Page 1

IANOYARIOS2012_PROTYPH-NEA 12/9/11 12:08 PM Page 1


IANOYARIOS2012_PROTYPH-NEA 12/9/11 12:08 PM Page 2

Στό κατώφλι τῆς νέας πεντηκονταετίας «Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ» δοξολογεῖ τόν Ἅγιο Θεό καί εὐχαριστεῖ τούς ἀγαπητούς ἀναγνῶστες της γιά τήν ἀγάπη τους καί τή συμπαράστασή τους. Εὔχεται ὁλόθερμα σέ ὅλους ― μέσα σ᾽ αὐτούς τούς δύσκολους καί ἀποκαλυπτικούς καιρούς ― νά ἀνακαλύπτουν μέσα τους, μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, τή μία και μόνη Ὁδό, τόν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τό μοναδικό στήριγμα.


IANOYARIOS2012_PROTYPH-NEA 12/9/11 12:08 PM Page 3

Ἅγιοι Πάντες, εἰκόνα Ἱ. Μ. Σινᾶ

Χρόνος, «συµ αρεκτεινόµενον τῇ συστάσει τοῦ κόσµου διάστηµα» (Μ. Βασίλειος). Παράδοξη καί µυστηριώδης ἰδιότητα, ού γεννήθηκε συγχρόνως µέ τή γέννηση τοῦ σύµ αντος καί θά λήξει µέ τό τέλος του. Ἕνα βέλος, ού τρέχει σέ εὐθεία γραµµή χωρίς οτέ νά σταµατᾶ ἤ νά ισωγυρίζει. Ἄχρωµος, ἄοσµος, ἄγευστος, ... Ἀόρατος, ἀλλά αντοδύναµος. Κανένα ὑλικό σῶµα δέν τόλµησε νά ἀµφισβητήσει τήν ἰσχύ του. Καί ὁ ἄνθρω ος; Ἡ κορωνίδα τῆς Δηµιουργίας; Εἶναι καί αὐτός αραδοµένος στίς ἀδυσώητες ἐ ιταγές τοῦ χρόνου;... Ἐν µέρει, ναί, ἐν µέρει, ὄχι! Διότι ὁ ἄνθρω ος ἔχει εἰδική σχέση µέ τόν χρόνο. Μιά σχέση, ού ξε ερνᾶ τίς ἐ ιστηµονικές θεωρίες, ἀκόµη καί τίς ιό τολµηρές. Ὁ ἄνθρω ος εἶναι ροικισµένος µέ αἰσθήµατα, µέ φαντασία, µέ ἀνώτερες νευµατικές δυνατότητες. Τό χρονόµετρο µετρᾶ µέ ἀκρίβεια τή διάρκεια τοῦ ταξιδιοῦ τοῦ ξενιτεµένου µέλους τῆς οἰκογένειας, ἀλλά ἀ οτυγχάνει νά µετρήσει τή διάρκεια τῆς ἀγωνιώδους ροσµονῆς τῶν δικῶν του. Τά χρόνια εὐτυχισµένων γεγονότων µοιάζουν µέ στιγµές, ἐνῶ οἱ στιγµές τοῦ όνου βιώνονται σάν χρόνια... Τί εἶναι ἡ ὕ αρξή µας; Ἀ ειροελάχιστη λε τοµέρεια στή ζωή τοῦ σύµ αντος, καί ὅµως αὐτή ἡ λε τοµέρεια κάνει νοητικά ἅλµατα δισεκατοµµυρίων ἐτῶν καί τρέχει ταχύτερα ἀ ’ τήν ταχύτητα τοῦ φωτός! Ἀλλά αὐτά δέν εἶναι τά ἀνώτερα. Ἐ ικοινωνώντας µέ τόν ἄχρονο καί αἰώνιο Δηµιουργό τοῦ σύµ αντος, ὁ ἄνθρω ος ξε ερνᾶ τό χρόνο, µετέχει τῆς αἰωνιότητος. Μέσα στή λειτουργική ράξη τό αρελθόν, τό αρόν καί τό µέλλον ἑνώνονται σέ ἕνα αἰώνιο αρόν: "σήµερον ἡ Παρθένος τίκτει τόν ὑ ερούσιον", "σήµερον"

Τεῦχος 495, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

3


IANOYARIOS2012_PROTYPH-NEA 12/9/11 12:08 PM Page 4

ὁ Χριστός "κρεµᾶται ἐ ί ξύλου" ... «Μεµνηµένοι οὖν ... τῶν σωτηρίων αὐτοῦ αθηµάτων, ... τῆς ἐκ νεκρῶν ἀναστάσεως, ... τῆς ἐκ δεξιῶν σοῦ τοῦ Θεοῦ καί Πατρός καθέδρας, καί τῆς ἐνδόξου καί φοβερᾶς δευτέρας αὐτοῦ αρουσίας», ... Ἔ ειτα ὁ ἄνθρω ος ἔχει τή δυνατότητα νά ἐξαγοράζει τό χρόνο. Ὁ ληστής µέσα σέ λίγα δευτερόλε τα κέρδισε τήν αἰωνιότητα. Οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας µας "τελειωθέντες ἐν ὀλίγῳ, ἐ λήρωσαν χρόνους µακρούς" (Σοφ. Σολ. Δ' 13). Ἡ σχέση τοῦ ἀνθρώ ου µέ τό χρόνο εἶναι αράδοξη. Τήν ὥρα ού ὁ χρόνος ὑ οτάσσει τήν ὑλική του ὑ όσταση καί τήν ὁδηγεῖ στή φθορά, ἡ ψυχή ἔχει τή δυνατότητα νά νικᾶ τό χρόνο καί νά ἀνακαινίζεται. "Εἰ ὁ ἔξωθεν ἄνθρω ος φθείρεται, ὁ ἔσωθεν ἀνακαινοῦται ἡµέρᾳ καί ἡµέρᾳ" (Β' Κορ. δ' 16). Κι αὐτό εἶναι τό ὑψηλότερο κατόρθωµα τοῦ ἀνθρώ ου. Ἡ ὑ έρβαση τοῦ χρόνου. Εἶναι τό ἐ ίτευγµα, ού ἔχει δικαιωµατικά σάν ἔ αθλο τήν αἰωνιότητα. Πολύ τιµᾶ ἡ Ἐκκλησία µας αὐτούς ού νίκησαν τό χρόνο. Ἐάν τά δηµόσια οἰκήµατα κοσµοῦνται µέ τά ορτρέτα αὐτῶν ού ἀνδραγάθησαν, τό οἴκηµα τοῦ χρόνου, τό ἡµερολόγιο, κοσµεῖται µέ τίς µορφές τῶν Ἁγίων. Μία χρυσή ἀλληλουχία, ἕνα εριδέραιο µέ κοσµήµατα, ολυτιµότερα ἀ ό ὅλους τούς θησαυρούς τῆς γῆς. Δέν ὑ άρχει ἡµερολόγιο ιό ὄµορφο ἀ ’ τό Ὀρθόδοξο ἡµερολόγιο. Δεσ όζει ἡ µορφή τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ὁ ὁ οῖος εἰσῆλθε στό Χρόνο καί τόν ἁγίασε καί τόν συνέδεσε µέ τήν αἰωνιότητα. Ἀκολουθεῖ ἡ Πανάχραντος µητέρα Του, "τό Ἄνθος τῆς ἀφθαρσίας". Κάθε ἡµέρα εἶναι κοσµηµένη µέ τούς Ἁγίους της, οἱ ὁ οῖοι εἶναι "ὁ Χριστός αρατεινόµενος εἰς τούς αἰώνας". Ὁ χρόνος τοῦ Ὀρθοδόξου ἡµερολογίου ἔχει χρῶµα, τίς ἐξα λωµένες µορφές τῶν Ἁγίων, ἔχει ἄρωµα, τό ἄρωµα τῆς ἁγιότητος, ἔχει γεύση, τήν ( ρό)γεύση τῆς αἰωνιότητος. ......................................................................... Τώρα ού φτωχύναµε ἀ ό ὑλικά ἀγαθά, ἄς κρατήσουµε σφιχτά τόν ιό ολύτιµο θησαυρό µας, τούς Ἁγίους µας, τό ἀτίµητο εριδέραιο τοῦ χρόνου. Δύσκολες καί ἀνηφορικές οἱ 365 + 1 ἡµέρες τοῦ νέου ἔτους, ἀλλά κάθε µέρα καί διαφορετικοί Ἅγιοι θά ἁ λώνουν τό χέρι νά µᾶς στηρίξουν. Γνωρίζουν Αὐτοί ἀ ό στερήσεις, διότι "ὑστερούµενοι, θλιβόµενοι, κακουχούµενοι ..." (Ἑβρ. ια' 37) ορεύθηκαν. Καί άνω ἀ ' ὅλους, Αὐτός, ού “ λούσιος ὤν” “ἐ τώχευσεν” ἑκουσίως “δι' ὑµᾶς” (Β' Κορ. η' 9).

4

Τεῦχος 495, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ταν εἴμαστε παιδιά καί ἀδημονούσαμε, παραμονή πρωτοχρονιᾶς, ἄν θά ᾽ρχόταν ὁ ἅϊ-Βασίλης καί σέ μᾶς, «ἄν μᾶς βρεῖ ἄξιους θά ᾽ρθει», ἔλεγε ὁ παππούς, κι ἄρχιζε τήν χιλιοειπωμένη ἱστορία*, πού μᾶς φαινόταν πάντα νέα: Κάποια Χριστούγεννα εἶπε ὁ ἅϊ- Βασίλης νά γυρίσει στίς πολιτεῑες καί τά χωριά, νά δεῑ πῶς πηγαίνει ὁ κόσμος, ἄν κάνουν οἱ ἄνθρωποι τό σταυρό τους κι ἄν σέβονται τό Χριστό καί τούς ἁγίους. Βγῆκε σά φτωχός γέρος καλόγερος, μέ ροῦχα ταπεινά, ραβδί στό χέρι κι ἕνα σακίδιο στόν ὦμο. Παραμονή πρωτοχρονιᾶς νύχτωσε σ᾽ ἕνα χωριό, καί σάν ξένος καί διαβάτης πού ἦταν, εἶπε νά χτυπήσει τίς πόρτες, νά δεῖ ποιός ἔχει ἀκόμα σπλαχνική καρδιά καί θά τοῦ ἀνοίξει νά τόν βάλει μέσα. Πῆρε λοιπόν νά χτυπάει τίς πόρτες μέ τή σειρά, ἀλλά κανένας δέν τοῦ ἄνοιγε. Ἄλλοι τόν ἔβριζαν, γιατί βγῆκε τέτοια μέρα καί τούς ἐνοχλοῦσε, ἄλλοι τόν ἔδιωχναν κακήν κακῶς, κι ὁ τελευταῖος, πού ἦταν καί ὁ πιό πλούσιος, ἀμόλησε τά σκυλιά του νά τόν φᾶνε. ― Γιούργια, νά κότ, νά νταβέλη, δῶσ᾽ του, δῶσ᾽ του, ἀπάνω του, τόν παλιόγερο, φώναξε ὁ νοικοκύρης. Ὅρμησαν τά σκυλιά, μά μόλις τόν ἔφτασαν, ἡμέρεψαν ἀπότομα, σταμάτησαν καί τοῦ γλείφανε τά πόδια. «Γυρίστε πίσω», τούς εἶπε ὁ ἅϊ-Βασίλης, «κι ἐγώ πηγαίνω στή δική μου στράτα». Κατέβασαν ἐκεῖνα τίς οὐρές καί ἥσυχα-ἥσυχα γύρισαν στόν τόπο τους. Ἔμενε ἀκόμη ἕνα καλυβόσπιτο στήν ἄκρη τοῦ χωριοῦ, χωμένο στίς φτέρες καί τίς κουμαριές. Ἐκεῖ ζοῦσε ἕνας φτωχός τσοπάνης μέ τή γυναίκα του καί τά τρία μικρά παιδιά τους. Ἦταν ἐργατικοί καί θεοφοβούμενοι, καί δέ θόλωναν ποτέ νερό. Ὁ φτωχός τσοπάνης βοσκοῦσε τή μέρα τά λίγα πρόβατά του, δούλευε στά λίγα χωραφάκια του, πήγαινε καί γιά μεροδούλι, ὅποτε προλάβαινε, κι ἔτσι ἔβγαζε τό ψωμί γιά τή μικροφαμελιά του. Ἡ κυρά του καθότανε στό καλύβι, κοί-


IANOYARIOS2012_PROTYPH-NEA 12/9/11 12:08 PM Page 5

ταζε τά μωρά, ἔπλενε, σκούπιζε, μαγείρευε, τυροκομοῦσε, καί περίμενε μέ τό σούρουπο νά γυρίσει ὁ νοικοκύρης της, νά φᾶνε, νά κοιμήσουν τά μωρά, νά κάμουν τό σταυρό τους καί νά ξαποστάσουν. Εἶχαν ἀγάπη μεταξύ τους, σέβονταν ὁ ἕνας τόν ἄλλον, καί περνοῦσαν τίς μέρες τους ἥσυχα, ταπεινά κι εὐλογημένα, ξεχασμένοι καί μέ περιφρόνια ἀπ᾽ τούς ἄλλους. Ἐκεῖ, εἶπε ὁ ἅϊ-Βασίλης νά περάσει τή βραδιά του. Πῆγε λοιπόν καί χτύπησε τήν πόρτα. Ἦρθε ὁ φτωχός τσοπάνης κι ἄνοιξε, καί μόλις εἶδε τό γέροντα, ἔβαλε μετάνοια καί τοῦ εἶπε: ―Πέρασε, γέροντα, στό φτωχικό μας. Ποιός ἅγιος σέ στέλνει στήν πόρτα μας, πού εἴμαστε φτωχοί καί ξεχασμένοι ἐδῶ στήν ἄκρη, καί δέν μᾶς βρίσκουν οὔτε τά πουλιά; Πέρασε ὁ ἅϊ-Βασίλης κι εὐλόγησε τό καλύβι τους κι ἕνα φῶς ἔλαμψε σά μέρα. Τό εἶδε ὁ φτωχός τσοπάνης, μά δέν εἶπε τίποτα. Ὕστερα ἦρθε κι ἡ γυναίκα του νά πάρει εὐχή κι ἔφερε καί τά παιδιά νά τά εὐλογήσει. ―Νά ᾽χετε τοῦ Χριστοῦ τή φώτιση, εἶπε ὁ ἅϊ-Βασίλης. Ὕστερα πῆρε ὁ νοικοκύρης τό μεγάλο τό σκαμνί, τό ᾽βαλε παραφωτιά, νά κάτσει ὁ ξένος, νά ζεσταθεῖ καί νά ξαποστάσει. Τό καλύβι μοσχοβολοῦσε βασιλόπιττα, πού μόλις τήν εἶχαν βγάλει. Σάν ἔφαγαν κι ἀπόφαγαν, ἦρθε ἡ ὥρα νά κόψουν καί τήν πίττα. Τήν ἔφεραν στό γέροντα νά τήν εὐλογήσει καί νά τήν κόψει.

Ὁ ἅϊ –Βασίλης πῆρε τό μαχαίρι, ἔκαμε ἕνα μεγάλο σταυρό κι ἄρχισε νά κόβει τά κομμάτια. ― Τοῦ Χριστοῦ, εἶπε, κι ἔκοψε τό πρῶτο. ― Τοῦ φτωχοῦ, εἶπε, γιά τό δεύτερο. ― Γέροντα, τοῦ ἁγίου Βασιλείου, πάει μετά τόν Χριστό, εἶπε ὁ φτωχός τσοπάνης. ― Τοῦ νοικοκύρη, τῆς νοικοκυρᾶς, τοῦ παιδιοῦ, συνέχισε ὁ γέροντας. ― Τοῦ ἁγίου Βασιλείου δέν ἔβγαλες μερίδιο, εἶπε πάλι ὁ τσοπάνης. ― Τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ Βασιλείου, εἶπε ὁ ξένος μέ σιγανή φωνή. Τ᾽ ἄκουσε καί δέν τ᾽ ἄκουσε ὁ φτωχός, μά ἄλλο δέ μίλησε γι᾽ αὐτό. Μόνο σέ λίγο ρώτησε: ― Γέροντα, σέ ποιά ἄραγε παλάτια νά πῆγε ἀπόψε ὁ ἅϊ-Βασίλης; Ἐκεῖνοι πού ἔχουν τά μέσα, ἔχουν καί τίς καλωσύνες. Ἐμεῖς εἴμαστε φτωχοί κι ἁμαρτωλοί. Δέν εἴμαστε ἄξιοι νά ρθεῖ στήν πόρτα μας... Χαμογέλασε μιά ἰδέα ὁ ἅϊ-Βασίλης, γύρισε, τούς σταύρωσε καί εἶπε: ― Εὐλογημένοι καί τρισευλογημένοι νά εἶστε κι ἐσεῖς καί τά παιδιά σας. Ὕστερα τοῦ ἔστρωσαν νά ἀναπαυτεῖ ἐκεῖ πού καθόταν, δίπλα στή φωτιά. Τό πρωί πού ξύπνησαν ὁ γέροντας εἶχε φύγει. Τό καλύβι τους ὅμως μοσχοβολοῦσε λιβάνι κι εἶχε μιά ζεστασιά, πού δέν τήν εἶχαν νοιώσει ἄλλη φορά. _______ * Ἔγραψα τήν ἱστορία, ὅπως τήν ἄκουγα. Ὑπάρχουν καί ἄλλες παραλλαγές της, ὅπως «Ὁ Γιάννης ὁ εὐλογημένος», τοῦ Φώτη Κόντογλου. Εἰκόνα: Ὁ παραδοσιακός ἅγιο-Βασίλης, διά χειρός Κ. Σαμοΐλη, ἔκδ. Ἑταιρεία Ὀρθοδόξων Σπουδῶν. Τεῦχος 495, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

5


IANOYARIOS2012_PROTYPH-NEA 12/9/11 12:09 PM Page 22

να ἀπό τά πολυσυζητημένα βιοηθικά ζητήματα εἶναι καί ἐκεῖνο τῆς ἔκτρωσης, δηλ. τῆς προκλητῆς διακοπῆς τῆς ἐγκυμοσύνης, μέ κύρια ἀφορμή τό ἀνεπιθύμητο τῆς ἐγκυμοσύνης καί δευτερευόντως τά γενετικά νοσήματα καί οἱ ἀνωμαλίες τοῦ ἐμβρύου, ἡ ἐγκυμοσύνη μετά ἀπό βιασμό καί σπανιότερα λόγοι ὑγείας τῆς ἐγκυμονούσας γυναίκας. Ἡ ἔκτρωση, μέ ἤ χωρίς περιοριστικούς ὅρους, ἔχει νομιμοποιηθεῖ σέ ὅλες σχεδόν τίς δυτικές κοινωνίες, τῆς Ἑλλάδος συμπεριλαμβανομένης, καί οἱ ὁποῖες, μέ ἐξαίρεση τίς ΗΠΑ, ἔχουν

πάψει νά πολυασχολοῦνται καί νά συζητοῦν γιά αὐτήν. Ἀντίθετα, στίς ΗΠΑ ἡ ἔκτρωση ἀποτελεῖ κυρίαρχο ζήτημα στίς ἑκάστοτε προεδρικές ἐκλογές, μέ τούς Ρεπουμπλικάνους νά εἶναι κατά καί τούς Δημοκρατικούς ὑπέρ. Τόν Ἰανουάριο τοῦ 2011, μέ ἀφορμή τήν 38η ἐπέτειο τῆς ἀπόφασης-ὁρόσημο τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου τῶν ΗΠΑ τό 1973, μέ τήν ὁποία νομιμοποιήθηκε ἡ ἔκτρωση, ὁ πρόεδρος Obama ἔκανε τήν ἀκόλουθη δήλωση: « Αὐτή ἡ ἡμέρα σημαδεύει τήν 38η ἐπέτειο τῆς Roev Wade ἀπόφασης τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου, πού ὑπερασπίζεται τήν ὑγεία τῶν γυναικῶν καί τήν ἀναπαραγωγική ἐλευθερία καί βεβαιώνει μιά θεμελιώδη ἀρχή ὅτι ἡ κυβέρνηση δέν πρέπει νά εἰσχωρεῖ στά ἰδιωτικά ζητήματα τῆς οἰκογένειας. Ἔχω τήν ὑποχρέωση νά ὑπερασπιστῶ αὐτό τό

22

συνταγματικό δικαίωμα. Ἐπίσης δεσμεύομαι γιά τίς πολιτικές καί τά προγράμματα, πού βοηθοῦν τήν πρόληψη τῶν ἀνεπιθύμητων ἐγκυμοσυνῶν, ὑποστηρίζουν τίς ἔγκυες γυναῖκες καί τίς μητέρες, ἐνθαρρύνουν τίς ὑγιεῖς σχέσεις καί προωθοῦν τήν υἱοθεσία. Καί σέ αὐτή τήν ἐπέτειο, ἐλπίζω ὅτι θά δεσμευτοῦμε ὅτι οἱ κόρες μας θά ἔχουν τά ἴδια δικαιώματα, τίς ἴδιες ἐλευθερίες καί τίς ἴδιες εὐκαιρίες, ὅπως καί τά ἀγόρια μας, γιά νά ἐκπληρώσουν τά ὄνειρά τους». Τό ἐρώτημα εἶναι: ἔχει ἀναλογισθεῖ ὁ πρόεδρος Obama τό τεράστιο βάρος τῆς ἠθικῆς εὐθύνης πού ἀναλαμβάνει μέ αὐτή του τή δήλωση, ὑπερασπιζόμενος τό «δικαίωμα» στήν ἔκτρωση, σέ μιά χώρα μέ τά ὑψηλότατα

Τεῦχος 495, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012


IANOYARIOS2012_PROTYPH-NEA 12/9/11 12:09 PM Page 23

ποσοστά ἐκτρώσεων καί τά ὑψηλότερα ποσοστά παραδείγματα τῶν ἀνεπίτρεπτων φραγμῶν στή ἐφηβικῶν ἐγκυμοσυνῶν, πολλές ἀπό τίς ὁποῖες συνειδητοποίηση τοῦ δικαιώματος τῶν γυναικῶν στήν ὑγεία καί πρέπει νά ἐξαλειφθοῦν. Ἡ καταλήγουν στήν ἔκτρωση; Ὑπάρχει ὅμως καί ἡ ἄλλη, ἡ ὑγιής Ἀμερική. νομιμοποίηση τῆς ἔκτρωσης, ἀπό μόνη της, δέν Σχετικά πρόσφατα, τό Ἀνώτατο Δικαστήριο τῆς εἶναι ἀρκετή ὥστε τά κράτη νά ἀποφύγουν τήν πολιτείας Mississipi ἔδωσε τήν εὐκαιρία στό καταπάτηση τοῦ δικαιώματος τῶν γυναικῶν ἐκλογικό σῶμα τῆς πολιτείας αὐτῆς νά ἀποφα- στήν ὑγεία. Τά κράτη πρέπει νά πάρουν μέτρα σίσει μέ δημοψήφισμα ἄν ἡ ζωή ἀρχίζει ἀπό τή γιά νά ἐξασφαλίσουν ὅτι οἱ ὑπηρεσίες νόμιμης σύλληψη, ἄν τό ἔμβρυο ἔχει τό status τοῦ «προ- καί ἀσφαλοῦς ἔκτρωσης εἶναι διαθέσιμες, προσώπου», μέ ὅλα τά δικαιώματα πού ἀπορρέουν σβάσιμες καί ὑψηλῆς ποιότητος. Τά κράτη πρέἀπό αὐτό καί πού εἶναι ἀντίστοιχα τῶν δικαιω- πει νά δημιουργήσουν συνθῆκες γιά ἀσφαλεῖς ἐκτρώσεις. Τέτοιες συνθῆκες εἶναι ἡ δημιουργία μάτων τῶν ἐνηλίκων. Ἐπί θετικοῦ ἀποτελέσματος, ὑπάρχει πιθανό- διαθέσιμων καί προσιτῶν κλινικῶν, ἡ ἐκπαίδευση τητα ἀπαγόρευσης τῶν ἐκτρώσεων στήν πολι- τοῦ ἰατρικοῦ καί λοιποῦ προσωπικοῦ καί ἡ ἐξατεία τοῦ Mississipi, ἐνῶ τήν ἴδια διαδικασία σφάλιση τῆς διαθεσιμότητος τῶν τελευταίων προτίθενται νά ἀκολουθήσουν καί 3-4 ἄλλες πο- μηχανημάτων καί τῆς φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς. Οἱ γυναῖκες πρέπει νά λιτεῖες. Τελικός στόχος εἶναι ἡ Ἐμμ. Παναγόπουλου τοῦ ἔχουν πρόσβαση στήν προσφυγή στό Ἀνώτατο Ὁμοσπονδιακό Δικαστήριο, ὥστε Ἄμ. Ἐπικ. Καθηγητοῦ Χειρουργικῆς ἔκτρωση γιά νά διαφυλάξουν τήν ψυχική τους νά δοθεῖ ἡ εὐκαιρία στούς διτ. Συντ/στῆ Δ/ντῆ Χειρ/γοῦ ΕΣΥ ὑγεία, ἐνῶ δέν ὑπάρχουν καστές του νά ἀνατρέψουν τήν Roev Wade ἀπόφαση, πού νομιμοποίησε ἀποδείξεις πού νά ὑποστηρίζουν τήν ὕπαρξη συτήν ἔκτρωση καί μέ τίς εὐλογίες τῆς ὁποίας, νεπειῶν ἀπό τήν ἐκλεκτική ἔκτρωση. Τά κράτη μέχρι σήμερα, ἔχουν θανατωθεῖ πολλά ἑκατομ- πού ἀναγνωρίζουν τό δικαίωμα τοῦ ἀγέννητου μύρια ἀθώων καί ἀνυπεράσπιστων ἀγέννητων παιδιοῦ στή ζωή πρέπει νά διαβεβαιώσουν ὅτι παιδιῶν στίς ΗΠΑ, ἕνα πραγματικό ἔγκλημα αὐτή τους ἡ στάση δέν τά ὠθεῖ στήν παραβίαση τοῦ δικαιώματος στήν ὑγεία τοῦ γυναικείου πληκατά τῆς ἀνθρωπότητος. Πρόσφατα ὁ Ὀργανισμός τῶν Ἡνωμένων θυσμοῦ τους». Τό προαναφερθέν κείμενο ὑποστηρίζει ὅτι τό Ἐθνῶν (ΟΗΕ) υἱοθέτησε ἔκθεση πού ὑποστηρίζει ὅτι ἡ ἔκτρωση εἶναι ἀνθρώπινο δικαίωμα. Κατά δικαίωμα στήν ἔκτρωση εἶναι δικαίωμα τῆς γυτή διάρκεια τῆς πρόσφατης Γενικῆς Συνέλευσης ναίκας στήν ψυχική της ὑγεία, ἐνῶ ἀγνοεῖ πλήτῶν ΗΕ καί ἐνῶ τό διεθνές ἐνδιαφέρον στρεφό- ρως τά δικαιώματα τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ, τό ταν στήν προσπάθεια τῶν Παλαιστινίων γιά ὁποῖο προφανῶς δέν θεωρεῖ ὅτι εἶναι ἔμψυχη ἀναγνώριση κρατικῆς ὑπόστασης, στά ΗΕ ἀνθρώπινη ὕπαρξη, καί γι᾽ αὐτό χωρίς ντροπή ὑπῆρξε μία κίνηση γιά τήν προώθηση τῶν «νο- καί χωρίς τύψεις ἐπιτρέπει τή θανάτωσή του, στό μίμων» ἐκτρώσεων διεθνῶς. Κατά τούς θερινούς ὄνομα τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί τοῦ διμῆνες τοῦ 2011, ἡ γραμματεία τῶν ΗΕ ἔδωσε στή καιώματος τῶν γυναικῶν στήν ψυχική ὑγεία. δημοσιότητα κείμενο τοῦ Συμβουλίου Ἀνθρωπί- Αὐτή εἶναι ἡ κατάντια τῆς ἀποχριστιανοποιημένων Δικαιωμάτων τῶν ΗΕ, μέ τό ὁποῖο καλοῦσε νης «χριστιανικῆς» Δύσης. Ἡ ἔκτρωση προωθεῖ καί διασφαλίζει τήν ψυὅλα τά κράτη νά ἀποδεχθοῦν ὅτι στίς γυναῖκες καί στά κορίτσια πρέπει νά δοθεῖ πρόσβαση στή χική ὑγεία τῆς γυναίκας ἤ δημιουργεῖ μείζονα νόμιμη ἔκτρωση, ὥστε νά ἀπολαμβάνουν πλή- προβλήματα; Σέ πρόσφατη δημοσίευση στό διαδίκτυο (Φεβρουάριος 2011) παρουσιάζεται μία ρως τά ἀνθρώπινα δικαιώματά τους. Τό κείμενο ὑπογράφει ὁ εἰδικός συνεργάτης βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη λίστα τῶν ψυχολοτῶν ΗΕ,ὁ ἰνδός δικηγόρος Anand Grover, καί γικῶν ἀποτελεσμάτων πού συνοδεύουν τήν συνδέει τήν ἔκτρωση κατ᾽ ἐπίκληση μέ τά θεμε- ἔκτρωση, τά κυριότερα τῶν ὁποίων εἶναι τά λιώδη δικαιώματα τῆς φυσικῆς καί πνευματικῆς ἀκόλουθα. 1. Ἡ ἀπαίτηση ψυχολογικῆς θεραπείας. ὑγείας. Γράφει τό κείμενο: «οἱ ποινικοί νόμοι πού Ἔρευνα στήν Καλιφόρνια τῶν ΗΠΑ ἔδειξε ὅτι τιμωροῦν καί περιορίζουν τήν ἔκτρωση εἶναι τά Τεῦχος 495, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

23


IANOYARIOS2012_PROTYPH-NEA 12/9/11 12:09 PM Page 24

οἱ γυναῖκες πού ὑποβλήθηκαν σέ ἔκτρωση εἶχαν 160% περισσότερη πιθανότητα νά νοσηλευθοῦν γιά ψυχιατρική θεραπεία τίς πρῶτες 90 ἡμέρες μετά τήν ἔκτρωση, ἐνῶ τό ποσοστό ψυχιατρικῆς θεραπείας ἦταν ὑψηλότερο γιά τέσσαρα τουλάχιστον χρόνια. Μεγαλύτερη πιθανότητα εἰσαγωγῆς σέ ψυχιατρικό νοσοκομεῖο γιά θεραπεία εἶχαν οἱ ἔφηβες, οἱ διαζευγμένες καί οἱ γυναῖκες μέ πολλαπλές ἐκτρώσεις. 2. Διαταραχές μετατραυματικοῦ στρές. Ἡ πιθανότητα ἐμφάνισης διαταραχῶν πού περιλαμβάνονται στό σύνδρομο τοῦ μετά-τραυματικοῦ στρές κυμαίνονται ἀπό 1,5-14%. 3. Αὐτοκτονικές σκέψεις καί αὐτοκτονικές ἀπόπειρες. Τό 60% τῶν γυναικῶν μετά ἀπό ἔκτρωση ἔχουν αὐτοκτονικές σκέψεις καί τό 28% ἀπό αὐτές ἐπιχειροῦν αὐτοκτονία. 4. Αὔξηση τοῦ καπνίσματος. 5. Κατάχρηση ἀλκοόλ καί οὐσιῶν. 6. Διαταραχές σίτισης(βουλιμία-νευρική ἀνορεξία). 7. Παραμέληση οἰκογένειας καί παιδιῶν. 8. Προβλήματα σχέσεων - διαζύγιο. 9. Ἐπανάληψη τῆς ἔκτρωσης. Ἡ πιθανότητα δεύτερης ἔκτρωσης τετραπλασιάζεται. Τελικά μπορεῖ νά θεμελιωθεῖ ὡς ἀνθρώπινο δικαίωμα καί ὡς δικαίωμα τῆς γυναίκας στήν ψυχική της ὑγεία κάτι πού συνεπάγεται τήν ἀφαίρεση ἀνθρώπινης ζωῆς; Μπορεῖ μία ἀνεπιθύμητη ἐγκυμοσύνη νά ἀποτελεῖ σοβαρό ἠθικό λόγο πού νά δικαιολογεῖ τή θανάτωση μιᾶς ἀνθρώπινης ὕπαρξης; Μπορεῖ νά ὑποστηριχθεῖ καί νά τεκμηριωθεῖ ἰατρικά καί βιοηθικά ὅτι τό ἔμβρυο εἶναι ἕνα παράρτημα τοῦ σώματος τῆς γυναίκας καί ὄχι μία αὐτοτελής ἀνθρώπινη ὕπαρξη, πού φιλοξενεῖται στό σῶμα τῆς ἐγκύου γιά κάποιο χρονικό διάστημα; Ὅσα ὅμως ἐπιχειρήματα καί ἄν προσκομισθοῦν, ἡ ἔκτρωση δέν παύει νά εἶναι μία ἐσκεμμένη ἀφαίρεση ἀνθρώπινης ζωῆς, δηλαδή ἕνας προμελετημένος φόνος. -----------1. Obamarecalls Roe v Wade,backs abortion right http:/content.usatoday.com/communities/theoval/post. 2. Mississipi voter can decide personhood of the unborn. court rules http:/edition.cnn.com/2011/us/09/09/mississi-personhood. 3. United Nations backs report calling abortion a human right http://www.lifenews.com/2011/09/23/un-secretary- general-backsreport-calling-abortion-a. Abortion risks a list of major psycological effects associated with abortion http://afterabortion.org/2011/abortion-risks-a-list-of-major-psycological-complications

24

Τεῦχος 495, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

έ άτμόσφαιρα δοξολογίας πρός τόν Δωρεοδότη Θεό πραγματοποιήθηκε τήν Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2011 στήν Ἀθήνα ἐπετειακή ἐκδήλωση τοῦ Περιοδικοῦ μας γιά τά 50 χρόνια τῆς ἐκδοτικῆς του παρουσίας. Αἴθουσα, ἐξώστης, ὑποδοχή, ὑπερπλήρη ὅλα μέ παλαιοτέρους καί νεοτέρους, πού μέ τόν ἴδιο ἐνθουσιασμό γράφουν, ὑποδέχονται, μελετοῦν καί διαδίδουν τό περιοδικό. Ἦταν 5 Νοεμβρίου τοῦ 1961, ὅταν ἕνα μικρό ὀχτασέλιδο τεῦχος ἐμφανίστηκε γιά πρώτη φορά στίς πανεπιστημιακές αἴθουσες σέ 400 περίπου ἀντίτυπα. Κι ἀπό τότε, 50 χρόνια βαρκούλα μικρή ριγμένη στό πέλαγος, δέν ἔπαυσε νά κυκλοφορεῖ μέ δυναμισμό καί ἐνθουσιασμό, χωρίς ἔξωθεν ἐπιχορηγήσεις καί παρά τήν πολεμική πού δέχτηκε. Μέ μόνη τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί τή συμπαράσταση τῶν φίλων, τόνισε στήν εἰσήγησή του ὁ Διευθυντής τῆς Συντάξεως κ. Νικόλαος Π. Βασιλειάδης. Ἐπί πέντε δεκαετίες τό περιοδικό καταθέτει τή μαρτυρία του πάνω σέ θέματα ἱστορικά-ἐθνικά, ἐπιστημονικά, θεολογικά καί πνευματικῆς οἰκοδομῆς, παρουσίασαν κατά σειράν ἡ κ. Ἐπίχαρις Μιχαηλίδου, Φιλόλογος, ὁ κ. Βασίλειος Πετρουλέας, Δρ. Φυσικός, Ε.ΚΕ.ΦΕ. Δημόκριτος, καί ὁ πανοσιολογιώτατος π. Ἱερώνυμος Νικολόπουλος, Στιγμιότυπα καί προσωπικές μαρτυρίες ἀπό τή διάδοσή του στά Πανεπιστήμια τότε καί τώρα ζωντάνεψαν τήν ἀτμόσφαιρα.


IANOYARIOS2012_PROTYPH-NEA 12/9/11 12:09 PM Page 25

«Ζητεῖται φλόγα... ζητεῖται ἔσχατος διά Χριστόν· νά μοιράσει τήν Ἀλήθεια· νά μοιράσει τή Δικαιοσύνη· νά μοιράσει τό Ψωμί· τό Χριστό νά μοιράσει στόν ἄ-πνοο, στόν ἄ-φιλο, στόν ἄ-θεο ἄνθρωπο τῆς ἐποχῆς μας...»,

δεῖγμα ποιητικῆς γραφῆς ἀπό τίς σελίδες τοῦ περιοδικοῦ, ἀπήγγειλε τριτοετής φοιτήτρια. «Τό νά ’σαι τοῦ Θεοῦ εἶναι ὑπέροχο, στοιχίζει, μά ἀξίζει νά τό γευθεῖς», τραγούδησαν οἱ φοιτήτριες. «Τίς Θεός μέγας ὡς ὁ Θεός ἡμῶν;», ἔψαλε πανηγυρικά ὁ βυζαντινός χορός τῶν φοιτητῶν. Τήν ὅλη ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ πανοσιολογιώτατος π. Ἀστέριος Χατζηνικολάου, προϊστάμενος τῆς Ἀδελφότητος «Ὁ Σωτήρ», μέ τήν εὐχή νά ἐπιδαψιλεύσει ὁ Πανάγαθος Θεός τήν εὐλογία Του στό περιοδικό καί νά ἀναδείξει συνεχιστές γιά πολλά ἀκόμη ἔτη διακονίας τῆς Ἀλήθειας.

Τεῦχος 495, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

25


IANOYARIOS2012_PROTYPH-NEA 12/9/11 12:09 PM Page 28

πάρχουν πολλοί τρόποι νά μιλήσεις γιά τήν πατρίδα, τήν ἱστορία, τίς ἐθνικές ἐπετείους. Καί εἶναι αὐτές οἱ πολλές καί πολλαπλές προσεγγίσεις ἕνα σημάδι τοῦ καιροῦ μας, ἑνός καιροῦ πού καίει σημαῖες, σπάει προτομές ἡρώων, ἀπαξιώνει τόν ἡρωισμό πού δέν μπορεῖ νά φτάσει καί χλευάζει τά ἰδανικά, πού φαντάζουν ἀπλησίαστα στό ἐγωιστικό του βόλεμα. Καί ἄν ἀκόμη κάποιοι ἀπό μᾶς διατηροῦν κάποια megabyte ἐθνικῆς μνήμης, συχνά θά τά βρεῖς καταχωνιασμένα κάτω ἀπό ἐθνική μοναξιά καί ἀπελπισία. Τί νόημα ἔχει νά θυμᾶσαι καί νά τιμᾶς μιά πατρίδα γιά τήν ὁποία σέ ἔμαθαν νά ντρέπεσαι; Κόντρα σέ ὅλα αὐτά, τό τριήμερο ἐθνικό προσκύνημα τῆς Χριστιανικῆς Φοιτητικῆς Δράσης, μᾶς ἔφερε στά μέρη ὅπου ἡ ἐθνική μνήμη ὄχι μόνο διατηρεῖται, ἀλλά γίνεται ὁλοζώντανο βίωμα, τρόπος ζωῆς. Στά ἑλληνοαλβανικά σύνορα, στό σκηνικό τῶν ἔνδοξων μαχῶν τοῦ πολέμου τοῦ 1940-41. Ἐκεῖ ψηλά, πού ξαναζεῖς στιγμές ἡρωισμοῦ καί μεγαλείου καί ξανανιώθεις τήν καρδιά σου νά χτυπᾶ δυνατά στό ἄκουσμα τοῦ ἐθνικοῦ ὕμνου. Γιατί δέν πήγαμε σέ ἕναν τόπο συνηθισμένο. Βρεθήκαμε ἐκεῖ πού ἡ θυσία γιά τήν πατρίδα ἔλαβε τήν ἀπόλυτη πραγμάτωσή της. Στόν τόπο πού

28

καθαγίασαν οἱ τιμημένοι νεκροί, ὅσοι ἔπεσαν ὑπερασπιζόμενοι τό χῶρο καί τό χρόνο τῆς Ἑλλάδας, τό παρελθόν καί τό μέλλον της, ἐμᾶς τούς ἴδιους. Μιά μεγάλη ἑλληνική σημαία καί τό ἄγαλμα τοῦ ἄγνωστου ἕλληνα στρατιώτη μᾶς ὑποδέχθηκαν στό θρυλικό Καλπάκι. Ἡ ἐντυπωσιακή ἀναπαράσταση τῆς πρώτης νίκης τοῦ ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου μᾶς γέμισε θαυμασμό, μᾶς δίδαξε πώς ἡ τόλμη ἀλλά καί ἡ ἀφοσίωση στήν πατρίδα, πέρα ἀπό κάθε κόστος, μποροῦν νά φράξουν τό δρόμο στίς σιδερόφρακτες στρατιές τοῦ κατακτητῆ. Καί ὅταν ἀργά τό βράδυ καμαρώσαμε τό πύρινο Ο Χ Ι χαραγμένο πάνω στό ὕψωμα τῆς Γκραμπάλας, στό σημεῖο ὅπου διακόπηκε ὁριστικά ἡ προέλαση τῶν Ἰταλῶν, νιώσαμε πιό ἕτοιμες γιά τά ΟΧΙ πού ἴσως καλέσει καί ἐμᾶς ἡ ἱστορία νά ποῦμε. Ἡ πρώτη ἀνατολή τῆς 28ης Ὀκτωβρίου μᾶς βρῆκε στό συνοριακό σταθμό τῆς Κακαβιᾶς. Μέ τήν προσμονή τοῦ ἑορτασμοῦ μιᾶς ἐθνικῆς ἐπετείου ἐκτός Ἑλλάδας, φτάνουμε στό στρατιωτικό νεκροταφεῖο στούς Βουλιαράτες καί ἀμέσως ξεχνᾶμε τά σύνορα πού μᾶς χωρίζουν.

Τεῦχος 495, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012


IANOYARIOS2012_PROTYPH-NEA 12/9/11 12:09 PM Page 29

Ἐνῶ πίσω στήν Ἑλλάδα ἡ ἔνταση, οἱ ταραχές καί ἡ ἀγανάκτηση ἀλλοιώνουν τό χαρακτήρα τοῦ ἑορτασμοῦ, στήν ἡρωική Β. Ἤπειρο ζοῦμε μία ὑποδειγματική ἐθνική γιορτή. Ἀνάμεσα στή σύναξη τῶν ἁπανταχοῦ Βορειοηπειρωτῶν καί τῶν ἀπογόνων τῶν πεσόντων, συναντᾶμε μικρές Δροπολίτισσες μέ τίς παραδοσιακές φορεσιές καί τό χαρακτηριστικό λευκό κεφαλόδεσμο. Περπατᾶμε μέ σεβασμό ἀνάμεσα σέ ἐπώνυμους καί ἀνώνυμους τάφους ἡρώων, ἐνῶ οἱ μαθητές τῶν ἑλληνικῶν σχολείων ἀπαγγέλλουν ὁλόσωστα τά ποιήματά τους καί τραγουδοῦν γιά τήν πατρίδα στή σχολική τους γιορτή. Μακάρι νά εἶχαν λίγη ἀπό τή φλόγα αὐτῶν τῶν παιδιῶν καί οἱ μαθητές τῶν δικῶν μας σχολείων... Τί σημαίνει, ἀλήθεια, νά βρεθεῖς ἀνήμερα τῆς 28ης Ὀκτωβρίου στή Βόρειο Ἤπειρο; Φτάνεις ἐκεῖ προσκυνητής. Ἀσπάζεσαι μέ σεβασμό τό χῶμα πού ποτίστηκε μέ αἷμα ἑλληνικό, καί ἐκεῖνα τά λιθάρια, πού θά κραυγάσουν, θά μαρτυρήσουν ἱστορία ἑλληνική, ἄν κάποτε σιγήσουν τά στόματα. Φτάνεις προσκυνητής στόν τόπο πού χρόνια τώρα φυλάει τούς ἀνώνυμους νεκρούς κρυφά, σέ ὁμαδικούς τάφους καί στούς γυναικωνίτες τῶν ἐκκλησιῶν πού τίς ἁγιάζουν, σάν μάρτυρες τῆς πίστης καί τῆς λευτεριᾶς. Μά προσκυνᾶς καί τούς ἀνθρώπους, πού μέ θυσίες κρατοῦν ἀκόμα αὐτό τόν τόπο, καί τά παιδιά, τά ἑλληνόψυχα καί ἑλληνόγλωσσα, πού διακηρύττουν πώς δέν ξεχνοῦν τήν καταγωγή τους, τά παιδιά πού δηλώνουν ἁπλά: Ἕλληνες. Τί σημαίνει νά βρεθεῖς ἀνήμερα τῆς 28ης Ὀκτωβρίου τοῦ 2011 στούς Βουλιαράτες τῆς Βορείου Ἠπείρου; Πήραμε μιά ἀπαραίτητη ἔνεση ἐθνικῆς περηφάνιας, βιώσαμε τή ζωντανή ἱστορία, ψηλαφήσαμε τή θυσία. Τό δάφνινο στεφάνι τῆς ΧΦΔ Ἀθηνῶν, δίπλα μέ αὐτό τῆς ΧΦΔ Θεσσαλονίκης, ἔμεινε στό μνημεῖο τῶν πεσόντων σάν μιά δική μας, μικρή

ἐκδήλωση μνήμης καί τιμῆς. Σιωπηλά, στό δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς, ἀναλογιζόμαστε μόνο τί χάσαμε, τί ἔχουμε καί τί μᾶς πρέπει. Χρειάστηκε νά φτάσουμε ἐκεῖ πάνω, γιά νά βροῦμε τήν Ἑλλάδα ὄρθια. Γιά νά βροῦμε λίγη ἐλπίδα καί δύναμη νά ἀγωνιστοῦμε, γιά νά ξαναστήσουμε ὅλα ὅσα καταρρέουν γύρω μας. Γιά νά βροῦμε τήν ἐλπίδα στόν ζῶντα Θεό, τή δύναμη νά ἀπευθυνόμαστε σ’ Αὐτόν, τόν νοητό Ἥλιο τῆς δικαιοσύνης, καί νά Τόν παρακαλοῦμε νά μή λησμονᾶ τή χώρα μας. Ε. Κ. Φοιτήτρια ΧΦΔ Ἀθηνῶν

«Ἡ Δράση μας» στό Διαδίκτυο! Στή διεύθυνση: www.drasimas.gr Παλιότερα τεύχη, ἀφιερώματα, ἐπιλεγμένα ἄρθρα, ἀνακοινώσεις καί πολλά ἐνδιαφέροντα...

Τεῦχος 495, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

29


IANOYARIOS2012_PROTYPH-NEA 12/9/11 12:09 PM Page 36

Πολύς λόγος γίνεται γιά τό κούρεμα τοῦ ἀσήκωτ νηγυρισμοί ἀπό τούς μέν ου χρέους τῆς χώρας μα , διότι, ὅπως ὑποστηρίζ ς. Παουν, πετύχαμε κούρεμα μετά ἀπό μαραθώνιες δια τοῦ χρέους μας 50% σκέψεις, συζητήσεις, πιέ σεις καί ἀντεγκλήσεις ἰσχυρῶν τῆς Εὐρώπης. τῶν μεγάλων καί Ἄλλοι ὅμως ἐπιμένουν ὅτ ι ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς αὐτή σκεται ἡ χώρα μας σέ κα τή στιγμή βρίτάσταση ἀφόρητης φτώχ ειας. Τό δέ κούρεμα ὄχι ἀλλά καί τήν ἐπιμήκυνε. μόνο τήν ἐπέτεινε, Κανένας δέν ὑπάρχει σ᾽ αὐτό τόν τόπο πού νά γιά τό κούρεμα αὐτό. Οὔ αἰσθάνεται εὐτυχής τε κἄν καί αὐτοί πού ἀγ ωνίστηκαν γιά νά τό ἐξα Ὡστόσο κανείς δέν φαίνε σφαλίσουν... ται νά προβληματίζετα ι γιά τό πῶς φτάσαμε ὥς ἀπό τό κούρεμα αὐτό πρ ἐδῶ. Διότι πρίν οηγήθηκε ἄλλο κούρεμ α! Ἐκείνου τοῦ κουρέμ ἀγλαός καί ὥριμος τό τω ατ ος εἶναι καρπός ρινό ὀδυνηρό οἰκονομικό κούρεμα τοῦ ἀσήκωτου εἶναι αὐτό τό κούρεμα; χρέους μας. Ποιό Δέν χρειάζεται σοφία γιά νά τό ἐντοπίσουμε. Ἕν α ἀντικειμενικό βλέμμα παρωπίδες, κομματικές χωρίς πολιτικές καί συντεχνιακές προκατ αλήψεις, τό διαπιστώνει Ὁ λαός μας δέχτηκε δυστ . υχῶς ἀδιαμαρτύρητα κα ί μέ ἀπάθεια τήν προπαγ τευμένης ἀθεΐας καί το άνδα τῆς στραῦ ἀντιεκκλησιαστικοῦ μέν ους τῶν δῆθεν «πνευμα οὐσιαστικά ἄπιστων κα τικ ῶν » ἀνθρώπων, ί ὑπονομευτῶν τοῦ ἑλλην ορθόδοξου ἤθους μας. Ἀν τωμα τῶν ἐξώφθαλμων έχτηκε τό φούνκομματικῶν συντεχνιῶ ν, πού γιά καθαρά ψηφο καπηλεύονταν συστημ θηρικούς σκοπούς ατικά κοινωνικές ἀξίες κα ί στόχους. Ἔστρεψαν τή ἄκρατη ἡδονοθηρία, στ νεολαία σέ μιά ήν τρυφηλή ζωή καί τό ν ὠχαδελφισμό. Δηλαδή κατεξοχήν ὑποβαθμίζου σέ καταστάσεις πού ν τίς πνευματικές καί ἠθ ικές ἀντιστάσεις τοῦ ἀνθρ ὀπαδοί ἀπάνθρωπων ὁλ ώπου. Ταυτόχρονα οκληρωτισμῶν χλεύαζα ν τήν Ἐκκλησία καί ὅ,τ νισμός τῶν δῆθεν προο ι ἑλληνικό. Ὁ μηδεδευτικῶν δυνάμεων κατα κτοῦσε ἔδαφος μεταξύ ἀποδέχονταν εὔκολα φλ τῶν νέων, οἱ ὁποῖοι ύαρες ἀερολογίες, θαυμ άζοντας τούς ρητορικού πολιτικῶν καί τῶν ἐπιτή ς ἀμοραλισμούς τῶν δειων ἰσντρουχτόρων. Κά τω ἀπό αὐτόν τόν κατα τῆς ἀνερυθρίαστης ἰντελλ ιγισμό συνθημάτων ιγκέντσιας οἱ νέοι φόρε σαν κουκοῦλες, ἐπιδόθη πανεπιστημιακῶν Σχολ καν σέ καταλήψεις ῶν, ἔκτιζαν καθηγητές τῶ ν ΑΕΙ στά γραφεῖα τους σεβασμό καί ἀξιοκρατία , κατάργησαν κάθε . Μάθανε ἀπό τήν ἄρχουσ α τάξη ὅτι ὅλα ἐπιτρέπον ται, ὅτι ἡ αὐθαιρεσία εἶν τρόπος ζωῆς, ὅτι οἱ κα αι δημοκρατικός ταχραστές δημοσίου χρ ήματος μένουν ἀτιμώρη ἁπλῶς μικρά δωράκια στ το ι, διότι κάνουν ούς ἑαυτούς τους. Καί μέ τή γενική ἀποδοχή ὅλων πετύχαμε τό κούρεμα τῶ τῶ ν αὐθαιρεσιῶν, ν διαχρονικῶν ἑλληνικῶ ν ἀξιῶν καί τοῦ Ὀρθόδο μας. ξου ἤθους τοῦ λαοῦ Τό ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτ ι ὑφίσταται τώρα ὁ ἴδι ος λαός τό δεύτερο, σύ οἰκονομικό κούρεμα. Τό γχρονο, ὀδυνηρό ὑφίσταται δέ μόνο ὁ λα ός. Διότι οἱ αἴτιοι καί οἱ κανένα κούρεμα δέν ὑπ καθαυτό κουρεῖς έστησαν. Ὁ μισθός τῶν βουλευτῶν καί τῶν παρα ραιος. Οἱ ἄρχοντες κάθο τρ εχάμενων ἀκένται στούς βουλευτικούς καί ὑπουργικούς θώκους φθάνουν ἀραχτοί στ . Καί καταό... ἑλληνικό κοινοβο ύλιο μέσα στίς λιμου «ἀγρυπνοῦντες» καί «δειπ ζίν ες τους... νοῦντες» γιά τά δίκαια τοῦ λαοῦ!..

Ἡ σύ ντ αξ η

36

Τεῦχος 495, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012


IANOYARIOS2012_PROTYPH-NEA 12/9/11 12:09 PM Page 37

κατά τόν νέο χρόνο, πρός ἐξαγιασμό τοῦ χρόνου, πρός ἐνίσχυση ὅλων μας, πρός ἐξαγοράν τοῦ "καιροῦ" διότι "αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσίν". Ἀδιόρατη ἡ πρόοδος τοῦ χρόνου, δύσκολα θά μπορούσαμε νά τήν ἀντιληφθοῦμε, ἐάν δέν συνοδευόταν ἀπό ὁρατές ἀλλαγές. Εἶναι τά περιοδικά φαινόμενα, πού μέ τό ρυθμό τους μᾶς βοηθοῦν νά μετροῦμε τό χρόνο, εἶναι τά σημάδια τῆς πάλης τῆς ζωῆς μέ τή φθορά, εἶναι τά κοινωνικά γεγονότα. Ἡ περιστροφή τῆς γῆς γύρω ἀπό τόν ἥλιο θά συνοδευτεῖ καί φέτος ἀπ' τήν ἐναλλαγή τῶν ἐποχῶν καί πάνω στήν περιοδική αὐτή διαδικασία θά προστεθοῦν τά κοινωνικά καί ἀτομικά γεγονότα τῆς ζωῆς καί ὅλα αὐτά μαζί θά συνθέσουν μία μοναδική καί ἀνεπανάληπτη ἱστορία, ἡ ὁποία θά καταγραφεῖ στό κενό βιβλίο τοῦ νέου χρόνου. Ὁ χρόνος εἶναι κατά κάποιο τρόπο τό ὑπόστρωμα πάνω στό ὁποῖο γράφονται τά γεγονότα τῆς ζωῆς. Εἶναι σάν τό χαρτί τοῦ περιοδικοῦ πάνω στό ὁποῖο ἀπεικονίζονται ἤ γράφονται τά γεγονότα. Ἀπό μόνο του τό ὑπόστρωμα δέν ἔχει μεγάλη ἀξία, ὅπως καί τό χαρτί ἀπό μόνο του δέν κάνει τό περιοδικό. Ἀξία ἔχουν τά γεγονότα καί οἱ σκέψεις, πού γράφονται στό χαρτί. Καί ἡ "Δράση μας", ὄντας "περιοδικό" ἔντυπο, εἶναι ἕνα μέτρο τοῦ χρόνου, ἕνα πνευματικό χρονόμετρο. Φέτος εἰσέρχεται στήν δεύτερη πεντηκονταετία προσφορᾶς της ὑπό δραματικές ἐξωτερικές συνθῆκες. Δέν εἶναι μόνο ἡ ὁλονέν ἐξαπλούμενη ὑλική φτώχεια, πού δημιουργεῖ ἀσφυκτικά προβλήματα, ἀλλά εἶναι ἡ ἄλλη φτώχεια ἡ τραγικότερη, ἡ πνευματική, πού ἐγείρει ὑψηλές ἀπαιτήσεις. Καί ἄν, κατά τό λαϊκό λογοπαίγνιο, ἡ ὑλική φτώχια πολεμᾶται μέ ... "καλοπέραση" ἡ πνευματική φτώχεια μόνο μέ πλούσια πνευματική τροφοδοσία ἀντιμετωπίζεται. Παρακαλοῦμε τούς ἀγαπητούς ἀναγνῶστες μας νά εὔχονται ὥστε οἱ λευκές σελίδες τῆς "Δράσης" νά γεμίσουν μέ πλούσιο πνευματικό περιεχόμενο

Ἀναγνώστης μας ἔγραψε τά ἑξῆς: «Ἀπό χρόνια παρακολουθοῦμε μέ ἀνησυχία τόν ἠθικό κατήφορο τοῦ Ἔθνους μας, ἀνήμποροι νά τόν ἀναστρέψουμε: ... ἐλεύθερες σχέσεις, νομιμοποίηση τῶν ἀμβλώσεων, ὑπογεννητικότητα, αὐτόματο διαζύγιο, ξεχαρβάλωμα τῆς παιδείας, ναρκωτικά, περιθωριοποίηση τῆς Ἐκκλησίας, σύμφωνα ἐλεύθερης συμβίωσης κ.ο.κ. Πάνω δέ σέ ὅλα αὐτά καί μία πρωτοφανής εἰσροή μεταναστῶν καί ὁ ὁρατός κίνδυνος ἀλλοίωσης τοῦ Ἔθνους μας. Καί ξαφνικά ἔρχεται, σάν "κεραυνός ἐν αἰθρίᾳ", ἡ οἰκονομική κατάρρευση τῆς χώρας μας. Καί ἐνῶ τά σκοτεινά διεθνή συμφέροντα νομίζουν ὅτι πέτυχαν νίκη, ὑποδουλώνοντας τήν μικρή ἀλλά ἀτίθαση χώρα μας, ἡ πραγματικότητα ἴσως εἶναι πολύ διαφορετική. Αὐτό φαίνεται ἄν προσέξει κανείς τά πρῶτα δειλά σημάδια ἀνασύνταξης τῆς κοινωνίας μας, ἡ ὁποία μοιάζει νά ξυπνάει ἀπό νάρκη δεκαετιῶν: Καθώς ἡ κρίση καί ἡ ἀγωνία γιά τό μέλλον ἐπιτείνεται, πέφτει ἀπό τά πρόσωπα ἡ μάσκα τῆς ἀλαζονείας, πού εἶχε δημιουργήσει ὁ νεοπλουτισμός, καί ἀρχίζει νά διακρίνει κανείς στή συμπεριφορά τῶν γύρω του κάτι τό πιό ἀνθρώπινο. Οἱ οἰκογένειες ἐπανασυνδέονται. Οἱ ἡλικιωμένοι ἐπιστρέφουν ἀπό τά γηροκομεῖα καί οἱ νέοι συσπειρώνονται γύρω ἀπ' τούς γονεῖς. Οἱ καφετέριες σταδιακά ἀδειάζουν, καί τά "μπουχτισμένα" ἀπό παιχνίδια μικρά παιδιά διδάσκονται ὅτι τά ἀγαθά ἀποκτῶνται μέ κόπο. Ἀποδοκιμάζεται μετά βδελυγμίας τό κύκλωμα τῶν ἀθέων πολιτικῶν, πού ὁδήγησε τή χώρα μας στήν καταστροφή.

Τεῦχος 495, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

37


IANOYARIOS2012_PROTYPH-NEA 12/9/11 12:09 PM Page 38

Δημιουργεῖται κλίμα ἀποστροφῆς πρός τήν "προηγμένη δύση", καθώς ἀποκαλύπτεται τό ἄλλο πρόσωπό της: αὐτό τῆς ἀπληστίας καί τῆς πνευματικῆς γυμνότητας. Ἀναδεικνύεται ἡ Ἐκκλησία μας σάν ὁ μόνος ἀκλόνητος θεσμός. Ἀρχίζουν νά φεύγουν οἱ μετανάστες... Ὄχι, ἡ οἰκονομική κρίση δέν εἶναι χαριστική βολή γιά τή χώρα μας, ἀλλά ἐγερτήριο σάλπισμα. Δέν εἶναι νίκη τοῦ διεθνοῦς κεφαλαίου, ἀλλά νίκη τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἀγαθός Θεός φαίνεται νά χρησιμοποιεῖ ἕνα ἀπροσδόκητο μέσο (ἐπώδυνο μέν ἀλλά ἀναγκαῖο ἐδῶ πού καταντήσαμε!) γιά τήν σωτηρία μας καί τήν ἀποκοπή μας ἀπ' τό ἅρμα τῆς δυτικῆς "εὐημερίας" πού τρέχει ἀσυγκράτητο στόν κατήφορο. Μέ μία ἀπρόβλεπτη κίνηση, μία κίνηση Ρουά μάτ, ἐξουδετερώνει ὅλους τούς ἐχθρούς μας ὁρατούς καί ἀοράτους καί ἐμᾶς μᾶς ὁδηγεῖ στόν δρόμο τῆς μετάνοιας καί τῆς ἀνασυγκρότησης." Ἀπό τίς πιό λαοφιλεῖς ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι αὐτή τοῦ ἁγιασμοῦ. Κατ’ αὐτήν τό κοινό νερό καθαγιάζεται μέ ἰδιαίτερες εὐχές, «τῇ ἀοράτῳ ἐπιφανείᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» καί τήν τριπλή ἐμβάπτιση τοῦ τιμίου Σταυροῦ μέσα σ’ αὐτό· «ἵνα πάντες οἱ ἀρυόμενοι καί μεταλαμβάνοντες ἔχοιεν αὐτό πρός ἰατρείαν παθῶν, πρός ἁγιασμόν οἴκων, πρός πᾶσαν ὠφέλειαν ἐπιτήδειον» (Εὐχή Μ. Ἁγιασμοῦ). Ὁ ἁγιασμός συναντᾶται ἀπό πολύ παλαιά στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἀπό τούς ἀρχαίους χρόνους ὑπάρχουν μαρτυρίες γιά θαύματα πού ἔγιναν μέ τόν ραντισμό τοῦ ἁγιασμένου νεροῦ. Ὁ πιστός λαός μας κατά εὐλαβή παράδοση ἀναζητᾶ καί παίρνει πλούσια τή χάρη τῆς Ἁγίας Τριάδος, πού εἶναι «πηγή ἁγιασμοῦ καί πάσης χάριτος» σέ ποικίλες περιστάσεις καί ἀνάγκες τῆς ζωῆς του. Στά ἐγκαίνια σπιτιοῦ, πλοίων, αὐτοκινήτων, καταστήματος, ποιμνίων κ.λπ. Πρός εὐλογία τοῦ νέου σχολικοῦ, κατηχητικοῦ, δικαστικοῦ, βουλευτικοῦ κ.ἄ. ἔτους. Κάνει ἰδιαίτερη αἴσθηση ὅτι πολλοί, νέοι κυρίως, μέ ζῆλο καί εὐλάβεια βουτοῦν στά παγωμένα νερά τῶν θαλασσῶν καί ποταμῶν μας γιά νά ἀνασύρουν τόν τίμιο Σταυρό στίς λαμπρές πανηγυρικές τελετές τοῦ καθαγιασμοῦ τῶν ὑδάτων κατά τήν ἑορτή τῶν Θεοφανίων. Καί σήμερα ἐπίσης σέ πολλούς νεανικούς τομεῖς, μέ σεβασμό καί πίστη στή χάρη τοῦ

38

ἁγιασμοῦ, τόν τελοῦν πρός εὐόδωση τῶν ἐργασιῶν καί δραστηριοτήτων τους. Πρόσφατα πολλές ποδοσφαιρικές ὁμάδες στήν ἀρχή τῆς ἀθλητικῆς χρονιᾶς (π.χ. ὁ Ἄρης, ὁ ΠΑΟΚ, ὁ ΟΦΗ, κ.ἄ) ἤ πρίν ἀπό κάποιο κρίσιμο ἀγώνα (ΑΕΚ 11.10.2011)1 ἐνίσχυσαν τό ἠθικό τῶν παικτῶν τους γιά τήν καλύτερη ἐπίδοσή τους μέ τήν εὐλογία τοῦ ἁγιασμοῦ. Εἶναι τόσο ἐνθαρρυντικό τό ὅτι ἡ μητέρα Ἐκκλησία μέ πολλή σοφία ὡς «ταμειοῦχος τῆς θείας χάριτος» τελεῖ τόν ἁγιασμό πρός ἐνίσχυση καί ἐξαγιασμό τῶν παιδιῶν της, πρός θεραπεία τῶν ποικίλων ἀναγκῶν τους, ἀλλά καί πρός συντήρηση καί ἐξαγιασμό τῆς ὅλης φθαρτῆς ὑλικῆς δημιουργίας «εἰς αἶνον καί δοξολογίαν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ ἡμῶν». 1. Ἐφημ. «METRO» 7.10.2011

Ὅπως μετέδωσε τό ἠλεκτρονικό πρακτορεῖο ἐκκλησιαστικῶν εἰδήσεων Romfea. gr, ἡ τιμία Ζώνη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, πολυτιμότατο κειμήλιο τῆς Ὀρθοδοξίας μας, τμῆμα τῆς ὁποίας ἀπό αἰώνων φυλάσσεται στήν ἱερά Μονή Βατοπεδίου τοῦ ἁγίου Ὄρους, μεταφέρθηκε γιά λίγες ἡμέρες πρόσφατα ὡς εὐλογία στή Ρωσία. Ἡ ὑποδοχή πού ἐπιφύλαξαν στήν τιμία Ζώνη ἡ ἐκκλησιαστική καί ἡ πολιτική ἡγεσία τῆς χώρας καί ὅλος ὁ ρωσικός λαός ἦταν ἐκπληκτική. Τό σχετικό video πού συνόδευε τήν εἴδηση παρουσίαζε τίς χιλιάδες τοῦ λαοῦ στήν ἁγία Πετρούπολη, πού σχημάτιζαν οὐρά πολλῶν χιλιομέτρων, περιμένοντας ὑπομονετικά καί εὐλαβικά, χωρίς νά φοβοῦνται τό χιόνι, γιά νά φτάσουν καί νά προσκυνήσουν τήν τιμία Ζώνη τῆς Παναγίας. Ἀρκετές μάλιστα κυρίες καί κάποιοι κύριοι κρατοῦσαν στά χέρια τους ἀνοιχτά βιβλιαράκια, πιθανόν προσευχητάρια, καί ἔψαλλαν καθώς βημάτιζαν σιγά-σιγά. Θέαμα ἱερό καί ἐντυπωσιακό. Πῶς νά μή συγκινεῖται κανείς καί νά μή θαυμάζει, ὅταν στή χώρα, στήν ὁποία πρίν λίγες δεκαετίες ἡ θρησκεία τοῦ Ἐσταυρωμένου ἦταν ἀνεπιθύμητη, σήμερα δέχονται μέ τόσες τιμές ἕνα κειμήλιο τῆς Παναγίας Μητέρας Του; Δέν εἶναι νίκη ἐξώφθαλμη τῆς Πίστεως αὐτή ἡ κοσμοσυρροή γιά τόν ἀσπασμό ἑνός τεμαχίου τῆς τιμίας Ζώνης της; Οἱ περισσότεροι μάλιστα ἀπό αὐτούς πού ἔσπευσαν νά προσκυνήσουν, γιά νά μήν ποῦμε ὅλοι, πρίν λίγες δεκαετίες ἄκουγαν καί διάβαζαν καθημερινά «κατεβατά» ἐναντίον τῆς Πίστεως καί τῆς Ἐκκλησίας. Τούς γι-

Τεῦχος 495, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012


IANOYARIOS2012_PROTYPH-NEA 12/9/11 12:09 PM Page 39

νόταν πλύση ἐγκεφάλου. Τί ἔγιναν, ἀλήθεια, ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ «ἰνστρούχτορες»; Καί πῶς ἡ ψυχή τῶν Ρώσων στράφηκε καί πάλι στόν Χριστό, στή Θεοτόκο καί τούς Ἁγίους; Εἶναι τό σύγχρονο μέγιστο θαῦμα, πού τό ζήσαμε καί τό ζοῦμε καί δοξάζουμε τόν Κύριο, πού ρυθμίζει τήν ἱστορία προσώπων καί λαῶν. Πρόσωπα τοῦ δημόσιου βίου, πού ἔχουν βέβαια τό καθένα ξεχωριστά τή δική του συμβολή στήν οἰκονομική καί ὄχι μόνο ἐξαθλίωση τῆς Πατρίδος μας, «προσπαθοῦν» τό καθένα ἀπό τή δική του πλευρά νά βοηθήσουν στή σωτηρία μας ἀπό τό βάραθρο στό ὁποῖο μᾶς ὁδήγησαν. Εὐτυχῶς πού, μέσα στήν προσπάθειά τους νά μᾶς πείσουν ὅτι ἐργάζονται γιά τήν ἐθνική μας ἀνόρθωση, ἀνερυθρίαστα δήλωσαν, παρά τό ὅτι δέν ἀνήκουν στόν ἴδιο πολιτικό χῶρο, τό κοινό ἠθικό καί πνευματικό τους πιστεύω. Ὁ λόγος γιά τήν Ὑπουργό Παιδείας καί διά βίου Μάθησης Ἄννα Διαμαντοπούλου καί γιά τήν πρώην Ὑπουργό Ἐξωτερικῶν καί νῦν πρόεδρο τοῦ κόμματος «Δημοκρατική συμμαχία» Ντόρα Μπακογιάννη. Ἡ πρώτη σέ συνέντευξή της στήν κρατική ΝΕΤ (19 Σεπτεμβρίου 2011) καί ἡ δεύτερη στό κεντρικό δελτίο εἰδήσεων τοῦ ΑLFA (19 Ὀκτωβρίου 2011), μέ διαφορά μόνο ἑνός μηνός, δήλωσαν τό πραγματικό τους πιστεύω καί ἀποκάλυψαν τό κεφάλαιο τῶν ἐλπίδων τους. «Γιά νά σωθεῖ ἡ χώρα ἐγώ θά συνεργασθῶ καί μέ τό διάβολο», εἶπε ἡ πρώτη. Καί τήν ἀκολούθησε ἡ δεύτερη: «Προκειμένου νά σωθεῖ ἡ χώρα θά πήγαινα ἀκόμη καί μέ τόν διάβολο»!. Εἶναι ν’ ἀποροῦμε λοιπόν πῶς καί γιατί καταντήσαμε ἔτσι; Καί μποροῦμε νά ἐλπίζουμε σέ τέτοιους «ἡγέτες»; Μά, κυρίες μου, γι’ αὐτό καταντήσαμε ἔτσι. Γιατί τόσα χρόνια τά πράγματα φωνάζουν ὅτι μᾶλλον μέ αὐτόν συμπορεύεστε, συνεργάζεσθε καί αὐτοῦ τά σχέδια ὑλοποιεῖτε. Αὐτός σᾶς κατευθύνει νά ψηφίζετε τόσα ἀντίχριστα καί ἀνήθικα νομοσχέδια. Οἱ μάσκες πλέον ἔχουν πέσει χωρίς προκαταλήψεις. Εἶναι καιρός ἐπιτέλους νά ἐννοήσουμε κάποια πράγματα, ἀλλά πιό πολύ εἶναι καιρός νά καταφύγουμε, ὅσοι πιστοί, μέ μετάνοια καί πίστη στόν Κύριο τῶν δυνάμεων. Αὐτόν πού μόνος μπορεῖ μέ τή μετάνοιά μας νά ἀνορθώσει τό πεσμένο μας ἔθνος. Ὅσο γιά τίς προσπάθειες τῶν «φωτισμένων» πολιτικῶν μας, ἄς τίς ἀφήσουμε ἐλεύθερες νά ἀκολουθήσουν τό δρόμο πού ἐπιθυμοῦν!...

Ὁ Ἑρρίκος Πεσταλότσι, πού ἔχει χαρακτηρισθεῖ ὡς «τό μεγαλύτερο παιδαγωγικό πνεῦμα ὅλων τῶν ἐποχῶν», ἀφιέρωσε ὁλόκληρη τή ζωή του στό ἔργο τῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν καί τῆς ἀνθρωπότητας. Σέ ἐποχή ἠθικῆς καταπτώσεως γιά τήν Εὐρώπη, ἀνάλογη μέ τή σημερινή κρίση ἀξιῶν στή γηραιά ῎Ηπειρο, ὁ σοφός ῾Ελβετός παιδαγωγός ἀπευθυνόμενος στούς νεότερους συνεργάτες του ἔλεγε, μέ τό κύρος τῆς ἐμπειρίας ζωῆς του, τήν Πρωτοχρονιά τοῦ 1818. «Κατέχομαι ἀπό ἕνα ὄνειρο, ἀπό τήν εἰκόνα τῆς ἀγωγῆς τοῦ ἀνθρώπου, τῆς ἀγωγῆς τοῦ λαοῦ (...) μέσα σ᾽ ἕνα κόσμο λευτερωμένο ἀπό κάθετι τό λανθασμένο καί τό ψεύτικο... »Τό πνεῦμα κάνει τή ζωή, ἡ σάρκα δέ χρησιμεύει σέ τίποτα. Τό πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου δέν βρίσκεται μέσα σ᾽ αὐτό πού ὀνομάζουμε δύναμη. Δέ βρίσκεται στή γροθιά του καί στόν ἐγκέφαλό του. Τό σημεῖο συναντήσεως ὅλων τῶν δυνάμεων, ἡ πραγματική καί ἀποτελεσματική του δύναμη εἶναι μέσα στήν πίστη του καί στήν ἀγάπη του...». Καί ἡ τελική διαπίστωση εἶναι ὅτι «τό μεγάλο κακό τοῦ αἰώνα μας, τό σχεδόν ἀνυπέρβλητο ἐμπόδιο σ᾽ ὅλα τά μέσα γιά ἀναγέννηση (...), εἶναι ἡ μεγάλη λιποψυχία τῶν γονέων» νά στηρίξουν τήν ἀγωγή τῶν παιδιῶν τους στό πνεῦμα τῆς πίστεως καἰ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ! Καί νά σκέπτεται κανείς πώς στή Χριστιανική ὀρθόδοξη ἀκόμη, κατά τό Σύνταγμα, χώρα μας ὑπάρχουν δάσκαλοι, πού, ὅπως δασκάλα ἀκριτικῆς περιοχῆς, ἀρνοῦνται νά διδάξουν τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καί πληροφοροῦν τούς μαθητές τῆς Ε´ τάξεως ὅτι εἶναι ἄθεοι!...

Ἀνακοίνωση

Στό τεῦχος αὐτό ἀρχίζουμε τή δημοσίευση μιᾶς πάρα πολύ ἐνδιαφέρουσας συνεντεύξεως τοῦ ἡγουμένου π . Ἰ ώ β Τ ά λ α τ ς , πνευματικοῦ τῶν Ρώσων ἀστροναυτῶν. ῾Η συνέντευξη πού θά δημοσιευθεῖ σέ συνέχειες ἀποτελεῖ ἀπάντηση-καταπέλτη στήν κομπάζουσα ἀθεΐα, προβάλλει τόν θρίαμβο τῆς πίστης καί ἐπιβεβαιώνει τή διαχρονική δύναμη τῆς Ὀρθοδοξίας. Οἱ ἀναγνῶστες μας καλοῦνται νά τή διαβάσουν μέ προσοχή, δοξάζοντας τόν Τριαδικό Θεό γιά τά θαυμαστά μεγαλεῖα πού ἐργάζεται στό σύγχρονο κόσμο. Καί ἰδιαίτερα σέ μιά χώρα πού ὥς χθές τυραννοῦσε ὁ στρατευμένος μαρξισμός.

Τεῦχος 495, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

39


IANOYARIOS2012_PROTYPH-NEA 12/9/11 12:09 PM Page 40


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.