Page 1


br‹id fªj nfh£l¤âš cŸs fªjRthÄ¡ nfhÆš

V£L¡ fšÉia¥ gÆy kW¤j ïukȧfiu m©z‹ rghgâ¥ãŸis å£il É£L btËna‰¿a nghJ, tªJ jŠr« milªj br‹id fªj® nfh£l¤âYŸs fªjRthÄ¡ nfhÆÈ‹ nfhòu«.


nt£ltyK« ïuhkȧfU« nt£lty« v‹w C® ÉG¥òu¤âÈUªJ âUt©zhkiy bršY« beLŠrhiyÆš Rkh® 25 »nyhÛ£l® öu¤âš mikªJŸsJ. nt£lty¤âÈUªJ âUt©zhkiy Rkh® 30 »nyhÛ£lÇš cŸsJ. ïuhkȧf¥ bgUkhdh® 1864 M« M©oš nt£lty« #Û‹ khËif¡F¢ br‹w nghJ EiHthÆÈš mtiu¥ gh®¤J tiuªj j¤%gkhd XÉa¤ij Kj‹ Kiwahf r¤âa Phd« ïjœ 1 m£ilgl¤âš eh« btËÆ£nlh«. m¥ gl¤ij thrf®fŸ ï§F fhzyh«. ïªj gl« gh©o¢nrÇ PhdháÇa® gh. fky¡f©z‹ mt®fS¡F 2012 nk khj¤âš »il¤j ãwF mt® 5.6.2012 m‹W nt£lty« #ÛD¡F neÇš br‹W MŒî brŒjij¡ ÑnHíŸs gl¤âš fhzyh«.


ï¥gl¤âš ïlJ if¥ghf¤âš nkny Filngh‹w mik¥òila cUis totkhd fšö© ï‹wsî« m§nf ïU¥gijí« mj‰F¥ ã‹dhš nfhÆšRt® ïU¥gijí« thrf®fŸ ftÅ¡fnt©L«. tyJ g¡f« ïUªj ö© mf‰w¥g£L EiHthÆš thfd§fŸ brštj‰fhf ÉÇîgL¤j¥g£LŸsJ. #Û‹ khËifia x£oíŸs kndh‹kÂa«k‹ Mya¤ij ÑnH fhzyh«.

nfhÆÈ‹ K‹òw¤njh‰w«

nt£lty« kiy¡nfhÆÈ‹ c£òw¤njh‰w«

nt£lty« kiy¡nfhÆÈ‹ Ru§f«


á§f¥óÇš #&‹ khj n#hâ tÊghL


SPONSORS & ADVERTISERS NEON MARITIME (PVT) LTD

LILY MARINE SERVICES (PTE) LTD

NO. 260, SRI RAMANATHAN MW, DART EXPRESS BUILDING, COLOMBO - 15 TEL : 011-2386689/92 FAX : 011-2386693

N0.19, KEPPEL ROAD, #09-01, JIT POH BUILDING SINGAPORE - 0890580 TEL : 00656-2244556 FAX : 00656-2271430

K.K. RATNAM AGENCY

JL RESOURCES SDN. BHD.

CUSTOMS HOUSE AGENTS, 126/5/1/H, Y.M.B.A BUILDING, COLOMBO - 01 TEL: 011-5753788 FAX: 011-2433580

NO.10,SECTION 51 A, JALAN 227 B, 46100 PETALING JAYA SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA TEL : 603 - 7955 2229 FAX : 603 - 7955 0908

LOTUS PTE LTD.

ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT) LTD.

BONDED WARE HOUSE, NO.01-07, STO TRADE CENTRE, ORCHID MAGU, MALE, REP OF MALDIVES

EXPORTERS OF QUALITY TEA IN TEABAGS, PACKETS AND BULK 104/11, GRANDPASS ROAD, COLOMBO 14 SRI LANKA TEL : + 94-11-2330859 FAX : + 94-11-2471131

INTEX LANKA (PVT) LTD.

ABC ELECTRICALS

MATHU PASKARAN

WESTERN ENGINEERING WORK

EXPORTERS OF TEA & SPICES NO. 09 AND 11, OLD MOOR STREET, COLOMBO 12, SRI LANKA. MOBILE : +94-777567392 TEL : +94-11-2431853 FAX : +94-11-2437325 DEALER AND TRADER IN ALL KINDS OF USED CARS AND JEEPS. JM AUTO PAINTS DEALING IN ALL KINDS OF MOTOR VEHICLES PAINTING AND POLISHING TEL : +94-11-770499961, 071-4814191

IMPORTERS, SUPPLIERS, CONTRACTORS MERCHANTS DEALERS OF ALL ELECTRICAL GOODS & ELECTRONIC. NO. 83/12, FIRST CROSS STREET, COLOMBO 11 TEL : +94-11-2542039 FAX : +94-11-2424504

NO. 180, PANCHIKAWATTA ROAD, COLOMBO - 10 TEL : 011- 2432061

RELIANCE NETWORK

ABINA AND COMPANY

14, DHARMARAMA ROAD, COLOMBO - 06 TEL : 011 - 4400400

25/16B, POLICE LANE, COLOMBO - 02 TEL : 011 2521671


Registered at the Dept. of Post : QD/142/NEWS/2013

ïuhkȧf¥ bgUkhdhuhš ghlš bg‰w âU¤jy§fSš x‹whd mUŸÄF toîila«k‹ rnkj âahfuh# bgUkh‹ (âUbth‰¿ô®) âU¡nfhÆÈ‹ ïuh#nfhòu«

totik¥ò« m¢R¥ gâ¥ò« tiuaW¡f¥g£l íÅ M®£Þ jÅah® ÃWtd«, bfhG«ò 13. bjh. ng. +94 11 2330195

Book 1 10 e book  
Book 1 10 e book  
Advertisement