚÂ‹˜ (sic) ı¿Ó·ÙÔ˜! EúÌ·ÛÙ η› ÁÈ\ ·éÙfiÓ „˘¯ÔÏÔÁÈο ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ. Oî ÛÔÊÔ› Ì·˜ ÚfiÁÔÓÔÈ öÏÂÁ·Ó «âÍ ùÓ˘¯Ô˜ ÙfiÓ Ï¤ÔÓÙ·», Ú¿ÁÌ· Ô‡ ÛËÌ·›ÓÂÈ ¬ÙÈ ‰¤Ó ÂrÓ·È àÓ¿ÁÎË Ó¿ àÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ·éÙfi ηı\ ë·˘Ùfi Ùfi ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ ÁÈ¿ Ó¿ ÂÈÛıÔÜÌÂ. Oî ·ÙËÌ·ÛȤ˜ ÙÔ˘ ÌĘ Êı¿ÓÔ˘Ó. AéÙfi οÓÂÈ Î·› ì \EÎÎÏËÛ›·. ¢˘ÛÙ˘¯á˜, ï Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ Ùɘ âÈÛÙÔÏɘ «\OÚıÔ‰ÔÍ›· õ âÈÛÙ‹ÌË» ‰¤Ó Ê·›ÓÂÙ·È Ó¿ Ùfi ı˘ÌÄÙ·È. ¶ÚÔÙÈÌÄ Ó¿ ı¤ÙÂÈ ÛÙfi ÂÚÈıÒÚÈÔ Ùɘ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔÏÔÁ›·˜ Ù‹Ó \EÎÎÏËÛ›· ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜, úÛˆ˜, ÂÚ› ·éÙɘ ÌfiÓÔ ·éÙ¿ Ô‡ âÈÏÂÎÙÈΤ˜ îÛÙÔÚÈΤ˜ ËÁ¤˜ ÙfiÓ ö¯Ô˘Ó ‰È‰¿ÍÂÈ õ, öÛÙˆ, âÓËÌÂÚÒÛÂÈ. òAÓ Âr¯Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘, ‰¤Ó ı¿ öÁÚ·ÊÂ: «M¿, ôÓ âÚfiÎÂÈÙÔ Ó¿ Ï¿‚Ô˘Ì ñfi„Ë Ù‹ ı¤ÛË Ùɘ \EÎÎÏËÛ›·˜ ı¿ ÚˆÙÔ‡Û·Ì ıÂÔÏfiÁÔ˘˜ η› îÂÚÂÖ˜ η› ù¯È ÁÈ·ÙÚÔ‡˜». ^O ÛÎÔfi˜ Ùɘ \EÎÎÏËÛ›·˜ ÂrÓ·È Ó¿ Á›ÓÔ˘Ì ¬ÏÔÈ ıÂÔÏfiÁÔÈ. AéÙfi˜ ÂrÓ·È ï «Ï·fi˜» ÙÔÜ £ÂÔÜ. ¶Ô‡ Ì·˙› ̤ ÙfiÓ ÎÏÉÚÔ, ÔåÎÔ‰ÔÌÔÜÓ Î·› à·ÚÙ›˙Ô˘Ó Ù‹Ó \EÎÎÏËÛ›·. MÂÙ¿ ÙÈÌɘ K˘ÚÈ·Ófi˜ XÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ë˜, Eå‰ÈÎfi˜ ·ıÔÏfiÁÔ˜, \AıÉÓ·È \AÓ·ÎÔ›ÓˆÛË

^H àӈ̷ϛ· Ô‡ ·Ú·ÙËÚÂÖÙ·È ÛÙ‹Ó àÚ›ıÌËÛË ÙÔÜ ·ÚfiÓÙÔ˜ Ù‡¯Ô˘˜ -NԤ̂ÚÈÔ˜ 2007- (àÓÙ› 455 àÚÈıÌÔÜÌ 453) çÊ›ÏÂÙ·È Û¤ ÙÂÏÂ˘Ù·›· à·›ÙËÛË ÙáÓ E§TA Ó¿ àÚÈıÌËıÔÜÓ Ì¤ ≤Ó· ÓÔ‡ÌÂÚÔ Î·ı¤Ó·, àfi Ù¿ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·Ö· ‰›ÌËÓ· ηÏÔηÈÚÈÓ¿ Ù‡¯Ë Ùɘ «¢Ú¿Ûˆ˜». ^H àÓ·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ıËΠàÊÔÜ Âr¯·Ó âÎÙ˘ˆıÂÖ Ù¿ Ù‡¯Ë.

«^H ¢ÚÄÛȘ Ì·˜»

TÂܯԘ 453, NOEMBPIO™ 2007

347


I ¶Ú›Ó ÙÔ‡˜ ÓÂÔÂȉˆÏÔÏ¿ÙÚ˜ ^H \OÏ˘Ì›·! ≠OÏË Êá˜, ¬ÏË ¯¿ÚËØ Ùfi ¯¿‰È Ùɘ Ì¿Ó·˜ Áɘ ÁÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ÛÙfi ÏfiÊÔ ÙÔÜ KÚfiÓÈÔ˘, ÛÙfi ÛÙ¿‰ÈÔ, ÛÙ‹Ó ·Ï·›ÛÙÚ·... ^H ÂÚËÊ¿ÓÂÈ· Ùɘ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ·˜ Ùɘ Ù¤¯Ó˘ ÙáÓ ^EÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙfi ı·ÜÌ· ÙÔÜ Ì·ÚÌ¿ÚÔ˘—MÔ˘ÛÂÖÔ \OÏ˘Ì›·˜ ^O £Âfi˜ ÊÈÏÂÖ ÄÓ Ùfi ıÂÖÔ. II M¤ ÙÔ‡˜ ÓÂÔÂȉˆÏÔÏÔÏ¿ÙÚ˜ Tfi KÚfiÓÈÔ KÚ·Ó›Ô˘ ÙfiÔ˜! ^H ʈÙÈ¿ àÊ¿ÓÈÛ âΛÓË Ù‹ Ï¿Ì„Ë, âΛÓË Ù‹ ̷ηÚÈfiÙËÙ·... ^H ı¤· ÙÔ˘ ÊÚÈÎÙfi ı¤·Ì·, àÔÙÚfi·ÈÔ àÔÌÂÈÓ¿ÚÈ... ^H ʇÛË ÊÚÈÎÈÄ ÁÈ¿ Ù‹Ó àfiÚÚÈ„Ë ÙÔÜ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔÜ Ù˘. III XˆÚ›˜ ÙÔ‡˜ ÓÂÔÂȉˆÏÔÏ¿ÙÚ˜ ^H ÛÙ¿¯ÙË Ùɘ η̤Ó˘ êÚÌÔÓ›·˜ ˙˘ÌÒıËΠ̤ Ù¿ ‰¿ÎÚ˘·... ¶¤Ú·Û ï ηÈÚfi˜Ø ï ôÚÙÔ˜ Ùɘ ÌÂÙ·ÓÔ›·˜ àÓ¤‚ËÎÂ... MÈ¿ \OÏ˘Ì›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· àÓ¤ı·Ï ̤۷ ÛÙfi ·Ó¿Ú¯·ÈÔ ÊᘠÙ˘... «AåÓÂÖÙ ÙfiÓ K‡ÚÈÔ!», Ô‡ ̤ÓÂÈ ÈÛÙfi˜ ÛÙ›˜ ñÔÛ¯¤ÛÂȘ TÔ˘ η› «ì ÁÉ ö‰ˆÎ ÙfiÓ Î·ÚfiÓ ·éÙɘ»... §. \OÏ˘Ì›· ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2007

348

TÂܯԘ 453, NOEMBPIO™ 2007


¶Ú›Ó àfi àÚÎÂÙÔ‡˜ ÌÉÓ˜ Û˘Ó‰ڛ·Û ì \EıÓÈ΋ èʤÏÈÌÔ ÁÈ¿ Ù‹Ó E.E.B. Ó¿ âÚ¢ӋÛÂÈ ·È‰È¿ ̤ \EÈÙÚÔ‹ BÈÔËıÈÎɘ (E.E.B.) ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó¿ âÍÂÙ¿- ÌÂÛÔÁÂȷ΋ àÓ·ÈÌ›· ÁÈ¿ Ù‹Ó ÔÈfiÙËÙ· Ùɘ ˙ˆÉ˜ ÙÔ˘˜ ÛÂÈ Ù¿ äıÈο η› ÎÔÈÓˆÓÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ùɘ êÚÌÔ‰ÈfiÙËη› Ó¿ ÙÔ‡˜ ı¤ÛÂÈ Ùfi âÚÒÙËÌ·, ôÓ ı¿ õıÂÏ·Ó Ó¿ Ì‹Ó Ùfi˜ Ù˘, Ô‡ àÊÔÚÔÜÓ Ù‹Ó ÚÔÁÂÓÓËÙÈ΋ η› ÚÔÂÌÂr¯·Ó ÁÂÓÓËıÂÖ. M¤ öÎÏËÍË ı¿ ‰È·›ÛÙˆÓ ¬ÙÈ ì Ê˘Ù¢ÙÈ΋ ‰È¿ÁÓˆÛË Î·› Ù‹Ó ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓË ÛÙ¿ àÔÙÂÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜, ·Ú¿ Ù‹Ó Ù·Ï·ÈˆÚ›· Ùɘ àÚÚÒÛÙÈ·˜ ϤÛÌ·Ù¿ Ù˘ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔÜ âÌ‚Ú‡Ô˘, η› Ó¿ Û˘ÌÙÔ˘˜, âÚÁ¿˙ÂÙ·È, àÔÎÙÄ ÔåÎÔÁ¤ÓÂÈ· η› ·È‰È¿, ˙É ‚Ô˘Ï‡ÛÂÈ Û¯ÂÙÈο Ù‹Ó ÔÏÈÙ›·. ^H ôÔ„‹ Ù˘ ÂrÓ·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ˙ˆ‹ η› ¯·›ÚÂÙ·È Ù‹ ˙ˆ‹ Ù˘. £¿ ÌÔηٷÁÂÁÚ·Ì̤ÓË ÛÙ‹Ó îÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ̤ ÙfiÓ Ù›ÙÏÔ: ÚÔÜÛ ì E.E.B. Ó¿ ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ Î·Ù¿Ì·Ù· ·éÙ¿ Ù¿ ·È‰È¿ «TÂÏÂ˘Ù·›· ÁÓÒÌË». η› Ó¿ ÙÔ‡˜ ÂÖ ¬ÙÈ ‰¤Ó öÚÂ ӿ EMM. ¶ANA°O¶OY§O™ K·Ù¿ Ù‹Ó \EÈÙÚÔ‹, ì ÚÔÁÂÓÂr¯·Ó ÁÂÓÓËıÂÖ, ÁÈ·Ù› ì ÔÈfiÙËÙ· AM. E¶. KA£H°HTH™ XEIP/KH™ ÓËÙÈ΋ η› ÚÔÂÌÊ˘Ù¢ÙÈ΋ ‰È¿Ùɘ ˙ˆÉ˜ ÙÔ˘˜ ÂrÓ·È Ôχ η΋; ¢/NTH™ XEIPOYP°O™ E.™.Y. ÁÓˆÛË ÌĘ ÚÔÛʤÚÂÈ Î¿ÔȘ \AÍ›˙ÂÈ Ó¿ ÛËÌÂȈıÂÖ ¬ÙÈ ì àfi‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ «âÈÏÔÁɘ» η› ÌĘ ‰›ÓÂÈ Ù‹ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ê·ÛË Ùɘ \EÈÙÚÔɘ ‰¤Ó qÙ·Ó ïÌfiʈÓË. ¢ÈÂÊÒÓËÓ¿ âϤÁÍÔ˘Ì ً ‰È·‰Èηۛ· àÓ··Ú·ÁˆÁɘ «ÚÔÏ·Û ï Î. PÔ˘·ÎÈ¿˜, ̤ÏÔ˜ Ùɘ \EÈÙÚÔɘ η› ηıË‚·›ÓÔÓÙ˜» Ù‹ Á¤ÓÓËÛË ·È‰ÈáÓ Ì¤ ÛÔ‚·Ú¤˜ àӈ̷- ÁËÙ‹˜ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ ÛÙfi A.¶.£., ï ïÔÖÔ˜ Âéı·ÚÛᘠϛ˜ η› ·ı‹ÛÂȘ õ úÛˆ˜ η› ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· «Ì‹ âÈı˘‰‹ÏˆÛ âÓÒÈÔÓ Ùɘ \EÈÙÚÔɘ ¬ÙÈ «ì àfiÚÚÈ„Ë ‰È¿ ÌËÙáÓ» ·È‰ÈáÓ. \E›Û˘ ì \EÈÙÚÔ‹ ıˆÚÂÖ ¬ÙÈ ÁÈ¿ Ùɘ ı·Ó·ÙÒÛˆ˜ ÙÔÜ àÓıÚˆ›ÓÔ˘ âÌ‚Ú‡Ô˘ àÔÙÂÏÂÖ Ù‹Ó ^EÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ì ÚÔÁÂÓÓËÙÈ΋ η› ̤ÚÔ˜ Ùɘ ÔÏÈÙÈÎɘ Ùɘ ÎÚ˘ÙÔ-ÂéÁÔÓÈÎɘ, Ô‡ ÚÔÂÌÊ˘Ù¢ÙÈ΋ ‰È¿ÁÓˆÛË Ú¤ÂÈ Ó¿ ÂrÓ·È âÈÙÚÂÙ‹ àÚÁ¿, àÏÏ¿ ÛÙ·ıÂÚ¿ ï‰ËÁÂÖ ÛÙ‹Ó âÊ·ÚÌÔÁ‹ ÌÈĘ ÁÈ¿ Ù‹Ó àÔÎ¿Ï˘„Ë ÛÔ‚·ÚáÓ ¯ÚˆÌÔÛˆÌÈÎáÓ àӈ̷àÓÔÌÔÏfiÁËÙ˘ Ú·ÎÙÈÎɘ âÈÏÔÁɘ η› ÁÂÓÂÙÈÎɘ ÏÈáÓ, ¬ˆ˜ ÂrÓ·È Ôî ÙÚÈۈ̛˜ (Û‡Ó‰ÚÔÌÔ Down) η› ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘, ̤ Ù‹Ó àfiÚÚÈ„Ë ÙáÓ ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ àÓ·ÈÌ›·. \AÎfiÌË ıˆÚÂÖ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÁÂÓÂÙÈο àÓÂÈı‡ÌËÙˆÓ âÌ‚Ú‡ˆÓ ÛÙ‹Ó àÚ¯‹ Ùɘ ˙ˆÉ˜ ÓË Ù‹Ó âÈÏÔÁ‹ âÌ‚Ú‡Ô˘, ó˜ ÁÂÓÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙáÓ ÙÔ˘˜. T‹Ó ÁÂÓÂÙÈ΋ âÈÏÔÁ‹ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ Û‹ÌÂÚ·, ñÔ„ËÊ›ˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ, ≈ÛÙÂÚ· àfi Ù‹ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÚÔàÏÏ¿ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙfiÓ ·åÒÓ· Ô‡ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ, ÁÂÓÓËÙÈÎÔÜ Î·› ÚÔÂÌÊ˘Ù¢ÙÈÎÔÜ âϤÁ¯Ô˘. ¶ÈÛÙ‡ÂÈ ï ÎÔÛÌÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ı¿ Ù‹Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ó˜ ıÂÌȬÙÈ ì àÔ‰Ô¯‹ Ùɘ Á¤ÓÓËÛ˘ ·È‰ÈáÓ Ì¤ ÛÔ‚·Ú¤˜ Ù‹ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, Ì¤Ûˇˆ Ùɘ àfiÚÚȄ˘ ÙáÓ âÌ‚Ú‡ˆÓ, ‚Ï¿‚˜ Ùɘ ñÁ›·˜ ÙÔ˘˜, ¬ÛÔ Î·› ôÓ ı¿ ÌÔÚÔÜÛ ӿ œÛÙ ӿ ıˆÚÂÖÙ·È ó˜ ıÂÚ·¢ÙÈ΋ âÈÏÔÁ‹. ^H à¿‰ÈηÈÔÏÔÁËıÂÖ Û¤ âÓÙÂÏᘠàÎÚ·Ö˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ηٿ ÓÙËÛË ÛÙfi ıÂÌÂÏÈá‰Â˜ ‚ÈÔËıÈÎfi âÚÒÙËÌ· Ùɘ àÔηÓfiÓ· âϤÁ¯ÂÙ·È äıÈο.\AÎfiÌË Î·› ôÓ ì àÔ‰Ô¯‹ ‰Ô¯É˜ õ Ì‹ Ùɘ ‰È·ÎÔɘ Ùɘ ˙ˆÉ˜ ÙÔÜ âÌ‚Ú‡Ô˘, ·éÙ‹ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û¤ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈΤ˜ àÓÙÈâÍ·ÚÙÄÙ·È àfi Ù‹Ó à¿ÓÙËÛË ÛÙfi âÚÒÙËÌ·: Ù› ÂrÓ·È Ï‹„ÂȘ ÙÔÜ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔÜ ÁÔÓ¤·, ‰¤Ó ÌÔÚÂÖ Ó¿ ·Ú·ôÓıÚˆÔ˜». ™Ùfi âÚÒÙËÌ· ·éÙfi ï Î. PÔ˘·ÎÈ¿˜ à·‚ÏÂÊıÂÖ ¬ÙÈ ·Ú·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ àÓÂ›ÙÚÂÙ· Ù‹Ó ÔÈfiÙËÙ· ÓÙÄ Ì¤ Ù‹ ı¤ÛË ¬ÙÈ «ï ôÓıÚˆÔ˜ ö¯ÂÈ ıÂ˚΋ ÚÔ¤Ùɘ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎɘ ˙ˆÉ˜ ëÓfi˜ Ó¤Ô˘ àÓıÚÒÔ˘. M¤ ôÏÏ· Ï¢ÛË Î·› ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È àfi „˘¯Ôۈ̷ÙÈ΋ Û˘ÌÏfiÁÈ·, ì Û˘Ó¤¯ÈÛË Ùɘ ˙ˆÉ˜ ëÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ âÌ‚Ú‡Ô˘ Ê˘˝·, ̤ ÎÔÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ΋ àÚ¯‹ ÛÒÌ·ÙÔ˜ η› „˘¯É˜, ÂrÓ·È àÓ‹ıÈÎË Î·› ì ı·Ó¿ÙˆÛ‹ ÙÔ˘ äıÈ΋, ‰ËÏ. Ï‹Ú˘ Ô‡ ÂrÓ·È ì ÛÙÈÁÌ‹ Ùɘ Û‡ÏÏ˄˘. òEÙÛÈ ì ‰È·ÎÔ‹ ˘îÔı¤ÙËÛË ÌÈĘ ηı·Ú¿ àÚÓËÙÈÎɘ ÂéÁÔÓÈÎɘ ÛÙ¿Û˘. Ùɘ ·ËÛ˘ õ ì àfiÚÚÈ„Ë ÙÔÜ âÌ‚Ú‡Ô˘, àÔÙÂÏÂÖ ¶¤Ú·Ó ÙÔÜ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ ¬ÙÈ Ùfi öÌ‚Ú˘Ô àfi Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹ ‚›·ÈÔ ¯ˆÚÈÛÌfi „˘¯É˜ η› ÛÒÌ·ÙÔ˜, η› ôÚ· ÊfiÓÔ». Ùɘ Û‡ÏÏ˄˘ ÂrÓ·È öÌ„˘¯Ë àÓıÚÒÈÓË ≈·ÚÍË, Ù‹Ó \AÍ›˙ÂÈ â›Û˘ Ó¿ àÓ·ÊÂÚıÂÖ ¬ÙÈ ï àÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ïÔ›· ‰¤Ó ö¯Ô˘Ì ‰Èη›ˆÌ· Ó¿ ηٷÛÙÚ¤ÊÔ˘ÌÂ, ì ¬ÏË Ùɘ E.E.B., ïÌfiÙÈÌÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ Î. °. Û˘ÏÏÔÁÈÛÙÈ΋ Ùɘ \EÈÙÚÔɘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙ‹ ÌÂÏÏÔÓÙÈ- M·ÓÈ¿Ù˘, ï ïÔÖÔ˜ ÂrÓ·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ η› ̤ÏÔ˜ Ùɘ ΋ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆÉ˜ ÙáÓ ·È‰ÈáÓ ·éÙáÓ, Ù‹Ó ïÔ›· Eå‰ÈÎɘ ™˘ÓÔ‰ÈÎɘ \EÈÙÚÔɘ BÈÔËıÈÎɘ Ùɘ ·éı·›ÚÂÙ· ıˆÚÂÖ ó˜ Ì‹ àÓÂÎÙ‹. ^H ÔÈfiÙËÙ· Ùɘ ˙ˆÉ˜ \EÎÎÏËÛ›·˜ Ùɘ ^EÏÏ¿‰Ô˜, ʤÚÂÙ·È Ó¿ ‰‹ÏˆÛ ¬ÙÈ «Ôî ëÓfi˜ àÙfiÌÔ˘ ‰¤Ó ÌÔÚÂÖ Ó¿ ηıÔÚÈÛıÂÖ àÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ‰‡Ô ÊÔÚÂÖ˜ ‚ϤÔ˘Ó àfi ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÛÎÔÈ¿ Ù¿ η› ëÔ̤ӈ˜ ì ÎÚ›ÛË Ì·˜ ÁÈ¿ Ù‹Ó ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆÉ˜ ëÓfi˜ Ú¿ÁÌ·Ù·. ^H E.E.B. à¢ı‡ÓÂÙ·È Û¤ ¬ÏÔ˘˜ ÙÔ‡˜ ôÏÏÔ˘ àÙfiÌÔ˘ ÂrÓ·È ñÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ η› ·éı·›ÚÂÙË. ErÓ·È Ôϛ٘, âÓá ì \EÎÎÏËÛ›· ÛÙÔ‡˜ ÈÛÙÔ‡˜ Ù˘». ErÓ·È ¬Ìˆ˜ âÁÎÏËÌ·ÙÈÎfi Ó¿ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ԢÌ ً ı·Ó¿ÙˆÛË ‰˘Ó·ÙfiÓ ï Î. ηıËÁËÙ‹˜ Ó¿ àÁÓÔÂÖ ¬ÙÈ Î·› Ôî ÈÛÙÔ› ëÓfi˜ àÙfiÌÔ˘, ̤ ‚¿ÛË Ù‹Ó ñÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ Ì·˜ ÎÚ›ÛË ÁÈ¿ ÂrÓ·È ≠EÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ η› ¬ÙÈ Ôî ≠EÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ Ù‹Ó ÔÈfiÙËÙ· Ùɘ ˙ˆÉ˜ ÙÔ˘. ¢˘ÛÙ˘¯á˜ ·éÙfi Û˘Ì‚Ô˘- Û¤ ÔÛÔÛÙfi ôÓˆ ÙÔÜ 98% ÂrÓ·È \OÚıfi‰ÔÍÔÈ XÚÈχÂÈ ì E.E.B. ̤ Ù‹Ó ·Ú·¿Óˆ ôÔ„‹ Ù˘. £¿ qÙ·Ó ÛÙÈ·ÓÔ›; ¶Úfi˜ Ù› ·éÙfi˜ ï ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜; TÂܯԘ 453, NOEMBPIO™ 2007

349


AéÙfiÎÏËÙÔ˜ ñÂÚ·ÛÈÛÙ‹˜ ÙÔÜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ùɘ E.E.B. Î. °. KÔ˘Ì¿ÓÙÔ˘ qÚı ï Î. Mȯ¿Ï˘ ¶ÈÙÛÈÏ›‰Ë˜, ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔÜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔÜ «Popular Medicines» Ùɘ «K·ıËÌÂÚÈÓɘ», ï ïÔÖÔ˜ Û¤ Ì·ÎÚ¿ âÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ̤ Ù›ÙÏÔ «\OÚıÔ‰ÔÍ›· õ \EÈÛÙ‹ÌË;» Ô‡ ‰ËÌÔÛȇıËΠÛÙ‹Ó \EÊËÌÂÚ›‰· «^H K·ıËÌÂÚÈÓ‹» Ùɘ 24.7.2007 ñÂÚ·Û›˙ÂÙ·È Ù‹Ó ôÔ„Ë ÙÔÜ Î. KÔ˘Ì¿ÓÙÔ˘ η› Ùɘ E.E.B. ÛÙfi ı¤Ì· Ùɘ ÚÔÁÂÓÓËÙÈÎɘ ‰È¿ÁÓˆÛ˘ η› ı·Ó¿ÙˆÛ˘ ÙáÓ ·ıÔÏÔÁÈÎáÓ âÌ‚Ú‡ˆÓ, âÓá ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂåÚˆÓ‡ÂÙ·È Î·› ÁÂÏÔÈÔÔÈÂÖ 9 (âÓÓ¤·) ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ àfi Ù‹ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ôî ïÔÖÔÈ ÙfiÏÌËÛ·Ó Ì¤ âÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ Ô‡ ‰ËÌÔÛȇıËΠÛÙ‹Ó âÊËÌÂÚ›‰· «^H K·ıËÌÂÚÈÓ‹» Ùɘ 20.7.2007 Ó¿ ‰È·ÊˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì¤ Ù‹Ó ôÔ„Ë ÙÔÜ Î. KÔ˘Ì¿ÓÙÔ˘ η› Ùɘ E.E.B. ¢˘ÛÙ˘¯á˜ ÁÈ¿ ÙfiÓ Î. ¶ÈÙÛÈÏ›‰Ë η› ÙÔ‡˜ ïÌÔ˚‰Â¿Ù˜ ÙÔ˘, ‰¤Ó ñ¿Ú¯Ô˘Ó ÌfiÓÔÓ Ôî 9 âÎ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ›, ‰¤Ó ñ¿Ú¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ï Î. PÔ˘·ÎÈ¿˜, ̤ÏÔ˜ Ùɘ E.E.B. Ô‡ ‰È·ÊÒÓËÛ ̤ Ù‹Ó \EÈÙÚÔ‹, ñ¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ›, ¿Ú· ÔÏÏÔ› âÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ô‡ ‰È·ÊˆÓÔÜÓ Ì¤ Ù‹Ó ôÔ„Ë Ùɘ E.E.B., ÁÈ·Ù› ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙ‹Ó îÂÚfiÙËÙ· η› ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ· Ùɘ οı àÓıÚÒÈÓ˘ ˙ˆÉ˜, àÓÂÍ¿ÚÙËÙ· àfi Ù‹Ó ÔÈfiÙËÙ¿ Ù˘ η› Ùfi ÎfiÛÙÔ˜ ‰È·Ù‹ÚËÛ‹˜ Ù˘. Oî Èfi ¿Óˆ ı¤ÛÂȘ Ùɘ E.E.B. η› ÙáÓ Û˘ÓÔ‰ÔÈfiÚˆÓ Ù˘ àÓÙ·Ó·ÎÏÔÜÓ Ù›˜ àfi„ÂȘ Ùɘ èÊÂÏÈÌÈÛÙÈÎɘ η› ¯ÚËÛÈÌÔıËÚÈÎɘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜, ì ïÔ›· ̤ Ù‹ ‰È·Ê·ÈÓfiÌÂÓË Ù¿ÛË ÎÔÈÓˆÓÈÎɘ Âéı·Ó·Û›·˜, âÈı˘ÌÂÖ Ù‹Ó à·ÏÏ·Á‹ Ù˘ àfi ïÚÈṲ̂Ó˜ ïÌ¿‰Â˜ àÓıÚÒˆÓ, Ô‡ ηٿ Ù‹ ÁÓÒÌË Ù˘ àÔÙÂÏÔÜÓ «‚¿ÚÔ˜» ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ ú‰ÈÔ˘˜, Ù›˜ ÔåÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ η› Ù‹Ó ÎÔÈÓˆÓ›·, ì ïÔ›· ‰··ÓÄ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ¿ Ù‹ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜. ™‹ÌÂÚ· ö¯Ô˘Ó ÌÂÖ ÛÙfi ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ù¿ öÌ‚Ú˘· ̤ ¯ÚˆÌÔÛˆÌÈΤ˜ àӈ̷ϛ˜, ÁÂÓÂÙÈο ÓÔÛ‹Ì·Ù· η› àÓ·Ëڛ˜. AûÚÈÔ ı¿ ÌÔÜÓ ÛÙfi ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ù¿ ìÏÈÎȈ̤ӷ η› ÌÔÓ·¯Èο ôÙÔÌ·, Ù¿ ôÙÔÌ· ̤ ¯ÚfiÓȘ àÓ›·Ù˜ àÛı¤ÓÂȘ, Ù¿ àÓ¿ËÚ· ·È‰È¿ η› ôÏÏ· Âé¿ÏˆÙ· ôÙÔÌ·, àÊÔÜ àÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÊˆÓ¤˜ Ô‡ åÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È ¬ÙÈ ÁÈ¿ Ù¿ ·Ú·¿Óˆ ôÙÔÌ· ì ı·Ó¿ÙˆÛË Ì¤ Âéı·Ó·Û›· Ú¤ÂÈ Ó¿ ÂrÓ·È ù¯È ÌfiÓÔ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, àÏÏ¿ η› ñÔ¯Ú¤ˆÛË! ¢˘ÛÙ˘¯á˜, ÛÙ‹Ó âÔ¯‹ Ì·˜ ì àÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ñÂÚ¿ÛÈÛË.

350

Ùfi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ôÚıÚÔ Ì·˜ àԉ›ͷÌÂ Ù‹Ó àηٷÏÏËÏfiÙËÙ· ÙÔÜ ‚È‚Ï›Ô˘ Ùɘ ^IÛÙÔÚ›·˜ Ùɘ ™Tã Ù¿Í˘, Ùfi ïÔÖÔ àÔÛ‡ÚıËΠõ‰Ë. òA˜ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ¬Ìˆ˜ η› Û¤ ÌÈ¿ Û‡ÓÙÔÌË ·ÚÔ˘Û›·ÛË-Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi ÌÂÚÈÎáÓ ôÏÏˆÓ Û¯ÔÏÈÎáÓ ‚È‚Ï›ˆÓ. ¢˘ÛÙ˘¯á˜, àfi Ùfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙáÓ Û¯ÔÏÈÎáÓ ‚È‚Ï›ˆÓ àÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ì ˙ˆÓÙ¿ÓÈ·, ì ηϋ öÌÓ¢ÛË, ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Ê·ÓÙ·Û›·, ï Û‚·ÛÌfi˜ ÛÙ‹Ó ·Ú¿‰ÔÛË Î·› ÛÙ›˜ à͛˜ ÙÔÜ öıÓÔ˘˜, ÛÙÔȯÂÖ· à·Ú·›ÙËÙ· ÁÈ¿ Ù‹Ó Î·Ï‹ àÁˆÁ‹ ÙáÓ Ì·ıËÙáÓ, ı˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙ‹Ó ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfiÙËÙ· ì ëÏÏËÓÔÚıfi‰ÔÍË Ù·˘ÙfiÙËÙ· η› ï‰ËÁÔÜÓÙ·È Ù¿ ·È‰È¿ Ì·˜ Û¤ ÌÈ¿ ÎÔÈÓˆÓ›· ¯ˆÚ›˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·, ·Ú·‰fiÛÂȘ η› îÛÙÔÚ›·. òEÙÛÈ, Ù‹ ϤÍË «·ÙÚ›‰·» Ù‹ Û˘Ó·ÓÙÄ Ùfi ^EÏÏËÓfiÔ˘ÏÔ ÛÙfi àÓ·ÁÓˆÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÌfiÓÔ 2-3 ÊÔÚ¤˜ ÛÙ¿ ÙÚ›· ÚáÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔÜ Û¯ÔÏ›Ԣ. M¤ÓÔ˘Ó ÛÙfi ÛÎÔÙ¿‰È Ôî ÁÓˆÛÙÔ› ≥Úˆ¤˜ Ì·˜, àÏÏ¿ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ì¤ öÌÊ·ÛË Î·› àfi Ù‹Ó Aã Ù¿ÍË ï K·Ú·ÁÎÈfi˙˘ ̤ Ùfi KÔÏÏËÙ‹ÚÈ, ï NÈfiÓÈÔ˜ η› ï X·Ù˙Ë·‚¿Ù˘, οÓÔÓÙ·˜, ۯ‰fiÓ, ÙfiÓ ÔÓËÚfi ηÌÔ‡ÚË Î·Ú·˙ÔÂÈÛÚ¿ÎÙÔÚ· η› ηٷÊÂÚÙ˙‹, âıÓÈÎfi Ì·˜ ≥Úˆ· η› ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi âÎÚfiÛˆÔ ÙÔÜ ≠EÏÏËÓ·! ^H âıÓÂÁÂÚÛ›· η› ì ·éÙÔı˘Û›· ÙáÓ ÚÔÁfiÓˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÍÂοÚʈٷ, η› ÁÈ¿ Ù‹Ó 28Ë \OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔÓ ÌÈ¿ ÛÙÂÁÓ‹ àÓ·ÊÔÚ¿, ¯ˆÚ›˜ îÛÙÔÚÈ΋ àÍÈÔÏfiÁËÛË Î·› ·ÙÚȈÙÈ΋ Û˘ÁΛÓËÛË, âÓá Ù¿ TÔ˘ÚÎfiÔ˘Ï· ÛÙ‹Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¢¯‹ â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ò˜ ÂrÓ·È Î·ıÉÎÔÓ Î¿ı TÔ‡ÚÎÔ˘ Ó¿ âÍÔÓÙÒÛÂÈ 5 ≠EÏÏËÓ˜! òE¯Ô˘Ó ÎÔÂÖ ÌÂıÔ‰Èο Ôî ϤÍÂȘ ›ÛÙË, ÂéÛ¤‚ÂÈ·, ÚÔÛ¢¯‹ η› ÌfiÓÔÓ ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ Á›ÓÂÙ·È â›ÎÏËÛË ÛÙfi £Âfi ÎÈ ·éÙfi ÁÈ¿ Ó¿ ‚Ú¤ÍÂÈ, âÓá ì ϤÍË ¶·Ó·Á›· àӷʤÚÂÙ·È ÛÙ¿ ÙÚ›· ÚáÙ· ¯ÚfiÓÈ·, ‰‡Ô ÌfiÓÔÓ ÊÔÚ¤˜. Tfi ú‰ÈÔ Î·› ì ϤÍË XÚÈÛÙfi˜ η› Ì¿ÏÈÛÙ· Û¤ ΛÌÂÓÔ ÙÔÜ ôıÂÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· \AÓ·ÙfiÏ ºÚ¿Ó˜! Tfi ¶¿Û¯· η› Ù¿ XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔÓ ÊÔÏÎÏÔÚÈο η› ̤ Ù‹ ÛËÌ·Û›· Ùɘ Á¢ÛÙÈÎɘ àfiÏ·˘Û˘! Oî ±ÁÈÔÈ, Ô˘ıÂÓ¿! òAÓÙ η› ï ηË̤ÓÔ˜ ^A˚-§È¿˜, ≤Ó·˜ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜ ÁÂÚ¿ÎÔ˜, ‚·ÚÈÂÛÙË̤ÓÔ˜ àfi Ù‹ ı·Ï·ÛÛÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙÔ˘, ÙÚ·‚Ä ÁÈ¿ Ù¿ ‚Ô˘Ó¿, ÁÈ\ ·éÙfi η› Ôî ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘ Á¤ÌÈÛ·Ó àfi âÎÎÏËÛ¿ÎÈ· ̤ Ù\ ùÓÔÌ¿ ÙÔ˘. ™Ùfi ‚È‚Ï›Ô Ùɘ Bã Ù¿Í˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔÜ «H °§ø™™A MOY» ‰È·‚¿˙Ô˘ÌÂ: «...ÂÚÈ̤ӷÌ ӿ ¯Ù˘‹ÛÂÈ Ùfi ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ÁÈ¿ Ó¿ ÁÏ˘ÙÒÛÔ˘Ì». £·˘Ì¿ÛÈ· àÁˆÁ‹ ÁÈ¿ 7¯ÚÔÓ· ·È‰È¿, ÁÈ¿ Ó¿ ‚·ÚÈÔÜÓÙ·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ Ùfi ‰¿ÛηÏfi ÙÔ˘˜, ¬Ù·Ó ÌÈÏÄ! ™Ùfi ú‰ÈÔ ‚È‚Ï›Ô Ù¿ ·È‰È¿ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Ò˜ ÂrÓ·È Î·Ïfi Ó¿ àÚÚˆÛÙ·›ÓÔ˘Ó, ÁÈ¿ Ó¿ ̤ÓÔ˘Ó ÛÙfi Û›ÙÈ Î·› Ó¿ Ù¿ ÂÚÈÔÈÔÜÓÙ·È, ¬ˆ˜ «ï Mȯ¿Ï˘»! K·› Û¤ ÌÈ¿ ôÏÏË ëÓfiÙËÙ· ·›ÚÓÔ˘Ó ≤Ó· óÚ·ÖÔ Ì¿ıËÌ· ηÏɘ ÔåÎÔÁÂÓÂÈ·Îɘ... Û˘ÌÂÚÈÊÔÚĘ! ¢È·‚¿˙Ô˘Ó: «... ™Ù‹ ¯ÈÔÓÔı‡ÂÏÏ· ï ·Ù¤Ú·˜ ÂrÂ: N¿ ÄÌ ‰ÂÍÈ¿, ÁÈ·Ù› ÂrÓ·È Èfi Û‡ÓÙÔÌÔ˜ ï ‰ÚfiÌÔ˜. — KÔ˘Ù·Ì¿Ú˜, Âr ì Ì·Ì¿. \AÚÈÛÙÂÚ¿! — TÚÂÏÔ› ÂrÛÙÂ; ÊÒÓ·Í ì ÎfiÚË. ¶›Ûˆ ÂrÓ·È ì öÍÔ‰Ô˜.

TÂܯԘ 453, NOEMBPIO™ 2007


™Ùfi àÓıÔÏfiÁÈÔ \AÚ¯·›· ^EÏÏ¿‰· Ùɘ Bã °˘ÌÓ·™Ù·Ì¿ÙËÛ·Ó. K·Ó¤Ó·˜ ‰¤Ó Ùfi ö‚·˙ οو...!» Û›Ô˘ ñ¿Ú¯ÂÈ ëÓfiÙËÙ· Ô‡ âÓËÌÂÚÒÓÂÈ... â·ÚÎᘠòEÍÔ¯Ô˜ ÔåÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜! ÙÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ¿ Ù›˜ ëÙ·ÖÚ˜ Ùɘ àÚ¯·ÈfiÙËÙ·˜. ^H Oî ÁÏ˘ÎȤ˜ ÔåÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÂåÎfiÓ˜ η› Ôî öÓÓÔȘ ÙÔÜ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ η› ì ·ÚÔ˘Û›·ÛË Á›ÓÂÙ·È Ì¤ οı ÏÂÙÔ·Ù¤Ú·, ÙÔÜ ·ÔÜ, Ùɘ ÌËÙ¤Ú·˜, Ùɘ ÁÈ·ÁÈĘ ηıfi̤ÚÂÈ·, âÓá ÛÙfi Ù¤ÏÔ˜ ñ¿Ú¯ÂÈ Úfi˜ âÌ¤‰ˆÛË ÁÈ¿ ÏÔ˘ ‰¤Ó ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È, ó˜ ·ÚÈÔÈ ôÍÔÓ˜ η› ·Ú¿ÁÔÙÔ‡˜ 15¯ÚÔÓÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ì âÚÁ·Û›·: «°Ú¿„ÂÙ ٛ˜ ÓÙ˜ Ùɘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, âÓá àfi Ù‹Ó °ã Ù¿ÍË Ì·ı·›ÓÂÈ Ùfi ^EÏÏËÓfiÔ˘ÏÔ Ò˜ ÂrÓ·È âӉ¯fiÌÂÓÔ Ó¿ ‰È·Ï˘ıÂÖ Ì¤ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÁÈ¿ Ù‹Ó âÌÊ¿ÓÈÛË Î·› Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ùɘ å‰ÂÒ‰Ô˘˜... ëÙ·›Ú·˜» η› ÛÙfi ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ ÙáÓ âÚÁ·‰È·˙‡ÁÈÔ Î·› ì ‰È΋ ÙÔ˘ ÔåÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ÛÈáÓ ñ¿Ú¯ÂÈ Î›ÌÂÓÔ Ì¤ ÚÔÎÏËÙÈÎfi Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈTfi ≈ÊÔ˜, ï ÏfiÁÔ˜ η› ì ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁÈ΋ àÔ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÛÌfi η› âÚˆÙ‹ÛÂȘ ÁÈ¿ âÌÂÈڛ˜ ·éÙÔÜ ÙÔÜ Âú‰Ô˘˜! àÙ¿Ï·ÓÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·ÊÂÖ˜ η› ÔÈËÙ¤˜ η›, ÁÈ¿ Ó¿ ‰È·≠OÏ· Ù¿ ·Ú·¿Óˆ, Ù¿ ïÔÖ· ÛΉ·ÛÙÂÖ ì ÂåÎfiÓ·, ÌÉÎ·Ó Î·› AN¢ PEA B. M¶OYT™IKA ö¯Ô˘Ó Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ Î·› οÔÈÔÈ öÚÁ· ÙÔÜ \EχÙË ‰˘fi ÊÔÚ¤˜, ÙÔÜ Ù. ™¯ÔÏÈÎÔÜ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘-™˘ÁÁڷʤ· ôÏÏÔÈ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ› ôÓıÚˆÔÈ, ¶·Ï·ÌÄ ÌÈ¿ ÊÔÚ¿, ÙÔÜ ¶··àÔÙÂÏÔÜÓ âÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. òAÓ Û˘Ó¯›ÛÔ˘ÌÂ, ÓÙˆÓ›Ô˘ ÙÚÂÖ˜ η› ÙÔÜ ¢ÚÔÛ›ÓË Ì›·! K·› ¬Ï· ·éÙ¿ ÛÙ¿ ı¿ ÁÚ¿„Ô˘Ì ‚È‚Ï›Ô. M¤ ·éÙ¿ ¬Ìˆ˜ Ù¿ ‚È‚Ï›· ‰È·‚È‚Ï›· ÙáÓ ÙÚÈáÓ ÚÒÙˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔÜ ¢. ™¯ÔÏ›Ԣ. ™Ùfi ‚È‚Ï›Ô Ùɘ ^IÛÙÔÚ›·˜ Ùɘ Eã Ù¿Í˘ ‰¤Ó ı¿ ÁÓˆ- ·È‰·ÁˆÁÔÜÓÙ·È Ù¿ ^EÏÏËÓfiÔ˘Ï·! òAÚ·Á ¯¿ıËΠì Ú›ÛÂÈ Ùfi ^EÏÏËÓfiÔ˘ÏÔ Ù‹ ˙ˆ‹ ÛÙ¿ B˘˙·ÓÙÈÓ¿ ¯ÚfiÓÈ· Âéı‡ÓË àfi ÙÔ‡˜ âÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ÙÔ‡˜ ÁÔÓÂÖ˜, ÙÔ‡˜ ÔûÙ ÙfiÓ ıÚ›·Ì‚Ô ÙÔÜ BÂÏÈÛ¿ÚÈÔ˘, Ù‹Ó K·ÛÛÈ·Ó‹ η› ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜, Ù¿ ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù·, Ù¿ ÙfiÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ô‡ öÊÂÚ·Ó ÛÙ‹ ¢‡ÛË Ôî ‚˘˙·ÓÙÈÓ¤˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈο, âÈÛÙËÌÔÓÈο, îÛÙÔÚÈο, âıÓÈο ۈ̷ÙÂÖ· ÎÏ., œÛÙ ӿ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıÔÜÓ ÁÈ¿ Ù‹Ó àÓ·ÙÚÔ‹ ÙÔÜ ÚÈÁΛÈÛÛ˜ Ô‡ ·ÓÙÚ‡ÙËÎ·Ó ‰˘ÙÈÎÔ‡˜ ìÁÂÌfiÓ˜. KÈ âÓá ì \OÚıÔ‰ÔÍ›· ÂrÓ·È ì â›ÛËÌË ıÚËÛΛ· ÙáÓ ·È‰Â˘ÙÈÎÔÜ Û¯ÔÏÈÎÔÜ Î·Ù·ÓÙ‹Ì·ÙÔ˜; ¶ÔÏÏÔ› ÙÚ¤¯Ô˘Ó Û¤ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ, ^EÏÏ‹ÓˆÓ, ÛÙ¿ ‚È‚Ï›· ÙáÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎáÓ ‰›‰ÂÙ·È ì ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁÈ΋ àÍ›· Ùɘ K·ÈÓɘ ¢È·ı‹Î˘ η› ù¯È ì ηٷϋ„ÂȘ, ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ, ÁÈ¿ ‰È¿ÊÔÚ· ÎÔÈÓˆÓÈο η› ÛˆÙËÚÈÔÏÔÁÈ΋. ^YÔ‚·ıÌ›˙ÂÙ·È Ùfi ÚfiÛˆÔ ÙÔÜ ôÏÏ· ·åÙ‹Ì·Ù· η› ı¤Ì·Ù·, η› ÁÈ¿ Ùfi öÁÎÏËÌ· Ô‡ \IËÛÔÜ XÚÈÛÙÔÜ, ‰¤Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù¿ äıÈο àÓ·- Û˘ÓÙÂÏÂÖÙ·È ≈Ô˘Ï· η› ̤ ÚԉȷÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ ÛÎÔfi ÛÙ‹Ì·Ù· ÙáÓ êÁ›ˆÓ, ¬ˆ˜ ÙáÓ ÚÔÛÙ·ÙáÓ ÙáÓ °Ú·Ì- àfi ÙÔ‡˜ ÛÎÔÙÂÈÓÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ Û¤ ‚¿ÚÔ˜ Ùɘ ÓÂÔÏ·›Ì¿ÙˆÓ TÚÈáÓ ^IÂÚ·Ú¯áÓ (Û‚‹ÛÙËΠì ÂåÎfiÓ· ÙÔ˘˜ àfi ·˜ η› Ê˘ÛÈο Ùɘ ·ÙÚ›‰·˜, Ù›ÔÙ·! B¤‚·È·, Û˘¯Ó¿ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È ì \EÎÎÏËÛ›·, àÏÏ¿ à̤ۈ˜ ÂÙ¿ÁÔÓÙ·È Ù‹ Û¯ÔÏÈ΋ ÛËÌ·›·), ï KÔÛÌĘ ï AåÙˆÏfi˜ ÎÏ. ™Ùfi ‚È‚Ï›Ô Ùɘ º˘ÛÈÎɘ Ùɘ ™Tã Ù¿Í˘ (ÛÂÏ. 247- Ôî ÁÓˆÛÙÔ› «ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ›»... çÚÁÈṲ̂ÓÔÈ, Ò˜ ‰¤Ó 248, Ù›ÙÏÔ˜: º‡ÏÏÔ âÚÁ·Û›·˜ 1) ì àÚ¯‹ Ùɘ ˙ˆÉ˜ ö¯ÂÈ ÏfiÁÔ! ¢¤Ó ö¯ÂÈ ÏfiÁÔ ì \EÎÎÏËÛ›·, Ô‡ Ùfi òEıÓÔ˜ Ùɘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È, ̤ ÌÂÁ¿ÏË ÊÈÏÔÙÈÌ›· η› ̤ οı ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· ïÚÔÏÔÁ›·˜ η› ÂåÎfiÓˆÓ (ÁÂÓÓËÙÈο ùÚÁ·- çÊ›ÏÂÈ Ù‹Ó ≈·ÚÍ‹ ÙÔ˘; TfiÙ ÔÈfi˜ ö¯ÂÈ, ʛϠàÓ·ÁÓÒÛÙË; ≠OÏÔÈ Ôî ·Ú·Ó· ÙáÓ ‰‡Ô ʇψÓ), ¬ÏÔ Ùfi Ê¿ÛÌ· Ùɘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎɘ ¿Óˆ âıÓÈο ΈʿϷÏÔÈ; £¿ ÛȈ‹ÛÂȘ ÏÔÈfiÓ ÎÈ Ú¿Í˘ (ó˜ Ù›˜ ϤÔÓ ÏÂÙ¤˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, ó˜ ‰ÉıÂÓ âÛ‡; M¿ «òAÓ Û‚‹ÛÂÈ Û¤ ÌÈ¿ ÎÔÈÓˆÓ›· ì ëÙÔÈÌfiÙËÙ· ÛˆÛÙ‹ âÓË̤ڈÛË), Ϥ˜ η› ÂrÓ·È ÙfiÛÔ àÓ·ÁηÖÔ Ù¿ Ùɘ çÚÁɘ, Û‚‹ÓÂÈ Î·› οı âÏ›‰·», ÁÚ¿ÊÂÈ ≤Ó·˜ 11¯ÚÔÓ· ^EÏÏËÓfiÔ˘Ï· Ó¿ âÓËÌÂÚˆıÔÜÓ Ì¤ ÂåÎÔÓÔÛˆÛÙfi˜ ≠EÏÏËÓ·˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi˜. ÁÚ·ÊË̤ÓË âÌ¤‰ˆÛË Î·› àÎÚ›‚ÂÈ· ÁÈ¿ Ù‹ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ^H Âéı‡ÓË ‚¤‚·È· ÂrÓ·È ‚·Ú‡ÙÂÚË ÁÈ¿ Ùfi ñ‡ı˘ÓÔ Ú¿ÍË Î·› Ù\ àÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ Ù˘! ^YÔ˘ÚÁÂÖÔ, Ô‡ ÚÔˆıÂÖ à‚·Û¿ÓÈÛÙ· à·Ú¿‰ÂÎÙ· ™Ù¿ ‚È‚Ï›· ÙÔÜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ àÓ¿ÏÔÁË Û˘ÁÁÚ·Ê‹. ™Ù¿ K›ÌÂÓ· Ùɘ NÂÔÂÏÏËÓÈÎɘ §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜ Ùɘ A㠉ȉ·ÎÙÈο ‚È‚Ï›· àfi Û˘ÁÁÚ·ÊÂÖ˜ àÙ¿Ï·ÓÙÔ˘˜, ‰ÉıÂÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ñ¿Ú¯Ô˘Ó à·Ú¿‰ÂÎÙ· ‰ÈËÁ‹Ì·Ù·, œ˜ η› Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ η› Ú·ÏÈÛÙ¤˜, àÏÏ¿ ìÌÂÙ¤ÚÔ˘˜ η› ̤ Ùfi Ùfi ÚfiÛˆÔ ÙÔÜ X¿ÚÚ˘ ¶fiÙÂÚ, ÛÙ‹ NÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ‰È·‚ÏËÙfi ÙÚfiÔ Ùɘ àÓ¿ıÂÛ˘ η› ù¯È ̤ Ùfi ηχÙ°ÏÒÛÛ· Ùɘ ú‰È·˜ Ù¿Í˘, Ϥ˜ η› ¯¿ıËÎ·Ó óÚ·Ö· ‰ÈË- ÚÔ Î·› ÙÈÌÈfiÙÂÚÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔÜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔÜ Î·› ηÙfiÈÓ ÙÔÜ ÙÂÏÈÎÔÜ ëÏÏËÓÔÚÂÔܘ η› ëÏÏËÓÔÚıfi‰ÔÁ‹Ì·Ù· ÓÂÔÂÏÏ‹ÓˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ. ^H B˘˙·ÓÙÈÓ‹ ^IÛÙÔÚ›· ÌÂÙ·ÏÏ¿¯ÙËΠۤ MÂ۷ȈÓÈ- ÍÔ˘ âϤÁ¯Ô˘, œÛÙ ì Ó¤· ÁÂÓÈ¿ Ó¿ ·È‰·ÁˆÁÂÖÙ·È Î‹, ·Ú·Ï›ÔÓÙ·È âıÓÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·, ¬ˆ˜ ì ÔÏÈÔÚ- ¿Óˆ Û¤ ÚÔÁÔÓÈΤ˜ Ú›˙˜ η› Ï·›ÛÈ· Ô‡ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Î›· Ùɘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, ñÔÙÈÌáÓÙ·È ÚÔÛˆÈÎfi- η› ‰¤Ó ‰È·Ï‡Ô˘Ó Ù‹Ó ≈·ÚÍË ÙÔÜ òEıÓÔ˘˜. òAÚ·Á ÙËÙ˜ η› ‰È·ÁÚ¿ÊËΠï Ù›ÙÏÔ˜ «M¤Á·˜» àfi ÙfiÓ ±ÁÈÔ ı¿ ÂåÛ·ÎÔ˘ÛÙÔÜÌÂ; Tfi Âé¯fiÌ·ÛÙÂ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ¿ Ùfi ̤ÏÏÔÓ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. TÂܯԘ 453, NOEMBPIO™ 2007

351


1. ^√ «ÎÂÓfi˜» ÎfiÛÌÔ˜ Ì·˜. ^∏ ≈ÏË ÙÚÈÁ‡Úˆ Ì·˜ àÔÙÂÏÂÖÙ·È àfi ôÙÔÌ·. ≠∂Ó·˜ ÌÈÎÚfi˜ ·‚Ô˜ ¬ÛÔ ≤Ó· ˙¿ÚÈ ÂÚȤ¯ÂÈ ÙfiÓ àÛ‡ÏÏËÙ· ÌÂÁ¿ÏÔ àÚÈıÌfi ÙáÓ ÂÚ›Ô˘ 1024 àÙfïÓ. ∫È ¬Ìˆ˜ ÂrÓ·È ÔéÛÈ·ÛÙÈο «ô‰ÂÈÔ˜». °È¿ Ó¿ Ùfi ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ·éÙfi ô˜ Ê·ÓÙ·ÛÙÔÜÌ ¬ÙÈ ï ˘Ú‹Ó·˜ ëÓfi˜ àÙfiÌÔ˘ ö¯ÂÈ Ùfi ̤ÁÂıÔ˜ ÌÈĘ àÛÈÚ›Ó˘. ΔfiÙ ٿ äÏÂÎÙÚfiÓÈ· ÙÔÜ àÙfiÌÔ˘ ·éÙÔÜ ı¿ ÂÚÈʤÚÔÓÙ·Ó Á‡Úˆ ÙÔ˘ Û¤ àfiÛÙ·ÛË ÂÚ›Ô˘ úÛË Ì¤ 1 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ. ¢ËÏ·‰‹, ÛÙ›˜ «ÙÂÚ¿ÛÙȘ» àÔÛÙ¿ÛÂȘ àÓ¿ÌÂÛ· ÛÙfiÓ ˘Ú‹Ó· η› Ù¿ äÏÂÎÙÚfiÓÈ· ‰¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ Ù›ÔÙ·. ^O ·‚Ô˜ ·éÙfi˜, ¬ˆ˜ η› οı ·‚Ô˜ η› οı ñÏÈÎfi ÛáÌ· (η› Ùfi ÛáÌ· Ì·˜), ÂrÓ·È Î·Ù¿ 99,999...% ÎÂÓfi˜ ¯áÚÔ˜!

∫·Ù\ àÓ·ÏÔÁ›·, Ùfi ™‡Ì·Ó ÂrÓ·È «ÁÂÌ¿ÙÔ» àfi àÚ·È¿ ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˘˜ Á·Ï·Í›Â˜1, àÏÏ¿ ï οı °·Ï·Í›·˜ ÂrÓ·È «ô‰ÂÈÔ˜» àfi àÛÙ¤Ú˜. ò∞˜ Ê·ÓÙ·ÛÙÔÜÌ ≤Ó· «¯¿ÚÙË» ÙÔÜ °·Ï·Í›· Ì·˜ Û¤ Îϛ̷η 1:100 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇-

352

TÂܯԘ 453, NOEMBPIO™ 2007

ÚÈ·, ‰ËÏ·‰‹ àÔÛÙ¿ÛÂȘ úÛ˜ ̤ 1 ëηÙÔÛÙfi ÙÔÜ Ì¤ÙÚÔ˘ àÓÙÈÛÙÔȯÔÜÓ Û¤ °·Ï·ÍȷΤ˜ àÔÛÙ¿ÛÂȘ 1 ëηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ. ™\ ·éÙfiÓ ÙfiÓ ¯¿ÚÙË, ì ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙÔÜ ≠∏ÏÈÔ˘ ı¿ qÙ·Ó ÂÚ› Ùfi ≤Ó· ëηÙÔÛÙfi ÙÔÜ Ì¤ÙÚÔ˘, ¬ÛÔ ì ¯¿Ó‰Ú· ëÓfi˜ ÎÔÌÔÏÔÁÈÔÜ. ™¤ àfiÛÙ·ÛË 1,5 ̤ÙÚˆÓ àfi ÙfiÓ ≠∏ÏÈÔ ı¿ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ì °É Ì·˜ ̤ ‰È¿ÌÂÙÚÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚË àfi Ùfi 1/10 ÙÔÜ ¯ÈÏÈÔÛÙÔÜ (¬ÛÔ ì ̇ÙË ÌÈĘ ηÚÊ›ÙÛ·˜). ^√ Ì·ÎÚ‡ÙÂÚÔ˜ Ï·Ó‹Ù˘ ¶ÏÔ‡ÙˆÓ ı¿ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û¤ àfiÛÙ·ÛË 40 ̤ÙÚˆÓ Î·› ï ÎÔÓÙÈÓfiÙÂÚÔ˜ àÏ·Ó‹˜ àÛÙ¤Ú·˜, ï âÁÁ‡Ù·ÙÔ˜ ÙÔÜ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ı¿ àÂ֯ ÂÚ›Ô˘ 300 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·, âÓá ï Ï·ÌÚfi˜ ™Â›ÚÈÔ˜ ı¿ qÙ·Ó ÂÚ›Ô˘ ÛÙ¿ 600 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·. ªÂٷ͇ ÏÔÈfiÓ ÙÔÜ ≠∏ÏÈÔ˘ η› ÙáÓ ÎÔÓÙÈÓfiÙÂÚˆÓ ôÏÏˆÓ ôÛÙÚˆÓ ‰¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ Ù›ÔÙ·, Ôî °·Ï·Í›Â˜ ÂrÓ·È «ô‰ÂÈÔÈ»!.

∂åÎfiÓ· 1. ^√ °·Ï·Í›·˜ Ì·˜ ÂÚȤ¯ÂÈ ÂÚ› Ù¿ 100 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· àÛÙ¤Ú˜, η› ö¯ÂÈ ‰È¿ÌÂÙÚÔ ÂÚ› Ù¿ 100.000 öÙË ÊˆÙfi˜. \∂ÌÂÖ˜ ÂúÌ·ÛÙ ۤ àfiÛÙ·ÛË 30.000 öÙË ÊˆÙfi˜ àfi Ùfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘, ‰ËÏ. οÔ˘ ÛÙ¿ ÂÚ›¯ˆÚ¿ ÙÔ˘.

∞éÙfi ÂrÓ·È Ùfi ™‡Ì·Ó Ì·˜, «ÁÂÌ¿ÙÔ» àfi Á·Ï·Í›Â˜, Ô‡ ï ηı¤Ó·˜ ÙÔ˘˜ ÂrÓ·È «ô‰ÂÈÔ˜» àfi àÛÙ¤Ú˜ η› ï οı àÛÙ¤Ú·˜ àÔÙÂÏÂÖÙ·È Û¤ ÙÂÏÂ˘Ù·›· àÓ¿Ï˘ÛË àfi ôÙÔÌ·, Ù¿ ïÔÖ·, ¬ˆ˜ âÍËÁ‹Û·ÌÂ, ÂrÓ·È ÔéÛÈ·ÛÙÈο ÎÂÓfi˜ ¯áÚÔ˜. ∑ÔÜÌ ÏÔÈfiÓ Û¤ ≤Ó· ÎfiÛÌÔ ¬Ô˘ ΢ÚÈ·Ú¯ÂÖ Ùfi ÎÂÓfi àfi ÙfiÓ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ Ì¤¯ÚÈ Ù›˜ âÛ¯·ÙȤ˜ ÙÔÜ ™‡Ì·ÓÙÔ˜. Δ› ÂrÓ·È ÙfiÙ ·éÙfi Ô‡ ÎÚ·ÙÄ Ùfi ™‡Ì·Ó Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓÔ; Δ› ÎÚ·ÙÄ Ù¿ Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙáÓ ˘Ú‹ÓˆÓ ëӈ̤ӷ η› Ù› ÎÚ·ÙÄ Ù¿ äÏÂÎÙÚfiÓÈ· ÙfiÛÔ Ì·ÎÚÈ¿ àfi ÙÔ‡˜ ˘ÚÉÓ˜, àÏÏ¿ η› ÙfiÛÔ Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. Δ› οÓÂÈ ≤Ó· ÙÔÖ¯Ô Ó¿ Ê·›ÓÂÙ·È Û˘Ì·Á‹˜ η› Ó¿ ÌĘ âÌÔ‰›˙ÂÈ Ó¿ ÙfiÓ ‰È·ÂÚ¿ÛÔ˘ÌÂ, ·Ú\ ¬ÏÔ Ô‡ η› ï ÙÔÖ¯Ô˜ η› Ùfi ÛáÌ·


Ì·˜ àÔÙÂÏÔÜÓÙ·È ‚·ÛÈο àfi ÎÂÓfi; Δ› ÂrÓ·È ·éÙfi Ô‡ ÎÚ·ÙÄ Ù¿ ÔéÚ¿ÓÈ· ÛÒÌ·Ù· Û¤ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï˜ àÔÛÙ¿ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ η› ñ·ÁÔÚ‡ÂÈ Ù›˜ êÚÌÔÓÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙáÓ Ï·ÓËÙáÓ; ∂rÓ·È Ôî ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ùɘ ʇÛˆ˜, Ôî Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο ÙfiÛÔ ëÙÂÚfiÎÏËÙ˜, Ôî ïÔÖ˜ ¬Ìˆ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔÜÓ Ì¤ àÛ‡ÏÏËÙË êÚÌÔÓ›· η› àÎÚ›‚ÂÈ·. £¿ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӿ åÛ¯˘ÚÈÛÙÔÜÌ ¬ÙÈ ·éÙfi Ô‡ ΢ÚÈ·Ú¯ÂÖ ÛÙfi ™‡Ì·Ó ‰¤Ó ÂrÓ·È ì ≈ÏË, àÏÏ¿ Ôî ‰˘Ó¿ÌÂȘ. 2. √î 4 ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ùɘ º‡Ûˆ˜. Δ¿ Û˘ÛÙ·ÙÈο Ùɘ ≈Ï˘, ¬ˆ˜ Ù‹ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ۋÌÂÚ·, ‰È¤ÔÓÙ·È àfi Ù›˜ àÎfiÏÔ˘ı˜ 4 ‰˘Ó¿ÌÂȘ: Ù›˜ åÛ¯˘Ú¤˜ ˘ÚËÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, Ù›˜ äÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, Ù›˜ àÛıÂÓÂÖ˜ ˘ÚËÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ η› Ù›˜ ‚·Ú˘ÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ò∞Ó ‚·ıÌÔÏÔÁÔ‡Û·ÌÂ Ù‹Ó öÓÙ·ÛË Ùɘ åÛ¯˘Úɘ ˘ÚËÓÈÎɘ ‰‡Ó·Ì˘ ̤ 1, ÙfiÙ ì öÓÙ·ÛË Ùɘ äÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈÎɘ ‰‡Ó·Ì˘ ı¿ qÙ·Ó 10-2 ‰ËÏ·‰‹ 100 ÊÔÚ¤˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚË. \∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ì öÓÙ·ÛË Ùɘ àÛıÂÓÔܘ ˘ÚËÓÈÎɘ ‰‡Ó·Ì˘ ı¿ qÙ·Ó 10-13, ‰ËÏ·‰‹ 10 ÙÚÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÊÔÚ¤˜ àÛıÂÓ¤ÛÙÂÚË, âÓá Ùɘ ‚·Ú˘ÙÈÎɘ ı¿ qÙ·Ó 10-38, ‰ËÏ·‰‹ 100 ëÓ‰ÂοÎȘ ëηÙÔÌ̇ÚÈ· ÊÔÚ¤˜ àÛËÌ·ÓÙfiÙÂÚË! ò∞˜ ‰ÔÜÌ ¬Ìˆ˜ Ì›·-Ì›· Ù›˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·éÙ¤˜. 2. 1. ^∏ åÛ¯˘Ú‹ ˘ÚËÓÈ΋ ‰‡Ó·ÌË (˘ÚËÓÈ΋ âÓ¤ÚÁÂÈ·). ^∏ åÛ¯˘Ú‹ ˘ÚËÓÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÂrÓ·È Ì›· ëÏÎÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË àÓ¿ÌÂÛ· ÛÙ¿ ÚˆÙfiÓÈ· η› Ù¿ ÓÂÙÚfiÓÈ·, ì ïÔ›· η› Ù¿ Û˘ÁÎÚ·ÙÂÖ ÁÈ¿ Ó¿ Ì‹Ó ‰È·Ï˘ıÂÖ ï ˘Ú‹Ó·˜. ^∏ ˘ÚËÓÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Î˘ÚÈ·Ú¯ÂÖ ÛÙ›˜ ÌÈÎÚÔÛÎÔÈΤ˜ àÙÔÌÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, ¬Ìˆ˜ ÁÈ¿ Ó¿ ‰Ú¿ÛÂÈ ı¿ Ú¤ÂÈ Ù¿ ˘ÚËÓÈο ۈ̷ٛ‰È· Ó¿ ‚ÚÂıÔÜÓ Ôχ ÎÔÓÙ¿ àÓ·ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, οÙÈ Ô‡ ÛËÌ·›ÓÂÈ ¬ÙÈ ÂrÓ·È Ôχ ÌÈÎÚɘ âÌ‚¤ÏÂÈ·˜. √î åÛ¯˘Ú¤˜ ˘ÚËÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ‰È¤Ô˘Ó Ù‹Ó ˘ÚËÓÈ΋ Û¯¿ÛË Ô‡ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙÔ‡˜ àÓÙȉڷÛÙÉÚ˜ ÙáÓ ˘ÚËÓÈÎáÓ âÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ η› Ù‹ ıÂÚÌÔ˘ÚËÓÈ΋ Û‡ÓÙËÍË Ô‡ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙ‹ ‚fiÌ‚· ñ‰ÚÔÁfiÓÔ˘ àÏÏ¿ η› Ùfi âÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔÜ ≠∏ÏÈÔ˘ η› ÙáÓ àÛÙ¤ÚˆÓ. 2. 2. ^∏ äÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË (äÏÂÎÙÚÈÛÌfi˜). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ¿ ÌÈ¿ ëÏÎÙÈ΋ õ àˆÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË

àÓ¿ÌÂÛ· Û¤ äÏÂÎÙÚÈṲ̂ӷ ۈ̷ٛ‰È·. ∂rÓ·È ÌÂÁ¿Ï˘ âÌ‚¤ÏÂÈ·˜ η› Û˘ÁÎÚ·ÙÂÖ Ù¿ ôÙÔÌ·, ‰ËÏ·‰‹ Ù¿ àÚÓËÙÈο äÏÂÎÙÚfiÓÈ· Á‡Úˆ àfi Ù¿ ıÂÙÈο ÚˆÙfiÓÈ·. Δfi ôÎÚˆ˜ âÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÂrÓ·È, ¬ÙÈ ï àÚÈıÌfi˜ ÙáÓ ıÂÙÈο ÊÔÚÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ÛÙfi ™‡Ì·Ó ÂrÓ·È àÎÚȂᘠúÛÔ˜ (!) ̤ ÙfiÓ àÚÈıÌfi ÙáÓ àÚÓËÙÈο ÊÔÚÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ. \∂¿Ó ï ÏfiÁÔ˜ ÙÔÜ àÚÈıÌÔÜ ÙáÓ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ η› ÙÔÜ àÚÈıÌÔÜ ÙáÓ äÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ÛÙfi ™‡Ì·Ó ‰È¤ÊÂÚ àfi Ù‹ ÌÔÓ¿‰· ηٿ ≤Ó· ̤ÚÔ˜ ÛÙ¿ 1037 (‰ËÏ. Û¤ οı 100 ëÓ‰ÂοÎȘ ëηÙÔÌ̇ÚÈ· ˙‡ÁË ÚˆÙÔÓ›ˆÓ-äÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ÏÂfiÓ·˙ õ öÏÂÈ ≤Ó· äÏÂÎÙÚfiÓÈÔ), Ôî äÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ı¿ ñÂÚ›Û¯˘·Ó ÙáÓ ‚·Ú˘ÙÈÎáÓ Î·› ‰¤Ó ı¿ Âr¯·Ó Û¯ËÌ·ÙÈÛıÂÖ Á·Ï·Í›Â˜, àÛÙ¤Ú˜, Ï·ÓÉÙ˜, ˙ˆ‹2. 2. 3 ^∏ àÛıÂÓ‹˜ ˘ÚËÓÈ΋ ‰‡Ó·ÌË (Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·). ^√ ≠∏ÏÈÔ˜ Û˘ÓÙËÚÂÖÙ·È àfi Ù‹ ıÂÚÌÔ˘ÚËÓÈ΋ Û‡ÓÙËÍË, ì àfi‰ÔÛË Ùɘ ïÔ›·˜ ÂrÓ·È ÌfiÓÔ 0,007 (0,7 %). ∞éÙfi ö¯ÂÈ Û¿Ó àÔÙ¤ÏÂÛÌ· ï ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi˜ ÙÔÜ ≠∏ÏÈÔ˘ Ó¿ ö¯ÂÈ Ôχ ÌÈÎÚ‹ ÙÈÌ‹, ‰ËÏ. Ó¿ ÂrÓ·È 5.000 ÊÔÚ¤˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ˜ ÙÔÜ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌÔÜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ (2000 Kcal/70kgr/ì̤ڷ). ∞éÙfi ‰ÈηÈÔÏÔÁÂÖ Ù‹Ó ìÏȷ΋ Ì·ÎÚÔ˙ˆ›·, ÂÚ› Ù¿ 10 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· öÙË. \∂¿Ó ì àfi‰ÔÛË Ùɘ ıÂÚÌÔ˘ÚËÓÈÎɘ Û‡ÓÙË͢ qÙ·Ó 0,006 õ 0,008 (‰È¤ÊÂÚ ηٿ 1 ¯ÈÏÈÔÛÙfi), ÙfiÙ ï ≠∏ÏÈÔ˜ ‰¤Ó ı¿ ñÉگ η› âÌÂÖ˜ ‰¤Ó ı¿ ÂúÌ·ÛÙ â‰á. √ûÙ ì ηٷÛ΢‹ ¬ÏˆÓ ÙáÓ ¯ËÌÈÎáÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ¬ˆ˜ ·éÙáÓ Ô‡ àÔÙÂÏÔÜÓ Ùfi ÛáÌ· Ì·˜, ı¿ Âr¯Â Û˘Ì‚ÂÖ ÛÙÔ‡˜ ‡ÚÈÓÔ˘˜ ÎÏÈ‚¿ÓÔ˘˜ ÙÔÜ âÛˆÙÂÚÈÎÔÜ ÙáÓ ôÛÙÚˆÓ, ôÓ ì àfi‰ÔÛË Ùɘ ·Ú·¿Óˆ àÓÙ›‰Ú·Û˘ ‰¤Ó qÙ·Ó àÎÚȂᘠ·éÙ‹ Ô‡ ÂrÓ·È. 2. 4 ^∏ ‰‡Ó·ÌË Ùɘ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ (Ùfi ‚¿ÚÔ˜ Ì·˜). ^∏ ‚·Ú‡ÙËÙ· ÂrÓ·È ì Èfi «Ì˘ÛÙ‹ÚÈ·» àfi ¬Ï˜ Ù›˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ùɘ º‡Ûˆ˜. Δ·Ï·ÈÒÚËÛ ÙfiÓ \∞˚ÓÛÙ¿ÈÓ ÛÙ‹Ó ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó¿ Ù‹Ó âÓÙ¿ÍÂÈ Ì·˙› ̤ Ù›˜ ôÏϘ 3 ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙ‹ °ÂÓÈ΋ £ÂˆÚ›· Ùɘ ™¯ÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ η› àÓı›ÛÙ·Ù·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙfi Ó¿ Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÂÖ ÛÙ‹Ó ÌÂÁ¿ÏË ëÓÔÔÈË̤ÓË ıˆڛ· ¬ÏˆÓ ÙáÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. §fiÁˇˆ ÙÔÜ ¬ÙÈ ÂrÓ·È

TÂܯԘ 453, NOEMBPIO™ 2007

353


ÌÂÁ¿Ï˘ âÌ‚¤ÏÂÈ·˜, ‰ËÏ. ‰ÚÄ Û¤ ÌÂÁ¿Ï˜ àÔÛÙ¿ÛÂȘ, η› ÂrÓ·È ÌfiÓÔ ëÏÎÙÈ΋, âÓá Ôî ôÏϘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÂúÙ ÂrÓ·È ÌÈÎÚɘ âÌ‚¤ÏÂÈ·˜ ÂúÙ àÏÏËÏÔÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÓÔÓÙ·È, ÂrÓ·È Î˘Ú›·Ú¯Ë ÛÙ‹ ʇÛË, ·ÚfiÏÔ Ô‡ ÂrÓ·È âÍ·ÈÚÂÙÈο àÛıÂÓ‹˜. ∞éÙ‹, Û¯ËÌ¿ÙÈÛ ٛ˜ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‰Ô̤˜ ÙáÓ Á·Ï·ÍÈáÓ Ô‡ ̤۷ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Ôî àÛÙ¤Ú˜, ¬ˆ˜ η› ï ≠∏ÏÈÔ˜ Ì·˜, Ôî Ï·ÓÉÙ˜ Á‡Úˆ àfi ÙÔ‡˜ àÛÙ¤Ú˜, η› Ôî ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔÈ Á‡Úˆ àfi ÙÔ‡˜ Ï·ÓÉÙ˜. ∞éÙ‹ ì ‰‡Ó·ÌË ÁÂÓÓÄ, àÏÏ¿ η› ηٷÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙÔ‡˜ àÛÙ¤Ú˜ ̤ Ù‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙáÓ ÌÂÏ·ÓáÓ çáÓ.

∂åÎfiÓ· 2. √î Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô‡ ÂÚÈÁÚ¿„·Ì ÈÛÙ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· Ò˜ ÂrÓ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÌÈĘ η› ÌÔÓ·‰ÈÎɘ ñÂÚ‰‡Ó·Ì˘. o∏Ù·Ó ëÓÔÔÈË̤Ó˜, ¬Ù·Ó ì ìÏÈΛ· ÙÔÜ ™‡Ì·ÓÙÔ˜ qÙ·Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚË àfi 10-43 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·. ¶ÚÒÙË àÂÁÎψ‚›ÛıËÎÂ ì ‚·Ú‡ÙËÙ·, ÛÙ‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ì åÛ¯˘Ú‹ ˘ÚËÓÈ΋ ‰‡Ó·ÌË (10-35 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÌÂÙ¿ Ù‹ ªÂÁ¿ÏË ò∂ÎÚËÍË), âÓá Ôî àÛıÂÓÂÖ˜ η› äÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ëӈ̤Ó˜ ̤¯ÚÈ 10-12 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÌÂÙ¿ Ù‹ ªÂÁ¿ÏË ò∂ÎÚËÍË.

™¤ ëfiÌÂÓÔ ôÚıÚÔ, ı¿ Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÙfiÓ Î·Ù·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÏÔ Ô‡ ·›˙ÂÈ ì ‚·Ú‡ÙËÙ·, ì Èfi «àÛ‹Ì·ÓÙË» àfi ¬Ï˜ Ù›˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ùɘ º‡Ûˆ˜. _______ 1. ò∞Ó Ùfi ™‡Ì·Ó Âr¯Â Ùfi ̤ÁÂıÔ˜ ÌÈĘ fiÏ˘ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ 10 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ (ÛÙ‹Ó Îϛ̷η ·éÙ‹, 1:1022, àÔÛÙ¿ÛÂȘ úÛ˜ ̤ 1 ëηÙÔÛÙfi àÓÙÈÛÙÔȯÔÜÓ Û¤ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ °·Ï·ÍȷΤ˜ àÔÛÙ¿ÛÂȘ 10.000 âÙáÓ ÊˆÙfi˜), ÙfiÙ ۤ οı 2 ̤ÙÚ· ı¿ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Û·Ì ≤Ó· Á·Ï·Í›· ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ¬ÛÔ ÌÈ¿ Ì¿Ï· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. 2. ^∏ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó¿ öÁÈÓ ·éÙfi àfi Ù‡¯Ë ÂrÓ·È ¬ÛË Ùfi Ó¿ ÙÚ·‚‹ÍÂÈ ≤Ó·˜ Ù˘ÊÏfi˜ ÌÈ¿ ÌÔÓ·‰È΋ ‰Ú·¯Ì‹ Ô‡ ñ¿Ú¯ÂÈ Î¿Ô˘ àÓ¿ÌÂÛ· Û¤ 1037 ∂éÚÒ. °È¿ Ó¿ ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì Ùfi fiÛ· ÂrÓ·È Ù¿ 1037 ∂éÚÒ ô˜ Ê·ÓÙ·ÛÙÔÜÌ ¬ÙÈ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӿ ÛÙÔÈ‚¿ÍÔ˘Ì ∂éÚÒ àfi Ù‹ °É œ˜ Ù‹ ™ÂÏ‹ÓË. ªÈ¿ Ù¤ÙÔÈ· ÛÙ‹ÏË ı¿ ÂÚÈÂ֯ 384 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ∂éÚÒ Î·› ı¿ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ӿ ηχ„Ô˘Ì ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ä›ÚÔ˘˜ Û¿Ó Ù‹Ó ∂éÚÒË Ì¤ Ù¤ÙÔȘ ÛÙÉϘ ÁÈ¿ Ó¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì ¬Ï· Ù¿ 1037 ∂éÚÒ! ò∞Ó ì °É Î·› ï ≠∏ÏÈÔ˜ ‰¤Ó qÙ·Ó äÏÂÎÙÚÈο Ô鉤ÙÂÚ· ÛÒÌ·Ù·, ÙfiÙ ı¿ àÓ·Ù˘ÛÛfiÙ·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÌÈ¿ åÛ¯˘ÚfiÙ·ÙË äÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË, ¯ˆÚ›˜ ì ‚·Ú‡ÙËÙ· Ó¿ ÌÔÚÂÖ Ó¿ Ù¿ Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÈ. ™˘ÓÔÏÈο ÏÔÈfiÓ, ôÓ ñÉگ ̛· àÂÈÚÔÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÛÙfi ™‡Ì·Ó, ÙfiÙ ÂúÙ ‰¤Ó ı¿ Âú¯·Ì ۯËÌ·ÙÈÛÌfi ôÛÙÚˆÓ Î·› Á·Ï·ÍÈáÓ, ÂúÙ ı¿ Âú¯·Ì ڷÁ‰·ÖÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÌÂÏ·ÓáÓ çáÓ. ™›ÁÔ˘Ú· ù¯È ˙ˆ‹!

354

TÂܯԘ 453, NOEMBPIO™ 2007

≠∂Ó· ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ ÛÙÚÔ‚ÈÏ›˙ÂÙ·È ÛÙfiÓ à¤Ú·, ηıÒ˜ ηıÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙ‹ ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÙÔÜ ÛÈÙÈÔÜ ÌÔ˘ ÚÔÛ·ıá Ó¿ ‰È·‚¿Ûˆ οÙÈ, úÛˆ˜ ÁÈ¿ Ó¿ ·ÚËÁÔÚËıá, úÛˆ˜ ÁÈ¿ Ó¿ Ì‹Ó ÎÔÈÙ¿˙ˆ Úfi˜ Ùfi ‚Ô˘Ófi. Δ› ùÌÔÚÊÔ Ô‡ qÙ·Ó Ùfi ‚Ô˘Ófi Ú›Ó Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi! ¶fiÛÔ àÔÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi ÂrÓ·È Û‹ÌÂÚ·! Δ¿ Ê˘Ù¿ îηÓÔÔÈÔÜÓ ù¯È ÌfiÓÔ Ù‹Ó ¬Ú·ÛË, àÏÏ¿ ¬Ï˜ Ù›˜ ·åÛı‹ÛÂȘ Ì·˜, Ù‹Ó àÎÔ‹ ̤ Ùfi ıÚfiÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜, Ù‹Ó êÊ‹ ̤ Ù‹Ó ê·ÏfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, Ù‹Ó ùÛÊÚËÛË Ì¤ Ù›˜ ı·˘Ì¿ÛȘ Â鈉Ȥ˜ ÙÔ˘˜, Ù‹ Á‡ÛË Ì¤ ÙÔ‡˜ ηÚÔ‡˜ ÙÔ˘˜. ≠√̈˜ Ùfi η̤ÓÔ ‰¿ÛÔ˜ Ô‡ ö¯ˆ à¤Ó·ÓÙ› ÌÔ˘ ‰¤Ó îηÓÔÔÈÂÖ Î·Ì›· ·úÛıËÛË õ ÌÄÏÏÔÓ ı¤ÙÂÈ Û¤ 牢ÓËÚ‹ ‰ÔÎÈÌ·Û›· Ù›˜ ·åÛı‹ÛÂȘ. ª·˘Ú›˙ÂÈ Ù‹Ó ¬Ú·ÛË, Ì·˘Ú›˙ÂÈ Ù‹Ó êÊ‹, Ì·˘Ú›˙ÂÈ Î·› Ù‹Ó „˘¯‹. Δfi ÌÈÎÚfi Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ ÛÙÚÔ‚ÈÏ›˙ÂÙ·È Î·› οıÂÙ·È ¿Óˆ ÛÙ‹ ÛÂÏ›‰· ÙÔÜ ‚È‚Ï›Ô˘ η› ‰È·ÎfiÙÂÈ Ù‹ ÌÂϤÙË ÌÔ˘. Δfi ÎÔÈÙ¿˙ˆ ̤ ıÏ›„Ë. ¶ÚÔÉÏı àfi οÔÈÔ ‰¤ÓÙÚÔ úÛˆ˜, àÏÏ¿ ‰¤Ó ı˘Ì›˙ÂÈ Ù›ÔÙ È¿ àfi Ùfi ‰¤ÓÙÚÔ. ∂rÓ·È ≤Ó· ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ ‰¤ÓÙÚÔ˘ àÂÏÈÛÙÈο ñÔ‚·ıÌÈṲ̂ÓÔ. ≠∂Ó· ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ! ò∞ÂÈÚ· ۯ‰fiÓ ôÙÔÌ· ôÓıڷη1 ÛÙÔÈ‚·Á̤ӷ àÙ¿ÎÙˆ˜. ^∏ îÛÙÔÚ›· ÙÔÜ Î¿ı àÙfiÌÔ˘ ¯¿ÓÂÙ·È ÛÙ¿ ‚¿ıË ÙáÓ ·åÒÓˆÓ, ÍÂΛÓËÛ ̤ Ù‹Ó àÚ¯‹ Ùɘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜. Δfi ú‰ÈÔ ôÙÔÌÔ ôÓıڷη ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ̤۷ àfi Ì˘ÚÈ¿‰Â˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ çÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ¤Ú·Û ÛÙfi ö‰·ÊÔ˜, ÛÙfiÓ à¤Ú·, ÛÙÔ‡˜


èηÓÔ‡˜, ¤Ú·Û Èı·ÓfiÓ àfi ÚÔÁfiÓÔ˘˜ Û¤ ¶ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ àfi Ù¿ Ê˘Ù¿ ̤ Ù‹ Ôχ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜ àÔÁfiÓÔ˘˜ Ì¤Ûˇˆ ʈÙÔÛ‡ÓıÂÛË. Δ¿ Ê˘ÙÔÊ¿Á· ˙á· ÙÚ¤ÊÔÓÙ·È àÛ‡ÏÏËÙˆÓ ‰È·‰ÚÔÌáÓ, η٤ÏËÍ οÔÈ· ̤ Ù¿ ÚÔ˚fiÓÙ· Ùɘ ʈÙÔÛ‡ÓıÂÛ˘ (ۿί·Ú· ÛÙÈÁÌ‹ âÎÂÖ àfi ¬Ô˘ ÍÂΛÓËÛ η› Û˘Ó¤¯ÈÛ ÎÏ.). Δ¿ Û·ÚÎÔÊ¿Á· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙfiÓ ôÓıڷη› ¿ÏÈ Ù‹Ó à¤Ó·Ë ÔÚ›· η ÙÚÒÁÔÓÙ·˜ Ù¿ Ê˘ÙÔÊ¿Á· °Ú¿ÊÂÈ ï ÙÔ˘2. ò∞ÂÈÚ· ôÙÔÌ· ôÓıÚ·˙á·. ª¤ Ù‹Ó Î·‡ÛË, ηٿ Ù‹ B·Û›ÏÂÈÔ˜ ¶ÂÙÚÔ˘Ï¤·˜ η ̤ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÚÔ¤¢Ú. º˘ÛÈÎfi˜, E.KE.º.E. «¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜» ‰È·‰Èηۛ· Ùɘ àÓ·ÓÔɘ, Ï¢ÛË Î·› ͯˆÚÈÛÙ‹ îÛÙÔη› Ù¿ ˙ᷠη› Ù¿ Ê˘Ù¿ âÈÚ›·, Ô‡ ì Û˘Á΢ڛ· Ù¿ öÊÂÚ ӿ Û˘Ó·ÓÙËÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ≤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔÜ ôÓıڷη Û¿Ó ‰ÈÔÍ›ıÔÜÓ Û¤ ≤Ó· ‰¤ÓÙÚÔ, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Û¤ ¯ËÌȉÈÔ ÙÔÜ ôÓıڷη ÛÙ‹Ó àÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ª¤ Ù‹Ó Î¤˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ àÛ‡ÏÏËÙ˘ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎɘ àÔÛ‡ÓıÂÛË Ô‡ â¤Ú¯ÂÙ·È ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·Ùfi ÙÂÏÂÈfiÙËÙÔ˜... K·› ÌÂÙ¿... qÏı ì ˘ÚηÁÈ¿ ÙÔ˘˜ âÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Î·› ÙfiÓ ñfiÏÔÈÔ ôÓıڷη. η› Ù¿ öηÓ ¬Ï·... Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ Î·› ÛÙ¿¯ÙË!... ò∂ÙÛÈ Ùfi ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔÜ ôÓıڷη Ùɘ àÙÌfiK·› àÓ¤ÙÂÈÏ ï ≥ÏÈÔ˜ η› Ôî àÎÙ›Ó˜ ÙÔ˘ ¤Ú·Û·Ó àÓÂÌfi‰ÈÛÙ· àfi Ù¿ Á˘ÌÓ¿ ÎÏ·‰È¿ ÙáÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ Î·Ù·Î·ÏfiηÈÚÔ Î·› öÂÛ·Ó ÛÙ‹ ÁÉ Î·› ı¤ÚÌ·Ó·Ó ÎÈ ôÏÏÔ Ù‹ ÁÉ3 η› ì ıÂÚÌfiÙËÙ· ·éÙ‹ ‰¤Ó ÌfiÚÂÛ ӿ ‰È·Ê‡ÁÂÈ ÛÙfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ‰ÈfiÙÈ Ùfi ·éÍË̤ÓÔ Ó¤ÊÔ˜ ÙÔÜ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔÜ ôÓıڷη Ù‹Ó âÌfi‰ÈÛÂ... ò∞Óıڷη˜, ì Ú·¯ÔÎÔηÏÈ¿ Ùɘ ˙ˆÉ˜. ≠∂Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi ôÙÔÌÔ Ô‡ Ôî ¯ËÌÈΤ˜ ÙÔ˘ îηÓfiÙËÙ˜ âÎÏ‹ÛÛÔ˘Ó. ™¤ Ê˘ÛÈ΋ ÌÔÚÊ‹ âÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û¿Ó Ù·ÂÈÓfi˜ ÁÚ·Ê›Ù˘ (≤Ó· àfi Ù¿ Èfi ̷Ϸο ñÏÈο), àÏÏ¿ η› Û¿Ó Ï·ÌÂÚfi ‰È·Ì¿ÓÙÈ (≤Ó· ÛÊ·ÈÚ·˜ ‰È·ÙËÚÂÖÙ·È ÛÙ·ıÂÚfi. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· η› àfi Ù¿ Èfi ÛÎÏËÚ¿ ñÏÈο). ™¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ëηÙÔÔî èηÓÔ› àÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó Û˘Ó¯ᘠ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ËÌÈΤ˜ ëÓÒÛÂȘ ̤ ÎÔÚ˘ÙÔÜ ôÓıڷη ̤ Ù‹Ó àÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ªÈÎÚ¤˜ Ê·›· Ùfi DNA. ΔfiÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÛÙfi ÛáÌ· Ì·˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔÜ ôÓıڷη âÏ¢ıÂÚÒ·ÓÙÔÜ Û¯Â‰fiÓ (ÛÙ›˜ ÚˆÙ½Ó˜, ÛÙfi ·xÌ·, ÛÙ¿ ÓÔÓÙ·È Î·› ηٿ Ù‹ ‰È¿‚ÚˆÛË ÙáÓ ÂÙڈ̿ۿί·Ú·, ÛÙ¿ Ï›Ë...), Û¤ ≤Ó· Ê˘Ùfi, Û¤ ≤Ó· ÙˆÓ àfi Ùfi ÓÂÚfi. ≠√Ï· ·éÙ¿ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ≤Ó· ÎÔ¯‡ÏÈ, ïÔ˘‰‹ÔÙ ñ¿Ú¯ÂÈ õ ñÉÚÍ ˙ˆ‹. ÌÂÁ·ÏÂÈÒ‰Ë Î‡ÎÏÔ, ÙfiÓ Î‡ÎÏÔ ÙÔÜ ôÓıڷη ΔfiÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÛÙ¿ ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· η› ÛÙfi (‚Ï. Û¯ÉÌ·), Ô‡ ‰È·ÙËÚÂÖ ÛÙ·ıÂÚfi Ùfi Ôχ ÂÙڤϷÈÔ, ÙfiÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÛÙ¿ Ê¿Ú̷η, ÛÙ¿ ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi, 0,03-0,04%, ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔÜ Ù¯ÓÔÏÔÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ· (Ï·ÛÙÈο, ÎÏ.), ÛÙ›˜ ôÓıڷη ÛÙ‹Ó àÙÌfiÛÊ·ÈÚ·5. Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Ó·ÓÔ‰Ô̤˜ Î.Ô.Î. ò∞Ó Î·› âÏ¿¯ÈÛÙÔ Ùfi ÔÛÔÛÙfi ·éÙfi, ÂrÓ·È ^√ Ï·Ó‹Ù˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ¿ Ù‹ ‰È·Ù‹ÚËÛË Ùɘ ıÂÚÌÔôÓıڷη. ªfiÓÔ ¬Ìˆ˜ ≤Ó· ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi ÂrÓ·È ÎÚ·Û›·˜ ÙÔÜ Ï·Ó‹ÙË. §ÂÈÙÔ˘ÚÁÂÖ Û¿Ó ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÁÈ¿ Ù‹ ˙ˆ‹ ñfi Ù‹ ÌÔÚÊ‹ ‰ÈÔÍÂȉ›Î¿Ï˘ÌÌ· Ô‡ âÌÔ‰›˙ÂÈ Ù‹ ıÂÚÌÈ΋ àÎÙÈÓÔÔ˘ ÙÔÜ ôÓıڷη, CO24. ^Àfi Ù‹ ÌÔÚÊ‹ ·éÙ‹ ‚ÔÏ›· Ùɘ Áɘ Ó¿ ‰È·Ê‡ÁÂÈ ÛÙfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ^∏ ‰¤Ó ÌÔÚÂÖ Ó¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂÖ àfi Ù¿ ˙á·. TÂܯԘ 453, NOEMBPIO™ 2007

355


̤ÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ùɘ Áɘ ÂrÓ·È +15 ÔC. ò∞Ó ‰¤Ó ñÉگ Ùfi ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ· ÙÔÜ CO2, ı¿ qÙ·Ó -18 oC! ^∏ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Ùɘ àÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Û¤ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔÜ ôÓıڷη ö¯ÂÈ ‰È·ÙËÚËıÂÖ ÛÙ·ıÂÚ‹ ̤¯ÚÈ Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹ Ô‡ ôÚ¯ÈÛ ï ôÓıÚˆÔ˜ Ó¿ ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ, ηٷÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ Ù¿ ‰¿ÛË Î·› η›ÁÔÓÙ·˜ ñ¤ÚÌÂÙÚ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÎÔÈÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ ôÓıڷη η› ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ∫·ıÒ˜ Ùfi ÔÛÔÛÙfi ÙÔÜ CO2 ÛÙ‹Ó àÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·éÍ¿ÓÂÙ·È (Ù¿ ÙÂÏÂ˘Ù·Ö· 40 ¯ÚfiÓÈ· ö¯ÂÈ ·éÍËıÂÖ Î·Ù¿ 22%), ·éÍ¿ÓÂÙ·È Î·› ì ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔÜ Ï·Ó‹ÙË. ^∏ àÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË Ùɘ ÚfiÛıÂÙ˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ CO2 àfi Ù‹Ó àÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ̤ Ù›˜ Ê˘ÛÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ‰¤Ó ÂrÓ·È ÂûÎÔÏË Î·› à·ÈÙÂÖ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ·. √î Û˘Ó¤ÂȘ ÂrÓ·È ÔÏϤ˜ η› ÔχÏÔΘ. £¿ àÓ·ÊÂÚıÔÜÌ ۤ οÔȘ àfi ·éÙ¤˜ Û¤ ëfiÌÂÓ· ÛËÌÂÈÒÌ·Ù·. ≠∂Ó· ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ, Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ëÓfi˜ àÔÙÚfi·ÈÔ˘ âÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ô‡ ‰¤Ó âËÚ¤·Û ÌfiÓÔ Î¿ÔÈÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜ ÙÚ·ÁÈο οÔÈ· ÌfiÓÔ ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹, àÏÏ¿ ı¿ âËÚ¿ÛÂÈ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÛÙfi ̤ÏÏÔÓ... ôÓ ‰¤Ó ÚÔÏ¿‚Ô˘ÌÂ! 1. ≠∂Ó·˜ ÎfiÎÎÔ˜ ôÓıڷη ÛÙfi ̤ÁÂıÔ˜ Ùɘ ̇Ù˘ ëÓfi˜ ÌÔÏ˘‚ÈÔÜ ÂÚȤ¯ÂÈ Î¿Ô˘ 1020 (1 àÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓÔ àfi 20 ÌˉÂÓÈο) ôÙÔÌ· ôÓıڷη. 2. Δ¿ ú‰È· ôÙÔÌ· ôÓıڷη àӷ΢ÎÏÒÓÔÓÙ·È àfi Ù‹Ó àÚ¯‹ Ùɘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·! ^∏ àӷ·ÎψÛË ÂrÓ·È ‚·ÛÈÎfi˜ ηÓfiÓ·˜ Ùɘ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜, Ù¿ ñÏÈο «ÌÈĘ ¯Ú‹Ûˆ˜» ÂrÓ·È àÓıÚÒÈÓË âʇÚÂÛË! 3. Δ¿ Ê˘Ù¿ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó Ù‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ùɘ ʈÙÔÛ‡ÓıÂÛ˘ ̤ à̤ÙÚËÙ˜ ÂéÂÚÁÂÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ. °È¿ Ó¿ âÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ì ≤Ó· ÌfiÓÔ Ì¤ÚÔ˜ Ùɘ Û˘Ì‚ÔÏɘ ÙáÓ Ê˘ÙáÓ ÛÙfi ÌÈÎÚÔÎϛ̷ ÌÈĘ ÂÚÈԯɘ, ô˜ Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì ً ÛÎÈ¿ ëÓfi˜ ˘ÎÓfiÊ˘ÏÏÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘ ̤ Ù‹ ÛÎÈ¿ ÌÈĘ ÛÎÔ‡Ú·˜ Ù¤ÓÙ·˜. ∫·› Ù¿ ‰˘fi àÔÚÚÔÊÔÜÓ ¬ÏÔ Û¯Â‰fiÓ Ùfi ìÏÈ·Îfi ÊᘠÔ‡ ÚÔÛ›ÙÂÈ, àÏÏ¿ ì Ù¤ÓÙ· Ùfi ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ¬ÏÔ Û¤ ıÂÚÌfiÙËÙ·, ̤ àÔÙ¤ÏÂÛÌ· ì ηٿÛÙ·ÛË Î¿Ùˆ àfi Ù‹Ó Ù¤ÓÙ· Ùfi ηÏÔη›ÚÈ Ó¿ ÂrÓ·È àÊfiÚËÙË. Δ¿ ʇÏÏ· àÔÚÚÔÊÔÜÓ ÎÈ ·éÙ¿ Ù‹Ó ìÏȷ΋ âÓ¤ÚÁÂÈ·, àÏÏ¿ ‰¤Ó ıÂÚÌ·›ÓÔÓÙ·È, ‰ÈfiÙÈ Ù‹ ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó Û¤ ¯ËÌÈ΋ âÓ¤ÚÁÂÈ·. √î Ôéۛ˜ Ô‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È (ñ‰·Ù¿ÓıڷΘ ÎÏ.) ÂrÓ·È Ôéۛ˜ ñ„ËÏáÓ ıÂÚÌ›‰ˆÓ, àÏÏ¿ ‰¤Ó àÔ‰›‰Ô˘Ó Ù‹ ıÂÚÌÈ΋ âÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ·Ú¿ Ôχ àÚÁfiÙÂÚ·, ¬Ù·Ó ‚ÚÂıÔÜÓ Û¤ ëÙÂÚfiÙÚÔÊÔ˘˜ çÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ̤ Ù‹ ‰È·‰Èηۛ· Ùɘ àÓ·ÓÔɘ. Δfi Ê˘Ùfi ·Ú¿ÏÏËÏ· Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ ÛÙ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· η› ñÁÚ·Û›· ÙÔÜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ̤ Ù‹ ‰ÈÂÚÁ·Û›· Ùɘ ‰È·ÓÔɘ (âÍ¿ÙÌÈÛË ÓÂÚÔÜ àfi ÙÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÙáÓ Ê‡ÏˆÓ). 4. Δfi 99.9% ÙÔÜ ôÓıڷη, 70.000.000 Á›Á·-ÙfiÓÔÈ (1 Á›Á·-ÙfiÓÔ˜ = 1 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÙfiÓÔÈ), ÂrÓ·È âÎÙfi˜ ÚfiÛ‚·Û˘, ÛÙfi ñ¤‰·ÊÔ˜. \∂ÎÂÖ âÁÎψ‚›ÛÙËÎÂ, ¬Ù·Ó ηٿÏÔÈ· Ê˘ÙáÓ ı¿ÊÙËÎ·Ó Î¿Ùˆ àfi ñ„ËÏ‹ ›ÂÛË Î·› ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· η› Û¯ËÌ¿ÙÈÛ·Ó ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· ôÓıڷη. ò∞ÏϘ ÊÔÚ¤˜ ˙ˆÓÙ·ÓÔ› çÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ·Áȉ‡ÙËÎ·Ó ÚÔÙÔÜ àÔÛ˘ÓÙÂıÔÜÓ Î·› Û¯ËÌ¿ÙÈÛ·Ó ÂÙڤϷÈÔ õ Ê˘ÛÈÎfi à¤ÚÈÔ (4.000 Á›Á·-ÙfiÓÔÈ). √î èηÓÔ› ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ 40.000 Á›Á·ÙfiÓÔ˘˜ ôÓıڷη ÂúÙÂ Û¿Ó ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔÜ ôÓıڷη ÂúÙÂ Û¿Ó àÓıÚ·ÎÈÎfi àÛ‚¤ÛÙÈÔ. 5. ^ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ Ù¿ ·ÚÈ· Û˘ÛÙ·ÙÈο Ùɘ àÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ ÂrÓ·È ô˙ˆÙÔ (78%) η› ç͢ÁfiÓÔ (21%).

356

TÂܯԘ 453, NOEMBPIO™ 2007

^O \EıÓÈÎfi˜ Ì·˜ ≠YÌÓÔ˜ ‰¤... Û˘Ó¿‰ÂÈ Ú fi˜ Ùfi ÓÂÜÌ· Ùɘ ^EÏÏ ËÓÈÎɘ ¶·È‰Â›·˜! ¢¤Ó ÂrÓ·È ÌfiÓÔ Ôî Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜ Ùɘ ^IÛÙÔÚ›·˜ Ùɘ ™Ùã ¢ËÌÔÙÈÎÔÜ Ô‡ àÔÊ ¿ÛÈÛ·Ó Ó¿ οÓÔ˘Ó Ù‹Ó ^EÏÏ ¿‰· «ÌÈ¿ êÏ‹ ¯ÒÚ· Ú ÔÛ¤Ú·Û˘», ¬ˆ˜ Âr οÔÈÔ ˜ ÚfiÛÊ·Ù·. ErÓ·È Î·› ôÏÏÔ È. MÂٷ͇ ·éÙáÓ Î·› âÎÂÖÓÔÈ Ô‡ âÍ·›ÚÂÛ·Ó àfi Ù›˜ Û¯ÔÏÈÎ ¤˜ ÁÓÒÛÂȘ η› ÙfiÓ âıÓÈÎfi Ì· ˜ «≠YÌÓÔÓ Âå˜ Ù‹Ó \EÏ¢ıÂÚ›· Ó» ÙÔÜ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ™ÔψÌÔÜ. KÈ ·éÙ‹ ì àfiÊ ·ÛË fiÙÂ; º¤ÙÔ˜ Ùfi 2007 Ô‡ — Ù› ÙÚ·ÁÈ΋ ÂåÚˆÓ›· — Ùfi àÓ·ÎËڇͷÌ «öÙÔ˜ ™ÔψÌÔÜ» ! AéÙfi ÏÔÈfiÓ Ùfi ú‰ÈÔ öÙÔ˜ à·ÍÈÒÛ·Ì ·ÓËÁ˘ÚÈο ÙfiÓ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ ™ÔψÌfi, àÔÚÚ›Ù ÔÓÙ·˜ Ù‹Ó âÌÓ¢Ṳ̂ÓË ·éÙ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘! ¢ÈfiÙÈ ì â ÈÙÚÔ‹ Ùɘ Û˘ÁÁÚ·Êɘ ÙáÓ Û¯ÔÏÈÎáÓ âÁ¯ÂÈÚȉ›ˆÓ Ùɘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎɘ ÁÏÒÛÛ·˜ öÎ ÚÈÓ — Ì¿ÏÈÛÙ·! öÎÚÈÓÂ! — Ò˜ ï \EıÓÈÎfi˜ ≠YÌÓÔ˜ ‰¤ Û˘Ó¿‰Â È Úfi˜ Ùfi... Ó¤Ô ÓÂÜÌ· Ùɘ ^EÏÏËÓÈÎɘ ¶·È‰Â›·˜! K·› àÊ ÔÜ ‰¤ Û˘Ó¿‰ÂÈ, ÙfiÓ àÊ·ÈÚÔÜÌ Â àfi Ù¿ Û¯ÔÏÈο âÁ¯ÂÈÚ›‰È· !...

^H Û‡ ÓÙ · ÍË


≠øÚ· ·éÙÔ ÁÓˆÛ›·˜...

H

^H ‡ÚÈÓË Ï·›Ï·· Ô‡ öÏËÍ ً ¯ÒÚ· Ì·˜ Ù›˜ ÙÂÏÂ˘Ù·Ö˜ ì̤Ú˜ ÙÔÜ AéÁÔ‡ÛÙÔ˘ ‰¤Ó Âr¯Â Ùfi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓfi Ù˘ ÛÙ‹Ó ëÏÏËÓÈ΋ îÛÙÔÚ›·. K·Ó¤Ó· ̤ÛÔ àÓıÚÒÈÓÔ ‰¤ ÛÙ¿ıËΠîηÓfi Ó¿ Ù‹Ó àÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ. \E› ‰¤Î· ì̤Ú˜ ¬Ï˜ Ôî ¯ÂÚÛ·Ö˜ η› âÓ·¤ÚȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ùɘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎɘ, ÙÔÜ ÛÙÚ·ÙÔÜ Î·ıÒ˜ η› âıÂÏÔÓÙáÓ, ̤ Ù‹ Û‡ÌÚ·ÍË Î·› Í¤ÓˆÓ ‰·ÛÔ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙáÓ Î·› Ì¤ÛˆÓ ˘ÚfiÛ‚ÂÛ˘, à‰˘Ó·ÙÔÜÛ·Ó Ó¿ Ù‹ ı¤ÛÔ˘Ó ñfi öÏÂÁ¯Ô. T‹Ó ú‰È· ÛÙÈÁÌ‹ àfi Ù¿ ÙËÏÂÔÙÈο ·Ú¿ı˘Ú·, ̤ àηٿۯÂÙ˜ ʈӷÛ˘ η› âÎ ÙÔÜ àÛÊ·ÏÔܘ, Ôî ¿ÓÙ˜ â¤ÚÚÈÙ·Ó Ù›˜ Âéı‡Ó˜ ÛÙÔ‡˜ ¿ÓÙ˜. òIÛˆ˜ ̤۷ Û\ ¬ÏË ·éÙ‹ Ù‹ Û‡Á¯˘ÛË Î·› Ùfi ıfiÚ˘‚Ô ı¿ èÊÂÏÔÜÛ ӿ Ú›¯Ó·Ì ÌÈ¿ Ì·ÙÈ¿ Û\ ≤Ó· ÏfiÁÔ ÙÔÜ K˘Ú›Ô˘ Ô‡ àӷʤÚÂÈ Ì¤ Ùfi ÛÙfiÌ· ÙÔÜ ÚÔÊ‹ÙÔ˘ \IÂ˙ÂÎÈ‹Ï. \AÔÊ¿ÛÈÛ·, ϤÁÂÈ ï £Âfi˜, Ó¿ ηٷÛÙÚ¤„ˆ Ù‹ ÁÉ Ùɘ \IÔ˘‰·›·˜ ÏfiÁˇˆ Ùɘ àÔÛÙ·Û›·˜ ÙáÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘: «K·› âÚÂÖ˜ Ùˇá ‰Ú˘Ìˇá N·Á¤‚ (Ô‡ ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÛÙ‹Ó \IÔ˘‰·›·)... Ù¿‰Â ϤÁÂÈ K‡ÚÈÔ˜ K‡ÚÈÔ˜Ø å‰Ô‡ âÁÒ àÓ¿Ùˆ âÓ ÛÔ› ÜÚ, η› ηٷʿÁÂÙ·È âÓ ÛÔ› ÄÓ Í‡ÏÔÓ ¯ÏˆÚfiÓ Î·› ÄÓ Í‡ÏÔÓ ÍËÚfiÓ, Ôé Û‚ÂÛı‹ÛÂÙ·È ì ÊÏfiÍ ì âÍ·ÊıÂÖÛ·, η› ηٷη˘ı‹ÛÂÙ·È âÓ ·éÙFÉ ÄÓ ÚfiÛˆÔÓ... η› âÈÁÓÒÛÂÙ·È ÄÛ· Û¿ÚÍ ¬ÙÈ âÁÒ K‡ÚÈÔ˜ âͤη˘Û· ·éÙfi η› Ôé Û‚ÂÛı‹ÛÂÙ·È» (\IÂ˙. Îã [20] 47-48). ™¤ ·ÚfiÌÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË, ÚÔÙÔÜ ï K‡ÚÈÔ˜ ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ Ù›˜ fiÏÂȘ ÙáÓ ™Ô‰fiÌˆÓ Î·› °ÔÌfiÚÚˆÓ Ì¤ ʈÙÈ¿ ÏfiÁˇˆ Ùɘ ‚‰ÂÏ˘Úɘ àÓËıÈÎfiÙËÙ·˜ ÙáÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘˜, ‰È·‚‚·›ˆÓ ¬ÙÈ ôÓ ö‚ÚÈÛΠÛ\ ·éÙ¤˜ η› ‰¤Î· ÌfiÓÔ ÂéÛ‚ÂÖ˜ η› ıÂÔÊÔ‚Ô‡ÌÂÓÔ˘˜ àÓıÚÒÔ˘˜, ‰¤Ó ı¿ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔÜÛ ً ÊÔ‚ÂÚ‹ àÂÈÏ‹ ÙÔ˘! M‹ˆ˜ ¬Ï· ·éÙ¿ Ú¤ÂÈ Ó¿ ÌĘ âÌ‚¿ÏÔ˘Ó Û¤ ÛΤ„Ë ÙÔ‡˜ ÓÂÔ¤ÏÏËÓ˜; M‹ˆ˜ ÂrÓ·È œÚ· Ó¿ ÛȈ‹ÛÔ˘Ì η› Ó¿ οÓÔ˘Ì ÌÈ¿ âÓ‰ÔÛÎfiËÛË; M‹ˆ˜ öÙÛÈ ı¿ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӿ ηٷϿ‚Ô˘ÌÂ Ù‹Ó Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ öÓÓÔÈ· Ùɘ «àÛ‡ÌÌÂÙÚ˘ àÂÈÏɘ»; òAÓ Ùfi οÓÔ˘Ì ·éÙfi, ı¿ ¿„Ô˘Ì ӿ âÈÚÚ›ÙÔ˘Ì Âéı‡Ó˜ â‰á ÎÈ âÎÂÖ. K·› Ì·˙› ̤ ÙÔ‡˜ ÙÚÂÖ˜ ¶·Ö‰Â˜ ̤۷ ÛÙ‹Ó Î¿ÌÈÓÔ ÙÔÜ ˘Úfi˜ ̤ Û˘ÓÙÚÈ‚‹ „˘¯É˜ ı¿ àӷʈӋÛÔ˘ÌÂ:

«... ¬ÙÈ âÓ àÏËı›÷· η› ÎÚ›ÛÂÈ (̤ çÚı‹ η› ‰›Î·ÈË àfiÊ·ÛË) â‹Á·Á˜ Ù·ÜÙ· ¿ÓÙ·, ‰È¿ Ù¿˜ êÌ·ÚÙ›·˜ ìÌáÓ... M‹ àÔÛÙ‹ÛF˘ Ùfi öÏÂfi˜ ÛÔ˘ àÊ\ ìÌáÓ» (¢·Ó. Áã/ ¶ÚÔÛ. 4, 11).

A

AûÁÔ˘ÛÙÔ˜ 2007. ^H ^EÏÏ¿‰· ̤۷ ÛÙ‹Ó ‡ÚÈÓË Ï·›Ï·· ÙáÓ ˘ÚηÁÈáÓ. ™˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ì ‰ÈÂıÓ‹˜, ÎÔÈÓÔÙÈ΋ η› Ì‹, Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙ‹ ‰ÔÎÈÌ·˙fiÌÂÓË ¯ÒÚ· Ì·˜. ^H ÚÔÛÊÔÚ¿ ¬Ìˆ˜ Ùɘ K‡ÚÔ˘ ͯˆÚ›˙ÂÈ. \E‰á Ù¿ ·È‰È¿ Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó Ù‹ Ì¿Ó· ÙÔ˘˜. ≠Oˆ˜ ¯ÚˆÛÙÈο Ùfi öÎ·Ó·Ó ¿ÓÙ·. ≠Oˆ˜ Ùfi 1821, ̤ Ù‹ Ê¿Ï·ÁÁ· ÙáÓ K˘Ú›ˆÓ, Ô‡ ̤ ÁÂÌ¿Ù· Ù¿ ηڿ‚È· ÙÔ˘˜ âÓ›Û¯˘·Ó ÙfiÓ àÁÒÓ·. ™Ù‹Ó â·Ó¿ÛÙ·ÛË Ùɘ KÚ‹Ù˘ ¿ÏÈ ì K‡ÚÔ˜ ·ÚÔÜÛ· ̤ âıÂÏÔÓÙ¤˜ η› ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù·. Tfi ú‰ÈÔ Î·› ÛÙfiÓ fiÏÂÌÔ ÙÔÜ 1897, ÛÙÔ‡˜ B·ÏηÓÈÎÔ‡˜ ÔϤÌÔ˘˜ η› ÛÙ‹ MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹. ™ÙfiÓ fiÏÂÌÔ ‰¤ ÙÔÜ 1940 ì K˘Úȷ΋ „˘¯‹ ñÂÚ¤‚Ë ë·˘Ù‹Ó. ™Ùfi οÏÂÛÌ· ÙáÓ BÚÂÙ·ÓÓáÓ Ó¿ ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó «ÁÈ¿ Ù‹Ó ^EÏÏ¿‰· η› Ù‹Ó âÏ¢ıÂÚ›·» ηٷٿÛÛÔÓÙ·È 30.000 âıÂÏÔÓÙ¤˜. K·› ï ñfiÏÔÈÔ˜ Ï·fi˜; ¢›ÓÂÈ êÏfi¯ÂÚ· àfi Ùfi ñÛÙ¤ÚËÌ¿ ÙÔ˘, àfi Ù‹Ó Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘: «1940. ™¤ οÔÈÔ ¯ˆÚÈfi Ùɘ K‡ÚÔ˘ ï Á¿ÌÔ˜ Âr¯Â ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Î·› ì Á·Ì‹ÏÈÔ˜ ÔÌ‹ ηÙ¢ı˘ÓfiÙ·Ó ÛÙfi Û›ÙÈ ÙÔÜ Á·ÌÚÔÜ. ™Ùfi ‰ÚfiÌÔ ì ÔÌ‹ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̤ ÙÚÂÖ˜ àÁÓÒÛÙÔ˘˜, àfi Ù‹Ó fiÏË. —T› ˙ËÙÔÜÓ; Âr ì Ó‡ÊË. òEÚ·ÓÔ ÁÈ¿ ÙfiÓ fiÏÂÌÔ; η› ̤ ÌÈĘ ÛËÎÒÓÂÈ Ùfi Ï¢Îfi Ù˘ ¤ÏÔ, ‚Á¿˙ÂÈ Ù¿ ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ· Ù˘ η› ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ‡˜ ÙÚÂÖ˜ ΢ڛԢ˜ ÙÔ‡˜ Ù¿ ‰›ÓÂÈ. TfiÙ ̤ ÌÈĘ, ¯ˆÚ›˜ ηÌÈ¿ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË, âÓÙÂÏᘠ·éıfiÚÌËÙ·, à‰›ÛÙ·ÎÙ·, ôÚ¯ÈÛ·Ó ¬ÏÔÈ, ôÓÙÚ˜, Á˘Ó·ÖΘ, Ó¿ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó âÎÂÖ Î·Ù·ÌÂÛ›˜ ÙÔÜ ‰ÚfiÌÔ˘, ¬,ÙÈ ÌÔÚÔÜÛ·Ó. Oî ÙÚÂÖ˜ àÂÛÙ·Ï̤ÓÔÈ àfi Ù‹Ó fiÏË öÎÏ·È·Ó. ≠OÏˆÓ Ù¿ Ì¿ÙÈ· Âr¯·Ó ‚Ô˘ÚÎÒÛÂÈ...» (M. NÈÎÔÏ·˝‰Ë - \EχıÂÚ· \AÓ·ÁÓÒÛÌ·Ù·). òEÙÛÈ Ì·˙‡ÙËÎ·Ó 350.000 ϛژ àfi Ù¿ ¯Ú˘Û·ÊÈο ÙáÓ K˘Ú›ˆÓ Á˘Ó·ÈÎáÓ. òE͈ àfi Ù›˜ âÎÎÏËۛ˜ Âr¯·Ó ÙÔÔıÂÙËıÂÖ ÛÂÓÙfiÓÈ· ¬Ô˘ ÙÔÔıÂÙÔÜÛ·Ó Ù¿ ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. K·Ù¤ıÂÙ·Ó Ù›˜ ¯Ú˘Û¤˜ ‚¤Ú˜ ÙÔ˘˜ η› ÙÔ‡˜ ·Ú·¯ˆÚÔÜÛ·Ó ôÏϘ ¯¿ÏÎÈÓ˜.

^H ^IÛÙÔÚ›· â·Ó·Ï·Ì ‚¿ÓÂÙ·È

TÂܯԘ 453, NOEMBPIO™ 2007

357


K·› ì îÛÙÔÚ›· â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ì¤ Ù‹Ó ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙÔÜ K˘ÚÈ·ÎÔÜ Ï·ÔÜ ÁÈ¿ Ù‹ ÊÏÂÁfiÌÂÓË Ì¿Ó· ^EÏÏ¿‰·. °È\ ·éÙ‹Ó ¬Ìˆ˜ Ù‹Ó ôÌÂÛË Î·› ÔχÙÈÌË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ì ÏfiÁÔ Û¤ å‰È·›ÙÂÚÔ ôÚıÚÔ Ì·˜.

170

¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ 170 ¯ÚfiÓÈ· Ú›Ó î‰Ú‡ıËΠÙfi ¶·ÓÂÈ\∞ıËÓáÓ ÛÙ‹ÌÈÔ \∞ıËÓáÓ ÛÙfi 170 ¯ÚfiÓÈ· Û›ÙÈ ÙÔÜ àÚ¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· ∫Ï¿ÓıË ÛÙ‹Ó ¶Ï¿Î·. ΔÚÂÖ˜ ·úıÔ˘Û˜, Ù¤ÛÛÂÚȘ ™¯ÔϤ˜: £ÂÔÏÔÁ›·˜, ¡ÔÌÈÎɘ, \π·ÙÚÈÎɘ η› Ùɘ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ Ô‡ Û˘ÌÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ٿ ª·ıËÌ·ÙÈο η› Ù‹ º˘ÛÈ΋, ̤ 29 ηıËÁËÙ¤˜, 52 ÊÔÈÙËÙ¤˜ η› 75 àÎÚÔ·Ù¤˜. Δ‹Ó ÚÒÙË âΛÓË Ì¤Ú· ÙÔÜ 1837 ‚ÁÉÎ·Ó ÛÙÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ¬ÏÔÈ Ôî Ì·ıËÙ¤˜ ÙáÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ Ùɘ \∞ı‹Ó·˜ ÁÈ¿ Ó¿ ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ó Ì·˙› ̤ ¬ÏÔ˘˜ ÙÔ‡˜ â›ÛËÌÔ˘˜, ÙfiÓ ‚·ÛÈÏÈ¿ ò√ıˆÓ·, Ù‹Ó ^πÂÚ¿ ™‡ÓÔ‰Ô, ÙÔ‡˜ ͤÓÔ˘˜ Ú¤Û‚ÂȘ η› ÚÔÂÍ¿Ú¯ÔÓÙ· ÙfiÓ ÛÙÚ·ÙËÁfi £Âfi‰ˆÚÔ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË. ò∞ÏψÛÙ ï fiıÔ˜ ÁÈ¿ Ù‹Ó ¥‰Ú˘ÛË ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ñÉگ Û\ ¬ÏÔ˘˜ ÙÔ‡˜ àÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔÜ 1821 η› Âr¯Â Û˘˙ËÙËıÂÖ Û\ ¬Ï˜ ۯ‰fiÓ Ù›˜ \∂ıÓÔÛ˘ÓÂχÛÂȘ. ∞éÙÔ› ΢ڛˆ˜ Ôî ÎÔÚ˘Ê·ÖÔÈ àÁˆÓÈÛÙ¤˜ Û˘ÛÙ‹Û·Ó ÙfiÙ η› Ù‹Ó âÈÙÚÔ‹ Û˘ÏÏÔÁɘ ‰ˆÚÂáÓ Ô‡ ôÚ¯ÈÛ·Ó Ó¿ ηٷÊı¿ÓÔ˘Ó à\ ¬ÏË Ù‹Ó âχıÂÚË ^∂ÏÏ¿‰·, Ù›˜ àχÙÚˆÙ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ η› ÙÔ‡˜ ͤÓÔ˘˜ ÊÈϤÏÏËÓ˜. ò∞ÏÏÔ˜, ¬ˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È, ö‰ÈÓ 100 ‰Ú¯. η› ôÏÏÔ˜ 20.000 ‰Ú¯., ï ηı¤Ó·˜ ¬,ÙÈ Âr¯Â. òπ‰È· ¬ˆ˜ η› Û‹ÌÂÚ· ÛÙ‹ ÌÂÁ¿ÏË àÓ¿ÁÎË Î·› ì ¯ÒÚ· ÙfiÙÂ, ¬ˆ˜ öÏÂÁ·Ó, Âr¯Â àÓ¿ÁÎË àfi âÈÛÙ‹ÌÔÓ˜. √î ÚáÙÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ qÙ·Ó ôÓıÚˆÔÈ ñ„ËÏɘ àÍ›·˜. «Δfi öÚÁÔ ÙÔ˘˜ qÙ·Ó ‰˘Û¯ÂÚ¤˜ η› à·ÈÙÔÜÛ ̤ÁÈÛÙÔ Ìfi¯ıÔ. ¢È¤ıÂÙ·Ó ¬Ìˆ˜ ˙ˆÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË, ηÚÙÂÚ›·, ÓÔ‹ η› àÁ¿Ë Úfi˜ Ù‹Ó âÈÛÙ‹ÌË Î·› ηÙfiÚıˆÛ·Ó ۯ‰fiÓ àfi Ùfi Ìˉ¤Ó Ó¿ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ÙÔ‡˜ â› ̤ÚÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ùɘ ëÏÏËÓÈÎɘ âÈÛÙ‹Ì˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ η› Ù‹Ó ëÏÏËÓÈ΋ ïÚÔÏÔÁ›· η› âÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·» (∫·ıËÁËÙ‹˜ ª. ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜, ÚÒËÓ ¶Ú‡Ù·Ó˘). √î âÂÙÂÈ·ÎÔ› ëÔÚÙ·ÛÌÔ› η› ì àÓ·ÊÔÚ¿ Û\ ·éÙÔ‡˜ ÙÔ‡˜ ÚÒÙÔ˘˜, ÙÔ‡˜ àÏËıÈÓ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜, ÛÙ¿ ïÚ¿Ì·Ù· η› ÛÙÔ‡˜ àÁáÓ˜ ÙÔ˘˜, ÍÂÂÚÓÄ Ù¿ ¬ÚÈ· ÌÈĘ ‰›Î·È˘ ÙÈÌɘ η› ÂéÁÓˆÌÔÛ‡Ó˘. ªÔÚÂÖ Ó¿ Á›ÓÂÈ ËÁ‹ âÌÓ‡Ûˆ˜ η› ‰˘Ó¿Ìˆ˜ ÁÈ¿ ¬ÛÔ˘˜ ñËÚÂÙÔÜÓ Û‹ÌÂÚ· Ùfi àÓÒÙ·ÙÔ ·éÙfi \∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ≠π‰Ú˘Ì· ÂÚ›Ô˘ 3.500 ‰È‰·ÎÙÈÎfi η› ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ̤ 110.000 ÚÔÙ˘¯È·ÎÔ‡˜ η› 12.000 ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ - œÛÙ Ó\ àÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙ›˜ «ÔåÎÔ˘ÌÂÓÈΤ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ η› ΢ڛˆ˜ ÛÙ›˜ àÓ¿ÁΘ Ùɘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÁÈ¿ ÌÈ¿ ηχÙÂÚË ¶·È‰Â›·» (∫·ıËÁËÙ‹˜ Ã. ∫›ÙÙ·˜, ¶Ú‡Ù·Ó˘ ¶.∞.). Δfi Âé¯fiÌ·ÛÙ ïÏfi„˘¯·.

358

TÂܯԘ 453, NOEMBPIO™ 2007

¶ÔÈfi˜ ÂrÂ

K·ÈÚfi˜ Ó¿ â· ¬ÙÈ ï ÎfiÛÌÔ˜ Ó·ÛٷًÛÔ˘Ó Ùɘ ‚›·˜ ÂrÓ·È ÎÚ˘Êfi˜ ÌfiÓÔ Ù¿ ·È‰È¿!

η› ≈Ô˘ÏÔ˜; ^O ÎfiÛÌÔ˜ Ùɘ ‚›·˜ ö¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ÚfiÛˆ·. MÔÚÂÖ Ó¿ ÂrÓ·È Î·› Ê·ÓÂÚfi˜ η› ηÙ\ â›Ê·ÛË «ùÌÔÚÊÔ˜». AéÙfi˜ ï ÎfiÛÌÔ˜ Ô‡ ÙfiÓ ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ù¿ MME, ï ÂÚÈÔ‰ÈÎfi˜ Ù‡Ô˜, Ù¿ ÊáÙ· η› ì ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ö¯ÂÈ àÁÁ›ÍÂÈ ¬,ÙÈ Èfi ÁÏ˘Îfi η› ÙÚ˘ÊÂÚfi: Ù¿ ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ¿ Ù¿ ·È‰Èο ηÏÏÈÛÙÂÖ·. ¢È·Ó‡Ô˘Ó õ‰Ë Ù‹Ó 5Ë ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘˜ ̤ ÌËÙÚfiÔÏ‹ ÙÔ˘˜ Ù‹Ó \AÌÂÚÈ΋. MÈ¿ «ÙÚÂÏ‹» ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ̤ «ÙÚÂÏ¿» Î¤Ú‰Ë Î·› ÔÏϤ˜ ıÏÈ‚ÂÚ¤˜ ·Ú·ÛÎËÓȷΤ˜ ÛÂÏ›‰Â˜. ™ËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î·› Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù¿ ΛÓËÙÚ·, ΢ڛˆ˜ ÙáÓ ÌËÙ¤ÚˆÓ ÙÔ˘˜, Ô‡ èıÔÜÓ Ù¿ ÌÈÎÚ¿ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ· Û\ ·éÙ‹ Ù‹ ‰È·‰Èηۛ·. §fiÁÔÈ ÔåÎÔÓÔÌÈÎÔ›, ÊÈÏÔ‰Ô͛˜, âȉ›ˆÍË ÚÔ‚ÔÏɘ, ÁÈ¿ Ó¿ ëÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ó — ‰ÉıÂÓ — Ù¿ ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ¿ Ù‹Ó àÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ô‡ Ù¿ ÂÚÈ̤ÓÂÈ. ™Ù¿ ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚ· ·È‰Èο ηÏÏÈÛÙÂÖ· ÙÔÜ T¤Í·˜ ·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÎÔÚ›ÙÛÈ· àfi ÙÚÈáÓ ÌËÓáÓ œ˜ Ù‹Ó œÚÈÌË âÊ˂›·. \EÍ·ÓÙÏËÙÈΤ˜ Úfi‚˜, ηÏψÈÛÌfi˜, ÛÎÏËÚfi˜ àÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ η› οÔÙ ÌÂÙ¿ àfi Ì›· Ó›ÎË ì ‰ÔÏÔÊÔÓ›·, ÛËÌ·‰Â‡Ô˘Ó Ù‹Ó ÚÒÈÌË ˙ˆ‹ ÙáÓ ñÔ„ËÊ›ˆÓ. K·› ï ÎfiÛÌÔ˜ ‰È·ÛΉ¿˙ÂÈ! \AÓ·ÚÚˆÙÈ¤Ù·È Î·Ó›˜ ÔÜ ÎÚ‡ÊÙËÎ·Ó Ù¿ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔÜ ·È‰ÈÔÜ! K·› Ù› ÏfiÁÔ ı¿ ‰ÒÛÔ˘Ì ÁÈ¿ Ù›˜ „˘¯¤˜ ÙáÓ ·È‰ÈáÓ, οı ÊÔÚ¿ Ô‡ ̤ ‚›· àÏÏ¿˙Ô˘Ì ÙfiÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘˜ àfi οı ÙÈ Ô‡ ö¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ η› ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ àÍ›· η› Ù¿ ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ì ÛÙ¿ àÓ¿ÍÈ· ÏfiÁÔ˘ ·ÚÂÚ¯fiÌÂÓ· η› „˘¯ÔÊıfiÚ·. K·ÈÚfi˜ Ó¿ â·Ó·ÛٷًÛÔ˘Ó Ù¿ ·È‰È¿!

A

\AÛÊ·Ïᘠ‰¤Ó ı¿ ° Ô Ó È Î ‹ ‚ÚÂıÂÖ ôÓıÚˆÔ˜ - η› Ì¿ÏÈÛÙ· Ó¤· Á˘Ó·›Î· ·ÚÔ¯‹ Ô‡ Ó¿ Ì‹ âÓÙ˘ˆÛÈ·ÛıÂÖ àfi Ù‹Ó Âú‰ËÛË Ô‡ ‰ËÌÔÛȇıËΠÚfi ηÈÚÔÜ. ¶ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È àfi Ù‹Ó \AÚÈ˙fiÓ· ÙáÓ H.¶.A. «™Ù‹Ó âÓÙ·ÙÈ΋ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ì Veronica Celis, ÌËÙ¤Ú· ÙÚÈáÓ ·È‰ÈáÓ, Ô‡ àÚÓ‹ıËΠӿ οÓÂÈ ô̂ψÛË ÛÙfi ٤ٷÚÙÔ, œÛÙ ӿ Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ù‹ ıÂÚ·›· Ù˘ ÁÈ¿ ÙfiÓ Î·ÚΛÓÔ. ^H ηډȿ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂÖ àÎfiÌË, η› Ôî ÁÈ·ÙÚÔ› àÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ó¿ Ù‹Ó ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÛÙ‹ ˙ˆ‹ œ˜ Ù‹Ó ÚÒÙË ë‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔÜ \OÎÙˆ‚Ú›Ô˘, œÛÙ Ùfi ̈Úfi


Ó¿ ÁÂÓÓËıÂÖ ÛÙ›˜ 32 낉ÔÌ¿‰Â˜. TfiÓ \IÔ‡ÏÈÔ ì Laura Figeroa, Ô‡ â›Û˘ Âr¯Â ηÚΛÓÔ Î·› àÚÓ‹ıËΠӿ οÓÂÈ ô̂ψÛË, Á¤ÓÓËÛ ÛÙ‹Ó \AÚÁÂÓÙÈÓ‹ Ùfi ÁÈfi Ù˘ ¶¤ÓÙÚÔ ÛÙ›˜ 27 낉ÔÌ¿‰Â˜, âÓá ï ηÚΛÓÔ˜ Âr¯Â οÓÂÈ ÌÂÙ¿ÛÙ·ÛË ÛÙfiÓ âÁΤʷÏÔ». ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ¿ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ ÁÔÓÈ΋ ·ÚÔ¯‹ àfi ‰˘fi ÌËÙ¤Ú˜ Úfi˜ Ù¿ àÁ¤ÓÓËÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜! TÔ‡˜ âÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó Ì¤ ÚÔÛˆÈ΋ ı˘Û›· ù¯È ÌÈ¿ ÂÚÈÔ˘Û›· ÁÈ¿ Ù›˜ àÓ¿ÁΘ Ùɘ ˙ˆÉ˜ ÙÔ˘˜, àÏÏ¿ Ù‹Ó ú‰È· Ù‹ ˙ˆ‹, Ô‡ Ùfi ÍÂΛÓËÌ¿ Ù˘ àÓı›˙ÂÈ ÛÙ‹Ó àı¿Ó·ÙË ÌËÙÚÈ΋ àÁ¿Ë, Ô‡ ‰¤Ó àÓÙÈÛÙ·ıÌ›˙ÂÙ·È Ì¤ ηӤӷ àÁ·ıfi ÛÙfiÓ ÎfiÛÌÔ!

ƒfiÎ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÁÈ¿ Ù‹ ‰È¿ÛˆÛË ÙÔÜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜

O

^√ÏÔÎÏËÚÒıËΠÛÙ›˜ 8.7.07 ÛÙfi ¡ÈÔÜ Δ˙¤ÚÛÂ˚ 24ˆÚÔ˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ Ì·Ú·ıÒÓÈÔ˜ «Live Earth» Ô‡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Û¤ ‰È¿ÊÔÚ˜ fiÏÂȘ Û¤ ïÏfiÎÏËÚÔ ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ, ̤ ÛÎÔfi Ù‹Ó Âé·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË Ùɘ ÎÔÈÓɘ ÁÓÒÌ˘ ÁÈ¿ Ù‹ ‰È¿ÛˆÛË ÙÔÜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. «μ¿ÏÙ ¬ÏË ·éÙ‹ Ù‹Ó âÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙ‹Ó Î·Ú‰È¿ Û·˜ η› ‚ÔËıÂÖÛÙ ̷˜ Ó¿ χÛÔ˘ÌÂ Ù‹Ó ÎÏÈÌ·ÙÔÏÔÁÈ΋ ÎÚ›ÛË», ‰‹ÏˆÛ ï ÚÒËÓ àÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙáÓ ∏¶∞ \∞Ï °ÎfiÚ, ï ïÔÖÔ˜ Âr¯Â Ù‹Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ¿ Ù›˜ âΉËÏÒÛÂȘ. ^√ \∞Ï °ÎfiÚ ˙‹ÙËÛ ӿ ÂÚÈÔÚÈÛÙÔÜÓ Ôî âÎÔÌ¤˜ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔÜ ôÓıڷη ηٿ 90% ≤ˆ˜ Ùfi 2050, ηıÒ˜ η› Ó¿ Á›ÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ àÓ·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁáÓ âÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ^√ \∞Ï °ÎfiÚ ö¯ÂÈ àÛ¯ÔÏËıÂÖ å‰È·›ÙÂÚ· ̤ Ùfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ö¯ÂÈ ‰¤ ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÚfiÛÊ·Ù· ≤Ó· âÍ·ÈÚÂÙÈο Âé·Ó¿ÁÓˆÛÙÔ Î·› ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓÔ ‚È‚Ï›Ô Ì¤ Ù›ÙÏÔ «ª›· âÓÔ¯ÏËÙÈ΋ àÏ‹ıÂÈ·», âÓá Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ö¯ÂÈ âÈÛÎÂÊıÂÖ ¿Ú· ÔÏϤ˜ ¯áÚ˜ ÙÔÜ Ï·Ó‹ÙË ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó¿ àÊ˘Ó›ÛÂÈ ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ ¬ÛÔÓ àÊÔÚÄ Ùfi ı¤Ì· ñÂÚı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÙÔÜ Ï·Ó‹ÙË. ™›ÁÔ˘Ú· ì âÓË̤ڈÛË ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘ ̤ ¬Ï· Ù¿ ‰È·ÙÈı¤ÌÂÓ· ̤۷ ÂrÓ·È à·Ú·›ÙËÙË. ≠√̈˜ àÚÎÂÖ; «√î ‰È¿ÛËÌÔÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ Ô‡ Û˘ÌÌÂÙÂÖ¯·Ó ÛÙ›˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÚÔ¤ÙÚ„·Ó Ùfi ÎÔÈÓfi Ó¿ οÓÂÈ ÌÈÎÚ¿ ‚‹Ì·Ù· ÁÈ¿ Ù‹Ó ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔÜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ¢¤Ó qÙ·Ó Ï›ÁÔÈ ¬Ìˆ˜ âÎÂÖÓÔÈ Ô‡ Âr·Ó ¬ÙÈ ÂrÓ·È ñÔÎÚÈÙÈÎfi Ôî ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜, ÙáÓ ïÔ›ˆÓ Ôî ˙ˆ¤˜ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙ‹Ó ñ„ËÏ‹ ηٷӿψÛË Î·› ÛÙ¿ Û˘ÓÂ¯É Ù·Í›‰È· àÓ¿ ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ, Ó¿ ÌÈÏÔÜÓ ÁÈ¿ Ì›ˆÛË ÙáÓ âÎÔÌáÓ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔÜ ôÓıڷη». £¿ ÚÔÛı¤Ù·Ì ÎÈ âÌÂÖ˜Ø ôÚ·Á ‰¤Ó ÂrÓ·È ·Ú¿‰ÔÍÔ Ó¿ ÚÔ·Û›˙ÔÓÙ·È Ù‹ Á·Ï‹ÓÈ· çÌÔÚÊÈ¿ η› êÚÌÔÓ›· ÙÔÜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·éÙÔ› Ô‡ ̤ ÙÔ‡˜ ôÁÚÈÔ˘˜ õ¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜ η› Ù‹ ‰·ÈÌÔÓÈ΋ âÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Ú˘·›ÓÔ˘Ó Î·›

àÏÏÔÙÚÈÒÓÔ˘Ó Ùfi οÏÏÔ˜ Ùɘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜! Δfi ÛÎËÓÈÎfi ı‡ÌÈÛ Ùfi ΛÓËÌ· ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÂåÚ‹Ó˘ ÙáÓ ¯›Ș (hippies) õ ·È‰ÈáÓ ÙáÓ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈáÓ Ùɘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔÜ \60, ÛÙfi ïÔÖÔ Á·ÏÔ˘¯‹ıËÎ·Ó ÌÂÚÈÎÔ› àfi ÙÔ‡˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ìÁ¤Ù˜ Ô‡ ÚˆÙÔÛÙ¿ÙËÛ·Ó ÛÙfiÓ fiÏÂÌÔ ÙÔÜ \πÚ¿Î! Δfi ‚È‚Ï›Ô ÙÔÜ \∞Ï °ÎfiÚ ÂrÓ·È, ı¤ÏÔ˘Ì ӿ ÈÛÙ‡ԢÌÂ, ÂåÏÈÎÚÈÓ¤˜. ≠√̈˜ àfi Ù›˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ Ï›ÂÈ ·ÓÙÂÏᘠì àÓ·ÊÔÚ¿ ÛÙfiÓ £Âfi! ¶á˜ ÂrÓ·È ‰˘Ó·Ùfi Ó¿ Û˘ÌÊÈÏȈıÔÜÌ ̤ Ù‹Ó ÎÙ›ÛË Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹ Ô‡ ö¯Ô˘Ì ‰È·ÚÚ‹ÍÂÈ Ù›˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì·˜ ̤ ÙfiÓ ∫Ù›ÛÙË; ^∏ ÌfiÏ˘ÓÛË ÙÔÜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ (ÛÙ‹ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Ôî ·éÍË̤Ó˜ âÎÔÌ¤˜ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔÜ ôÓıڷη) ‰¤Ó ÂrÓ·È àÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ùɘ ÏÂÔÓÂÍ›·˜, Ùɘ ηÏÔ¤Ú·Û˘ η› Ùɘ ëˆÛÊÔÚÈÎɘ àÏ·˙ÔÓ›·˜ ÙÔÜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ àÓıÚÒÔ˘;

\AÓ·ÎÔ›ÓˆÛË

¶·Ú·Î·ÏÔÜÌ Ôχ ÙÔ‡˜ àÁ·ËÙÔ‡˜ àÓ·ÁÓáÛÙ˜ ÙÔÜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔÜ Ì·˜ Ó¿ ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó âÁη›Úˆ˜ ÁÈ¿ Ù‹Ó àÓ·Ó¤ˆÛË Ùɘ âÁÁÚ·Êɘ ÙÔ˘˜. Oî Î. Î. àÓ·ÁÓáÛÙ˜ ÌÔÚÔÜÓ Ó¿ ÏËÚÔÊÔÚÔÜÓÙ·È Ùfi ¯ÚfiÓÔ Ï‹Íˆ˜ Ùɘ Û˘Ó‰ÚÔÌɘ ÙÔ˘˜ àfi Ù‹Ó ìÌÂÚÔÌËÓ›·, Ô‡ àÓ·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙ‹Ó ·éÙÔÎfiÏÏËÙË âÙÈΤÙÙ· Ùɘ ‰È¢ı‡ÓÛˆ˜ ÙÔÜ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÔÜ, Ï¿˚ ÛÙfiÓ Îˆ‰ÈÎfi àÚÈıÌfi ÙÔ˘˜ (.¯. 01/01/2008 ÛËÌ·›ÓÂÈ: ^O àÓ·ÁÓÒÛÙ˘ Ï‹ÚˆÛ Ùfi öÙÔ˜ 2007, η› çÊ›ÏÂÈ Ùfi 2008). TÈÌ‹ ʇÏÏÔ˘: €1, ÁÈ¿ K‡ÚÔ: 60 Û¤ÓÙ ™˘Ó‰ÚÔÌ‹ âÛˆÙÂÚÈÎÔÜ âÙËÛ›·: €10 ™˘Ó‰ÚÔÌ‹ K‡ÚÔ˘ âÙËÛ›·: í8.50 õ €15 ™˘Ó‰ÚÔÌ‹ â͈ÙÂÚÈÎÔÜ âÙËÛ›·: €30 E鯷ÚÈÛÙÔÜÌ Ôχ «^H ¢ÚÄÛȘ Ì·˜»

TÂܯԘ 453, NOEMBPIO™ 2007

359Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.