Page 1


PhdháÇaÇ‹ thœ¡if g‰¿a áW F¿¥ò Äah‹k® eh£oš a§nfhid mL¤j #khš (áÇa«) v‹w »uhk¤âš 2.6.1932 m‹W ghÎa« ãŸis Rªju«ghŸ j«gâÆdU¡F òJ¢nrÇ PhdháÇa® âU. gh. fky¡f©z‹ mt®fŸ VHhtJ kfdhf ãwªjh®. ïu©lh« cyf¥ngh® elªjnghJ 1942 M« M©L f¥gÈš bfhšf¤jh tªJ nr®ªjh®. f¥gš gaz¤âš gy eh£fŸ xUntis czî« filá ïu©L eh£fŸ g£oÅahfî« tªjt®fS¡F kfh¤kh fhªâÆ‹ rh®ghf rnuhÍÅ ehíLî«, kfhnj› njrhí« bjh©l®fnshL tªJ czî mˤjd®. ã‹d® mtut® bršy nt©oa CU¡F uÆš o¡f£L« tÊ¢bryî¡F x›bthUtU¡F« ïu©L %ghí« bfhL¤jd®. uÆš br‹id tU«tiuÆš âdK« fhiyí« khiyí« M§fh§nf cztˤJ “kfh¤kh fhªâ¡F n#” v‹W Tw it¤jd®. mt® gh©o¢nrÇÆš ïUªj jhŒtÊ¥ gh£o å£o‰F tªjh®. fšnt fhnyÍš 1951 tiu go¤J bk£ÇFnyõ‹ nj®¢á bg‰wh®. khzt¥ gUt¤ânyna fhªâ g¡jdhdh®. òJ¢nrÇ Rjªâu¥ nghuh£l¤âš <Lg£lh®. Rjªâu« tªj ã‹d® muáašthâfË‹ Ra cUt¤ij¡ f©L m⮪J kd« btW¤J, M‹Äf¤âš <Lg£lh®. jÄœehL muR¥ gÂÆš ïsÃiy vG¤juhf 1954š nr®ªJ 1990š Jiz kht£l M£á¤jiytuhf XŒî bg‰wh®. 1965M« M©oš òJ¡nfh£ilÆš gÂah‰¿a nghJ, PhdFU MWKf« mŒah mt®fËl« bkŒŠPhd Ô£ir bg‰W ï‹W tiu jt« brŒJ tU»‹wh®; áy Ãiyfisí« milí« ngW bg‰WŸsh®. ïiwt‹ ïa¡»ago 1985š “PhdÉs¡f«” fÉij üiy cUth¡»dh®. ï¥nghJ âUmU£ghî¡F Phd És¡f« vGâ Ko¤JŸsh®. ïuhkȧf¥ bgUkhdhÇ‹ ghjnrtfdhf ïU¡»‹wh®.


á§f¥óÇš, òJ¢nrÇ PhdháÇa® mt®fË‹ 82tJ ãwªjehŸ ÉHh k‰W« áw¥ò n#hâ tÊghL


knyáahÉš, òJ¢nrÇ PhdháÇa® mt®fË‹ 82tJ ãwªjehŸ ÉHh k‰W« áw¥ò tÊghL


ÉšÈa}® fQth¥ng£il R. fghy _®¤â ïšy¤âš n#hâ tÊghL 26.05.2013 PhƉW¡»Hik khiy eilbg‰wJ. ntÿ® ïuhkȧf«, òJit bršt« M»nah® r‹kh®¡f ciuah‰¿dh®. m‹g®fS¡F ïuî czî tH§f¥bg‰wJ.


SPONSORS & ADVERTISERS NEON MARITIME (PVT) LTD

LILY MARINE SERVICES (PTE) LTD

NO. 260, SRI RAMANATHAN MW, DART EXPRESS BUILDING, COLOMBO - 15 TEL : 011-2386689/92 FAX : 011-2386693

N0.19, KEPPEL ROAD, #09-01, JIT POH BUILDING SINGAPORE - 0890580 TEL : 00656-2244556 FAX : 00656-2271430

K.K. RATNAM AGENCY

JL RESOURCES SDN. BHD.

CUSTOMS HOUSE AGENTS, 126/5/1/H, Y.M.B.A BUILDING, COLOMBO - 01 TEL: 011-5753788 FAX: 011-2433580

NO.10,SECTION 51 A, JALAN 227 B, 46100 PETALING JAYA SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA TEL : 603 - 7955 2229 FAX : 603 - 7955 0908

LOTUS PTE LTD.

ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT) LTD.

BONDED WARE HOUSE, NO.01-07, STO TRADE CENTRE, ORCHID MAGU, MALE, REP OF MALDIVES

EXPORTERS OF QUALITY TEA IN TEABAGS, PACKETS AND BULK 104/11, GRANDPASS ROAD, COLOMBO 14 SRI LANKA TEL : + 94-11-2330859 FAX : + 94-11-2471131

INTEX LANKA (PVT) LTD.

ABC ELECTRICALS

MATHU PASKARAN

WESTERN ENGINEERING WORK

EXPORTERS OF TEA & SPICES NO. 09 AND 11, OLD MOOR STREET, COLOMBO 12, SRI LANKA. MOBILE : +94-777567392 TEL : +94-11-2431853 FAX : +94-11-2437325 DEALER AND TRADER IN ALL KINDS OF USED CARS AND JEEPS. JM AUTO PAINTS DEALING IN ALL KINDS OF MOTOR VEHICLES PAINTING AND POLISHING TEL : +94-11-770499961, 071-4814191

IMPORTERS, SUPPLIERS, CONTRACTORS MERCHANTS DEALERS OF ALL ELECTRICAL GOODS & ELECTRONIC. NO. 83/12, FIRST CROSS STREET, COLOMBO 11 TEL : +94-11-2542039 FAX : +94-11-2424504

NO. 180, PANCHIKAWATTA ROAD, COLOMBO - 10 TEL : 011- 2432061

RELIANCE NETWORK

ABINA AND COMPANY

14, DHARMARAMA ROAD, COLOMBO - 06 TEL : 011 - 4400400

25/16B, POLICE LANE, COLOMBO - 02 TEL : 011 2521671


Registered at the Dept. of Post : QD/142/NEWS/2013

ïiwöj® ïuhkȧf¥ bgUkhdhÇ‹ âUmU£gh ghlšfS¡F òJ¢nrÇ PhdháÇa® vGâíŸs PhdÉs¡f üšfŸ, á§f¥ó® üyf§fS¡F e‹bfhilahf tH§f¥g£lJ.

totik¥ò« m¢R¥ gâ¥ò« tiuaW¡f¥g£l íÅ M®£Þ jÅah® ÃWtd«, bfhG«ò 13. bjh. ng. +94 11 2330195

Sathiyagananm book 9 final  
Sathiyagananm book 9 final  
Advertisement