Page 9

COVER STORY

noutate, iar cea mai uzitat` metod` de rezolvare a acestora este \ncercarea de schimbare a comportamentului consumatorilor prin mijloace educative. “Din perspectiva strict` a protec]iei mediului prin implementarea unor sisteme de colectare separat` a de[eurilor, \n alte ]`ri exist` interes de cel pu]in 20 de ani. Acest interes s-a dezvoltat ini]ial pentru c` s-a dorit o economisire a resurselor. De câ]iva ani accentul a c`zut pe efectul de bumerang pe care \l are lipsa de interes pentru mediu asupra \ntregii planete”, spune Claudia C`tan`, coordonatoarea proiectului ecologist Copacul de Hârtie, o ini]iativ` a mediaORG. Pe ansamblu, tendin]a la nivel mondial este de responsabilizare fa]` de resursele planetei. “R`mâne de v`zut dac` responzabilizarea va fi de bun` voie sau va fi nevoie de implementarea unor legi. Responsabilizarea vine fie prin educa]ie, fie prin sanc]ionare. Probabil c` o serie de amenzi ar gr`bi procesul de aruncare selectiv` a de[eurilor”, crede Claudia C`tan`. Cât prive[te calea educativ`, este greu de generalizat cine ar trebui s` fie responsabil cu astfel de ini]iative. “Pe de o parte este de datoria unor institu]ii de stat sau a unor organiza]ii nonguvernamentale. |ns` foarte eficiente sunt campaniile derulate de companii pentru angaja]ii lor. De asemnea, reac]ia oamenilor de rând, de pe strad`, poate avea un efect corector asupra comportamentului iresponsabil. Atunci când cineva arunc` pe jos o hârtie nimeni nu reac]ioneaz`, chiar dac` mul]i nu sunt de acord cu acest gest”, crede Claudia C`tan`.

“BIROUL VERDE” SAU RESPONSABILIZAREA DIN PROPRIA OGRAD~ Vara aceasta, compania Cosmote a \nceput implementarea proiectului intern de responsabilitate social` Green Office. “{tim c` responsabilitatea \ncepe din propria, ograd` [i ne-am orientat c`tre un program care s` implice compania dar [i angaja]ii \n acela[i timp”, explic` Florina {erban, coordonatoarea programului de CSR din cadrul Cosmote. Programul are trei componente principale: reducerea consumului de ap` [i energie electric`, reutilizarea [i reciclarea materialelor din plastic [i a

Trainingurile pe probleme de mediu [i instalarea de recipiente pentru colectarea selectiv` a de[eurilor, dou` dintre componentele campaniei de comunicare intern` a Cosmote

mul [i s` \i conving` s` se al`ture. De asemenea au fost instalate \n birouri recipiente de colectare [i a fost dezvoltat` o campanie de comunicare intern`. Cât prive[te bugetul alocat pentru derularea acestui program, Florina {erban spune c` nu ar putea s` indice o cifr` exact`, deoarece proiectul este \nc` \n plin` desf`[urare. |n linii mari \ns`, suma variaz` \ntre câteva zeci de mii [i 100.000 de euro. |n condi]iile \n care, potrivit statisticilor, un angajat care lucreaz` \ntr-un birou poate arunca un sfert de ton` de de[euri \ntr-un an, multe companii au \nceput s` fie preocupate nu numai de reducerea consumului de produse de papet`rie, ci [i de \nlocuirea acestora cu produse ecologice. O astfel de alternativ` exist` de ceva timp [i pe pia]a româneasc`. Un exemplu \n acest sens este reprezentat de produsele importate de grupul Dacris. Din 2006, compania, importator al gamei Pilot, a \nceput promovarea pe pia]a local` a instrumentelor de scris Pilot BeGreeN. “Clien]ii acestor produse sunt firme care au implementat sistemul de management al mediului, dar [i firme care consider` c` pot contribui prin ac]iunile lor la protejarea mediului. Astfel de produse sunt receptate pe pia]` \n func]ie de mentalitatea fiec`ruia, \ns` deocamdat` trebuie s` spunem c` nu exist` o pia]` needucat` \n ceea ce prive[te protejarea mediului”, explic` Valentina Preotu, Specialist Marketing la Dacris.

FACTURA VERDE

hârtiei. “Componenta de reducere este cea mai important`, pentru c` \nseamn` s` nu mai consumi atât de mult [i \n mod automat nici celelalte componente nu mai sunt atât de \nc`rcate. Activitatea de reciclare este ultima solu]ie. Ne-am concentrat pe resurse precum hârtia [i plasticul deoarece sunt cele mai folosite la birou”, spune Florina {erban. Pentru punerea \n practic` a acestui proiect, Cosmote a angajat un trainer de la o organiza]ie european` specializat` \n probleme de mediu [i managementul de[eurilor care s` le vorbeasc` angaja]ilor despre importan]a protej`rii mediului, s` le explice \n ce const` progra-

Cicloteque, primul centru de \nchiriat biciclete din Bucure[ti

Pentru a veni \n sprijinul salv`rii mediului, reprezentan]ii Vodafone declar` c` \ncepând cu luna octombrie a acestui an s-au decis s` renun]e la expedierea facturilor de hârtie, toate datele de facturare urmând a fi g`site prin MyVodafone. “Proiectul a fost implementat de c`tre Vodafone [i \n alte ]`ri, precum Germania, Olanda, India sau Marea Britanie. |n plus, este o practic` destul de \ntâlnit` atât \n industria bancar`, cât [i \n industria de telecomunica]ii”, explic` {tefan Cristian Dumitru, Manager Online Marketing la Vodafone România. |n momentul de fa]`, serviciul se adreseaz` doar clien]ilor MyVodafone, urmând ca pe viitor s` fie atra[i cât mai mul]i clien]i c`tre varianta facturii online. |n afara acestui Biz

31

Revista Biz: Cover despre CSR  

Cover despre CSR publicat de Revista BIZ (nr.170, noiembrie 2008)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you