Issuu on Google+

Share

Report Abuse

Next Blog»

Create Blog

Sign In

ಯಳವ ಾ .. ಕನಡದ ಾಸ ಾಯ ಎ ೆ ಸು ಾ

ಕನಡದ ಾ ರ ೇಳ ನೂರಕೂ ೆಚು ಾಗುಗಳ ನಡು ೆ ಕನಡ ೋಕು , ಎ ೆ ಸು ಾಯ ಗಳನು ೊತು ತಂದು, ಾ ೆ ಬಂದವರನು ನ , ಾ ಾಗ ೋ ಒ ೕ ಂಗು ತ , ಾ ನ ಮ ನು ಣ ಾಲ ಡಲು ಒಂದು ಪ ಯತ . ಇಂ ಮ ೕ ಯ ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ

ಾಯಂ ಓದುಗರು..( ೕವ ೇರಬಹುದು)

ಮ ೆಈ ಾ ನ ೇ ಾದ ೆ, ಇ ಾ web to pdf

pdf format .

Save to PDF

Total Pageviews

8,489 Popular Posts ೆಳ ೕ.. ೕ ೕ ೇ ೆ ಾ ೆ...??? ೕ ಯ ೆಳ ೆ.. (ಇದನು ಾನು ನನ ತೃ ೋಸ ರ ಬ ೆ ದು.. ತುಂ ಾ ಉದ ಾ ೆ.. ಓದಲು ಕಷ ಾಗು ೆ.. ೊಂದ ೆ ೆ ೆದು ೊಳ ವ ಾದ ೆ ಾತ ಓ...

Add your Email address here

ಪ ಾ ಾಂ ೇ ದ ಕನಡ ೋ ... ಇವರು ಪ ಾ ಾಂ ಅಂ ಾ ಾನು ೇ ೆ ೕ ಅವಶ ಕ ೆ ಇಲ ೇ ಇಲ.. ಈ ಯ ಹುಡು ಕ ಾ ಟಕ ೆ ಬಂದು 'ಮುಂ ಾರು ಮ ೆಯ' ಮೂಲಕ ಕ ಾ ಟಕದ ಜನ ೆ ಮ ೆ ಾ ಾದಳ ... ...

Enter your email address:

Subscribe Delivered by FeedBurner

16 November 2010

ಯಳವ ಕವನ ೕ ೆ:- "ಅ ಆ ೆ" ಯಳವ ಕವನ ೕ ೆ:- "ಅ ಆ ೆ" ನನವಳ ಬರ ೆ ೆದು ದ ಮುತು ೕಡ ೇ ಾ ಸು ಾ ೆ ನ ಬರ ಾ ನ ಮ ೆ I LOVE YOU ಅಂ ೇ ಅವಳ ಾತು ಮ ೆಸು ಾ ೆ ೆ ಾಡು ರು ಾಗ ೇ ಮ ೆ ೆ ೆಸಗಳನು ಮು , ಾ ದು Surprise ೊಡು ಾ ೆ ಆ ೆ ಂದ ೋ ದ ೕ ೆಗಳನು ಅವ ೆ ೆ ೆಂ ಾ ಖು ಪ ಸು ಾ ೆ ಪಕ ದ ೇ ಕು ದರೂ

500/- ಬಹು

ಾನ. ಪಸಕ ಓದುಗ ಾ ಾಂ ೇಶ . ಯಳವ ಪ ೆ ಗಳ -01 ರೂ. 500/- ಬಹು ಾನ.. ಈ ೆಳ ೆ ಾ ದ ಾಲುಗಳ ಾವ ಾದಂಬ ಯದು ಅಂ ಾ ೇಳ ೇಕು, ಾವ ಾದಂಬ ಎಂದು ೇ ದ ೆ ರೂ. 100/- ಾದಂಬ... ಜರ ಬಂ ಾಗ, ೕ ೇ ೆ ಆಗು ೆ? ಾ ಾದೂ ಉತರ ೇಳ ಾ? ನನ ೆ ೆ ೆ ಂದ ಛ ಜರ, ೆಮು , ಗಂಟಲುನೂವ .. ಸಖ ಸುಸು. ಾ ೆ ೋ ಾ ತು.. ಇ ಾಕು ೇಶ (ಚುಚುಮದು) ಾ ೊಂ ಾ ತು.ಅವರು ಹ... ಸುಲಭ ಾದ ಪ ೆ ೆ ಉತರ ೆ 100/- ಬಹು ಾನ. ಪಸಕ ಓದುಗ ಾ ಾಂ ೇಶ . ಯಳವ ಪ ೆ ಗಳ -02 ಸುಲಭ ಾದ ಪ ೆ ೆ ಉತರ ೆ 100/- ಬಹು ಾನ. ಪಸಕ ಓದುಗ ಾ ಾಂ ೇಶ .ಯಳವ ಪ ೆ ಗಳ -02 ರೂ. 100/ಬಹು ಾನ.. ಈ ೆಳ ೆ ಾ ದ ಾಲುಗಳ ಾವ ... ೕ ೆ ಆಂ ೋಲನ ಇವತು ೆ ೆ ೆ ೆ ೇ ದೂರದೂ ನ ರೂ (ಪರ ೇಶ) ೆಳ ಾನಸ ಅವರ ೊ ೆ ೕ ೆ ಬ ೆ ಾ ಸ ಶ ನ ೕತು.. ಹುಡುಗ ೆ ೕ ೆ ಅಂ ೆ ಇಷ ಇಲ ಾ? ಸ... HOW TO DOWNLOAD YOUTUBE VIDEOS? YOUTUBE ೕ ೕಗಳನು ೌ ೋ ಾಡುವದು ೇ ೆ"? (HOW TO DOWNLOAD YOUTUBE VIDEOS?) ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ ೆ ಾ ಗೂಗ ನ ಎಷು ಲ ಜನ ಾ ಾ ೋ ೊ...

ಕವನಗಳ ,,, ನನ ಸಂತದು........ 1) ಅವಳ ... (ಕಷ ಾದರೂ ಸ , ಈ ಕವನವನು ಪ ಓ ) ಅವ ಲ ೇ ನನ ಮ ೆಯ ೕಪ ಲ ಅವ ಲ ೇ ನನ ಮ ೆಯ ೆಳ ಲ ಅವ ಲ ಾ ಬದುಕು ನರಕದಂ... 2004 ೇ ಇ ಅದು 2004

ಯ ಒಂದು ಶ ಾರ... ೇ ಇ .. ಶ ಾರದ ಒಂದು ನ ೆಂಗಳ ನ ಮ ೇಶರಂ ಏ ಾದ ಇ ೋ " ಾ ೈ " ಾ ನ ಮೂರು ಜನ ೆ ೕ ತರು ೆ ೆ 11.30 ೆ ೕ ೇ ಕು ಯ... ರೂಂ ೕ ೕಮಂತ ಾ ದು.. ೆ ದವ ೆ ೕರುಂಡ ೇಖನ ೆ ಬಂದ ಪ ಗಳನು ೋ ಸಂ ೋಷ ಆಯು.. ಮ ೆ ಹ ೇ ನಗಳ ೆನಪ ಆಗು ಾಗ ಒಂದು ಕ ಘಟ ೆ ೆನ ಾ ತು.. ನಂ ರೂ... converted by Web2PDFConvert.com


"

ೕ ನ ಾಣ ಕ ೇ" ಅಂ ಾ ೇ ಕ ೆಳ ನ ೆ ತ ಸು ಾ ೆ

ನನ ೇವ

ಆ ಕ

..

ಇದನು ಎಷು ಾ ಓ ದರೂ ಮ ೆ ಮ ೆ ನ ಂದ ಓ " ೆಳ ೕ ೕ ೇ ೆ ಾ ೆ ?"

ೆಳ ಯರ ೊ ೆ ಂ ಾಗ ಅವಳ ೇ ೋಡು ಾ ಂತು ಅವ ೆ ಾ ೆ ಬ ಸು ಾ ೆ

ೊಳ ತ ೆ.

ಅ ಗಳ ಆಗಮನ

ಹುಡು ಯರ ೆಸರ ೋ ಇವ ೆ ಾ ನ ೆಂ ಅಂ ೇ , ಅವ ೆ ಮತರ ತ ಸು ಾ ೆ

ಅಂ ಸಂ ೆ

ಅ ೆ ಾಡು ಾಗ ಂ ಂದ ೊಂಟವನು ಬಳ , ಾ , ಅಡು ೆ ೆ ಸು ಾ ೆ ಕು ೕಲ ೆಂದು ೇ ೈ ಾ ಬಂದು ನನ ೕ ೆ ೋಪ ಬ ಸು ಾ ೆ

Twitter Updates

ಯಳವ ಾ .. ಕನಡದ ಾಸ ಾಯ ಎ ೆ ಸು ಾ : 500/- ಬಹು ಾನ. ಪಸಕ ಓ ' ೆಂಡ ಕ ೆ' ೇಂ ೆ ಗಂಥ ಬಹು ಾನ...: http://t.co/1shJjCt ಯಳವ ಾ .. ಕನಡದ ಾಸ ಾಯ ಎ ೆ ಸು ಾ http://shivagadag.blogs

ತವ ೆ ೋ ಾಗ " ನ ಟು ಇ ೊ ೕ ಾ ಲ ಕ ೇ" ಅಂ ಾ ೇ ಕ ನನ ೆನಪ ಮೂ ಸು ಾ ೆ

HOW TO DOWNLOAD YOUTUBE VIDEOS? Visit http://shivagadag.blo ಜರ ಬಂ ಾಗ, ೕ ೇ ೆ ಆಗು ೆ? ಾ ಾದೂ ಉತರ ೇಳ ಾ?

ೊರಗ ೆ ಊಟ ಾ ಬಂ ದರೂ ೈ ರು ೕ ೇ ೇ ೆ ಅಂ ಾ ಅವಳ ೈ ತುತು ನು ಾ ೆ.. -ಯಳವ

ೕ ಪ

ಾ ದವರು ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ ಗಳ :

0

ಾ ಂ (ಗಳ )

Recent Comments

converted by Web2PDFConvert.com


ೇಬ ಗಳ : ಅನುಭವಗಳ ಈ ೕ ೆ ಂ ಗಳ

,

ಕವನ... (ತ ಾ ೆ ಾ ಮತು ಸಮಯಕ ೆಯಲು)

ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ

Continue >>

ಪವನಕು ಾರ ಪಲಕ

ಾ ನ ಾ ನ ... ಟ ನ ೕಟುಗಳ .. ಾಗ-5 ೕ

:-

ೈ ೊ ಲ ಅಂ ಾ ಅಪ ಅಮ ನ ೊ ೆ ಜಗಳ ಆ ೊ ಂಡು, ಮ ೆ ಟು ಬಂದು ಾಕ ಕೂ ೆ.. ೇವರ ಜಪ ಾ ೆ ೇವರು ಪತ ಆ ವರ ೊ ಾರಂ ೆ ಅಂ ಾ ಎ ೋ ೇ ೆ.. ಇರ ೋ ೋಣ, ೇವರ ೆ ೕ ೈ ೇ ೆ ೕಣ ಅಂ ಾ ಾಕ ೇವರ ಜಪ ಾ ಾ ಕೂ ೆ..

ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ

wrote...

ೕ ಾಸ ೕ. ಬಂ ೋ

wrote...

ೕ ಾಸ ೕ. ಬಂ ೋ ಉತರದ ಹ ರದ ಇ ೕ .. ಸಲ ಪಯ ದ ಎ ಾ ಪ ೆ ಗ ಗೂ ಉತ

@

ಾದಂಬ - ಕತ

-

ಲಕ ತೃ - ಯಂಡಮೂ ೕ ೇಂದ ಾ ಅ ಾಯ - ೆ ಾ ೆ :-)ತಪ ೊ ಾಗು ಲ

ೆ ಮ ೆ... wrote...

ಾ ಓ ೋ ೆ ಸಮಯ ಇಲ.. ಇನು ಾದಂಬ ನ..?.ನನ 'ಮನ ನಮ ೆ'ಗೂ ಬ

ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ

wrote...

ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ

wrote...

@ನ

@ ಸು

ೊ ಳ ನ ಕನಸು ೆಂಕ ೇ ಸ

..

ಾವ

ಾಥ ಾಕ..ಸ ಾ ೇ ಗುರು

ಾದ ಕ

.. ಇದು

ಾ ೊ ಂ

ಅಂತೂ ಸು ಾರು ಾ ಮೂರೂವ ೆ ಇಬರು ೇವರುಗಳ ಪತ ಾದರು.. " ೇವ ೇ ನಂ ೆ ೈ ೊ " ಅಂ ಾ ಾ ೆ ೆ ೆ..

@ ಚು ಾರ..ಒ .. Continue >>

ಾದಂಬ ಯ ಪಸಂಗಗಳ .. ೆಲವರು ಹ ರದ ಾ

ಯಳವ ಯವ ೆ,ಕ ಣ ಪ ೕ ೆಯ ೆ ೕ ಇ ರು

ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ

. ನನಗ

ಸುವ ೇ ೆಂದ ೆ ಈ ಾಕ ಗಳ ಾವ ೇ ಾದ

wrote...

ಮ ಪ ೆ ೆ ಉತರ ಾನು ಈಗ ೇ ೇ ೆ ೕಲ.. ಒಂದು ಂಗಳ ಾಯ ೇಕು.

..

"ಏ

ೋಫ , ಎ ಅಂ ಾ ಹುಡು ೋ ೋ ನ .. ಇ ಕೂ ೊ ಂಡು ಏ ಾ ಾ ಇ ೕ ಾ? ನ ೕ ಮ ೆ ೆ" ಅಂ ಾ ಆ ೇವರುಗಳ (ನ ಅಪ ಅಮ ) ಬಯು ಎಳ ೊಂಡು ೋದರು..

2)ಯಳವ

3) ಯಳವ

ಂ ತು..

:-

ನಮ ೇ ಇಲ ಾಗ ಅವಳ ಾಗ ೆ

ಾ ೇ ಬರುವ ಸೂಚ ೆ ೆ ಆಕ ೆ ಎನಬಹುದು

:-

ಾತು-ಕ ೆ

ೆನ ೊಂ ಾಗ ೆ ಾ ಕ ೆ ಬರು ೆ ಅ ೊ ೕದು ಶುದ ಸುಳ .. ಇ ೇ ಾದೂ ಜ ಆ ೆ , ನನವಳ ಾ ಾಗಲೂ ಕ ಾ ೇ ಇರ ೇ ತು.. (

ಾಲ ಪ ೆದವ ೆಲರೂ ಕ ಾ ಇರ ೇ ತು...)

(

ಯತ ೆನ ೊಂ ಾಗ ಆಕ ೆ.. ೆಂಡ ೆನ ೊಂ ಾಗ ೆ ಾ ಕ ೆ............ ೆ ೕ ತ ಅ

4) ಮ

ೆ ೇ ದು)

ೆ ೕದು ಸಹಜ ಕ ೕ.. ಆದ ೆ, ಈ ವಯಸ ಅದ ೆ ಅಸಹಜ ಅಂ ಾ ೆ..

ನನನು ಮ ೆತವ ಾ ಇದು.............. ೕ :ಾರಣ ೆ Kaspersky Antivirus ನನ ಾಗನು ಾ ಾಡು.. ಇ ಾ ಕಪ ಅಂ ಾ ತಡ ಾ ೋ ದ ೆ, ನನ ಾ ೋಯ ನ ಮ ಾ ೆ ಾವ ೆಸ ತು.. 6)ಯಳವ

:-

ಾ ೆ ೆ ೆ ಮುತು ೊಡಲು ೋ ಾಗ ೆ ಾ ನ ಬಂ ಾ ದೂರ ಓ ಾ ೆ.. "ಅ

ಗಡ ಚುಚು ೆ" ಅಂ ಾ ೊದಲು ಾ ೆ..

ಾ ದವರು ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ

Chat with shivashankara yalavathi … shiva Offline

ೆ ಂಗು .. ೈ ಂಗು .. ಅ ಾ ಯ.. ೇಬಲು ಅನುಭವಗಳ (20) ೈ ಾ ಕ ೆ ಾ ....( ೋಕು .. ಾಳ -ಮೂಳ ) (17) ಾ ೇ ೇ ಾ ಾ ಾಗ.... (13) ಕವನ... (ತ ಾ ೆ ಾ ಮತು ಸಮಯಕ ೆಯಲು) (8) SMS (5)

5) ಯಳವ Hot ಅ ೊ ೕ

0

ಾ ಂ (ಗಳ )

Sorry Shivshankar, me & pooja already committed to each other. so she tol

sunaath wrote...

ಮ ಾ ನ ಾಗುವಷರ ನ ಮ ೆ ಮುಂ ೆ ೊಸ ೈ

???

..

ನ ೊ ಳ ನ ಕನಸು.... wrote...

ಾದರೂ ಪತ ಾಗ ಅಂ ಾ..

ಅಧ ಾ ಕ ೆ ತು..ಆದರೂ ಆ ೆ.. ಒ

ಅಷರ

Pavankumar Chippalkatti wrote...

ನನ ಮ ೆ ಇದು ತುಂ ಾ ಕ ಣ ಪ ೆ .......ಏ ೇ ಆಗ ೕವ ಪ ೆ ಗಳನು ೇಳ ವದರ ಮುಂ ೆ ಇರು

11 November 2010

1)ಯಳವ

wrote...

ಈ ಪ ೆ ೆ ಾ ಾದೂ ಉತರ ೇ ಾ ೆ ಅ ೊ ಂ ೆ.. ಾರೂ ಉತರ ೇಳ ಲ. ತುಂ ಾ ೇ ಾ ಾ ಾಕು. ಈ...

ಕನಡ ಾಯ ....... (5) ಕನಡ ಾಯ ....... ಮ ಾ ತಂ ರು ೆ (4) ಾಂ ೇಶ (2) ೕಟುಗಳ .. ೈ ಾ ಕ ೆ ಾ ....( ೋಕು .. ಾಳ -ಮೂಳ ) (2)

ಒಂ ೆರಡು ಾ ನ ಕ ೆಗಳ ಾಗ-1 (1) ಒಂ ೆರಡು ಾ ನ ಕ ೆಗಳ ಾಗ-3 (1) ಒಂ ೆರಡು ಾ ನ ಕ ೆಗಳ ಾಗ-4 (1) ಒಂ ೆರಡು ಾ ನ ಕ ೆಗಳ ಾಗ-6 (1) ಕ ೆಗಳ (1) ನಮ ಜ (1) ಾ ೋ ಕ ೆಗಳ ಾಗ-1 (1) ಯಳವ (1) ಲ ೆಟ (1) converted by Web2PDFConvert.com


ಗಳ :

ೇಬ ಗಳ : ೕಟುಗಳ .. ೈ ಈ ೕ ೆ ಂ ಗಳ

ಾ ಕೆ ಾ

....(

ೕಗಳ ಾಸ

ಯಳವ .. ಇವ ಬ ೆ ೇ ೆ ೕ ೇ ೆ???

ೋಕು .. ಾಳ -ಮೂಳ )

ವಶಂಕರ ಯಳವ ಗದಗ/ / ಕ ಾಯಕನಹ / ಮಧು / ಡ ಾ ೆ/ ಾಗವ , ಕರು ಾಡು, India ೇ ೊಳ ಲು ಇನೂ ಅಷು ೊಡವ ಾ ಲ.... ಇಂ ಮ ೕ ಯ ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ ನ ನನ ೆ ೕ ತ ಾ

01 November 2010

ಾ ನ ಾ ನ ... ಟ ನ ೕಟುಗಳ .. ಾಗ-4 1) ಯಳವ

(1)

ಆಕು

www.orkut.co.in/Main#Profile.aspx? uid=1560042845572241809 View my complete profile

:-

ಅವ ಬರೂ ಒಬರ ೊ ಬರು ತುಂ ಾ ೕ ೊಂ ದರೂ, ಾವ ದಕೂ ಒಮ ತ ೆ ಬಂದವರಲ. ಮದು ೆ ಾದ ೕ ೆ ಒಂದು ಷಯದ ಾತ ಒಮ ತ ೆ ಬಂ ದರು..

ೆ ೆ- ೊ ೆ!!!!

ಾ ಗಳ ತುಂ ಾ ಕ ಾ ರು ೆಂದು"

"

2) ಯಳವ

:-

ಾ ಾಗ ೊ ಾವ ೇಗ ಏಳ ವದರ ನಷ ೆಂದ ೆ, ಾವ ಾವತು ೇಗ ಎ ೕ ನವನು ಮತು ಾ ನವನು ೇ ಾ ಬಂ ಾ ೆ ಅನು ೆ..

, ಅವ

ೇ ೇಪ

-ಯಳವ

ಾಘ 3) ಯಳವ

@

ಾತು, ಾ ಪರ, ವ ಗ ೆ.

:-

ಾನು ಇವಳನು ೕ ಸು ದರೂ, ೇ ೇ ಹುಡು ಯನು ೋ ಒ ೊಂ ದರ ನನ ೇನೂ ತ ಲ.. ಎಲ ಹುಡು ಯರೂ ಅವಳಂ ೆ ೕ ಾಣು ಾ ೆ..

ನ ಷದ ಾಗುಗಳ ಕ ಾಯಕನಹ ಸು

chikkanayakanahalli

news

Manjeshwar Times

ಬದುಕಲು ೕ ೇಕು ಾಃ ೕ ಜ ಾಗಲೂ ಸ ಯಲ.

ೕ ಬದುಕಲ. ೕ ಅಂತ ಾ ೆಂದು ಬದುಕನು ಅಂತ ಾ ಸುವದು

ಮ ಾ ಮ ೕ ೊ ೕಟ: ರೂ ಾ ಾ ಅ ೕ ಾನಂದ ಬಂಧ ನ

ೕವನು ಎಲ ಮಸುಕಯ ಇ ಎ ಾ ಮಸುಕು ........ (ಶರಶಂದ

ೕವ ಓ

ಕಲ ೆ ಯವರ " ನ ೊಂದು ಜ ೇ ೕ

" ೇಖನ ಓ ಾ ಇರ ೇ ಾ ೆ ಅನುಭವ , http://bhaavayaana.blogspot.com/2010/05/blog-post_08.html )

ೆ ಬಂ ದು..

"

ೆನು ೇಪ

"

machampadi

ಮ ಾ ಮ ೕ ೊ ೕಟ: ರೂ ಾ ಾ ಅ ೕ ಾನಂದ ಬಂಧ ನ

ೕ ಪ

ಾ ದವರು ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ ಗಳ :

ೇಬ ಗಳ : ೕಟುಗಳ .. ೈ ಈ ೕ ೆ ಂ ಗಳ

ಾ ಕೆ ಾ

0

....(

ಾ ಂ (ಗಳ )

ೕವ ನಕ ೆ ಾಲು ಸಕ ೆ .... ಜ ೆ ಇದ ಹುಡು ೆ ಾ ಂಡ ೕ ಾ ಂಡು....

ೋಕು .. ಾಳ -ಮೂಳ )

ಕುಂ ಾನು ೕ ದ ಗುರು ಭೂ ೆ ಡ ೆ .ಆ .ಭ ಾ ೆ ನ ಸರಸ ೇ ೆ ..........? ::apara::

28 October 2010

ನ ಗ ೇ ೆ ೋ ಲ: ಒಂದು ಾಟಕದ ಕರಪತ I am thinking aloud...

ಸುಲಭ ಾದ ಪ ೆ ೆ ಉತರ ೆ 100/ಬಹು ಾನ. ಪ ಸಕ ಓದುಗ ಾ ಾಂ ೇಶ . ಯಳವ ಪ ೆಗಳ -02 ಸುಲಭ ಾದ ಪ ೆ ೆ ಉತರ ೆ 100/- ಬಹು ಾನ. ಪ ಸಕ ಓದುಗ ಾ ಾಂ ೇಶ ಯಳವ ಪ ೆಗಳ -02

ಅ ಮುದು ಯ ೋ (ಉತರ ಕನಡದ ಾ ೆ – 243)

ಅಧ ಸತ

- Half Truth

Bother

.

ರೂ. 100/- ಬಹು ಾನ.. ಈ ೆಳ ೆ ಾ ದ ಾಲುಗಳ ಾವ ಪ ಸಕದು ಮತು ಾರು ಬ ೆ ದು ಅಂ ಾ ೇಳ ೇಕು, 1) ಾವ ಪ ಸಕ ಎಂದು ೇ ದ ೆ ರೂ. 50/2)ಪ ಸಕದ ೇಖಕರು ಾರು ಅಂ ಾ ೇ ದ ೆ 50/-

ಭೃಂಗ ಸಂಗಮ .. ಾಡ ೕ ೆ ಅನು ಾಗ ಇವತು 'ಗಂಡಸರ ನ' ೊ ಾ? ಾ ಕ ಹುಡುಗರು ಸುವ ರಂ ೋ ..! Bhavana penned Education and Schooling-- Where is it heading to??

converted by Web2PDFConvert.com


3)ಉತರವನು

ಬ ನ ಅಥ ಾ ಾಗ www.shivagadag.blogspot.com ಕ ಂ ಮೂಲಕ ಉತ ಸಬಹುದು ಅಥ ಾ shivagadag@gmail.com ೆ ಂಚಂ ೆ ಕಳ ಸುವ ದರ ಮೂಲಕ ಉತ ಸಬಹುದು. 4)ನ ಾ ಾತ ಕ ತಂತಗ ೆ ಅವ ಾಶ ಲ.. ಸೂಚ ೆಗಳ :1) ಎರಡೂ ಪ ೆಗ ೆ ಒಬ ೇ ಒ ೇ ೇಳ ೇಕು.. 2) ದಲು ಉತರ ೇ ದವ ೆ ಾತ ಬಹು ಾನ.. 3) ಒಂದು ಾ ಂ ಆದರೂ ಬಹು ಾನ ಇಲ.. 4) ಇವ ಂದ ಾ ೆವ ೆ ೆ ಾತ ಸಮಯ. ಅಂದ ೆ, ಾಂಕ: 29-10-2010 ರ ಾ 12.00 ಗಂ ೆವ ೆ ೆ ಾತ ಸಮಯ ಇ ೆ.. 5) ಈ ಪ ೆ ೇ ದ ಉ ೇಶ ೆಂದ ೆ, ಪ ಸಕಗಳನು ಓದಲು ೕ ಾ ಸುವ ದು ಾಗೂ ಮ ಬು ಮ ೆಯನು ಪ ೕ ೆ ಾಡುವ ದು.. 6) ಈ ಬ ನು ದಯ ಟು ೕ ೇ ಾ , ಓದುವ ದನು ೕ ಾ .. ಕೂ:- ಇದು ಒಬರು ಾ ೕ ಗಳ ಬ ೆದ ಪ ಸಕ. ಪ ಸಕದ ಒಂದು ಪಸಂಗ:"ಭೂ ಸಂ

ಾ ಾ ೊ ೕ ೋ ೇ ದ: 'ಭೂ ೋಕದ ಅತ ಂತ ಒ ೆ ಯವರೂ, ಸತ ವಂತರೂ ಆದ ಾ ಾ ಗಳ . ಾವ ಾರಣ ಂದಲೂ ಇವರು ಸುಳ ೇಳ ವವರಲ." ಮಹಮ ೕಯ ಭೂ ವರ ೆ ಾರ ಇ 'ಇಂ ಾ ೇಶದ ಜನರು ನಂ ೆ, ಸತ ೆ ೆ ಪ ದ ಾ ಾ ೆ' ಎಂ ಾ ೆ. ಇದು ಸಶಕ ಹ ೊ ಂದ ೆ ಶತ ಾನದ ಆತನು ೇ ದ ಾತು. ಮುನೂರು ವಷ ಗಳ ಂ ೆ ಇ ೆ ಬಂದ ೕಚು ೕಸರು ಬ ೆ ಟರು " ಂದುಗಳ ಯುದ ಾಡು ಾಗ ದಲು ಸೂಚ ೆ ೕಡ ೇ ಎಷಕೂ ಯುದ ಾಡರು. ೕರ ಾದ ಅವರು ಶತು ನ ಬ ೆ ಸಲವ ೇಷ ಇಟು ೊಂಡವರಲ. ಆದುದ ಂದ ಯುದದ ಾಮ ಾಲದ ಒಂ ೇ ನ ಯ ಾನ ಾ , ಎ ೆ ಅ ೆಯನು ಪರಸರ ಮಯ ಾ ೊಳ ದರು. ಅಪ ಾನದ ಬದುಕು ಾ ಂತಲೂ ಕಳ ೆ ಎಂದು ಅವರು ಾ ಸು ದರು. ಾವ ಯುದದ ೆ ೆ ದವರನು ಡುಗ ೆ ಹಣ ತರುವ ದ ಾ ದೂರದ ಊರುಗ ೆ ೋಗಲು ಪ ಚು ೕ ಅ ಾ ಗಳ ಡು ದರು. ೆಲವರು ಹಣ ತರಲು ಸಮಥ ಾ ದ ೆ, ಹಲವರು ಸಮಥ ಾಗು ರ ಲ. ಊ ೆ ೋದ ಅವ ೆ ತ ೊಳಲು ಅವ ಾಶ ದರೂ, ಆ ದ ಾ ೆ ತಪ ಾರದು, ಸುಳ ೇಳ ಾರದು- ಎಂಬ ದೃಢ ೆ ಂದ ಮ ಾಂತರ ಅಥ ಾ ಮರಣ ದಂಡ ೆಯ ೆಯನು ಎದು ಸಲು ಂ ರು ಬರು ದರು! ಇವರ ಸತ ೆ, ೕಲ ಬಲವನು ಕಂಡು ಪ ಚು ೕಸರೂ ಅಚ ಪಡು ದರು.' '

srputtur

ಾಣ ಾದವಳ

ಭಗವ ೕ ಾ ಾರ ಲಹ ಕುತ ಾ ಕಶ ಲ ದಂ? Manasa "ನನ

ಮನ ಾಳ ಂದ " ಪ ಾ ಸ.........

ಕಂ ೆ ಾ ೊಂದು 'ಕನಸು ' ಬಹು ಾನ ಸ ಗನಸು ಪ ಾ ೊ ಲು ಂದ ೇ ನಗು...ಎಂ ೆ...ಮಂ ನ... ಂದು... :) siddu kaala ದು ಾಲ ೆ ೆದ ೆಳ ೆ ೆಯ ರ ರಣಗಳ ಅ ಾ ಎಂಬ ಾ ಂತ ... ಕನಡ ಮತು ಾನು ...ನ ೆಂಬ ಂಗಳ ೆಪದ ಒಂ ಷು Timepass ಕ ೆ ಾ !!!! ಸಗ -ನರಕ ೊಳಲು "ಏ ಾ ೊ ೕ ೕ ....ಸರ? ಹಂ ಾ,ಬಂದಂಗ .. ೊ ೕದ ಾ!" ಚಂದ ಮು ಚಂದಮು : ಗುರುದ -ಮೂ ಸೂಪ ೋ ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ ( ಮ ಕನ ಡದವ ) . ಾಸ , ೆನಪ , ೇ ಾರು .. ಾಳ ಮೂಳ .. ಮ ಾ .. ಯಳವ ಕವನ ೕ ೆ:- "ಅ ಆ ೆ" ಹುಚು ಹುಡು ಯ ಹ ೆಂಟು ಕನಸುಗಳ ಬಣಗಳ ೇಶದ . : ೌನ ಾಳ : ಕನಸ ೇ ಸಲು.. ಕ ಾ ಟಕ ಪರಂಪ ೆ ಂದರ ೋ ನ ೊ ಳ ನ ಕನಸು ನ ೊ ಳ ನ ಕನಸು: ಬುಗು ೆನ ನ ಸಂ ಂದ work is worship

-ಯಳವ

ೕ ಪ

ಾ ದವರು ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ ಗಳ :

ೇಬ ಗಳ : ಾಂ ೇಶ

2

ಾ ಂ (ಗಳ )

ಈ ೕ ೆ ಂ ಗಳ

25 October 2010

500/- ಬಹು

ಾಂ ೇಶ

.

ಾನ. ಪ ಸಕ ಓದುಗ ಾ

ಯಳವ ಪ ೆಗಳ -01 ರೂ. 500/- ಬಹು ಾನ.. ಈ ೆಳ ೆ ಾ ದ ಾಲುಗಳ ಾವ ಾದಂಬ ಯದು ಅಂ ಾ ೇಳ ೇಕು, ಾವ ಾದಂಬ ಎಂದು ೇ ದ ೆ ರೂ. 100/- ಾದಂಬ ಯ ಕತೃ ಾರು ಅಂ ಾ ೇ ದ ೆ 100/- ಾವ ಸಂದಭ ದ ಅಂ ಾ ೇ ದ ೆ 100/- ಾದಂಬ ಯ ಬ ೆ ಮ ಅ ಾಯ ೆ 100/-, ಅಲ ೇ ಾನು ೇ ದ ಪ ೆಯ ಒಂದು ತ ೆ ಅದನು ಗುರು ೇ ದ ೆ 100/- ಆದ ೆ, ಇವ ೆ ಾ ಒಬ ೇ ಒ ೇ ೇಳ ೇಕು.. ದಲು ಉತರ ೇ ದವ ೆ ಾತ ಬಹು ಾನ.. ಒಂದು ಾ ಂ ಆದರೂ ಬಹು ಾನ ಇಲ.. ಇವ ಂದ ಒಂದು ಂಗಳವ ೆ ೆ ಸಮಯ ಅಂದ ೆ,

ಭೂರ ಯ ರಂಗದ ೋ ೆ ೕಟು ೋ ೆ ಾ ೆ ಇಣು ... ೌತಮನ ಾ ಾಚ ೆ! ಮನ ಾತು ೆ ೆ ೆ ೕ ಈ ಾಲಕರ ಕನಸುಗ ೆ..? ೊದಲು ಾತು ೕಲು ೨೯ ಗಣ ಂ ಗಣ ಂ - ೦೭೮ (ನವಂಬ ೧೫, ೨೦೧೦) ಾನಸರಂಗ ನಕು ಒ .... :) ಮೃದುಮನಸು ಕಡಲ ಅಬರದ ಕೃಷ ೇವ ಾಯ ದ ಾ ರು. ಮೃದುಲ ಮನಸು

Hidden meanings in company talks

Ashokworld

ಾ ಲ ಮತು ಐ ಾ ಸ ೆ ಯ Agni Prapancha Wish you happy children's day

ಾವ ಾನ ವಣ ತ - ಒಂದು ಪಯತ ಾ ಾ

ಾರ .. converted by Web2PDFConvert.com


ಕೂ:- ಇದು ನನ ೇವ

ಾ ಾ ಾರ .. ಾ ಾಗು... ೕ.. ಹುಡು

ಾದಂಬ ..ಸು ಾರು 20 ಸಲ ಓ ರಬಹುದು...

...

JEEVANA SANJEEVANA

ಾವ ೆಗಳ ಪಳಕ.....!

ಪಸಂಗ 01:"ಕ

ೆ , ಾ ೋ ಬಂದು ಬಸ ೋ ದ. ಅ ೇ ಣ ೇ ೇ ಸು ೇ ೆ ಎಂದು ೇ ದ ೆ ಾವ ಹುಡು ಗೂ ಸದ ಾಯವ ಂ ಾಗುವ ದು ಾಧ ಲ..ಇನು ಎರಡ ೆಯ ಾಗ ಈ ೇಮವನು ಮನದ ಅಡ ೊಂಡು ಾ ಾರಣ ಾ ಪ ಚಯವನು ೆ ೆ ೊಂಡು, ಮನದ ಆ ೆಯನು ಮನ ನ ೕ ಅಡ ೊಂಡು ಪರಸರ ಅ ತಂ ೆ ೆಲವ ಾಲ ೇಹ ೆ ೆ ' ಾವ ಮದು ೆ ಾ ೊ ೆ ೕಣ, ೕ ಲ ೇ ಾನು ಬದುಕುವ ದು ಾಧ ೇ ಇಲ ೆಂದು ೇಳ ೇಕು. ಅದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ೕ ಯ ಆತ ವಂಚ ೆ ಾ ೇ? ಜ ಾದ ೇಮ ೆಂದ ೆ ಇ ೊ ಬರ ೌಬ ಲ ಗಳನು ಮನ ಾ ೇ ಸ ೇಕು. ಇ ೊ ಂದು ೕ ೇಳ ೇ ೆಂದ ೆ ಒ ೇಮ ಉಂ ಾದ ೆ ನಂತರ ಬದು ನುದಕೂ ಅ ೇ ೇಮ ೊಂ ೆ ಇರ ೇಕು, ಅಥ ಾ ಾಯ ೇಕು. ಈ ಾತು ಜ ೕ ಸು ೆ ೕ ಎಂದು ಯಲು ನನ ೆ ಇಷು ವಷ ೇ ಾ ತು. ೕ ಲ ೇ ಾನು ಬದುಕುವ ದು ಾಧ ಲ.. ಪಸಂಗ02:"ಈ ೇಮ ಾ ತ ವ ನನನು ೊಲು ೆ" ಅವಳ ಕು ಾ ೇ ದಳ . " ೇಮ ಾ ತ ೆಂದ ೆ ನನು ಾರೂ ೇ ಸ ೆ ಇರುವ ದು ಅಥ ಾ ೕ ೇ ಾರನೂ ೇ ಸ ೆ ಇರುವ ೋ?" "ನನನು

ಾರೂ ೇ ಸುವ ಲ. ಾ ಾದರೂ ೇ ದ ೆ ಅದು ಅವರ ಾಥ ಾ ಾತ ೇ ೇ ಸು ಾ ೆ. ಆದ ಂದ ಾನು ಾರನೂ ೇ ಸ ಲ." ಾನು ಬ ೇ ೆ" ಎಂದ ಸ ಾನುಭೂ ೕ ೋ, ಅವ ೆ ೊ ರ ಲ.

"

ಂದ ಅವನು, ಆ ಸ ಾನುಭೂ ತನ ೕ ೋ, ಅವಳ

ಣ ೇ ಅವನ ೈ ದು "ಇಷು ೇಗ ೆ ೋಗು ೕ ಾ?" ಎಂದು ೇ ದಳ ..

ಅವನು ನಕು "ನನಗೂ ಇ ೕ ಇ ೋಣ ಎ ಸು ೆ. ಆದ ೆ ಾ ೆ ಅ ಸುವ ದು ಾಥ , ೕ ೇ ೇ ದಂ ೆ ಾಥ ೊಂ ೆ ತ ಾ ರುವ ದು ೇ ೆ ಾ ೆ ೇಮ ಾಗಲು ಾಧ ?"

ಸೂಚ ೆ:- ಇವ ಂದ ಒಂದು ಂಗಳವ ೆ ೆ ಸಮಯ ಅಂದ ೆ, ಾಂಕ: 24-11-2010 ೋಮ ಾರ ಅಂ ಮ ನ. ಮ ಉತರವನು shivagadag@gmail.com ೆ ಂಚಂ ೆ ಕ ಸಬಹುದು, ಬ ನ ಅಥ ಾ ಾ www.shivagadag.blogspot.com ನ ಕ ಂ ಮೂಲಕ ಉತ ಸಬಹುದು.. ನ ಾ ಾತ ಕ ತಂತಗ ೆ ಅವ ಾಶ ಲ.. ಈ ಪ ೆ ೇ ದ ಉ ೇಶ ೆಂದ ೆ, ಾದಂಬ ಯನು ಓದಲು ೕ ಾ ಸುವ ದು ಾಗೂ ಮ ಬು ಮ ೆಯನು ಪ ೕ ೆ ಾಡುವ ದು.. ಈ ಬ ನು ದಯ ಟು ೕ ೇ

ಾ , ಓದುವ ದನು

ೕಾ

..

-ಯಳವ

ೕ ಪ

ಾ ದವರು ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ ಗಳ :

ೇಬ ಗಳ : ಾಂ ೇಶ

7

ಾ ಂ (ಗಳ )

ಈ ೕ ೆ ಂ ಗಳ

ೇ ಾಯರ ಅಂ ೋಣ ಎಂದೂ ಮ ೆಯದ ಾಡು---೭ antaranga (Kannada Blog) ಅಂತರಂಗ …Insane Passion Everyday!

Manju ಕರಗುವ

ಈ ಒಲ ೆ...!

ಮುನ

ಮನದ ೌನ ಕನಡ ಗಜಲಳ ಾ ಾಕನ ಾ ನ ೋಟದ ಅಧ ಾ ನಂ ೊಂ ಾ ತು ೖಸೂರು ಾಜರುಗ ೆ ಮಕ ಂತ ೆಂಡ ಯ ೇ ಾ ! ಳ ೊಬ ಾಲು ಾನನದ ೇ ಯ ಮ ೆ ದಲ ೆ ೆ !! ಬ ೆ ಾ ದ ೕ !!!ಹು ಾಯನ ದಶ ನ !!! ಹಂಸ ಾದ ಮುಕುಂ ಾಷಕ ಜಲನಯನ raju srivastav - film fare award 4

ಾಗರ ಾ ೆಯ ಇಂಚರ ಸು ಂದ ೊಡು ೆ ಮ ೆ... ಾ ೊಪ ೈಟು ಭಟು ೇ ದ “ ೌ ಯ ಕಣು ಕ ದ” ( ಜ)ಕ ೆ!!!! e- ೊ ೆ ಯ - ೆ ಸೂತ ಸ ಾಪ ಶು ಾಳ ಶ ೕಫರ..............."ಅಗದರ ತಂದು.." ಇ ೆ ಂಟು ಮರ ನ ೊ ೆ ಪ ಾಶಣ ಮನಸು ಕಸದ ೊ ಯಲ ... ೆ ೕಧ ೆ . ಾ ೆ ಾವದ ೆಳ ಕಡಲ ೕರ ೕ ೊಂದು ಪಸಂಗ... ಸಹ ಾ 'ಆತ 'ಹತ ಾ .. " ಮನ ನ ಮ ೆ " ಾ ನ ೆ ೆಯ ಅಂಗಳ ೆ.. ನ ಮನ ೕಪಗಳ ಹಬ ೕ ಾವ ಾವ ಮಂಥನ ಕ ರುವ ಕುರುಡರು ಕ ನ ಕಲ ೆ ಆ ಾ ಾವದು Creative Designs

ೕ ಾವ ಯ ಶು ಾಶಯಗಳ

17 October 2010

Sumne THOUGHTS ಸುಮ

ೕ ೆ ೊಡ ಾಗ ಲ.. ಈ ೇಖನ ೆ ೕ ೆ ಾ ೆ ೊಡ ೇಕು ಅಂ ಾ ನನ ೆ ೊ ಾಗ ಲ. ಅ ಾಗ ನನ ೆ 12-13 ವಷ ವಯಸು . ನಮ ಮ ೆಯ ಪಕ ದ ೇ ಒಂದು ಮ ನ ಮ ೆ ತು. ತುಂ ಾ ಉದ ಾದ ಮ ನ ಮ ೆ. ಆ ಮ ೆಯ ಅಧ ಾಗ ತು. ಇನಧ ಾಗದ ಾರೂ ಾಸ ಾಡ ೇ ಾ ಉ ದು ೊಂ ತು. ಆ ಮ ೆ ೆ ಾ ಾಗಲೂ ನ ೇವ ಾನದ ಪ ಾರಪ ೕಗ ಜ ರು ದ ಂದ, ನಮ ಾ ವ ದೂ ಇದರ ಬ ೆ ಒಂಚೂರು ಸಹ ಇಂಟ ೆ ಇರ ಲ. ಆ ಮ ೆಯ ಂ ೆ ಾಸ ಇದವ ೊಬ ೆ ಮ ೆ ಬಂ ಾಗ ಕ ೆಂ ಂದ ೌಂ ಆ ಾ ೊ ೆ ೊಂಡು ಅಸಸ ಾ ದ ೆ ಅವರನು ಕ ೆದು ೊಂಡು ೋಗಲು ಆಂಬು ೆ ಬಂ ತು. ಆ ನ ಸಮಯದ ಾರ ಾದರೂ ಕ ೆದು ೊಂಡು ೋಗಲು ಆಂಬು ೆ ಬಂ ೆಂದ ೆ, ಅದು ಬಹು!! ೊಡ ?? ಸಂಗ .

Let Go!

ಾ ಅವ ಂದ

ಂ ೇ ಹುಣಸೂರು * ಕನಡ ಾ ೊ ೕತವದ ಶು ಾಶಯಗಳ *

ಾ ಾ ಾ

Dynamic equillibrium

ಅಚ ಾ ಅವರ ಅಡು ೆ ೆ ಗಳ ಭೂ ಾ ಪ ಾಸ ಕಥನ ಒ ದಂ ೆ Khaliyadante...

ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ ( ಮ ಕನ ಡದವ ) ಾಸ , ೆನಪ , ೇ ಾರು .. ಾಳ ಮೂಳ .. ಮ ಾ .. .

converted by Web2PDFConvert.com


ಆ ೕ ೆ ಅವರು ಮ ೆ ಾ ಾ ೊಂಡು ೊರಟು ೋ ದರು. ಆ ಮ ೆ ೇವ ಾನ ೆ ೇ ದ ಂದ ಅದರ ಾ ೆ ೇವ ಾನದ ಕ ೆ ೋಗು ತು. ಆ ಮ ೆಯ ಅ ವೃ ೆ ಅವ ಾ ರೂ ಗಮನ ೊ ರ ಲ. ದ ೇ ಮ ನ ಮ ೆ, ಅಧ ೋದು, ಇನೂ ಸಲ ನದ ದು ೋಗು ೆ ಅಂತ ಸುಮ ಾ ದರು ಅನು ೆ. ಆದ ೆ, ಒಂದು ನ ಆ ಮ ೆ ೆ ಅ ೆ ಂದಲೂ ಒಬಳ ಸು ಾರು 48-50 ವಷ ದ ೆಂಗಸು ಬಂದು ೇ ೊಂಡಳ . ಅವತು ಾನು ಮ ಾ ನ ಊಟ ೆ ಸೂ ಂದ ಬಂ ಾಗ, ಆ ೆಂಗಸು ಅಮ ನ ಹ ರ ಏ ೋ ಾ ಾಡು ದಳ . ಆ ೆ ಅಮ ನ ಬ ಮ ೆ ೆಲಸ ೇ ೊಂಡು ಬಂ ದಳ . ನಮ ಅಪ ೆಲಸ ೆ ೆಂಗಸನು ಇಟು ೊಳಲು ಒಪ ರ ಲ. ಆದ ೆ, ಆ ೆಯ ಕಷಗಳನು ಅಮ ನ ಬ ಏನು ೇ ೊಂ ದ ೆ ೕ? ಅಮ ಅದ ೆ ಕರ , ಂಗ ೆ ಅರವತು ರೂ ಾ ಯ ಾ ೆ, ಎರಡು ನ ೊ ನಮ ಮ ೆ ಬ ೆ ಒ ೆಯುವ ೆಲಸ ೆ ೇ ೊಂಡಳ . ಆ ೆ ಎರಡು ನ ೊ ನಮ ಮ ೆಯ ಬ ೆ ಒ ೆಯಲು ಬರು ದಳ . ೋಡಲು ತುಂ ಾ ಉದ ಾ ದಳ , ೖಯ ರಕ ಲ ದರೂ, ಕಣ ೕವಕ ೆ ಾಣು ತು. ನಮ ಮ ೆಯಲ ೇ, ಅಕ ಪಕ ದ ಮ ೆಯಲೂ ಸಹ ಒಂ ೊಂದು ೆಲಸ ೊಂ ದಳ . ಾ ೆ ೆ ನಮ ಂತ ದ ೇ ಎ ರು ದಳ . 6 ಗಂ ೆ ೆ ಾವ ಟೂ ಷ ೆ ೋಗುವ ದ ೇ ೇವ ಾನದ ಕಸ ಗು , ಾ , ರಂ ೋ ೆ ಇಡು ರು ದಳ . ಆ ೆ ರಂ ೋ ಇಡುವ ದನು ಾವ ಂತು ೋಡು ದ ೆ, ಆ ೆ ನಮ ನು ೋ ಒಂದು ಮುಗುಳ ೆ ೕ ಸುಮ ಾಗು ದಳ . ಾಲು ಒಂ ೊಂದು ಥ ಾ ರಂ ೋ ಇಟು ತನ ೌಶಲ ವನು ೋ ಸು ದ ೆ, ೇವ ಾನ ೆ ಬರು ದ ೆಂಗ ೆಯರು, ಪ ನ ರಂ ೋ ಯನು ೋಡು ಾ, ಇಷ ಂದ ಇಷು ಚು ೆ ಗಳ ಅಂ ಾ ಮನದ ೆಕ ಾ ೊಂಡು, ಮರು ನ ತಮ ಮ ೆಯ ಮುಂ ೆ ಅಂಥ ೇ ರಂ ೋ ಯನು ಇಡಲು ಪಯ , ಒ ಅದು ಸ ಬರ ೇ, ಒಂದು ೋ ಇ ೊ ಂದು ಆ ಡು ತು. ತನನು ಅನುಕರ ೆ ಾಡು ಾ ೆಂದು ದರೂ ಆ ೆ ಾವ ೇ ಗವ ೋರು ರ ಲ. ಹಬಗಳ ಬಂ ಾಗಲಂತೂ ೊಡ ಾದ, ಸುಂದರ ಾದ ರಂ ೋ ಇಟ ೆಂದ ೆ, ಾ - ೕ ೕ ೋಗುವವ ೆಲರೂ ಅದರ ಕ ೆ ೆ ದೃ ೆ ರು ದಳ . ಇ ೊ ಂದು ೕ ರಂ ೋ ಯನು ಇ ೋದನು ಎ ಂದ ಕ ೆ ಅಂ ಾ ೆಂಗ ೆಯ ೆಲರೂ ಸಂ ೆ ೊತು ೇ ಾಗ ೇ ದ ೆ, ಒಂದು ನಗು ೕ ಸುಮ ಾಗು ದಳ . ಪ ನ ನಮ ಮ ೆ ಾ ಉ ಯು ದ ಅ ೆ, ಹಣು-ಹಂಪಲು, ೊಡು ದಳ . ಅವ ೆಂದೂ ತನ ೆ ೊಟದನು ಆ ೆ ಾವತೂ ಅ ೕ ನು ರ ಲ. ಅದ ೆ ಾ ಾ ದ ಮ ನ ಮ ೆಯ ೆ ೆದು ೊಂಡು ೋಗು ದಳ . ಅವ ೆ ಮಕ ೆಂದ ೆ ಏ ೋ ೕ , ಾಯಂ ಾಲದ ೊತು ಎಲ ಮಕ ೆಲರೂ ಆಡು ರು ಾಗ, ನಮ ೆ ಾ ಕ ೆದು ೆಪರ ಂಟು ೊಡು ದಳ . ದ ದಲು ಆ ೆಯ ಹ ರ ೋಗಲು ೆದರು ದರೂ ಸಹ ಆ ೕ ೆ ಆ ೆಯನು ಕಂಡ ೆ ಮಕ ೆಲ ಗೂ ಇಷ ಾ ತು. ಅದ ೆ ಅವಳ ೊಡು ದ ಕುರುಕಲು ಂ ಗಳ ಆ ಷವ ಇರಬಹುದು. ಒ , ನಮ ೆ ಚಕ - ೋಡುಬ ೆ, ಇ ಾ ಇ ಾ ಗಳ ೈ ೇದ ವ ಸಹ ಆಗು ತು.

ಮೂಳ .. ಮ ಾ .. ಈ ಪ ೆ ೆ ಾ ಾದೂ ಉತರ ೇ ಾ ೆ ಅ ೊ ಂ ೆ.. ಾರ... ***ಕ ಾವ ಯ ೊಂದು ಾ ಕ *** ಅಪ ಾ ಕನಸು ಕಂ ೆ 22 ರ ಹ ೆಯದ ....... ೌನದ ರಭಸದ ೆಲುವಗಳ ಮನ ಾಳದ ಾತು ... ಾ ೆ ಕನಡವ ೇ ೆ ನನ ಂತ ಾಳದ ಾತು ನ ಸು ರುವ ಾ ಾ ಕ ಪ ೆ ...!!! ೋ ಾ ಕ ೆ ಶಂಕ ಣ ಾ ೆಯ ಾ ೋನ ಆ ಾಸ SRI RAGHAVENDRA, DAILY SHARE MARKET NEWS Your stats, right away

news9 LOVE IN GOA_DHONI AND SAKSHI

ೆನ ನ ಪ ಟಗಳ ೋ ಾ ಜಲ ಾತ ಮನ ೆ ಅ ದು --ಬ ೆಹ ೆ ಬಂದದು ಮೂಕ ಮನದ ಾತು .....! ನನ ೇನು ತಪ ....? ೆ ೆ ಮ ಾಲ ೋ ೆ

Better managerment - Better public service

ಒ೦ಚೂರು ಅದು ! ಇದು ! ಮಗು ನ ಚುಟುಕುಗಳ Guru's World - ಗುರು ಪ ಪಂಚ ... ಮದು ೆಯ ಆಮಂತಣ ಪ ೆ .... Marriage Invitation ಸುಮ ಾ ಅವರು ೇ ದರು .."ಸು ೕ ... ೕಗಂ ೆ !!!!" ನು ಯುವದು vs ಆಚ ಸುವದು! ಚು ಸಂ ೆ ( ).ಹುಣಸೂರು ೌ , ೖಸೂರು ೆ -571501

Broacher

ಮಕ ೆಲ ಗೂ ಆಪ ಾ ದಳ . ಮಕ ೆಲರೂ ಆ ೆಯ ಮ ೆ ಮುಂ ೆ ಆಡು ದುದನು ೋ ಸಂ ೋಷಪಡು ದಳ . ಾವ ೇ ದೂರು ಇಲ ೇ, ಪ ನ ಒ ೊಂಡ ಮ ೆಗ ೆ ೋ , ತನ ೆಲಸಗಳನು ಾಚೂ ತಪ ೇ ಮು ಸು ದಳ . ಅದ ೆ ೕ ಅನು ೆ, ನಮ ಮ ೆಯ ೕ ಯ ೆಂಗಸ ೆ ಆ ೆಯ ೕ ೆ ಏ ೋ ಒಂಥ ಾ ೇ ೊಳ ಾಗದ ೕ . ಆ ೆ ೆ ದ ೆಂಬುದು ಇ ೋ ಇ ೊ ೕ? ೆಲಸ ಮು ದ ೕ ೆ, ಇ ೇ ಾದರೂ ಇ ೆ ಾ? ಇ ೆ ೊ ಅಂ ಾ ೇಳ ದಳ . ಬಹುಶಃ ಆ ೆ ೈತ ೆ ಹು ದ ಮಗ ೇ ಆ ರ ೇಕು (ಈ ನವರು ಅಲ ). ೇ ಯ ೆಂಗಸ ೆಲರೂ ೇ ೊಂಡು ಹರ ೆ ೊ ೆಯುವ ಸಮಯದ ಆ ೆಯ ಬ ೆ ಷಯ ಬಂ ಾಗ, ಚ ಾ ೆಲಸ ಾಡು ಾ ೆ ಅ ೊ ೕ ಾಂ ಂ ಗಳ ೊ ೆ ೆ ಆ ೆ ಕಷ ಂದ ಬಂದ ಬಡವರ ಮಗ ೆಂದೂ, ಗಂಡ ಾವ ಾಲದ ೋ ಸತು ೋ ದು, ಮಗ ೕದ ಪ ಂಗಳ ಲ ಾಂತರ ದು ಯುವ ೆ ಂದೂ, ಲ ಾ ೇ ಾ ೊಂಡ ೆಂದೂ, ೊ ೆ ಬಂದ ೕ ೆ ಮಗ ಬದ ಾದ ೆಂದೂ ಾತ ಾ ೊಳ ದರು. ಮಗ ೇ ಆ ೆಯನು ಮ ೆ ಟು ಓ ದ ೆಂದು ಾ ಾಡು ದರು. ಅಷು ೕಮಂತ ಾದರೂ ಈ ೆ ಇ ೆ ಬಂದು ಒಬ ಾ ೆ ಇ ಾ ೆ ಅ ೊ ೕ ಪ ೆ ಾಡು ತು.

ಚ ಚ ಾ ಬದುಕು ಒಂದು ಸುಂದರ ಾ ಾಡು - ೧ ಕನ ಗರ ಒಕೂ ಟ ಜಯದಶ ಯ ಾ ಕ ಶು ಾಶಯಗಳ HANIHANI - ಹ ಹ ಾರ ೕಗ ೆ..!! ಾವ ೆ ೋಕ..........

ಆದ ೆ, ಅವ ೊಂ ನ ೇವ ಾನದ ಪ ಾರಪ ನಂಪ ಆ ೆ ೇವ ಾನದ ಕಸ ಗು , ಾ , ರಂ ೋ ಇಡುವ ದನು ೇಡ ೆಂ ದ. ಾ ೆ ಪ ಾರಪ ? ಾ ೇನು ಸ ಾ ೆಲಸ ಾಡು ಲ ಾ? ಎಂದು ೇ ದಳ .. ಾ ೕ ೊ ಲದ ಈ ೆ ೇವ ಾನ ೆ ನಂಪ ೆಲಸ ಾಡುವ ದನು ಂ ನ ನದ ಕ ೕ ಂ ನ ೆಲವರು ೋ ದರಂ ೆ, ಆ ೆ ೆ ೊ ದ ಮ ೆಯನು ಒಂದು ಾರ ೊಳ ಾ ಾ ಾ ಸ ೇ ೆಂದು ೕ ಾ ದರಂ ೆ, ಪ ಾರಪನೂ ಸಹ ಇವಳ ಕ ೆ ೆ ಾದ ಾ ಾಗ, ಆತನ ೇ ಬದ ಾ ಸಲು ಕ ಮುಂ ಾ ಾಗ ಆತ ಸುಮ ರ ೇ ಾ ತಂ ೆ..

ಸಗ ಾಮ ೆ ೕ ಾಕೂಟದ ದ ೆಯ ನನೂರ ಹುಡ "ಅ ".....!!!!

ಇಷು ೇ ದ ನಂತರ ಪ ಾರಪ ೆ ೇನು ಾತ ಾಡ ೆ ೊರಟು ೋ ದ. ಅವತು ಆ ೆ ೇವ ಾನದ ಮುಂ ೆ ಇಡು ದ ರಂ ೋ ಅಧ ೆ ಂತು ೋ ತು.. ಅವ ನ ನ ಆ ೆ ಸ ೆ ೆ ಾ ೊಂಡು ೆಲಸ ೆ ಬಂ ಾಗ, ಎಲವನೂ ಾನು ೆಲಸ ಾಡು ದ ಮ ೆಯ ಒಡ ಯ ೊಂ ೆ ಹಂ ೊಂ ದಳ . ಅವ ೆಲರೂ ಅ ೕ ಾಪ ಎಂದು ಅನುಕಂಪ ೋ ಸ ಾ ೕ ೊರತು ಮ ೇನೂ ಾಡಲು ಾಧ ಾಗ ಲ.. ಾರ ೇ ನ ಆ ೆ ೆಲಸ ೆ ಬರ ಲ. ೇವ ಾನದ ಅಂಗಳವ ಸಚ ಾಗ ೇ, ರಂ ೋ ಲ ೇ ಮುಖ ೊ ೆಯದ ನನ ಮುಖದಂ ತು. ಾರ ೇ ನ ಆ ೆ ೆಲಸ ೆ ಬರ ಾಗ, ಆ ೆ ಮ ೆ ಟು ೋ ರಬಹು ೇ ೋ ಎಂಬ ಪ ೆಯನು ನಮ ೕ ಯ ೆಂಗ ೆಯರು ಮನ ನ ೊತು ೊಂಡು

Nanna Account Delete agide Dayamadi E Accounting Seri...

"ಕು " - ನಮ

ಮ ೆಯ ೕಪ ಾಶದ ಾ ಯ ೆ ೇಶ

ೇಳ ೇ ೆ ಸು ೆ ... ಬರಹ ಾರದ ೌ

ಇ ದ ಒಂದು ೋನ ೆ ೕಮದ ಕ ೆ... ೊಡಮ .ಮಂಜು ೋ ಂದನ ಾ ೆ ಪ ಾಣ ...! ಕನ ಡ ೇ ತ ಪಸಕ ಡುಗ ೆ ಸಂಭಮ ನ ಾ K - a telprabhu blog US & us - ಯುಎ ಮತು ನಮ ಬ ೆ... ಕದವ ೆ ೆ ೆಳಕು ಬರ ಓ ಾ ... ಮ ಾತ ಾಂ ೕ ಯವರ ಾ ಗಳ ಾಸ ೈ ಾ ಂ , ವಂಡ ಾ ಂ ಎ ಾ ಇ ೇ ಐತ ಾ.. vishwamuki converted by Web2PDFConvert.com


ಚಡಪ ಸು ದರು. ನಮ ಮ ಆ ೆ ದ ಮ ೆ ೆ ೕಗ ಾ ೆ ೕ ೇ ೆ ಎಂದು ೋ ೊಂಡು ಬರಲು ೇ ಾಗ ೋ ೋ ದ ೆ, ಮ ೆ ಒಳ ಂದ ಲಕ ಾ ತು. ಸಂ ೆ ಾದರೂ ಆ ಮ ೆಯ ಾ ಲು ೆ ೆಯ ೇ ಇ ಾಗ, ೇವ ಾನದ ಪ ಾರಪ ಆ ೆಯ ಮ ೆ ಾ ಲು ಬಂದು ಂತು ಾ ಲು ಬ ದ. ೇ ಯ ಹುಡುಗ ೆಲರೂ ಪ ಾರಪನ ಸುತ ಂತು ೊಂಡು, ಆ ೆ ಾ ಲು ೆ ೆಯುವ ದನು ೋಡು ದರು. ಆ ೆ ಾ ಲು ೆ ೆಯ ೇ ಇಲ. ಪ ಾರಪ ಾ ಲು ಮುಂದೂ ಾಗ, ಾ ಲು ೆ ೆದು ೊಂ ತು. ಆ ೆ ಾ ೆ ೕ ೆ ಮಲ ೊಂ ದಳ . ೊರ ೊರ ೆಮು ದುದು ಆ ೆ ೆ ಹು ಾರು ಇಲ ೇ ಇದುದ ೆ ಾ ಾ ತು. ಸು ಾದಂ ೆ ಾಣು ದಳ . ಪ ಾರಪ ಆ ೆ ಂ ೆ ಏ ೋ ಾ ಾ ಮ ೆ ಾ ಲು ಮುಂದು ಾ ೊಂಡು ಬಂದ. ನಮ ೇನೂ ಅಥ ಾಗ ಲ. ಸಲ ೊ ನ ನಂತರ ಪ ಾರಪ ಕ ಾ ಂದ ಾವ ೋ ಾ ೆಗಳನು ತಂದು ೊ ದ. ಾರ ೇ ನದ ಮ ಾ ನದ ೊ ನ ಆ ೆ ನಮ ಮ ೆ ೆಲಸ ೆ ಬಂ ದಳ . ಲವಲ ೆ ಂದ ಓ ಾಡು ದಳ . ನಗುನಗು ಾ ೆಲಸ ಾಡು ದಳ . ಅವ ೇ ಆ ೆ ಅ ೊ ಂದು ನಗು ನಗು ಾ ೆಲಸ ಾಡು ಾ ಲವಲ ೆ ಂದ ಇದುದು. ಇಷು ನ ನಮ ೆಲಸ ಾಡು ದವಳ ಈ ೇ ಾ ಅ ಸು ತು. ಅವಳ ಾ ಾ ೆ ೆ ಕುಂಕುಮ, ಕ ಮ ಸರ ಅದ ೆ ನದ ಾಂಗಲ ಅವತು ಾ ೋ ಏ ೋ ಪ ಾ ಸು ತು. ಸಂ ೆ ೊತು ಮಕ ೆಲ ಗೂ ಕ ೆದು ಎಲ ಗೂ ೈತುಂ ಾ ಂ ಗಳನು ೊ ದಳ . ಎಲ ಗೂ ಅವತು ಹಬ . ಅವತು ಬಹಳ ೊತು ೇವ ಾನದ ಮುಂ ೆ ಇದ ಅರ ಕ ೆಯ ೕ ೆ ಕೂತು ೊಂಡು ಮಕ ಳ ಆಟವನು ೋಡು ದಳ . ಬಹಳ ೊತು ಅ ೕ ಕು ತು ೊಂ ದಳ . ಾ 9.00 ೆ ಾನು ಅಂಗ ೆ ೋ ಬರು ಾಗ ಆ ೆ ಅ ೇ ಕು ತು ೊಂ ದಳ . ಅವಳನು ೋ , ಮುಗುಳ ೆ ೕ ೆ. ಪ ಾ ಅವಳ ಮುಗುಳ ೆ ೕ ದಳ . ಅವತು ಾ ಾ ಅರ ಕ ೆಯ ೕ ೆ ಕು ತು ೊಂ ದಳ ಅನು ೆ. ೆ ೆ ಎಂ ನಂ ೆ 6 ೆ ಟೂ ಶ ೆ ೋಗು ಾಗ ಆ ೆ ಇನೂ ಅರ ಕ ೆ ೕ ೆ ಮಲ ೊಂ ದಳ . ಅವತು ಾನು ಾರ. ಸು ಾರು 10 ಗಂ ೆ ೆ ೇ ಯ ಹುಡುಗ ೆಲರೂ ಆ ೆಯ ಕ ೆ ೆ ೋ ಾಗ, ಪ ಾರಪ ಅ ೇ ಂ ದ. ಆ ೆಯು ಏಳ ೇ ಇನೂ ಮಲ ೊಂ ದಳ . ಅವಳನು ಮುಟ ೇ ಅಂ ಾ ಪ ಾರಪ ೇ ದ. ಾ ೆ ಅಂ ಾ ೊ ಾಗ ಲ. ಆತ ನಮ ನು ಅ ಂದ ಓ ಟ . ಮ ಾ ನದ ೊತ ೕ ಯ ೆಂಗ ೆಯ ೆಲರೂ ೇ ಾತ ಾಡು ದರು. ಅವರ ಾ ಂದ ಯು ತು.. ಆ ೆಂಗಸು ಾ ಮಲ ಾಗ, ಅ ೕ ಸತು ೋ ದಳ . ಆ ೆ ೆ ಹು ಾ ಲ ಾಗ, ಪ ಾರಪ ಆ ೆಯ ಮಗ ೆ ೕ ಾ ಷಯ ದನಂ ೆ, ಆ ೆಯ ಮಗ, ಅವಳ ಒಂದು ವಷ ದ ಂ ೆ ೕ ನನ ಾ ೆ ಸತು ೋ ಾ ೆ ಅಂ ದನಂ ೆ.. ಅದ ೆ ಅವಳ ಮನ ೆ ತುಂ ಾ ೇ ೋವ ಾ ೊಂ ದಳಂ ೆ... ಾ ೇ ಾದರೂ ಸತು ೋದ ೆ, ಅವ ೆ ೇಳ ೇ ಅಂದಳಂ ೆ. ಾಪ, ಾ ಮನಸು ಎಷುಂದು ಸಂಕಟಪ ೋ ಈ ಾತನು ೇಳಲು.. ಆ ೆ ಸತ ಷಯ ಒಬ ಂದ ಇ ೊ ಬ ೆ ಹರ , ೇ ಯ ಹುಡುಗ ೆ ಾ ಆ ೆಯ ೆಣದ?? ಸುತ ೆ ೆ ೆವ . ಆಗ ಮ ೆ ಎಂ ೊಟ ಪ ಾರಪ ನಮ ೆ ಾ ದೂರ ಸ ದ. ಆ ೆಯ ಸುತಲೂ ತನ ೈನ ಾ ಕವ ನ ತ ೊಂಡು ಬಂ ದ ಪ ಯನು ರಂ ೋ ಇಟ ಾ ೆ ಇಟ . ಇ ಾ ೆ ಪ ಾರಪ ಅಂ ಾ ೇ ಾಗ, ಆ ೆ ೆ ಇರು ೆ ಮುತು ರುವ ದನು ೋ ದ. ಅದನು ಮ ೆ ೆ ಬಂದು ಅಮ ನ ಎದುರು ಬಂದು ೇ ಾಗ ಆ ೆ ಮ ೆ ೕನು ಅ ೆ ೋಗ ೇಡ ೆಂದು ಾ ೕತು ಾ ದಳ . ನಮ ದುಗುಡ ಆ ೆ ೆ ಅಥ ಾಗ ಲ. ನಮ ೕ ಯ ೆಂಗಸ ಾ ರೂ ಈ ಬ ೆ ತ ೆ ೆ ೊಳ ಲ. ಆದರೂ ಅವರ ಮುಖದ ಅವರ ಮನ ನ ೇ ೊಳ ಾಗದ ಾವ ೋ ಚಡಪ ೆ, ಒ ಾಟ ಾಣು ತು. ಸಂ ೆ ಐ ಾಗು ತು. ಆ ೆಯ ಸುತ ಪ ಾರಪ ಾ ದ ಬಣದ ೌಡ ನ ಲ ಣ ೇ ೆಯನು ಾ , ಇರು ೆಗಳ ಆ ೆಯನು ಮು ೊಳ ದವ . ಪ ಾರಪ ರ ೆ ದು, ಇರು ೆಗಳ ೆ ಾ ಕಸ ಗು , ದೂರ ಸ ದ. ಒಂ ೆರಡು ಣಗಳ ಅರ ೕ ಕ ೆಯ ಮುಂ ೆ ಮು ಾ ಯ ಾ ಕ ಬಂದು ಂ ತು, ಅದರ ದ ಇಬರು ಾ ಾ ಮುದುಕ ಬರೂ ಅ ೕ ಂ ದ ಪ ಾರಪನ ಹ ರ ಒಂ ಷು ಾ ಾರ ಕುದು ದ ೕ ೆ, ಒಂ ೆರಡು ಣ ಇಬರೂ ೕ ೇದು ಾ ಅದು ಇದು ಾ ಾ ೊಂಡರು, ಪ ಾರಪ ಮ ೆ ೆ ೋ ಬಂದು, ಒಂ ಷು ದುಡನು ೊಟ ೕ ೆ, ಒಂಥ ಾ ತ ನಗು ೊಂ ೆ ೆ ೊಂಡು, ಅಧ ೇ ದ ೕ ಯನು ೊಸ ಾ , ಆ ೆಯ ೆಣವನು ಇಬರೂ ೇ ಎ ಮು ಾ ಾ ಕ ೆ ತುಂ ದರು. ಅಧ ಕಸ ತುಂ ದ ಾ ಕ ನ ಒಂದು ಮೂ ೆಯ ಆ ೆಯ ೆಣವನು ಮಲ , ೋ ೕ ೕಲ ೊ ದರು. ಒಂ ೆರಡು ಣಗಳ ಾ ಕ ಾಗ ಾ ಾ ತು. ಅವ ೆ ಾ ಏ ೋ ಒಂಥ ಾ ಾವ ಮ ೆ ಾ ತು. ಾ ೋ ಏ ೋ ಾ ಗೂ ಆಟ ಆಡಲು ಮನ ಾಗ ಲ.. ಅವತು ಾ ೋ ಾ ಮ ೆ ಬಂ ತು. ಾ ೆ ಅಂ ಾ ೊ ಾಗ ಲ.. ೆ ೆ ಾಗುವಷರ ಆ ೆ ದ ಮ ೆ ಕೂ ಾ ದು ೋ ತು.. ಅದೂ ಸಹ ಾ ೆ ಅಂ ಾ ೊ ಾಗ ಲ. (ಕಲ ೆ..)

ಇಂ , ಯಳವ ೕ ಪ

vishwamuki "ಹ

ವ ಬದು ನ ಾಟ ಕ ಸುತ ೆ, ಕಷಗಳ ಾಧ ೆ ೆ ಮುನು ಾಡುತ ೆ".

ತುಘಲ

An absolutely brilliant analysis of what makes the world go round!!!

ೆನ ನಂಗಳ ಂದ ಒಂ ಷು .............. ೆನಪ ಕನವ ೆ * ನಮನ * " ಏ ಾದ

ಾನನ "( ಾವಣನ ಹ ೊ ಂದ ೆಯ ಮುಖ!!)

ನ ೆ ೆಯ ೕ ೆ ತನ ಂ ೆ ಾ ೆ ... ಅಪ ಾ ಾನಲ ಾ ಾತ - Paarijata ತ ಬಂಧಗಳ ರಣ ಅ ಾ ಾರ ಪಕರಣ ಆ ೋ .ಕ.ಪತಕತ ನ ಬಂಧನ ಪ ಾ ಾತಂತಹರಣ ೇ? ಉ ಯ ರ ೆ ೆ ಗುರುತು ಎಚ ಾಗು ೆ ೆ ಾನು? Timepass Reporting from undisclosed location..

ಕ ಾ ಟ ಾರತ ಕ ಾಮಂಜ ಸ ಾಪವ : ೦೪. ಾಲ ೆಯ ಸಂ everything that impressed me The Battle of Algiers (1960) Italian

ೈ ಾ ಾ . ೕ ೊಂದು ಅಸಂಗತ ಹರ ೆ ಹ ಹುಡುಗ ...... ಾನು ಮತು ಾ ರ, ಸಲ ೕ ೋಗ ಾಗ-3 Ismails World " ೌದು ಇದು ನನ ಪ ಪಂಚ " ಆ ನನ ಸು೦ದ ಯನು ಕ೦ ೆ vivek @ jeevamandala Request for your co-operation for Jeevamandala

ೆ ೆ ...... ೆ ೆ......: ೕವನ ಬಂ ೆ ಕ ಾ? ೋ ಾ ಪ ಾಂತನ ಸೂಪ ◌ು

ಕವನಗಳ

Temporary Post Used For Theme Detection (ae4ff0a3-70cb-4f71-b92b-70d1b81bcdb3 3bfe001a-32de-4114-a6b4-4005b770f6d7)

ಜಯ ಪವ ಾನೂ ನನ mobile ೕಶ ಾಜ ಾಳ ಐಶ ಯ ೈ.. ಕನ ಡ ಾ KannadaBlogList ತ- ತ ಫಲ ೋತವ ೕಸ ೩-೧೩ ಹ - ಕವನ " ಾ ರ ೊ ಂದು ಕನಸು " ಒಂದ ಲ .... ಮ ೆ ಬ ೆಯು ಾ ೆ......?! ಕಂಪ ಇ ಕನ ಡ ೇಖನಗಳ ಅನವರತ 'ದ ಾವ ಾರ' ಪ ಕಲ ೆಯ ಂ ನ ಅಂತ ಾಥ . ಕೂಗು ... ೕ ೇ ೆ? ತ ೆ ಹರ ೆ !????????????? ೆ ಯೂರಪನವರ exclusive ಾಧ ೆ!!! Chittara

ಾಂ ಕ ೆಯತ ಾಗು ೆ ನಮ ಬದುಕು......

ಾ ದವರು ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ ಗಳ :

10

ಾ ಂ (ಗಳ )

ಮೂ ರ ಹುಡು ಯ ಮನದ ಾತು ....

mattade besara by Mrs. Pallavi

converted by Web2PDFConvert.com


Nannede Preethi....

ೇಬ ಗಳ : ಅನುಭವಗಳ

ಗು ಾ

ಈ ೕ ೆ ಂ ಗಳ

....

HaRiNi-GALLERY

ಾಂ ೆ 27 September 2010

tandacool

ಹ ೇ ೊಳಲು ೊಸ ಾನ

ನಮ ಜ ಅಜನವರ ಪ ಣ

ಾ ಪ ಾರ

ನಮ ಕ ಾಯಕನ ಹ

ಯಈ ನ

ನಮ ಜ

: 27-09-2010 ರಂದು ಅವರ

ೆನ ಾ

..

ಾಗು ....

Science & Share World Environment Day (June 5th)

ಶ ಪ ಟ /Vishwa Puta ಮತಗ ೆಗ ಂದ ಪ ಾವಂತ ೇ ೆ ದೂರ? Jeevan Dongre's Google TV

ಇವ ೋಡ ನಮ ಜ ಾನ ೕ ಪ ಟಜ.. ಕಣು ಇಲ ೆ ೆ ಾನ ಕ ಲ ೋ ೆ ಾ ೋ ಾ ನ ಇವ ೋಡ ನಮ ಜ ಾನ ೕ ಪ ಟಜ. ಮೂರು ಾ ೆ ಪಂ ತ ತಬ ಾ ಾ ೕ ಾದಕ ಾ ತ ಕೃ ಹ ಾ ನ ಸಂ ೕತ ಾ ೆ ಾ ಾ ನ. ಇವ ೋಡ ನಮ ಜ ಾನ ೕ ಪ ಟಜ. ಆ ಾಗ ಕಣು ಕಳ ೊಂಡ, ಮನ ನ ಕಣು ೆರ ೊಂಡ ಾನ ೆ ೆ ೋ ಾವ ಪಂ ಾ ಗಳ ಂ ೆ ಬಂ ಾವ. ಇವ ೋಡ ನಮ ಜ ಾನ ೕ ಪ ಟಜ. ಹಲ ಾರು ಾಸ ಕಲ ಾವ ನೂ ಾರು ರಚ ೆ ಾ ಾವ 19 ಪ ಾಣ ಬ ೆ ಾನ 19 ಾಟಕ ಆ ಾ ನ ಇವ ೋಡ ನಮ ಜ ಾನ ೕ ಪ ಟಜ. ಕುರುಡರ ಂಡು ಕ ಾ ನ ಅ ಾಥರ ತಂ ೆ ಆ ಾ ನ ಗದು ೆ ಬಂದು ೆ ೆ ಾ ನ ೕ ೇಶ ಾಶಮ ಾ ಾ ನ ಇವ ೋಡ ನಮ ಜ ಾನ ೕ ಪ ಟಜ. ಅ ಾಥರ ಾಳ ೆಳ ಾ ನ ಅಂಧ ೆ ಊರು ೋಲು ಆ ಾ ನ ಂತು ೆ ಕಲ ಾ ನ ತ ಾ ೋಹ ನ ೆ ಾ ನ ಇವ ೋಡ ನಮ ಜ ಾನ ೕ ಪ ಟಜ. ಸಂ ೕತದ ಾಧ ೆ ಾ ಾ ನ ನೂ ಾರು ರುದು ಪ ೆ ಾನ ಗದು ೆ ೕ ತಂ ಾನ ಪ ಣ ಭೂ ಾ ಾ ನ ಇವ ೋಡ ನಮ ಜ ಾನ ೕ ಪ ಟಜ. ೋಕವ ಟು ನಡ ಾನ ಅ ಾಥರ ಅ ಾಥ ಾ ಾ ನ

ಸ ಕನಸು ೕ ..ಮ ೆ ನ ಾ ಾದ ೆ ಆತ ಹ ೆ ೇ ೆ ಶರ ಾಗ ೇಕು? my life

ಾತು - ೌನ ಟು ನ nanna kavithegalu

ಕಂ ಾ... manada matu

ನಂಗೂ ಬಹು ಾನ ಬಂತು

ಂ ಾ ೋಚ ೆ

Temporary Post Used For Theme Detection (5e0edccb-7a5d-4353-8cd8-63b4ba461e5f 3bfe001a-32de-4114-a6b4-4005b770f6d7)

ಕರು ಾ ನ ೊಂದು ಪಯಣ ಸ ೕ ರ ೈಕ ದಲ ಪಯಣ ನಂಜನಗೂಡು on R15 with SMS

..

patil blog my new entry

ಮನ

The Blind Side

ನ ಲುಗ My Mobile Blog

ಆ ೆ ಕ ಾಂಜ ಚಂದ ಬಂಧನ(ಕವನ)

.........

paashupatha ln: creating symbolic link `/media/cf1//bin/addgroup': Operation not permitted

Tappidalli kshamisi pls

ನನ ೆಳಯನ ನಗು

ಾ ೇ ೆ ೕ ೆ ? ಸಧ ಕ ೆಂಟು ೋಯು ! raitapy

ೇಧ- ಾ ೋ ಅ - ಸು ಕನಡಪಭದ 24 x 7 friend for you ATRUE STORY ..."WHY ME?"

ಕಲ ತ ಾವ ಮುಖ ಾಡ ರೂ pa ी ೆಳ ನ ಹಬ ೕ ಾವ ಯ ಶು ಾಶಯಗಳ ! ಾ ರದ ಾವ ರೂಪ ಂತ ಗುಣ ಮುಖ ಎಂದವ ಾ ರು? Wanderer's Note Rappelling in Karadigudda

Dil..sunonaa converted by Web2PDFConvert.com


Aaap ko kya pathaa...

ಸಂ ೕತದ ೕ ೆ ಕ ಾ ನ ಎಲರ ಮನ ಾಗ ೆ ೆ ಾ ನ ಇವ ೋಡ ನಮ ಜ ಾನ ೕ ಪ ಟಜ.

ಕುರುಬರ ೆ . ಸ ಾ ಾ. ಯ ಾ ಥ ಕ ಾ ೆ . ಕ ಾಯಕನಹ .ತುಮಕೂರು ೆ . EST1909 ೋ ಬು ತರ ಾ ಸ ಾರಂಭ: ೇವ ಾಜು. . . suddimaatu

ಗ ಸುವ ಮುನ ...

-ಇಂ

ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ

Ravi Hegde's Glocal Funda!

ೋ ಯ ೆ ವ ಂ : ನಮ ಜನ ಡಬ www.shivagadag.blogspot.com

ೕ ಪ

ಾ ದವರು ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ ಗಳ :

ೇಬ ಗಳ : ನಮ ಜ

16

ಾ ಂ (ಗಳ )

ಈ ೕ ೆ ಂ ಗಳ

17 September 2010

ಸು (ಬ

ಂ ೇ ೈಂ ಾ ೆ... ೆ ಒಗರ ೆ.. ಕವ )

Buzziಗರು ಈ

ಾಗ ೇ ಇವ ಗಳನು ೋ ಾ ೆ .. ೋಡ ೇ ಇ ೋ ೆ ಈ ಾಲುಗಳ ..

!

ೕ ತಂದ ಎ ೆ ೆಯ ಮನ ಾಳದ ೆನಪ .......! ಓ ಮನ ೆ ೕ ಅ ರ ಹೂ ಅಪನ ೈ ದು.. ಾನ ಂದು -ನ ಾ ಾ ,,,, ಬದು ೆ ೊಸ ಅಥ ೊ ದು ಕ ೆ. ಅ ೕ ೆ ಂದ ಅವ ೋ ಸುತ ... ಆ ೆ ೕ ಾದ ಜ ಾಂ ೕಯ ಅವ ೇಳನ, ೕ ೊಂದು ಅವ ೋಕ ನ ಚಲುವ ಕನ ಡ ಾಡು .. ಕನ ಗರ ೕಡು Uniq Rooms

ಬದು ನ ಾ ೆ ೕ -Balance Sheet of LIFE ೕ ಹು ೋ ಾ ಾಗ ...... CHILIPILI

ಲ ೆ ೋ, ೈಂ ೋ......

ಹ ಕನ ಡ Noor

ಅಮೃತ ಂಚನ ೆ ೆಯ ೊಬನ ಕವನಗಳ ... 1) ಇ

ೋ ಗ ೆ ಂಡುಗಳ ಒಬ ಳನು ೆ ೆ ಾ ೊ ಂಡು, ಾ ಾ ತ ೆ ೆಡು ೊ ಂಡು, ೊಸ ಬ ೆ ತ ೊಂಡು, ೆ ಂ ಗಳ ೆಂ ಾ ೊ ಂಡು, ಗು ಾ ೊ ಂಡು ಅವಳ ಮುಂ ೆ ೆಕರನ ಥ ಾ ೋ ಂತು ೊ ೆ ೕ ೇಷ ನ ೆ ೆಬ ವ 14 ಅನ ಬಹುದು.

2) ಎ

ಸಹ ೇ ಇವ ೕ

ಾ ಪ ೆ ಗೂ ಉತ ಸು ದ ಹುಡು ಬ ಳ , ಮುಗ ಾ ಯ ಮುದು ಪ ೆ ೆ ಉತ ಸ ಾಗ ೇ , ಅ ಷ ಾ ಾವ ಾಶ ೊಂಡು ಬಂ ದಳ . ಅ ೊ ಂದು ನ ಂದ ಾ ದ ಅವ ೆ ನ ಅವಳ ಾ ಲಂ ೈ ಾಡು , ಅವಳ ಉತರದ ಮುನೂ ಚ ೆ ೆ . ಅವನ ಾಲು ೆಲದ ೕ ೆ ಲು ಲ .

3) ನೂ

ಾರು ೆ ೆಯ ೊಂ ೆ ಹುಡುಗ ೊಬ ನ ತಂ ೆ ಾ ಕೂಡ ೇ ಎಲ ೆ ೕ ತರನು ಾ ದ . ನೂ ಾರು ೆ ೕ ತರ ೋಗುವ ಲ ೆಂದು ಪಟು 4) ಹುಡು ೆ munch punch ೕ ದಳ .. perk ೊಟ .. ಅಂದಳ ..

ಾ ಾಡು ದ ೕಮಂತ ೕ ೋದರು. ಜ ಾ ಾ ಬಂದ ಾ ಮು ಾ ೈದು ಾ ಾರಣ ದೂರ ಮೂರು ಜನ ಾಪ ಬಂದು, ಟು ಾ ೆ.

SureshTN

ಮಂಕು ಮ ನ ಕಗ ( ಆಯ ಾಲುಗಳ )

ನ ಾ ಾತ ಕ ೇ .... ಾಹ ಆಮಂತಣ ಉನು ೆಾ ಸಂ ೆಯ ಾಗ ೆ ...! ೆಸ ನ ಹಂ ಲದ ಹ ಗಳ .. ೕ ಾ ಳ ೋ .. ಕತ ಾಳ ವ ೊತು ********* Middle of Nowhere *********** Bengalooru ---> City of Oceans

ೆಟೊ ೕಟ ಕದ ದ ೕರ

ೕ ನ ೆ ೆಯ ಹುಡುಕುತ .....

ಅಗ ೆಯ ಅಂಗಳ ೋಡಗನ ೋ ನುಂ ತ! ಓ ೆಗ Talk time ಬದಲು ಬ ೕ time

ದ ೆ....

ಾ ಾ

ಆಕು ಾಂಧವ ೆ ಾ ಾ ಗತ

ೊಟ ..

ಾನು ನ ೕ ೕ ಕ ೆ Cadbury ಅಂದ .. i too love you ಕ ೋ Don't Worry ಅಂದಳ .. ಒಂ ೇ ಒಂದು ಮುತು ೊಡು Alpenliebe ಅಂದ .. ಅಷ ೆ ೕ ಅವಳ ೊ ೆ ಆ ತು Kit-Kat

ನನ ಆಕು

ಬಳಗ

ಬಂದು ೊ ೕದ ಅ ಗಳ Live Traffic Feed This could be you!

converted by Web2PDFConvert.com


This could be you! Clarks Summit, Pennsylvania Add your face &

ೊ ೆಯ ಾ ಅವ ೆ ೊ ದು Milky Bar ಈಗ ಅವನ ಾಸಸಳ only Bar Bar Bar..

A visitor from link!Clarks Summit, Pennsylvania viewed "ಯ ಳ ವ ಾ .. ಕ ನ ಡ ದ

5) ಮದು ೆ ಾದ 3 ಂಗ ೇ ೇ ನನ ಅನು ೆ .ನನ ವಳ ೊ ೋ ಮುತುಗಳ

ೆ ಸಕ ೆ ಾ ತುಂ ಾ ೇ

ೆ ಬರು ೆ ಾ ರು ೆ ..

ಾಸ ಾಯ ಎ ೆ ◌ ್ " 0 secs ago

A visitor from Brisbane, Queensland viewed "ಯ ಳ ವ ಾ .. ಕ ನ ಡ ದ ಾಸ ಾಯ ಎ ೆ ◌ ್ " 2 mins ago

6) ಅವ

ೆ ಪ ೕ ಾಡಲು ಕವನ ಬ ೆದು ೊ ೆ . ಅವಳ ೆ ಾ ದರೂ ಅವಳ ೊ ೆಯ ದವ ೆ ಇಷ ಾ ತು. ಇ ಾಗ ಅವಳ ೆಸರು "ನನ ೆಂ "

ಸು ಾಗ

ಸು ಾಗ

A visitor from Davangere, Karnataka viewed "ಯ ಳ ವ ಾ .. ಕ ನ ಡ ದ ಾಸ ಾಯ ಎ ೆ ಸು ಾಗ ◌ ್ " 1 hour 26 mins ago

A visitor from Singapore viewed "ಯ ಳ ವ ಾ .. ಕ ನ ಡ ದ ಾಸ ಾಯ ಎ ೆ ಸು ಾಗ ◌ ್ " 1 hour 47 mins ago

7) ಎ ಾ ಹುಡು Question ೇ

ೕರು Question Bank ಥ ಾ, ಅವ ೆ ಾವ ಾದೂ ೋ , ಾಪ ಮ ೆ ೕ Question ೇ ಾ ೆ .

8) ಅವ

ನ ಾತು.. " ೊಡು ೇ ವರವನು ಕುಟುಕನಲದ ಗಂಡನ .. ಇವ ನ ಾತು.. " ೊಡು ೇ ವರವನು ಕ ಕು ಯುವ ಗಂಡನ ..

A visitor from Bangalore, Karnataka left "ಯ ಳ ವ ಾ .. ಕ ನ ಡ ದ ಾಸ ಾಯ ◌ ್ " via

ಎ ೆ

ಸು ಾಗ

haalusakkare.blogspot.com 2 hours 27 mins ago A visitor from Bangalore, Karnataka left "ಯ ಳ ವ ಾ .. ಕ ನ ಡ ದ

ಾಸ ಾಯ ಎ ೆ ಸು ಾಗ ◌ ್ " via kuntini.blogspot.com 2

hours 31 mins ago

A visitor from Bangalore, Karnataka left "ಯ ಳ ವ ಾ .. ಕ ನ ಡ ದ

ಾಸ ಾಯ ಎ ೆ ಸು ಾಗ ◌ ್ " via timepass-kadlekaa

9)

ಾತು ೆ ೇ

..

ೌನ ಬಂ ಾರ.. ಇದು ಮ ೇಶಣನ Status

ಾಡಲು

A visitor from Bangalore, Karnataka left "ಯ ಳ ವ ಾ .. ಕ ನ ಡ ದ

ಾಸ ಾಯ ಎ ೆ ಸು ಾಗ ◌ ್ " via chikkanayakanahal

ನನ ವಳ ಇವತು ಾತ ಾಡ ೇ ೌನ ಾ ಾ ೆ... ೈ

yi.blogspot.com 2 hours 35 mins ago

ೕ ಬಂ ಾರ ೊ ಸ ೇ ೋ ಏ ೋ ???

linews.blogspot.c om 2 hours 40 mins ago A visitor from Clarks Summit, Pennsylvania viewed "ಯ ಳ ವ ಾ .. ಕ ನ ಡ ದ ಾಸ ಾಯ ಎ ೆ ಸು ಾಗ ◌ ್ " 2 hours 42 mins ago

A visitor from Bangalore, Karnataka left "ಯ ಳ ವ ಾ .. ಕ ನ ಡ ದ

ಾಸ ಾಯ ಎ ೆ ಸು ಾಗ ◌ ್ " via web2pdfconvert.com

10) ನನ ವಳ ಮಗು ಥ ಾ ಮು ಾ ಾ ೆ.. ಅದ ೆ ಅವ ಾ Johnson & Johnson ೇ ೋ ಬಂ ೕ .

ಈ ಂಗಳ ತ ೊಂಡು

2 hours 43 mins ago

R e a l - t M·i m e ne u v i e w

700,000 Blog Authors want to see your ad.

11) ಇಷ ಪಟ

ಹುಡು ಯ ೕ ಯನು ಕಷ ಪಟು ಪ ೆದು ೊಂ ಾಗ ಆಗುವ ಸಂ ೋಷದ ನೂರು ಪಟು ದುಃಖ ಅವಳನು ಕ ೆದು ೊಂ ಾಗ ಆಗು ೆ .

12) ಇ

ೇ ದಲ ೇ ಾ ಆಂಗ ಾ ೆಯ ಾ ೕ ... ( ಾ ಮ ತ ೆ ೇ ...) ಯಳವ

ೕ ಬೆ ೕೆ ೆ

:- If he/she is thinking about someone and talking about that person with his friend means that he/she impressed..

13) I LOVE MY INDIA Coz, It is full of sentimentals, converted by Web2PDFConvert.com


"ಉ

ನ ಋಣ ೕ ೋ ೆ ಆಗಲ " ಅಂ ಾ ಕಳ ನು ಸಹ ಅದನು ಕದು ೊಂಡು ೋ ೋಲ . 14) ಯಳವ

ೕ : ಎ ಾ ಹುಡು ೕರೂ ಸಹ ಹುಚು ಹುಡು ೕ ೇ .. ಾನು ಕು ಾಗ ಮನಸು ಾ ಾ ೕ ಅಂ ೆ , ಕು ೕ ೆ ಾಸು ೊ ೕ ಅಂ ಾ ೆ ..

15) ಯಳವ

ಅವಳ ಾತ ನನ ವ ೆ ದೃ 16) ಯಳವ

ಾನು ಮತು ನನ ವಳ ಾ ೆ ೋ ಾ ೋ ದಳ .. ಮ ೆ ೆ ಬಂದ ಕೂಡ ೇ ೆ ೆ ೆ .. :

..

:-

ೈ ಾಲ ಎ ಾ ನ , ೕ ಅ ೊ ೕದನು 20 ಾ ೆ ವ ಅಂ ಾ ೇ ದರು.. ನನ ವಳ ೆಸರನು 20 ಸಲ ಬ ೆದು ಬಂ ೕ ..

17) ಯಳವ

:-

ಅವಳ ೕ ೋ ಅಂ ೆ , ನಂ ೆ ಇಷ & ಕಷ ..ಎಷು ಮುತು ೊಟ ರೂ ಸಹ ಾಡ ೇ ಸು ಇರುತಲ ..ಅದು ಇಷ .. ಮತು ಅ ೇ ಕಷ ..

18) ಯಳವ

:-

ಾನು ೊ ೆ ಬ ತರ ಲ ಅಂ ಾ.. ೊ ೆ ಂದು ನನ ವಳ ೆ ೆ ಯನು ಕ ತು.. ನನ ವ ೆ ೋಪ ಬಂದು ನನ ೆ ೆ ಯನು ಕ ದಳ . 19) ಶುಭಶಂಕ :- ನ ಕ ೋ .. ವ :- ಅವರ ಹ ಾ ೇ

ಅಪ -ಅಮ ನಂ ೆ ಾ ೆ ಮ ೊ ಲ

ಾಲ ೇಳ .., ನ ಮ ೆ ಆದ ೕ ೆ ಾಪ ೊ ೕ ಅಂ ಾ ೇಳ .. ವ ಔ ಆಗು ೆ .... ೆಲುಗು ಾಗವ ನಮ ಹುಬ ಯವ ಾ ೆ ಆ ೆಯ ೈ ಾ ೇ ರು ೆ ಅಂತ ಒಂದು ೊಸ ಎ .ಎ .ಎ ಬಂತು..

20)

"ಏ

,, ಊ

ಾ ೊ ೆ ೆ ಾ ಾ ಮ ವ .. ೆಂಗಸು ಾ ಾ ೋಸು ೕ ಾ ಊ ಗಂ ೇ .. ೆ ೇ ಾ ಾ ಒ .. ೕ ಊ ಹ ಾಮ ೋ .. ಬರು ಅ ಾ ಾ ಕ , ೆ ಾ ಎತ ಲ ಾನು ಸವಣೂ ಾ ಾ ದ ಂಗಪ ನ ಮಗಳ ಾಗವ ೇ ಅಲ .. "

converted by Web2PDFConvert.com


21) ನನ

ೆ ಂ ಒಬ ರು ಕ ದ ಎ ೆ

ಸು ......

ಹುಡು ೕಯರು ೇಳ ವ Top 10 ಸುಳ ಗಳ .. 1) ಐ

ಲ ಯೂ... ಟು ಾರನೂ ಲ

2) 3) ನ

ಾ ೋಲ ..

ಅಪ ಅಮ ನ ಾ ೇ ಒ

..

ೕನು ತುಂ ಾ ಒ ೆ ಯವನು..

4)

5) ಅಕ

ಾ ಅಪ ಅಮ ಒಪ

6)

ಾ ೇ ನ ಷ .. ೕನು ನ

7) 8)

ೆ , ಇಬೂ ಾ ೕಣ ..

Sweet Heart..

ನ ಂಥ ಹುಡುಗನನ ಪ ೆ ೕ ೆ ಏ ೇಳ ಜನ ದ ಪ ಣ ಾ ರ ೇಕು..

9)

ಾ ಣ ಟು ನ ಾತ

10) (ತುಂ

ಾ ಇಂ ಾ ೆ ಂ

ಂ ೆ ನನ ಂತ ಒ ೆ ಹುಡು (ಅಂದ

ಸು

ೋಲ .. ..)

ೆ ೕ ಾ ೆ...........

ಾ ೆ .. ಇದು ನನ ಲ ಾ ೋ ಹುಡು ಯ ೆ ಟು ... ಾ ಾೆ ತ ೋ ೆ ೕದು ಅ ಾ ???)

-ಯಳವ

22)

ಾ ಒಂ

(ಇ

ೋ ಬ

ಾ ಅಾವ

..

ಾಾ ೕ

..)

Height of Addiction of Buzz..

ೆ ಹುಳ ಬ ಾಗ ತ ಸೂಪ ಾ ೋ ೆಂ ೕ ಪ ಚ ಾ ಾ ಅಂ ಾ ಅವ ಒಂ ೕ ೋ ಅ ೋ ಾ , ಅದ "ಇವಳ ನ ೆಂ " ಅಂ ಾ ೕ ೋ ಾ ೆ ಂ ೊಟ ... ೊ ೆ ೆ ೕ ೋ ೆಳಗ ಂ ಬ ಾಕ.. Warning:- Don't Reshare this Buzz, ೆಂಡು .... 23) ಯಳವ ೕ ... "ಅವಳ ಕೂದಲುಗಳನು

ಾಕಂದ ಇ ನ

ಅವಳಮ ತುಂ ಾ ಮು ಂದ ಾ ಾ ೆ converted by Web2PDFConvert.com


ಅನು ೆ . ಅವಳ ೆ ೆ ೆ ಮುತು ೊಡಲು ೋ ಾಗ ೆ ಾ ಅಡ ಬಂದು ತನ ೆಯನು ೋರು ೆ ..." ೕ ಪ

ಾ ದವರು ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ ಗಳ :

ೇಬ ಗಳ : ೈ ಾ ಕ ೆ ಾ ಈ ೕ ೆ ಂ ಗಳ

....(

18

ಾ ಂ (ಗಳ )

ೋಕು .. ಾಳ -ಮೂಳ ), ಾ ೇ ೇ ಾ ಾ ಾಗ....

01 September 2010

ಇದರ

ಾರದು ತಪ ..???

ಅವತು ೊರಗ ೆ ತುಂತುರು ಮ ೆ ಬ ತು. ರೂಮ ಎಲರೂ ರ ( ಾ ) ಆ ಾ ಇ . ಾ 9.00 ಗಂ ೆ ಆ ತು,. ಊಟದ ಸಮಯ. ಅಂ ಾ ಛ -ಮ ೆಯ ೊ ರಗ ೆ ಊಟ ಾ ೊ ಂಡು ಬ ೋ ೆ ಎಲ ಗೂ ೇ ಾರು. ಾರು ೋ ೕ ಅಂ ಾ ೆ, ಅವರ ೈ ೆ ದುಡು ೊಟು ಾಸ ತ ೋಣ ಅಂ ಾ ಾನು ಾ ಾ ೆ. ಆದ ೆ, ಾರೂ ಊಟ ೆ ಏಳ ಲ. ಎಲರೂ ಸಹ ಇ ೇ ಾ ಾ ದರು. ೊ ೆ ೆ ಹ ವ ತ ೆಯ ಾರ ೇ, ನ ರೂಂ ೕ ರ ೕಶ ಊಟ ೆ ೋಗಲು ನಗು ನಗು ಾ ಎದು ಂತ. ಎಲರೂ ಅವ ೆ ಮು ದು, ತಮ ೆ ಏನು ೇ ೋ ಅದನು ಾಸ ತ ೊಂಡು ಾ ಅಂ ಾ ದುಡು ೊಟು ಕ ೆವ . ಾವ ಇನೂ ರ ಆ ಾ ಇ , ಸಲ ೊ ನ ರ ೕಶ ಎಲ ಗೂ ಅವರು ೇ ದನು ಾಸ ತಂ ದ. ಅ , ವಕು ಾ , ಗುಂಡ ಮತು ಾನು ಎ ೈ ೆ ಾಸು ೊ ೆವ , ರಂಗ ಾಥ ತನ ತ ದ. ಆದ ೆ, ತನ ತಣ ಾ ತು. ಾವ ತ ದ ಎ ೈ ಇನೂ ಇತು. ಆಗ ರಂಗ ಾಥ ನನ ೆ ಎ ೈ ೊಡು ಅಂ ಾ ನನನು ೇಳ. ಾನು ೊಡ ಲ.. ೋಗ ೇ.. ಇಂ ಾ ಥ ೕ ಾರು ತನ ಂ ಾ ೆ ಅಂ ಾ ಅವನ ೋ ೆಯನು ಾರ ಾ ರಸ ೆ.. ಾನು ೈ ೊ ೆ ೆ ೕ ೆ ೋ ಾಗ ಎ ಎ ೈ ಂ ಾ ೋ ಅಂ ಾ ಅದರ ೕ ೆ ಥೂ..ಥೂ..ಥೂ.... ಅಂ ಾ ಮೂರು ಸ ಉ ೆ.. ಸ ೆ ಮುಖದ ರಂಗ ಾಥ, "ಯಳವ , ನಂ ೆ ಗ ೇ ಇದುದು ಂಗೂ ಗ ಾದು " ಅಂ ಾ ಅಂದವ ೇ, ಅ ೇ ಎ ೈ ೆ ಅವನೂ ಸಹ ಥೂ ಥೂ ಥೂ ಅಂ ಾ ಉ ದ. ನಂ ೆ ಒ ೆ ಟು ೆ ೆ ಏ ತು. ರಂಗ ಾಥ ನನ ಂತಲೂ ವಯ ನ ಎರಡು ವಷ ೊಡವನು ಅ ೊ ೕದನೂ ಸಹ ೋಡ ೇ.. ರಪ ೆ ಕ ಾಳ ೆ ೆ...!!! ನಮ ರೂಂ ನ ಏನೂ ಾತ ಾಡ ಲ..

ೈ ೆ

.. ರೂಂ ನ

ದ ಾರೂ ಸಹ

ಮ ೆ ಾ ಬೂ ಾರು ಾರನೂ ಾ ೇಳ ಲ.. ಅ ಾದ ಎರಡು ನಗಳ ನಂತರ ಂದ ಾ ಬೂ ಸಕ ೋ ೆಂ ಆ .. ಐದು ವಷ ಗ ಂದಲೂ ೕ ೇ ಆ ಯ ೆ ಂದ ಇ ೕ

...

ಆದ ೆ, ತಪ ಾರು ಾ ದು ಅಂ ಾ ನಮ ೆ ಇನೂ ೊ ಾ ಲ.. ಇಂ , ಯಳವ

..

ಾನು ಏನು ಬ ೆದರೂ ಓ ಸ

(

ೕ ಪ

ೊ ೆ ೕ ೆ ಧನ ಾದಗಳ )

ಾ ದವರು ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ ಗಳ :

ೇಬ ಗಳ : ಅನುಭವಗಳ

24

ಾ ಂ (ಗಳ )

ಈ ೕ ೆ ಂ ಗಳ

27 August 2010

ನನ ಮುದು ೆಳ ಯ ಅಣನ ಹುಟುಹಬ converted by Web2PDFConvert.com


ನನ ಭ ಾವ ಯ ಪಟ ಮುದು ೆಳ ಶುಭಶಂಕ ತನ ಅಣ ೆ ಬ ೆದ ದಲ ಪತ ಇದು. ಇವತು ಅವಳ ಅಣನ ಹುಟು ಹಬ .. ಬ ನ ಸಹ ಹಂ ೊ ೆ ೕ ೆ ಆ ೆ ಒ ಾ ೆ.. ೕ ೕ ಸಹ ಾ ೈ

..

-ಇಂ ,

ಯಳವ

ೕ ಪ

ಾ ದವರು ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ ಗಳ :

ೇಬ ಗಳ : ಅನುಭವಗಳ

5

ಾ ಂ (ಗಳ )

ಈ ೕ ೆ ಂ ಗಳ

25 August 2010

2004

ೇ ಇ ಯ ಒಂದು ಶ ಾರ...

ಅದು 2004 ೇ ಇ .. ಶ ಾರದ ಒಂದು ನ ೆಂಗಳ ನ ಮ ೇಶ ರಂ ಏ ಾದ ಇ ೋ " ಾ ೈ " ಾ ನ ಮೂರು ಜನ ೆ ೕ ತರು ೆ ೆ 11.30 ೆ ೕ ೇ ಕು ೕ ೆ ಶುರು ಾ ದು .. ಆ ಮೂವರ ೆಸರು ವಕು ಾ , ರಂಗ ಾಥ ಮತು ಯಳವ . ರಂಗ ಾ ಮತು ಯಳವ ಕು ೕದು ಕ ತು ೇವಲ 6 ಂಗಳ ಆ ತ ೆ ೕ .. ಆದರೂ, ಅವತು ೊಡ ಕುಡುಕರ ಥ ಾ ೆ ೆ ಂದ ಸಂ ೆ 6 ರವ ೆ ೆ ಕು ದರು. ವಕು ಾ ಅವ ಬ ೆ ೈ ೇ ೆಂಗಳ ನ ಾವ ೋ ಏ ಾದ ೋ ತನ ಮ ೆ ೆ ೊರಟ .. ರಂಗ ಾಥ ಮತು ಯಳವ ಮಧು ೆ ೋಗ ೇ ತು. ಅದು ೆಂಗಳ ಂದ 2 ಗಂ ೆಗಳ ಪ ಾಣ . ೊಸದರ ಹುಮ ನ ಎಲರೂ ಾ ೕ ೇ ಕು ದರು. ಅದರ ಯಳವ ಎಲ ಂತ 2 ೆ ಾ ಎ ದ .. ಾ ಂದ ಈ ೆ ಬಂದ ಯಳವ , ಾ ನ ಎಡಗ ೆ ರ ೆಯ ಕ ೆ ೆ ೊರಟ . ಆಗ ರಂಗ ಾಥ ಇವನನು ತ ೆದು, ೇ ಯಳವ .. ೕನು ಾ ಕು ೕಯ ಕಣ . ಮ ೇಶ ರಂ ಬ ಾ ಂ ಇ ೋದು ಈ ಕ ೆ " ಅಂ ಾ ರುದ ನ ೋ ದ .. ಅದ ೆ ಯಳವ " ೇ ರಂಗ ಾಥ .. ಬ ಾ ಂ ಇ ೋದು ಈ ಕ ೆ .. ಾ ಅಂ ಾ ಕ ೆದ .. ಅನು ಾನ ೊಂಡ ರಂಗ ಾಥ ಾ ಯ ಬರು ದ ಮೂವರನು ೇ ದ . ಅವರು ಯಳವ ೋಗು ೋ ಕ ೆ ೆ ಾ ೋ ಾಗ, ಮರು ಾತ ಾಡ ೇ ಯಳವ ಂ ೆ ೊರಟ ., "

ಒಂ ೈದು ೆ ೆ ಾ ರ ೇಕು.. ಮುಂ ೆ ನ ೆದು ೊಂಡು ೋಗು ದ ಯಳವ ಯನು ರಂಗ ಾಥ ಬಂದವ ೇ ದು ೊಂಡ .. ಒ ೆ ೕ converted by Web2PDFConvert.com


ೇಷಂ ನ ಕರ ೊಂಡು ೋ ೋ ಾ ೆ , ಯಳವ ಯ ಎರಡೂ ೋಳನು ದು ೊಂಡು ೆ ೆ ಾಕ ೊಡ ದ . ಕೂಡ ೇ ಯಳವ ಇ ೋನು.. ೇ ರಂಗ.. ಇ ೇನ ಇದು.. ನ ಾ ೆ ಂ ೆ ಡ ಂ ಯ ? ಡ .. ಜನ ೋ ೋರು, ನ ೋ ಏ ಾ ಾ ಅನ ಂ ಾರು" "

ರಂಗ ಾಥ ಯಳವ ೆ ಸು ಾ, ಆ ೕ ೆ ೇ ೕ ಅಂ ಾ ಕರ ೊಂಡು ೊರಟ .. ಅ ೇ ರ ೆಯ ೊಗು ದ ಒಂ ೆರಡು ಚಂದು ೆಲು ೆಯರು, ಇವರ ೆ ೕ ೋ ೊಂಡು ಮು ಮು ನಗು ಾ ೋ ಾಗ ಯಳವ ೆ ಅವ ಾನ ಾದಂ ಾ , ೋ ರಂಗ.. ಾನು ಎ ಂತ ಾ ಕು ರಬಹುದು, ಆ ೆ , ಾನು ಕ ೆ ಾ ಇ ೕ .. ಾ ೇನು ತೂ ಾಡ ಂಡು ಬ ಲ ... ನನ ೕನು ಡ ಂ ೋದು ೕ ೕ ಇ ೋ " ಅಂದ .. ಆದರೂ ರಂಗ ಾಥ ಅವನನು ಡ ಲ .. "

ೊ ೆ ೆ ಯಳವ ೆ ಟು ಬಂದು.. ಅವನನು ದೂರ ತ

,

ಾ ೇನು ತೂ ಾಡ ಂಡು ೕಳಲ .. ಸು ಾ." ಅಂ ಾ ರಂಗ ಾಥ ೆ ಜಬ ದ ಾ ೇ ದ .. "

ಆಗ ರಂಗ ಾಥ ೇ ದು, ೇ ಯಳವ .. ೕನು ತೂ ಾಡ ಂಡು ೕ ೕಯ ಅಂ ಾ ಾನು ನ ಡ ಂ ಲ .. ಾನು ಎ ೋ ೕ ಅಂ ಾ ನ ಡ ಂಡು ಬ ೕ ಕಣ .." ಅಂದ ........ "

ೕ ಪ

ಾ ದವರು ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ ಗಳ :

ೇಬ ಗಳ : ಅನುಭವಗಳ ಈ ೕ ೆ ಂ ಗಳ

,

ೈ

15

ಾ ಕೆ ಾ

ಾ ಂ (ಗಳ )

....(

ೋಕು .. ಾಳ -ಮೂಳ )

18 August 2010

HOW TO DOWNLOAD YOUTUBE VIDEOS? YOUTUBE

ೕಗಳನು ೌ

ೋ

ಾಡುವ ದು ೇ ೆ"?

(HOW TO DOWNLOAD YOUTUBE VIDEOS?)

ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ ೆ ಾ ಗೂಗ ನ ಎಷು ಲ ಜನ ಾ ಾ ೋ ೊ ಲ.. ಗೂಗ ಸ ೆಷ ನ ಾ ಾಗಲೂ ೋ ಾ ೇ ಇರು ೆ.. ಇ ೇ ಪ ೇ ಾ ಾನೂ ಸಹ ಂ ೆ ಗೂಗ ನ ೇ ೆ.. ಇದ ೆ ಉತರ ಾ ತರ ೇ ಾರು ೈಟುಗಳ , ಯೂ ಟೂ ೕ ೕ ೌ ೋ ಂ ಾ ೇ ಗಳ ಕ ವ .. DAP Video converter/ real player ಇಂತಹ ಾ ೇ ಗಳನು ಾ ೕ ೕ ೌ ೋ ಾ ೆ.. ಆದ ೆ, ಆ ಾಡುಗಳ ನನ ೈ ನ Mp3 Format ನ ೇ ಾ ತು.. Youtube ಂದ ೌ ೋ ಆಗುವ ೕ ೕಗಳ .flv Format ನ ಇರುತ ೆ. ೈ ನ ೕ ೕ ೇ ಾದ ೆ, .flv format ಂದ .3gp format ೆ Convert ಾಡ ೇ ತು.. ಮ ೆ mp3 ೆ converted by Web2PDFConvert.com


Convert ಾ ೊ ೕ ೆ Quality ತುಂ ಾ ೇ ಕ

ೇ ೇ ಇ ೊ ಂದು Software ಇರು ತು..

ಇಷು ನಗಳವ ೆ ೆ ಇ ೇ ಸಕ ಉ ಾಯ ೊ ೆ ೆ.. ಅದನು

ೆ ೋಗ ೇ ಾ ತು.. ಅಲ ೇ ಇವ ಗಳ

ಾ ಾ ೇ ಾ ಾ ತು.. ಈಗ ನನ ೆ ಒಂದು ಸುಲಭ ಂ ೆ ಹಂ ೊ ಾ ಇ ೇ ೆ..

http://youtube.com

ಂದ ೕ ೕಗಳನು ೌ ನು (URL) ಾ ಾ ,

ೋ

ಾಡ ೇ ಾದ ೆ, ಮ ೆ ೇ ಾದ

ನ ಾ ನ ಂ

http://keepvid.com

ೆ ೈ ೆ ೋ , ಅ URL ಅ ೊ ೕ ಾಲಂ ನ ೌ ೋ ಬಟನನು ಒ .. ಒಂ ೆರಡು ಣಗಳ ಾದ ೆ, ಮ ೆ ನ ೕ ೆಳ ನಂ ೆ Option ೊಡುತ ೆ..

ಮ ೕ ೕಗಳನ ೌ

ೕ ಂಕನು Paste ಾ ೋ

,

ಾಡಲು ಈ

›› Download 3GP ‹‹ - Low Quality - 176x144 ›› Download 3GP ‹‹ - Medium Quality - 176x144 ›› Download FLV ‹‹ - Low Quality - 400×226 ›› Download FLV ‹‹ - Medium Quality - 640×360 ›› Download MP4 ‹‹ - High Quality - 480x360

ಆಗ, ಮ ೆ ೇ ಾದ Quality ನ ೕ ೕಗಳನು ಸುಲಭ ಾ ೌ ೋ ಾಡಬಹುದು.. ಈ ೕ ೕಗಳ ಮ ೈ ನ ೇ ಆಗ ೇ ಾದ ೆ, 3gp Format ನ ೌ ೋ ಾ .. ಒಂ ೊಂದು ೕ ೕಗಳನು High Quality ನ ಸಹ ಪ ೆಯಬಹುದು.. ಇ ೇ ೕ

ೕಗಳ mp3 ೇ ೇ???

ಅದ ೆ ಇ ೊ ಂದು ೆ

ೈ ಇ ೆ.. ( ಾನಸ ರವರ ಸ ೆಷ

)

http://www.video2mp3.net

ಈ ೆ

ೈ ಮೂಲಕ mp3 Format ನ

Download

ಾಡಬಹುದು..

ಇದು ಮ ೆ ಉಪಯುಕ ಾದ ೆ, ಸಂ ೋಷ.. -ಇಂ ,

ಯಳವ

http://www.shivagadag.blogspot.com

ೕ ಪ

ಾ ದವರು ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ ಗಳ :

ೇಬ ಗಳ : ಅನುಭವಗಳ

,

15

ಾ ಂ (ಗಳ )

ಾ ೇ ೇ ಾ ಾ ಾಗ.... ಈ ೕ ೆ ಂ ಗಳ

26 July 2010

ಜ ರ ಬಂ ಾಗ, ೕ ೇ ೆ ಆಗು ೆ? ಾ ಾದೂ ಉತರ ೇಳ ಾ? ನನ ೆ ೆ ೆ ಂದ ಛ ಜರ, ೆಮು , ಗಂಟಲುನೂವ .. ಸಖ ಸುಸು. ಾ ೆ ೋ ಾ ತು.. ಇ ಾಕು ೇಶ (ಚುಚುಮದು) ಾ ೊಂ ಾ ತು.ಅವರು ೇ ದ ಾ ೆ ಗಳ ೆ ಾ ಂದ ಾಯು.. ಆದರೂ ೆ ೆ ಾ ಾ ೆ ಇಲ. ಇವತು ಮ ೊ ೋ ೊಂಡು ಬರ ೇಕು.. ಇ ಾಗ ಷಯ ಏನ ಾ ಅಂ ೆ , ನಂ ೆ ತುಂ ಾ ೇ ಜರ ಬಂ ಾಗ, ನನ ಮನಸು ಾ ಾ ಾ ೇ ಎ ಾ ೈಂ ಾಡು ೆ. ನನ ಾಲ ದ ೋ ದ . .-1 ಾ ೆ , ಅದರ ಪ ಾನು ಾರ ಬರು ದ ಸಂಸೃ ಂತ ಾ ೆ , (ಇ ಾ ಾ ಃ ಅ ೊ ೕದು ಟ ೆ ಏನೂ ಅಥ ಾಗ ದರೂ ಕ ಕ ಟು ೊಂಡು ೋ ದು,) ಮೂ ಾ ೆ .. ೋ ೆ ಜ ಾ ಾತು, ಕನಡದ ಬರು ದ ಾವ ೕ ೆಗಳ , converted by Web2PDFConvert.com


ಕನಡದ ಬರು ದ ಾವ ೕ ೆಗಳ , 1)ಎ ೆ ಾಂತ ಾಳದ ಅಡ ರುವ ನೂವಗಳ , ನೂರುಂಟು ನನ ನ ಾ.. 2) ಓ ಪ ಾ ೕ ಹ .. ಾಡು ಾಡು ಾಡು.. ಾಡು.. 3) ಾವ ಅಂ ೆ ಮ ಗು ೕ ೆ ಾ ೕ ಗ ೇ ೇ.. ೆನ ೊಂ ೆ ೖ ನಡಗು ೆ, ಾ ೇ ಹಗ ೇ ೇ.. 4) ಗುಡದ ಭೂತ ಾರ ಾ , 5) ಎ ಎ ಭರ ೋ ಯ ' ಅಂ ಾ ಮಂತ ೇಳ ದ ಮಂತ ಾ ಇದ ಾವ ೋ ಾ ಾ ಾ .. 5) ೊ ೋ ಾ ಾತು. 6) ಏ ೋ ಾಡಲು ೋ , ಏನು ಾ ೆ ೕನು... (ಏಳ ಸು ನ ೋ ೆ ಾ ಾಡು) 7) ತಲಕಟು , ಇ ೆ, ಗುಡು , ಗುಡುಂ ೕಗ , ೊಂಬು, ೊಂ ೆ ೇ ೊಟ ಮ ಾ ೇವಪ ೕಷು .. ಎಲವ ೆನ ಾಗುತ ೆ. ಇದು ಾ ೆ ನನ ೆ ೊ ಲ. ಇದು ನ ೊ ಬ ೆ ಅ ೆ ೕ ಆಗು ೊ, ಇ ಾ ಎಲ ಗೂ ಅಥ ಾ ೆಲ ಬ ೆ ಅ ೆ ೕ ಆಗು ಾ?? ಇದ ೆ ೕ ಾದರೂ ೈ ಾ ಕ ಾರಣ ಏ ಾದೂ ಇ ೆ ಾ? ಮ ೇ ಾದೂ ಈ ಬ ೆ ೊ ೆ ಾ? ಲರ ಅ ಾಯಗ ೆ ಾಗತ.. -ಇಂ ,

ಯಳವ ೕ

ಾ ದವರು ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ ಗಳ :

ೇಬ ಗಳ : ಅನುಭವಗಳ

14

ಾ ಂ (ಗಳ )

ಈ ೕ ೆ ಂ ಗಳ

14 July 2010

ೕ ೆ ಆಂ ೊ ೕಲನ ಇವತು ೆ ೆ ೆ ೆ ೇ ದೂರದೂ ನ ರೂ (ಪರ ೇಶ) ೆಳ ಸ ಶ ನ ೕತು..

ಾನಸ ಅವರ ೊ ೆ ೕ ೆ ಬ ೆ ಾ

ಹುಡುಗ ೆ ೕ ೆ ಅಂ ೆ ಇಷ ಇಲ ಾ? ಾಕಷು ಜನ ಹುಡುಗರು ( ೇ ಮತು ೇ ತ ಗಳ ಸಹ ೇ ) ೕ ೆ ಾ ೆ ೋ ಾ ಅ ೊ ೕದರ ಬ ೆ ೇ ಚ ೆ .. ಾರ(?) ೕಯ ೆ ೕ ೆ ಅ ೊ ೕದು ೌರವ, ಮ ಾ ೆ ಅ ೊ ೕದರ ಸೂಚಕ. ನಮ ಾತಂತ ೋ ಾಟ ಾರರು ೕಷರ ರುದ ೋ ಾಟ ಾಡ ೇ ಾ ಾಗ ೕ ೆ ೆ ಸಹ ಾಶಸ ೊ ದರು.. ಆದ ೆ, ೕ ೆ ಬ ೆ ಈ ೕಗ ಾರೂ ಾಶ ಾ ೇ ೊ ಾ ಅ ೊ ೕದು ಗಂ ೕರ ಾದ ಾರ.. ನಮ ಭಗ ಂ ರವರು ಅವರ ೕ ೆ ಂದ ೇ ಗುರು ೊಳ ದರು. ಾದ ಸ ಾ ಾರೂ ಾ ಸಂಜ ದ ಮುಂ ಾದವರೂ ಬಂ ಾ ಂದ ಅವರ ಾ ೆ ಎಲರೂ ೕ ೆ ಇಲ ರುವದ ೆ ೕ ಾ ಷ ಾ ೊಂ ೋದು ಾವ ಾ ಯ?

ಾಗಳ ನ ಲ ಗಳ ೕ ೆ ಟು , ೕ ೆಯ ೌರವವನು ಾ ಾ ೊಂಡು ಬಂ ರುವದು ನಮ ಂಥ ೕ ೆ ಾರ ೆ ಸ ಾ ಾನದ ಷಯ.. ಾ ವ ನ ಎಲರೂ ೕ ೆ ೆ ೆ ಂ ಾಗ, ಜಪಯ ಅಂದರೂ ೕ ೆ ೆ ೆಸ ೆ ತನ ಹಠವನು ಬಂದ ಅ ಕಪ ರವ ೆ ನಮ ೕ ೆ ಾರರ ಏಕ ಸದಸ ಸಂಘ ಂದ ಹೃದಯ ಪ ವ ಕ ಧನ ಾದಗಳ .. ಇ ೕ ೆ ೆ ೕ ೆ ಬ ೆ ಾರೂ ಾಮುಖ ೆ ೕಡ ೇ ಇರುವದು ಘನ ಗಂ ೕರ ಾದ ಷಯ ಾ ೆ.. ೆಲವರು ೕ ೆ ೆ ೆ ದ ೆ, ಅವರು ಹುಡುಗ ೋ, ಹುಡು ೕ ೋ ಇ ಾ ನಂ.9 ಅಂ ಾ ೋ ೊ ೇ ಆಗ ಾ.. ೕ ೆ ಬ ೆ ಾಗೃ ( ಾಂ ) ಆಗ ೇ ೆ.. ಎ ಾ ಹುಡುಗರೂ ಎ ೆ ತು ೊಳ ೇಕು.. ಾವ ಾಜ ೕಯ ಪ ಗಳ ಇದರ ಬ ೆ ತ ೆ ೆ ೆ ೊಳ ಲ.. ಎ ಾ ಪ ಗ ಗೂ ನಮ ಾ ರ.. ನಮ ಮುಂ ನ ಪ ಾ ೆ.. ೕ ೆ ಬ ಾ ೕ ಆಂ ೋಲನ.. ಏನಂ ೕ ? (ಈ ಆಂ

ೂೕ ಇಂ

ೋಲನ ೆ ೆಲವರು ಹುಡು ಯರೂ ಸಹ ೆ ೆಯ ಂ ಂದ ೆಂಬಲ ೕಡುವ ಾ ಾ ೆ..)

,

converted by Web2PDFConvert.com


ಯಳವ ೕ

...

ಾ ದವರು ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ ಗಳ :

ೇಬ ಗಳ : ಅನುಭವಗಳ , ೈ ಾ ಕ ೆ ಾ ೇ ಾ ಾ ಾಗ.... ಈ ೕ ೆ ಂ ಗಳ

ಾ ಂ (ಗಳ )

8

....(

ೋಕು .. ಾಳ -ಮೂಳ ), ಾ ೇ

30 June 2010

ರೂಂ ೕ

ೕಮಂತ ಾ ದು..

ೆ ದವ ೆ ೕರುಂಡ ೇಖನ ೆ ಬಂದ ಪ ಗಳನು ೋ ಸಂ ೋಷ ಆಯು.. ಮ ೆ ಹ ೇ ನಗಳ ೆನಪ ಆಗು ಾಗ ಒಂದು ಕ ಘಟ ೆ ೆನ ಾ ತು.. ನಂ ರೂಮ ಅವತು ೊಸ ವಷ ದ ಾ ಾ . ಾ ಅಂ ೆ , ಸು ೕ ಾ?? ಾ ೆಲರೂ ( ವಕು ಾ , ಅ , ರ ೕಶ, ರಂಗ ಾಥ, ಗುಂಡ ಮತು ಾನು) ೇ ದುಡು ಾ , ೊ ಸ ವಷ ದ ೇಕು, ಸು ಾರು ಹತು ಯ ( .ಸೂ.:- ಯ ಾಡ ಾವ ಅ ೊ ೕದನು ಓದುಗರ ನಂ ಯ ೕ ೆ ೆ ೇಳ ಾಗುವ ದು. ಅಥ ಾ ಾವ ೇ ಯ ಕಂಪ ಯವರು ದುಡು ೊಟು ತಮ ೆಸರು ಾ ೊಳಬಹುದು), ಎರಡು ೕಟ ನ 3 ೆ ೕ ನ ಾಟ .. 3 ೆ. . ಕ , ಮು ೆ, ಚ ಾ , ಕ ಾಬು, ಒಂ ಷು ೌ ೇ ಾ , ಈರು , ಇ ಾ ಇ ಾ ಅ ೇಂ ಾ ೊಂ .. ಾ ಹ ೆರಡು ಗಂ ೆ ಆದ ಕೂಡ ೇ ಎಲರೂ ೇ ಕ ಾ , ಎ ೆ ಾ ಾ .. ಎ ಾ ಮು ದು ಾವ ಮ ೊ ಂ ಾಗ ೆ ೆ ಾಲು ಗಂ ೆ ಆ ತು.. ೆ ೆ ಸು ಾರು ಒಂಭತೂವ ೆ ೆ ನನ ೆ ಮತು ವಕು ಾ ೆ ಎಚರ ಆಯು.. ಎದ ಕೂಡ ೇ ಮುಖ ೊ ೆಯ ೇಕ ಾ... ವಕು ಾ ಾನು ಹುಡು .. ಮ ೇ ಾನ ಾ ೋ ೆ ಒಂದು ೊಟು ೕರು ಇರ ಲ. ಂೆ ಪ ಾ ಆ ತು.. ಮ ೆ ಮ ೆ ಾ ಾ ಾ ೆವ .. ಾವ ತಂದ 3 ೆ ೕ ನ ಾಟ ೈ ಒಂದರ ಾತ ಒಂದು ೕಟ ೕ ತು.. ೇ ೆ ಾರೂ ಎ ರ ಲ ಾದ ಂದ, ಾನು ಮತು ವಕು ಾ ಒಪಂದ ಾ ೊಂಡು, ಆ ಒಂದು ೕಟ ನ ಇಬರೂ ಮುಖ ೊ ೆ ಂ .. ಆಗ ಅ ಎದು ಬಂದ...

ವಕು ಾ :- ೋಡು ಅ .. ಾ ೆಷು ೕಮಂತ ಾ ೕ .. ಹ ಾರು ರೂ ಾ ೕ ನ ಮುಖ ೊ ೆ ಂ ೕ .......

ೕಟ

ಇದನು ೇ ಾನೂ ಸಹ ೕರು ತ ೊಂಡು ಬ ೕ ಅಂ ಾ ರೂ ೊಳ ೆ ೋದ.. ಾಪ ಅವ ೇನು ೊ ತು.. ಇದ ಅಲ ಸಲ ೕರನೂ ಾ ಬರೂ ದ ೇ ಾ ಾ ಅಂ ಾ.. ಅವನು ರೂ ಾ ಹುಡು ಬಂದ.. ೕರು ಗ ೇ ೆಚು ೆ ಾ ೊಂಡ ಅ ನ ಮುಖ ೋ ಾ ಬರೂ ೇ ಾ ನ ೆ ವ .. ಅ ೆ ನಮ ನಗು ೋ , ೊ ೆ ಉ ದು ೋಯು..... ಮ ೆ ರೂ ೊಳ ೆ ೋದವ ೇ.. ೇ ಾ

ದ ಒಂದು ಯ ತ ೊಂಡು ಬಂದ..

ಾ ೊ ಂಡು, ಯ ಕು ದು ಾ

ಾ ಾ ೆ ಅ ೊ ಂ

...

ಅವನು ಾ ೆ ಾಡ ೇ, ನ ಕ ೆ ೋ ಾ ೇ ದ.. "ಯಳವ ..

ವಕು ಾ ... ೕವ ಬ ೕ ಹ ಾ ರೂ ಾ ೕಟ ೕ ನ ಮುಖ ೊ ೆ ಂ ಾ?? ೋ .. ಾನು ಅರವತು ರೂ ಾ (ಒಂ ಾ ೊಂದು ಾಲದ ಅರವತು ರೂ ಾ ಇತು.. ಇ ಾಗ ಾ ಆ ೆಯಂ ೆ.. ಾ ೆಂದ ೆ, ಾನು ಕು ೕದು ೕ ... ೕ ಇದು 8 ೇ ಾ ೋದು ಅನು ೆ...) ಯ ಂದ ಮುಖ ೊ ೆ ೕ ಅಂದವ ೇ.. ಯ ಂದ ಮುಖ ೊ ೆ ಂಡು.. ಅಧ ಯ ನ ಾ ಾ ದ.... ವಷ ದ ದಲ ೇ ನ ೇ ಾವ ೕಮಂತ ಾ ಹ ೆಯ ೇಖನಗಳನು ಓ ಇಂ

,

...

ಾ ಂ ಬ ೆಯುವ ದನು ಮ ೆಯ

..

,. converted by Web2PDFConvert.com


ಇಂ

,.

ಯಳವ ೕ ಪ

ಾ ದವರು ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ ಗಳ :

ೇಬ ಗಳ : ಅನುಭವಗಳ , ೈ ಾ ಕ ೆ ಾ ೇ ಾ ಾ ಾಗ.... ಈ ೕ ೆ ಂ ಗಳ

13

ಾ ಂ (ಗಳ )

....(

ೋಕು .. ಾಳ -ಮೂಳ ), ಾ ೇ

21 June 2010

ೊ ೕ ೆ ೕರುಂಡ... ಬಹಳ ನಗ ಾ ತು .. ಾ ನ ಏನೂ ಬ ೆ ರ ಲ .. ಇವತು ನನ ೕವನದ ಒಂದು ಹ ೇ ಕ ೆಯನು ಮ ಮುಂ ೆ ಇ ೕ

.

ಇದು ಸು ಾರು ಾಲು ವಷ ದ ಂ ೆ ನ ೆದ ಘಟ ೆ . ಅ ಾಗ ಾನು ಮಧು ಯ ಒಂದು ಾ ೆ ರೂಂ ಾ ೊಂಡು ನನ ೆ ಂ ಗಳ ೊ ೆ ಇ ೆ . ರೂ ನ ಾನು , ವಕು ಾ , ಅ , ರ ೕಶ , ರಂಗ ಾಥ ಮತು ಗುಂಡ ಇ ... ನಮ ರೂ ನ ಒಂದು ಯಮ ಾ ..(ಹಲ ಾರು ಇ ೆ ..) ಐದು ರೂ ಾ ಂದ ದು ಾ ರ ರೂ ಾ ಯವ ೆ ೆ ೋಟುಗಳ ದೂ ಾ ಾರೂ ಮುಟು ರ ಲ . ಾರು ಇ ರು ಾ ೋ.. ಅವ ೇ ಅದನು ತ ೋ ೇ ತು .. ಆದ ೆ , ಾರ ಾದೂ ೆ ಾಸು ದ ೆ ... ಾರು ಅದನು ಆ ೕ ಾ ೋ ಅವ ೇ ಅದು ದಕು ತು .. ೋ ೆ ೕರುಂಡ .. ನ ರೂಮ ದ ರ ೕಶ ಾ ಾಗಲೂ ಾ ಂ ಾ ೊ ಂ ೇ ಮ ೊ ೕ ದ ( ಾವ ಪಂ ೆ / ೈ ಾ ಂ ಇ ಾ ಾ ೊ ೕ ..).. ೆ ೆ ಆ ೋವಷ ರ ಅವನ ಪಕ ದ ೇ ನ ದ ೆ ಾಸು ತು .. ಈ ಷಯ ರೂ ನ ದವ ೆಲ ಗೂ ೊ ತು . ಅದ ೆ ೕ ಎಲರೂ ೆ ೆ ಎದ ಕೂಡ ೇ ದಲು ರ ೕಶನ ಅಕ ಪಕ ದ ೆ ಾ .. ೋ ೆ ಾಸು , ೆ ೆ ಾ - ೕ ಕು ೕ ೆ ಆ ತು ... ರ ೕಶ ಎ ಾ ಆದ ೕ ೆ ಎ ಾಗ ಇಂಗು ಂದ ಮಂಗನ ಥ ಾ ಮುಖ ಾ ೊ ದ .. ಒ ಏ ಾಯು ಅಂ ೆ , ನ ರೂ ನ ದ ವಕು ಾ ತಮ ನ ಮದು ೆ ೆ ೆಂಗಳ ೆ ೋ .. ಮದು ೆಯ ಂ ನ ನ ವಕು ಾ ಮ ೇ ಉ ದು ೊಂ . ನಮ ೆ ಾ ನ ಾ ೊಟು ವಕು ಾ ಾ ೊ ೆ ೆ ೆ ರೂ ೆ ೋ ಮ ೊ ಂ ದ .. ೈ ಾ ಂ ೆಳ ೆ ಎಲರೂ ಮ ೊ ಂಡು 2 ಷ ಆ ರ ಲ .. ನ ಪಕ ಮ ೊ ಂ ದ ರ ೕಶನ ೇ ಂದ ಾಕಷು ೆ ಾಸುಗಳ ತುಪ ತುಪ ಅಂ ಾ ಉದು ದವ .. ಎಲರೂ ಅಲ ... ಾಳಗ ೆ ದವರಂ ೆ , ಾನು ರಂಗ ಾಥ ಮತು ಅ ಮೂರು ಜನರೂ ದ ೆ ಾಸುಗಳನು ಆ ೆ ೕ ೆ ಶುರು ಾ ..( ೕ ಎಲರೂ ೋದ ಜನ ದ ಒಂ ೇ ೇವ ಾನದ ಮುಂ ೆ ಕೂ ೊ ೕ ಅನು ೆ ..) ಗ ಾ ೆ ೇ , ವಕು ಾ ೆ ರೂಂ ಂದ ಓ ಬಂದು ೈ ಾ ದ ,,, ಅಷ ರ ಾಗ ೇ ೆ ಾಸುಗಳ ನ ೈನ ದು .. ಅ ೆ 6 ರೂ ಾ , ರ ೕಶ ೆ 5 ರೂ ಾ .. ನಂ ೆ 16 ರೂ ಾ ಮತು ರಂಗ ಾಥ ೆ 21 ರೂ ಾ ತು .. ಎಲರೂ ನಮ ೆ ಬಂದ ಾಭದ ಬ ೆ ೊಗ ೊಳ ದ ೆ , ಅ ಾಗ ಾ ೆ ಬಂದ ವಕು ಾ ತನ ೆ ಒಂದು ರೂ ಾ ಯೂ ಗ ���ೕ ಇದುದ ೆ ೇ ಾರು ಾ ೊ ಂಡ .. ನನ ೆ ಕ ೆ ಾಸುಗಳನು ಾ ಂ ನ ೇ ನ ಇಟು ೊಂಡ ೆ ಉದು ೋಗು ೆ ಅಂ ಾ ಾ ಂಗ ೆ ೇತು ಾ ದ ನನ ಶ ೆ ಾ ಬಂ ೆ .. ನನ ನು ೋ ರಂಗ ಾ ಕೂ ಾ ಅವ ೆ ದ ೆ ಾಸುಗಳನು ಾ ಂಗ ೆ ೇತು ಾ ದ ಶ ೇ ೆ ಾ ಬಂದ .. ಬಂದ ಾ ೆ ಸುಂಕ ಲ ಎನು ವಂ ೆ , ವಕು ಾ ೈ ಆ ಾ , ೆ ರೂಂ ೆ ೋ ಮ ೊ ಂಡ .. ಾ ೆಲರೂ ಸಲ ಮಲ ಹತು

ಷ ಾ ತು .. ಆಗ ರಂಗ ಾ ನನ ನು ಎ

ೇ ಯಳವ , ಒಂದು ೊಡ ೆ ೕ ಾ ೕ ಕಣ ... ಎದು ೈ ಾ ೋ ಏ ಾ ೕ? ಅಂ ಾ ಎದು ೈ ಾ ೆ .. ಎಲರೂ ಎದರು .. ರಂಗ ಾ ಇ ೋನು , ಾ ಂಗ

ೆ ೇತು ಾ ದ ಶ

..

ಾಕು ಎಂದ .. ಗಳನು converted by Web2PDFConvert.com


ೋ ೆ

ಾ , ಮುಖ ಸಪ ೆ ಾ ೊಂಡು ಬಂದು ಕು ತ ..

ಏ ಾ ೕ ರಂಗ .. ಅಂ ಾ ಎಲರೂ ಾಭ " ಯಳವ ...

ಂದ ೇ ೆವ ...

ಾ ಆ ೋಯು ಕಣ .." ಅಂದ .....

ನಮ ೆ ಅಥ ಾಗ ಲ .. ಅ ೇನು ಅಂ ಾ

ೇ ೆ ೕ ಅಂ ೆವ ..

ಅ ಾಗ ರಂಗ ಾಥ ೇ ದ .. ಾನು ನನ ಶಟು ಅಂ ಾ ರ ೕಶನ ಶ ನ ೇ ೆ ಕ ೋ" ಅಂ ಾ .. "

ೆ ಾಸುಗಳನು ಾ ಬಂ ೆ

ಅವನು ೈ ಾ ಂ ನ ಮಂದ ೆಳ ನ ರ ೕಶ ಉದು ದ ಾಸುಗಳನು ರ ೕಶನ ಶ ನ ೇ ೆ ಾ ಬಂ ದ ... ಇದನು ೇ ಎಲರೂ ೊ ೆ ಹು ಾಗುವಷು ನ ೆ ವ ... ನ ನಗುವನು ೇ ದ ವಕು ಾ ೆ ರೂಂ ಂದ ಆ ೆ ಬಂದು , ಏ ಾಯು ಅಂ ಾ ೇ ದರು .. ಆ ೕ ೆ ೇ ೕ ಅಂದ ವಕು ಾ ನಮ ೆಲ ಗೂ ಗು ೈ ೇ , ೆ ೊ ೆ ೋ ಮ ೊ ಂಡ ... ಸ ಲ ೊ ನ ನಂತರ ೆ ರೂಂ ಂದ ಇಬ ರೂ ೋ ಾ ನ ೋದು ೇ ತು .. ಮ ೆ ಾ ೆಲರೂ ನ ೆ ವ .. .ಸೂ .:- ರಂಗ ಾಥ ರ ೕಶನ ೇ ೆ ಾ ದ ೆ ಾಸುಗಳನು ಾಪ ತ ೋಬಹು ತು .. ಆದ ೆ ನ ರೂ ನ ಇ ೊ 0ದು ಯಮ ಇದ ೆ ಅವ ಾಶ ೊ ರ ಲ .. ಇ ೊ ಂದು ಯಮದ ಪ ಾರ " ಾರೂ ಸಹ ಇ ೊ ಬ ರ ೇ ೆ ೈ ಾಕುವಂ ಲ "

ಇಂ

ಮ ೕ ಯ,

ಯಳವ ೕ ಇ ಾಗ ಇವ ಗಳನೂ ೋ 1) ಒಂ ೆರಡು ಾ ನ ಕ ೆಗಳ 2) ಒಂ ೆರಡು ಾ ನ ಕ ೆಗಳ 3) ಒಂ ೆರಡು ಾ ನ ಕ ೆಗಳ 4) ಒಂ ೆರಡು ಾ ನ ಕ ೆಗಳ 5)ಒಂ ೆರಡು ಾ ನ ಕ ೆಗಳ 6) ಒಂ ೆರಡು ಾ ನ ಕ ೆಗಳ 7) ಾ ೊ ೕ ಕ ೆಗಳ ಾಗ-1 8) ಒಂದು ವಷ ದ ಸಂಭಮ

ೕ ಪ

..

ಾಗ-1 ಾಗ-2 ಾಗ-3 ಾಗ-4 ಾಗ-5 ಾಗ-6

ಾ ದವರು ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ ಗಳ :

ೇಬ ಗಳ : ಅನುಭವಗಳ

33

ಾ ಂ (ಗಳ )

ಈ ೕ ೆ ಂ ಗಳ

27 May 2010

ೇಖಕ ಾ ಆ ಾ ನ ನನ ೆ ಸ ಲ ಮ ಇರುವ ದ ಂದ "ಯಳವ ಾ ಆ ಾ ನ ೕಡು

ೆಯ ಮತು ಕ ೇ ಯ ೆಲಸದ ಒತಡಗಳ ಬಹಳ ಾ ನ ಏನ ನೂ ಬ ೆಯಲು ಆಗು ಲ . ಅದ ಾ " ನ ಬ ೆಯಲು ಇ ಸುವ ೇಖಕ ಾ ಈ ಮೂಲಕ ೇ ೆ .

ಾ ಾದರೂ ಇ ೆ ಯುಳ ವರು ನನ ನು ಸಂಪ ಸಬಹು ಾದ

ಾಸ :

shivagadag@gmail.com converted by Web2PDFConvert.com


ಇಂ

ೕ ಯ,

ಯಳವ ೕ ಪ

ಾ ದವರು ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ ಗಳ :

ೇಬ ಗಳ : ಯಳವ

3

ಾ ಂ (ಗಳ )

ಈ ೕ ೆ ಂ ಗಳ

13 May 2010

ಒಂ ೆರಡು ಾ ನ ಕ ೆಗಳ ಾಗ-6 ಮತ ೇ ೆಂಗಳ ೆ ೋ ೋ ಬಸ ಕೂತು ೊಂಡು ಬ ೆದ ಾಲುಗಳ ... ಜಯ ಕ ಾ ಟಕ ೇಪ ನ ಾಂಕ: 13-05-2010 ರಂದು ಪಕ ಾ ೆ.. (ಎ ಟ ಇನೂ ರ ೆ ಂದ ಬಂ ಲ ಅನು ೆ...) ಇಂ

ಮ ೕ ಯ,

ಯಳವ

೧ ) ೕ ಮದು ೆ ಾದ ೆ ೕ ಗ ಬ ರು ತಮ ಹ ೆ ನಗಳ ಲುಕು ಾಕು ದರು.. ಂ ೊ ಮು ೊಂ ಾಗ ೇಕಂತ ೇ ಇವನು ೇ ೊಬ ಹುಡು ಯ ೊ ೆ ೆ ಹ ದು ಾತ ಾ ದನು ಇವತು ೆನಪ ಾ ೊಂಡು ಮುಖ ಊ ೊಂಡಳ .. ೨ ) ಅ ಂ ಾ ಾ ಸು ಾ ಾ ಗಳ , ತಮ ೆ ೊಂದ ೆ ೕಡು ದ ೊ ೆ ಗಳನು ಒಂ ೊಂದ ೆ ೕ ದು, ಸು , ಾ ಸಂಭ ದರು.. ೩) ಊ ನ ಸಹ ಾಸ ೇ ೇಡ ಎಂದು ಮ ೆ ಟು ಬಂ ದ ರ ೕಶ ೆಳ ಂ ೆಳ ೆ ೆಂಗಳ ರು ಕ ೆ ೆ ೊರ ದ ಸೂಪ deluxe ಬಸ ೆ ೕ ಕು ದ .. ೇಗ ಾ ೕ ೊರಟ ಬಸು , ಇವನ ಮ ೆ ಮುಂ ೆ ಬಂದ ಕೂಡ ೇ ಮುಂ ೆ ೋಗ ೊಲ ೆ ೆಟು ಂ ತು.. ೪ ) ಮದು ೆಯ ಂ ನ ನ ೇ "ನನ ೆ ಎರಡು ಮದು ೆ ಾ ೊಳ ೇ ೆಂದು ಆ ೆ " ಎಂದು ೇ ಾಗ ಅವಳ ಕಣು ೆಂ ಾ .. ಕಣಂ ನ ೕರು ಮೂ ತು.. "ಇ ಾಗ ಒಂದು ಾ , ಷ ಪ ೆ ಒಂದು ಾ " ಅಂತ ೇ ಾಗ.. ದುಖ ಕರ ,, ಅವನ ೕ ೆ ಅವ ೆ ಮು ಾ ತು.. ೫) ನಂಪ ೭ ೆ ಏಳ ದವ ೆ ೫ ೆ ಎಚ ರ ಾಗು ೆ .. ೊ ೆಯುವ ಚ ೖ ತುಂ ೊಂ ಾಗ ಮಡ ಯ ಅಪ ೆ ೆನ ಾಗು ೆ .. ಅಕ ಬಂದ ೩ ನ ೆ ಕ ೆದು ೊಂಡು ೋಗಲು ಬಂದ ಾವನನು ೋ ಾ ಯರು ಮು ಮು ನಗು ಾ ೆ .. ೬) ಇ ಮತು ೋ ೆ ಜಗಳ ಾಡು ದರು... ೆಂ ನ ಾ ಚ ಾ ೆ .

ಸಲು ನಡು ೆ ಬಂದ

೭ ) ಹುಡುಗ ಹುಡು ೆ ೆ ೕಹ ಾ ತು.. ಎ ೆ ಗಳ ಾಗರ ೇ ಹ ತು.. converted by Web2PDFConvert.com


ೕ ೊಂಡರು. ಇಬ ರ ನಂಬ ಬು ಾ ತು.. ಮದು ೆ ಾದರು.. ಇ ಾಗ ಇಬ ರ ೈ ನ currency ಇಲವಂ ೆ .. ೮ ) " ೕ ೇ ದರೂ ನಂ ೆ ಇಷ ಕ ೆ " ಅನು ದ ಗಂಡ .. ಇ ಾಗ " ಮ ಮ ಡು ಆ ಾ ೆ" ಅಂ ಾ ಮಗಳ ಎದುರು ಮೂದ ಾ ಇ ಾ ೆ ... -ಯಳವ

ೕ ಪ

ಾ ದವರು ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ ಗಳ :

5

ಾ ಂ (ಗಳ )

ೇಬ ಗಳ : ಒಂ ೆರಡು ಾ ನ ಕ ೆಗಳ ಾಗ-6 ಈ ೕ ೆ ಂ ಗಳ 06 May 2010

ಒಂ ೆರಡು ಾ ನ ಕ ೆಗಳ ಾಗ-5 ೆ ೆಂಗಳ ೆ ಬಂ ಾಗ ಬ ನ ಕೂತು ೊಂಡು ಒಂ ೆರಡು ಾ ನ ಕ ೆಗಳ ೊಳ ವಂಥದನು ಬ ೆ ೆ. ಅದನು ಇವ ನ ಾಂಕ: 06-07-2010 ರಂದು ಜಯಕ ಾ ಟಕ ೇಪ ನ ಪಕ ಾ ೆ. ಈ ಾ ಯ ೇಷ ಏನ ಾ ಅಂ ೆ .. ಒಂದು ಚೂರು ಎ ಾಡ ೇ ಾ ೇ ಂ ಾ ಾ ೆ. ೕ ಎ ಟ ರಜ ಾ ದು ಅನು ೆ. ಅ

1) ಪ

ಂದು ಾ ಬಂ ಾಗಲೂ ಾ ೋ ಚಡಪ ಸು ದಳ . ಅಪ ಅಮ ೆ ೇ ದ ಾಗು ದರೂ, ತನ ಾ ಾಯು ದವನ ೆನ ಾ ಾ ೊಂಡಳ .

ಸು ಂದ 2) ಪ

ಾ " ೕ ನನ ೕ ೕ ಾ?" ಅಂ ಾ ೇಳ ದ.. ಪ ಾ ಯೂ "ಇಲ ಕ ೋ!!" ಅಂ ಾ ೇ ೇಳ ದಳ .. " ಾ ನ ೕ ೕ ಕ ೇ!!" ಅ ೊ ೕ ಅವನ ಒಂದು ಾ ಾ ಇವಳ ಾಯುತ ೇ ಇದಳ . 3) ಇಂಟ

ೆ ೆಂ ೆ ಇವತು "ಐ ಲ ಯೂ" ಅಂ ಾ ೇಳ ೇ ತು.. ಬ ಮಕ ಳ ಇವಳ ಅ ೌಂಟನು ಾ ಾ ದರು. 4) .ಎಂ. . . ಬ

ನ ೆ ವ ಗೂ ಕಂಡಕ ಗೂ ಜಗಳ ಾ ದ ೆ ಎಲ ಗೂ ತಡ ಾ ತು.. ಇವಳ ಾ ೆ ತಡ ಾ ಬಂ ದ ೆ ಅವನು ಇವಳ ೊ ೆ ಜಗಳ ಾ ದ. 5) ಪಕ ದ

ೕ ನ ಕು ತ ಚಲು ೆಯ ೕ ೆ ಕವನ ಬ ೆದು ಅವ ೆ ೇ ೋ ಾ ೆ ೋ ಾ ೇ ೊಂಡ. ತನ ಾ ೆ ಾ ದ ಅವಳ ಬ ಂದ ಇ ಯು ಾಗ ಬಹು ಾನ ಾ ೆ ೊಟು ೋದಳ .

ಾನು ಾರನೂ ೕ ಸು ಲ!!" ಎಂದು ೇಳ ದವಳ , " ನನು ಟು " ಅಂ ಾ ಅವ ೆ ೊ ೆಯವ ೆಗೂ ೇಳ ೇ ಇಲ...

6) "

ೆಂಗಳ ನ ಒಂದೂ ಾ ಯ ೕ ಲ ಅನು ದವ ೆ, ತನ ತಲ ದ ೊಡ ಾ ಯನು ೋ ಸ ಾರ ಾ ತು ಅಂ ಾ ಅ ದು, ಾ ಯ ಅವನ ೆಣ ೇಲು ಾಗ ೇ..

7)

8) ನೂ

ಾರು ಹುಡು ಯರನು ೕ ಲ ಾಮು ಾ ದಳ ..

ೊಂಡು ಅಂಡ ೆಯು ದ

ೆ, ಅಕ ನ ಮಗಳ ೈ ದು

ಇಂ ಮ ೕ ಯ, ಇಂ , ಯಳವ ೕ ಪ

ಾ ದವರು ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ ಗಳ :

7

ಾ ಂ (ಗಳ )

ಈ ೕ ೆ ಂ ಗಳ

converted by Web2PDFConvert.com


01 May 2010

ಾ ನ ಾ ನ ... ಟ ನ ೕಟುಗಳ .. ಾಗ-2 ೇಖನದ ೕ ೆ ೋ , ಬು ವಂತ ಅ ೊ ೕ ೇ .

ಾ ಬ ೆ ೇ ಾ ಇ ೕ

ಾನು ಬಹಳ ನ ಂದ ಾ ಬ ೆ ೕ ೆ ಆ ರ ಲ . ಅದ ೆ .. ಅದ ೆ .. ಈ ಾ ನ .. ೊ ಾಗ ಲ ಾ? ಮ ೆಯ ಾ ಾ ಅನ ಉ ದ ೆ ಏ ಾ ಾ ೆ ೇ ಅದ ೆ ೕ ೆ ೆ ಾ ಾ ನ ಾ ಾ ೆ.

?

ಇ ಾಗ ತ ಾ ದ ಷಯ ಾ ೆ ೇ ಾ ಇ ೕ ಅಂ ೆ , ಾನು ಹಲವ ನಗ ಂದ ಆ ೕ ನ ೆಲಸಗಳ ಸ ಲ ಬು ಇ ೆ .. ಅದ ೆ ಾಗ ಏನೂ ಬ ೆ ೕ ೆ ಆ ರ ಲ . ಏ ಾ ಏನೂ ಬ ೆ ಲವ ಾ? ಅಂ ಾ ೆಲವರು ೇ ದ ೆ , ಾ ಬ ೆ ೕದು ಮ ೆತು ೋ ಾ? ಅಂ ಾ ೆಲವರು ಮೂದ ದರು.. ಬ ೕ ೕ ೋ ಇ ೊ ೕ ? ಮ ಾ ಮ ೆತು ೋ ಾ ಇ ೆ ...ಅಂ ಾ ೆಲವರು ೕ ಂದ ೋಪ ? ಾ ೊಂಡು ೇ ಾಗ, ಇನೂ ಸ ಲ ನ ೕ ೇ ಇದ ೆ , ನನ ನು ೕ ೆ ಾ ಮ ೆಯುವ ಮುನೂ ಚ ೆಯನು ಅನು ಾನ ಇ ಾ ೆ ೊ ದ ಂದ ೆದರ( ) ೇ , ೆದರ( ) ೇ .. ಈ ಕ ೆ ೋಲ ೇ .. ೆಲ ೇ .. ಈ ಂ ೆ ಬ ೆದದ ೆ ೕ ಾ ೆ ಆ ತ ಾ ಾ ಮ ಮುಂ ೆ ಇ ಾ ಇ ೕ .. ಈ ೕಟುಗಳನು ಾ ನ ಬ ೆ ರ ಲ .. ನನ ಟ ಅ ೌಂ ನಲ ◌ಿ ಬ ೆ ೆ .. ಾ ೋದುಗ ಾ ಇ ಮ ೆ ಾ ಾ ಇ ೕ ..(ಬ ೋಬ 82 ೕಟುಗಳ .. ಓ ಸು ಾ ೊ ...) ಇದಕೂ ದಲು ಬ ೆದ ೕಟುಗಳ ಇ ೆ .. ಟ ನ ೕಟುಗಳ .. ಾಗ-2 ಾನವನ ಮೂಲ ಮಂಗ ಎನು ವ ದು ಎಷು ಟ ...?? ಅವಳ ೆ ೆ ಗು ಾ ಂ ೋ ಅಂ ಾ ೇ ಕ ಸು ಾ ೆ.

1)

2) ಅವಳ ಮ ೆಯ ಕ ೕ ಾ ೆ ......

ೇ ೆಂದು ಕು ೆ ..... ಮ ೆ ೆನ ಾದ ೆಂದು

3) ಈ

ಸಂ ಾರದ ಜ ಾ ಾ ಾ ೋದು ತುಂ ಾ ಕಷ ... ನಮ ಪ ೆ ಾನು ದಲ ೇ ಮಗ... ೕ ದವರ ೆ ಾ ಮದು ೆ ಅ ೋ ಾ ೆ .., ಾನು ಮೂರ ೇ ಾಸ ೇ ನನ ೕಚ ನ ಮದು ೆ ಆ ೆ ೕ ತು... (ಇದ ೆ ನನ ೆ ೕ ತ ೊಬ ನನ ೆ ೇ ಾ ದ .. ಅವ ೇ ಾದರೂ ೕ ದವರ ೆ ಾ ಮದು ೆ ಆ ೋ ಾ ೆ , ಇ ವ ೆ ೆ 36 ಮದು ೆ ಆಗ ೇ ತಂ ೆ ..!!) 4)

converted by Web2PDFConvert.com


5) ಕು

ಯುವ ದು ತುಂ ಾ ಒ ೆ ೕದು.. ಅ ಾಗ ೇ ನಮ ನು ೕ ಸುವವರು ೇನ ಾ ೋದು... (ಇದನು ೆಲವರು ಆಕು ೆ ೕಟ ೇ ನ ಮತು ನ ಾ ೊ ಂ ಾ ೆ ..!!) 6) ಅವಳ

ೆನಪ ೈ ಥ ಾ.. ಾ ಅ ಾರಂ ೆಪದ ಾ ಾ ಇರು ೆ .. (ಇದು ಇನೂ ೆ (ಹ )ಲವ ೆ ಅಥ ಆ ಲ )

ೈ

ಾ ಕಣು ದರೂ,

7) ಈ

ಪ ಪಂಚ ೇ ೇಡ ಅ ೋದು ನಂ ದವರು ೈ ಾ ಗ ಮತು ೇಬ ಾ ಲ ಾಗ.. (ನನ ಸ ಂತ ಅನುಭವ .. ಮಗೂ ಆ ರಬಹುದು ..) ನವ ೋಡು ದ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಪ ೆ ೇ ದ ..ಉತರ ಪ ೆಯ ೆ ೇಸರ ೊಂಡವನನು ಕ ೆಯಲು ಇವ ೆ ಾತು ಬರು ರ ಲ ... (ಇದನು ಒಂ ೆರಡು ಾ ನ ಕ ೆಗ ೆ ೇ ಸಬಹು ೇ ೋ ?) 8)

9) ಹುಡು

ಯ ೆ ಐ ಲ ಯೂ ಅಂ ಾ ೇ ೆ ೕ ೇ ತಪ .. ಒಪ ದೂರ ಾ ಾ ೆ . ಒ ೆ ೆಂ ಥ ಾ ಅ ಾರ ಚ ಾ ಾ ೆ .. (ಇದು ಹಲವರ ಅನುಭವ ಅ ೊ ೕ ೕ ..)

10) ಎ

ಾ ಆತ ಕ ೆಗಳ ೇ ೆ ಸತ ವಲ ೕ ಾ ೆ ಎ ಾ ಾ ಗರು ೇಖಕರಲ ... ನಂ ಥ ಾ. (100% ಜ ಅ ಾ ??) 11) ನನ

ೆ ಗುಣ ಂತ ರೂಪ ಮುಖ ,.. ಗುಣ ಬದಲು ಾ ೊಳ ಬಹುದು.. ರೂಪವನ ಲ . (ಇದ ೆ ೕ ೇನಂ ೋ ??) 12) ಪ

ವಷ ಹುಟು ಹಬ ಾ ೊ ೆ ೕ ೆ ಖು ಆಗು ೆ .. ೊ ೆ ೆ ವಯ ಾ ಯ ಲ ಅಂ ಾ ೇ ಾರು ಕೂಡ ಆಗು ೆ .. (ನನ ೆ ೕ ೆ ಅ ಸು .. ಮ ೆ ಮ ಹು ದ ಹಬ ದ ನದಂದು ಅ ಸಬಹುದು..) 13) ಅವನ

ಅಪ ೆಯ ಇವ ೆ ಒಂದು ಮುತು ೇ ಾ ತು.. ಅಷು ಜನರ ಎದುರು ಇವನು ಅಂತೂ ಇಂತೂ ೈಯ ಾ ದ .. ಬ ಮಗ ೈ ೆಕ ಕ ೇ ಟ !!!!! (ಇದನೂ 1-2 ಾ ನ ಕ ೆಗ ೆ ೇ ಸಬಹು ತು ) ೆ ೆಯ / ೆಳ ಯ ಹುಟು ಹಬ ಬಂದ ೆ ನಂ ೆ ತುಂ ಾ ಖು ಆಗು ೆ .. ಆ ನವ ಾ ದರೂ ಅವರು ತನ ವ ೊಂ ೆ ಇರು ಾ ೆ .... 14)

15) ನನ

ೆ ಾ ಗಳನು ಂ ೆ ಾ ೋದು ಅಂ ೆ ಆಗ ಾ.. ಅದ ೆ ೕ ೆ ಇ ೋ ಕ ೕ ಗಳ ೆ ೕ ಂ ೕ ....

16) ಒಂದು ಪ ಸಕ

ಡುಗ ೆ ಸ ಾರಂಭ ೆಂದ ೆ , ೊಸಬನನು ಪ ಚ ಸುವ ದು ಅಥ ಾ ಹಳಬನನು ೕಲ ೆ ತುವ ದು ಎಂದಥ

..

ಾ ೊ ೋ ಂದ ಹುಡು ಯರ ೌಂದಯ ೕ ಸು ೆ " ಅ ೊ ೕ ಒಂ ೇ ಒಂದು ಸುಳ ತುಂ ಾ ಪ ಾವ ಾ .. ೇ ದ ೆ ೆ ಾ ೋ .. 17) "

converted by Web2PDFConvert.com


(

ೆ ಾ ದವ ಾ ರೂ ಫ ಾಂಶ ಷ ( ೇ ಸು ೇ ೆ ) ಸು ೇ ೆ ..)

ಲ ೆಂದು

ಸಲು

18) ನನ ಆಪ ೆಳ ನನ ೆ ಬಯು ವ ಒಂ ೇ ಒಂದು ಪದ "NEJBB" NEJBB= Ninge E Janmakke Buddi Baralla (Credit Goes to Anitha..)

ೆಳ ಯ ಹುಟು ಹಬ ೆ ೈ ೆ ೆಂ ಾ ೆ ... FM ಇ ೋದು ೇಕು ಅಂ ಾ ಾಪಸು ಾ ಾ ೆ"..... ದುರುಪ ೕಗ ೊ ಂದು ಉತಮ ಉ ಾಹರ ೆ ... 19) "

20) ಆಪ

ೆಳ ಯನು ೆ ೕಯ ಾ ೊಂ ೇ ೊಡ ತ ಾ ಯು.. ದಲು ಸುಮ ದವಳ , ಈಗ ನನ ಾ ಗ ೇ ೇದುವ ದು ಡು ಅಂ ಾ ಾಗ ೆ ೆ ಾ ೆ.... 21) ೕರನು ಾ ಕು ಯುವ ದೂ ಸಹ ಒಂದು ಉತಮ ಾ TOILET ದೂರದ ದ ೆ ಇನೂ ಒ ೆ ೕದು .. ( ಾವ ೋ ಒಂದು ನನ ೇವ ಾ ನ ೆಳ ಾಗಲು ಸಲ ೆ .. Credit Goes to that ಾ ೋತಮ ) 22)

ಾ ಂ

ೆಂ

ಾಡಲು ೋ ಾಗು ೆ ಎಂದ ೆ .. ೊಸ ಗ ಲ ೆಂ ೆ ಅಥ ..

ಾಮ .. ೕ ದ /

23) ಅವ

ೆ ಾ ಅಂದ ೆ ಇಷ ಅಂ ಾ ಇವಳ ಇ ಾ ಕು ಯು ದ ೆ , ಅವ ಲ ೇ ಕು ಯಲು ಮನ ಾ ಗ ೇ ಅವನು ಅ ೆಲ ೆ ೆ ದ ... (ಇದೂ ಸಹ ಒಂ ೆರಡು ಾ ನ ಕ ೆಗಳ ಗುಂ ೆ ..) ಾ ಗಟ ೇ ಗ ೇಟು ೇ ೆ .ಎಚ ರ ಾಗದಷು ಕು ೆ ..ಹಗಲು ಾ ಇ ೕ ಆ ೆ ..ಹುಚ ನಂ ೆ ಊರೂರು ಅ ೆ ೆ .ಏನು ಾ ದರೂ ಅವಳ ೆನಪ ೋಗು ಲ ( ೊಸ ಐ ಾ ಇ ೆ ೊ ..) 24)

25) ಏ

ಾದೂ ಬ ೆ ೕ ಾ ಅಂ ಾ ೕ ೆ .. ೆನಪ ಾ ೊಂ ೆ , ತ ೆ ೆ ೆದು ೊಂ ೆ .. ಏನೂ ಬರ ಲ ಾದರೂ, ೈ ೆ ಕೂದಲು ತುಬಂ ತು. (ಎಷು ಜನ ೆ ಬಂ ೆ ೕ ?) 26) ಅ���

ಾ ನೂ ಾರು ೋ ೕಟ ಾ ಬಂ ೆ ,,, ಆದ ೆ ಅವ ೆ ಇವತು ಾ ೇ ನ ೆ ಶ ಾ ಇ ೆಯಂ ೆ .. 27) ನನ

ೕಗ ತುಂ ಾ ಾ ೆ ಬಂ ೆ ಅನು ೆ ... ೆ ೆ ಎರಡು ಾರ ಾ ಗಳನು ಸತತ ಾ ೋ ೆ ..

ೆಲವ ಸತ ಗಳ ೊ ದರೂ ಸಹ ೊ ಲ ರುವಂ ೆ ಇರ ೇಕು.. ಇದ ಂದ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಹಳ ನ ಉ ಯುತ ೆ .. 28)

ಾನದ ಟ ಂದ ೊರಗ ೆ ೋ ಾ ಇ ಾ ೆ ಅಂ ೆ .. ಇ ೇ ದ ೇ ಾ ಾನ ಹ ಾ ೆ ಅಂ ಾ ಅಥ

29)

30) ಆಕು ೇಸರ Request Accept

ಾ ೆ ಅಂ ೆ , ಅವನು/ಅವಳ ಾ ಾ ಅಂ ಾ ಅಥ

Friend

converted by Web2PDFConvert.com


31) ಸುಂದರ

ಾ ಾ ೆ ಅಂ ಾ ಕೂಡ ೇ ಪ ೕ ಾಡ ೇ .. ಾ ೊತು.. ಅವಳ ಅಕ /ತಂ ಇನೂ ಸುಂದರ ಾ ರಬಹುದು. (ಅತ ಮೂಲ ಸಲ ೆ ಅ ೊ ಂಡೂ ಪರ ಾ ಲ ...) 32) ಹಗಲು ಮತು ಾಣ ೇಕು.. ಅವ

ಾ ಎರಡೂ ಸಮಯದ ಕನಸುಗಳನು ಜ ಾಗುವಂ ದ ೆ ಾತ ..

33) ಹುಡುಗ ತುಂ

ಾ ಚ ಾ ಾಯ ಬ ೕ ಾ ೆ ಅಂ ೆ , ಹುಡು ಾನೂ ಚ ಾ ಇರ ೇಕು ಅಂ ೇ ಲ ..(ಭ ಾ ತಂ ಸ ೆಷ ... ನನ ೋ ೕ ೇ ಾ ೆ..) ೇಡ ೆಂದರೂ ಾಡುವಂತದ ೆ "ಅವಳ /ಅವನ ೆನಪ " ಅನ ಬಹುದು.. 34)

(ಅಥ ಾ ಅ ಸ ಾಗದ ಾಠಗಳ ಅನಬಹುದು..- ಇದು Kumara Subrahmanya Muliyala ಇವರ ಾತು) 35) ಒ

ೆ ಾತ ವನು ಾ ದ ೆ , ಒ ೆ ಯವ ಾ ೆ ೇ ೇ ೆಂಬ ಯಮ ರ ದರೂ ಸಹ ಅವ ಂದ ಸ ಾ ಒ ೆ ಯತನವ ೆ ೕ ೕ ಸುವವ ೆ " ಾರ ೕಯರು" ಅನ ಬಹುದು

ೆಂಡ ಂತ ಸುಂದರ ಾದ ೆಲು ೆಯರು ೆ ಾ ಪಕ ದ ಮ ೆಯವನ ೆಂಡ ಾ ರು ಾ ೆ ( ಯರ ಾತು .. ನನ ದಲ ..) 36)

37) ಅವಳ ಮುಖ ಅವಳ ನಗು ಅವಳ ಾತು ನನ ೆಯನು ೆ ತು..ಸುಮ ೆ ಾ ೇ ನ ಪ ಸಕ ೆ ..ಅವಳನು ಮ ೆ ತು,. ೆಯನು ತ ತು. (ಪ ೕಗ ಾ ಯಶ ಾ ೇ ೆ ..) 38) ಉಡು

ೊ ೆ ೇ ೆಂದು ೕ ಸು ದವ ೆ ಮ ೆಯ ಾಗದಂತಹ ಉಡು ೊ ೆ ೕ ದ ..ಮೂರು ಂಗಳ ತುಂಬುವಷ ರ ಓ ೋ ದ .. 39) ನ

ಹುಡು ೕಗೂ software ಹುಡು ೕಗೂ ಇ ೋ ವ ಾ ಸ ಅಂ ೆ ಅವರು ದು ಾ COSMETICS ಖ ೕ ಾ ೆ . ಆದ ೆ ನ ಹುಡು ೕರ boy frnd ಹತ ಅ ೊ ಂದು ದುಡು ಇರಲ .. 40) ಚು

ಾವ ೆ ಅಂ ೆ ೇವಲ ಆ ಾ ಸ ೆಗಳ ಸು ಾವ ೆ .. ಆಗುವ ಲ ಾವ ದೂ ಚ ಾವ ೆ ..ಆಗದು ಎಂದೂ ಬದ ಾವ ೆ .. ತಪ ದು ನಮ ಯ ಬವ ೆ .. ೆಣು ಭೂ ಣ ಹ ೆ ಮ ಾ ಾಪ .. ಇದ ಂದ ಹುಡು ಯ ೆ ಾ ಂ ಾ ಆಗು ೆ .. ಹುಡುಗರ ಮ ೆ ಾಂ ೇಶ ಾ ಆಗು ೆ .. ( ೆಲವರ ಗೂಗ ಾ ೇ ಾ ೆ ..) 41)

42) ಅ

ಾ ಬ ತನ ಸ ೋ ೊ ೕ ಗಳ ೕ ೆ ದೂರು ೇ ಾ ಇ ಾ ೆ ಅಂ ೆ , ಆತ ಒ ೆ ಯ ಆಡ ತ ಾರ ಾ ಲ ೆಂ ೇ ಅಥ ಾ ಪ ಾ VEG ಅಂತ ೇ ೆ ಂಡು ನನ ಮದು ೆ ಆದಳ ..ಆದ ೆ ,ಇದು ಸುಳ ಅಂ ಾ ಇ ಾಗ ನಂ ೆ ೊ ಾ ೆ .ಅದು 43)

converted by Web2PDFConvert.com


ೇಕು ಇದು ೇಕು ಅಂ ಾ

ಾ ನನ ತ ೆ ಂ ಾ ೆ..

44) ಇಷು ನ ಆದೂ ..ಅವಳ ನನ Orkut Friend Requst Accept ಾ ಾ ಅಂ ೆ ,ಅವಳ ಆ ೈ ನ ಇ ಾ ಅಂ ಾ..ಅಥ ಾ ಅವ ೆ ೇ ಇ ಾ ಅಂ ಾ ಅಥ .. 45) ಹುಡು

ೕರು ೕ ಾಡ ಅಂ ಾ ORKUTನ ಾ ೕ ೋ ತ ೆ ಅಂ ಾ ಶ ಅಕ ೈದು ..ನ ದು ಾದೃಷ ..ಇನೂ ಾರೂ ೕ ಾ ಲ . (ಇ ಾಗ ಇದು ಸು ಾ ೆ ..)

Mb. No.

ೇ ಕು ಮನ ೇ ೕ ಕನಸನು ಾ ೆ ಾ ?ನನ ಾ ೆ ಾ ಾ ?ಈಗ ೋಡು ಾ ಾ ೆ ಬ ಲ ...ಇಂ ನ ತ ೆ (ಪ ಾ ಾ ೕ ೕಡ ಇಷ ಪ ದು..) 46)

ಾಡು ೇ ೊ ೆ ೕ ೆ ಾ ರೂಂ ಒಂ ೇ ಇದ ೆ ಾಲದು.. ಾ ನ ಾಡಲು ತ ರು ಇರ ೇಕು ಮತು ಾ ೆ ಲ ಇರ ಾರದು.. (ಎ ೋ ಓ ದು ..) 47)

48) ಕು

ದು ತೂ ಾಡು ಾ ದವನನು ಕಂಡು ಎಲರೂ ದೂರ ಸ ದರು.. ಕುತೂಹಲ ತ ೆಯ ಾಗ ೇ ಅವನ ಬ ೋ ೇ ೆ .. "ಇ ೊ ಂದು ಕು ೊ ೋ ಾ ಂಡು ಾವ ದು?" 49) ಕನ

ನಲೂ ೈ ೊಡ ೇಡ ೆಳ ಆ ೋವ ಕನ ಾ ೆಗೂ ನ ಸ ಸ ಾ ೆ ಾ ೆ೦ದ ೆ ಕನ ನ ಾ ಕು ವ ಷ ಂದ ಾ ಾಯ ಾ ೆ .(ಮೂಲ : ೋ ಾ ಪ ಾಂತನ ಾ .. ಇಂಥವನು ಸಕ ಾ ಬ ೕ ಾ ೆ .. ಇ ೋ .. ) 50) ಸುಮ

ೆ ೆದ ೕ

ೆ ನ ೆ ರಡು ಾ ಅವಳ ೕ ೈ ಾ ೆ ೇ ಾ ಾಗು ೆ ಅಂ ಾ ೆ ಂ ೆ

ಾ ೕ .. ಕ ೋ ೆ

..

ೆ ೆಯ ೊಬ ನ ಜಗಳವ ಅವನ ೆಂಡ ಅ ೆ ಮ ೆ ೆ ೋಗುವ ದ ೊಂ ೆ ಮು ಾಯ ಾಗುತ ೆ .. ಅವಳ ತವರುಮ ೆ ತ ದುಗ ಅಂ ೆ .. (ಇ ೇ ಥರದನು ೕ ಈ ದ ೇ ಬ ೆ ಾರಂ ೆ ...??) 51)

ಾನು ಸಂ ೋಷ ಾ ೕ ಅಂ ೆ , ಇವತು ಆ ೕ ೆ ರಜ ಾಗೂ ೇಬ ದು ೆ ಅಂ ಾ ಅಥ ..

52)

ೆವ ,ಭೂತ , ಾ , ೕ ಾ ಸು ದವ ೊಬ ಈಗ ೋ ಮದು ೆ ಾ ಮೂರು ಂಗ ಾ (ಇ ೇ ಥರದನು ೕ ಈ ದ 53)

54) ನನ ವಳ ವ ಬ ತ ಾ ೆ .ಅವಳ ಅಡ ಬಂ ೆಯಂ ೆ ..

ಗಳ ಇರುವ ೆಲವ ಸುಳ ಅಂ ಾ ೊ ೊಂ ಾ ೆ .ಅವ ೆ ಈಗ ೆ .. ೇ ಬ ೆ ಾರಂ ೆ ...??)

ೆದ ಕವನವನು ೇಪ ನ ಾ ೇ ೊಡ ೇ ೊಂಡು ನೂ ಾರು ಪತ ಗಳ

converted by Web2PDFConvert.com


55) ಸುಮ

ೆ , ೕ ಾ ೋ ಾಣ ಅಂ ಾ ೆ. ಾ ೆ ,ನಂ ೊ ೆ ಾ ಾಡ ೇಡ ೋ ೋ ಅಂ ಾ ಜಗಳ ಾ ಾ ೆಎಲ ಹುಡು ೕರೂ ೕ ೇ ಾ? (ಉತರ ಲ ..) ಾಬ ೆದ ಕ ೆಗಳ , ೕಟುಗಳ ೋ ಾ ೆ ನನ ೆ ಾರೂ ಗ ೆ ಂ ಇಲ .ನಂ ನೂ ಅಂ ಾ ಹುಡು ಲ .ಇನೂ 3ವಷ ೕಚ ೆ ಇ ಾ (ಇ ಾ ೋ ಓವ ಆ ಾ ?) 56)

57) ಒಬ ಳ

ಹುಡು ಸುಂದರ ಾ ಾ ೆ ಅಂ ೆ , ಅವ ಂತ ಅವಳ ಅಣಂ ರು ಾ ಪವ ಆ ಾ ೆ ಅಂ ಾ ಅಥ . 58)

ೆಲವರುತುಂ ಾಹ ೊ ಾ ೆ .ಅಕ /ತಂ , ೆ ೆಯ / ೆಳ ರಬಹುದು1 ೆ ೆ ೆ ಬಂದ ೕ ೆ ಇದ ದಂ ೆಅಪ ತ ಾ ಾ ೆ ೊ ದೂ ೊ ಲದವರ ಥ ಾ.. (ಈಗ ಪ ಾ ಾ ೕ , ೕ ಾ .. ಇನೂ ಹಲವರ ಥ ಾ ..) 59) ಪ ಪಂಚ

ೇ ೆದ ೕರ ೊಬ ಎದು ಾ ಗ ಲ ೇ ಮಂ ಾದ ...

60) ನನಗೂ ಲ

ೆಟ ಬ ೕ ೇಕು ಅಂ ಾ ತುಂ ಾ ೇ ಆ ೆ .. ಆದ ೆ , ಾ ೆ ಅನು ವ ೇ ಾ ೆ ...

61) ಸುಮ ೆ ಕ ಮಕ ಳನು ಕ ೆದು "ಅಪ " ಪದದ ೋ .. 100% "ಅಮ " ಅಂ ಾ ೇ ೇ ೆ ೕದು.

ರುದ ಪದ ೇ

62) ನನ

ಮಗನನು ಕಂ ೆ ಇ ಾಗ ೊ ೆ ಉ ೕ ಾ ಇ ೆ .. ಇವನು ಬಂದ ಂಗ ೇ ಅವಳ ನನ ೆ ೊ ೋ ಮುತುಗಳ ಸಂ ೆ ಕ ಾ ಾ ೆ.. ( ಾಗ ಸ ಾ ೕಡ ಇಷ ಪ ದು ..) 63) ಹೃದಯ ಕ

ಯಲು ಸ ಾ ಯ ಅವಳ ಮ ೆ ೆ ೋ ೆ . ಾರ ಕ ೆ ೕಳ ಲ ಾದರೂ ಅವಳ ಮ ೆ ಾ ಮ ಯ ಕ ೆ ೆ . ೊ ೆ ೆ ಅ ೊಂದ ೆ ೕ ಕ ೊ ಂಡು ಬಂ ೆ .. (ಮ ೇನೂ ಗ ಾ ? ಅಂ ಾ ಾ ೆ ೆದವರು ಹಲವರು ..) 64) ಹೃದಯ ಕ

ಯಲುಇ ೊ ಂದು ಾ ೋ ೆಅವಳಪ ನ ೈ ೆ ಕು ದು ಕಳ ಅಂ ಾ ಅವ ೆದು ೇ 4ಒ ೆ ಂ ೆ .ಸತ ೇ ೆ ೋ ಾ ನಕ ರು.ಇ ಾಗ ಾನವರ ಮ ೆ ಅ ಯ

65) ಹೃದಯವನು ಾರ ಾ ದರೂ(

ಾವತೂ ಾ ಇಡ ಾರದು.. ಸುಮ ಾದರೂ ಅ ಾದವರ ಾ ದರೂ) ಕೂ ರ ೇಕು ಇ ಾಂ ೆ , ಕದು ೊಂಡು ೋ ೋದಂತೂ ಾ ರಂ .. (ಸುಂದರ ಾ ರುವವ ೆ ಾತ ಅನ ಸು ೆ .. ನನ ಂಥವ ಗ ಾ ..) ೕವನದ ಾವ ಕಷ ಗಳನು ಎದು ಸುವ ದ ಂದ ಗುವ ಾಭ ೆಂದ ೆ , ಕಷ ಗಳ ಕ ೆಯುವಷ ರ ನಮ ಒ ೆ ೆ ೕ ತರು ಾರು ಅ ೊ ೕದು ಅಥ ಾ ರುತ ೆ .

66)

converted by Web2PDFConvert.com


67) ನೂರು ಖು

ಇದೂ ಾಲದು ಒಂದು ದುಖ ಮ ೆ ೕ ೆ ! ಒಂ ೇ ಒಂದು ದುಃಖ ಾಕು ೕವನ ಪ ೊರ ೋ ೆ - ನನ ೆಳ ಶುಭ ಶಂಕ ೇ ದು.. 68) "ಕ

ಣ ಾ ಾಗ ೇ ತ ಾ ೋದು ಅಂ ಾ ೆ . ಅದ ೆ ೕ ಇರ ೇಕು, ಹುಡು ಯರು ಹುಡುಗರನು ನೂ ಾರು ನಗಳವ ೆ ೆ ಾ , ಅವರನು ತ ೆ ಾ ದ ೕ ೆ ೕ ಆ ಮಧುರ ಾತುಗಳನು ೇ , ತಮ ೆ ೆ ೆ ೆ ೆದು ೊಳ ಾ ೆ ಅನು ೆ .. ( ೆ ೕ ಗಳ ನದಂದು ಬ ೆ ದು .. ೆ ೆಯ ೊಬ ನ ಈ - ೕ ನ ಹ ಾ ೆ ...) ೕ ಮದು ೆ ಾ ೋದಕೂ , ಮದು ೆ ಾ ೕ ೋದಕೂ ಅಜಗ ಾಂತರ ವ ಾ ಸ ಇ ೆ . ಾವ ದನು ಆ ೊಳ ೕ ೋ , ಮ ೆ ದು.. 69)

70) ಸಂ

ೋಷ ಾ , ಸ ಲ ಾದೂ ೆಮ ಂದ ೕವನ ಕ ೆಯ ೇಕು ಅಂ ೆ , ಾ ಾ ಾ ೇ ಾವ ೇ ಸಮ ೆ ಗಳನು ಹುಟು ಾ ೊಳ ಾರದು. ಉ ಾ: AFFAIR 71) ಅಪ ಟ

ೕ ಅನು ವ ದು ಎಲ ಗೂ ಗುವ ಲ . ಕ ವ ೆಲರೂ ಮದು ೆ ಾಗಲು ೕ ರುವ ಲ . ೇಡ ಾ ಾಗ ೊ ೇ ೇ ದು ಾ ೕ ೆ , ೇ ಾ ಾಗ ೈ ೆ ಗ ೇ ನ ಂದ ಉ ೊ ೆ ೕ ೆ ೋ ೆ ಂಡು ಅನ ಬಹುದು...

72)

ೕವನದ ಪ ಷಯದ ಮೂಗು ತೂ ೊ ಂಡು, ಾ ೋ ಹಕ ನು ೇಳ ೇ ೇಳ ೇ ಚ ಾ ೋ ೆ ಜ ಾದ ೋ ೆ ಂಡು

73)

ಾವ ಸ ಾ ಅವರ ಬ ೇ ೇ ೕಚ ೆ ಾ ಾ ಇ ೕ ಅಂ ೆ , ಅವರು ನಮ ೕ ಾತ ಾ ರು ಾ ೆ . ಅಥ ಾ ಅವರು ನಮ ಶತು ಆ ರು ಾ ೆ (ಎ ೋ ೇ ದು ಅನು ೆ ..) 74)

75) Selfish ಅ

ೊ ೕದನು ಅಥ ಾ ೊಳ ೇ ೇ ? ೕ ದವಳ ಮ ನು ಟು ಹುಡುಗನ ೊ ೆ ಹ ದು ಾತ ಾಡುವ ದನು ೋ .. ಅಥ ಆಗು ೆ . (ನನ ೆ ಅಥ ಆದ ೕ ೇ ೇ ಬ ೆ ದು ..) 76) ಈ

ಹುಡು ಯ ೇ ೕ ೆ .. ಾ ಾಗಲೂ ಹುಡುಗ ೆ ೕಸ ಾ ಾ ೆ .. ನನ ವಳ ಕನ ನ ಬರು ೆ ೆಂದು ಾತು ೊಟ ವಳ ... ೆಯ ೆ ೕ ೊಡ ೇ ೕಸ ಾ ದಳ ....

77) ಕ

ಗಳ ಉಗಮ ೆ ಹುಡು ಯ ೇ ಾರಣ , ಾ ೆಂದ ೆ , ಪ ಭಗ ೆ ೕ ಯೂ ಸಹ ಕ ೕ ...

converted by Web2PDFConvert.com


78) ನಮ

ನು ೕ ದವರು ನಮ ನು Neglect ಾ ದ ೆ , ಅದ ಂದ ಉಂ ಾ ೋ ತಳಮಳ ಅ ಷ ಲ ..ಒ ತುಂ ಾ ೇ ದುಃಖ ಕೂ ಾ ಆಗು ೆ ಅ ಾ ?? ೕ ೋ ಅ ೆ ೋ ಾರು ಾ ಗೂ ಮನಸು ೊಡ ಾರದು. ೕ ೋ ಕನಸು ಇದ ಾ ೆ . ಅವ ೆ ೇ ೆ ೇ ೋ ಾ ೆ ೕ ಅಂದ ಾ ರು ಾ ೆ . ಅದ ೆ ಸುಂದರ ಾ ರು ೆ .. 79)

ೕ ಅ ೊ ೕದು ೋಧೂ ಸಮಯದ ಥ ಾ ತ ಾ ರುತ ೆ . ೕ ಕ ಾದ ೆ , ಬರ ಾಲ ... ೕ ಾ ಾದ ೆ , ಚ ಾಲ .......

80)

81) ನನ ವಳ

ಾ ೆ ೆ ತ ೕ ನ ಾ ನ ಾ , ಗ ೇಶನ ಗು ೆ ೋ ಬ ಾ ಳಂ ೆ . ಾನೂ ೆ ಾ ೆ . ಇ ಾಗ ೕತ ಆ ೆ ... ಾ ಾ ಬ ೆ ೕದನು ದ ೆ ನರಕ ೆ ೋ ೕನಂ ೆ .. ನನ ಾ ಅ ಾ ಅ ಾ ೇ ದು...

82)

ೕ ಪ

ಾ ದವರು ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ ಗಳ :

ೇಬ ಗಳ : ೈ ಾ ಕ ೆ ಾ ಈ ೕ ೆ ಂ ಗಳ

....(

9

ಾ ಂ (ಗಳ )

ೋಕು .. ಾಳ -ಮೂಳ ), ಾ ೇ ೇ ಾ ಾ ಾಗ....

Home

Older Posts

Subscribe to: Posts (Atom)

2

ೆಟದ ಹೂವ ಗಳ ....

}Watermark template. Powered by Blogger.

Recent Visitors

converted by Web2PDFConvert.com


Recent Visitors Get This!

converted by Web2PDFConvert.com


Shivagadag blog