ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

Page 1


º¤ÙÔ˜ ÌĘ qÚı·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·, ‚È·ÛÙÈο ‚È·ÛÙÈο öÎÙÈÛ·Ó àÎfiÌË ÌÈ¿ ʈÏÈ¿, Ï¿È ÛÙáÓ ÁÔÓ¤ˆÓ, Ï¿È ÛÙáÓ ·Ô‡‰ˆÓ ÙÔ˘˜, Ô‡ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó. òAÓ Âr¯·Ó ÁÓÒÛË Ôî àͤÓÈÔÈ ‰¤Ó ı¿ Ùfi \¯ÙÈ˙·Ó η› \ÎÂÖÓÔ Ùfi ñfiÁÂÈÔ. òAÓ Âr¯·Ó ÁÓÒÛË ‰¤Ó ı¿ Úfi‰ˆÓ·Ó Ù›˜ ʈÏȤ˜ ÙáÓ XÂÏȉÔÓÈáÓ, ı¿ οıÔÓÙ·Ó Ó¿ ÙÔ‡˜ ‰È‰¿ÍÔ˘Ó ÁÈ¿ Ù¿ ̤ÚË Ô‡ Ù·Í›‰Â„·Ó, ı¿ ÙÔ‡˜ ·Ú·Î·ÏÔÜÛ·Ó Ó¿ ñÔÁÚ¿„Ô˘Ó ÛÙfi χΈ̷ ÙáÓ âÈÛÎÂÙáÓ. \AÓ‰Ú¤·˜ X·Ù˙˯·Ìɘ \Afi Ù‹Ó ÔÈËÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ «™Ù‹Ó \AÎÙ‹ ÙáÓ ÔÈËÙáÓ».


MËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi˜ N·fi˜ \AÏÂÍ·Ó‰ÚÔ˘fiψ˜

TÔÜ ™Â‚·ÛÌȈٿÙÔ˘ MËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ \AÏÂÍ·Ó‰ÚÔ˘fiψ˜ K˘Ú›Ô˘ \AÓı›ÌÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹ £Ú¿ÎË ÂrÓ·È ¬,ÙÈ à¤ÌÂÈÓÂ, ̤ ‰›Î·È˜ õ ô‰ÈΘ ÌÔÈÚ·ÛȤ˜, àfi ¢ÈÂıÓÂÖ˜ ™˘ÓıÉΘ Ô‡ Ï›ÁÔ ñÔÏfiÁÈÛ·Ó ÙÔ‡˜ Ï·Ô‡˜ ÙÔ‡˜ ïÔ›Ô˘˜ ̤ ÂéÎÔÏ›· ¯ÒÚÈÛ·Ó Ì¤ ÔÙ¿ÌÈ· η› çÚÔÛÂÈÚ¤˜. Oî ÙÚÂÖ˜ NÔÌÔ›, •¿Óı˘, PÔ‰fi˘, ≠E‚ÚÔ˘ Ô‡ ÓÈÒıÔ˘Ì àÎÚÈÙÈÎÔ› ÔÏÈÙÈο, Ì¿ ù¯È η› ÔÏÈÙÈÛÙÈο. ™¯ÂÙÈο ÚfiÛÊ·Ù· „ËÏ·Ê‹Û·Ì ≤Ó·Ó àÎfiÌ· ÎfiÛÌÔ Á‡Úˆ Ì·˜, ÙfiÛÔ ÔåÎÂÖÔ, ÁÓÒÚÈÌÔ, ‰ÈÎfi Ì·˜ ÎfiÛÌÔ Ô‡ ÌÔÚÂÖ Ó¿ ôÏÏ·Í ̤ ‚›· Ù‹Ó Û˘Ó›‰ËÛ‹ ÙÔ˘, ÌÔÚÂÖ Ó¿ ˙ÂÖ ÎÚ˘Ê¿ Ù‹Ó ›ÛÙË Ì·˜, ¬Ìˆ˜ ‰¤Ó ÌÔÚÂÖ, ÔûÙ η› ı¤ÏÂÈ Ó¿ àÚÓËıÂÖ Ù‹Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô‡ ‚ÈÒÓÂÈ Ì¤Û· ÙÔ˘ ÎÈ àÎfiÌ· ·Ú·Ì¤Û·, ÛÙ¿ ÁÔÓ›‰È¿ ÙÔ˘. ≠EÓ·˜ ÎfiÛÌÔ˜, ‚fiÚÂÈ· η› àÓ·ÙÔÏÈο, Ô‡ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó¿ ‚ÚÂıÂÖ ÌÈ¿ ʈӋ, ÙfiÛÔ àÊ˘ÓÈÛÙÈ΋ Ô‡ ı¿ ÙfiÓ ëÓÒÛÂÈ Ì¤ Ù›˜ Ú›˙˜ ÙÔ˘ η› Ùfi ÎÔÈÓfi ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘. ≠EÓ·˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ô‡, ÁÈ·Ù› Ó¿ Ùfi ÎÚ‡„ˆ, ÌĘ οÓÂÈ Ó¿ ·åÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ÙfiÛÔ Â鯿ÚÈÛÙ·

‰›Ï· ÛÙ‹Ó „˘¯‹ ÙÔ˘, ¬Ù·Ó Ù‹Ó àÓ·ÌԯχÛÔ˘Ì ÏÈÁ¿ÎÈ Î·› ‚ÚÔÜÌÂ Ù‹Ó ›ÛÙË, Ù‹Ó àÚ¯ÔÓÙÈ¿, Ù‹Ó ÂéÁ¤ÓÂÈ·, Ù‹Ó ÓÙÚÔ·ÏfiÙËÙ·, Ù‹Ó ÂåÏÈÎÚ›ÓÂÈ·, Ù‹Ó ÚÔۋψÛË Û¤ à͛˜ η› àÚÂÙ¤˜. ¶Ô‡ àÏ›ÌÔÓÔ ¯¿ıËÎ·Ó Ì¤Û· ÛÙ¿ Û‡ÓÔÚ¿ Ì·˜ õ ÊÙÈ·ÛȉÒıËÎ·Ó ÙfiÛÔ Ô‡ ÌĘ ÂrÓ·È àÓÈ·Ú¤˜ η› ÊÔÚÙÈΤ˜. M¤Û· ÛÙ¿ Û‡ÓÔÚ¿ Ì·˜, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰‡Ô ÎfiÛÌÔÈ Ô‡ Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó êÚÌÔÓÈο, Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È, Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ï ηı¤Ó·˜ ÛÙ›˜ ¯·Ú¤˜ η› ÛÙ›˜ χ˜ ÙÔÜ ôÏÏÔ˘, ¬Ìˆ˜, Ù¿ àÎÚÈ‚fiÙÂÚ· Ùɘ ˙ˆÉ˜ Ô‡ ÂrÓ·È ì ¶›ÛÙË Î·› ì ÔåÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‰È·ÙËÚÔÜÓ ÛÙÂÁ·Ó¿ à‰È·¤Ú·ÛÙ·. TÒÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·Ö·, οÔÈÔÈ ÚÔÛ·ıÔÜÓ Ó¿ ÌĘ ›ÛÔ˘Ó Ó¿ ηÙ‰·Ê›ÛÔ˘Ì ٿ ÛÙÂÁ·Ó¿ ·éÙ¿, Ì¿, Ùfi ›ڷ̷ ÂrÓ·È âÈΛӉ˘ÓÔ. ≠EÓ·˜ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ‰¤Ó ö¯ÂÈ Á˘ÚÈÛÌfi η› ÌfiÓÔ ÛÙ¿ ‰·ÎÚ‡‚Ú¯ٷ ëÏÏËÓÈο Û‹ÚÈ·Ï Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. K¿ÙÈ ·ÚfiÌÔÈ· ÌĘ öÏÂÁ·Ó Ú›Ó ÌÂÚÈΤ˜ ‰ÂηÂٛ˜ η› Ôî ÂéÚˆ·ÖÔÈ ëÙ·ÖÚÔÈ Ì·˜, TÂܯԘ 467, MAPTIO™ 2009

83


Ì¿, ÙÒÚ· Ô‡ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠâÎÂÖÓÔÈ Ó¿ Û˘-˙‹ÛÔ˘Ó âÎÂÖ, ÌÄÏÏÔÓ... ôÏÏ·Í·Ó ÁÓÒÌË Î·› ëÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ‡˜ ÔϤÌÔ˘˜! ErÓ·È Î·› οÔÈÔÈ àÎfiÌ·, ÛÙ‹Ó ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û¿ Ì·˜, Ô‡ ̤۷ ÛÙ‹Ó ÔÏ˘ÎÔÛÌ›· Ù˘ ‰¤Ó ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Ù‹Ó àÏÏÔ›ˆÛË Ô‡ öÚ¯ÂÙ·È Î·› ÌĘ Ù‹Ó ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Ì¤ Ó·ÚΈÙÈο-ÂåÚËÓ¢ÙÈο ÎËÚ‡ÁÌ·Ù· Û¿Ó ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ àÓ¿ÁÎË Û˘Ì‚›ˆÛ˘ ̤ àÊÂÙËÚ›· η› ÛÙfi¯Ô ÌÈ¿ çÓÂÈÚÔfiÏ· „¢‰·›ÛıËÛË Ô‡ Ù¿¯· àÔÎÏ›ÂÈ Î¿ı âӉ¯fiÌÂÓÔ Û˘ÚÚ¿ÍÂˆÓ ÛÙ‹Ó EéÚˆ·˚΋ ≠EÓˆÛË. ¶¿ÓÙˆ˜ ÛÙ‹ £Ú¿ÎË Û‹ÌÂÚ·, ï Ï·fi˜ Ì·˜, ÚáÙ· âÌÈÛÙ‡ÂÙ·È Ù‹Ó \EÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ÎÈ öÂÈÙ· Ùfi ™ÙÚ·Ùfi Ì·˜. ^Y¿Ú¯ÂÈ ≤Ó·˜ ÛÎÂÙÈÎÈÛÌfi˜ ÁÈ¿ Ùfi ôÓÔÈÁÌ· ÙáÓ Û˘ÓfiÚˆÓ Ì·˜ àfi PÔ‰fiË Î·› •¿ÓıË Úfi˜ Ù‹Ó BÔ˘ÏÁ·Ú›·. ™˘ÌʈӋ۷Ì ÁÈ¿ Ù‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔÜ àÁˆÁÔÜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Ô‡ ı¿ ʤÚÂÈ Ùfi Ì·ÜÚÔ ¯Ú˘Ûfi àfi Ùfi NÔ‚ÔÚÔÛ›ÛΠ̤ۈ MÔ˘ÚÁο˜ ÛÙ‹Ó \AÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÌfiÓÔ Î·› ÌfiÓÔ âÂȉ‹ Âú‰·Ì Ùfi öÚÁÔ ó˜ âıÓÈÎɘ ÛËÌ·Û›·˜ Ô‡ úÛˆ˜ ÌĘ ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ù¿ àÓ·ÙÔÏÈο Û‡ÓÔÚ¿ Ì·˜. ≠Ö˜, ÌĘ à·Û¯ÔÏÂÖ ì ÌfiÏ˘ÓÛË ÙÔÜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔÜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙfi˜ Ì·˜ ̤ Ù¿ ÔÏÏ¿ K·˙›ÓÔ Ô‡ ôÓÔÈÍ·Ó ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ ≠EÏÏËÓ˜ ÛÙ‹ ÓfiÙÈ· BÔ˘ÏÁ·Ú›·. MĘ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ fiÛ· η› Ù› ÏÔÁɘ ηο ı¿ ʤÚÂÈ ì ¬ÛË ÔåÎÔÓÔÌÈ΋ ôÓıËÛË ÛÙfiÓ ÙfiÔ àfi ÙÔ‡˜ «·Ú¿ÏÏËÏÔ˘˜ âȯÂÈÚË̷ٛ˜» η› Ù¿ ÏËÚÒÌ·Ù· ÙáÓ Ù¿ÓÎÂÚ˜ Ô‡ ı¿ àÁ΢ÚÔ‚ÔÏÔÜÓ ÁÈ¿ ì̤Ú˜ ÛÙfi £Ú·ÎÈÎfi ¤Ï·ÁÔ˜. ^H \OÚıfi‰ÔÍË XÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ¶›ÛÙË Ì·˜ ÂrÓ·È Ùfi ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÙÔÜ Ï·ÔÜ Ì·˜ ÌÚÔÛÙ¿ Û\ ·éÙÔ‡˜ ÙÔ‡˜ ‚ÔÚÂÈ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡˜ àÓ¤ÌÔ˘˜ Ô‡ ôÚ¯ÈÛ·Ó õ‰Ë Ó¿ Ê˘ÛÔÜÓ. ErÓ·È ì ÌfiÓË âÏ›‰· ¬ÙÈ ‰¤Ó ı¿ ¯·ıÔÜÌ ̤۷ ÛÙ›˜ ÔåÎÔÓÔÌÈΤ˜ âȉÈÒÍÂȘ ÙáÓ «àÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎáÓ ÙÂÏáÓ» õ ̤۷ ÛÙ‹Ó ñÔÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ô‡ ı¿ ÔåÎÔ‰ÔÌËıÂÖ ÛÙ‹ £Ú¿ÎË. ¢¤Ó ÊÔ‚fiÌ·ÛÙÂ. °È¿ ôÏÏË ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ı¿ àÔ‰ÂȯıÂÖ Ùfi âÊÈÎÙfi ÙÔÜ Eé·ÁÁÂÏ›Ô˘ η› ì Û˘ÓÂÎÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ùɘ \EÎÎÏËÛ›·˜. òIÛˆ˜ ÂrÓ·È ı¤ÏËÌ· £ÂÔÜ Ó¿ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ì \OÚıÔ‰ÔÍ›· Ì·˜ Ù‹Ó ‰Ú·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔÜ ÏfiÁÔ˘ Ù˘ Û¤ ïÌfi‰ÔÍÔ˘˜ õ àÏÏfi‰ÔÍÔ˘˜ àÓıÚÒÔ˘˜ Ô‡ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· Ù‹Ó Ù·‡ÙÈÛ·Ó Ì¤ ÙÔ‡˜ âıÓÈÎÈÛÌÔ‡˜ Ì·˜. MÈ¿ Ù¤ÙÔÈ· àÓ·Ó¤ˆÛË ÂrÓ·È à·Ú·›ÙËÙË ¬ÛÔ ÔÙ¤ ÛÙ‹ ‚·Û·ÓÈṲ̂ÓË ñfiÏÔÈË ¶·ÙÚ›‰· Ì·˜ η› ÛÙ‹Ó ñ‰ÚÔΤʷÏË ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û¿ Ì·˜ Ô‡ ÔÙ¤ ‰¤Ó ÙfiÏÌËÛ ӿ ·›ÍÂÈ Ùfi ÚfiÏÔ Ô‡ Ùɘ àÓ·ÏÔÁÔÜÛ ÛÙ¿ B·ÏοÓÈ·. ≠O,ÙÈ Î·› Ó¿ Á›ÓÂÈ, ì ¶·Ó·Á›· ì KÔÛÌÔÛÒÙËÚ· Ùɘ £Ú¿Î˘ ı¿ ÂrÓ·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ùȉ¿ Ì·˜ Û\ ·éÙfi Ùfi ›ڷ̷, ı¿ ÂrÓ·È Û˘ÓÔ‰ÔÈfiÚÔ˜ Ì·˜ Û\ ·éÙ‹ Ù‹ ψÊfiÚÔ, Ô‡ ÌfiÓÔ Ù‹Ó \EÎÎÏËÛ›· Ì·˜ ‰¤Ó ı¿ ‚Ï¿„ÂÈ.

84

TÂܯԘ 467, MAPTIO™ 2009

£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, 29 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008 ¶Úfi˜ Ù‹Ó \AÍÈfiÙÈÌË ¢È‡ı˘ÓÛË ÙÔÜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔÜ «^H ¢ÚÄÛȘ Ì·˜» \Aı‹Ó· ¤ âÁοډÈÔ˘˜ ·ÙÚÈÎÔ‡˜ η› ·ÙÚȈÙÈÎÔ‡˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜ à¢ı‡ÓÔÌ·È Úfi˜ ¬ÏÔ˘˜ ÛĘ ÙÔ‡˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ ÙÔÜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔÜ «^H ¢ÚÄÛȘ Ì·˜» η› âÈηÏÔÜÌ·È Ù‹Ó ÂéÏÔÁ›· ÙÔÜ êÁ›Ô˘ £ÂÔÜ ÁÈ¿ Ó¿ ÛĘ ÛÙËÚ›˙Ë, Ó¿ ÛĘ ηÙ¢ı‡ÓË Î·› Ó¿ ÛĘ ʈٛ˙Ë ÛÙ‹Ó óÚ·›· ·éÙ‹ η› ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Û·˜. \I‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ¯·›ÚÔÌ·È ‰ÈfiÙÈ ì àÊȤڈÛË ·éÙÔÜ ÙÔÜ Ù‡¯Ô˘˜ ÛÙ‹Ó ÔÏ˘·Á·ËÙ‹ Ì·˜ £Ú¿ÎË ÂrÓ·È ì àÁ·ı‹ ·åÙ›· ·éÙɘ Ùɘ âÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜. ^H àÚ¯ÈÂÚ·ÙÈ΋ ‰È·ÎÔÓ›· ÌÔ˘ â› ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· (1974-2004) ÛÙfiÓ àÎÚÈÙÈÎfi ≠E‚ÚÔ, ̤ ≤‰Ú· η› ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù‹Ó ñ¤ÚÔ¯Ë Î·› àÏËÛÌfiÓËÙË fiÏË Ùɘ \AÏÂÍ·Ó‰ÚÔ˘fiψ˜ η› ̤ ¬ÚÈ· Ù¿ ëÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈο ¯ÂÚÛ·Ö· Û‡ÓÔÚ· η› Ù¿ ı·Ï¿ÛÛÈ· àfi ÙáÓ àÎÙáÓ Ì·˜ ̤¯ÚÈ Ù‹Ó ™·ÌÔıÚ¿ÎË Î·› ¤Ú·Ó ·éÙɘ, ̤ ÎÚ·ÙÂÖ ¿ÓÙÔÙ ‰Â̤ÓÔ Ì¤ ÙfiÓ ñ¤ÚÔ¯Ô £Ú·ÎÈÎfi Ï·fi η› ÙfiÔ, η› ÏÂÖÛÙ˜ ¬Û˜ àÓ·ÌÓ‹ÛÂȘ ¯·ÚĘ, ÎfiˆÓ, ñÔ¯ÚÂÒÛˆÓ, àÓËÛ˘¯ÈáÓ, âÏ›‰ˆÓ η› àÁÒÓˆÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎáÓ Î·› âıÓÈÎáÓ, Í·Ó·˙ÔÜÓ ÛÙ‹Ó Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘. ^H ʈӋ àfi Ù¿ ‚¿ıË ÙáÓ ·åÒÓˆÓ, ì ʈӋ Ùɘ îÛÙÔÚ›·˜ η› Ùɘ àÏ‹ıÂÈ·˜, ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ¬ÙÈ ì ñ¤ÚÔ¯Ë £Ú·ÎÈ΋ °É, qÙ·Ó ≤Ó· ÙÌÉÌ· Ùɘ ^EÏÏ¿‰Ô˜ Ì·˜, Ùɘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÁÂÓÓ‹ÙÚ·˜ ÙÔÜ ÔÏÈÙÈÛÌÔÜ, Ùɘ ÁÏ˘ÎÂÈĘ ÌËÙ¤Ú·˜ ¬ÏˆÓ ÙáÓ ^EÏÏ‹ÓˆÓ. ≠OÔ˘ ÎÈ ôÓ Ûο„˘ ‚Ú›ÛÎÂȘ Ù¿ à‰È¿„¢ÛÙ· ÌÓËÌÂÖ· η› Ù›˜ âÈÁڷʤ˜ Ó¿ ïÌÈÏÔÜÓ ÁÈ¿ Ù‹Ó ^EÏÏ¿‰·. ^H £Ú¿ÎË qÙ·Ó Î·› ÂrÓ·È ì ^EÏÏ¿‰· Ì·˜. MÂÙ¿ ÙÔ‡˜ ÓÈÎËÊfiÚÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜ ÙÔÜ ‚·ÛÈÏËÄ Ùɘ M·Î‰ÔÓ›·˜ ºÈÏ›Ô˘ ÙÔÜ Bã, ì £Ú¿ÎË, àfi ÙfiÓ N¤ÛÙÔ Ì¤¯ÚÈ Ù‹Ó M·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ·, ÙfiÓ ^EÏÏ‹ÛÔÓÙÔ Î·› ÙfiÓ BfiÛÔÚÔ Ì¤¯ÚÈ Î·› ÙfiÓ ¢Ô‡Ó·‚Ë, Û˘ÓÂÓÒÓÂÙ·È Ì¤ Ù‹Ó M·Î‰ÔÓ›· Ì·˜, Ùfi 338 .X. AéÙ‹ ì ëÓfiÙËÙ· Ùɘ BfiÚÂÈ·˜ ^EÏÏ¿‰Ô˜ àfi ÙfiÓ 4Ô ·åÒÓ· .X. ÛÙËÚ›¯ıËΠÛÙ‹Ó ÎÔÈÓ‹ ÁÏÒÛÛ·, ÛÙ‹Ó ú‰È·


ıÚËÛΛ·, ÛÙ‹Ó ¬ÌÔÈ· „˘¯ÔÛ‡ÓıÂÛË, ÛÙ¿ ·éÙ¿ Ê˘ÏÂÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. N¿ Ì‹ ÏËÛÌÔÓÔÜÌ ¬ÙÈ Ùfi ı·ÜÌ· ÙÔÜ ëÏÏËÓÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔÜ ÔÏÈÙÈÛÌÔÜ â› B˘˙·ÓÙ›Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛıËΠÛÙ‹ £Ú·ÎÈ΋ °É, àÊÔÜ Î·› ì KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË âÎÙ›ÛıËΠâ› £Ú·ÎÈÎÔÜ â‰¿ÊÔ˘˜. ™‹ÌÂÚ·, ì £Ú¿ÎË Ì·˜, ̤ ÙÔ‡˜ ÙÚÂÖ˜ ÓÔÌÔ‡˜ ≠E‚ÚÔ˘, PÔ‰fi˘ η› •¿Óı˘, ÂrÓ·È ¬,ÙÈ ÌĘ à¤ÌÂÈÓÂ, Û‡Ìʈӷ ̤ Ù‹Ó Û˘Óı‹ÎË Ùɘ §ˆ˙¿ÓÓ˘, àÊÔÜ ì \AÓ·ÙÔÏÈ΋ £Ú¿ÎË â‰fiıË ÛÙ‹Ó TÔ˘ÚΛ· η› ì \AÓ·ÙÔÏÈ΋ PˆÌ˘Ï›· ÛÙ‹ BÔ˘ÏÁ·Ú›·. ^H ¢˘ÙÈ΋ £Ú¿ÎË, ¬ˆ˜ àÔηÏÂÖÙ·È Ùfi ÙÌÉÌ· ̤ ÙÔ‡˜ ÙÚÂÖ˜ ÓÔÌÔ‡˜, Ô‡ â‰fiıËΠÛÙ‹Ó ^EÏÏ¿‰·, ÂrÓ·È ≤Ó· ÔχÙÈÌÔ, ñ¤ÚÔ¯Ô Î·› àÓ·fiÛ·ÛÙÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ùɘ ¶·ÙÚ›‰Ô˜ Ì·˜, Ùɘ ^EÏÏ¿‰Ô˜. Oî ÙÚÂÖ˜ ·éÙÔ› ÓÔÌÔ› ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù¤ÛÛ·Ú˜ âÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈΤ˜ çÚıfi‰Ô͘ îÂÚ¤˜

\AÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË

TÔÜ ™Â‚·ÛÌȈٿÙÔ˘ MËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ K˘Ú›Ô˘ \AÓı›ÌÔ˘ MËÙÚÔfiÏÂȘ, Ô‡ ÂrÓ·È Î·Ï¿ èÚÁ·Óˆ- £Ú¿ÎË Ì·˜, ÁÈ¿ Ó¿ àÔÏ·‡ÛˆÌ ı¿Ï·ÛÛ·, ‚Ô˘Ó¿ η› ̤Ó˜ ÁÈ¿ Ù‹Ó ‰È·ԛ̷ÓÛË ÙáÓ ¯ÈÏÈ¿- ÔÙ·ÌÔ‡˜, àÏÏ¿ η› ÁÈ¿ Ó¿ ¯·ÚÔÜÌ ÙfiÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙÔÜ ‰ˆÓ çÚıÔ‰fiÍˆÓ XÚÈÛÙÈ·ÓáÓ. ™Ù‹ £Ú·ÎÈÎÔÜ ¯ÒÚÔ˘, ηıÒ˜ η› Ù‹Ó ñ„ËÏ‹ äıÈ΋ ÔÈfiÙË£Ú¿ÎË ñ¿Ú¯ÂÈ ì ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈ΋ ÌÂÈ- Ù· ÙáÓ £Ú·ÎáÓ ^EÏÏ‹ÓˆÓ, Ô‡ àÁ·ÔÜÓ Î·› ÚÔÛÙ·ÔÓfiÙËÙ· (TÔ˘ÚÎÔÁÂÓÂÖ˜, ¶ÔÌ¿ÎÔÈ Î·› ÙÂ‡Ô˘Ó Ù‹Ó àÎÚÈÙÈ΋ ·éÙ‹ ÂÚÈÔ¯‹ Ùɘ ¶·ÙÚ›‰Ô˜ Ì·˜, \Aı›ÁÁ·ÓÔÈ), Ôî ïÔÖÔÈ ó˜ ≠EÏÏËÓ˜ ÛÙ‹Ó ïÔ›·, ̤ âıÓÈ΋ ñÂÚËÊ¿ÓÂÈ· Ê˘Ï¿ÛÛÔ˘Ó Ù¿ Ôϛ٘ Û˘Áηٷ‚ÈÔÜÓ ÂåÚËÓÈο ̤ Û‡ÓÔÚ¿ Ì·˜ Ù¿ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¤Ó· ·È‰È¿ Ùɘ ^EÏÏ¿‰Ô˜, ̤ ÙÔ‡˜ XÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ ≠EÏÏËÓ˜ Ôϛ٘. âÈÎÂÊ·Ïɘ ÙÔ‡˜ ≠EÏÏËÓ˜ àÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜. Tfi ÁÂÁÔÓfi˜ ¬ÙÈ Ôî ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ Ùɘ ^O ±ÁÈÔ˜ £Âfi˜ ô˜ ¯·Ú›˙Ë Ù‹Ó ÂéÏÔÁ›· TÔ˘ ÛÙfiÓ £Ú¿Î˘ ‰¤Ó âÍÂÁ¤ÚıËÛ·Ó ÔÙ¤, ·Ú¿ Âé·›ÛıËÙÔ ·éÙfi ¯áÚÔ, œÛÙ ì ÂåÚ‹ÓË Ó¿ âÈÎÚ·ÙÉ Ù›˜ ·ÚÔÙÚ‡ÓÛÂȘ Í¤ÓˆÓ ÚÔ·Á·Ó‰áÓ, ÌfiÓÈÌ· ÛÙ‹Ó àÏËÛÌfiÓËÙË £Ú·ÎÈ΋ °É. âȂ‚·ÈÒÓÂÈ ¬ÙÈ Ôî Û˘ÓıÉΘ ‰È·‚ÈÒM¤ ÔÏϤ˜ Â鯤˜ ÛÂÒ˜ ÙˆÓ ÂrÓ·È ñÔ‰ÂÈÁÌ·ÙÈΤ˜ η› ¬ÙÈ ùÓÙˆ˜ åÛ¯‡ÂÈ ÛÙ‹ £Ú¿ÎË ì åÛÔÔÏÈÙ›· η› ì àÓÂÍÈıÚËÛΛ· àfiÏ˘Ù·. Oî ≠EÏÏËÓ˜ ¬Ï˘ Ùɘ ^EÏÏ¿‰Ô˜ ö¯ÔÌ ¯Ú¤Ô˜ Ó¿ âÈÛÎÂÙÒÌÂı· Ù‹Ó TÂܯԘ 467, MAPTIO™ 2009

85


TÔÜ ™Â‚·ÛÌȈٿÙÔ˘ MËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ •¿Óı˘ η› ¶ÂÚÈıÂˆÚ›Ô˘ K˘Ú›Ô˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓÔ˜ fi ÙÔ‡˜ çÚÊÈÎÔ‡˜ ̇ıÔ˘˜ η› Ù¿ ^OÌËÚÈο öË ≤ˆ˜ ÙÔ‡˜ K·Ù·ÎÔ˘˙ËÓÔ‡˜ η› ÙÔ‡˜ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘˜, àfi ÙfiÓ Î·ÈÚfi ÙÔÜ ºÈÏ›Ô˘ η› ÙÔÜ \AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ̤¯ÚÈ Ùfi Û‹ÌÂÚ·, Ùfi Âڈ̤ÓÔ Ùɘ £Ú·ÎÈÎɘ Áɘ Ù·˘Ù›ÛÙËΠ̤ âÎÂÖÓÔ ÙÔÜ ^EÏÏËÓÈÛÌÔÜ. òE¯ÔÓÙ·˜ àÓ·Ù‡ÍÂÈ õ‰Ë àfi Ù‹Ó àÚ¯·ÈfiÙËÙ· ÙfiÛÔ Ù›˜ âÈÛÙÉ̘ η› Ù‹ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ̤ ÙfiÓ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ, ÙfiÓ ¶ÚˆÙ·ÁfiÚ· η› ÙfiÓ B›ˆÓ·, ¬ÛÔ Î·› ÌÈ¿ Ì˘ÛÙÈÎÈÛÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙfi ıÂÖÔ, ̤ Ù¿ \OÚÊÈο η› Ù¿ K·‚›ÚÈ· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ·, ì £Ú¿ÎË Âr¯Â ¬Ï˜ âÎÂÖÓ˜ Ù›˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ó¿ ‰Â¯ıÂÖ Ùfi Âé·ÁÁÂÏÈÎfi Ì‹Ó˘Ì·. òEÙÛÈ, ¬Ù·Ó qÚı Ùfi ϋڈ̷ ÙÔÜ ¯ÚfiÓÔ˘ η› Ê¿ÓËΠì \AÏ‹ıÂÈ· â› Ùɘ Áɘ, ï Ï·fi˜ Ùɘ £Ú¿Î˘ ‰¤¯ıËΠÙfi ¯·ÚÌfiÛ˘ÓÔ Ì‹Ó˘Ì· Ùɘ \AÓ·ÛÙ¿Ûˆ˜ ÙfiÛÔ àfi ÙfiÓ \AfiÛÙÔÏÔ ÙáÓ \EıÓáÓ ¶·ÜÏÔ Î·› ÙfiÓ Eé·ÁÁÂÏÈÛÙ‹ §Ô˘ÎÄ, ¬ÛÔ Î·› àfi ÙfiÓ ¶ÚˆÙfiÎÏËÙÔ \AfiÛÙÔÏÔ \AÓ‰Ú¤·, ï ïÔÖÔ˜ ΋ڢÍ Ùfi Eé·ÁÁ¤ÏÈÔ Û¤ ÌÈ¿ ÌÈÎÚ‹ £Ú·ÎÈ΋ fiÏË, Ùfi B˘˙¿ÓÙÈÔ, ì ïÔ›· â¤ÚˆÙÔ Ó¿ Á›ÓÂÈ ì ¶fiÏË, ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ù¯È ÌfiÓÔ Ùɘ £Ú¿Î˘ àÏÏ¿ η› ïÏfiÎÏËÚ˘ Ùɘ AéÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ÙáÓ PˆÌÈáÓ. Tfi Ì‹Ó˘Ì· ÙÔÜ Eé·ÁÁÂÏ›Ô˘ η› Ùɘ \AÓ·ÛÙ¿Ûˆ˜ ‚ÚÉΠÚfiÛÊÔÚÔ ö‰·ÊÔ˜ ÛÙ‹Ó ÂûÊÔÚË £Ú·ÎÈ΋ ÁÉ, ì ïÔ›· àÓ¤‰ÂÈÍ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ^AÁ›Ô˘˜, M¿ÚÙ˘Ú˜ η› ^OÛ›Ô˘˜, àÏÏ¿ η› NÂÔÌ¿ÚÙ˘Ú˜ η› ¶·ÙÚȿگ˜ η› ôÏϘ ÛÔ˘‰·Ö˜ âÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜. ¢¤Ó ñÛÙ¤ÚËÛ ¬Ìˆ˜ ì £Ú·ÎÈ΋ ÁÉ ÔûÙ ÛÙÔ‡˜ àÁáÓ˜ ÙÔÜ Á¤ÓÔ˘˜ Ì·˜ ÁÈ¿ ·È‰Â›· η› Ï¢ÙÂÚÈ¿, ‰›ÓÔÓÙ·˜ Ù¿ ηχÙÂÚ· Ù¤ÎÓ· Ù˘ ó˜ ı˘Û›· ÁÈ¿ Ùfi ÎÔÈÓfi ηÏfi ÙÔÜ Á¤ÓÔ˘˜. \AÏÏ¿ η› ÛÙÔ‡˜ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜, Û¤ ‰›ÛÂÎÙ˜ âÔ¯¤˜, ¬Ô˘ ì ÚˆÌÈÔÛ‡ÓË àÎÔÏÔ‡ıËÛ Ùfi ‰ÚfiÌÔ Ùɘ ÚÔÛÊ˘ÁÈĘ, ôÓÔÈÍÂ ì £Ú¿ÎË Ì·˜ Ù‹Ó àÁηÏÈ¿ Ù˘ ÁÈ¿ Ó¿ ñԉ¯ıÂÖ ÚfiÛÊ˘Á˜ àfi Ùfi àÓ·ÙÔÏÈÎfi Ù˘ ̤ÚÔ˜, ¬ÛÔ Î·› àfi Ù‹Ó MÈÎÚ·Û›·, Ù‹Ó K··‰ÔΛ· η› ÙfiÓ ¶fiÓÙÔ, àÏÏ¿ η› àÚÁfiÙÂÚ· àfi Ù‹Ó ¶fiÏË, Ù‹Ó òIÌ‚ÚÔ Î·› Ù‹Ó T¤Ó‰Ô. ºÈÏfiÍÂÓË Ì¿Ó· ì £Ú¿ÎË ÂÚȤı·Ï„Â Ù‹Ó ÔÓÂ̤ÓË Î·› ηıËÌ·Á̤ÓË PˆÌÈÔÛ‡ÓË, Ô‡ ‚ÚÉΠÛÙ‹ £Ú·ÎÈ΋ ÁÉ ÌÈ¿ Ó¤· ·ÙÚ›‰·. TÔˆÓ‡ÌÈ· ¬ˆ˜ N¤· KÂÛÛ¿ÓË, N¤Ô òOÏ‚ÈÔ, N¤Ô˜ Z˘Áfi˜ η› ¿ÌÔÏÏ· ôÏÏ·, âÈÙÂÏÔÜÓ ≤Ó· ‰ÈÏfi ÛÎÔfiØ âÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ù‹Ó âÏ›‰· ÌÈĘ Ó¤·˜ àگɘ η› ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙Ô˘Ó Ù›˜ ÓÂfiÙÂÚ˜ ÁÂÓ¤˜ ÛÙ›˜ àÏËÛÌfiÓËÙ˜ ·ÙÚ›‰Â˜ Ùɘ ÚˆÌÈÔÛ‡Ó˘. Oî ÚÔÛÊ˘ÁÈÎÔ› ÏËı˘ÛÌÔ› Ô‡ âÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙ‹ £Ú¿ÎË ÌÂÙ¿ Ùfi 1922 ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ¬,ÙÈ ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚÔ Âr¯·Ó: Ù›˜ îÂÚ¤˜ ÂåÎfiÓ˜ η› Ù¿ Ï›„·Ó· ÙáÓ êÁ›ˆÓ, ¿ÙÚÈ· Û‚¿ÛÌ·Ù· ÚÔÁÔÓÈÎɘ ÂéÛ¤‚ÂÈ·˜, Ù‹Ó ïÔ›· ÌÂٷʇÙÂ˘Û·Ó ÛÙ‹ Ó¤· ·ÙÚ›‰·. Oî ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Ùɘ £Ú¿Î˘, ÈÛÙÔ› ÛÙ›˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ ÙÔÜ Á¤ÓÔ˘˜, Û˘Ì‚ÈÒÓÔ˘Ó êÚÌÔÓÈο ̤ ÙÔ‡˜ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ùɘ ÂÚÈԯɘ. ^H êÚÌÔÓÈ΋ Û˘Ì‚›ˆÛË ÌÂٷ͇ Ùɘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎɘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ η› Ùɘ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎɘ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ·˜ ‰¤Ó ñ·ÁÔÚ‡ÂÙ·È àfi ÔÏÈÙÈο ΛÓËÙÚ·, àÏÏ¿ àÔÙÂÏÂÖ Ê˘ÛÈ΋ àfiÚÚÔÈ· ÙÔÜ çÚıfi‰ÔÍÔ˘ õıÔ˘˜. ^O çÚıfi‰ÔÍÔ˜ ÈÛÙfi˜ ‚ϤÂÈ ÙfiÓ «ôÏÏÔ» ù¯È ͤÓÔ õ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ó˜ àÂÈÏ‹, àÏÏ¿ ó˜ ÂåÎfiÓ· ÙÔÜ £ÂÔÜ. °È¿ ·éÙfiÓ àÎÚȂᘠÙfi ÏfiÁÔ àÔ‰¤¯ÂÙ·È Ù‹ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ η› Û¤‚ÂÙ·È Ù‹Ó å‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ^H àÔ‰Ô¯‹, ï Û‚·ÛÌfi˜ η› ì êÚÌÔÓÈ΋ Û˘Ì‚›ˆÛË Ì¤ Ùfi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi, ÂrÓ·È àÚ¯¤˜ à·Ú·›ÙËÙ˜ ÁÈ¿ Ù‹Ó ÔåÎÔ‰fiÌËÛË ÌÈĘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ à·ÏÏ·Á̤Ó˘ àfi ÙfiÓ Ê·Ó·ÙÈÛÌfi η› Ùfi Êfi‚Ô. Oî àÚ¯¤˜ ·éÙ¤˜ ‚ÈÒÓÔÓÙ·È ó˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙ‹ £Ú¿ÎË, ì ïÔ›· àfi ·éÙ‹ Ù‹Ó ôÔ„Ë ÂrÓ·È ≤Ó· ÚfiÙ˘Ô êÚÌÔÓÈÎɘ Û˘Ì‚›ˆÛ˘ ÌÂٷ͇ àÓıÚÒˆÓ ̤ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ıÚËÛΛ·, ¯ÚÈÛÙÈ·ÓáÓ Î·› ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ. °È\ ·éÙfi Ùfi ÏfiÁÔ à‰ÈÎÔÜÓ Ù‹Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· η› ‰È·ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Ù‹Ó àÏ‹ıÂÈ· ¬ÛÔÈ àÓ·˙ËÙÔÜÓ ÛÙ‹ £Ú¿ÎË ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηٷ¿ÙËÛ˘ àÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, η› Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔÜ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Ùɘ àÓÂÍÈıÚËÛΛ·˜.

86

TÂܯԘ 467, MAPTIO™ 2009


^H âÎÎÏËÛ›· ÛÙ‹ £Ú¿ÎË Î·› Ì¿ÏÈÛÙ· ì ^IÂÚ¿ MËÙÚfiÔÏȘ •¿Óı˘ η› ¶ÂÚÈıÂˆÚ›Ô˘, Ù‹Ó ïÔ›· ¯¿ÚÈÙÈ £ÂÔÜ ÔÈÌ·›ÓÔ˘ÌÂ, ‰È·ÎÔÓÂÖ à‰È¿ÎÚÈÙ· Ù›˜ àÓ¿ÁΘ ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ, ¯ÚÈÛÙÈ·ÓáÓ Î·› ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ Ì·ÚÙ˘Ú›· çÚıÔ‰fiÍÔ˘ õıÔ˘˜. òEÙÛÈ ù¯È ÌfiÓÔ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ›, àÏÏ¿ η› ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ à‰ÂÏ NÔÌfi˜ •¿Óı˘ ÊÔ› Ì·˜ Á›ÓÔÓÙ·È àÔ‰¤ÎÙ˜ Ùɘ ÚfiÓÔÈ·˜ η› Ùɘ ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·˜ Ùɘ \EÎÎÏËÛ›·˜ Ì·˜ ÙfiÛÔ Ùfi °ÂÓÈÎfi ¬ÛÔ Î·› Ù¿ \EÓÔÚȷο ºÈÏfiÙˆ¯· T·ÌÂÖ·, ì «TÚ¿Â˙· Ùɘ \AÁ¿˘» η› Ù¿ âÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο î‰Ú‡Ì·Ù· η› ÎÏËÚÔ‰ÔÙ‹Ì·Ù· ñÔÙÚÔÊÈáÓ. ^H ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ùɘ ^IÂÚĘ MËÙÚÔfiÏÂÒ˜ Ì·˜ ÛÙ‹Ó âÌ¤‰ˆÛË êÚÌÔÓÈÎáÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓáÓ Î·› ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ ‰¤Ó âÍ·ÓÙÏÂÖÙ·È ÛÙfi â›Â‰Ô Ùɘ ÚfiÓÔÈ·˜ η› Ùɘ ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·˜. ^O ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÂrÓ·È ≤Ó· àÎfiÌË ‰›Ô, Ùfi ïÔÖÔ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ¿ Ù‹Ó Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙÔÜ àÏÏËÏÔÛ‚·ÛÌÔÜ Î·› Ùɘ Û˘Ó‡·Ú͢. T¿ ıÚËÛ΢ÙÈο ÌÓËÌÂÖ· ÙÔÜ NÔÌÔÜ •¿Óı˘ ö¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ Ó¿ ÌĘ ‰ÈËÁËıÔÜÓ Î·› Ó¿ ÌĘ ‰È‰¿ÍÔ˘Ó ÁÈ¿ Ù‹Ó Û˘Ó‡·ÚÍË ¯ÚÈÛÙÈ·ÓáÓ çÚıÔ‰fi͈Ó, ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ, àÚÌÂÓ›ˆÓ, ηıÔÏÈÎáÓ Î·› ôÏÏˆÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎáÓ ïÌ¿‰ˆÓ Ô‡ Û˘ÓÂÈÛ¤ÊÂÚ·Ó Ì¤ Ù‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙ‹ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· Ùɘ ÂÚÈԯɘ. òEÙÛÈ Ì¤ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ùɘ MËÙÚÔfiÏÂÒ˜ Ì·˜ η› Ù‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ùɘ MÔ˘ÊÙ›·˜ •¿Óı˘ â͉fiıË Û¯ÂÙÈÎfi˜ ‰›ÁψÛÛÔ˜ ÙfiÌÔ˜ ÛÙ‹Ó ^EÏÏËÓÈ΋ η› \AÁÁÏÈ΋, ï ïÔÖÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ̤ âÈÙ˘¯›· ÙfiÛÔ ÛÙ‹Ó \Aı‹Ó· ¬ÛÔ Î·› ÛÙ›˜ BڢͤÏϘ, Ù‹Ó ≤‰Ú· Ùɘ EéÚˆ·˚Îɘ ≠EÓˆÛ˘, η› àÔÙÂÏÂÖ à‰È¿„¢ÛÙË Ì·ÚÙ˘Ú›· êÚÌÔÓÈÎɘ Û˘Ó‡·Ú͢ η› àÏÏËÏÔÛ‚·ÛÌÔÜ ÙáÓ Û˘ÓÔ›ÎˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ùɘ ÂÚÈԯɘ Ì·˜. ^H ÏÔ‡ÛÈ· îÛÙÔÚ›· Ùɘ £Ú¿Î˘, ì ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Ù˘ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿, Ôî ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ Ù˘ ·Ú·‰fiÛÂȘ, ï êÏfi˜ Ï·fi˜ Ù˘, Ùfi ̈۷˚Îfi ÙÔÜ ÏËı˘ÛÌÔÜ Ù˘, àÔÙÂÏÔÜÓ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ àfi Ùfi ·ÚÂÏıfiÓ Î·› ïÚ›˙Ô˘Ó Ùfi ·ÚfiÓ Ù˘. ≠OÛÔ ÁÈ¿ Ùfi ̤ÏÏÔÓ Ù˘, ·éÙfi, ¬ˆ˜ η› Ùfi ̤ÏÏÔÓ ¬ÏÔ˘ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ¿ ¯¤ÚÈ· ÙÔÜ £ÂÔÜ. ^H ‰È΋ Ì·˜ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÙ‹ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔÜ Ì¤ÏÏÔÓÙÔ˜ öÁÎÂÈÙ·È ÛÙfi Ó¿ ˙ÔÜÌ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο η› Ó¿ οÓÔ˘Ì Ú¿ÍË âÎÂÖÓÔ Ùfi ÚËÙfi ÙÔÜ °ÂÚÔÓÙÈÎÔÜ: Ó¿ «Ê˘Ï¿ÛÛÔ˘Ì ÙfiÓ ÙfiÔ», àÊÔÜ ï ÏÔÜÙÔ˜ οı ÙfiÔ˘ ÂrÓ·È Ôî ôÓıÚˆÔ› ÙÔ˘. ^O •¿Óı˘ η› ¶ÂÚÈıÂˆÚ›Ô˘ ¶·ÓÙÂÏ‹̈Ó

TÂܯԘ 467, MAPTIO™ 2009

87


‹Ó ÂÓÙ¿‰· ÙáÓ ·åÛı‹ÛÂˆÓ Î·ıˉ‡ÓÔÓÙ· ¿ÓÙ·˜ Âå˜ ı¤·Ó Ùɘ ÌÔÓɘ η› ı¿Ì‚Ô˜ ÂÚÈÂÏ·ÛÔ˘ÛÈ...». «≠OÏ· ·éÙ¿ Ô‡ ÂéÊÚ·›ÓÔ˘Ó Ù‹Ó ÂÓÙ¿‰· ÙáÓ ·åÛı‹ÛˆÓ, ı¿ ÙÔ‡˜ ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ó ¬ÏÔ˘˜ ÁÈ¿ Ó¿ ‰ÔÜÓ Ùfi ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Î·› Ó¿ Ùfi ı·˘Ì¿ÛÔ˘Ó... ^O ÔÙ·Ìfi˜, ì ArÓÔ˜, ì ı¿Ï·ÛÛ· η› Ôî àÎÙ¤˜ Ù˘, Ùfi àÂÈı·Ï¤˜ ÁÚ·Û›‰È, ì ¿Óˆ Û¤ ÏfiÊÔ âÈ‚ÏËÙÈ΋ ı¤ÛË Ù˘, ï ñÁÈÂÈÓfi˜ à¤Ú·˜ ̤ Ù›˜ àÛıÂÓÂÖ˜ ·sÚ˜, Ù¿ ı·ÏÂÚ¿ ηϿÌÈ· ÛÙ›˜ ù¯ı˜ ÙÔÜ ÔÙ·ÌÔÜ Ì¤ Ùfi ÌÔ˘ÛÈÎfi Û‡ÚÈÁÌ¿ ÙÔ˘˜... ı¿ Ù¤ÚÔ˘Ó ¬ÛÔ˘˜ Ù¿ ‚ϤÔ˘Ó... ™\ ·éÙ¤˜, ÏÔÈfiÓ, Ù›˜ Ê˘ÛÈΤ˜ çÌÔÚÊȤ˜ ï ôıÏÈÔ˜ âÁÒ ï‰ËÁ‹ıËη àfi ÙfiÓ £Âfi Ó¿ ÔåÎÔ‰ÔÌ‹Ûˆ Ùfi ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ... âÏ›˙ÔÓÙ·˜ ÁÈ¿ Ù‹Ó âÍ¿ÏÂÈ„Ë ÙáÓ âÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ ÌÔ˘...». 28 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο Ùɘ \AÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘, ‰›Ï· ÛÙfi ‰¤ÏÙ· ÙÔÜ ıÚ˘ÏÈÎÔÜ ≠E‚ÚÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ôî º¤Ú˜. \EÎÂÖ ÛÙ‹Ó Î·ÚÂÚ‹ ‰ȿ-

88

TÂܯԘ 467, MAPTIO™ 2009

‰· «ÂÚ› Ù¿ ¯Â›ÏË» ÙÔÜ ÔÙ·ÌÔÜ, ÛÙ¿ 1151 Ì.X. ÎÙ›ÛÙËΠÙfi ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ùɘ ¶·Ó·Á›·˜ Ùɘ KÔÛÌÔÛÒÙÂÈÚ·˜, ì ^AÁÈ·-™ÔÊÈ¿ Ùɘ £Ú¿Î˘, àfi ÙfiÓ Û‚·ÛÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· \IÛ·¿ÎÈÔ KÔÌÓËÓfi, Á˘Èfi ÙÔÜ ·éÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· \AÏÂ͛Ԣ Aã KÔÌÓËÓÔÜ. ^H ˙ˆ‹ ÙÔ˘ qÙ·Ó ≤Ó·˜ ‰È·Ú΋˜ η› ÔÏ˘Î‡Ì·ÓÙÔ˜ àÁÒÓ·˜ ÁÈ¿ Ù‹Ó âÍÔ˘Û›· ̤ öÓÙÔÓÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ Î·› Û˘Ó¯ÂÖ˜ Û˘ÓÔ̈ۛ˜. MÂÙ¿ àfi ÔÏ˘ÂÙÂÖ˜ âÍÔڛ˜, àÛıÂÓ‹˜ η› ÌÂÙ·ÓÔË̤ÓÔ˜ ÁÈ¿ Ù‹Ó ·Ú¿ÙÔÏÌË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, ·Ú·ÈÙÂÖÙ·È àfi Ùfi ΢ӋÁÈ Ùɘ Ì·Ù·ÈfiÙËÙ·˜ η› «Úfi˜ ÎÔ˘ÊÈÛÌfiÓ Ùɘ „˘¯É˜ ÙÔ˘» î‰Ú‡ÂÈ ÛÙ‹ ı¤ÛË «B‹Ú·», ‰›Ï· ÛÙ¿ ‚·ÏÙfiÓÂÚ· ÙÔÜ ≠E‚ÚÔ˘ η› ÛÙ‹Ó \EÁÓ·Ù›· ï‰fi «Ùfi Ùɘ KÔÛÌÔÛÒÙÂÈÚ·˜ £ÂÔÌ‹ÙÔÚÔ˜ ºÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔÓ àÓ‰ÚáÓ ÌÔÓ·˙fiÓÙˆÓ». ™Ùfi ÌÂÁ·ÏfiÚÂÔ ·éÙfi ¥‰Ú˘Ì·, åÛ¿ÍÈÔ ÙáÓ ñfiÏÔÈˆÓ ÌÔÓáÓ Ùɘ ÔåÎÔÁÂÓ›·˜ ÙáÓ KÔÌÓËÓáÓ (MÔÓ‹ Ùɘ XÒÚ·˜) ‰ÂÖÁÌ· Ùɘ ÏËıˆÚÈÎɘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔÜ âȉ¤ÍÈÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔÜ Î·› ÊÈÏfiÛÔÊÔ˘ η› ÎÙ‹ÙÔÚ¿ ÙÔ˘, ÚÔÛʤÚÂÈ ¬ÏË ÙÔ˘ Ù‹Ó


ÎÈÓËÙ‹ η› àΛÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘. \A¤Ú·ÓÙ˜ âÎÙ¿ÛÂȘ Áɘ ̤ ÙÔ‡˜ ÔåÎÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜, 12 ÔÙ·ÌfiÏÔÈ·, ÌÂÙfi¯È· Î.ô. T›˜ ÔåÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ âÚÁ·Û›Â˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂÖ ï ú‰ÈÔ˜. ™Ù‹Ó àÚ¯‹ ÎÙ›˙ÂÙ·È Ùfi K·ıÔÏÈÎfi, ï Ó·fi˜ Ùɘ KÔÛÌÔÛÒÙÂÈÚ·˜. ™Ù·˘ÚÔÂȉ‹˜ ̤ ÙÚÔÜÏÏÔ Û¤ ÌÈ¿ Û·ÓÈfiÙ·ÙË ·Ú·ÏÏ·Á‹ ÙÔÜ ‰ÈÎÈÔÓ›Ô˘, ̤ ¤ÙÚ· Û¤ âÏ·ÊÚ‡ ÚÔ˙¤ ¯ÚáÌ·. òAÓ Î·› ÌÂÙÚ›Ô˘ ùÁÎÔ˘, Á›ÓÂÙ·È ÌÂÁ·ÏÔÚÂ‹˜ η› âÈ‚ÏËÙÈÎfi˜ ¯¿ÚË ÛÙfi âÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÔ˘ ≈„Ô˜, ÙfiÓ å‰È·›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏÔ Î·› ‰È¿ÙÚËÙÔ àfi ·Ú¿ı˘Ú· ÙÚÔÜÏÏÔ Î·› Ù‹ ÛÔÊ‹ êÚÌÔÓÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. òEÙÛÈ ì àÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙÔÜ ÎÙ›ÛÌ·ÙÔ˜ ñÏÔÔÈÂÖ Ù‹ ÁÓˆÛÙ‹ ıÂÔÏÔÁÈ΋ ëÚÌËÓ›·: ï ÂåÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ àÓ·˙ËÙÂÖ ÙfiÓ ÔåÎÔ‰ÂÛfiÙË £Âfi ÛÙfiÓ ıÔψÙfi ÔéÚ¿ÓÈÔ ıÚfiÓÔ TÔ˘. K·› ηıÒ˜ Ùfi ‚ϤÌÌ· åÏÈÁÁÈÄ öÎı·Ì‚Ô ÛÙfi àÚfiÛÈÙÔ Ùɘ £ÂfiÙËÙÔ˜ ≈„Ô˜, ÍÂÎÔ˘Ú¿˙ÂÙ·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚ·, ÛÙ‹ ÌÂÛÈÙÈ΋ àÁηÏÈ¿ Ùɘ ¶Ï·Ù˘Ù¤Ú·˜ ÛÙ‹Ó àÓ·ÙÔÏÈ΋ ê„›‰·. K·› ‰È\ ·éÙɘ ηÙ‚·›ÓÂÈ ÛÙ¿ Ùɘ Áɘ, ÛÙ‹Ó ^AÁ›· TÚ¿Â˙·, ¬Ô˘ ïÚ·Ùfi˜ ϤÔÓ ñfi Ù¿ Âú‰Ë ÙÔÜ ôÚÙÔ˘ η› ÙÔÜ ÔúÓÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ï Yîfi˜ Ù˘. Oî àÚ¿‚‰ˆÙÔÈ Î›ÔÓ˜, àfi ÛÙÈÏ‚ˆÙfi ÛÎÔÙÂÈÓfi¯ÚˆÌÔ Ì¿ÚÌ·ÚÔ, ÛÙÔÏ›˙ÔÓÙ·È Ì¤ ÎÈÔÓfiÎÚ·Ó· àfi ô‚·Î· η› àÓı¤ÌÈ·. ™Ù‹ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÁˆÓ›· ÙÔÜ Ó·ÔÜ ñ¿Ú¯ÂÈ âÓÙÔȯÈṲ̂ÓÔ ÎÂÚ·ÌÈÎfi àÓ¿ÁÏ˘ÊÔ ÎfiÛÌËÌ· ̤ ÙfiÓ ÌÔÓÔΤʷÏÔ àÂÙfi ÙáÓ KÔÌÓËÓáÓ, ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙfiÓ ëÏÏ·‰ÈÎfi ¯áÚÔ. Oî Ûˆ˙fiÌÂÓ˜ ÙÔȯÔÁڷʛ˜, ÌÂÙ¿ Ù‹Ó àÊ·›ÚÂÛË ÙÔÜ ÛÔ‚Ä Ì¤ ÙfiÓ ïÔÖÔ Ù›˜ Âr¯·Ó ηχ„ÂÈ Ôî TÔÜÚÎÔÈ «ÂrÓ·È ÂåÎfiÓ˜ ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ Ô‡ Ï›ÁÔ Ï›ÂÈ Ó¿ ÛÔÜ ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÁÏ˘Î¿», ¬ˆ˜ Ù›˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ï Û‚·ÛÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜. •Â¯ˆÚ›˙Ô˘Ó Ôî ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎáÓ êÁ›ˆÓ, ÌÄÏÏÔÓ ÚfiÛˆ· Ùɘ ÔåÎÔÁÂÓ›·˜ ÙÔ˘, ̤ öÓÙÔÓÔ Ú·ÏÈÛÌfi η› «Ï·˚Îfi ÓÂÜÌ·» ηٿ ÙfiÓ KfiÓÙÔÁÏÔ˘. °ÏÈÛÙÚÔÜÓ ÌÂÁ·ÏfiÚÂ˜ ÙÔÜ ≥ÏÈÔ˘ Ôî àÎÙ›Ó˜ àfi ÙÔÜ ıfiÏÔ˘ Ù¿ ·Ú¿ı˘Ú·. ºÈÏÔÜÓ Ù¿ àÛÙÚ·ÊÙÂÚ¿ Ì¿ÚÌ·Ú· ÙÔÜ ‰·¤‰Ô˘, ÙáÓ ÎÈfiÓˆÓ Î·› ÙÔÜ Ù¤ÌÏÔ˘, ÎÈ àÓÙ·Ó·ÎÏÔÜÓ ïÏfi¯Ú˘Û˜ ÛÙ‹ ¯Ú˘Û‹ â¤Ó‰˘ÛË ÙÔÜ Ó·ÔÜ. K·› ï ÚÔÛ΢ÓËÙ‹˜, ÏÔ˘Ṳ̂ÓÔ˜ ÛÙÔÜ ÎÙÈÛÙÔÜ ìÏ›Ô˘ Ùfi ÂڛϷÌÚÔ Êá˜, ˙ÂÖ Ù‹Ó ñÂÚÎfiÛÌÈ· ¯·Ú¿ ÙÔÜ ÓÔËÙÔÜ Î·› àÎÙ›ÛÙÔ˘. °‡Úˆ àfi Ùfi ηıÔÏÈÎfi ηٷÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó Ù¿ ÎÂÏÏÈ¿ ÙáÓ ÌÔÓ·¯áÓ, ï ‡ÚÁÔ˜ ̤ Ù¿ Û‹Ì·ÓÙÚ·, ì ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ η› ¬Ï· ÂÚÈÎÏ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙfiÓ âÛˆÙÂÚÈÎfi ÂÚ›‚ÔÏÔ. òE͈ à\ ·éÙfiÓ qÙ·Ó Ùfi ÓÔÛÔÎÔÌÂÖÔ, Ôî ÛÙ·ÜÏÔÈ Î·› Ù¿ âÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· η› ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο Ùfi «ñ‰Ú·ÁˆÁÂÖÔ» ÁÈ¿ Ù›˜ àÓ¿ÁΘ Ùɘ MÔÓɘ η› ÙáÓ ÂÚÈԛΈÓ. °È¿ Ùfi ÓÔÛÔÎÔÌÂÖÔ ÚÔÙÚ¤ÂÈ

ï î‰Ú˘Ù‹˜ Ó¿ «Ì‹ ̤ÓÂÈ ÔûÙ ÌÈ¿ œÚ· ô‰ÂÈÔ ≤Ó· ÎÚ‚¿ÙÈ Ô‡ οÔÈÔ˜ ‰˘ÛÙ˘¯‹˜ ˙ËÙÄ Ó¿ ηٷϿ‚ÂÈ». °‡Úˆ àfi Ù‹ MÔÓ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂÖÙ·È ≤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ÔåÎÈÛÌfi˜, «ì B‹Ú·» àfi ÙÔ‡˜ âÚÁ¿Ù˜ ÙáÓ à¤Ú·ÓÙˆÓ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈ·ÎáÓ ÎÙËÌ¿ÙˆÓ. ^O Ú›ÁÎË·˜ ÎÙ‹ÙÔÚ·˜ Û˘ÓÙ¿ÛÂÈ ï ú‰ÈÔ˜ Ùfi ·éÛÙËÚfi T˘ÈÎfi Ùɘ ÌÔÓɘ, Ô‡ ÛÒ˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ÁÈ¿ Ù‹Ó ÎÔÈÓԂȷ΋ ˙ˆ‹ ÙáÓ 74 Û˘ÓÔÏÈο ÌÔÓ·¯áÓ, η› ‰¤ÂÙ·È Ì¤ àÓËÛ˘¯›·: «oø £ÂÔÜ ÌÉÙÂÚ... ÚÜÛ·È ÙfiÓ ‰ÔÜÏÔÓ ÛÔ˘ Ùɘ ÌÂÏÏÔ‡Û˘ ÎÔÏ¿Ûˆ˜, âÁÎÔÏˆÛ·Ì¤ÓË ÙÔÜÙÔÓ Ù·Ö˜ à¯Ú¿ÓٷȘ èϤӷȘ ÛÔ˘». ¶¤ı·Ó ÂÚ› Ùfi 1152 η› Ù¿ÊËΠÛÙfiÓ Ù‡Ì‚Ô Ùɘ MÔÓɘ. ¶¿Óˆ àfi ÙfiÓ Ù¿ÊÔ ÙÔ˘ ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠì ·Ú·Î¿Ùˆ âÈÁÚ·Ê‹ (Û¤ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË): «\EÛ‡ Ô‡ ñÔÏÔÁ›˙ÂȘ Ù›˜ ηϤ˜ Ú¿ÍÂȘ ·éÙÔÜ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘ ¬ˆ˜ ı¤ÏÂȘ, Û¿Ó ÛÙ¿¯˘, Û¿Ó Ì·ÚÁ·ÚÈÙ¿ÚÈ, Û¿Ó Ì¤ÏÈ, àÔıËÛ·‡ÚÈÛ ÛÙ‹ ‚·ÛÈÏ›· ÛÔ˘ Û¿Ó àÓıÈṲ̂ÓÔ ‰¤Ó‰ÚÔ Û¤ ÂéÊÚfiÛ˘ÓË ÎÔÈÏ¿‰· η› ʇÙ¢Û âÎÂÖ ·éÙfiÓ ÙfiÓ ôÚ¯ÔÓÙ· Ô‡ Û¤ Ï·ÙÚ‡ÂÈ». ^H ÌÔÓ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔÜÛ ̤¯ÚÈ Ù‹Ó Î·Ù¿ÏË„‹ Ù˘ àfi ÙÔ‡˜ TÔ‡ÚÎÔ˘˜ ÂÚ› Ùfi 1380 Ì.X. ^H «B‹Ú·» ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û¤ «º¤Ú». ™ÒıËΠÌfiÓÔ Ùfi K·ıÔÏÈÎfi, Ùfi ïÔÖÔ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ̤¯ÚÈ Ùfi 1920 ó˜ Ù¤ÌÂÓÔ˜ àÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙfiÓ ™Ô˘ÏÂ˚Ì¿Ó ÙfiÓ MÂÁ·ÏÔÚÂÉ. ^O ÚfiÏÔ˜ Ô‡ ‰È‰ڷ̿ÙÈÛ ì B‹Ú· Û¿Ó ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi, ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi η› âÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ùɘ ÂÚÈԯɘ àÓ¿ ÙÔ‡˜ ·åáÓ˜ ‰Èη›ˆÛÂ Ù‹Ó âÈÏÔÁ‹ ÙÔÜ \IÛ·¿ÎÈÔ˘ Ó¿ ÎÙ›ÛÂÈ â‰á Ùfi ηÛÙÚÔÌÔÓ¿ÛÙËÚfi ÙÔ˘. ™‹ÌÂÚ· ï Ó·fi˜ Ùɘ KÔÛÌÔÛÒÙÂÈÚ·˜ ÛÙ¤ÎÂÈ, Û¤ ÂÖÛÌ· ÙÔÜ ¯ÚfiÓÔ˘, Ï·ÌÚfi ÌÓËÌÂÖÔ Î·› ÚÔÛ΢ÓËÌ·ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙáÓ ê·ÓÙ·¯ÔÜ £Ú·ÎȈÙáÓ. ^H ÌÂÁ¿ÏË Î˘Ú¿ Ùɘ PˆÌÈÔÛ‡Ó˘, ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘ ì ÛÒÙÂÈÚ·, ÛÒ˙ÂÈ Î·› ÎÚ·ÙÂÖ ÛÙ›˜ «ô¯Ú·ÓÙ˜ èϤÓ˜» Ù˘ Ù‹ £Ú¿ÎË Ì·˜. K·› Ôî £ÚÄΘ ¿ÓÙÔÙÂ, àÏÏ¿ å‰È·›ÙÂÚ· οı ‰ÂηÂÓÙ·‡ÁÔ˘ÛÙÔ, ëÓÒÓÔ˘Ó, οو àfi Ù‹Ó ÛΤË Ù˘ Ù›˜ ÚÔÛ¢¯¤˜ ÙÔ˘˜. °È¿ Ù‹Ó ‰È·ÊÚÔ‡ÚËÛË Î·› àÓ¿Ù˘ÍË Ùɘ £Ú¿Î˘ Ì·˜ Ì\ ≤Ó· ‰˘Ó·ÌÈÎfi ·ÚfiÓ ‰›Ï· ÛÙfi âÓ‰ÔÍfiÙ·ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ™.¶. BÔ‹ıËÌ·: ¶. T˙È‚¿Ú·, KÔÌÔÙËÓ‹ 1994. TÂܯԘ 467, MAPTIO™ 2009

89


Ùfi ‰ÚfiÌÔ àÓ¿ÌÂÛ· ÛÙ‹Ó ΔÚ·˚·ÓÔ‡ÔÏË Î·› Ù‹Ó ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ÛÙ¿ ¬ÚÈ· ÙÔÜ \∞Ú¯·›Ô˘ ÎfiÛÌÔ˘ η› ÙÔÜ μ˘˙·ÓÙÈÓÔÜ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙfiÓ ≠∂‚ÚÔ, ÛÙfi àÓÔÈÎÙfi ñ‰¿ÙÈÓÔ Û‡ÓÔÚÔ \∞Ó·ÙÔÏɘ η› ¢‡Û˘ ÛÙ¤ÎÂÈ ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜, çÎÙ·ÎfiÛÈ· ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·, ï «¶·ÚıÂÓÒÓ·˜ Ùɘ £Ú¿Î˘», ì ¶·Ó·Á›· ì ∫ÔÛÌÔÛÒÙÂÈÚ·, ì ôÏÏË ^∞Á›· ™ÔÊ›·. ∫Ù›ÙÔÚ·˜ ï ™Â‚·ÛÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ \πÛ·¿ÎÈÔ˜ ò∞ÁÁÂÏÔ˜ ∫ÔÌÓËÓfi˜, Ô‡ î‰Ú‡ÂÈ ÛÙ‹Ó àÚ¯·›· μ‹Ú·, ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ º¤Ú˜, ÛÙ¿ 1152 ÌÂÁ¿ÏË ªÔÓ‹, «^πÂÚfi ºÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ». \∞fi Ù›˜ ÌÂÁ·ÏfiÚÂ˜ ηٷÛ΢¤˜ Ô‡ ÂÚÈÎÏÂ›Ô˘Ó âÓÙ˘ˆÛȷο Ù›¯Ë η› ‡ÚÁÔÈ ÛÒ˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÌfiÓË ·éÙ‹, ì Ï·ÌÚ‹ \∂ÎÎÏËÛ›·, ì ¶·Ó·Á›· ì ∫ÔÛÌÔÛÒÙÂÈÚ·, Ùfi ÚÔÛ΢ÓËÌ·ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÛÙ‹Ó ÛËÌÂÚÈÓ‹ ≤‰Ú· ÙÔÜ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ^π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ £Ú·ÎáÓ, ì ÚÔÛÙ¿Ùȉ· ÙáÓ ê·ÓÙ·¯ÔÜ £Ú·ÎȈÙáÓ. √î ÛËÌÂÚÈÓÔ›, ¬ÛÔÈ ≠∂ÏÏËÓ˜, ÛÙÚÂÊfiÌ·ÛÙ ÛÙ‹ £Ú¿ÎË Ì¤ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜. ™˘¯Ó¿ ϤÌÂ, ì £Ú¿ÎË Ì·˜

àÂÈÏÂÖÙ·È Î·› ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ. √î Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ϤÍÂȘ η› ÎÚ›ÛÂȘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰¤Ó ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î·› χÛÂȘ. Δ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ùɘ £Ú¿Î˘ ÂrÓ·È ÛÔ‚·Ú¿ η› ‰‡ÛÎÔÏ·. √éÛÈ·ÛÙÈο ¬Ìˆ˜, ÛÙ‹ Ì·ÎÚ¿ η› 牢ÓËÚ‹ îÛÙÔÚÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù˘, Ì\ ·éÙ¿ Ù¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· àÛ¯ÔÏ‹ıËΠì \∂ÎÎÏËÛ›·, âÈϤÁÔÓÙ·˜ η› ÛÙ‹Ó £Ú¿ÎË Ùfi ‰ÚfiÌÔ Ùɘ çÚıfi‰Ô͢ Ì·ÚÙ˘Ú›·˜, Ô‡ Û˘¯Ó¿ Û˘Óԉ‡ÂÈ ì Ì·ÚÙ˘ÚÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ ̤ ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜. ∫·› Û‹ÌÂÚ· Ôî ÚÔÛ‰Ô˘ η› Ôî âÏ›‰Â˜ ¬ÛˆÓ ÔÓÔÜÌ ÁÈ¿ Ù‹ £Ú¿ÎË, âÎÂÖ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È. ∫·Ù·Ê˘Á‹ η› ÚÔÛÙ·Û›· Ì·˜ ì ¶·Ó·Á›· ì ∫ÔÛÌÔÛÒÙÂÈÚ· Ùɘ £Ú¿Î˘. ªfiÓÔ Ô‡ ö¯Ô˘Ì ӿ ÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ì Û\ âÎÂÖÓÔ Ùfi ·ÏÈfi «îÂÚfi ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ», Ó¿ ÛÔ˘‰¿ÛÔ˘Ì ¿ÏÈ Î·› ¿ÏÈ. ¡¿ οÓÔ˘Ì ÛÔ˘‰¤˜ ›ÛÙˆ˜ η› çÚıfi‰Ô͢ ÔÏÈÙ›·˜, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ Î·› ÓÂfiÙÂÚÔÈ. ∞éÙfi ö¯ÂÈ àÓ¿ÁÎË ì ^∂ÏÏ¿‰· ïÏfiÎÏËÚË, ·éÙfi ö¯ÂÈ àÓ¿ÁÎË ì £Ú¿ÎË Ì·˜, ¬Ô˘ ì ÚfiÎÏËÛË ÂrÓ·È ÌÂÁ¿ÏË Î·› ôÌÂÛË. ^∏ £Ú¿ÎË ÂrÓ·È ì àÓ·ÙÔÏ‹ Ùɘ ^∂ÏÏ¿‰·˜ η› ‰›¯ˆ˜ àÓ·ÙÔÏ‹ ı¿ Û‚‹ÛÔ˘ÌÂ. \∂ıÓÔÏfiÁÔÈ Î·› ‰ÈÂıÓÔÏfiÁÔÈ ıˆÚÔÜÓ Ù‹Ó ^∂ÏÏ¿‰· Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ öıÓÔ˘˜ Ô‡ ‰È·Ù‹ÚËÛÂ Ù‹Ó âıÓÈ΋ ÙÔ˘ Û˘Ó›‰ËÛË ÌÂÙ¿ àfi ÙÂÙÚ·ÎfiÛÈ· ¯ÚfiÓÈ· àۋΈÙ˘ ‰Ô˘Ï›·˜ Û¤ ôÏÏÔ öıÓÔ˜ àÏÏfiÊ˘ÏÔ Î·› àÏÏfiıÚËÛÎÔ. Δ‹Ó à¿ÓÙËÛË Ó¿ Ù‹Ó àÓ·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Û¤ ÎÂÖÓ· Ù¿ ^πÂÚ¿ ºÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·, Ù¿ ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· Ùɘ ñfi‰Ô˘Ï˘ ^∂ÏÏ¿‰·˜, Ù¿ ΤÓÙÚ· ^∂ÏÏËÓÈÛÌÔÜ

90

TÂܯԘ 467, MAPTIO™ 2009

η› \√ÚıÔ‰ÔÍ›·˜, ¬Ô˘ η٤Ê¢Á·Ó ¿ÓÙ· Ôî ≠∂ÏÏËÓ˜ Ó¿ Ï·ÙÚ‡ÛÔ˘Ó Ùfi £Âfi, Ó¿ ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó Ù‹Ó ¶·Ó·Á›· ªËÙ¤Ú· ΔÔ˘, Ó¿ ÚÔÛٷ٢ÙÔÜÓ Î·› Ó¿ Ì¿ıÔ˘Ó. ™‹ÌÂÚ· Ú¤ÂÈ Ó\ àÓÙÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì Ùfi 牢ÓËÚfi ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ· ÙÔÜ \∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÌÂÙ¿ Ù‹ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹Ø «¯¿ÓÔÓÙ˜ £Ú¿ÎËÓ Ó¿ ÛÒÛˆÌÂÓ £Ú¿Î·˜». ¡¿ àÁˆÓÈÛÙÔÜÌ ̤ ¬Ï˜ Ì·˜ Ù›˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ó¿ ‰È·ÛÒÛÔ˘Ó Ôî £Ú¿Î˜, Ó¿ ‰È·ÛÒÛÔ˘Ì ¬ÏÔÈ Ì·˜ Ù‹Ó çÚıfi‰ÔÍË ›ÛÙË Î·› ˙ˆ‹ Ì·˜. ≠ÀÛÙÂÚ· ı¿ ‚ÚÔÜÌ ÙÚfiÔ˘˜ Ó¿ àÁˆÓÈÛÙÔÜÌ àÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο, Ó¿ ‚‚·ÈˆıÔÜÌ η› Ó¿ ‚‚·ÈÒÓÔ˘Ì ÁÈ¿ Ù‹ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛˆÙËÚ›·˜ Ùɘ Ôχ·ı˘ η› ÔÏ˘ÙÈÌË̤Ó˘ £Ú¿Î˘ η› ÙÂÏÈο ïÏfiÎÏËÚ˘ Ùɘ ·ÙÚ›‰Ô˜ Ì·˜. ¶ËÁ‹ âÌÓ‡Ûˆ˜, ‰˘Ó¿Ìˆ˜ η› ìÚˆÈÛÌÔÜ Ùfi ^πÂÚfi ºÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, ì ¶·Ó·Á›· Ùɘ £Ú¿Î˘, ì ∫ÔÛÌÔÛÒÙÂÈÚ·. «\∂Ó ·éÙFÉ Á¿Ú ηٷʇÁÔÓÙ˜ ÂéÏ·‚ᘠÔî £Ú÷ÄΘ àÓ·ÎÚ¿˙ÔÌÂÓ... ‰fiÍ·, ∫ÔÛÌÔÛˆÙ‹Ú÷·, ¿ÓÙˆÓ ìÌáÓ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔÓ».

Á.


\AÚÈı. ¶ÚˆÙ.: 9/2008 BfiÏÔ˜ 8 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008 -¶Úfi˜ ÙfiÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ K·Ú·Ì·ÓÏÉ -¶Úfi˜ Ù‹Ó ^YÔ˘ÚÁfi \E͈ÙÂÚÈÎáÓ Î. NÙfiÚ· M·ÎÔÁÈ¿ÓÓË -¶Úfi˜ ÙÔ‡˜ ^YÔ˘ÚÁÔ‡˜ \EÛˆÙÂÚÈÎáÓ Î. ¶ÚÔÎfiË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ M·Î‰ÔÓ›·˜-£Ú¿Î˘ Î. M·ÚÁ·Ú›ÙË T˙›Ì· -KÔÈÓÔÔ›ËÛȘ: ¶Úfi‰ÚÔÓ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ òEÓÙ˘· η› \HÏÂÎÙÚÔÓÈο M.M.E. \AÍÈfiÙÈÌ K‡ÚÈ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁ¤, \AÍÈfiÙÈÌÔÈ Î.Î. ^YÔ˘ÚÁÔ› ™Ä˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ¬ÙÈ Ù‹Ó TÂÙ¿ÚÙË 3 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008, ï °ÏˆÛÛÈÎfi˜ ≠OÌÈÏÔ˜ BfiÏÔ˘ Û¤ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ̤ ÙfiÓ ™‡ÏÏÔÁÔ £Ú·ÎáÓ N. M·ÁÓËÛ›·˜, ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó âΉ‹ÏˆÛË, ÛÙ‹Ó ïÔ›· ·ÚÈÔÈ ïÌÈÏËÙ·› qÙ·Ó Ôî Î.Î. ™Ù¤ÏÈÔ˜ ¶··ıÂÌÂÏɘ η› ™¿‚‚·˜ K·ÏÂÓÙÂÚ›‰Ë˜. Tfi ı¤Ì· àÊÔÚÔÜÛ Ùfi £Ú·ÎÈÎfiÓ Úfi‚ÏËÌ· öÙÛÈ ¬ˆ˜ ·éÙfi ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È, ÙfiÛÔ àfi Ù›˜ öÎÓÔ̘ ÎÈ à·Ú¿‰ÂÎÙ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔÜ TÔ˘ÚÎÈÎÔÜ ÚÔÍÂÓ›Ԣ KÔÌÔÙËÓɘ η› ÙáÓ «„¢ÙÔÌÔ˘ÊÙ‹‰ˆÓ Ùɘ ÂÚÈԯɘ», ¬ÛÔ Î·› àfi Ù‹Ó àÓÂÍ‹ÁËÙË ÛÙ¿ÛË ÙáÓ ëÏÏËÓÈÎáÓ ÔÏÈÙÂÈ·ÎáÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ùɘ £Ú¿Î˘, ηıÒ˜ η› Ù‹Ó àÓ·›ÙÈ· ëÏÏËÓÈ΋ ñÔ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙ›˜ çÚ¤ÍÂȘ ÙáÓ ÌÂÈÔÓÔÙÈÎáÓ Ú·ÎÙfiÚˆÓ Ùɘ òAÁ΢ڷ˜. Tfi ÔÏ˘ÏËı¤˜ àÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ, àÁ·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔ àfi Ù¿ ¬Û· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓᘠÛÙfiÓ Ù‡Ô Î·› Ù¿ ïÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ 牢ÓËÚ¿ Ô‡ ôÎÔ˘ÛÂ, àÏÏ¿ ÎÈ àfi ¬Û· ÙÚ·ÁÈο ö¯ÂÈ Ù›˜ ÙÂÏÂ˘Ù·Ö˜ ‰ÂηÂٛ˜ ‚ÈÒÛÂÈ Û¤ ‰Èψ̷ÙÈÎfi â›Â‰Ô (ÛÎÔÈ·Ófi, ‚ÔÚÂÈÔËÂÈÚˆÙÈÎfi, ñfiıÂÛË \OÙ˙·Ï¿Ó Î.ô) η› ù¯È ÌfiÓÔÓ (΢ÚÈ·Îfi, AåÁ·ÖÔ, òIÌÈ·), âÓ¤ÎÚÈÓ ïÌÔÊÒÓˆ˜ Ùfi ·Ú·Î¿Ùˆ „‹ÊÈÛÌ·:

æHºI™MA ^H ·Ú·‚›·ÛË ÙÔÜ ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ η› ÙÔÜ Ó‡̷ÙÔ˜ Ùɘ Û˘Óı‹Î˘ Ùɘ §ˆ˙¿ÓÓ˘, ì ηٷÛÙÚ·Ù‹ÁËÛË ÙáÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ EéÚˆ·›ˆÓ ÔÏÈÙáÓ, ì ÔÏÈÙÈ΋ âÎÙÔ˘ÚÎÈÛÌÔÜ ÙáÓ MÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ Ùɘ £Ú¿Î˘, àÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ùɘ à·Ú¿‰ÂÎÙ˘ ÎÈ öÎÓÔÌ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔÜ TÔ˘ÚÎÈÎÔÜ ¶ÚÔÍÂÓ›Ԣ KÔÌÔÙËÓɘ, ÙáÓ „¢ÙÔÌÔ˘ÊÙ‹‰ˆÓ Ùɘ ÂÚÈԯɘ η› ÙáÓ âÏÂÁ¯fiÌÂÓˆÓ àfi Ù‹Ó òAÁ΢ڷ ÌÂÈÔÓÔÙÈÎáÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, ÌĘ ñÔ¯ÚÂÒÓÔ˘Ó Ó¿ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì àfi ¬ÏÔ˘˜ ÙÔ‡˜ ÔÏÈÙÂÈ·ÎÔ‡˜ êÚÌÔ‰›Ô˘˜ Ùɘ ·ÙÚ›‰Ô˜ Ì·˜ Ó¿ àÛ΋ÛÔ˘Ó Î·ÙÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ÌÈ¿ àÔÙÚÂÙÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÛÙ›˜ ÌÂıԉ‡ÛÂȘ Ùɘ TÔ˘ÚΛ·˜ ÛÙfiÓ £Ú·ÎÈÎfi ¯áÚÔ ÁÈ¿ Ù‹Ó ÚÔÛÙ·Û›· ÙáÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙáÓ ^EÏÏ‹ÓˆÓ Ùɘ ‰˘ÙÈÎɘ £Ú¿Î˘, à‰È·ÎÚ›Ùˆ˜ ıÚËÛ·̷ÙÔ˜. K‡ÚÈ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁ¤, Î. Î. ^YÔ˘ÚÁÔ›, ¶ÚÔۂϤÔÓÙ˜ ÛÙ¿ ·ÙÚȈÙÈο Û·˜ ·åÛı‹Ì·Ù·, ÂéÂÏÈÛÙÔÜÌ Ò˜ ı¿ ÛÙ·ıÂÖÙ ÛÙfi ≈„Ô˜ ÙáÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·› ı¿ Ï¿‚ÂÙ οı àÓ·ÁηÖÔ Ì¤ÙÚÔ, œÛÙ Ùfi ÚÔÍÂÓÂÖÔ Ùɘ KÔÌÔÙËÓɘ Ó¿ ÎÈÓÂÖÙ·È ÛÙfi Ï·›ÛÈÔ ÙÔÜ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ùɘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ¬ˆ˜ çÊ›ÏÂÈ Ó¿ Ú¿ÙÙÂÈ, η› ı¿ οÓÂÙ οı ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó¿ ‰È·Ê˘Ï·¯ıÂÖ ì ëÏÏËÓÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË ÙáÓ ¶Ô̿ΈÓ, ÙáÓ PÔÌ¿ ÎÈ ¬ÔÈˆÓ ëÏÏËÓfi„˘¯ˆÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ Ùɘ ¢˘ÙÈÎɘ Ì·˜ £Ú¿Î˘. MÂÙ¿ ÙÔÜ ÚÔÛ‹ÎÔÓÙÔ˜ Û‚·ÛÌÔÜ ÁÈ¿ Ùfi ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™ÜÚÔ˜ \AÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ °ÏˆÛÛÈÎÔÜ ^OÌ›ÏÔ˘ BfiÏÔ˘

TÂܯԘ 467, MAPTIO™ 2009

91


\∂¯›ÓÔ˜, ì ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙáÓ ¶Ô̿ΈÓ, ‰¤Ó ÂrÓ·È ≤Ó· êÏfi ÎÂÊ·ÏÔ¯ÒÚÈ. «¢ÂÛfi˙ÂÈ ÌÂÁ·ÏfiÚÂ· ÛÙ‹ Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹ η› âϤÁ¯ÂÈ Ùfi ‰ÚfiÌÔ \∂¯›ÓÔ˜-¢ËÌ¿ÚÈÔ Î·› \∂¯›ÓÔ˜-™¿ÙÚ·È. °‡Úˆ ÙÔ˘ ÛÎÂÏÂو̤ӷ âÚ›È·, ıÚ˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔÈ ùÁÎÔÈ ÌÂÙfiÓ, ÁÎÚÂÌÈṲ̂Ó˜ fiÚÙ˜ ñÔÁ›ˆÓ ÛËÚ¿ÁÁˆÓ. ∂rÓ·È Ù¿ öÓ‰ÔÍ· àÔÌÂÈÓ¿ÚÈ· ÙÔÜ «ç¯˘ÚÔÜ ÙÔÜ \∂¯›ÓÔ˘» Ùɘ «°Ú·ÌÌɘ ªÂÙ·ÍÄ», Ô‡ öÁÈÓ ıÚ‡ÏÔ˜ ̤ Ùfi ïÏÔη‡ÙˆÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙ›˜ 6 \AÚÈÏ›Ô˘ ÙÔÜ 1941 η› Û˘ÁÎÏÔÓ›˙Ô˘Ó». Δfi ψÊÔÚÂÖÔ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÛÙ‹Ó Ï·Ù›· ÙÔÜ ¯ˆÚÈÔÜ. \∂ΛÓË Ù‹Ó œÚ· Û¯ÔÏÔÜÛ Ùfi Ù˙·Ì›. ò∞Ó‰Ú˜, ôÓ‰Ú˜ Û¿Ó àfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ, öÚ¯ÔÓÙ·Ó Úfi˜ Ùfi ̤ÚÔ˜ Ì·˜. ªÈ¿ ‰˘Ó·Ù‹ âÈı˘Ì›· ̤ üıËÛ ӿ àÓ·˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Ù‹Ó âÎÎÏËÛ›· ÙÔÜ ¯ˆÚÈÔÜ. æ¿Í·ÌÂ. ΔÂÏÈο Ù‹ ‚ڋηÌ ÌÂÙ¿ Ù¿ ÙÂÏÂ˘Ù·Ö· Û›ÙÈ·, ۯ‰fiÓ ö͈ àfi Ùfi ¯ˆÚÈfi. ∫ÏÂÈÛÙ‹. ∫Ô›Ù·Í· àfi Ùfi ¯·ÌËÏfi ·Ú¿ı˘ÚÔ. ò∞‰ÂÈ·. ≠∂Ó· Ì·ÓÔ˘¿ÏÈ Ì¤ ‰˘fi ÙÚ›· ÎÂÚÈ¿ Û‚ËṲ̂ӷ, ÙÚÂÖ˜, Ù¤ÛÛÂÚ˜ ηڤÎϘ. ªÈ¿ ÎÚ˘¿‰· ¤Ú·Û àfi ¿Óˆ ÌÔ˘. ¶ÔÜ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È; ¶ÔÈfi˜ ôÚ·Á ӿ ôÓ·„ ٿ ÎÂÚÈ¿. ¶fiÙ àÓÔ›ÁÔ˘Ó Ù‹Ó âÎÎÏËÛÈ¿, ñ¿Ú¯Ô˘Ó ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÛÙ¿ ¶ÔÌ·ÎÔ¯ÒÚÈ·; \∂ΛÓË Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹ ›Ûˆ Ì·˜, öÙÛÈ Í·ÊÓÈο η› àÚfiÛÎÏËÙ· ÌĘ Ì›ÏËÛ ̤ óÚ·Ö· ëÏÏËÓÈο ≤Ó·˜

92

TÂܯԘ 467, MAPTIO™ 2009

\E¯›ÓÔ˜

¶Ô̿Θ ̤ Ù‹Ó ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÏ‹

ìÏÈÎȈ̤ÓÔ˜ ¶ÔÌ¿ÎÔ˜... ªÄ˜ Âr οÙÈ... Û¿Ó ÚËÙfi, Û¿Ó Û˘Ì‚Ô˘Ï‹. ΔfiÓ ÎÔ›Ù·Í· ̤ ÔÏÏ‹ âÈʇϷÍË. ¶·Ú¿ÍÂÓÔ ‚ϤÌÌ·. Δ› ÂrÓ·È ·éÙfi˜ ï ôÓıÚˆÔ˜; ™¿Ó οÔÈÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ó¿ ÎÚ‡‚ÂÈ. \IÌ¿Ì˘ ÂrÓ·È;..., ·¿˜ ÂrÓ·È; Δ¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ... «^À¿Ú¯Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ âӉ›ÍÂȘ ¬ÙÈ Î¿Ùˆ àfi Ù‹ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÔÊ¿ÓÂÈ· ÔÏÏÔ› ƒÔ‰Ô·ÖÔÈ ‰È·Ù‹ÚËÛ·Ó ÔÏÏÔ‡˜ ·åáÓ˜ Ù¿ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈο ÙÔ˘˜ ‚ÈÒÌ·Ù·. Δfi ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi ÙÔ˘˜ ·ÚÂÏıfiÓ àÔ‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È àfi Ù›˜ âΉËÏÒÛÂȘ Ùɘ ηıËÌÂÚÈÓɘ ÙÔ˘˜ ˙ˆÉ˜, ¬ˆ˜ Ùfi ÛÙ·‡ÚˆÌ· ÙÔÜ ‚Ú¤ÊÔ˘˜ ÛÙ‹Ó ÎÔ‡ÓÈ· ÙÔ˘ Ú›Ó ÎÔÈÌËıÂÖ Î·› Ùɘ ˙‡Ì˘ à̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ Ùfi ˙‡ÌˆÌ·. Δfi öıÈÌÔ Ùɘ ‚·ÛÈÏfiÈÙÙ·˜ ̤ Ùfi ÓfiÌÈÛÌ· Ù‹Ó ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿. ¢È·ÙËÚÔÜÓ Î·› Û‹ÌÂÚ· Ùfi ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi ùÓÔÌ· \∏Ï›·˜ ÛÙ¿ ¯ˆÚÈ¿ \E¯›ÓÔ˜ η› ∫ÔÙ‡ÏË». º˘Ï¿ÛÛÔ˘Ó ÎÚ˘Ì̤ӷ ôÌÊÈ· îÂÚ¤ˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ ÙÔ˘˜... ¶ÂÚ·Ù‹Û·Ì ÙÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔÜ ¯ˆÚÈÔÜ, ı¤Ï·Ì οÔÈÔÓ Ó¿ ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ, Ó¿ ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì êÏ¿, ÂåÏÈÎÚÈÓ¿. •·Ó·‚ÚÂı‹Î·Ì ÛÙ‹Ó Ï·Ù›·. √î Èfi ÔÏÏÔ› Âr¯·Ó ÌÂÖ ÛÙ¿ ηÊÂÓÂÖ· ÁÈ¿ οÔÈÔ... ëÏÏËÓÈÎfi ηʤ. ≠∂Ó·˜ ·Ô‡˜ ¶ÔÌ¿ÎÔ˜ ÌĘ ÏËÛ›·ÛÂ. -«°È·Ù› ‰¤Ó öÚ¯ÂÛÙ Èfi Û˘¯Ó¿, ^∂ÏÏ¿‰· ÂrÓ·È Î·› ‰á». ∫¿ÙÈ ÌÔÜ ı‡ÌÈÛ·Ó Ù¿ ÏfiÁÈ· ·éÙ¿: «≠√Ù·Ó Ùfi 1996 ñÏÔÔÈÔÜÛ· Ùfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙ‹Ó \OÚÂÈÓ‹, ̤ ÏËÛ›·Û ̤ ÔÏÏ‹ ÚÔʇϷÍË ≤Ó·˜


Á¤ÚÔ˜ ¶ÔÌ¿ÎÔ˜. òE‚Á·Ï ÚÔÛÂÎÙÈο ·fi Ù‹Ó ÙÛ¤Ë ÙÔ˘ ≤Ó· ÔχÙÈÌÔ ÁÈ\ ·éÙfiÓ ¯·ÚÙ›, ÌÔÜ Ùfi ö‰ÂÈÍ η› ÌÔÜ ÂrÂ. ∞éÙfi, ÂrÓ·È Ùfi àÔÏ˘Ù‹ÚÈfi ÌÔ˘ àfi Ùfi ÛÙÚ·Ùfi ÌÔ˘, ÙfiÓ ^EÏÏËÓÈÎfi ™ÙÚ·Ùfi, ̤ ÙfiÓ ïÔÖÔ ÔϤÌËÛ·. ^∏ ÂÚËÊ¿ÓÈ· öÏ·Ì„Â ÛÙ¿ ñÁÚ¿ ÙÔ˘ Ì¿ÙÈ·. ¡¿ ͤÚÂȘ ¬Ìˆ˜, Û˘Ó¤¯ÈÛÂ, ¬ÙÈ âÌÂÖ˜ Ôî ·ÏÈÔ›, Ô‡ ·åÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ≠EÏÏËÓ˜ η› ÌÈÏÔ‡Û·Ì ^EÏÏËÓÈο, ʇÁÔ˘ÌÂ. √î Ó¤ÔÈ ÌÈÏÔÜÓ ÙÔ‡ÚÎÈη, ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔ‡ÚÎÈη, ·åÛı¿ÓÔÓÙ·È ΔÔÜÚÎÔÈ. æ¤ÏÈÛ· ‰ÈÛÙ·ÎÙÈο, ÁÈ·Ù›; ∫·› ì à¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ ̤ ˙¿ÏÈÛÂ. °È·Ù›, ·È‰› ÌÔ˘, ï ÎfiÛÌÔ˜ ÚÔÙÈÌÄ Ó¿ ÂrÓ·È Ì¤ ÙfiÓ ‰˘Ó·Ùfi η› ¬ÏÔÈ ·éÙÔ› â‰á ö¯Ô˘Ó ÂÈÛıÂÖ ¬ÙÈ ì ΔÔ˘ÚΛ· öÚ¯ÂÙ·È». «∫·Ó›˜ îÛÙÔÚÈÎfi˜ õ àÓıÚˆÔÏfiÁÔ˜ ‰¤Ó àÌÊÈ‚¿ÏÏÂÈ ¬ÙÈ Ôî ¶ÔÌ¿ÎÔÈ ‰¤Ó ö¯Ô˘Ó ηӤӷ, Ì¿ àÔχو˜ ηӤӷ, ÎÔÈÓfi Ê˘ÏÂÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ̤ ÙÔ‡˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜. ™¤ ¬ÏË Ù‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ùɘ îÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Î·› Ùfi 1950, Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È ¬ˆ˜ ¬ÏÔÈ Ôî ≠EÏÏËÓ˜, ̤ ·Ú¤ÓıÂÛË Ùfi 17Ô ·åÒÓ·, ïfiÙ âÍÈÛÏ·Ì›ÛÙËηÓ. ™Ù‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙáÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‚·ÏηÓÈÎáÓ àӷηٷٿ͈Ó, 1878 ̤¯ÚÈ 1923, Ôî ¶ÔÌ¿ÎÔÈ âÍÂÁ›ÚÔÓÙ·È Î·› àÍÈÒÓÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ù‹Ó ≤ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ̤ Ù‹Ó ^EÏÏ¿‰·. Δfi ú‰ÈÔ Î¿ÓÔ˘Ó Î·› Ùfi 1946, ¬Ù·Ó Ôî ¶ÔÌ¿ÎÔÈ Ùɘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ ˙ËÙÔÜÓ Î·› ·éÙÔ› Ù‹Ó ñ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ‹Ó ^EÏÏËÓÈ΋ ¢ÈÔ›ÎËÛË, ¬ˆ˜ Ôî ïÌfiÊ˘ÏÔ› ÙÔ˘˜ Ùɘ \√ÚÂÈÓɘ Ùɘ •¿Óı˘. ........................................................................................ ª‹Î·Ì Û\ ≤Ó· Û¯ÔÏÂÖÔ, ·È‰È¿, ·È‰È¿, ¬Ï· Ù¿ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ· ̤ Ù›˜ Ì·ÓÙÉϘ. ªÄ˜ ÎÔÈÙÔÜÛ·Ó, ÌÄÏÏÔÓ ‰¤Ó ηٷϿ‚·ÈÓ·Ó Ù› ÙÔ‡˜ ϤÁ·ÌÂ. Δ¿ ëÏÏËÓÈο ÙÔ˘˜ Ôχ ÊÙˆ¯¿. √î ≠EÏÏËÓ˜ ‰¿ÛηÏÔÈ àÓ¤ÎÊÚ·ÛÙÔÈ, ̤ ÛÊÈÁ̤ӷ ¯Â›ÏË... ∫·› ¬Ìˆ˜, «Û¤ ¬Ï· Ù¿ ¯ÚfiÓÈ· Ùɘ ΔÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜ Ôî ¶ÔÌ¿ÎÔÈ Ô鉤ÔÙ ÌÈÏÔÜÛ·Ó ÙÔ˘ÚÎÈο η› ÔÙ¤ Ôî ΔÔÜÚÎÔÈ ‰¤Ó ηٿÊÂÚ·Ó Ó¿ ÛÙ‹ÛÔ˘Ó öÛÙˆ η› ≤Ó· ÙÔ˘ÚÎÈÎfi Û¯ÔÏÂÖÔ ÛÙ‹Ó \OÚÂÈÓ‹. ≠O,ÙÈ ‰¤Ó ¤Ù˘¯·Ó Ôî ΔÔÜÚÎÔÈ Û¤ ·åáÓ˜ ÛÎÏ·‚ÈĘ Ùfi ¤Ù˘¯Â ì ëÏÏËÓÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ì¤Û· Û¤ âÏ¿¯ÈÛÙ· ¯ÚfiÓÈ·! °¤ÌÈÛ ì ÂÚÈÔ¯‹ ÙáÓ ¶ÔÌ¿ÎˆÓ Ì¤ ÙÔ˘ÚÎÈο Û¯ÔÏÂÖ·. \EÂȉ‹ Ôî μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ¶ÔÌ¿ÎÔÈ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó¿ ñ·¯ıÔÜÓ ÛÙ‹Ó ^EÏÏËÓÈ΋ ¢ÈÔ›ÎËÛË, ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·˜ Ù‹ Û˘Óı‹ÎË Ùɘ §ˆ˙¿ÓÓ˘ Âå˜ ‚¿ÚÔ˜ Ùɘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ η› ñ¤Ú Ùɘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, çÓfiÌ·Û·Ó ‚›·È· ÙÔ‡˜ ¶ÔÌ¿ÎÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜. Δ¿ Û¯ÂÙÈο ‰È·Ù¿ÁÌ·Ù· ñÊ›ÛÙ·ÓÙ·È ‰˘ÛÙ˘¯á˜ àÎfiÌË!... ≠√̈˜, ·Ú¿ Ù‹Ó Î·Ù·›ÂÛË Î·› ÙÔ‡˜ âÍ·Ó·ÁηÛÌÔ‡˜ ÁÈ¿ ÙÔ˘ÚÎÔÔ›ËÛË ÙáÓ ¶ÔÌ¿ÎˆÓ Ô‡ âȯÂÈÚÂÖÙ·È Û¤ ^∂ÏÏËÓÈÎfi ö‰·ÊÔ˜, ñ¿Ú¯ÂÈ àÓÙ›ÛÙ·ÛË. \∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË àfi ÙÔ‡˜ ú‰ÈÔ˘˜ ÙÔ‡˜ ¶ÔÌ¿ÎÔ˘˜. «¢¤Ó ÂúÌ·ÛÙ ΔÔÜÚÎÔÈ» ı¿ ÂÖ Ì¤ àÊÔÚÌ‹ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ¿ àÙÔÌÈÎfi ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ï Úfi‰ÚÔ˜ ÙáÓ ¶ÔÌ¿ÎˆÓ Ùɘ •¿Óı˘.

\E‰á η› 15 ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÏÂÍÈο, ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ‚È‚Ï›· η› ·Ú·Ì‡ıÈ·, ΢ÎÏÔÊÔÚÔÜÓ 5 cd ̤ ·Ú·‰ÔÛȷο ÔÌ¿ÎÈη ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. \∂Ή›‰ÂÙ·È ÔÌ¿ÎÈÎË âÊËÌÂÚ›‰· η› ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Ì·ı‹Ì·Ù· ÔÌ·ÎÈÎɘ ÁÏÒÛÛ˘ ÛÙfi ¶∞∫∂£ƒ∞.

™Ì›ÓıË

M‡ÎË

«Δ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·È‰È¿ ÛÙ¿ ¯ˆÚÈ¿ Ì·˜ ‰¤Ó ͤÚÔ˘Ó Ù‹Ó ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ∂rÓ·È Í¤ÓË ÁÏÒÛÛ· ÁÈ¿ ÌĘ. ¢˘ÛÙ˘¯á˜ Ùfi ^ÀÔ˘ÚÁÂÖÔ ¶·È‰Â›·˜ ̤ ‰È¿ÊÔÚ˜ Û˘ÓıÉΘ η› ÚˆÙfiÎÔÏÏ· ÌĘ ñÔ¯ÚÂÒÓÂÈ Ó¿ Ì·ı·›ÓÔ˘ÌÂ Ù‹Ó ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÁÏÒÛÛ·!... ∂rÓ·È Ùfi ÌÔÚʈÙÈÎfi ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ÙÔÜ 1968, ïfiÙ ≤Ó· ‰ÈÎfi Ì·˜ ·È‰› ö¯ÂÈ Ó¿ Ì¿ıÂÈ Ù¿ ^∂ÏÏËÓÈο ηϿ, Ù¿ ÙÔ˘ÚÎÈο ÁÈ·Ù› àÓ‹ÎÂÈ ÛÙ‹Ó ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ·È‰Â›·, Ù¿ àÚ·‚Èο ÁÈ¿ Ùfi ÎÔÚ¿ÓÈÔ, Ù¿ àÁÁÏÈο, ÁÈ·Ù› ÂrÓ·È ÂéÚˆ·˚΋ ÁÏÒÛÛ·, η› úÛˆ˜ η› ÌÈ¿ ‰Â‡ÙÂÚË ÂéÚˆ·˚΋ ÁÏÒÛÛ·, âÓá ÛÙfi Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÌÈÏÄ Ù¿ ÔÌ¿ÎÈη. ¢ËÏ·‰‹ Ùfi ÌÈÎÚfi ·È‰› ˙ÂÖ Û¤ ≤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÎÔÌÊÔ‡˙ÈÔ» (...).

TÂܯԘ 467, MAPTIO™ 2009

93


«£¤ÏÔ˘Ì ӿ ñ¿Ú¯ÂÈ ÛΤÙÔ ëÏÏËÓÈÎfi Û¯ÔÏÂÖÔ, œÛÙ ï ÁÔÓÈfi˜ Ó¿ àÔÊ·Û›ÛÂÈ ÔÜ ı¿ ÛÙ›ÏÂÈ Ùfi ·È‰› ÙÔ˘» (‚Ϥ ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË 28.3.2008). ...................... Tfi ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙ·ı‹Î·Ì ÁÈ¿ Ê·ÁËÙfi Û’ ≤Ó· ùÌÔÚÊÔ ¶ÔÌ·ÎÔ¯ÒÚÈ. √î ôÓıÚˆÔÈ ÙÔÜ ÌÈÎÚÔÜ ëÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ å‰È·›ÙÂÚ· ÂÚÈÔÈËÙÈÎÔ›. Δ¿ Ê·ÁËÙ¿ ÓÔÛÙÈÌfiٷٷ. ^∏ àÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ˙ÂÛÙ‹. ªÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ηٷÚ¿ÛÈÓÔ Ùfi ‰·ÛˆÌ¤ÓÔ ‚Ô˘Ófi. —μϤÂȘ âÎÂÖ; \∂ÎÂÖ â¿Óˆ οÙÈ Ô‡ àÛÚ›˙ÂÈ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙ‹ ÚÂÌ·ÙÈ¿; §¤ÁÂÙ·È ΔÂΤ˜. —™¿Ó ÎÂÏ› ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÔÜ ÌÔÜ Ê·›ÓÂÙ·È. -Δ› ÂrÓ·È; —Δ› àÎÚȂᘠÂrÓ·È, ‰¤Ó ͤڈ Ó¿ ÛÔÜ á. ¶¿ÓÙˆ˜ οÔȘ ÊÔÚ¤˜ ̤۷ ÛÙfiÓ ¯ÚfiÓÔ Ôî ¶ÔÌ¿ÎÔÈ Ì·˙‡ÔÓÙ·È fiÙ ÛÙfi ≤Ó· η› fiÙ ÛÙfi ôÏÏÔ Î·› ö¯Ô˘Ó οÙÈ... Û¿Ó ·ÓËÁ‡ÚÈ. —°È·Ù›; —≠√ˆ˜ ÌÔÜ Âr·Ó, Ì·˙‡ÔÓÙ·È ÁÈ¿ Ó¿ ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ˘˜ àfi ÙÔ‡˜ ÚÔÁfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜, Ô‡ ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙ‹Ó àÚÂÙ‹. ™¤ ≤Ó· Ô‡ ÌÔÚ¤Û·Ì ӿ ÌÔÜÌ ‰È·ÈÛÙÒÛ·Ì ¬ÙÈ ÂrÓ·È Ù¿ÊÔ˜ η› Ì¿ÏÈÛÙ· ̤ ۇ̂ÔÏ· ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎɘ Ù·Êɘ. «√î ¶ÔÌ¿ÎÔÈ qÙ·Ó ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› η› öÌÂÈÓ·Ó ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ̤¯ÚÈ Ù¿ Ù¤ÏË ÙÔÜ 17Ô˘ ·åÒÓ·. ∫¿ÔÈÔÈ Ï›ÁÔÈ ÌÂÌÔӈ̤ÓÔÈ àÏÏ·ÍÔÈÛÙÔÜÛ·Ó Î·› àÛ¿˙ÔÓÙ·Ó ÙfiÓ ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÛÌfi. ∞éÙÔ› Á›ÓÔÓÙ·Ó \∞Á¿‰Â˜. √î ôÏÏÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ñ¤ÊÂÚ·Ó Ù¿ ¿Ó‰ÂÈÓ·. ºfiÚÔÈ, ÂÚÈÊÚfiÓËÛË, Ù·ÂÈÓÒÛÂȘ, ηٷÙÚÂÁÌfi˜, ‰˘ÛÙ˘¯›· η› ηÎÔÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË öÎ·Ó·Ó Ù‹ ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ àÓ˘fiÊÔÚË. ™Ù¿ ̤۷ ÙÔÜ 17Ô˘ ·åÒÓ· Ôî ÚfiÎÚÈÙÔÈ Î·› ÎÔÈÓÔٿگ˜ ÙÔ˘˜, Ì‹ àÓÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Ù›˜ ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ȤÛÂȘ η› Ù¿ Ì·ÚÙ‡ÚÈ· ÙáÓ \√ıˆÌ·ÓáÓ Î·› ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó¿ âΉÈÎËıÔÜÓ Ù‹Ó Î·Ù·‰˘Ó¿ÛÙÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ η› àfi ÙÔ‡˜ μÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜, Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó¿ àÛ·ÛÙÔÜÓ ÙfiÓ \πÛÏ·ÌÈÛÌfi. ^√ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ºÈÏÈÔ˘fiψ˜ °·‚ÚÈ‹Ï (1636-72) ÚÔÛ¿ıËÛ ӿ ÙÔ‡˜ âÌÔ‰›ÛÂÈ, àÏÏ¿ ‰¤Ó ÌfiÚÂÛ ӿ ÙÔ‡˜ ›ÛÂÈ. ^∏ ÂÚÈÙÔÌ‹ ÙÔ˘˜ öÁÈÓ ·ÓËÁ˘ÚÈο ÛÙfi ·ÏÈfi Ù˙·Ì› ÎÔÓÙ¿ ÛÙfi ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ Ùɘ ºÈÏÈÔ˘fiψ˜. ≠√Ù·Ó Î·ÙfiÈÓ Á‡ÚÈÛ·Ó ÛÙ¿ ¶ÔÌ·ÎÔ¯ÒÚÈ· âÍÈÛÏ·Ì›ÛÙËÎ·Ó Î·› Ôî ôÏÏÔÈ, ù¯È ¬ÏÔÈ ‚¤‚·È·. ≠√ÛÔÈ àÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó¿ àÏÏ·ÍÔÈÛÙ‹ÛÔ˘Ó ñ¤ÛÙËÛ·Ó Ù‹ Ì·Ó›· ÙáÓ àÏÏÔıÚ‹ÛΈÓ.

94

TÂܯԘ 467, MAPTIO™ 2009

÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÂrÓ·È ì ·Ú¿‰ÔÛË Ô‡ η› «Û‹ÌÂÚ· ‰È·ÙËÚÔÜÓ ÛÙfi ¯ˆÚÈfi ¶¿¯ÓË, ¬ÙÈ Ôî ÎÔ¤ÏϘ ÙÔÜ ¯ˆÚÈÔÜ ¬Ù·Ó Âr‰·Ó ÙÔ‡˜ ôÓ‰Ú˜ Ó¿ âÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ÙfiÓ ïÌ·‰ÈÎfi âÍÈÛÏ·ÌÈÛÌfi, öÂÛ·Ó ¯ÔÚ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙfi ÎÔÓÙÈÓfi ‚¿Ú·ıÚÔ ÁÈ¿ Ó¿ Ì‹ ÌÔχÓÔ˘Ó Ù‹Ó ›ÛÙË ÙÔ˘˜»3, Úfi‰ÚÔÌÔÈ ÙáÓ ™Ô˘ÏȈÙÈÛÛáÓ. ™Ù¿ ¶ÔÌ·ÎÔ¯ÒÚÈ· Ùɘ ƒÔ‰fi˘, ÛÙfi ¶·›ÎÈÔ ùÚÔ˜, ÁÎÚÂÌ›ÛÙËÎ·Ó 218 âÎÎÏËÛȤ˜ η› 336 ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈ·... ™‹ÌÂÚ· ñ¿Ú¯Ô˘Ó ηٿÛ·ÚÙ· Ù¿ âÚ›È· ÙáÓ âÎÎÏËÛÈáÓ, Ô‡ Ì·ÚÙ˘ÚÔÜÓ Ùfi ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi ÙÔ˘˜ ·ÚÂÏıfiÓ. ............................... °È·ÙÚfi˜ ÌĘ ‰È·‚‚·›ˆÛ ÁÈ¿ ñ¤ÚÔ¯Ô μ˘˙·ÓÙÈÓfi ÛÙ·˘Úfi Ô‡ ÊÔÚÔÜÛ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿Ó·. — ∂rÓ·È ÔåÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi Ì·˜ ÎÂÈÌ‹ÏÈÔ, ÂrÂ. ........................... √î ¶ÔÌ¿ÎÔÈ ÂrÓ·È ÛÙ‹Ó ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ „ËÏÔ›, ̤ Í·Óı¿ Ì·ÏÏÈ¿ η› ηٷÁ¿Ï·Ó· Ì¿ÙÈ·, ‰¤Ó ö¯Ô˘Ó ÌÔÁÁÔÏÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. \∞Ú¯·ÖÔÈ £Ú¿Î˜ ̤ ÊϤ‚· ëÏÏËÓÈ΋. √î ÛÙÔϤ˜ ÙáÓ ¶ÔÌ¿ÎˆÓ ÛÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, ÛÙÔ‡˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ η› ÛÙ¿ Û¯‹Ì·Ù·, ÛÔÜ ı˘Ì›˙Ô˘Ó Ù›˜ ÛÙÔϤ˜ ÙáÓ ª·Î‰fiÓˆÓ, ¬ˆ˜ àÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ‡˜ ª·Î‰ÔÓÈÎÔ‡˜ Ù¿ÊÔ˘˜. ∞éÙfi ¬Ìˆ˜ Ô‡ Âr‰· ¬Ù·Ó ʇÁ·ÌÂ,ÓÔÌ›˙ˆ àfi Ù‹Ó ™Ì›ÓıË, ‰¤Ó ı¿ Ùfi ͯ¿Ûˆ. ªÂÚÈο ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔÜ ¯ˆÚÈÔÜ ÛÙfi ÍÂÚÔ‚fi‰ËÌ¿ Ì·˜ ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙ‹Ó Ï·ÁÈ¿ ÙÔÜ ÏfiÊÔ˘ Ùfi ≤Ó· ‰›Ï· ÛÙ\ ôÏÏÔ, ̤ Ù›˜ ·Ó¤ÌÔÚʘ ÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ Ó¿ àÔÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Ùfi ÚfiÛˆfi ÙÔ˘˜, ¬ˆ˜ οÓÔ˘Ó Ôî ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿Ó˜... ò∞ÍÈ˙ ӿ Ù¿ ʈÙÔÁÚ·Ê›ÛÂȘ ÁÈ¿ ηÚÙÔÛÙ¿Ï. ............................... ^∏ ¶·Ó·Á›· Ì·˜, Ô‡ Ôî Ô̿Θ Á˘Ó·ÖΘ Ù‹Ó âÈηÏÔÜÓÙ·È, η› ï àÁ·Ë̤ÓÔ˜ ÙÔ˘˜ ≠∞ÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ô˜ ÛÒÛÔ˘Ó Ù‹Ó Ôχ·ıË £Ú¿ÎË Ì·˜.

Â.

¶ËÁ¤˜ η› ‚ÔËı‹Ì·Ù· ¶.ª˘ÏˆÓÄ, √î ¶ÔÌ¿ÎÔÈ Ùɘ £Ú¿Î˘, \∞ı‹Ó· 1990 ΔÔÜ ¢. ¢∏ª√À ∞ÓÙ/ÁÔ˘ â.à., \∂›ÙÈÌÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÉ ™ÙÚ·ÙÈĘ η› ∞/°∂∂º ∞åÌÈÏ›·˜ §·‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ^∏ £Ú¿ÎË ÙÔÜ ¯ı¤˜ η› ÙÔÜ Û‹ÌÂÚ·, Û. 32-33 ¶ÔÌ¿ÎÔÈ Î·› ¶ÔÌ·ÎÔ¯ÒÚÈ· ,www.mani.org/kzaharias ¶ÔÌ¿ÎÔÈ Î·› ¶ÔÌ·ÎÔ¯ÒÚÈ·,Politicsgr.com «¢¤Ó ÂúÌ·ÛÙ ΔÔÜÚÎÔÈ»,altemedia.info «¢¤Ó ÂúÌ·ÛÙ ΔÔÜÚÎÔÈ»,www.xronos.gr 28.3.2008 www.omogenia.com www.antibaro.gr 10.8.2008 ÎÏ.


fiÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ 2007 ì ñÔ˘ÚÁfi˜ \E͈ÙÂÚÈÎáÓ âÈÛΤÙÂÙ·È Ù‹Ó £Ú¿ÎË, Ù‹Ó àÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Û¿Ó ÂÚÈÔ¯‹ ̤ â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ õ ·Ú¿ÏÏËÏË Û˘Ó‰ÈÔ›ÎËÛË. X·Ú›˙ÂÈ ÛÙ‹Ó ÌÂÈÔÓfiÙËÙ· ≤Ó· ·Î¤ÙÔ âÎÏËÎÙÈÎáÓ ‰ÒÚˆÓ. ™‡ÓÙÔÌ· ì K˘‚¤ÚÓËÛË Û‡‰ÂÈ ÛÙ‹Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ‹ ÙˆÓ. K˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ \EÈÙÚÔ‹ ̤ ÙfiÓ NfiÌÔ 3553/2007 ôÚıÚ. 7 ‰È·ÁÚ¿ÊÂÈ ¯Ú¤Ë ÙáÓ ‚·ÎÔ˘Ê›ˆÓ 6,5 ëηÙÔÌ. ÂéÚÒ. \Afi ÙfiÓ ú‰ÈÔ ÓfiÌÔ ·Ú·Ï›ÂÙ·È Ùfi ôÚı. 1 ÂÚ› «¢È·ÎÚ·ÙÈÎɘ àÌÔÈ‚·ÈfiÙËÙÔ˜» ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 1091/1980. Tfi TÔ˘ÚÎÈÎfi ¶ÚÔÍÂÓÂÖÔ KÔÌÔÙËÓɘ âÎÚÔÛˆÂÖ Ù‹Ó òAÁ΢ڷ η› âÎÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù›˜ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ó˜ ñÔ¯ˆÚ‹ÛÂȘ à‰˘Ó·Ì›·˜, ÁÈ\ ·éÙfi Û˘Ó¯ᘠà·ÈÙÔÜÓ. \A·ÈÙÔÜÓ Ù‹Ó àÓ·ÁÓÒÚÈÛË Ùɘ ÙÔ˘ÚÎÈÎɘ Ù·˘ÙfiÙËÙÔ˜, Ù‹Ó Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔÜ ôÚıÚÔ˘ 19 N.¢. 337/1955 Ùɘ ^EÏÏËÓÈÎɘ \Iı·ÁÂÓ›·˜ ÁÈ¿ 60.000 àÓÈı·ÁÂÓÂÖ˜, Ù‹Ó àÓ·ÁÓÒÚÈÛË ÙáÓ âÎÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ÌÔ˘ÊÙ‹‰ˆÓ („¢ÙÔÌÔ˘ÊÙ‹‰ˆÓ), Ù‹Ó âÈÛÙÚÔÊ‹ ÎÔÈÓˆÊÂÏáÓ ^I‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ. ^O ™‡ÏÏÔÁÔ˜ \EÈÛÙËÌfiÓˆÓ Ùɘ ÌÂÈÔÓfiÙËÙÔ˜ ˙ËÙÄ ‰È¿ âÁÁÚ¿ÊÔ˘ ÙfiÓ ‰È¿ÏÔÁÔ ÌÂٷ͇ ÙáÓ ñÔ˘ÚÁáÓ ¶·È‰Â›·˜ η› £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ ^EÏÏ¿‰Ô˜ η› TÔ˘ÚΛ·˜ η› ÔÏÏ¿ ôÏÏ·, η› «ï ÓÔáÓ ÓÔ›و». M¤ ÔÏÈÙÈ΋ àÓÔ¯‹ ÙáÓ ÙÔÈÎáÓ Î·› ÎÚ·ÙÈÎáÓ ÊÔÚ¤ˆÓ âÈÛËÌÔÔÈÂÖÙ·È ì ·Ú¿ÓÔÌË ôÙ˘Ë «™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ \EÈÙÚÔ‹ Ùɘ TÔ˘ÚÎÈÎɘ ÌÂÈÔÓfiÙËÙÔ˜ Ùɘ ¢˘ÙÈÎɘ £Ú¿Î˘» ̤ Ù‹Ó ‰ËÌfiÛÈ· àÓ·ÎÔ›ÓˆÛË: ¶·ÚÔÙÚ‡ÓÔ˘Ó ÙÔ‡˜ Ì·ıËÙ¿˜ Û¤ ÁÂÓÈ΋ àÔ¯‹ àfi Ùfi Û¯ÔÏÂÖÔ 13-14 \OÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ·åÙ›· ì ‰È·ÁÚ·Ê‹ 16 Ì·ıËÙáÓ àfi Ùfi ¢ËÌÔÙÈÎfi Ùɘ •¿Óı˘. ¢È·ÛÙÚ‚ÏÒÓÔ˘Ó Ù‹Ó àÏ‹ıÂÈ· ÂÈÚ·Ì·ÙÈ˙fiÌÂÓÔÈ ôÓ ı¿ ñ¿ÚÍÂÈ àÓÙ›‰Ú·ÛË õ àÓÂÎÙÈÎfiÙËÙ·.

Ùɘ AåÌÈÏ›·˜ §·‰ÔÔ‡ÏÔ˘, \EÈÙ. ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ^EÓÒÛˆ˜ KÔÌÔÙËÓ·›ˆÓ \AÓÙ/‰ÚÔ˘ \EıÓ.^EÓÒÛˆ˜ BÔÚ›ˆÓ ^EÏÏ‹ÓˆÓ Î.ô. ™Ù‹Ó àÚ¯‹ ÙÔÜ Ú·Ì·˙·ÓÈÔÜ, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙfi MÂÁ¿ÏÔ ¢¤ÚÂÈÔ, Úfi˜ âÎÊÔ‚ÈÛÌfi Ùɘ ìÚˆ›‰·˜ ¢·ÛοϷ˜ X·ÚĘ NÈÎÔÔ‡ÏÔ˘ Ôî âÁοıÂÙÔÈ ÙÔÜ ¶ÚÔÍÂÓ›Ԣ ̤ ÙfiÓ ÚfiÍÂÓÔ, Ôî ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù·›, ÙÚÂÖ˜ TÔÜÚÎÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù·›, Ôî „Â˘ÙÔÌÔ˘ÊÙɉ˜. \Afi Ùfi ÌÂÁ¿ÊˆÓÔ ÙÔÜ ÌÈÓ·Ú¤ ‰È·Ù¿ÛÛÔ˘Ó ÙÔ‡˜ ¶ÔÌ¿ÎÔ˘˜ ÙÔÜ ¯ˆÚÈÔÜ: «N¿ ÂrÛÙ ۤ Û˘ÓÂ¯É ÎfiÓÙÚ· ̤ Ùfi ^EÏÏËÓÈÎfi KÚ¿ÙÔ˜», «ì £Ú¿ÎË ÂrÓ·È ÙÔ˘ÚÎÈ΋». ≠YÛÙÂÚ· àfi ¬Ï· ·éÙ¿ ÔÜ ÂrÓ·È Ùfi ^EÏÏËÓÈÎfi KÚ¿ÙÔ˜; §ÂÈÙÔ˘ÚÁÂÖ Ùfi ^EÏÏËÓÈÎfi KÚ¿ÙÔ˜ ÛÙ‹Ó £Ú¿ÎË, Ôî ^EÏÏËÓÈÎÔ› NfiÌÔÈ; òH ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ì ôÙ˘Ë âÈÙÚÔ‹ Á›ÓÂÙ·È ÓfiÌÈÌË Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·› ì £Ú¿ÎË KfiÛÛÔ‚Ô; Tfi ôÚıÚÔ 16 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 2 ÙÔÜ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÁÈ¿ Ù‹Ó ¶·È‰Â›· àӷʤÚÂÈ «...Ù‹Ó àÓ¿Ù˘ÍË Ùɘ âıÓÈÎɘ η› ıÚËÛ΢ÙÈÎɘ Û˘ÓÂȉ‹Ûˆ˜ η› Ù‹Ó ‰È¿Ï·Û‹ ÙÔ˘˜ Û¤ âχıÂÚÔ˘˜ η› ñ‡ı˘ÓÔ˘˜ Ôϛ٘». ¢˘ÛÙ˘¯á˜ Ùfi Ì¿ıËÌ· ÙáÓ £ÚËÛ΢ÙÈÎáÓ ÛÙ¿ ^EÏÏËÓÈο ™¯ÔÏÂÖ· ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈο η› ıÂÔÏfiÁÔÈ ‰¤Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È. \AÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÚÔˆıÔÜÓ ÙfiÓ åÛÏ·ÌÈÛÌfi. ¢ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È 240 îÂÚԉȉ¿ÛηÏÔÈ

TÂܯԘ 467, MAPTIO™ 2009

M. ¢¤ÚÂÈÔ

95


ÁÈ¿ Ó¿ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ÛÙ¿ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·Ófi·È‰· Ùfi «KÔÚ¿ÓÈ», Ùfi ïÔÖÔ ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙfi ÎÂÊ. 1X5 «™Ê¿¯Ù ÙÔ‡˜ à›ÛÙÔ˘˜ ¬Ô˘ η› ôÓ ÙÔ‡˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÙÂ. Aå¯Ì·ÏˆÙ›ÛÙ ÙÔ˘˜ η› Û‡ÚÙ ÙÔ˘˜ ÛÎÏ¿‚Ô˘˜...». ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ̤ Ù‹Ó ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔÜ KÔÚ·Ó›Ô˘ ‚¿˙Ô˘Ó Ù¿ ·È‰È¿ Ó¿ à·ÁÁ¤ÏÔ˘Ó ÛÙ›¯Ô˘˜:«âÛ¤Ó· àÁ·á, ùÌÔÚÊ‹ ÌÔ˘ TÔ˘ÚΛ·. M¤ Û¤Ó· ı¿ ÎÏ·›ˆ, ̤ Û¤Ó· ı¿ ÁÂÏ¿Ûˆ. £¿ ñ„ÒÛˆ Ù‹Ó ìÌÈÛ¤ÏËÓÔ ÛËÌ·›· Èfi „ËÏ¿...». º·Ó·Ù›˙Ô˘Ó Ù›˜ „˘¯¤˜ ÙáÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÔ·›‰ˆÓ η› ÙáÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ. AéÙ¿ Ù¿ ÛοӉ·Ï· ÔÜ ı¿ ï‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Ù‹Ó £Ú¿ÎË; ^H ÙÔ˘ÚÎfiʈÓË âÊËÌÂÚ›‰· Milliet ̤ ‰ËÌÔÛȇ̷ٿ Ù˘ ÚÔηÏÂÖ ‰È¯fiÓÔÈ· η› ‰È·Ù¿Ú·ÍË Ùɘ ÎÔÈÓɘ ÂåÚ‹Ó˘ ÛÙ‹ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ·, àfi ‰ÈÂÙ›·˜, ̤ Ù‹Ó ¥‰Ú˘ÛË ÙÔÜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔÜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶ÔÌ¿ÎˆÓ ÛÙ‹Ó •¿ÓıË. M¤ âÈı¤ÛÂȘ, ≈‚ÚÂȘ, ¯Ï¢·ÛÌÔ‡˜ âÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙáÓ ¶ÔÌ¿ÎˆÓ àfi ·Ú·Û˘ÚfiÌÂÓÔ˘˜ âÎ ÙáÓ âÌÚËÛÙÈÎáÓ ÎÂÈ̤ӈÓ. EéÙ˘¯á˜ ñ¿Ú¯ÂÈ Î·› ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË. ^O ÂåÛ·ÁÁÂχ˜ •¿Óı˘ ·éÙÂ·ÁÁ¤ÏÙˆ˜ ηÏÂÖ ÙÔ‡˜ ñ¢ı‡ÓÔ˘˜ ÙáÓ ÛηӉ¿ÏˆÓ. ™Ùfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ï ÚfiÍÂÓÔ˜ η› Ôî „Â˘ÙÔÌÔ˘ÊÙɉ˜ âÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó ÙÔ‡˜ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ η› ¯·ÈÚÂÙÔÜÓ ÙÔ‡˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ñÂÚ¿ÛÈÛ˘ Ô‡ ÂrÓ·È Ôî ‰‡Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù·› ÙÔÜ ¶A™OK, ì K·Ú·¯·Û¿Ó η› ôÏÏÔÈ. TfiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙ‹ £Ú¿ÎË, ᘠâÊËÛ˘¯¿˙Ô˘Ó Ôî Ù·ÁÔ› Ùɘ ¶ÔÏÈÙ›·˜, ÙÔÜ KÚ¿ÙÔ˘˜! ¢¤Ó ÙÔ‡˜ àÎÔ˘ÌÔÜÓ Ù¿ ÁÂÁÔÓfiÙ·, ‰¤Ó àÊÔ˘ÁÎÚ¿˙ÔÓÙ·È Ù‹Ó àÁˆÓ›· ÙáÓ £Ú·ÎȈÙáÓ; °È\ ·éÙfi, ™˘Ó¤ÏÏËÓ˜, àÊ˘ÓÈÛıÂÖÙ ôÓ ı¤ÏÂÙÂ ì £Ú¿ÎË Ó¿ Ì‹Ó «ÂrÓ·È Ì·ÎÚÈ¿», ¬ˆ˜ οÔÙ ì K‡ÚÔ˜, η› Û˘Ì‚ÂÖ ¬,ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙ‹ Ì·ÚÙ˘ÚÈ΋ Ì·˜ ÓÉÛÔ K‡ÚÔ.

96

Úfi‰ÚÔ˜ ÙáÓ ¶ÔÌ¿ÎˆÓ Ùɘ •¿Óı˘ T·¯‹Ú KfiÓÙ ÂrÓ·È ≤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ôÓıÚˆÔ˜, ÔåÎÔÁÂÓÂȿگ˘, ̤ ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi η› ÂÚËÊ¿ÓÈ· ÁÈ¿ Ù‹Ó Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘. «\∂ÁÒ ‰¤Ó ÂrÌ·È ΔÔÜÚÎÔ˜», ı¿ ÂÖ Ì¤ àÊÔÚÌ‹ Ì›· Û˘˙‹ÙËÛË, Ô‡ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ¿ ÙfiÓ àÙÔÌÈÎfi ·éÙÔÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi. ^√ ™‡ÏÏÔÁfi˜ ÙÔ˘˜ ·›ÚÓÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ η› ÌĘ ηÏÂÖ Û¤ Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ·ÎÈ΋ ‚Ú·‰È¿, Ô‡ çÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÙ›˜ 19 \∞ÚÈÏ›Ô˘ ̤ ·Ú·‰ÔÛȷο ÔÌ¿ÎÈη Ê·ÁËÙ¿, ÌÔ˘ÛÈ΋ η› ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, Ô‡ ı¿ Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙ‹ ÁÂÈÙÔÓÈ΋ •¿ÓıË. «¡¿ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì àfi ·éÙfiØ ı¤ÏÔ˘Ì ӿ ÂrÓ·È Ì›· ÌÂÁ¿ÏË àÓÔȯً âΉ‹ÏˆÛË Î·› ôÓ ÌĘ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ï ηÈÚfi˜ ı¿ Á›ÓÂÈ ñ·›ıÚÈ·, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ̤۷ ÛÙfi ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÖÔ ÙÔÜ \∞ÁÎfiÚÙÛ·, ÛÙfi 8Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ •¿Óı˘ Úfi˜ Ù¿ ÔÌ·ÎÔ¯ÒÚÈ·. —ò∏ıÂÏ· Ï›ÁÔ Ó¿ ÌĘ ÌÈÏ‹ÛÂÙ ÁÈ¿ Ù›˜ âΉËÏÒÛÂȘ Ô‡

T·¯‹Ú KfiÓÙÂ

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔÜ T·¯‹Ú KfiÓÙ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙáÓ ¶ÔÌ¿ÎˆÓ •¿Óı˘ ÛÙ‹Ó âÊËÌÂÚ›‰· «^O XÚfiÓÔ˜» Ùɘ KÔÌÔÙËÓɘ (28.3.2008) ö¯ÂÙÂ ó˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ η› à̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ Ó¿ ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ¿ Ù‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ Û·˜. ∫·› ÁÈ¿ Ùfi ᘠÚÔ·Û›˙ÂÛÙÂ Ù‹Ó Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ η› ᘠÚÔÛ·ıÂÖÙ ӿ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÙ ً ÁÏÒÛÛ·, Ù‹Ó ·Ú¿‰ÔÛË, Ù¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, Ù‹Ó ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Û·˜. —¶ÚÔÛ·ıÔÜÌ ӿ ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ً ÁÏÒÛÛ· Ì·˜, Ù¿

TÂܯԘ 467, MAPTIO™ 2009


õıË, Ù¿ öıÈÌ· η› Ù‹Ó ·Ú¿‰ÔÛ‹ Ì·˜. °È·Ù› Ùfi οÓÔ˘Ì ·éÙfi Ùfi Ú¿ÁÌ·; \∂Âȉ‹ ö¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ù¿ ÙÂÏÂ˘Ù·Ö· 15 ¯ÚfiÓÈ·, ì ÁÓˆÛÙ‹ ηڷ̤Ϸ οÔÈÔÈ Ó¿ ϤÓ ¬ÙÈ ¬ÏÔÈ Ôî ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ Ùɘ £Ú¿Î˘ ÂrÓ·È «ΔÔÜÚÎÔÈ». ∞éÙfi ‰¤Ó åÛ¯‡ÂÈ Û¤ ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË. √î ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ Ùɘ £Ú¿Î˘ àÔÙÂÏÔÜÓÙ·È àfi ÙÚÂÖ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ê˘Ï¤˜. ∞éÙ¤˜ Ôî Ê˘Ï¤˜, ¬ˆ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÎÈ âÛÂÖ˜, ÂrÓ·È Ôî ÏÂÁfiÌÂÓÔÈ ƒfiÌ, ¬ˆ˜ ÙÔ‡˜ ϤÌ âÌÂÖ˜ ÛÙ¿ ÔÌ¿ÎÈη «ÚÂÛÈÔÙ¿Ú», ÂrÓ·È Ôî ΔÔ˘ÚÎÔÁÂÓÂÖ˜, Ôî «ÙÛ·Ù¿Îˉ˜», ÎÈ âÌÂÖ˜ Ôî ¶ÔÌ¿ÎÔÈ. Δ› ‰È·ÊÔÚ¿ ö¯Ô˘Ó ·éÙ¤˜ Ôî ÙÚÂÖ˜ Ê˘Ï¤˜; ∫·Ù·Ú¯‹Ó ì ÁÏÒÛÛ·, Ùfi ÚáÙÔ Î·› ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ. \∂›Û˘ ö¯Ô˘Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο õıË Î·› öıÈÌ· Û¤ ¬Ï˜ Ù›˜ Ï¢ڤ˜ Ùɘ ˙ˆÉ˜. ¢ËÏ·‰‹ ï ÙÚfiÔ˜ ëÓfi˜ Á¿ÌÔ˘ ÙfiÓ ïÔÖÔÓ âÌÂÖ˜ ÙfiÓ Î¿ÓÔ˘Ì ̤ Ù‹Ó ·ÏÈ¿ Ù‹Ó ·Ú¿‰ÔÛË, ¬ˆ˜ Ù¿ Ì¿ı·Ì àfi ÙÔ‡˜ ·Ô܉˜ Ì·˜ η› Ù›˜ ÁÈ·ÁÈ¿‰Â˜ Ì·˜, âÓá Ôî ΔÔ˘ÚÎÔÁÂÓÂÖ˜ ÙfiÓ Î¿ÓÔ˘Ó ¬ˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Û¤ ≤Ó·Ó ÎÔÛÌÈÎfi Á¿ÌÔ. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·éÙfi Ùfi ™‡ÏÏÔÁÔ ÁÈ¿ Ó¿ Ì‹ ϤÓ ¬ÏÔÈ ÛÙ‹ £Ú¿ÎË ¬ÙÈ «ÂúÌ·ÛÙ ¬ÏÔÈ ΔÔÜÚÎÔÈ». ™¤ η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰¤Ó ÂúÌ·ÛÙ ¬ÏÔÈ ΔÔÜÚÎÔÈ. ò∂¯Ô˘Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÚԤϢÛË Î·› Ê˘ÏÂÙÈ΋ ηٷÁˆÁ‹, ö¯Ô˘Ì êÏá˜ Ù‹Ó ú‰È· ıÚËÛΛ·. ∫¿ÔÈÔÈ Ì¤Ú‰Â„·Ó Ù‹ ıÚËÛΛ· ̤ Ù‹Ó... ΔÔ˘ÚΛ·. ò∞ÏÏÔ ÂrÓ·È ï ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÛÌfi˜ ÎÈ ôÏÏÔ ï ÙÔ˘ÚÎÈÛÌfi˜. ¶ÚÔÛ·ıÔÜÌ ӿ ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ·éÙfi Ô‡ ÌĘ Ì¿ı·Ó Ôî ÁÔÓÂÖ˜ Ì·˜. ™ÙÔ‡˜ ÁÔÓÂÖ˜ Ì·˜ Ù¿ Ì¿ı·Ó Ôî ·Ô܉˜ η› ¿ÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜. ∫·Ù¿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ ì ÁÏÒÛÛ· Ì·˜ ‰¤Ó Âr¯Â ηٷÁÚ·ÊÂÖ, ‰¤Ó ñÉÚ¯·Ó ۇ̂ÔÏ·Ø Ù¿ ÙÂÏÂ˘Ù·Ö· ¯ÚfiÓÈ· ¬Ìˆ˜ öÁÈÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ηٷÁÚ·Êɘ, âÓá âÌÂÖ˜ Ù‹ ‰È·ÙËÚÔ‡Û·Ì àfi ÚÔÊÔÚÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Î·› Ù‹ Ì¿ı·Ì àfi ÁÂÓÈ¿ Û¤ ÁÂÓÈ¿. ∫·› ÂúÌ·ÛÙ ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ Ô‡ ÂúÌ·ÛÙ ¶ÔÌ¿ÎÔÈ. —™‹ÌÂÚ·, Î. ∫fiÓÙÂ, ñ¿Ú¯Ô˘Ó ‚È‚Ï›· η› ÏÂÍÈο η› ·Ú·Ì‡ıÈ· η› ηٷÁڷʤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ^À¿Ú¯Ô˘Ó cd àÏÏ¿ η› ëÚÌËÓÂ˘Ù¤˜, ¬ˆ˜ ì Û‡˙˘Áfi˜ Û·˜. ªÈÏÉÛÙ ̷˜ ÁÈ\·éÙ‹ Ù‹Ó ÚÔÛ¿ıÂÈ· η› Ù‹ ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›·. —≠√ˆ˜ Âú·Ù ÎÈ âÛÂÖ˜ ñ¿Ú¯Ô˘Ó ϤÔÓ Ù¿ ÙÂÏÂ˘Ù·Ö· 15 ¯ÚfiÓÈ· οÔȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙfiÓ ÂéÚ‡ÙÂÚÔ ¯áÚÔ Ùɘ £Ú¿Î˘. òE¯Ô˘Ó ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ 5 CD ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌɘ ̤ ·Ú·‰ÔÛȷο ÔÌ¿ÎÈη ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. Tfi ÙÂÏÂ˘Ù·ÖÔ Ô‡ ö¯ÂÈ Î˘ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÂrÓ·È Ùɘ ¡ÂÚÌ¿Ó ¡ÔÏ¿, ì ïÔ›· ëÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ·éÙfi Ùfi Ì‹Ó· àÎfiÌ· ≤Ó· cd ̤ Ù¿ ·Ú·‰ÔÛȷο ÔÌ¿ÎÈη ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ̤ Û˘Óԉ›· çÚ¯‹-

ÛÙÚ·˜. ^√ ÚáÙÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ Ô‡ Âr¯Â ‚Á¿ÏÂÈ ì ¡ÂÚÌ¿Ó ¡ÔÏ¿ qÙ·Ó ÌfiÓÔ ÊˆÓ‹, âÓá ·éÙ‹ Ù‹ ÊÔÚ¿ Ùfi ‰Â‡ÙÂÚÔ cd ı¿ ÂrÓ·È Ì¤ çÚ¯‹ÛÙÚ·. £¿ Á›ÓÂÈ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Î·› ÛÙfiÓ ÂéÚ‡ÙÂÚÔ ¯áÚÔ Ùɘ £Ú¿Î˘, àÏÏ¿ η› ÛÙ‹Ó \∞ı‹Ó· ÁÈ¿ Ó¿ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ϤÔÓ Ôî \∞ıËÓ·ÖÔÈ ¬ÙÈ ÛÙ‹ £Ú¿ÎË ‰¤Ó ÂrÓ·È ¬ÏÔÈ ΔÔÜÚÎÔÈ, ¬ˆ˜ ÙÔ‡˜ ·Ú·ÏËÚÔÊÔÚ‹Û·Ó úÛˆ˜, η› ¬ÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È... ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ ÁÈ¿ Ó¿ ÚıÔÜÓ ÛÙ‹ £Ú¿ÎË. —™Ä˜ âÓÔ¯ÏÂÖ ·éÙfiØ öÙÛÈ ‰¤Ó ÂrÓ·È; —™›ÁÔ˘Ú· ÌĘ âÓÔ¯ÏÂÖ. —\∂Ή›‰ÂÙ·È Î·› ì ÔÌ·ÎÈ΋ âÊËÌÂÚ›‰·. B¤‚·È· Ù‹Ó ö¯ÂÈ àÓ·Ï¿‚ÂÈ ï Î. ™ÂÌ·¯ÂÓÙ›Ó ∫·Ú·¯fiÙ˙· âÍÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ à\ ¬,ÙÈ Âú‰·Ì ÙÂÏÂ˘Ù·Ö·. ¶ÈÛÙ‡ÂÙ ¬ÙÈ ·éÙfi ÂrÓ·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÛÔ âÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ η› Û˘Û›ڈÛ˘; —¶ÈÛÙ‡ˆ ¬ÙÈ ÂrÓ·È ≤Ó· ̤ÛÔ âÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ò∏‰Ë ì âÊËÌÂÚ›‰· Ô‡ âΉ›‰ÂÈ ï Î. ™ÂÌ·¯ÂÓÙ›Ó K·Ú·¯fiÙ˙· ¤Ú·Û ̤۷ ÛÙ¿ ÔÌ¿ÎÈη Û›ÙÈ· η› ÈÛÙ‡ˆ ¬ÙÈ Û¤ Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ı¿ Ù‹Ó ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ¬ÏÔÈ Ôî ¶ÔÌ¿ÎÔÈ Ùɘ £Ú¿Î˘, àÓÂÍ·Úًو˜ àfi ÔÈ¿ fiÏË ÂrÓ·È. —∫·› ͤÚÔ˘Ì â›Û˘ ¬ÙÈ ‰›ÓÔÓÙ·È Ì·ı‹Ì·Ù· ÔÌ·ÎÈÎɘ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÙfi ¶∞∫∂£ƒ∞. ¢¤Ó ͤڈ ôÓ ·éÙ¿ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È. —∞éÙ¿ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È. ¶·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È Ì·ı‹Ì·Ù· ÔÌ·ÎÈÎɘ ÁÏÒÛÛ·˜. ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔÜÓ Ù¿ Ì·ı‹Ì·Ù· η› ¶ÔÌ¿ÎÔÈ, àÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î¿ÔÈÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ Ô‡ öÚ¯ÔÓÙ·È àfi ôÏϘ fiÏÂȘ η› ‰¤Ó ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù‹Ó ÔÌ·ÎÈ΋ ÁÏÒÛÛ· η› Ù‹Ó îÛÙÔÚ›·. ¶ËÁ·›ÓÔ˘Ó Î·› ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔÜÓ ·éÙ¿ Ù¿ Ì·ı‹Ì·Ù·, âÂȉ‹ Ôî Èfi ÔÏÏÔ› âÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û¤ ÌÂÈÔÓÔÙÈο Û¯ÔÏÂÖ· η› ÓÔÈÒıÔ˘Ó ·éÙ‹ Ù‹Ó àÓ¿ÁÎË, ÁÈ·Ù› Ù¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·È‰È¿ ÛÙ¿ ÔÌ·ÎÔ¯ÒÚÈ· ‰¤Ó ͤÚÔ˘Ó Ù‹Ó ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ∂rÓ·È Í¤ÓË ÁÏÒÛÛ· Úfi˜ âÌĘ. ¢˘ÛÙ˘¯á˜ Ùfi ñÔ˘ÚÁÂÖÔ ¶·È‰Â›·˜ ̤ ‰È¿ÊÔÚ˜ Û˘ÓıÉΘ, ÚˆÙfiÎÔÏÏ· η› Ù‹ Û˘Óı‹ÎË Ùɘ §Ô˙¿ÓÓ˘ ÌĘ ñÔ¯ÚÂÒÓÂÈ Ó¿ Ì·ı·›ÓÔ˘ÌÂ Ù‹Ó ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÁÏÒÛÛ·!... —∂rÓ·È Ùfi ÌÔÚʈÙÈÎfi ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ÙÔÜ 1968, ïfiÙ ≤Ó· ·È‰› ‰ÈÎfi Û·˜ ö¯ÂÈ Ó¿ Ì¿ıÂÈ Ù¿ ëÏÏËÓÈο ηϿ, Ù¿ ÙÔ˘ÚÎÈο ÁÈ·Ù› àÓ‹ÎÂÈ ÛÙ‹Ó ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ·È‰Â›·, Ù¿ àÚ·‚Èο ÁÈ·Ù› ÂrÓ·È Ùfi ÎÔÚ¿ÓÈÔ, Ù¿ àÁÁÏÈο ÁÈ·Ù› ÂrÓ·È ÂéÚˆ·˚΋ ÁÏÒÛÛ·, η› úÛˆ˜ η› ÌÈ¿ ‰Â‡ÙÂÚË ÂéÚˆ·˚΋, âÓá ÛÙfi Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÌÈÏÄ ÔÌ·ÎÈο. ¢ËÏ·‰‹ Ùfi TÂܯԘ 467, MAPTIO™ 2009

97


ÌÈÎÚfi ·È‰› ˙ÂÖ Û¤ ≤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÎÔÌÊÔ‡˙ÈÔ... -≠∂Ó· ÎÔÌÊÔ‡˙ÈÔ Û¤ ≤Ó· ÌÈÎÚfi ·È‰› Ô‡ ÙÂÏÈο ‰¤Ó Ì·ı·›ÓÂÈ Ù›ÔÙ· ÛˆÛÙ¿. ¶ÈÛÙ‡ˆ ¬ÙÈ ·éÙfi Ùfi Û‡ÛÙËÌ· Ú¤ÂÈ Ó¿ Ùfi ‰ÂÖ ÛÔ‚·Ú¿ Ùfi ñÔ˘ÚÁÂÖÔ ¶·È‰Â›·˜. °È¿ ÙfiÓ ôÏÊ· õ ‚‹Ù· ÏfiÁÔ ñ¿Ú¯Ô˘Ó Ù¿ ÌÂÈÔÓÔÙÈο Û¯ÔÏÂÖ· ηÏᘠõ ηÎá˜. \EÌÂÖ˜ ˙ËÙÄÌ ӿ Á›ÓÔ˘Ó Î·› ‰ËÌfiÛÈ· ëÏÏËÓÈο Û¯ÔÏÂÖ·. ≠√Ù·Ó Ï¤Ì «‰ËÌfiÛÈ· ëÏÏËÓÈο Û¯ÔÏÂÖ·» ı¤ÏÔ˘Ì ӿ ñ¿Ú¯ÂÈ ÛΤÙÔ ëÏÏËÓÈÎfi Û¯ÔÏÂÖÔ, Ô≈Ùˆ˜ œÛÙ ï ÁÔÓÈfi˜ Ó¿ àÔÊ·Û›ÛÂÈ ÔÜ ı¿ ÛÙ›ÏÂÈ Ùfi ·È‰› ÙÔ˘. ≠∂Ó· êÏfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ≠OÙ·Ó öÁÈÓ Ùfi °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·› Ùfi §‡ÎÂÈÔ Ùɘ °Ï·‡Î˘, Ù¿ ÚáÙ· ¯ÚfiÓÈ· ËÁ·›Ó·Ó 5-10 ·È‰È¿ η› ·éÙ‹ Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹ ‰¤Ó ÙÔ‡˜ ¯ˆÚ¿ÂÈ Î·› ˙‹ÙËÛ·Ó ÎÈ ôÏÏ· ‰ËÌfiÛÈ· Á˘ÌÓ¿ÛÈ·, Ô‡ Ó¿ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ÌfiÓÔ Ù‹Ó ëÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ≠∂Ó· ·È‰› ÛÙ‹Ó ìÏÈΛ· ÙáÓ 6-7 ¯ÚÔÓáÓ, ¬Ù·Ó Ùfi ‚¿˙ÂȘ Ó¿ οÓÂÈ 3 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÏáÛÛ˜ àfi Ù‹Ó àÚ¯‹ ÙÔÜ ‰ËÌÔÙÈÎÔÜ, ö¯ÂÈ âӉȿÌÂÛ· η› Ùfi ÎÔÚ¿ÓÈ, ÁÈ·Ù› ÂrÓ·È ì ıÚËÛΛ· Ì·˜, ‰¤Ó ÌÔÚÂÖ Ó¿ àÓÙ·ÔÎÚÈıÂÖ. ^√fiÙ ˙ËÙÄÌ ëÏÏËÓÈο Û¯ÔÏÂÖ·. ∞éÙfi Ùfi ʈӿ˙ˆ ¿ÓÙ·, Ùfi ö¯ˆ ÂÖ Î·› ÛÙ‹Ó \∞ı‹Ó·, ÁÈ¿ Ó¿ ö¯ÂÈ ï ÁÔÓÈfi˜ âÈÏÔÁ‹ ÔÜ Ó¿ ÛÙ›ÏÂÈ Ùfi ·È‰›. —∫‡ÚÈ ∫fiÓÙÂ, âÂȉ‹ ˙ÔÜÌ ÛÙ‹ £Ú¿ÎË Î·›, ηο Ù¿ „¤Ì·Ù·, ͤÚÔ˘Ì ¬ÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ÛĘ ÔÏÂÌÔÜÓ Ôχ ÛÎÏËÚ¿ η› ̤ „˘¯ÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ â΂ȷÛÌÔ‡˜ η› ̤ àÂÈϤ˜, ‰¤Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó¿ ·éÙÔÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÛÙÂ ó˜ ¶ÔÌ¿ÎÔÈ, ÙÔ‡˜ âÓÔ¯ÏÂÖ ·éÙfi Ùfi Ú¿ÁÌ·, àÏÏ¿ ·éÙÔ› Ôî ôÓıÚˆÔÈ ‰˘ÛÙ˘¯á˜ ö¯Ô˘Ó ÚÔÛ‚¿ÛÂȘ Û¤ ÂéÚˆ·˚ο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ·, Û¤ ÂéÚˆ·˚ο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, Û¤ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ‰ÈÂıÓÂÖ˜, Û¤ åÛÏ·ÌÈΤ˜ Û˘Ó‰È·ÛΤ„ÂȘ, ηٷʤÚÓÔ˘Ó Ó¿ ÂÚÓÄÓ Ì›· Ï·ÛÌ·ÙÈ΋ ÂåÎfiÓ· ÁÈ¿ Ù‹ £Ú¿ÎË: ¬ÙÈ ñ¿Ú¯ÂÈ Ì·‡ÚË Î·Ù·›ÂÛË, ¬ÙÈ Ę ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˜ ÂrÓ·È àÔ‰ÈÔÔÌ·ÖÔ˜... Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ·éÙ¿ Ù¿ Ú¿ÁÌ·Ù·; \∂ÛÂÖ˜ ÓÈÒıÂÙ ¬ÙÈ ö¯ÂÙ ٛ˜ ú‰È˜ ÂéηÈڛ˜ ̤ ≤Ó·Ó ôÏÏÔÓ Û˘ÓÙÔ›ÙË Û·˜ Ô‡ ÂrÓ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔÜ ıÚËÛ·̷ÙÔ˜, ̤ ≤Ó· ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi; —∞éÙ‹ Ù‹Ó âÚÒÙËÛË ÌÔÜ Ù‹Ó öηÓ ≤Ó· ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÂéÚˆ·˚Îfi, Ô‡ àÔÙÂÏÔÜÓÙ·Ó àfi οÔÈÔ˘˜ ñÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ùɘ ∂éÚÒ˘, ÚˆÙÒÓÙ·˜, ¬ˆ˜ Âú·Ù ÎÈ âÛÂÖ˜, ôÓ ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·È Ù¿ àÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙáÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ ÛÙ‹ £Ú¿ÎË. ™¤ ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ‰¤Ó ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·È Ù¿ àÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙáÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ ÛÙ‹ £Ú¿ÎË. ¶Ôχ êÏÔ‡Ûٷٷ, âÁÒ ö¯ˆ ÚÔηϤÛÂÈ

98

TÂܯԘ 467, MAPTIO™ 2009

àÚÎÂÙÔ‡˜ Ó¿ ÄÓ ӿ âÈÛÎÂÊıÔÜÓ Ùfi ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ÓÔÛÔÎÔÌÂÖÔ Ùɘ \∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘, Ó¿ ‰ÔÜÓ ¬ÙÈ ñ¿Ú¯Ô˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 25-30 ÁÈ·ÙÚÔ› ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ. ¡¿ âÈÛÎÂÊıÔÜÓ Ùfi ÓÔÛÔÎÔÌÂÖÔ Ùɘ •¿Óı˘ ¬Ô˘ ñ¿Ú¯Ô˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 50 ÁÈ·ÙÚÔ› ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ õ Ó¿ ÄÓ ӿ âÈÛÎÂÊıÔÜÓ Î·› Ùfi ÓÔÛÔÎÔÌÂÖÔ ∫ÔÌÔÙËÓɘ, Ô‡ ñ¿Ú¯Ô˘Ó η› âÎÂÖ â›Û˘ ÁÈ·ÙÚÔ› ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ. —¢ËÏ·‰‹ ¬ÔÈÔ˜ ηٷÎÙ¿ÂÈ Ù‹ ÁÓÒÛË, ¬ÔÈÔ˜ ö¯ÂÈ Ù¿ ÚÔÛfiÓÙ·, âÓÓÔÂÖÙ·È ¬ÙÈ ö¯ÂÈ Ù›˜ ú‰È˜ ÂéηÈڛ˜. —\∞ÎÚÈ‚á˜. ò∂¯ÂÈ Ù›˜ ú‰È˜ ÂéηÈڛ˜ η›, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙfi ÓÔÌfi •¿Óı˘ Ô‡ ˙á âÁÒ, ôÓ ñ¿Ú¯Ô˘Ó 1.000 âȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ôî 500 âȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, η› ÌÈÏÄÌ ÁÈ¿ ÌÂÁ¿Ï˜ η› ηϤ˜ âȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ù›˜ ö¯Ô˘Ó ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ. ^√fiÙ ÔÜ ·Ú·‚È¿˙ÂÙ·È Ùfi àÓıÚÒÈÓÔ ‰Èη›ˆÌ·; —^ÀËÚÂÙÔÜÓ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ ·éÙ¿ Ù¿ Ú¿ÁÌ·Ù·. —™›ÁÔ˘Ú· Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜. º˘ÛÈο ·éÙ¤˜ Ôî ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ ñËÚÂÙÔÜÓÙ·È Î·› àÓ·ÌԯχÔÓÙ·È àfi ≤Ó· õ ‰‡Ô ôÙÔÌ·. ¢¤Ó Ù¿ οÓÂÈ ì ÂéÚ‡ÙÂÚË ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈ΋ Ì¿˙· Ùɘ £Ú¿Î˘. μÁ·›ÓÔ˘Ó 1-2 ôÓıÚˆÔÈ àfi οı fiÏË Î·› Á›ÓÂÙ·È ·éÙfi Ô‡ Á›ÓÂÙ·È. \∞ÏÏ¿ Û¤ η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰¤Ó ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·È Ù¿ àÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· —∫‡ÚÈ ∫fiÓÙÂ, Ó¿ ÛĘ Â鯷ÚÈÛÙ‹Ûˆ ıÂÚÌ¿. MÂÏ·¯ÚÔÈÓ‹ M·ÚÙ›‰Ô˘ \E›ÌÂÙÚÔ Ùɘ «¢Ú¿Ûˆ˜» ^H ϤÍË ¶ÔÌ¿ÎÔ˜, ηٿ Ì›· âΉԯ‹, ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È àfi Ùfi ëÏÏËÓÈÎfi îÔÌ¿¯Ô˜ (·éÙfi˜ Ô‡ ÔÏÂÌÄ, Ô‡ Ì¿¯ÂÙ·È öÊÈÔ˜). ¶ÔÌ¿ÎÔÈ qÙ·Ó ·éÙÔ› Ô‡ à¿ÚÙÈ˙·Ó Ùfi ÊÔ‚ÂÚfi îÈÎfi ÙÔÜ M. \AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘. Tfi ¬ÏÔ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ Ì·ÚÙ˘ÚÂÖ ¬ÙÈ ‰¤Ó ö¯Ô˘Ó η̛· Û¯¤ÛË Ì¤ Ù‹ Ê˘Ï‹ ÙáÓ MÔÁÁfiψÓ. ¢˘ÛÙ˘¯á˜ Ùfi ëÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ âÎÙÔ˘ÚΛ˙ÂÈ ‚›·È· ÙÔ‡˜ ¶ÔÌ¿ÎÔ˘˜!... TÔ‡˜ ñÔ¯ÚÂÒÓÂÈ Ó¿ ÊÔÈÙÔÜÓ ÛÙ¿ ÙÔ˘ÚÎfiʈӷ Û¯ÔÏÂÖ· Ùɘ ÂÚÈԯɘ ÙÔ˘˜ (¬Ô˘ ñ¿Ú¯Ô˘Ó, Ê˘ÛÈο). Tfi ú‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·› ̤ ÙÔ‡˜ \Aı›ÁÁ·ÓÔ˘˜ η› οı ôÏÏË Ì‹ XÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ·. T¿ ̤ÏË ÙÔÜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔÜ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔÜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔÜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶ÔÌ¿ÎˆÓ •¿Óı˘ ÂrÓ·È: T·¯‹Ú KfiÓÙÂ, Úfi‰ÚÔ˜Ø ™ÂÌ·¯ÂÓÙ›Ó K·Ú·¯fiÙ˙·, àÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜Ø \AÏȤ \EʤÓÙË, ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜Ø X·ÌÓÙÉ \EʤÓÙË, Ù·Ì›·˜Ø \IÚÊ¿Ó M¯ÌÂÙ·Ï‹, çÚÁ·ÓˆÙÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜. T¿ ÁÚ·ÊÂÖ· ÙÔÜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, Ô‡ î‰Ú‡ıËΠÙfi 2007, ÂrÓ·È ÛÙ‹Ó ï‰fi K·Ú·ÔÏÉ 93, •¿ÓıË.


^H ¶Ï·Ù˘Ù¤Ú· ÙáÓ ÔéÚ·ÓáÓ, êÁÈÔÁÚ·Ê›· ^I. M. KÔÈÌ‹Ûˆ˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ¶·ÓÔÚ¿Ì·ÙÔ˜, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

^øÚ·ÈfiÙ˘: ì Ï¿Ì„Ë Ùɘ ıÂ˚Îɘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜. ^øÚ·ÈfiÙ˘: ì öÌÓ¢ÛË ÙÔÜ à‰·ÌÈÎÔÜ ≈ÌÓÔ˘ ÁÈ¿ Ù‹ Û‡ÓÙÚÔÊÔ Ô‡ ÙÔÜ ‰ÒÚÈÛÂ ï £Âfi˜. ^øÚ·ÈfiÙ˘: ì ̷ηÚÈfiÙËÙ· Ùɘ ÚÔÙˆÙÈÎɘ ˙ˆÉ˜, ì ÊÈÏÔı½·. ^øÚ·ÈfiÙ˘: ì ¯·Ì¤ÓË ÁÈ¿ ÌÈ¿ Ì·Ù·ÈfiÙËÙ·, ì ÚÔ‰Ô̤ÓË ÁÈ¿ ÌÈ¿ ‰·ÈÌÔÓÈ΋ âȉ›ˆÍË åÛÔı½·. ^øÚ·ÈfiÙ˘: ÌÈ¿ ÂéÁÂÓÈ΋ ÓÔÛÙ·ÏÁ›·, ÌÈ¿ ËÁ·›· àÓ·˙‹ÙËÛË. ≠∂Ó· ΛÓËÙÚÔ àÓ·‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜, ≤Ó· àÓÙÈΛÓËÙÚÔ ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›·˜. ªÈ¿ öÍÔ‰Ô˜ àÓ·˙‹ÙËÛ˘ ÙÔÜ ëÙ¤ÚÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘, ÌÈ¿ ÛÙÚÔÊ‹ Úfi˜ Ù¿ öÓ‰ÔÓ ÁÈ¿ Ù‹Ó àÓ·„ËÏ¿ÊËÛË Ùɘ ÂåÎfiÓ·˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ. ^øÚ·ÈfiÙ˘, ≤Ó·˜ fiıÔ˜, ≤Ó· ÚfiÛˆÔ, ÌÈ¿ ÌÔÚÊ‹. ∫·› ï ñÌÓÔÁÚ¿ÊÔ˜ ¯ÚˆÌ·Ù›˙ÂÈ Ù‹Ó ¶·ÓÒÚÈ· ∫fiÚË: «Δ‹Ó óÚ·ÈfiÙËÙ· Ùɘ ·ÚıÂÓ›·˜ ÛÔ˘ η› Ùfi ñ¤ÚÏ·ÌÚÔÓ Ùfi Ùɘ êÁÓ›·˜ ÛÔ˘ ï °·‚ÚÈ‹Ï Î·Ù·Ï·Á›˜ â‚fi· ÛÔÈ £ÂÔÙfiÎÂ..., ¯·ÖÚ ì ∫¯·ÚÈو̤ÓË». ^∏ öÎÛÙ·ÛË ÙÔÜ \∞ÁÁ¤ÏÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ‹ ÌÔÓ·‰È΋ óÚ·ÈfiÙËÙ· Ùɘ ¶·Úı¤ÓÔ˘, ‰ÈÂÁ›ÚÂÈ Ù¿ ı·ÌˆÌ¤Ó· Ì¿ÙÈ· Ì·˜ àfi Ù‹Ó àÛ¯‹ÌÈ· Ùɘ êÌ·ÚÙ›·˜ Ì·˜ Ó¿ ‰ÔÜÌ ᘠàÓ·ÌÔÚÊÒıËΠÙfi àÚ¯·ÖÔ Î¿ÏÏÔ˜ ÛÙfi ÚfiÛˆÔ Ùɘ £ÂÔÙfiÎÔ˘. ^∏ ί·ÚÈو̤ÓË óÚ·ÈfiÙ˘ Ùɘ ¶·Úı¤ÓÔ˘ óÛÙfiÛÔ ‰¤Ó ÂrÓ·È êÏᘠì ÚÔÙˆÙÈ΋ óÚ·ÈfiÙ˘ Ùɘ ∂û·˜, àÏÏ¿ ì óÚ·ÈfiÙ˘ Ô‡ ÌfiÚʈÛÂ ì ¯¿ÚȘ ÙÔÜ £ÂÔÜ Ì¤ Ù‹Ó âχıÂÚË Û˘Ó¤ÚÁÂÈ· ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘, ï ïÔÖÔ˜ àÁ¿ËÛ àÚÔṲ̂ÙÚËÙ· ÙfiÓ £Âfi. ∞éÙ‹ ì óÚ·›· ∫¯·ÚÈو̤ÓË ÂÚȯÒÚËÛ Ùfi ùÓÙˆ˜ ∫¿ÏÏÔ˜, ÙfiÓ óÚ·ÖÔ Yîfi Ù˘, Ù‹Ó çÌÔÚÊÈ¿ Ô‡ ÛÒ˙ÂÈ ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ àfi Ù‹ ‰˘ÛÒ‰Ë ‰˘ÛÌÔÚÊ›· Ù˘.

ºÈÏÔı¤Ë Ã.Δ.

TÂܯԘ 467, MAPTIO™ 2009

99


^O îÂÚfi˜ ¢·Ì·ÛÎËÓfi˜ ̤ Ù¿ öÎÙ·ÎÙ· ¯·Ú›ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘ àÓ‡ÌÓËÛ η› ó˜ âÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ˜ ñÌÓˆ‰fi˜ η› ó˜ âÌ‚ÚÈı¤ÛÙ·ÙÔ˜ ıÂÔÏfiÁÔ˜ Ù¿ ÌÂÁ·ÏÂÖ· Ùɘ \AÂÈ·Úı¤ÓÔ˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘. \AÓ·Ú›ıÌËÙÔÈ ÂrÓ·È Ôî ı·˘Ì¿ÛÈÔÈ ≈ÌÓÔÈ, Ô‡ Û˘Ó¤ıÂÛ Úfi˜ ÙÈÌ‹Ó Ù˘ ÁÈ¿ ¬Ï˜ Ù›˜ ëÔÚÙ¤˜ Ù˘ η› ‚·ı˘ÛÙfi¯·ÛÙ˜ Ôî ïÌÈϛ˜, Ô‡ öÁÚ·„ âÁΈÌÈ¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ. ^H ïÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙfiÓ «Eé·ÁÁÂÏÈÛÌfi Ùɘ £ÂÔÙfiÎÔ˘» ö¯ÂÈ ó˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÁÓÒÚÈÛÌ· ¬ÙÈ ÂrÓ·È ≤Ó· Û‡ÓÔÏÔ 152 «X·ÈÚÂÙÈÛÌáÓ» Úfi˜ Ù‹Ó ¶·Ó·Á›·, ÛÙÔ‡˜ ïÔ›Ô˘˜ Ù‹Ó âÁΈÌÈ¿˙ÂÈ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ Ì¤ ÚfiÛˆ· η› ÁÂÁÔÓfiÙ· Ùɘ ^AÁ›·˜ °Ú·Êɘ η› ΢ڛˆ˜ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ Ù‹Ó Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ÛÙfi öÚÁÔ Ùɘ ÛˆÙËÚ›·˜ Ì·˜. \EÈϤÁÔ˘Ì η› ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì ̤ ÌÈÎÚfi Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi 7 àfi ·éÙÔ‡˜ ÙÔ‡˜ «X·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜», ÁÈ¿ Ó¿ ı·˘Ì¿ÛÔ˘Ì ÙfiÓ ıÂÔΛÓËÙÔ Î¿Ï·ÌÔ ÙÔÜ ı·˘Ì·ÛÙÔÜ Ùɘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ^OÛ›Ô˘ ¶·ÙÚfi˜. 1. «X·›ÚÔȘ, ì ÊÏÔÁÔÊfiÚÔ˜ ‚¿ÙÔ˜, ≥Ó Âr‰¤ ÔÙ ï ·Ì‚fiËÙÔ˜ âÓ ùÚÂÈ ™ÈÓ÷Ä Mˆ¸Ûɘ». \E‰á ·ÚÔÌÔÈ¿˙ÂÙ·È ì ¶·Ó·Á›· ̤ Ù‹Ó ÊÏÂÁÔ̤ÓË Î·› Ì‹ ηÈÔ̤ÓË ‚¿ÙÔ, Ô‡ Âr‰Â ï ÂÚÈ‚fiËÙÔ˜ η› öÓ‰ÔÍÔ˜ Mˆ¸Ûɘ ÛÙfi ùÚÔ˜ ™ÈÓÄ. \EÓá ̤ ÙfiÓ Eé·ÁÁÂÏÈÛÌfi ηÙÔ›ÎËÛ ̤۷ Ù˘ ï £Âfi˜, ï ^OÔÖÔ˜ ÂrÓ·È «ÜÚ Î·Ù·Ó·Ï›ÛÎÔÓ» (¢Â˘ÙÂÚÔÓ. ‰ã 24), âÓ ÙÔ‡ÙÔȘ ì ñÂÚ·Á›· ¶·Úı¤ÓÔ˜ ù¯È ÌfiÓÔ ‰¤Ó ηÙÂοË, àÏÏ\ âÎÚ¿ÙËÛ ̤۷ Ù˘ ·éÙfi Ùfi ñÂÚÎfiÛÌÈÔ ÜÚ Î·› öÁÈÓ MËÙ¤Ú· ÙÔÜ £ÂÔÜ, MËÙ¤Ú· Ùɘ ZˆÉ˜ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘. 2. «X·ÖÚÂ, ¬ÙÈ Ù¤ÙÔη˜ ·È‰›ÔÓ ÚÔ·ÈÒÓÈÔÓ Î·› ÚfiÛÊ·ÙÔÓ, âÎ ËÁáÓ \IÛÚ·‹Ï ηٷÁfiÌÂÓÔÓ». M¤Û· Û¤ Ï›Á˜ ϤÍÂȘ ï ≠AÁÈÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ùfi ̤Á· η› àÓÂÍȯӛ·ÛÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ùɘ ı›·˜ âÓ·ÓıÚˆ‹Ûˆ˜. TÔÓ›˙ÂÈ ¬ÙÈ ì ¶·Ó·Á›· Á¤ÓÓËÛ «·È‰›ÔÓ ÚÔ·ÈÒÓÈÔÓ Î·› ÚfiÛÊ·ÙÔÓ». ^O Yîfi˜ Ù˘ ó˜ £Âfi˜ qÙ·Ó «ÚÔ·ÈÒÓÈÔ˜» Ì·˙› ̤ ÙfiÓ ôÓ·Ú¯Ô ÔéÚ¿ÓÈÔ ¶·Ù¤Ú· TÔ˘, ó˜ ôÓıÚˆÔ˜ qÙ·Ó «ÚfiÛÊ·ÙÔ˜», Âr¯Â ÌfiÏȘ ÁÂÓÓËıÂÖ àfi \EΛÓËÓ, ηٿ Û¿Úη ηٷÁfiÌÂÓÔ˜ àfi ÙfiÓ Ï·fi ÙÔÜ \IÛÚ·‹Ï. 3. «X·ÖÚÂ, ‰È\ w˜ ìÌÖÓ â¤Ê·ÓÂÓ ï „¿ÌÌˇˆ ¯·ÏÈÓÒÛ·˜ Ù‹Ó ÌÂÁ·ÏÔ̤ÁÂıfiÓ Ù η› ÎÔÛÌÔ¯ÒÚËÙÔÓ Î·› ı·˘Ì·ÛÙÔı¤·ÙÔÓ ı¿Ï·ÛÛ·Ó». M¤ ı·˘Ì¿ÛÈ· â›ıÂÙ· ÁÈ¿ Ù‹Ó ı¿Ï·ÛÛ· ï îÂÚfi˜ ¢·Ì·ÛÎËÓfi˜ ñÌÓÂÖ Ì¤ Ù‹Ó ÊÚ¿ÛË ·éÙ‹ Ù‹Ó £ÂÔÙfiÎÔ, ϤÁÔÓÙ·˜ ¬ÙÈ ‰È\ AéÙɘ âÁÂÓÓ‹ıË Î·› qÏı ÛÙfiÓ ÎfiÛÌÔ ï ¶·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˜ £Âfi˜, ï ^OÔÖÔ˜ ̤ Ù‹Ó à‰‡Ó·ÌË Î·› ÂéÙÂÏÉ ôÌÌÔ ¯·ÏÈÓ·ÁˆÁÂÖ Ù‹Ó ı¿Ï·ÛÛ·, Ù‹Ó Û˘ÁÎÚ·ÙÂÖ ÛÙ¿ ¬ÚÈ¿ Ù˘ η› Ù‹Ó âÌÔ‰›˙ÂÈ Ó¿ ηٷÎχÛÂÈ Ù‹Ó ÁÉ.

100

TÂܯԘ 467, MAPTIO™ 2009


£ÂÔÙfiÎÔ˜ ì B¿ÙÔ˜, öÚÁÔ Mȯ·‹Ï ¢·Ì·ÛÎËÓÔÜ, 16Ô˜ ·å., ≠AÁÈÔ˜ MËÓĘ ^HÚ·ÎÏ›Ԣ KÚ‹Ù˘

4. «X·›ÚÔȘ, t K˘Ú›· £ÂÔÙfiÎÂ, ‰È\ w˜ ìÌÖÓ ÁÂÓÓÄÙ·È ï ·éÙÔÁÂÓ¤ıÏÈÔ˜ η› ʇÂÙ·È ï ·éÙÔÊ˘‹˜ η› ·ûÍÂÙ·È ï Ù¤ÏÂÈÔ˜». ^ø˜ ‚·ı‡˜ ıÂÔÏfiÁÔ˜ ï ≠AÁÈÔ˜ ñÌÓÂÖ Ì¤ ÙfiÓ «X·ÈÚÂÙÈÛÌfi» ÙÔ˘ ·éÙfi Ù‹Ó ¶·Ó·Á›·, ‰ÈfiÙÈ âÁ¤ÓÓËÛ \EÎÂÖÓÔÓ Ô‡ ó˜ £Âfi˜ ÂrÓ·È ·éÙÔÁ¤ÓÓËÙÔ˜ η› â‚Ï¿ÛÙËÛ ̤۷ Ù˘ AéÙfi˜ Ô‡ ÂrÓ·È ·éÙÔÊ˘‹˜ η› ·éÍ‹ıËΠó˜ ôÓıÚˆÔ˜ AéÙfi˜ Ô‡ ó˜ £Âfi˜ ÂrÓ·È Ù¤ÏÂÈÔ˜ η› ‰¤Ó ö¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ öÏÏÂÈ„Ë. 5. «X·ÖÚÂ, ‰È\ w˜ ηı·ÚĘ ìÌÂÖ˜ η› ÊÚÈÎÙɘ Û·ÚÎfi˜ âÓ ÙFÉ ÊÚÈÎÙÔÙÂÏÂÖ ÙÚ·¤˙FË ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈÓ ÙÔÏÌáÓÙ˜ ÌÂÙ¤¯ÔÌÂÓ». M¤ ÙfiÓ «X·ÈÚÂÙÈÛÌfi» ·éÙfi ÛÙÚ¤ÊÂÈ Ùfi ÓÔÜ Î·› Ù‹Ó Î·Ú‰È¿ Ì·˜ ï ≠AÁÈÔ˜ ÛÙfi ̤Á· η› ÊÚÈÎÙfi M˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ùɘ £Â›·˜ E鯷ÚÈÛÙ›·˜. MĘ ñÂÓı˘Ì›˙ÂÈ ¬ÙÈ Ùfi ¶·Ó¿ÁÈÔ ™áÌ· η› Ùfi T›ÌÈÔ AxÌ·, Ô‡ ÌÂÙ·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ηٿ Ù‹Ó ı›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÂrÓ·È Ùfi ™áÌ· η› Ùfi AxÌ· ÙÔÜ K˘Ú›Ô˘ η› £ÂÔÜ Ì·˜, Ô‡ Ùfi öÏ·‚ \EÎÂÖÓÔ˜, ¬Ù·Ó qÏı ÛÙ‹ ÁÉ ÁÈ¿ Ù‹ ÛˆÙËÚ›· Ì·˜, àfi Ù‹Ó ¶·Ó¿¯Ú·ÓÙË MËÙ¤Ú· TÔ˘. Tfi ≤ÓˆÛ ̤ Ù‹Ó ıÂfiÙËÙ¿ TÔ˘ η› ÌĘ Ùfi ¯·Ú›˙ÂÈ Ì¤ Ùfi M˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ¿ Ó¿ ÌĘ ıÂÔÔÈ‹ÛÂÈ. M‹ Ùfi ÏËÛÌÔÓÔÜÌ ÔÙ¤ ·éÙfi. 6. «X·ÖÚÂ, ‰È\ w˜ ìÌÂÖ˜ Ù¿˜ ¯ÚÈÛÙÔÌfiÚÊÔ˘˜ η› ÛÂÙÔÚÔÛ΢ӋÙÔ˘˜ ÚÔÛ΢ÓÔÜÌÂÓ ÂåÎÔÓÔÁÚ·Ê›·˜». ^ø˜ ÁÂÓÓ·ÖÔ˜, àÏÏ¿ η› àÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ̤ âȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ηٿ ÙáÓ EåÎÔÓÔÌ¿¯ˆÓ ï îÂÚfi˜ ¢·Ì·ÛÎËÓfi˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÙfiÓ «X·ÈÚÂÙÈÛÌfi» ·éÙfi ¬ÙÈ àÊÔÜ âÁ¤ÓÓËÛ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙfiÓ £Â¿ÓıÚˆÔ ì ¶·Ó·Á›·, ÌÔÚÔÜÌ ӿ TfiÓ ÂåÎÔÓ›˙Ô˘Ì η› Ó¿ àÛ·˙fiÌ·ÛÙ ٛ˜ îÂÚ¤˜ η› ÛÂÙÔÚÔÛ΢ÓËÙ¤˜ ÂåÎfiÓ˜ TÔ˘. ¢¤Ó qÙ·Ó ÌfiÓÔ £Âfi˜. oHÙ·Ó Î·› ôÓıÚˆÔ˜ ïÚ·Ùfi˜ ôÚ· η› ÂÚÈÁÚ·Ùfi˜. 7. «X·ÖÚÂ, ‰È\ w˜ Ôî ÊÈÏfi¯Ú˘ÛÔÈ ÊÈÏfi¯ÚÈÛÙÔÈ Á›ÓÔÓÙ·È, η› Ôî ÊÈÏ¿ÚÁ˘ÚÔÈ ÊÈÏ¿ÓıÚˆÔÈ, η› ÊÈÏfiÙˆ¯ÔÈ Ôî ÊÈÏfiÏÔ˘ÙÔÈ». M¤ Ù‹Ó ÊÚ¿ÛË ·éÙ‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ï ≠AÁÈÔ˜ Ù‹Ó Î·Ï‹ àÏÏÔ›ˆÛË, Ô‡ ÚÔηÏÂÖ ÛÙ›˜ „˘¯¤˜ ì X¿ÚË Ùɘ ¶·Ó·Á›·˜, ᘠ‰ËÏ·‰‹ ÊÈÏ¿ÚÁ˘ÚÔÈ ôÓıÚˆÔÈ Á›ÓÔÓÙ·È ‰È\ ·éÙɘ ÊÈÏfiÙˆ¯ÔÈ. K·› ‰¤Ó ÂrÓ·È ‚¤‚·È· ·éÙ‹ ì ÌfiÓË Î·Ï‹ àÏÏÔ›ˆÛË Ô‡ ÚÔηÏÂÖ ì X¿ÚË Ù˘. K·› ÎÏ›ÓÂÈ Ù‹Ó ïÌÈÏ›· ÙÔ˘ ï ≠OÛÈÔ˜ \Iˆ¿ÓÓ˘ ̤ Ù‹Ó âÈÊÒÓËÛË: «\AÏÏ¿ ·Ú¿ÙÂÈÓÔÓ Ùfi öÏÂfi˜ ÛÔ˘, ·Ó¿Á·ı ¢¤ÛÔÈÓ·, ÙÔÖ˜ ÁÈÓÒÛÎÔ˘Û› ÛÂ, η› ú‰Â â› ÙÔ‡˜ ‰Ô‡ÏÔ˘˜ ÛÔ˘... ¬ÙÈ ¿ÓÙˆÓ Ôî çÊı·ÏÌÔ› Âå˜ Û¤ âÏ›˙Ô˘ÛÈ» (E¶E 9, 154-178). TÂܯԘ 467, MAPTIO™ 2009

101


«¶·ÓÙÔÜ ·Ù‹Ì·Ù· ƒˆÌÈáÓ, ·ÓÙÔÜ ÊˆÓ¤˜ ^∂ÏÏ‹ÓˆÓ»... àfi ÙfiÙ Ô‡ ï \√Úʤ·˜ ÛÙÔ‡˜ õ¯Ô˘˜ Ùɘ χڷ˜ ÙÔ˘ Û·Á‹Ó¢ «ÙÔ‡˜ ı‹Ú·˜» ÎÈ ï ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ƒÉÛÔ˜ ÂÚÓÔÜÛ ηÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ¿Óˆ ÛÙ¿ ÂÚ‹Ê·Ó· ‰˘Ó·Ù¿ ÙÔ˘ ôÏÔÁ·. ªÈÓˆ›Ù˜ η› ª˘ÎËÓ·ÖÔÈ àÓ·ϤÔÓÙ·˜ ÙfiÓ Î·ÏÏ›ÚÚÔÔ ≠∂‚ÚÔ ÂåÛ¯ÒÚËÛ·Ó ‚·ıÈ¿ ÛÙ‹Ó âÓ‰Ô¯ÒÚ·, âÓá àÚÁfiÙÂÚ· ï ÌÂÁ¿ÏÔ˜ àÔÈÎÈÛÌfi˜ Ùɘ ¶ÔÓÙÈÎɘ £Ú¿Î˘ öÁÈÓ àfi Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÎÈ ù¯È àÓÙÈ¿ÏÔ˘˜. «∫√ΔÀ™ ∞¶√§§ø¡√™ ¶∞π™»* Êı¤ÁÁÔÓÙ·È ëÏÏËÓÈÛÙ› Ôî ıËÛ·˘ÚÔ› Ùɘ Áɘ η› £Ú·ÎáÓ ·Ö‰Â˜ qÙ·Ó ï £ÂÌÈÛÙÔÎÏɘ, ï £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜, ï ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜... \∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ôî £Ú¿Î˜ Ì·˙› ̤ ÙÔ‡˜ ôÏÏÔ˘˜ ≠∂ÏÏËÓ˜ Ùfi ªÂÁ·Ï¤Í·Ó‰ÚÔ ÛÙ‹Ó \∞Ó·ÙÔÏ‹ ̤ îÈÎfi η› ÂÏÙ·ÛÙ¤˜. ∫È ¬ˆ˜ ÔÙ¤ ‰¤Ó ·åÛı¿ÓıËÎ·Ó ôÏÏÔ âÎÙfi˜ àfi ≠∂ÏÏËÓ˜, Û˘ÓÙ·˘Ù›˙ÔÓÙ·Ó ¿ÓÙ· ̤ ÙÔ‡˜ âıÓÈÎÔ‡˜ àÁáÓ˜ ïÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔÜ ^∂ÏÏËÓÈÛÌÔÜ. ∫È qÙ·Ó ¿ÓÙÔÙ åÛ¯˘Ú‹ ì ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔÜ ëÏÏËÓÈÎÔÜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ÛÙfi Ì›˙ÔÓ· ıÚ·ÎÈÎfi ¯áÚÔ Û¤ ÂÖÛÌ· ÙáÓ Î·Ù·ÎÙËÙáÓ. √ûÙ ÔÙ¤ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ıËΠÔÏÈÙÈÛÙÈο õ âıÓÔÏÔÁÈο ì μfiÚÂÈ· £Ú¿ÎË àfi Ù‹Ó \∞Ó·ÙÔÏÈ΋ õ Ù‹ ¢˘ÙÈ΋. √ûÙ η› ı¿ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔÜÓÙ·Ó Û‹ÌÂÚ·, ôÓ Ôî ∂éÚˆ·˚Τ˜ ¢˘Ó¿ÌÂȘ â¤ÏÂÁ·Ó Ùfi ‰›Î·ÈÔ ÎÈ ù¯È Ùfi Û˘ÌʤÚÔÓ. ∫·Ù¿ÊˆÚ· ô‰ÈÎË ÁÈ¿ ÙfiÓ ^∂ÏÏËÓÈÛÌfi ì ™˘Óı‹ÎË ÙÔÜ ^∞Á›Ô˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ (ª¿ÚÙÈÔ˜ 1878), ÎÈ ¬Ù·Ó Ù‹Ó àÓ¤ÙÚ„ Ùfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔÜ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ (\πÔ‡ÏÈÔ˜ 1878), àÎÔ‡ÛÙËΠÁÈ¿ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ï ¬ÚÔ˜ «\∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ƒˆÌ˘Ï›·» (:μfiÚÂÈ· £Ú¿ÎË). ∫È ïÚ›ÛÙËΠӿ \Ó·È ·éÙfiÓÔÌË çıˆÌ·ÓÈ΋ â·Ú¯›· ̤ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ùɘ \∞ÁÁÏ›·˜, Ô‡ âÈı˘ÌÔÜÛ Ӓ àÓ·¯·ÈÙ›ÛÂÈ Ù‹ ÚˆÛÈ΋ âÈÚÚÔ‹ ÛÙ¿ ÓfiÙÈ· ÙÔÜ ∞úÌÔ˘. ^∏ ·Ú¿Ù·ÛË ¬Ìˆ˜ Ùɘ âÎÂÖ ·Ú·ÌÔÓɘ ÙÔÜ ÚˆÛÈÎÔÜ ÛÙÚ·ÙÔÜ Î·Ùԯɘ, ì ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙáÓ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈÎáÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ì¤ âÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ η› ‰ÈÒÍÂȘ, ì ÛÙ¿ÛË Ùɘ ¶‡Ï˘ η› ì àÙÔÏÌ›· ÙÔÜ ^∂ÏÏËÓÈÎÔÜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ¬Ï· Ì·˙› ‰È¤ÁÚ·„·Ó ‰˘ÛÔ›ˆÓË Ù‹Ó ÚÔÔÙÈ΋ Ùɘ \∞Ó.

102

TÂܯԘ 467, MAPTIO™ 2009

ƒˆÌ˘Ï›·˜. ∫È âÓá Ôî ≠∂ÏÏËÓ˜ ΢ÚÈ·Ú¯ÔÜÛ·Ó ÏËı˘ÛÌȷο η› ÔÏÈÙÈÛÙÈο, Ôî ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈΤ˜ ÌÂıԉ‡ÛÂȘ η› ì ‰Ú¿ÛË ÙáÓ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎáÓ ÎÔÌÈÙ¿ÙˆÓ àÔÛÎÔÔÜÛ·Ó ÛÙfiÓ ‚›·ÈÔ â΂ԢÏÁ·ÚÈÛÌfi Ù˘. ΔfiÓ ú‰ÈÔ Î·ÈÚfi, ÌÈ¿ ·Ú·ÛÎËÓȷ΋ ÙÚÈÌÂÚ‹˜ Û˘Óı‹ÎË (\πÔ‡ÓÈÔ˜ 1881) ÌÂٷ͇ ∞éÛÙÚÔÔ˘ÁÁ·Ú›·˜, °ÂÚÌ·Ó›·˜ η› ƒˆÛ›·˜ ηıfiÚÈÛ Ùfi ÔÏÈÙÈÎfi ̤ÏÏÔÓ Ùɘ ÂÚÈԯɘ, âÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÛÙ‹ μÔ˘ÏÁ·Ú›· Ó¿ Ù‹Ó Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ. ™¤ àÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ·, ì ∞éÛÙÚÔÔ˘ÁÁ·Ú›· ı¿ ÌÔÚÔÜÛ ӿ ÚÔÛ·ÚÙ‹ÛÂÈ Ù‹ μÔÛÓ›·-\∂Ú˙ÂÁÔ‚›ÓË Î·›... Ó¿ çÓÂÈÚ‡ÂÙ·È Ù‹ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Δfi ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔÜ 1885 ì μÔ˘ÏÁ·ÚÈ΋ ìÁÂÌÔÓ›·, ̤ Ù‹ Û‡ÌÚ·ÍË Î·› Ùɘ \∞ÁÁÏ›·˜, ÚÔÛ¿ÚÙËÛ Ú·ÍÈÎÔËÌ·ÙÈο Ù‹Ó \∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ƒˆÌ˘Ï›·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ùfi Ú·ÍÈÎfiËÌ· ó˜ «≤ÓˆÛË ÙáÓ ‰‡Ô μÔ˘ÏÁ·ÚÈáÓ». ¶¿Ó‰Ë̘ η› ÛıÂÓ·Ú¤˜ Ôî àÓÙȉڿÛÂȘ ÙáÓ ^∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ùɘ £Ú¿Î˘ ÁÈ¿ Ùfi Ú·ÍÈÎfiËÌ·, âÓá ÛÙ‹Ó âχıÂÚË ^∂ÏÏ¿‰· ì ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË àÍ›ˆÓ öÓÔÏË â¤Ì‚·ÛË. √ûÙ ¬Ìˆ˜ Ôî àÓÙȉڿÛÂȘ ÔûÙ Ôî ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÔûÙ ì ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ùɘ ^∂ÏÏ¿‰Ô˜ à¤‰ˆÛ·Ó. \∞ÂÓ·ÓÙ›·˜, Ôî ‰˘ÙÈΤ˜ ∂éÚˆ·˚Τ˜ ¢˘Ó¿ÌÂȘ ‰È¤Ù·Í·Ó ÁÂÓÈÎfi àÔÎÏÂÈÛÌfi ÙáÓ ëÏÏËÓÈÎáÓ ·Ú·Ï›ˆÓ!... ∫È ôÚ¯ÈÛ ÙfiÙ àÚÔÎ¿Ï˘ÙË Î·› Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ì ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙáÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ Ó’ àÊ·Ó›ÛÔ˘Ó ÙfiÓ ^∂ÏÏËÓÈÛÌfi Ùɘ \∞Ó·ÙÔÏÈÎɘ ƒˆÌ˘Ï›·˜. ò∂ÁÈÓ ñÔ¯ÚˆÙÈ΋ ì ÊÔ›ÙËÛË Û¤ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈο ‰ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏÂÖ·, âÓá Ù¿ ëÏÏËÓÈο öÎÏÂÈÛ·Ó, Ù¿ ÎÙ‹ÚÈ· η› Ôî fiÚÔÈ ÙÔ˘˜ ‰Ë̇ıËηÓ. ^∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ùɘ ëÏÏËÓÈÎɘ ̤Û˘ âÎ·›‰Â˘Û˘ ·Ú·ÎˆÏ˘fiÙ·Ó. √î ëÏÏËÓÈΤ˜ çÚıfi‰Ô͘ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ‰¤Ó àÓ·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·Ó È¿ η› ì àΛÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÏÂËÏ·Ù‹ıËÎÂ. √î Ó·Ô› η› Ù¿ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· -¬Û· Âr¯·Ó àÔÌ›ÓÂÈ Û¤ ¯¤ÚÈ· ^∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÌÂÙ¿ Ù‹Ó ¥‰Ú˘ÛË Ùɘ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎɘ \∂Í·Ú¯›·˜- Û˘Ï‹ıËηÓ. ≠√ÏÔÈ Ôî ≠∂ÏÏËÓ˜ ‰ËÌfiÛÈÔÈ Î·› ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ñ¿ÏÏËÏÔÈ àÓÙÈηٷÛÙ¿ıËηÓ. °ÂÓÈÎfi˜ âÌÔÚÈÎfi˜ àÔÎÏÂÈÛÌfi˜ âÊ·ÚÌfiÛıËΠÛÙfi ΢ڛ·Ú¯Ô ÔåÎÔÓÔÌÈο ëÏÏËÓÈÎfi ÛÙÔȯÂÖÔ, âÓá ÙÔÜ âÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁ· ‚·ÚÂÖ˜ ÊfiÚÔÈ.


μÔ˘ÏÁ·ÚÈÎÔ› ÏËı˘ÛÌÔ› âÓı·ÚÚ‡ÓıËÎ·Ó Î·› ‰È¢ÊÈÏÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜, Ù›˜ â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔχÓıËÎ·Ó Ì¤ οı ÙÚfiÔ Ó¿ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ‡ÛÔ˘Ó Î·› Τ˜ ëÓÒÛÂȘ η› Û˘ÓÙ¯ӛ˜, Ù›˜ ëÏÏËÓÈΤ˜ âÊËÓ¿ âÁηٷÛÙ·ıÔÜÓ ÛÙ›˜ ëÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ. ^∏ ‚Ô˘ÏÌÂÚ›‰Â˜, Ù¿ ∑·Ú›ÊÂÈ· \∂Î·È‰Â˘Ù‹ÚÈ·, Ù‹ ª·Ú¿Á·ÚÈ΋ μÔ˘Ï‹ „‹ÊÈÛ àÎfiÌË Î·› Ù‹Ó Î·Ù¿ÚÁËÛË ÛÏÂÈÔ ™¯ÔÏ‹ η› ÏÉıÔ˜ ôÏÏˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. Ùɘ ëÏÏËÓÈÎɘ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÙ¿ ëÏÏËÓÈο Û¯ÔÏÂÖ·. ªÂÁÈÛÙÔÔÈ‹ıËΠì ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· Û¤ ‚¿ÚÔ˜ ÙáÓ μÔÚÂÈÔıÚ·ÎáÓ, ñÔ‰·˘ÏÈ˙fiÌÂÓË àfi Ù›˜ àÔÙ˘¯›Â˜ ÙáÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ ÛÙ‹ ª·Î‰ÔÓ›·. ∫·› ï àÓıÂÏÏËÓÈÎfi˜ ‰ÈˆÁÌfi˜ ÉÚ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÂÓÔÎÙÔÓ›·˜ àfi Ùfi ηÏÔη›ÚÈ ÙÔÜ 1906. £‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ¬Ï˜ ۯ‰fiÓ Ôî ëÏÏËÓ›‰Â˜ fiÏÂȘ-Ê¿ÚÔÈ ÙÔÜ ^∂ÏÏËÓÈÛÌÔÜ. ^∏ àÔÈΛ· ÙáÓ ªÈÏËÛ›ˆÓ \∞ÔÏψӛ·, ¯ÙÈṲ̂ÓË ÛÙfi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Û’ ≤Ó· ÌÈÎÚfi ÓËÛ›, qÙ·Ó Ì¤ Ùfi ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ Ùfi ηٷʇÁÈÔ ÙáÓ Ó·˘ÙÈÎáÓ ÛÙfiÓ ò∞ÍÂÓÔ X¿ÚÙ˘ Ùɘ \AÓ·ÙÔÏÈÎɘ PˆÌ˘Ï›·˜ ̤ Ù›˜ ëÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ η› ¯ˆÚÈ¿ ¶fiÓÙÔ, öÙÛÈ Ô‡ öÌÂÈ(Û¤ ·Ú¤ÓıÂÛË Ôî ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈΤ˜ çÓÔ̷ۛ˜) Ó ӿ ϤÁÂÙ·È ™ˆ˙fiÔÏË. ≠ø˜ ÙÔ‡˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ öÎÔ‚Â ‰ÈÎfi ∫·› ‰¤Ó âÍ·ÈÚ¤ıËΠη̛· ÂéËÌÂÚÔ‡Û· Ù˘ ÓfiÌÈÛÌ·, âÓá ÛÙ‹Ó ÂÚ›ÊËÌË \∞ÛÙÈ΋ Ù˘ fiÏË ÙÔÜ ^∂ÏÏËÓÈÛÌÔÜ. √ûÙÂ ì ™ÙÂÓ‹Ì·¯Ô˜ ™¯ÔÏ‹ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ì ¶ÂÙÚ›ÓÂÈÔ˜ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË Î·› ̤ Ùfi åÔ˘ÛÙÈÓÈ¿ÓÂÈÔ ÊÚÔ‡ÚÈÔ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙ‹ Ùfi \∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂÖÔ. ™¤ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ àÔÁÚ·ÌÔÓ‹ Ùɘ ¶·Ó·ÁÈĘ Ùɘ ¶ÂÙÚÈ˙ÔÓ›ÙÈÛÛ·˜, Ê‹ ÙÔÜ 1905 Ôî οÙÔÈÎÔ› Ù˘ ÂrÓ·È ¬ÏÔÈ ≠∂ÏÏËÓÂ˜Ø ÔûÙ ì ∫·‚‡ÏË Î·› ì μÂÚÚfiË, Ôî àÔÈ˘ ÁÈ¿ Ó¿ ÍÂÚÈ˙ˆıÔÜÓ ‚›·È· ≤Ó· ¯ÚfiÓÔ àÚÁfiÙÂÚ·. Ùɘ ºÈÏÈÔ‡ÔÏ˘, ÔûÙ Ùfi ∫·‚·ÎÏ‹, Ô‡ ΔfiÙ ÉÚ·Ó Ùfi ‰ÚfiÌÔ Ùɘ ÚÔÛÊ˘ÁÈĘ -àÔÎÏÂÈÛ˘ÁΤÓÙÚˆÛ οÔÙ ηٷÙÚÂÁ̤ÓÔ˘˜ ÙÔ‡˜ ÛÙÈο ≠∂ÏÏËÓ˜ ÎÈ âÎÂÖÓÔÈ- η› Ôî οÙÔÈÎÔÈ Ùɘ \∏ÂÈÚáÙ˜ Ô‡ ‰›ˆÍ ï \∞Ïɘ, ÔûÙ ÎÈ ï ·Ú¢Í›ÓÈ·˜ ªÂÛËÌ‚Ú›·˜, àÔÈΛ·˜ ∫·Ú¯Ë‰ÔÓ›ˆÓ õ ¶‡ÚÁÔ˜ ̤ Ù›˜ ‰˘fi Ï›ÌÓ˜ ëη٤ڈıÂÓ. ªÂÁ·Ú¤ˆÓ. Δɘ fiÏ˘, ¬Ô˘ àÓ·ÙÚ¿ÊËÎÂ ï §¤ˆÓ √ûÙ ÎÈ ì μ¿ÚÓ·, ì ÚÒÙË fiÏË Ùɘ °ã ï òπÛ·˘ÚÔ˜ ÎÈ ö·ı àÚÁfiÙÂÚ· ÊÔ‚ÂÚ‹ ·ÓˆÏ¶ÂÓÙ¿ÔÏ˘, Ô‡ Ôî ªÈÏ‹ÛÈÔÈ î‰Ú˘Ù¤˜ Ù˘ ıÚ›· ï ìÁÂÌfiÓ·˜ ÙáÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ ∫ÚÔÜÌÌÔ˜. Δfi Ù‹Ó Âr·Ó \√‰˘ÛÛfi, ÛÙfi ùÓÔÌ· ÙÔÜ ëÏÏËÓÈÎfi Û¯ÔÏÂÖÔ Ù˘ ¥‰Ú˘Û ï \∞ϤÍ. ∫Ô˘Ì¿Ú˘ ÔÏ˘Ì‹¯·ÓÔ˘ ≥Úˆ· Ùɘ Ê˘Ïɘ. √ûÙ ÎÈ ï η› Ùfi ÚÔ›ÎÈÛ ̤ Û¿ÓÈ· Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·Ù·. \∞ÂÙfi˜, ì ™‹Ï˘ÌÓÔ˜, ì ∫Ô‡ÎÏ·ÈÓ·, Ù¿ √ûÙ η› ì ºÈÏÈÔ‡ÔÏË, ì ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ùɘ μÔ‰ÂÓ¿, ì ∫·‚¿ÚÓ·, ì μËÛÛ·¿Ú·, ï \∞Ó·ÙÔÏÈÎɘ ƒˆÌ˘Ï›·˜, ‰¤Ó öÌÂÈÓ ôÁ¢ÛÙË ÙáÓ ƒ·‚‰¿˜, ì ¶ÂÚÈÛÙÂÚ¿, ì ™ÈÏ›ÛÙÚÈ·, ì ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎáÓ ÊÚÈηÏÂÔًوÓ. ÃÙÈṲ̂ÓË Û¤ ÛÙÚ·ÙË^∂Ï›ÎË, ì ∫Ú›ÙÛÈÌ·, ï ∞ú̈Ó, Ùfi ª¿ÚÎÔÁÈÎfi ÛËÌÂÖÔ àfi ÙfiÓ º›ÏÈÔ μã, ì ëÏÏËÓÈ΋ «Û¯Ô‚Ô, Ùfi ª¤ÏÔ‚Ô, Ùfi \√ÚÙ¿ÎÈÔ˚, ì \∞ÎÚ·ÏÂÈÔ‡ÔÏË» õÏÂÁ¯Â Ù‹Ó ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ η› ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÓÂÈ¿, ï ≠∞ÁÈÔ˜ μÏ¿ÛÈÔ˜, ï ò∞ÛÚÔ˜, ï ˙ˆ‹ ÙÔÜ ÙfiÔ˘ ̤ Ù›˜ ÂÚ›ÊË̘ âÎÎÏËÛȤ˜ Ù˘, ÙÔ‡˜ ∫fiÙ˙ȷη˜, ì ^À¿ÌÔÏȘ, Ù¿ ΔÛ¤·ÈÓ·, TÂܯԘ 467, MAPTIO™ 2009

103


Ùfi Δ‡ÚÓÔ‚Ô, Ùfi ÿÛÎÔ‚Ô, Ùfi ∂éÛÙ·ıÔ¯ÒÚÈ, Ôî ∫·Ú˘·›, Ùfi ªÈÎÚfi η› ª¤Á· μÔÁÈ·Ï›ÎÈ, Ùfi ªÈÎÚfi η› ª¤Á· ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ. ΔfiÔÈ Ô‡ ôÎÔ˘Û·Ó Á¤ÏÈÔ ·È‰ÈÔÜ Î·› Ù·¯Ù·Ú›ÛÌ·Ù· ëÏÏËÓÈο. ÃÚ¤Ô˜ ì ÌÓ‹ÌË îÂÚfi, ˙ÔÜÓ Ôî ·ÙÚ›‰Â˜, ¬Ù·Ó ì ÌÓ‹ÌË àÓıÂÖ. ª¿ âÎÂÖ Ô‡ ì ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ· ÍÂ¤Ú·Û η› Ùfi ÊÚÈÎÙfiÙÂÚÔ âÊÈ¿ÏÙË, ÂrÓ·È ì \∞Á¯›·ÏÔ˜. ÃÙÈṲ̂ÓË Û¤ àfiÎÚËÌÓË ÙÔÔıÂÛ›· àfi Ù‹Ó \∞ÔÏψӛ· η› Í·Ó·¯ÙÈṲ̂ÓË à’ Ù‹Ó ·éÙÔÎÚ¿ÙÂÈÚ· ∂åÚ‹ÓË Ù‹Ó \∞ıËÓ·›·, ‰¤ÛÔ˙Â ç¯˘Ú‹ ÛÙfi ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ‰ÚfiÌÔ \∞Á¯È¿ÏÔ˘-\∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ÔÏ˘. Δ‹ ™¯ÔÏ‹ Ù˘ ¥‰Ú˘Û·Ó Ôî ∫·ÓÙ·ÎÔ˘˙ËÓÔ› ÎÈ âÓ›Û¯˘Û·Ó Ôî ÃÚ˘ÛÔ‚¤ÚÁˉ˜. ∫·› ‰fiıËΠÙfi ÛÙÔÏ›‰È Ùɘ £Ú¿Î˘ Ï›· ÛÙÔ‡˜ ‚·Ó‰·ÏÈÛÌÔ‡˜, ‚ÔÚ¿ ÛÙ›˜ ÊÏfiÁ˜ Ùɘ ʈÙÈĘ. ∫È ï ^∂ÏÏËÓÈÛÌfi˜ Ù˘ àÙÈÌ¿ÛıËÎÂ, ÛÊ·ÁÈ¿ÛıËÎÂ, ÍÂÚÈ˙ÒıËÎÂ. ∫·› ÉÚ·Ó Ôî ≠∂ÏÏËÓ˜ Ùfi ‰ÚfiÌÔ ÙfiÓ ÈÎÚfi Ùɘ ÚÔÛÊ˘ÁÈĘ, Ùfi ‰ÚfiÌÔ ÙfiÓ à·Ú¿ÎÏËÙÔ. ∫È àÊÉÛ·Ó Ù›˜ ëÛٛ˜ ÙÔ˘˜ ‰›¯ˆ˜ Ù‹Ó îÂÚ‹ ʈÙÈ¿, Ù›˜ âÎÎÏËÛȤ˜ ‰›¯ˆ˜ ηÓÙ‹ÏÈ. ∫È öÌÂÈÓ·Ó çÚÊ·Ó¤˜ Ôî ¤ÙÚ˜ ›Ûˆ ÙÔ˘˜, ÔχÊıÔÁÁÔÈ Ú‹ÙÔÚ˜ ÌÈĘ ‰fiÍ·˜ ÙÚÈÛ¯ÈÏÈfi¯ÚÔÓ˘, Ó¿ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ùfi ‰ÚfiÌÔ Ùɘ âÈÛÙÚÔÊɘ, Ùfi ‰ÚfiÌÔ Úfi˜ Ù’ àÁ·Ë̤ӷ ÚfiÛˆ· Ô‡ öÌÂÈÓ·Ó ›Ûˆ Ó¿ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó...

≠∂ÛÂÚÔ˜

μÔËı‹Ì·Ù· ∫.\∞. μ·Î·ÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î.ô., \∞ÏËÛÌfiÓËÙ˜ ¶·ÙÚ›‰Â˜ ÙÔÜ ^∂ÏÏËÓÈÛÌÔÜ, âΉ. Δ˙È·Ì›Ú˘-¶˘Ú·Ì›‰·, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ù. 3 η› 7 \∞. ¶. ∂éı˘ÌÈ¿‰Ë, ^∏ Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ùɘ £Ú¿Î˘ ÛÙÔ‡˜ àÂÏ¢ıÂÚˆÙÈÎÔ‡˜ àÁáÓ˜ ÙÔÜ öıÓÔ˘˜, \∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏÈ 2001 ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi \∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·, Ù. 13 η› 40 \∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ƒ·‰ÈÔÙËÏÂfiÚ·ÛË, ^∂ÏÏËÓ›‰Â˜ fiÏÂȘ: μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ƒˆÛ›·, √éÎÚ·Ó›·, © 1997 £Ú·ÎÈ΋ ^∂ÛÙ›· (www.thrakiki.gr) _____ * àfi Ùfi ıËÛ·˘Úfi ÙÔÜ PÔÁÎfi˙ÂÓ (‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈ΋ BÔ˘ÏÁ·Ú›·), 4Ô˜ ·å. .X.

104

TÔÜ ·å‰ÂÛ. . ÃÚ›ÛÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·˙fiÔ˘ÏÔ˘, Ph. D.-M.Sc., Ú. ™¯ÔÏ. ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ºÈÏÔÏfiÁˆÓ \∞Ó·Ù. £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ™˘¯Ó¿, Û¤ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ η› Û˘Ó¤‰ÚÈ· £Ú·ÎÈÎáÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ, àӷʤÚÂÙ·È ï ¬ÚÔ˜ μfiÚÂÈ· £Ú¿ÎË. ¢È·ÈÛÙÒÛ·ÌÂ, ¬Ìˆ˜, ¬ÙÈ Ôî ëοÛÙÔÙ ïÌÈÏÔÜÓÙ˜, âÓ›ÔÙ Úfi‰ÚÔÈ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ıÚ·ÎÈÎáÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ, ö¯Ô˘Ó Ôχ àÛ·ÊÉ å‰¤· ÂÚ› ÙÔÜ ¬ÚÔ˘ ·éÙÔÜ Î·› ÙáÓ ïÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ηıÒ˜ η› ÂÚ› ÙáÓ ïÚ›ˆÓ Ùɘ £Ú¿Î˘ ÁÂÓÈο, ̤ àÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó¿ Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÔ˘Ó, ÚÔÊ·ÓᘠôıÂÏ¿ ÙÔ˘˜, Ù¿ ÁˆÁÚ·ÊÈο ¬ÚÈ·, η› å‰È·›ÙÂÚ· Ù¿ ‚fiÚÂÈ·, Ùɘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·éÙɘ ÂÚÈԯɘ Ùɘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜. ™Ùfi ·ÚfiÓ ôÚıÚÔ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó¿ ïÚÈÛıÔÜÓ Ì¤ ôÎÚ· Û˘ÓÙÔÌ›· η› ÏÈÙfiÙËÙ· Ù¿ ÁˆÁÚ·ÊÈο ¬ÚÈ· Ùɘ £Ú¿Î˘. ™ÙËÚÈ˙fiÌ·ÛÙ àÔÎÏÂÈÛÙÈο η› ÌfiÓÔ ÛÙfiÓ à„¢‰É ÏfiÁÔ ÙáÓ àÚ¯·›ˆÓ ëÏÏËÓÈÎáÓ Î·› Ï·ÙÈÓÈÎáÓ ËÁáÓ, ÛÙ›˜ ïÔÖ˜ η› ·Ú·¤ÌÔ˘ÌÂ. ¢¤Ó ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ì ٿ ΛÌÂÓ· ÙáÓ ËÁáÓ, ‰ÈfiÙÈ ì âÚÁ·Û›· ı¿ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù‹Ó âÈÙÚÂfiÌÂÓË àfi Ùfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi öÎÙ·ÛË. Δ¿ ÁˆÁÚ·ÊÈο ¬ÚÈ· Ùɘ £Ú¿Î˘ ηٿ Ù‹Ó àÚ¯·ÈfiÙËÙ· ïÚ›˙ÔÓÙ·Ó Úfi˜ μÔÚÚÄÓ àfi ÙfiÓ ¢Ô‡Ó·‚Ë, ¬ˆ˜ ñÔÓÔÔÜÓ ï ^∏Úfi‰ÔÙÔ˜ (IV.80) η› ï £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜ (II.96.1) ÙfiÓ 5Ô ·å. .Ã. η› Ì·ÚÙ˘ÚÂÖ ÚËÙ¿ η› ۷ʤÛٷٷ ï ÁˆÁÚ¿ÊÔ˜ ™ÙÚ¿‚ˆÓ (1Ô˜ ·å. .Ã. - àÚ¯¤˜ 1Ô˘ ·å. Ì.Ã.) (°ÂˆÁÚ. 2.5.30), àÏÏ¿ η› ï ƒˆÌ·ÖÔ˜ ÁˆÁÚ¿ÊÔ˜ ¶Ï›ÓÈÔ˜ ï ¶ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ˜ (C. Plinius Secundus, 1Ô˜ ·å. Ì.Ã.) (Nat. Hist. IV.44), Úfi˜ \∞Ó·ÙÔÏ¿˜ àfi ÙfiÓ ∂ûÍÂÈÓÔ ¶fiÓÙÔ, ÙfiÓ μfiÛÔÚÔ (^∏Úfi‰. IV.83,89), Ù‹Ó ¶ÚÔÔÓÙ›‰· η› ÙfiÓ ^∂ÏÏ‹ÛÔÓÙÔ (^√Ì‹Ú. \πÏ. μ 844-845) η› Úfi˜ ¡fiÙÔÓ àfi Ùfi ∞åÁ·ÖÔ ¤Ï·ÁÔ˜. ª¤Û· ÛÙ¿ ¬ÚÈ· Ùɘ £Ú¿Î˘ ÂÚÈÎÏ›ÔÓÙ·Ó Î·› Ù¿ ÎÔÓÙÈÓ¿ ÓËÛÈ¿ £¿ÛÔ˜ η› ™·ÌÔıÚ¿ÎË. \∂Ó ·ÚÂÓı¤ÛÂÈ Ó¿ ÔÜÌ ÛÙ‹Ó ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ·éÙ‹ ¬ÙÈ Ùfi ‚fiÚÂÈÔ ¬ÚÈÔ Ùɘ £Ú¿Î˘, ï ¢Ô‡Ó·‚˘ - âÓ Ù·˘Ùˇá ‚fiÚÂÈÔ ¬ÚÈÔ Ùɘ μ˘˙·ÓÙÈÓɘ ∞éÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ - Ô鉤ÔÙ àÌÊÈÛ‚ËÙ‹ıËΠàfi ηӤӷ ÁÂÈÙÔÓÈÎfi Ï·fi, âÓá Ôî μ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ·éÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ ıˆÚÔÜÛ·Ó ·éÙÔÓfiËÙË ñÔ¯Ú¤ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó¿ Ùfi ñÂÚ·Û›˙ÔÓÙ·È ¿ÓÙÔÙÂ. °È¿ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ï \πˆ¿ÓÓ˘ ΔÛÈÌÈÛÎɘ ÙfiÓ \πÔ‡ÏÈÔ ÙÔÜ 971 â͉›ˆÍ ¤Ú· àfi ÙfiÓ ¢Ô‡Ó·‚Ë ÙÔ‡˜ ƒÒÛÔ˘˜ ÙÔÜ ™ÊÂÓ‰ÔÛıÏ¿‚Ô˘ (§¤ˆÓ ¢È¿ÎÔÓÔ˜ 139.15 Î.ë., 150.21 Î.ë. Î.à.) η› ï μ·Û›ÏÂÈÔ˜ μã ï μÔ˘ÏÁ·ÚÔÎÙfiÓÔ˜ âÏ¢ı¤ÚˆÛ Ùfi 1004, ÌÂÙ¿ àfi çÎÙ¿ÌËÓË ÔÏÈÔÚΛ·, Ù‹ μȉ›ÓË, Ù‹Ó àÚ¯·›· μÔÓˆÓ›·, ÛÙ›˜ ù¯ı˜ ÙÔÜ ¢Ô‡Ó·‚Ë, ÛÙ¿ ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο Û‡ÓÔÚ· Ùɘ ÛËÌÂÚÈÓɘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ ̤ Ù‹ ™ÂÚ‚›· (\πˆ. ™Î˘Ï›Ù˙˘ 346.44 Î.ë.). ≠√ÛÔ ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ ™Ï¿‚Ô˘˜ η› ÙÔ‡˜ μÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜, Ôî Ì¤Ó ÚáÙÔÈ,

TÂܯԘ 467, MAPTIO™ 2009


ó˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ‰È¤‚ËÛ·Ó ÙfiÓ ¢Ô‡Ó·‚Ë Ùfi 578 Ì.Ã., âÓá Ôî μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ âȯ›ÚËÛ·Ó âȉÚÔ̤˜ âÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙáÓ ÓÔÙ›ˆ˜ ÙÔÜ ¢Ô˘Ó¿‚ˆ˜ ıÚ·ÎÈÎáÓ â·Ú¯ÈáÓ ÁÈ¿ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ùfi 681 Ì.Ã. Δfi μ˘˙·ÓÙÈÓfi ∫Ú¿ÙÔ˜ ÙÔ‡˜ àÓ·ÁÓÒÚÈÛ àÚ¯Èο ó˜ «ÊÔȉÂÚ¿ÙÔ˘˜» (ñfiÛÔÓ‰Ô˘˜). ™ÙÔ‡˜ μÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜ Ùfi μ˘˙¿ÓÙÈÔ ·Ú·¯ÒÚËÛ ̤ Û˘Óı‹ÎË Ù‹Ó ÌÂٷ͇ ∞¥ÌÔ˘ η› ¢Ô˘Ó¿‚ˆ˜ ÂÚÈÔ¯‹ ÌfiÏȘ Ùfi 1188, Ï›ÁÔ Ú›Ó àfi Ù‹Ó °ã ÛÙ·˘ÚÔÊÔÚ›·. Δ¿ ‰˘ÙÈο ¬ÚÈ· Ùɘ £Ú¿Î˘ Âr¯·Ó ñÔÛÙÂÖ ÔÏϤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜. Δfi ‚fiÚÂÈÔ ‚¤‚·È· ÙÌÉÌ· ÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙÔÔıÂÙÂÖÙ·È ÛÙ‹Ó çÚÔÛÂÈÚ¿ Ô‡ ¯ˆÚ›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ù‹ μÔ˘ÏÁ·Ú›· àfi Ù‹ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›· (‚Ï. D. Kalapothakes, Thracia 6-7 η› P. Soustal, Thrakien 47). Δfi ÓfiÙÈÔ ¬Ìˆ˜ ÙÌÉÌ· ÙÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ Ù¿ Û‡ÓÔÚ· ̤ Ù‹ ª·Î‰ÔÓ›·, âÍ ·åÙ›·˜ Ùɘ ÚÔԉ¢ÙÈÎɘ â¤ÎÙ·Û˘ ÙÔÜ Ì·Î‰ÔÓÈÎÔÜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Úfi˜ \∞Ó·ÙÔÏ¿˜, ñfiÎÂÈÙ·È Û¤ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜. ^∏ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔÔı¤ÙËÛ ÙÔ‡˜ £Ú¿Î˜ àÔ›ÎÔ˘˜ ηٿ Ù‹Ó ÚÒÈÌË âÔ¯‹ ÙÔÜ Ûȉ‹ÚÔ˘ ÛÙ‹Ó ÂÚÈÔ¯‹ Ùɘ ÓfiÙÈ·˜ ¶ÈÂÚ›·˜ (£Ô˘Î. II.29.3). ∂rÓ·È, âÍ¿ÏÏÔ˘, Ôχ Èı·ÓfiÓ ¬ÙÈ Ôî οÙÔÈÎÔÈ Ùɘ ¶ÈÂÚ›·˜ Ú›Ó àÎfiÌË àfi ÙfiÓ ΔÚˆÈÎfi fiÏÂÌÔ (àfi Ù¿ 1300 ÂÚ›Ô˘) η› œ˜ Ù¿ 650 ÂÚ›Ô˘ .Ã. qÙ·Ó £Ú¿Î˜ (™ÙÚ¿‚., °ÂˆÁÚ. 10.3.17 - ¶·˘Û. 9.30.6-7). ∫·Ù¿ ÙfiÓ 6Ô Î·› œ˜ Ù›˜ àÚ¯¤˜ ÙÔÜ 5Ô˘ ·å. .Ã. ‰˘ÙÈÎfi ¬ÚÈÔ Ùɘ £Ú¿Î˘ ÂrÓ·È ï ÔÙ·Ìfi˜ \∞ÍÈfi˜. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û’ ·éÙ‹Ó Î·› ì ÷ÏÎȉÈ΋ (‚Ï. N.G.L. Hammond ∞ã, 68, 75), ηıÒ˜ η› ì ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔÜ £ÂÚÌ·˚ÎÔÜ ÎfiÏÔ˘ (^∂ηÙ. ªÈÏ. ÛÙfiÓ St. Byzanz, Ethnika 679. 4-7). Δfi 479 .Ã. ï ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ùɘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ \∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞ã ÚÔÛ¿ÚÙËÛ ÛÙfi ̷ΉÔÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù¿ ≿ÊË ÌÂٷ͇ \∞ÍÈÔÜ Î·› ™ÙÚ˘ÌfiÓ· ÔÙ·ÌÔÜ (£Ô˘Î. II.99.4 η› ™ÙÚ¿‚., °ÂˆÁÚ. 7.7.4). ¢˘ÙÈÎfi ¬ÚÈÔ Ùɘ £Ú¿Î˘ ÛÙfiÓ ¡fiÙÔ àÔÙÂÏÂÖ ϤÔÓ â› ÛÂÈÚ¿ âÙáÓ, œ˜ Ù¿ ̤۷ ÙÔÜ 4Ô˘ ·å. .Ã., ï ™ÙÚ˘ÌfiÓ·˜. ^√ £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜ ‚¤‚·È·, ηıÒ˜ âÍÈÛÙÔÚÂÖ Ù¿ ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙÔÜ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔÜ ÔϤÌÔ˘, âÍ·ÎÔÏÔ˘ıÂÖ Ó¿ àÔηÏÂÖ ıÚ·ÎÈΤ˜, ÂÚÈÔ¯¤˜ η› fiÏÂȘ, ¬ˆ˜ ì ÷ÏÎȉÈ΋, ì ¶ÔÙ›‰·È· η› ì \∞ÌÊ›ÔÏË, Ôî ïÔÖ˜ õ‰Ë àÓ‹ÎÔ˘Ó ÛÙ‹ ª·Î‰ÔÓ›· (£Ô˘Î. I.59.1). ¶¿ÓÙˆ˜, Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· àÚÁfiÙÂÚ· ï •ÂÓÔÊÒÓÙ·˜ ÛÙ¿ ^∂ÏÏËÓÈο ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ù‹Ó ò√Ï˘ÓıÔ ó˜ fiÏË Ùɘ £Ú¿Î˘ (5.2.12 η› 5.3.18). ¶ÚÔÊ·ÓᘠÛÙ›˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·éÙ¤˜ Ôî ‰˘fi îÛÙÔÚÈÎÔ› ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔÜÓ Ù‹Ó çÓÔÌ·Û›· £Ú¿ÎË Ì¤ Ù‹ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ Ù˘ ÛËÌ·Û›·. ™Ù¿ ̤۷ ÙÔÜ 4Ô˘ ·å. .Ã. ̤ Ù›˜ ηٷÎÙ‹ÛÂȘ ÙÔÜ ºÈÏ›Ô˘ μã, Ù¿ ıÚ·ÎÔ̷ΉÔÓÈο ‰ÈÔÈÎËÙÈο ¬ÚÈ· ÌÂÙ·ÙÔ›ÛıËÎ·Ó àÓ·ÙÔÏÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙfiÓ ¡¤ÛÙÔ (™ÙÚ¿‚. °ÂˆÁÚ. 7.7.4).

^O ¯ÔÚfi˜ ¿ÓÙˆÓ ÙáÓ £Ú·ÎáÓ ^AÁ›ˆÓ

∫·Ù¿ Ù¿ öÙË 335 η› 334 ì \∞ÌÊ›ÔÏË, ÛÙ›˜ ù¯ı˜ ÙÔÜ ™ÙÚ˘ÌfiÓ·, ñÉÚÍ Ùfi àÓ·ÙÔÏÈÎfiÙÂÚÔ ôÎÚÔ Ùɘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ η› ÛËÌÂÖÔ àÊÂÙËÚ›·˜ ÙáÓ âÎÛÙÚ·ÙÂÈáÓ ÙÔÜ ª. \∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ Úfi˜ ÙfiÓ ¢Ô‡Ó·‚Ë (\∞ÚÚ. 1.1.5 η› 11.3). ∫·› ï ÁˆÁÚ¿ÊÔ˜ ¶Ï›ÓÈÔ˜ (1Ô˜ ·å. Ì.Ã.) ó˜ ‰˘ÙÈÎfi ¬ÚÈÔ Ùɘ £Ú¿Î˘ ıˆÚÂÖ ÙfiÓ ™ÙÚ˘ÌfiÓ· (Plin., Nat. Hist. IV.X.38 η› 42, ηıÒ˜ η› Ãπ.40). ^√ ¶Ï›ÓÈÔ˜ ï ¶ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ˜, Û˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·˜ Ù›˜ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ ÙáÓ ËÁáÓ, ïÚÈṲ̂Ó˜ ÌfiÓÔ àfi Ù›˜ ïÔÖ˜ àӷʤڷÌÂ, ̤ âÈÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi η› Û·ÊÉ ÙÚfiÔ ïÚ›˙ÂÈ Ù¿ ÁˆÁÚ·ÊÈο ¬ÚÈ· Ùɘ £Ú¿Î˘ ó˜ ëÍɘ: «Ita finit Hister a septentrione, ab ortu Pontus ac Propontis, a meridie Aegaeum mare, cuius in ora a Strymone...» (Plin. Nat. Hist. Xπ.42). ∞éÙ¿ ÂrÓ·È ÏÔÈfiÓ, â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÎÈ âÌÂÖ˜, Ù¿ ÁˆÁÚ·ÊÈο ¬ÚÈ· Ùɘ £Ú¿Î˘: ^√ ¢Ô‡Ó·‚˘ ÛÙfiÓ μÔÚÚÄ, ï ∂ûÍÂÈÓÔ˜ ¶fiÓÙÔ˜ ÛÙ‹Ó \∞Ó·ÙÔÏ‹, Ùfi ∞åÁ·ÖÔ Î·› ì ¶ÚÔÔÓÙ›‰· ÛÙfiÓ ¡fiÙÔ, ï ™ÙÚ˘ÌfiÓ·˜ η› ì ÓÔËÙ‹ ÙÔ˘ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË œ˜ Ù‹ μȉ›ÓË, ÛÙ›˜ ù¯ı˜ ÙÔÜ ¢Ô‡Ó·‚Ë, ÛÙ‹ ¢‡ÛË. TÂܯԘ 467, MAPTIO™ 2009

105


¤Ú· àfi Ù›˜ âȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ï ¶Úfi‰ÚÔÌÔ˜ \∂ÌÊÈÂÙ˙fiÁÏÔ˘ ̤ Ù‹Ó Âé·ÈÛıËÛ›· Ô‡ ÙfiÓ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÁÈ¿ Ù¿ âıÓÈο, ÔÏÈÙÈÛÙÈο η› ÎÔÈÓˆÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ö¯ÂÈ àÓ·Ù‡ÍÂÈ Ì›· ÔÏ˘Û¯È‰‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙfi ¯áÚÔ Ùɘ ª·Î‰ÔÓ›·˜, Ùɘ £Ú¿Î˘ η› ÙÔÜ ^∂ÏÏËÓÈÛÌÔÜ Ùɘ ‰È·ÛÔÚĘ. ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ï ¬ÌÈÏÔ˜ ëÙ·ÈÚÂÈáÓ ª∏Ã∞¡π∫∏, ÙÔÜ ïÔ›Ô˘ ÂrÓ·È î‰Ú˘Ù‹˜ η› ¶Úfi‰ÚÔ˜, ö¯ÂÈ ñfi Ù‹Ó ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ 23 ·Ú·ÌÂıfiÚÈ· ¯ˆÚÈ¿ ÛÙfi ¡ÔÌfi ºÏÒÚÈÓ·˜, ÛÙ¿ ïÔÖ· ö¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Î·› Á›ÓÔÓÙ·È öÚÁ· ñÔ‰ÔÌɘ, ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ η› ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ η› âΉËÏÒÛÂȘ, Ô‡ àÔÛÎÔÔÜÓ ÛÙ‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ùɘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆÉ˜ ÙáÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·› å‰È·›ÙÂÚ· ÙáÓ ·È‰ÈáÓ. ™Ù‹ μfiÚÂÈÔ ò∏ÂÈÚÔ ¥‰Ú˘ÛÂ, àfi ÎÔÈÓÔÜ Ì¤ Ùfi ^ÀÔ˘ÚÁÂÖÔ \ȦÓ˘, ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÛÙ‹Ó ∫ÔÚ˘ÙÛ¿, ¬Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È Ù¿ ºÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· ^∂ÏÏËÓÈÎɘ °ÏÒÛÛ·˜ η› ï ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ «∞¢∂§º√Δ∏Δ∞», ̤ ÛÎÔfi Ù‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰ÚfiÌˆÓ âÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÛÙfiÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi, àıÏËÙÈÎfi η› âÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÙÔ̤·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ å‰È·›ÙÂÚÔ âӉȷʤÚÔÓ Î·› ̤ÚÈÌÓ· ÁÈ¿ Ù¿ ı¤Ì·Ù· Ùɘ \√ÚıÔ‰ÔÍ›·˜. ò∂ÓÙÔÓÔ ÂrÓ·È Ùfi âӉȷʤÚÔÓ Î·› ì àÁˆÓ›· ÙÔ˘ ÁÈ¿ Ùfi ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ùɘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜, Ù‹ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙáÓ ÔÏ˘Ù¤ÎÓˆÓ Î·› Ù‹ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙ¿ Ó¤· ˙¢Á¿ÚÈ· η› Ù¿ ·È‰È¿, å‰È·›ÙÂÚ· ÛÙ›˜ àÎÚÈÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. \I‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂrÓ·È ì ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÛÙ‹Ó √éÎÚ·Ó›· η› ì ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔÜ ^∂ÏÏËÓÈÛÌÔÜ Ùɘ ÂÚÈԯɘ, ̤ Ù‹Ó àÓ¤ÁÂÚÛË ÙÔÜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔÜ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÙáÓ ^∂ÏÏËÓÈÎáÓ Û˘Ï-

106

ÏfiÁˆÓ ÛÙ‹Ó ª·ÚÈÔ‡ÔÏË. \∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂrÓ·È Î·› ì ñÔÛÙ‹ÚÈÍË Ô‡ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ‡˜ ≠∂ÏÏËÓ˜ ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ˘˜ Ùɘ ÂÚÈԯɘ ™Ï›‚ÂÓ Ùɘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜. £ƒ∞∫∏ ^O Î. ¶Úfi‰ÚÔÌÔ˜ \EÌÊÈÂÙ˙fiÁÏÔ˘, Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ‡˜ ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ¿ Ù‹ £Ú¿ÎË Î·› Û˘Ó·ÈÛı·ÓfiÌÂÓÔ˜ Ù‹Ó Âéı‡ÓË Ô‡ Ú¤ÂÈ Ó¿ ·åÛı¿ÓÂÙ·È Î¿ı ≠EÏÏËÓ·˜, àÔÊ¿ÛÈÛ ӿ àÁˆÓÈÛÙÂÖ ÌfiÓÔ˜, ̤ οı ÙÚfiÔ, ̤ Ï‹ÚË ·éÙ·¿ÚÓËÛË Î·› ¬Ï˜ ÙÔ˘ Ù›˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ¿ Ù‹Ó ^EÏÏ¿‰·. ≠OÙ·Ó Î¿ÔÙ ‚Ú¤ıËΠÁÈ¿ â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÛÙ‹ £Ú¿ÎË, ÌÈ¿ ïÌ¿‰· Ó·ÚáÓ ¶ÔÌ¿ÎˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ÙfiÓ ÏËÛ›·Û η› ÙfiÓ ·Ú·Î¿ÏÂÛ ӿ ÙÔ‡˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ. -«Δ¿ ·È‰È¿ Ì·˜ ÌÈÏÄÓ ÛÙfi Û›ÙÈ Ù‹ ÁÏÒÛÛ· Ì·˜, ‰¤Ó Ù‹Ó Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ¬Ìˆ˜ ÛÙfi Û¯ÔÏÂÖÔ. \EÎÂÖ ñÔ¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È Ó¿ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘ÚÎÈο. ¶ÚÔÛ·ıÔÜÌ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ó¿ ‚ÚÔÜÌ οÔÈÔÓ Ó¿ ÌĘ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó¿ ÎÚ·ÙËıÂÖ ì ÁÏÒÛÛ· Ì·˜». ∞éÙfi qÙ·Ó. ^√ ¶Úfi‰ÚÔÌÔ˜ \∂ÌÊÈÂÙ˙fiÁÏÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ‹ıËΠà̤ۈ˜. ΔÔ‡˜ ‚Ô‹ıËÛÂ, ÙÔ‡˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ η› ÍÂΛÓËÛ ì ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ª¤¯ÚÈ Î·› Ùfi Ù¤ÏÔ˜ ÙÔÜ 20ÔÜ ·åÒÓ·, ì ÔÌ·ÎÈ΋ ÁÏÒÛÛ· qÙ·Ó ôÁÚ·ÊË. Δfi 1996 âΉfiıËΠàfi Ù›˜ âΉfiÛÂȘ «∞úÁÂÈÚÔ˜» Ùɘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ̤ Ù‹ ¯ÔÚËÁ›· η› äıÈ΋ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔÜ ¶Ú. \∂ÌÊÈÂÙ˙fiÁÏÔ˘, Ùfi ÙÚ›ÙÔÌÔ öÚÁÔ ÁÈ¿ Ù‹Ó ÔÌ·ÎÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, Ô‡ âÎÔÓ‹ıËΠñfi Ù‹Ó âÔÙ›· η› Ù‹Ó âÓÂÚÁfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔÜ ‰·ÛοÏÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ £ÂÔ¯·Ú›‰Ë. Δfi öÚÁÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ëÏÏËÓÔ-ÔÌ·ÎÈÎfi η› ÔÌ·ÎÔ-ëÏÏËÓÈÎfi ÏÂÍÈÎfi η› ÁÚ·Ì-

TÂܯԘ 467, MAPTIO™ 2009


Ì·ÙÈ΋ Ùɘ ÔÌ·ÎÈÎɘ ÁÏÒÛÛ·˜. °Ú¿ÊÙËÎ·Ó â›Û˘ ·Ú·Ì‡ıÈ·, âÊËÌÂÚ›‰Â˜, ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó Ù¿ õıË Î·› öıÈÌ·, ä¯ÔÁÚ·Ê‹ıËÎ·Ó Ù¿ ÔÌ·ÎÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· η› Ùfi ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ «˘îÔıÂÙ‹ıËηӻ Ù¿ ¶ÔÌ·ÎÔ¯ÒÚÈ· ̤ ¬,ÙÈ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ·éÙfi. ^∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ñÉÚÍ η› ÂrÓ·È ÔÏ˘Ô›ÎÈÏË, ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙË, ΢ڛˆ˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋. ò∂ÊÙÈ·Í Á¤Ê˘Ú˜ η› ‰ÚfiÌÔ˘˜. \∂Ó›Û¯˘Û ٿ Û¯ÔÏÂÖ·. μÔ‹ıËÛ ëηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ôÔÚ˜ ÔåÎÔÁ¤ÓÂȘ, ·È‰È¿, ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÛÙÚ·ÙÈáÙ˜. ∫˘Ú›ˆ˜ ¬Ìˆ˜ ÙÔ‡˜ ö‰ˆÛ Ùfi Ì‹Ó˘Ì· ÙÔÜ âχıÂÚÔ˘ àÓıÚÒÔ˘. ™Ù¿ Ï·›ÛÈ· ·éÙɘ Ùɘ ‰Ú¿Û˘ ¥‰Ú˘Û η› ıÂÌÂÏ›ˆÛ ≤Ó· ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi\∞ıÏËÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÛÙfi ¢ÚÔÛÂÚfi •¿Óı˘. ™Ù‹ £Ú¿ÎË ö¯Ô˘Ó Û˘Ó‰¤ÛÂÈ Ùfi ùÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ̤ Ù‹Ó ÚÔÛ¿ıÂÈ· àÔÁÎÂÙÔÔ›ËÛ˘ ÙáÓ ¶ÔÌ¿ÎˆÓ Î·› ÙáÓ ΔÛÈÁÁ¿ÓˆÓ Ùɘ ÂÚÈԯɘ. ¶ÚÔÛ·ıÂÖ Ó¿ ͢Ó‹ÛÂÈ Ù‹Ó ·éÙÔÁÓˆÛ›· ÙÔ˘˜, Ó¿ ÚÔ·Û›ÛÂÈ Ù‹Ó å‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ¿ Ó¿ Ì‹ ·›˙Ô˘Ó Ùfi ·È¯Ó›‰È ÙáÓ ΔÔ‡ÚΈÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· àÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ó¿ ͢Ó‹ÛÂÈ Ù‹Ó ÎÔÈÌÈṲ̂ÓË Î·› ô‚Ô˘ÏË ëÏÏËÓÈ΋ ÔÏÈÙ›·. Δ¿ ÔÌ·ÎÈο ‚È‚Ï›· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó àÎfiÌË à‰È¿ıÂÙ· ÁÈ¿ Ù¿ ¶ÔÌ·ÎÔ¯ÒÚÈ·. Δ¿ ·È‰È¿ η› Ôî ÌÂÁ¿ÏÔÈ Ì¤ Ù‹Ó ñÔ¯ÚˆÙÈ΋ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ñÊ›ÛÙ·ÓÙ·È Ù‹ Û˘Ó¯‹ ÚÔ·Á¿Ó‰· ÙÔÜ ΔÔ˘ÚÎÈÎÔÜ ¶ÚÔÍÂÓ›Ԣ. ™¤ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ï ¶Ú. \EÌÊÈÂÙ˙fiÁÏÔ˘ ÂrÂ: «¶ÚÔÛ·ıÔÜÌ ӿ âÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ì ¬Ï˜ âÎÂÖÓ˜ Ù›˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ôî ïÔÖ˜ ÂrÓ·È ÁÈ¿ Ù‹Ó ·ÙÚ›‰·, Ó¿ η˘ÙËÚÈ¿˙Ô˘Ì ¬Ï˜ âÎÂÖÓ˜ Ù›˜ âÓ¤ÚÁÂȘ à’ ¬Ô˘ ÎÈ ôÓ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ô‡ àÓÙ›ÎÂÈÓÙ·È ÛÙ¿ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ùɘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜. »√î ΔÔÜÚÎÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó Ù‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ö¯Ô˘Ó Ì›· ÍÂοı·ÚË ÔÏÈÙÈ΋ Ó¿ âÎÙÔ˘ÚΛÛÔ˘Ó Î·› ÙÔ‡˜ ¶ÔÌ¿ÎÔ˘˜ η› ÙÔ‡˜ ƒÔÌ¿, œÛÙ ӿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ì›· ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Û¤ ¬ÏË Ù‹Ó £Ú¿ÎË Î·› Ó¿ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ÛÙ¿ Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘˜, ¬ˆ˜ öÁÈÓ η› ÛÙfi ∫fiÛÔ‚Ô. Δfi ‰ÈÎfi Ì·˜ ¯Ú¤Ô˜ ÂrÓ·È Ó¿ Ì‹Ó âÈÙÚ¤„Ô˘Ì ·éÙ‹ Ù‹Ó ÙÔ˘ÚÎÔÔ›ËÛË ÏËı˘ÛÌáÓ Ô‡ ‰¤Ó ÂrÓ·È ΔÔÜÚÎÔÈ. ¢¤Ó ı¿ öÚÂ ‚¤‚·È· Ó¿ Ù‹Ó âÈÙÚ¤ÂÈ ì ëÏÏËÓÈ΋ ¶ÔÏÈÙ›·. ^H ëÏÏËÓÈ΋ ¶ÔÏÈÙ›· ö¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÔÏÏ¿ Ï¿ıË, η› οÓÂÈ ÔÏÏ¿ Ï¿ıË Î·› ‚¤‚·È· ηÏfi ı¿ ÂrÓ·È Ó¿ ͢Ó‹ÛÔ˘Ó Ú›Ó ÂrÓ·È àÚÁ¿, ¬ˆ˜ ôÚÁËÛ·Ó Ó¿ ͢Ó‹ÛÔ˘Ó Î·› ÛÙfi ı¤Ì· Ùfi ª·Î‰ÔÓÈÎfi. \∞ÏÏ¿ ï ëÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ‰¤Ó ı¿ Ù‹Ó âÈÙÚ¤„ÂÈ ·éÙ‹ Ù‹Ó ÙÔ˘ÚÎÔÔ›ËÛË Î·› âÌÂÖ˜, η› âÁÒ Î·› Ôî Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÌÔ˘, â›Û˘ ı¿ Ù‹Ó ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘ÌÂ. »√î ¶ÔÌ¿ÎÔÈ ÂrÓ·È ¶ÔÌ¿ÎÔÈ, Ôî ƒÔÌ¿ ÂrÓ·È ƒÔÌ¿ η› ‰¤Ó ö¯Ô˘Ó η̛· Û¯¤ÛË Ì¤ ÙÔ‡˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜, àÏÏ¿ η› Ôî ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ Ùɘ £Ú¿Î˘, Ôî ÏÂÁfiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ÚÎÔÊ·ÓÂÖ˜ õ ÙÔ˘ÚÎÔÁÂÓÂÖ˜, ÎÈ ·éÙÔ› âÏ¿¯ÈÛÙË

Û¯¤ÛË ö¯Ô˘Ó ̤ Ù‹ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΔÔ˘ÚΛ·. ErÓ·È ‰È¿ÊÔÚ· ñfiÏÔÈ· Ùɘ çıˆÌ·ÓÈÎɘ ·éÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜, ÔÈΛÏ˘ ÚÔ¤Ï¢Û˘ η› ÔÈΛÏ˘ ηٷÁˆÁɘ... »¶·Ú¿ Ù›˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙáÓ àÓıÂÏÏ‹ÓˆÓ Î·› ÙáÓ ‰ÉıÂÓ ÚÔԉ¢ÙÈÎáÓ, Ôî ïÔÖÔÈ ıˆÚÔÜÓ ¬ÙÈ ÂrÓ·È ÚÔԉ¢ÙÈÎfi Ó¿ ηٷʤÚÔÓÙ·È, Ó¿ ñ‚Ú›˙Ô˘Ó Ù‹Ó ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜, ï Ï·fi˜ ‰¤Ó ö¯ÂÈ àÏÏ¿ÍÂÈ, ï êÏfi˜ Ï·fi˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÙÚÈÒÙ˘, ÈÛÙ‡ÂÈ ÛÙ‹Ó ·ÙÚ›‰·, àÁ·¿ÂÈ Ù‹Ó ·ÙÚ›‰·, ñÂÚ·Û›˙ÂÙ·È Ù‹Ó ·ÙÚ›‰·». (àfi Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ì¤ ÙfiÓ Î. ¶Ú. \EÌÊÈÂÙ˙fiÁÏÔ˘) ∫Ú˘Êfi Û¯ÔÏÂÈfi «Ã¿Û·Ì Ùfi ∫Ú˘Êfi ™¯ÔÏÂÈfi» öÁÚ·Ê ̤ ÌÂÁ¿Ï· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ì âÊËÌÂÚ›‰· «∫·ıËÌÂÚÈÓ‹» ÛÙ›˜ 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1993. «Δfi ∫Ú˘Êfi ™¯ÔÏÂÈfi», Ùfi ÂÚ›ÊËÌÔ öÚÁÔ ÙÔÜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ °‡˙Ë, Ô˘Ï‹ıËΠ¯ı¤˜ Û¤ àÓÒÓ˘ÌÔ àÁÔÚ·ÛÙ‹ ηٿ Ù‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ùɘ ÚÒÙ˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜ ÙÔÜ ÔúÎÔ˘ Christies ÛÙ‹ ¯ÒÚ· Ì·˜ öÓ·ÓÙÈ Ùɘ ÙÈÌɘ ÙáÓ 170 ëηÙ. ‰Ú¯. √î âÏ›‰Â˜ ¬ÙÈ Ùfi «∫Ú˘Êfi ™¯ÔÏÂÈfi» ı¿ η٤ÏËÁ ÛÙ‹Ó ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË âÍ·ÓÂÌ›ÛıËηÓ, ηıÒ˜ Ù¿ àÏÏÂ¿ÏÏËÏ· «¯Ù˘‹Ì·Ù·» âÎÙfiÍÂ˘Û·Ó Ù‹Ó ÙÈÌ‹, ñÂÚÛÎÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ ηٿ Ôχ Ùfi «Ï·ÊfiÓ» ÙáÓ 80 ëηÙ. ‰Ú¯. Ô‡ Âr¯Â ïÚ›ÛÂÈ Ùfi ^∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ». ≠Ö˜, ì ıÏ›„Ë Î·› ì àÌ˯·Ó›· Ì·˜ ‰È·Ï‡ıËηÓ, ¬Ù·Ó ï ¶Úfi‰ÚÔÌÔ˜ \EÌÊÈÂÙ˙fiÁÏÔ˘ àÔÎ¿Ï˘„ ۤ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÔåÎÔÓÔÌÈÎáÓ Û˘ÓÙ·ÎÙáÓ ¬ÙÈ ·éÙfi˜ àÁfiÚ·Û Ùfi «∫Ú˘Êfi ™¯ÔÏÂÈfi». ErÂ: Δfi «∫Ú˘Êfi ™¯ÔÏÂÈfi» ı¿ Ùfi ö·ÈÚÓ·, àÎfiÌ· η› ôÓ öÚÂ ӿ ÍÂÔ˘Ï‹Ûˆ ¬,ÙÈ Âr¯· η› ‰¤Ó Âr¯·. £¿ ı˘Ì›ÛÂÈ Û¤ ¿Ú· ÔÏÏÔ‡˜ ·éÙfi Ô‡ ö¯Ô˘Ó ͯ¿ÛÂÈ. ≠√ÙÈ ¿Óˆ àfi Ù¿ Ù·ÂÈÓ¿ ñ¿Ú¯Ô˘Ó 剷ÓÈο ÁÈ¿ Ù¿ ïÔÖ· ÔϤÌËÛ·Ó ÂÚ‹Ê·Ó· Ôî ·Ù¤Ú˜ Ì·˜. ∞éÙ‹ ì ÂÚËÊ¿ÓÂÈ· ÌĘ Ï›ÂÈ». °È¿ Ù‹Ó ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙ‹Ó ¶·ÙÚ›‰· ï Î. ¶Úfi‰ÚÔÌÔ˜ \EÌÊÈÂÙ˙fiÏÔ˘ ö¯ÂÈ â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ ÙÈÌËıÂÖ. Δfi öÚÁÔ ÙÔ˘ ¬Ìˆ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ àÓÂÎÙ›ÌËÙÔ. \∂ÌÂÖ˜ ÛÙfi ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ ‚ϤÔ˘Ì ÙfiÓ ÁÂÓÓ·ÖÔ àÁˆÓÈÛÙ‹, Ô‡ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ùÚıÈÔ˜ ‰Â›¯ÓÔÓÙ¿˜ Ì·˜ Ùfi ¯Ú¤Ô˜.

∂.π.°.

__________ 1. www.ani.org.gr/kzaharias 2. www.disabled.gr/biz 13.6.2008 Δfi ùÓÂÈÚÔ ÙÔÜ \√‰˘ÛÛ¤· 3. www.xronos.gr/ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ 8.3.2008 4. www.tovima.gr/ ^∏ âÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔÜ «Á·Ï¿˙ÈÔ˘ âÚÁÔÏ¿‚Ô˘» 5. www.omogenia.com/ 12.7.2005

TÂܯԘ 467, MAPTIO™ 2009

107


T¿ ÊÈÏfiÌÔ˘Û· Ù¤ÎÓ· Ùɘ £Ú¿Î˘ àÊÈÂÚÒÓÔ˘Ó ÛÙ‹Ó ·ÙÚÔÁÔÓÈ΋ ÁÉ Î¿ÔȘ àfi Ù›˜ âÎÏÂÎÙfiÙÂÚ˜ âÎÊÚ¿ÛÂȘ Ùɘ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘˜. \AÓ¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ͯˆÚÈÛÙfi˜ ï °ÂÒÚÁÈÔ˜ BÈ˙˘ËÓfi˜. Tfi âÒÓ˘Ìfi ÙÔ˘ ÂrÓ·È ì ú‰È· ì ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘, ì ¯·ÚÈو̤ÓË B È ˙ ‡ Ë . ErÓ·È ÁÓˆÛÙfi˜ ÛÙ‹ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, ΢ڛˆ˜ ó˜ ÂåÛËÁËÙ‹˜ ÙÔÜ „˘¯ÔÁÚ·ÊÈÎÔÜ ‰ÈËÁ‹Ì·ÙÔ˜ ̤ Ù¿ öÚÁ· ÙÔ˘ «MÔÛÎÒ‚ ™ÂÏ‹Ì», «Tfi êÌ¿ÚÙËÌ· Ùɘ ÌËÙÚfi˜ ÌÔ˘», «¶ÔÈfi˜ qÙÔ ï ÊÔÓ‡˜ ÙÔÜ à‰ÂÏÊÔÜ ÌÔ˘», «Tfi ÌfiÓÔ Ùɘ ˙ˆÉ˜ ÙÔ˘ Ù·Í›‰ÈÔÓ» Î. ô., ÛÙ¿ ïÔÖ· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔÜÓ ÚfiÛˆ· ÙÔÜ ÔåÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔÜ õ ÙÔÜ ÂéÚ‡ÙÂÚÔ˘ ıÚ·ÎÈÒÙÈÎÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙfi˜ ÙÔ˘. Tfi öÚÁÔ ·éÙfi Ùfi ‰È·ÔÙ›˙ÂÈ ì çÚıfi‰ÔÍË ıÚËÛ΢ÙÈÎfiÙËÙ· - ·Ú¿ Ù›˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔÜ BÈ˙˘ËÓÔÜ ÛÙ‹ ¢‡ÛË, âÔ¯‹ Ô‡ Ôî ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔ› Ù˘ â·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·Ó àı½· - Ù‹Ó ïÔ›· ‰ÈÂÙ‹ÚËÛ àÓ¤·ÊË Î·› ̤۷ ÛÙ‹ ÛÎÏËÚ‹ àÚÚÒÛÙÈ· ÙÔ˘ (‚Ï. £.H.E.). ≠EÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂrÓ·È ÔÈËÙÈÎfi. ^Y¿Ú¯Ô˘Ó Û\ ·éÙfi ¯·ÚÈو̤ӷ ·È‰Èο ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÎÈ·, ̤۷ ÛÙ¿ ïÔÖ· àÓ·Ó¤ÂÈ ì ı·ÏˆÚ‹ Ùɘ àÎÚÈÙÈÎɘ ıÚ·ÎÈÒÙÈ΢ ÔåÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ¬ˆ˜ ÛÙfi: KA§H NYXTA ¶›Ûˆ à\ ôÛÚ· ‚Ô˘Ó¿, ÛÎÂ·Ṳ̂ӷ ̤ ¯ÈfiÓÈ, ʇÁÂÈ ï ≥ÏÈÔ˜ Í·Ó¿ ÎÈ àÚ¯ÈÓÄ Î·› Ó˘¯ÙÒÓÂÈ. ™Ù‹ ˙ÂÛÙ‹ ÙÔ˘˜ ʈÏÈ¿ ≤Ó·-≤Ó· ÎÔ˘ÚÓÈ¿˙Ô˘Ó Î·› ÛÈÁÔÜÓ Ù¿ Ô˘ÏÈ¿, ÁÈ·Ù›, ‚ϤÂȘ, Ó˘ÛÙ¿˙Ô˘Ó. Tfi ÊÂÁÁ¿ÚÈ, ¯ÏˆÌfi ÚÔ¯ˆÚÂÖ ÛÙfiÓ ·åı¤Ú·.

—K·Ï‹ Ó‡¯Ù·, Ì·Ì¿, K·Ï‹ Ó‡¯Ù·, ·Ù¤Ú·. N¿ Î\ ì Ô‡ÏÈ· ÎÚ˘Ê‹ ÚÔÛ·ıÂÖ Ó\ àÓ·Ù›ÏF Ë . —K·Ï‹ Ó‡¯Ù·, à‰ÂÏÊÔ›, à‰ÂÏʤ˜ ÌÔ˘ η› Ê›ÏÔÈ. K·Ï‹ Ó‡¯Ù· η› Û‡, ·Ú·Ì¿Ó· T·ÚÛ›ÙÛ·, η› ÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú· æÈ„‹ η› ‚Ô˘‚‹ ÌÔ˘ ÎÔ˘ÎÏ›ÙÛ·.

¶Ôχ ÁÓˆÛÙfi ÂrÓ·È Î·› Ùfi ‰ËÌÔÙÈÎÔÊ·Ó¤˜ «¶·È‰› ÌÔ˘, œÚ· ÛÔ˘ ηϋ!». ^O àÔ¯ˆÚÈÛÌfi˜ Ùɘ ıÚ·ÎÈÒÙÈÛÛ·˜ Ì¿Ó·˜ àfi Ùfi ·È‰› Ù˘, Ô‡ àÓ·ÁηÛÙÈο ÍÂÓËÙ‡ÂÙ·È*, ¬ˆ˜ ï ÌÈÎÚfi˜ \AÓ·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ KÂÊ·ÏĘ, ï ÛÔÊfiÙ·ÙÔ˜ η› ÔÏ˘ÁÚ·ÊfiÙ·ÙÔ˜ ±ÁÈÔ˜ ÙÔÜ ·åÒÓ· Ì·˜ NÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ¶ÂÓÙ·fiψ˜: ¶AI¢I MOY, øPA ™OY KA§H! ºÔ˘ÚÙÔ‡ÓÈ·ÛÂÓ ì ı¿Ï·ÛÛ· Î\ â‚Ô˘ÚΈıÉÎ·Ó Ù¿ ‚Ô˘Ó¿! ErÓ·È ‚Ô˘‚¿ Ù\ àˉfiÓÈ· Ì·˜ η› Ù¿ ÔéÚ¿ÓÈ· ÛÎÔÙÂÈÓ¿ Î\ ì ‰fiÏÈ· ÌÔ˘ Ì·ÙÈ¿ ıÔÏ‹. ¶·È‰› ÌÔ˘, œÚ· ÛÔ˘ ηϋ!

ErÓ·È ÊˆÙÈ¿ Ù¿ ÛÏ¿¯Ó· ÌÔ˘ η› Ùfi ÎÔÚÌ› ÌÔ˘ ·ÁˆÓÈ¿! ™·Ï‡\ ï ÓÔܘ ÌÔ˘ Û¿Ó ‰ÂÓ‰Ú›, Ô‡ ÛÙ¤Î\ àÓÙ›ÎÚ˘ ÛÙfiÓ XÈÔÓÈ¿ η› ÂrÓ·È Í¤‚·ıÔ Ôχ. ¶·È‰› ÌÔ˘, œÚ· ÛÔ˘ ηϋ!...

X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÔÈËÙÈ΋ öÎÊÚ·ÛË ÙÔÜ fiÓÔ˘ ÁÈ¿ Ù›˜ Û˘Ó¤ÂȘ Ùɘ ‚·Ú‚·ÚÈÎɘ ηٷÎÙ‹Ûˆ˜ Ùɘ £Ú¿Î˘ η› Ù¿ ÙÚ·ÁÈο à‰È¤ÍÔ‰·, Ô‡ ö˙ËÛ ï ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘, ÂrÓ·È Ùfi Ô›ËÌ·: «^H â·ÖÙȘ Ùɘ BÈ˙‡Ë˜». ^O à¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi˜ ˙˘Áfi˜ âÍÂ˘Ù¤ÏÈ˙ ̤ οı ÙÚfiÔ Ùfi àÓıÚÒÈÓÔ ÚfiÛˆÔ Î·› Ùfi Û‡ÓÙÚÈ‚Â Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο ̤¯ÚÈ ·Ú·ÊÚÔÛ‡Ó˘, ¬ˆ˜ Ù‹Ó àÔÚÊ·ÓÂ̤ÓË Ì¿Ó· Ùɘ ùÌÔÚÊ˘ BÈ˙‡Ë˜, Ô‡ êÏÒÓÂÈ Ùfi ¯¤ÚÈ Û¤ âÏÂËÌÔÛ‡ÓË ÁÈ¿ Ó¿ ÌÓËÌÔÓ¤„ÂÈ Ù¿ ‰˘fi ÛÎÔو̤ӷ ·ÏÏËοÚÈ· Ù˘:

108

TÂܯԘ 467, MAPTIO™ 2009


Tɘ £Ú¿Î˘ Ù¿ ¯ˆÚÈ¿ ÔÏÏ¿ Û¿Ó Ù‹ BÈ˙Ò Î·Ó¤Ó· ̤ ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÛÙ¿ ¯·ÌËÏ¿, Ô‡ ¶Ï¿ÙÛ· Ù‹Ó Ϥӷ. ™Ùɘ ¶Ï¿ÙÛ·˜ Ù‹Ó àÁÂÏ·ÚÈ¿ ÌÈ¿ ¤ÙÚ·, \Ó· ÎÔÙÚÒÓÈØ ‰›Ï· ÛÙ‹Ó ¤ÙÚ· ÌÈ¿ ÁÚÈ¿ Ù‹Ó ÊÔ‡¯Ù· Ù˘ êÏÒÓÂÈ: òø, ‰áÛÙ Ì\ ÂûÛÏ·¯ÓË Î·Ú‰È¿ ≤Ó\ ôÛÚÔ Î·› Û\ â̤ӷ, Ó¿ ÌÓËÌÔÓ¤„ˆ Ù¿ ·È‰È¿, Ô‡ Ì\ ö¯Ô˘Ó ÛÎÔو̤ӷ!

^H ıÏ›„Ë öÛη„ ÔÏÏ¿ ÛÙ‹Ó ù„Ë Ù˘ ·éÏ¿ÎÈ·, Ô‡ Ùɘ âÚÚÂÜÛ·Ó Ù¿ ıÔÏ¿ ÔÙ¿ÌÈ\ à\ Ù¿ Ì·Ù¿ÎÈ·. \E¯¿Ï·Û Î\ ö¯ÂÈ ÛÙ·ıÉ ÙÔÜ ÓÔÜ Ù˘ Ù\ óÚÔÏfiÁÈØ ÛÙfi η‡Î·Ïfi ÙÔ˘ Ùfi ‚·ı‡ Á˘ÚÓÔÜÓ ÌfiÓÔÓ Ôî ÏfiÁÔÈ: òø, ‰áÛÙ Ì\ ÂûÛÏ·¯ÓË Î·Ú‰È¿ ≤Ó\ ôÛÚÔ Î·› Û\ â̤ӷ, Ó¿ ÌÓËÌÔÓ¤„ˆ Ù¿ ·È‰È¿, Ô‡ Ì\ ö¯Ô˘Ó ÛÎÔو̤ӷ!

MÈ¿-ÌÈ¿ Ôî ÛÙÚÔʤ˜ ÙÔÜ Û˘Óı¤Ì·ÙÔ˜, Ô‡ ηٷϋÁÔ˘Ó ¬Ï˜ ÛÙfi Û·Ú·¯ÙÈÎfi «âʇÌÓÈÔ»: «òø, ‰áÛÙ Ì\ ÂûÛÏ·¯ÓË Î·Ú‰È¿...», àÓ·ÔÏÔÜÓ Ù›˜ ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ÂåÎfiÓ˜ Ùɘ âÚËÌÒÛˆ˜ Ùɘ ÔåÎÔÁÂÓÂÈ·Îɘ ëÛÙ›·˜ ̤¯ÚÈ Ù‹Ó ÎÔڇʈÛË Ùɘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜, Ô‡ ı˘Ì›˙ÂÈ àÓ¿ÏÔÁ˜ ÛÙÈÁ̤˜ âıÓÈÎáÓ à‰ÈÂÍfi‰ˆÓ, ¬ˆ˜ âÎÂ›ÓˆÓ ÙÔÜ MÂÛÔÏÔÁÁÈÔÜ, ÙÔÜ Z·ÏfiÁÁÔ˘, ÙÔÜ ™Ô˘ÏÈÔÜ Î·› Ùɘ \AÚ·›ÙÛ·˜. XˆÚ›˜ ı˘ÌÈ¿Ì· η› ÎÂÚ› ¯ˆÚ›˜ ·Ä Î·› ‰È¿ÎÔ, öÛη„· ÌfiÓ\ ì ıÏÈ‚ÂÚ‹ ÛÙfiÓ ÎÉÔ Ì\ ≤Ó· Ï¿ÎÎÔ.. ¢˘fi Ì’ âÛÎÔÙáÛ·Ó Ù¿ Û΢ÏÈ¿ Ù¿ ‰˘fi ÌÔ˘ Ù\ àÁÔÚ¿ÎÈ· Ì¿ ÙÚ›· ı¿„·Ó àÁηÏÈ¿ Ù¿ ¯¤ÚÈ· Ì\ à‰ÂÏÊ¿ÎÈ·!... òø, ‰áÛÙ Ì\ ÂûÛÏ·¯ÓË Î·Ú‰È¿...

T‹Ó ÎfiÚË ı¤Ï·Ó ÌÔÓ·¯‹ ÁÂÚ‹ Ó¿ Ù‹Ó êÚ¿ÍÔ˘ÓØ Ó¿ Ùɘ ÌÔϤ„Ô˘Ó Ù‹Ó „˘¯‹ Ù‹Ó ›ÛÙË Ù˘ Ó\ àÏÏ¿ÍÔ˘Ó! ¶ÔÈ·ÓÔÜ ‚·ÛÙ÷ Ä ÔÙ¤ ηډȿ, ÔÈ¿ Ì¿Ó· Ùfi \Ô̤ÓÂÈ, Ó¿ ‰ÈF É ÛÊ·Á̤ӷ ‰˘fi ·È‰È¿, ÌÈ¿ ÎfiÚË, ÙÔ˘ÚÎÂ̤ÓË; òø, ‰áÛÙ Ì\ ÂûÛÏ·¯ÓË Î·Ú‰È¿...

™Ù‹ ÛÙÂÚÓ‹ ÛÎËÓ‹ Ùɘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ ‰¤Ó ö¯Ô˘Ì ÌÈ¿ ëÏÏËÓ›‰· Ì¿Ó·, Ô‡ ÙÔÏÌÄ Ó¿ ı˘ÛÈ¿ÛÂÈ, àÏÏ¿ ÌÈ¿ ÎfiÚË Ô‡ âÎÏÈ·ÚÂÖ Ù‹ ı˘Û›· Ù˘ ÁÈ¿ Ù‹Ó ›ÛÙË Î·› Ù‹Ó ÙÈÌ‹ Ù˘. BÔ‹ıÂÈ· ì ÎfiÚË Ì¤ ˙ËÙ÷ Ä , BÔ‹ıÂÈ· ̤ Á˘Ú‡ÂÈ! M¤ Ùfi ıÂÚÈfi Ô‡ Ù‹Ó ÎÚ·Ù÷ Ä ÙÔÜ Î¿ÎÔ˘ È¿ ·Ï‡ÂÈ! «òø, Ì¿Ó·! Tڤ͠ÛÙ‹Ó ÛÙÈÁÌ‹ η› ÁχوÛ\ Ì\ à\ Ùfi ÎÚÖÌ·! ¶·Ú¿ ÁÂÚ‹ ¯ˆÚ›˜ ÙÈÌ‹, οÏÏÈÔ Ì\ ·éÙ‹ ÛÙfi ÌÓÉÌ·!»...

™¿Ó Ì·¯·ÈÚȤ˜ Ôî ÏfiÁ\ ·éÙÔ› Ù¿ ÛÏ¿¯Ó· ÌÔ˘ Û·Ú¿˙Ô˘Ó Oî Û·Ú·ÁÌÔ› Ì\ Ôî ‰˘Ó·ÙÔ› Ù¿ Û›‰ÂÚ¿ ÌÔ˘ Û¿˙Ô˘Ó ^O ÓÔܘ ÌÔ˘ Ì\ ö¯ÂÈ ÓٷψıÉØ Á·ÖÌ· ·ÓÙÔÜ Í·ÓÔ›Áˆ... TÔÜ Á˘ÈÔÜ Ì\ êÚ¿˙ˆ Ùfi Û·ı› ÛÙ¿ ÛÙ‹ıË Ù˘ Ùfi Ì‹Áˆ!...

MÚfi˜ ÛÙ‹Ó ÎÔڇʈÛË Ùɘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ ì ÙÚÂÏÏ‹ È¿ Ì¿Ó· ̤ÓÂÈ ‚Ô˘‚‹ ÎÈ àӛηÓË È¿ Ó¿ âÎÏÈ·Ú›ÛÂÈ Ùfi àÓıÚÒÈÓÔ öÏÂÔ˜: òø, ‰áÛÙ Ì\ ÂûÛÏ·¯ÓË Î·Ú‰È¿ KÈ œÚ· ÔÏÏ‹ ̤ÓÂÈ ì ÁÚÈ¿ ≤Ó\ ôÛÚÔ Î·› Û\ â̤ӷ, ̤ ÎÚÂÌ·ÛÙfi ÎÂÊ¿ÏÈ Ó¿ ÌÓËÌÔÓ¤„ˆ Ù¿ ·È‰È¿, η› ̤ ÓÂÎÚfi¯ÚˆÌË ıˆÚÈ¿ Ô‡ Ì\ ö¯Ô˘Ó ÛÎÔو̤ӷ! η› ‰¤Ó ÙÔÏÌ÷ Ä Ó¿ „¿ÏF Ë : ErÓ·È ì ÛȈ‹ Ù˘ ‚Ô˘‚‹ â›ÎÏËÛË Ùɘ ı›·˜ ÂéÛÏ·¯Ó›·˜! Tfi Ô›ËÌ· âÈ‚¿ÏÏÂÈ ÛÈÁ‹ \EıÓÈÎɘ Âéı‡Ó˘... §.

________ * «MÈÎÚfi-ÌÈÎÚfi Ì\ èÚÊ¿Ó„ ì àχËÙ‹ ÌÔ˘ ÌÔÖÚ·, / ÌÈÎÚfi-ÌÈÎÚfi Ùɘ ÍÂÓÈÙÂÈĘ Ùfi ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ì’ ÉÚ·...»(«NÔÛÙ·ÏÁ›·»). TÂܯԘ 467, MAPTIO™ 2009

109


«\∞Ó¿Ï·ÊÚË ì ùÛÙÚÈ· ¬Ù·Ó Ê˘ÛÄ...» Ù·Ú¿˙ÂÈ, öÛÙˆ η› àÓÂ·›ÛıËÙ·, Ù¿ ÓÂÚ¿ Ùɘ „˘¯É˜ Ì·˜ η› ÌĘ ʤÚÓÂÈ ÛÙfi ÓÔÜ àÓ·ÌÓ‹ÛÂȘ àÁ·Ë̤Ó˜ àfi Ù‹Ó â›Û΄‹ Ì·˜ âÎÂÖ. ∫·› ì ÌÓ‹ÌË ÓÔÛÙ·ÏÁÂÖ Ù›˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ô‡ ‰È·‚·›ÓÔÓÙ·˜ Ù¿ ¬ÚÈ· ÙÔÜ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÔÜ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ùɘ £Ú¿Î˘ ÌĘ ÏËÌ̇ÚÈÛ ÌÈ¿ ·úÛıËÛË àÏÏÈÒÙÈÎË. Δfi ÁÈ·Ù› ‰¤ ÌÔÚá Ó¿ Ùfi âÍËÁ‹Ûˆ àÎÚÈ‚á˜. ∂rÓ·È à·Ú¿ÏÏ·ÎÙ˜ Ôî fiÏÂȘ η› Ù¿ ¯ˆÚÈ¿ Ùɘ £Ú¿Î˘ ̤ Ù¿ àÓÙ›ÛÙÔȯ· Ùɘ ñfiÏÔÈ˘ ^∂ÏÏ¿‰·˜. \∞ÏÏ¿, ö¯Ô˘Ó ÌÈ¿ ôÏÏË å‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ·. √î οÙÔÈÎÔ› Ù˘ ̤ÓÔ˘Ó ÛÙfi ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚÔ ÙÌÉÌ· Ùɘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜, ̤ Ùfi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·› ÙÚÈÂıÓ¤˜ ÌÉÎÔ˜ Û˘ÓfiÚˆÓ. √î £Ú·ÎÈáÙ˜ ÂrÓ·È àÎÚ›Ù˜! ^∏ ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÏÔ‡ÛÈ·, âÁοډȷ, ÛÈÙÈ΋, ·ÓÙÔÜ! ^∞·Ï¿, à‚›·ÛÙ·, ÌĘ ‰¤¯ÙËÎ·Ó Ì¤ àÁ¿Ë à‰ÂÏÊÈ΋, Û¿ Ó¿ õÌ·ÛÙ·Ó ÁÓÒÚÈÌÔÈ àfi ¯ÚfiÓÈ·. ^∏ £Ú¿ÎË ‰¤Ó ÌĘ ôÁÁÈÍ ÌfiÓÔ â͈ÙÂÚÈο, âÈÊ·ÓÂȷο. ªÄ˜ «ÛÎÏ¿‚ˆÛ» ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο! Δfi Ú¿ÛÈÓÔ Ùɘ ʇÛ˘, Ùfi ÌϤ ÙÔÜ £Ú·ÎÈÎÔÜ ÂÏ¿ÁÔ˘˜, ì ÁÏ˘ÎÈ¿ ü¯Ú· Ô‡ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Ì¤Û· àfi Ù¿ îÛÙÔÚÈο ÌÓËÌÂÖ· η› Á›ÓÂÙ·È âÓÙÔÓfiÙÂÚË Î·ıÒ˜ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ Î·Ó›˜ Ùfi Ê¿ÚÔ Ùɘ \∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘, ÂrÓ·È Ù¿ ¯ÚÒÌ·Ù· Ô‡ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó Ù‹Ó ÂåÎfiÓ· Ùɘ £Ú¿Î˘. ªÄ˜ âÓıÔ˘Û›·Û Ùfi ¶fiÚÙÔ §¿ÁÔ˜, ̤۷ ÛÙ¿ àÛËÌfi¯Ú˘Û· àfi Ùfi ÊᘠÙÔÜ ≥ÏÈÔ˘ ÓÂÚ¿ Ùɘ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ·˜. ªÄ˜ Ì¿Á„ Ùfi ‰¿ÛÔ˜ Ùɘ ¢·‰ÈĘ, ¬Ô˘ Ùfi ‚·Û›ÏÂÈÔ Ùɘ ʇÛ˘ âÈ‚ÈÒÓÂÈ ÛÙ›˜ ‰·ÓÙÂÏÔÏÂÁ̤Ó˜ Ï·ÁȤ˜ ̤ âÏ·¯ÈÛÙÔÔÈË̤ÓË Ù‹Ó ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔÜ àÓıÚÒÈÓÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘. \AÏÏ¿, Ì‹ˆ˜ ı¿ qÙ·Ó ÛˆÛÙfi Ó¿ ·Ú·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì Ùfi âÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ ¿Óˆ ÛÙ¿ Û‡ÓÔÚ· ïÏÔÚ¿ÛÈÓÔ ‰¿ÛÔ˜ ÙáÓ ∫·ÛÙ·ÓÈáÓ; ò∏ ÙfiÓ ÔÙ·Ìfi ò∞Ú‰·, Ô‡ ÛÙ›˜ ù¯ı˜ à’ Ù¿ àÛËÌfiÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ηı›Û·Ì ı·˘Ì¿˙ÔÓÙ·˜ Ù‹ Ï¢΋ Û¿Ó ¯ÈfiÓÈ «‚ÚÔ¯‹ Ùɘ Ï‡η˜»; \∞̤ÙÚËÙ˜ Ôî Ê˘ÛÈΤ˜ çÌÔÚÊȤ˜ Ùɘ £Ú¿Î˘ Ì·˜, ¬Û˜ ‰¤Ó ö‚·˙ ï ÓÔܘ Ì·˜! ¶Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂéÏÔÁ›· £ÂÔÜ! ≠√̈˜ ‰¤Ó qÙ·Ó ·éÙ¿ Ù¿ ÛÙÔȯÂÖ· ΢ڛˆ˜ Ô‡ ¯¿Ú·Í·Ó àÏËÛÌfiÓËÙ· ÛÙ‹Ó „˘¯‹ Ì·˜ Ù‹Ó â›ÛÎÂ-

110

TÂܯԘ 467, MAPTIO™ 2009

„Ë ÛÙ‹ Ï‚ÂÓÙÔÁ¤ÓÓ· £Ú¿ÎË. \EÌÂÖ˜ Ù‹Ó â›Û΄‹ Ì·˜ ·éÙ‹ Ù‹Ó âȉÈÒÍ·Ì η› ÊÈÏÔ‰ÔÍ‹Û·Ì ӿ Ù‹ ˙‹ÛÔ˘ÌÂ Û¿Ó ¯Ú¤Ô˜ Úfi˜ ÙÔ‡˜ àÎÚ›Ù˜ Ì·˜, Û¿Ó ÂéηÈÚ›· âıÓÈÎÔÜ àÓ·‚·ÙÈÛÌÔÜ. ∫·›, ÓÔÌ›˙ˆ, öÙÛÈ Ù‹ ˙‹Û·ÌÂ! ™Ùfi ÙÂÏÂ˘Ù·ÖÔ ¯ˆÚÈfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙ¿ Û‡ÓÔÚ·, ¿Óˆ ÛÙ›˜ ù¯ı˜ ÙÔÜ ≠∂‚ÚÔ˘, ÛÙ¿ ª·Ú¿ÛÈ·, âÈÛÎÂÊı‹Î·Ì ً ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓË àfi Ù‹Ó \∞η‰ËÌ›· \∞ıËÓáÓ Î˘Ú¿ ÙáÓ ª·Ú·Û›ˆÓ. ∫·› Ù¿ ÏfiÁÈ· ·éÙɘ Ùɘ Á˘Ó·›Î·˜, Ô‡ â› ‰ÂηÂٛ˜ öÙ·Í ÙfiÓ ë·˘Ùfi Ù˘ ÛÙ‹Ó ñËÚÂÛ›· ÙÔÜ öıÓÔ˘˜, öÌÂÈÓ·Ó àÓÂÍ›ÙËÏ· ̤۷ Ì·˜. ^∏ ·ÙÚ›‰· Ùɘ ˙‹ÙËÛ ӿ Á›ÓÂÈ «Ì¿Ó· ÙÔÜ ÛÙÚ·ÙÔÜ». ∫·› ì à¿ÓÙËÛ‹ Ù˘; «ªÔÚá Ó¿ οӈ ·éÙ‹ Ù‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, àÏÏ¿ ·Ú¿‰Â˜ ‰¤ ı¤Ïˆ. \∞ÏÏÈᘠ‰¤Ó ı¿ οӈ Ù›ÔÙ·»! \∂ÌÂÖ˜ Ôî ôÓıÚˆÔÈ Î·Ù·¯ˆÚÔÜÌÂ Û˘¯Ó¿ ÛÙfi ‚È‚Ï›Ô Ùɘ àÙÔÌÈÎɘ Ì·˜ îÛÙÔÚ›·˜ η› Ùfi ‚È‚Ï›Ô Ùɘ îÛÙÔÚ›·˜ ÙÔÜ Ï·ÔÜ Ì·˜ ı˘Û›Â˜, ÌÈÎÚ¤˜ õ ÌÂÁ¿Ï˜. ≠√̈˜, ·éÙ¤˜ Ôî ı˘Û›Â˜ ‰¤Ó ÂrÓ·È à·ÏÏ·Á̤Ó˜ àfi ÙfiÓ àÓıÚÒÈÓÔ àÙÔÌÈÛÌfi η› Ù‹Ó àÓıÚÒÈÓË ÌÈÎÚfiÙËÙ·. ≠√ÔÈÔ˜ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ Ì¤ ÚÔÛÂÎÙÈÎfi Ì¿ÙÈ Ù¿ ¯ÚÔÓÈο ÙÔ˘˜, ‚ϤÂÈ Ù›˜ ÛÎȤ˜. Δ‹Ó àÓıÚˆ¿ÚÂÛÎË ‰È¿ıÂÛË Ó¿ Ï·ÈÛÈÒÛÔ˘Ì Ùfi ùÓÔÌ¿ Ì·˜ ̤ ‰¿ÊÓ˜. Δ‹ ÊÙËÓ‹ ·éÙÔÚÔ‚ÔÏ‹ η› Ù‹Ó ·éÙԉȷʋÌÈÛË. ^∏ ı˘Û›· ¬Ìˆ˜ ÙÔÜ Ó¿ ÂrÛ·È àÎÚ›Ù·˜, ÂrÓ·È ÎÂηı·Ṳ́ÓË àfi Ù¤ÙÔÈ· ÛÙÔȯÂÖ·. ªÄ˜ Ùfi à¤‰ÂÈÍ Ùfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ùɘ ΢ÚĘ ÙáÓ ª·Ú·Û›ˆÓ, Ô‡ ñ„ÒÓÂÈ Î¿ı ̤ڷ Ù‹Ó ëÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›· ÁÈ¿ Ó¿ Ê·›ÓÂÙ·È à¤Ó·ÓÙÈ «ÛÙ¿ ̤ÚË Ô‡ ÁÂÓÓ‹ıËλ. Δfi ‚ÈÒÛ·Ì ̷˙› ̤ ÙÔ‡˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ùɘ £Ú¿Î˘ Ô‡ ηıËÌÂÚÈÓ¿ «Ê˘ÏÄÓ £ÂÚÌÔ‡Ï˜». ¶ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜ àÓ¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜, ̤ Ù‹Ó ·úÛıËÛË ÙáÓ Û˘ÓfiÚˆÓ Ó¿ à¤¯Ô˘Ó Ï›Á· ÌfiÏȘ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·, Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹Û·Ì ¬ÙÈ ‰¤ ÌÔÚÂÖ˜ Ó¿ ·Ú·Ì¤ÓÂȘ Û¤ ≤Ó·Ó ÙfiÔ Ô‡ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ì ÂÚÈÔ˘Ûȷ΋ η› ۈ̷ÙÈ΋ ÛÔ˘ àÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·, ôÓ ‰¤Ó ÂrÛ·È à·ÏÏ·Á̤ÓÔ˜ àfi ¯·ÌËϤ˜ àÙÔÌÈΤ˜ η› ñÏÈΤ˜ âȉÈÒÍÂȘ. ¢¤ ÌÔÚÂÖ˜ Ó¿ ÓÈÒıÂȘ ¬ÙÈ ì ÂåÚËÓÈ΋ ÔÚ›· Ùɘ ˙ˆÉ˜ ÛÔ˘ ÎÚ¤ÌÂÙ·È Û¤ ÌÈ¿ ÎψÛÙ‹, ôÓ ‰¤Ó Ùfi ϤÂÈ ì ηډȿ ÛÔ˘. ¢¤ ÌÔÚÂÖ˜ οı ÊÔÚ¿ Ô‡ Á›ÓÂÙ·È ≤Ó· ‰Èψ̷ÙÈÎfi âÂÈÛfi‰ÈÔ õ ÌÈ¿


ÔÏÂÌÈ΋ ê„ÈÌ·¯›· Ó¿ ·åÛı¿ÓÂÛ·È ¬ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó¿ ÂrÛ·È ≤ÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ¿ οı âӉ¯fiÌÂÓÔ, ÁÈ·Ù› Ùfi Ó¿ ÂrÛ·È âχıÂÚÔ˜ õ Ó¿ ÌÂÙ·‚ÏËıÂÖ˜ Û¤ ÚfiÛÊ˘Á·˜ ÂrÓ·È ‰˘fi ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô‡ ‰¤Ó à¤¯Ô˘Ó Ôχ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. (^∏ ÚfiÛÊ·ÙË ëÏÏËÓÈ΋ îÛÙÔÚ›· Ùfi ö¯ÂÈ àԉ›ÍÂÈ ôÏψÛÙÂ). ò∞Ó ÂrÛ·È àÎÚ›Ù·˜, âÈϤÁÂȘ Ó¿ ˙ÂÖ˜ öÙÛÈ. °È·Ù› ï ïÚÈÛÌfi˜ ÙÔÜ àÎÚ›Ù· âÌÂÚȤ¯ÂÈ Ù‹Ó öÓÓÔÈ· ÙÔÜ ìÚˆÈÛÌÔÜ. ™‹ÌÂÚ·, Ô‡ ‰È·Î˘‚‡ÔÓÙ·È Ù¿ ·îÌ¿ÛÛÔÓÙ· âıÓÈο Ì·˜ ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ·éÙfi Ùfi ÏËÛÌÔÓÔÜÌÂ. ∫·› ÏËÛÌÔÓÒÓÙ·˜ ÙÔ, àÚ¯›˙Ô˘Ì ӿ àÓ¯fiÌ·ÛÙ η› Ó¿ ·Ú·‚ϤÔ˘Ì ÎÈÓ‹ÛÂȘ η› ‰È·ÏÔÁÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ, Ô‡ ÌÔÚÔÜÓ Ó¿ ñÔÓÔ̇ÛÔ˘Ó ÌÔÈÚ·Ö· Ù¿ ≿ÊË Ùɘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜. ¢¤Ó ͤڈ ôÓ ÔÙ¤ Ôî ‰È¿ÊÔÚ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÊÈÏ›·˜ η› ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ̤ ÙÔ‡˜ âÎ ‚ÔÚÚÄ Î·› âÍ àÓ·ÙÔÏáÓ Á›ÙÔÓ¤˜ Ì·˜ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·Ó Û¤ àÚ¯¤˜ àÌÔÈ‚·›·˜ àÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. Δfi Û›ÁÔ˘ÚÔ ÂrÓ·È ¬ÙÈ ÔÙ¤ ‰¤Ó ñÉÚÍ·Ó à·ÏÏ·Á̤Ó˜ àfi å‰ÈÔÙ¤ÏÂÈ· η› ‰ÔÏÈfiÙËÙ·. ¶ÂÚÓÒÓÙ·˜ Ù¿ ¯ÚfiÓÈ·, úÛˆ˜ Û‚‹ÛÂÈ ï ÚáÙÔ˜ âÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜ η› ï âıÓÈÎfi˜ ·ÏÌfi˜ Ô‡ ‰ÔÓÔÜÛ ¬ÏÔ Ì·˜ Ùfi ÂrÓ·È âÎÂÖÓ˜ Ù›˜ ̤Ú˜ Ô‡ ‚ÚÂı‹Î·Ì ÛÙËÓ àÎÚÈÙÈ΋ Ì·˜ £Ú¿ÎË. \AÏÏ¿ Ù¿ ‚ÈÒÌ·Ù· ‰¤ Û‚‹ÓÔ˘Ó, ÎÈ âÌÂÖ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ‚ÈÒÛ·Ì ¬ÙÈ Ùfi Ó¿ ÂrÛ·È àÎÚ›Ù·˜ ‰¤Ó ÂrÓ·È êÏ¿ àÔ·ËÌ· Ùɘ Ù‡¯Ë˜, àÏÏ¿ âÈÏÔÁ‹ ̤ àÙ›ÌËÙË àÍ›· η› îÂÚ‹ àÔÛÙÔÏ‹. ª¿ı·Ì ‚Ȉ̷ÙÈο Ù› ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó¿ ÂrÛ·È Î·› Ó¿ ˙ÂÖ˜ Û¿Ó ≠∂ÏÏËÓ·˜ η› ÁÂ̛۷Ì ÂÚË-

Ê¿ÓÈ· Ô‡ ʤÚÔ˘Ì ً ‚·Ú˘Û‹Ì·ÓÙË å‰ÈfiÙËÙ·. \AÏÏ¿, ì Ó·ÓÈ΋ Ì·˜ ìÏÈΛ· âÈ‚¿ÏÏÂÈ Ó¿ ö¯Ô˘Ì ùÓÂÈÚ·, fiıÔ˘˜ η› âÏ›‰Â˜ η› Ó¿ Ì‹ ÏËÛÌÔÓÔÜÌ ¬ÙÈ ì ÛËÌÂÚÈÓ‹ £Ú¿ÎË ÂrÓ·È ÙÂÌ·¯ÈṲ̂ÓË. √î ÚfiÛÊ˘Á˜ Ùɘ \∞Ó·ÙÔÏÈÎɘ £Ú¿Î˘, Ùɘ \∞Ó·ÙÔÏÈÎɘ ƒˆÌ˘Ï›·˜ η› ÙÔÜ ¶fiÓÙÔ˘ ñ„ÒÓÔ˘Ó àÎfiÌ· Ù‹Ó ÚÔÛ¢¯‹ ÙÔ˘˜ Úfi˜ ÙfiÓ ¢ÈηÈÔÎÚ›ÙË ∫‡ÚÈÔ. ∫·› ηÓ›˜ ‰¤Ó àÌÊÈ‚¿ÏÏÂÈ ¬ÙÈ ¬Ô˘ ñ¿Ú¯Ô˘Ó Ù¿ÊÔÈ, ÓÂÎÚÔ› η› ÌÓ‹ÌË, ̤ÏÏÂÙ·È ÌÈ¿ àÓ¿ÛÙ·ÛË. £˘ÌfiÌ·ÛÙ öÓÙÔÓ· Ù¿ ÏfiÁÈ· Ô‡ ÌĘ ÂrÂ ï ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ \∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ˘fiψ˜ K‡ÚÈÔ˜ ò∞ÓıÈÌÔ˜: «^∏ \√Úıfi‰ÔÍË \∂ÎÎÏËÛ›· 2000 ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ÎÔ˘‚·Ï¿ÂÈ ÙfiÓ ëÏÏËÓÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi. ¢¤Ó ͤڈ ôÓ èÊÂÏ‹ıËΠì \∂ÎÎÏËÛ›·. Δfi öıÓÔ˜ Ì·˜ ¿ÓÙˆ˜ ‰¤Ó ‚Ï¿ÊÙËÎÂ. ^∏ \√ÚıÔ‰ÔÍ›· ‰¤Ó ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ, ı¿ ‰È·ÙËÚËıÂÖ. Δfi ı¤Ì· ÂrÓ·È Ó¿ ‰È·ÙËÚËıÂÖ Î·› ì âıÓÈ΋ Ì·˜ å‰ÈÔÛ˘ÁÎÚ·Û›·. ≠√ÔÈÔ˜ ÚÔÏ¿‚ÂÈ, ÏÔÈfiÓ, ô˜ àÓ¤‚ÂÈ ÛÙfi ±ÚÌ·, ô˜ êÚ·¯ÙÂÖ àfi ÙfiÓ ÃÚÈÛÙfi η› Ù‹Ó \∂ÎÎÏËÛ›·». ¢ . ∞. ºÔÈÙ‹ÙÚÈ· \π·ÙÚÈÎɘ Ã.º.¢. \∞ıËÓáÓ ºˆÙÔÁڷʛ˜: 1. ^O º¿ÚÔ˜ Ùɘ \AÏÂÍ·Ó‰ÚÔ˘fiψ˜, 2. Tfi Û›ÙÈ Ùɘ ΢ÚĘ ÙáÓ ª·Ú·Û›ˆÓ 3. ¶fiÚÙÔ §¿ÁÔ˜ 4, 5, 6 ™Ù¿ ^EÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈο ™‡ÓÔÚ·. TÂܯԘ 467, MAPTIO™ 2009

111


∂鯷ÚÈÛÙ›· çÊ›ÏÂÙ·È ÛÙfiÓ £Âfi, ï ïÔÖÔ˜ ö‰ÂÈÍ ٿ ı·‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘ η› Û¤ Û¤Ó·, àÊÔÜ Û¤ ‰È¤ÛˆÛ àfi Ù¤ÙÔÈÔ ı¿Ó·ÙÔ, ÁÈ¿ ¯¿ÚË Ùɘ ·ÙÚ›‰·˜ η› ìÌáÓ ÙáÓ ‰ÈÎáÓ ÛÔ˘. \∂ÎÂÖÓÔ Ô‡ ñÔÏ›ÂÙ·È ÏÔÈfiÓ Û¤ ÌĘ ÂrÓ·È Ó¿ Ì‹ Ê·ÓÔÜÌ ௿ÚÈÛÙÔÈ Î·› àÓ¿ÍÈÔÈ Ùɘ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï˘ ·éÙɘ ÂéÂÚÁÂÛ›·˜. \∞ÓÙ›ıÂÙ· Ì¿ÏÈÛÙ·, Ú¤ÂÈ Î·Ù¿ Ù‹ ‰‡Ó·Ì‹ Ì·˜ Ó¿ âÍ·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ì ٿ ·Ú¿‰ÔÍ· ÙÔÜ £ÂÔÜ Î·› Ó¿ àÓ˘ÌÓÔÜÌ ً ÊÈÏ·ÓıÚˆ›· Ùɘ ïÔ›·˜ Ï¿‚·Ì öÌÚ·ÎÙË ÂÖÚ·, η› Ó¿ Ì‹Ó âÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ÌfiÓÔ Ì¤ ÏfiÁÔ˘˜ Ù‹Ó ÂéÁÓˆÌÔÛ‡ÓË, àÏÏ¿ ï ηı¤Ó·˜ àfi ÌĘ Ó¿ Á›ÓÂÙ·È Ù¤ÙÔÈÔ˜, ¬ˆ˜ ÂrÛ·È ÙÒÚ· âÛ‡, ¬ˆ˜ ÈÛÙ‡ԢÌ ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ àfi Ù¿ ı·‡Ì·Ù· Ô‡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Û¤ Û¤Ó·. ¶·Ú·Î·ÏÔÜÌ ‰¤ Ó¿ ñËÚÂÙÂÖ˜ Ùfi £Âfi àÎfiÌË ÈÛÙfiÙÂÚ·, ·éÍ¿ÓÔÓÙ·˜ Û˘Ó¯ᘠÙfi Û‚·ÛÌfi Úfi˜ ·éÙfiÓ Î·› ÚÔÎfiÙÔÓÙ·˜ Û¤ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ·, Ô≈Ùˆ˜ œÛÙ Ӓ àÔ‰ÂȯıÔÜÌ ÊÚfiÓÈÌÔÈ ÔåÎÔÓfiÌÔÈ Ùɘ ˙ˆÉ˜ Ì·˜, Ù‹Ó ïÔ›· ÌĘ âÌÈÛÙ‡ıËΠì àÁ·ıfiÙ˘ ÙÔÜ £ÂÔÜ. ¢ÈfiÙÈ, ôÓ Û¤ ¬ÏÔ˘˜ Ì·˜ ö¯ÂÈ ‰ÔıÂÖ Ùfi ÚfiÛÙ·ÁÌ· Ó¿ ·Ú·ÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ‡˜ ë·˘ÙÔ‡˜ Ì·˜ âÓÒÈÔÓ ÙÔÜ £ÂÔÜ Û¿Ó ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜ âÎ ÓÂÎÚáÓ, fiÛÔ ÌÄÏÏÔÓ ö¯ÂÈ ‰ÔıÂÖ Û’ ·éÙÔ‡˜, Ôî ïÔÖÔÈ ñ„ÒıËÎ·Ó àfi Ù›˜ ‡Ï˜ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘; ∞éÙfi ‰¤ Ùfi ÚfiÛÙ·ÁÌ· ÌÔÚÂÖ Ó¿ âÎÙÂÏÂÛıÂÖ, ¬ˆ˜ ÈÛÙ‡ˆ, ôÓ àÔÊ·Û›ÛÔ˘Ì ӿ ö¯Ô˘ÌÂ

112

TÂܯԘ 467, MAPTIO™ 2009

¿ÓÙÔÙ Ùfi ú‰ÈÔ ÊÚfiÓËÌ· Ô‡ Âú¯·Ì ηٿ ÙfiÓ Î·ÈÚfi ÙáÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ. ¢ÈfiÙÈ ‚‚·›ˆ˜, οÔÙÂ, Û¤ ·ÚfiÌÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË, ÂÈÛı‹Î·Ì η› ÌÂÖ˜ ÁÈ¿ Ù‹ Ì·Ù·ÈfiÙËÙ· ÙÔÜ àÓıÚÒÈÓÔ˘ ‚›Ô˘ η› ÁÈ¿ Ùfi ¬ÙÈ Ù›ÔÙ àfi Ù¿ àÓıÚÒÈÓ· ‰¤Ó ÂrÓ·È ÛÙ·ıÂÚfi õ ÌfiÓÈÌÔ, âÊfiÛÔÓ ·éÙ¿ ñfiÎÂÈÓÙ·È ÙfiÛÔ ÂûÎÔÏ· Û¤ ÌÂÙ·ÙÒÛÂȘ. ∫·›, ¯ˆÚ›˜ àÌÊÈ‚ÔÏ›·, ̤۷ Ì·˜ ÚÔÎÏ‹ıËΠοÔÈ· ÌÂÙ¿ÓÔÈ· ÁÈ¿ Ù¿ ·ÚÂÏıfiÓÙ· η› ‰fiıËΠñfiÛ¯ÂÛË ÁÈ¿ Ù¿ ̤ÏÏÔÓÙ·, ¬ÙÈ, ôÓ ‰È·ÛˆıÔÜÌÂ, ı¿ ñËÚÂÙÔÜÌ Ùfi £Âfi η› ı¿ âÈÌÂÏԇ̷ÛÙ ̤ οı ÚÔÛÔ¯‹ ÙfiÓ ë·˘Ùfi Ì·˜. ò∞Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ï âÈΛÌÂÓÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÌĘ ö‰ˆÛ àÊÔÚÌ‹ ÁÈ¿ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi, ÓÔÌ›˙ˆ ¬ÙÈ Î·› Û‡ âÎÂÖÓ˜ Ù›˜ ÛÙÈÁ̤˜ ·éÙ¿ àÓ·ÏÔÁÈ˙fiÛÔ˘Ó õ οÔÈ· ·ÚfiÌÔÈ· ̤ ·éÙ¿. ^∂Ô̤ӈ˜ ö¯Ô˘Ì Á›ÓÂÈ ñ‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ¿ Ù‹Ó ÏËڈ̋ οÔÈÔ˘ àÓ·ÁηÛÙÈÎÔÜ ¯Ú¤Ô˘˜. ∞éÙ¿ öÏ·‚· Ùfi ı¿ÚÚÔ˜ Ó¿ ñÔÌÓ‹Ûˆ ÛÙ‹Ó ÙÂÏÂÈfiÙËÙ¿ ÛÔ˘, àÊÂÓfi˜ Ì¤Ó àfi Ù‹ ¯·Ú¿ ÌÔ˘ ÁÈ¿ Ù‹ ‰ˆÚ¿ ÙÔÜ £ÂÔÜ, àÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰¤ àfi ñÔ¯Ú¤ˆÛË ÁÈ¿ Ù¿ ̤ÏÏÔÓÙ·. ™Ù‹Ó ηϋ ÛÔ˘ ‰È¿ıÂÛË àfiÎÂÈÙ·È Ó¿ ‰Â¯ıÂÖ˜ ̤ Âé̤ÓÂÈ· Ù¿ ÏfiÁÈ· Ì·˜, ¬ˆ˜ Û˘Ó‹ıÈ˙˜ ¬Ù·Ó Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡Û·Ì ÚfiÛˆÔ Úfi˜ ÚfiÛˆÔ.

ª¤ ïÚÌ‹ ‰˘Ó·Ù‹ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ì „˘¯‹ Ì·˜ ÛÙfiÓ £Âfi Ù›˜ ÙÚÔÌÂÚ¤˜ zÚ˜ οÔÈ·˜ ‰ÔÎÈÌ·Û›·˜. ^∞Ú·˙fiÌ·ÛÙ ̤ Ù‹Ó ÚÔÛ¢¯‹ à’ Ù‹Ó âÏ›‰· ÛÙ‹Ó àÁ¿Ë, ÛÙ‹ ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·, ÛÙfi öÏÂÔ˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ ¶·Ù¤Ú· Ì·˜. ^∏ ‰ÔÎÈÌ·Û›·, ï ΛӉ˘ÓÔ˜, ÌĘ ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Ì¤Û· Ì·˜. •Â¯ÓÄÌ ôÓ ñ¿Ú¯Ô˘Ó ôÏÏÔÈ Á‡Úˆ Ì·˜Ø ‰¤Ó àÔ̤ÓÂÈ àÓÙÔ¯‹ Ó¿ ÙÔ‡˜ ÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ... \∂Èı˘ÌÔÜÌ ӿ ‚ÁÔÜÌ àfi Ù‹ ‰˘ÛÎÔÏ›· η› Ó¿ àÏÏ¿ÍÔ˘ÌÂ. ¡¿ Á›ÓÔ˘Ì ηχÙÂÚÔÈ, ÈÛÙfiÙÂÚÔÈ, êÁÓfiÙÂÚÔÈ. ... Δ¿ Û‡ÓÓÂÊ· Ùɘ ‰ÔÎÈÌ·Û›·˜ ÛÎÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÎÈ ï ≥ÏÈÔ˜ ÌĘ Í·Ó·‚Ú›ÛÎÂÈ, Û˘¯Ó¿, âÓÙÂÏᘠú‰ÈÔ˘˜. ª¤ ÏËÛÌÔÓË̤ÓÔ Ùfi âÈϤÔÓ ¯Ú¤Ô˜ ÛÙfiÓ £Âfi. •¤ÓÔÈ·ÛÙÔ˘˜. ΔÂÏÈο à‰fiÎÈÌÔ˘˜. ^√ ̤Á·˜ η› îÂÚfi˜ ·Ù‹Ú, ï ±ÁÈÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÛÙfiÓ à‰ÂÏÊfi ÙÔÜ êÁ›Ô˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÙÔÜ £ÂÔÏfiÁÔ˘, ∫·ÈÛ¿ÚÈÔ ÙfiÓ å·ÙÚfi, ‰›ÓÂÈ Î·› Û¤ ÌĘ ÌÈ¿ à·Ú·›ÙËÙË ·Ú·›ÓÂÛË: ¶á˜ Ó¿ Í·Ó·Á˘Ú›˙Ô˘Ì ÛÙ‹Ó ÔÚ›· Ì·˜ ÌÂÙ¿ àfi Ù‹Ó ÙÚÈÎ˘Ì›· ÌÈĘ ıÏ›„˘, à’ Ù‹Ó ïÔ›· Ûˆı‹Î·Ì ̤ Ùfi ıÂÖÔ öÏÂÔ˜.

^O M. B·Û›ÏÂÈÔ˜, êÁÈÔÁÚ·Ê›· ^I. M. KÔÈÌ‹Ûˆ˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ¶·ÓÔÚ¿Ì·ÙÔ˜, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

ΔFÉ 9FË ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓfi˜ ÌÓ‹ÌË ÙÔÜ êÁ›Ô˘ ∫·ÈÛ·Ú›Ô˘, à‰ÂÏÊÔÜ ÙÔÜ êÁ›Ô˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÙÔÜ £ÂÔÏfiÁÔ˘.


oH

(àÏËıÈÓfi ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi)

Ù·Ó Î·Ïfi˜ ï ··-\AÓ·ÛÙ¿Û˘. EúÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ÛˆÛÙ¿ âÊË̤Ú¢ ÛÙfi àÎÚÈÙÈÎfi çÚÂÈÓfi ¯ˆÚÈÔ˘‰¿ÎÈ Ùɘ B. ^EÏÏ¿‰Ô˜ η› ÙfiÓ Âr¯Â àÍÈÒÛÂÈ ï £Âfi˜ Ó¿ Ì‹Ó àÊ‹ÛÂÈ ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ àÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÙÔ ÔûÙ ̛· ÊÔÚ¿. °ÂÚfi Ûηڛ, ÊÙÈ·Á̤ÓÔ àfi Ù‹Ó «·ÏÈ¿ Ì·ÁÈ¿» Ô‡ ôÓÙÂÍ ÔÏÏ¿, ö·ÈÚÓ Ùfi Ú·‚‰› ÙÔ˘ Úˆ›-‚Ú¿‰˘ η› ôÓÔÈÁÂ Ù‹Ó fiÚÙ· ÙÔÜ ^A˚-°ÈÒÚÁË ÛÙfi ≈„ˆÌ·, ÁÈ¿ Ó\ àÓ¿„ÂÈ Ù¿ ηÓÙ‹ÏÈ· η› Ó¿ „¿ÏÏÂÈ òOÚıÚÔ ÎÈ ^EÛÂÚÈÓfi ηٿ Ùfi Ú¤ÔÓ. °È·Ù› ‰¤Ó öÚÂ ï ≠AÁÈÔ˜ Ó¿ Ì›ÓÂÈ àı‡ÌÈ·ÛÙÔ˜ ÔûÙ ì ηÌ¿Ó· Ó¿ ÛÈÁ‹ÛÂÈ Ù‹Ó ·ÚËÁÔÚÈ¿ Ô‡ ÛÎfiÚ·Á ïÏÔÜı ÛÙ¿ ‚Ô˘Ó¿. M¤ ÛÈÁ·Ó¿ Ì¿ ÛÙ·ıÂÚ¿ ‚‹Ì·Ù· η› ¯¤ÚÈ ÛÙÈ‚·Úfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔÜÛ ٿ ≠AÁÈ· ÙÔÜ £ÂÔÜ. §ÔÁ¿ÚÈ·˙ ÙfiÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘ àÓ¿ÍÈÔ ‰ÔÜÏÔ TÔ˘, ¬ˆ˜ η› ¬ÏÔ˘ ÙÔÜ ¯ˆÚÈÔÜ, Ô‡ Âr¯Â Ó¿ Ùfi ϤÂÈ Ò˜ ì fiÚÙ· ÙÔ˘ ‰¤ ÛÊ¿ÏÈÛ ÔÙ¤ Û¤ àÓ·ÁÎÂ̤ÓÔ Î·› ͈ÌÂÚ›ÙË. K·› ÙÒÚ· àÎfiÌ· Ô‡ ì ÛÎÏËÚ‹ ÁÂÚÌ·ÓÔ-‚Ô˘ÏÁ·ÚÈ΋ ηÙÔ¯‹ ÙÔÜ ÙfiÔ˘ ÙÔ˘˜ Âr¯Â âÍ·Ê·Ó›ÛÂÈ Î·› Ù¿ Èfi ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë, η› ì àÁˆÓ›· ÁÈ¿ Ùfi ·ûÚÈÔ Ùɘ ¶·ÙÚ›‰·˜ η› Ùɘ ú‰È·˜ Ùɘ ˙‹Û˘ ‚·Û¿ÓÈ˙ ÙfiÓ Î·ı¤Ó·, ï ··-\AÓ·ÛÙ¿Û˘ ¿Û¯È˙ ӿ Ê˘Ù‡ÂÈ ÛÙ›˜ „˘¯¤˜ η› ÛÙfiÓ ÎÉÔ ÙÔ˘ ÏÔÁɘ-ÏÔÁɘ ÛfiÚÔ˘˜. ™Ùfi ˙ˆÓÙ·Ófi àÁÚfi Ù‹Ó àÎÚ¿‰·ÓÙË ›ÛÙË Î·› Ù‹Ó âÏ›‰· ÛÙ‹ ı›· ¶ÚfiÓÔÈ·, Ù‹Ó ïÌÔ„˘¯›· η› Ù‹Ó àÏÏËÏÔ‚Ô‹ıÂÈ·. K·› ÛÙ‹Ó ·éÏ›ÙÛ· ÙÔ˘ Ï¿¯·Ó·, ÓÙÔÌ¿Ù˜ η› ¬,ÙÈ ôÏÏÔ ı¿ ÛÙ‹ÚÈ˙ ً Ê˘ÛÈ΋ ≈·ÚÍË. \EÎÂÖÓÔ Ùfi ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔÜ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ï ··-\AÓ·ÛÙ¿Û˘ öÛ˘Ú ÈfiÙÂÚÔ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ӷ Ù¿ fi‰È· ÙÔ˘ œ˜ Ùfi Û›ÙÈ. MÈ¿ 낉ÔÌ¿‰· ÙÒÚ· ÚÔÛ·ıÔÜÛ ӿ ‚ÚÂÖ Û·Ô‡ÓÈ, ÁÈ·Ù› ì ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ Ͽη ÛÙfi Û›ÙÈ ÛˆÓfiÙ·Ó Î·› ᘠı¿ ëÙÔÈÌ·˙fiÙ·Ó Ó¿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ... M¿Ù·ÈÔ˜ ÎfiÔ˜... ¢¿ÎÚ˘Û ï Á¤ÚÔÓÙ·˜, ÁÈ·Ù› ·ûÚÈÔ ÍË̤ڈÓ K˘Úȷ΋ η› Û·Ô‡ÓÈ ‰¤Ó ñÉÚ¯Â. òE„·Í ηϿ Û\ ¬Ï· Ù¿ ÓÙÔ˘Ï¿È· ÙÔÜ ÛÈÙÈÔÜ Ì‹ˆ˜ Âr¯Â ÍÂÌ›ÓÂÈ Î·Ó¤Ó· ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ... T›ÔÙ·... BÁÉΠÛÙ‹Ó ·éÏ‹. ™¤ Ï›ÁÔ ı¿ öÚÂ ӿ ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÁÈ¿ ÙfiÓ ^EÛÂÚÈÓfi. ™‹ÎˆÛ ٿ ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ îÎÂÙ¢ÙÈο ÛÙfiÓ OéÚ·Ófi: «K‡ÚÈÂ, ^YÂÚ·Á›· £ÂÔÙfiÎÂ, ≠AÁÈ °ÂÒÚÁÈÂ, âÏÂÉÛÙ Ùfi ‰ÔÜÏÔ Û·˜!». òEÌÂÈÓ öÙÛÈ Ï›Á· ÏÂÙ¿, ¬Ù·Ó Ù‹ ÛȈ‹ öÛ¯ÈÛ Ùfi ÎÚÒÍÈÌÔ àfi ≤Ó· ÛÌÉÓÔ˜ οÚÁȘ Ô‡ ÂÚÓÔÜÛ·Ó ¿Óˆ àfi Ù‹Ó ·éÏ‹. M›· àfi ·éÙ¤˜ ÎÚ·ÙÔÜÛ ÛÙfi ÛÙfiÌ· Ù˘ ≤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Û·Ô‡ÓÈ Î·› ÎÚÒ˙ÔÓÙ·˜ Ùfi ôÊËÛ ӿ ¤ÛÂÈ ÛÙ¿ fi‰È· ÙÔÜ ··-\AÓ·ÛÙ¿ÛË. «£Â¤ ÌÔ˘!», àÓ·ÊÒÓËÛ ï Á¤ÚÔÓÙ·˜, «¢ÔÍ·Ṳ̂ÓÔ Ùfi òOÓÔÌ¿ ™Ô˘!». K·› οÓÔÓÙ·˜ Ùfi ÛËÌÂÖÔ ÙÔÜ ÛÙ·˘ÚÔÜ ÉÚ ÛÙ¿ ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ Ùfi ÔéÚ·ÓfiÛÙ·ÏÙÔ ‰áÚÔ Î·› ÌÉΠͷӿ ÛÙfi Û›ÙÈ. \AÛ¿ÛÙËΠٿ ÂåÎÔÓ›ÛÌ·Ù· η› ÛËÌ›ˆÛ ÛÙfi ìÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Ù‹Ó ì̤ڷ η› Ù‹Ó œÚ· Ùɘ ı›·˜ âÂÌ‚¿Ûˆ˜. AéÙfi Ùfi Û·Ô‡ÓÈ, Ô‡ ó˜ ôÏÏÔ˜ \HÏ›·˜ ≤¯ıË âÍ ÔéÚ·ÓÔÜ, â͢ËÚ¤ÙËÛ ÙfiÓ ··-\AÓ·ÛÙ¿ÛË ¯ˆÚ›˜ Ó¿ ÛÒÓÂÙ·È, ̤¯ÚÈ Ùfi Ù¤ÏÔ˜ Ùɘ ηÙԯɘ!... °È\ ·éÙfi ÛËÌ›ˆÓ ٛ˜ ì̤Ú˜ âÎÂÖÓ˜, Ô‡ ï K‡ÚÈÔ˜ Âé‰ÔÎÔÜÛ Ó\ àÓ·ÌԯχÂÈ Ù‹Ó ›ÛÙË ÙÔ˘ ̤ ÛËÌÂÖ· ı·˘Ì·ÛÙ¿, œÛÙ ӿ TfiÓ Â鯷ÚÈÛÙÂÖ å‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÛÙ‹Ó ^AÁ›· TÚ¿Â˙·. òEÙÛÈ Î‡ÏËÛ·Ó Ù¿ ¯ÚfiÓÈ·, œÛÔ˘ ôÏÏÔ ¯¤ÚÈ ÛËÌ›ˆÛ ÛÙfi ìÌÂÚÔÏfiÁÈÔ: «\EÎÔÈÌ‹ıË ï ‰ÔÜÏÔ˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ \AÓ·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ¶. îÂÚ‡˜, Ï‹Ú˘ ìÌÂÚáÓ Î·› ÂéÁÓˆÌÔÛ‡Ó˘ ÛÙfiÓ ≠AÁÈÔ £Âfi».

\AÎ˘Ï›Ó· •¿ÓıË

TÂܯԘ 467, MAPTIO™ 2009

113


ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÌÂÛÔfiÏÈÔÓ ö¯ˆÓ Ùfi Á¤ÓÂÈÔÓ Î·› —\E‰á ÂrÓ·È, âÊı¿Û·ÌÂÓ, ÌÔ› ÂrÂÓ ï Ê›ÏÔ˜ ñÁÚÔ‡˜ ÙÔ‡˜ çÊı·ÏÌÔ‡˜, ̤Ϸӷ ÛÎÔÜÊÔÓ ÌÔ˘ ÛÙ·Ì·Ù‹Û·˜. ÊÔÚáÓ ‰È¿ Á·Ï·˙›Ô˘ Ì·Ó‰ËÏ›Ô˘ ÂÚȉ‰Â̤ÓÔÓ, K·› ÂåÛ‹ÏıÔÌÂÓ Âå˜ ≤Ó Î·ËÏÂÖÔÓ Ùɘ ¶Ï¿Î·˜, ÁÂϤÎÈ àÓÔÈÎÙfiÓ âÌÚfi˜ η› ÛÙ·˘ÚˆÙfiÓ ·Ú¿ ÙfiÓ ÛÙÚ·ÙáÓ· Ùɘ ¯ˆÚÔÊ˘Ï·Îɘ, \AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ η› Ï·Ù‡ ΢·ÓÔÜÓ ÓËÛÈÒÙÈÎÔÓ ‚ڷΛÔÓ. Âå˜ ≤Ó ÙáÓ ÂÓȯÚáÓ Î·› ¯·ÌËÏáÓ âΛ¶. KÔ˘ÚÙ›‰Ô˘ \AÊÔÜ â¯·ÈÚ¤ÙÈÛ ÛÙËڛͷ˜ Ù‹Ó ·Ï¿ÓˆÓ ηËÏ›ˆÓ ±Ì· η› Ì·ÁÂÈÚ›ˆÓ, âÓ ÌËÓ â› ÙÔÜ ÛÙ‹ıÔ˘˜ ÙÔ˘ η› ñÔÎϛӷ˜, qÏı Î\ Ôx˜ ·Ú¿ Ùfi ‚·Ú¤ÏÈÔÓ ÙÔÜ ÚËÙÈÓ›ÙÔ˘ âÎÙ›ıÂÓÙ·È Î·› âοıËÛ ÏËÛ›ÔÓ Ì·˜. ‰‡Ô-ÙÚÂÖ˜ ηÓÈÛÌ¤Ó·È ¯‡ÙÚ·È çÛÌ‹Ó Ï›Ô˘˜ õ TfiÓ ·ÚÂÙ‹ÚÔ˘Ó Ì¤ Û˘ÁΛÓËÛÈÓØ ÌÔ› âÊ·›ÓÂÙÔ ó˜ Ù·ÁÁÔÜ âÏ·›Ô˘ àÔÓ¤Ô˘Û·È. Ó¿ õÚ¯ÂÙÔ âÎ ÙÔÜ ‚¿ıÔ˘˜ ÙÔÜ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ó˜ —ºÒÓ·Í Ùfi Á¤ÚÔ, °È¿ÓÓË, ÂrÂÓ ï Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘ Ù·ÍÂȉÈÒÙ˘ âÍ àˆÙ¿Ù˘ η› ı·˘Ì·Û›·˜ ¯ÒÚ·˜ âÈÚfi˜ ÙfiÓ ÁÂÓÂÈÔÊfiÚÔÓ Î¿ËÏÔÓ. ÛÙÚ¤„·˜, ÎƠ̂۷˜ âÎÂÖıÂÓ ÏËÁ¿˜ η› Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ, OyÙÔ˜ ‰¤ ÂåÛÉÏı ‰È¿ ÌÈÎÚĘ ı‡Ú·˜ Âå˜ Ù‹Ó Î·› ·Ú·‰fiÛÂȘ ÌÂÁ·Ï›Ԣ η› ìÚˆ˚ÛÌÔÜ. Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÔÜÛ·Ó ÔåΛ·Ó, η› õÎÔ˘Û· ÊˆÓ‹Ó —¶·ÔÜ, Ùˇá ϤÁÂÈ ï Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘ Úfi ÔÏÏÔÜ ä¯ËÚ¿Ó àÔÎÚÈÓÔ̤ÓËÓ: «òEÚ¯ÔÌ·È!»Ø ÌÂÙ\ çÏ›ÁÔÓ ÁÓˆÚ›˙ˆÓ ·éÙfiÓ, ï Ó¤Ô˜ ·éÙfi˜ â‰á qÏı ӿ Û¤ å‰FÉ, ‰¤ â› Ùɘ ÊÏÈĘ Ùɘ ı‡Ú·˜ âÓÂÊ·Ó›ÛıË, Âéı˘ÙÂÓ\ àÎÔ‡ÛFË àfi Ùfi ÛÙfiÌ· ÛÔ˘ ‰È¿ Ù¿ ÌÔ˘ÚÏfiÙ·. Ó‹˜ η› ̤ ÛÙ·ıÂÚfiÓ ‚ÉÌ·, Á¤ÚˆÓ ÌÂÙÚ›Ô˘ àÓ·-

114

TÂܯԘ 467, MAPTIO™ 2009


MÂÙ¤‚ËÓ Ó¿ ÙfiÓ àÎÔ‡Ûˆ ‰ÈËÁÔ‡ÌÂÓÔÓ, ᘠâ˘ÚfiÏËÛ ÙfiÓ ÙÔ˘ÚÎÈÎfiÓ ÛÙfiÏÔÓ Âå˜ Ù‹Ó MÂıÒÓËÓØ àÏÏ\ ï Á¤ÚˆÓ ÈÎÚᘠàÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ‰¤Ó â›ıÂÙÔ Ù›ÔÙÂ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ó¿ ÂúFË. \AÏÏ\ ±Ì· õÚ¯È˙Â Ù‹Ó ÂÚ› ˘ÚÔÏÈÎáÓ àÊ‹ÁËÛÈÓ, ì Ê·ÓÙ·Û›· ÙÔ˘ âıÂÚÌ·›ÓÂÙÔ, ï Á¤ÚˆÓ àÓÂÙÚȯ›·˙ÂÓ ó˜ ÔÏÂÌÈÎfi˜ ¥Ô˜, çÛÊÚ·ÈÓfiÌÂÓÔ˜ ˘Ú›Ùȉ·, ·î àÓ·ÌÓ‹ÛÂȘ äÓˆÚıÔÜÓÙÔ ˙áÛ·È Úfi ÙáÓ çÊı·ÏÌáÓ ÙÔ˘ η› ‰ÈËÁÂÖÙÔ Ù‹Ó îÛÙÔÚ›·Ó ÙÔ˘ ÏËÛÌÔÓáÓ âÓ Ùˇá ÔÏÂÌÔ¯·ÚÂÖ ÙÔ˘ âÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌˇá ¬ÙÈ ÙÔÜ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜ âΛÓÔ˘ ‰¤Ó qÙÔ ı·ً˜ àÏÏ\ ≥Úˆ˜. \EÛÙÚ¿ÊË ÏÔÈfiÓ Úfi˜ â̤: —°È¿ Ù¿ ÌÔ˘ÚÏfiÙ·, ·È‰› ÌÔ˘, ı¤ÏÂȘ Ó¿ ÛÔÜ á; T¿ ÌÔ˘ÚÏfiÙ· õÙ·Ó ηڿ‚È· ¤ÓÙ œ˜ ‰¤Î· ¯ÈÏÈ·‰áÓ ÎÔÈÏáÓ, öÎ·Ó·Ó ÏÔ‡ÎÈ· àfi Ì·ÚÔÜÙÈ Î·› \˜ Ù‹Ó ôÎÚË ö‚·˙·Ó ‚ÒÏÔ˘˜ àfi Ì·ÚÔÜÙÈ ˙˘ÌˆÌ¤ÓÔØ Ù\ ôÓ·‚·Ó ̤ ÎôÙÈ ÎÏ·‰È¿ Û¿Ó ·éÙ¿ ÔÜ àÓ¿‚Ô˘Ó ÙÔ‡˜ ÊÔ‡ÚÓÔ˘˜Ø àfi \›ÛÔ˘ à\ Ùfi ηڿ‚È qÙ·Ó ≤Ó· ·Ú·ı‡ÚÈ Î·› ˉÔÜÛ˜ \˜ Ù‹ ‚¿ÚÎ·Ø ¬ÔÈÔ˜ Âr¯Â ηډȿ, âÎÂÈÓÔÜ ÙÔû‰ÈÓ·Ó Ó¿ ‚¿ÓFË ÊˆÙÈ¿. MÈ¿ Ó‡ÎÙ· ÂúÌ·Ûı·Ó \ÌÚfi˜ \˜ Ù¿ MÔıˆÎfiÚ·Ó·Ø ì ÙÔ˘ÚÎÈ΋ êÚÌ¿‰· qÙ·Ó àÚ·Á̤ÓË \˜ Ùfi ÏÈÌ¿ÓÈ. ^O Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘ Î\ âÁÒ ÚÔÛ›‰ÔÌÂÓ àÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÌÂȉÈáÓÙ˜ ‰ÈfiÙÈ â¤Ù˘¯Â Ùfi Ù¤¯Ó·ÛÌ·Ø àÏÏ\ ï Á¤ÚˆÓ, ¬ÛÙȘ Ù‹Ó ÛÙÈÁÌ‹Ó âΛÓËÓ ö‚ÏÂÂÓ õ‰Ë ÙfiÓ ÙÔ˘ÚÎÈÎfiÓ ÛÙfiÏÔÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÓ ·Ú\ ìÌĘ, ‰¤Ó Âr‰Â Ùfi ÌÂȉ›·Ì· η› âÍËÎÔÏÔ‡ıËÛÂ. —^O ηÂÙ¿ÓÈÔ˜ ö‚·Ï â̤ӷ ÌÔ˘ÚÏÔÙȤÚËØ ô, Ù› ¯·Ú¿ qÙ·Ó âΛÓË! ̤۷ Û¤ ÙfiÛ· ·ÏÏËοÚÈ· ≤Ó· Î\ ≤Ó·, Ó¿ ‰È·Ï¤ÍFË ÁÈ¿ ÌÔ˘ÚÏÔÙȤÚË ≤Ó· ·È‰›, ÂåÎÔÛÈÙÂÛÛ¿Úˆ ¯ÚÔÓá, ≤Ó· ͤÓÔ ·È‰›, M˘ÙÈÏËÓÈfi, ‰¤Ó õÙ·Ó ϛÁÔ ÚÄÌÌ·Ø Ó¿, Ùfi ı˘ÌÔÜÌ·È! ù͈ \˜ Ù¿ MfiıˆÓ· ÔûÙ ηӉÉÏÈ ‰¤Ó öÊÂÁÁÂ, ÛÎÔÙ¿‰È η› Ó¤ÎÚ·Ø ì Ô‡ÏÈ· ö‰ÂȯÓ ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·Ø Ôî TÔ˘ÚηϿ‰Â˜ ÚÔ¯¿ÏÈ˙·Ó ‚·ıÂÈ¿ ̤˜ Ù¿ ηڿ‚È· ÙÔ˘˜Ø âÌÂÖ˜ â‹Ú·Ì Ùfi ÌÔ˘ÚÏfiÙÔ Î·› ÙÚ·‚Ô‡Û·Ì \¿Óˆ \˜ Ù‹Ó ÊÂÚÁ¿‰·Ø âÁÒ à›ÎÔØ Ì¤Û· \˜ Ùfi ÌÔ˘ÚÏfiÙÔ Ì¤ Ùfi ‰·˘Ï› \˜ Ùfi ¯¤ÚÈØ ˙˘ÁfiÓÔÌÂØ ì ÊÂÚÁ¿‰· ̤Û\ Ùfi ÛÎÔÙ¿‰È öÌÔÈ·˙Â Û¿Ó Î·Ó¤Ó· ıÂfiÚ·ÙÔ Î·Ù¿Ì·˘ÚÔ ıËÚ›ÔØ ˙˘ÁfiÓÔÌ àÎfiÌ·Ø Ù› ηډÈÔ¯Ù‡È qÙ·Ó âÎÂÖÓÔ! ôÓ ÌĘ öÓÓÔȈı·Ó ÂúÌ·Ûı·Ó ¯·Ì¤ÓÔÈØ Ì¿ ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·Ó ‚·ÚÂÈ¿ ¬ÏÔÈ ÙÔ˘˜Ø ô¯ η› ᘠı¿ ͢Ó‹ÛÂÙ àÁ¿‰Â˜! ˙˘ÁfiÓÔÌ àÎfiÌ· η› Ó¿ ÛÔ˘ η› ÎÔÏÏÔÜÌ Ùfi ÌÔ˘ÚÏfiÙÔ \˜ Ù‹ ÊÂÚÁ¿‰·, Î\ Ôî Á¿ÓÙ˙ÔÈ Ôs¯Â \ÌÚfi˜ ÌÂډ‡ıËÎ·Ó \˜ Ù\ Û¯ÔÈÓÈ¿ ÙË˜Ø Î¿Óˆ Ùfi ÛÙ·˘Úfi ÌÔ˘ η› ‚¿˙ˆ Ù‹ ʈÙÈ¿. \E‚ÚfiÓÙËÛ·Ó Ù¿ ÔéÚ¿ÓÈ·, âÙÚ¿ÓÙ·Í Ùfi ÏÈÌ¿ÓÈØ Ì¿ \ÁÒ, ·È‰› ‚ϤÂȘ, àÙ˙·Ìɘ, Û¿ÛÙÈÛ·, ‰¤Ó ‹‰ËÍ·

̤Û\ Ù‹ ‚¿Úη, Ô‡ öÊ˘ÁÂØ öÌÂÈÓ· ˜\ Ùfi ÌÔ˘ÚÏfiÙÔØ ì ÎÔ˘·ÛÙ‹ ÙÈÓ¿¯ıËΠ˜\ ÙfiÓ à¤Ú·Ø η› ÓÔÈÒıˆ ≤Ó· ‰˘Ó·Ùfi fiÓÔ \„ËÏ¿ ÛÙfi Ô‰¿ÚÈ ÌÔ˘, ‚Ϥˆ Ò˜ ÉÚ ʈÙÈ¿ Ùfi ÎÚ¤·˜ ÌÔ˘ η› ¤ÊÙˆ ˜\ Ù‹ ı¿Ï·ÛÛ·Ø Ì¿ ÙfiÙ öÁÈÓ ≤Ó· ηÎfi Ô‡ ‰¤Ó ÌÂÙ¿Âȉ·Ó Ù¿ Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘Ø ì ÊÚÂÁ¿Ù· ôÓ·„ ̤ ÌÈĘ ÁÈ·Ù› Âr¯Â Ù˙ÈÌ¯·Ó¤ ̤۷ η› ÙÈÓ¿¯ıËΠ˜\ ÙfiÓ à¤Ú·Ø àÓ¿ÌÂÛ· àfi οÙÈ ÊÏfiÁ˜ ÎfiÎÎÈӷȘ ΛÙÚÈӷȘ, Á·Ï¿˙ȷȘ, Ô‡ ÛʇÚÈ˙·Ó Û¿Ó Ê›‰È· ÂÙÈÔÜÓÙ·Ó ì ÊÚÂÁ¿‰· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, ÎÔÌÌ¿ÙÈ·Ø Ôî ÙÔ˘ÚηϿ‰Â˜, ÙôÚÌÂÓ·, Ù¿ ηÓfiÓÈ· àṲ́ÓÈ˙·Ó ˜\ ÙfiÓ ÔéÚ·ÓfiØ Î·› ¤ÊÙÔÓÙ·˜ ÂÚÓÔÜÛ·Ó \¿Óˆ àfi Ùfi ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÔ˘Ø öÂÊÙ·Ó ÙÚÈÁ‡Úˆ ÌÔ˘ Ï¿Ù˜! ÏÔ‡Ù˜! òAÓ Ì\ Â≈ÚÈÛΠٛÔÙ· ı¿ ÌôÊÈÓ ˜\ ÙfiÓ ÙfiÔØ ‰fi˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÙȤ˜ η› Ì·ÎÚÔ‚Ô‡ÙÈ·Ø Ì¿ ‚Á¿˙ÔÓÙ·˜ Ùfi ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÔ˘ à¿Óˆ ÁÈ¿ Ó¿ ¿Úˆ àÓ¿Û·ÛÈ, ̤Û\˜\ Ù‹Ó ÎÔÛÌÔ¯·Ï·ÛÈ¿ âΛÓË Âr‰· ÌÈ¿ ‚¿Úη ÓôÚ¯ÂÙ·È ÛÈÁ¿Ø ôÓ ÂrÓ·È ÙÔ‡ÚÎÈÎË, Âr·, ı¿ ¿Áˆ ÌÔÓ·¯fi˜ ÌÔ˘ ˜\ Ùfi ÊÔÜÓÙÔ ÁÈ¿ Ó¿ Ì‹ ̤ È¿ÛÔ˘Ó ÛÎÏ¿‚Ô Ù¿ Û΢ÏÈ¿Ø ˜\ Ùfi ÔÏÂÌ¿ÚÎÔ Ì¤ Âr¯·Ó ÁÈ¿ ¯·Ì¤ÓÔØ ‚Ú¤ Ùfi η¸Ì¤ÓÔ Ùfi ͤÓÔ Ùfi ·È‰›, Âr·Ó, ¯¿ıËÎÂØ Ì¿ ï £Âfi˜ ÙÔ‡˜ ÊÒÙÈÛ Î\ öÛÙÂÈÏ·Ó ÌÈ¿ ‚¿Úη ÁÈ¿ Ó¿ å‰ÉØ ùÓÙ·˜ ˙‡ÁˆÛ Î\ Âr‰· ᘠqÙ·Ó ‰Èο Ì·˜ ö‚·Ï· Ù·›˜ ʈӷ›˜, ÁÈ·Ù› ÙÚÈÁ‡Úˆ ÌÔ˘ öÏÂ·Ó ÙfiÛ· ÎÂÊ¿ÏÈ·, ÎÔÚÌÈ¿, ¯·Ï¿ÛÌ·Ù·, η› Ì\ ö‚·˙·Ó ˜\ Ù‹ ̤ÛË Û¿Ó ÓôÙ·Ó ı˘ÌˆÌ¤Ó· Ì·˙› ÌÔ˘, Î\ âÁÒ ÙôÌˆ¯Ó· ÁÈ¿ Ó¿ ÂÚ¿Ûˆ, ÔÜ ‰¤Ó \ÌÔÚÔÜÛ·Ó àfi Ì·ÎÚ˘¿ Ó¿ ̤ å‰ÔÜÓ, Ó¿ ̤ ÁÓˆÚ›ÛÔ˘ÓØ qÚı·Ó, Ì\ âÉÚ·Ó, Ì\ â‹Á·Ó ˜\ Ùfi ÔÏÂÌ¿ÚÎÔ. ^O K·ÂÙ¿Ó KÚÈÂ˙ɘ Âr η› Ì\ ôÏÂÈ„·Ó ̤ Û›ÚÙÔØ Ù‹Ó ôÏÏË Ì¤Ú· Ùfi Ô‰¿ÚÈ ÌÔ˘ ÓÙ·‚ÔÜÏÈØ Î¿Ó·Ì ·ÓÈ¿ ÁÈ¿ Ù‹Ó ≠Y‰Ú·Ø Ì\ ö‚Á·Ï·Ó ù͈ Û\ ≤Ó· Û›ÙÈ, Ì\ öÚÚÈÍ·Ó ˜\ Ùfi ÎÚ‚¿ÙÈØ Ù‹Ó ú‰È· \̤ڷ ≤Ó·˜ \EÁÁϤ˙Ô˜ qÚı η› Âr‰Â Ùfi Ô‰¿ÚÈ ÌÔ˘Ø Û¤ Ï›ÁÔ ÙfiÓ ‚Ϥˆ η› öÚ¯ÂÙ·È Ì¤ ÌÈ¿ ηÛÂÙ›Ó· η› ̤۷ ≤Ó· ÚÈfiÓÈ. —BÚ¤, ÛÎ˘Ï› àıÂfiÊÔ‚Ô, Ó¿ ÌÔÜ Îfi„F˘ Ùfi Ô‰¿ÚÈ ÌÔ˘ qÚı˜, ·ú: η› ·›ÚÓˆ οو àfi Ùfi ÚÔÛΤʷÏfi ÌÔ˘ ‰˘fi ÈÛÙfiϷȘ Ôû¯· η› ÙfiÓ ÛËÌ·‰Â‡ˆ ÙfiÓ \EÁÁϤ˙ÔØ ì ıˆÚÈ¿ ÙÔ˘ öÁÂÈÓÂ.... öÊËΠηÛÂٛӷȘ η› ÚÈfiÓÈ Î·› Ê¢ÁÈfi. òEÚ¯ÂÙ·È ï K·ÂÙ¿Ó KÚÈÂ˙ɘ. —BÚ¤ ™ÙÚ·ÙÉ, ı¿ Âı¿ÓF˘ ‚Ú¤, Û¿Ó ‰¤Ó àÊ‹ÛF˘ Ó¿ ÛÔÜ Îfi„Ô˘Ó Ùfi fi‰È ÛÔ˘. —K¿ÏÈÔ Ó¿ \Âı¿Óˆ ηÂÙ¿ÓÈÔ ÌÔ˘, ·Ú¿ Ó¿ ˙á ÌÈÛfi˜, ÚÈÔÓÈṲ̂ÓÔ˜ àÓÔ‡ÊÂÏÔ˜Ø ÁÈ¿ ïϿηÈÚÔ˜, ÁÈ¿ ηıfiÏÔ˘. (Tfi Bã η› ÙÂÏÂ˘Ù·ÖÔ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙfi ëfiÌÂÓÔ) TÂܯԘ 467, MAPTIO™ 2009

115


«£¿ ñ„ÒÛˆ Ù‹Ó ìÌÈÛ¤ÏËÓÔ Èfi „ËÏ¿» ÛÙ‹Ó ∂§§∏¡π∫∏ £ƒ∞∫∏, ϤÓ ٿ ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿.

Ô‡ ˙ÔÜÌ Û\ ·éÙ‹ Ù‹Ó ëÏÏËÓÈ Î‹ ·ÙÚ›‰·, Ôî âÓ¤ÚÁÂȘ η› ï Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ ö¯ÂÈ ‚·ı‡ÙÂÚÔ Î·› ÔéÛÈ·ÛÙÈÎfiÙÂÚÔ ÓfiËÌ·, ¬Ù·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Ôî âÌÓ¢ÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ àÔÏ·Ì‚¿Ó Ô˘Ó Ùɘ àÓԯɘ Ùɘ ÔÏÈÙ›·˜ η› âÂȉ‹ ÎÔ˘‚·Ï ÔÜÓ Ì›· Û΢Ôı‹ÎË „‹ÊˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔÜÓ àÓÂÓfi¯ÏËÙÔÈ Û¤ ¬Ï· Ù¿ â›‰·... ∞éÙÔ› ÏÔÈfiÓ ı¿ âÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ó¿ ‰ËÏËÙËÚÈ¿˙Ô˘Ó Ù›˜ „˘¯¤˜ ÙáÓ ÌÈÎÚáÓ ·È‰ÈáÓ Ì¤ Ù¤ÙÔÈ· ÎÈ àÓ¿ÏÔÁ· ΛÌÂÓ· η› «^√ ÃÚfiÓÔ˜» η› Ôî ôÓıÚˆ Ô› ÙÔ˘ ÌÔӛ̈˜ ı¿ àÔÙÂÏÔÜÓ ÛÙfi¯Ô. °È·Ù› ‰¤Ó ı¿ õıÂÏ·Ó ÔÙ¤ Ó¿ ‰ÔÜÓ Ó¿ Î˘Ì·Ù›˙ÂÈ ì ìÌÈÛ¤Ï ËÓÔ˜ ÛÙ‹ ƒÔ‰fiË. ∞éÙ‹ ÂrÓ·È ì ÔéÛÈ·ÛÙÈÎ ‹ Ì·˜ ‰È·ÊÔÚ¿, à‰¤ÚÊÈ·.

¡¿ ᘠ‰ËÏËÙËÚÈ¿˙Ô˘Ó Ù›˜ ·È‰ÈÎ ¤˜ „˘¯¤˜ ÙáÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÔ·›‰ˆÓ Ôî ÁÓˆÛÙÔ› ñ‡ı˘ÓÔÈ, ‚¿˙ÔÓÙ¿˜ Ù· Ó¿ à·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÛÙ›¯Ô˘˜ , ¬ˆ˜ «âÛ¤Ó· àÁ·á ùÌÔÚÊ‹ ÌÔ˘ ΔÔ˘ÚΛ·, ̤ Û¤Ó· ÎÏ·›ˆ, ̤ Û¤Ó· ı¿ ÁÂÏ¿Ûˆ, ôÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙÂÖ ı¿ Âı¿Óˆ ÁÈ¿ Û¤Ó· ̤ Ù‹ ı¤ÏËÛ‹ ÌÔ˘...». Δ‹ Û¯ÂÙÈ΋ ÙÂÏÂÙ‹ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔÜ Ó Ôî „Â˘ÙÔ«\∂Û¤Ó· Û¤ àÁ·á ùÌÔÚÊ‹ ÌÔ˘ ÌÔ˘ÊÙɉ˜, åÌ¿Ìˉ˜ η› ıÚËÛΠΔÔ˘ÚΛ·. ˘ÙÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘Úª¤ Û¤Ó· ı¿ ÎÏ·›ˆ, ̤ Û¤Ó· ı¿ ÁÔ›, ·éÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ›, àÏÏ¿ η› ï ÁÂÏ¿Ûˆ. ÁÂÓÈÎfi˜ ÚfiÍÂÓÔ˜ £¿ ñ„ÒÛˆ Ù‹Ó ìÌÈÛ¤ÏËÓÔ ÛËÌ Ùɘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, Ô‡ àÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ·›· Èfi „ËÏ¿. ¬Ï· ·éÙ¿ ÙfiÛÔ ò∞Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙÂÖ ı¿ Âı¿Óˆ ̤ ¬ÏË àÚÔÎ¿Ï˘Ù· Ó¿ ϤÁÔÓÙ·È àfi ÌÈÎ Ù‹Ó ı¤ÏËÛ‹ Ú¿ ·È‰È¿, Ê·›ÌÔ˘. ÓÂÙ·È ÛÙfi Û¯ÂÙÈÎfi ‚›ÓÙÂÔ ¬ÙÈ ÓÔÈÒ ıÂÈ ô‚ÔÏ·... Δ¿ ∂rÌ·È âÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì·˙› ÛÔ˘, ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·Ófi·È‰· ̤ Ù¿ ÏÂ˘Î¿ ùÌÔÚÊË ΔÔ˘ÚηÏ¿ÎÈ· η› Ù›˜ Λ· ÌÔ˘. ôÛÚ˜ ÊÔÚÂÛȤ˜ Ù¿ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ· , ÙÚ·˘Ï›˙Ô˘Ó Û¤ ¡¿ àÎÔ‡ÛÔ˘Ó Ù‹Ó îÛÙÔÚ›· η› ôıÏÈ· ÙÔ˘ÚÎÈο Ù¿ ÏfiÁÈ· Ô‡ Ú¤ Ó¿ ÊÔ‚ËıÔÜÓ ÂÈ Ó¿ ÔÜÓ ÁÈ¿ Ù¿ Ù۷οÏÈ·. Ó¿ ÂåÛÚ¿ÍÔ˘Ó Ùfi ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ· ÙáÓ ÌÂÁ·Ï˘Ù¤ª‹Ó àӷηÙ‡ÔÓÙ·È Ì·˙› Ì·˜ ÚˆÓ, àÊÔÜ, âÎÙfi˜ àfi Ù›˜ ÛÔÜÚ˜ η› Ì‹Ó ÌĘ ÙÔÜ ÎÔÚ·Ó›Ô˘, Ú›¯ ÓÔ˘Ó ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜. Ú¤ÂÈ Ó¿ ÔÜÓ Ì¤ ôÓÂÛË Ùfi ·Ú ·Î¿Ùˆ ΛÌÂÓÔ, ¡¿ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÂÙ¿ÓÔÈ· η› Ó¿ Ô‡ ‰¤Ó ÌÔÚÂÖ ·Ú¿ Ó¿ âÍÔÚÁ›Û àÓ·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÈ ÙfiÓ Ì¤ÛÔ ÔϛʛÏÔ˘˜. ÙË Ì¤ ¬Û· àӷʤÚÂÈ. £¿ Û¤ ‰Â›Íˆ âÁÒ, ü ùÌÔÚÊË ΔÔ˘ ò∂ÙÛÈ ÏÔÈfiÓ, ¬Ù·Ó ï «ÃÚfiÓÔ˜» ÁÚ¿ ÚΛ· ÌÔ˘. ÊÂÈ ¬ÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ÌÂÙ¤‚·Ï·Ó Ù¿ ÙÂ̤ÓË Û¤ ¯ÒÚÔ˘˜ ò∞¯ , Ùfi ÙÔ˘ÚÎÈÎfi öıÓÔ˜ ‰¤Ó ÌÔÚÂÖ ÚÔ·Á¿Ó‰·˜ Ó¿ ÛËÎÒ‰¤Ó ÂrÓ·È Î·ıfiÏÔ˘ Ù˘¯·ÖÔ, ¬ÙÈ ÛÂÈ Ù‹Ó ÚÔ‰ÔÛ›·. ÚÔÛ·ıÔÜÓ Ó¿ ‰ËÏËÙËÚÈ¿ÛÔ˘Ó Ì¤ Ù¤ÙÔÈ· ÔÈ‹Ì·Ù ò∞Ó ñ¿Ú¯ÂÈ Î·Ó›˜ Ô‡ ‰¤Ó · η› Î›ÌÂÓ· àÁ·Ä ·éÙfiÓ Ù›˜ „˘¯¤˜ ÙáÓ ÌÈÎÚáÓ ·È‰ÈáÓ Ó¿ ÙfiÓ ÙfiÔ, Ó¿ ÙfiÓ âÁηٷÏ›„ÂÈ ÓÔÈÒıÔ˘Ó Ì›ÛÔ˜ . ÛÙfiÓ ÙfiÔ Ô‡ ˙ÔÜÓ... ∞éÙ‹ ì ·ÙÚ›‰· ÂrÓ·È ‰ÈÎÈ¿ Ì·˜, ì ‰˘ÙÈ΋ ¡¿ ÙÔ‡˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔÜÓ Ù‹Ó ·úÛıËÛË £Ú¿ÎË ÂrÓ·È ‰ÈÎÈ¿ Ì·˜. ¬ÙÈ ı¿ Î˘Ì·Ù›˙ÂÈ ì ìÌÈÛ¤ÏËÓÔ˜, àÊÔÜ Î·› ì ¢˘Ù ∞éÙÔ› Ô‡ ˙ÔÜÓ ÛÙ¿ çÚÂÈÓ¿, Ôî È΋ £Ú¿ÎË ‰È΋ ¯ˆÚÈÎÔ›, ·éÙÔ› Ì·˜, Ùɘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÂrÓ· Ô‡ ÂrÓ·È àfi οÌÔ Î·› àfi È! ª¤ â›Ê·ÛË Ù‹ Ù¿ ‚Ô˘Ó¿, ¬ÏÔÈ ıÚËÛΛ· Ó¿ ‰ËÏËÙËÚÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂrÓ·È à‰¤ÚÊÈ·, ·éÙfi Ú¤ÂÈ Ó¿ Ôî „˘¯¤˜ ÙáÓ Ùfi ͤÚÔ˘Ó ¬ÏÔÈ. ÌÈÎÚáÓ ·È‰ÈáÓ, Ô‡ àÛ˘Ó›‰ËÙ· ò∞¯, ·éÙÔ› Ô‡ οÓÔ˘Ó ÚÔ·Á ÂÚÓÔÜÓ Ì¤Û· ¿Ó‰· ‰È¿Û·àfi Ù‹Ó ÚÔ·Á¿Ó‰· Ù¤ÙÔÈ· ÌËӇ̷ Û˘ Ú¤ÂÈ Ó¿ ͤÚÔ˘Ó ¬ÙÈ ·éÙ‹ Ù·. ∞éÙ¿ Á›ÓÔì ·ÙÚ›‰· ÂrÓ·È ÓÙ·È, Ù¿ ͤÚÔ˘ÌÂ, ÂrÓ·È ¬Ìˆ˜ ÛÔÎ ‰ÈÎ È¿ Ì·˜, ì ‰˘ÙÈ΋ £Ú¿ÎË ÂrÓ·È ·ÚÈÛÙÈο ¬Ù·Ó Ù¿ ‰ÈÎÈ¿ Ì·˜. ‚ϤÂȘ Ó¿ âȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·È Ì¤Û· òø ÚÔ‰fiÙ˜, Ì‹Ó ÌĘ οÓÂÙ àfi ‚›ÓÙÂÔ. Ó¿ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ì ^∏ àÔÎ¿Ï˘„Ë ÙÔÜ «Ã», ¬ˆ˜ ñÔÌÔÓ‹ Ì·˜. οı ÊÔÚ¿, ı¿ οÓÂÈ Ùfi Á‡ÚÔ Ùɘ ^∂ÏÏ¿‰·˜, ª‹Ó ÓÔÌ›˙ÂÙ ¬ÙÈ ì ‰˘ÙÈ΋ ı¿ à·Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ £Ú¿ÎË ÂrÓ·È ¿ÓÂÏ, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÚÔԉ¢ÙÈÎ à‰ÈÂΉ›ÎËÙË. Ô‡˜ η› Ì‹, ı¿ ñ¿ÚÍÔ˘Ó ÊˆÓ¤˜ Ô‡ ı¿ ηٷ‰ÈÎ ª‹Ó ÌĘ οÓÂÙ ӿ âÎÓ¢ÚÈÛı ¿ÛÔ˘Ó Ùfi Û˘Ì‚¿Ó, ÔÜÌ — ÙÛ·ÙÈοÔÈÔÈ ôÏÏÔÈ ı¿ âȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ó Ó¿ ÛÙÔÜÌ η› Ó¿ Ì‹Ó ÌĘ ˙ÔÚ›˙ÂÙ Ùfi ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹Â».. . ÛÔ˘Ó ó˜ ÌÂÌÔӈ̤ÓÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi , ÁÈ¿ ÌĘ ¬Ìˆ˜

116

TÂܯԘ 467, MAPTIO™ 2009


T‹Ó 11Ë œÚ·

T

TfiÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ \AÚ›ÏÈÔ ÛÙ‹Ó ·úıÔ˘Û· ÙÔÜ EéÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ BÚ˘ÍÂÏÏáÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÂå‰È΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ì¤ ı¤Ì·: «\AÁÓÔË̤Ó˜ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ˜ ÛÙ‹Ó ^EÏÏ¿‰·». ™Ù‹Ó ÚÔÛ¿ıÂÈ· οÔÈˆÓ ÛÎÔÙÂÈÓáÓ Î‡ÎÏˆÓ Ó¿ ëÙÂÚÔÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ó Ì¤ Ùfi ÛÙ·ÓÈfi ïÌfiıÚËÛΘ ÏËı˘ÛÌȷΤ˜ ïÌ¿‰Â˜, ö¯ÔÓÙ·˜ ηٿ ÓÔÜ Ó¿ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ù›˜ ηϤ˜ ÙÔ˘˜ ñËÚÂۛ˜ ÛÙ‹ ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ¯ÒÚ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ù¯È ÌfiÓÔ ‰¤Ó à¤‰ˆÛ·Ó, àÏÏ¿ ö‰ˆÛ·Ó àÊÔÚÌ‹ η› Ù‹ ‰‡Ó·ÌË, ÙfiÛÔ ÛÙÔ‡˜ ¶ÔÌ¿ÎÔ˘˜, ¬ÛÔ Î·› ÛÙÔ‡˜ TÛÈÁÁ¿ÓÔ˘˜, Ó¿ ÛËÎÒÛÔ˘Ó Ùfi àÓ¿ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ η› Ó¿ ÔÜÓØ «ÊÙ¿ÓÂÈ È¿ ̤ Ù‹Ó Î·ËÏ›· η› ÙÔ‡˜ â΂ȷÛÌÔ‡˜. EúÌ·ÛÙ η› âÌÂÖ˜ â‰á, ‰¤Ó ÌÔÚÔÜÌ ӿ ηٷÈÂ˙fiÌ·ÛÙ ó˜ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ· Ùɘ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ·˜». òEÙÛÈ, ·éÙfi Ô‡ öÚÂ ӿ ñÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó Î·› Ó¿ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ôî ÎÚ·ÙÈÎÔ› Ì·˜ ÊÔÚÂÖ˜, Ùfi öÎ·Ó·Ó Ì¤ ÔÏÏ‹ ·ÚÚËÛ›· Ôî ú‰ÈÔÈ Ôî ¶ÔÌ¿ÎÔÈ Î·› Ôî PÔÌ¿ Ùɘ £Ú¿Î˘. Er·Ó ÛÙ·ıÂÚ¿ Ù‹Ó àÏ‹ıÂÈ·: «≠OÙÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÛÙ‹Ó ^EÏÏ¿‰· ‰¤Ó ηٷȤ˙ÂÈ Î·› ‰¤Ó ηٷ·ÙÂÖ àÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, âÎÙfi˜ àfi ÙÔ‡˜... âÁοıÂÙÔ˘˜ ÙÔÜ TÔ˘ÚÎÈÎÔÜ ¶ÚÔÍÂÓ›Ԣ Ô‡ âȯÂÈÚÔÜÓ Ù‹ ʛ̈ÛË ¬ÏˆÓ âÎÂ›ÓˆÓ Ô‡ ı¤ÏÔ˘Ó Ó¿ ÂrÓ·È... ·éÙfi Ô‡ ÂrÓ·È»Å. ^H Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔÜ ¶ÔÌ·ÎÈÎÔÜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙ¿ òA‚·ÓÙ· \AÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘ ‚ÚÔÓÙÔÊÒÓ·ÍÂ: «ErÌ·È ^EÏÏËÓ›‰· ÔÏ›Ù˘ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿Ó·, ‰¤Ó ö¯ˆ ηӤӷ ÏfiÁÔ Ó¿ ·éÙÔÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙá ó˜ TÔ˘ÚοϷ». ^H Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔÜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢ÚÔÛÂÚÔÜ •¿Óı˘ ÂrÂ: «Oî PÔÌ¿ ÂúÌ·ÛÙ ̛· ÌÂÈÔÓfiÙËÙ· Ô‡ àÂÈÏÂÖÙ·È àfi ÌÈ¿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÌÂÈÔÓfiÙËÙ· ÛÙfiÓ ú‰ÈÔ ÙfiÓ ÙfiÔ Ì·˜. £¤ÏÔ˘Ì ӿ ÌĘ àÊ‹ÛÔ˘Ó ≥Û˘¯Ô˘˜ Ó¿ àÓ·Ó‡ÛÔ˘Ì âχıÂÚ·...». «≠OÛÔÈ ·éÙÔÚÔÛ‰ÈÔÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ¶ÔÌ¿ÎÔÈ ‰Â¯fiÌÂı· àÂÈϤ˜ àfi ÙÔ‡˜ ÙÔ˘ÚÎÔÁÂÓÂÖ˜, ÌĘ â΂ȿ˙Ô˘Ó Ó¿ âÓÙ·¯ıÔÜÌ ÛÙfi ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔ¿‰È Ùɘ ÙÔ˘ÚÎÈÎɘ âıÓÈÎɘ 剤·˜. ZËÙÔÜÌ ӿ Ì‹ ¯·ıÂÖ ì ÁÏÒÛÛ· Ì·˜ η› ï ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Ì·˜». K·› ì à¿ÓÙËÛË àfi ÙÔ‡˜ âÁοıÂÙÔ˘˜ ٷڷ͛˜, Ô‡ ‚ϤÔ˘Ó ¬ÙÈ ¯¿ÓÔ˘Ó Ùfi Û˘ÓˆÌÔÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘˜: «K·Ù·ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Ù¿ ÁÚ·ÊÂÖ· ÙÔÜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘

^EÏÏ‹ÓˆÓ °˘Ó·ÈÎáÓ MÂÈÔÓfiÙËÙ·˜ ÛÙ¿ òA‚·ÓÙ· η› ¯ÂÈÚÔ‰ÈÎÔÜÓ ÛÙ‹Ó Úfi‰ÚÔ ÙÔÜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ηıÒ˜ η› ÛÙ‹Ó Úfi‰ÚÔ ÙÔÜ ¢ÚÔÛÂÚÔÜ»Ç!... K·› ÚˆÙÄÌÂ: °È·Ù› Ôî ΢‚ÂÚÓáÓÙ˜ Ì·˜ ôÊËÛ·Ó àÚÔÛٿ٢ÙÔ˘˜ ÙÔ‡˜ ¶ÔÌ¿ÎÔ˘˜ η› PÔÌ¿, ≤ÚÌ·È· Ùɘ ÙÔ˘ÚÎÈÎɘ ÚÔ·Á¿Ó‰·˜; °È·Ù› ‰¤Ó ÙÔ‡˜ ‚ÔËıÔÜÓ Ì¤ Ù‹ ‰È‰·Ûηϛ· Ùɘ ÔÌ·ÎÈÎɘ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÙ¿ ÔÌ·ÎÈο ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘˜; °È·Ù› âıÂÏÔÙ˘ÊÏÔÜÓ âÈΛӉ˘Ó· ÁÈ¿ Ù¿ ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÙ‹Ó £Ú¿ÎË, Ô‡ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Ù·¯‡Ù·Ù· Û¤ ¯áÚÔ - ˘ÚÈÙȉ·Ôı‹ÎË ÌÂÈÔÓÔًوÓ; òA˜ àÊ˘ÓÈÛıÔÜÌ â› Ù¤ÏÔ˘˜, öÛÙˆ ÙÒÚ· Ù‹Ó 11Ë œÚ·... 1. K. BÔ˘ÏÔ˘ÙÈ¿‰Ë, \EÊËÌ. «^EÛÙ›·», 30.8.08. 2. AåÌ. §·‰ÔÔ‡ÏÔ˘, \EÊËÌ. «^EÛÙ›·», 19.6.08.

T

T› Á›ÓÂÙ·È ÛÙ‹ £Ú¿ÎË; ¢˘ÛÙ˘¯á˜ Ù¿ M.M.E. ÎÏ. ÎÚ·ÙÈο η› Ì‹, àÔÛȈÔÜÓ Ù¿ ÙÂÎÙ·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙ‹Ó àÎÚÈÙÈ΋ η› Ôχ·ıË £Ú¿ÎË. \EÓÙfi˜ η› âÎÙfi˜, ÓÙfiÈÔÈ Î·› ͤÓÔÈ âÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÁÈ¿ Ù¿ ... «ï ÓÔáÓ ÓÔ›و»... ¢È·‚¿Û·Ì Úfi ηÈÚÔÜÅ: «EéÚˆ¯·ÛÙÔ‡ÎÈ ÛÙ‹Ó ^EÏÏ¿‰· ÁÈ¿ Ù‹ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ· Ùɘ £Ú¿Î˘». Tfi EéÚˆ·˚Îfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ \AÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ (E¢A¢) ‰Èη›ˆÛ ‰‡Ô ëÓÒÛÂȘ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈΤ˜ ÛÙ‹ £Ú¿ÎË, Ôî ïÔÖ˜ Âr¯·Ó ÎÚÈıÂÖ «·Ú¿ÓÔ̘» àfi Ù‹Ó ^EÏÏËÓÈ΋ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË, âÂȉ‹ ·éÙÔÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó ó˜ «ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜». ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ¿ Ù‹Ó EMIN (¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘ÚÎ¿ÏˆÓ Á˘Ó·ÈÎáÓ PÔ‰fi˘) η› Ù‹Ó «TÔ˘ÚÎÈ΋ ≠EÓˆÛË •¿Óı˘», ì ïÔ›· Âr¯Â ÎÚÈıÂÖ ·Ú¿ÓÔÌË Ì¤ ïÌfiʈÓË àfiÊ·ÛË ÙÔÜ \AÚ›Ԣ ¶¿ÁÔ˘. Tfi E.¢.A.¢. ηÙ‰›Î·Û ïÌfiʈӷ Ù‹Ó ^EÏÏ¿‰·. Oî EéÚˆ‰ÈηÛÙ¤˜, àÓ¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ η› ï ≠EÏÏËÓ·˜ ad hoc ‰ÈηÛÙ‹˜ ¶¤ÙÚÔ˜ ¶·Ú·ÚĘ, àÏÏ¿ η› ï K‡ÚÈÔ˜ °. NÈÎÔÏ¿Ô˘, öÎÚÈÓ·Ó ¬ÙÈ «àÎfiÌË Î·› ôÓ ıˆÚËıÂÖ ¬ÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÛÎÔfi˜ ÙáÓ ·Ú·¿Óˆ ëÓÒÛÂˆÓ qÙ·Ó Ó¿ ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó Ù‹Ó å‰¤· Ùɘ ≈·Ú͢ ÌÈĘ âıÓÈÎɘ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ·˜ ÛÙ‹Ó ^EÏÏ¿‰·, ·éÙfi ‰¤Ó

«EéÚˆ¯·ÛÙÔ‡ÎÈ» ÁÈ¿ Ù‹Ó £Ú¿ÎË

TÂܯԘ 467, MAPTIO™ 2009

117


ÌÔÚÂÖ Ó¿ àÔÙÂÏÂÖ àÂÈÏ‹ ÁÈ¿ ÌÈ¿ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·..., ì ïÔ›· çÊ›ÏÂÈ Ó¿ Ù›˜ àÓ¤¯ÂÙ·È, àÎfiÌË Î·› Ó¿ Ù›˜ ÚÔÛٷهÂÈ...» !... òEÁ΢ÚÔÈ ÓÔÌÈÎÔ› Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó Ù‹Ó ·Ú·¿Óˆ àfiÊ·ÛË Ï·Óı·Ṳ̂ÓË õ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ âÏÏÈᘠ·åÙÈÔÏÔÁË̤ÓË, ‰ÈfiÙÈ ‰¤Ó Û˘ÓÂÎÙÈÌÄ Ùfi ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙÔ ñfiÌÓËÌ· Ùɘ ^EÏÏËÓÈÎɘ K˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜, Û‡Ìʈӷ ̤ Ùfi ïÔÖÔ Ôî ëÓÒÛÂȘ ·éÙ¤˜ «â͈ıÔÜÓ ÙÔ‡˜ à‰ÂÏÊÔ‡˜ ÙˆÓ Ùɘ ¢˘ÙÈÎɘ £Ú¿Î˘ Ó¿ àÁˆÓÈÛÙÔÜÓ ÁÈ¿ Ù‹Ó àÓÂÍ·ÚÙËÛ›· η› ·éÙÔ‰˘Ó·Ì›· Ùɘ ¢˘ÙÈÎɘ £Ú¿Î˘» η› «âȉÈÒÎÔ˘Ó Ù‹Ó ÚÔÒıËÛË âÓÙfi˜ ÙáÓ ïÚ›ˆÓ Ùɘ ^EÏÏËÓÈÎɘ \EÈÎÚ·Ù›·˜ ÔÏÈÙÂÈ·ÎáÓ ÛÎÔáÓ Í¤ÓÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ η› Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ùɘ TÔ˘ÚΛ·˜. ^H â›ÎÏËÛË ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÓÔÌÔÏÔÁ›·˜, ¬ˆ˜ Ùfi Ú¿ÙÙÂÈ ì àfiÊ·ÛË, ö¯ÂÈ ÓfiËÌ· ÌfiÓÔÓ ¬Ù·Ó ì ÓÔÌÔÏÔÁ›· ·éÙ‹ ÂrÓ·È ÛˆÛÙ‹. K·› ÂrÓ·È Ï¿ıÔ˜ Ó¿ ‰¤¯ÂÛ·È ¬ÙÈ ‰¤Ó ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ Ù‹ ‰ËÌfiÛÈ· Ù¿ÍË ≤Ó· ۈ̷ÙÂÖÔ, ¬Ù·Ó âȉÈÒÎÂÈ Ù‹Ó àfiÛ·ÛË ÙÔÜ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ùɘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ η› Ù‹Ó ÚÔÛ¿ÚÙËÛ‹ ÙÔ˘ Û¤ ¬ÌÔÚË ¯ÒÚ·». ™¤ Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi Û¤ οı ηÊÂÓÂÖÔ Ùɘ £Ú¿Î˘ ı¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔÜÓ «Û‡ÏÏÔÁÔÈ TÔ˘ÚÎÈÎÔ›» Ôî ïÔÖÔÈ ı¿ ÚÔ·Á·Ó‰›˙Ô˘Ó Ù‹Ó ·éÙÔÓÔÌ›· η› ÚÔÛ¿ÚÙËÛ‹ Ù˘ ÛÙ‹Ó TÔ˘ÚΛ·. «¶ÔÖÔ˜ ı¿ ÙÔ‡˜ âÌÔ‰›ÛÂÈ àÊÔÜ Ùfi E.¢.A.¢. ÙÔ‡˜ ö‰ˆÛ Ùfi Ú¿ÛÈÓÔ Êᘠη› Ì¿ÏÈÛÙ· ̤ ïÌfiʈÓË àfiÊ·ÛË;»2. ≠OÏ· ·éÙ¿ ì Û¯ÔÏÈ·˙fiÌÂÓË àfiÊ·ÛË õ Ù¿ àÓÙÈ·Ú¤Ú¯ÂÙ·È ÛÈÁFÉ õ ÚÔÛ·ıÂÖ Ó¿ Ù¿ àÔ‰˘Ó·ÌÒÛÂÈ Ì¤ âÈ˙‹ÌȘ ÁÈ¿ Ù‹Ó ¯ÒÚ· Û˘Ó¤ÂȘ, Ô‡ ı¿ Ê·ÓÔÜÓ Ï›·Ó Û˘ÓÙfï˜. 1. \EÊËÌ. «¶O§ITIKH» 16.10.2008. 2. \AÓ. M·Ú›ÓÔ˘, \EÈı. ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘.

M

ª¤ àÊÔÚÌ‹ Ù¿ ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙÔÜ ÂÚ·ΔÚ·Á¤Ï·ÊÔ˜ Ṳ̂ÓÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ùɘ \∞ı‹Ó·˜ ηıÒ˜ η› ôÏÏˆÓ â·Ú¯È·ÎáÓ fiψÓ, Ô‡ à¤‰ÂÈÍ·Ó ÂÚ›ÙÚ·Ó· Ùfi äıÈÎfi η› ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi öÏÏÂÈÌÌ· ÙÔÜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÈÎÔÜ ÔÏÈÙÈÛÌÔÜ Ì·˜, àÏÏ¿ η› Ù‹Ó ·Ú·Ô›ËÛË ÙÔÜ âÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎÔÜ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ùɘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ η› Ùɘ âχıÂÚ˘ öÎÊÚ·Û˘ ÙáÓ å‰ÂáÓ ÛÙ›˜ Û˘ÓÂȉ‹ÛÂȘ οÔȈÓ, ÙÔÏÌÔÜÌ ӿ â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì — ÁÈ¿ ÛÔ‚·Úfi η› ñ‡ı˘ÓÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi — Ùfi ı¤Ì· ÙÔÜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔÜ àÛ‡ÏÔ˘ η› ÙÔÜ ÙÚfiÔ˘ ̤ ÙfiÓ ïÔÖÔ åÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙ‹ ¯ÒÚ· Ì·˜, οÓÔÓÙ·˜ àÎÚÔıÈÁᘠοÔȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ: ∫·Ó›˜ ‰¤Ó àÌÊÈÛ‚ËÙÂÖ ¬ÙÈ Ôî ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ› ¯áÚÔÈ ó˜ ëÛٛ˜ ıÂÚ·›·˜ Ùɘ ÛΤ„ˆ˜, ÙáÓ Ù¯ÓáÓ Î·› Ùɘ âÈÛÙ‹Ì˘, Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙ‹ ¯ÒÚ· Ô‡ àӤηıÂÓ ñËÚ¤ÙËÛÂ Ù‹Ó âÏ¢ıÂÚ›· Ùɘ ÛΤ„ˆ˜, Ù˘Á¯¿ÓÔ˘Ó

118

TÂܯԘ 467, MAPTIO™ 2009

îÂÚfiÙËÙÔ˜ η› ó˜ âÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ëÓfi˜ à·Ú·‚È¿ÛÙÔ˘, ó˜ «Ó·Ô› ÙáÓ ªÔ˘ÛáÓ» η› îÂÚ¿ ÙÂ̤ÓË Ùɘ âÈÛÙ‹Ì˘. \∞ӤηıÂÓ ÛÙ‹Ó àÚ¯·ÈfiÙËÙ· Ôî îÂÚÔ› ¯áÚÔÈ, ó˜ ıˆÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙfiÔÈ ‰È·ÌÔÓɘ Ùɘ ÔåΛ·˜ ıÂfiÙËÙÔ˜, ·ÚÂÖ¯·Ó ôÛ˘ÏÔ, ‰ËÏ·‰‹ ÚÔÛÙ·Û›· ÙfiÛÔ ÛÙ¿ àÓÙÈΛÌÂÓ· Ô‡ ñÉÚ¯·Ó ̤۷ Û’ ·éÙÔ‡˜, ¬ÛÔ Î·› ÛÙ¿ ÚfiÛˆ· Ô‡ η٤Ê¢Á·Ó âÎÂÖ, ¬Ù·Ó ÁÈ¿ ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ñÊ›ÛÙ·ÓÙÔ ‰›ˆÍË. ª’ ·éÙ‹ Ù‹Ó öÓÓÔÈ· ¬,ÙÈ ñÉگ âÓÙfi˜ ÙÔÜ ÙÂ̤ÓÔ˘˜ qÙ·Ó ô-Û˘ÏÔ, ‰ËÏ·‰‹ àÛ‡ÏËÙÔ, ‰¤Ó ÌÔÚÔÜÛ ӿ Û˘ÏËıÂÖ, Ó¿ ·Ú·‚È·ÛÙÂÖ, Ó¿ ÏÂËÏ·ÙËıÂÖ, Ó¿ êÚ·ÁÂÖ Î·› Ó¿ àÔÌ·ÎÚ˘ÓıÂÖ ‰È¿ Ùɘ ‚›·˜Ø ÔûÙ ÚfiÛˆÔ ÔûÙ Ú¿ÁÌ·. ªÈ¿ êÏ‹ àÓÙÈ·Ú·‚ÔÏ‹ Ùɘ ÛËÌÂÚÈÓɘ ηٷÛÙ¿Ûˆ˜ ÙÔÜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔÜ àÛ‡ÏÔ˘ ̤ Ù‹ ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ·éÙ‹ âÂÍ‹ÁËÛË ÙÔÜ ¬ÚÔ˘ Ô‡ ÌfiÏȘ ‰ÒÛ·ÌÂ, ÌÔÚÂÖ à̤ۈ˜ Ó¿ ηٷ‰Â›ÍÂÈ Ù‹Ó ù¯È ÌfiÓÔ ·Ú¿¯ÚËÛË Ùɘ âÓÓÔ›·˜ ·éÙɘ àfi ¬ÛÔ˘˜ Û‹ÌÂÚ· ηٷʇÁÔ˘Ó ÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·éÙÔ‡˜ ÁÈ¿ Ó¿ àÔʇÁÔ˘Ó Ù‹ Û‡ÏÏË„Ë, àÏÏ¿ Ù‹Ó âÎ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ àÓÙÈıÂÙÈ΋ η› ‰È·ÛÙÚÔÊÈ΋ ıÂÒÚËÛ‹ Ù˘. ¢ÈfiÙÈ ÂrÓ·È Û·Ê¤˜ ¬ÙÈ Ôî ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ› ¯áÚÔÈ Û˘ÏáÓÙ·È, ÏÂËÏ·ÙÔÜÓÙ·È, ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·È àfi ·éÙÔ‡˜ Ô‡ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È âÎÂÖ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó¿ ÚÔ‚ÔÜÓ Û¤ οı Âú‰Ô˘˜ ·éı·ÈÚÂÛ›· η› ‚È·ÈÔÚ·Á›· âÓ çÓfiÌ·ÙÈ ÙÔÜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔÜ àÛ‡ÏÔ˘. Δfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ¬Ìˆ˜ Ùɘ ηٿ¯ÚËÛ˘ Ùɘ àÛ˘Ï›·˜ àfi ÙÔ‡˜ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ·Ú·‚¿Ù˜ ‰¤Ó ÂrÓ·È ÌfiÓÔ ÛËÌÂÚÈÓfi. \∂Âȉ‹ Ùfi ú‰ÈÔ ·Ú·ÙËÚÂÖÙÔ Î·› ÛÙ‹Ó ëÏÏËÓÈ΋ àÚ¯·ÈfiÙËÙ·, ÁÈ’ ·éÙfi — ÏËÚÔÊÔÚԇ̷ÛÙ àfi ÙfiÓ ÏfiÁÔ ÙÔÜ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ ηٿ §ÂˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ — ÛÙ‹Ó àÚ¯·›· \∞ı‹Ó· ñÉÚÍ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË, Û‡Ìʈӷ ̤ Ù‹Ó ïÔ›· Ù¿ ôÙÔÌ· Ô‡ qÙ·Ó ‚‚·ÚË̤ӷ ̤ ηٷ‰›ÎË ù¯È ÌfiÓÔ ı·Ó·ÙÈ΋ àÏÏ¿ àÎfiÌ· η› «àÙÈÌ›·˜», ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÂÚ‹Ûˆ˜ ÙáÓ ÔÏÈÙÈÎáÓ ÙÔ˘˜ ‰ÈηȈ̿وÓ, ‰¤Ó Âr¯·Ó Ùfi ‰Èη›ˆÌ· Ó¿ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ôÛ˘ÏÔ Û¤ ¯áÚÔ îÂÚfi. ∫·› ·éÙ¿ ÛÙ‹Ó ÎÔÈÙ›‰· Ùɘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ∫·› ‰ÈÂÚˆÙÄÙ·È ï ̤ÛÔ˜ ÓÔܘ: ò∞Ó Û‹ÌÂÚ· ‰¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ ì ηٷ‰›ÎË «àÙÈÌ›·˜», Ô‡ ÙfiÙ âÈ‚·ÏÏfiÙ·Ó Û¤ ôÙÔÌ· ̤ àÓÙÈÎÔÈÓˆÓÈ΋ η› àÓÙȉËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, ¬Ìˆ˜ Ù¿ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ôÙÔÌ·, Ôî ÁÓˆÛÙÔ›-ôÁÓˆÛÙÔÈ Î·Ù·ÏË„›Â˜ — Û˘¯Ó¿ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔÈ — ÙáÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎáÓ ¯ÒÚˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ àfi ÎÂÖ Ó¿ ‰ÚÔÜÓ àÓÂÓfi¯ÏËÙÔÈ ‰È·Ú¿ÙÙÔÓÙ·˜ Ù¿ ÛÙ˘ÁÂÚ¿ âÁÎÏ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ηٿ Ùɘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ‰¤Ó ÂrÓ·È â¯ıÚÔ› Ùɘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜; ª‹ˆ˜ ÏÔÈfiÓ Ú¤ÂÈ Ó¿ àÓ·ıˆڋÛÔ˘Ì ٿ Ï·›ÛÈ· ÙáÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎáÓ Ì·˜ ÓfiÌˆÓ Ì¤ ‚¿ÛË Ù›˜ öÓÓÔȘ, ¬ˆ˜ ·éÙ¤˜ âÙ¤ıËÛ·Ó àfi ¬ÛÔ˘˜ Ù›˜ ÂåÛ‹Á·Á·Ó ÛÙfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Á›ÁÓÂÛı·È η› ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ ïÔ›Ô˘˜ âÌÂÖ˜ Û‹ÌÂÚ· — η› ‰Èη›ˆ˜ — η˘¯fiÌ·ÛÙÂ; \∞ÏÏÈá˜, Ôχ ÊԂԇ̷ÛÙ ¬ÙÈ ‰¤Ó ı¿ Ú¤ÂÈ Ó¿ ÌÈÏÔÜÌ ÁÈ¿ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, àÏÏ¿ ÁÈ¿ ÙÚ·ÁÂÏ·ÊÈ΋ ·Ú·Ô›ËÛ‹ Ù˘.


¢ÂÖÁÌ· Ó¢ Ì·ÙÈÎɘ ÂéÚˆÛÙ›·˜

¢

¢¤Ó ı¿ qÙ·Ó ñÂÚ‚ÔÏ‹ ôÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙·Ì ً Û‡Á¯ÚÔÓË \AÊÚÈ΋ àfi ôÔ„Ë ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ó˜ ≤Ó· à¤Ú·ÓÙÔ âÚÁÔÙ¿ÍÈÔ Î·Ù·ÛÎÂ˘É˜ çÚıfi‰ÔÍˆÓ îÂÚáÓ N·áÓ. M¤ Ù‹Ó âÌÓ¢Ṳ̂ÓË Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔÜ M·Î·ÚȈٿÙÔ˘ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ \AÏÂÍ·Ó‰Ú›·˜ η› ¿Û˘ \AÊÚÈÎɘ Î.Î. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ÙÔÜ Bã ÎÈÓÔÜÓÙ·È ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ· Û\ ¬ÏË Ù‹ Ì·‡ÚË òHÂÈÚÔ \OÚıfi‰ÔÍÔÈ MËÙÚÔÔϛ٘ η› ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ÁÈ¿ Ù‹Ó àÓ¤ÁÂÚÛË Ó¤ˆÓ îÂÚáÓ N·áÓ ÁÈ¿ Ù‹ §·ÙÚ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ. òEÙÛÈ, âÎÂÖ ¬Ô˘ çÚÁÈ¿˙ÂÈ ì Ì·Á›· η› ì Â剈ÏÔÏ·ÙÚ›·, àÓÙ˯ÔÜÓ ϤÔÓ Î·› Ôî ≈ÌÓÔÈ Úfi˜ ÙfiÓ àÏËıÈÓfi £Âfi η› ÔÏÏÔ› ÂrÓ·È ·éÙÔ› Ô‡ ‚·Ù›˙ÔÓÙ·È Î·› Á›ÓÔÓÙ·È XÚÈÛÙÈ·ÓÔ› η› Û˘ÓÂȉËÙÔ› ÈÛÙÔ›. ™¤ ïÚÈṲ̂Ó˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÚÈÔ¯¤˜ ö¯Ô˘Ó î‰Ú˘ıÂÖ çÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· çÚıfi‰ÔÍ· îÂÚ·ÔÛÙÔÏÈο ÎÏÈÌ¿ÎÈ·, Ô‡ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó âÎÙfi˜ àfi ÙfiÓ îÂÚfi N·fi η› ™¯ÔÏÂÖ· ¬ÏˆÓ ÙáÓ ‚·ıÌ›‰ˆÓ ̤ Ï‹ıË Ì·ıËÙáÓ, ηıÒ˜ η› å·ÙÚÂÖ· Ô‡ ·Ú¤¯Ô˘Ó ‰ˆÚÂ¿Ó å·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë ÛÙÔ‡˜ àÛıÂÓÂÖ˜ åı·ÁÂÓÂÖ˜. K¿ÙÈ àÓ¿ÏÔÁÔ ·Ú·ÙËÚÂÖÙ·È Î·› ÛÙ›˜ \IÓ‰›Â˜, ÛÙ‹Ó \IÓ‰ÔÓËÛ›·, Ù‹ M·‰·Á·ÛοÚË Î·› Û\ ·éÙ‹ Ù‹Ó K›Ó· Ì¤Ûˇˆ ÙÔÜ XfiÓÎ-KfiÓÁÎ, ÛÙ‹ N. ZËÏ·Ó‰›· Î.Ï.. ErÓ·È ‰¤ Ôχ Â鯿ÚÈÛÙÔ Î·› âÏȉÔÊfiÚÔ ¬ÙÈ ì 剤· Ùɘ â͈ÙÂÚÈÎɘ îÂÚ·ÔÛÙÔÏɘ âÓıÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·› Û˘ÁÎÈÓÂÖ ÔÏÏÔ‡˜ Û˘Ì·ÙÚÈáÙ˜ Ì·˜. °È\ ·éÙfi ö¯Ô˘Ó î‰Ú˘ıÂÖ ÔÏÏÔ› \OÚıfi‰ÔÍÔÈ ™‡ÏÏÔÁÔÈ \E͈ÙÂÚÈÎɘ ^IÂÚ·ÔÛÙÔÏɘ ÛÙ‹Ó \Aı‹Ó·, ÛÙ‹ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÛÙ‹Ó ¶¿ÙÚ·, ÛÙ‹ §¿ÚÈÛ· ÎÏ., Ôî ïÔÖÔÈ Ì·˙› ̤ Ùfi Âå‰ÈÎfi °Ú·ÊÂÖÔ Ùɘ \E͈ÙÂÚÈÎɘ ^IÂÚ·ÔÛÙÔÏɘ Ùɘ ^IÂÚĘ ™˘Ófi‰Ô˘ Ùɘ \EÎÎÏËÛ›·˜ Ùɘ ^EÏÏ¿‰Ô˜, Û˘Ì·Ú›ÛÙ·ÓÙ·È Ì¤ οı ÙÚfiÔ ÛÙÔ‡˜ ^IÂÚ·ÔÛÙfiÏÔ˘˜ Ì·˜, Ô‡ àÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ì¤ ìÚˆÈÛÌfi η› ı˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ àÁ¿Ë ÛÙ‹Ó ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹. ErÓ·È ÙÔÓˆÙÈο ‰Â›ÁÌ·Ù· ¬Ï· ·éÙ¿ ¬ÙÈ ‰¤Ó ÌĘ âÁη٤ÏÂÈ„Â ï £Âfi˜, ·Ú¿ Ù›˜ êÌ·Úٛ˜ Ì·˜, η› Ú¤ÂÈ Ó¿ TfiÓ ‰ÔÍÔÏÔÁÔÜÌ ïÏfi„˘¯·.

Δfi ÓÙÔÎ˘Ì·ÓÙ¤Ú Ì¤ Ù›ÙÏÔ «ΔÔ˘Ú›ÛÙ·˜ ·éÙÔÎÙÔÓ›·˜» ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ùfi Ù·Í›‰È ÙÔÜ ò∂‚ÂÚÙ àfi Ù‹Ó \∞ÁÁÏ›· ÛÙ‹Ó ^∂Ï‚ÂÙ›· η› Ù‹ ‰È·‰Èηۛ· Ùɘ ·éÙÔÎÙÔÓ›·˜. ™Ùfi Ù¤ÏÔ˜ ï ò∂‚ÂÚÙ ÂrÓ·È ÛÙfi ÎÚ‚¿ÙÈ Î·› Ï¿˚ ÙÔ˘ οıÂÙ·È ì Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘. ∑ËÙÄ ¯˘Ìfi Ì‹ÏÔ˘ ÁÈ¿ Ó¿ ÍÂÁÂÏ¿ÛÂÈ Ù‹ Á‡ÛË àfi Ùfi ÎÔÎÙ¤ÈÏ ı·Ó¿ÙÔ˘ Ô‡ ÙÔÜ ö¯ÂÈ ÌfiÏȘ ‰ÔıÂÖ. ªÂÙ¿ ÎÏ›ÓÂÈ Ì¤ Ù¿ ‰fiÓÙÈ· ÙfiÓ ‰È·ÎfiÙË ·Úԯɘ ç͢ÁfiÓÔ˘, ‚˘ı›˙ÂÙ·È ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ Û¤ ÎáÌ· η› Âı·›ÓÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ‹Ó Î¿ÌÂÚ·. «£¿ Âı¿Óˆ öÙÛÈ ÎÈ àÏÏÈᘠοÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹. \∂¿Ó ‰¤Ó Ùfi οӈ ÙÒÚ·, âÈϤÁˆ Ó¿ ñÔʤڈ, Ó¿ ÚÔηϤۈ fiÓÔ ÛÙ‹Ó ÔåÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘ η› ÌÂÙ¿ Ó¿ Âı¿Óˆ», ‰‹ÏˆÛ ÚÔÙÔÜ ·éÙÔÎÙÔÓ‹ÛÂÈ ï ò∂‚ÂÚÙ. ªÂÁ¿ÏË ıÏ›„Ë ÚÔηÏÂÖ Ùfi ÁÂÁÔÓfi˜, ηıÒ˜ η› ì ΢ÓÈ΋ âÈÏÔÁ‹ ÙÔÜ \∞ÁÁÏÈÎÔÜ Î·Ó·ÏÈÔÜ Ó¿ Ùfi ÚÔ‚¿ÏÂÈ. ™˘ÌÌÂÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ÙfiÓ fiÓÔ Ô‡ ÚÔηÏÂÖ Ì›· àÓ›·ÙË àÛı¤ÓÂÈ·, ¬Ìˆ˜ ì Î·Ù·Ê˘Á‹ ÛÙ‹Ó Âéı·Ó·Û›·, ηıÒ˜ η› ì âÈÏÔÁ‹ ÙÔÜ ˙‡ÁÔ˘˜ ò∂‚ÂÚÙ Ó¿ ÚÔ‚ÏËıÂÖ Ùfi ÁÂÁÔÓfi˜, œÛÙ «Ó¿ âÍÔÈÎÂȈıÔÜÓ Î·› ôÏÏÔÈ Ì¤ ÙfiÓ àÓÒ‰˘ÓÔ ı¿Ó·ÙÔ», ÙÔ‡˜ ηٷٿÛÛÂÈ ÛÙÔ‡˜ «Ì‹ ö¯ÔÓÙ·˜ âÏ›‰·» ηٿ ÙfiÓ \∞fiÛÙÔÏÔ ¶·ÜÏÔ. °È¿ ÙÔ‡˜ ÈÛÙÔ‡˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ ì àÛı¤ÓÂÈ· ÂrÓ·È ≈„ÈÛÙÔ ·È‰·ÁˆÁÈÎfi ̤ÛÔ ÛˆÙËÚ›·˜ ÁÈ¿ ÙfiÓ ¿Û¯ÔÓÙ·, àÏÏ¿ η› ÁÈ’ ·éÙÔ‡˜ Ô‡ ÙfiÓ ñËÚÂÙÔÜÓ. ^O àÁ·ıfi˜ £Âfi˜, Ô‡ âÈÙÚ¤ÂÈ Ù›˜ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜, ‰›ÓÂÈ Î·› Ù‹ ‰‡Ó·ÌË ÁÈ¿ Ù‹Ó àÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘˜, ¬ˆ˜ ÌĘ ‰È·‚‚·ÈÒÓÂÈ ÏËıÒÚ· ·Û¯fiÓÙˆÓ à‰ÂÏÊáÓ, âÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ ‰¤ ¯Ú˘Û¿ ÛÙÂÊ¿ÓÈ· ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ àıÏËÙ¤˜ Ùɘ ñÔÌÔÓɘ. ∞éÙfi˜ Ô‡ ñÔ̤ÓÂÈ àÛı¤ÓÂÈ· ı¿ ·Ú·ÏËÊıÂÖ ó˜ Ì¿ÚÙ˘˜, Âr¯Â ÂÖ ï °¤ÚÔÓÙ·˜ ¶·˝ÛÈÔ˜. «¢Èη›ˆÌ· ÛÙfiÓ £¿Ó·ÙÔ;» \√ÓÔÌ·˙fiÙ·Ó ì âÎÔÌ‹ ÙÔÜ \∞ÁÁÏÈÎÔÜ Î·Ó·ÏÈÔÜ. ^√ £Âfi˜ Ô‡ Û¤‚ÂÙ·È Ù‹Ó âÏ¢ıÂÚ›· Ì·˜ ÌÔÚÂÖ Ó¿ âÈÙÚ¤„ÂÈ Î·› Ùfi «‰Èη›ˆÌ·» ·éÙfi, ¬Ìˆ˜ ¬ÔÈÔ˜ Ùfi âÈϤÁÂÈ, ı˘ÛÈ¿˙ÂÈ ≤Ó· Ôχ àÓÒÙÂÚÔ ‰Èη›ˆÌ·, Ùfi ‰Èη›ˆÌ· ÛÙ‹Ó ·åÒÓÈ· ˙ˆ‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙfi ¢ËÌÈÔ˘ÚÁfi ÙÔ˘, âÎÂÖ ¬Ô˘ «ÔéÎ öÛÙÈ fiÓÔ˜, Ôé ıÏքȘ Ôé ÛÙÂÓ·ÁÌfi˜...» η› âÈϤÁÂÈ Ù‹Ó ·åÒÓÈ· ηٷ‰›ÎË ÙÔ˘. ª‹ˆ˜ Ùfi Ù›ÌËÌ· ÂrÓ·È ¿Ú·¿Ú· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ*;

™¿ÏÔ ÚÔοÏÂÛ ÛÙ‹Ó \∞ÁÁÏ›· ì ÚÔ«ΔÔ˘Ú›ÛÙ·˜ ‚ÔÏ‹ àfi Ùfi Sky ·éÙÔÎÙÔÓ›·˜» News ÓÙÔÎ˘Ì·ÓÙ¤Ú ñÔ‚ÔËıÔ‡ÌÂÓ˘ ·éÙÔÎÙÔÓ›·˜. ^√ °ÎÚ¤ÁÎ ò∂‚ÂÚÙ, ÚÒËÓ Î·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ¿Û¯ˆÓ àfi Ï¿ÁÈ· Ì˘·ÙÚÔÊÈ΋ ÛÎÏ‹Ú˘ÓÛË, â¤ÏÂÍ ӿ ı¤ÛÂÈ Ù¤ÚÌ· ÛÙ‹ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÛÙ‹Ó «ÎÏÈÓÈ΋» Dignitas Ùɘ ∑˘Ú›¯Ë˜. Δfi Dignitas, Ô‡ ÂåÚˆÓÈο àÔηÏÂÖÙ·È «Ú·ÎÙÔÚÂÖÔ Ù·Íȉ›ˆÓ ÛÙ‹Ó ôÏÏË ˙ˆ‹», ÂrÓ·È Ùfi ÌfiÓÔ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙfiÓ ÎfiÛÌÔ, ¬Ô˘ οÔÈÔ˜ ÌÔÚÂÖ Ó¿ ñÔ‚ÔËıËıÂÖ ÛÙfi ı¿Ó·ÙÔ, àÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Ùɘ ηٷÛÙ¿Ûˆ˜ Ùɘ ñÁ›·˜ ÙÔ˘.

*«^∏ ¢ÚÄÛȘ Ì·˜» ö¯ÂÈ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÛÙfi ·ÚÂÏıfiÓ ‰ÈÂÍÔ‰Èο ôÚıÚ· Û¯ÂÙÈο ̤ Ù‹Ó Âéı·Ó·Û›·. ^√ àÓ·ÁÓÒÛÙ˘ ·Ú·Î·ÏÂÖÙ·È â›Û˘ Ó¿ ‰È·‚¿ÛÂÈ Ùfi ‚È‚Ï›Ô «Δfi ª˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘», ÙÔÜ ¡. ¶. μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë, âΉ. «^O ™ˆÙ‹Ú», \AıÉÓ·È 2007 (18Ë öΉÔÛË).

TÂܯԘ 467, MAPTIO™ 2009

119Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.