DA Økonomi & Næring Oktober 2022

Page 1

ECIT signerte kontrakt med elektrogigant

• Elkonor en av Norges største elektroinstallatørkjeder har valgt drammensbaserte ECIT som sin nye partner på skytjenester og IT. Kontrakten har en stipulert verdi til 35 millioner.

• De to kollegene i ECIT Solutions One rådgiver og ansvar lig selger, Raymond Ystenes og salgsdirektør Lars David Klausen (54) kan glede seg over at ny stor kontarkt er undertegnet.

n DRAMMENSAVISA ØKONOMI & NÆRING n NR. 10 - 2022 Sparte stort på husleien • Da Azets 12 medarbeidere forlot sine enorme kontorer på 500 kvadratmeter i Kobbervikdalen, og flyttet inn på 95 kvadratmeter i Kontorhuset, forlot de også dyr husleie, skyhøy strømregning og erstattet det med høyere effektivitet. • Daglig leder Hakon Lærum i Kontorhuset og Azets avdelingsleder i Drammen, Hanne Franche er begge tilfredse med den nye kontorløsningen til regnskap­ og rådgivningsselskapet. Ukrainer gir drammenserne solstrøm I 2019 opprettet den opprinnelige ukrai neren Peter Grubyi (59) Viken Sol. Naboen til Eiker Motorshop i Hokksund har bok stavelig talt en strålende utvikling med ti dobling av omsetningen siste året. Azets flyttet fra 500 til 95 kvadrat i Kontorhuset

www.drammensavisa.no

Telefon: 32 17 88 11

Tips: red@drammensavisa.no

Annonsering: annonse@drammensavisa.no

Ansvarlig redaktør: Geir A. Arneberg

Frilansjournalist: Marianne Bergvall

Frilansjournalist: Terje Brun-Pedersen

Desk ansvarlig: Jo Guribye

Salgs- og markedsrådgiver: Trond E. Pedersen

Salgsleder – DA Næringsliv: Ove Geir Andheim

Daglig leder: Aslak Hougen

Besøks- og postadresse: Støperigata 7 3040 Drammen

Utgiver: Drammensavisa AS Org. nr. 826 423 552

Layout: Edda Grafisk AS

Trykk: Polaris Trykk Arendal AS

Distribusjon: Posten Norge AS

Har du utfordringer med leve ring av Drammensavisa, send epost til drift@drammensavisa.no

Drammensavisa er 100% annonsefinansiert og er politisk og ideologisk uavhengig. Drammensavisas innhold er redaktørstyrt, og redaksjonen har full integritet.

Medlem av Norsk Redaktørforening og redigeres etter redaktørplakaten

NÆRINGSLIVSLEDEREN

Tør vi å tenke nytt?

Gravferdsbransjen er en spesiell næring som de fleste ikke ønsker å forholde seg til. I hvert fall ikke før man må. I denne Næringslivsle deren tar Kai Roar Bjerkeengen, daglig leder i Personlig Gravferd, til orde for nye tanker også for denne bransjen.

Det meste rundt oss forandres med tiden. Slik er det også i grav ferdsbransjen. Men her har jeg følelsen av at endringene må modnes over tid. Sterke tradisjo ner og faste ritualer holder en stø dig hånd over oss når vi plutselig står i en av livets vanskeligste faser. Her har kirken i mange år hatt en trofast plass, og de har vært en trygg havn for mange i sorg og savn. Det velger jeg både å tro og håpe at den skal videre fremover også.

I min egen familie har vi alltid søkt til kirken når vi har hatt dødsfall. Og vi har hatt mange av dem den siste tiden. I løpet av bare ett år mistet vi fire av våre nærmeste. Og ser vi enda fire år tilbake, var det ytterligere to til, altså 6 dødsfall på relativt kort tid. Det oppleves særdeles røft og man rekker knapt å reise seg igjen mellom hvert dødsfall. Etter 16 år som gravferdskonsulent skulle man tro at man var bedre rustet. Alt blir så annerledes når man blir sittende «på andre siden av bordet». Det som slår meg i ettertid, når man rekker å tenke, er at nesten alle disse begravel sene ble tilnærmet helt like. Kun noen små musikalske forskjeller. Vi som velger kirken må følge et fastlagt gravferdsrituale og her møter vi på utfordringen; De fles te seremoniene blir nesten helt identiske. Som barn oppdras vi til å være selvstendige, uavhengige individer som tar egne valg og at våre veier da ofte går i litt forskjel lige retninger er naturlig. Men når døden innhenter oss, skal vi plut selig alle være så like som mulig.

Poenget er; Vi, både begra velsesbyråene og de forskjellige trossamfunn, har en plikt til å ta vare på både de sterkt troende, de som bare tror litt og de som av

ulike grunner ønsker å være helt nøytrale. Alle fortjener å bli møtt med samme respekt og verdighet for sitt livssyn. Undersøkelser og statistikk viser at kirkens med lemstall går nedover hvert enes te år, men at antall gravferder i kirken holder seg ganske sterkt. Dette kan fort endre seg dersom ingen vektlegger det som betyr mye for mange. Og jeg tror det haster. Bare se endringen av sym bolbruken i dødsannonser. Dette leser jeg som et stille tegn på at noe er i endring.

Jeg møter stadig folk som åpent forteller om en følelse av at de «må» benytte kirken for å finne den høytidelige og verdige rammen man ønsker til avskje den. Kirkerommet betyr noe for oss og det gir oss trygghet. Det følger mange av oss gjennom for skjellige livsfaser som dåp, kon firmasjon, bryllup og gravferd, til tross for at selve troen på en gud ikke nødvendigvis er så sterk lenger som for et par tiår tilbake. I flere av begravelsene Personlig Gravferd har bistått i sommer, har pårørende kommet med egne ønsker knyttet opp mot blant annet musikk.

Og akkurat musikk er en viktig del av seremonien. Den er stem ningsskapende, den har en helt særegen egenskap til å påvirke følelsene våre, og den gjenspei ler ofte den avdøde. Når disse ønskene ikke møtes, i den grad familiene har behov for, så får man raskt en situasjon der man må velge mellom å beholde den høytidelige rammen kirkerommet gir til avskjed eller å gi musikken sin fortjente plass. Et alternativ vil da være en livssynsåpen grav ferd et annet sted enn i kirken.

I en av begravelsene i som mer fikk familien sitt musikkøn

ske innvilget, mot at musikken ble spilt 5 minutter før klokkene ringte inn til seremoni. Altså musikken var godkjent til å kunne benyttes i kirkerommet, men ikke i selve seremonien. Jeg synes det er trist at det skal være sånn. Sånn kan det rett og slett ikke være.

Som bransje mener jeg at vi er tillagt et stort ansvar for å formidle de etterlattes ønsker, og sammen med kirken, prestene, organistene eller det trossamfun net det gjelder, bør vi tåle en dialog om å tilstrebe at flest mulig fortsatt kan bruke kirkerommet til å ta et verdig farvel. Mitt ønske og mitt håp er at vi alle bør møte familier i sorg, med forståelse og rom for at vi alle kan være for skjellige og ikke nødvendigvis må passe inn i et A4-mønster. Vi skal selvfølgelig vise respekt for de rammene de forskjellige trossam

Savnet av den sosiale plattform

I dag preges næringsseksjonen i Drammensavisa av temaet «kontor 2023». Det er ikke tilfeldig. Etter nesten to år med påtvunget hjemmekontor for store deler av den arbeidende del av folket, er det igjen lov med sosial kontakt – også på arbeids plassen. Heldigvis.

Flere selskaper har både tjent mer penger og samtidig økt effektiviteten ved at de ansatte har jobbet hjemmefra. Det betyr en ny tilvenning, og et nytt tankesett med større variabler, når verden igjen er blitt normalisert.

Mange forhold må veies opp mot hveran dre når man etter to års vakanse igjen skal samles under samme tak – og entre våre gamle kontorer.

Alt er ikke som det var. Erfaringene er nye. Tilpasningene skal igjen revurderes.

Når vi i dagens utgave av Drammensavisa Økonomi og Næring kan lese om hvilke «moderne og amerikaniserte» trender som eksempelvis Kontorhusets mange leietake re får utnytte, og de nye tilpasningene som gjøres for å reinstallere kontorer til en mer

moderne møteplass, slik Kontorcompaniet omtaler under samme tema, sier det noe om at behovet under koronaens herjinger har gjort noe med vår bevissthet rundt det tradisjonelle kontoret.

Hjemmekontoret og savnet av den sosiale plattformen som kolleger utgjør, har påvir ket bevisstheten til selve kontorplassen og omgangen med arbeidsgivere og ansatte.

Vi trenger hverandre, men bare på en litt mer moderne og annen måte.

funn har satt, men jeg tror det er på høy tid at vi bør ha åpenhet og aksept for at noen velger andre personlige ting i tillegg til det tradisjonelle.

Kall det gjerne bevissthet styrt av ube visstheten.

26. oktober 20222 DA - Økonomi & Næring
«Næringslivslederen» er DA Økonomi & Nærings egen tumleplass for Drammens næringslivstopper. Til hver utgave utfordrer avisa en næringslivstopp i Drammen til å bidra til avisas nye kommentarserie. Denne uka er det Kai Roar Bjerkeengen.
Kai Roar Bjerkeengen, daglig leder i Personlig Gravferd

Du kan få rask hjelp til å skaffe SOLCELLEANLEGG PÅ ETT STED

Mens strømmen blir dyrere, ser stadig flere både private, bedrifter og innen landbruket nytten av eget solcelleanlegg. Kunden etterspør ofte noen som kan ta hele prosessen.

Solceller har de siste årene blitt mer vanlig på tak av hus og næringsbygg, og Ingeniør Ivar Pettersen AS har tilbydd løsninger for kunden til private, næringsbygg og landbruksbygninger. Den senere tiden har etterspørselen tatt av, og nå er det mange ulike løsninger som finnes på markedet for både tak og fasader.

- Vi har samarbeid med flere leveran dører, og kunden kan gå inn på vår nett side og få estimat på kostnad og forven

tet produksjonsmengde ut fra adresse. Deretter kan vi prosjektere, levere og mon tere anlegget helt ferdig til bruk, sier ser viceleder Christian Tverberg.

Ingeniør Ivar Pettersen AS har leveran ser av ulike systemer for kunden, og eget spesialtrent team som tar seg av monterin gen i Vestfold, Telemark, Viken, Innlandet og Oslo.

Mer lønnsomt

■ Det er like mye soltimer i Norge som i Tyskland.

solcelleanlegg

■ Stortinget

-Med høyere strømpriser blir det mer lønnsomt med solceller, og forventet høye strømpriser fremover gjør at stadig flere ønsker å bestille solceller på tak eller fasade, sier Vegard Tandberg som er avde lingsleder i Drammen.

Kort leveringstid

Norge,

minske begrensninger som søknadsplikt og krav om nett innmelding for små anlegg.

■ Enova støtter private som vil inves tere i solcelleanlegg både på hus og fritidseiendom med inntil 47 500 kroner, og Ingeniør Ivar Pettersen AS hjelper til med søknaden.

■ Solceller kan legges både på eksis terende og nye tak og fasader.

Selv om det har vært en stor økning i montering av solcelleanlegg den siste tiden, er det forventet en eksplosiv vekst i tiden som kommer. Stadig flere snakker om klimatiltak og alternativ energi. Med strømprisen de siste månedene har dette blitt enda mer aktuelt.

-Vi leverer alt fra enkle mindre anlegg til avanserte fasade-paneler. Det mest vanlige i dag er paneler med silisium, mens CIGS kommer etter hvert som gir bedre tilpas ning på bygg og fasader, sier Tandberg.

Han peker på at det ikke bare er syd vendte takvinkler som gir strømproduk sjon, og at solcellepaneler har effekt også om det er overskyet vær.

-Når kunden går inn på nettsiden og sjek ker sitt hus, kommer det opp hvor paneler som bør monteres og hvor mye strøm dette gir. Samtidig får du opp hva anlegget kos ter, og forventet lønnsomhet, sier Tverberg.

I dagens marked med stor økning i interessen har mange som vil ha solceller opplevd lang leveringstid.

Ingeniør Ivar Pettersen AS har kort hori sont fra bestilling til levering hos kunden.

Derfor er tiden forholdsvis kort fra kunden sjekker om sitt bygg egner seg og lønnsom heten i et solcelleanlegg, til bestillingen ordnes og monteringen på taket er ferdig.

-Vår fordel er at vi er en etablert leveran dør som har gode leverandører, samtidig som vi står ansvarlig for hele jobben til ferdig produkt hvor anlegget kan levere strøm. Dette gjør det enklere for kunden å ta bestemmelsen og bestille solcelleanlegg hos oss, sier Tandberg.

26. oktober 2022 3ANNONSE
Et
er estimert til å vare i 30 år.
jobber med en handlings plan for å øke solkraft med solceller i
og
Fakta4
PÅ BILDET: Vegard Tandberg, Geir Ivar Pettersen, Christian Tverberg
Tlf. 32 21 21 21 www.pettersen.no

kontor 2023

Kopierer en suksess hvert år

Askland Service og Salg AS i Kobbervik dalen har evnen til å kopiere egen suksess år for år. Resultatene, servicen og økonomi kontrollen har gitt de fem ansatte en rekke priser – fra Gaselle til høyeste score på kre dittverdighet.

GEIR A. ARNEBERG tekst og foto

Kopimaskiner var geskjeften hos Askland Service fra oppstarten i 1988 til 2004. Men i 2004 var det dagens eier og daglige leder Bjørn Wessel (53) fra Drammen som overtok selskapet. Wessel endret ikke på konseptet fra det tidligere enkeltmannsforetaket, men gjorde selskapet til et AS, og endret navnet til Askland Service og Salg AS.

Og at det er service som kom mer før salg i firmanavnet var ingen tilfeldighet.

– Selvsagt er det salget av kopimaskiner som veier tyngst økonomisk, men servicedelen er viktigst. Et godt rykte og gode kundeforhold er det som sikrer fremtiden, sier Wessel.

Bevisene er mange. Blant annet seks strake Gaselle-kåringer fra 2011 til 2016, etterfulgt av priser for sunn og god kredittverdighet og over 930 av 1.000 Delphi-score de tre siste årene.

Spisset satsing i tøft marked Service på og salg av multifunk sjonsmaskiner er et tøft marked. Det er mange om beinet. Da gjel der det å ha riktig agentur og et godt renomé hos kundene. Det har Askland.

– Vi har Sharp som vår store leverandør. Det japanske agen turet arvet vi fra vår forgjenger, forklarer Wessel, og slenger en penn over bordet. En trykkpenn med utskiftbart bly.

– Derav navnet Sharp. Det var de som fant det opp, forklarer Wessel.

Men for oss er Sharp først og

fremst en storleverandør av kopi maskiner, rettere sagt multifunk sjonsmaskiner.

–Det er et marked der det er mange konkurrenter, men Sharp har alltid levert gode og konkurranse dyktige maskiner. Japanerne har kvalitet i alle ledd, forsikrer Wessel.

Og med multifunksjonsmodel ler anno 2022 snakker han om printing, kopiering og skanning med tilhørende programvarer hvor høy grad av sikkerhet er et stikkord. Info- og møteroms skjermer har også blitt et viktig satsnings område for oss, mange

kunder som ønsker å fornye seg på den fronten.

I tillegg tilbyr Askland postbe handlingsutstyr, kassaløsninger, fiberlinjer, PC utstyr samt IKTtjenester. Sikkerhet er et stikkord som går igjen og som mange er opptatt av.

– Hacker-episoden på Stortinget denne våren er et godt eksempel på hvor galt det kan gå.

Derfor er sikre rutiner og sikre programmer viktig. Med våre programmer får man både sikker koding og rask tilgang til sletting av harddisk, forklarer Wessel

Fakta: Askland-historien

■ Selskapet startet med Hans Askland & Co. En gang etter krigen. Da var det regne- og skrivemaskiner det gikk i. Roald Wessel jobbet som servicesjef i gamle Askland, og startet i 1988 Askland Service for blant annet å håndtere service på kopimas kiner. Det ble starten på det som i dag er Askland Service og Salg AS.

■ Sønnen til Roald Wessel, Bjørn, overtok altså selskapet i 2004 da Roald gikk bort. Samme tiår kom fargeprinterne. Senere har

bransjen endret seg mye. Bjørn Wessel har drevet en sunn og fornuftig bedrift i alle år, og har blant annet mottatt utmerkel ser som Årets Sharp-center i 2009, og ble kåret til Gasellebedrift sammenhengende fra 2011 til 2016.

■ Våren 2013 flyttet de inn i dagens lokaler i Kobbervikdalen 75, der fire ansatte – alle med lang erfa ring i bransjen – server mange små og mellomstore bedrifter i Drammen og omegn.

Sikker plattform

Han er smertelig klar over at han er i en bransje der det er mange om beinet. Men mange års erfaring og opparbeiding av kundekrets har gitt dem en trygg posisjon i mar kedet i og rundt Drammen. Etter ti år i Kobbervikdalen og totalt 30 år i bransjen har Askland fortsatt til gode å ha røde tall i regnskapet.

Foruten Sharp som sitt stør ste agentur, fører de også merker som Legamaster, Brother, Panda, Omega, Quadient, Lenovo og Epson, og øvrig det kundene etterspør.

– Men det er i utgangspunktet store maskiner til bedrifter. De mindre maskinene til private for mindre jobber er i utgangspunk tet et litt annet marked, og tilhø rer i større grad Elkjøp og Power, forklarer Wessel, som mener målet om et papirløst samfunn heldigvis er langt unna.

– Fortsatt er det mange som vil lese på papir, og vår erfaring er at forbruket av papir fortsatt er ganske høyt. Stikk i strid med målsettingen til mange. Og det er bra for oss, sier Wessel.

I dag er 95 prosent av alt salg av kontormaskiner til bedrifter basert på leasingavtaler, det er veldig få firmaer som kjøper store og dyre maskiner. Med leasingavtaler får fir maer utgiftsført kostnadene på drif ten og man er mer fleksibel i forhold til endringer i maskinparken.

26. oktober 20224 DA - Økonomi & Næring
Bjørn Wessel
foran en kopimaskin som illustrerer godt hva Askland livnærer sin virksomhet på.
4
Her er hele Askland-staben samlet, ved Bjørn Wessel (f.v.), Frode Sellevold Ringen, Dag Henning Ingebretsen og Lars Herikstad.

Moen – fra megler til møbler

Fikk loset Kontorcompaniet gjennom vanskelig koronatid

Under koronatiden tæret det på tålmodigheten hos Kontorcompaniet – som Pål Moen overtok etter sin far i 2019. Tross stigende rente og høy strømpris – snakkes det igjen om trender og om fremtiden i kontormøbelbransjen.

GEIR A. ARNEBERG tekst og foto

Kontorcompaniet ble startet av Ulf Moen i 1981. For drammen sere flest er de godt kjent for sitt årlige julegavemarked og for salg av kontormøbler. Siden 2019

er det sønnen Pål som har eid og drevet selskapet. Det gjør han sammen med sin kone Marianne Tangen, som han også har to barn sammen med.

–Julegavesalget videreføres, men ikke i den grad som tidli gere. Nå har vi flyttet dette opp i andre etasje og åpnet for årets julesesong – og fokuserer på kon tormøbler i første etasje, forklarer Pål Moen.

41-åringen som egentlig skulle bli eiendomsmegler, har endelig fått ristet av seg den tøffe koro naperioden, og tillater seg igjen å tenke fremover.

–Det er selskaper som kjøper møbler av oss. Og da alle skulle

på hjemmekontor, ble det lite omsetning, sier han.

Men fra 14 millioner i 2021 –og enda verre i 2020 – styrer han nå mot 20 millioner i omsetning i 2022.

–Det har tatt seg opp igjen. 2022 var som å slå på en bry ter igjen. Og for egen del fikk vi i stand en kjempeordre med Norwegian, som langt på vei redde oss, sier han.

Selv om han mer enn gjerne anbefaler salg fra egne produsen ter til sine kunder, vedgår han at det ikke alltid stemmer.

–Mange kunder har mye møbler fra før. Og når de har møbler jeg ser vil passe inn i det nye de bestiller, anbefaler jeg faktisk at de gjør det. Det handler ikke bare om å tjene mest penger, men vel så mye om at kundene blir tilfredse.

Moen viser til en bransje der kastmentaliteten tradisjonelt har vært for stor.

–Heldigvis er det blitt noe mer gjenbruk av kontormøbler. Det er bra for miljøregnskapet og lom meboka, sier han.

Og om trender og utvikling innen egen bransje, påpeker han at mye er tradisjonelt og går igjen, men at stadig flere tenker mer på utformingen av sine kontorer. Og at «fargen» svart har fått en ster kere posisjon.

–Folk er mye på kontoret, og skal man mene noe om en enhet lig utvikling, så er det at flere og flere innreder sine kontorer som en slags dagligstue og dagligrom,

der stikkordet «hjemmekoselig» kommer i forsetet. Kontoret blir mer og mer en møteplass og en arena for teamarbeid, poengterer han.

–Denne tankegangen blir også innprentet hos mange arbeidsgi vere, som skal lokke sine arbei dere tilbake

26. oktober 2022 5DA - Økonomi & Næring
Kontorcompaniets daglige leder Pål Moen utenfor lokalene i Havnegata 33. Nå er tidene endret, og optimismen rår i et marked som ble sterkt preget av koronatiden.
på kontoret etter to år med hjemmekontor, sier Moen. Mobile stillerom har vært en slager. Pål Moen understreker at det mange steder er vanskelig å finne rom man kan snakke uforstyrret, men at man i et slikt mobilt rom forblir 100 pro sent lydtett. – Og så kan du ta det med deg hvis du flytter, sier han. Julemarkedet er blitt en tradisjon hos Kontorcompaniet, og er nå per manent flyttet opp i 2. etasje. «Heat» er en populær taklampe, produsert av Northern, men opprinnelig designet av svenske flyktninger. Grorudstolen konstruert av Hans Bratterud, er et eksempel på god norsk design. Denne gamle skrivemaskinen hører til huset og kontoret i Havnegata 33, og har stått der siden huset ble tatt i bruk på 1800-tallet.

Skaper Telemarks nye KNUTEPUNKT

På nær en million kvadratmeter fylles nye Grenlandsporten. Snart overtar området som det nye bindeleddet på E18 mellom Østlandet og Sørlandet.

Noen kilometer før dagens avkjøring fra E18 til Porsgrunn, utvikler grunneier Lønnebakke Næringspark. På et tomteom råde like øst for Langangen i Porsgrunn kommune er det regulert 930.000 kvadrat meter til næringseiendom under navnet Grenlandsporten.

En næringspark i rute

I dag er store deler av området planert ut, vann- og avløpsnettet lagt, strøm- og fiber kabler strukket, deler av veiene er asfaltert

Viken Fiber er Norges største fiber selskap, og hovedkontoret ligger i Drammen. De leverer daglig bredbånd tjenester til 225.000 kunder i over 50 kommuner i Viken, Oslo, Vestfold og Telemark. I tillegg til hovedkontoret i Drammen, har selskapet avdelingskon torer i Oslo, Porsgrunn, Skedsmokorset, Sarpsborg og Hønefoss. Det gir Viken Fiber den lokale tilstedeværelsen og nærheten til kundene som de mener er avgjørende, og selskapet er dessuten en Altibox-partner.

Viken Fiber eies av Lyse Fiberinvest AS 65 prosent (heleid selskap av Lyse AS), Glitre Energi AS 26,5 prosent, Lier Everk Holding AS 4,6 prosent og Hadeland Energi AS 3,9 prosent. (Kilde: https://vikenfiber.no)

og flere traseer er utstyrt med gatelys. Med andre ord, de første byggetrinnene nærmer seg.

–Når den nye E18-parsellen med ny bru og tunnel ved Langangen står ferdig i 2025, vil denne tomta bli det nye knu tepunktet på E18. For selv om området er regulert til næring, blir det altså både motell, bensinstasjon, ladestasjon til biler, restaurant, take away og dagligvarehan del. Med direkte av- og påkjøring fra E18, vil dette mest sannsynlig overta for sen teret som er bygget opp rundt den gamle E18-avkjøringen til Skien og Porsgrunn, forteller Terje Rønning (67), daglig leder for eierselskapet Lønnebakke AS og for nye Grenlandsporten AS.

For serviceområdet som åpnes for publi kum like ved E18, røper Rønning at det er flere kjente merkenavn som vil dukke opp. Foreløpig kan han ikke røpe hvem.

Erfaren leder for næringsparker Terje Rønning er oppvokst i Batnfjord på Nordmøre, men bosatt på Vollen i Asker. Etter at han tjenestegjorde som yrkesmili tær i forsvaret de første årene av sitt voks ne liv – har han de siste 30 årene holdt seg til lederroller innen utvikling av flere av de største næringsparkene på Østlandet.

Det skorter ikke på dokumentasjon. Lederrollen han har i Grenlandsporten, har han tidligere ikledd seg både i Gardermoen Næringspark, Vinterbro Næringspark og Dæhlie Skog i Vestby.

–I en sånn jobb er det nok ganske viktig

med erfaring. Det er litt av en byråkratisk kabal som skal gå opp før spaden kan stikkes i jorda, forteller han, om jobben i Grenlandsporten som han startet i for over to år siden. Da var hele området en eneste stor skog. Men nå er altså skogen borte, grunnen slettet ut og fundamentert og led ningsnettet strukket på store deler av den enorme eiendommen.

–Grenlandsporten ser også på løsninger som vil gjøre parken til en grønn energi park, basert på energiutnyttelse av solvind- og vann, forteller Terje Rønning.

Og miljøhensyn har da også utgjort en stor del av det arbeidet som så langt har foregått på tomta.

–Tidligere kunne man nær sagt tippe

løsmasse nær sagt fritt. Men i dag – av miljøhensyn – må alt dokumenteres og leveres godkjente mottak.

Solid ordre for Viken Fiber

Mens entreprenørfirmaet Hæhre står for alt arbeidet i den nye næringsparken, har også drammensbaserte Viken Fiber fått en stor rolle i parken som foretrukken leverandør av alle tjenester på fiber til Grenlandsporten.

– Viken Fiber er stolte av få lov til å være foretrukken leverandør av fiber til Grenlandsporten. Dette er et attrak tivt område langs E18 sentralt i vårt nedslagsfelt, forteller senior bedriftsråd giver Stian Jensen (37) i Viken Fiber,

26. oktober 20226 ANNONSE
Om Viken Fiber4
TERJE RØNNING: (t.v.) er daglig leder for nye Grenlandsporten AS, mens senior bedriftsrådgi ver Stian Jensen i Viken Fiber stolt kan konstatere at samarbeid er inngått om levering til hele den nye industriparken.

Grenlandsporten Næringspark – nytt bindeledd mellom øst og sør på nær en million kvadratmeter

identisk med mannen som fremforhand let kontrakten med Grenlandsporten og Terje Rønning, som forteller at valget av Viken Fiber som bredbåndsleverandør var enkelt.

–Vi fikk et godt tilbud fra en av de største operatørene i vårt distrikt. Dessuten er Viken Fiber en leverandør med faglig tyngde og godt renommé. Dermed er det også enkelt for oss å promotere tjenesten overfor fremtidige kunder i Grenlandsporten, sier Rønning.

Stian Jensen legger til at det nå legges fiberkabler i bakken sammen med strøm nettet til hele Grenlandsporten.

–Det er en stor jobb og mange kilo meter med kabel som går med. Dessuten har det vært krevende å legge kabler til

industrifeltet langs E18, sier Jensen, men poengterer at jobben langt på vei er gjort og at alle nye kunder i Grenlandsporten vil få sin egen dedikerte fibertilknytning.

Det nye knutepunktet Første etappe av Grenlandsporten er på 200 dekar, og delen av tomta som grenser til E18, skal altså tilrettelegges for publi kum. Foreløpig er 10 næringstomter lagt ut for salg. Seks tomter er allerede solgt.

–For alle fremtidige pendlere på E18, folk som skal på ferie og østlandsfolk som skal til hytta i Kragerø og videre ned mot Sørlandet, vil Grenlandsporten bli en naturlig stopp med direkte adkomst fra E18, sier Terje Rønning.

Grenlandsporten vil altså bli det nye,

sentrale knutepunktet mellom Vestfold, Telemark og Sørlandsfylkene, med kort avstand både til Grenland, Larvik og det sentrale Østlandet.

Tilbyr wifi-løsning for bedrifter Mens Viken Fiber står for utbyggingen av selve fibernettet, leverer de produkter, tekniske løsninger og tjenester fra Altibox, et partnerskap av lokale leverandører som strekker seg over hele landet. – Med vår pakkeløsning Altibox Bedrift Premium får bedriften et fleksibelt produkt som kan tilpasses både etter behov, størrelse og kompleksitet. Altibox samarbeider med Cisco Meraki, en komplett, skybasert tje nesteplattform, for å sikre at de leverer den fleksibiliteten og sikkerhet en moderne

arbeidsplass krever. For de fleste bedrifter er det avgjørende å ha et godt trådløst nett, og kravene vil bare øke etter hvert som flere tjenester og styringsprosesser blir heldigitalisert. Viken Fiber har et av markedets råeste og mest stabile bredbånd for bedrifter – og kan tilby overføringska pasitet som passer selv de mest krevende kunder. – Vi etablerer også brannmurer og andre mer avanserte sikkerhetssyste mer for virksomheter med spesielle behov, forteller Jensen. – Og for bedrifter som befinner seg på flere adresser, kan vi sette opp flere løsninger som sikrer fri flyt i hele bedriften og samtidig topp forbindelse til kunder og samarbeidspartnere. Ta kontakt med oss i Viken Fiber – så finner vi den beste løsningen for din bedrift.

26. oktober 2022 7ANNONSE

Sparte enormt på husleien

Da Azets 12 medarbeidere forlot sine enorme kontorer på 500 kvadratmeter i Kobbervik dalen, og flyttet inn på 95 kvadratmeter i Kontorhuset, forlot de også dyr husleie, skyhøy strømregning – og erstattet det med høyere ef fektivitet.

Hanna Franche er avdelingsle der i regnskaps- og rådgivnings selskapet Azets, og er strålende fornøyd etter prosessen de har vært igjennom. Det samme er Hakon Lærum i Kontorhuset på Strømsø, som på to etasjer nå fyl

ler over 100 ansatte fordelt på 24 selskaper.

– Dette er fremtiden, sier Lærum om konseptet han har utviklet med adskilte kontorer i ulike soner til små og mellom store selskaper – og med flere store fellesarealer.

Fra korona til opptur 2020 var året Norge stengte ned. 12. mars kom regjerin gens inngripende tiltak for å møte covid-19. Men to år sene re er alt ved normalen igjen.  – Uten korona hadde resultatet blitt enda bedre, men for all del. Vi skal ikke klage. Vi har hatt god fart og vekst, og spesialt etter at samfunnet åpnet opp igjen. Det henger mye sammen med at vi har vært i et levende miljø med andre solide bedrifter. Det har gitt mer impulser og flere mulig heter enn vi hadde fått andre steder, sier han, og mener det er godt å se at flere av bedriftene som leier i Kontorhuset opplever det Kontorhuset selv trekker fram som viktige suksessfaktorer.

– Fleksibilitet i opp og ned gangstider, økt attraktivitet som arbeidsgiver som kan gi egne medarbeidere større valgfrihet og betydningen av impulser og nettverk i bedrifter du jobber tett på med folk du lærer å kjenne og sette pris på, sier Lærum.

Han registrerer at unge i dag tilegner seg arbeidslivet på en annen måte enn hva vi tidligere

har sett. De krever mer fleksibi litet, for de vil ha muligheten til å kunne jobbe hvor som helst, når som helst og med hvem som helst.

– Det er nettopp denne tek nologien, som de har vokst opp med, som legger til rette for at det er mulig å jobbe på denne måten, sier Lærum, som tror fleksibilite ten og teknologien vil spille en stor rolle i fremtiden.

– I en verden der endringer skjer raskt, endrer nye trender vår måte å tenke på. Det er ingen tvil om at vår arbeidsdag består mer og mer av fleksibilitet, tverrfaglig kommunikasjon og nettverksbyg ging, sier han.

Gruppeløsninger

Det de fleste rapporter, med for skere i spissen er enige om, er at vi beveger oss mer og mer vekk fra enkeltkontorene. Mange spår at kontorkonseptet free seating er en inspirasjon til fremtidens kontor, men at det i seg selv ikke vil være løsningen 100 prosent.

En gruppeløsning hvor man både har en fast sone å forholde seg til, men også en fleksibilitet som

føles rett, tror mange vil være nøkkelen. Man har da en større mulighet til å tilpasse arbeids plassen til hver enkelt. For når man klarer å koble de menneske lige behovene sammen med job baktivitetene, vil også kontorløs ningen innfri på en helt ny måte. Riktige løsninger, et tiltrekkende design og en klar identitet kan stimulere til økt produktivitet og kreativitet.

– Dagens arbeidsmarked, og ikke minst fremtidens, byr på en rekke utfordringer. Om ikke arbeidsmiljøet er optimalt, vil heller ikke hvert enkelt individ fungere optimalt, mener Lærum.

En forskningsrapport fra Nordisk ministerråd viser at arbeidsmiljøet ikke bare fører til en økt trivsel og bedre helse blant medarbeiderne, men også økt produktivitet. Altså er glade og friske medarbeidere mer pro duktive enn de som ikke har det så bra.

– Vi i Kontorhuset tror at foku set på arbeidsmiljøet blir mer og mer viktig i fremtiden, og at dette vil påvirke fremtidens kontor, sier Hakon Lærum.

26. oktober 20228 DA - Økonomi & Næring
12 ansatte hos Azets flyttet fra 500 kvadrat til 95 i Kontorhuset Her i Strømsø Torg 4, holder Kontorhuset til i 2. og 3. etasje.
Daglig leder Hakon Lærum i Kontorhuset oig Azets avdelingsle der i Dramme, Hanne Franche er begge tilfredse med den nye kontorløsningen til regnskap- og rådgiv ningsselskapet.

Kontorcompaniet med spennende oppdrag

Metropolis Arkitektur og Design AS, repre sentert ved Lena Axelson, har stått for detaljering av overflater, farger og interiør. Vi i Kontorcompaniet har møblert eien dommens felles kantine.

– Ja, dette har det vært veldig spennende å være med på, sier daglig leder i Kontorcompaniet, Pål Moen. Drammensfirmaet har nemlig møblert et 150 år gammelt bygg i hjertet av Oslo.

Praktfulle Inkognito Park, som er eid av eiendomsselskapet Recreate, er ikke noe hvilket som helst bygg heller. Det ligger rett ved Slottet i Oslo, og er et praktbygg i ordets rette forstand. Recreate har rehabi litert bygget fra 1874 til å bli en bærekraftig og høyteknologisk lokasjon for fleksible kontorløsninger.

Bygningen på 3300 kvm har en svært sentral beliggenhet på Solli Plass, og den har tidligere huset både rittmestere og statsministre. Nå er eiendommen altså transformert til å bli en av hovedstadens flotteste lokasjoner for fleksible kontor løsninger.

– 24SevenOffice og Evolve flyttet inn i bygget nå i høst. Metropolis Arkitektur og Design AS, representert ved Lena Axelson, har stått for detaljering av overflater, far ger og interiør. Vi i Kontorcompaniet har møblert eiendommens felles kantine, samt for leietaker 24SevenOffice, forteller Pål Moen.

Det er ingen liten jobb for det Drammensbaserte firmaet, for kantina har plass til 50 personer. I tillegg har Kontorcompaniet møblert kontorene til 24SevenOffice beregnet for hele 75 per soner. Recreate, Metropolis Arkitektur og Design AS og Kontorcompaniet har hatt et godt samarbeid om Inkognito Park. Så godt at trioen er klare for nye oppgaver sammen. – Det neste som står for tur er i Tønsberg om en måneds tid. Recreate er jo et framoverlent eiendomsselskap med por tefølje i aksen Porsgrunn-Oslo. Med andre ord midt i blinken for oss, sier daglig leder hos Kontorcompaniet

– Vi har jobbet med Kontorcompaniet på flere prosjekter nå, og vi oppfatter dem som en fleksibel, pålitelig og veldig god sparringspartner i forbindelse med våre prosjekter. Både interiørarkitektene og prosjektlederne våre har blitt veldig glade i Pål og Kontorcompaniet, sier eiendoms sjef Magnus Watvedt i Recreate.

26. oktober 2022 9ANNONSE
F.v Interiørarkitekt Lena
Akselson, daglig leder
i Kontorcompagniet, Pål
Moen og Magnus Watvedt,
eiendomsjef i Recreate ASA, er strålende fornøyde med de nye møblene og interiøret.
ANNONSE21

Sopra Steria: Regionssatsingene

Konsulentselskapet Sopra Steria har valgt Drammen som knutepunkt for regional satsing. – Vi er et regionskontor

og er her for å bistå kunder og partnere for deres vekst og utvikling i regionen, sier prosjektleder Bård Tollefsen i Sopra Steria Drammen.

På halvannet år har Sopra Steria, Norges største konsulentselskap innen digitalise ring, utvidet regionskontoret i Drammen fra 3 medarbeidere til 50. Og veksten stopper ikke der. Kontoret hadde offisiell åpning i juni 2022, men startet allerede i april 2021.

– Vi bygger et regionskontor med mye patriotisme for området vi skal serve og har blitt en fin mix av folk fra Drammen, Tønsberg og Kongsberg. Den lokale for ankringen er viktig for oss selv om vi også har et nasjonalt fokus med leveranser også andre steder sammen med den øvrige mus kelen i Sopra Steria organisasjonen, sier Leder Egil André Jacobsen.

Lokal kompetanse

– Hypotesen om Drammen som rett sted for regionskontor tok utgangspunkt i at det fantes mange dyktige mennesker her som kanskje før satt på toget til Oslo. Det har vi fått bevist, og det er hyggelig å se at vi kan tilby et faglig tungt miljø for de som

ønsker Drammensregionen som et kort reist arbeidsområde, fortsetter Egil André.

Prosjektleder Bård Tollefsen trekker frem at Sopra Steria er et av Europas stør ste konsultselskaper, og et av de største i Norge.

– Det gir oss mange ben å stå på, og samtidig muligheten til å finne rett kompe tanse til kundene våre raskt. Vi liker kom binasjonen av en sterk nasjonal muskel og et mindre lokalt forankret miljø, sier han.

– Sterke fagmiljøer innenfor det digitale måtte man typisk inn til Oslo for før, mens man nå har det tilgjengelig i byen, og det er lett å komme på en kaffeprat med oss i våre nye lokaler i toppen av SporX rett ved togstasjonen. Det er klart vi synes det er gøy, sier Tollefsen.

Bygger fagmiljø

– Når det gjelder Drammen bidrar vi med netto tilvekst av teknologer i byen. Sammen med flere baner det vei for at Drammen også tar et steg som teknologiby,

og det er en muskel vi tror er en forutset ning for annen utvikling av næring og industri fremover. Det er det givende å være med på, fortsetter Tollefsen.

– Sopra Steria samarbeider også med Næringsforeningen i Drammen og er sam tidig partnersponsor inn i gründerhuset Drammen Works for å ta vår del av det samfunnsansvaret vi opplever større sel skaper i en by bør ta, legger han til.

Sammen med Kirkens Bymisjon plan legger Sopra Steria dessuten en Kidsa koder & Gaming-dag i sine lokaler nå i høst.

– Vi er nasjonal partner, så det er helt naturlig at vi da også lokalt fant sammen og søkte områder hvor vi også kan bidra med vår kompetanse, sier Leder Egil André Jacobsen.

Utvidet arm i Oslo

– Vi som er litt lokalpatrioter liker å si at Oslokontoret er vår forlengede arm ved behov, mens Oslo vil nok si det er motsatt, men det er greit så lenge kundene våre kan nyte godt av både det lokale og nasjonale, smiler Egil André.

– Vårt miljø i Drammen tilbyr nå hjelp på hele digitaliseringsreisen, som alt fra teknologirådgivning, nyutvikling, design, skyreiser, analyse og beslutningsstøtte, til integrasjonsarbeid og annen softwareutvikling, legger han til.

Selskapet bygger stadig nye satsninger fagmessig i Drammen, og i de tilfellene de mangler noe som kundene har behov for kan det hentes fra Sopra Sterias 2000 kol leger en halvtimes togtur unna i Oslo.

– Det kan være lurt å sette seg på kun delisten vår om man opptatt av kontinuer lig utvikling og livslang læring, sier Egil André Jacobsen.

– Hele vår forretningsmodell er bygget på kompetansen våre folk besitter og hele tiden utvikler. Derfor er vi også veldig gode på kursing og fag, og vi deler så mye vi kan av dette med våre kunder og partnere gjen nom ulike arrangementer og møteplasser.

Det er innsmeltet i vår «power of sharing»kultur, legger han til.

Attraktiv arbeidsgiver

Drammenskontoret skal også leve opp til det faktum at Sopra Steria de siste seks årene har blitt kåret til Norges beste arbeidsplass.

– Vi har hatt et veldig fokus på å ansette riktige folk i oppbyggingen sier Jacobsen.

Som leder er han nesten uten unn tak involvert i alle ansettelsesprosesser og ønsker å møte alle i en prosess. Dette gjør vi, fordi vi til tross for sterkt fagfokus først og fremst ansetter nye kolleger med tanke på hvem de er, dernest på hva de kan. Da

26. oktober 202210 ANNONSE
LEDERGRUPPEN: Sopra Steria er de siste seks årene kåret til Norges beste arbeidsplass. De holder på å fortsette med dette målet med å ha lokalisert seg i SporX sentralt i Drammen, med fin utsikt og hypermoderne lokaler. Avbildet er ledergruppen, fra venstre; Bård Tollefsen, Paal Graf, Vegard Bakke, Stian Løken Helgeby, Egil André Jacobsen, Camilla Larssen
2 ANNONSE

Regionssatsingene er en vekstmotor

får vi et attraktivt miljø. Selskapet har hatt en vekst på nesten 50 ansatte på halvannet år, som er en rask vekst. De har samtidig sagt nei til veldig mange flere.

– Vi er veldig stolte av den gjengen vi nå er blitt. Vi ønsker å være en type arbeidsgi ver Drammen ikke har sett før, forhåpent lig et nytt pust som kan bidra til regionens vekst, og døren står åpen hos oss i SporX enten du er nysgjerrig som en mulig ny kollega eller partner og kunde, avslutter Tollefsen.

Sopra Steria er Norges ledende kon sulentselskap innen digitalisering, og har de siste seks årene blitt rangert som Norges beste arbeidsplass. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selska per og offentlige virksomheter med å ta digitalt lederskap. Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid.

Sopra Steria har 47 000 medarbei dere i 30 land, og hadde en omsetning på 4,7 milliarder euro i 2021. I Norge sørget 2400 medarbeidere for en årlig omsetning på over 3 milliarder kroner i 2021. Vi har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Drammen, Bergen, Kristiansand, Tromsø, Fredrikstad og Hamar.

26. oktober 2022 11ANNONSE
Fakta4 ANNONSE3
Ny bil? Vi har Drammens største utvalg av elektrisk og plug-in hybrid – nå også for Citroën. Velkommen! Bertel O. Steen Drammen, avdeling Lier Vestre Linnesvei 8, 3414 Lierstranda Telefon: 32 22 61 00 • bos.no
Drammen

Ukrainer gir drammenserne

I 2019 opprettet den opprinnelige ukraine ren Peter Grubyi (59)

Viken Sol. Naboen til Eiker Motorshop i Hokksund har boksta velig talt en strålende utvikling – med tidobling av omsetnin gen siste året.

Peter Grubuyi kom til Norge i 1989, og er bosatt i Hokksund med sin kone og deres to barn. Etter å ha jobbet med vannkraft prosjekter i Nepal i flere år, mener

han å ha fått et innblikk i det nor ske kraftmarkedet – sett utenfra. Satsingen på solcellepaneler falt seg derfor helt naturlig.

– I dag baseres all strøm i Norge på 99 prosent vannkraft. Men med dagens strømpriser, det eskalerende kraftbehovet og optimale solcelleklimaet, skjønte jeg at satsing på solcelleanlegg kunne være en god idè, forteller han.

I 2019 opprettet han derfor Viken Sol, primært basert på sol celleanlegg fra Slovenia. Etter et par års innkjøring, har han nå skiftet til kinesiske leverandører.

– Markedet skriker etter nye energikilder, og faktisk er den nor ske vinteren optimal for å utnytte solkraften. Kombinasjonen kulde og sol, gir den beste effekten uten varmetap for disse panelene. Faktum er at et anlegg som er riktig vinklet, gir like mye effekt

Gikk fra vannkraft i Nepal til solenergi på Hokksund

som om det skulle vært plassert i Tyskland, forteller Grubyi.

Nettverksbygging

De første par årene – for at sel skapet skulle modnes – jobbet han iherdig med å skaffe seg et skikkelig nettverk og samarbeids partnere.

Men salgsøkningen siste året, og fullt lager, gjør at han allerede må utvide.

– Det er selvsagt et luksuspro blem. Men dette går absolutt den rette veien, sier han med et smil.

Salget baserer seg primært til

kunder på hele Østlandet, som han selv sier fra Ål til Hamar, men med best dekning i dram mensområdet.

Han påpeker at det spesielt er private husholdninger som per i dag utgjør den største kunde gruppen.

– Med støtte fra Enova på inn til 27.000 kroner for 25 paneler, som hver tilsvarende ti kilowat timer, blir det et regnestykke som fort går opp – strømprisen tatt i betraktning, sier Grubyi.

Han minner også om at kunder som tilknyttes strømnettet, også

tjener penger hver gang panelene gir overskudsstrøm.

Fraråder egenmontering

Noen velger å montere opp solcel lepaneler selv, men Peter Grubyi minner om at det bade kan være tidkrevende og vanskelig i for hold til optimal utnyttelse.

– Derfor har vi knyttet til oss profesjonelle selskaper som gjør jobben for oss. Det samme gjelder elektrikere for å koble anlegget sammen. Det er det uansett ikke lov å gjøre på egenhånd, sier han.

26. oktober 202214 DA - Økonomi & Næring
Peter Grubyi
med en inverter som styrer strømmen fra sol celleanleggene, og fordeler strømmen videre. Velger man ON-grid, kan man sågar selge overskuddstrømmen fra pane lene videre via strømnettet.

Peter Grubyi viser fram solcellepane ler sammen med sin kollega Hogne Hogganvik (t.h.), som ar ansatt på deltid i Viken Sol.

26. oktober 2022 15DA - Økonomi & Næring altibox.no/bedrift Få stabil og sikker wifi på jobben med Altibox Bedrift Premium! Bestill i dag! i nettopplevelsen Altibox rydder opp (slik at du kan ha orden i kundemøtene) Eksempel på solcelleanlegg. Jo mer direkte stilt mot solen, desto bedre utnyttelseseffekt. drammenserne solstrøm ■ Startet av Peter Grubyi i 2019. ■ Omsatte for cirka to millioner i 2021, og styrer mot 20 mil lioner i år. ■ Viken Sol installerer solcellean legg, både små og store. ■ Basert på solid erfaring leverer de skreddersydde løsninger til private og firmaer. ■ For kundene betyr det høyere strømproduksjon, lavere kostna der og kortere nedbetalingstid. ■ Viken Strøm livnærer seg på komplette prosjekterte solcel lepakker for elektroinstallatører over hele landet. ■ Komponentene er tilpasset nor ske spesifikasjonskrav og nor diske klimaforhold. ■ Viken Sol leverer alle typer invertere - ON-grid, Hybrid og OFF-grid. Fakta: Viken Sol4

Rambøll Drammen: – Vi har kompetansen moderne renseanlegg

Norske kommuner må bygge renseanlegg som aldri før. Oslofjorden skal reddes og lovkrav oppfylles. Rambøll Drammen sitter på spesialkompetanse for bygging av nettopp moderne renseanlegg der også nitrogen renses ut.

– Det kan være avgjørende for byutviklin gen å ha bedre renseanlegg. Vi har kompe tansen og vi ønsker å bidra til fremtiden, sier avdelingsleder for bygg Nina Merethe Wiley i Rambøll Drammen.

Oppgradering av lokale renseanlegg er viktigere enn noen gang. Målinger viser at vannet i Oslofjorden inneholder alt for mye nitrogen. Det er særlig strømmen fra Glomma og Drammensfjorden som bidrar.

Rensing åpnet for Elvebyen

Som by gjorde Drammen en opprydning og skapte et renere miljø da Drammenselva ble bedre renset. Denne redningsaksjonen på 1990-tallet la grunnlaget for Elvebyen og de fine friområdene langs elva man har i dag.

– Utviklingen som ligger bak fremvek sten av Elvebyen har vært en formidabel forbedring for alle som bor og vil bo i Drammen. At det samtidig var et bidrag for et renere miljø gjør det enda mer positivt, sier avdelingsleder for bygg Nina Merethe Wiley i Rambøll Drammen.

Ny aksjon!

Samtidig påpeker Rambøll Drammens leder for vannkompetanse, Tor Håkonsen, at den solide innsatsen som ble gjort for

over 20 år siden nå fortjener en ny giv. En side er at flere anlegg trenger oppgradering for å møte befolkningsveksten. En annen side er at myndighetene nå stiller sterkere krav til rensing av nitrogen.

– Vi ser at flere norske kommuner har fått byggestans fordi de ikke har god nok renseeffekt på anleggene sine. Blant annet er en del anlegg for gamle og for små, eller ikke har tilstrekkelig teknologi, sier Håkonsen.

Vil stå til tjeneste

Sammen med Wiley inngår han i et team i Rambøll Drammen som har dybdekompe tanse på å utvikle renseanlegg fra grunnen av, både teknologisk og bygningsmessig. Det gjør at Rambøll Drammen er et av de faglige tyngdepunktene innen renseanlegg nasjonalt i Norge.

– Vi vet at kommunene står overfor store utfordringer med bygging av avløps renseanlegg nå, og er glade for at vi kan stå til tjeneste med noe vi virkelig både liker og kan, sier Håkonsen.

– For tiden hjelper vi for eksempel Øvre Eiker kommune med å planlegge deres nye renseanlegg, som altså blir med nitro genrensing. Øvre Eiker gjør sitt for å redde Drammens- og Oslofjorden, og vi er stolte

av å være på laget som hjelper til, sammen med NCC og leverandøren Krüger Kaldnes, legger han til.

Rivende vekst for Drammen

Den litt brutale virkeligheten er at Drammen, med alle sine mål og ønsker om å drive byutvikling og vekst, slik at byen blir enda bedre å bo i fremover, kan møte motstand dersom ikke renseanleggene kan håndterer kravene.

– Det er utrolig mye som skal skje i

Drammen fremover. All denne utviklingen avhenger av at vi får til renseanleggene, der vi selvsagt også har et ønske om at Drammensfjorden blir renere og friskere. Både naturen og menneskene som bruker fjorden vil ha glede av det, sier Wiley.

Erfaring fra Finland

Det som blant annet gjør Rambøll Drammen til en aktør som kan bidra til flere og bedre renseanlegg er ikke bare det høykompetente Drammens-kontoret.

26. oktober 202216 ANNONSE www.ramboll.no 2 ANNONSE

kompetansen for bygging av

De har også et internasjonalt kort i ermet.

– I Norge har vi lenge holdt oss til et lite knippe kjente teknologier, mens utviklin gen har pågått for fullt ute i verden. Her i Norge har vi knapt bygget anlegg med nitrogenrensing på 30 år, så rådgivning på dette er for øyeblikket litt teoretisk, sier Håkonsen.

– Rambøll er et globalt selskap med mer enn 1000 vanningeniører over hele verden. Vi har en lang rekke virkelige enere på dette fagfeltet som nå virkelig kommer til nytte. I Finland er man for eksem pel ganske nylig ferdig med utbygging av nitrogenrenseanlegg. Rambølls ingeniører fra Finland er en gullgruve av oppdatert erfaring. Her står Rambøll virkelig i en

særstilling, legger han til.

Det nyeste nye

Rambøll Drammen er dessuten allerede i ferd med å bygge opp nyere erfaring på renseanlegg som også håndterer nitrogen – i tillegg til innsatsen i Øvre Eiker.

– Vi er involvert i tilsvarende utred ninger i Lier, i tillegg til en kjempeut bygging i Fredrikstad. Vi oppleves nok som et veldig trygt valg, samtidig som vi altså bringer internasjonal kompetanse og det nyeste nye til Buskerud. Jeg tror ikke det finnes den rensemetode som vi kan fremvise noen med doktorgrad på, sier Håkonsen, som selv har doktorgrad i kjemisk rensing.

Fakta4

■ Kjernevirksomheten til Rambøll er prosjektering, teknisk rådgivning og prosjektledelse ved anlegning av bygg og installasjoner.

■ I 1946 startet Olaf Abel Engh det personlige selskapet Siv.Ing Abel Engh, som etter hvert ble kjøpt av svenske Scandiaconsult. I 2003 kjøpte danske Rambøll Scandiaconsult og ble det stør ste selskapet i sitt slag i Norden. Scandiaconsult i Norge skiftet navn til Rambøll Norge i 2004.

■ Rambøll Drammen har i dag tilhold i Erik Børresens Allé 7 med sine

nærmere 200 ansatte.

■ Rambøll er internasjonalt et glo balt rådgivende ingeniørselskap med over 16 000 eksperter, og en historie som fører tilbake til de to stifterne, Børge Johannes Rambøll og Johan Georg Hannemann i København 1945. Selskapet eies av stiftelsen Rambøll Fonden gjen nom danske Rambøll Gruppen AS. I Norge omsetter selskapet for 2,3 milliarder kroner og har over 1700 medarbeidere.

■ www.ramboll.no

26. oktober 2022 17ANNONSE ANNONSE3
RENSEANLEGG:
– Vi vet at kommunene står overfor store utfordringer med bygging av avløps renseanlegg nå, og er glade for at vi kan stå til tjeneste med noe vi virkelig både liker og kan, sier Tor Håkonsen, avdelingsleder
Vann i Rambøll Drammen. Til venstre avdelingsleder Bygg.

På tide å ta bussen

Det er lenge siden det har vært så smart å ta buss som akku rat nå. – Det er tøffe økonomiske tider og dyrt både å kjøre og parkere bilen. Med gode priser på både enkeltbilletter og periodebilletter kan det være mye å hente på å bytte til buss, sier salgs- og markedssjef Kjersti Nordgård i Brakar.

– Alt blir i jo dyrere nå om dagen, enten det er mat, ladestrøm, drivstoff eller parkering. Da sier det seg selv at det å reise kollektivt er et veldig smart valg. For det er slett ikke slik som enkelte vil ha det til; at det å reise kollektivt er så veldig dyrt sammenlignet med alternativene og hva andre tjenester og produkter koster, forklarer salgs- og markedssjefen.

Buss-tilbudet inn og ut av Drammen sentrum i rush er i tillegg svært godt, med over 70 avganger i timen. ¬– På de mest trafikkerte linjene kjører vi hvert tiende minutt i rush, så det er fullt mulig å være fleksibel på reisen også uten bilen. Og så kan man heller bruke bussturen til å koble litt ut, med en god bok, musikk eller bare slappe litt av, sier Nordgård.

– I tillegg er jo økt bussbruk bra for miljøet, spesielt med tanke på at to av tre

bybusser i Drammen i dag kjører elektrisk, tilføyer Nordgård, som dessuten understre ker at jo flere som reiser kollektiv, jo færre biler i trafikken og mindre kø og press på å bruke arealer til enda mer veiutbygging.

Fleksibelt og enkelt med periodebillett

En 30 dagers periodebillett med Brakar i Drammen koster i dag 814 kroner. Bor du for eksempel på Åssiden og reiser til og fra jobb på Brakerøya eller til jernbanesta sjonen i Drammen 20 ganger i løpet av en måned, og også tar en reise inn til sentrum et par av helgene, ja så koster det deg ikke mer enn 18,50 per reise.

– Har du først månedsbillett kan du jo reise med bussen så mye du vil, ikke bare til jobb, men ta bussen i stedet for bil i helgene, til byen, ut å spise, gå på kino eller en tur i marka. Og dessuten så slipper du parkering. I tillegg er det familierabatt

i helgene, og da kan voksne ha med seg inntil fire barn under 18 år gratis, sier Nordgård.

Brakar lanserte også nylig en 365-dagers periodebillett. Velger du denne betaler du

kun for ti måneder, og får altså to måneder på kjøpet.

Supertilbud på buss/tog For de som reiser

tog og

og

26. oktober 202218 ANNONSE
med
pendler til
LØNNSOM TUR: Brakar ønsker å få enda flere til å innse hvor lønnsomt og praktisk det er å ta buss i stedet for bil, spesielt i disse tøffe økonomiske tider med skyhøye drivstoffpriser og strømpriser. Alle foto: Brakar TID FOR BUSS: Salgs- og markedssjefen i Brakar; Kjersti Nordgård, er ikke i tvil om at tiden nå virkelig er inne for ta buss i stedet for bil og i hvert fall selge bil nummer to i husholdninger der man bor slik til at kollektiv tilbudet er et godt alternativ.

fra de ulike togstasjonene, så er det å kom binere tog med buss spesielt lønnsomt. For har du allerede periodebillett på toget (Vy) kan du kjøpe en sterkt redusert periodebillett hos Brakar, faktisk hele 38 prosent billigere. Denne tilleggsbilletten er dessuten gyldig i alle Brakars soner og kan kjøpes i appen Vy eller Entur samtidig med togbilletten.

25 kroner for enkeltbillett Reiser du ikke så ofte, kan du fortsatt få deg en billig busstur ved å kjøpe enkeltbil lett. I Drammen, Nedre Eiker, Lier, Svelvik og Kongsberg er enkeltbilletten subsidiert av Buskerudbyen, og innenfor én sone koster det bare 25 kroner for voksen, og 13 for barn og honnør. – Sammenlignet med hva det koster for andre ting som det å gå på kino eller gå på kafé, så er det super

Brakar og bussreiser

Braker har i dag 320 busser i drift i Buskerud 120 av disse bussene trafikkerer i Drammen

I 2019 gjennomførte Braker 8,3 millioner reiser i Drammen, Lier og Nedre Eiker Bylinjene i Drammen utgjorde 5,4 millioner av disse reisene Det er 70 avganger i Drammen pr. timei alle retninger - under rushen Nærmere 70 prosent av bybussene i Drammen kjører elektrisk.

billig å reise med buss i vårt område, sier Nordgård.

Kjøp billett i app – sjekk om bussen er i rute

Velger du buss, er det også veldig lurt å bruke appen Brakar Billett ved kjøp av bussbilletten. – Det å kjøpe billettene i app er en kjempefordel og gir en veldig effektiv bussreise for alle. Dette gjør at det går raskere med ombordstigning slik at

bussene og passasjerene blir mindre for sinket, og så er det jo veldig enkelt å kjøpe siden det aller fleste stort sett har telefon med seg. Har man billett i app slipper man også ombordtillegg som legges til om man betaler med kontanter. For det er fortsatt mulig å kjøpet billetter kontant, forklarer salgs- og markedssjefen i Brakar. Inne på appen kan man også sjekke i sann tid når bussen går – veldig praktisk når du står på holdeplass og lurer på hvor langt

unna bussen er. – Egentlig bør alle som bor i Drammen laste ned Brakar-appen og dermed gjøre veien enda litt kortere fra bil til buss, oppsummerer Nordgård.

Mer info om Brakar Billett-appen og nedlasting finner her; www.brakar.no/ home/prisinformasjon/brakar-billett/ Mer info om Brakers rutetilbud og priser finner du på www.braker.no

26. oktober 2022 19ANNONSE
4
PÅ VEI TILBAKE: I 2019 gjennomførte Braker 8,3 millioner reiser i Drammen, Lier og Nedre Eiker. Og busskundene er nå på full vei tilbake etter koronapandemien. KONTANT: Det er fortsatt mulig å kjøpe bussbillett med kontanter. NYTTIG APP: Bruken av Brakar Billett-appen har økt radikalt. Nå skjer 85 prosent av alle kjøp via app. ELEKTRISK: To av tre bybusser i Drammen kjører elektrisk.

Atelierer for kunstnere skal skape trivsel på Nøsted Brygge

Fakta

■ Utbyggerne har lyttet til boligkjø pernes ønsker og behov etter hvert som kjøpere melder seg, og det skjer endringer. En del av bolig massen som var planlagt å være 4-romsboliger er nå tegnet om til å være 2- og 3-romsleiligheter.

■ Drammen Næringsparker sitter med rundt 12.000 kvadratmeter med næringslokaler når boligene er fordelt. Det er en plan for de arealene som er ledig, der målet er å finne aktører som passer inn i dette miljøet.

■ Jan Erik Hansen eier 48 prosent av Nøsted Brygge gjennom sel skapet Mocom. Per Rosenvinge og familien Børretzen eier 17 prosent hver seg, mens Jan Wøien eier 14 prosent. Samtidig er noen mindre aksjeposter fordelt på tre andre aksjonærer.

■ Hansen står bak mye av finansier ingen og drømmen om et Nøsted Brygge. Det hele startet med butik kjeden Computerland, med avde linger i de største byene i Norge. Selskapet var en suksess fra 1994 til 2006, da han solgte selskapet.

til Drammen fra Oslo da de fikk et barn til, uten egentlig å ha noe kjennskap til byen. Men de har aldri angret.

– Drammen er fantastisk. Vi er veldig fornøyde. Det beste med Drammen er at byen på en unik måte har beholdt mange av de offentlige tjenestene sentralt, og ikke lagt dette utover i distriktet, slik mange byer i en transformasjonsfase gjør. Jeg vil si Drammen investerer i fremtiden fremfor i halveise løsninger, sier Meyer.

Galleri

Han er naturlig interessert i byutvikling og bygninger, etter først å ha tatt en utdannel se som billedkunstner tok han en utdan ning i arkitektur.

Kunstneren Tron Meyer har etablert eget atelier på Nøsted Brygge, det kommer et galleri og flere atelierer rundt ham. – Vi ønsker å få inn flere kunstnere til atelierene her. Da kan vi få et fint miljø, sier Tron Meyer. Det er ikke første gang kunstnere har bodd på Nøsted.

På Nøsted Brygge blir gamle industribygg til moderne boliger og tusenvis av kvadrat meter med næringsvirksomhet. Det er båt plasser, spisesteder, barer og treningssen ter. Nå etableres det også et kunstnermiljø på den gamle industritomten.

– Det fine her er at atelieret er en del av stedet. Målet nå er å få inn en viss gruppe, slik at det blir et miljø her, sier kunstner Tron Meyer.

Trenger aktive kunstnere

Det er i dag inntil fem atelierer tilgjenge lig for andre utenom Meyer selv, og det er ikke avgjørende hvilken kunstform man praktiserer.

– Det viktigste er at det er kunstnere som er aktive. Det påvirker et sånt sted

om man er der heltid eller deltid. Dette må med andre ord være primærjobben deres. Det er en viktig kvalitet for miljøet at sam mensetningen av folk fungerer. Man må fungere godt sammen. Vi skal jo ikke jobbe sammen, men vi vil jo jobbe vegg-i-vegg, sier Meyer.

Storheter på Nøsted Nøsted Brygge bruker bygningsmasse fra Nøsted Bruk, et sagbruk, høvleri og senere wallboardfabrikk, som ble grunnlagt i 1875 av Jens Gram og Thorleif Bache. Området bygde den gang på Nøsted Dampvæveris gamle eiendom på Tangen.

I historieboken Nøsted Bruk AS gjen nom 25 år, går det frem at grunnlegger Jens Gram viste stor gjestfrihet på Nøsted,

og at de store kunstnerne og kompisene, Kristian Skredsvik, Hans Heyerdahl og Nils Gude ofte bodde der.

Det er med andre ord ikke noe nytt at et kunstnermiljø utvikler seg på Nøsted.

Fullt tilbud

Nå skal det store området ved Drammensfjorden utvikles som et sted man trives med å bo, hvor det går an å jobbe, og hvor man kan bruke fritiden. Det er allerede gjort avtaler med både restauranter og barer. både restauranter og barer, blant annet gjennom Lunsjeriet fra Svelvik og Nøsted Bar og Restaurant. Det er fortsatt plass til leger, tannleger, frisører og velværetilbud nær vannkanten på Tangen.

Fra før er WH Sport & Fitness her. Tidligere Norges-mester i karate over 20 ganger, Jørn Ove Hansen, har gått inn og skapt et stort aktivitetssenter med både karateklubb og treningssenter.

– Drammen er fantastisk Kunstner Trond Meyer er fra Tønsberg og har studert i Oslo. Han og familien flyttet

– I etterkant av dette har jeg jobbet med design, arkitektur og kunstprosjekter parallelt. Men i de senere årene har jeg fokusert mest på billedkunstdelen, sier han.

Han er samtidig veldig opptatt av at de skal etablere et galleri, for visning og salg.

– Det skal ikke bare være for oss som har atelier her, men for andre kunstnere også.

Gunstig for kunstnere

Grunnleggeren av byggeprosjektet på Nøsted Brygge, Jan Erik Hansen, er godt fornøyd med at Meyer har etablert seg, og at det jobbes for å få inn flere kunstnere.

– Dette kan øke verdien av Nøsted Brygge som destinasjon, fordi det kan gjøre at flere enn de som bor der kommer hit, sier Jan Erik Hansen.

Han trekker frem at de enten leier ut eller selger atelierene til kunstnere.

– Dette kan spesielt åpne for kunstnere som er i startfasen, som da kan ha ett ate lier hele karrieren. Vi både leier ut og sel ger disse. Så kan man finansiere det, kan et kjøp være gunstig, sier Hansen.

26. oktober 202220 ANNONSE
4 LEDIG ATELIER: – Dette kan spesielt åpne for kunstnere som er i startfasen, som da kan ha ett atelier hele karrieren.
Vi både leier ut og selger
disse. Så kan man finansiere det, kan et kjøp være gunstig, sier grunnlegger
av Nøsted Brygge, Jan Erik Hansen. Til venstre kunstner Tron Meyer.
26. oktober 2022 21ANNONSE
ÅPNER GALLERI: Kunstner Tron Meyer (t.v) og Jan Erik Hansen er klare på at det skal åpnes galleri på Nøsted Brygge, for visning og salg. – Det skal ikke bare være for oss som har atelier her, men for andre kunstnere også, sier Meyer.

Orgnr Firmanavn Selskapsform Sted Bransjetekst

929991044 Ace - Invest AS AS Krokstadelva

929938690 Afas 310822-09 AS AS Drammen

929934296 Bergveien 16 AS AS Solbergelva

930006319 Bjarre E. Fevang Invest AS AS Mjøndalen

829917882 Dlbygg AS AS Drammen Oppføring av byg ninger

929926609 Dovydas Invest AS AS Drammen

929958640 Draugen Invest AS AS Solbergelva

929985265 Ellora Holding AS AS Solbergelva

929945875 Elvebil AS AS Drammen Detaljhandel med biler og lette mot orvogner, unntatt motorsykler

929980387 Eoo AS AS Mjøndalen

929946677 Fatstack Holding AS AS Drammen

929928784 Frekvens Studio AS AS Drammen

829930382 Fri Wifi Norge AS AS Drammen

929951808 Gamle Riksvei AS AS Krokstadelva

929871502 Gulskogen Bakeri AS AS Drammen

929873556 Ha-kristiansand AS AS Drammen Butikkhandel ikke nevnt annet sted

929912535 Hks Investment AS AS Solbergelva

929914481 House Of Discs AS AS Drammen

930021660 Hudsykepleieren AS AS Drammen

929884299 Jc Forvaltning AS AS Krokstadelva

929957512 Jlj-1 AS AS Drammen

930006351 Kaspara Invest II AS AS Drammen

930023663 Krei Invest AS AS Mjøndalen

829957752 Manz Holding AS AS Drammen

929987241 Marienlyst Pub AS AS Drammen Drift av restauranter og kafeer

929880633 Nedre Tverrgate 3 Næring AS AS Drammen

830009442 Nordstø AS AS Solbergelva 930007048 Rentix AS AS Drammen

930016446 Sivilingeniør Olaf Rømcke AS AS Drammen

929930150 Smak Restaurant AS AS Drammen Drift av restauranter og kafeer

929934512 Solar Power Fleets AS AS Svelvik

929888464 Sweetella AS AS Drammen Drift av restauranter og kafeer

929942167 Ziwei AS AS Krokstadelva Drift av restauranter og kafeer

AVD Drammen Tannhelsetjenester

Orgnr Firmanavn Selskapsform Sted Bransjetekst

929920678 Georg Jogi ENK Drammen 929890442 Helgar-binderø ENK Svelvik 930005568 Heravi Bilservice Senter ENK Svelvik 929985893 Hoel Terapi, Coaching og Prosess ENK Drammen

929998367 Hundefrisør Ziomek Dorota ENK Mjøndalen

929943279 Hydropan Eiternes ENK Drammen Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skog bruk

929943279 Hydropan Eiternes ENK Drammen Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skog bruk

930020605 Clear Tannlegesenter AS avd Nedre Torggate

930032824 Drammen Kommune Uteteam og Ungdomstorget Drammen

AVD Drammen Sosialtjenester for rusmiddelmisbru kere uten botilbud 829872552 Lett Drammen

AVD Drammen Drift av restauranter og kafeer

929883144 Adan Taxi og Transport ENK Drammen 929883144 Adan Taxi og Transport

Drammen 929992032 Alaa Aliwi

Drammen 829948702 Alexander Mathiesen

Drammen 929990544 Ali Akram Transport

Drammen 929741935 Anna Toth ENK Krokstadelva 929848098 Arkitekt Atdhe Belegu

Drammen 930022489 Bergene Invest

Drammen 930033227 Boligstylista Kaja Bøe

Drammen 929906608 Brows By Natalia Koulikova ENK

929603907 Influence Maciej Siluk ENK Krokstadelva 929937724 Jørgensen Total Quality Consulting ENK Drammen 929959035 Kallevåg Bildeler ENK Mjøndalen 929924096 Kiropraktor Bergstøl ENK Mjøndalen Andre helsetjenester 929939794 Kissi Bead Design -kristine Uggerud ENK Drammen 929538277 Knutsens Hjerterom og Omsorg ENK Mjøndalen 929967151 Langebros Små Jobb & Frakt ENK Solbergmoen 929805798 Lebesby Backup ENK Drammen 929931742 Lilbren Art - Lillian Brenno ENK Drammen 929869923 Line Yksnøy Treningsglede Med Hund ENK Drammen 929660854 Liss-angelica Beck ENK Drammen 929909658 Maren Marie Watnebryn Mogensen ENK Drammen 929909658 Maren Marie Watnebryn Mogensen ENK Drammen 829944472 Marianne C Myhre ENK Svelvik 929873009 Martin Nordli ENK Drammen 929923936 Monika Grønning ENK Mjøndalen 929894685 Noor Oppussing Ferhari ENK Steinberg 929559819 Nuga Best Norge Yuliia Kashchuk ENK Svelvik Annen forretnings messig tjenesteyting ikke nevnt annet sted 929559819 Nuga Best Norge Yuliia Kashchuk ENK Svelvik Annen forretnings messig tjenesteyting ikke nevnt annet sted 929925025 Olibuss Transport Pawel Glowacki ENK Krokstadelva 929971698 Overwrangling Nedbergeaasen ENK Drammen 929986350 Pakirci ENK Drammen 929935527 Pedersen Co ENK Drammen 829927942 Roligheten ENK Mjøndalen 930007277 Røsæg Flisespikkeri ENK Drammen 929951107 Sivertsen ENK Drammen 829938952 Sjene Moen ENK Solbergelva 929966805 Tajiki Budservice ENK Mjøndalen 929966856 Tajiki Fotografering ENK Mjøndalen 929871294 Terje Steffenakk ENK Drammen 829956802 Trine Astrid Borge Johansen ENK Drammen 929973933 Tügsüz Marketing Group ENK Drammen 929943562 Viken Bygg og Vedlikehold V/ Mølsted ENK Mjøndalen 929869249

Viken Oppussing Maling Firma Tajik ENK Solbergmoen 929872150 Wild North State Knudsen ENK Drammen Postordre-/internett handel med tekstiler, utstyrsvarer, klær, skotøy, reiseeffekter og lærvarer 929916026

Zerit Renhold.no Hadish ENK Solbergmoen 829731142 Vaillant NUF Drammen Reparasjon av andre husholdningsvarer og varer til person lig bruk

Konkursbo

KBO Drammen Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted

26. oktober 202222 DA - Økonomi & Næring
ENK
ENK
ENK
ENK
ENK
ENK
ENK
Mjøndalen Frisering og annen skjønnhetspleie 929955447 Company Cras ENK Drammen 929955447 Company Cras ENK Drammen 929919556 Damanskis Snekker ENK Solbergelva 930011649 Daniel Brauer ENK Krokstadelva 930011649 Daniel Brauer ENK Krokstadelva 929908805 Frisør Kinga Ryzyk ENK Drammen 930022802 Gebremikael ENK Drammen Nye selskaper registrert i kommunen siste måned Konkursbo registrert i kommunen siste måned Orgnr Firmanavn Selskapsform Sted Bransjetekst 929867068 Agnieszka Barbara Debska Konkursbo KBO Drammen Produksjon av brød og ferske konditorvarer 929995201 Ateam Direct Sales Group AS Konkursbo KBO Drammen Detaljhandel utenom utsalgssted ellers 930007382 Berla Invest AS Konkursbo KBO Drammen Rørleggerarbeid 930031062 Fjell Av Prosjekter AS Konkursbo KBO Krokstadelva Snekkerarbeid 929930894 Iris Gruppen AS Konkursbo KBO Drammen Cateringvirksomhet 829891212 Jon Ola Isaksen Konkursbo KBO Solbergelva Vaktmestertjenester 929914112 Statkom Norge AS Konkursbo KBO Drammen Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning 929990935 Svelvik Nærmat AS Tvangsavviklingsbo KBO Svelvik Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler 930020788 Tunco Drammen AS Konkursbo KBO Drammen Cateringvirksomhet 930015652 Werge Eiendom AS Konkursbo KBO Drammen Oppføring av bygninger 930026190 Zebra Group AS

ECIT fikk Elkonor på kroken

Elkonor – en av Norges største elektroinstal latørkjeder – har valgt drammensbaserte

ECIT som sin nye partner på skytjenester og IT. Kontrakten har en stipulert verdi til 35 millioner kroner.

GEIR A. ARNEBERG tekst og foto

Kontrakten er basert på Statens standardavtale for skytjenester (SSA-sky), og omfatter skytjenes ter, IT-drift og support, og har en varighet på sju år. Avtalen styrker ECITs rolle som en viktig tjenes televerandør til elektrobransjen.

– Vi er stolte over å være den foretrukne skypartner for Elkonor, og ser frem til å være med på å videreutvikle og modernisere IT-tjenester sammen med selska pet. Kontinuerlig videreutvikling og innovasjon med moderne og skalerbare skytjenester er vik tige ingredienser for denne digi tale transformasjonen, sier Lars David Klausen (54), salgsdirektør i ECIT Solutions One.

Klausen – som selv var med å utvikle askerbaserte Telecomputing fra 20 ansatte i 1999 til nærmere 800 ansatte da han gikk til ECIT i 2018 – er stolt av få utvikle ECIT videre i Drammen.

– Dette er en reise jeg gjerne tar to ganger. Jeg skjønte tidlig at ECIT kunne bli stort. Og i dag er vi i ferd med å gjøre ECIT til et av Norges og Nordens største IT-selskaper bygd på oppkjøp av mindre og mellomstore selskaper samt sterk organisk vekst, sier han.

Bransje i stor endring

Den nye sjuårskontrakten med Elkonor – med en stipulert verdi på 35 millioner kroner ved avta leinngåelse – er fremforhand let av Raymond Ystenes (45) i ECIT Solutions One. Kontrakten har sandefjordingen jobbet med siden han startet i ECIT i mars 2021, inntil han 18. juli i år fikk aksept fra Elkonor.

Elkonor er en landsdekkende

Drammensselskap signerte kontrakt med elektrogigant

medlemseid og medlemsstyrt elektrikerkjede med over 195 uavhengige elektrikerbedrifter og totalt 3.500 ansatte, med eget styre og hovedkontor i Oslo.

– Vi vant kontrakten i tøff kon kurranse med 11 andre selskaper. Det er vi stolte av, sier Ystenes. Han mener en av hovedårsa kene er ECITs ekspertise på skyt jenester.

– Markedet for skytjenester er i kraftig vekst, både fordi bedrif ter for alvor har fått øynene opp for mulighetene i skyen, og fordi nye arbeidsmønstre akselererer på grunn av blant annet korona pandemien. Elektrobransjen har en stolt historie, og en spennen de fremtid. Bærekraft og grønn omstilling medfører økt etterspør sel etter gode elektrikertjenester, økt elsikkerhet og varmeløsninger. Elkonor har en viktig rolle i å støt te sine mange medlemsbedrifter i videreutviklingen, og vi ser frem til samarbeidet, sier rådgiver og ansvarlig selger, Raymond Ystenes i ECIT Solutions One.

– Elektrobransjen er i sterk endring, både med tanke på digi

talisering, men også på teknologi, løsninger og arbeidsmetoder. Ved å investere i gode løsninger og arbeide med sterke partnere som ECIT, styrker vi våre konkurran sefortrinn. Elkonor er et selskap i sterk vekst, som tilbyr frem tidsrettede og konkurransedyk tige tjenester for våre medlems bedrifter. Derfor valgte vi ECIT som en strategisk IT-partner som kan støtte oss på denne reisen, sier økonomi- og IT-sjef i Elkonor, Jørgen Andreassen.

Sterk vekst i markedet Markedet for skytjenester er i kraftig vekst, både fordi bedrif ter for alvor har fått øynene opp for mulighetene i skyen, og fordi nye arbeidsmønstre akselererer på grunn av blant annet corona pandemien.

– Det internasjonale analyse byrået IDC spår en økning i volum på skytjenester til over 22 prosent i 2022, og veksten fortsetter de kommende årene. Andelen skytje nester kontra on-prem øker også. Inflasjonspress og forbedringer i verdikjeden driver etterspørselen

videre, sier Lars David Klausen.

– Fordelene med skytjenester som Microsoft 365 og Azure er at de har lave kostnader, krever mindre vedlikehold og adminis trasjon og de kan skaleres raskt etter behov. Det gjør bedriftene mer agile og gjør at de kan vide reutvikle seg i takt med mar kedet og kundenes behov, sier Raymond Ystenes.

– Vi ser at kundene trenger en strategisk partner som kan hjelpe de å utnytte mulighetene som lig ger i digital transformasjon, og våre rådgivere er eksperter på skyreisen og mulighetene som ligger der. Elkonor-kontrakten er et godt eksempel på dette, sier Lars David Klausen.

– Vi forventer mer fart på skytjenester, sikkerhet og inte grasjoner fremover, og det inter nasjonale analysebyrået Gartner forteller at små og mellomstore virksomheter prioriterer sikker het, integrasjoner og skytjenes ter/migrering av skytjenester som sine topp tre områder fremover.

PS: Lokalt har ECIT Drammen kommune som sin største kunde.

Thermocold er den største leverandøren i sin sjanger av kjølerom, vi leverer alt av skreddersydde kjølerom og kjølehjørner på mål. Thermocold tilbyr sine kunder/forhandlere kjølerom etter egne mål og ønsker, har du litt plass til overs og ønsker kjølerom? men får ikke plass til et standardrom eller modulrom? da kan du bestille dette av oss og få det tilpasset på mål.

KULDEENTREPRENØR

DRAMMEN:

26. oktober 2022 23DA - Økonomi & Næring
32 83 16 88 KONGSBERG: 32 76 43 00
Raymond Ystenes (45) i ECIT Solutions One og Jørgen Andreassen hos Elkonor har inngått avtale verdt 35 millioner kroner. De to kollegene i ECIT Solutions One – rådgiver og ansvarlig selger, Raymond Ystenes og salgsdirektør Lars David Klausen (54) – kan glede seg over at ny stor kontarkt er undertegnet.

HELT BAKPÅ

Hvilken bok har betydd mest for deg profesjonelt?

– Kåre Valebrokk – et portrett uten filter. Likte godt hans mot, direkte tale og analytiske evner –og ikke minst frekkhet.

Hva gjør du etter jobb?

– I tillegg til jobb er det litt styr ketrening, en ridetime i uken og lange gode turer med hundene mine. Slik som jeg jobber, er det egentlig ikke før/etter jobb. Det er litt jobb inni mellom hele tiden.

Er du aktiv i idrett?

Jeg kan ikke kalle det aktiv i idrett – men jeg liker å bevege meg. Lange turer om sommeren og ski om vinteren.

Hvor drar du på ferie?

– Vi reiser på hytta, og prioriterer en storbyferie av og til.

Sjø eller fjell?

– Begge deler. Er nok mest glad i fjellet.

Ditt yndlingsprogram på TV?

– Ingen program jeg må se egent lig, men jeg liker Nytt på Nytt på fredager.

Hvilken duppeditt har gjort livet ditt enklere?

– Mobilen – der har jeg tilgang

Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning

til alt av dokumenter, jeg kan gå i banken og føre regnskap. Jobben kan gjøres over alt.

Hva ler du av?

– Absolutely Fabulous, Little Brittain og Monty Python, kan vel si jeg liker brittisk humor. Ellers ler jeg av morsom galskap og satire. Og så ler jeg av Fredrik, mannen min. Mye humor fra den kanten.

Ditt livsmotto?

– Du skal ikke si nei viss du kan si ja! Det handler ikke om å ikke sette grenser, men det er alt for lett å starte med et nei for å være sikker – det blir ikke riktig for meg.

Favorittmat?

– Mat er jo sinnssykt godt da. Nå om dagen vil jeg si Avocadosmørbrødet på Café Picasso med pochert egg. Om det skal et glass tørr hvitvin til – så blir det hvitløkstekte snegler.

Hvilket annet yrke kunne du tenkt deg?

– Nå er jo yrket mitt å arbeide i styrer – og jeg er derfor innom flere bransjer. Jeg tror jeg kunne trives som advokat – men hadde kanskje endt som bonde om jeg skulle velge alt på nytt.

Fakta4

Navn: Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning Tittel/selskap: Styreleder I Café Picasso AS Alder: 58

Bosted: Bragernes, Drammen Sivil stand: Gift

Korte fakta om selskapet: – Med utgangspunkt i Café Picasso AS, er jeg der medeier og styreleder – og har Camilla Johnsrud som partner og daglig leder. Selv jobber jeg i flere

selskap. Gir her opplysninger om Café Picasso AS. Café Picasso AS driver i restaurantbransjen, en fransk-inspirert bistro i Drammen. Caféen åpnet høsten 1986, og har vært i drift siden da. Dagens eier drev også stedet fra 1992 til 1996, og kjøpte det tilbake våren 2020 sammen med daglig leder og kjøkkensjefen. Selskapet omsetning i Cafè Picasso As var kr. 6,1 i 2021. Sum driftsinntekter var kr. 7,0 mill. Selskapet har 11 ansatte.

Bygget ligger meget sentralt plassert på Bragernes i Gågata vis a

Renovert hjørnebygg kun

Bragernes

Bygget har Lett

i

etasje, og

Fleksible og effektive kontorlokaler i

etg

å

Kontor 240 kvm BTA inkl andel felles

Brække Eiendom består i dag av flere selskap med ulik spisskompetanse innenfor vårt forretningsområde. Vårt mål er til enhver tid å kunne levere best mulig produkt og tjenester til våre leietakere. VELKOMMEN TIL VISNING. Ta kontakt med Jens-Petter på tlf 900 59 349, eller jens@brekke-eiendom.no Werringgården – Rehabiliterte kontorlokaler rett ved Bragernes Torg Tegn.: 125 745 ,049 3 etg Møbleringsplan 1:100 3.etg
vis Magasinet.
titalls meter fra
Torg. Kort gangavstand til grønne knutepunkt som buss, og Drammen stasjon.
salat bar
1
felles treningsrom med garderober.
3
som vil innredes sammen med ny leietaker for
sikre optimal utnyttelse opp mot leietakers behov.
areal.
FOTO: Geir A. Arneberg
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.