Page 1


á§f¥óÇš kh®¢ khj n#hâ tÊ¥ghL

á§f¥óÇš 16.03.2014 PhÆW m‹W khjhªâu r‹kh®¡f n#hâ tÊ¥ghL âU. M‰wš muR j«gâÆd® ïšy¤âš eil¥bg‰wJ.

Saththiya Gnanam 30/ 3 Somadevi Place Kirulapone Colombo - 5 SRI LANKA

Tel : 0094 777549982 Tel / Fax : 0094 11 2515967 E- mail : saththiyagnanam@gmail.com


Mac 2014  
Mac 2014  
Advertisement