Page 1

ΣΑ ΝΔΑ ΣΟΤ «ΠΟΛΤΔΔΤΚΗ»

Σεϋυξπ 1

Σα μέα ςξσ «Πξλσδεϋκη»

Αϋγξσρςξπ 2012

HIGHLIGHTS…

Ξεκινάμε! Σημ Σοίςη, 31 Ιξσλίξσ 2012, νεκίμηρε

κήπ σπξρςήοινηπ ραοάμςα (40) αμέο-

η σλξπξίηρη ςξσ Σξπικξϋ ΢υεδίξσ

γχμ αςϊμχμ με φσυικέπ διαςαοαυέπ

Δοάρεχμ Κξιμχμικήπ Έμςανηπ για

ή/και μξηςική σρςέοηρη ςηπ Πεοιτε-

Σξ επιυειοείμ βξηθά…

Δσάλχςεπ

Ομάδεπ

οειακήπ Δμϊςηςαπ Δοάμαπ, όρςε ασ-

Η Θάλεια Κξςραμπαρίδξσ από ςημ Ε.Χ.Τ.Κ.Α

(Σ.Ο.Π.Δ.Κ.Ο.) «Πξλσδεϋκηπ – Δημι-

ςξί μα αμαπςϋνξσμ επιυειοημαςική

ξσογία Απαρυϊληρηπ και Αμάπςσνη

δοάρη ρε επιυειοήρειπ κξιμχμικήπ

Δπιυειοημαςικϊςηςαπ ρςημ Κξιμχμική

ξικξμξμίαπ (΢ϋρςαρη Κξιμχμικξϋ ΢σ-

Οικξμξμία για Άμεογα Άςξμα με Χσ-

μεςαιοιρμξϋ Πεοιξοιρμέμηπ Δσθϋμηπ

υική Αμαπηοία ή/και Νξηςική Τρςέ-

ή ΚΟΙ.΢.Π.Δ.) ή μα ςξπξθεςηθξϋμ ρε

οηρη», πξσ εμςάρρεςαι ρςξ Θεμαςικϊ

θέρειπ απϊκςηρηπ εογαριακήπ εμπει-

Άνξμα Ποξςεοαιϊςηςαπ 4: «Πλήοηπ

οίαπ.

εμρχμάςχρη ςξσ ρσμϊλξσ ςξσ αμ-

΢ςημ Αμαπςσνιακή ΢ϋμποανη ρσμμε-

Κξιμχμικέπ

θοόπιμξσ δσμαμικξϋ ρε μια κξιμχμία ίρχμ εσκαιοιόμ» ςξσ Δ.Π. «Αμάπςσνη Αμθοόπιμξσ Δσμαμικξϋ». Η Ποάνη ρσγυοημαςξδξςείςαι απϊ ςξ Δσοχπαψκϊ Κξιμχμικϊ Σαμείξ. Σξ ΢υέδιξ «ΠΟΛΤΔΔΤΚΗ΢» πεοιλαμβάμει ςη δημιξσογία Αμαπςσνιακήπ ΢ϋμποανηπ για ςη μελέςη και εταομξγή σπξρςηοικςικόμ μέςοχμ ρσμβξσλεσςικήπ, καςάοςιρηπ και ςευμι-

ενηγεί ςημ έμμξια ςξσ Κξιμχμικξύ ΢σμεςαιοιρμξύ Πεοιξοιρμέμηπ Εσθύμηπ (ΚΟΙ.΢.Π.Ε).

΢ελ. 2

ςέυξσμ: η Αμαπςσνιακή Δοάμαπ Α.Δ., η Δ.Χ.Τ.Κ.Α. και ςξ Κ.Δ.Κ. ΔΤΡΩΠΛΗΡΟΥΟΡΗ΢Η Α.Δ. πξσ είμαι ξ ρσμςξμιρςήπ εςαίοξπ.

Σα επϊμεμα βήμαςά μαπ

Μέρχ ςξσ πεοιξδικξϋ εμημεοχςικξϋ

Η Κέλσ Γεοξρςέογιξσ από ςξ ρσμςξμιρςή εςαίοξ «Κ.Ε.Κ. ΕΤΡΩΠΛΗΡΟΥΟΡΗ΢Η Α.Ε.» παοξσριάζει

ασςξϋ εμςϋπξσ θα ραπ κοαςάμε εμή-

ςξμ ποξγοαμμαςιρμό ςχμ επόμεμχμ δοάρεχμ

μεοξσπ για ςημ πξοεία σλξπξίηρηπ

ςηπ Αμαπςσνιακήπ ΢ύμποανηπ.

ςξσ ΢υεδίξσ.

΢ελ. 4


ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ»

| Σεϋυξπ 1

2

Το επιχειρείν βοηθά… απϊ ςη Θάλεια Κξςραμπαρίδξσ

Οι Κξιμχμικξί ΢σμεςαιοιρμξί Πεοιξοιρμέμηπ Δσθϋμηπ είμαι Νξμικά Ποϊρχπα Ιδιχςικξϋ Δικαίξσ, με πεοιξοιρμέμη εσθϋμη ςχμ μελόμ ςξσπ πξσ θερπίρθηκαμ με ςξ Ν. 2716/99 ςξσ Τπξσογείξσ Τγείαπ και Ποϊμξιαπ για

υικήπ Τγείαπ (ΣΟ.Χ.Τ.) μπξοεί μα

οική ιδιϊςηςα και αμαπςϋρρξσμ ξ-

ςημ «Αμάπςσνη και ςξμ εκρσγυοξμιρ-

ιδοσθεί μϊμξ έμαπ ΚΟΙ.΢.Π.Δ.

πξιαδήπξςε ξικξμξμική δοαρςηοιϊςη-

μϊ ςχμ σπηοεριόμ φσυικήπ σγείαπ».

Βαρικϊπ ρςϊυξπ ςχμ ΚΟΙ.΢.Π.Δ. είμαι

ςα (αγοξςική, κςημξςοξτική, μελιρ-

Οι ΚΟΙ.΢.Π.Δ. είμαι μια ιδιαίςεοη

η κξιμχμικξξικξμξμική εμρχμάςχρη

μξοτή ρσμεςαιοιρμξϋ ατξϋ παοάλ-

και η επαγγελμαςική έμςανη ςχμ α-

ληλα είμαι παοαγχγικέπ και εμπξοι-

ςϊμχμ με ρξβαοά φσυξκξιμχμικά

κέπ μξμάδεπ αλλά και Μξμάδεπ Χσυι-

ποξβλήμαςα, ρσμβάλλξμςαπ ρςη θε-

κήπ Τγείαπ, η αμάπςσνη και η επξπ-

οαπεία ςξσπ και ρςημ καςά ςξ δσμα-

ςεία ςχμ ξπξίχμ αμήκει ρςξ Τπξσο-

ςϊμ ξικξμξμική ςξσπ ασςάοκεια. ΢ςξ

γείξ Τγείαπ & Κξιμχμικήπ Αλληλεγ-

πλαίριξ ςξσ ρςϊυξσ για επαγγελμα-

γϋηπ και αρκείςαι απϊ ςη Διεϋθσμρη

ςική έμςανη ςχμ αςϊμχμ με φσυξκξι-

Χσυικήπ Τγείαπ. ΢ε κάθε Σξμέα Χσ-

μχμικά ποξβλήμαςα έυξσμ και εμπξ-

ρξκξμική, αλιεσςική, δαρική, βιξμηυαμική,

βιξςευμική,

νεμξδξυειακή,

εμπξοική, παοξυήπ σπηοεριόμ, κξιμχμικήπ αμάπςσνηπ).

Η κα Θάλεια Κξςραμπαρίδξσ είμαι φσυξλόγξπ, ρςέλευξπ ςηπ Ε.ΧΤ.Κ.Α. και μέλξπ ςξσ Διξικηςικξύ ΢σμβξσλίξσ ςηπ Αμαπςσνιακήπ ΢ύμποανηπ «Πξλσδεύκηπ».

απ με εογξδϊςεπ

Δικτυωθείτε! απϊ ςξ Μαμϊλη Φαςζϊπξσλξ

Διξογάμχρη ημεοίδχμ. Λειςξσογία και εμημέοχρη ιρςξρελίδαπ. ΢ε κάθε πεοίπςχρη, ρςϊυξι ςχμ παοαπάμχ εμεογειόμ δικςϋχρηπ (μαζί

Οι δοάρειπ δικςϋχρηπ κάθε υοημαςξ-

θηκε ϊυι ςσυαία λϊγχ ςηπ πξλϋυοξ-

με ςιπ εμέογειεπ εμημέοχρηπ – εσαιρ-

δξςικξϋ μέρξσ απξςελξϋμ ρημαμςικϊ

μηπ εμπειοίαπ ςηπ ρςημ εμίρυσρη ςηπ

θηςξπξίηρηπ) θα είμαι η εσοεία πλη-

εογαλείξ. Ποξχθξϋμ ςη ρσμεογαςική

ςξπικήπ εμδξγεμξϋπ αμάπςσνηπ, ειδι-

οξτϊοηρη ςξσ κξιμξϋ, η εσαιρθηςξ-

κξσλςξϋοα, εμιρυϋξσμ ςημ ικαμϊςηςα

κά ρςξμ ςξμέα ςηπ διατξοξπξίηρηπ

πξίηρη ςχμ ςξπικόμ τξοέχμ και η

ςχμ ςξπικόμ τξοέχμ μα ρυεδιάζξσμ

ςηπ αγοξςικήπ ξικξμξμίαπ.

διάυσρη καλόμ ποακςικόμ ρςξμ ςξ-

και ρσμβάλλξσμ ρςημ ξλξκληοχμέμη

Αμαλσςικά, ξι κϋοιεπ δοάρειπ δικςϋ-

μέα ςηπ κξιμχμικήπ ξικξμξμίαπ.

αμάπςσνη ςχμ πεοιξυόμ ςξσπ.

χρηπ ςξσ «Πξλσδεϋκη» είμαι ξι ενήπ:

΢ςξ πλαίριξ ςξσ «Πξλσδεϋκη», η Α-

Παοξσριάρειπ ρςξμ Σξπικϊ Σϋπξ,

μαπςσνιακή Δοάμαπ Α.Δ. θα είμαι

Ραδιϊτχμξ, ςηλεϊοαρη.

σπεϋθσμη για ςημ σλξπξίηρη ςχμ δοάρεχμ, οϊλξπ ξ ξπξίξπ ςηπ αμαςέ-

Οογάμχρη ρσμαμςήρεχμ εογαρί-

Ο κξπ Μαμόληπ Φαςζόπξσλξπ είμαι Διεσθσμςήπ ςηπ Αμαπςσνιακήπ Δοάμαπ Α.Ε. και μέλξπ ςξσ Διξικηςικξύ ΢σμβξσλίξσ ςηπ Αμαπςσνιακήπ ΢ύμποανηπ «Πξλσδεύκηπ».


ΣΑ ΝΔΑ ΣΟΤ «ΠΟΛΤΔΔΤΚΗ»

Σεϋυξπ 1

Εςαιοεία Χσυικήπ Τγείαπ και Κξιμωμικήπ Απξκαςάρςαρηπ Αρθεμώμ (Ε.Χ.Τ.Κ.Α.) Απξςελεί

Δςαιοεία

μη

γέλμαςα, Δπαγγέλμαςα Σευμικά και Μεςατξοόμ.

ιδιχςικξϋ δικαίξσ.

Σξ Κ.Δ.Κ. ΔΤΡΩΠΛΗΡΟΥΟΡΗ΢Η Α.Δ., επί

εκείμξ πξσ υαοακςηοίζει ςξμ ςοϊπξ διξί-

Πέοα ϊμχπ απϊ ςη διεσοσμέμη βάρη ςηπ,

κεοδξρκξπικξϋ

20 ρσμευή έςη, ρςα πλαίρια ςξσ Α’, ςξσ

κηρηπ και ςξ έογξ ςξσ ρςελευιακξϋ ςηπ

υαοακςήοα, ιδοϋθηκε ςξ 1990 ρςη Θερ-

Β’, ςξσ Γ’ ΚΠ΢ και ςη ςοέυξσρα πεοίξδξ

δσμαμικξϋ, είμαι η ικαμϊςηςα αμάλσρηπ

ραλξμίκη και δοαρςηοιξπξιείςαι ρςη Βϊοεια Δλλάδα.

ςξσ Δ΢ΠΑ αμαπςϋρρει δοαρςηοιϊςηςεπ

ςχμ ποξβλημάςχμ αλλά και ςχμ δσμαςξ-

ρςη διξογάμχρη ποξγοαμμάςχμ επαγ-

ςήςχμ ςξσ Νξμξϋ και ξι ρσμθεςικέπ ςηπ

γελμαςικήπ καςάοςιρηπ, ποξγοαμμάςχμ

ποξςάρειπ ρςη υάοανη ρσγκεκοιμέμηπ

για ςημ εμίρυσρη εσπαθόμ κξιμχμικά

αμαπςσνιακήπ ρςοαςηγικήπ, ρςξ πλαίριξ

ξμάδχμ, ποξγοαμμάςχμ εκπαίδεσρηπ για

βέβαια ςχμ ποξγοαμμάςχμ πξσ ρςηοίζει

άςξμα με υαμηλά ςσπικά ποξρϊμςα,

ή σλξπξιεί και ςξσ ϋφξσπ ςχμ ποξωπξλξγιρμόμ πξσ διαυειοίζεςαι.

Η γέμμηρή ςηπ ποξέκσφε μέρα απϊ ςημ αμάγκη για μία ξσριαρςική, οιζική και βαθιά αμθοόπιμη Χσυιαςοική Μεςαοοϋθμιρη. Ασςή η μεςαοοϋθμιρη ατξοά ςημ απξαρσλξπξίηρη υοϊμιχμ αρθεμόμ απϊ διάτξοα φσυιαςοικά μξρξκξμεία ϊληπ ςηπ υόοαπ, αλλά παοάλληλα παίζει και

ποξγοαμμάςχμ ξλξκληοχμέμχμ παοεμβάρεχμ καθόπ και Δσοχπαψκόμ Ποξγοαμμάςχμ και Ποχςξβξσλιόμ.

ςξ οϊλξ ςξσ ποχςξπϊοξσ, ςξσ ξδηγξϋ

΢ημαμςική

πξσ θα αμξίνει δοϊμξσπ ποξπ ςξ ρεβαρ-

ΔΤΡΩΠΛΗΡΟΥΟΡΗ΢Η Α.Δ. είμαι η πξιϊςη-

μϊ, ςημ καςαμϊηρη και ςημ απξδξυή ςξσ διατξοεςικξϋ ρςημ κξιμϊςηςα.

ςα ρςη παοευϊμεμη καςάοςιρη ρε ρσμδσ-

Για μα ςα πεςϋυει ϊλα ασςά έυει επεμδϋρει ρςημ σπξδξμή, η ξπξία ατξοά ρε Οικξςοξτεία, Ξεμόμεπ, Ποξρςαςεσϊμεμα Διαμεοίρμαςα, Κέμςοα Ημέοαπ και Κιμηςέπ Μξμάδεπ Χσυικήπ Τγείαπ.

ποξςεοαιϊςηςα

ςξσ

Κ.Δ.Κ.

αρμϊ με ςημ ειραγχγή και υοήρη ςχμ μέχμ ςευμξλξγιόμ. Απϊ ςξ 2006, η εςαιοεία

είμαι

πιρςξπξιημέμη

καςά

ISO

9001:2000 για ςημ εκπϊμηρη εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ (εκπαιδεσςικϊ σλικϊ με ςη υοήρη ςχμ Νέχμ Σευμξλξγιόμ και ςχμ πξλσμέρχμ για ςη ρσμβξσλεσςική ρςήοι-

΢ςξ ρημαμςικϊςεοξ ϊμχπ πξσ έυει επεμ-

νη και εκπαίδεσρη απϊ απϊρςαρη) . Πα-

δϋρει είμαι ρςξ καλά εκπαιδεσμέμξ και

οάλληλα δοαρςηοιξπξιείςαι με ςη υοήρη

βαθιά

αμθοόπιμξ

ςξσ σλικξϋ ασςξϋ ρςημ παοξυή σπηοερι-

δσμαμικϊ ςηπ πξσ απξςελείςαι απϊ επαγγελμαςίεπ ςηπ φσυικήπ σγείαπ.

όμ διαδικςσακήπ εκπαίδεσρηπ και ρσμ-

εσαιρθηςξπξιημέμξ

Αμαπςσνιακή Δοάμαπ – Αμαπςσνιακή Αμώμσμη Εςαιοεία Ο.Σ.Α.

ΔΤΡΩΠΛΗΡΟΥΟΡΗ΢Η-

αρςική εςαιοεία μη κεοδξρκξπικξϋ υα-

Ιδοϋθηκε ςξ 1996, με ατξομή ςημ Κξιμξ-

οακςήοα και ρςη ρσμέυεια, απϊ ςξ 2000,

ςική Ποχςξβξσλία LEADER II, και ενελίρ-

με ςη μξοτή Αμόμσμηπ Δςαιοείαπ και με

ρεςαι ρε έμα καιμξςϊμξ, ποχςξπξοιακϊ

απξκλειρςικϊ

διξογάμχρη

και ανιϊπιρςξ μηυαμιρμϊ ποξρέγγιρηπ

Ποξγοαμμάςχμ Δπαγγελμαςικήπ Καςάο-

ςηπ ςξπικήπ αμάπςσνηπ, με ρσμευόπ διε-

ςιρηπ.

σοσμϊμεμξ τάρμα δοαρςηοιξςήςχμ.

Σξ Κ.Δ.Κ. ΔΤΡΩΠΛΗΡΟΥΟΡΗ΢Η Α.Δ είμαι

Η Αμαπςσνιακή Δοάμαπ Α.Δ., ρσρςάθηκε

πιρςξπξιημέμξ

Δ.O.Π.Π.Δ.Π.

απϊ τξοείπ ςηπ Σξπικήπ Ασςξδιξίκηρηπ

(κχδ. πιρς. 11101613) και μπξοεί μα

Α’ και Β’ βαθμξϋ (ρσμμεςέυξσμ ϊλξι ξι

παοέυει καςάοςιρη ρςα παοακάςχ θεμα-

Δήμξι ςξσ Νξμξϋ), απϊ ρσλλξγικξϋπ τξ-

ςικά πεδία: Δπαγγέλμαςα Πεοιβάλλξμςξπ,

οείπ ςξσ αγοξςικξϋ υόοξσ, ςχμ εογαςι-

Δπαγγέλμαςα Τγείαπ Ποϊμξιαπ, Δπαγγέλ-

κόμ και επαγγελμαςικόμ ξογαμόρεχμ,

μαςα Πξλιςιρμξϋ και Αθληςιρμξϋ, Παιδα-

διάτξοξσπ ρσλλϊγξσπ κλπ, και ρςξυεϋει

γχγικά Δπαγγέλμαςα, Δπαγγέλμαςα Οι-

ρϋμςξμα μα επεκςείμει ασςϊ ςξ εσοϋ εςα-

κξμξμίαπ και Διξίκηρηπ, Δπαγγέλμαςα

ιοικϊ ρυήμα ρε λξιπξϋπ τξοείπ δημξρίξσ

Πληοξτξοικήπ, Δπαγγέλμαςα Σξσοιρςικά

ρσμτέοξμςξπ, ρε δικςσχμέμεπ επιυειοή-

και Παοξυήπ Τπηοεριόμ, Αγοξςικά Δπαγ-

ρειπ και ρε τσρικά ή μξμικά ποϊρχπα

απϊ

ςη

ςξμ

Fax: 2410551145 www.europliroforissi.gr e-mail: europlirlar@lar.forthnet.gr

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ΢ ΑΠΟΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η΢ Α΢ΘΕΝΩΝ

γελμαςικήπ καςάοςιρηπ απϊ ςξ 1989. Αο-

ρκξπϊ

Σηλέτχμξ: 2410553892-6

πληθσρμξϋ και ρςελευόμ ρσμβξσλεσςιΔοαρςηοιξπξιείςαι ρςξ υόοξ ςηπ επαγΚ.Δ.Κ.

΢χκοάςξσπ 111, 41336 ΛΑΡΙ΢Α

Ε.Χ.Τ.Κ.Α. – ΕΣΑΙΡΙΑ ΧΤΦΙΚΗ΢ ΤΓΕΙΑ΢

κήπ απϊ απϊρςαρη.

χπ

Κ.Ε.Κ. ΕΤΡΩΠΛΗΡΟΥΟΡΗ΢Η Α.Ε.

βξσλεσςικήπ ρςήοινηπ εσπαθόμ ξμάδχμ

Κ.Ε.Κ. ΕΤΡΩΠΛΗΡΟΥΟΡΗ΢Η Α.Ε.

υικά

΢ΗΜΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ΢

Γιαμμιςρόμ 31 – Π. Κϋοιλλξσ, 54627 ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ Σηλέτχμξ: 2310511431, 2310511207 Fax: 2310502691 www.epsyka.gr e-mail: epsyka@otenet.gr

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ΢ – ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ο.Σ.Α. Κχμρςαμςιμξσπϊλεχπ 8, 66100 ΔΡΑΜΑ Σηλέτχμξ: 2521047610-11 Fax: 2521047612 www.aned.gr e-mail: aned@otenet.gr


ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ»

| Σεϋυξπ 1

4

Σα επόμεμα βήμαςά μαπ απϊ ςημ Κέλλσ Γεοξρςέογιξσ

Δίμαι γεγξμϊπ ϊςι η Αμαπςσνιακή ΢ϋμποανη «Πξλσδεϋκηπ» είμαι έςξιμη μα νεκιμήρει ςξ έογξ ςηπ. ΢ςξ αμέρχπ επϊμεμξ διάρςημα, λξιπϊμ, θα ποξυχοήρξσμε ρςημ επιλξγή ςχμ χτελξϋμεμχμ. Ασςξί θα είμαι ραοάμςα (40) άμεογξι, άμδοεπ και γσμαίκεπ, αμεναοςήςχπ εκπαιδεσςικξϋ επιπέδξσ πξσ απξδεδειγμέμα γμχοίζξσμ γοατή και αμάγμχρη ρε λειςξσογικϊ επίπεδξ και διαμέμξσμ ρςη Πεοιτεοειακή Δμϊςηςα Δοάμαπ και πάρυξσμ απϊ Χσυικέπ Διαςαοαυέπ ή/και Νξηςική σρςέοηρη. Διδικϊςεοα, χπ ποξπ ςημ επιλξγή ςχμ σπξφητίχμ ρημειόμεςαι ϊςι ασςή θα ποαγμαςξπξιηθεί χπ ενήπ: Οι σπξφήτιξι θα ρσμπληοόμξσμ ειδική έμςσπη αίςηρη ρσμμεςξυήπ δξμημέμη απϊ αομϊδια επιςοξπή, ϊπξσ θα πεοιέυξμςαι πλήοη αςξμικά ρςξιυεία. Θα ακξλξσθήρει ξ Έλεγυξπ πληοϊςηςαπ, ϊπξσ η επιςοξπή θα ελέγνει ςημ πληοϊςηςα ςηπ αίςηρηπ ρσμμεςξυήπ, ςημ αμςαπϊκοιρη ρςα ποξαπαιςξϋμεμα ποξρϊμςα και ςσπικά υαοακςηοιρςικά ςξσ ποξγοάμμαςξπ, καθόπ και ςημ πληοϊςηςα. ΢ςημ ρσμέυεια θα γίμει η ανιξλϊγηρη ςχμ σπξφητίχμ πξσ ποξκοίμξμςαι απϊ ςξμ παοαπάμχ έλεγυξ και θα πεοιλαμβάμει διαδικαρία αςξμικήπ ρσμέμςεσνη και ειδικά ςερς διάγμχρηπ αμαγκόμ και απξςϋπχρηπ ικαμξςήςχμ. Σέλξπ, η διαδικαρία αςξμικόμ ρσμεμςεϋνεχμ θα γίμει για ϊλξσπ ςξσπ σπξφήτιξσπ, με ςημ μξοτή ημι-δξμημέμηπ ρσμέμςεσνηπ. Ποϊθερή μαπ είμαι μα ξλξκληοχθεί η διαδικαρία ασςή ςξ ρσμςξ-

μϊςεοξ δσμαςϊ, έςρι όρςε αμέρχπ μεςά μα ποξυχοήρξσμε ρςημ καςάοςιρη και ρσμβξσλεσςική σπξρςήοινη ςχμ χτελξϋμεμχμ, ρϋμτχμα με ςξ εγκεκοιμέμξ ΢υέδιξ Δοάρηπ. Διδικϊςεοα, και ρϋμτχμα με ασςϊ, ποξβλέπεςαι: Η σλξπξίηρη εμϊπ ποξγοάμμαςξπ καςάοςιρηπ για άμεογξσπ, άμδοεπ και γσμαίκεπ, πξσ πάρυξσμ απϊ φσυική μϊρξ ή/και μξηςική σρςέοηρη με ςίςλξ: «Ίδοσρη, ξογάμχρη και λειςξσογία επιυειοήρεχμ κξιμχμικήπ ξικξμξμίαπ και κξιμχμικόμ ρσμεςαιοιρμόμ». Σξ ποϊγοαμμα ασςϊ θα σλξπξιηθεί ρε δσξ τάρειπ και θα απεσθϋμεςαι ρε δεκαπέμςε (15) χτελξϋμεμξσπ κάθε τξοά. Η ρσμβξσλεσςική σπξρςήοινη ςχμ χτελξϋμεμχμ με κϋοιξσπ ρςϊυξσπ ςημ εμίρυσρη ςηπ απαρυξληριμϊςηςαπ και ποξραομξρςικϊςηςαπ ςχμ αςϊμχμ με φσυική μϊρξ ή/και μξηςική σρςέοηρη ςηπ πεοιξυήπ παοέμβαρηπ, ςη βελςίχρη και εμίρυσρη ςχμ ποξρϊμςχμ ςξσπ, καθόπ και ςημ εμδσμάμχρη και ςημ εμεογξπξίηρή ςξσπ, όρςε μα διεσκξλσμθεί η κξιμχμική και εογαριακή ςξσπ έμςανη.

Η κα Κέλλσ Γεοξρςέογιξσ είμαι κξιμχμιξλόγξπ, ρςέλευξπ ςξσ Κ.Ε.Κ. «Εσοχπληοξτόοηρη», σπεύθσμη διαυείοιρηπ ςξσ ρυεδίξσ και μέλξπ ςξσ μέλξπ ςξσ Διξικηςικξύ ΢σμβξσλίξσ ςηπ Αμαπςσνιακήπ ΢ύμποανηπ «Πξλσδεύκηπ».

΢σμβξσλεσςική Ειδικξί επιρςήμξμεπ θα αμαλάβξσμ ςη ρσμβξσλεσςική ςχμ χτελξύμεμχμ, εμέογεια ρςημ ξπξία ςξ ρυέδιξ «Πξλσδεύκηπ» απξδίδει μεγάλη ρημαρία.

Κέμςοξ ημέοαπ «Πξλσδεϋκηπ» Σξ Κέμςοξ Ημέοαπ «Πξλσδεύκηπ» απξςελεί ςημ επιυειοηριακή «καοδιά» ςξσ ρυεδίξσ, όπξσ θα ποαγμαςξπξιηθξύμ και ξι ρσμεδοίεπ ςηπ ρσμβξσλεσςικήπ.

Δημξριϊςηςα Η εσοεία δημξριξπξίηρη ςξσ ρυεδίξσ πεοιέλαβε, μεςανύ άλλχμ, ςημ αμάοςηρη εμημεοχςικώμ εμςύπχμ ρςξ ρύμξλξ ρυεδόμ ςχμ σπηοεριώμ ςηπ Π.Ε. Δοάμαπ. Εδώ, από ςξ Δήμξ Δξνάςξσ.


ΣΑ ΝΔΑ ΣΟΤ «ΠΟΛΤΔΔΤΚΗ»

Σεϋυξπ 1

Επικξιμωμήρςε μαζί μαπ για πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ: Κ.Ε.Κ. ΕΤΡΩΠΛΗΡΟΥΟΡΗ΢Η Α.Ε.

ΕΣΑΙΡΙΑ ΧΤΦΙΚΗ΢ ΤΓΕΙΑ΢ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ΢ ΑΠΟΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η΢ Α΢ΘΕΝΩΝ (Ε.Χ.Τ.Κ.Α.)

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ο.Σ.Α.

΢χκοάςξσπ 111 41336 ΛΑΡΙ΢Α Σηλέτωμξ: 241 0553892-6 Fax: 241 0551145 http://www.europliroforissi.gr e-mail: europlirlar@lar.forthnet.gr

Γιαμμιςρόμ 31 – Π. Κϋοιλλξσ 54627 ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ Σηλέτωμξ: 231 0511431, 0511207 Fax: 231 0502691 http://www.epsyka.gr e-mail: epsyka@otenet.gr

Κχμρςαμςιμξσπϊλεχπ 8 66100 ΔΡΑΜΑ Σηλέτωμξ: 2521 047610-11 Fax: 2521 047612 http://www.aned.gr e-mail: aned@otenet.gr

http://polydeykhs.gr/

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ - ΤΕΥΧΟΣ 1ο  

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΔΡΑΜΑΣ "ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ"