Page 1


அ�ட்ெப�ஞ்ேசாதி அ�ட்ெப�ஞ்ேசாதி தன�ப்ெப�ங்க�ைண அ�ட்ெப�ஞ்ேசாதி

இராமலிங்கப் ெப�மானார் அ�ள�ய

தி� அ�ட்பா ஆ� தி��ைறகள்

"அ�ட்பா காவலர் " ஆ.பாலகி�ஷ்ணப்ப�ள்ைள 40 ஆண்� காலம் எ�த்�க்கைள எண்ண� ஆய்� ெசய்� 1931 �தல் 1958 வைர ெவள�ய�ட்ட ெசவ்வ�யல் பதிப்ப�ன் ப�, ஒ�ங்கிைணக்கப் ெபற்ற, தி�த்தம்,மாற்றம், இைடச் ெச�கல் இல்லாத, �ய்ைமயான ஒேர பதிப்�

05.10.2016

ெதா�ப்பாசி�யர் : பா.கமலக்கண்ணன், ��ச்ேச� ெவள�ய��ேவார் : க .சிவ�மார், சிங்கப்�ர் ெசல் : 93873424 J.R.கார்த்திக், சிங்கப்�ர் ெசல் : 93271095 ெச.இரா�, சிங்கப்�ர் ெசல் : 933817959


பா.கமலக்கண்ணன்

email :Kamalakkannan1932

�ைண கெலக்டர் (ஒய்�)

@gmail.com

அ�ட்ெப�ஞ்ேஜாதி இல்லம்

You Tube : baKamalakkannan

16, கிழக்�த் ெத�

www.RamalingaPerumanar.Com

பைழய சாரம், ��ச்ேச� 605013, ெசல் : 9952418046

�ன்�ைர இராமலிங்கப் ெப�மானார் அ�ள�ய தி�அ�ட்பாைவ, ெசன்ைனய�லி�ந்த இ�க்கம் இரத்தின �தலியா�ம் சிவானந்த�ரம் ெசல்வராய �தலியா�ம் ேசர்ந்� அச்சிட்� ெவள�ய�ட வ��ம்ப� க�ங்�ழிய�லி�ந்த இராமலிங்கப்ெப�மானா�க்�க் க�தம் எ�தினார்கள். அக்க�தத்திற்� 18.11.1865-ல் எ�திய பதில் க�தத்தில், இைறவன் தம்�ள்ள��ந்� பா�வ�த்தைவகைள மட்�ம் அச்சிடலாம் என்� அ�மதி வழங்கினார். அதாவ�, ப�றர் ேவண்� ேகா�க்கிணங்க தாம் இயற்றிய இேர�ைக ேதாத்திரம், ராமநாமப் பதிகம், வரராகவர் � ேபாற்றிப் பதிகம் ேபான்றவற்ைற அச்சிடலாகா� என்� ஆைணய�ட்டார். இராமலிங்கப் ெப�மானா�ன் ஆைணப்ப� ெதா��ர் ேவலா�த �தலியார் 319 பாடல்கைள வ�லக்கி வ�ட்� "தி� அ�ட்பா" என்ற ெபய�ல் ஆ� தி��ைறகளாகத் ெதா�த்தார். அந்த ெதா�ப்ைபப் பார்ைவய�ட்ட இராமலிங்கப் ெப�மானார், �தல் ஐந்� தி��ைறகைள மட்�ம் ெவள�ய�டலாெமன்�ம், இன்�ம் எ�தப் ெப�ம் பாடல்கேளா� ேசர்த்� ஆறாம் தி��ைறையப் ப�ற� ெவள�ய�டலாெமன்�ம் ஆைணய�ட்டார்.

1867 ஆம் ஆண்� ப�ப்ரவ�ய�ல் �தல் நான்� தி��ைறகள் மட்�ம் அச்சிடப் ெபற்� க�ங்�ழிய�ல் ெப�மானார் தி� �ன்பாக


ெவள�ய�டப் ெபற்ற�. ப�ற்காலத்தில் ெதா��ர் ேவலா�த �தலியார் 1880-ல் ஐந்தாம் தி��ைறைய ெவள�ய�ட்டார். ெப�மானார் ப�ற்காலத்தில் எ�திய பாடல்கைள�ம் ேசர்த்� ஆறாம் தி��ைறைய ேவ�ர் பத்மநாப �தலியார் 1885-ல் ெவள�ய�ட்டார் . அதன் ப�ன்னர் பல�ம் தி� அ�ட்பாவ�ல் தத்தம் வ��ப்பம் ேபால் இைடச் ெச�கல் ெசய்� ப�ைழகேளா� பதிப்ப�த்தனர். இந்நிைலய�ல் இராமலிங்கப் ெப�மானா�ன் உறவ�ன�ம், �ன்னாள் ெசன்ைன மாகாண இந்� சமய அறநிைலயத்�ைற ஆைணயாள�மான ஆ.பாலகி�ஷ்ணப்ப�ள்ைள, இராமலிங்கப் ெப�மானா�ன்ஓைலச் �வ�கள், காகித ஏ�கள், மற்�ம் ஏராளமான ஆவணங்கைள�ம் ேத�த் திரட்�, 40 ஆண்� காலம் ஒவ்ெவா� பாடலின் எ�த்ைத�ம் எண்ண� ஆய்� ெசய்�, 1931 �தல் 1958 வைர �த்த தி�த்த ெசவ்வ�யல் பதிப்பாக 12 ெதா�திகள�ல் ெவள�ய�ட்டார் . அவற்�ள் 6 வ� ெதா�ப்� தன�ப் பா�ரப் ப�தி என்பதா�ம். அந்�லின் பாய�ரம் பக்கம் 16ல் "ஆ� தி� �ைறகள��ம் , மற்ைறய கீ ர்த்தைனப் ப�தி, வ�யாக்கியானப் ப�தி, உபேதசப் ப�தி, வசனப்ப�தி என்பவற்றி�ம் ேசர்க்க இயலாதவற்ைற எல்லாம் ஒ�ங்� ேசர்த்� தன�ப்பா�ரப் ப�தி என்�ம் இந்�லில் ெதா�க்கப்பட்�ள்ளன " என்� பதி� ெசய்யப்பட்�ள்ள�. ேம�ம் அந்த �லின் பாய�ரம் பக்கம் 28-ல் இவ்வா� �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள�: "எதிர்காலத் தி�அ�ட்பா பதிப்பாசியர்க�க்� ஓர் எச்ச�க்ைக: இப்பதிப்ப�ன் கறந்த பால் ேபான்ற �ய்ைமைய�ம் வாய்ைமைய�ம் பா�காப்ப� அ�ேய�க்�ப் ப�ற� வ�ம் இப்பதிப்ப�ன் பதிப்பாசி�யர்கள�ன் ��மண�க் கடைமயா�ம் " இந்த எச்ச�க்ைகய�ன்ப� ஆ.பாலகி�ஷ்ணப்ப�ள்ைள ெவள�ய�ட்ட 12 ெதா�ப்�க�ள் எண் 6 தன�ப்பா�ரப்ப�தி ந�ங்கலாக எஞ்சிய 11 ெதா�ப்�கள�ல் உள்ளவற்ைற மட்�ம் அச்சிட ேவண்�ம் என்� ெதள�வாகிற�. ஆனால், வட�ர் வள்ளலார் ெதய்வநிைலய நிர்வாக அ�வலர் தமிழக அரசின் சார்பாக 1.2.2007 ல் ெவள�ய�ட்ட "தி�அ�ட்பா �தல் ஐந்� தி��ைறகள் " என்ற �லில் கீ ழ்க்கண்டவா� தி�த்தங்க�ம் மாற்றங்க�ம் இைடச் ெச�கல்க�ம் ெசய்�ள்ளார்:


1. தி��ைற எண் 2-லி�ந்� 4 பாடல்கைள ந�க்கி 5-ஆம் தி��ைறய�ல் ேசர்த்�ள்ளார் (வ�ைச எண் 3002,08,19,20) 2. தி��ைற எண் 4 லி�ந்� ஒ� பாடைல ந�க்கி 5-ஆம் தி��ைறய�ல் ேசர்த்�ள்ளார் (வ�ைச எண் 3013) 3. ஆறாம் தி��ைறய�லி�ந்� 18 பாடல்கைள ந�க்கி ஐந்தாம் தி��ைறய�ல் ேசர்த்�ள்ளார் (வ�ைச எண் 3010,11,18,21 �தல் 27 வைர, 3157 �தல் 3161,66,67,68) 4. இராமலிங்க�ன் ஆைணப்ப� ெதா��ர் ேவலா�த �தலியாரால் ந�க்கப்பட்� எந்த தி��ைறய��ம் ேசர்க்கக்�டாதைவ என்ற எச்ச�க்ைகேயா� ஆ.பாலகி�ஷ்ணப்ப�ள்ைள �ல் 6 தன�ப்பா�ரப் ப�திய�ல் ெவள�ய�ட்ட 319 பாடல்கள�லி�ந்� 150 பாடல்கைள எ�த்� 5 ஆம் தி��ைறய�ல் இைடச் ெச�கல் ெசய்�ள்ளார்.(வ�ைச எண் 3003 �தல் 7,9,12,14 �தல் 17,28 �தல் 3120,3122 �தல் 56,62 �தல் 65, 3263 �தல் 69 வைர) 5. வட�ர் வள்ளலார் ெதய்வநிைலய நிர்வாக அ�வலர் 5.10.2008-ல் ெவள�ய�ட்ட தி�அ�ட்பா ஆறாம் தி��ைற �ன்�ைர பக்கம் 14-ல், �தல் ஐந்� தி��ைறக�ம் இராமலிங்கர் அ�பவமில்லாத சி�வனாக ஆரம்பகாலத்தில் பா�யைவ ELEMENTARY என்� உலக மக்க�க்� அறிவ�த்�ள்ளார். நிர்வாக அ�வல�ன் அறிவ�ப்ைப ஆதாரமாகக் ெகாண்� ெசன்ைனய�லி�ந்� ெவள�வ�ம் "அ�ள்ேஜாதி" என்ற சன்மார்க்க மாத இதழ் 2013 ப�ப்ரவ� இதழில் "பைழயன கழிக்க " என்ற தைலப்ப�ல் அற்ப அறிவாய��ந்தேபா� பா�ய ஐந்� தி��ைறகைள�ம் ��ைமயாய் ஒ�க்கி�ங்கள் என்� இராமலிங்கேர பா�ய� ேபால் ஒ�பாட்ைட ெவள�ய�ட்�ள்ள�. அப்பாடைல சன்மார்க்க சங்கத்தார் எவ�ேம ஆட்ேசப�க்கா� சிரேமல் தாங்கி ஏற்�க் ெகாண்டார்கள். நான் ஒ�வன் தான் ஆட்ேசப�த்ேதன். இந்த சான்�கள�லி�ந்� இராமலிங்கப் ெப�மானார் பா�ய தி�அ�ட்பாைவ அறநிைலயத்�ைற சிைதத்� அழிப்பதற்�, சன்மார்க்க சங்கத்தவர்கள் �ைணேபாவைதக் காண்கிேறாம். ஆகேவ தி�அ�ட்பாைவ அழிவ�லி�ந்� காப்பாற்றி வ�ங்கால சந்ததிய�னர் உண்ைமைய உண�மா� ெசய்வதற்� ஆ.பாலகி�ஷ்ணப்ப�ள்ைளய�ன் �ய்ைமயான


கறந்த பால் ேபான்ற பதிப்ைபப் ெதா�க்�ம் �யற்சிய�ல் ஈ�பட்ேடன். சிங்கப்�ர் அன்பர்கள் க.சிவ�மார், J .R.கார்த்திக, ெச.இரா� ஆகிய �வ�ம் மின் அச்� ெசய்� இைணயதளத்தில் ெவள�ய�ட்�ள்ளனர். ஆ.பாலகி�ஷ்ணப்ப�ள்ைள ெதா�த்தப்ப� தி�அ�ட்பாவ�ன் ெமாத்த பாடல்கள் கீ ழ்க்கண்டவா� 6733 ஆ�ம்.

தி��ைற எண் 1 2 3 4 5 6 ெமாத்தம்

பதிகம்

காப்�

பாய�ரம்

பாடல்கள்

ெமாத்தம்

8 8 1 1821 1830 111 --1191 1191 19 --235 235 12 --238 238 59 --698 698 135 -1 2540 2541 -----------------------------------------------------------------------------------------------344 8 2 6723 6733 -------------------------------------------------------------------------------------------------

ARUTPERUMJOTHI ARUTPERUM JOTHI ஆ.பாலகி�ஷ்ணப்ப�ள்ைளய�ன் ேபரனாகிய தி�.தமிழ்ேவங்ைக தம� THANIPPERUM KARUNAI ARUTPERUMJOTHI ஐந்திைணப் பதிப்பகம் �லம் இைத �லாக ெவள�ய�ட �ன் வந்�ள்ளார். மிக்க The great light of grace! The great light of grace! மகிழ்ேவா� அவ�ைடய �யற்சிையப் பாராட்�கிேறன். தி� அ�ட்பாவ�ன் The embodiment of Supreme mercy! The great light of grace! ச�த்திரத்தில் இந்�ல் ஒ� தி�ப்� �ைனயாக அைம�ம் என்ப� உ�தி.

வாய்ைமேய ெவல்�ம் வாழ்க இராமலிங்கப்ெப�மானார் தி�வ�கள் இங்ஙனம் , பா.கமலக்கண்ணன்


1.

1.

வ க இ வ ேமா நாைள ேக வ ேமா அ ல ம எ வ ேமா அ ேய எ ேகாேவ! ெவ ெவ கட மா இ க . பர வ மய ரண வேபாக பா ய பரம ய பர க த மய ச தான த ெம பரம ஏகா த லய பரம ஞான பரம ச வ மக வ பரம ைகவ ய மல பரம த வ ர சய கள , தெபௗ காதார ண பவப த ரக ேனாத சகள பர பரான த ெசா ப ப சயா த ய சேதாதய வர பரமா த த ெமௗன படன ேவதா தா த ஆகமா தா த பா க பரமசா த பரநாத த வா த சகசத சன ப ர க அ தர க பர ேயாம பரமேஜா மய ல பர பர அன த அசல பரமேலாக ஆ க ய சா ரா ய பரபத பரம ம பராபர அநாமய ராதர மேகாசர பரமத ர ர பரா த ராகர காசன ேகாடண பர ேகாதய அ சய ப பவ ேமாசன ணர த வ ப வ பேராப ண ப ச ய தக த வ த பர த பர லாச பக பாவ த ம லம தம பரா பர ரால பன பர சா சா கார ரவயவ க பனா த கார பர ய அ பவ ய பதம பக பகா த மல பரம க ணா பத த பத கனெசா பதா த இ பவ வ பேரா ச ஞானா த அபேரா ச ஞானா பவ லாச ரகாச பாவனா த ணா த உபசா தபத மகாெமௗன ப பரமேபாத ேபாதர த ச த ச பவா த அ ரேமய பகரன தான த அமல உ த பத சதான தசார பைரயா ரணா க சா க ெசௗபா க பாகார க ப பர கார ப பர ர ம த பரான த ரணேபாக ப தா த பேராதய பர த பரப ண பரா த பரம அ த பரமேசதன ப பாசபாவன பரமேமா ச பரமா ணநவா த , தாகாச பா கர பரமேபாக ப பாக ேவதன வேராதயான த பதபாலன பரமேயாக பரம சா ய அ தான த ேபா ய ப கத ப ேவ ய பரேகவல அ தான த அ பவ ச த பாதா ர தப த பரம தா த ஆன த அ க ப த ணா த பரம தா த கமா த சமரச த பரமா பவ லாச தர ச வ சா டான ச ய ச வ ஆன தேபாக சா த ச வ ஆதார ச வம கள ச வ ச தர எ ற அள லா ச ண ண சல சண ல சண த ைம பலவாக நா த ைம க மைறெயலா இ அள ட ற ச கர அநா ஆ ! சாம த ய ம க ட க ட ச க ட சாமக ட சயசயெவ ெதா ட இதயமல ேம ய சடாம ட மதன தகன ச ரேசகர இடபவாகன க காதர லபா இைறவ த த உமாப ரா தக ப ப சய மாேதவ அமல தா டவ தைலமாைல டவ ெதா அ ப த க அ ஆ டவ த க ெதலா வ லவ வட ைச ைசல எ ஒ லவ த ணா அ ய த அ ட யாேனா தைலைமெப கணநாயக ழக அழக ெம சா ந ேதவேதவ ச ேவத ட ற லா லா தா க க ைடயா ச ர கடாசல உ ேபா ைவயா ெச தழ கர ேத ேறா ச வ காரண ற காலகால ச வ ச ரம ச ேவ வர தைகெகா பரேம வர வ ரா எ ரா த ரா ெச ெபா பத தக ெப ேபத க பமா பராச வ வா ெபா பத த க கா ய ச ேவதகா க ச வ வா ெபா பத சா ற ய ைச ஞான ைய எ ச வ வா ெபா பத தைட லா டய ண வாந த ச வ வா ெபா பத த ைத ேமா ைய மாைன அைச ெமா ச வ வா ெபா பத தா ஈசான த வைர ஐ ச த ச யா ெபா பத ச க ப க ப ெப அன தமா ச ச தா ெபா பத தட ப அ வ த சாம ய வ ச உ வா ெபா பத தவாத சா த பத வாத சா த பத த இைணமல பத

மல ெவ மாைய அ

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56


சகல ஞானகல ரளயகல இதயசா யா ய பத த லா அ ப ச ச ப ச க சமரச பத த பர ம ல இைவ ல ய தம உ ரா பத சரஅசர அப த தஆ ம ப தா பத த ட ட அ ட அ லா ட ரமா ட த க அ பத த வ தா க சக ச கார சகல க பத சகசமல இ ளகல மல ய ரகாச ல ந பத மர மதா த ெவ ந ஆன த மாநடன பத ம ைனெயா மலப பாக வா க மாமாையைய பத ம ற மற அ தைம அ ம றஎ பத வள ஊ த ரதா டவ த ப சக ம ட இய பத ! வ ல யலக ஊ ய பத வள தர பத வ ைன ெயலா த அ யாத த ைல வா ட வழ பத மைற பத , மைற ல ெபா பத மைற பா ைக ெச பத மைற ம பத மைற எ டா பத மைற ப ைக பத மைறயவ உள ெகா ட பத அ தேகா யா மைறயவ ர பத மைறயவ ர காம எ பதமல ெகா மைறயவ வா பத மைறயவ ெசய உலகமா ற அ கார வா ைவ ஈ த பத மைறயவ கன காணாத பத அ த மைறயவ பர பத மா ைட இவ மல பத ெத வ ெந மா அ பத மா பர நா ெதா வண பத க மா இல பத மா ேதட ற பத ஓ அன த ேகா மா தைல அல க பத மா பத ெந ய மா ள பத அ த மா அ வ தா பத மா ெகா அவதார க ப வ ப வா ைமெபற பத மா உல கா ற வ ைம ெப அ ைம வ டஅ பத வைர உ ர க க பத பலேகா வயஉ ர பத வா உ ர இய ெகா ெதா ெச வ ைம த த வானஇ ர ஆ எ ைச காவல க மாதவ றனா பத ம ர யா ர , அ ர , அ தர , வானவா க வ பத ம வரக க ட கா த வ ைசய த மா வ ஏ பத மா த ைபசாச ட ய ச க ம வர ஏ பத ம னர த யாதர ேபாக ம ைறய க ப பத வ ைம ெப ந த வகண தைலவ க மன ேகா வா பத மாேத எ க மைல ம ைக எ ன ைம ெம மல ைகயா வ பத மற ைய உைத த கழ பத அர கைன மைல அட பத வ சம ெந ைட எ சலற ற ம ற ள பத வ தைனெச யவ த ய த ட உ ம தண ந பத மா ெலா மாற ள ம ட மா நடமா பத மற க ைண த அற க ைண த வா ஒ ைம பத இர பகல ய இ ம உ வெரன வய ய பத எ ப தமற எம ச ப த வ ள ெமா இய மணமண பத ஈவரச எ ைடய நாவரச ெசா ப க இைச ப ம பத ஏவலா க எம நாவ ரா க இைச பா பத ஏத த காத வாத எ ேகா இ ெசா ம அ பத எ ம மாட ந அ ப ைட ைவ அ ெம பத எ ேமெலன ெதா ட ேம ம ட இைடவ ேத பத எ பரைவ இைசய ஆ ம அ ெகா இரா உல பத இ ெதா ட ப யற க மைனெதா இர க நைட ெகா பத இைள ற அ அ ப ெபா ேசாற த னட பத எ ற க வள ட ெத ெதா இய ய இர க பத இ ைவைகய கைர ம பட ப கா எ ைளயா பத எ ேக ெம ய ப ள அ ேக நல தர எ த வ ைம பத எ வ ண ேவ அ வ ண அ ேற இர ஈ த பத எ ேபா றவ ெபா ேபா ற க ைணத இதய பத எ ைரய ன பத எ ரா இல ெச ப ம பத எ ன ெவ பத என அ வா இ த ெச கமல பத எ அ ெப பத என இைச த ேகாகனக பத எ தவெம பத எ ெம தவ பயனா இைய த ெச சலச பத எ க ம யான பத எ க ம க யந தா பத ! எ ெச வமா பத எ ெம ெச வ வ வா எ தாமைர ெபா பத

58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 பத

84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116


2. கா 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

எ ெப ய வா வான பத எ க பா இ பத எ யா பத எ த ைத தா எ இைண பத , எ றவா இய பத எ ந பா பத எ ெவ பத எ ட ெத வ பத என லெத வ பத எ ெபா க ெகலா ந டயமா பத எ எ ைம டா ெபா பத எ ைற ெயலா த தா ெகா ட பத என எ ைவ பா பத எ லா ந லபத எ லா ெச வ ல பத இைண லா ைணயா பத எ மன உைட உைட ெந ப த க இ ன தமா பத எ பா ந ெந ெயா ச கைர இைச ெதன இ பத ஏ ற க பா க ன க க ேதென ன ம பத எ க பத எ க பத எ சமய ேதவ இைச வழ ந பத ஈ லா பத எலா த பத அ இ த ற பதேம! ண ப க ெவ பா அ வ ைட வ தக அ தரலா எ ெவ ைட எ த ல - ெத வ தைம க க ெகா த ஒ ற ந உ ள உைற . ெசா ெப ெம ஞான ய ேசா யா ைல சைப வா தைலைம ெத வேம! - ந ைவயா தா உலகைன தா ேகா லம த ண றேம - மாய வா கள றா மாத மயல றவ ேவ கள ேறா ெபா ேள - வா ைக மைன ந வா ெல நவம ேறா ெந வா ெறா ஒ ேய - ெச வா ெத பாைல ேவைல ைரெயா ேபா ஆ க பாைல இ ப க ேப பால க ெப மண ைத க ைர க ேசா த ந ெப மண வா ந ைலேய - ெசா தேய ர உ ள தட ேபா இல மேய ர ப இ ப வா ேவ - கேய ரைன காய றா அ வ கா ேதா க ைல வா ஓ ம ள ேக - ேமய ப கா ேதா பத ேச ப ெச க கா ேம க ேப! - வ கா பா கா ற ஒ ப ைச பர சா கா ேம தட கடேல! - வா கைமய ெசா லவ சர ேதாய பரா ெப ைம ப லவ சர எ பாவனேம! - ந லவ க க கா ெந கட ேள எ ெதாழ ெவ கா ேம ற ெம ெபா ேள - த கா கா கா ைதயல த க கா ேசைலக கா ப வ ெகா ேத! - பா கா உ கா ஊெர லா ஒ நய க ஓ கா ெவ ளைட ெய ேகாேவ - அ காத கா கா ென ச க ய ேபாதம கா ஞான ர யேம - ஓ கா பால கா அ ப ெபா றாள ெகா த ேகால கா ேம ெகாைடயாளா! - ேகால கா உ ேமா க வா த ேவ சைடயா - க கா ம கன ைச மண ேகா ம க ணா ேகா லா - மா இைட க எ எ தா கைட ேம க தா - ெகாைட யா ந ெர இ த ஞாலெம லா வா ற ேம ைலயவேன - ஒ க உ ள கயவ நயவா ேம வேன! - உ ெபா ேத ஈ லா உய த ஏ னா ஓ இல ழ த ேவ! ெகா ம ெர லா வண க வள ெகா ட அ ேம அ ப ேய! - ம ன க

118 120 122 124 126 128 மத மா க

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

வா ேவ

க அ ம சலா எ யம த தகேன! ேறா ெண ெகா இ ர ேபா ேம ெந நா வாழ ப ெண ெகா பா பர ெபா ேள! - ந வண ேச இைறவ ம வண மண ேச கா ம ேவ! - மண ேச வார ட ெகா ைக மைலயாெளா ெகா ைக ர ட ேம ய ைறேவ! - ஓர ட க நா ெகா ெதா ட உள ஒ க ப ய அரேச! க மாவள ெச தாமைர வள ெச ர காவள இ ப கன கேம! - தா மய கா ெகா இ மன கா ேதா ம வா ெகா ம டேர! - தா வக ற ந ப கைரய நா ேதா வா ற ம ப கைர வா ம கலேம ைட வாமமா மல ேசாைல ல ஓமா வா உ தமேம! - ேநமா த வானா ம ேறா ேபா கானா கைல கடேல - ேமனா ேதைர ெச க ேபா ெச ம க ல நாைர ேம ந ைலேய - பா உட பவ ைத ஒ த ேம ைம கட வா எ இர க ேண! - தட ெபா ெகா தண கா ழலா ேகாலம ேபா உல ப தணந ப ப ேய! - க தமல அ ச ெச த தவ தா அ ெபய ெகா ட க ச வா எ ற க ம ேய! - அ க க நா கா ேள நம வாய க ேகா கா ேம ம ேய! - ஓ க ம கல கா ெமன ஓ ம கல ேதேன! - த மன தா மலைர ம ேபா வா பன தா பா உக த பாேக! - ன தா வா பா அ மா எ உலக வா வா பா இ ப வா ேய! - ஏ வா ஞ ேத ம வெவன வானவ ேச ேச ஞ இ ப ெச க ேய - வா ைச வ றஇ நக ஒ ேற எ ேதவ ம த ெத ள ேத - ஓவ மய மன ேபா வய கய ய வான த ெவ ேப! - அயலா ப ம ைட வ ன க வா ெகா ெகா ைட உ ள ேகாமளேம! - இ ட ட எ ன ப எ ன ப எ அய மா வா ெகாள இ ன ப ேம றஎ றேவ! ன மா ற யலா வா ைம ய ெச ய உள ஏ ற ய வா எ ேர! - மா க க சய ம ைக க ேபா ெபற ெதா ட எ சய ம ைக வா எ ேவ! - ம ல ைவகா ந ெபா டா ைவ ய ெத அ ப ெதா ைவகா ேம ய எ வா தேல! - உ வைக கா பைட கைல ேபா நா ேதா ஏ ர கா எ ந ேப! - மா தைழ த வ பழன ெவ வா ேத வா ட உ பழன எ ற உ ேர! - ப பக ற ெவ யா றவைர ெம யா ஏ ஐயா ேம ய எ ஆதரேவ! - ெபா யா ெம தான ேறா ெவ தான ேம ெந தான ளம த யேம - ைம த

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53


55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84.

க காைளெயா க ேணா ட ெகா ெப வா க ைண ேபேற த ெபா ெகௗ ம ேடா க த ைள ம மழபா வ ரேம ற நா கைடேய நைவ ர ந க ைண வா ப மரகதேம! - ேத கள வா ம ேபா ம யா தமல கா உய த க க ேய! - நா ேகால ைறெகா ட ேகாைவய ேகாைவ ம ஆல ைற அ ேத - ல ெகா ேத ைற அ னம ேச ைகபல ல மா ைறவா மா க மாமைலேய! - ஏ த வா ைற றவ க ேநா ம ெவ பா ைற ற பர டேர - நா ைச ேதைன கா மல க ேத கடெல ஆ ஆைன கா ேம யம அ தேம! - மாைன ேபா ைம ல வா க மலரா ம ைப ேம பர பரேம! - எ ஞா ஏ ராம கல ேதா இ ப த பா ஆ ரம ேச அ ைலேய - ச யா தா ேகா மைல ற யா க ேகா வா கலமா ஈ ேகா மைலவா இல யேம - ஓ கா நா ேபா நைவ ைடயா நாடஅ தா வா ேபா ேம ற வ ளேல! - ேகா ேபா கட ப ெந ேபா என ைவ ெசா கட ப ைற ைறேவ - ம லெலா வா பரா ைற வா ம னவ அ னவ பரா ைற வா ேதா றேல! ப ந ஓ நல ெப ேம ைம க ச தான க பகேம! க தா சனன லா ெப ைம த உைற ச சன ேச சர த ேய - ம ெச அரா ப ேம அவ வா ரா ப ஞான ெத ேவ! - இரா ப ெறழ ெம அ ெறனேவ ேந உல வா ந ெற இல ந ென ேய! கய க ணா ெந கள ைத க ட த ெம தவ த ணா ெந களெம தாரகேம! - எ ணா த கா ப தைகெகா ேடா கா ப வா ேதேவ! - ம கா ல ெபா ைறதட க ேக கா ஆல ெபா வேயாக பயேன! - ல ைற வா ெகா அனெல ேவா க ேம வ யேம! - கா த வ த ேபா தைககா க ெச க வா கைள க ேண! - ெகா ய ேவ ைற ரவாதவ க ேசா ைற கவனேம! - ஆ ற லா ெய ெச ப படா ம ேவ இ ப ெவ ளேம! - ேகா ய வ ைட ம வா ம ெத ைட வ பதேம! - ந ைடய உ ள ம ைக மா ேம உ தாதவ க ள ம ைக வா பரமேபாகேம! - க ள ல ச கர ப த தா ப ற ைம த க ச கர ப த த ண ேய! க அ கா ேத அழ ெபற ஓ க கா இ ப க ேய! கா த ேசாைல ைற க வ வா பாைல ைற ப மளேம! - ல த

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ற 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83


85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114.

ெசா ர ய ப ய ேம ைவ த ந அம த ந நாயகேம! - ம லா த மா ர ெபா ைவயமள க ஆ உ ற எ க ஆ தைகேய! - ஓவா த ற ேயாக ெச ெபா ைவெச ச ற ேம சதா வேம! - ப ேறா ர யலாவைக ய ப ர எ பராபரேம! டமய ைழயா தைம வா ெச அமர ெச க ஓ பைழயாைற எ உவ ேப - பா ெபற ஆ த வட ைலயா அ ன தா ேபா த சா த வடத வா த பரேம! - ேச த மல ற மன த அ தா வல வா ெபா மைலேய! - ல யா ேதாண வ ேதா ட வா ப ேகாண ெத வ ல ெகா ேத! - மா ேறா கா ேகா ட க க ட ேகா ட ேம அ ப ேக ைமேய! - வா ேகா ட ேதேராண ம க ட ைத ம ம காேராண ம கம மலேர! - ேரா ேயா வர வ வண நா ரேமா ந க ேவ - ஓைக ள ேத வர ணனா ெத னவ க ப ைய ேபா இைட ம ரணேம! - க லா ந ர கா நைடேயா அைட ற ெத ர கா ைற ெச மேல! ர ைப ஏல த எ மேனா உ ைமத ல இல களேம! - ஞால ட ேகா நா ைன ேத ைவக மாட ேகா ம ரேம! - பாட வ லத லவ ம வண ந லம இ ப நவவ ேவ! - இ லமய ஆழ ப ெக ன வ ேதா ெச ேத ேகாழ ப வா க ைண ெகா டேல ெபா ராவ ைடயா ேச த க ெத வ ராவ ைற எ ெச வேம! - ேபரா க ஏ க த க ெச இ ப ெச ேப - வ மய நா எ நைவய அ ப ள அ ைறதடேம! - ேவ ைமேயா வா ர ேதமா மல ெசா வா ற மா ர த ப மேனாரதேம! - ேதயா வளநக எ எ ல வா த ப ளநக வா எ க ேத! - இளைம ெச ய த வைனயா ரா ப ய வா ெம பரேம! - ெந ெகா ட அ ப ேயா அ ைடேயா வா ெச ெபா ப வா ஞான ேபாதேம! - இ ெத யா ேபா க ந ப யா ேதா பர வேம! - எ ேநா ஏயவல ர ைத எ ணாம எ ேறா ேமயவல ர ேமதகேவ! - ய ெகா அ கா ேகா ர ஆனா றா ற தைல ச கா ேம சய ேவ! - ெபா வா ெகா பனேபா ம ஆ ள கேம! - மாறக ந கைட ப பல ந மறவா ஏ ெத கைட ஆன த ேதறேல! - வ ைம லா ெசா கட ேமேலா த ஒ யா ஓ ந கட ர ட நாயகேன! - வ கட

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113


115. வா ட ச வா பேத இ ைலஎ ேவ ட ேம ேமலவேன! - நா ட ற 116. வா ெத ேச மாதவ த பநல ஆ ெத ேச அ கணேன! 117. க ம ர கலவா அ ெச த ம ர ெச தவேம! - இ ைம 118. எ ளா ேமவாத ஏ ைடேயா ைற ந ளா ேம ய எ ந ைணேய! - ெத ளா 119. டா ெகா டர ைப க கா ேகா டா ேம ைறேய! டா 120. க வ ப த ைம கலவாத ேம ைம வ ப ஞான ர ேட! - ஒ வ ப 121. மாகாள ெகா ள மதைன ர ற மாகாள த ப மேனாலயேம! - ேயாகாள 122. காய க ேசர ேவ டவ ய த ெண ெவ ெண ேப - மாய 123. கள ேகா ெந ச கயவ ம வா இள ேகா ஞான இ ேப! - வள ேகாைவ 124. நா லத நய லவ நா ேதா பா லைத ப ந ேய! - ஆ ம 125. கா ர ெகா ேதா ய ெபா கா ப ற பா ர ெகா உ ைம பர ெபா ேள! - ஆ வன 126. ெப க வல ெச வைக ம ஆ மா தேம! னர 127. கா ழைலய க ெதாழ காச த ழைல ரா ேவ! - ஊ ெதா 128. ம மா ைடயா வானவா எ ெதாழ வ வா ம க டா - இ ட 129. க வ ைமெய ேத தவ க க வா க ணா - ம தண ைத 130. கா ம ைற இ காம தலெம ெறவ ேப ெப ைற ெப மாேன! - ஏ ட கா 131. ஈ ெப நைறயாெற ன வயேலா நா ெப நைற ந பேன! - கா 132. ப கைர ேறா பா ெபற ஓ அ கைர ராேன! - த சன ெத 133. கா வ ர ைத காத ேதா த க ஏ வ ர எ மாேன! - மா ெகா 134. ெவ கைலய ந ேலா ெம ம ர ெசா மாைல ெச கைலய ந மயேன! - ெச ப ட 135. ஓ ெதா ட உ ர ந ல ளா தா க வா ச கரேன! - ஆ ககன 136. தா ய ைத ேவ ைக தைலயா த ற வா ய ேம மைறேயாேன! - ஆ லா 137. இ ல வானா எ ல ஓ ெப ந ல வா ஞான நாடகேன! - ம மல 138. வ ர ப வா ம உ க ெகா ர தம த ேகாமாேன! - க ச 139. ந பைன ர க ந பெவன உ ப ெதாழ த பைன ேம சடாதரேன! - ப டேன 140. எ யான ெகா கம த த ர ட ேமயவேன! - ெசா ெகா ய 141. வ கலா வா ம ஒ தைகைம ெத க வா மகாேதவேன! - இ பமைற 142. அ தமா க ய ஆதாரமா ற வ தமா ேந சர வா தவேன! ைத ற 143. காமன ச ெகடேவ க பா அ ெச த ராமன ச ெப ராமயேன! - ேதா 144. மய ப த மன ைள த பய ைசய பரேன! - இய

114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143


145. ஆ ரேம ெசய கா ட ன கணப சர வா ச ரேசகரேன! - ஏ சகல 146. ம ேனாைன ட க ந ல ெச வ ம க மா க வ ணேன! ைமெகா ட 147. மா த ம ைக ள ம யாத சா த ம ைக க ைக சடா ேயா தைகய 148. பாைக கா எ ப ெமா யா வா தேதாவா நாைக காேராண நய ேதாேன! - ஓைகயற 149. க வ கா டா உல ைட க எ க றேலாேன! க னா 150. காவா தட க வய கா ேயா ேவ ெச க ைடேயாேன! வன 151. பா இைச பய ைவ பா ைடய ேத வள ேதவ ேதவேன! ைட 152. இ ட ைம த ட ெல ப ட ேம யம னவேன! - த க ெந 153. ேத அ ம மாட ஆ எ க அ ம ேத! த 154. கா ெபா க ஈ இைள பக ஆ அரென ேவளா ைமேய! - ஏரா த 155. ம ம ட க ம ஆ பரைவ உ ம ட எ உைடைமேய! ைம 156. களம ம ழ கைட ய பா ளம ெகா எ ேப! - வளைம 157. எ கர ர ேசெர ேவ ெகா கர ர ேச ற ேப! - உ க 158. வ ேவ மாெவ லா மாேவ ேசாைல ெப ேவ இ ப ெப ேக! - க ைம 159. ைலயால கா ட றா எ ேற தைலயால கா தகேவ! - ைலெகா 160. தடவா ெவ ம க ச க க டவா அ ப ேப - மடவா ேகா 161. ைற உவ த த ேகாேவ எ அ ப ெதாழ ேசைற உவ த பரேம! - ேவ படா 162. பா ல ப ல க த க ெச நா அ ப ெப ந னயேம! - ேம 163. ேநா கைர ெச யாத ேநா ைமேயா தக வா கைர ேம ற வ ைமேய! - வா த 164. ெப க ெத ற க வள ெகா இ ைள ேம ேதா 165. ரத ெப பா ணவ க ேள அரைத ெப பா ஆ ேதா - சரத தா 166. ஏ அவ இவ எ எ ணாதவ இைற ஓ அவ வண ைடேயா - ேகாதக ற 167. யம ேதா இ ன ைள ப யம ேதா - கா யந 168. ேதவ ெர ைச க மா வா ற வ ேம க ைடேயா ! லகா 169. ஈ பாதாள த எ ல எ ஞா தா பாதாேள சர தம ேதா ! - ஓ 170. மா கள ேலா ம ேவா இ ேத வா கள வா மைற ேப! - ேம ைமத 171. ேறம வா த வ ன பர ேறம வா த ெச க ேர! - க றவ க 172. எ உசா தான இ கழ ம ற த த உசா தான த தேல! - ெபா பவ 173. வ ல பாவந த ம ெடா ெச ற ம ல பாவன மா ைமேய! - ெதா ைல 174. ப ேநாவாத ப ைடேயா வா க ள அ ப க ேப! - த ள

144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173


175. வ டைல க ேதனல வா ேதா தடமா த டைல ெந தாம ேய! - ெகா டெலன 176. ம ேகா ேசாைல வள ேகா த பழன ெத ேகா ேதவ காம ேய! - ெத 177. ேபா வ ைற தட ெபா தமர ஆ ெவ ைற மா லா ம ேய! - ேதா ட 178. க ள தா ைலக உண ெகா டவ ெகா ள வா லம ேய! - ெவ ைடவா 179. வா ேப எ த மா பா நாம ஆ ேபெர ஒ லா ம ேய! - தா ேபரா 180. அ ப ஆன த ேமவ ெச ெகா கா அம த எ க கா ேய! ஒ 181. ஆ ஐேவலவனா ய ழ ேத வா ேதவ கேம! - ஓ மைல 182. வ காதார ம ய எ அ ப ெதாழ ெந காவா ெம யமேம! - எ அ க 183. ேச ய தாேன ெத ர வ ேத நா ய தா வா ந னேம! - நா ெமா 184. றா ல ப தைமேநா அ ெச காறா ேமேலா கைட ேய! - றா 185. இ றா வ ெதா த இ ெர ன உய க றா ப சா கர ெபா ேள! றாைச 186. ெவ ய வ வல ைத ய ப ன ெச ய வ வல ெசா ேப! - ைந மன 187. ைம ன ைத ேடா மன ைவெகா ைக ன உ கைரயா க க ேட - ெந ம க 188. ஆ ைல எ ஆ ரனா க த த ேகா அ ப ல ெகா உவ ேப! லக 189. கா கேர க க ெகா வா கைம த மைற ெகா ேத - ேநய ண 190. ேதெட ைய ல ேத ெதாழ ெச த ஈ மைற கா எ ற எ ைவ ேப - நா ெமைன 191. னக யா ப ேந ேதென ஆ ெகா ட ெத னக யா ப ெச ெபா ேன! - ெதா ென ேயா 192. நா ழக நலம எ ஏ ற ேகா ழக அ ேகாலேம! - ல 193. நா க ஈழநா பவஇ ைள வா ேகாண மாமைலயா ! - ேவ ல 194. சரெம ேனா வண ேக சர ள ேறா ! - ஓ ேறா 195. பாலவா பைரேயா வா ம ைர ஆலவா ெசா கழ ஆன தேம! - ல தைம 196. கா ப லா க ைணயா எ ஆ ப ேம சதான தேம! - மா லவ 197. ஞான பர றெமன ந ம ேத த வான பர ற பா ன தேம! - வானவ ேகா 198. ேதேம டக தெனா தர வா ராேம டக த வான தேம! 199. ந றவ க ற நவ த வா உ ற ெகா ற எ ஊ யேம! க 200. இ ரம இ ர ைல என வ ம யா ேப! - தா 201. நா சரா நல த ெம ப ெதா ரா ச வா வ ர னேம! 202. டாைன லம ன வா வாடாைன ேம க ணாகரேம! - ேசடான 203. வான ேபரா ைற ம ைய கான ேப ஆன த காைளேய! - ேமான ேள! 204. வண மண ேபால அம த வண ஆன த ெபா ஷேம! - வண

174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203


205. க ய ெல க ைண ய எ ள ேச த ய வா வ சா ேய! - ப ெச ப 206. க றா அ உ ைம க த எ அ றவ றால த ப க ேப - ெபா றாம 207. ந ேவ நய ெப ஒ ெச சா ெந ேவ உ ைம லயேம! - வ ேவைல 208. ந ைச கள ைவ த நாதெவன ெதா ட ெதாழ அ ைச கள ேச அ உ ேவ! - ெந சட 209. ஆ ைற ேதா க ள ெகா ேதா அ நா ய ேவ! - சா றவ க 210. த க டல ேபால வா ற எ க இ ேய! - ெச ைம ட 211. அ றாேதா அ ெகா ெகா மாட ெச வா ச ேய! - த மன 212. வ சமா ட வைரயாதவ ெவ சமா ட டேர! செல 213. இ ன லக ற இல பவா ட எ நணா ைட இ ைசேய! ய 214. ேவ ெகா யா ேமா ைமெப மாதவ பா ெகா ப மயேம! ட ய 215. ெவ க வ ச ைன தவ த ந க ெச நவரசேம! - த கள 216. கா றெத வ தவைர தா கா வர ைற தா ேவ! ழலா 217. காைன மாட ேச ெண றக கட ைத காைன மாட ட ெகா ேத! - கா 218. டைல யா ழ ம ேறா டைல யா ண ேய! - நா யவா 219. அ ேசாைல அ வய க ேளா ெக க த ேவத சமரசேம! - ந ைட 220. ஆ ைன த ளாெய ற ப ெதா ேதா ைன உமாப ேய! ெமா 221. னா ர ைத வ ணைக யால தா ெய ெதாழ ேசா ர வா ஞான வகேம! - வா ெக ல 222. ெச ன ைக ஓ லகவ யா பர ம ன ைச ர ட மாதவேம! - ப ன தா 223. ஆவ எ க ைட ஆ ர ஆ ரா நாவ ஞா அ ஞாபகேம! - ேதவகமா 224. ம ற அம த வள ேபா க த ற அம த அ ெகா ைகேய! - அ றக 225. ந ெவ ைண ெடா த நாரண வ ேத ற ெந ெவ ெண ேம வ ைடேய! - ெசா வ ண 226. நாவல ேபா நல ெபறேவ ஓ ேகாவ ர ட ெகா ப ேச! - ஆவல மா 227. ேதவா இைறவா வேன எ ழ க ஓவா அைறய ந உய ேவ! - தாவா 228. கைடயா அ ப தைம க லா இைடயா வா ந இய ேப! - இைடயா 229. ெசா ர த ைன ெதா ெகா ெவ ெண ந அ ைற ந பயேன! - ம லா 230. மா ைற ம ப த வ ேப ைற ைற - ேநச ற 231. ேவ றா வ இதய னா ெக ேதா ற வ ய டேர! - ஆ றமய 232. கா கைடய கா ப ய மா வா மக வேம! - மா ற 233. பா ெகா ைற ைன த ல ஏ பா ஏ தேல! ெபா ய 234. ப ர இ ப ேய ைழ தெத ர தேல! - ெப தைகயா

204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222. 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233


235. ஏ 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259.

பன கா எ இ ல ேதா வா ற பன கா ம ேசபேம! ைட த தாமா ழ த ேதா கேணசெனா ஆமா வா ெம ய ழ ேப! - யாேம உ ணா ைலயா உைமேயா ேம அ ணாமைல வா அ டேர! - க ணா த நாக பரா ெதா டநா உய கா ஏக ப ேம ேப பேம! - ஆ ெத கா ற வ மண ைத கா ெபா க ேம ற வா ஆன த றேவ! - நா றமல த ட ைச ேராண கா த த அ ர காசேம! - ேச தவ ேக இ ஆபத ச லாத அேனக த காபத ேச தயா ேய! - ம கா ெம ெந கா வ ேம ேறா த க ெந காைர கா ைறேய! சக ஆ ர க ட ெபய ெகா ஓ க ஏ தல வா இய ெமா ேய! - ேதா மன ேயாகற இலா தவ ேதா உ ன ள மாகற அ ப அ மானேம! - ஓைக லா ர ரமாேவாட ெம தவ க த ஓ ேவதா த உ ைமேய! - த ஆ தா பனக தவ இ ர க வ பா தா பன கா பா யேம! - பா ல இ லெமன ெச ரவாதவ வா வ ல ம ழ ப வ வேம! - ெசா ல கா ேப க கா ேப இவ எ மா ேப அ வ மேனாபலேம! - ஏ ைடவா ஊற அ யா உற ெதா ேம ஊற அ யா உவைகேய - மா ப ல பய ேகா எ அ யா க ஓ ல பய ேகா நலேம! - ைடய ெபா ேகால ஆ எ ேபா ேகால ெகா ட ேகால ேம பர ேம ைமேய! - ெசா ேபா ஓல கா பைழய வாதட ஆல கா அ மயேம! - ஞால ேச மா அக ம ைடேயா த பா உ ைம பர வேம! - ேத ர க பா க ேவ ெமன க ேகா ெகா த ெவ பா க அ ப ெப றா ேப! - ப பா ந ப ேய நல த எ அ ப க ப ந கட பாேட! - எ ள ேகாள ண ேதா க ெச காள ஞான கள யேம! - ஆ அ தா ெவ ெர ன ைனேய ைனத த ஒ ேம ய எ உ ள ேப! - ெத க ெபா ம கா க ெபால ெச ெவா நக த வேபாக சாரேம! கவ க ேச வல ெகா ெவா ேகா சா ம அ த சாரேம! - ேத லக

260. ேபா ெவா ேகா ெப ேயா சா க ேவதசாரேம! - ஊ ெம 261. அ ெதா ட ஆ வ தாய இ ப க ஞான இல கணேம! பமற 262. எ ைல வாய ம ஏ ைன ஏ ெம ைல வா ைவ த ேத! - ம ல ெப 263. ேவ கா ட ஏ ேவ கா ேம ய கா ய ேவத பேம! - பா கா 264. ஆ ெப றமா ம லா தா ம ைல ெப ற ந ேவத தேம! - கா ர

234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263


265. வா ேம 266. ஆ 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294.

ற ேசாைலவள வா தல ற ஞான தரணேம! ம ெபா க ஆல ேகா அ ப கன ய ேநயேம! - ஈ ைல எ ெதா ட ஏ இைட ர ம வான த வ ணேம! - ந ென ேயா ெந ேகா ைணயா யக ைட அ வான த தேம! ெபா அ ம ர ேத ெபா அ பா க உலக த மத ஞான ச மதேம! - எ மத சா தா ைன தா வ கைர ேந தா உப டத சயேம! - ேத தவ க த தம ம யா சா அர உ தம ெம ஞான ஒ கேம! - ப ேளா எ க ெகா இ ைப மாகாள க வேயாக நா டேம! - ம ணக ேகாபல கா ப ய ேகாகரண ேகா ெகா ட மாபல மாபலமா மாபலேம! - தாப லா பா ய ெசா ம ைகெயா பா கா ப பத ேயா ய க ஏ ட வா ஒ ரேவ! - ேபா த பா ய ற ல ப பத ந ேலா க ேத ைவ த ெத வ லகேம! - பல த காத அேனக த காபத ேச த ந காதலான நய ண ேவ! கா த ைற றவ தா சா ேகதார ப ைற த த ப வேல! - எ ைற த சா ேறா வண ெநா தா மைல வா ற ேத ேதா அ த ெச ைவேய! - வா ேதா த இ ர நாரண எ ரம க வ ைற ெவ மைலயாேன! - த த தா ைடயாத த ண ெகா அ ப ள வா க ைல மைலயாேன! மர த ைதேய! எ ன ைம த ைதேய! தாேய! எ ைதேய! ேகா ெகா ட தேன! - ச த எ ேடா ைடயா எைன உைடயா மா பக வ ேடா ெகா ைற மாைலயா ! - ெதா ட உ ண ெக யா உ ர மா ஆ ய த க கன கா ப யா ! - ம ல எ ேபா றவ இ இ த ெபா ேபா ற ேம ராதனேன! ேபா ற ெச சைடயா வ ேதவ யாவ அ சைடயா வ ண அ ேபாேன! ல எ ேலா ந லவேன! எ லா ெச வ லவேன! எ லா ஒ றா இ பவேன! - ெதா ஆ த சராசர க எ லா அ ழ ேச ெதா க மாநடன ெச ேவாேன! - சா ல எ ேதவ ெம ேதவ எ ைர க ப டவ க அ ேதவ ெக லா ஆேனாேன! - ச தான ெவ ைம த ஐவண ேம ஐ ேதவ களா ைம ெப ஐ ெதா ெச ேவாேன! - ம தலா ஐ தா இ டரா ஆ மாவா நாத ட தா எ ேதாேன! - அ தணெவ ைடயா ஆ ைடய யா ேநட ய ைடயா றன ேகா ண ப - மா பட எ ள அ ேய என ஒ யாம உ ளப ேய உைர ேற ள யா வ ெசா டன வ ள உன அ ப தம இ ெசா ட ப தஒ ஈ த ைல ெசா எ ெபா ைர கெவ றா ைட எ ேவ அ ெயா ெம ைர க எ ைழ த ைல - ைவயக

264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293


295. ெபா லா ரத ைத ேபா உவ உ பத லா ெகா லா ரத ைத ெகா ட ைல - அ லாதா 296. வ கைழ ேக க மன ெகா டத லா கைழ ேக க ைன த ைல - வ ெகா ேட 297. இ ன ைடயா ஏவ ேத அல உ ெபா ன ெதா த ைல - ப ற 298. ெச ற எ ெளனேவ ைத ந ேதனல ற த ைன த ைல - க 299. தா வல ெகா ச ச ேத அ ல ேகா வல ெகா ள த ைல ல 300. வ ேயா வா ேன அ ற ச ைக தா த ைல ென ேச 301. டெரா ட ய தத லா ஐயா ெதா டெரா த ைல - க டவைர 302. க க ெகா க க பா பத லா எ கமல ஏ ற ைல - ந ெப 303. ந ென ச உ ந வ ேக க ென ைச ச கைர த ைல ென சா 304. ப ைம ெகா ட த பாமாைல க ெகா பா க த ைல - த ேபா 305. ெந ச உ ைன அ ப ேபா எைன அ செலன தா அ த ைல லக 306. ெம ய ய எ ைர க தக ெபா ன ெபா ய ைம ேவட க ட - ைநய 307. ைமய ைன வ த மாத ண எ ெவ ய ைன த ய தைம 308. எ ெனா லா இய பாக ெனா ெனா மாக ெமா த -ம ற 309. மான ெசயா மன ெநா இர ேபா தான ெச வாைர த த - ஈன லா 310. வார உைரயா வழ ைடேயார வார ைர ேத மைல த - ஈர லா 311. ெந ச ட ட ேநச ெச அ ேய த செமன தாழா தா த - எ ச லா 312. தாயைனயா உ றன ச ேந வ ெமா ேநய லா ெதா ேபா ற - ய ைன 313. மாளா ெகா ய மன ெச வ வா ேபா ேகளா வ ைத ேக ட - ளாத 314. ெபா லா ைலயைர ேபா யைர வ மத தா ெசா லா வைசெய லா ெசா ன - ந ேலாைர 315. ேபா றா ெபா ட ைப ேபா வ ைச ஆ றா ேசா கைல த - ேத றாம 316. ஈப தா எ ர ேபா தைம க ேகாப தா நா ேபா ைர த - பாப தா 317. ைதெயா வா ெகா ெச ைகெயா றா ேபாக எ ைத ைன ஏ தா இ த த 318. ெசா ைல க ெல ந ேலா ெசா ன ேகளாம எ ைல க ஒ ேத இ த - ெதா ைல ைன 319. ஆ தா மயஉல அ பம னா வா தாம உ ைன மற த - தா தாம 320. ணா எ ப யா ேடா ெபா வ வ காணா நா க த - மாணாத 321. கா ேபா ஞால க நைட ேல இ கா மா ேபா ைழ வா த - நாடக ற 322. க வாேயா ெப காம க கா ெகா வா ேப ேபா த -ஒ யரா 323. எ ட மாயா இய க ெயலா க ட தைன ேபா க ற -ந ல 324. ராைச எ ெசா ெச டேவ ேவ ெம ேபராைச ேப தா த - ராெவ

294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ேட 316 317 318 319 320 321 322 323


325. சாதகேமா ைன சாதைனேயா நான ேய பாதகெம றா என பா ேசா - தக ற 326. ைம ந றாெம ற ெதா ைம னா வா ய வா ைம எ றா எ ைடய வா ம - கா ைமத 327. க கரா க ெசால ந ம ர ெசா என ெவ ர கா - ெபா க 328. ந உைன ேபா ற ந ேலா ய வ யெம றா என ேபாரா ட - அ ண ைன 329. நா ைரயா ேத ற ந ேலா ேம இ லாத ேகா ைர எ றா என ெகா டா ட - ள ைன 330. ேந ந ல ெந யா வாகம வா க ெவ றா எ வா ேநா - கா 331. லானா ேந த வத ல ேவ ைக எ றா வ ைல - நாடய 332. றா உன ழா ெச அ ட தா ஆறா ர காதமா க டா - மாறான 333. ேபாகெம றா உ ள க அ வ ேயாகெம றா எ ைடய உ ந - ேசாக ட 334. ள ஒ எ ெந ச ேசா அ கால க ளெம றா உ ேள க ெத - அ ளென 335. ெசா லா றா அ வ வா எ ெறா கா ெசா ெல றா எ ற க வ - ந ல ெந 336. வா பல ெகா ேடா க மற ெபறா ெகா ய ேசா பெல ப எ ைடய ெசா த கா - ஏ ப ட 337. எ ேறா இர கெம ப எ றைன க அ ெயைன உ ேறாைர உட ஓ கா - ச ேற 338. ஆ கேம ேசறா அற ர ற ெவ கேம எ றன ேசாபன கா - ஊ க 339. ஏ ைடயா ! ற யா ஈன மைன ஆ ெவ ேசா ைட தா அ ேவ ெசா க கா ற 340. வா ைர ந ல மன த தைம எ ஞா தா ைர த எ ைடய சாதக கா - ேவ ெச 341. ெதா ட தைம யா டைர ேபா எ ெபா ச ைட எ ப எ ற தா த ைத - ெகா ட எ 342. தாதாட ஓ தைலயாட வ செரா வாதாட எ றா எ வா - ேகாதாட 343. ைத ழ யைர ேபா ந ற ம ைத எ ப எ பைழய ேநச கா த ைன 344. எ ெண றா அ ட ெச ெகா ய ெப ெண றா க யா - ெப க ட 345. ெல றா ேதக ள அ ெல றா எ க ர லெர ற 346. ேப ெப தாத ெப ேப க ெவ ய ேய யா ெபா ைக கைர 347. ஏறா ெப மாத இைட அ ெத ஆறா ேக அ ைம நா - ேதறாத 348. ெவ சல ெச மாயா கார னா வ ச சலெம லா என ச ப த - அ ெச ைத 349. ேந தா க ன யா தாேம சா தா அ ெப ய ச க ட - ஆ மா 350. கா ைய க ட ேபா ந ல ண சா தெமன க டா தைலசா - ஆ தைகேயா 351. ேசரமன ெச ட ர எைன க டா கா - ேகாரமைத 352. கா உல க ைடேயா ெகா ற நாண ெமைன க நா கா - ஏ ல 353. ஞான ெகாளா என நாம ைர தா அ மான பய ெகா மா - ஆன ற 354. ேக ைம ல ெதா ட ெபற ெகா ட ஆ ைம நா எ றா ஆகா - வா ைம ெப

324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353


355. ஐய தா அ ப ள த ெபா ய என ெபா த ைல - ைவயக ேதா 356. இ ெல மா ேற எ ெறா ெசா ெசா ெல ெசா ல ெகாேள - ந ைலெயம 357. ெய பார அ ைன எ பய தா ேசா ஈெய பத இைசயா கா - ஈஎ பா 358. எ ல ம வா என க த ம ெகா க மன வாரா - அ ெம 359. இ ைல அைட ேத இர பவ எ ேபா இ ைல எ ப எ வா இய கா - ெதா லைக 360. ஆ டா ம அயலா ைரம டா எ க ெபா கா டஎ 361. ப ேவா ைசேயா ம யாவ ேகாபம நா ெகா - ஆப 362. ச ெகா எ ச என றைர ேமாச ெசய நா த பாத - பாச ேளா 363. ைக ைடயேவ எ க ைவ த இ லக ெபா கைதேய யா ப தக க - ெம ப 364. ம ர ைத உ ச யா வா ைடேய எ ேபால த ர ைகேத தவ ைல - எ ைத இ 365. ஏெத ைர ேப இ கட ைவயக ெத பெத லா எ ற கா - ஓ ற 366. ந செமலா ந - ஒ வாத வ செமலா எ ைம வச க டா - அ சவ 367. ணவமா வ ச ைன தலா ற ஆணவேம எ கா ஆ யதா - மா ைற த 368. ந ல ேவ எ ைன ெந நா பைக தத ம ைற ல ேவ எ ெபா க டா - ெசா லெவாணா 369. ேவடவ டாத ெவ ண தா இ ழ ட யாேன த வ கா - ட த 370. ேமைதய க ேவ டா ல கா ற ேபைத எ ப எ ைம ேப க டா - ேபத ற 371. ஓ வெத ப பலவா உ ற தவ ேதா த கெள லா என ெச வ கா - ஆத னா 372. ேப ைனெயா இ ல தா றஇ த நா ைன ஆ த ந க ேற - ஆ 373. ம ணா க வானவ தா ர உ ணா ெகா ட உ டைனேய! - எ ணாம 374. ேவ தவள ெவ ெப த ெவ ய அர க தன வா த வரெம லா வழ ைனேய! - சா தமன 375. ைடய வ வ ேவ ெச டெகா பா ைப எ லா ேதா ப தைனேய! - நா ெப ய 376. எ ேசெம ற ஆணவ தா ஏ ற இ வைர அ ேசெல ஆ ெகா அ ைனேய! ப 377. ேதாயா ைளக ப ெபாறா அ தாயா ைல பா த தைனேய! - வா ைச 378. பா ய ெசா வ த பாண ெபா ட ைம ேவ றெக றைனேய! - ஆ ெடா நா 379. வா யா ெகா ட வ ேகா ஆளா ேம ம ம தைனேய! - ஆ யர 380. மாவக ேச மா க வாசக கா ைர ேசவக ேபா த ெச றைனேய! - மா சய 381. ல ெந ச யத லா எ த க ல உ ள க தைனேய! - ம ல 382. வ ைள த ெவ ய கைலைய ெச வ ைரமகனா ெச தைனேய! - ெசா லக 383. ற ெந ய த ேந எ ைய ல ஆ ற ம னவனா ஆ ைனேய! - ேகாளகல 384. வா ச ைழ த வா ல த ைன உய ேகா ெச க ேசாழெனன ைனேய! - ஏ ந

354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 3369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383


385. ஆற த வா ச கா ப ைய க க ேசாெற ேன ம தைனேய! ற 386. ெதா ைம ெப தர ேதாழென ெப பரைவ ந மைன நட தைனேய! - ந ைமெபற 387. இ ெற ற இ ெற னா எ தைனேயா ேப க ெச த ற ணமாக ெகா டைனேய! - ப ல 388. அ ைடய தாய க ஓ ஆ ர ேப ஆனா அ ைடயா ைன ேபா ஆவாேரா? - இ ப ட 389. ஈ டவ த ைதய க எ லேர ஆ ெம ஆ டவேன ைன ேபா ஆவாேரா? டைகெகா 390. ஏ ைடய ைனய எ ைத ராேன! உ ஆைண என ற ைண யா ைல - நாண ள 391. ஆ தா மயஉல அ பம னா வா தாம உ ைன மற த - தா தாம 392. ஆேன ைழக அைன ைன ஐயா தாேன ெபா க த க டா - ேம ேநா ற 392. மா ற எ டாமல ழேலா எ ைன ற கா ெகா க க - பா றவள 393. ந த கட நா இ வ ற ப த கடல த ப ண க ைதெந 394. ேற உ ெபா றா ைனயாதா பா மைன ெச ேற உடேலா ப ெச ய க - ந ேற 395. ஓ ெந ேயா உள தம ேதா எ ற ைன ெந ெச த க கட 396. வா என தா வ எ ெசா கட கா ஏைழ மன தா இைள ேற - வா மர 397. ேகாேட ெபா லா ர ெகனேவ ெபா லக காேட ெந சா கல ேற - பாேட 398. உ ள யா மாைய எ உ பைகயா காமெம க ள யா கவ ேற - ெத வா 399. க ணைனயா தா கமல கைளவ தா ம ணைனயா பா ேபா மய ேற ண லா 400. காதரவா ப கவைல கட ேத ஆதரெவா அைல ேற - ஓ மைற 401. ஆ த எ அ யா தைம க நா க ெசா வா ந ேற - பா ேட 402. உ வத யா உள ேன உ வைக ெச வத ேய ைக ேற - ைசவெந 403. உ ர க ைண உ ேடா இைலேயா எ எ எ உ ள இைள ேற -ம ைட 404. ெகா ெச ைக ெகா ட ெகா ற அத எ ெச ேவா எ ெற எ ேற ெச ைன 405. ஆமைறயா ேநாயா அக ெம ஐேயா நா தாமைர ேபா தய ேற - தாம 406. வ ள அ ெகா க வ லேன இ ெமன உ ளம ரா உ ேற - எ ள 407. மாைலபா இ ெம ன வ ேமா எ ெந ச ஆைல பா உ ள அ ேற - ஞால ைச 408. ேகா பார வா ைக ெகா ைற ெற ைன பா லா ேற பா 409. ஆ ெலா கா அட கா ச சார ேச ஒ கா ைவ ேத ேற - ேதா மய 410. பாக வா ைக எ பாைலவன ன தாகம ெகா ேட த ேற - ேமாகம 411. ேபா ப ேமா ப ச ெபா களா ெவ பா வா ப ேமா ேதைரைய ேபா வா ேற - மா பவ 412. ேபா மாத யா வைல ப ட மா ேபா ேசா மட ேற - கா ேபால 413. உலக கார ரளய ேதா ற ழ ேற - ஆ ற நா

384 385 386 387 388 389 390 391 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412


414. இ பா உ ேம அ இ ெல அ பெனன ஒ பா ேய உைடேய கா - த பா த 415. ம ேட உ தா மற ெவ ெந ேட எ றைன ைக ேட டெனன 416. மா ைச க வானவ வ த தா ேயைன த ேட - சா லக 417. வாதைன ெகா ேடென ம எவரானா வ ேபாதைன ெச தா எைன ேபா ேட - தய 418. க எ ைன ெதா ட ட ேச த க! வா க தா மல ! 3. ெந ச த கா சா ற க வக ைற ேச லா ேப சா ற இ ப ெப ஆ க தா அ ளைட ஆ எ லா ேப க தா ெப . 419. ெபா னா மைலேபா ெபா றைசயாம எ நா வா ய எ ெந ேச! னான 420. இ ற ேனா எ ற அ எைன எ ற டகலா எ ெந ேச! - ெச ப ட 421. ெச ெவா சா ேய ள ற இ ெவா ெசா ேக க எ ெந ேச! - எ ெவ 422. உல பர ஒ தலா எ இல வமா இைறயா - ல 423. உ வா உ உ வா உ அ வா அ அ வா - உ அ வா 424. யமா ணமா சலமா மலமா ச யமா ச வமா த மா ய 425. ஒ றா பலவா உ ரா உ ரா ந றா நவமா ந ைலயா ேறா 426. ேவதமா ேவதா த தா ள பர நாதமா நாதா த நாயகமா - ஓ 427. ெச வா ரமா தாகாசமா ெசா அ வா அ அ வா - ெந ேம 428. காலமா கால கட த க தா ந லமா பரமா மயமா - ஞால 429. ெபா தா ெபா ளா ெபா ெபா ளா ெபா தாரக த ேபறா தாத 430. ேபா வர லா ரணமா ய க ேநா ற ெத த ண வா - க லா 431. ஆ யா ஆ ந அ தமா ஆ கக ற ேசா யா ேசா யா ெசா பயனா - யா 432. ஆ கார அகார உகாரமதா ஓ காரமா அவ உ ெபா ளா - பா கான 433. தமா தா த ேதசா க பரமா ச தமா த சதா ைலயா தமா 434. அ டமா அ ட த வா அ ளக டா க டமா ஆன தாகாரமதா - அ ட 435. அ பாலா இ பாலா அ ைமயா ேச ைமயதா எ பாலா எ பா இ ல மா - ெச பா 436. ெந சா காய ைலயா அ ைல அ சா கா ட அ பதமா - எ சா 437. பரமா பகா ெபா ளா பாலா ைவ தரமா பர ரம தானா - வரமா 438. ஒ பா வ வா ஒ எ ண கடலா அ பா அக ைலயா அ தமா - இ பா 439. அகமா றமா அக றமா எ பாலா எ பா இ ல மா - ெச பா 440. இ லாததா எ இ பதா யாெதா ெகா லாதா இ ப ெகா பதா - எ லா 441. ந வதா ந ணாதா ந ைனயா அ ைனயா எ வதா எ இயலாதா - எ ற

413 414 415 416 417 .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


442. வானா லனா வ யா அனலா தானா வ ப நா தா தானா - வானா 443. ஒ ட ஒ றாதா ஒ வதா ஆன த ம ட எ வ வதா - ஒ யேதா 444. ஐ றமா , அ ற ஆெமா யா அ ெவா எ ற ேவ டா இய றமா ற 445. ப வா கா ப வா ேபா வதா ேத வதா ப வா த வதா ப 446. வாளா ப வா வாதனா தமா ளா ட ைல னதா - ளா 447. ெப தா தா ெப அ தா அ அ தா ய 448. ெவ யா பரெவ யா ேம பர ஒ யா வான த ஊ றா - ெத யா 449. க பகமா கா ச க ப க பமா பதாகார க பா - ெபா ைடய 450. டரா ட ெனா யா ெனா யா எ ட ேபாதா இய டரா - அ 451. ைறவா ைறவா ைற ைற இ லாதா மைறவா ெவ யா ம வா - மைறயாத 452. ச தா ன தமதா த க ஒ லாதா ைசயா எ லா ப வா - ெம ற 453. ேயாகமா ேயா ய ேயாக எ த வ ேபாகமா ேபா யா ேபாகம - ஏகமா 454. ேகவலமா த சகலமா சகல ேகவல க ச ைடயாதா - மாவல 455. கா யா கா பானா காண ப ெபா ளா யா யா ேதா வ தா - மா ெபற 456. ெச பவனா ெச ெதா லா ெச ெபா ளா ெச ெதா லா உ பவனா உ உ தமனா - ெமா ெகா 457. அ வா அவளா அவனா அைவ க வா றக பா - க வாம 458. ஐய ேபா அ யாைம டக ெபா ெய ப ஒ ெபா தாரா - ெச ெய ற 459. ஓ ைன இ ப ம ேறா ைன ப மா சா ைன ேடா தைக னரா - பா ைன 460. ஓ பா ெவ ம ைற ஓ பா சா பா மய கா தைக னரா - சா பாய 461. ஓ ட த ைம ம ேறா ட ெவ ன பா ட ெகா ளா ப னரா - ட 462. த ைம கராெத சா த ப ய த ஒ ைம ட ஒ ேற உண தவரா - ெவ ைம லா 463. ஒ அ உதயா ஈறள எ இர ெட ப இ லவரா - ம றஒ 464. அ ேள அ வ ஒ றக ற தவரா - த 465. டா த க பநைட நாடா நா ந தவரா - ஊடாக 466. எ சாம அ இடமா நடமா அ சா அ அ தவரா - எ சாம 467. ஈ ஆ ட இைறேயா தைம யா ஆ டா க டா அக றவரா - ஈ டா 468. வா ற வானவ வ தம இர ேடா ஏ ய றஏ இக தவரா - ஊ ய ற 469. க ேசா ெயா காண ெதாட ேறா எ றஎ ேம எ னரா - க ற 470. ேத ேதா க ைண வ கல ேத ற சா ேறா த உ ள தணவாதா - மா றமல 471. தா ெகா த வ சா பா த ெவா வா ெகா மாணா மனெமா -ஏ க ற

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53


472. வா கெமா ம ெணா ெணா சா இரா பக தாெனா - ெகா 473. தா ெமா யா ெதா ஞானெமா யா ெதா தா ஒ யாம தாெனா - ேமான ைல 474. ரம ர சயான தமா பரம த எவ ? - த பரமா 475. றா எவன ப ேநயமன ேத ைர ெச றா எவ ச வ த எவ ? - வ ைம 476. இ லா எவ யா ஈச எவ ? யா வ லா எவ அ வ ண எவ ? - க லா 477. க டக ற ஞான கா த கா டக ற ேயாக ேனாத ெனவ ? - ம டக ற 478. அ ட க எ லா அ அைட த ட மா த எவ ? - ப ட 479. ஈயா ெப ைளயா ள அ டெமலா ேதயா த எவ ? - யாயா 480. ேவ டாைம ேவ வ ேமவாத த தைம டா ற தெனவ ? - ஈ டா 481. ப வா ப றா பரவ உ ள வா உ ெளா த எவ ? - ம 482. ைவயா ைவ லைக மா ரசால ெச யா ெச த எவ ? - ைநயாம 483. அ ைட ைவ பா ல ஆ ைர மாையஎ ெச ைட ைவ தா ற த எவ ? - ஒ றேவ 484. லாத கா ைற ைலயா கட தைட ெச லா ைவ ற த எவ ? - ெபா லாத 485. ெவ பா ைப ேமல ேதா ெவ உ ேத ெச பா ைப ஆ ற த எவ ? - த பா க 486. ஒ க றா ஒ உ உ கைள ஊ க றா ஆ ற த எவ ? - வ ைக ைட 487. தானைச தா ம ைற சகமைச எ மைற ேதனைசய ெசா ற த எவ ? - ஊன 488. ேப கெள லா ஓ ெப ைள வசமா ேச வ த எவ ? - ேபா க 489. அ ர காைல அ லெமலா த பத ேதா ர ேச ற த எவ ? - ப வைகயா 490. ைககல த வ ைம க பாசய ைப ெச க த எவ ? - உ க ைவ 491. ெம ைவ த ேவ ைவ ல அ ட ெச த த எவ ? - உ க ைவ 492. ெதா இ ைள அ ள ெத வ லெவா த எவ ? - ச டேன 493. உ ப யா உல ஒ ப வா பாைவக ெச ப ெதா வ ல த எவ ? - ப பலவா 494. காரா கைள கைர எ ைல லா ேச கைவ த த எவ ? - ேபராத 495. ேம ெந ைப ைல றைவ எ ல ேம ற ெச த எவ ? - பாரா 496. ஐ ஐ நா ஒ றா இர ெடா றா ைறேய ைத ற ற த எவ ? - ப த ற 497. ஆ ெப ணா ெப ஆணா அ ைமதைன வா ேச ப ணவ ல ஒ தெனவ ? - மா ப ணா 498. ேபடாணா ெப ணாய ெப ஆ ெப ேபடா ேசடாக ெச யவ ல த எவ ? - ேசடா 499. ெவ ைம ழமா தம த ெவ ைமயதா ைம ெபற ெச த எவ ? - ஒ ைம லா 500. ஓ ைன ெச ெபா னா உய ெச ெபா ஓடாக ேச ைடயற ெச ற த எவ ? - கா 501. கா ர ைத க பகமா க பக ைத கா ரமா ேத வண ெச ற த எவ ? - வா ைச ற

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83


502. நாரண ேச நா கனா நா க ேச நாரணனா ரணவ ெச யவ ல த எவ ? - ேபரணவ 503. ெகா ைமெப ேகாடாேகா ய ட எ லாேமா ெச ம கா உ த எவ ? - ெச ைம லா 504. ெவ ைய ெவ பா ைளப வா அ ப ைவ ெச யா ெச யவ ல த எவ ? - அ ைய 505. அ க ெரா ெச க ரா அ யா ப ற ெச க ைர ெச யவ ல த எவ ? க றா 506. ஓ அ ஓ மா மைலயா ஓ மாமைலய ஓ ர வா ெச யவ ல த எவ ? - ர ட 507. னைகயா றெதா ரதைத அ ெறா கா னைகயா ம த த எவ ? னய மா 508. ம த வானவ வா தைச கா வ ணெமா ைப நா ற த எவ ? - ம றவ ேபா 509. அ லா அய அ உ ர ெச லா ெந ற த எவ ? - ஒ லாத 510. க ைவயா க ைவ லதா ெச ல ப கவ ல த எவ ? - அ லலற 511. பா ற யாவ க பாவனா தைன ற ெம ஞான த எவ ? - மா க க 512. ஒ ெற ற ேமலவைர ஒ ெற ைர தவ பா ெச ெறா ற த எவ ? - அ ெறா நா 513. க லாைன ன க ப பா ய ெச லாத த மகா த எவ ? - ெசா லாத 514. ஒ ேற இர ேட ேம ஒ ர ேட எ பவ ெச ேற ந ற த எவ ? - ெச ேற 515. அ ர ைத ெம மலரா அ மலைர அ ரமா ர ைத ேப த எவ ? - எ தல 516. ச கமேத தாபரமா தாபரேம ச கமதா ெச ைக டா தா றவ ல த எவ ? - த ற 517. ச ெத லா ஆ சய வா ஆன த ெத லா வ ல த எவ ? - த ெத லா 518. டா ெந ச ைல தவ த ைம கா டா கா க வ எவ ? - பா ேடா 519. வ டா ெகா ைற மலேரா என மைறக க டா காணாத க வ எவ ? - ெதா டாக 520. அ ள ெச யா ேக அ அ வா க ள ெச யாத க வ எவ ? - எ ளலற 521. ெகா டெவலா த பா ெகா மவ த ட க டெவலா ெகா ைளெகா க வ எவ ? - ெகா ள 522. த ைன ஒ ேறா க த ஒ ளெவலா க ன ட ைகவ த க வ எவ ? - ம லைக 523. ச பைன ெச ற ேராதான ெம ச னா க பைன ெச ேத மய க வ எவ ? ப 524. ெதா ல உ ள உ ேதா ஒ தா ற ெல லா க உல றெதா க வ எவ ? - உ மய 525. ம மய ெபா மய மாத மய ெம க மய க கா க வ எவ ? - உ மய 526. மா ப ம ைடேயா த ைடய கா ப ற க வ எவ ? - ஆசக ற 527. ெப ணா எைவ ற ம ைற த க ணா அ ற க வ எவ ? - எ ணா 528. நாென ந ேவ அ நா நாைத தாென ச ர எவ ? - மாென ற 529. மாைய தைன கா மைற அ மாைய த சாைய தைன கா ச ர எவ ? - ேநய ட 530. நா மைற நா க நாரண நா ெதா தா மைற ேம ைம ச ர எவ ? - வா மைறயா 531. ைன மைற ெபா எ ஆ பவ த ைன மைற ச ர எவ ? - உ ேறா

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113


532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561.

த த தாகாச எ ெறா ச த கா ச ர எவ ? தெரன யாவ இ தா அவ காண ேதவ க தைலைம ேதவ எவ ? - யாவ க இ வண த இ ட த இ யல எ ற யா ெச வண த ஆ தைலைம ேதவ எவ ? - ெம வண ேதா தா வாழ அ ட சராசர க தா வாழ நா வாழ த ைரயா நா மைறக - தா வாழ சா ந ல ேள ச யா ெம ய ஓ வா ேதவ எவ ? - ஈ ஒ ெற ணர உண அ ய ள ெச ற கம த ேதவ எவ ? - எ ெற த சகச எ ேற சமய சமரசமா சைப வா ற ேதவ எவ ? ப ேமா ெபா ெம ெந ைய ேபா த ேபாத ைத ைக உண ேவ கைட - ெந ட ேபா கன ெச கறேவ ெச கமல ேபா த தா ைணப - கா பாய ெவ ற ெம ெபா ப க அ கல தா - உ ைம எ உ இ பா உ அ அ வ ஆ - வ பக யா க சைடயா ெபா த க யா எ க கைளக ேண - எ யா அ ப க அரேச அ ேத ேப இ ப கடேல எம றேவ - ம ெப மா ைரயா ெபா ேன ம ேய எ க ம ேய ஏ வ த ெம ெபா ேள எ த - ேபா றா உ உ ள ண அ ண அ அ த - ெத வா ேபா பர ம ேபா ய ேபா ேத ேபா ம ேதவெனவ - வா ேபானா மா ெகா ெத வ மட ைதய ம கல ெபா நா ெகா க ந வ த நாதெனவ - நா மல ெப தா யா ேதவ அரகரெவ ேற த அ ட யா ற த வெனவ ெபற ஈ ட த வ வா எ ேதவேர கா ட க தா கேணச எவ ? - ேவ எ வா க வா ட கா ய க ஈ கேணச எவ ? - நா ய க ஏணவ இைட ெற லா அக ய காணஎம கேணச எவ ? - மாணவ த மைற ெபா ைள நா க த த அ கடலா சா எவ ? - த தம கா வாதக உ ைம மரப வ சமல ேகாதக ெந ச ேகச எவ ? - தக த உலக க சாயாம ெச சைடேம க ைக தைன ேச த கட எவ ? - எ பா ைலைம ண ேதா ெதா ற பா பாபரண பரம எவ ? பா ேபா ைர த ேம வ த ெகா ைத த ெச தா ழக எவ ? - ஆ ற ைவய மகா க த ஐைய எ ஐய எவ ? - ஐய வ லா ெசா வ ண எ த வ ண அ த வ ண க எ லா உைடய த த எவ ? - எ லா தா தைலவராக த தா ெதா எ ேதவ ஆ தைலைம ஈ த பரமா த எவ ? - ேபா க எ ெக மன யா ைழ தா அ க த அ ண எவ ? க

114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143


562. அ ண மல ைக ஆ ெபற க ட த க ண க ய க ண எவ ? - ம ட 563. ஓயா த ஓ ெப தன காக தாயா வ த தயாள எவ ? - ேசயாக 564. ேவ த க ண ப ேம எ ேவ த தா ெபா ேந த தயாள எவ ? - பா ட ைத 565. தா த ைத எ ற ேதா தாெள த த தா த ைத ஆன தயாள எவ ? - தா ெகா 566. ச ந க த ைதைய தா ப த ச தயாள எவ ? - அ 567. ஆ டவ எ ேற த ெபா ன பல ஆன த தா டவ ெச ற தயாள எவ ? - கா தைகய 568. ைக ேம கா ஓ ைத த ைவ த த எவ ? - ப ெப 569. நாெவா றரச நா த ேவா ந வாெவ வா மல த வ ள எவ ? - ெவா 570. ந ெறா ட தரைர நா த க வ தைமயா வ ெறா ட எ ற வ ள எவ ? - ந ெறா 571. கா ைகயாக க த தா த ெமா ைய மா க எ ைர த வ ள எவ ? - தா 572. த ன ப தா வ ச த யா ம ன ப அ வ ள எவ ? ன 573. சா ைடய ந ேலா த ண த தா ெகா ேவா மா ைட ேம வ த வ ள எவ ? - மா தேலா 574. தாமைலயா வ ண தைகய ஓ ெவ மாமைல வா றஅ வ ள எவ ? - ஆமவேன 575. ந ைம ப ெகா நாரண நாட தா ெச ைம க ய ந ெத வ கா - எ ைம 576. நாட ைட த நம க நா க ேதட ைடயா ந ெத வ கா - ட 577. ந வ தைன ெச ந ேபா வா ேகா ஞான ெச வ த நம ெத வ கா - ெசா வ த 578. எ ைமெப நா ல எ ற றவா ைம ய த ந ெத வ கா - வ ைம ற 579. பா கட த பா க பலாைல ெச பா ெச ந ேத க கா - த பா 580. ரா இ ைப ெப ப யாெதா ேசரா ெந ய ந ேத க கா - ஆரா 581. த ெத யாத ைலேம ய நம த ெத ேத க கா தெரன 582. யாெதா ேதரா த நம லக ெத ற த ேத க கா - ேகா 583. ஓைசெப கட ற உல ந ைம ஆைச ட ஈ ற அ ப கா - மா றேவ 584. வ பா வள ற ம ைறய ேபால லாம அ பா நைம வள அ ப கா - இ பாக 585. இ பா ேசயா இதய மல த ைம அ பா எ ந க அ ப கா - ெச பாம 586. எ தா இ தா எ இ ன த அ ெகா நம அ ப கா - உ ெகா 587. இ ேற அ வா என ஆ நம அ ேற அ நம அ ப கா - ந ேற 588. காதர ெச நல க ெப ய ஆதர ெச ந க அ ப கா - ேகா மா 589. வ சமல தா வ வா ற ந தைமேய அ ச அ ச எ ற அ ப கா செல 590. ந ெச ற வாதைனைய நா ெம நாம அ ச ெக தா ட அ ப கா - ச ேக 591. இர எ எ ேய ைழ த ைழ ஆ ர தா ெபா அ ப கா - ேச ர கா

144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173


592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621.

ன எ தைண த பால அ ைன அ ைடய அ ப கா - ம ல வ ைமயற ப மாத ம நைம ந ைமதர ெப ற ந றா கா - இ ைமத அ ெறா நா ந ப க ட ேதா த யா ந ர ேசாற த ந றா கா - எ ம ெச ைம லா ய ேதவ க பா ேச கா ந ைம வள ற ந றா கா - மாஎன ெப ற ேம ேம ெச நா ெபா த ந றா கா ற வ ென ெச றா வாெவ றைழ நைம ந ென ேச ற ந றா கா - ெச ெந நா ேதடா ன நைம ேத தைன நா ேதட ெச ற ந றா கா - சால கால அ ேத க ேவா ந ல பா ஞால ைசய ந றா கா - சால ெவ ேவதைன ேவச ைக ய ந ப த ந றா கா - அ ெவ ஆ ெல ெம ேநா எ ற ளா ந ஆ ற ந றா கா - எ ேமலா நம ய ல அ ைடய நாலா ர தா ந றா கா - ஏலா வா ய தா எ வ த த யா நா எ தைண ந றா கா - ல தா பாட ேக த ேய க ன நா பாட ேக வ ந றா கா - வா பா ஞானமண ெச ய ளா ந ைக தைன த நம ஆனமண ெச அ மா கா - ேத ெனா இ பா அ தா ஏ க ற இ ன ெகா அ பா த அ மா கா - வ பாவ ஆ கட ள அ நைமஎ கைர ஏ ைணவ கா ண தா இ ப எைன இ ெவ ற யா ந ப ைட ைணவ கா - வ பாவமா ெந ெச ய ற ந தம ெந ைய கா ைணவ கா - மா ல இ ெதா டத இய ைகயா ந தம ெதா ெதா வ தஅ ற கா -ெதா ெதா ேட ஆ ட அ ைட தா ஆ தா ற த ேநய ைவ த ந ைடய ேநச கா - ேபயெரன வா கா நாேம மற தா ந ைம காத ந ைடய ேநச கா - காக ஈ ற ஆப இ தா என அ ைள றந ைடய ேநச கா ல ெல ற மாைய ைட ேபா தா ந ைம இ ெல இ ற ேநச கா ெல ெற உ த ைன மற டா ம றத ர ெச யாத ேநச கா - த வ சம நாெம வா தா தா ெந ல ைவயாத ேநச கா - எ ச லா பா ற நா ைடயா ப டெம ேவ ேந ற வ ேநச கா - ஆ வ ட ஆ த நம ட அ ட எ ட ேந த உ ேபா ைட த ேநச கா - ேச க தாப ெச ற த ெபா பத ேகாப ெசயா நம ேகாமா கா - பாபமற ைற நாம ேமவ ேவ றரச ெகா ைற வா கா ந ேகாமா கா - உ ள ற உ ட ஊ ைட ஊரா க தாேன ெகா நம இ க ேகாமா கா -ம டல

174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203


622. ஒ றா கா க க பலபலவா ெச றா ெச லா ந ெச வ கா தா 623. நா ைவ ந ல ேவா நா தவ ேத ைவ த ந ைடய ெச வ கா - மா 624. நாெம தைன நா ந தா லவா ேச த ைவ ர ய கா க 625. ஈ வானா யா டகலா ஓ க ளா ந ைம உைடயவன கா - ஆ கவ தா 626. க ைக சைடயழ காத அ சைடேம க ெகா வழ க த ேம 627. சா ல ெகா ைறமல தாரழ அ தா ேம ஆ ல வ அ யழ - ேத தவ 628. ேநா க ய ேநா கழ ேநா கா தலழ ேபா க ய ந த ெபா டழ - ேத 629. டர ந லழ ெபா ன தா த ென ைல க டவ பா ஊ ற க ணழ - ெதா ட க த 630. ேந த ெந சமல மண க த நா ந லழ - ேத ற 631. ைல ைகயா வலழ பவள எ ைலவள ெச த அழ - ந லவைர 632. ேதெவ ற பா ேத கல தா ேபா இ க வாெவ ற மல வாயழ - ெவா 633. ேகா பர ச க ைழயழ அ ப ெமா ேத பர வ ைள ெச யழ - நா பர 634. ேவ டைவைய றா ண ப ெச யவ ேக ட வா ெச ேகழழ - நா ய 635. ைசவ தலா தைழ க அ ர ெத வ க வழ - ெத வ க 636. உ ள ரஉ ர ெம ர ெகா க ைண பழ -உ ள 637. எ ளாத ேம ைம உலெக லா தைழ பஒ ெத ளா அ த பழ - உ ேளா 638. ல அ ற இல ைனயா லம ட டழ - மாலக 639. வா ெதா அ ப மன ேபா ெவ ெதா ெகா ேடா ேதாளழ -தா லவா 640. தாேனா அ டெமலா ச த ற ெமா மாேனா ெச ைக மலரழ - ஊேனா 641. ஆணவ ைற அ க ஒ ம ைவ காணைவ த ெச கமல ைகயழ - நாண ேற 642. ஏ ப ைடய எ ேபா வா அ செமலா வா அபய மலரழ - கைடயா 643. வர எ லா ற ெபற ம சா வரத ெவா ைக தல தழ - ேபரரவ 644. ல க ெவ ெபா ெபா ல க எ ப தா மா ல க ேம மா பழ - ேச ல த 645. ேம த ஆைடஎலா ெவஃக யா ரம ேதா தஒ ம னழ - பால த 646. ேக ேகால ேம ளழ அ ேகாவண ளரழ - ேகால 647. ஒ ற ெம ய ப உ ளெமலா ேச க ற ர கழலழ -எ ர 648. ேயா ய த ைதக ேத ேபா ேசவ ரழ -ச 649. ம ைவ த மாமைற மாலய கா ப ய ெச வ வ ரழ - ெசா ைவ த 650. ெச ைம ம மாைலைய ேச த மரகத ேபா அ ைம ெயா பா வா த ளழ -அ ம க 651. க ெச பவள ெச ேம னழ பா தா ந ப ேபா கா த ள

204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233


652. ெகா தா ெபா ேம ேகாலமைத நா ன க தா அ லெலலா க ட கா -ெதா டைட 653. பா டா அவ கைழ பா ேறா ப க ேக டா ைனக ைட ேக கா - டாம 654. ஒ னா ர ெபா த உ தமேன எ ெறா கா ெசா னா உலக யர கா - எ நா 655. ப உ ள ளா பர வேம எ ெறா கா உ ன ைமெய லா ஓ கா -அ னெவ ற 656. ஆ ய கா மா டைட எ றா அ ேதா யகா வா றா - ஊ மவ 657. மா கட ளாேமா மகவலற க பா கடைல ஈ தஅ பா ைமதைன கட 658. ம ேக வண லா அ பைடய ேளா ஈெதா ேபாதாேதா ெந 659. மாணா அர க மைல இ ேத த வாணா வழ யேதா வ ைமதைன - நாணா 660. ந உைர நய ைல அ ெகாள ய ஈெதா ேபாதாேதா யரா 661. தர க ேதாழைமைய தா ெத க வ ர ேசாற த வ ைமதைன தக 662. ேபத ற ேக ற தைனேய அ பைடய ேபாத ேளா ஈெதா ேபாதாேதா - ேபாத ெந 663. அ ேகா எ தா அ த ட அைத ெச ேகால ஆ ய அ தைன - இ ேகாத 664. ச தத ேக அவ தா ைனயா அ பைடய ேளா ஈெதா ேபாதாேதா? தவ 665. ந ைண எ ஏ அ த நாவரச அ கட க ைணேயா ெத பெமன கா யைத - இ ெறன 666. மா ல ேக வண லா அ பைடய லக ஈெதா ேபாதாேதா - தா த 667. க ம தா அ ப கல கா வைக ைவைக ம ம தா எ ைர வா ைமதைன -ப ைடேயா 668. மாண உைர ப ேக வா ேத தா ெம ய ண ெவ றா ஈெதா ேபாதாேதா - ணரக 669. மாபாதக ைத ஓ மைறயவைன பா கைடய ெச த அ ப பதைன - ஈ லக 670. க உற உைர ைல ய ெபா கெவ றா ஈெதா ேபாதாேதா - த ய இ 671. பார யா தாயா ப ைளக ஊர ய ந ைல பா ஊ யைத - ர ேவா 672. ெசா றா ேக ைல ய ல ெவ றா ஈெதா ேபாதாேதா - ந ல 673. பாதமல வ த பாண தன காளா ேகா றேக ைல யைத ேளா 674. சா றா ேக மவ தா ைனயா ெம ய ேபா ற ெவ றா ஈெதா ேபாதாேதா - ேபா ற 675. ஆ க அ ர அ ேத ல ெயா ெற ற 676. பா வா சைனதா ப யெத றா ைச ஓ வத யா தா உவவாதா - ேசா 677. வ ெப ெத லா ம தவ தா அ ெப ப யாேதா அ யாேய - அ டேன 678. ெச சைடெகா ந ெப மா ேக இைரய தா அ சட ேயாக அம ல - வ சமற 679. நாைரேய ப நா யெத றா ம ைற யாைரேய நாடாதா எ ைர ேப - ஈர லா 680. ேயா ைன ைல அ ப ெம ைன ஏேயா த ைம இ த த - ஓயாத 681. அ ைடயா யா ேப அ ைடயா ந ெப மா ைடயா த க ேற - உ ைடேயா

234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263


682. அ பவ ேம ெகா ட த ேய ற சமய இ ைடயா ேர இண வேர - அ டேன 683. தாெவ றா ந ல இ தா எ பா ந ெப மா ஆஉ பா ஓ அ ேற - அ பா 684. றா அல அவைன ேந ைனயா த எ றா எ ெசா இண வேர றா 685. தா எ ற ப பா ந ைடயா அ ேதா உன அைற ேற - ச ேற 686. ேக லா ேபாலதைன ேகளா ெக றா ேவ லா ட ைழ றா - ேவ எ ற 687. ேவைலவ காெலா ேம றா தைல க ஓைலவ கா இ ஒ பாேய - மாைல 688. இ பா ெவ இ நயேவ எ ன ெச பா ன ைர ெச றா - அ பா 689. ெச லாேத ைசவெந ெச ெல றா எ ட ெசா லா ேபா மய க ேதா றா - ெபா லாத 690. அ ச ெத றா அ னா றா எ றா ந ச ெத றா ேபா ந றா - வ சக 691. ஓ றா ளாம உ இ ைச வ ேய ஆ றா ம ற அய றா - லைக 692. றா ேவெறா றா ம ெறா றா ேமெலா றா - தா ெவா ேற 693. ஈ றா வ ென எ ைன வலத க ேபா றா றா - ேயா 694. ஒ ைற மைற றா ம ெறா ைற ைன றா எ ந ைற மைற றா ந றா - ெவ ெப 695. ேச பரம தா ேசெர றா ம ெறா சா ேம பலவா றா - பா 696. உன கன த ேகா ெத ட இ டா ஒ இர கா உழ றா - ந கா 697. க ெல ேப உ ைன கரண கல த யா ெல றா எ ெசா கடவாேத ல ைன 698. வ ெப ேப அ த வ ேப ட ெகா ல ைப ேகாணாேத - அ லெலலா 699. ற வ ைம ர ெக ேப அ ர ேக ஆ ேறா ெசா வ ஆடாேத லக 700. ஏ ற ேபெய ேப எ ேப அ ெச ைத ேப ேறா த ைம யாேத ப 701. க ேடாைர க க ண க எ ப அ ெகா ேடாைர க டா ைலயாேத - அ டா 702. அட கா எ ேப எ ேம வய ப டா எ ராேத - ேநா ய 703. ற மதமா ெவ ெப ேப ஆ க ஏ ேறா ெசா வ ஏறாேத ற 704. ெவ னைடேச ம ைற ல ெக ேப எ ல ம னவ ேச நா வழ காேத ைன 705. எ ென ேப எ ெமா ைய ஏ றைனேய மா ய த ெபா ென ேப எ வ ேபா ைலேய - ெகா ற 706. ேபா வ ெபா வ ெபா அதனா ஆ ைள ெபா ன ெபா - ேதா ைள 707. ட ெபா இ தவ ெபா ைலயா ைல ெபா அ ெபா - எ இவ 708. ஏ உண ைலேய இ மாய வா ைக எ வா இ எ ைன மய ைனேய 709. வ ேன ட கா வ ெபய ெபா எ ேன அ யாம இ டைழ ேத - ெகா ேன 710. ேநாவ ஒ யா ெநா காம ெவ ைட ஆவ அ யா அ ைனேய - ேம ம 711. உ ெள ய ேமலா உண க க உட ந ெள ய ந நல ெவ ப வ

264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293


712. வா ல ெச வா ெச ஒ தா ேத ெகா ய க டா - ஓ அ 713. ேப தா அ ல ெப காம ைன ேச தாைர ெச க டா - சா தா 714. ச எனவ வா த ைம காம ெச ைய ேமா க டா - வ 715. ம தைன காணா வ ண ைன தா ந தைல ேக ந ச கா - எ ண ற 716. ேபா காம மய க ைடய ேபர ைவ ெகா ைள ெகா த கா - ேசார 717. க ளைட காம க மய க ெம ெந ேகா ளைட ெபா லா ர க டா - அ ள ற 718. ஏதெமலா த இ காம பாதக ேபதெமலா ஒ ற ட கா - ஆத னா 719. ெவ மா மட ைதயைர ேமவெவாணா ஆ கவ க த மாைச இ த ைலேய - இ மாய 720. ம ற வண னா ெச வா மடவா ேபைதய க எ ற ெகா ெசா ெபா ைள எ ைலேய-ெதா ல 721. ெப ெண ைர ற ேப மா யர எ ெண ற ந ேலா ெசா எ ைலேய - ெப 722. மாமா ைர வ தனெம எ ைன அ நாமா த ஆைச என நா ைலேய - யாமா த 723. ம ர ைச மர ம ெற தமா த ர சாயா சழ க ேறா - ம ர 724. ேப தா இ ெப ேப டாேத ெச நா தா ேபா ெம நா ைலேய - ஆ ற 725. ஏைழைம எ ென ேப இவ மய க வ நர ேதாைழைம எ ற ேதா ைலேய - ஊழைம த 726. கா ெச ல கல றா மாத ழ ேப ெச வதைன ேப ைலேய - பா ைடேயா 727. எ வா எ ல ஏ றா ஏ ைழயா க வா அ ப க தைனேய - ம வா 728. ஓராைன ைய க டா ஓ றா மாத ைல ஈராைன ைய க ைச தைனேய - ரான 729. ெவ ெப றா ஏற ைர த யா மாத ைல ெவ ெப றா ஏற ைர தைனேய - ெபா ெபா 730. கெம றா வா ய றா மாத ைட கெம காண ைனேய - இ 731. பா ெப றா ஓ ப றா மாதர பா ெப றா ச பய ைலேய - ஆ ப ைட 732. கட ஆெட றா ேக ைல மாதர பா கட ேகளா பா தைனேய க 733. க ெல றா வா கா ைகயா கா ல க ெல றா ேமெல ப க றைனேய - அ அளக 734. ைமேயா க ெம மணேலாஎ பா ம ஐேயா நைர ப த ைலேயா - ெபா ேயா 735. ஒ ைறேய ஒ தெல றா உ ெள பா ெவ ைறய ேறயதைன ைலேய - க வ 736. ெல றா ெவ ம ரா ேம உ கா ெசா ெல றா ெசா வ யாேய - வ ல 737. க வைளஎ றா க உல க உ ேபா உைர பாேய - க ல 738. ெம ேழ நா ெயன ெவஃ ைனயா ெவ மல தா உ த ளேதேயா - எ த லா 739. வ ைளெய றா வா கா வ ைளதன ைழேயா நர ைன உ ேடேயா - ெவ ைளநைக 740. ைலெய றா ைல ெதா கா ெகா த ஒ ைல அ ெக ப ேடேயா - ந லெதா 741. ெகா ைவ ெயனஇதைழ ெகா றா ேம ழ ெச ைவ இர தெமன ேத ைலேய - ெச யக

294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323


742. ணா ெயன கட ேக ஆைசைவ தா ேம ெச ேதா வா ய கா எ ைர க மா ைவேய யேதா 743. அ த ம கெம றா றா ஏ ைளக எ தம டதைன எ ைலேய - ந ெதனேவ 744. க டம ைனஅ க டம அ ட ெகா டம ம றத ெம ற ேறா டவ ைற 745. ேதாெள ைர றா அ ேவ ெளா ெவ ெள ேட - நாெளா 746. ெச கா த அ ைகெயன ெச றா அ மல ெபா கா பல ர ேட - ம காத 747. ெச ள ெகா ைகெயன ெச ைனவ ஊ ற ெக ள டதைன எ ைலேய - ெச ைவெப 748. ெச ெப றைன ைலைய ல ய ெப றவ யா ெசா ேய - வ க 749. த ைல ெமா ெட ேற றா வ த ைல ெக ன ள ேய - தா தஅைவ 750. ம க ப ெதனேவ வா தா ைடயா க எ பவ வா ெபா ைவேய க 751. அ ைப அைவெயா றா ேமெல ெச ைட ெப பா ேத ைலேய - அ ரா 752. க த ப வா க ைர பா சா றாக ெவ வர க ெவ ைல - த ைம 753. சா ெய பா அயலா தா கட ேம ெய பா ம றவ வா ேயா - ேமடதைன 754. ஆ ைலேய எ பா அட டேரா ெளா ேதா ைலேய ஆ ைல ெக ெசா ேய ைடதா 755. உ ேடா இைலேயாஎ க வா ைகெதா க ேடா ெட பா க ைலேய ேடா 756. ஆ கடெல பா மடவா அ ைன ல க பா ணெற பாரதைன பா ைலேய-தா ெகா 757. ேதரா எ பா ைய அ ரா ெய பவ ெக ேந ேய - ஆரா 758. ைய ஆைச ைலெய றா வ மல தா ேசா வ ைய எ ென ெசா ேய - சா ைடதா 759. ஆறா ைல கா ஆறா ஒ ட றா எ ைலேய - ஊறா 760. ைல எ ட ஈ ெமா பத ம றத ேம ைல ட க ெத ைலேய - ேமைல 761. ேமநரக எ றா மாதர ேகாநரக எ றா ைல ைலேய - ஊன ைத 762. க டா நமதாைச ைக வா எ றதைன த டா ெதா ட சா தைனேய - அ டாத 763. ேபாத டா யா ல றா ம றத பா மாத டா உ டா ம ைலேய - மாதரவ 764. த ற ைக ெம லர ைப த ெட றா த ெவ ர ேம கா ேய - ந லவா 765. ஏ த ழ தாைளவரா எ றா லா ேத வா வரா ேறா ம ைலேய - ேச தவ 766. த டா மைரெய றா த ைம ள பைட தா ெவ டா மைரெய ேம ேயா - வ டாரா 767. ேமனா ச பகேம ேம ெய றா ட கா நா ற ச பக ேத தைனேயா - வானா 768. ேற வ ெவ றா ேம உைர த ெதா ேற ஒ ைடயா ஒ த கா - ஒ றா ெசா 769. ேவ வா கனெம றா ெவ யநம தா வா கனெம றா ஆகாேதா - ேவளாேனா 770. காகளமா இ ரைல க ைர தா காலென ேபா காகளெம பா ெக கழ ேய - நாகள 771. சாையம எ ேற த றா சா தம சாைய யஃெத பா ெக சா ேய - ேசயமல

324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353


772. அ ன நைடஎ பா அஃத ற ற அ னநைட எ பா ெக ஆ ேய - அ னவைர 773. ஓேரா யெம பா ஓ யேம ஆ ெக ப ரா ரநா யா ைட ேத - பாரா த 774. மல ெகா ெப பா ெறாடைர ேகா ெயன ேராம வார ேட - இ ன தா 775. ெச தவ ெவ பா ெச ைகெம ேய யவ க ைவ ம றதைன ைவயாேய - ெபா த ரா 776. ஒ ைழயா த ேவா உ க ெப றா ெய தா இர த வ ேம - ெகா மவ 777. ஈ ெபய ந லா எனநய தா நா ெபய தா ேக ெப ரென ப ேக ைலேயா - நா லவ 778. ெம யலா எ பா க ப ேவதைனைய வ யலா யா ெபா க வ லா கா ய 779. ேவ தா அவ ேம றா ெவ பா தா அ ேகா பல ேட - ேவ தா 780. ெச றா அவ ன ெச றா ெவ ெச றா அ ேகா ற ேட - ெச றா 781. றா அவ ன றா க றா அ ேகா ைல ேட - ஒ றா 782. க டா அவ ட ைப க றா க லைண ெகா டா அ ேகா ண ேட - ெப டானா 783. ைவதா ெதா வ தா ண ெதா ெச தா அ ேகா ற ளேத - ைகதா 784. ெம தா ெச ேதா கா மய ைன ெச தா அ ேகா ற ளேத - ைவ தா 785. ம ச கா மய ைன ம ெறா அ ேகா க ளேத - வ யைர 786. பா தா ஓ பட றா ெவ நரைக பா தா அ ேகா பல ேட - ேச தா ைக 787. ெதா டா க றா வ த ெதா டா அ ேகா ைண ேட - ந டா 788. ெத மட வாைர ைள றா ட ைத எ அ ேகா ம ேட - ெச த 789. உ டா ம வா ஒ வ த உ டா அ ேகா ர ேட - க டாக 790. க றா அ தைழ கா ம க ேவ வ ைற க அ ேகா க ேட - அ ைளய 791. ெம ைழ றா ெவ வா ெம றா அ ேகா ைள ேட றாைன 792. ப டா ம ப தா பைத கவ ப டா அ ேகா பல ேட டாெம 793. ேளா றா ெச ேத அ ேகா ற ேட - ேவ யவ 794. வா டயா தா ெமா வா றா ம றைதேயா நா அ ேகா நல ேட - தா கவ கா 795. ேத டா ைம ெச வா ேத டா ைம ைய ெத ேபா டா அ ேகா க ேட - வா டாைர 796. ெகா டா ட ண ெகா றா க ட உ டா அ ேகா உற ேட டா 797. இ வ வா பா ைலைய ஏ றா மல ைத ம ேகா ந ெநா ேட - ம ைகய த 798. ஏ தா மைனகா றா ஈமம கா தா அ ேகா கன ேட - தா ேவா 799. கா டா ர ேக பா க தப பா ரைல ேக டா அ ேகா ள ேட - ேகா டா 800. ஆ தா ட வாழ ஆத தா ஆ கட தா அ ேகா ர ேட தா 801. டா ைல ெம டா க ற கா டா றா க கா ைலேய டா

354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383


802. ெச ைக ப த மா தன பண ைபைக ட க பய ைலேய - ைசைகய 803. ைகயா ஒ ல க ணா ஒ ல ெச யா மய றா ேத ைலேய - எ யாம 804. ஈ க த இ வைகயா இ மடவா ெச ைகெயலா வேன அ ம ட ழ வ 805. வாெயா பா ேபச மனெமா பா ெச ல ட ஆெயா பா ெச ய அ வா கா - ஆயஇவ 806. ந ற யா ேத நய பா வதல ெச ற யா ேப ேக ற ெப பா - இ வைர 807. வ செம ேகா ெவ ைனயா வ யெம ேகாபவ செம ேகா மாநரக ெய ேகா - அ 808. வாெள ேகா வா கட கா மாயெம ேகா ம நாெள ேகா ெவ ய நமென ேகா - ேகாெள ேகா 809. சாலெம ேகா வா ர சாலெம ேகா றால காலெம ேகா ெபா லா காலெம ேகா - ஞாலம 810. ெப எ றா ேயாக ெப ேயா ந வேர ம றா யா ந க மா டா கா - ெப எ றா 811. ேப இர ெம பா ேப ஒ ேறா தா பய த ேச இர மவ ைம ேக - ஆ ெச 812. ெபா னா லா ைனயா லவ ெம எ னா ம ைத எ ைலேய - இ னாைம 813. ெகா ெத ற அ மடவா ட எ ைம ெத ற மைத ைலேய - ெதா ெத 814. பாச ைன ப அ பாைவய ேம ஆைச ன ெக வா றைட த ேவ - ேநச லா 815. னாைச எ ென ேப ெந ெந ெபனேவ ெபா னாைச ேம ேம ெபா ைனேய - ெபா னாைச 816. ைவ ழ ேண வ ெற ம ல எ தைனேப க எ றா - த ற 817. ெபா ைடய ப ண ெயா ேற அ ல ம ெற ைடயா க தைனேய - ெபா தா 818. ஆ ற தா ம யாவைகயா ைவ டேவா ஏ ற ட ேவ மத ெக ெச வா - ஏ ற ட 819. வா தா அ கதைன ைவ த ட கா டா ஏ தா வ வம ெற ெச வா - ஏ கா 820. றா ன தா க யான ெத றா அரகரம ெற ெச வா - ந றாக 821. ஒ ெறா சா ெல றா ஓ ற அதைன எ ர பத ெக ெச வா - ெவ ேயா 822. ேப ர ெப ன தா மா றல க ஈ ப லத ெக ெச வா - ேப ெத க 823. ைக கா க ள ெச ள எ த ெகா ம ெற ெச வா - ெபா 824. ெபா காவ தம ேபாெய ேபா ம ெத காவ எ றா ம ெற ெச வா - ெபா காவ 825. கா ஆணவமா ெவ தைலேம ஏ கா ம றத ெக ெச வா - மா 826. உ ேநய ேவ உேலாப எ ப இ ேன வ வனத ெக ெச வா ேன 827. இ லா நம ேடா இ ைலேயா எ நல எ லா அ மத ெக ெச வா லாம 828. ஆ ேதா லநா ஆ ர ேப ப கல பா ேதா ேபாவ பா ைலேய - ஆ ேதா ெசா 829. தா டைவேச ழா தா ேபா ெம ற தா ற ெமா ேத ைலேய - ேப ேதா 830. நா ெகா எ றா ந றா நாள யா ஆ ெகா எ ப ைத ஆ ைலேய ெகா ைல 831. ப ைலயா ெபா ைன பைட பாேர ம றத ேம இ ைச ன ெக வா த ேவ - இ ைச லா

384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413


832. இ டமல ப ட ட எ லா ெபா னா எ றா இ டமைத ட ைச ைலேய டக 833. ெபா னட ப த ய ேபானகேம யா யவா எ ன த ெதா ஃ ெத ைலேய - இ ல 834. மய க ெபா ைலயா உல யலா மய க எ றதைன ைலேய வலய 835. இ ெச வ இயலாேத க எ ெச வ ெகா தனேவ - ெவ ெச ற 836. ம ணாைச ெகா டைன ம ணா ம னெரலா ம ணா அ த ம ைலேய - எ ணா 837. ம ெகா டா மா டா த மா த ட ைவ கவய ம ெகா டா த ைவ லேர ெகா ட 838. ேண கால ேவ ெமன ஈ ம ேண ெகா ேடக வ லாேரா - ம ேநய 839. எ னெத றா ெனா வ எ னெத றா ெனா வ இ ன ேக ைலேயா - ம ல 840. க கா யா ேய கா ய லா த ம கா எ ம தைனேய - க காண 841. ம கா ேவ வ றா ேமைல கா ேவ ட ய ப ேற - எ காண 842. அ தர றா அ ேதா ைன டம அ தர றத ைலேய - த ர 843. ம ெகா ேப எ ைர ைவவா வ க ம ெகா தா ம தைனேய - வ ெகா 844. ெட ேற ம றைதம ெட ேற ைன தா ெட ற ெசா ெபா ைள ைலேய - நாெடா 845. ம ணா மர தா வைன ற டைன க ணார க ட த க ைலேயா - ம ணான 846. ேம அ ைடய ேவ த க ேம ட பா பாழாத பா ைலேயா - ேம 847. ஏ வேன எ பா இயம கடா ைசவ ேத வேன உ னாைச எ னாேமா இ 848. ம ண த ேவ ய ம ப ெகா ளாேன எ ண ன ெக வா த ேவ - ம ட 849. ஆகா ட ஆைசைவ தா எ ற ஏகா ெப காம எ ெசா ேக - ேபாகாத 850. பாப கட ேபா ப கடலா பா ெவ ேகாப கட தைனேய - தாப ற 851. ெச லா ட ன ெச ட இ லத யெத ற ெத ைலேய - ம ல ெபற 852. த ைன தா கா ன கா க எ றதைன ெபா ைன ேபா ேபா க ைலேய 853. அக வாைர தா ல ேபால எ க வா ைம ெத வா - இக வாைர 854. எ வ ண ந ைம இக வா அ ேவாெம வ ண எ ைனெவ டைனேய - ெத ெவ ன 855. ஓரா ெவ ைடயா தவமைடயா ராெய பார ேத ைலேய - ேபரா 856. ெவ ைன டாகஅர ெவ ைம வாென றா இ ெவ யா மா வேத - ெச ைவ லா 857. ஏ தைனய ேபா ட இ னாைம ெச தவைர கா தைனம ெற னபல க டைனேய - வா த ேவா 858. எ லா நல இஃேதெய ேற ற ெகா லா நல ெகா ைலேய - ெபா லாத 859. வ ேபா ம ம க அ ேபா ர க அைட ைலேய - இ ேபா 860. ைமெய ப ெத லா ைணயா அைணவ தா வா ைமெய ப ெதா ேற ம ைலேய ைம லா 861. மாெனா ைக ஏ ற வ ளல ப த க ேள நாெனா வ எ ந தைனேய - ஆனம ைற

414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443


862. பாதக க ெள லா பழ பழ ய சாதக ெச ேவா தைல றா - பாதக 863. ஓயா கார உண னா இ லக மாயா கார ம தைனேய - சாயா 864. இளைம ெம யா ைன தா ைன ெப ற தா ளைம எ தைனநா த யேத - ஆ ளைம 865. ெம ெகா த ெத பா த க ேபா வா ைகெகா ேபாவதைன க ைலேயா-ெம ெகா த 866. ெனா ைக ேகா நைடதள கான க பவைர க ைலேயா - ஊெனா க 867. ஐயநட ெவ ேற அ த வ ெசல ைபய நட பவைர பா ைலேயா - ெவ யநம 868. நாடைழ க ேசனந நாயைழ க நா காடைழ க றா க ைலேயா - டைட த 869. ெம ல ல வா ல ைக ல பவைர க ைலேயா - ெம ல 870. சாகா ழவ தள றா எ வ ஓகாள ெச வதைன ஓ ைலேயா - ஆகாத 871. க ட ெபா லா க ேநா எ மர க ட ஃ ெத பவைர க ைலேயா - ெகா ட ட 872. ட ற ைககா ெபா லாத டெமன ேநாவா ைலேயா ட ைன 873. மாைல காைல ம ைலெயன ேநாவாைர ைலேயா - சால 874. ேதக ம ந ய ெச கா உ வ தா ேமக ஃ ெத பாைர ேம ைலேயா - தாக ற 875. தேநா ெச ற தேநா வாதெமா தேநா ெகா டவ பா ேப ைலேயா - ெம த ய 876. ைக கா க ேயா ெட ண ய ெம ெகா டவைர ைலேயா - எ ைடய 877. ைககா ட தலாய எ ெகா டவைர எ ைலேயா - த 878. ெக ண ற ேட இளைம ஒ ெபா ளா எ ண ப ேமாெவ ெற ைலேயா - எ ண 879. ெபா ெய றறேவா ல ற இ ட ைப ெம ெய ெபா மய க ேம ைனேய - ைக 880. கா எனமடவா அழ க காத ைவ க தைனேய - மாகாத 881. ெப மா க ண ெகா ெச வாைர க அ ேதா கல ைலேய - ப த 882. ஊரா ண உட ெச நா ராட ச ைன ைலேய - ராக 883. இ தா நாைள ப ெபா எ றறேவா ந த வா ைத நா ைலேய - ஒ 884. உற வ ேபா ெம ற ஒ ற வா ைம மற க அ ேதா மற தா - கற 885. ெந ந உளெனா வ எ ெந ெசா ம ற பா மற தா - ெத 886. இற தா ற தா ற தா ெர ெசா மற தா மற தா மற தா - இற தா 887. பைறேயாைச அ ட ப ெர ெறா க மைறேயாைச ய ேற மற தா - இைறேயா 888. லைன எ ற ெபா ெமா ைய மாயா மலெமா அ ேதா மற தா - லெனா 889. எ ெனனஅயேலா ெந க அ ேதா ைன ைலேய கன 890. ெந ட ேபா உ றவ க டழ ப ெம ட க டைன ைலேய - ெச ைன 891. வா க ய ெச க ேரா வா க ய ந ைடய நா க த க ேதா ந ைலேய - ேகா க

444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473


892. நா ைகேயா நாளாக நா ைனேய நாைளஒ நா ைகயா எ ந ைலேய - நா ைக 893. றா இ தா ைல ைலய தா ெச றா என ேக ேத ைலேய றா 894. ெதா டா உண டேன னா அ மஉ டா என ேக ெவ ைலேய - த டாம 895. உ டா ப தா உற னா ேப ற க ெகா டா என ேக ைலேய - வ தாரா 896. ேந மண தா றானா இ ெற சா வ ேக தண ைலேய ேத 897. ஊ தா ெத உலா ேபா தா வா லக ேச தா என ேக ேத ைலேய - ேச தா 898. எ ேன இ தா இ னா ஈ ற தா அ ேன என ேக ஆ ைலேய - ெகா ேன 899. ம க ைப வா ேத ரா க ர க டா - க ெவா 900. ெறா க ஐைய ஒ ெவா அ ேதா ெக ற ெத ற ேக டா - ப 901. ைல ற ேயா ெந உ ேபா எபலன ழ த பா தா - பல ேற 902. காெவ த கணேம ணமாக ேகாெவ ற வா ைலேயா - ேநா 903. பாலென ேற அ ைன ைல பால காைல ேல கால உ க க ைலேயா - ேம வ 904. ெப றா ம ெவ த ேப ைள யா கா அ றா ேபாவ த ைலேயா - க றாய 905. ப காலவைன பார நம வா அ ைம அ ைலேயா - ப 906. காைள ப வம க டா இர டஅ ஆைள சம ெகா வ தா ைலேயா - ேவைளமண 907. மா ைள ஆ மண அ றவேன சா ைள யாதெல சா ைலேய - ேம ைள 908. மாைடேய ெப ட வா கா ப பல தா பாைடேம ேச த ைன பா ைலேயா - ட ஃ 909. கணேமா ேம வ கணேமா அ ம ைற எ கணேமா எ றா எ ைலேய - ெதா ேதா 910. ெட ேகா இ ட ைப ேகா ைன ஓ ட ஏெட ேகா ேம எ ெத ேகா - காெட ேகா 911. பாெழ ேகா ஒ ப வா பாைவெய ேகா வ ற ஏெழ ேகா க மமத ெட ேகா - தா ம 912. பா டெம ேகா ெவ சர ைபெய ேகா பா க ம கா டெம ேகா ஆணவ க ெட ேகா-ேகா தைகயா 913. ெம ெய ேகா மாய ைளெவ ேகா ென ேகா ெபா ெய ேகா மாய ெபா ெய ேகா - ெம ெய ற 914. ம கல ைத ம கல தா வா தன லக அ கவ ைற எ ணா தைல தைனேய - த ல 915. ம தைன ஓ வள க உழ றைன க றதைன எ ேக த தைனேய - அ றவைர 916. இ க ட ெக ெடன ேக க ேதட ய றைனேய - இ க 917. ம ப ெவ மர ப ட க ெவ ப க ைர தைனேய - ப ப ட 918. ஐயா அைரநா அ ெமன ேக ெம யா பரண ேம ைனேய - எ யாம 919. கா க க கழ ெமன ேக ஏ ப ட ெத ைனேய - தா 920. க த மாக கா க ந க த பா நட தைனேய - ெக ற 921. வ ைவ நா ற மலமா வர க இ ைவ பா எ தைனேய ைவ

474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503


922. பா ட கா பல ெவ ட க ேசா க தைனேய - மா 923. லக ெபா ெயனநா ேற ேக ேசா ப ட க ெதாட தைனேய - ஆ பலேனா 924. ந வா ைவ எ நய ேதா நயவாத இ வா ைவ ெம ெய தைனேய - ெசா லா 925. ஈ ேறா தைனநா எ ணாம இ ட ைப ஈ ேறாைர ஈ ேறாெர ெற ைனேய - ஈ ேறா க 926. ெநா தா உட ேநாவா ைள பைகதா வ தா அ க வ லாேரா - வ தாட 927. உ ற றா ந மைடயா ேதா பா ெத ைசவா ம றவ வ தா த க வ லாேரா ணைவ 928. ஈ ெக றா வா வா அ ள த வா ெக றா வா ட வ லாேரா - க ற 929. டா மைனயா றெமலா ட டா அவ ந ென ைணேயா - மா டா 930. அழ ைணயா வா வ னர வா ய ேபா வ வாேரா - ய 931. இ வ த ைணேயா ஈ வ க ைணேயா இெத ன ற க டா - இ வ 932. ைனைவ ெச றா ெச வ ெத னவ இ ல ெச றா எ ெச வ ய 933. எ தைனதா எ தைனேப எ தைன எ தைனவா ெவ தைனேயா ேதக எ தைனேய - அ தைன 934. அ வ ட கெடா அ வவைர ஆ டா ெக ெவ த தா இழ தைனேயா - அ த 935. ஒ ேற ந றா உண ேய வைர இ ேற ற த ைசயாேயா ேறா 936. தாயா மைனயா தனயரா த மவரா யா இதைன ைன ைலேய - ேசேய 937. ஏ வேர எ றா இயம வ ைர வா டக ைவ பாேரா வ 938. உ த ைத த றன ேகா த ைத நாடவ எ த ைத எ ைர ப ெத வாேற - ெச 939. த மைனயா ம ெறா வன த மைனயா ஆவெள எ மைனயா எ ப ? எ வணேம - ந ைமெப 940. ந பைம த ந ென நாடா வைகத உ பைகவ எ வைர ஓ ைலேய - ந ைடயா 941. எ மா பைட தஉ இ தைன பா இ மா அைட த எ ைன ேதா - வ மா 942. எ ப த ேம ைன ைலெய றா ம ைறயவ த ப த எ வா த யேத - ச ப த 943. அ றவ க ற வ னாெம ம ெபா ெமா ைய ம ைறெமா ேபா மற தைனேய 944. க பைன கா ளதா கா ரப ச க பைனைய ெம ெய க டைனேய - ப பலவா 945. ய ேதா ெறா ேபா ேதா ெக மாயா கா ய ைத ெம ெயன க டைனேய - ய 946. ஆடக தைளைய ஆ கபட நாடக ைத ெம ெய ந ைனேய - டக 947. காய ைத யால கட இய த மாய ைத ெம ெயன வா தைனேய - வாய ைத 948. இ படக மாைய தமேம எ ெமா படக ேள ய ைனேய - ஒ ைறவ 949. ஆனெவா பைரயா ஆதப னா ேதா கான ைன ரா க தைனேய - ஆன 950. யாச ெய ேமா அ ைம ைள யா ெட பாச ேள பட தைனேய - ேநச 951. ெபா ெய ெம பால ைலதைன ெம ெய தைனேய - ெபா ெய

504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533


952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981.

ற லா ேனாத ெம கைதைய ேக அ ேதா ள தைனேய - ஈ ற கால ைத க ப ேமக சால ைத ெம யா த ைனேய - சால க ைமயக ேறா ம த கார ெச மா ைமெயா காணா ழ றைனேய - வ ைம லா இ ைன ெப ேயா எ ைன பா ஏமா க ைன பகலா க டைனேய - த ேதகா ெபா ெயனேவ ேத தா உைர க ேமாகா ேள ய றா - ஓேகா ேகா க ப ெகா டெத றா ம றத க ேத ேறா ேபா றைனேய - மா வா ைல ய ைம மா ற ெத ைர ெகா வாளா றா - தா ற ைக டனலா ேவ ற ெத ன ேபா உ ற ேறாைர ஒ தைனேய - ெதா லக கான ய ெகா பா க ற ெத ேற நய ற ேதா க றா - ஆன ெவ ள னா டெத றா ெச கைட ெகா ள பவ ேபா ைனேய - ெகா ள க டனெவ லா ைலயா ைகதவெம ேற ெகா டைவ ேசர றா - உ ட க ஊ ெவ ள வ தெத றா உ பத ஆ த ஊ ந ேராெவ பா ஒ தைனேய - ஏ ய த வன ேபாக த கரண எ ற ெசா பன அ ேதா வ ைனேய - ப பகலா உ டனேவ உ றா ஓ தனேவ ஓ றா க டனேவ க க றா - ெகா டனேவ ெகா ய றா தனேவ ப ட யா ேபால பட றா - ப ட ெசா லா றனேவ ெசா றா ம தைன ந ேலா க க டா நைகயாேரா - ெச லான கால ேபா இ க கால கா ெய காலம அ ற ேம கா ைவேய - சால ேபா ெசலா னம ைய நாடாம யா பய எ இைன றா - ெச ணவ ைத ெய லா ைள ற ல ஆணவ னாேல அ தைனேய - ஆணவ யா எனஅ வா ென றவைர யா என ன டைனேய - ஓயாம ஊ றஒ உளவ யா அ ேதா நாென ெசா ந தைனேய - நாென ெசா ேயா ெசா லாேயா வாைம ெப ெறா அ ல கால தைறக டா - அ லெவலா இ ேக நா அ ேக கந ேவ தா எ ேக நா எ ேக ற கா - இ ஒ ெற க ெச ம ைற ஒ ெற க கா ேற இ ற த எ தைனேய - ம ற த தாளா த ேத ற ைனமற யா வாளா மத ம றா - ேகளா சா ெலா ெடா தா சாலம ேபனா ேசா ெகா தா ய றா - சா ெப ெவ நா வண மா இ தா வாெவ ெறைன வ றா - ஓ ற ய ேய ழ ற ேபாெத லா ேல நா ழ ேற காலைச தா யா க தைலயைச ேப மாலைச த ண வாெற ேவா - வா ம ட வ யாேனா ட க ேறா ஏவ ெகா ேமைழ எ ேகேனா - பாவ

534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563


982. க ட கட ேதா யாகஅ எ ட நா ரண எ ேகேனா - ப 983. ச க ப மா ைற தானாக நானா அ க ச ெக றைறேகேனா - ெபா ற 984. ேசைல ரா ேயா த ெச ைழ ெதாட ைழநா எ வ ேகேனா - மா 985. ம பைகஞ றா யாகவ உ ேப நாென ைர ேகேனா - எ 986. பாழைலவா ேன ப தாக அ ப ழைலநா எ ைனேகேனா - ழ றா 987. வச நா எ ல ைதெமா றதலா எ வச எ ப ைலக டா - எ வச 988. ஆனா எ ேய காகா ெபா ளேவா வானாட வ வண காேரா - ஆனாம 989. எ த ேப த எ டா பர ேசா க த அ ைக க ய ேறா - எ ட 990. ெத ெச ேவ ேனா கண எ ெசா வ லாம ெகா ெச ேவ எ றா - வ ெச 991. ேதா ஓ வடைவ கர தைட ப அ ேதா உைனயா அட வேர - வ ேதா 992. க ேசாத எ ன க ேரா தைனெய ப அ ேசா உைனயா அட வேர - ைவ ேசா 993. ல ேச ெதா த றாைன வ ஆ ைன இ கா அட வேர - ேம பல 994. ேதசெம காலெம ெக ப பலவா வாசெம அ வ வழ ெக - மா ைடய 995. ேபாகெம ம ைற லென ெபா அகலா ேயாகெம ப பலவா கெம - ேமகெம 996. வாென மைலெய ம ெண ஊென ம ைற உறெவ - ேம ற 997. சா ெய வா ெவ தா ெவ இ லக ெய க ம ெந ெய - ஓத ய 998. அ டெம அ ட தைச அைச மலா ப டெம ெசா பெவலா ப க க - ெகா த 999. உ ைன ேள உ ல ப எ ைன ெகா ேடாம லக - எ நைவ 1000. த ேதா எவேனா ச க ெட பா க அ ேதா ெச ைக அ யாேர - அ ேதாநா 1001. ஆெம றா ம றதைன அ லெவ பா அ லெவ றா ஆெம பா எ ைன அைல றா - நா அ பா 1002. எ ற றவா இ ப அைட ெம றா ந ெற ெறா ப வா ந கா - ெதா ெறனேவ 1003. ெச பா ெச லா நைட ைமெயலா ந பா எ ேன ந ைடைம - ெசா 1004. ஆவ னா அ வ னாெலனயா ேநாவ க டய ேநா ைனேய - தா ெமன 1005. ஆணவல ெப ணவல ஆ ெபா ளவல ஊணவல உ றாேரா ரவல - ணவல 1006. ஊ அவல அ எ உ ற ைண யா தா அவல எ றாெல சா வேத - நா இவண 1007. இ பெம க ேடமா இ ைசெயலா பம ப ற ெப ேற ேசா ேற - வ ைடய 1008. இ ற ப பம ெச ப தா எ ேற ைக ேற - ெச ற 1009. ஓயாத ப உைர க உட ெப லா வாயா ேபாத மா டாேத - ஏஏநா 1010. ெச வெத ேனா எ ய ேற இ வண நா ைநவெத லா க நட தைனேய - ைகவ 1011. இ ட ைட தா யாதாெம ட யா ெசா ெமைன ைலேய - வ இயம

564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593


1012. நாைளேயா இ ேறா நட ற நா க ெல ேவைளேயா அவ க - ேகைளேயா 1013. ந ேலா எ நடவா நடவா நா ெச ேலா எ ம ெசா லாேத - வ யா 1014. இ ெசா ேனா இ வ ேவா எனயா எ ெசா அ ெசாெலலா ஏலாேத - ம ெசா ைட 1015. தாமைரேயா மா தேலா தா அைறயா ரா ல நாமைறேவா எ ற நடவாேத - நா வண 1016. அ நா வ ன ஆ அ ளைட ந னா அைடத நா கா - எ னா 1017. ேறா ேற ேக உறா ேபா ல ய ேபா றா யா ேப - ந ேறா 1018. ேட றவ நா உறவா எ ைன தாமதமா ேந ைற ற ேவா ற ேந தைனேய - சா ம த 1019. தாமதேம ஓர ைத தாமதேம ஆவரண தாமதேம ேமாக ச ர கா - தாமதெம 1020. ைறேயா ஒ அதேனா ைனயா ெபா ேயாநா எ க ற ேவ - ைகயாம 1021. ஒ னல ேபா வா ேராெடா கா எ ைன ைன யாெய ெசா ெல ேயா - ப 1022. ெத லா நானா ேசட பல ரா ரம ேபாெத லா ெசா ேபாதாேத - ஆத னா 1023. ைவ ேற வா தா ம ெதா ெச வெத லா ெச றா ஈேதா றம ேற - உ பா 1024. வா ேற ைன ம ெதா நா மல ைத நா றா ஈேதா நலம ேற ற 1025. ஈ ேடா அ வா இ த எ ைசேபா டா இஃேதா ெந ய ேற - ேவ டா 1026. ம றவ ேபா அ ேற மனேன வ கைழ வ ஆ தா ெமா வாேர மன 1027. தானட எ லா சக அட ெமா மானட ெகா பாத மல வா - வானட க 1028. எ லா நல இதனா எனமைறக எ லா ேர எ ய - எ லா 1029. மாமக ெகா ற மேனாலயேம வா க ெய றாகம க அைற கா - ஆ த 1030. ந ைம ெப ேம ைம ந ய ைடய த ைம ட அ ேதா ச ரலஇ ைமெயலா 1031. ெடா நா ெமா ெம க ைத ந இ ைழ த அ க தா யாெத -க ட த 1032. ேவட கெம ெம ண ைவ ற ட கெம பலவா - ேதாட ெச 1033. ேபாக கெம ேபாக த க ம ேயாக கெம உ ைலெய - றாக ெச 1034. ேபாத கெம ெபா ற க எ நாத கெம நா ெபா ெள - ேறாதலஃ 1035. ெதா ேற கெம உ க ம த ந ேற கெம நா ற - ெச ேறக 1036. டா ற கெம அ ப யா யேம ஏ ற கெம இ வ ண - ஏ றப 1037. ெவ ேறா ேபா உல ைடேய ெசா ேறா ெசா கம - ெசா ற 1038. வானா த வ க மா தா ற நானா ெலா நாடாம - ஆனாைம 1039. எ பக இர லா ஓ ட உ ற ஒ ப தா - வ ளெலன 1040. வா பர வ வ ெவ ப ேபால கேம க க டா வத 1041. ெக வா தா இய எ ல ம இ வா தா இயலாதா - ெச வா

594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623


1042. ப ற றா ப ைனேய ப ட ேவ ம ப ற றா அ ப யாதா - ப ற ற 1043. ேவதைனயா ஈ சக பழ க வாதைனேபா கல வாராதா - வாதைன 1044. ஈனம ேதா இ லக எ ற ைள நா ற ஞான வ தா அ ந யாதா - ஞானம 1045. ேபாக ெபா ெயனேவ ேபா அ ய ேவக றா அ ள காதா - ஆகவஃ 1046. ணவ தா ேபா வ உ சா ேமா எ ண வ தா அ இைசயாதா - எ ணம 1047. ப கமைட தா அைவைய பாரா சா க ச கமைட தால சாராதா - இ கதனா 1048. க த ரா த ெவ ற த யா பா க ேதா த பா பட ைறேய - பா க 1049. ேபயாட உ ள யா தாட டேன வாயா ேவா பா ம ேல - யா 1050. ேப ட ற ட டேன வா ேவா பா வா ைறேய - சா 1051. ைசவெம ேக ெவ சா ெப ேக ெம யான ெத வெம ேக எ பவைர ேச ைறேய - உ வெத ேக 1052. ரா வ ைத ெச ேதவ கைள ேநரா த வ பா ேந ைறேய - ஓராம 1053. எ ெள ெத வெம ப ைல இ ெத ெகா ெள ேறா ட ேற - ந ெளா 1054. நாெம ந ைமய ந ரம ைல ஆெம ெசா பவ பா ஆ ைறேய - தாெமா ற 1055. எ லா அ எமத ேவ எ ைர ெபா லா வல கார ெபா உகேவ லாக 1056. அ பேம ம றெவலா ஆ ல யா காய க பேம வ ெவ பா க ணைடேய லவா 1057. கேள வ ெவ ேபா ேச ைறேய ப மாயா ச கேள வ ெவ ேபா சா பைடேய - ெபா யஇ 1058. ச மேம ேதா தரமா ரம த க மேம வ ெவ ேபா க ைறேய - க ம 1059. மாக க ெய பா மா ைறேய ப ேபாக ேயாக ெபா ெள பா ைறேய - ஏக ெகா 1060. ம ெண பா வாென பா வா டெர பா ெப ெண பா ம றவ த ேப ைரேய - ம பா 1061. ம ைரயா ேலா மர ெத வ எ பா ம ெற ைரயா ஈ டவ பா எ ேட - ம நல க 1062. தா வ க சா பல எ பா ேத றா வ ைச ெச யாரா - தா 1063. ற ைச ெல எ பா வா ற ேபய க பா ேற - மா ற 1064. ேகால வா ைகெயலா ேவா ெபா அைற தா ேகா இ வாைர சா ைறேய - ேகால 1065. ெம ெயா க தா ேபா ெவ றக ெதா யா ெபா ெயா க தா பா ெபா ேற -ெபா ெயா 1066. ெபா பத ல ற த க பா அ அைட தைலேய - ைக ேந 1067. ேகாடா ேகா ெகா தா ைசவெந நாடா தவரைவைய ந ேட - ேகாடா 1068. ெகா லா ரதம ெகா ளாைர கா ெலா லாக எ ற ெபா க - எ லா 1069. ஆகந றெத ந ஐய க லாைர கன ேல ைனய க - ஏகன 1070. க ேப வ வா அ ேள உ ரா ேப ேப உண வா இைச தா - அ பா 1071. க ைகேய கலைவேய ெவ றா ெகா கவா சா தா - ெதா டேன

624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653


1072. வா மலரா மாைல வ தெலா ந ைற மலரா மாைல ெதா பா - சா மலேரா 1073. ஏ ந த ன ப க ைச ற ந ைற த த ன ப க ெச ேவா - நா ந தா 1074. ெம கா ைத ேச ந ைறவா ேகா ெம கா ற ெகா ைகய - ேம னைர 1075. தா வள தய ைடய ந ெப மா ேகா ள ண ேதா - யஅ 1076. இ டேன ப த எ லா ச ையக அ டேன ெச த கம வா - அ டேன 1077. அ யேம அ ப க த லா வ யேம நா ேவா யமா 1078. ேதேன அ ேத வேம வேமஎ மாேனஎ ேற ம வா - வானான 1079. ம ேன அ கடேல மா க ேமஎ க அ ேனஎ அம ேவா - ந ேனய 1080. ப ெமா யா ப ேத ஆன த க ெகா ள க ேபா -உ 1081. ப க காணா ப னரா ெபா ேம க க நா க ேபா - ெதா டைட 1082. ெபா ப க எ ெற ேபா ஒ வ க ெசா ப க ெகா ேபா - ெசா பன 1083. மாசக ேச காத மா க எ ற வாசக ைத வாயா மல ேவா - வாசக 1084. ம ைச பா ேமேலா வ ேத ற இ ைச பா ஆ இைச ேபா -ம ைச 1085. ந வா வ ற ந ெப மா மா ய க ெசா ேவா ேக ெதா ேவா - ெசா வா த 1086. தாதாெவ ற ட சாம த க த ேவதாக ம க ேபா - ேவதா த 1087. ேச ேதா க வேம ெபா ெள ேத ேத வ ைச ெச ேவா - ஆ ேத 1088. ந ென ேச ேகா ெலன ந ெப மா த ைனைவ ம வேநய வா ேதா அய ற 1089. அ ெச ெத லா ேக அ ெச தா எ ெப மா அ ெச தா அ தம ேவா - அ ெசனேவ 1090. ெபா டயெமலா ந ெப மா ெச தர பத ேச ேதா - வ ச ெச 1091. ெபா ேவ தைன ய பா த ைர ைநேவ தனமா ந ேலா - ெச ேவைல 1092. ட நட தெலா ற த ந ெப மா ஆட அ யான ஆ ேதா - வாடலற 1093. ய நன ெயா ந ெப மா ேநய க ெந ேயா - மாய 1094. மான வா ற வய தான தான வா தைகேயா - வானம 1095. வான க டா ம ேபா ந ெப மா தான க டா தவ ேதா - ேமானெமா 1096. தா சைட ச ேகாவ ண வா வ ெகா வ ேவா - ஆ ைலய 1097. வா யைல ேபா ற த மாைய னா ஆ த கா ய க ளா ெயலா க ெடா - ஊ இய க 1098. த ச த மலேரா த வமா த க ஐ ெபா ய அ ச - அ ெச ேமா 1099. வா த ஐ ம மாேலா த த வமா ஊ கைல தலா ஓேர அ பா 1100. ேம ள த ைத த நாதம தா வய தத வ - ேம அக 1101. ற பா அ க ட ளா தைம தா க ட பா பரெவ க ட பா - க பா

654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683


1102. ரா யமா தான த மா ஒ ைய பாரா இ த ப - ேபரா 1103. க ட ெவ ெறா கலவா தா கல ெகா ட வ ேயா யரா ெகா றவ -அ ட ய 1104. ச வ ச வேம த வா ெகா பர த வ தகேவா -அ வ 1105. க வ ெசயெல ெற வ த யா சமமா இ ேபா - ேகா பட 1106. ண ல ம ஈ கைட இக ேதா ற 1107. ேச னைட தெவலா ர க ேச த சா டேன ச ேபா - சா ெபற 1108. த ைம ெதைவ தா வ த ெச யாம ெச ைம ட வா றேலா - எ ைம 1109. ஆராைம ஓ அவா கட மா ள ராக ைல ேதா - ேசரா 1110. த ெபா ைள க ேட சதான த ைட ெச ெபா ைள சா த ற ேதா - ம ெபா ேபா 1111. தாய எனமாத த ைமெய பால த ேபயெரன ந ெப ேயா - யத 1112. எ ப சா ஓ ரண எ ல ெச த க ெம ப ச ெச யவ ல தக - ெம படேவ 1113. யா அ அ யா ேபா ெற ெபா சா ற த ேதா - ஓவ 1114. ைவ வா கஎன வா உபசார ெச த ைம ற பா - ெம வைக 1115. ேதறா லக வமயமா க ெட ஏறா யா ேபா - மாறா 1116. ேமான தா க த ட ேதா பர மான த த த தம ேதா - தா ந தா 1117. சா க ஆமவ த ச க மக வ ைத சா க ள ெயவ தாம வா க br /> 1118. அ ேனா ச க ம ேத த ஆ கவ தா ேறவ ஆ ய -ஓ வ 1119. ப சா சர ைத பகர ேள நாவாக எ சா ப டேன எ ய - ெச ேசா 1120. தாெதா ைப தா அ ெயா ம ைற யாெதா ேநா கா தைம க - ெத ற 1121. பா வா க ப வா எ ஞா வா வா எ ேனா ம 4. வேநச ெவ பா கா னவேன யாைன க தவேன நல ெசா னவேன ெம க தவேன - எ னவேன பரேன ஐ கரேன ெச சைடய ேசகரேன த பரேன தா சர . ைடயா ேவ ைடயா ைடயா ெவ ைடயா ைடயா ேநய கட ெந ைடயா த வாஓ ஆ கவா க ண த வா தாெள க .

684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703

1

2 1122

சா ற ேவத ெச ெபா ேள ெசா ப ேப சா ற உ ைம ரமேம - ேந சா ேறா நா பர வேம நாேய க பா ப க . 1123 ைன தா தா மலா என ைன தா ஏைழ ைன ேப - ைன மற தா யா மற ேப எைவ ற தா எ னாெல ேப . 1124 உ வா உ உ வா ஓ அ வா அ அ வா - ஒ வாம

1

2


1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

றாேய ற ைன கா ப ெத வாேறா எ தாேய எ த ைத ேய. ெவ ச சலமா கார எ ேப ெந ச ப ெகா ேற - அ செலன எ ேதா இைறேய எைனய ைம ெகா ளமன உ ேடா இைலேயா உைர. அ பா த அ ேய என க ைம அ பா தாள யா க டா - இ பா சா உ வா தைளஅ த மயமா ேசா உ வா ைண. ேபர வா க ெப ேயா அ யாேர யார வா யாேனா அ ேப - ெகா ெவ யா ெவ ெவ யா ஒ ஒ யா ற உைன. வ ேத க த வ ளேல ன யா ேத எ ற ப ேறா - ப த தா ெதன ைத ெபா ன ேள வ த மற . ேதென ற இ ெசா ெத ைன பா ேற நாென ைர த நைகஅ ேறா - வா ற ஒ ெபா உ ள உவ த ளா இ ெசா வ ெபா ஈத மற . அ ட க ேளாஅவ அ பாேலா இ பாேலா ப ட க ேளா பரெவ ேயா - க த க ெவ ெப மா தவ த ெம ளேமா ைதயெலா எ ெப மா வா இட . தெம ேக ம ைற லென ேக ப ேபதெம ேக அ டெம ேவெர ேக - நாதெம ேக ம வ வ ெம ேக மைறெய ேக வா ெபா ெபா வ வ ெகா ளாத ேபா . ேப ேவா ேசா ழ பா மய ேவா ேதவ வ - ேந சா ற ேச அ ட சராசர க எ லா கா ர பா ெறா கா . இ ேறா பகேலா இரேவா வ நா எ ேறா அ ேய எ ேயேன - ம ேறா தாயைனயா ன ளா த ண த உ வ நாயைனேய வா ற நா . ம ணாைச ெவ ேப ம கடேல ெபா னாைச ெப ணாைச ஒ ேறஎ ேபராைச - ந ணாைச டா க ைடயா நா ெபா யாைச ப டா வ ேம பத . த ைதயா எ ைடய தாயா தைகசா ற ைதயா எ ன ைம ேத கனா ைதயா மைற தலா றாெய ேனெந ச வா ெமைன ஆ ெகா ள வா . ஊ றவ ைனயா உ க றா உ ேத ஆ ற தா அ ைலேயா - வா ற அ ல ேவட க ைவ ப ெகா ேத ெந ல ேத ைல. ஆேமா அலேவா அ ேய ேயனா தாேமா தர ச க - தாேம அ யா த அரேச ஏவ அ யா ேறவல ய . உ னா என காவ ட க ட ேவ எ னா உன காவ ேத ள - ெசா னா யா த தா வ ேதா தைலேம ெகா ேப எ தா ெகா ம ேய . ெச ைர பா ெசா யா பயம யா எ ைர பா ஆ க ம ெற னளேவ - ம றக ேதா அ ேச யாைர அ தகென பா ெமா ைய அ ேச அ . எ தா அ ப தம ன த இ ேட

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154

1155

தா நலெமா ெச த ேய - ந தா வ ட ம ேபா ேசா ேட ம எவ ெடைன ேபா இய . . உ த ஓேடா ஒ ேயா உலா ணேமா ெவ த காேடா ைன ைமேயா - ெச ப ேய க ண ப க யைனயா ப யா ண ப உட . ஏலா மைனெதா ேபா ஏ ெற ேதயெந காலா ழ கா க டா - மாலா ெதா ேட வல ெச கழ ேதா றேல ேகா க ேட வல ெச யா கா . ஏ ற மைன ஏ கஅவ ஈ மைர கா ெபற ைகக டா - மா த ர தகேன தல ைத க ர யா ைக. ெவ ேகாைட ஆதப வற ல ம ேகாைட யாத வழ க ேறா - எ ேகா தா ேசவ ேக ஆன த தா வ க ைல. வாய ேற ெவ மல ெச வா அ ேற மாநரச வாய ேற வ ெவ நா வாெய பா - தாெய ேற ஊ தாதா ஏ உைடயா வஎ ேற வா தாதா நா ற பா வா . டா இைற ைடேம வ பவ கா டா தைட த கதவ ேறா - நா டா ந ல ைளயா ந சைடயா எ ெச ல ைளயா ெச . ல கண ைழெய ேகா ெற ேகா ெசா ப ம ைளெய ேகா - ெசா யாத ஞக ேப ெம ன ந ைசதா ேதாயாத நா ைள. ேதா ற லா க ைவ ணரா நா க நா ற அ யாத நா ேமா - மா ற தா ேகளா ெச ெகா கேம ற தா ளா பா த க . மா றா உலக வழ ப ம றா வ ேத ைடநாற - ஊ றா மல ைட ஏ மாணாேத ெத பா தல ட தாழா தைல. க ெல ேகா ரைட க ெல ேகா கா ெகா க க ெல ேகா கா வ ர க ெல ேகா - ெசா ெல ேகா இ றா ெல ேலா எ தாெள றாேண தா ைனயாத ெந . ெசா றஉ ைர ேசா ட ெகா றந ெகா த ேறா - ஒ ம ற ெத மா தா கமல ெம ணா பா வ மா அைட ற ேசா . ேசா பைட ேசாெற றா ெதா ைட ெகா ந மா பைட சா மாந ேற - பைட க எ வா எ இைறவா தாேள தா வா உ இட . ஓேகா ெகா ேத உ ைலய இ ட ேதேகா வைத ெசயல ேறா - வாேகா த வா மைன ெச லா வ ள ைன ஏ தாதா பா மைன ெச ப . கா டக ேவ ண ெவ தைசைய ேப ட உ ணஉ ேபற ேறா - ேதா மய கஅ ெச ேவா ெவ ற யா மைன ஆ கவேரா ம . க ைழ வா க நர ேப ைர ஒ ழ ைத ேய ைல உ ணாதா - த ைழய டாதா ெகா ைற சைடேயா கைழ ேவ டாதா ைர .

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34


1156 க தேல தா க தாைர ேந க எ தேல ெச ேய ம ெற வேன - ம ல ஆ ட ன யா காைச ைர ைலெய பா ேபா ட ேபாேவ ல . 1157 அ கணேன ன ேகா அ லைர சா ேதா த வ கணேம ைவ ப னா ைவ ேதேன - அ கண ேபா என ைலெக க ப ெசா றா ேபா ல க தள . 1158 ைவ ெல பா ேபா பாத ேதைவ ெவ ற ேதவ கைள - ேகாைவ வா ம றவைர ேட வேன ஓ வா ராவ ைன. 1159 யாேதா கன க யம த கா க தாேதா தழ ழ ேபா தான ேய - ேதா நா டாதா ெகா ைற ந சைடேயா அ ெச ைத நா டாதா வா நல . 1160 ெவ ள ேத ய க க த ென ேசா க லாம சா ைண தா - வ ெந சா தவ ம றவைர தாேனா வா ைதெசால ேந தவ க லா ெந . 1161 ெவ ள ேத ய க க உ ள ெத ள ஒ வாதா - க ள லா ன ப த க ம ர த ைனஇ எ ென ப ைதயா இய . 1162 ப ணா ைன ச ப த ெசால ெவ ெள ெப ணான ெத பா ெப த ேற - அ ணாஅ ைசவவ வாஞான ச ப த ைர ெத வவ வா சா ப ேச . 1163 எ ேகாேவ யா க எ ெப மா த மண அ ேகா ெபா ைமயா ஆேனேன - இ ேக தா வ த ேவ ேட தைடப ேட ஆத நா வ த ேவ ேற நா . 1164 கைரய வா கவ ேபா நா கைரயெர ந னாம - ேம ற ெதா ட க ேசாெற தா எ ற ேதா ெதா ட ெதா டென பா ெசா . 1165 எ பரைவ ேயாம ட தைல தா தரனா த பரைவ தைல கைடயா - ெவ பைனயா வா ப யா வ ெவ க ேந லேன மாய ெபய ட மா . 1166 ந தைலயா நட ேறா எ பெத க ம பைழய வழ க கா - ப ெசா அ ைமயா வாம ேதா ஆ காைர கா அ ைமயா ேபானட தா ஆ . 1167 ேவத ேவா ள கா கம ேவா நாத ேவா ந க டா - வாத மாசக லா ம டேர மா க வாசக உைர த வா . 1168 ஆ ெகா டா ேச க டாேர ெதா ட ேப ெகா டா ஆ ெல ெப மாேன - ஓ ெதா ேட நா கைட ப ட நா கெள ேப எ க ைட வா ஃேதா வழ . 1169 ேகா ெகா ட ந ச ேயேனா ெகா ட வா ெகா ம ேயேனா ெகா ட அ ேகாவ ண தழகா அ பலவா கைழ இ ேகா வா தாத யா . 1170 ஆயா ெகா ேய க ைடயா அ யா ைறேய இைலக டா - மாயா ளாத வ ண ப யா ெச ெகா ளா ைறேய ைற. 1171 ெப தா ேபா வ ெப ெய ேப ைளய ம ற தா ேக வராத ேக - ச க ெப றா ெபா ப ரா ெபா ெபா றா ெபாறாஎ ல --.

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50


1172 ெபா ேபா ெபா ைம ளா டா எ பா எ ேபா ெபா ைம ளா யா க டா ேபாக அ லா ப ன ெகா டாணவ ெச இ னாைம எ லா ெபா ேற யா . 1173 மண தரைர வ ெகா ட ேபா எ மண வ டா கண ஒ ஒ கண வ றைழ ெச தத இ ஒ மண ெச ேவ . 1174 ெச யா அழேல ெச ேம எ எ அ யா கா த க ேச கா - ெம யாஇ ஞா க நா ம ழ ந ெதா ட எ ெறைன ஏ ெகா டா ேபா என . 1175 எ பாேலா எ பா இராேதா றமன பாேலா அ மன ைத ேச மாைய - த பாேலா யா பா ைழ ளேதா யான ேய எ ன ைம ஓ பா ெகாள ேறா ஓ . 1176 நாணவ ேன றைனேயா நாேயைன ற ஆணவ ைத ேயாநா அ ேயேன - ணவ ைடயா எ னஇவ ெச ைழைய ேநா அ பா ைடயா த ப . 1177 எ ச ெப லேகா எ மர மானா ப ெச க பக வா கா - ெவ ெச ற ந சைனேய றெமலா நாடா நாதஎைன அ சைனேய எ பா அம . 1178 க ற ேய ன க றா கழக உ ற ேய உ ைம உண த ேய - ற ேவ வ ெச ேவ ேந யா ைமய ேன மாேதவா எ ெச ேவ ன ேற . 1179 ெம தா உைடேயா ற அ ெள ெச தா வ ேமா ெத ேயேன - ெபா தா ெந ேன ம தா ைன ேக க அ ேன அ ைம யா . 1180 மாேதவா ஓவா ம ேதவா மாம இ ேபாேதவா எ ேற ல ேற - தாவா யானா த ம ேய உட ெபா ேபானாெல ெச ேவ க . 1181 ெகா ெச தா ேக ெம றெமலா ஐயஎைன எ ெச தா ேமா யான ேய ெச ேதா பா எைன ெகா ேத ெச க அ இ எ பா ெசயெலா ைல. 1182 எ ெல ேய த ர எ லா உ க த ல தா ழ சா கா - ம வ ெக ற எ லாெம ைத ைச றனம றா ெகா இ லாைம யா . 1183 தார ேச த ைன ெபா யாத வார ைவ தா ேகா ம னென ப - நார ைவ த ேவ ரான தா ெம யாேம அ ெறைன ஏ ற த . 1184 உ ெளா ற ன க ற ேய எ ள ெவ ெள ற வ ைம ள காேதா - ந ெளா ற அ ச ெகா ேடைன ன க பென ப ேவழ எ ச க டா ேபால ேவ. 1185 தா ெச சைடயா ேவட க வ ச தா ேறைன ெகா ல தா தென ப எ ேனா பக ேவட தா த லா நாேய ேவ . 1186 அ ைடயா இ ெசா அ ேத ெச ேக இ ைடயா எ ெபா ஏ ெகா ைடேய ெபா ைடேய ஆ ெபா ன ைள ேவ ெமா ெம ைடேய எ ேகா ைர . 1187 எ னா ரா எ ெப மா பத ைத உ னா உ உ ேடாதா - ெபா னாக தா ச க தான த வ ம ைற யா க அ .

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66


1188 ெவ ைள ைறஅ த ேவ ராேனநா ைள ராய ெப றாைள - எ ள ெபா தா அ தா ெபா ைடேயா தா ெவ தா இ எ ெச ேவ . 1189 ஆ ரம ேற அ ேறஈ ைர த ேற ஆ ர ேப எ ைதஎ ைத ேதகா - இர எ ைன ெயன ஏ எ தா ெச மன எ ெச ேக ெச . 1190 வ ச த காம வா ைக ைட யஎ ெந ச ைல ைலேய - எ ச கரேன ம ெகா கரேன அரேன வரேன த பரேன வ . 1191 தா வ ச சகமா ஒ ெத ைன வா ந ல ம ெத ேகா ஈ கான மாைய இக ேதா க ேவா பா கான ெச ெபா பத . 1192 ஏெசா மா டனா ஏ ற ேத ெதா ட கட ெசா பா க லாக ேதா லேன - ெசா பா க லாக ேதா வேன காளக டா நாேய ெக லா நல ள ேத. 1193 ற பலெச ேகாப ெசயாதவ ற பல ைற பரேன - ெவ ற ப ெபா டா அ ர த ேள எ ெறைன ைக டா எ ெச ேக கா . 1194 ண தா யாவ ெம டெர எ ைடய ண எ ைலஎவ ேத பா - ஊ க ந ேலா க ந சைடேயா எ க எ ேலா ஐ றவா ேம. 1195 இ பைடயா ற ைடயா எ ேறைழ ேய தைலேம அ ைடயா யைம தா த - வ பைடயா ெத வ ண ென ைச தேதா அ நா இ வ ண எ ற ேல . 1196 ஏ ற ெபா லாேதா எ ற ஏ மட ேகா ேப ற ேப ந ல ற ப ேதா - வா லக வ செமன ேதக மைற த ம ைவயாம அ ேனா டா அ . 1197 ேகா ைற சைடேயா ேகா சா கா காணா கா ைன க டா அ ெபா ைய க டா வ ைய க டா வ க டா க . 1198 மாெல ேக ேவத ய வா ெவ ேக இ ர ெச ேகாெல ேக வாேனா ெய ேக - ேகால ேச அ டெம ேக அ வ வ ெபா ெள ேக ன க டம ேக ல றா கா . 1199 எ ேவைள ேயாவ ெற பாெல ெற ற அ ேவைள ேதா அ ேற - ெச ேவைள க ேதா னகழ கா ர ைத எ ெதா எ க வா ேற யா . 1200 ச க ேதா கண ேதாயா ன ய ச ச க ெத றைன தா -ந ச க கா பா க கழ கைழ ேக கா பா இஃெத க . 1201 எ ன ேத க இைறேய ைறஞான இ ன ேத ன ைய ஏ ேறா - ெபா ன ேக காத ெதா ெசய காத ெகா ேட எ க காத ெச த கட . 1202 ஆரா அ ேத அ கடேல நாேய ற ேபராத வ ச ைழேநா - யாேர ேபா வா இ லாேதா ேய ற ப தா எ ேபா வா எ ெசா லா ஈ . 1203 ெம யாக ைன ட ேவேறா ைண ேல ஐயா அ அ த கா - ெபா யான ெச ேவ த ைழைய த யா

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81


1204

1205

1206

1207

1208

1209

1210

1211

1212

1213

1214

1215

1216

1217

1218

1219

யா ெச ேவ அ ேதா இ . ண அ யா ேய உள எ ண அ தா இர லா - அ ண பா த இர காஎ ெந சம த தாேலா த இர கா ெசய . ெகா ன ேச த ைழைய நா ைன எ ெந ேச எ ைன எ கா - ம எ தா த ேகதாேமா நான ேய தா லென ெச ேவ . ன ப த பா ேயா அ எைன ெபா ன ப த பா ண ேயா - ெபா ன ப ைவவேம எ வ ேய அ ேயென ெத வேம ற ெசய . எ ைம ேநா கா ெதன க ள ேவ ெம ேற ெப ைம ேநா இ ேற - எ ெப ம யாேதா த அ ேய அ ேய ெக ேபாேதா அ வா க . எ தாெய றெமலா எ கா உ ந ெநா தா ல ைழ ேற - தாத காள ம கள க ைண எ ெதா ளம ேற ைர . எ ளேல எ ேமா ஏ தலா ெகா ட ெள வ ளேல எ றைன வா தா - த ளேல ேவ ெமன யாேர ள வா ன ய கா ெமன வா க . ேவ க ேமைவ த ெவ ேப ைல லா மா க ேமக ைண மாகடேல - மா ெபா ய த ேதஎ ஆ ெபா கழேல ைல. ேதவ ேபா ேறவ ைனய எ ேதவ ச ேற எ ைர ேத ெச றெமலா இ ேகா ணமாக ெகா ெட ைன அ ற லா தா றவ . க ைக சைடயா க ைடயா க ெச யா அ க சைடயா அ ைடயா - ம ைக ெகா ற தா உைன ெதா நாேய இ ற ேத இட . ேபச ெத ேய ைழய ேய ேப ச ெத ேய ணம ேய - ேநச ெகா வா உ ன ைம ட தா அ லாதா எ வா க டா எைன. ஊேண உைடேயஎ க ெவ க ேல ேணந னாைள ேற - காேண ெச பாத ேமஎ ரா ெபா ெள ந பாத நாய ேய நா . வேம வஞான ெச வேம அ ப நவேம தவேம நலேம - நவமா வ ற ேதேவ மா க ைண ய ேறா ப றஎ பய . ேகாளா ெகா ெகா ேய ைன ன ேகா ஆளா ெகா ள கைமவாேய - ளா ெச ேகச ேவ வேனஎ ஆணவ ெக ேக இட கா இய . ண ச ட த இர காத வ ண ச ேறெத ய வ த கா - எ ென இ தைன ெம ைனக இ கஅ ட எ தைன ேபாதாைம எ . இ ைட சைடேயா என க ள எ ேய ெதா ைட ெப ெம யெர லா - ச ைட ேச ெமனஓ ஓ ட ெக ைடய ெந ேச ற கா -. க ணா ைதக பா கா ெகா ெலைன அ ணா அ கழக ேற - உ ணா

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97


ன யா ட வைன ேச எ ன யா எ பா எ . 1220 க ண ப ஏ த க ண ப ெம ஞான ண ப றன ேகா ண ப -ம ல வானவைர ேபா மத ேதா பல நானவைர ேசராம நா . 1221 ெபா ெறா சைடேயா ைனய ெனா ற ேய ைழேநா - எ ைன அ தா ேய அைண தா ேய ேத ெபா பாத ேப . 1222 ண ேவ ெதாட ேவ எ ம ைற ந ண உ நய ேப கா ண ேதா ைத த ெபா ைரகழ தாள க ேவ ைர ேத ைல . 1223 இ பா எ ைழக எ லா ெபா த ெள அ பா தா ேக அைட கல கா - இ பா நா ன தா ழ ந ம ன ய பா ன ேக க ப . 5. மகாேதவ மாைல கா க ைண ைற தக ற வ ெக லா கைளக ஆ ெத ைற த இ ப ைல வள ற க ைடேயா ைதயா ஞான ெபா ைற த மைறய த ெபா ற மல வாேயா ெபா ய ேன ற ம ைற த மன க க பாைற உ க வ வ ேதாேய. 1224 உலக ைல தா ஆ கா ள உ ரா உ ரா ஒ தா ஆ கலக ைல அ யாத கா யா க யா ெம ஞான க ண தா இல தா காசமதா பரமா காச இய பா இைணெயா இ லா தா அல அ வான த மா ச தான த மயமா அம த ேதேவ. 1225 உலகெமலா த ைற த உ ைம யா ேயா ய த அ பவ உவ பா எ கலக றா உபசா த ைலய தா கள கம ற அ ஞான கா யா லக றா டஆ ன த மா தான ெதா ற ள க மா இல பரா பரமா பரமா அ ப இதயமல த இ ப ேதேவ. 1226 தா ைளயா ைளவ தா ைள ெபா ளா ேம மா ெகா தா பயனா ெகா ேவா னா ைறவா ைறவா ைற லாத ச தா தா இ ப மா சதா ைலயா எ சா யா தா மா க மா ெத வ வ ர த ம யா ைள த ேதேவ. 1227 ேவதா த ைலயா தா த ெம யா சமரச ேவக மா நாதா த ெவ யா தா த ந வா நவ ைல ந ணா தா தா ட ேகா ெய லா தா ற தலா மனா த யா வாதா ட சமயெந கைமயா ெத ம ன ேயா ம ைட வய ேதேவ. 1228 ேதா தா த மா டா தமா ேகவலா த மா சா ற தா தமா த ேதா த சமரசா தமா த ைன ய ஊ ைல ேவெறா லதா எ உ ளதா ர சய உண வா எ லா

98

99

100

101

102

1

1

2

3

4


1229

1230

1231

1232

1233

1234

1235

1236

ஈ ற தாயா த ைத யா எ வா ெத வமதா இல ேதேவ. பரமா மமா ல மா பரமா த ைலயா பத ேமலா ரமா வ ளா ெவ யா ஆ ம ச யா பைர ெச ைம யா ரமா த ேபாத வ யா வமா வா பவ ெச வ மா அரமா ஆன த ேபாத மா ஆன தா தமதா அம த ேதேவ. இ யமா கரணா அைன மா இய ட னா கால பர மா ப தம ற ேயாமமா பரமா அ பா பர பரமா வ ட பா ைம யா வ தஉப சா தமதா ம ன மா மகாம ன ைலயா வய கா ற அ த ெதா பதமா த பதமா ஒ அ பதமா அ தமா அம த ேதேவ. மயமா எ மயமா ஒ கா டா ராமயமா க ப ைலயா ேமலா த மயமா த பரமா மல மா தட தமா ெசா பமா சகச மா மயமா பரமா அசல மா ெசா த மா அக ட வமா எ ம மயமா வாசகா த மா மனா த மா அம த ம ன ேதேவ. அள ற த ெந கால த ேயாக அ ஞ மல அய தேலா அன த ேவத கள ற கரணா இற ெச க தவ கா ப தா கட ளா உள ற த எ ேபா வா உ ள ேள ஊ ற ெத ள த ஊறலா ள ற டா ட தானா ற ற ெப க ைண ெப ய ேதேவ. வாயா வா ற த ம ன மா மதமா மத கட த வா ைம யா காயா பழமா த வா ம ைற க கர ணா க கல பா ெப ற தாயா த ைதயா ைள யா தானா நானா சகல மா ஓயாத ச ெயலா உைடய தா ஒ றா பலவா ஓ ேதேவ. அ ட க பலவா அவ ேம அளவா அளவாத அ த மா ட க அன தவைக யா ட ற ற ெபா ளா ேபத ேதா ப ட க பலவா இவ ைற கா ப யா ஆன த ப சா த ெகா ெட ழ பர தைழ த ஞான ெகா கட த வா ல ேதேவ. ெபா னா ம யா ேபாக மா றமா அகமா த மா ம னா மைலயா கட மா ம யா ர யா ம மா னா னா ந மா தா நாத ற ழ எ னா பர இ ப ெவ ள ேத க ய க ைண ெபா லா ள ேதேவ. அ தா அ ய அ ய தா அநா யா ஆ யா அ ள தா ெப தா ெப ய ெப ய தா ேபதமா அேபதமா ற கா ற க தா ெவ தா கைலக ளா கைலகட த ெபா ளா கரணா த ெத தான ெவ ந அ ளா வ ைம ெச ரண டரா க ேதேவ.

5

6

7

8

9

10

11

12

13


1237 உ உ அ அ

1238

1239

1240

1241

1242

1243

1244

1245

வா உ உ உ வ மா வ உ வா உ ஒ றா வா அ உ அ வ மா வ அ வா அ ஒ றா வா ச வ ண த தா ணர த ெபா ளா லவா ற ம வா மலரா வ யா மக வமா அ வமா வய ேதேவ. சகலமா ேகவலமா த மா சராசரமா அ லவா தாேன தானா அகலமா கமா ெந ைம யா அைவயைன அ காத அசல மா இக றா ைணயா த ய தா எ ணமா எ ண ெத இைறயா எ உக தா த ண ெகா ைர ெய லா ஊ வள க ைண ஓவா ேதேவ. வாசகமா வா யமா ந வா அ த வாசகவா ய கட த ம ன மா ேதசகமா இ ளகமா இர கா டா தகமா தகமா ப த பாச றா ப யா ப மா பாச ைல யா ஒ பகரா தா நாச லா ெவ யா ஒ தா னா நாதா த நட ந ேதேவ. சகமா வனா ஈச னா ச கனா மாலா அர தா னா மகமாைய தலா ட த னா வா ரம மா அ லா வழ மா இகமா பரமா சமய ேகா எ தைன மா அைவ எ டா வா க பகமா பரமா பரம மா பராபரமா பர பரமா ப ேதேவ. யா அ யா ச னா ள மேக ரனா மல மான யா சதா வனா வா க நாத மா பைரயா மலா ன த ப யா பர வமா பரமா ேமலா ப க ர டா ர பகரா தா க யா அள ற த க க ெள லா கட ைற தெப க ைண ேதேவ. மானா ேமா யா வா ம றைவயா காணாத வான மா நானா நான ல னா நாேன நானா பதமா நா தா க ட தானா தான ல னா தாேன தானா பதமா சகச ஞான வானா வா ந வய ற ம ன ைல யா ெய வள ேதேவ. ம ரமா பதமா வ ண மா வள கைலயா த வமா வன மா ச ரனா இ ரனா இர யா தானவரா வானவரா தய கா ற த ரமா இைவெயா அ ல வா தானா தனதா தானா கா டா அ தரமா அ பாலா அத க பாலா அ பா க பாலா அம த ேதேவ. மைலேம கட ேம மல ேம வா ற வய ேகாேவ ைலேம ெந ேம ற ெந தவ ேதா ைறேம க ேவத கைலேம எ ேபா வா உள ேம க ேம ேதா ேம க ேம தைலேம உ ேம உண ேம த ம ேம வள தா ெம ேதேவ. ெபா ேற அக ற ெபா ற

14

15

16

17

18

19

20

21


1246

1247

1248

1249

1250

1251

1252

1253

ரணேம ஆரண ெபா ேள எ க ேறா ய ைவ க ேப தான க பகேம க பக க ேய வா ைம ெசா றா நாவக மாறா இ ப ேதா ற வ ேசா ேய ற டேரஅ ட ஓ ெளா ேய அ ெவா ைற த ேதேவ. ேத ளக எ ஓ க ற ெச க ேர ெச த வா ைக மா மன ப லா ெத வ ம ள ேக ஆன த வா ேவ எ கா ெமா ேபா கல ற காரணேம சா தெமன க தா ற ேறா த ைம கா கமயேம அ க ைண ல ேதேவ. ேகாேவஎ ண ேற றா ஞான ெகா ேதேன ெச பாேக த ேமான காேவெம அ ப மயேம எ த க ேண க ெகா ட க ேப வான ேதேவஅ ேத ெத ய ஒ ணா ெத வேம வாடாம க ேபாத ேவஅ மணேம எ ரணமா ைற த த ேதேவ. வாேனஅ வா ல கா ேற கா வ ெந ேப ெந வ ேவ தாேன ேயஅ த தாபரேம ச கமேம சா ற ஊேனந உ ேரஉ ஒ ேய உ ள ண ேவஅ ண கல ற ேதேன க ேயெச க ேப பா ைவேய ைவயைன ர ட ேதேவ. ேண உ ேவ தேல ெவ ேயஅ ெவ ள ெவ ேய எ த க ேணக ம ேயக ஒ ேய க கல ற க ேரஅ க ேத த ேணத ம ேயஅ ம த த ண ேத த ண த சார ேமெசா ப ேணப ைசேயப மயேம ப பயேனெம தவ வா பர ேதேவ. மாேணய தவ ள ேத மல த ெச தா மைரமல வய ற ம ேய ஞான ேணெம ெபா ேளஅ தேம ேமான த ேத ஆன த ெபா த ெபா ேப ஆேணெப உ வேம அ ேய ஒ அ லாத ேபெரா ேய அைன தா ேண கேமஅ கேம ெபா ெசா பான த கடேல ேசா ேதேவ. தேம அைவேதா ெதா க டேம இட த ெபா ேள ேபா ேவதேம ேவத ைளேவ ேவத ய ேவ அ ள ேகாேவ நாதேம நாதா த நடேம அ த நட ைன நட ற நலேம ஞான ேபாதேம ேபாதெமலா கட ற ரணேம ேயா ய ெபா த ேதேவ. ஞாலேம ஞாலெமலா ள க ைவ த நாயகேம க ப த ந லா ற காலேம காலெமலா கட த ஞான க ேயெம க ய கட ேள ேகாலேம ணேமஉ ேய ேகால ண க கட ற - ேவ அ ப லேம மால யா மன க ட ெச ெபா ேள உ ப பத ெச ேதேவ. த வேம த வா த ேம சய ேவ எ ைற சா ேயெம ச வேம ச வ பயனா இ ப

22

23

24

25

26

27

28

29


1254

1255

1256

1257

1258

1259

1260

1261

த த ெப வா வா சா ேயஎ த ைல ெத ஒ ேய ச ெத டாத ெத ள ேத ேதேன எ தெந ற பாதா அ ேதா த க ெபா ேள ெம ஞான ல ேதேவ. ேயாகேம ேயாக பயேன ேயாக ெதா தேல ேயாக ஓ ய ேபாகேம ேபாக ெபா ேவ ேபாக த யேம த ஞான யாகேம யாக ைளேவ யாக ைறேயஅ ைற இ ேப அ ப ேமாகேம ேமாகெமலா அ ேமானேம ேமான ைள த ேதேவ. கா ேய கா ப ேவ ேஞயேமஉ க ைடயா க ைற த க ேப ஓ மா ேய உ ைமஅ ப ெம ன வய ற வா ேவமா ம ன கா ஆ ேய ஆ ெச அரேச த அ ேவெம அ ேபெத ள ேத ந ல ேய ெயலா கட ற யேம ய ேசா ேதேவ. மைற ெபா த ம ேய ஞான வா ேய அ ப க த மன ேத ற ைற ண ேற றா ேமான ேகாமளேம ய வ ெகா ேத ெவ ைள ைற ெப மாேன ளவ மாைல ெப மாேன ெச கமல ராேன இ த இைற வ க ேமலா ற இைறேயஇ இ த ேதேவ. ேகாதக ற ேயாக மன ைக வா ேவச க ெகா ட ேகாேவ வ ச வாதக ற ஞா ய த ம ஊ வான ேத ஆன த மைழேய மாைய ேவதக ற த கைள ஞான ேவழேம ெம ப ேத ெந தக ற ெம ய ய தம வா த ெச வேம எ ைல லா ைம ேதேவ. அ ள வ வ ெதா க ஓ ஆன த த மைலேய அமல ேவத ெபா ளள ைற தவ ேம ஓ ெபா ற பர ெபா ேள ரண மா இ ள ரகாச மயமா த ஏகா த ெப ெவ இ த வா ேவ ெத ளள உள கல ெகா ெச ேதேன ேதவ ேதேவ. அளைவெயலா கட மன கட ம ைற அ ைவெயலா கட கட தமல ேயாக உளைவெயலா கட பத கட ேமைல ஒ கட ர கட ணர த களைவெயலா கட த ட ட ெம லா கட ைற வான க கடேல அ ப வளைவெயலா இ ளக ஒ ேய ேமான வா ேவஎ உ ரா வ ேதேவ. வ கல த யாத மன ேதா த க மன கல ம கல வய கா ற எ கல கல ல க ேளா இ ய மைவகல இய ற அ கல த லக ைர த ஆ மா கல கல த இ கல த கல ெபா எ க ைண ெப காேற இ ப ேதேவ. த ண தம த ரண ச தட ெபா மண ச ெத ற ச எ ண த ப லா ற ேதஇ இைச ச த ப எ ச ெப ண த அைனயவ ண த ஊ ட

30

31

32

33

34

35

36

37


1262

1263

1264

1265

1266

1267

1268

1269

ெப ற கமைன ப ேடாட க ண த ட ம றைன இ ப கல ெகாள த க ைண கட ேதேவ. யாத அ க ைண ெப ேக எ டாத ம ள ேசா ேயவா ஒ யா க பர டேர அ ப ேகாவாத இ ப ஒ ேற ேணா யா ெமா யா மன னா ைழத ெம தவ தா ள எ த வ யா க ெகாள க தா த ம னெவ வய ேதேவ. ெசா ெலா ய ெபா ெளா ய கரண ெம லா ேசா ெதா ய உண ெவா ய ள கா ற அ ெலா ய பகெலா ய ந ேவ ற ஆன த அ பவேம அ த வா ேவ ெந ெலா ய பத ெகா வா ேபால இ ப ைறெவா ய ைறெகா மத ெந ேயா ெந ச க ெலா ய ெம ய ய இதய ெம லா கல கல ற க ைண ேதேவ. அைலகட வைர அன கா அ தர ம ைறஅ லா ட யா ைல ைலயா வ ண அ ெவ ைர ைரயா உ க வ ண தைல ைலயா த வ ெச ேராைத ெய த யாைண நட அ தல எ மைலவற த அரேச வ ைணேய ைண ம யா ேதேவ. வர ப த ெந ேயெம ெந இ ப வள ப த ெப வா ேவ வாேனா த க ர ப த பத ெபா ேள அ வா ன த வ ப த அ பவேம தாகா ச பர ப த நட தரேச க ைண எ பழ ப த வா த ேவ பரம ஞான ர ப த ேயா ய த ேயாக ேள ன ப க தஅ ெச வ ேதேவ. அ டெமலா க ணாக ெகா கா ட க ைண டாெவ றன த ேவத டல ஓல ல ப ேமான ெவ ெவ யா ைற ள ஒ ேற க டவ வா அக ட மயமா எ கல ற ெப க ைண கட ேளஎ ச ட ைன ெதாட கற மய ைத கா ச ேவ வ ேவ சா த ேதேவ. ேபத றா ெம ேபாத வ வ மா ெப க ைண ற ப சா த ெபா த த க க மாறா மயமா மலேம மண கா ஆதரேவா ய ம ன ைவேம ேம ெகா டான த ரசெமா அ பா எ ேசத றா த ஞ ள ேதா ெச த ெகா க ேய ேதவ ேதேவ. உட ர உ தைழ க உண ஓ க உள க ய ெம ய ப உ ள ேட கடலைனய ேப ப ப நா க ைணமல ேத ெபா கட காேவ டல ய எ ேபா வா இதய ேதா ேவதா த ம த ேத ேவத ெதாடல ய ெவ பர ஞான ேசா ெதா ற ேசா ேதேவ. ையெந அக மைற ேகளாம ேக ற ேக ேயெசா க யவைர நவ ைல ேமேல காணாம கா ற கா ேய உ அ ய ைல ஒ ர ந ேவ ச அ யாம அ ற அ ேவ எ உ யசதா ைல ற உண ேமேலா

38

39

40

41

42

43

44

45


1270

1271

1272

1273

1274

1275

1276

1277

உ னாம உ ற ஒ யா ேதேவ. ெசா ேபாத க ெப ய மைறக நா ெதாட ெதாட தய ைள ள ஏ ேபாத ைர த ப உள ேத ெச ற ெப க ைண ெப வா ேவ ெபயரா ெத த ேபாத ஒ ைட ைற ெபா த வ ேதா ெய லா தாேன யா ேபாத தக ற ேகா ற வான த ெப ேகெம ெச வ ேதேவ. ெபா பல சமயெம ந க ெள லா கல ட ைறவா ெபா ஓ க கைர காணாத கடேல எ க ணாக கா ற க ேய அ ப த க ழ பர மய ேசாைட ெய லா த ற த ேவ தடேம ஞான ெச த மலரவ ம ேய எ லா ெச யவ ல கட ேள ேதவ ேதேவ. வா காணா மைறகாணா மலேரா காணா மா காணா உ ர ம காணா நா காணா இட ததைன கா ேப எ ந ேலா க ந ற நலேம ேவ ைக மா காணா உள கமல மல தா ற வா டேர ஆன த மயேம ஈ ற ஆ காணா இள க றா அலம ேத அ ப தைம கல ெகா அமல ேதேவ. ெம ஞான ப ஏ ேக ேத ெத ைச த ஏ அ ஞான ம றப ஏ உ ைம அ தப ைலஏ அ நா எ ைக ஞான கழ ேற ம ற எ லா கட ேத ம ன ய க ஏ எ ஞான அற ெத ேதா க காேண எ ற அ பவேம இ ப ேதேவ. ப ற யா த தைம எ லா வாைழ பழ ேபால ற பரேம மா ெப ற யா ெப பதேம பத ைத கா ெப மாேன ஆன த ேப வா ேவ உ ற யா மைறக ெள லா ஓல ேதட ற ஒ ேற ஒ க ற யா ேபைதேய தன இ ப க த த அ கடேல க ைண ேதேவ. ெம ண த வாத மைலைய த ெவ யா கல ெகா ட ெவ ேய ெபா ண த எைம ேபா வா தம இ ப த க ைணெவ ள ெபா ேப அ ப ைக ைற வள ெந க ேய உ ள கைர கைர கஅவ க ேட உ ெந ஒ கா ெவ உ ஓ ற ய டேர உ ைம ேதேவ. ஒ வ ற ைவக நா ற ஊ ற உ ெதா க பய பலேவ ளவா எ ம வைகயா எ வைக ஒ றா ஒ மா டாதா எ லா வ ல தா ச வைக லாத த ெபா ேள எ லா த மயமா ள ற த ேய ஆ ெப அ வைகய லாதவைக கட ற அ வேம வேபாக தைம த ேதேவ. ேபராய அ ட க பல ட ேபத க ப பல டா ட வாராய பலெபா கட ம மைல ள கட ள மண வா ஊராத வா அ ம ைற உ ளன அள டலா ஓேகா உ ைன ஆரா அள ப ெத றன த ேவத அைற ைள க அ ர மா ேதேவ.

46

47

48

49

50

51

52

53

54


1278 க ப க பலேகா ெச ல ய கன ன ஊ ேம காைல ஊ ெபா பறெம உண உற க ல ெத ல படஐ ெபா ைய ஓ பவ ெகா மைற ெகா ேயாக வ ெகா தமர ெகா ேமலா பத மயமா ைற ஞான வாள உ கல த ேதவ ேதேவ. 1279 ம டக ற ெந கால மன தா வா கா ம ல வாரா ெத ேற க டக ற ெம ய ேவா கரண கைலயக க ெயலா கழ மாைய டக க மமல ேபாத யா ெதா சகசமல க டக கஅவ த ைம கல வேம ய ேதேவ. 1280 உ நா அ நா ந ேவ ற உ அ வ ெமா இைவ உட ேம உ ற ஒ நா இைவகட த ஒ மா அ ெவா ன வா ந ஒ றா ேற இ நா அைம தவைர நா ேனா எ ணா ேம இைறேய மாைய க நா ெபா ணா கா க கட ேள கட ள க க ேதேவ. 1281 பா ளநா ெத ெமன ேகா பழமைறக த த ேய பா பா ஈ ளெத றா ளெத ேறா ேயா இைள ைள ெதாட ெதாட ெத ேதா வா பர ெவ மைற மைற ெதா ற ம ேய எ ேத பர மான த ெவ ள ேமச தான த அ வேம ேதவ ேதேவ. 1282 எ த தைம ண த ேயாக உ ள யல வா த அ ெப ேமா உ ப த ம னந ைவேம ெபா பத ெபா த அ ப பழேம மாைய க த க மமல தைலைய க ெதா ேலா தம ேகந க ைண கா ைணயா அம த ெபா ேள ேமான ெவ ைற ஆன த ைளவா ேதேவ. 1283 உ ர நா ரண ரம ேணா ேவ த உ க ட கா த வ இய க த ம வ ேயா ய த வ ம ைற வானவ க தேலா த மன தா ேத க த த த ேய ெச ேவத கைள னவ ம றைவ காேணா எ வ த றா கவேரா ல ப ற வ செவ ேயஇ ப மயமா ேதேவ. 1284 பா ரமா மைறஅன த அன த இ பா தள கா என ப கா ேம ஆ ரமா ர க க ளா ப னா அள தள ேதா அ ைண அள காணா ேத ர அ வ வெவ ேற பஅ பரெவ வா வேம ஈ ற தா ர வள ப ேபா எ ேபா வாைர த ண ளா வள ெத தா ேதேவ. 1285 அ தர க ேவாம றத அ ட அ க கா அைம தஉள வ ேவா ஆ ேக உ ப ட ைல அ ேவா வ உ ற ைல அ ேவாம றைன நா எ ைத ன த ைளயா ட ேதா அ ேதா எ ளள அ ேலா எ ேன எ தன த மைறகெளலா வ த ற தேல அ ப ைற ேதேவ. 1286 ேதா பர சா ர க ேடா அ த ெசா பன க ேடா ேம க ேடா

55

56

57

58

59

60

61

62


1287

1288

1289

1290

1291

1292

1293

1294

ஆ றபர ய ைல க ேடா அ பா அ க ேடா அ பாலா அ க ேடா ஏ றஉப சா த ைல க ேடா அ பா இ த ைன கா ேலா எ ேன எ சா ற ப ட கெளலா வ த ற த மயேம மயேம சகச ேதேவ. ப ரக ைல ெதாட ேதா ேமைல பர ைலயைன பா ேதா பாச எ இய பரநாத ைல க ெம ல எ ேனா அ பா எ ேபாேனா ெத க ய ெவ ெத ேதா எ வேம மய ஓ ேதேறா த க ெத றாகம க ெள லா ேபா ற த ற பர ெபா ேள சா த ேதேவ. மண மல ேத ட வ ேட ேபால வள பரமா ன த ம ேதா எ லா இண க ற கல கல த த மாத ய ைக ைல யாத தா எ மா கண வழ கைன ைன கட த த ேதா கா ப ெகவ என கைலக ெள லா ண கற ேறால ட த ற ெப பதேம மதா த ெப ய ேதேவ. ெபா ெவ ெபா நட யா ற ரண வெம ேபாதா ன த ம ெவ ரமெம பரம ெம வ ேறா வ க அ தா எ இ ெவ டெவாணா ததனா மா இ ப ேவ ெவன ெகா ேறாைர ெவ ற த ண யா கல ெகா ள ற ெப ெவ ேய மல ேதேவ. அ மைறயா கம க த ந ெற லா அனம தைம ம றைவ அ பா லா க மைற த உ க ெதா கல ேம கலவாம ப ென கட ஞான ம ம றக ப உ வா எ க க ைண நட வேம ேமான ெப மைலேய பரமஇ ப ைலேய க ெப மாேன எ ற ெப ய ேதேவ. எ எ ேகா உ எ இ ைணவ எ ைன ஈ ற அ ைன எ ைடய அ ப எ அ ெபா எ தய த எ ந ென என ய உற எ ந எைன கல த ந எ த ைடய வா எ ைன கா தைலவ க தைழ த ேதேவ. தானா தான ல ெதா லா த ைமயனா எ ெவைவ தைலவ னா வானா வ யனலா மா மல தைலய உலகா ம மா ேதனா ேத ன ைவய தா ைவ பயனா ேத ற நானா எ ைறயா ேறா ைன நாய ேய எ வா ந மாேற. ஆேன ெப மாேன அரேச எ ற ஆ ெகா ைணேய அ ேத ெகா ைற ேதேன மல சைடஎ வேன ைல ெச டேர ஆன த ெத வ ேமஎ ஊேன உ ைற ஒ ேய எ லா உைடயாேன ன உ அ ப வாேன றா நா ஒ வ பா ம ேண மய ேக வ ேறேன. ெச சைடஎ ெப மாேன மா ஏ ற ெச கமல கர தவேன வேன ம சைட ம ைல ம ேய ஒ வள ம ேத எ ைடய வா ேவ ேவ ைக

63

64

65

66

67

68

69

70


1295

1296

1297

1298

1299

1300

1301

1302

அ சைடய வ ய மா அைடய வ ச அைடயெந யரைடய அக ற பா ெந சைடய ைன ேயா ைன ேய ெம ெந ைடயா ெந சம த த ன ேற. அ ைன ெப ய க ைண ஊ ஆர ேத எ றேவ அரேச இ த ம ல அ ேயைன எ ேன ப வைல லக படஇய மைற தா அ ேதா ெபா ைனம ேறா ம ேக ேபானக ெபா ற ெபா த ஆ ேற எ ைனஉள ெகா ேயா ெகா லாேயா எ ெச ேவ எ ெச ேவ எ ெச ேவேன. ப ேத ெபா உல ய எ தா ேய ப தா அ அ ப இ ைச ஒ ேத நா ஒ ேதேனா ஒ தா உ ன ேய ைணெயனநா உ யாக ேத ம ற தா இ ேபைதேய ன ைள ெப ேறா ேபால ந ேத எ ெப மா ஈ ெதா நாேன ந ேதேனா அ ல ந தாேயா. ம ேத அைலத ேபா வ ச வா ைக மயேல ேப மத ேனா ேத உழ ற மன தா அ ேதா ேபேய ந ற ேபைத யாேன ேத ைளேவ ம ேறா ேபா ேமேல அ பெரலா ள றா ஒ ேத உ ரா ைற த எ க உைடயாேன இ த ேமா உண ேலேன. ம ய த க ேய ம ேய எ லா வ லஅ ேவ மல தா வா க ய தா அ பெரலா அ ேய ஒ க ட ேய க ம தா கல அ ேதா ெபா ய த ழ ஏ ேபால ெபா ல ெபா ம ல பா ேற ய த ன ெள தன ேடா இ ெற பா ேய ெசா வ ெத ேன. எ னரேச எ ேர எ ைன ஈ ற எ தாேய எ ேவ எ ேய இ ேக த னரேச ெச எ உழலா ற ச சலெந சக தாேல தய அ ேதா னரேச ெப ண ேத எ மாத ெவ ய க ழேவ எ ெகா னைரேச ழ ட ேகா ேபா ேண ேற மய ெகா ய ேனேன. அ ல ெச டரா அ யா உ ள தம த வ ேவ அ ேய இ ேக இ ல மட ைதெய ேற எ தா அ த இ ல ைனஒ எ ேன ம ல பர ைதய த ஆைச எ வ ல ட ேதா மய ேற ல இ ெச யா ஓேகா இ த ைலநாேய ைழெபா ேத அ ேறா. வ ெகா ைம மல அ யா த ைம வா ேவ மல தா எ ண ெகா ெச ம ேய த ைன இ த டமன இ லக ய நா ெகா ெச றைல த ேதா நாேய ேப த தைன ேபா த றா ேற எ ெகா ைம எ பாவ எ தா எ தா எ ைர ேப எ ேவ எ ெச ேவேன. உ ெம ய யா த ைம எ லா உ ைம ைல ெபறஅ உைடயா இ ேக ைம த ெந க ணா மய ஆ வ ேற அ லா உ மல தா எ ைக க க ெபா நாேனா கணேம க ைன கல த ேடா

71

72

73

74

75

76

77

78


ெச 1303

1304

1305

1306

1307

1308

1309

1310

ெகா ேயா ெகா லாேயா ள ைத அ ேய எ ெச ேவேன. அ ெவ ஆன த வ னா றா ற ெப வா ேவ அரேச இ த ம வைல அக ப ட மன தா அ ேதா ம கல ெம ைல ேகா வ கா ணாேத இ ெந ேகா ழ த ம ேபா எ ணாெத லா எ ஏ ஏ உ சகட கா ேபா ழலா ேற உ வைக அ ேய ெவா ேனேன. க றவைள தன உண வ உ ற க ைண ைல தைனஅ ேய கைடேய இ ேக எ றவைள எ ேபேபா நா இைள ன த காணா ெத தா அ ேதா ெப றவைள காணாத ைள ேபால ேப ேற ெச ைழைய ேநா இ றவைள ேக ட ேபா ேய யா எ ெச ேவ எ ேவ எ ெசா ேவேன. அ ைமெசய எ ேபா வா ற ஆ ர ெபா த அரேச நாேய ெகா ைமெச மன தாேல வ அ ேதா ர ைக மாைலெயன ைலயா ேற க ைமெசய ற தா அ ைம த ைன க த அழக ேற க ைண ெக தா ெச ைம ள பாதகேன எ ெச ேவ ள ைத அ ேல ைக ேறேன. பாத ெம ெந ேயா உள ேத எ ைறயாத இ ப ேவ ஆைச தா பாேல யா டவ நாேய ைதயலா ைமயெல சல ஆ ஓ பாம உவ ய ேற உ ன ய அ கைரேம உவ ேற பா ச கைர ேத ெந ேத றா இ த ேமா ேதவ ேதேவ. ெவ ளம சைட க ேய வ ரா த ஒ த ேய ழல ேனைன க ளமன ர கா ஆ ட ெம லா க இர ைலேய கவைல யாேல உ ளெம ழ ற ேய ன உ வைக எ வைக ேதா ெபா ெளனெம ய கஉள பைத க ேசாப ெபா வ ற நா ெபா ேலேன. எைனய யா ப வ ேத ஆ ெகா ட எ னரேச எ ேவ இைறேய இ மைனம யா ைழக ம ந ேபால ம ய ேய ெச ைழைய மன ெகா ேட தைனய யா க தவ ேபா இ தா எ தா தட க ைண ெப கட த ேமா க டா அைனய யா ழ யா இ ேக அ நாேய அர ேற அ ேதா அ ேதா. ைனந ைனெய வ க றா இ த வ கைள ஆ ற ேதேவ நாேய ஏ ைனேந க மடவா ைமய ேபயா இட ழ ச எ ேன இ நா ைனஎ பா வ கர ற நா நைக ேதா ற நய ேறனா ஆ ைன ெட கற வா ெச அ அ ேய ஆன வாேற. எ ெப மா ைளயா ெட ெசா ேக நா ஏ ம யா ேய எைன தா இ ேக ெச னலா ைழ த லா வ ெபா ைத இ டைற ைறெச த ேதா க ப ற ப தழ ெகா தஅ த கரண த ெபா ல ேப கவ வ ய ற காமா அர ட எ லா ம வ தெவ ேறா வள தா எ தா .

79

80

81

82

83

84

85

86

87


1311 அ பர ேத ஆன த வ வா எ ஆ ற மாம ேய அரேச நாேய இ பர த எ உலக நைட அ ேதா இட ழ ேத ப ென எைனஇ ேத ப பர ஆ யைல ப இ த பா மன என வய ப வ ைல ெகா பர ற இள ெகா ேபா தள ேத எ ைன ெகா ள க ேயா டாேயா. 1312 க ைடய த க ேப ம ஆ காரணகா ய கட த கட ேள த ைடய மலர ேகா அ சா ேதேனா ெச மர ேபா த த ெந ேச ெப ைடய மயலாேல ழ ேற எ ேபைதைமைய எ க ேவ ேபய ேனைன ைடய ெள ேகேனா ைல ைழ ைலெவ ேத ைலய ேனேன. 1313 ெபா ைடயா இட கேவா அவ க ேக க ெபா ெமா க க டேவா ெபா ேபா இ த ெகா ைடயா உட ப க ப ேசா ெகா கேவா காைட ெகாளேவா வ ச ைடயா ைட க அ ேதா டேவா தா ைள க ேவாதா எ ைடயா எ ைடயா எ ைன இ ேக எ வள தைனஅ ேய எ ெசா ேவேன. 1314 வ கண வா ேமா ேமா இ த மல ெட ற ஞெரலா வ த ேக அ கைண ெகாள ெப ேப எ ேக ேம கைட டெவ ேசாெற ேக ஆைட ெய ேக இ க ய ெப ேக வச யான இடெம ேக எ ைள ேத அ லா ஒ கண உைன ைன த ேடா எ ைன உைடயாேன எ வைகநா உ மாேற. 1315 ெபா மைலேயா ெதன ேப ராைச ெபா நைட ப பலகா ேபா ேபா ெந மைலேயா மைலேயா எ ேத ைல ைல த த உைன ைன ேத ம மைலேயா மாம ேயா ம ேதா எ வ யேத இ ைலஇ த வ ச ெந ச க மைலேயா இ ேபாெச மரேமா பாைற க க ேலா பரா க ைட ேயேயா. 1316 த ைமமற த ள த உ ேத தைக ைடயா ட சா நாேய ெவ ைமெயலா த மன ர ேக த ெம ய வா எ ெச ைமெயலா த ெமௗன அைணேம ெகா ெச இர பகெலா ெத யா வ ண இ ைம ேல எ ைம காணா த இ ப ைல அைடேவேனா ஏைழ ேயேன. 1317 அ யேன ைழயைன ெபா தா ெகா ட அ கடேல ம ேறா அரேச இ நா ெகா யேன ெச ைழைய ள ேத ெகா ேயா ெகா ல ப ேடா ெந யேன த கட ச க ேதா த ெந ைழக ஆ ர ெபா மாைய ஒ யேந றெப க ைண வ ள எனமைறக ஓ வ ைன தா ன ேற. 1318 க மய ேப க ேபா க த யா வைனஓ க கா ன ேத உ மய க ெகாள ேத ஒ வ ேபா ஒ தா ேபா மாையஇ ஓ ேபா ம மய க ெப டய கா அ ேதா ம ேல மாழா மய க தா வ ைம ற ய எ ைன ேட மைற தைனேய பரேம வ ைம எ ேன. 1319 ந றா ைழ க க ேடா இ த

88

89

90

91

92

93

94

95


1320

1321

1322

1323

6. 1324

1325

1326

1327

1328

1329

நா ல ேத ம றவ யா நாடா ேண ப றா அவ தைமநா ப ேறா ப ப றாத ப ைடயா ப உ ேள உ றா வெப மா க ைண ஒ ேற உ ைழக எ ைண ெபா ப ெத ெபா றாைள ய ம ளா ெபா ேளஎ ைழயைன ெபா க வ ேற. எ யந எ ணெமலா பா ம எ ெப மா எ ம மா ேக ந யம ைறய த ைம உறாைம ேப ந ம யா த நா ேனைன த யந அ கடேல ம இ ப தா டவ ெச றெப தைகேய எ க யேன ைழ யா ெபா யேன எ ெற ேவ அ ேதா. அ ப ள ேகா லாக ெகா ேட அ த சைபேயா அரேச இ வ ப ைட ேயைன மய க ைவ மைற தைனேய ஆன த வ ேவா ைன பவ ைட ற ேமேலா யவ னென ெசா ன ெவ லா இ பவ வைட த ேற எ தா அ ேதா எ னளெவ ெசா ேக ேவைழ ேயேன. ேறா அரவெம லா ப யா ெகா ெபா ேம த அ த ெபா ேள மாைய உ ேறா வ சமன க வ ேனைன உள ெகா ப ெகா வ ன ேக ஒ ம ேறா அவெர லா ெப ைம ேவ வ மன த எைனேவ டா வ ள ேலநா க ேறா அ வ ேய பலவா ெசா க த ேய என க ள க வாேய. அ ைடய பர ெபா ேள ம லா ஆன த ெப வா ேவ அ ேளா த ெத ைடய உள ேகா ெகா ட வேமெம அ வா ெத வேமஇ ம ைடய மன ேபைத நா ேன ெச வ ைழைய ேதம யா இ ைடய பவ கட ேடேற எ ைன ஏ வத ெக கஎ இ ப ேதேவ. வ ைற யா உள தள த ேதா ழ ேற இ யா இர காேதா த எ தா இெத ன அ யாய ேமாஎ னள பா த ண ைலேயா ச யா எ வ ைன ேபாதைன ேயாஎ ெகா சா வேத. எ ேன ைற ெட ேக உ ெட ப எ னள இ ேன இைலேய பா இத ெக ெச ேவ ம ேன க ைட மாம ேயஇைட ைவ ப தா ெபா ேன ேன சைட த ேன லா ப ரணேன. த டாத ச சல ெகா ேட ைலையஇ தார க டா இர வ ேக டா உ வ க ைக க டா மல சைட எ தா இர ைல ைம லா அ டா ைழ ெபா ேபா இ அ கழேக. ெபா யா உலக நைட ச சல ெபா க க ஐயாஎ உ ள அழலா ெம ெகா த றதா ைபயா அரவ ம சைட யா ெச பவள ற ெச யா என க ெச யா எ எ ன ெச வேன. ட ைல ேய ம க டா ைசவ ரத ெச ய ட ைல ேயஉ ெச ைல ேயஎ ற த நட ைல ேயஉ ற ந ைல ேயஉைன நா த ேகா இட ைல ேயஇைத எ ைல ேயச ர ைலேய. ைட யா ெவ ெவ ைட யா ம ேம சைட க ைட யா ெந க ைட யா அ க ைடயா ப ைட யா ைச ப ைட யா இட பா அ ெப ைட யா வ ைட யா எ ெப ெச வேம.

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6


1330

1331

1332

1333

1334

1335

1336

1337

1338

1339

1340

1341

1342

1343

1344

1345

ைட ைட யா மைற ேம ைட யா ந ேம யெச சைட ைட யா ெகா ைற தா ைட யா பர தா ம பைட ைட யா அ ப ைட யா ெப பரைவ பா நைட ைட யா அ நா ைட யா பத ந கேவ. ைட யா ைற ைட யா எ ைள தைலேம தா ைட யா ெச சைட ைட யா எ தைன ைடயா வா ைட யா மைல மா ைட யா கைல மா ைடயா ஆ ைட யா ம ஆ ைட யா எ ைன ஆ ட ேள. நா ப பா வேன உலக ந ப தா ப ேமாெசா ல தா ப ேமாஎ ண தா ப ேமா கா ப க மா ப மா கல ேற ஏ ப றைன எ ர கா எ எ ெச வேன. ெபா ேயா அ ைம உைர த எ தா எ ேபா தா ஐேயா உ ள த தத ேறாஎ அவலெம லா ைகேயாட வ லவ ஓ ப னா ர க ப ெம ேயா ெட தா அட காத ய ைட ேத. ேத ெசா வா ைம பாகா த ைன ெத த ேதா தா ெசா ற ணமாக ெகா தயா ெவ ேற நா ெசா வ ெத ைனெபா நா ெசா வா த நா ெசா அ வா ெசா எ மைல மா ெசா ைக மைல மா ெசா ெவ ேற தைல க ெகா ட ள டா எ ேற உைர ப ெக ேபா ற ட ம ைல ேப ந ேற உைர ற ேற தன நா எ ம ேறய க ைர இ ேறஎ ெசா வ ைறயவேன. ைக ற கா இ பா ட கனஅ தா ெபா ற கான ரா வ பாவ யமா ைவ றஓ ெச ெபா னா எ ெக ட மன ற ந ல மனதாவ ைலஎ ெசா வேன. ேண ெபா க ற நா உ ைரமல தா காேண க டாைர கா ேல ச காண க ேண தவ ேய அற க ேல நாேண ல யாேண ெய கைட நா ேன . நாேனா எ ைம அ ைமெய ேறாந ல அ லென தாேனா அ ப தகாெத ப ஈெத தா ைன ேதா ஏேனா உ ள இர ைல இ ர ைலேய காேனா ேவ ெகா கட ேவ ெகா க ணவேன. ேபா ெச சைட தக ேனஒ ேம யெச ெபா ேபா ெம எ ய ேனஎைன ேபா ெப ற த ேபா தா த ைத ஆ ர ேப தா அ ேதா ேபா அ ைட யா என கா இ த ல ேத. அ பாெல த ைனஇ கா ைட யா இ வ யவேன பாெல ப ெந பா அக ெற றத லா பா இடைர ற பா அ ெதா ெசா ன ேடா எ பா இர ைல எ பா கட ைள தவேன. எ ேபா ம தைர ஏ அ ேப என ெக ைவ பா ெபா ேபா ள சைட யா தைன ேபாய ேத ேபா அ ெபேற இ யா எ ெசா வ ேத ேபா பரா கஞ ெச ேய அ க கணேன. ெபா ைட யா தைய ேபா அ பா எ ற ைம ேனா ெக ைடய யா தைன ேயஅ ேப இத ெக ளள ைட ேய அவ னைட ேய என ேப வ ேத ைட மா ைம பாகாஎ ேசாக ல கேவ. சாதக ேதா க தான ேவென தா மா பாதக ேதா ன ஈ தெத பா ைமெகா ேடா தக ேத எ ேய ஆ உ வ யா ேபாதக ேத ைன ேற க ைண த ேள. அ ள யா ேதவ த ைம அ தவ க ள யா ள ெக றா ெந ச இர றா ம ள யா ெப ேதேவ த ன வ த ேத ெத ள யா ேய ஆ ெச க ர ேள. அ ெபா ேளஎ அரேசஎ ஆ காகவ த ெப ெபா ேளஅ ேபேற வான த ெப றவ பா வ ெபா ேள க மாம ேய வ ய ளா த ெபா ேளெபா எ வ ேத எைன தா ெகா ேள.

7

8

9

10

ேம.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22


1346 சர கா க ெதா ெத வ ேபாெல தைன லக ர கா ெப வாதைன யா இட ஊ ெந ச ர கா ெம நாம ைணெயன ேற இர கா தம இர ேறா எ ர கேவ. 1347 ற ற தாேன ம ணெமனேவ ஆ ற ெச சைட அ ண ெகா வா எ ப ஆ கத ேவ ற ேதா க ேவ ெகா ேலாஎ ேம எ ற பாத தவ ட ேறக ேம ேம. 1348 ப ேமக ற ேதா நா க ேதா எ ைன ேபா ப பா ந ேலா ெசால ேக ெபா மன ேவ ப கல அ ேதாந ைடயவ கா ப ந ேம ப ேமாஒ கா எ ேம. 1349 வாேள ெந க எ ெப மா வ மல தாேள வ த ம ட பாண தன க ைம ஆேள என ற ேக ேறா ன ைட நாேளந னா அ த நா கா ர ெத ட நா ெச வேன. 1350 அ தா தைமஎ ேமேலா டா க அவ ைச எ தா இ வா க எ பா அத ேக க ெசா ெதா தா ஒ வ க ேல ைச ேசாெற ெகா தா ேபர எ ெசா ேக எ ண றேம. 1351 நா ேற ைன நா ேக ெகா வ ந ப ேகா ய ேறஒ ேகா ெறா ம ேற ேத ேற ைத ேபா த வ ைன பா ய ேதாமன வா ேற க பா த ேள. 1352 தாயா ச ேநர த ப ந த ைதையநா வாயார வா ைவ த ைட வ ஈயா எ அ வா எ ைனய ேத உைமயா ேநயா மன ர காயாஎ எ ண ெந படேவ. 1353 ந பா ைட நாவல வா பா ைட நய ட பா ைட ேம ெகா ட எ த பா ைட ெகா ெட பா ைட ைல எ ப நா ப பா ைட யா பா ர கா எ பர டேர. 1354 ஏ டா ேகளய எ பாைர நா ெத ைனெவ ேபா டா ேவ ட ேகேள எ நாைண ற ேக டா எ ைன உைடயா ட ெச ேக பென ேற டா வா ைர பா டா ெசா வேன. 1355 ற ட பாண கா பட ெச றஅ நா ேவ ற ெவ மண எ தைல ேம ைவ ெம ல ேப ற ேதா உ ய ேதாஎன ேப எ பா ற ேதா எ க ேணஎ உ ள பைத றேத. 1356 ேயஎ த ைத அ ைட யா எைன ேந ெப ற தாேய பா ட ெத ெப மா இ த ைம னா நாேய ண ல ஆ நா உ க ேசேய எைன ற டா உலக ேம. 1357 ெத ெபா ர ேளஎன ேத த யா ம வன ெதா வைர ேய ம த ேடா ெவ யரா கல ெவ ேற இ க ம க டா அ இர ைலேய. 1358 ெப ணா மய எ ேயைன ஆள ெப க ைண அ ணா உ ள இர காத வ ண அ ெகா ேட க ணா உல எ பெம லா ெவ கா த ம ணா ல ெதா ணா ெகா ைள வழ ெம ேற. 1359 ெந ெகா ட ன தாமைர கா ப றஎ ைன ெகா ட வா ைக யர ெப ய ெகா க ேப ெகா டைல க வழ ேகா வள த ட ழநா ெவ ெகா ட ேத ட யா இ ய ல ேத. 1360 ம யாம ஆைர நா இ மா ம றெத ப யா உன வ ர ப ய ேறா எ யா ப இட ப டைலயஇ ேவைழ ெக ன யா இ பட மா ேட அ ெச ைடயவேன. 1361 க ேகா ைட ெந ச த பா அ தவ க மா ெசா ேகா ைட யா க வ ைன த ேத அ ேகா ைட ெந ைட ேய ர ைல அ லவா ெந ேகா ைட ஈ தவ ய ைல ேயா க மலேன.

23

24

25

26

27

28

29 ள 30

31

32

33

34

35

36

37

38


1362 ஆ க மாைய மன ேத கவைல அ த வா க ெநா வ ேற வழ க எ ேசா க எ ைன ெதாட ேக அ ள ெதாட க டா ேபா க வ லந ேச உைம ேயாெட கவேன. 1363 ைற தா ெடா ெப ேதா ைள ேப த ைற தா டவ ெச ேவ ெச ட தம மைற தா டவ ெச ேவா எ பால ைவ ெத ேய ைற தா ெகா எ ேன பல ைற வேத. 1364 நட ெகா ட ெபா ன ழ நா வ ந ம ட ெகா ட கா அ லா ற க ெச பைவேய ட ெகா ட க ட த ற ேமஇம ெவ ைடயா இட ெகா ட ெத வ த த ேலஎ இைறயவேன. 1365 க சன த னா த வா ைக தயேலா ெமா க உ ள ெபாறா நாம ெமா ெத ேய க ேபா மய ேற அ ள ைலேய ப க ேனா இ எ ப க ச ப ன ேக. 1366 ேச ைவ க ைம பாகா த வ எ பா ைவ ேம இட எ லா எைன ட பா நட க கா ைவ ேமந கவா ெவ க ைவ ேம மா ைவ மாையக ம ைவ ேமத க வா த ேல. 1367 ஒ மா ெப ற மக ெபா டாக உவ ன வ மாம னா வழ ைர ேதா எ வழ ைர த மா ல த ேபா ேவட க ட இ ெகாேலா மா வண பத தவ யா வன ேற. 1368 ன ச ட ட றர ேச க ைண அ ன க ெபற உ உ பா அ பைட லதா க ென ச ேமாக ைட வ ென ச ேமாஎ கா ெந சேமா எ ென ச எ ென ச ேமாெத ேய இத ெக ெச வேத. 1369 வான டா கா ேபா எ த ைன வைள ெகா ட மான டா த ெக ெச ேவ ைன வ த ேத ஊன டா ழ நாேய ைழைய உள ெகா ேட ஞான டாத நட ேதா த ண ந கேவ. 1370 நா ெசயாத நைட ைட ேய நாண உ ேநா ெசயா ற வ ந ேநா ப தா ேப ெசயாத ெகா தவ தா ெப ற ைள ந தா ெசயா இ த ந க டா ெச சைடயவேன. 1371 உ வ ேல ேயனா க ெலா ெத வ ேல கா யா ட ெச றஅ த ப வ ேலந அ வ ேதஉைன பாட ெச தா அ வ ேலஉ வாேனா த ண யா ளேத. 1372 மாென தா கர ேதா சா த மன ன தாென தா எ கஎ ேறஎ தள ைவஎ லா ஊென தா க பா உைர ேப அ ஊ ைர க நாென தா எ நாஎ ேமாெமா ந டேவ. 1373 வனெம தா சைடேயா த ம தல னெம தா எ கஎ ேறஎ ைமைய னெம தா வ த லா ற ெமா டஎ மனெம தா எ வா எ ேமாஉ ள வா ேவ. 1374 பர ேமஎ வேம வ த க பக ேமஉைன சா ேதா க ைகவழ க அ பம ேறபலஅ ட க அட காதெத ேற ந பர ஞா க வாசக தா க நா னேன. 1375 வ ெச ம தா க ைண மாறாதஎ க ெப ெச வ ேமஎ வேம ைன ெதாழ ெப இ ேக த ெச அ மர ேபா ைம தள நைடயா அ ெச ல ேற இ அ கழேக. 1376 க க ய பாண ேககன க ெகா க க ேசர க ேதா எ ைன ெத த ெத ஒ க பா த எ ற ஏைழ த ைலேய உ க வா ைடேயா எவ ம த வேர. 1377 ம பா வன ற மா ம ன மனம ேதா பா ர ெச ெபா ஈ த ைன ேத பா ைனய ேத என ட ேவஇ ெற ைன

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53


க 1378

1379

1380

1381

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

பா த பா எ கைற க டேன. ைழைய ேம இ வா ைக ேலமன ேப றஇ ஏைழைய ட லாேமா அ ைம ர க டா மாைழைய ேபா ன தா ெகா ைவ வள தஇள வாைழைய தா ன ட ம ப ேட. க த யா ேய ப ப கல கெம லா உ த யாைம ெபா த ஈபவ உ ைனய த யா ற அ ேறெம க ைமஒ எ த யா ந ேசதா அ இர கேவ. வா ேவ ெகா ட ம ேதா க ெகா ட வ ள ைன நா ேவ ெகா ட ன யா நைகத ேத ேவ ெகா டைன எ பா இத ஏ ர கா தா ேவ ெகா ட அ ைம ட தா ப ேட. ைப ைர தா ப ய ேதா தைம பா ேறா உ ைர தா ள லெத லைத உ ளெத ேற ெபா ைர தா த வா ற அ ேபால நா ெம ைர தா இர காைம ன ெம கழேல. மட வ னா மண வ றாத மலெரனஎ உட வ னா எ உ வ ேமா ய உ ளெவ லா அட வ றாத தா க ஈ கய லா ைரேய கட வ னா க ைணவ றாத க ணவேன. எ றத ேக ட எ பா ற ேபா ற ப ய கெம லா ெவ றவ தா க டா எ ேம எ த உ ற தா ேகாத எ எ உைடயவேன. ெபா த சைடயா இ ேவைழ ெபா ன ளா ந தர ேவ அ ேதா ய ந எ ைன ற ேதெகா பா ைப பா ண ெச ெகாலா எ ற ஞால இ ைர யாெத ர ேன. வா ெகா பவ ேபாேலஎ உ ள ைத வ யரா ேப ெகா டெத ெச ேக க ற ைகைய ேச ெகா ந பா கழ க க ைலைய தா ெகா வ ேடா அ க ச கரேன. ேகா ேவ ஏைழ மன ைன ேவ ெகா ட ெகா ேத ேவ ேமாகட ேவ ேமாவைத ெச டஓ வா ேவ ேமாெகா ேப அ எ மட க டா ஆ ேவ ேம எ ைன ஆ ேவ எ அஞ ஒ ேத. ைட ைல ேயாஅத ேமேல எ ைர வர பைட ைல ேயா ய எ லா க பத ெகாள ெகாைட ைல ேயாஎ ைற ர ந க ல எ தா ைட ைல ேயாஎ தன காக ேபசஎ யேன. நைற ள ேதமல ெகா ைறெகா டா ய ந சைடேம ைற ள ேதக ைக ெப ள ேத ற க கைற ள ேதஅ எ ள ேதஇ கைடயவேன ைற ள ேதஎ றர ற ச லேத. ன தா காம னா எ த ைன ைக இ மன தா உ ய ேபாதாைம எ ம இன தா வா ைக இ ைப னா இைள கைவ தா அன தா க பத ேதா இ அ கழேல. லள வா ஈயா த வா க ெசா லள வா ர ேபா இர கந ெசா ன கைள க லள வா த ேறா த பா க ெச ேறா ெந லள வா ேகேள பால மலேன. ைற த ேவ க ேயஎ ெப ெச வேம கைற த க ட ெத க பக ேம த க க ேப மைற த ம ெறா மாம ேயஎ மன ைற ெகா டெத ெச ேக அக ற த ேள. க க ஆ ப வ ேல ைல க டஒ ெப க யாள ைன றஓ ைளைய ேபா எ க யா அ ைழ ேத வ ேனஎ ெந ச க யா அைல ற ம க ேபா ேத. ெம ட வ சக ெந சா ப ய ெவ ெந ெந ட வா த வா ைக வாதைன ேந டதா

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69


1394

1395

1396

1397

1398

1399

1400

1401

1402

1403

1404

1405

1406

1407

1408

1409

ெபா ட ெந ற ெபா பத ைதயஇ ெபா யைன ைக ட ைன ேய அ வா க ைண கடேல. அ கட ேலஅ கடல ேதஅ வ த ற ெத ைவ ேயஅ ைவ பய ேனமைற ெச ற ெபா பத ேமஅ பத தர ேச க ைனயா இ ண மாைய மன ேத ைன உவ ேத ெகா ேள. அ ட க டா அள தா கா ட க யவ க ட க டா சைடேம ைற த கைலம ட க டா பய ள ேதாஎன தைட ேத ெதா ட க டா பல ெத ட க டா ைணய ேக. ேத ட க ேட ெமா பாகா உல ல ர ைக ஆ ட க ேட அ அ ர கா அவ ஆட ச ேக க ேட ைல நாேனைழ ெந சக ழ ர கா ேவ ெகா டா ேற இ சா ற ய ைட ேத. ேபாக ெகா டா த அ ளா அ த ண ைலைய பாக ெகா டா த பர ெபா ேள பத ைனயா ேவக ெகா டா த மன தா இ ேவைழ ெம க ேசாக ெகா டா ேற அ ள ெதாட கேவ. இ றல ேவெந நாளாக ஏைழ ெக த ப ஒ றல ேவபல எ ல ேவஉ ைர ததய ம றல ேவ ற ந றல ேவெயன வ தகய க றல ேவபக க ற ேய தைன கா த ேள. ப ப ட மாைய பா ப ட சால பர ப ேட ப ட வா ைக ேம ப ட ப சார னா அ ப ட நா ன கா ப இ அைலத ந ேறா ப ட ேந ைட ெப ப ட பாக ெப தைகேய. உைடயா எ ண ப ஒ ேக ட உ ன தைடயா இ க வத லா இ சக ைடநா நைடயா ைமெகா ட ேதா றைர ந றவ பா அைடயா ைம ெந கைடயாைம த த கேவ. த செம ேற ற நாேய ைறைய த உன ேகா ப ச ேறஉல ெக லா ர பா க டா எ ச ேற ைன ய லா ைண ைலஇ வ சம ேற பத கா க க ம டேர. ெபா தா நா ெச ற க யா ெபாறாெதைன ஒ தா ந ைக ேட எ ைடயவ ெவ தா ேவ ைல ேவ ேறா இட ைத எ ைன அ தா ெச ட மா ேட என அ டேம. ேச வ ஏ ம ைகப காஎ ைமக டா ேம வ வர தா தா உ த ய அ ெபா கா வ ேமஇள க றழ தா ப கா ம பா வ ேம ைல பா வ ேமம ற பாைவ ேம. வ ப ட ட வா ப ட ைவைய வர ட ெபா ப ட ேம ப ட ேபா நைடயா ப ட ர அ ேதாவாத ர த யெந ச எ ப ட ேதாஇ ேக டஎ ெந ச இ ப டேத. க ைல ெந ச ணைட வா ைக ேத வா ய ெச மல ேபா ெகா ேற உ ைற வா ேறா ேபால ேந த ஏ உைடயவேன. ெகா ெகா ட ஏ நைட சைட க ெகா ட ைக ெபா ெகா ட ேம ேதா ைட ெகா ட பாக ேபர ேநா க ெப கழ ெகா ட ந மன எ மன ேபா ைற ெகா வ ேற. ப ப ந ஆ ம ேவ ப ப ப ேம க க ப வா ப ப ஓ மாப ெசா கட த ப ப ப ெய ப ந ப ப ேய. எைனயைட தா ய ப ைமைய இற ெகனேவ ைனயைட ேத அ நாேய க ள ைன க டா ைனயைட ேதமன ைட ேத ேவ றவ த மைனயைட ேதமன வாட உ ெதா ட மரப லேவ. வன ேபா வ வ ேபாேலவ ெச வ மைன ட ேத

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85


1410

1411

1412

1413

1414

1415

1416

1417

1418

1419

1420

1421

1422

1423

1424

ன ேபா வ ேய ைம ெசயல ேபா ன ேபா ெகா பைக காம ேபா ற க தா இன ேபா ெகா ய மன ேபா இ பெத ெற னரேச. ெப றா ளைனய ேறவ ெச ைழ க யா றா பல றாெள ெம ைமத றா ைலஎ ம றா ைணஎன கமல ெபா றா அ க க றா பாட த ேள. அ நாைண யா ந ேச றய மா மைன யா ய த ெபா னாைண கா த அ கட ேல ற மைனேபா இ நாைண யாவைக எ னாைண கா த ஏைழ த னாைண ஐய தாளாைண ேவ சர ைலேய. பவசாத ன ெப பாதக ேம இ பா ைடந வசாத ன தைர ஏ பைட தா அ க அவசாத ன கைள க வ ள அ கஎ ேறா கவசா தனெமன ைக மா ைய க தவேன. நா ெச த ய யாேதா நமஎனேவ ஊ ெச த நாைவ ெகா ேடாத ெப ேற எைன ஒ பவரா வா ெச த நா க ேதா ெந மா ம ைற ேத ெச த க பக ேதவ ேதவ ெச ய ேத. உ றா மைற ேகா வ ேயா எைன உ ெப ற ந றா இ யாேன ந ல ந எ ைன றா ெகாள ேவ ேற எ ப ச றா இர காேதா த தயா ேய. வா மா ெமா மாறாத மாற மன க க கா மா யா ய க பக ேம க ைணெய ேம தா மா நா மா ேட ெப ற தா ைல பா மா ைள பா மா ேமாஅ ப ேம. அ ப தாமன ேதைழய யா ய ரா ெம ேத இ ப தா நைட வா ைக ஏ ேற எ ப தாப ைல அ இர ைலேய வ ப தா த அ கட ேலஎ ன வா ெவன ேக. ைமக ட க ட மா க ட வாம ைவ த ைகக ட எ க க ட ெத வ க ெல ேற ெம க ட நா ம ைற ெபா க ட ெத வ க ேம வேனா ெந க ட ஊ க ட ெக ேந வேத. ேவ ேமெலா ேவ ைவ ேதா ஒ மா ேவத வ ேத ஒ வா த த கா தானைர கா ம டா கா க டா பா ேமா த பா வ ேத றவ பா ைமக ேட. மைறெகா தா ெந மா ெகா தா ைச மா க ெகா இைற ெகா தா இ க ேலா ப ைல எ த மன ைற ெகா தா ைற த ெளன எ ைற ெகா தா அரேச பா ப ேம. மைழ ேவ ப வ ப ெவ ெக ட மைழ ேப ெத ன ேப க டா அ த ெப ைய ேபா மைழ ேபா ெகாைட இ ற ெந ய கா ெபா மைழ ேப ெத ன க மைழ ேப ெத ன ரணேன. ளா தர ெகா ெட ைற யா க த ேகளா தவ என வாளா இ ற ேக ைமஎ ேனா ளாத க ம ேய ேட உைன தஎ ைன ஆளாக ெகா ளா நரக த ேம. வள க மாவன றத தா வா ற இள க ேபா வா ைக அ இ அ ேதா உள க நா ெச வ ெத ேன க ைண உத க டா கள க ேபர காெர கள தவேன. கா ேம ட ப சா உ ள கற க ெச ேற ேசா ேம க இ ெறன ேவ றக ேதா உ ேபா ேம ெப ைல ஆ ெக யரெம ேச ேம ெப ேச ைல கா அ ெச வ ணேன. அ ேதா ய ழ றா ஏைழ அவலெந ச ேதாத ேயா இைளயவ ெச ைகெதா ட ப ேதா வ த ப பர ேமாெகா ப ெகாேலா வ ேதா ழ ேபாஎ ெசா வெத மாம ேய.

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101


1425 ெபா வச ேமாெப க வச ேமாகட வசேமா வசேமாஎ ெம வச ேமாஎ வசேமா த வச ேமாமல த வச ேமாஎ சவைலெந ச எ வச ேமாஇ ைல வச நா எைன ஏ ெகா ேள. 1426 நானட காெதா நா ெச ற நட ைக எ லா வானட கா த ம ணட கா ம ம ட தானட காெத தானட காெதன தான மானட கா ம எைன ஆ ட மா ய ேப. 1427 பா பா உண பா ெகா பா வள பா மைன பா ேவ பா ெவ ட ெச யா வள த ெவ கடாத தா பா ஒ தா பா ெகா தா ெச வா ேத பா மல ழ கா பாக எ ைன ேச ெகா ேள. 1428 ெந ைட ட உ ைப ேத ெச ேவா ப ெந ஒ பா வாைழ பழ ெகா ள ெத வாெரா ேச ெல னா இ நைடயா இ ேவ ய நா வ ேயாக எ ெல ேன. 1429 எ மத மா ம ேயா எ பா இ ைபெந ைச மத யாைன கா ட ெமா அன க மத மா ெவ ந ைன டஅத ெவ மத கெல ச மத கா எ த ேம. 1430 க லாத அ ேதா தா கண ெபா லாத ெந ச ெபா லாத மாைய மத ெகா லாம ெகா ெறைன னாம ற ெகா ைகையஇ ெக லா அ த உன ெக ேய ைச பெத ேன. 1431 ெத வ ஓ மன ேத த ள தா இ வ ஏெக வ ட ெத வ ேயா அ வ ேயவ ெச வ பாட றா ேறா ெவ வ ைண ெக ேன ெசய இ ய ல ேத. 1432 க ணா த ெச க ேப ெபா ன கா மலைர எ ணாத பா இ ேக ற ேத ைன ஏ ேறா உ ணாத ஊ உ கா உைட உண ச ந ணாத ெந ச ெகா ல ேகா ன நா றேவ. 1433 அ மா வ ெற கா ேற என ற தலற மாஅ ேச க தா பா க வ ெகாேலா இ மா ல த ேத றா த வ க எ மா இ ேகைழ அ க பா இர ைலேய. 1434 ஓயா க ைண ேல த க ஒ வ பா ேதாயா ெகா யெவ ெந ச ைத நா ெசா ைல ெசா வாயா ெத ல ேதஇ வ வடைவ யா ெம அ ேதா ெத வத ேற. 1435 மால யா மல ேரா அ யா மக வா அ யா கால யா ம ைற வாேனா கன க ட யா ேசல யா ம ைகப கா ற ைதமைற நால யாஎ நான ேவ என நா ைட ேத. 1436 ஆ ட ேவ ஆ ட பாத அ ைமஒ ட பாக ேகா ட ெகா ைற ேகால க ட ேம நா கா நா எ ைல தைலேம ஏ ட ைகக க டாணவ ேப க இற ேம. 1437 அ ட க ட தரேச அ த ேடா ெகா ட ேதவ த ேகா ட ெர பேரா ெசா ட வா ன ப ேராஇ ைவ க ெட க ட ேப க க ப ேராஇ கட ட ேத. 1438 காேர எ ம க ட னா ெபா கழைலய யாேர ைணநம ேகைழெந ேசஇ க ேர எ தர க வாெரா ெச ேசேர இ க வாய நமஎன ைதெச ேய. 1439 வைல ப ட மாெனன வா ப ட க ய ைமயெல ைல ப ட ேப ைல ப ட நா ம ேபா ல ைல ப ட இ மன அ ேதாஇ ேவைழ ெக ெற தைல ப ட ேதாஇத ெக ெச ேவ க ச கரேன. 1440 தாெம ேசாக மனமான ைள ர ேக வ தா ணவெம மா ட ேபெயா ற மா ரேமா ெப தா மதெம ரா கத ேப தெத தா தா அத ெப ஒ வா ெகா ெச ப ேத.

102

103

104 105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117


1441 ெப

1442

1443

1444

1445

1446

1447

1448

1449

1450

1451

1452

1453

1454

1455

1456

ம பாக ெப ம ேயஅ ெப ெகா ட ம யான ம ேயஎ ந க ம ேந கட ம ேயஒ கா ம ைய ம ட ேறா ெத வ காம ேய. அைலெய ெத ஐ ெத தா ைன அ ேறா கைலெய க காெல க ர க இைலெய ற ெட ெகா ட எ க தைலெய ச யாேமா த க த தேல. ஆ க டா ற ப ைத தா ெகா ட ள மா க டா எ ைத வ ள ணெம ப ம றத கா க ேட ைல ஆ உ ன க ட ேலா சா க ேட க ெகா ேட க ைண தட கடேல. க ெகா ட ெந கா ெகா ட க ட க ப ெப ெகா ட பாக க ேட மாற ர ப யா ெகா ட ேம ற க ேல அ ற ைத க டா ஒ ெகா ட க உ எ ேறாஇ ெகா தைனேய. ேவ ெபா எ ேதா ைட ேத ள ெம க தா க ெதா ற ேதா தய த நா ைட எனஒ ேசா ட ந அவ வா பழ ெதா ச கைர வா வழ வேன. கா ட ேம உல இ ேதக க பைணேபா ட ெல ன ைலயல ேவஇ ற ப பா ட ற அ ேறா நைமந ப ப தா ஆ ட எ ன ைறேயா ந ேம ைற ஆ ரேம. ேவ க ைவ த ேதேவ ம ைர ய ெத மா க றெச மா க ேமஎைன வா தேதா ஆ ெபா ேனெத ற ேத ெச ய அ மல கா ைக யா ெகா டா வா என க ைனேய. மாகைல வாண ற பா எம மைன க ட கைல தாஒ ேமகைல தாஉண ெந மைலதா ேபாகைல யாஎன ெதாட வா அவ ேபா மன ஏகைல ஈகல ஏக ப வாண ட ெச கேவ. ஊ த வா ந ல ஊ த வா உைட த வா பா த வா உழ ேக த வா ெபா பண த வா ேசா த வா உ ள ெக டாம பத கா த வா அ ைம யா த பாகைன ய ெந ேச. ப ெச த ெசா ம ைக பாகாெவ பா கட ப ெகா ேடா ெச த ச கர ெகா வா அ சைன ெச டநா ெச த ன ேசவ ேம பட ேவ யவ க ெச த ந தவ யாேதா க க ப ேத. மா ேந வ ைய வா த வ ள உ ெவ கா ேம பல பா ட ேம ைய க ெதாழ நா க வ ைல நாதைன டஇ லா ட கால ட ேபா ேபாவ ேட. எ ேம ைழ ைல யாென ெச ேக எ இட ெத ெசா ேம ெகாளாெதைன இ ேம ெபன ெந ச ேம ைழய ேம ப ெயன ெச ெதா க ேம பர ைட த ேம ெகா ட ப பவேன. ைம டாம க டா த ைன வ எ ைன ெந டாஉ ேபா இ லா ெம ெந ய யா ெபா டா ெவ ைல டா மய ேபாகெமலா ைக டா என ைக ேட வ கா த ேள. ந ல த ைவ தா தர ெகா ந ெச ெசா ல த த த எ க ரா வள ம ைல இ ல த க ெப ணாக எ ைப எ யநா ல த ெப ற ேதவைர வான தத ேற. ெசா ைண ேவ ய எ ப க ைய ெபா ைண வா கழ ேக ய ெபா ன ேபா ைனேய ந ைண யா கைர ஏ ய ய நாவரைச க ைண யா த க ைண யாெம கைடெந சேம. சைடயவ த தா ட ந ச ெற கைடயவ ேன ெச ைக மா ற ல கா வ நைட ற ைன பரைவத பா க நட அ ப இைடவ உ த இர க ைத தா ெவ டத ேக.

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133


1457

1458

1459

1460

1461

1462

1463

1464

1465

1466

1467

1468

1469

1470

1471

1472

வாத ெர ெப மா ெபா ட ெத ன ேன ெவ வாத ைவ க பா ப ேம ெகா ேம ற ஒ வாத ேகால ெதா வாஅ ேகால ைத உ ேத க வாத ட கா க டா எ கன ேல. த நா கைரயைர ேபா ய ஓ கா த மாைய சமணா மன க க க பா த பாவ கட ைட ட ப ழ ேற ஏ த ஐ ெத ேதா ேற கைர ஏ றரேச. க ேசா ப க வா ைகைய ெதா வ ஏ க ேநா இைட ம ைற இட ட க மல ெந ச சா த ைற அ ஆ க பத த த கஅ வேம. ெபா வ த வா ைலவ த ெச ைக ைமெய லா ைகவ த ெந ச க ேட இ ந க ட யா ெம வ த வா வ த ெச ைக ற னா ைதவ த ெந ச கா பெத ேறாெச சைட க ேய. க ைகெகா டா மல ேவ ேலஅ க மைல ம ைகெகா டா இட பாக ேலஐய ம ெமா ந ைகெகா டா எ ெகா ட வாெய ந ம ப ச ைகெகா டா அத ெக ெசா வா க ச கரேன. வா ெகா ட க ய மாயா கார வைல ைழ தா ெகா ட ழ சா மாெற றன க வா ெகா ட ேகாவண ேபரழ காஎைன ேகதமற ஆ ெகா ட இ வாளா இ ப தழக லேவ. தைலவ தா வண கா த தைல மா தைலப மா தைல வராக தைல ஆ தைலெவ நா தைல பா அ தைலக தைலெவ ைல தைல நா ற தைலேய. ெத யைன காணா த க இ ேச க ெசா தக காச க ைல க நக க ஒ ெகா க ெபாறாைம க க வ க ம ைம றக மாம தக மாைல க ேண. க த லா க ேகளா ெச ெபா கைதஒ அ ற மாத ைம த அ ெமா ய ெண ெசா ஒ அ வ தக த க ெமா ற வாெவ ர ெபா ஊ ெச ேய. ம ெகா ட க டைன வா தா த வா ெத ம டவா ெகா ட வா ட ட வா வ ேப ச றவா ெகா ட வாயன ட வா மல ேசா வா ெகா ட உ ட வா என பேவ. சக ைல ேயஎ ைடயாைன எ ணல த க ெந ச க ைல ேயஉண ேசா ைல ேயக ட ைலேய அக ைல ேயெபா ளா ைல ேயவ ள லா ைலேய இக ைல ேயஒ இ ைலேயஎ ர ெந ேச. ெபா க ேப ைல ம ைக ட த த த ேத ெச க ேபந ேதேன ம ர ெச க ேய க க ைக ேச ெதா ேவ வ ெகா ேத எ கைள ஆ ெகா எ ேன ய இ வேத. ைல ெபா னா கர ெகா ேடா வ ெதா ட ற ெச க ைல ெபா னா ெகா ேதா பாத க ைவயா ைல ெபா னா ெகா ல க பா ெச ெபா ன க வ ைல ெபா னா ய எ பா இஃெத ெசா வாண கேள. ைட யா எ ைடயா ேதவ ற ஏ ைட யா அ ப ஏ ைட யா எ த எ ைமெமா சா ைட யா தன ேக பர எைன தா த ேகா ேவ ைட யா ம ைலஅ ஈெத த ண பேம. ெவ ைல ேயஎ த ள ேக க தக ஒ ைல ேயஎ க லா ைக உ த ேகா உ ைல ேயெபா ெளா ைல ேயஎ ழ பவ ேம த ைல ேயஅவ தைல ஏ தவ ைலேய. எைன ெப ற தா அ ைட யா என பந உைன ெப ற உ ள தவ மல ேசவ ேகா அ தைன ெப ற ந மன தா ெப ற ேமலவ சா ைப ெப றா

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148


1473

1474

1475

1476

1477

1478

1479

1480

1481

1482

1483

1484

1485 1486

1487

1488

ைன ெப ற வா மைன ெப ற ேபால ெம வ ேற. ைறம யாள க ேவா சைட ைட ேம ைறம தாெனா ெகா டைன ேயஅ ெபனேவ ெபாைறம ேய த ைறம த ைன ெபா ன உைறம யா ெகா ட வா உலக உவ றேவ. ைவ த ெச ைக அரேசந மல ெபா அ ைவ த ேபாெத க அ ப த ெச ய ெத ப ைவ த ேதாஇ ப யா எ ேதா இ பா மா ைவ த தைல ஒ ேறா மன றேத. ஒ ேம ைற ைவ ேதா அ அய ஒ மைறத ெப ேம ற ேவ ட வரா ைன தென ற ம ர ேம ம ப வ ததவ ேமெல ன ஆைசக டா வ ேக. ேவ ெகா ட ைக ெகா ட மா ப ெம மல ெபா கா ெகா ட ஒ கழ கா ப க ைட ேம ெகா ட ெச ட ேம ச க க மா ெகா ட ெந ச ம வெத நா எ க மாம ேய. த க ைக த ேவ ெம க க த ெந ெப த பாக கா ட த த பாத ெபா த ேம சா க ேட ம த வா ைகைய த ம பெத ேற. த ம ேயாஅத த ண ேதாஎன சா ம ேயா த ேபர உ டேவ எ ம ேயா ைச எ தா தைல ெம ஏைழம ெப ம ேயாஅ ேப ம ேயாஎ ன ேப வேத. வ ம ம ம தாெய ப தென ற ர ெச த தாெய ப ற க ெபா கா றாெய ப க டஎ ம வ சக ெத வெம ேகா க மா கேம. ைம ட க ய ெபா ட வா ம மய ைக ட நா உ ெம ட ர கா வேனா ைப ட பா ப ைய ட ேம ப த ள ெமா ட கா ெச ைவ ட ேவ ெகா னவேன. தவேம ப வ ேல ெபா சகநைட க அவேம அ ேய க ேடா உவேமய ெம ன ப டாெத மா ஒ ஒ யா வேம க ைட ேதேவ த ெத லேன. ம ட ெகா ைற சைடயர ேசஅ வ ட ட ைச ெப தைக ேயெகா ெப மயலா க ட நா க ப வா வ இ க மனமா ட ேப தைல ெவ ட நா எ ைமய ேற. ஆ காெல தா ைன பாடல ஆ ய பா ேபெர ெகா ப ெண ெகா ய பா ெட ஏ ைமெய ெகா ேச உற க இற கடா மா ெட ெகா ப சைண எ ெகா ம ேன. ஒ ப ற க டேர உறாதெவ ப ற பா ைவ ள ேதாஅைத க ெச ப ற வா ள ேதா ேத உ ேட உ ப ற க உ ேடா த நா வ ளேத. ேச வ க இட ேதா ைய ேச ய த நா வ ெச த ஆ இ வா க மன அ பா வ ேமாஅத பா ெப கைள கா க மாக ெபா க வைள ேதா இ கைடயவேன ேசா க மாக க பா வ ேற ேபா க மாக ேறாைர கா த ெபா ன இ பா க மாகஎ ஓ க பா க ப லேத. வா வள தா இ த ம வள தா எ ம க தா வள தா தைகஅ யாஎ தைனஅரேச ஏ வள தா ெகா பா ைபெய லா த ைலவள தா மா வள தா கர தா ைன ேபால வள பவேர. அ க ட ஓ அரேச த அ யா ம ர ெசா க ட ேபா எ க ட ெந ச லா க ட ெம தவ ேபாேலா ற ெத த க க ெட அ க க ட கா ைக காெத பேர.

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161 ேக

ற பா

நட க ச ேற கா வ ேம.

162

163

164

165


1489 ெசா ெவ

1490

1491

1492

1493

1494

1495

1496

1497

1498

1499

1500

1501

1502

1503

1504

ேறா க த ேபா ைவத ெதா கேழா ேறா மா அைல ெம ேவடெந ச ேறா தைம க டா எ னா ெகா க ெவ வா ெம ேறா ெகா ெந லவ வா வர ேற. வா ெபா ெச வ க லாம இ ன க கா வா ைச ஆ ச அசட எ ேற ேப வா வ ேப வா இ த ெப க ேபா வா ைன ேபா றா எ ேன க யேன. ேச ேந ம ைகப காஎ ம தா ேம ெந ைச கா ப ேபா ெவ டய மா வா வழ க தா ச ம த கா பா காவ ெவ ைன ேதாழ எ பா இ ேவ. இைணேய இ ய ேதேவ கன இன இ ெத கைணேய ெகா ெச க ேப ற கட கட ைணேய வ ரண ேமெம லம ைணேயஎ ப ைட தா ெகா ள த ேள. ைலநா ஆ ட தா க லாத டவ ேபா ைலகா யமன ேத ெகா ட ேவட ைன இைடேம கைலகா க ம தைல கா க ைத ைலகா ஆ மக ெப ேவட கா ைறைமய ேற. டநாக ண ேமேலா எ ெந ச த ெட உடனாக ெம அ றாக ன த டனாக ெம ெந டாக ெச வ ன ேக கடனாக ப க ேட ெபா க லேன. நய ப ஓ அ ெளன ெற நா மனெம வய ப ேமா ய ம ப ேமாந ல வா ைவஎ னா ெசய ப ேமா ண ப ேமாபவ ேசர ச பய ப ேமாமல பா ப ேமாஎ ப ப ேய. ேசாப க டா க ெச ேவா ம க ெவ ப க டா இ ேபா இ ேவைழ ய ப தாப க டா அ ெச யாெத ற தைன ேகாப க டா ந ைறயாஎ ப ெகா ப ேம. எ லா ைடய இைறயவ ேன ைன ஏ ற ந லா தம ெகா நாேள ைச நய ய ெசா லா அவ க ெசா லா வ ண ய வத ெக க லாைம ஒ ம லாைம ஒ காரணேம. ைறயா ெகா டெச ேவ ரா பத ேபறைடவா மைறயா கா த ண ேளய மாையஎ ைறயா பா ழ எ ெந ள ைறயா த ட ேவ ைல கா இ வைலய ேத. மால யாதவ அ ேறஅ ெத வ வரத கால யாதவ எ றா அ காைலஎ காைலஎைம ேபால யாதவ கா பா க டெம ய த பால யாதவ நா ேக ண பாலன ேற. ஒ ேறஎ ஆ ேகா ற ேவஎன ேகார ேத ந ேற க ைட நாயக ேம க ந ல ண ேற ைறஅ ேகாேவ என லெத வேம ம ேற ஒ மா க ேமஎைன வா கேவ. தா ேவ இ ய ேகாேவ என த தெப வா ேவ த க ம ேயஎ உ ள ம ள ேக ஏ ேவைல எ ேபாதா இ ைப இ ப பா ேவ தைன பட மா ேட என பதம ேள. வ ெகா டா ந ெகா ைற னா த மலர ெதா ெகா டா த க வா ைக ழ த ெப ெகா டா த ய ஒ ேப எ ேற க ெகா டா இ ெந ேச உ ள க ெத ேவ. மல க தா மன வா க தா அ வா றமா சல க தா ச யாெத மன தா கட கல க தா மன ேபாேல ச ப கா ப ல க தால லாெத ெச வ ைடயவேன. ைமெகா தா ெந க மைல மா வா ெதா பா ெம ெகா தா தவ டெவ மா ேம றஓ ைகெகா தா மய க கல எ ெகா ெகா தா மன மா காைல ெகா த ேள.

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181


1505 உட பா உ ம கா ைழ ேதாறன ஊ ெவ ய ட பா யஇ க பா ெம ெத இ தட பா நைட ப ெச ேவதைன தா க ெத கட பாந ப க ணா இ எைன கா த ேள. 1506 ம ணா ம ற வா ைக னா அ வா ைக ற ெப ணா ெநா வ தாைர எலா அ ேபெற க ணா பா ைத ைகயா ஈ கணப ப ணா மாமைற ேம றாைள எ ப த ேள. 1507 வானாள மாலய வா வாள அ இ ம தானாள பத தா பவ தா கஒ ச ைகய ைக மானாள ெம ட த ேதா ப ற மனமெதா ேற நானாள எ தாேள த றன ந கேவ. 1508 ஈட யாத க ணா அ ப இய ைனஇ நாட யா அ ள ஊ ைவ நாைவய ேமட யா ந பா ைட க ேறார ேம ம த ஏட யாதைவ ேயன யாஎ க வர ேற. 1509 ட ைஞ ேசா ட வா பத ஊ ட பா ட ஊ க ட ேத உண யா ட எ மன அ ேதா ய இ இ ட வா ைக ட தா எ ைடயவேன. 1510 கர கா ைம ட க கா எ ெப க மெந ச ர கா ேச ைம ற மாதைர ெகா க லா உர கா ேகாெலா ட கா உர ஒ மர கா ய ர கா ெறாெர ம க டேன. 1511 கள க ேபா ம க டா ெபா கழ காண ெக ( ) உள க யா ேக அ றஉ கா வள க காம றவாம வ ழ இள க ேபா ற ெத ெச ேவ எ இைறயவேன. 1512 மாம னா ழ ெவ த ேபா மட ைதய த காம னா ழ எ த ெந ேசாஉ த காைலஅ பா தாம னா தைள டெந ேசாஇ தைகஇர நாம னா த எ ேபா ன ெக ந லெந ேச. 1513 ஏ டா ெகா ெகா ேடா ள ைன ஏ றெப கா டா இடலா ெந மாைவ க ஆ டா ெபறலா உ காைல அ ப ேச டா ப தா எவ வேத. 1514 ேதேரா கா க ெம ஞான பா ட ெச ம ைய ேரா ைக ேம ைவ த ேதவஉ த ேபேரா ஐ ெத த ேறா பைட ைப ரம ஏேரா கா ைப ெந மா ஈ த ேவ. 1515 ேவதைன யாம தைன யாஎ ேவதைனயா ேபாதைன யா ைன ேமைழைய ேபாதைனேக வாதைன யா வாதைன யாெவ வா மலர ேசாதைன யா ேசாதைன யா க ெபா ேள. 1516 இ ப ற இ வா ைக ேலெவ ேலறெவ எ ப ற ேபா தள ஏைழ எ வ அ ப ற பா எ ற ேதா எைன ஐயைவய ெத ப ற தாகம ைலக டா எைன ஏ ெகா ள. 1517 கள ெகா ட ஓ ம கா ட க அ வள ெகா ட ெத வ க மா வா தப மள ெகா ட ெகா ைற சைட ெபா ேசவ மா ஒ ற உள ெகா ட ய அ ேறாஎ த ைன உைடயவேர. 1518 கா ேந ம க டாவ டா ழ க ப ேத வாம ெகா ேதா மாமல ேசவ பா ேச ேசவக ெச ேவாைர ஆ ேச கஇ பா வா எ ஆ ட பயன ேவ. 1519 ெகா ட ெகா ைற சைட ேனா ப ேகாமள ெப ப ட ெவ ெறா ேம பா இ ட மாையைய எ ட வாஎ ைச ேபா ச ட ஓைச ெபா ட வா ெகா தா ேம-. 1520 ெவ ெப மா ைகெகா தா ட க ைண எ ெப மா ண ப ேதவ இள யா த ெப மா சா மைல மா சா ைம ைக ெச ெப மா எ தா நா ப ெச ய ெச ேய.

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197


1521 சா றவ ேனகந னா ள தா சா ற தா றவ ேனெவ ெவ பவ ேனஅ ேம யெவ றவ ேன ன தர ேவ ெந ேவ ஏ றவ ேனப ஏ றவ ேனஅ ப ேக றவேன. 1522 ப ேய சரண பரேம சரண பர பரமா ேய சரண வேம சரண வ ண ேதா க ேய சரண எ க ேண சரண க க ணா ேய சரண சரண எ பா ெம ைலய ேள. 1523 எ ற ேவஎ ேவஎ உ ள ெத இ பேம எ ேரஎ த அ ேப ைலெப ற எ ெச வேம எ ன ேவஎ த வா ேவஎ வா தேல எ னர ேசஎ லெத வ ேமஎைன ஏ ெகா ேள. 1524 கா ேபா இ டஇ வ சக வா ைக க ென சேம மா ேபா ெகா ேடேட அ த ம ள வா ேபா த வான த வா ைக வா ற ெச ேத ேபா இ வாய நமஎன ைதெச ேய. 1525 ேவதென ேகாதற ேவ ெம ேகாஎன ண ப ெச பாதென ேகாகட ப ெகா டா ெதா ப ப எ ேகா நாதென ேகாபர நாதென ேகாஎ க ந ந தென ேகாஅவ ேதாழென ேகா ைன ம ேய. 1526 இய கா மன ய கா ைல இகபர ேத மய கா அ ய கா ெந ம த வா வய கா ல ய கா உய தவ வா ற ய கா த ய கா தவ தவேன. 1527 வச க ரா வ ேயாகா வக ர வச ேவ வ ேலாகா வாந த ெச வந வ த ரா வ ேபாகா வாகம ெச ெந ெசா வ க வா வ ஞா க வா வ ேவ. 1528 ம த வா த அ வ ேம மய வேம ெதலா வ ல ெம வ ேம க வேம க த த வேம ள க வேம ப ச தாந த வ ேமஎ பர வேம. 1529 க ல ேவட க ஓைரவ இ ய க வைரவ ெகா கர ண ட நா வ க வ மல ேகாளைரவ அ பைட ேகா ெகா றா ம ேறைழய யாெனா வ இ பைட யா ேல ெவ வ ெத ங இைறயவேன. 1530 இைட ெகா வாம ைறவாெம ஞ ஞா க பந ைட ெகா ஏ வல தா நாம ய ைரயா கைட ெகா ேபால கத றா ெபா கைதயவ தா ைட ெகா யால லா எ ைல ைனபவேர. 1531 உ ம ேலப ட ேபா இ உலகநைட க ம ேலப ட எ மன தா கழலைட த ம ேலப ட ேறஎ ெற தைன ம ேதா ம ம ேலப ட வா ைய ேபா வ வேத. 1532 எ ைற வாஇைம ேயா ைற வாமைற ைற வாமைல ைற வாமல டக ேதா த ைற வா தா ைற வாெம தேபாதன ம ைற வாஇ வாஎ ெறன ந வா வ ேள. 1533 ேபா எ ஆ ைணேயஎ அ வேம ேபா எ வா பயேனஎ இ ப நறேவ ேபா எ க ம ேயஎ உ ள ைனஅ ேய ேபா எ ஓ ெப ேதேவ க ைண த ேள. 1534 க ச ேல க ம ச ேல நைட க ய க ந ச ேலஅவ வ ச ேலப நா ெந ச ேலஅத த ச ேல க தஎ ேபா ப ச ேல ர ப ச ேலஉழ பா எவேர. 1535 நா க ேதா ெந மா ெம ஞானெம வா க க ெகா காணாம த உ மா ேத க ெகா ைற ெச தாமைர ேசவ ஊ க க ெகா ேத றா ச ண லேர. 1536 இ வ க ய படாெத ேதா ேற ேறா க வ க க ைணெவ ேபஎ கவைலையஇ ெகா வ நா ெசால மா ேட அவெர ைடயவேரா

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212


1537

1538

1539

1540

1541

1542

1543

1544

1545

1546

1547

1548

1549

1550

1551

1552

ெவ வ க எ ெறைன ஆ ட ஈெத த ண பேம. ஒ த ஏைழ மடவா த வா ைக உ ப த ேல மைற ஆ ர பாத ைதயா எ த ேலெதா லாக ெச ெத ைன ஏ ெகா வா க த ேலக ைண கட ேலஎ க ேவ. தைள ற மாய ப ெப ய தா அ ேதா இைள ற ஏைழ ர க டா ேதஇற ைள ற ேபாத பா ேபா னாம ெமா கா வைள ற மாைய கா ேற க ைட மாம ேய. ம சைட வான ற ேதா அய த வானவ கா ந சைட யாள ட ேறா க ைக ந ற ெச சைட யா ெபய ராக ற தஎ த சைட யா க க ப சைட யா ன லேர. இல கா ர த இரா கத ம ன இராவண மல கா ெவ மைல வ த கல காம பா ட ேக ேட இர க ைணெச த நல கா த ைமஇ ெற னள யா ைட ந யேத. உைடெய ெண ஊெண நா உழ இ நைடெய ச சல ச சல கா னா ேய ைடெய ெவ ய ேபா ேற ைடெய மாலற ெகா ேடாெய ப ல கேவ. அ அர ேசஅ ேறம றா அ ைறேய அ அ ேதஅ ேபேற ைற த அ கடேல அ அ ேயஅ க ேண ேணா அ ஒ ேய அ அற ேமஅ ப ேப க ெகா அ வேம. ைலய யாத ப யெர த ேல தைலய யா ேதைன ஆ ட தான பா அைலய யாத கடேல க ெகா ட ஆர ேத ைலய யாத ம ேய ேட ெத ண பேம. ெம யக ேதகண ேபா டா ேறா ைகயக ேத ெறா க ேய த க க ேப ைவயக ேத ைன அ லாம ந ைண ம ைலஇ ெபா யக ேத ெச கா ர ெபா த ேள. ைல கல கார மட வா மய அவ தைல கல கார மல வா தைனவ தா இைல கல கார யம வ தாெல இைச ப ெவ மைல கல கார ம ேய க ெகா ட மாம ேத. ற டக ேபா த ப ற கைட ற நா பா எ பா ைழ ைப ெசா ற கன ட ேபாெல ேதா ெந ச எ ற ெத ெச ேவ ைற வா சைட எ ன ேத. மன ேகத மா ம ேத ெபா ஒ மா கேம கன ேக றஎ க த யாம ழ ற தன ேகள பா ெச ற ேய இதய தள வெத லா ன ேக ெத த ெதன ேக அ ள ைன த ேள. ேமாக கல த மன ேத யர க ம ேதக கல த பவ பத நா ேபாக கல த நா மைலய த பக ேத பாக கல தெச பாேல த க பர டேர. ேகாெலா க ட இைறமக வா ேகா ப ேமெலா க டன ெந ேசஎ ெசா ைல ய ேசெலா க ட ம யா வைர ப ேத கல த பாெலா க டக ெகா ய வா ப த ேவ. ைலயள ேவாஎ ெந சக ேன ய ேபாகெம மைலயள ேவாஇ த ம ணள ேவாவ த வானளேவா அைலயள ேவாவ ம ேறா அ ம ேத இைலயள ேவாஎ ேதேவ அ இர ைலேய. க ெல வ ெல னா ளக கனதன ைத ெசா ெல ெசா ெசா ம ேதா ைணய க ெல ப ல க எ மன பத ேற அ ெல ேவ கள ெகா ேடா எ ெச வ த லேன. க ளா யெகா ைற ெச சைட ேயா ந கனகம உ ளா யமல ேசவ ேயா இ ல ய க

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228


1553

1554

1555

7. வ

1556

1557

1558

1559

1560

1561

1562

1563

1564

1565

1566

எ ளா யெச ைட பட ேபா ைடஇைள த ளா யநைட ெகா ேட ந னைட த த ேள. ம கா மல ழ னா மய ச ட மா த தா இ கா ழ ெம ஏைழெந ேசஇ ைப ேல ெச கா வாய நமஎன ேத த னா ஒ கா உைர ெப கா ந ப ஓ ேம. ம க ேவ ெப தைக ேய மலர க ெம ெதா ட ேச யஒ ப க ைன ப ேத உ ள பரவசமா க க வா ப அ ளாெய க ேவ. இைரேய ப ப கார இ கட ைரேய ெந ச ல ேறைன ெபா ப கைரேய ற ேவ ெம க ேண பவ ைத க ம ேத ைரேய ெச சைட ேதேவ அமர காம ேய. ைட மா க மாைல ெகா ட ஒ ப ைட யா ட ேச தம வா ெகா ட ெகா ைக வ வா ைகத மலர தா ெகா ட ெச த பாமாைல சா த த ய ேக ஏ ெகா ட ந ல ஈ ணாலய ஏர பேன. கடல ேதெச க ேப அ க ப க க ேய உட உ ேரஉ உண ேவஉண ஒ ேய அட ைட யா ஒ யா இட ெகா ட அ ம ேத மடல ஞான மலேர வ ைட மா கேம. அ ேய அ ெப ஒ யாக த அ ச ேயஎ வா ைக லெத வ ேமமைல ேகா தவேம ப ேய ைழெபா தா ெகா ட ெத வ ப ெகா தா ம ேயஎ க ம ேய வ ைட மா கேம. மாேன மைல மாேனஎ மா ட வா ம ேல காேன அளக ப ேலஅ க க ேப ேதேன ெவா மாநக வா வச ேய வாேன க ைண வ ேவ வ ைட மா கேம. ெபா ேள அ ய க ட ேமஒ ரண த அ ேளஎ ஆ கா ைண ேய ணவ க ெத ேளெம ஞான ெத ேவ மைற ெச ெபா ேள ம ேளத ஒ ேய வ ைட மா கேம. மா நா க ேத னா க ேத மன த மா ழ க அன வா அம த ெப மா எ மா ஒ ெப மா ைக மா ெகா த மைல ம மா இட ெகா ெப மாேன வ ைட மா கேம. உ ேன அ ெத வ காேண மன உைர க படா ெபா ேனஅ ெபா ன தஒ ேயமல ெபா வண அ ேனஎ ஆ ேகா உ ேரஒ ய ப வா ம ேன ட வள ேன வ ைட மா கேம. க ேணஅ க ம ேய ம கல ெதா ெச ேண ய ஒ அ ண வாம ெப ேண மைலெப ெப ம ேயெத வ ெப ண ேத ம ேநய தவ வா ேவ வ ைட மா கேம. மைலயா தவ ெச ெப ற ேதஒ வா கனக ைலயா மண க மண ெத க மலேர அைலயா ம கட ப ெகா டா ெதா ஆர ேத வைலயா அ ைம மகேள வ ைட மா கேம. காம பட ெந ைடேயா கன காண படா ேசம பட ெச வ ெபா ேன ம ர ெச க ேய தாம பட ஒ வா பவள த மைல வாம பட ைப ெகா ேய வ ைட மா கேம. ேகாடா அ ண ேற வ லைர நாடாத ஆன த ந ேபெம ய ப நய இ ேப டா ெவா ெப மா இட ெச ெப தவேம வாடா ம மல ெகா ேப வ ைட மா கேம. நாேல எ மைற அ த க இ ன நா ெயைன ேபாேல வ த ெவ ஒ யா ஒ ய த பாேல இ த ைன த ைக யாக பகர ெப ற மாேல தவ ெப ேயா வ ைட மா கேம.

229

230

231

232

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


1567 க ைகெகா ேடா ஒ அ ண வாம கல த ெச ந ைகஎ லாஉல த த ைனஅ நாரண த ைகஎ ேகாஅ தாய எ ேகாெசா தைழ மைல ம ைகய ேகாமள மாேன வ ைட மா கேம. 1568 ேசாைல டா வய ஊெரா ைவ த ெதா டர ேவைல டா ெச தைன ெம ைட ேம க ேதாைல டா ெதா ைட ேயாைன னா மாைல டா இஃ ெத ேன வ ைட மா கேம. 1569 தைனயா பவ பரம த அ ளா ைனயா உ மல ெம எைனயா அ ெளா வா ழவ ற ட ெமா மைனயா என ற ெத ேன வ ைட மா கேம. 1570 ற ைள ேமலா வ தா ெகன ேப வ ற ைள ேமலாைச ளவா ெமா ய ர ெகா ற ேபா ள ைளைய ஏவ ெகா தெத ேன ம றஒ ம ேல வ ைட மா கேம. 1571 ைபயா அ கர மட வா க பல இ ெச யா ெவ ற ெம யா எ தவ ெச தனேரா ைகயா ன ேறவ ெச ய கைட க தா ைமயா க ெணா வா ேவ வ ைட மா கேம. 1572 இைலயா மல காலா ப ேறவெலலா தைலயா ெச ெப க ப ேலா மக த ைன த ளா ைலயா ெப ய ெதா ட த ப க லாைம னா மைலயா க ெளா வா ேவ வ ைட மா கேம. 1573 கைலமக ேளா ப ையஅ ேபா கைட தா அைலமக ேளாஅ ெபா தா எ கைற க டா தைலமக ேளஅ டாேயெச வா க தா ழ ெபா மைலமக ேளஒ வா ேவ வ ைட மா கேம. 1574 ெபா ேனா வா எ ேபா ேவா ெபா ண க த ேனா ட ற ேறவைல தா ற ேனா அலதத ேனா ெத ட ேப க ம ேனா ெட ெலா வா வ ைட மா கேம. 1575 காம டல ெவா னாயக க ைத ேயம டைரெயா ப க இர கல ேபா ம ேமப தைனஉ ற ேநய எ ேனா மாம டல ழ மாேன வ ைட மா கேம. 1576 றா த மண த ேம ெம ல ச ஆ றா ற ேபா ைன ைவத தாெர மா ஏ றா ெவா ரா கள க ேப றவேர மா றா இய ெகா ம ேல வ ைட மா கேம. 1577 ெபா ெய பா ைன ெம அ ேபா ஒ நாயக பா பா பரண ெவ தைல ெந ைக கன ேம க ெந ச அ சா ம ெகா ைக ம ேல வ ைட மா கேம. 1578 அன ெபா தா க ஒ நாயக அ தன ெபா தா ஒ மா றாைள த த ைவ ேத ன ெபா தா அ க ன ேச த ேபா மன ெபா தா எவ க டா வ ைட மா கேம. 1579 ஓ வா ஒ அம தா ைடயவ ெப வா மா றாைள ெத யா ற வா ம தா அதைன ைன ைலேய வா வா ெகா ைக ந கா வ ைட மா கேம. 1580 சா ேத பா ஒ வா நாயக தாம ேத லா அ ெகா ைகைய கா ெகா பெள ேத ேதஅ க ைகைய ெச சைட ேம ைற ெச தன ஒ வா ேத ைழெகா யா வ ைட மா கேம. 1581 ேய என ைழ பாெய ன ைம ேபேய ெச வ ண எ வ ண ேமாஎைன ெப ற தாேய க ைண தட கட ேலஒ சா த வாேய ச தர மாேன வ ைட மா கேம. 1582 ேபா அ ப க வா ெதா எ த வ ம ழ ஒ ேபா த மைல ெப ண ேதஎ வ ைன எ ேபா ட வாழ என க வா ைம ேபா தைனயக மாேன வ ைட மா கேம.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27


1583

1584

1585

1586

1587

1588

1589

1590

1591

1592

1593

1594

1595

1596

1597

1598

தல ேதா க யா வண காதவ ேம ந தல ேதா க யா க ழாதவ ேபா த பாதல ேதா க யா ப யாதவ ப றா மாதல ேதா ெகா வா ேவ வ ைட மா கேம. ேச ற தா ெபா ேதடா வ ெகன ெச வ இ நா ற ெபா தா த ேவ ந ம ேத ற மா ெவா நாத த ேத அ ப வா ற ம ேல வ ைட மா கேம. ெச கம லாசன ேத ெபா நா தேலா ச கம தா ட ேறா ெபா நா தைல க றா ள நாண ெவா ேதா ற ைன ம கல நா ைட யாேளவ ைட மா கேம. ேசடா ய மண ச ெசய மண ேச ெபா க ஏடா ெபா ெலா ர ண ெந ச இ வ க டா இ ெவ வைவ த வாடா மல ழ லாேளவ ைட மா கேம. ரேநா னா ெபா ேத ய ஒ த கள கரேநா ந ல தா ேபா க ன ஆ தரேநா உ ெம ஞான த க தா வரேநா ஆ மாேன வ ைட மா கேம. உ ெவா ைட யா ெந வ பஎ உ ப எ லா தைழ க க க ைண எ வ ேதாயாம ஊ எம ள ம கைட க ம ேல வ ைட மா கேம. ெவ ள சைட ேயா ஒ தக த உ ள ரெம ப ஆன த ஊ ெற ப ெத ள இ அ ேத அ ெச வா த வ ள த மாேன வ ைட மா கேம. மாந த மா வய கா க ய மாம ஆந த இ ன ைல ஆரண ேக காந த ேவா எ ெலா யா உ க ய வாந த ைட மாேன வ ைட மா கேம. வா ேதட நா மைறேதட மா ட வா சேம லா ேதட ம ைற அ தவ ேதடஎ அ ைமயா யா ேதட எ ள ேச ஒ எ இ ேய மா ேத வா க ம ேல வ ைட மா கேம. ேதவ ண த ேதவ த வ ம ைற எ ேத வ அ ைன வா ைன ல தா ெச ேத ற ய அ ேறாஒ ேதவ ந றா ம ேதவ வாம ம ேல வ ைட மா கேம. நா ைன ெதா ந னா ெதாழாம ெச யநா க நா எனமைற எ லா க க த ேத ஒ நா றைனமற வா அ ப ஒ வா ம நா மல ழ மாேன வ ைட மா கேம. வாணா அைடவ வ ைம றா ந மைனம க ெபா ணா இட க ேபாத ெப வ ைமஒ காணா நாம க ேறா ஒ க த பா மாணா வ உ ற ம ேல வ ைட மா கேம. ர வா ெவா பரம வ ைத ைன ேபார வா அ அ வா ெவ க ற றா யார வா ைன நாேய அ வ தழ ைட ேத வாெர ைல மாேன வ ைட மா கேம. ேபா ேவா த ைழஆ ர ெபா த ெச ெறா ஞான ள ேக மரகத ெம க ேப ஏ ெறா ஒ ட தா இட இல உய மா ெறா பக ெபா ேன வ ைட மா கேம. ஆைசஉ ளா அய மா ஆ ேதவ க யா தா ைச யா எ எ ேக உலக ெச ைசெகா வா ேதைச யா ஒ ைடம யா இட ேச ம ேல மாைச ளா க மாேன வ ைட மா கேம. அ டாைர ெவ ல கா ெம ஞான அைட ப டாைர ம ேபா ேபா க ப த பத க டாைர க டவ அ ேறா ெவா க த ேச வ டாைர ேவல ன மாேன வ ைட மா கேம.

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43


1599 அ யா ெதா அ ெபா தா ச ற ய ெப ற யா அ ெப ைமெப றா அ த ச த க யா மல அய ேனா ெத ஒ கட ெச பா வ யா க ைண கடேல வ ைட மா கேம. 1600 ஓவா தய த ேலா ேகா உற ப ஆவா அ ச ெபாறாமல ற ஆ ெகாேலா காவா இமய ெபா பாவா அ ெளா காம வ வாவா எ அ ப வா ேவ வ ைட மா கேம. 1601 இ டா மைற உப டத இ ச எ டா ெபா ன ேபாெத ேய தைல ெக ெகாேலா க டா சைட ஒ எ மா ெந ச க தம த ம டா ழ மட மாேன வ ைட மா கேம. 1602 ெவ யா ெவ ெவ ெவ யா வ ேம ைற த ஒ யா ஒ ஒ யா பைர ைன ஒ பவரா எ யா ெக ய ெவா யா ெம இ ப ம யா ேறா ம ேவ வ ைட மா கேம. 1603 ண காத ல ப த அ ல அ வண கா ம எ க ரா ஒ வாண ண கா த ெம த தா என வ உ மண கா த த த யா வ ைட மா கேம. 1604 ப ப ேவற ட எ லா அ அ ட பர சராசர யாைவ ஈ ற உ ைன இ இள ைத அ யாத க ைக எ பெத ேன ம காந த வா ேவ வ ைட மா கேம. 1605 ன கட ேதா உ ள ெச தா மைர ெச ம ைற மன கட ேதா அ வா கட த மைறஅ னேம ன கட ேதா க ஒ எ மா ட ேசர ேத வன கட ேதா க மாேன வ ைட மா கேம. 1606 வ லா வ லவ அ லா ம ைற ம த த எ லா ெசய அ லா த இய லேர இ லாைம யா உழ ேல ெச ற க ஏ க டா ம லா வய ஒ ந லா வ ைட மா கேம. 1607 எ தா எ உ ர ேமஇ இைச பயேன ெதா தா அ ப த உ க ேப க கடேல ெச வா மல ெபா ஒ எ மா த ைணேய வ வா மைற ெபா ேள வ ைட மா கேம. 1608 ெத பா ஐ ைக ெச வ ந ள ேச ம த பா அ தன தன ேமஎ அக கல த இ பா அக இ ட ேரஒ எ ைதஉ ள ம பா ப ம ேல வ ைட மா கேம. 1609 அ ேல ைளந தாேய ெவா ஐய மல க ேல த ெபற ேத இைச க த ர ேல ெம ழ ேயமைல ேகா பய த ம ேல ம க மாேன வ ைட மா கேம. 1610 ெச யக ஓ ெவா வெப மா ெம யக ஓ ந அ ேப பா அ ேம ேறா ைகயக ஓ க ேய த ெம க ெந ேய ைவயக ஓ ம ேத வ ைட மா கேம. 1611 த ேப அ ெளா ைட யா இட சா தப க ேப இ யக க ேட ம ர க நறேவ இ ேப மன ன பா இைச யாத இள ேய வ ேப ஒ ெச டேர வ ைட மா கேம. 1612 ேசேல ய ேதேன அ ய ெச பாேல ம ர ெச பாேகெசா ேவத ப வ ேமேல ள ள ேக அ ெளா தகனா மாேல ெகா எ மாேன வ ைட மா கேம. 1613 எ பா அ ைவ ெத ெலா ெகா இைற ெச பா கல தைப ேதேன கத ெச க ேய ெவ பாைல ெந ச ேமவா மல பத ெம ெகா ேய வ பா அ ைல மாேன வ ைட மா கேம. 1614 ஏம ேபா எம ெக ேற இைள எ கைவ த ேசமைவ ேபஅ ப ேத ெம ஞான ர யேம தாமைம கா மல த ெம த நைடயா வாமந ஒ மாேன வ ைட மா கேம. 1615 ம ேன மைலய மைன ந கா சன மாைல அ ேன என வாயா அைழ க ெப றா அவ தா ேன அ தவ எ ேன ய றன ஒ வ ேன இள ைல ேன வ ைட மா கேம. 1616 கணெமா ேல எ உ ள கவைல கட கட ேத

44

45

46

47

48 49 50

51

52

53

54

55

56 57

58

59

60


1617

1618

1619

1620

1621

1622

1623

1624

1625

1626

1627

1628

1629

1630

1631

ணெமா ேல எ ெச ேக உ ள ப ேய பணெமா பா ப ஒ எ மா ட பா ெத வ மணெமா ப ைச ெகா ேய வ ைட மா கேம. க ேவ தைனயற எ ென சக க ெபாெடா ேவ எ கணவ ல அ த ேவ அ ெச ேவ த ப ெச ய த ம ேவ ம மலேர வ ைட மா கேம. எ ய எ ண க எ லா ப க என அ ப ய உ ள ெகா உ ற ப ம யம ைக ேபாேத எ ஒ ரண பா ம ய ப ைச ம ேய வ ைட மா கேம. ெச தா அ ப க த ெச வா ெச தா தா மற தா ம ேய ஏ ெச தா ெபா த வா ஒ ைட மா ெச தா ழ மாேன வ ைட மா கேம. ம றா ஒ வா த ம ந றா க ந ல ேத ைழ ேத ேற ச உ ர காத த ைத க வ ேற இ ந ேறா வ ைட மா கேம. எ ேபா ண இ தவ இ ைலஎ ேபா எ ேபா அ ற தவ இ ைலஇ ைம னா ெபா ேபா ன அ ேன என க டா ம ேபா உய ஒ வா ேவ வ ைட மா கேம. ேப இ அ ேய மன யஅ இ ேப வெத நாேளா எ ெலா எ ைதஉ க ேபெம ெதா ட அ ேவ வெந க ல பா வ ேபெம ேபாத வ ேவ வ ைட மா கேம. ச ேற ெய எ ெந ச யர த ர ெபா ேற மல பத ேபா ற உ ள க டா ெசா ேற அ ஞ க ஒ ேம ைணவ த ெச ம ேற ய தைண மாேன வ ைட மா கேம. ச ேதாட மா ற எ லா இ க ச சல தா அ ேதா ஒ த ேய ம வாட அ கழேகா ந ேதாட ய ந கா என நா க மா வ ேதா ஒ ம ேல வ ைட மா கேம. அ ேய ைசஎ ைழ தா அைவெபா ெச ேயத ந ர வா க ெத வமைற ெகா ேய மரகத ெகா ேப எ ஒ ேகாமளேம வ ேய அ மாேன வ ைட மா கேம. க ண ப ஏ ந காள யா ம கல ெகா ஒ ந ண ப ேவ நலேம பரான த ந னறேவ எ ண படாஎ ஓ ய ேமஎைம ஏ ெகா ட வ ண ப ெபா வ ேவ வ ைட மா கேம. க ேப க ப க ஒ ேறஎ க க ைற த ெபா ேபெம ெதா ட த ய ேமஅ ேபாதஇ ேப ெசா ேப அ க ெபா ேளெம ய டேர ம ேப ெப ஒ மாேன வ ைட மா கேம. கேவ ய கட ேதைன ைக தல தகேவ என ந றாேய அ ல சராசர கேவைல க ெவா ட ெப ற மகேவ என ர ேறா வ ைட மா கேம. ேவத க ளா ஒ ேம வ ைளவ ளா த க ளா ெபா யா ல னா க கரண ேபத க ளா உ ஆ ய ைனஇ ேபைதஎ வா வாத க ளா அ ேவேனா வ ைட மா கேம. ம ேய ம க மாேன அ ய மன ைவ த ேய க ைண ைறேவ காந த ைலேய க ேய க வ கா க ேணஒ காவல பா வ ேய இளமட மாேன வ ைட மா கேம. ஆறா யர த ேறைனஇ க ச எ ேற றா ைறஎ ைறேய இ ப ேய ேதறா ய க தா ெவா ேதவ ம மாறா க ைண மைழேய வ ைட மா கேம.

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76


1632 எ ேற ைலஒ இ லா ய என க ள ச ேற உ ள ைல யா ெசய த கெத ேன ெசா ேற ைறமைற ெகா ேபெம ஞான ட ெகா ேத ம ேற அ ெயா வா ேவ வ ைட மா கேம. 1633 ெச ேவைல ெவ றக ேன த என ெக ேவைல ெச எ அ ேவைல இய வ கா ெத ேவைல வ ற ெச அ ேவைல ெறா ேதவ ெந ைச வ ேவைல வா ழ மாேன வ ைட மா கேம. 1634 தாேய க தய ைட யா என சா வ இ ேசேய ப ய கஎ ேனஉள ெச ைலேய நாேய ைழஇ நாடா ந ல ந கவ வாேயஎ ஒ ம ேல வ ைட மா கேம. 1635 நாேன ைன க ேய எ ைழகைள நா ய தாேன எைன அ ேதா இ எவ தா ேறா ேதேனந ேவத ெத ேவ க ெச ெந ேய வாேன ெபா ஒ மாேன வ ைட மா கேம. 1636 க லா ட எ இ லாைம ெசா கல இட ந லா ைம உ ட வ லா ைம உ ெட ந ைவேயா வ லா எவ க வ லா ெவா வாணெரா ம லா ெபா ஒ வா ேவ வ ைட மா கேம. 1637 தர வா க ேதாகா மைறக ெசா ைப ளா க தர வா ழ வா க ைண கைட க ந கா அ தர ேந ைட பாவா அ ஒ அ ண ம ம தர ேந ெகா ைக ம கா வ ைட மா கேம. 1638 ப த த உ ள ேகா ேம பர பைரேய தெம ஞான ஒ ழ ேப காந தேம த ெசா எ க வா ஒ மல உ ம த த வாம ம ேல வ ைட மா கேம. 1639 வா மல ழ வா ெம அ ப ைன தத ழ பாவா ைற தெபா பாவா ெச ேத பக ெமா யா காவா எனஅய காவா பவ க மல மாவா எ ஒ வா ேவ வ ைட மா கேம. 1640 தாதா உண ைட தாதா என ல த ைட ேபா மாதாக உ றவ வ ெநஞ அ ைவ ெகாேலா காதா ெந க க ேபந ஒ க த நட வாதா ட வள மாேத வ ைட மா கேம. 1641 கள பாஇ கைடேயைன ஆள க ைணெகா உள பாைம ெக ெச ேக ய கட டைல ேத ள பா ேகாமா ெனா ெதா ட ட ற வள பாஒ வா ேவ வ ைட மா கேம. 1642 ஆரண த அ ேகா மள ெகா அ த ேதாரண தஎ ஒ ம த ச காரண த ைவபா ப ந க எ வாரண த தன தா வ ைட மா கேம. 1643 வ ஏ அ ேடக வ எ ெச ைட வ வ க பக வ ஒ ப ைச ம வ எ க வ க ணா பகவ க ெகா ஒ ம வ எ மைறேத வ ைட மா கேம. 1644 உைடெய ன ஒ ேதா உைட யா க வ ள நைடய ன ேமமல ெபா த லா ெப க நாயகேம பைடய ன ேன இைட ெபா ப ேய மைடம ஒ வா ேவ வ ைட மா கேம. 1645 க ப ேக ப எ லா அ த க சமல ெபா பத கா ெபா ெடன எ வ யேர ெசா பத மா அைவ க ற மா ற டேர ம பத ேசெரா வா ேவ வ ைட மா கேம. 1646 னா என ள எ லா நல ைனஅைட த எ னா உன ள ெத ைனக டா எைம ஈ றவேள னா வ க ஒ எ மா க ம ேய ம னா மைற ேவ வ ைட மா கேம. 1647 ந ேற வெந நா ெம ெதா ட ந ைமெச ேற ேசவ ேறவ ெச ய ைன தன ஈ ெத ேற வ ேற இ க டா ம ேற எ ஒ வா ேவ வ ைட மா கேம.

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92


1648 அ தைன ஒ ைறவைன அ பல தா ற தைன ேச தஒ ேத ம ய கவ ேத தைன எ றள ேவலாத ற இைழ இ ம தைன ஆள வழ ேகா வ ைட மா கேம. 1649 றாத வா ைக ைமைய ேநா எ ேதறாத ண ப ச ேற த ெச ஏறாத வ ண எ ஒ யாக இட ற மாறா தம த ம ேல வ ைட மா கேம. 1650 ஓயா இட ெகா ைலேவ க ப த த ேபா ஈயா ஓ எ ளள ேவ இர க டா சாயா அ த தாேய எ ஒ த பைரேய மாயா நல அ வா ேவ வ ைட மா கேம. 1651 ெப ேபைத ேய வா ைக ய எ ேபரைல ேப எனஅைல ேற ைண ைண பதேம க ேப க ைண கடேல அ க நறேவ வ ேப அ ஒ வா ேவ வ ைட மா கேம. 1652 காதர வா உ கல ேற கைட க அ ஆதர வா ம ேற இ உ அைட கலேம தர ஏ ெவா நாத த ேத எ மாதர ேசஒ வா ேவ வ ைட மா கேம. 1653 ெபா ைட யா அ ேபா ந க ெபா ைடயா எ ைட யா என ஏ றா இஃ ெத ைனஅ ேன ைட யா ைட யா ஒ ேம க ம ைட யா எ ைடயா வ ைட மா கேம. 1654 ெபா டாதவ ெந சக ேதைன ல வ ண ைக டா கா பா அ கட க ேப ெம டா ைளஇ ப ேமஒ தகேம ைம டா மாேன வ ைட மா கேம. 1655 ேநயா ல மன ைட யா இ எ த தாயா யா உ தைனய ஆ எ த உள ஓயா ய எ லா த த ஒ ெச வாயா அ த வ ேவ வ ைட மா கேம. 1656 வா ேசவ ேபா பத வா ச க வா தா மல ேபா த ண வா வா எ உ ள ஒ ம த வா எ ஆ வா ேவ வ ைட மா கேம. 8. இ த மாைல கா ஒ மா கைன ெயா மாைவ வா கனமா றேநா மா தேலா ைமெயலா ெத க ம யா க மா லக கணப யா கட ள க தவ வ மா க ைண கட மர வ ள ல வண வா 1657 வா கமல தட பைண ெச வ ெப ெரா வா ம வா ெகா ைற சைட ெகா வ ள வ ப ெகா நா ெனா வா தைட ேத நம தவ வ ேதா ைலேம வா ெய றா தா ேச ெய ேன . 1658 த ணா மலைர ம ந ைய தா சைடயா வ தைமநா ன ணா ெலா தவேர ையய ேர யாெர ேற எ ணா ட ம பல நடவா தவ நா ெமா ெசா ெய ணா த ேக வ றா தா ேச ெய ேன . 1659 ன ம ம தெவா ைச ேதவ வ தைமநா ற மல ைக ட ெத ேவா தன ைத ெம ைர ேத ம ெனா டேன ம த தைல ெத ெசா ெய ைலைய றா தா ேச ெய ேன . 1660 மைட கய பா ெயா நக வ ள லா வ தைமநா னைட க வா ப ெய ேற ய ைடெய ேற கைட ப ேமா ப ெய ேற க ைர ேத ெம ைர ெத ைட கைலைய றா தா ேச ெய ேன . 1661 ம ற மண ெமா நக வாண ரா வ தைமநா ற ெபா ைக ேய தன ைத ேய ேறா கல ெகா ெம ேற ன ற ைடயா ெய கல னா ெகா ேவவ ெம ெசா ெய ற ைலைய ெதா றா தா ேச ெய ேன . 1662 ேகாமா க ெவா ேகா ைடயா வைரமத

93

94

95

96

97

98

99

100

101

1

2

3

4

5


1663

1664

1665

1666

1667

1668

1669

1670

1671

1672

1673

1674

1675

1676

1677

மாமா ய ேரகல ம ற ேய மைன ைட தாமா ட ெகா ேட ெம ேற றாெவ றா த தாெல ைன ேயமா ைனேய ெய றா தா ேச ெய ேன . அ மா லய கா ப கம ப தா யாெத ேற மா ைடயா ெயா த ேகா ெர ச ம க ட ெய றா ெச மா ஃெத ெற ென ேற ேவ ேம ேச ற ெவ மா ம ெறா ெற றா தா ேச ெய ேன . க க க ப க வ வ ெரா யதா ப க ய வாயா ப தா ெவ றா ெகா வ ேத ெப க டர த ெற றா ேபச ப யா ெத ேற ென க ப த ெத றா தா ேச ெய ேன . ஆரா ம த ெமா ேப ரழக வ ெரா யதா ேநரா ேடாெவ றா தா ேவ ைலெய ேற வாரா ைலயா வாய மல ைக ய மைனய ேமரா ளேவ ெய றா தா ேச ெய ேன . அ தா க ெமா நக ைரய வ தா க தாக க தா ெம றா க தட க ைரய ெகா ெம ேற ெகா தா க ட ைலையய ெகா ட கைலைய ெய தா கா ேப ெம றா தா ேச ெய ேன . இ தா த ல சைட ேய த வ ெரா யதா வ தா ெப ேண ய ெத றா வைர கைத ெட ேற ன தா ழலா ப ெப ணாைச ேமா வ ேற ெல தா ர தா ெவ றா தா ேச ெய ேன . த ன த யா க சா வ ெரா யதா ம ன த ெர றா நா னைழ ேத ைன ய ன ட ன ப ேபா ெற றா றக ேற வ ன ன த வா ெய றா தா ேச ெய ேன . மாறா வழேகா வ ள வ ெரா யதா றா ண ெய றா ேமவா ண ெட ேற றா ம ேவ ெகா ெவ றா ெகா தா தா ன ெற ேற ேயறா வழ ெதா றா தா ேச ெய ேன . வ ைம ைடயா ெவா வாண வ தா ப ெய றா ைம ய ப ெய ைம ண ெர ைழெய ேற ெப ைம ற தா மைன ேப ப ெக றைட த நா ெம ைம ண ேத ெய றா தா ேச ெய ேன . ைவ ய ெவா ேதவ ெக ைழெவ ேற ெவ வ ன ெபய ைடேயா ெம ய கெம றா த வ லதைன ெவ பைடயா சா ெம ேற சா வேன ைவ மடவா ெய றா தா ேச ெய ேன . ைத மைறேயா கெழா த வ வ த கேநா க ைத ைட ெர ென ேற க யா ற ெமா யாேல க தா ெயம ெகா ேற நா ன க ைத ள த ய ெப ென றா தா ேச ெய ேன . ன ைடயா வ தைம ப தா யாெத ேற ென ன ர ெலைம ெத வா ற ன ெபயெர றா ன ெவ பட ைர ெர ேற ைர ேபேன ன லைடவா ெய றா தா ேச ெய ேன . ைம ெகா ல மல ைக ேதவ ெர தெத ேற ெனைம க டள மாேத த ெதனயா தெத றா ரைம ெமா தெம ேற னா ெமா தம ேறா ைம ைழயா ெய றா தா ேச ெய ேன . நட ெகா பத ெவா ந க ெப மா ர ேறா ட ெகா க க ட ேச ெர ேற ன ேநா கா ட ேச த மா கஃெத றா ட யா ெத ேற னஃத த ட க ந ெக றா தா ேச ெய ேன . ச கம ெமா சைடேம த ெத ென ேற ம ைக ன ப வம த தெத றா க ைக த ேதெய ேற கமைல யைனயா க கைட ெம ைக த ெத றா தா ேச ெய ேன . ேச ெரா வள த ம ைரேய னாட ப யா ெத ேற ன ெபய பக ெர ைத ப தெத றா ேச ம ெபய யா க ெம ேற ட ெத ேவா வ கா ெண றா தா ேச ெய ேன .

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21


1678 உட க ரா ெமா ம ேப யாெத ேற . ட வ த ெபா ைன ெகா ட வ ண ராெம றா . ைட க தா வா தா ள ப க க றவெர ேற . ட க றா ெய றா தா ேச ெய ேன . 1679 மண ேக தைகவா ெச ெமா வ ள வைர வ ைரேவ ண ேக ேம ேற ண கா ெந னெலன வண ேக ன ெகா பா ய ேலா பா யா த ண ேக ெம றா தா ேச ெய ேன . 1680 ஒ நகரா வ தைம வ ேத வ யாெத ேற ம ப வ ெதா ப ேக மடவா ெய றா மைற ைட ேற ற த க ெத ேற ென ைம ய வா ர யஃ ெத ெற ற வா ெர றா தா ேச ெய ேன . 1681 க ம ேபா க வ வ ெரா யதா ப ெமா யா பாேலா பறைவ ெபய ேவ ன பைட தா ம ைசேயா பறைவயதா வா வாெய றா ெர ென ேற ென ய ெய றா தா ேச ெய ேன . 1682 ேசடா வள ெழா நக ெச வ ெப மா வ தைமநா ேனாடா கர ெர ேடா க ைட ெர ென ைர ேத ேகாடா ேகா க ேகாடா ேகா களெம ேன டா ைடயா ெய றா தா ேச ெய ேன . 1683 ம ெச ெபா ெலா ேதா றா வ த க ம ெசா ெம ேற வ யா கடாத பா ெல ைடைம த ம ெபற க டாெம றா த வ தா ெல ேற ம தரேமா ெவ றா தா ேச ெய ேன . 1684 ஒ ைக க ேதா ைகயெர ெமா ேதவ வ தைமநா வ ைக வ ெர றைன ம யைணத ேவ ெம ேற ற ைக டேன யக கார தைனெய ம யா தைமமய ைக ைக வைள ெத றா தா ேச ெய ேன . 1685 த ெரா வா ேதவ ேர ெக ேவ வ த மல கா றநட வ ெர ேற மாேத ய த ெத ேத வாண மாக ற னக த க த வைட ேத ெம றா தா ேச ெய ேன . 1686 வள ேச ெரா மா க வ ண ரா வ தைமநா ள ேச த ம ெகா க ேகால சைட ரழ ெத ேற கள ேச ள ென ைல க காண ேவாைர ன கழ ள ேச யா ெய றா தா ேச ெய ேன . 1687 பல ேச ெரா ப ைட ப ேவ ேடா ம ெக ேற ல ேச ெவ ெபா மைலெய றா ேடா ட மைலெய ேற வல ேச ைட த வ த மைலகா ணத த ெச ல ேச த ெம றா தா ேச ெய ேன . 1688 வயலா ெரா வாண வ வ தா றா வா றவா ெசயலா ர க ட ய ேச த க தா மயலா ள ேதா ெட ென ேற ம ேதா ரலா ெல ைடய யலா வ றா தா ேச ெய ேன . 1689 ேப வா ெழா வாண வ ேபசா ெமௗன ேயா யரா வா நம மைன ைட ேச தா ைழெவ ெச ெம ேற ேனா வா ழ ழல ெமா ந ரலா த ேம வா ெழா ைக பா றா தா ேச ெய ேன . 1690 ெப ெரா வாண வ ேபசா ெமௗன ேக தர ட ேம ேநா ைர தா யா வ ைட ம வா ைத வ க ெவ ேற மா ைட கா ம ைய கா றா தா ேச ெய ேன . 1691 வல த ய ெரா நக வ ள வ தா ெமௗனெமா கல த வ டச ைத கா ர நல த ற ன ட ந த நக ெதா வா ல த கர தா றா தா ேச ெய ேன . 1692 ேதனா ெபா லா ெரா வா ேதவ வ வா றவாரா மானா கர ேதா நக ெத வாளா றா ளா வ தானா ள ேதா யாெத ேற ற ைக தல றைலையய ேயனா றேவ கா றா தா ேச ெய ேன . 1693 ெச ைச யழக ெவா ேதவ வ வா றவாரா ெம ெமா கா கர ெதா ட ற கர ைவ தா ச ர ேக ேவ வ ேப ெர ேற றைம கா ைச ெயைன றா தா ேச ெய ேன .

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37


1694 ம றா ைலயா ெவா வாண வ தா ெமௗனெமா றா ைக ெயா ைச தா தா த ைல ைற தா ந றா ர தா ந தா யா ைமயெம ேற றா மைர ைக ேய றா தா ேச ெய ேன . 1695 வாரா தா வ ள வ வ தா ெமௗன ெமா றா ரா ெர ேக பெத ேற ட சைடைய தா ரா ைவ த ெத ெவ ேற ெனா ைக ேயாெட ட ைவ ேதரா கர தா றா தா ேச ெய ேன . 1696 ெச ேக க ைக சைடயா வா றவா ராக டைட தா ெர ேக ெத கைண த கா ெண க ெப மா ென ேறென ன ேக ழ னக ேபா ய ேக ைற ேபா தம ெத ேத ேக நட வ றா தா ேச ெய ேன . 1697 ெகாைடய ெரா வாண வ றா ெமௗன ரா றா ெதாைடயா த ம சைடெய ைரேய ைழேவ ம ெக ேற ைடயா ன க ைததைன ேநா நைகெச ேத ைடயா க கா றா தா ேச ெய ேன . 1698 ெபா ைன ெகா ண வ ய த வ ெரா யதா ைன தவ தா யா காண ேன றா கமல ெபா சைட ெர ேவ ெம ேற ண ெச யா ன ன கா ெண றா தா ேச ெய ேன . 1699 வயலா ேசாைல ெய ெலா வாண ரா வ தைமநா . ெசயலா ர ய க ர ர க கர . யலா ெகா ட ெத ென ேற ள நாக மைவ . யலா கா ெய றா தா ேச ெய ேன . 1700 ெபா ற ெரா யெத ெய ேற ெவ ற நா ேம ற ெத றா ேர ற தா ென ெவ ைர ேத ென ந ேவா ெர ட ெய ெசா ெய வ நைக றா தா ேச ெய ேன . 1701 இ ட க த ெதா ேவைள ெயவென ேற தேன ெய றா நா ய ய ெசா ெம ேற ப ம பாவா ப த த ேற பாெர ேற ெய க பா ைர றா தா ேச ெய ேன . 1702 பா ற கண தா வ கா ப தைலவ ெரா றா ற ப வ தாரா ம ன ென ைர ேத ேசா ைள ேதா மா யா ெசா ைளேய ப ேய ட தா ெய றா தா ேச ெய ேன . 1703 கா ெரா வாண ப ெகா ள வைக ேடாெவ ேற ெனா கா ெல ைரெய றா ெரா கா ெல கா ெம ேற வ கா ெபா ன பல ேத வ தா கா றா கா ைடயா ெய றா தா ேச ெய ேன . 1704 ேவைல ஞால கெழா ள ேதவ ர ற மாைல யாெத ேறனய மா மாைல யக மாைலெய றா ேசாைல மலர ேறெய ேற ேசாைல ேயநா ெதா பெதன ேவல வ றா தா ேச ெய ேன . 1705 உ ைற ெவா ைட ெர ேம த வ ர மதைன ெம ேற வ யல மாேதயா ெச ர தக ைல ட ெகா ெச வ னலகா ெட ெய ேற ய ெகா வ றா தா ேச ெய ேன . 1706 த கா வள ெவா தல லம த சா ைக ெய கா கமா ெபா ென ேற ைட ட த ல ெத றா ம கா த மாெட ேற ம கைண ல ெற ேற ெய கா ணைகெச த றா தா ேச ெய ேன . 1707 ெச கா வள ெழா மா த ேதவ க ைமகா ெர ேற த ேம லண ேக ேய ழைட ெய றா ெம கா ண தா ென ென ேற ள ெபயெர ேற ெய கா றேவ நைக றா தா ேச ெய ேன . 1708 வண ெமா ெம வ வ த ெத ேறென மல ைக வ தெத றா ெதா ட க கெவ ேற ேறாகா நாேம ெதா டெனன ெவ ட றேவ நைக றா தா ேச ெய ேன . 1709 ம டா மல கா ெவா ம கைலேம ெம ேற ென டா ெம ைத ெய த நா ைச ேத ெம றா ெர டாக டா ம ெவ த ய ைர ெர ேற ன தண டா நாம ெம றா தா ேச ெய ேன .

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53


1710 ஒ நக மனவ தா ைடயா க ெர ேற ப ெதாட ய ப மவ ேக ய வெத றா ம ண ேலென ேற வ ேத ள வ ைமெயலா ெம ண ெய றா தா ேச ெய ேன . 1711 வா ேறா ெபா ெழா வ தா தைணேவ ேனாெவ ேற ேறா ட ெக றா ெத ய ைர ெர ேற ேனா தா சா ேறா ம மரேபா த த ெபய தகாெத ேற ேய ேறா ெமா த த றா தா ேச ெய ேன . 1712 த ெமா ெச ல ல ப ெத ெற ேற நம ெத தெத றா ைறயா ேமா ெவ ேற ேனா ம யா மன க ேலா நாேம ணர ேய ைறய ெற றா தா ேச ெய ேன . 1713 ஒ ைக ம ேவா டன ைட ெரா நக வா தம வ ைக ெயா ைம நாதெர ேற வ ைக ப ைம நாதெர றா ெர கணட கா வ சய கா ெண ேற ெபா ள ைவயத ெக ெற ெசா ம த த றா தா ேச ெய ேன . 1714 ஒ வ ெரனவா ெழா ம க மைன ேடாெவ ேற வ ெரா ேப ைடயவ கா ெண றா ெர ென ேற ென ேப ம ற றயலகர வய கர மானெத ேற ெமா க த றா தா ேச ெய ேன . 1715 ேபரா ெரா ைம ெப றா ெரவெர ேறனவ த ேமரா ெபய ர ர டா ெம தா ெர றாெர ேனரா ைர ெர ேற ெந ச ெந தா ைர பாெம ேறரா ைரெச த றா தா ேச ெய ேன . 1716 த நா மைற ெரா நக தைழ க வா த ஞான ெவா நா வரைச ைய ெத தா வ கட ெர ேற க நா வலைன ெர தா கட ேனெம ேற ெய ேய வ ெமா றா தா ேச ெய ேன . 1717 ஓ ள ெரா ேறா க ேராெவ ேற றா ெற பா கய த ேவ ெம றா ர ம க ேத ன ெமா ெய ேற ெச வா னைகெய ேற ேய றேவ நைக றா தா ேச ெய ேன . 1718 ம ள ெமா மடவா ர வைகய தா ெலா தா வாெம ேற தா ெவனேல ைறெய றா ெர தா ைனயெம ேற ெனம ெத ெமன வா னல த றா தா ேச ெய ேன . 1719 வள ேச ெரா ெரன மாைல ய ேராெவ ேற ள ேச ெமா ெப பாவா ேகாலமைன க ணாம வா ள ேச தைட த ேபாேத ள ல ேத ணெர ேற ள நைகெச த றா தா ேச ெய ேன . 1720 றா ெரா நகரமர ள மலேர ள ெந மா றா ெர ேற ைலகாெண மாைல ேம பாெர றா சா றா சலேம ெத ேற சைட ேம ல ெற ேற ேய றா தரவா ெமா றா தா ேச ெய ேன . 1721 ய பா ெலா ர ச ேபாேமா ெவ ேற னாெம றா வய பா வல ைறயா வ பா ைர தெத ேற ய பா நைகய பாெவ பா ெவ பா க பா ைர ெம ேற ய பா ெமா த த றா தா ேச ெய ேன . 1722 த ண ெபா ெழா ச க ைக ேச ெம ேற ண பலேம வ ைக ேச ேதா ன ெத ெய றா வ ண பல ெமா ேற மடவா ன ெமா ெக ேற ெய ண ெகாள ைர றா தா ேச ெய ேன . 1723 உக ேச ெரா ைட ெரா மா தவேரா ெர ேற க ேச வ ேவ ர ைடயா மா தவ நா ெம ைர தா க ேச ெமா ேற ேறாகா ன ெமா ெக ேற க ேச நய பா ைர றா தா ேச ெய ேன . 1724 ஊரா ெமா ராைச ைடேய ென ேற ெனம கல ேநரா வழ ெதா றா ன ேக ெத றா ெரன ேசரா வண ெத ேற ேச ெத த தவ தா யாரா மடவா ெய றா தா ேச ெய ேன . 1725 வ த த ெரா மன லகாத ெட ேற த ெதா ந அ யவைர ைன ேறாைர கா ன த ெபய ென ல க ேற ம ற ெவ ைலயக

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68


1726

1727

1728

1729

1730

1731

1732

1733

1734

1735

1736

1737

1738

1739

1740

1741

த ல யா ெய றா தா ேச ெய ேன . ைமய லக ெரா வாெவ ைர ேராெவ ேற ெச ய வத ேம கர ைவ ெச வ ைர தா வாெவ ய ைர ேப ெம றா ைரெய ைரெய ேற ேக ெய ைரைய ெய றா தா ேச ெய ேன . தாெவ ற ெமா த ேய ேமாக தாகமற வாெவ ற ெர ேறன வா ன வ ெம ைத ேமெவ றத ேச த ேக ேம ன ேறா வாெவ ேப ேனெவ க ெண றா தா ேச ெய ேன . எ ேம ல ெதா ெர ைன யைணவா ைவ ேர ெபா ேம ெவ யாெம ேற ெபா ேம ப ைச யா கத ேம ல ேம ழலா ேசயத ேம லலவ னத ேம ஞா றஃ ேம ெலா ெற றா தா ேச ெய ேன . வயலா ெரா ேம வாத நாம யாெத ேற மயலா ெபய ன வ த ைளய நாமெம றா ெசயலா கால ம ெத ைன ேச ெர ேற ன யலா ரயலா ெர றா தா ேச ெய ேன . நாலா ரண ெழா நாக வா க ெல ென ேற காலா ர க டெவ றா கைல ேதா வ ெர ேற ேவலா மா ேதா ேவழ ேதா வ ேலெம ேறலா வ த றா தா ேச ெய ேன . யா வள ெழா ேம த ெத ென ேற க யா ள ைக தைல க த ெத றா கமலெமன வ வா கர ெல ென ேற வைர த வத றக றெத ேற யா நய னைக றா தா ேச ெய ேன . ஒ ெப ெரா நக ைட யா ண வ ெர ெப வ த ெக ன த ெம ேற யா ேப காெண றா தா ம ெசா ெல ேற ைலதா ென றா தா ேச ெய ேன . வானா வண ெமா ம வா சைட மர ைட தானா ெர ேற ன ப தைலவ ெரனேவ சா ன கா ணானா ெலா ெம ேற னா ேட வ தன ேச னா தவ ெய றா தா ேச ெய ேன . ப ேதா கெழா ப ம ப ைட க த ெத ைக க காெண ேற ம த மாைலெயா ம கைல க த ெத றா தா ேச ெய ேன . வான ெகா ெவா வா ர வ ெதன மான ெக ெர ைர ேத மாந ஃ மான ேற ன க தவ டா லக ம ேக ட ேத ன த பா ெய றா தா ேச ெய ேன . ஞான பைட த ேயா ய வா நகரா ெமா நல மா ேலன பைட ரைணெய ெர ைன வ ெபா ெத ேற ன த த மல வா ேள நைகெச ஃ ைர ேக ன க றா ெய றா தா ேச ெய ேன . க ைம யள ெபா ெலா கண வ கல கமற ெப ைம நட ெர ேற ைள நட னாென றா த ம மல ைடெய ேற த ம ைட ெட பா ைம யா ெய றா தா ேச ெய ேன . ஒ ய ைடயாைர ெயா ேத மய ற வ ய க ெர ேறென மக கா ெண றா வள காம ப ய ெதாைட ேறென ேற ப ட ம கா ேய ைசய கா ேப ெம றா தா ேச ெய ேன . கைலயா ைட ெரா காம ம க தைண மைலயா ம மைனெய ேற ம மைலயா ள லெள றா ரைலயா ம ைற யவெள ேற ன னைலயா ள ல ைன ைலயா மைணவ ெத றா தா ேச ெய ேன . ல பைட ெவா யாக ேர ைம ேலா ல பைட ெத ென ேற ேறா ல டெவ றா ரால கள ெர ேற யால வ றா ய ேறாந ேலல ழலா ெய றா தா ேச ெய ேன . ஞால க கெழா நட தா னா ட பால ரலேவா ெவ ேறைன பாலா பாைல ப வ

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82 83

84


1742

1743

1744

1745

1746

1747

1748

1749

1750

1751

1752

1753

1754

1755

1756

1757

சால மய ெகா டவ ேமா த ைம பால யாெம ேற ேயல வ றா தா ேச ெய ேன . வ ைம த ெரா நக வா ெர ைன ம ெர ைம ய ெர ேற யா ண ேத யகல றெத றா க ைம லேரா ெர ேற களைம ைடேய க ைம ற ெல ைம ேய ெய றா தா ேச ெய ேன . தவ த ய ெரா நக தைன ேபா ைன ெத மைனயைட வ ெத ேறவ ள ேறாெவ ேற வ த ட ளெம ேம றதைன ேத த ேற வ கைண தா ெம றா தா ேச ெய ேன . ஒ னா ர ெற ெச ெரா ைட ைடய ெபா னா சைடேம ெவ ெள க ைவ ைல ெர ென ேற னா ரளக தண ேக ெந ைல தா ல ெழ னா லக ெர றா தா ேச ெய ேன . க மா த ைல வ க ெரா காதல த மா ேன யாெம ேற றட க மட தா க ப மா ேன யாெம றா பைரமா ம ெர ேற மா ம ெய றா தா ேச ெய ேன . ேய றவேமா ெவைன ெப றா ெச த தவேமா பைட ர ேய ெனா ய ேக கைட த வாெற ைன ெத ேற ெபா ேந ன ெபா கைலைய வா கைலயா ற ைன ேத ெய ேவ யா ெய றா தா ேச ெய ேன . அ ண ெவா யழக ேர ர ேவ ெவ ெகா ேம ல த தா யா ள ப ரெம ேற ள ப ர ேமேல ைல தா ள ைழ ெய ெகா ைரேய ெல றா தா ேச ெய ேன . வாச கம மல கா வன ெழா மாநக ேநச ப ெத ென ேற ேயா நாேமா ைரெய றா ேதச க யாென ேற க ைத ேயயா ேமச ப ெத றா தா ேச ெய ேன . ேப கமல ெப க ெப ைம ைடய ெப கெளலா ப ப ெயா ேகாேவ வ த ெத ென ேற மா த ப மய ப மாத ைன ேய ப ெம றா தா ேச ெய ேன . ெகா யா ெல ெழா ட ெகா ர க வா ப யா ல தமைற ப ைப ைர ெர ேற ம யா ல தமைற மா ைப வ தா ெய ல நா யா ைர ேப ெம றா தா ேச ெய ேன . எ ேன ள னம ந ெல லா ெரா ைட ெர ேன ய க ப ேய ற ேல ைம ைட ேபா ெம ேற ேன கட ைட ப ேத ைம ைடயா ேபா ெமன ேன ய ெகா ைர றா தா ேச ெய ேன . ந லா ம ெமா ந க ெடா ெர லா ம ெர ைடய ைச ய ேபா ெம ேற வ லா ய ம ெடா மனம ெடா வா ம ெடா ெற லா ம ேத ெம றா தா ேச ெய ேன . ம சைட ெத லா வ ெரா மாநக ெபா ேச ம க பல ெபா ணேம ேவ ெம ேற ேந ெரம ண ண தா யதனா ேவ றா ெய ேவ யா ெய றா தா ேச ெய ேன . ஊ ெரா ைவ தா ேவ ேடாெவ ேற ேனா வழ க ைய ைற ன ெரா ேறா ேப ைன ெப ட கட தலாக ேவ ரன த ெம றா தா ேச ெய ேன . ெயா த ெரா ேவத ற லெர ேற ெமா ைம தா ேவ ற த ெரன ெக ென ேற ப ய றண ேக ய ேவ ப ெதா த றதனா ற ேபா ெவ றா தா ேச ெய ேன . ணா ெபா ெழா ள தாம வாச த ணா மல ேவ தைனெயா க த த ேவ ெமன ெக ேற ப ணா ெமா யா பகார ப ணா பைகவ ேர ைத ெய ணா ெர ணா ெர றா தா ேச ெய ேன . ெச பா ெமா யா னெரைன ேச ெர ேகா ெவா

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100


1758

1759

1760

1761

1762

1763

1764

1765

1766

1767

1768

1769

1770

1771

1772

ய பா சைட மதாட ல ேய ன ள ேவ ெம ேற வ பா ைலயா கா றா ம ெபா னா ர பல ேத ெய பா வாெவ ைர றா தா ேச ெய ேன .. ைம ெகா ட ெரா ைவ ேடா மைனெய ேற ைக க ைற த தன த க ைற த கணவைனேய மடவா ைழவெரன ெசா வழ த ைலேயா ெவ ைடயா ெய றா தா ேச ெய ேன . ஆ க தா தைம ற ைவ க தா வ தைமநா மா க தா ேபாெலா ைவ ப ைய ெய ென ேற னா மல ழ ேயா நாேமா ைவ த ெமா ம ேற ெமா ய ெற றா தா ேச ெய ேன . வ ள ம ேயா கெழா வ ளா ம ம சைட ெவ ள மக ேம ைளம ள க லழ ெத ேற ள க ைளம ெயா ெகா க ைளம ெய ள ைடயா ெய றா தா ேச ெய ேன . உ ள தைனேய ேபால ப வ வா ெழா க ள தவ ேபா வ க ம ெம ெற ேற ெம ய கர ெசயேவாநா ேவட ெம ேதா ெசா ைன ெய ள த ெத றா தா ேச ெய ேன . அ ைச ய ெவா யவ ேகா ைச ெகா ம ேற ைச ய ப ந பா ேம ேனா வ ல நைட ைச ெய ேப மல ேபா ைச ெகா ேப மலெவ ேற ைச ெய பா ைர றா தா ேச ெய ேன . அ ள பழன ெவா யழக வ த கேநா ெவ ள சைட ள ேத ேப ைர தா ற வெல ேற ெகா ள ைடயா வல த ெகா ட வ த ெகாண ெம ள தைனதா ெவ றா தா ேச ெய ேன . ெந ெரா ய ய ெப வெண ேற க ச ர நைமய ேக க த ேக வ ச தா மைர ைகைய மைற றன பா ய தா ெம ச லறநா ெம றா தா ேச ெய ேன . அ யா ெரா ைடயா க ன ர ப ெம ேற ன யா ழலா ய ன ம தா ேபா மா க ெனா யா ல கமல ளதா கடக கமல ெத யா ெய றா தா ேச ெய ேன . ைச ெப மா ென ெமா ட க ெப மா ன ைச ெப மா மண ைள ெப மா னாெம ேற ன ைச ெப ய மண ெப ணா ைட ைலய ெகா ைச ெப ெப ெண றா தா ேச ெய ேன . பைடய ய ேதா கெழா ப ரரவ ப ம ைடய ய ெல ேற ெச ெபா ேன ெகாைடய ய ந னைட ய ம தைன நானா வரவ ப ம ைடய பக ெம றா தா ேச ெய ேன . பா ெவா ைட ெகா பா ப ெர ென ேற ேனா பா ைர பா டேம ைட பா பா வ ேவ ெகா பா ெப ப பா ப ேபா பா பலெவ ேற பா ப ைச றா தா ேச ெய ேன . ய ெழா ைட ெர ைடெய ேதா ேபா தெத ேற கய யா தன தவைர காண ர ேபா ெரத ெக றா மய தன ைலெய ேற மைறயா ெத ைவ ைலெய ற ய ழறம ெற றா தா ேச ெய ேன . நடவா ெவா ைட நாக ம த தழெக ேற மடவா ய நாகெமன ம ேய லய மா மனன க டவா படநாக ேவ கா ெய ேறெய டவா ய ேக வ றா தா ேச ெய ேன . ேகாடா ெவா ைட ல தா யாேதா ெம ேற டா ரம ல ேதவ ேவ த லந ைனவ ய பாடா லேமா ச கர தா ப லெம லா ைடேய ேமடா ழலா ெய றா தா ேச ெய ேன . நலமா ெமா ைட ந ல வழக ரானா லேம ம மாைல ட டா ெத ேற ல ேபா லேகா ந லெமா ேறா ேவாரா ர ெத ய ல லகா றெத றா தா ேச ெய ேன .

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116


1773 ம ெலா மைனயா மைல ல ைம த ேளா த வ காைன ெப லேமா த வ ைசய லமா ெம ர ற ல ெக ேவா ெவ ேற மைன ய ம ெறா ெக றா தா ேச ெய ேன . 1774 ேதமா ெபா ெழா க தகர கா ல ைத மா ல ைழ ைம ஃ கெழ ேற னாமா ல லைர ல ளைண ேத றம றைர ல ெகா ேடமா தைன ெய றா தா ேச ெய ேன . 1775 அன ெழா ப ைட ர ல ம ய ம றக ேத மன தகர கா ெகா வன பா ெம ேற லக ய தன ழக ேத யண ேக தா தகர தைலெகா டா ன ழழகா ெம றா தா ேச ெய ேன . 1776 ப ேக க பைணெயா ப ந வ பரெம ம ேக யா காெல யா ேதாெல தா யாெமா ர ெய றா ெல ேக ெசா ெல றா 1777 மாண க ேச ெரா ம றா தகர ைததைன காண நா ெசயெல ேன க ைர த ேவ ெம ேற ேவண ெம யேலயா ள ெமா ய ைத ன ேகண க ெம றா தா ேச ெய ேன . 1778 ந லா ெரா ைட யா னட ேகா ெவ வைணயைணய வ லா லவ ட வ ேகா வைணயா தவல ய ேகா ெச லா ெவ ெசா நடவாேதா ெத ேவா ெவன ைடக ெள லா நடவா ெத றா தா ேச ெய ேன . 1779 ஆ தைலவ ெரா யழ ரதனா ேகா ரா தைலத ெர ேறன றா லறேவா ரற கல வா தைல ெகா டதனா லஃேத ன ர தாெம தர த றா தா ேச ெய ேன . 1780 ஒ ெப மா ைம ைழ தா ய ெபா ர ெகா ற கமல ெதா ள ேத த தெத ேற ெபா ைற தன ைம ைழ தா ர ேத ம ய ேத ற ெத ைற ன ெம றா தா ேச ெய ேன .

117

118

119 ரழெக ேறன வ பரேம தா ேச ெய ேன .

ேக 120

121

122

123

124

V 1781 இட ேச ெரா ைட ெர ன சா னெர ேற தட ேச ைலயா நா றலா சா ெப சா ெய றா ட ேச கள ெமா தா ய பா ெம ேற னய பா ட ேச ெமா தா ென றா தா ேச ெய ேன . 1782 உைடயா ெர பா ைமெயா ைட பண தா ைட ேரா நைடயா ேய ெர ேற ன கா ேபா ெலா பண ைத கைடயா ெரன ைவ த ைம கா ேட ப ெகா பண ேகா ைடயா ைடேய ெம றா தா ேச ெய ேன . 1783 எ னா ெப ைணயா ெம க ெப மா ந னா ெடா ய ேறாதா ன ல ேவ ெம ைர ேத னா ெளா ெய ம ெமா த லழேகா தா த ய தா ல ெட றா தா ேச ெய ேன . 1784 ெப தா ர ேயா கெழா ெப மா வ த கேநா ய தா வ த மைன க த ப ேச தைற ெம ேற வ தா ேக ய த த மைனயா ளாக வா ெனா தா யைட ேத ெம றா தா ேச ெய ேன . 1785 ெச ைம வள ெழா கழா க ேதா ேர ைம ைழ த மடவா க க கைல ேடாெவ ேற ென ைம ய யா ெயா கைலேயா ர ேடா வன த கைலெம ைம ைடேய ெம றா தா ேச ெய ேன . 1786 க ைற சைட ெவா காவ ைட கைட ைற பகேல ந ெற ேற ைற ரேவ ந ெறம ெபா ைற தன தா ைகய த ெபா யா தல வா த த ைற க தா ெய றா தா ேச ெய ேன . 1787 க ெரா ெபா வா கா கவ ேதா நா வைள ெற வைளெகா க ேராெவ ேற ம ழலா ெய ேமா மைன வைளைய கவ கள த தா ெய றா தா ேச ெய ேன . 1788 உ கழா ெரா ளா ைடதா ெவ றா ைகெய ெப ெர க ேடா ைர ெர ேற ைக ெப ய வைர ய ெவா றாைன யா ெய ற க ெட றா தா ேச ெய ேன .

125

126

127

128

129

130

131

132


1789 காவா ெயா ப ைட க லா ைன க ப ேதவா ம ைர ட த த த ரலேவா ெர ேற பாவா க லாைன ப க ர ெடா வா ெத றா தா ேச ெய ேன . 1790 ஊ வா ெழா ைர டலா ெச ைடைவ தா ற ெர ேற னண ேக ெச ைடயா கழ லைக ேதா ெச லா றா ற தா ெய றா தா ேச ெய ேன . 1791 க த வன ெழா க ைட ய ெப ேற வ த ெவைம தா ேபா ம ைற யவைர கா ேபா ச த க த நா ெகா தானைட தா த ய ெப ென றா தா ேச ெய ேன . 1792 ஆ ைட ெவா யம வ ககம வா யத ப கா ேவ ய ராெம ேற யத ப கா ேவ டா த தா யளெவா ைற ேய லக ெய றா தா ேச ெய ேன . 1793 உ ற ட ேத ெப ைணயா ெமா ெப மா கைழ க ற ட ேத க க ம கயவாேவா ம ற ட ெர ென ேற ம ைற பய ட த ெல ற டேம ெய றா தா ேச ெய ேன . 1794 யா ெச தவ ெப பயேன ெய னா ர ேத ெய ைணேய வா ெச யரேச ெவா வ ளா வ த ெத ென ேற மா ெச ெப ேண யா வ வா ன ேக ள ய ேத க டேவ ெய றா தா ேச ெய ேன .

133

134

135

136

137

138

V 1795 க ைண கடேல ெய ர க ேண க க ேபெச வ ண ெபா ேப வளெரா வ ள ம ேய ம தைணய த ண ப வ ஃெத ெற ற ர ெறன கா ய ற ண சளக ெம றா தா ேச ெய ேன . 1796 கா கள ெகா க ேயெய க ம ேய ய ேயெய னா ைணேய ெவா யரேச யைட த ெத ென ேற ெபா ழலா ெபா ய தா ெயன ேக ைவ க ெய றா தா ேச ெய ேன . 1797 க மன க ெம க ைட கைல ைட ந வா ெழா நட ெச வ ெர ேற வ ண ைடயா றைன ேபா மல வா நட ெச வ ேலாேமா ெவ ண ய பா ெம றா தா ேச ெய ேன . 1798 தா டேம லழ ெர ற ைன கல ெவா ேயா த ெலா ெரா வ ல ராெம ேற வா தலா ெமைன ம கல மல த ெறா தா ெய றா தா ேச ெய ேன . 1799 அ ைம ய த ேம யழ ெரா ய நக ைம ய ேதா கவா ட த லழேகா ெவ ைர ேத ந ைம ய தா நைமய ேதா ந ேபா வ ர ெற ேல ெத ைம ய த ெத றா தா ேச ெய ேன . 1800 உ க ம வா ல ழ ெமா நக ெரா க க ைட ெர காத க ர ெர ென ேற ப ெகா ெமா யா காத ப னா ைவெச பழ ேபா ெம ெகா த ெத றா தா ேச ெய ேன . 1801 வண ேக ல ெச சைட வள ேச ெரா மாநக ண ேக ட ேறா பா ைள ெகா ெகா ைக ெய ென ேற னண ேக ெயா பா ல ேபா ைல பா ெகா ட ச ண ேக ண ேக ெம றா தா ேச ெய ேன . 1802 க ெர ர க க ளைன கைற ட ெப ைப ய ெவாற ெப ெர ெபயெர ேற ன ப ைலயா ற ேக க வைற தா ல ெரன வ ெபா ைலேய ெய றா தா ேச ெய ேன . 1803 ைலைய தவறா ெதா ெமா மல ெப மா ன மைலைய ைலயா ெகா மாவ லபம தெம ேற வைலய த யா வ க மைலைய ைலயா ெகா வ க ைலய த தா ென றா தா ேச ெய ேன . 1804 உதய டேர யைன ந ெலா ைட ெர ைடய தய தம ெர ேனெய ென ண ம ேராெவ ேற கைத க வா ய த ேறா ற ெவ ப ெட ரைட தா ைத ற ெய றா தா ேச ெய ேன . 1805 ர ண ெவா த ேர ேபா க ைற ர கல க ெபற ள ர க ெம ென ேற

139

140

141

142

143 144

145

146

147

148


கர 1806

1807

1808 1809 1810

1811

1812

1813

1814

1815

1816

1817

1818

1819

1820

1821

ைடயா க க ைற கல க தைன ர க ேவா ெவ றா தா ேச ெய ேன . பத ெறா ப ப ேல ப ச தா த றற தாேனா ல ேகா ள ப ேவ ெம ேற த ந ப க ைற ேம றா த க ெவ றா தா ேச ெய ேன . ேயாக ைடயா கெழா பரம ேயா யரா தாக ைடயா வ தம த தர றைனயைழ ேத ேபாக ைடயா ற த பா மக த கம ென றா தா ேச ெய ேன . வள ெரா வாண வ வ தா றா மாேதநா ள தாக மா தவ ேவ ெம றா நா ள ெரா ேற ளெத ேற ெகா ேள ைடேம ெகா த ள த க ெவ றா தா ேச ெய ேன . ெம ெரா வா வ ெவ ைம ள ேவ ெம றா ர ைல த தா ன லாகா ேதாெவ ேற தைனைய யைன தைல ேக கா ெய றா தா ேச ெய ேன . ல ேச த ெவா தா ப ச கால ேகால சா ைச ெகாள வ ெர ென ேற கால ேபா வா ைத க டா ெசா கடனாேமா ேவல ழலா ெய றா தா ேச ெய ேன . ஊ றா சைட ெரா ர க றா ள ேம ேந ைள ெர ேற ேசா றா ைள ேத ம ம ெசா லா ைள ேத நா ேம றா க ேவ ெய றா தா ேச ெய ேன . ைர சைட ைட ள ம ேதைர ப ெவ ேற ெச கைல ெளா ள காைர ெமம ப க ேறைர ேதைர ர ெம றா தா ேச ெய ேன . ெபா ேன ம ம ைட த ெத ெவ ைடெய ேற ேன ைர த க ெம றாெர ென ேற ய ேம ேன ன நைட பைகயா க பறைவ தைம ெம ேன ைர ப ெத றா தா ேச ெய ேன . அைடயா ர ெச ற பல ேத யா மழ ெர ப கைடயா ட றைலெகா கரெமா ல தெம ேற ைடயா தைலேம றைலயாக ைக ைர ெகா ட ைடயா வைள ேக ெய றா தா ேச ெய ேன . ேதவ க ய வான த தா டவ ெச ெப மா ேமவ வ ேவ ைட ராெம ேற தாவ தாேம ைய ள கவ ேயவ ண தா ெய றா தா ேச ெய ேன . ெகா ைற சைட ெகா ேகா வ த க வ யா ெனா ற ெப ேகா ெள ைர பா ெட ண ெத ேற ந ற ப ேய ேகா ைலயா நக ைடேய ந கா ற றெல ென றா தா ேச ெய ேன . சைட ரம ெர ெல ேபா வா ேதா ைட ேபா த ய ேமாெவ ேற ர ேபா ெற ைவ யைர க பய ேத ெர றா தா ேச ெய ேன . ெத ெபா நைக ேதவ தைமநா த ெல ெர ேற னைக தண ேக ேய நா ெர றா ன ெதாைக தல தாெம ேற ம ற ெலா ெர தா ெய றா தா ேச ெய ேன . மண ெகா த சைட வா ப யா ெத ேற ண ெகா ெமா ேக ேடாரள ைற த லா ப ெய றா ரண மைற ராெம ேற னஃத ற ேளா ஃ ண க ைடேய ெம றா தா ேச ெய ேன . ஆ சைடயா வ ப ெய றைட தா ம யாெத ேற ேசா ைறெய றா ம ேசா க ேப ெசா ெம ேற ேறா ேவ ம ேபா ெசா க ெப ல ய ப ேவ ேய ெம றா தா ேச ெய ேன . ஓ சைட ெந வா ைடேய ெம ைட ேர றா க ைட ைம சா த ெதவ சா ெம ேற ேன ப ைட ைம ெய றல ெடம றா கா ெர றா தா ேச ெய ேன .

149

150

151 152 153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165


1.

1822 பாட ட ஆட ேதட

ள க ய வா க க பா ேசா ப த ய அ யவ த ட அ ண அ ய ெந ேச அ ேச எ ேம ஆைணக டா ய அ வாய நமஎ ேற.

1

1823 க மா அக இற பதைன கைள ெந கா ெப மா அதனா மய ற ேபைத மடவா நைசஅ அ மா உழ த ெந ேச அ ேச எ ேம ஆைணக டா மா அய ெதா ேத வாய நமஎ ேற.

2

1824 ெவ ய ைன ேவ அ ெம ைம ஞான லைட ய அமல ெந கா உ ன க ய உண வ ஐய அைட த ெந ேச அ ேச எ ேம ஆைணக டா ெச ய மல க மா ேபா வாய நமஎ ேற.

3

1825 ேகால மல தா ைணவ ல ெதா டைடய ல ம க ட ெப மா ைலைய அ த ள ஆல ைனயா ெந ேச அ ேச எ ேம ஆைணக ல அ அ வாய நமஎ ேற.

4

டா

1826 வ ச ல கா ெட யஅ வா அ ம வ க ச தவ க யவ காண க ய கழ அ அ த ெந ேச அ ேச எ ேம ஆைணக டா ெச ெசா லவ க ேத வாய நமஎ ேற. 1827 க

ெகா ம ைய க ைய ெகா அ ைத ந அரைச அ ெகா ைனயா ெந ேச ெகா வ ர க

க ைப க க தைன ைடேம நம ேதா அ ேச எ ேம ஆைணக டா வாய நமஎ ேற.

5

6

1828 ேநாைய அ ெப ம ைத ேநா க க ய ைமதைன ய ைடேம வ நம ெசா த ைணைய ேதா ஆய ைனயா ெந ேச அ ேச எ ேம ஆைணக டா ேசய அய மா நாட தா வாய நமஎ ேற.

7

1829 எ ண இ ய இ ன ைத இ ப உ ண யா ெச ேதைன ஒ அ ண ைனயா ெந ேச அ ணம ற அ

க ைண ெப கடைல மா ைடேம கா ேச எ ேம ஆைணக டா வாய நமஎ ேற.

8

பலநா ேத எ த ெச வமைத க ைய இ ேற ைடேம வர ெச கா ெந ேச அ ேச எ ேம ஆைணக டா ெதா ேத வாய நமஎ ேற.

9

1830

தா ம ைய நா இ தா ேவ அ ேதா ைனயா ெச தா மைரேயா

1831 உ ள ெத த ம ைவநம ற ைணைய உ உறைவ ெகா ள ைடயா மா க ெகா ைத ைடேம அ ள யரா ெந ேச அ ேச எ ேம ஆைணக டா ெத ள கடலா க ேத வாய நமஎ ேற.

10

1832 உ ற இட உதவநம ைடேயா ைவ த ைவ பதைன க ற மன க ைண க ைய ைடேம கா அ ற அைட த ெந ேச அ ேச எ ேம ஆைணக டா ெச ற அக ற அ வாய நமஎ ேற.

11

2. அ

நாம

ள க

1833 வா த ம ைகய யா மய வ ச பா வ நா ேதா ஏ ற எ பய க டா எ ெகா ஒ ெக ட ேபா ேத லா ெச க இ தா த ப த த ஊ ஓ ஓ வச க வஓ ஓ வாயஎ மனேன. 1834 தவம வ ம ைகய ய கா த ம இ வ சக க சா வா இவைக யா க வ எ னா எ ெகா ஒ ெக ட ேபா பவம ேதா ந ஆன த உ வா

1


1835

1836

1837

1838

1839

1840

1841

1842

பா கா ந பத த அ யா உவைக ஓ வ ச க வஓ ஓ வாயஎ மனேன. ைட ெப ெப ேப க ெவ ய த ேபாக இ கைல உன ெகா ெசா ேவ எ ெகா ஒ ெக ட ேபா ெபா உ லா ய ய உைட யா க உ லா ய உைட யா உ ஓ வச க வஓ ஓ வாயஎ மனேன. ெபா வா ைகைய ைலஎன ைன ேத ைலய ம ைகய ெந அள எ ழ மடைமைய ேத எ ெகா ஒ ெக ட ேபா பலா ைள இ பா ெதா ட த க நா ைவெபற ஊ ஒ ஓ வச க வஓ ஓ வாயஎ மனேன. வைர ேந ைல ம ைகய மயலா மய வ சரா வ த றஞரா இைர மா கட இைட தயேர எ ெகா ஒ ெக ட ேபா கைர ெத ய அ தேமா ேதேனா க ெகா ேலாஎன க ட உய ேதா உைர ஓ வச க வஓ ஓ வாயஎ மனேன. வா ெச மட வா தைம ைழ தா மற வ ைன வாஎன அைழ ஏ ெச ைவேயா ஏைழ அ ேதா எ ெகா ஒ ெக ட ேபா ேபா ைவ ய நா க மகவா ண ைவ ய மக ெகா ந ஓ ஓ வச க வஓ ஓ வாயஎ மனேன. ந ம ைகய மல நா ந ேட தமா எ எ ெமா ெமா ஆக எ ஒ ெக ட ேபா ப இ ைவ அ இ தா ப த நா ெதா த ற உ ஓ வச க வஓ ஓ வாயஎ மனேன. ப த வ ணமா மட ைதய மய கா பைச ெந சரா ப றா எ த வ ண உ வண அ ேதா எ ெகா ஒ ெக ட ேபா ச த மா க அ ய சனன எ ேமா சாகர உ தஓ வச க வஓ ஓ வாயஎ மனேன. ம ம ைகய ெகா ைகைய ைழ தா ம லாதேதா வ ய அைட தா எ அ னா பா இர தைவ றா எ ெகா ஒ ெக ட ேபா த லாத ந தவ தவ வாேனா சா கா லா த பர ெபா ைள ஒ ஓ வச க வஓ ஓ வாயஎ மனேன. ல ஒ ம க ய ழ றா ச ெந ச த ெந கைட த ேபா இல கா தைன எ ைன ம ேயா எ ெகா ஒ ெக ட ேபா பல ஆ ந ைமைய உண த ப த உ ளக ப ம க ேதா உல ஓ வச க வஓ

2

3

4

5

6

7

8

9


3.

வாயஎ

வஷ

மனேன.

க நாம ச

10

தன ல

1843 ப ேந ற வ சக கைடவா ப ற பய எ க டா ெபா ேபா ற ெத எ ெந ேச ெபா ெகா ஒ ய தன ேக ெதா ச க வ வ எனந ேதா ற லா தைம தவ ப ெசா ஐ ற எ ேம ஆைண கா அவ அ ெபற ஆேம. 1844 ேந ற ைல ய ெபா டா ற க எ க டா ேபா ேபா ற ெத எ ெந ேச ெபா ெகா ஒ ய தன ேக ஓ ச க வ வ எனேவ உ ெந ந யரா ஆ ெசா ஐ ற எ ேம ஆைண கா அவ அ ெபற ஆேம. 1845 ஞால ெச ற வ சக கைடவா ந ற நல எ க டா கால ெச ற ெத எ ெந ேச க ஒ ய க நக ேக ேகால ெச அ ச க வஓ ழக ேவாஎன ந யரா ஆல ெசா ஐ ற எ ேம ஆைண கா அவ அ ெபற ஆேம. 1846 ம வ சக ம ெகா யா வாய கா வ எ பயேனா இ ேபா ற ெத எ ெந ேச எ ெகா ஒ எ தல ேத ெத ற ெச ச க வஓ வந மாஎன ெச ந யரா அ ைட ஓ ஐ ற எ ேம ஆைண கா அவ அ ெபற ஆேம. 1847 இ ைல எ பேத ெபா என ெகா ேடா ஈன வா இட ப றா எ ைல ெச ற ெத எ ெந ேச எ ெகா ஒ எ தல ேத ெதா ைல ஓ வ ச க வஓ ய எ ற ெதா நா உ ற அ ல ஓ ஐ ற எ ேம ஆைண கா அவ அ ெபற ஆேம. 1848 கர ெந ன கைட தைல ழ றா கல இ க க ேத இர ேபா எ எ ெந ேச எ ெகா ஒ எ தல ேத பர ச க வ வ வஓ பர ய ச கரச நமஓ அரஎ ேற ஐ ற எ ேம ஆைண கா அவ அ ெபற ஆேம. 1849 ஏ வ சக கைட தைல வ இ றா இ இ ெபா சா ேபா ற ெத எ ெந ேச தைகெகா ஒ ய தல ேக வா ச க நம வ வஓ வர ய ச கரச எனேவ ஆ ேபா ஐ ற எ ேம ஆைண கா அவ அ ெபற ஆேம. 1850 ஈ த ெந ன இட த இ ேத இட ெகா டா இ இ ெபா ேப ேபா ற ெத எ ெந ேச ற ஒ ய ெப நக ேக ஓ ச க சரவண பவஓ ஓ ய ச கரச எனேவ

1

2

3

4

5

6

7


ஆ ேபா ஐ ற எ ேம ஆைண கா அவ அ ெபற ஆேம. 1851 கைம ஈ லா வ சக கைடைய கா கைல க இ ெபா இைம ேபா ற ெத எ ெந ேச எ ெகா ஒ எ தல ேத எைம ர தச க வ வஓ இைறவ ச கர அரகர எனேவ அைம ஏ ஐ ற எ ேம ஆைண கா அவ அ ெபற ஆேம. 1852 உைற வ ச பா ைற ர தவேம உழ றா இ உைர இ ெபா ைற ேபா ற ெத எ ெந ேச ல ஒ ய ேகாநக ேக ைற த ச க நம வஓ மல பர அரகர எனேவ அைற ேபா ஐ ற எ ேம ஆைண கா அவ அ ெபற ஆேம.

4. நம

வாய ச

8

9

10

தன ல

1853 ெசா அ வா ய ெதா ட த மன த த ர ெகா ேதா ய ைணைய க அ வா ய ஏைழேய ெந கைர வ ட கல க ைப ெச அ வா ய ெபா ெவா ேதைன ைல ற பல தா ந ல வா ைன நா மைற ெபா ைள நம வாய ைத நா மற ேவேன. 1854 அ ட தம தா ய ெபா ைள அ ட ஆ ேயா அ லா ற ைத ட ேவ ைகய க ைக க ைய ேவத ல ைத தக ைளைவ எ ட பர மான த ைறைவ எ ஆ ல ய ஒ ைய ந ட ஆ ய நடனநா யக ைத நம வாய ைத நா மற ேவேன. 1855 உ ப வா ய ஒ த வ ைத உலெக லா க உ தம ெபா ைள த ப மா அ லா ட தா ச ைவ வ த ம பயைன ப ர ெபா த ைல பரம ஞான ைத பரம க ைத ந ேனா கைள வா நல ைத நம வாய ைத நா மற ேவேன. 1856 மா உ ேம வ தமா ம ைய வ நாஅக மண ந மலைர பா உ இ ேதா ய ைவைய ப த த உள ப பழ ைத ஆ ஓ ய ஆன த கடைல அ பல ஆ அ ைதேவ த க நா ஒ அம வ ைத நம வாய ைத நா மற ேவேன. 1857 உ ைற ெதைன ஒ ஒ ைய உ ண உ ணேம உவ றா நறைவ க ைற தேதா கா ைய யா கட த ேமலவ கல உறைவ எ ைற தமா அய த ேதவ யா கா லா இ ப ைறைவ ந ஒ அம த வ ைத நம வாய ைத நா மற ேவேன. 1858 மா எ கட ேம ெச மா ேச ள ெகா க உ மா ெபய இ உல உண மா கேளா ஏ மா அ ட க எ லா மா ேவத க உணரா

1

2

3

4

5


1859

1860

1861

1862

5. ந

ந க எ ரா அ ெபயரா நம வாய ைத நா மற ேவேன. ெப ற தா தைன மகமற தா ைள ைய ெப தா மற தா உ ற ேதக ைத உ மற தா உ ைர ேம ய உட மற தா க ற ெந சக கைலமற தா க க ைம ப மற தா ந ற வ தவ உ ேதா நம வாய ைத நா மற ேவேன. உைடஉ ட இைடமற தா உல ேளா ப ணமற தா பைடெய தவ பைடமற தா பரைவ தா அைல ப மற தா ைடஅ தவ தைமமற தா ெபா ைன ைவ தஅ ைதமற தா நைடஅ தவ வ மற தா நம வாய ைத நா மற ேவேன. வ ைம ெச வ ைமவ தா ம ெச ெப வா வ தா ைம ம ைகய ண ேந தா ெபா னா றா ெச றா த ைம இ லவ சா தா சா ற ேமலவ தைமஅைட தா ந ைம எ பன யாைவ அ நம வாய ைத நா மற ேவேன. இ ப பல நா தா இ க ண த ேலஇற தா வா க ேக தா ேசா மாநர க ழ றா எ ன ேம இ ெகன வ தா எ ரா என யா ெச தா ந ன ெந சக நா ேறா நம வாய ைத நா மற ேவேன.

ைண

6

7

8

9

10

ள க

1863 எ ச ேவ ய ஐ ல பைகயா இட ெகா ேடா தைன எ இ அ ச ேவ ய ெத ைனஎ ெந ேச அ ச அ ச கா அ மைற நா ச ேவ மாலவ மலேரா ள க ேவ ட க அ தா ந ைச ேவ ய நாத த நாம நம வாய கா நா ெப ைணேய. 1864 கா ம னவ எ காம கைணக ஏ காலேன வ ம னவ மா ேபா ேந ெபா ளல ெந ேச ஓ மா ய எ கைட தா ஒ அ ச உளவ ைலேயா நா ம னைர கைரத ேச த நம வாய கா நா ெப ைணேய. 1865 ட உ றேதா வ சக மடவா ெந க ேவ பட ைலய கல வா ட உ றைன ஆ அ ேச வா ெந சேம மல கைண ெதா பா ேகா ட உ றேதா ைலெயா ற ெகா ய காமைன ெகா ய த நா ட உ றேதா நாத த நாம நம வாய கா நா ெப ைணேய. 1866 எ ைம வா இ ப ெகவ பா ஏ ேவா என எ ணைல ெந ேச அ மஒ அ ைல ேபா ஆல ேகா அ தர கா ெச ைம மாமல பத க ெநா டேவ ெச ேசா ர த த ெச ேதா

1

2

3


ந ைம ஆ ைட நாத த நாம நம வாய கா நா ெப ைணேய.

4

1867 ஓ ஓ

1868

1869

1870

1871

1872

6.

றன க ரவ அவ றன ஒ ெவா நாளா றன எ ெச ேவா இ அ ெவ ய வ ெவ எ ேற வா றைன அ சைல ெந ேச மா க ேடய த மா ப ைலேயா நா றவ நாத த நாம நம வாய கா நா ெப ைணேய. மல மா உட கைள க ம ேவ ைன வா எ ெந ேச கல ேற அ ெவ ெறன கர த க ைல ேபா ல றா ெப காமேநா த க ஏ ைன ெவ ேற அ யா நல ெகா ெச சைட நாத த நாம நம வாய கா நா ெப ைணேய. மா வா மலரவ இற பா ம ைற வானவ அ வா ஏ ந ைண யா நம ெக ேற எ ேயா ஏைழ ெந ேச ேகா ஆ ர ேகா அ ட க ைலய ஆ அ நா மாமைற பர ெபா நாம நம வாய கா நா ெப ைணேய. க த வ ணமா கமல மா தேலா க லா எ ைகைலய ப ைய எ த வ ண நா கா வ ெத ேற எ எ ஏ ைன ெந ேச அ த வ ணெவ ஆைனேம ந அம ெச றைத அ ைல ேபா ந த வ ணமா நாத த நாம நம வாய கா நா ெப ைணேய. ர மா த வ ர ேம த ெகாணா ெவ ய ைய ேசர நா ெச வண வா ெற ேவா ெச ெப ேறஎைன ந ய ெந ேச ஊர னா ட ேசரனா ர க ஊ ெச றஅ உளவ ைலேயா நார மா ம சைடயவ நாம நம வாய கா நா ெப ைணேய. தல க ேதா ெச ற ைட அம த த ரா தா ைன வண வல ெகா ப எ ைன ட வாஎ றைன வா எ ெந ேச இல க ேதா ெச ர அவேன எ ைன உ ைன ஈ வ அத நல ெகா ைண யாெத ேக நம வாய கா நா ெப ைணேய.

வழ க

5

6

7

8

9

10

ள க

1873 ேதா ைட யா ேதா ைட யா கட ஒ தா ைட யா ம மா உைட யா ர ம தைலயா ஓ ைட யா ஒ உைட யா க ஓ யெவ கா ைட யா ெந க உைட யா எ கட ளேர. 1874 வ ண ப மாமல மா ப ம ெதம ண ப சா ெச ப ேம ெகா ைவ தா உ ண ப ந ஊ தர உ க ஒ த க ேட க ண ப க என ைகெதா டா எ கட ளேர. 1875 ெச இ ர கா மத ேவழ னஉ யா வ அ ெகா ைக மாெதா பாக வட ெபா ெவ பா எ ைகய சா ய அ ைர ெத த க ல க கா ன கா எ கட ளேர. 1876 ஏ ய ப ெப ற ேதா டளா இல த

1

2

3


ேக ய ச ப த அ தண ேவ ட ள தந த ப ேக ைட ேக கெவ பா உடேன கா த கா னரா எ கட ளேர. 1877 நா க ெப ற நா கரச நா ப க பா ர க இ எ ரா என பாடஅ ேற ஆ ைச த மல வா ேவத அைம மைற கா கதவ ற தன ரா எ கட ளேர. 1878 ைப அரவ படநட தா அய ப பலநா எ தவ ெச ைட யா பத ஏ ம ேம ைவ ர வ ெதா ட தர எ ந வ ள க ேசா ர ன ரா எ கட ளேர. 1879 ஏண ப ெச சைட த லானஎ லா மைற ேசண ப க நட றந ேசவக ேபா மாண ப பவ ய மா க வாசக கா காண ப ைச வ தன ரா எ கட ளேர. 1880 எ லா ெசயவ ல த ேம எ ம ைர வ லா வ லவ எ ற யா ம ன ேன ப லா ரஅ ட பய எ த பரா ர க லாைன ன க ப தா எ கட ளேர. 1881 மா எ ேதா ய மா அய ஆ ய வானவ ஆ அ ேதா ய அ தண ேனஎ றைட ர பா எ ேத தந பா ப காண பக ெச ம கா எ தா க த க எ கட ளேர. 1882 மா பத ெச ற இ ர நா க வாமன மா ேம பத ெகா ட உ ர ணவ ேம ம ேளா ஆ பத ெகா டப ஆ ர ேகா அ ட க எ லா கா பத ஒ ஒ பா எ கட ளேர.

7. வ

4

5

6

7

8

9

10

ய ேத ற

1883 கட டா கைடயைர க கா கன ேல கா த ஒ க அட மா த ைற அ ெதா டைர அ ட கா க தட இ ைச ைணேக டர க தன வாெளா நா ெகா தவைன நட மா ைட ஒ உைடய நாத த ைனநா ந த ெபா ேட. 1884 ேபா டா ைலயைர க டா ேபாக ேபாக ல ழ தவேம ேம ய த கைள க டா க கஅ மலைர கா க சா ந ென ஈ கா க கா தம ய ெப த எ ெத ைல கா றந க த க ைப ைகைல ஆளைன கா த ெபா ேட. 1885 ெத வ டா யைர க டா பா க ெடனஒ ேதக ைசவ தைலவைர க கா சா த க ெச ப வ ெசய அைவ உடேன ெச பா மா ைலஅ பல உ வ ேததர க தா ஒ வ ந ள உ ட ெபா ேட. 1886 ய டா ேபய க ஒ ெசா வாெர ெலன அைட க தாய ேநய ஒ ைர தா த ேயஅைத வ ேக க ேசய ந ென அ த ெச கா ேசர மா ைட க ெகா ஆய பாண ெபா ெபற அ ஐய ேசவ அைட த ெபா ேட. 1887 ந ல டா நா க ேதக நா ற ேந ந உ பட க வ ல வ லவ எ ெம

1

2

3

4


வாச ேந ம ட க க ெசா ல ப மள த ேக ெசா வ ண இ ெந ஒ றா அ ல ந அ கட ஆ ஐய ேசவ அைட த ெபா ேட. 1888 அ ெச டா அ ன அ ம ல ைன அ த ஒ க ெத ெகா ெச வ இ ேச வா அ அ க இ ெச ப ெத ைட நாேவ இ பந அ த ம ெச யாைன ேதா ெத வ ஈச பா வா த ெபா ேட. 1889 டா ைகயா ெதா த ேபா ட ந க ப ப த க காலா பா ைத ப தைத ம க ஈ கா எ ைட உட ேப ேபா ற லா ர ெபா பட நைக ேதா ச ேவ கர தனயைன ம ேவா த ைன நா எ சா ட ெபா ேட. 1890 இ ய டா ஈனநா ைலய ெக பா ஈ த ஒ க இ ய வன யவ க எ ைம ேக எ தவ க இ ய ந ென ஈ கா கர கா ஈச ந ைட இைறயவ ேபா ய மா ைட ஏ வ த ேவா இட ெகா ெட ேள இைச த ெபா ேட. 1891 நாட டா ட க ட நரக இ ைட நட பைத ஒ க ஊட ெவ அவ க உல ைட ஓ நட க ட ந ென ஈ கா கா கா மர த ைதஎ தா ேவா ஆட அ பல தம தவ அவ த அ க ட ப தா த ெபா ேட. 1892 ைலெகா டா ைலயைர மற ைன ப ெத பைத ெந சேம ஒ க கைலெகா க தைர நா க ேள க ெந க மைலெகா னா மா ைட உைடயா மல அ ய தைல ம ய கர தா அைலெகா ந ச தா ய ட றா அவைன நா ம தைட த ெபா ேட.

8.

5

6

7

8

9

10

உபாய

1893 ஒ ப

1894

1895

1896

1897

ஊரைன ெந சேம அ ெப ேசரேவ. ேசர ெந சேம ர அ கா வார ைவ ேய சா ேய. ேவ ேம ப ேவ மா ச ய இ ெந சேம. ெந ச ேமஇ வ ச ேமஅல ச க பத த ச எ பேத. எ ப ேத றவ அ ப ேத

1

2

3

4


வ மா இ ப ஊ 1898 ஊ ற உ ற ஒ ேபா ற ஆ ற ேநா

றேவ. ெவ மா கேள.

1899 ேநா க ெகா ேப க ப பல த ஒ ேக த இ ைலேய. 1900 இ ைல இ ைலகா ஒ ைல ஒ எ ைல ேசரேவ அ ல எ பேத. 1901 அ ல எ பேத ெதா ைல ெந சேம ம ல ஒ எ ைல ெச ேம. 1902 ெச வா ந ெந சேம எ ந வள ஒ ஒ ேய.

9. அவல த

5

6

7

8

9

10

1903 ஊ உழ வா வா ஆ அ

1904

1905

1906

1907

1908

ய ெபறா ஒ யேன ம ேபா பா ேய உ ைமஒ ற ேய ய வ சக உடேன இ ற வ ைமக ேப எ ெப மா உைன மற ேத லாதஎ வ ைன ைன ய யந ச கல க ஒ யாகமா ம ேய. க இ க தவ ெந சக ெகா ேய கயவ த க கல நா ேதா ம இ க தவா வாத ல வ ற மா க ைத ைன இ இ க தஎ ெதன ேகதா இக ேகாப இ ற தானா ைல யா உ த உள ெக னாேமா க ஒ யாகமா ம ேய. ைகத வ த த க க ேத கால ேபா ேன கைளக ம ற ேய ெச த வ த த ற ணேர ெச வ ெத ைன வ ெபறேவ எ தவ அ ெளன ர ஈ உ ம ெற இ ேற ெச த வ மட ைதய நடன க ஒ யாகமா ம ேய. அ த ைள ேக பா உண வ பா அ ைன எ ப க அழவ இ லா ெகா ேந ழ ெகா பா ற அ ற ம றவ ெசயேல ெதா ன ேறா ெகனேவ ட ேன த ெசயலா ெச மாத மல ைச மண க க ஒ யாகமா ம ேய. உ ேயாஎன அல ேற உ ெந லா உள த யா எ வ ேயா உைன மற க மா ேட ம ைற ேதவைர ம க மா ேட ெவ ேயாெவன ெபா ம ற க ைர ம வைள ெத ேதா ெத ேயா க தரகர எ ன க ஒ யாகமா ம ேய. ேல மா அய பத

1

2

3

4

5


1909

1910

1911

1912

ேவ ெகா ெகன ள ெகா ேள ம மாஉ யா உ த அ யா ம வா ைவேய மன ெகா ேற ஒ ப டாதஇ ெவ னள உ உ ள எ ப அ ப அ ேய யாசல ம ன மா தவ ேதா க ஒ யாகமா ம ேய. ைல லாஉல ய ப மன ைத ேல ஒ யம அ ேய ைல லாம ேயஉைன வா ந ென ெடன ள ேப அைல ஆ ெத ெபன அைல ேத அ ப ேன அ ளைட ேவேன ைல ஆ அழ கைணெதா தவேன க ஒ யாகமா ம ேய. காய எ பதா காய எ ற ேய கல ேன ஒ கைளக இ ேல ேசய ந ென அ ெதன கா ெத வ அ ற தைடேய ய அ யவ ட ெதா ெச வேத க என ேய ய ேன தைன ஆ வெத வாேறா க ஒ யாகமா ம ேய. ப ய ேபாக ேவ ெபா அ மற ேத எ ப வ ண அஃத ேய எ ெச ேக எைன எ ெசய ேவ ெபா ேவ ய ெப மா ேவற ேல எைன ப உ கடேன ெத ன ப ேசாைல ேதா க ஒ யாகமா ம ேய. அ ய ேன அல எ அ ேய ஆக றன அ ைமஇ ைம க ய ேன ைழ யாைவ ெபா க கட உ ன கலா க ல ஐயா ெபா ெகா ேம எ ய தேல ைன ய சைட கவ ஏேற ெச ய ேத றா ய ஒ ேய க ஒ யாகமா ம ேய.

10. பழெமா ேம ைவ

6

7

8

9

10

1913 வாைன ேநா ம வ நட பவ ேபா வய அ வ ைட நட பா ஊைன ேநா ேன ஆ அ ேய உ வ ண உவ த வா மாைன ேநா ய ேநா ைட மைலயா ம ழ ம ைட மாநட ேவா ேதைன ேநா ய ெகா ைறய சைடேயா க ஒ யாகநா யகேன. 1914 வா லா ெப வழ ைர ப ேபா வ ள உ ன மல க க பா லா அ ெபற ைழ ேத ட ேன அ க ெபற ைனவா ேகா லாகந அ ப த உள ைத ெகா ட ம ண ெப ேற ேத லாதப வள ெச ேதா க ஒ யாகநா யகேன. 1915 ைத இ ேய ைள பவ ேபா ெம ய இ ெம மல பத ப இ ேய ைய ைழ ேத பா ேய அ ப ற ைனவா ைத இ ேய ள ய அ யா ைழ த யாைவ தைழ ட அ ேவா ேவ ய வர பர க ஒ யாகநா யகேன. 1916 கல இ லா வா கட கட பவ ேபா

1

2

3


1917

1918

1919

1920

1921

1922

கட அ கமல க வ நல இ லா அ ெபற ைழ த நா ேன ெச நைவெபா த வா மல இ லாதந வ ைட நட ேபா மன ேம ய மாம டேர ல இ லா ச ஆ யத ெபா க க ஒ யாகநா யகேன. ேபா ெவ ள ெபா ைத பவ ேபா ைலய ெந ைட த அ ைய ேச வ ணேம ைன ேற எ ய ேன வ வா ெந ைல ேவ பைட கர ெகா மர த ைதேய ெகா ய ைனைய ெத வேம ைசவைவ க க க ஒ யாகநா யகேன. ஓட உ ேய உற றவ ேபா ஓ உ தம உ அ கட ஆட உ ேய ம ைகய மய அ றஎ க ெசய ைனவா நாட உ ேய மா அய ஏ க நா ேன உள ந ய ெபா ேள ேதட உ ய மாதவ வ க ஒ யாகநா யகேன. த இ லாம ஊ ய ெபற ைழ ட எ ன ெமா கழ பதேம த இ லா அ ெபற ைழ ேத ட ேன அ க ெப ேவேனா த ஆ அழ க ைட யவேன ேநா அ ப க ேத இ அ ேத த இ லாவள ஓ எ நா க ஒ யாகநா யகேன. க ைல உ வா ந கட பவ ேபா காம உ ய நாமெந சக தா எ ைல உ ய பவ கட கட பா எ றன என க வாேயா அ ைல உ ய ஒ ட ேற அ ல ேகா க க ெச ஒ ேற ைல ெறா ம ைட அ ேத க ஒ யாகநா யகேன. ெந னா ெந ப பவ ேபா ெந ய பமா ெகா யைவ ைற த ெபா னா பவ ேபா ட ைன ேத ல ேன ந அ வ ேமா ைக னா ெதா அ ப த உ ள கமல ேம ய மல தகேன ெச னா ெபா ேதா ந வள க க ஒ யாகநா யகேன. ெசா ெதா ள ெக பவ ேபா த ைட ேநச ைவ வா பா ெசா பவெந ய ேற பா ேய தைன றா வா கா ெசா ெதன க ைணஈ த ப க த ெந ைட ஒ பவேன ேத ெசா தமா ம க ஒ யாகநா யகேன.

4

5

6

7

8

9

10

11. அபராத தா றாைம 1923

ைல ய ெகா ெகா ேய டேன ைமஒ லா எ ைல அைனேய பா ேய எ ைன எ ெச தா ேமா அ ேய ப ைல இ வா ப கேம ம பரமேனஎ ப ப ேய அ ைல அவ ள த ேத ஐயேன ஒ அைரேச. 1924 ேன ேசா ப ைற ட மாேன

1


1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

ேதாைகய மய ைட அஏ ேன அவேம இ தன எ ைன எ ெச தா ேமா அ ேய வா ேம ைன வைள பவள மாம றேம ம ேத ஓ வா அள ெபா ெச ஒ வ எ ைடய உ ேர. கர பவ ெக லா ப ெகா ய கைடயேன ைடயேம உைடேய இர பவ க ஈ ேல எ ைன எ ெச தா ேமா அ ேய ர ப க ைண ெச வேம வேம ெத வேம ெத வநா யகேம உர ப அ ப உ ஒ ள ேக ஒ வா எ உவ ேப. இ ைலஎ பத க ேட நா இைண ேல இ ேன ய ேகா எ ைலம ற ேய ஒ யேன எ ைன எ ெச தா ேமா அ ேய க ைல ஆ க ைணவா ேய க த உைடயெச க ேய ைலவா அரேச ெத வமா ம ேய ெவா வ ேதேவ. ம ேல மய மன ைன மலர வ ட எ ேல ெகா ய ஏைழேய எ ைன எ ெச தா ேமா அ ேய ேல ள ஒ ஒ ேய ைட வ த ேத க ேல ள அ ெபற ம ேய கா ேய ஒ ய க ேப. ேய மடவா ைல தைல உழ டேன ைல ேய எ ேய அைனேய பா ேய எ ைன எ ெச தா ேமா அ ேய ஒ ேய அ ப உள ெத க ேப ஒ ளா ேசா ேய க க ேய ேதேன சைட ைட க ேய கால கட தவ க ேத. க ெதன அ யா கா ேதறா க மன ர கேன உதவா எ ெதன ேற பா ேய எ ைன எ ெச தா ேமா அ ேய ம ைட ற மா க ம ேய வ பவ ம ேத ஒ ற உைடேயா உ ள ஒ ேய ஒ ேம எ உறேவ. ைவ ேல வண கா க பவ த ைம வ சேன ன யவ பா எ ேல ேபேய ஏைழேய எ ைன எ ெச தா ேமா அ ேய ெகா மா மல ட சைன ேவா ேகாலெந ெசா ண ேற உ ற உைடேயா பர ந ஒ அக தம த ஒ ேற. ெத வண மடவா ேத யேன ேபயேன ேய எ வண உ ேவ எ ெச ேவ எ ைன எ ெச தா ேமா அ ேய எ வண ெபா ேப எ க ேண இைட டா ப யெச ெபா ேன ெச வண ம ேய க ண கடேல ெவா ெச ேதேன. வாதேம ேவ ெகா அைனேய வ சக மன ேன ெபா லா ஏதேம உைடேய எ ெச ேவ எ ைன

2

3

4

5

6

7

8

9


எ ெச தா ேமா அ ேய ேபாதேம ஐ தா தேம ஒ யா தேம மண ேவ பாதேம சரண சரண எ த ைன பா கா த ப பரேம.

12. அ

10

னாவ

1933 ேத என இ வ கடேல ெத ய அ தேம வேம வா என ெத வேம ைல வா வா மா லா ம ேய ஊ என ற உண ேல எ உ ேகா வ தைட தா ஏ என ேகளா தைன ஐயா ஈ வ ய ேபா. 1934 ெகா இைடைய ண தெச ேதேன த ேதமைற ெபா ேள வா ெகா ைடெகா அ ணேல ைல வா வா மா லா ம ேய ெகா யாத ைனயேன எ ெச வ ேகா வ தைட தா ஈ ெகா யாத அ கணா ேநா ஏ எனா ப இய ேபா. 1935 ேந இத ம தக யாண தரா தர தா ைம ெபா ட றா வள ைல வா வா மா லா ம ேய அ பேன உ ைன வேனா அ ேய அ ேல எ ேகா ெக ட வ தா வாஎன உைரயா ப வ ய ேபா. 1936 க ைகஅ சைடெகா ேடா ெச க ேய க க ேறா ெச க ேப ம க இ லாத வ ைமேய ைல வா வா மா லா ம ேய க அ ைய ேட எ ெதா டேன ேகா வ தைட தா எ வ தா யா என ேவ இய டா ப இய ேபா. 1937 ந வ த ந பேன யா ந லவ ேன ைல ம வ தா வ ளேல ைல வா வா மா லா ம ேய அ ைய ேட எ ெதா டேன ேகா வ தைட தா எ வ தா எ ெறா ெசா ெசா லா ப வ ய ேபா. 1938 ப இைசேய பா ைவேய ப த க க ெச பரேம ம ஓ வள ெப ைல வா வா மா லா ம ேய ெப ேபைத ம ேன எ ெப ம அ ெபற லா எ ெற வ தைட தா ேக லாம இ ப வ ய ேபா. 1939 ய மைற உ ெபா ேள கணா வ த வா ம ய க ைண வா ேய ைல வா வா மா லாம ேய! அ ய அ ேல ெதா டேன உ த அ ெப ேகா வ தைட தா எ இ வேன பைகவைர ேபா பா ப வ ய ேபா. 1940 ந லவ ெப ந ெச வேம ம ஞானநா டக நலேம வ லவ ம ெத வேம ைல

1

2

3

4

5

6

7


வா

வா மா லா ம ேய! லவ எ அ யேன ஐயா ெபா யல உலக த இ ைலெய றா வேனா மா இ ப வ ய ேபா. 1941 ெபா ற த த ெபா ேள ய ைள ற லேம ம ேறா ெபா ைல வா வா மா லா ம ேய ைமய அ ேல ெதா ெதா ன கழ க டவ கா எ ைன தைட தா எ ேக ளாம இ ப வ ய ேபா. 1942 ெபா ைன றவ அய ற யா யா க த க ேப ம னேன ம ேத வள ைல வா வா மா லா ம ேய உ ைனநா கன இட ெடா ேய உ அ ைண அ ய எ ைனஈ றவேன கம யா ேபா இ ப வ ய ேபா.

13.

ைலவா

ெப

9

10

ண ப

1943 தா ேம ய த பர ேம ைல வா ேம ய மாம ேயஉ த ேகா ேம ேகாமல தா ெதாழா ேத ேம இ தன எ ைனேய. 1944 ைல வா த ெச க ேய ைல வா த வ ேய ெதா ைல ேய உ த ேகா எ ைல ேசரஇ ெற தவ ெச தேத. 1945 வள ெகா ைல வா ேம ய ள ெகா க ம ேயஉைன உள ெகா ப உ ேகா இ கள ெகா ெந ன க ட க டேத. 1946 மைல லா ைல வா ேம ய ைல லாம ேய ள ேகச ைல லாதவ ேகா தைல லாவ த வ எ ெகா ெச தேத. 1947 ற ைல வா ஏ ற இய ம ேயெகா ைற தா ற சைட க ேயஉ த ஊ ற க உ வெத வ ணேம. 1948 ேச ெகா ெபா ைக ைல வா பா ெகா வ ண பர ட ேர ைட ேம ெகா ச கர ேன ம லாஉ த கா ெகா அ ப கல த ந றேதா. 1949 வ ண மா ைல வா ேம ய அ ண ேலஅ ேதஅைர ேச த க ண ேனஉைன காணவ ேதா ெகலா ந ண ய ந த ந றேதா. 1950 ம ஓ வள ைல வா வா க மாம ேயக ேபஉைன எ அ ப இ வைட தா அ ப அ பா ைட வா கேவ. 1951 லாத ைல வா வா ேகா லாத ண ெப றேம வா லா ைன வா தவ ேதா தைம ஏ லா எ ப எ ெகாேலா. 1952 ேத லா ய ைல வா வா மா லாம ேயம ேதச டாம ேகா வ க ேப டாத ைழெபா தா ைவேய.

14. கா

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


1953

ைரப டாதெச கட ேலச உைரப டாம ஒ ெச ெபா ேன க வைரப டா வ ள வ ேகச தைரப டா க ைத சா ய ெத ெகாேலா. 1954 ைத ற வாந த ெச வேம எ ைத ேயஎைம ஆ ெகா ட ெத வேம த ைத ேயவ தாய த ைலவ க ைத க ண க எ ெகாேலா. 1955 ேவைல ெகா ட ட உ ட க டேன மாைல ெகா ட வள வ ேகசேன பாைல ெகா ட பராபர பழ ேசைல ெகா ட ற இ எ ெகாேலா. 1956 ப வா க பர ேம ேய ம மாம ேயவ ேகசேன உ ன இ ய க ைதைய வா இ ைல ேயாபர ேசா ேய. 1957 க த ய க டஅ க டேன ம த ந க வா வ ேகச ெதா த க ைதைய ெதா ைற உ வா இைல ேயாஇ ல ேல. 1958 ஆ அ தஅ ெபா ேள மா அ ம வ ேகச பா உ தப ழ க ைத ைய ட ேதா உ ப ேவ க ைமேய. 1959 மாம ேத ட ேரஅ ம மா க ேமவ ேகசேர க ைதைய எ எ ன எம ப சேத. 1960 மா ேசா ம ள ேகமைற வா ேம வ வ ேகச க ைதைய ஐ ேயாபர ேத ேபா இ எ ெகா ெச வேன. 1961 ேத ந றவ ைதஎ தல சா ந ெபா ளா வ தாய பா ம ப ழ க ைத சா யா அ றவ ேராெசா ஐயேர. 1962 ெம தாய ைரமல பாதேன வ தாயம ய நாதேன தாயஇ க ைதைய ேபா னா க தாயெந ச கைர றேத.

15. ெகாைடமட

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1963

ர ப மா அய வா த யாக எ ஓ ெபய அைட வர ப ற உைம அைட தா வா ற ெதா வா ைத ெசா இர ப வ ெகா ஈ ஆனா யா ைகய இ ெபய எ உர ப தவ ேதா ேதா க ஓ ஒ உைட ேர. 1964 ெவ மாமைல ெடன உைட ள ெபா மைல என ெகா வ என ைமவ தைட தா வா ற ெதா வா ைத ெசா எ எ ெண ேபா எ க ஏைழ ேய ைற ஏ அ ேரா ஒ உைம அ ஒ ற ேய ஓ ஒ உைட ேர. 1965 க ள ம றவா கர ர க க ேவப காச த வ ள எ ைம வ தைட ேத றா வா ற ெதா வா ைத ெசா எ ள க யாக எ ெறா ேப ஏ ெகா இர ேபா ட அ ேறா உ ள இ க எைன ஆ

1

2


ஓ ஒ உைட ேர. 1966 அ ைம யா தர க க ஆல ேகா ேசா ர த த வ ைம ேக வ தைட ேத றா வா ற ெதா வா ைத ெசா ைம ேச மா ைட ஊ ேதவ ைம உ ேடா உ ைம யா உைம அ ம ற ேய ஓ ஒ உைட ேர. 1967

1968

1969

1970

1971

1972

16.

ைத ெநா ல ற த ைம ேச டா ெபய ேக வ த ைட தஎ ைல எனேவ வா ற ெதா வா ைத ெசா இ தவ ண இ ேர எ ெசா லா உைம இ ல க தா உ வ தவ ேனாட ஏ த ஓ ஒ உைட ேர. க ைல ப ெபா என த க ைண ேக ைம காத வ ைல வ ேற வா ற ெதா வா ைத ெசா இ ைல ைச எ ேர இர ேறா க இ ப க ஒ ைல இ ெகன ள ெகா ட த ஓ ஒ உைட ேர. க ட ேசா ற ெந ச ேதா ற ேலஉைம ைணஎன ந வ ப சைன ேய அைட ேத றா வா ற ெதா வா ைத ெசா அ த ைம வா வ இ க அ ய ேன அைல ற அழேகா ஒ த ைமதா உம உ ேடேயா ஓ ஒ உைட ேர. ற எ தைன அ தைன எ லா ண எ ன ெகா ண கட எ ேற ம நா ந ஈ வ ேத றா வா ற ெதா வா ைத ெசா க ற ந றவ ேகஅ ேர கைடய ேன எ த கைட தைல ெச ேக உ ற ந ைண உைமஅ அ ேய ஓ ஒ உைட ேர. ெபா லா ெபா அ த லவ ஏெறன க ட ேக ைமய ெகா மன ெதா வ தா வா ற ெதா வா ைத ெசா ஐய அ அ ஓ ைண அ ேல இஃத த ேர உ வ ண எ வ ண எ ெச ேக ஓ ஒ உைட ேர. தா லா என ெந சக தள ேத த ைத உ ச அைட ேத வா லா என இ அ லா வா ற ெதா வா ைத ெசா ேகா லாகஎ ெந சக தம த ண எ த ைறஅ ேரா ஓ லா ந ெதா ட க வா ஓ ஒ உைட ேர.

3

4

5

6

7

8

9

10

ேவ ைக

1973 ம அ தா உ தா வ ற ந ேலா ேக இ அ த ஓ ெபா இ ட ேய ஆ அ தா உ டகள வா ேற எ அ ேத இ இர க தா ேதா றாேதா. 1974 ேதா றா ைணயா ேசா ேய அ ேக ஆ றா த அ ேபா டக ைழேய ஆ

1


ஊ றா த ததைன உ உ வா ேற ேத றா சைடயா உ த இர காேதா. 1975 காதா க யா காமவைல ளா ஆதார இ அைலத ேத ஆ ேபாதா ன கழ ெபா அ ேய ேபா ேற தாேவா உ ைடய ெந ச இர காேதா. 1976 இைலேவ ட மாத தம னநல ேம ைழ ெகாைலேவ ழ ெகா யேன ஆ ைலேவ ட அ ேக வா ேற கைலேவ ட ேவ யேன க ைணச ெகா ைலேய. 1977 ெகா ட ற ேதா க ய அ ேக ெதா ட ெச யாத டேன ஆ எ டக ெபா அ ைள எ எ வா ேற த டைல ஒ ளா தய ச சா ைலேய. 1978 சாரா வ சா சா தைரேச உ ைடய தாரா மலர ைய தா ேத ேத ஆ ேநரா ச க வா ேற ஓராேயா ச ேற ஒ உ தமேன. 1979 ஊ ம க உள றத ல ம க அ ைய ேத ேத ேத ஆ கா ம ந ச உ ட க ட ைன ேற ஏ ம ஒ எ ைதஅ எ தாேயா. 1980 தா இ தா உ த தா மலைர ஏ தா நா கைடயா ந ேற ஆ வா உ த ச க வ வ வா ேற மர த தா எ ேசா வ ராேயா. 1981 அ யா ப வ த ேயைன ஆ ெகா ட ெந யா க ைண ைன ேக ஆ யா ெபா ேளஉ ேகா ைட வ ப யா ேய பரத ைப பா ைலேய. 1982 பா நைடயா கா ப ழ வத ல நைடயா ந ென ேச ேல ஆ ேந நைடயா ேகா வா ேற வா நைடயா காணா வள ஒ ம அ ேத.

17. அபராத

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ண ப

1983 ேத ய அ யா யேன ைழைய ள ெத ேகாப ேம இ ைகேயா ைக வேன ேவ நா யா ெச ேவேன க ேச ைன அ த ைவ தெச க ேப ேச ேம ஓ ெச ம ேற ெவா ம ேதேவ 1984 உ யஒ ற யா ஒ யேன ைழைய உ உ ள ெகா ேட ெவ ய எ ைறேயா ைக வேன ேவ நா யா ெச ேவேன ெச யெந ைலேவ ேச தைன அ த ெத வேம ஆந த ர ேட ைமயல றவ த மன ெதா ள ேக வள ெப ஒ ம ேய. 1985 கழ ெகா உ அ ைம வ மலைர க டா ைழதைன ேத ழல எ ைறேயா ைக வேன ேவ நா யா ெச ேவேன அழ அ கர ெத ஐயைன ஈ ற அ பேன அய மா அ யா தழ ற பவள றேம ஒ த நக அம த தைகேய. 1986 வாடன ற வ கணா வ சேன ைழதைன ேத ேவட எ ைறேயா ைக வேன ேவ நா யா ெச ேவேன ட பைடேச கர தைன அ த தேன தேன மலா ஏடக தம த ஈசேன ைல எ ைதேய ஒ இைறேய. 1987 நாண ஒ லா நா ேன ைழைய நா ள தைட ேத ண எ ைறேயா ைக வேன ேவ நா யா ெச ேவேன காண ற யா க த ெபா ேள க ம ஒ கரேச ண கர ேதா த ெத த ய தவா ேய. 1988 அ ெச ேதா உ டா ைழைய ஐய ள ெத ெவ ச எ ைறேயா ைக வேன ேவ நா யா ெச ேவேன க ச மா தேலா உ ெபற ட ைத கள யஅ கடேல ச தம ச க உைடேயா த ைதேய ஒ எ தவேம. 1989 ந ேன த வ மலைர நா ேன ைழதைன ேய ெவ ேன ஐேயா ைக வேன ேவ நா யா ெச ேவேன மா கைன ேவலைன ஈ ற ேதா றேல வ ர ேண அ கா ப ேய அ ணேல க அ தேன ஒ அ ேத.

1

2

3

4

5

6

7


1990

தவ சகேன ைழதைன ேய பசா கர த அ தன ஐேயா ைக வேன ேவ நா யா ெச ேவேன வா தமா தவ க மன ெதா ஒ ேய வ ளேல மழ ைட யவேன ேபா தேவ பைடெகா தைன அ த ரணா ஒ ெபா ேள. 1991 ேன ைழைய ள தைடேய ய அ கட ஆட ேன ஐேயா ைக வேன ேவ நா யா ெச ேவேன க ேந ெமா யா இ வைர மண க தைன அ தக பகேம இ ேந ெந ச எ எ ேபா வா அ த ஒ இைறேய. 1992 க

ேன பாப ெகா ைம எ ேப க ைழ க ேட ைன ேல ஐேயா ைக வேன ேவ நா யா ெச ேவேன லா ெபா ேள க ெப கடேல ஒ ைணேய லா ண ேதா க ெச கைன த த த தயா ேய.

18. அ வ

9

10

ெப ைம

1993 நா கைடேய எ ெச ேவ யா ந றந ைன அ தா இ யா இ வர தா தைன எ ெகாெல ற ேய மா அ லா வா ன மலர அ ஒ ேற ேத தா எ ைன க ைன கன ேட காேண. 1994 கா ப க மாெலா மல வா கட ள இ வ த க மா ப மா ேவ எ வ ள உ அ லேர ேகா பத ெந ச ெகா யேன எ த ெகா ைகெகா ட வைதயா ப ப யா ெபா றா த அ ளலா ேற. 1995 இ வ ெதைன அ ைமெகா ளாேய எ லக த ற ந த ேம ப வ எ ேம ப ைல ந றன ஐயா அ வ ெதா ேச க தா ட அ ணேல ஒ அரேச சைப நட ெச க ணா லயேம மல டேர. 1996 ட ெகா ம ைலமட ய த ெதாட ப ழ ேறாயா இட ெகா எைன ஆ ெகா நா தா எ தநா அ தநா உைரயா பட ெகா வாேனா அ ண ந ைச ப ட க ைண அ பரேம ட ெகா ல பைடஉைட யவேன ேகாைதேயா ைடயவேன. 1997 உைடைமைவ ெதன ற ெசயா ஒ லா ன ெகைனேய அைடைமைவ ேத அ ெபா இ க ட ேவ இ ெறைவ கைடைமேய ேவேறா ேதவைர அ ேய கட வ அ க பைடைமேச கர ெத ப ப ேய எ உள பா றாேய. 1998 பா றா யாைவ எ ேய பரத கணா ெந ச ேவ ேற க ைலெகா ேலா ட உ ட க ட அ ேறா ஆ றா ஐ ல ேவட அவ ல காவேனா த ேய ஓ றா பர ந ஒ வா எ உற னேன. 1999 உறவேன உ ைன உ ெந சழ உ இ ெதன க கா மறவேன த ைன ஆ ெகாளா யா வ வத எ ெச ேக றவேன ெவ ைள ற பவேன ெந ேம க ைட யவேன அறவேன ைல அ பல தா அ பேன ஒ கைரேச. 2000 கைரபடா வ ச பவ கட உழ கைடயேன வ ைரபடாமல ேபா இ ழ ேற ெவ றேன எ ெசய ைரேக ைரபடா க ைண ெச வவா ேய ெவா வள ேதேன உைரபடா ெபா ேன ைரபடா ம ேய உ த யந அ ேத. 2001 ந அ தைனயா வ ேக ந ைவ றனரா அ தைனேய எ ெச வா ற ேத ய எ பெதா ற ேய ெசா அ தைனய ேதாைகஓ பாக ய ேதா றேல க யா க அ தா கட உன க ேறா கைடயேன கழ வ ெத ேன. 2002 எ ைன னவனா ெகா க ைண எ ந னா ஆ அ ைனஅ ப மா ப ெகா டா ட அ ணேல ந ண ெபா ேள உ ன ெத வ நாயக ம ேய ஒ ேம எ உறேவ ந ன ெச ேறா எ ெச ேவ இத ந ைக மா நா ேயேன.

19. அ

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ைட ேவ ைக

2003 ேபாக ெகா ட ண ைல மாெதா பாக ெகா ட பட ப க நாதேர மாக ெகா ட வள ெபா ஒ ேமாக ெகா டஎ ற ேரா. 2004 தவள ெம சா த ேனாதேர பவள ேம பட ப க நாதேர கவள க உ ேபா த இவைள ஒ ெட ஙன ெச ேரா.

1

2


2005 ல ேம க அன க ஒ பால ேம பட ப க நாதேர ஞால ேம நைவையஅ க ற ஆல உ டவ அ ெகா ஐயேர. 2006 உைடெகா ேகாவண றஅ ழகேர பைடெகா ல பட ப க நாதேர கைடெகா ந க ட க த இைட ஒ ெட ஙன ெச ேரா. 2007

2008

2009

2010

2011

2012

20. எ 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ைறய வா ெதா ட ற வ பவ பைறய றப ட ப க நாதேர உைறய மா அ ட ைற லாஒ ேகா க உ ேரா. வண ெகா நாகம தைல ஐ ைட பண ெகா ெச வ ப ட ப க நாதேர கண ெகா காமைன கா ஈ த வண வா ெக ெகா வா ற வாதேத. நாட ந இைச ந ய வ த பாட ேக ப ட ப க நாதேர வாட எ ெறா மா க த ஈ எ னள ெவ ெகா ேரா. கல கா றன யம ன பல மா ப ட ப க நாதேர ல த ம ைவ த ல எ த ைறத ெகாேலா. அ யா ெந ச அ ெப ேஜா ஓ ப வ மா ப ட ப க நாதேர ெந ய மா ேந அ த ய ேன அ ேமவ ேரா. ம ெகா அ ப ம னெம ய ப ெகா ெச வ ப ட ப க நாதேர ெகா ப ைத அ த ெகா எ யைர ர ேம.

ெப மா

3

4

5

6

7

8

9

10

மாைல

ைத மய ய ற நாேயைன ைத ைனெதாைல ெமா கழ கா ஆ காேத ைதஉ ேநாயா கழைவ த யேதா எ ைத ஒ எ த ெப மாேன. ம தைனவ ெந சகைன வ சகைன வ ெகா தைன நா ேபா ேபேயைன நாேயைன தைனயா உ த ள தா காளா க எ தைனநா ெச எ த ெப மாேன. ந ென ேச அ ப தைம நா ட க ெச ென ைய ேச ட ெச தா என ன அ ேய அ ேய டேன ைக மா ெக அ ேவ ஐயா எ த ெப மாேன. ைம ப க ணா மய உழ க ெச வாேயா ைக ப ய உ த கழ க த ெச வாேயா இ ப எ ற ப எ ெற ன ேவ உ த எ ப ேயா ஐயா எ த ெப மாேன. லா உட ைப ைலஎ ேற ேந ெபா லாத ெந ச ைலயேன இ ல ெசா லா மனேநாயா ேசா றைல அ ல எ லா அ வா எ த ெப மாேன. த ேவ ந க ெச ேய நா ேபா வாத ேவ வ சகேன வ ைனேய வா ைம ேல த ேவ மா அய ெசா ல ய ெப ைம யாத ேவ ஐயா எ த ெப மாேன. மாறாத வ யா மாழா ெந சய ேத றாத ப ெகா கட த ேய ஆறா தர அ ேற ெச ஏறாேதா ஐயா எ த ெப மாேன. உ ணா வ ைனயா ஓயா உழ ணாக ெந ச ேற யேன

1

2

3

4

5

6

7


க ணாளா உ த க ைண என க க எ ணாேயா ஐயா எ த ெப மாேன. 2021 ெச ைக மாறா ைலயமட ம ைகய த வ ெச ைக யாேல மய ற வ சகேன ெகா ெச ைக மாறாத ற வ வாேன எ ெச ேவ ஐயா எ த ெப மாேன. 2022 ச ைடயா தாமைரயா தா கா ப தா ெகா ைடய ெகா ைற சைடயா ேகாைதஒ ப ைடயா ஏைழ க பாரா த டா எ கைடேவ ஐயா எ த ெப மாேன. 2023 ம ைடநட ெச மா க மாமைலேய ெவ ம ைக ைடய தகேன எ ெற க அய த எ க ைட த ள எ வ வா எ த ெப மாேன. 2024 ம னள ேசா ம ேபா வா மாதவ ேதா ெத னள ேவ வேம எனஒ கா ெசா னள ெசா னவ த ெபா பா எ ப அ எ னள காேண எ த ெப மாேன. 2025 ேபா வா இ ைச னா ெவ ேற ஆனா த ேபா வா எ ஈ ற தா ேபா வா சா ைரயா ெபா ேபா வா அ இ ேபாத ேய ெப ேறேன எ ேபா வா இ ைல எ த ெப மாேன. 2026 மா வ ெடன ெபா ன ைள ய க தாமா ன சா றா ஐேயாநா காமா த கார எ க க ஏமா ேத ஒ எ த ெப மாேன. 2027 ப ன இ பா நைட பா ழ ற பாதகேன ய ெபா ன ைய ழாேத ஆ கேர ற ெபா க ெபா ன ேக எ ன ைம தா எ த ெப மாேன. 2028 கட கா ைளயா ைளஎன ேத கட காத மன தா ஆ யர பா கட கா ப த அ க ேபா ஏ கட கா ெத த ெப மாேன. 2029 ப மன தா ப ழ த பாதகேன மல ெவ க ேரா ற ேசாைட னா ன ேவ ைலகல வா ேற இ அ யாேயா எ த ெப மாேன. 2030 க ைல கரா கைடமன ேபா கா ெந ைல ம ைதேயாைப இழ த ெபா ய ேய ஒ ைலப ற ஒ ேவ தைனதன ேகா எ ைல அ ேய எ த ெப மாேன. 2031 ெபா ைனம ைதயா ெபா ன ைய ேபா றாத க க ெந சா கல ற ைகதவேன இ ன உழ ற ஏைழக ஏைழக டா எ ைன டாேத எ த ெப மாேன. 2032 மா வேர எ மல கட லேகா ஆ வேர எ ன அைலேவைன ஆளாேய வேர ைகெகா த யா ஏ வேர ஒ எ த ெப மாேன. 2033 ஊ ெசா ேவ ேப ெசா ேவ உ தமேன தா ெசா ேவ எ தைன ேச கா தக ைவேய ேந ெசா வா உ தன த லஎ ேற யா ெசா வா ஐயா எ த ெப மாேன. 2034 க லா ெம ய யா ேநச லா ெபா ய ேய ஊ க லா ெந ச ஓ டகல ெச வாேய க லா ஆன த க அ ம இ ேகா ஏ க ேல ஒ எ த ெப மாேன. 2035 ேபா ற வ சகைர ேபா உ த ெபா அ கா ஆ ற ேமேலா அ வ தா நாேய பா த ைவ பா கா அ ைள ஈ ற ெத ேறா எ த ெப மாேன. 2036 ஊைழ அக ற உளவ யா ெபா ய இவ ைழமன ந ைம ெபறாத மன ெகா ய

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23


2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

தாைழஎன எ எ ைன த டா எ ெச ேவ ஏைழநா ஒ எ த ெப மாேன. ம க யா மலஇ ெச மன க க யா லனா க ம கைவ த ெதா க யாத ப ைமையஇ எ க யாேத எ த ெப மாேன. ளள ெந ச ைலய மாத களா க ளள நா கைட ப ட எ றன உ ளள அ ப த உ தா க ெபா ெற ளள உ ேடா எ த ெப மாேன. ப ண யா ப பவ ெகா ல ந ண யா நல க வா ேற உ ண யாஅ தா உ ைனஅ எ ெவவ எ ண யாேத எ த ெப மாேன. ெவ ெகா ேத ேபா ற ைனயா ெவ மன அ ெகா கா ன அைழ த வா ேற இ ெகா கா ந ச ட எ அ ைம அ பா எ ெகா தா ஒ எ த ெப மாேன. தைள காம ெப ேப மய மய தைன தா ஆணவ ெபா அ கா ன ெகா தைன தா வ ச ெகாைல தலா பாவ க இ தைன நா கா எ த ெப மாேன. ஒ ைலேய ந சைன உ ட தயா அ ைலேயா கய ேவ வ ெதா ெசா ெசா ைலேயா ஒ ய ேகா இ ைலேயா ஐயா எ த ெப மாேன. ைன ைடயா அ ேந எ இ லாதா மைன ைடயா ம க எ வா ைக ைட ப டவேம இைன ைடயா எ ெகைனயா வ கடேன எைன ைடயா ஒ எ த ெப மாேன.

24

25

26

27

28

29

30

31

21. ெந ெசா ேந த 2044 ஒ க ெந சேம ஒ பட ப க நாதைன ப வா னா க காம ெவ ைம யா வ க யாைவ ர ஓ ேம. 2045 ஓ ெந சேம ஒ ேக ஒ மல வ க பா எ பட ப க நாத தா நா நா நா ந மேத. 2046 ந ெந சேம ந ைம எ மா அ ய க அ ண ஒ ப பட ப க ஒ னலா த ர த ராைனேய. 2047 த ப ல ெப ைதய லா கணா ெவ ப ல த ெவ ய ெந சேம அ பல அ ைத ஒ ெச ப ல ைத ைத ெச ைவேய. 2048 ெச வ ண ேத ெந சேம உ வ ணமா ஒ ேள ெம வ ணமா க ெவ ப ெப வ ணேம ெப த ேவ ேம. 2049 ேவ ெந சேம ேம ஒ ஆ ற அர ெபா பத ெகா ேள ேபா ைபேய யா ப அைடத இ ைலேய. 2050 இ ைல உ ெடன எ ஐ க ைல ெயா தஎ க ம ெந சேம ஒ ைல ஒ உ வா ேய ந ைல ந ைல ந ேமைலேய. 2051 ேமைல அ தக ெவ ய வ ஓைல கா ஒ வா பாைல ேச பட ப க நாத த காைல நா ந க ைபேய.

1

2

3

4

5

6

7

8


2052

ப ெத ல ெந சேம அ ப மாத த அவல ேய பர ைல அ பல ெபா ப ஒ ேபா ேய. 2053 ேபா ஒ ய னா தைன ைன ைபேய ேதா ற பர ேசா ந அ ஊ ெற கட ஒ க ெந சேம!

22. 2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

9

10

லாச

க ெவ ெபா அ ேகா ெதா ெச ைண பத ஏ ெச க மா அய ேத காணா ெச வ அ ேச வ ெத ேறா எ க உ வ ய அ ேத இ ப ேமஇைம யா மக கரேவ க த ய சைட ைட ம ேத க ஒ வெப மாேன. க ண ேனாடய கா ப டேர க த எ ஓ க த த ேவ எ ண ேமத அ ப த ைணேய இல யஎ ண ெபா ேப அ ண ேல ஆல கா ைற அ ைம அ பேன அ யேன த ைன ண ேமஅ ெதா பனா ெச வா க ஒ வெப மாேன. ட கல த ட ைட யவேன ேவத மா க ைட ைட யவேன கட க ல தமா உ ைட யவேன க த ைன த க ைட யவேன இட க ல தெப ைட யவேன எ ெகா சாம இைச ைட யவேன ட கல த ம ைட யவேன க ஒ வெப மாேன. க ச ேனா தைல நக தட தவேன காம ெவ ட க தவேன த ச மானவ க ெச பரேன சா ேகா த ைதயா னவேன ந ச ஆ ம க டேன எைவ நாத ேன வ ஞா க கரேச ெச ெசா மாமைற ஏ பதேன க ஒ வெப மாேன. ஏல வா ழ லா இட தவேன எ ைன ஆ டவ ேனஎன தரேச ேகால மாகமா உ ெகா காணா ைரக ழ பத ேகாமள ெகா ேத ஞால எ ேபா பவ ைழைய நா டா த ந ண ேற ல ேம ய தவ ன ேபா ற க ஒ வெப மாேன. ஆ வா க த ெத கடேல அய மா ற வ ெபா ேள ஏ வ ேத எ அரேச எ ைத ேயஎைம ஏ ெகா இைறேய ெகா ைறய சைட ைட க ேய ேவத நா ய ெம மல பதேன ேத ெந ன நா ெதா வா த க ஒ வெப மாேன. மா தஎ ெந ைன மய க ட வ வ ெத ேறா ஏ தஎ இ ேர யா மா ல ய ெபா ேள ெதா ைற தெவ ெந ேப யான த றந உறேவ ேச தெச தாமைர த க ஒ வெப மாேன.

1

2

3

4

5

6

7


2061 மா க மல மல பதேன ம ேம வ மக ைட யவேன ஆ அற அ தவேன அரஎ ேபா கைள அ ைமெகா பவேன கா ைத த ெச வேன கட ேளெந க ைட யவேன ேச வய ெச ெத ஓ க ஒ வெப மாேன. 2062 நா ர நைக ெத தவேன ந அ பல நட ெச பதேன ேவ ெவ தைல தா ைன தவேன ேவட எ ைல உ டவேன ேகா ேம ைவ ேகா ய யேன ற ண மா பவேன ெம க ைசபர ேதா க க ஒ வெப மாேன. 2063 அ ப ல றாடவ லாேன ஆ இவ வ த பவேன ச ச கர வ வ எ ேபா த க உ ளக சா பவேன ைப வ ய சைட யவேன ய ேனபர ேசா ேய எ க ெச ெபா ேனெச பவளமா மைலேய க ஒ வெப மாேன.

23.

சாதன ெத வ

8

9

10

2064 உைடயா உ அ யவ அவ ேம ட ஒ ம யா க ம ஓ ைசவ அைடயாள எ னஒ ெவ அ ேல அ சாம அ ேதா அ ேதா நைடயாய உட நாவா ந ேற எ பா நாைவ ச இைடயாத ெகா யா அ எ ெச ேபாதாேத எ தா எ தா . 2065 க தேல அ யா தைம ேநா ேக க ம மா ைல ெக க ேல ப த ேச ேகால த ைன பா ேத அ ேல பய லாேம ந த ேச உட ெப லா நாவா ந ேற எ ெகா ய நாைவ அ ேதா எ த ேச ெகா யா அ எ ெச ேபாதாேத எ தா எ தா . 2066 வ ச லா ெந சக ேத ம க மாம ேய உைன ைனேய வாளா நாைள க சமல க ய வா ேதா க க ேற கைடய ேனைன ந ச ண ெகா ம வாளா ந றேவ ந ய யா எ ச ற அ அ ேதா இ எ ெச ேபாதாேத எ தா எ தா . 2067 அ ப க பகேம அரேச க ஆர ேத ைன கேழ அ ேதா வ ச ம ப ெந சக ேத வாளா நாைள வாத க ேற ம ேலைன ெவ ப க கா ஆ ெவ ள அ ேதக ெபா லா இ ப ல ேசர அ எ ெச ேபாதாேத எ தா எ தா . 2068 ெப க ைண கடேலஎ ேவ க ெப மாேன ைன கேழ ேபேய அ ேதா க க மன ர கா வாளா நாைள க ேற பய அ யா கைடய ேனைன ஒ ள உட பைத ப உ ேற உ உ ந கஉ ள ஏ க இ க ஏ அ இ எ ெச ேபாதாேத எ தா எ தா .

1

2

3

4

5


2069 ெதா ேறா உள தம த டேர க ட ெகா ேத பத ைத ேய வா ேற ந ேலா க ெவ ப ேப ெவ ழ நாயைனேய ழல ேனைன உ ற க பைடெகா ைலய த உழ ெந ட ந கஉ ேம ேம எ ற கட ைட அ எ ெச ேபாதாேத எ தா எ தா .

6

2070

பா ம சைடயா ைடயா எ ேற ெம ய ேபா ைன ேய ைர வ சக க பா ல ெகனேவ வள ேத நாைள க ேற க ெந ச க வ ேனைன ெபா பா யாைன கா இ ெபா லா தைல ேசா ற ெபா ய ட இ பா ஏ அ இ எ ெச ேபாதாேத எ தா எ தா . 2071 அ க த ைற சைடயா தா ஏ ேத ஆ மைனேபா க ேட அ ெவா ேல கஒ ேபா ப ேத க கடா ேபா க ம ழ ேற ழவ ேனைன ெச ைடைவ ட ழ ைதய அ ேதா இ மைற ேசர ேச எ க ைட உ அ இ எ ெச ேபாதாேத எ தா எ தா . 2072 அ ட பத கழா பா நாைவ அற ேய அழைக அம காணா க இர ைன ேற ைன ெதாழா ைகைய வாளதனா ட மா ேக வ பற தைலவண கா தைலைய அ ேதா ம ேல ஒ ேயேபா வள ேத எ ைன இ ப வ எ ைட அ எ ெச ேபாதாேத எ தா எ தா . 2073 ேதேவ அ ைனயா வ ச ெந ைச ைத க ேய ெச ேல ேகாேவ அ ய தைம டா ெபா ைம ெகா ேட ைலெகா ட ெகா ேய அ ேதா நாேவற ைன ேய நலெமா ேல நா கைட கைட ப ேட ந ேறா ேவ அ ேய இ ெக ைன ய ேதா எ ெச ேபாதாேத எ தா எ தா .

24. யாக வ

7

8

9

10

ண ப க

2074 காரா ழலா உைமேயா ட ேவ காைளெயா தா அம ற ஏரா ேகால க க பா எ எம ெகா ற ளாேன ரா சைடேம ைறெயா ைடயா ேகா ேதாழ என றா ேபரா ஒ ரா யாக ெப மா ைச ெப மாேன. 2075 த ணா ப தாரா ெனா எ தாேயா தா அம ற க ணா ேகால க க பா க எம ெகா ற ளாேன ப ணா இ ெசா ப க ெகா ப கா ச த பரம ஓ ெப ணா பாக ஒ யாக ெப மா ைச ெப மாேன. 2076 ப த க பாைவெயா ேவ பாலெனா தா அம ற த ேகால க க பா ைன எம ெகா ற ளாேன த ெப மா ைல ெப மா ெத வ ெப மா வெப மா த ெப மா ஒ யாக ெப மா ைச ெப மாேன. 2077 ம க ேவ மகனா ேரா மைலயா ெளா தா வ ற ேகால க க பா எம ெகா ற ளாேன ல பைடயா ைடயா ெவ மைலெயா ற உைடயா சைடயா ஒ யாக ெப மா ைச ெப மாேன. 2078 அ ேவ பைடெகா மகனா ெரா எ அ ைம ெயா தா அம ற த யா ேகால க க க தைகயா ெதம ெகா ற ளாேன ம ேச க ட எ ேதா உைடயா வடபா கனக மைல லா ேபா வா ஒ யாக ெப மா ைச ெப மாேன. 2079 த ெம ேவ ேதா ற ெலா த ைண ெயா தா அம ற காத ேகால க க பா க எம ெகா ற ளாேன

1

2

3

4

5


ஈத வ லா எ லா உைடயா இைமேயா அய மா ைறயானா ேபத இ லா ஒ யாக ெப மா ைச ெப மாேன. 2080 ெவ பைடேவ ைள ேயா ெவ பா ெளா தா அம ற ம ேகால க க பா வ எம ெகா ற ளாேன க ைற சைடயா க ைடயா க ேயா அய காணாதா ெப ற வ வா ஒ யாக ெப மா ைச ெப மாேன. 2081 வரம ற னா ழலா ெளா ேவ மகனா ெரா தா அம ற ரம ற ெற க வா ற க எம ெகா ற ளாேன பரம த மா ைடஒ ைடயா ப ேய ப யா ப றா ரம தைலயா ஒ யாக ெப மா ைச ெப மாேன.

6

7

8 2082 அற ெகா உைமேயா ட ேல யஎ ஐய ெனா தா அம ற ற ெகா ேகால க க பா ற க எம ெகா ற ளாேன மற ெகா எ ெற தா கனகமைலயா அ யா மய பா ற சைடயா ஒ யாக ெப மா ைச ெப மாேன. 2083 ேதசா அ ேவ மகனா ெரா த ேத ெயா தா அம ேகால ஈசா என ேற காண எ எம ெகா ற ளாேன காசா அரவ க ேச இைடயா க ணா தலா க ேபசா க ளா ஒ யாக ெப மா ைச ெப மாேன.

9

10

25. ஆடல த ப 2084

2085

2086

2087

2088

2089

ைத ெநா ெநா தய ேற வேன ெச வ ேதா ேல ண ைடேய வ ன கா ெசய எ றா வ ச ெந ச எ வச ற ைலேய எ ைத ன உ ெட உ ேவ இ ைல எ நா இ ைலஉ டேல அ வா ற ெதா அரேச அ பல றாட ெச அ ேத. மாய ெந சேமா ன வ தா வ ண ெம தைன வ ற ததனா ய ஆ ேன எ ெச ேவ வேன வ நா ேசய ஆேன காய வா ைக காம ள கல றன கைளக ம ற ேய ஆய ஒ அ ணேல ைல அ பல றாட ெச அ ேத. உ ைன உ ெந ேற த உ ள எ வச உ ற ேற எ ைன ஆ த உ கட அ ேற இர க எ ப ட ைல அ ேறா ைன வ ைன வேன ட ேன ப ெதவேனா அ ைன அ பேன ஒ அரேச அ பல றாட ெச அ ேத. எ ன நா ெசா லா ேத ற ஏைழேய மன தா உ ன ன ஒ ேட ஒ பனா உ ைமம ேற இ ன ெத ற யாம இ இட ெகா ேவ அ எ ெச ேவ வேன அ ன ெசய ஒ அரேச அ பல றாட ெச அ ேத. பா ெந ச எ பா இரா ேதா பாைவ யா மய ப ைழ பதனா ேச யாதஎ ைழெபா தா ெச ைக னேத ெச பெல வேன கா ேந மைலமக காண கட ந க ண ஆ ய க ஆ ஈ த ஒ எ இைறேய அ பல றாட ெச அ ேத. ட ெந ச எ ெமா வ லா ேமாக வா ற கா ேதட எ வச அ ற வேன வ கட வைலஒ ேம நாட நா ய நல ெப அதனா

1

2

3

4

5


நா உ ேவ ந ட ேவ ஆட ஒ யா ெப ப ற அ பல றாட ெச அ ேத. 2090 கல றஎ க உன த ஓ க எ ைலதா கல மானா ல றஎ ெந ச மா ேவ நா ெப ேவ ைக இ றா மல றைத மா வ உன மல ெபா தாளலா ம ல வேன அல ற ஒ இைறேய அ பல றாட ெச அ ேத. 2091 மைறவ ெத ைன மைற ப ெபா லா வ ச ெந செம வச பட இைலகா இைறவ ன ெக ெச ேவா எனேவ எ எ நா ஏ றனனா உைறவ ன மல அ ம ெறா ண ேல இஃ ைம அ அைறவ ெத னநா ஒ அரேச அ பல றாட ெச அ ேத. 2092 ஒ க ண ெபா ேத அ ைய உ டா ள ஓ றதனா க ண ெப யேன ெச ற அ ேல ெச பெல வேன வ கண ட ேமா ேமா மா ேமாஎன மய ேவ த ைன அ க ைண த ஒ இைறேய அ பல றாட ெச அ ேத. 2093 யா க த ேல மனேமா எ வ ச படா தைல உைர ேத ெச ெபா ெதைன வேன யவ ைன ேச டா வ ண பா கா ப பர இ ேற பலவா பக த எ னகா ப வ உன ேக ஆ கா எ ஒ அரேச அ பல றாட ெச அ ேத.

26.

சர

6

7

8

9

10

2094 ஓட எ க நம ெக ன ைறகா உ ற ந ைண ஒ இ லா ேபா வாட ெந சேம வ எ டேன ம நா இ வ ெச ம வா ட ேந ஒ அக ேகா ேம ந தாள தா த ல த நமத ெச வ த ைத யா அ சர க லாேம. 2095 ஏ ேநா ற ெத ேகா எ ேவ ய யாைவ உன வா ஈ வ ஒ அ ேச ம ெந சேம வ எ டேன ஓ வா ஒ இைட அர ஒ ெகா க க ைக சைடேம தா வா ந தா வா ெச வ த ைத யா அ சர க லாேம. 2096 கயவ இ ைட கல கைல ெந ேச காம ஐ ல க வைர வய அ வ கா எ ெமா ைய ம ேட இ வ எ டேன உயவ ந ஒ அம த வா றவ தய வ ந த த ெச வ த ைத யா அ சர க லாேம. 2097 ச ட ெவ பவ னா த ைத தா லா என தய றாேய ம ட ல ழ ெந சேம கமா வாழ ேவ வ எ டேன

1

2

3


ஒ தல ஒ இட உ றவ உ ளக எ ஓ த தல சா தந ெச வ ைதெகா யா அக சர னா க அ லாேம. ைதேயா 2098 த ட ெவ னா இ த உன ேகேனா மட ெகா ெந சேம ன ந ல வா வ த வ எ டேன இட ெகா பா ைட நம ஒ பா யா க டா ஒ எ ணைல கமல தட ெகா ஒ அம தந ெச வ த ைத யா அ சர க லாேம. 2099 ெபா ஈசன கால ேபா றைன ேபான ேபாக வ இ இ ழ ேட ெந ேச வா க வா க வ எ டேன றந வ த ப க ெச ய த ேதற உ ட ைள த ெத ஒ வா ந ெச வ த ைத யா அ சர க லாேம. 2100 நா ட உ ெறைன எ ைம யா ந ல ெந சேம ந ைகய மயலா வா ட உ வ மய ைன ஐேயா வாழ ேவ வ எ டேன ேகா ட அ மல கர ெப ண தவ தம தா த ல த ஒ ெச வ த ைத யா அ சர க லாேம. 2101 உ க ேவ உைடஇழ தா ேபா உ ள வா எ டா ப ம க ேவ வா ழ தாேய வாழ ேவ வ எ டேன அ க ேவ ற த ேத அ தவ ன அ றா பவ ைத த க ேவ ந ஒ ெச வ த ைத யா அ சர க லாேம. 2102 ேமாக ம யா ெவ ஐ லனா ட ேவடைர தலற எ வாைக ஈ வ வ எ டேன வ ச வா ைக மய எ ெந ேச ேபாக ந ய ேபா நா ெதா க அவ சாைக த ஒ ெச வ த ைத யா அ சர க லாேம. 2103 ப எ அ ேச க பா பா ேனா க அ ப ப ைலேயா வ எ ற பைத மா றா ம ெந சேம வ எ டேன எ ந ச கைவ ஈ ற ல ைவ ெந பட ஓ ச எ ந ஒ ெச வ த ைத யா அ சர க லாேம.

4

5

6

7

8

9

10

27. வான த ப 2104 இ ைச உ ெடன மல தா எ வ ண இ ெக ெசய வ ேல ெகா ைச ெந ச எ லா ற ம இ ல ைச உ ெட ச ேபய மைன நாெயன உைழ ேத ெச ைச ேம எ ெவா அரேச ைல ஓ ய வான த ேதேன. 2105 ஐய ைட அ ப க எ லா அ இ ப ற றா ெவ ய ெந சக பா ேய ெகா ய ண ேன இ க டமா ைவய வா ைக மய றன ேம

1


வ வ ேதா ல வா வைட ேவேனா ெச ய வ ணேன ஒ ய ெபா ேள ைல ஓ ய வான த ேதேன. 2106 ம ெகா ெந னா வ ள உ மல தா மற வ சக வா ைகைய ம ேத ெகா ேந இைட மட ய ழ ேற அ க ெப ேவேனா வ ெகா ேவ கர த ணைல ஈ ற வ ள ேலஎன வா றவ த ெச க ய ஒ ய பரேன ைல ஓ ய வான த ேதேன. 2107 இ க வா ற உலெகலா உ ய எ த ேசவ ெகா ள ேவ உ க ஒ ேல ஓ ெப ேய ஒ ைம எ த ெவ ைமம ற ேற த க றஎ த ைமைய ைன த ய ேன ேக தைலந கா க ைட ஒ எ ெபா ேள ைல ஓ ய வான த ேதேன. 2108 எ ெப றா ைன ேக ெச உடைல எ த நா த இ தநா வைர ந றா பவ இய ன அ லா ந ைம எ பேதா நா அ ேய வ ெப றாெவன அ ளா வா ேந வைகஎ த வைகேயா ெப றா க அ ஒ அ ேத ைல ஓ ய வான த ேதேன. 2109 ேபைத ெந ேன ெச ைழ எ லா ேப னா ெப ண டமா தாைத அைவ எ ணைல எ ேய தன த அ வா ேகாைத ய வ க காண க த ண ெப ேற ைத ய ஒ எ ெப மா ைல ஓ ய வான த ேதேன. 2110 வ ச ெந ச த ேச ைகைய ற வ ள உ மலர ஏ ெந ச த அ ைண ேகவ அ ெப பய ெபறேவ த ச எ ற ேகா சா றன த த ம ேறா ெச ெசா ஓ ய ஒ எ ெப மா ைல ஓ ய வான த ேதேன. 2111 ல ேன நைட ைட அைல ைலய ெந னா ெபா ெகா ய அ ல எ பத ெக ைலஒ ற ேய அ றன ன ஆ ஒ ைல உ ேகா அ ேத உ த மாஉ த உ ள இ க ேய ெச ல ய ஒ ய ெபா ேள ைல ஓ ய வான த ேதேன. 2112 எ ய ேன ைழ இய ய எ லா எ படா ேவ ம றைவைய அ யந ல ஈ ெபா டா ஆ த ந றல ஆத ஈ ேட க ய ெந சமா க கைல கைர க ைண ஈ த கட உன ைகயா ெத ய ஓ ய ஒ எ அ ேத ைல ஓ ய வான த ேதேன. 2113 ெவ மக தைன ெப ேறா டா அ த ெவ ய ெந றா வெர அரேச அ ப சேன தன ெபா தந ேபாதக அ ைம யாைவ ேபா ட ேவ

2

3

4

5

6

7

8

9


ெச

28. ச

ைல ஓ

தவா ெபா ஒ அ ேத ய வான த ேதேன.

ைற

2114 ஒ ேம ெத ேம ெந ேம ப ேம 2115 பா கா ஈ மா ஈ ஆ ஈ

ய உ தம ேனம ய ைலய பா ய மல ேனஉைன ய ெந ச உ பாலேத. பர ட ேரமல க ெபற ஏைழேய மய கற எ க ெபா அ ஆ ேய.

2116 ஆ ேய ைல அ பல தாட ெச ேசா ேய ேதா ர தேன ஓ ேயத ஒ ய பாஇ ேயஎைன ம வாதேத. 2117 வாத ஓ ய வ சகைர கா ஓ காத ஓ க யைன ஆ வ த ேமாஅ ேந அ தேமா ஓத ஓெதா ஒ த ல தேன. 2118 தல த ேன ைல ச கர ேனதைல கல த ேனெந க ைட யாளேன நல த ேனஒ நாயக ேனஇ த மல த ேனைன வா த மா பேத. 2119 மா ெகா அ பல மா க ேம ட ஊ ெகா க ட ெத ஒ ய பாஉ த ஏ ெகா ேசவ இ க ஏ டா ேகா ெகா ெந ச ெகா ய உ வேன. 2120 உ வ ண இ அ எ தநா ெச வ ண ெத ல ெச வேம ெப வ ண ெப ேல ர எ வ ண எ த எ ைதேய. 2121 எ ைத ேய ைல எ இைற ேய க த ைத ேயஒ த அ ேதஎ த ைத ஏ பவ டம ய கற ைத ஏத தஅ ைவேய. 2122 த நா மைற ைல ற பல த ஞானஇ ய ஒ ேயஒ ெபா த ற ய ேமஇ வ த எ தைன ைவ தத ழகேதா. 2123 ைவ த அ வா ய வா ய ெம த ைல ேம ய இ பேம உ தந அ ஒ ய பாஎைன ெபா த ைத தைன ேபா றேவ. 2124 ேபா ற ைவ தைன ய ேனஎைன சா ற ைவ தைன க த ைமைய ேத ற ைவ தைன ெந ைச ெத த ைப ஊ ற ைவ தைன உ ஒ ேம ேய.

29. தவ

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ற ேபா ற

2125

வ ெதா ெபா ெகா ைறஅ ேவ ெப மா ஒ நக ெச வ ெப மா வெப மா யாக ெப மா அழைக க ைவ ைடய மன க க க க க க க ேற இ ைல ைடேய அ மாநா எ ன தவ தா ெச ேதேனா. 2126 ப மா ேகால மா இட ேத தா வெப மா யாக ெப மா பவ நா க ேச ஒ நக நா க ேடனா ஈ அக ேற அ மாநா எ ன தவ தா ெச ேதேனா. 2127 ஆ கட க அ ெற த ஆல கால அ தைன ேச கள தா வெப மா யாக ெப மா நட ைத கா க ெபா ஒ ேபா க ேட ற க லேன யா ெக ைர ேப அ மாநா எ ன தவ தா ெச ேதேனா. 2128 உ ற ைற த யா உ ள ம ற ெத அ தா வெப மா யாக ெப மா க ைத க ள த ஒ ேபா க ேட ப ைய க லேன

1

2

3


எ ள இக ேத அ மாநா எ ன தவ தா ெச ேதேனா. 2129 ஆவ உைடயா உ ைடயா அய மா மகவா ஆ யரா ேதவ ெப மா வெப மா யாக ெப மா வ ைவ காவ ெபா ஒ ேபா க ேட க ட கா தைன யாவ ெப வா அ மாநா எ ன தவ தா ெச ேதேனா. 2130 மற ைப அக ற மன ரேவா வா த அவ வா க ற ைப அ வெப மா யாக ெப மா நட ைத ற ைப அக ஒ ேபா ேபரா ன த ெபற க ேட இற ைப த ேத அ மாநா எ ன தவ தா ெச ேதேனா. 2131 லா ப ெபா ேம ைன ைரய வா ெவ னா ெச லா க ைண வெப மா யாக ெப மா ைத க லா ெகா ய மன கைரய க ேட ப காணாத எ லா க ேட அ மாநா எ ன தவ தா ெச ேதேனா. 2132 ஒ ைல எ ெற ெகா வ உ நைக ேதா ஒ ளா ைல நகரா வெப மா யாக ெப மா பவ க ைல அ க யா க க ேட ெகா ட க ேகா எ ைல அ ேய அ மாநா எ ன தவ தா ெச ேதேனா. 2133 ேசாம தரனா ய ம ைர நக அ த ெத ன ெப மா வெப மா யாக ெப மா அழைக ப ஒ நக த பா ேத ைனேபா வ பா த எ ைன மற ேத அ மாநா எ ன தவ தா ெச ேதேனா. 2134 ன கா வ ள ைக ைடெயா ெபா ன அ ேதா வெப மா யாக ெப மா வ ைய க கா ெந க க ேட க ட கா தைன எ எ ைர ேப அ மாநா எ ன தவ தா ெச ேதேனா.

30. ெந

4

5

6

7

8

9

10

ேந ைச

2135 ெபா னா ைட ெகா எ யைன கவைன ஒ னா ர எ த உ தமைன & ம னா அ தைனந ஒ அ பைனஎ லா வ ல தைன வா ெந ேச. 2136 ெந ேச உலக ெந மயலா அ ேச எ வ த க டா & எ சா தவ ெகா தா ச ணவ தா ேத ஒ வ ெகா ைத வா நா ெச . 2137 ெச ெச ந காத ெச வ தைல வா ேல வா ற ெந சேம & இ ஒ ய ப தா மலைர உ ேய காத ம ைச ப ெத லா வ . 2138 வ நா உ வா மா ப ேயா ெந ேச ஒ நா ேவெறா ேன & நாைள ேபாவா ெதா ம யைன ஒ தா ஆவா வ அ லா . 2139 அ லால உ ட ட றார ைத அ த ைத க லால ழ அம க பக ைத & ெசா ஆ த ம ைய எ உ ைர ெம ெபா ைள ஒ எ க ம ைய ெந ேச க . 2140 க தாேயா ெந ேச க ைட க எ க ம தா எ ைல ம னா & எ ேத எ அ ைம ெத வதேம எ அ ைம ச ேவ எ அ ைம அ பாேவ எ . 2141 எ உன காளாேவ எ ெந ேச வ ெந ச ஒ இட ெச ற ழலாேத & ந த ஒ ய ப ெபா அ ைய உ ேறா த பத ைத ப ைப யா ப . 2142 ப ன ெசா ேற பாவ க எ லா எ ழ நா க ஏற & ெத ைடயாைன ஒ தகைன மாேதா ைடயாைன ெந சேம ேபா . 2143 ேபா எ ெந ேச ர நைகயா டவைன ஏ க த ெப மாைன எ மவைன & ெறா ேச அ வ ண தாைன அ ெபா ஒ ெச வ ண தாைன ெத . 2144 ெத ன கன த ெத ட இ ேற

1

2

3

4

5

6

7

8

9


தெந ேச ஒ ைட ேம & ப தெந க ணாைன மாலய காண படாதாைன எ ணாைர எ ணாேத எ . 2145 எ ெற ற தா இைலேயஎ ெந சேம ஒ ெற ற உய ைடயா & ந ெற ற ெச ைம ெதா ப ெதா ஒ அ ண ந ைம ெதா ெகா நா . 2146 நாளா என ந ெந ேச ஒ ய ப தாளா தாமைர ெபா த மல ேக & ஆளா த தம க ைம ெச தவ த ச க பா ம வா அ ேவ பா .

10

11

12

2147 பா

2148

2149

2150

2151

2152

2153

2154

2155

2156

2157

2158

2159

ைடயா ெம ப த ற யா ைடயா மைன ெச லாேத & ஓ ைடயா உ றம த பாக ெத ஒ ய ப ெபா அ ைள ெப றம ெந ேச ெப . ெப யாைன மாத ைற க யாைன அ யாைன அ கணைன ஆ & க யாைன ேதாலாைன ஒ ணெவ றாைன ேமலாைன ெந ேச . மா ல கா ெந நா அ தைள அய ேத & ெகா காணாத த ஒ ர அ ெகா ெந ேச க . க ற ஞான ெச டைர வாேனா க ற ெத வ ைத ேபாத & க ற ஒ க ைய உல ைடய நாயக ைத ெவ ைணைய ெந ேச ேவ . ேவ டாைம ேவ வ ேமவா தவ ைடேயா டாைம யாத டாேத & ஈ டாைம ஒ வ ேபா ெந ேச ஒ ஒ ர பா ெச ெதா க டா ன . ன ேதா உ பா அ ப மன ேதா ஓ ம ைய & இன ேதா ேவதமல ற ய ெபா ஒ நக ேபாத மலைர ெந ேச ேபா . ேபா றா ர ெபா த யைன ணவ க ஆ றாத ந ச ட ஆ தைகைய & றா ெகா கழ கா ம ைய ஒ ட ெகா ெபா ைள ெந ேச . ைமயா த ேகாமாைன ெச சைட ஆ மல ெகா ைற அ ேவாைன & ேத மன உ ளவ க ளப உ ளவைன ஒ அம ந ளவைன ெந சேம நா . நா வாய நமஎ நா ேறா தவெந ேய & அ ப தமைன பகமா பரைன ஒ உ தமைன ெந சேம ஓ . ஓ ெந ஒ ளெத உ ளேம ஓ அ ெந ேசரா வெந & ேபா ெந ஓத வய ஒ ய ப ெதா ட பாத பய . பய அ யா ெந ேச பவ சா மாேலா டய அ யா ைடய அ மா & நயன யா உ ள தைடயா உய ஒ ர வா உ ள தவைர உ . தவரா ேதவ தாமா ம ெறவரா தம ெக னா & கவராத ைத அக டஎ ெந சேம ஒ வா எ ைத அ வண கா ேர . ஏல ழலா இைட ப ெகா ய ஞால ட க ைன ந பாேத & ல ம க டா எ வ வா ெந ேச நா ப க டா அ ேனா பத .

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25


2160 பத த வா ெச வ பய த வா ம சத த வா யா த வா & இத த எ ெந ச எ ெகா வா றா மலா அ ேய த செம றா ஒ ய ப தா .

31. காம

26

மாைல

2161 வ ைன ேயைனஇ வா ைக கட வ ள உ த ந ைன வா ைக கைரஏ ெம அ ந க டா ெகா ைன யாைன உ ேதா வ ய நாத றா ெச ைன ேமலவ வா ேவ அமர காம ேய. 2162 ெபா ேய ல தைல நா ற ேற ெம ேய உைர அ ப த சா ைப ேல ைபேய அரவைன ேய ைழ ேநா பரா க ெச ேய வ ய நாதா அமர காம ேய. 2163 க ேல மன க க ேல க த யா ெபா ேல ெபா வ த ேல இர க ெபாைற இ ேல எ பா அ ம றஇட ச ெச ேல வ ய நாதா அமர காம ேய! 2164 ஆ பா கட ந ச ெச தா அ க ேவ பா தம த தா ெவ ெவ ெப த கா பாள க ைணெச தா கைட ேய ய பா வ ய நாதா அமர காம ேய. 2165 நாேன ன ப ெசய ேவ நா மல தா தாேன என ைணெசய ேவ தயா ேய ேகாேன க ைவேயெச பாெலா ந ேதேன வ ய நாதா அமர காம ேய. 2166 ம வா ழ ய ைமய கட வ செந சா ெவ வா உய அ ேய ைய ல க டா உ வா அ ஒ ெவ எ ேறாத ற வா வ ய நாதா அமர காம ேய. 2167 தவேநய மா தா ேநய தட ைலயா அவேநய ேம ெகா டைல ற ேபைத க வா நவேநய மா மனவா ற த ந ஒ யா வேன வ ய நாதா அமர காம ேய. 2168 ஐவா அர ற மா அய த க ைகவா ைத ப ேக க ேம க அரேச ெபா வா டாஇ ைலேய ைழைய ெபா த ெச வா வ ய நாதா அமர காம ேய. 2169 வா ன ேபா ெதனஎ ேபா ற க வா மன தைர க ட ேனைன கைட க பா அ வா ம ட றார ேதஅ ஆ றெப ெச வா வ ய நாதா அமர காம ேய. 2170 ஆ தா கட ந ச ெச தா எ ைன அ ப க பா ேச தா எ ப அைன ைத அ க பா தா பரம வா எ ப தம த தா வ ய நாதா அமர காம ேய. 2171 அற தாைய ஓ ைட ெகா ேடா ைடம அள த ற தாைய ைவ ல ெக லா நட தஅ ட ற தா எ ப ைட தா ெம அ ேபாத த த ற தா வ ய நாதா அமர காம ேய. 2172 அைலஓ கட வேயாக ேம ய அ தண த ைலஓ அ ேய என மலஅ மைலஓ வா ைக வா ெகாேலாெபா மைலஎ ைலேயா வ ய நாதா அமர காம ேய. 2173 ஊ ெகா ட ேதக உ ள ேம உ யா நா ெகா ட ப த பா வ ய நாதாஎ ேற வா ெகா ட அ ேர ற வைகஅ ேய ேத ெகா ட ெகா ைற சைடயா அமர காம ேய. 2174 க ேவ த அ த கால எ ைன க தஒ டா ஒ ேவ தர ள ெச வா அ ப உ ள எ த ேவ தன த பர ேமஅ த ண த ெத ேவ வ ய நாதா அமர காம ேய. 2175 மா ைட ேம ெகா வ ெத ேய ைட வ ைன ேம ைட ஈ ட ேவ க டா இ ேவசமய

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ற 12

13

14


ட ேச

32. க

ட ட றா வ வா க உைமெயா

ய நாத ேதவ

பா காம

15

ைற

2176 ெபா ல எ ெற யா ைக ேயா கைடய ேன தைன ைப ட உைடயெவ பா ஏ ற ெப ட அைனயஎ ைழெபா கேவ. 2177 ெபா அ எ ெபா ைம ேநா ேய ெவ அலா ேவ கா ேல ம ெதா டைர வ ய ஆ ெப கேம ெச ெச வேம. 2178 ெச ல ைம ன லைர ல ெகா டஎ ெபா ைம க ெகா ல த எைன ெகா டாத ம ல த சடா ம ட வ ளேல. 2179 வ ளேல அ மலைர ந ய உ ளேல ெபா ைமைய உ எ ைனயா ெகா ளேல இ ெற ெகா ய எ தைன எ ளேல அ ம ெற ெச பேன. 2180 ெச யந ற லா ய ேன தைன ெபா ய எ ெற ற ெபா ைபேய ைவய ைறயேவா மய க அ யா உ ய ண வ ெதா இ ைலேய. 2181 இ ைல எ ப லாஅ ெவ ளேம ைல ம வபர ேசா ேய வ ைல யா ெச வ செம லா ெபா ெதா ைல இ ப உத த ேவ ேம. 2182 இ ைலேய எ ப ைல எ ற ந ைலேய அ நய ந னா க ைலேய அைனயஎ க ம ெந சக ஒ ைலேய வ ச வ உ ைமேய. 2183 உ ைமேய அ லா ஒ ய ேன ப எ ைமேய க உ இர க ைவ ைல அ ைமேய அ பல தா ஐய வ ைமேய அ ெப வா அ ைலேயா. 2184 அ லல கட ைட ஆ த நா ேன ெசா லல கட ைட ேதா ற அ ம லல கட ைட ம னா க லல கட மன க த ெம ைமேய. 2185 ெம ைமேய அ லா ண ேன இவ உ ைமேய ெபறஉைன உ ஏ டா ைகைமேய அைனய த கைட ெச ல ெபா ைமேய உைர க ண த ெத ெகாேலா. 2186 எ ைட வ சக இய ைக யாைவ ெபா ைட ைட ேனா ெபா ெகா த ைட அ ப த ச க சா நா ைட க தைன க த ெச கேவ. 2187 க வ ைலைய ெகா டவ க ந சைப அத ேச க அக மா ஏனமா அள ெச மல க மா ற க ெபா க ெபா ைமேய.

33. எ

ேய.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ெகா ப

2188 ஆன த தைன அ பல தாைன அ த ேதைனஎ ஆ ராைன ேதன த ெகா ைறஅ ெச சைட யாைன ெச க ைடயைன எ க ம ைய ேமான த தா ெப தான த தாைன தைன தைன ைத ஈன த காெதைன ஏ ெகா டாைன இ ைறஇ ர எ ெகா ேவேன. 2189 அ தவ ெக லா அ வாைன அ பல தைன எ ெப மாைன

1


த ெதைம ஆ ெகா ட ப தாைன ச கர த ைனஎ த ைதைய தாைய க த ம க ட னாைன க த லாைனஎ க ணக லாைன எ ெதைன ப ேடறைவ தாைன இ ைறஇ ர எ ெகா ேவேன. 2190 மாலய ேத காணாம ைலைய வ தைன ெச பவ க டம ைத ஆல அ அ த ெச தாைன ஆ ைய ஆ ேயா ட த லாைன கால வ ழ ைத தாைன க ைண க டைலஎ க ணைன யாைன ஏலம ழ லா இட தாைன இ ைறஇ ர எ ெகா ேவேன. 2191

2192

2193

2194

2195

2196

2197

தர காக ெச றாைன யைன யாவ ெசா ல யாைன ப த அ ப ராபர த ைன ப த உ ள ெகா ப ர ட ராைன ம தர ெவ ம தம தாைன வானவ எ லா வ ண க றாைன எ தைம ஆ ந இ ப தாைன இ ைறஇ ர எ ெகா ேவேன. அ ப க ேவ அ ைவஅ பாைன அ பல ேதநட ஆ றாைன வ ப க ெந ம வ இ லாைன வானவ ேகாைனஎ வா த லாைன ப த க ெகா பாைன ேசா ைய ேசா ேசா ைய நா எ ப ெகா ெடைன ஏ ெகா டாைன இ ைறஇ ர எ ெகா ேவேன. க த லாைனஎ க ணம தாைன க ணா ைய க ைற ட றாைன ஒ த லா உைம வா இட தாைன ஒ வைன ஒ லா உ தம த ைன ந த யா அ ைம னாைன நாதைன எ லா ந லவ த ைன எ த ெச ெதன ப தாைன இ ைறஇ ர எ ெகா ேவேன. ெவ ைட ேம வ ைட யாைன ேவத தாைன க ைர யா மல ெகா ைற னாைன க பக த ைன க ெகா க ைப உ ைன எ உ ளம தாைன உல ைட யாைனஎ உ ற ைணைய எ ைன ஒ இ லாதவ த ைன இ ைறஇர எ ெகா ேவேன. ெப ணம பாகைன ேபர ேளாைன ெப யவ ெக லா ெப யவ த ைன க ணம ெந கட ராைன க ணைன ஆ ட க ணைன எ க ப ணம பாட ப ச தாைன பா த அ ட ப ைட த பாைன எ அம ராதஎ ைட யாைன இ ைறஇ ர எ ெகா ேவேன. வள ெகா ைல ெபா ம ைட யாைன வானவ ெச மா க த ைன கள க இ லாதக ைட யாைன க பைன கட றாைன உள ெகா எ த உ ைண யாைன உ ைமைய எ லா உ ைடயவ த ைன இள ைற ய ெச சைட யாைன இ ைறஇ ர எ ெகா ேவேன. றெம லா ண மாக ெகா வாைன ைட யாைன ெப ைட யாைன ம றவ யா அ யவ த ைன

2

3

4

5

6

7

8

9


வ பவ கஎ யாைன ெப றம ேத ெப ய ராைன ைற ேயாைன ெப மாைனஎ மாைன எ எ ப எ லா ஒ தாைன இ ைறஇ ர எ ெகா ேவேன.

10

34. ெந ெசா ேந த 2198 அ ெகா ேகாவண க ைதேய நம க த ஆைடஎ ற மட ெந ேச க ெகா மாம கல க ந கட க மாம க ைக க டா ெகா வ பவ ெவ ேற ெப ைம சா தமா ற ெகா ம ெகா ச கர வ வ எ ெச வா தேல ெச ெதா லாேம. 2199 ெச த ந ேம ைழ பா எ தைன றைன ெப த பா ைன கம ைட க ேபைத யாத ற தைன உைனநா ைவத ேபா வா ெதன ைன ம அ வ நட றா ெகா த ேகா ைன ந டைன வள பா ெகா ய ெந சேம ம ய ைலேய. 2200 இைலஎ னாத வள ஒ ய எ ைல எ ெப வாேயா ெகாைலஇ னாெதன அ ைல ெந ேச ெகா றஅ ெகா யா தைல மாைலதா சைட ைட ெப மா தா ைன ைல ஊ ைன ல ைல னா க பா ேபா ேயா ேபாக ேபாகஇ ேபா அ ேத. 2201 அ த வா ைக அவல கைன ஐய இ அ தைன ெந ேச க த எ ைல ைழ வா ேபா கல கல றைனேய ெமா த ைனேயா ெப வ க ேக றாவைக எ உ னா இ த நா கைடயனா ேற எ ெச ேவ உைன ஏ அ ேதேன. 2202 ேத ெந ஆ ய ெச சைட க ைய ேதைன ெம அ ைன அ ய ஊைன ெந ட உ ய ஒ ைய உ ள ேதா ய உவ ைன வ ேகாைன ஆன த ெகா கட அ ைத ேகாம ள ைன ற ையஎ மாைன அ பல வாணைன ைனயா வ ச ெந சேம மா ைல இ ேம. 2203 இ எ ஙன ஏ றைனேயா ஏைழ ெந சேம இ ம தா ைன நா ற ழ றஅ யைர எ ைல றனகா எ ைன என ைண அ ேதா எ ெசா ஏ ைல எ ெகா ெபா ம ந ைட வ ளைல ைன தா ம நா ற வாவைக வ ேம. 2204 ற ன இ ல னா ெப ைள ஆ ய ெப ெதாட ழ ேத இற க இைட ழ ேற இ த ேசட இ தைன எ லா மற டைன ெந சேம தா ம லா அ மற ல எ ேய ற நா ெப க ைன அைடய ெசா வ ண ெதாட ந ேற. 2205 ந ெச வத ட ப வாேய ந ல ெந சேம வ லஇ வ ண இ ெச நாைளஎ பாேய

1

2

3

4

5

6

7


இ தவ நாைள லேர ஒ ேக ம க த ேவா உ க அ கண ெகன ற தா அ னேர கட தன அ அத னேர அக றன அ ேற. 2206 அ ேன ைல ந ைட ெப மா அ ெச ைத அ க மற தா ஒ ேம க உறவைக அ ேதா உண லா வ ெபா டயேலா கா தைன அ வள ேவ ய கா ைல னவ ேகா றந ெதா ட த ெதா ெதாட வானவ ய ைலேய. 2207 ய ெந சேம க ெபற ேவ ெசா வா அ ெசா லள வ றா காய மாயமா கா ெச ல க வ ஐவைர ைக தத ேம பாய ஆணவ பைகெகட பக இ ராஇலா பா க ேற ஆய வான த ைட பரமா காய ேஜா க டம த அ ேய.

35. ெந சைற

8

9

10

2208 க க னா கைறம ட றா க ைக நாயக ம ைகப ைடயா ப க ய பாடலா ம பாத ய ப கய பத தா ஒ க மாதரா நட ப ஒ அம வா றவ ேகந ம ெகா மாைலேபா வ ண ந த மாைல வ எ மனேன. 2209 க ய மால க யமா வா கல க றெபா கழ ைன பத தா ெப ய அ ட க யாைவ பைட த எ அ ேப தைன அகலா உ ய ெகா ஒ அம தா உ ப நாயக த ய ைனய வ ய க றந மல ெகா ெத மாைல வ எ மனேன. 2210 நாயக ைக பைட ெப வா க சா ய மல பத தா க றஎ ேபா பவ த ைம கா த பேத கட என ெகா டா உ றவ அ என ேறா ஒ ைட உ றன அவ ம றந மண ெகா மல மாைல வ எ மனேன. 2211 க ைப நாகைண கட நா க வா கட ஆ ய கலக க த பா ைப நா ஓ ைசய ேபால ேதா றவ ச ேடா த ைப ெபா ஒ இட தல ெகா டா அவ தம நா ம வ ைப த மாைலேயா ட மாைல வ எ மனேன. 2212 வதன நா ைட மலரவ ர ைத வா ஓ ைக ைவ தந ெப மா தன ெந சக க த க ணா ய மா ய மல ெப மா தன ம ைகய நட ெச ஒ ய னா அவ ைண ேதா மதன இ த மாைலேயா ட மாைல வ எ மனேன. 2213 க ச அ ெகா சன ஆ கா ேபா காண யா

1

2

3

4

5


அ ச ன ெகா ெந கணா எ க அ ைம காண றா ய பத தா ெச ெசா மாதவ க ெவா ேதவ கா அவ கா ட ம ச ன ெகா வ எ ெமா ைய மறா உட வ எ மனேன. 2214 மாலய ெப எ ெதா ெச ட ேதா றவைன ேபா வ ணேம வ க க த நாத ந ரணா ன த தா த ைமேயா உய ற ெச தைகய ஒ தல ன அவ தா வா ேகா வல ேவா ம ெகா ட வ எ மனேன. 2215 மா ேவ எ ேம மா ற ேறா ந ெகா ைற நாக ைற ந ஓ ய ய சைடயா ப நாம க அன த ைடயா பைணெகா ஒ பரம கா ணவ தா வ ேகா ள ேவா வா க உட வ எ மனேன.

6

7

8 2216

ள ெகா க னா றேம ெச ணெம ேறஅைத ெகா ட ேவா உள ெகா அ ப த உ ளக ேபா ஒ ட ப ய த கள ெகா க டெர ேதாள க காள க ைல என க டவ அவ த வள ெகா ேகா ெம ேவா வா க உட வ எ மனேன. 2217 ப ெகா மா ன பாகன ெமா யா பாக காலைன பா ய பத தா ெகா வ மத மைலஉ ேபா ேதா ேதவ நாயக கள சைடயா அ ெகா ஒ அம யாக அழக அ கவ அைம ம ெகா ேகா ப ெச வா க உட வ எ மனேன.

9

10

36. ெந ைச ேத ற 2218 ெச வ ச த ற கைட ைக க எ எ ற இலா ெந ேச ஒ அ சைல எ ட ஒ வ ேய அ ம ேம ய வ ளலா ம வா றா அவ மலர வண ந ேவ ய யாைவ வா ந ேவ எைன ந கேவ. 2219 ேவ ய ய த மைன ெச ைக ட ெந ேச யா ேவ வ எ டேன யாண ேம ய ஒ அக மா ேவ ய நடனநா யகனா வ ள லா அ வா றா க டா ஈ ேவ யெத அ பா ஏ வா நா ஈ வ உன ேக. 2220 இர ேறா க ைலஎ னா பா இர த ஈதலா என உண ைலேயா கர ேறா கைள கன ைனேய க வ தவ க யவ எ ர ேறா மல சைட உைடயா த நாயக ெபா மைல ைலயா உர ேறா ெவா ேக உ ஏ உ எ ெந ேச. 2221 க ெந ச பா கல க எ ெந ேச க ேவ ய யாத ேக ேமா

1

2

3


ெசா ஓ ய தர ெப மா ேசாைல ஒ ெதா னக ெப மா அ ஓ ய க ட ெத ெப மா அய மா ற வ ெப மா வ ைல ஈ வா ஈ வ ெத லா வா ஈ ேவ வ எ டேன. 2222 இல கா ற ைளேபா உழ றா எ ைன ம ஏைழ ெந ேச பல வாைழமா க க பைணெகா ஒ ெக ட வ ல ெவ ம சைட ைட அழக ைறய ேம க த றழக ல றன ேவ ய எ லா ெகா ப வா நா ெகா ப உ தன ேக. 2223 ம ர வா ைவேவ ைனேயா மால வ ெப வா ேவ ைனேயா அ ன ஊ ேபா ஆகேவ ைனேயா அைம இ ர ஆகேவ ைனேயா எ ன ேவ தைட ைல ெந ேச இ வா நா ஈ வ உன ேக வ அ சைட எ ரா ஒ வள ெகா ஊ ைட வ எ டேன. 2224 மற லா வ ேயாக ேவ வ த ெப வா ேவ இற லா இ கேவ யா ேவ ஈ வ உன ேக ற லா எ க பர வ ெப மா த எ ெபய ட ெந ேச வற லா அ கட அவ அம வா ஒ வ எ டேன. 2225 கால ெச றத ைல ேபா கால வ கா ய இைலகா ல ெச ற ட னா கர த ெவ ெந ேப ய மல ஏல ெச ஒ ெக ட வ ஞால ெச ற ய ெகட வர க ந வா அைவ ந 2226 ெச வ ெயலா உ ைன ேதட எ வச அ லஎ ெந ேச இ ற ைர கண எ ேந ேதாடா ய ெகா ஒ ெக ட வ அ வானவ உ ெபற ந ச அ றஎ அ ணலா இட ேத ேவ ய யாைவ உன கழ வா நா ஈ வ அ ேற. 2227 ெக வ ணேம பல உன ள வா அவ ெக ெமா ேகேள அ வ ணேம ெசா ேற எைன அ ைம இ ைம அக டா ைம னா த வ ணேம ெச ேட ஒ தல ெற த ட வ ம வ ணேம ேவ ய எ லா வா ஈ வ வா எ ெந ேச.

37. ெந ச

4

5

6

7

ற ழ ஓ ைடயா இ வ உன ேக.

8

9

10

2228 எ ன த கா வா ைக சா த இ ப ப க இ ைன பயனா ம மல மட ெச மனேன வா ேயாஇ வ ைன டமா உ ன ந அ தா வ ெப மா உ வா ஒ ேற இ ன அ ட ெச ேற உன இய ேன ப இ ைலஎ ேத. 2229 ப வா ைன க என மனேன மாைய ஆ றா வ ப தா ய எ டேன வ ேயாஅ ேயா அ ேய ஒ ப தா ய உ ைட ெப மா ஒ வ வா றஒ ேற

1


இ ப வா ற ெச ேற உன இய ேன ப இ ைலஎ ேத. 2230 ஆ றத காகஅ பல ஆ றேச வ மல ைனயா வா றைன வ ைன மனேன வா க மா இ க டா றந பர வ ம ல ஒ ேகா ப ஈ றத ேக ேற உன இய ேன ப இ ைலஎ ேத. 2231 வ ச வா ைகைய தன ேய வா ெகா வா மனேன ந ச ஆ உ ைவ தா நா அ கைத நய ப ந ேறா த ச எ றவ க த ெப மா த ஒ தல ேற எ ச இ நா ெச ேற உன இய ேன ப இ ைலஎ ேத. 2232 உ ைம ஓ ஓ ைல மனேன உ வ றவ ேபா ெவ ைம வா ைக க ைன ெவ றா உைன ெவ ப எ ேன த ைம ேம ய சைட ைட ெப மா சா த ஒ ய தல ேற எ ைம ட ெச ேற உன இய ேன ப இ ைலஎ ேத. 2233 ஐ ெபா ெந நட லக ெந ைன ெபா மற நா மாைய ட ைழ றா ந ெசய மனேன ஆ அ பல த எ ெப மா அம த ஒ ஆலய ேற ஈ ட ெச ேற உன இய ேன ப இ ைலஎ ேத. 2234 ஓ கண ெத ைன ேகா ேகா யா ெகா டைத மற மா மாையயா மய ய மனேன வ அ ெற இ வள ஆ ேம ய ேவ எ ெப மா அம த ஒ ஆலய அத பா ஈ இ ற ெச ேற உன இய ேன ப இ ைலஎ ேத. 2235 யா க டைன அத ட ெத லா அைண றா அவ மாக த ேபா ேபா ைன ேயஇ மனேன ேபா ேபா ேபா வ எ லா ேகா ந அ த ெப மா ல ஒ ேகா ேற ஏத ஓடநா ெச ேற உன இய ேன ப இ ைலஎ ேத. 2236 ைச ேவ ைன ைன ைட மனேன ேமைல நா ப ட ேவதைன அ யா ைச ப ய உன க லா ெசா ற தந க ப ேமா ைச எ ெப மா என ைனேய ற ஒ ய ெப தைக அவ பா இ ைச ெகா நா ெச ேற உன இய ேன ப இ ைலஎ ேத. 2237 க உ ேசா ைட மனேன ெசா வ ெத ைனஓ க இ எ ேற ஆ க உ நா வாழ நர ஆழ ேந அ க ட கா க உ டா மல அம க ஒ யம ேற ஏ க அ ட ெச ேற உன

2

3

4

5

6

7

8

9


இய

ேன ப

38. ெந ெமா

இ ைலஎ

ேத.

2238 வா ெகா ம ைகய ைலமைல ேக ம அ கவ ம த ள பா றா எைன ெக ப உன பாவ ேமஅலா பல ளேதா ஈ றா க காமமா ைலயா இ ெச நா ஏ ெப ஒ ஊ ேம ய வ அ வாளா உ ைன ெவ வ உ ைமஎ ணேர. 2239 ெகா ய மாத க இைட நரக எ தைன ெகா ெச ற க ய வ சைன யா எைன கல க க ட பா ேய காமேவ வேன இ ய ெந சக இட உழ ேத இ எ ைன ஏ இ றா ஒ ஒ வ அ வாளா உ ைன ெவ வ உ ைமஎ ணேர. 2240 ேபைத மாத த ம ைட ஆ த ல எ தைன தழ வாைத உ ட ைவ தைன ஐேயா ம காமமா வ சக யா ஏத த அ ய த சா வா எ ேற எைன இ இ ஓ ஒ வ அ வாளா உ ைன ெவ வ உ ைமஎ ணேர. 2241 ேகாவ எ ஓ ெகாைல ைல தைலைம ெகா ய ேனஎைன ற பாவ வ ைமயா பைகஅ ேம ப லாமேல பய இழ தன கா சாவ ல ேத எைன க சல ெச வா எ ச மைற ழ க ஓ ஒ வ அ வாளா உ ைன ெவ வ உ ைமஎ ணேர. 2242 சா த ேலாபமா தைய ஏடா தா ர பவ தம க அத ஈ த ஒ ைன ஈய ஓ டா இர ேறா த அ ெகாள ைசவா ேசா டா நா ப ெச யா க லாத ர இ ேற ஓ தஒ வ அ வாளா உ ைன ெவ வ உ ைமஎ ணேர. 2243 ேமாக எ ஓ ட ற ேதா லா ய லஇ ஒ ேபாக எ ஓ அள ைட ழ ேபா ம க ெப ட ைனத ைதயரா ேசாக வா அ த இய றா எைன ெதாட ேட ெதாட ஓைக ஒ வ அ வாளா உ ைன ெவ வ உ ைமஎ ணேர. 2244 மத எ ெப ம தேன எைன வ த ஓ னா வா கட கா தெம பர ெசய ைன அ யா ெச தன ந ைமயா ெச ேதா இதம தன எம ஒ பா யாவ எ ெறைன இ ைன அ யா த ஒ வ அ வாளா உ ைன ெவ வ உ ைமஎ ணேர. 2245 அைமவ டா ஆணவ பயேல அ ல ேகா ஆ றவ கா எைமந ட ேவா ஈ ண ராம இ நா பர இைணய ெதா ேதா கைம ஏ ேனா அ ய ஆேனா க ேறா என க ட மய ேக உைமய ஒ வ அ வாளா

10

1

2

3

4

5

6

7


உ ைன ெவ வ உ ைமஎ ணேர. 2246 க ைம யா அக காரம கடவா கைடய ேனஉைன கல தத னாேல அ ைம யாகநா பா ேனா க அறஅ தன அ ைள அைட ேதா இ ைம இ ப ெப றன எ ேற எைனம நா இ வைட தன கா ஒ ைம ஒ வ அ வாளா உ ைன ெவ வ உ ைமஎ ணேர. 2247 ெவ ைம ேச அக காரமா ணா ெட றைன தக உணரா த ைம இ த என ெத தைன சா ப தகெவன ைன தா அ ைம ேட ேச ைமெச ற அ ேய அ த ஏ உ ைம ஒ வ அ வாளா உ ைன ெவ வ உ ைமஎ ணேர.

39. ப

9

10

ற பக த

2248 வாணைர ைட வரதைன ஒ வாணைன ம கட டமா ஊணைன அ ேய உள தைன எ லா உைடயைன உ ேற தா ணைர மடைம ழலைர மர ட ேவடைர டைர ெந ச ேகாணைர பைர க டா வ வ ேய. 2249 வைர அ த த வைன க ைய தைன ெப ய ேதவைர கா த ெச வைன ஒ யாகைன ைன ேற தா பாவைர வைரயா ப றைர வாத பதடைர தடைர பைகேச ேகாவைர ெகா ய ண தைர க டா வ வ ேய. 2250 அ டைன எ ேதா அ தைன ஒ அ பைன ஐயைன ல க டைன அ ய க தைன த கண தைன க ேற தா டைர றா ெவ றைர வ ய ேவ றைர றைர பாப டைர வ சக யைர க டா வ வ ேய. 2251 நாதைன ெபா நட தைன எவ ந லைன வ லைன சாம தைன ஒ ைறவைன எ க ேக வைன ள ேற தா தைர நரக ெச கைர வ ச டைர ம டைர ெதாைலயா ேகாதைர ெகாைலெச ேகா டைர க டா வ வ ேய. 2252 ந பைன அ யா நல தைன எ க நாதைன தைன க க பைன ஒ க ைகேவ யைன க தைன க ேற தா வ பைர ஊ ைத வாயைர கபட மாயைர ேபயைர எ ெகா பைர ெபா லா ேகாளைர க டா வ வ ேய. 2253 சைடயைன எவ தைலவைன ெகா ைற தாரைன சராசர சட உைடயைன ஒ ஊரைன வ உ சைன உ ேற தா கைடயைர பைழய கயவைர ர க யைர க யைர கலக நைடயைர உலக நைசயைர க டா ந வந வ மனேம.> 2254 க சைன ர ெகா கர தைன க ணைன க ணைன கா த த சைன ஒ தல தைன ைசவ தைலவைன தா ேற தா வ சைர கைடய மைடயைர காம மன தைர ன தைர வ ய ந சைர இ த நரகைர க டா ந வந வ மனேம. 2255 தாமைன ம வா த தெச கரைன தைகயைன ச கர த ைன ேசமைன ஒ யாகைன வைன ேதவைன ேத ேற தா ஊமைர ட ஓ யைர ய ஒ டைர டைர பைகெகா நாமைர நரக நாடைர க டா ந வந வ மனேம. 2256 ஈசைன தா இ யைன ஒ இ பைன அ பைன அ யா ேதசைன தைலைம ேதவைன ஞான ற பைன ேச ேற தா சைர நா இ ெந டைர நரக ேநயைர யைர த ம நாசைர ஒ யா ந டைர க டா ந வந வ மனேம. 2257 தைன ய மலைன தைன ஒ தைன வா ைம தைன ஒ தல வள ஞான க தைன ேற தா ம தைர சமண வாதைர ேதர வ யைர யைர ைவண ந தைர ண க நாவைர க டா ந வந வ மனேம.

40. அ ைம

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ற தைலச

2258 ேதவ அ யா மா அ யா ைசமா க ேதா தா அ யா யாவ அ யா ஒ ய பா அ ேய யாத ேவ வ பா ைச ேத பா க காவ அ ந ேத ைக ப இ கேழ.

1


2259

2260

2261

2262

2263

2264

2265

2266

2267

2268

கேழ ல இழ ேத ேபா பத ைத ேபா ேல இகேழ எைனநா ஒ ய பா எ ைன ம ேத இ மன ேத க ஏ உல எைன ேபா ஓ ய அ ேய ைனைய அகேழ எ எைனயாளா தக ற அ கழக ேற. அ அ யா மாதவ அய மா ைலைய இ அ யா அ யவ எ அ யா எ ஒ ந அ ேய நாய ேய நா எ ப தா அ ேவேனா ஒ ெந ஏ ெதா ய பா ஒ பா இ லா உ தமேன. ஒ பா இ லா ஒ ய பா உ ைன மற ேத மாத க த ெவ பா க ேத எ ைர இ பா நைட க தவைர ஈ ெகா ேபா ெச பா நமனா எ பைதநா ைனயா த ைவ ேதேன. ேத தவ ேதா ெந த ைன ய ேத உலக ெவ ெந ைய ம ேத ப வா தைன வ ச மன த மா றைவ அ ேத ஒ ய பாஉ அ ைய ைனேய அலம ேத ப ேத நம ெச ேபா ப ேற யா ப ேவேனா. ப ேவ அ ேல நம தமரா ப ேவ அ ேல பரம ைன ேவ அ ேல எ ைன வா அ ைல இ ெக ேவ அ ேல யா ெசா ேக ேப அ ேல த மெந அ ேவ அ ேல ஒ ய பா உ த அ உ ேட. லா ப ெபா ேம ைன ைரய வா ெவ னா ெச லா க ைண வெப மா யாக ெப மா ைத க லா ெகா ய மன கைரய க ேட ப காணாத எ லா க ேட அ மாநா எ ன தவ தா ெச ேதேனா. அ ேய உ த க ெப ைம அ ணா ஒ ய பாநா ேய எ ைன அ ெத ேய ம ேறா ேதவ தைம ெவ ேய ைழைய ெதைன ைக டா எ ெச ேவ அ ேய ெந ேய த த கட கா ைன ப த எ கடேன. கடேன அ ய தைம கா த எ றா கைடேய அ ய அ ேறா உட ேந ஒ தைலஎ உ ள ய த ைலேய ட ேந க ட ன ேத ேவத ள ெகா ேய அட ஏ ைடயா ஒ ய பா உைனநா அய லேன. இலேன ம ேறா ைண எ ேன காம எ கட மலேன வ த க த ம ேய அ மரப ேற அலேன அயலா அ ேய நா ஐயாஒ ய பாந நலேன ைல அ பல ந பதேம நா னேன. நா அ ேத எ அளேவாந பா ம ந நட ஆ ம ஒ அ பா உ த அ கைழ ேகா அள ஒ தா இ ஆ கா ேத அள ெத லேர மா தலா ேதவ கேள.

41. அவ ெதா

2

3 ேற 4

5

6

7

8

9

10

11

கைலச

2269 அண கா களப தனமைல வ அ ேல எ கா ழ கண கேன தன வ ைட க உ டா ெகாேலா அ ேய கண க ேந கா எ உக தா கட ேள கட ள ைறேய உண ெவ தைல தா ைன யேன ஒ உ தம ேதேவ. 2270 ேதவேர அயேன ெந மாேல தேர வேர தலா யாவேர எ ஐய த ைம அ ல யா உைன அ த தா வா டைர க அ த ைமய ேறாெப தவ ேதா ஓ மா தவ ெச ேதா ஒ அம த ெச ஒ ேற. 2271 ஒ த ைம அ ல மைறக உ ள ெநா ைள ற ந த ைமநா அ ேத த நாயர சாள ேபா அ ேறா ெச ற ய உ ளக ெத யஅ த ர ேட ம றா மா க மைலேய வள ெகா ஒ ம ேய. 2272 ம தைல நாக அைனயெவ ெகா யா வ சக னா மய தைல ெகா வ ழ ேபைதேய ன உளேதா க தைல அ யா ேப ஒ ேற க க ைடயஎ க ேண அ தைல அ ய க ெவா அ பேன ெச ப ெபா ேள. 2273 ஒ லா உன வ ெப வா உ ைந றஎ மனேமா ெவ ஆ ெதன ெமா வ அைடயா ேவதைன ட ெகா ழ ற இ ப சானா எ ெச ேவ எ ேய எ வண அ ைட ர ெவா ேதா உ ளக ேதா ேசா ேய ஒ ைணேய. 2274 ைண ேல ன வ அ லா டேன எ எ த ைன இைண லா உன ெதா ட த ெதா ட என ெசய அ இய ேப

1

2

3

4

5


2275

2276

2277

2278

அைண லாத ப உ ளக ேதா ஆன த ெவ ளேம அரேச பைண வா ைளக பா ஒ ய ப ப தம த ெச பரேம. ப லக வா ைக உழ ப ெசா ெத மல க இ ட ன வ யா ேய எ ெச ேவ எ ேய எ டஎ றழ ய த க எ ைதேய என ைணேய த ெபா ஒ ய ப ேம ய தக வா ேவ. வா வ த அ யேரா ட ம ஓ ெவ ற வாேழ தா வ ன தா கலா ம ைற தா ெகலா சர என தாேழ வ ன த அ லா ேல ெதா டேன த ைன ஆ வ க அ எ ெச ேக ஐயேன ஒ அரேச. ஐயேன மா அய ற யா அ பேன ஒ அரேச ெம யேன ன வ ைழ ேத ைழ ைன ைபேயா அ ெபா யேன த ைம கடாத க ெபா அ ெசயா பாேயா ைகயேன ஒ அ ேல எ ைன கா த ெச வ கடேன. ெச வ கட கா வெப மாேன ெவா வ ேதேன உ வெத கட கா அ ஒ ைல உலெகலா உைடயநா யகேன ைநவெத ெந ச எ ெச ேக ன ந அ ெபறா எ ைன ைவவ அ ய அ இ லக வா ைக வ ெபாலா அண ேக.

42. நா அவ

7

8

9

10

அைலச

2279 இ தவைர நாைளஇ ல இ ட க ேல ஆஆ எ தவ ேதா அர றனரா ஏைழேய உ தவேம ெச ற பேத அ லா ெச வன ெச ேல அ ேதா ம ேதா ம ட ஒ ேய வ ளேல ஒ வா ேவ. 2280 தா ேய இயம தம வ அ நா ச வ அைடயா பா ேய ெச வ ெத என ெந ச பைதபைத றன கா ேய என அ த அ லா ெகா யேன உ வைக அ ேய வா ஏ ெபற ேசாைல ேதா வள ெப ஒ வா ேவ. 2281 ேம எ எ ைர ைலபடா உட ைன ஓ பா ேம அைல பா ேய தன ப த பா யா எ கா ேம வர ேபா கடா ைச வ அ கால வ எ ெச ேவ வா ேம வள ைல மைலயா மணாளேன ஒ வா ேவ. 2282 க கண ழ க இ டல க இ கண த தா வ கண ஏதா ேமா ஐேயா வ சேன எ ெசய வ ேல ெப கண ழ வடவன தா தேன உ தம தவ ேதா ம கண ற றரகர எ ெசா வா ஒ வா ேவ. 2283 க ய அளக கா ைட உழ ற க மன ர ேன தைன அ ய எ ேற க உன கா ெசால வ லவ ஐயா எ ய அ ேய நம தம வ நா எ ெச ேவ எ ெச ேவ அ ேதா ம யவ மல சைட ம ேத வள ெகா ஒ வா ேவ. 2284 ப ண ழ பாததா மைரைய பா த ஒ ெபா ேபா ந இ டைல ந ேன எ ைன நம தம வ எ ெச ேக ந அரவ க ேனா ன ெம அ அலெதா ேப வ ந தவ ேதா க ெசய ஓ வள ெப ஒ வா ேவ. 2285 கா றேசா ற ண க பலநா க ட க ைதேய நா றெந சகேன நம தம வ நா நா வ த எ ெச ேக சா றவ ம வ தா சா த வ ஐயா மா த கர ெத வ ளேல எ ைன வா ஒ வா ேவ. 2286 ம ேம எ டேவ ைமவ ெத ந ேபால ெநா ேள மைற உட ைன வள க ெநா தன ெநா த அ லா ப ேள மன தா ப ேற பா ேய தன க யா வ த ெகா ட ப க வ ளேல ஒ வா ேவ 2287 அ ைக ேபா உலகவா வைன அ தர க ெந சய ேத ப க றைலவ த கமல பாத ைத ப ேல அ ேதா இ ெகைன க ஏைழயா என இ ன எ வண அ வா ம ைகேயா ைடெகா வ ளேல அ யா வள ெகா ஒ வா ேவ. 2288 கண உலக அ தர க க லா ேபா ட ைழ ண ெகா ேய தன அ தா வ ெத வண அ ேய பண ெபா பா பைர ஆ த பரமேன ரம மா அ யா வண னா ற மா க டேர வ ளேல ஒ வா ேவ.

43. அவல ம

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

அைலச

2289 ம

ைண மன பா ய யா மடவா உ ேள வ த த ைண ம ேற ேபாத இழ ேத யேன எ ணஇ ய கைழ ஏ ேத ஒ ேபா இ ேற த ந அ ேத எ ைன த காள த க ேவ. 2290 த க த ேய ெவ ேய நா ச டமடவா த ைலேதா

1


2291

2292

2293

2294

2295

2296

2297

2298

2299

க அதைன க எ ேற ேத எ ைன ெதா ப எ க அ யா எ ெசா லா ேணா ம ேணா எ கலா ெச க ற ெபா ேம ெறா ேச ெச க ேப. க ேப ஒ அம த க ேய உ த கழ அ ைய ேப அ யா அ ெதா ேமேவ ெபா லா டமைனய ெப ேப மாத ண ேபைதமன ேபா ட ைற ேப எ ன ழ ேற ைணெயா ற ேய ேயேன. ேய ற த ேக எ ட மடவா உ த ப ேய மல ைடநா ற பா ேக ைள ேத இ ஏ ேமா எ ெச ேக எ ேய தைன ஏ ெகாளா க ேய க ைண கடேலஎ க ேண ஒ காவலேன. வலேம உைடயா க ைண வா வா தா வ சகேன மலேம உைடேய ஆத னா மாத எ ேப வா உவ சலேம ஒ ெபா த ைட சா தள ேத சா ப ேய நலேம ஒ நா ைடயா நாேய உ நா எ ேறா. நாைள வ வ த ேய நா ந ச அைனய ந ைகய த ஆைள அ அ அ எ தைல ேத ேகாைள அக அ ேக வ ண பாேயா ேவைள எ த ெம ஞான ள ேக தகேம. தேல க ைட க ேப பத ப தேல இ லாேத பரம க ப ேவேனா எ அைழ க க ணா இைட ள த ெவ பத த ேத எ ேவேன த ளா ற ெத மனேம. மனேம ன வ கா ட ேன ெச ம ைகய த தனேம எ மைலஏ பா ேத இ ட சல ஒ னேம ேதா ற ம மய ேத எ வா ய ேற இனேம எ ைன அ எ பா இ ைலஎ அரேச. எ ைன ெகா ேத ெப ேப க ப எனேவ என கவ ேநா த ைன ெகா தா நா அ ேதா தள ேற அ ல ெச ெபா ைன ெகா ெபறஅ ய ெபா ேள உ ைன ேபா ேல இ ன ெகா த பவ ைடேய எ வ ேறேன. எ க ய ற இைண தா மலைர ஏ தஅ ேறா ம ெகா ேய அஃ மடவா இைடவா ம பா ழ ேற எ ேனஎ எவ க ேவேன க ெத ேதா க ஒ க ணா ேதா க பகேம. ஓ ெபா ேள ஒ வா அரேச உைன ேய ைல வ ேச தைல க மடவா ைலநா ற ைழ தகேன வா பவ த வ கட கா இ த ம ட ேத.

44. ஆனாவா

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

அைலச

2300

வா ம காைளய ஆ ட ைன ஒ காம ெகா வா ேப க எ மட ய த ட நா ட ைவ ழ ேற உ வா ம உ ஆ ன த உத ேபா க க உ பா அ வா ம அ ேத எ க அ ணேல ஒ அரேச. 2301 ஒ அம ஒ ெக ம ேய உ அ உ ேற ேத ம ன இ மடவா ைலஎ மல ைற ைவைய ஊ நா ழ றன வ ேத க என த உடைல ப நைக க த ேற பா ேய உ ற அ ேத 2302 அ ய ன வ ஒ ேற அ வ அைடதேல எைவ ெப யேதா ேபெற ண ேல ேப கைள ஆ ர ச என ெசா ேபா றா மடைம ைதயலா ைமய அ ய றைல ேத ஏைழநா ஒ ெப ம அ ெளன ேட. 2303 ெப ம அ ேள அ இ ல ேபைதய மல லமா க மவா வைன ேவ ேல ம ைற கட ள வா ைவ ேப த மவா ேய தட பைண ஒ தல தம த த ெபா ேள மவா அ ேத அ யேன த ைன ேசா யா த வ பரேம. 2304 அ வ இய ைக உலெகலா அ ஐயேவா நா அைத அ ம வெத இய ைக எ ெச ேவ இதைன மன ெகாளாத அ ளாேய ெத வெதா ம ைகய ெகா ைக ட மைல கர ஏ உ வ அ ப த ைலவ அ ஒ ேடா. 2305 உ ந சமர உ ெபற கா த ஒ அ ணேல ைன க ெந க க ேசார ைக ைணய இைற ேச வ றைல ழ ைற தலா வ சக னா மய

1

2

3

4

5


ஞால ைடஅைல ேற ெகா யேன அ யேன அ ேற. 2306 அ அ ைம சாதன கா ஆ டஆ ரனா உ ைன ெச த எ ர த ேநா ெச ற க ைணைய க ஒ ேதா ள உ றன கா ஒ அ ணேல உலக ெத மா உழ ேத எ அ ேய எ தைன ைக ேட இ ேய. 2307 இ ய தா இைணமல ஏ ேத இள ைல ம ைகய ள க ய அ ெகா யா ேகவ ெச ழ ேற கைடயேன டயவா ைடேய யஇ ட க உ கா ைண ைன அ ஒ ற ேய த யெம ேபாத ேவதநா யகேன தட ெபா ஒ இைறேய. 2308 இைற தா கமல க ஏ ேத எ ெபற உட ைன ஓ ைற ெவ ம ேபா கால க ஒ ேகாைதய அள ெபாைற ந ைற ழ றைல ேத ெபா யேன தன ெவ ேசா ைற ெவ ேகாலேன ஒ மலேன அ த ெந ேய. 2309 ெந ேல ெகா ய ம ைகய ைமய ெந ேல றன எ ெபா ேல ைழைய ெபா ப கடேன ெபா ப அ இ லக ெவ ேல இ மய டா த ைரமல அ ைண ஏ அ ேள அ வா ஒ அரேச அ னா ள தவேன.

45. அ

6

7

8

9

10

அைலச

2310 நைறமண ெகா ைற ந ச ல நாயகேன கைறமண ல க ட ெப மாேன உைறமண ெபா ஒ ய பா உ ைடய மைறமண அ ைய வா ர ப வா ேதேனா. 2311 அைலவைள பா கடலா அ ய தா வா த தைலவைள ெச கமல தா ைடயா ஆ ைடயா உைலவைள கா தைலேவ ஒ ய பா உ ைடய மைலவைள ைக மல வ ைமதைன வா ேதேனா. 2312 ஆற ெச ற எ க அ ப கா அ க ேசாெற ெச ற ைணேய ய டேர ஊெற ேதா காண ய ஒ ய பா உ ைடய ற த எ ேதா ைலைமதைன பாேரேனா. 2313 ைசவ தைலவ தவ ேதா க த ெப மா ெம ைவ த உ ள ர ற தகேன உ ைவ த உ தமேன ஒ ய பா உ ைடய ெத வ க எ ெச ைறய ேகேளேனா. 2314 பா ேறா பாட ப ச யேன ேத ேறா ேதட யாக ெப மாேன ஊ ேறா இ லாத ஒ ய பா அ பல ஆ ற ேசவ க ட ல எலா ேரேனா. 2315 ணாகமாட ெபா ந யேன ேசணாக வா வேன கட ைத ஊணாக உ வ த ஒ ய பா மா அய காணா உ ைவ க க ேயேனா. 2316 ெகா வா ெகா லம ேய மா அய வா அட ேதா றேல த உ வா உ உைற ஒ ய பா உ ைடய ெத வா கழ ெக ைதைவ ேலேனா. 2317 ெச வ ண ேம ேபரழகா எ வ ண வ ண எ ற த ெகா ணாதா உ வ ண ஏ ற ஒ ய பா உ வ வ இ வ ண எ ெற இதய ெதா ேதேனா. 2318 ம ைடயா மா அய ம உள வானவ ைடயா எ ன ைறத த ேகாமாேன ஒ ைடயா ஊ ைடயா ஒ ய பா எ ைடய வ ைடயா எ மலர ைய ேபா ேறேனா. 2319 ற ெச ணமாக ெகா ட ந றவ த உ ள ந ற ந பரேன உ றவ த ந ைணவா ஒ ய பாஎ க ட ச வா ேதேனா. 2320 வ ச மடவா மய மய ெகா ய ந ச அ க ட நாதேன எ ெற உ சவ க வா ற ஒ ய பா உ ைடய க ச மல அ ேக காத ேபா ேறேனா. 2321 இ ன உலக இ நைட நா ேதா

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


2322

2323

2324

2325

னவ ெந ச க ய ந ேலா க உ ன உ ெத ள ேத ஒ ய பா எ வா உ த அைடேவ பா த ேபற காேணேனா. ெப ம ேய எ ல ேபைதயைர ேபசாெத க ம ேய க பகேம க த ெகா க ேப ஒ ம ேய ேதேனஎ ெறா ய பா எ தைனநா ப மண ெச பா பர ேயேனா. மான லா தா வ தாத வ மன தா ஈன அவ பா ேபா இைள ேத இைள பாற ஊன லா ேபா ற ஒ ய பா உ ைடய ஞான அ ழ ந ம ேழேனா. க லா த க ப லாம எ லா ந லவேன எ அரேச ந த ம ஒ லா ரெம த ஒ ய பா உ அ ேக ெசா லா மல ெதா த வாேழேனா. க பவ ைற க லா கைடய ட ெச றவ அ பஅ ைற கைல அைல ெபா ய உ பவ ைத ற ஒ ய பா உ ைடய ந பத ைத ஏ அ ந நல தா ந ேணேனா.

2326 த ைததா ம க மைன தார எ ச கட ைததா ெச ய மய காேம உ ைதஎ ேபா இ லாத ஒ ய பா உ அ ைதேயா ேபா ய ம ேழேனா. 2327 ெபா ஒ ேற அ ற ெபா ேபசாத ைவெயா நா ற வாயா ேமலாேன உ எ ற ஈ ஒ ய பா உ ைடய ெம ஒ ள கம பாேரேனா. 2328 க ய ேசா ைலேய எ அ த ஏ க ேம அ ம ேறா ஏ க லா ஏைழயேன ஊ க ேளா ேபா ற ஒ ய பா அ க லா ஆன த ைரதா ெகா ேளேனா. 2329 வா ன மடவா ம வா ேபா த ேபா ல ைலநாேய ஓ மைற ேயா ல ஒ ய பா ஊர கா ெச ற தா ைண கைழ பாேடேனா. 2330 ெபா னாைச ேயா ைல ய த ேபராைச ம னாைச ம ற ம ணாைச ப ற ேத உ னாைச ெகா ேட எ ஒ ய பா நா ம னா ெபா ேம ெவ ைற பாேரேனா. 2331 க உ ட நா ேபா க காம ெவ ள உ ட ெந ச கட அ ப க த உ உ ட ெத அ ேத ஒ ய பா உ தைனநா ெவ உ ட ந ைட காேணேனா. 2332 ேபராத காம ெகா ட ெந சகேன வாராத ஆன த வா வ வா டேவ ஓராதா ெக டாத ஒ ய பா உ ைடய ரா சைடேம லெவா ைய காேணேனா. 2333 வ ென ச ேபைத மடவா க தைல க ென ச பா ய யா காத ெந உ ென ச உைற ஒ ய பா உ ைடய ெவ ன ச ட ைற வ வா ேதேனா. 2334 யேமா ேபா த யா ெபா யவேன எ யேதா எ ண இட இ ட உ ல ந ஒ ேய ஒ ய பா உ ைடய த ல தாமைர ெபா தா ெகா ேளேனா. 2335 ந எ ேறா அைத நாடா ந ெந ைய ெகா ந ெற ன ெகா யவ யா ஒ மன ஒ ேய ஒ ய பா உ ைடய ெவ ம பைட ேம ைமதைன பாேடேனா. 2336 ம ட த வா ம மய ம ைகயரா ட த ெந ச ைலேய க அற ஒ ட த தைலேவ ஒ ய பா நாரண த க ட த ேசவ கா தைன காேணேனா.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27


2337

ேம எழேவ வ வ தா தைன கால வ ேன எ தாயா ஒ ய பா உலைக அ பல ஆ டமைத பாேரேனா. ஒ பா வா ைவ ய ட தைல ேத ெபா ஒ பா ெத வமண ஒ பா எ ேம உ ஒ பா இ லாத ஒ ய பா உ ைடய த ஒ பா ேவ ேம சா ைறைய பாேரேனா. ல அற யா உற ைடந கால அற ேப க ேற வானவ த ஓல அற ந ச ஒ ய பா உ ைடய லம ட ேந ைமதைன பாேரேனா. க மா க ேதவ அய த க யா க ேவ ேட அ ேய அ நாேய ஊ க ந வள ெகா ஒ ய பா உ இத தா க ந ெதா சா பா ந ேணேனா. ஆதவ த ப இ த ஐய க த நாதஅர ேனஎ நா த ெகா ேட ஓதவள கஎ ஒ ய பா ம ட மாதவ காணா மல அ க ைவேகேனா. வா ஊ ஆ

2338

2339

2340

2341

2342 க ைல ற க ட கா மன ைகதவேன ெதா ைல பழ ைன ேதா வக வா டேவ ஒ ைல வ ெகா ெடா ய பா உ ைடய ைல ெபா நடன காேணேனா. 2343 கைடயவேன க மன ேத ைகதவேன வ ச நைடயவேன நா ேய நா ைணேய ெபா ய உைடயவேன உலேக ஒ ய பா பா வ தைடய ெம ேத ஆன த ேடேனா. 2344 வாைத மய கா மடவா மல ேபைத என ேத உழ த ேபய ேய ஓைத கட கைரவா ஒ ய பா வா ேறா ைத அக உ த அ ைள ேசேரேனா. 2345 ெபா ய த ற ைம ேன வ ைமெச ெவ ய ெயன ெம ேசா ைள தைல ேத உ ய க ெச ஒ ய பா உ அ ேச ெம ய க ைம ெச ெம மல தா ந ேணேனா.

46.

28

29

30

31

32

33

34

35

36

ண ப

2346 சழ தெத ட ஆ த ைத ஆத சா தந ெந பழ ைவ ப ேதவ ய ப ப ேறாஎைன ப ஆனா வழ ப ம ெம றன வ த மர ம ற றா ைழ ைக மா ஒ உைட ெபா ய எ யா ேபா வ எ ேவா. 2347 அ ெந சய ைம ைன ேற ஐய அ யாத அ ேற க ய கா டக தா க என கழ ன அ லா ப ேப ன ெதா ைல ஒ ப வா பட ப கநா யகேர ெபா ேபா ற ெத ெச ேக எைன ெபா ய எ யா ேபா வ எ ேவா. 2348 ைன மாதவ ய ஒ லா ட ேன தைன வர வைழ ைன ஒ வா ேப ரானா த எ ைம ேப டலாேம எ ைன நா ப ற த லா இக ேல உைம எ ஒ உைட ைன அ சைட எைன உைட ெபா ய எ யா ேபா வ எ ேவா. 2349 வ ைம ேப ய வ ெதா ட ெபா டா வழ ேப ய வ ள அ ேறா

1

2

3


இ ைம யாள ேபா வ யவ ஏைழ யா இவ எ ெறா டா த ைம அ ற த ம அ றா த ய ேன இ சா வ ெத ேன ெபா ைம அ சைட ஒ உைட ெபா ய எ யா ேபா வ எ ேவா. 2350 உற ற ப ம வா உ ற உ ப மய இற ற ஏ ற மா எ ேற மன எ அ ேய அற ெகா அ அர என அைட ேத அய ெதைன ஆ ெகாள ைன ற ெகா கா டக ஒ உைட ெபா ய எ யா ேபா வ எ ேவா. 2351 க க க ைய ெகா தா கயவ ஆ கச எ ைரயா அ க ள ைலஉைம ம ஐய உம த என க க இ க ேந ெந ேன எ ஏ வா டா த ேடேயா ெபா க ஒ உைட ெபா ய எ யா ேபா வ எ ேவா.

4

5

6

2352

ற பதமல ைசஅ ைப மா த ர ம ற றா க ேந வ ேயா ெகா கடைம றா உடைம ேற ெந உ ஆ அ க அ ேற ல அ றா ெபா ைட ஒ உைட ெபா ய எ யா ேபா வ எ ேவா. 2353 ெகா ய ந ச தா ய உம ெகா ய ேனைனஆ ெகா த அ ேதா அ ய த ெபா ட ப எ ஐய ம கா பட ைர ேத ெந ய மா அய கா ல ேர கா வ எ ள ேத ெபா ய ற ஒ உைட ெபா ய எ யா ேபா வ எ ேவா. 2354 ைன னா உட எ தன ேன ேமைல நா உைம ய அ ேய எைனஇ னா என அ ேரா எ ைம ெச ைக இ ெறன அ மைன னா வ ய ெகட உம மர ேவ ேய வ ேற ைன னா அம ஒ உைட ெபா ய எ யா ேபா வ எ ேவா. 2355 ைழ தன ஆ உம ெப ைம ேநா அ ைழ த ேறா மைழ வ ைகைய மா ற ம ேறா எவ ம ைல அ ேபா உைழ த எ த பா உ ப இ ப ஒ வ இைலகா ைழ தைக உலெவா உைட ெபா ய எ யா ேபா வ எ ேவா.

47. ரசாத

7

8

9

10

ண ப

2356 பைசஇலா க க பாைறேந மன பதகேன ப வகேன வைசஇலா க மா க ம ேய வ ளேல ைன ெதாழ மற நைசஇலா மல உ ேடா ெகா ய நா என உண ெகா ேற தைசஎலா ந க ஒ உ னா த க ப டன அ ேற. 2357 அ ைனேபா ற ய க அ அ ப அ ைண காணா ெத ைனேயா மல உ ழ ப எ னஉ றன அதனா ைனஅ சைடஎ ய ஒ ேய தநா யகஎ ற உடல த ைன அம த ஒ உ னா த க ப டன அ ேற. 2358 க னா உன கழ பத கா க ைன மற பா வ ைற ம னா ைற த எனஉண வ மல ெபற வ தன அதனா

1

2


எ த 2359

2360

2361

2362

2363

னா அட கா எ ண ேற இைறவேன அம த னா ஓ ஒ உ னா த க ப டன அ ேற. ன லக ட எ ேறா ெந மற ண ெகா ட ேதா ெபா ன ற இ ெபன ேற ைலயேன ஆதலா இ ன இல ேவ அ க ேய கட தாைன உலக த ன இல ஒ உ னா த க ப டன அ ேற. ம அைட ெகா ைகேபா பா ைய ஓ ன அ லா ெச உ லக ட தா ெச த மற தன அதனா ல ள ெகா ம ேய ெம க ற ெவ த த ெகா வய ஒ உ னா த க ப டன அ ேற. கம ைட மல க த ேபா வ கட க டன அ லா அம ைட ர ெற த த ஐயேன ைன ெதாழ மற ேத சம ைட மன ேத ஆதலா வ ச கர வ வ எ ேற தம ைட ஓ ஒ உ னா த க ப டன அ ேற. அ ம தைனயா ேபா தரகர என ெதாழ மற ேத இ மன ேத மல இ த இய ற உ டன அதனா க ம தைனய அ ெச ேதா க த ேபா தம தாக த ம ேறா ஒ உ னா த க ப டன அ ேற. க த க ேப ன ல க ட எ ேறா த மற ேத உ த ைச ேத உ ஒ ேபா உ ன றன அதனா ந த ெபா ேடா நா க மாேயா நா ட அ ய த உ ள த த கல த ஒ உ னா த க ப டன அ ேற.

2364 க றவ தா க ய லக ட எ ன ெசா ட மற ேத ேசா ைன ஊ ைத அைட தன அதனா ெச றம ய ேதா வ வ வமா ேதவஓ அரகர எ ெசா ச டகலா ஒ உ னா த க ப டன அ ேற. 2365 ைற ப ன ேற ய ன உ ணாம ைற ப வ ெபாைற பட ஒ ேபா ெச ன உ றதனா கைற பட ஓ க டேன எவ க தேன ஒ தேன ைற பட ேதா ஒ உ னா த க ப டன அ ேற.

48. வ ெமா 2366

2367

2368

2369

2370

3

4

5

6

7

8

9

10

ண ப

ல ேன ெகா ெபா யல ைரயா ச எ பெத ெந ச த கா சால ஆ கழ அ ேக சர த த வழ ேகா ஆல உ ட த ைமமா வேத அ ல ேகா அ அ ேற ல ேம ய ஒ ய பரேன ைல அ பல க ஒ ள ேக. க மாம ேயஅ க ேப க ற ெந சக க க ேய எ உ படா இ பேம எ ெற ெற ைத றைன ஏ ல எ ம ம யா வ வ அ ேய மாய ம மன அ த ேவ ண ஈ த ஒ அரேச ைல அ பல க ஒ ள ேக. ந ல அ லனா ஆ ேய நா அ தேதா நாட த கா ெசா ல வா ைல ஆ எைன ெதா ெகா ய ஆேவ வ லஉ க த ேல மனேம மய ற யா வா றன கா ெச ல யஒ அரேச ைல அ பல க ஒ ள ேக. இர க எ பெத ட ைல என இக ேய அஃ ய ம ற ேய பர க அ ர கேம அைட ேத பா லா ெகாேலா பா தைன எ கர ப தன கழக க டா காள க டேன க ைகநா யகேன ர க ெந யா ஒ யா ைல ற பல க ஒ ள ேக. யா நா ைழ ெச ெபா பா

1

2

3

4


எ ைத எ ைற எ வ தைட ேத ேநா ெச அ ேய ெச வ ெத ைன த க ேய ேபா ேபா ற த எ மாய ண யாெதா ேபா ற ைலகா த வா ெபா ஒ ய பரேன ற பல க ஒ ள ேக. 2371 தா த ைத க இ தா சா த ேமலவ தைம ெதா ேத தா நா நா எ பா ேய ைழைய நா ந ல ந டா தா ஏ மா ற கால வ ேபா ெத ெகா லா இ த எ ண எ மன ைத ெத ெச ேவ ஒ ய வேன ைல அ பல க ஒ ள ேக. 2372 ஆ ற அ ைல ேபா ஐவ ப க நா ஆ றதைன கா றவா கட ைட எ த காள டஅ க ைணைய உல நா றைன ஆ இ ெகா ய நா உ ன ந ட ேவ றந க ஒ அரேச ற பல க ஒ ள ேக. 2373 உ ய ஒ ேல ெபா ய எ பதைன ஒ ேல இ த ஓ ய க ெச ய ேவ வ ெற வேன ெச வ ெத ைனநா ைக பைத அ ைமய ெந ேன ஆ உ ைன மற ேல இ வ ச அ ேற ெச ய ேம எ ஒ வா ேவ ற பல க ஒ ள ேக. 2374 வா றன எ றைன இ வ த ைவ மற ேட உ ைன பா றன பா ேய எ ைன பா கா ப பர அ க டா ேத றமா நா க தலா ேதவ யாவ ெத வ ெபா ேள ேச றந ஒ வா ேவ ற பல க ஒ ள ேக. 2375 ய ெச ைழ ெப யவ ெபா ல ெம ப ெமா அ ேற வ ய ேன ைழ யாைவ உன மன ெகா த வழ கல இ இைற தா கைல அ யேன த ைன ஏ ெகா ட ஈ ட ேவ ெச ய ஓ ய ஒ ய பரேம ற பல க ஒ ள ேக.

49.

ைம

5

6

7

8

9

10

ண ப

2376 இ றவ நாைள லேர எ ெச ேவா இத ெக ள பைத ெச ேசா றன வேன ெச வ ெத ைனநா ய ேய ந ைண நாடக மல தா ந ணஎ நய த வாேயா ெபா ற இ ய எ ஒ அரேச ேபா யாவ ெபா றவேன. 2377 ம ைம இ ைம வள ெபற ேவ ேட ம அ வா ற அைடயா ைம எ ேய ைக ேற வேன ெச வ ெத ைனநா ய ேய வ ைம யாளேன வா ட அ யா வ ண உ ெகா மா க மைலேய ெபா ைம யாளேன ஒ ய பரேன ேபா யாவ ெபா றவேன.

1

2


2378 உ ய வ லேன உ அ ளா உைடைம ேவ அ உைடைமைய ேதட ெச ய வ லேனா அ லகா வேன ெச வ ெத ைனநா ய ேய ெப ய வ ல வ ேநா க ெபற ைழ தன றஒ ேப ெபா த லஎ ஒ ய பரேன ேபா யாவ ெபா றவேன. 2379 ெவ றன ைன ல ேவட ெம ேற இ கால ெச றன ஐயேவா வேன ெச வ ெத ைனநா ய ேய ெசா றன ேக றா ேக ர றைன ஈர லா ேபா ற ஒ ய பரேன ேபா யாவ ெபா றவேன. 2380 ஏ ேல இ ேல ந ெற ேற பவ எ அ ேத ேல ெகன வேன ெச வ ெத ைனநா ய ேய றெத கட அ யா ெகா ைக ஒ ைல ற ேலாேன வ ெகா ஒ ய பரேன ேபா யாவ ெபா றவேன. 2381 க த மல என றா க ெகா ேல காமவா வதனா ைத ெநா தய றன வேன ெச வ ெத ைனநா ய ேய எ த ந வ யா உைன அைடேவ யா ேத ேல ேபா ேபா வ கா இ பேம ஒ ய பரேன ேபா யாவ ெபா றவேன. 2382 அ ல எ ைன டக ட ஒ அ கேவா அ ந ைல ேமவேவா அ ேல வேன ெச வ ெத ைனநா ய ேய ஒ ைல இ வா எ ற யா ெதா ேய உைன உ வெத வணேமா ல ேம டா ஒ ய பரேன ேபா யாவ ெபா றவேன. 2383 ஞால வா ைகைய ந ழ நா க ெகலா நாயர சாேன ல ஒ ேல ைக ேற வேன ெச வ ெத ைனநா ய ேய ஏல அ ஈ ேய உ ேவ இ ைல ேய என ைல உ றேம ேபால எ ைரயா ஒ அரேச ேபா யாவ ெபா றவேன. 2384 த ெந ச ேச அல ேசா ப ெந ச ேச ன த எ னள வ ற வேன ெச வ ெத ைனநா ய ேய த ன அ ஒ ேற ேத த ேனஅ அ யாேயா த த ஒ அரேச ேபா யாவ ெபா றவேன. 2385 த ம ைட த ெரன ைனயா தள த ெகா ழ ேற ெச ள ற ெப வேன ெச வ ெத ைனநா ய ேய ெதா ேவ வ ெகைனேய ட எ ேய ைண த ேய ைத ய ஒ ய பரேன ேபா யாவ ெபா றவேன. 2386 ப ேல அ பா ெபா டா ப த பாச ைத ப வ ைய

3

4

5

6

7

8

9

10


ெத ேல ைக டன வேன ெச வ ெத ைனநா ய ேய த ெந ச லஇ ெவ ய மாைய ைகயற வைட ேத சா ற ெதா ய பரேன ேபா யாவ ெபா றவேன.

50. ஆ றா

11

ண ப

2387 அ ைன ெப இ யஎ அரேச அ பல தாட ெச அ ேத ெபா ைனஒ ெதா சைட க ேய ேபாதேம ஒ எ ெபா ேள உ ைன டயலா உற ெகா டைடேய உ ைமஎ உ ள அ வா எ ைன நா எ ெச ேவ ஒ ேபா இ ற இ ெவ ேயேன. 2388 எ யேன ைமய மன னா உழ ேற எ ெச ேவ எ ெச ேவ ெபா லா க யேன வா ட க டைன இ க ைணெச ைலஅ க ேப அ யேன ற பல ெதா ேய அ ம ேதவட வன த யேன ஒ தல தம ம ேய தைய ேபா இ தைனேய.

1

2

2389 இ எ

2390

2391

2392

2393

2394

தைன என ெந எ தா ய அ ைல ேபா தைன வ ம ைகய மைலேந ைல தைல உ டன ேன ம தைன யா உ வ மலைர மற ேல வ றன கா வ தைன ேய எ ைர ைல ஐயா வ சக உன உ ேடேயா. உ டந க ட டகலா ைற த நாெடா அ ேய க டன க ைண கட எ ைப க க ளம ெநகேவ டன எ ைன ைக வேன ட ெகா ய நா அ ேறா அ ட க கரேச அ பல த ேத அைல ேற அ தைனேய. தைனய ெச ைழைய த ைதய த த வழ கல எ பா ைனயேன ைழைய ைன தா வக ெத த அழேகா உைனயலா ற ற இ ல உழ ேதவைர ம ேய எைனயலா ன கா ைல ேயாஉ ெட ஏ ெகா ட ேள. ஏ ெகா ட ள ேவ இ எ ேய இ இற ெபா ஊ ெகா ட ன ய லா உைர மா அய த ேதவ நா ெகா வ ேர ம றவ ேம நாஎழா ைம த சா ெகா ட ள ைன ேய எ சா த சர இர ட ேற. சரணவா ச எ தைல ைச இ த த ைல தா தைன அ ேய கரணவா தைன க தவா தைன கல ட கப மரணவா தைன ெக ெச வ எ ேற வ றன மன மாழா தரண ெற ய நைக தஎ இைறேய அ யைன ஆ வ கடேன. கட ெபா ஓ க உ உைட உ

3

4

5

6

7


கட ேள கட ள ேகாேவ மட ெபா மன ேத மல ெச வா ஓ ஒ ப வ இ உட ெபா ேம ெட த உட ெகா ழ வேனா எ நட ெபா பத தா ந றன கா நா ெச வைகஎ ந ேல. 2395 வைகஎ ெத ேத ஏைழேய உ வா வ ளேல வ ெதைன ஆ தைகஅ இ ேற எ ெச ேவ உலக சழ ைட த ய ற ைகஎ எ றா ெசாலஅ யா ைக யேன த ைன பைகஅ க தா தா வ பர கா பவளமா ற தக பகேம. 2396 க பன அ க ேல சழ க க ழ றன க ைண ெசா பன ம கா ேல ெபா லா கர எனமல ேத பன எனேவ ப ைழ ேத ணேன ர லா ெவ ேய அ பேன த ைன ஆ ட அ ைள ஆ அ ைன ெப ேத.

51. இர க

8

9

10

ண ப

2397 ப ேநா ய பா ேய தன ப அ பத அ ைலேய ம ேநா ய வ ைன அதனா வ ச மாைய வா ைக மன அ ேநா ய ேநா க அைலத லக ப பா ைட உ ேநா னா உ ெத உ ள ஒ ேம ய உல ைட ேயாேன. 2398 ெகா ய ெந ேன ேகாபேம அைட ேத ேகா ேகா யா ண ப ைடேய க ய வ சக க வேன தன க ைண ஈ டா கைடேய அ ய ஆ வ ெத வண எ ேற ஐய ஐயநா அல ேற ஒ ய மல ஒ க தவ ேச ஒ ேம ய உல ைட ேயாேன. 2399 காம எ பேதா உ ெகா ல கல றஇ கைடயேன தன ேசம எ பதா அ ைடயா ைம ேயஇ ெச மானா ஏம ெந ன எ தைன ேநா ஏட கைட எ அவ ஊம ஆ வ த எ ெச ேவ ஒ ேம ய உல ைட ேயாேன. 2400 ம றவ வா வ கண வ மா வ ம ைவ எ லா க ேந த க இ வா காத லா க மன ெகா ேய எ றஓ எ ண யா ெத ெச ேக வ இ ைன க றா உ ர ப றா றைன ஒ ேம ய உல ைட ேயாேன. 2401 ெவ ேயத மலஇரா இ ய க ேல ைன ேன உ ள ம ேம ய ெத ெச ேக உ பா வ வ த ெகா வ இ க ேய ெத ேயத அ ஒ தா ேச உ ேவ ேச ல தானா உ ஆ ஒ ழ வ ெம கா ஒ ேம ய உல ைட ேயாேன. 2402 யா உ ெசய லா என அ

1

2

3

4

5


2403

2404

2405

2406

ஐய ைவயேம அவ இவ ஒ யா ெச தன ந ைமெச தன நா ெத ெச வேத ற என ைன ேகா ெச மல ேகா ைடைய காவ ெகா வா ேற க டஇ ஓ ெச வெதா ெற ைணேய ஒ ேம ய உல ைட ேயாேன. ப தம ஆ பா ெந சக தா பவ ெப கட ப ழ றய ேத இ தம நா உழ றேத அைம ஏற ேவ உ எ ணேம த ேய அ தம இ ேயா அ அ ைம ேவ அ ெப ைணைய உ த ம னா த ேயா உைரயா ஒ ேம ய உல ைட ேயாேன. ஞான ெம ப உ ெபா அ ேய ஞா அ ல நா ஆ கைடேய ஆன ேபா என அ ஓ அ பா ேய ஆ அைட தா வான ேம ய அமர அய மா எ ன வ ல அ ேற ஊன ந அ த ெபா ேள ஒ ேம ய உல ைட ேயாேன. அ ய ெந ச ஓ அ வா அ ப த ைட அ ய அ ேபா எ ய ெந ேன ெக டா ேத எ பா ம த வாேய க ய மாமய காடற எ தா கார ேவ ைன கைள ெம ேபாத ஒ ய னா ேபாக ைள ேப ஒ ேம ய உல ைட ேயாேன. நாக நா ட நல ெபற ேவ ேட நர ஏெகன ந அைமேவ ஆக நா ைட ெக ேவ அ ல ஆ பவ அைடஎ அைடேவ தாக நா ய மய அற அ த த இ என சா த ேய ஓைக நா ய ேயா ய பர ஒ ேம ய உல ைட ேயாேன.

52. காத

6

7

8

9

10

ண ப

2407 வ சக ைன ேகா ெகா கல அைனய மன ேன அைன ெகா ேய த ச எ றைட ேத ேகா ச ன ேற எ ச அட கா பா எ ெறைன இக எ ெச ேவ வேன க ச மா க ஒ ய க ேப க த க ைணய கடேல. 2408 ப ேபா ைலபடா உடைல ேநச ைவ ேதா ெபா டா ெபா ப த ைலய த மைனவா ெநா தய த ைள ேத ெசா பத கட த வ ெதா ெச நா ஒ ளேதா க ப க ேறா க ெவா காவ ெகா க ைணய கடேல. 2409 ைனவ ைனயா வ சக மடவா ைல ைள ேத எ ைனேயா ெகா ேய வ தா எ ல ேன உ ைனஎ வண தா எ வ த ேய ேபைத ேபைதநா அ ேறா க னேல ேதேன ஒ எ அ ேத கட ேள க ைணய கடேல. 2410 ம மய வ சக ைனயா

1

2

3


2411

2412

2413

2414

2415

2416

மன தள த நா ேதா எ அட கா யெரா ைலய இ ைட ம ேற இல ட க உன ெம அ க ைமெச ேவேனா க ம ேய ஒ ய க ேய கட ேள க ைணய கடேல. அள லா உலக தன தேகா களா ஆ ெதாைக எைன ேபா இள லா வ ச ெந சக பா ஏைழக உ ெகா இைலகா தள லா ன வ எ ெபா றாமைர க யனா வேனா கள லா ய ஒ எ ம ேத கன த க ைணய கடேல. ஞான எ ப ேலா அ ைன ேய ந ேல ய அ ேய ஈன எ பத ைறஎன ஆேன எ வண உ வ த ேய வானநா டவ ெபற க ன மலர ெதா ெச ேவேனா கானேவ வா ஒ வேன ஒ கட ேள க ைணய கடேல. ஞாலவா வைன கான எனேவ ந க அ ளா லவா வைட ெச வ இ ெபா லா ய ெப வ ேதேயா லமா ட பவளமா மைலேய மல ஆன த ைலேய கால நா அ காலேன ஒ கட ேள க ைணய கடேல. மாெலா நா வதன காணா மலர க ைமெச பா பாெலா கல த ேத என உ பா நா எ தநா அ ேய ேவெலா ம ெகா டைர ைள த தக ள ேக காெலா த ஐ மா ஒ கட ேள க ைணய கடேல. ச ந ண தா சா டா ெகா யா த தைல வா ைர ெவ நா தன ேவ நா யாக ெம ேற ஐ ல ேச ைட அ றவ அ ய தா க ைமெச ெதா வ ேனேயா க ண ேதா க த ஒ கட ேள க ைணய கடேல. மைறக இ தைல தைல மய க மைற ல ெதா ஒ த இைறவ தா க லா ெகா ய எ ஏைழேய தன ைறத ன வ அ க ைன தேல கட க டா கைறம ட ெத வேம ஒ காவ ெகா க ைணய கடேல.

53. ெபா

4

5

6

7

8

9

10

ண ப

2417 உலக வா ைக உழ எ ெந ச ஒ ேகா யா ெச ெச ைல ேத கலக மாைய க ற ெத ேய க ேற ெசய கடவெதா ற ேய இல அ ப த எ ைவ ேப இ ப ெவ ளேம எ ைடய உ ேர லக ேம ஒ எ உறேவ ெச வ ேமபர வபர ெபா ேள. 2418 எ லா ைன ற வ ேய

1


இ ப ப க எ எ ெந ச க லா ர ெகனஉழ ற கா கைடய ேன ெசய கடவெதா ற ேய ெப லா ய பாக ெத அ ேத ரம ஆ ய ேபச றேன ெத லா ஒ ய க ேய ெச வ ேமபர வபர ெபா ேள. 2419 ஊ உ ற கேம ெபா என ைன த ஒ ய ேன மன ஒ ய றா கா ற க காம சா ற கா கைடய ேன ெசய கடவெதா ற ேய மா ற கள க தெச ம ேய வ ள ேலஎைன வா ம ேத ேச ற த ஒ நா யகேம ெச வ ேமபர வபர ெபா ேள. 2420 யா ெசா ேக ப ற ேதா யா ெச ேத என ெத இ இ கா றெத வ சக ெந ச கைடய ேன ெசய கடவெதா ற ேய ஓ மாமைற உப ட த உ ேம ய வ ர ம ேய ய ஒ ய ேதேன ெச வ ேமபர வபர ெபா ேள. 2421 ெசா ெசா லள வ கா ெந ச க ைன இ ெகா வ ெதவேனா க ப இ ெப தா கைடய ேன ெசய கடவெதா ற ேய அ எ றக ைழ ேத அ ப ஊ ஆன த ெப ேக ெச லா ெபா ஒ ய க ேப ெச வ ேமபர வபர ெபா ேள. 2422 இ ைம இ பேம ெடன க ஈன இ ைட இட க உழ ேத ைக ைம ெந ச எ றைனவ ப கா கைடய ேன ெசய கடவெதா ற ேய ைம யா ய ேதவ த ேதேவ க ேய தேல ெச ைம ேம எ ஒ அரேச ெச வ ேமபர வபர ெபா ேள. 2423 ன க ஓ கண ெபா ேத ப ேய சம ைகய த க ன தன ைழ த மன கா கைடய ேன ெசய கடவெதா ற ேய அ னஊ மா றலற அ ய த க அம த அ ேத ெத இ ைச ெபா ஒ எ வா ேவ ெச வ ேமபர வபர ெபா ேள. 2424 ைலய ம ைகய ண ைல வ ேபா ெடைன ல வ ப கைலய ற க ற மன தா கைடய ேன ெசய கடவெதா ற ேய ைல லாஉய மா க ம ேய ேவத உ ள ெகா ள ேக ைல லா ெகா ஒ எ ம ேத ெச வ ேமபர வபர ெபா ேள. 2425 த ைத தா மைன ம க எ லக சழ ேலஇட உழ எ மன தா க த வாதைன இய ற கா கைடய ேன ெசய கடவெதா ற ேய எ ைத ேயஎைன எ ைம ெதாட த இ ப ெவ ளேம எ உ ேர ைத ஓ ய ஒ எ ேதேவ ெச வ ேமபர வபர ெபா ேள. 2426 ெகா ய வ சக ெந சக எ ஓ ர ெக உ ைறபல உைர க ய தாத க ல இ

2

3

4

5

6

7

8

9


கைடய ேன ெசய கடவெதா ற ேய அ ய ேன ைழ உள ைட ைனேய அ ள ேவ எ ஆ ைணேய ெச க ஒ எ உறேவ ெச வ ேமபர வபர ெபா ேள.

54. ெகா

ண ப

2427 மாைல ஒ ேதா தர ெப மா மண ெச றவ வழ ட ெதனேவ ஓைல ஒ கா த ேவ டா உவ ெதா ட எ ைர ேர எ ைன ேவைல ஒ றல க பல எ ெவ லா ள ய ெச வ கா ேசாைல ஒ ஒ உைட ய மா ைட வச ேர. 2428 த பைட எ நா அ ேச ய பா ட ெவ ேவ ேபத இ அ பல த ெப ைம ேசவ க தளேர ஏ எ டா ெத ைன ெதா ப எ ெகா ேர என க சா த ஒ ெபா ஒ உைட ய மா ைட வச ேர. 2429 உ டாத இ உ ேப உவ ேவைலைய உண ெச என ெச டா ன தைல னா நட ெச ய வ ல யா ெச அ ப க த டாத த ெத ைன த எ ச ள ெவ ேவ டாஎன க ஒ உைட ய மா ைட வச ேர. 2430

2431

2432

2433

2434

10

எ பேதா அ ைண ேய ேல அ ெகா ெகா ேள மா ேனாடய த ய ேகவ மற ெச ேட ம உ ப ேக ஆ அ னதா ேதவ கைட க அ ைள ேவ ேன அ ைமெகா ஓ ைட ம ஒ உைட ய மா ைட வச ேர. ேத ேத ேதவ ேபா தைலைம ேதவ இ ைலஅ ெத ெகா ட ேய ஆ அ க ைமெச ட ேப ஆைச ைவ ைம அ தன அ ேக ஓ ெக றைன ெதா ெகா ேர உ ேல இஃ பத கா க ேசா டா க ஒ உைட ய மா ைட வச ேர. ய எ ெறைன ேபா ேரா வ ெபா ன க ைம ப ய ைவ தன ஆ அ த பழ க ண ைன பா ப எ ேன ய அ ல யா எ ப ைட ய ெச ேவ க அ ேல ய ேதா ய ஒ உைட ய மா ைட வச ேர. ஒ க இ லவ ஓ இட த ைம த வா ெகா எ ேர க ெந ேன உ ைட ச க ேபா பேன ய க க ப க ண த வாேவ பா த ேப அ ப ன ஆவ ெதா க எ ைனயா ஒ உைட ய மா ைட வச ேர. ைச ஏ த எ ைம ேப றவ ேப ைன ேக இ ைச ற ம ேகவ

1

2

3

4

5

6

7


இய வா அ த இ ைசைய ெச ைச ேம ள அ ேய ய ேன க ய றன கா ைச ேனா க ஒ உைட ய மா ைட வச ேர. 2435 ஆல உ ட இ அ வாேனா க ேவ மா ல கட கைடய ஓல ெவ ட வ அைத ேய உ ெக றா உைர ப உ ேக சால ெச வ தைகஅ த ம த ெபா ற சராசர நட ல பா ெவா நக ய மா ைட வச ேர. 2436 ேந லா ேதவ க தைமநா ேற அவ பட வ யா ய ெசா ைட அ க ெதா ட த ட எ ேச ற ெதா ட த டேன ெபா த ைவ ேபா ம ற ேவ யா ப ஒ உைட ய மா ைட வச ேர. 2437 எ ன நா அ ேய பல பலகா இய ப ெக ெப மா இ எ ைனஓ ெதா ட எ ள ஏ ெகா ேர இ கட ேயா ப னஎ உ ெபா டாக பா ைச ப ம வ கா மாதவ க ஒ உைட ய மா ைட வச ேர.

55. நாடக

8

9

10

11

ண ப

2438 ம உைட பா ண றத வ தவ வ றா வ ண எ ேறா என இைட ைக த இர க ளவ ய ப க த லாெதைன ச சல வா தா ற த ம அ ம ந லா ெதா ஒ உைட ஞான நாடக ந ேர. 2439 ெவ ைம ெந ேன ெம எ ப த ேய மல ைட ேவ ைக உைடேய உ ைம ஓ ேன வ சக வா ைக உவ வேன உ ம ற ேய க ைம உ ளவ பா ழ க ப க றவ கழேகா ந ைம ஒ ற பல ஞான நாடக ந ேர. 2440 ற ேமபல இய எைன ெகா ய எ ப பல உம ெபா ைற ேந ய ெதா ைற றன த அ க உ ற ேதா த இ வைகயா உ ஈவ ம ெகா கட கா ந ற வ த வா ஒ உைட ஞான நாடக ந ேர. 2441 உ ள ேதா னா ஒ ேல எ ப உல ேளா இ த உ ெகா ட ேய க ள ஓ ேல ம அ ய காம ேவ ைக கட ெப ேய வ ள ேலஉம த ெபற ைவ த ைதேய மய கற அ ந ள உ றவ வா ஒ உைட ஞான நாடக ந ேர. 2442 அர ைத ேயாெடா வ ெச ேவா தைனஓ ஆ ெவ ள ஈ தைல ட அவ பர த ைட ற வாேன

1

2

3

4


பைகவ ஆ பா பாேரா கர ைத அ சைட அ ண அ ேய கல க க ற கடேனா நர த மா ெபா ஒ உைட ஞான நாடக ந ேர. c 2443 ற க லா ைக ெகா ேகாைல த ெப யவ கறேமா மற ைகயைற மன ேன உ ேம ைவ அ ைப மா த அழேகா உறஇ ெகா ைகைய உ ேர இதைன ஓ ெகா ட ஒ ைல க நற ேகா ய ஒ ய ப ஞான நாடக ந ேர. 2444 வ ய வ ைன ஒ கா வ ைக உ ளவ ம ற ேபால க ய ெந ேன வ சக வா கல ஐய க ைணயா அ ைத ம யஉ டவ ேற வ மா ேர வ ள அ ேறா ந ய ஒ ய ப ஞான நாடக ந ேர. 2445 ெபா ய ஆ ேபா ட அ யா ைலய ஆ டவ க உைர பாேன உ ய ைவ ப ஈ ைமஇ ல ஒ ய ேன க ஓ ட அ ேய ஐய ம கா ெசய உைடேய ஆ ட எைன அக த அழேகா ைநய அ ட அ ஒ உைட ஞான நாடக ந ேர. 2446 த ைத ஆயவ தைனயைர ெக க சைமவ எ ப ச இ ல எ ைத எைன வ சக வா இ எ யா க ேவ ப த ேம ட எ ப தாப பா ேராஅ ப கய ந த ெவா பைண ஒ உைட ஞான நாடக ந ேர. 2447 க ேவ ய மக தைன ெப ேறா க த ஓ கைத இைலகா ெச வ ேவ ேல வ ைழ ேத ய ேனைன ய த அழேகா ப த களா ப ெச உ ைம பா ந அ பர உம க ேற ந த ன க ஒ உைட ஞான நாடக ந ேர. 2448 ம ந லவ ந லவ இட ேதா வண க இ ைமய வண வ ஆனா எ ந ைட இ என உைர ப ஏ வ ண ைன எ ைர பாேரா க ந ல கழ ெதாழ இைச தா கல க கா ப கட அ க ந மாதவ ெதா ஒ உைட ஞான நாடக ந ேர.

56. 2449 க வ உ எ 2450 ம உ ந ப 2451 க அ

5

6

7

8

9

10

11

ண ப

ண பா எ ற காள ய பா ண பா ேவ மதைலைய பா வா ைய ண பா எ ைர த ஒ ய பா வ த ள ண பா எ ற இ ஏைழ க பாராேயா. ப ெச ச ல வ ளேல உ ேறா ப வ ண அ ஒ உ தமேன ப க ட உைட ந பரேன வ யரா ப பா ப பா க பாராேயா. ணா அ ேத க ேபஎ க ேணஎ ணாஉ ெபா ன தா ஆ ேமா அ லெத

1

2


ந ணாேதா யா ந ேமா எ எ ணா எ இ த ஏைழ க பாராேயா. 2452 நா ய ஒ நக உைடயா ேகா யந ச மா அய ேத அ ஒ ணா உ ைவ க பா அ ேத இ த பா க பாராேயா. 2453 வா மைல லா ம னவேன எ அரேச ஓ வள த ஒ உ தமேன ய ப ைம ம க மா டா ஏ அ றஇ த ஏைழ க பாராேயா. 2454 ெதா ட க ைணேய இைண ட உ ட த க ஒ உ தமேன ச ட பவேநாயா தா லா ைளெயன ப ைட ய ெகா இ பா க பாராேயா. 2455 உ க த ேமலவேன ஒ உ தமேன ம ல உ ற மலர ைய ேபா றா த ல ெந ச தா ச ச ச க எ - பா இ த ஏைழ க பாராேயா. 2456 ந ைச ட ற த நாயகேன ஓ பாக ப ைச ற ெகா ட பவள த மைலேய ைச த ஒ தகேன அ ேக இ ைசெகா வா இ த ஏைழ க பாராேயா. 2457 மா அய காணா மலர யா வ ச ைன கா அய வாடஅ க ைடயா ைடயா ேச அய த க ணா ய க னா உ அ பா அய வா இ த பா க பாராேயா. 2458 ெசா த ற எ ெதா ற ெம ய யா ச த ெந ச தல தம த த வேன ந தவன ஒ நாயகேன வா ைகஎ ப தம வா இ த பா க பாராேயா. 2459 ைல ைட ேம எ க ெச வ ெப வா ேவ ஒ ைலஅ யா க ஒ உ தமேன அ ைல க அளக தா ஆைசதன ெக ைலஅ யாதஇ த ஏைழ க பாராேயா. 2460 இழ த ெவ தைலெகா தகேன ேவ யேன ம இழ ேதா ேகலா வள ஒ வானவேன இழ ேதா ேபா அய ைடய வா ைக ப வா இ த பா க பாராேயா.

57. ம

ைக

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ண ப

2461 யா ெச வ ேபா ேபா ற த ண ேலஉம த ப க ேய ேகா ெச ெபா த ெகா ைக எைன ய ப வா ெச றா மன தள ேற வ ேல ெச வைகஒ அ ேய மாத ெச ெபா ஒ உைட வ ைக எ க ம அைன ேர. 1 2462 என இ ேகா ஆ ைடஅ ேரா எ ைன வ சக யாவ கன வ பவ கட ைட த க தேலா கட உம ெக ேய தன ம ெறா சா ேம தய ெச ட த கத ைலகா மன ந லவ வா ஒ உைட வ ைக எ க ம அைன ேர. 2 2463 எ ச இ லேதா காமமா கட ஆ ைள ேற இ எ ெச வ அ ேய த ச எ ைணமல அ ேக சர தன தய ெச ேர வ ச வா ைகயா ல எ வா ெகா ெடைன வா ம கா ம ச ளா ய ெபா ஒ உைட வ ைக எ க ம அைன ேர. 3 2464 எ ற ைன யா ெக ைர ேப எ ெச ேவ எைன எ ெசய ைன ேக ற ைட இ தேச ட தா ட வா ைகயா காடக தைட ேத அ ற தெவ காமேவ வனா அைல ேட உம த ெபற ைழ ேத வ ற தவ க ஒ உைட வ ைக எ க ம அைன ேர. 4 2465 காம எ ஓ காவ உழ ேற க ேற ஒ கைளக அ ேய ேசம ந ல பத ெப ெதா ட ேச த நா டக ேச ற ைழ ேத ஏம உ எைன பா இ ைல எ ெச வ யா ேய வாம மாதரா ம ெவா உைட வ ைக எ க ம அைன ேர. 5 2466 இ ப எ ப ைழ ட உழ ேத எ ைன ஒ தஓ ஏைழஇ க ேய ப எ ப ெப ைம ஆக ம ேற அ ைண ேல அ ப உ ளக தம ேதவ அ ேறவ கா ப ேவேனா வ ப நா றா ஒ உைட வ ைக எ க ம அைன ேர. 6 2467 ஊ ைன ப எ ப அ ேய உஞ றன உமத ெபறேவ தா ைன த காமேமா எைன த றேத உ ற கா பா ைன ெகா பா ேய ெச பா க ேல ஏ றனனா வா ைன த ஒ உைட வ ைக எ க ம அைன ேர. 7 2468 இற லா ெதா ேதவ பத ைத எ வ ேய எ த தா மற லா ள ைன காம வ ம தைத மய ற கா லாெத னா யம ைற அ க ைற ல த ேதா வ லாவய ஒ


உைட வ ைக எ க ம அைன ேர. 2469 ச த த காம எ ஓ சல த தைலமய ேற அ அ நா அைல ேற எ ைன அ ச எ பவ யாைர அ ேய னா க ப ேமா ைண லா ெகா ைணஎன இ ம ெபா ஒ உைட வ ைக எ க ம அைன ேர. 2470 அ ல ஓ ய இைட ப கம காைச ைவ தஎ அ ைம அளைவ ெசா ல ேவா யாெதைன ஆள ெகா ேரா யைர ஆள அ ல ேவாஉம ய ைகஆ ந அ க எைன ஆள த கா ம ல ஓ ய ஒ உைட வ ைக எ க ம அைன ேர.

58. ெகாைடமட 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478

8 9

10

ண ப

ேபா ற ெத வ ஒ ெறன ேவத க த ெபா ேபா ற ஞான மல தா ைண ேபா ேல எ ேபா ற ஏைழய யா ள அ பல ேதநட ெச ேபா ற ேவ ய ேனஒ ேம ய ேவ யேன. ேவ ய ேனெவ ெவ ைட ேம ய தகேன ய ேனம கள ஆன த த ஆ ய ேனஎைம ஆ டவ ேனமைல யா ம பா ய ேனஎ பராபர ேன க ப ணவேன. ப ணவ ேனப பாச ைத பர பரேன ம ணவ ேனைன ம தவ ேனமல மா ற ணவ ேனெவ ைடயவ ேனெவ ேம ெந க ணவ ேனஎைன கா தவ ேனஒ காவலேன. காவல ேனஅ மா ெபா க ட த பாவல ேனெதா பாண ப ற பா ட த நாவல ேன ைல நாயக ேனகட ந ைசஉ ட மாவல ேன க வானவ ேனஒ ம னவேன. ம னவ ேனெகா ைற மாைலய ேன மாலய னவ ேனஅ நா வ ேயாக ைறஅற தா ெசா னவ ேன வ ேனஒ ேம ய யவேன எ னவ ேனஐய ஏ பவ ேனஎைன ஈ றவேன. ஈ றவ ேனஅ ப இ இ ன த ேபா றவ ேன வ ஞா க உ யேன ஆ றவ ேனஎம ற அ ற சா றவ ேன வ ேனஒ ேம ய ச கரேன. ச கர ேனஅர ேனபர ேனந சராசரேன க கர ேனம க ய ேன த க னேன ந கர ேம ய அ க ேபா ற நாயகேன ெச கர ேன வண ேனஒ ேம ய மயேன. மய ேனஅன ெச ைக ஏ ய ேசவகேன ந ைமய ேனமைற நா க மா நாட தா த ைமய ேன வ ச கர ேனஎ சதா வேன ெபா மய ேன ரா தக ேனஒ யேன.

1 2 3 4 5 6 7 8

2479

ய ேனஎைம ேபா வா இ ப ெபா அ ய ேனந வஞான ெந ெத தஅ அ ய ேனக ைக ஆறம ேவ ஆ தம க ய ேனப பலவா அ ட க க டவேன. 2480 க டவ ேனச ெந கா ெகா க வ தைம டவ ேனகட ேவ ப ெபா ட அைன உ ேனம ஒ ெபா லாத உய தைன ெகா டவ ேனஒ ேகா ேம பரேன.

59.

2484

2485

2486

2487

2488

2489

2490

10

ண ப

2481 ப ன எ 2482 எ

2483

9 டவ

ணா உ அ கைழ பா றா ப றா அழைக பா பா க ணார உள ர க தா த க ெகா டா றா க ைண வா ைவ எ ணா ைனஎ தா எ தா எ தா எ றா அ ப லா எ ற அ ணாநா ஒ பா வ ச ெந சா அைல ேற எ ெச ேக அ ேதா அ ேதா. பா அ ப எ லா ஏ றா பத ைத ஏைழ ேய நா ெவ பாய மட ய த கல ேவ ேற க ெக ட ல ேக ேபால இ பா மய ேற ந ைம ஒ எ ேல க ைட இைறவா எ ற அ பாஎ ஆ ேகா ைணவா அைல ேற எ ெச ேக அ ேதா அ ேதா. இ ைடயா அ ப எ லா இைச றா நா ஒ வ ஏைழ இ ேக வ ைடயா தைம அவேம ந மாமர ேபா ேற வ ச வா ைக ைடயா அைனவ தைலைம ேட ைமஎ ப த ேல ேதா ெக லா அ ைடயா எைனஉைடயா ைடயா ேண அைல ேற எ ெச ேக அ ேதா அ ேதா. ைடயா அ ப எ லா ெம ளக எழ ள றா ந ைடயா வ சக த சா இ ேக நா ஒ வ ெப பா ந ட ெந ைடயா தம ெக லா தைலைம ேற க ைண க மல க ச அ ைடயா ஆ ைடய சைடயா அைல ேற எ ெச ேக அ ேதா அ ேதா. ெபா யாத அ யா எ லா ந ல யேம ெச ைன ேபா றா ைநயா ைல ற மன தா இ ேக நா ஒ வ ெப பா நாேய ைம ெச யா ைழ ேற ைன ேய வ ற நாேட ஐயாஎ அ பாஎ அரேச அைல ேற எ ெச ேக அ ேதா அ ேதா. ெத ைடயா அ ப எ லா றா ைத ைவ தான த ேத றா ம ைடேய நா ஒ வ பா வ ச மன தாேல இைள ைள மய ேற இ ைடேய ஏ பக ேபா இ உழ உைழ ேற எ லா வ ல அ ைடயா ஆ ைடயா உைடயா அைல ேற எ ெச ேக அ ேதா அ ேதா. வார ளா அ யா எ லா ைன வா றா தைல ர வண றா ர ேல நாெனா வ பா வ ச ெசய ள மன தாேல ைக ேத ைசவ சார ேல ஆசார ேல த சா த ேல இர க ேல தக இ ேல ஆர ேத க ைட அரேச அைல ேற எ ெச ேக அ ேதா அ ேதா. வ ைமெப அ ப எ லா ைன வ தைனெச தான த வய ேத றா ெப ைம மன தாேல ைக ேத ேப ேல ேல ேபைத நாேனா ஒ ைம ேல ஒ க ேல ந ைம எ ப ெதா ேல ஒ ேயேபா உ ேற க அ ைம வ த ேவா எ ேன அைல ேற எ ெச ேக அ ேதா அ ேதா. உ ப தம க தா உ பத ைத அ ஒ ம யா உ ைன உ ேறா எ லா இ ப ைன ைடேய நா ஒ வ பா எ ைண ைன த ேய எ எ வ ப ழ மடவா ைமய ஒ ேற மன உைடேய உைழ ைள த மா ேபா ேவ அ பல ெத அரேசஇ வா ைக அைல ேற எ ெச ேக அ ேதா அ ேதா. ெகாைலஅ யா ண ேதா அ ப எ லா ணேமெச ன தா றா ைலஅ ேவ நா ஒ வ ைழேய ெச ல ெக ட ல ேகேபா கல ேற ைலஅ ேய ெந ெயா அ ேய எ

1

2

3

4

5

6

7

8

9


ைனஅ ைணெயா அ ேதா அ ேதா.

60. ெப

அ ேய

அைலஅ யா அ

கட

ஆ க

அைல

ேற

எ ெச ேக

ண ப

2491 இ ளா மன ேத இ ைடேய எ ேய ைன ஏ தாத ம ளா ெந ச ைலய ட வா வ மா ேற அ ளா அ த ெப ேகஎ அரேச அ அ த ேறா ெத ளா அ ப சைப ேச கா தைல ற அ ேதா. 2492 உ ைம அ ேய எ எைன உைடயா உைனேய ஒ ெவா கா எ ைம உைடேய ைன ேற எ ேன உ ைன ஏ தாத ெவ ைம உைடயா சா பாக டா அ ேதா ைனேயைன வ ைம உைடயா எ ெச ேக ம ேறா ைணஇ க ேயேன. 2493 எ ேய இைழ த ெப ைழக எ லா ெபா ப தா க ேய தைன இ அ ேதா ைக எ கடேவேன ஒ ேய க ெச க ேப ஒ ேற அ ப உறேவந அ ேய பரம ெவ ேயஎ ஐயா அரேச ஆர ேத. 2494 காம கட ப தஞரா கட ேத கைரகாேண ஏம ெகா ெற மகர யா ெச ேமா எ ெச ேக நாம கவைல ஒ றா ந அவ பா ந ேத தாம க சைடயா உ த பாட த வாேய. 2495 எ ணா ெத ேய ெச ைழக எ லா ெபா ெகைனயா வ த ணா ன கட க டா அ ேய பலகா அைறவெத ேன க ணா த ெச க ேப க ேய க ைண கடேலெச வ ணா ெவ ைள மா ைடயா ம றா யமா ம டேர. 2496 பாேல அ ேத பழேமெச பாேக எ பத கைழ மாேல அயேன இ ரேன ம ைற ேதவ ேரமைறக நாேல அ யா ெத ேய நாேனா அ ேவ நாயகஎ ேமேல அ ெதைன தா ேம ேவா பா ேச த ேள. 2497 க ணா தேலா ெப க ைண கடேலா க ைக ம சைடேயா ெப ணா இட ேதா யாவ க ெப ேயா க ேயா ரமெனா அ ணா என ேற ெத ப அம ேதா ற அ மலைர எ ணா ழ ேவா சா பாக இ க த ேய எ ேயேன. 2498 ெபா ேயா அ யா அ ழ ைலேய எ க இட தா ஐேயா ன பத அ அ ேய இ அ யாேயா ைகஓ அன ைவ தா ற க ணா ேய க தேல ெம ேயா அ ம ேத ேவத ெபா ேள. 2499 இ ேன எ ேய ெபா ைடேய எ அ ய அலேவாநா எ ேன ைன யாதா இட எ ைன இ ைனேயா அ ேன எ ற அ பாஎ ஐயா எ ற அரேசெச ெபா ேன க ெபா ேள ண ைப அ ேய ைலேயேன. 2500 வ ச மடவா மயெலா பா ம ேய ைன வ தாத ந ச அைனயா சா ெபா பா ந வா ைக ய ஒ பா ன வ ைள ேமவா ழ ஒ பா எ ச இலவா அைல ற ெத ெச ேக இ எ ேயேன.

61.

10

கா

1

2 3 4

5 6

7

8

9

10

ர க

2501 ம ேண வா ைக ைட மாழா வ யா ேண ெந ச ற ெபா யவேன ப ேண இ ப பர டேர எ இர க ேணஉ ெபா க ைத காண ைட லேன. 1 2502 ம ஆ த வ ைனயா வ யா வ யரா இ ஆ த ெந சா இ ட ஏைழயேன ெத ஆ த ெம ஞான ெச வ வேம அ ஆ த க அழ தைன க லேன. 2 2503 வ லா ைலயா மய உழ த வ சகேன ெபா லா ர எ த யேன ெபா ம த ந லா ெதா ைல நாயகேன ந ற த அ லா கள அழ தைன க லேன. 3 2504 ேநாயா ெம ன ேநா ற ெநா யவேன தாயா னவேனஎ த ைதேய அ ப தைம ேசயா வள வேன வேனஎ யா ெபா ேறா தர ைத க லேன. 4 2505 வ ேன ைலயா மய உழ த வ மன ேத அ ேனஎ அ பாஎ ஐயாஎ ஆர ேத ம ேன ம ேய மைலயா ம உன ெபா ேன இத ய காண ெப லேன. 5 2506 ந ைனயா ந ற நாய ேய எ கா த இ பேம அ ைடேயா க க க கவ க பகேம ெப ஒ பா வா உ ெப தைன க லேன. 6 2507 ெத வ ண மாைய ைட ெச மா த ற ேய இ வ ண எ ற த ெக டாத வா ெபா ேள அ வ ண மான அரேச அ ேத ெச வ ண ேம ற காண ெப லேன. 7 2508 அ ைவ த ெந ச தா அ ற நாய ேய ெசா ைவ த உ ைம ைணேய இைண ேதா ேம வ ெதாைடஅ த தகேன ைடய ெச வ வ காண ெப லேன. 8 2509 ெபா ேத மயலா ற ெபா ய ேய ெகா ேத ெச ெகா ைற றேம ேகாவாத ேத எவ தேல ேத ெபா ன ேம க க லேன. 9 2510 லா வா ைட றைல த ெந சகேன ேசா எலா தபர ேசா ேய ெச சைடேம பா லா ஓ பரேம ஒ நக உலா வ தஎ ெம ர க லேன. 10

62.

ர க

2511 ஒ பா இ லாத உ தமேன ஒ எ அ பாஉ ெபா ன ேக அ ேல ஆனா த பா தகெம ய ச சல தா ஏ ற இ பா தக ேத ர னா ஆகாேதா. 2512 எ சா இடரா இ யா ஏ மன ப சாக ெநா ப த நாேயைன ெச சா ஓ ெவா ய பா அ சாேத எ அ ெகா தா ஆகாேதா. 2513 ப ெச த ழா பா ேறா ெச தெப ற ணமாக ெகா ண கடேல ம ற எ ேதா மைலேய மரகதேம ெப க ேய ெக தா ஆகாேதா. 2514 எ ைதேய எ பவ த இ ன ேத எ உ ைம த ைதேய தாேய தமேரஎ ச ேவ ைதேய ஓ ெவா

1 2 3


ஐயாஎ ைதேய க ழ அ தா ஆகாேதா. 2515 உ ெதா ட உ ள ெத க ேப ெகா வான த தாஉ ேசவ ைய ந க ைடய ந ேலா க எ லா எ ைலேய இ ெவா தா ஆகாேதா. 2516 ேகாைதஓ ைடய றேம ம றம த தாைதேய ஒ ல தம த ச கரேன ைதேய நா ேதா ெச தைல வா த ேபைதேய ெச த ைழெபா தா ஆகாேதா. 2517 ேத ம ேய த உள ேதேன வேம ெச டேர ச நாத தல கட த த வேன எ இ ேல இைள ெபா தா ஆகாேதா. 2518 வ ச லா உ ள ம ற வா டேர க ச ளா ேபா க ைண ெப கடேல ந ச தா ெகா ட ந லவேன அலேதா த ச ேல ப சழ ெகா தா ஆகாேதா. 2519 ேச ைழைய தா அ றா ெபா பா இ நா ைழைய ெபா க ஞாய உ ைடயாேவ ேத ம ேபா ெந ச ய கஉற ச சல தா வா அல வா எைன வாஎ றா ஆகாேதா. 2520 க ம ேபா க ற ந ேலாைர எ கண ேதகாத இ ன ேத உ உண உைட ய ேறா றம லக ெத ற மய க தா ஆகாேதா.

63. எ

2526 இ மா ல இட ழ த ேபாதாேத மா அ கஎ றா ெம உட ெவ ைய ெச மா ம கர ெகா ெச வ வேமஎ அ மா காேய ஆ க வ லாேர. 2527 ைரேச ெந ச ைலயேன வ காம தைரேச ப தட கடேல ெவ ைய ைரேச ெகா ைற சைடயா ணவ த அைரேச காேய ஆ க வ லாேர. 2528 இ தா ர எ ேயாைர க க தார ேப ெவ ேய த ெம ைய ெகா தா ழ ஒ ைடய ேகாேவஎ அ தா காேய ஆ க வ லாேர. 2529 ம ேய யா மய ைட மாழா த ேய அ ேய ய கவ த வ ேநாைய ெச ேவ ெப ெதா ட ைத த ஓ அ ேவ காேய ஆ க வ லாேர. 2530 ேப ைமயா ம ற நாேயைன வ ேபெச ள மய ற வ ேநாைய இ ேப அ றஎ ஆ ேரஎ அ ேப காேய ஆ க வ லாேர.

ைல

6 7 8 9 10

ர க

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ர க

2531 ஆளாக ெபா அ க ெச ட ஐயெந நாளாக இ ைசஉ ெட ைனெச ேக ெகா ந ைகய த மாளா மய ச ட மா த தா மன வா எ ெசா ேகளா தைல ற தா ஒ ேம ள ஒ ேய. 2532 ஒ யா ஒ ஒ ஒ ேயஒ உ தம அ யா இத ெக ைனெச ேக அண க னவ த க யா க தைலெத யா கய லவா வ யா ழ வ மாயா மன எைன வா பேத. 2533 மாயா மன எ வைகஉைர தா மட ைதய பா ஓயா ெச ற ெத ைனெச ேக தைம உ றெதா நாயா ைக டா உல ேகா உைன நா அ ேத யா ச ர க டா ஒ மலேன. 2534 மல சா ற ம ைகய ெகா ைக ேலநைச வா மன சல சா ற தா இத ெக ைனெச ேக சர அ ேய வல சா ற ந ைண ம ற ேய ஒ வானவேன நல சா ற ஞான த த ேலெத வ நாயகேன. 2535 நா ப ட எ ெந ச ந க ற ந ைகய பா ஏ ெச ற ெத ைனெச ேக உைன ஏ ேட ஆ இ ெகைன ஆ ெகாள ேவ ஐ யாஉவ த தா ந லவ ேனஒ ேம தயா ேய. 2536 ேய ெபா ன ஏ தா ெந ச ைறமயலா ச ேய ற ெத ைனெச ேக உைன தாழல த ேய என தத ேறாஅ இள ம ேய சைடஅ ண ேலஒ ஒ மா கேம. 2537 மாணாத எ ெந ச வ ந சைனய மட ைதய பா நாணா ெச ற ெத ைனெச ேக வ ஞா ய த ேகாணாத உ ள ேகா ேம ல ஒ வாணாஎ க மாம ேயஎ ற வா தேல. 2538 வாழாத ெந ச எைனஅைல ேதா மட ைதய பா ழாத நா ைல எ ைனெச ேக உ ைரமல தா தாழாத ற ெபா த ேய தைன தா ெகா வா ழா தவ ட ழாத ஒ ட றேம. 2539 ேற ைல ய வ மல ஊ ைத மன ெச ேற ற ெத ைனெச ேக எ வ ெகா ேத ந ேற சதான த நாயக ேமமைற நா ஒ ேற உய ஒ ேயஒ எ உ ைணேய. 2540 ைணயா உ ெபா ன ஏ தா மனம ேதாைகய க கைணயா இைள ற ெத ைனெச ேக எ ற க இர இைணயா பர ட ேரஅ யாநல ேமஇ பேம பைணயா ெவா அர ேசஎ பர ெபா ேள. 2541 ெபா ேள ெபா ன உ னாெத வ மன ைவய த இ ேள ற ெத ைனெச ேக அ ேய மய ம ேள த ைன வா வண ம ட அ ேள அ கட ேலஒ மாநக ஆ பவேன.

65. த ைம

5

ர க

2521 எ ேய ேப எ உைர ேக ெபா லாத க ேய ெகா காம க மன ேத ந ைம லா ெவ ேய ெவ ேய த ெம ைய ஒ வா அ ேயா காேய ஆ க வ லாேர. 2522 ேனெச ெவ ைனதா ட ேவா அ ல நா இ ேன ைழதா இய ய ேடாஅ ேய ெபா ேன சைடஎ யேன எ ேநாைய அ ேன காேய ஆ க வ லாேர. 2523 இ பா ைடஉைனேய ஏ ற நாேயைன ெவ பா உள ன ேபா ெவ ைமெச ெவ ைய எ பா லவ இைறவனா எ அ ைம அ பா காேய ஆ க வ லாேர. 2524 ஓவா மய ெச உலகநைட யர ேமவா உழ ற ெவ ைமேய ெம ேநாைய ேசவா ெகா எ வேன வேனேயா ஆவா காேய ஆ க வ லாேர. 2525 ெபா யா மலஇ ெபா த ைட ழ ைகயா ெந ேய கல கவ த ெவ ைய ைமயா ட ெற ம ேத ம ேயஎ ஐயா காேய ஆ க வ லாேர.

64. ெந

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


2542 ஆ க ஆ ய ஐ ெதா நட த அய ஆ ய ஐவைர அ க இ எ ட ைற த த எ சய அதைன தா க எ ேய தாமத பா தைல ப டா அவ தைனஅக த ேக ஊ க உ ற வ ேவ ஒ ஓ ய உ தம ெபா ேள. 2543 கண எ ைன ேட றவ ேபா கா றன வ த பண ம பாைவய ட பரவ ெந ைன ர றன கா ண ெகா தாமத எ இ ெகா ய வ சக ஒ யெம ேபாத உண வா இைல எ ெச ேக எ ேய ஒ ஓ ய உ தம ெபா ேள. 2544 இைம அ வள ேவ ெந ெசா இ க க ேல இ ெகா மல ைம ெநா ெநா ைதயேவா நா ய ேற அய றஎ யைர ைம வ ண வ இ ட ெப ேல வ ெத ேன உைம ந வர உத ய ேதேவ ஒ ஓ ய உ தம ெபா ேள. 2545 ெச ற நா ஓ இைற ெபா ேத ைத ஓ வைக ெத தத ற ேபா ற நா ற ைலகா ெந ய பா ேய க வ ெத ேன எ ற ஆ ெகா ெப ைணயா எ ைத ேயஎைன எ ைம கா த உ ற னா இ உவைகெகா ேற ஒ ஓ ய உ தம ெபா ேள. 2546 ேகா நா ட அட கா ெகா ய மாைய ெந யவா ைக ைன நா ெந சக ந ேற உைனேயா நா எ ேல ந கைட ேவேன வா ேன ைழ மன ெகாள அ யா வா ைவ ஏைழேய வச ெசய ேவ ஊ னா ெம அ யைர இகவா ஒ ேம ய உ தம ெபா ேள. 2547 அ ப ெத பைத கன காேண ஆ றன அ பைர ேபால வ ப வ ைத மா ட ைன ேத வ ச ெந ைன வச ப ேல ப வா ைக ழ ேற ைன ெதா வா ந க ெப ேவேன ஒ ப தா ய உ ைட ெப ேயா ஒ ஓ ய உ தம ெபா ேள. 2548 ைன நா ெச த வ ைன இர ேத ல வ ெவ ல எ ைன நா க ட த தநா ெதாட இ த நா ம இ எ ப த லா ைன யாெதா ெப ேல இதைன ேபச எ ள ற கா உ ைன ந ேன ணேர ஒ ஓ ய உ தம ெபா ேள. 2549 க லா ட கா ய ைழ த க ைத ஒ தஎ க ைன ப ெத லா வபர ெபா த எ ப ெத ல எ ேய ப லா ய பாடல ெதாைட பாத ப கய ப ற ைனேவா உ லா ய ஆன த ெப ேக ஒ ஓ ய உ தம ெபா ேள. 2550 உ ைம அ க ற எ லா உ ைம அ ெறன உண என ெப ைம ெந சக ெவ ைமெகா லக ேலஇ ெதா ற கா வ ைம ஒ ேல எ ைம அ ேதா வ றன வா வைட ேவேனா ஒ ைம அ பல ெதா ெச டேர ஒ ஓ ய உ தம ெபா ேள. 2551 ைந மாெறைன காமமா க தா ந வ சக நா ற நா ெச மா த க ேற அ ற ெப ேவேன ைவ மா லா வ ைகய உள ம வா ற மாம அ பல த ேத ஒ ஓ ய உ தம ெபா ேள.

66. க பக

எ தா ேற உ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ைக மாற 10

ர க

2552 ஆ

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

ட எ றைன அ ேய ஆ ைக ஒ ேம அைசமட பைனேபா ட ம ன க ேப ட ைலவ ெந ெச ஒ க ட தந ஒ ேக ட ைலஎ ைமைய ேநா ஈ ட வ த ளா எ அ ேதா எ ெச ேக நர ைடஇ ேபாேத. ஊைழ ேய க ெநா ேவேனா உள ைத ேநாவேனா உல ைட மய பாைழ ேயபல த வெத ெற பா ேய ெப பட உழ ேற மாைழ ேய ேம எ ெப மா மன இ ர எ வ ைன ெகடவ ேதைழ ேய க ளா எ அ ேதா எ ெச ேக நர ைடஇ ேபாேத. ஈ ெகா டஎ த ைத தா யா என எ ய நாேய மா ெகா டஇ வ சக வா மய னா க வ ைமக ெச ேத சா ெகா ட க டைன ேய த ய ேன ைச தய ெகா ெட ைன ஏ ெகா ட ளா எ அ ேதா எ ெச ேக நர ைடஇ ேபாேத. அ ைம அ ப எ ஆ ைணவ அரச ேத க அ ைட ேதவ இ ைம பய அ ைம பய ம யா என எ ேற ெச ைம ெப அ ப ளக ேச ெச வ ேமஎைன ேச த ளாேய எ ைம ெப ேவ நாேய எ ெச ேக நர ைடஇ ேபாேத. தாய ரா ய ச பா தம எ றைன த த ஒ வா ேநய ரா ய ேநய டக வா ைன ந எ ெந வ ேற ய ரா ய எ ெறைன ள ைட ேச டா ெதா தா ஏய ேகா க ற எ ெப மா எ ெச ேக நர ைடஇ ேபாேத. ைன நா ெச த வ ைன பா ேமாக வா ன ேன அ ைன ேபா எ ஆ ைணயா அ ப அ அ ைய ந த ைன ேந வ ஞானெம கைரைய சா ேவ எ த ட உழ ேற இ அ ஈ ைல அ ேதா எ ெச ேக நர ைடஇ ேபாேத. உ ற உற ற ேம உ ற உல ற மா ந ற ந ைகய வா ைக நா ற நைவ ைட ெதா க ப ற ஆன உடைல பாைட ேம ற ப ற எ ெற றேதா ள பைத ேற எ ெச ேக நர ைடஇ ேபாேத. க ைல ெவ ல வ லஎ மன தா கட அ கமல க ைன த இ ைல ந ைல அ என கதனா இ ைல இ ைல இர க இ லாதா அ ைல இ ைலயா அ தரா த அ ய ேன அள வா இ ட ேக எ ைல இ ைலஎ ள பைத ேற எ ெச ேக நர ைடஇ ேபாேத. ெபா மாைய ண ள ேபா ற ல பைக வ களா இ மா அ ஏ க ேபா ஏ ற இட ெப கட த ஆைசய கரா க த ற த யேன தைன எ ஆ றா அ ைலேயா எ ெச ேக நர ைடஇ ேபாேத. அர க அ ல யா அர கேன எ அர க அ அ தைனேய ர க எ ைன அ கட எ ேற ேபா றன ைலய ைலேய உர க இ ைழ ைழ எ லா உ ன ஐய உ எ அள இர க உ ள ைல யானா எ ெச ேக நர ைடஇ ேபாேத.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


67. அ

ர க

2562 த ரா தய கஇ ெகன ேகா தா ேடாஎன த ெகா இ ேத எ ரா ன ேகைழேய அள இர க ஒ ைல எ எ ப ந ரா என ந ேற ந எ றைன ெவ ட ெச ெச ரா அ அ உன த அ யா ெச வெதா ைலேய. 2563 ட ெந சக வ சக ெகா ேய ெசா வ ெத ைனஎ ெதா ைன வச தா இ ட ந வ அ வ எனேவ எ இ வ இர ைட எைன ட ெத வ அ வ அக ேற ேவ ஓ வ ேம ட ப ேமா ட உ வெப மா த அ யா ெச வெதா ைலேய. 2564 ஊ றைன உ றன ேம உற றைன உற றன கா றைன கா றன க றைன க ேற ஆ றைன ஆ றன இ அ ல ேகா அ வைக யானா அ ப க ப தன த அ யா ெச வெதா ைலேய. 2565 க லா ட காணஉ த ேபா க ேல க ைணைய ைழ ேத எ லாஇைட ற ததனா இைள ேற எைன ஏ ெகா வத ெக உ லா ய உ அைனயா உ ைன ஒ தேதா னவ இைலகா ெத லா வபர ெபா த அ யா ெச வெதா ைலேய. 2566 ெம றவ ேவ ய எ லா இ ைம ேமவ க ைனநா ந றன ந ெகா ேய ந ைம எ தேவா வ ைம டேவா இ ைச ந ற வா அ ெச யா றா உன யா ெச த ெத ேன ெச ைச ேம எ வபர ட த அ யா ெச வெதா ைலேய. 2567 நா தா ந லவ நம நாத எ ைன நா அ ெபா ேத வா ெந சக த ேற ம ைற ைவக ேபாெதலா வா றன கா பா ெதா ட க இட ப த யா ப ெப ம பா இைல ேபா ேத ப த த உள தம ேவா த அ யா ெச வெதா ைலேய. 2568 ம அ ெதைன மய இ உல வ றைன ம ெறன ற அ அ ைல ஆ ன ேக அ ைம யா ைல ஆ ேவ ெபா அ ைல ஆ ஒ ெபா க ைதஓ ேபா க டேவ ெத அ ேபா இ ன த அ யா ெச வெதா ைலேய. 2569 மா றன ெந சக அ வ ள இ ைண வ ல இ ேம றெத எ றய ேற ல ேத அ ெகா ைகய இ ஏ றன இர க ளவ ந இைறவ இ ற ஈ வ எ ேற ேத றன எ ெச ேக ன த அ யா ெச வெதா ைலேய. 2570 தா ெப தய ைட யவ ந தைலவ எ நா த ெகா ேத நா கைட ேய ப இடைர நா க டைன ந அ ெச யா ஆ க க ம அ ப த ப ஆ ம டல ேத க ந ெறன க உ த அ யா ெச வெதா ைலேய. 2571 வா நா ைக

ைவய அ உ பா மன ைவ ேதா வ வ ள அ யா நா ன நல ெபற ைழத ஓ ட க வா ல ஒ ட அ ேட உ த அ யா ெச வெதா ைலேய.

68. அ ச

ர க

2572

2573

2574

2575

2576

2577

2578

2579

2580

2581

1

2

3

4

5

6

7

8

9

அ வைக உல ய ஒ ட ேபா ேத

ைற க ைக ெச சைட க ேய ய ர காசேம அ கைற க ட ெதா ெப க ைண கட ேள க த க ேப ைற ண தா ெகா யேன எ ெகா ய ரா அைல ைதயா ைற ேற அ தரா ெத ைன ட எ க வ ைறேயா. இக ேட எ ேய த ைன அ ஏ ெகா பவ ைல அ ேதா அக ெதன ள ைத ைறெகா டைல அஞெரலா அ த வா க ெதா ட உள ெவ ெபா ெபா ைற க த ப ெத வத த ேவ ெச வேம வபர ெபா ேள. ெபா எலா ண ய ெபா ேள த ேத ண ெபா ேப இ எலா அ ேபெரா ழ ேப இ பேம எ ெப ைணேய அ எலா ர டஒ வ அ ணேல அ கபய ம எலா ெகா ட மன ேன ப மய ெகலா மா ஆ ட ேள. ஆ ட க ைண கட ைட ஒ ற ைண வைலேய எ ஈ டஎ ற ேம ெத ேய உ ேவ இ ைலேய எ ெச ேக எ ேய டவ அய ம ேறைனவா னவ க ைன ப ைலைமைய அ ப ேவ ேவ டா ஆ க மலேன ைட ெப மாேன. ெப ைம ற ெப யந ண ேதா ெப றேதா ெப த ெபா ேள அ ைம ரம ஆ ய ேதவ அைட தந ெச வேம அ ேத இ ைம பய அ ேள எ அைட கல ஆேன க ைம ெபா ட க ப கைளகைள ெதைன ைள த ேள. ைள தன பவேநா ேக வா டய ைன ெந ற இைள தன அ ேதா ஏைழைம அதனா எ ெச ேக எ ைழ ெபா தைள தவ ய தாளவ லவ தைனஅ அ ல த ேய ைள தவா க ைக ந சைட யவேன ள த பர வேன. பர வேன ேதவ த தைலைம ேதவேன ைலஅ பல ேத த பர நட ெச தா ேவ அ ல சராசர காரண ெபா ேள அ ப த இட ெச ப பல யரா அைலத றன எ ேய க பக அைனய வ கட க ட ஆ வ ெத ேறா. எ அ உ வ நா எ உ க நா எ அ ய ேகவ ெச நா எ ெறன தக ய அ நா ம றா பர ட ேற வானவ கன ேதா றா ெதா ஒ ேற அ மய மான உ தம தக ம ேய. தக அ ேய ைன ேன ப கட ஆ தன அ ேதா அ தக ேவைன எ பவ ைன அ எ க இைல ஐயா ம தக க உ ைன பவள வ ணேன ணவ அரேச தக ைற அ யவ ேவ ெபா எலா த பவேன. அ பவ ைன அ லைத இ அ ம ெற இ ற ேபா ம பவ எ ைன அ லைத ம வான ேத இ ேற இ பவ உைடேய எ ெச ேக தா இைண ைண என ைன ேற ம பவ

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9


ெதா

69. றெமா

ய அ

ர க

தா வா வா ய அ

ெப

10

ைறேய.

2582 ேகளன தா ஒ ேபா டைனமன ேகத அற ளன ேத யா எ ன தெத ேற ேவளன ேபா நைட னா ைம த ேவ ைகயா ஏளன ெச வ அ ளா எ அ பேன. 2583 அ பா ெபா ன எ ேம தையெச த ைலேய பா ன ஒ ேபா வா ழ றைனேய இ பா ஈச வ ெப ற ெத ஙனேமா ெச பா எனவ பா பா இ ெசக தவேர. 2584 ெச ேத க ெச வா த ைலேய தா ெச ேதக ணாஒ ேபா த த ன ேக ெச தா வ எ ேற உலக இ ைர தா யா ெச ேவ ெத வ ேமஎ ேய உ ன ேத. 2585 ெத யாைம யா ேய ெச ற ைத தம யாைம ைவ த ெச ைல ேய எைன ெப றவ ெப யாைச ெகா ட ளா அர எ தர ெப றெத ேற ப யாைச ெச வ ளா அய லா எ பக வேத. 2586 எ ணாம நாய ேய ெச த ற க யா எ அ ணா த இர கா எ இ கயலவ தா ெப ஆ இட தவ ேபர ச ெபறாத ன ெகா ணா வ ைம ரத எ றா எ உைர ப ேவ. 2587 ெபா யான வ சக ேன ைழ யா ெபா ன ெச யா எ எ ெச வ யா இ ெசகதல ேதா எ யா ரத யா ெப றா எ க வ க டா அ யாஎ இ ன ேதஅர ேசஎன தா டவேன. 2588 உ உ ள ெகா ேட க ளா எ இ உலக ெபா யா எ உ ள ெகா ட களவ யா ேறட ேக உ ள ெகா ர த பய யா க ெதனேவ உ ள ெகா ெமா வ க டா எ தலவேன. 2589 ேதாைக ெகா த ண வா த க ேதாஎ ப ைட த ளா எ ஆ லக வ ேதா வ ர தாஎ ெப றைன வா றஎ ேதா த சைட யா ைட யா எ ைன ஏ வேர. 2590 ஆ ப அக கா ர உைட யா எ ெற ேப ப என க ளா எ ேப லேகா ஏ ப வ ெபா ேவட எ றைத எ எ ப வ ேமஎ ெச ேக எ லெத வேம. 2591 ஐத ெந சக ேத ைழகைள ஆ ெவ ெப த க உைட ேய க ைண ைலேய ெவ த உ ட ரதா ேநா த எ ேற ைகத ெவ ணைக ெச வ க டா அ க பகேம.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

70. க ைண ெபறா ர க 2592 ந

ஒ ய ன யவ ேக நா இ ெகா நாய யவ கா ஒ ய இட ந ண ேல எ எ ஒ ய வபர டேர இ ப வா ேய எ உ தம ெபா ேள உைனஅ லா எைன உைடயவ எவேர.

2593

2594

2595

2596

2597

2598

2599

2600

2601

71.

க உைடேய ைணேய ஒ

ற ஒ

ய 1

ெச தன ெச ேற ெச ேவ ய ேன ெகா ண இய ேப ஏ ெச தன ேன எ த ைன ஏ ெகா வெத இைறவ இய ேப ஈ ெச தைன எ ைன ல இட ெகா ேட ெகன இய அ ேய ஓ ெச வெதா ெற ைணேய உைனஅ லா எைன உைடயவ எவேர. ெச ற நா ெச ற நா ய ேன க ய ேற ம ற நா இவ இ வைக ஆனா வ ள ேல ைன வ மா ெற ேவா எ ற னா இ ஆவெதா ைலஉ எ ண எ ப அ ப இைசக உ ற னா க வைகெகா ேற உைனஅ லா எைன உைடயவ எவேர. ைமய வா ைக நா ெதா அ ேய வ ெந சக மா வ ெத லா ஐய ஐயேவா க டா தவ ேபா அட ப அ கழேகா ெச ய ேம ஒ அ ல வேன ைல ம ைட ெத க ேநா உ ய ைவ ததா ந ேற உைனஅ லா எைன உைடயவ எவேர. ம ணக வா ைக ெபா டா வ ம றத வ ைமக எ லா எ ண எ ணஎ ெந சக பைத ேற ஏ நா இைள ேற அ ண அ ைண அைட தா அைம வா வ அைடவைக அ ேய உ ண ந அ தைனயஎ ெப மா உைனஅ லா எைன உைடயவ எவேர. அ ைன அ ப என ம ேத அக நா ஆத ேத எ ைன இ ப இட ெகாள தா எ ெச ேக இைத யாெரா க ேவ ெபா ைன ஒ த அ ைண மலைர ேபா வா வ ேவா உ ைன எ ப ஆ மறேவ உைனஅ லா எைன உைடயவ எவேர. ல இ டக மட ய மய கா ெந ச ஓ வ நா ஒ வ யா ஞால இ டஇ வா ைக அ ேய ந உ ளக ந எ த ைம ஆல இ ட கள த அ அ அ ைல ஆகம தைன ஓல இ ட தர எ ைர ேப உைனஅ லா எைன உைடயவ எவேர. ெகா ய பா ேய ப ப தாப க எ ைறஅக றா ெந ய கால தா தைன ன ெந வ சக ேந த ேடேயா அ ய த ய க த யா ஐய எ ப எ அளவ ைலேயா ஒ ய மா ய டா எ உைனஅ லா எைன உைடயவ எவேர. எ எ ேறைழேய நாண ைர ேப இைறவ றைன இைற ெபா ேத உ எ றா என ைரம ெத ரா உலக மாைய லகெம ைர எ றா இைட மட ய மய ெத ெந ச ஆ டதனா உ அ ெப பெத ட ைல ேய உைனஅ லா எைன உைடயவ எவேர. அ ய ேன ைச ஆ டவ ைன ேகா அ தெத றக க ேத ெகா ய ேன ப இட த யாளைன ேபா எைன ைன ேத ெந ய இ ைண ேபா ஓ ெந ர ைல ச சல த ஒ ய றன எ ெச ேக வேன உைனஅ லா எைன உைடயவ எவேர.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ப க

2602 வள ள சைட ள ய இத மாைல மா அய வ ள ள த கள ள ம ல ய அ ய தள ள பத இள க வ தைழ க இ த க வ த உள ள அ ேத ள ெந சகேன உ ற ைண ெபற அ ேள. 2603 அ ப த மன ேத இ ப றைவக அ தவ க ட ெபா ெபா ேம க ைணய கடேல ெபா யேன ெபா ைமக ப றைலய ெச ேட அ ைண ெதா நக ட ன ெத க ெட உ க ட ேவ இ வர என வ அ ேள.

1 ள 2


2604 2605

2606

2607

2608

2609

2610

2611

அவ கா பவ ல ெகா ேந ஏ அ இ ன கா ல எ ேகா அ ய மாைல அள ல ைன எ ந ேலா க சா அ ேக வ தன ன ச உறஎன க ேள. அ ப ேதா ஆன த த ேவ அ த அமல யேம ெத ப ேதா த த உ ைம ெச வேம அ ைணய ேதேவ இ ப ேதா ெந ேன எ எ ைழ ெபா ேகா ெபா ப ேதா ச ன ேபா ைன ேபா மா ற ேள. மைற அ மைற வா ைம ஆ ம ய வ ளேல மல ேம இைற மா தவ இைற இ னவ எ ெற டா இைறவேன அ ேய ெபாைற ந ைற அ ந ெச ெபா டா ெபா யேன எ அைற ந க ேச அ ைணைய ைழ ேத அ ெகைன அைட த ேள. ேத வா ேத ெச வேம வேம அ ணா ேதேவ ஏ வா இத க எ ேகாேவ எ ைதேய எ ெப மாேன பா வா க பர பர ெபா ேள பா ேய ெபா ெயலா ெபா நா வா க ேகா ந மா என வ அ ேள. உல ெதா தா ஒ வேன உ தம ேன இல க காளக ட ெம இல ெவ ற எ லகஒ த உ ணா ைல உைமயா ேச ட பா க ட ேய கலகஜ ல ெச யர ம ைற கல க மா அ ேள. அ ெப கடேல ஆன த நறேவ அ ந அ த கட த ெத ெப மைலேய அணா மைல க ய ேசா ேய வேன ம ெப கட மய ேற எ மய ெகலா ஒ வ ற இ ெப கட ேடற ேகா ெக யேன வரவர அ ேள. க ைணய கடேல க க ைடய கட ேள கமல மா அ யா அ ைணஎ ேகாேவ பர வா ன த அ தேம அ த ைலேய இ ல தா ெதைனஎ தா ட இ பேம அ ப த அ ேப ெபா நல ெபற ச ேக ேய ேபா ைன ேபா வா ற ேள. ஏ ெச ெபா த எ உ ெகா ெப ைணேய ெச மன தா த ட ேசரா ெசய என க தஎ ேதேவ வா ெச லனா வ த ெச ேற வ றா வ ண எ க தா ெச பவ ஏ த ைணய ேகா ச யா வர அ ேள.

3

4

5

6

7

8

9

10

72. ரசாத ப க 2612 சரத தா அ ப சா தா டவ ேனஇ வ

ரத தா அ

ேவெறா

ேமா பரத தா

டவ ேனப

வரத

தேம.

2613 ேவத ேன ல த பாலேனா த ேன ய வ ய நாத ேனஉ ற ந ல இ ைலேய ேநாத ேந வ ேநா ேம. 2614 அ னா அ ப க ஆன த னா ம த அ ணேல வ நாடவ அ ம னா அ ம ெறா ேமா. 2615 மா நா வ தன மாமைற நா நாட ந பர ேனஎவ ரா கஅ வ த ஏ ந ல இ ெற ச ேம. 2616 ேதவ ஆ ேதவ வ ண ஓ வ ஆ கண அ ேம றா ல ட பாலேரா ஓ றாதஉ ட த ைனேய. 2617 ைவய நாயக வானவ நாயக ைதய நாய சா நாயக உ ய ன ஒ வ ைலேய ெவ ய ேநா க ல வ ைலேய. 2618 க ைல க த ெச தேதா எ ைல இ எ இ ப ெவ ளேம இ ைல இ ைல இ ன இ ைலேய ெதா ைல ேநா ெதா ட க கேல. 2619 மாதவ ெந ைட ெறா ேசா ேய ெதா ைட வ ஆ ேய அ ஒ இ ைலேய வா யா வ யா ேம. 2620 ப த த ப ப உ த ம ெபா ேளஉ அ தைன ெப த அ ட ெப றவ க ல த உ றெந ேமா. 2621 ைசவ ண த ள ம ய ெத வ த பர ேன வ ேனஇ உ வத அ ஒ இ ைலேய ைநவ த ந வ ேநா கேள.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

73. ரா தைன ப க 2622 அ பா மல சைட ஆர ேதஎ அ ைணேய பா பவள ம ற ேம க கடேல ெவ பா த ய ரா ெம றன ெவ ற ேய இ பா த எ ைன அ பாஅ ேச என ஏ ெகா ேள. 2623 ஏ ெகா வா நம ேபா க எ ைதஎ ேற சா ெகா வா ைன ந ேற இ த அ ேய மா ெகா வா வ ப க கம ைலேய ஞா ெகா ேவ அ யா ெச ேவ இ த நா ல ேத. 2624 ல ேத வ ெச ற க யா ைன தறேவா சல ேத உள ைத டா எ ப ஆத தாைதெய ேற ல ேதவ ேபா ண ற ேமஎ லெத வேம ல ேத இ தைக ேய ைழ யா ெபா த ேள. 2625 அ ளா அ த ெப கட ேல ைல அ பல ெபா ளா நட ய ேன ைன ேபா ேல இ ளா மன இட உழ ேத இ யா ெச ேக ம ளா மல மா உ அ வா பத ேக. 2626 வாயார ெபா மல தா ைணேய வ ேல ஓயா இட உழ ந றன ஓெக ேவ ேபயா ற ல ேப ஒ ேவ ைல ேப வ நாயா ற ல நா கைட ப ட நா இ ஙேன. 2627 நா ெச த ற க எ லா ெபா ந ல தா ெச தைனஎ ஐயா க ெப சா அவ ேக ெச தைனஎன ற பா இைல எ அரேச வா ெச த ந ைய யா த தா இ த ைவயக ேத. 2628 ைவயக ேதஇட மா கட வ ற ெபா யக ேதைன ர த ளாம ற ெபா தா ைநயக ேத எ

1 2 3 4 5 6


ந ேற வஇ கா ேத ெபெறா ய ரா த றஞான டேர. 2629 ெச ேவ ய ராஅத ேதாஉ மா த ெவெம யக ைனேய ந ேலா அைட ேபர தா அ க டா அைட ேவ என ஆ ஐயம வ வா சைட யா உவ உ ேட. 2630 உ ேடாஎ ேபா ய ரா அைல றவ உ தம க ேடா இர லா இ கைடயவேன ப ேடா ைணஅ ேய ைன ய ப ேற எ ேடா ம ட ெற தா க ைண இ கடேல. 2631 கடேல அைனய ய ைக யா உ கல எ ைன டேல அ ள ெற தாள ேவ எ ண ப தட ஏ வ த அ கட ேலஅ அ பல உடேல ம உ ேபா ைறஒ ர பேன.

74.

2641 க லா நைடேய க ைண ேல ஆனா ந லா க அ ளாேய எ லா உைடயா என கா இர வேர.

2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651

8 9 10

க ப க

2632 ேவக ெந ச ெம எ ேய ற ேதக ெம ெத இர காேய மாக ந ம வள சைடஎ ஏக இ ம ெறன கா இர வேர. 2633 க ள மன கைடேயா பா நா எ உ ள ெம உட ெம க எ அள இர அ ளாேய எ உல என கா இர வேர. 2634 ெபா ைன வள பாைர ேபா றாம எ ெப மா உ ைனம எ உ ள அ அ ைன சால அ ேவா அ ளாேய எ ைன க பா ெதன கா இர வேர. 2635 ைடய யா ரம ேதா ைடயா தா க ெபா ைடயா ப க வாேன எ ேப த ைடய ப த க ளாேய எ ைடயா ம ெகன கா இர வேர. 2636 வ க ண த ைம ம யா ெபா ன த க அ ேய த ச சலவ ெந சக க உழ ைவ க ேற கா ைலேய எ க அைனயா என கா இர வேர. 2637 ேதா வ மா வ ஆ ைட ப டைல மா ெகா ேதவ மரைப ம யாேம சா ெகா ைன சரணைட ேத நாேயைன ஏ ெகாளா எ என கா இர வேர. 2638 நா ெச ெபா த சா த தயா எ றைட ேத ேகா ர யாேய ந ைமஎ ப ேத அ ற பா ெகவ தா இர வேர. 2639 யமா பாதக ேதா ைனைய ஓ கண அ த தா ட அ கட எ ற ேத க எ க கல க க இர காேய எ உளா ம ெகவ தா இர வேர. 2640 ேகாடாேம ப த க தாயா வாடா ைலெகா த வ ள என நா அ ேத வாடாஎ அ வா வா அ ைலேய ஈடா இ லா என கா இர வேர.

75.

7

ைத

நம

வா ய ெபயேர அ லா ப ெறா

2 3 4 5 6 7 8 9

ற ேய 10

ப க

ைடஆ ெகா உைடய தகஎ அ இைடஆ ற இ ஏைழ க பாராேம நைடஆ வா ைக ேல ந ரேவா யாத உைடயா ேகா எ ைன உைடயா உத வேத. க ேற அ யா கைட ைலேய ஆனா உ ேற த ைன ைன ேதா ேற அ லாேம ம ேற ேதேற எ வ ய ர ச ேற இர தய ெச தா ஆகாேதா. க லா ெரா ெத க ேண தா வ ந லா தைம காண நா ேற ஆனா வ லா த ைனஅ ம ெறா ற ேய நா எ லா அ வா தைனஇய ப எ ேன. க ளெந ெகா கைடநாேய எ வ ள மல தாேள வ ேற எ ைடய உ ள ெம ேவா ட ெம க அ ேதா எ ளள எ தா இர கா தைனேய. ைணயா ேத வேன த ைனஅ ஓ ைண இ ேல ஒ ெபா பத அ ய கா ைணயா நா கலா என நா ேற ஆ ைணஎ ைறயா அகல இ தைனேய. ேப அைனயா ேரா ைழ ேத ஆனா நா அைனேய ைடய நாம ந ேற அைனய ைக ேற க தா அைனயா ச தய ைலேய. ெவ ள ம சைடயா எ ைடய உ ள உட ெம க த ள ய ன ஓ ச யாேம க ள ைன ெக உள ைத ைககா றைனேய. எ ைம தா இ யா ஐ ெத ைத உ ைல ெக ைன உ தா க ேவ ேய ம ல ெபா ைடயா வா தைன கா தய ேத த ைடய எ ண தைன க ேவ வேத. ற எலா ந ல ணமாக ெகா ட உ ற ைண ேயம ேறா ைண இ ைலஎ ேற ந றைலைம யா உன நாம ந ேற க றவேன எ றைன ைக எ ெச ேவேன. அ யா ப வ த ஆ ெகா ட ெந யாேன ஆைண ஆைண ஆைண ெபா யா நாம க வேத அ ம ைற ெவ யா வ நாமெமா ேவ ேட நா ேவ ேடேன.

76. உ ைக

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ப க

2652

ற ற ச க ற ேக ெபா அ ைன ேபா க த ைத த ம ெவ ைட சா நாமேம. 2653 ெபா ய ேன ைழ யா ெபா த ெச ய ேவ ெச ெபா ப தமலா அ ய ேன க ணாஇ அ யேன ய ேவ க இைல உ ைமேய. 2654 க ள ெந சக ேன க ைடயேன வ ள மல வா கழ பாதேம உ ேவ ம ைற ஓ ெத வ ேநய ெகா ள ேல எ ப தா கேவ. 2655 வ ச மாத ம ய க க ன எ றா த ெக ெச ேவ எ ற ெந ச அ மய ட வ ெதைன த ச எ சர த கா கேவ.

1 2 3 4


2656 ப ெந சக பாதக ேன ெச ற யா ண என ெகா ட உ ற எ ைண ேய உ த வா க ற ந றவ ஏ க ணேன. 2657 ம க வா ைம வ ைம ப ஈ ெத ப ப ெம ெந க ைவ ப கட வ கட வ ந ச அ ம க டேன. 2658 வா ைக ெந வ னா வா எ ைனவ த எ பத பா வ ண ந பா க வா ம ஆ க அ ெப ெவ ளேம. 2659 ைத ெநா யஅ யேன எ ைத எ ைன எ றன இ ேசகர ேனஉ ற இ ன த கா ப த கட ஆ ேம. 2660 உ ைன நா எ உ ள ற ைட ெபா ைன நா ைமஇ ெத ெகாேலா ைன நா ந ேவ ரா இ ேக எ ைன நா எ ன க ெச கேவ. 2661 இைழெபா த ைலயவ ேக றஎ ைழெபா ப ேபர ேகத மைழெபா வ ைட ேயா க தைழெபா ச ைட த ைதேய. 2662 ட ேன ைழ ெபா ைன பாட ேவஅ பா ெகன ேய நாட ேவ ம ைன ைட ந நா வாட ேவ வ ெத ைனஎ வ ளேல. 2663 ெனா பா ள சைட எ ன பாஎன ன ஈ ெபா ெனா பா ைண பத ேபா ேய உ ன பா உ ய ெந உ கேவ.

5 6 7 8 9 10 11 12

77. ஆன த ப க 2664

2665 2666 2667 2668

2669

2670

2671

2672 2673

2674

78. 2675

ெகா மல ழ நவவா ைட கா ண யா ப ெகா நைட ப த பா ேயைன ப த ெபா ெகா ெவ ைள ச த ெபா ேன உ ைன ேபா ஒ க ெகா நக வர ெச தா ைக மா ற ேய கைடேயேன. சாத ற த எ கட தா கைரகா ணாத ஈத இர க எ அள இ லா தைல எ றைன ஓத அ ண வ ெதா ெச ைன பாட காத அ தா டத ேகா ைக மா ற ேய கைடேயேன. அ ப அள ச க ஆகா உட ைப அ ைமெச ப தல ெபா அ ைய ைனயா ெகா ய ல எைன ச ப அ யா ற ஒ தல ைத சா கைழ க ப அ ெச தைனஅத ேகா ைக மா ற ேய கைடேயேன. உ வ ய ஒ ேபால உட ைப வள ஊ யேம ெகா கா ைக ைரயாக ெகா க ைன ெகா ய எைன அ யாத கைழ ஒ ைன க வண க ெச தத ேகா ைக மா ற ேய கைடேயேன. நா என ஒ பா நா அத வா வா ஒ ேபா ெபா உடைல வள க ைன வ ச எைன ஆ இ ய அ பாஉ ஒ ைர அைட ைள கா வ ண ெச தத ேகா ைக மா ற ேய கைடேயேன. ைற த ட ைத ெகா ேடா வ ெச டவா ெய மன ேத ம நல இழ எ ெபா ய வ எனேவ வ அ ஒ வ ைன க வண க ெச தத ேகா ைக மா ற ேய கைடேயேன. பாவ எ ஓ ெப சர ைபைய எ ப ப யா ேகாவ எ ஓ ர கா ெகா ேய த ைன ெபா ப ேதவ அ ேத வேன தா ஏ த ஒ எ காவ நகர வர ெச தா ைக மா ற ேய கைடேயேன. ெபா ள ட லா உட ைப ேபா வள ல இழ ேத ள ெக த மன டேன அைல த ட எைன உ ள க த ற ஒ வ ைன க ள பைக ட ெச தா ைக மா ற ேய கைடேயேன. எ பா தைசயதனா ேகா ெபா லா ைரதைன நா பரம ெடனேவ ந ம த நாேயைன ஊ தா ேபா உவ ற ஒ வ ற ைன கா க ைண ெச தத ேகா ைக மா ற ேய கைடேயேன. ஊண ண த ப மர ேபா ஒ ேபா ைப தா ற ண தல ேபா ேசா ேதாைல வள த ண க எைன மாண ப வா அ தா ம ேய உ ற ஒ நக காண ப தஅ ேகா ைக மா ற ேய கைடேயேன. வ லா ெபா த ெபா ேபால ந ெகா ய நைடமைனைய நா எ ள நாேயைன உ அ ேத அம த ஒ க ெட மன க க க ெச தத ேகா ைக மா ற ேய கைடேயேன.

1 2 3 4

5

6

7

8 9

10 11

ண ப க

வ ணந வைள ஒ வ ண ம வள ெச வ ண ந சைட ெத வ ள த அ வ ண வதன க வ ண ெவ ணைக ஓ ம வ ண ம வைள மல வ ண ட மைல மக வ ண ம இட ம வ ண ைண ெபா வ ண அ மல மா க வ ணவ இ வ ண என மன ெதா வ ண ஆ ேய இைடயறா ெத வ ண எ வ ண அ வ ண இ வ ண எ வ இய ப உ க ைணவ ண க வ ண அறஉள ெப வ ண உற கட வ ண எ அ ேத கனகஅ பலநாத க ைணய கணேபாத கமல தபாதேன. 1 2676 எ பா வ ல னெமலா இைட டா ழலஒ ஓ எ அள இ அ ஞானஇ ட இ ம மா க ந மன மாையயா கா ைட கட ஞானஅ நா ைடஅைட நா எ த நா அ த நா இ த நா எ நா ேன க ெச க டா ட ெகலா ட அ ெதா ெப ெவ வள ற டேர ெதா இ ேய ைளெவலா த ற ஞான மைழெச ேல க த ெப கட ேள ம க ைணநட இ ெத வேம கனகஅ பலநாத க ைணய கணேபாத கமல தபாதேன. 2 2677 தெந யா வ நாதெந வைர மா க ல ைரய ற ட எ இ ல அ க ேம ேபா அ ஒ ைண னா ேவதெந க சகல ேகவல இ லாதபர ெவ க ெகா க ட ைள நா இ ெவ இ ெவ யா ள நா எ ற வா வாதெந நடவாத ேபாதெந யாள ைற ம ெந உ லா ம ேய ம ட றரேசஎ வா த ேலஅ ம ேதெப ெத வேம காதெந மண க த ெபா ல க ம


2678

2679

2680

2681

2682

2683

ைலநக வா கனகஅ பலநாத க ைணய கணேபாத கமல தபாதேன. ெகா ட வா ெகா ெகாைலெகா ட ேவ வ ெகா ட ேச ந ைவெகா ட ஒ ெச வ அ ைமெகா ல ெகா ட வ ஒ வ ேந ெகா ெச றவ க ைகெகா ற க க ெகா வாட எனேவ ைலெகா ட அ கைலெகா ட தயா ெந ெகா ட தவ ேய ேபா ெகா ட ெபா த ைலெகா ட த வ ைரெகா ட மறவ யா ெபா ெகா ட ெம எ ைமெகா ட ேச ேபா றவ அைல க கா ெகா ட இ ஒ க ெகா ட பா கல ேன அ வா கனகஅ பலநாத க ைணய கணேபாத கமல தபாதேன. படெம தா ெமா பா பாக எ மன பா பா யாகமாைய பா க த ப ைடய டய பட த ர ப சமாக டம பா ஆ டம க ட வய யா னாக ேற ர ர த தஅ ச த ற த ஆக ேவ டம த ெகா ட ம க ட ேன மல ஞான மா அக ட ட த க ைண ெவ பேன அ த ரா வ ேவதா தேன கடம க ெகா ட தெம கட ேள சைடெகா அரேச கனகஅ பலநாத க ைணய கணேபாத கமல தபாதேன. எ வைக ற க எ ற எ எ க ற இ நா எ தாைம எ எ க இ ைம இ ப எ எ க வ வைக பேம வ வ க வா வ வ க வ ைமவ வ க ம வ வ கஅவ ம வ வ கஉய ேவா இ வைக ல ம ெற வ வ கஅல ெத ேபா ேபாக இைணய க மறவாத மன ஒ மா ர என கைடத ேவ அரேச க வைக பவேராக ந ல எ க ம த ேய கனகஅ பலநாத க ைணய கணேபாத கமல தபாதேன. ப வ ப த அ ப ற த ஃ பரமேவ தா த எனேவ ப ேளா ந ேனா பக வ ேக எ பா மன டயநைடேய எ வ ெச யாம எ வெதா வ இற வ ஏ வ எ வ ந வ இ வன ேபாக க யா ெச ெச ேற வ ஆ ஓ ச ம லா ழ ற ெத ெச ேவ ய வ அ இ ேவைழஅ ழ மன அ ட கவ ேமா க வ வ றவ க தம க தேன க த கட ம ேய கனகஅ பலநாத க ைணய கணேபாத கமல தபாதேன. எ யேன ய யா ெச ைழக யேவா எ கட ெப யேவ எ ெச ேக எ ெச ேக இ ஆ ெசயா ெத ைத ைன ஏ தஎ றா வ வா ழ ற ப சாக ெந சா மய ேற அ யேன மன என வசமாக ன வச நானாக வ த த த வா ஒ ஒ ேயநாத ெவ ெவ ேய டய உ உ ேவஉ னா உ உ ேரஉய ெகா உண உண ேவஉண உற ற ேவஎ இைறேய க ைற ேவஅ ெகா க ைண ேயம ெகா க டஎ ேதா கட ேள கனகஅ பலநாத க ைணய கணேபாத கமல தபாதேன. ச தத எ ன ம த ைத உ த ட ேதமவ தா அ ய எ ந தம உ சா த எ ேநய உ ெகா ராைசயா மைன உ ட ெவ த வ உ ர பக ேபான ட ட ெபா டான த ேபாகேபா ய உ வ தைனெச ெற கவச உ ட கமா ம உ ட ெச தா ம ர பைடஉ வக எ ெப ய வா தா உ ேடா க த ெகா ைறேயா க ைகவள ெச சைட கட ேள க ைணமைலேய கனகஅ பலநாத க ைணய கணேபாத கமல தபாதேன.

3

4

5

6

7

8

9

2684 நா

க மா அ அ வ யபர நாத ைச ஓ மைலேய ஞானமய மானஒ வானந ஆன த நடன றஒ ேய மா க டா ழ எைன உய ெந ம வ ைவ தவ வ ள தப ேய மைற ைறபர ரமேம ஆகம ம ற வேம ஊ க ெசய க பா ைவ உ தவ ெப ெச வேம ஒ யாத உவைகேய அ யாத இ பேம ஒ ர ட ற ைலேய கா க கடக ெகா ட கட ேள க ெகா ட த அ ணேல கனகஅ பலநாத க ைணய கணேபாத கமல தபாதேன. 10

79. ேபா

ப க

2685 அ தர ேவ ேபா எ அரேச அ யேன மன தக ெத த இ ெகட ேவ ேபா எ தாேய ஏைழேய றைன பா ெத உற ேவ ேபா எ அ ேவ ைதைந ல ைட மய ம அற ேவ ேபா எ ேவ ம ந வள சைட ம ேய. 2686 ம ட ற ேத ேபா எ த ைன வா க ேவ வ ேபா அ ம ேயா ேபா இ ேவைழ க ள த க ேபா ப அ ய ேதா ேபா ேர பா த ேவ நா ேபா த ேப ெரா ேய ேபா எ த ைன தா க ேபா பதேம. 2687 பத பாட ேவ நா ேபா ெதா ெந ேப க ேக ட ேவ நா ேபா ெந ய க ெகா ைறேவ வச மாத ேவ நா ேபா ெந யமா க த ைலேய ப த ேவ நா ேபா ெந சைட தயா ேய. 2688 த ைறேவ ேபா எ உ ேகா ெந த மலேம ேபா ம க ேய ேபா எ த ைன வா த வ ளேல ேபா த ைறேய ேபா ெம ஞான ய ெந ள கேம ேபா ப ப ப ேய ேபா பாத பாடஎ க க ேபா . 2689 ேபா எ உ ேகா இ பேம அ ப தவ கா ேய ேபா ேபா எ அ பா ெத வேம ைசவ க வ ேபாகேம ேபா ேபா எ ெப தா ெச வேம க ைண ரண ெவ ளேம ேபா ேபா எ வா ெகா ெப தேல ேபா ேசவ ேபாேத. 2690 ேபாதஆ ன த ேபாகேம எ ைன ற ட ைன ேட ேபா தவா ைறேச ெச சைட யா எ ைம த க ேபா ேபத ஒ லா அ கட ேலஎ ைழெயலா ெபா த ேபா ேவதெம ெபா ேள ேபா அ லா ேவெறன ைலஅ ேபா . 2691 ேபா வா உ ள ெதா ஒ ேய ேபா பத ேபா ஆ வா சைடஎ அ பேன ேபா அமல அ மல ேபா ஏ வா ெகா ெகா எ ைதேய ேபா இைறவ இ கழ ேபா சா மா ற ய ெப ைமேய ேபா தைலவ தா ைண ேபா . 2692 ைண ைல மட ைத எ ெப மா ைணவ ைணய ேபா ைணஎன இட கட ேற த ெபா ன ேபா இைண ேப பஅ த க ைண இைறவ இைணய ேபா கைணஎன க ண தைன ெகா ஒ க ண கழல ேபா .

1

2

3

4

5

6

7

8


2693 அ யேன ைழக ெபா த ேபா அய எைன ேட ேபா ெகா யேன ப த த ேபா ண ெப றேம ேபா ெந யஎ ப ைட த ேபா ைனஅலா ேல ேபா ப ைச ற பா ெச ேட எ க பரம அைட கல நாேன. 2694 நா ெச ைழக பல ெபா நல தர ேவ வ ேபா ஏ ெச தா எ பா இ ைலம ெறன இ ன ேநா க ெச ேபா ஊ ெச நா வா உ ஐ ெத ெத ேய ஓத உவ த ேபா மா ெச ெந க மைலமக இட ெகா வ ளேல ேபா அ ேள.

80.

9

10

ண ப ப க

2695 த ணா ம ேபா தளெவ தரள க ைக த ழ க ணா ெச வ ெச ன த க ய கைடநாேய ெப ணா பாக ெப தைகத ெப ய க ைண ய எ ேற எ ணா க ேற ஆ எ தா இர காேய. 2696 இர கா தா ேயைன யாேர ம பா இ தமன ர கா அைல டைல ற ெகா ய பா இவ எ ேற உர கா த ேதா பா நா உலக யர ந ற அர கா ட ேப எ ெச ேவ ஆ அம த அ ம ேய. 2697 ம யா க ட ெத ேடா ெச வ ண பவள மாமைலேய அ யா ள ஆ ஆரா அ ேத அ ேய த யா உலக சழ ைடேய தள ட த ேற யா கைடமன ேத ெச வ ெதா ெத ேயேன 2698 ெத ய ெத ெத ைடயா வா பவ ற றா ய ெப பா அ ேய ைழ ைழ ேற ய ெபா ேள அ ஆ ேசா ம யஅ ய ெப ேவ எ அவ ேபா யா க ெபா ேவேன. 2699 ெபா ேவ க ைண தாேய ேபாதான த கட ஆ ம ேவ இ ப மயமாேவ ஆ ம வழ காேய ெம ேவ ப கட ேம எ பா இ லாம ந ேவ அ ேதாஅ ேதா ந ல க ைண கழக ேற. 2700 க ைண கடேல ஆ கட டேர ைடய அ ண கமல மலர ேக அ ைம ைழ ேத அ ளாேய வ ண ெகாைலமா பாதகனா மைறேயா தன ம த த ண க ைண அ த க எ னா இ நா சா கேவ. 2701 இ நா அ ேய ைழ த ைழ எ இர கா எ அ ேதா அ நா அ ைம ெகா டைனேய ைழயா ெதா அ ைலேயா ெபா னா க ைண கட இ ேதா ற பா ேபா ேறா எ நா யகேன ஆ எ தா உ ள இர ைலேய. 2702 உ ள கவைல ஒ ஒ நா ேள ஒ ட ெவ ள க ைண இைறேய ேம ட ெப ற ேய க ள ர கா உழ ற மன ேத எ கைடேயைன த ள த ேமா ஆ எ தா எ தா த ேயேன. 2703 எ தா ஒ நா அ வ எ ேய க க பைடய வ தா அ ேதா கைடநாேய மற ேத ம ெக ேட ெச தா மைர தா இைணஅ ேற ெக க ேதேன இ தா சைடயா ஆ இைறவா யர ேபேன. 2704 இ மன கைடநாேய எ ெச ேவ வ ளா ெபா அம தா அ ய எலா அ ேதா உலக ைலஒ கா ழ நா ஒ வ ைக ேற ஓ ைணகாேண க ைண வாேயா ஆ த ணா ய அ ேத.

1 2

3

4 5 6

7 8

9

10

81. த சன ப க 2705

2706 2707 2708

2709

2710

2711

2712

2713

2714

வா ெபா ன பலந ேவ ெத ளா அ த ர அைனய உ வா அ வா ன தநட உைடயா அ யா வைக ைல த வா அவ த க ேத த இளெவ ணைகக ேட இ வா தைனஅ ற ேதாநா இ ஒ கா கா ேபேனா. 1 ெபா நா யக ர தர வா பவ க ேத த னா ெபா ன பலந ேவ ள க ைண வழ அ னா அ வா ன தநட ஆ கழ க டக ேத எ நா யகனா அவ கழைல இ ஒ கா கா ேபேனா. 2 தா ெப ய க ைண னா தைலமா ைல னா தா சைடயா வா ய க ைடய வ ள அவ த அழைக ேகா க ேக ெச மன ர க ேட ேற ஈ ேய அவ அழைக இ ஒ கா கா ேபேனா. 3 க அக ெம ய யா ேபா ெபா ன பலந ேவ வ க அ யா நட ெச அ த க ைத க உல ேய ெச மா தவ தா க ேட நா எ க அைனயா அவ க ைத இ ஒ கா கா ேபேனா. 4 அ ற யா ெதா ேத த அ யா ம ெபா அ பல ேத வ ற யா ெப க ைண மைலயா தைலயா மாைல னா ம றரவா க ைட வய க நட ெச வ க ேட இ ற ேய அவ நட ைத இ ஒ கா கா ேபேனா. 5 இ மா ல வபத ெத ெபா ன பலந ேவ அ மா அ யா அ க அ அைசய நட ெச வ க ேட எ மா அ ய ப வதல எ எ ைர ேப ஏைழய யா எ மா அவ த நட ைத இ ஒ கா கா ேபேனா. 6 ேய தவேமா எைனஈ றா ெச த தவேமா யா அ ேய ம ேய கர தா அ பல ேத வா வனா தைம க ேட ேய எ ேத நா ேபேய அ த ைன எ ேய அ ேதா அவ தைம இ ஒ கா கா ேபேனா. 7 அ ேள வ வா அ பல ேத ஆ ெப மா அ க தைம ெத ேள வ வா அ யவ ேபா ேய க ேட உ ேற ம ேள வ ேவ ஆத னா மற ேத ேத ம ெக ேட இ ேள மன ேத அவ தைமநா இ ஒ கா கா ேபேனா. 8 அ ேனா அ பல ேதஎ ஐய உ க ேட அ தா ெபா ேனா பவள ெபா ப ேவா மா க ம ரேளா ேனா ள ேகா டேரா ேமைல ஒ ேயா எ உைர ேப எ ேனா அவ த உ ைவ இ ஒ கா கா ேபேனா. 9 ெபா எ ைர அ பல ேத த னா த அழ யைல உ எ ைர ேப எ ேனஎ உ ள உண த ைல


கா

எ ைர ேபேனா.

82. அபராத

அ ேய

எ எ

ைர ேப

அவ அழைக இ

ஒ கா

10

ண ப

2715 உலக பர ெபா ேளஎ உறேவ எ ற உ ேர இலக பர ேத பர பரமா இ ப நட ெச எ இைறேய கலக பர மன ேதைன ைக ட க ேயா லக பர த பாக எ ப த ற த ேற. 2716 அ ேறா ெபா ளா அ ேயைன ஆ ெகா ட அ வ தா இ ேறா ேய ைழக இர கா தக ற எ ேயா ேறா அைனய ைறெச ெகா ல ேப த எ தா ந ேறா க ைண ெப கடேல ஆளா இ த நா ைனேய. 2717 நா கைடேய ைழ அைன நா தவ தா ந யந தா ேகாப உ எ யாேர ெய பா ச யாதா வா க ைண கட உைடயா உ பா அ ேத வ ெத ய ேப தய ேறா ஆள ேவ ேபைதையேய. 2718 ேபைத ப வ எைனவ ய தா ெகா ட ெப மாேன ேபாைத க பா ைலேய ைழைய ெபா ைலேய வாைத ப எ உ ைரஉ ற மல தா ன ம ேத ஓைத கட உலக ேத ப ேப உைர ேதேன. 2719 உைர தா ல னா க ய உ ேவ எ னஉைர தவேர நைர தா இற தா அவ த ைம நா க நாணாேம ைர தா மலைர ெபறலா எ ெற ேண இைள ேற ைர தா கட ெப ைழேய ெச ேத எ ன ெச ேவேன. 2720 ெச ேவ ைம நல ஒ ெத ேய ெத ெத ேதாைர ைவேவ அ வா ேத எ வ ண இ த வ ண எ உ ேவ எ ப ெத வாெற எைடயா உ ேவ உ தா ைநேவ அல ெக ெச ேவ அ ேதா எ ந ேவேன. 2721 எ ந ேவ பாத எ நா அைடேவா எனஎ பா ந ந ைவ த ராேய எ ெச ேவ நாயகேன க ந ய ப பறைவ கா ேபா மன கா க ண ப நல ேச ட தஎ ப த ேள. 2722 ப மன தா க ைணநட பர ெதா ட பத ப ேய இன தா ெரா த னாக ேவ என அ ைம ேய ர கா தா னா எ ெகா வா நரக ெக ெச ேவ எ ெச ேவேன. 2723 எ ெச ேவ ைலநாேய இய ைழக எ லா ெபா ெச மல தா ைணஅ ேதா ெபா க ைண யாேத ெச ள பய யா ற ட எனஅ யா வ ெச உைர பா ம ற க ெட ங வா ேவேன. 2724 வாழா மன வ ெச வாளா நாைள க ற பாழா உலக நைட பா ேயைன ப தா ஊழா எ எ ெப மாேன இ ைனயா ஒ அைனேய ஏழா நர காளாேவ அ லா க எ எ ேய ேக. 2725 எ ேய க ைண நட ெச இைண தா மல க தயெமலா க ேய க க பாைறஎன ட ேற இ கைடேயைன அ ேய ெப க ஆ ேயா ஆ லாேயா யாெதா ெத ேய அ ேதா அ ேதாஎ ெச ேவ ல ேயேன. 2726 ேய ைழைய ள ேத ேத ெக ைன ேயா எ ேய என ெகா ர ேயா இ வா ற வா ெறனஒ அ ேய அவல கட அ அ ேதா அ அய ேற ேய எ ைன ைண காேண ெப மாேன. 2727 காேண ன வ ைள க டா தம கழ தைலேம ேண உலக நைட ேபா ெபா ேய க ற ேதா ேண ழ ெம ேற எ ேன இ ன க ம ேண எனஇ ெகைன தா எ தா யா ேவேன. 2728 ேவ ன க ைணநட ெப யா தைம வா ேவ எ ேய த வ ண என மன ர ேகா தா ேவ ைன தா ேப அவல கட ச யாேம ேவ எ றா எ ெப மா இத ெக ெச ேக ைனேயேன. 2729 ைனேய ெப கைடநாேய டய ெச கா க ட பைனேய என ல ேற பா ேய க ேயா ைனேய ைனயா ைழக ெந ழ டேவ ைன ேயா அைனேய அைனயா ைப அ ேய ஈெத ற ேயேன. 2730 அ ேய ெச ைழக அன த அவ ைற அ ேதாஇ ெகா ேய ைன ெதா உ ள ைம ந ைல ேற ெச ேய மனேமா ைனேயா ெசயேலா ெச ைக ெத ேய ெவ ெபா ேய க வ ைடயா யா ேவ ைலேயேன. 2731 ைலேய மன ேபான ேபா ேக அ லா யந ைலேய அ ேய ேய க ள அழேகா ைற த ண மைலேய ம ேய ம ேதஎ வா ேவ எ லா வ ேலாேன கைலேய க கழ ைடயா அ ளா ைம கட அ ேற. 2732 கட தா கய ேபா ெச மய கட அ க ைனேய மட தா மன ேதா ைல ேற கைரக ேட வைகஅ ேய ெதாட தா எ பா எைனெய ைண மல தா ைணக டா அட தா தம அ ேறா ஆைண ஆைண அ ேயேன. 2733 அ யா இ ப அைட றா அ ேய ஒ வ அய ேற ப யா பல பலேப யா றா பர ர யா ற ெத ேவ இ க ைண ைள ைலேய ெகா யா ைழ ணமாக ெகா ம ண ேற. 2734 றா ைல ற அைட தா அ ப எ லா ெகா ேய நா ந றா ெந ெச ற யாேத மன ெச வ ேய நட ேற ெபா றா ம ேய அவ க எ ைன த கழ ேற எ றா என ேக நைகேதா எ தா உள ெக னாேம. 2735 எ ஆ அைனயா எ ைன ெபா ளா எ ம த நா அ ைம ெகா ட தா யா ேகா வ த ெதனேவ இ நா இர கா றா எ ேக ேவ எ ேவ னா அ ற த மா ேவ ேட ஒ மலேன. 2736 பா அைட தா அ பாேல அ யா எ லா ெந ைனேய வ பா மன ேப த பாேல வ ழ

1

2

3

4

5

6 7 8

9 10

11

12 13

14

15

16

17

18

19

20

21


மய

ேற ெத பா ேநா ேய.

83. க

இ பநட ெச

இைறவா

கா

பா அ த கட அ

த வா எ ைன 22

ண ப

2737 ெச யாத ெந சக வ சக ேன இ தல ேத அ யா த தவ ேபா ல ெச ட ஐய தா யா த தல தாைணம ைலஎ ெகா றவேன யா த ெச ேயாெத ேய எ ைத யேத. 2738 ெதா ேமக ட தத லா பல ேசரநல யாெதா நா க ட ேய அ தவ எ னஇ ேக ேபாெதா ேபா ேற ைழ யா ெபா த வா மாெதா பாக ைணஅ ந ைண ம ைலேய. 2739 எ லா ெத த இைறவா த ண எ லா ெபா லாத பா ைலேய ைழைய ெபா த வா க லா மன கைட யாேல கைடைவ க ட ப லா அ ைண அ ேய இ ப ஆவ ேவ. 2740 ம ைட யா ைட வாளா மன ெசல ைவ ததலா எ ைட யா ைட எ தா மல ஏ ேல ைட யா ல ேறைன ெபா த க ைட யா கழ கா ைட யா ம க ட தேன. 2741 தாழாத ப ச ர ேதஇ த அ ேய ழாத வ ண க ைணெச வா எ ைன ேவ அ நா ஊழா ைனத தா டைன ேயஎ உைடயவேன வாழா வைகஎைன இ நா த வழ கலேவ. 2742 ஊ ெச த ெவ ைல ெபா ைனமற நா ெச த ைமைய நாேன ைன க ந ேற ஏ ெச தைனஎன ேகளா ேம இர றா வா ெச த நாத த ண வ ண எ வா வேன. 2743 ஆயா நா ெச ற கைள க ட ெப ற தாயா ெபா பாளல ஆ கைவ ச றலேவ ஓயா ெச ெதா ெபா தா உைனஎ ேய வாயா உைர க மா ேட அ ேதாஎ ன வ ைமஇேத. 2744 ஒ ெத ட மா டா ப வ ண த தா இ த த ைறவா உ ள இைய ெகாேலா க க ெதா மா ேற உ கழ அ ேக க த ேய ேய எ வ ேவ. 2745 ஆவா எனஎைன ஆ ெகாள ேவ அ ைமெகா ட ேதவாஎ ற ள ெத எ ெச ேவ வாவா எைன அைழ பா ற இ ைல மற எ ற நாவா உைர க மா ேட ெத வ நாம கேள. 2746 ப ள ேலெச ேபா எ உ ள பர பதலா எ ள ேல தா நா ெச வ ைலஎ தா க ள ேலெசா ேற அல கழ ைணஎ உ ள ேல ற ஆ கைவ கா க உைடயவேன.

84. க ைண

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ண ப

2747 ந லா ெக லா ந லவ ஒ வ யா நாய ேய ெபா லா ெக லா ெபா லவ நா ஒ வ இ த ண பதனா எ லா உைடயா ன ெக ெர ெற ேண உறெவ ெற கஈ த லா வழ ெக இ ைம ெபா ைம அ ேறா அ டேம. 2748 இடேம ெபா ேள ஏவேல எ ெற ெற இட ப ேமா மடேம உைடேய தன க வழ க அழேகா ஆந த நடேம உைடேயா ைனஅ ேவ ெத வ நயேவ டேமஅ தா வழ கா த அழேகா ெத பாேய. 2749 ெத தா அ ேத ெத ெவா லா ேயைன தா வைகஅ ெப எ ேன ைற ேம த தா அ ேய ைழெபா க த கா ப த ேயைன அ தா க ர காைம அ ேதா அ கழேகேயா. 2750 அ ஓ உத லா அதைன ெப த க ேய பா ெத ஓ இைலேயஎ ெச ேக எ க வேனேயா ம ேளா எ தைமேநா வ தா க த வழ க ேறா ெபா ேளா இட ேத ெகா ேடா த இ த ேற. 2751 ேய அ ேல அ ைம ெபா த இ ேல அ ேல யா ம ேய ேவ ேதவ தைம வ த கவ தா எ ப ேய ைன ேவேனா ெதா ட ேனைன ட அழேகா ந ேய சைடேயா இ ன ந க ேவ நாேய ேக. 2752 நாேய ப கட ந த அழேகா ந ேலா ேய ஒ இ ேல நா எ ெச ேகேனா எ ைடய தாேய அைனயா ெத ேம தய தா ஆகாேதா ேசேய த ைன பாேயா தா உலக யாேதா. 2753 பா ேப அ ெப ேறா வேன வேன வேனேயா பா ப ெசா அ எைன டா ெவ ைள ைடேயாேன த பா இவைன அ ட ேத எ த வ ண ெத பா ன எவ க டா ேதவ ேதட க யாேன. 2754 அ ய ெப மா எ ேயாைம ஆ ெப மா யாவ க ெப ய ெப மா வெப மா த ெப மா எ ைன உ ய ெப மா தவ ப ச உ ைம எ எ உைடயாேன க ய ெப மா உைடேய அ ள உ ற கட அ ேற. 2755 அ ேய அ வ ேய அ அ அ ெச தா இ ேய அ வ ேய இ அ அ ளாேய எ ஒ த ைமய எ க இைறவ எனமா மைறக எலா ெதா ெமா த ெமா தா ெமா ேயா ெசா லாேய. 2756 ெசா ல க ய ெப யபர டேர க ட ெகா ேத ம ல க மா அய தேலா வ ெப ம ேற ல க தா எ ேய ற ைழக யா ெபா த அ ல கட ெறைனஎ ேத அ வா உ ற அ நலேம.

1 2

3

4

5 6

7

8

9

10

85. அ ைம ப க 2757 ஆ ேவ ந 2758 ேக ச ெச

ைனயா பய உ வா அச யாட அ ேதாஇ ைலநாேய அ பா பா ேவ ெச ெப தவ ேக ெச ய ேவ இத ெக ெப மா க ைண ெச நா ைள னாேள இ தா உ ைம ந என ைனேய ந ேற ேக லா ைர தனேமா அல நாேய ள ைற ள லேனா ேக லாேய. லா அ ேய ெச ைறைய அ ேதா ேக லா ண தவ பா ேறா ஏ ஆ ர ேகா எ எ த யா ைறெகா ைள ேற நா ேச யா எைன ேச மன தா ைழைய ேத யா நா ஆ கா கவ லா எ ைன எ தா நா க யா வ ண இ ந க ேவ .

1

2


2759 ேவ டாைம ேவ ேறா க ம ைற ேவ வா ேவ வன ந டாத ம ள ேக ெபா லா ட ெகா ேத எ ைணேய எ ைன ஆ டா றா ஆ ெகா ட அ கடேல எ உ ள தம த ேதேவ ஈ டாவ என ய அ ேய உ ள ெத ண அ த ளாேய எ ெச ேகேன. 2760 எ ைனஅ யா ப வ தா ெகா ட எ ேவ என ய இ ப ேமஎ த ைனஇ ட தா ேபா அ ேதா த ேமா ெப க ைண தக ெக தா உ ைனஅலா ெதா வ த பா ெச ேல எ ைன உைடயாேன எ ள ேள ைன ைன பய ஊ ட ைன றா க ைலேய ெமா வ ெத ேன. 2761 எ நாைண அ எ ைன அ ேதா அ ேதா இ வைகெச ட தா எ ேன எ தா ஆைண ைனயலா ெதா ேவ ேட இதைன அ ைலேயா ைன ற ம னாஎ ஆ வா ேவ எ க ம ேயஎ ேவஎ ம ேத இ உ னா இ த வா ேற எ உ ள அ த ேயா உண ேலேன. 2762 உ ளம த வ ந உைடயா எ லா உைடயா ம ெறா ைறஇ ேடா எ ன க ளமன ேத அ ேதா க ேத ைக வா ேபா இ தா க ைண ேற எ ள ற ப ேவ இ ேக ெச ேவ எ ெக ேக யா ைர ேப இ உ ற வ ளல றேநா ேற எ மன ய ேபா வைகஅ ள ம டாேய. 2763 வைகஅ ேய ேய ச மா க ேம மா ைடய ெப தவ ேதா ம ழ வா தைகஅ ேய நல ஒ அ ேய ெபா ைம தா அ ேவ ந ேலாைர சல ெச ற ைகஅ ேவ ெக ப எ லா இ ேக கஅ ேவ எ எைன யா பைகஅ ேவ ப ைவ த பா உ ட ேவ பக ேடேன. 2764 இ டவைக வா ேற எ தா நாேன எ ேல எ தா எ ெச ேவ ம டல ேச வ ஆைண ைன த வ ண வா க ேவ இ த வ ண அ லா ட என ட யா அ ேதா ைற ெபன ழ வா ட ைல என பவ ேவ அ ேவெற ெச ேவ இ த ழல ேனேன. 2765 ழ ைற ெம ற ண ேன இ ய உல ைள ட ைகக எ லா அழ ைற த ப ெசனேவ ஆ ேய ஆ ெகா டா த பவ காேர ஐயா கழ க ைம எனஉலக அ ய ஒ க த யா ப வ ெத ைன ஆ ழ க ைண அ தாேய இ நா ைக ெந ழ டா எ ெச ேவ ைல ேலேன. 2766 ைலஅ ேய ைலஅ ெப ற ந ேலா ெந அ ேய எ உ ற ேநச ம இைலஅ ேய ம றவைர கன ேல எ ைணஓ ைணஎன எ ேற ந கைலஅ ேய க த தா நா க ட ேத எ அைவ கா ட ேவ அைலஅ யா அ கடேல அ ேத ேதேன அ பல ெத ேவநா அ ைம ஆேள.

3

4

5

6

7

8

9

10

86. உ ள ப சக 2767

ரா சைடய மா ைடய ேந ெகா ெகா ைற தாரா வர த ேப லக ஓரா வள தெதா ேட க ெணாெட

ய ரா அ ய தா வக உ ளக ேத.

ேபரா

ர த ேபரா 1

2768 ம

படாத மாமைற யா மல பைகயா க படாத மாலா ய த க த படாத பா த த தைடக னா ஒ படாதெதா ேட க ெணாெட உ ளக ேத. 2769 ேபத படாத ப பல க ப க ேப ேசத படாத ந ெதன ெச ைககளா ஏத படாத எ ட படாத யாவ க ஓத படாதெதா ேட க ெணாெட உ ளக ேத. 2770 த ணா அ ய ேண ஒ ய சா மைற ப ணா வ ெப ணா வ வ ப ய க ணா தல க ணா ம ய க ெகா ள ஒ ணா ைலயெதா ேட க ெணாெட உ ளக ேத. 2771 றவா ெந ய ேபசா ைலய ேப எ இறவா உ வ ஏ றா வ வ அக ேறா மறவா ைடய மாேதா ைடய வா ேறா உறவா இ பெதா ேட க ெணாெட உ ளக ேத.

2 3 4 5

87. சரண ப க 2772 ம வா சைடமா ம ேய அ வ ளேலந ேய அ பல தா ட ெச தேன ேய எ உைனஅ ைண ேல எ ப ேய எனெத ண ப ப க ேள. 2773 ப ேம அ ேய உைனஅ ஓ ப ேல எ ேம அ ைவ த ெச ட க டா ெகா ேம ைடநா யஎ ண றேம ெபா ேம ள ேம எ யேன. 2774 ணா மன ச ச ள ல ேற அ ணா எைனஆ ெகாளேவ அக வாேய க ணா கைளக ெதா ைலக ள ேனைன எ ணா ைனஎ ெச ேமா இத ெக ெச ேவேன. 2775 ெச ேவ அவ அ தவ ஒ ெச த ேய ைநேவ ைழயா ெபா த ந வாேய உ ேவ அல வைகஇ ம ேறா றா ைவேவ ேப உைனஎ மற ேலேன. 2776 மறவா ைனவா ெம அ பைரமா ல ேத இறவா வைகஆ ெகா ட யஈச ேனெம உறவா ய பத அ ஒ ேறா ேல நா றவா ெந த த எ பெத ேப டாேய. 2777 எ ேன இ அ எ ல ஏைழ ேயைன ேன வ தா ெகா ட த ேதேயா ெபா ேன அ அ பல தா ய யாஎ அ ேன அரேச அ ேத அ ஆ ட வேன. 2778 ஆ டா எைனஏ ற உைனஅ ஒ டா ெதன ள எ றா எ ைம க ேவ டா தயலா என கா பெத ெம ய ேனெபா ஆ டா எ தந ைச களநா ேனாேய. 2779 நா டா நைகெச வ எ ேறா அ ந லா டா ைனஎ ைன பா எைனேம லாேய தா டா மைரஅ ைண ஒ சா ேல எ மா டா ைமஅ த வா ம ம ளாேன. 2780 ம றா யமா ம ேய த வான வாஓ றா சைடயேவ யேன ைனேவ ேற ெபா றா தெம அ ப க ள ந றா இர பக உைனநா மாேற. 2781 மாறா மனமா ைய னா ம மா மா ஏறா ம இற ேற இத ெக ெச ேவ ேதறா ள ேத றைனஏ ட ெச க டா ேபறா ம அ பலேம யெப யாேன. 2782 ஆேன வ த பைரஆ ெகா ஐய ேனஎ மாேன ம ம நட வ ள ேலெச ேதேன அ ேத தலா

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


யெத வ ேம தாேன எைனஆ

88. ெந ெசா ெந 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790

2791

2792

2793

2794

வா

சர

11

சரேண.

த வா க ேப த வா அ ேத த வா ஊ த வா ம த வா க த வா ஏ த வா த வா ஒ எ இைறவ அ யா த வா ெந ச ேமஇ அ இய கேவ. வாட க றா இஃ ெத ைனெந ேச ைச வா த பாட க றா இைல ெபா ேவட க ப ைச தாட க றா இைல அ ேதா ெபா உன கா த வா ட க றா க ஒ எ மாைன ைன இ ேய. ேசா ைல ேம ெவ ைள ெசா கா இைல ந ல ேசாம இ ைல பா ைல ைக பண ைல ேதக ப ம இ ைல ைல யாெதா றா இ ைல வாகம நா ைல ெந சேம எ த ஆ ந ைனேய! ேநரா அ யா உ றைன ேந க பாரா தவ என பா உ த ப ெட ேலா வாரா பெத வா எ பா இ த வ சக பா ேசரா ந ென ச ேமஒ ரைன ேச ைர ேத. ெபா பா ெபா பா ந ெபா பயனா ெம பா ைக பா ெப ேம பண ைப பா அ ைக பா கவ பா பர ைம பா மன ேமஎ ெகா ேலா ம ைமேய. வாைழ க உண மா டா வா வள ய த தாைழ க உண தா ேறா ச ல ெப ற மாைழ க க வாம ெத மா ெதா ட மா டக ேற ஏைழ க க உள ன பா ெச ற ெத ைனெந ேச. காயா ச ைக க க உ ேட இ க க க டா யா ேப எ ஊ எ ைலெய தாயா த ைத எவ ல ஏெத ப சா அ வ வாயா இட ெசல ெந ேச ைடதர வ ைலஅ ேற. ட வ சக ெந சக ேமஒ ெசா ல ேக கட உல க ேல இ ட எ ெகா இைறயள ேவ ஓ இ ப இ ைல இைட ைட இ னலா ந ட ற க க ேட ைன நா ைல நா கைடைய ப ட வ ைமக எ என ட பைத உ ள ப என ஏ ேம. ெப யெபா எைவ த ெப ெபா ளா அ ெபா ைள ேபச ெகா ணா ய ைல அ பவ ைத கமயமா எ ள ெதா ைம த ைன அ யபர பரமான த பர ைத நட அ ைத அ ேதா உ யபர பரக அைடத ைனேய மனேன உ வாேய. ெசா ைல ெபா ைல யதா ஆன த டரா அ ப த ைல ெச ைல அ ைமயதா அ ப த வா எ ைல ைல கா பத தா வாத தலா தந ைல ைலயாய ப ப ைய மனேன ந டாேய. ம க ப டய வாதைனயா மனேன வ அ ேதா க ைவ எ ெபனவா ளாநாைள ேபா றா ச க ெத ெப மாைன ஐ கரைன நடராஜ த ராைன உ க க அ பவமயமா இ ைல உண எ ேன. மா எ ெகா க மா ஆ உள மாலா வா எ ெகா நட த ைடயா ம றா மனேன அ ேவத கா எ ெகா ம ட ைலஅ ேதா க நா எ ெகா ம பைத அ ைல நல தா எ ேன.

2795 உலக ஏ ேறா க ஓ ய ஒ ெகா ம ைட அ ெகா மாநட இல ேசவ ேக அ லக வா த லா ழ றைன ைம ேய தா தைன கலக ேமக தா எ ைன கா

89. ெபா

ெவ

1 2 3 4 5 6 7

8

9

10

11

12 ைல ஏைழ ெந ேச கைட க ேத. 13

பா

2796 வ ெம ய யா மால ற ஓ மன ச எ க சய ேவ & ப வ மல க ெட லா வ ெக டற ன மல க த ண தா ேந . 2797 ச கரா க சய ேவ தா சைடேம ெபா கரா க ெபா ேதாேன & ெவ கரா வா ைள வர பா வ ெதா ட கா ச ைர த தா . 2798 ல கள ெகா ட ெடா ேய க ைக ேகால சைட க த ேகாமளேம & ஞால அ ேதா ேய அ வா வ ச ேதாட ேமா றன . 2799 நா ேய எ இ த நா ல நா ெச ைழ தா ேதா அ ல தா ெப ேத & மா கர ேதா அ ஙனேம உ அ ெப ைம ெப ைம எ ஙன எ ள எ . 2800 ஆ ைணேயஎ ஆர ேத வ ைவ பா ைநேய இ பா ேய & ேச வா ேத ெபா ன வ ெத தைல தா ேத எ ெச ேத தவ . 2801 உ ைன ைன ேக உலா ேற அ எ தா ைன ைன ெபா ெப ேல & எ ைன டாேத ெபா ன ைய ேமவா ேச ப ெகாடாேத எைனஏ ெகா . 2802 எ னரேச ன எ டைர ெகனநா ெசா னதலா தா ட ெசா ேனேனா & இ த ப ைமைய ம க யாெத னா அ ப க ேவா அ . 2803 அ ேனஎ அ பாஎ ஆ ேகா ஆதரேவ எ ேன உ ள இர ைலேய & ெபா ேன உைடயா ைடஎ உளெநா வா கைடேய ப யைர க . 2804 ப த எ பா இக இைடைய இர & தக அ தா னா அ கைடயா க சைபயாைன ேத . 2805 தாதாதா தாதாதா தா ைற ெக ெச யா தாதாதா எ ல தா அைல ேதா & ேபாதாதா ந தா ம ேய நம வா ய ெபா ேள எ தா என கழ ேவ. 2806 ெபா க டா காம மய ேபா உழல ைகக டா எ னபல க டாேய & ெம க ட ெபா ேன அைனயா பா ேபா வண க க ைலேயா எ ேன த ைமமன ேம. 2807 இ வ ெச லாேத எ ைடயா த ன ேச அ வ ெச எ ற க & ெச வ ெசா னா ேக ைல டமன ேமஉன ெக னா உறேவ . 2808 கா வா யஉ கதவ ெகா அக பா வா யகா பர பரேன & மா வா க தார ஊணா யா மய ெகா

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


90.

13

ேடைழ ெப தார ஓ ெமா ைய ேப .

நா ட

2809 ஆ ேக ைற ேகசைட ஆ ேசவ ஆ ேப ேக ந பா ம ம ெப தைகேய ேசா ேகஇத ெசா ேபைதயா ழ வா ய ேம ைச கா ேக கற கா ழ ேறைன க ேயா. 2810 ஞால தா தைம ேபால தா இ ந வா ைன எ வா ல தா வேம எைவ என ேத தனரா சால தா ெகா சால தால ைத தா நா ெப பா ஆ ன ஏல தா ழலா ட தா எைன எ ேயா. 2811 அ ண ேல ைன எ ண ேல எ ைன ஆ ெகா டைன டன ந ணேல அ ேய கைடேய நாயைனேய ெப ண ேல இய ஆண ேல அ ேபய ேன ெகா ேபைத ேய ைழ க ணேல யா க க ேயா. 2812 வ ஆன த வ ேச மண வாள ேனஅ ளாள ேனமைல யா நைக ேத ர த ைடயவேன யா ைல ேபாக ேவ ெபா ன ைண ேபாக ேபா ேன இ ஆ கட ேபா ேத எைன எ ேயா.

91. த

1 2

3

4

ல ப

2813

க ள சைட த ைவ பா ைவைய ெச ேதைன ெச ைக ம ெச க ைய ரா க ெச க ைப ம ைக மைலயா மண தெப வா ைவ பவள மைலத ைன எ க ெப மா தைனஅ ேதா எ ேன எ ணா ேதேன. 2814 அ ப இதய மல ேகா அம த பரமா ன த ைத ப அகல கம ய ைணைய ய டைர வ ப ட ம வாத ம ைய ம யா ட றாைன இ ப ைறைவ இைறேயாைன எ ேன எ ணா ேதேன. 2815 ஒ ைம பயைன ஒ ைமெந உண தா உண உ ண ைவ ெப ைம க ைய ப ப ைய ெப ேயா எவ ெப ேயாைன அ ைம கள க ைமஅ அ மா த ைன எ மாைன இ ைம பய த வாைன எ ேன எ ணா ேதேன. 2816 கைறேயா க ட த த க ணா ைய க தைல மைறேயா ெந மா க ய வ மைலைய அைல வா ைய ெபாைறேயா உ ள ெதா ன ஒ ைய ரணனா இைறேயா த ைன அ ேதாநா எ ேன எ ணா ேதேன.

1 2

3

4

92. பரம ரா ய 2817

எ லா ல ெகன ல ேவ ல ெக லா ெகா லெம லா ெகா ைன ேற எ எ லா ெவ ப எ லா கட ெத வண உ ேவ பரம ரா ய பர பர 2818 ெச ய ேன க ைமேய ேவ ெத ேல மன ெச இன ேத ேகாள ேன ெந ளவ சகேன அ ய ேன அ வா ப அ ேனக கட த சைப பரம ரா ய

93.

என ேப எ லா ெபற ைன ெத ேற ட ைழ இ ெப லா ெகாள எ றய ேவ ெபா ேள. ெவ ப த ேய ெகா ய ேன ெகா ெகாைலப ைழ அைன ைத ெபா அ ப த கேளா ற பர பர ெபா ேள.

1

2

2819

ள ெத ேய ைக ேற ய யேன வ ச க ள கைடேய பா ேய ெகா ய க மன ர கேன அ ேதா ெவ ேற அ ச எ ேன ஆ ெகா த ேவ ம மா க ைண ெப கட அ ேத வ ளேல எ ெப வா ேவ. 2820 தா த ைத ெத வ தா றேதா தைலவ ெபா ஆ இ ப அ ெம அ அைன என ஆத ேத ஏ எ னள ர க ஒ ைலேய எ ெச ேவ இைத யா ெக ைர ேப ேச ன நைசஉ க டா ைல ம ைட க ஒ ள ேக. 2821 அ ப ேதா க பக த ேவ அ ம ெதா ண ேற அ எ அ த த ஒ கடேல அ ர ண ெகா டேர அ ஒ அ ெபற ம ேய அ ைவ க தெச பாேக அ மண ஒ த மலேர அ மய மா பர வேம.

94. த 2822 2823 2824 2825

2826

2827 2828

1

2

3

த த ேவ ஆன த ைறம த த இளநைக த க பா த ப ைச ப ெகா தெச பாக ஓ கா தக ட க த கா எ க ேத. ழாக ஞா றெச ேவ ரா எ ைனஇர ழாக நா அத ேமலாக ெந ச ேலசெம லா பாழாக இ ப ப ராக வா அ பா ற ஏழாக அ ம ெற டாக இ ெக ைன எ ெச ேம. ஆ ர கா தர ஐய பா ேச ர கா என ெக ேற ெபா பத ேற இர கா எ எ ெச ேவ இ ல ெப ற தா இர கா எ ப ேடாத ைள தள க ேட. ெச பவள த ேற அ ளா ன த ெச க ேய க ைட ேதேவ வா அ அன வ வா ஆ யாய அரேசஎ ஆ ேகா அரண மா ச வ சய ேவ ச க ராெவ ைசல வள ெத வதவா த ேவ க வ ப ெம ழ ஒ பா ள கஓ மழ ைடேம வ கா வழ வாேய. ற மாமைற ெந மா ைச க மல வா ைக நா ற வர உ ர ேதடஅ நா ட ெகா பா ற ெம ய யா உள ஆந த ப வ மா ஆ ற மாம ைய ஆர ைத ைன ைன த ெச வா . மைற ள ேக ேபா மா க மைலேய ேபா கைறம க ட ேபா க த க ேப ேபா ைற சைடெகா ேடா ேபர ேற ேபா ைறத ெதைனயா ெகா ட வ வ ேபா ேபா . ெச வைக அ ேய ம மா ம ள ைப ெத ேய உ வைக அ ேய உண ேல அ ேதா உ க ேம உ ெகா எ ைல ேத ெம வைக அைடேய ேவெறவ ைர ேப ைனயேன எ ெசய ைரேக ெபா வைக உைடேய எ ஙன ேக ைலயேன க அ ேயேன.

1 2 3

4

5 6

7


2829

ைய ைன ைனமற த ம ைய ைன த ேகேனா மலா ன த க ையஇக ைழ த ைய ைன த ேகேனா க ேபா வா த ப ையஉைன பாடாத பா ைட ைன த ேகேனா ப ெந ச ச ைய ைன த ேகேனா யா த ேக இ த ய ேனேன. 2830 தா தைட எ ேற ன தாரேம தைடஎ ேற நா ேச தைட எ ேற இ த தைட எ லா ேதா தைட ேய இ ற ேல எைன த க ஏ தைட யாேதா எ தா எ ெச ேவ எ ெச ேகேன. 2831 எ கட த உ க ெதா ஒ யா ேம இ த ெப வா ேவ இைறேய ற கட த ெப பத ைத ேப ைம ேல அ ைள ைழ ேல நா ெப கட த மய எ ஓ ேபயா உ ேட அ உ ட ேபா ேற க கட த ம கைதேபா க ைர ப எ ேகேனா கைடய ேனேன. 2832 ைன ேபா இைட ெம இய லா எ ேற ட ைத ேபா வ ெவ மன ேப கைள ெபா ைன ேபா க ேபா இைடந ைழ ேல ர ேபாத ஈ த ைன ேபா ைட நா ற ச ல ைதேய ச த ன சல தா என ெகா ேற எ ைன ேபா வ நா ல த இ ைல அ ல ெதவ இ ைலேய. 2833 க உ மல மண ேபா கல ெத ைற ேதா க ைண க ேதா உ வ யபரா உ காத ைறேச க வ உ மைலஉ ம உ மர உ ம ேல ற உ உ வைக ைலஎ ெச ேக நா ஏ ற ேத ஒ ய ேனேன. 2834 ம உ தா த ைத ெத வ உற த ம ேய உ ேகா ைணேவ ைலஎ யா அ த ெபா யான உட தா த ைத யா யைர ம ேதேனா ேனேனா எ உ ைணவா ஆைணஒ அ ேய நா இர டாேய. 2835 மா ற ய ப ெபா ேன ம ேயஎ க ேணக ம ேய யா ேதா ற ய ய டேர ஆன த ெச ேதேன ேசா ேய ேபா ற ய ேயைன ற ேவ றவ பா ேபாேக ேவத ேத ற ய வ க ப ைள ேப ஆைண ய ேனேன. 2836 உ உண ேவா உள ைற ெற த ெத ள ேத உைடயா வ ச ந உண ேவ ேத நலம ேய ெவ ழ நா ெபா ேல ெவ உண ேவ எ எ ைன ேயா ேய ேவெற ெச ேக த உண ேவா எ மக தைனஈ ேறா ற பாக த ளா அ ேற. 2837 கைலப ெந ஒ க ைடேய அல ைன கன ேல மைலப ற ெப ண ெத வ ளேல என ேய வ ச லா ைலப ற ந ேலா த ேநச ேல ைகதவேம ைன ேப அ ேதா உைலப ற அர ெகனெந ேக நா ஏ ற ேத ஒ ய ேனேன. 2838 இ ைன மல சைடயா இ ல ல த க ெக வா த அ ைன மா பக ேதா அயனா ெத வ மரெப ேறா க ெபா ைன ெச ெபா ைக டா றா கைடய ேன ேக த ெபா ைன மா ற அ ெபா ைட உைன த ேலேன. 2839 க சமல த த நா க ெந மா க ேபா ற அ சநைட அ ைமக க க ெபா அ பல ஆ ற எ ச இலா பர ெபா ேள எ ேவ ஏைழ ேன ட வ ச ைன தைனயா எ ெச ேவ எ ெச ேவ ம ேலேன. 2840 ேவ த ய றன ெவ ட ேச பா பா ண றன இ ப ைசயா ஆேன எ ேட எைன ேத வா சைட ேதேவ க ைண வ ெகா ேத. 2841 அடம யா ப ஆ றா ஏைழ க த ப பட யா ெத ைன ெச ேக எ த க பா ர கா ட யா அய மா வண ைண ேசவ யா தட யா ெச சைட யா ந தயா ேய. 2842 ெபா லா வா ைக யர எ ண ெப த ப லா நைக க பா ப பா ைட பா க லா அம எ ர க க அைன கைற ட எ லா உைட மா ைட எ ேன இர அ ேர. 2843 ெபா ைன உைடயா க ெபா ைள உைடயா இவ ேன இ ன எ ஓ கட ேவைழ ப பா ட ைன க சைட ட ெகா ட ைனத எ ைன உைட ெவ ைட எ ேன இர அ ேர. 2844 ஆ வ சக ெந ச இ அ யேன ஐயா வ சக ெந ச எ றா இ த ல ேத ஏ இ த ெக ெச ேவ எ ெச ேவ எைவ தா த ைத ஆ உ ேறா சா றா . 2845 நா ெபா ய அ யேன த ண தா ெபா ய எ றா இத ெக ெச ேவ தைலவா ேத பா க ஆ ெற ேதா ஊ உ ள உ அ ற உரேவா . 2846 ேநச ற ேந ற வ ஈச ஈ றா எ ைத எ ேற ேத ஐ ெத ெச ற நாேயைன ஆசக வ ண அ தா ஆகாேதா. 2847 ஆ றா ள சைடேயா இ ேவைழ அ ய ப ஆ றா வ வ த எ லா ற இ ன ஆ றா த ேபர ஆ கழ ெகாேலா ஆ றாைம ேம ெகா ட தா எவ எைன ஆ வேர. 2848 ப ேய அள த மாலவ பைழய மைறெசா ப ணவ ற யா த ெபா ேள ெமா ஒ நக ைறேய அ யா க ேக இர ன அ த ரேநா த த ேபா ப த ேய ேபா ப கைட க பா த ேள. 2849 அ ளா அ ேத அரேச அ ேய ெகா ேய ைறேயேயா இ ேச மனேனா ட உழ ேத எ தா இ தா ைறேயேயா ம ேச மடவா மயலாேல மா ேற நா ைறேயேயா ெத ேளா அ யாேத ைகயா ேற ைறேயேயா. 2850 ஒ யா கவைல உ ேற உைடயா ைறேயா ைறேயேயா அ யா க ைண கடேலஎ அரேச ைறேயா ைறேயேயா ெபா யா யேல அைனயா பா தைனேய ைறேயேயா இ யா ழ ேற இைறவா ைறேயா ைறேயேயா. 2851 ம ஒ க ைக சைட ெப க ைண வ ளேல ெத ய அ ேத ஒ வா ைக இ ர தேலா ைல தவா ெச வ ம ப ஒ வா ைக ம அரச பைட ெச வ ேவ ேட க ஒ ன வ

8 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

21

22 23 24 25 26 27

28

29


ெச வ க ைபேய க றனேன. 2852 ம றா மாம ேய ெபா பாத மல ைணேய ைணயாக வா ேறா ஒ றா ைற ைல ஏைழ ேய யா ஒ ேல இ ல உழலா ேற இ றாக நா க எ ேன ெச ேக இைண ைலயா ைமய னா இைள ேற எ றா ெத ேய ர க ேவ எ ஆ ஒ இ ப வா ேவ. 2853 ெவ ள ெகா ேடா சைட யா ேம ப ள ெகா ேடா ன ேபா த ண ப ந ேலா உ ள ெகா ேடா அவேம ப த ஒ அைனேய க ள ெகா ேடா மன ேமாஉ கா வேன. 2854 ஐயா க ெகா ட ஆர ேதஅ ளா பவள ெம யாெம ஞான ள ேக க ைண ள கைவ த ைமயா ட ம ேயஅ ெற ைன ம தத ேதா ெபா யாஎ ெச வ அ ளா ெய எ ேபா வேன. 2855 நாரா யண ைச நா க ஆ ய ந பாரா யண ெசய ப ட ேசவ ப கயேம ரா யண ெபற பா ற ஓ இேல ஆரா யண ற ேற ெபா ம ற தம தவேன. 2856 ேப ெகா ட ெந சக பாழா வ எ ெப யைர வா ெகா டன த அன த ெசா ல வராெத இ நா ெகா ைர க வ ேமாஎ ெச வ ந மர கா ெகா வாைழ க ைய ைக ட கைடயவேன. 2857 வ மான கர ேத மாம ேய ம க ட ம ேய அ ப ந மான கா த அ கடேல ஆன த நட ெச வா ேவ ெபா மான ைன ெபா அ ைனைவ தா ட ெபா ேள இ ெக மான கா த ள ேவ ேயா ேவ டாேய எ ெச ேவேன. 2858 ைவவ ெம ெற றவ தம ந வா ெச வ எ ெற றெம வ ெசய ைசவ ெம ப ைசவ சா தைலைம ெத வ ெம ப எ னள ைலஎ ெச ேவ . 2859 ஐய ேரஉம த ய நா ஆ அ க என தா டவ ஆ ெபா யேன உள தவல பய க த த த ேவ ைதய ேலா ற ள க ப ச தான த த நட ெம ய ேர யேர த ம ைடய ேரஎ ற அம தவேர. 2860 எ வ ய மன ேன மல சா ஈ நா இ ேத ேய ெபா ைழ ழ ேவ ைமேய ைல ெதா கைடேய வ ெப ேய மட ெப ேய மா லா வ சக ெந ச ெப ேய அ பல த ெக கட ேவேன. 2861 ெபா அ ந த த ன ைண தா மல யாநேம ம ன ைவ ட ேவ எ வ ளேல எ ைன நா பல கா இ ய பேல. 2862 தா த ைத ச நாத ஆ ெத வ எ ற தன பா மா ைட ஏ பரமேன ைக ட எ ைன ைன ேயா. 2863 ஒ யா மய ெகா ழ ேவ அவேம அ யா வைகேய அ வா அ வா ெமா யா மைற தேல த ஏ யா யா ைன படேவ. 2864 உலெக லா ைற ேதா ேபர உ வ மா எ உ உ ட இல வாெனா யா ம ம ைட எ ேற அல ஆன த நாடக ெச அ ெபா ேசவ கபய எ ைன லக ைழ வா நட ராச காம ேய.

30 31

32 33 34 35

36 37

38

39 40 41 42 43

2865 எ

2866

2867

2868

2869

2870 2871

க கா உம ெப தவ எ வன யா தா ெச வ வ காணாம அைல தனரா இ காண யலா றா ந ப ெதா ேத அ பல ேத ஓ ட ேதா நா ஆ த ப வ ஒ மா பரஒ ைய பா ய ப ேர. ேசணாட வ உய ைச க மா உ ர அ ரேளா ச காணாத கா ையநா க ேட ற பல க ேண ப னா ஆணாக ற த ேய அ தவ எ ேதேனா அ ேல ேபணாத ற ெப லா ற பலஇ ற ேபஎ ற பா அ ேதா. இ ளற ஓ ெபா ேல நட ெச எ நாத எ ெப மா அ ெள வ வ கா ஒ க ேத அழ னைக கா ெத ற அ ைம ைகயா தட ம வா மல த ெபா ற இ ேதா வா க ெத தன ைமஈத ேதா. ெபா எ ேகா ம எ ேகா தஒ ர எ ேகா ெபா ஓ எ ேகா ள ெக ேகா ட ேகா ட எ ேகா ைனயேன யா எ எ ேகா எ எ ேகா எ ெப மா ேம இ தவ ண எ ேகா த தவ தா க க ட ெப ேற க . வ சக ெக லா தலா அற கைடயா மற ெதா ேல வ பா ெந சக மா கைனமா பாதகைன ெகா ேயைன ச ேனைன அ ச என க ைண தா ெகா ட அ கடைல அ ைத ெத வ க சமல ரவ ெந மா க ெபா ைள ெபா யா க ேதேன. நாதாெபா அ பல ேதஅ வான த நாடக ெச பாதா ப றாத எ ைன ப ெகா ெட லா ஓதா ணர உண உ ேள ள ெசா ன தா ைனமற ெத ைன ேக இ த ல ேத. க த நா மல கழ ைண உள ற க றவ ெக லா ப த நா வைல அ த த பைர பர பைர ட ஆ அ த நா ம வைடபவ உள ல அவ எவ எ இ ேக இ த நா ைற ற பல ரா உ த ெச அவ அ ேற.

95. அற ைல

2873 ெம

ைல

45

46

47

48 49

50

ள க

2872 ம வாைண ெப ணா ஒ கண க வய உ வ ேன க வாைண றஇர கா ட ைப க ெகா தாைண ஞா என ெறா ணாேத.

96. அ

44

அ ெப உ வாைண உ வா இற தவைர எ க த ேன எ வாைண எம வ

ற 1

ள க

ள ேக ள க லா ேவ ேற ஓ ைம அ ேற ெச ேபா ெறா த ள எ

ள ள த ச

ைலஎ றா ேமேலா நா க ைடய ெச ைனநக ந ேன.

ெபா ள ேக ள ெகனஉ ெபா ப கேள ெச ப ேக ெந ள ேக

வ 1


97. ம த 2874 பனகஅைண

ைல

ெந மா அய ேபா ற லவெரலா பரவ ஓ கனகம அ பல ேத ெப யம ெதா க க ேட க ேட அனகநட த ச தான த வ வ ேப ர வா ள ெதனகமம பெத லா வ ல ேப நடராச எ ப த மா. 2875 ெந மா அய ேதட யந ஒ தெதன ெத ேதா ெசா ஒ க ைண ம அ பல ேத இ ட க வ ேத அ ேதா அ வ கட த ேப ரான த வ வ ந ல வா ள ைம ந க பெத லா வ ல ேப நடராச எ ப த மா.

98.

2876 ஆ

1

2

லாச

டவ யா ட தா ெபா

உன க ய நா னா அ ைடயா இ ர அ இைறயா வ டவேன த ய ைலகா அ ெந கா டவேன காைல த ட எ இ ள என க வா தா டவேன அ ெபா த தேல க ைண தட கடேல ெந தைகேய ச கரேன வேன. 2877 ெந ெம த மைறயா கைட கா பதனா ள கா யநா ெத ல இ ேய ெப ெந எ உள கா யநா அ ேத ைழபடா ெத வமைற இ ெவன ண ேத ஒ ெந என கர வ த த நா உணராத உளைவஎலா ஒ ண ெத ேத ெத ெண த த மைற ல ப த பத தா வகாம வ ம நட ெத ள ேத.

99. வ த பர ச

2

தன

2878 உலக சரா சர ல றேப லக எ ப கலக இ எ க ைற த கன ள ககந எ ப இலக ஒ ர ெடன அ க றேதா இைண இ பமா இதய எ ப லக எ றந த பர வ த பர வ த பர . 2879 வர த தர க த மனம ட கனந ட த உர பத ெபறவ ழ ேப ெரா ந ட த ெவ ட த பர ண க ட த பரம மா ேய பர மாமைற ர பர பர த பர வ த பர வ த பர . 2880 ய பரா பர ராதர ண சதா லய கள ச ய கனா கன தேதா த ப ர வ சமர ச வ ய ேகா தய ேகதன மல எ நா ேவத ெதா ய கன த பர வ த பர வ த பர . 2881 அ அ ெம ய ப த ைமஉ ள ைக ெந ேபா ஆ ற ெபா அ நா மைற அ தேம க றேதா க அ ப ெவ அ டா மல ஞானவா ெவ ேலெவ ர பதா ெத அ ப இ ெக ப வ த பர வ த பர . 2882 ெப த சதா ெப ேபத மாயேதா ேபாத வாத த ெதறா த த ெசா ப இ பேம வா ைக த ெத ற ேயாக த மல மா ெம ைற ெகா ட த ெசலா பரம ரா ய வ த பர வ த பர .

100. அ ைம

1

1

2 3

4

5

ப க

2883 உல உ வைகஉவைக றஇ ய அ ள த உத ஆ ன த ைவேய உவைமெசால அ யஒ ெப ய வ ெந தைன உண ேப ப ேய இல பர அபர ைல இைச அவ ரவ ப வ இய ற உள ெகா பைரேய இ ைமெந ஒ ைம ற அ ைமெப ெப ைமதைன ஈ ெதைன அ த அ ேவ கலக சகசமல இ ளகல ெவ யான கா ேய க ைண ைறேவ கடகரட மலகய கஅ அ க கநஅ உத கடேல அல வள ைற ஒ ைலய ப ேம அ ணலா ம ம ேய அ லா ட சரா சர ஈ ற பர வான த வ உைமேய. 2884 க பைவஎ லா க உண பைவஎ லாமன க சற உண ேக கா பைவஎ லா க ெச பைவெயலா ெச க ெந அக ற ெப ேயா ெபா பைவஎ லா ெச க பைவஎ லா ெகா பைவ எலா கழைவஎ லா க மைவஎ லா உ ேபாதைவ எலா அ வா பைவஎ லா ப அைசபைவஎ லா அைசய ைறபைவ எலா ெச ைலேய ைனபைவஎ லா ெந ழ ெந அைவஎ லா ஓ யா ன த வ ேவ அ ைடய அ ய க ைலய ப ம அ ணலா ம ம ேய அ லா ட சரா சர ஈ ற பர வான த வ உைமேய. 2885 இ கண இ தஇ ெம ெய ற ெபா ைர இ வ கண ேபா ேல இ யா ேமா இ ேமா எ ெச ேகா எ ெச ேகா இ எ யா ெத கண நட கவ அ கண ெபா லாத கண இ ப ெத ேற ைதைந தயராத வ ண ந அ த த க பரம வச ேய எ கண ஏ ஒ க பர பைர இமாசல மா மைல இைற ைய ர அமைல எனமைறக ஏ ட இ த த ேத ேய அ க த எ ரா ைலய ப ம அ ணலா ம ம ேய அ லா ட சரா சர ஈ ற பர வான த வ உைமேய. 2886 ெபா யாத ெமா மய ெச யாத ெசய ேபாகாத நா டய யாத மன உ யாத சா த தள ராத ைல எ யாத வா ேவ ெற ணாத ைற ைன எ மற வாத ெந இறவாத தக ேம றவாத க இ ஏைழேய க ெச க டா ெகா யா யா ைமயா மண ேகாமள ெத வ மலேர ேகாவாத தேம ைறயாத ம யேம ேகாடாத ம ள ேக ஐயான ன ெகா ட ைலய ப ம அ ணலா ம ம ேய அ லா ட சரா சர ஈ ற பர வான த வ உைமேய. 2887 பவமான எ கட கட ேம க யான ப ைல அைண வாழ பகலான சகல ட இரவான ேகவல பைக தடாத ப ஓ தவமான கல அ காம னா அல த ேய நட த வ ேமா தானா நட ேமா எ ெச ேக சரணேம சரண அ வா உவமான ம றபர வமான தெவ உறவான த உறேவ உ வான அ வான ஒ வான ஞானேம உ ரான ஒ உண ேவ அவமான அ ைலய ப ம அ ணலா ம ம ேய அ லா ட சரா சர ஈ ற பர வான த வ உைமேய. 2888 ட நைட எ ேபா ட மனைதநா ெசா ட ட அ ைண ட ேமான எ ந டஅ மா இ எ றா கா த யா ட சாபேமா க ேல அ ம மஓ கணேம லா ெபா லா கற ெக ன ழ றேத தா ட அ டா எ தா ற த அ தா த ைன வத எ ைன இ த ய ேன எ ெச ேவ ஆ ட சைடயாள ைலய ப ம அ ணலா ம

1

2

3

4

5


ம ேய அ லா ட சரா சர ஈ ற பர வான த வ உைமேய. 2889 மாையஎ இர எ மைனயக ேத டய வாதைனஎ க வ தா வ மன அ ைமைய எ அவ ைன தம வசமாக உள க ேமயம எ ஒ ள ைன அ ெதன ெம ைல சா ைகஎலா ேவ ற உைட ள ெபா எலா ெகா ைளெகாள கந ைனேய ேநய உற ஓவா ேற ச ெச ேகற இைலேயா இைல ேயாத ம ெந இைல ேயாஅ ைற இைல ேயாஎ ெச ேக ஆயமைற ற ைலய ப ம அ ணலா ம ம ேய அ லா ட சரா சர ஈ ற பர வான த வ உைமேய. 2890 ெவ ைன டான காய இ மாய என ேவத த ஆ கம எலா பைறஅ ைற இ ெவ ம ச ற எ ேவக ெசா ேக ட க ைவெப கட ல ைவரமைல ஒ தவ கண ைட இற த பலகா க ற க இ ைலஉட மான ஓ க அள வ த ேய எ வ உ யேன ஏைழம எ னம இ னம எ ண ேல இ தம ெகா நா எ தவைக அ யாத இ ப ைல க ம ேவ அ ய அக அ ைலய ப ம அ ணலா ம ம ேய அ லா ட சரா சர ஈ ற பர வான த வ உைமேய. 2891 ஒ ம உன வ அ ைணேய உ உலக பைட த த ெதா இய என உய மைறக ஓ அ ன த ெத ற ழ கஅ ேக வ யான இ லா ம அவேம ெத வ ெந ெச மா ட ேப க பா ேசராைம எ க வா க ம இமயவைர அைரய மக எனவ க ைணத கலாப ம ேல க அ யவ இதய கமலமல ைசஅ கைல ளரவள அ னேம அ நைறெகா இத வைன ைலய ப ம அ ணலா ம ம ேய அ லா ட சரா சர ஈ ற பர வான த வ உைமேய. 2892 ற ெதா அ க ம த ய ைசவ ெந ன யஓ மல ஐ ெத ைல ற ெகா ன ைச ெச ற ெத ஒ த ைமெப வஞான தக ப த பர ஓ ெம ெச வ வா ைக ப ைட ேய இ ைர த ள ேவ அ ேத ேபற தய மா இ ர அ வ ய ெப ைமைய அ த அ ேத ரசமல மக கைலெசா மக சய மக த ெப க ர ேம ம ேய ஆற சைடய ைலய ப ம அ ணலா ம ம ேய அ லா ட சரா சர ஈ ற பர வான த வ உைமேய.

101. கைலமகளா

6

7

8

9

10

ப க

2893 தவளமல கமல ைச அ மைனைய சா த த வைளமல க ணாைள ெப ணா ெப ண ைத ேகா லாத பவள இத ப ெகா ைய நா கனா நாஓ பாைவ த ைன கவளமத கய ெகா ைலயாைள கைலமாைத க ேவாேம. 2894 ச க வள டவள த த ெகா ைய சர வ த ைன அ ப க ற கைலப உண வ கைலஞான ேதாைக த ைன க த ைவஅ ைவமல ஓ யெப ெத வ த ைன த கமைல ைலயாைள கைலயாைள ெதா க சா பா . 2895 கைலப ற உள க ைன க ையஅ கடைல ஓ ைலப ற வர ெதா ேத த நா கனா ட நா தைலப ற மைறப ல கா ற தாைய வாைக ைலப ற தலாைள கைலவா அ ைமையநா ேபாேம.

1

2

3

102. ஆன த க 2896 ந ல ம ம & க ந ைவ ய நாத ம . அ வ வான ம &ந அ த மாக அம த ம இ ளற ேவா ம &அ ப இ வாக இ த ம . 1 2897 ச சல ம &எ தாேனதா னா தைழ ம அ செல றா ம & ச தான த மாக அம த ம . 2 2898 தக மான ம & ச ேவத ள ம த வா த ம & எ ைன தானா ெகா ட தயாள ம . 3 2899 ற ைப ெயா ம & யா ேபச படாத ெப ய ம இற ைப த ம &எ எ ம ம . 4 2900 நான வா ம & பர ஞான ெவ ந ம ேமாந வ வா ம & வ த ள ேத ம . 5 2901 த தா ம & பா த ேபாேத கைள ேபா ம ப தர ம & அ பான தானா பரம ம . 6 2902 மாலய ேத ம & ன மா க ட ைர கா க வ த ம காலைன சா த ம & ேதவ கா கன காணா ம . 7 2903 த பர ேயாக ம & உப சா த ள ைட சா த ம பர ேயாகம & உய ேதவெர லா ெதா ெத வம . 8 2904 அ பல தா ம & பர மாந த ெவ ள த ம எ பல மா ம & ேவ எ தல ம . 9 2905 ேசத ப டாத ம & உ டா ேத ேபா ெத டா ம ேபத ப டாத ம & மைல ெப ட ெகா ட ெப ய ம . 10 2906 ஆ ம தா ம & தாேன ஆ யநா மான ம ேச தம & த ைன ேத ேவா த கைள நா ம . 11 2907 ய கான ம &ப ரண மாக ெபா ம எ ய பம & எம ெத ணெம லா ட ம . 12 2908 பா வ ண மா ம &அ ப ைச ற பட த ம வ ண நா ம & உ ேள ேநா ேறா கைள ேநா ம . 13 2909 பா க ப ேபா ம & த ைன பாராத வ கைள ேசரா ம க ெத த ம &அ ல ம ெத ெகா ட ம . 14 2910 ேகா லா ேதா ம & அ ப ெகா ைளெகா ண லா ம மாெதா பாக ம & எ ைன வா த எ க ம யா ம . 15


2911 ஏக வா ம & க ஏைழக இர ம ேசாக த ம & பர ேசா ெய ற ப ம . 2912 ேகாமள ம & நல ெகா க ச க ெகா ட ம நாமள வாத ம & ந ைம நாம ப ந ம . 2913 ெச வ தைழ ம எ ரா ைனெயலா தம ந வ தைனெகா ம பர நாதா த ந ம . 2914 வா யாத ம & மத வாத த மா ம ேநா ெபா யா ம & அ ப ேநா ய ேநா ேநா ம . 2915 ெப ணாைச ம & ெபா ேபராைச ெய லா ள ம ம ணாைச ம & எ லா வ ல ம ெத வா ம . 2916 எ ெகடாத ம &வ எ லா ேவ ம ேவாக ம & ந ைம ைம ைணயா ம . 2917 க ெணா கா ம & அ ைம க கல க ம ெணா யா ம & பர த க ைக ேவ ம . 2918 காயா வ ணம & ஒ க ச மல ைச கா ம தாயா க ைண ம & சதா வ மானெம ஞான ம . 2919 அளைவ கட த ம & யா அ ைம ய ைம ய ைம ம உள ைட ம &ஒ ஒ ய லா ய தம . 2920 த மய மா ம & வ சாதன ெந தைழ ம மய ேசா ம &அ ட ேச ம . 2921 மற தா ெலா ம & த ைன மறவா தவ வழ ம இற தா ெல ம & என ெக ைணயா ம . 2922 க ம &க க டக ெக லா கச ம இ ைப ைழ ம & ேப இ ப ெவ ள ேத ம . 2923 அ ம க ட ம &அ ஆந த த வக ட ம த பம & யா ேபசா ம ெத ேப ம . 2924 வ க ய ம & ெச வ மாரைன றம நா யம & ைதய நாய க த ம . ந லம ம & க ந ைவ ய நாத ம .

103. பா 2925 2926 2927 2928 2929 2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936 2937 2938 2939 2940 2941 2942 2943 2944 2945 2946 2947 2948 2949 2950 2951

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

அ பல ஆ றா பா மா ேர & அவ ஆ ட க நா ட ெகா ேட பா மா ேர. ஆ ற ேசவ ேம பா மாேர & க ஆைசெகா வா ேற பா மாேர. இ பவ வா சைப பா மாேர & நட டவ ேம ட ைவ ேத பா மாேர. ஈன ட ைசைவேய பா மாேர & நட ேநச தைம ெய வ ண பா மாேர. உ தம ெபா ன பல ேத பா மாேர & இ ப உ வா ஓ றா பா மாேர. ஊன ல ைக க ேத பா மாேர & ம உ தம றவாேவ பா மாேர. க பைனெய லா கட தா பா மாேர & எ ற க பைன ப வாேரா பா மாேர. க ல நா ப பா பா மாேர & க ைடயா ெர பாைரேயா பா மாேர. க மனெம லா கைர பா பா மாேர & மன கைரயாெர னள ேல பா மாேர. க ளெமா ம ேயனா பா மாேர & எ ைன ைக ட வாேரா பா மாேர. க ப கல தாேர பா மாேர & இ ைகந வ வாேரா பா மாேர. க டவெர லா ப க பா மாேர & எ ற க ய ேதெயா தா பா மாேர. காமைன க ணாெல தா பா மாேர & எ ற காதைல க ட வாேரா பா மாேர. காவைலெய லா கட பா மாேர & எ ைன ைககல த க ளரவ பா மாேர. காண ைழ ேதனவைர பா மாேர & ெகா கா வாைர ய ேல பா மாேர. டவர ேவ ெம றா பா மாேர & நா ேன ெய ட றா பா மாேர. னர ேக ெள ைச தா பா மாேர & நா ேக பத ேச ப தா பா மாேர. ைளைய தா ேத பா மாேர & அ ேக வர காேணைனேயா பா மாேர. தவைக பா றா பா மாேர & அ ேக ம மய ேன பா மாேர. ைம யாமெல ைன பா மாேர & மன ேக ைம தாேரய பா மாேர. டமைன ேயெனைன பா மாேர & அ ேகய ைம ெகா டார பா மாேர. றெம லா ணமாக பா மாேர & ெகா ெகா றவெர ெகா ந கா பா மாேர. றெமா ெச த ேய பா மாேர & எ ைன ெகா ல ேப வாேரா பா மாேர. த ெபா பாத க டா பா மாேர & உ ள ைறெய லா க பா மாேர. ைத த பாத க பா மாேர & ந க ெக லா லெத வ பா மாேர. ற ய பத க பா மாேர & க ெகா க ைழ ேதனா பா மாேர. ட ைழ ேதனவைர பா மாேர & அ வ ண பா மாேர.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


104. ெவ 2952 2953 2954 2955 2956 2957 2958 2959 2960 2961 2962 2963 2964 2965 2966 2967 2968 2969 2970 2971 2972 2973 2974

லா

த ைனய ப ற ெவ லாேவ & ஒ த ர ெசா ல ேவ ெவ லாேவ. நாத ேம த ெவ லாேவ & அ ேக நா வர ேவ ேற ெவ லாேவ. ச தான த கட ெவ லாேவ & நா தா ழ ேவ ேற ெவ லாேவ. இரா பக லா ட ேத ெவ லாேவ & நா இ கெவ வா ேற ெவ லாேவ. ேத ற மா ைற த ெவ லாேவ & நா வமயம தா ைழ ேத ெவ லாேவ. ேபாதந த ெவ லாேவ & மல ேபாதமற ேவ ேற ெவ லாேவ. ஆ ம யாம ேக ெவ லாேவ & அ ளாள வ வாேராெசா லா ெவ லாேவ. அ தர க ேசைவெச ய ெவ லாேவ & ெய க ஐய வ வாேராெசா லா ெவ லாேவ. ேவத ேம த ெவ லாேவ & மல ேவைத ள ேவ ெசா லா ெவ லாேவ. ட பா ல ெவ லாேவ & அ த ட பா ேவ ேற ெவ லாேவ. ஆ ய த ெம ைர தா ெவ லாேவ & அ த ஆ ய த மாவெத ன ெவ லாேவ. லாம ேல ைள த ெவ லாேவ & தா ைள தவ ண ேம ெசா லா ெவ லாேவ. ெபா ெமா றெத பா ெவ லாேவ & அ த ெமா றா தெத ன ெவ லாேவ. நான வா வ ண ெவ லாேவ & ஒ ஞானெந ெசா க டா ெவ லாேவ. ஞானமய மா ள ெவ லாேவ & எ ைன நான ய ெசா க டா ெவ லாேவ. வா வா ெய ைர தா ெவ லாேவ & அ த வா ெய ன ேப க டா ெவ லாேவ. ஐ தைல பா பா றா ெவ லாேவ & அவ அ பல றெத ன ெவ லாேவ. ஓெர ைல ெட பா ெவ லாேவ & அ ஊைமெய தாவெத ன ெவ லாேவ. அ பல ஆ றா ெவ லாேவ & அவ ஆ ற வ ணெம ன ெவ லாேவ. அ தர ஆ றா ெவ லாேவ & அவ ஆ வைக எ ப ேயா ெவ லாேவ. அ ல வா தா ெவ லாேவ & எ ஆ ற வ ணெம ன ெவ லாேவ. அ டப ர டெம லா ெவ லாேவ & ஐய ஆ டெம ெசா வெத ன ெவ லாேவ. அ பர லா றா ெவ லாேவ & எ ைன ஆ றா இ பர ேத ெவ லாேவ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

105. நேடச ெகா 2975

ெகா

அ ப ல 2975

ந ைம யா

ெப

ெபா

க ெகா

ய &இ

ன பல வாணைன நா

ெகா ைக

ெகா

கேவ ெகா

ய .

க - பத பா

ெகா

க .

சரண க காம மக

ய ன - வ காம ச

த ேநய ன மாமைற ேயா ெச

வாய ன - ம

ம ெற

ஞானவா காய ன . 1

2976 2977 2978 2979

ஆன த தா டவ ராஜ ன - நைம ஆ ெகா ட ன . க ைல க தன க ைக க ம . ெப ெணா பா ைவ த ம த ன ைள ெய லா வ ல ன . அ பல தாட ெச ஐய ன - அ ப அ ெக ேசா ய .

ய ேதஜ ன வான த மாமைல ம ைக ம

- வ வாளன மண வாள 2

யக தன

ைல

த ன - ேதவ

த பர

கம

ய த க 3

க ெகா

தன ந

நம க

ள தன -

க ந லன 4

ெம ய ன

ைப

யன - ய

ேசா ய பர 5

106. லதா ஸ வாத 2980 த ம ெயா க ெப ம ேய - உ ைன தா ெகா ட நாயக ராேர அ ைம ெபா ன ய பல தாட ெச ஐய ர த ரழக ர . 2981 ெச கய க மட ம ைகந லா - உ த ெச ைக தவ ராேர அ கய லார ெபா ன ப ல ெத க ஆன த தா டவ ராஜ ன . 2982 க ன ைவெமா ைடயா - உ ைன க ய தவ ராேர உ ன க யெபா ன பல தாட ெச உ தம ரான த தர . 2983 ைம லாதெப மாம ேல - உ ைன ேச கல தவ ராேர தாம க த பல ேத ப தா டவ ெச ச ரர . 2984 அ னந ைட ெப க ளார ேத - உ ைன அ ண தவ ராேர ன ைட ன ர பல ேத ற ய நட ராயர . 2985 காரள க ெப காம ேய - உ த க ைப ய தல ராேர ேபரள ைவ கட த பல ேத ற த பரான த தர .

107. நேடச 2986

ெத

தைன ட

ேட ென

ெசா ல - வா

நா

ெத

ேட ென

ெசா ல .

1 2 3 4 5 6


அ ப ல த

டைல

க ர வாச ஆன த தா

ைல தல ெபா பா டவ ஆ ெகா

ெபா

ன பல ேத க

டவ மய கேவட க

யா

றவ

க ேத க த னைகயாட க ைண க ைட கணாட அ பா ெபா ேடெய ைன ஆ ட க டா .(ெத ட)

. ன பல ேத 1

2987 2988 2989 2990 2991 2992

இ ந

தா ந ைம ேக ேய வா ெர றைட தா ஏ வா ேபாேல யைவ பா பழ தா ெம ல பா தெத ன பச பச ய ப ப ட ப பவ (ெத ட) ட ெதா ேதாெம றா வா ேதா தைல மாைலய ேதா ள க வ வா காைச ப மாற ர ப ப டவ ைள க காைசெகா ட க ள தவ ேவட (ெத ட) வா தாைர ேம ேம வாழ ெச பவ மா ப தவ ைக கா ப றவ தா தாைர ய க தாழ கா பவ தானா நானா த ேய றவ (ெத ட) ஆ ய தந லா ஆந த நாட அ ட கா தம க டச க ட ேசா மய மா ள யவ வாள ெதா ட ெக கேவ ஜ க ெகா டவ (ெத ட) பா காைச ப ன பரைவத வா ேபா ப ைர தென ேற ப ட க ெகா டவ காைச ப வாைர ைட ர ேய ேவ டா யா ல ஓ டா யா வா (ெத ட) தா வ றவா தாேன ைள தவ சா ல ம யா தா டவ ெச றவ ஏய ெதா ல ெம ராண நாயக ஏமா த வைரெய லா ஏமா ச (ெத ட)

108. இ ன தய

3 4 5 6 7

வர ைலயா

2993 இ ன தய வர ைலயா - உன ெக எ ன வ ம ெசாைலயா. அ ன பா ைல ெபா ன பல லா அரேச-அரேச-அரேசெய றலற இ ன 2994 ன வய ெல ைன ய ைமெகா ட வேம- வேம- வேமெய றலற இ ன 2995 ன ைழெபா தா ன ெபாறா டா ைறேயா- ைறேயா- ைறேயாெவ றலற இ ன 2996 த ைன ய யாெவ ைன ன ற ெச தாேய த ேமா-த ேமா-த ேமாெவ றலற இ ன 2997 ப ம ெதைனயா ெகா க ைணெச த பரேம-பரேம-பரெமெய றலற இ ன 2998 ெகா ல ேப வா ேடா ல ெல க ேவ- ேவ- ெவெய றலற இ ன

109.

2

1 2 3 4 5 6

னா உ தர

2999 ஆக ஆரண அ ெபா ெள ெறா ம ம அநவரத நாகம ர நட ந

ைர த ஏகஉ வா வ கா ெப ேண.

3000 அ ளாேல அ ைற அ ற ெபா த நட இ ப எ ற யாேயா மகேள. 3001 அ வாேல அ ைன அ ற ெபா த வ உ வ எ ற யாேயா மகேள!

அ பவமா

றா இவரா ெசா ேதா

மாக ந

க 1

ற எ ன தாேய ெத ளாேல ம ளாேல ெத யா ெத 2

அ பவ மா

ற எ ன தாேய ெச வாேல

வாேல ெத யா ெத 3

110. ந றா கவ ற 3002

3003

3004

3005

3006

3007

3008

3009

வ ைத ம ழ றா ைலம றழகேன எ பா ம வ கடேல மா க மைலேய ம சைட வ ளேல எ பா இ வ க ய ஒ வேன என யா ைண னல ெத பா ெவ உ ைழவா க பா ெவ பா எ ற ேன. ஓ வா ைல ற பல எ வா உண ல ஆ ேத வா ைக பா ய வா ஐேயா ெத வேம ெத வேம எ பா பா வா பைத பா பத வா நா ெப பா கா பா கா எ பா வா வா மய வ வா இ வ ைன ேய ெப ற மகேள. உலெகலா தைழ ப ெபா ஓ ஒ த ெத வ எ றா இல ேப ப வா எ றா எ ைறவ எ றா அல லா க ைண அ த எ றா அ ப க க ப எ றா லகவா தலா இ வண ல ய க ற றாேள. எலா அ ெத வ எ றா ற பலவ எ றா உ எலா உைடய ஒ வ எ றா உ ேம கர றா க எலா கட தா கவ ேம கா பெத நா ெகா எ றா ம எலா மய மல ழ யா வ றா எ ற மகேள. இைண ச ல ட க எ றா ைட ெகா மல எ றா ெபா இைண மல தா த எ றா ெபா ேல ந ப எ றா எ இைண க அவ அழைக எ ெகா கா பெத றா இைண ைலக ற இைடேபா வ றா ப யெபா ெறா ேய. க க ேபா த பல தா க ைணஎ கட எ றா ெப க ப வடவன ேதா த த எ றா ஒ க ழ ழ னா எ ேபா உ வேரா அவைன எ றா த க உ டா ேபா றா நா த றா எ அ தவேள. ம ைட ந மணாளைன அ லா ம பேனா றைரஎ றா வ ய அவ வ ைவ மற பேனா கண எ றா ஒ லவ எ ைர எ லா உைடயவ ஆ எ றா ெபா த ற த இ ேற எ ேற ெபா ெறா ெபா றாேள. த ைல ற பல ேத ெத வ ஒ ெடம ெக பா ெப த ம ெபா கலசவா ைலயா ேப க பலபல எ பா ம த ழலா மனெமா உடல ம ற அவ கழ ெக பா த வைள க ெகா பா பா ப ெகா ேய.

1

2

3

4

5

6

7

8


3010 அ பல தா அழகைன காணா த த ெபா ேமா எ பா க ப பா உள க வா வ ப ைலக இர ேநா வா வ ளைல ப எ பா உய வா மய வா உண ேவ.

வா க க உ எ பா உ பர

பா ைக தவ ெச 9

111. ச லாப லக 3011

தர ற தர வாழெவ லா அ 3012 ந பல மா என ந வா ெவ லா அ

நடன ெதா வ லா வ தன இ ேக வ தன எ ேற மாேத ம தண இ ேக அ தன இலந தர எ றா எ ன அ மா அவ ேத. மைன கா நடராஜ எ பல மா எ ெப மா ேரஎ ேற வ பல மடவா எ ைட இ ப பல எ றா எ ன அ மா அவ ேத.

1 2


1. 3013

உலா ேப ரா வள ேச ஒ நக யாக ெப மா பவ தைன ஊரா ட ெச ெறன ெந ச உவைக ஓ க பா தன கா வாரா ைலக மைலகெளன வள த வைளக தள தனவா ஏரா ழலா எ ன நா மயமா ற ேவ.

3014

ேத அைம மயமா

3015

த ன வய ஒ ேபா ெறன உண

யாக ெப மா ேல ெபா ன னா

பவ வர க ேட ெம ேல ஈத தேம எ ன நா

இ ைச மயமா

க உல ெபா ஒ தாயெரலா த க ல ற ேவ.

பவ இரா கால தைட க ேட எ க க இர ேடா ஆ ரேமா ழ ஏல ழலா எ ன நா இ ைச மயமா ற ேவ. 5

யாக ெப மா த தைன மற ேத த

ய பவ வர க ேட த மக தைம காேண ப ேட ஏெய ேதா எ ன நா இ ைச மயமா

யாக ெப மா கடாெத றா த ைம

ேத

அ க க க பவ வ தா அ ேபா த யா எ க அைனயா எ ன நா

யாக ெப மா பவ வர கட கா ெப எனேவ ஏசா

சா ேதா க டைர ைற இழ ேத ைகவைளக க எ ன நா இ ைச மயமா ற ேவ.

மா க யா ஒ நக யாக ெப மா பவ வர ெப மா மன நா க ேடமா ெபா மா ேற தாயெரலா ேபாஎ க ேபா ேல இ மா மயமா ற ேவ.

சா 8

ம இ ைச மயமா 9

ெச ழலா எ ன நா

இ ைச 10

நா

3023 க ண ெந நா ம அ ண உம பவ க ெவா ெமா ேய.

ட டஅ

காண ைடயா கழ ைடயா ந ஒ நகரா தலா இ றள உ உணேவா ற க

ேத எ ன வசன க வா ஒ ைடயா நைடஉைடய ெப க ெள லா

ந என ெநா

அவ த டவ த

ேபா க கா சைடைய அ

றாேயா

ெதா 2

யாக ப

ேபா நாரா காம ேநாயா வ

3026 மாய ெமா யா க வ யா வ ைக உைடயா மைறமண ய ெமா யா ஒ ெசா ேரா ேநய ெமா யா ப தாடா லா வாச ராடா ஏய ெமா யா பாலன எ எ ேற. 3027 ஒ லா ர ெற ெச தா ஒ அ லா ழலா க ரா ஆ பாய எ ேற.

நாரா ெச றா எ

1

3024 ம க ைண வ யா ம ர ெமா யா ஒ நக ெசா ேரா ேதவ ேம ள சைடைய க ேபசா எ ைம ெத ேற. 3025 வ

க ேட இ ைச மயமா 7

3021 ேதடா க யா ஒ நக யாக ெப மா பவ வர ேதாடா பைண ேதா ெப கெளா க டத வாடா காத ெகா ட ேய வைள ேச த ட ஏடா ேகாைத எ ன நா ற ேவ.

2. நாைர

3

6

3020 ேதசா ம ஒ நக ேற தாயெரலா

3022

த காேண ற ேவ.

4

ஒ அ

மாட ேபா

யாக ெப மா பவ வர ெபா னா த பா ேத ளக ேபா ேத னாக ேம அவ ற எ ேவ எ னா அண ேக எ ன நா இ ைச

ல ண ேதா க ஒ யாக ெப மா ஞால தவ க அல றந ைட ந

3018 ேசைய அ தாைய மற ேத ற ேவ. 3019

1

ெபா லா ஒ நக யாக ெப மா பவ வர பா ேத க க இைம லகா ைப ெபா வைளக லகா தா ேத ழ ச தனகா தாைன இைட தனகா ஈ ேத ழலா எ ன நா இ ைச ற ேவ. 2

3016 ெத னா ேசாைல ஒ மய ேத னா பல மயமா ற ேவ. 3017

இ ைச

அம தா எ லா ந லா வ லா அவ அைல தா அண கைனயா ப லா

றாேயா ேநாவ ேவ. 3

ேபா க கா ஏலா உ ைம

ேபா நாரா ற ப தா

4 ந

ேய தா 5

3028 ஓவா ைலயா ெபா ைலயா ஒ நகரா உ ைமெசா வா ெமா யா அவ ேபா க கா ெசா ேரா வா யா யா ேபாவா வ வா ெபா லா ஆவா எ பா மக ெரா ஆடா ேதடா அன எ ேற.

6

3029 வ ட ம ேபா அழெகா வதன க டஅ த ழ யா க ெத ேற.

ட க ஒ த ந டந வா அவ ேபா நாரா ந றாேயா த கைல ைனயா ட ல ைல ைன டா மதைன 7

3030 ேவைல ட ைத ட ற த ெவ ெசா ேரா மாைல மன தா க பக க ெத ேற.

றழக மாைல த

3031 மா கா த ந ேயா ேதறா மன

ணள வா

ேசாைல ம ஒ ேபா க கா அவ லா காைல அ யா பக அ யா க அ யா

ஒ னா வான மக ம கல ெபா நா கா த தா அவ ேபா நாரா கா த யா ல றா ர டா அய மா ஆ யரா ேச கா த ேபா ேத ற எ ேற.

8

9


3032 ேத த வ வழக ம ேபால வ தா

3. இர க 3033 ந அ

வா ஒ ேதவ றா ம ைகய வா ஏ

த ைடயா க கா அவ ெசா த அல ெகா யா இைள தா உ ைம எ

வா ெவா தலா இ றள வேன.

நாத என நாயகனா ம அம வா மா அ ேதா ச அைண த ேய க

தல தம தா த யா ட அ பத

3037 பாட கம ஆட அ

2 ய கல க அ ள நாடா அவ மாைல ட நாேள கேமா அ த ேய ேகாடா ஒ ெகா ேயஎ

பத உைடயா பைணேச ஒ ழலா உ ஆைண ஒ

ேச கர தா ஒ ேச நைடேந ெப எவ வேன.

அவ

த இ நா அள ைறைய எவ 3

மாைல ட மண

ட கடேன அ ேகாதா எ

ம றவரா ைறைய 4

ப உைடயா வாட எனேவ மாைல ட மா ேப அ அ யன ட ெபறேவ வ ேற ைறைய எவ

ம றவரா வேன.

6 எ ைன மாைல ெச த ேய

க ஒ வாண மல ைக ம ெனா மா உைடயா எ தன ெயா நா கல த ைலய ேகா யேவ க ணா எ

ம க அைல ற ஒ நா வ ெத ைன ம வேன.

வா ஒ ேதவ எைன வ அைணய நான ேய

ட ப ேச அ ைறைய எவ

பைகெத வேன.

அதளா ஒ அ யா என வேன.

3044 உைழஒ அ லர எவ

9

னா உலக க யப ெபா

உ தமனா ெதா ஓ எ ளள ெகா

ெகன மாைல ட கேம அ எ அ யா மாேதஎ ைறைய எவ

10 டேன

வ தா ைறைய 12

ேனா க ைறைய எவ 13

ைடயா கன க நா அ ேய

வ ச அ யா எ தன ெகா ச ம ேந தலா எ

3047 ஆல இ த கள தழக அ ேச ஒ ஆலய தா சால என மாைல அவ ய ைத க அைண த ைலய ேகால ம வா க தா எ 3048 ெந த பைண ஒ னா ெப ைமஅ லா உ த க ேய எவ வேன.

ைறைய

11

ஒ னா எ க அைனயா எ தைலவ டா மாைல இ டத வாடா காத ெப கெளலா வல ேபச றன ேகாடா ெகா ைக மாேதஎ

3046 க ச அ யா ஒ னா க ம ச அத எ ேனா ம

8

ெக ேய வ தாம மாைல ட நா அல ழ ேற மாேதஎ ைறைய எவ

த ைக தல உைடயா ஒ உைடயா எ தன மைழஒ றல மாைல டா ம ைழஒ ற ேய ெப கெளலா ேப நைக க ப ேற கா ைழஒ யக மாேதஎ வேன.

3045 ஏடா ெபா ெப ற ேய வேன.

7

மாைல ட ெதா ற லா ைறைய எவ வேன.

ேனா ெடா ேவ னா மல ஒ வாண எைன ெத ேனா ெடா க மாைல ெச றா ேச த யா எ ேனா ெடா த ெப கெளலா ஏ நைக க இட ழ ேத ெகா ேனா ெடா த க ணா எ எவ வேன.

3043 உ ப

5

வா ேசா ெவ றழக அவ க ேச ெத ைன மாைல ட கடேன அ ம றவரா கைள ேபா ைன யா ெப ற ேய ெகா ேந இைடயா எ ன எ ைறைய

3039 ஒ நக வா உ தமனா உய மா ைடயா உைடயா தா ப ெவ மதன றட க ேம அைண தா அ லர ற அ

3042

ர க தழலா க நைகேச தவைர மாைல ட நாேள த இ நா அள ட பா த ேய ைகேச இ ழலா எ ைறைய எவ

3036 அ ட எவ அ ெவா ணா அ யா ஒ யா ல க ட அவ ப ட அ ேய பல அ ேய ப ேவா டைணய பா த ேய ெகா எவ வேன.

3041 ெத ம

ைடேம வ வா அவைர மாைல ைலயா எ ைறைய எவ

10

1

3035 ேதாடா ைழயா ஒ னா டா மல ேபால இ தத லா வேன.

3040 வா நா

மாைல

3034 தைகேச ஒ பைகேச மத வேன.

3038

ேரா மா எ ேற.

த ப மைன

வா மா அய க ஒ நா ேள

மாைல ட ெதா ற லா ைறைய எவ வேன.

ட த ைம ஒ ேற அ லா கால ர ப ைறைய எவ வேன.

14 15

எ த க யா மாைல டா என ெக ைர உ ற யா ெகா த க தா ெகா ேயஎ ைறைய 16

3049 ேபா உ யா மா ரம ேபா ஈ தா ைலமத ைத இ வேன.

தலா த

கவ க யா தா அ லர

அ யா என ெக ய ஆ எ ைன மாைல ெந ேவ க ணா எ ைறைய எவ

டா 17

3050 இைறயா ஒ ைட இ தா இ யா எ கணவ மைறயா என மாைல டா ம வா எ ைன வ சைனேயா ெபாைறயா இர க க ைடயா ெபா ஒ ைரயா ெபா யல ைறயா ம வா க தா எ ைறைய எவ வேன.

18

3051 உ பா க ேதா ஒ எ ெக பா இ ைல எ ெசா வேன.

19

ஊரா எ ைன உைடயவனா ம பா இ ப மாைல டா ம வா ைழஉைர ேகளா என ேக வ அவ ெகா பா எ ேறா மாேதஎ ைறைய எவ


3052 எ க

வ வா ஒ ளா எ நா யகனா என யா வ அவ த க டைளைய கட நட ேத அ லவ

எனேவ மாைல டா வ தா ஒ கர தா எ ன எ ைறைய எவ

வா

3053 மாெவ தா மாைல ட மணாள எ ேற வ தைட தா வாெவ ைரயா ேபாஎ னா ெமௗன தன கா ஆெவ றல க ட தா யர ஆ ம ேகாெவ ேவ ெகா டா எ எவ வேன. 3054 நா ேக

கழா அ ேய வேன.

ஒ நக வா வனா ந ைமெயலா கா த த யா ேக டா எ ன ைள ம ேகா

ப ம

ஒ ேம அம தா அவ என க ைப அ தா மாைல ேம ைட எ ைன ேச தா எ ப ைலய ெகா ைப அர

காவலனா இ ைலய

ைடஉய தா ேமலா ஒ றைர நா னேனா அ மா ஒ

உலா

ேத மைழெபா ேட ேதடா ேத வேன. நக ந

தஒ த ெத

டா ேச தா அ ல என ைறைய எவ

னா மாளா ைலய எ தன மாைல இ டா ம ல கா அைத ேகாளா உைர பா எ ன எ ைறைய எவ 28 னா ஏடா அ ேச எைன

மாைலஎன டா அவ டா தா எ ன எ ைறைய

என நாயகனா வல ற தா மாைல ம ம வா வாராேர ைதேயா எைன தம ல ேசரா எ ன எ ைறைய எவ வேன. சைடயா மாைல ேற ேத

ல 30

வாழா தைல ழலா எ ன எ 31

ய ேவலா லா ேமலா த உ ள ைறவா ைறவா ந ஒ யாக பவ வ தா எ றா அ ெமா ைய ள ேள மன எ ைன

3066 ெபா ேன சைடயா உைடயா ைவ தைனஓ பவ இ ேன வ தா எ றா நா எ ேத ெச ற ேவ. 3067 காண இ யா எ இர க ெப மானா மாண வ ெச ற ேவ.

றைவஅன காண வ

தலா ம

உ தா ற ெவ ணைகயா ஒ யாக ன ம தா ேபா மன எ ைன வ தவ 2

ைடஉைடயா ெத ேன ெபா ஒ நா அ ெக வத ேன மன எ தைன

யாக அவ 3

க அைனயா கட ட ைத ஊ க தா உய தா ந ஒ யாக றா எ றா காண வ நா நாண எைன ெட மன தா நய த கவ 4 ெபயரா ெகா ன எைன

3069 சால மா ேம இட தா அ யா தழ உ வா ேச ேத கல தெதன பவ வ தா எ றன யா ேம ேக தா சைடயா ந றா ைல ெச ற ேவ.

ட 1

3068 ெச ெத கட ெற அ தைனயா யாக எ ஓ பவ எ றா நா எ க த கைல ைன த ேக அவ ெச ற ேவ.

ணா

மாைல ய ெகா ட

26

29

3065 அ தா அ ெச சைடயா அைடயா ர பவ இ வ தா எ றா அ ேதாநா ம ெச ற ேவ.

3071 க

24

எனஎ ைன மாைல டா மாைல ட ேட மாேதஎ ைறைய எவ வேன.

ர எ பா ெச அ யன

மல கா வன ஒ அ ல யா ேத அ

3064 ெவ ள சைடயா ைடயா ெச ெப மானா வ ள ண தா கவ ெச ற ேவ.

3070

ைறைய

25

3063 ஈ ேத அ ஒ உளா எ க ம யா எ கணவ வா ேத மனெம ேசா ேத பைத ய கடைல ேத இ ைறைய எவ வேன.

4.

ெச றா ெச ற வ ேவ க ணா எ

27

3060 ேதாளா ம ேந வ வழக ேசாைல ேகளா மாேத எ ைடேய ெக இ வேன.

3062 நல ற தஒ ற த உற ன க

கணவ ஆனா இைடயா எ ைறைய

மன ேத தைனமாைல இ டா இ ட அ றல ைப அைனய ைலயா எ ைறைய எவ

ெவா யாக அ யா ற த அவ மா ம க ைத ேபா ம க ட ேய ேகா க

3059 ெவ ெகா ேம யா அவைர அ வேன.

3061 வாடா மாைல எவ

21

23

இ யா க தலா க ேச ஒ ஒ கா வ ெத ைன ேச ம வேன.

த பா ேபா க ட

சா ைறைய

மாைல ட கணவ எனஓ காசள ைலவா எ ைறைய எவ

3056 எ ன ெகா ைட ப யா எ லா ஒ நாத எைன ன வய மாைல ற அ லா இ ம வ வ ல கா யாேதா அவ த எ ணம ெகா எவ வேன.

3058

20

22

3055 ெவ ைப வைள தா எ பத லா பம எவ வேன.

3057 க

றவா வேன.

ெபா ேத அ

ஒ ெந ச

னா ேகால தா 5

ஒ னமன

க யாக ெப மானா பா ட கவ ெச ற ேவ.

6

யாக என ேப அ ைம ெப மானா ம றா நட தா ஒ த வ தா பவ எ றா நா ன நல ேச ெகா ைற ந ெம தா வா க மன எ ைன ட கவ 7 க

ட கனக வைரயா கன ைலயா ெப

ணா பாக

யாக என ேப

அ ைம


ெப மானா த ணா ெபா அவ ெச ற ேவ.

சா தா பவ

எ றன நா

ணா

ன எ மன தா

8

3072 ஈம ற கா ெட யா எ லா ைல இ தம வா ேசம லவ ெதா ஒ க வாம பாைவ ெயா பவ வ தா எ றா அ கா பா காம பறைவ ேபா எ மன க ெச ற ேவ. 3073

மடவா க மா மைன கா வ த நட த ெப யவ க தா ெரா ெதா னகரா வா ேறா மா நட வாெவ றா ேபா நட த ெத ேறென ேபா நட த ெத றாேர.

3075 க ைச வா படவரைவ க ப றா இ ைச வா ென ேறேன. 3076 க த க யா க யா த த ெக பா வ

ைடயா வாம ப ைச வா ெரா ளா ப ெத மைன ெய றா ேட ென ேற ெனன ைச வா ெய றா நா

காண ைடயா கழல யா ம த ெர ேற ன தாென றா வ த

3078 ெவ த ம பைடயா ெப மானா த ெப ேத ென றாேர.

1

ைசய ேவ

ைறவா ெவா வா ெம ேற

வாண ெற மைன றா வ ேத ென மைற தாேர.

க நகரா எ ைல வைள ைல தவா ேலாப இ ைல வைள

ைடயா ேம கெள லா ெசா

3

ளா ெர த மைன ெம றா நா ைல வைள 4

ைடயா ெப த மன த த நைக க வ கைண தா ஒ ெம

யாக ைர ேதனா ெனா 5

ட கமர ய த ேவ ைக மகைன ேறா வ ட ைச ெபா ெலா வ வா ெர த மைனயைட தா த ட கழ கரா த ட கழ ெக ேற ெமா யா க ட க தா ெய றா க ட க ெர ேறேன.

6

க டா க

7

டாத த மடவா ேவ ட நடன மயலைடவா ெர றா தா க

தகனா ெசா க டாத கெழா ய ெற மைன தா க யெசா க க டாெம ைர ேதனா க க டாெம ைர தாேர.

ைடயா ெகா ேம ய த ேவத த ெப மானா உைடயா ெரா ரம தா வ ெத மைன றைட தா இைடயா ைவய ெம றா நா ைடதா ைனய ெம ேறனா கைடயா ர யா ெர றா க கைடயா ர யா ெர ேறேன.

3082 நாெடா ய ெவா மாெடா ெற ேக ெய ேற ென றாேர.

6. இ ப

8

நகர தம த நாயகனா ஈெடா லா ெர மைன தா ெட ெகா ட மன ெல றா ம தம ெவ காெடா ைட ெர ேற ெச காெடா ைடேய 9

3083 ெசா லா ய ற ெதாைட ைனவா யா ெரா ெதா னகரா அ லா ய ற மன தா பா ல கா ெர ெற மைன தா வ லா ய ற ைலெய றா வ லா ெர ேற ெசா க லா ய ற ெத றா க லா ெத ேறேன.

3084

10

2

3077 க ைல வைள ெப மானா க ெழா ப றா அ ைல வைள ழல ன ம ெம ேறேன.

3081

9

ய ெமா

3074 கா நட த க நட தா ெச

3080

யாக ெப மானா அவ

ல பைடயா த க பைடயா பவ த ல ப யா ஒ க யாக ெப மானா ல கள தா பவ ேந தா எ றா அ கா பா சால ப தா ேபா மன தா தா அவ ெச ற ேவ.

5. ச லாப

3079

நா

ய ற 10

ைல வள தா அ பல தா க கண தா எ ைல வைள தா தாேர.

3085 இ தா வா க தா க த வாேர.

ரக தா

ேவ கள தா ெச வண தா க ைல வைள தா எ த மன க ைல யாக தைம எ லா ஒ எ நக ஒ ைல வைள க ேட நா

ைழ தா உைரயா 1

ணா ெகா யா இதய ெபா தா ர ைள தா ஒ நக

தா ெகா ைற ெபால ைள தா த தா காம ம

தா ைன தா த ைம தா இ தர இட ேத 2

3086 த வா த வா ெச வ த த வா ஒ மல ைனவா வா ய மலேரா ேத வ லேர.

தல அம வா ம வா தம மனவ வா ம வா ெகா ைற ேத யாக ெப மானா வ வா வ வா என வ பா 3

3087 வ தா அ ல மாேத வ ேத எ மா ல த தா அ ல த ேதா க த தா அ ல தைய உைடயா ச தா ேசாைல வள ஒ தல தா யாக ெப மானா ப தா ைலயா கவ ெகா ப ேச ெதா பா லேம.

4

3088 இலேம ெச தா தாய இ எ ெச வெத ந ன கா உலேம அைனய ேதாளா ஒ இ எ வ வேத.

5

3089 வ க 3090 பாரா

தா தா

ேத நலேம த வா ேபா வ ெத நலேம ெகா யாக ெப மானா வலேம வல எ அ வல அவல மாேத

ர ைத எ தா ந வல தா நடன மலர யா ெச தா மா ப ஒ ட தா தமதழைக க க ெப காம ப தா த ைம கல தா தம

க பா

பாைவதைன ேசரா

தா

க யாக ெப மானா டந பத தா எ பா லேர. க

யாக ெப மானா வாரா

6


தாேர.

7

3091 சைட த தா ஒ தைன த ம ம ெறா ெப ைண ைட த தா மகேள ேபானா எ ேக த பாேரா கைட த த ட அதைன கள த தா க ேதாைல இைட த தா ஒ இ தா இ தா எ ள ேத.

8

3092 உள ேத இ தா ஒ இ தா உவ ட ைத கள ேத வ தா அவ எ த க கட அ தா இள ேத ெமா யா ஆத னா இைமேய இைம த இய ப ேற வள ேத மன வ ேத ச வ ேதேன.

9

தா இ

இவ வ

த ேக

மாைலதைன தாரா

தா சலமகைள தா

3093 வ ேத மக எைனஒ வா வள ேச ஒ ம னவனா த த ம ேத மணாள எைன யா எ ண மற ேத அவைர மற லேன.

7. இ ப

தா றா

ேத அ த உ ெட ச ய வா ேக தா ம ேத ைமய ெப ேநாைய 10

3094 மாெடா ைடயா உண ம வ தால காெடா ைடயா க டம ைழ தைனேய. 3095

த சைட

ட கா மலேரா த ஓெடா ைடயா ஒ ைவ தா ஊைர ம ேவா க தா த கண ேதா ஈெடா ைடயா மகேள ஏ கவைர 1

த எ ேப ற க றா ேபேயா டா ப றா த வா ஒ னா யாக எ ைழ தைனேய.

3096 க தா கள தா க ேதாலா க ெனா வழ ெதா தா பா கவைர ைழ தைனேய.

ெகா டா ப த தம ப ெச வா ப கைலகவ த எ த அ ேறா மகேள ஏ

2

ணா மதைன க ெச தா உ தா ஓ ம ேணா ைட ஒ ேத ெதா ட ெம க ஒ கா அ பல எ தா அ ேறா மகேள ஏ 3

3097 உர பா ைச ட ஒ டா சைடேம ஒ ெப ைண கர பா மல க எ ேதா வர பா ைச க வா க ைவ தா ப மைனெதா கவைர ைழ தைனேய. 3098 க அவைர ெவ மைல லா ெபா ைழ தைனேய.

ேய ப யா கவைர

பா காணா ெத லா கா பா ேபா நைக பா

பா ம ற

யமதைன க ணா டா ேபா இர பா அ ேறா மகேள ஏ 4

உைறவா ஒ ெவ ைள எ

வ வா ர ைத வ வா மகேள ஏ கவைர 5

3099 ஆ க இ லா வ ைம லா அ வ இ லா உ வ லா க இ லா க இ லா ப இ லா ேதா க இ லா பம யாக ேவ ெம ஏ க இ லா மகேள ஏ கவைர ைழ தைனேய.

மல 6

3100 ஊ இ லா ஒ ைவ தா உறெவா லா பைகஇ லா ேப இ லா எ ட றவா இறவா ேப லா ேந இ லா தா த ைத ேநய த ேமா ட ற ேதா யா இ லா மகேள ஏ கவைர ைழ தைனேய.

7

3101 த ம பா க ெசா ேக ேட இ ைழ தைனேய.

8

3102

ம இ

ைய த பா எ தா ைனவா பா அ பா எ லா இய

அ கா தா உண ேத எ

அைனயா ெசா நம இ பா மகேள ஏ கவைர

பட தா சைட தைலயா ெதாைலயா ப ேத ெதா ைம னா ைடயா ம எ பா ெமா ழ வா ெமா கழ கா ய ப த க த ெபா ைள உடைல யாைவ ேம எ ப பா மகேள ஏ கவைர ைழ தைனேய.

9

3103 மா வா மன அைடயா வண அ யா மன ேதா வா ெவ ெவ ேமவா பா ற ைல வா ைர ேம ெகா வா ப ேகா வைளேயா ேட வா மகேள ஏ கவைர ைழ தைனேய.

8.

உலா

3104 ேதனா கமல தட வா ஒ தானா வ ெகா டகமலர தா 3105

மா வண ஒ நக ெச வ பவ ம மா ைடய மனம ேளா ேபேசேன.

3106 ேச ஆ தட நா ஆ ரண

நக ேச ைட நா

யாக அவ வானா அமர வ ெதாழ ம க டல கானா அல க ெப ேணநா க ெச வ யாக அவ க மா அக ெதா மல ைக க டல ெப மா வ

3108 ேசவா ெகா யா ஒ ஓவா க ேபா டக ற பல தா ஒ

நக நக

க ர உடல க

ட க

ேணா வண க வ பவ க உற க ெகா ேளேன. ழா க க ெப ேணநா

1

க ெப றா 2

ெச வ யாக அவ ஆ ஆ களேம க டல பா ஆ தைல ெப

3107 ெச வ ற ெபா ஒ ெத வ தல ெகா வ பவ ெசா வ ேதா க க ெதா ேயேன.

3109

10

ள க அழ த ப வ ேணநா பா ப ைக ெபா

யாக அவ வ கெச சைட த அல அ வ தளக ெப ேணநா

யாக அவ உ ற

3

ள க த ழ 4

ெச வ யாக அவ வா ெகா ைற ய க மன ர க டல பாவா தைல ெப ேணநா ப ெச வ

பவ ேதேன.

வ ேதா

ணர

ணர வ பவ ப ேகேன.

ைனகெள லா ஓட நா வ

பவ

5


க 3110

ைத த

க க

ர ெதா

யா ஒ நக ளக ட

க க

அல

க வா

தா ல ந தா ம

சைடேம டல

ேகா மல

ேயேன.

ைற ள வ வா

ெப

7

ற கா க ேணநா ேசாெற

த ஒ வா ெச வ யாக அவ வ தா க டா அவ மன ைத வா ேபாக வ தைல ற ப நா ஓ க டல ப தா மல ைக ெப ேணநா பாட ஆட ப ேலேன. க தவா ைய த ெப

க னைக ள க ேணநா ஞால ெதைவ

பவ 9

வ பவ நயேவேன.

10

ெமா

3114 மாத ம ேய மகேள வா த தவ தா நடன நாயகனா ந ேலா உள ந 3115

யாத ேய ேவத அன த மா அன த ேம வண க கா ப யா நாத ேறா ேகாத அ யா யாக தைம உடல தைனேய.

ேதா மகேள ெச த தவ தா யா அ வா ம ேதா எ க உ கா க ைன த க ைண னா தைனேய.

ேதா ேதா

2

3117 ேசைல க க மகேள ெச த தவ தா ெச ப தா மாைல அயைன வானவைர வ ப ேவைல ட ைத ட ற தா ெந யா அர ய ெச ேகாைல அ தா அவ த ைம தைனேய. 3118 ேதேன பாேன 3119

ெத உடல

உடல 3 த 4

தைல மகேள ெச த தவ தா எ தவேமா மாேன கர தா மழ ைடேம வ வா ம வா ெகா ைற னா றா ப ப யா பவள வ ண ப சைடேம ேகாேன ைறயா அவ த ைம உடல தைனேய.

லா தலா மகேள ேமைல நா ெச தவ எ ேவா க லா உ ள கலவாதா காம எ ய க தா லா ைசய க தா ள ஒ ேம றா ெகா லா ெந யா அவ த ைம உடல தைனேய.

த தவ தா எ தவேமா ேசவா காவ உைடயா எ ெவவ

5

6

3120 அ ெசா ேய மகேள அ ய தவேம தா ைனேயா ெவ ெசா கலா வ ச தைம ேமவா வா ெகா ைற னா க ச க யா ஒ காவ உைடயா இ ெமா யா ெகா ச த வா அவ த ைம உடல தைனேய. வா வா க மகேள காவா ேதா ஒ தைனேய.

1

ெகா ைறய தா மா ப ஒ மாநகரா யாக தைம உடல

3116 எ னா ேபா மகேள எ ன தவ தா இய ைனேயா ெபா னா ய மலேரா ேபா வண ெபா பத தா ெத னா ஒ நகரா யாக எ ஓ ெபயரா ெகா னா ல பைடயவைர தைனேய.

3121

6

8

3113 ெச க சைடயா ஒ நக ேச ெச வ யாக அவ ம க ற எ தபய வ க வண க டல ந க

9.

ேணநா

ெச வ யாக அவ ச த தட ேதா க டவ க த ைம க வ பவ ர க டல க த ழ வா ெப ேணநா க ஒ ய காேணேன.

3111 ெத ன ேசாைல வள ஒ வா ெச வ யாக அவ வ பவ ம கர க தைல வண வா ளள உ ேணேன. 3112

ெப

7

ட க ெப மானா மா அ யா ேசவ யா ேகாவா றா அவ த ைம உடல 8

3122 மைலேந ைலயா மகேள ம தவேம தா ைனேயா தைலேந அல க தா சைடயா சா அ யா ச கரனா இைலேந தைல ெறா பைடயா எ லா உைடயா எ மல ைலேந சைடயா அவ த ைம உடல தைனேய.

9

3123 ம ெவ உடல

10

10. ணரா

இய ேச மகேள ம த ெத தவேமா ெவ ைடயா ப ெமா யா பா ைடயா பைண தைனேய.

ர ெபா

ேவ ைக

இய ேச ேம னா ெவ ப அம தா ல

ைடயா அவ த ைம

இர க

3124 உ ளா ற தா ஒ எ ஊரா ஒ ெப ெறா லா வ ளா எ மைற க வ வா இ வ எ ளா த ெப கெளலா இகழா றா இ யெமா ெத ளா அ ேத எ ன நா ெச வ ெதா ெத லேன. 3125 மாேல ைட தா ெகா உைடயா வள ேச ஒ மாநகரா பாேல ற ேகாேல ட மத க ைப தா அ ேகா தன கா ேசேல ெத லேன. 3126 ெபா ய உள த யா ேபாத ெனா மா கா ப தா ஐய அைண லேர ைவய மடவா நைக றா மார கைணயா ைக ெதா ெத லேன. 3127 ந ப யா ஒ நாத அய மா நா ெபா ேதா வ த அ ேதா ம ய அன ெசா

3128 எ ஆ ேகா ைணயானா எ ஆ டவனா எ ேபா லேர ஒ னா எனேவ தா எைன ஒ தா நா ெதா ெத லேன.

லேர 1

றழக அவ பா ேயைன ப லேர க எ ன நா ெச வ ெதா 2

வா ஒ நக அம தா இ ேற ெச ய க தா எ ன நா

ப யா எ அ ைம தைலவ இ ைடேய எ ன நா ெச வ ெதா

ெச வ 3

சா ெத

லேர அ லேன.

4

ைடயா ெபா னா ஒ நக அம தா ண வா இ உ ெபா ேத ெத னா ழலா எ ன நா ெச வ 5


3129 மா உ கா த தகைன ம தா ஒ மாநகரா கா உைடயா உல ைடயா க வா இ வாழா ெப எனேவ ெப க ெள லா ேப றா ேச தா எ ன நா ெச வ ெதா 3130 வ ெசா கலா ஓ உ வ த ைனயா மனம ழ இ ெசா க வா ஒ ெசா ெச க க யர ெபா ேய ல ேற ெத ெசா ெத லேன.

கல லேர ேப ெத லேன.

6

ளா எ நா யகனா வ லேர ேய எ ன நா ெச வ ெதா 7

3131 எ க மா க ேபா இ க உைர இ ெசா னா த ெபா தா ஒ வா தைலவ இ சா லேர ம ெபா மல கைணெச வ ேய ப ெச வ அ ேறா ெத ெபா யா நா ெச வ ெதா ெத லேன.

8

3132 காைல மல த கமல ேபா க ெச க தா க தலா ேசாைல மல த ஒ னா ேசாக கவ மாைல மல த ைமய ேநா வச த அதனா வள தைதேயா ேசைல யா எ ன நா ெச வ ெதா ெத லேன.

9

3133 உலக உைடயா எ ைடய உ ள உைடயா ஒ அைண லேர கலக உைடயா மாத எலா க ெந ெதா ெத லேன. 3134 மா க ெத

னா அல கழா எ தைலவ அ ேதா இ ைடயா த எலா லக க தா எ ன நா

லேர

ெச வ 10

அ யா அய அ யா மைற அ யா வானவ எ கா அ யா ஒ க வ அவைர லேன ேகா மக அல ஒ ேறா ேகாடா ேகா எ பத லா ேச யா எ ன நா ெச வ ெதா லேன.

3135 உ ம ேதா ைட த ஆனா ஒ ெபா வா அ ேய த ய ளாக தள

11

அம தா இ சைட தைலயா எ பா இ எ லேர ச ேற பவ தா எ ன நா ெச வ ெதா ெத லேன.

12

3136 ஆட அழக அ பல தா ஐயா ைடயா அ ப கேளா ஊட அ யா ஒ னா உவைக ஓ க உ லேர வாட எனேவ எைன ேத வாைர அ ேய வா தவைர ேதட அ ேய எ ன நா ெச வ ெதா ெத லேன.

13

3137 ெதா ெபா ெத

14

வண வண லேன.

தர இ

நட த மாைல ெபா

தரனா அ

வண அவ த கா ெச ைம

3138 பாவ அ பா ப அ பா பவ லேர வ மத ஐ கைணமாத ெத லேன.

3139 உ ேச ெதா

நகரா ப லைர ெச ேபா ேவள பதனா ெம

உ ரா உைற லேர ெவ ெம ெத லேன.

ேறா ஒ த ெச த

கஅ ஒ னா அைண லேர யா எ ன நா ெச வ ெதா

பா அவ அ பா ேகாவ அ பா ஒ எ ெகா ந இ ய ேற ேதவ மடவா எ ன நா ெச வ ெதா 15 அ தா ம க ட ேதவ இ ேற ெசய ைக மடவா எ ன நா

ெச வ 16

3140 ஊன அைடயா ஒ னா உைர பா உ ள ைற ேறா கான உைடயா நா ைடயா க வா இ கல லேர மான உைடயா எ றேவா வாழா ைம ேக வ றா ன அைடயா எ ன நா ெச வ ெதா ெத லேன.

17

3141 மைலைய வைள தா மா ைடேம வ தா வ ெத எ ைன கல லேர ைலைய வைள தா மத அ ெச வ ெதா ெத லேன.

18

3142

வைள ெனா கைலைய வைள தா ஒ எ கணவ ெத தா க ைன றா லக தலா எ ன நா

ரம தைல ப ெகா த அ ைம ெப மானா உரம ய அரம யேவ பைடய ேறா அ மா அயலா அல ெமா தா ரம ெத லேன.

3143 பவள ற தா ஒ ப வ இைடதா இற ைலக ெத லேன.

அம தா பர வனா தவள ற ளா ற ெத னளேவா வ

அழக த ேய த ைன சா லேர இைழயா எ ன நா ெச வ ெதா

தவ ட ைத உ டா ஒ அம தா உைடயா எ பா ல ப அ லா ெச டா ைலயா எ ன நா ெச வ ெதா

ேதவ எலா உணரா ஒ வ ஒ தா தேலா றா ெத லா

21 எ றா

கணவ அ ேய க அகலா க வ இ கல ெகா ைலயா எ ன நா ெச வ ெதா

லேர 22

3146 வா கட கா க ைடயா வ லா ஒ மாநகரா ேநா ஊ க ஆ க ஒ எ உ ேம மாேற ர ெபா கா ெத லேன. 3147 தைர சல தரைன சா ண த நாைரகைள க ேட

19

20

3144 வ டா ெகா ைற வள சைடயா ம க எ உ லேர க டா க ட ப ேபச கல ெத லேன. 3145 உணைவ இழ ணவ எ ெத லேன.

ஒ நக உ ளா இ உ லேர ேல எ ன நா ெச வ ெதா

கட கா அழ ைடயா ேநா எ ைன அைண ேத க ழலா எ ன நா ெச வ ெதா

லேர 23

தா அ த ச கரமா வைர க தா ஒ வாண இ வ லேர கைர க ட ட காத ைர ண ேத எ ன நா ெச வ ெதா ெத லேன.

3148 ெப ற இவ ெப மானா ரம அ யா ேப ஒ யா உ ற வனா ஒ வா ைடயா உ எ ெற ைர ேப ெச அவ ஏறாம ஏ றா ெச ற ஒ யா எ ன நா ெச வ ெதா

லேர

24


ெத லேன. 3149 ேபாக ைடயா ெப ப ற ேசாக உைடேய ேத ெத லேன.

25 உைடயா ேபாத வ ேயாக ைடயா வள ஒ வா ைடயா உ ேலா அைணயா ஒ யா ேதக அய ேத எ ன நா ெச வ ெதா

லேர 26

3150 தாம யனா ச கரனா தா இ யா த பரனா ஓம ைகவா உ ஒ பயேலா கைணஎ தா க ட மக ப ெதா தா ேசம ேல எ ன நா

வா ைடயா உ ெச வ ெதா ெத

3151 ஆ உைடயா அ பல தா ஆல கா டா அர ைலக இைடவ த மனெநா தய வ த இ

ரா இ ெச வ ெதா

3152 கால கட தா மா அய த க கட த மன ைணயா த ேய 3153 ச க ைழயா சைட ம ைக ப வ மண ெத லேன.

11.

யா ஊ க ஒ அண ேக எ ன நா

லேர காம லேன.

உ லேர வா ெத லேன.

கட தா க கட தா ஞால கட த ஒ நாத இ ந வ த அ லா ல கட ேத எ ன நா ெச வ ெதா

28

லேர சால ெத லேன.

யா ச ர மைற தைலந பா ெச க ப யா ஒ ேதவ இ ேச லா மல ேபா ஒ ய வா ேற க க தா எ ன நா ெச வ ெதா

27

29

லேர 30

ஆரா

3154 ந ம இல எ

வா த க நடன நாயகனா அ றைணயாேரா யா ெத ேய ல ேற

ற தா ஒ அம தா எ ைன அைணவாேரா ைத ம ழ றமடவா ெத ேதா தா ெச ைவேய. 1

3155 த ம ைடயா ச கரனா தைகேச ஒ த நகரா ஒ ைம அ பா யாக எைன உைடயா இ வ வாேரா ம வ நாைள வ வாேரா வாரா ெத ைன மற பாேரா க ம அ த றமடவா க ேதா தா க ைரேய.

2

3156 ஆ வா

3

ைடயா அ ைடயா அள ட யா அழ ைடயா ஊ வ அ யாத ஒ தல வா உ தமனா எ பா வ வாேரா வ ேய வ த வாராேரா ேதா அைனய றமடவா ேதா ெசா ைவேய.

3157 அ

யா அ யா கய க தா பா பாேரா த ஒ ைவேய.

தலா அமர யா காத த

ெக லா அ ய எ பா ப யா ஒ பாேரா சா வர தா பாேரா

3159 பா ெற த ற பாவ நாச ப டர க ஆ ெற யா ெந சக ேத ம கல க வ வாேரா ேச ெபா வ

தா 4

3158 ெபா னா ய ேபா ைடயா ல மன ட ேபாகாதா ஒ னா ர ஊ அம தா எ னா யகனா எைனம வ இ ேறா நாைள ேயாஅ ேய ள ைவேய.

3160

ப உைடயா ப ெத யா எ ேச றமடவா

உறநைக தா ஒ எ ஓ னா ம றமடவா

ைர ேதா 5

ெற ய நா வ க க ெத ள ஒ னா மா ெற க ற பாவா ெத ேதா ெச கேவ.

த ப றா யனா ேநச மன த லக ட ஒ த வா ஒ னா உ ப அ யா எ கணவ த அ ேத ண வாேரா ெபா த பாரா தைணவாேரா வ த த ர ற பாவா ம ேதா தா ைவேய.

6

7

3161 கமல மா ஆ ய க கன ட கா ப யா மல வா ஒ ைட ேம ெப ைம தகனா அமல அவ தா எ மைன றைண வாேரா அைணயாேரா தமல மக ற ற பாவா த ேதா தா சா ைவேய.

8

3162 வ க ெசா

9

இத மல சைடயா வ எனஓ வ ைடயா உ அ தா தைமநா கல ேப ெகா ேலா கலேவேனா ைவேய.

3163 க ைற சைடேம க ைகதைன கல தா ெகா ைற க ஒ யனா இ ைற க ேய ப யைற ெக ெசா ைவேய.

அவ ெக யா ஒ மைலவா றமடவா

னா ெபா ைற ெப வாேரா எ தாேரா க

3165

பைடஉைடயா ெபா க றமடவா ேதா 10

3164 அரவ கழலா க கள தா அ ைச கள தா அ ரம பரவ ப வா ஒ வ வ வாேரா எ ைன அைணத ைசவாேரா ரவ மண றமடவா

12. கா

நக வா உ தமனா ேதா

ப ஒ

அம தா பா பத இர ைவேய.

11

ணா அ ய ைடயா ெபா ன பல தா ெபா உ ைமெசா ணா இ தா அவ இ ேக றா நனேவா க ட ேவ.

ட ஊணா உவ தா ஒ டேவ காணா தய ேத

வா ைடயா எ ன நா கனேவா 1

3166 ஓ இர ெடா ைட உ றா உலக ைரஎலா ஆ ந பா ஆலய அ ேக எ ய ளா எனேவ ஏ அட கா ைகயறவா இ ேத இ த எ உ கா மைற தா எ ன நா கனேவா நனேவா க ட ேவ.

2

3167 ஈத ஒ யா வ ைக னா எ லா வ ல த அவ ஓத ஒ யா ஒ எ உ ள உவ க உலக எலா ஆத ஒ யா எ உ ெகா டைட தா க ேட உட காேண காத ஒ யா ெத ன நா கனேவா நனேவா க ட ேவ.

3

3168 ெதா

ேவா த க

ேகா

ைணவ ஆவா

வ வ

ெகா ைறமல மாைல அழக


வ ட ைத உ க ட ேவ.

க ைண னா ஒ

3169 அ ய வ த உட வ வ ய அ யா அ கா க ட ேவ.

ர ஒ

பத ைத க

காேண

எ ன நா

கனேவா நனேவா

ஆ ைட அவ தா அ றய ெந ய மா காணாத மல உ ேவா ெட எ ேர மைற தா ம ேட ம ைகந லா க ய அய ேத எ ன நா கனேவா நனேவா 5

3170 ெகா ற உைடயா ஒ ேகா உைடயா எ எ ேர ெபா ைற ம ல பைவ ற அ ேய மனந க ெகா ேட உடல ைழ கனேவா நனேவா க ட ேவ.

ேதா ய கா ேபானா எ ைன ேற க ைலயா எ ன நா

3171 ஆல ழ க ேட

யம ெத ேர வ ேகால கழ கனேவா நனேவா க ட ேவ.

அ றம தா ஆ ந க காேண

றா

ர தா க ைக சைடயா ெந பர தா ேகா ெக க பா ேத க ட ேவ.

3174 அ தா உலைக அ பல ஒ தா நா மன மய க ட ேவ.

13. ஆ றா காத

6

றா ல ட றா ஒ கால அ ேய எ ன நா

3172 சல கா த தா சைடயா தாேம தம தாைதயனா ல கா த ல கா தவைர த ேத காேண ெம மற ேத கல கா க ட ேவ. 3173

4

யா

ேற

7

ஒ யம ெத ேர றன கா எ ன நா கனேவா நனேவா 8

யனா ர தா ஆக ய த வா வா ஒ யாக அவ பா பத கர தா க ேத எ ன நா கனேவா நனேவா 9

ஆ ைனயா ஆ றா த தா ேசாைல ஒ ைட தம வ வ கா ட உழலா ேற ஒ ெதா ைக க தா ழலா எ ன நா கனேவா நனேவா 10

இர க

3175 ம தா வா ம ம த ம உ தா ஒ ஓதம ஒ

சைடயா மாசைடயா ந தா ள ட அைனயா ேநாவ தலா க உ ெறன த தா ைமய எ ேனாஎ ச ேய இ நா ச ேயேன.

3176

ேபா வ கழலா ேசேம வ வா ஒ யாக அவ த ைலஅ த ேச தா அ தச ைக தாேம அழ தாழாெத

ேம அவ மா அவ ய ைத ேதேம அல க இ நா ச ேயேன.

தலா 1 ச ேய 2

3177 க ைண ெகா ேந இ லாதா க ைல கைர கழல யா அ ைண ப யா ஆமா அம தா வா வ ைறயா இ ண யமா ம க ட எ லா ஒ இைறவ இ த த ண ேச ல எ ச ேய இ நா ச ேயேன.

3

3178 ஆரா அ தா அ ைடேயா அக இ அ தனா ரா பாரா க ஒ பரம தம ேதா அைணய தாரா இ

4

3179

ெச அ ய த ப ேசா ய மத வ மா ற இ

இர பா ய ஒ ந ெச சைடயா வ லேர ச ெச தனேரா எ ன எ

3180 எ க கா க யைர எ லா ஒ னா அ க அ தா இ நா ச ேயேன. 3181 கா

மண த க அல க

3182 மல சா ல சா

பா ட தா மா அ யா மல பத தா தா எ ன எ ச ேய இ நா ச ேயேன.

நாம உைடயா நாரண ஓ பாக உைடயா மைலமக ஓ பா க உைடயா ப ப யா ளா உ றா அ ல உ ேமாக தாக ஒ யா ெத ெச ேக ச ேய இ நா ச ேயேன. அ

த ேத தா த ைம ம ய சா தா அ தா

தைடய ெச வா ஒ யாக அவ எ ெச ேமா ச ேய இ நா ச ேயேன.

கமல வ க அ ைக ெதா னகரா ஏ தம ெநா றா ச ேய இ நா ச ேயேன.

7 8 9 10 11

3186 ெபா ென ெறா சைடயா ைன இைடயா ைடஉைடயா ம ென லக வர க ேட ென ல மாதெரலா ேவ ைக அைடய ள ற( ) இ ென எ ென ைர ப ேத ைழேய. 3187 அ ெகா க ைண னா அ ேச ஒ வர க ேட ெத மன அவைர ைர ப ேத ைழேய. 3188 அன

5

6

ம க தைம ம வா ம வா ம அ தா வல சா ஒ னா ைனயா எ ைன அைணயாம சல சா

தா தைலேய கலனாக ெச ந ேச தா அ ல இ எைன ேத வ

ேகால

என நாயகனா ம ெச ச ேயேன.

ைக ஏ ைவ ேதா க அ ெச சைடயா யாக வா அைண தா அ ல எைனமடவா த க அலேரா தாழாெத ச ேய

3185 ஆ ப வ த தணனா ஆ ர த அ ேம ேதா ெப ைம ஒ ளா இ அைணயா எைனஅ த தா

14.

ஒ ந ச ேய இ நா

கள தா க த என க அைனயா ஆ அைனயா தா அைனயா அ ேச ஒ ஆ தைகயா ய எைன லா அ ெபா ம தா வ ேம எ ெச ேமா ச ேய இ நா ச ேயேன.

3183 நாக அ யா ந க எ ேயாக உைடயா ஒ 3184

ைன த ெத வ ம தா சைபயா எ ெச ேக ச ேய இ நா ச ேயேன.

ப வ ெகா

டய

அளவா

க ஒ ற ேய

வாண பவ அவரழைக 1

ஆலய தா வ வ ேதா தைனஈ ற வ ள பவ த வ த ைல எ க யா அவரழைக எ ென

யா வ யாத வன

2 சைடயா

வாண பவ

வர க

ேட


மன கட கா தா அைத வா ெகா ைர க வசமாேமா இன ேத ைழேய. 3189 ெகா அ ேத உ ெகா ைற சைடயா ட ைட வ ப அவனா மா பைட கமல ப ணவ எ 3190

ைன இத வர க ேட ைர ப ேத

பா ேத

ம அ ைழேய.

ைலயாக ப கய

ட சைடயா ப மா தவ

ைடயா ற எ ைன

3

ேட ைழேய. 4

வாண பவ அவரழைக எ ென 5

றா ம ல வய டெத எ ைல

நறா ஆ ப ணவ

ைர ப

ம க ஒ வாண பவ வர க யா அவரழைக எ ென ைர ப ேத

ெபா சைடயா ேபாக ேயாக ைடயா ம உ உடல ேதா க உவைக ெப க உ ைழேய.

3191 ெசா ைற த ெபா ளானா ய உள ேத வர க ேட க மர ஆன த க ெகா ேத ைழேய. 3192

வ பா அவரழைக எ ென

ஒ வாண பவ லா அவரழைக எ ென

ைர ப 6

ெபா யா

ஒ வாண பவ வர க ேட அட கா அவரழைக எ ென ைர ப 7

3193 கலக அமண ைகதவைர க ேல க மல ேதா வலைக உலக க ைவ காேண எ உ ள ஒ ேற அ ம இல அவ த 3194 க ண அ யா கழ பத தா க ணா ெந கட அ வர க ேட ந ண இைமயா எனஇைமயா நா ட அைட ேத ைழேய.

பா ஒ வாண பவ வர க ேட அழைக எ ென ைர ப ேத ைழேய.

ண உைடயா றன எ ண

ஒ வாண பவ யா அவரழைக எ ென

8

ைர ப 9

3195 மாைழ ம ேதா எ ைடயா ம மா ஏ மல கர தா வாைழ வள ஒ வாண பவ வர க ேட யாைழ மைல ெமா மடவா யா மய கைலஅ தா ஏைழ ேய நா அவரழைக எ ென ைர ப ேத ைழேய.

10

15. ேசா ட நாட 3196 ெபா ன ைலயா த வ அவ இ ன உ தமேர. 3197 ெப ண 3198 அ ஒ

அ யா ரம இட ெத ம உ தமேர.

ர எ தா ெபா ஒ லநா ெச ேமா இலேத இ

யனா ந ச வ வாேரா உ ன ற

கணனா வ அ யா ேசா ட பா ைர 1

ெப ய மா கா ள

ெபறஅ யா அரவா க ைசஉைட த எ ைன ைல ற பலேமா அ இ த ஒ நகேரா ேசா ட பா ைர 2

ைளகளா அ ல நட க ஆ பா ெத ந ைய சைடஇ ளா க மாைல ெகா பாேரா க எனேவ பாேரா ஒ ெதா ைர உ தமேர.

3199 எ ேதா இல ற ய யா வ ச லா த ேதா ெபா ஒ ைர உ தமேர.

இைறவ எைனஉைடயா வ ேடா னா தம என மண ெபா

த உ

ேதவ வா ேசா ட பா ைர 3 ெகா ைறஅ மாைல மா ப ேடா இைலேயா ேசா ட பா 4

3200 தவ தா வண தா ைடயா தா ேபா அ ய தைம ர பா பவ தா அ யா ப ைடயா பைண ஒ ப அம தா அவ தா றைணவாேரா அ நா ேபா அைணேவேனா உவ தா அக ேசா ட பா ைர உ தமேர.

5

3201 ைப த அரவ ப அ வா பைண ஒ ப ம வா ைம த ட றா அவ தம மாைல இடேவ நா உள ைவ த க ேமா வ ேத யா த ேமா உ த ம யா ேசா ட பா ைர உ தமேர.

6

3202 த க மக ேதா க அகல க அ உ தமேர.

7

தைல அ தா த அ யா க வள ேச ெதாட உ ேடா இைலேயாதா ஒ க அ

ெவா ேம ேசா ட பா

3203 ெவ ைம ற ெவ ேள ற ேவத த ெம உவ பா வ ைம உைடயா ஒ னா ம வ ம வ ைம அகலா த கட ரா ேவேனா ஆேடேனா உ ைம அ ேசா ட பா ைர 3204 ஆ பா

ம பாரா

வய ஒ அம தா ம ேயா டரைவ ேச ந பாேரா ப வாஎ ைர பாேரா ஓ ம

பரம ைர

ைனேய த

மனம உ தமேர.

8

பா அவ தைமநா ேத வ ய ெச ேசா ட பா ைர உ தமேர.

9

3205 அ ள ேப அழ ைடயா ஆைன உ யா அ க யா ெவ ள ெபா ேவ னா ய ேச ஒ த அவ க ள டேன ண வாேரா காத டேன கல பாேரா உ ள அ ேய ேசா ட பா ைர உ தமேர.

16. 3206

ெப

10

ைடயா ட க ெப மானா ெவ ள சைடயா ெவ ணைகயா அைடயா ர க எ த தா அவேர இ த அ லெமலா உைடயா எ ைன தைனஊ ஒ அவ ெக ண ைலேயா இைடயா மய ெகா ெட ெப வா ஏைழ அ எ மகேள.

1


3207 க வா வக க தலா க ண ெப வா ைடயா என ைன தா எ மகேள.

அய கா ப யா வா ஒ ேதவ எ ெச வ அவேர ெச வம ைச எ த த ைலேயா இ வா மய ெகா ெட ெப வா ஏைழ அ 2

3208 ம கட கா வ ைக னா வள ேச ஒ வாண அவ ப ேல ைசகெளலா பட த ெத ன ப தைனேயா க ட ைடயா க ைத உ த த ைலேயா இ ண ெக ெப வா ஏைழ அ எ மகேள.

3

3209 நட ெகா கமல ேசவ யா நல ேச ஒ நாத அவ தட ெகா மா ம ப ைய த பா நம ெக ெற ைனயா பட ெகா பா ேப பா ெப றா பைட ந பா ைலேயா இட ெகா மய ெகா ெட ெப வா ஏைழ அ எ மகேள.

4

3210

க தலா மகைள தா ஒ ேதவ அவ எ க மலேர வ எ உ ெந ேப அவ உ வ உன அவ உறவாேமா இ க மய ெகா எ மகேள.

ம ைகஎ ெற ைனயா ெட ெப வா ஏைழ அ 5

3211 ேமைல ைனைய த த ைடயா ஒ த அவ மாைல ெகா பா உண தைல மாைல அ தா வா ைவேய ஆல ட றா காபா ஆ வா அைண லேர ஏல மய ெகா ெட ெப வா ஏைழ அ எ மகேள.

6

3212 மாக ப ெபா பைணெகா வள ேச ஒ வாண அவ ேயாக ப வா ேமாக லா எ ேன உன ண வேர ஆக ப வா மைலயாேள அவேளா ஒ அ ல கா ஏக மய ெகா ெட ெப வா ஏைழ அ எ மகேள.

7

3213

பா க ெவா ேம த ட த உ பா இ உன க தா உட பா டாேமா உள த பா எ பா தைமெய லா சா வா அ உ ச மதேமா எ பா மய ெகா ெட ெப வா ஏைழ அ எ மகேள.

3214

வள ெகா ஒ வா மல உலக ேதா உட ந தா உலக நைகயாேரா ஈ மய ெகா

3215 உ உ ஆனா க எ மகேள.

17. காத

அவ க ெந

ஓ ஒ பா அவ ஒ க ஓட உ வசேமா நா ந ெட ெப வா ஏைழ அ எ மகேள.

ஒ நக வா உ தம ெவ ற ெகா காேட இட கா க

மைல ட எ

ெபா மைல மய ெகா

8 பா 9

ெட ைர பா ெட ெப வா ஏைழ அ 10

க வா மா

3216 உலக உைடயா த ஊைர ஒ அைனயா ற கா ேச

ைவ தா எ றா அல ந தா எ றா கலக

கழா காபா ஆக தா எ றா யா நா அவ ேம காத ஒ ேய கன

லக ேம.

1

3217 ெப ைம உைடயா மைனெதா ேபா ைச எ தா ஆனா அ ைம ம யா அ பல ஆ தா ஆனா ஒ ைம உைடயா ேகாவணேம உைடயா உ தா ஆனா க ைம யா நா அவ ேம காத ஒ ேய கன ேம.

2

3218 எ லா உைடயா ம ஆனா வ லா ைசய ஒ ேய கன ேம.

ெக

3

3219 எ ைன உைடயா ஒ ேவட இைறயா ெதா ட கன ேம.

3220 எ ந

இறவா ட வா த ம உ

ைழ தா ஆனா ெகா லா நல தா யாைன ேதா ெகா த தா அ யா வ ப வ தா ஆனா க லா ைலயா நா அவ ேம காத உவ தா எ றா த ஆனா எ றா

அ ைன அைனயா ஒ மகைன அ க உைர தா எ றா க இ ேக நா அவ ேம காத ஒ ேய 4

ட இ க அைம தா எ றா ந ய உைத தா எ றா க

ைலயா ைல லா ேதா உழ வா எ றா கர தா நா அவ ேம காத ஒ ேய கன ேம.

3221 எ க அைனயா மைலமகைள இ தைண தா ஆனா வ க ஆனா க அ பா னைகயா ர ைத அ தா ஆனா ஒ ேய கன ேம 3222 வா ைவ அ ஊ ைவ அ கன ேம. 3223

5

அைடயா க ணா மதைன எ தா க ன ெமா யா நா அவ ேம காத 6

பா மாேட ம வா எ றா தா ைவ ம பா தகண தாைன உைடயா எ றா பா ேப ட ெதா க ந பா எ றா கா ெகா ைலயா நா அவ ேம காத ஒ ேய 7

மைல இட தா இ ப ப ேவ டா நல தா ஆனா அமல உைடயா வ ண ஆெம ைர பா ஆனா நமல அ பா த எ நாம உைடயா ஆனா கமைல அைனயா நா அவ ேம காத ஒ ேய கன ேம.

3224 மா ெகா கர தா தைலமாைல மா எ றா வா ெகா சைடயா வ ஒ ேய கன ேம.

8

அ தா எ றா ஆ ெகா ட க டைலஎ அடைல ைழ தா ம ம த ஆனா எ றா கா ெகா ழலா நா அவ ேம காத

3225 ேபா மா ைடயா உலகெமலா ேபா ெதா ல ஆனா ஆனா தா வா ய தா மா ரத தவஞா யேர ஆனா கன ேம.

9 ஆ வா சைடயா தைமஅைட ேதா ஆைச அ கா வா ழலா நா அவ ேம காத ஒ ேய

பா 10


3226 ேகாேத ம வா மா அய யா ெந யா எ றா சாேத ம வா அ யாைர த ேபா ைன பா எ றா மாேத வ மாேதவ ெமௗன ேயா எ றா காேத ைழயா நா அவ ேம காத ஒ ேய கன ேம. 3227 உைடயா உல காெச பா ெகா உதவா ஆனா அைடயா க யா ேவ டா ேக அ வா வ ய ஆனா பைடயா கர த ப க சா பா பதேர ஆனா கைடயா அ ேத நா அவ ேம காத ஒ ேய கன ேம.

18. ஆ றா

3229 காத மண ணேரேன இகழாேரா.

க மல த மண

ஒ றா

நக வா உ தம பா மாண வ ய ெச ெற ைன ம நாமா யா எ பாேர ஏண யா எ ெச ேவ

அைண எ ைன மடவா 1

காவா ஒ ழலா எ

க தலா ேபாத மண த அவ ெபா ன ைத மய ய ம ஏத மண எ ெச ேவ

ய ைத எ ைன மடவா 2

3230 ப ணா ெமா யா உ கா க வ அவ ந ணா இ மடவா இகழாேரா.

பைண ஒ ப அைனயா நா ெச

3232 ேசாம ல தாம அ

சைடயா ெசா இ த ண

ைல மைலயா ைக ெகா நா அவ பா ஒ ைல அைட மடவா இகழாேரா.

ன எ

க ணா ம ேபா ெற உ கல வா நல அ ள எ ணா ஆ எ ெச ேவ எ ைன 3

3231 ஊ எ ைட ஒ தைன உலக ேச எ ைர தா அ அவ இகழாேரா.

3234

12

ரக

3228 ஓண உைடயா ெதா ேத எ ேறநா நாண ந இகழாேரா.

3233

11

டா

தா அம தா நா ேபா எ அ தா வகல அ மடவா இகழாேரா.

ைட

எ ைனஅைண எ றவ வா மல ெதைன யா எ

பல அ ய ெவ க ைர தா எ ெச ேவ

ேக டா எ ைன மடவா 4

கல த ைவயானா ேசம ல ஒ ேதவ இ ேச ல நா ைசயா ெத பாேர ஏம ைலயா எ ெச ேவ எ ைன மடவா இகழாேரா. ட றா

க ட ெபா உ ைன அைணத ஒ ேபா

5

ைல நகரா ஒ ளா ேச தா அ ல இ ைல எ ேலா எ ெச ேவ எ ைன 6

ற பல ெர றா

நட ெச ம தா ஒ வாண இ வ தா அ ல அ யா ேபா இ தா அ மா எ ெச ேவ எ ைன 7

3235 அைசயா தம அ டெமலா அைசய அ பல ேத நைசயா ந ந ல நா இைசயா ெச ெக ைனஅைண எ ைர ேப எ எ ைன மடவா இகழாேரா. 3236 மா கா த மல அ யா மாச ல ேதவ அவ பா கா த ெச றா பா இகழாேரா.

நாத ஒ நா டா இ அத இைசயா ஆ எ ெச ேவ 8

ம அைனயா ேச கா த வய வள வா ஒ அ யா அைணத ேக கா எ றா எ ெச ேவ எ ைன மடவா 9

3237 மாைழ மைலைய ைலயாக வைள தா அ ப தைமவ ஊைழ அ பா ஒ பாைழ அக ற நா ெச பாரா தா ைப ெகா ேய ஏைழ அ நா எ ெச ேவ

ஊரா இ உ ல எ எ ைன மடவா இகழாேரா.

10

19. காத மா 3238

டனா மைறயா ஒ ைன கவ படனா க ஒ ணாேத.

யாக அவ த பவ தைன மடனா மக காணவ தா மல ைக வைளக ய நைம பாரா ேதா றா நா உடனா ஓ னா அவ ஓ ட

1

3239 த க வள ேச ஒ வா த ரானா பவ தைன ெகா ேட ப க ம நைம பாரா ேதா ஒ ணாேத. 3240 தாயா அ ைர நைம

3241

லவா சைடயா தரவா நைம

3242 நாடா வள ெகா ஒ வலரா நைம 3243 அ யா வள தா ஒ ப யா எ நைம 3244

க அக காணவ தா றா நா ஒ க ஓ னா

தல தா தம பவ தைன மாயா நல பாரா ேதா றா நா ஓயா ேதா னா த பவ தைன காண நலவா தர பாரா ேதா றா நா உலவா ேதா னா

ைல கவ அவ ஓ ட

கா த கா ம

தா

ஒ நைம

க 2

காணவ தா ம அவ ஓ ட

கஒ

நம மன கவ ணாேத.

வ றா ந கா என நா கவ அவ ஓ ட க ஒ ணாேத.

நக நாத பவ தைன காண டா ைச னா வ வ பாரா ேதா றா நா ஓடா ேதா னா அவ ஓ ட ஐய பவ தைன காண இ யா ம ெனா பாரா ேதா றா நா ஒ யா ேதா னா

றா நம ைறகவ க ஒ ணாேத.

பாயா 3 பலவா 4 பாடா 5

வ தா எ ேன ெப ேண எ கவ அவ ஓ ட க ஒ ணாேத.

ைரயா ஓைத ஒ வா யாக ரவ த பவ தைன கைரயா ம காணவ தா க கவ ெகா பைரயா த க நைம பாரா ேதா றா நா உைரயா ேதா னா ஒ ணாேத.

3245 க ப

காைள அவ த பவ தைன கா ம காணவ தா பாரா ேதா றா நா உ கா ேதா னா அவ ஓ ட

நல ைத அவ ஓ ட

6 க 7

நம ைனகவ க ஒ ணாேத.

8


3246 இ

ைல உைடயா தா நைம

3247 மைடயா வாைள வய ஒ பைடயா கவ நைம

யாக அவ பவ தைன க ைல உ பாரா ேதா றா நா ஒ ைல ஓ னா

காணவ தா கரண நம கர அவ ஓ ட க ஒ ணாேத.

வ ள பவ தைன காண அைடயா ம ெனா வ தா அ மா நம பாரா ேதா றா நா உைடயா ேதா னா அவ ஓ ட கஒ

ப ைல 9 டயெமலா ணாேத.

10


1. அ

மாைல

3248 அ த ெபா ன பல ேத ஆ ற அரேச ஆர ேத அ ேய த அ ேபஎ அ ேவ க த ெப கடேலஎ க ேண க தேல ஆன த க ேபெம க ேய ெவ த ப ெகா ைய ம ெப கம ள ஒ ள ேக ெபா றேவ இ ல ெபா த ஆேன ெபா த ெபா தம தாேன. 3249

3252

1

ைறஅ த வகா ேநய ைற ஒ ேய தப ரணமா த வ ெவ ேய கைறஅ த கள தரேச க ைடய க ேப க க ேட க ேயஎ க ேணக ம ேய ைறஅ த மைலேய ெப க ைண கடேல ெப யவெர லா வண ெப யபர ெபா ேள ைறஅ ேற ைறகெளலா த ேத றெமலா ணமாக ெகா வ ணேம.

3250 ஆ பைனெப பைனயா அ கமத கைனயா ஆ அ வ த த மாக ைண மைலேய வ தெமலா த ெதன ந ஆ நாய ேய உ ளக ந யநா யகேன பெமலா அ ப அ இைலேய. 3251

க ைண த ேவ ேவதஆ வ

மண ஒ அைனவைர ஆ மா வா வ த வா ேவ நா பைன த ைத பைனேபா க ழ ைற ேப எ

பைன எ 3

தமேன க ழ ேய ெச வைகஒ ற யா ைக ேற அ ேதா உ தமேன உ ைனயலா ஒ ைணம ற ேய உ னாைண உ னாைண உ ைமஇ க டா இ தமேன ய சலன இ ெபா க மா ேட இர அ ெசய ேவ இ த ண எ தா தமேன ய தவ எைன ேபா மவ ய த பா ம ம ல நட தரேச.

4

பா ேம ேசா ம டேர யெவ த த வ ெவ ேய அ பா சைட மைலேய அ கடேல ேவஎ ஆ டவேன அரேச இ பா படஎன யா ைரேய இர ெசய ேவ இ த ண க டா த பா ேவ எ எ ைன ட ேய த ம தா மல எ தாேய.

5

எ ஆன த அ நட

3253 க

ேணா த க ேப க ைற அ ேத க க ேட ச கைரேய கத ந க ேய ேணா ய ய ட டேர ைடயவேன சைடயவேன ேவத ெபா ேள ெப ேணா ஒ பாக ற ெப தைகேய ெப மாைன ஒ கர ெகா ெப யெப மாேன எ ேணா யவேன எ ன ேய எ ைன ட ேய இ ன த த ேள.

3254

3255

3256

2

டேர 6

ெந ேச ெம ய ய ற ஒ அ ேய ெச வ ேய அ வ ேய ெச வைகைய அ ேய க ெந ேச ழ ற கைடய கைடேய க ேற சாகாத க ைல காேண ெப ெந ேச ெம ஞான ைல ெப வா த ேற அத ய ெப ேல அ ேதா வ ெந எ ைனவ தா ெகா ட ம ேய ம ைடய ெப வா ேவ வழ க ன ேள.

7

றாத ண ேற ேகாவாத ம ேய ேவஎ தா ெகா ட வ ெகா ேத எ தாைத யா என க ைன மா ேற எ ைம எ தைனஆ ட எ உ ைணேய ெபா றாத ெபா ேளெம ய பயேன ெபா ய ேய ைழகெளலா ெபா தெப தைகேய அ றால ழ அம த அ இைறேய எ ேய ஆைசெயலா ன ேம அ ஒ இைலேய.

8

ணாத கெளலா டபர ெபா ேள ெபா ய ேய ைழ கா என ேள க ைணநட ற க ைணையஎ க ேவ ேதா மன இ க வ ேற க டா ஏணாத எ எனஅ ேத அ த ன இதயமல ேதேன.

9

ெபா த எ மாணாத ண ெகா ேய யா அ ைம

காணாத கா இைத ைன அ ேய

3257 அ ேதாஈ த சய ஈ த சய எ க ேவ அ வ யா ேயைன அ வ ய ெச ேத இ ேதா அ கா இ கா அ கா எ ைல கா ச ேதாட த க த த கா ைலகா சக ைல கா வ ேதா க மன ேபா கைர தஇட கா ம தா அ ளேத.

ெயலா

சைடம சாகாத வ ைமஎவ 10

3258 அ ப உள ேகா ேல அம த ப ேய அ பல ஆ ற ஆன த ேய வ ப உள ேதமைற வழ ஒ ம ேய மைற ஆ கம வய ைற ம ேய எ ப வ யாம எ ைனவ தா ெகா ப ைல தைனஅ த எ ன க ேவ ப வ ப வ க ட ெச ைறைம ன த ெந ெமா த அ லேன.

11

3259 பா கா ஒ வ ண ப கம வ ைள கா வகாம வ வழ ற வைகயதைன கா லேன.

12

மைலேய ப ைலத ேல ம நடநா யகேன மா கா கா கா காலாேல கா ப

பழேம ேச கா கைடயா மைறயாெத ம ம யா வ கா என ேக கா ய க ைண ைக மாெறா

3260 எ ைனஒ அ யாத இள ப வ த ேல எ உள ேத அம த யா மய ேதா அ ைனஎன ப த அ ேபாைத க ேபா த ப என ெத ேத அ றா ைனஎன ெக ென ேப எ உ எ ேபேனா யஎ உ ைணயா ேநயமெத ேபேனா இ ன அ த றஎ ெவ ேபேனா எ ென ேப எ ைடய இ பமெத ேபேன.

13

3261 பா வைக அ ைண ப த யா ய ப வ ேத அ த பா வைக நா வைக உைடேயா க ந ம டேவ ந ல த ல ேபா வைக ச மா க த வ ெந ைனஇ ேயைன அ எ ென ேப வைக உைடயெரலா ெப பா றா றெமலா ணமாக ெகா ட ண ேற.

14

3262 ச

லாத எைன

தா

த ேய ெச

றெமலா

ச மதமா ெகா

ேக


ெத தெப யவ க ம ழ ப ைட ைன அக ம ற ெம இ ப வா ைக த ெபா ேள ெப ம வ தவைக எ தவைக ேபேச. 3263

ம அ வனெவ லா அ ெத உள ேத லாத ேபைதஎ ேம உன ெப க ைண 15

ற ம ற வ மா த எ ெற ணா ெதா டெரலா க றா ப இ பநட எ ைடய ைரேயநா ைடய அ ளா க ற க ட ட ேதஉ ெகா ட ட ேத ெப ற ட ேதஇ ேத எ ெப அ சயேம.

காணா எ ற ம ம ட ேத ேக ட ட ேத ற ட ேத ெப யதவ 16

3264 ஏ யநா ஒ ைல ஏறஅ யாேத இைள ற கால ெத இைள ெப லா ஒ ய யஓ ப வச ைகெகா ேமேல ற ெச தவைள ேம ற ெச ேத ய ேபா என த க ேத ெத ெச தைனஇ ெச ைகஎவ ெச வா ஊ யெம அ ைடயா உ ள எ ெபா உவ நட ஒ ெப ய ெபா ேள. 3265 த ய ய ற ச ச மன தா தள த இ வ எைன வண இைச வ தன அ பா எ ெப அ தைனஇ த ேபதைமேய தன ேக ஒ இ பநட உைடயபர ெபா ேள. 3266 அ சாேத எ மகேன அ ரக ைலம ஆ நட க இ க வா யெவ ெறன க ம ேய.

ட ற 17

ேய தன தள ெவ லா த இ ய மக ம ைச ெப வா டஎன பா ஆ அ உவ த த ேவ உய ெபா 18

தா ஆ க ேவ யவா றா கஇ ல ெச சா வயேலா வா த த னா எ சாத ெந கால இ பெவ ள ைள ேத ெச தா சா ய த லா தநட தரேச யந ேவஇ த ய ேசா 19

3267 நா ேக றைவெய லா அ றா என ந லவேன எ லா வ ல வ ெதா ேக உண தா த வேன ம அ த சைட எ இைறவா ேத ேக உைடயா வேனஎ ெப மாேன ேதவ ெப மாேன வா ேக க ைல ம ெப க ைண வ ள எ க ம ேய.

தா தா ேக றைவ ெமா ம ைக ஒ ப நட வா ம ட 20

3268 ஆன த ெவ ைட ஆன த வ வா ஆன த நட ஆன த அ ேத வான த த எ லா அ த க ட ேதா ம ற ெபா ேளெவ ம ெச க ேய ஊன த யமாைய உட ட ஊன லா ற உளவ ெச தா நான த உள க நட ற வைக ந லவேன ம ெசா லவ வாேய.

21

3269 ஆரண ஆகம எ த த ேவ அ பல ஆ ற ஆ டெமன என காரண கா ய ல படேவ ெத தா க தேல இ த ைக மாெறா ற ேய ரண அ ெதா ற ேய ேபா வ ேபா என ேபா ம ேற நாரணநா க தேலா கா ப அ நட ைத நாய ேய இதய ந ய வாேய.

22

3270 இைறவ ன த ளாேல எைன க ெகா ேட என உைன க ேட இ வ ஒ றாக உைறவ க ட ச ேத அ சய ைத ஒ உளவ ேய அ ளெவா ைர த ள ேவ மைறவ லா ம ம நட வா ேவ வா தேல பரம க வா எ க ம ேய ைறவ லா ம ேய வகாம வ ெகா பட ேதா ற ண மல ேற.

23

3271 ச யெம அ ப வ வா ெபா த நட ெச த றச ேவ என ல அ த யா த ைல த க தபர ெபா ேள ப அ யா ேய த பரம க மயமா ப ள ைத ேபா த வ நா எ ேபாதம த த கம ேத. 3272 ஏ அ யா இ த ேயைன எ த உணர உண ண அ உ ைம ைல கா வ ெம ெபா ெந ெச நா ம த தபர ெபா ேள. 3273

ன ேய ன ேய பெதா ம ேய ைல ெச ேறா பல மன உவ ப ப ைற படா த வ ேப ெரா ேய த ம நட மய கெமலா த ேத எைனஅ ைம ெகாள ேவ ப

ெயா மய க இ த த கா த

ந 24

ேத ட ஓ மைற த கைலக ஓதாம ெச சமயெந ெச தைல த ேபா மய ேக மகேன எ மய ெக லா ேபா என 25 னா இ ேக ெமா தெமா படா வ ண அ ப த த ப ேய த ைல ச யத பரேம இ ைல இ எ த இ சமய காேண.

3274 ஐய அ த ப க ெத யா த க தா ற அ ப வ ெத ேய ெம ய ற தவ க கஉைன பா அ ெந நட க தைன ய ேறா ெபா ய ைலமன ெகா ேய ற ததவ யாததைன க ற ள ேவ ய க வா ம ம நட ெச தப ரணமா க ப ெபா ேள.

26

27

3275 அ

ைற த ெப தைகேய ஆன த அ ேத அ த ெபா ன பல ேத ஆ ற அரேச ெத ைற த ைத ேல ேதேன ெச க ேய ம அ த ெச சைடஎ ெப மா ம ைற த மன ெகா ேய வ செமலா க ம ய வா வ த மாக ைண கடேல இ ைற த மய க இ த ள ேவ எ ைடய நாயகேன இ த ண காேண.

28

3276 ம

யெபா ன பல ேத ஆன த நட ெச மாம ேய எ க வய ஒ ம ேய த ய ைற த ச வ ரணேம த பரேம பரேம த வ ேபெரா ேய அ ய லாத த அ த ைலேய ஆ ய த ேம அம தபர ெபா ேள எ ய என க மய க இ த ேத எைனஆ ெகாள ேவ இ த ண காேண.

3277

த ைல

த பரம நாத ைல அள

ேபா தவ

இய ைக த

ெப லா

ள க ேவத ைல ஆகம

29


ைலகெளலா ள க ைனேய த உள ள யெம ள ேக ேபாத ைல யா அ ைலயா ெபா ெம அ ப நட ெபா ேள ஏத ைல யாவைகஎ மய க இ எைன கா த ேவ ேற இ த ண காேண.

கட தஇ ப ேத 30

3278 ெச வ ண ேம ெகா ெடா பா பச க ப க வ ணெமா க ேய இ வ ண எனமைற எ டாெம ெபா ேள எ ேர எ இ த ப ேய அ வ ண ெப தைகேய அ பல ேத நட ெச ஆர ேத அ ேய ககம த எ வ ண அ வ ண இைச த ள ேவ எ ைடய நாயகேன இ த ண காேண.

2. அ

31

ரகாச மாைல

3279 உலகெமலா உ றஒ ைலெம வ ட நட ேத இர எ ேய இ க ெதைனஅ கைழ ெதன ைக ஒ ஆன த வ ம அ நடநா யகேன.

ப உ ற ெவ ைலெய பய ைல யா இல ய ேசவ க இட ேத அைட கலக லா ெத கதவ கா ப க ெகா தா அல அ கடலா உ ெப ைமையஎ ென ேப

3280 ஒ வ ண ெவ வ ண எ றன த ேவத உ ெயலா ெம நட த அ ேய அைட த ட தைட கத வ ற க அ த க ைணவ ண தைன ய க வ ண அ ேய ெபா ெத வநட ற ைசவபர ெபா ேள. 3281 த

மா உ மா ர வ சகேன இ ைட பச த ேம கா ம தனேன.

1 ற உ சமல ர க அ வ ண வ ட க வ ண எைனஅைழ ெத ைக வ ண ெத வ ண ைடய அ ெச வ ண 2

யா ேத க ட யாத ேசவ க வ த வ மாைல ம ட வ ர ேத ெத மாைல கத தைன ற மாைல ெப வ ண ெகா ெதா ெகா தா ம

த ெபய நட ெச வ ண வ ைள 3

3282 அ ெறா நா இர ைடவ த கதவ ற த மல ேச வ வா ப ற ெகா ெட ைன வரவைழ மகேன வ தாேத இ தைன வா ெகா ெள ன ஒ வ ெதன ஒ ைகத ெகா ேக உைற எ மைற தா இ ற தா அ பவ எ னதவ ேதேனா இ யெரா லேன.

அக ம றைவ ேய ம ப ம ைச த நா ய ேய 4

3283 இர அ வ தநட ெத கதவ ற ெதைனஅைழ மகேன இ ல கர ைடெந சய ைள கல காேத இதைன க ெபா வா ெகனஎன ைகத ேல ெகா உர ைடஇ ைறகம ெதன வா மல த உ ைடய ெப க ைண ெகா ைலஎ க ேவ அர ைட அைச தாட அ பல ன ேவ ஆன த நட ெச தா ற அரேச.

5

3284 இய காத இர ைடஅ ெறா நா வ ெத ேய இ ட தைன ேத கத ற கய காத மலர க க வா ப கைட ற அக ைவ க ெதைனஅ கைழ மய காேத இ தைன வா ெகா ல மகேன ைளயா வா கஎன உைர தா ய கா அ ள ைம அ யா ேத ெபா ய ேய அ ேத உளேம.

6

3285 ஒ நாள ர அ வ தநட த ேய உ றஇட தைன ேத கத ற ம நாள மலர ஒ ெபய ைவ ம ெதைனஅைழ வா தைன எ த நா யா ம ப ம வ ெதன தட ைகத ெகா ேக சா கஎன உைர தா வ நா அதன ைம அ ம ேற ம ம நட மா க ம ேய.

7

ளக ேத

3286 ெந மா ப என ெந கால ைர ேந க ட யா ய பத க ெதா மாைல ெயனவ மக ெதா ைனேய இ ட தைன ேத ெதாட க மாைல ந இர கத ற கைடேயைன அைழ ெதன ைக ஒ ெகா ெகா மாைல ம என வா மல தா ண இ நா ெகாைடையஅ தனேன. 3287 மைற ற க ேணா நட

ேற

யா வய யேச வ க ம படநட வ த அ ேய ைற ப கதவ எைன அைழ ெதா ெகா த ெச தா கைற கள தரேச க ைணெந கடேல ஒ ேய கனெவ ெவ ேய ைற சைட கட ெப த ேவ ேவ ெப யம ெப யபர ெபா ேள.

8

3288 அ றக ேத அ வ த நட ெத ைன அைழ க சாேத மகேனஎ ற ேய நா அ யா வ ேத ழ ற க ர க ம ெத ற ெச த ய இர க எவ ளேதா ம றக நட லா வண ந லபர ெபா ேள.

தைனஒ றதைன பா இ றக ேத வய ஒ

9

றக த என கதைன ேவ வ லவெர 10

3289 அ ப மன ேகா ேல அம த ள அ ெபா ளா உன மல ர வ த நட வ ப க தைல ற வ சகேன இ த மைன கத ற ம ெதைனஅ கைழ பெமலா கஇ தைனவா க ெதா ப எ றஎ ைடய ைரேய ன ைள எ பக ேவ எ ய ேப எ ஙன நா மற ேப எ உ ரா இல யச ேவ.

11

3290 ஞால ைல அ வ த நட த அ ேய ந இட த கதவ ந ற கால ைல க மன கல ற மகேன கல காேத எ ெறன ைக ஒ ெகா ல ைல றவா க என வா மல த வெப மா ெப ைம வ எ ென ேப ஆல ைல ம க ட த ெப ஒ ேய அ பல நட ெச தா ற அரேச.

12

3291 இ மய

ைற த இர அ வ தநட த ேய இ ட தைன ேத ற மகேன மய காேத எ ெற ைன வரவைழ க ெத

கத ற ம ைற த மன தாேல ைற த ெதா ெறன ெச ைகத


ெகா க லா ஆன த ம 3292 க மய க இர ைட கத உைர த மாம த நட ெச த 3293

ற பர ெபா வ நட ஆ ற அரேச.

ென ேப

ெபா ேள அ

வ றத

த கைட ைலேய இ ட தைன ேத நட ெதா மயமா தைழ ெத ைகத ேல யஒ ைற ய வ மய லாமன தா வா கஎன வ ைமையஎ ென ேப த மயேம மய ெபா ன பல ேத இ ப வ ேப ெரா ேய.

ந ேறா ெப க ைண வ க ெபய வ டேவ கரண ேத கத ற த கைடேயைன அைழ சரண வ யஎ மகேனஇ ெறன தட ைகத ெகா மரணம வா கஎன வா ைத அ தா வ ைமஎவ ளேத.

14

15

16

அ மல க அ ெறா நா வ த க இர ஒ ெகா உ ைமெயா வா கஎன உைர த ய ன தவ ண எ க ேவ ெபா 17

ைர ற நாரண அய கன ட கா ப ய கழல க வ த ஊரண நட ெத ேய ேத உவ ெதன ைகத ேல ஒ ெகா ேக ஏரண உைறகம ெதனஉைர தா ேற யா தவ ேத பாரண அ பெரலா ப க ேத த ப அ ம ம ப ேய.

18

யெவ த பரம நாதஅைண ந ேவ ய ட ல ற ைணய க வ த யெமா நட ெத ேய இ ட ேத ெப கதவ ற ேபய எைன அைழ உ யெபா ஒ ெறன ைக அ ேக உைறகம ெதனஉைர த உ தம ன ைள ெப யெபா ெளவ ெப யெபா ெள ேற ன அ ேத இத ன அ ேயேன.

19

ளா லெமன றவ ெந நா ேந க ட யாத ன க வ த ஆளாநா இ ட அ ேத நட ேத அ கதவ ற ள ெபாெடைன அைழ வாளா மய காேத மகேனஇ தைன வா ெகா எ ெறன மல ைகத ெகா தா ேகளா எ உ ைணயா ள ம ேவத தநட ற நாத ெபா ேள.

20

3299 ச தஉ வாமைற ெபா ல ப த பல ேத த நட ெச த எைன ேத நட ெத கதவ ற ெத ெச ைக ஒ ற ம ைறக என வா மல த ண மைலேய தஉ வா ெபா ேள. 3300 பலேகா மைறகெளலா உலேகா மய க பரநாத ந இ ட தைண ெத கதவ ற ெத ெச ைக வா அல தஅ ேவெபா ன பல ெத அரேச ைர ேதாட ெச தைனஇ ைளவ ேய ய ேப.

அ தாமைரக வ த தஉ வா இ ேக ம தஉ வாமன தா மய க ேற மகேன த அ வா அ யா தஅ உ வான தபர 21

பாதமல வ த லேகா நட ெத ேய ஒ ற ேத அலேகா வ ேத இ கம கஎன லேகா என ய க ஒ ெறாெடா க 22

3301 ெச வைகஒ ற யா ைக ெனாேட இ ேத ெகனஇ ெக ப ெத கதவ ற ெறன கர வ த மகேன உ கம த ஒ அ ேச எ ெம வைக க ற அ ேதைன இ ைற இர உண அ ச த தா ஐவைகயா ம ஆ அ த தா மல வ த அைட தனஎ ெபா ேட. 3302 உ ர ம யா லகெமலா நட உபயவைக யா ய அபயபத வ நா இ இட ேத நைட கதவ ற நைட கைட அைழ எ ர எ ெற ைக த ஒ ைற ஈ ம தா அ ர ேபா ட அழ ள ெச பவள ேற. 3303

ெளா யா அ ெவா ஒ யா உபயவ வா ய அபயபத வ த ஈ கார நட ர இட ேபா ெத கதவ ற த ெக ைனவ தைழ பா கா வ ண ஒ ெற ைகத ேல ப ெபா வா கஎன ப தபர ெபா ேள ஆ கார வ ண அக றைதஅ ம ேத ேற ெபா ஆ ற அரேச.

3296 காரண எ உைற இட யாத க அ நட ெச

3298

ைற த ெம

13

3295 அ ரமா யெர லா அ த க ஒ ணா அ ெப நட த யா ட ேத கத ற ெதன ைக அ உவ ைற இர வ ண ைனஎ ெப நட ெச அரேசஎ ைழெபா த ேவ.

3297

வ க வ ற

ரணவ அ நட த ேய இ ட தைன தா கஎ ெறா ம ைடயா அ

3294 ஓ கார யா அ அ ப

வைகஒ ற அரேச

தந ர கநட ைன மய ெக ேட மகேன தாட அ பல ஆ ற

ள க க வா ெம ய ல ேத ைள அ பவமயமா ெம ல க வ த ள ேய இ இட ேத நட ெதாட கதவ ற ெதா ப எைன அைழ கள க லா ஒ ெறன ைகத ேல ெகா க ைறக என வா க தஅ கடேல ள ெகா ெப தைகேய ம ம நட ெச ம ேய அ ப மன ேகா வா ேவ.

3304 ேவத ேம டரா ஆகம நா ட ேத ேபா ர ந ெபா எ ைகத ேல ந உைடயபர ெபா ேள.

ேம ள கத தைன கா ப ய ெப ைம ஓத

23

24

25

யா ய ெம ல க வ த த ேம நட க நாத ேம ள ேம கா யாெத எ க ேவ அ பல ேத உ ப தரநடன

3305 த சரா சர அ த நட தா மல க கவ த த நட ெதா நா க யா இ மைன கத ற ைக ஒ ெகா தஉ த க ைணையஎ ென ேப இ ேய ைழக எ தைன ெபா த எ ேவ எ உ ப ெபா ேள கள சைட பவள ெச ேசா மைலேய வகாம வ ம நடநா யகேன.

26

27


3306 மாமாைய அைச ட ற பல ேத ந வ தாத மலர க வ தநட த ஆமாற ர ைட அ கதவ ற த ைக ஒ ற அ ேச எ வ ேதமா பழ வ ந ெந ேத ஒ க கல தெதன வா ைத அ தா ேகாமா அ ெப ைம எ உைர ேப ெபா தா எ கைளஆ ெகா டபர ெபா ேள. 3307 பைட பவ கா பவ ப பலநா ய பா க ைடயா பாதமல வ த நைட ைலேய ெபா டாக நட ர கதவ ந ற ெதா ந ய அ இைட ப நா வ ெத இதயமய ெக லா இ ட ெச தைனஉ த இ ன எ எ ேப தைட ப மா லாத ேப ப ெப ேக த ம ஆன த தா டவ ெச அரேச. 3308

3309

30

தான த ஒ யா ள ய அ க கவ த நட ர ற ேய ெச ைக ஒ ற ம ேச இ மாம வ வ ைமஎவ ளேத ஓதான தவ தம ஒ நட ெச ப ேய.

31

ைனேய த ெபா டா தான கத தைன மாதான தவ ழ வா கஎன உைர தா உண வ தா ெபா ேள ஓ ய ற பல ேத ெம ல க வ த நாதா த ெவ த ேல ேபாதா த ைச ள ேம கா அ பா ப த யெவ 32

3311 ஒ ைம ேல இ ைமஎன உ கா ெபா ஒ நட ெச த ற உபயபத வ த அ ைம ேல நட ெத ேய இ ட தைட ேத அ கதவ ற ெத அ ைக ஒ ற ெப ைம ேல ற க என வா மல த ெப க ைண கடேல ெப ையஎ ென ேப க ைம ேல ெந கால கல கல ற கல கெமலா த ெத ைம கா த ப ேய. ைல நாத ைல இ இ க ட தைட ம எ ைக ஒ ற ப க த ெபா

ைல அரசா ள ய ேசவ க கவ த நட வ ைல ெபற ேய கதவ ற மகேனஎ றைழ இ ைல தலா வ கா எ கஎ ைர தா ைல ேய ெச தவம ேய ெபா த மன ேள.

3313 நவ ைல அ கார நட ற அரசா ந ய ெபா ன க நட வ டேவ அவ ைல கைட ைலேய இ இட ர அைண த கத ற த ேயைன அைழ ேத வ ைல ப என ெச ைக ஒ ற தம ைறகஎன பவள ற தா பவ ைல கைடநாேய ப றதவ அ ேய பர பரமா ம நட ப றப ப ேய. 3314

3315

ய த மன ேகா தம ள ெபா மல ேச வ வ த ெபா தநட ெத ேய ந யஓ இட தைட கத ற ந ெபா ஒ ெற ைகத ந ய ெப ைம எ யேபா ெத லா எ மன எ றா எ ெப மா அ ைள எ ெனனயா க ேவ த யெவ ம அ த ெச சைட றாட த தம ஆன த தா டவ ெச அரேச. வ

எ டா த இட தைட ேத எ தம த தைன ப ரணவா ெபா

வ க ர வ ட ய நட த யாவ இ ேத இ கதவ ற எைனஅைழ மகேன ேதவ அ தைன வா ெகனஎ வ எ ென ேப வ ெபா ைல அ பல ேத நடன ேள.

3316 க றவ த க க ரச ேபா இ கழல க வ ட க நட இ இட தைட மைன கத ற வ ெதைனஅ கைழ ந றவ கர ேத ந ய ெப க ைண ந ைனஎ ென ேப அ றவ ப றவ அ ேவ ச தா ன தபர ெபா ேள. 3317 க ைணவ வா அ யா உ ளக ேத அம த கழல க வ ட க இ ட தைட ம கதவ ற ம தைழ மகேன ெபா கர ேத ெபா தஅ த ய ெபா ன எ ென ேப அ ைற ன த வா நட ஆ ற அரேச. 3318 அ வா நட ெத மய ேக எ ேத எ 3319

29

ைனமைற ம யா அ மல க வ த ர நட ெத ேய ய ட தைட அ ைன ப த அ கதவ ற த ைக ஒ ற ெதைன அ ெனா ேநா எ ைனஇ மய காேத எ மகேன ம ேவா என உைர தா இ ன எ ென ேப ைன க ெச சைடேம ம ய அைச தாட ய ெபா நட ெச மலபர ெபா ேள.

3310 ேவதா த தா த எ அ த இர ள கஅம த ய நட த அ ேபா நட த கைடநாேய ந இட தைட ைலேய ைக ட ெதா ெபா தைவ த ெபா ேள தா த மைன ேக ள ெப யஅ ேவ.

3312

28

3320 மா ைன த அளெவ லா ேய நா இ ட ைக இ ஓ மல நாய ேய எ க ேவ

34

35

36

கர ேத 37

ர ம றவ கா ணாெத ேய அ தைன வா ெகனஎ ெபா ேல நட ெச 38

ேல நட ம ைற ேய நா ைற இதைனஇ ேக வா ெகனஎ ெப கடேல அ பல பரமா

ஐ ெதா நட ற அ க அைச வ டஇர யா கத ற ேயைன அைழ ெதன ெச ைக ஒ ற மகேன ம வ வ ேய வா கஎன உைர தா இ லா வ லவனா இ தப ப ேய.

உண தவ ேம ம யா க ேல வ த க நட த நாேய க ப தைன வா ெகனஎ பா ற ெகா ெப ைமையஎ ெசா ய ேகேன.

33

39 ம

இட ேத ெத ம றவ ேபா மன ெகா ேய யா தவ 40

ெபா மா ய ஒ அ மல க க உண வ யந ட தைட ப படா வ ண எைன ப தைழ மகேன ெதா ெதைன பா கஎ ெசா னப ப யஅ

கட த பா வய மலர க வ டம நட த பா ைன த தைட பைண கதவ ற ப தைழ மகேன ைன த வ ணெமலா எ ெற ைகத ேந த தா ன நா ைன த ந ஒ இைலேய அ ைள நடராஜ ம ேய.

41

42


3321

யச ரெர லா ேதா றாைம ள ய ேசா யா அ ைணவ த நட யெம அ ெவ ப ெதா யா ெகா ேய நா இ ட ர நட கா ய உ ெடன கத ற ைக ஒ ைற அ தைனஉ க ைணையஎ ென ேப ஆ ய த அள கட த பா கட த ஆன த ம நட ஆ ற அரேச.

43

3322 த ேபாத ேதா றாத தல த ேல ேதா தா மல க வ ட த நட த எ ேபாத கக ர யா ட ேபா ெத கதவ ற ெவ ேயைன அைழ ெபா ேபாத வ ண ஒ ெற ைகத ேல அ ைலெயா த ைலத ேல ெபா கஎ ைர தா ேபாத மயமான ம ம ட ேத வமயமா அ ேபாக நட ெச அரேச.

44

3323 க பைனக எ லா ேபா கைர ததல த ேல கைரயா ைற த கழல க வ த ெவ பைன இ ஒ த யாக நட ைர ர கத தைன கா ப க அ பைனஓ ெபா ளாக அைழ த அ ேய அ ைக ஒ ற தைன அ ைனஎ க ேவ ந பனவ கம ம றக ேத இ ப நட ெப க ைண நாயகமா ம ேய.

45

3324 ஒ றா இர டா ஒ ர ந ேவ உ றஅ பவமயமா ஒ அ க வ த அ றார நட ர யா ைற இட ேத அைட கத வ ற த ெபாெடைன அைழ ந றார என கர ெதா ற இ ேக ந எ யவா நட கஎ ைர தா இ றார வ ததைன உண ைன ன ைள எ க ேவ ம ம இல யச ேவ.

46

3325 எ ள வதா இ பமய மா எ ண ண த நா ைற இட ேத ேபா ம கத தைன கா ப க தய ெனா வா கஎன த வா மல தா இ னத றஎ ைடநா யகேன. 3326

ெதைவ ய த வ தா தம அ ேய வா மைன ெத கத ற த கைட அ தக அ ைன அ ைடயா ன எ ென ேப த ஆன த ெச க ம மைலேய.

3327 சகலெமா ேகவல தா காத இட ேத த பரமா ள நட த அ ேய ப ட தைட ம கத ற ெபா தஒ ெகா தைன ெபா ன எ ென ேப உய ெபா இ பநட உைடயபர ெபா ேள. 3328 உ த ண ேத ஒ கா இட ேத அைட கத ற நா உ த நட ம ம நடநா யகேன. 3329 த வ கா ெகா நட த அைழ ெத கர எ ைர ேப

இைணய க வ த ெபா ர ைடநட த ம ேயைனஅைழ த ைக ஒ ற ெப ைம எ ைர ேப ெபா இ பநட

ேத 47

வ க வ த ம தஇர ைடநட வ த எைனஅைழ ெத அ ைக ஒ ற தா காணம இ பநட க ைட 48

ற தா மல க வ த பகெலா ய ந ர க க வ கஎன அைழ ெதன கர ேத உக ஒ ய ெப தவ க உ ம ேத த 49

ள உய மல ேச வ வ த உவ நட த க ளமன ேத த க ெதைனஅ கைழ ந ல உன நா ந ன ம என உைர தா ெத அ தா அ ப த எலா இ ெச க ேய 50

டாத மலஇர த ண ேத உதய ெச தா மல க வ த ெபா வ ேம ேய ெபா ட தைட கத வ ற க த வ ேபா றெதா ற ெகைன ேத த த ம ேக த கஎ ைர தா எ வ என ண அ ய ெப ைம ம ம இ பநட தரேச.

51

3330 அ டவைக டவைக அைன உ ெதா அ மல ேச வ வ த அைடயநட த க டவ காணாத ந இர த யா க ட தைட கத வ ற க ெதா டெனன எைன அைழ ெத ைக ஒ ற தா ைரேய அ ெப ைம ெதா ைமையஎ ென ேப உ டவ க உ ேதா உவ டாத அ ேத உய ெபா இ பநட உைடயபர ெபா ேள.

52

3331 அ ைடயா உ ளக ேபா தல ற த ண த மண ேத னா உ ற அ ைணக வ த ைடேய இ ட ேத நட தைட ெப கதவ ற ேபய எைன அைழ ெச ைடயா இ வா ெக தவ நா ம ப ப எ ைகத ேல ேசரஅ தைனேய ெபா வ ேய அள உ க ைணையஎ ென ேப ெபா ெபா நட ரணவா ெபா ேள.

53

3332

ைடயெமா காணாத ெவ ந ேவ ஒ யா ள ெகா க ட தைட கத ற ெதன ைக ம ேக எ மகேன எ ெகா தா இ ன உ ைணேய ெபா உ வைக அ நடன ெச

ற ேசவ க கவ த நட கைடயைன ஒ ெகா க இைட அ நா ம ப எ ென ேப உைடயபர ெபா ேளஎ ஒ ம ேய.

54

3333 நா த த ண ேத ேதா ற ைணயா நா த யா இட ெதன ேதா றாத ைணயா ஏ ற வ க வ தநட த யா ைற இட தைட கத ற ஆ றஎைன அைழ ெதன ைக ஒ ெகா தா க ேய ெச வைக அ ேய க ைண ஈ றவ இ ைலஎன ந க ேத ெபா இ பநட றஎ நா யகேன. 3334 அ ள உ ளக ேத அ அ வா ள அ மல ேச வ வ த அைடயநட த ெபா ந இர நா ைற இட ேத ேபா ெத கா ப க ெதைனஅ கைழ ெத ள ஒ ெபா எ ெச ைகத அ தா வெப மா ெப க ைண ற ைனஎ ென ேப ம ள உண ற ம ம ட ேத ம ப ள வய நட தரேச. 3335 ப வ த ண ேத ச கைர ெட லா க வய அ

ேத பா ெந ைணக கவ

அ தந பழரச ேபால ம தநட த ெத வைட நா

உள உ மைன கா

55 ள கா

உண ேவா ற க

56


ெச த ெபா ஒ ெற ெச ைகத அ தா ம ம ைடந ெப மா க ைண ற ைனஇ ேய நா ெச த எ ஙனேம. 3336 எ அ ைவ உ ட எ டேன எ இ ப என க எ ைன தா னா த அ வா ள ற ெபா ன க வ த த நட ெத கதவ தா ற த ன எைனஅைழ ெத ைக ஒ ெகா த னவ இ ன ைள எ எனயா ெமா ேவ ம அ க வா ெபா ன பல ேத இ ப வ வா ந ற மாக ைண மைலேய. 3337 பரேயாக அ பவ ேத அக ற ேதா றாத பர ேசா யா இைண பாதமல வ த வரேயாக ேய இ இட ேத வ ெத கத கைள கா ப க ரேயாக க தைன வா ெச ைகத அ தா வ எ ென ேப உரேயாக உள ேபால ள ம ம தரநடன உைடயபர ெபா ேள.

57

58

ய பஅ கஎ ெறன உ ப 59

3338 ெசா ைற த ெபா அத இல ய ஆ யந தஅ ைணவ த நட ெகா ைற த இர ைட எ த கதவ ெகா கா ைப அ ெகா ேயைன அைழ எ ைற த ஒ ெபா எ ைக அ த எ மகேன வா கஎன எ வா மல தா த ைற த க ைண த ைமையஎ க ேவ த ம ஆன த தா டவ ெச அரேச.

60

3339 அ றக ஒ ய ஒ கா எ றா கம க ைர றஅ க இ லாத கைட ைலேய ெபா டா ப ள ேத இ இட தைன ேத நட கா மைன கதவ ற த ெகைனஅைழ ெத ெச ைக ேல ம ச ஒ ெகா ென ேப த ம ஆன த தா டவ ெச அரேச.

61

கவ ஒ தா

த ப ஒ ேம த ண எ

3340 என ந ைம ைமெய ப ர ெமா த இட ேத இர ஒ ேதா ற எ பத க வ த தன ந ல வ ண ஒ தா நட த த ர கைட ைலேய த ட தைட கன மைன ெத கதவ கா ப க க ெபாெடைன அைழ ெதன ைக ஒ ெகா உன ய வ ண இெத ைர த ெச றா உைடயவ அ ெப ைம உைர க யாேத.

62

3341 இ ைம ேனா ட ைம எ ற இ ப எைன ெதா ேவ டாத இய ைகவ த ண எ ைம ைறெசா ப த கா ர ப இய ெசா ப த க அ பவ எ ர டா ெச ைம ேல ள ற வ க வ த ேய பா அைட ெதன ெச ைக ஒ ற தா உ ைம ேல யா ெச தவ யாெதன அ ேய உய ெபா இ பநட உைடயபர ெபா ேள.

63

3342 அ ப ப ெதா ன இ ப ப ெதா ெற ( ) அ ஞெரலா ம ற அ மல க வ த எ ப த உட க ெதா உ ரா இ எ ெப மா நட த கத ற ப ெந சக ெத றைன அைழ யஇள நைக க ேத பஎைன ேநா ப த ெத றன ைக ஒ ைற அ தா னவ அ ெப ைம னஅ ேயேன.

64

3343 ேமாகஇ கட கட ைணஒ ைற த ேமான க அ ைணஒ ெற ைர ேயாகமல வ க வ தநட த உண ேய ெபா டாக இ ர நட ேபாகமைன ெப கதவ ற ைலேயைன அைழ ெதா ெபா தஎ ைக ெகா தா நாகம ப ர அ பல ேத நட ெச நாயக ெப க ைண ந ற யாேத.

65

3344 கா

றக க கா ற ஒ யா கா ற ஒ தன வ க வ தநட த ேய ெபா ட தைட கத வ ற க மகேன ைறவறவா ெகனம ெகா தைனஒ ெறன மா ம ம ஆன த மாநட ெச அரேச.

3345 ஆறா த வ தலைன அ ேபய ேய இ த ெப ைம ஓ

ெசா ப த அைன அ ள ஒ ெற ட தைட ெத ைன அைழ யாேத.

ஒ றவ ைளவ ேதா ேசாறாய ெபா

கா ற

ேகா ன

ஒ யா ற ற மன தாேல நா வேத ெப ைமையஎ ென ேப 66

அ பாேல இ த றாய த ெசா ப ள ேபறாய வ க வ தநட ஒ ெற கர த தா ெபா ேசா

ர ன 67

3346 க கைள ந டேன கல ள ேத இய கா வெதா ற க கரண க அைன ஒ அ பா ப நைம ஒ த யா வெதா பய என ெப ய ெசா அபயபத வ த அ ேய இ இட ர அைட ெதன ைக ஒ ேசா ற ெகா ெவ ேட இ த கம க எ றா தக வ ைள ய க யாேத.

68

3347 ஆ

ேல கல ெபா ய ஆ ம அ தா க அ ஆ வெதா றா அ அ வா ஆ ேசா ேல தானா வெதா றா எ அ ேதா க ைணய க வ த ேல நட த ேய இ இட ேத அைட ெதைன ைளெவா ெகா தா பா ேல ஒ றான ப ப க ைண ப ைபஅ ேத ஒ யா ந ைபஅைட ேதேன.

69

3348 இ டாய மல ைற இ நைம எ லா எ பெதா றா இ ப ைல ெகா பெதா றா எனேவ ெபா டாய ேபா ற ெபா ன க வ த ெபாைற ர யா இட ேத ம டாய ேதைன வர வைழ வ ண ஒ ெற ைகத ேல ம த தா த அ டாய ெப ைமதைன எ ைர ேப ெபா ஆன த நட ெச த ற அரேச.

70

3349 உ ம உ ளக ேத ஒ வெதா றா உ றஅத ெவ ற ேத ஓ வெதா றா மயமா ள ற வ க வ த நாேய ெபா டாக ெத நட த ெபா மயமா ேம ள கஎ பா அைட ெபா ஒ ெற ைகத ேல ெபா தஅ தைனேய மலேன ன ைள எ க ேவ ெபா ைற தஇ ப வ வா த ப ேய.

71

3350 ஐவ க

ைக ெதா

வ ெதா றா அ ெதா

கா ரண

வ ெதா றா ெத வெந


எ ற ஞ க க ேத வ க கவ த ெத ைட நட ைகவரயா க ெதைனஅ கைழ ெதன ைக ஒ ெகா தா ைசவம ம ட ேத த அ ெப ைம சா ற யாேத. 3351 அ த ண ேத அ தவ வா ஆன த மயமா அம த வ க இ த யா மைன கதவ ற த கைட ம மன ேதைன வரவைழ கர ெதா வழ யச ேவ ெத ம ம நட ெச அரேச வெப ற ைத ய ேகேன. 3352 நா க ேதா

ட ேபா ய ேசா மய மா நா ப தா எ த ெச ைச ம த தா மல க வ த வா ெகா ய ேப.

இ மைன கத ற நடன த பர

72

இர ைட வ தநட ேநா ம ெதன மா க ைண 73

த ேபா ம ந னவ ண மா ேத ெகா ட பாெலனநா தா ெகா ைவ தஅ நா ெல ெற உட தகஉ நட வ ெதன அ தா ம நட தரேச மாக ைண 74

3353 ேயாகா த ைசஇ ப ெதா கலா த ேத உவ ப ெதா ெறனெம ண ைடேயா உண வா ஏகா த ண இைணய க வ த எ ெபா டா யா இட ேத நட வாகா த ச கதவ ற ெக ைன வரவைழ ெத ைகத ேல ம ெதா ெகா தா ேமாகா த கார அ தவ ஏ த ெபா ய நட ற க ைட அரேச.

த 75

3354 மகம மைற மைற யா ம அய ம தயனா ம ெந மா ெந மாலா கம உ ர உ ரனா ம ேமலவ அவ ம க ள சதா வ தகம ேதா அவ அவ உள ேம தைலேம மைற ைற தா மல க வ த அகம க நட ெத பா அைட ெதா ெகா தா அ பல ஆ றா அ ெப ைம ய ேப.

76

3355 இ ைனஒ பா மல ப பாக ெபா த எ த ண அ த ண ய ஞான ஒ யா உ ைன ளக ரணவேம வ வா உ ெவ ற எ ண உைர த வ க கவ த நட ெத ேய ெபா டா ெத கதவ ற ேயைன அைழ வ வ கா ஒ ெகா தா எ கர ேத ண ேற ன ெக றெமலா ணேம.

77

3356 த ம யா வ ல ச யாத கண ேத சா வ த கெளலா தய ெனா த ேத எ ம யா எ ெகா இைணய க வ த இர ைட நட ெத ேய இ இட தைட க ம யா கத ெப கா ப ழ கைடேயைன அைழ ெதன ைக ஒ ெகா ந ம யா எ ெறைன ள ேத அைட தா நட நாயக ந க ைண ய ேப.

78

3357 உ ப ைட ப தா ம ம த உ வ வ கட தா வ க ட ேத ெச ப ைக க த ெத நட ர ெத கதவ ற ேயைன அைழ வ ப ெபறல தா ஒ ெபா எ கர ேத ம த ய வா கஎன உைர தா இ ப ேகா அ ப இ ய பா எ க இைறவ ன த ெப ைம இைச பெதவ அ ேத.

79

3358 உ வ ஒ நா கா அ வ அ வளவா உ அ ஒ றா இைவ ஒ பா கட வ யா பரம யந த ெசா பஅ பவமயமா ைணய க வ த ெத வ ைச நட ெச பர க உ த ேய பா அைட ெதன ெச ைக ஒ ற தா ம வஇ யா ம நட வா க ைண மாகடேல ெப ைம வ த யாேத.

80

3359 அ றக ப வ தா உய வாைழ பழ க தா ேபா பர க ைண யா க த ப த த த ேல ெபா க அ பழ த ேல ெத ள த கல தா ேபா கல ெபா ன க வ த கஇ இர ைட நட ெத ேய இ ய மைன அைட கத வ ற க ஒ கஎைன அைழ ெதா ெகா ேக இ எ ைர தைனஎ ெப மா உய க ைண ய ேப. 81 3360 உளவ ேதா தம ெக லா உப டத ெபா ளா உளவ யா அ வாேல அ ட றா அ மல க வ ட நட ர ைக ஒ ெகா தா க ைணையஎ ென ேப ெபா ள நட ற ள ெகா மா ம ேய.

கபர உ ெபா ளா அளவ த அைட களவ ேத தைன கத ற ளவ ேதா அய தேலா ப ேத த 82

3361 எ ல எ எ ெசய ேதா இய இட மா எ லா ய இட மா ெத ல ந ல சமனாக க ட த க த த ேத பத க இ ல வ தநட ெத ெபா டா இர எ கதவ ற த ெக ைக ஒ ற தா அ லக த உலக அைன ம ேத த அ பல ேத நட ெச பவள ேற.

83

3362 மா ெனா ேமா மாமாைய டேன ைவ வ ஒ ெனா வ தைசய அைச ேத ஊ ெனா உ ண கல கல மா க மஒ வ த ண ேத ெனா கல தஅ ெதன கஇ த வ க வ தநட த ேய பா அைட வா ெனா ள ெபா ஒ ெறன அ தா ம நட தரேச மாக ைண ய ேப.

84

3363 ப பாச ப த அ பா தைன கா பரமா உ அைட த வ பவ தா ஆ யேச வ க வ வ ற வாச றஎைனஅ கைழ ெதா ெகா ய ேத.

85

ப றற ேத அசமான மான வா ன தஅ பவ ட நட த ேய இ மைனையஅைட த கதவ தா ைடயவ அ ெப ைம எ க ேவ

3364 ஆ மா அ த மா ந வா ஆ அ தந லாத ம தணவா ெபா ளா ேசா மா ேசா ெயலா ேதா பர மா ய மா ள ற ைணய க வ த பா ர ைடநட நா இ இட ேத பட ெத கதவ கா ப ட ஓ ல ெகைனயைழ ெத கர ெதா ெகா தா உைடயவ அ ெப ைம எ ைர ேப உவ ேத.

86


3365 பா ற மைறகெளலா ஒ ற தாட ப தெரா வ தநட த ேய அைட இட தைட ர கா ப நைக க ெச ெத கர ேத ந ைனஒ தனா வா ெபா ன ைள எ ெனனவா வேன.

தெரலா பா தாட ெபா ஆ ற வ க க நா ற ேயைன அைழ த ேநா ற வா டெமலா த ம ேற ம னவ

87

3366 எ மத எவெரவ இைய தஅ பவமா எ லாமா அ ல மா இ தப இ ேத அ மத ெபா ன பல ஆன த நட ெச அ ெப ேச வ ைணக அைச க வ த இ மத எ ெபா டா இர நட த எ கதவ ற த ெகைன அைழ ெத கர ேத ச மத தா ஒ ற த தய ைனஎ க ேவ த ைமஅ தவ அ ம ஒ ம ேய. 3367

88

தெவ கரணெவ ப ெவ மாயா ேபாகெவ மாமாயா ேயாகெவ க ேவதெவ அபர ெவ அபர நாத ெவ ஏக ெவ பரம ெவ ஞான ெவ மா நாதெவ தெவ ெவ வ ட ெவ யா ந ற ெவ கெளலா ந அ வ த ஏதஎ ேய ெபா டா நட ெத பா அைட ேத எ ைக ஒ ற தைன இர க எவ ளேத.

3368 வான வா ப மல ேபா த த ண வய பரா ன த க வைள ெகா த ண தான வா அ தானா சகச த ண தைடய ற அ பவமா த ைமய வ த மான வா நட ெத ேய இ ட தைட ம கதவ ற ம ெதைனஅ கைழ ஆனெதா ெபா ள தா ன எ ென ேப அ பல ேத நட எ ெப ேசா யேன. 3369

றைலஎ தைலெயனநா அ யாம ஒ நா க வ வ தநட ெத ேய இ ட ைக ஒ ெகா தா ம னவ ெப க ேபா றம ம ய கநட ற வய

89

90

ெபா யேபா வ ெபா யெபா ன க இ றைல தைட கத வ ற க ம ற அ ெகைனஅைழ ெத ைண வ ைமையஎ ென ேப ெபா ற லா த த ெகா மா ம ேய.

91

3370 த ச உ ண வா இ ப மா ைற த த ெப ைம தாம யா த ைமயவா ஒ நா வ சகேன தைல ைவ ட வ வ யேச வ வ தநட த எ ச லா இர ைட யா இட ேச ெத கதவ ற த ெகைனஅைழ ெதா ற தா பரா ன தநட ய ெபா ேமலவ அ ெப ைம ள பெலவ ய ேத.

92

3371 எ ெனா பதமா ம ரமா வன எ லாமா த வமா இய கைல யா வ ைவ ளா றமா நட வ யா நட ம ைற மா அ ைவெய லா அ லனவா அ பா ஆ யத க பா ஆனபத வ த இைழ நட ர எ பா அைட ெதா ெகா தா எ ெப மா ெப ைம எ ைர ேப ய ேத.

93

3372 மா மண ேபா ைடேம ந ைட ேம ேபா உ ரா ைற ேபாக அ த ேத தய ட அ ெகைனஅைழ த கெதா நட நாயக ந க ைண இ ேவ.

94

வய

அ ப ைறத வா வ பத மண ற ெபா ன க வ த தா நட ர மைன கத ற ெகா தா நா மண ற லவ ய ேத ெபா

3373 மண ேபா தா மாலவ ம றவ மனஅ கா ற ேய வ யநா அ ேதா கண ேபா த யாம க ைணஅ வ த க ேல நட ெத ைன க ஒ ெகா தா உண ேபா ேபா ன உளவ யா ைம னா உளவ ேத இ நா எ உ ளம ேற தண ேபா மைறகெளலா த த ேற த த ம ஆன த தா டவ ெச அரேச. 3374 ந

கமல க ெந கமல க ெதைனய கைழ யரெமலா றெமலா ணமா ெகா ட ண அ ேவா ஏ தம ெபா அ

ந ல வ வ த வ இர நட ெதா கதவ கஇ ெதா கஎன ெகா தா ெகா ண ேத அள ேற ைனஎ க ேவ இ க க எ ண ஏ ைடய ெபா ேள.

95

ற எ ற 96

3375 ெவ யபவ ேகாைட ேல கஇைள ெம த ெம ய ய தம ெக லா ேசாைல ய ழ லா அ தா ெம வைன த ைணய க கவ த நட த ேய உ யந இர யா இ ட தைட ேத உய கதவ ற த வ தைழ ெதா ற தா ைவயக வானக வாழம ெபா மாநட ெச அரேச வ ைமஎவ ளேத. 3376

யவேன ைமெயலா ள ெகா ளாெத ெச ைச அம த நட தைண நா ட ேத ெத கதவ ற ற எைன அைழ ெப கெவன ப ேப ஒ ெகா தா ெப ைமையஎ ென ேப ெபா ெபா நட ெபா ேள அ ேளெம ெபா என ேத தனேன.

வ க வ ல னற ேவா

த ெச தைன க

97

ர 98

3377 அ நா அ ேயைன அ ெகா ளா ஆ ெகா ெட ெச ைச அம தபத வ த ப நா நட ர அைட த ெத பட கதவ ற ப ெதைனஅ கைழ நா ம ன மன ெகா ட ப ேய ேபரற ெச கஎன ேப ஒ ெகா தா ெபா நா அ ம ெபா நட ெபா ேள அ ேளெம ெபா என ேத தனேன. 3378 உல யேலா ட ய ஒ க ய ேய உண ண என ரா ள லகெமன க ெதன ெச ைச அம த வ க வ தநைட ெச த அ ேய இல மைன கத ர ற ெக ைன இ தைழ ெதா ற ம ெந கால லவ ெதாழ வா கஎ றா ெபா நட ெபா ேள அ ேளெம ெபா என ேத தனேன.

99 த 100

3. ரசாத மாைல 3379

ெகா

ெட

ேய

அைட

ைபஅ

ெச

க த

ெகா


ெட வண வா யநா தயா ேய த கஎன ேக ப ம ெகா ட ற தா ன ம த தா இைவஎ வா மல றா உ ெகா ட பல ேத அ நடன ம ேய எ ைன னா ெகா ட ண ேற. 3380 எ வ வ தைழ பஒ ெபா வ வ த ேத எ அைட ெதைனேநா இளநைகெச த த வ வ த ைபஅ ெதன த ட அ க நா தா வா க வ வ ெப தைகேய த த ேவ ெமன னர ய தன நா உ வ கா ெயன உைர த றா ஒ நட ெச அ பல ேத ெவ நட ெச அரேச. 3381 அழ ைற லகஒ அவ ெக லா க ெகா த றைன பநட வா ய 3382

3385

2

ேம த

த ேத அ ேய எ த அ நைகெகா ட யா கழகந எைனஇ எ னள க ைண க மல ழ யெச ட ைவ ெபா கண எ ப ேய ேவ மழக உ ள கம ெபா ேசா மயவ ேவா ப ேய.

3

ைலகட த ம எனஓ ேம த ைனேய எ த ெம ய ய ப கைலகட த ெபா ெக லா கைரகட நாத க கட த ெப க ைண கைட க மல த அைலகட த கட மல த மண ெச அ ேய அ ைகத அ தைன அ ேப த ேய மைலகட த ெந ேதா இத அைச தாட ம நட றவ ள அ ேவ.

4

3383 உல தமர தைழ ஒ வ தா உண ேய கா ைபைய மல கர தா அ த வ ன எ த கர அ மண அ தைன அ நட ெச க ைணெந கடேலஎ க ணம த ஒ ேய. 3384

1

ைழஅலெதா ற யாத ல ம ட ப ேகா த அ ய எ ைன னா

ன உவ க ைண ப மல த க தவ க ெக லா அல த ற ேப த ேய கல தவைர கல ம கனகம 5

ேய த ெப தவேமா வ ெப ைம ேதா அ ேய மைழஎன க வட கழ நட வ வ ெகா டைட ைழ ெனாெட எ மண ள க ஒ ெகா தா ைழஅைசய சைடஅைசய ல ெபா ன பல ேத ெகா ட வ ெகா ேத.

ேதவ அ கா ட த த அ யஎ மண எ கர ேத ெகா தைன ேத ய ஒ றாக ெத ெகா ெபா கானெப ைணேய.

ம எ

ேபா ெறா வ ெவ ெகா வ த எ ேதவ தம ண இெத ற ேய ேதஎ பவ ஒ ச ேதஎ பவ அ ேதவ வ தஇ ப உ வா நட ெச ஆர ேத எ

6

க 7

3386 ெத ள த அைனயஒ வ தா ேய எ த ெச மண அ தா உ ள த ஆ ய ேப ணேர உைடயவைள உைடயவேன உல ணரா ஒ ேய க ள லா அ வா அ வ க வா கல ற ெப க ைண கடேலஎ க ேண ெகா ெதா கரணெமலா கைர க ெகா க ேய ேகா ேறேன ெபா ள ேவ.

8

3387 க ப ெகாள கரண க க க க ைணவ ெவ த கைடேய ெகா மண ம ெதன ெகா வா கஎன றைன மன ேப த ேய த ஒ வகாம வ ெப ப ெபறஇ வ ெப ய உள க ப ப பலபல ேற த பரம த பரநடன ப றப ப ேய.

9

3388 உ அ வ

உண வத உவ டாத வ வ ஒ ெற ெம ய ப உவ கஎ த ைண தர லா ேய கேநா ெச மண கமல ெகா தா ள ைப த ேய எ ஓ உவ ேற ெபா த ைவஒ ற க ப ெபா நட ெச ெபா ேள.

கல ம ெப ப ப த மைறக

த ேகா த க தா லகெம காம 10

4. ஆந த மாைல 3389

வ ய தமைற இ வ க ைனேய பா

வ ெபா ல பைசய நட ெத ைத ேல பா ேச கல தா ெத மரல ர தம த ைத வகாம வ ெப ேத உள க ப ெபா வ ெம ய ைடயா வ ேபா றம ெபா நட ற ைரேய ப வரல ற ேய ெப வர ெப ேற ெப யஅ ப வமைட தனேன.

3390 ச ைபமைற ெகா தம தரஅ த ெகா தா தய ைடயா எைன ைடயா ச வச ைடயா ெச பக ெபா ேம னா ெச யமல பத தா வகாம வ ெப ேத உள க ப ப பக ெபா ன பல ேத ஆன த நட ெச பர பர வ ைள பா ேற ம எ பக ற கெளலா ணமாக ெகா எ ைரஎ ெற ற எ ணமத னாேல.

1

2

3391 அ

ைடய நாய எ அ ைமஅ யா ேம அ ைடயா அ தைனயா அ த ெப ணர ெத ைடய ைத ேல பத தா வகாம வ ெப ேத உள க பம ைடய மாையெயலா ேதயம ம மாநட ெச ைரேய ம ன ற ைத இ ைடய மன ேய பா ேற ப வ எ ன எ ற ஞெரலா எ ம டேவ.

3392 மா ைடேய ைழஅைன ெபா வர ம தா ம ைகய க நாய நா மைறஅ த பத தா ேத ைடயா ஆன த ெத ள த வ வா வகாம வ ெப ேத உள க ப கா ைடய பவ ேகாைட ெகா ழலா ெபா கனநட ெச ைரேய க ைணையேய க ஆ ைடேய பா ேற யரெமலா த ேத அ ப ெப இ ப ைல அ ப ேறேன. 3393 ெபா யாத வர என கைலயவ உ ைர

தபர பைரவா த த க வண வகாம வ ெப

ெயலா ேத உள க

ற தா ெச யா ப ைகயாத இ பநட கனகம

3

4


ெபா க ய ைரேய க ைணையநா க ைநயாத வ ணெமலா பா ேற ப வ ந ய யெர லா நய ம டேவ. 3394 அற க த அ ெகா எ அ ைமஅ த தா அ லா ட வ வா ன ெசௗ த ற கல த நாதம ல ப த பத தா வகாம வ ெப ேத உள க ப மற க தா மய கெமலா ெத யம ெபா மாநட ெச ைரேய வ ைமதைன அ ேய ற க ய பா ேற அக க ய பா யெர லா இவ ஓ ய என ெகாளேவ.

5

6

3395 உ ள த ஊ உ த எ அ ைம ஓ கார ட ைச பா காக இ தா ெத ள த வ ைடயா ெச வந பத தா வகாம வ ெப ேத உள க ப க ளம த ள வ ள ம ெபா கா கா எ க தா ைரேய எ ளலற பா ேற ன ைள அ ளா இ பா ைழ த எ ஙன இ ஙனேம.

7

3396 பா த ப ெகா ெபா பாைவய க அர பர பைர பைரபரா பைர மைல யா த ெத வமைற ல ப த பத தா வகாம வ ெப ேத உள க பஏ தம ம இ பநட எ ன ைம ைரேய இ ன ைள ைன கா த கைனமைழேபா க க ெசா க க பா ற க ைபஅைட தனேன!

8

3397

ர ேபாைத வ ேபா வ ேயா ைவய க நாய ஐ த தா னானா ேதர ெந ைலநக ைடயா வகாம வ ெப ேத உள க ப ஏர ம ம இ பவ வா இ பநட ற எ ைடய ைரேய தார உைன பா தர ைதஅைட தன எ த ைமெயலா ந ைமஎன ச ம த வாேற.

3398 த ெனா ஆள ன வய ன

5. ப

உலகெமலா தா ற மைல த பைரஅ பைரமா த பைர ைச தா வகாம வ ெப ேத உள க பம யெபா ம ற ைரேய மாக ைண ற ைத உ உவ ண பா அைடயாள இ ேவ.

9

னவய எ ைன ெபா இ பநட ேற எ க உைடயாேன 10

மாைல

3399 அ ைடயா அ ேய நா அ ள ைம அ ேய அ யாேத ம த ைழ அ தைன ெபா ம ைடேய தைனஅைழ ப எ கர ேத ம த த ெப க ைண வ ண எ ற மன ெத ைடய க க டகலாேத இ ெத ற தா எ ைதஉ லேத இ ைடய ைல இத க அ தலேவ இ தநட ம த த வ ெகா ேத.

1

3400 அ ைடயா அ ேய நா அ ள ைம அ ேய அ யாேத ம த ைழ அ தைன ெபா தைனஅைழ ப எ கர ேத வ த த ெப க ைண வ ண எ ற மன இ க க டகலாேத இ ள ற தா எ ெவ யமன உ கா எ ைடய உட தலேவ இ தநட ம த த வ ெகா ேத.

2

வ ைடேய ைடய இத க அ

3401 ஆ ைடயா ேய நா அ ள ைம அ ேய அ யாேத ம த ைழ அ தைன ெபா வா ைடேய தைனஅைழ ப எ கர ேத வ த த ெப க ைண வ ண எ த மன ைடய க க டகலாேத இ க ற தா எ ெந ச உ லேத ஏ ைடய மைல இத க அ தலேவ இ தநட ம த த வ ெகா ேத.

3

3402 ஆர ேத அ ேய நா அ ள ைம அ ேய அ யாேத ம த ைழ அ தைன ெபா வார ற எைனயைழ ப எ கர ேத ம த த ெப க ைண வ ண எ த மன ைடய க க டகலாேத இ ெத ற தா எ ைதஉ லேத ஈர லா மர இத க அ தலேவ இ தநட ம த த வ ெகா ேத.

4

3403 அ த அ ள ைம அ தைனஅைழ ப டகலாேத இ கா இ தநட ம

ேய நா அ யாேத ம த ைழ ஆ ர ெபா வ ேவ எ கர ேத வ த த ெப க ைண வ ண எ த மன க ைடய க க ற ெத எ க மனேமா உ கா இ ைடய இ இத க அ தலேவ த த வ ெகா ேத.

5

3404 ஆ டவ அ ள ைம அ யாேத ேத அ ர ம த ைழ அ தைன ெபா ேவ எைன அ கைழ ப எ கர ேத கஅ த அ வ ண ைன ைடேய மன கா தைகய க க டகலாேத இ கா ற தா எ க க காேண ஈ கா கர இத க அ தலேவ இ தநட ம த த வ ெகா ேத.

6

3405 அரேச வ அ ைமஒ அ ேய அ யாேத ம த ைழ அ தைன ெபா ர அ எைனஅைழ வ ய எ கர ேத ய த த ெப க ைண ள க எ த மன உர மல க க டகலாேத இ ஒ ற தா எ உ ள உ லேத இர ற தவ இத க அ தலேவ இ தநட ம த த வ ெகா ேத.

7

3406 ஐயா அ ெப ைம அ ைமஒ அ ேய அ யாேத ம த ைழ அ தைன ெபா ெம யாஅ ெறைனஅைழ வ ய ெம கர ேத ய த த ெப க ைண ள க எ த மன ைகயா க க டகலாேத இ கா ற தா எ க க காேண எ யாவ பர இத க அ தலேவ இ ம த த வ ெகா ேத.

8

3407 அ பா வ ேப ர த ைம அ ேய அ ர ம த ைழ அ தைன ெபா எைனஅைழ வ ய எ கர ேத இ த த ெப க ைண இ பெம த மன டகலாேத இ ேதா ற தா இ டெந ச உ கா எ பா ெந த ம த த வ ெகா ேத.

இ பா பாய க க க அ தலேவ இ

தநட

தநட 9


3408 அ மா அ ச அ ைமஒ அ ேய அ ர ம த ைழ அ தைன ெபா ெவ மாைய அக எைன அ கைழ ெத கர ேத கஅ த ெப க ைண ள க எ த மன ைம மாைழ க டகலாேத இ வ ற தா எ வ செந ச உ கா எ மாய ெந த க அ தலேவ இ தநட ம த த வ ெகா ேத.

10

6. ெசௗ தர மாைல 3409 ேசேலா இைண த கட ேதா ெவ பா ப ெந வ ண என எ ண

ெச ெப ள ய உ டப இ ஒ ணாேத.

ேத

வகாம வ ெயா வேபாக வ வா ேமேலா ைவ உள ெகா ேபா ெத லா பாேலா பழ ப ெத றா மாேலா கா றக க க தவ

ந ேத கல ண இ த 1

3410 இ ப ெப தா எ இதய ேத இ தா இைற ெயா அ பல ேத இல ய வ ைவ வ க மன ெகா ேய ைன இட ெத லா மன கைர கமயமா வய எ அ ேதா அ ைடயா க ெகா ட கால ஆ கவ க தவ ண ஈ ெகவ க க வா த இ லாத த ைல உைடயா ெதா ற ேதா ம ெத ற ைரேய. 3411

3412

வேயாக ச த ேத உல ைடயா வகாம வ ெயா ெச ெபா ேம ெபா நவேயாக உ க ள ய வ ைவ நா கைடேய நா ைன த நா என ேக மன பவேயாக இ ய இ பமய மான ப எ றா ெம ய ப தெப ண தவேயாக க ட ட தவ த வ ண த ைனஇ த வ ண என எ ைன உைர ப ேவ.

3

ெயலா அ த வ ச எைன ைடயா வகாம வ ெயா வஞான ெபா ன வ ைவ டமன ேய நா நாடவ ெபா ெயலா ஒ றா ேபா இ ப அத ேம இ ப ேவ ப எலா உைடயவ க கா ட ப எ ப த ேத.

4

3413 ெத தர க உ

ெயலா தர ள த த உ டா ப தா எ ப ேயாஇ

வெமலா வண ற ேத எைன அ தா வகாம வ ெயா ம அ பல ேத ைசவெமலா ள வ ைவ ெகா ேய தா ைன த ேபாெதைனேய நா ைன த ைலேய ஐவைகஇ ய கட தா ட ட த அ பவ வ ணமைத யா கல வ லா உ வைகஅ நா உைர த த இ நா ர வ ண த த வ ேவ.

3414 ேத ெமா ெப ணர அ ெச வ என க தா வகாம வ ெயா ெச ெபா ம ெபா வா ெமா ய ல வ ைவ ேய மன ெகா ட கால ேத வா தஅ பவ ைத நா ெமா ய யாேத அ ப க ட கால ந யெம வ ணமைத எ எவ க வா ெமா ெபா யதா ஞான ேநா ைடயா ேநா ேல ேநா யெம ெபா ேள. 3415

2

ைடஎ ெப மா ேதவ ெதா பத தா வகாம வ ெயா ற தம ல ற வ ைவ ெகா ேய உ ேதா உள இள தளதளஎ ெத றா வ ய ய க னா ம க ட கால ப ைடயா தா கவ க பக வாேர பகவ க வாேர.

5

க 6

ெபா உ ைட ம ைட வ யாம ஆ ற தவ ண தைனயா பக வாேர

3416 ஆர த அைனயவ எ அ ைமஅ ரா ஆன த வ ெயா அ பல ேத ள வ ைவ ேப ற ேபா மண ற ெதா ேறா ர த மா எலலா கைட ைலேய ற ெக றா ஊர த ேபர ப ேப ட தவ பா உ றவ யாேத.

7 ேபர த மயமா உ ப த ேபா லா ண இ ெத ன உ ன 8

3417 ெபா பத தா எ னள ெபா னாைச த தா ர ஆ ன த வ ேபாகவ ேயா ெசா பத கட தம ள ய வ ைவ ைம ேல நா எ ேதா மன இள பத பரஞான மயமா எ றா ெத ைடயா கா ற ற அவ ந பத எ த ைமயேதா உைர ப க நாத த ஞானநட தரேச.

9

3418 எ ைழயா ைவ ெபா தா எ வா ெபா இல ய வ அ அ வா அ தபழ ஆ அ எ ேறாெம ய ைடயா இைய

10

ைன ேன அ தா இைற வ காமவ எ ன ைம டேன இ பவ ண இ ெறனநா ைன கா எ ெறன ெமா ேவ அ வா பழ சா றா அத அ ைவ ஆ எ க மனஞான மயமா எ றா க ட இட ேத.

3419 க பைனயா எ ர க க ேல இ தா க பக ெபா வ வ காமவ ெபா ேல ள ய வ ைவ ைன ைடேய ைன ற ேவைள எ மன ெந ெந ஒ ேப பமய மா எ அ ப க ட கால அ பவ ைத யார வா அ வா அ பல ெத அரேச.

டேன ம க ேவ இ பைனய மல ட வா ன தஅ

3420 காமச ட க காைல ேல அ ேய கனஞான ச ைய கல ெகாள தா வாமச வகாம வ ெயா ெபா வய ய வ ைய மன ெகா ேபா ெத லா ஆமச த எ என ேக ஆன த ெவ ள ம த ெபா வ தா எ அ ேதா ஏமச த எ அ ஞ க ட ட த இ பஅ பவ ெப ைம யாவ க வாேர.

11

10

7. அ சய மாைல 3421 அ ேகாஈ த சய ஈ த சய எ க ேவ அய தேலா ெந கால மய த ேகால ட அவ க ளாம இ ளா கம ம யா ைன ய இ ேகால ட ேத அ ப ேய ேய எைன க எ ட ேத எ த எைன த ேகா எ ல ைச ப த வண ஒ ற தா த த வ காமவ தநட தவேன.

1


3422 அ ேசாஈ த சய ஈ த சய எ க ேவ அ தேலா ெந கால த க ளாம ம ளா நா க ேகா ெகா நைடநா கைடேய எ ேசா ெபா ேல எைன க யா இட ெல த த ேசா வண ெபா த த வ காமவ தநட தவேன. 3423 அ ேதாஈ த சய ெகா அ கைடேய எைன காமவ

ந ேசால ட அவ இ ெகா ேல நா ஒ ெறன க க தா 2

ஈ த சய எ க ேவ அ தணெர லா மைற ம தணேம க ஒ ேதால ட அவ ளா ஒ யைனேய ய ேய ஒ ேக வ ர ேக இ ேதாட க ைடேய கைடநா க யா இட ேத நட ச ேதாட றஎன ெயா ெகா தா த த வ தநட தவேன.

3424 அ ேதாஈ த சய ஈ த சய எ க ேவ அ க ளாம ம ளா மன ெச ற வ ெய லா எைன க எ ேய நா இ ட தைட காமவ தநட தவேன.

3

ைடயா ஐ ல ெச ைடயா ஆ வ ேதால ட அவ ன ெச ற ம ேய எ ேதாஎ ல ய ப வ ேய உழ ேவ ச ேதாட றஎன த வண ஒ ற தா த த வ 4

3425 அ பாஈ த சய ஈ த சய எ க ேவ அ தவ க கவ உள ய இ பா இ ட அவ க ளா ம ளா இ லக நைட ைழ ெவ ைனேய எ பா இ மன ைச ேற எைன க யா இட ேத அைட த பாத ஒ வ ண த ெத ைன அ தா த த வ காமவ தநட தவேன.

5

3426 அ மாஈ த சய ஈ த சய எ க ேவ அ பெரலா ய ய பைடவா வ அவ க ளா ம ளா இ ந ைம இ ைம எ ைன யாேம ைம மா க ற வ வ சகேன தைன க வ ம ெதன த மான ற ய ச மான ம தா த தநட தவேன.

6

3427 ஆவாஈ த சய ஈ த சய எ க ேவ அ யெரலா ைன அவ க ளா மாைய உலக ட யான த உவ வ ய வாயநம என க ெத ைடய ஆ சாவாத வர ெகா தநட தவேன.

எ மாென ேற ைனேய த வ காமவ

ைன த தகெந ஓவாம அர ட வாய நர ைட ழ கடேவ எைன தா தன க ைம ப தா த த வ காமவ 7

3428 அ வ

ணாஈ த சய ஈ த சய எ க ேவ அற கைர த நா ன க அக கைர கைர க ணார ெப த அ க ளா கைடநா கைடேய ெம க ையஒ எ ணாத ெகா பா ைலமன ேய எைன க வ ய நா இ ட தைட த ணா ெவ ம ய த உணெவா ெகா தா த த வ காமவ தநட தவேன.

3429 ஐயாஈ த சய ஈ த சய ய க இ க ெச ைடேய எைன காமவ தநட

8

எ க ேவ அ ைமஅ த உ ைமபல இய ெபா யாத ைல ற ைலமன ேய ஓ க இ ேல ெச யாத ெதா ேல ெச ழ கைடேய தன ள அைட ேத ைசயா அ தந கா ஒ ெகா தா த த வ தவேன.

9

3430 அ ேனாஈ த சய ஈ த சய எ க ேவ அ ள ைம அ தவ க அ ள த எ ேனாஇ க ளாைம எ கவ ப யா ெமா ந ேல ெந நட ேப ேனா அ யா டமன ைலேய ெகா ேய எைன க ன எ த த ேனா இைண தவ ண ஒ ெறன ெகா தா த த வ காமவ தநட தவேன.

10

3431 ஐேயாஈ த சய ஈ த சய எ க ேவ அ ட ெவ ய ைன கட உழ ைரமன ேத எைன க த த த வ காமவ தநட தவேன.

11

ைனக அ காம அறெந ேய நட ெம ேயா அ ஞெரலா ழ ைற க ெபா ேயா ைலெப ைல க ைண ைசேயாக றஎன வ ெதா ெகா தா

3432 எ ேறஈ த சய ஈ த சய எ இைச ேப இ ைசெயலா தவ வா உ ப உலக ட ய கைளேய கைடேய க ைண லா க மன க வ எைன க காமவ தநட தவேன.

வன ட மைல ட உ ேறெம லக ட மா ேட க ேற அ ேல கைடய ச ேற அ க ெப ெதன க தா த

12

3433 எ ேனஈ த சய ஈ த சய எ இைச ேப இர பக அ யாம இ தஇட இ ேன இ ப ட க தைல ற ேவடமன ெகா ேய ெபா ேனய இ தஎைன க த ேனய றஎன ஒ ற தநட தவேன.

3434 ஓேகாஈ த சய ஈ த சய எ ைர ேப உ ளப உ ளஒ ைற உ ள ற என க பா ப ெச வா இ க ஓ ப இ லாேத ேகாேகாஎ றம ணம யா ெப த எைன க தாேகாத ர த த ைமஒ தநட தவேன.

பாேகா பழரசேமா ல ைர ப ற ெகா ேய ெகா தா த த வ காமவ

8. அபராத ம

த வ

ேனெம தவ ேவா த ைல கைடேய இ த தா த த வ காமவ 13

14

மாைல

3435 ெச வைகந க யாேத வ ேளா ல க ேற அ வ யா ய ேய ெபா வைகேய க ற ைழ ெபா த ள ேவ யேன ம ய த சைடயா ைடயா ெம வைகேயா எைன அ ேற கவ தா ெகா ட ைனத த மலா ஐவைகய கட ள அ தண பரவ ஆன த நட ெச அ பல ெத அரேச. 3436

ைலநா அ யாேத

ன ேளா

ைமயல க ேற ந

ென ஒ கா கைடேய

ைலநாேய

க ற ைழ

ப 1


ெபா த ள ேவ தகண ழநட ற தா கைலநா ம ய த கனபவள சைடயா க த யா காைல ேல க ைணஅ தவேன தைலஞான வ க த தைல ள தா ைடயா ஆ ைடய ச எ அரேச. 3437 கைல கைடந க யாேத கனஅ ேளா க க ேற கவைல கட ைணஎ ணேர ைல கைடேய க ற ைழ ெபா த ள ேவ ேபா வ ேபா வ ேபா வ ேபா தைல கைடவா அ ர தா மலெரா றம த ெபா எ ைக ல த தய ைடய ெப மா ெகாைல கைடயா ெக த ய ணமைலேய ெபா தா ெகா லைக கா தா ேவ. 3438

க ந க யாேத ெபா த ள ேவ எ ேவ எ க அ ப மா தா

3439

ைலெகா ந க யாேத ைணஅ ேளா க ற ைழ ெபா த ள ேவ ெபா மா வ காம வ மைற வ ெசா த ந காரணச ேவ.

2

3

ன ேளா ெந யலேவ க ேற ந ைல ேல ைலேய க ற ைழ ரண வேனெம ெபா அ தா எ ைடஅ நா ர எ த அ த இல யந ம ேய அ ைடயா இ பைட அழ யஅ பல ேத ஆ தா ப ேய. 4 க ேற க ைண ப க ற ேய ைல ெகா ேய ைர க ைகம த யெச சைடயா மைல ெகா எ ன ைமஅ காண கைல ெகா ந ண வ க க ேத த கனகசைப 5

3440 ப

தைலந ணராேத ப ய ேளா ப க ேற க ைண பா க யா ப ேற தைலேய க ற ைழ ெபா த ள ேவ ய த உ ளக ேத ந யெம ெபா ேள க தைலந ச த க ைணெந கடேல கா மல எ தைல தா மலர அ தா தைலவ ேபா றம ம நட ெம ைமஅ வா ள யச ேவ.

6

3441 ைகயைடந க யாேத கனஅ ேளா கா க ேற க ைண ேதச யா கைடேய ெபா ய ேய க ற ைழ ெபா த ள ேவ த ேத த க ரண வேம ஐய க காடவ ேகா அகம ேபா அ பல ேத அ நட ெச ெச பவள மைலேய ெம ய ய உ ளக ள ற ள ேக ேவத த ேமத ச ேவ. 7 3442

ற படந ணராேத வ ேளா ைம க ேற க ைண ற ெத ேய ற ப ேற க ற ைழ ெபா த ள ேவ த த நாதவைர ண த தா உற ப ெம உண ைடயா உ ளக ேத ள உ ைமய வான த உ ைடய ேவ ற பைடமா தவ ேபா ற ெச ெபா ம ெபா ெதா ஐ ய நட நாயகேன.

3443 ேத ண ெத யாேத வ ேளா ல க ேற க ைண ற ெத ேய ேபா தகேன க ற ைழ ெபா த ள ேவ ேபாதா த ைச ள நாதா த ள ேக ஊ தபண க கணேம த ப ஒ ர உய ெபா ந ற ெசய ைடய ெப மா சா தவைர எ வைக தா அ ற தய ைடய ெப தைலைம த த எ தாேய.

க 9

3444 ஒ வைக அ யாேத உ ன ேளா ஊ க ேற யர ஆ வைக உணேர யேன க ற ைழ ெபா த ள ேவ ய ெதா ற ெபா ேம ெப மா ெசா ய ெபா ய கட தபர நாத யெவ ெபா ளான ெப ய ைல ப ேய ெம ய ந வகாம வ க ம ழ மைற ஏ தநட அ இைறேய.

9. ஆ

ைட

ைளயா அ

மாைல (

3447 த

வ ைலக த ைண ெவ என ச ேவ.

3448 த எ

3450 ெபா ப ெந

யஓ ப வ ல ய என இ த ெந ல றா வ ண அல லா உண அ ஞானச ப த ெத ள தா வ ேவ.

அத ட ேத ஓ க அ பவ உ அ ெச வா ைவத ஞான பா ம ேறா ச ேவ.

த ஏ த பர நாதமா தல ேத ஒ தத மயமா எ ைனஎ ட ேத இ தவா ற தைன அ ேறா

ஏ ற தைன 1

ந ல ப வ ேல த வஅ ெம ெந யா ப தைழ றைவ 2 ைன இ உ ட உ ர பவ எ தந கா ஞானச ப த ெச வேம 3

பர நாத ெவ ேம ன த மய த மய ஆ ப லா ெத ற மா இ றஒ இய றா இய பா இ தேத அ ள பவ எ எ ச ம ேய.

3449 உ ளதா ள ஒ ெப ந ற தானதா இ ன ஞானச ப த உ தம தச

10

ஞானச ப த )

3445 உல ய உண ேவா அ ைண ேய உ லா தர லா ைம னா ல கால த க ஏற உ த அ கட ெப ைமஎ க ேவ லகந கா 3446 உ அ பவ உ பவ உ எ றா ப த ய ஞான ப த எ

8

ெவ ேம உ ளதா ெளாணா அ பா அ ப ேவ.

ய ல மல த ெபா இ ேவ ச ய எனஎ தன க தலர ய ய ைரேய.

3451 அ ெயன எ ேவா ெயன எ ேவா அ ளா எ த யற எைன தா கைட க வய அ ெப ற ம ேய.

உ ளதா ெறன க

பர பர தா ஞானச ப த 4

உ ள வா ந ளதா எனதா நானதா க பா ெவ ெவ வஅ பவ எ

தனதா றஅ

த 5

ள பவ அத ப ய உ தத ெப க ைணஎ க ேவ

அ பவ இதைன ப றற ய ைக இவ த 6

வ மத ெகன பலகா ப ன ள வஅ

றவ இ தஎ வ த பா த எ றா வ லா க ைண வா ேய 7


3452 ெச வைக ஒ கா ப ம அளேவ ெச ெபா மன அத எ வைக ைல ேதா ன எ ய ப எலா எ இ வைக ஒ ேற வ த வைகஎ ெறன க தச ேவ ெத வைக அமண இ ளற எ த பேம ச ப த ேதேவ. 3453 ைல ைல ளமய கா அ ைலயா ெந த ெகா ைடய த ய அரேச எ ெப ேவா ர ெகா ெட ட ல ெக லா இ ற த மைற த ெகா ேத எ எ ேவ. 3454 வ பக க ப பல ய றா வரல றெனலா என ேக ஒ பக ெபா உறஅ தைன உ ெப க ைணஎ உைர ேப ெப மண ந மண காண ெப றவ தைமெயலா ஞான உ வைட ேதா க க ைணெச த த உய த க ய ம ேய. 3455

10. ஆ

ரா ச ைப க ய த ெத வ மர க ள ேக ெத டா காரா ட பவளமைல க ைள த க பகேம க ேப க ஏரா ப வ உைமஇ ய ைல பா எ இ ப ெகா ைணேய ேபரா ஞான ச ப த ெப மா ேன கைழ ற வேர.

ைடய அர அ

3456

த உண

மாைல (

நா

8

9

10

ள ேதேன அ யா ெச வேம ேய எ இர க ேண க க ம ேய தைல ெமா ேத எ ஆ ேப ேறா ேம ேம ெப ெச வ 11

கரச )

அ ைகஅ தல ஓ வ ெகா அ ெப ைம ற தா வா ைம உ த ெம வ வா ைசவ ஒ ள க நாவரெச ெறா ேப ெப ெபா த ற உழவார பைடைக ெகா ட யேன ந ய த ேனஎ க தம த கைலம ேய க ைண ஞான கடேல கழ க த க வாேய.

1

3457 வா ைம லா சமணாத பலகா ெச த வ செமலா வ ேப வல தா ைமெப வெந ேய ள கஓ ேசா ம ள ேகஎ ைணேய எ ைம ேச ைம டா த ைம ட தாள வ த ெச வேம எ ைல லா ற வா ஆ ைம ெப தைகேய அ ேத ைசவ அ ேயெசா லரெச ேப அைம த ேதேவ.

2

3458 ேதவெரலா ெதா தைலைம ேதவ பாத மலைர க க ற நாவரேச நா க ஞான நாயகேன ந லவ ந ப ேனஎ பாவெமலா அக அ பா ைம ந ப ைடய ெப மாேன ப பா ேமவ அ ய க ெச ய ேவ ேன அ வைக டாேய.

3

3459

ல ெத ற ைளெவா லா ைன ேன எ எ ைன எ ம ள ைக ஏ அ மைன ஞான வா வைடய ெசய ேவ வ ள ேலந ப மல தா ழலைட த தவ ேதா ெக லா ப ேயெசா லரெச ேப பைட த ேதேவ க த க பகேம க ேய ஞான கடேலஎ க ேதஎ க ளாேன.

3460 க ேள ள ற ம ேய ைசவ க ேயநா வரேசெச க ேப ேவத ப உ ைம ப ேயா ேய பாத அ ேள அைட ற ேபாக ஒ ேவ க டா ஒ ேள ஒ ப வா ைவ தா எ ற உ தமேன தம

4

ேள த

ைள தஅ பயேன ேப எ தைனயாள ேவாேன.

5

3461 ஓ கார த ெமா பயைன ச ஓ ேல ேய இ லக வா ஆ கார ெப மதமா யாைன ேபால அக பாவ மயனா அைல ேற உ பா காய ெம ய ய த ைம ச ப ேல அ ளைட ப ெசா ேடா காய ெசயலைன உைடேய எ ன ெச ேவ ெசா லரேசஎ ெச ேவேன. 6 3462 ெச வைகஒ ற யாத ேய இ த லக வா ைக ைட அ ேதா ெபா வைகேய யா ெபா ன ைய ேபா ேல த ேனநா உ வைகஎ வைகயா ெச ேவ ேய உ ேற உண ேலைன ெம வைக ெச த ைன ேயாெசா ேவ ேதஎ உ ள ேகாேவ. 3463

ேற ைணஎ ைணயா 7

ள ம ள ெகனநா ேவத ேம யெம ெபா ைளஉ ேள ைவ கள க ெம ய பெர லா க ப அ ேறா க ைணயா கட கட கைர ேபா ள ெப வெந ைய சா த ஞான ைணேயந ைரேயந கேம எ வள ெக ஆ கமெந ைய வள க வ த வ ளேல ன ைள வழ வாேய.

8

3464 அ வழ லகவ அ ைம யா அவத த ம ேயெசா லரேச ஞான ெத வழ வெந ைய ள க வ த ெச ட மா ம ள ேக ய ேனைன இ வழ உல ய ெற ஞான இ ன த தா ட வா இ ேற அ ேதா ம வழ பவெந ழ ேவ உ வைகஅ ேய ன மரப ேத. 9 3465 ேத தஉள ைட க ெச ேதேன ெசா லரசா ேதேவ ெம ைம சா க அ அ க ப த தெப தைகேயஎ த ைத ேயஉ தம ைறேவஎ ேவ எ க லெத வ ேமைசவ ெகா ப தெப ெந ைணேய ஒ லாத ெச வேம அ பெனன க ேறாேன.

11. ஆ

ைடய ந

க அ

மாைல (

3466 ம ய ெச சைட க ைய ம ய மா மைறெந ெம 3467

ட ைலயா வ ைய எ அ

3468 இைல

ள ரைழ தத

ேத 10

தர )

நட ம ைத ய ைலஆ கமெந வ ய

ென ைடயா தைம ெபா ைனெயலா ஆ

ேச

இட க உற அைழ தத வா

ெச

ைவ ெபா ெசா மாைல ெதா த ள கைவ த வ ெதா ட ெப தைகேய.

ட க பெமன ள ெத த அ தைல

ய ேற தைனஆளா ஏ டைலைம ெப தைகேய.

தைல மதைலஉ

தைழ பஅைழ த

1 ட 2


கைல வட கைல த கைல உ கண ய ெபா மைல அ ைல உறா வ ெதா ட ெப தைகேய. 3469 ேவத த கைலகெளலா ைர ைர தன த ைற ஓதஅைவ க ைண உண வ தா எ ெப மா பாதமல ன ப ேம பட த மாதவ யா ைர த ளா வ ெதா ட ெப தைகேய.

3 4

3470 ஏ ைசயா இைச பயனா இ ன தா எ ைடய ேதாழ மா எ ெசா னெப ெசா ெபா ைள ஆழ ைன அ ேய அ கரண கைர கைர ய இ வ கா உய க ைண ெப தைகேய.

5

3471 வா காண இ ர மாலய மாதவ தா காண இைறஅ ளா த தவள யாைன எ த ல ய ேகாலமைத நா காண ெப லேன நாவ ெப தைகேய.

6

3472 ேத ப ஊ ப

அ தா உ உள ப

3473 இ பா ெற பா

ெதா ெபா ைச எ

பா ைட ன ேதா ப உ

இய இ பா

3474 பர பரமா யெம பத வர ெபறந ெற வெமலா வ 3475 ேப ெத

12. ஆ

பரைவமன ெதா நட

ேபாெத ைன நான ேய நாஒ ேறா அ பவ கா த க ைண ெப தைகேய.

ற எ ெப மா உ பா கரணெமலா அ பா

வ ற ேபா ஊ பா ைசவ கா அ பா

மாைல (மா

தலா மன ைத ெந அ வ அைட

3481 ேசம வாத கல தைன க 3482 வா கல த மா ெச க

சைப மயமா ஆ ற ேசவ ஆ ற வா டெமலா வ ெதா கா மா ேய. ேதெவ ல க மாம ற ஏம க ைடயா இ

வா மல த 1

தா

ேறா

ெவ

ம த ேசவக ேபா எ ெபா ட ேறா

ேக 2

வ 3

அகவ வா மல த ேய. ற ஆர ேத நா

எ ெற 4

ற வாத

நாயகேன 5

ேய உைர த வாசக ைத எ இ ெப வேத.

க வாசக வாசக ஒ ெமா ேய எ ைன இ சாதகேம ச சலேம ெமா ைய

ம த பாக ெப மா ஒ மாேம எ ர ப யா ம ெகா ட

9 10

கால எ வா தவ ெச வா எ லா ஏமா க அ ன இ வ ஆ ைன எ வாத இைறேய.

க வாசக வாசக ைத நா கல பா கா ந க ப சா ைவகல ெத ஊ கல உ கல உவ டாம இ ப ேவ.

3483 வ ெமா ெச மா த ெமா யா எ

8

கவாசக )

3479 உ அ ட ெப மைறஎ லகெமலா க ற அ ட ப எ ெப தவ ற ேகாேவ இ எ ற த அகவ எ ண என ய 3480 ேத ற ஆன த நாய ேய வா

7

வா

இ ற ெத ள ேத மா க வாசகேன ஆன த வ வான மாதவேன மாசக ற ஆசக ற அ பவ நா அ ப க அ ேய.

3478 ம வந ெப றத

ல எ தைகேய.

த பர ெபா ைள உர ெபற ேதா ழைமெகா ட உ ெப ைம தைனம எ றா எ தர ெபறஎ க ேவ நா த தைலைம ெப தைகேய.

3477 க ெவ றனா கரணெமலா கட ற ெப ெவ ெந கால ழல ேகாதற கல தத உ ெவ ேக மைற க உய வாத ம ேய.

3484 ெப மாற

வ ெப

ண கறஎ ெப மாைன ஊ பல கல ஓ ர த என ேத தா ஆ ர ெப ைம அய மா அள ப ேத.

ைடய அ க அ

3476 ேதசக மாமைற

நா ப தா ப

ேம ேகா காண

ெதா

காம

காதல ற 6

ேல ேத கல

7

உைடயைன ஒ அய வேத

ய ைவைகந ம யேன.

3485 வா ட லா மா க வாசக வாசக ைத ேக டெபா த த பறைவ சா க ல க ெம ஞான நா ட எ இ நானைடத ய ப ேற.

பா கல

8

ேய. ம

ஓ 9

ேவ ட

ெபா லா 10


த 1.

ைளயா ப க க நாயக ப க

3486 அ க தா மக மா அ க தா அ வா காணா வைகவைத தா ஓ அைரேயா ட சைரயா க

அ க தா அ க அைவ.

3487 வாதாகா வ ண ம ேயஎ வ லைபத அ பா இன கா த ளா எைன.

ண நல ெகா வா

நாதாகா வ

கர தா

&அ

க வ சைரயா 1

& ேபாதா வன கா

த வ ளேல 2

3488 உலெகலா தைழ ப அ மத அ ஒ மா க ஐ கர இல ெச ேம ஓ ேதா லகவா தலா கைள ேச தைண இ ம ைழ தன நாயக ேன ரேன.

கா

இர ேடா ர ல றா ெத ேய

ெடன 3

3489 உ ள உ உண உட உ ெபா யா தன ேக க ள க கழ இைண ைன க ைண ெவ ள உ ர பக அ யாத இ லாம கல பேனா நாயக ேன ரேன.

ைன ேனா

டா த ள இ 4

3490 நாத

கட ைற மயேம நா என அ நா தானா ேபத கட த ெமௗனரா ய ைத ேபைதேய பெத நாேளா ஏத சமய வாத ேதா இதய ஏைழேய ர ேவத தா பாதேன நாயக ேன ரேன.

3491 ச தான த வ வ ந வ வ த க வ வா அ தா கார ேபாத நாயக ேன ரேன.

அ டான ம ர ெபா அத ேம ஆன த ேபாத

5

தா பாச க பைன இவ ைற ேபா யா த ெம தா ெட ைர தைன 6

3492 ஒ றல இர அலஇர ெடா ேறா அைன ெபா ற எ ற ற நாயக ேன ரேன.

அல அ அல உவ ட ந றல ந ற லாதல அக ட ரண மா வ ஒ ேற ெவ ற எ

நாத அலஇைவ ற எ றைன 7

3493 ச தச ய ம ற ெம ேபாத த வ ைலெபற ைழேவா த றகலா ெதா த கமல ேசவ ெதாழஎன க வா தச ண ெத அ ெத கடேல கப ரண ெபா ேள தக க அ தேன நாயக ேன ரேன.

8

3494 ம உ மன ெகா யெவ ண ம த யாத அைட வ எ ேய அ உ ஒ யா அ ெவா சமய த ெயாணா நாயக ேன ரேன.

9

இ உ ேள அம த

3495 ேகவல சகல வாதைன அதனா ப அவ கட ஓவற மய உளேதா பாவல உள பர ய ைறேவ பரம கபர பரேன ேம ரேன. 3496 கான ட

ைழ த மா என உலக க ைன ந ழ றைல நா உளேதா ஊன ஒ லா உ தம உள ேத ஓ நாயக ேன ரேன.

3497 ெப ெபா டனா ரணவ வ ற அம தேப ஆன த ைறேவ த பர ேபாக வ ளேல நாயக ேன ரேன.

2. வ லைப கேணச 3498

ஈனவ

ைல பரஒ

உழ இ அ யா

அ ைய எ தநா ைறேவ ெவ உ ேய க

உ அ ய

அைட நா நாயக ேன 10

சகெந சக ைல ேயைன ஏ ெகா ரணவ ஒ ேய ேவ ந கர ேதா யவா 11

யஒ த ேபேற அ தத ம

ெபா ஆ மைற க ேண சா ேனா க 12

ரசாத மாைல

ெந மா அ றா இைட ன ேசவ ைணமல களா ெப ந ேம த பட பா ேப அக றைம மறேவ க ெந கடைல கட ந ைணேய க க ைடயெச க ேப வ ெந ம ல வா ரணேம வ லைப கேணசமா ம ேய.

ெபா

3499 ந னமா மல வா நா க ெதா வ ந ைணஅ வ க நல உட இ லெகலா பைட க கைட க தைத உள மறேவ அ நல உ ேப ரான த கடேல அ ம ேதஅ அ ேத வ ைற உல ெகா ெப ைணேய வ லைப கேணசமா ம ேய. 3500

3501

2

உ ர க ெதா ெச த இ ைறைமத த ேப உ ர ெகா ட ெச ன ெப ைமைய நா ெதா மறேவ ஆ உ அ த ெச யா ஆ ைமஎ க ய அரேச வா உ ம க ெகா ைக வ லைப கேணசமா ம ேய.

3

ணவ க ெம க ட நாத தக க ல ஆ ய ேக க அ ெச ெப ைமைய அ ேய கன நன மறேவ த அ கடேல அ வ ேபாக சாரேம சராசர ைறேவ வ ணமா ேம பர வ க ேற வ லைப கேணசமா ம ேய.

4

3502 நாைர ந அ ெகா டந வா மல த நா ெதா மறேவ ேதைரஊ வா ர அல எ ந ம ைகநா ய எ வ லைப கேணசமா ம ேய. 3503

1

பமா கரக க ெப ைமைய மறேவ ந பனா த வ லைப கேணசமா ம

ைரேம ற ெச த ன ட என க ய வா ேவ வாைரஊ

மல ந தன கா ெச ெபா நா ய அ மக ேபேற ந ண ேதா ெப ேய.

வ ைலயா 5

ைறவ க ய ன வ வா ேவ வ பறா மல தா மைழ 6


3504 அய தவ ற க ஆ அ ைமய இ வைர மண ேத இய றஅ ட க வா ற ெச எ மண ேகால ைத மறேவ பய த க ைண க பக த ேவ பர வ ெத பர பரேம வய த ய ெபா ேள வ லைப கேணசமா ம ேய. 3505

3506

அ தவ ேதா கல தலா வ க இ டைடய இ ன பக மறேவ எ அ ெபா ேள எ உ ேர எ அர ேசஎன றேவ ம அ வ லைப கேணசமா ம ேய. ெப கா நக ட தன த யந உ ெகா க ைணைய மறேவ ந ெப ச ல பவளந வ லைப கேணசமா ம ேய.

3507 தட ைகமா க க பவள ச ல ேத யா மறேவ ட கள உைடய ய எ வ லைப கேணசமா ம ேய.

டா க ெப ேற நா மைற நாட

அ ெந

மைனக ெதா நலேம ம ெப

3509

3510

7

ெப ைம இர ம ய அ ேவ 8 னனா ேம ய ப ெப வேம

உள

9

ச ய க தக ெப மா

ைக இட ைகஅ ச பாச இைற ெபா கம டஅ ேபேற மட ெகா ந ைக ம ைகநா 10

3508 ெப வய ஆ க நக அம ெப ைமக ேப ட ன வள ேம ைம ற ற ெப ைமைய மறேவ ம வள ெத வ க பகமலேர மனெமா கட தவா ெபா ேள வ மைல வ ேபேற வ லைப கேணசமா ம ேய.

3. கேணச

மல

வ ெகா

11

மாைல

க ற உ வ க பா ற ந உ த ெதன ள த ம தவா ெத வ ஆ அ பாள த ைறத ைத லக க ஜானன ள நாயக வ ளேல.

ஊ க ண ெப

தா

றா உண றேம ெவ 1

த நா மல ெச வ மாமல ெச மா பக ெச வ கா லா பாத நாெடா ப றற ப ேவா பாத நாட ப த பா பா நாத நா ய அ த ஓ ெம ஞான நாடக நாயக நா ெக ேவத நா ய ெம ெபா ேளஅ ள நாயக வ ளேல.

3511 எ ைன ேவ என க ெச ேய இ ன ந இ ப ஓ த ைன ேவ சர எ ைன தா ெகா சர ைலகா அ ைன ேவ அ மக ேபா ேற அ ேல ள ஐயேன ைன ேவ ய ெச சைட ள நாயக வ ளேல. 3512

ட மா அர வா ட அ யேன ைழ ஆ ர ேவ வா த ெப

ேநய தா க ெபா ட வா ெத வேம ள

ய ஆ ேக டா ட வா ப ெகா ெத ைன ஏ நாயக வ ளேல.

3514 க ள ெந சக ஆ ஐயநா க ள இ கழ ேற என ேபா க ேட வ ள மாமல பாத ெப க வா நா த தைக ேயஅ ள நாயக வ ளேல. 3515 ம ெகா ெவ

ஆைசம ய கற ேவ ய மாத வ ம டைன இ ேயா உ லா ய லா ய ேய ள

ள ேபறவ ழ

5

உ ள அ ேமஓ வா ெவ ள ேவ

றெத ெப 6 ேற ஏ ேமா 7

பா ைய இ ெப ல க ேல 8

3517 வா ேல ம ைகய ெகா ைகயா மைல ேல க மாய ேலஅவ ேதா ேலஇைட ழ ேலஉ ேல த எ ெந ச தா ேல த த த க ேல த வ ண தரஉள ெச ேயா ேவ கானெச ேவ ள நாயக வ ளேல.

3519

3

எ ெச ேவ பா ேய ச

ப யா உைன எ லா ேயைன ள உவைக ேயா வ ெகாள ஒ நாயக வ ளேல.

பா வா நா வா தைம ந வா கா ேந கள தா ம நாயக வ ளேல.

ேத

4

3516 ஆ ேலஅ ஆ ெப ேல அ ேலஇ வ யைன ேபாலேவ கா ேல ஒ க ள ெந ச க ைடயைன ஆைளயா ஏ ேலஇட எ த ேய எ ெச ேக இ இ ேலஉைழ ேப அ ஐயேன ள நாயக வ ளேல.

3518 நா னா உைன நா ெதா ஓட ம ஓ க ெச கண நாதேன ள

2

அைட கல ஆ ேன ெகா வத ெக யாவ

3513 த ச எ ைன சா தன எ ைத தா இ த ச க தவ ேபாலேவ வ ச எ இ வ ச அ றம ன ைற அ ணேல ப ச பாதக தைன எ பாத ப கய ப ன ந அ ேவ த ேயா ள நாயக வ ளேல.

4. த

கழ ஓ லா ைன பாட ஐ கர கட ேளந க எ

ேலஅழ 9

ெபலா ஊ ேம அ ப க 10

மாைல க அ ெகா ேவ ேபா ஐ கர நா வா

3520 உலக பர என ல

த ெச சைட ெகா ேத ேபா ம ைகவ லைப வா த ம க அ வ க ேற ேபா க ைகைய ம ெச வ கேணச

ெபா எ ேகாஎ உறெவ ேகா கலக ெப ஐ ல ெவ வ எ ேகா இலைக கரஅ பர தைனஎ எ ேகேன.

3521 அ யா உ ள ய க

ெபா

3522 கமலமல அய நயன

மல தா கழ க ேபா

ெச ப ப யா

1

க எ ேகா லக ெப ெந 2

அ ெத ேகா க யா ெகா ைற ெச சைட யாைன க ெற ேகா ெபா யா ேம எ ேகா அ ேக நாயக எ எ றைறேகேன. த அமர இதய உ க சகல அ

.

மல ைற ம

ர சய

3


பரம க ைலைய அ அ ப யா மல ர ணவவ வ கடதட கடகரட அமலபர வஒ உதயசய சயசய அபயஎ எம கண ப ேய. 3523 அ ெபா வ ெபா

ெச சைட அ பைர ேபா த அ ய த ழ வ லைப ேயா வய யெவ

க ெபா ெகா ெபா

லகய

ண ப யா 4

வ ண க ைணெச தா ெகா ெடைம ஆ ெகா ட

க ய

ேனா சரேம.

5

த ைக ப க க 1. ரா தைன மாைல 3524

ெகா ட ெத வ வதன க ஆ ெகா ட ேவ ம ந ேகா

3525 க நா 3526 மா ேல

ெச க ய ெகா ெடா

க கட ப தா ெகா ட ப ேதா க ெகா அ கா ெகா ட வ ைம த

ேதபத க வா ம ல வ பவள ம ரம ேய வ றல மைல வா ம ஏ ய மா கேம.

ேய ைன ன வ எைனவ தா

3530 அமரா வ இைற கா ேப எமராஜ

ஈ தஅ றேம சமரா கா ஐய ேனஎைன ஏ வா ட நா

பக ேம இ ேதக ைத ஓ கழ க ேத இ கைட ப எ

3533 ேபா ேற எ ெபா எனதர ேசஅ ேதஎ அ 3534 ேவ ெகா ட ைக கா ெகா ட ர கழ த

2 3

த எ தா ேய.

4

ைய ேவ வள மைறவா க ேய என ற க ேண எ உ ள க நறேவ ப பத தரேவ ந ேய த ைக வாஎன ஓ ெமா ந ைவேய.

3531 ெகா உ ட வ ச த ேதா ெவ ஓ க உ

3535

1

றேத.

றேம

ேற எ ேனஇ ேவைழ ர கா பம த ம ேன கலப ம ேம அழ ய மாம

3529 ந காத ஈன த பா ெச ர நைவ ப த ம காத வ ண அ ெச க டா ம ந ேலா க பர டேர அ காத வ ைம த கா சல அம தவேன.

3532

த ஞான ம ேதஎ க உ மாம ேய ஆ ெபா ேனஎன தா ேரத காசலேன தா ைன தாழாத வ ச தம ட ேபா ேப தன அ ேதாஎ ெச ேவ இ ேபைதயேன.

3527 அ ேன எைன த த அ பாஎ ேற அல ெபா ேன ண ெபா ேப த ைக ெபா 3528 ம எ

தாமைர தா க கா சல எ க

ைக க ைணஉ

ய 6

ேவ காஎன 7

ம ைகய க த காசல

ட ேதவ

அைனயா த பக ேம ைழ தா ேத த ைக த ெபா பக ேம ய அ எ எ ேபா வேத.

ட ேவ நைடயா ேச ேற ெச வேம ேம ேற ெப ெபா த

5

வாகனேன ப காத

கர ேசத காசல த பரேன மரா பரம ெகா ேள.

ேம உ ட ேநா ேடாந கட அ த ெத உ

ேய

பரேன. 8

அம த க பக ேம 9

ய ேறைன காசல ேவலவேன.

ஆ ேற 10

ற ெகா ட ேதா ள ம ேம ெகா ட மல க ஆ ைர கமல க டா அ காம எ ேகா ெகா ட வ ைம அ ேமா த ைக பரேன.

ேவ அய அ ஆ ய ேபா ற ைறத பா ைக தயா ேய ப சாகரமா க ேவ அ

3536 உன ேக ைழ ெகா ேடால ன ேக ம வ ைய ண

ேடா உல தா ட

3537 வாேனா கைள வா த ெத வ ம ெந ச இர காத வ ண இ க

வ ேவ ம வ ள ேல ண மாமைலேய த ேவ கைடயைன கா க கட உன ேக. ேற என ேக அ இ த ேய ைழஉள ெத யேன மன ேகத மா த கா சல தம வானவேன.

டேர நாேனா எ ய ேதேனா ட ப

எ த

ப ைக

தா என ந ேவ.

ேற

11 12

ேட 13 ஏேனா 14

3538 ைகயாத ப கட ெந ச கல எ ற ஐயா ெபா அ ேகால ேட எ ைன ஆ ெகாளா ைமயா தட க மைலமக க ம ெச வேம ெச யா த ைக மைலஅர ேசஅ ெச ைகயேன.

15

3539 ெச ைகஅ கா த அைனய னா த ற ழ ேற ெவ கய உ ட ளவா ேன ற ேவ ைனஓ அ ைக ஏ ய ஐயா றவ அ ெப ற ம ைக ம த ேகச ேனஅ வ ெதன ேக.

16

3540 ேகளா ேபா இ றைன ஏைழஇ நைட ம ட ேரத காசல ெபா ேள நாளா

17

வாளா இட ெகா டல ஓல ைத மாம எ ெச ேவ இற பாய நைவவ ேம.

ேத ேதாளா

3541 நைவேய த வ ச ெந சக மாய நா உ அ ப அைவேய அ க ஆன த வா ஆ ட அ த ன நாம க ஆ இைவேயஎ எ ண த கா சல இ பவேன. 3542 இ க

பாய மாய மன தா வ பா ெச உ கழ அ

3543 ெத அக ேதா ய ெச ெற றைல ெத

இைள ேற ெபா பாய க ம வா ஆ த ேபா இ ேற ேகஇ கைடயவைன பா எ எ ெச ேக த காசல ெத ள ேத.

ட ேர வ ேத கேன க அக ேதமல காஆ த அ அக ேத ர ேச ெகா ேலா

ைகஎ க ம ேய எ அக ேதஉழ ைணஅ ேய.

3544 அ ேய என ெசா வ த லா தா அைட தாைர க ேட ேய அ ண பா ப ேய பைத ேக ப ேய மன ப த எலா க ேய த ைகைய காேண எ 3545 தலேன அ ய த மன மா க சா த கா சலேன அய அ ஆ ய வா ெபா அ வா க மேனாலய வா லேன சனன மரண எ 3546 எ ெச ைக எ ெச ைக எ தா ெம ெச ைக ப

ைவேய

ெபா அ ட ெம

அ ேதா கைழ ெச ேவ எ காதலேன.

ட தா க ேவ வலேன கட ெக ெச வேன.

ேகஅல க வ ெச ைக க ம த ேய வா உைர க க த ெச ைக எ பத ேறத காசல சா லேன.

18 19 20 21 22 23


3547 சா தன 3548 ம

ைக உற

சா ேதா தாமைர தா உைரமடவா வா த

ைணைய ேச ைல ேபாக

ெதா ேவ

ப ல ம

பத அ

இ ேல.

ற ேய

ஊ 24

அன வ வா ஆ ற வ எ ேற ெத ைம யா க மா அய ேன த ேதவ க த க ைட த க பக ேமஉைன க ெகா ேட த ெபா க ம வ லா த ைக ேல.

3549 த

யாத றஅ

ப தட கட ெச வ ேமத

க த மல தா ப யாத பா க உ ேடாப பாச அ ேறா காசலேன அ ஆ தவ த லா அ ட த அைட தவேன.

3550 அைடயாத வ சக பா ெச ர கைல தைல ேத கைடயான நா க ைண உ ேடாத உைடயாத ந ெந ச ைமைய கா உ தமேன பைடயாத ேதவ ைற ட த 3551 ப ணவ ேன பதமல ஏ ேமலவ ேனமய ேம மன 3552 ெபா ஆ ய த ெபா அ வா தா

பய உைடேயா க ணவ ேனத காசல ேனஅ ைகயவேன ணவ ேனைன ேச தா எ ேனஉ ற ெபா அ ேள.

உைட ேயா வ

க ம ேய எ ஆ ேவ இ னா இய

25

யாக 26

ைக ேற ப ணவேன. ணவ ஏ

ய 28

ைண ேயத காசல ேதஅம த ம னா இயம வ தா அவ ெக ெசா வேன.

29

3553 ெசா லா மல ைன அ பக ேதா க ெசா எ லா வ லா எ ேற த அ ேத இ எ ற வ எ லா ைடெகா எ ேம இய ம ன ெச லா கா ஐய ேனத காசல அைரேச.

2. எ

ைனக 30

ண ப

3554 அ ெகா ேவ உைட அ ணேல அ கைள அ ேபா ப ேல அக உ மனமாைய த ேல த ைகைய ைன ேல சா வ ேபாக ேல இ பா ேய ப எ ேசேன. 3555 ேச

தவ த ைதஆ ய ெதா ெத வேம வ ேபேற மா வா ேவ ேவ த வ ளேல யா ச ேவத காணா க ேபேனா.

3556 க

கழ ைண ஏைழேய ண ேல அ ேபாத ெத வள வ தா ேவ ம ேலாேன.

கா

3557 ம வ த த வர எ ெச ேக அ மா த த க த எ ேபாேன.

கா

றா ேல பா ேல ெத ெச ேத 1

தவ அ ெயாணா த ைகமா மைலஅம க க ைண ெச ய க க 2

பேனா அலத ைப ஒ வ ேத க வ வேம ேதவ க ப

ய உழ பேனா இ னெத ேதேவ த த த ெபா

ைக 3

ெக பா ஐயேன ஆ மா

ெசய ேன க ெத வண க ேதேவ க ைல ேந த

ேமா ெத ைகஅ ப த

ேல 4

3558 இ ெந சக ெகா யேன ைழதைன எ ேற இ வ ச க காவண கா த ஐயேன க ைணஅ கடேலஎ ஊ ேறா ய அ தேம ேவ உைட எ மாேன த காஇன ல த ைகவா சா தச ண ேற. 3559

27

ேந ய னா வ த ெச வா இ மாம நாத அ யாேர.

ைரகழ க தாத ஏ இ ேவைழ

வ சக க ளேன ெந சக ய அ வ வாேய ந ந றத ெக ெசா வா த

ைகவா 6

3560 யாைர ைண ெகா ேல அ இைண ைண அ லா ேபைர உ வா ெச வாேயா பாைர உ பர ைப பைட த பகவேன உலேக ைர உ ள அ ேயேன. 3561 உள ெகா வ சக ெந ச த இட இட உழ தக உைல ேற வள ெகா வா ேல எ ெச ேக ள ெகா க ண க ண ரம க ெபா ைக த ைக அ ப வா த ெப க ேதேவ. 3562 ேதவ நாயக ேகவ ரா க டாேய.

ப ெச ைவேயா ேப ற ைகஅ கட 7

பத மல கைள நா ெதா ெப வா ேவ தள ெகா

ஆ ேய எ மன ைலத அம ேதாேன வ நாயக எனமைற வா த ைகெச ைற அவேரஎ பாவ நாச ெச ெத றைன ஆ ெகா

8 ேதஇ ட

பர

9

3563 க ட ேனகவா னவ ெதா கழ இைண தன காைச ெகா ட ேனகமா ெத ட இ டான த உக தா ெதா ட ேன அ ய ெச வேனா ய உழ தைலேவேனா அ ட ேன த ைகவா அ ணேல அ ெகா ேவ கர ேதாேன.

3. ெச

ைன 10

ட மாைல

3564 ஊேண உைடேய ெபா ேளஎ மன த மா காேண அ ேத ெப க ைண கடேல க ேய க ெச டேர. 3565 பா யா

5

அ யஎைன பய த தா காண உைனவா ேப அ

3566 க ச வ த அ

ேண யர த ேபந ேசேண த

த ைத ஓ ேபா எ ெச ேக ேச த

ேற ேவேறா ைண அ அ ைக மைலம ேத ேதேன ஞான 1

ெக எ ேய ஓயா ய ட ந ேறா ைக மைலம ேத ேதேன ஞான ெச டேர.

ெபா ேளஎ க ேண ைன க தாத வ ச ெகா ய க பா க மா ேட இ எ த ச எனவ த ளாேய ஆ ேற க டா அ ேயேன ெச ச தன ேச த ைக மைலம

ேத

2


3567

ேதேன ஞான ெச டேர. ேந உலக நைடஅதனா ேம ய காளா க ேந மன ேத ெபா ேன கட மாம ேய ேபாத ெபா ேள ரணேம ெத ேன த

3568 வைள ேத வ ெப எ தாேய ைள ேத ஒ ஞான ெச டேர. 3569 அ ேத வ எ ெச ேக ஞான ெச

ைனமற ெத க ேட க டா க பகேம ைக மைலஅரேச ேதேவ ஞான ெச டேர.

யரா வா சவைல மகவா இைள ேத ேத ைணகாேண மல த ேவ ேண ேத ைள ேதா பர

4

எ ெச ேக த ைக ேதேவ 5

ய கட அ யா த ேதா ேட எ ேத வா தைம காேண எ தா எ ேய ேத க ட ெத மா த க ேண த ம கடேலஎ ெச த ைக மைல ெபா ேள ேதேன டேர.

3570 உ டா ைற என ப உ த அ த க ைதஎ க ேற ெகா டா அ ய அ ைள யாேனா ஒ வ ேதேவ ஞான ெச டேர.

3571 ேவ ேட ன அ ைள ைனேய இ இ ய ெபா மா மன நா ேட அய மா எ வ நய ேக என ஞான ெச டேர.

க மா ேட ம ேய அ ேனஎ ம ேன வா ைக ந காேயா ேச ேட அல ெபா த ைக ேதேவ

3572 க லா நாேய எ எைன கா தா எ ெபா லா ப வ தைட உன கரேச இ யா ெச டேர.

டா ந ைறப ேட

6

கா கைடகா ர டா அ ேவ த ைகமைல 7

8

லக எ லா அ ஆத னா எ தா அ ளா எ க வெத ேன ெச லா ெபா த ைக ேதேவ ஞான 9

3573 அ ேன அ பா என அ கா வ கைல ேற எ ேன ச இர ம ேன ஒ ெகா மா க ம ேய ண ெபா மைலேயந ெத ேன ெபா ெச டேர. 3574 நைடஏ யரா ெம கட அ ேறா தைடேய ஞான ெச டேர.

3

ைன நாடா ழ நா நா கைடேய எ வ வா வ அ த வா இ ேவ சமய கா

ைல எ ெந ேசா ந ெந ச த ைக ேதேவ ஞான 10

கா த எ ற ெச த

ேண ன த ைக ேதேவ 11

4. ைறஇர த ப 3575

தஅ ண ேநா

3576

கடேல க ேப ேதேன ெச பாேக என ல ெத வ ேமந த ேவ மல ைக அரேசசா த ேற த ைகமைல ேகாேவ ஞான ேப த கைழ க ஏைழ ைழ க அ ெச வாேயா ைழைய பா த பவ உற எ ெச ேக பா ேய அ ேதாவ பய ேரேன.

1

ராத ய கட அ நா ய அ ேத இ த ேச க பாராத ெசய எ ேன எ தா எ தா பா என டைனேயா ப னா ளாக ஏராய அ த வா எ ேற ஏமா ேதேன எ ெச ேக யா இ ேல ரா த ைகவைர அ ேத ஆ ெத வேம க ைத ெத ேலேன.

2

3577 ெத மைற ெபா ேளஎ அ ேப எ ற ெச வேம த ைக ேதேவ அ ப க மைற க ேதெம ஞான கட ேள அ ைள காேண இ ய யம க ஈன ெதாட மல தட மன ேசா அ ேதா அ எைன எ ெச ேமா அ ேய ற அ ைணேய உ ைணம ற உ ேடா.

3

3578 உ டாய உல க த ைம கா க ஒ த த ைம காணாேயா ப ர க க ெகா ேடா த தல வா ேவ டா ேதவ ெதா தேல

4

ைனக ஒ ேக நா க டாேய இ ேவைழ கல டாத அ த ேமா டா த மேமா த ைகவைர ேதெசா பத கட த ேவ ைக யாேன.

3579 ைகயாத அ ைடயா அ ைக ேம க ேயஎ உ ேரஎ க ேண எ ெபா யாத ரணேம த ைக ஞான ெபா ேள ெபா அ இ ேபா யா ெப றா உ யாத ைறஉ ேடா ய ெசா லாம ஓ ேம யம பாச ஓ ேபா எ ஐயா அ யெரா வா ேவ இ கா உைனஅ லா என ற ெச வாேய.

5

3580 வா உன த எ ேற அ ேதா நா வ பா ைள ேற வ ய இல காேன மா ெநா ேத அ காேண வ பாச ேத ெசா ேவ எ ெச ேக ைணஅ யா ஏைழ ேயேன மர ேவெத த ெதா பா ள ேக.

6

ெபா லா ேநா உ அவ வ அவ யா ைக ேம ேஜா ேய இர காேயா

3581 ஆளாேயா ய அள க மா ஐயாேவா எ ைறைய அ ேதா ச ேகளாேயா எ ெச ேக எ தா அ ப ள உன த என ைடயா தா நாளா ஓ ந வ வ எ ெச வாேனா நா ேன எ ெசா ேவ நா ேவேனா ேதாளாஓ ம ேயெத த ைக ேம டேரஎ அ ேவ க ெகா வா ேவ.

7

3582 வா ேவந ெபா ேளந ம ேத ஞான வா ேய த ைகமைல வ ள ேலயா பா ேவைல எ ெகா ய ய மா பைத ைதயா ைறேயா பத ெக ேற தா ேவ ஈ த ைலேய நாேய ம தய ைலேயா நா பா தாேனா பா ஆ ேவ எ றய டா ேயேயா அ ேசாஇ ெக ெச ேக அ ணா அ ணா

8

3583 அ ணாேவ அ ைய அ ேவேறா ஆதர வ ச பா ேபா ல க வா ட உட ல எ ெற ைன ப த ள எ ணாேத யா க

9

க ேய ெந ச பா ணாேவ க ப ணாேத யாவ இவ பா ஏைழ க டா இைச க ய த ைக

3584 ேகாேவந த ைகவைர அம த ஞான லம ேய கேனச ேவ யா ேதேவஎ ேக ேமா ைதத ைன கஅ ெச வா நா ேவ அய மா லவ ர தர எ ஓ க ேசேவ ெப மா இ வ க வா த ெச வ இர

த ைனஇ ப பா ேகாேவ. ண ப ஒ ேபா எ தா ேர.

10


5. வசா

மாைல

3585 ப ஏ ெமா அ யா பர வா பாதமல அழ ைனஇ பா பா க ஏ ப கா ெட றா கா லா க ைண ஈேதா ஏ அ தேலா க ய ஞான ள ேகஎ ேத த ஏ ெபா த ைக ம ேய வ சா யா ைற த சகச வா ேவ. 3586 ப மன வ எ ேய ற உ ஆைண கா 3587

ண கா

எ ேறா கன க ேணெம

ேல 1

இ லா பா ேய த ைனஆ டா ப வா இ ெகா ல ேப த ேபா எ ெச ேக ெகா ய ேனைன க ெதா ட நைக ெச வா எ தா ைக ேட த ளவ க த ைக ம ேய வ சா யா ைற த சகச வா ேவ.

ைலய வ சக பா ெச ேண க மன அய க ெபா ெபா யா வ ைலய வ ேறா ற ேநா ம தாய அ ைய மற ேத அ ேதா இ ைலய உ ெகா வா வ எ பா அ யம ெக ெசா ேக எ ெச ேகேன த க கா அ த ைக ம ேய வ சா யா ைற த சகச வா ேவ.

2

3

3588 ெப களப ைலமடவா எ ெபா லா ேப ேகா ப டா ற த ேன லவ க ய அ ஈ வாேய எ ெசா வா அ ய அத ெக தா எ தா க இ ெதா அ ைவேய க க க த ேதேனஎ க ேண ஞான த த க த ைக ம ேய வ சா யா ைற த சகச வா ேவ.

4

3589 க அளவா ெந ச என வ ச மாத க மாய எ க றா க ெசா அளவா ப எ கட த ேசா ேற அ ேதாந ைணஒ ேல ம அளவா பவ மா ம தா உ ற மல பாத ைணத தா மய ேக எ தா ச ல உலா த த ைக ம ேய வ சா யா ைற த சகச வா ேவ.

5

3590 அ ன த லா ப த த நா அைல வ ேறா மன அய நாேய ைன ைன யா ப பா ெட லா ெசா ேய ெச ைழக ேய ஐயா ெபா ைன க அ ேற ஒ ேற க மணேம நறேவந லவ ேபா ற த ைன க த த ைக ம ேய வ சா யா ைற த சகச வா ேவ.

6

3591 ப ன கான ெகவ

வ யரா ெந ச நா பைத அ பா ப க டா ன ெபா வா ைகஎ த ஊ நைக க பா அழ உண லாேயா எ ன ைம அ பாஎ ஐயா எ ற இ தைலவாஇ ேதவா த ய வள த ைக ம ேய வ சா யா ைற த சகச வா ேவ.

7

3592 ேகாேவ பத யா வ ச ெந ச ெகா ேயா பா மனவ த ெகா டா ேற சாேவ அ ல ெபா அ ைள காேண த ேயைன உ வ ண த வ ெத ேறா ேசேவ வெப மா அ ஈ ற ெச வேம அ ஞான ேதேன அ ப தாேவத ெத த ைக ம ேய வ சா யா ைற த சகச வா ேவ.

8

3593 ஓயா வ ம தாய சாயாத க

9

3594

யா வ ச பா ெச ள கல நா இர ழ ெற நா அ ைய மற ேடேன தாயா த ைதயா தமரா ஞான ச த ைக ம ேய வ சா யா ைற த சகச வா ேவ.

மாயாத யரைட வ ெத வ வா ேதவா தைழ த ஒ ேற

னா இைடமடவா அ லாய ெவ தா ெம ேத அ லா எ நா உைன ேபா அ ேய எ ேன ஏைழம ெகா ேட இ ெக ெச ேகேன அ னா எ அ பாஎ றர அ ப கார ேத அ கடேல அமர ேகாேவ த னா வ தம த ைக ம ேய வ சா யா ைற த சகச வா ேவ.

3595 வ ெசா னா இைடஅைட மா இ த மாபா ேய ைறைய வ நா எ ெசா வாளா இ றா எ ேன இர க எ தா இ ெசா அ யவ ம இ ப ேமஉ இ ெச டேர எவ ேகாேவ த ெசா வள த த ைக ம ேய வ சா யா ைற த 3596

10

இர காம அ ேதா அக சகச வா ேவ. 11

ளாத வ ய ெகா ன த மா ெம ைன அைழ தல மா ேற ேகளாத ேக எலா ேக ேக ைலேயா எ அள ேக இ ேறா மாளாத ெதா ட அக இ ைள ம ேய கஞான மைழெப ேண தாளாள க த ைக ம ேய வ சா யா ைற த சகச வா ேவ.

பா 12

3597 ம னா ம ைகயரா ெபா ளா அ ேதா வ மன மய க வா ேற யா அ ைள இ காேண ெபா ேய ய க வ ெத ேன எ னா அள ப ய ெப ய ேமான இ பேம அ ப தம தய ேதா த னா ெபா த ைக ம ேய வ சா யா ைற த சகச வா ேவ.

13

3598 வ சகரா கா இைட அைட ேத ெந ச வ உ க ெவ லா மாழா த ேதா த ச எ பா இ ஒ பா நாேன த த தாக உ ேற தையெச வாேயா ெச ெசா மைற ள ேக உ ைம ஞான ேதறேல ெதா ெச ேதவ ேதேவ ச சல த த ைக ம ேய வ சா யா ைற த சகச வா ேவ.

14

3599 வாழாத வ ண எைன ெக ெபா லா வ சகெந சா உல மாழா த ேதா பாழான மட ைதய பா ைத ைவ பா ேய க பா க ப வ ேதேயா ஏழாய வ பவ ைத ஞான இ பேம எ அரேச இைறேய ச தாழாத க த ைக ம ேய வ சா யா ைற த சகச வா ேவ.

15

3600 உள தளர வ ச பா ெச தம அ ையமற ேதாயா ெவ இள த ேபா ந ர ழ இ த ஏைழ க பா ர கா எ ேன எ ேன வள த ச ணமைலேய க ேசா ம இ ெதா ஒ ேய ம ம ேன தள த ெபா த ைக ம ேய வ சா யா ைற த சகச வா ேவ.

16

3601 க லாத வ சக பா ெச ணா க கைடய இவ க ைண இ லா ெபா லாத பா என எ எ ைன ற ேபா ஐயாயா வ ெத ேன எ லா ெச வ லவேன ேதவ யா இைறவேன ம ஏ எ ராேன ச லாப வள த ைக ம ேய வ சா யா ைற த சகச வா ேவ.

17

3602 க ேனய ெந சக மா ட ஐேயா கைர எ தா க ைண காணா ெத ேனஎ ேற அ பா ேய இ கஇட இைலேயா இதய க ேலா ெபா ேனஎ உ ரா ெபா ஞான ரணேம யேம த ைவ ேப த ேன ெத த ைக ம ேய வ சா யா ைற த சகச வா ேவ.

18


3603 பாவ ைன ேகா இடமா மடவா த க பா க ழமன ப அ ேதா மாவ ைன ட ெம ழ ேற மல அ ைய ேபா ேற எ ம தா எ ேன ேதவ ெதா ெபா ேளஎ ல ெக லா ெத வேம அ யா உள ெச ேதேன தாவக ேறா க த ைக ம ேய வ சா யா ைற த சகச 19 வா ேவ. 3604 க ய த மா ட ெகா ட ைல க கைள க மன கல ேண அ யனா அைல ேற மய க அ ைமெகாள ஆகாேதா அ ெபா ேற ெச ைச க ைகைவ ேதா அ ெப ற ெச வேம எ ேதேன எ த ய ெகா த ைக ம ேய வ சா யா ைற த சகச வா ேவ. 20 3605 உ ளமன ர கா எ ற உளவ ேதா ஐயா உ ைன ேபா றா க ளமன ர கைள ஆ ட ைவ தா கைடயேன ெபா ேல க டா ெத ள த ெப கடேல ேதேன ஞான ெத ேவஎ ெத வேம ேதவ ேகாேவ த ள ய க த ைக ம ேய வ சா யா ைற த சகச வா ேவ.

21

3606 வ தா வா ஐயாேவா வ ச த பா வ ேற எ றல மா ற ேக எ தா இர காம இ றாயா எ மன ேபா மன இ த ேதேயா க தாஎ ைர பவ த க ஊ க ரசேம க ேபக க ேட ந த தா த ைக ம ேய வ சா யா ைற த சகச வா ேவ.

22

3607 ஊ ஆ இக மாய க றா க ேடா தல மன ைழ கா ேபா பா ேய கவா ட பா லாேயா ஆ பகவ அ இ ப சா ஆ மைல த ைக ம ேய வ சா யா ைற த

23

ழ ேற பா ஆ அ ட எலா கண ெச வ ேமஎ ைதமல டஊ ேதேன சகச வா ேவ.

3608 வாஎ பா இ உன த ப எ ைன வ சக எ ேறம வ க ணா ேபாஎ பா ஆ எ ேபாேவ ெபா யேன ைணஇ ல ேவேன ேகாஎ பா க த ம ேற ஒ ேற ண அ டஅ ேவ வா ைக தாஎ பா க த ைக ம ேய வ சா யா ைற த சகச வா ேவ.

அ ேதா 24

3609 மாையெந யா உலக வா ைக த வ ைன அைழ தல மா கா ேடாஎ சா அ யாேயா தையஇ லாேயா ேபைய க பா என ைன ெப ேற சாையகட ெச த ைக ம ேய வ சா யா ைற த

ேற தாையஅ யா வ உ டா ேபைதேய எ ெச ேக சகச வா ேவ.

25

3610

ேற எ ைனஇவ ெப பா ட அ ல ேவாஎ ஐயாேவ ைற த சகச வா ேவ.

26

3611

ைன க த வா ைக யரா ெந ச ெம ன த ப க ேவ எ ேற த எ ெச ேக தா ெப ேச இய ற அ ைனெபா ெபா க ஆகா ேதாதா த ைன க த த ைக ம ேய வ சா யா

ைத ைன யா ன வ ெச லா டேன தைனஅ ப ெப ற த ைதவ லாத பா எ ேற த தைலசா தய ேவேன எ ைத ன த ச ேற அ தா ேவேறா எ ண ேல ஏகா த வா ேவ ச தனவா ெபா த ைக ம ேய வ சா யா ைற த சகச வா ேவ.

3612 ப னகெநா வ ச உல பரத அ ெக ேபா பா ேற ெபா ன ைள ண ம வாழ யேன நாேய ெபா த இ ேறா ைனஒ ைணய ேய த ேய டா ெப ம ன கழேகேயா ேபைதயா எ த ைனஅ த த ைக ம ேய வ சா யா ைற த சகச வா ேவ.

6. ஆ றா 3613

27 மன

ைற

அ றா வா ேவ த ஆ ய ேவ ஏ க ெட ெந சக க அ றா கல பைத க ள நா ேன க ெகா ேல எ அ றா ய கட ேய இய மா ேவ யா ெச ேவ த அ றா ெபா ல ேபா வா சா ேய த ைக நாதேன.

3614 வா க ஏைழய மய ப டக மய மா அய வ ழ வ ச ேன இட ஆ க ேண ழ அ த க வ அ ெபா ெகா ேபா வா நாய கா த ைக நாதேன. 3615 எ க 3616 ப

28

தா க ேநய அ லக வா ைக ச ச ேவ அலா யா ெச ேவ நா க ேண மல 2

ெதா எ ஐயேவா இய வா ைக இய டா ழ கபட ேன க ந வ வ ஏைழ யா என ந ேபா வா சா ேய த ைக நாதேன.

மா ஆ

ேய க உ ம யாய ட யாய ேமெசாலா த இ

தா க க ைண ெச

ேல ட

தைன ெபா 3

ஏைழய ைறக ர ஆ ெகா வ ளேல வா ைக பா ப வ லா ேச ேய எ த ள ேயா வ ெகா ெச ேபா வா சா ேய த ைக நாதேன.

3617 ச ைத ேந நைட த ஏ ேவ சா அ ப க எ ெசா வா கேளா ைத ஏ த தைலவ ேன த ைக நாதேன.

1

ேய ப பாட ைன ைத பா வ ைலேயா தா ஏ வைள 4

எ ைத ம த அ

ெத ைன ஆ ைவேய எ ைன ஆ மா த ைத தா என வ 5

3618 ெச வா ைக ய க ெச ய தா ெச டா ழ க ெவ ட க ெச க ள ெந ேன கவைல ைபேயா ெசா இ பவா ேசா ேயஅ ேதா ற ேம க ெசா ப வ ளேல ச ய ெகட அ ெச ேபா வா சா ேய த ைக நாதேன.

6

3619 ஏ ெச வ ேன எ றைன ஈ ற ெபா த அ லைத ஈ ெச தவ எ வா வா ெச வ இ ேபா வ ளேல வ ய ேன என ம ெபா ெகா ேபா வா சா ேய த ைக நாதேன.

7

3620 ேப

அ ப தம ந ஆ த அ ஆ ேமா சா வ பவ த ைன

அ ேபைத யா கைள ேப இ ெப கட த த வ ளேல நா ஓ பா மா சா ேய த ைக நாதேன.

ேபய ேன ெகா தா க ேவ ேன

ேவைழைய எ த வ ேட தா ெச மல

8


3621 ெபா ய த மன த இ ெறன த ெலலா க வ தாதலா ஐய ெற இ வ சேன ெம ய உ ேள ள ேசா ேய லா இ ேவா ேம ேதா சா ேய த ைக நாதேன. 3622 மா வா

வா ைக மய பத மற ழ வ ச ெந ட ப வா ெகாேலா ேச வா கணா ய மாைய உள தா எ வ ணேமா சா டா த ைக நாதேன.

7. இர த

ேன ய

அ லாதவா

ர பஇ க ைள த இ பேம ைதய 9

பா

என ட ெச

அ கேண ப வா ெகாேலா சால 10

ண ப

3623 நாைள ஏ ேய வண என ன நாைளேய க ேறா ஊைள ெந சேம எ ைனேயா எ ைனேயா உய த ேகச தாைள உ ேய வா ல உ உட தண ட தைனஇ த ேவைள எ ற ல எ ெச ேவா ள ப ைடேயாேம. 3624

ைடய வா ைகைய ன ைரமல பத ேபா ேற கைடய நா ேன எ வண க ைணெப ேவேன ைட ஏ ய வபர ட உேள ள ய ஒ ேற தைட லாதேப ஆன த ெவ ளேம த ைகஎ ெப மாேன.

3625 ெப ைம ேவ ய ேபைத ேபைதேய ெப உ வெத ப ேயேயா அ ைம யா தவ த ைம றேம த ைகமா மைலயாேன.

ய உழ அ ப

அ ைன மா வா ேவ.

3628 வா ற பாய ஏ உய வ

3630

பத ேபா றா தைல ெகா ெபா க

இ ெப ைற ைன ஐயேகா ய ெப வா ேவ தைலைம ேம ய 4

ந பய த ெபா ளாய க கழ அ அ ல க ல ெத வேம ணவ ெப மாேன வ மய வ வேம த ைகமா

ேற

5

ைக வ

வ ேத உ ேட யா மா ைகமா மாைலஅம ேதேவ ேகா

எ த ைமஎ த ைமவ த ைகஎ அ ணேல 6

கல ற ஆ நா எ தநா த பர மா ள ய 7

ெபா உட வா ைன ெம என இ ைலஇ லக ேத எ இ ப ற பா ய ந த ைக ேதேவ.

3631 ேதவ ஏவ

ஒ ைம ஈ பத இைற ேல ெப வா ேவ த ம வ ளேல ண ெப

ெதா ட க பத வ டா லக ேத தா வ ச பா தா எ னேத ஆ ய ைதயேன எவ எைன ெபா ேறா ஊ ேதேன.

3629 ேத ெத யஅ த அ ேயேன வா மாரச ண ேற.

2

3

3626 மைல ேவ கணா ைமய அ ேய வ ள யாவேரா ைரெச ேக ைலெகா ஆன த த ச நாதேன த ைகய ப யாேன. 3627 ப அ ப எ ேயேன மைலஅம

ேற அ

1

தவ வ த என ெக இைல

வ ற

அைல ேற இ ழ வேனா யா இ க

ேல

அைட

வேனா த எ 8

வ அ அய ஆ வ ப த வ ெட ைட ய க டா தாவ ெபா த

3632 ேவைய ெவ றேதா பாைவய ப ெசய அ ேற தாைய அ பைன தம ைன வ த இ நாேள.

வ ந

அ எ உற ைவ பாேய ைகய கட ேள சரவண பவேகாேவ. 9

தைல இ த நாைய எ ப ஆ ெகாள ஆ நாத ைன சா தவ க ேறா மாைய ந அ த

ைகய 10

8. க ைண மாைல 3633 ச க பா ைய ச த ைக ஐயேன.

க தைன ெச க

ஆ ர ேதவ நாதைன ம க ல ெபற ைவ த வ ளேல த க 1

3634 ஐய ேன ைன அ எ க ேன த ைக ேவலேன. 3635 ேவல மாதவ ேவத ைவ ெப ெந சேம.

ெபா ய ேன ெகா ேமல

மாம

த ப

ேமல மய

ேல

சால

றவ

ைக நாயக

வால ந பத

றைன த ச எ ற

பா ைம எ

ைக சா

ேய க ச

ேட

தைட

டா த

ைக 5

ைக ேதவ ெகா ந ல ஆ எ பா ைம எ ைனேயா.

ைன ஐய அ எ ேல இத ெபா த ைக அ பேன.

4

3639 எ ைன எ ைனஈ ெத ற மாதவ ைன ந ென அ ைன எ ந த ைக அ ணேல. 3640 அ த

அ ப உ

3

ைட மா ேய ல ெச அ தக பைட யா பத தைட க ல த ெச பேன.

3638 ெச ேல இவ

ேட ெம ய 2

3636 ெந ச ேமஇஃ ெத ைன ம வ ச வா மாமல கழ ைட ேம. 3637

க இ லாைமயா ெவ ய ேன என ெவ

ெகா ைள ெகா ளேவ த

ெகா

ட பைர சா 6

ேலைன

ெபா ைன அ னதா ேபா ற ைவ தைன 7

யா ெச

ேவ

ேன

ைழ ெபா

ேகா யா 8


3641 அ ப எ ைட அ ைன ேத க ெச ப த அ ப ேச த ைக வ ளேல. 3642 வ ள உ அ வண ேபா றஎ ெபா த ைக ெவ பேன. 3643 ெவ ப ேன த கள சா றேல.

3647 ஏ லா என எ எ ைசேய.

ேபா நாதேன க ப ேம பல கால ெச

ேமா ைன ப

த ேனம

இ ைச ஏ றவ

ேன

வா

ேமா ச

த ேன ெப

ைழெபா

தஅ ப க

ைக நாதேன ஈ

யா ெச

வா ப ைச மாம

பரம நாதேன க

ேந த

ைக க

ெபா

ைக ேதவேன இட ப டா

ேயைன அ ப க ெதாட ப 17

ைழ ம

டா வ

ெசா லா இவ

எ றன 18

ைக வாசேன ேகாவ பாசேன

ெகா 19

ேய ைன எ ளேம.

ெகா நா ைன ேவ ைக தேன.

ைக

ேட எ

ெகா

ர அ

ைக

கய

ைக

ேசா ேய த அ

ற த

ைக ஆன த ெவ ள 22

ம தேன

உ வ ெத வண உைரெச அ தேன ைசவ 23

ய ஏ

எ ெச ேக

ெபா

ேபா

பாதேன 24

ர க

க ைவ ைபேயா சாைல ஓ

யத

ைக ெவ பேன ேவைல 25

பாத ஏ

டா பா

ேய தன

த இ

ேபா எ

எ ெச ேக

சாத 26

மாய ெந

ப காலேம.

தஎ க ச கேம.

ெகா வா ெகாேலா

20

ேதா ந

காைல எ

3660 வா த ெப மா மாெரா கா த க த ைக வ ணேன. வழ ெச

ஐய

21

வா ப ேய இ த ைக ேமலேன.

ைட டாதஎ ைக வாணேன.

ைபேயா ேபய ேன ெப

ைழெபா

ட தாய 27

ைன காத ெகா

டன

த ெகன ெத

ேமா மா 28

ண ேனஅ

கர ெகா ஐயேன த

ண ேன

ைக ேவலேன 29

ேய சா வ ள

ைக சா வ எ

மா ப ைக

மா ஓடேவ ேம

பனா 30

ண ப மா பக

ைற த கேம அ ப நாம அ ேதா ைன

ைணேய ஆளாேக

க ேச ந த ைக ெபா ம ெபா வா வ மன தா கல கா

ேத ேற 1

3664 கைடேய வ ச ெந சக தா க அ ேல ைடேய ச ய ப த ைக லம ேய. ேய அ ேய

ேமா க வா

ஈசேன பாவ நாசேன பரம ேதசேன சாவ காசேன த

3658 ேவத மா ள ேபா ந த ைக ேநயேன.

3665 ம

களா உ ள எ

ேயாஎைன ைல க ைவ தவா சா வா ெபா

3657 ேமைல வானவ ேவ ஏ ைக மல நாதேன.

3663 ெசா ெபா ரணேம அ கைடேயேன.

மா அ ப ேன

16

மாைல

எ பைவ வ

3655 ெச வ த றவ யேன றைன ைவவ அ ப க எ நாதேன த ைக ம னேன.

9. ம

ெகா

ேம ெகா ேவலேன

3654 உ ள ெந அ ப த ந அக ேமமன ள ெச ைவேய.

3662 கா ெவ

த ள

14

ைள எ

3653 த ைக ேம ய சா ேபா எைன கல

ண ேனஅ ண ஈத

ெச ேக

13

ெகா அ பைர றாதஇ ெவ வா ெகாேலா ெந ெகா ேவா க த

3661 வ

15

3651 ேதவ ேநசேன ற எ ைனேய.

யா

12

3650 எ ெசா ேக இைத எ அ த வ ெசா ேல த ெசா ெச ப த ைக ேதவேன.

3659 ேநய கட

ைலயா எ ள ஐயேவா ஏைழஎ

ஆ மா க தழைக ெமா

ைக

ைச ஏ றவ ட பேன.

3656 ம த

ைணவ

10

3649 கட ப மாமல க மா பேன தட ெப டாெத ெசா வ ெத ெகாேலா.

3652

எ உ

11

3646 அ த ேனத காச ல த ெசா வ ஏதேம.

3648

9

உ ள எ வச

ேமாமன பத ப ேல த ைக அ தேன.

ல ெத வ ஆனவ

ைக ேவலேன ெபா ப ேன

3644 சா ேச த ைக எ ைத எ ைட எ ண ேமா. 3645

ேய ம

ேற உ

க ைண அைடேய அவேம ேற அ ேதா ைர தா கமல ெப ேவேனா ெகாைடஏ அ ைள த ேல ேகாேவ 2

ேத அ ப ம

ேய த

ைக அரேசெத அ ேத எ ற


ஆ ேர ஏ யரா வ இைலேய தா ேவேன.

மன ேபயா அைல

3666 தா ேவ வ ச ெந சக பா சா ேவ தன அ மா ேடேன ஏ ேவ தைன கட தவ த இ ப ெப த ைக ெபா பரேச. 3667 அைரேச அ ய க ைரேச மன தா வ த ேயேன.

கேன அ உ ற

ேய

தாக

அ ைள த த

3

வ த ெபா க யேன க ேச 4

ணா த ைக ஐயாேவ ைரேச கட ப மல யேன ேவலா த ைக ேமேலாேன ெபா பத ைத க ேல தைரேச வா தய ேற அ ேதா 5 ஏ ற

ேமா எ ெச ேக எ ேற ேற தைனஅக ைணேய ேசா க

ர காேயா ேற. 6

ேற ம த ண ேற ேகாேவ த ைக பரேன ந ேற ெத வ நாயகேம ந ல க ய ந உறேவ எ ேற வ வா அ த வா எ ேற ல ஏ ேற இ ேற காண ெப எ தா இறேவ றேவ இ ேபேன.

3670 இ ேப ய வா எ ேவ டாேயா ேப ஒ ேய அ ஞான ேபாதகேம.

எ தா ன பத கா கடேல ெத ளா அ ேத

ேட அ ள யேம த

ைக மைலஅரேச ந ேலா க நாயகேன ஓதா தவேம அ ஈயா தா அ ேதா எ ேய ேக.

3672 எ ேய ன வ ெக ேநா ேற இர ற க ேய க பகேம அ ேய த ைக அ டேர அ ய உறேவ அ ஞான ெறா ெசா ெசா லாேய.

10. ெபா

ேப அய மா தேலாைர ேவ ைக ெபா ேப ம த

7

8

3671 ேபாதா ந த அ க ேய கல க ய ெபா ேளஎ நாதா த வ யரா உழ ேற உைல ேற ஏதா உன

எைன ைக ேய அைம

3674 ந ைமய எ லா அ ெபா ல க டா க த ெபா ேள த

டா க ைண ய ேபா என ெக தா வாஎ 10

பதமா ைரமல ைணதைம ல க டா ஐய இட பா அ ைம ெபா ேள த ைகவா சரவண பவேன.

உன ந னமா மல அ வ தா மய ெபா ெதா ட பா நாேய ைகவா சரவண பவேன.

3675 ம இலா தவ க வ ெபா ல ெபா ல க மைழெப ெபா

பா ெபா ய த இட வ அ ெத

வ யேன ய அ ேத 1

ைமய இட வ யேன த ெபா ல ேச ட வ யா த மய க ேறா 2

அ ைய மன ற ைன தக த பா ெபா இலா தவ பா ஏைழேய த டா அ எலா ர ட ஆன த உ ேவ அ ப பா இ ட அ ளா தரளவா த ைகவா சரவண பவேன.

3

ைலஅ ன மல அ க க ட நா ெதா ைனயா ைலய த இட இ ைமேய த ெபா ல ெபா ல க டா மைலஅர ச த மரகத ெகா ப வ ஈ ெற தமா ம ேய தைலஅர ச இ ர க த ைகவா சரவண பவேன.

3677 வ இ பவ ம ெத ன மல அ மன உற வ தா ல த இட இ ெபா யேன ெபா ல ெபா ல க டா ஒ ைல எைன அ யவ பா உ வா ட ெச ச லம றவ க க த ெபா ேள த ைகவா சரவண பவேன.

க 4

த உ ேவ 5

3678 க லா எ ைன அ க ைணஅ கழ அ க பா ெபா லா தவ பா ஏைழேய த ெபா ல ெபா ல க டா அ ேல எ எ ைழ ெபா அ ய பா ேச உ ேவ த பராபரேம ச ண மைலேய த ைகவா சரவண பவேன. 3679 ப ெகா டவ பர ய ஒ யா பர ெபா ல க டா யஅ ய த அ ேத த ைகவா சரவண பவேன. 3680

9

கா ப

3673 ெம ய உ ளக ள த ெபா ல ெபா ைதயல மய க றவ க

3676

த தா வா ேவ இைலேய எ ெச ேக ேக எ உ ேர ேபா ேவ கர ெகா

3668 த ேய ய வ மன சா வா ைக தைள ப க ேய பாேக க ேபஎ க ேண த ைக க பகேம 3669

ேற

ட ட

அ ப ட ைன

ெகா ளல பா எ யேன வ அரேச ச ெச கர

த ெபா த

6 ல 7

ற ள அவ க அ கமல க ைன ேத ேபா டா தவ பா ெபா யேன த ெபா ல ெபா ல க டா ஆ ற ெகா ெபா அ ய க ய ஆ ெச உ வ அ ேத சா ெப ைம கள லா ேதா த ைகவா சரவண பவேன.

3681 ப ெபா க யந

மன ேதா க ெச ன பாததா மைரக க ல க டா ெத அ ப இட உ உ ேவ க ெகா த ைகவா சரவண பவேன.

டா தவ பா எ யேன ள அ ல ேதேன ச

3682 எ உ அவ க க அ ைய ஏ டா த த ெச வ உ அவ பா எ யேன ெபா ல ெபா ல க டா க உ ம யா அ யவ பா கல உ வ க க ைண த ெப கடேல த ைகவா சரவண பவேன.

11. ேவ ைக

8

த ெபா ல க ேதா 9 த ேப த

ண ப

3683 ம ேன எ ற உ ேர ம ேய த ைக மைலம ேத அ ேன எ ைன ஆ ெகா ட அரேச த ைக ஐயாேவ ெபா ேன ஞான ெபா ெகா ேய த அ ேள ரணேம எ ேன எ ேய ய உழ த எ இர கா

10


1

ப ேவ. 3684 இர கா கைலத இ ெவ ேய கன இட ேத அர கா அர ந ேதா க தாய உர கா மா ம ேம உ வ த வ பைட வர கா த ேத த வ வாேயா. 3685 வ வா எ நா ேதா அ அ உ வா வ ேகேன.

வ பா ர த வாேயா த

3

3687 பெச ெசா ைவேய ெம ேவேலாேன ெவ ெசா க அ க பா ைலேய.

ஞான ெச வ ெப வ சக பா ேம

3689 ேசவ ெகா ெகா ண ேற வ ைறேய ேவ ஈ ற த

எ ேய பாடைன ெபா ெச ேவ ைக

லவ க த த ேய ப

யேன

ைக ள ேக ள பா ைட பா

ைலேய எ ேனயா ெச ேவ ேய ெற ந வள த ைக

தா ம ேய யாவ க காவ ப ேய த அ த ேதந ேதவ க ேசவ

கைழ ேதேவ உ ற ைக தைன காேண

ேசவ ேக ப ேய சாேக ேநாேக

கா றேன ைத பாேல ைவவ ேத ம ெறா றா எ வ த ேய

ைகவள க ேப க ேய க பகேம ேக ைழ ேத யா ெத ேயேன.

ேய தாேட பாேட கைழ ேக உ ேய அ ேதா எ ெகா

ைன ைனயாத வ ச கைரேய வ த ைக எ தா எ தா எ ேயேன.

எ அ ேய ெந ச ச ேற அ ெபா ேத எைவ உண றா வ ேய தலா

7

ேக

த உ வ ன 9 ேல

ேய 10

ைம

3693 ெப ைம ேய மா ைடெகா ெப மா வ ஆெற ைத ஒ ைம மன உ ச ய த ெதா எ தாேத. 3694 எ த க ய அ ெபா ச

ெப ெவ

ேபேற அ ைம ம ேய த டா இ ைம வள

ஒ ெவ

மாம ேய ஆரா அ ேத த டா ஏரா ெச வ ெப

3696 இகவா அ ய மன உகவா மன உ ச

இ ப ைவேய எ மாேன அகவா ம ய த ெவ டா கவா

3697

மைற ஆெற ைத உ ேசராேத.

மன

ய உ ச

ைகமைல அ ேத உ ற எ இட எ ப 1

டேர எ லா வ ல இைறேயாேன ெச த க ய வள த ேத உய த ெவ டா ைவத லா க

3695 வாரா இ த அ யவ த மன மன உ ச ய த

3698 ேச மன

4

6

3692 எ ேய ன ேசவ யா இ ப நறைவ எ அ ஒ ேய எ தா உ உ ள ெதா த ைக வா ம ேன.

கா ெபா ளா வைகஒ ற ேயேன

8

3691 ெச வ ன வ நாம ஒ ைற

12. ஆெற

ேக ெத ள ேத ைச தா மல மற ேத ப

அ ெச

5

3688 பா ைலேய ப க பைட மாேன ேபா ெறா ய ேதேவ ம ஊ ேசவகேன.

2

மன தள ேத க வா பவ எ ெறைன த ள க வாேயா கா சல உ றம த ஒ வா உ ற ள ைத உணேர எ ெச

3686 உ ெபா கைழ உைரேய அ ேதா உைர கட கா ெபா கள ெகா ேட ைலேயைன எ ப வ தட யம இ ப எ ேனயா ெத பா த ைக ெச டேர.

3690 ெத ேய உன பரவசமா த ேய யா ெச ேகேன.

அய கா ட ைகமைல வா ேவ இ

ைக ேதேவ உ ற வ வ க ஒ

ஆெற ைத உ த வாராேத.

2

ைகமைல அரேச உ ற ஆெற ைத ஓரா கவா இ ைப ஒ இக ேம.

3

த ப அ

ைக அரேச உ ற ஆெற ைத ப ஒ னாேத.

ள ேக க ெப ேக அ ைன அைனயா த ைகமைல அ ய த ெவ டா ெச அ யா அ ேச

4

ணா உ ற ைம ஒ 5

க க க த ேதேன ஞான ெச ம ேய யா உ ச ய த ெவ டா பா

3699 சா த அ யா க அ ஆெற ைத ஓ மன அ ேம.

த ைகஎம த ேப உ ற பத சா பழ க ஒ

ஆெற ைத ஓ சாராேத.

த ம கடேல த பரேம வா த ெபா த ைக ம ேய உ ற உ ச ய த ெவ டா ஆ த ஞான உ அ யா அல க

6

ஒ 7

3700 அ யா ெபா ேள எ உ ேர அ ெச கர ெகா ஐயாேவ க யா க ேச த ைகஅம க தா உ ற ஆெற ைத ஒ யா மன உ ச ய த ெவ டா ப யா இ ப அ ப ப ைம ஒ ப யாேத.

8

3701 ப ேய எ உ ேய மன

9

3702 ேதா றா ஞான மன உ ச

13. ேபா 3703 க

ைற த உ ச

பரம கேம பர ய த ெவ

மயேம ய கேம ய ய த ெவ

டேர க ேய அ டா ஏ டேர ஆ றா டா ஈ றா

க க

த ைகஅம கட பா உ ற ன பத ேதா ப ஒ

ஆெற ைத ேதா றாேத.

த ைகமைல அரேச உ ற ஆெற ைத ஊ றா அ அைட இ க ஒ அைடயாேத.

ைர ேல உன த

ெபய ஆ

க க தஎ

பைவநா

ேல உன தாகம ெந த

சேன

உ ேவேனா

10


ெசா ேலச அ யவ அ அ ேற. 3704 பாவ வா ைக பா ேய ெச ேர காவ லா ய க இய ேவ கர ேர. 3705 ேச யாதஎ கா ேற ெபா பம 3706

ைழகைள எ ஆ ேயஅ வா ேவ.

ேதா த

ேதேன அ

ேல த

ப லா ைழேநா யர இ கைடயேன தன

ேதவ

1

ைகஆ அ தேம ஆன த

மன ர க ேறஅ ெச டா யாவ தா ேமா எ ெச ேகா எ ெச ேகா 2

ேள த த அ தேம

ேபாேதா பா ேய மன ப ெலன ெவ வ தன ெக னாேமா நாயக ேபா

பைத ட த ைகய 3

னா அக ெவ ைந தய அைன ைத ெபா பாேய வ த ைகவா இைறவேன எ மாேன.

லாத

ைணஅ மல ஏ அ அ யவ த மன

லாதஇ பா ேய ெக னாேமா இ

ெச ைழ னா ர ேபா 4

3707 எ ெச ேக இ வ கா ேல எ க ய உ ேட க ெச ேப மன கைடயேன எ கா ப கட அ ேறா ெபா ெச றேம ரண ஞானேம ராதன ெபா ைவ ேப ம ெச மா க த ைகவா வ ளேல ம ேலாேன. 3708 ம ந ய வ சக பா ெகா வ கைட க ேணா க ேநா எ எ ந ய ேவ என ய உ ைலய எ

னா அைல ப ேட க ெந ச க ெகா ெச ேகேன.

ந ண கா ஏைழேய தன

ள கேம 5

ேய 6

3709 மல வ சக மா ர ைதயேகா வ ெச யாேயா இல எ க ைற த ம ேற.

ெந சய ேற கல க ைணைய ைழ எ க அ இ பேம எ ைதேய எ தாேய நல ள த ைகய ப யம நாயக

3710 ைசவ நாயக ச ப த ஆ ய த அ ைவவ ேதெகா வ சக த இைட வ ேயேன.

ேறஎ ெத வ ேம ைன அ ஓ ைண ேல வ அ யாேதா ெந ச ேற ெச வ ேதா ேல ைக எ ெச ேக ெத லா

7

8

3711 வா ஆ க னால உ றைன மற ற ஆளா ேக ேம ய அ யவ ம ற ள ேபாேன.

மா ேற தா ேல ெத ெநா தய வ எ த ைமந ைட த ெப வா ேவ ேவ ஓ ய த ைகமா மைலத 9

3712 எ மாத ேம இ ைசைவ றைன எ ேவ ய றா க ெந சக க வேன அ எ சால ந ந ெறன ெக வண ெபா அ ந ைவ அ ேல மாதவ ேபா ேஜா ேய கவா ேவ.

14. ப

ைன க ைட த ைகவா 10

ற ேவ ட

3713 ந ேணேனா ம ெனா த ைக மைலஅதைன ந காேணேனா க வா உ ேணேனா ஆன த க ெகா பாேடேனா வாயார பா ேயேன. 3714 பா ேய ப ய ர அ த ண ெபா ேற ஆ ேய அ ேவஎ அ ப ப ெச வாேர.

ைக எ அ ேபஎ

எ ற க ேண அம தஎ க ர டா உன க பா ெதா ப ேணேனா

கைழ 1

பா வா எ ஆ ெகாளஓ கனேவ அரேச அ ைய ச ேச ேய எ

காேணேனா எைன ைக ேட 2

3715 வாேரேனா த ைக வ ேநா வ ெத க ம ேய ப இ ேசாப ேரேனா அ ைய ேச தா ன தெவ ள சா தவ தா தைல ெகா ேளேனா.

பாேரேனா அழைக பா ைள தா ேடேனா சாேரேனா

லக வா ைகத அ ய ச க அைத 3

3716 ெகா ேளேனா அம த த ைகமைல றஎ ண ேகாேவ வ ேத அ ேளேனா அ ைள உ த ஆ ேளேனா தாைள ேயேனா லக ெதாட ைப எ லா த ேளேனா சாேரேனா ைணஇ லா த ய ேனேன.

உ அ

3717 த ேயஇ ழ ற பா ேய த கா சல வா ஞான க ேய ேசவ ைய க ஆர க ேறேனா ேயெச வா அைல ெத எ ண யா கழ ேவ ஆ இ ஏ ெச ேவ ம ெறா ைண காேண இ ேவைழ ேயேன.

ேட ஆன த 4 மன க

3718 இ ேவைள அ த ைக அம த ேதைவஎன க ஆய ெச ேவைள மன க ப ெச க தான த ெத ேத உ ேட எ ேவைள பர ஏ ேதேனா அவ ப க இய ேடேனா ெத ேவைள அட கவைக ெத யாம உழ த ய ேனேன. 3719

ேய இ ேபாேத த ைக மைலஅம த ேத பாத ழா ெச ேற அ ேயேனா ெபா ைலைய அ ெதனெத உட ளக ேடேனா ந ென ைய இ ேற.

3720 வா னா 3721

ேனேனா த ைக அைட ேடேனா உ ேனேனா ந அவ த ேறேனா.

ேறேனா த ைக ப ஆேறேனா அ ய

ட ச ேன ைலைய உலக ேதா எ

அ கழதைன ஆேகேனா பவ கட

5

6

ேயேனா ஆன த தா அ ப க த பைத வ லமாைய ேயேனா 7 ம ேனேனா அ ய ட வாேழேனா அ ைய உ ேக வா எ ேனேனா ெபயைர யா 8

ெந ச ேதேறேனா அ ய டக ேற அ பா ஏேறேனா அ

ச க ேசேரேனா ரா கட இ ேயேனா


ஒ யாத இ ப ஆ ேத. 3722 ேதேடேனா எ நாத எ றா எனஓ ேத ேடேனா அ ய ட ேகாேவஎ கேனஎ ேணேனா.

15. ெந ெசா

ெச ேற நாேடேனா த ைகத நாயகேன ேவ எ பாேடேனா ஆன த பரவச உ

ல த

3724 வாயா ச லேவா வ ேபாதாம ஈயா ெகா ய தம க வா வாேயா. ப ந அ ெகா ய தம க

ேபாதாம ஆவாேயா.

1

2

ம த ைக மைல ேதைன ேமவா ைன ேம இ தா

கலப ம அரைச யா பவ ப எ தைனஅைல தா சவைல மன

ேபாதாம சாகாேயா.

ைக க பக ைத ேபா ஓ கண ேபா லா ைம ேபணா எ ைப ேப ற நாேயா மனேம உைனநா ந

3727 ேத கட க த ைக ேதைவ ைனயா நா இழ ேத ெப வா ைவ நா ேபா ந த ைமயேத. 3728 த னா உலைக நட உ னா எ ற உய இ ைலயாேய.

ைய வா நறைவ மற தவநா ேபா ற ஆவா ெந ேச எைன ெக தா அ ேதா தா

த ைக மைலஅ ைத காயா க ைய மற தவநா க ற ஏலா ைன இ ெற மாயா எ ற வா வ தா மனேம தா

3726 காேயா என றவ ய க யா த ல ெக டா ேபேயா எ ேதா ந ேதேன.

3729

9 10

3723 வாவா எ ன அ த ைக ம ைத எ க மாம வா த அ ேகலா ட ைன இ ெற

3725 வா

அழைக நா நா கமல பத ந

தா வாளா 4

நரக மா நைட உழ றா மனேம உ ற வ சக தா கவேம தா இழ தா எ ேனஉ த ைம இ வா 5

அ சா த ைக சாராம ெபா னா ம ணா ைவயரா ல ழ ேத உ றா இழ ேத உ ெசயைல ெசா னா நைக ப எைன

ெந ேச ெதாைலயா 6

ைல த ைக எ அரைச ைனயா ைன பைத கைல ெதா ெகா ெடைன கல க க டா பல எ க டாேய ைல கைல ைழ தவேம ய ட ெந ேச அைல ெகா ய ட எ ற ேத ன அ லேன.

3730 இலைத ைன பா த ேபா ஏ கா பா த ைக எ லெத வ மா க அ ேள நலெத ற யா யா ெச த ந மற தா நாணாெத வலைத அ ெகா ேலா வ ெந ேச. 3731 ெந ேச! உக த ைணஎன எ ற ெத ேள ந ேச கல தா உ உற ெகா ேள ஒ ைற ேம.

3

ேகாவா ச தா வலெதா

7

வா ற வா வா 8

ேத ேந ேத ம ேச த ைக மைலஅ ைத வா ெகா ேபா ந ேற இ உ ந பக றா உ ேச இைலேய வ னரக ேள 9

3732 ெகா ெபா த ைகமைல ேகாைவ ைனயா ெதைனநர த ப ேகா தைல ப டா சக மடவா த மயலா க ட ேதா ெவ ெகா டா கைல தா எ ைன கட ேதா க எ ப வ தைல றா என ெக ெற ேக இ தாேயா.

10

3733 இ தா இ க ட ட ேதகா றா அ க த ைக ம தா ற க அ ைய வ என ேம.

11

16.

ைம ைன

ட ெபா தா எைன

தா வ

றா

வா ேபாவா வ வா தா ெந ேச ெசயைல ெச ப

ர க

3734 ம ச இ ைளஞ க மய க ேவெச வா மாத பா ெக ைச ட தன ஆ ேன ம ேறா ெபா த காசல வ ள எ தா வ தைட அ ப க த ைம கா த அ றேம. 3735

ைலைய கா ேகால காண கைலைய கா

ெகா ைறஅ ைன மா த

அ ேய த ச 1

மய

எ ஆ வா ைடக ந ம ைலய கா கல ைச ல ஆ ேன ைலைய கா ந ஆன த ெவ ளேம ேநச ெந சக ெறா பேம ம தவ ந ற காச ல தம ேதா க காரேன.

2

3736 வ ச ேம ெகா ள ய ம ைக ய மய உழ ேதஅவ ந ச ேம நயன ேய நா ேன உைன நா வ ெத கா க ச ேம அய க ேசா ேய கட ப மாமல க த க தேன த ச ேமஎன வ தவ த ைமஆ த ைக மாமைல ச நாதேன.

3

3737 பாவ ஓ உ வா ய பாைவய ப ழ க ெகா ல ஆ ேன ேம அ ெச வேன ெத வ யாைன

4

க வைல ப ம ய வா ைன அ மண வாளேன.

ேய ேகாைவ வா இத ைசய தா ைரக ேவல ேனத காசல ேமலேன ேதவ ேதட

3738 கர ைத கா ேய க கைள ேய கைடய ேன உ வா ய க ய உர ைத கா உ ற பாத உபய ைத ேபா ேல ர ைத கா நைக எ தேதா ய கா மைல த ேகசேன வ ச ேன க வா ைட ேமா. 3739 காச ேமக க ேன ைன யா க த

மய கம ய ேன க நாதேன வர ைத

ைண ைலேமா கா யா த க கல க ெச ேமாச ேம ச எ ெப ேப கைள ல ஆ ேன பாச அ ப க ேபா எைன பா கா பர உன ைகயேன ேதச காசல ெச வ ேமஅ க வா ேய.

5

6


3740 ஐய ஏ பவ ஆ ஆைச ஆ ெபா ஈ ட வ லேர ய கா மாமல பாத ேல ைமஉ லா ெபா த ைகவா வ ள ேலவ ஞா க ேபா சா ேயஎைன கா ப த ைமேய.

ம ட ைதய வா ப நாயக ேன ைசய

3741 க ைண கா மாைல ேபா ைண கா

ைண கா கா

3742 ப ஊ

ெகா க ஓ ேல என க த

ப பாவ யா பழ க மல ஆ க ெகா உ ைமேய.

மாய வ ைதமா ெபா ஈெதன 8

பா ெகா நா ற க ள மாதைர க ம ய ேன

வ சக வ ைம ஏற க

க ய வ கழ க ம ய, எ க வா ெகாேலா

மய கா ற அைடத கானா ெகா எ ெப மா த அ ைக க ேப க ைண ெப கடேல வானா அ ேத

ரத அ ெகா யா த யா ெம யா ைன க தைகஅைடவா பரத ம ேம ெச த ைக பரேன ெவ அ ேய ேம ைவ பாேய.

சரத அைவ ெச ப பத வா வரத

கட ேத நா ய மா தைன கட ேத தவ அ டேவ வன கட க த ைக மைல ம ேம ைவ பாேய. க ெதா

க தா அ ேய 2 தா

ட ட ேபா கேம தா 4 தைனேய வ மகேன தா 5

ன ேத வா

க அ யா சைப ேம ம ேய

தா 6

கட ேத ைன ேச ேதா ெத வ சைப ெனா மன கட ேதா தா அ ேய 7

ழாேம ந லா ைக தைன

ெக லா ந லவ க வ லா க

நாம

நல ெபறேவ தா அ ேய ேம 8

3752 க ள கய க மடவா த காம ழலா ைன ைன உ ள தவ பா ேச ம வா அ ள பழன த ைக அரேச ஞான அ த வ ள ெப மா ேம ைவ பாேய.

18. ஆ றா

ேய

3

3749 ெவ ேம ட எனமடவா ெவ ய மய க ழாேம அ ேம கர ெகா ைன அைட வைக ேம ல த ைக ண ெபா ேற ெகா கலப ம அ ேய ேம ைவ பாேய.

3753 பாைக ெபா ெமா ைட எ ண வா ேதாைக ப ேம வ ேம ைவ பாேய.

ம தா

பரம ேயா ய த உடேன ம ற க ேம ம டேர

3747 ஆறா யர த ெகா யா காளா உழ கைலயாேத றா ெப ைம அ யா லா வ ண ேதறா ெபா ளா வ ெதா ேதேன த ைக மைலவா மாறா அ ேய ேம ைவ பாேய.

3751 க லா ெகா ய மடவா த காம ெசா லா ைன த மாைலெயா ைவ பாேய.

1

ம ேபைதய த ெவ மய ேமவாேம உ உைன க வா சைடஎ ெப மா ேகா ேபேற த ைக அ ேய ேம ைவ பாேய.

3750 தன ேச

ய 10

3745 தா ெகா ய மட ய த சழ கா உழலா தைகஅைட ேத ஆ பரமா ன தெவ ள த ப வா ப ஊ உ ய அ ப மன ெதா டேர உய த ைக வா ெபா ேள ேம ைவ பாேய.

3748

ைச க

ைழத

3744 ேதனா அல க ழ மடவா ற அ தேம கானா ெபா த அ ேய ேம ைவ பாேய.

3746

ெகா ய த காசல

9

மண க கா க க ைண க மன க மா ைல க ைச க இ ைபஎ த வேன ெப ைம க ெப த ேகசேன.

7

ைல கா ேமா க ைத கா அக ைத ெகா ேடஅ ம காைல ப வேனா ப ைண கா உ அ ய த ப த காசல ேவல ேனஉைம யா அ பாலேன.

மா கைள

3743 க க

17.

ேகால பர

மடவா ப சாம ஓைக ெப ெத வ ளா ம ேய த ைக வாைக

ைம உண த தா அ ேய 9 ெதா ட உட ேச ைம யேன தா அ ேய 10

ரக

3754 த ைக மைலைய சாேரேனா சா அழைக பாேரேனா அ ெச அ ஆேரேனா ஆறா தாக ேரேனா ப 3755 எ ேய எ ன இ பாேரா ஏைழ ர பாேரா க ேய எ ன உ பாேரா க த ைக ெபா பாேர.

ைக யைறைய ேபேரேனா ேபரா அ ெச ெதா ேசேரேனா பா ர

பாேரா அ ேய ேப ெந க பாேரா ெத ேய

ேரேனா ேரேன.

1

பாேரா அ யா காம யா எ ெச ேகேன ெத பா

3756 ெச ெகா த ைக நாேடேனா ெச ேவ கைழ பாேடேனா ைகக ஆேடேனா க ைண கட ெம ெகா ளக ேடேனா ெம அ ப க பா ேடேனா ெபா ெகா உலேகா ேடேனா மாேடேன.

2 ேடேனா கா

3757 வ ெத எ லாேரா ம ழ ஒ ெசா ெசா லாேரா த மதைன ெவ லாேரா ேமாக ர லாேரா க த எ ேப அ லாேரா க ைண ெந ச க லாேரா ச த த ைக இ லாேரா சக எ லா வ லாேர.

3 4


3758 நா த ைக ந ேணேனா நாத கைழ எ ேணேனா ெதா ப ேணேனா ைறயா அ உ ேணேனா மய ைக ம ேணேனா ெதா ப இட ைத அ ேணேனா கா அவ தா க ேணேனா க யா வா ைக ேணேன. 3759 காம பயைல த பாேரா கட ப மல தா ெகா பாேரா ஏம தன ைத க பாேரா எ ேம அ ைப பாேரா மாம ெறா ட பாேரா மன ேகாப ெதா பாேரா தாம தா ைவ ெக பாேரா த ைக த ேவ எ பாேர. 3760 கா ஓ

மைல க வ ேயேனா க ம ைய ேயேனா பா அ ைள ப ேயேனா உய த ெதா க ேயேனா தா

மயைல ேயேனா பரமா ன த க ைத ம ேயேனா ச பய

ேயேனா ஒ ேயேன.

3761 வ த ம னாேரா வ த உன ேக எ னாேரா இ ெத இட ேத னாேரா இைண தா ஈய உ னாேரா ெபா கயலா அ னாேரா ெபா ஈ ெத ப னாேரா ெச மல த ைக ேதவ எவ னாேர. 3762 த

கா சல ேபா தைழேயேனா சா தா ைழேயேனா ப கா த ைழேயேனா கா உலைக அைழேயேனா ேச த ைழேயேனா றைல பைழேயேன.

6 7

8

ைழேயேனா பா மன கா உல ற ழ ேற ேப 9

3763 ம வைள ஈயாேரா மதேவ மத ைத காயாேரா இ ேகாப ஓயாேரா எ தா தன இர க ேதாயாேரா கேள யைர ஆயாேரா ப வள க ெச ேதா பைணெகா த

19. ஏைழைம

5

தாயாேரா ைக யாேர.

10

இர க

3764 ேதேன உள ெகா ெத ேவ அக ட த ேம ற வேம ேகாேன க த வேபாத ஞான தாேன தன கரா ள த கா சல ெத அரேச நாேன ைழஇ மன ெநா ெநா ந நலேமா.

ேவ ள கேன ற ெச ைக 1

3765 நலேம ெதா ட அய ஆ ேதவ நைவஏக ந த கா சலேம உ ற இ தா க த லேம ற வேயாக உ ள க ற ஞான ைறேவ வலேம ேவ ைக ஒ ேச கலாப ம ம ேய.

ப ெத ஏ

கலா ற 2

3766 ம ேய கலாப மைலேம அம த ம ேய ைன ெசா மலரா அ ேய ந அ அைமேய மன அ க ம வா ப ேய ைன பைதேய இ ப ேக உவ த ப ேய எ ேய ைன அவமா இ ேவைழ எ ப உ வ தரேச. 3767 உ வ ண இ உலகா தர உழ ற மாய மடவா ெபா வ ண ஒ ைலேய ெம வ ண ஒ த கா சல ற ேதவ ற ேவ ைகவ கழ வ ண ந ண உளேதா. 3768 ந ணாத வ ச இட நா ெந ச ந ெநா ந ெபா அ ைய எ ணாத பா இவ எ லா த கா சல ைறவேன.

ைந த

நைவயா எ ெச வ

மனமா அ ைம ணஉ ற அ வ

அ யா 3 த ற ண ஆன 4

ணா ற எ ேயைன அ ச வ த ேய த ணா ெபா க

யா ம வ 5

3769 இைறேய உ ற அ எ அ இ ெத ன ெந ச இளேக மைறஓ உ ற அ ெப ற ெதா ட வ ப டல க அ ேய ைறேயா இ மய ெகா ற ெகா ேயைன ஆள உளேதா ைறேயா வண த கா சல ைலெப அவேன.

6

3770 அவ நா க க அ ேவ அலா அ ேப அைடேய எவ நா என அவ இ எ எவ எ ைர ைப எைனேய.

7

3771 எைனயா அ அ ேசர உ ைன இைறேய ழ ய ேவ தைனேய அ ப எனேவா சல ம ேவா டம த அ ேத. 3772

க அ ேய தவ நா அ ப ெரா ேசர வ த கா சல ைத இட ஈ உ ற அ யா இவ ஆ இவ ற இய ெப ன ெந தமா யாவ த எ

ேவா வண த கா சல தேலஇ ேவைழ ேய ைழயா வா அ ப உள ேம ைக ஏைழ எ எவ ெசா ல வ ல அரேச.

20. ப

ைனேய அய ைலய ற ேதக ச எ ைர ப அரேச வைனஏ ெகா ெச த கா 8

ம வா மய ெம ேவ இ

அ ேபா மய ம யா அ ல எனஉ றன

ற 9

சாலா பா

3773 அ ேல அ ய அைவ ச அ ேல ெதா ப ஆேக வ ச த ேல த ைகத ெச ற ைன த சன ெச ேதம ர த ெசா மாைல ெதா ேல அ ன த ைள ேவ ெதா ெதா தான த ஆேட எ ேல ந ல எ ெபயைர அ ேதா ஏ ற ேத ைமயா இ ேறேன. 3774

ர ப ேவ ைமய மாய வா ய ேவ ேத ெத ெவா ேவ ேண ம ைகய த க க எ வைல ேவ கர பவ க அைனயா த ைக மைலைய காேண இர பவ ேகா அ வள ைமயா இ ேறேன.

3775 ெச ஒ

1

ேல மர ப ேவ தட ட ப ேவ க ைண இ ேல ஈேய ேபேய ஏ ற ேத

ேல ெதா ட அ ேறவ த ைக மைலையவல ெச க ெப த ற த எ கட ேத ெப க த ைம ைவ ேல மல ெகா ேய மாைல கைழ வ ேத பா எ ேல இ ட ெகா ேடைழ ேய யா ஏ ற ேத ேறேன.

2 ேல ல ஐ ேட ம ேய ைமயா இ 3


3776

ெகா டா க த ைக மைல தைமவண ம ேழ ேத ெப ேவ நா வ சேம ெச ஏ ற ேத ைமயா இ

ேசேர வெப மா ெப றெப ெச வ ேம ேப ெகா டா றேத அைம என ற ேக மாத வா ெகா டா ைலமைல ேவ ம ஒ ேல ஏ ெகா டா இக டஇ ேகைழ ேய யா ேறேன.

4

3777 காமா த கா யா மாத அ கட ேத ம தா ேத கவைல ேத நாமா த கைனஉைத த நாத ஈ ற நாயகமா ம ேயந நலேம உ ற மா த ேசவ ைய ேபா ேற ஓ ெபா ெகா த காசல ைத க பாேட ஏமா த பா ேய அ ேதா அ ேதா ஏ ற ேத ைமயா இ ேறேன.

5

3778 ந ற ேய கைன ப ேய ெபா லா ந ைகய த க மாய நைவைய ச ெவ ற ேய ெகா ற வா த ைம ேவடேன த ைக ெவ பா ெச ற ேய இைலெய ப த ேவ ஒ ெச த ேய வத ம ெச ேவா ந ேலா எ ற ேய ெவ ேய இ க ேதா அ ேதா ஏ ற ேத ைமயா இ ேறேன.

6

3779 அ லா ழலா ேம ஆைச ைவ ேப ஐயா தா ேம அ ைவேய ெச லா எ ேக எ ேத ேட கைழ ைத ெச ேய க லா க மன ேத வ க ேண ைகேய ெபா ேய எ லா ெபா லாத பா ேய யா ஏ ற ேத ைமயா இ

7

3780 அ

பாய நைகமடவா காளா வாளா அைல ேற அ ெவ ப த ேய பா ேல த ைக மைல ேகக ைத ெச ேய க பாய ெவ ேவ ப ச ேற க த இ லா இ பாய வ ெந ச க வ ேன யா ஏ ற ேத

ெபா க

ேன ேறேன.

ைக உதவாத

பாத பாதகேன ஒ ெபா லா கா ைகஒ ேத ைமயா இ ேறேன.

8

3781 அ பாத ெந க ணா ைச ெகா ேவ அகமலர கமல ேவா ட ெச உ ற ெச பாத மல ஏ ேத இல கா ேத த ைக ேயநம ெச வ எ ேற ந பாத ெகா ேய ந ேலாைர க டா நா ேல ந ேல நா ெபா ேல எ பாத க ைதஎ யா ெசா ேவ ஏ ற ேத ைமயா இ ேறேன.

9

3782 ப ேண க ெசா ேவா தம ைச பாேட ேபா ேற ைக ேய ெம ேர க பாேய உ றஓ எ ண எ ேண வ ய ம ேண மன ெச

10

ைர பரம ஈ ற க ேண த ைகதைன க ேண ந ஆன த அ ைத அ ப உட ஆேக ஏகா த ேண ஏ ற ேத ைமயா இ ேறேன.

21. காணா ப 3783 வர ெகா அ ய மனமல ம றம த மாம ேய ர ெகா த ைக மைலவா ெச வ ெப ேக பரேம தர ெகா உலக மய அகல தா உ கஅ த கர ெகா ர ேதா யா உ ைன க க ஆர க லேன.

1

3784 வ ஒ பா வானவ த மகளா ெடா பா வரம ேம எ இல ெந ைலேவ ஏ வ எ இைறயவேன ெசா அட கா ய இய க ேச சனன ெப ேவைர க எ உ ைவ க க ஆர க லேன.

2

3785 உ இக வஞான அ க லேன.

3

தைல ஒ ன வ

வான ெதா ெகா டா

ப ைய அைரேச ெத த பா அ பதனா க உ

3786 ேபாத இ த என ைனயா த சனன ேபாேரா சாத அக த அ யா வ சக பா உழ ேற மாத காத அக உ ைவ க 3787

ைட ெப ேவா உ அக ள நாயகேம ேக ைட த வ சகஉல க லேன.

3790

ைரவா கட ப தா அ ள த அ ேய ைரவா சனன கட ப க லேன.

3791 ப ள உலக ப அகல அ இ

ப த ஓ அைல

4

த ைக நக அம த உ ைவ க க ஆர 5

த ைக எ தாேய தமேர ச உ ைவ க க ஆர க லேன.

ட ஒ ெற த ேய ல க அைடயா வ சக பா அைல ேத த ைக அரேசஅ கல க அக

ேவ எ 6

ணா ேபா உ ைவ க க 7

யேன ேவேலாேன தைரவா தவ தா த ைகஅம த ம கடேல ேத ய அைல ேத வஞான கைரவா ஏ உ ைவ க க ஆர 8

ழலா தான த ெவ ள த வ செந ச க ள அக

3792 அடைல அ ேதா ற கா ஆ ெப மா அ ேமேலாேய நடைல உலக நைடஅள ைற ந ணா ேதா க லேன.

22. ப

ைக ைசவ க ேய த பரேம ஓத க ஆர க லேன.

ள ேக ேணா த நா ைட நல ெச ைட த மாய வா ைகஎ கா ைட கட

3788 ம தள பட கடைல மைல ெகா ய மாஉ ைவ ச க யா இ லக ட டகல பத ைத க த 3789 இல க அ யா இ ைனயா இ மா ேம மன தல க இய ெபா வா ஆர க லேன.

ைக ெத வ ம ேய உ ைவ க க ஆர

அ ப உ ைவ க

த டைல என ஆன த கடைல அ

ேத த ைக ெவ பரேச உ ள க ஆர க லேன. வ

9

க , ேவேலா த ைக உ ைவ க க ஆர 10

சாலாைம

3793 வ சக ேபைதய மய ஆ ழ ெந சக பா ேய ேளா க த சக த ைகவா த ம வாைனேய.

ைன

ேல ஐேயா ெவ சக ேபா ைன 1


3794 வா க தலா வ க ணா க மா க ேபைதேய ம ேல ஐேயா தா இ ேம அ ேத இ ெதா ய ெச க ைபேய. 3795 க க க ெந க னா மய ஒ மன ேன உ ேல ஐேயா த மாமைல ம கம த ப ம வா ைவேய. 3796 ைவவள வா கணா மய ஏ ெச வள த ைக 3797 ெச

ெச

தறா ெபா வள ெந ேதைனேய.

ப ம ைகய ய மாைய ப ப ெந ேன ேய ெபா ப த ைக ெபா த ெபா ைனேய.

3798 ெபா த ம ைகய எ யக த த

ளக ெகா ைகேம வ த ைகவா க ப க ைதேய.

ெந

ேன

ேபா

க ெகா க

ைக

ைக

2 3

ேல ஐேயா ெம வள அ ப க ேம 4

பர

ேல ஐேயா வ

அ ப க வ ைம 5

ேன

ேல ஐேயா ம த

அ ப த மன 6

23. ைறேந த ப 3799 வா ற தா க த வாளா ேற உ ேற அ ேதா ஏ

ைக மைலைய க வ ளேல கைழ ம ேற ேத ற த மல ழலா காளா ேற ைம நா ஊ ற த உட ஓ அவேம வா நா ஒ ேற ப காளா ற ேத ஏ ற ேத பா ேய யா எ ைறைய எவ ெக ய ேகேன.

1

3800 ெம யாேவா ந ற ைக மைலைய சா ேம ைம கைழ ஏ ேத உ யாேவா வ ெந ேய பய ப டாத ஒ அைனேய எ தைன ஒ ேத அ ப ெபா யாஓ ெடனமடவா ேபாக ேவ ேட ைலயேன ச ேற த இ ேல ஐயாேவா நாணாம பா ேய யா யா ெக ெத ைறத ைன அைற ேவேன.

2

3801 வா ெச லா ெந க ணா மய மன ேபான வ ெச வ தா ேற ேச ெச லா வைர த ைக ேதவ ேதேவ வெப மா ெப றெப ெச வ ேமநா நா ெச லா ற எ ெச ேகேனா நா ேன ைழத ைன நா பா ேகா ெசா லா ப எ எ னா ேமாஎ ைறையஎ ெதவ ெக ேய ேகேன.

3

3802 ெபா லாத ம ைகய த மய ஆ ைலயமன தா வா ல ேற க லாத பா எ ைக க ைணஉ வா யெச க ேப ேம லா த ெச வேம த ைக ேம ெம ஞான ஒ ேயஇ ப எ லா அ வாேய அ வாரா தா எ ைறையஎவ ய ேகேன.

4

3803

3804

3805

3806

டாேயா ைனேய

அ ேய அ ேய மாத பா எ டமன இ ேதாட ெச ெற ேத ென ேய ெபா யெரா ப ேற ற தஅ கடலாேட ளக ேட ெபா அைரய ெதா ச ல ஈ ற யேம த ைகவள ேபாத வா ேவ எ அைரேச எ அ ேத பா அ எவ ெக ெத ைறத ைன இய ேகேன.

த 5

மா மட மாத ரா த ெவ ய ளா ெந ச த மா ற ெதா ைலய உடைல ஓ சா தவ ேகா அ அள தா ஈ யா ப கா பல உதவா பைனேபா ேற பா ேய உட ைமைய பல இ கா ைவ கா எ ெச ேவேனா எ ைறைய எவ ெக ய ேகேன.

6

ைனேந இைடமடவா மய ெச ற ெவ த ெவ ேத ேபால ேப ேபால தா மய ெபா ைனேய ஒ தஉன த ைள ேவ ேபா ற எ ைனேய யா ேப ஆ அ ேதா எ ைறைய எவ ெக ய

7

ைனேய எ ேபா றா ேகேன.

ெத ேணநா

ைலஒ பா க ஒ பா கா ெபா லா டமட வா க தைம ய ேற இைலஒ பா அன ஒ பா மல ேச ஏைழம ேய த ைக ஏ த ேலெபா மைலஒ பா வா யெச வ ண ேம வ ள த ம ேத மல தா ஏ ேத ைலஉ வா வ சகெந ைடேய எ ற ைமதைன எவ ெக க ேவேன.

8

3807 ேவ பா ெம ேதா மடவா மைற மாய ெவ ேச ெவ ைட ேற தா பாைல உ ணா நா பா உ தைகயேன த ைக த ைன சா ஆ பாைல ஒ ம கா ஈ ற ெச வ தார ேத அ ைள அைடேய க டா ஏ பாைல ந க க ேபா ெற ேத எ ைறைய எவ ெக ய ேகேன.

9

3808 வ சமட மாதரா ேபாக எ மல ைட என வாளா ேத க சமல மைனயா மா ேதட காணாத ெச க க த ேதேன த ச எ ேபா க வ ளேலந த ைகஅைர ேசஉன தாைள ேபா ேற எ ச இலா ைன ேசம இடமா உ ேற எ ைறைய எவ ெக ய ேகேன.

10

24.

ைற

டப

3809 ெபா ைன ெபா ளா ைன பா ேபா ேபா யா இர த ேத ைன ெபா எ ணராத ச இ ஓ ைலகாேண ைன ெபா சைட பவள ெவ ைள த ய க ேப ைன ெபா ேள த ைகயேன ைறேயா ைறேயா ைறேயேயா.

1

3810 ம க ற எ உைன வ தா ெகா ய மர அைனேய க கட ைணகாேண ெச க ெபா வ ேவ ைக ேதேவ ெத டா ெத ள ேத ைறேயா ைறேயா ைறேயேயா.

2

மன ேசா க க

ேற ஓ ேத

3811 அ உன அ ேக ஆளா ெதா ெடா றா றாேத உைடேயா பா அ ேசா ேத இ ஓ ைணகாேண எ ம த மாைல ைன எ மா த த ெப மாேன ந வா ைள ேதாேன ைறேயா ைறேயா ைறேயேயா. 3812 அ கா மல

அைல

ர க அ யா வ ச ெந சக பா உ கா வ

உழ றைல ேத

உ தா அ

3


ைணகாேண ெப கா தர வ ெப ந ேபேற த ைக ெப வா ேவ கா க ர ைடயா 4 ைறேயா ைறேயா ைறேயேயா. 3813 ெபா ெறா மா ப அய ேபா உ தா க மற ேத க றண மன தா பா க ேத இ ஓ ைணகாேண ல சைட க ைள த நறேவ ெம அ யா ற த ைகயேன ைறேயா ைறேயா ைறேயேயா. 5 3814 ெவ உ ளவ ெமா ேகளா ண ட ேபா கெம ேத அ கழ ேச வ மற ேத அ ேதா இ ஓ ைணகாேண எ ேம தவ த ைக இைறேய க இய க ைவேய த ெபா ேள ைறேயா ைறேயா ைறேயேயா.

6

3815 ஈன வ மன ெகா ேயா இட ேபா ெம நா ேதா ஞான தா ைண நாேட இ ஓ ைணகாேண தான த க மைலஉ ச ைட ைன ேதா த ேபேற ேமான தவ த அக ள ேக ைறேயா ைறேயா ைறேயேயா.

7

3816 ேதேவ என ேபா றாத ைணகாேண மாேவ ழ ைறேயா ைறேயேயா.

8

ய ட ேபா ய எ ற ேகாேவ ற தாைள உ ைன த வ ள ய மக ேபேற ேவ தைனைய அ

3817 ேவதா ந த ெனா ேபா ேமவ ப பத மற ேத ஈதா ன த ன த பர வ ேபா த ெபா ேள ரணேம தா ன த வா ேய

எ ைறேயா

3818 வ யா க ைண வா யா வ ள உ தா மல மற ேத ெகா யா ட ேபா ைணகாேண அ யா ெக ய க ைட அ மா அ த அ ம ேத ைறேயா ைறேயா ைறேயேயா.

25. ெந சவல

க மற ேத ேவா

ைறேயா

ன ட ேபா இர தைல ேத ைறேயா ைறேயேயா.

ேபாதா 9

ைற ர ேத ெகா ேய இ ஓ யா த ைம ெப ெபா ேள 10

3819 இ ைத ெந ேன எ ெச வா ற ேத ஏைழ மா ைல ேக ைழ ழ ேற ப ைத பா ெபன மய ன ெகா ேய பா ேய எ த ப ெகா டைடேவ அ க க ஆ அ ய அக ஊ ய ஆன த அ ேத ெதா மா க த ைகஎ அரேச ேதா ற ேலபர ட த ஒ ேய. 3820 வ ச ெந ேன வ ல கைனேய ம ைக மா பா ேய எ த ப ெகா டைடேவ க ச மா அ ச அ ச எ ற பைர கா அ ண ேலத

ைல மைலத உ ேவ ப ச பாதக ஓ உ எ ேத க க ைணய கடேல க க ைட க ெபா காசல தரேச.

1 ேத 2

3821 ைமய ெந ேன ம ேல ெகா ய வா க ணா ைல மைல ப ச ேத ைபய பா ைன க தெவ ெகா ய பா ேய எ த ப ெகா டைடேவ ெம ய உ ளக ள ெகா ள ேக ேமைல ேயா க ள ப ெபா ேள ெச ய ேம எ வ ரா அ த ெச வ ேம த ைகய ேதேவ. 3 3822 ம ெந சகேன பா இ ராம 3823

ேன ஒ ைன அைனேய மாத க எ வைல ைட ப ேட ேய எ த ப ெகா டைடேவ ெபா ஆ ய வ ரா அ க ெச த ைக ய ேனப ேதாைகவா கனேன.

ட ெந ேன எ ைய அைனேய ய ெச மாத க ழ பா ேய எ த ப ெகா டைடேவ ந ட ஆ ய நாயக அ றா ெபா த ைக வ ள ேலம வாகன ேதேவ.

ப த

ஏைழேய யாஅ

4

ன ப ட வ சேன எ ெசய உ ேத த ந ல மா க நாயக ம ேய ம ட 5

3824 கா ெந ேன ேப ைன அைனேய க ெகா ேகாைதய க வைல ப ேட பா ன ேத பா ேய எ த ப ெகா டைடேவ தா த ைத சா என சா ஆ ெகா ைறெச சைட க தா ஐய த த ஆன த ேபேற. 3825 பா ஓ

ப வ ேபாதக நாதா

ெந ேன ேவ ைகைய அைனேய ய மாத த ற ழ ேற ேய எ த ப ெகா டைடேவ ேத க ைகைய ெச சைட இ ந த காசல தம த உ ைம ேயஎன ைணேய.

பா

ெவ ஆ யத

க தெவ ைகய கேன 6

லாெரா பழ ய ெவ ேய வ ரா ெச வ அ ேபேற 7

3826 க ள ெந ேன ந ைன அைனேய க ய மாத த க எ ஓ ப ள ஆ ைலயேன ெகாைலேய பா ேய எ த ப ெகா டைடேவ ெவ ள வா சைட தக ெப மா ேவ ட ந ெபா ைர ேதாேன அ ல த வா த ைக ெபா ப ம த ரணேன.

8

3827 ம த ெந ேன த ேவ மாத க க மய பா ேய எ த ப ெகா டைடேவ த நாயக அ பா ெபா ெச த கா சல ேம ய த பர ஒ ேய.

9

றைல ேத ப ேபேற ரம

எ பேதா அ மா ேபச

3828 அ ெந ேன ெபா யல த ேய அண க னா மய ஆழ ேத ப ெகா ேய பா ேய எ த ப ெகா டைடேவ ம ைக ஏ ய மா லா ம ம ழ ேப வ லா க த ைகஎ அரேச வ ள ேலஎ ைன வா ெபா ேள.

26. ஆ றா

ட ஓ

உ ேல ெபா ேள த ைத ேச ய வள ஒ 10

ல ப

3829 அ ணாேவா எ அ ைம ஐயாேவா ப ர க ந ற ைக ம னாேவா எ ெற ேற எ ணாேவா 3830 ம ன பா ேபா ம ேய அம த எ ன பா இ

ணாேவா ேவ ப கட

ெபா ன ைள ன பா ரா இ த ஏைழ ர காேயா.

த ைகயாேவா ெச பவள வ ம னேன. ழ ேற

அ ண

த ன பா ந ற

ணாேவா 1 ைக த 2


3831 கா ற ெந ச கைடேய ெதா தா ப எலா ேபா 3832 ெபா வ ள

ைக வா றைடேவேனா

க வா பாட ைக ய ெபா ன ேள.

ெந ச ைலேயைன இ ல வ ைம ெப ம ேய அ ைண ேதா ேபா

ேற தாைள 3

ேகா ெப வள தா அ ேயேன எ அ ட ைக ம னவேன.

3833 வ ேநா வ சக த வ சா வ ய எ ேனா ெகா டதைன எ ஐயா ைறேயேயா ம ேனா ைறத ைக வா ேவ ைறேயேயா.

27.

ைண தா 4

இ ேவேனா அ ேனா

ைறேபா 5

ைழத

3834 தா க நா

ஈ ற ெச வேம த ைக சா ேய ைனஏ கா ேவ இைல அ இவ ேற மா அ ப க எ ெசாலா ஐய வ ெதன க வாேய நா ேவ அல கைடேயேன.

ைம கால க ந கல ஒ கல 1

3835 கைட ப ேட இ நா க தர கட வ வாேய மைட ப ேடா ய அ பக ெதா ட க வ ைன த பாேர தைட ப டா எ எ ெச ேவ எ ெச ேவ தள வ த ேரேன அைட ப ேடா வய த ைகய ப அம ேதேவ. 3836 ேதவ ேர த உலக க யாைவ ெபய ெசா ேவா யாவ ேர எ ப வா ச க ெப மாேன.

28.

3837 க

மா

வச க ெதா ேணற த

ஆ யெச வ ேரஎ வ தா ெடைன அ தவ அவேரகா

ஏ ய ேசா

ெகா வச

ைம க எனேவஅ

பவச கட அ இ ற ேல.

ெக யர ெக ேற நட ம

நவ அ க எனேவஅ

க பர

க பர

3842 அமராவ இைறெயா ந அய எ க எ மரா வ

மா ேவஎன

மா ற

தமரா வ ற

29. உ

எ ர

ய 2

பவன

ன 3

ேட ேல.

மா

ஏ ய 4

றா ெபா வ

தைழ

க சா

எமராஜைன ெவ

ற 6

ந வா ைவ ெப வா கா

லா வ லாபர 7

வ ற

ெப நல ேல.

ெந மா ந ணாதேதா அ ணாஎம த ணாஎன கன ற

ேமவாநல ேல. க நல

வா சகமா 8 இ தாஎன த வா தைம 9

ந ேல.

ப ப

ணா ெமா 10

உண த

3847 ம ேச இர பக

யா ைய ேநா வ எ ெந ேச த ைகய ஆெற ெச க டா அ ேச இ ச ய ஆ எ ெசா ைல அ

3848 அ யாத ந ர பக

ஆ ைய ெச

3849 எ ேற க ஒ எ இர பக ெச

30. எ

ேம ஏ

5

வஞான ேல.

ஐ த ெச வன ஓ ந தாஎ உ ெக லா க தா வ ைம தாஎன கன ற

3846 எ ணா ர எ தா அ மைலயா அ பாலாப

ம ேல.

3844 அகமா ய ெந சா வ அ ேவா உ அைடவா கமா ய ெபா உய வா ைல தாமா அ யா கமா ைட த வாஎன தாம இர தா க

க ேல.

ய அ யா ட ந ற ேல.

3843 ேமலா ய உலக தவ ேம ெதா வ ண மாலா ய இ ேதவாஉைம யவ த பாலாக ேவலாஎன ப ற ேல.

கவச க எ ன 1

ந வ ைக ஏ ய பாச ஏ ய ம ேயஎன வள ற

3841 ேதறா ெப மனமான ேத ய மா மாறா ேவறா ட வ ஓ ஆறா கர ெபா ேளஎன அ

3845

ைகய

3839 தவ உ ைமெயா வ சக த சா வ த கன ம ெவ பலவா ய ெபா ளா வச ெபா

2

3

3838 மா ஏ ய ழலா த மய ேபா இட அய ேபா ேகா ஏ ய அரசா வானாட க ெம யா த ஒ ெச ேவ ஏ ய காஎன ெவ ற

3840

ம ேட க தாவ நாெடாணா த

அ டா

ம யா

ெவ ெகா ேட.

ெந யா த ைகய ஆெற ெவ கைல எ ஆைண எ ற ணெந சேம.

ேற ய எ ேட ேற த ைகய ஆெற ெவ க டா ந ேறஎ கால வா ய வா ய ந ென சேம.

எ ேச 1 எ யா 2 இ ேற 3

ண ேத க

3850 ேபா ெகா டவ மா ேற ய அ யா உள அ ேய ெகா டவ எ ெறன க ெசய ஒ ைலஎன க ஈைவேயா த ைகவா இைறேய. 3851 வா வேனா ெபா அ ழ ைட ேத வய அற ெசயா ெகா ய பா ெச ேற தா வேனா தா

ேக யா ெகா டைடேக யா ேம ெச ேக ெச டா ைபேயா ேயா ஏ வ

ஆ ன தெவ ள ஆ வேனா எ ேய அ ல ல தப தவேம ச ச ழ ெவ நர வேனா

1


இஃெத

ேல

31. ைகயைட 3852 கா

ைக ெவ

ர க

த க ட ெதா ேம க க க ன ஏ ட ேபைதயேன ஏ தஒ

3853 க ம தாய ம ேம ய 3854 பா எ ேத ேதா ெத த

ெதா த கா

ெச ேதேன த ைக ெத அ ேத ேப ல அத ெக ெச வேன.

ட நாயக க ம யா அ ம ேதத னரா ஒ ம ேக றஎ ெச ேக க

ந பா ெபா ேவ ைக பா கா சல தம தக பா எ

3855 க ண ப எ ஒ த ேம

2

ள ேக.

மாைய

ெபய ரா உல க வத ெத

காசல ேம எ ரஒ ேக.

டஓ கா எ ேத ற ைட

க ண ப

ண ப

ேர

1

கா ஒ 2

த பல தா ரா க ம ெகாேலாெவ ப த எ ேக. ஏ வ

தஒ

வனா மக ெத ஈகஇ ேவைழய ேக.

ேய ேவ எ 3 இ ட

ண ப 4

32. ெபா 3856 எ பா லவ இைற ந சன வ சக பா ெச

ைக இ ெவ ய

எ பா

அ பாஉ ெபா ன ெக ெந சக இட மா அ யா ேகவ ெச ய என க ேள.

3857 எ யா த த காசல ேம ய எ ேதவ ேசணவ ைநயாத ஆ

அ ைம ஐயா ன ெச வ வ ைம

3858 வாளா அ சா

ம கரண ேகாளா வாதைன ெம நா எ த நா அ ேய த காசலேன.

3859 ஊ பா ேத பா

ய மாையைய க த த நாளா

1

ெச யா ம

ய ைட 2

ஞான

ெகா

தாளா

3861 ேபைதெந ேசஎ ற ேபாைதெய ேச த

ம ேன எனெந மா வ ேபா க டா ந

3

ரம வா க டேம.

ேபா இ ேப லக வாைதஅ ேச ெபா வா காசல ேபா அ ெபா பம த தாைதஅ ேசவ

33. நா அவ படாைம ேவ

த ேன த

ைக 5

கல ேக இைற மய ேக யாக தய வேம.

6

றெமா ல பைண ைல ெந க ேகாைதய பா ைர ேதா ெச றஇ ைலேய மன ைன வ கா நா உளேதா எ த உ ேர எ ைட ெபா ேள எ உள ெத இ ேப ம றல ெபா த ைகய ெபா வ தம த ெச ம ேய.

3864 இைற ேள உலக அட க ம வ கா நா உளேதா மைற மடவா கனநைட ப அ

க ேற

2

இள ைல மடவா கள ஆ த மன ைன க ைண வா ேய ஞான அ தேம ஆன த ெப ேக ள க எ ைளேய.

ேகா உைற ளா மடவா அ எ கா நா உளேதா ைள ஆன த ய த க ெச த ைக ெத வேம அ ெச ேதேன.

3868 ேத வ மல ழ இைடேவ ற வ மாதரா நட நா உளேதா மா வ வ எ அ ைமைய ேவ க த ைக மாமைல அம த ம ேத.

ேதா 4

5

ைள வ ெகா ய மன ைன ேத ெம அ யவ உள ேப ைள மா 6

ண பா கா வ வ ன தைட

நட டம

மன ைன ேய வா வ

கழ வ அைட 7

ெபா ெதன வ மன ைன ஆன த ேதறேல அ ேத இ த

3870 இ பம க ைள லமா ஏ ைழ யவ கா நா உளேதா அ ப ணர அ ெச ேதேவ அ அய க வா ம த ைக வா ேவ.

ப ப

வ ெந

3

க ெகா

3869 ம ெதன மய தைல அ ெசா வா த ம ைகய இட ெபா ன கா நா உளேதா அ டா த த அ ய ஓ க ெச த ைக இ தம த ய இ ேப.

3871 வா இ லக வா ைகைய க தா மல கா நா உளேதா

இைலெந ேவ கணா அளக ைற ேள வ மன ைன ேள மைற த மைற க தாய வ ளேல உ ளக ெபா ேள அைற ேள த ைகவா அரேச.

ள ற ம ேம அ ேதா கழ அ கா நா உளேதா அள க த ைகய ெபா ள த ைள இைணஅ தவ ேதா

1

ய ெகா மன ைன ண கட தேதா ெந ேய எ

3865 அைரம ற ஒ த வா க அல ைல அண கனா அ ைரம ழ மன ைன ெபா ன கா நா உளேதா பைரம ட ேச பராபர க ைம பாலேன ேவ ைட யவேன ைரம மல ெபா த ைக ெவ ஒ ெம ள ேக.

3867

4

3863 ம ைழ அட மத தேவ க ணா வ சக மய ஆ கழல கா நா உளேதா க ெபா ேள ண ெப மா அய ேற எ ைதேய த ைகஎ இைறேய.

3866

இ ட ெபா ைமைய ேத த ஒ தவேம மா பா க ய ைமய மய க அ ேற ேசாைல த கா சல அழைக நா பா நா எ த நா ம ஏ ய நாயகேன.

3860 எ ேன ைறநம ேகைழெந ேசம ஏ வ தடமைல வா ந ற ைத அ ெபா ேன

3862

வ ஏ அ ேறாஅய ந னேர.

க ெவ பான

வ 8

ழ மன ைன ெப யவேன வ பைத அக

ம ைகய த பா தா எ ெகா ய மன ைள ேபா ெம ஒ ேய ேதா ற ஈ ற ற

ைணய ம பைத 9

ைன கேம ஊ


பவ ஓ ஏ

34. அ

டகல உத

ெப

10

ேற.

ேப ற

3872

ட க தம அ றம

ப ெகா ய யேன தன வா ஆடர வ ேத அ பல தா ஐய ண ேற.

அ யா ஏட கமல ெகா தவ ேபேற ேகாட

நற வ த எ த க ல

ெகா ந ற

ைக 1

3873 க றவ க எ தநா அ ேய த ைக றம

வ மலைர கைடயேன ந றவ உண பர வ ெத ண ேற.

ைச அம தந அ

உ றஇ லக மய கற ெம ைம உண நா ேசா ேய நைவ ெகா றேவ உக த மரேன 2

3874 ஞாலவா ெவ மல ைச ழ நா நா ஒ ேடா ஆலவா உக த ஒ வ த த ைக றம ண ேற.

கைடயஇ நா அ ப த

3

3875 பவ எ கட ழ ேற பா ேய த க பா இ ெட ைர பெத நாேளா வ எ த ம கட அக ெத ெகா ெயா த ைக றம ண ேற. 3876

ஏைழ ம ேன உ ஆ வ ரா அ ண ேற.

ழ ைல வ 4

வ ண ஒ வ ன ெபற ெச வேம அ ேத

தஅ

ைல அ யா வ சக இட றைலத தைன எ ேன ெபா ைல ெபா நட ெச ேவ ைக ெகா த ைக றம ண

3880 பா க க ைல எ ேன ஆ த ைக றம

இய தேம

எ ேய த பவள ெபா ேற.

டா ெகா ய பதக பா நா ெதா றா அ ெச பரம ஆக ம ண ேற.

3881 வ ெபா ெச வ ச பா அைலயா வ ண இ ற மல தா ைணஅ ைணஒ காேண அ ெபா ஆ அ ேத ெகா ெப இைலேவ கர ெதா த ைக

கைழ உ நா ஆ அ த

ப த

ைழைய எ தேல ெகா த

ேற இ அ 7

ைல அ

ஐயேகா இ தையஇலா ேவ ெகா ைல

மல

8

ெச ேற வா ேற ஏைழேய ெந ச வா ட இ அ ெபற ம ேத ேகா ல ய வா அ 9 ெசயா எ பரம உைமைக றம ண

ெபா ெம ேவ ெகா க அகம ேற.

தைண 10

ைழத

3882 சக ஆ ைடயா அைடயா ெந யா சைடயா ைடயா த ஆனா உகமா ைடயா உைமஓ ைடயா உத உ ைம மகனா க ஆ ைடயா க மா ைடயா எனேவ என வ தா அகமா ைடேய ப யா ெத ேற அைலவா எ றா அஃெத ேன. 3883

5

6

3878 அ த உலக வா ைன ெம ெய அைல பா ேய பா கா த ப பரேம ெமா த க ெச க ற ெபா த த ைக றம ண ேற.

35.

ெகைவ நா டாம எ ன த ெத ய அ தேம ேதேன

ைல க கா மய ெகா யா ழ ேற இ எ ேய ைல க கா பாத ழ வ தைட நா எ ேறா மைல க ைழய வைள ெத வ ம ம க ம ேய ெகாைல க ெச லா க த த ைக றம ண ேற.

3877 வ பய அ யா ழ எ தநா அ ேய அ த ைக றம

3879

லவா வ வ கமல ேத த தெச க ேய ேகாலவா னவ க க

வா சைடயா ைடேம வ வா மா அ யா மலனா ம வா கனா ம ஊ வா வா வைடயா தவேம அைலேவ வ டயா ம ேபா ேற அ ேதா ெபா ேலேன.

1

ழலா ைடவா உைடயா மகனா அ யாேத வா ைடயா எனேவ 2

3884 காேயா டனா கன ைக ஏ காேட இடமா கண ெகா ட ேபேயா டா ப ேத த ஓ த ெப மா மகனா தாேயா ற த கா சலனா தைகேச ம லா த ேவலா ேவேயா ற ேதா பாைவய எ ெவ வைள ெகா டா னவாேம.

3

3885 ெபா னா யனா க கழா அ ைம மகனா எ நா யகனா எ சலனா த வ வ மா த தாேர.

4

அதளா ய நாலா ெத னா சைடயா ெகா ேம ைடயா வனா ேபா வா எ மா ம லா இைம ேயா க த நா யகனா த கா

3886 க லா அ யா க ல உ டா க டா உலக கைளேவத ெச லா ெந யா ெச மகனா எ லா உைடயா த கா சலனா எ நா யகனா இய ேவலா ந லா இைடஎ ந ணா ம ேம நட தாேர.

யா வனா அ ைம ெவ வைள ெகா

3887 கா

எ அரனா அ ைம வா எ றா எ ேய

சைடயா கனலா ம வா கலவா ர மகனா ேபா உைறவா த கா சலனா ஏமா ேதேன.

ெற ெச தா ஆ உைடயா ப ேத யா எனஎ ன வ தா ஏ எம

5

3888 க ணா தலா டமா களனா கரமா ம வா கைளக ணா ெப ணா யனா அய மா க யா ெப யா ைகைல ெப மானா த ணா சைடயா த மா மகனா த கா சலனா த ேவலா எ ணா எ யா இவ எ ெறைனயா எ ெச ேகேனா இட ெகா ேட.

6

7


3889 ம வா த ைக ெப மா மகனா ம வா கனனா அ ேவலா த வா ைனைய த யா அ யா த கா சலனா த பாத ெதா வா அ வா வா எ வா யா பா அவ க வா உடேலா எ ன வ த த த ேபானாேர. 3890 த ப றா கட ந ச றா ைனவா த க ெந ேக க அ த பக வா அ ைம த வ அ மா கனா அ ேவலா த ெப வா க த ைக மா மைலயா ஒ மா வ த பாரா வைள தாரா வாரா அவ த மன எ ேன. 3891

ரம தைல ப ெகா ெட ெபய ற ேவலா தரம றைலவா ெபா சா எ றனனா மடவா அலரா மனெநா ேத.

ைச ெப மானா ரம ேச த கா சலனா த ேய

ேல நடன வரம ற

8

9

வா வனா மகனா மா ெகாள 10

36. த சைன ேவ ைக 3892 ேவ ெகா கமல ைகயைன எைனயா ெம யைன ஐயைன உலக மா ெகா மன த அ வ ம ம ைன ம ேம கா ெகா கைன எ ைதைய என க தைன அய அ அ யா சா ெகா த அ மகைன த ைக க ைற வேன.

ைத மா கட

1

3893 க ணைன அயைன ணவ ேகாைன கா கைவ டேவ கரைன ப ணைன அ ய பாட க ப ைன ம ெகா த அ ளா வ ணைன எ லா வ ண உைடய வரத ஈ ெற த மகைன த என க ணைன யவைன த ைக க ைற வேன. 3894 எ ைட உ ைர யா ெப ேப ைற எ ைட ெபா ைன எ ேய ம ைன அ ைன வர ைத ைட பவள ெவ உ த ேதைவ த ைதைய தாைய த ைக க ைற வேன. 3895 பர அம க பக த ைவ பராபர ட ைன எ ேய இ ைப உர ள வாேனா ெகா த தைல ஒ லா ேதா த ைக க ைற வேன. 3896 அ ள வ

ெபற ம ைய அ ைன அ ப அ ைன அள க ெபா ைள க ைன எ ள ெதா ஒ ைய த ைக க

ம அ

ைட த

ணைன 2

வ ைன எ க ைன அ ேய த ைட 3

ர வ த ஏரக ைறைய எ ய ஒ ைற தர ள அ ண க

த க யேப பவைன 4

ெக வ அரைச க க ைய ைற வேன.

3897 மாரைன எ ேதா ம மகைன வாைகய ய தைன வ ேவ வ ைன ெந ச ரைன த த ரைன அ யா க தைன ேத யவைன த ைக க ைற வேன.

மா தவ ேதா உ ளக ெதா டா த அ கடைல த

பர 5

ரைன அ யா ரைன ஞான ெச வைன கட ப தாரைன க எ ேப ைட 6

3898 ேவதைன ைற ேவதைன பட ெச மலைன அமலைன அ ப ேபாதைன கட கா ேபாதைன ஐ தா தைன மாதவ க பாதைன உைமயா பாலைன எ க பரமைன ம பரைன தாதைன உ உ ரைன யவைன த ைக க ைற வேன. 3899

ழகைன அ யா மரைன அ ட ண தைன ட அ தா அழகைன ெச அ பைன மைலேதா றாட வா அ ணைல ேதவ கழகைன த ைட காலைன ேகா காலைன ேவலைன மன சழ லா க சா நா தைன ெத த ைக க ைற வேன.

3900

தைன ெகா த ைத த வைன கைன ைளைய ெப யவ உள ேச தைன ப வைல ப மல டைர த ைக க ைற வேன.

3901 வ அ கர ெகா வ ளைல இர வ க ஆன த ெவ ள றாட அ ைய த ைக க ைற வேன.

37. நா எ

தைன அ த என ெகா ெச வ அவைன யைன ய கட த ச தைன

தைன தயா 10

ஏைழேய இட கட ேதற ேவ பைட த ைக தல தக காசல தம த ேதா றேவ ம ஏ ம உ தம வ ளேல மன க

ைழ மா அைனயவ ைல தைல ேதற மாைழ ேம ய வ மா உ தம கவா ேவ.

1 த

மா லாதவ மன ெதா ேசா ேய ம ைச மய ேதேவ ஊ லா ெப ைலயஆ ன தேம

ழ றைல ற ஏைழ ெந ேன கேம வா வா ரவ ெபா லா ஊைழ

2 எ தைன நா ெச இட கட ந அ த ெத வேம

3905 ஐய இ நா எ தைன நா ெச அ ல ட ேமவ ய ந ென ம யஅ ய த த ேவாேன ெவ ய ெந ன எ ெடாணா ெம யேன ேவ ெகா கர ேதாேன ெச ய ேம எ ெப றந ெச வேன றேலாேன. ேய இ ேறஎ ஆ அ ேதேன.

த 9

நா ய தைன கவ த க ளைன அ ய உ ளக தவைன க பரைன ெபா பைன ைனைய த ளவ த ெச

3903 ஈ லாத அ ெபற என எ தைன நா ெச வ வா ேவ லாவள ேசாைல த ைகவா ஒ லா அ ேபேற.

3906 பா

8

3902 இ எ தைன நா ெச ெப மாேன ந ற த ேயேன.

3904

7

3 ய த வ ரா 4

எ தைன நா ெச ப வர ய ேயஅ ப க த வ ளேல ண ெப ேயஎைன ஆ வ வேம ஆன த ெப வா ேவ வா ஏ த த ைகமா மைல ைச ம ய 5


3907 எ ய ேன இ எ தைன நா ெச உ லா ெவ ய தா ய வ ேவ க ேதேவ.

இட கட ேதற ஒ அ ேனகமா ர ெம பய த ேத அ ய தா ய ெந

6

3908 ெதா ட ேன இ எ தைன நா ெச ய கட ேதற அ ட ேனஅ ெப வா ேவ க ட ேனக வ தைனெசய அ ரைன கைள த கைளக ேண த ைக ள ய ேவேலாேன. 3909

ண ேன இ எ தைன நா ெச ெவ க ணாேன ண ேந ய தர வ வேன ள இயேலாேன.

3910 கைடய ேன இ எ தைன நா ெச மக ேபேற உைடய நாய ெகா ெப த ைகவா ஆன த ெத ேதேன.

ய கட லா க

ட க ட ேன

த காண வானவ க ஈ ஏண ேனஎைன ஏ

பர வ க

ெப தைலவேன க ைணய ெகா ேத க இை