ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005

Page 1


«^H ¢ÚÄÛȘ Ì·˜»

T

fi ÙÂܯԘ ·éÙfi, àÊȤڈ̷ ηٿ Ùfi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙ¿ 50 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔÜ K˘ÚÈ·ÎÔÜ òEÔ˘˜ 1955-1959, ÂrÓ·È ¯Ú¤Ô˜ η› ηıÉÎÔÓ. XÚ¤Ô˜ Úfi˜ ÙfiÓ ê·ÓÙ·¯ÔÜ ëÏÏËÓÈÛÌfi, Ô‡ Âr¯Â Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ıÂÖ ÛÙfiÓ àÂÏ¢ıÂÚˆÙÈÎfi àÁÒÓ· Ùɘ K‡ÚÔ˘. XÚ¤Ô˜ ÛÙÔ‡˜ Ï‚ÂÓÙÔÓÈÔ‡˜ ÙÔÜ öÔ˘˜ âΛÓÔ˘ Ô‡ öÂÛ·Ó ÛÙfi ‰›Ô Ùɘ Ì¿¯Ë˜ õ ï‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙ‹Ó àÁ¯fiÓË àfi ÙÔ‡˜ «ÂéÁÂÓÂÖ˜» BÚÂÙ·ÓÓÔ‡˜. XÚ¤Ô˜ η› Û\ ¬ÛÔ˘˜ âÈ˙ÔÜÓ Î·› Ôî ïÔÖÔÈ ‰¤Ó ñÛÙ¤ÚËÛ·Ó Î·ıfiÏÔ˘ Û¤ àÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· η› ÓÂÜÌ· ı˘Û›·˜. XÚ¤Ô˜ ÛÙÔ‡˜ Ï‚ÂÓÙÔÁÔÓÈÔ‡˜, Ô‡ Â鯋ıËÎ·Ó ÛÙ¿ ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ «õ Ù¿Ó õ â› ÙĘ», Ù¿ ÓÂÎÚÔÊ›ÏËÛ·Ó Ì¤ à›ı·ÓÔ „˘¯ÈÎfi ÌÂÁ·ÏÂÖÔ ÎÈ ≈ÛÙÂÚ· öÛÊÈÍ·Ó Ù‹Ó Î·Ú‰È¿ ÎÈ öÛÙÚˆÛ·Ó Ùfi ÎÚ‚¿ÙÈ ÙÔÜ ÁÈÔÜ ÙÔ˘˜ ̤ Ù‹ Á·Ï·ÓfiÏ¢ÎË... XÚ¤Ô˜ ÛÙ‹ Û‡Á¯ÚÔÓË ÓÂÔÏ·›·, Ô‡ àÁÓÔÂÖ ïÏfiÙÂÏ· õ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ âÏ¿¯ÈÛÙ· ÁÈ¿ ÎÂÖÓ˜ Ù›˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ̤Ú˜. \AÔÙÂÏÂÖ ¬Ìˆ˜ η› ηıÉÎÔÓ Úfi˜ ÙfiÓ ^EÏÏËÓÔ΢ÚÈ·Îfi Ï·fi, Ô‡ âÓá ÚfiÛÊÂÚ ÙfiÛ˜ ı˘Û›Â˜ ÛÙfi ‚ˆÌfi Ùɘ âÏ¢ıÂÚ›·˜, ‚ϤÂÈ àÎfiÌË Ù¿ ‰›Î·È· ·åÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ à‰Èη›ˆÙ· àfi ÙÔ‡˜ åÛ¯˘ÚÔ‡˜ Ùɘ Áɘ. ™Ùfi ú‰ÈÔ ÙÂܯԘ ï àÓ·ÁÓÒÛÙ˘ ı¿ ‚ÚÂÖ Î›ÌÂÓ· ˙ÒÓÙˆÓ àÁˆÓÈÛÙáÓ. \EÈÛÙÔϤ˜ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ âÊ‹‚ˆÓ Ô‡ ÓÔÈÒıÔ˘Ó ÙfiÓ ·ÏÌfi Ùɘ ηډÈĘ âÎÂ›ÓˆÓ Ô‡ àÓ¤‚ËÎ·Ó ÛÙ‹Ó àÁ¯fiÓË ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜ ıÔ‡ÚÈ· η› „¿ÏÏÔÓÙ·˜ ≈ÌÓÔ˘˜. £¿ ‚ÚÂÖ ÔÈ‹Ì·Ù· η› ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· ÙÔÜ àÁÒÓ· η› ı¿ Ì¿ıÂÈ ÁÈ¿ Ù¿ à¿ÓıÚˆ· ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ·, ÛÙ¿ ïÔÖ· ñ¤‚·ÏÏ·Ó Ôî òAÁÁÏÔÈ ÙÔ‡˜ ≠EÏÏËÓ˜ ÙÔÜ ÓËÛÈÔÜ ÁÈ¿ Ó¿ ÙÔ‡˜ àÔÛ¿ÛÔ˘Ó Ì˘ÛÙÈο Ùɘ EOKA. M·˙› ̤ Ùfi àÊȤڈ̷ ·éÙfi «^H ¢ÚÄÛȘ Ì·˜» ÚÔÛʤÚÂÈ Î·› ≤Ó· CD-ROM, Ùfi ïÔÖÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÍÂÓ¿ÁËÛË ÛÙ‹Ó ùÌÔÚÊË K‡ÚÔ Ì¤ àÓ·ÊÔÚ¿ ÛÙ‹Ó ^IÛÙÔÚ›·, ÛÙfiÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi η› ÛÙ¿ àÍÈÔı¤·Ù¿ Ù˘ η› Û¯ÂÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· àfi Ù›˜ ¯ÔÚˆ‰›Â˜ Ùɘ XÚÈÛÙÈ·ÓÈÎɘ ºÔÈÙËÙÈÎɘ ¢Ú¿Û˘.

^H Û‡ÓÙ·ÍË

¶ÂÚȯfiÌÂÓ· Tfi Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔÜ ™Ù·˘ÚÔÜ 123 Δfi ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi qıÔ˜ Ùɘ ∂√∫∞ 147 ^O N˘ÌʛԘ ï οÏÏÂÈ óÚ·ÖÔ˜ 126 ò∏ÌÔ˘Ó ÎÈ âÁÒ âÎÂÖ 148 ¶ÔÚ›· ÌÂÙ·ÓÔ›·˜ 128 ªÈ¿ Ó‡¯Ù· ÛÙfi ÎÚËÛʇÁÂÙÔ: «¡¿ Ì‹Ó «... ëÛÙÒ˜ η› ıÂÚÌ·ÈÓfiÌÂÓÔ˜» 131 ÚÔ‰ÒÛÂȘ Ù¿ ¬Ï· Ù¿ îÂÚ¿» 150 Δfi ‰È·ÚÎÔÜÓ ı·ÜÌ· 132 °Ú¿ÌÌ·Ù· ÛÙ‹ ™‡ÓÙ·ÍË 153 \∞ÚÂÙ¤˜ ÙÔÜ ∫˘ÚÈ·ÎÔÜ Ï·ÔÜ Î·Ù¿ ÙfiÓ àÁÒÓ· Ùɘ ∂√∫∞ ¶ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙfiÓ àÁÒÓ· Ùɘ ∂√∫∞ \∞ÙÂÓ›˙ÔÓÙ·˜ Ù‹Ó \∞ÎÚfiÔÏË ^∏ ôÏÏË àÓÙ›ÛÙ·ÛË \∞Ó·ÎÚ›ÛÂȘ η› ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ· ÙáÓ ò∞ÁÁÏˆÓ ÛÙ‹Ó ∫‡ÚÔ

135

136

143

144

138

Δfi ÌÂÁ·ÏÂÖÔ ÙáÓ ìÚÒˆÓ ÙÔÜ 1955-1959

154

OP£O¢O•ON XPI™TIANIKON MHN IAION ¶ E PIO¢IKON ºOITHTøN KAI E ¶ I™THMON øN \I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ \OÚıÔ‰fiÍÔ˘ ^IÂÚ·ÔÛÙÔÏÈÎɘ ¢Ú¿Ûˆ˜ «^O M¤Á·˜ B·Û›ÏÂÈÔ˜»

M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 32 — 106 80 A£HNAI \AÚÈı. TËÏÂÊ. 210-36.17.566 TËÏÂÔÌÔÈfiÙ˘Ô: 210-36.17.566 http://www.xfd.gr e-mail: pedrasis@otenet.gr \EΉfiÙ˘: EéÛÙ¿ıÈÔ˜ X. M¿ÛÙ·˜ \IÛ·‡ÚˆÓ 42 — 114 72 A£HNAI ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ™˘Óٿ͈˜: NÈÎfiÏ·Ô˜ ¶. B·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜ \IÛ·‡ÚˆÓ 42 — 114 72 A£HNAI ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ T˘ÔÁÚ·Ê›Ԣ: °ÂÒÚÁÈÔ˜ §. K·ÊÔÜÚÔ˜ \IÛ·‡ÚˆÓ 42 — 114 72 A£HNAI TÈÌ‹ ʇÏÏÔ˘: 1 €, K‡ÚÔ˘ 60 Û¤ÓÙ

™˘Ó‰ÚÔÌ‹ \EÛˆÙÂÚÈÎÔÜ: \EÙËÛ›· 10 €

™˘Ó‰ÚÔÌ‹ K‡ÚÔ˘: \EÙËÛ›· í8.50 õ 15 €

™˘Ó‰ÚÔÌ‹ \E͈ÙÂÚÈÎÔÜ: \EÙËÛ›· 30 € (àÂÚÔÔÚÈ΋ àÔÛÙÔÏ‹)

Kø¢IKO™ ÁÈ¿ Ù¿ E§TA: 3822

ºøTO°PAºIE™ E•øºY§§OY: \EÌÚfi˜: K‡ÚÈÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Û¤ ‰È·‰‹ÏˆÛË ÙÔÜ 1955 ¶›Ûˆ: ^H ÂúÛÔ‰Ô˜ ÛÙ¿ Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ӷ ÌÓ‹Ì·Ù·

160

∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ª¿ÙÛ˘ ªÓ‹ÌË ∂é·ÁfiÚ· ¶·ÏÏËηڛ‰Ë \EÛ‡, Eé·ÁfiÚ·, ÙfiÏÌËÛ˜. \EÌÂÖ˜; ^∏ ÚÔÛ¢¯‹ ÙÔÜ ¶·ÏÏËηڛ‰Ë ÂåÛ·ÎÔ‡ÛÙËΠ¶ÔÈ‹Ì·Ù·: «™·‚‚·Ù›˙ˆÓ ï ™ˆÙ‹Ú...» º˘Ï·ÎÈṲ̂ӷ ÌÓ‹Ì·Ù· ∫‡ÚÔ˜ ™ÙÔ‡˜ ÓÂÔÌ¿ÚÙ˘Ú˜ ÙáÓ ÎÂÓÙÚÈÎáÓ Ê˘Ï·ÎáÓ §Â˘ÎˆÛ›·˜ £Âfi˜ õÙÔ˘Ó; \∂fiÎÔ˘ÛÂÓ

164

^IÎÂÙËÚ›· ÁÈ¿ Ù‹ ÓÉÛÔ Ùɘ ηډÈĘ Ì·˜, Ù‹Ó K‡ÚÔ Δ¤ÛÛÂÚ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο àfi ÙfiÓ àÁÒÓ· ÙÔÜ 1955-1959 ^∏ ËÁ·›· η› öÌÚ·ÎÙË ›ÛÙË ÙÔÜ ∂é·ÁfiÚ· ¶·ÏÏËηڛ‰Ë \Afi„ÂȘ η› ÛΤ„ÂȘ

141

155

156

158

162 163

125 140

141 142 165


™Ù·‡ÚˆÛË, ^I. M. ™Ù·˘ÚÔÓÈ΋ٷ, ≠AÁÈÔÓ òOÚÔ˜

^H

ÛÙ·˘ÚÈ΋ ı˘Û›· ÙÔÜ K˘Ú›Ô˘ ÛÙfiÓ °ÔÏÁÔıÄ, Ô‡ ÂrÓ·È Ùfi ̤ÁÈÛÙÔ ‰ÂÖÁÌ· Ùɘ àÁ¿˘ TÔ˘ Úfi˜ ÙfiÓ ôÓıÚˆÔ, ÂrÓ·È Ùfi âÎÏËÎÙÈÎÒÙÂÚÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ùɘ îÛÙÔÚ›·˜ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘. Tfi âÌÂϤÙËÛ·Ó, âÓ‚¿ı˘Ó·Ó ηٿ Ùfi ‰˘Ó·ÙfiÓ Û\ ·éÙfi η› Ùfi ‰ÈÂÎ‹Ú˘Í·Ó Î·› Ùfi àÓ‡ÌÓËÛ·Ó Ùfi âÎÏËÎÙÈÎfi ·éÙfi ÁÂÁÔÓfi˜ ëηÙÔÌ̇ÚÈ· ôÓıÚˆÔÈ Ì¤Û· ÛÙÔ‡˜ ·åáÓ˜. ¶ÚáÙÔÈ àÓ¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Ôî ≠AÁÈÔÈ \AfiÛÙÔÏÔÈ, Ôî îÂÚÔ› ¶·Ù¤Ú˜ η› Ôî âÌÓ¢Ṳ̂ÓÔÈ ñÌÓˆ‰Ô› Ùɘ \EÎÎÏËÛ›·˜. òAÓıÚˆÔÈ ÚÔÈÎÈṲ̂ÓÔÈ Ì¤ Ùfi êÁÈÔÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ¯¿ÚÈÛÌ·

Ùɘ ‰È·ÎÚ›Ûˆ˜ ÙáÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ, àÙÂÓ›˙Ô˘Ó ÙfiÓ \EÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ, ÛΤÙÔÓÙ·È Ù‹Ó ÛÙ·‡ÚˆÛÈ Î·› ÍÂÛÔÜÓ Û¤ ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ‰ÔÍÔÏÔÁ›Â˜. ™¤ âÎÊÚ¿ÛÂȘ Ô‡ Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó Ù‹Ó öÎÏËÍ› ÙÔ˘˜ âÌÚfi˜ ÛÙfi Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ùɘ ÛÙ·˘ÚÒÛˆ˜. «Eå âÛÙ·˘ÚÒıË âÍ àÛıÂÓ›·˜», ÁÚ¿ÊÂÈ ï ôÏÏÔÙ ʷӷÙÈÎfi˜ â¯ıÚfi˜ ÙÔÜ \EÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˘ \AfiÛÙÔÏÔ˜ ¶·ÜÏÔ˜, â¿Ó ‰ËÏ·‰‹ âÛÙ·˘ÚÒıË ÏfiÁˇˆ ÙÔÜ ¬ÙÈ qÙ·Ó ëӈ̤ÓÔ˜ ̤ Ù‹Ó àÛıÂÓÉ àÓıÚˆ›ÓË Ê‡ÛÈ, ì ïÔ›· η› ö·ı η› âı·Ó·ÙÒıË, ¬Ìˆ˜ «˙FÉ âÎ ‰˘Ó¿Ìˆ˜ £ÂÔÜ». ZÉ Î·› ¯·Ú›˙ÂÈ ˙ˆ‹, ‰ÈfiÙÈ Âr¯Â Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ àÛ˘Á¯‡Ùˆ˜ η› à‰È·ÈÚ¤Ùˆ˜ ëÓˆ- TÂܯԘ 428, A¶PI§IO™ 2005

123


̤ÓË ÛÙfi ¶ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ η› Ù‹Ó ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌË ı›· ʇÛÈ, Ô‡ öÌÂÈÓ à·ı‹˜ (Bã KÔÚ. ÈÁã 4). K·› ˙áÓÙ·˜ ï ±ÁÈÔ˜ \AfiÛÙÔÏÔ˜ ÙáÓ \EıÓáÓ ·éÙfi Ùfi Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ùɘ ÛÙ·˘ÚÒÛˆ˜, â΋ڢÙÙ ̤ àÙÚfiÌËÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Û¤ \IÔ˘‰·›Ô˘˜ η› Â剈ÏÔÏ¿ÙÚ˜ «XÚÈÛÙfiÓ âÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔÓ, \IÔ˘‰·›ÔȘ Ì¤Ó ÛοӉ·ÏÔÓ, ≠EÏÏËÛÈ ‰¤ ̈ڛ·Ó, ·éÙÔÖ˜ ‰¤ ÙÔÖ˜ ÎÏËÙÔÖ˜ (ÛÙÔ‡˜ ÈÛÙÔ‡˜ ‰ËÏ·‰‹ XÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜)... XÚÈÛÙfiÓ £ÂÔÜ ‰‡Ó·ÌÈÓ Î·› £ÂÔÜ ÛÔÊ›·Ó» (Aã KÔÚ. ·ã 23-24). Oî \IÔ˘‰·ÖÔÈ ‰¤Ó ≤¯ÔÓÙÔ â\ Ôé‰ÂÓ› ÏfiÁˇˆ ¬ÙÈ ï MÂÛÛ›·˜ ÙÔ˘˜ ı¿ ö·Û¯Â. Oî ≠EÏÏËÓ˜ ıˆÚÔÜÛ·Ó àÓÔËÛ›· Ó¿ ÛÙ·˘ÚÒÓÂÙ·È ≤Ó·˜ ıÂfi˜ η› Ó¿ ÎËÚ‡ÛÛÂÙ·È ó˜ ÓÈÎËÙ‹˜ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘. °È¿ ¬ÛÔ˘˜ ¬Ìˆ˜ ÈÛÙ‡ԢÓ, ï \EÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˜ ÂrÓ·È ‰‡Ó·ÌȘ £ÂÔÜ, Ô‡ àÓ·ÁÂÓÓÄ Î·› âÍ·ÁÈ¿˙ÂÈ ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ, η› ÛÔÊ›· £ÂÔÜ Ô‡ ʈٛ˙ÂÈ ·éÙfiÓ Ô‡ ÙfiÓ ÈÛÙ‡ÂÈ. òEÎÏËÎÙÔ˜ âÌÚfi˜ ÛÙfi Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ùɘ ÛÙ·˘ÚÒÛˆ˜ ï ±ÁÈÔ˜ °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ï N·˙È·Ó˙ËÓfi˜ àӷʈÓÂÖ: «T› ÙÔ‡ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÍfiÙÂÚÔÓ, £ÂfiÓ ÛÙ·˘ÚÔ‡ÌÂÓÔÓ ‚ϤÂÈÓ, η› ÙÔÜÙÔÓ ÌÂÙ¿ ÏFËÛÙáÓ, η› ñfi ÙáÓ ·ÚÈfiÓÙˆÓ ÁÂÏÒÌÂÓÔÓ, ÙfiÓ àӿψÙÔÓ Î·› ÙÔÜ ·ıÂÖÓ ñ„ËÏfiÙÂÚÔÓ;». ^Y¿Ú¯ÂÈ Èfi ·Ú¿‰ÔÍÔ Î·› âÎÏËÎÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ àfi ÙÔÜ Ó¿ ‚Ϥ˘ Ó¿ ÛÙ·˘ÚÒÓÂÙ·È ï £Âfi˜, η› Ì¿ÏÈÛÙ· Ì·˙› ̤ ÏËÛÙ¿˜, Ó¿ Á›ÓÂÙ·È àÓÙÈΛÌÂÓÔ Î·Á¯·ÛÌáÓ àfi ÙÔ‡˜ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ·éÙfi˜ Ô‡ ÂrÓ·È àÓ›ÎËÙÔ˜ η› àÓÒÙÂÚÔ˜ àfi οı ¿ıËÌ·, à·ı‹˜; (E.¶.E. 6, 238). ^H ÛÙ·‡ÚˆÛÈ ÙÔÜ K˘Ú›Ô˘, öÏÂÁ ï îÂÚfi˜ XÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜, ÂrÓ·È «ÚÄÁÌ·... ÏÔÁÈÛÌfiÓ àÓıÚÒÈÓÔÓ ñÂÚ‚·ÖÓÔÓ Î·› Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔÓ... àfiÚÚËÙÔÓ». ErÓ·È Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ô‡ ÍÂÂÚÓÄ Ù›˜ àÓıÚÒÈÓ˜ ÓÔËÙÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ (E.¶.E. 20, 282). Tfi ¬ÙÈ Ì¤ Ù‹Ó ÛÙ·‡ÚˆÛÈ Î·› ÙfiÓ ı¿Ó·Ùfi TÔ˘ öÊÂÚ Ӥ· ˙ˆ‹ ÛÙfiÓ ÎfiÛÌÔ Î·› ¯¿ÚȘ Û\ ·éÙ‹ Ù‹Ó ÛÙ·‡ÚˆÛÈ ñ¿Ú¯ÂÈ ì \EÎÎÏËÛ›· ̤ ¬Ï· Ù¿ ı·˘Ì·ÛÙ¿ öÚÁ· Ù˘, ÚÔÛı¤ÙÂÈ ï ú‰ÈÔ˜ îÂÚfi˜ ¶·Ù‹Ú, «ÙÔÜÙfi âÛÙÈ Ùfi Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÏÏɘ âÎϋ͈˜ Á¤ÌÔÓ, η› Ù‹Ó ı›·Ó η› àfiÚÚËÙÔÓ àÓ·ÎËÚÜÙÙÔÓ ‰‡Ó·ÌÈÓ» (PG 61, 581). AéÙfi Ô‡ Úfi ¿ÓÙˆÓ ÚÔηÏÂÖ öÎÏËÍÈ Î·› ı¿Ì‚Ô˜ η› àÓ·ÎËÚ‡ÙÙÂÈ Ù‹Ó ı›· η› àÓ¤ÎÊÚ·ÛÙË ‰‡Ó·ÌÈ ÙÔÜ \EÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˘, ÂrÓ·È ¬ÙÈ Ì¤ Ù‹Ó Ó¤ÎÚˆÛ› ÙÔ˘ ÛÙfi ͇ÏÔ ÙÔÜ ™Ù·˘ÚÔÜ â¯¿ÚÈÛ η› ¯·Ú›˙ÂÈ ˙ˆ‹. AéÙfi˜ ï à‰‡Ó·ÙÔ˜ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈÎᘠâÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˜ ˙É ‰È·ÚÎᘠη› ˙ˆÔÔÈÂÖ ó˜ £Âfi˜ Ù¿ Û‡Ì·ÓÙ·. «òø ηÈÓáÓ Î·› ·Ú·‰fiÍˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ! », àӷʈÓÂÖ Ì¤ ı·˘Ì·ÛÌfi η› ï ±ÁÈÔ˜ \AÌÊÈÏfi¯ÈÔ˜, â›ÛÎÔÔ˜ \IÎÔÓ›Ô˘. «•‡Ïˇˆ Ù›ÓÂÙ·È ï ÏfiÁˇˆ Ù›-

124

TÂܯԘ 428, A¶PI§IO™ 2005

Ó·˜ ÙfiÓ ÔéÚ·ÓfiÓ». AéÙfi˜ Ô‡ ±ψÛ ÙfiÓ ÔéÚ·Ófi ̤ Ùfi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÛÙ·ÁÌ·, êÏÒÓÂÙ·È ÙÒÚ· ÛÙfi ͇ÏÔ ÙÔÜ ™Ù·˘ÚÔÜ. ¢¤Ó ÂrÓ·È à‰‡Ó·ÌÔ˜ ôÓıÚˆÔ˜ ï ÛÙ·˘Úˆı›˜. Tfi àÔ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔÜÙÔ, Û˘Ó¯›˙ÂÈ ï ±ÁÈÔ˜, η› Ùfi ¬ÙÈ ÙfiÓ âÊÔ‚ÔÜÓÙÔ Î·› ÙfiÓ ÔÏÂÌÔÜÛ·Ó Ôî â¯ıÚÔ› ÙÔ˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÂÙ¿ Ù‹Ó ÛÙ·‡ÚˆÛ› TÔ˘. «T›˜ õÎÔ˘Û ÙÂÏÂ˘Ù‹Ó... ‰¤Ô˜ âÌÔÈÔÜÛ·Ó ÙÔÖ˜ âÚÁ·Û·Ì¤ÓÔȘ; (¶ÔÈfi˜ ôÎÔ˘Û ÔÙ¤ Ó¿ ÚÔηÏÉ Êfi‚Ô Î·› ÙÚfiÌÔ ï ı¿Ó·ÙÔ˜ Û\ ·éÙÔ‡˜ Ô‡ ÙfiÓ ÚÔοÏÂÛ·Ó;)... T› ¬Ó àӋψ۷˜ ‰ÂÈÏÈ÷Ę, t \IÔ˘‰·ÖÂ; (°È·Ù› ÊÔ‚ÄÛ·È ·éÙfiÓ Ô‡ âı·Ó¿ÙˆÛ˜;), Ù› ÊÔ‚FÉ ¬Ó à¤ÎÙÂÈÓ·˜; ÙÚ¤ÌÂȘ ÙfiÓ ÌÂÙ·ÛÙ¿ÓÙ·; Ù› ‰¤‰ÔÈη˜ ÙfiÓ àÓ·ÈÚÂı¤ÓÙ·;» °È·Ù› àÛÊ·Ï›˙ÂȘ ÙfiÓ Ù¿ÊÔ ÙÔ˘ η› ÊÚÔ˘ÚÂÖ˜ ≤Ó· ÓÂÎÚfi; (PG 39, 89-92). °ÂÌ¿ÙÔ˜ Û˘ÁΛÓËÛÈ âÌÚfi˜ ÛÙfi Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔÜ ™Ù·˘ÚÔÜ Î·› ï âÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ˜ ñÌÓÔÁÚ¿ÊÔ˜ ±ÁÈÔ˜ KÔÛÌĘ ï MÂψ‰fi˜ ·Ú·ÎÈÓÂÖ ÙfiÓ ÔéÚ·Ófi η› Ù‹Ó ÁÉ Ó¿ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛıÔÜÓ ÁÈ¿ Ùfi ÁÂÁÔÓfi˜ Ùɘ ÛÙ·˘ÚÒÛˆ˜: «òEÎÛÙËıÈ ÊÚ›ÙÙˆÓ, ÔéÚ·Ó¤, η› Û·Ï¢ı‹ÙˆÛ·Ó Ù¿ ıÂ̤ÏÈ· Ùɘ Áɘ! \I‰Ô‡ Á¿Ú âÓ ÓÂÎÚÔÖ˜ ÏÔÁ›˙ÂÙ·È ï âÓ ñ„›ÛÙÔȘ ÔåÎáÓ». \EÓÂÎÚÒıË Î·› ı¿ ï‰ËÁËıÉ ÛÙfiÓ Ù¿ÊÔ AéÙfi˜ Ô‡ ηÙÔÈÎÂÖ ÛÙ¿ ‰˘ÛıÂÒÚËÙ· ≈„Ë ÙÔÜ ÔéÚ·ÓÔÜ ó˜ £Âfi˜. K·› ì Ù·Ï·ÓÙÔܯԘ ñÌÓÔÁÚ¿ÊÔ˜ êÁ›· K·ÛÛÈ·Ó‹ ÚÔÛı¤ÙÂÈ: «T‹Ó âÓ ÛÙ·˘Úˇá ÛÔ˘ ı›·Ó ΤӈÛÈÓ, ÚÔÔÚáÓ \A‚‚·ÎÔ‡Ì âÍÂÛÙËÎÒ˜ â‚fi·: ™‡ ‰˘Ó·ÛÙáÓ ‰È¤ÎÔ„·˜ ÎÚ¿ÙÔ˜, \AÁ·ı¤...». K·› ëÚÌËÓ‡ÂÈ ï ±ÁÈÔ˜ NÈÎfi‰ËÌÔ˜ ï ^AÁÈÔÚ›Ù˘: «oø àÁ·ı¤ η› ÊÈÏ·ÓıÚˆfiٷ٠\IËÛÔÜ, ï ¶ÚÔÊ‹Ù˘ \A‚‚·ÎÔ‡Ì, ÚԂϤˆÓ ̤ ÙÔ‡˜ ÓÔÂÚÔ‡˜ çÊı·ÏÌÔ‡˜ Ùɘ „˘¯É˜ Ù‹Ó Ì¤¯ÚÈ ™Ù·˘ÚÔÜ Î·› ı·Ó¿ÙÔ˘ Î¤ÓˆÛ›Ó ÛÔ˘ η› Û˘Áηٿ‚·ÛÈÓ... öÁÈÓÂÓ ¬ÏÔ˜ âÍÂÛÙËÎÒ˜ ‰È¿ Ù‹Ó ·Ú¿‰ÔÍÔÓ ıˆڛ·ÓØ ᘠÁ¿Ú ‰¤Ó ÂrÓ·È ÚÄÁÌ· âÎÛÙ·ÙÈÎfiÓ Ùfi Ó¿ ÓÈ΋ÛFË ï ÓÂÎÚˆı›˜ ÙfiÓ ÓÂÎÚÒÛ·ÓÙ·; õ ᘠ‰¤Ó ÂrÓ·È ·Ú¿‰ÔÍÔÓ Ùfi Ó¿ ηٷÎfi„FË ÙfiÓ ÎÚ·ÙÔÜÓÙ· ï ñ\ âΛÓÔ˘ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜; ≠OıÂÓ âÊÒÓ·ÍÂ Ù‹Ó àÓˆÙ¤Úˆ ÔÏ˘ıÚ‡ÏÏËÙÔÓ ÊˆÓ‹ÓØ ™‡, ¢¤ÛÔÙ·, ‰È¤ÎÔ„·˜ ÙáÓ ÓÔËÙáÓ ‰˘Ó·ÛÙáÓ (‰·ÈÌfiÓˆÓ) Ù¿˜ ÎÂÊ·Ï¿˜, ÙÔéÙ¤ÛÙÈ Ùfi ÎÚ¿ÙÔ˜ η› Ù‹Ó ·éÙáÓ ‰‡Ó·ÌÈÓ» («^EÔÚÙÔ‰ÚfiÌÈÔÓ», ÛÂÏ. 385). T› ôÏÏÔ Ó¿ ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì âÌÂÖ˜ ÛÙ›˜ ıÂÔΛÓËÙ˜ ·éÙ¤˜ âÎÊÚ¿ÛÂȘ ÙáÓ ^AÁ›ˆÓ ÁÈ¿ Ùfi âÎÛÙ·ÙÈÎfi Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ùɘ ÛÙ·˘ÚÒÛˆ˜ ÙÔÜ K˘Ú›Ô˘; KÏ›ÓÔ˘Ì ÌfiÓÔ ÂéÏ·‚Èο Ùfi ÁfiÓ˘ Ùɘ „˘¯É˜ η› ÙÔÜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ âÓÒÈÔÓ ÙÔÜ ™Ù·˘ÚÔÜ Î·› àӷʈÓÔÜÌÂ: «TfiÓ ™Ù·˘ÚfiÓ ÛÔ˘ ÚÔÛ΢ÓÔÜÌÂÓ, ¢¤ÛÔÙ·...».


«™ÈÁËÛ¿Ùˆ ÄÛ· Û¿ÚÍ ‚ÚÔÙ›·Ø» ï B·ÛÈχ˜ ÙáÓ ·åÒÓˆÓ âÓ Ù¿Êˇˆ Û·‚‚·Ù›˙ÂÈØ ëÎÔ‡ÛÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÖÙ·È ñfi Ù‹Ó ÁÉÓ ï ÓÔɘ XÔÚËÁfi˜, ï âÓ ñ„›ÛÙÔȘ £Âfi˜. ™‹ÌÂÚÔÓ ôÊÚ·ÛÙÔÓ ı·ÜÌ·! ^YÓÔÖ ì Zˆ‹Ø ÎÔÈÌÄÙ·È ï §¤ˆÓ Ùɘ ÚÔÊËÙ›·˜ ÙÔÜ \IÔ‡‰·Ø η› âÍ›ÛÙ·Ù·È ì ÏËı‡˜ ì àÛÒÌ·ÙÔ˜Ø àÔÚÔÜÓ Ôî ÁËÁÂÓÂÖ˜. ™‹ÌÂÚÔÓ âÛÙ›Ó ì ì̤ڷ ì 낉fiÌË, Ô‡ ÂéÏfiÁËÛÂ ï £Âfi˜ η› ï M¤Á·˜ Mˆ¸Ûɘ ÚÔ‰ÈÂÙ‡ˆÛÂ Ì˘ÛÙÈÎá˜. ™‹ÌÂÚÔÓ ï ÌÔÓÔÁÂÓ‹˜ Yîfi˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ — àÊÔÜ ïÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ̤ Ù‹ ı˘Û›· TÔ˘ Ùfi Û¯¤‰ÈÔ Ùɘ ı›·˜ OåÎÔÓÔÌ›·˜ — η٤·˘ÛÂÓ àfi ¿ÓÙˆÓ ÙáÓ öÚÁˆÓ AéÙÔÜ «Î·ÈÓfiÓ ìÌÖÓ ·Ú¤¯ˆÓ Û·‚‚·ÙÈÛÌfiÓ»1. ¢áÚÔ TÔ˘ ï ηÈÓfi˜ ™·‚‚·ÙÈÛÌfi˜! ^H B·ÛÈÏ›· ÙáÓ OéÚ·ÓáÓ, Ô‡ Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È ÁÈ¿ Ùfi Ï·fi ÙÔÜ £ÂÔÜ2. \EÎÂÖ, à¤‰Ú· 片ÓË, χË Î·› ÛÙÂÓ·ÁÌfi˜. \AÓ¿·˘ÛË Î·› ηٿ·˘ÛË âÎÂÖ àfi Ù¿ öÚÁ· η› Ù›˜ àıÏÈfiÙËÙ˜ Ùɘ Áɘ. ^O ·åÒÓÈÔ˜ ™·‚‚·ÙÈÛÌfi˜! ^H̤ڷ àÓ¤ÛÂÚ˘ Ï·ÙÚ›·˜Ø êÚÌÔÓ›·˜Ø àÁÁÂÏÈÎáÓ ≈ÌÓˆÓ! KÔÈÓˆÓ›· ̤ ÙfiÓ £ÂfiÓ! ¶ÔÙ‹ÚÈÔÓ Î·ÈÓfiÓ! ≠Ö˜, ÓÜÓ «ÛÔ˘‰¿ÛˆÌÂÓ ÂåÛÂÏıÂÖÓ Âå˜ âΛÓËÓ Ù‹Ó Î·Ù¿·˘ÛÈÓ»3. K·ÈÚfi˜ àÁÒÓˆÓ ÙÒÚ·, ÛηÌÌ¿ÙˆÓ Î·› ÛÔ˘‰É˜. N‹ÊˆÌÂÓ ÔsÓØ ÁÚËÁÔÚáÌÂÓ, à‰ÂÏÊÔ›, ‚ÔáÓÙ˜:

^H Âå˜ ≠A‰Ô˘ K¿ıÔ‰Ô˜, ¶ÚáÙÔ ÌÈÛfi 16Ô˘ ·åÒÓ·

AéÙÂÍÔ˘Û›ˆ˜ \AÓ¿ÛÙ· ï £Âfi˜, ¥Ó· àÓ·‚FÉ âÎ ÊıÔÚĘ ì ˙ˆ‹ ìÌáÓ. ^O ÌfiÓÔ˜ ÊÈÏ¿ÓıÚˆÔ˜, K‡ÚÈÂ, ‰fiÍ· ÛÔÈ. K. M. 1. \Afi ÙÔ‡˜ AúÓÔ˘˜ Ùɘ M. ¶·Ú·ÛÎÂ˘É˜. 2. ^E‚Ú·›Ô˘˜ ‰ã 9. 3. ^E‚Ú·›Ô˘˜ ‰ã 11.

TÂܯԘ 428, A¶PI§IO™ 2005

125


^O N˘ÌʛԘ, àfi Ùfi §Â‡ÎˆÌ· \OÏ˘ÌÈ¿‰Ô˜ ÌÔÓ·¯É˜, ¶¿ÙÌÔ˜

°

È¿ Ó¿ ηٷÓÔ‹ÛÂÈ Ùfi àÓıÚÒÈÓÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· Ù‹Ó àÁ¿Ë ÙÔÜ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔÜ ÙÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙfiÓ àÔÎ·Ï˘ÙÈÎfi ÏfiÁÔ ÙÔÜ £ÂÔÜ Û˘Ì‚ÔÏÈΤ˜ ÂåÎfiÓ˜, ·Ṳ́Ó˜ àfi Ù‹Ó àÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹. EåÎfiÓ˜, Ô‡ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ˙ˆËÚ¿ οÔȘ Ù˘¯¤˜ àfi Ùfi àÓÂÍȯӛ·ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ùɘ ı›·˜ àÁ¿˘. òEÙÛÈ ï £Âfi˜ ÛÙ‹Ó ^AÁ›· °Ú·Ê‹ çÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¶·Ù¤Ú·˜, ¶ÔÈ̤ӷ˜, N˘ÌʛԘ. ™ÙÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡˜ ≈ÌÓÔ˘˜ ÙáÓ ÙÚÈáÓ ÚÒÙˆÓ ìÌÂÚáÓ Ùɘ MÂÁ¿Ï˘ ^E‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ ì ÂåÎfiÓ· ÙÔÜ N˘ÌÊ›Ô˘ XÚÈÛÙÔÜ ÂrÓ·È ·éÙ‹ Ô‡ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ‡˜ ÈÛÙÔ‡˜ ÁÈ¿ ÌÈ¿ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ âÁÚ‹ÁÔÚÛË, ì ïÔ›· ı¿ ï‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙ‹ Û˘ÛÙ·‡ÚˆÛË Ì¤ ÙfiÓ XÚÈÛÙfi η› ÛÙ‹Ó \AÓ¿ÛÙ·ÛË. ™Ù‹Ó ¶·Ï·È¿ ¢È·ı‹ÎË ï ÚÔÊ‹Ù˘ ^øÛˤ

126

TÂܯԘ 428, A¶PI§IO™ 2005

·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ù‹ Û¯¤ÛË ÙÔÜ £ÂÔÜ Úfi˜ ÙfiÓ Ï·fi ÙÔ˘ ó˜ Ì›· Û˘˙˘ÁÈ΋ Û¯¤ÛË. ^O £Âfi˜ ‰¤ıËΠ̷˙› ÙÔ˘˜ ̤ Ù‹ Û‡Ó·„Ë Ùɘ ¢È·ı‹Î˘. ≠Ö˜ Ôî \IÛÚ·Ëϛ٘ Úfi‰ˆÛ·Ó Ù‹ Û¯¤ÛË ·éÙ‹ ηٷ·ÙÒÓÙ·˜ Ù‹ ¢È·ı‹ÎË, Û¿Ó ÌÈ¿ ôÈÛÙË Û‡˙˘ÁÔ˜, Ô‡ âÓá ‰¤¯ÙËΠ¬ÏË Ù‹Ó àÁ¿Ë Î·› Ù¿ ÂéÂÚÁÂÙ‹Ì·Ù· ÙÔÜ Û˘˙‡ÁÔ˘ Ù˘, ÙÂÏÈο ÙfiÓ âÁη٤ÏÂÈ„Â. ^H ÂåÎfiÓ· ÙÔÜ ÈÛÙÔÜ Î·› ÊÈÏfiÛÙÔÚÁÔ˘ N˘ÌÊ›Ô˘ â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙfi ÚÔÊËÙÈÎfi ΋ڢÁÌ· ÙÔÜ ^IÂÚÂÌ›· (‚ã 2Ø ‚ã 20Ø ÏËã [38] 3), ÙÔÜ \IÂ˙ÂÎÈ‹Ï (ÈÛÙã [16] 1-43Ø 59-63), ÙÔÜ ^HÛ·˝· (Ó‰ã [54] 4-8Ø Í·ã [61] 10Ø Í‚ã [62] 4 ëÍ.) ̤ Ù‹Ó ú‰È· ¿ÓÙ· àÎ·Ù¿Ï˘ÙË ‰‡Ó·ÌË Ùɘ ıÂ˚Îɘ àÁ¿˘, Ô‡ ÓÈÎÄ Ù‹Ó àÈÛÙ›· Ùɘ Û˘˙‡ÁÔ˘ η› Ù‹Ó ëÏ·ÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ÁÈ¿ ÌÈ¿ ≤ÓˆÛË ·åÒÓÈ·. \AÏÏ¿ η› ï ÙÂÏÂ˘Ù·ÖÔ˜ ÙáÓ ÚÔÊËÙáÓ, ï


T›ÌÈÔ˜ ¶Úfi‰ÚÔÌÔ˜ ÙÔÜ K˘Ú›Ô˘, ÚÔ¤‚·Ï ÛÙfi ΋ڢÁÌ¿ ÙÔ˘ Ù‹Ó ÂåÎfiÓ· ÙÔÜ N˘ÌÊ›Ô˘: «^O ö¯ˆÓ Ù‹Ó Ó‡ÌÊËÓ Ó˘ÌʛԘ âÛÙ›Ó» (\Iˆ. Áã 29). ™Ù‹Ó K·ÈÓ‹ ¢È·ı‹ÎË ï N˘ÌʛԘ ÂrÓ·È ï XÚÈÛÙfi˜, η› Ì¿ÏÈÛÙ· \EÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˜, àÊÔÜ ÛÊÚ·Á›˙ÂÈ Ù‹ Ó¤· ¢È·ı‹ÎË Ì¤ Ùfi ·xÌ· ÙÔ˘: «ÙÔÜÙÔ Ùfi ÔÙ‹ÚÈÔÓ ì ηÈÓ‹ ‰È·ı‹ÎË âÛÙ›Ó âÓ Ùˇá âÌˇá A¥Ì·ÙÈØ» (Aã KÔÚ. È·ã [11] 25). ^H \EÎÎÏËÛ›·, ì Ó‡ÌÊË Ùɘ K·ÈÓɘ ¢È·ı‹Î˘, ÂrÓ·È Ùfi àÓıÚÒÈÓÔ Á¤ÓÔ˜, Ùfi ÛÂÛˆṲ̂ÓÔ àfi Ù‹Ó ·åÛ¯‡ÓË Î·› Ù‹Ó êÌ·ÚÙ›·, ηıÒ˜ Û˘ÓÙÂϤÛÙËΠì ñ¤ÚÏÔÁË Î¤ÓˆÛË ÙÔÜ £ÂÔÜ-§fiÁÔ˘ ̤ Ù‹Ó âÓ·ÓıÚÒËÛ‹ ÙÔ˘, Ù‹ ™Ù·‡ÚˆÛË Î·› Ù‹Ó öÓ‰ÔÍÔ \AÓ¿ÛÙ·Û‹ TÔ˘. ^H àÏËıÈÓ‹ η› ÁÓ‹ÛÈ· àÁ¿Ë ÌÂٷ͇ ‰‡Ô Û˘˙‡ÁˆÓ àÔÙÂÏÂÖ Ù‡ÔÓ ÙÚfiÔÓ ÙÈÓ¿ ·éÙɘ Ùɘ ı˘ÛÈ·ÛÙÈÎɘ àÁ¿˘ ÙÔÜ K˘Ú›Ô˘ ÁÈ¿ Ù‹Ó \EÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘. ≠Oˆ˜ Ù‹Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ï \AfiÛÙÔÏÔ˜ ¶·ÜÏÔ˜ ÛÙ‹Ó Úfi˜ \EÊÂÛ›Ô˘˜ âÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘: «K·Ù·Ï›„ÂÈ ôÓıÚˆÔ˜ ÙfiÓ ·Ù¤Ú· ·éÙÔÜ Î·› Ù‹Ó ÌËÙ¤Ú· η› ÚÔÛÎÔÏÏËı‹ÛÂÙ·È Úfi˜ Ù‹Ó Á˘Ó·Öη ·éÙÔÜ Î·› öÛÔÓÙ·È Ôî ‰‡Ô Âå˜ Û¿Úη Ì›·Ó. Tfi Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔÓ ÙÔÜÙÔ Ì¤Á· âÛÙ›Ó, âÁÒ ‰¤ ϤÁˆ Âå˜ XÚÈÛÙfiÓ Î·› Âå˜ Ù‹Ó \EÎÎÏËÛ›·Ó» (\EÊÂÛ. Âã 31-32). B‚·›ˆ˜ ì ≤ÓˆÛË ÙÔÜ XÚÈÛÙÔÜ Ì¤ Ù‹Ó \EÎÎÏËÛ›· ö¯ÂÈ ÌÈ¿ ÌÔÓ·‰È΋ η› àÛ˘ÁÎÚ›Ùˆ˜ àÓÒÙÂÚË ‰È¿ÛÙ·ÛË. \E‰á ï N˘ÌʛԘ à·ÛÙÚ¿ÙÂÈ àfi ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ óÚ·ÈfiÙËÙ·, ÂrÓ·È «ï οÏÏÂÈ óÚ·ÖÔ˜, ·Ú¿ ¿ÓÙ·˜ àÓıÚÒÔ˘˜», Ô‡ âÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ ÙÔ‡˜ äÁ·Ë̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ àfi Ù‹Ó «‰˘Û›ÌÔÓ· ÌÔÚÊ‹ ÙáÓ Ù·ÈÛÌ¿ÙˆÓ» ÙÔ˘˜ η› Ôî à·ÍȈ̤ÓÔÈ Ùɘ â‰ÂÌÈÎɘ Â鉷ÈÌÔÓ›·˜ Á›ÓÔÓÙ·È ôÍÈÔÈ Ì¤ Ù‹ ‰È΋ ÙÔ˘ àÍ›· ÁÈ¿ Ù‹ ̷ηÚÈfiÙËÙ· Ùɘ B·ÛÈÏ›·˜ ÙÔ˘. MÔÚÔÜÓ Î·› ÙfiÓ àÁ·ÔÜÓ, ÁÈ·Ù› AéÙfi˜ ÚáÙÔ˜ ÙÔ‡˜ àÁ¿ËÛÂ: «\EÓ ÙÔ‡Ùˇˆ âÁÓÒηÌÂÓ Ù‹Ó àÁ¿ËÓ, ¬ÙÈ âÎÂÖÓÔ˜ ñ¤Ú ìÌáÓ Ù‹Ó „˘¯‹Ó ·éÙÔÜ öıËÎÂÓ. ^HÌÂÖ˜ àÁ·áÌÂÓ ·éÙfiÓ, ¬ÙÈ ·éÙfi˜ ÚáÙÔ˜ äÁ¿ËÛÂÓ ìÌĘ... \EÓ ÙÔ‡Ùˇˆ âÛÙ›Ó ì àÁ¿Ë, Ôé¯ ¬ÙÈ ìÌÂÖ˜ äÁ·‹Û·ÌÂÓ ÙfiÓ £ÂfiÓ, àÏÏ\ ¬ÙÈ ·éÙfi˜ äÁ¿ËÛÂÓ ìÌĘ» (Aã \Iˆ. Áã 16Ø ‰ã 19). KÈ ôÓ ì Ó‡ÌÊË ÂrÓ·È óÚ·›·, ÂrÓ·È ÁÈ·Ù› \EÎÂÖÓÔ˜ Ù‹ ÛÙfiÏÈÛ ̤ Ù‹ ‚·ÛÈÏÈ΋ ÔÚʇڷ ÙÔÜ ÙÈÌ›Ô˘ ·¥Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘Ø ÎÈ ôÓ ÌÔÚÂÖ Ó\ àÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙ‹Ó àÁ¿Ë ÙÔ˘ ÂrÓ·È ÁÈ·Ù›

\EÎÂÖÓÔ˜ Ùɘ ‰›ÓÂÈ Ù‹ ‰‡Ó·ÌË Î·› Ù‹ ¯¿ÚË ÙÔ˘Ø ÎÈ ôÓ ÌÔÚÂÖ Ó¿ ı˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ¿ ÙfiÓ \HÁ·Ë̤ÓÔ Ù˘, ÂrÓ·È ÁÈ·Ù› ÚáÙÔ˜ \EÎÂÖÓÔ˜ ı˘ÛÈ¿ÛÙËΠÁÈ\ ·éÙ‹Ó. M¤ Ù‹Ó âÈÁÚ·Ê‹ ï N˘ÌʛԘ Ùɘ \EÎÎÏËÛ›·˜ àÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È àfi ÙfiÓ âÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ¯ÚˆÛÙ‹Ú· ÙÔÜ çÚıfi‰ÔÍÔ˘ êÁÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ì àÓ˘¤Ú‚ÏËÙË ·éÙ‹ ı˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ àÁ¿Ë ÙÔÜ K˘Ú›Ô˘. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì¤ Ù¿ ÛËÌÂÖ· ÙÔÜ ¿ıÔ˘˜ ÙÔ˘, Ùfi àοÓıÈÓÔ ÛÙÂÊ¿ÓÈ, Ù‹Ó „¢‰É ÔÚʇڷ, ÙfiÓ Î¿Ï·ÌÔ, Ù¿ ‰Â̤ӷ ¯¤ÚÈ·, ηÙÒ‰˘ÓÔ˜, ̷و̤ÓÔ˜, âÍ¢ÙÂÏÈṲ̂ÓÔ˜. AéÙfiÓ ÙfiÓ N˘ÌÊ›Ô ÚÔÙÚ¤ÂÈ Î·› ï ıÂfiÓ¢ÛÙÔ˜ ñÌÓÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ó\ àÁ·‹ÛÔ˘ÌÂ, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ Ù‹Ó àÁ¿Ë Ì·˜ ̤ Ù‹Ó çÚı‹ ›ÛÙË Ì·˜ η› Ù¿ àÁ·ı¿ öÚÁ· Ì·˜ ÁÈ¿ Ó\ àÔÏ·‡ÛÔ˘ÌÂ Ù‹Ó àÊı·ÚÛ›· Ùɘ ·åˆÓÈfiÙËÙ·˜: «TfiÓ N˘ÌÊ›ÔÓ, à‰ÂÏÊÔ›, àÁ·‹ÛˆÌÂÓ, Ù¿˜ Ï·Ì¿‰·˜ ë·˘ÙáÓ ÂéÙÚÂ›ÛˆÌÂÓ, âÓ àÚÂÙ·Ö˜ âÎÏ¿ÌÔÓÙ˜ η› ›ÛÙÂÈ çÚıFÉ, ¥Ó· ó˜ ·î ÊÚfiÓÈÌÔÈ ÙÔÜ K˘Ú›Ô˘ ·Úı¤ÓÔÈ, ≤ÙÔÈÌÔÈ ÂåÛ¤ÏıˆÌÂÓ, Û‡Ó ·éÙˇá Âå˜ ÙÔ‡˜ Á¿ÌÔ˘˜Ø ï Á¿Ú N˘ÌʛԘ ‰áÚÔÓ ó˜ £Âfi˜, ÄÛÈ ·Ú¤¯ÂÈ ÙfiÓ ôÊı·ÚÙÔÓ Û٤ʷÓÔÓ»1. ^H ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ „˘¯‹ ÛÙfi ÚfiÛˆÔ ÙÔÜ ™ˆÙ‹Ú· XÚÈÛÙÔÜ Ï·ÙÚ‡ÂÈ ÙfiÓ ÔéÚ¿ÓÈÔ N˘ÌÊ›Ô Ù˘ η› ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÁÚËÁÔÚÔÜÛ· Ù‹Ó öÛ¯·ÙË œÚ· Ùɘ ÎÚ›Ûˆ˜ η› Ù‹Ó àÓ¤ÎÊÚ·ÛÙË ¯·Ú¿ Ùɘ \AÓ·ÛÙ¿Ûˆ˜.

ºÈÏÔı¤Ë X. T. 1. M. TÚ›ÙË, Âå˜ ÙfiÓ òOÚıÚÔÓ, K¿ıÈÛÌ· ÌÂÙ¿ Ù‹Ó ÚÒÙË ÛÙȯÔÏÔÁ›·.

\A Ó · Î Ô › Ó ˆ Û Ë §fiÁˇˆ ÏËıÒÚ·˜ â›Î·ÈÚ˘ ≈Ï˘ η› ΢ڛˆ˜ ÏfiÁˇˆ ÙÔÜ àÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜, ì Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙáÓ ôÚıÚˆÓ ÂÚ› Ùɘ «NÂÔÂȉˆÏÔÏ·ÙÚ›·˜» η› ì Bã Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔÜ ôÚıÚÔ˘ «N·ÓÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÛÙ‹Ó Ô›ËÛË ÙÔÜ ™ÔψÌÔÜ», àÓ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÁÈ¿ Ùfi ëfiÌÂÓÔ ÙÂܯԘ.

^H ¢ÚÄÛȘ Ì·˜

TÂܯԘ 428, A¶PI§IO™ 2005

127


«ªÂÙ·ÓÔÂÖÙÂØ õÁÁÈΠÁ¿Ú ì ‚·ÛÈÏ›· ÙáÓ ÔéÚ·ÓáÓ». ∞éÙfi qÙ·Ó Ùfi ΋ڢÁÌ· ÙÔÜ ΔÈÌ›Ô˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘. ∞éÙfi àÎÚȂᘠqÙ·Ó Ùfi ΋ڢÁÌ· ̤ Ùfi ïÔÖÔ ôÚ¯ÈÛ Ùfi öÚÁÔ ΔÔ˘ η› ï ÃÚÈÛÙfi˜ (ª·Ùı. Áã 2, ‰ã 17). ªÈ¿ ÚfiÛÎÏËÛË Û¤ ÌÂÙ¿ÓÔÈ· qÙ·Ó Î·› Ùfi ÚáÙÔ Î‹Ú˘ÁÌ· ÙáÓ êÁ›ˆÓ \∞ÔÛÙfiψÓ, ÌfiÏȘ ôÚ¯ÈÛ·Ó Ùfi öÚÁÔ ÙÔ˘˜: «ªÂÙ·ÓÔ‹Û·ÙÂ, η› ‚·ÙÈÛı‹Ùˆ ≤ηÛÙÔ˜ ñÌáÓ â› Ùˇá çÓfiÌ·ÙÈ \πËÛÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ Âå˜ ôÊÂÛÈÓ êÌ·ÚÙÈáÓ...» (¶Ú¿Í. ‚ã 38). ™\ ¬ÏË Ù‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ùɘ ˙ˆÉ˜ Ù˘, ì \∂ÎÎÏËÛ›· Ì·˜, Ùfi Ì‹Ó˘Ì· Ùɘ ÛˆÙËÚ›·˜ Ô‡ à¢ı‡ÓÂÈ ÛÙfiÓ ÎfiÛÌÔ Ùfi ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ôÚÚËÎÙ· Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓÔ Ì¤ Ùfi ΋ڢÁÌ· Ùɘ ÌÂÙ·ÓÔ›·˜. ^√ ôÓıÚˆÔ˜ ÂåÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙfi îÂÚfi ηı›‰Ú˘Ì· Ùɘ ÛˆÙËÚ›·˜, ÛÙ‹Ó \∂ÎÎÏËÛ›· Ì·˜, ̤ Ù‹ ÌÂÙ¿ÓÔÈ¿ ÙÔ˘. ¶ÈÛÙ‡ÂÈ ÛÙfiÓ àÏËıÈÓfi £Âfi, ÌÂÙ·ÓÔÂÖ Î·› ‚·Ù›˙ÂÙ·È. ò∂ÙÛÈ Á›ÓÂÙ·È Ì¤ÏÔ˜ Ùɘ ı·ÓıÚÒÈÓ˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜, àÓ‹ÎÂÈ ÛÙ‹ Ó¤· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô‡ öÊÂÚ ÛÙfiÓ ÎfiÛÌÔ Ì¤ ÙfiÓ ™Ù·˘Úfi η› Ù‹Ó \∞Ó¿ÛÙ·Û‹ ΔÔ˘ ï ∫‡ÚÈÔ˜ \πËÛÔܘ ÃÚÈÛÙfi˜. ¢È¿ Ùɘ ÌÂÙ·ÓÔ›·˜. ¢ËÏ·‰‹, ‰È¿ Ùɘ ÌÂÙ·‚ÔÏɘ Ùɘ ‰È·ÓÔ›·˜ ÙÔ˘. \∞ÏÏ¿˙ÂÈ ï ÓÔܘ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘. ∞éÙfi ‚·ÛÈο ÂrÓ·È ì ÌÂÙ¿ÓÔÈ·. ^∏ àÏÏ·Á‹ ÙáÓ ÛΤ„ˆÓ, ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ âÎÙ›ÌËÛË ÙáÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ, ì ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÛÙ‹Ó àÍÈÔÏfiÁËÛË ÙáÓ ڿ͈Ó, ì Ó¤· àÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ¿ Ù‹ ˙ˆ‹, ì Èfi ·Ú¿‰ÔÍË àÓ·Î¿Ï˘„ËØ ï ôÓıÚˆ-

128

TÂܯԘ 428, A¶PI§IO™ 2005

Ô˜ ‰¤Ó ÂrÓ·È ·éÙfi Ô‡ ÓÔÌ›˙ÂÈ, ‰¤Ó ö¯ÂÈ Ù‹Ó àÍ›· Ô‡ ñÂÚ·Û›˙ÂÙ·È ì ÊÈÏ·˘Ù›· ÙÔ˘, ‰¤Ó ÙfiÓ ÛÒ˙ÂÈ ì ñÔÙÈı¤ÌÂÓË àÚÂÙ‹ ÙÔ˘. ∑ÂÖ àfi Ù‹Ó àÁ¿Ë Î·› Ùfi öÏÂÔ˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ. ^√ ôÓıÚˆÔ˜ ó˜ «Î·Ù\ ÂåÎfiÓ·» £ÂÔÜ Ï·Ṳ̂ÓÔ˜, ÂrÓ·È ÏÔÁÈÎfi˜ η› âχıÂÚÔ˜. ∫·› ÌÔÚÂÖ, οÓÔÓÙ·˜ ηٿ¯ÚËÛË Ùɘ âÏ¢ıÂÚ›·˜ ÙÔ˘, Ó¿ àÌ·˘ÚÒÛÂÈ Ù‹Ó ÂåÎfiÓ· ÙÔÜ £ÂÔÜ Ô‡ ʤÚÂÈ ÛÙ¿ ‚¿ıË ÙÔ˘, Ó¿ ‰ÂÛ̇ÛÂÈ Ù‹Ó âÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘ η› Ó¿ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÂÈ Ù‹ ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘. ∞éÙfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, ¬Ù·Ó ï ôÓıÚˆÔ˜ âÁηٷÏ›„ÂÈ ÙfiÓ ¶Ï¿ÛÙË ÙÔ˘ £Âfi η› Ù›˜ ï‰Ô‡˜ ΔÔ˘. ΔfiÙ ï ÓÔܘ ÙÔ˘ ÛÎÔÙ›˙ÂÙ·È Î·› êÌ·ÚÙ¿ÓÂÈ, ‰¤Ó ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ Ùfi àÁ·ıfi, ‰¤Ó àÓ·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙfiÓ £Âfi, ÔÏÂÌÂÖÙ·È àfi ÙÔ‡˜ ‰·›ÌÔÓ˜, ΢ÚÈ·Ú¯ÂÖÙ·È àfi Ù¿ ¿ıË. «ò∂ÁÎÂÈÙ·È ì ‰È¿ÓÔÈ· ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ âÈÌÂÏᘠâ› Ù¿ ÔÓËÚ¿ âÎ ÓÂfiÙËÙÔ˜ ·éÙÔÜ» (°ÂÓ. Ëã 21). ∞éÙ‹ ÂrÓ·È ì ÙÚ·ÁÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ Ùɘ ÙÒÛˆ˜. \∞fi Ù¿ ÌÈÎÚ¿ Ì·˜ ¯ÚfiÓÈ· Ôî ôÓıÚˆÔÈ ÛÙÚÂÊfiÌ·ÛÙÂ, Ì¿ÏÈÛÙ· «âÈÌÂÏᘻ, ÛÙ¿ ÔÓËÚ¿! ^√ ÓÔܘ Ì·˜ ö¯ÂÈ àÓ¿ÁÎË àÓÔÚıÒÛˆ˜. ^YÉÚÍ·Ó ·îÚÂÙÈÎÔ› Ô‡ ñÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó ¬ÙÈ ï Yîfi˜ η› §fiÁÔ˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ Î·Ù¿ Ù‹Ó âÓ·ÓıÚÒËÛ‹ ΔÔ˘ ‰¤Ó ÚÔۤϷ‚ àÓıÚÒÈÓÔ ÓÔÜ, àÏÏ¿ Ù‹ ı¤ÛË ÙÔÜ ÓÔÜ Ì¤Û· ÙÔ˘ àÓ·Ï‹ÚˆÓ ì ·ÚÔ˘Û›· ÙÔÜ £ÂÔÜ §fiÁÔ˘. ≠∂Ó· ‚·ÛÈÎfi âȯ›ÚËÌ· ÙáÓ ¶·Ù¤ÚˆÓ âÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜ qÙ·Ó ¬ÙÈ ï ÓÔܘ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ «âÚˆÙÔ¿ıËÛÂÓ»1, ÚáÙÔ˜ ·éÙfi˜ Âr¯Â Ù‹Ó ·úÛıËÛË ÙÔÜ ¿ıÔ˘˜,


¬Ù·Ó ÚÔÛ‚ϋıË àfi Ù‹Ó ÔÓËÚ‹ ÂåÛ‹ÁËÛË ÙÔÜ ÂÈÚ·ÛÙÔÜ ‰È·‚fiÏÔ˘. ¢¤¯ıËΠÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ àÌÊÈ‚ÔÏ›·˜, àÌÊÈÛ‚ËÙ‹Ûˆ˜ Ùɘ ı›·˜ àÁ¿˘ η› ÛÎÔÙ›ÛıËÎÂ. ∫·ÙfiÈÓ àÎÔÏÔ‡ıËÛÂ ì ‰È¿Ú·ÍË Ùɘ êÌ·ÚÙ›·˜. ^√ ôÓıÚˆÔ˜ öÂÛÂ. ∂r¯Â ëÔ̤ӈ˜ àÓ¿ÁÎË ÛˆÙËÚ›·˜ η› ï ÓÔܘ. °È\ ·éÙfi ï ™ˆÙ‹Ú ∫‡ÚÈÔ˜ Ô‡ qÏı ÛÙfiÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ¿ Ó¿ ÛÒÛÂÈ ¬ÏÔ ÙfiÓ ôÓıÚˆÔ ÚÔۤϷ‚ à·Ú·Èًو˜ η› ÓÔÜ. ¢È¿ ÙÔÜ öÚÁÔ˘ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ Î·› Ùɘ ¯¿ÚÈÙfi˜ ΔÔ˘, ï ôÓıÚˆÔ˜ àÓÔÚıÒÓÂÙ·È, ï‰ËÁÂÖÙ·È ÛÙ‹ ÛˆÙËÚ›·. \∞ÓÔÚıÒÓÂÙ·È, ʈٛ˙ÂÙ·È, êÁÈ¿˙ÂÙ·È Î·› ï ÓÔܘ ÙÔ˘. ∞éÙfi Á›ÓÂÙ·È Ì¤ Ù‹ ÌÂÙ¿-ÓÔÈ·. ^√ àfiÛÙÔÏÔ˜ ¶·ÜÏÔ˜ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ¿ «ÓÔÜ Ùɘ Û·ÚÎfi˜» (∫ÔÏ·Û. ‚ã 18), ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ¿ Û·ÚÎÈÎfi, ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ ÓÔÜ. ∫·› Ôî ±ÁÈÔÈ ¶·Ù¤Ú˜ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ¿ «ÓÔÜ ÓÔÂÚfi»2. ªÔÚÂÖ Ó¿ ñ¿Ú¯ÂÈ ÓÔܘ, ÛÙÔȯÂÖÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎɘ ʇÛˆ˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘, Ô‡ Ó¿ âÓÂÚÁÂÖ Û·ÚÎÈο. ªÔÚÂÖ ¬Ìˆ˜ Ó¿ Êı¿ÛÂÈ ÛÙ‹Ó Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ùɘ ηı·ÚfiÙËÙÔ˜, η› ÙfiÙ Á›ÓÂÙ·È ÓÔܘ ÓÔÂÚfi˜, ʈÙÂÈÓfi˜ η› ±ÁÈÔ˜, ¬ˆ˜ ï £Âfi˜ ÙfiÓ Âr¯Â Ï¿ÛÂÈ ÛÙ‹Ó àÚ¯‹. «^∏ÌÂÖ˜ ÓÔÜÓ ÃÚÈÛÙÔÜ ö¯ÔÌÂÓ», ϤÁÂÈ ï àfiÛÙÔÏÔ˜ ¶·ÜÏÔ˜ (∞ã ∫ÔÚ. ‚ã 16). ¢È¿ Ùɘ ëÓÒÛÂÒ˜ Ì·˜ ̤ ÙfiÓ ÃÚÈÛÙfi àÔÎÙÔÜÌ ÙfiÓ ÓÔÜÓ \∂ΛÓÔ˘! ΔfiÛÔ ÂéÚ‡ ÂrÓ·È Ùfi Ê¿ÛÌ· ÙáÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘! ªÔÚÂÖ Ó¿ ö¯ÂÈ ÓÔÜ Û·ÚÎÈÎfi, ÌÔÚÂÖ ¬Ìˆ˜ Ó¿ ö¯ÂÈ Î·› ÓÔÜ ÓÔÂÚfi. ªÔÚÂÖ Ó¿ ÛΤÙÂÙ·È Ì¤ ÓÔÜ «‰·ÈÌÔÓÈ҉˻3, ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ¬Ìˆ˜ Ó¿ àÔÎÙ‹ÛÂÈ Î·› «ÓÔÜÓ ÃÚÈÛÙÔÜ»! ^√ àfiÛÙÔÏÔ˜ ¶·ÜÏÔ˜ ÚÔÙÚ¤ÂÈ: «ÌÂÙ·ÌÔÚÊÔÜÛı ÙFÉ àӷηÈÓÒÛÂÈ ÙÔÜ ÓÔfi˜ ñÌáÓ» (ƒˆÌ. È‚ã 2). ¢ËÏ·‰‹, Ó¿ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÛı ̤ Ù‹Ó àfiÎÙËÛË Ó¤ˆÓ ÛΤ„ˆÓ, Ó¤ˆÓ ÊÚÔÓËÌ¿ÙˆÓ Î·› ‰È·ı¤ÛˆÓ, ôÏÏ˘, ïÏÔ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎɘ âÎÙÈÌ‹Ûˆ˜ ÙáÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. ∞éÙfi ÂrÓ·È ï àӷηÈÓÈÛÌfi˜ ÙÔÜ ÓÔÜ. ^∏ ‰È¿ÓÔÈ· ʈٛ˙ÂÙ·È, ì Û˘Ó›‰ËÛË ÏÂÙ‡ÓÂÙ·È, ï ôÓıÚˆÔ˜ ·åÛı¿ÓÂÙ·È, ˙ÂÖ, ÛΤÙÂÙ·È, àÔÊ·Û›˙ÂÈ Ì¤ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ¬ÏÔ Î·› Èfi ÓÂ˘Ì·ÙÈο. ª¤¯ÚȘ ¬ÙÔ˘ «ÌÔÚʈıFÉ ÃÚÈÛÙfi˜ âÓ ·éÙˇá» (°·Ï. ‰ã 19). ª¤¯ÚÈ Ó¿ ηÙÔÈ΋ÛÂÈ Î·› Ó¿ ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ Ì¤Û· ÙÔ˘ ï ÃÚÈÛÙfi˜. ΔfiÙ ö¯ÂÈ Ù¿ ÊÚÔÓ‹Ì·Ù·, Ù¿ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·, Ù›˜ ÛΤ„ÂȘ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ. ΔfiÙ àÔÎÙÄ «ÓÔÜÓ ÃÚÈÛÙÔÜ». \∂ÎÂÖ ÙÂÏÈο ï‰ËÁÂÖ ì ÌÂÙ¿-ÓÔÈ·.

™\ ¬ÏË ·éÙ‹ Ù‹ Ì·ÎÚ¿ ‰È·‰Èηۛ· ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ Î·Ó›˜ Ù‹ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙáÓ ÛΤ„ˆÓ, ˙ÂÖ Ì¤Ú· ̤ Ù‹ ̤ڷ Ù‹ ÌÂÙ¿ÓÔÈ¿ ÙÔ˘. ∞éÙfi Ô‡ ¯ı¤˜ ÙÔÜ Ê·ÈÓfiÙ·Ó ‰ÂÏ·ÛÙÈÎfi, Û‹ÌÂÚ· Ùfi ‚Ú›ÛÎÂÈ àÓÈ·Úfi η› ·ûÚÈÔ Ùfi ÎÚ›ÓÂÈ çϤıÚÈÔ. \∞ÓÙ›ıÂÙ·Ø âÎÂÖÓÔ Ô‡ ¯ı¤˜ Ùfi ·åÛı·ÓfiÙ·Ó ‚·Ú‡ η› ÎÔ˘Ú·ÛÙÈÎfi, Û‹ÌÂÚ· Ùfi ·åÛı¿ÓÂÙ·È ëÏ΢ÛÙÈÎfi η› ÂûÎÔÏÔ Î·› ·ûÚÈÔ ñ¤ÚÔ¯Ô Î·› ı·˘Ì·ÛÙfiØ ‰¤Ó ÌÔÚÂÖ Ó¿ οÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ ·éÙfi. Ãı¤˜ ÌÔÚÂÖ Ó¿ ÛÙÂÎfiÙ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙfiÓ £Âfi η› Ó¿ öÏÂÁÂ: «¢¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ Ù›ÔÙ». ™‹ÌÂÚ· ÌÔÚÂÖ Ó¿ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙfiÓ £Âfi η› ÛÙ¿ Èfi êÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·Ø ÛÙfi ¤Ù·ÁÌ· ëÓfi˜ Ô˘ÏÈÔÜ, ÛÙfi ôÓÔÈÁÌ· ÙÔÜ ÌÔ˘ÌÔ˘ÎÈÔÜ, ÛÙfi ≥Û˘¯Ô ÎÂÏ¿Ú˘ÛÌ· ÙÔÜ Ú˘·ÎÈÔÜ. ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÓfiÌÈ˙ Ò˜ Û¤ ¬Ï· qÙ·Ó àÎÚÈ‚‹˜ η› ‰¤Ó Â≈ÚÈÛΠηÌÈ¿ âÓÔ¯‹ ÛÙfiÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘. ∫·› Û‹ÌÂÚ·, Ô‡ ÌÂÙ·ÓfiËÛÂ, ôÚ¯ÈÛ ӿ ηٷϷ‚·›ÓÂÈ Ò˜ à¤¯ÂÈ Ôχ àfi Ù‹Ó àÚÂÙ‹. ∞ûÚÈÔ úÛˆ˜ Êı¿ÛÂÈ Û¤ ÌÈ¿ ‰˘ÛÚfiÛÈÙË ÎÔÚ˘Ê‹Ø Ó¿ ıˆÚÂÖ Ò˜ ÂrÓ·È ï ÚáÙÔ˜ ÙáÓ êÌ·ÚÙˆÏáÓ. \∂‰á ÂrÓ·È Ô‡ Ú·Á›˙ÂÈ ï ôÓıÚˆÔ˜ η› öÚ¯ÔÓÙ·È Ù¿ ‰¿ÎÚ˘·. μϤÂȘ Ò˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ›ÛÙÂ˘Â˜ Û\ ≤Ó· „¤ÌÌ· η› ÚÔÛ΢ÓÔÜÛ˜ ≤Ó· Âú‰ˆÏÔ, Ô‡ Ùfi Âr¯Â˜ Ôχ „ËÏ¿ ̤۷ ÛÔ˘Ø ÙfiÓ ë·˘Ùfi ÛÔ˘. ∫·› Ùfi Âú‰ˆÏfi ÛÔ˘ Ùfi Âr‰Â˜ Ó¿ ηٷÚÚ¤ÂÈ Î·› Ó¿ Û˘ÓÙÚ›‚ÂÙ·È Î¿Ùˆ àfi Ùfi ÛˆÛÙfi ÛÔ˘ ‚ϤÌÌ·. ∞éÙfi ÂrÓ·È Ôχ 牢ÓËÚfi η› ‰¤Ó Ùfi àÓÙ¤¯ÂȘ. ∫¿ÙÈ Û¿˙ÂÈ Ì¤Û· ÛÔ˘ η› àÚ¯›˙ÂȘ Ó¿ ÎÏ·Ö˜. Δ¿ ÚáÙ· ‰¿ÎÚ˘· ÂrÓ·È ‰¿ÎÚ˘· Û˘ÓÙÚȂɘ. ≠√Ù·Ó ¬Ìˆ˜ ÓÔÈÒÛÂȘ ¬ÙÈ ¬ÏË ì êÌ·ÚÙ›· ÛÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Î¿Ùˆ àfi Ùfi ‚ϤÌÌ· ÙÔÜ ·Ù¤Ú· £ÂÔÜ, ÙfiÙ àÚ¯›˙ÂȘ Ó¿ ÎÏ·Ö˜ ̤ Ù·›ӈÛË, ̤ fiÓÔ Î·› ÓÙÚÔ‹. §‡ËÛ· ÙfiÓ £Âfi. ¶Úfi‰ˆÛ· Ù‹Ó àÁ¿Ë ΔÔ˘. «≠∏Ì·ÚÙÔÓ Âå˜ ÙfiÓ ÔéÚ·ÓfiÓ Î·› âÓÒÈfiÓ ÛÔ˘», Ϥ˜ Ì·˙› ̤ ÙfiÓ ò∞ÛˆÙÔ. ¢¤Ó ÂrÌ·È ôÍÈÔ˜ Ó¿ ϤÁÔÌ·È ˘îfi˜ ÛÔ˘ (§Ô˘Î. ÈÂã 21). ∫·› ÂrÓ·È ÙfiÙ ٿ ‰¿ÎÚ˘¿ ÛÔ˘ ‰¿ÎÚ˘· ÌÂÙ·ÓÔ›·˜ Ï˘ÙÚˆÙÈÎɘ. ¢ÈfiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ· ηٷϷ‚·›ÓÂȘ ¬ÙÈ ï £Âfi˜ ‰¤Ó ÂrÓ·È ÙÈ̈Úfi˜ η› âΉÈÎËÙ‹˜, àÏÏ¿ ‰¤¯ÂÙ·È Î·› ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ Ì¤ Ù‹Ó àÁ¿Ë ΔÔ˘ ·éÙÔ‡˜ Ô‡ ÌÂÙ·ÓÔÔÜÓ Î·› Ù·ÂÈӈ̤ÓÔÈ âÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÎÔÓÙ¿ ΔÔ˘. ΔfiÙ È¿ Ù¿ ‰¿ÎÚ˘¿ ÛÔ˘ Á›ÓÔÙ·È ‰¿ÎÚ˘· ¯·ÚĘ. μÚÉΘ ÙfiÓ ¶·Ù¤Ú· ÛÔ˘! ∞éÙ‹ ÂrÓ·È ì ÌÂÙ¿-ÓÔÈ·. ¶fiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛÎÂÊÙfiÙ·Ó ï ÓÂÒÙÂÚÔ˜ ˘îfi˜ Ùɘ ·Ú·- TÂܯԘ 428, A¶PI§IO™ 2005

129


‚ÔÏɘ, ï ôÛˆÙÔ˜, ¬Ù·Ó âÁη٤ÏÂÈ Ùfi ·ÙÚÈÎfi ÙÔ˘ Û›ÙÈ! ∫·› ᘠÂr‰Â Ù¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙ‹Ó âÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘! ≠√Ù·Ó ÉÚÂ Ù‹Ó ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ η› öÊ˘ÁÂ, Ùfi Û›ÙÈ Ùfi öÓÔȈıÂ Ê˘Ï·Î‹. ≠√Ù·Ó Á‡ÚÈÛÂ, ηٿϷ‚ Ò˜ õÙ·Ó ·Ï¿ÙÈ. ™Ù‹Ó àÓ·¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ öÓÔȈı Ò˜ ôÊËÓ ≤Ó· ‰˘Ó¿ÛÙË. ™Ù‹Ó âÈÛÙÚÔÊ‹ ηٿϷ‚ Ò˜ Â≈ÚÈÛΠ≤Ó· ·Ù¤Ú·, Ô‡ ì ÌfiÓË ÂÚÈÔ˘Û›· Ô‡ ÙÔÜ öÌÂÈÓ qÙ·Ó ì àÁ¿Ë. ≠√Ù·Ó «à‰‹ÌËÛÂÓ Âå˜ ¯ÒÚ·Ó Ì·ÎÚ¿Ó», ÓfiÌÈ˙ Ò˜ âÎÂÖ ı¿ ‚ÚÂÖ Ù‹ ¯·Ú¿ η› Ù‹Ó ÂéÙ˘¯›·. ∫·› ‚ÚÉΠÙfi ÏÈÌfi η› Ù‹Ó àÒÏÂÈ·. o∏Ù·Ó ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜, ¬Ù·Ó «qÏıÂÓ Âå˜ ë·˘ÙfiÓ» η› Í·ÛÙ¤ÚˆÛ ï ÓÔܘ ÙÔ˘. ™Ù‹ ÌÂÙ¿ÓÔÈ· ï‰ËÁÂÖ ì çÚı‹ ı¤· Ùɘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙÔ˜ ÙÔÜ ë·˘ÙÔÜ Ì·˜ η› ¬ÏÔ˘ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘. ¶Úfi ·ÓÙfi˜ ì ı¤· ÙÔÜ £ÂÔÜ. \∞ÏÏ¿ ·éÙfi ‰¤Ó Á›ÓÂÙ·È Û¤ ÌÈ¿ ÛÙÈÁÌ‹ ÔûÙ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂÖÙ·È Ì¤ Ì›· ÌfiÓË àfiÊ·ÛË. ^∏ ÌÂÙ¿ÓÔÈ· ‰¤Ó ÂrÓ·È ÌfiÓÔ ÌÈ¿ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ú¿ÍË âÈÛÙÚÔÊɘ. ∂rÓ·È ÌÈ¿ ‰È·Ú΋˜ ηٷÓfiËÛËØ Ùɘ àÓıÚÒÈÓ˘ àÙ¤ÏÂÈ·˜ àÊ\ ëÓfi˜ η› Ùɘ àÁ¿˘ ÙÔÜ £ÂÔÜ àÊ\ ëÙ¤ÚÔ˘. ∫·› âÂȉ‹ ì ηٷÓfiËÛË ÂrÓ·È ïÏÔ¤Ó· ‚·ı‡ÙÂÚË, ÁÈ\ ·éÙfi η› ì âÈÛÙÚÔÊ‹ ÂrÓ·È ‰È·Ú΋˜. ^∏ ÌÂÙ¿ÓÔÈ· ÂrÓ·È ÌÈ¿ à‰È¿ÎÔË ÔÚ›·. ∞åÛı¿ÓÂÛ·È ¬ÙÈ ¿ÓÙÔÙ à¤¯ÂȘ àfi ∞éÙfiÓ Úfi˜ ÙfiÓ ïÔÖÔ ‰È·ÚÎᘠηٷʇÁÂȘ. ≠√ÙÈ ÔÙ¤ ‰¤Ó ÂrÛ·È ôÍÈÔ˜ \∂ΛÓÔ˘ Ô‡ Û˘Ó¯ᘠ̤ ¯·Ú¿ Û¤ ñÔ‰¤¯ÂÙ·È. ≠√ÙÈ ì Û¯¤ÛË ÛÔ˘ ̤ ÙfiÓ £Âfi ‰¤Ó ÌÔÚÂÖ Ó¿ ÛÙËÚȯıÂÖ ÛÙ‹ ‰È΋ ÛÔ˘ àÍ›·. ¶¿ÓÙÔÙ ÔåÎÔ‰ÔÌÂÖÙ·È ÛÙ‹ ‰È΋ ΔÔ˘ à¤Ú·ÓÙË àÁ¿Ë. °È\ ·éÙfi ̤ Ù‹ ÌÂÙ¿ÓÔÈ· àÚ¯›˙Ô˘Ì ً ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ Ì·˜ ÔÏÈÙ›·. ª¤ Ù‹ ÌÂÙ¿ÓÔÈ· ı¿ Êı¿ÛÔ˘Ì η› ÛÙfi Ù¤ÏÔ˜ Ùɘ ÔÚ›·˜ Ì·˜. ^∏ ÌÂÙ¿ÓÔÈ· ÂrÓ·È «àÚ¯‹ η› Ù¤ÏÔ˜ Ùɘ ηٿ ÃÚÈÛÙfiÓ ÔÏÈÙ›·˜», ϤÁÂÈ ï ≠∞ÁÈÔ˜ °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ï ¶·Ï·ÌĘ4. ™Ù‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔÜ âÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔÜ öÙÔ˘˜, Ô‡ ÂrÓ·È Ùfi Î·Ù·Ó˘ÎÙÈÎfi ΔÚÈÒ‰ÈÔ, η› ÌĘ ηÏÂÖ Û¤ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹, Û¤ ÌÂÙ¿ÓÔÈ· η›

130

TÂܯԘ 428, A¶PI§IO™ 2005

Û˘ÓÙÚÈ‚‹, ì \∂ÎÎÏËÛ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ âÓÒÈfiÓ Ì·˜ ÔÏÏ¿ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÌÂÙ·ÓÔ›·˜. °È¿ Ó¿ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂÈ, Ó¿ ‰È‰¿ÍÂÈ Î·› Ó¿ ï‰ËÁ‹ÛÂÈ çÚı¿ Ù›˜ „˘¯¤˜ Ì·˜. Δ‹Ó ÚÒÙË Ì¤Ú· ÙÔÜ ΔÚȈ‰›Ô˘, Ù‹Ó ∫˘Úȷ΋ ÙÔÜ ΔÂÏÒÓÔ˘ η› º·ÚÈÛ·›Ô˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙfiÓ ΔÂÏÒÓË, Ù‹ Û˘ÓÙÚÈ‚‹ ÙÔ˘, Ù¿ ‰¿ÎÚ˘· η› Ù‹ ÌÂÙ¿ÓÔÈ¿ ÙÔ˘, Ù‹Ó ñ¤ÚÔ¯Ë Î·› Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ÚÔÛ¢¯‹ ÙÔ˘: «ï £Âfi˜, îÏ¿ÛıËÙ› ÌÔÈ Ùˇá êÌ·ÚÙˆÏˇá» (§Ô˘Î. ÈËã 13). ∫·› ¬Ù·Ó ϤÔÓ Ùfi ΔÚÈÒ‰ÈÔ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ, ÙÂÏÂ˘Ù·ÖÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÌÂÙ·ÓÔ›·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È âÓÒÈfiÓ Ì·˜ Ù‹ ªÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹ «ï ‰›Î·ÈÔ˜ ÏËÛÙ‹˜». ∞éÙfi˜ ‰¤Ó âÍÔÌÔÏÔÁÂÖÙ·È ÌfiÓÔ, ‰¤Ó àÚÎÂÖÙ·È ÛÙfi Ó¿ àÓ·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ êÏ¿ Ùfi ‚¿ÚÔ˜ Ùɘ âÓԯɘ ÙÔ˘. ΔÔÏÌÄ Î·› οÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∑ËÙÂÖ ÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ‹ ‚·ÛÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ: «ÌÓ‹ÛıËÙ› ÌÔ˘, ∫‡ÚÈÂ, ¬Ù·Ó öÏıF˘ âÓ ÙFÉ ‚·ÛÈÏ›÷· ÛÔ˘» (§Ô˘Î. ÎÁã 42). ¢ÈηÈÔÜÙ·È Ó¿ Ùfi οÓÂÈ. ¢ÈfiÙÈ ö¯ÂÈ âÓÒÈfiÓ ÙÔ˘ ÙfiÓ \∂ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ, ‰È¿ Ùɘ £˘Û›·˜ ÙÔÜ ïÔ›Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÏÔ‡ÛÈ· ì ¯¿ÚȘ η› Ùfi öÏÂfi˜ ΔÔ˘ η› àÓÔ›ÁÂÈ ì ı‡Ú· Ùɘ μ·ÛÈÏ›·˜ ΔÔ˘. ^∏ ˙ˆ‹ ÙÔÜ ÈÛÙÔÜ Ì¤Û· ÛÙ‹Ó \∂ÎÎÏËÛ›· ÂrÓ·È ÌÈ¿ ‰È·Ú΋˜ ΛÓËÛË. \∞fi Ù‹ ‚·ıÂÈ¿ Û˘Ó·›ÛıËÛË Ùɘ êÌ·ÚÙˆÏfiÙËÙÔ˜ ÛÙ‹ ÁÏ˘ÎÂÈ¿ âÏ›‰· Ùɘ ÛˆÙËÚ›·˜. \∞fi Ùfi «ï £Âfi˜, îÏ¿ÛıËÙ› ÌÔÈ Ùˇá êÌ·ÚÙˆÏˇá», ÛÙfi «ÌÓ‹ÛıËÙ› ÌÔ˘, ∫‡ÚÈÂ, ¬Ù·Ó öÏıF˘ âÓ ÙFÉ ‚·ÛÈÏ›÷· ÛÔ˘». ^∏ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÂrÓ·È ÌÈ¿ Ì·ÎÚ¿ ÔÚ›· ÌÂÙ·ÓÔ›·˜. \∞fi Ù‹Ó ¯ÒÚ·Ó Ù‹Ó Ì·ÎÚ¿Ó Ùɘ àˆÏ›·˜ ÛÙ‹Ó ·åÒÓÈ· ¯·Ú¿ Ùɘ ôÓˆ μ·ÛÈÏ›·˜. _________ 1. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ £ÂÔÏfiÁÔ˘, \EÈÛÙÔÏ‹ ƒ∞ã, ¶Úfi˜ ∫ÏˉfiÓÈÔÓ ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔÓ Î·Ù¿ \AÔÏÏÈÓ·Ú›Ô˘, PG 37, 188. 2. \Iˆ¿ÓÓÔ˘ ™ÈÓ·˝ÙÔ˘, ∫ÏÖÌ·Í, §fiÁÔ˜ ∫™Δ-∞ã, ¶ÂÚ› ‰È·ÎÚ›Ûˆ˜, È˙ã. 3. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ¶·Ï·ÌÄ, ^OÌÈÏ. ¡∞ã, ≠OÙÈ ì Úfi˜ ÙfiÓ £ÂfiÓ Û˘Ó¯‹˜ ‰È¿ ÚÔÛ¢¯É˜ η› „·Ï̈‰›·˜ öÓÙ¢ÍȘ…, ∂¶∂ 11, 226. 4. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ¶·Ï·ÌÄ, ^OÌÈÏ. ¡£ã, ¶ÂÚ› ÙáÓ Î·Ù¿ Ùfi £ÂÖÔÓ μ¿ÙÈÛÌ· ÙÂÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·› ÂÚ› ªÂÙ·ÓÔ›·˜…, ∂¶∂ 11, 492.


^H ôÚÓËÛË ÙÔÜ ¶¤ÙÚÔ˘, ^I. M. ^AÁ›Ô˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘, ≠AÁÈÔÓ òOÚÔ˜

ò∂ÊÂÚ·Ó ÙfiÓ \πËÛÔÜ ‰Â̤ÓÔ ÛÙfi âÛˆÙÂÚÈÎfi Ùɘ ·éÏɘ ÙÔÜ àÚ¯ÈÂÚ¤ˆ˜. ^√ «ÁÓˆÛÙfi˜ Ùˇá àÚ¯ÈÂÚÂÖ» Ì·ıËÙ‹˜, ¤Ú·Û ̷˙› ÙÔ˘˜. ¶›Ûˆ, «Úfi˜ ÙFÉ ı‡Ú÷· ö͈», ÛÙ¤ÎÂÙ·È Î·› ÂÚÈ̤ÓÂÈ ï ¶¤ÙÚÔ˜. «\∂ÍÉÏıÂÓ ÔsÓ ï Ì·ıËÙ‹˜ ï ôÏÏÔ˜... η› Âr ÙFÉ ı˘ÚˆÚˇˇá, η› ÂåÛ‹Á·Á ÙfiÓ ¶¤ÙÚÔÓ». \∂ÎÂÖ ÛÙ‹Ó ‡ÏË Ùɘ ·éÏɘ ‰¤¯ÂÙ·È Ù‹Ó ÚÒÙË â›ıÂÛË: «ª‹ η› Û‡ âÎ ÙáÓ Ì·ıËÙáÓ Âr ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ ÙÔ‡ÙÔ˘»; ™Ù‹Ó âÚÒÙËÛË Ùɘ ·È‰›Û΢ ï ¶¤ÙÚÔ˜ ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ, ÍÂÛÙÔÌ›˙ÂÈ ‰˘fi ϤÍÂȘ, «ÔéÎ ÂåÌ›», ˙ËÙÄ Ó¿ ÍÂʇÁÂÈ. μÈ·ÛÙÈο àÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È àfi ÙfiÓ \πˆ¿ÓÓË Î·› ηٷʇÁÂÈ ÛÙfiÓ Èfi ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ ÙfiÔ Ùɘ ·éÏɘ, ÙfiÓ Èfi ʈÙÈṲ̂ÓÔ, ÁÈ¿ Ó¿ «ÎÚ˘ÊÙÂÖ». \∞ӷηÙ‡ÂÙ·È Ì¤ ÙÔ‡˜ ‰Ô‡ÏÔ˘˜ η› ÙÔ‡˜ ÎÏËÙÉÚ˜. ¶ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙ‹Ó «àÓıÚ·ÎÈ¿» ÙÔ˘˜ «¬ÙÈ „ܯԘ qÓ, η› âıÂÚÌ·›ÓÔÓÙÔØ Î·› qÓ ÌÂÙ\ ·éÙáÓ ï ¶¤ÙÚÔ˜ ëÛÙÒ˜ η› ıÂÚÌ·ÈÓfiÌÂÓÔ˜». Δ‹Ó Èfi ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ œÚ· Ùɘ ˙ˆÉ˜ ÙÔÜ ∫˘Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ï ÊÏÔÁÂÚfi˜ Ì·ıËÙ‹˜ «ÎÚ˘ÒÓÂÈ». ºÔ‚ÄÙ·È, Á›ÓÂÙ·È ‰ÂÈÏfi˜, ÎÚ‡‚ÂÈ ·éÙfi Ô‡ ÂrÓ·È, ñÔÎÚ›ÓÂÙ·È, ·Ú·Û‡ÚÂÙ·È Û¤ ÌÈ¿ ÛÙ¿ÛË ôÓ·Ó‰ÚË. ¶¤Ú·Û ۯ‰fiÓ ÌÈ¿ œÚ·. §›ÁÔ Èfi ¤Ú· ï ‰È‰¿ÛηÏÔ˜ ‰Èο˙ÂÙ·È, àÓ·ÎÚ›ÓÂÙ·È, ÏÔȉÔÚÂÖÙ·È, Ú·›˙ÂÙ·È, ʤÚÂÙ·È àfi ÙfiÓ ò∞ÓÓ· ÛÙfiÓ ∫·˚¿Ê· η› ï ¶¤ÙÚÔ˜ ÛÙ¤ÎÂÙ·È àÎfiÌË âÎÂÖ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ‹ ʈÙÈ¿. °È¿ ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ï \πˆ¿ÓÓ˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ì¤ Ù›˜ ú‰È˜ ϤÍÂȘ Ù‹Ó ÙÚ·ÁÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘: «o∏Ó ‰¤ ™›ÌˆÓ ¶¤ÙÚÔ˜ ëÛÙÒ˜ η› ıÂÚÌ·ÈÓfiÌÂÓÔ˜». ™Ù‹Ó «àÓıÚ·ÎÈ¿» ‰¤¯ÂÙ·È Ó¤· â›ıÂÛË. «ª‹ η› Û‡ âÎ ÙáÓ Ì·ıËÙáÓ ·éÙÔÜ Âr;... √éÎ ÂåÌ›». ∫·› ≈ÛÙÂÚ· ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿ ¿ÏÈ «ÔéÎ âÁÒ Û Âr‰ÔÓ âÓ Ùˇá ΋ˇˆ ÌÂÙ\ ·éÙÔÜ; ¿ÏÈÓ ÔsÓ äÚÓ‹Û·ÙÔ ï ¶¤ÙÚÔ˜ η› Âéı¤ˆ˜ àϤÎÙˆÚ âÊÒÓËÛÂÓ». §ÈÙ¿, ¯ˆÚ›˜ ÙÔ‡˜ ¬ÚÎÔ˘˜ η› Ù¿ àÓ·ı¤Ì·Ù·, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ï ∂é·ÁÁÂÏÈÛÙ‹˜ \πˆ¿ÓÓ˘ Ù›˜ ÙÚÂÖ˜ àÚÓ‹ÛÂȘ ÙÔÜ Û˘ÌÌ·ıËÙÔÜ ÙÔ˘, ÙÔÜ ¶¤ÙÚÔ˘. «\∂ÁÒ ΔfiÓ àÚÓ‹ıËη ̤ ¬ÚÎÔ˘˜, ‚‚·›ˆÛ· ‰˘Ó·Ù¿ Ó\ àÎÔ‡ÛÔ˘Ó ¬ÏÔÈ ¬ÙÈ ‰¤Ó ΔfiÓ Í¤Úˆ, Ò˜ ‰¤Ó ηٷϷ‚·›Óˆ Ù› ÌÔÜ Ï¤ÓÂ, ÍÂÛÙfiÌÈÛ· ηٿÚ˜ ÁÈ¿ ÙfiÓ ë·˘Ùfi ÌÔ˘ ÁÈ¿ Ó¿ ÂÈÛıÔÜÓ Ôî ‰ÔÜÏÔÈ ÛÙ‹Ó ·éÏ‹ Ò˜

ï ÃÚÈÛÙfi˜ ÌÔÜ ÂrÓ·È ôÁÓˆÛÙÔ˜», Ê·Ó¤ÚˆÛ ̤ 片ÓË Í·Ó¿ η› Í·Ó¿ ï \∞fiÛÙÔÏÔ˜ ÛÙfiÓ ª·Ùı·ÖÔ, ÛÙfiÓ ª¿ÚÎÔ, ÛÙfiÓ §Ô˘ÎÄ. «∫È ≈ÛÙÂÚ·, âΛÓË Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹ Ô‡ ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿ öÏÂÁ· ‰¤Ó ΔfiÓ Í¤Úˆ, àÎÔ‡ÛÙËΠÙfi Ï¿ÏËÌ· ÙÔÜ ÂÙÂÈÓÔÜ... ÙfiÙ öÛÙÚ„ η› ï ∫‡ÚÈÔ˜ Ùfi ÚfiÛˆfi ΔÔ˘, ̤ ÎÔ›Ù·Í ÛÙ¿ Ì¿ÙÈ·. \∞Ï‹ıÂÈ· Ϥ˜, ¶¤ÙÚÔ, Ò˜ ‰¤Ó ̤ ÁÓˆÚ›˙ÂȘ; ΔfiÙ ı˘Ì‹ıËη ÎÈ âÁÒ Ùfi ÏfiÁÔ ΔÔ˘, ÙfiÓ ÏfiÁÔ ¬ÙÈ ı¿ ÙfiÓ àÚÓËıá, Ô‡ ‰¤Ó ÙfiÓ ›ÛÙ„·, ÙfiÙ ηٿϷ‚· Ù› öηӷ... ÙfiÙ ‚ÁÉη ö͈ àfi âΛÓË Ù‹Ó ·éÏ‹, η› ôÚ¯ÈÛ· ÈÎÚ¿ Ó¿ ÎÏ·›ˆ». «∫·› âÈ‚·ÏÒÓ öÎÏ·È», ı¿ ÁÚ¿„ÂÈ ï ª¿ÚÎÔ˜. ò∞Ó ‹Á·ÈÓÂ ï ¶¤ÙÚÔ˜ Û\ âΛÓË Ù‹Ó ·éÏ‹ Èfi ÎÔÓÙ¿, âÎÂÖ Ô‡ qÙ·Ó ï ÃÚÈÛÙfi˜ õ «ï ôÏÏÔ˜ Ì·ıËÙ‹˜», ï \πˆ¿ÓÓ˘, ôÓ ‰¤Ó öÎÚ˘‚ ÙfiÓ àÏËıÈÓfi, ‚·ı‡ ÙÔ˘ fiÓÔ, ôÓ öÎÏ·ÈÁ ÁÈ¿ ÙfiÓ ÚÔ‰fiÙË Ì·ıËÙ‹, Ù‹ Û‡ÏÏË„Ë ÙÔÜ ‰È‰·ÛοÏÔ˘, ôÓ öÏÂÁ ÔÈfi˜ Ú¿ÁÌ·ÙÈ qÙ·Ó, úÛˆ˜ Ó¿ ÎÈÓ‰‡Ó¢ ÏÈÁfiÙÂÚÔ, àÎfiÌË ÎÈ ·éÙ‹ Ù‹ ÊÔ‚ÂÚ‹ œÚ·. òπÛˆ˜ àÎfiÌË ÁÈÓfiÙ·Ó Û‚·ÛÙfi˜ ÎÈ àfi ÙÔ‡˜ ôÍÂÛÙÔ˘˜ ‰Ô‡ÏÔ˘˜, Ô‡ ÙfiÛÔ ÊÔ‚ÄÙ·È. ¶ÚÔÙ›ÌËÛÂ Ù‹Ó âÍÔÌÔ›ˆÛË Ì·˙› ÙÔ˘˜, Û¿Ó à‰È¿ÊÔÚÔ˜, Û¿Ó Í¤ÓÔ˜, «ëÛÙÒ˜ η› ıÂÚÌ·ÈÓfiÌÂÓÔ˜». ¶fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ àÚÁfiÙÂÚ· ï ÌÂÁ¿ÏÔ˜ \∞fiÛÙÔÏÔ˜ ‰¤Ó Á‡ÚÈÛ Û\ âΛÓË Ù‹ Ó‡¯Ù·. «∫·› Ù›˜ ï ηÎÒÛˆÓ ñÌĘ, â¿Ó ÙÔÜ àÁ·ıÔÜ ÌÈÌËÙ·› Á¤ÓËÛıÂ;». ¶ÔÈfi˜ ÌÔÚÂÖ àÏËıÈÓ¿ Ó¿ ÛĘ οÓÂÈ Î·Îfi, â¿Ó Á›ÓÂÙ àÎfiÏÔ˘ıÔÈ ÙÔÜ àÁ·ıÔÜ; «ΔfiÓ ‰¤ Êfi‚ÔÓ ·éÙáÓ Ì‹ ÊÔ‚ËıÉÙ Ìˉ¤ Ù·Ú·¯ıÉÙ» ı¿ ÁÚ¿„ÂÈ Ì\ ¬ÏË Ù‹ ‰‡Ó·ÌË Ùɘ „˘¯É˜ ÙÔ˘ àÚÁfiÙÂÚ· ÛÙ›˜ \∂ÎÎÏËۛ˜ Ùɘ ÔåÎÔ˘Ì¤Ó˘. ¶ÔÙ¤ ‰¤Ó ͤ¯·Û âΛÓË Ù‹ Ó‡¯Ù· η› úÛˆ˜ Ó¿ ÊÒÙÈÛ ÙÔ‡˜ àÔÛÙÔÏÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ï ÎÔÚ˘Ê·ÖÔ˜ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ Ì·ıËÙ‹˜, úÛˆ˜ Ó¿ ÛÙ‹ÚÈÍ ï ÛÙÜÏÔ˜ Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ùfi ÚÔÓfiÌÈÔ Ùɘ ÌÂÙ·ÓÔ›·˜ οı àÓıÚÒÔ˘ ÛÙfi ÌÂÁ·ÏÂÖÔ Ùɘ âÛˆÙÂÚÈÎɘ Û˘ÓÙÚȂɘ, ÛÙ‹Ó ·éÙÔÛ˘ÓÂȉËÛ›· ÙÔÜ ÚÔÛˆÈÎÔÜ ÙÔ˘ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜ ÛÙ‹Ó ·éÏ‹ ÙÔÜ àÚ¯ÈÂÚ¤ˆ˜, ¬Ô˘ «qÓ... ëÛÙÒ˜ η› ıÂÚÌ·ÈÓfiÌÂÓÔ˜».

Á. TÂܯԘ 428, A¶PI§IO™ 2005

131


T

fi öÔ˜ Ùɘ \EıÓÈÎɘ \OÚÁ·ÓÒÛˆ˜ K˘Ú›ˆÓ A \ ÁˆÓÈÛÙáÓ (EOKA) ÙÔÜ 19551959 ÂrÓ·È ¬,ÙÈ Ï·ÌÚfiÙÂÚÔ ö¯ÂÈ ï Ó¤Ô˜ ^EÏÏËÓÈÛÌfi˜ ÌÂÙ¿ Ùfi öÔ˜ ÙÔÜ 1940-1941. ≠O,ÙÈ Ï·ÌÚfiÙÂÚÔ ö¯ÂÈ ì K‡ÚÔ˜, Ô‡ ‰¤ ı¿ ñÉگ ۋÌÂÚ· ó˜ ͯˆÚÈÛÙfi ÎÚ¿ÙÔ˜, ôÓ âÎÂÖÓ· Ù¿ àÌÔ‡Ûٷη ·È‰È¿ η› Ôî Ó¤ÔÈ ‰¤Ó ö¯˘Ó·Ó «·éÙÔÚÔ·ÈÚ¤Ùˆ˜» Ùfi ·xÌ· ÙÔ˘˜ η› ‰¤Ó àÓ¤‚·ÈÓ·Ó ÛÙ‹Ó àÁ¯fiÓË Ì¤ à‰¿Ì·ÛÙË ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ›ÛÙË, ̤ ≈ÌÓÔ˘˜ âÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡˜ η› ıÔ‡ÚÈ· âıÓÈο. ^H K‡ÚÔ˜ ‰¤ ı¿ ñÉگ ۋÌÂÚ·, ôÓ Ù¿ ·È‰È¿ Ù˘ ‰¤Ó Á›ÓÔÓÙ·Ó ÙfiÙ ïÏÔη˘ÙÒÌ·Ù· ÛÙ¿ ÎÚËÛʇÁÂÙ· ÙÔÜ M·¯·ÈÚÄ, ÙÔÜ ¢ÈÎÒÌÔ˘ η› ÛÙfiÓ à¯˘ÚÒÓ· ÙÔÜ §ÈÔÂÙÚ›Ô˘. Oî K‡ÚÈÔÈ, ʇÙÚ· ηı·Ú¿ ëÏÏËÓÈ΋ àfi Ù‹Ó ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Î·› Ù‹Ó \AÙÙÈ΋, àÔ›ÎËÛ·Ó Ùfi ÓËÛ› Û\ ¬ÏË ÙÔ˘ Ù‹Ó öÎÙ·ÛË, àfi àÚ¯·ÈÔÙ¿ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ. §¤˜ ÎÈ Ôî ÙfiÙ ≠EÏÏËÓ˜ ôÔÈ-

132

TÂܯԘ 428, A¶PI§IO™ 2005

ÎÔÈ ı¤ÏËÛ·Ó Ó¿ ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ¿ ^EÏÏ¿‰· ÛÙfi àÓ·ÙÔÏÈÎfi ôÎÚÔ Ùɘ MÂÛÔÁ›Ԣ η› Ó¿ Ù‹Ó Î¿ÓÔ˘Ó àÎÚ›Ù· Ùɘ Ê˘Ïɘ ÙÔ˘˜. AåáÓ˜ ÙÒÚ· Ì·ÎÚÈ¿ àfi Ù‹Ó ^EÏÏ¿‰· ì K‡ÚÔ˜, ÎÈ ¬Ìˆ˜ ˙ÂÖ ¯ˆÚ›˜ Ó¿ ¯¿ÛÂÈ Ù‹Ó ëÏÏËÓÈ΋ Ù˘ „˘¯‹. ErÓ·È ì «à› ^EÏÏ¿˜». \EÎÂÖ ì ‰È¿ÏÂÎÙÔ˜, àÚ¯ÂÙ˘È΋, Ï·ÏÈ¿ ëÏÏËÓÈ΋, ÎÚ¿Ì· Ùɘ ëÏÏËÓÈÛÙÈÎɘ ÎÔÈÓɘ η› Ùɘ àÚη‰Ô΢ÚÈ·Îɘ, ÎÈ‚ˆÙfi˜ ·Ó¿Ú¯·ÈˆÓ ·Ú·‰fiÛˆÓ. K¿ÔÈÔ˜ Úfi‚·Ï Ùfi ÚËÙÔÚÈÎfi âÚÒÙËÌ·: «\EÌÂÖ˜ Ôî ≠EÏÏËÓ˜ çÊ›ÏÔ˘Ì ÛÙÔ‡˜ M˘ÎËÓ·›Ô˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, Ô‡ âfiÙÈÛ·Ó ëÏÏËÓÈÎfiÙËÙ· ÙÔ‡˜ ·éÙfi¯ıÔÓ˜ K˘Ú›Ô˘˜ Ùɘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙÔÜ ¯·ÏÎÔÜ, õ ·éÙÔ› çÊ›ÏÔ˘Ó ÛÙÔ‡˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ A \ ¯·ÈÔ‡˜ ÎÔÈÓÔ‡˜ ÚÔÁfiÓÔ˘˜;». °Ó‹ÛÈÔÈ ≠EÏÏËÓ˜ Ôî K‡ÚÈÔÈ ‰¤Ó ÌÔÚÔÜÛ·Ó, ≈ÛÙÂÚ· àfi ÙfiÛ˜ ñÔÛ¯¤ÛÂȘ ÙáÓ BÚÂÙ·ÓÓáÓ Î·Ù¿ ÙfiÓ Bã ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ,


ÛÙfiÓ ïÔÖÔ ÔϤÌËÛ·Ó Ï¿È ÛÙÔ‡˜ Û˘ÌÌ¿- Áɘ ̤ ÌÈ¿ ·Ó›Û¯˘ÚË ·éÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·, ‰¤Ó ¯Ô˘˜ ÛÙ‹Ó KÚ‹ÙË, ÛÙfi \EÏ-\AϷ̤˚Ó, ÛÙfi P›ÌÈ- ÌÔÚÂÖ Ó¿ ÁÔÓ·Ù›ÛÂÈ ÛÙfiÓ ¬ÔÈÔÓ åÛ¯˘Úfi. T› ÓÈ, Ó¿ ̤ÓÔ˘Ó ÛÎÏ¿‚ÔÈ Ùɘ àÔÈÎÈÔÎÚ·Ù›·˜. KÈ öηÓÂ Ù‹Ó K‡ÚÔ, àÓ·ÚˆÙÈfiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ¬Ù·Ó ì ÛÙ˘ÁÓ‹ àÔÈÎÈÔÎÚ·Ù›· ÙÔ‡˜ àÓ٤ٷÍ ÙÂÏÂ˘Ù·Ö·, «Ó¿ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ôÊıÈÙÔ ÙfiÓ ëÏÏËÙfi ıÚ·Û‡ «Ô鉤ÔÙ», ÉÚ·Ó Ù¿ ¬Ï·: ÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘, ¬Ù·Ó ì ™ÈÎÂÏ›·, οÔÙ ≠Y„ˆÛ·Ó Ù‹ Á·Ï·ÓfiÏ¢ÎË, ÉÚ·Ó ÛÙ¿ ¯¤ÚÈ· Ùfi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ëÏÏËÓÈÎfi ÓËÛ›, ö¯·Û ً Ï·ÏÈ¿ ¤ÙÚ˜ ÎÈ ¬,ÙÈ ôÏÏÔ ‚Ú¤ıËΠÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ Ù˘ η› ͤ¯·ÛÂ Ù‹Ó Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Ù˘, ÁÈ¿ Ó¿ Ì›η› ̤ Ù‹ ÏÈÔÓÙ·Ú›ÛÈ· „˘¯‹ ÙÔ˘˜ Ù·Â›ÓˆÛ·Ó ÓÂÈ ≤Ó· ·Ï›Ì„ËÛÙÔ Ùɘ ^IÛÙÔÚ›·˜; ¢¤Ó Âr¯Â Ù‹Ó ÙfiÙ ÎÚ·Ù·È¿ BÚÂÙ·ÓÓ›·. K·› ΛÓË, ìÙÙË- äÈfiÙÂÚÔ˘˜ ηٷÎÙËÙ¤˜ ì K‡ÚÔ˜, àfi ¬ÛÔ˘˜ ̤ÓË È¿ Ùfi 1959, ÁÈ¿ Ó¿ ÙÔ‡˜ àÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ‰ÔΛ̷Û Ùfi ÓËÛ› ÙÔÜ \EÌ‰ÔÎÏÉ, ÙÔÜ ¢Èfi\ Á¿ı˘. OûÙ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ù˘¯Â Ó¿ âÍ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Û˘ÓÂȉ‹ÛÂȘ η› Ó¿ ‰ˆÚÔ˘ η› Ùɘ êÁ›·˜ A ‚¿ÏÂÈ ÙÔ‡˜ TÔ‡ÚÎÔ˘˜, àÊÔÜ ÙÔ‡˜ ôÓÔÈÍÂ Ù‹Ó ÏËÛȤÛÙÂÚ· ÛÙ‹Ó KÚ‹ÙË àfi ¬ÛÔ ì ™ÈÎÂÏ›· ùÚÂÍË, âÁÁ˘ËÙ¤˜ Ùɘ K˘ÚÈ·Îɘ ¢ËÌÔÎÚ·- ÛÙ‹Ó ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ. KÈ ¬Ìˆ˜ ï ™ÈÎÂÏÈÒÙ˘ ‰¤Ó Ù›·˜! KÈ âÓá ï àÁÒÓ·˜ Ùɘ EOKA, ï àÁÒÓ·˜ ôÓÙÂÍÂ. MÂÙ¿ Ù‹ ‚Ú·¯‡‚È· àÂÏ¢ıÂÚˆÙÈ΋ Û‡ÛÛˆÌÔ˘ ÙÔÜ K˘ÚÈ·ÎÔÜ ^EÏÏËÓÈÛÌÔÜ, ÛÙÚ·ÙÈ¿ ÙÔÜ °ÂˆÚÁ›Ô˘ M·ÓÈ¿ÎË (1040), ÁÈÓfiÙ·Ó Ì¤ Û‡ÓıËÌ· «≠EÓˆÛȘ η› ÌfiÓÔÓ Î·Ù¤ÚÚ¢Û η› Û¤ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·åáÓ˜ Ï·ÙÈÓÔ≠EÓˆÛȘ», ÙÂÏÈο ì ·ÌfiÓËÚË ‰Èψ̷ٛ· ʈÓÔÜÛ ¯ˆÚ›˜ Ï·Ù›ÓÔ˘˜. ^H K‡ÚÔ˜, ≤Ó· \ Ó·ÙÔÏɘ, ÎÚ¿ÙËÛÂ. ÙáÓ BÚÂÙ·ÓÓáÓ, ·éÙáÓ Ô‡ ı¿ \ÚÂ ӿ ÓËÛ› Ùɘ âÁÁ‡˜ A ErÓ·È ≤Ó· ı·ÜÌ· ηı‹ÛÔ˘Ó ÛÙfi ÛηÌÓ›, Ùɘ ^IÛÙÔÚ›·˜, Ô‡ ¤Ù˘¯Â Ó¿ ÊÙÈ¿ÍÂÈ Ùfi ÔÏÏÔ› àÊÂÏÂÖ˜ ı¤ÏÔ˘Ó öÎÙڈ̷ Ô‡ çÓfiÌ·Û·Ó Ó¿ ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó. àÓÂÍ¿ÚÙËÙË K˘Úȷ΋ \E‰á ì àÚ¯¤ÁÔÓË „˘¯‹ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·. ≠EÓ· ‰ÉıÂÓ Ì·˜, ì àÚη‰È΋, ̤ ÎÚ¿ÙÔ˜, Ô‡ ì ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÙÔ‡˜ A \ ıËÓ·›Ô˘˜ η› ηÚÎÈÓÔ‚·ÙÒÓÙ·˜ ÎÚ¿ÙÔ‡˜ Pfi‰ÈÔ˘˜, ÙÔ‡˜ ÙËÛ ÔéÛÈ·ÛÙÈο ÌfiÓÔ ëÙÂÔ΢Ú›Ô˘˜ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·... A \ Ï·ÛÈáÙ˜ ÎÚ¿ÙËÛÂ. ^øÛÙfiÛÔ ï àÁÒÓ·˜ ÙÔÜ K·› âȯÂÈÚÂÖ Ó¿ ÚÔ1955-1959 ÔÙ¤ ‰¤Ó ÛʤÚÂÈ Ù fi ‰ È · Ú Î Ô Ü Ó Í¯¿ÛÙËΠÛÙ‹ MÂÁ·Ïfiı · Ü Ì · , Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÓËÛÔ, ¬ÛÔ ÎÈ ôÓ Î¿ÔÈÔÈ ÛÙ‹Ó ÎÔÈÓ‹ ÂéÚˆ·˚΋ ÍÂÓÔΛÓËÙÔÈ Î·› οÔÈÔÈ Û˘Ó›‰ËÛË» *. «âÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙ¤˜» ÙfiÓ AéÙfi Ùfi «‰È·ÚÎÔÜÓ ‰È¤‚·Ï·Ó η› ÚÔÛ¿ Tfi ÌÓËÌÂÖÔ Ùɘ âÏ¢ıÂÚ›·˜ ı·ÜÌ·», ηÚfi ÙáÓ ıËÛ·Ó Ó¿ οÓÔ˘Ó Ù‹Ó K˘Úȷ΋ „˘¯‹ Ó¿ ÏËÛÌÔÓ‹ÛÂÈ. \AÏÏ¿ ᘠÓ\ à¤Ó·ˆÓ Ìfi¯ıˆÓ Ùɘ \OÚıÔ‰fiÍÔ˘ \EÎÎÏËÛ›·˜ àÚÓËıÂÖ Ùfi 1955-1959 ï ≠EÏÏËÓ·˜ Ùɘ Ùɘ K‡ÚÔ˘ η› Ùɘ ˙ˆÓÙ·Óɘ, îÛÙÔÚÈÎɘ ÌÓ‹K‡ÚÔ˘, Ô‡ ı¤ÏÂÈ Ó¿ \Ó·È ÚfiÛˆÔ âχıÂ- Ì˘ ÙÔÜ Ï·ÔÜ ÙÔÜ ÓËÛÈÔÜ, ñËÚ¤ÙËÛ ï àÂÚÔ Î·› ù¯È Ì¿˙·; ¶á˜ Ó¿ ‰Â¯ıÂÖ Ù¿ ÎËÚ‡ÁÌ·- Ï¢ıÂÚˆÙÈÎfi˜ àÁÒÓ·˜ ÙÔÜ 1955-1959, ̤ Ù· ÙáÓ «Ú·ÁÌ·ÙÈÛÙáÓ» η› ÙáÓ «çÏ‚›ˆÓ» âÈÎÂÊ·Ïɘ ÙfiÓ \AÚ¯ÈÂ›ÛÎÔÔ M·Î¿ÚÈÔ °ã Ô‡ ÂåÛ¤‚·Ï·Ó ÛÙ‹ ÁÉ ÙÔ˘, Ù‹ ÁÉ ÙáÓ ^AÁ›ˆÓ η› ÙfiÓ ÛÙÚ·ÙËÁfi °ÂÒÚÁÈÔ-°Ú›‚· ¢ÈÁÂÓÉ. ^O ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ °Ú›‚·˜-¢ÈÁÂÓ‹˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙfi η› ÙáÓ ìÚÒˆÓ; °È·Ù› ¬Ìˆ˜ οÔÈÔÈ Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÙfiÓ «XÚÔÓÈÎfiÓ» ÙÔÜ àÁáÓÔ˜ Ùɘ EOKA: Tfi ≠EÏÏËÓ· Ùɘ K‡ÚÔ˘ Ó¿ ͯ¿ÛÂÈ Ù‹Ó ëÏÏËÓÈ- å‰ÂÔÏÔÁÈÎfi ñfi‚·ıÚÔ ÙáÓ ÁÂÓÓ·›ˆÓ âÎÂ›ÓˆÓ ÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ η› Ù‹Ó ›ÛÙË ÙÔ˘, η› Ó¿ ÙÔ˘Ú- àÁˆÓÈÛÙáÓ ÛÙ¿ıËÎ·Ó ï XÚÈÛÙfi˜ η› ì ^EÏÏ¿ÎÔÔÈËıÂÖ, âÂȉ‹ ·éÙfi ı¤ÏÔ˘Ó Ôî ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ‰·. \AÚ¯È΋ ‰¤ ËÁ‹ ÛÙÂϯáÓ ÙÔÜ àÁÒÓ· âΛÓÔ˘ ñÉÚÍ ì O.X.E.N. (\OÚıfi‰ÔÍÔ˜ XÚÈåÛ¯˘ÚÔ› Ùɘ Áɘ; ^H K˘Úȷ΋ „˘¯‹, Ô‡ Ù¿ \‚·Ï ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÈ·ÓÈ΋ ≠EÓˆÛȘ N¤ˆÓ/N·ӛ‰ˆÓ). T¿ ÛÙÂÛÙ¿ ηٿÏËÎÙ· Ì¿ÙÈ· ¬ÏˆÓ ÙáÓ Ï·áÓ Ùɘ Ϥ¯Ë âÎÂÖÓ· àÂÙ¤ÏÂÛ·Ó ÛÙ‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ‡˜ TÂܯԘ 428, A¶PI§IO™ 2005

133


^H BÚÂÙ·ÓÓ›· ÛÙ¿ıËΠàӛηÓË Ó\ àÓ·Îfi„ÂÈ ÛÙÚ·ÙÔÏfiÁÔ˘˜ Ó¤ˆÓ àÁˆÓÈÛÙáÓ. òEÙÛÈ ï àÂÏ¢ıÂÚˆÙÈÎfi˜ àÁÒÓ·˜ Ùɘ EOKA Âr¯Â Ù‹Ó ïÚÌ‹ ÙáÓ Ì·¯ËÙáÓ Ùɘ EOKA. òEÛÙÂÈÏ âÎÊÚ¿ÛÂÈ ‰˘Ó·ÌÈο «ÙfiÓ Ê˘ÛÈÎfiÓ Î·› ‰›Î·È- ÙfiÙ ÛÙ‹Ó K‡ÚÔ ÙfiÓ ÛÎÏËÚÔÙÚ¿¯ËÏÔ ÛÙÚ·ÔÓ fiıÔÓ Ùɘ ëÓÒÛˆ˜ ÌÂÙ¿ Ùɘ ^EÏÏ¿‰Ô˜», Ù¿Ú¯Ë Ù˘ T˙ÒÓ X¿ÚÓÙÈÁÎ, Ô‡ öÊı·Û ÛÙfi ¬ˆ˜ öÁÚ·Ê ÙfiÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔÜ 1949 ï ÙfiÙ ÓËÛ› ̤ ëÏÈÎfiÙÂÚ·, ±ÚÌ·Ù· Ì¿¯Ë˜, ÛÙÚ·Ùfi âıӿگ˘ Ùɘ K‡ÚÔ˘ M·Î¿ÚÈÔ˜ Bã ÛÙfiÓ Ôχ η› ̤ Ù‹Ó àfiÊ·ÛË Ó¿ Û˘ÓÙÚ›„ÂÈ ¬ÛÔ˘˜ ÙfiÙ òAÁÁÏÔ K˘‚ÂÚÓ‹ÙË Ùɘ K‡ÚÔ˘. °È¿ Ó¿ àÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ¿ Ù‹Ó âÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘˜ ‰È¿ ¿ÚÂÈ ¬Ìˆ˜ Ù‹Ó à¿ÓÙËÛË àfi ÙfiÓ âÎÚfi- ˘Úfi˜ η› Ûȉ‹ÚÔ˘. \AÏÏ¿ Ôî ÙËÏ‚fi˜ Ùɘ ÛˆÔ Ùɘ àÔÈÎÈÔÎÚ·Ù›·˜ ¬ÙÈ Ùfi ı¤Ì· K˘ÚÈ·Îɘ ^IÛÙÔÚ›·˜ ÙfiÓ Î·ÏˆÛfiÚÈÛ·Ó Ì¤ Ù‹Ó «≠EÓˆÛȘ» ÁÈ¿ Ù‹Ó K˘‚¤ÚÓËÛË Ùɘ AéÙɘ ÚÔ·ÈÒÓÈ· å·¯‹ ÙáÓ ^EÏÏ‹ÓˆÓ: \EÏ¢ıÂÚ›· õ MÂÁ·ÏÂÈfiÙËÙÔ˜ ÂrÓ·È «ÎÏÂÈÛÙfiÓ». ≠Ö˜, ı¿Ó·ÙÔ˜! η› ÙfiÓ Ù·›ӈ۷Ó! Oî àÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔÜ K˘ÚÈ·ÎÔÜ òEÔ˘˜, àÎÔ·Ú\ ¬ÏÔ Ô‡ ì àÁÁÏÔÎÚ·Ù›· Ìfi¯ıËÛ Ó\ àÔı·ÚÚ‡ÓÂÈ, η› ̤ àÂÈϤ˜ àÎfiÌË, ÙfiÓ Ï·fi ÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Ù¿ ÂéÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· ÚfiÙ˘· ÙáÓ àfi ÙÔÜ Ó¿ „ËÊ›ÛÂÈ ÛÙfi ^EÓˆÙÈÎfi ‰ËÌÔ„‹ÊÈ- âıÓÈÎáÓ Ì·˜ àÁÒÓˆÓ, Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÛÙ¿ Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔÜ ÛÎÏËÚÔÜ àÁÒÓ· ÛÌ· Ùɘ 15˘ \I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1950, ÙÔ˘˜ «Ùfi ‰È·ÚÎÔÜÓ ı·ÜÌ·» ï Ï·fi˜ „‹ÊÈÛ «≠EÓˆÛÈÓ» Û¤ Ùɘ ^IÛÙÔÚ›·˜. ¢›Î·È· ì \AηÔÛÔÛÙfi 95,7% â› Û˘ÓfiÏÔ˘ ‰ËÌ›· \AıËÓáÓ Ùfi 1959 àÓ·„ËÊÈÛ¿ÓÙˆÓ ÂÚ›Ô˘ 96%. (Tfi ÁÓÒÚÈÛ ·ÓËÁ˘ÚÈο ÙfiÓ 4% qÙ·Ó Ôî ‰ËÌfiÛÈÔÈ ñ¿ÏÏËÏÔÈ àÁÒÓ· âÎÂÖÓÔ «\EıÓÈÎᘠÔ‡ àÂÈÏ‹ıËÎ·Ó àfi Ù‹Ó ôÍÈÔÓ». K·› ÔÏÏÔ› ‰ÚfiÌÔÈ àÁÁÏÔÎÚ·Ù›· η› οÔȘ àÏÏÔη› Ï·ÙÂÖ˜ ÛÙ‹Ó ^EÏÏ¿‰· ÂıÓÂÖ˜ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ˜). çÓÔÌ¿ÛÙËηÓ: «\AÚ¯ÈÂÈÛÎfiOî òAÁÁÏÔÈ ¬Ìˆ˜ ÂÚÈÊÚfiÓËÛ·Ó Ô˘ M·Î·Ú›Ô˘ °ã», «°Ú›‚·Ù‹Ó âχıÂÚË ·éÙ‹ âÈÏÔÁ‹ ÙÔÜ ¢ÈÁÂÓÉ», «¶Ï·Ù›· K˘Ú›ˆÓ ÊÈÏÂÈÚËÓÈÎÔÜ Ï·ÔÜ Ùɘ K‡ÚÔ˘. ìÚÒˆÓ», «ï‰fi˜ K˘Ú›ˆÓ °È\ ·éÙfi ÛÙ›˜ 0.30ã Ùfi Úˆ˝ Ùɘ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ», «°ÚËÁfiÚË AéÍÂ1˘ \AÚÈÏ›Ô˘ 1955, ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÓÙ›Ô˘», «Mȯ·‹Ï K·Ú·ÔÏÉ», ¶·Ú·ÛÎÂ˘É˜, ì K‡ÚÔ˜ ÌÂÙ·«Eé·ÁfiÚ· ¶·ÏÏËηڛ‰Ë»... ÙÚ¿ËΠͷÊÓÈο Û\ ≤Ó· ÎԯϿOî ·Ó¤ÏÏËÓ˜ ÔÙ¤ ‰¤Ó ˙ÔÓ ìÊ·›ÛÙÂÈÔ, Ô‡ ̤ Ù‹ Ï¿‚· Oî àÚ¯ËÁÔ› Ùɘ E.O.K.A. \AÚ¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ M·Î¿ÚÈÔ˜, Ú¤ÂÈ Ó¿ Ù‹Ó Í¯¿ÛÔ˘ÌÂ Ù‹Ó ÙÔ˘ ηٷ‡Á·˙ ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ Î·› ̤ °ÂÒÚÁÈÔ˜ °Ú›‚·˜-¢ÈÁÂÓ‹˜ K‡ÚÔ. ¶·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÛÙ·ÁfiÓ˜ Ù›˜ ñÔ¯ıfiÓȘ ‰ÔÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ öÛÂÈ ٿ ıÂ̤ÏÈ· Ùɘ Áɘ. T‹Ó àÊÂÙËÚ›· Ùɘ àfi Ùfi ôÏÈÎÔ ·xÌ· ÙáÓ ·È‰ÈáÓ Ùɘ EOKA, ô˜ îÛÙÔÚÈÎɘ âΛӢ ‰fiÍ·˜ ïÚÈÔı¤ÙËÛ ì ı˘Û›· àÔηı¿ÚÔ˘Ì ٿ ¬ÔÈ· Ï¿ıË, Ù›˜ ¬ÔȘ ÙÔÜ Mfi‰ÂÛÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏÉ, ÚÒÙÔ˘ ≥Úˆ·. ^H àıÏÈfiÙËÙ¤˜ Ì·˜ ÎÈ ô˜ Í·Ó·ÁÂÓÓËıÔÜÌ ó˜ ≈ÛÙ·ÙË ÓÔ‹ ÙÔ˘ àÔÙ¤ÏÂÛ Ùfi Û¿ÏÈÛÌ· ôÓıÚˆÔÈ, ó˜ àÍÈÔÚÂÂÖ˜ ≠EÏÏËÓ˜. òEÙÛÈ Ùɘ Ì¿¯Ë˜ Ùɘ ôÍÈ·˜ ÁÂÓÈĘ ÙÔÜ 1955. MÈĘ ÌÔÓ¿¯· ı¿ âÍÈψıÔÜÌ ÁÈ¿ Ù›˜ àÚ¤ÂȘ, Ù›˜ Ì¿¯Ë˜ Ô‡ ‚¿ÛÙ·Í œ˜ ÙfiÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔÜ ‰È¯fiÓÔȘ η› Ù›˜ ÌÈÎÚfiÙËÙ¤˜ Ì·˜ à¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ‡˜ ÁÂÓÓ·›Ô˘˜ ÙÔÜ 1955-1959 η› ÛÙ‹ ÌÂÁ¿1959. ^H ÚÒÙË ÚÔ΋ڢÍË Ùɘ EOKA öÏÂÁÂ: ÏË ^IÛÙÔÚ›· ÙÔÜ ^EÏÏËÓÈÛÌÔÜ Î·› Ùɘ ÌÂÁ·ÏÔ«M¤ Ù‹Ó ‚Ô‹ıÂÈ·Ó ÙÔÜ £ÂÔÜ, ̤ ›ÛÙÈÓ Âå˜ ÙfiÓ Ó‹ÛÔ˘ K‡ÚÔ˘. K·› öÙÛÈ ı¿ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì Ó\ Ù›ÌÈÔÓ àÁáÓ· Ì·˜, ̤ Ù‹Ó Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛÈÓ àÓÙÈÛÙ·ıÔÜÌ ÛÙÔ‡˜ ͤÓÔ˘˜ η› ÓÙfiÈÔ˘˜ ïÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÙÔÜ ^EÏÏËÓÈÛÌÔÜ Î·› ̤ Ù‹Ó ‚Ô‹- \EÊÈ¿ÏÙ˜, Ô‡ ‚¿ÏıËÎ·Ó Ó¿ ÍÂÁÚ¿„Ô˘Ó Ù‹Ó ıÂÈ·Ó ¬ÏˆÓ ÙáÓ K˘Ú›ˆÓ àÓ·Ï·Ì‚¿ÓÔÌÂÓ K‡ÚÔ Ì¤ Ùfi ÙÂÚ·ÙÔ‡ÚÁËÌ· \AÓ¿Ó. ÙfiÓ àÁáÓ· ‰È¿ Ù‹Ó àÔÙ›Ó·ÍÈÓ ÙÔÜ àÁÁÏÈÎÔÜ ˙˘ÁÔÜ (...). A \ fi Ù¿ ‚¿ıË ÙáÓ ·åÒÓˆÓ ÌĘ Ó..‚. àÙÂÓ›˙Ô˘Ó ¬ÏÔÈ âÎÂÖÓÔÈ, Ôî ïÔÖÔÈ âÏ¿ÌÚ˘Ó·Ó -------------Ù‹Ó ëÏÏËÓÈÎ‹Ó ^IÛÙÔÚ›·Ó, ÁÈ¿ Ó¿ ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó * °. ¢. ¶Ô˘Î·ÌÈÛÄ, ôÚıÚÔ K‡ÚÔ˜, ÛÙfi ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «Eéı‡ÓË». Ù‹Ó âÏ¢ıÂÚ›·Ó ÙˆÓ...».

134

TÂܯԘ 428, A¶PI§IO™ 2005


^H âÎÎÏËÛ›· ÙÔÜ \AÚ¯·ÁÁ¤ÏÔ˘ ÛÙ‹Ó ¶¿Óˆ Z҉ȷ

^O

K˘ÚÈ·Îfi˜ Ï·fi˜ ÛÂÌÓ‡ÓÂÙ·È ÁÈ¿ ÙfiÓ àÁÒÓ· Ô‡ ‰ÈÂÍ‹Á·Á âÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙáÓ òAÁÁÏˆÓ àÔÈÎÈÔÎÚ·ÙáÓ Ùfi 1955-1959. \EÎÙfi˜ ÙáÓ ôÏÏˆÓ Î·› ‰ÈfiÙÈ, ̤ ÙfiÓ àÁÒÓ· âÎÂÖÓÔ, ôÍÈ· η› ̤ Ùfi ÎÂÊ¿ÏÈ „ËÏ¿ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ì K‡ÚÔ˜ Ï¿È ÛÙ¿ ñfiÏÔÈ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔÜ ^EÏÏËÓÈÛÌÔÜ. ™ÙfiÓ àÂÏ¢ıÂÚˆÙÈÎfi àÁÒÓ· Ùɘ EOKA ï K˘ÚÈ·Îfi˜ Ï·fi˜ àÓ¤‰ÂÈÍ ÔÏϤ˜ àÚÂÙ¤˜: T‹Ó ›ÛÙË ÛÙfi £Âfi η› Ù‹Ó àÁ¿Ë ÛÙ‹Ó ·ÙÚ›‰·, Ù‹Ó ·éÙÔı˘Û›·, Ù‹Ó àÏÏËÏÂÁÁ‡Ë η› ÔÏϤ˜ ôÏϘ. ™Ùfi ·ÚfiÓ ÛËÌ›ˆÌ· àÊ‹ÓÔ˘Ì ً ÛΤ„Ë Ì·˜ Ó¿ ¿ÂÈ ›Ûˆ ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ·, ÛÙ¿ ìÚˆÈο âÎÂÖÓ· ¯ÚfiÓÈ· Ùɘ K‡ÚÔ˘, ÁÈ¿ Ó¿ ‰ÔÜÌ ÌÂÚÈΤ˜ àfi Ù›˜ àÚÂÙ¤˜ ÙáÓ àÁˆÓÈÛÙáÓ, àÏÏ¿ η› ïÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔÜ ëÏÏËÓÈÎÔÜ Ï·ÔÜ Ùɘ ÌÂÁ·ÏÔÓ‹ÛÔ˘. ™Ù›˜ 9 \IÔ˘Ï›Ô˘ 1956, ÌÂÙ¿ àfi âÓ¤‰Ú· ÙáÓ àÁˆÓÈÛÙáÓ Ùɘ EOKA ÛÙ‹Ó ÎˆÌfiÔÏË MfiÚÊÔ˘, ¤ÊÙÂÈ ÓÂÎÚfi˜ òAÁÁÏÔ˜ ÏÔ¯›·˜ ÙÔÜ ÛÙÚ·ÙÔÜ. \A̤ۈ˜ âÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Î·Ù\ ÔrÎÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜, Ùfi ÁÓˆÛÙfi «Î¤ÚÊÈÔ˘», Ô‡ ÎÚ¿ÙËÛ ‰¤Î· ïÏfiÎÏËÚ˜ ̤Ú˜. Oî ÎÉÔÈ ÙáÓ ëÛÂÚȉÔÂȉáÓ ÎÈÓ‰‡Ó¢·Ó Ó¿ ηٷÛÙÚ·ÊÔÜÓ. ≠Ö˜ «¯¿ÚȘ Âå˜ Ù‹Ó âȉÂȯıÂÖÛ·Ó àÏÏËÏÂÁÁ‡ËÓ ÙáÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙáÓ ¤ÚÈÍ Ùɘ ΈÌÔfiψ˜ MfiÚÊÔ˘ ¯ˆÚ›ˆÓ, Ô¥ÙÈÓ˜ öÚ·Í·Ó ÄÓ ¬,ÙÈ ä‰‡Ó·ÓÙÔ ‰È¿ Ó¿ àډ‡ÛÔ˘Ó ÙÔ‡˜ àÁÚÔ‡˜ ÙáÓ MÔÚÊÈÙáÓ Î·› ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÙÚÔÊ‹Ó ‰È¿ Ù¿ ˙á· ·éÙáÓ, àÂʇ¯ıËÛ·Ó àÓÂ·ÓfiÚıˆÙÔÈ ˙ËÌ›·È» (\EÊËÌÂÚ›‰· «\EÏ¢ıÂÚ›·» [K‡ÚÔ˘], 20.7.1956). MÂÙ¿ Ù›˜ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ àÁˆÓÈÛÙáÓ Ùɘ EOKA ÛÙ¿ ¯ˆÚÈ¿ K¿Ùˆ η› ¶¿Óˆ Z҉ȷ, Ôî Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÔ› ÙÔ˘˜ ‰¤Ó ̤ÓÔ˘Ó à‰È¿ÊÔÚÔÈ. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù¿ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙáÓ K˘ÚÈ·ÎáÓ âÊËÌÂÚ›‰ˆÓ: ·) («\EÏ¢ıÂÚ›·» [K‡ÚÔ˘], 23.9.1958): «“òAÎÚˆ˜ Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ âΉ‹ÏˆÛȘ àÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Úfi˜ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜”. Oî Âå˜ òAÓˆ ZÒ‰È·Ó å‰ÈÔÎÙÉÙ·È ÙÚ¿ÎÙÔÚ˜ àÂÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó¿ ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È¿ ÙáÓ Ì˯·ÓáÓ ÙˆÓ Ù¿ ÎÙ‹Ì·Ù· ÙáÓ ïÌÔ¯ˆÚ›ˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎáÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ». ‚) ^H âÊËÌÂÚ›‰· «òEıÓÔ˜» (K‡ÚÔ˘), ÛÙ›˜ 4.10.1958 ÛËÌ›ˆÓÂ: «£¿ àÚ‰Â‡Ô˘Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ÎÙ‹Ì·Ù· ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ. N¤· ÂéÁÂÓ‹˜ ¯ÂÈÚÔÓÔÌ›· ηÙÔ›ÎˆÓ òAÓˆ Z҉ȷ˜». ≠Ö˜ ì àÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÙáÓ ^EÏÏ‹ÓˆÓ Ùɘ K‡ÚÔ˘ ‰¤Ó ÂÚÈÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÌfiÓÔ ÛÙÔ‡˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙáÓ ÁÂÈÙÔÓÈÎáÓ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚÈáÓ, àÏÏ¿ η› Úfi˜ ¬ÏÔ˘˜ ÙÔ‡˜ àÁˆ-

ÓÈÛÙ¤˜ Ùɘ K‡ÚÔ˘. Á) òEÁÚ·Ê ì âÊËÌÂÚ›‰· «òEıÓÔ˜» (K‡ÚÔ˘) ÛÙ›˜ 23.8.1958: «¢¤Ó âÂÙÚ¿Ë ·Ú¿‰ÔÛȘ ηÚÔ˘˙ÈáÓ Âå˜ ÙÔ‡˜ ïÌ‹ÚÔ˘˜». «T‹Ó ·ÚÂÏıÔÜÛ·Ó TÚ›ÙËÓ ÎËÔ˘ÚÔ› âÎ MfiÚÊÔ˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÊÔÚÙ›ÔÓ âÎ ¤ÓÙ ÂÚ›Ô˘ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ çο‰ˆÓ ηÚÔ˘˙ÈáÓ ‰È¿ ÙÔ‡˜ âÓ KÔÎÎÈÓÔÙÚÈÌÈıÈ÷Ä ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ (ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛˆÓ). ¶·Ú\ ¬Ï·˜ ¬Ìˆ˜ Ù¿˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰¤Ó âÂÙÚ¿Ë Âå˜ ·éÙÔ‡˜ ¬ˆ˜ ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó Ù¿ âÓ ÏfiÁˇˆ ηÚÔ‡˙È·. \AÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Ôî ÎËÔ˘ÚÔ› ηÙˢı‡ÓıËÛ·Ó Âå˜ Ùfi ¯ˆÚ›ÔÓ §‡ÛËÓ, ¬Ô˘ η› âÒÏËÛ·Ó Âå˜ ¯·ÌËÏ‹Ó ÙÈÌ‹Ó Ù¿ ηÚÔ‡˙È· Âå˜ ÙÔ‡˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔÜ ¯ˆÚ›Ô˘ ÙÔ‡ÙÔ˘. EåÛÂÚ¿¯ıË ÔÛfiÓ 25 ÏÈÚáÓ, Ùfi ïÔÖÔÓ ı¿ ‰È·ÙÂıÂÖ ñ¤Ú ÙáÓ àÔÏ˘ÔÌ¤ÓˆÓ âÎ ÙáÓ ÎÚ·ÙËÙËÚ›ˆÓ». TfiÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔÜ 1958 ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÌÈ¿ àÓÙ·ÚÙÈ΋ ïÌ¿‰· Ùɘ EOKA, àÔÙÂÏÔ˘Ì¤ÓË àfi 10 ôÓ‰Ú˜, ö͈ àfi Ùfi ¯ˆÚÈfi \AÚÁ¿ÎÈ, ÛÙ‹Ó ÂÚÈÔ¯‹ MfiÚÊÔ˘. T¿ ÌÔÓ·‰Èο ÙÚfiÊÈÌ· Ô‡ Âú¯·Ì qÙ·Ó ≤Ó· „ˆÌ›. \A\ ·éÙfi Ùfi „ˆÌ› Ê¿Á·Ì ¬ÏÔÈ Î·› ÂÚ›ÛÛ¢ÛÂ!… \AÏÏ¿ η› οو àfi Ù‹ ÛÎÈ¿ Ùɘ àÁ¯fiÓ˘ Ôî àÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔÏÌÔÜÛ·Ó Ó¿ âÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó Ù¿ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ‡˜ ‰ËÌ›Ô˘˜ ÙÔ˘˜. XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· 1958. MÂÙ¿ Ù‹ ı›· KÔÈÓˆÓ›·, Ô‡ ‰Â¯Ù‹Î·Ì àfi ÙfiÓ îÂÚ¤· . \AÓ‰Ú¤· °È·ÎÔ˘ÌÉ ÛÙ›˜ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ Ê˘Ï·Î¤˜, àÚ¯›Û·Ì ӿ „¿ÏÏÔ˘Ì XÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ˘˜ ≈ÌÓÔ˘˜, ÁÂÌ¿ÙÔÈ ¯·Ú¿ ÁÈ¿ Ù‹ ÌÂÁ¿ÏË ÁÈÔÚÙ‹, öÛÙˆ ÎÈ ôÓ ÂÚÈ̤ӷÌ ̤ڷ ̤ Ù‹ ̤ڷ Ó¿ ï‰ËÁËıÔÜÌ ÛÙ‹Ó àÁ¯fiÓË. òEÎÏËÎÙÔÈ Ôî ÊÚÔ˘ÚÔ› ÌĘ ÚÒÙËÛ·Ó ÁÈ·Ù› ÂúÌ·ÛÙ ÙfiÛÔ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ. TÔ‡˜ à·ÓÙ‹Û·Ì Ò˜ Û‹ÌÂÚ· ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ì ً °¤ÓÓËÛË ÙÔÜ XÚÈÛÙÔÜ Î·› ÁÈ\ ·éÙfi ¬ÏÔÈ Ôî XÚÈÛÙÈ·ÓÔ› âÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ̤ οı ÙÚfiÔ Ù‹ ¯·Ú¿ Ì·˜. \Iˆ¿ÓÓ˘ K·Û›Ó˘ TÂܯԘ 428, A¶PI§IO™ 2005

135


«\AÊȤڈ̷ ÛÙ¿ \I‰·ÓÈο ÙÔÜ \AÂÏ¢ıÂÚˆÙÈÎÔÜ \AÁÒÓ· 1955-\59», ›Ó·Î·˜ \A. §·‰fiÌÌ·ÙÔ˘

¤Ú·Û ÌÈÛfi˜ ·åÒÓ·˜ àfi Ù‹Ó 1Ë Ù\ \AÚ›ÏË 1955, ηٿ Ù‹Ó ïÔ›· ï ëÏÏËÓÈÎfi˜ ΢ÚÈ·Îfi˜ Ï·fi˜ ˙‹ÙËÛ ηٿ ÙÚfiÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ó¿ àÔÙÈÓ¿ÍÂÈ ÙfiÓ àÁÁÏÈÎfi àÔÈÎÈ·Îfi ˙˘Áfi η› Ó¿ ëÓˆıÂÖ Ì¤ Ù‹ MËÙ¤Ú· ^EÏÏ¿‰·. ^O àÁÒÓ·˜ Ùɘ 1˘ Ù\ \AÚ›ÏË qÙ·Ó Ùfi àÔÎÔڇʈ̷ ÙáÓ ÚÔÛ·ıÂÈáÓ ÙÔÜ Î˘ÚÈ·ÎÔÜ Ï·ÔÜ ÁÈ¿ ‰Èη›ˆÛË Î·› âÏ¢ıÂÚ›·. Oî K‡ÚÈÔÈ ñÔ‰¤¯ıËÎ·Ó ÙÔ‡˜ òAÁÁÏÔ˘˜ Ùfi 1878 ̤ Ù‹Ó âÏ›‰· Ò˜ ·éÙÔ› ı¿ ·Ú·¯ˆÚÔÜÛ·Ó Ù‹Ó K‡ÚÔ ÛÙ‹Ó ^EÏÏ¿‰·, ¬ˆ˜ öÎ·Ó·Ó Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, Ùfi 1863, ̤ Ù¿ ÓËÛÈ¿ ÙÔÜ \IÔÓ›Ô˘. ¢˘ÛÙ˘¯á˜ Ôî âÏ›‰Â˜ ÙÔ˘˜ ÁÚ‹ÁÔÚ· ‰È·„‡ÛıËÛ·Ó àfi Ù›˜ âÓ¤ÚÁÂȘ ÙáÓ òAÁÁψÓ, Ô‡ âȉ›ˆÎ·Ó Ó¿ àÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ù‹Ó âıÓÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙáÓ K˘Ú›ˆÓ η› Ó¿ ÙÔ‡˜ ÌÂÙ·‚¿ÏÔ˘Ó Û¤ «ñËÎfiÔ˘˜ Ùɘ A.M. ÙÔÜ ‚·ÛÈÏÈÄ Ùɘ MÂÁ¿Ï˘ BÚÂÙ·Ó›·˜». òAÚ¯ÈÛ·Ó ÙfiÙ âΠ̤ÚÔ˘˜ ÙáÓ ^EÏÏËÓÔ΢Ú›ˆÓ ñÔÌÓ‹Ì·Ù· η› ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Ô‡ η٤ÏËÍ·Ó, Û¤ œÚ· àÓ·‚Ú·ÛÌÔÜ, ÛÙfi ·÷îÌ·ÙËÚfi ͤÛ·ÛÌ· ÙÔÜ

136

TÂܯԘ 428, A¶PI§IO™ 2005

\OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1931. Oî òAÁÁÏÔÈ âÍfiÚÈÛ·Ó ÙfiÙ ÙÔ‡˜ ìÁ¤Ù˜ ÙÔÜ Î˘ÚÈ·ÎÔÜ Ï·ÔÜ, Ê˘Ï¿ÎÈÛ·Ó ëηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ôϛ٘ ÎÈ â¤‚·Ï·Ó ÌÈ¿ ÛÙ˘ÁÓ‹ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·, Ô‡ ÎÚ¿ÙËÛ œ˜ Ù¿ ÚáÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔÜ Bã ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘. Tfi 1939 ͤÛ·Û ï Bã ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¶fiÏÂÌÔ˜Ø ì MÂÁ¿ÏË BÚÂÙ·ÓÓ›· ·Ú¤ÌÂÈÓ ÌfiÓË Ó¿ ÔÏÂÌÄ âÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙáÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔÜ òAÍÔÓ· ̤¯ÚÈ Ù‹Ó 28Ë \OÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ¬Ù·Ó ì ^EÏÏ¿‰· ‰¤¯ÙËÎÂ Ù‹Ó â›ıÂÛË Ùɘ \IÙ·Ï›·˜ ÙÔÜ MÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ. Oî ‰ÚfiÌÔÈ Ùɘ K‡ÚÔ˘ Á¤ÌÈÛ·Ó ÙfiÙ ̤ ëÏÏËÓÈΤ˜ ÛËÌ·Ö˜ η› ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰È·‰Ëψ٤˜ Ô‡ ˙ËÙÔÜÛ·Ó Ó¿ ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ¿ Ù‹Ó ^EÏÏ¿‰·. Oî àÔÈÎÈÔÎÚ¿Ù˜ Ùɘ K‡ÚÔ˘ öÎÏÂÈÛ·Ó ÙfiÙ ٿ Ì¿ÙÈ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ›˜ ëÏÏËÓÈΤ˜ ÛËÌ·Ö˜, ‰¤Ó â¤ÙÚ„·Ó ¬Ìˆ˜ ÛÙÔ‡˜ K˘Ú›Ô˘˜ Ó¿ ηٷٷÁÔÜÓ ÛÙ›˜ öÓÔϘ ëÏÏËÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. \AÓÙ› ÙÔ‡ÙÔ˘, ÙÔ‡˜ οÏÂÛ·Ó Ó¿ âÓÙ·¯ıÔÜÓ ÛÙfi K˘ÚÈ·Îfi ™‡ÓÙ·ÁÌ· ÙÔÜ àÁÁÏÈÎÔÜ ÛÙÚ·ÙÔÜ Î·› Ó¿ ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ¿ Ù‹Ó âÏ¢ıÂÚ›· ÙáÓ Ï·áÓ, ñÔÓÔÒÓÙ·˜ η› Ù‹Ó âÏ¢ıÂÚ›· Ùɘ K‡ÚÔ˘. T‹Ó âÏ¢ıÂÚ›· ÙáÓ


Ï·áÓ ÙfiÓÈÛ·Ó, âÍ¿ÏÏÔ˘, ÙfiÓ AûÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔÜ 1941 ̤ Ù‹ ¢È·Î‹Ú˘ÍË ÙÔÜ \AÙÏ·ÓÙÈÎÔÜ ï ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙáÓ ^HÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈáÓ ºÚ·ÁÎÏÖÓÔ˜ PÔÜÛ‚ÂÏ٠η› ï ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ùɘ MÂÁ¿Ï˘ BÚÂÙ·ÓÓ›·˜ Oé›ÓÛÙÔÓ TÛáÚÙÛÈÏ. ^H ¢È·Î‹Ú˘ÍË ¬Ìˆ˜ ÁÈ¿ Ù‹Ó ·éÙԉȿıÂÛË ÙáÓ Ï·áÓ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ηٷÛÙÚ·ÙËÁ‹ıËΠàfi ÙfiÓ ú‰ÈÔ ÙfiÓ TÛáÚÙÛÈÏ, ï ïÔÖÔ˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÙfiÓ NԤ̂ÚÈÔ ÙÔÜ 1942 ÛÙfi ¢ËÌ·Ú¯ÂÖÔ ÙÔÜ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, ‰‹ÏˆÛ ¬ÙÈ ÚfiıÂÛË Ùɘ BÚÂÙ·ÓÓÈÎɘ K˘‚¤ÚÓËÛ˘ qÙ·Ó Ó¿ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ Ï‹Úˆ˜ Ù‹Ó àÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ùɘ BÚÂÙ·ÓÓÈÎɘ AéÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. T¿ ú‰È· â·Ó¤Ï·‚ η› ï \EÚÁ·ÙÈÎfi˜ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ òAÙÙÏË. ^H Ù‡¯Ë ëÔ̤ӈ˜ Ùɘ K‡ÚÔ˘ qÙ·Ó ÚԉȷÁÚ·Ì̤ÓË. °È\ ·éÙfi ÎÈ ¬Ù·Ó ÌÂÙ¿ ÙfiÓ fiÏÂÌÔ äÁ¤ÚıË Î·› ¿ÏÈ ı¤Ì· ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ Ùɘ K‡ÚÔ˘ ÛÙ‹Ó ^EÏÏ¿‰·, ì à¿ÓÙËÛË ÙáÓ òAÁÁÏˆÓ qÙ·Ó Î·› ¿ÏÈ àÚÓËÙÈ΋. XÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÙfiÙ ó˜ âȯ›ÚËÌ· η› Ù‹Ó ≈·ÚÍË ÙáÓ TÔ˘ÚÎÔ΢Ú›ˆÓ. ™¤ âÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘, ìÌÂÚ. 15 \I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1946, ï ^YÔ˘ÚÁfi˜ ÙáÓ \AÔÈÎÈáÓ öÁÚ·ÊÂ: «\EÎÙfi˜ àfi Ù¿ ÛÙÚ·ÙËÁÈο η› àÌ˘ÓÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ Ì·˜, Ú¤ÂÈ Ó¿ ı˘ÌfiÌ·ÛÙ Ò˜ ì ·Ú·¯ÒÚËÛË Ùɘ K‡ÚÔ˘ ÛÙ‹Ó ^EÏÏ¿‰· ı¿ ÛËÌ·›ÓÂÈ âÁηٿÏÂÈ„Ë ÙáÓ ÈÛÙáÓ Ê›ÏˆÓ Ùɘ MÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎɘ KÔÈÓfiÙËÙ·˜». T¿ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô‡ àÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÂrÓ·È ÁÓˆÛÙ¿. Oî òAÁÁÏÔÈ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó¿ âÈ‚¿ÏÔ˘Ó ≤Ó· ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ̤ Ùfi ïÔÖÔ ‰È·ÙËÚÂÖÙÔ ÁÈ¿ ¿ÓÙ· ì àÁÁÏÈ΋ ΢ÚÈ·Ú¯›· ÛÙ‹Ó K‡ÚÔ, âÓá ì ^EÏÏËÓÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· âÍÔ˘‰ÂÙÂÚˆÓfiÙ·Ó àfi Ù›˜ „‹ÊÔ˘˜ ÙáÓ òAÁÁÏˆÓ Î·› ÙáÓ TÔ‡ÚÎˆÓ âÎÚÔÛÒˆÓ. Tfi ™‡ÓÙ·ÁÌ· àÔÚÚ›ÊıËΠàfi ÙÔ‡˜ ^EÏÏËÓÔ΢Ú›Ô˘˜, Ô‡ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙ‹ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔÜ ¢ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ùɘ 15˘ \I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1950, ηٿ Ùfi ïÔÖÔ 95,7% ÙáÓ ^EÏÏËÓÔ΢Ú›ˆÓ „‹ÊÈÛ·Ó Ù‹Ó ≠EÓˆÛË Ùɘ K‡ÚÔ˘ ̤ Ù‹Ó ^EÏÏ¿‰·. Tfi ¢ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· àÔÚÚ›ÊıËΠàfi ÙÔ‡˜ òAÁÁÏÔ˘˜, âÓá ï òAÁÁÏÔ˜ ^YÔ˘ÚÁfi˜ \E͈ÙÂÚÈÎáÓ òAÓÙÔÓÈ oHÓÙÂÓ ‰‹ÏˆÓ ÛÙ‹ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙáÓ ^HÓˆÌ¤ÓˆÓ \EıÓáÓ ÛÙ›˜ 11 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1952, âÍ àÊÔÚÌɘ Ùɘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Ùɘ ·éÙԉȿıÂÛ˘ ÙáÓ Ï·áÓ, Ò˜ ì BÚÂÙ·ÓÓ›· ‰¤Ó ‰¤¯ÂÙ·È Î·ÌÈ¿ â¤Ì‚·ÛË ÙÔÜ O.H.E. ÛÙfi àÔÈÎÈ·Îfi ˙‹ÙËÌ·. ¶·Ú¿ Ù›˜ àÁÁÏÈΤ˜ âÓÛÙ¿ÛÂȘ, ì °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔÜ O.H.E. „‹ÊÈÛ ÛÙ›˜ 16 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1952 ¬ÙÈ ÂrÓ·È ‰Èη›ˆÌ· ÙáÓ Ï·áÓ Ó¿ àÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ôî ú‰ÈÔÈ ÁÈ¿ ÙfiÓ ÙÚfiÔ Ùɘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ™ÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÙ‹Ó àfiÊ·ÛË ·éÙ‹, ï \Eıӿگ˘ ÙÔÜ K˘ÚÈ·ÎÔÜ Ï·ÔÜ \AÚ¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ M·Î¿ÚÈÔ˜

°ã ÚÔÛ¤Ê˘Á ÙfiÓ AûÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔÜ 1953 ÛÙ‹ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙáÓ ^HÓˆÌ¤ÓˆÓ \EıÓáÓ, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ù‹Ó ·éÙԉȿıÂÛË ÙÔÜ Î˘ÚÈ·ÎÔÜ Ï·ÔÜ. ^H ÚÔÛÊ˘Á‹ àÔÚÚ›ÊıËΠ≈ÛÙÂÚ· àfi âÓÙ·ÙÈΤ˜ âÓ¤ÚÁÂȘ Ùɘ àÁÁÏÈÎɘ ‰Èψ̷ٛ·˜, âÓá ï òAÁÁÏÔ˜ ^YÔ˘ÚÁfi˜ \E͈ÙÂÚÈÎáÓ ‰‹ÏˆÓ ÙfiÓ \OÎÙÒ‚ÚË 1953 ÛÙfiÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ùɘ ^EÏÏ¿‰Ô˜ ™ÙÚ·Ù¿Ú¯Ë ¶·¿ÁÔ, Ò˜ ÁÈ¿ Ù‹ MÂÁ¿ÏË BÚÂÙ·ÓÓ›· Ùfi ΢ÚÈ·Îfi ı¤Ì· qÙ·Ó ÎÏÂÈÛÙfi. ≠Ö˜ ·Ú¿ Ù›˜ àÁÁÏÈΤ˜ ·éÙ¤˜ âÓ¤ÚÁÂȘ, ï \AÚ¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ M·Î¿ÚÈÔ˜, Û¤ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ̤ Ù‹Ó ^EÏÏËÓÈ΋ K˘‚¤ÚÓËÛË, ñ¤‚·Ï η› ¿ÏÈ ÛÙ›˜ 16 AéÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1954 Ó¤· ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙ¿ ^Hӈ̤ӷ òEıÓË, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ù‹Ó ·éÙԉȿıÂÛË ÙÔÜ Î˘ÚÈ·ÎÔÜ Ï·ÔÜ. K·› ·éÙ‹ ì ÚÔÛÊ˘Á‹ ÚÔÛ¤ÎÚÔ˘Û ÛÙ‹Ó àÁÁÏÈ΋ à‰È·ÏÏ·Í›·, Ô‡ Ù‹ ÊÔÚ¿ ·éÙ‹ Âr¯Â Û‡ÌÌ·¯fi Ù˘ η› Ù›˜ ^Hӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙÂÖ˜, η› àÔÚÚ›ÊıËΠÛÙ›˜ 17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1954. KËÚ‡¯ÙËΠÙfiÙ ·Ó·ÂÚÁ›· ÛÙ‹Ó K‡ÚÔ ÎÈ öÁÈÓ·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ Ùɘ ÓÂÔÏ·›·˜. oHÙ·Ó ï ÚÔ¿ÁÁÂÏÔ˜ Ùɘ âͤÁÂÚÛ˘ Ùɘ 1˘ Ù\ \AÚ›ÏË 1955. ^O ΢ÚÈ·Îfi˜ Ï·fi˜ ‰¤Ó Âr¯Â ôÏÏË ‰È¤ÍÔ‰Ô Ó¿ àÓÔ›ÍÂÈ Ùfi ÎÏÂÈÛÙfi ΢ÚÈ·Îfi ı¤Ì·, âÎÙfi˜ àfi ÙfiÓ öÓÔÏÔ àÁÒÓ·. KÈ qÚı ÙfiÙ ì ÌÂÁ¿ÏË œÚ· Ùɘ K‡ÚÔ˘. ^O ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ¢ÈÁÂÓ‹˜, Ô‡ ÙfiÓ Âr¯Â ηϤÛÂÈ ï \AÚ¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ M·Î¿ÚÈÔ˜, ôÓ·‚ à\ ôÎÚË Û\ ôÎÚË ÛÙfi ÓËÛ› Ù‹ ÊÏfiÁ· Ùɘ Ï¢ÙÂÚÈĘ. °È¿ Ù¤ÛÛÂÚ· ïÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ· ï ëÏÏËÓÈÎfi˜ ΢ÚÈ·Îfi˜ Ï·fi˜, ̤ ÌÚÔÛÙ¿ÚË ÙÔ‡˜ àÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ùɘ EOKA η› Ù¿ ΢Úȷο ÓÈ¿Ù·, ö˙ËÛ ̤۷ Û¤ ÌÈ¿ àÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ìÚˆÈÛÌÔÜ, ·éÙÔı˘Û›·˜ η› ÓÂ˘Ì·ÙÈÎɘ àÓ¿Ù·Û˘. oHÙ·Ó ≤Ó·˜ àÁÒÓ·˜ Ô‡ öηÓ ٿ ΢Úȷο ÓÈ¿Ù· Ó¿ àÓ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙfi åÎÚ›ˆÌ· Ùɘ àÁ¯fiÓ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜ ÙfiÓ âıÓÈÎfi ≈ÌÓÔ, Ó¿ ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÙ¿ ‰›· ÙáÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ Î·› Ó¿ ʈӿ˙Ô˘Ó «Z‹Ùˆ ì ^EÏÏ¿‰·», Ó¿ ‰›ÓÔ˘Ó Ù‹Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘˜ ÓÔ‹ ÛÙ¿ ÌÔ˘ÓÙÚÔ‡ÌÈ· ÙáÓ ‚·Û·ÓÈÛÙËÚ›ˆÓ. ^H „˘¯‹ Ùɘ K‡ÚÔ˘ ̤ ¯·Ú¿ η› fiÓÔ ö‚ÏÂ ٿ ·È‰È¿ Ù˘ Ó¿ Í·Ó·˙ˆÓÙ·ÓÂ‡Ô˘Ó Ùfi àı¿Ó·ÙÔ ÓÂÜÌ· Ùɘ ^EÏÏ¿‰Ô˜ «Ôé ÂÚ› ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙfiÓ àÁÒÓ· ÔÈÔ‡ÌÂı·, àÏÏ¿ ÂÚ› àÚÂÙɘ». Oî òAÁÁÏÔÈ àÔÈÎÈÔÎÚ¿Ù˜ àÔοÏÂÛ·Ó ÙfiÓ àÁÒÓ· ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· η› ÙÔ‡˜ âıÓÈÎÔ‡˜ àÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜. KÈ àÊÔÜ à¤Ù˘¯·Ó Ó¿ ÙfiÓ Û˘ÓÙÚ›„Ô˘Ó, ·Ú¿ Ù›˜ âÎÏÂÎÙ¤˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó, Î·Ù¤Ê˘Á·Ó ÛÙ‹ ÁÓˆÛÙ‹ ÙÔ˘˜ ̤ıÔ‰Ô ÙÔÜ ‰È·›ÚÂÈ Î·› ‚·Û›Ï¢Â. \EÈÓfiËÛ·Ó ≤Ó· ‰È¯ÔÙÔÌÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Ô‡ ı¿ ÌÔ›Ú·˙ ÁÈ¿ ¿ÓÙ· Ùfi ÓËÛ› àÓ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ‡˜ ^EÏÏËÓÔ΢Ú›Ô˘˜ η› ÙÔ‡˜ TÂܯԘ 428, A¶PI§IO™ 2005

137


TÔ˘ÚÎÔ΢Ú›Ô˘˜, ÙÔ‡˜ ïÔ›Ô˘˜ Ôî òAÁÁÏÔÈ Âr¯·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·Ù¿ Ù‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔÜ \AÁÒÓ· âÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙáÓ ^EÏÏËÓÔ΢Ú›ˆÓ, âÓá ÍÂÛ‹ÎˆÛ·Ó Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ù‹Ó TÔ˘ÚΛ· Ó¿ à·ÈÙÂÖ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÛÙ‹Ó K‡ÚÔ. MÚÔÛÙ¿ ÛÙ‹Ó àÂÈÏ‹ Ùɘ ‰È¯ÔÙfiÌËÛ˘ ï \AÚ¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ M·Î¿ÚÈÔ˜ °ã âÁη٤ÏÂÈ„Â Ùfi ÛÙfi¯Ô Ùɘ ·éÙԉȿıÂÛ˘ /≤ÓˆÛ˘ η› ‰¤¯ÙËΠً χÛË Ùɘ àÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜. ^O ìÚˆÈÛÌfi˜ ÙÔÜ \AÁÒÓ· ñÔ¯ÒÚËÛ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ‹ ÏÔÁÈ΋ Ùɘ ÔÏÈÙÈÎɘ. òAÚ¯ÈÛ ÙfiÙ ‰È·Ì¿¯Ë àÓ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ‡˜ ^EÏÏËÓÔ΢Ú›Ô˘˜. °È¿ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ àÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó Ôî âÚˆÙ‹ÛÂȘ: «òAÍÈ˙ ӿ Á›ÓÂÈ ï \AÁÒÓ·˜; ¢ÈηÈÔÏÔÁÔÜÓÙ·È Ôî ı˘Û›Â˜ Ô‡ öÁÈÓ·Ó; ¢¤Ó qÙ·Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· Ó¿ ÂÚÈ̤ӷÌ ӿ öÚıÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ̤Ú˜;». T‹Ó à¿ÓÙËÛË ÛÙ¿ âÚˆÙ‹Ì·Ù· ·éÙ¿ Ù‹ ‰›ÓÔ˘Ó ÙfiÛÔ Ôî Û˘ÓıÉΘ Ô‡ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ÙÔÜ \AÁÒÓ·, ¬ÛÔ Î·› Ù¿ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô‡ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ·. ^O àÁÒÓ·˜ Ùɘ EOKA àÓ¿ÁηÛ ÙÔ‡˜ òAÁÁÏÔ˘˜ Ó¿ àÓÔ›ÍÔ˘Ó Ùfi «ÎÏÂÈÛÙfi» ΢ÚÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ· η› Ó¿ ‰Â¯ıÔÜÓ Ù‹ χÛË Ùɘ àÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜, ·ÚfiÏÔ Ô‡ ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó Ó¿ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ≤Ó· ÌÈÎÚfi ̤ÚÔ˜ ÙÔÜ Î˘ÚÈ·ÎÔÜ â‰¿ÊÔ˘˜ ó˜ ΢ڛ·Ú¯Â˜ ‚¿ÛÂȘ. ^H àÁÁÏÈ΋ ηÙÔ¯‹ ‰¤Ó ÙÂÏ›ˆÛ àÎfiÌË. ^O àÁÒÓ·˜ Ùɘ EOKA ÂÚÈfiÚÈÛ â›Û˘ Ù›˜ çÚ¤ÍÂȘ Ùɘ TÔ˘ÚΛ·˜ ÁÈ¿ Ù‹Ó Î˘ÚÈ·Ú¯›· Ùɘ K‡ÚÔ˘, ·ÚfiÏÔ Ô‡ ̤ Ù‹Ó ÂåÛ‚ÔÏ‹, ÙfiÓ \IÔ‡ÏÈÔ ÙÔÜ 1974, ηٷÎÚ·ÙÂÖ àÎfiÌË Ì¤ Ù‹ ‚›· Ùfi 37% ÙÔÜ Î˘ÚÈ·ÎÔÜ â‰¿ÊÔ˘˜. ErÓ·È ¬Ìˆ˜ ¯¿ÚË ÛÙ‹Ó àÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ùɘ K‡ÚÔ˘ Ô‡ ì K‡ÚÔ˜ öÁÈÓ ≤Ó· àfi Ù¿ 25 M¤ÏË Ùɘ ^Eӈ̤Ó˘ EéÚÒ˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ùfi ïÔÖÔ ·ÚÂÌÔ‰›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙfiÛÔ Ù‹ ‰È¯ÔÙfiÌËÛË, Ô‡ àÔÙÂÏÂÖ ÌfiÓÈÌË àÁÁÏÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ¬ÛÔ Î·› Ù›˜ çÚ¤ÍÂȘ Ùɘ TÔ˘ÚΛ·˜ Ó¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ àÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ÛÙ‹Ó K‡ÚÔ. °È\ ·éÙfi η› Ôî ^EÏÏËÓÔ·ÚÈÔÈ, ·Ú¿ Ù›˜ àÓÙȉڿÛÂȘ Ô‡ Âr¯·Ó Ùfi 1960, ÚÔۂϤÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙfi àÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ Î˘ÚÈ·Îfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ó˜ ôÁ΢ڷ ÛˆÙËÚ›·˜ ÁÈ¿ Ù‹Ó àÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ùɘ K‡ÚÔ˘ η› Ù‹Ó âÏ¢ıÂÚ›· Ù˘. Tfi OXI, Ô‡ Âr·Ó ÛÙfi ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· Ùɘ 24˘ \AÚÈÏ›Ô˘ ÙÔÜ 2004, qÙ·Ó ÛÙ‹Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ≤Ó· OXI ÛÙ‹ ‰È¿Ï˘ÛË ÙÔÜ Î˘ÚÈ·ÎÔÜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ™\ ·éÙfi Ùfi ÎÚ¿ÙÔ˜ âÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔÜÓ Ó¿ ‰ÂÛfi˙Ô˘Ó Ôî ìÚˆÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÙÔÜ °ÚËÁfiÚË AéÍÂÓÙ›Ô˘, ÙÔÜ K˘ÚÈ¿ÎÔ˘ M¿ÙÛË Î·› ÙáÓ ôÏÏˆÓ ìÚˆÔÌ·ÚÙ‡ÚˆÓ ÙÔÜ Î˘ÚÈ·ÎÔÜ àÂÏ¢ıÂÚˆÙÈÎÔÜ àÁÒÓ·. X¿ÚË ÛÙ›˜ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ı˘Û›Â˜ η› ÛÙfiÓ àÓÂ·Ó¿ÏËÙÔ àÁÒÓ· ÙÔÜ 1955 Ôî K‡ÚÈÔÈ àÓ‹ÎÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙ‹ ÌÂÁ¿ÏË ÂéÚˆ·˚΋ ÔåÎÔÁ¤ÓÂÈ· η› ÚÔۂϤÔ˘Ó Ì¤ ·åÛÈÔ‰ÔÍ›· ÛÙfi ̤ÏÏÔÓ.

138

TÂܯԘ 428, A¶PI§IO™ 2005

\AÓ‰ÚÈ¿ÓÙ·˜ àÁˆÓÈÛÙÔÜ Ùɘ E.O.K.A ö͈ àfi Ùfi ÌÔ˘ÛÂÖÔ \AÁáÓÔ˜

TÔÜ Mȯ·‹Ï E. Mȯ·ËÏ›‰Ë

ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· àfi Ù‹Ó ìÚˆÈ΋ âΛÓË öÓ·ÚÍË ÙÔÜ âÈÎÔÜ àÁÒÓ· Ùɘ EOKA. ≠EÓ· ÏÂÙfi ÌÂÙ¿ Ù¿ ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· Ùɘ ÚÒÙ˘ Ù\ \AÚ›ÏË 1955. \AÓ·¿ÓÙ¯˜ η› àÏÏÂ¿ÏÏËϘ Ôî âÎÚ‹ÍÂȘ Û\ ¬ÏÔ Ùfi ÓËÛ›. Tfi ÚˆÈÓfi âÎÂÖÓÔ àÔηχÊıËΠÙfi ÌÂÁ¿ÏÔ Ì˘ÛÙÈÎfi. Tfi Ê·Ó¤ÚˆÛ ï öÓ‰ÔÍÔ˜ \AÚ¯ËÁfi˜ ¢ÈÁÂÓ‹˜ ̤ Ù‹Ó ÚÒÙË ÙÔ˘ îÛÙÔÚÈ΋ «¶ÚÔ΋ڢÍË», ì ïÔ›· ôÚ¯È˙Â: «M¤ Ù‹ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔÜ £ÂÔÜ, ̤ ›ÛÙÈÓ Âå˜ ÙfiÓ Ù›ÌÈÔÓ àÁáÓ· Ì·˜, ̤ Ù‹Ó Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛÈÓ ïÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÙÔÜ ^EÏÏËÓÈÛÌÔÜ Î·› ̤ Ù‹Ó ‚Ô‹ıÂÈ·Ó ÙáÓ K˘Ú›ˆÓ, àÓ·Ï·Ì‚¿ÓÔÌÂÓ ÙfiÓ àÁáÓ· ‰È¿ Ù‹Ó àÔÙ›Ó·ÍÈÓ ÙÔÜ \AÁÁÏÈÎÔÜ ˙˘ÁÔÜ...». K·› ÙÂÏ›ˆÓ ̤ Ùfi Û¿ÏÈÛÌ·: «\EÌÚfi˜, ¬ÏÔÈ Ì·˙› ÁÈ¿ Ù‹ Ï¢ÙÂÚÈ¿ Ùɘ K‡ÚÔ˘ Ì·˜». K·› ñÔÁÚ·Ê‹: ^O \AÚ¯ËÁfi˜ ¢ÈÁÂÓ‹˜. ¶ÚáÙÔ˜ ÓÂÎÚfi˜ Ùɘ ÚÒÙ˘ ̤ڷ˜ ï Mfi‰ÂÛÙÔ˜ ¶·ÓÙÂÏÉ à\ Ùfi §ÈÔ¤ÙÚÈ. K·› ï ôÓÈÛÔ˜ àÁÒÓ·˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Û¤ fiÏÂȘ η›


¯ˆÚÈ¿, Û¤ ‚Ô˘Ó¿ η› Ï·Áη‰È¤˜, Û¤ οı ¯áÚÔ Î·› ̤ οı ÙÚfiÔ. Tfi ÉÚ·Ó àfiÊ·ÛË ÌÈÎÚÔ› η› ÌÂÁ¿ÏÔÈ: «òH Ù¿Ó õ â› ÙĘ». «¶ÈÛÙÔ› ô¯ÚÈ ı·Ó¿ÙÔ˘». KÈ öÌÂÈÓ·Ó ÈÛÙÔ› ÛÙfiÓ ¬ÚÎÔ ÙÔ˘˜. \EÓÓÈ¿ àÓ¤‚ËÎ·Ó ÛÙ‹Ó àÁ¯fiÓË Î·› ôÏÏÔÈ ÔÏÏÔ› öÂÛ·Ó ÛÙ‹ Ì¿¯Ë ÔÏÂÌÒÓÙ·˜ ÙfiÓ â¯ıÚfi. K·› οÔÈÔÈ ôÏÏÔÈ ôÊËÛ·Ó Ù‹Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘˜ ÓÔ‹ ÛÙ¿ ÊÚÈÎÙ¿ ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ· ÙáÓ òAÁÁÏˆÓ àÓ·ÎÚÈÙáÓ (Ùɘ \OÌÔÚʛٷ˜, ÙáÓ ¶Ï·ÙÚáÓ, Î.ô.). T¿ ¯ÙÂÛÈÓ¿ ·È‰È¿ ÙáÓ K·Ù˯ËÙÈÎáÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ η› ÙáÓ OXEN ÂrÓ·È ÙÒÚ· ÓÙ˘Ì¤Ó· ÛÙfi ¯·Î› η› ‰›ÓÔ˘Ó Ù‹ Ì¿¯Ë ÁÈ¿ Ù‹ Ï¢ÙÂÚÈ¿. \AÚÎÂÙÔ› Ì·ıËÙ¤˜ àÊ‹ÓÔ˘Ó Ù¿ ıÚ·Ó›· (¬ˆ˜ ï Eé·ÁfiÚ·˜ ¶·ÏÏËηڛ‰Ë˜, ï M¿Î˘ °ÈˆÚÁ¿ÏÏ·˜, ï ¶ÂÙÚ¿Î˘ °È¿ÏÏÔ˘ÚÔ˜, ï ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ TÔ˘Ì¿˙Ô˜, ï NÖÎÔ˜ Eé·ÁfiÚÔ˘, ï \AÚÈÛÙ›‰Ë˜ X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜ Î.ô.) η› Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙfiÓ àÁÒÓ·. ¶ÔÈfi˜ ‰¤Ó Û˘ÁÎÏÔÓ›˙ÂÙ·È Ì¤ ÙÔ‡˜ ìÚˆÈÎÔ‡˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔÜ Eé·ÁfiÚ·: «£¿ ¿Úˆ ÌÈ¿Ó àÓËÊÔÚÈ¿ ı¿ ¿Úˆ ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Ó¿ ‚Úá Ù¿ ÛηÏÔ¿ÙÈ· Ô‡ ÄÓ ÛÙ‹ Ï¢ÙÂÚÈ¿». KÈ ¬Ù·Ó Ù‹Ó ôÏÏË Ì¤Ú· ôÊËÓ Ùfi ÛËÌ›ˆÌ· ÛÙÔ‡˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘, ÙÔ‡˜ öÁÚ·Ê ÙÔÜÙ· Ù¿ Ï›Á·, àÏÏ¿ ñ¤ÚÔ¯· ÏfiÁÈ·: «AéÙ‹ Ù‹Ó œÚ· οÔÈÔ˜ Ï›ÂÈ àÓ¿ÌÂÛ¿ Û·˜, οÔÈÔ˜ Ô‡ ʇÁÂÈ àÓ·˙ËÙÒÓÙ·˜ Ï›ÁÔ âχıÂÚÔ à¤Ú·, οÔÈÔ˜ Ô‡ ÌÔÚÂÖ Ó¿ Ì‹Ó ÙfiÓ Í·Ó·‰ÂÖÙÂ, ·Ú¿ ÓÂÎÚfi. M‹ ÎÏ¿„ÂÙ ÛÙfiÓ Ù¿ÊÔ ÙÔ˘. ¢¤Ó οÓÂÈ Ó¿ ÙfiÓ ÎÏ·ÖÙÂ. §›Á· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÙÔÜ M·ÁÈÔÜ ÛÎÔÚÄÙ ÙÔ˘ ÛÙfiÓ Ù¿ÊÔ. TÔÜ ÊÙ¿ÓÂÈ ·éÙfi ÌÔÓ¿¯·». ^H \AÁÁÏÈ΋ \AÔÈÎȷ΋ Ù˘Ú·ÓÓ›· âÈÛÙÚ·Ù‡ıËΠÁÈ¿ Ù‹ Û˘ÓÙÚÈ‚‹ Ùɘ EOKA. K˘‚ÂÚÓ‹Ù˘ ï T˙ÒÓ X¿ÚÓÙÈÓÁÎ, ï ‰‹ÌÈÔ˜ ÙáÓ âÓÓÈ¿ ·ÏÏËηÚÈáÓ Ô‡ Îڤ̷Û ÛÙ›˜ KÂÓÙÚÈΤ˜ º˘Ï·Î¤˜ Ùɘ §Â˘ÎˆÛ›·˜. AéÙfi˜ Ô‡ Û˘¯Ó¿ â¤‚·ÏÏ ÛÙfi Ï·fi «Î¤ÚÊÈÔ˘» (ηÙ\ ÔrÎÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi). AéÙfi˜ Ô‡ ôÓÔÈÍ ٿ ÛÙÚ·Ùfi‰· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛˆ˜ ̤ Ù›˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙÔ‡˜ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜. AéÙfi˜ Ô‡ ı¤ÛÈÛ Ùfi ‰È¿Ù·ÁÌ· ÚÔÛˆÔÎÚ¿ÙËÛ˘. AéÙfi˜ Ô‡ âÈ΋ڢÍ ÙfiÓ °ÚËÁfiÚË AéÍÂÓÙ›Ô˘ η› ôÏÏÔ˘˜ àÁˆÓÈÛÙ¤˜ ̤ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ϛژ. AéÙfi˜ Ô‡ ̤ ÙÔ‡˜ àÓ·ÎÚÈÙ¤˜ ÙÔ˘ ‚·Û¿ÓÈ˙ ̤¯ÚÈ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ‡˜ àÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ùɘ Ï¢ÙÂÚÈĘ. AéÙfi˜ Ô‡ öÛÙÂÈÏ ÛÙ›˜ ™Â¸¯¤ÏϘ âÍÔÚ›· ÙfiÓ \AÚ¯ÈÂ-

›ÛÎÔÔ M·Î¿ÚÈÔ °ã, ÙfiÓ MËÙÚÔÔÏ›ÙË K˘ÚËÓ›·˜ K˘ÚÈ·Ófi, ÙfiÓ ¶··-™Ù·ÜÚÔ ¶··Á·ı·ÁÁ¤ÏÔ˘ η› ÙfiÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ùɘ MËÙÚfiÔÏ˘ K˘ÚËÓ›·˜ ¶ÔχηÚÔ \Iˆ·ÓÓ›‰Ë. M¤ Ù› ·ÏÌfi η› Ù› Û˘ÁΛÓËÛË Ôî ëηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ, Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ Î¿ı àfiÁÂ˘Ì· ̤Û\ à\ Ù¿ Û˘ÚÌ·ÙÔϤÁÌ·Ù· ÙÔÜ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘, ÚÔÛ‡¯ÔÓÙ·Ó Î·› ö„·ÏÏ·Ó ÙfiÓ âıÓÈÎfi ≈ÌÓÔ Î·› Ù›˜ ÛÙÚÔʤ˜ ÙÔÜ ≈ÌÓÔ˘ Ùɘ EOKA: «òEÏ· Ì¿Ó· ÙÒÚ·, ‰fi˜ ÌÔ˘ Ù‹Ó Â鯋 ÛÔ˘, ÁÈ¿ Ó\ àÓ¤‚ˆ „ËÏ¿ Âå˜ Ù¿ ‚Ô˘Ó¿, η› Û¿Ó ¤Ûˆ οÔÈ· ̤ڷ ̤Û\ ÛÙ‹ Ì¿¯Ë, ı¿ ʈӿ˙ˆ ENø™H η› §EYTEPIA». XÈÏÈÔ‰ÔÍ·Ṳ̂ÓÔÈ Ôî Ï‚¤ÓÙÂ˜Ø ı˘Û›· η› ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙɘ ·ÙÚ›‰·˜ Ùfi ‚ˆÌfi. MÂÁ¿ÏÔÈ Û˘Óı¤Ù˜ ÌÈĘ ÙÚÈÛ¤Ó‰Ô͢ âÔÔÈ˝·˜. ≠Hڈ˜ àηٿ‚ÏËÙÔÈ, Ô‡ öÛÙËÛ·Ó Ó¤· ÙÚfi·È· ÙÈÌɘ η› ÌÂÁ·Ï›Ԣ. •·Ó·˙ˆÓÙ¿Ó„·Ó Ù¿ KÔ‡ÁÎÈ·, Ù¿ X¿ÓÈ· Ùɘ °Ú·‚ÈĘ, Ù›˜ \AÏ·Ì¿Ó˜ η› Ù¿ ¢ÂÚ‚ÂÓ¿ÎÈ·. ™¯ÔÏÂÖ·, ÎÚËÛʇÁÂÙ·, à¯˘ÚáÓ˜, Ê˘Ï·Î¤˜, âÎÎÏËÛȤ˜, Á›ÓÔÓÙ·È ÔÏÂÌ›ÛÙÚ˜ η› ‰›· Ì·¯áÓ. «£¤ÏÂÈ àÚÂÙ‹Ó Î·› ÙfiÏÌËÓ ì âÏ¢ıÂÚ›·» (\A. K¿Ï‚Ô˜). M¤ Ù‹Ó ÙfiÏÌË Î·› Ù‹Ó àÚÂÙ‹ ÙÔ˘˜ Û‡ÓÙÚÈ„·Ó ·åÒÓˆÓ ‰ÂÛÌ¿ η› ·åÒÓˆÓ ‰Ô˘Ï›·. òø, âΛÓË ì ı˘Û›· ÙÔÜ °ÚËÁfiÚË AéÍÂÓÙ›Ô˘! \EÎÂÖÓÔ˜ ï ¯áÚÔ˜ ÙÔÜ ÎÚËÛʇÁÂÙÔ˘, ¬Ô˘ öÁÈÓ ïÏÔη‡ÙˆÌ·! ¶ËÁ‹ ÙáÓ óÚ·ÈÔÙ¤ÚˆÓ âÌÓ‡ÛˆÓ. º¿ÚÔ˜ ÙËÏ·˘Á‹˜. BˆÌfi˜ îÂÚfi˜. £˘ÛÈ·ÛÙ‹ÚÈ ·ÓfiÏ‚ÈÔ. K¿ÛÙÚÔ Ï‚ÂÓÙÈĘ. MÈ¿ âÏ¿¯ÈÛÙË ÎÚ‡ÙË, ÌÈ¿ ÙÚ‡· ÛÙfi ¯áÌ·, àÏÏ¿ ̤ à¤Ú·ÓÙ˜ ÔåÎÔ˘ÌÂÓÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ àÓıÚÒÈÓÔ˘ ÌÂÁ·Ï›Ԣ. MÈ¿ ÛËÏÈ¿ ̤ ÛÊÚ·Á›‰· η› ·ÚÔ˘Û›· ïÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÙÔÜ öıÓÔ˘˜. MÈ¿ ÛËÏÈ¿ Ô‡ Ù‹Ó ÏËÌÌ˘Ú›˙Ô˘Ó Ôî àÓÙ·‡ÁÂȘ Ùɘ ëÏÏËÓÈÎɘ àÚÂÙɘ. ™¤ ÙÔÜÙÔ Ùfi Êᘠì Ó¤· ÁÂÓÈ¿ Ú¤ÂÈ Ó¿ ÏÔ‡˙ÂÙ·È Î·› Ó¿ ÙÚ·‚¿ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÁÈ¿ Ӥ˜ ηٷÎÙ‹ÛÂȘ. \AÚÎÂÖ È¿ ì ηı›˙ËÛË Î·› ì ÚÔ‰ÔÛ›· ÙáÓ óÚ·›ˆÓ 剷ÓÈÎáÓ. \AÚÎÂÖ ï ÎÔÓÊÔÚÌÈÛÌfi˜ η› Ôî Û˘Ì‚·ÙÈÎfiÙËÙ˜. \AÚÎÂÖ ì Ì·Ïı·ÎfiÙËÙ· Ùɘ Â鉷ÈÌÔÓÈÛÙÈÎɘ ôÓÂÛ˘. ^H ηٷ͛ˆÛË ‰¤Ó Ú·ÁÌ·ÙÒÓÂÙ·È Ì¤ Ù¿ ÁÂÌ¿Ù· ÔÚÙÔÊfiÏÈ·, àÏÏ¿ ̤ Ù›˜ ÁÂÌ¿Ù˜ àfi ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÏÔÜÙÔ Î·Ú‰È¤˜. ≠OÛÔÈ ÎÈ ôÓ Ù‹Ó K‡ÚÔ Ì·˜ ÍÂÓÔÔ‰Ô·Ù‹Û·ÓÂ, ÎÈ ¬ÛÔÈ ÎÈ ôÓ Ù‹Ó ÎÔ˘ÚÛ¤„·ÓÂ, ·éÙ‹ ÎÚ¿ÙËÛ ïÏfiÚıË Î·› χÙÂÚË Ù‹Ó „˘¯‹. «¶ÔÏÏÔ‡˜ àʤÓÙ˜ ôÏÏ·ÍÂØ ‰¤Ó ôÏÏ·Í „˘¯‹». ¶¿ÓÙ· ı\ àÙÂÓ›˙ÂÈ Ù‹Ó \AÎÚfiÔÏËØ Ù‹Ó ^EÏÏ¿‰· ÙáÓ çÓÂ›ÚˆÓ Ù˘. TÂܯԘ 428, A¶PI§IO™ 2005

139


TáÓ êÁ›ˆÓ ï ¯ÔÚfi˜ ̤˜ ÛÙfi ÛÙÂÓfi ÎÂÏ› ÎÈ à¤Íˆ ì Ù˘Ú¿ÁÓÈ· ̤ Ùfi ÚfiÛˆÔ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘. KÈ ï ¶··ÓÙÒÓ˘ ̤ ñ„ˆÌ¤ÓÔ Ù\ ±ÁÈÔ ‰ÈÛÎÔfiÙËÚÔ — ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ Ùɘ êÁ›·˜ ÙÔÜ XÚÈÛÙÔÜ \EÎÎÏËÛ›·˜ âÎÂÖ Ì¤˜ ÛÙ‹ ‚·ıÂÈ¿ ÛÈÁ‹ ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ùfi Ï˘ÁÌfi η› ÙfiÓ ‚·ı‡ ηËÌfi ÛÙfi Á¤ÚÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙÉıÔ˜, ‚·ıÈ¿ ÎÔÈÙ¿ÂÈ ÛÙ¿ Ì¿ÙÈ· ≤Ó·Ó-≤Ó·Ó ÙÔ‡˜ ÓÈÔ‡˜ ÎÈ àÓ·‰·ÎÚ‡˙ÂÈ Î·› ̤۷ ì ÔÓÂ̤ÓË ÙÔ˘ „˘¯‹ àÓ·Á·ÏÈ¿˙ÂÈ, Ô‡ Ùɘ ÌÈÎÚɘ ·ÙÚ›‰·˜ Ôî Ì·Ó¿‰Â˜ Ù¿ ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ‚‡˙·Í·Ó ̤ Á¿Ï· àÓ‰Ú›·˜ η› Ï¢ÙÂÚÈĘ, ≤Ó·-≤Ó· ÙÔ‡˜ ÎÔÈÙÔÜÛ ̤˜ ÛÙ¿ Ì¿ÙÈ· \ ôÛÙÚ·ÊÙÂÓ ì àfiÊ·ÛË: «§¿‚ÂÙÂ, Ê¿ÁÂÙ ÙÔÜÙÔ âÛÙ› Ùfi ÛáÌ· ÌÔ˘ Ùfi Ùɘ K·ÈÓɘ ¢È·ı‹Î˘...». K·› ÙÔ‡˜ ηÏÔÜÛ ≤Ó·Ó-≤Ó·Ó ̤ Ù¿ ÌÈÎÚ¿ ÙÔ˘˜ çÓfiÌ·Ù· Û¿Ó Ó¿ ÙÔ‡˜ ‚¿ÊÙÈ˙ ̤ ÙÔÜ ·Ó·Á›Ô˘ ·¥Ì·ÙÔ˜ Ù‹Ó Ù›ÌÈ· Ù‹Ó ÔÚʇڷ η› ÙÔ‡˜ ÂéÏfiÁ·Â Ù¿ ÊÙÂÚ¿ Ô‡ ʇÙÚˆÓ·Ó ÛÙÔ‡˜ üÌÔ˘˜ ÙÔ˘˜: MIXAH§, AN¢PEA™, AN¢PEA™, AN¢PEA™, XAPI§AO™, IAKøBO™, MIXAH§, ™TY§IANO™, EYA°OPA™. KÈ öÏ·Ì Ùfi ÛÙÂÓfi ÎÂÏ› Û¿Ó Ù‹Ó ^AÁÈ¿-™ÔÊÈ¿ Ùfi ̤Á· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ì¤ ÙÂÙÚ·ÎfiÛÈ· Û‹Ì·ÓÙÚ· ÎÈ ëÍËÓÙ·‰˘fi ηÌ¿Ó˜ Û\ ¬ÏÔ ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ Ó¿ ÛËÌ¿ÓÔ˘Ó Ù‹Ó àÓ¿ÛÙ·ÛË Î·› Ù‹Ó âÏ¢ıÂÚ›·. KÈ àÎÔ‡ÁÔÓÙ·Ó àfi Ì·ÎÚÈ¿ ̤˜ ÛÙÔ‡˜ ïÚ›˙ÔÓÙ˜ Ùfi οÏ·ÛÌ· ÙÔÜ Î·‚·Ï¿ÚË ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ — ηÏ·ÛÌfi˜, ÊÙÂÚfi Úfi˜ Ù‹ ı˘Û›·! K·› ‰¿ÎÚ˘˙ÂÓ ì ¶·Ó·ÁÈ¿ ÎÈ Ôî àÁÁ¤ÏÔÈ ÛȈÔÜÛ·Ó, ÎÈ öÏ·Ì Ùfi ÛÙÂÓfi ÎÂÏ› àfi Ùfi Ôχ Ùfi ÊᘠÙɘ àıˆfiÙËÙ·˜ η› Ì·ÎÚÈ¿ ̤˜ ÛÙÔ‡˜ ÌÂÏÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜ àÎÔ‡ÁÔÓÙ·Ó Ùɘ §Â˘ÙÂÚÈĘ Ùfi ̤Á· Û‹Ì·ÓÙÚÔ Ì¤Û· Û¤ ¯Ú˘Ûfi Û‡ÁÓÂÊÔ — ı˘Ì›·Ì· Ô‡ ÛÎÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙ¿ fi‰È· ÙÔÜ K˘Ú›Ô˘.

140

\AÓÙÒÓ˘ ¶ÈÏÏĘ TÂܯԘ 428, A¶PI§IO™ 2005


£·ÚÚá Ò˜ Í·Ó·˙‹Û·Ó — ÊÚȯÙfi η› Ù\ ¬Ú·Ì¿ Û·˜ — Û¤ ÛĘ Ùɘ K‡ÚÔ˜ Ï‚ÂÓÙȤ˜, „˘¯¤˜ ÙÈÙ·ÓÔÌ¿¯Â˜ ÙÔÜ M·Ú·ıÒÓ·, ÙáÓ £ÂÚÌÔ˘ÏáÓ — ÙÚÈÛ¿ÍÈÔ Ù\ ùÓÔÌ¿ Û·˜ — §ÂˆÓ›‰Â˜ η› K˘Ó·›ÁÂÈÚÔÈ, MÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó˜ ç¯ÙÚÔÌ¿¯Â˜ ! K˘ÚÈÒÙÈÛÛ˜ ÔϤ̷گ˜, ÙÔÜ TÚfiÔ‰Ô˘ ı˘Á·Ù¤Ú˜ Û¿Ó ¯·›ÙË ÏÈÔÓÙ·ÚÈÔÜ ÛÎÔÚ›˙Ô˘Ó Ù¿ Ì·ÏÏÈ¿ Û·˜ ÎÈ àÓ·ÙÚȯÄÙ ó˜ öÚ¯ÂÙ·È — ‚Ô˘‹ ̤ ÙÔ‡˜ àÁ¤Ú˜ Ùfi «T¿Ó» õ «â› TĘ» ÛÙ‹ ‚ÚÔÓÙÂÚ‹ Ï·ÏÈ¿ Û·˜ ! TÚ¤ÌÔ˘Ó Ôî Ï›ıÔÈ Û¿Ó àÎÔÜÓ àÓÙ› Ï˘ÁÌáÓ ·È¿Ó˜! Tɘ E O K A àÓÙ¿ÚÙ˜ ÛÙ¿ ‚Ô˘Ó¿, ıÂÚÈÔ‚ÔÁÁÔÜÓ Ôî ÏfiÁÁÔÈ. T¿ ·È‰È¿ ÎÈ Ôî ÎÔÚ·ÛȤ˜ ıÂÚȤ„·Ó ÌÂÁÈÛÙ¿Ó˜ η› ÊᘠÔî ‚Úfi¯ÔÈ âÁ›Ó·Ó ÎÈ ì K‡ÚÔ˜ MÂÛÔÏfiÁÁÈ ! T\ àÂÚÔÏ›ÎÓÈÛÙ· ÎÔÚÌÈ¿: K·Ì¿Ó˜ Ô‡ ¯Ù˘ÄÓ — \OÌÚfi˜! •˘ÓÄÙ Ôî §·Ô›. X˘ÌÄÙ àÓÙÚÂȈ̤ÓÔÈ Ôî ÛÎÏ¿‚ÔÈ. ¶ÚáÙÔÈ ÎÈ àfi ÛĘ ¯Ô˘Ì‹Í·Ó η› ÄÓ ̤ Ù‹Ó àÁ¯fiÓË ó˜ Ï¿‚·ÚÔÓ âÌÚfi˜ Ôî ÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓÔÈ ! \E‰á ì ^EÏÏ¿‰· ÁÈ¿ Ù‹ Ï¢ÙÂÚÈ¿ ÔÙ¤˜ Ù˘ ‰¤Ó Ï˘Á¿ÂÈ ÎÈ à‰‡Ó·ÌË ‰¤Ó öÌ·ı ӿ Á¤ÚÓÂÈ Ùfi ÎÂÊ¿ÏÈ ! Tfi ·xÌ· Ì·˜ àÛÙ¤Ú¢ÙÔ ·ÓÙÔÜı ı¿ ʈٿÂÈ ÌÈ¿ àÓ¿ÛÙ·ÛË ·Ó¿ÓıÚˆË ÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ η› ¿ÏÈ !

¶¤ÙÚÔ˜ \OχÌÈÔ˜

Mȯ. K·Ú·ÔÏɘ, \AÓ‰Ú. Z¿ÎÔ˜, X·Ú. Mȯ·‹Ï, ™Ù. M·˘ÚÔÌÌ¿Ù˘, \A. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, \A. ¶·Ó·Á›‰Ë˜, \I·Î. ¶·Ù¿ÙÛÔ˜, Eé·Á. ¶·ÏÏËηڛ‰Ë˜ Mȯ. KÔ˘ÙÛfiÊÙ·˜

MfiÓÔÈ, ‰Â̤ÓÔÈ Û¿Ó ÙÚ·ÁÈ¿ ̤˜ ÛÙfi ‚·ı‡ ÛÎÔÙ¿‰È ℤ˜ âηÙ‚‹Î·Ó àÁηÏÈ·ÛÙÔ› ÛÙfiÓ ≠A‰Ë. KÚ˘Ê¿, ÛÙ¿ ÛÎÔÙÂÈÓ¿ ÙÔ‡˜ ¿\ ï ‰‹ÌÈÔ˜ ÛÙ‹Ó àÁ¯fiÓË ÙÔÜ ≥ÏÈÔ˘ Ùfi Ì¿ÙÈ Ì‹Ó ÙÔ‡˜ ‰ÂÖ Î·› ÎÏ·›ÂÈ Î·› ·ÁÒÓÂÈ. §¤˜ η› ÙÔ‡˜ â΢ӋÁ·Â Ùfi Ì·ÜÚÔ ÙÔ˘˜ Ùfi Îڛ̷ Û¤ Ù¿ÊÔ ÙÔ‡˜ âڛͷÓ — Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ ÌÓÉÌ·. M¿ ¿ÏÈ, ¬ˆ˜ ÌÈ¿ ÊÔÚ¿, àÁÁ¤ÏÔÈ ÊÙÂÚÔ˘Á›Û·Ó âÎÂÖ ÎÈ àfi Ùfi ÌÓÉÌ· ÙÔ˘˜ Ù‹Ó Ï¿Î·Ó â΢ÏÉÛ·Ó. KÈ çÚıÔ› Í·Ó¿ η› ‰˘Ó·ÙÔ›, çÚıÔ› ÎÈ àÓ·ÛÙË̤ÓÔÈ ÂÙ¿Í·Ó œ˜ ÙfiÓ ÔéÚ·Ófi, Ù‹ ÁÉ Ù‹ ̷و̤ÓË. K·› Û¿Ó àÓ¿ÛÙ·Û˘ ÁÏ˘Î¿ η› Í¿ÁÚ˘Ó\ àˉfiÓÈ· „¤ÏÓÔ˘Ó ÙÚÔ¿ÚÈ· Ï¢ÙÂÚÈĘ ¬Û\ ôÓ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ¯ÚfiÓÈ· !

\AÓÙÒÓ˘ ¶ÈÏÏĘ TÂܯԘ 428, A¶PI§IO™ 2005

141


Tfi ‰¤ÓÙÚÔ Ùɘ ÛÎÏ·‚ÈĘ ÔχÚÈ˙Ô, ÔχÎÏ·‰Ô, ·¯È¿ ıÂÚȷΈ̤ÓÔ ÛÙ‹Ó K‡ÚÔ Ù‹ ÌÈÎÚ‹. \AÏ› ÙÔÓ Ô‡ Ùfi ¯¤ÚÈ ‚¿ÏÂÈ à¿Óˆ ÙÔ˘... T› Ùfi Ê˘ÏÄÓ ‰Ú¿ÎÔÓÙ˜ ëηÙfiÁ¯ÂÈÚ˜ η› ̤‰Ô˘Û˜ Ì˘ÚÈÔÊȉÔÜÛ˜. M¿ ì Ï¢ÙÂÚÈ¿ «„Ô˘Ì›Ó àÌ›ÛËÙÔ». ¶Ô‡ ¿ÔÓ œ˜ àÁÁfiÓÈÓ ì Ï¢ÙÂÚÈ¿ êÁ›·ÛÌ·, ‰ÚfiÛÔ˜ η› ÁÏ˘Îfi ̤ÏÈ. K·› qÚı ≤Ó· ÚˆÈÓfi, Ì‹Ó·˜ \AÚÈÏÔ̿˘, ô‚Á·ÏÙ· Ì·ıËÙÔ‡‰È· ̤ fiıÔ Ï¢ÙÂÚÈĘ ÂÙÄÓ ٿ ‚È‚Ï›·. K·› Ó¿ Ù·, ·Ú·‚Á·›ÓÔ˘Ó ÔÈfi˜ ı¿ ÛÎÔÙÒÛÂÈ Ùfi ıÂÚÈfi. ≠EÓ· Ú˘¿ÎÈ ÛÙ‹Ó àÚ¯‹, Ô‡ Á›ÓÂÙ·È ÔÙ¿ÌÈ, Ï·Ù·›ÓÂÈ Î·› ‚·ı·›ÓÂÈ Î·› œ˜ Ùfi ‰¤ÓÙÚÔ ÊÙ¿ÓÂÈ. «BfiËı· £Â¤, ‚fiËı· £Â¤», ‚ÔÄ Ùfi ·xÌ· ÙÔÜ ¶ÂÙÚ¿ÎË, ÎÈ àfi ÎÔÓÙ¿ ï TÔ˘Ì¿˙Ô˜, η› Èfi ›Ûˆ ï Eé·ÁfiÚ·˜, η› Èfi ›Ûˆ...

142

TÂܯԘ 428, A¶PI§IO™ 2005

«TÔÜÓÙÔ ıÂÚÎfiÓ, Ô‡ ›ÓÓÂÈ Ì·˜ Ùfi ·xÌ·, Ó¿ ηÎÔı·Ó·Ù›ÛÂÈ, Ùfi ‰¤ÓÙÚÔ Ùɘ ÛÎÏ·‚ÈĘ Ó¿ ¤ÛÂÈ, Ó¿ Ï˘Á›ÛÂÈ». £Âfi˜ õÙÔ˘Ó; \EfiÎÔ˘ÛÂÓ. ™Î›˙ÂÙ·È ì ÁÉ. T¿ ·̷ٷ ÙÔÜ ÔÙ·ÌÔÜ ÎÚ‡„·Ó ÌÂÌÈĘ ÛÙ¿ Ù¿ÚÙ·Ú· Ù¿ Ê›‰È·. KÈ ì οٷÛÚË ïÚÌ‹ ÙÔ˘˜ Ùfi ‰¤ÓÙÚÔ Ùɘ ÛÎÏ·‚ÈĘ Û‡ÚÚÈ˙· ÍÂÚÈ˙ÒÓÂÈ. KԇϷ ¶·Ú·ÛÎÂ˘Ä * ™ËÌ›ˆÛË «£Âfi˜ õÙÔ˘Ó; \EfiÎÔ˘ÛÂÓ»: K˘Úȷ΋ Ú‹ÛË õÙÔ˘Ó: qÙ·Ó âfiÎÔ˘ÛÂÓ: â·ÎÔ‡ˆ: àÎÔ‡ˆ ÚÔÛÂÎÙÈο £Âfi˜ õÙÔ˘Ó; PËÙÔÚÈ΋ âÚÒÙËÛË. \IÛÔ‰˘Ó·ÌÂÖ Ì¤ öÓÙÔÓË Î·Ù¿Ê·ÛË.


^H âÎÎÏËÛ›· ÙÔÜ ^AÁ›Ô˘ NÈÎÔÏ¿Ô˘ Ùɘ ™Ù¤Á˘ ÛÙ‹Ó K·ÎÔÂÙÚÈ¿

°Ú¿ÊÂÈ ì KԇϷ ™Ô‡ÁÏË-¶·Ú·Û΢Ä

K

·Ú‰È¿ ÙÔÜ Î·ÏÔηÈÚÈÔÜ, Ì‹Ó·˜ \IÔ‡Ï˘ ÙÔÜ 1955. ™Ù‹Ó K·Ù·Û΋ӈÛË «ÙÔÜ ^AÁ›Ô˘ NÈÎÔÏ¿Ô˘ Ùɘ ™Ù¤Á˘», ÛÙ›˜ ñÒÚÂȘ ÙÔÜ TÚÔfi‰Ô˘˜, qÙ·Ó ùÌÔÚÊÔ Î·› ‰ÚÔÛÂÚfi Ùfi àfiÁÂ˘Ì·. T¿ Ô˘ÏÈ¿ ÙÈÙ›‚È˙·Ó ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ· ̤۷ ÛÙ›˜ ÛÎÈÂÚ¤˜ Ê˘ÏψÛȤ˜ ÙáÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ. Tfi ÓÂÚfi ÙÔÜ ÔÙ·ÌÔÜ KÏ¿ÚÈÔ˘ Úfi¯ıÈ˙ η› ÛÂÎfiÓÙ·Ú ٛ˜ ͤÁÓÔÈ·ÛÙ˜ Ó·ÓÈΤ˜ ʈӤ˜ ÙáÓ Î·Ù·ÛÎËÓˆÙÚÈáÓ. MÈ¿ ïÌ¿‰· ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÜÛ ̤ Ôχ ΤÊÈ: «\EÏÄÙ ¬Ï˜ Ó¿ ¯·ÚÔÜÌ ÛÙɘ âÍԯɘ Ù‹Ó çÌÔÚÊÈ¿ η› Ù‹Ó êÁÓ‹ ¯·Ú¿ Ó¿ ‚ÚÔÜÌ ̤˜ ÛÙÔÜ £ÂÔÜ Ù‹Ó àÁηÏÈ¿». MÈ¿ ôÏÏË ïÌ¿‰· ·Ú¿‚Á·ÈÓ ۤ ˙ˆËÚfiÙËÙ· η› ·ÏÌfi: «£¿ ëÓÒÛÔ˘ÌÂ Ù‹Ó K‡ÚÔ Ì·˜ Ì¿ÙÈ· ÔÏÏ¿ Ùfi ϤÓ ïÔ‡ ÁÂÏÔÜÓ Î·› ÎÏ·ÖÓÂ... £¿ ëÓÒÛÔ˘ÌÂ Ù‹Ó K‡ÚÔ Ì·˜ ̤ Ù‹Ó ^EÏÏ¿‰· Ì¿Ó· Ì·˜...».

òAÏϘ ¯fiÚ¢·Ó ëÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡˜, ôÏϘ ö·È˙·Ó ‚fiÏϸ. KÚ·ÙÒÓÙ·˜ ≤Ó· àÁ·Ë̤ÓÔ ÌÔ˘ ‚È‚Ï›Ô õıÂÏ· Ó¿ ÚÔ¯ˆÚ‹Ûˆ ÁÈ¿ Ó¿ η٤‚ˆ ÛÙfi ÔÙ¿ÌÈ. ^O àÁ·Ë̤ÓÔ˜ ÌÔ˘ «ıÚfiÓÔ˜» — ÌÈÛfi˜ ÚÈ˙ˆÌ¤ÓÔ˜ ÛÙfi ÓÂÚfi, ÌÈÛfi˜ ÛÙ‹ ÁÉ, ‚Ú¿¯Ô˜ — ̤ ÂÚ›ÌÂÓÂ. ≠OÏ· ÌÔ˘ Ù¿ ùÓÂÈÚ· ÁÈ¿ ÛÔ˘‰¤˜, ÁÈ¿ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙ‹Ó Ôχ·ıË ·ÙÚ›‰· K‡ÚÔ, Ù¿ Âr¯Â àÎÔ‡ÛÂÈ. ^OÏfiÚıÔ˜, Âéı˘ÙÂÓ‹˜, ʈÙÂÈÓfi˜ ̤˜ ÛÙfi Ì·ÜÚÔ Ú¿ÛÔ ÙÔ˘, ÛÙÂÎfiÙ·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙfi âÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔÜ ^AÁ›Ô˘ NÈÎÔÏ¿Ô˘ ï Û‚·ÛÙfi˜ Ì·˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi˜ η› ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ . \AÓ¿ÚÁ˘ÚÔ˜ ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜. ¶Ï¿È ÙÔ˘ qÙ·Ó Î·› ï ôÏÏÔ˜ Û‚·ÛÙfi˜ Ï¢›Ù˘, . ™Ù·ÜÚÔ˜ ¶··Á·ı·ÁÁ¤ÏÔ˘. Oî Ì·ÙȤ˜ Ì·˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó àfi Ì·ÎÚÈ¿. ≠OÙ·Ó ÏËÛ›·Û·, ÙÔ‡˜ àÛ¿ÛÙËη ̤ Û‚·ÛÌfi Ùfi ¯¤ÚÈ. M¿, Ù› ·Ú¿ÍÂÓÔ... ™¿Ó Ó¿ Ì‹ ÌÔÜ ö‰ˆÛ·Ó ÛËÌ·Û›·. òEÏÂÈ„Â Ùfi ÊÈÏÔÊÚÔÓËÙÈÎfi àÛÙÂÖÔ. K¿ÙÈ Ì¤Û· ÌÔ˘ ̤ ÙÚfiÌ·ÍÂ. òEÏÂÈ àfi Ùfi ÚfiÛˆÔ ÙÔÜ . \AÓ¿ÚÁ˘ÚÔ˘ Ùfi ¯·ÌfiÁÂÏÔ, ì ʈÙÂÈÓ‹ Ì·ÙÈ¿. °È·Ù› ÛÎÔ˘ÓÙÔ‡ÊÏÈ·Û öÙÛÈ ï ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi˜ Ì·˜; ™Ùfi ÔÙ¿ÌÈ öÌÂÈÓ· ÂÚ›Ô˘ ÌÈ¿ œÚ·. ™¿Ó Á‡ÚÈÛ· ÛÙfiÓ ùÌÔÚÊÔ Î·Ù·ÛÎËÓˆÙÈÎfi ¯áÚÔ, ¬Ï˜ Ôî ʈӤ˜ öÛ‚ËÛ·Ó, Ù¿ Ì¿ÙÈ· ¬ÏˆÓ ‚Ô˘ÚΈ̤ӷ. òAÏϘ ÛÈÁfiÎÏ·È·Ó. £Â¤ ÌÔ˘, Ì‹ˆ˜ àÚÚÒÛÙËÛ ηÌÈ¿; M‹ˆ˜ ö¯Ô˘Ì οÔÈÔ ¤ÓıÔ˜; ¶ÏËÛ›·Û· ÁÚ‹ÁÔÚ· Ù‹Ó ïÌ·‰¿Ú¯Ë ÌÔ˘ η› ÙfiÙ ÌÔÜ Âr Ùfi ηÎfi Ì·ÓÙ¿ÙÔ: «Oî òAÁÁÏÔÈ... ÙfiÓ . \AÓ¿ÚÁ˘ÚÔ ÙfiÓ... à¤Ï·Û·Ó àfi Ù‹Ó K‡ÚÔ». T›; ¶á˜; °È·Ù›; °È·Ù›; PˆÙÔÜÛ· â›ÌÔÓ·. «TfiÓ ıˆÚÔÜÓ âÈΛӉ˘ÓÔ, ÁÈ·Ù› âÍÔÏ›˙ÂÈ ÙÔ‡˜ Ó¤Ô˘˜ ̤ 剷ÓÈο, ÙÔ‡˜ Ê˘Ù‡ÂÈ Ù‹Ó ›ÛÙË ÛÙfiÓ £Âfi η› Û˘Ó‰·˘Ï›˙ÂÈ ÙfiÓ àÓ‡ÛÙ·ÎÙÔ fiıÔ ÁÈ¿ Ùfi ÍÂÛÎÏ¿‚ˆÌ· ÙÔÜ ÓËÛÈÔÜ. ¢¤Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ôî òAÁÁÏÔÈ Ù¤ÙÔÈ· ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ àÓÙ›ÛÙ·ÛË. T‹ ÊÔ‚ÔÜÓÙ·È ·Ú·¿Óˆ àfi Ù›˜ ‚fî˜ η› Ù¿ ˘ÚÔÌ·¯Èο». ≠OÏ· Ù¿ ÛÙfiÌ·Ù· ̤ ÌÈĘ ‚Ô˘‚¿ıËηÓ, ù¯È àfi Êfi‚Ô, àÏÏ¿ àfi çÚÁ‹ η› ‰›Î·ÈË àÁ·Ó¿ÎÙËÛË. MÈ¿ ʈӋ ÛÙ¿ ‚¿ıË ÙÔÜ ÂrÓ·È Ì·˜ ÊÒÓ·˙ ÛÙÂÓÙfiÚÂÈ·: «°ÂÏȤÛÙ ÎÔ˘ÚÛ¿ÚÔÈ, òAÁÁÏÔÈ ÎÔ˘ÚÛ¿ÚÔÈ. ¢¤Ó ÛÎÔÙÒÓÂÙ·È Ùfi ¯·ÌfiÁÂÏÔ, ‰¤Ó Û‚‹ÓÂÈ Ùfi Êá˜, ‰¤Ó ÛÎÈ¿˙ÂÙ·È ì ›ÛÙË Î·› ì âÏ›‰·. ¢¤Ó ı¿ àÚÁ‹ÛÂÈ Ó¿ ͯÂÈÏ›ÛÂÈ Ùɘ ›ÎÚ·˜ Ùfi ÚÔ˙‡ÌÈ. ^Y¿Ú¯ÂÈ £Âfi˜ ¢Èη›Ô˘. KÈ ôÓ Î¿ÔÙ “ï £Âfi˜ àÚÁÂÖ, ‰¤Ó ÂrÓ·È ÔÁÏËÛÌÔÓËÙ‹˜”. ¢¤Ó ÛĘ ÊÔ‚fiÌ·ÛÙ». T‹Ó ôÏÏË Ì¤Ú· ï . \AÓ¿ÚÁ˘ÚÔ˜ öÊ¢ÁÂ... T› öÁÈÓ ÛÙ‹Ó Î·Ù·Û΋ӈۋ Ì·˜ ‰¤Ó ϤÁÂÙ·È. K·ıÒ˜ ÚÔÛÂÚÓÔÜÛÂ Ù‹Ó Î·ÁÎÂÏfiÔÚÙ· ÌÔÜ Ê¿ÓËΠàÎfiÌ· Èfi „ËÏfi˜, àÎfiÌ· Èfi Ï‚¤ÓÙ˘! KÈ âÌÂÖ˜, ¬Ï˜, ·›ÚÓ·ÌÂ Ù‹Ó àfiÊ·ÛË Ó¿ „ËÏÒÛÔ˘Ì ̷˙› ÙÔ˘, ÁÈ¿ Ó¿ ÄÌ âÎÂÖ Ô‡ ¿Û¯È˙ η› õıÂÏ ӿ ÌĘ àÓ‚¿ÛÂÈ. TÂܯԘ 428, A¶PI§IO™ 2005

143


T

fi ΛÌÂÓÔ Ô‡ àÎÔÏÔ˘ıÂÖ âÏ‹ÊıË, ηÙfiÈÓ Âå‰ÈÎɘ à‰Â›·˜, àfi Ùfi âӉȷʤÚÔÓ ‚È‚Ï›Ô ÙÔÜ Î. XÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˘ B. B·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë, «\AÓ·ÌÓ‹ÛÂȘ àfi ÙfiÓ àÁáÓ· Ùɘ EOKA ÙáÓ £ÂÔ‰fiÛË ¶··¯ÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, Mȯ¿ÏË PˆÛÛ›‰Ë η› B·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë» Ô‡ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÌfiÏȘ ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙ‹Ó K‡ÚÔ (§Â˘ÎˆÛ›· 2005) àfi Ù›˜ âΉfiÛÂȘ «^AÁ›· T·˚Û›·». Tfi ‚È‚Ï›Ô ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ù›˜ Ì¿¯Â˜, âÓ¤‰Ú˜, ÚÔ‰ÔÛ›·, ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ· ÎÏ., Ô‡ ñ¤ÛÙËÛ·Ó Ôî ÚáÙÔÈ ÙÚÂÖ˜ àÓÙ¿ÚÙ˜ Ùɘ ÚÒÙ˘ àÓÙ·ÚÙÈÎɘ ïÌ¿‰·˜ Ùɘ EOKA Ùɘ ÂÚÈԯɘ ¶ÈÙÛÈÏÈĘ. \Afi Ùfi ΛÌÂÓÔ Ô‡ ‰ËÌÔÛȇԢÌ ï àÓ·ÁÓÒÛÙ˘ ÌÔÚÂÖ Ó¿ ¿ÚÂÈ ÌÈ¿ 剤· (Ôχ ÌÈÎÚ‹, ‰ÈfiÙÈ ñÉÚÍ·Ó Î·› Ôχ-Ôχ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· η› àÓÔÌÔÏfiÁËÙ·) ÙáÓ ‚·Û·ÓÈÛÙËÚ›ˆÓ ÛÙ¿ ïÔÖ· Ôî «ÂéÁÂÓÂÖ˜» BÚÂÙ·ÓÓÔ› ñ¤‚·ÏÏ·Ó ¬ÛÔ˘˜ ^EÏÏËÓÔ΢Ú›Ô˘˜ Û˘ÓÂÏ¿Ì‚·Ó·Ó, ̤ ÛÎÔfi Ó¿ ÙÔ‡˜ àÔÛ¿ÛÔ˘Ó Ì˘ÛÙÈο ÙÔÜ àÁÒÓ·. ™Ù›˜ 17 \I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔÜ 1956 Ôî òAÁÁÏÔÈ Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ÛÙfi ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘˜, ÌÂÙ¿ àfi ÚÔ‰ÔÛ›·, ÙÔ‡˜ £ÂÔ‰fiÛË ¶··¯ÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, B·Û›ÏË B·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë, NÈÎfiÏ·Ô \Iˆ. KÔ˘ÙÛÔÜ Î·› XÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔÓ EéÁÂÓ›Ô˘. TÔ‡˜ ÉÚ·Ó ÛÙ›˜ ¶Ï¿ÙÚ˜, ÛÙfi ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÖÔ «™ϤÓÙ˘». MfiÏȘ öÊÙ·Û·Ó, Á‡Úˆ ÛÙ›˜ âÓÓ¤· Ùfi ‚Ú¿‰˘ ÂÚ›Ô˘, ·Ú¤Ï·‚ ÙfiÓ B·Û›ÏË B·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë ï àÓ·ÎÚÈÙ‹˜ ¶ÂÚ¤˚Ú· ÁÈ¿ àÓ¿ÎÚÈÛË. TfiÓ ÚÒÙËÛ ôÓ àÓÉΠÛÙ‹Ó E.O.K.A., Ù› „¢‰ÒÓ˘ÌÔ Âr¯Â η› Ù› âÚÁ·Û›Â˜ öηÓ ÛÙ‹Ó E.O.K.A. ¶ÚÔÛ·ıÔÜÛ â› ÔÏÏ‹ œÚ· Ó¿ àÔÛ¿ÛÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜. \AÊÔÜ ‰¤Ó ÙÔÜ öÏÂÁ ٛÔÙ·, ôÚ¯ÈÛÂ ï ¶ÂÚ¤˚Ú· Ó¿ ÙÔÜ Ï¤ÁÂÈ Ùfi „¢‰ÒÓ˘Ìfi ÙÔ˘, η› ¬Ï· ¬Û· öηÓÂ. \A̤ۈ˜ âηٿϷ‚ ¬ÙÈ ï ÚÔ‰fiÙ˘ Ù¿ âÚfi‰ˆÛ ¬Ï·. ≠YÛÙÂÚ· qÚı οÔÈÔ˜ ôÏÏÔ˜, ôÁÓˆÛÙÔ˜, η› ÙÔÜ Ï¤ÁÂÈØ «^O ·ÚÈÔ˜ àÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ‰¤Ó Ê·›ÓÂÙ·È îηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ̤ Ù›˜ à·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÔ˘». «¢˘ÛÙ˘¯á˜», à‹ÓÙËÛ ï B·Û›Ï˘ B·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜, «‰¤Ó ÌÔÚá Ó¿ ÙfiÓ îηÓÔÔÈ‹Ûˆ». TfiÙ οÔÈÔ˜ àÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ÙÔÜ ö‚·Ï ¯ÂÈÚÔ¤‰Â˜, η› ÙfiÓ ö‰ÂÛ ùÚıÈÔ ¿Óˆ Û¤ ÌÈ¿ ۈϋӷ ÙÔÜ ÓÂÚÔÜ ÛÙ‹Ó ÎÔ˘˙›Ó·. Er¯Â ÁÈ¿ ʇϷο ÙÔ˘ ≤Ó· ÛÙÚ·ÙÈÒÙË òAÁÁÏÔ, ïÏÈṲ̂ÓÔ. ^O B·Û›Ï˘ B·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜ àÎÔ˘ÌÔÜÛ ϛÁÔ ¿Óˆ ÛÙfiÓ ÙÔÖ¯Ô, ÁÈ¿ Ó¿ ÎÔÈÌËıÂÖ ÏÈÁ¿ÎÈ, àÏÏ¿ ï òAÁÁÏÔ˜ ÊÚÔ˘Úfi˜ ÙÔÜ ÊÒÓ·˙ÂØ «John, no sleep», η› ÙÔÜ àÓÙ··ÓÙÔÜÛ η› âÎÂÖÓÔ˜Ø «no sleep». K¿ÔÙ ÙÔÜ ö‰ÈÓ η› ηӤӷ ÙÛÈÁ¿ÚÔ, ÁÈ¿ Ó¿ ÙfiÓ à·Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ, η› öÙÛÈ Ó¿ Ì‹Ó ÎÔÈÌËıÂÖ. ¶Úˆ› Úˆ› Ùɘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ì̤ڷ˜ Ùɘ ÎÚ·Ù‹ÛÂÒ˜ ÙÔ˘ qÚı ï àÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ¶ÂÚ¤˚Ú·, η› ÙfiÓ ÚÒÙËÛ ᘠ¤Ú·ÛÂ. «¶á˜ ı¤ÏÂȘ Ó¿ ÂÚ¿Ûˆ;» ÙÔÜ à¿ÓÙËÛÂ. TÔÜ ö‰ˆÛ ηڤÎÏ· η› öηÙÛÂ, η› ôÚ¯ÈÛ ̤ ÎÔÏ·ÎÂÖ˜ η› ̤ ÌÂÁ¿ÏË ÂéÁ¤ÓÂÈ· Ù‹Ó àÓ¿ÎÚÈÛË. «òA! ͤÚÂȘ, οӷÌ ≤Ó· Ï¿ıÔ˜ ¯ı¤˜», ÙÔÜ ÂrÂØ «Ùfi „¢‰ÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ‰¤Ó qÙ·Ó “§·Ù˙ÈĘ”, àÏÏ¿ “§·Ù˙›·˜”.

144

TÂܯԘ 428, A¶PI§IO™ 2005

\EÛ‡ ı¿ ÌĘ ‰ÒÛÂȘ ¯Ú‹ÛÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ¿ ÙfiÓ ¢ÈÁÂÓÉ Î·› ÁÈ¿ ôÏÏ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ùɘ E.O.K.A.», η› ÙÔÜ ¯¿È‰Â˘Â Ù¿ Ì·ÏÏÈ¿. ≠OÙ·Ó ÙfiÓ ÚÒÙËÛ ÁÈ¿ Ù¿ ™‹ÏÈ·, ÁÈ¿ Ù‹Ó âÓ¤‰Ú· ÙÔÜ MÈÙÛÂÚÔÜ, ÁÈ¿ Ù‹Ó âÓ¤‰Ú· ÙÔÜ ¶Â‡ÎÔ˘, ÁÈ¿ Ù‹Ó âÓ¤‰Ú· ÛÙfi KfiÎÎÈÓÔ º·Ó¿ÚÈ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙfi TÚfiÔ‰Ô˜, ÙÔÜ à‹ÓÙËÛÂØ «M¿ Ù› ÂrÓ·È ·éÙ¿, Ô‡ ̤ ÚˆÙÄÙÂ; ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ù¿ àÎÔ‡ˆ». \Afi ¯¿È‰ÂÌ· ÙáÓ Ì·ÏÏÈáÓ, Ô‡ ÙÔÜ öηÓÂ, Ê·›ÓÂÙ·È âÍ·ÓÙÏ‹ıËΠì ñÔÌÔÓ‹ ÙÔ˘ η›, âÓá ï B·Û›Ï˘ âηıfiÙ·Ó ¿Óˆ ÛÙ‹Ó Î·Ú¤ÎÏ·, ÙÔÜ öÛ΢„ Ùfi ÎÂÊ¿ÏÈ Î·› ö‚·Ï Ùfi ≤Ó· ÙÔ˘ ¯¤ÚÈ Î¿Ùˆ àfi Ù‹Ó ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘ η› Ùfi ôÏÏÔ àfi ¿Óˆ, η› ôÚ¯ÈÛ ӿ ÙfiÓ ÎÙ˘Ä Û¿Ó Ù·ÌÔ˘Ï¤ÎÈ (Ù‡Ì·ÓÔ)Ø Î·› ≈ÛÙÂÚ· Í·Ó¿Ú¯ÈÛÂ Ù‹Ó àÓ¿ÎÚÈÛË Ì¤ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ àÂÈϤ˜ η› Èfi à·ÈÙËÙÈÎfi˜. «EúÙ Ùfi


ı¤ÏÂȘ, ÂúÙ ù¯È, ı¿ ÌĘ Ù¿ ÂÖ˜ ¬Ï·». «òE¯ˆ ≤Ó· Ì¿ÚÙ˘Ú·», Û˘Ó¤¯ÈÛÂ, «ï ïÔÖÔ˜ qÙ·Ó Ì·˙› ÛÔ˘, η› Û˘ÏÏ¿‚·Ì â›Û˘ ¬ÏË Ù‹Ó ïÌ¿‰· Û·˜, η› ı¤ÏÔ˘Ì àÎfiÌË ≤Ó· Ì¿ÚÙ˘Ú·, ÁÈ¿ Ó¿ ÛĘ ÎÚÂÌ¿ÛÔ˘Ì». «òAÓ ÛÔÜ Ê¤Úˆ ÙfiÓ Ì¿ÚÙ˘Ú· âÎÂÖÓÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘», Û˘Ó¤¯ÈÛÂ, «Î·› ÛÔÜ Ù¿ ÂÖ ¬Ï·, ı¿ ·Ú·‰Â¯ÙÂÖ˜;». \A¿ÓÙËÛË: «B‚·›ˆ˜ ı¿ ·Ú·‰Â¯Ùá, ôÓ Ê¤ÚÂȘ οÔÈÔÓ Ì¿ÚÙ˘Ú·». \EÓ Ùˇá ÌÂٷ͇ ¬Ìˆ˜ ï ÚÔ‰fiÙ˘ ÛÙÂÎfiÙ·Ó ö͈ àfi Ù‹Ó ÎÔ˘ÚÙ›Ó· η› ÙfiÓ ÚfiÛÂÍÂ. «òAÓ ÌÔÜ Ê¤ÚÂȘ», Û˘Ó¤¯ÈÛÂ, «≤Ó· Ì¿ÚÙ˘Ú· ηÏfi, àÍÈfiÈÛÙÔ, ı¿ ·Ú·‰Â¯Ùá. \AÏÏ¿ ôÓ ÌÔÜ Ê¤ÚÂȘ ≤Ó· ÎϤÊÙË, ≤Ó·Ó ·Á·fiÓÙË, ≤Ó·Ó Ù˙ÂÁÁ¤ÓËÓ (àÏ‹ÙËÓ), η› ÂÖ ‰È¿ÊÔÚ· „¤Ì·Ù·, ı¿ ·Ú·‰Â¯Ùá;». AéÙ¿ öÏÂÁ ï B·Û›Ï˘ ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ̤ Ùfi ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ÙfiÓ ÚÔ‰fiÙË, ï ïÔÖÔ˜ ÛÙÂÎfiÙ·Ó

›Ûˆ àfi Ù‹Ó ÎÔ˘ÚÙ›Ó·. T¿ ôÎԢ ·éÙ¿ ï ÚÔ‰fiÙ˘ η› ‰¤Ó ÙfiÏÌËÛ ӿ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÂÖ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘, ÁÈ·Ù› ı¿ ÙfiÓ öÊÙ˘Ó ̤۷ ÛÙ¿ ÌÔÜÙÚ·. «£¿ àÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ·», Û˘Ó¤¯ÈÛÂ ï ¶ÂÚ¤˚Ú·, «ÁÈ¿ Ù¿ ïÔÖ· âÛ‡ ı¿ ÊÙ·Ö˜, ôÓ ‰¤Ó ïÌÔÏÔÁ‹ÛÂȘ». ™˘Ó¯›ÛÙËÎÂ ï ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÁÈ¿ ‰˘fi ÙÚÂÖ˜ zÚ˜. \A̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙfiÓ ·Ú¤‰ˆÛ ۤ ÙÚÂÖ˜ òAÁÁÏÔ˘˜ ‚·Û·ÓÈÛÙ¤˜. TfiÓ ÎÙ˘ÔÜÛ·Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· âÓ·ÏÏ¿Í, ̤ ÁÚÔıȤ˜ η› ÎÏÔÙÛȤ˜. ¶fiÛË œÚ· ‰È‹ÚÎÂÛ ÂrÓ·È ôÁÓˆÛÙÔ. ^O B·Û›Ï˘ ‰¤Ó ÌÔÚÔÜÛ ӿ ÛÙ·ıÂÖ ÛÙ¿ fi‰È· ÙÔ˘ η›, âÓá qÙ·Ó Í·ψ̤ÓÔ˜ ¯¿Ìˆ, ۯ‰fiÓ ÏÈfiı˘ÌÔ˜, Û˘Ó¤¯È˙·Ó Ó¿ ÙfiÓ ÎÏÔÙÛÔÜÓ. oHÙ·Ó Û¤ Ù¤ÙÔÈ· ηٿÛÙ·ÛË, Ô‡ η› ̤ Ì·¯·›ÚÈ Ó¿ ÙfiÓ öÎÔ‚·Ó ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ·, ‰¤Ó ı¿ öÓÔȈı ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ fiÓÔ˘˜. ™˘Ó¯›ÛÙËΠ·éÙfi ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·. AéÙÔ› öÊ¢Á·Ó ÁÈ¿ Ï›ÁÔ, ÙfiÓ ôÊÈÓ·Ó Í·ψ̤ÓÔ ¯¿Ìˆ, η› Í·Ó·ÂÚ¯fiÓÙÔ˘Û·Ó àοıÂÎÙÔÈ Î·› àÓ·Óˆ̤ÓÔÈ. ™¤ Ï›ÁÔ qÚıÂ ï ¶ÂÚ¤˚Ú· η› ÙÔÜ Ï¤ÁÂÈØ «BÚ¤, Ì¿ Ù› ı¿ Á›ÓÂÈ Ì·˙› ÛÔ˘; ™‹Îˆ ¿Óˆ η› ÛÙ¿ÛÔ˘ ÛÙ¿ fi‰È· ÛÔ˘». «¢¤Ó ÌÔÚá» ÙÔÜ à‹ÓÙËÛÂ. ¢ÔΛ̷Û ÙfiÙ ӿ ÙfiÓ ÛËÎÒÛÂÈ, àÏÏ¿ qÙÔ à‰‡Ó·ÙÔ Ó¿ ÛÙ·ıÂÖ. \Afi ÙÔ‡˜ àÊfiÚËÙÔ˘˜ fiÓÔ˘˜ ÙÔ‡˜ öÏÂÁ ¬ÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ·ÙÚfi. «OûÙ ÁÈ·ÙÚfi ö¯ÂÈ ÔûÙ ٛÔÙ· ôÏÏÔ», qÙ·Ó ì à¿ÓÙËÛË. ^O B·Û›Ï˘ ¬Ìˆ˜ Û˘Ó¯ᘠÊÒÓ·˙ ‰˘Ó·Ù¿: «Doctor, Doctor». ≠OÏË Ó‡ÎÙ· ÙfiÓ ôÊËÛ·Ó ÛÙ¿ ÛÎÔÙÂÈÓ¿ âÎÂÖ, Í·ψ̤ÓÔ ÛÙfi ¿ÙˆÌ·. \EÚ¯fiÙ·Ó ï òAÁÁÏÔ˜ ÊÚÔ˘Úfi˜ η› ÙÔÜ öÏÂÁ ӿ ÛËΈıÂÖ. TÔÜ à·ÓÙÔÜÛ ¬ÙÈ ‰¤Ó ÌÔÚÂÖ. ™ÎÏËÚfiÙÂÚ· ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ· T‹Ó ÙÚ›ÙË Ì¤Ú· Û˘Ó¯›ÛÙËÎ·Ó Ù¿ ú‰È· ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ·, àÏÏ¿ ·éÙ‹ Ù‹ ÊÔÚ¿ qÙ·Ó àfi Ùfi ηÎfi ÛÙfi ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ. Er¯·Ó ıÂÚÌ¿ÓÂÈ Ù‹ ۈϋӷ ÙÔÜ ÓÂÚÔÜ, η› Ùfi ÓÂÚfi, Ùfi ïÔÖÔ Âr¯Â Á›ÓÂÈ ¿ÁÔ˜, ÍÂ¿ÁˆÛ η› ôÚ¯ÈÛ ӿ ÙÚ¤¯ÂÈ. òA˜ Ï¿‚Ô˘Ì ñ\ ù„Ë ¬ÙÈ qÙ·Ó ‚·Ú‡˜ ¯ÂÈÌÒÓ·˜, ¯ÈÔÓÈṲ̂ӷ ¬Ï· à\ ö͈, η› ì ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· qÙ·Ó ñfi Ùfi Ìˉ¤Ó, η› âÎÂÖ Ê˘ÛÈο ¯ˆÚ›˜ ÛfiÌ·. TfiÓ ö‚Á·Ï·Ó ö͈, ÙÔÜ ö‚Á·Ï·Ó ¬Ï· Ù¿ ÚÔܯ· η› ÙfiÓ öÛÙËÛ·Ó ïÏfiÁ˘ÌÓÔ Î¿Ùˆ àfi ÌÈ¿ „ËÏ‹ ÊÔ˘ÓÙ¿Ó· (‚Ú‡ÛË), η› öÙÚ¯ Ùfi ÓÂÚfi ¿Óˆ ÛÙ‹Ó ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘ η› àÎÔÏÔ‡ıˆ˜ â‹Á·ÈÓ Úfi˜ Ù¿ οو. ¶fiÛË œÚ· ‰È‹ÚÎÂÛ ÂrÓ·È ôÁÓˆÛÙÔ. ≠OÙ·Ó ï ¶ÂÚ¤˚Ú· Âr‰Â ¬ÙÈ ¬Ï· Ù¿ ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ· à¤‚ËÛ·Ó «Âå˜ Ì¿ÙËÓ», ÙÔÜ Ï¤ÁÂÈØ «òAÓ ‰¤Ó ÌĘ ïÌÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙÒÚ·, ı¿ Û¤ ‚Á¿ÏÔ˘Ì ö͈, ı¿ Û¤ Ú›ÍÔ˘Ì ÛÙ¿ Ù¤ÏÈ· (Û˘ÚÌ·ÙÔϤÁÌ·Ù·), ı¿ Û¤ ÙÔ˘ÊÂΛÛÔ˘Ì η› ı¿ ÔÜÌ ¬ÙÈ ‰ÔΛ̷Û˜ Ó¿ ‰Ú·ÂÙ‡ÛÂȘ». ^O B·Û›Ï˘ ÙfiÙ ÙÔ‡˜ à‹ÓÙËÛÂØ «òE! οÓÂÙ¤ ÙÔ». \EÓ Û˘Ó¯›÷· ÙfiÓ ÉÚ·Ó ÛÙfi ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÖÔ, η› ÙÔÜ Ï¤ÁÔ˘ÓØ «£¿ ÛÔÜ ‚¿ÏÔ˘Ì öÓÂÛË, âÂȉ‹ Ù¿ Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ ÂrÓ·È Ì·ÜÚ·, ÁÈ¿ Ó¿ ÁÈ¿ÓÔ˘Ó (Ó¿ Á›ÓÔ˘Ó Î·Ï¿)». \EÓá àÓ¤‚·ÈÓ·Ó Ù›˜ ÛοϘ, ï B·Û›Ï˘ ÚfiÛÂÍ ≤Ó· ηıÚ¤ÊÙË Î·› Âr‰Â Ù¿ ÌÔÜÙÚ· ÙÔ˘ (Ùfi ÚfiÛˆfi ÙÔ˘) ̤۷, η› qÛ·Ó àÁÓÒÚÈÛÙ·. TfiÓ Í¿ÏˆÛ·Ó ¿Óˆ Û¤ ≤Ó· ÎÚ‚‚¿ÙÈ, ÙÔÜ ö‚·Ï·Ó öÓÂÛË, η› à̤ۈ˜ öÁÈÓ àÓ·›ÛıËÙÔ˜. òAÚ¯ÈÛ·Ó à̤ۈ˜ Ôî àÓ·ÎÚ›- TÂܯԘ 428, A¶PI§IO™ 2005

145


ÛÂȘ η› ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ï B·Û›Ï˘ ôÚ¯ÈÛ ӿ Û˘Ó¤Ú¯ÂÙ·È Î·› ηٿϷ‚ ¬ÙÈ ì öÓÂÛË, Ù‹Ó ïÔ›· ÙÔÜ Âr¯·Ó ‚¿ÏÂÈ qÙ·Ó Ó·ÚΈÙÈ΋, ÁÈ¿ Ó¿ ÌÈÏ‹ÛÂÈ. ^O B·Û›Ï˘ ı˘ÌfiÙ·Ó, Û¿Ó ùÓÂÈÚÔ, Ù›˜ âÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ η› Ù›˜ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ à·ÓÙ‹ÛÂȘ, Ôî ïÔÖ˜ qÛ·Ó àÚÓËÙÈΤ˜. TfiÙ öηÓ ً ÛΤ„Ë, Ì‹ˆ˜ η› ÙÔ‡˜ àÂÎ¿Ï˘„ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, Ô‡ qÙ·Ó Ó·ÚΈ̤ÓÔ˜, Ù›ÔÙ·. \A̤ۈ˜ ¬Ìˆ˜ ôÎÔ˘ÛÂ, Û¿Ó à¿ÓÙËÛË ÛÙ‹ ‰È΋ ÙÔ˘ ÛΤ„ËØ «Nothing» (Ù›ÔÙ·). TfiÙ ηٿϷ‚ ¬ÙÈ ‰¤Ó ÙÔ‡˜ Âr ٛÔÙ·, η› öÙÛÈ Âr¯Â Ù‹ Û˘Ó›‰ËÛ‹ ÙÔ˘ ≥Û˘¯Ë.

οı ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ Âr¯Â òAÁÁÏÔ ÊÚÔ˘Úfi, ïÏÈṲ̂ÓÔ. ^O àÍȈ̷ÙÈÎfi˜, ï ïÔÖÔ˜ âÂÛΤÊıËΠÙÔ‡˜ àÓÙ¿ÚÙ˜, ÙÔ‡˜ ÂrÂ: «≠OÙ·Ó ı¤ÏÂÙ ӿ ÄÙ ÛÙfi àÔ¯ˆÚËÙ‹ÚÈÔ ÙfiÙ ӿ ÎÙ˘ÄÙÂ Ù‹Ó fiÚÙ· η› ï ÊÚÔ˘Úfi˜ ı¿ ÛĘ àÓÔ›ÁÂÈ Î·› ı¿ ÛĘ Û˘Óԉ‡ÂÈ». T¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ· qÙ·Ó ‰‡Ô ÛÙ‹ ‰ÂÍÈ¿ ÌÂÚÈ¿ ÙÔÜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘ η› ‰‡Ô ÛÙ‹Ó àÚÈÛÙÂÚ‹. ™Ù‹Ó àÚ¯‹ ÙÔÜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘ ñÉگ Ù˙¿ÎÈ Ì¤ ͇Ϸ. MÂÙ¿ àfi Ù›˜ ÚáÙ˜ ÙÚÂÖ˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ̤Ú˜ Ùɘ ÎÚ·Ù‹Ûˆ˜ âÂÛΤÊıËΠٿ ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÎÚ·Ù‹Ûˆ˜ ï Oé›ÏÏȷ̘, ñ‡ı˘ÓÔ˜ Ùɘ \IÓÙ¤ÏÏÈÙ˙ÂÓ ™¤Ú‚Ș, ÂÚÈԯɘ TÚÔfi‰Ô˘˜. TfiÙ ï Oé›ÏÏȷ̘ ϤÁÂÈ ÛÙfiÓ Eé·ÁfiÚ· B·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ· ̤¯ÚÈ ÏÈÔı˘Ì›·˜ ¶··¯ÚÈÛÙÔÊfiÚÔ˘: «\EÛ‡ ı¿ οıÂÛ·È â‰á, ı¿ °È¿ ÙÚÂÖ˜ ì̤Ú˜ ÙfiÓ ÎÙ˘ÔÜÛ·Ó ÙÚÂÖ˜ àÍȈ̷ÙÈ- ˙ÂÛÙ·›ÓÂÛ·È Î·› ‰¤Ó ı¿ ÎÔÈÙ¿˙ÂȘ ÔûÙ àfi ‰á ÎÔ› ̤¯ÚÈ ÏÈÔı˘Ì›·˜, Û¿ÛÈÌÔ ·Á›‰ˆÓ η› àÓ·È- ÔûÙ àfi ÎÂÖ. \EÓÙ¿ÍÂÈ, Eé·ÁfiÚ·;». «\EÓÙ¿ÍÂÈ, ÛıËÛ›·˜ ÛÙfi ¿ÙˆÌ·. MÂÙ¿ Ù›˜ àÓ·ÎÚ›ÛÂȘ Í·Ó¿ ·ÚÈ Oé›ÏÏȷ̘» qÙ·Ó ì à¿ÓÙËÛË ÙÔÜ Eé·ÁfiÚ·. ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ·. •Â¿ÁˆÓ·Ó ^O B·Û›Ï˘ ¬Ìˆ˜ àÓ˘Ùfi ÓÂÚfi η› ÙfiÓ ö‚·˙·Ó ÔÌÔÓÔÜÛ ᘠӿ Á˘ÌÓfi, η› öÙÚ¯·Ó Ù¿ ‚ÚÂÖ ÙÚfiÔ Ó¿ ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÓÂÚ¿ ¿Óˆ ÙÔ˘. ≠OÏ· ̤ ÙfiÓ Eé·ÁfiÚ·. òEÙÛÈ ·éÙ¿ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙÔ ÁÈ¿ ï B·Û›Ï˘ ôÓÔÈÁÂ Ù‹Ó çÎÙÒ Ì¤Ú˜ ÂÚ›Ô˘. TfiÓ fiÚÙ·, ì ïÔ›· ‰¤Ó àÔÌfiÓˆÛ·Ó Û¤ ≤Ó· ÛÎÔqÙ·Ó ÎÏÂȉˆÌ¤ÓË, η› ÙÂÈÓfi ÎÂÏÏ› ¯ˆÚ›˜ Êá˜, ÚÔÛ·ıÔÜÛ öÛÙˆ η› ÔûÙ οıÈÛÌ·, η› Û˘Ó¯›Ì¤ Ùfi ‚ϤÌÌ· Ó¿ âÈ˙ÔÓÙÔ Û˘Ó¯ᘠÔî àÓ·ÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì¤ ÙfiÓ ÎÚ›ÛÂȘ η› Ùfi ͢ÏÔÎfiËEé·ÁfiÚ·, ηıÒ˜ η› ̤ Ì·. AéÙfi Û˘Ó¯›ÛÙËΠÁÈ¿ ÙÔ‡˜ ôÏÏÔ˘˜ Û˘ÁÎÚ· ¶·Ú¤Ï·ÛË ÙáÓ àÁˆÓÈÛÙáÓ Ùɘ ÔÏϤ˜ ̤Ú˜. TÔÜ ö‚·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜. MfiÏȘ ÏÔÈE.O.K.A., ÛÙfi ΤÓÙÚÔ ï B. B·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜ Ï·Ó Ó·ÚΈÙÈΤ˜ âÓ¤ÛÂȘ, fiÓ ï B·Û›Ï˘ ôÓÔÈÍ ÁÈ¿ Ó¿ ÌÈÏ‹ÛÂÈ, η›, ¬Ù·Ó Û˘Ó‹Ú¯ÂÙÔ, ôÎԢ Ùfi Ù‹Ó fiÚÙ· öηÓ ÓfiËÌ· ÛÙfiÓ Eé·ÁfiÚ·, ÚˆÙÒÓÙ·˜ ‰ÈÂÚÌËÓ¤· Ó¿ ϤÁÂÈ ÛÙfiÓ àÓ·ÎÚÈÙ‹ ¶ÂÚ¤˚Ú· ÙÔÓ Ù› öÁÈÓÂ. ^O Eé·ÁfiÚ·˜ àÓÙ·¤‰ˆÛ ̤ ÓfiËÌ· «Nothing» (Ù›ÔÙ·). (…) ¬ÙÈ ¬Ï· ÂrÓ·È âÓÙ¿ÍÂÈ Î·› ¬ÙÈ ‰¤Ó Âr¯Â ÚÔ‰ÒÛÂÈ. ^O B·Û›Ï˘ ˙ËÙÔÜÛ â›ÌÔÓ· Ó¿ ÙfiÓ ‰ÂÖ ÁÈ·- ^O òAÁÁÏÔ˜ ÊÚÔ˘Úfi˜, ÌfiÏȘ Âr‰Â Ù‹Ó fiÚÙ· Ô‡ ÙÚfi˜, η› àfi Ùfi ÎÂÏÏ›, ¬Ô˘ âÎÚ·ÙÂÖÙÔ, ÊÒÓ·˙ ôÓÔÈÍÂ, ı‡ÌˆÛÂ. \AÏÏ¿ ï B·Û›Ï˘ ÚÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Û˘Ó¯á˜: «Doctor, Doctor». òEÙÛÈ öÊÂÚ·Ó Î¿- ¬ÙÈ ı¿ ¿ÂÈ ÛÙfi àÔ¯ˆÚËÙ‹ÚÈÔ. ^H ú‰È· «Û˘ÓÔÌÈÔÈÔÓ òAÁÁÏÔ ÁÈ·ÙÚfi, ï ïÔÖÔ˜ ÙÔÜ ö‰ˆÛ ¯¿È·, Ï›·» ̤ ÓÔ‹Ì·Ù· öÁÈÓ η› ̤ ÙÔ‡˜ ôÏÏÔ˘˜ η› ö‚·Ï ÙÛÈÚfiÙÙÔ˘˜ ÛÙfi ÛÙÉıÔ˜, ÁÈ·Ù› ñÉÚ¯·Ó Û˘ÁÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜. ≠OÙ·Ó ¤Ú·Û·Ó Ôî ‰Âη¤ÓÙ ̤Ú˜, ̤۷ ÛÙ›˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·Á›‰Â˜ Û·Ṳ̂Ó˜. AéÙÔ‡˜ ÙÔ‡˜ ÙÛÈÚfiÙÙÔ˘˜ ÙÔ‡˜ Âr¯Â ÁÈ¿ ≤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÛÙ¿ ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈ·. (…) ïÔÖ˜ ‰ÈηÈÔÜÓÙ·Ó Ó¿ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÓ, ÌÂÙ¤T›˜ ÚáÙ˜ ‰Âη¤ÓÙ ̤Ú˜ Âr¯·Ó ÙÔ‡˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÂÚ·Ó Ì¤ Ï¿ÓÙÚÔ‚ÂÚ ÙfiÓ £ÂÔ‰fiÛË ¶··¯ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ (£ÂÔ‰fiÛË ¶··¯ÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, ‰Ô‡ÏÔ˘ η› B·Û›ÏË B·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë ÛÙ‹ §Â‡Î·. \EÎÂÖ B·Û›ÏË B·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë, Eé·ÁfiÚ· ¶··¯ÚÈÛÙÔÊfiÚÔ˘ àÓ·Ó¤ˆÛ·Ó Ù‹Ó ÎÚ¿ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ¿ àÎfiÌË çÎÙÒ àfi ÙfiÓ K¿Ùˆ \AÌ›·ÓÙÔ Î·› \AfiÛÙÚ·ÙÔ) Û¤ ̤Ú˜. T¿ ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ· ·éÙ¿ Û˘Ó¯›ÛÙËÎ·Ó Ì¤¯ÚÈ Ùfi ͯˆÚÈÛÙ¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÙfiÓ Î·ı¤Ó·. T¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ· qÙ·Ó ÛÎÔÙÂÈÓ¿, ÁÈ·Ù› Âr¯·Ó ηÚÊÒÛÂÈ Û·Ó›‰È· ÛÙ¿ ·Ú¿- ™¿‚‚·ÙÔ 11 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. MÂÙ¿ Ù‹Ó ¿ÚÔ‰Ô ı˘Ú· η› ‰¤Ó öÌ·ÈÓ ηıfiÏÔ˘ Êá˜. òEÙÛÈ Ôî ÂúÎÔÛÈ ¤ÓÙ ìÌÂÚáÓ ÛÙ›˜ ¶Ï¿ÙÚ˜ ÙÔ‡˜ ÉÚ·Ó àÓÙ¿ÚÙ˜ ‰¤Ó ÌÔÚÔÜÛ·Ó Ó¿ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó fiÙ qÙ·Ó ÛÙ¿ ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈ· KÔÎÎÈÓÔÙÚÈÌÈıÈĘ, ¬Ô˘ âÛ˘Ó¯›Ì¤Ú· η› fiÙ ‚Ú¿‰˘. òE͈ àfi Ù‹Ó fiÚÙ· ÙÔÜ ˙ÔÓÙÔ Î·Ù¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Ôî àÓ·ÎÚ›ÛÂȘ.

146

TÂܯԘ 428, A¶PI§IO™ 2005


΢ÎÏÔÊfiÚËÛÂ Ù‹Ó 1.4.1955, ôÚ¯È˙Â: «M¤ Ù‹Ó ‚Ô‹ıÂÈ·Ó ÙÔÜ £ÂÔÜ, ̤ ›ÛÙÈÓ Âå˜ ÙfiÓ Ù›ÌÈÔÓ àÁÒÓ· Ì·˜...». T¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÏÏËοÚÈ· Ùɘ EOKA, àÚÎÂÙ¿ àfi Ù¿ ïÔÖ· àÓ‰›¯ıËÛ·Ó Û¤ ≥ڈ˜ η› Ì¿ÚÙ˘Ú˜, ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È àfi Ù›˜ XÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜ \OÚÁ·ÓÒÛÂȘ, Ù‹Ó OXEN (\OÚıfi‰ÔÍÔ XÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ≠EÓˆÛÈ N¤ˆÓ) η› àfi Ù¿ £.O.I. (£ÚËÛ΢ÙÈο \OÚıfi‰ÔÍ· ^I‰Ú‡Ì·Ù·) η› âÌ˘ÔÜÓÙÔ ÛÙfiÓ \AÁÒÓ· àfi âÎÏÂÎÙÔ‡˜ ÎÏËÚÈÎÔ‡˜. ^O ¬ÚÎÔ˜ Ô‡ ≛‰ÂÙÔ â› ÙÔÜ ^IÂÚÔÜ Eé·ÁÁÂÏ›Ô˘, ôÚ¯È˙Â: «^OÚΛ˙ÔÌ·È âÓ çÓfiÌ·ÙÈ Ùɘ ^AÁ›·˜ TÚÈ¿‰Ô˜ ¬ÙÈ...». ^O ıÔ‡ÚÈÔ˜ Ùɘ EOKA ôÚ¯È˙ ̤ Ù¿ ëÍɘ ÏfiÁÈ·: «\EÌÚfi˜ ̤ ۇ̂ÔÏÔ ÙfiÓ ™Ù·˘Úfi Ì·˜ η› àÚ¯ËÁfi Ì·˜ ÙfiÓ ¢ÈÁÂÓÉ».

MÓËÌÂÖÔ \AÚ¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ K˘ÚÈ·ÓÔÜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ‹Ó \AÚ¯ÈÂÈÛÎÔ‹

¢

¤Ó ı¿ àÓÙÈÏËÊıÂÖ Î·Ó›˜ â·ÚÎá˜ Ù‹Ó îÛÙÔÚ›· ÙÔÜ \AÁÒÓ· Ùɘ EOKA (195559), ôÓ ‰¤Ó Ï¿‚ÂÈ ñfi„Ë ÙÔ˘ ¬ÙÈ, ηٿ Ù‹Ó ÂÚ›Ô‰Ô âΛÓË, ÛÙ‹Ó K‡ÚÔ àÓ·ÌÂÙÚ‹ıËÎ η› Ó›ÎËÛÂ ì ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ „˘¯‹. \AÁˆÓÈÔÜÌ η› Ì·¯fiÌÂı·, ¬ˆ˜ ϤÁÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜, Ó¿ ‚ÚÔÜÌ η› Ó¿ ‰ÒÛÔ˘Ì ÚfiÙ˘· ÛÙ‹ Û‡Á¯ÚÔÓË ^EÏÏËÓÈ΋ NÂÔÏ·›·. K·› àÂÏ›˙ÔÓÙ·È ïÚÈṲ̂ÓÔÈ, âÂȉ‹ ‰¤Ó ÌÔÚÔÜÓ, ϤÂÈ, Ó¿ âÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ·éÙ¿ Ù¿ ÚfiÙ˘·, õ ¤Ù˘¯·Ó, ¬ˆ˜ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó, Ó¿ Ù¿ ‚ÚÔÜÓ, àÏÏ¿ ÂrÓ·È ¯ÚÔÓÈÎᘠ·Úˆ¯Ë̤ӷ. MÄÏÏÔÓ ‰¤Ó ÌÂϤÙËÛ·Ó ÙfiÓ \AÁÒÓ· Ùɘ EOKA, ï ïÔÖÔ˜ ôÚ¯ÈÛ Ú›Ó 50 ¯ÚfiÓÈ·. MÄÏÏÔÓ ‰¤Ó ÚfiÛÂÍ·Ó ¬ÙÈ ÔÏϤ˜ ï‰Ô› Ì·˜, ÛÙ‹Ó \Aı‹Ó·, Ù¿ ÚÔ¿ÛÙÈ· η› Ù‹Ó â·Ú¯›· ʤÚÔ˘Ó Ù¿ çÓfiÌ·Ù· «K·Ú·ÔÏÉ Î·› ¢ËÌËÙÚ›Ô˘», «°ÚËÁfiÚË AéÍÂÓÙ›Ô˘», «Eé·ÁfiÚ· ¶·ÏÏËηڛ‰Ë», «K˘Ú›ˆÓ ^HÚÒˆÓ» ÎÏ. ^O \AÁÒÓ·˜ Ùɘ EOKA ôÚ¯ÈÛÂ Ù‹Ó 1Ë \AÚÈÏ›Ô˘ 1955. ¢˘fi ¯ÚfiÓÈ·, ¬Ìˆ˜, ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Âr¯Â ‰ÔıÂÖ ÛÙ‹Ó \Aı‹Ó· (7.3.1953) ï Ì˘ÛÙÈÎfi˜ ¬ÚÎÔ˜ Ùɘ «\EÈÙÚÔɘ \AÁáÓÔ˜», ï ïÔÖÔ˜ ôÚ¯È˙Â: «^OÚΛ˙ÔÌ·È Âå˜ Ùfi ùÓÔÌ· Ùɘ ^AÁ›·˜ η› ^OÌÔÔ˘Û›Ô˘ η› \A‰È·ÈÚ¤ÙÔ˘ TÚÈ¿‰Ô˜...». K·› ì ÚÒÙË â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ÚÔ΋ڢÍË, Ô‡

T¿ Ï›Á· η› Â·Ï·ÈˆÌ¤Ó· ¬Ï· η› Ù¿ Ôχ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ âÎÚËÎÙÈο ‰¤Ó ÂrÓ·È ·éÙ¿ Ô‡ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÙfiÓ \AÁÒÓ· â› Ù¤ÛÛÂÚ· ïÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ·. ^H ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ „˘¯‹ àÓ·ÌÂÙÚ‹ıËΠ΢ڛˆ˜ η› ·éÙ‹ â‚ϋıË. ^H ˙ˆ‹, ì ‰Ú¿ÛË, Ôî ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ η› ï ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙáÓ K˘Ú›ˆÓ àÁˆÓÈÛÙáÓ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ¿ Ù›˜ ‚·ıÈ¿ XÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ η› Ùfi ÁÓ‹ÛÈÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi qıÔ˜. T¿ „¢‰ÒÓ˘Ì¿ ÙÔ˘˜ qÛ·Ó ·Ṳ́ӷ, ηٿ Ùfi ÏÂÖÛÙÔÓ, àfi Ùfi êÁÈÔÏfiÁÈÔ Î·› Ì·ÚÙ˘ÚÔÏfiÁÈÔ Ùɘ \EÎÎÏËÛ›·˜ Ì·˜. ^H àÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ÙáÓ ÌÂÏáÓ Ùɘ EOKA ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È àfi ÌÈ¿ ÚˆÙÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ÓÔ‹. T¿ ÓÂ˘Ì·ÙÈο ηٿÏÔÈ¿ ÙÔ˘˜ (ìÌÂÚÔÏfiÁÈ· η› ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ΛÌÂÓ·) ö¯Ô˘Ó Ù¿ ú‰È· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ¶Úfi âÙáÓ Ùfi ^EÏÏËÓÈÎfi ^YÔ˘ÚÁÂÖÔ ¶·È‰Â›·˜ ηıȤڈÓÂ Ù‹Ó 1Ë \AÚÈÏ›Ô˘ ó˜ âıÓÈ΋ ëÔÚÙ‹ η› ÁÈ¿ Ù¿ ëÏÏ·‰Èο Û¯ÔÏÂÖ· η› âͤ‰ˆÛ η› Û¯ÂÙÈ΋ âÁ·ÎÏÈÔ. ™\ ·éÙ‹Ó, ¬Ìˆ˜, àÔ˘Û›·˙·Ó ÙÚ›· ‚·ÛÈο ÛÙÔȯÂÖ·: òEÏÂÈ Ùfi ùÓÔÌ· Ùɘ EOKA η› ÙÔÜ \AÚ¯ËÁÔÜ Ù˘ °Ú›‚·¢ÈÁÂÓÉ. \AÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ öÏÂÈ ï ÛÎÔfi˜ ÙÔÜ \AÁÒÓ·, Ô‡ ‰¤Ó qÙ·Ó ôÏÏÔ˜ àfi Ù‹Ó ≠EÓˆÛË Ùɘ K‡ÚÔ˘ ̤ Ù‹Ó ^EÏÏ¿‰·! K·› ηٿ Ù¿ âÓÙÂÏᘠÙÂÏÂ˘Ù·Ö· ¯ÚfiÓÈ· ö¯Ô˘Ì ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ η› ÓÔı‡Ûˆ˜ Ùɘ EOKA. ™¤ ‚È‚Ï›Ô Ùɘ °ã §˘Î›Ԣ âÁÚ¿ÊË ¬ÙÈ «ì EOKA â͢ËÚÂÙÔÜÛÂ Û˘ÓÙËÚËÙÈο å‰Â҉˻! ¢ËÏ·‰‹, àÓÙ› Ôî Ó¤ÔÈ Ì·˜ Ó¿ ηÏÔÜÓÙ·È Ó¿ ÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó àfi Ù¿ îÂÚ¿ Ó¿Ì·Ù· Ùɘ EOKA η› Ó¿ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È àfi Ù¿ àı¿Ó·Ù· ΛÌÂÓ¿ ÙÔ˘˜ â͈ıÔÜÓÙ·È Ó¿ àÔÛÙÚ·ÊÔÜÓ ÙfiÓ \AÁÒÓ· âÎÂÖÓÔ! K·› Ù› Ó¿ ÂÖ Î·Ó›˜ ÁÈ¿ Ù›˜ àÓÈÛÙfiÚËÙ˜ ı¤ÛÂȘ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔÜ Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ô‡ ‰È‰¿ÛÎÂÈ ¬ÙÈ Ôî K‡ÚÈÔÈ ÂrÓ·È «ÓfiıÔÈ ≠EÏÏËÓ˜»; T›ÔÙ·, ¬Ìˆ˜, ‰¤Ó ı¿ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó¿ àÌ·˘ÚÒÛÂÈ Ù‹Ó EOKA η› Ù¿ àı¿Ó·Ù· ·ÏÏËοÚÈ· Ù˘ η› Ó¿ Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ Ù¿ 剷ÓÈο Ù˘. ¢˘ÛÙ˘¯á˜ ‰¤Ó â·ÚÎÂÖ ï ¯áÚÔ˜ Ó¿ ÙÂϤÛÔ˘Ì Ùfi ηٿÏÏËÏÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÙáÓ à·Á¯ÔÓÈÛı¤ÓÙˆÓ Î·› ÙáÓ ÂÛfiÓÙˆÓ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù¿ ú‰È· Ù¿ ΛÌÂÓ¿ ÙÔ˘˜ «Âå˜ çÛÌ‹Ó Â鈉›·˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎɘ». AéÙ¿ Ù¿ ı·˘Ì·ÛÙ¿ ΛÌÂÓ· Ùɘ àÛ‚¤ÛÙÔ˘ η› àοÌÙÔ˘ ›ÛÙˆ˜ ÂrÓ·È ¬Ìˆ˜ ÁÓˆÛÙ¿ η› οÔÙ ı¿ ηٷ¯ˆÚÈÛıÔÜÓ ÛÙ‹Ó ^IÛÙÔÚ›· η› ı¿ àÔÙÂϤÛÔ˘Ó Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi âÓÙÚ‡ÊËÌ· ÙáÓ âÂÚ¯ÔÌ¤ÓˆÓ ^EÏÏ‹ÓˆÓ Î·› Âå‰ÈÎᘠÙɘ NÂÔÏ·›·˜ Ì·˜. T›˜ Ï›Á˜ ·éÙ¤˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÚÔÛʤÚÂÈ, âÓ Âú‰ÂÈ ÎÔÏχ‚ˆÓ η› ı˘ÌÈ¿Ì·ÙÔ˜, ≤Ó·˜ àÁˆÓÈÛÙ‹˜ Ùɘ EOKA ÛÙ‹ ÌÓ‹ÌË ÙáÓ àÏËÛÌfiÓËÙˆÓ Î·› ÚÔÛÊÈÏáÓ Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙáÓ ÙÔ˘. TÂܯԘ 428, A¶PI§IO™ 2005

147


ºÚÔ‡ÚÈÔ ^AÁ. ^IÏ·Ú›ˆÓÔ˜, Ùfi ·Ú¿ı˘ÚÔ Ùɘ ‚·Û›ÏÈÛÛ·˜

T

fi ÚáÙÔ Í¿ÊÓÈ·ÛÌ·Ø ì Â鯿ÚÈÛÙË àÔÎ¿Ï˘„È˜Ø ÛôÓ ·Ù‹ÛF˘ Ùfi fi‰È ÛÔ˘ ÛÙ‹Ó K‡ÚÔ ÁÈ¿ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ — ¬ÛÔ ÎÈ ôÓ ì „˘¯‹ ÛÔ˘ ÂrÓ·È ÊÔÚو̤ÓË Ì¤ àÁ¿Ë Î·› ùÓÂÈÚ· ÁÈ¿ Ù‹Ó à‰ÂÏÊ‹ MÂÁ·ÏfiÓËÛÔ — ı¿ àÓÔ›ÍFF˘ ̤ ı·˘Ì·ÛÌfi Ù¿ Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ ÛÙfi ı·ÜÌ·. ≠EÓ·˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ê˘ÛÈÎɘ çÌÔÚÊÈĘ àÓÔ›ÁÂÈ Ù‹Ó àÁηÏÈ¿ ÙÔ˘ Ó¿ Û¤ ‰Â¯ÙFÉ àÓ¿ÌÂÛ· ÛÙfi ·Û›¯·ÚÔ ÊᘠÙÔÜ ÓËÛÈÔÜØ ¿Óˆ ÛÙ¿ ïÏfi‰ÚÔÛ· ¯·ÚÈو̤ӷ ‚Ô˘Ó¿ ÙÔ˘ ̤ Ù¿ ·Ó‡„ËÏ· âÏ¿ÙÈ· ÙÔ˘ η› Ù¿ Ï˘ÁÂÚ¿ ÙÔ˘ Τ‰Ú·, ¿Óˆ Û¤ à¤ÚÈÓ˜ ÎÔÚ˘Ê¤˜, Ï·ÁȤ˜ ‰ÚÔÛfiÏÔ˘ÛÙ˜, ¬Ï· ÊÈÏȈ̤ӷ ̤ Ù¿ Í¿ÁÓ·ÓÙ· ÙÔÜ K˘ÚÈ·ÎÔÜ ÔéÚ·ÓÔÜ, Ô‡ ÔÙ¤ ‰¤Ó ÊÔ‚ÂÚ›˙ÂÈ Î·› ¿ÓÙ· ÛÔÜ ¯·ÌÔÁÂÏÄ. K¿ÔÙ ÍÂÁÂÏÈ¤Û·È Ò˜ Ù·Íȉ‡ÂȘ àÓ¿ÌÂÛ· ÛÙ¿ ^EÏÏ·‰Èο ‚Ô˘Ó¿, ÛôÓ ‰È·‚·›ÓF˘ ÙfiÓ ÌÂÁ·ÏfiÚÂÔ ¶ÂÓÙ·‰¿ÎÙ˘ÏÔ ÛÙ¿ ‚fiÚÂÈ· Ùɘ K‡ÚÔ˘, η› Ùfi ÙÚÈÛ¯·ÚÈو̤ÓÔ TÚfiÔ‰Ô˜ ÛÙ¿ ‰˘ÙÈο η› ÎÂÓÙÚÈο Ùɘ N‹ÛÔ˘... òH ¬Ù·Ó Ù·Íȉ‡F˘ àÓ¿ÌÂÛ· ÛÙ¿ ≥ÌÂÚ· ¯ˆÚÈ¿ η› ÌÈÎÚÔÔÏÈÙÂÖ˜, àfi Ù¿ ÓfiÙÈ· Ùɘ N‹ÛÔ˘ ÁÈ¿ Ù‹Ó Î·Ú‰È¿ Ù˘,

148

Ù‹Ó àÚ¯fiÓÙÈÛÛ· ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· §Â˘ÎˆÛ›·. K·› ÎÂÖÓÔ Ùfi ÊᘠÙɘ K‡ÚÔ˘, Ô‡ ÍËÌÂÚÒÓÂÈ ÌÈ¿ œÚ· ÓˆÚ›ÙÂÚ· àfi Ù‹Ó ^EÏÏ·‰È΋ ¶·ÙÚ›‰·, Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰¤Ó Û\ àÊ›ÓÂÈ Ó¿ Ó˘ÛÙ¿ÍF˘ âÎÂÖ, η› àÓÙÈÌ¿¯ÂÙ·È ÙfiÓ ÛÙ›¯ÔÓ ÙÔÜ ™ÂʤÚË: «T\ àˉfiÓÈ· ‰¤Ó Û\ àÊ›ÓÔ˘Ó ӿ ÎÔÈÌËıɘ ÛÙ›˜ ¶Ï¿ÙÚ˜». KÈ ôÓ Fɘ ÁÈ¿ Ù\ àÎÚÔÁÈ¿ÏÈ· Ù˘, ΢ڛˆ˜ ÛÙ‹Ó ÓfiÙÈ· ÏÂ˘Ú¿ Úfi˜ Ù‹Ó ÂÚÈÔ¯‹ Ùɘ ¶¿ÊÔ˘, ¬ÛÔ ÎÈ ôÓ Û\ ö¯Ô˘Ó ı·ÌÒÛÂÈ Ù\ àÛÙÚ·ÊÙÂÚ¿ Á·Ï‹ÓÈ· ÓÂÚ¿ àfi Ùfi \IfiÓÈÔÓ Î·› Ùfi AåÁ·ÖÔÓ ¤Ï·ÁÔ˜, â‰á ı¿ Fɘ Ò˜ öη̘ ‚Ô˘ÙÈ¿ ÛÙ‹Ó çÌÔÚÊÈ¿, ÛôÓ Ù·Íȉ‡F˘ àfi Ù‹Ó §ÂÌÂÛfi ÛÙ‹Ó ¶¿ÊÔ. K·› ‰ÈηÈÒÓÂȘ ÙfiÓ Ì‡ıÔ ¬ÙÈ â‰á ÁÂÓÓ‹ıËΠì âÁÎfiÛÌÈ· çÌÔÚÊÈ¿ Ô‡ Ï¿ÌÂÈ ÛÙ‹Ó ÓÔÔÙÚÔ›· ÙáÓ K˘Ú›ˆÓ. °È·Ù› ‰¤Ó ı\ àÚÁ‹ÛF˘ ‚¤‚·È· Ó¿ ηٷϿ‚F˘ ¬ÙÈ «Ôî K‡ÚÈÔÈ ‰¤Ó ÂrÓ·È ÙfiÛÔ Ó¢ÚÈÎÔ›» ÎÈ ¬ÙÈ ï Ï·fi˜ âÎÂÖ «ö¯ÂÈ Î¿ÔÈ· êÁÓfiÙËÙ· η› οÔÈ· àÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋ ÂéÁ¤ÓÂÈ·... ˙É Û¤ ÌÈ¿ àÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô‡ âÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙfiÓ ôÓıÚˆÔ Ó¿ ÊÈÏÔÛÔÊÉ...». òI‰È· Ù‹Ó Û˘Ó·ÓÙĘ η› ÛÙ›˜ ‚fiÚÂȘ àÎÙ¤˜ Ùɘ K‡ÚÔ˘, àfi Ùfi àÎÚˆÙ‹ÚÈÔÓ ÙÔÜ \AÚÓ·Ô‡ÙË, ÙfiÓ ÎfiÏÔÓ ÙÔÜ MfiÚÊÔ˘, ÙfiÓ KÔÚ̷ΛÙË, ̤¯ÚÈ Ù‹Ó ı¿Ï·ÛÛ· Ùɘ KÂÚ‡ÓÂÈ·˜ η› ÙfiÓ ≠AÁÈÔÓ \AÓ‰Ú¤·Ó. K·› ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÛÙÚÔÊ‹ àfi Ù\ àÓ·ÙÔÏÈο, Êı¿ÓÂȘ ÛÙfiÓ ÎfiÏÔÓ Ùɘ \AÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘, Ùɘ §¿Úӷη˜ ̤ Ù›˜ ÊÔÈÓÈÎÔ܉˜ η› ÙfiÓ K›ÌˆÓ· Ó\ àÁÓ·ÓÙ‡FË ÛÙ‹Ó ^EÏÏ¿‰·Ø ÎÈ àfi \ÎÂÖ ÛÙfiÓ ÎfiÏÔ Ùɘ §ÂÌÂÛÔÜ Î·› Ùɘ \EÈÛÎÔɘ. MÂÁ¿ÏÔ˜ ï ÁÜÚÔ˜ Ô‡ οӷÌÂ, ¬Ìˆ˜ ì K‡ÚÔ˜ «ÂrÓ·È... ÓËÛ› Ô‡ ÌÔÚÂÖ Ó¿ ‰È·Û¯›Û˘ Û¤ ÌÈ¿ ̤ڷ η› Ó¿ ¿Ú˘ ÌÈ¿ ÚÒÙË Á‡ÛÈ» η› Û\ ·éÙ‹ ı¿ È¿Û˘ «Ù‹Ó ·Ú¿‰ÔÛÈ Ùɘ K‡ÚÔ˘. AéÙfi˜ ï ÙfiÔ˜ àÔÓ¤ÂÈ ÔÏÈÙÈÛÌfi ëηÙÔÓÙ·ÂÙËÚ›‰ˆÓ. ™¤ ¬ÔÈ· âÎÎÏËÛÈ¿ η› Ó¿ Ę ‚ϤÂȘ Ù‹Ó ÂåηÛÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛÈ. ™¤ ïÔÈÔ‰‹ÔÙ Û›ÙÈ Ï·˚Îfi η› Ó¿ Ę ‚ϤÂȘ ÌÈ¿ ·Ú¿‰ÔÛÈ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈ΋». \AÏÏ¿ ‚ϤÂȘ η› οÙÈ ôÏÏÔ: Ù‹Ó ÂÚ›ÊËÌË K˘Úȷ΋ ÊÈÏÔÍÂÓ›·Ø η› Ù‹Ó ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· η› ÙfiÓ ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi ÙáÓ K˘Ú›ˆÓ, ïÏÔÊ¿ÓÂÚÔ ÛÙ¿ Ì·Á·˙È¿ η› Ù‹Ó àÁÔÚ¿ ÁÂÓÈÎá˜... Ì¿ η› οÙÈ ôÏÏÔ «Èfi ÙÚ·Ófi, Èfi ÌÂÁ¿ÏÔ»: Ù‹Ó àÁ¿Ë Ùɘ K‡ÚÔ˘ ÁÈ¿ «^EÏÏ¿‰·Ó»Ø Ô‡

TÂܯԘ 428, A¶PI§IO™ 2005


ÛÙ‹Ó ‰ÂηÂÙ›·Ó ÌÂÙ¿ ÙfiÓ Bã ·ÁÎfiÛÌÈÔÓ fiÏÂÌÔÓ Âr¯ÂÓ âÎÊÚ·ÛıÉ Ì¤ Ùfi Û‡ÓıËÌ· — ·Á·ÚÈÔÓ ‰¤ — «≠EÓˆÛÈ Î·› ÌfiÓÔÓ ≠EÓˆÛÈ»Ø Î·› Ô‡ Ùfi 1950 Á¤ÌÈÛ Ùfi ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ñ¤Ú Ùɘ ^EÓÒÛˆ˜ ̤ Ù›˜ ñÔÁڷʤ˜ ÙÔÜ 95,7% ÙáÓ K˘Ú›ˆÓ, Ô‡ ‰È‚›‚·Û ÛÙÔ‡˜ «MÂÁ¿ÏÔ˘˜» Ùɘ Áɘ «ì K‡ÚÔ˜ ì à‰Ô‡ÏˆÙË» ì àÛÎÏ¿‚ˆÙË ÛÎÏ¿‚·. K·› ηٷϷ‚·›ÓÂȘ ·éÙfi Ô‡ ^EÏÏ·‰›Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ η٤ÁÚ·„Â* : «^H K‡ÚÔ˜ ‰¤Ó ÂrÓ·È ≤Ó· ÓËÛ› ïÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎáÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·› ëÍ·ÎÔÛ›ˆÓ ÙfiÛˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ηÙԛΈÓ. ErÓ·È ÌÈ¿ ‰Â‡ÙÂÚË ïÏfiÎÏËÚË ^EÏÏ¿‰·. ^O K˘ÚÈ·Îfi˜ ^EÏÏËÓÈÛÌfi˜ ÂrÓ·È Ùfi ÙÂÏÂ˘Ù·ÖÔ àÙfiÊÈÔ Î·› Û˘Ì·Á¤˜ ÙÌÉÌ· ^EÏÏËÓÈÛÌÔÜ, Ô‡ ö¯ÂÈ àÔÌ›ÓÂÈ ö͈ àfi Ù¿ ¬ÚÈ· ÙÔÜ ^EÏÏ·‰ÈÎÔÜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ^H îÛÙÔÚÈÎÔÔÏÈÙÈ΋ ·éÙ‹ ÛËÌ·Û›· Ùɘ K‡ÚÔ˘, ôÓ Û˘Ó‰˘·ÛıÉ Ì¤ Ù‹Ó ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ η› ÁˆÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ı¤ÛÈ, ‰›ÓÂÈ Ùfi ̤ÙÚÔ Ùɘ ·ÚÈ·˜ ÛËÌ·Û›·˜, Ù‹Ó ïÔ›·Ó ö¯ÂÈ ì K‡ÚÔ˜ ÁÈ¿ Ù‹Ó ñfiÛÙ·ÛÈ ÙÔÜ Ì›˙ÔÓÔ˜ ^EÏÏËÓÈÛÌÔÜ, ^EÏÏ·‰ÈÎÔÜ Î·› K˘ÚÈ·ÎÔÜ». «^H K‡ÚÔ˜... ı¿ ÌÔÚ¤ÛË Ó¿ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛË ≤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÙ·ÙÔ ÚfiÏÔ ó˜ Á¤Ê˘Ú· Úfi˜ Ù‹Ó M¤ÛË \AÓ·ÙÔÏ‹. °È·Ù› âÎÂÖ ÛÙ‹Ó K‡ÚÔ, ÛÙ·Ì·ÙÄ Ì¤ οÔÈÔ ÙÚfiÔ ì EéÚÒË». KÈ ·éÙfi Ê·›ÓÂÙ·È ÍÂοı·Ú· ÛÙ‹Ó âÈÙ˘¯›· Ù˘ ÛÙfiÓ ÙÔ̤· Ùɘ ¶·È‰Â›·˜. \Afi ÙfiÓ Î·ÈÚfiÓ Ùɘ \AÁÁÏÔÎÚ·Ù›·˜ àÎfiÌ·, ¬Ù·Ó Ôî òAÁÁÏÔÈ à·ÁfiÚ¢·Ó Ù‹Ó ‰È‰·Ûηϛ·Ó Ùɘ ^EÏÏËÓÈÎɘ ^IÛÙÔÚ›·˜ ÛÙ¿ ñ\ ·éÙÔ‡˜ ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏÂÖ·... ÎÈ àÓ¤ıÂÙ·Ó Û¤ TÔ‡ÚÎÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ ÛÙfi ¢È‰·ÛηÏÈÎfiÓ KÔÏϤÁÈÔÓ Ó¿ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ÛÙ‹Ó \AÁÁÏÈ΋ ÁÏáÛÛ· Ù‹Ó îÛÙÔÚ›·Ó Ùɘ ^EÏÏËÓÈÎɘ \E·Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜... ÎÈ àÓ¤ıÂÙ·Ó Û¤ ÙÔ˘ÚοϘ ÛÔ˘‰¿ÛÙÚȘ Ù‹Ó ëÔÚÙ‹Ó ÙáÓ XÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ... η› ¬Ù·Ó ÌÈÛıÔ‰ÔÙÔÜÛ·Ó ÙÔ‡˜ ≠EÏÏËÓ·˜ K·ıËÁËÙ¿˜ ÛÙ¿ \AÁÁÏÔÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓ· °˘ÌÓ¿ÛÈ· ̤ í600, öÓ·ÓÙÈ ÙáÓ í200 Ô‡ ö‰ÈÓ·Ó ÛÙÔ‡˜ K·ıËÁËÙ¿˜ Ù¿ àÎÚ·ÈÊÓÉ ^EÏÏËÓÈο °˘ÌÓ¿ÛÈ·... Ôî K‡ÚÈÔÈ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó „ËÏ¿ Ù‹Ó ^EÏÏËÓÈÎ‹Ó ¶·È‰Â›·Ó ÛÙ‹Ó K‡ÚÔÓ Ì¤ ·îÌ·ÙËÚ¤˜ ÔåÎÔÓÔÌÈΤ˜ ı˘Û›Â˜Ø η› ÌÂÙ¤‚·Ï·Ó Ù¿ ™¯ÔÏÂÖ· ÙÔ˘˜ — η› ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· àÎfiÌ· — Û¤ Ê˘ÙÒÚÈ· äıÈÎɘ, âÈÛÙËÌÔÓÈÎɘ η› \EıÓÈÎɘ àÓ·Ù¿Ûˆ˜Ø àfi‰ÂÈÍȘ Ùfi ͤÛ·ÛÌ· Ùɘ §Â˘ÙÂÚÈĘ ÛÙ‹Ó àı¿Ó·ÙË ÂÓÙ·ÂÙ›· 1955-59Ø ¬Ô˘ Ù¿ Ì·ıËÙÈο ÓÂÈÄÙ· ÚˆÙÔfiÚËÛ·Ó ÛÙfiÓ \AÁÒÓ· Ùɘ E.O.K.A. à‰ÂÏʈ̤ӷ ̤ Ù‹Ó ÓÂÔÏ·›· Ùɘ K‡ÚÔ˘ «å‰È·›ÙÂÚ· Ù‹Ó ıÚËÛÎÂ‡Ô˘Û·... Ô‡ öÁÈÓÂÓ ï ΢ÚÈÒÙÂÚÔ˜ Û˘ÓÙÂÏÂ-

ÛÙ‹˜ Ùɘ ӛ΢»**. KÈ qÏı·Ó «¯ÚfiÓÔÈ ‰‡ÛÎÔÏÔÈ Î·› ¯ÚfiÓÔÈ èÚÁÈṲ̂ÓÔÈ» Ô‡ ì ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÂåÛ‚ÔÏ‹ ÙÔÜ 1974 àÓ¿ÁηÛ ÙfiÓ «^EÏÏËÓÔ΢ÚÈ·Îfi ÏËı˘ÛÌfi... ÌfiÓÔÓ Î·› à‚Ô‹ıËÙÔÓ Ó¿ àÓ·˙ËÙ‹ÛË ‚Ô‹ıÂÈ·Ó» ÛÙfiÓ ÍÂÚÚÈ˙ˆÌfi ÙÔ˘ «Î·› ÛˆÙËÚ›·Ó... ÛÙfi Ó¿ ÎÔ˘‚·Ï‹ÛË ÛÙfiÓ tÌÔ ÙÔ˘ ÙfiÓ ÌfiÁÔ ÙÔ˘ η› Û\ ·éÙfiÓ ÙfiÓ ÌfiÁÔ Ó¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛË Ù¿ ùÓÂÈÚ¿ ÙÔ˘, ÙÔ‡˜ ïÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘, Ù‹Ó ›ÎÚ· ÙÔ˘, Ù›˜ ÛΤ„ÂȘ η› Ù‹Ó ›ÛÙÈ ÙÔ˘, Ò˜ ‰¤Ó ı¿ ʇÁË ÁÈ¿ ¿ÓÙ·, àÏÏ¿ ÌÈ¿ ̤ڷ ı¿ Á˘Ú›ÛË ›Ûˆ». K·› ı¿ Á˘Ú›ÛËØ ÁÈ·Ù› ÊÔÚÙ›· ¬ˆ˜ ÌÈ¿ ÁÏáÛÛ· ^EÏÏËÓÈ΋ Ô‡ ÎÚ¿ÙËÛ 4.000 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙ¿ ÌÂÛÔ¤Ï·Á·, àÓ¿ÌÂÛ· Û¤ àÏÏÂ¿ÏÏËϘ ÛÎÏ·‚ÒÛÂÈ˜Ø Î·› Ô‡ Ì·˙› Ù˘ öÌÂÈÓ ì \EıÓÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛȘ, ì \OÚıfi‰ÔÍË ¶›ÛÙȘ η› ì ¶·È‰Â›· Ù˘... ‰¤Ó Ù¿ ÎÚ·ÙÄÓ ÙfiÔÈ àfiÙÈÛÙÔÈ àfi Ùɘ

^H MËÙÚfiÔÏË Ùɘ KÂÚ‡ÓÂÈ·˜

ı˘Û›·˜ Ù›˜ ËÁ¤˜ — Ùfi Ì·ÚÙ˘ÚÔÜÓ Ù¿ «Ì·ÙˆÌ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘˜»... ÁÈ·Ù› Ù‹Ó à‰ÈΛ· Ù‹Ó ‚ϤÂÈ ï ‰›Î·ÈÔ˜ £Âfi˜ η› ‰¤Ó Ù‹Ó àÓ¤¯ÂÙ·È... °È·Ù› «Ù‹Ó ÎÚ·˘Á‹» Ùɘ K‡ÚÔ˘, Ôî ≠EÏÏËÓ˜ Ù‹Ó ıˆÚÔÜÓ «ÊˆÓ‹Ó Ùɘ ¶·ÙÚ›‰Ô˜». òAÓ, ¬ÔÙÂ, Û¤ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛFË Î·› Û¤Ó· ì ^IÛÙÔÚ›· η› Û¤ ÚˆÙ‹ÛFË: ¬Ù·Ó ì K‡ÚÔ˜ àÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÁÈ¿ Ù¿ ‰›Î·È¿ Ù˘, âÛ‡ ÔÜ õÛÔ˘Ó; £¿ ÌÔÚÔÜÛ˜ ÂåÏÈÎÚÈÓ¿ Ó¿ à·ÓÙ‹ÛF˘: — òHÌÔ˘Ó ÎÈ âÁÒ âÎÂÖ; * ≠OÏ· Ù¿ âÓÙfi˜ ÂåÛ·ÁˆÁÈÎáÓ Î›ÌÂÓ· ÂrÓ·È àfi Ùfi ‚È‚Ï›ÔÓ: «K‡ÚÔ˜ ÓÜÓ Î·› à›» ¬Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÏϤ˜ ηٷı¤ÛÂȘ ÔÏÏáÓ âˆÓ‡ÌˆÓ ÌÂÏÂÙËÙáÓ ÙÔÜ ÔÏÈÙÈÛÌÔÜ Ù˘. ** BϤÂ: N. ¶. B·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë: «\EıÓÔÌ¿ÚÙ˘Ú˜ ÙÔÜ K˘ÚÈ·ÎÔÜ òEÔ˘˜ 1955-59» (òE·ÈÓÔ˜ \Aη‰ËÌ›·˜ \AıËÓáÓ), ÛÂÏ. 18. TÂܯԘ 428, A¶PI§IO™ 2005

149


^O õÚˆ·˜ ¶. TÔ˘Ì¿˙Ô˜ ̤ Ù‹ Ì·ıËÙÈ΋ ÛÙÔÏ‹ ÙÔÜ ^EÏÏ. Û¯ÔÏ›Ԣ \AÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘

¢˘fi àÔÛ¿ÛÌ·Ù· àfi Ùfi Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ÙÔÜ ºÚ›ÍÔ˘ °. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë, M·ıËÌ·ÙÈÎÔÜ, TÔÌÂ¿Ú¯Ë ™ÔϤ·˜ Ùɘ EOKA ÙÔÜ 1955-1959, ̤ Ù›ÙÏÔ «¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ TÔ˘Ì¿˙Ô˜» („¢‰ÒÓ˘ÌÔ \OÓ‹ÛÈÏÔ˜), ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó àÓ¿ÁÏ˘Ê· Ù‹ ˙ˆ‹, Ù‹Ó ›ÛÙË Î·› Ùfi ÊÚfiÓËÌ· ÙáÓ ÙfiÙ àÁˆÓÈÛÙáÓ Ùɘ EOKA η› Ù‹ ÁÂÓÓ·›· „˘¯‹ ÙáÓ ÁÔÓÈáÓ ÙÔ˘˜. ^O ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ TÔ˘Ì¿˙Ô˜ àÓ¤‚ËΠÛÙfi ‚Ô˘Ófi àÚ¯¤˜ AéÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÙÔÜ 1958 (àfi Ùfi 1955-1958 ÚfiÛÊÂÚ ٛ˜ ñËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÛÙ‹Ó fiÏË, àÏÏ¿ ÌÂÙ¿ àfi ÚÔ‰ÔÛ›· àÓ·ÁοÛÙËΠÓ\ àÓ‚ÂÖ ÛÙfi ‚Ô˘Ófi). òEÂÛ ۤ Ì¿¯Ë ̤ ÙÔ‡˜ òAÁÁÏÔ˘˜ Ù‹Ó 22· \OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1958, Û¤ ìÏÈΛ· 19 âÙáÓ.

E

å‰ÔÔ›ËÛ· Ùfi §ÂÌÔÓ¿ÚË Î·› ‰˘fi- ÛÙÂÚ¤ˆÌ·. ^H ≥Û˘¯Ë η› Á·ÏËÓÂ̤ÓË Ó‡ÎÙ· ÙÚÂÖ˜ ̤Ú˜ Ú›Ó àfi Ùfi ¢ÂηÂ- ÌĘ ÚfiÛÊÂÚ à›ı·Ó˜ âÌÂÈڛ˜ ̤ Û¿ÓÈ· ÓÙ·‡ÁÔ˘ÛÙÔ Ì¤ ÁËÛ Úfi˜ Ùfi Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. MĘ Ó·ÓÔ‡ÚÈ˙ Ùfi ıÚfi˚ÛÌ· ÎÚËÛʇÁÂÙÔ ÙÔÜ ^AÁ›Ô˘ NÈÎÔÏ¿Ô˘ (...). ¢È·- ÙáÓ Â‡ÎˆÓ Ì¤ ÙfiÓ ê·Ïfi ‰ÚÔÛÂÚfi à¤Ú· Û¯›Û·Ì àÚÎÂÙÔ‡˜ ı¿ÌÓÔ˘˜ η› ÂÚ¿Û·Ì Ô‡ âÚ¯fiÙ·Ó àfi Ù‹Ó çÚÔÛÂÈÚ¿ ÙÔÜ TÚÔfiàfi àfiÎÚËÌÓ· η› ‰‡ÛÎÔÏ· ̤ÚË. K¿ÔÙ ‰Ô˘˜ (...). K¿ÔÈÔ˜ „Èı‡ÚÈÛ οÙÈ ÁÈ¿ ÁÏÈÛÙÚÔ‡Û·ÌÂ, àÏÏ¿ ÚÔ¯ˆ°Ú¿ÊÂÈ ï Ê·ÁËÙfi. oHÙ·Ó ¬Ï· ≤ÙÔÈÌ·. ÚÔ‡Û·Ì ηÓÔÓÈο. KÚ·ÙÈfiºÚ›ÍÔ˜ °. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜ ™Ù·ı‹Î·Ì ùÚıÈÔÈ Ì¤Û· ÛÙfi Ì·ÛÙ·Ó ¿Óˆ ÛÙÔ‡˜ ı¿ÌÓÔ˘˜ ÁÈ¿ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· η› ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙfi ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·› ÎÚËÛʇÁÂÙÔ Ô‡ ʈÙÈ˙fiÙ·Ó Ì¤ Ùfi àÌ˘‰Úfi àÓËÊÔÚÈÎfi ÂÚ¿ÙËÌ· Ô‡ οӷÌÂ. XˆÚ›˜ ÊᘠÙɘ Ï¿Ì·˜ ÙÔÜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. K¿Ó·Ì ً Ó¿ ÓÈÒÛÔ˘Ì ÌÂÁ¿ÏË ÎÔ‡Ú·ÛË, Êı¿Û·Ì ÛÙfi ÁÓˆÛÙ‹ ÚÔÛ¢¯‹ ÁÈ¿ Ó¿ ÂéÏÔÁ‹ÛÂÈ ï K‡ÚÈÔ˜ ÎÚËÛʇÁÂÙÔ Î·› ï ï‰ËÁfi˜ ÌÔ˘ â¤ÛÙÚ„ Ùfi Ê·ÁËÙfi Ì·˜. MÂÙ¿ TfiÓ Â鯷ÚÈÛÙ‹Û·Ì ÁÈ¿ Ùfi ÏÔ‡ÛÈÔ ‰ÂÖÓÔ Ô‡ ÌĘ ¯¿ÚÈÛÂ. BÁ‹›Ûˆ ÛÙfi ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘. K¿ıÈÛ· ̤ Ù¿ ·ÏÏËοÚÈ· Ì·˜ η› ÌÈÏ‹Û·- ηÌ ö͈ àfi Ùfi ÎÚËÛʇÁÂÙÔ Î·› Û¤ ¯·ÌËÏfi Ì ϛÁË œÚ· Ì·˙›. £¿ Û˘Ó¯›˙·Ì àÚÁfiÙÂÚ·, ÙfiÓÔ Û˘Ó¯›Û·Ì àÎfiÌ· Ï›ÁÔ Ù›˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ·Ù› Âú¯·Ì ÙfiÛ· ÔÏÏ¿ Ô‡ ı¤Ï·Ì ӿ Ì·˜. ¶¤Ú·Û·Ó Ù¿ ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· η› ‰¤Ó Ù¤ÏÂÈˆÓ·Ó ÔÜÌ η› Ó¿ ‰ÔÜÌÂ. ™ËÎÒıËη η› öηӷ ÌÈ¿ ÌÈÎÚ‹ âÈıÂÒÚËÛË. Er‰· Ùfi ùÌÔÚÊÔ Î·› Ôî ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ η› Ù¿ Ó¤· Ì·˜. Eú·Ì ¬ÙÈ ı¿ ÂÚÈÔÈË̤ÓÔ ÎÚËÛʇÁÂÙfi ÙÔ˘˜, Ô‡ Ù¤ÏÂȈ- \Ù·Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· Ó¿ ËÁ·›Ó·Ì ÁÈ¿ ≈ÓÔ Î·› Ó¿ Û η› qÙ·Ó âÊԉȷṲ̂ÓÔ Ì¤ àÚÎÂÙ¿ ÙÚfiÊÈÌ· Û˘Ó¯›˙·ÌÂ Ù‹Ó ôÏÏË Ì¤Ú·. \AÓ¤ÊÂÚ· ‰˘fi η› ôÏÏ· à·Ú·›ÙËÙ·. ™¤ οÔÈÔ ÎÔÓÙÈÓfi ÏfiÁÈ· ÁÈ¿ Ù‹Ó ÚÔÛ¢¯‹, Ùfi àηٷ̿¯ËÙÔ ≈„ˆÌ· ÁÈÓfiÙ·Ó ì ÊÚÔ‡ÚËÛË Ùɘ ^OÌ¿‰·˜. ^O ·éÙfi ¬ÏÔ ÙáÓ ÈÛÙáÓ àÁˆÓÈÛÙáÓ Ùɘ ÊÚÔ˘Úfi˜ Âr¯Â ÌÂÁ¿ÏÔ çÙÈÎfi ‰›Ô η› ηϋ ¶·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜. ≠OÙÈ ï àÁÒÓ·˜ Ì·˜ Âr¯Â Ù›˜ ı¤· Úfi˜ Ù‹ Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹. \EÎÂÖÓÔ Ùfi ‚Ú¿‰˘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙÔ˘, àÏÏ¿ Ì·˙› Ì·˜ qÙ·Ó ï ¶·ÓÙÔÂú¯·Ì ≤Ó· Û¿ÓÈÔ Î·› ηٷÏËÎÙÈÎfi Ó˘¯ÙÂ- ‰‡Ó·ÌÔ˜ £Âfi˜ η› ¬ÙÈ ïˆÛ‰‹ÔÙ ı¿ ÓÈÎÔ‡ÚÈÓfi ı¤·Ì· η› ˙‹Û·Ì ÌÈ¿ àͤ¯·ÛÙË Ì·Á¢- Û·Ì ̤ Ù‹ ‰È΋ TÔ˘ ‰‡Ó·ÌË. XÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ì ÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿. ^O öÓ·ÛÙÚÔ˜ ÔéÚ·Ófi˜, ̤ Ù¿ ‰È΋ Ì·˜ ıÂÚÌ‹ ›ÛÙË Î·› âÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙfiÓ ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ôÛÙÚ· η› ÙÔ‡˜ Á·Ï·Í›Â˜ K‡ÚÈÔ, ï ïÔÖÔ˜ ı¿ ÌĘ ö‰È‰Â Ùfi ı¿ÚÚÔ˜, Ù‹Ó ÙÔ˘ Ô‡ Ï·Ì‡ÚÈ˙·Ó ÛÙfiÓ ïÚ›˙ÔÓÙ·, ö‰È‰·Ó ÙfiÏÌË Î·› ¬Ï· Ù¿ ôÏÏ· à·Ú·›ÙËÙ· âÊfi‰È·, ÌÈ¿ Ê·ÓÙ·ÛÌ·ÁÔÚÈ΋ η› àÏÏÈÒÙÈÎË ù„Ë ÛÙfi ÓÂ˘Ì·ÙÈο η› ñÏÈο, ÁÈ¿ Ó¿ âÈÙ‡¯Ô˘ÌÂ.

150

TÂܯԘ 428, A¶PI§IO™ 2005


¶ÚÔÛ¢¯Ëı‹Î·Ì ¬ÏÔÈ ıÂÚÌ¿. òEη̷ ·éÙÔÛ¯¤‰È· ÚÔÛ¢¯‹ η› ·Ú·Î¿ÏÂÛ· ÙfiÓ K‡ÚÈÔ Ó¿ ÂéÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙfiÓ ‰›Î·ÈÔ àÁÒÓ· Ì·˜ âÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙáÓ òAÁÁÏˆÓ Î·Ù·ÎÙËÙáÓ. N¿ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ‡˜ àÚ¯ËÁÔ‡˜ Ì·˜ ¢ÈÁÂÓÉ Î·› M·Î¿ÚÈÔ Î·› ÙÔ‡˜ ôÏÏÔ˘˜ àÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ùɘ \OÚÁ¿ÓˆÛ˘. N¿ ÂéÏÔÁ‹ÛÂÈ Î·› Ù›˜ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ÚÔÛˆÈΤ˜ η› ïÌ·‰ÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ η› Ó¿ \¯Ô˘Ì âÈÙ˘¯›Â˜ η› Ó›Î˜ ÛÙfiÓ ÌÂÁ¿ÏÔ àÁÒÓ· Ùɘ ¶›ÛÙ˘ η› Ùɘ ¶·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜. M¤ Ù¿ ÚÔܯ· Ô‡ ÊÔÚÔ‡Û·Ì ͷÏÒÛ·Ì ÁÈ¿ ≈ÓÔ ¿Óˆ ÛÙfi Û·ÓȉˆÌ¤ÓÔ ¿ÙˆÌ· ÙÔÜ ÎÚËÛʇÁÂÙÔ˘ η› ‚¿Ï·Ì ÌÈ¿ ÎÔ˘‚¤ÚÙ· àfi οو η› ̤ ôÏÏË ÌÈ¿ ÛÎÂ·ÛًηÌÂ. Tfi Úˆ› ÌĘ ͇ÓËÛ·Ó Ù¿ Ô˘ÏÈ¿ ÙÔÜ ‰¿ÛÔ˘˜ ̤ Ùfi ÁÏ˘Îfi ÎÂϿȉËÌ¿ ÙÔ˘˜. Oî ÚáÙ˜ Ùɘ ·éÁɘ ¯Ú˘Û¤˜ àÎÙ›‰Â˜ ÙÔÜ ≥ÏÈÔ˘ ÌĘ Ê·Ó¤ÚˆÛ·Ó Ù‹Ó ùÌÔÚÊË Î·Ù·Ú¿ÛÈÓË Ê‡ÛË ÙÔÜ ‚Ô˘ÓÔÜ, Ô‡ Úfi‚·Ï Á‡Úˆ Ì·˜ ̤ Ù¿ ÂÜη, Ù›˜ Ï·Ù˙Ȥ˜ η› Ù‹Ó ˘ÎÓ‹ ôÁÚÈ· ‚Ï¿ÛÙËÛË. ¶ÂÚ·Ù‹Û·Ì ϛÁÔ ö͈ àfi Ùfi ÎÚËÛʇÁÂÙÔ Î·› àÓ·Ó‡۷Ì ÙfiÓ Î·ı·Úfi η› Ì˘ÚˆÌ¤ÓÔ à¤Ú· ÙÔÜ ‰¿ÛÔ˘˜. Tfi οı ‰¤Ó‰ÚÔ Î·› Ê˘Ùfi ÌÔÛ¯Ô‚ÔÏÔÜÛ ̤ Ùfi ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ͯˆÚÈÛÙfi ôڈ̷. MÂÙ¿ ‹Ú·ÌÂ Ù‹Ó K·ÈÓ‹ ¢È·ı‹ÎË Ô‡ Âú¯·ÌÂ, ηı‹Û·Ì οÔ˘ ·Ú¿ÌÂÚ· η› ÌÂÏÂÙ‹Û·Ì ¬ÏÔÈ Ì·˙› ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ àfi Ùfi ıÂÖÔ Î·› ·åÒÓÈÔ ·éÙfi ‚È‚Ï›Ô Ùɘ \EÎÎÏËÛ›·˜ Ì·˜. \AÓÙ·ÏÏ¿Í·Ì ÌÂÚÈΤ˜ ÛΤ„ÂȘ ¿Óˆ ÛÙfi ı¤Ì· Ô‡ ‰È·‚¿Û·Ì η› ‹Ú·ÌÂ Û¿Ó Û‡ÓıËÌ· Ù‹Ó ÙÂÏÂÈfiÙËÙ·. «òEÛÂÛı ÔsÓ ñÌÂÖ˜ Ù¤ÏÂÈÔÈ, œÛÂÚ ï ·Ù‹Ú ñÌáÓ ï âÓ ÙÔÖ˜ ÔéÚ·ÓÔÖ˜ Ù¤ÏÂÈfi˜ âÛÙÈÓ» (M·Ùı. Âã 48). ........................................................ TÔ‡˜ àÓ¤ÊÂÚ· ¬ÙÈ ı¿ ÊÚfiÓÙÈ˙· Ó¿ ¿ÚÔ˘Ó ¬ÏÔÈ àfi ÌÈ¿ K·ÈÓ‹ ¢È·ı‹ÎË Î·› ı¿ \ÛÙÂÏÓ· ÌÂÚÈο ηϿ ‚È‚Ï›· ÁÈ¿ ¬ÏË Ù‹Ó ïÌ¿‰·. ^OˆÛ‰‹ÔÙ ı¿ \‚ÚÈÛÎ·Ó Î¿ÔÈÔ ¯ÚfiÓÔ Ô‡ ı¿ ÌÔÚÔÜÛ ӿ ‰È·ÙÂıÂÖ ÁÈ¿ ‰È¿‚·ÛÌ· η› ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹. ^O TÔ˘Ì¿˙Ô˜ qÙ·Ó ï Èfi Ó¤Ô˜ àfi ¬ÏÔ˘˜ ÛÙ‹Ó ïÌ¿‰· Ì·˜. £˘ÌÄÌ·È ÙfiÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË Ô‡ ÌÔÜ öηÓ å‰È·›ÙÂÚË âÓÙ‡ˆÛË Ì¤ Ù›˜ ïÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ η› ıÂÙÈΤ˜ ÛΤ„ÂȘ Ô‡ Âr¯Â. ¢È·›ÛÙˆÛ· ¬ÙÈ qÙ·Ó ·È‰› ÙÔÜ K·Ù˯ËÙÈÎÔÜ ™¯ÔÏ›Ԣ η› ¬ÙÈ ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó àfi

ñÂÚÔχÙÂÎÓË ÔåÎÔÁ¤ÓÂÈ· ̤ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜ àÚ¯¤˜. ≠OÙ·Ó ÌÔÜ àÓ¤ÊÂÚ ¬ÙÈ qÙ·Ó Ì·ıËÙ¢fiÌÂÓÔ˜ „¿ÏÙ˘, ÙfiÓ ·Ú·Î¿ÏÂÛ· η› ö„·ÏÏ ÛÈÁ¿ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ≈ÌÓÔ˘˜ Ùɘ âÎÎÏËÛ›·˜ Ì·˜. æÈı‡ÚÈÛ· ÎÈ âÁÒ Î¿ÙÈ Ì·˙› ÙÔ˘ η› Û˘Ó¯›Û·Ì ÙfiÓ ñ¤ÚÔ¯Ô ≈ÌÓÔ Ùɘ ¢ÔÍÔÏÔÁ›·˜ Ì·˜ Úfi˜ ÙfiÓ ≈„ÈÛÙÔ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁfi. Eú¯·Ì ÎÈ âÌÂÖ˜ ÌÈ¿ ÌÈÎÚ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ‹Ó OéÚ¿ÓÈ· ¢ÔÍÔÏÔÁ›· ÙáÓ \AÁÁ¤ÏˆÓ. ¶ÂÙÔÜÛ·Ó ‰›Ï· Ì·˜ Ôî òAÁÁÂÏÔÈ Î·› \AÚ¯¿ÁÁÂÏÔÈ, Ôî ïÔÖÔÈ ö„·ÏÏ·Ó Úfi˜ ÙfiÓ K‡ÚÈÔ Ùfi «≠AÁÈÔ˜, ≠AÁÈÔ˜ K‡ÚÈÔ˜ ™·‚·Òı». ^O ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ÂÚ›ÌÂÓ ÁÚ¿ÌÌ· àfi ÙÔ‡˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘. §›Á˜ ̤Ú˜ Ú›Ó Âr¯Â ÛÙ›ÏÂÈ ≤Ó· ÁÚ¿ÌÌ· Úfi˜ ÙÔ‡˜ ÁÔÓÂÖ˜ ÙÔ˘ η› Ù¿ à‰¤ÏÊÈ· ÙÔ˘. TÔ‡˜ öÁÚ·„ η› Ù¿ ‰Èο ÙÔ˘ Ó¤· ÁÈ¿ Ùfi ÊÈÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô‡ Û˘Ó¿ÓÙËÛ η› Ù‹Ó ùÌÔÚÊË àÓÙ¿ÚÙÈÎË ˙ˆ‹. TÔ‡˜ ‚‚·›ˆÛ ¬ÙÈ qÙ·Ó ÂéÙ˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ η› ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô‡ ÙÔÜ ‰fiıËΠì ÂéηÈÚ›· Ó¿ οÓÂÈ Î·› ·éÙfi˜ οÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. N¿ ÚÔÛʤÚÂÈ Èfi ÌÂÁ¿Ï˜ ñËÚÂۛ˜ Úfi˜ Ù‹Ó ·ÙÚ›‰· Ì·˜,

Tfi ÚáÙÔ ÎÚËÛʇÁÂÙÔ ÙÔÜ ¶. TÔ˘Ì¿˙Ô˘ ¬ˆ˜ ÂrÓ·È Û‹ÌÂÚ·

Ô‡ àÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÁÈ¿ Ù‹Ó ≤ÓˆÛ‹ Ù˘ ̤ Ù‹Ó ^EÏÏ¿‰·. K·› οÙÈ ôÏÏÔ. oHÙ·Ó ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔ˜ Ó¿ ı˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ù¿ ¿ÓÙ· ÁÈ¿ Ù‹Ó àÁ·Ë̤ÓË Ì·˜ ·ÙÚ›‰·. ^O àÁˆÓÈÛÙ‹˜ η› å‰ÂÔÏfiÁÔ˜ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ £ÂfiÊÈÏÔ˜ TÔ˘Ì¿˙Ô˜ ‰È¿‚·Û ̤ Û˘ÁΛÓËÛË Ùfi ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔÜ ·È‰ÈÔÜ ÙÔ˘. oHÙ·Ó Ôχ ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ ÁÈ¿ Ùfi ÁÈfi ÙÔ˘. £˘Ì‹ıËΠÙÔ‡˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ àÁáÓ˜ ÁÈ¿ Ù‹Ó ·ÙÚ›‰·, Ù‹ ıÚËÛΛ· η› Ù‹Ó ÔåÎÔÁ¤ÓÂÈ·. Tfi ™¿‚‚·ÙÔ, 18 \OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1958, ï ÛÙÔÚÁÈÎfi˜ ·Ù¤Ú·˜ öÛÙÂÈÏ ≤Ó· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÚ¿ÌÌ· ÛÙfi ÁÈfi TÂܯԘ 428, A¶PI§IO™ 2005

151


ÙÔ˘. ≠EÓ· ÁÚ¿ÌÌ· ÁÂÌ¿ÙÔ ›ÛÙË Î·› ·ÙÚȈÙÈÛÌfi. ^O ÂÂÈڷ̤ÓÔ˜ êÁÓfi˜ àÁˆÓÈÛÙ‹˜ öÁÚ·„ ·éÙ¿ Ô‡ ›ÛÙ¢ η› ˙ÔÜÛ ηıËÌÂÚÈÓ¿. òHÍÂÚ ¬ÙÈ ï ÁÈfi˜ ÙÔ˘ qÙ·Ó Ù›ÌÈÔ˜ η› ÙÔÏÌËÚfi˜. òHıÂÏ ¬Ìˆ˜ Ó¿ ÙfiÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ¬ÛÔ ÌÔÚÔÜÛ ηχÙÂÚ· η› Ó¿ ÙfiÓ ‰˘Ó·ÌÒÛÂÈ ÛÙfiÓ àÁÒÓ· ÙÔ˘. òEÁÚ·„ ٛ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÙÔ˘ η› ÙÔÜ ÚfiÛÊÂÚ ÏÔ‡ÛȘ Ù›˜ Â鯤˜ ÙÔ˘ ÁÈ¿ Ï‹ÚË âÈÙ˘¯›·. ¶›ÛÙ¢ ¬ÙÈ qÙ·Ó à·Ú·›ÙËÙ˜ Ôî Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ η› Ôî Â鯤˜ ÙáÓ ÁÔÓÈáÓ Úfi˜ ÛÙ‹ÚÈÍË Î·› âÓ›Û¯˘ÛË ÙáÓ ·È‰ÈáÓ ÙÔ˘˜. T‹ ¢Â˘Ù¤Ú·, 20 \OÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Ô‡ ‹Ú·ÌÂ Ù‹Ó àÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ‰È¿‚·Û· Ùfi ÁÚ¿ÌÌ· Úfi˜ ÙfiÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË. \AfiÏ·˘Û· âÎÂÖÓÔ Ùfi âÍ·ÈÚÂÙÈÎfi η› ·ÙÚȈÙÈÎfi ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔÜ «°ÂÚfiÏ˘ÎÔ˘», ÙÔÜ £ÂfiÊÈÏÔ˘ TÔ˘Ì¿˙Ô˘. ¶ÉÚ· ¯·ÚÙ› η› àÓÙ¤ÁÚ·„· Ù›˜ àÎfiÏÔ˘ı˜ Ï›Á˜ ÁÚ·Ì̤˜: «...^H Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÌÔ˘ ÂrÓ·È Ó¿ ö¯Ë˜ ı¿ÚÚÔ˜, Ó¿ ÂrÛ·È àÙÚfiÌËÙÔ˜, Ó¿ ÂrÛ·È ÙÔÏÌËÚfi˜, Ó¿ ÂrÛ·È Ù›ÌÈÔ˜ η› âÁÎÚ·Ù‹˜, Ó¿ Ì‹ ÏÂÚÒÛ˘ Ùfi ηı·Úfi ÚfiÛˆfi ÛÔ˘, Ó¿ ÂrÛ·È àÁ·ËÙfi˜ ÛÙÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘ η› ÛÙfiÓ Î‡ÎÏÔ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Î·› Ù¤ÏÔ˜ Ùfi η› ηχÙÂÚÔÓ, Ó¿ Ì‹Ó ÚÔ‰ÒÛ˘ Ù¿ ¬Ï· Ù¿ îÂÚ¿. ¶ÚÔ̷ٛ ÙfiÓ ÛÎÏËÚfiÙÂÚÔÓ ı¿Ó·ÙÔÓ. Aî Â鯷› ÌÔ˘ Ó¿ Û¤ ‰˘Ó·ÌÒÓÔ˘Ó. Oî Û˘ÁÁÂÓÂÖ˜, Ê›ÏÔÈ Î·› ¬Ï· Ù¿ ̤ÏË Ùɘ ÔåÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÂrÓ·È Î·Ï¿ η› Û¤ ¯·ÈÚÂÙÔÜÓ Î·› ÛÔÜ Âû¯ÔÓÙ·È Î·Ï‹Ó âÈÙ˘¯›·Ó... ï °ÂÚfiÏ˘ÎÔ˜». Tfi ÁÚ¿ÌÌ· öÊı·Û ÛÙ‹Ó Èfi ηٿÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹. TfiÓˆÛ η› ‚Ô‹ıËÛ ¬ÏÔ˘˜ Ì·˜, η› å‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ‡˜ àÓÙ¿ÚÙ˜ Ô‡ ÎÔ˘Ú¿ÛıËÛ·Ó Î·› Ù·Ï·ÈˆÚ‹ıËÛ·Ó ÙfiÛ˜ ̤Ú˜ η› Ó‡ÎÙ˜ ̤ Ù‹Ó âÓ¤‰Ú· ¶EYKO™. ™¯ÔÏÈ¿ÛÙËΠ̤ Ù¿ Èfi ηϿ ÏfiÁÈ· Ùfi ·ÙÚȈÙÈÎfi ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔÜ ·Ù¤Ú· ÙÔÜ ¶·Ó·ÁÈÒÙË Î·› ÙÔÓ›ÛÙËΠì àÓ·ÊÔÚ¿ Ô‡ öηÓ ¬ÙÈ «Ù¿ ¬Ï· Ì·˜ ÂrÓ·È îÂÚ¿» η› Ò˜ ‰¤Ó ö¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ‰Èη›ˆÌ· Ó¿ Ù¿ ÚÔ‰ÒÛÂÈ. £˘Ì‹ıËη οÙÈ ·ÚfiÌÔÈÔ Ô‡ Ì¿ı·Ì ÛÙfi °˘ÌÓ¿ÛÈÔ, ¬Ù·Ó õÌÔ˘Ó Ì·ıËÙ‹˜ η› ÌÂÏÂÙÔ‡Û·Ì ÙfiÓ KÚ›ÙˆÓ· ÙÔÜ ¶Ï¿ÙˆÓÔ˜: «MËÙÚfi˜ Ù η› ·ÙÚfi˜ η› ÙáÓ ôÏÏˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ ê¿ÓÙˆÓ ÙÈÌÈÒÙÂÚÔÓ Î·› êÁÈÒÙÂÚÔÓ Î·› ÛÂÌÓfiÙÂÚÔÓ âÛÙ›Ó ì ·ÙÚ›˜».

152

TÂܯԘ 428, A¶PI§IO™ 2005


EYXAPI™Tø ¶OY ¢O•A™ATE THN E§§A¢A \AÁ·ËÙ‹ «¢Ú¿ÛË», T‹Ó ÙÚ·ÁÈ΋ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·, 1955-1959, ì K‡ÚÔ˜ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙËΠÙfiÛÔ ÛÎÏËÚ¿, Ô‡ Ôî ÏËÁ¤˜ Ù˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ùfi ú‰ÈÔ àÓÔȯ٤˜ 50 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿. M¿ ï Ï·fi˜ Ù˘ ÔϤÌËÛ η› àÁˆÓ›ÛÙËΠ̤ ¬ÏË ÙÔ˘ Ù‹Ó Î·Ú‰È¿ ÁÈ¿ Ù‹Ó âÏ¢ıÂÚ›· ÙÔÜ ëÏÏËÓÈÎÔÜ ÓËÛÈÔÜ. oHÙ·Ó, ¬Ìˆ˜, ÙfiÛÔ ÙÚ·ÁÈÎfi. B·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ· ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ¬ÛÔ˘˜ öÁÚ·Ê·Ó Ùfi öÓ‰ÔÍÔ K˘ÚÈ·Îfi öÔ˜. ¶fiÓÔ˜, ‰¿ÎÚ˘· η› ‚ÔÁÁËÙ¿, ηٷ›ÂÛË Î·› ÛÙ¤ÚËÛË ‚¿Ú·ÈÓ·Ó Ù‹Ó àÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ùɘ K‡ÚÔ˘. \AÏÏ¿ ôÓÙÂÍÂ! °È·Ù› ÁÈ\ ·éÙ‹Ó àÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ôÓıÚˆÔÈ Ô‡ Ù‹Ó àÁ·ÔÜÛ·Ó Î·› ‰¤ ÏÔÁ¿ÚÈ·˙·Ó Ù›˜ àÂÈϤ˜ ÙÔÜ òAÁÁÏÔ˘ àÔÈÎÈÔÎÚ¿ÙË. \AÓ¿ÌÂÛ· Û\ ·éÙÔ‡˜ η› Ó¤ÔÈ, ÔÏÏÔ› Ó¤ÔÈ. N¤ÔÈ Ì¤ ÊÏfiÁ· ÛÙ‹Ó Î·Ú‰È¿ Ô‡, ¬ÛÔ Èfi ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈÓfiÙ·Ó ï â¯ıÚfi˜, ÙfiÛÔ Èfi Ôχ ÊÔ‡ÓÙˆÓÂ. K·› qÙ·Ó Ó¤ÔÈ ÎÔÓÙ¿ Û¤ ÌĘ. N¤ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ! MfiÏȘ 50 ¯ÚfiÓÈ· ›Ûˆ... Er¯·Ó Ù‹Ó ÙÈÌ‹ Ó¿ àÁˆÓÈÛÙÔÜÓ ÁÈ¿ Ó¿ Ì›ÓÂÈ ì K‡ÚÔ˜ ÛÙ‹Ó îÛÙÔÚ›· ó˜ ^EÏÏ¿‰· η› ‰¤Ó Ù‹Ó àÚÓ‹ıËηÓ. ¶¿Ï„·Ó ÁÈ¿ Ù¿ 剷ÓÈο ÙÔÜ öıÓÔ˘˜. ¶¿Ï„·Ó ÁÈ¿ ¬Û· Ì¿ı·Ó ÛÙ¿ Û¯ÔÏÂÖ·, ÁÈ¿ ¬Û· öÁÚ·Ê·Ó Ù¿ ‚È‚Ï›· Ùɘ ^IÛÙÔÚ›·˜. ¶fiÛË ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ· ÙÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙Â! M¤ ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi, ÎÔÚÌ› ïÏfiÚıÔ Î·› Ùfi ‚ϤÌÌ· „ËÏ¿ àÓÙ›ÎÚ˘˙·Ó ÙfiÓ «ÔÏÈÙÈṲ̂ÓÔ» àÔÈÎÈÔÎÚ¿ÙË-â¯ıÚfi ÙÔ˘˜. K·› ÙfiÙ ï âÁˆÈÛÌfi˜ ÙÔÜ ‰ÉıÂÓ ÔÏÈÙÈṲ̂ÓÔ˘ BÚÂÙ·ÓÓÔÜ ‰˘Ó¿ÌˆÓÂ. Er¯·Ó ·éÙÔ› pÚ·Á ٤ÙÔÈ· ·ÏÏËοÚÈ·; ¶Ô‡ ¬ÛÔ ÌÈÎÚ‹ qÙ·Ó ì ìÏÈΛ· ÙÔ˘˜, ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ qÙ·Ó Ùfi ÊÚfiÓËÌ· Ùɘ ·éÙ·¿ÚÓËÛ˘ Ô‡ ΢ÏÔÜÛ ÛÙ›˜ ëÏÏËÓÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÊϤ‚˜; Oî ≥ڈ˜ ÙÔÜ K˘ÚÈ·ÎÔÜ öÔ˘˜ 1955-1959 ı¿ Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙ›˜ ηډȤ˜ Ì·˜. ErÓ·È Û¿ Ó¿ ÙÔ‡˜ ‚Ϥˆ ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘: °ÚËÁfiÚÈÔ˜ AéÍÂÓÙ›Ô˘, Eé·ÁfiÚ·˜ ¶·ÏÏËηڛ‰Ë˜, \I¿Îˆ‚Ô˜ ¶·Ù¿ÙÛÔ˜, M¿Î˘ °ÂˆÚÁ¿Ï·˜, \HÏ›·˜ ¶··Î˘ÚÈ·ÎÔÜ, ºÒÙ˘ ¶›ÙÙ·˜ η› ÙfiÛÔÈ ôÏÏÔÈ... ™ËÎÒÓˆ Ùfi ¯¤ÚÈ ÌÔ˘ ÓÔÂÚ¿ η› ÚÔÛʤÚÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ≤Ó· ‰¿ÊÓÈÓÔ ÛÙÂÊ¿ÓÈ, àfi ̤۷ ÌÔ˘ ͯÂÈÏ›˙ÂÈ ≤Ó· ıÂÚÌfi «Â鯷ÚÈÛÙá»! E鯷ÚÈÛÙá, Ô‡ ‰ÔÍ¿Û·ÙÂ Ù‹Ó ^EÏÏ¿‰·! E鯷ÚÈÛÙá Ô‡ οӷÙ ٿ ÛËÌÂÚÈÓ¿ ^EÏÏËÓfiÔ˘Ï· Ó¿ ʈӿ˙Ô˘Ó Ò˜ ÂrÓ·È ÂÚ‹Ê·Ó·, ÁÈ·Ù› ηٿÁÔÓÙ·È àfi ·éÙfiÓ ÙfiÓ öÓ‰ÔÍÔ ÙfiÔ. E鯋 η› ÚÔÛ¢¯‹ ÌÔ˘, Ùfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ¿ Û·˜ Ó¿ Ì›ÓÂÈ ·åÒÓÈÔ Î·› Ó¿ àÁÁ›˙ÂÈ Î¿ı ӤÔ... E.º. M·ı‹ÙÚÈ· Bã §˘Î›Ԣ

¶ONø ¶O§Y KAI A°A¶ø THN ¶ATPI¢A MOY \AÁ·ËÙfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «^H ¢ÚÄÛȘ Ì·˜» §·Ì‚¿Óˆ Ù¿ Ù‡¯Ë ÛÔ˘ η› Ù¿ ‰È·‚¿˙ˆ ̤ Ôχ âӉȷʤÚÔÓ. T¿ ı¤Ì·Ù¿ ÛÔ˘ â›Î·ÈÚ·, ÚÔÛÁÂȈ̤ӷ, ̤ ÛˆÛÙ¤˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ. ErÌ·È ÛÙ¿ ͤӷ ¿Óˆ àfi 40 ¯ÚfiÓÈ· ÎÈ ¬Ìˆ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıá ¿ÓÙ· ̤ ÔÏÏ‹ ÚÔÛÔ¯‹ ¬,ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙ‹Ó ·ÙÚ›‰·, Ô‡ ÙfiÛÔ àÁ·á. òAÓ Î·› çÏÈÁÔÁÚ¿ÌÌ·ÙË, ıÏ›‚ÔÌ·È ÁÈ¿ Ù‹ ÁÏÒÛÛ· Ì·˜, Ù‹Ó ÌËÙ¤Ú· ÙáÓ ÁψÛÛáÓ, Ô‡ Ôî ú‰ÈÔÈ Ôî ≠EÏÏËÓ˜ Ù‹Ó ÂÚÈÊÚÔÓÔÜÓ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ≤Ó· ÛˆÚfi ͤÓ˜ ϤÍÂȘ. T¿ MME ÎÏ. Ù› ÂrÓ·È; KfiÌÏÂÍ; \AÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛ‡ÓË; ™˘ÁÁÓÒÌË ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ ÙÔÏÌËÚÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜. TfiÛÔ˘˜ ·åáÓ˜ ̤ ÙfiÛ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ‰È·ÙËÚ‹ıËÎ η› ÙÒÚ· ̤ ÙfiÛË àÊıÔÓ›· ‚È‚Ï›ˆÓ η› ôÏÏˆÓ ‚ÔËıËÌ¿ÙˆÓ Ó¿ Ù‹Ó ‚¿ÏÏÔ˘Ó Û¤ àÓ·ËÚÈ΋ ηڤÎÏ·; \AÏÏ¿ η› ì ÙËÏÂfiÚ·ÛË; ôÏÏÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·Îfi! T› Ó¿ á! NÙÚÔ‹! \AÓ·ÚˆÙÈ¤Ì·È ôÓ Ôî ≠EÏÏËÓ˜ ÁÔÓÂÖ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔÜÓ Ù¿ ïÔÈ·‰‹ÔÙ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ̤ Ù¿ ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ η› ‰¤Ó Ù‹Ó ÎÏ›ÓÔ˘Ó Î·› ‰¤Ó ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ‡˜ ñ¢ı‡ÓÔ˘˜. T› ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ, Ù› ÓÙ‡ÛÈÌÔ! K·› ¿ÏÈ ˙ËÙá Û˘ÁÓÒÌË ÁÈ¿ Ù¿ ÁÚ·ÊfiÌÂÓ¿ ÌÔ˘. òE¯ˆ ïÚÈṲ̂Ó˜ âÚˆÙ‹ÛÂȘ η› àÔڛ˜: ErÓ·È ÚfiÔ‰Ô˜; \AÏÏ¿ Û¤ ÔÈ¿ ηÙ‡ı˘ÓÛË; ¶Úfi˜ Ù¿ âÌÚfi˜ õ Úfi˜ Ù¿ ›Ûˆ; ¶ÔÓá, ÔÓá Ôχ η› àÁ·á Ù‹Ó ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘ η› ÙÔ‡˜ ·ÙÚÈáÙ˜ ÌÔ˘. EéÙ˘¯á˜ ñ¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› Ô‡ àÁÚ˘ÓÔÜÓ Î·› àÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ¿ Ó¿ ‰È·ÙËÚËıÂÖ ì àÓÂÎÙ›ÌËÙË ëÏÏËÓÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ η› ÎÙ˘ÔÜÓ Ùfi ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ÙÔÜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘. Eû¯ÔÌ·È Ó¿ Ù\ àÎÔ‡ÛÔ˘Ó ¬ÛÔÈ ÎÔÈÌÔÜÓÙ·È, Ú›Ó ÂrÓ·È àÚÁ¿. M¤ ÔÏÏ‹ âÎÙ›ÌËÛË M·Ú›· \AÓ·ÓÈ¿‰Ô˘ Montreal, Canada

TÂܯԘ 428, A¶PI§IO™ 2005

153


Oî âÓÓÈ¿ ≥ڈ˜ Ùɘ E.O.K.A. Ô‡ à·Á¯ÔÓ›ÛıËÎ·Ó àfi ÙÔ‡˜ BÚÂÙ·ÓÓÔ‡˜ η›... ì ÙÚÔÌÂÚ‹ àÁ¯fiÓË

O

î ≥ڈ˜ ÙÔÜ 1955-1959. ≠Hڈ˜, ù¯È ¬ˆ˜ ηÓ›˜ ı¿ ÙÔ‡˜ Ê·ÓÙ·˙fiÙ·Ó: ôÓ‰Ú˜ œÚÈÌÔ˘˜, Ì·ıË̤ÓÔ˘˜ àfi Ì¿¯Â˜ ÎÈ àÓ·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ̤ ÙfiÓ â¯ıÚfi. òO¯ÈØ Î¿ı ôÏÏÔ. oHÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ·È‰È¿ η› öÊË‚ÔÈØ Î¿ÔÈÔÈ ‰¤Ó ÚfiÏ·‚·Ó Ó¿ ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó ÎôÓ Ùfi §‡ÎÂÈÔ. §›ÁÔ Î·ÈÚfi Ú›Ó Ù‹Ó öÓ·ÚÍË ÙÔÜ \AÁÒÓ·, ÌfiÓ˜ ÙÔ˘˜ öÁÓÔȘ qÙ·Ó Ù¿ Ì·ı‹Ì·Ù· õ ì âÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜, Ôî ÁÔÓÂÖ˜, Ù\ à‰¤ÏÊÈ·, Ôî Ê›ÏÔÈ. \Afi Ù‹Ó 1Ë \AÚÈÏ›Ô˘ 1955 ÎÈ öÂÈÙ·, ¬Ï· ·éÙ¿ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó Û¤ ÌÈ¿ ÌÂÁ¿ÏË Î·› ÌÔÓ·‰È΋ ÊÚÔÓÙ›‰·: Ù‹ ̤¯ÚÈ ı·Ó¿ÙÔ˘ âȉ›ˆÍË Ùɘ \EÏ¢ıÂÚ›·˜ ÁÈ¿ Ù‹ Ì˘ÚÈÔ‚·Û·ÓÈṲ̂ÓË ¶·ÙÚ›‰·, Ù‹Ó K‡ÚÔ. £·˘Ì¿˙ÂÈ Î·Ó›˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙfi ÌÂÁ·ÏÂÖÔ, ÎÈ àÓ·ÚˆÙȤٷÈ: ¶ÔÜ ‚Ú¤ıËÎÂ, ôÚ·ÁÂ, ÙfiÛË ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ· Ó¿ ïÏ›ÛÂÈ Ù¿ ·ÏÏËοÚÈ· Ùɘ EOKA; ¶á˜ ÌÈ¿ ¯Ô‡ÊÙ· Ó¤ÔÈ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó\ àÔÙÈÓ¿ÍÔ˘Ó ÙfiÓ ë‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ëÙ¿ ¯ÚfiÓˆÓ ˙˘Áfi Ùɘ ·Ó›Û¯˘Ú˘ ·éÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜; \AÚ¯‹ η› Ù¤ÏÔ˜ ÙÔÜ \AÁÒÓ· qÙ·Ó ï òI‰ÈÔ˜ ï £Âfi˜. T¿ ˘ÚÔÌ·¯Èο, Ôî ‚fî˜ — àÏÏ¿ η› Ôî ¤ÙÚ˜ Ô‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔÜÛ·Ó, ¬Ù·Ó Ù›ÔÙ ôÏÏÔ ‰¤Ó öÌÂÓ — ‰¤Ó ı¿ Âr¯·Ó ηӤӷ àÔÙ¤ÏÂÛÌ·, â¿Ó öÏÂÈ Ùfi àηٷӛÎËÙÔ ≠OÏÔ: ì ‚·ıÈ¿ ÎÈ àÎÏfiÓËÙË ›ÛÙË ÙÔ˘˜. AéÙ‹ ì ›ÛÙË ôÓ‰ÚˆÛ η› ÙÔ‡˜ Èfi ‰ÂÈÏÔ‡˜, ·éÙ‹ ÙÔ‡˜ ÎÚ¿ÙËÛ ÛȈËÏÔ‡˜ η› àÁfiÁÁ˘ÛÙÔ˘˜ ÛÙ¿ à¿ÓıÚˆ· ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ·, ·éÙ‹ ÙÔ‡˜ ö‰ˆÛ Ùfi ı¿ÚÚÔ˜ Ó¿ ı˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Ù‹ ÓÈfiÙË ÙÔ˘˜ ÛÙ‹Ó

154

TÂܯԘ 428, A¶PI§IO™ 2005

àÁ¯fiÓË, „¿ÏÏÔÓÙ·˜ àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌÔ˘˜ ≈ÌÓÔ˘˜ η› ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜ ·ÙÚȈÙÈο ıÔ‡ÚÈ·. «N¿ ÂrÛÙ àfiÏ˘Ù· ‚¤‚·ÈÔÈ, Ò˜ ÙÂÏÈο ı¿ ıÚȷ̂‡ÛÂÈ Ùfi ı¤ÏËÌ· ÙÔÜ £ÂÔÜ... η› ı¿ ÓÈ΋ÛÔ˘ÌÂ, ÁÈ·Ù› ï àÁÒÓ·˜ Ì·˜ Ô‡ ‰ÈÂÍ¿ÁÔ˘Ì ÂrÓ·È îÂÚfi˜ η› ‰›Î·ÈÔ˜ η› Úfi ¿ÓÙˆÓ ÂéÏÔÁË̤ÓÔ˜ àfi ÙfiÓ ÔéÚ¿ÓÈÔ ¢ÔÌ‹ÙÔÚ· η› ™ˆÙ‹Ú· ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘», ÙfiÓÈ˙ ï ÛÙ·˘Ú·ÂÙfi˜ ÙÔÜ M·¯·ÈÚÄ, °ÚËÁfiÚ˘ AéÍÂÓÙ›Ô˘. \E¿Ó ïÏfiÎÏËÚÔ˜ ï ^EÏÏËÓÈÛÌfi˜ η̷ÚÒÓÂÈ Ù¿ ·È‰È¿ ÙÔ˘, Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ âÌÂÖ˜ Ôî Ó¤ÔÈ. BÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙ‹Ó ìÏÈΛ· ÙÔ˘˜ η› ÌÔÚÔÜÌ ӿ ÓÔÈÒÛÔ˘Ì ÙfiÓ ·ÏÌfi Ùɘ ηډÈĘ Ùɘ ÁÂÌ¿Ù˘ êÁÓfiÙËÙ·, ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi η› Ï·¯Ù¿Ú· ÁÈ¿ οı ٛ óÚ·ÖÔ. °È¿ ÌĘ Ùfi öÔ˜ ÙÔÜ 1955 ‰¤Ó àÔÙÂÏÂÖ — ÛÙfi ¯¤ÚÈ Ì·˜ ÂrÓ·È ÔÙ¤ Ó¿ Ì‹Ó Î·Ù·ÓÙ‹ÛÂÈ — ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÛÙÂÁÓɘ ÁÓÒÛ˘, Ùfi ïÔÖÔ Ú¤ÂÈ Ó\ àÔÛÙËı›ÛÔ˘Ì ̤۷ àfi Ù›˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔÜ Û¯ÔÏÈÎÔÜ Ì·˜ ‚È‚Ï›Ô˘. T¿ ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ô‡ ¤Ú·Û·Ó àfi ÙfiÙÂ, ‰¤Ó ηٿÊÂÚ·Ó Ó¿ Û‚‹ÛÔ˘Ó àfi Ù›˜ Ó·ÓÈΤ˜ „˘¯¤˜ Ì·˜ Ù‹Ó îÂÚ‹ Û˘ÁΛÓËÛË Î·› Ù‹Ó ÂéÁÓˆÌÔÛ‡ÓË. Tfi οı ·ÏÏËοÚÈ àÔÙÂÏÂÖ ÁÈ¿ ÌĘ ïÏÔ˙ÒÓÙ·ÓÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ›ÛÙˆ˜, ˙ˆÉ˜ η› ı˘Û›·˜. KÈ ·éÙfi, ÁÈ·Ù› ÌĘ ëÓÒÓÔ˘Ó Ù¿ 剷ÓÈο Ô‡ ÂrÓ·È ÎÔÈÓ¿ ÁÈ¿ οı \OÚıfi‰ÔÍÔ ≠EÏÏËÓ· η› à·Ú·Û¿ÏÂ˘Ù· ̤۷ ÛÙÔ‡˜ ·åáÓ˜. XÚ¤Ô˜ Ì·˜: N¿ Ù¿ ÌÂÙ·‰ÒÛÔ˘Ì àÓfiıÂ˘Ù· ÛÙ›˜ ëfiÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜... Eé¯ËıÂÖÙ Ùfi Ì·˜. ™·Ì·ÚÂÖÙȘ M·ı‹ÙÚÈ· Bã §˘Î›Ԣ


™\ ·éÙfiÓ ÙfiÓ Î·Ù·‰ÈÎfi ÛÔ˘ ïÏÔÊÒÙÂÈÓÔ ÙfiÔ, ¶·Ù¤Ú· ¶·Ó¿Á·ıÂ, ÛÙÚ¤„ ¿ÏÈ Ùfi ‚ϤÌÌ· ™Ô˘ ÛÙÔÚÁÈÎfi. \E‰á, Ùfi ¶ÓÂÜÌ· ™Ô˘ Ùfi ≠AÁÈÔ, àÊÔÜ Í¯ÒÚÈÛ «ÙfiÓ B·ÚÓ¿‚·Ó η› ÙfiÓ ™·ÜÏÔÓ», ÙÔ‡˜ à¤ÛÙÂÈÏ ӿ ï‰ÔÈÔÚ‹ÛÔ˘Ó ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜ à\ Ù‹ ÌÈ¿ ôÎÚË ÙÔ˘ œ˜ Ù‹Ó ôÏÏËØ Âé·ÁÁÂÏÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÙfiÓ ˙ˆËÊfiÚÔ ÏfiÁÔ ™Ô˘. KÈ öÂÈÙ·, AåáÓ˜ ÔÏÏÔ‡˜, ùÚÁˆÛ·Ó, öÛÂÈÚ·Ó, fiÙÈÛ·Ó, Ù‹ ¯·ÚÈو̤ÓË ÁÉ ÙÔ˘, Ôî ηÙÔÈÓÔ› ‰ÈÎÔ› ™Ô˘ ±ÁÈÔÈ. AéÙÔ› ÙfiÓ ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó, ÛÈı·Ì‹-ÛÈı·Ì‹, η› ≈„ˆÛ·Ó Ù¿ Ù›ÌÈ· ¯¤ÚÈ· η› ˙‹ÙËÛ·Ó àfi ™¤Ó· ÙfiÓ «Ôχ¯Ô˘Ó» ηÚfi.

Tfi ‚˘˙·ÓÙÈÓfi „ËÊȉˆÙfi Ùɘ ¶Ï·Ù˘Ù¤Ú·˜ ÛÙ‹Ó âÎÎÏËÛ›· Ùɘ ¶·Ó·Á›·˜ Ùɘ \AÁÁÂÏfiÎÙÈÛÙ˘

KÈ \EÛ‡, ¶·ÓÙÔ‰‡Ó·Ì £Â¤, ¯¿ÚÈÛ˜ ÙfiÓ ÏÔÜÙÔ ™Ô˘Ø çÌÔÚÊÈ¿ η› Êᘠη› êÁÈfiÙËÙ·. M¿, ÔÈfi˜ ͤÚÂÈ ÁÈ·Ù› — ÌÔÓ¿¯· ì ‰È΋ ™Ô˘ ηډȿ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ — ˙‡ÌˆÛ˜ ÙÔÜÙÔ ÙfiÓ ÙfiÔ Ì¤ fiÓÔ ÎÈ àÁáÓ˜ η› ‰¿ÎÚ˘ ÈÎÚfi. ™¿ Ó¿ \ıÂϘ Ó¿ Ê˘Ï¿ÍÂȘ ôÊıÔÚÔ Ùfi Úfi‰Ô, ÙÚÈÁ˘ÚÈṲ̂ÓÔ Ì\ àÁοıÈ·. K·› ÙÒÚ·, âÌÂÖ˜ Ôî ÊÙˆ¯Ô›, Ô‡ ¿ÏÈ ÔÓÄÌÂ, Ì¿ Èfi Ôχ Ô‡ ¿ÏÈ âÏ›˙Ô˘Ì ÛÙfi Ôχ öÏÂfi˜ ™Ô˘, ™¤ ·Ú·Î·ÏÔÜÌ η› ™¤ îÎÂÙ‡ԢÌÂØ Ì¤ Ù›˜ Â鯤˜ η› Ù›˜ ÚÂÛ‚ÂÖ˜ ÙáÓ êÁ›ˆÓ ™Ô˘, Ô‡ ʤÚÔ˘Ó Óˆ¿ ¿Óˆ ÙÔ˘˜ Ù¿ ÛËÌ¿‰È· Ùɘ àÁ¿˘ ÙÔ˘˜ ÁÈ¿ ™¤Ó·, η› ÛÙ¿ ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÄÓ Ùfi ÓËÛ› ÙÔ˘˜ η› ÛÙfi ÚÔÛʤÚÔ˘Ó, Û˘¯ÒÚÂÛ ٿ Ï¿ıË Î·› Ù›˜ àÛÙÔ¯›Â˜ Ì·˜. K¿Ï˘„ ̤ Ù¿ ·̷ٷ Ùɘ ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·˜ ™Ô˘ Ù›˜ ηډȤ˜ Ì·˜, Ô‡ ÛÙ¤ÁÓˆÛ·Ó àfi Ù‹ ÏËÛÌÔÛ‡ÓË ÙÔÜ ÓfiÌÔ˘ ™Ô˘. X¿ÚÈ˙ Ùfi ÊᘠÙfi àÓ¤ÛÂÚÔ Î·› ÂåÚ‹ÓË Î·› âÏ¢ıÂÚ›·, ÛÙ‹ ÓÉÛÔ Ùɘ ηډÈĘ Ì·˜. £Â¤ ¢›Î·ÈÂ, àfi‰Ô˜ ·éÙFÉ Ùfi ‰›Î·ÈÔÓ, âÓ àÏËı›÷·, ÁÈ¿ Ó¿ ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó Ôî „˘¯¤˜ Ì·˜ ¯·Ú¿, Úfi ¿ÓÙˆÓ ÁÈ¿ Ó¿ ‰ÔÍ¿˙ÂÙ·È, ÓÜÓ Î·› à›, Ùfi ¶¿ÓÙÈÌÔ Î·› MÂÁ·ÏÔÚÂ¤˜ òOÓÔÌ¿ ™Ô˘.

E. TÂܯԘ 428, A¶PI§IO™ 2005

155


Ù‹Ó öÓ·ÚÍË ÙÔÜ àÂÏ¢ıÂÚˆÙÈÎÔÜ ÙÔ‡˜ ÂÙÚÔ‚ÔÏÔÜÛ·Ó... àÁÒÓ· Ùɘ K‡ÚÔ˘ Ùfi 1955 òEÙÛÈ Ì·Ù·ÈÒıËΠì âȯ›ÚËÛË âΛÓË ÙáÓ ñËÚÂÙÔÜÛ· ó˜ ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ ÛÙfi òAÁÁψÓ, Ô‡ à¤‚ÏÂ ۤ öÚ¢Ó˜ η› Û˘ÏÏ‹§‡ÎÂÈÔ ¶Â‰Ô˘ÏÄ (ÂÚÈÔ¯‹ M·Ú·ı¿Û·˜). „ÂȘ ÛÙfiÓ K·ÏÔ·Ó·ÁÈÒÙË, MÔ˘ÙÔ˘ÏÏÄ, Oî òAÁÁÏÔÈ ÛÙ‹Ó öÓÔÏË âͤÁÂÚÛË ÙáÓ §Â‡Î· η› •ÂÚfi. K˘Ú›ˆÓ Âr¯·Ó àÓÙȉڿÛÂÈ Ì¤ àÓ¿Ù˘ÍË ‚) ^H ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÙáÓ ÚÔÎËÚ‡ÍÂˆÓ Ùɘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎáÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Û¤ ‰È¿ÊÔÚ˜ EOKA Á›ÓÔÓÙ·Ó ó˜ ëÍɘ: Tfi ÚˆÙfiÙ˘Ô Ùɘ ÂÚÈÔ¯¤˜ η› Û˘Ó¯ÂÖ˜ ÂÚÈÔϛ˜ ̤ ÙÂıˆ- ÚÔÎËڇ͈˜ Ùfi öÊÂÚÓ ï‰ËÁfi˜ ψÊÔÚ›Ԣ Ú·ÎÈṲ̂ӷ 篋̷ٷ, Ù¿ÓΘ ÎÏ. ™Ù‹ Û˘Ó¤- à\ Ù‹ §Â˘ÎˆÛ›· ÛÙfiÓ ¶Â‰Ô˘ÏÄ, ÎÚ˘Ì̤ÓÔ ÛÙ‹ ¯ÂÈ· öÛÙÂÈÏ·Ó ÛÙfi ÓËÛ› ëÏÈÎfiÙÂÚ· η› Ì˯·Ó‹ ÙÔÜ ·éÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ≠OÙ·Ó öÊÙ·Ó ÛÙfiÓ àÂÚÔÏ¿Ó·. K·› ·Ú¿ÏÏËÏ· öÛÙÂÈÏ·Ó ¶Â‰Ô˘ÏÄ, 5 ì œÚ· Ùfi àfiÁÂ˘Ì·, ̤ ÚÔÊ˘Ï¿¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ^EÏÏËÓÔ΢Ú›ˆÓ ÛÙ¿ ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈ·, ÍÂȘ, ÌÔÜ Ùfi ö‰ÈÓÂ Ù˘ÏÈÁ̤ÓÔ Û¤ Ó¿¸ÏÔÓ, ïfiÙ àÚÎÂÙÔ‡˜ àfi ÙÔ‡˜ ïÔ›Ô˘˜ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ η٤‚·ÈÓ· ÛÙfi ™¯ÔÏÂÖÔ, ¬Ô˘ Û¤ ÌÈÎÚ‹ àı¤·‚·Û¿ÓÈÛ·Ó ÛÎÏËÚ¿ ÛÙ›˜ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ Ê˘Ï·Î¤˜ ÙË àÔı‹ÎË ñÉگ ÔχÁÚ·ÊÔ˜, âÁ›ÓÂÙÔ àÓ·Ùɘ §Â˘ÎˆÛ›·˜, ÛÙ›˜ ¶Ï¿·Ú·ÁˆÁ‹ η›, Ùfi ú‰ÈÔ TÔÜ Eé·ÁÁ. OåÎÔÓfiÌÔ˘, ÙÚ˜, ÛÙ¿ ¶ÔÏÂÌ›‰È·, ÛÙfi ‚Ú¿‰˘, ïÌ¿‰Â˜ Ì·ıËÙáÓ¢·ÛÔ‡‰È Ùɘ ¶¿ÊÔ˘ Î.à. Ì·ıËÙÚÈáÓ ö·ÈÚÓ·Ó Ù¿ ºÈÏÔÏfiÁÔ˘ \Aӷʤڈ ÛÙ‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ· \EÈÙ. °ÂÓ. \EÈı. M. \EÎ·È‰Â‡Ûˆ˜ àÓÙ›Ù˘· η› ÛÎÔÚÔÜÛ·Ó, Ù¤ÛÛÂÚ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο, Ô‡ Ù¿ ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· Û˘Ó‹ıˆ˜, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ùfi ÓÂÜÌ·, Ù‹Ó ÙfiÏÌË, Ù‹Ó âÊ¢- Ù›˜ ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ Û\ ¬Ï· Ù¿ ¯ˆÚÈ¿ Ùɘ M·Ú·ı¿ÚÂÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔÜ Ï·ÔÜ, ï ïÔÖÔ˜ ÔÏÂÌÔÜÛ ۷˜ η› EéÚ‡¯Ô˘. Oî οÙÔÈÎÔÈ àÔÚÔÜÛ·Ó ᘠ̤ Ùˆ¯fiÙ·ÙÔ Î·› âÏ¿¯ÈÛÙÔ ïÏÈÛÌfi. \AÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Û\ ¬Ï· Ù¿ ¯ˆÚÈ¿ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·Ó Ì¤ ÊÚfiÓËÌ· àÎÌ·ÖÔ Î·› ÁÂÓÓ·›· „˘¯‹. Ù¤ÙÔȘ ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ, Ôî ïÔÖ˜ âÓËÌ¤ÚˆÓ·Ó Ùfi ·) M¤ÏË Ùɘ EOKA, ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËÎ·Ó Ï·fi ÁÈ¿ ‰È¿ÊÔÚ· ı¤Ì·Ù· η› ÙÔÜ âÓ¤ÓÂ·Ó ¬ÙÈ ı¿ âÎÈÓÂÖÙÔ Úfi˜ Ù‹Ó ÎˆÌfiÔÏË \AÁÚfi˜ ·åÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ¿ Ù‹Ó ö΂·ÛË ÙÔÜ \AÁáÓÔ˜ ηٿ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Ê¿Ï·ÁÁ·, ÁÈ¿ Ó¿ οÌÂÈ öÚ¢- ÙáÓ òAÁÁÏˆÓ àÔÈÎÈÔÎÚ·ÙáÓ. Ó˜ η› Û˘ÏÏ‹„ÂȘ. TfiÙ Ôî àÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ùɘ Á) Er¯·Ó η› Ôî Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔÜ §˘Î›Ԣ EOKA ôÏÂÈ„·Ó Ùfi ‰ÚfiÌÔ, 剛ˆ˜ ÛÙ›˜ ÛÙÚÔ- ¶Â‰Ô˘ÏÄ ÙfiÓ ≥Úˆ¿ ÙÔ˘˜ \AÚÈÛÙ›‰Ë X·Ú·Ï¿Ê¤˜, ̤ Ï›Ô˜, œÛÙ ¬Ù·Ó öÊÙ·Û·Ó Ù¿ ÛÙÚ·- ÌÔ˘˜, ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔ Î·› ÛËÌ·ÈÔÊfiÚÔ ÙÔÜ ÙȈÙÈο 篋̷ٷ, ÏfiÁˇˆ ÙÔÜ Ï›Ô˘˜, Ùfi §˘Î›Ԣ, ï ïÔÖÔ˜ ÛÎÔÙÒıËΠàfi òAÁÁÏÔ˘˜ ÚáÙÔ öÂÊÙ â¿Óˆ ÛÙfi ëfiÌÂÓÔ Î·› ÛÙÚ·ÙÈáÙ˜ Û¤ âÓ¤‰Ú· âÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜. ™Ù‹Ó ÙÂÏÈο ‰¤Ó ÌfiÚÂÛ·Ó Ó¿ Êı¿ÛÔ˘Ó ÛÙfiÓ Îˉ›· ÙÔ˘ öÏ·‚ ̤ÚÔ˜ ¬ÏÔ˜ ï Ï·fi˜ Ùɘ \AÁÚfi. Tfi ú‰ÈÔ öÎ·Ì·Ó Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔÜ §˘Î›- ÂÚÈԯɘ, Ì·ıËÙ¤˜ η› ôÓ‰Ú˜ Ùɘ EOKA ̤ Ô˘ ¶Â‰Ô˘ÏÄ, ¬Ù·Ó ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Ê¿Ï·ÁÁ· ÔÏÈÙÈο, ηٷı¤ÙÔÓÙ·˜ η› ÛÙÂÊ¿ÓÈ ÙÔÜ ıˆÚ·ÎÈÛÌ¤ÓˆÓ Î·› ôÏÏˆÓ ç¯ËÌ¿ÙˆÓ âÎÈ- ¢ÈÁÂÓÉ, ÛÙfiÓ ^I. N·fi TÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔÜ ÓÂÖÙÔ ÛÙfiÓ Î·ÙˆÊÂÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘- ¶Â‰Ô˘ÏÄ. ^H Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ùɘ Ì·ıËÙÈÎɘ η› ¶Â‰Ô˘ÏÄ-MfiÚÊÔ˘. ™˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó Û¤ ôÏÏ˘ NÂÔÏ·›·˜ Ùɘ K‡ÚÔ˘ ÛÙfiÓ àÁÒÓ· Ùɘ ÔÏÏ¿ ÛËÌÂÖ· ÙÔÜ ‰ÚfiÌÔ˘ ÌÂÁ¿Ï˜ ¤ÙÚ˜ EOKA qÙ·Ó Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ η› ÔéÛÈ·ÛÙÈ΋. àfi Ù›˜ Á‡Úˆ ÍËÚÔÏÈıȤ˜ η› öÙÛÈ, ¬Ù·Ó ‰) ≠OÙ·Ó Ôî Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Ùɘ EOKA ̤ ÙÔ‡˜ ÎÈÓ‹ıËΠì Ê¿Ï·ÁÁ·, qÙ·Ó à‰‡Ó·ÙÔ Ó¿ òAÁÁÏÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó¯ᘠ·éÍ¿ÓÔÓÙ·Ó, ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ, âÓá Ôî Ì·ıËÙ¤˜ ÎÚ˘ÙfiÌÂÓÔÈ Ôî òAÁÁÏÔÈ öÛÙÂÈÏ·Ó ÛÙ‹Ó K‡ÚÔ ÙfiÓ ÛÙÚ·Ù¿Ú-

156

TÂܯԘ 428, A¶PI§IO™ 2005


¶Â‰Ô˘ÏĘ

¯Ë ÙÔ˘˜ X¿ÚÙÈÓÁÎ, ï ïÔÖÔ˜, Ì‹ âÈÙ˘¯ÒÓ Î¿ÙÈ ÔéÛÈ·ÛÙÈÎfi ̤ Û˘ÓÔÌÈϛ˜, öÏ·‚ ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ·, âÍfiÚÈÛ ÙfiÓ \AÚ¯ÈÂ›ÛÎÔÔ M·Î¿ÚÈÔ °ã, ÙfiÓ MËÙÚÔÔÏ›ÙË K˘ÚËÓ›·˜ K˘ÚÈ·Ófi, ÙfiÓ îÂÚ¤· . ™Ù·ÜÚÔ ¶··Á·ı·ÁÁ¤ÏÔ˘ η› ÙfiÓ ¶ÔχηÚÔ \Iˆ·ÓÓ›‰Ë ÛÙ›˜ ™Â¸¯¤ÏϘ, Ôî ‰¤ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ âȯÂÈÚ‹ÛÂȘ âÓÙ¿ıËηÓ, àÏÏ¿ ¿ÓÙ· ì EOKA Âr¯Â Ù‹Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ qÙ·Ó ì Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔÜ ¢ÈÁÂÓÉ, ó˜ Á˘Ó·›Î·˜, ̤ ÙfiÓ X¿ÚÙÈÓÁÎ Û¤ ¯ˆÚÈfi, ö͈ àfi Ù‹Ó \AÌÌfi¯ˆÛÙÔ, Ô‡ η٤‰ÂÈÍÂ Ù‹Ó à‰˘Ó·Ì›· ÙáÓ òAÁÁÏˆÓ Ó¿ ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó Ù‹Ó K˘Úȷ΋ âͤÁÂÚÛË. Oî Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÛÙ‹Ó ÎˆÌfiÔÏË MfiÚÊÔ˘, ÛÙfi TÚfiÔ‰Ô˜ η› ÛÙfi §ÈÔ¤ÙÚÈ — Ùfi X¿ÓÈ Ùɘ °Ú·‚ÈĘ ÛÙ‹Ó K‡ÚÔ, ̤ Ù›˜ âÎÙÂϤÛÂȘ K˘Ú›ˆÓ ·ÙÚȈÙáÓ, Ù¿ ÛÙÚ·Ùfi‰· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛˆ˜ ÛÙ‹Ó KÔÎÎÈÓÔÙÚÈÌÈıÈ¿ η› ¶Ï¿ÙÚ˜ η› Ù¿ Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ӷ ÌÓ‹Ì·Ù·, ö‰ÂÈÍ·Ó ¬ÙÈ ‰¤Ó qÙ·Ó ÂûÎÔÏË ì Î¿Ì„Ë ÙÔÜ K˘ÚÈ·ÎÔÜ àÂÏ¢ıÂÚˆÙÈÎÔÜ \AÁáÓÔ˜. °È\ ·éÙfi ì âͤÏÈÍË öÁÈÓ ̤ Ù›˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Z˘Ú›¯Ë˜§ÔÓ‰›ÓÔ˘ Ùfi 1959, àfi Ù›˜ ïÔÖ˜ ÚÔÉÏı ì

‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ùɘ K˘ÚÈ·Îɘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ̤ ÚáÙÔ ¶Úfi‰Úfi Ù˘ ÙfiÓ \AÚ¯ÈÂ›ÛÎÔÔ M·Î¿ÚÈÔ °ã, ï ïÔÖÔ˜ ÙÚÂÖ˜ ÌÉÓ˜ ÌÂÙ¿ Ù‹Ó öÓ·ÚÍË ÙÔÜ àÁáÓÔ˜ (1955) Ùɘ EOKA öÁÚ·ÊÂ: «^H EOKA ÚÔÛ¤ÊÂÚ Âå˜ ÙfiÓ K˘ÚÈ·ÎfiÓ \AÁáÓ· à›ڈ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· àfi ÙfiÓ 75ÂÙÉ ¯·ÚÙÔfiÏÂÌÔÓ. Tfi ùÓÔÌ· ¢ÈÁÂÓɘ ÂrÓ·È ·úÓÈÁÌ· ‰È¿ ÙÔ‡˜ òAÁÁÏÔ˘˜ η› Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ıÚ‡ÏÔ˜. \E¤Ú·ÛÂÓ õ‰Ë Âå˜ Ù‹Ó àÂÏ¢ıÂÚˆÙÈÎ‹Ó ^IÛÙÔÚ›·Ó» (\IÔ‡ÏÈÔ˜ 1955). òEÙÛÈ àfi Ùfi K˘ÚÈ·Îfi öÔ˜ ÙáÓ âÙáÓ 1955-1959 ÚÔÉÏı ì K˘Úȷ΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ì ïÔ›· öÁÈÓ ̤ÏÔ˜ ÙÔÜ OHE η› ÙÂÏÂ˘Ù·Ö· ̤ÏÔ˜ Ùɘ EéÚˆ·˚Îɘ ^EÓÒÛˆ˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó¿ ÛËÌÂȈıÂÖ ¬ÙÈ Î·› ÛÙ›˜ ÙÂÏÂ˘Ù·Ö˜ âÍÂÏ›ÍÂȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ñÉÚÍ ï ÚfiÏÔ˜ Ùɘ K˘ÚÈ·Îɘ \OÚıÔ‰fiÍÔ˘ \EÎÎÏËÛ›·˜, ¬ˆ˜ ÚÔ¤‚ÏÂ Úfi 75 âÙáÓ Î·› ï òAÁÁÏÔ˜ îÛÙÔÚÈÎfi˜ \Iˆ¿ÓÓ˘ X¿ÎÎÂÙ, ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜: «^H K˘Úȷ΋ \EÎÎÏËÛ›· ‰ÈÂÙ‹ÚËÛÂ Ù‹Ó Ï˘¯Ó›·Ó Ùɘ ¶·ÙÚ›‰Ô˜ η› Ùɘ \OÚıÔ‰ÔÍ›·˜ ÛÙ·ıÂÚ¿ ôÛ‚ÂÛÙÔÓ Î·› Âå˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ηٿ ÙÔ‡˜ ïÔ›Ô˘˜ ¯ˆÚ›˜ Ù‹Ó \EÎÎÏËÛ›·Ó ì Ï˘¯Ó›· ı¿ Âr¯Â Úfi ÔÏÏÔÜ Û‚ÂÛıÉ». TÂܯԘ 428, A¶PI§IO™ 2005

157


ÙfiÓ Eé·ÁfiÚ· ¶·ÏÏËηڛ‰Ë ì ÏÂ˘Ú¿ ÙÔÜ àÁˆÓÈÛÙÉ Î·› ÙÔÜ ìÚˆÔÌ¿ÚÙ˘Ú· âÈηχÙÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙfiÓ ÔÈËÙ‹, ÌÂÙ·ı¤ÙÔÓÙ·˜ Û¤ ‰Â‡ÙÂÚÔ â›Â‰Ô Ù‹ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·. ^øÛÙfiÛÔ ï ¶·ÏÏËηڛ‰Ë˜ qÙ·Ó ÌÈ¿ Û¿ÓÈ· ÔÈËÙÈ΋ ÊϤ‚·, öÛÙˆ ÎÈ ôÓ ‰¤Ó ÚfiÏ·‚ ӿ ‰ÒÛÂÈ Ù¿ Èfi ôÍÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘. \AÏÏ¿ ÎÈ ¬Ù·Ó Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ¿ Ùfi ÔÈËÙÈÎfi öÚÁÔ Ô‡ ÚfiÏ·‚ ӿ ÁÚ¿„ÂÈ, ì àÓ·ÊÔÚ¿ âÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙ¿ ·ÙÚȈÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘, Ô‡ öÁÚ·„ ̤۷ ÛÙ‹ ˙¤ÛË ÙÔÜ àÂÏ¢ıÂÚˆÙÈÎÔÜ \AÁÒÓ· Ùɘ ·ÙÚ›‰Ô˜ ÙÔ˘. ^Y¿Ú¯Ô˘Ó ¬Ìˆ˜ ÎÈ ôÏϘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙ‹Ó Ô›ËÛ‹ ÙÔ˘, Ô‡ àÔηχÙÔ˘Ó ôÏϘ Ï¢ڤ˜ ÙÔÜ õıÔ˘˜ ÙÔ˘, ÙÔÜ âÛˆÙÂÚÈÎÔÜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. MÈ¿ à\ ·éÙ¤˜ ÂrÓ·È Î·› ì ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ÙÔ˘ ›ÛÙË, Ô‡ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È ù¯È ÌfiÓÔ àfi Ù¿ ΛÌÂÓ¿ ÙÔ˘, àÏÏ¿ ÎÈ àfi ôÏϘ âΉËÏÒÛÂȘ Ùɘ ˙ˆÉ˜ ÙÔ˘. ErÓ·È ÁÓˆÛÙfi ¬ÙÈ Ôî K‡ÚÈÔÈ Ó¤ÔÈ Ùɘ ÁÂÓÈĘ ÙÔÜ ¶·ÏÏËηڛ‰Ë Á·ÏÔ˘¯‹ıËÎ·Ó Ì¤ Ù¿ ëÏÏËÓÈο η› ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈο 剷ÓÈο, Ù¿ ïÔÖ·, ÛÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· âÎÂÖÓ·, qÙ·Ó Î·› Ù¿ ‰˘fi âÓÂÚÁËÙÈο, àÁˆÓÈÛÙÈο. ^O ¶·ÏÏËηڛ‰Ë˜ ‰¤Ó ÚfiÏ·‚Â, ‚¤‚·È·, Ó¿ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ‹Ó ìÏÈΛ· Ùɘ óÚÈÌfiÙËÙ·˜, Ô‡ ï‰ËÁÂÖ, ̤۷ àfi Ù‹Ó âÛˆÙÂÚÈ΋ ¿ÏË, Û¤ ÌÈ¿ ›ÛÙË ‚·ıÈ¿, ÛÙÂÚ‹ η› àÙ·Ï¿ÓÙ¢ÙË. ^H ›ÛÙË ÙÔ˘ qÙ·Ó ÛÙ‹Ó àÚ¯‹ ÌÈ¿ ›ÛÙË ·éıfiÚÌËÙË, ËÁ·›·, ‚Á·Ï̤ÓË Ì¤Û· àfi Ù‹Ó Î·ı·ÚfiÙËÙ· Ùɘ ·È‰ÈÎɘ η› Ùɘ âÊË‚ÈÎɘ „˘¯É˜. \AÚÁfiÙÂÚ·, ̤۷ ÛÙ‹Ó âÈΛӉ˘ÓË ˙ˆ‹ Ùɘ ÔÏÂÌÈÎɘ ‰Ú¿Û˘, ì ›ÛÙË ·éÙ‹ ‚¿ı·ÈÓÂ Û˘Ó¯ᘠη› ÁÈÓfiÙ·Ó Èfi Û˘ÓÂȉËÙ‹. °È¿ ÙÔÜÙÔ ôÓÙÂÍ η› ıÚÈ¿Ì‚Â˘ÛÂ, ¬Ù·Ó ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙËΠÛÙ‹Ó Ú¿ÍË. ¶Ú›Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙ¿ ÔÈ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘, àÍ›˙ÂÈ Ó¿ ÛÙ·ıÂÖ Û¤ ÌÂÚÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ùɘ ˙ˆÉ˜ η› ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘, Ô‡ âȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó öÌÚ·ÎÙ· ·éÙ‹ Ù‹Ó ›ÛÙË. ^O ÙÚfiÔ˜ ̤ ÙfiÓ ïÔÖÔ Î¿ÔÈÔ˜ àÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙfiÓ ı¿Ó·ÙÔ, η› Âå‰Èο ÙfiÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ı¿Ó·ÙÔ, àÔηχÙÂÈ ÙfiÓ ‚·ıÌfi Ùɘ ›ÛÙ˘ ÙÔ˘ ÛÙfiÓ £Âfi η› Ù‹ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ· Ùɘ „˘¯É˜ ÙÔ˘. ™Ù›˜ 12 M·ÚÙ›Ô˘ 1957, ÙÚÈ¿ÓÙ· ÌfiÓÔ zÚ˜ Ú›Ó àfi ÙfiÓ à·Á¯ÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ àfi ÙÔ‡˜ òAÁÁÏÔ˘˜, ö‰ÈÓ ·éÙfi˜ âÏ›‰· η› ı¿ÚÚÔ˜ ÛÙÔ‡˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ Ô‡ ÙfiÓ Âr¯·Ó âÈÛÎÂÊıÂÖ. KÈ ¬Ù·Ó ëÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·Ó Ó¿ ʇÁÔ˘Ó, ÙÔ‡˜ ˙‹ÙËÛ ÌÂÁ·Ïfiʈӷ, ÁÈ¿ Ó¿ Ùfi

158

TÂܯԘ 428, A¶PI§IO™ 2005

àÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÎÈ Ôî ‰ÂÛÌÔʇϷΘ, Ó¿ ÙÔÜ Ê¤ÚÔ˘Ó àfi Ùfi Û›ÙÈ ÙfiÓ ÛÙ·˘Úfi ÙÔ˘, Ô‡ ÙÔÜ àÊ·›ÚÂÛ·Ó Ôî òAÁÁÏÔÈ Î·Ù¿ Ù‹ Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜: ¯ˆÚ›˜ ·éÙfiÓ ‰¤Ó ‚Á·›Óˆ àfi Ùfi ÎÂÏÏ› ÌÔ˘ ! ™Ù‹Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›· â›ÛÎÂ„Ë ÙáÓ ‰ÈÎáÓ ÙÔ˘ ı¿ ÙÔ‡˜ ÂÖ: ¢¤Ó ı¤Ïˆ Ó¿ Ï˘ÄÛÙÂ. òAÓ Ì\ âÎÙÂϤÛÔ˘Ó, ı¿ ¿ˆ ÛÙfiÓ £Âfi η› ı¿ ÙfiÓ ·Ú·Î·Ï¤Ûˆ Ó¿ ÂrÌ·È ï ÙÂÏÂ˘Ù·ÖÔ˜ Ô‡ ı¿ ÎÚÂÌ·ÛÙá. N¿, àfi„ ÎÈfiÏ·˜, ÌÂÙ¿ Ù¿ ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·, ı¿ οӈ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ̤ ÙÔ‡˜ ôÏÏÔ˘˜ âÎÂÖ „ËÏ¿. KÈ ¬ˆ˜ àÊËÁÂÖÙ·È ï ¶··-\AÓÙÒÓÈÔ˜ \EÚˆÙÔÎÚ›ÙÔ˘, Ô‡ ÙfiÓ âÍÔÌÔÏfiÁËÛ η› ÙfiÓ ÎÔÈÓÒÓËÛ ϛÁ· ÏÂÙ¿ Ú›Ó Ùfi Ù¤ÏÔ˜: TÔÜ ñ¤‰ÂÈÍ· ôÓ õıÂÏ ӿ àÊ‹ÛÂÈ ÙfiÓ ÛÙ·˘ÚfiÓ ÙÔ˘ Ó¿ ÙfiÓ ö¯ˆÌÂÓ ó˜ âÓı‡ÌÈÔÓ, àÏÏ¿ ÌÔÜ Ï¤ÁÂÈ: òO¯È, ¿ÙÂÚ, ı¤Ïˆ Ó¿ ÙfiÓ ¿Úˆ Ì·˙› ÌÔ˘... MÂÙ¿ Ù‹Ó âÎÙ¤ÏÂÛË ÙfiÓ öÊÂÚ ÛÙfiÓ Ï·ÈÌfi ÙÔ˘. ErÓ·È Ê˘ÛÈÎfi Ó\ àÔ‰›‰ÂÈ Î·Ó›˜ Ù‹ ÛÙ¿ÛË ·éÙ‹ ÛÙfiÓ âÈΛÌÂÓÔ ı¿Ó·ÙÔ, η› Ì¿ÏÈÛÙ· ÙfiÛÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ηıÔÚÈṲ̂ÓÔ. ^H ›ÛÙË ¬Ìˆ˜ ·éÙ‹ ÙÔÜ ≥Úˆ· ÔÈËÙÉ ‰¤Ó qÙ·Ó Û˘Ìو̷ÙÈÎfi ÚÔ˚fiÓ ÙáÓ ‰‡ÛÎÔÏˆÓ óÚáÓ ÙÔÜ Ù¤ÏÔ˘˜. Tfi àÔ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ì Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔÜ Û˘ÌÌ·¯ËÙÉ ÙÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˘ °·‚ÚÈ‹Ï ™ÙÂÓÈÒÙË: T‹Ó ì̤ڷ Ô‡ ï Eé·ÁfiÚ·˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Âr¯Â ηٿ Ï¿ıÔ˜ ÊÔÚ¤ÛÂÈ Ùfi ‰ÈÎfi ÌÔ˘ Û·ÎοÎÈ Î·› Ùfi ‰ÈÎfi ÙÔ˘ öÌÂÈÓ ÛÙfi ÏË̤ÚÈ. M¤Û· ÛÙ‹Ó ÙÛ¤Ë ÙÔ˘ Âr¯Â ÌÈ¿Ó ÂåÎÔÓ›ÙÛ· ÙÔÜ XÚÈÛÙÔÜ Î·› Ù‹Ó K·ÈÓ‹ ¢È·ı‹ÎË. ¶›Ûˆ àfi Ù‹Ó ÂåÎÔÓ›ÙÛ· ï ú‰ÈÔ˜ ï Eé·ÁfiÚ·˜ öÁÚ·„Â: «^O ™ˆÙ‹Ú ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘ ô˜ ÂrÓ·È ï‰ËÁfi˜ η› âÌÓ¢ÛÙ‹˜ Âå˜ ÙÔ‡˜ àÁáÓ·˜ η› Ù‹ ˙ˆ‹ Ì·˜. 1.6.1956». M¤Û· ÛÙ‹Ó K·ÈÓ‹ ¢È·ı‹ÎË, ÛÙfi ÚáÙÔ ô‰ÂÈÔ Ê‡ÏÏÔ, öÁÚ·„ ¿ÏÈ ï Eé·ÁfiÚ·˜: «Tfi Eé·ÁÁ¤ÏÈÔ âÁÚ¿ÊË ÛÙ‹ ÁÏÒÛÛ· Ì·˜ η› Û¤ ÌĘ ï £Âfi˜ àÓ¤ıÂÛ ӿ Ùfi ÌÂÙ·‰ÒÛÔ˘Ì ۤ ¬ÏÔ ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ. ErÓ·È ÙÈÌ‹ ÛÔ˘ ôÓ Ùfi ÎÚ·ÙĘ Ê˘Ï·¯Ùfi η› Ùfi ÌÂÏÂÙĘ ηıËÌÂÚÈÓ¿. 6.6.1956». T¿ ıÚËÛ΢ÙÈο ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·Ù·, ÛÙ¿ ïÔÖ· âÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ·éÙ‹ ÙÔ˘ ì ›ÛÙË, ‰¤Ó ÂrÓ·È ÔÏÏ¿. ErÓ·È ¬Ìˆ˜ àÔÎ·Ï˘ÙÈο Ùɘ Û˘ÁΛÓËÛ‹˜ ÙÔ˘ àfi Ù‹ ı¤· ëÓfi˜ ͈ÎÎÏËÛÈÔÜ Ô‡ ÌÈÏÄ ÛÙ‹Ó Î·Ú‰È¿ ÙÔÜ ÈÛÙÔÜ, Ùɘ Û˘Ó·›ÛıËÛ˘ ÙÔÜ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎÔÜ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ Ùɘ âÓ·ÓıÚÒËÛ˘ ÙÔÜ £ÂÔÜ


η› Èfi ¤Ú· Ùɘ ‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ Ùɘ â¤Ì‚·Û˘ ÙÔÜ £ÂÔÜ ÛÙ¿ àÓıÚÒÈÓ·. N¿ ≤Ó· àfi Ù¿ ‰˘fi ÔÈ‹Ì·Ù· Ô‡ àӷʤÚÔÓÙ·È Û¤ ͈ÎÎÏ‹ÛÈ·:

™\ ≤Ó· Ì·ÎÚÈÓfi ͈ÎÎÏ‹ÛÈ — ‰¤Ó Ùfi àÏÏ¿Í·Ó Ôî ηÈÚÔ› — ÌÈ¿ Ï·Ì¿‰·, ≤Ó· ÎÂÚ› ÙÚÂÌÔÛ‚‡ÓÔ˘Ó ÛÙfi ÛÎÔÙ¿‰È η› Ùfi ÊᘠÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì¤ ¯¿‰È ÛÙ‹ Ó˘¯ÙÈ¿ Ù‹Ó ·ÁÂÚ‹. K¿Ùˆ à\ Ù\ ÔéÚ·ÓÔÜ Ùfi ıfiÏÔ ‰˘fi ÎÂÚ¿ÎÈ· ʈÙÂÈÓ¿ àfi ̤ÚË Ì·ÎÚÈÓ¿ ï‰ËÁÔÜÓ ÛÙfi ͈ÎÎÏ‹ÛÈ ÎÈ ï ηı›˜ Ó¿ ÚÔÛ΢ӋÛÂÈ ¿ÂÈ ‰ÂÈÏ¿ η› Ù·ÂÈÓ¿.

‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È ï ηËÌfi˜ ÁÈ·Ù› ÌÈ¿ Ù¤ÙÔÈ· Ó‡¯Ù· ‰¤Ó ı¿ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó¿ Ù‹ ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ Ì¤ Ù¿ àÁ·Ë̤ӷ ÙÔ˘ ÚfiÛˆ· οو àfi ÙÔ‡˜ õ¯Ô˘˜ ÙáÓ Î·Ì¿ÓˆÓ:

™ÎÏ·‚ˆÌ¤Ó· XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ‰¤ ı\ àÎÔ‡ÛÂȘ ηÌ¿Ó· Ó¿ Ï·ÏÂÖ Ò˜ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ ï ™ˆÙ‹Ú·˜ Ùɘ Áɘ. \EÎÂÖ ¬Ìˆ˜ Ô‡ ì ›ÛÙË âΉËÏÒÓÂÙ·È Û\ ¬ÏÔ Ùfi ‚¿ıÔ˜ Ù˘ , ̤Û\ àfi Ù‹ ‰È·›ÛÙˆÛË Î·› Ù‹Ó àÔ‰Ô¯‹ ÙÔÜ ı·‡Ì·ÙÔ˜, ÂrÓ·È ì Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘ ^O KϤÊÙ˘. M˘ÛÙ‹ÚÈÔ, Î·Ù¿Ó˘ÍË Î·› ïÚ·Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÏËÌÌ˘Ú›˙Ô˘Ó Ùfi Ô›ËÌ· ·éÙfi: \EÓá ï àÁˆÓÈÛÙ‹˜ ï‰ÔÈÔÚÂÖ ÛÙfi ‚Ô˘Ófi, ̤۷ ÛÙfi ÛÎÔÙ¿‰È, ¤ÊÙÂÈ Û¤ âÓ¤‰Ú· ÙáÓ â¯ıÚáÓ Î·› Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È. M\ ≤Ó·Ó ñÂÚÊ˘ÛÈÎfi ¬Ìˆ˜ ÙÚfiÔ, Ùfi Úˆ›, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌfiÓÔ˜

NÈÎÔÏ·˝‰ÈÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ, â‰á ÊÔ›ÙËÛ ï ≥Úˆ·˜ Eé·ÁfiÚ·˜ ¶·ÏÏËηڛ‰Ë˜

¢˘fi ôÏÏ· ÔÈ‹Ì·Ù·, ̤ ı¤Ì· Ù¿ XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, âÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ù‹Ó àÁ·ÏÏ›·ÛË àfi Ù‹ ı›· âÓ·ÓıÚÒËÛË, àÏÏ¿ η› ÙfiÓ fiÓÔ ÁÈ¿ Ù‹Ó ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ùɘ ·ÙÚ›‰·˜ η› Ù‹Ó ÚÔÛˆÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙÔÜ ú‰ÈÔ˘. \Afi Ùfi ÚáÙÔ ÂrÓ·È Î·› Ôî àÎfiÏÔ˘ıÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ:

TÒÚ· ÎÈ ôÓ â¯ÂÈÌÒÓÈ·Û ÂrÓ·È ˙ÂÛÙ‹ ì „˘¯‹ Ì·˜ η› ̤۷ Ì·˜ ÂrÓ\ ¬ÏÔ ÊᘠÁÈ·Ù› ÁÂÓÓ‹ıËΠï XÚÈÛÙfi˜, ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘ ï §˘ÙÚˆÙ‹˜. ™Ùfi ôÏÏÔ, ÌÄÏÏÔÓ ÁÚ·Ì̤ÓÔ Ù¿ ÚáÙ·, η› ÌÔÓ·‰Èο, XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Ùɘ ˙ˆÉ˜ ÙÔ˘ ÛÙfi ‚Ô˘Ófi,

̤۷ Û¤ ÌÈ¿Ó âÎÎÏËÛÈ¿, âχıÂÚÔ˜. ≠OÙÈ ·éÙfi ‰¤Ó àÔÙÂÏÂÖ ·Ú·›ÛıËÛ‹ ÙÔ˘, Ùfi âȂ‚·ÈÒÓÂÈ àÚÁfiÙÂÚ·, Û˘ÓÔÌÈÏÒÓÙ·˜ ̤ ≤Ó·Ó àfi ÙÔ‡˜ ‰ÈáÎÙ˜ ÙÔ˘ Ô‡ ÙfiÓ Âr¯·Ó Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ. °È¿ ÙÔÜÙÔ Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ öÙÛÈ: ¢¤Ó àÌʤ‚·ÏÏ· È¿... oHÙ·Ó ≤Ó· ı·ÜÌ·... K¿ı ‚Ú¿‰˘ ¿ˆ Ó¿ ÚÔÛÎ˘Ó‹Ûˆ ÌÈ¿ ÂåÎfiÓ· η› Ó\ àÓ¿„ˆ ÂéÏ·‚Èο Ùfi ηÓÙ‹ÏÈ Ù˘... K¿ı àÏËıÈÓfi˜ ÔÈËÙ‹˜ ‰ÈÂÈÛ‰‡ÂÈ ¤Ú\ àfi Ù‹Ó âÈÊ¿ÓÂÈ· ÙáÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·› ‚ϤÂÈ, ÛÙ›˜ zÚ˜ Ùɘ öÍ·ÚÛ‹˜ ÙÔ˘ Ùfi ôÚÚËÙÔ, Ùfi ·åÒÓÈÔ. Aå¯Ì·ÏˆÙ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ Ì¤ Ù‹Ó Ù¤¯ÓË ÙÔ˘, Ùfi ÚÔÛʤÚÂÈ Û¤ ¬ÏÔ˘˜ Ì·˜, ÁÈ¿ Ó¿ ÌĘ àÓ‚¿ÛÂÈ Ï›ÁÔ „ËÏfiÙÂÚ· àfi Ù‹Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ âÁÎÔÛÌÈfiÙËÙ·. AéÙ‹ ÂrÓ·È Î·› ì ÂéÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ÚÔÛÊÔÚ¿ Ùɘ Ô›ËÛ˘. TÂܯԘ 428, A¶PI§IO™ 2005

159


MÈ¿ ëÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›· Î˘Ì·Ù›˙ÂÈ ÌÂÛ›ÛÙÈ· ¿Óˆ àfi Ùfi ÛËÌÂÖÔ ÛÙfi ïÔÖÔ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ùfi ÎÚËÛʇÁÂÙÔ ÙÔÜ K. M¿ÙÛË ÛÙfi ¢›ÎˆÌÔ, ÌÂÙ¿ Ù‹Ó àÓ·Ù›Ó·Í‹ ÙÔ˘ àfi ÙÔ‡˜ BÚÂÙ·ÓÓÔ‡˜

^O

K˘ÚÈ¿ÎÔ˜ M¿ÙÛ˘ qÙ·Ó ï ¶··ÊϤÛÛ·˜ Ùɘ EOKA. ^O P‹Á·˜ ÙÔÜ K˘ÚÈ·ÎÔÜ Ï·ÔÜ Ú›Ó àfi Ù‹Ó \E·Ó¿ÛÙ·ÛË. Er¯Â Û˘Ó·›ÛıËÛË Ùɘ Âéı‡Ó˘ η› ÙÔÜ ¯Ú¤Ô˘˜ ÙÔ˘. Tfi qıÔ˜ ÙÔ˘ ÛÎÏ¿‚ˆÓ ¬ÔÈÔÓ ÙfiÓ ÏËÛ›·˙Â. ^H \EÏ¢ıÂÚ›· qÙ·Ó ÁÈ\ ·éÙfiÓ ¿ıÔ˜... òE·ÈÚÓ Ùfi ‰ÂÖÏÈ Ùɘ 17˘ NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1958, ¬Ù·Ó 40 ÛÙÚ·ÙÈáÙ˜ η٤‚ËÎ·Ó àfi Ù\ ·éÙÔΛÓËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÎÈ âÛÙÚ·ÙÔ¤‰Â˘Û·Ó ≤Ó· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ö͈ àfi Ùfi ¢›ÎˆÌÔ. ¶¤Ú·Û·Ó ‰˘fi ̤Ú˜ ÂÚ›ÂÚÁ˘ àÓ·ÌÔÓɘ. Tfi Úˆ˚Ófi Ùɘ 19˘ NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ôî òAÁÁÏÔÈ ÌÉÎ·Ó ÛÙfi Û›ÙÈ, Ô‡ qÙ·Ó Ùfi ÎÚËÛʇÁÂÙÔ ÙÔÜ ≥Úˆ· η› ÙáÓ ôÏÏˆÓ ‰‡Ô Û˘ÓÙÚfiÊˆÓ ÙÔ˘. \AΛÓËÙ· η› ÛȈËÏ¿ Ù¿ ¯ˆÌ¤Ó· οو àfi Ù‹ ÁÉ ·ÏÏËοÚÈ· ôÎÔ˘·Ó àfi ¿Óˆ ÙÔ˘˜ Ùfi Ô‰Ô‚ÔÏËÙfi ÙáÓ ÛÙÚ·ÙȈÙáÓ, Ô‡ àÔ¯ˆÚÔÜÛ·Ó ôÚ·ÎÙÔÈ ≈ÛÙÂÚ· àfi àÚÎÂÙ‹ öÚ¢ӷ. K·Ù¿ Ùfi ÌÂÛË̤ÚÈ Í·Ó¿Ïı·Ó. ¢¤Ó ‚ÚÉÎ·Ó Ù›ÔÙÂ, öÊ˘Á·Ó. ≠OÏ· ·éÙ¿ ö‰ÂÈ¯Ó·Ó Ò˜ Ùfi ÎÚËÛʇÁÂÙÔ qÙ·Ó ÚÔ‰Ô̤ÓÔ. K¿ÔÈÔ˜ \EÊÈ¿ÏÙ˘ Âr¯Â ÏËÚˆıÂÖ ê‰Ú¿ ÎÈ ö‰ˆÎ àÎÚÈ‚ÂÖ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÁÈ·Ù› Û\ ≤Ó· ٤ٷÚÙÔ öÁÈÓ ÙÚ›ÙË öÊÔ‰Ô˜. oHÏı·Ó η› ÛÙ¿ıË-

160

TÂܯԘ 428, A¶PI§IO™ 2005

Î·Ó ¿Óˆ àÎÚȂᘠàfi Ùfi ÛÙfiÌÈÔ ÙÔÜ ÎÚËÛÊ˘Á¤ÙÔ˘. M¤ ηÛÌ¿‰Â˜ ‚¿ÏıËÎ·Ó Ó¿ ÎÙ˘ÔÜÓ Î·› Ó¿ Ùfi Û¿˙Ô˘Ó, œÛÔ˘ Ê¿ÓËΠÙfi ÛÎÔÙÂÈÓfi ñÁÚfi Ï·ÁÔ‡ÌÈ Ì¤ ÙÔ‡˜ ÙÚÂÖ˜ ≥ڈ˜. ^H ÂúÛÔ‰Ô˜ ÙÔÜ ÚÔ‰Ô̤ÓÔ˘ ÎÚËÛʇÁÂÙÔ˘ ö¯·ÛΠàÓÔÈÎÙ‹ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ¿ Ì¿ÙÈ· ÙáÓ BÚÂÙ·ÓÓáÓ. — òE, M¿ÙÛË, ·Ú·‰fiÛÔ˘! àÓÙ‹¯ËÛ ÙÚ·¯ÂÈ¿ ì ʈӋ. ™Èˆ‹ êÏÒıËΠ̤ ÌÈĘ. \AÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÌÔÓ¿¯· οÙÈ ÍÂÚÔ› ÎÚfiÙÔÈ ÛÙ¿ ‚¿ıË ÙÔÜ ÎÚËÛʇÁÂÙÔ˘ àfi Ùfi Á¤ÌÈÛÌ· ÙáÓ ¬ÏˆÓ ÙÔÜ M¿ÙÛË Î·› ÙáÓ ‰˘fi Û˘ÓÙÚfiÊˆÓ ÙÔ˘. K¿ÙÈ Î·ÓÔ›, ˘ÎÓÔ› ηÓÔ›, ö‚Á·ÈÓ·Ó àfi Ùfi ÛÙfiÌÈÔ ÙÔÜ ÎÚËÛʇÁÂÙÔ˘. oHÙ·Ó Ôî ηÓÔ› àfi öÁÁÚ·Ê· η› ‰È·Ù·Á¤˜ Ùɘ EOKA, Ô‡ öηÈÁ ï ÙÔÌ¿گ˘ M¿ÙÛ˘. K·Ó¤Ó· Ì˘ÛÙÈÎfi ‰¤Ó öÚÂ ӿ ¤ÛÂÈ ÛÙ¿ ¯¤ÚÈ· Ùɘ àÔÈÎÈÔÎÚ·Ù›·˜. ¢¤Ó ñÉگ ôÏÏË Ï‡ÛË. ^O M¿ÙÛ˘ ı¿ ÔÏÂÌÔÜÛ œ˜ Ù‹Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹. °¤ÌÈÛ Ùfi ¬ÏÔ ÙÔ˘ η› ‰È¤Ù·Í ÙÔ‡˜ ‰˘fi Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘ Ó¿ ‚ÁÔÜÓ öÍˆØ ï ú‰ÈÔ˜ ı¿ \ÌÂÓÂ. òEÊÂÚ·Ó àÓÙ›ÚÚËÛË âÎÂÖÓÔÈ. \AÏÏ¿ ï M¿ÙÛ˘ qÙ·Ó àÓ¤Ó‰ÔÙÔ˜. òEÙÛÈ àÓ·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó¿ ‚ÁÔÜÓ, àÊÔÜ ÊÈÏ‹ıËÎ·Ó «Ì¤ fiÓÔÓ Î·› ‰¿ÎÚ˘·».


— K˘ÚÈ¿ÎÔ M¿ÙÛË, ·Ú·‰fiÛÔ˘! â·Ó¤Ï·‚ ì ʈӋ, ‰È·ÎfiÙÔÓÙ·˜ Ù‹ ÛȈ‹. ™Ê›¯ÙËÎ·Ó Ôî ηډȤ˜. KÚ·Ù‹ıËÎ·Ó Ôî àÓ·ÓÔ¤˜. — OXI! \AÎÔ‡ÛÙËΠàfi Ù¿ öÁηٷ Ùɘ Áɘ ì ʈӋ ÙÔÜ M¿ÙÛË. \AÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Î¿ÔÈÔÈ „Èı˘ÚÈÛÌÔ› ÙÔÜ òAÁÁÏÔ˘ àÍȈ̷ÙÈÎÔÜ, ÎÈ ì ʈӋ àÓÙ‹¯ËÛ ÁÈ¿ ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿Ø — K˘ÚÈ¿ÎÔ M¿ÙÛË, ö‚Á· ö͈! ¶¿ÏÈ ÛȈ‹. ≠YÛÙÂÚ· ÌÈ¿ Û‡ÓÙÔÌË ÛÙȯÔÌ˘ı›· η› ÌÈ¿ àÂÈÏ‹, Ò˜ ı¿ ÙfiÓ Î¿„Ô˘Ó ˙ˆÓÙ·Ófi, ¯‡ÓÔÓÙ·˜ ÂÙڤϷÈÔ! Oî ÛÙÚ·ÙÈáÙ˜ àÎÚÔ‚ÔÏÈṲ̂ÓÔÈ Á‡Úˆ àfi Ùfi ÛÈÙ¿ÎÈ, ¬Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ùfi ÎÚËÛʇÁÂÙÔ, ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Ì¤ Ùfi ¯¤ÚÈ ÛÙ‹ ÛηӉ¿ÏË. Oî ‰˘fi Û‡ÓÙÚÔÊÔÈ ÙÔÜ M¿ÙÛË, ñ·ÎÔ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙ‹Ó âÓÙÔÏ‹ ÙÔÜ ïÌ·‰¿Ú¯Ô˘ ÙÔ˘˜, ‹‰ËÛ·Ó ö͈. — K˘ÚÈ¿ÎÔ M¿ÙÛË, ö‚Á· ö͈! Er ͷӿ ì ʈӋ. K·› ÙfiÙ˜ àÓÙ‹¯ËÛ ‚ÚÔÓÙÂÚ‹ ì ʈӋ ÙÔÜ MÈÏÙÈ¿‰Ë Ùɘ EOKA: — òAÓ ı¿ ‚Áá, ı¿ ‚Áá ˘ÚÔ‚ÔÏÒÓÙ·˜! ¢¤Ó ı¿ ̤ ‚Á¿ÏÂÙ ˙ˆÓÙ·Ófi àfi ‰á ̤۷. \EÏÄÙÂ, ôÓ ÙÔÏÌÄÙÂ, Ó¿ ̤ ‚Á¿ÏÂÙÂ! oHÙ·Ó ÌÈ¿ ·Ú·ÏÏ·Á‹ Ùɘ àÚ¯·›·˜ ϷΈÓÈÎɘ ÊÚ¿Ûˆ˜ «MÔÏÒÓ Ï·‚¤». T‹Ó ͤÚÔ˘Ó ¬ÏÔÈ Ôî ≠EÏÏËÓÂ˜Ø Î·› Ù‹Ó â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Û\ ¬ÔÈÔÓ ÙÔÏÌÄ Ó¿ ÙÔ‡˜ ÎÙ˘‹ÛÂÈ ô‰Èη. ^H \EÏ¢ıÂÚ›· ö‰ÈÓ η› ¿ÏÈ Ù‹ Ì¿¯Ë Ù˘ ηٷÌÂÛɘ ÛÙfiÓ ÂåÎÔÛÙfi ·åÒÓ·, Û¤ ÙÔÜÙÔ Ùfi ÎÚËÛʇÁÂÙÔ. Tfi ·ÏÏËοÚÈ ÛÙ‹Ó ñfiÁÂÈ· ÙÚ‡· ≤ÓˆÓ ÛÊȯٿ, êÚÌÔÓÈο, Ù¿ ÂÚ·Ṳ̂ӷ ̤ Ù¿ ÙˆÚÈÓ¿Ø Ì¿ η› Ù¿ ÌÂÏÏÔ‡ÌÂÓ·... ¶ÚÔÙÔÜ àÎfiÌË ÂÙ·¯ÙÂÖ ö͈, Ôî â¯ıÚÔ› ‰Â›ÏÈ·Û·Ó. ^O àÚÈıÌfi˜ η› ì ‰‡Ó·ÌË ì ñÏÈ΋ à¤Ê˘Á·Ó Ù‹Ó àӷ̤ÙÚËÛË Ì¤ ÙfiÓ ≤Ó·, ÙfiÓ ≥Úˆ·! Oî «ÁÂÓÓ·ÖÔÈ» Ùɘ \AÁÁÏ›·˜ ‚ÚÉÎ·Ó ÂûÎÔÏÔ Ó¿ ÂÙ¿ÍÔ˘Ó ÛÙfi ÎÚËÛʇÁÂÙÔ ¯ÂÈÚÔ‚ÔÌ‚›‰Â˜... ...................................................................... ^O M¿ÙÛ˘ ‰¤Ó ˙ÔÜÛ È¿. \EÛÊÚ¿ÁÈÛ ÙÔ‡˜ àÁáÓ˜ ÙÔ˘ ̤ Ù‹ ı˘Û›· ÙÔ˘. T\ ùÓÂÈÚfi ÙÔ˘ — öÏÂÁÂ Û˘¯Ó¿ ÛÙÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ — qÙ·Ó Ó¿ ¤ÛÂÈ ÁÈ¿ Ù‹Ó ^EÏÏ¿‰·. KÈ öÂÛÂ. «^H ÁÉ ‰¤Ó ÙfiÓ ¯ˆÚÔÜÛ È¿, ÌÈÎÚfi qÙ·Ó Î·› Ùfi Û›ÙÈ. ºÂÁÁÔ‚ÔÏÉÛ·Ó Ôî ÔéÚ·ÓÔ› à\ Ù‹Ó àÓÙÚÂÈ¿ ÙÔ˘». ™Ù¿ ÔéÚ·ÓÔ·Ï¿ÙÈ· ≥ڈ˜, àÎÚ›Ù˜ àÓ·Á¿ÏÏÈ·-

Û·Ó ÎÈ ëÙÔÈÌ¿ÛÙËÎ·Ó Ó¿ ‰Â¯ıÔÜÓ ÛÙ‹Ó àı·Ó·Û›· ÙfiÓ âıÓÔÌ¿ÚÙ˘Ú·. §›Á˜ ̤Ú˜ Ú›Ó Á›ÓÂÈ ïÏÔη‡ÙˆÌ· ÁÈ¿ Ù‹Ó ¶·ÙÚ›‰· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ̤ Ùfi ·xÌ· ÙÔ˘ ôÏÏË ÌÈ¿ ¯Ú˘Û‹ ÛÂÏ›‰· ‰fiÍ·˜ ÛÙ‹Ó ^EÏÏËÓÈ΋ ^IÛÙÔÚ›·, Âr¯Â ÁÚ¿„ÂÈ ÛÙfi ¯·ÚÙ› ≤Ó· Ô›ËÌ· ̤ ÙfiÓ Ù›ÙÏÔ «K¿ÔÈ· ÂÚ¿ÛÌ·Ù·». K·ıÒ˜ Ùfi ‰È·‚¿˙ÂȘ, ı·ÚÚÂÖ˜ Ò˜ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ¿ Ùfi ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ʈÙÂÈÓfi ¤Ú·ÛÌ· àfi ÙÔÜÙÔ ÙfiÓ ÎfiÛÌÔØ ÁÈ¿ Ùfi ᘠ«àÓ·Ù¿Ú·ÍÂ Ù‹Ó „˘¯‹» ·éÙáÓ, Ô‡ öÌÂÈÓ·Ó, Ùfi «ÛÙÚ·ÊÙÔÎfiËÌ· Ùɘ ıˆÚÈĘ» ÙÔ˘ ÎÈ ì ÌÂÁ¿ÏË ı˘Û›· ÙÔ˘: BÚfiÓÙËÌ· ‰fiÓËÛ ٿ ÛˆıÈο àfi Ùfi Û¿ÏÂÌ· ÙáÓ å‰ÂáÓ ÛÔ˘ η› àÓ·Ù¿Ú·ÍÂ Ù‹Ó „˘¯‹ Ùfi ÁÔÚÁÔÎÙ‡ËÌ· ÙáÓ ÊÙÂÚáÓ ÛÔ˘.

òAÛÙÚ·ÌÌ· ÊÒÙÈÛ Ùfi Ì˘·Ïfi àfi Ùfi ¤Ú·ÛÌ· Ùɘ Ì·ÙÈĘ ÛÔ˘ η› àÓÙÈʤÁÁÈÛ ÛÙ‹Ó Î·Ú‰È¿ Ùfi ÛÙÚ·ÊÙÔÎfiËÌ· Ùɘ ıˆÚÈĘ ÛÔ˘. ≠OÙ·Ó Ôî ÛÙÚ·ÙÈáÙ˜ η› ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ öÛ΢„·Ó ÛÙfiÓ Ì·ÚÔ˘ÙÔηÓÈṲ̂ÓÔ ¯áÚÔ ÙÔÜ ÎÚËÛʇÁÂÙÔ˘, Âr‰·Ó ÙfiÓ ≥Úˆ· ÁÂṲ́ÓÔ ÛÙfi Ï¿˚, ̤ Ùfi ≤Ó· ÙÔ˘ fi‰È ÎÔÌ̤ÓÔ. ¶ÏËÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Âr‰·Ó Ó¿ ‰È·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙfi Á·Ï‹ÓÈÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ ÌÈ¿ öÎÊÚ·ÛË ‚·ıÂÈĘ îηÓÔÔÈ‹Ûˆ˜. ™Ù›˜ àÁοϘ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÔÜÛ ÛÊÈÎÙ¿ Ù¿ ‰˘fi ÙÔ˘ ·éÙfiÌ·Ù·.

≠EÓ· ‚È‚Ï›Ô XPEOY™ ÛÙfiÓ àÂÏ¢ıÂÚˆÙÈÎfi \AÁÒÓ· Ùɘ K‡ÚÔ˘: 1955-1959. MÔÚʤ˜ Ó·ÓÈΤ˜ Ô‡ öıÚ„·Ó η› ÁÈÁ¿ÓÙˆÛ·Ó Ì¤ Ùfi ·xÌ· ÙÔ˘˜ Ùfi ‰¤Ó‰ÚÔ Ùɘ Ï¢ÙÂÚÈĘ, ÂÚÓÔÜÓ ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ̤۷ àfi Ù›˜ 299 ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘. TÂܯԘ 428, A¶PI§IO™ 2005

161


MÓËÌÂÖÔ ÙÔÜ Eé·ÁfiÚ· ¶·ÏÏËηڛ‰Ë

E

rÌ·È Ì·ı‹ÙÚÈ· Ùɘ Bã §˘Î›Ԣ η› ηٿÁÔÌ·È àfi Ù‹ MfiÚÊÔ˘, àÏÏ¿ ó˜ ÚfiÛÊ˘Á·˜ ˙á ̤ Ù‹Ó ÔåÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘ ÛÙ‹Ó ¶¿ÊÔ. òE¯ˆ Ù‹Ó Ù‡¯Ë Ó¿ ÊÔÈÙá ÛÙfi §‡ÎÂÈÔ \EıÓ¿Ú¯Ë M·Î·Ú›Ô˘ °ã (·Ï·È¿ ^EÏÏËÓÈÎfi °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ¶¿ÊÔ˘ η› NÈÎÔÏ·˝‰ÂÈÔ) η› Ó¿ οıÔÌ·È ÛÙ¿ ú‰È· ıÚ·Ó›· ¬Ô˘, Ú›Ó 48 ¯ÚfiÓÈ·, ηıfiÙ·Ó Î·› ôÎԢ Ùfi Ì¿ıËÌ· Ùɘ ^IÛÙÔÚ›·˜ ÁÈ¿ Ù‹Ó àÁ·Ë̤ÓË ÙÔ˘ ^EÏÏ¿‰· ï öÊË‚Ô˜ η› ≥Úˆ·˜ Ùɘ ·ÙÚ›‰·˜ ÌÔ˘, ï Eé·ÁfiÚ·˜ ¶·ÏÏËηڛ‰Ë˜. ErÓ·È ı·˘Ì·ÛÙfi η› à›ÛÙ¢ÙÔ Î·› ¬Ìˆ˜ àÏËıÈÓfi. K¿ı Úˆ›, Ì·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙ‹Ó Ù¿ÍË ÌÔ˘, ı¿ ‰È·‚¿Ûˆ àÚÈÛÙÂÚ¿ Ùɘ ÂåÛfi‰Ô˘ Ù‹Ó âÓÙÔȯÈṲ̂ÓË Ͽη: «AéÙ‹ ÂrÓ·È ì Ù¿ÍË Ô‡ ÊÔÈÙÔÜÛ η› ôÊËÛ Ùfi àÔ¯·ÈÚÂÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Ì‹Ó˘Ì· Úfi˜ ÙÔ‡˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ï Eé·ÁfiÚ·˜ ¶·ÏÏËηڛ‰Ë˜» η› ̤۷ ÛÙ‹Ó ·úıÔ˘Û·, „ËÏ¿ ÛÙfiÓ ÙÔÖ¯Ô, Ùfi ¯·ÌfiÁÂÏÔ Ùɘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘Ø ≤ÙÔÈÌÔ˜ Ó¿ ÌĘ ÌÈÏ‹ÛÂÈ, Ó¿ ·›ÍÂÈ Ì·˙› Ì·˜, Ó¿ ÛÔ‚·Ú¢ÙÂÖ ÁÈ¿

^O ¶·ÏÏËηڛ‰Ë˜ àÓÙ¿ÚÙ˘ ̤ ÙÚÂÖ˜ àfi ÙÔ‡˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘

Ó¿ àÎÔ‡ÛÂÈ ¿ÏÈ Ùfi Ì¿ıËÌ· Ùɘ \EÏ¢ıÂÚ›·˜, Ù‹Ó ïÔ›· Oî ÁÔÓÂÖ˜ ÙÔÜ ≈ÌÓËÛ ̤ Ù‹Ó ԛ˶·ÏÏËηڛ‰Ë Û‹ ÙÔ˘ η› Ù‹ ‰ÚfiÛÈÛ ̤ Ùfi ·xÌ· ÙÔ˘. òE͈ àfi Ù‹Ó ·éÏ‹ ÙÔÜ Û¯ÔÏ›Ԣ η› àÎÚȂᘠà¤Ó·ÓÙÈ àfi Ù‹Ó ÂúÛÔ‰Ô, ï ¯¿ÏÎÈÓÔ˜ àÓ‰ÚÈ¿ÓÙ·˜ àÁ¤Úˆ¯Ô˜ ÌĘ ηÏËÌÂÚ›˙ÂÈ Î·› ÌĘ âÌ„˘¯ÒÓÂÈ Ó¿ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙfiÓ àÁÒÓ· ÙfiÓ Î·Ïfi Ô‡ ÙfiÛÔ ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈο Ù›ÌËÛÂ. \AÏ‹ıÂÈ·, ÙÒÚ· Ô‡ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ï M¿ÚÙ˘

162

TÂܯԘ 428, A¶PI§IO™ 2005

·åÛı¿ÓÔÌ·È Èfi öÓÙÔÓË Ù‹Ó ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘, ÁÈ·Ù› ÎÔÓÙ‡ÂÈ Ùfi ÌÓËÌfiÛ˘Ófi ÙÔ˘, ÂrÓ·È ì â¤ÙÂÈÔ˜ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ àfi ÙÔ‡˜ ÔÏÈÙÈṲ̂ÓÔ˘˜ òAÁÁÏÔ˘˜!! ^H çÚÁ‹ ÏËÌÌ˘Ú›˙ÂÈ Ù‹Ó „˘¯‹ ÌÔ˘, ÁÈ·Ù› ì MÂÁ¿ÏË BÚÂÙ·ÓÓ›· ñÉÚÍ η› âÍ·ÎÔÏÔ˘ıÂÖ Ó¿ ÂrÓ·È ï ηÎfi˜ ‰·›ÌÔÓ·˜ Ùɘ K‡ÚÔ˘. M‹ˆ˜ ‰¤Ó ÍÂ¤Ú·Û ً ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ· η› Ù‹Ó àÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙfiÛˆÓ ·ÏÈηÚÈáÓ, Ô‡ à„‹ÊËÛ·Ó ÙÔ‡˜ ‚Ú˘¯ËıÌÔ‡˜ ÙÔÜ «àÁÁÏÈÎÔÜ Ï¤ÔÓÙ·» η› ÙfiÓ ÔϤÌËÛ·Ó; MÄÏÏÔÓ ‰¤Ó ÌÔÚÔÜÓ Ó¿ ͯ¿ÛÔ˘Ó Ùfi ïÏÔη‡ÙˆÌ· ÙÔÜ °ÚËÁfiÚË AéÍÂÓÙ›Ô˘, Ù‹Ó à¿ÓÙËÛË ÙÔÜ K˘ÚÈ¿ÎÔ˘ M¿ÙÛË, Ùfi ìÚˆÈÎfi àÓÙ›ÎÚÈÛÌ· Ùɘ ÎÚÂÌ¿Ï·˜ ÙÔÜ Eé·ÁfiÚ· ¶·ÏÏËηڛ‰Ë. ErÌ·È ÚfiÛÊ˘Á·˜, ¬ˆ˜ η› ÙfiÛ· ôÏÏ· ·È‰È¿, η› ÔÓá ‚·ıÈ¿ ¬Ù·Ó ÛÎÂÊÙá Ò˜ ÙfiÛ˜ ı˘Û›Â˜, ÙfiÛÔÈ àÁáÓ˜, ÎÈ ö¯Ô˘Ì ۋÌÂÚ· ÌÈÛ‹ ·ÙÚ›‰· η› Ù‹Ó ôÏÏË ÌÈÛ‹ ‚‚Ëψ̤ÓË àfi ÙfiÓ \AÙٛϷ. M‹ˆ˜ ı˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ¿ ≤Ó· «Ô˘Î¿ÌÈÛÔ à‰ÂÈ·Ófi, ÁÈ¿ ÌÈ¿ ^EϤÓË...»; AéÙ¿ ÛΤÊÙÔÌ·È àÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ η› ì „˘¯‹ ÌÔ˘ ÎÏ·›ÂÈ. Oî ‰˘Ó·ÙÔ› Ùɘ Áɘ ‰¤Ó âӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ¿ Ùfi ô‰ÈÎÔ, àÏÏ¿ ̤ ÚfiÛ¯ËÌ· ·éÙfi îηÓÔÔÈÔÜÓ Ù¿ ÔåÎÔÓÔÌÈο η› ÛÙÚ·ÙËÁÈο ÙÔ˘˜ Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. ≠Ö˜ ı¿ ‰·ÓÂÈÛÙá Ù¿ ÏfiÁÈ· ÙÔÜ M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË «ı¿ ÙÈ̈ÚËıÔÜÌÂ, ÁÈ·Ù› à‰È΋۷Ì».

XÚÈÛÙ›Ó· XÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘

§‡ÎÂÈÔ Aã \AÚ¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ M·Î·Ú›Ô˘ °ã, ¶¿ÊÔ˜


KÈ Âr˜, Ì·ıËÙ·ÚÔ‡‰È ÙÔÜ M¿Ë, ı¿ ¿Úˆ ÌÈ¿Ó àÓËÊÔÚÈ¿, Ó¿ ‚Úá, Ó¿ Îfi„ˆ Ùɘ ôÓÔÈ͢ Ùɘ Ï¢ÙÂÚÈĘ, Ùfi ÌÔÛ¯Ô̇ÚÈÛÙÔ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È. K·› Ùfi \ηÓ˜. KÈ âÌÂÖ˜ â‰á, Û˘ÏÏÔÁÈ˙fiÌ·ÛÙ ÙfiÓ ÎfiÔ Ì·˜ η› ˙ÔÜÌ ÛÙÔÜ XÂÈÌÒÓ· Ù‹ ¯·ÌÔ˙ˆ‹, ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ οı ÙÈ Ì¤ Ùfi fiÛÔ ÎÈ ô˜ ÓÔÈÒıÔ˘Ì ÙÔÜ \AÙٛϷ Ù‹ ‚·Ú‡Á‰Ô˘Ë ‚·ÚÈ¿ àÚ‚›Ï·, Ó¿ ÌĘ ·Ù¿ÂÈ Ù¿ ÛÙ‹ıÈ·. KÈ ±Ú·Í˜ Ù‹Ó àÁ¯fiÓË, Eé·ÁfiÚ·, àÓÂÌ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ, Á·Ï¿˙ÈÔ, ÌϤ Ì·ÓÙ›ÏÈ, ÛÙfiÓ âÊË‚ÈÎfi ÛÔ˘ Ùfi Ï·ÈÌfi, ϤÁÔÓÙ·˜ ¯›ÏÈ· ù¯È, ÛÙfiÓ Î·Ù··ÙËÙ‹ ÙáÓ âıÓÈÎáÓ ÛÔ˘ çÓ›ڈÓ. KÈ âÌÂÖ˜ â‰á ̤ ‰ÈÛÙ·ÁÌfi ÛËÎÒÓÔ˘Ì Ùfi ‚ϤÌÌ· Ó¿ ‰ÔÜÌ Ùfi ‚Ô˘ÚΈ̤ÓÔ àfi Ùfi ÎÏ¿Ì· ¶ÂÓÙ·‰¿ÎÙ˘ÏÔ Í¯ÓÒÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· fiÛˆÓ ·È‰ÈáÓ Ì·˜ ÛÎfiÚÈ· Ù¿ ÙÈÌË̤ӷ ÎÔ˘Ê¿ÚÈ· ηÚÙÂÚÔÜÓ ÌÈ¿ öÓÙÈÌË Ù·Ê‹. Er‰· Ùfi Û¯ÔÈÓ› Ùɘ àÁ¯fiÓ˘ ÛÔ˘ Ó¿ ÙÚ¤ÌÂÈ. Eé·ÁfiÚ· MÂÁ¿ÏÂ, °›Á·ÓÙ·, ÌÚÔÛÙ¿ÚË Ùɘ ˙ˆÉ˜. òEÏ· ÏÔÈfiÓ, àÓ¤ÌÈÛ η› ¿ÏÈ Ùfi Á·Ï¿˙ÈÔ ÛÔ˘ Û¯ÔÈÓ› η› ͇ÓËÛ¤ Ì·˜ à\ Ùfi Ï‹ı·ÚÁÔ. K¿Ó ̷˜, °›Á·ÓÙ· Eé·ÁfiÚ·, Ó\ àÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ٷ¯È¿ Ù‹Ó ·ÙËÌ·ÛÈ¿ ÙÔÜ çÓ›ÚÔ˘ η› ÙÔÜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔÜ ÛÔ˘.

X¿Ì·ÏË \AÓ·ÛÙ·Û›·

ºÔÈÙ‹ÙÚÈ· ºÈÏÔÛÔÊÈÎɘ \Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ

(BÚ·‚ÂÖÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔÜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Eé·ÁfiÚ· ¶·ÏÏËηڛ‰Ë ¶¿ÊÔ˘, 2002) MÓËÌÂÖÔ ÙÔÜ Eé·ÁfiÚ· ¶·ÏÏËηڛ‰Ë

TÂܯԘ 428, A¶PI§IO™ 2005

163


OåÎÔÙÚÔÊÂÖÔ «\AfiÛÙÔÏÔ˜ ¶·ÜÏÔ˜», ÎÈ ö·ÏÏ âÎÂÖ ì ηډȿ Ùɘ ^EÏÏ¿‰Ô˜ ˙ˆÓÙ·Ó‹, ÈÛÙ‹ η› Û˘ÓÂ·Ṳ́ÓË àfi Ù\ ùÓÂÈÚÔ Î·› Ù‹Ó ñfiÛ¯ÂÛÈ: \EÏ¢ıÂÚ›· ÁÈ¿ ¬ÏÔ˘˜. B¤‚·È· Ùfi OåÎÔÙÚÔÊÂÖÔ ÎÚ˘Ê¿ η› Ì˘ÛÙÈο Âr¯Â ÛÙ›ÏÂÈ ‰‡Ô ÔåÎÔÙÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘, ÙÔ‡˜ P¤ÓÔ K˘ÚȷΛ‰Ë η› ºÒÙË ¶··ÊÒÙË, Ó\ àÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙfi TÚfiÔ‰Ô˜ η› ÛÙfiÓ ¶ÂÓÙ·‰¿ÎÙ˘ÏÔ ÁÈ¿ Ù¿ àÁÓÔË̤ӷ η› ηٷ·ÙË̤ӷ ‰›Î·È· ÙÔÜ ^EÏÏËÓfi„˘¯Ô˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÓËÛÈÔÜ Ùɘ NÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎɘ MÂÛÔÁ›Ԣ. KÈ Ôî ‰˘fi ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó Î·› Ê˘Ï·Î›ÛÙËÎ·Ó Î·› ÌfiÏȘ Ô‡ Í¤Ê˘Á·Ó Ù‹Ó à·›ÛÈ· àÁ¯fiÓË. \AÏÏ¿ η› ¬ÏÔÈ Ôî ÔåÎfiÙÚÔÊÔÈ Ì¤ ̇ÚÈÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ η› å‰È·›ÙÂÚ· ̤ Ù›˜ η˘Ù¤˜ ÚÔÛ¢¯¤˜ ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔÜÛ·Ó ÙfiÓ ‰›Î·ÈÔ àÁáÓ·. \I‰È·›ÙÂÚ· ̤ÓÂÈ àÓÂÍ›ÙËÏÔ ÛÙ‹ ÌÓ‹ÌË ÌÔ˘ Ùfi ı·ÜÌ· Ô‡ „ËÏ·Ê‹Û·Ì àfi ÎÔÈÓÔÜ Î·› âÙfiÓˆÛÂ Ù‹Ó ›ÛÙÈ Ì·˜ ÎÈ àÓ·Ù¤ÚˆÛÂ Ù‹Ó âÏ›‰· Ì·˜. ^O ≥Úˆ˜ η› Ì¿ÚÙ˘˜ êÁÓfi˜ àÁˆÓÈÛÙ‹˜ Eé·ÁfiÚ·˜ ¶·ÏÏËηڛ‰Ë˜, àÔ¯·ÈÚÂÙÒÓÙ·˜ ̤ ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ˘ ÙÔ‡˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ Ù‹Ó ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔÜ ô‰ÈÎÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘, Âr¯Â ÁÚ¿„ÂÈ ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ Ùfi ÌÂÁ·ÏÂÖÔ Ùɘ XÚÈÛÙÈ·ÓÈÎɘ „˘¯É˜ ÙÔ˘: «¶·Ú·Î¿ÏÂÛ· Ùfi £Âfi Ó¿ ÂrÌ·È ï ÙÂÏÂ˘Ù·ÖÔ˜, Ô‡ âÎÙÂÏÂÖÙ·È». AéÙ‹ qÙ·Ó ì ÛÙÂÚÓ‹ ÚÔÛ¢¯‹ ÙÔÜ ≥ÚˆÔ˜ η› Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜.

Ú›Ó ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ·, ÛÙ‹Ó Î·Ú‰È¿ ÙÔÜ ÂåÎÔÛÙÔÜ ·åáÓÔ˜, â˙‹Û·Ì ïÏfi˚‰È· Û¤ ›ÛÙÈ Î·› öÍ·ÚÛÈ, Û¤ àfiÊ·ÛÈ ı˘Û›·˜ η› ı·Ó¿ÙÔ˘, Û\ âÏ›‰· àÓ˘Ô¯ÒÚËÙË ÎÈ âÌÌÔÓ‹ ı·˘Ì·ÛÙ‹ Ù‹Ó àı¿Ó·ÙË ëÏÏËÓÈ΋ â·Ó¿ÛÙ·ÛÈ ÙÔÜ 1821. ^H ÛÎÏ·‚ˆÌ¤ÓË K‡ÚÔ˜ Ì·˜ ïÏfiÚıË, àÙÚfiÌËÙË ÎÈ ìÚˆÈ΋ âÊÒÓ·Í öÙÛÈ Ô‡ Ó¿ Ù\ àÎÔ‡ÛË ¬ÏË ì ÁÉ: ErÌ·È ^EÏÏ¿‰·. ErÌ·È \OÚıfi‰ÔÍË XÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ^EÏÏ¿‰· η› ÌÔÜ Ú¤ÂÈ ì âÏ¢ıÂÚ›·, Ô‡ à‰›ÛÙ·ÎÙÔÈ Î·› ñÔÎÚÈÙ¤˜ àÔÈÎÈÔÎÚ¿Ù˜ η› ηٷÎÙËÙ¤˜ ÂÈÛÌ·ÙÈο ÌÔÜ àÚÓÔÜÓÙ·È. Er¯· Ù‹Ó ÂûÓÔÈ· ÙÔÜ £ÂÔÜ âΛÓÔ˘˜ ÙÔ‡˜ ÎÚ›ÛÈÌÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ 1955-1959 Ó¿ ˙á àÓ¿ÌÂÛ· Û\ ≠EÏÏËÓ˜ Ó¤Ô˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ η› K˘ÚÈfiÔ˘Ï·, ÛÙfi ºÔÈÙËÙÈÎfi

164

™‡ÓÙÔÌ· ¬Ìˆ˜ η› ôÏÏÔ˜ àÁˆÓÈÛÙ‹˜ ηٷ‰Èη˙fiÙ·Ó ÛÙfiÓ ‰È\ àÁ¯fiÓ˘ ı¿Ó·ÙÔ. K·› Ùfi OåÎÔÙÚÔÊÂÖÔ Ì¤ ÎÔÌ̤ÓË Ù‹Ó àÓ¿Û· ÙÔ˘ ÂÚ›ÌÂÓÂ. £¿ ÂåÛ·ÎÔ˘fiÙ·Ó ì ‰¤ËÛÈ ÙÔÜ Ì¿ÚÙ˘Ú· ¶·ÏÏËηڛ‰Ë; ¢¤ ı¿ \Ù·Ó ·éÙfi˜ ï ÙÂÏÂ˘Ù·ÖÔ˜; £¿ ÙfiÓ àÎÔÏÔ˘ıÔÜÛ·Ó ÎÈ ôÏÏÔÈ ÛÙ‹Ó à¿ÓıÚˆË âÎÙ¤ÏÂÛÈ Ì¤ Ù‹Ó àÁ¯fiÓË; ¶fiÓÔ˜ „˘¯É˜ η› ÎÚ·˘Á‹ „˘¯É˜ Ó¿ Á›ÓË ‰ÂÎÙfi Ùfi ·úÙËÌ· ÙÔÜ ¶·ÏÏËηڛ‰Ë. K·› ¬Ìˆ˜ öÊı·Ó ì ÛÙÈÁÌ‹ ÎÈ ôÏÏÔ˜ âıÓÔÌ¿ÚÙ˘˜ Ó\ à·Á¯ÔÓÈÛıÉ! òEÙÛÈ; òO¯È! T‹Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ öÁÈÓ Ùfi ı·ÜÌ·! \E‰fiıËΠ¯¿ÚÈ ÛÙfi ÌÂÏÏÔı¿Ó·ÙÔ. ¶á˜ Ùfi ·ÓËÁ˘Ú›Û·Ì ÙÔÜÙÔ Ùfi ı·ÜÌ·... \AÏÏ\ öÁÈÓ η› ̤ÓÂÈ Ùfi ÛËÌÂÖÔ ·éÙfi âÏ›‰· ÙÔÜ ^EÏÏËÓÈÛÌÔÜ ¬ÙÈ ÙÂÏÈο Ôî Û΢ˆÚ›Â˜ ÙáÓ ÔÓËÚáÓ Î·› à‰›ÎˆÓ åÛ¯˘ÚáÓ, Ôî ÏÈÔ„˘¯›Â˜ ÙáÓ à‰›ÎˆÓ Û˘ÌÊÂÚÔÓÙÔÏfiÁˆÓ, Ù¿¯· ÊÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ η› ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎáÓ EéÚˆ·›ˆÓ, ì ıÚ·Û‡Ù˘ ÙÔÜ ‚Ú˘ÎfiϷη \AÙٛϷ ÙÂÏÈο ı¿ Û˘ÓÙÚÈ‚ÔÜÓ ¿Óˆ ÛÙfi ô·ÚÙÔ ÙÂÖ¯Ô˜, Ô‡ ‡ÚÁˆÛ·Ó Ôî âıÓÔÌ¿ÚÙ˘Ú˜ ÙÔÜ Î˘ÚÈ·ÎÔÜ àÁáÓ· η› Ùfi ñÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ôî ÚÔÛ¢¯¤˜, Ôî Â鯤˜, Ù¿ ‰¿ÎÚ˘· ÎÈ Ôî àÓ·ÛÙÂÓ·ÁÌÔ› ÙáÓ ÈÛÙáÓ ÛÙfiÓ ‰ÈηÈÔÎÚ›ÙË XÚÈÛÙfi ¶·ÓÂÏÏ‹ÓˆÓ. Tfi ÈÛÙ‡ԢÌ ·éÙfi.

TÂܯԘ 428, A¶PI§IO™ 2005


K¿ıÔ‰Ô˜ ÙÔÜ XÚÈÛÙÔÜ ÛÙfiÓ ≠A‰Ë ™ÙfiÓ K·ÓfiÓ· ÙÔÜ òOÚıÚÔ˘ ÙÔÜ M. ™·‚‚¿ÙÔ˘, Ô‡ „¿ÏÏÂÙ·È Ùfi ‚Ú¿‰˘ Ùɘ M. ¶·Ú·ÛÎÂ˘É˜, àÏÏ¿ η› Ú›Ó àfi ÙfiÓ òOÚıÚÔ Ùɘ ÌÂÁ¿Ï˘ ëÔÚÙɘ ÙÔÜ ¶¿Û¯·, ñÌÓÂÖÙ·È ì οıÔ‰Ô˜ ÙÔÜ K˘Ú›Ô˘ ÛÙfiÓ ≠A‰Ë. ¢ÈfiÙÈ ï K‡ÚÈÔ˜, Âéı‡˜ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ η› Ú›Ó àfi Ù‹Ó êÁ›· \AÓ¿ÛÙ·Û‹ TÔ˘, η٤‚Ë ÛÙfiÓ ≠A‰Ë ̤ Ù‹Ó „˘¯‹ ÙÔ˘ ÁÂÌ¿ÙË àfi àÓÂÍ¿ÓÙÏËÙË ˙ˆÔÔÈfi ‰‡Ó·ÌË Î·› ΋ڢÍ Ùfi Eé·ÁÁ¤ÏÈÔ Ùɘ ÛˆÙËÚ›·˜ η› ÛÙ›˜ „˘¯¤˜, Ô‡ âÙËÚÔÜÓÙÔ ÛÙ‹ Ê˘Ï·Î‹ ÙÔÜ ≠A‰Ë (Aã ¶¤ÙÚ. Áã 18, 19). AéÙ‹ Ù‹ ÌÂÁ·ÏÂÈÒ‰Ë ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔÜ ôÚÚËÙÔ˘ Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘ âÎÊÚ¿˙ÂÈ ıÂÔÏÔÁÈÎfiٷٷ Ùfi ÙÚÔ¿ÚÈÔ ÙÔÜ K·ÓfiÓÔ˜, Ô‡ ϤÁÂÈ: «òAÓˆ Û âÓ ıÚfiÓˇˆ η› οو âÓ Ù¿Êˇˆ Ù¿ ñÂÚÎfiÛÌÈ· η› ñÔ¯ıfiÓÈ· ηٷÓÔÔÜÓÙ·, ™ˆÙ‹Ú ÌÔ˘, â‰ÔÓÂÖÙÔ ÙFÉ ÓÂÎÚÒÛÂÈ ÛÔ˘Ø ñ¤Ú ÓÔÜÓ óÚ¿ı˘ Á¿Ú ÓÂÎÚfi˜ ˙ˆ·Ú¯ÈÎÒÙ·ÙÔ˜». ¢ËÏ·‰‹: òAÓˆ Ù¿ ñÂÚÎfiÛÌÈ· Ù¿ÁÌ·Ù· (Ôî òAÁÁÂÏÔÈ), ‚ϤÔÓÙ¿˜ ™Â, ™ˆÙÉÚ· ÌÔ˘, Ó¿ οıÂÛ·È ÛÙfi ıÚfiÓÔ Ùɘ ÌÂÁ·ÏˆÛ‡Ó˘ Ì·˙› ̤ ÙfiÓ ¶·Ù¤Ú· η› Ùfi ≠AÁÈÔÓ ¶ÓÂÜÌ·Ø â›Û˘ η› Ù¿ ñÔ¯ıfiÓÈ· (Ôî „˘¯¤˜ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙfiÓ ±‰Ë), ‚ϤÔÓÙ·˜ ¬ÙÈ ï òI‰ÈÔ˜ η› ηٿ ÙfiÓ ú‰ÈÔ Î·ÈÚfi õÛÔ˘Ó Î·› ̤ Ù‹ ÓÂÎÚˆıÂÖÛ·, àÏÏ¿ ıÂÔ¯ÒÚËÙÔ Û¿Úη ÛÔ˘ οو ÛÙfiÓ Ù¿ÊÔØ ¬ÏÔÈ ·éÙÔ› ‚ϤÔÓÙ¿˜ ™Â η› ôÓˆ η› οو, η› ÛÙfiÓ ÔéÚ¿ÓÈÔ ıÚfiÓÔ Î·› ÛÙfiÓ Ù¿ÊÔ Ùɘ Áɘ, Û˘ÁÎÏÔÓ›˙ÔÓÙ·Ó àfi Êfi‚Ô Î·› ı·˘Ì·ÛÌfi, ÁÈ¿ Ù‹Ó ÚˆÙÔÊ·ÓÉ Î·› ·Ú¿‰ÔÍË ·éÙ‹ ıˆڛ· Ùɘ ‰ÈÎɘ ™Ô˘ ÓÂÎÚÒÛˆ˜Ø ‰ÈfiÙÈ, ™‡ K‡ÚÈÂ, Ê·ÓÂÚÒıËΘ ̤ ÙÚfiÔ àηٿÏËÙÔ Î·› àÛ‡ÏÏËÙÔ ÛÙfi ÓÔÜ, ù¯È ÌfiÓÔ ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ, àÏÏ¿ η› ÙáÓ àÁÁ¤ÏˆÓ, ÓÂÎÚfi˜ ̤Ó, àÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· η› âÎÂÖÓÔ˜ Ô‡ öÛÊ˘˙ àfi ˙ˆ‹ η› ÚfiÛÊÂÚ ˙ˆ‹! NÂÎÚfi˜, àÏÏ\ àÚ¯ËÁfi˜ Ùɘ ˙ˆÉ˜ η› ËÁ‹ Ùɘ àÓ·ÛÙ¿Ûˆ˜. º·›ÓÔÓÙ·È ·Ú¿‰ÔÍ· ¬Ï· ·éÙ¿. ^øÛÙfiÛÔ ÁÈ¿ ÙfiÓ £Âfi ÂrÓ·È Ôχ Ê˘ÛÈο. ¢ÈfiÙÈ, ¬ˆ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ï ¬ÛÈÔ˜ NÈÎfi‰ËÌÔ˜ ï ^AÁÈÔÚ›Ù˘, ¬Û˜ Ôéۛ˜ ÂrÓ·È ÎÙÈÛÙ¤˜, ‰ËÏ·‰‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· ÙÔÜ £ÂÔÜ, ÂúÙ ۈ̷ÙÈΤ˜, ¬ˆ˜ Ôî ôÓıÚˆÔÈ, ÂúÙ ÓÔËÙ¤˜, ¬ˆ˜ Ôî ôÁÁÂÏÔÈ, ·éÙ¤˜ ÂrÓ·È ÂÚÈÁÚ·Ù¤˜ η› ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ Û¤ ≤Ó· ÙfiÔ. ¢¤Ó ÌÔÚÔÜÓ Ó¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Û¤ ‰˘fi ÙfiÔ˘˜Ø η› â‰á η› âÎÂÖ, η› ÛÙfiÓ ÔéÚ·Ófi η›

ÛÙ‹ ÁÉ. ErÓ·È à‰‡Ó·ÙÔ .¯. ï ú‰ÈÔ˜ ¶·ÜÏÔ˜ Ó¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÎËÚ‡ÙÙÔÓÙ·˜ ÛÙ‹Ó KfiÚÈÓıÔ Î·› ·ÚÒÓ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙfi N¤ÚˆÓ·, ÛÙ‹ PÒÌË. \E›Û˘ ï àÚ¯¿ÁÁÂÏÔ˜ °·‚ÚÈ‹Ï ÂrÓ·È à‰‡Ó·ÙÔ Ó¿ ·Ú·ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙfi ıÚfiÓÔ ÙÔÜ £ÂÔÜ ÛÙfiÓ ÔéÚ·Ófi η› Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó¿ àÓ·ÁÁ¤ÏÏÂÈ Ùfi Ì‹Ó˘Ì· ÙÔÜ Eé·ÁÁÂÏÈÛÌÔÜ ÛÙ‹ £ÂÔÙfiÎÔ, ÛÙ‹ N·˙·Ú¤Ù. ≠Ö˜ ï £Âfi˜, âÂȉ‹ ÂrÓ·È ôÎÙÈÛÙÔ˜ η› ·ÓÙÂÏᘠô˘ÏÔ˜, ÁÈ\ ·éÙfi ÂrÓ·È Î·› ·ÓÙÂÏᘠàÂÚ›ÁÚ·ÙÔ˜ η› àÂÚÈfiÚÈÛÙÔ˜. °È\ ·éÙfi η› ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ÓÙÔÜ Î·› ÁÂÌ›˙ÂÈ Ù¿ ¿ÓÙ· η› ÂrÓ·È ¤Ú· àfi ÙfiÓ ÙfiÔ Î·› ÙfiÓ ¯ÚfiÓÔ. K·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·Ó ï K‡ÚÈÔ˜ \IËÛÔܘ XÚÈÛÙfi˜, âÂȉ‹ qÙ·Ó Ù¤ÏÂÈÔ˜ £Âfi˜ η› Ù¤ÏÂÈÔ˜ ôÓıÚˆÔ˜, ÁÈ\ ·éÙfi ó˜ £Âfi˜ Ì¤Ó ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ôÓˆ, ÛÙfiÓ ÔéÚ·Ófi, ÛÙfi ıÚfiÓÔ Ì¤ Ù¿ ôÏÏ· ‰‡Ô ÚfiÛˆ· Ùɘ ïÌÔÔ˘Û›Ô˘ TÚÈ¿‰Ô˜Ø àÏÏ¿ η› ó˜ Ù¤ÏÂÈÔ˜ ôÓıÚˆÔ˜, ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· η› οو, ÛÙfiÓ Ù¿ÊÔ, ̤ Ù‹Ó ıÂÔ¸fiÛÙ·ÙË Î·› ÓÂÎÚˆıÂÖÛ· Û¿Úη η› ÛÙfiÓ ≠A‰Ë ̤ Ù‹Ó ıÂÔ¸fiÛÙ·ÙË „˘¯‹ ÙÔ˘. T·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Î·› ÛÙfiÓ ÓÔËÙfi ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ Ì·˙› ̤ ÙfiÓ ÏËÛÙ‹, Û‡Ìʈӷ ̤ Ù‹Ó ñfiÛ¯ÂÛË Ô‡ ÙÔÜ ö‰ˆÎÂ: «™‹ÌÂÚÔÓ ÌÂÙ\ âÌÔÜ öÛFË âÓ Ùˇá ¶·Ú·‰Â›Ûˇˆ» (§Ô˘Î. ÎÁã [23] 43). Tfi ı·ÜÌ· Ùɘ ÓÂÎÚÒÛˆ˜ ÙÔÜ YîÔÜ Î·› §fiÁÔ˘ ÂrÓ·È Î·Ù·ÏËÎÙÈÎfi. ^OψۉÈfiÏÔ˘ àÓÂÍ‹ÁËÙÔ Î·› ÛÙfiÓ Èfi ö͢ÓÔ àÓıÚÒÈÓÔ ÓÔÜ õ àÁÁÂÏÈÎfi. ≠OÏ· ‰¤ ·éÙ¿ Ù¿ àÓÂÚÌ‹ÓÂ˘Ù· Ù¿ âÚÁ¿ÛÙËΠï K‡ÚÈÔ˜ ÁÈ¿ Ù‹ ‰È΋ Ì·˜ ÛˆÙËÚ›·.

™‡Á¯ÚÔÓÔÈ öÊË ‚ÔÈ Î·› ï àÁÒ Ó·˜ Ùɘ K‡ÚÔ˘ 1955-1959

¶ÔÏÏÔ› âÈ̤ÓÔ˘Ó Ò˜ Ôî ÛËÌÂÚÈÓÔ› öÊË‚ÔÈ ‰¤Ó ö ¯ Ô ˘ Ó ·ÙÚȈÙÈ΋ ÊÏfiÁ· η› àÁ¿Ë ÛÙ‹Ó âÏ¢ıÂÚ›·. BÚ›ÛÎÔÓÙ·È ¬Ìˆ˜ Û¤ Ï¿ÓË. \EÂȉ‹ Ùfi ÙÂܯԘ ·éÙfi ÂrÓ·È àÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙfi ÌÂÁ¿ÏÔ öÔ˜ Ùɘ K‡ÚÔ˘ ÙÔÜ 1955-1959, ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì àÔÛ¿ÛÌ·Ù· ‰‡Ô âÈÛÙÔÏáÓ, Ô‡ Ï¿‚·Ì Ôχ ÚfiÛÊ·Ù· η› àӷʤÚÔÓÙ·È ÛÙfiÓ àÁÒÓ· âÎÂÖÓÔ. Oî àÔÛÙÔÏÂÖ˜ ÂrÓ·È ‰‡Ô 16¯ÚÔÓ˜. ¢¤Ó ö˙ËÛ·Ó Ù›˜ ̤Ú˜ âÎÂÖÓ˜. ¢È¿‚·Û·Ó ¬Ìˆ˜ ÛÙfi ‚È‚Ï›Ô «\EıÓÔÌ¿ÚÙ˘Ú˜ ÙÔÜ K˘ÚÈ·ÎÔÜ òEÔ˘˜ 1955-1959» TÂܯԘ 428, A¶PI§IO™ 2005

165


ÁÈ¿ Ù›˜ âÊË‚ÈΤ˜ η› Ó·ÓÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ Ô‡ öÂÛ·Ó ÛÙfi ‰›Ô Ùɘ Ì¿¯Ë˜ õ Ù›˜ àÓ¤‚·Û·Ó Ôî «ÂéÁÂÓÂÖ˜» BÚÂÙ·ÓÓÔ› ÛÙ›˜ àÁ¯fiÓ˜, âÂȉ‹ ÔÏÂÌÔÜÛ·Ó ÁÈ¿ Ù‹Ó âÏ¢ıÂÚ›· Ùɘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘˜. ^H Ì›· ÁÚ¿ÊÂÈ: «¶fiÛÔ Û˘ÁÎÈÓ‹ıËη ̤ ÙÔÜÙ· Ù¿ ·ÏÏËοÚÈ·! ≠OÏË ì ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÙfiÓˆÛÂ Ù‹Ó ¶›ÛÙË ÌÔ˘, Ù‹Ó àÁ¿Ë ÛÙ‹Ó ¶·ÙÚ›‰·, Ùfi ^EÏÏËÓÔÚıfi‰ÔÍÔ ÊÚfiÓËÌ· Ô‡ ¬ÏÔÈ Ì·˜ çÊ›ÏÔ˘Ì ӿ ö¯Ô˘ÌÂ. ¢¤Ó ÎÚ‡‚ˆ ¬ÙÈ ‰¿ÎÚ˘· ΢ÏÔÜÓ à\ Ù¿ Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ οı ÊÔÚ¿ Ô‡ ‰È·‚¿˙ˆ Ùfi ‚È‚Ï›Ô ·éÙfi. »^O Eé·ÁfiÚ·˜ ¶·ÏÏËηڛ‰Ë˜, ï °ÚËÁfiÚ˘ AéÍÂÓÙ›Ô˘, ï \I¿Îˆ‚Ô˜ ¶·Ù¿ÙÛÔ˜ η› ÙfiÛÔÈ ôÏÏÔÈ Ó¤ÔÈ, âÎÙfi˜ àfi ÙfiÓ ìÚˆÈÛÌfi ÙÔ˘˜, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·Ó àfi Ï‹ıË ÎÈ ôÏÏˆÓ àÚÂÙáÓ: Ù‹Ó ¿ÏÏ¢ÎË êÁÓfiÙËÙ· Ô‡ ηıÚÂÊÙÈ˙fiÙ·Ó ÛÙ¿ ÚfiÛˆ¿ ÙÔ˘˜, Ùfi Û‚·ÛÌfi η› Ù‹Ó àÁ¿Ë Úfi˜ ÙÔ‡˜ ÁÔÓÂÖ˜, Ù‹Ó ÙÈÌ‹ ÛÙ‹Ó ¶·ÙÚ›‰·, η›, Ùfi ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ, Ùfi ‰fiÛÈÌÔ ÛÙ‹Ó ¶›ÛÙË ÙÔ˘˜ η› ÛÙfi XÚÈÛÙfi. »°È\ ·éÙfi ‰¤Ó âÎÏ‹ÛÛÂÈ Ùfi ¬ÙÈ ôÓÙÂÍ·Ó ¬Ï· Ù¿ Ì·ÚÙ‡ÚÈ· η› Ù›˜ ηÎÔ˘¯›Â˜ ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜, àÊÔÜ ï K‡ÚÈÔ˜ qÙ·Ó ‰›Ï· ÙÔ˘˜, ÙÔ‡˜ ÛÙÂÚ¤ˆÓ ÛÙfiÓ àÁÒÓ· η› ÙÔ‡˜ âÓ‰˘Ó¿ÌˆÓÂ. \EÓÙ‡ˆÛË ÌÔÜ öηÓ Ùfi Ó·Úfi Ùɘ ìÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ η› Ôî ·ÎÏÔÈ ÌÂϤÙ˘ Ùɘ ^AÁ›·˜ °Ú·Êɘ ̤۷ ÛÙ¿ ÎÚËÛʇÁÂÙ·! EéÏÔÁË̤ÓÔÈ Ó¤ÔÈ! »\AÓ·ÚˆÙȤ̷ÈØ ôÚ·Á ñ¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÙÔÈÔÈ ôÓıÚˆÔÈ ÛÙ‹Ó âÔ¯‹ Ì·˜; K·› ÚÔÛ‡¯ÔÌ·È, ÚÔÛ‡¯ÔÌ·È Ì¤ ÔÏÏ‹ ı¤ÚÌË ÛÙfiÓ \IËÛÔÜ Ì·˜, Ó¿ ̤ ʈٛ˙ÂÈ, Ó¿ ̤ ÛÙËÚ›˙ÂÈ Ó¿ ÌÈÌËıá Ù›˜ àÚÂÙ¤˜ ÙÔ˘˜...». ^H ôÏÏË ÁÚ¿ÊÂÈ: «¢¤Ó ÌÔÚá Ó¿ ÛĘ ᘠÔÏÏ¿ ·éÙ‹ Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ¿ Ùfi Ù› ·åÛı¿ÓÔÌ·È ÁÈ¿ Ù‹Ó K‡ÚÔ Ì·˜... ¢fiÍ· Ùˇá £Âˇá, ÂrÌ·È ÂéÙ˘¯ÈṲ̂ÓË Ô‡ ͤڈ ÁÈ\ ·éÙ‹Ó! £¿ \ıÂÏ· Ó¿ ÌÔÜ ÂÖÙÂ, Ù› Ú¤ÂÈ Ó¿ ϤÌ ÁÈ¿ Ù‹Ó K‡ÚÔ Ì·˜ ÛÙ‹Ó ÚÔÛ¢¯‹ Ì·˜; ^H ÊÏfiÁ· ö¯ÂÈ àÓ¿„ÂÈ ÁÈ¿ Ù¿ ηϿ... £¤Ïˆ Ó¿ “¿Úˆ ÌÈ¿Ó àÓËÊÔÚÈ¿”. KY¶PO™: °·Ï¿˙È· ·ÙÚ›‰· KfiÎÎÈÓÔ ¯áÌ·. §Â˘Î‹ „˘¯‹! »¶ÚÔÛ‡¯ÔÌ·È Ó¿ Ì\ àÍÈÒÛÂÈ, ¬ÏÔ˘˜ Ó¿ ÌĘ àÍÈÒÛÂÈ ï ¶·Ó¿Á·ıÔ˜ ¶·Ù¤Ú·˜ Ì·˜, Ó¿ Âı¿ÓÔ˘Ì ÁÈ¿ Ù¿ ñ„ËÏfiÙÂÚ· 剷ÓÈο, Ó¿ ı˘ÛÈ·ÛÙÔÜÌ ÁÈ¿ ·éÙ¿ Ù¿ 剷ÓÈο Ô‡ “àÍ›˙ÂÈ Î·Ó›˜ Ó¿ ˙ÂÖ”, Ùfi £Âfi η› Ù‹Ó ¶·ÙÚ›‰·!». Oî «àÛfiÓ‰˘ÏÔÈ» ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ, Ô‡ ıˆÚÔÜÓ ÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ¬ÛÔ˘˜ ‰ÔÓÔÜÓÙ·È àfi Ù¤ÙÔÈ· 剷ÓÈο, ô˜ ΢ÙÙ¿ÍÔ˘Ó, ôÓ ÌÔÚÔÜÓ, ηٿ̷ٷ ·éÙ¿ Ù¿ ·È‰È¿. T›ÔÙ\ ôÏÏÔ. ¢¤Ó ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÛÔÈ ≠EÏÏËÓ˜ ÂrÓ·È \AÓıÂÏÏËÓÈÎfi âÓ‹ÌÂÚÔÈ ÁÈ¿ Ù‹Ó ÚÔ̤ÓÔ˜ ·Á¿Ó‰·, ì ïÔ›· çÚÁÈ¿˙ÂÈ Âå˜ ‚¿ÚÔ˜ Ì·˜ ÛÙfi â͈ÙÂÚÈÎfi. MÈ¿ ÚÔ·Á¿Ó‰· ηÏÔÛÙË̤ÓË, Ô‡ â͢-

166

TÂܯԘ 428, A¶PI§IO™ 2005

ËÚÂÙÂÖ ôÚÈÛÙ· Ù¿ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ù¯È ÌfiÓÔ Ùɘ TÔ˘ÚΛ·˜, àÏÏ¿ η› Ùɘ \AÏ‚·Ó›·˜ η› ÙáÓ ™ÎÔ›ˆÓØ Î·› ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·Ù¿ Ùɘ ^EÏÏ¿‰Ô˜ ó˜ öıÓÔ˘˜ η› îÛÙÔÚÈÎɘ ñ¿Ú͈˜. \Afi âÈÛÙÔÏ‹ àÓ·ÁÓÒÛÙÔ˘ àÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓɘ âÊËÌÂÚ›‰Ô˜ ÏËÚÔÊÔÚÔ‡ÌÂı· Ù¿ àÎfiÏÔ˘ı·: «Oî TÔÜÚÎÔÈ Âå˜ Ù¿ Û¯ÔÏÈο ÙˆÓ ‚È‚Ï›·, Ù¿ ïÔÖ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂÖ Î·› ï ÛÙÚ·Ùfi˜, ñÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó àӷȉá˜, àÏÏ¿ η› ̤ ÂÚÈÛÛ‹Ó ÚÔÎÏËÙÈÎfiÙËÙ· ôÓ ù¯È η› ‚ϷΛ·Ó, ¬ÙÈ Ôî ÏÂÖÛÙÔÈ ≠EÏÏËÓ˜ Ùɘ \AÚ¯·›·˜ ^EÏÏ¿‰Ô˜, ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ, ÔÈËÙ·› η› ‰È·ÓÔËÙ·› qÛ·Ó TÔÜÚÎÔÈ! ¢ËÏ·‰‹ ηٿ Ù‹Ó KÂÌ·ÏÈÎ‹Ó TÔ˘ÚΛ·Ó ï ¶ÂÚÈÎÏɘ, ï MÈÏÙÈ¿‰Ë˜, ï £ÂÌÈÛÙÔÎÏɘ, ï \AÚÈÛÙ›‰Ë˜, ï ™ˆÎÚ¿Ù˘, ï ¶Ï¿ÙˆÓ, ï \AÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, ï ^HÚfi‰ÔÙÔ˜, ï ≠OÌËÚÔ˜ η› ÏÂÖÛÙÔÈ ôÏÏÔÈ, qÛ·Ó ¬ÏÔÈ TÔÜÚÎÔÈ. AéÙfi ‚‚·›ˆ˜ ñÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù¿ ¬ÚÈ· ÙÔÜ ÁÂÏÔ›Ô˘, àÏÏ¿ ¿ÓÙˆ˜ ‰ÈÂÚˆÙÄÙ·È Î·Ó›˜, â¿Ó Ôî ͤÓÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ëÏÏËÓÈÎ‹Ó îÛÙÔÚ›·Ó η› Ù› Ú¿ÙÙÂÈ ì ^EÏÏËÓÈ΋ K˘‚¤ÚÓËÛȘ, Úfi ÙÔÈ·‡Ù˘ ñÂÚ‚ÔÏÈÎɘ ·Ú·ÔÈ‹Ûˆ˜ Ùɘ îÛÙÔÚ›·˜ η› ÙÔÜ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Ùɘ ^EÏÏ¿‰Ô˜. »¶¤Ú·Ó ¬Ìˆ˜ ÙÔ‡ÙÔ˘, Ùfi ïÔÖÔÓ ı¿ ÌÔÚÔÜÛ ӿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛıÂÖ ó˜ ÌÂÌÔӈ̤ÓÔÓ ÁÂÁÔÓfi˜, ¬ÏÔ˜ ۯ‰fiÓ ï ‰ÈÂıÓ‹˜ T‡Ô˜ η› Ì¿ÏÈÛÙ· ï ϤÔÓ àÍÈfiÏÔÁÔ˜ (Times Ùɘ N¤·˜ ^YfiÚ΢, Times ÙÔÜ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, Daily Telegraph, Los Angeles Times, Wall Street Journal Î.ô.) ö¯Ô˘Ó âÍ·ÔχÛÂÈ ÚˆÙÔÊ·ÓÉ ‰˘ÛÊËÌÈÛÙÈÎ‹Ó Î·› Ì¿ÏÈÛÙ· ñ‚ÚÈÛÙÈÎ‹Ó âÎÛÙÚ·Ù›·Ó ηٿ Ùɘ ^EÏÏ¿‰Ô˜, àÓÂÍ·Úًو˜ Ùɘ Ï‹ÚÔ˘˜ ·Ú·ÔÈ‹Ûˆ˜ Ùɘ ÚÔÛÊ¿ÙÔ˘ η› ·Ï·ÈÔÙ¤Ú·˜ îÛÙÔÚ›·˜ ·éÙɘ. \AÎfiÌË Î·› ì ÚԤϢÛȘ ÙáÓ ÛËÌÂÚÈÓáÓ ^EÏÏ‹ÓˆÓ àÌÊÈÛ‚ËÙÂÖÙ·È, âÊfiÛÔÓ ï ‰ÈÂıÓ‹˜ T‡Ô˜ åÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È ¬ÙÈ Î·Ù·ÁfiÌÂı· àfi ™Ï¿‚Ô˘˜, TÔ‡ÚÎÔ˘˜ η› \AÏ‚·ÓÔ‡˜ η› ¬ÙÈ Ôé‰ÂÌ›·Ó Û¯¤ÛÈÓ ö¯Ô˘Ì ̤ ÙÔ‡˜ \AÚ¯·›Ô˘˜ ≠EÏÏËÓ˜». òE¯Ô˘Ì ÁÚ¿„ÂÈ Î·› ôÏÏÔÙ ÁÈ¿ Ùfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·éÙfi, Ùfi ïÔÖÔ ‰¤Ó ÂrÓ·È Ó¤Ô. \AÓıÂÏÏËÓÈÎfi ̤ÓÔ˜ ñÉگ àfi ÙfiÙ Ô‡ ì ¯ÒÚ· Ì·˜ àÔÙ›Ó·Í ̤ à̤ÙÚËÙ˜ ı˘Û›Â˜ ÙfiÓ Ù˘Ú·ÓÓÈÎfi ˙˘Áfi Ùɘ TÔ˘ÚΛ·˜ ̤ Ù‹Ó âıÓÂÁÂÚÛ›· ÙÔÜ 1821. \Afi ÙfiÙ ñÉÚ¯·Ó âÎÂÖÓÔÈ Ô‡ ‰¤Ó öÎÚ˘‚·Ó Ùfi ı·˘Ì·ÛÌfi ÙÔ˘˜ ÁÈ¿ Ù‹Ó ^EÏÏ¿‰·, ¬ˆ˜ η› Ôî ‰ÈÂıÓÂÖ˜ âÎÂÖÓÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, Ô‡ οı ÙfiÛÔ âÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ≤Ó· (ô˜ ÔÜÌ ً ϤÍË, ‰ÈfiÙÈ ÌfiÓÔ ·éÙ‹ àÔ‰›‰ÂÈ Ùfi ÓfiËÌ·) ÊıfiÓÔ Î·› Ì›ÛÔ˜ âÓ·ÓÙ›ÔÓ Ì·˜. AéÙ‹ ‰¤ Ù‹Ó â¯ıÚÈ΋ ÛÙ¿ÛË, ôÏÏÔÙ öÓÙÔÓË Î·› ôÏÏÔÙ ñÔ‚fiÛÎÔ˘Û·, Ù‹ Û˘Ó·ÓÙÔÜÌ η› ÛÙÔ‡˜ ‰ÈÂıÓÂÖ˜ çÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, Ù¿ ‰ÈÂıÓÉ Û˘Ó¤‰ÚÈ· Î.ô. TÔÜÙÔ ‰¤ ÂrÓ·È ïÏÔÊ¿ÓÂÚÔ Ì¤ Ù¿ ¬Û· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È, ñÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È õ âȯÂÈÚÔÜÓÙ·È â‰á η› ¯ÚfiÓÈ·, Û¯ÂÙÈο ̤ Ù‹ ÛÙ¿ÛË Ùɘ TÔ˘ÚΛ·˜ à¤Ó·ÓÙ› Ì·˜, ÁÈ¿ Ùfi AåÁ·ÖÔ Î·› Ù‹Ó K‡ÚÔØ Û¯ÂÙÈο ̤ Ù‹ ÛÙ¿ÛË Ùɘ \AÏ‚·Ó›·˜ à¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ‡˜ BÔÚÂÈÔËÂÈÚáÙ˜ à‰ÂÏÊÔ‡˜ Ì·˜Ø Û¯ÂÙÈο ̤ Ù¿ ™ÎfiÈ· η› Ù‹Ó ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó¿ ÛÊÂÙÂÚÈÛıÔÜÓ Ùfi ùÓÔÌ·


Ùɘ M·Î‰ÔÓ›·˜ ÎÏ. K·› ÁÂÓÓÄÙ·È Ùfi ÂûÏÔÁÔ âÚÒÙËÌ·: T› οÓÔ˘Ó Ù¿ °Ú·ÊÂÖ· T‡Ô˘ ÙáÓ Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ÚÂÛ‚ÂÈáÓ Î·› ÚÔÍÂÓ›ˆÓ; T¿ MME η› ÁÂÓÈο Ôî ÙÂÙ·ÚÙÔÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ Ì·˜; T› οÓÂÈ Ùfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ÁÈ¿ Ù‹ ÛˆÛÙ‹ ÌfiÚʈÛË Î·› Ù‹Ó àÏËıÈÓ‹ îÛÙÔÚÈ΋ âÓË̤ڈÛË ÙáÓ ·È‰ÈáÓ Ì·˜; ErÓ·È Úfi˜ ö·ÈÓÔÓ Ùɘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Ùfi ¬ÙÈ, ¬ˆ˜ ö¯ÂÈ ÁÚ·ÊÂÖ, «ÍÂ¤Ú·Û οı ÚÔÛ‰ÔΛ· ì Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ Ì·˜ ÛÙ‹Ó ·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÂÚÈı¿Ï„ˆ˜ ÙáÓ ëηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰˘ÛÙ˘¯áÓ Ùɘ NÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎɘ \AÛ›·˜. òHÙÔÈ: àÓ·ÏÔÁÈο ̤ ÙfiÓ ÏËı˘ÛÌfi, ì ^EÏÏ¿˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ Ùfi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛfi àÓıÚˆÈÛÙÈÎɘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Û˘ÁÎÚÈÙÈο ̤ ôÏϘ ¯áÚ˜ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘. Tfi ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÓÈÒÛ·Ì ñÂÚ‹Ê·ÓÔÈ Ì¤ Ù‹Ó âÈÙ˘¯›· ÙáÓ \OÏ˘ÌÈ·ÎáÓ Î·› Ù¿ ‰ÈÂıÓÉ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Ô‡ àÔÛ¿Û·ÌÂ. òH‰Ë, Ó¤Ô „˘¯ÈÎfi ÙÔÓˆÙÈÎfi ̤ Ù‹Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¯ÚÔÓÈ¿: ì à‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙË ‰È·›ÛÙˆÛȘ ÁÈ¿ Ù\ àÔı¤Ì·Ù· àÓıÚˆÈĘ Ùɘ ëÏÏËÓÈÎɘ „˘¯É˜». K·› Ùfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Û˘ÓÂÏ‹ÚˆÓÂ: AéÙ¿ Ù¿ àÔı¤Ì·Ù· «ô˜ Ù¿ ‰È·Ê˘Ï¿ÛÛÔ˘Ì ó˜ ÎfiÚËÓ çÊı·ÏÌÔÜ. KÈ ô˜ Ù\ àÍÈÔÔÈÔÜÌ ¿ÓÙ·, ¬ˆ˜ ÌfiÏȘ Ùfi ‰Â›Í·ÌÂ, ¬Ù·Ó η› ¬Ô˘ ì Û˘Ó›‰ËÛȘ Ùfi ÚÔÛÙ¿˙ÂÈ». \EÏ›˙Ô˘Ì ӿ Ì‹ ÌĘ ÊıÔÓ‹ÛÔ˘Ó Î·› ¿ÏÈ Ôî ÏÔ‡ÛÈÔÈ Î·› åÛ¯˘ÚÔ› Ùɘ Áɘ ÁÈ\ ·éÙfiÓ ÙfiÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ıÚ›·Ì‚Ô ÙÔÜ àÓıÚˆÈÛÌÔÜ Ì·˜.

£Ú›·Ì‚Ô˜ ÙÔÜ àÓıÚˆ ÈÛÌÔÜ Ì·˜

º˘ÛÈο ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÛÙ›˜ ÏËÁÂÖÛ˜ àfi ÙfiÓ ÊÔ‚ÂÚfi ÛÂÈÛÌfi η› Ùfi ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ η› Ôî ÏÔ‡ÛȘ ¯áÚ˜ ÌÂÁ¿Ï· ÔÛ¿, ¬ˆ˜ ì \I·ˆÓ›· Ô‡ ÚfiÛÊÂÚ 500.000.000 (ÂÓÙ·ÎfiÛÈ· ëηÙÔÌ̇ÚÈ·) ‰ÔÏÏ¿ÚÈ· η› Ôî H¶A Ô‡ ÚfiÛÊÂÚ·Ó 350.000.000 (ÙÚÈ·ÎfiÛÈ· ÂÓ‹ÓÙ· ëηÙÔÌ̇ÚÈ·) η› ôÏϘ ¯áÚ˜. AéÙ¿ ‰¤ ̤¯ÚÈ Ùɘ ÛÙÈÁÌɘ ù¯È Ô‡ Ù˘ÒÓÔÓÙ·È, àÏÏ¿ Ô‡ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ôî ÁÚ·Ì̤˜ ·éÙ¤˜. K·› ‚¤‚·È· ‰¤Ó ñÔÙÈÌÔÜÌ ηıfiÏÔ˘ Ù›˜ ÌÈÎÚ¤˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Ùˆ¯ÔÙ¤ÚˆÓ ¯ˆÚáÓ, ÔûÙ η› Ù‹Ó ÚÔÛÊÔÚ¿ àfi Ùfi ñÛÙ¤ÚËÌ· Ùˆ¯áÓ àÓıÚÒˆÓ η› ·È‰ÈáÓ. ≠Ö˜ Û\ ·éÙfi Ùfi ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ Ùɘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ àÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, Ô‡ Û¿ÚˆÛ ÙfiÓ Ï·Ó‹ÙË, ì Èfi Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÂrÓ·È âΛÓË ÙáÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔÜ ÚˆÛÈÎÔÜ ¯ˆÚÈÔÜ MÂÛÏ¿Ó. TáÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ âÎÂ›ÓˆÓ Ô‡ Ú›Ó ÌfiÏȘ Ï›ÁÔ˘˜ ÌÉÓ˜ Âr¯·Ó ıÚË-

¶·ÁÎfiÛÌÈ· àÏÏËÏÂÁ Á‡Ë

Ó‹ÛÂÈ Ù›˜ ëηÙfî˜ ÙáÓ àıÒˆÓ ÌÈÎÚáÓ ·È‰ÈáÓ, Ô‡ öÂÛ·Ó ı‡Ì·Ù· Ùɘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜. ^H Âú‰ËÛË ÌĘ ÏËÚÔÊÔÚÂÖ ¬ÙÈ ï öÚ·ÓÔ˜ ÛÙfi MÂÛÏ¿Ó à¤‰ˆÛ 35.000 (ÙÚÈ¿ÓÙ· ¤ÓÙ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜) ‰ÔÏÏ¿ÚÈ·! \AÏÏ¿ ·éÙ¤˜ Ôî 35.000 ö¯Ô˘Ó Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË àÍ›· àfi ¬Ï˜ Ù›˜ ôÏϘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜. ¢ÈfiÙÈ ÂrÓ·È Ê·ÓÂÚfi ¬ÙÈ âÎÂÖÓÔÈ Ô‡ ö˙ËÛ·Ó Ù‹ ‰È΋ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ ÙÚ·Áˆ‰›·, öÓÔÈˆÛ·Ó ‚·ı‡ÙÂÚ· ÙfiÓ fiÓÔ ÙáÓ ‰˘ÛÙ˘¯ÈÛÌ¤ÓˆÓ Ùɘ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎɘ \AÛ›·˜. ≠OÏ· ¬Ìˆ˜ ·éÙ¿ ‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó ·éÙfi Ô‡ ÛËÌ›ˆÛ ۯÔÏÈ·ÛÙ‹˜ Ùɘ ó˜ ôÓˆ Â剋Ûˆ˜: «≠OÙ·Ó ñ¿Ú¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÌÂÁ·ÏÂÖÔ ÛÙ›˜ „˘¯¤˜, ñ¿Ú¯Ô˘Ó η› âÏ›‰Â˜ ÁÈ¿ ≤Ó· ÎfiÛÌÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ...». òEÙÛÈ âȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È Ùfi àfiÊıÂÁÌ· «Ôé‰¤Ó Î·ÎfiÓ àÌÈÁ¤˜ ηÏÔÜ». ^H ÊÔ‚ÂÚ‹ âΛÓË ıÂÔÌËÓ›· Âr¯Â η› Ù‹Ó ·Ú‹ÁÔÚË ÏÂ˘Ú¿ ÁÈ¿ Ùfi ·ûÚÈÔ Ùɘ àÓıÚˆfiÙËÙÔ˜. Tfi âÏ›˙Ô˘Ì η› Ùfi Âé¯fiÌ·ÛÙÂ. ^øÛÙfiÛÔ ñ¿Ú¯ÂÈ Î·› ÌÈ¿ ÛˆÚ›· ôÏÏˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ, ·ÁÎfiÛÌÈˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô‡ à·ÈÙÔÜÓ Ï‡ÛÂȘ η› ‰¤Ó Ú¤ÂÈ Ùfi ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ Ùɘ ÂéÊÔÚ›·˜ Ó¿ ÌĘ οÓÂÈ Ó¿ Ù¿ ÏËÛÌÔÓÔÜÌÂ, ¬ˆ˜ .¯. ì ëÏÔÓÔÛ›·, Ùfi öËÙ˙, ì ‰˘ÛÂÓÙÂÚ›·, ï ÏÈÌfi˜, ÎÏ. Oî ÏÔ‡ÛȘ, å‰È·›ÙÂÚ·, ¯áÚ˜ ‰¤Ó Ú¤ÂÈ Ó¿ ΈÊÂ‡Ô˘Ó ÛÙ›˜ âÎÎÏ‹ÛÂȘ ÙáÓ Ï·áÓ, Ô‡ Ì·ÛÙ›˙ÔÓÙ·È àfi ¬Ï· ·éÙ¿...

≠EÓ·˜ ıËÛ·˘Úfi˜ âÈÛÙËÌÔÓÈÎáÓ ÁÓÒÛˆÓ, ıÂÔÏÔÁÈÎáÓ, àÔÏÔÁËÙÈÎáÓ, ·È‰·ÁˆÁÈÎáÓ Î·› âÁ΢ÎÏÔ·È‰ÈÎáÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ, ‰ÈËÁËÌ¿ÙˆÓ, ÔÈËÌ¿ÙˆÓ, îÛÙÔÚÈÎáÓ ôÚıÚˆÓ Î·› Û¯ÔÏ›ˆÓ ÛÙ¿ â›Î·ÈÚ· ÁÂÁÔÓfiÙ·. TfiÌÔÈ «¢Ú¿Ûˆ˜» ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÙáÓ âÙáÓ 2002-2003, 2000-2001, 1998-1999, 1996-1997 η› 1994-1995. ¶·Ï·ÈfiÙÂÚÔÈ ‰¤Ó ñ¿Ú¯Ô˘ÓØ âÍËÓÙÏ‹ıËÛ·Ó. ≠EηÛÙÔ˜ ÙfiÌÔ˜ € 22.

TfiÌÔÈ àÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È Î·› Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎá˜, àÊÔÜ ¬Ìˆ˜ ÚÔÛÙÂıÔÜÓ ÛÙ‹Ó àÍ›· ÙÔÜ ÙfiÌÔ˘ € 4 ÁÈ¿ öÍÔ‰· àÔÛÙÔÏɘ (ÛÙfi âÛˆÙÂÚÈÎfi η› ÛÙ‹Ó K‡ÚÔ). ° È ¿ à Â Ú Ô  Ô Ú È Î ‹ à  Ô Û Ù Ô Ï ‹ ÛÙfi â͈ÙÂÚÈÎfi Ú¤ÂÈ Ó¿ ÚÔÛÙÂıÔÜÓ ÛÙ‹Ó àÍ›· ÙÔÜ ÙfiÌÔ˘: °È¿ Ì¤Ó Ù‹Ó EéÚÒË € 12,40 , ÁÈ¿ ‰¤ Ù›˜ H.¶.A η› ôÏϘ ¯áÚ˜ € 21. °È¿ Ù‹Ó «â› àÓÙÈηٷ‚ÔÏFÉ» àÔÛÙÔÏ‹ âÛˆÙÂÚÈÎÔÜ Ú¤ÂÈ Ó¿ ÚÔÛÙÂıÔÜÓ ÛÙ‹Ó àÍ›· ÙÔÜ ÙfiÌÔ˘ € 6.

TÂܯԘ 428, A¶PI§IO™ 2005

167Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.