Page 1

STATUT Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przeworsku


str. 2 Statut zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 25.06.2004r. Zmiany Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 13.10.2004r. W roku szkolnym 2006/2007 Rada Pedagogiczna uchwaliła zmiany w Statucie Szkoły przyjęte na posiedzeniach: • w dniu 19.09.2006r. – zmiany wynikające z ewaluacji dokumentu po dwóch latach pracy, • w dniu 10.10.2006r. – zmiany wynikające z Rozporządzenia MEN z 8.09.2006r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, • w dniu 21.06.2007r. – zmiany wynikające z Rozporządzenia MEN z 9.02.2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół oraz z Ustawy z 11.04.2007r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. W roku szkolnym 2007/2008 Rada Pedagogiczna uchwaliła zmianę w Statucie Szkoły przyjętą na posiedzeniu: • w dniu 03.09.2007r. – zmiany wynikające z Rozporządzenia MEN z dnia 13.07.2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. W roku szkolnym 2008/2009 Rada Pedagogiczna uchwaliła zmiany w Statucie Szkoły, na posiedzeniu 16 września 2008 roku, które wynikają z Ustawy z dnia 25 lipca 2008 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz z ewaluacji funkcjonowania statutu. W roku szkolnym 2009/2010 Rada Pedagogiczna uchwaliła zmiany w Statucie Szkoły, wynikające z wniosków przedstawionych podczas spotkań Zespołu Wychowawców odbytych 19, 20 i 22 stycznia 2009 roku oraz z bieżących doświadczeń w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Zostały one zatwierdzone na posiedzeniu 29 września 2009 roku. W roku szkolnym 2010/2011 Rada Pedagogiczna uchwaliła zmiany w Statucie Szkoły, wynikające z ROZPORZĄDZENIA MEN z dnia 20 sierpnia 2010 zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych oraz zmian w Ustawie o systemie oświaty, a także bieżących doświadczeń w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Zmiany zostały zatwierdzone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 28 września 2010 roku. W roku szkolnym 2011/2012 Rada Pedagogiczna uchwaliła zmiany w Statucie Szkoły, wynikające z wniosków przedstawionych przez Zespoły Przedmiotowe. Zostały one zatwierdzone na posiedzeniu 30 września 2011 roku.


SPIS TREŚCI Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4

4 Przepisy definiujące ....................................................................... 4 Podstawowe informacje o Gimnazjum ......................................... 5 Cele i zadania Gimnazjum ............................................................ 8 Wewnątrzszkolny System Oceniania .......................................... 12

Dział II ZARZĄDZANIE GIMNAZJUM I ORGANY SZKOŁY

33 Zagadnienia podstawowe ............................................................ 33 Dyrektor Gimnazjum .................................................................. 35 Inne stanowiska kierownicze ...................................................... 37 Rada Pedagogiczna ..................................................................... 38 Rada Rodziców ........................................................................... 40 Samorząd Uczniowski................................................................. 41

Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 Rozdział 7 Współdziałanie organów szkoły i rozwiązywanie spraw spornych ..................................................................................... 42 Dział III ORGANIZACJA SZKOŁY

Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6

43 Planowanie działalności Szkoły .................................................. 43 Podstawowe formy działalności edukacyjnej ............................. 45 Współpraca z Rodzicami............................................................. 47 Działalność innowacyjna i eksperymentalna .............................. 49 Biblioteka szkolna ....................................................................... 50 Stołówka szkolna ........................................................................ 52

Dział IV NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4

53 Zagadnienia podstawowe ............................................................ 53 Zakres zadań nauczycieli ........................................................... 54 Zakres zadań wychowawcy......................................................... 56 Zakres zadań pedagoga szkolnego .............................................. 57

Dział V UCZNIOWIE

……………………………..…

59 Rozdział 1 Zasady przyjmowania uczniów do Szkoły.................................. 59 Rozdział 2 Prawa i obowiązki ucznia............................................................ 60 Rozdział 3 Nagrody i kary............................................................................. 67

Dział VI P O S T A N O W I E N I A K O Ń C O W E

71

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO STATUTU

72


Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Przepisy definiujące §1 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: a) Gimnazjum, Szkole - należy przez to rozumieć Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przeworsku, b) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 z późn. zm.), c) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gimnazjum, d) Dyrektorze, Wicedyrektorze , Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim i Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne działające w Gimnazjum, e) Dyrekcji Szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły i Wicedyrektorów, f) uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów Gimnazjum oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów, g) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów Gimnazjum, h) organie prowadzącym Gimnazjum/Szkołę - należy przez to rozumieć Gminę Miejską w Przeworsku, i) organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Gimnazjum lub Kuratorze Oświaty - należy przez to rozumieć Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie, j) poradni psychologiczno-pedagogicznej - należy przez to rozumieć także inną poradnię specjalistyczną lub inną instytucję świadczącą poradnictwo i specjalistyczną pomoc. 2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego, jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.


str. 5

Rozdział 2 Podstawowe informacje o Gimnazjum §2 1. Gimnazjum Nr 1 w Przeworsku zostało utworzone na podstawie Uchwały nr 33/VII/99 Rady Miasta Przeworska z dnia 15 marca 1999 roku. 2. Gimnazjum Nr 1 w Przeworsku jest szkołą publiczną. 3. Uchwałą Rady Miasta Przeworska z dnia 30 sierpnia 2001 roku Szkoła otrzymała imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 4. Od 1 września 2002 roku siedziba Gimnazjum znajduje się w Przeworsku przy ul. Misiągiewicza 10. §3 1. Ustalona nazwa „Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przeworsku” używana jest przez Szkołę w pełnym brzmieniu. §4 1. Gimnazjum ma własny Sztandar i ceremoniał. 2. Na prawej stronie sztandaru znajduje się herb Kardynała Stefana Wyszyńskiego na granatowym tle, zaś na stronie lewej widnieje godło Polski - orzeł w koronie na purpurowym tle oraz napis „Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przeworsku”. 3. Zasady ceremoniału szkolnego określa załącznik nr 1 do Statutu. §5 1. Organem prowadzącym Gimnazjum jest Gmina Miejska w Przeworsku. 2. Nadzór pedagogiczny nad Gimnazjum sprawuje w imieniu Wojewody Podkarpackiego Kurator Oświaty w Rzeszowie. §6 1. Obwód Gimnazjum obejmuje teren miasta Przeworska. §7 1. Czas trwania cyklu kształcenia w Gimnazjum wynosi 3 lata.


str. 6 2. Struktura organizacyjna Szkoły obejmuje klasy I – III. 3. Szkoła realizuje rozszerzony program: - wychowania fizycznego obejmujący pływanie, - wiedzy o społeczeństwie obejmujący kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej (KOSS). 4. Gimnazjum zapewnia możliwość korzystania z: - biblioteki, - stołówki, - gabinetu medycznego, - pracowni internetowej. §8 1. Nauka w Gimnazjum objęta jest obowiązkiem szkolnym. Rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń ukończył szkołę podstawową. Obowiązek szkolny trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. 2. Skreślenie ucznia z listy odbywa się w trybie administracyjnym decyzją Dyrektora Szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po ukończeniu przez ucznia 18 roku życia. 3. Dyrektor Szkoły na pisemną prośbę ucznia, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może wyrazić zgodę na kontynuowanie nauki pełnoletniemu uczniowi, jeżeli w dniu uzyskania pełnoletności jest uczniem klasy trzeciej. 4. Pełnoletni uczeń kontynuujący naukę w trzeciej klasie gimnazjum zostaje skreślony z listy uczniów, gdy zachodzi przynajmniej jeden z następujących przypadków: a) opuścił bez usprawiedliwienia ponad 30% zajęć w danym miesiącu, b) osiąga niedostateczne wyniki w nauce z więcej niż dwóch przedmiotów, c) nie respektuje zapisów zawartych w Statucie Szkoły i regulaminach szkolnych, d) stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną wobec uczniów bądź pracowników szkoły, e) wchodzi w konflikt z prawem. 5. Na zasadach określonych w Ustawie Dyrektor może zezwolić uczniowi na indywidualny tok lub program nauki albo na spełnianie obowiązku szkolnego poza Gimnazjum, pod warunkiem składania egzaminów klasyfikacyjnych, według zasad określonych w Szkolnym Systemie Oceniania. §9 1. Na zasadach określonych w Ustawie w Gimnazjum mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych. 2. Zasady funkcjonowania w Szkole związków zawodowych regulują odrębne przepisy.


str. 7

§ 10 1. Gimnazjum jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego. 2. (Skreślony) 3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy. § 11 1. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 2. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 12 1. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.


str. 8

Rozdział 3 Cele i zadania Gimnazjum § 13 1. Gimnazjum realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy i szkolny program profilaktyki, a w szczególności zapewnia uczniom: a) poznawanie wymaganych pojęć oraz zdobywanie rzetelnej wiedzy i umiejętności na poziomie umożliwiającym uzyskanie świadectwa ukończenia gimnazjum; b) traktowanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia siebie, ludzi i świata; c) rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań; d) znalezienie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym oraz duchowym; e) szczególną opiekę w zakresie stwarzania warunków bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia; f) możliwość korzystania z pomocy psychologicznej i pedagogicznej; g) pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszego kształcenia. 2. Gimnazjum stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, możliwości psychofizyczne, a także potrzeby środowiska. 3. Gimnazjum gwarantuje wszystkim uczniom równe prawa bez względu na narodowość, pochodzenie, wyznanie, status społeczny czy warunki zdrowotne. § 14 1. Realizacja celów i zadań Szkoły następuje poprzez: a) kształcenie zgodnie z założeniami podstaw programowych przewidzianych dla trzeciego etapu edukacyjnego; b) organizację zajęć lekcyjnych w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ścieżek edukacyjnych; c) oddziaływanie wychowawcze, którego celem jest wychowanie człowieka świadomego dokonywanych wyborów, otwartego na innych, twórczego i uczciwego, przestrzegającego zasad kultury życia codziennego; d) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych oraz innych zajęć wspierających harmonijny rozwój każdego ucznia; e) prowadzenie lekcji religii w szkole; f) pracę pedagogów wspomaganą przez pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznej, miejskiego ośrodka pomocy społecznej, sądu rodzinnego, policji i straży miejskiej.


str. 9 § 15 1. Gimnazjum dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez: a) zapewnienie opieki na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i nadobowiązkowych; b) pełnienie dyżurów nauczycielskich według harmonogramu wywieszonego w pokoju nauczycielskim; zasady organizacyjno – porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich określa regulamin – załącznik nr 2 do Statutu; c) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach z wychowawcą; d) omawianie zasad BHP i regulaminów pracowni przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów; e) omawianie z uczniami instrukcji postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia – załącznik nr 3 do Statutu; f) opiekę podczas wyjść z uczniami poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości na zajęcia obowiązkowe np. z wychowania fizycznego, lekcje muzealne, biblioteczne oraz imprezy szkolne, wycieczki przedmiotowe itp. sprawowaną nad oddziałem klasowym lub grupą uczniów przez co najmniej jednego nauczyciela; g) opiekę podczas wycieczek organizowanych za zgodą Dyrektora Szkoły, zgodnie z regulaminem organizowania wycieczek i innych imprez turystyczno-wychowawczych - załącznik nr 4 do Statutu; h) uwzględnianie w miarę możliwości w tygodniowym planie lekcji równomiernego rozłożenia zajęć, oraz zasady różnorodności zajęć edukacyjnych w każdym dniu nauki; i) dostosowywanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów i rodzaju wykonywanych przez nich działań; j) utrzymywanie kuchni, jadalni i urządzeń sanitarnych w stanie sprawności i stałej czystości; k) szkolenie pracowników w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także stwarzanie warunków do ich przestrzegania; l) ustanowienie stanowiska inspektora BHP, społecznego inspektora pracy oraz szkolnego koordynatora d.s. bezpieczeństwa. m) monitoringu wybranych obszarów na terenie szkoły 2. Gimnazjum zapewnia uczniom pomoc przedmedyczną poprzez: a) funkcjonowanie w szkole gabinetu medycznego, w którym pracuje pielęgniarka szkolna; b) wezwanie pogotowia ratunkowego w przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia ucznia, równocześnie o zdarzeniu informuje się rodziców ucznia; c) podawanie przez pielęgniarkę szkolną uczniowi leków w szkole (w szczególnie uzasadnionych przypadkach) na pisemne życzenie jego rodziców, rodzice powinni przedstawić zaświadczenie lekarskie określające nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania i okres leczenia; d) powiadamianie rodziców o przypadku zachorowania ucznia na terenie szkoły, rodzice mają obowiązek odebrać dziecko ze szkoły – załącznik nr 5 do Statutu i zapewnić mu opiekę medyczną.


str. 10 3. Dla zapewnienia bezpieczeństwa społeczności szkolnej Dyrektor Gimnazjum wprowadza w trybie zarządzeń i regulaminów wewnętrznych zasady postępowania uczniów, nauczycieli i innych pracowników w szczególnych sytuacjach. § 16 1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, Szkoła udziela wsparcia poprzez: a) pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez pedagogów szkolnych; b) wskazywanie instytucji świadczących poradnictwo specjalistyczne; c) zapewnienie dożywiania w formie obiadów refundowanych przez MOPS; d) organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej w ramach akcji charytatywnych; e) występowanie, w razie potrzeby, do organu prowadzącego Gimnazjum o udzielenie pomocy w zakresie przekraczającym możliwości Szkoły. § 17

1. W celu dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów Szkoła zapewnia pomoc udzielaną przez pedagogów szkolnych oraz poradnię psychologiczno-pedagogiczną w formie: a) pomocy rodzicom w sprawie podjęcia decyzji o badaniach w PPP dzieci z deficytami rozwojowymi; b) wydawania orzeczeń dotyczących nauczania indywidualnego bądź nauczania w trybie specjalnym; c) spotkań terapeutycznych; d) zajęć z orientacji zawodowej. § 18

1. Szkoła realizuje program wychowawczy i program profilaktyki oraz wdraża wewnątrzszkolny system doradztwa dla uczniów, które są uchwalane przez Radę Pedagogiczną wspólnie z Radą Rodziców i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. Stanowią one dokumentację wspierającą statutowe funkcje szkoły oraz jej organizację. § 19 1. Każdy oddział klasowy powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego

z nauczycieli Gimnazjum. 2. W miarę możliwości Szkoły, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej

i jej skuteczności, wychowawca pełni tę funkcję w ciągu całego etapu edukacyjnego. 3. Decyzję w sprawie obsady funkcji wychowawcy podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.


str. 11 4. W przypadku dłuższej nieobecności wychowawcy Dyrektor wyznacza innego

nauczyciela, który będzie pełnił opiekę wychowawczą w zastępstwie. 5. Zadania wychowawcy określają dalsze postanowienia Statutu.


str. 12

Rozdział 4 Wewnątrzszkolny System Oceniania

§ 20 1. Szkolny System Oceniania został opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych a także z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół i Szkolnego Zestawu Programów Nauczania. 2. W sprawach nie ujętych w Szkolnym Systemie Oceniania obowiązują przepisy Rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. § 21 1. Ocenianiu podlegają: a) osiągnięcia edukacyjne ucznia; b) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę. 3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. § 22 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.


str. 13

§ 23 Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania 1. Nauczyciele ustalają w terminie do 5 września jednolite dla danych zajęć edukacyjnych przedmiotowe systemy oceniania, które zawierają wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych (dotyczące zarówno treści programowych jak i umiejętności) według następujących poziomów wymagań: a) konieczne (K), b) podstawowe (P), c) rozszerzające (R), d) dopełniające (D), e) wykraczające (W). Informacje o powyższych wymaganiach i zasadach przedmiotowego systemu oceniania przekazują na pierwszych lekcjach uczniom oraz na pierwszych wywiadówkach rodzicom (prawnym opiekunom). Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. Przedmiotowy system oceniania powinien zawierać zapisy określające sposoby dostosowania wymagań do potrzeb i możliwości uczniów posiadających orzeczenie/opinię, o których mowa w §23 ust 6, 7, 8. O ocenie śródrocznej/rocznej decyduje praca ucznia w ciągu całego semestru/roku, a nie tylko intensywna praca pod koniec semestru/roku. 2. Klasyfikacja śródroczna (odbywająca się w ostatnim tygodniu przed końcem pierwszego semestru) polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych według skali: a) celujący – 6, b) bardzo dobry – 5, c) dobry – 4, d) dostateczny – 3, e) dopuszczający – 2, f) niedostateczny – 1. 3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych według skali, o której mowa w § 23 ust. 2. Jeżeli przedmiot nauczany jest w danym roku szkolnym tylko w pierwszym semestrze, to ocena klasyfikacyjna śródroczna staje się automatycznie oceną roczną.


str. 14 a) Uczeń może być zwolniony przez Dyrektora Szkoły z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. b) Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. c) W przypadku zwolnienia ucznia/uczennicy z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast stopnia klasyfikacyjnego wpisuje się „zwolniony/zwolniona”. 4. Uczeń otrzymuje z zajęć edukacyjnych ocenę: a) celującą, jeżeli osiągnął z nich wymagania edukacyjne na poziomie „wykraczające”; samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązywania nietypowe lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia; b) bardzo dobrą, jeżeli osiągnął z nich wymagania edukacyjne na poziomie „dopełniające”; opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania zajęć edukacyjnych w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach; c) dobrą, jeżeli osiągnął z nich wymagania edukacyjne na poziomie „rozszerzające”; nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania zajęć edukacyjnych w danej klasie, ale opanował je w stopniu przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej, a także poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne, d) dostateczną, jeżeli osiągnął z nich wymagania edukacyjne na poziomie „podstawowe”; opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej oraz wykonuje (rozwiązuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności; e) dopuszczająca, jeżeli osiągnął z nich wymagania edukacyjne na poziomie „konieczne”; ma braki w opanowaniu podstawy programowej niewykluczające jednak możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki, a przy tym rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności; f) niedostateczna, jeżeli nie osiągnął z tych zajęć edukacyjnych wymagań edukacyjnych nawet na poziomie „konieczne”; pomimo działań


str. 15 wspomagających i zapobiegawczych ze strony nauczyciela nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej. 5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych jest brany pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków i osiąganie umiejętności wynikających ze specyfiki danego przedmiotu. 6. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 23 ust. 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8. 7. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 23 ust. 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą", z zastrzeżeniem ust. 8. 8. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 23 ust. 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 9. Bieżące postępy ucznia oceniane są w formie stopni cząstkowych według sześciostopniowej skali (j.w. w ust. 2) zgodnie z uzyskiwanymi osiągnięciami z poziomów K, P, R, D lub W. Stopnie cząstkowe można wzmacniać znakami „+” i „-” . 10. Oceny śródroczne i roczne są ustalane na podstawie stopni cząstkowych, jednak nie powinny być ich średnią arytmetyczną z zastrzeżeniem § 23 ust. 4. Ocena roczna jest odzwierciedleniem osiągnięć uzyskanych przez ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania. 11. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który, ten tytuł uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 12. Oceny są jawne zarówno dla uczniów, jak i dla ich rodziców (prawnych opiekunów). 13. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. 14. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko na podstawie egzaminu poprawkowego.


str. 16 a) Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. b) Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. c) Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do odebrania zagadnień egzaminacyjnych od nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, nie później niż w dniu poprzedzającym zakończenie rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych. d) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą: Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji; nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji. e) Nauczyciel, o którym mowa w ust. 14 pkt d, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. f) Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład komisji; termin egzaminu poprawkowego; pytania egzaminacyjne; wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. g) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września. h) W czasie egzaminu poprawkowego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 15. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 16. 16. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć


str. 17 edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 17. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. a) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny/egzaminy klasyfikacyjne. b) Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny/egzaminy klasyfikacyjne. c) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: • realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki; • spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. d) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. e) Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, zdającemu egzamin klasyfikacyjnym nie ustala się oceny zachowania. f) Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 17 pkt g. g) Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. h) Terminy egzaminów klasyfikacyjnych uzgadnia Dyrektor Szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż miesiąc po śródrocznym plenarnym posiedzeniu klasyfikacyjnym – przy braku śródrocznych ocen klasyfikacyjnych i nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – w przypadku braku rocznych ocen klasyfikacyjnych. i) Egzaminy klasyfikacyjne dla ucznia, o którym mowa w ust. 17 pkt a, b oraz ucznia realizującego indywidualny program lub tok nauki, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora Szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. j) Egzaminy klasyfikacyjne dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:


str. 18 •

Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji; • nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy. k) Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem spełniającym obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. l) W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. m) Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: • imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 17 pkt. i, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą - skład komisji; • termin egzaminu klasyfikacyjnego; • zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; • wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. n) W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany" albo "nieklasyfikowana o) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 24. p) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. r) Uczeń, który przy braku śródrocznej oceny klasyfikacyjnej nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego, w wyznaczonym terminie z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, jest obowiązany do zaliczenia treści programowych realizowanych w pierwszym półroczu, w sposób i w terminie określonym przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych. Nie spełnienie tego obowiązku stanowi podstawę do ustalania uczniowi niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z wszystkich zajęć edukacyjnych, z których nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego. 18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 23 ust. 14 pkt. a) i § 24. 19. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej uczeń otrzymał ocenę/oceny niedostateczną/niedostateczne powinien brać udział w zajęciach wyrównawczych/konsultacjach organizowanych przez nauczyciela prowadzącego


str. 19 dane zajęcia edukacyjne w celu uzupełnienia braków i zaliczenia materiału programowego obejmującego pierwsze półrocze. 20. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 23 ust. 16 i § 27 ust. 6 pkt c). 21. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 22. Uczeń kończy gimnazjum: a) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych gimnazjum, z uwzględnieniem ust. 11, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 27 ust. 6 pkt. c); b) ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, lub został z niego zwolniony na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 23. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 22 pkt a), uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 24. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. a) Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. b) Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści. c) Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania: • wybranie tematu projektu edukacyjnego; • określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji; • wykonanie zaplanowanych działań; • publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego. d) Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa Dyrektor Szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną. e) Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. f) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, Dyrektor Szkoły może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. g) W przypadkach, o których mowa w pkt f), na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".


str. 20 § 24 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Sprawdzian powinien być przeprowadzony najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżenia. 4. W skład komisji wchodzą: a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji, b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne; 5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, 7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: a) skład komisji, b) termin sprawdzianu, c) zadania (pytania) sprawdzające, d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 10. Przepisy ust. 1 - 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.


str. 21 § 25 Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 1. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych (z wyłączeniem wychowania fizycznego) po spełnieniu następujących warunków: a) w ciągu całego roku szkolnego systematycznie uczęszczał na zajęcia lekcyjne (nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności – wagarów); b) na bieżąco prowadził zeszyt przedmiotowy i systematycznie odrabiał zadania domowe; c) napisał wszystkie wymagane przez nauczyciela sprawdziany (klasówki, wypracowania); d) otrzymał co najmniej 90 % możliwych do uzyskania punktów z pisemnego sprawdzianu obejmującego swoim zakresem treści programowe z danego roku szkolnego zgodnie z wymaganiami na ocenę o którą się ubiega. 2. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z wychowania fizycznego po spełnieniu następujących warunków: a) w ciągu całego roku szkolnego systematycznie uczęszczał na zajęcia lekcyjne (nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności– wagarów); b) aktywnie uczestniczył (ćwiczył) w co najmniej 80 % zajęć przewidzianych w rocznym planie nauczania; c) uzyskał ocenę z wszystkich zadań kontrolno-oceniających z poszczególnych dyscyplin sportowych objętych realizowanym programem nauczania; d) zawsze na miarę swoich możliwości wypełniał zadania wynikające ze specyfiki zajęć; e) podczas sprawdzianu praktycznego wykazał się osiągnięciami zgodnie z wymaganiami z poszczególnych dyscyplin sportowych objętych realizowanym programem nauczania na ocenę o którą się ubiega. 3. Tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych: a) uczeń składa w sekretariacie szkoły pisemne podanie do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne w terminie do dwóch dni po otrzymaniu informacji o przewidywanej ocenie; b) podanie powinno zawierać: informację o jaką ocenę ubiega się uczeń; uzasadnienie; podpis ucznia i rodziców (prawnych opiekunów); c) uczeń pisze pracę /odbywa sprawdzian praktyczny z wychowania fizycznego, o której mowa w § 24 ust.1 pkt d /§ 24 ust.2 pkt e w terminie wyznaczonym przez nauczyciela w porozumieniu z uczniem, nie później niż tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 4. Informację o ustalonej zgodnie z powyższym trybem ocenie uczeń otrzymuje w terminie do dwóch dni po napisaniu pracy /odbyciu sprawdzianu praktycznego.


str. 22 § 26 Zasady oceniania bieżącego 1. Przedmiotem oceny postępów ucznia są: a) wiadomości (wiedza, treści programowe), b) umiejętności (kompetencje), c) postawa (aktywność i zaangażowanie), lub w przypadku języków obcych cztery sprawności (mówienie, czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu). 2. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa się w formie pisemnej, ustnej lub praktycznej. 3. Źródłami wiedzy o postępach ucznia są: a) sprawdziany, prace klasowe, b) odpowiedzi ustne, kartkówki, wykonywane z przedmiotów artystycznych prace, ćwiczenia fizyczne lub ćwiczenia laboratoryjne itp., c) zadania domowe, d) obserwacja aktywności ucznia, 4. Stopnie cząstkowe uzyskane za elementy wymienione w ust. 3 a - d powinny być wpisywane w dziennikach lekcyjnych w oddzielnych kolumnach. Najbardziej znaczący wpływ na stopień śródroczny (roczny) będą mieć stopnie cząstkowe pochodzące ze źródeł wymienionych w ust. 1 pkt. a i b, natomiast ocena elementów wymienionych w ust. 1 pkt. c daje szansę i możliwość uzyskania satysfakcjonujących stopni uczniom mniej zdolnym intelektualnie, ale wykazującym duże zaangażowanie. Każdy uczeń w ciągu semestru z danego przedmiotu powinien uzyskać przynajmniej jeden stopień z trzech elementów wymienionego w ust. 3 pkt a - d. 5. Szczegółowe sposoby i formy sprawdzania poziomu osiągnięć uczniów: a) Sprawdziany i prace klasowe przeznaczone na jedną godzinę lekcyjną, obejmują tematykę pewnej partii materiału np. dział (moduł); o przewidywanym terminie ich odbycia uczniowie zostają poinformowani co najmniej tydzień wcześniej; w ciągu dnia może się odbyć tylko jeden sprawdzian; w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy sprawdziany lub lekcje powtórzeniowe na zasadach sprawdzianu z różnych przedmiotów (nie uwzględnia się w tej liczbie sprawdzianów, których termin został zmieniony na prośbę uczniów lub przesunięty ze względu na nieobecność nauczyciela); o wynikach sprawdzianu (pracy pisemnej) nauczyciel informuje uczniów w terminie nie przekraczającym trzech tygodni (do tego czasu nie wlicza się okresu ferii i świąt, dni wolnych od zajęć edukacyjnych oraz okresu nieobecności nauczyciela); nauczyciel może wymagać od ucznia zaliczenia materiału z zakresu objętego sprawdzianem, na którym uczeń nie był obecny, na zasadach ustalonych przez nauczyciela; specjaliści uczący danego przedmiotu wspólnie ustalają zakresy materiału na sprawdziany, których ilość nie powinna przekraczać czterech – pięciu w ciągu semestru. b) Odpowiedzi ustne, kartkówki i inne wymienione w ust. 3 pkt. b obejmują swym zasięgiem zagadnienia realizowane na trzech – pięciu (w zależności


str. 23 od specyfiki przedmiotu) ostatnich jednostkach tematycznych; uczeń nie musi być informowany o terminie ich odbycia. c) Uczeń ma możliwość pisać powtórnie z danego przedmiotu jeden sprawdzian i jedną kartkówkę w ciągu semestru, w celu poprawy oceny niedostatecznej w terminie nieprzekraczającym 2 tygodni. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu na zajęciach lekcyjnych, natomiast jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą otrzymać te prace do wglądu w czasie indywidualnych rozmów z nauczycielem uczącym. d) Prace domowe zadawane z dnia na dzień powinny mieć charakter krótkich zadań, związanych z przygotowaniem do kolejnej lekcji lub utrwaleniem świeżo nabytej wiedzy; każda praca domowa powinna być sprawdzona przez nauczyciela, nie każdą musi on ocenić konkretnym stopniem; częstotliwość zadawania i termin sprawdzania pracy domowej określają nauczyciele uczący danego przedmiotu w zależności od specyfiki tego przedmiotu; nie odrobienie zadania domowego może być odnotowane za pomocą stopnia niedostatecznego; nie należy zadawać obowiązkowego zadania domowego, jeżeli termin jego wykonania obejmuje sobotę, niedzielę lub dni świąteczne (dotyczy języka polskiego i matematyki). e) Przejawy aktywności ucznia podlegające ocenie to: aktywny udział w zajęciach lekcyjnych, wytwory działalności ucznia, np. modele, przyrządy, pomoce dydaktyczne, długoterminowe prace – referaty, ciekawostki, praca doświadczalna, laboratoryjna, udział w konkursach i zawodach, sprawowanie opieki nad eksponatami w pracowniach przedmiotowych, uzupełnianie ich zawartości itp. Jako przejaw zaangażowania i aktywności nauczyciel może również uznać systematyczne sporządzanie własnych notatek z lekcji. f) Brak uczniowskiego wyposażenia (zeszytu, przyborów, stroju itp.)może wpłynąć na ocenę klasyfikacyjną w sytuacjach uporczywie powtarzających się, zależnych od ucznia, a jednocześnie wyraźnie utrudniających osiąganie przez niego określonych wymagań. 6. Do pomiaru osiągnięć edukacyjnych uczniów będą wykorzystywane dostępne narzędzia pomiaru dydaktycznego (testy, sprawdziany itp.) proponowane przez autorów realizowanych programów, inne ogólnie dostępne lub proponowane przez nauczycieli narzędzia pomiaru. 7. Szczegółowe zasady oceny postępów uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych określają przedmiotowe systemy oceniania. § 27 Tryb i zasady oceniania zachowania uczniów 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż


str. 24 przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, a także o skutkach ustalenia uczniowi rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; c) dbałość o honor i tradycje szkoły; d) dbałość o piękno mowy ojczystej; e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; g) okazywanie szacunku innym osobom, h) udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego; i) wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na zachowanie ucznia – u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe – na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej (nie bierze się pod uwagę zachowań wynikających z nadruchliwości, impulsywności, zaburzeń koncentracji uwagi itp. będących istotą występującego zaburzenia zachowania, a nie zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu ucznia, rówieśników i całego otoczenia oraz nie naruszających godności innych). 4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: a) wzorowe; b) bardzo dobre; c) dobre; d) poprawne; e) nieodpowiednie; f) naganne. 5. Wyjściową do ustalenia oceny zachowania jest ocena poprawna. 6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem§27 ust. 6 pkt c). c) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w gimnazjum co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 7. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli (w tym nauczyciela – opiekuna projektu edukacyjnego), uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Ocenę zachowania za udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego ustala nauczyciel – opiekun tego projektu i przekazuje ją do wiadomości wychowawcy. 8. Na prośbę ucznia lub jego rodziców wychowawca klasy powinien proponowaną ocenę krótko uzasadnić.


str. 25 9. Opinie i uwagi o zachowaniu poszczególnych uczniów wychowawca klasy przekazuje na bieżąco rodzicom w czasie wywiadówek, zebrań lub kontaktów indywidualnych. 10. Przy ustalaniu rocznej oceny zachowania nie bierze się pod uwagę nieusprawiedliwionych nieobecności lub spóźnień, za które obniżono ocenę śródroczną. 11. Przewidywana lub zatwierdzona roczna ocena klasyfikacyjna zachowania może zostać obniżona poza trybem i zasadami oceniania zachowania opisanymi w Statucie Szkoły w przypadku przekroczenia przez ucznia prawa szkolnego, w tym dopuszczalnej liczby spóźnień i godzin nieusprawiedliwionej nieobecności. Zmiana oceny ustalana jest przez wychowawcę w porozumieniu i za zgodą Dyrektora Szkoły. O zmianie informowani są rodzice/prawni opiekunowie ucznia. Zmiana oceny musi być zatwierdzona na najbliższym posiedzeniu Rady Pedagogicznej w terminie do końca zajęć lekcyjnych bieżącego roku szkolnego. § 28 Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana śródrocznej/rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 1. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana ocenę klasyfikacyjną zachowania jeżeli: a) wypełnił warunki zawarte w kontrakcie z wychowawcą dotyczącym działań, które umożliwią uzyskanie oceny wyższej niż to wynika ze szczegółowych kryteriów oceny zachowania z zastrzeżeniem pkt b; b) kontrakt z wychowawcą uczeń musi zawrzeć nie później niż: • miesiąc przed śródrocznym/rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym w przypadku ubiegania się o ocenę o jeden stopień wyższą od przewidywanej, • dwa miesiące przed śródrocznym/rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym – w przypadku ubiegania się o ocenę wyższą więcej niż jeden stopień od przewidywanej – nie dotyczy oceny wzorowej, na którą uczeń pracuje przez cały semestr. 2. Tryb uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej/rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: a) uczeń zgłasza wychowawcy chęć zawarcia kontraktu mającego na celu uzyskanie wyższej niż przewidywana śródroczna/roczna ocena klasyfikacyjna zachowania; b) uczeń wspólnie z wychowawcą ustala treść kontraktu (kontrakt powinien zawierać opis działań jakie musi podjąć uczeń aby otrzymać określoną ocenę zachowania pomimo nie spełniania szczegółowych kryteriów jej uzyskania); c) uczeń i rodzice (prawni opiekunowie) wyrażają akceptację warunków zawartych w kontrakcie własnoręcznym podpisem;


str. 26 d) po spełnieniu warunków kontraktu uczeń uzyskuje ocenę wyższą niż przewidywana przez wychowawcę – wynikającą ze szczegółowych kryteriów oceniania zachowania.

§ 29

Szczegółowe kryteria ocen zachowania uczniów Ocena wzorowa Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który może być wzorem do naśladowania dla innych, postępuje według reguł i procedur zawartych w Statucie, spełnia kryteria zawarte w punktach: a) systematycznie uczęszcza na zajęcia, terminowo usprawiedliwia nieobecności i spóźnienia; b) bierze aktywny udział w zajęciach; często wypowiada się, przynosi potrzebne przybory, wzbogaca lekcję przynosząc wydawnictwa popularno-naukowe, okazy roślin i zwierząt, własnoręcznie wykonane pomoce naukowe, materiały na gazetki, itp.; c) osiąga w nauce wyniki na miarę swoich możliwości; d) szybko uzupełnia zaległości w nauce spowodowane nieobecnością; e) rzetelnie pełni powierzone funkcje, sumiennie wypełnia obowiązki dyżurnego; f) wyróżnia się kulturą osobistą, używa kulturalnego języka, jest koleżeński i życzliwy dla rówieśników oraz młodszych kolegów; słabszym pomaga w nauce, w rozwiązywaniu problemów; g) zawsze nosi stosowny strój i dba o wygląd zgodnie z zapisami w statucie Szkoły (§ 79 ust. 2 pkt b) h) dba o estetyczny wygląd (swój i klasy); i) wykazuje uczciwość w kontaktach z dorosłymi, rówieśnikami, potrafi przyznać się do błędu i naprawić wyrządzoną szkodę; j) nie ulega złym wpływom otoczenia i nałogom; k) dba o honor i tradycje szkoły; l) dba o bezpieczeństwo i zdrowie innych osób; m) godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią; n) godnie reprezentuje szkołę jako delegat w czasie uroczystości państwowych i szkolnych; o) wyróżnia się w realizacji całego projektu edukacyjnego; p) spełnia przynajmniej niektóre z następujących kryteriów: • poszerza wiedzę oraz rozwija zdolności w kołach zainteresowań (w szkole lub poza nią), systematycznie na nie uczęszczając; • bierze aktywny udział w życiu szkoły i klasy, • jest inicjatorem imprez klasowych, szkolnych lub środowiskowych, • reprezentuje klasę i szkołę w konkursach, zawodach sportowych, imprezach okolicznościowych i artystycznych,


str. 27 • troszczy się o mienie szkoły, klasy, kolegów. Uzyskał w ciągu semestru, co najmniej 12 uwag potwierdzających spełnianie powyższych kryteriów poświadczonych podpisem wychowawcy, nauczyciela lub pracownika szkoły. Oceny wzorowej nie może otrzymać uczeń, który ma nieusprawiedliwioną nieobecność lub nieusprawiedliwione spóźnienie oraz otrzymał uwagę negatywną.

Ocena bardzo dobra Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który postępuje według reguł i procedur zawartych w Statucie i spełnia następujące kryteria: a) systematycznie uczęszcza na zajęcia, terminowo usprawiedliwia nieobecności i spóźnienia; b) bierze aktywny udział w zajęciach; często wypowiada się, przynosi potrzebne przybory, wzbogaca lekcję przynosząc wydawnictwa popularno-naukowe, okazy roślin i zwierząt, własnoręcznie wykonane pomoce naukowe, materiały na gazetki, itp.; c) osiąga w nauce wyniki na miarę swoich możliwości; d) szybko uzupełnia zaległości w nauce spowodowane nieobecnością; e) rzetelnie pełni powierzone funkcje, sumiennie wypełnia obowiązki dyżurnego; f) wyróżnia się kulturą osobistą, używa kulturalnego języka, jest koleżeński i życzliwy dla rówieśników oraz młodszych kolegów; słabszym pomaga w nauce, w rozwiązywaniu problemów; g) zawsze nosi stosowny strój i dba o wygląd zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły (§ 79 ust. 2 pkt b) h) dba o estetyczny wygląd (swój i klasy); i) wykazuje uczciwość w kontaktach z dorosłymi, rówieśnikami, potrafi przyznać się do błędu i naprawić wyrządzoną szkodę; j) nie ulega złym wpływom otoczenia i nałogom; k) dba o honor i tradycje szkoły; l) dba o bezpieczeństwo i zdrowie innych osób; m) godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią; n) godnie reprezentuje szkołę jako delegat w czasie uroczystości państwowych i szkolnych; o) bierze aktywny udział w realizacji całego projektu edukacyjnego; p) spełnia przynajmniej niektóre z następujących kryteriów: • poszerza wiedzę oraz rozwija zdolności w kołach zainteresowań (w szkole lub poza nią), systematycznie na nie uczęszczając; • bierze aktywny udział w życiu szkoły i klasy, • jest inicjatorem imprez klasowych, szkolnych lub środowiskowych, • reprezentuje klasę i szkołę w konkursach, zawodach sportowych, imprezach okolicznościowych i artystycznych, • troszczy się o mienie szkoły, klasy, kolegów. Uzyskał w ciągu semestru, co najmniej 8 uwag potwierdzających spełnianie powyższych kryteriów poświadczonych podpisem wychowawcy, nauczyciela lub pracownika szkoły.


str. 28 Oceny bardzo dobrej nie może otrzymać uczeń, który ma nieusprawiedliwioną nieobecność lub powyżej 2 nieusprawiedliwionych spóźnień oraz otrzymał więcej niż 1 uwagę negatywną.

Ocena dobra Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który przestrzega reguł i procedur zawartych w Statucie, spełnia następujące kryteria zawarte w punktach: a) systematycznie uczęszcza na zajęcia, terminowo usprawiedliwia nieobecności; b) osiąga w nauce wyniki na miarę swoich możliwości; c) szybko uzupełnia zaległości w nauce spowodowane nieobecnością; d) dba o mienie szkoły, klasy, kolegów; e) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; f) wyróżnia się kulturą osobistą; g) zawsze nosi stosowny strój i dba o wygląd zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły (§ 79 ust. 2 pkt b) h) wykazuje się uczciwością w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami, potrafi przyznać się do błędu, naprawić wyrządzoną szkodę; i) sumiennie spełnia obowiązki dyżurnego; j) nie ulega złym wpływom i nałogom; k) bierze udział w realizacji całego projektu edukacyjnego; l) spełnia przynajmniej jedno z następujących kryteriów: • chętnie podejmuje proponowane mu prace na rzecz klasy, szkoły, środowiska, • dba o estetyczny wygląd klasy, szkoły, • poszerza wiedzę oraz rozwija zdolności w kołach zainteresowań (w szkole lub poza nią), • reprezentuje klasę, szkołę w konkursach, zawodach, imprezach okolicznościowych i artystycznych, • jest inicjatorem i organizatorem imprez klasowych, szkolnych, środowiskowych. Do uzyskania powyższej oceny uczeń musi wykazać się, co najmniej 5 uwagami potwierdzającymi spełnianie wymienionych kryteriów poświadczonych podpisem wychowawcy, nauczyciela lub pracownika szkoły. Oceny dobrej nie może otrzymać uczeń, który ma powyżej 3 godzin nieobecności nieusprawiedliwionej przez zaniedbanie oraz powyżej 5 nieusprawiedliwionych spóźnień i otrzymał więcej niż 3 uwagi negatywne.

Ocena poprawna Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który na ogół wypełnia swoje obowiązki, nie wyróżnia się w realizacji żadnego z nich, stosuje się do reguł i procedur zawartych w Statucie, zdarzają mu się drobne uchybienia. Liczbę otrzymanych uwag negatywnych równoważy odpowiednia liczba uwag pozytywnych.


str. 29 Obowiązkowo spełnia następujące kryteria: a) systematycznie uczęszcza na zajęcia i jest do nich przygotowany; b) podejmuje starania o poprawę swoich wyników w nauce; c) stara się być kulturalny; d) nie wywiera złego wpływu na zespół klasowy; e) nie inicjuje zabaw, które zagrażają bezpieczeństwu innych; f) nosi stosowny strój i dba o wygląd zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły (§ 79 ust. 2 pkt b), g) dba o bezpieczeństwo własne i zdrowie własne oraz innych osób; h) przestrzega zasad porządkowych, nie niszczy mienia szkoły i kolegów; i) wywiązuje się z obowiązków dyżurnego i powierzonych mu prac; j) bierze udział w realizacji większości zadań związanych z projektem edukacyjnym. Oceny poprawnej nie może otrzymać uczeń, który ma powyżej 10 nieusprawiedliwionych spóźnień lub więcej niż 12 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności – stwierdzonych wagarów.

Ocena nieodpowiednia Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń nie wyróżniający się w realizacji żadnego z obowiązków zawartych w Statucie oraz przejawiający kilka z wymienionych niżej przykładów negatywnego zachowania: a) nie respektuje reguł i procedur zawartych w Statucie, łamie obowiązujące w szkole reguły; b) niesystematycznie uczęszcza na zajęcia, spóźnia się; c) często jest nieprzygotowany do lekcji, nie bierze w nich aktywnego udziału, często utrudnia ich prowadzenie; d) przejawia arogancki i lekceważący stosunek do nauczycieli, pracowników szkoły lub innych osób; e) nie uzupełnia zaległości w nauce; f) nie wywiązuje się z powierzonych mu prac; g) nie przestrzega zapisów Statutu Szkoły dotyczących „wyglądu ucznia” (§ 79 ust. 2 pkt b); h) czasem używa wulgarnych słów; i) nie jest uczciwy w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami; j) niekiedy przejawia agresywny stosunek do otoczenia; k) nie okazuje szacunku innym osobom; l) sporadycznie stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną; m) ma negatywy wpływ na zespół klasowy; n) czasami niszczy mienie kolegów, klasy, szkoły; o) nie stosuje zwrotów grzecznościowych; p) lekceważy dyżury uczniowskie; q) nie dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; r) niesystematycznie uczestniczy w realizacji projektu edukacyjnego, nie wywiązuje się z zadań, niekiedy utrudnia pracę pozostałym członkom zespołu.


str. 30 Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który w ciągu semestru opuścił bez usprawiedliwienia ponad 12 godzin i nie więcej niż 35 godzin lekcyjnych – wagarów lub otrzymał więcej niż 15 uwag negatywnych wpisanych, przez co najmniej 3 nauczycieli uczących różnych przedmiotów.

Ocena naganna Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który systematycznie nie wywiązuje się z żadnego z obowiązków zawartych w Statucie Szkoły oraz przejawiający kilka z wymienionych niżej przykładów negatywnego zachowania: a) nie respektuje reguł i procedur zawartych w Statucie, łamie obowiązujące w Szkole reguły, nie wykazuje chęci poprawy, a stosowane środki zaradcze nie odnoszą skutku; b) niesystematycznie uczęszcza na zajęcia, spóźnia się; c) zazwyczaj jest nieprzygotowany do lekcji, nie bierze w nich aktywnego udziału, nagminnie utrudnia ich prowadzenie; d) często przejawia arogancki i lekceważący stosunek do nauczycieli, pracowników szkoły lub innych osób; e) nie uzupełnia zaległości w nauce; f) nie wywiązuje się z powierzonych mu prac; g) nie przestrzega zapisów Statutu Szkoły dotyczących „wyglądu ucznia” (§ 79 ust. 2 pkt b); h) często używa wulgarnych słów; i) nie jest uczciwy w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami; j) przejawia agresywny stosunek do otoczenia; k) nie szanuje godności innych; l) stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną; m) wywiera negatywy wpływ na zespół klasowy; n) niszczy mienie kolegów, klasy, szkoły; o) nie stosuje zwrotów grzecznościowych; p) lekceważy dyżury uczniowskie; q) przejawia zachowanie uwłaczające godności gimnazjalisty (w szkole lub poza nią); r) sporadycznie uczestniczy w realizacji projektu edukacyjnego, nie wywiązuje się z zadań, utrudnia pracę pozostałym członkom zespołu. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który w ciągu semestru opuścił bez usprawiedliwienia ponad 35 godzin lekcyjnych – wagarów lub otrzymał więcej niż 30 uwag negatywnych wpisanych przez co najmniej 3 nauczycieli uczących różnych przedmiotów. Ponadto ocenę naganną może otrzymać uczeń, który popełnił jedno z poniższych wykroczeń: • pali papierosy, • spożywa alkohol, • posiada, stosuje lub rozprowadza środki odurzające, • swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i życiu własnemu lub innych,


str. 31 • • •

stosuje wymuszenia, dopuszcza się kradzieży, bójek, wandalizmu, należy do nieformalnych grup rówieśniczych, które wywierają na niego zły wpływ, a on sam przenosi negatywne wzorce na zespół klasowy, • jest członkiem grup nieformalnych mających w założeniach agresję, brutalność, wyrządzanie zła innym. Przy ustalaniu oceny zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe wychowawca klasy, po konsultacji z zespołem nauczycieli uczących oraz pedagogiem szkolnym, może nie brać pod uwagę wszystkich kryteriów na daną ocenę zachowania, jeżeli uzna, że ich spełnienie jest niemożliwe przez tego ucznia ze względu na wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń rozwojowych na jego zachowanie.

§ 30 Tryb odwoławczy od ustalonych ocen zachowania uczniów 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznowychowawczych. 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 3. W skład komisji wchodzą: a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji, b) wychowawca klasy, c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, d) pedagog, e) psycholog, f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, g) przedstawiciel rady rodziców. 4. Ustalona przez komisję roczna klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: a) skład komisji, b) termin posiedzenia komisji, c) wynik głosowania, d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.


str. 32 § 31 Warunki i sposoby informowania rodziców /prawnych opiekunów/ o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu 1. Uczeń oraz jego rodzice /prawni opiekunowie/ na bieżąco będą informowani o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu: a) uczeń podczas zajęć lekcyjnych, konsultacji, zajęć pozalekcyjnych; b) rodzice /prawni opiekunowie/ podczas organizowanych przez wychowawcę spotkań, indywidualnych rozmów z wychowawcą, indywidualnych rozmów z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, konsultacji z pedagogiem szkolnym, poprzez wpisy do zeszytów przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń. 2. Uczeń, a przez niego jego rodzice /prawni opiekunowie/ będą informowani ustnie o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych na dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. O przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych pisemnie nie później niż na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, otrzymując jednocześnie informacje, jakie warunki musi spełnić uczeń by uzyskać ocenę pozytywną. 3. O przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania wychowawca klasy informuje ustnie ucznia, a przez niego jego rodziców /prawnych opiekunów/ najpóźniej na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. O przewidywanej rocznej ocenie nieodpowiedniej lub nagannej wychowawca klasy informuje rodziców /prawnych opiekunów/ ucznia pisemnie. 4. Formy informowania rodziców /prawnych opiekunów/: a) Bezpośredni kontakt nauczyciela z rodzicami /prawnymi opiekunami/, np. zebrania ogólnoszkolne lub klasowe (rodziców /prawnych opiekunów/ nieobecnych na zebraniach zobowiązuje się do uzyskania informacji na temat spraw omawianych podczas zebrania), rozmowy indywidualne, udział rodzica /prawnego opiekuna/ w zajęciach, wizyta domowa. b) Pośredni kontakt nauczyciela z rodzicem /prawnym opiekunem/: rozmowa telefoniczna, korespondencja listowa, informacja zapisana w zeszycie przedmiotowym, list gratulacyjny, wypełniona karta spostrzeżeń i obserwacji. c) Możliwość wglądu w prace pisemne i karty obserwacji rozwoju ucznia podczas bezpośredniego kontaktu z nauczycielem uczącym i wychowawcą.


str. 33

Dział II ZARZĄDZANIE GIMNAZJUM I ORGANY SZKOŁY Rozdział 1 Zagadnienia podstawowe § 32 1. Zadania

i kompetencje organu prowadzącego Gimnazjum oraz organu sprawującego nad Szkołą nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością Szkoły w sprawach administracyjnych i finansowych, określają odrębne przepisy. 2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą ingerować w działalność Gimnazjum wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w Ustawie. § 33 1. Gimnazjum kieruje Dyrektor, współpracując z Wicedyrektorami oraz osobami zajmującymi inne stanowiska kierownicze. § 34 1. Kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki jest Rada Pedagogiczna. § 35 1. W Szkole działają Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców. § 36 1. Działające w Gimnazjum organy wspólnie ustalają podstawowe kierunki planowanej i prowadzonej działalności.


str. 34 § 37 1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Rodziców lub Samorządu Uczniowskiego, jeżeli uchwała jest niezgodna z przepisami prawa lub Statutem wyznaczając termin na wyeliminowanie stwierdzonych uchybień. 2. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad Szkołą, a w sprawach finansowych i administracyjnych - organ prowadzący Szkołę. 3. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, uchwała traci moc w zakresie objętym ingerencją Dyrektora. § 38 1. Sposób postępowania w sprawie wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej określają przepisy Ustawy. § 39 1. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Szkole organami należy do Dyrekcji Szkoły. 2. Ostateczne rozstrzygnięcie w tego typu sprawach podejmuje Dyrektor. § 40 1. Trybu, o którym mowa w przepisach poprzedzających § 37 - § 39 nie stosuje się do postępowań uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach: a) odpowiedzialności dyscyplinarnej, b) odpowiedzialności porządkowej, c) sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy.


str. 35

Rozdział 2 Dyrektor Gimnazjum § 41 1. Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Szkołę. 2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

§ 42 1. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Gimnazjum. 2. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły. 3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Gimnazjum nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Gimnazjum; b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Gimnazjum; c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Gimnazjum. 4. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Rodzicami i Samorządem Uczniowskim. § 43 1. Dyrektor Gimnazjum wykonuje swoje obowiązki w ramach kompetencji określonych Ustawą, a w szczególności: a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą Gimnazjum; b) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; c) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; d) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców; e) przewodniczy Radzie Pedagogicznej; f) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej; g) powierza stanowiska wicedyrektorów Gimnazjum i odwołuje z nich, zasięgając w tym względzie opinii organu prowadzącego Szkołę i Rady Pedagogicznej;


str. 36 h) powierza pełnienie funkcji przewodniczących komisji przedmiotowych nauczycielom wybranym przez członków tych komisji i odwołuje ich z funkcji; i) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Gimnazjum i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; j) opracowuje projekt arkusza organizacyjnego; k) dba o powierzone mienie; l) dokonuje oceny pracy nauczycieli; m) realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy – Karta Nauczyciela; n) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum; o) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych; p) reprezentuje Gimnazjum na zewnątrz; q) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami szkoły; r) przestrzega postanowień Statutu w sprawie rodzajów nagród i kar stosowanych wobec uczniów Gimnazjum; s) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych przepisami; t) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami; u) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych; v) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły; w) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.


str. 37

Rozdział 3 Inne stanowiska kierownicze § 44 1. W celu sprawnego kierowania Gimnazjum Dyrektor Szkoły zasięgając opinii

2.

3. 4.

5. 6.

7.

organu prowadzącego Szkołę i Rady Pedagogicznej, tworzy stanowiska wicedyrektorów i inne stanowiska kierownicze w szkole. Zasady tworzenia stanowisk, o których mowa w ustępie 1 określa Ustawa lub/i organ prowadzący, oraz przepisy w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników niepedagogicznych. Liczba i rodzaje tych stanowisk muszą być odpowiednie do aktualnych potrzeb Gimnazjum i jego możliwości finansowych. Powierzenia stanowisk wymienionych w ust.1 i odwołania z nich dokonuje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę oraz Rady Pedagogicznej. Dla każdego utworzonego stanowiska Dyrektor Szkoły sporządza zakres obowiązków i kompetencji, o których informuje Radę Pedagogiczną. Na czas swojej nieobecności Dyrektor Szkoły zakres takich kompetencji jak: kierowanie Szkołą, pełnienie funkcji przewodniczącego Rady Pedagogicznej, realizowanie uchwał podjętych przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców, reprezentowanie Szkoły na zewnątrz (zwłaszcza przed organem prowadzącym), pełnienie czynności związanych z udziałem w zespołach i komisjach, dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Szkoły, podpisywanie dokumentów związanych z działalnością Szkoły przekazuje Wicedyrektorowi. Gdy nieobecność Dyrektora jest długa i nie ma on możliwości podejmowania „na odległość” decyzji w sprawach kadrowych i finansowych, które muszą zapaść w tym czasie, przekazuje je Wicedyrektorowi.


str. 38

Rozdział 4 Rada Pedagogiczna § 45 1. W Szkole działa Rada Pedagogiczna. § 46 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. 2. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą - z głosem doradczym - brać także udział inne osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły. 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor. 4. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa Regulamin działalności uchwalony przez Radę, normujący w szczególności następujące zagadnienia: a) sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania posiedzeń Rady Pedagogicznej, b) wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej, c) kompetencje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej, d) zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących członkami tego organu Szkoły. § 47 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: a) zatwierdzanie planów pracy Gimnazjum, b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, c) podejmowanie uchwał w sprawie modyfikacji, innowacji i eksperymentów pedagogicznych, d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły, e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów. 2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: a) organizację pracy Gimnazjum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, b) projekt planu finansowego Szkoły, c) wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,


str. 39 d) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 3. Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej sprawie związanej z działalnością Szkoły. 4. Rada Pedagogiczna ponadto: a) przygotowuje projekt Statutu Szkoły albo jego zmian, b) może wnioskować o odwołanie osób zajmujących stanowiska kierownicze w Szkole, c) deleguje swoich przedstawicieli do pracy w innych organach.


str. 40

Rozdział 5 Rada Rodziców § 48 1. W Szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 2. Zasady tworzenia Rady Rodziców określa Ustawa o systemie oświaty. 3. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców określa Regulamin działalności Rady Rodziców. 4. Regulamin, o którym mowa w ust. 3, uchwalany przez Radę Rodziców, nie może być sprzeczny ze Statutem. 5. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z Radą Rodziców - osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela. § 49 1. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu

2. 3.

4. 5.

prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły. Rada Rodziców opiniuje projekt Statutu Gimnazjum lub jego zmian. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy Szkoły obejmujący wszystkie skierowane do uczniów (i realizowane przez nauczycieli) treści i działania o charakterze wychowawczym oraz Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i danego środowiska. Rada Rodziców opiniuje projekt rocznego planu finansowego szkoły. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania. § 50

1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, przeznaczane na wspieranie statutowej działalności Szkoły (Fundusz Rady Rodziców). 2. Zasady wydatkowania środków Funduszu określa Regulamin działalności Rady Rodziców.


str. 41

Rozdział 6 Samorząd Uczniowski § 51 Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. § 52 1. Podstawą działalności Samorządu jest Regulamin zgodny ze Statutem zatwierdzony przez ogół uczniów Gimnazjum – załącznik nr 6. 2. Samorząd Uczniowski poprzez swoich przedstawicieli reprezentuje interesy uczniów w Szkole. 3. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami; b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem; f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. § 53 Dyrektor zapewnia Samorządowi Uczniowskiemu organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z nim poprzez opiekuna Samorządu Uczniowskiego.


str. 42

Rozdział 7 Współdziałanie organów szkoły i sposoby rozwiązywania spraw spornych § 54 1. Organy Szkoły współpracują z sobą w sprawach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 2. Zapewnienie współpracy i bieżącej wymiany informacji możliwe jest poprzez: a) uczestnictwo przedstawicieli w zebraniach pozostałych organów; b) wzajemne informowanie o podejmowanych przez poszczególne organy działaniach. 3. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Szkole organami należy do Dyrekcji. 4. Spory na terenie szkoły powinny być rozwiązywane w atmosferze porozumienia i wzajemnego poszanowania. 5. Spory wewnątrzklasowe rozstrzyga cała klasa wraz z wychowawcą. W razie konieczności w rozstrzyganiu sporu mogą brać udział również zaproszeni: Dyrektor Szkoły, pedagog, rodzice (opiekunowie). 6. Ewentualne spory między pracownikami szkoły rozstrzygane są przez Dyrektora po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. 7. Spory między uczniami i nauczycielami, rodzicami i nauczycielami rozpatruje Dyrektor (Wicedyrektor) zgodnie z zasadami przyjętymi w pkt 6. 8. Decyzje w sprawach określonych w pkt 6 i 7 podejmuje Dyrektor (Wicedyrektor) w terminie 14 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie 30 dni i przekazuje informacje zainteresowanym stronom na piśmie. 9. Od decyzji rozstrzygających spory między pracownikami szkoły, uczniami i nauczycielami oraz spory wewnątrzklasowe zainteresowani mogą odwoływać się w terminie 7 dni odpowiednio do Dyrektora (Wicedyrektora) lub organu pełniącego nadzór. 10. W przypadku naruszania praw społeczności uczniowskiej osobą upoważnioną do przeprowadzenia analizy sprawy jest Dyrektor (Wicedyrektor), pedagog. 11. Jeżeli jedną ze stron sporu jest Dyrektor (Wicedyrektor) sprawę można przekazać organom pełniącym nadzór. 12. Wnoszone sprawy Dyrektor rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom Gimnazjum, jeżeli ich działalność narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi uczniów.


str. 43

Dział III ORGANIZACJA GIMNAZJUM Rozdział 1 Planowanie działalności Gimnazjum § 55 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 2. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na 2 semestry kończące się klasyfikacją śródroczną i roczną.

§ 56 1. Pierwsze dwa dni po rozpoczęciu roku szkolnego przeznaczone są na zajęcia wychowawcze prowadzone przez każdego wychowawcę w oddziale klasowym powierzonym jego opiece. 2. Zajęcia te odbywają się według wcześniej opracowanych scenariuszy. 3. Nauczyciele nie pełniący funkcji wychowawcy klasy pracują w w/w dniach według harmonogramu przygotowanego przez Dyrekcję Szkoły. 4. Pod koniec roku szkolnego dwa dni nauki są przeznaczone na Przegląd Dorobku Kulturalnego Gimnazjalistów i zajęcia sportowe pod nazwą „Gimnazjada”. Przegląd jest okazją do podsumowania i zaprezentowania osiągnięć uczniów w danym roku szkolnym, a jeden dzień jest przeznaczony na zajęcia z wychowawcą podsumowujące całoroczną pracę.

§ 57 1. Podstawę organizacji pracy Gimnazjum w danym roku szkolnym stanowią, ustalane przez Dyrektora, zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną i organy nadzorujące pracę szkoły: a) szkolny plan nauczania, b) arkusz organizacji szkoły, c) tygodniowy rozkład zajęć, d) plan finansowy szkoły.


str. 44

§ 58 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji Szkoły opracowywany najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku, na podstawie szkolnego planu nauczania oraz z uwzględnieniem planu finansowego Szkoły. 2. Arkusz organizacji Szkoły opiniuje Rada Pedagogiczna, a zatwierdza organ prowadzący Szkołę. § 59 1. Organizację zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalany na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.


str. 45

Rozdział 2 Podstawowe formy działalności edukacyjnej § 60 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; b) dodatkowe zajęcia edukacyjne; c) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi; d) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne; 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, z zastrzeżeniem ust. 3. 3. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może ustalić inny czas trwania zajęć edukacyjnych, nie dłuższy niż 60 minut i nie krótszy niż 30 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 4. W czasie trwania zajęć edukacyjnych organizuje się dwie przerwy 15 minutowe po szóstej i siódmej lekcji, pozostałe 5 minutowe.

§ 61 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział liczący w zasadzie nie więcej niż 30 uczniów. 2. Oddziały klas pierwszych tworzy komisja rekrutacyjna powoływana przez Dyrektora Szkoły spośród członków Rady Pedagogicznej. 3. Zasady tworzenia oddziałów określa odrębny regulamin - załącznik nr 7 do Statutu. 4. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń w tym laboratoryjnych. 5. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. 6. W uzasadnionych przypadkach można tworzyć grupy międzyoddziałowe. 7. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego Gimnazjum. 8. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. 9. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.


str. 46 § 62 1. W Szkole mogą być organizowane zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez Dyrektora stosownie do posiadanych środków finansowych. 2. Liczba uczestników zajęć pozalekcyjnych finansowanych z budżetu Szkoły nie może być niższa niż 12 uczniów.

3. Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań lub inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, między oddziałowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów. 4. Listę zajęć pozalekcyjnych określa corocznie Dyrektor, po zaopiniowaniu projektu listy przez Radę Pedagogiczną.


str. 47

Rozdział 3 Współpraca z Rodzicami § 63 1. Rodzice mają prawo do: a) kontaktów z wychowawcą klasy, nauczycielami, pedagogiem szkolnym; b) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny; c) znajomości i opiniowania zadań i celów szkoły, programu wychowawczego szkoły; d) znajomości i opiniowania Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, przedmiotowych systemów oceniania i wymagań programowych na poszczególne oceny z każdego przedmiotu, z którymi zostają zapoznani na pierwszym spotkaniu organizowanym przez wychowawcę klasy; e) uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce; f) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci; g) wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły, h) pomocy szkole - finansowej, opiekuńczej, wychowawczej i fachowej. 2. Do obowiązków rodziców należy: a) zapisanie dziecka do Gimnazjum, do końca kwietnia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy szkołę podstawową; b) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; c) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych; d) wspieranie procesu nauczania i wychowania; e) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy; f) udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjnej i materialnej gimnazjum; g) bieżące analizowanie informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka. h) zgłoszenie w terminie do 25 sierpnia danego roku pisemnej informacji o nieuczęszczaniu dziecka na lekcje religii; i) zgłoszenie na piśmie Dyrektorowi Szkoły sprzeciwu co do udziału dziecka w zajęciach wychowania do życia w rodzinie, w terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły; j) złożenie pisemnej deklaracji wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część trzecią egzaminu gimnazjalnego; w deklaracji tej rodzic (prawny opiekun) podaje również informację o zamiarze przystąpienia ucznia do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym, jeśli uczeń nie jest zobligowany do jego zdawania.


str. 48 3. Formy współpracy z rodzicami: a) spotkania klasowe odbywane co najmniej 4 razy w roku; b) kontakty indywidualne odbywające się na pisemne lub telefoniczne zaproszenie rodziców przez wychowawcę, nauczyciela przedmiotu, Dyrekcji, pedagoga szkolnego w godzinach i dniu określonym w zaproszeniu; c) kontakty rodziców z wychowawcą, nauczycielami, Dyrekcją, pedagogiem szkolnym z własnej inicjatywy, jednak spotkania te nie powinny kolidować z zajęciami dydaktycznymi i dyżurami nauczycielskimi; d) wizyty domowe; e) udział rodziców w procesie dydaktyczno – wychowawczym w formie uzgodnionej z nauczycielem/wychowawcą; f) udział rodziców w organizowaniu i przeprowadzaniu imprez i uroczystości klasowych i szkolnych, wycieczek; g) pozyskiwanie opinii rodziców na temat wszystkich spraw dotyczących pracy szkoły poprzez np. ankiety i wywiady; h) udział przedstawicieli rodziców w pracach nad przygotowaniem i aktualizowaniem niektórych dokumentów szkolnych; i) udział rodziców w warsztatach i szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez Gimnazjum. 4. Szkoła jest otwarta na inne formy kontaktu zaproponowane przez rodziców. 5. Wszystkie kontakty rodziców z wychowawcą lub innym nauczycielem powinny być odnotowane w dzienniku lekcyjnym na stronie „kontakty indywidualne”.


str. 49

Rozdział 4 Działalność innowacyjna i eksperymentalna § 64 1. W Gimnazjum mogą być prowadzone innowacje i eksperymenty pedagogiczne mające na celu poprawę jakości pracy Szkoły. 2. Prowadzenie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej regulują odrębne przepisy. 3. Innowacje wymagające przyznania Szkole dodatkowych środków budżetowych mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący Szkołę zgody na finansowanie planowanych działań. § 65 1. Rekrutacja do oddziałów, w których prowadzona jest innowacja odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności. 2. Udział poszczególnych nauczycieli w innowacjach jest dobrowolny. 3. Program pracy innowacyjnej powinien zawierać następujące treści: 1) autor innowacji (zespół autorów), 2) nazwa innowacji (temat), 3) data rozpoczęcia: przewidywany czas trwania innowacji, 4) cel innowacji - przewidywany efekt końcowy, 5) klasa, oddział, w której prowadzona będzie innowacja, 6) opis innowacji - program, 7) wnioski dotyczące zakresu i sposobów wykorzystania innowacji, 8) pomoce i środki dydaktyczne, które będą wykorzystywane, 9) koszty innowacji i źródła finansowania, 10) podpis autora innowacji. 4. Nauczyciel prowadzący innowację obowiązany jest do przedstawienia Radzie Pedagogicznej w miesiącu czerwcu każdego roku informacji na temat przebiegu innowacji oraz sprawozdania z realizacji programu na zakończenie innowacji.


str. 50

Rozdział 5 Biblioteka szkolna § 66 1. Biblioteka szkolna i czytelnia są pracowniami szkolnymi umożliwiającymi prowadzenie zajęć z grupą uczniów, służącymi realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych Gimnazjum oraz doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli. 2. Określone wyżej pracownie szkolne funkcjonują zgodnie z właściwymi im regulaminami. 3. Do zadań pracowników biblioteki należy w szczególności: a) udostępnianie zbiorów bibliotecznych uczniom, nauczycielom i innym pracownikom Gimnazjum w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu; b) udostępnianie zgromadzonego w ww. pracowniach sprzętu komputerowego i pomoc w posługiwaniu się nim; c) prowadzenie specjalistycznych zajęć edukacyjnych (bibliotecznych, czytelniczych); d) gromadzenie i ewidencjonowanie zbiorów bibliotecznych; e) korzystanie ze zbiorów audiowizualnych w czytelni. 4. Biblioteka, stosując właściwe sobie metody i środki, pełni funkcje: a) kształcąco-wychowawczą poprzez: • rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, • przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji, • kształcenie kultury czytelniczej, • wdrażanie do poszanowania książki, • udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym; b) opiekuńczo-wychowawczą poprzez: • współdziałanie z nauczycielami, • wspieranie prac mających na celu wyrównywanie różnic intelektualnych, • otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych, • pomoc uczniom mającym trudności w nauce; c) kulturalno-rekreacyjną poprzez uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego. 5. W zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza wchodzi: a) koordynowanie pracy w bibliotece: • opracowanie rocznych planów działalności biblioteki oraz terminów ważniejszych imprez, • uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością, • projektowanie wydatków na rok kalendarzowych, • sprawozdania z pracy biblioteki zawierające oceny czytelnictwa, • odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację pracy biblioteki;


str. 51 b) praca pedagogiczna: • gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami, • udostępnianie zbiorów, • udzielanie informacji bibliotecznych, • rozmowy z czytelnikami o książce, • poradnictwo w wyborach czytelniczych, • udostępnianie nauczycielom potrzebnych materiałów, • aktywny udział w realizacji ścieżki czytelniczej i medialnej, • informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i przekazywanie wniosków związanych z analizą czytelnictwa, • prowadzenie różnych form wizualnych informacji o książce, • organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, • dostosowywanie formy i treści pracy do wieku i poziomu intelektualnego, • prowadzenie lekcji bibliotecznych w ramach pensum bibliotekarza (do 3 godzin w oddziale w roku szkolnym); c) praca organizacyjna: • gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencja – zgodnie z obowiązującymi przepisami, • opracowanie bibliotecznych zbiorów, • selekcja zbiorów i ich bieżąca konserwacja, • organizowanie warsztatu informacyjnego, • wydzielenie księgozbioru podręcznego, • prowadzenie katalogów, • udostępnianie zbiorów; d) współpraca z rodzicami i instytucjami. 6. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły: a) zapewnia obsadę personelu oraz odpowiednie pomieszczenie i wyposażenie, b) zapewnia środki finansowe, c) zarządza skontrum zbiorów, d) zapewnia nauczycielom bibliotekarzom godziny do prowadzenia lekcji, e) zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć bibliotecznych, f) hospituje i ocenia pracę biblioteki.

§ 67 1. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa Regulamin, stanowiący załącznik nr 8 do Statutu.


str. 52

Rozdział 6 Stołówka szkolna § 68 1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy Gimnazjum. 2. Stołówka wydaje obiady przygotowywane przez stołówkę Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przeworsku, inne posiłki i napoje. 3. Zasady korzystania ze stołówki określa Regulamin stanowiący załącznik nr 9 do Statutu.


str. 53

Dział IV NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY Rozdział 1 Zagadnienia podstawowe § 69 1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi. 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły określają odrębne przepisy. 3. Dyrektor Gimnazjum określa zakres czynności dla pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach i zakres ten stanowi załącznik do odpowiedniej umowy o pracę. § 70 1. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.


str. 54

Rozdział 2 Zakres zadań nauczycieli § 71 1. Nauczyciel prowadzi pracę edukacyjną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz za powierzonych jego opiece uczniów. 2. Prawa i obowiązki nauczycieli określają w szczególności Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy. §72 1. Do podstawowych zadań i obowiązków nauczyciela należy: a) zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu edukacyjnego i wychowawczego, w tym realizowanie odpowiedniego programu nauczania, b) punktualne rozpoczynanie i kończenie lekcji; opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie lekcji, zajęć pozalekcyjnych, zejście z dyżuru) jest możliwe pod warunkiem, że Dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad uczniami przejmie w tym czasie inny pracownik szkoły, c) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiedzialność na zasadach określonych w odrębnych przepisach za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo, w tym w trakcie zastępstw, zajęć pozalekcyjnych i przerw; nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie jest w stanie zapewnić mu odpowiedniej opieki; zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w szkole (u innego nauczyciela) jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu tego z tym nauczycielem, d) wspieranie rozwoju intelektualnego i psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, e) bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe ich traktowanie, f) udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu ich ewentualnych niepowodzeń szkolnych i życiowych, g) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, h) doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej. 2. Postępowanie nauczycieli po zaistnieniu wypadku z udziałem ucznia/uczniów. Jeśli zdarzy się wypadek uczniowski na zajęciach w obiekcie szkolnym lub w czasie przerwy – każdy nauczyciel oraz pracownik szkoły, który jest świadkiem natychmiast wykonuje następujące czynności: a) doprowadza poszkodowanego do gabinetu medycznego, zawiadamiając zaraz potem Dyrektora (Wicedyrektora); jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą – prosi o nadzór nad swoją klasą kolegę uczącego w najbliższej sali; b) jeśli gabinet medyczny jest nieczynny, nauczyciel przekazuje poszkodowanego Dyrektorowi (Wicedyrektorowi), który bierze dalszą odpowiedzialność za udzielenie pomocy;


str. 55 c) jeśli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń – miejsce wypadku należy pozostawić nienaruszone w celu dokonania oględzin lub wykonania szkicu; d) jeśli wypadek zdarzyłby się w godzinach wieczornych – gdy nie ma Dyrektora (Wicedyrektora) Szkoły nauczyciel sam decyduje o postępowaniu; w każdym trudniejszym przypadku wzywa pogotowie ratunkowe oraz zawiadamia telefonicznie Dyrektora, następnie zawiadamia Rodziców; e) jeśli wypadek zdarzyłby się w czasie wycieczki – wszystkie stosowne decyzje podejmuje kierownik imprezy i odpowiada za nie. § 73 1. Spośród nauczycieli tego samego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych tworzone są zespoły przedmiotowe. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący zespołu powołany przez Dyrektora w porozumieniu z członkami zespołu. Zadania zespołów przedmiotowych to: a) samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy, b) wybór lub modyfikacja programów nauczania zgodnie z zawartością podstaw programowych i możliwości oraz potrzeb uczniów szkoły, c) organizacja szkolnych konkursów przedmiotowych, d) przeprowadzanie i kontrola sprawdzianów porównawczych i testów, e) organizowanie pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych. 2. Wychowawcy klas tworzą Zespół Wychowawczy, którego pracą kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora w porozumieniu z członkami zespołu. 3. Zespół przedmiotowy i wychowawczy zobowiązany jest do dokumentowania swej pracy i składania z niej okresowych sprawozdań na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Do zadań zespołu wychowawczego należy szeroko rozumiana koordynacja pracy wychowawczej.


str. 56

Rozdział 3 Zakres zadań wychowawcy klasy § 74 1. Dyrektor Gimnazjum powierza każdy oddział klasowy opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w Gimnazjum – wychowawcy. a) Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały cykl kształcenia. b) Wychowawca pełni swą funkcję w stosunku do powierzonej klasy do chwili ukończenie przez uczniów nauki w Gimnazjum. W szczególnie uzasadnionych przypadkach obowiązki wychowawcy klasy mogą być powierzone innemu nauczycielowi Szkoły. 2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności: a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do dorosłego życia; b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów. 3. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 2: a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami (opiekunami): • różne formy życia grupowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, • ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy wynikające z Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki, c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując działania wychowawcze wobec uczniów, także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami edukacyjnymi), d) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: • poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, • udzielania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci, i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, • włączenia ich w sprawy życia klasy i Gimnazjum, e) współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz innym specjalistą świadczącym kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień ucznia. 4. Wychowawca prowadzi konieczną dokumentację pracy dydaktycznowychowawczej oddziału, tj. dziennik, arkusz ocen, świadectwa szkolne i teczkę wychowawcy.


str. 57

Rozdział 4 Zakres zadań pedagoga szkolnego § 75 Pedagog szkolny jest zatrudniony w Szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno – wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli. W ramach swoich zadań organizuje w szkole pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla uczniów, aby wspomagać ich rozwój psychiczny i efektywność nauki. 1. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności: a) pomoc wychowawcom klas w zakresie: • rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizy przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania uczniów i klasy, • analizowania wyników nauczania i ocen zachowania, • określania form i sposobów udzielania pomocy uczniom odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, • współorganizowania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli nauczania specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych, • udzielania różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki, • działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, b) koordynacja prac z zakresu orientacji zawodowej i szkolnej, c) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci, d) indywidualna opieka pedagogiczno-psychologiczna nad uczniami, w tym: • udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych, • udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstałych na tle konfliktów rodzinnych, • udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych, • przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego uczniów, e) prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym i profilaktycznym, f) wnioskowanie o skierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do sądu rodzinnego i nieletnich, g) wnioskowanie o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej, h) okresowe składanie Radzie Pedagogicznej sprawozdania z pracy pedagoga szkolnego.


str. 58 2. W realizacji swoich zadań pedagog szkolny: • współdziała z nauczycielami, rodzicami, szkolną służbą zdrowia, administracją szkolną, instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi, • współpracuje z organami Szkoły, policją, sądami w przypadku wykroczeń uczniów, naruszenia Statutu Szkoły i obowiązujących regulaminów, • korzysta z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej i innych poradni specjalistycznych w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom w szkole, • prowadzi dokumentację – dziennik pedagoga oraz teczki indywidualne zawierające dokumentację dotyczącą poszczególnych uczniów, • podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.


str. 59

Dział V UCZNIOWIE Rozdział 1 Zasady przyjmowania uczniów do Szkoły § 76 Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmowani są uczniowie, którzy w danym roku kalendarzowym ukończyli szkołę podstawową. § 77 1. Nabór i przyjęcia do Gimnazjum odbywają się w ustalonym przez Kuratora Oświaty terminie. 2. O przyjęciu uczniów do Gimnazjum decyduje Dyrektor. 3. Do Szkoły przyjmuje się: 1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie Gimnazjum, 2) na prośbę rodziców - dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca. 4. Przyjęcie do Szkoły dziecka spoza obwodu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka.


str. 60

Rozdział 2 Prawa i obowiązki ucznia § 78 Zbiór Norm i Sankcji (załącznik nr 10) oraz zapisy zawarte w tym rozdziale określają prawa i obowiązki uczniów. Są dla nich gwarancją, której przestrzegania mogą oczekiwać ze strony nauczycieli, a jednocześnie zbiorem zobowiązań, z których wykonania są rozliczani. Wszystkie postanowienia Statutu obowiązują również uczniów Gimnazjum, którzy ukończyli 18 lat. Nieprzestrzeganie przez uczniów pełnoletnich postanowień Statutu jest podstawą do skreślenia ich z listy uczniów Gimnazjum według procedury opisanej w § 8 ust. 2 i 3. 1. Uczeń a) Uczniowie mają prawo do: • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole, • poszanowania swojej godności i dobrego imienia, • rzetelnej, sprawiedliwej i jawnej oceny zachowania i postępów w nauce, • rozwijania zdolności i zainteresowań. b) Uczniowie mają obowiązek: • przestrzegania prawa szkolnego zawartego w Statucie Szkoły, • ochrony własnego życia i zdrowia, • przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych, • stosowania się do zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych osób, • dbania o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd. 2. Lekcja a) Uczniowie mają prawo do: • znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji, • pomocy ze strony nauczyciela podczas natrafienia na trudności. b) Uczniowie mają obowiązek: • punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia, • aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych, • sumiennego przygotowywania się do zajęć, • uzupełniania braków wynikających z absencji, • uzyskania informacji o ewentualnych zmianach w planie zajęć jeśli w poprzednim dniu był nieobecny w szkole.


str. 61 3. Sala lekcyjna a) Uczniowie mają prawo do: • udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej według własnego projektu uzgodnionego z wychowawcą, • kontrolowania porządku, zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam klasę. b) Uczniowie mają obowiązek: • pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku, • dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe, • niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy dydaktycznych. 4. Odpoczynek a) Uczniowie mają prawo do: • odpoczynku podczas przerw, • dwóch dni w tygodniu wolnych od zajęć lekcyjnych, tj. soboty i niedzieli, z wyłączeniem tych sobót, w które są odpracowywane inne dni robocze, • odpoczynku w czasie przerw w nauce (na okres ferii zimowych nie zadaje się prac domowych). b) Uczniowie mają obowiązek: • przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, • dbania o kulturę zachowania i kulturę języka podczas odpoczynku, • zachowania zasad higieny osobistej i higieny otoczenia. 5. Prace domowe a) Uczniowie mają prawo do: • uwzględnienia przez nauczyciela ich psychicznych i fizycznych możliwości, • ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonać zadania domowe. b) Uczniowie mają obowiązek: • starannego i sumiennego odrabiania prac domowych, • kształtowania nawyku odrabiania prac domowych w tym dniu, w którym zostały zadane. 6. Zeszyt przedmiotowy a) Uczniowie mają prawo do: • ukierunkowania przez nauczyciela, jak należy prowadzić zeszyt. b) Uczniowie mają obowiązek: • starannego prowadzenia zeszytów zgodnie z wymaganiami nauczycieli. 7. W przypadku naruszenia praw ucznia może on złożyć w tej sprawie skargę na piśmie do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego.


str. 62 8. Pomoc Szkoły ciężarnej uczennicy. Jeżeli Szkoła zostanie powiadomiona o odmiennym stanie uczennicy (przez samą uczennicę lub jej prawnych opiekunów) zapewnia jej możliwość kontynuowania nauki oraz korzystania z następujących form pomocy: a) indywidualny tok nauki, b) wparcie psychologiczne, pedagogiczne i prawne, c) wskazywanie możliwości skorzystania z pomocy instytucji i organizacji pozarządowych. Wskazane jest, aby ciężarna uczennica mogła ukończyć szkołę bez opóźnień.

§ 79 Inne reguły obowiązujące w szkole Opisują one poszczególne sytuacje i wymagania związane z pobytem w szkole. Ich intencją jest dbałość o interesy większości uczniów, którzy na skutek niezdyscyplinowania kolegów mogliby tracić swój czas przeznaczony na naukę. W szkole obowiązują następujące zasady zachowania uczniów. 1. Procedury lekcyjne. a) Wejście do klasy: • uczniowie ustawiają się przed salą lekcyjną, • nauczyciel otwiera salę, • do klasy wchodzą dziewczęta, później chłopcy, • wszyscy stają przy ławkach i następuje powitanie, • uczniowie przygotowują się do lekcji, • nauczyciel sprawdza listę, • uczeń spóźniony, czyli taki, który wchodzi po zamknięciu drzwi przeprasza za spóźnienie, podaje jego powód i siada w ławce. b) Zachowanie w czasie lekcji: • uczeń może odpowiadać z ławki siedząc, chyba że istnieje powód wezwania go do tablicy, mapy itp., • uczeń zwraca się do nauczyciela i kolegów w sposób kulturalny, nie podnosi głosu mówiąc, • uczeń nie narusza nietykalności nauczyciela i kolegów, • uczeń nie je, nie pije, nie żuje gumy, • nie trzyma na ławce butelek, ciastek i innych przedmiotów nie będących pomocami do danej lekcji, • nie korzysta z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych, • jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła – wszyscy stają, ponownie siadają na polecenie nauczyciela.


str. 63 c) Zakończenie lekcji: • lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela, • klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek; odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni. d) Zastępstwa: • w czasie zastępstw nauczyciel powinien prowadzić lekcję z przedmiotu, który jest w planie lub lekcję z własnego przedmiotu albo inne zajęcia edukacyjne, • jeśli zastępstwo jest zapowiedziane co najmniej w dniu poprzedzającym lekcję, na której będzie zastępstwo, uczniowie zobowiązani są przygotować się do odpowiedniej lekcji, • w czasie zastępstw nauczyciele mogą sprawdzać i oceniać wiedzę oraz umiejętności ucznia, zadawać zadania itp. z przedmiotu, który jest w planie zajęć lub z własnego przedmiotu, jeśli zastępstwo było zapowiedziane co najmniej w dniu poprzedzającym lekcję, • w wypadku odwołania zajęć, uczniowie są informowani o tym fakcie z jednodniowym wyprzedzeniem poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń. e) Pracownie przedmiotowe Szczegółowe zasady zachowania w pracowniach: chemicznej, fizycznej, biologicznej, informatycznej, technicznej oraz w sali gimnastycznej i pływalni określają odrębne regulaminy. 2. Procedury inne niż lekcyjne. a) Nieobecności; • uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po powrocie do szkoły, nie później niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności; po tym terminie nieobecności uznawane są przez wychowawcę za nieusprawiedliwione; • w ostatnich dwóch tygodniach zajęć lekcyjnych nieobecności muszą być usprawiedliwiane na bieżąco; • usprawiedliwienie spóźnienia lub nieobecności na pierwszych lekcjach powinno nastąpić w bieżącym, najdalej następnym dniu; liczba spóźnień usprawiedliwianych przez rodziców nie może być większa niż trzy w semestrze; • wzór usprawiedliwienia stanowi załącznik nr 11; • ucznia zwalnia wychowawca klasy, a w czasie jego nieobecności ten nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się zwolnić; zwolnienie ucznia następuje na podstawie pisemnej prośby rodziców, własnej decyzji nauczyciela lub na wniosek pielęgniarki szkolnej;


str. 64 •

• •

• • • •

pisemna prośba o zwolnienie ucznia z lekcji, na której ma odbywać się sprawdzian, musi zawierać zapis: „wiem, że na lekcji (lekcjach), z której zwalniam dziecko jest przewidziany sprawdzian/powtórzenie wiadomości”. zwolnienie ucznia z ostatniej w jego planie lekcji WF musi zawierać wyraźną klauzulę o zwolnieniu do domu, w innym przypadku traktuje się je jako zwolnienie z ćwiczeń z obecnością na sali; przy długotrwałym zwolnieniu z zajęć wychowania fizycznego, jeżeli są to pierwsze lub ostatnie godziny lekcyjne w planie zajęć, uczeń może pozostawać w domu pod warunkiem, że rodzice (prawni opiekunowie) wystąpią do Dyrektora Szkoły ze stosowanym wnioskiem, którego wzór stanowi załącznik nr 12; o każdym przypadku wagarów na bieżąco informowani są rodzice; uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii przebywają w tym czasie w czytelni, jeśli nieobecność ucznia spowodowana jest udziałem w konkursach, zawodach sportowych w dzienniku zaznacza się nieobecność ale nie liczy się jej do zestawienia frekwencji. uczniowi, który nie uczestniczy w zajęciach religii wpisuje się na tej godzinie lekcyjnej skrót „NU” i nie liczy się jej do zestawienia frekwencji; uczeń nieuczestniczący w lekcjach religii jest obowiązany do udziału w tej godzinie lekcyjnej, jeśli będzie na niej realizowane – zapowiedziane co najmniej dzień wcześniej – zastępstwo z innego przedmiotu, w dniach zajęć szkolnych innych niż lekcyjne (np. szkolne rekolekcje, Gimnazjada, zajęcia wychowawcze) uczniowi nieobecnemu wpisuje się tyle godzin absencji, ile godzin zajęć (przeliczonych na lekcyjne), w tym dniu się odbywa.

b) Wygląd ucznia: • uczniowie chodzą ubrani schludnie i estetycznie, w niewyróżniającym się stroju; włosy powinny być zadbane i uczesane; • w Szkole nie jest dozwolony makijaż, farbowane lub nażelowane włosy, długie lub malowane paznokcie, tipsy, wyzywający strój, bluzki na szelkach, o dużym dekolcie, odsłaniające plecy lub brzuch (również podczas wykonywania czynności związanych z pracą na lekcji np. podniesienie przedmiotów z podłogi, pisanie na tablicy, marsz podczas wycieczki, siedzenie na krześle), bardzo krótkie spodenki lub spódnice, strój świadczący o przynależności do grupy nieformalnej lub subkulturowej, reklamujący wyroby tytoniowe, alkoholowe, narkotyki, zawierający wulgarne napisy (również w językach obcych) oraz znaki i symbole o negatywnym znaczeniu np. pentagram, swastyka. • w dni uroczyste (rozpoczęcie roku szkolnego, Dzień Komisji Edukacji Narodowej, Rocznica Odzyskania Niepodległości, Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, pożegnanie absolwentów szkoły, zakończenie roku szkolnego, inne uroczystości ustalone przez Dyrekcję Szkoły) uczniowie przychodzą w stroju galowym:


str. 65 -

dziewczęta – biała bluzka i ciemna spódnica lub ciemna sukienka, chłopcy – biała koszula, ciemny garnitur bądź ciemne spodnie i granatowy sweter; • dozwolona jest skromna biżuteria noszona tylko przez dziewczęta (małe kolczyki, jeden pierścionek, mała broszka lub wisiorek); • uczniowie zmieniają w Szkole obuwie; obowiązuje lekkie obuwie sportowe lub sandały; nie jest dozwolone noszenie w szkole butów na wysokiej podeszwie lub wysokim obcasie; • przy wejściu do sali gimnastycznej uczniowie zawsze zmieniają buty na obuwie sportowe. c) Savoir – vivre: • uczeń wita i żegna się oraz rozmawia z pracownikami Szkoły stojąc, nie żując gumy i nie trzymając rąk w kieszeni, • w stołówce uczeń je najładniej jak umie i nie hałasuje, • w budynku Szkoły nie można nosić nakryć głowy (z wyjątkiem przypadków zdrowotnie uzasadnionych) oraz nakrycia wierzchniego (kurtka, płaszcz), • nie używa się wulgaryzmów oraz nie narusza w żadnej formie godności osobistej innych (np. poprzez stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej, robienie zdjęć bez uprzedzenia itp.), • uczeń przestrzega ogólnie przyjętych norm kulturalnego zachowania się w kontaktach międzyludzkich. 3. Dziennik i oceny d) Dziennik lekcyjny jest pod opieka nauczyciela prowadzącego zajęcia. e) Nieprzygotowania: • uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji w formie i terminie określonym przez nauczyciela, bez podania przyczyn – tyle razy w semestrze, ile ma godzin danego przedmiotu tygodniowo, ale nie więcej niż trzykrotnie, z wyjątkiem dwóch tygodni przed terminem podania informacji o przewidywanych śródrocznych/rocznych ocenach klasyfikacyjnych, • zgłoszenie zwalnia z odpowiedzi, zadania domowego, którego termin wykonania przypada w tym dniu i kartkówki chyba że uczeń decyduje się ją napisać, • uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z nieprzygotowania czy absencji oraz ma prawo zwolnienia z kontroli wiadomości i zadania domowego w pierwszym dniu po usprawiedliwionej nieobecności, trwającej dłużej niż 3 dni; przy dłuższej nieobecności czas zwolnienia może być przedłużony, co wychowawca ustala z nauczycielami uczącymi, • jeżeli grupa uczniów brała udział w wycieczkach, zawodach sportowych lub innych imprezach związanych z życiem szkoły, zwolniona jest z odpytywania i kontroli zadania domowego z tych przedmiotów, które odbywają się w dniu wyjazdu (imprezy) i bezpośrednio po nim.


str. 66

f) Oceny: • Uczniowie I klasy Gimnazjum nie otrzymują ocen niedostatecznych w dwóch pierwszych tygodniach nauki, • uczeń ma prawo znać kryteria ocen i wymagania z każdego przedmiotu oraz wszystkie swoje oceny, • o ocenach informuje nauczyciel – uczeń nie ma prawa do samodzielnego wglądu do dziennika, • w przypadku otrzymania przez ucznia oceny w jego odczuciu nieobiektywnej służy mu prawo wystąpienia do odpytującego o uzasadnienie oceny, • przed zakończeniem semestru uczeń ma prawo znać przewidywaną ocenę z zajęć edukacyjnych zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. g) Sprawdziany: • nauczyciel nie jest zobowiązany do zapowiadania kartkówki, czyli krótkiego sprawdzianu z ostatnich tematów (1-5); nie ma ograniczeń co do ilości tych sprawdzianów; oceny z nich traktowane są na równi z oceną z odpowiedzi ustnej, • nauczyciel zapowiada klasówkę (sprawdzian całogodzinny) co najmniej na tydzień przed terminem, określając dokładnie zakres materiału oraz wpisuje tę informację ołówkiem do dziennika, • w ciągu jednego dnia uczeń może mieć tylko jedną klasówkę, w ciągu tygodnia nie może być ich więcej niż trzy (nie uwzględnia się w tej liczbie sprawdzianów, których termin został zmieniony na prośbę uczniów, lub przesunięty ze względu na nieobecność nauczyciela). § 80 Inne ważne ustalenia 1. Uczniom nie wolno przynosić do szkoły przedmiotów, które mogą spowodować zagrożenie zdrowia lub uszkodzenie ciała (proca, żyletki, nóż, petardy, dynguski, szkło, środki chemiczne i inne). 2. Surowo zabrania się uczniom przynoszenia do szkoły różnego rodzaju używek – papierosów, alkoholu, środków odurzających oraz pism pornograficznych. 3. Na terenie szkoły uczniom nie wolno korzystać z telefonów komórkowych. Podczas pobytu w szkole telefon powinien być wyłączony i schowany. Nie respektowanie tej zasady skutkuje odebraniem telefonu przez nauczyciela i przekazaniem go do rąk własnych rodzicowi oraz wpisaniem uczniowi uwagi do dziennika. 4. W czasie zajęć lekcyjnych i imprez uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły. Czas zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej, w planie zajęć ucznia. Czas wejścia do szkoły i zasady korzystania z szatni określa odrębny regulamin – załącznik nr 14 do Statutu.


str. 67 5. (skreślony) 6. Podczas zajęć na obiektach sportowych wszystkie drzwi zewnętrzne hali sportowej oraz szatnie powinny być zamknięte. Nauczyciel wychowania fizycznego osobiście przeprowadza uczniów z części dydaktycznej szkoły i odprowadza ich po zajęciach. Uczniom nie wolno indywidualnie udawać się na obiekty sportowe – załącznik nr 15 do Statutu. Zasady przejścia uczniów na pływalnię określa odrębny regulamin – załącznik nr 16 do Statutu. 7. Uczniowie mają prawo do korzystania z pomieszczeń Szkoły w czasie wolnym od zajęć, o ile znajdują się wówczas pod opieką nauczyciela lub instruktora upoważnionego przez Dyrektora Szkoły. 8. Brak obuwia na zmianę, niewłaściwy strój lub niezgodny z niniejszym regulaminem wygląd odnotowany w dzienniku (uwagi o uczniu) więcej niż 5-krotnie może spowodować obniżenie oceny zachowania o jeden stopień w stosunku do oceny wynikającej z kryteriów zawartych w Szkolnym Systemie Oceniania. 9. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli, nauczycieli dyżurujących oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych.

Rozdział 3 Nagrody i kary § 81 1. Nagrodę lub karę może otrzymać: uczeń, grupa uczniów lub zespół klasowy. 2. Nagroda może być przyznawana za: wzorowe i dobre zachowanie, bardzo dobre wyniki w nauce, wzorową postawę koleżeńską i kulturę osobistą, wzorową frekwencję, pracę społeczną, wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu, dzielność i odwagę oraz inne osiągnięcia umacniające autorytet szkoły. 3. Nagroda może być udzielona w następującej formie: - pochwała wychowawcy udzielona indywidualnie lub w obecności klasy; - pochwała Samorządu Klasowego lub Uczniowskiego udzielona indywidualnie wobec całej klasy; - pochwała Dyrektora Szkoły udzielona indywidualnie, wobec klasy, Rady Pedagogicznej lub całej społeczności szkolnej; - świadectwo z wyróżnieniem; - wpis na świadectwie szkolnym o udziale i zdobytych lokatach oraz wyróżnieniach w konkursach wiedzy, igrzyskach sportowych itp.; - udział w poczcie sztandarowym szkoły; - nagroda rzeczowa, dyplom uznania; - list pochwalny dla ucznia lub jego rodziców (opiekunów); - wpis do Kroniki Szkoły (na koniec roku szkolnego); - wpis do Księgi Zasłużonych dla Szkoły (dotyczy absolwentów).


str. 68 4. Nagroda może być przyznana przez wychowawcę klasy lub przyznana i udzielona przez Dyrektora Szkoły na wniosek wychowawcy, innego nauczyciela, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego lub Klasowego, Rady Rodziców. Fakt udzielenia nagrody powinien być odnotowany (dziennik lekcyjny - uwagi o uczniach). 5. Kara może być udzielona za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły i obowiązujących w Szkole regulaminów oraz obowiązujących przepisów prawnych. 6. Podstawą do udzielenia kary może być informacja przekazana Szkole przez upoważnione do tego osoby i instytucje (np. Policja, Straż Miejska). 7. Kara może być udzielona w następującej formie: • ustne upomnienie wychowawcy lub nauczyciela udzielone indywidualnie lub w obecności uczniów, • upomnienie wychowawcy lub nauczyciela udzielone w formie pisemnej, • okresowe zawieszenie ucznia w pełnionych funkcjach w klasie/w szkole, • pozbawienie ucznia pełnionych funkcji w klasie/w szkole, • pozbawienie ucznia możliwości reprezentowania szkoły na zewnątrz (np. konkursy, zawody sportowe, uroczystości), • pozbawienie ucznia możliwości udziału w wycieczce klasowej/szkolnej, • nagana udzielona przez wychowawcę, • nagana udzielona przez Dyrektora Szkoły, • przeniesienie ucznia do równoległego oddziału, • przeniesienie ucznia do innej szkoły. Uwaga wpisana do dziennika przez wychowawcę/nauczyciela nie jest karą a jedynie stwierdzeniem faktu nieprzestrzegania prawa szkolnego Rodzaj kary określa wychowawca klasy, w razie potrzeby konsultując się z Dyrektorem lub zespołem nauczycieli uczących w danej klasie. 8. Kara może być udzielona przez wychowawcę lub Dyrektora Szkoły na wniosek wychowawcy, innego nauczyciela, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego lub Klasowego. Uczeń otrzymuje upomnienie wychowawcy/nauczyciela udzielone w formie pisemnej w przypadkach: • zachowania naruszającego godność innych osób, • niedozwolonych trwałych zmian w wyglądzie ucznia np. ufarbowanie włosów, zrobienie tatuażu, • zachowań zagrażających bezpieczeństwu swojemu lub innych, w tym również zachowań określonych przez uczniów jako zabawa. Upomnienie wychowawcy wpisane do dziennika jest równoważne trzem uwagom negatywnym. Począwszy od nagany udzielonej przez wychowawcę stosuje się stopniowanie kar: a) nagana udzielona przez wychowawcę następuje po otrzymaniu przez ucznia- w ciągu semestru – 15 uwag potwierdzających nieprzestrzeganie prawa szkolnego, wpisanych przez co najmniej 3 nauczycieli, b) nagana udzielona przez Dyrektora Szkoły następuje po otrzymaniu przez ucznia- w ciągu semestru – 15 uwag (po udzieleniu uczniowi nagany


str. 69 wychowawcy) potwierdzających nieprzestrzeganie prawa szkolnego, wpisanych przez co najmniej 3 nauczycieli, c) przeniesienie ucznia do innego oddziału, następuje po otrzymaniu przez ucznia - w ciągu semestru – 15 uwag (po udzieleniu uczniowi nagany Dyrektora Szkoły) potwierdzających nieprzestrzeganie prawa szkolnego, wpisanych przez co najmniej 3 nauczycieli; decyzję podejmuje Rada Pedagogiczna, d) przeniesienie ucznia do innej szkoły. Wykonanie kar wymienionych w punktach a – c może być zawieszone. Warunkiem jest zawarcie przez ucznia kontraktu z wychowawcą i pedagogiem szkolnym oraz wypełnienie wszystkich jego postanowień. Złamanie choćby jednego punktu kontraktu skutkuje natychmiastowym udzieleniem zawieszonej kary. 9. Decyzję o przeniesieniu ucznia do innej szkoły podejmuje Kurator Oświaty na wniosek Dyrektora Szkoły. Dyrektor może wystąpić do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy ten: a) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innej osoby; b) dopuścił się kradzieży; c) wchodzi w kolizję z prawem; d) demoralizuje innych uczniów; e) uczestniczy w zajęciach szkolnych w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających; f) świadomie i uporczywie łamie postanowienia Statutu Szkoły. 10. W przypadku rażącego naruszenia Statutu Szkoły istnieje możliwość pominięcia gradacji kar. Do szczególnie rażących naruszeń Statutu Szkoły zalicza się: - naruszenie dobrego imienia Szkoły, jej pracowników i innych osób; - spożywanie alkoholu, używanie narkotyków lub innych środków odurzających na terenie szkoły i poza nią; - dotkliwe pobicie kolegów lub innych osób; - kradzież; - stosowanie przemocy wobec innych np. wymuszanie; - rozmyślne niszczenie mienia szkolnego – wandalizm. 11. Fakt udzielenia kary powinien być odnotowany w dokumentach szkoły (dziennik lekcyjny – uwagi o uczniach). 12. Udzielona kara/udzielone kary muszą być uwzględnione przy ustalaniu oceny zachowania. Uwzględnione przy ustalaniu śródrocznej oceny zachowania kary nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu oceny końcoworocznej, jeżeli uczeń wykaże przejawy poprawy zachowania. 13. O zamiarze ukarania ucznia oraz nałożonych karach informuje się pedagoga szkolnego (z wyłączeniem upomnień). 14. Wychowawca ma obowiązek informowania ucznia i rodziców o przyznanej nagrodzie lub nałożonej na niego karze. 15. Wykonanie kary (z wyłączeniem upomnień oraz powiadamiania rodziców o nagannym zachowaniu ucznia) następuje po upływie tygodnia od daty jej ogłoszenie uczniowi i jego rodzicom, jeżeli w tym okresie nie wpłynie odwołanie.


str. 70 16. Udzielanie kar następuje z zachowaniem ciągłości w trakcie trwania całego roku szkolnego. 17. Względem uczniów, którzy są otoczeni opieką specjalistyczną (ADHD, nerwica, depresja, inne choroby przewlekłe) i posiadają stosowną opinię/orzeczenie, przy stosowaniu systemu kar należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na ich zachowanie. Uwagi negatywne nie mogą dotyczyć zachowań wynikających z nadruchliwości, impulsywności, zaburzeń koncentracji uwagi itp., będących istotą występującego zaburzenia zachowania, a nie zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu ucznia, rówieśników i całego otoczenia. Udzielenie kary należy konsultować z Dyrektorem Szkoły i pedagogiem szkolnym. § 82 Tryb odwoływania się od kary 1. Odwołanie można wnieść, gdy: a) nie było stosowane stopniowanie kar ( z zastrzeżeniem § 81 ust. 10); b) uczeń uważa że jest niesłusznie ukarany. 2. Od kar wymienionych w § 81 ust. 8 pkt. a – c przysługuje odwołanie do Dyrektora. Odwołanie może wnieść rodzic w terminie 7 dni od uzyskania informacji o udzielonej karze. 3. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne. 4. Od kary wymienionej w § 81 ust. 8 pkt. d rodzice mogą w terminie 7 dni od zawiadomienia o przewidywanej karze odwołać się do Kuratora Oświaty za pośrednictwem Gimnazjum.


str. 71

Dział VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 83 1. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 2. Zasady postępowania w sprawie uchylenia Statutu lub niektórych jego postanowień określa Ustawa. 3. Załączniki stanowią integralną część Statutu. Przepisy ust. 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio. § 84 Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej poprzez przekazanie dokumentu przewodniczącym zespołów przedmiotowych, Radzie Rodziców, Samorządowi Uczniowskiemu, wychowawcom klas i umieszczenie w Bibliotece Szkolnej. § 85 Sprawy nie ujęte w Statucie regulują przepisy MEN, Kuratora Oświaty, organu prowadzącego.

§ 86

Z dniem wejścia w życie Statutu traci moc Statut w treści uchwalonej dnia 29.09.2009 r.

§ 87 Statut wchodzi w życie z dniem 28.09.2010r.


str. 72

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO STATUTU

Załącznik nr 1: Zasady ceremoniału szkolnego. Załącznik nr 2: Zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich. Załącznik nr 3: Instrukcja postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia. Załącznik nr 4: Regulamin organizacji wycieczek szkolnych, krajoznawstwa i turystyki. Załącznik nr 5: Oświadczenie rodziców o przejęciu opieki nad dzieckiem. Załącznik nr 6: Regulamin pracy samorządu uczniowskiego w Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Załącznik nr 7: Regulamin tworzenia klas pierwszych. Załącznik nr 8: Regulamin biblioteki szkolnej. Załącznik nr 9: Regulamin stołówki szkolnej. Załącznik nr 10: Normy i Sankcje. Załącznik nr 11: Wzór usprawiedliwienia. Załącznik nr 12: Wzór wniosku o zwolnienie z zajęć WF. Załącznik nr 13: skreślony Załącznik nr 14: Zasady korzystania z szatni szkolnej. Załącznik nr 15: Regulamin udziału uczniów w lekcji wychowania fizycznego na hali sportowej/boisku sportowym. Załącznik nr 16: Zasady przejścia na pływalnię.


str. 73 Załącznik nr 1

CEREMONIAŁ SZKOLNY

Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przeworsku


str. 74

I. Pojęcie ceremoniału Ceremoniał jest ważnym elementem szkolnego programu wychowawczego oraz programu edukacji patriotycznej. Nawiązuje do tradycji polskiej szkoły, kształtuje w uczniach postawy patriotyczne, wzbogaca treści służące kształtowaniu emocjonalnego stosunku uczniów do symboli i barw narodowych oraz Ojczyzny. Ceremoniał szkolny jest opisem sposobu przeprowadzania uroczystości z udziałem sztandaru szkoły. Należą do nich uroczystości szkolne, uroczystości lokalne, obchody świąt i rocznic państwowych. Ceremoniał jest również zbiorem zasad zachowania się młodzieży w trakcie wyżej wymienionych uroczystości. Ceremoniał szkolny zawiera także informacje na temat używania symboli państwowych. Ceremoniał powinien zostać zamieszczony w statucie szkoły.

II. Sztandar szkoły Dla społeczności szkolnej sztandar szkoły jest symbolem Polski - Narodu – Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Rangę sztandaru podnosi ceremonia jego poświęcenia, dzięki czemu ma on wymiar nie tylko świecki, ale również religijny. Sztandar naszej szkoły jest zwieńczony symboliczną, otwartą książką, na której siedzi orzeł. Awers i rewers sztandaru ma kolor ciemnego, „szkolnego” granatu. Po jednej stronie znajduje się wyhaftowany z wielkim kunsztem srebrną nicią, lekko reliefowo, Herb Prymasowski z hasłem SOLI DEO. Jego tarcza sercowa została misternie wyszyta w stonowanej gamie kolorystycznej. Po drugiej stronie tradycyjnie umieszczone jest godło państwowe oraz „obejmująca je" pełna nazwa szkoły. Sztandar i jego insygnia przechowywane są w zamkniętej gablocie w gabinecie Dyrektora Szkoły. Insygnia pocztu sztandarowego: biało - czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze i białe rękawiczki. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony kirem – wstążka czarnej materii, którą przewiązuje się na zwieńczeniu sztandaru. Niezwykły honor i zaszczyt spotyka uczniów, którzy stanowią poczet sztandarowy. Ponieważ uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja w szkole, dlatego w jego składzie winni znaleźć się uczniowie o nienagannej postawie i godni takiego wyróżnienia. Skład osobowy pocztu sztandarowego tworzą:


str. 75 chorąży (sztandarowy) – uczeń, asysta - dwie uczennice. W naszej szkole wybierany jest podwójny skład pocztu sztandarowego. Kandydatury składu pocztu są przedstawiane na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzone. O wyborze uczniów do pocztu sztandarowego powiadamia się rodziców specjalnym listem okolicznościowym. Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego). Po zakończeniu kadencji uczniom wręczane są pamiątkowe dyplomy, a ich nazwiska wpisuje się do kroniki szkolnej. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie: uczeń - ciemny garnitur, biała koszula, krawat, czarne obuwie, uczennice - biała bluzka i ciemne spódnice, czarne pełne obuwie. Całością spraw organizacyjnych pocztu sztandarowego zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez dyrektora szkoły spośród nauczycieli szkoły. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi i poszanowania w trakcie jego prezentacji.

Chwyty sztandaru W trakcie przebiegu uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego ustala się następujące postawy i chwyty: Postawy Zasadnicza

Spocznij Na ramię

Prezentuj

Opis chwytu Sztandar oparty na „trzewiku” drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką powyżej pasa, łokieć prawej ręki lekko przyciągnięty do ciała. Lewa ręka opuszczona wzdłuż ciała. Sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie „zasadniczej". Chorąży i asysta w postawie „spocznij". Chorąży kładzie drzewce prawą ręką (pomaga lewą) na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45 stopni. Płat sztandaru musi być oddalony od barku przynajmniej na szerokość dłoni. Prawa ręka wyciągnięta wzdłuż drzewca. Z postawy „zasadniczej" chorąży podnosi prawą ręką sztandar do położenia pionowego przy prawym ramieniu (dłoń prawej ręki na wysokości barku), następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą, po czym opuszcza prawą rękę obejmując nią dolną część drzewca. Asysta w postawie zasadniczej.


str. 76 Salutowanie Wykonuje się z postawy „prezentuj"; chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej w miejscu stopy i pochyla sztandar w przód do 45 stopni. Po zakończeniu np. hymnu, przechodzi do postawy „prezentuj" i „spocznij". Salutowanie Z położenia „na ramię" w taki sam sposób jak przy salutowaniu w miejscu. Komendy „na prawo patrz" - pochyla sztandar; „baczność" w marszu bierze sztandar na ramię.

Komendy dla pocztu sztandarowego podczas uroczystości szkolnych i rocznicowych Wejście pocztu sztandarowego Lp.

Komendy i ich kolejność

1.

proszę o powstanie

2.

3.

„baczność” sztandar wprowadzić „do hymnu”

4.

„po hymnie”

5.

można usiąść

Opis zachowania się uczestników po komendzie powstają przed wejściem pocztu sztandarowego w postawie „zasadniczej” w postawie „zasadniczej” w postawie „spocznij” uczestnicy siadają

Poczet sztandarowy

Sztandar

przygotowanie do wejścia

„ na ramię”

wprowadzenie, zajęcie ustalonego miejsca postawa „zasadnicza”

„na ramię w marszu” prezentuj salutowanie w miejscu „prezentuj” „spocznij” „spocznij”

„spocznij” „spocznij”

Wyjście pocztu sztandarowego Lp.

Komendy i ich kolejność

1.

proszę o powstanie

2.

„baczność” sztandar wyprowadzić „spocznij”

3.

Opis zachowania się Poczet uczestników po sztandarowy komendzie powstają przed „spocznij” wyjściem pocztu sztandarowego w postawie postawa „zasadniczej” „zasadnicza” – wyjście pocztu uczestnicy siadają

Sztandar „spocznij”

postawa „zasadnicza” „na ramię w marszu”


str. 77

Ceremoniał przekazania sztandaru

Lp.

Komendy i ich kolejność

Opis zachowania Poczet się sztandarowy uczestników po komendzie uczestnicy „spocznij” wstają

Sztandar

1.

proszę o powstanie

„spocznij”

2.

poczet sztandarowy oraz nowy skład pocztu do przekazania sztandaru – wystąp

uczestnicy postawa „zasadnicza”

postawa „zasadnicza”

postawa „zasadnicza” postawa „prezentuj”

3.

„baczność” sztandar przekazać

uczestnicy postawa „zasadnicza”

nowy poczet, w kolejności uczennica – uczeń – uczennica, wykonuje krok do przodu, chorąży przyklękając na prawe kolano całuje rąbek sztandaru; dotychczasowa asysta przekazuje insygnia,

salutowanie w miejscu

postawa „spocznij” asysta przytrzymuje sztandar, chorąży przekazuje szarfę i rękawiczki nowemu nowy poczet chorążemu, postawa zasadnicza, salutowanie ustępujący poczet w miejscu wykonuje krok do przodu, chorąży przyklękając na prawe kolano całuje rąbek sztandaru; „prezentuj” „spocznij”


str. 78 4.

5.

6.

„baczność” ustępujący poczet odmaszerować „spocznij” „baczność” sztandar wyprowadzić

uczestnicy postawa „zasadnicza”

postawa „zasadnicza” postawa „spocznij”

„prezentuj” „spocznij”

w postawie „zasadniczej”

postawa „zasadnicza” – wyprowadzenie sztandaru

postawa „zasadnicza” postawa „na ramię w marszu”.

„spocznij”

uczestnicy siadają

Ceremoniał ślubowania klas pierwszych

Lp. 1. 2.

3.

Komendy i ich kolejność proszę o powstanie „baczność” sztandar wprowadzić „do ślubowania”

Opis zachowania się uczestników po komendzie

Poczet sztandarowy

Sztandar

wprowadzenie zajęcie ustalonego miejsca postawa „zasadnicza”

„na ramię w marszu” postawa „zasadnicza” postawa „prezentuj”

uczestnicy wstają uczestnicy postawa „zasadnicza”

Przedstawiciele klas I w postawie „zasadniczej” ślubują podnosząc prawą rękę do ślubowania (palce na wysokości oczu) i powtarzają rotę przysięgi: Przyrzekamy, że ideały głoszone przez naszego Patrona będą dla nas drogowskazem do postępowania na każdy dzień życia. Chcemy stawać się lepszymi więc pozostajemy wciąż otwarci na prawdy zawarte w nauczaniu Prymasa. Postaramy się, aby jego nauka towarzyszyła nam we wszystkich działaniach.

postawa „salutowanie w miejscu”


str. 79 4.

„po ślubowaniu”

uczestnicy „spocznij”, ślubujący opuszczają rękę,

postawa „spocznij”

5.

„baczność” sztandar wyprowadzić

uczestnicy postawa „zasadnicza”

postawa „zasadnicza” wyprowadzeni e sztandaru

6.

„spocznij”

uczestnicy siadają

postawa „prezentuj” postawa „zasadnicza” postawa „na ramię w marszu”

III. Symbole państwowe Symbolami państwowymi są: • godło państwowe – wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi umieszczony w czerwonym polu tarczy, • flaga państwowa – prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej umieszczony na maszcie, • hymn państwowy – „Mazurek Dąbrowskiego”. Znowelizowana ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej z 2004 roku określa wzór godła, barwy flagi oraz jej wymiary, zawiera też zapis nutowy „Mazurka Dąbrowskiego”. Przepisy określają wzory tablic z godłem do umieszczania na budynkach oraz wzorzec godła do wyeksponowania w pomieszczeniach wewnątrz nich. Przepisy dotyczące umieszczania godła w pomieszczeniach wewnętrznych nie są jednoznaczne, gdyż kłopotem jest zdefiniowanie rodzajów pomieszczeń, w których godło powinno być umieszczone. W ustawie o godle mówi się o „pomieszczeniach urzędowych” tyle, że nigdzie pojęcie to nie jest zdefiniowane. W naszej szkole godło państwowe umieszczone jest w salach lekcyjnych, w gabinetach administracji szkolnej, w pokoju nauczycielskim, w gabinecie pedagogów szkolnych, w bibliotece szkolnej, w gabinecie medycznym, na stołówce szkolnej, a także na zewnętrznej ścianie budynku szkoły. Godło umieszczone zostało w sposób zapewniający mu należną cześć i szacunek. W pomieszczeniach umieszczone jest na centralnej ścianie Na tej samej ścianie lub części ściany, na której umieszczone jest godło nie należy umieszczać obiektów takich jak kalendarz, obrazy, zdjęcia. Na zewnątrz budynku tablicę z godłem umieściliśmy po lewej stronie budynku, a tablicę z nazwą szkoły poniżej godła. Umieszczenie godła i tablicy z nazwą szkoły jest przystosowane do szczególnych właściwości architektonicznych budynku.


str. 80 Ustawa określa proporcje długości i szerokości flagi, a także stopień nasycenia barw – białej i czerwonej. Flagę państwową eksponujemy na drzewcu na ścianie budynku. Umieszczamy ją tak, by nie dotykała podłoża lub nie była zamoczona w wodzie. Zabezpieczamy ją przed zniszczeniem, zerwaniem lub upadkiem na ziemię. Flaga państwowa nie jest wywieszana na jednym maszcie lub drzewcu razem z inną flagą lub flagami. Jeżeli flaga państwowa jest eksponowana w jednej linii z innymi flagami, zajmuje pozycję uprzywilejowaną, tj. skrajną na prawo; jeżeli eksponujemy trzy flagi – pozycja uprzywilejowana jest w środku. Ustawa mówi o obowiązku podnoszenia flagi z okazji uroczystości oraz rocznic i świąt państwowych. Hymn państwowy wykonuje się lub odtwarza w szczególności w czasie uroczystości, rocznic i świąt państwowych. Podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego obowiązuje zachowanie powagi i spokoju. Osoby obecne podczas publicznego wykonywania lub odtwarzania hymnu stoją w postawie wyrażającej szacunek, a ponadto mężczyźni w ubraniach cywilnych – zdejmują nakrycia głowy, zaś osoby w umundurowaniu obejmującym nakrycie głowy, nie będące w zorganizowanej grupie – oddają honory przez salutowanie. Poczty sztandarowe podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu oddają honory przez pochylenie sztandaru. Godło, flaga i hymn są symbolami naszego państwa, do których należy się odnosić z należną czcią i szacunkiem. W Polsce nasze symbole państwowe mają pierwszeństwo przed każdym innym znakiem, np. znakami stowarzyszeń, miast, organizacji krajowych i międzynarodowych.

Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 20 lutego 2004 roku o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, 2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 roku o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, 3. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2006 roku w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1991 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych, 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 roku w sprawie tablic i pieczęci urzędowych, 6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2005 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.


str. 81 Załącznik 2

Zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich 1. Przed lekcjami i w czasie przerw międzylekcyjnych uczniowie pozostają pod opieką-nadzorem dyżurujących nauczycieli. 2. Dyżury muszą obejmować wszystkie pomieszczenia i miejsca, gdzie przebywają uczniowie. 3. Podczas pełnienia dyżuru nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów znajdujących się w danym rejonie. 4. Dyżur przed pierwszą lekcją rozpoczyna się o godzinie 7.45 (jeżeli lekcja rozpoczyna się o 7.10 dyżur od godziny 7.00). 5. Dyżury pełnione są zgodnie z ustalonym przez Dyrektora harmonogramem. 6. W przypadku nieobecności nauczyciela pełniącego dyżur w określonym rejonie Szkoły, zastępuje go nauczyciel, który prowadzi za niego w danym dniu zajęcia lekcyjne (po lekcji lub zgodnie z przydziałem) lub inny nauczyciel wyznaczony przez organizującego zastępstwa Wicedyrektora. 7. Do obowiązków nauczyciela dyżurującego w szczególności należy: a) punktualne rozpoczęcie dyżuru (niezwłocznie po dzwonku na przerwę) i pełnienie go aktywnie i rzetelnie do końca przerwy, b) kontrola korytarzy, ubikacji, otwartych pomieszczeń i przyległych klatek schodowych znajdujących się w rejonie jego dyżuru, c) zapewnienie opieki innego nauczyciela uczniom znajdującym się w danym rejonie w sytuacji, gdy ze szczególnie uzasadnionych przyczyn nauczyciel musi opuścić rejon dyżuru, d) pilnowanie, aby uczniowie nie opuszczali przed zakończeniem lekcji terenu Szkoły, a poza dozwolonym okresem – budynku, e) zwracanie uwagi na osoby obce, nie będące uczniami ani pracownikami Szkoły przebywające na jej terenie, f) przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp, w tym dotyczących postępowania przy wypadkach uczniowskich i wypadkach przy pracy. g) zwracanie uwagi na zachowanie i bezpieczeństwo uczniów w rejonie dyżuru i reagowanie w sytuacjach tego wymagających (w szczególności: niebezpieczne zabawy uczniów, bieganie po korytarzach, otwieranie okien itp.) 9. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do podpisania i przestrzegania harmonogramu dyżurów, o którym mowa w punkcie 6 oraz systematycznego sprawdzania książki zastępstw. Zapoznanie się z przydziałem zastępstwa należy potwierdzić podpisem. 10. Każdy nauczyciel Szkoły ma prawo i obowiązek zwracać uwagę na zachowanie i bezpieczeństwo uczniów i reagować w sytuacjach tego wymagających. 11. Za bezpieczeństwo uczniów przebywających podczas przerw w salach lekcyjnych odpowiada nauczyciel, który wyraził zgodę na ich przebywanie w tych pomieszczeniach.


str. 82 Załącznik nr 3

Postępowanie nauczycieli na wypadek pożaru lub innego zagrożenia Po ogłoszeniu sygnału alarmowego "ewakuacja" - nauczyciele szkoły, obowiązani są wykonać następujące czynności: - udzielić uczniom informacji nt. ewakuacji, dróg ewakuacji (umieszczonej na drzwiach w poszczególnych klasach) i miejsca zbiórki, Miejsce zbiórki ewakuowanych osób to teren parkingu osiedlowego pomiędzy blokami 14, 16, 18 i przyległa do nich część ulicy Misiągiewicza, skąd w zależności od sytuacji i pogody osoby mogą być kierowane do innych miejsc (klatki schodowe w/w bloków) - łagodzić powstającą sytuację napięciowo-nerwową, - w żadnym wypadku nie należy dopuszczać do przebiegu ewakuacji samoczynnej, chaotycznej i przypadkowej, - w pierwszej kolejności spowodować opuszczenie pomieszczeń przez uczniów, zamknąć drzwi (nie na klucz!), - udać się do odpowiedniego wyjścia ewakuacyjnego zgodnie z informacją umieszczoną na drzwiach w poszczególnych klasach, nie idąc do szatni, - w razie potrzeby oświetlić (w miarę możliwości) drogi ewakuacyjne, korytarze, klatki schodowe, otworzyć drzwi ewakuacyjne kluczami znajdującymi się w kasetkach przy drzwiach ewakuacyjnych, - izolować pomieszczenia w których powstał pożar od pomieszczeń, w których przebywają ludzie przez zamknięcie drzwi (nie na klucz!), - nie dopuszczać do powracania osób do swych poprzednich miejsc pobytu, - starać się, aby w pierwszej kolejności byli ewakuowani ranni, niepełnosprawni i zbyt bojaźliwi, - zorganizować wyniesienie osób, które zasłabły lub nie mogą o własnych siłach opuścić budynku, - po wyjściu ludzi sprawdzić, czy w pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych nikt nie pozostał. - na miejscu zbiórki sprawdzić stan klasy, uzupełnić poniższą tabelkę i podać osobie notującej, - jeśli ewakuacja zostanie ogłoszona podczas przerwy nauczyciele w miarę możliwości kierują uczniów z segmentu A do wyjścia ewakuacyjnego oznaczonego literką A, z segmentu B do wyjścia B, z segmentu C do wyjścia C, - jeśli któreś z wyjść jest zablokowane należy udać się do wyjścia najbliższego, lub stosować się do poleceń osoby kierującej ewakuacją. Osoba notująca stan osobowy ewakuowanych grup będzie się znajdowała obok budynku kotłowni osiedlowej na ul. Misiągiewicza.


str. 83 Nauczyciel po dojściu na miejsce zbiórki zobowiązany jest podać osobie notującej: .......................................................................................................... 1 Numer klasy (np. 1b) 2 Numer sali lekcyjnej (np. sala nr 105)

Ilość obecnych uczniów zgodnie ze stanem w dzienniku na tej lekcji Ilość nieobecnych uczniów zgodnie ze stanem w dzienniku na tej 4 lekcji 5 Ilość uczniów po wyprowadzeniu ze szkoły Ilość uczniów którzy pozostali w szkole (od liczby uczniów 6 z wiersza 3 odjąć liczbę uczniów z wiersza 5) 3


str. 84 Załącznik nr 4

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych, krajoznawstwa i turystyki §1 1. Działalność Gimnazjum w zakresie organizacji wycieczek, krajoznawstwa i turystyki, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (DzU Nr 135, poz.1516), obejmuje: a) wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych; b) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych; c) imprezy krajoznawczo-turystyczne, takie jak biwaki, konkursy, turnieje, d) imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym posługiwania się specjalistycznym sprzętem, e) imprezy wyjazdowe – związane z realizacją programu nauczania, takie jak zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne. 2. Organizacja wycieczek oraz działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki ma na celu przede wszystkim: a) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii, poznawanie kultury i języka innych państw; b) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego, wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania; c) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody; d) podnoszenie sprawności fizycznej; e) poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży; f) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku; g) przeciwdziałanie patologii społecznej; h) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. 3. Obozy wędrowne, o których jest mowa w § 1 ust. 1 pkt d, organizuje się jedynie po trasach przygotowanych przez podmioty działające w zakresie turystyki kwalifikowanej. 4. Wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich, leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1000 m n.p.m., mogą prowadzić tylko górscy przewodnicy turystyczni.


str. 85 5. Organizacja wycieczek oraz działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

§2 1. Organizacja i program wycieczek oraz innych form krajoznawstwa i turystyki powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych. Obowiązkiem kierownika wycieczki jest sprawdzenie stanu zdrowia i umiejętności uczniów w kontekście wymagań związanych z formą organizowanej wycieczki. 2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (DzU Nr 6, poz. 69 z 2003 r.) w wycieczkach nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku, do których istnieją przeciwwskazania lekarskie. 3. Uczniowie niepełnosprawni mogą brać udział w wycieczkach i innych formach krajoznawstwa i turystyki jedynie w sytuacji, kiedy nie ma odpowiednich przeciwwskazań zdrowotnych oraz pod warunkiem zapewnienia zaspokojenia specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju oraz stopnia niepełnosprawności.

§3 1. Podstawowym obowiązkiem organizatora wycieczki jest zapewnienie bezpieczeństwa jego uczestnikom poprzez zapewnienie zarówno odpowiednich warunków organizacyjnych, jak i programowych. 2. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczek oraz innych form krajoznawstwa i turystyki są kierownik wycieczki oraz opiekunowie grup. Opieka ich ma charakter ciągły. 3. Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza teren szkolny w obrębie tej samej miejscowości na wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo-turystyczne powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy 30 uczniów. 4. Przy korzystaniu z miejskich środków lokomocji opieka powinna być zwiększona zależnie od odległości, wieku uczniów i innych potrzeb. 5. Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza miejscowość, w której jest siedziba Szkoły, powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy 15 uczniów. 6. Na wycieczce turystyki kwalifikowanej opiekę sprawować powinna jedna osoba dorosła nad grupą do 10 uczniów, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 7. Wycieczka rozpoczyna się i kończy w miejscu określonym w harmonogramie wycieczki. Po zakończeniu wycieczki uczniowie udają się do domów samodzielnie, a po godzinie 2200 wyłącznie pod opieką rodziców. 8. Udział uczniów w wycieczce, z wyjątkiem wycieczek przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych, wymaga każdorazowo zgody ich


str. 86 przedstawicieli ustawowych, a więc rodziców lub prawnych opiekunów (rodzina zastępcza, dom dziecka). 9. O udziale ucznia w wycieczce, z wyjątkiem wycieczek przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych, decyduje kierownik po konsultacji z wychowawcą tego ucznia 10. Opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzać stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego. 11. Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. 12. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych. 13. Uczestnicy wycieczek i imprez obowiązkowo powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, a uczestnicy wycieczki zagranicznej – ubezpieczeniom od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

§4 Wycieczka musi być przygotowana należycie pod względem programowym i organizacyjnym. 2. Informację na temat ustaleń programowych, a w szczególności dotyczące celu, trasy, harmonogramu, a także regulaminu wycieczki, należy przekazać uczniom przed wycieczką. 3. Program wycieczki lub innych form krajoznawstwa i turystyki organizowanych przez Szkołę, liczba uczestników oraz imiona i nazwiska kierownika i opiekunów zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza Dyrektor Szkoły lub inna upoważniona przez niego osoba. 4. Wzór karty wycieczki stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. 5. Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez wyraża Dyrektor Szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 6. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5, powinno zawierać w szczególności: a) nazwę kraju; b) czas pobytu; c) program pobytu; d) imię i nazwiska kierownika oraz opiekunów; e) listę uczniów biorących udział w wyjeździe oraz z określeniem ich wieku.

§5 1. Dokumentacja wycieczki poza wymienioną w § 4 ust. 3 kartą wycieczki zawiera: a) listę uczestników, której wzór stanowi załącznik Nr 2, b) pisemną zgodę rodziców, której wzór stanowi załącznik Nr 3, c) regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki,


str. 87 d) potwierdzenie ubezpieczenia uczestników wyjazdu od następstw nieszczęśliwych wypadków, a uczestników wycieczki zagranicznej także ubezpieczenia od kosztów leczenia, e) preliminarz finansowy wycieczki, przewidujący koszty realizacji programu, f) rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu. 2. Dokumentacja wycieczki obejmująca kartę wycieczki oraz dokumenty, o których mowa w pkt. a-e, powinna być złożona Dyrektorowi Szkoły w celu zatwierdzenia w terminie najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem wycieczki. 3. Rozliczenie finansowe składa kierownik wycieczki u Dyrektora Szkoły w terminie dwóch tygodni od jej zakończenia.

§6 1. Kierownikiem wycieczki lub innych form krajoznawstwa i turystyki organizowanych przez Szkołę może być wyłącznie zatrudniony w niej nauczyciel mający uprawnienia pedagogiczne oraz kwalifikacje odpowiednie do realizacji danej formy krajoznawstwa i turystyki. 2. W wyjątkowych sytuacjach kierownikiem wycieczki lub innych form krajoznawstwa i turystyki może być także inna, wyznaczona przez Dyrektora Szkoły, osoba pełnoletnia, która: a) ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych, b) jest instruktorem harcerskim, c) ma uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek. 3. Kierownikiem obozu wędrownego może być osoba po ukończeniu kursu dla kierowników obozów wędrownych lub mająca uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek. 4. Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej może być osoba mająca uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu. 5. Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki lub imprezy.

§7 Do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki należy: 1. Opracowanie programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy. 2. Opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich uczestników. 3. Zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie.


str. 88 4. Zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania. 5. Określenie zadań opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy. 6. Nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy. 7. Organizację transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników. 8. Dokonanie podziału zadań wśród uczestników. 9. Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy. 10. Dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu.

§8 1. Opiekunami wycieczki powinni być w pierwszej kolejności nauczyciele zatrudnieni w Szkole, a w szczególnych wypadkach, po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły także rodzice uczniów biorących udział w wycieczce bądź inne osoby pełnoletnie. 2. Do podstawowych obowiązków opiekuna należy: a) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami, b) współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy, c) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, d) nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom, e) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.

§9 1. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia kierowników i opiekunów wycieczek lub imprez, może być finansowana ze środków pozabudżetowych, a w szczególności: a) z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie, b) ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły, c) ze środków wypracowanych przez uczniów, d) ze środków przekazanych przez Radę Rodziców, a także osoby fizyczne i prawne. 2. Plan finansowy wycieczki, po zaopiniowaniu przez rodziców dzieci biorących udział w wyjeździe, zatwierdza dyrektor szkoły. 3. Plan finansowy musi określać koszt wycieczki, wysokość i źródła jej finansowania, koszt jednego uczestnika wycieczki oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.


str. 89

§ 10 W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy, Statutu Szkoły oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1992 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (DzU Nr 65, poz.331 z 1996 r oraz Nr 119, poz. 562), a także rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (DzU Nr 135, poz. 1516).

§ 11 Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.


str. 90 Załącznik nr 5

Oświadczenie rodziców o przejęciu opieki nad dzieckiem

Przeworsk, ....................

Oświadczenie Niniejszym oświadczam, że odbieram córkę/syna ................................................ uczennicę/ucznia klasy ............ ze szkoły i zobowiązuję się do opieki nad córką/synem od momentu odebrania. Córkę/syna odebrałam/-łem w dniu .............................. o godz. ............. Nie wnoszę żadnych zastrzeżeń do szkoły dotyczących opieki szkoły nad córką/synem.

.................................................... czytelny podpis rodzica


str. 91 Załącznik nr 6

REGULAMIN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W GIMNAZJUM NR 1 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

CELE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIOWSKIEJ: -

integracja uczniów i kształtowanie umiejętności zespołowego działania

-

współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się

-

rozwój samorządności szkolnej, zgodnie z demokratycznymi zasadami współżycia społecznego

-

rozwój patriotyzmu

-

podejmowanie współodpowiedzialności za sprawy związane ze szkołą poprzez podejmowanie różnorodnych inicjatyw w zakresie wewnątrzszkolnej organizacji życia uczniów w szkole

-

dbanie o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji zgodnie z programem wychowawczym

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

-

integracja społeczności uczniowskiej

-

reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec władz szkoły

-

przedstawianie opinii i postulatów uczniów

-

współdziałanie z władzami szkoły

-

współudział w rozwijaniu zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych

-

aktywizowanie uczniów w celu rozmaitych prac na rzecz szkoły

-

zachęcanie do pracy społecznej na rzecz środowiska lokalnego

-

współdziałanie z organizacjami społecznym i młodzieżowymi


str. 92 ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

-

RADA SAMORZĄDU KLASOWEGO – pełni rolę wykonawczą na szczeblu klasy. W skład niej wchodzą: Przewodniczący klasy, Zastępca, Skarbnik, wybierani na zajęciach integracyjnych z wychowawcą w pierwszych dniach nauki.

-

KONFERENCJA PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDÓW KLASOWYCH – tworzą ją RADY SAMORZĄDU KLASOWEGO lub inne osoby(uczniowie) upoważnieni przez Dyrektora Szkoły i nauczycieli

-

RADA SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO – tworzą ja uczniowie którzy wygrali demokratyczne wybory do Samorządu Szkolnego, przeprowadzone zgodnie z ordynacją wyborczą. Liczba członków Rady jest zależna od ilości zgłoszonych kandydatów, jednak nie może być mniejsza niż 5 osób.

-

UCZNIOWSKA RADA SZKOŁY – tworzą ja uczniowie wchodzący w skład RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. Składa się z: Przewodniczącego (uczeń który otrzymał największą liczbę głosów w wyborach do Samorządu Uczniowskiego), Zastępca (wybierany przez Przewodniczącego spośród członków Rady Samorządu Uczniowskiego) Sekretarz wybierany przez Radę Samorządu Uczniowskiego

ZASADY WYBORU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Regulowane są przez „Ordynację wyborczą do Samorządu Uczniowskiego w Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego”

ZASADY ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego mogą być odwołani decyzją Rady Pedagogicznej na wniosek Dyrektora Szkoły, Opiekuna Samorządu, innych członków Rady Pedagogicznej oraz uczniów Gimnazjum Nr 1 w Przeworsku.


str. 93 ODRYNACJA WYBORCZA DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W GIMNAZJUM NR 1 IM. KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W PRZEWORSKU 1. Wybory są powszechne – prawo wybierania ma każdy uczeń szkoły 2. Wybory są równe - wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach. Każdemu przysługuje jeden głos oddany na jednego kandydata 3. Wybory są bezpośrednie – wyborcy wybierają członków Samorządu Uczniowskiego bezpośrednio spośród kandydatów zgłoszonych przez zespoły klasowe. 4. Wybory są tajna – każdy ma prawo zachować w tajemnicy, na kogo oddał głos. 5. Głosować można tylko osobiście 6. Kandydatami do Samorządu Uczniowskiego mogą być uczniowie z klas I i II, którzy mają, co najmniej dobrą oceną zachowania. 7. Kandydatów podają zespoły klasowe (maksymalnie 1 uczeń z klasy, klasa może nie podać swojego kandydata) 8. Komisję wyborczą wraz z jej dorosłymi opiekunami powołuje Dyrektor Szkoły 9. Datę wyborów ogłasza Dyrektor Szkoły w jednym z dni ostatniego tygodnia I semestru danego roku szkolnego. 10. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok 11. Wybory odbywają się w ciągu jednego wyznaczonego wcześniej dnia 12. Kampania rozpoczyna się dwa tygodnie przed datą wyborów. Jest to akcja informacyjno-plakatowa prowadzona na terenie szkoły. 13. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów. 14. Przewodniczący ma prawo wybrać sobie spośród członków Rady Samorządu Uczniowskiego swojego zastępcę, natomiast Sekretarza powołują członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego. 15. Wybrany Samorząd

Uczniowski rozpoczyna swoją kadencję po feriach

zimowych w danym roku szkolnym.


str. 94 Załącznik nr 7

Regulamin tworzenia klas pierwszych 1. Oddziały klas pierwszych tworzy się w terminie ustalonym przez Radę Pedagogiczną według następujących kryteriów: a) Liczba uczniów uczących się danego języka obcego w oddziale nie może być niższa niż 12. b) Liczba dziewcząt i chłopców w oddziałach powinna być w miarę możliwości porównywalna. c) Oddziały klasowe powinny być równoliczne. d) Przy tworzeniu oddziałów uwzględnia się oceny zachowania i stopnie uczniów: • podania uczniów dzieli się na trzy grupy według średniej stopni uzyskanych za I semestr: powyżej 4,51; od 3,5do 4,5; poniżej 3,5. • do każdej klasy (oddziału) trafiają w ilościach proporcjonalnych uczniowie z każdej grupy. e) Przy podziale komisja zwraca uwagę na miejsca zamieszkania uczniów.


str. 95 Załącznik nr 8

Regulamin Biblioteki Gimnazjum Nr 1 w Przeworsku 1. Biblioteka jest pracownią interdyscyplinarną, wspólnym miejscem pracy ucznia i nauczyciela. Służy rozwojowi i pogłębianiu wiedzy ucznia. Uczy korzystania z informacji. 2. Prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych mają wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły, oraz rodzice. 3. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek z wyjątkiem książek popularnonaukowych i lektur, które podaje bibliotekarz. 4. Czytelnik szanuje książki, chroni je przed zniszczeniem. 5. Uczeń może wypożyczyć jednorazowo 3 woluminy (w tym jedną lekturę). Okres wypożyczeń: 3 tygodnie - lektury, inne książki - 1 miesiąc, czasopisma 2 tygodnie, o ile bibliotekarz nie określi inaczej terminu zwrotu materiałów bibliotecznych. 6. Okres wypożyczeń dla nauczycieli wynosi 1 rok. 7. Czytelnik, który nie zwróci książki w terminie dostaje upomnienie. 8. Udostępniane zbiory powierza się opiece czytelnika. Zabrania się wyrywania kartek, wycinania ilustracji, wypełniania krzyżówek, rozwiązywania rebusów w czasopismach itp. 9. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki rodzice ucznia zobowiązani są odkupić pozycję o takim samy tytule, lub inną o zbliżonej wartości, wskazaną przez bibliotekarza. 10. Uczeń korzysta z czytelni po uprzednim okazaniu legitymacji szkolnej i wpisaniu się do zeszytu odwiedzin. 11. W czytelni należy zachować ciszę. Nie wolno też spożywać posiłków. 12. Za uszkodzone materiały biblioteczne czytelnik (rodzice) płacą odszkodowanie w wysokości ustalonej przez bibliotekarza. 13. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać czytelnicy stosujący się do niniejszego regulaminu. 14. Osoby nie stosujące się do obowiązującego regulaminu będą podlegać karom zgodnym ze Statutem Szkoły.


str. 96 Załącznik nr 9

Regulamin stołówki

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. 2. O przyjęciu decyduje kolejność wpłat. 3. Obiady wydawane są w godzinach 12.05 – 14.10. 4. Inne posiłki (kanapki, drożdżówki) i napoje wydawane są w godzinach 8.45 – 11.20 i 14.05 – 16.40 5. Ze względu na organizowane grupowe wyjścia, mogą ulec zmianie godziny wydawania posiłków. 6. Z obiadów korzysta tylko osoba, która ten posiłek ma opłacony. 7. Podczas wydawania obiadów, na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby mające opłacony ten posiłek (obiad). 8. Z obiadów mogą korzystać uczniowie przebywający na zwolnieniu lekarskim. Obiad wydawany jest wówczas rodzinie ucznia, która ma go dostarczyć dziecku do domu. 9. Przed miejscem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu. 10. Podczas spożywania obiadu nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać po sali lub prezentować innych niestosownych zachowań. 11. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka. 12. Na stołówce obowiązuje zakaz żucia gumy. 13. Na stołówce obowiązuje obuwie szkolne (zmienne). 14. Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek w niej, a wyposażenie stołówki należy wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem. 15. Wszelkie uszkodzenia sprzętu, zagrożenia i wypadki należy natychmiast zgłaszać pracownikowi stołówki lub nauczycielowi dyżurującemu. 16. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu korzystający może zostać pozbawiony prawa do korzystania ze stołówki.


str. 97 Załącznik nr 10

Normy obowiązujące w szkole oraz sankcje za ich przekroczenie NORMY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS LEKCJI /ZAJĘĆ DODATKOWYCH 1. Na zajęcia przychodzimy punktualnie; nie uciekamy z lekcji. 2. Nie przeszkadzamy sobie wzajemnie: • nie rozmawiamy w nieuzasadnionych sytuacjach, • nie przerywamy wypowiedzi innych, • nie wyśmiewamy wypowiedzi innych, • słuchamy siebie nawzajem. 3. Słuchamy i wykonujemy polecenia Nauczyciela. 4. Na lekcje przychodzimy przygotowani, mamy odrobione zadania, nosimy podręczniki, wymagane pomoce, przybory. 5. Aktywnie uczestniczymy w zajęciach: • pomagamy sobie wzajemnie, • swoje zdanie, uwagi, opinie wyrażamy w sposób kulturalny nie używając wulgaryzmów. 6. W czasie lekcji nie żujemy gumy, nie spożywamy posiłków lub napojów. 7. Do szkoły przychodzimy czyści, skromnie i schludnie ubrani, bez makijażu, ekstrawaganckiej fryzury, przebieramy obuwie zastępcze. 8. Do szkoły nie przynosimy niebezpiecznych przedmiotów (np. proc, wskaźników laserowych itd.). 9. Szanujemy mienie szkolne, innych, osobiste, dbamy o pomoce naukowe. 10. Zostawiamy po sobie ład i porządek. SANKCJE ZA PRZEKROCZENIE NORM OBOWIĄZUJĄCYCH PODCZAS LEKCJI/ZAJĘĆ DODATKOWYCH 1. Rozmowa i wykonanie zaleceń • Wychowawcy • Pedagoga • Dyrektora - rozmowa z w/w w obecności Rodzica, Kuratora sądowego, - powiadomienie Rodziców o przekroczeniu przez ucznia normy. 2. Napisanie dodatkowego zadania, referatu, przygotowanie pomocy naukowej. 3. Upomnienie przez Nauczyciela, Wychowawcę. 4. Nagana Wychowawcy, Dyrektora - indywidualnie lub w obecności klasy. 5. Naprawienie uszkodzonego mienia, odkupienie lub pokrycie kosztów naprawy. 6. Wykonanie prac porządkowych na rzecz klasy lub szkoły pod nadzorem Rodzica,


str. 98 Wychowawcy klasy lub Nauczyciela. 7. Wykluczenie z imprez klasowych, szkolnych. 8. Wykonanie plakatu, informacji na gazetkę szkolną itp. na temat przekroczonej normy. NORMY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS PRZERW KORYTARZ 1. Poruszamy się bezpiecznie dla siebie i innych – korytarz to nie bieżnia ani lodowisko. 2. Nie otwieramy okien – należy to do obowiązków pracowników szkoły. 3. Dbamy o kulturę języka i zachowania wobec nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów. 4. Nie używamy przemocy fizycznej, słownej i psychicznej. 5. Nie niszczymy mienia szkoły ani własności innych osób. 6. Nie przynosimy niebezpiecznych przedmiotów (np. proca, scyzoryk, lasery). 7. Pomocy naukowych używamy zgodnie z ich przeznaczeniem. 8. Śmieci wyrzucamy wyłącznie do kosza. 9. Nie siadamy na parapetach. 10. Nie niszczymy zieleni w szkole ani wokół szkoły. 11. Nie przynosimy i nie oglądamy pism pornograficznych. TOALETY 1. Pamiętaj: ∇ - to dla chłopców, Ο - a to dla dziewcząt. 2. Zachowujemy czystość – pozostaw to miejsce w takim stanie, abyś mógł bez obrzydzenia ponownie z niego skorzystać. 3. Nie podglądamy! 4. Nie pijemy alkoholu, nie palimy papierosów, nie stosujemy żadnych środków odurzających. 5. Nie stosujemy przemocy fizycznej, słownej, psychicznej. 6. Nie trzaskamy drzwiami. 7. Nie przynosimy, nie oglądamy pism pornograficznych. SZATNIA 1. 2. 3. 4. 5.

Przychodzimy 10 minut przed lekcją. Zmieniamy obuwie. Korzystamy z szatni tylko w celu przebrania się. Nie niszczymy mienia szkoły ani własności innych osób. Nie pijemy alkoholu, nie palimy papierosów, nie stosujemy żadnych środków odurzających i ich nie rozprowadzamy. 6. Nie kradniemy.


str. 99 7. Nie przynosimy, nie oglądamy pism pornograficznych. STOŁÓWKA 1. Dbamy o kulturę języka i zachowania: • nie używaj wulgaryzmów, • nie krzycz, • nie pluj, • nie mlaskaj, • używaj sztućców, • nie marnuj jedzenia. 2. Nie kradniemy, nie niszczymy mienia stołówki. SANKCJE ZA PRZEKROCZENIE NORM OBOWIĄZUJĄCYCH PODCZAS PRZERW 1. Uwaga negatywna do zeszytu / dziennika. 2. Praca na rzecz szkoły, np. sprzątanie. 3. Powiadomienie Wychowawcy. 4. Wezwanie Rodziców. 5. Pokrycie kosztów usunięcia zniszczeń. 6. Przygotowanie referatu na temat zadany przez Wychowawcę. 7. Konfiskata i przekazanie Rodzicom przedmiotów niebezpiecznych i zakazanych. 8. Publiczne przeproszenie osoby pokrzywdzonej. 9. Obniżenie oceny zachowania. 10. Wykluczenie z udziału w imprezach klasowych i szkolnych. 11. Przeniesienie do innego oddziału. 12. W przypadku kradzieży, wymuszani, przemocy – powiadomienie Rodziców, Policji, Sądu Rodzinnego. 13. Podczas przerwy przymusowy spacer z nauczycielem dyżurującym. NORMY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS WYJŚĆ / WYCIECZEK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Jesteśmy punktualni. Słuchamy poleceń Kierownika i Opiekunów wycieczki. Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa (transport, trasa turystyczna, ruch uliczny). Zachowujemy się właściwie do zwiedzanych miejsc. Przestrzegamy regulaminu miejsca pobytu. Nie oddalamy się od grupy bez pozwolenia Opiekuna. Nie używamy przemocy fizycznej ani psychicznej. Zachowujemy się kulturalnie: • nie używamy wulgaryzmów, • nie wykonujemy obraźliwych gestów,


str. 100 • nie hałasujemy, nie śmiecimy, zachowujemy po sobie porządek, • nie przywłaszczamy sobie cudzej własności, nie niszczymy jej. 9. Nie palimy papierosów, nie pijemy alkoholu, nie używamy narkotyków. 10. Jesteśmy dla siebie uprzejmi, życzliwi, pomagamy sobie w potrzebie. 11. Zgłaszamy problemy, staramy się je rozwiązać. 12. Informujemy się o nieprzewidzianych sytuacjach. 13. Nie organizujemy sobie czasu bez uzgodnienia z Opiekunem. 14. Przestrzegamy zasad ciszy nocnej, przebywamy w swoich pokojach, namiotach. 15. Obowiązuje samodyscyplina.

SANKCJE ZA PRZEKROCZENIE NORM OBOWIĄZUJĄCYCH PODCZAS WYJŚĆ/WYCIECZEK 1. Upomnienie wobec całej grupy. 2. Praca na rzecz grupy (pomoc przy posiłkach, sprzątanie). 3. Na lekcjach wychowawczych analizujemy wycieczkę pod kątem przestrzegania norm – za złamanie normy: • przedstawienie scenki, • przygotowanie gazetki, referatu. 4. W przypadku dopuszczenia się kradzieży: • powiadomienie Rodziców, • poinformowanie grupy kto jest sprawcą kradzieży (w zależności od sytuacji), • sprawca zwraca skradzioną rzecz lub jej równowartość, • naprawianie zniszczonego mienia, • przeproszenie poszkodowanych w obecności grupy. 5. Za palenie papierosów, picie alkoholu, używanie narkotyków: • nagana indywidualna przy klasie, • obniżenie zachowania, • Rodzic zabiera dziecko z wycieczki, • zakaz udziału w kolejnych wycieczkach, • wykluczenie z imprez klasowych i szkolnych, • przygotowanie transparentu np. „ od dziś nie palę”, • nagana Dyrektora. NORMY OBOWIĄZUJĄCE POZA SZKOŁĄ / W CZASIE WOLNYM 1. 2. 3. 4.

Obowiązuje nas kultura słowa we wzajemnych kontaktach. Odnosimy się z szacunkiem do innych. Szanujemy rzeczy swoje i innych. Unikamy niebezpiecznych zachowań np. bójki, zabawy na ulicy.


str. 101 5. Dbamy o zachowanie zdrowia przez unikanie używek: nie palimy, nie pijemy alkoholu, nie używamy narkotyków. 6. Nie przebywamy w lokalach gdzie podawany jest alkohol po godzinie 2000. 7. Nie przebywamy poza domem po 2200 bez opieki rodziców. 8. Godnie prezentujemy szkołę w każdym miejscu.

SANKCJE ZA PRZEKROCZENIE NORM OBOWIĄZUJĄCYCH POZA SZKOŁĄ / W CZASIE WOLNYM 1. 2. 3. 4.

Publiczne przeprosiny na forum klasy lub szkoły za arogancję i brak kultury. Naprawienie wyrządzonej szkody lub pokrycie kosztów naprawy. Wykluczenie z imprez szkolnych, zawodów sportowych, wycieczek. Za naruszenie norm obowiązujących poza szkołą: • powiadomienie Rodziców, • nagana Wychowawcy lub Dyrektora Szkoły, • przeniesienie do innej klasy, • powiadomienie Policji w sytuacjach drastycznych. • powiadomienie Sądu Rodzinnego.


str. 102 Załącznik nr 11

Wzór usprawiedliwienia Przeworsk , dnia .................

Usprawiedliwienie Proszę o usprawiedliwienie nieobecności (spóźnienia) mojej córki / mojego syna .............................................................................. ucznia klasy .............................. w dniu/ach ......................... spowodowanej .................................................................... (przyczyna)

............................ Podpis rodzica

Wzór prośby o zwolnienie ucznia z lekcji

Przeworsk , dnia .................

Proszę o zwolnienie do domu* mojej/ego córki/syna .................................................... ucznia klasy ................. w dniu ................................... z lekcji ....................................... czyli od godziny .................. z powodu ........................................................................... (przyczyna)

Biorę pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego zwolnienia ze szkoły.

* pisemna prośba o zwolnienie ucznia z lekcji, na której ma odbywać się sprawdzian, musi zawierać zapis: „wiem, że na lekcji (lekcjach), z której zwalniam dziecko jest przewidziany sprawdzian/powtórzenie wiadomości”.


str. 103 Załącznik nr 12

Wzór wniosku o zwolnienie z zajęć WF

............................................... (imię i nazwisko rodzica)

Przeworsk dnia ...............................

................................................ ................................................ (adres zamieszkania)

Dyrekcja Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przeworsku

Zwracam

się

z

prośbą

o

zwolnienie

mojego

syna/mojej

córki

……………………………. ucznia klasy .............. z zajęć lekcyjnych wychowania fizycznego. Mój syn/moja córka posiada zaświadczenie lekarskie zwalniające go/ją z zajęć. Ponieważ są to trzy pierwsze/ostatnie lekcje proszę o zwolnienie syna/córki z tych zajęć do domu. Biorę pełną odpowiedzialność za dziecko w tym czasie.

………………………………. Podpis rodzica *Niepotrzebne skreślić


str. 104 Załącznik nr 14

Zasady korzystania z szatni szkolnej Regulamin szatni szkolnej Szatnia szkolna jest pomieszczeniem przeznaczonym do użytku młodzieży Gimnazjum Nr 1 w Przeworsku.

1. W szatni obowiązuje cisza i kulturalne zachowanie wobec korzystających z szatni. 2. Uczniowie dojeżdżający wchodzą do szkoły i czas do godz. 7.40 spędzając w pokoju rozmów, a przychodzący po godzinie 8.00 w bibliotece szkolnej. 3. Rano szatnia otwierana jest o godz. 7.45, a w okresie zimowym o godz. 7.30 4. W trakcie trwania zajęć szatnia otwierana jest na 5 minut przed każdym dzwonkiem i zamykana po dzwonku kończącym przerwę. 5. W okresie zimowym w trakcie trwania zajęć szatnia otwarta jest ciągle, a młodzież przebywająca w szatni znajduje się pod opieka woźnego szkoły. 6. Nie wolno w kieszeniach odzieży pozostawiać wartościowych przedmiotów np. pieniędzy, kluczy, zegarków, dokumentów itp. 7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy pozostawione w szatni.


str. 105 Załącznik nr 15

Regulamin udziału uczniów w lekcji wychowania fizycznego na hali sportowej/boisku sportowym 1. Podczas krótkich, (5 min.) przerw, klasa oczekująca na lekcję wychowania fizycznego zbiera się na parterze w części C (uczniowie nie mogą przebywać na klatce schodowej prowadzącej na halę sportową). 2. Podczas długich (15 min.) przerw, uczniowie oczekujący na lekcje wychowania fizycznego przechodzą na trybuny hali sportowej i pozostają tam przez całą przerwę, pod opieką nauczyciela dyżurującego. 3. Nauczyciele wychowania fizycznego pełnią dyżur na terenie hali sportowej (łącznik, widownia, korytarze, szatnie oraz przyległe pomieszczenia). 4. Nauczyciele wychowania fizycznego kontrolują stan szatni, prysznicy, WC przed i po każdej lekcji (grupie). 5. Po skontrolowaniu w/w pomieszczeń następuje wymiana klas. 6. Klasa udaje się na halę/boisko tylko pod opieką nauczyciela. 7. Drzwi prowadzące na halę sportową w trakcie lekcji będą zamknięte. 8. Uczniowie wchodząc na halę sportową/boisko sportowe muszą podporządkować się regulaminowi opracowanemu przez administratora. 9. O wszelkich usterkach, zniszczeniach itp. uczniowie niezwłocznie muszą powiadomić nauczyciela lub obsługę hali sportowej/boiska sportowego.


str. 106 Załącznik nr 16

Regulamin przejścia uczniów na pływalnię

Zbiórka uczniów w szatni, sprawdzenie listy obecności przez nauczycieli wychowania fizycznego. 1. Ustawienie uczniów w pary i wyjście z budynku szkolnego. Jeden z nauczycieli

prowadzi grupę, zaś drugi zamyka grupę. 2. Podczas przejścia ze szkoły na pływalnię uczniowie powinni: • • • • • •

nie popychać się, nie oddalać się od grupy, nie używać wulgarnych słów, nie krzyczeć, nie wdawać się w żadne rozmowy z przechodniami, słuchać poleceń nauczyciela.

3. Uczniowie przychodzący na pływalnię czekają na nauczyciela w poczekalni

pływalni, nauczyciel po raz kolejny sprawdza listę obecności. 4. Uczeń bez zgody nauczyciela nie wchodzi do szatni oraz na nieckę basenu. 5. Uczniów przechodzących z pływalni do szkoły obowiązują te same zasady, co

uczniów przychodzących na pływalnię. 6. Uczniów i nauczycieli obowiązuje przestrzeganie wszelkich zasad BHP.

Statut gimnazjum numre 1 w Przeworsku  

Statut gimnazjum numre 1 w Przeworsku CO TY GADASZ? telekomunikacja polska w czym pomóc?