Drammensavisa Oktober 2022

Page 1

Unikt diabetestilbud

*

Ny runde med skurkestreker i teateret

Håkon T. Nielsen får en ny runde som Juleskurken.

Brynjar B. Nærø debuterer som Piperenseren og Thomas Mørk Karlberg blir Julenissen når «Juleskurken» har premiere 26. november.

NR. 10 – 2022 Helaftens julemusikal for både store og små er tilbake!
SIDE 40-41
Diabetessykepleier Eli Røed Jensen ved diabetesklinikken til Åssiden legesenter tar seg tid til å snakke med pasienten om hvordan livet med diabetes fungerer og går igjennom prøvestatus. * Som eneste fastlegekontor i Buskerud tilbyr Åssiden Legesenter sine diabetespasienter et unikt tilbud. En egen klinikk. SIDE 2 Vi gir deg lynraskt internett og underholdningen du elsker. Der du er. Bli kunde du også! Sjekk om du kan få på vikenfiber.no Drammen Drammens største utvalg av elektriske biler

www.drammensavisa.no

Telefon: 32 17 88 11

Tips: red@drammensavisa.no

Annonsering: annonse@drammensavisa.no

Ansvarlig redaktør: Geir A. Arneberg

Frilansjournalist: Marianne Bergvall

Frilansjournalist: Terje Brun-Pedersen

Frilansjournalist: Marianne M. Jonassen

Desk ansvarlig: Jo Guribye

Salgs- og markedsrådgiver: Trond E. Pedersen

Salgsleder – DA Næringsliv: Ove Geir Andheim

Daglig leder: Aslak Hougen

Besøks- og postadresse: Støperigata 7 3040 Drammen

Utgiver: Drammensavisa AS Org. nr. 826 423 552

Layout: Edda Grafisk AS

Trykk: Polaris Trykk Arendal AS

Distribusjon: Posten Norge AS

Har du utfordringer med levering av Drammensavisa, send epost til drift@drammensavisa.no

Drammensavisa er 100% annonsefinansiert og er politisk og ideologisk uavhengig. Drammensavisas innhold er redaktørstyrt, og redaksjonen har full integritet.

Medlem av Norsk

Redaktørforening og redige res etter redaktørplakaten

FAKTA: Diabetes

Diabetes type 1

Diabetes type 1 er en alvor lig kronisk sykdom der kroppen ikke produserer hormonet insulin. Uten insulin blir blodsukkeret for høyt, og du må derfor selv tilføre insulin daglig med sprøyte eller pumpe.

Diabetes type 2

Diabetes type 2 er en arve lig, kronisk sykdom der blodsukkeret blir for høyt. Det er den vanligste for men for diabetes og utløses ofte av overvekt og mangel på aktivitet.

Kilde: Diabetesforbundet

Diabetessykepleier Eli Røed Jensen ved diabetesklinik ken til Åssiden legesenter tar seg tid til å snakke med pasienten om hvordan livet med diabetes fungerer og går igjennom prøvestatus.

Tilbyr unik diabeteshjelp

Som eneste fastlegekontor i Buskerud tilbyr Åssiden

Legesenter sine diabetespasienter et unikt tilbud. En egen klinikk.

De siste 20 årene har antall tilfel ler av diabetes type 2 doblet seg. Tall fra Folkeheleinstituttet (FHI) viser at opp mot 345.000 kan ha diabetes i Norge. Av disse kan rundt 65.000 ha diabetes 2 uten å vite det, og cirka 23.000 har type 1. Det har fått Åssiden Legesenter til å tenke på hvordan de kan følge opp sine diabetespasienter på en bedre måte.

– Det begynte i det små for 12 år siden etter at daværende fastlege Stig Gøthesen spurte om vi sykepleiere kunne tenke oss å følge opp noen diabetespasienter i forhold til kosthold og trening, forteller diabetessykepleier Eli Røed Jensen.

Blir sett

Eli Røed Jensen har jobbet som sykepleier ved både hjerteavde lingen og nevrologisk avdeling ved Drammen sykehus, samt Legevakta og i Legevaktas over grepsmottak, før hun startet på Åssiden Legesenter. Hun er godt kjent med å møte pasienter både inneliggende på avdeling og mer akutt i legevaktmottaket. Da hun tok på seg jobben med å følge opp diabetespasienter ved legesenteret startet hun i de små med noen få

pasienter og snakket litt om kost hold og trening. Dette i tett samar beid med senterets fastleger.

– Selv omstendighetene rundt konsultasjonene var stusselige i det provisoriske lokalet der det hele startet, fikk vi tilbakemel dinger om at pasientene følte seg ivaretatt, da det var satt av tid og ressurser til å snakke om diabe tes, forklarer hun.

Klinikken vokste i omfang, og i 2014 fikk Jensen innvilget etter utdanning i diabetessykepleie som samlingsbasert fjernstudent i Bodø. I dag behandles over 200 pasienter ved diabetesklinik ken ved Åssiden legesenter, hvor de får helhetlig oppfølging med prøvetaking, medisinering og vei ledning i forhold til alt diagno sen innebærer. Det legges i tillegg stor vekt på tid til samtale om hva pasienten selv kan gjøre med egentiltak i forhold til sunn livs stil og trening.

–I praksis går nesten alle med diabetes i diabetesklinikken vår. Hjemmeboende tilhørende lege senteret som har hjemmesyke pleie, får også oppfølging ved at jeg får tilsendt målinger og vei leder ut ifra resultater, forteller Jensen.

Diabetestype 1 og 2 Også gravide som kategorise

Snart to år – og på flyttefot

Gjennom snart to år har Drammensavisa vært med på å sikre mediemangfold i Drammen, blant annet ved å satse tungt på næringsliv, kultur- og bilstoff – og inntatt en viktig posisjon i lokaldistriktet.

Drammensavisa skal fortsatt være en plattform som sikrer åpenheten i vårt lokalsamfunn ved å løfte frem flere stemmer – og til syvende og sist bidra til den gode diskusjonen rundt vikti

ge temaer for byen vår – uten politisk agenda.

I disse dager flytter de ansatte i Drammensavisa fra Gulskogen til Tangen, og ser frem til å invitere lese re, kunder og samarbeidspartnere til Tangen Næringspark i Støperigata 7.

I Drammensavisa finner vi et lite mediehus – men med slagkraft og bred de. Foruten at vi skal fortsette vår pro

res for glukosebelastning og får påvist svangerskapsdiabetes, får startveiledning med relevant informasjon.

– Det er viktig for denne pasientgruppen å kunne måle blodsukkeret selv, og vi bruker også tid til å snakke om kosthold og trening. Det er satt av bestemte mål for riktige blodsukkerverdier mens man er gravid for å unngå skader for mor og barn i svanger skapet og under fødsel. Vi vet at denne gruppen har større sjanse for å utvikle diabetes 2 senere i livet.

Etter samtalen følges de gra vide opp av fastlegen. I tilfeller hvor pasienten ikke får stabilisert blodsukkeret raskt, henvises de videre til sykehuset for oppføl ging og videre behandling.

I hovedsak er det diabetes type 2-pasienter som følges opp ved Åssiden legesenters diabeteskli nikk.

– Type 1 skal følges opp av sykehuset, men vi tilbyr regel messig oppfølging for de pasien ter som ønsker det hos oss også, forklarer Jensen.

Forebyggende arbeid

Hovedmålet til diabetessykeplei eren er i samarbeid med fastlegen å følge opp diabetespasienten for å forebygge senkomplikasjoner.

Langtidssukkeret blir alltid målt på hver konsultasjon. På slutten av timen kommer pasientens fastlege inn for å få en statusoppdatering og eventuelt regulere medisineringen.

– En individuell tilpasset diabetesoppfølging er en av kli nikkens store fordeler, forklarer Jensen.

I diabetesklinikkens målset tingsdokument kan man lese føl gende: «Pasienter med diabetes opprettholder et optimalt blodsuk kernivå og senskader forebygges. Pasienter opplever reel bruker medvirkning i behandlingen, lever godt og mestrer hverdagen med diabetes».

Diabetessykepleieren ved Åssiden legesenter følger veile deren til Helsedirektoratet. Eli Røed Jensen sitter i styret til fag gruppen for diabetessykepleiere i Norsk Sykepleieforbund.

duksjon av Drammensavisa (DA) og DA Økonomi & Næring, er vi også med og produserer en rekke andre publikasjo ner gjennom hele året; fra bransjeblader til festivalaviser.

Det er med andre ord et stolt medi eselskap med tro på papiret, men også representert på nett, som nå inntar i nye lokaler på Tangen.

Drammensavisa har en trygg forvis

ning om at også vi i fremtiden skal for midle vårt budskap ut til folket – uten monopolets klamme hånd.

NYHETER2 – 26. oktober 2022

Kristian Krogh Johannessen fra Hokksund, er Drammen Golfklubbs største profil, og er nå kvali fisert for spill i Europatouren.

Punktum for

NY SOLID SESONG

lever opp til akkurat det, sier Lantz.

For tre år siden var de på kon kursens rand. Så kom koronaen. Paradoksalt nok løftet pande mien golfsporten til nye høyder. Golfbanen var nesten det eneste stedet hvor det var tillatt å møtes, og sporten tjente igjen penger i Norge – så også i Drammen. Men i 2022 var alt tilbake til norma len – heldigvis. Det viser også regnskapet for 2022 i Drammen Golfklubb.

– Medlemstallet har økt i år

igjen, fra 1.551 i 2021 til 1.698 i 2022. Det er solid, sier Lantz.

Lantz passer på å sende en ny stor takk til dugnadsgjengen på Skoger, som sørger for å holde banen intakt. Men han har like stort fokus på å oppnå større akti vitet på golfbanen hver dag.

–Det er gledelig å se veksten av medlemmer, og spesielt i aldersgruppen 19 til 31. Dessuten har vi hatt 45 juniorer på våre faste treninger i år. Det er også bra, sier han.

Mye har altså utviklet seg posi tivt.

Blant annet at 221 har tatt «Veien til golf»-kurs i Skoger, der iblant videregående-elevene fra idrettslinjene på Drammen og St. Halvard.

– I år har vi hatt både dame kvelder og herrekvelder på ons dager med opptil 100 deltagere. Målet neste år er å øke trykket på aktiviteten hos våre medlem mer enda et hakk, sier Anders Lantz.

– Også de turneringene vi har gjennomført har også vært av høy klasse. I hele tatt kan man si at Skoger er en elitebane, og

Høy klasse kan man også hevde om klubbens store profil Kristian Krogh Johannessen, som gjen nom Challenge-turneringer har kvalifisert seg for Europatouren 2023.

– Man skulle gjerne ønsket at klubben kunne dra mer nytte av ham, men Kristian er så mye på reise, at det blir vanskelig, sier Lantz, som ønsker alle klubbens eksisterende medlemmer og nye golfere tilbake til golfbanen til våren.

– Og for dem som vil holde for men gjennom vinteren, minner vi om at vi har fått to innegolfsenter i Drammen. Hos Drammen Padel er det åpnet tre nye Trackmansimulatorer og på Imjelt har man nå seks simulatorer.

I sommer fikk Drammen Golfklubb celebert og uventet besøk av Viktor Hovland, som testet banen i Skoger. Her poserer verdensstjer nen sammen med en stolt Lauritz fra Drammen Golfklubb.

Thermocold er den største leverandøren i sin sjanger av kjølerom, vi leverer alt av skreddersydde kjølerom og kjølehjørner på mål. Thermocold tilbyr sine kunder/forhandlere kjølerom etter egne mål og ønsker, har du litt plass til overs og ønsker kjølerom? men får ikke plass til et standardrom eller modulrom? da kan du bestille dette av oss og få det tilpasset på mål.

NYHETER 26. oktober 2022 – 3
DRAMMEN: 32 83 16 88 KONGSBERG: 32 76 43 00 KULDEENTREPRENØR
Hos Drammen Golfklubb i Skoger er golfklubbene lagt bort for sesongen. Utfordringen for klubbens daglige leder på andre året, Anders Lantz (49), var å følge opp suksessen fra 2021. Resultatet; Eksamen er bestått med glans.
Daglig leder Anders Lantz på Drammen Golfbane kan se tilbake på en ny solid sesong i Drammen Golfklubbs historie.
bohus.no BOHUS DRAMMEN INGENIØR RYBERGS GATE 114, 3027 DRAMMEN • TLF.: 32 21 86 20 • 10-20 (10-16) SPAR FRA 20.000 CELEBRATION KONTINENTAL FRA 29.999 CELEBRATION kontinental heltrekk Grey 783/784, Jensen Sleep 3 overmadrass, flying optics ben u/gavl 180x200 cm NÅ 29.999,- (før 49.999,-) Nr 281833 180x210 cm NÅ 32.999,- (før 53.999,-) Nr. 281838 CELEBRATION gavl til 180 cm seng NÅ 5.999,- (før 9.999,-) Nr. 281232 255 cm NÅ 5.999,- (før 9.999,-) Nr. 281257 ADD ON nattbord svart NÅ 1.499,- (før 1.999,-) Nr. 202562 • Jensen originale sonesystem som gir riktig støtte til hele kroppen når du sover • Softtouch Pocket fjærsystem, med optimert mykere skuldersone • Hel liggefl ate, uten harde kanter i midten • Stopning i Innergetic Latex 3 cm • Trippelfjærende liggekomfort • Vendbar hovedmadrass gir økt støtte og lang levetid -40% PÅ CELEBRATION KONTINENTALSENG OG GAVL SPAR 17.706 AMBASSADØR REGULERBAR SENG FRA 53.117 AMBASSADØR Aqtive 2 heltrekk i tekstil Anthracite-481 med Jensen Sleep 2 Splitt overmadrass, støtteben og Triangel ben matt svart 14 u/gavl 160x200 cm NÅ 53.117,- (før 70.823,-) Nr. 281818 180x200 cm NÅ 54.617,- (før 72.823,-) Nr. 266770 -25% PÅ JENSEN REGULERBARE SENGER Møt søvnekspert fra Jensen hos Bohus Drammen Lørdag 29.10 kl. 10-15 SPAR 4000 FIRST KONTINENTALSENG FRA 9999 FIRST kontinental i tekstil beige-472 med Jensen Sleep 1 overmadrass og standard konet kantet svarte ben 150x200 cm NÅ 9.999,- (før 13.999,-) Nr. 281667 180x200 cm NÅ 11.999,- (før 15.999,-) Nr. 281672 FENIX sengegavl 150 cm NÅ 3.599,- (før 4.499,-) Nr. 264460 180 cm NÅ 3.999,- (før 4.999,-) Nr. 264462
SPAR 11.000 AMBASSADØR KONTINENTALSENG 19.999 AMBASSADØR kontinental i stoff Grey 465 med Jensen Sleep II overmadrass og svarte kantet konet ben u/gavl 150x200 cm NÅ 19.999,- (i andre tekstiler 24.999,-) Nr. 281756 FENIX sengegavl i stoff Grey 465 150 cm NÅ FRA 5.279,- (før fra 6.599,-) Seng og sengegavl kommer i flere størrelser, se mer på bohus.no. • Jensen® Originale Sonesystem • Hel liggefl ate • 12,5 cm Aloy 2.1 fjærsystem med mykere skuldersone • Trippeltfjærende liggekomfort SPAR 17.000 PRESTIGE KONTINENTALSENG FRA 40.999 PRESTIGE kontinental i stoff Natural 429 med Jensen Sleep 3 overmadrass, 2xExact og triangel matt svarte ben 150x200 cm NÅ 40.999,- (før 57.999,-) Nr. 281593 210x210 cm NÅ 67.999,- (før 84.999,-) Nr. 281601 FENIX DECOR sengegavl i stoff Natural 439 150 cm NÅ 6.959,- (før 8.699,-) Nr. 264904 180 cm NÅ 7.439,- (før 9.299,-) Nr. 264906 210 cm NÅ 8.799,- (før 10.999,-) Nr. 264907 CHARON nattbord i white wash eik NÅ 2.559,- (før 3.299,-) Nr. 247851 SATURN sengebenk i stoff Natural 429 NÅ 3.955,- (før 4.944,-) Nr. 266044 • Jensen® Originale Sonesystem • Hel liggefl ate • 14 cm Aloy 2.1 fjærsystem med mykere skuldersone • Generøs stopning -50% PÅ JENSEN EXACT KOMFORTJUSTERING JENSENDAGER HOS BOHUS!

TEKNOLOGIAMBASSADØR for eldre

Solbergregjeringen lanserte med Stortingsmelding 15 (2017-18) «Leve hele livet» en omfattende og svært inngripende «eldrere form». Det er to årsaker til denne reformen. Den kraftige endringen i alderssammensetningen, sam tidig som andelen barn går ned.

Drammen kommune har ansatt to teknologiambassadører for eldre – Hilde Ballière og ThorFredrik Hoff.

– Vi får rett og slett ikke nok innbyggere i yrkesaktiv alder til å drive eldreomsorgen videre slik vi har gjort – vi må effektivisere med mennesker, sier Hilde Ballière, og presiserer at hovedpoenget med reformen er at folk må bo hjemme lenger – kanskje ut hele livet, og at vi må ta i bruk tilgangen til vel ferdsteknologi for å sikre at eldre får et verdig og trygt liv.

– De må i større grad kunne mestre sin hverdag, være aktive og sosiale, og ha kontroll over sin egen helse.

Pensjonistforbundet tar ansvar

Pensjonistforbundet har påtatt seg oppgaven med å få på bena et korps av «teknologiambassa dører». Teknologiambassadørene skal informere om, og motivere til bruk av velferdsteknologi

– Det handler om hvordan eldre kan tilpasse seg dagens teknologi for å mestre hverdagen, der de kan føle seg trygge og ha kontroll på egen helse, sier Ballière.

Dessuten skal de bidra til at

eldre får et bedre sosialt liv – selv om barna eller venner skulle bo langt unna.

– Selv om en god del eldre kjenner til noe velferdsteknologi, opplever vi at kunnskapene gjen nomgående er mangelfulle. Og så handler det om motivasjon. Mange eldre er skeptiske til tek nologi, i frykt for at «varme hen der» skal erstattes av «roboter».

Denne bekymringen må vi ta på alvor, sier Ballière.

Grunnleggende behov

Sosial kontakt er et grunnleg gende behov for mennesker. Selv ikke avansert sosial teknologi kan erstatte menneskelig nærkontakt.

– Vårt budskap må være at tek nologi kan dekke mange behov. Derfor kan våre roller bidra til utvikling av flere gode sosiale arenaer for bekjempelse av iso lasjon og ensomhet, som er et betydelig problem blant eldre, påpeker Ballière.

Teknologiambassadørenes rolle skjer gjennom foredrag, samtaler i mindre grupper, og annen deltakelse på arenaer hvor eldre samles.

– Ikke minst har vi et godt samarbeid med Drammen kom munes tjenester for eldre, noe vi er svært glade for.

Ros til kommunen Hilde Ballière gir honnør til Drammen kommune som hun mener legger godt til rette med informasjon.

– Og så er vår oppgave å sup plere og informere om kommu nens tilbud – hvordan få kon takt – hvordan søke om hjelp, sier Ballière.

– Vi er klar over at teknologi ikke løser alt. For egen del er jeg veldig opptatt av at frivillighetsNorge i sterkere grad må bidra til å lage sosiale arenaer med ulikt

innhold, og tilpasse ulike folks ønsker og behov for å motvirke at isolasjonen og ensomheten blant eldre øker enda mer, sier Hilde Ballière

NYHETER6 – 26. oktober 2022
Hilde Ballière var til stede da Seniornett Drammen hadde sitt siste temamøte på biblioteket, for å synliggjøre sin rolle overfor de eldre i Drammen – og for å lære mer om hvilke behov som finnes blant de eldre i Drammen.
For blant annet å motvirke ensomhet og øke det sosiale samspillet mellom eldre i Drammen, har kommunen ansatt Hilde Ballière og Thor-Fredrik Hoff som teknologiambassadører.
MJØNDALSHALLEN Hagatjernveien 19, 3050 Mjøndalen LØRDAG 19. OG SØNDAG 20. NOVEMBER www.aronsportsklubb.noINNLEVERING AV BRUKT UTSTYR Ons (18-21) Tor (16-21), Fre (16-21), Lør (9-18). SALGSTIDSPUNKT Lør (9-18), Søn (11-16). På tide å tømme boden eller garasjen for ting du ikke trenger? Lever inn brukt vintersportsutstyr til Aron Skimarked i uke 46! Synes du nytt utstyr blir for dyrt og at pent brukt er like bra? Da skal du ta turen til;
SKOUSEN DRAMMEN Ingeniør Rybergs gate 44 3024 Drammen drammen@skousen.no Tlf.: 31 90 00 10 /skousendrammen ÅPNINGSTIDER Mandag-fredag: 10.00-20.00 Lørdag: 10.00-16.00 Finn vei på www.skousen.no DRAMMEN NORGES beste SKOUSEN LIGGER I DRAMMEN

PÅ HJUL MED

Voyah Free er navnet på den nye elektriske bilen som har entret parketten hos Centralgaragen. Etter førsteinntrykket å dømme, har kineserne produsert en romslig, lekker, langtrekkende og praktisk SUV for norske veier.

En modell, en pris og bestilling via nett. Sulland har innledet samarbeid med den kinesiske bil produsenten Voyah. Men i mot setning til sine øvrige Mazda- og Hyundai-modeller, er det ikke bilforretningen som står for selve salget. Det skjer gjennom inter nett.

–Det blir som å innlede en ny epoke. Dette er nok fremtiden, sier Sulland Drammens daglige leder Helge Støle om rollen som agent for den nye kineseren.

De har fått sine to første eksemplarer av Voyah Free inn i butikken. Der kan man både se, føle på, og prøvekjøre den nye elektriske SUV-en, prissatt til 719.000 kroner.

–Men vi skal ikke fysisk selge den. Kjøpet må kunden foreta selv. Vår oppgave er kun geleide kundene til å gå på nettet å hand le bilen selv, sier han.

Robust kineser Drammensavisa prøvekjørte bilen, og det er vanskelig å finne de store minusene. Oversikten og komforten er upåklagelig. Og

ikke minst stillheten i cockpit. For her får isolasjonen terningkast seks. Det samme kan man si om responsen og akselerasjonen.

Selv dashbordet kan senkes og heves, mens panelet både er praktisk og opplysende. Dessuten gjør den over 50 mil på full tank.

–Vi er blitt positivt overrasket. Både over bilen, men også over hvor praktisk dette systemet er, sier Støle, og henviser til Sullands nyopprettede importselskap Electric Way, med eget utsalg i Klingenberggata i Oslo.

–Drammen er en av fem avde linger som har fått bilen i hus i Norge. Grunnen er at vi er i en stor by med solid omsetning. Nå er det bare å venne seg til agen trollen, sier han.

–Denne salgsformen betyr færre ledd og ingen pruting.

Stoisk tro på fremtiden

Det første eksemplaret av Voyah Free rullet inn på Landfalløya i august. De første leveringene er forventet å skje i november.

–Og den kvaliteten vi finner i

denne bilen, er det lite å frykte i fremtiden. Med prisen og kvalite ten denne bilen representerer, er jeg sikker på at andrehåndsver dien blir god, sier Støle.

Voyah Free er luksus i hverda gen. Dette er gjennomgående fra første øyekast til den gode kjøre opplevelsen. Setene er komforta ble med varme, avkjøling og mas sasje i forsetene, og romsligheten i bilen er slående. Følelsen av å måtte kjempe om plassen i bilen med barn og hund er fraværende – det er så god plass! Med nes

ten tre meter mellom akslingene slipper du som sjåfør følelsen av at passasjerene i baksetet puster deg i nakken.

Om selve bilen, ligner den en del på Audi A5. Lengden på cirka fem meter, betyr god plass til pas sasjerer – og et bagasjerom på hele 560 liter.

Med maks ladeeffekt på 125 kW betyr det kjørelengde på cirka 50 mil, og en akselerasjon fra null til 100 på 4,6 sekunder, responde rer den overraskende fort – stør relsen tatt i betraktning.

8 – 26. oktober 2022 PÅ HJUL MED DA
God plass er det også, både i forsettet og i baksetet er det mer enn nok beinplass og høyde under taket. HELT PÅ NETT med ny kineser Hos Sulland Drammen (tidligere Centralgaragen) er daglig leder Helge Støle (t.h.) og kollega Dag Ugstad fått et nytt tilskudd i sitt sortiment. Denne gang fra Kina, der de i agentrollen skal selge den nye kinesiske SUV-en Voyah Free. En lekker bakpart kan minne om en del av de mest etablerte europeiske SUV-ene. Voyah Free har flere smarte løs ninger som stan dart, deriblant et dashbord som kan heves og senkes etter behov. Sulland blir agenter for nettsalg av Voyah Free

4 Pets pro-line T Ü V godkjente bil-bur

Også kjent som Herkules og G-line bur. Aluminiumsbur av høy kvalitet med flott finish. Hos oss får du de fer dig montert, klare til å settes rett inn i bilen. Burene har låsbare dører, kjekt ved luftig med bakluken åpen, slik at ingen lett kan slippe ut hunden. Med følger stropper for festing av buret i bagasjerommet.

variosystem

Vi monterer Variosystem i biler der Variocage ikke får plass eller blir ugunstig. De kan tilpasses de fleste biltyper og kommer til både en og to hunder.

Mimsafe VarioCage

Med VarioCage kan du transportere hun den trygt i bil. Den justerbare dybden gjør at buret lettere kan tilpasses bilen/hunden. Nødutgangen bak i buret, gjør det enkelt å få hunden inn i bilen om bakluken av noen grunn ikke kan åpnes. VarioCage kommer med låsbare dører, kjekt ved lufting med bakluken åpen, slik at ingen lett kan slippe ut hunden. VarioCage kommer ferdig montert.

Støtfangerbeskytter

Støtfangerbeskytteren kan brettes ut når hunden skal inn eller ut av bilen for å forhindre riper og skader på støtfangeren.

Krokstadsenter Tlf. 32 23 04 70 Eikersenter Tlf. 32 75 78 37 Lier toppen Tlf. 32 84 83 97 CC Drammen Tlf. 32 83 09 25
Besøk vår nettbutikk: www.zoomarkedet.no
FREEDOM TO EXPLORE VOYAH FREE VOYAH FREE er en premium, helelektrisk SUV, som har god plass og kommer med full utstyrspakke som standard. Alt du trenger for å ha friheten til å utforske! Nyheten er klargjort for tilhengerfeste med trekkvekt på 2.000 kg. Du får også 20” originale vinterhjul med turbinfelg og premium dekk til kun kr 29. 900,-, Bilen har luftfjæring og bakkeklaring opptil 21,3 cm, bagasjerom på 560 l, frunk på 75 l, panoramatak, forvarming, night vision samt mye mer. Prøvekjøring tilgjengelig hos oss nå! Book på voyah.no 500 km PrisRekkevidde 719.000,– 4WD Hjuldrift VELKOMMEN TIL LANSERING AV VÅRT NYE VOYAH SHOWROOM TORSDAG 27. OKTOBER KL 17-19.

Dekkprodusenten Goodyear har en under søkelse de kaller «Dekkbarometeret», der de har spurt 1000 nordmenn om deres vaner når det gjelder vinterdekk.

Hele 40 prosent svarer at de én eller flere ganger ikke har rukket å bytte til vinterdekk før den første isen har lagt seg på veien.

Den vanligste begrunnelsene for at sommerdekkene er på selv om føreforhol dene tilsier vinterdekk, er ifølge under søkelsen «at det ikke føltes nødvendig å bytte før». Andre vanlige begrunnelser er at man ikke har hatt tid eller ikke har ruk ket å få time på verkstedet.

– Å bytte til vinterdekk før den første dagen med glatt føre er svært viktig for at vi skal være trygge på veien, sier Claes Hedström, General Manager Sales Consumer Nordic i Goodyear.

Dekkprodusenten sier at de ikke har noen tall på hvor mange som faktisk valgte å kjøre med feil dekk.

Flere uten vinterdekk

6,3 prosent av bilene som var inne til skadetaksering hos forsikringsselska pet If vinteren 2021, hadde sommerdekk på bilen. Det er en økning på 1,4 pro sentpoeng fra vinteren før. Tallene er basert på skadetaksering av over 15.000 If-forsikrede biler vinteren 2020/2021.

Flest biler med sommerdekk vinterstid var det i Rogaland med 12,7 prosent, fulgt av Oslo med 7,9 prosent og Agder med 7,6 prosent.

74 prosent av dem som svarte på Goodyears undersøkelse, sier at de ser på det som viktig å bytte dekk i tide, mens 6 prosent ikke ser på det som viktig.

Vinteren kommer brått på mange bilister, viser en ny undersøkelse.

– 11 - ET MERKE SOM GÅR FRA GENERASJON TIL GENERASJON Ariens er markedsleder av totrinns snøfresere i verden. Vi har gjort oss fortjent til ”The King of Snow” med å kontinuerlig utvikle våre produkter. Med over 4 millioner solgte snøfresere siden 1960 er det tusenvis av familier som er trofaste til våre snøfresere, og lojaliteten til Ariens går fra generasjon til generasjon. COMPACT 24 TRAK 920318 PRIS: 23.990,00 inkl. mva. DELUXE 28 RAPIDTRAK 921330 PRIS: 36.990,00 inkl. mva. Ariens unike videreutvikling av hjulet. Opplev kraften og funksjonaliteten med en beltefreser som enkelt skifter til en hjulfreser. SE VÅR RAPIDTRAK SERIE FINN DIN NÆRMESTE FORHANDLER PÅ WWW.ARIENS.NO DELUXE 24 921323 PRIS: 26.990,00 inkl. mva. Ingvald Ludvigsens gate 23 | 3027 DRAMMEN tlf. 32 89 66 66 | salg@pkm.no Dagens biler ruster mer enn noen gang. Det har aldri vært viktigere å gi bilene en ekstra beskyttelse. Vi tilbyr gode behandlinger til fornuftige priser. Og husk – nye biler ruster også. Fluid Film lanolinolje virker på en helt unik måte. • Miljøvennlig • Slitesterk • Drypper lite • Kryper godt • Effektiv på alle biler • Overlegen hvis bilen har begynt å ruste • Gunstig for elektriske/elektroniske komponenter Velg produktet som i en årrekke har vist sin gode virkning og som kan dokumentere resultater. Vår kunnskap og erfaring - din trygghet. Les mer på våre hjemmesider. Tid for miljøvennlig antirustbehandLing Lanolinoljen Fluid Film Øvre Eiker vei 83A, 3048 Drammen | Tlf: 944 20 567 | info@buskerudantirust.no | ww w.buskerudantirust.no Mange gode referanser Standardbehandling Fra kr. 3.700,Hovedbehandling Fra kr 5.700,Vinteren kommer brått på Vinteren kommer så overraskende på mange bileiere at de ikke rekker å skifte til vinterdekk. MORTEN ABRAHAMSEN/NTB tekst

Tjen penger hos Aladdin og gi nytt liv til gull og sølv

– Vi har kunder som er innom med alt fra gamle smykker, gull, sølvtøy til postkort, mynter, pokaler, medaljer og sedler. Vi opplever til stadighet at folk blir overrasket over hva ting faktisk er verdt, spesielt hvor mye penger man kan tjene på mindre mengder gull, sier Thomas Fehn hos Aladdin Gull, Sølv og Mynter.

Han og butikkansatt, Myrgana Banjska, ønsker velkommen til Aladdin-butikken på Globusgården i Drammen.

Der har de hatt kunder innom fra hele Østlandet siden dørene åpnet for to år siden.

MER VERDT ENN MAN TROR Nylig hadde de et par innom som ryddet i et dødsbo etter et familiemedlem. I utgangspunktet hadde de hyret inn et byrå for å tømme boligen, men tok med seg noen få gjenstander. I en eske fant de sølvtøy og gullgjenstander, som de tenkte kanskje var verdt å sjekke ut.

– Der var det verdier for 54 000 kr. Det hadde de ikke forventet, sier daglig leder.

Det plinger i døren og inn kommer et par. I hånden har de et armbånd kjøpt på et loppemarked. Banjska tester og konkluderer. Her er det både sølv og gull.

– De kjøpte smykket for 100 kr. Her fikk de 2300 kr for det. Det er ganske bra fortjeneste, sier hun med et smil.

NØYAKTIG TESTING AV GULL

OG SØLV

Gull- og sølvprisene er fortsatt historisk høye, så her er det store penger å tjene.

Hvilken farge gullet har spiller ingen rolle. Det er karaten som avgjør prisen.

– Vi har nylig kjøpt inn en ny maskin - Precious Metal Analyzer - som analyserer og tester edle metaller. Dette er et røntgenapparat som viser type metall, prosentandel og renhet. Før testet vi med syre, men denne maskinene er raskere og mer nøyaktig.

NYTT LIV TIL GULL OG SØLV

Det man kanskje ikke tenker over er at det å selge sine gamle ting hos Aladdin bidrar til den sirkulære økonomien. Sølv - og gullgjenstandene kommer inn til butikken, blir sendt til raffinerier, smeltet om og gjenbrukes. Dette er med på å tære mindre på jordas ressursgrunnlag.

TRYGG HANDEL HOS ALADDIN

Aladdin Gull, Sølv og Mynter har mange faste kunder lokalt, i tillegg benytter folk fra Asker, Bærum, Lier, Oslo, Tønsberg, Holmestrand, Horten og Porsgrunn deres tjenester. Med sentral beliggenhet, rett ved jernbanestasjonen og motorveien, er det enkelt å finne frem til butikken i Drammen.

- Mitt beste tips; ikke kast noe! Det er helt opp til hver enkelt om de vil selge eller ikke. Fordelen med en fysisk butikk er at du får snakke med noen. Og så får du oppgjøret med én gang eller inn på konto i løpet av et døgn, understreker Fehn.

– Her er alle velkomne innom om de lurer på hva tingene deres er verdt.

Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS

Kjøper gull, sølv, mynter, frimerker, pokaler, postkort, sedler og medaljer

Adresse: Torgeir Vraas Plass 1. GLOBUSGÅRDEN på Strømsø Torg

Tlf: 92 99 80 70

E-post: drammen@aladdingull.no Nettside: aladdingull.no

Åpningstider:

Mandag–fredag: kl. 10.30–17.00

Lørdag: kl. 10.00–14.00

annonse | ALADDIN GULL, SØLV OG MYNTER
Hos Aladdin Gull, Sølv og Mynter strømmer kundene til for å selge gamle gullsmykker, sølvtøy og mynter, som ofte har vært gjemt og glemt. Ditt «rot» kan være verdt en liten formue, samtidig som du bidrar til gjenbruk. Myrgana Banjska og Thomas Fehn ønsker velkommen til Aladdin Gull, Sølv og Mynter. Her kan du ta med smykker, gull, sølvtøy, postkort, mynter, pokaler, medaljer, sedler og mindre samlergjenstander. Du er ikke forpliktet til å selge noe og en verdivurdering er gratis. Precious Metal Analyzer analyserer
og tester edle metaller. Testen tar noen sekunder og gir et nøyaktig bilde av hva gjenstander inneholder av metaller. Dette er en trygghet for kundene, som selv kan se resultatet

ECIT signerte kontrakt med elektrogigant

• Elkonor en av Norges største elektroinstallatørkjeder har valgt drammensbaserte ECIT som sin nye partner på skytjenester og IT. Kontrakten har en stipulert verdi til 35 millioner.

• De to kollegene i ECIT Solutions One rådgiver og ansvar lig selger, Raymond Ystenes og salgsdirektør Lars David Klausen (54) kan glede seg over at ny stor kontarkt er undertegnet.

n DRAMMENSAVISA ØKONOMI & NÆRING n NR. 10 - 2022 Sparte stort på husleien • Da Azets 12 medarbeidere forlot sine enorme kontorer på 500 kvadratmeter i Kobbervikdalen, og flyttet inn på 95 kvadratmeter i Kontorhuset, forlot de også dyr husleie, skyhøy strømregning og erstattet det med høyere effektivitet. • Daglig leder Hakon Lærum i Kontorhuset og Azets avdelingsleder i Drammen, Hanne Franche er begge tilfredse med den nye kontorløsningen til regnskap­ og rådgivningsselskapet. Ukrainer gir drammenserne solstrøm I 2019 opprettet den opprinnelige ukrai neren Peter Grubyi (59) Viken Sol. Naboen til Eiker Motorshop i Hokksund har bok stavelig talt en strålende utvikling med ti dobling av omsetningen siste året. Azets flyttet fra 500 til 95 kvadrat i Kontorhuset

www.drammensavisa.no

Telefon: 32 17 88 11

Tips: red@drammensavisa.no

Annonsering: annonse@drammensavisa.no

Ansvarlig redaktør: Geir A. Arneberg

Frilansjournalist: Marianne Bergvall

Frilansjournalist: Terje Brun-Pedersen

Desk ansvarlig: Jo Guribye

Salgs- og markedsrådgiver: Trond E. Pedersen

Salgsleder – DA Næringsliv: Ove Geir Andheim

Daglig leder: Aslak Hougen

Besøks- og postadresse: Støperigata 7 3040 Drammen

Utgiver: Drammensavisa AS Org. nr. 826 423 552

Layout: Edda Grafisk AS

Trykk: Polaris Trykk Arendal AS

Distribusjon: Posten Norge AS

Har du utfordringer med leve ring av Drammensavisa, send epost til drift@drammensavisa.no

Drammensavisa er 100% annonsefinansiert og er politisk og ideologisk uavhengig. Drammensavisas innhold er redaktørstyrt, og redaksjonen har full integritet.

Medlem av Norsk Redaktørforening og redigeres etter redaktørplakaten

NÆRINGSLIVSLEDEREN

Tør vi å tenke nytt?

Gravferdsbransjen er en spesiell næring som de fleste ikke ønsker å forholde seg til. I hvert fall ikke før man må. I denne Næringslivsle deren tar Kai Roar Bjerkeengen, daglig leder i Personlig Gravferd, til orde for nye tanker også for denne bransjen.

Det meste rundt oss forandres med tiden. Slik er det også i grav ferdsbransjen. Men her har jeg følelsen av at endringene må modnes over tid. Sterke tradisjo ner og faste ritualer holder en stø dig hånd over oss når vi plutselig står i en av livets vanskeligste faser. Her har kirken i mange år hatt en trofast plass, og de har vært en trygg havn for mange i sorg og savn. Det velger jeg både å tro og håpe at den skal videre fremover også.

I min egen familie har vi alltid søkt til kirken når vi har hatt dødsfall. Og vi har hatt mange av dem den siste tiden. I løpet av bare ett år mistet vi fire av våre nærmeste. Og ser vi enda fire år tilbake, var det ytterligere to til, altså 6 dødsfall på relativt kort tid. Det oppleves særdeles røft og man rekker knapt å reise seg igjen mellom hvert dødsfall. Etter 16 år som gravferdskonsulent skulle man tro at man var bedre rustet. Alt blir så annerledes når man blir sittende «på andre siden av bordet». Det som slår meg i ettertid, når man rekker å tenke, er at nesten alle disse begravel sene ble tilnærmet helt like. Kun noen små musikalske forskjeller. Vi som velger kirken må følge et fastlagt gravferdsrituale og her møter vi på utfordringen; De fles te seremoniene blir nesten helt identiske. Som barn oppdras vi til å være selvstendige, uavhengige individer som tar egne valg og at våre veier da ofte går i litt forskjel lige retninger er naturlig. Men når døden innhenter oss, skal vi plut selig alle være så like som mulig.

Poenget er; Vi, både begra velsesbyråene og de forskjellige trossamfunn, har en plikt til å ta vare på både de sterkt troende, de som bare tror litt og de som av

ulike grunner ønsker å være helt nøytrale. Alle fortjener å bli møtt med samme respekt og verdighet for sitt livssyn. Undersøkelser og statistikk viser at kirkens med lemstall går nedover hvert enes te år, men at antall gravferder i kirken holder seg ganske sterkt. Dette kan fort endre seg dersom ingen vektlegger det som betyr mye for mange. Og jeg tror det haster. Bare se endringen av sym bolbruken i dødsannonser. Dette leser jeg som et stille tegn på at noe er i endring.

Jeg møter stadig folk som åpent forteller om en følelse av at de «må» benytte kirken for å finne den høytidelige og verdige rammen man ønsker til avskje den. Kirkerommet betyr noe for oss og det gir oss trygghet. Det følger mange av oss gjennom for skjellige livsfaser som dåp, kon firmasjon, bryllup og gravferd, til tross for at selve troen på en gud ikke nødvendigvis er så sterk lenger som for et par tiår tilbake. I flere av begravelsene Personlig Gravferd har bistått i sommer, har pårørende kommet med egne ønsker knyttet opp mot blant annet musikk.

Og akkurat musikk er en viktig del av seremonien. Den er stem ningsskapende, den har en helt særegen egenskap til å påvirke følelsene våre, og den gjenspei ler ofte den avdøde. Når disse ønskene ikke møtes, i den grad familiene har behov for, så får man raskt en situasjon der man må velge mellom å beholde den høytidelige rammen kirkerommet gir til avskjed eller å gi musikken sin fortjente plass. Et alternativ vil da være en livssynsåpen grav ferd et annet sted enn i kirken.

I en av begravelsene i som mer fikk familien sitt musikkøn

ske innvilget, mot at musikken ble spilt 5 minutter før klokkene ringte inn til seremoni. Altså musikken var godkjent til å kunne benyttes i kirkerommet, men ikke i selve seremonien. Jeg synes det er trist at det skal være sånn. Sånn kan det rett og slett ikke være.

Som bransje mener jeg at vi er tillagt et stort ansvar for å formidle de etterlattes ønsker, og sammen med kirken, prestene, organistene eller det trossamfun net det gjelder, bør vi tåle en dialog om å tilstrebe at flest mulig fortsatt kan bruke kirkerommet til å ta et verdig farvel. Mitt ønske og mitt håp er at vi alle bør møte familier i sorg, med forståelse og rom for at vi alle kan være for skjellige og ikke nødvendigvis må passe inn i et A4-mønster. Vi skal selvfølgelig vise respekt for de rammene de forskjellige trossam

Savnet av den sosiale plattform

I dag preges næringsseksjonen i Drammensavisa av temaet «kontor 2023». Det er ikke tilfeldig. Etter nesten to år med påtvunget hjemmekontor for store deler av den arbeidende del av folket, er det igjen lov med sosial kontakt – også på arbeids plassen. Heldigvis.

Flere selskaper har både tjent mer penger og samtidig økt effektiviteten ved at de ansatte har jobbet hjemmefra. Det betyr en ny tilvenning, og et nytt tankesett med større variabler, når verden igjen er blitt normalisert.

Mange forhold må veies opp mot hveran dre når man etter to års vakanse igjen skal samles under samme tak – og entre våre gamle kontorer.

Alt er ikke som det var. Erfaringene er nye. Tilpasningene skal igjen revurderes.

Når vi i dagens utgave av Drammensavisa Økonomi og Næring kan lese om hvilke «moderne og amerikaniserte» trender som eksempelvis Kontorhusets mange leietake re får utnytte, og de nye tilpasningene som gjøres for å reinstallere kontorer til en mer

moderne møteplass, slik Kontorcompaniet omtaler under samme tema, sier det noe om at behovet under koronaens herjinger har gjort noe med vår bevissthet rundt det tradisjonelle kontoret.

Hjemmekontoret og savnet av den sosiale plattformen som kolleger utgjør, har påvir ket bevisstheten til selve kontorplassen og omgangen med arbeidsgivere og ansatte.

Vi trenger hverandre, men bare på en litt mer moderne og annen måte.

funn har satt, men jeg tror det er på høy tid at vi bør ha åpenhet og aksept for at noen velger andre personlige ting i tillegg til det tradisjonelle.

Kall det gjerne bevissthet styrt av ube visstheten.

26. oktober 20222 DA - Økonomi & Næring
«Næringslivslederen» er DA Økonomi & Nærings egen tumleplass for Drammens næringslivstopper. Til hver utgave utfordrer avisa en næringslivstopp i Drammen til å bidra til avisas nye kommentarserie. Denne uka er det Kai Roar Bjerkeengen.
Kai Roar Bjerkeengen, daglig leder i Personlig Gravferd

Du kan få rask hjelp til å skaffe SOLCELLEANLEGG PÅ ETT STED

Mens strømmen blir dyrere, ser stadig flere både private, bedrifter og innen landbruket nytten av eget solcelleanlegg. Kunden etterspør ofte noen som kan ta hele prosessen.

Solceller har de siste årene blitt mer vanlig på tak av hus og næringsbygg, og Ingeniør Ivar Pettersen AS har tilbydd løsninger for kunden til private, næringsbygg og landbruksbygninger. Den senere tiden har etterspørselen tatt av, og nå er det mange ulike løsninger som finnes på markedet for både tak og fasader.

- Vi har samarbeid med flere leveran dører, og kunden kan gå inn på vår nett side og få estimat på kostnad og forven

tet produksjonsmengde ut fra adresse. Deretter kan vi prosjektere, levere og mon tere anlegget helt ferdig til bruk, sier ser viceleder Christian Tverberg.

Ingeniør Ivar Pettersen AS har leveran ser av ulike systemer for kunden, og eget spesialtrent team som tar seg av monterin gen i Vestfold, Telemark, Viken, Innlandet og Oslo.

Mer lønnsomt

■ Det er like mye soltimer i Norge som i Tyskland.

solcelleanlegg

■ Stortinget

-Med høyere strømpriser blir det mer lønnsomt med solceller, og forventet høye strømpriser fremover gjør at stadig flere ønsker å bestille solceller på tak eller fasade, sier Vegard Tandberg som er avde lingsleder i Drammen.

Kort leveringstid

Norge,

minske begrensninger som søknadsplikt og krav om nett innmelding for små anlegg.

■ Enova støtter private som vil inves tere i solcelleanlegg både på hus og fritidseiendom med inntil 47 500 kroner, og Ingeniør Ivar Pettersen AS hjelper til med søknaden.

■ Solceller kan legges både på eksis terende og nye tak og fasader.

Selv om det har vært en stor økning i montering av solcelleanlegg den siste tiden, er det forventet en eksplosiv vekst i tiden som kommer. Stadig flere snakker om klimatiltak og alternativ energi. Med strømprisen de siste månedene har dette blitt enda mer aktuelt.

-Vi leverer alt fra enkle mindre anlegg til avanserte fasade-paneler. Det mest vanlige i dag er paneler med silisium, mens CIGS kommer etter hvert som gir bedre tilpas ning på bygg og fasader, sier Tandberg.

Han peker på at det ikke bare er syd vendte takvinkler som gir strømproduk sjon, og at solcellepaneler har effekt også om det er overskyet vær.

-Når kunden går inn på nettsiden og sjek ker sitt hus, kommer det opp hvor paneler som bør monteres og hvor mye strøm dette gir. Samtidig får du opp hva anlegget kos ter, og forventet lønnsomhet, sier Tverberg.

I dagens marked med stor økning i interessen har mange som vil ha solceller opplevd lang leveringstid.

Ingeniør Ivar Pettersen AS har kort hori sont fra bestilling til levering hos kunden.

Derfor er tiden forholdsvis kort fra kunden sjekker om sitt bygg egner seg og lønnsom heten i et solcelleanlegg, til bestillingen ordnes og monteringen på taket er ferdig.

-Vår fordel er at vi er en etablert leveran dør som har gode leverandører, samtidig som vi står ansvarlig for hele jobben til ferdig produkt hvor anlegget kan levere strøm. Dette gjør det enklere for kunden å ta bestemmelsen og bestille solcelleanlegg hos oss, sier Tandberg.

26. oktober 2022 3ANNONSE
Et
er estimert til å vare i 30 år.
jobber med en handlings plan for å øke solkraft med solceller i
og
Fakta4
PÅ BILDET: Vegard Tandberg, Geir Ivar Pettersen, Christian Tverberg
Tlf. 32 21 21 21 www.pettersen.no

kontor 2023

Kopierer en suksess hvert år

Askland Service og Salg AS i Kobbervik dalen har evnen til å kopiere egen suksess år for år. Resultatene, servicen og økonomi kontrollen har gitt de fem ansatte en rekke priser – fra Gaselle til høyeste score på kre dittverdighet.

GEIR A. ARNEBERG tekst og foto

Kopimaskiner var geskjeften hos Askland Service fra oppstarten i 1988 til 2004. Men i 2004 var det dagens eier og daglige leder Bjørn Wessel (53) fra Drammen som overtok selskapet. Wessel endret ikke på konseptet fra det tidligere enkeltmannsforetaket, men gjorde selskapet til et AS, og endret navnet til Askland Service og Salg AS.

Og at det er service som kom mer før salg i firmanavnet var ingen tilfeldighet.

– Selvsagt er det salget av kopimaskiner som veier tyngst økonomisk, men servicedelen er viktigst. Et godt rykte og gode kundeforhold er det som sikrer fremtiden, sier Wessel.

Bevisene er mange. Blant annet seks strake Gaselle-kåringer fra 2011 til 2016, etterfulgt av priser for sunn og god kredittverdighet og over 930 av 1.000 Delphi-score de tre siste årene.

Spisset satsing i tøft marked Service på og salg av multifunk sjonsmaskiner er et tøft marked. Det er mange om beinet. Da gjel der det å ha riktig agentur og et godt renomé hos kundene. Det har Askland.

– Vi har Sharp som vår store leverandør. Det japanske agen turet arvet vi fra vår forgjenger, forklarer Wessel, og slenger en penn over bordet. En trykkpenn med utskiftbart bly.

– Derav navnet Sharp. Det var de som fant det opp, forklarer Wessel.

Men for oss er Sharp først og

fremst en storleverandør av kopi maskiner, rettere sagt multifunk sjonsmaskiner.

–Det er et marked der det er mange konkurrenter, men Sharp har alltid levert gode og konkurranse dyktige maskiner. Japanerne har kvalitet i alle ledd, forsikrer Wessel.

Og med multifunksjonsmodel ler anno 2022 snakker han om printing, kopiering og skanning med tilhørende programvarer hvor høy grad av sikkerhet er et stikkord. Info- og møteroms skjermer har også blitt et viktig satsnings område for oss, mange

kunder som ønsker å fornye seg på den fronten.

I tillegg tilbyr Askland postbe handlingsutstyr, kassaløsninger, fiberlinjer, PC utstyr samt IKTtjenester. Sikkerhet er et stikkord som går igjen og som mange er opptatt av.

– Hacker-episoden på Stortinget denne våren er et godt eksempel på hvor galt det kan gå.

Derfor er sikre rutiner og sikre programmer viktig. Med våre programmer får man både sikker koding og rask tilgang til sletting av harddisk, forklarer Wessel

Fakta: Askland-historien

■ Selskapet startet med Hans Askland & Co. En gang etter krigen. Da var det regne- og skrivemaskiner det gikk i. Roald Wessel jobbet som servicesjef i gamle Askland, og startet i 1988 Askland Service for blant annet å håndtere service på kopimas kiner. Det ble starten på det som i dag er Askland Service og Salg AS.

■ Sønnen til Roald Wessel, Bjørn, overtok altså selskapet i 2004 da Roald gikk bort. Samme tiår kom fargeprinterne. Senere har

bransjen endret seg mye. Bjørn Wessel har drevet en sunn og fornuftig bedrift i alle år, og har blant annet mottatt utmerkel ser som Årets Sharp-center i 2009, og ble kåret til Gasellebedrift sammenhengende fra 2011 til 2016.

■ Våren 2013 flyttet de inn i dagens lokaler i Kobbervikdalen 75, der fire ansatte – alle med lang erfa ring i bransjen – server mange små og mellomstore bedrifter i Drammen og omegn.

Sikker plattform

Han er smertelig klar over at han er i en bransje der det er mange om beinet. Men mange års erfaring og opparbeiding av kundekrets har gitt dem en trygg posisjon i mar kedet i og rundt Drammen. Etter ti år i Kobbervikdalen og totalt 30 år i bransjen har Askland fortsatt til gode å ha røde tall i regnskapet.

Foruten Sharp som sitt stør ste agentur, fører de også merker som Legamaster, Brother, Panda, Omega, Quadient, Lenovo og Epson, og øvrig det kundene etterspør.

– Men det er i utgangspunktet store maskiner til bedrifter. De mindre maskinene til private for mindre jobber er i utgangspunk tet et litt annet marked, og tilhø rer i større grad Elkjøp og Power, forklarer Wessel, som mener målet om et papirløst samfunn heldigvis er langt unna.

– Fortsatt er det mange som vil lese på papir, og vår erfaring er at forbruket av papir fortsatt er ganske høyt. Stikk i strid med målsettingen til mange. Og det er bra for oss, sier Wessel.

I dag er 95 prosent av alt salg av kontormaskiner til bedrifter basert på leasingavtaler, det er veldig få firmaer som kjøper store og dyre maskiner. Med leasingavtaler får fir maer utgiftsført kostnadene på drif ten og man er mer fleksibel i forhold til endringer i maskinparken.

26. oktober 20224 DA - Økonomi & Næring
Bjørn Wessel
foran en kopimaskin som illustrerer godt hva Askland livnærer sin virksomhet på.
4
Her er hele Askland-staben samlet, ved Bjørn Wessel (f.v.), Frode Sellevold Ringen, Dag Henning Ingebretsen og Lars Herikstad.

Moen – fra megler til møbler

Fikk loset Kontorcompaniet gjennom vanskelig koronatid

Under koronatiden tæret det på tålmodigheten hos Kontorcompaniet – som Pål Moen overtok etter sin far i 2019. Tross stigende rente og høy strømpris – snakkes det igjen om trender og om fremtiden i kontormøbelbransjen.

GEIR A. ARNEBERG tekst og foto

Kontorcompaniet ble startet av Ulf Moen i 1981. For drammen sere flest er de godt kjent for sitt årlige julegavemarked og for salg av kontormøbler. Siden 2019

er det sønnen Pål som har eid og drevet selskapet. Det gjør han sammen med sin kone Marianne Tangen, som han også har to barn sammen med.

–Julegavesalget videreføres, men ikke i den grad som tidli gere. Nå har vi flyttet dette opp i andre etasje og åpnet for årets julesesong – og fokuserer på kon tormøbler i første etasje, forklarer Pål Moen.

41-åringen som egentlig skulle bli eiendomsmegler, har endelig fått ristet av seg den tøffe koro naperioden, og tillater seg igjen å tenke fremover.

–Det er selskaper som kjøper møbler av oss. Og da alle skulle

på hjemmekontor, ble det lite omsetning, sier han.

Men fra 14 millioner i 2021 –og enda verre i 2020 – styrer han nå mot 20 millioner i omsetning i 2022.

–Det har tatt seg opp igjen. 2022 var som å slå på en bry ter igjen. Og for egen del fikk vi i stand en kjempeordre med Norwegian, som langt på vei redde oss, sier han.

Selv om han mer enn gjerne anbefaler salg fra egne produsen ter til sine kunder, vedgår han at det ikke alltid stemmer.

–Mange kunder har mye møbler fra før. Og når de har møbler jeg ser vil passe inn i det nye de bestiller, anbefaler jeg faktisk at de gjør det. Det handler ikke bare om å tjene mest penger, men vel så mye om at kundene blir tilfredse.

Moen viser til en bransje der kastmentaliteten tradisjonelt har vært for stor.

–Heldigvis er det blitt noe mer gjenbruk av kontormøbler. Det er bra for miljøregnskapet og lom meboka, sier han.

Og om trender og utvikling innen egen bransje, påpeker han at mye er tradisjonelt og går igjen, men at stadig flere tenker mer på utformingen av sine kontorer. Og at «fargen» svart har fått en ster kere posisjon.

–Folk er mye på kontoret, og skal man mene noe om en enhet lig utvikling, så er det at flere og flere innreder sine kontorer som en slags dagligstue og dagligrom,

der stikkordet «hjemmekoselig» kommer i forsetet. Kontoret blir mer og mer en møteplass og en arena for teamarbeid, poengterer han.

–Denne tankegangen blir også innprentet hos mange arbeidsgi vere, som skal lokke sine arbei dere tilbake

26. oktober 2022 5DA - Økonomi & Næring
Kontorcompaniets daglige leder Pål Moen utenfor lokalene i Havnegata 33. Nå er tidene endret, og optimismen rår i et marked som ble sterkt preget av koronatiden.
på kontoret etter to år med hjemmekontor, sier Moen. Mobile stillerom har vært en slager. Pål Moen understreker at det mange steder er vanskelig å finne rom man kan snakke uforstyrret, men at man i et slikt mobilt rom forblir 100 pro sent lydtett. – Og så kan du ta det med deg hvis du flytter, sier han. Julemarkedet er blitt en tradisjon hos Kontorcompaniet, og er nå per manent flyttet opp i 2. etasje. «Heat» er en populær taklampe, produsert av Northern, men opprinnelig designet av svenske flyktninger. Grorudstolen konstruert av Hans Bratterud, er et eksempel på god norsk design. Denne gamle skrivemaskinen hører til huset og kontoret i Havnegata 33, og har stått der siden huset ble tatt i bruk på 1800-tallet.

Skaper Telemarks nye KNUTEPUNKT

På nær en million kvadratmeter fylles nye Grenlandsporten. Snart overtar området som det nye bindeleddet på E18 mellom Østlandet og Sørlandet.

Noen kilometer før dagens avkjøring fra E18 til Porsgrunn, utvikler grunneier Lønnebakke Næringspark. På et tomteom råde like øst for Langangen i Porsgrunn kommune er det regulert 930.000 kvadrat meter til næringseiendom under navnet Grenlandsporten.

En næringspark i rute

I dag er store deler av området planert ut, vann- og avløpsnettet lagt, strøm- og fiber kabler strukket, deler av veiene er asfaltert

Viken Fiber er Norges største fiber selskap, og hovedkontoret ligger i Drammen. De leverer daglig bredbånd tjenester til 225.000 kunder i over 50 kommuner i Viken, Oslo, Vestfold og Telemark. I tillegg til hovedkontoret i Drammen, har selskapet avdelingskon torer i Oslo, Porsgrunn, Skedsmokorset, Sarpsborg og Hønefoss. Det gir Viken Fiber den lokale tilstedeværelsen og nærheten til kundene som de mener er avgjørende, og selskapet er dessuten en Altibox-partner.

Viken Fiber eies av Lyse Fiberinvest AS 65 prosent (heleid selskap av Lyse AS), Glitre Energi AS 26,5 prosent, Lier Everk Holding AS 4,6 prosent og Hadeland Energi AS 3,9 prosent. (Kilde: https://vikenfiber.no)

og flere traseer er utstyrt med gatelys. Med andre ord, de første byggetrinnene nærmer seg.

–Når den nye E18-parsellen med ny bru og tunnel ved Langangen står ferdig i 2025, vil denne tomta bli det nye knu tepunktet på E18. For selv om området er regulert til næring, blir det altså både motell, bensinstasjon, ladestasjon til biler, restaurant, take away og dagligvarehan del. Med direkte av- og påkjøring fra E18, vil dette mest sannsynlig overta for sen teret som er bygget opp rundt den gamle E18-avkjøringen til Skien og Porsgrunn, forteller Terje Rønning (67), daglig leder for eierselskapet Lønnebakke AS og for nye Grenlandsporten AS.

For serviceområdet som åpnes for publi kum like ved E18, røper Rønning at det er flere kjente merkenavn som vil dukke opp. Foreløpig kan han ikke røpe hvem.

Erfaren leder for næringsparker Terje Rønning er oppvokst i Batnfjord på Nordmøre, men bosatt på Vollen i Asker. Etter at han tjenestegjorde som yrkesmili tær i forsvaret de første årene av sitt voks ne liv – har han de siste 30 årene holdt seg til lederroller innen utvikling av flere av de største næringsparkene på Østlandet.

Det skorter ikke på dokumentasjon. Lederrollen han har i Grenlandsporten, har han tidligere ikledd seg både i Gardermoen Næringspark, Vinterbro Næringspark og Dæhlie Skog i Vestby.

–I en sånn jobb er det nok ganske viktig

med erfaring. Det er litt av en byråkratisk kabal som skal gå opp før spaden kan stikkes i jorda, forteller han, om jobben i Grenlandsporten som han startet i for over to år siden. Da var hele området en eneste stor skog. Men nå er altså skogen borte, grunnen slettet ut og fundamentert og led ningsnettet strukket på store deler av den enorme eiendommen.

–Grenlandsporten ser også på løsninger som vil gjøre parken til en grønn energi park, basert på energiutnyttelse av solvind- og vann, forteller Terje Rønning.

Og miljøhensyn har da også utgjort en stor del av det arbeidet som så langt har foregått på tomta.

–Tidligere kunne man nær sagt tippe

løsmasse nær sagt fritt. Men i dag – av miljøhensyn – må alt dokumenteres og leveres godkjente mottak.

Solid ordre for Viken Fiber

Mens entreprenørfirmaet Hæhre står for alt arbeidet i den nye næringsparken, har også drammensbaserte Viken Fiber fått en stor rolle i parken som foretrukken leverandør av alle tjenester på fiber til Grenlandsporten.

– Viken Fiber er stolte av få lov til å være foretrukken leverandør av fiber til Grenlandsporten. Dette er et attrak tivt område langs E18 sentralt i vårt nedslagsfelt, forteller senior bedriftsråd giver Stian Jensen (37) i Viken Fiber,

26. oktober 20226 ANNONSE
Om Viken Fiber4
TERJE RØNNING: (t.v.) er daglig leder for nye Grenlandsporten AS, mens senior bedriftsrådgi ver Stian Jensen i Viken Fiber stolt kan konstatere at samarbeid er inngått om levering til hele den nye industriparken.

Grenlandsporten Næringspark – nytt bindeledd mellom øst og sør på nær en million kvadratmeter

identisk med mannen som fremforhand let kontrakten med Grenlandsporten og Terje Rønning, som forteller at valget av Viken Fiber som bredbåndsleverandør var enkelt.

–Vi fikk et godt tilbud fra en av de største operatørene i vårt distrikt. Dessuten er Viken Fiber en leverandør med faglig tyngde og godt renommé. Dermed er det også enkelt for oss å promotere tjenesten overfor fremtidige kunder i Grenlandsporten, sier Rønning.

Stian Jensen legger til at det nå legges fiberkabler i bakken sammen med strøm nettet til hele Grenlandsporten.

–Det er en stor jobb og mange kilo meter med kabel som går med. Dessuten har det vært krevende å legge kabler til

industrifeltet langs E18, sier Jensen, men poengterer at jobben langt på vei er gjort og at alle nye kunder i Grenlandsporten vil få sin egen dedikerte fibertilknytning.

Det nye knutepunktet Første etappe av Grenlandsporten er på 200 dekar, og delen av tomta som grenser til E18, skal altså tilrettelegges for publi kum. Foreløpig er 10 næringstomter lagt ut for salg. Seks tomter er allerede solgt.

–For alle fremtidige pendlere på E18, folk som skal på ferie og østlandsfolk som skal til hytta i Kragerø og videre ned mot Sørlandet, vil Grenlandsporten bli en naturlig stopp med direkte adkomst fra E18, sier Terje Rønning.

Grenlandsporten vil altså bli det nye,

sentrale knutepunktet mellom Vestfold, Telemark og Sørlandsfylkene, med kort avstand både til Grenland, Larvik og det sentrale Østlandet.

Tilbyr wifi-løsning for bedrifter Mens Viken Fiber står for utbyggingen av selve fibernettet, leverer de produkter, tekniske løsninger og tjenester fra Altibox, et partnerskap av lokale leverandører som strekker seg over hele landet. – Med vår pakkeløsning Altibox Bedrift Premium får bedriften et fleksibelt produkt som kan tilpasses både etter behov, størrelse og kompleksitet. Altibox samarbeider med Cisco Meraki, en komplett, skybasert tje nesteplattform, for å sikre at de leverer den fleksibiliteten og sikkerhet en moderne

arbeidsplass krever. For de fleste bedrifter er det avgjørende å ha et godt trådløst nett, og kravene vil bare øke etter hvert som flere tjenester og styringsprosesser blir heldigitalisert. Viken Fiber har et av markedets råeste og mest stabile bredbånd for bedrifter – og kan tilby overføringska pasitet som passer selv de mest krevende kunder. – Vi etablerer også brannmurer og andre mer avanserte sikkerhetssyste mer for virksomheter med spesielle behov, forteller Jensen. – Og for bedrifter som befinner seg på flere adresser, kan vi sette opp flere løsninger som sikrer fri flyt i hele bedriften og samtidig topp forbindelse til kunder og samarbeidspartnere. Ta kontakt med oss i Viken Fiber – så finner vi den beste løsningen for din bedrift.

26. oktober 2022 7ANNONSE

Sparte enormt på husleien

Da Azets 12 medarbeidere forlot sine enorme kontorer på 500 kvadratmeter i Kobbervik dalen, og flyttet inn på 95 kvadratmeter i Kontorhuset, forlot de også dyr husleie, skyhøy strømregning – og erstattet det med høyere ef fektivitet.

Hanna Franche er avdelingsle der i regnskaps- og rådgivnings selskapet Azets, og er strålende fornøyd etter prosessen de har vært igjennom. Det samme er Hakon Lærum i Kontorhuset på Strømsø, som på to etasjer nå fyl

ler over 100 ansatte fordelt på 24 selskaper.

– Dette er fremtiden, sier Lærum om konseptet han har utviklet med adskilte kontorer i ulike soner til små og mellom store selskaper – og med flere store fellesarealer.

Fra korona til opptur 2020 var året Norge stengte ned. 12. mars kom regjerin gens inngripende tiltak for å møte covid-19. Men to år sene re er alt ved normalen igjen.  – Uten korona hadde resultatet blitt enda bedre, men for all del. Vi skal ikke klage. Vi har hatt god fart og vekst, og spesialt etter at samfunnet åpnet opp igjen. Det henger mye sammen med at vi har vært i et levende miljø med andre solide bedrifter. Det har gitt mer impulser og flere mulig heter enn vi hadde fått andre steder, sier han, og mener det er godt å se at flere av bedriftene som leier i Kontorhuset opplever det Kontorhuset selv trekker fram som viktige suksessfaktorer.

– Fleksibilitet i opp og ned gangstider, økt attraktivitet som arbeidsgiver som kan gi egne medarbeidere større valgfrihet og betydningen av impulser og nettverk i bedrifter du jobber tett på med folk du lærer å kjenne og sette pris på, sier Lærum.

Han registrerer at unge i dag tilegner seg arbeidslivet på en annen måte enn hva vi tidligere

har sett. De krever mer fleksibi litet, for de vil ha muligheten til å kunne jobbe hvor som helst, når som helst og med hvem som helst.

– Det er nettopp denne tek nologien, som de har vokst opp med, som legger til rette for at det er mulig å jobbe på denne måten, sier Lærum, som tror fleksibilite ten og teknologien vil spille en stor rolle i fremtiden.

– I en verden der endringer skjer raskt, endrer nye trender vår måte å tenke på. Det er ingen tvil om at vår arbeidsdag består mer og mer av fleksibilitet, tverrfaglig kommunikasjon og nettverksbyg ging, sier han.

Gruppeløsninger

Det de fleste rapporter, med for skere i spissen er enige om, er at vi beveger oss mer og mer vekk fra enkeltkontorene. Mange spår at kontorkonseptet free seating er en inspirasjon til fremtidens kontor, men at det i seg selv ikke vil være løsningen 100 prosent.

En gruppeløsning hvor man både har en fast sone å forholde seg til, men også en fleksibilitet som

føles rett, tror mange vil være nøkkelen. Man har da en større mulighet til å tilpasse arbeids plassen til hver enkelt. For når man klarer å koble de menneske lige behovene sammen med job baktivitetene, vil også kontorløs ningen innfri på en helt ny måte. Riktige løsninger, et tiltrekkende design og en klar identitet kan stimulere til økt produktivitet og kreativitet.

– Dagens arbeidsmarked, og ikke minst fremtidens, byr på en rekke utfordringer. Om ikke arbeidsmiljøet er optimalt, vil heller ikke hvert enkelt individ fungere optimalt, mener Lærum.

En forskningsrapport fra Nordisk ministerråd viser at arbeidsmiljøet ikke bare fører til en økt trivsel og bedre helse blant medarbeiderne, men også økt produktivitet. Altså er glade og friske medarbeidere mer pro duktive enn de som ikke har det så bra.

– Vi i Kontorhuset tror at foku set på arbeidsmiljøet blir mer og mer viktig i fremtiden, og at dette vil påvirke fremtidens kontor, sier Hakon Lærum.

26. oktober 20228 DA - Økonomi & Næring
12 ansatte hos Azets flyttet fra 500 kvadrat til 95 i Kontorhuset Her i Strømsø Torg 4, holder Kontorhuset til i 2. og 3. etasje.
Daglig leder Hakon Lærum i Kontorhuset oig Azets avdelingsle der i Dramme, Hanne Franche er begge tilfredse med den nye kontorløsningen til regnskap- og rådgiv ningsselskapet.

Kontorcompaniet med spennende oppdrag

Metropolis Arkitektur og Design AS, repre sentert ved Lena Axelson, har stått for detaljering av overflater, farger og interiør. Vi i Kontorcompaniet har møblert eien dommens felles kantine.

– Ja, dette har det vært veldig spennende å være med på, sier daglig leder i Kontorcompaniet, Pål Moen. Drammensfirmaet har nemlig møblert et 150 år gammelt bygg i hjertet av Oslo.

Praktfulle Inkognito Park, som er eid av eiendomsselskapet Recreate, er ikke noe hvilket som helst bygg heller. Det ligger rett ved Slottet i Oslo, og er et praktbygg i ordets rette forstand. Recreate har rehabi litert bygget fra 1874 til å bli en bærekraftig og høyteknologisk lokasjon for fleksible kontorløsninger.

Bygningen på 3300 kvm har en svært sentral beliggenhet på Solli Plass, og den har tidligere huset både rittmestere og statsministre. Nå er eiendommen altså transformert til å bli en av hovedstadens flotteste lokasjoner for fleksible kontor løsninger.

– 24SevenOffice og Evolve flyttet inn i bygget nå i høst. Metropolis Arkitektur og Design AS, representert ved Lena Axelson, har stått for detaljering av overflater, far ger og interiør. Vi i Kontorcompaniet har møblert eiendommens felles kantine, samt for leietaker 24SevenOffice, forteller Pål Moen.

Det er ingen liten jobb for det Drammensbaserte firmaet, for kantina har plass til 50 personer. I tillegg har Kontorcompaniet møblert kontorene til 24SevenOffice beregnet for hele 75 per soner. Recreate, Metropolis Arkitektur og Design AS og Kontorcompaniet har hatt et godt samarbeid om Inkognito Park. Så godt at trioen er klare for nye oppgaver sammen. – Det neste som står for tur er i Tønsberg om en måneds tid. Recreate er jo et framoverlent eiendomsselskap med por tefølje i aksen Porsgrunn-Oslo. Med andre ord midt i blinken for oss, sier daglig leder hos Kontorcompaniet

– Vi har jobbet med Kontorcompaniet på flere prosjekter nå, og vi oppfatter dem som en fleksibel, pålitelig og veldig god sparringspartner i forbindelse med våre prosjekter. Både interiørarkitektene og prosjektlederne våre har blitt veldig glade i Pål og Kontorcompaniet, sier eiendoms sjef Magnus Watvedt i Recreate.

26. oktober 2022 9ANNONSE
F.v Interiørarkitekt Lena
Akselson, daglig leder
i Kontorcompagniet, Pål
Moen og Magnus Watvedt,
eiendomsjef i Recreate ASA, er strålende fornøyde med de nye møblene og interiøret.
ANNONSE21

Sopra Steria: Regionssatsingene

Konsulentselskapet Sopra Steria har valgt Drammen som knutepunkt for regional satsing. – Vi er et regionskontor

og er her for å bistå kunder og partnere for deres vekst og utvikling i regionen, sier prosjektleder Bård Tollefsen i Sopra Steria Drammen.

På halvannet år har Sopra Steria, Norges største konsulentselskap innen digitalise ring, utvidet regionskontoret i Drammen fra 3 medarbeidere til 50. Og veksten stopper ikke der. Kontoret hadde offisiell åpning i juni 2022, men startet allerede i april 2021.

– Vi bygger et regionskontor med mye patriotisme for området vi skal serve og har blitt en fin mix av folk fra Drammen, Tønsberg og Kongsberg. Den lokale for ankringen er viktig for oss selv om vi også har et nasjonalt fokus med leveranser også andre steder sammen med den øvrige mus kelen i Sopra Steria organisasjonen, sier Leder Egil André Jacobsen.

Lokal kompetanse

– Hypotesen om Drammen som rett sted for regionskontor tok utgangspunkt i at det fantes mange dyktige mennesker her som kanskje før satt på toget til Oslo. Det har vi fått bevist, og det er hyggelig å se at vi kan tilby et faglig tungt miljø for de som

ønsker Drammensregionen som et kort reist arbeidsområde, fortsetter Egil André.

Prosjektleder Bård Tollefsen trekker frem at Sopra Steria er et av Europas stør ste konsultselskaper, og et av de største i Norge.

– Det gir oss mange ben å stå på, og samtidig muligheten til å finne rett kompe tanse til kundene våre raskt. Vi liker kom binasjonen av en sterk nasjonal muskel og et mindre lokalt forankret miljø, sier han.

– Sterke fagmiljøer innenfor det digitale måtte man typisk inn til Oslo for før, mens man nå har det tilgjengelig i byen, og det er lett å komme på en kaffeprat med oss i våre nye lokaler i toppen av SporX rett ved togstasjonen. Det er klart vi synes det er gøy, sier Tollefsen.

Bygger fagmiljø

– Når det gjelder Drammen bidrar vi med netto tilvekst av teknologer i byen. Sammen med flere baner det vei for at Drammen også tar et steg som teknologiby,

og det er en muskel vi tror er en forutset ning for annen utvikling av næring og industri fremover. Det er det givende å være med på, fortsetter Tollefsen.

– Sopra Steria samarbeider også med Næringsforeningen i Drammen og er sam tidig partnersponsor inn i gründerhuset Drammen Works for å ta vår del av det samfunnsansvaret vi opplever større sel skaper i en by bør ta, legger han til.

Sammen med Kirkens Bymisjon plan legger Sopra Steria dessuten en Kidsa koder & Gaming-dag i sine lokaler nå i høst.

– Vi er nasjonal partner, så det er helt naturlig at vi da også lokalt fant sammen og søkte områder hvor vi også kan bidra med vår kompetanse, sier Leder Egil André Jacobsen.

Utvidet arm i Oslo

– Vi som er litt lokalpatrioter liker å si at Oslokontoret er vår forlengede arm ved behov, mens Oslo vil nok si det er motsatt, men det er greit så lenge kundene våre kan nyte godt av både det lokale og nasjonale, smiler Egil André.

– Vårt miljø i Drammen tilbyr nå hjelp på hele digitaliseringsreisen, som alt fra teknologirådgivning, nyutvikling, design, skyreiser, analyse og beslutningsstøtte, til integrasjonsarbeid og annen softwareutvikling, legger han til.

Selskapet bygger stadig nye satsninger fagmessig i Drammen, og i de tilfellene de mangler noe som kundene har behov for kan det hentes fra Sopra Sterias 2000 kol leger en halvtimes togtur unna i Oslo.

– Det kan være lurt å sette seg på kun delisten vår om man opptatt av kontinuer lig utvikling og livslang læring, sier Egil André Jacobsen.

– Hele vår forretningsmodell er bygget på kompetansen våre folk besitter og hele tiden utvikler. Derfor er vi også veldig gode på kursing og fag, og vi deler så mye vi kan av dette med våre kunder og partnere gjen nom ulike arrangementer og møteplasser.

Det er innsmeltet i vår «power of sharing»kultur, legger han til.

Attraktiv arbeidsgiver

Drammenskontoret skal også leve opp til det faktum at Sopra Steria de siste seks årene har blitt kåret til Norges beste arbeidsplass.

– Vi har hatt et veldig fokus på å ansette riktige folk i oppbyggingen sier Jacobsen.

Som leder er han nesten uten unn tak involvert i alle ansettelsesprosesser og ønsker å møte alle i en prosess. Dette gjør vi, fordi vi til tross for sterkt fagfokus først og fremst ansetter nye kolleger med tanke på hvem de er, dernest på hva de kan. Da

26. oktober 202210 ANNONSE
LEDERGRUPPEN: Sopra Steria er de siste seks årene kåret til Norges beste arbeidsplass. De holder på å fortsette med dette målet med å ha lokalisert seg i SporX sentralt i Drammen, med fin utsikt og hypermoderne lokaler. Avbildet er ledergruppen, fra venstre; Bård Tollefsen, Paal Graf, Vegard Bakke, Stian Løken Helgeby, Egil André Jacobsen, Camilla Larssen
2 ANNONSE

Regionssatsingene er en vekstmotor

får vi et attraktivt miljø. Selskapet har hatt en vekst på nesten 50 ansatte på halvannet år, som er en rask vekst. De har samtidig sagt nei til veldig mange flere.

– Vi er veldig stolte av den gjengen vi nå er blitt. Vi ønsker å være en type arbeidsgi ver Drammen ikke har sett før, forhåpent lig et nytt pust som kan bidra til regionens vekst, og døren står åpen hos oss i SporX enten du er nysgjerrig som en mulig ny kollega eller partner og kunde, avslutter Tollefsen.

Sopra Steria er Norges ledende kon sulentselskap innen digitalisering, og har de siste seks årene blitt rangert som Norges beste arbeidsplass. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selska per og offentlige virksomheter med å ta digitalt lederskap. Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid.

Sopra Steria har 47 000 medarbei dere i 30 land, og hadde en omsetning på 4,7 milliarder euro i 2021. I Norge sørget 2400 medarbeidere for en årlig omsetning på over 3 milliarder kroner i 2021. Vi har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Drammen, Bergen, Kristiansand, Tromsø, Fredrikstad og Hamar.

26. oktober 2022 11ANNONSE
Fakta4 ANNONSE3
Ny bil? Vi har Drammens største utvalg av elektrisk og plug-in hybrid – nå også for Citroën. Velkommen! Bertel O. Steen Drammen, avdeling Lier Vestre Linnesvei 8, 3414 Lierstranda Telefon: 32 22 61 00 • bos.no
Drammen

Ukrainer gir drammenserne

I 2019 opprettet den opprinnelige ukraine ren Peter Grubyi (59)

Viken Sol. Naboen til Eiker Motorshop i Hokksund har boksta velig talt en strålende utvikling – med tidobling av omsetnin gen siste året.

Peter Grubuyi kom til Norge i 1989, og er bosatt i Hokksund med sin kone og deres to barn. Etter å ha jobbet med vannkraft prosjekter i Nepal i flere år, mener

han å ha fått et innblikk i det nor ske kraftmarkedet – sett utenfra. Satsingen på solcellepaneler falt seg derfor helt naturlig.

– I dag baseres all strøm i Norge på 99 prosent vannkraft. Men med dagens strømpriser, det eskalerende kraftbehovet og optimale solcelleklimaet, skjønte jeg at satsing på solcelleanlegg kunne være en god idè, forteller han.

I 2019 opprettet han derfor Viken Sol, primært basert på sol celleanlegg fra Slovenia. Etter et par års innkjøring, har han nå skiftet til kinesiske leverandører.

– Markedet skriker etter nye energikilder, og faktisk er den nor ske vinteren optimal for å utnytte solkraften. Kombinasjonen kulde og sol, gir den beste effekten uten varmetap for disse panelene. Faktum er at et anlegg som er riktig vinklet, gir like mye effekt

Gikk fra vannkraft i Nepal til solenergi på Hokksund

som om det skulle vært plassert i Tyskland, forteller Grubyi.

Nettverksbygging

De første par årene – for at sel skapet skulle modnes – jobbet han iherdig med å skaffe seg et skikkelig nettverk og samarbeids partnere.

Men salgsøkningen siste året, og fullt lager, gjør at han allerede må utvide.

– Det er selvsagt et luksuspro blem. Men dette går absolutt den rette veien, sier han med et smil.

Salget baserer seg primært til

kunder på hele Østlandet, som han selv sier fra Ål til Hamar, men med best dekning i dram mensområdet.

Han påpeker at det spesielt er private husholdninger som per i dag utgjør den største kunde gruppen.

– Med støtte fra Enova på inn til 27.000 kroner for 25 paneler, som hver tilsvarende ti kilowat timer, blir det et regnestykke som fort går opp – strømprisen tatt i betraktning, sier Grubyi.

Han minner også om at kunder som tilknyttes strømnettet, også

tjener penger hver gang panelene gir overskudsstrøm.

Fraråder egenmontering

Noen velger å montere opp solcel lepaneler selv, men Peter Grubyi minner om at det bade kan være tidkrevende og vanskelig i for hold til optimal utnyttelse.

– Derfor har vi knyttet til oss profesjonelle selskaper som gjør jobben for oss. Det samme gjelder elektrikere for å koble anlegget sammen. Det er det uansett ikke lov å gjøre på egenhånd, sier han.

26. oktober 202214 DA - Økonomi & Næring
Peter Grubyi
med en inverter som styrer strømmen fra sol celleanleggene, og fordeler strømmen videre. Velger man ON-grid, kan man sågar selge overskuddstrømmen fra pane lene videre via strømnettet.

Peter Grubyi viser fram solcellepane ler sammen med sin kollega Hogne Hogganvik (t.h.), som ar ansatt på deltid i Viken Sol.

26. oktober 2022 15DA - Økonomi & Næring altibox.no/bedrift Få stabil og sikker wifi på jobben med Altibox Bedrift Premium! Bestill i dag! i nettopplevelsen Altibox rydder opp (slik at du kan ha orden i kundemøtene) Eksempel på solcelleanlegg. Jo mer direkte stilt mot solen, desto bedre utnyttelseseffekt. drammenserne solstrøm ■ Startet av Peter Grubyi i 2019. ■ Omsatte for cirka to millioner i 2021, og styrer mot 20 mil lioner i år. ■ Viken Sol installerer solcellean legg, både små og store. ■ Basert på solid erfaring leverer de skreddersydde løsninger til private og firmaer. ■ For kundene betyr det høyere strømproduksjon, lavere kostna der og kortere nedbetalingstid. ■ Viken Strøm livnærer seg på komplette prosjekterte solcel lepakker for elektroinstallatører over hele landet. ■ Komponentene er tilpasset nor ske spesifikasjonskrav og nor diske klimaforhold. ■ Viken Sol leverer alle typer invertere - ON-grid, Hybrid og OFF-grid. Fakta: Viken Sol4

Rambøll Drammen: – Vi har kompetansen moderne renseanlegg

Norske kommuner må bygge renseanlegg som aldri før. Oslofjorden skal reddes og lovkrav oppfylles. Rambøll Drammen sitter på spesialkompetanse for bygging av nettopp moderne renseanlegg der også nitrogen renses ut.

– Det kan være avgjørende for byutviklin gen å ha bedre renseanlegg. Vi har kompe tansen og vi ønsker å bidra til fremtiden, sier avdelingsleder for bygg Nina Merethe Wiley i Rambøll Drammen.

Oppgradering av lokale renseanlegg er viktigere enn noen gang. Målinger viser at vannet i Oslofjorden inneholder alt for mye nitrogen. Det er særlig strømmen fra Glomma og Drammensfjorden som bidrar.

Rensing åpnet for Elvebyen

Som by gjorde Drammen en opprydning og skapte et renere miljø da Drammenselva ble bedre renset. Denne redningsaksjonen på 1990-tallet la grunnlaget for Elvebyen og de fine friområdene langs elva man har i dag.

– Utviklingen som ligger bak fremvek sten av Elvebyen har vært en formidabel forbedring for alle som bor og vil bo i Drammen. At det samtidig var et bidrag for et renere miljø gjør det enda mer positivt, sier avdelingsleder for bygg Nina Merethe Wiley i Rambøll Drammen.

Ny aksjon!

Samtidig påpeker Rambøll Drammens leder for vannkompetanse, Tor Håkonsen, at den solide innsatsen som ble gjort for

over 20 år siden nå fortjener en ny giv. En side er at flere anlegg trenger oppgradering for å møte befolkningsveksten. En annen side er at myndighetene nå stiller sterkere krav til rensing av nitrogen.

– Vi ser at flere norske kommuner har fått byggestans fordi de ikke har god nok renseeffekt på anleggene sine. Blant annet er en del anlegg for gamle og for små, eller ikke har tilstrekkelig teknologi, sier Håkonsen.

Vil stå til tjeneste

Sammen med Wiley inngår han i et team i Rambøll Drammen som har dybdekompe tanse på å utvikle renseanlegg fra grunnen av, både teknologisk og bygningsmessig. Det gjør at Rambøll Drammen er et av de faglige tyngdepunktene innen renseanlegg nasjonalt i Norge.

– Vi vet at kommunene står overfor store utfordringer med bygging av avløps renseanlegg nå, og er glade for at vi kan stå til tjeneste med noe vi virkelig både liker og kan, sier Håkonsen.

– For tiden hjelper vi for eksempel Øvre Eiker kommune med å planlegge deres nye renseanlegg, som altså blir med nitro genrensing. Øvre Eiker gjør sitt for å redde Drammens- og Oslofjorden, og vi er stolte

av å være på laget som hjelper til, sammen med NCC og leverandøren Krüger Kaldnes, legger han til.

Rivende vekst for Drammen

Den litt brutale virkeligheten er at Drammen, med alle sine mål og ønsker om å drive byutvikling og vekst, slik at byen blir enda bedre å bo i fremover, kan møte motstand dersom ikke renseanleggene kan håndterer kravene.

– Det er utrolig mye som skal skje i

Drammen fremover. All denne utviklingen avhenger av at vi får til renseanleggene, der vi selvsagt også har et ønske om at Drammensfjorden blir renere og friskere. Både naturen og menneskene som bruker fjorden vil ha glede av det, sier Wiley.

Erfaring fra Finland

Det som blant annet gjør Rambøll Drammen til en aktør som kan bidra til flere og bedre renseanlegg er ikke bare det høykompetente Drammens-kontoret.

26. oktober 202216 ANNONSE www.ramboll.no 2 ANNONSE

kompetansen for bygging av

De har også et internasjonalt kort i ermet.

– I Norge har vi lenge holdt oss til et lite knippe kjente teknologier, mens utviklin gen har pågått for fullt ute i verden. Her i Norge har vi knapt bygget anlegg med nitrogenrensing på 30 år, så rådgivning på dette er for øyeblikket litt teoretisk, sier Håkonsen.

– Rambøll er et globalt selskap med mer enn 1000 vanningeniører over hele verden. Vi har en lang rekke virkelige enere på dette fagfeltet som nå virkelig kommer til nytte. I Finland er man for eksem pel ganske nylig ferdig med utbygging av nitrogenrenseanlegg. Rambølls ingeniører fra Finland er en gullgruve av oppdatert erfaring. Her står Rambøll virkelig i en

særstilling, legger han til.

Det nyeste nye

Rambøll Drammen er dessuten allerede i ferd med å bygge opp nyere erfaring på renseanlegg som også håndterer nitrogen – i tillegg til innsatsen i Øvre Eiker.

– Vi er involvert i tilsvarende utred ninger i Lier, i tillegg til en kjempeut bygging i Fredrikstad. Vi oppleves nok som et veldig trygt valg, samtidig som vi altså bringer internasjonal kompetanse og det nyeste nye til Buskerud. Jeg tror ikke det finnes den rensemetode som vi kan fremvise noen med doktorgrad på, sier Håkonsen, som selv har doktorgrad i kjemisk rensing.

Fakta4

■ Kjernevirksomheten til Rambøll er prosjektering, teknisk rådgivning og prosjektledelse ved anlegning av bygg og installasjoner.

■ I 1946 startet Olaf Abel Engh det personlige selskapet Siv.Ing Abel Engh, som etter hvert ble kjøpt av svenske Scandiaconsult. I 2003 kjøpte danske Rambøll Scandiaconsult og ble det stør ste selskapet i sitt slag i Norden. Scandiaconsult i Norge skiftet navn til Rambøll Norge i 2004.

■ Rambøll Drammen har i dag tilhold i Erik Børresens Allé 7 med sine

nærmere 200 ansatte.

■ Rambøll er internasjonalt et glo balt rådgivende ingeniørselskap med over 16 000 eksperter, og en historie som fører tilbake til de to stifterne, Børge Johannes Rambøll og Johan Georg Hannemann i København 1945. Selskapet eies av stiftelsen Rambøll Fonden gjen nom danske Rambøll Gruppen AS. I Norge omsetter selskapet for 2,3 milliarder kroner og har over 1700 medarbeidere.

■ www.ramboll.no

26. oktober 2022 17ANNONSE ANNONSE3
RENSEANLEGG:
– Vi vet at kommunene står overfor store utfordringer med bygging av avløps renseanlegg nå, og er glade for at vi kan stå til tjeneste med noe vi virkelig både liker og kan, sier Tor Håkonsen, avdelingsleder
Vann i Rambøll Drammen. Til venstre avdelingsleder Bygg.

På tide å ta bussen

Det er lenge siden det har vært så smart å ta buss som akku rat nå. – Det er tøffe økonomiske tider og dyrt både å kjøre og parkere bilen. Med gode priser på både enkeltbilletter og periodebilletter kan det være mye å hente på å bytte til buss, sier salgs- og markedssjef Kjersti Nordgård i Brakar.

– Alt blir i jo dyrere nå om dagen, enten det er mat, ladestrøm, drivstoff eller parkering. Da sier det seg selv at det å reise kollektivt er et veldig smart valg. For det er slett ikke slik som enkelte vil ha det til; at det å reise kollektivt er så veldig dyrt sammenlignet med alternativene og hva andre tjenester og produkter koster, forklarer salgs- og markedssjefen.

Buss-tilbudet inn og ut av Drammen sentrum i rush er i tillegg svært godt, med over 70 avganger i timen. ¬– På de mest trafikkerte linjene kjører vi hvert tiende minutt i rush, så det er fullt mulig å være fleksibel på reisen også uten bilen. Og så kan man heller bruke bussturen til å koble litt ut, med en god bok, musikk eller bare slappe litt av, sier Nordgård.

– I tillegg er jo økt bussbruk bra for miljøet, spesielt med tanke på at to av tre

bybusser i Drammen i dag kjører elektrisk, tilføyer Nordgård, som dessuten understre ker at jo flere som reiser kollektiv, jo færre biler i trafikken og mindre kø og press på å bruke arealer til enda mer veiutbygging.

Fleksibelt og enkelt med periodebillett

En 30 dagers periodebillett med Brakar i Drammen koster i dag 814 kroner. Bor du for eksempel på Åssiden og reiser til og fra jobb på Brakerøya eller til jernbanesta sjonen i Drammen 20 ganger i løpet av en måned, og også tar en reise inn til sentrum et par av helgene, ja så koster det deg ikke mer enn 18,50 per reise.

– Har du først månedsbillett kan du jo reise med bussen så mye du vil, ikke bare til jobb, men ta bussen i stedet for bil i helgene, til byen, ut å spise, gå på kino eller en tur i marka. Og dessuten så slipper du parkering. I tillegg er det familierabatt

i helgene, og da kan voksne ha med seg inntil fire barn under 18 år gratis, sier Nordgård.

Brakar lanserte også nylig en 365-dagers periodebillett. Velger du denne betaler du

kun for ti måneder, og får altså to måneder på kjøpet.

Supertilbud på buss/tog For de som reiser

tog og

og

26. oktober 202218 ANNONSE
med
pendler til
LØNNSOM TUR: Brakar ønsker å få enda flere til å innse hvor lønnsomt og praktisk det er å ta buss i stedet for bil, spesielt i disse tøffe økonomiske tider med skyhøye drivstoffpriser og strømpriser. Alle foto: Brakar TID FOR BUSS: Salgs- og markedssjefen i Brakar; Kjersti Nordgård, er ikke i tvil om at tiden nå virkelig er inne for ta buss i stedet for bil og i hvert fall selge bil nummer to i husholdninger der man bor slik til at kollektiv tilbudet er et godt alternativ.

fra de ulike togstasjonene, så er det å kom binere tog med buss spesielt lønnsomt. For har du allerede periodebillett på toget (Vy) kan du kjøpe en sterkt redusert periodebillett hos Brakar, faktisk hele 38 prosent billigere. Denne tilleggsbilletten er dessuten gyldig i alle Brakars soner og kan kjøpes i appen Vy eller Entur samtidig med togbilletten.

25 kroner for enkeltbillett Reiser du ikke så ofte, kan du fortsatt få deg en billig busstur ved å kjøpe enkeltbil lett. I Drammen, Nedre Eiker, Lier, Svelvik og Kongsberg er enkeltbilletten subsidiert av Buskerudbyen, og innenfor én sone koster det bare 25 kroner for voksen, og 13 for barn og honnør. – Sammenlignet med hva det koster for andre ting som det å gå på kino eller gå på kafé, så er det super

Brakar og bussreiser

Braker har i dag 320 busser i drift i Buskerud 120 av disse bussene trafikkerer i Drammen

I 2019 gjennomførte Braker 8,3 millioner reiser i Drammen, Lier og Nedre Eiker Bylinjene i Drammen utgjorde 5,4 millioner av disse reisene Det er 70 avganger i Drammen pr. timei alle retninger - under rushen Nærmere 70 prosent av bybussene i Drammen kjører elektrisk.

billig å reise med buss i vårt område, sier Nordgård.

Kjøp billett i app – sjekk om bussen er i rute

Velger du buss, er det også veldig lurt å bruke appen Brakar Billett ved kjøp av bussbilletten. – Det å kjøpe billettene i app er en kjempefordel og gir en veldig effektiv bussreise for alle. Dette gjør at det går raskere med ombordstigning slik at

bussene og passasjerene blir mindre for sinket, og så er det jo veldig enkelt å kjøpe siden det aller fleste stort sett har telefon med seg. Har man billett i app slipper man også ombordtillegg som legges til om man betaler med kontanter. For det er fortsatt mulig å kjøpet billetter kontant, forklarer salgs- og markedssjefen i Brakar. Inne på appen kan man også sjekke i sann tid når bussen går – veldig praktisk når du står på holdeplass og lurer på hvor langt

unna bussen er. – Egentlig bør alle som bor i Drammen laste ned Brakar-appen og dermed gjøre veien enda litt kortere fra bil til buss, oppsummerer Nordgård.

Mer info om Brakar Billett-appen og nedlasting finner her; www.brakar.no/ home/prisinformasjon/brakar-billett/ Mer info om Brakers rutetilbud og priser finner du på www.braker.no

26. oktober 2022 19ANNONSE
4
PÅ VEI TILBAKE: I 2019 gjennomførte Braker 8,3 millioner reiser i Drammen, Lier og Nedre Eiker. Og busskundene er nå på full vei tilbake etter koronapandemien. KONTANT: Det er fortsatt mulig å kjøpe bussbillett med kontanter. NYTTIG APP: Bruken av Brakar Billett-appen har økt radikalt. Nå skjer 85 prosent av alle kjøp via app. ELEKTRISK: To av tre bybusser i Drammen kjører elektrisk.

Atelierer for kunstnere skal skape trivsel på Nøsted Brygge

Fakta

■ Utbyggerne har lyttet til boligkjø pernes ønsker og behov etter hvert som kjøpere melder seg, og det skjer endringer. En del av bolig massen som var planlagt å være 4-romsboliger er nå tegnet om til å være 2- og 3-romsleiligheter.

■ Drammen Næringsparker sitter med rundt 12.000 kvadratmeter med næringslokaler når boligene er fordelt. Det er en plan for de arealene som er ledig, der målet er å finne aktører som passer inn i dette miljøet.

■ Jan Erik Hansen eier 48 prosent av Nøsted Brygge gjennom sel skapet Mocom. Per Rosenvinge og familien Børretzen eier 17 prosent hver seg, mens Jan Wøien eier 14 prosent. Samtidig er noen mindre aksjeposter fordelt på tre andre aksjonærer.

■ Hansen står bak mye av finansier ingen og drømmen om et Nøsted Brygge. Det hele startet med butik kjeden Computerland, med avde linger i de største byene i Norge. Selskapet var en suksess fra 1994 til 2006, da han solgte selskapet.

til Drammen fra Oslo da de fikk et barn til, uten egentlig å ha noe kjennskap til byen. Men de har aldri angret.

– Drammen er fantastisk. Vi er veldig fornøyde. Det beste med Drammen er at byen på en unik måte har beholdt mange av de offentlige tjenestene sentralt, og ikke lagt dette utover i distriktet, slik mange byer i en transformasjonsfase gjør. Jeg vil si Drammen investerer i fremtiden fremfor i halveise løsninger, sier Meyer.

Galleri

Han er naturlig interessert i byutvikling og bygninger, etter først å ha tatt en utdannel se som billedkunstner tok han en utdan ning i arkitektur.

Kunstneren Tron Meyer har etablert eget atelier på Nøsted Brygge, det kommer et galleri og flere atelierer rundt ham. – Vi ønsker å få inn flere kunstnere til atelierene her. Da kan vi få et fint miljø, sier Tron Meyer. Det er ikke første gang kunstnere har bodd på Nøsted.

På Nøsted Brygge blir gamle industribygg til moderne boliger og tusenvis av kvadrat meter med næringsvirksomhet. Det er båt plasser, spisesteder, barer og treningssen ter. Nå etableres det også et kunstnermiljø på den gamle industritomten.

– Det fine her er at atelieret er en del av stedet. Målet nå er å få inn en viss gruppe, slik at det blir et miljø her, sier kunstner Tron Meyer.

Trenger aktive kunstnere

Det er i dag inntil fem atelierer tilgjenge lig for andre utenom Meyer selv, og det er ikke avgjørende hvilken kunstform man praktiserer.

– Det viktigste er at det er kunstnere som er aktive. Det påvirker et sånt sted

om man er der heltid eller deltid. Dette må med andre ord være primærjobben deres. Det er en viktig kvalitet for miljøet at sam mensetningen av folk fungerer. Man må fungere godt sammen. Vi skal jo ikke jobbe sammen, men vi vil jo jobbe vegg-i-vegg, sier Meyer.

Storheter på Nøsted Nøsted Brygge bruker bygningsmasse fra Nøsted Bruk, et sagbruk, høvleri og senere wallboardfabrikk, som ble grunnlagt i 1875 av Jens Gram og Thorleif Bache. Området bygde den gang på Nøsted Dampvæveris gamle eiendom på Tangen.

I historieboken Nøsted Bruk AS gjen nom 25 år, går det frem at grunnlegger Jens Gram viste stor gjestfrihet på Nøsted,

og at de store kunstnerne og kompisene, Kristian Skredsvik, Hans Heyerdahl og Nils Gude ofte bodde der.

Det er med andre ord ikke noe nytt at et kunstnermiljø utvikler seg på Nøsted.

Fullt tilbud

Nå skal det store området ved Drammensfjorden utvikles som et sted man trives med å bo, hvor det går an å jobbe, og hvor man kan bruke fritiden. Det er allerede gjort avtaler med både restauranter og barer. både restauranter og barer, blant annet gjennom Lunsjeriet fra Svelvik og Nøsted Bar og Restaurant. Det er fortsatt plass til leger, tannleger, frisører og velværetilbud nær vannkanten på Tangen.

Fra før er WH Sport & Fitness her. Tidligere Norges-mester i karate over 20 ganger, Jørn Ove Hansen, har gått inn og skapt et stort aktivitetssenter med både karateklubb og treningssenter.

– Drammen er fantastisk Kunstner Trond Meyer er fra Tønsberg og har studert i Oslo. Han og familien flyttet

– I etterkant av dette har jeg jobbet med design, arkitektur og kunstprosjekter parallelt. Men i de senere årene har jeg fokusert mest på billedkunstdelen, sier han.

Han er samtidig veldig opptatt av at de skal etablere et galleri, for visning og salg.

– Det skal ikke bare være for oss som har atelier her, men for andre kunstnere også.

Gunstig for kunstnere

Grunnleggeren av byggeprosjektet på Nøsted Brygge, Jan Erik Hansen, er godt fornøyd med at Meyer har etablert seg, og at det jobbes for å få inn flere kunstnere.

– Dette kan øke verdien av Nøsted Brygge som destinasjon, fordi det kan gjøre at flere enn de som bor der kommer hit, sier Jan Erik Hansen.

Han trekker frem at de enten leier ut eller selger atelierene til kunstnere.

– Dette kan spesielt åpne for kunstnere som er i startfasen, som da kan ha ett ate lier hele karrieren. Vi både leier ut og sel ger disse. Så kan man finansiere det, kan et kjøp være gunstig, sier Hansen.

26. oktober 202220 ANNONSE
4 LEDIG ATELIER: – Dette kan spesielt åpne for kunstnere som er i startfasen, som da kan ha ett atelier hele karrieren.
Vi både leier ut og selger
disse. Så kan man finansiere det, kan et kjøp være gunstig, sier grunnlegger
av Nøsted Brygge, Jan Erik Hansen. Til venstre kunstner Tron Meyer.
26. oktober 2022 21ANNONSE
ÅPNER GALLERI: Kunstner Tron Meyer (t.v) og Jan Erik Hansen er klare på at det skal åpnes galleri på Nøsted Brygge, for visning og salg. – Det skal ikke bare være for oss som har atelier her, men for andre kunstnere også, sier Meyer.

Orgnr Firmanavn Selskapsform Sted Bransjetekst

929991044 Ace - Invest AS AS Krokstadelva

929938690 Afas 310822-09 AS AS Drammen

929934296 Bergveien 16 AS AS Solbergelva

930006319 Bjarre E. Fevang Invest AS AS Mjøndalen

829917882 Dlbygg AS AS Drammen Oppføring av byg ninger

929926609 Dovydas Invest AS AS Drammen

929958640 Draugen Invest AS AS Solbergelva

929985265 Ellora Holding AS AS Solbergelva

929945875 Elvebil AS AS Drammen Detaljhandel med biler og lette mot orvogner, unntatt motorsykler

929980387 Eoo AS AS Mjøndalen

929946677 Fatstack Holding AS AS Drammen

929928784 Frekvens Studio AS AS Drammen

829930382 Fri Wifi Norge AS AS Drammen

929951808 Gamle Riksvei AS AS Krokstadelva

929871502 Gulskogen Bakeri AS AS Drammen

929873556 Ha-kristiansand AS AS Drammen Butikkhandel ikke nevnt annet sted

929912535 Hks Investment AS AS Solbergelva

929914481 House Of Discs AS AS Drammen

930021660 Hudsykepleieren AS AS Drammen

929884299 Jc Forvaltning AS AS Krokstadelva

929957512 Jlj-1 AS AS Drammen

930006351 Kaspara Invest II AS AS Drammen

930023663 Krei Invest AS AS Mjøndalen

829957752 Manz Holding AS AS Drammen

929987241 Marienlyst Pub AS AS Drammen Drift av restauranter og kafeer

929880633 Nedre Tverrgate 3 Næring AS AS Drammen

830009442 Nordstø AS AS Solbergelva 930007048 Rentix AS AS Drammen

930016446 Sivilingeniør Olaf Rømcke AS AS Drammen

929930150 Smak Restaurant AS AS Drammen Drift av restauranter og kafeer

929934512 Solar Power Fleets AS AS Svelvik

929888464 Sweetella AS AS Drammen Drift av restauranter og kafeer

929942167 Ziwei AS AS Krokstadelva Drift av restauranter og kafeer

AVD Drammen Tannhelsetjenester

Orgnr Firmanavn Selskapsform Sted Bransjetekst

929920678 Georg Jogi ENK Drammen 929890442 Helgar-binderø ENK Svelvik 930005568 Heravi Bilservice Senter ENK Svelvik 929985893 Hoel Terapi, Coaching og Prosess ENK Drammen

929998367 Hundefrisør Ziomek Dorota ENK Mjøndalen

929943279 Hydropan Eiternes ENK Drammen Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skog bruk

929943279 Hydropan Eiternes ENK Drammen Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skog bruk

930020605 Clear Tannlegesenter AS avd Nedre Torggate

930032824 Drammen Kommune Uteteam og Ungdomstorget Drammen

AVD Drammen Sosialtjenester for rusmiddelmisbru kere uten botilbud 829872552 Lett Drammen

AVD Drammen Drift av restauranter og kafeer

929883144 Adan Taxi og Transport ENK Drammen 929883144 Adan Taxi og Transport

Drammen 929992032 Alaa Aliwi

Drammen 829948702 Alexander Mathiesen

Drammen 929990544 Ali Akram Transport

Drammen 929741935 Anna Toth ENK Krokstadelva 929848098 Arkitekt Atdhe Belegu

Drammen 930022489 Bergene Invest

Drammen 930033227 Boligstylista Kaja Bøe

Drammen 929906608 Brows By Natalia Koulikova ENK

929603907 Influence Maciej Siluk ENK Krokstadelva 929937724 Jørgensen Total Quality Consulting ENK Drammen 929959035 Kallevåg Bildeler ENK Mjøndalen 929924096 Kiropraktor Bergstøl ENK Mjøndalen Andre helsetjenester 929939794 Kissi Bead Design -kristine Uggerud ENK Drammen 929538277 Knutsens Hjerterom og Omsorg ENK Mjøndalen 929967151 Langebros Små Jobb & Frakt ENK Solbergmoen 929805798 Lebesby Backup ENK Drammen 929931742 Lilbren Art - Lillian Brenno ENK Drammen 929869923 Line Yksnøy Treningsglede Med Hund ENK Drammen 929660854 Liss-angelica Beck ENK Drammen 929909658 Maren Marie Watnebryn Mogensen ENK Drammen 929909658 Maren Marie Watnebryn Mogensen ENK Drammen 829944472 Marianne C Myhre ENK Svelvik 929873009 Martin Nordli ENK Drammen 929923936 Monika Grønning ENK Mjøndalen 929894685 Noor Oppussing Ferhari ENK Steinberg 929559819 Nuga Best Norge Yuliia Kashchuk ENK Svelvik Annen forretnings messig tjenesteyting ikke nevnt annet sted 929559819 Nuga Best Norge Yuliia Kashchuk ENK Svelvik Annen forretnings messig tjenesteyting ikke nevnt annet sted 929925025 Olibuss Transport Pawel Glowacki ENK Krokstadelva 929971698 Overwrangling Nedbergeaasen ENK Drammen 929986350 Pakirci ENK Drammen 929935527 Pedersen Co ENK Drammen 829927942 Roligheten ENK Mjøndalen 930007277 Røsæg Flisespikkeri ENK Drammen 929951107 Sivertsen ENK Drammen 829938952 Sjene Moen ENK Solbergelva 929966805 Tajiki Budservice ENK Mjøndalen 929966856 Tajiki Fotografering ENK Mjøndalen 929871294 Terje Steffenakk ENK Drammen 829956802 Trine Astrid Borge Johansen ENK Drammen 929973933 Tügsüz Marketing Group ENK Drammen 929943562 Viken Bygg og Vedlikehold V/ Mølsted ENK Mjøndalen 929869249

Viken Oppussing Maling Firma Tajik ENK Solbergmoen 929872150 Wild North State Knudsen ENK Drammen Postordre-/internett handel med tekstiler, utstyrsvarer, klær, skotøy, reiseeffekter og lærvarer 929916026

Zerit Renhold.no Hadish ENK Solbergmoen 829731142 Vaillant NUF Drammen Reparasjon av andre husholdningsvarer og varer til person lig bruk

Konkursbo

KBO Drammen Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted

26. oktober 202222 DA - Økonomi & Næring
ENK
ENK
ENK
ENK
ENK
ENK
ENK
Mjøndalen Frisering og annen skjønnhetspleie 929955447 Company Cras ENK Drammen 929955447 Company Cras ENK Drammen 929919556 Damanskis Snekker ENK Solbergelva 930011649 Daniel Brauer ENK Krokstadelva 930011649 Daniel Brauer ENK Krokstadelva 929908805 Frisør Kinga Ryzyk ENK Drammen 930022802 Gebremikael ENK Drammen Nye selskaper registrert i kommunen siste måned Konkursbo registrert i kommunen siste måned Orgnr Firmanavn Selskapsform Sted Bransjetekst 929867068 Agnieszka Barbara Debska Konkursbo KBO Drammen Produksjon av brød og ferske konditorvarer 929995201 Ateam Direct Sales Group AS Konkursbo KBO Drammen Detaljhandel utenom utsalgssted ellers 930007382 Berla Invest AS Konkursbo KBO Drammen Rørleggerarbeid 930031062 Fjell Av Prosjekter AS Konkursbo KBO Krokstadelva Snekkerarbeid 929930894 Iris Gruppen AS Konkursbo KBO Drammen Cateringvirksomhet 829891212 Jon Ola Isaksen Konkursbo KBO Solbergelva Vaktmestertjenester 929914112 Statkom Norge AS Konkursbo KBO Drammen Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning 929990935 Svelvik Nærmat AS Tvangsavviklingsbo KBO Svelvik Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler 930020788 Tunco Drammen AS Konkursbo KBO Drammen Cateringvirksomhet 930015652 Werge Eiendom AS Konkursbo KBO Drammen Oppføring av bygninger 930026190 Zebra Group AS

ECIT fikk Elkonor på kroken

Elkonor – en av Norges største elektroinstal latørkjeder – har valgt drammensbaserte

ECIT som sin nye partner på skytjenester og IT. Kontrakten har en stipulert verdi til 35 millioner kroner.

GEIR A. ARNEBERG tekst og foto

Kontrakten er basert på Statens standardavtale for skytjenester (SSA-sky), og omfatter skytjenes ter, IT-drift og support, og har en varighet på sju år. Avtalen styrker ECITs rolle som en viktig tjenes televerandør til elektrobransjen.

– Vi er stolte over å være den foretrukne skypartner for Elkonor, og ser frem til å være med på å videreutvikle og modernisere IT-tjenester sammen med selska pet. Kontinuerlig videreutvikling og innovasjon med moderne og skalerbare skytjenester er vik tige ingredienser for denne digi tale transformasjonen, sier Lars David Klausen (54), salgsdirektør i ECIT Solutions One.

Klausen – som selv var med å utvikle askerbaserte Telecomputing fra 20 ansatte i 1999 til nærmere 800 ansatte da han gikk til ECIT i 2018 – er stolt av få utvikle ECIT videre i Drammen.

– Dette er en reise jeg gjerne tar to ganger. Jeg skjønte tidlig at ECIT kunne bli stort. Og i dag er vi i ferd med å gjøre ECIT til et av Norges og Nordens største IT-selskaper bygd på oppkjøp av mindre og mellomstore selskaper samt sterk organisk vekst, sier han.

Bransje i stor endring

Den nye sjuårskontrakten med Elkonor – med en stipulert verdi på 35 millioner kroner ved avta leinngåelse – er fremforhand let av Raymond Ystenes (45) i ECIT Solutions One. Kontrakten har sandefjordingen jobbet med siden han startet i ECIT i mars 2021, inntil han 18. juli i år fikk aksept fra Elkonor.

Elkonor er en landsdekkende

Drammensselskap signerte kontrakt med elektrogigant

medlemseid og medlemsstyrt elektrikerkjede med over 195 uavhengige elektrikerbedrifter og totalt 3.500 ansatte, med eget styre og hovedkontor i Oslo.

– Vi vant kontrakten i tøff kon kurranse med 11 andre selskaper. Det er vi stolte av, sier Ystenes. Han mener en av hovedårsa kene er ECITs ekspertise på skyt jenester.

– Markedet for skytjenester er i kraftig vekst, både fordi bedrif ter for alvor har fått øynene opp for mulighetene i skyen, og fordi nye arbeidsmønstre akselererer på grunn av blant annet korona pandemien. Elektrobransjen har en stolt historie, og en spennen de fremtid. Bærekraft og grønn omstilling medfører økt etterspør sel etter gode elektrikertjenester, økt elsikkerhet og varmeløsninger. Elkonor har en viktig rolle i å støt te sine mange medlemsbedrifter i videreutviklingen, og vi ser frem til samarbeidet, sier rådgiver og ansvarlig selger, Raymond Ystenes i ECIT Solutions One.

– Elektrobransjen er i sterk endring, både med tanke på digi

talisering, men også på teknologi, løsninger og arbeidsmetoder. Ved å investere i gode løsninger og arbeide med sterke partnere som ECIT, styrker vi våre konkurran sefortrinn. Elkonor er et selskap i sterk vekst, som tilbyr frem tidsrettede og konkurransedyk tige tjenester for våre medlems bedrifter. Derfor valgte vi ECIT som en strategisk IT-partner som kan støtte oss på denne reisen, sier økonomi- og IT-sjef i Elkonor, Jørgen Andreassen.

Sterk vekst i markedet Markedet for skytjenester er i kraftig vekst, både fordi bedrif ter for alvor har fått øynene opp for mulighetene i skyen, og fordi nye arbeidsmønstre akselererer på grunn av blant annet corona pandemien.

– Det internasjonale analyse byrået IDC spår en økning i volum på skytjenester til over 22 prosent i 2022, og veksten fortsetter de kommende årene. Andelen skytje nester kontra on-prem øker også. Inflasjonspress og forbedringer i verdikjeden driver etterspørselen

videre, sier Lars David Klausen.

– Fordelene med skytjenester som Microsoft 365 og Azure er at de har lave kostnader, krever mindre vedlikehold og adminis trasjon og de kan skaleres raskt etter behov. Det gjør bedriftene mer agile og gjør at de kan vide reutvikle seg i takt med mar kedet og kundenes behov, sier Raymond Ystenes.

– Vi ser at kundene trenger en strategisk partner som kan hjelpe de å utnytte mulighetene som lig ger i digital transformasjon, og våre rådgivere er eksperter på skyreisen og mulighetene som ligger der. Elkonor-kontrakten er et godt eksempel på dette, sier Lars David Klausen.

– Vi forventer mer fart på skytjenester, sikkerhet og inte grasjoner fremover, og det inter nasjonale analysebyrået Gartner forteller at små og mellomstore virksomheter prioriterer sikker het, integrasjoner og skytjenes ter/migrering av skytjenester som sine topp tre områder fremover.

PS: Lokalt har ECIT Drammen kommune som sin største kunde.

Thermocold er den største leverandøren i sin sjanger av kjølerom, vi leverer alt av skreddersydde kjølerom og kjølehjørner på mål. Thermocold tilbyr sine kunder/forhandlere kjølerom etter egne mål og ønsker, har du litt plass til overs og ønsker kjølerom? men får ikke plass til et standardrom eller modulrom? da kan du bestille dette av oss og få det tilpasset på mål.

KULDEENTREPRENØR

DRAMMEN:

26. oktober 2022 23DA - Økonomi & Næring
32 83 16 88 KONGSBERG: 32 76 43 00
Raymond Ystenes (45) i ECIT Solutions One og Jørgen Andreassen hos Elkonor har inngått avtale verdt 35 millioner kroner. De to kollegene i ECIT Solutions One – rådgiver og ansvarlig selger, Raymond Ystenes og salgsdirektør Lars David Klausen (54) – kan glede seg over at ny stor kontarkt er undertegnet.

HELT BAKPÅ

Hvilken bok har betydd mest for deg profesjonelt?

– Kåre Valebrokk – et portrett uten filter. Likte godt hans mot, direkte tale og analytiske evner –og ikke minst frekkhet.

Hva gjør du etter jobb?

– I tillegg til jobb er det litt styr ketrening, en ridetime i uken og lange gode turer med hundene mine. Slik som jeg jobber, er det egentlig ikke før/etter jobb. Det er litt jobb inni mellom hele tiden.

Er du aktiv i idrett?

Jeg kan ikke kalle det aktiv i idrett – men jeg liker å bevege meg. Lange turer om sommeren og ski om vinteren.

Hvor drar du på ferie?

– Vi reiser på hytta, og prioriterer en storbyferie av og til.

Sjø eller fjell?

– Begge deler. Er nok mest glad i fjellet.

Ditt yndlingsprogram på TV?

– Ingen program jeg må se egent lig, men jeg liker Nytt på Nytt på fredager.

Hvilken duppeditt har gjort livet ditt enklere?

– Mobilen – der har jeg tilgang

Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning

til alt av dokumenter, jeg kan gå i banken og føre regnskap. Jobben kan gjøres over alt.

Hva ler du av?

– Absolutely Fabulous, Little Brittain og Monty Python, kan vel si jeg liker brittisk humor. Ellers ler jeg av morsom galskap og satire. Og så ler jeg av Fredrik, mannen min. Mye humor fra den kanten.

Ditt livsmotto?

– Du skal ikke si nei viss du kan si ja! Det handler ikke om å ikke sette grenser, men det er alt for lett å starte med et nei for å være sikker – det blir ikke riktig for meg.

Favorittmat?

– Mat er jo sinnssykt godt da. Nå om dagen vil jeg si Avocadosmørbrødet på Café Picasso med pochert egg. Om det skal et glass tørr hvitvin til – så blir det hvitløkstekte snegler.

Hvilket annet yrke kunne du tenkt deg?

– Nå er jo yrket mitt å arbeide i styrer – og jeg er derfor innom flere bransjer. Jeg tror jeg kunne trives som advokat – men hadde kanskje endt som bonde om jeg skulle velge alt på nytt.

Fakta4

Navn: Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning Tittel/selskap: Styreleder I Café Picasso AS Alder: 58

Bosted: Bragernes, Drammen Sivil stand: Gift

Korte fakta om selskapet: – Med utgangspunkt i Café Picasso AS, er jeg der medeier og styreleder – og har Camilla Johnsrud som partner og daglig leder. Selv jobber jeg i flere

selskap. Gir her opplysninger om Café Picasso AS. Café Picasso AS driver i restaurantbransjen, en fransk-inspirert bistro i Drammen. Caféen åpnet høsten 1986, og har vært i drift siden da. Dagens eier drev også stedet fra 1992 til 1996, og kjøpte det tilbake våren 2020 sammen med daglig leder og kjøkkensjefen. Selskapet omsetning i Cafè Picasso As var kr. 6,1 i 2021. Sum driftsinntekter var kr. 7,0 mill. Selskapet har 11 ansatte.

Bygget ligger meget sentralt plassert på Bragernes i Gågata vis a

Renovert hjørnebygg kun

Bragernes

Bygget har Lett

i

etasje, og

Fleksible og effektive kontorlokaler i

etg

å

Kontor 240 kvm BTA inkl andel felles

Brække Eiendom består i dag av flere selskap med ulik spisskompetanse innenfor vårt forretningsområde. Vårt mål er til enhver tid å kunne levere best mulig produkt og tjenester til våre leietakere. VELKOMMEN TIL VISNING. Ta kontakt med Jens-Petter på tlf 900 59 349, eller jens@brekke-eiendom.no Werringgården – Rehabiliterte kontorlokaler rett ved Bragernes Torg Tegn.: 125 745 ,049 3 etg Møbleringsplan 1:100 3.etg
vis Magasinet.
titalls meter fra
Torg. Kort gangavstand til grønne knutepunkt som buss, og Drammen stasjon.
salat bar
1
felles treningsrom med garderober.
3
som vil innredes sammen med ny leietaker for
sikre optimal utnyttelse opp mot leietakers behov.
areal.
FOTO: Geir A. Arneberg
Tilbudet gjelder så langt beholdningen rekker. Med forbehold om trykkfeil. PS! Samme tilbud gjelder avd. 2: Outlet på Gulskogen senter 2. etg. HØST- OG VINTERVARER HAR ANKOMMET DRAMMEN LAGERSALG Følg oss på Facebook og Instagram!Avd. 1: Austadgata 18 (Gamle Dags Marked Strømsø) Åpningstider: Mandag-Fredag: 10.00-19.00, Lørdag: 10.00-18.00. 40 - 80% PÅ ALLE VARER
KULTUR & UNDERHOLDNING38 – 26. oktober 2022 KULTUR www.drammensavisa.no Nettavis for hele Drammen, uten betalingsmur Fengende tyrkisk på Union Scene 17. november kan du oppleve Melike Sahins vakre vokaler og fengende rytmer på nært hold. Melike Sahins vakre vokaler og fengende rytmer kan oppleves på Union Scene i november. Årene 2011 til 2017 fremførte hun i over 40 land med det berømte tyrkiske psykedeliske bandet BaBa ZuLa som vokalist. I 2017 startet hun solokarrieren sin med singelen Bi’ Firlatsam. Det samme året fremførte hun på Cannes Film Festival under premieren til den verdensberømte regissøren Tony Gatlif sin film «Djam».  Melike Sahin har hatt mange internasjonale samar beidspartnere, blant annet Kutiman, Djiff Sanders og Boom Pam. Samarbeidene dyrket anerkjennelsen hennes i musikkmiljøer på tvers av landegrenser. Melike Sahin’s første solo album «Merhem» ble utgitt 26. februar i 2021 og ble beskrevet av Sahin som «mediterranean arabesque». Albumet fikk mye oppmerksomhet og ble utvalgt til Spotify’s Equal Playlist i 2021. Musikken hennes er en moderne R&B, indietolkning av tyrkisk fol kemusikk.

FAKTA:

■ Musikalen handler om Annie som prøver å flykte fra barnehjem met, strengt bestyrt av Miss Hannigan. Hun smelter hjertet til milliardæren Oliver Warbucks, og sjarmerer til og med president Roosevelt. Warbucks vil hjelpe Annie med å finne foreldrene sine. Hun bærer et halvt hjerte i et kjede rundt halsen, og forel drene skal ha den andre delen.

■ Plutselig dukker et par opp med den andre halvdelen av hjertet –men kan hun stole på at det er de ekte foreldrene hennes? Visste du at ... Nesten 800 jenter var på audition for å spille Annie før filmatiseringen i 1982? Musikalen er et av stykkene som har gått lengst på Broadway i historien (25. plass)?

ØVER TIL ANNIE

i Drammens Teater

Annie er en av tidenes mest berømte og elskede musikaler. Allerede er det solgt over 700 billetter, og teatergruppa er i full sving med prøvene!

Stykket settes opp av DBU (Drammen Barne- og Ungdomsteater), som er forel dredrevet. Flere foreldregrupper jobber på spreng med blant annet scene, kostyme og kulisse for å bli ferdige med alt til premi eren i februar, og akkurat nå er det kosty mene som skal prøves og lages ferdig.

DBU kalles for et «profesjonelt ama tørteater». Det har avlet frem flere kjente skuespillere, blant annet Renate Reinsve, og er i regi av profesjonelle og erfarne instruktører.

Vennskap og håp

Historien om Annie som prøver å flykte fra barnehjemmet, strengt bestyrt av Miss Hannigan, er kjent for flere generasjoner. Den rørende historien ble for første gang spilt på scenen i 1976, og i februar setter Drammen Barne- og Ungdomsteater opp den berømte musikalen på hovedscenen i Drammens Teater. Nå er det fullt kjør med kostymeprøver og øvelser frem mot premi eren! Stykket om Annie er en historie om familie, vennskap, snillhet og håp. Den har alt en familieforestilling trenger: Kjente sanger, stort ensemble, intriger og spen ning, tristhet og humor. De kjente sangene vil treffe deg rett i hjerterota, enten du husker dem fra barndommen eller hører dem for første gang.

– Selv om handlingen i Annie utspiller seg på 1930-tallet, er temaet like aktuelt i dag. Vi tenker derfor at det er det perfekte stykket å sette opp på scenen. Historien er spennende og fungerer like godt for små som for store, sier Anne Britt Brandshaug, som er leder for markedsføringsgruppa i DBU.

Foreldredrevet teater

Hele 64 skuespillere bidrar i stykket, og

Sandy skal «spilles» av en levende hund (!). Det er mye sang og dans som skal ter pes, ettersom Annie innebærer mye kore ografi, og ikke minst – runder med prøving av kostymer. DBU er foreldredrevet, og alle foreldrene er med og bidrar. Det er en egen gruppe for kostymer, en for kulisser, noen tar seg av markedsføring, andre sminke –og så videre. Gruppene jobber hver for seg, og samarbeider innad, for at alt skal bli helstøpt og klart før premieren i februar. Akkurat nå er det kostymeprøving som er i fokus.

De unge skuespillerne prøver kostymer til Annie Jobber med Annie hver dag – Det tar tid å få alt på plass, sier regissør og pro dusent Iselin Doret Brandt Bestvold.

– Som regissør og produsent jobber jeg med Annie hver eneste dag. Det er mye som må planlegges og på plass. Samtidig er dette noe av det jeg liker best ved tea terprosessen – at mye må bli til underveis også.

Stykket skapes og utvikler seg kontinu erlig, og alt skal ikke være klart før premi eren. Det er deilig å ha en jobb der man er spent på hva det skal bli til slutt. Så deler man premiereopplevelsen med alle man har samarbeidet med – og ser hva man har klart å skape sammen.

Solgt over 700 billetter

Allerede har det blitt solgt over 700 billet ter til forestillingen i mars. Det vil si at man må være rask på labben for å sikre seg de beste billetter til den store premieren, fre dag 24. og lørdag 25. februar. Stykket spil les på hovedscenen i ærverdige Drammens Teater.

– Det har vært enorm pågang på billett salget, sier Anne Britt Brandshaug.

– Det er tydelig at det er mange som er klar for et familiært besøk i teateret! En egen foreldregruppe i DBU har ansvar for å lage kostymene til Annie. Hele 64 skue spillere bidrar når Annie skal settes opp i Drammens Teater, og hunden Sandy skal «spilles» av en levende hund.

Skuespillere deles inn i gruppene Hooverville (premiere 24. februar) og Easy Street (premiere 25. februar). 32 skuespille re vil altså stå på hovedscenen i Drammens Teater under hver forestilling.

Produksjonen er omfattende. Tre instruktører regisserer og veileder skue spillerne, mens 70 foreldre driver dugnads

arbeid i kulissene – syr kostymer, lager kulisser, sminker, skaffer til veie rekvisit ter, driver med markedsføring, arbeider på

scenen og er inspisienter. I tillegg kommer eksterne teknikere, og assistanse og dialog med Drammens Scener.

artgate no

VELKOMMEN

TIL

Mester Rammer & Artgate / Innramming & kunst

Rask levering Stort utvalg

Rimelige priser

For våre øvrige avdelinger se: www.mester-rammer.no Vår nettbutikk for kunst er åpent hele døgnet: www.artgate.no

Sankt Olavs gate 3

DRAMMEN Tlf: 40 42 19 40

Man-fre 11-16

Tor 11-19 Lør 11-15

KULTUR & UNDERHOLDNING 26. oktober 2022 – 39
Gjengen i gruppe 1 som skal spille Annie i Drammens Teater i februar er samlet til prøver på Bragernes Torg. FOTO: PRIVAT
Annie

SNART FLYTTER i teateret

Hos familien Gusfre pugges det iherdig på replikker og sanger.

Mens Erle og Alma debuterer som lekemakere i «Juleskurken», spil ler storesøster Sunniva rollen som Lekemaker 1 i årets familiemusikal, som er skrevet av Jan Moberg og komponert av Arne Iversen. Begge med solid forankring i Drammen.

Å spille på hovedscenen i Drammens Teater er en drøm som går i oppfyllelse for de yngste debutantene i familien Gusfre.

– Det er storesøster Sunniva som gjør at jeg har fått mer og mer lyst til å stå på en scene, for teller Erle (9).

Moro

Helt siden Sunniva (15) spilte leke maker i «Juleskurken» i 2018 har hun vært tilknyttet Kulturskolen i Drammen og vært med på en opp setning med Dansesonen i Asker. Da det dukket opp en mulighet til å kapre en rolle i 2022-utgaven, meldte hun seg på audition.

– Det er jo Juleskurken som startet hele eventyret, erkjenner Sunniva.

Å være en del av en teaterfa milie er en lærerik prosess, ifølge 15-åringen.

– Jeg har lært litt av Sunniva i

forhold til sangene og hvordan jeg uttaler ting, supplerer Alma (9). Høydepunktet under prøvene så langt er da lekemakerne ende lig klarer å fange Juleskurken for familiens yngste. En rolle som spilles av Håkon T. Nielsen.

Ultralokale

For første gang spiller to lokale skue spillere rollene som Juleskurken og Piperenseren. En miks som skal bidra til ny giv og energi i familie musikalen, fire år etter forrige opp setning i Drammens Teater.

SØSTRE: Storesøster Sunniva Gusfre (15) har rollen som Lekemaker 1. Alma (9) og Erle (9) spiller lekemakere. Sammen gleder de seg til å spre juleglede i Drammens Teater.

KULTUR & UNDERHOLDNING40 – 26. oktober 2022
Sopran: Eli Yksnøy Sopran: Vibeke Næsvold Tenor: Egil Hansen Tenor: Ane K. Ødegaard
Lørdag 29. oktober kl.1600 : BRAGERNES KIRKE
Siden tusenårsskiftet har «Juleskurken» vært et sikkert tegn på at jula er rett rundt hjørnet. I år har produksjonen sik ret seg to profesjonelle skuespillere fra Drammen på rollelisten.
JUL I TEATERET: Håkon T. Nielsen (foran) gleder seg til å ta fatt på en ny runde som Juleskurken. Brynjar B. Nærø (bakerst) debuterer som Piperenseren og Thomas Mørk Karlberg spiller sin tredje runde som Julenissen i «Juleskurken» med premiere 26. november.

FLYTTER JULESKURKEN INN

– Brynjar Nærø blir den tredje piperenseren jeg spiller mot. Men alle gode ting er vel tre, smiler Håkon T. Nielsen, som også i år spiller hovedrollen i «Juleskurken».

Nærø og Nielsen kjenner hver andre fra tiden i Drammen barneog ungdomsteater. Men de har aldri spilt sammen i familiemusikalen.

– De fem siste årene har jeg drømt om rollen som Juleskurken, men det gjør jeg ikke lenger. Jeg trives nemlig godt i rollen som

Piperenser, forteller Brynjar Nærø. Å fylle rollen som Julenissen for tredje gang, er en oppgave Thomas Mørk Karlberg gleder seg stort til.

– De fleste drammensere har en relasjon til Juleskurken, så det er stas å være en del av det, sier Karlberg.

Egen nerve

Som profesjonell skuespiller har Håkon T. Nielsen spilt på flere strenger under koronapande

mien. I fjor ble tv-publikummet kjent med mjøndølingen i NRKs julekalender «Kristianias Magiske Tivoliteater». Nå er han altså til bake på scenen som Juleskurken, i en forestilling der han tidligere år har ikledd seg både hovedrol len og som lekemaker.

– Å stå på scenen i førjulsti den er som å komme hjem. Man treffer noe felles hos publikum på tvers av generasjoner, som er unikt å få ta del i, sier Nielsen.

tekst og foto

– Den drahjelpen vi får vedrø rende kulisser og alle smådetaljer som må være på plass i før premi eren, er helt fantastisk, sier Emma Moberg om det fruktbare samar beidet med Drammens Teater.

Moberg har levd i Juleskurkenuniverset siden hun gikk på bar neskolen, og er levende opptatt av å løfte merkevaren til ett nytt nivå.

– Når jeg tenker på hva vi har i Drammen, er det jo Godset, Aass og Juleskurken. Så det å gjøre oss bedre kjent utenfor bygrensa, er noe jeg vil jobbe med videre i mer strukturerte former, sier hun.

Som produsent roser Moberg årets casting, bestående av en

god miks med tidligere skuespil lere og debutanter.

– Hovedrollene er fantastiske. Det samme kan sies om regissør og koreograf – som alle leverer på alle plan. Vi er trygge på hveran dre, selv fire år etter forrige opp setning. Alle innstilt på å levere tidenes beste «Juleskurken»forestilling, sier produsenten.

I oktober var det solgt og reser vert over 5.000 billetter til årets oppsetning.

– Dette er ny rekord, med tanke på at det bare er oktober med pre miere i slutten av november. Hvis trenden fortsetter, blir det ekstra morsomt for alle barn og ungdom i rollene som lekemakere og dansere – når så mange kommer for å se på dem, understreker Emma Moberg.

KULTUR & UNDERHOLDNING 26. oktober 2022 – 41 Både legevakta politiet melder om at skyggen av snart med pandemi og nedstenging skjuler seg mørketall forhold til nære relasjoner Drammen. Åretsjuleprogramerher! ventetiden med magiske øyeblikk. Seprogrammetpåside Drammens største utvalg av elektriske biler Eventyrlig julestemning på Bærums Verk www.baerumsverk.no Innflytting 2023 Din boligdrøm? BRYGGEPARKEN FRYKTER STYGGE MØRKETALL Drammenser eiendomsinvestor Jan Erik har flere år hattdrøm om å bygge eiendomskompleks på Nøsted alle formaliteterplass, salget gang kan de første beboerne inn. dagfullt fokus på å komplekset attraktivt,innhold. frampå Gründerhuset Neste utgave DA Økonomi FYLLER BOLIG DRØMMENMED KREATIVT INNHOLD Nytt DA Økonomi &Næring siste onsdaghver måned Skisenteret fårendelig utvide leder Erik nybygskalleie, billettsalg, klubblokaler,endelig meste. Endelig byggeklart for Nøsted Brygge Tipper Godsetpå 7. plass år Elevene fra S-klassen Drammen videregående sørger for samles inn på skolen.livsviktige midler Kenya. Eget dagensvedlegg avis Vi gir deg lynraskt internettunderholdningen du elsker. Bli kunde også! Sjekk om du på vikenfiber.no Tomflasker FYLLER HÅPET S-klassens pantepenger girny sjanse for jenter Kenya Kulturelle godbiter vente!Hjertelig velkommen til de øyeblikkene.programmet på Innflytting 2023Din boligdrøm? 16-17 BRYGGEPARKEN Ny inspirasjontil gammel stil Her finner du DRAMMENSAVISA! Du kan også besøke oss på Tangen, i Støperigata 7 Price Nybruveien 3055 Krokstadelva price@lagerbutikk.no www.lagerbutikk.no Tlf. 32 23 10 80 DA DRAMMENSAVISA Savner du avisa eller trenger flere eksemplarer? På følgende steder finner du stativer med avisene våre. Fruktbart teatersamarbeid Å kaste ball med nye spillere verdsettes høyt av produsent Emma Moberg, og henviser til Drammens Teater innkjøp av rettighetene til «Juleskurken».
PRODUSENT: Emma Moberg er leid inn som produsent av Drammens Teater. RØD GRUPPE: Nanna Eriksrud Askaland (f.v.), Madelen Wigaard Johnsen, Andrea Neve, Erle Gusfre, Alma Gusfre, Sine Sollie Indersand, Sofie Findal Green, Lena Nguyen og Markus Hannevold Teigen. Tuva Engelkor (b.v.), Julie Buhaug, Helene Wigum, Maren Hannevold Teigen, Margrethe Dahl Maiknes, Maiken Tabithe Gretland Hansen, Jostein Sparr, John Holst, Sunniva Gusfre, Brynjar B. Nærø, Thomas Mørk Karlberg, Håkon T. Nielsen, Erik Raastad-Hoel, Tuva Smemo, Hannah Lernes Heiskala og Emine Godard.
Helaftens julemusikal for både store og små er tilbake! 25 forestillinger fra 26. november til 18. desember. Billetter på drammenscener.no
Novemberhøydepunkter på Drammens Teater og Union Scene ÅPNINGSTIDER BILLETTKONTOR: Tirsdag-Fredag 14:00- 17:00 og 1,5 time før forestilling BESTILL BILLETTER: Drammenscener.no Telefon: 32 21 31 00 Drammenscener.no FORTSATT GOD JUL 30. november - 10. desember TEATRET // STUDIOSCENEN // JULESHOW DANIEL KVAMMEN 3. november TEATRET // HOVEDSCENEN // POP DET BETALES HYLLER BEATLES 5. november TEATRET // HOVEDSCENEN // HYLLEST STEIN TORLEIF BJELLA & KORK 10. november TEATRET // HOVEDSCENEN // VISER ROTLAUS 12. november UNION // HOVEDSCENEN // COUNTRY RAMÓN 05. november UNION // HOVEDSCENEN // POP SWINGIN’ CHRISTMAS 4. desember UNION // HOVEDSCENEN // JULEKONSERT November MAJ BRITT ANDERSEN 02. TEATRET // HOVEDSCENEN // POP BEHARIE 04. UNION // KLUBBSCENEN // SOUL JIMMY CARR 09. TEATRET // HOVEDSCENEN // STANDUP STANDUP DRAMMEN 10. UNION // CENTRALEN // STANDUP KEVIN VÅGENES 11. TEATRET // HOVEDSCENEN // KOMEDIE NRK SUPERS JULEMAGI 15. TEATRET // HOVEDSCENEN // JULESHOW BJØRN EIDSVÅG 19. TEATRET // HOVEDSCENEN // POP RIKSTEATRET: PEER GYNT 16. TEATRET // HOVEDSCENEN // TEATER RIKSTEATRET: JEANNE D´ARC 07. TEATRET // HOVEDSCENEN // TEATER BOKTYVENE 02. UNION // KLUBBSCENEN // VISER WOODSTOCK 04. TEATRET // HOVEDSCENEN // HYLLEST JERNBANENS MUSIKKORPS 06. TEATRET // STUDIOSCENEN // KORPS LIER GITARKVARTETT 06. UNION // KLUBBSCENEN // JAZZ SOUL BUDDIES 23. TEATRET // FJERDE LOSJERAD // JAZZ REKOMMANDERT #77: HERMETIKK 28. UNION // HOVEDSCENEN // PODCAST

HVA

Orgelhalvtime.

J.

Lørdag 29. oktober kl. 16.00 «KIRKESUITE» for solister, kor og stry keorkester

Rolf Ødegaard. Solister: Vibeke Næsvold, Eli Yksnøy, Arne K. Ødegaard og Egil Hansen. Prosjektkor, dirigent Ingjerd Astrup, Buskerud Ungdomsstrykeorkester (BUSO), dirigent Dag Øystein Berger, Jens Magnussen, slagverk, Jon Martin Høie, flygel. Billetter ved inngangen og forhåndssalg på tlf.: 920 87 995.

Søndag 30. oktober Bots- og bønnedag 11.00 Høymesse med allment skriftemål. Dåp. Kapellan Margrete S. Johansen, kan tor Beate Strømme Fevang.

Lørdag 5. november kl. 13.00 Orgelhalvtime. Marianne Finseth, horn, og Jon Martin Høie, orgel, spiller musikk av C. Saint-Saëns og A. Körling. Fri entré.

Søndag 6. november Allehelgensdag 10.00 – 18.00 Åpen kirke. Rom for sorg og savn. Lystenning, stillhet, mulighet for samtale med prest eller diakon.

11.00 Høymesse. Dåp. Bragernes kantori, sokneprest Per Erik K. Brodal, kapel lan Margrete S. Johansen, diakon Edel Gervin, kantorer Jørn Fevang og Jon Martin Høie. Kirkekaffe i menighetshuset etter høymessen.

Søndag 6. november kl. 19.00 Ung Allehelgenskonsert. Bragernes kirkes ungdomskor, Jon Martin Høie, orgel/kla ver, og dirigent Beate Strømme Fevang. Konserten støttes av Avskjed Begravelse. Fri entré.

Lørdag 12. november kl. 13.00 Orgelhalvtime. Wolfgang Plagge spiller

Løsningsordet

Støperigata

i emnefeltet,

3040 Drammen.

«Kryssord».

Løsningsordet kan også

tekst

I BRAGERNES KIRKE

musikk av C. Monteverdi, G. Ligeti og W. Plagge (urframføring!). Fri entré.

Søndag 13. november 23. søndag i kirkeåret 11.00 Høymesse. Dåp. Bragernes kirkes guttekor, prost Øystein Magelssen, kanto rer Jørn Fevang og Jon Martin Høie.

Tirsdag 15. november kl. 19.00. Konsert ved operasanger Magne Fremmerlid, Maria Solheim, Levi Bergerud, Hanne Sørvaag, koret CAP, musikere, kapellmes ter Trond Helgerud. Arrangør: Kirkens Bymisjon. Fri entré.

Lørdag 19. november kl. 13.00 Orgelhalvtime. Nigar Gahramanova spiller musikk av C. Tournemire, E. Hovland, N. Aliverdibeyov og C. Franck. Fri entré

Søndag 20. november Siste søndag i kirkeåret 11.00 Høymesse. Dåp. Sokneprest Per Erik K. Brodal, kantor Anders Eidsten Dahl.

Lørdag 26. november kl. 10.30 – 15.00 Adventsmarked i menig hetshuset. Kl. 11.30 Åpning av julekrybben utenfor kirken. Minores, jentekorets og gutteko rets aspiranter synger.

Søndag 27. november 1. søndag i Advent 11.00 Høymesse. Dåp. Sokneprest Per Erik K. Brodal, kapellan Margrete S. Johansen, kantor Jørn Fevang.

19.00 Adventsfestivalens åpningskonsert. Bragernes kantori, Bragernes kirkes ung domskor, jentekor og guttekor, Sakarias F. Tranvåg, baryton, Inga Scheitz, obo, Odd Nilsen, trompet, Anders Eidsten Dahl og Jon Martin Høie, orgel/klaver, Beate Strømme Fevang og Jørn Fevang, dir. Bill. kr. 400 og 300 på checkin.no, avhengig av hvor god plass som velges.

Mandag 28. november 17.00 Orgelkonsert ved Ellinor Grimnes. Verker av César Franck og Johann Sebastian Bach. Fri entré.

Tirsdag 29. november Kl. 18.00 – 20.00. Stille kveld. Rom for stillhet, lystenning, bønn og refleksjon Kl. 19.30 Kveldsbønn og nattverd.

Onsdag 30. november 19.00 Konsert med Sølvguttene. Bill. kr. 425 og 325 på checkin.no, avhengig av hvor god plass som velges.

21.00 i St. Laurentius katolske kirke. Gregoriansk bønn før natten. Medlemmer av Bragernes kantori.

Ørkenmesse

Tirsdag 1. november: 18.00 Innrøkningsmesse 18.30 Ørkenmesse. Ørkenmessen er basert på koptisk-orto doks tradisjon og feires som et uttrykk for Tunsberg bispedømmes vennskap og fellesskap med kirken i Egypt, spesielt Naqada og Qus bispedømme.

Stille kveld i kirken 8. november og 29. november: 18.00 – 19.30 Rom for stillhet, lystenning, bønn og refleksjon. 19.30 Kveldsbønn med nattverd.

Forrige vinner

ANNE S. TANDBERG

44 – 26. oktober 2022
var:
Kryssord-FLAX er på vei i posten LØSNING PÅ KRYSSORD 09-2022 SMS
sendes på e-post til konkurranse@drammensavisa.no med ordet «Kryssord»
eller i posten til
7,
Konvolutt må merkes
sendes på SMS med
PLUSS «løsningsord» til nr. 2002 (6 kr/sms). EPOST Vinn 5 kryssordflax Frist for innsending: 9. november 2022 Systue, kjole og draktsyer med mesterbrev. Vi leverer dame- og herrebunader fra hele landet, og påtar oss omsøm av alle typer plagg. Kl 10-17, man-fred. Nedre Storgate 13, 3015 Drammen, inng Torggata. -Vi syr for deg! ELEKTRIKERTJENESTER www.pettersen.no TLF. 32 21 21 21 Lørdag 29. oktober kl. 13.00
Anders Eidsten Dahl spil ler musikk av
S. Bach, C. Franck og P. Hindemith. Fri entré.
av
SKJER

31.03.1924 23.09.2022 Hellum

Åkerlind

12.04.1924

03.07.1926 16.09.2022 Jahnsen Aslaug Marie 29.09.1926 06.10.2022 Bråthen Ruth DRAMMEN 02.12.1926 21.09.2022 Ruud Leif Eirik 31.05.1927 14.10.2022 Olsen Solveig Kristine KONGSBERG 01.02.1928 14.09.2022 Borgersen Molly Johanne 01.03.1928 12.09.2022 Markegård Guro 20.03.1928 10.10.2022 Løvberg Ingeborg ÅMOT 10.07.1928 03.10.2022 Stenberg Magne LIER 26.07.1928 12.09.2022 Thomassen Lillian Valborg Louise 08.10.1928 01.10.2022 Risjord Kirsten KONGSBERG 18.11.1928 08.10.2022 Frydenlund Sverre Øystein HØNEFOSS 12.02.1929 17.09.2022 Nordmoen Tordis Kristine 27.05.1929 12.09.2022 Jensen Åge Hanstein 14.06.1929 07.10.2022 Larsen Arne Jan DRAMMEN 04.05.1930 26.09.2022 Langerød Bjørg DRAMMEN 07.07.1930 19.09.2022 Fosshagen Sander 24.08.1930 07.10.2022 Bjørnstad Tor LIER 12.10.1930 17.09.2022 Rudmoen Marion Helene 24.10.1930 08.10.2022 Stubberud Anders DRAMMEN 08.12.1930 11.10.2022 Brattebråten Marie DRAMMEN 17.01.1931 14.09.2022 Rygh Rigmor Alice 29.06.1931 06.10.2022 Fossum Kåre DRAMMEN 17.01.1932 11.10.2022 Pettersen Rolf Arne DRAMMEN 24.01.1932 21.09.2022 Nilsen Eva Linnea 03.07.1932 10.10.2022 Tingstad Jan HOL 19.09.1932 01.10.2022 Eriksen Knut Øystein DRAMMEN

Fødselsdato Dødsdato Etternavn Fornavn 14.06.1941 01.10.2022 Holmen Anna Brita SOLBERGELVA 15.09.1941 17.09.2022 Kleven Chris Lillian 15.08.1942 04.10.2022 Johansen Aud Helene MJØNDALEN 18.08.1942 29.09.2022 Johansen Oddvar DRAMMEN 11.02.1943 06.10.2022 Sjøstrøm Anne Lise MJØNDALEN 26.02.1943 26.09.2022 Korbu Olaf KONGSBERG 08.07.1943 15.09.2022 Ree Jan-Eric 31.07.1943 15.09.2022 Kongsrud Ove 13.06.1944 15.09.2022 Dalby Svein 19.07.1944 03.10.2022 Leite Solfrid ÅMOT 02.02.1945 08.10.2022 Gunnarsrud Evelyn Irene MJØNDALEN 09.03.1945 17.09.2022 Overn Anton 16.03.1945 17.09.2022 Aasegg Inger Johanne 12.04.1945 26.09.2022 Haugstangen Ulf Rune DRAMMEN 13.09.1945 13.09.2022 Stephan Knut Arthur 28.01.1946 05.10.2022 Smeby Bodil DRAMMEN 12.02.1946 21.09.2022 Påverud Jan 13.03.1946 21.09.2022 Hermansen Else Marie 25.06.1946 12.09.2022 Munkhaugen Bodil 01.10.1946 08.10.2022 Sjøgren Randi DRAMMEN 03.12.1946 16.10.2022 Erlandsen Inge Reidar HØNEFOSS 14.12.1946 14.09.2022 Ovnerud Lillian 01.06.1947 18.09.2022 Christiansen Knut Harald 11.08.1947 12.10.2022 Remme Alf Kåre TRANBY 05.10.1947 09.10.2022 Hotvedt Aase KONGSBERG 08.11.1947 10.10.2022 Oslund Kjell Vidar SOKNA 17.11.1947 14.09.2022 Nylænder Tor 18.12.1947 02.10.2022 Marthinsen Jon Ola SOLBERGELVA

Fødselsdato

25.01.1933 14.09.2022 Skretteberg Aud 22.03.1933 13.09.2022 Gustavsen Knut Georg 21.08.1933 14.10.2022 Granbakken Anne-Lise LIER 24.04.1934 11.10.2022 Røine Solveig DRAMMEN 24.10.1934 10.10.2022 Talsethagen Tor HVITTINGFOSS 31.12.1934 29.09.2022 Anisdahl Finn Normann KONGSBERG 25.01.1935 16.10.2022 Fjerdingstad Aslaug HOKKSUND 01.06.1936 02.10.2022 Hagen-Larsen Gunnbjørg DRAMMEN 08.06.1936 04.10.2022 Horgmo Astrid Julie Elise ÅMOT 30.04.1937 14.10.2022 Hesselberg-Løvestad Elisabeth KONGSBERG 05.06.1937 27.09.2022 Kristiansen Ragnhild KONGSBERG 29.06.1937 13.09.2022 Tollefsen Anni Karin 06.04.1938 11.10.2022 Steensen Ingrid KONGSBERG 16.05.1938 18.09.2022 Sørsdal Åge

25.04.1939 27.09.2022 Grøtting Kåre

30.07.1939 29.09.2022 Håland Jorunn SVELVIK 13.09.1939 09.10.2022

05.10.1939 26.09.2022 Harlaug Gunvor REISTAD 02.03.1940 15.09.2022 Aasen Kjell 31.03.1940 15.09.2022 Karlsen Rolf 01.04.1940 13.09.2022 Bekkestad Liv 10.11.1940 14.09.2022 Kjelsrud Reidar Knut 15.12.1940 18.09.2022 Khan Haji Mohd Abid Yar 10.01.1941 26.09.2022 Mørk Harald Ingvald ÅL 27.01.1941 17.09.2022 Lagasse Norman Leo 22.05.1941 17.09.2022 Syversen Ulf Jarle 04.06.1941 26.09.2022 Solum Thor-Bjarne LIER

Fødselsdato Dødsdato Etternavn Fornavn 18.09.1948 10.10.2022 Sørsdal Ingeborg Julie TRANBY 21.02.1949 02.10.2022 Sliper Øivind NESBYEN 29.04.1949 15.09.2022 Viken Ola 17.06.1949 15.09.2022 Hanssen Arild Kristian 03.07.1950 30.09.2022 Ourdahl Roy DRAMMEN 21.09.1950 20.09.2022 Strøm Lisbeth 26.05.1951 07.10.2022 Sandum Liv SOLBERGMOEN 17.06.1951 05.10.2022

Geir JEVNAKER 26.06.1951 10.10.2022 Ellingsen Dag Runar GEITHUS 26.09.1951 28.09.2022 Berg Audun ÅMOT 18.01.1952 20.09.2022

Arve 09.03.1952 30.09.2022 Fjeld Egil KROKSTADELVA 03.01.1953 15.09.2022 Løwer Lisbeth 14.03.1954 12.10.2022 Fjellheim Inger

15.07.1954

21.06.1955

15.10.1955

13.01.1956

03.08.1956

04.09.1956

Anne 03.10.1958 07.10.2022 Saastad Runar

05.10.1958 13.09.2022 Schmitz Regine

16.03.1963 08.10.2022 Aasland

16.09.1964 17.09.2022

12.06.1967 14.10.2022

21.08.1969

26. oktober 2022 – 45 DØDSFALL
Dødsdato Etternavn Fornavn
Erland
OSLO
Lia Ingeborg Marie DRAMMEN
Kleppan
Vaaten
Lise DRAMMEN
12.09.2022 Holestøl Lars
27.09.2022 Edvartsen Sverre Robert DRAMMEN
29.09.2022 Pettersen Anne Kristin SOLBERGELVA
11.10.2022 Sande Eivind KONGSBERG
26.09.2022 Hundal Roger JEVNAKER
13.09.2022 Totland Liv
DRAMMEN
Birgit
Ann Karin LIER
Persson Kjell Roger
Wilkens Stefan Cord JEVNAKER
14.09.2022 Kongsgård Bente Takk for tilliten Vi takker alle våre kunder for tilbakemelding om verdig avskjed og oppriktig omsorg www.avskjedsbegravelse.no | Drammen Ditt lokale begravelsesbyrå 24t vakttelefon: 40 59 39 29 Fødselsdato Dødsdato
Etternavn
Fornavn
Judith Evelyn
01.10.2022
Karin DRAMMEN

Nyhetsmorgen

NRK nyheter

NRK nyheter

NRK nyheter

Ođđasat - nyheter på

Tegnspråkny�

Superny�

Dagsny� 18

Dagsrevyen

Distriktsnyheter 20:00 Kortbaneliv: På liv og død 20:40 Norge i dag 21:00 Dagsrevyen 21 21:20 Urix 21:50 Gu�er mot verden: Hat 22:30 Fana�sk: Plantesamlerne 22:55 Distriktsnyheter 23:00 Kveldsny� 23:15 Elefantmora 00:40 Visepresidenten

Torsdag

06:30 Nyhetsmorgen 09:00 NRK nyheter 12:00 NRK nyheter 15:00 NRK nyheter 17:00 NRK nyheter 17:30 Ođđasat - nyheter på samisk 17:45 Tegnspråkny� 17:50 Superny� 18:00 Dagsny� 18 19:00 Dagsrevyen 19:45 Distriktsnyheter 20:00 Stor�ngsmiddag 20:40 Norge i dag 21:00 Dagsrevyen 21 21:20 Deba�en 22:01 Kortbaneliv: På bar bakke 22:55 Distriktsnyheter 23:00 Kveldsny� 23:15 Dei kjøtetande bakteriane: Henriks død 00:00 Mor �l eit drapsoffer 00:25 Hvorfor plast? Du er forsøkskanin

06:30 Nyhetsmorgen 09:00 NRK nyheter 12:00 NRK nyheter 15:00 NRK nyheter 17:00 NRK nyheter 17:30 Ođđasat - nyheter på samisk 17:45 Tegnspråkny� 17:50 Superny� 18:00 Dagsny� 18 19:00 Dagsrevyen 19:30 Distriktsnyheter 19:40 Norge Rundt 20:05 Norges tøffeste: Utmattelse 20:55 Ny� på Ny� 21:25 Lindmo 22:15 Grace 23:00 Kveldsny� 23:15 Grace

00:00 Anne Grete Preus 00:40 UXA - Thomas Seltzers Amerika: Arvesynden 01:30 Advokaten

tv hele uken

Lørdag Søndag Mandag

08:00 Det sit i veggane 09:00 Helgemorgen 11:00 NRK nyheter 11:10 Lidenskap for leire 11:40 Lidenskap for leire 12:10 Lidenskap for leire 12:40 Askeladden fra Budal 13:20 Eliten i Davos 15:00 NRK nyheter 15:10 Spioner blant dyra: Øyene 16:40 Sjakk: VM i fischersjakk 19:00 Lørdagsrevyen 19:45 Lo�o 19:50 Maskorama 21:10 Kåss �l kvelds 21:50 Side om Side: Ny velformann 22:30 NRK-scenen: Daniela Reyes 23:00 Kveldsny� 23:15 Flus: Hent mer flus! 23:45 Flus: Bowlingdealen 00:15 Ingen�ng å være redd for. Paus - retro 01:10 Kortbaneliv: På liv og død

06:00 Dyrepasserne

06:30 Nyhetene

06:55 God morgen Norge

10:00 God morgen Norge

12:00 Hele Sverige baker 13:00 Mandelmanns Gård 14:00 Gull eller gråstein

15:00 Boligjakt i Danmark 16:00 Gull eller gråstein 17:00 Huskestue

18:00 Dyrepasserne 18:30 18.30-Nyhetene 18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene 19:00 Kompani Lauritzen: Tropp 1 20:00 Kompani Lauritzen: Tropp 1 21:00 21-Nyhetene 21:20 Været 21:25 Sportsnyhetene 21:40 Farmen 22:40 Mina og meg 23:40 The Rookie 00:30 Hawaii Five-0 01:25 Hawaii Five-0

06:00 Dyrepasserne 06:55 God morgen Norge

10:00 God morgen Norge

12:00 Hele Sverige baker 13:00 Mandelmanns Gård 14:00 Gull eller gråstein 15:00 Boligjakt i Danmark 16:00 Gull eller gråstein 17:00 17-Nyhetene 17:30 Dyrepasserne 18:00 Håndball: Studio 18:10 Håndball: Norge - Nederland 19:45 Håndball: Studio 20:00 Kompani Lauritzen: Tropp 1 21:00 21-Nyhetene 21:20 Været 21:25 Sportsnyhetene 21:40 Ammo 22:40 Toure�e’s Mystery: Scarle� Inves�gates 23:40 The Rookie 00:40 Hawaii Five-0

06:00 Dyrepasserne 06:30 Nyhetene 06:55 God morgen Norge 10:00 God morgen Norge 12:00 Hele Sverige baker 13:00 Mandelmanns Gård 14:00 Gull eller gråstein 15:00 Boligjakt i Danmark 16:00 Gull eller gråstein 17:00 Huskestue 18:00 Dyrepasserne 18:30 18.30-Nyhetene 18:45 Været 18:50 Sportsnyhetene 19:00 Dyrepasserne 19:30 Kjære landsmenn 20:00 Forræder 21:00 21-Nyhetene 21:20 Været 21:25 Sportsnyhetene 21:40 Forræder 22:10 Farfar 22:40 Knives Out 01:25 Dalgliesh

06:00 Oiii 12:00 Forræder 13:00 Forræder 13:30 Vårt lille land 14:00 Kompani Lauritzen: Tropp 1 15:00 Kompani Lauritzen: Tropp 1 16:00 Håndball: Studio 16:20 Håndball: Norge - Danmark 18:00 Håndball: Studio 18:30 18.30-Nyhetene 18:45 Været 18:50 Sportsnyhetene 19:00 Farfar 19:30 Skal vi danse: all stars 21:00 21-Nyhetene 21:15 Været 21:25 Sportsnyhetene 21:40 Skal vi danse: all stars 22:10 Kjære landsmenn 22:40 Peppermint 00:50 Dalgliesh

08:00 Det sit i veggane 11:00 Gudstjeneste: Byåsen kirke i Trondheim 12:00 NRK nyheter 12:10 Frem�dens drømmeboliger i Norden 12:45 Toppserien: BrannVålerenga 15:15 NRK nyheter 15:25 NRK-scenen: Hedvig Mollestad Trio 15:40 Sjakk: VM i fischersjakk 19:00 Søndagsrevyen 19:45 Sportsrevyen 20:15 Norges tøffeste: Stolleken 21:00 NRK nyheter 21:10 Last: Jøder: S�lle før stormen 21:50 Last: Jøder: Bli eller dra? 23:00 Kveldsny� 23:20 Den tynne blå linjen: Dyrenes re�gheter 00:20 Legendariske førstedamer: Lady Bird Johnson

06:00 Oiii 13:30 Kompani Lauritzen: Tropp 1 14:30 Kompani Lauritzen: Tropp 1 15:30 Kompani Lauritzen: Tropp 1 16:30 Håndball: Studio 16:40 Håndball: Norge - Brasil 18:15 Håndball: Studio 18:30 18.30-Nyhetene 18:45 Været 18:50 Sportsnyhetene 19:00 Huskestue 20:00 Farmen 21:00 21-Nyhetene 21:20 Været 21:25 Sportsnyhetene 21:45 Farmen 22:15 Vårt lille land 22:45 Ammo 23:45 Åsted Norge 00:45 Good Karma Hospital

06:30 Nyhetsmorgen 09:00 NRK nyheter 12:00 NRK nyheter 15:00 NRK nyheter 17:00 NRK nyheter 17:30 Ođđasat - nyheter på samisk 17:45 Tegnspråkny� 17:50 Superny� 18:00 Dagsny� 18 19:00 Dagsrevyen 19:45 Distriktsnyheter 20:00 Helene sjekker ut: Laksemilliardæren 21:00 Dagsrevyen 21 21:20 Stephen Hawking – geni og menneske 22:55 Distriktsnyheter 23:00 Kveldsny� 23:15 Det gode bondeliv: Gale gjess 23:45 Spis deg smart 00:40 Kari-Anne på Røst 01:20 Klovn �l �ells

06:00 Dyrepasserne 06:55 God morgen Norge 10:00 God morgen Norge 12:00 Hele Sverige baker 13:00 Mandelmanns Gård 14:00 Gull eller gråstein 15:00 Boligjakt i Danmark 16:00 Gull eller gråstein 17:00 Huskestue 18:00 Dyrepasserne 18:30 18.30-Nyhetene 18:45 Været 18:50 Sportsnyhetene 19:00 Huskestue 20:00 Kompani Lauritzen: Tropp 1 21:00 21-Nyhetene 21:20 Været 21:25 Sportsnyhetene 21:40 Åsted Norge 22:40 Vårt lille land 23:10 Toll 23:40 The Rookie 00:35 Hawaii Five-0

06:30 Nyhetsmorgen 12:00 NRK nyheter 15:00 NRK nyheter 17:00 NRK nyheter 17:30 Ođđasat - nyheter på samisk 17:45 Tegnspråkny� 17:50 Superny� 18:00 Dagsny� 18 19:00 Dagsrevyen 19:45 Distriktsnyheter 20:00 UXA - Thomas Seltzers Amerika: Krigen kommer hjem 20:50 Norge i dag 21:00 Dagsrevyen 21 21:20 Deba�en 22:00 Husdrømmer: Leilighetsforvandling i Malmö 22:55 Distriktsnyheter 23:00 Kveldsny� 23:15 Mor�mer og Whitehouse på fisketur: Karpe i Essex 23:45 Verdens dyreste klokker 00:45 Kari-Anne på Røst

06:00 Dyrepasserne 06:55 God morgen Norge 10:00 God morgen Norge 12:00 Hele Sverige baker 13:00 Mandelmanns Gård 14:00 Gull eller gråstein 15:00 Boligjakt i Danmark 16:00 Gull eller gråstein 17:00 Huskestue 18:00 Dyrepasserne 18:30 18.30-Nyhetene 18:45 Været 18:50 Sportsnyhetene 19:00 Huskestue 20:00 Kompani Lauritzen: Tropp 1 21:00 21-Nyhetene 21:20 Været 21:25 Sportsnyhetene 21:40 Farmen 22:40 Lothepus Camping 23:10 Lothepus Camping 23:40 Lothepus Camping 00:05 The Rookie

Norge

krimsaker

46 – 26. oktober 2022
Onsdag
Fredag
Tirsdag
15:00 Neste sommer 21:30 Grenseløst forelsket 14:25 Costa del Kongsvik 15:00 Neste sommer 15:30 Kongen befaler 16:30 Alle mot alle 17:30 Two and a Half Men 18:00 Two and a Half Men 18:30 The Big Bang Theory 19:00 The Big Bang Theory 19:30 Alle mot alle 20:30 71° nord - Norges tøffeste kjendis 21:30 Kongen befaler 22:30 All�d beredt 23:30 Alle mot alle 00:30 Kongen befaler 06:00 Danskebåten 11:00 Huskjøp: Fortjeneste eller fiasko 11:30 Sinnasnekker’n 12:30 71° nord - Norges tøffeste kjendis 13:25 71° nord - Norges tøffeste kjendis 14:25 Costa del Kongsvik 15:00 Neste sommer 15:30 Kongen befaler 16:30 Alle mot alle 17:30 Two and a Half Men 18:00 Two and a Half Men 18:30 The Big Bang Theory 19:00 The Big Bang Theory 19:30 Neste sommer 20:00 All�d beredt 21:00 Kongen befaler 22:00 Prak�sk info med Jon Almaas 23:00 The Graham Norton Show 00:05 Kongen befaler 06:00 Lo�omillionærenes husjakt 09:30 Neste sommer 10:00 Neste sommer 10:30 Neste sommer 11:00 Neste sommer 11:30 Neste sommer 12:00 Sinnasnekker’n 13:00 Synnøve rydder oppkjendis 14:00 71° nord - Norges tøffeste kjendis 15:00 71° nord - Norges tøffeste 16:00 All�d beredt 17:00 Kongen befaler 18:00 Neste sommer 18:30 Grenseløst forelsket 19:30 Love IRL 20:30 Prak�sk info med Jon 21:30 Johnny English Reborn 23:40 Halloween 06:00 Lo�omillionærenes 10:55 Costa del Kongsvik 11:25 Costa del Kongsvik 12:00 Costa del Kongsvik 12:30 Sinnasnekker’n 13:30 Grensevakten Sverige 14:25 Alle mot alle 15:30 Alle mot alle 16:30 Alle mot alle 17:30 Alle mot alle 18:30 71° nord - Norges tøffeste kjendis 19:30 71° nord - Norges tøffeste kjendis 20:30 71° nord - Norges tøffeste kjendis 21:25 All�d beredt 22:30 Calles gale verden 22:55 Kongen befaler 23:55 Prak�sk info med Jon Almaas 00:50 The Graham Norton Show 06:00 Danskebåten 11:00 Huskjøp: Fortjeneste eller 11:30 Sinnasnekker’n 12:30 Neste sommer 13:00 Calles gale verden 13:30 Kongen befaler 14:30 Costa del Kongsvik 15:00 Neste sommer 15:30 Kongen befaler 16:30 Grenseløst forelsket 17:30 Two and a Half Men 18:00 Two and a Half Men 18:30 The Big Bang Theory 19:00 The Big Bang Theory 19:30 Alle mot alle 20:30 All�d beredt 21:30 Prak�sk info med Jon 22:30 Alle mot alle 23:30 Kongen befaler 00:30 Brille 10:30 Huskjøp: Fortjeneste eller 11:00 Huskjøp: Fortjeneste eller 11:30 Sinnasnekker’n 12:30 All�d beredt 13:30 Prak�sk info med Jon 14:30 Costa del Kongsvik 15:00 Neste sommer 15:30 Kongen befaler 16:30 Alle mot alle 17:30 Two and a Half Men 18:00 Two and a Half Men 18:30 The Big Bang Theory 19:00 The Big Bang Theory 19:30 Alle mot alle 20:30 Love IRL 21:30 Insider 22:25 Alle mot alle 23:30 Kongen befaler 00:30 Brille 10:10 NCIS 14:20 The Real Housewives of Potomac 15:25 Project Runway 16:30 Modern Family 17:00 Modern Family 17:30 Hell’s Kitchen USA 18:30 Eventyrlig oppussing 19:30 Masterchef USA 20:30 Luksusfellen 21:30 Svenske krimsaker 22:30 Made in Oslo 23:30 Svenske krimsaker 00:30 NCIS 06:00 The Good Place 07:00 Idas fristelser 07:25 Idas fristelser 07:55 Idas fristelser 08:20 Dr. Phil 09:15 Dr. Phil 10:10 NCIS 11:15 NCIS: New Orleans 12:15 Hell’s Kitchen USA 13:20 Hotell Helvete 14:20 The Real Housewives of Potomac 15:25 Project Runway 16:30 Modern Family 17:00 Modern Family 17:30 Hell’s Kitchen USA 18:30 Eventyrlig oppussing 19:30 Luksusfellen 20:30 Boligkjøp i blinde USA 21:30 Eventyrlig oppussing 22:30 This England 23:50 Charlie’s Angels 06:00 The Good Place 06:30 Idas fristelser 07:00 Idas fristelser 07:25 Idas fristelser 07:55 Idas fristelser 08:20 Dr. Phil 09:15 Dr. Phil 10:10 NCIS 11:15 NCIS: New Orleans 12:15 Hell’s Kitchen USA 13:20 Hotell Helvete 14:20 The Real Housewives of Potomac 15:25 Project Runway 16:30 Modern Family 17:00 Modern Family 17:30 Modern Family 18:05 Hell’s Kitchen USA 19:10 Ghostbusters 21:30 Na�svermeren 00:00 Scary Stories to Tell in the Dark 06:00 Dr. Phil 06:50 Dr. Phil 07:35 Hotell Helvete 08:30 24 �mer med Gordon 09:25 24 �mer med Gordon 10:20 Eventyrlig oppussing 11:15 Viaplay Vinter 11:45 V-cup alpint 12:45 Viaplay Vinter 13:15 Eventyrlig oppussing 14:15 Eventyrlig oppussing 15:15 Eventyrlig oppussing 16:20 Powerwomen Norge 17:25 Heksene 19:15 Ghostbusters II 21:30 The Bone Collector 23:55 Lights Out 01:40 Charlie’s Angels 02:30 Ghostbusters 06:50 Dr. Phil 07:40 Hotell Helvete 08:30 24 �mer med Gordon Ramsay 09:20 24 �mer med Gordon 10:10 Modern Family 10:45 Modern Family 11:15 Viaplay Vinter 11:45 V-cup alpint 12:45 Viaplay Vinter 13:15 Masterchef USA 14:10 Masterchef USA 15:15 Masterchef USA 16:10 Boligkjøp i blinde USA 17:10 Robinsonekspedisjonen 18:05 Robinsonekspedisjonen 19:00 Luksusfellen 20:00 Eventyrlig oppussing 21:00 Ghostbusters 23:25 Skrik 4 06:00 The Good Place 07:55 Idas fristelser 08:20 Dr. Phil 09:15 Dr. Phil 10:10 NCIS 11:15 NCIS: New Orleans 12:15 Hell’s Kitchen USA 13:20 Hotell Helvete 14:20 The Real Housewives of 15:25 Project Runway 16:30 Modern Family 17:00 Modern Family 17:30 Hell’s Kitchen USA 18:30 OSL 24-7 19:00 OSL 24-7 19:30 Masterchef USA 20:30 Robinsonekspedisjonen 21:30 NCIS 22:30 NCIS: Hawai’i 23:30 Powerwomen Norge 00:30 Made in Oslo 06:00 The Good Place 07:55 Idas fristelser 08:20 Dr. Phil 09:15 Dr. Phil 10:10 NCIS 11:15 NCIS: New Orleans 12:15 Hell’s Kitchen USA 13:20 Hotell Helvete 14:20 The Real Housewives of 15:25 Project Runway 16:30 Modern Family 17:00 Modern Family 17:30 Hell’s Kitchen USA 18:30 OSL 24-7 19:00 OSL 24-7 19:30 Masterchef USA 20:30 Robinsonekspedisjonen 21:30 Powerwomen
22:30 Eventyrlig oppussing 23:30 Svenske
00:30 This England 06:30
12:00
15:00
17:00
17:30
samisk 17:45
17:50
18:00
19:00
19:45
26.10-1.11 Honda HSS 760A ETD Honda HSS 970A ETD Honda HSS 655 ETD ENGINEERING FORLife Gjør deg klar! BESTILL DIN HONDA SNØFRESER NÅ Ingvald Ludvigsens gate 23 | 3027 DRAMMEN tlf. 32 89 66 66 | salg@pkm.no

Masud trakk

Sist fredag klarte drammenser og stortingspresident Masud Gharahkhani det kunststykket det er å fylle biblioteket med tilhørere på kveldstid i helga. Nærmere 250 mennesker møtte fram da han presenterte den nye boka si, «Norge i mitt hjerte – fra flyktning til stortingspresident».

Redaktør Halvor Finess Tretvoll fra Aschehoug intervjuet iraneren, eikværingen, dram menseren, politikeren, stortings presidenten og skautraveren Masud Gharahkhani, men Masud leste også flere utdrag fra boka si.

Blant annet et tankevekkende avsnitt der han vurderer hvor for han klarte seg bra, mens den norsk-iranske vennen hans fra Drammen raskt kom inn i kri minelle miljøer i ungdomstida. Hvorfor så stor forskjell på to gut ter med nesten helt lik bakgrunn? Masud mente mye av svaret lå i oppveksten på bygda i Skotselv og oppveksten i en drabantby i Drammen. Samholdet blant folk på bygda, og det at de bryr seg om hverandre har forma både mennesket og politikeren Masud.

Familien Gharahkhani har også opplevde rasisme og trus ler i Norge, men i slike perioder sto igjen lokalsamfunnet opp for dem. Masud har vært tett på dra matiske begivenheter flere gan ger, blant annet når det gjaldt knivstikkeren i Tollbugata som ble overmannet av publikum og ikke minst Utøya 22. juli 2011. En forkjølelse kvelden før redda kan skje livet hans der.

Etter møtet sist fredag fikk stortingspresidenten overrakt en rekke blomsterbuketter fra norsk-

iranere som hadde møtt fram. Han har betydd mye også for denne gruppa, ikke minst med sitt tydelige språk mot regimet i

brakke

Teheran. Det ble for øvrig en lang kveld for Masud Gharahkhani, for køen for boksigneringer var svært lang.

48 – 26. oktober 2022 SUDOKU se www.bilkosmetikk.no Avd. Drammen/Åssiden Ingvald Ludvigsensgate 21, 3027 Drammen Vis a vis Carlsen og Fritzøe Epost: drammen@bilkosmetikk.no Avd. Asker/Bærum Brusetsvingen 27b, 1395 Hvalstad Epost: hvalstad@bilkosmetikk.no Avd. Økern Haslevangen 47, 0597 Oslo ved siden av NAF-senteret Epost: oslo@bilkosmetikk.no se www.bilkosmetikk.no Avd. Drammen/Åssiden Ingvald Ludvigsensgate 21, 3027 Drammen Vis a vis Carlsen og Fritzøe Epost: drammen@bilkosmetikk.no Avd. Asker/Bærum Brusetsvingen 27b, 1395 Hvalstad Epost: hvalstad@bilkosmetikk.no Avd. Økern Haslevangen 47, 0597 Oslo ved siden av NAF-senteret Epost: oslo@bilkosmetikk.no Produsert av BYAVISA se www.bilkosmetikk.no Avd. Drammen/Åssiden Ingvald Ludvigsensgate 21, 3027 Drammen Vis a vis Carlsen og Fritzøe Epost: drammen@bilkosmetikk.no Avd. Asker/Bærum Brusetsvingen 27b, 1395 Hvalstad Epost: hvalstad@bilkosmetikk.no Avd. Økern Haslevangen 47, 0597 Oslo ved siden av NAF-senteret Epost: oslo@bilkosmetikk.no Produsert av BYAVISA se www.bilkosmetikk.no Avd. Drammen/Åssiden Vis a vis Carlsen og Fritzøe Epost: drammen@bilkosmetikk.no Avd. Asker/Bærum Brusetsvingen 27b, 1395 Hvalstad Epost: hvalstad@bilkosmetikk.no Avd. Økern Haslevangen 47, 0597 Oslo ved siden av NAF-senteret Epost: oslo@bilkosmetikk.no Produsert av BYAVISA Avd Økern Eikenga 17 (Haslevangen 47), 0597 Oslo ved siden av NAF-senteret Epost: oslo@bilkosmetikk.no Lang erfaring innen bilskade/SMART Repair. Lakkskader eller bulker? – kjør innom for kostnadsfri taksering SMART Repair raskt – enkelt – rimeligere Ring 901 87 000 Kvalitetsgaranti, gode referanser og ferdig på dagen. Vi tar også forsikringsoppdrag! Gratis taksering av somforsikringsskader utføres hos oss.
Masud Gharahkhani var en populær mann etter boklanseringen i Drammen. FOTO: TOM HELGESEN
stinn