Page 1


Η SUN

WIND

είναι µία α µεγάλη σύγχρονη τεχνική εταιρία ειδικευµένη στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, η οποία προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις στη σχεδίαση και την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανεξαρτήτου ισχύος, φωτοβολταϊκών στεγών οροφής και ταράτσας και στην εγκατάσταση µικρών ανεµογεννητριών για αιολικά πάρκα ισχύος 100-250 KWP. Προσφέρει ακόµη, πολλές καινοτόµες λύσεις, όπως ενεργειακά αυτόνοµες κατασκευές και ανακαινίσεις διαµερισµάτων διαµερισµάτων, κατοικιών και πολυκατοικιών µε πράσινα δάνεια δάνεια, καθώς και βιοµηχανικές µονάδες µε συνδυασµό ηλιακής και αιολικής ενέργειας

υπεγράφη δίνεται η δυνατότητα Με τη νέα ΚΥΑ που υπεγράφη, εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε δώµα ή στέγη κτιρίου, καθώς και σε στέγαστρα βεραντών. Η νέα αυτή ρύθµιση προβλέπει απλουστεύσεις οι οποίες καθιστούν ελκυστική και βιώσιµη την εγκατάσταση µικρών και πολύ µικρών µονάδων φωτοβολταϊκών σε στέγες: • •

• • •

• •

Επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός Φ/Β συστήµατος ισχύος απο 1KWp έως 10KWp p ανά κτίριο, µε µοναδική προϋπόθεση την ύπαρξη ενεργού παροχής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος. Παρέχεται σταθερή τιµή της παραγόµενης ενέργειας 0,55 €/kwh για 25ετια ανά εγκατάσταση (αναπροσαρµοζόµενη στο 25% του ∆ΤΚ ή στο 140% της Μέσης ΟΤΣ). Από 2012 προβλέπεται µείωση της τιµής για τις νέες εγκαταστάσεις, σταθερή επίσης για 25ετία. ∆εν απαιτείται πλέον έναρξη εργασιών και τήρηση βιβλίων, ενώ ο ιδιώτης απαλλάσσεται από φορολογικές επιβαρύνσεις. Για την ηλεκτρική ενέργεια που διοχετεύεται στο ∆ίκτυο γίνεται λογιστικός συµψηφισµός από τη ∆ΕΗ µε το κόστος της ενέργειας που καταναλώνεται για τις ανάγκες του κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήµατος. Η εξαιρετικά υψηλή τιµή πώλησης της παραγόµενης ενέργειας (Feed-in-Tariff) θεσπίζεται στα 0,55€/kWh, δηλαδή 5 φορές µεγαλύτερη από την τιµή αγοράς και ισχύει για 25 έτη. Ως αποτέλεσµα αποτέλεσµα, εξαλείφεται η ανάγκη επιχορήγησης, µε τις γραφειοκρατικές καθυστερήσεις που αυτή συνεπάγεται. Προϋπόθεση αποτελεί η κάλυψη τµήµατος των θερµικών αναγκών του κτηρίου από ηλιόθερµα που αναλαµβάνουµε εµείς. ∆εν απαιτείται καµία αδειοδότηση ΥΠΑΝ – ΥΠΕΧΩ∆Ε, παρά µόνο δήλωση εργασιών στην Πολεοδοµία που αναλαµβάνουµε εµείς στην SUN WIND , όπως και όλες τις διαδικασίες για την αίτηση.


Η πρόσφατη πτώση των τιµών στον εξοπλισµό, σε συνδυασµό µε την καλή ηλιοφάνεια της ελληνικής επικράτειας εγγυάται εισπράξεις της τάξης των 7.200€ κατ’ ελάχιστον, από ένα σύστηµα ισχύος 10kW. Ως αποτέλεσµα, το συνολικό κόστος του φωτοβολταϊκού συστήµατος αποπληρώνεται σε περίπου 5 έτη. Στον ακόλουθο πίνακα εµφανίζονται ενδεικτικά µεγέθη που αφορούν µια εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος της κλίµακας των 10 kWp στην περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας.

Παράδειγµα Εγκατάστασης Φ/Β συστήµατος της κλίµακας των 10 kWp Ισχύς Συστήµατος (kWp) Κόστος επένδυσης (€)

10 25.000 – 35.000

Ετησίως παραγόµενη ενέργεια (kWh) αναγόµενη σε πίνακες ηλιοφάνειας

14.181

Έσοδα πρώτου έτους λειτουργίας (€)

7.800

Φορολογικός συντελεστής

0%

Ετήσια έξοδα ασφάλισης – συντήρησης (€) (αναλόγως ασφαλιστικής εταιρείας)

300

Περίοδος αποπληρωµής κεφαλαίου (έτη απόσβεσης επένδυσης )

5

Ελάτε άµεσα στην SUN WIND όπου θα αναλάβουµε τα πάντα για εσάς, από την κατάθεση των αιτήσεων και δικαιολογητικών µέχρι την χρηµατοδότηση στο 100% της αξίας του έργου και την κατασκευή της επένδυσης µε κορυφαία υλικά και εµπειρία υλοποίησης ήδη 50 Φωτοβολταϊκών πάρκων, καθώς και µε οµάδα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και εγκαταστατών από τις µεγαλύτερες στην Ελλάδα που θα µελετήσει την στέγη σας, θα σας υποδείξει τις καλύτερες τεχνικά λύσεις, θα υλοποιήσει άµεσα την εγκατάσταση σας και θα αναλάβει την συντήρησή της για όλα τα χρόνια λειτουργίας. Ενδεικτικά µία στέγη ισχύος 10KWp µε σταθερές βάσεις µε το κλειδί στο χέρι µπορεί να κοστίσει από 25.000€, ανάλογα µε τον εξοπλισµό και τα υλικά κατασκευής του και ο επενδυτής θα χρειαστεί µόνο µία αίτηση για την υλοποίηση της φωτοβολταϊκής του στέγης και µηδέν κεφάλαιο χωρίς κάποια τραπεζική εξασφάλιση, αφού η

SUN WIND

και τα χρηµατοδοτικά της προγράµµατα µε τα τραπεζικά ιδρύµατα σας εξασφαλίζουν 100% χρηµατοδότηση της πράσινης στέγης σας. Τα έσοδα σας, υπολογισµένα σε βάθος εικοσαετίας από το πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής ένωσης Photovoltaic Geographical Information System, θα ανέρχονται ετησίως από 7.800€ έως και 8.500€, ανάλογα την περιοχή εγκατάστασης, το µικροκλίµα της περιοχής, το υψόµετρο, την ηλιοφάνεια και τα υλικά κατασκευής. Άρα η απόσβεση της επένδυσης θα γίνει σε 4 - 5 χρόνια µε πληρωµή τόκων συντηρήσεων ασφαλίστρων, ενώ εσείς δε θα καταβάλετε κανένα κεφάλαιο της επένδυσης και το έργο σας θα χρηµατοδοτηθεί από τα προγράµµατα της

WIND

σε συνεργασία µε τα Τραπεζικά Ιδρύµατα.

SUN


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η εταιρία SUN

WIND

είναι πιστοποιηµένη µε το πρότυπο ISO 9001 για τις παρεχόµενες υπηρεσίες της και

διαθέτει µια ιδιαίτερα έµπειρη και εκπαιδευµένη στο γνωστικό αντικείµενο, καθώς διαθέτει οµάδα µηχανικών µε εµπειρία σε 50 ολοκληρωµένα φωτοβολταϊκά πάρκα. Η SUN WIND µπορεί να εξασφαλίσει και να εγγυηθεί την άρτια µελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση της ενεργειακής σας επένδυσης, µε την σιγουριά των κατασκευαστών που γνωρίζουν άψογα την ‘’καρδιά καρδιά’’ του πάρκου, που είναι οι ηλεκτρολογικές ενεργειακές µελέτες και οι συνδέσεις, µε άψογη εφαρµογή και πιστοποιηµένη εµπειρία κατασκευής.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΣΤ ΕΓΗΣ 100% ΤΕ Η SUN

WIND

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΚΟΥ ΑΜΕΣΑ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α:: 2310 543-445 543 Η SUN

WIND

έχει συνάψει συµφωνίες µε όλες τις Τράπεζες που παρέχουν ειδικά προϊόντα για τις Φωτοβολταϊκές στέγες από 1KWP έως 10 KWP για οικιακούς χρήστες. Έχουµε δηµιουργήσει έναν χρήσιµο οδηγό χρηµατοδότησης και η SUN WIND διαθέτει ειδικό τµήµα οικονοµικής εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης της επένδυσής σας, µε ειδικούς οικονοµολόγους που θα σας συµβουλεύσουν για την καλύτερη δυνατή λύση υλοποίησης της Φωτοβολταϊκής επένδυσής σας ΧΩΡΙΣ ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ!!

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Στις 9.3.2011 η SUN WIND ολοκλήρωσε την κατασκευή της νέας οικιακής φωτοβολταϊκής στέγης ισχύος 6,845 KWP στη Καλλάνδα Χαλκιδικής, θέση « Καλλάνδρα Κασσάνδρας Χαλκιδικής», Χαλκιδικής», στην περιοχή Αγίας Παρασκευής του δήμου ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ , του Νομού Χαλκιδικής, ιδιοκτησίας Κου ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΗ. Όπως δήλωσε ο ίδιος ο πελάτης μας, έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από το χρονοδιάγραμμα του έργου και από την ποιοτική ποιοτική ολοκλήρωση της κατασκευής, κατασκευής καθώς και από τον προληπτικό έλεγχο όλου του εξοπλισμού, πέραν της άριστης ποιότητας κατασκευής του πάρκου. Όλα τα παραπάνω εντάσσονται στις Ολοκληρωμένες Τεχνικά Πιστοποιημένες εργασίες που εφαρμόζει η εταιρεία μας σε κάθε έργο της.

Τοποθέτηση σκαλωσιάς για εργασίες

Τοποθέτηση µετατροπέων στο ισόγειο της οικίας

Τοποθέτηση πάνελ στις ειδικές βάσεις για κεραµίδια

Τοποθέτηση πάνελ και στην δεύτερη πλευρά της οικίας


Στις 29.3.2011 SUN WIND ολοκλήρωσε την κατασκευή μίας νέας οικιακής φωτοβολταϊκής στέγης ισχύος 9,99 kWp,, σε οικιακό φωτοβολταϊκό σύστημα στην Πτολεμαϊδα Κοζάνης, διεύθυνση Βορείου Ηπείρου 54 , στην πόλη της Πτολεμαϊδας του δήμου Πτολεμαϊδας , του Νομού Κοζάνης σε αποθήκη ιδιοκτησίας Κου ΜΑΡΓΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ. Η εταιρεία μας ανέλαβε όλη την αδειοδοτική και χρηματοδοτική διαδικασία εκ μέρους του πελάτη μας. Η εγκατάσταση διήρκησε 3 εργάσιμες ημέρες και ο πελάτης θα λαμβάνει πλέον περί τις 7.500€ 7.500 ετησίως, βάσει υπολογισμών απόδοσης απόδοσ που έγιναν στην περιοχή.

Αρχική µορφή έργου πριν την εγκατάσταση

Ολοκλήρωση εργασιών

Τοποθέτηση τεγίδων και φωτοβολταϊκών πλαισίων

Μελέτη σκίασης


Στις 29.3.2011 η SUN WIND ολοκλήρωσε την κατασκευή μίας νέας οικιακής φωτοβολταϊκής στέγης ισχύος 9,99 kWp στη Πτολεμαϊδα Κοζάνης, διεύθυνση Ελευθερίας 121,, στην πόλη της Πτολεμαϊδας του δήμου Πτολεμαϊδας , του Νομού Κοζάνης, σε οικία και συγκεκριμένα δώμα ( ταράτσα ) ιδιοκτησίας Κου ΜΑΡΓΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. Το έργο πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του SUN WIND SHOP ΚΟΖΑΝΗΣ σε όλες τις διαδικασίες εξέλιξής του, από τη μελέτη μέχρι και την υλοποίηση της κατασκευής. ασκευής. Η εταιρεία μας ανέλαβε όλη την αδειοδοτική και χρηματοδοτική διαδικασία για τον πελάτη μας και η εγκατάσταση διήρκησε 3 εργάσιμες ημέρες , ενώ ο πελάτης μας θα λαμβάνει πλέον περί τις 7.500€ ετησίως, βάσει υπολογισμών απόδοσης στην περιοχή. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως δόθηκαν άμεσα λύσεις σε προβλήματα σκίασης που αντιμετώπιζε το οίκημα, με ειδική μελέτη χωροθέτησης που έγινε από τους μηχανικούς μας.

Έναρξη εργασιών στο δώµα από το συνεργείο

Μελέτη σκίασης

∆ιάταξη πάνελ σε σωστές αποστάσεις

Ολοκλήρωση εργασιών


SUNWIND ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ  

SUNWIND ROOF

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you