Page 1


ò¤jf§fËš btËahd ïuhkȧf¥ bgUkhdhÇ‹ cUt¥gl«

M. ghy»UZz ãŸis, mt®fË‹

njh‰w« : 19.10.1890 kiwî : 31.08.1960

M. ghy»UZz ãŸis, B.A., M.L., Saththiya Gnanam 30/ 3 Somadevi Place Kirulapone Colombo - 5 SRI LANKA

Tel : 0094 777549982 Tel / Fax : 0094 11 2515967 E- mail : saththiyagnanam@gmail.com


nt£lty« #Û‹ khËifia x£oíŸs kndh©kÂm«k‹ Mya«

nt£lty« #Û‹ khËifia x£oíŸs kndh©kÂm«k‹ Mya¤â‹ bfho ku¤ij x£oíŸs kiy¡FifÆ‹ ïu©L EiHthÆšfŸ


br‹d¥g ehŒ¡f‹ ghisa« kiy¡nfhÆÈ‹ KG¤njh‰w«

br‹d¥g ehŒ¡f‹ ghisa« kiy¡nfhÆY¡F V¿¢bršY« go¡f£LfŸ


nt¥gku¤â‹ ïUòwK« bg©Ól® ïUtÇ‹ rkhâfŸ

Éehaf® rªÃâÆ‹ ÑnH Ru§f¤â‹ #‹dš

gHÅah©lt® rªÃâÆš vâÇš _l¥g£LŸs Ru§f¥ghij


Ól®fSila rkhâfŸ (átȧf§fŸ)

1905 M« M©oš Ól®fshš cUth¡f¥bg‰W br‹d¥g ehŒ¡f‹ ghisa« c¢á¥ ãŸisah® nfhÆÈš it¡f¥bg‰WŸs ïuhkȧf¥ bgUkhdhÇ‹ bt©fy¢ áiy. ï¢ áiy m£il¥gl¤âY« ju¥g£LŸsJ.


SPONSORS & ADVERTISERS NEON MARITIME (PVT) LTD

LILY MARINE SERVICES (PTE) LTD

NO. 260, SRI RAMANATHAN MW, DART EXPRESS BUILDING, COLOMBO - 15 TEL : 011-2386689/92 FAX : 011-2386693

N0.19, KEPPEL ROAD, #09-01, JIT POH BUILDING SINGAPORE - 0890580 TEL : 00656-2244556 FAX : 00656-2271430

K.K. RATNAM AGENCY

JL RESOURCES SDN. BHD.

CUSTOMS HOUSE AGENTS, 126/5/1/H, Y.M.B.A BUILDING, COLOMBO - 01 TEL: 011-5753788 FAX: 011-2433580

NO.10,SECTION 51 A, JALAN 227 B, 46100 PETALING JAYA SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA TEL : 603 - 7955 2229 FAX : 603 - 7955 0908

LOTUS PTE LTD.

ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT) LTD.

BONDED WARE HOUSE, NO.01-07, STO TRADE CENTRE, ORCHID MAGU, MALE, REP OF MALDIVES

EXPORTERS OF QUALITY TEA IN TEABAGS, PACKETS AND BULK 104/11, GRANDPASS ROAD, COLOMBO 14 SRI LANKA TEL : + 94-11-2330859 FAX : + 94-11-2471131

INTEX LANKA (PVT) LTD.

ABC ELECTRICALS

MATHU PASKARAN

WESTERN ENGINEERING WORK

EXPORTERS OF TEA & SPICES NO. 09 AND 11, OLD MOOR STREET, COLOMBO 12, SRI LANKA. MOBILE : +94-777567392 TEL : +94-11-2431853 FAX : +94-11-2437325 DEALER AND TRADER IN ALL KINDS OF USED CARS AND JEEPS. JM AUTO PAINTS DEALING IN ALL KINDS OF MOTOR VEHICLES PAINTING AND POLISHING TEL : +94-11-770499961, 071-4814191

IMPORTERS, SUPPLIERS, CONTRACTORS MERCHANTS DEALERS OF ALL ELECTRICAL GOODS & ELECTRONIC. NO. 83/12, FIRST CROSS STREET, COLOMBO 11 TEL : +94-11-2542039 FAX : +94-11-2424504

NO. 180, PANCHIKAWATTA ROAD, COLOMBO - 10 TEL : 011- 2432061

RELIANCE NETWORK

ABINA AND COMPANY

14, DHARMARAMA ROAD, COLOMBO - 06 TEL : 011 - 4400400

25/16B, POLICE LANE, COLOMBO - 02 TEL : 011 2521671


Sathiyagananm book 7 final  

vallalar

Sathiyagananm book 7 final  

vallalar

Advertisement