Page 1

Share

Report Abuse

Next Blog»

Create Blog

Sign In

ಯಳವ ಾ .. ಕನಡದ ಾಸ ಾಯ ಎ ೆ ಸು ಾ

ಕನಡದ ಾ ರ ೇಳ ನೂರಕೂ ೆಚು ಾಗುಗಳ ನಡು ೆ ಕನಡ ೋಕು , ಎ ೆ ಸು ಾಯ ಗಳನು ೊತು ತಂದು, ಾ ೆ ಬಂದವರನು ನ , ಾ ಾಗ ೋ ಒ ೕ ಂಗು ತ , ಾ ನ ಮ ನು ಣ ಾಲ ಡಲು ಒಂದು ಪ ಯತ . ಇಂ ಮ ೕ ಯ ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ

ಾಯಂ ಓದುಗರು..( ೕವ ೇರಬಹುದು)

ಮ ೆಈ ಾ ನ ೇ ಾದ ೆ, ಇ ಾ web to pdf

pdf format .

Save to PDF

Total Pageviews

8,489 Popular Posts ೆಳ ೕ.. ೕ ೕ ೇ ೆ ಾ ೆ...??? ೕ ಯ ೆಳ ೆ.. (ಇದನು ಾನು ನನ ತೃ ೋಸ ರ ಬ ೆ ದು.. ತುಂ ಾ ಉದ ಾ ೆ.. ಓದಲು ಕಷ ಾಗು ೆ.. ೊಂದ ೆ ೆ ೆದು ೊಳ ವ ಾದ ೆ ಾತ ಓ...

Add your Email address here

ಪ ಾ ಾಂ ೇ ದ ಕನಡ ೋ ... ಇವರು ಪ ಾ ಾಂ ಅಂ ಾ ಾನು ೇ ೆ ೕ ಅವಶ ಕ ೆ ಇಲ ೇ ಇಲ.. ಈ ಯ ಹುಡು ಕ ಾ ಟಕ ೆ ಬಂದು 'ಮುಂ ಾರು ಮ ೆಯ' ಮೂಲಕ ಕ ಾ ಟಕದ ಜನ ೆ ಮ ೆ ಾ ಾದಳ ... ...

Enter your email address:

Subscribe Delivered by FeedBurner

16 November 2010

ಯಳವ ಕವನ ೕ ೆ:- "ಅ ಆ ೆ" ಯಳವ ಕವನ ೕ ೆ:- "ಅ ಆ ೆ" ನನವಳ ಬರ ೆ ೆದು ದ ಮುತು ೕಡ ೇ ಾ ಸು ಾ ೆ ನ ಬರ ಾ ನ ಮ ೆ I LOVE YOU ಅಂ ೇ ಅವಳ ಾತು ಮ ೆಸು ಾ ೆ ೆ ಾಡು ರು ಾಗ ೇ ಮ ೆ ೆ ೆಸಗಳನು ಮು , ಾ ದು Surprise ೊಡು ಾ ೆ ಆ ೆ ಂದ ೋ ದ ೕ ೆಗಳನು ಅವ ೆ ೆ ೆಂ ಾ ಖು ಪ ಸು ಾ ೆ ಪಕ ದ ೇ ಕು ದರೂ

500/- ಬಹು

ಾನ. ಪಸಕ ಓದುಗ ಾ ಾಂ ೇಶ . ಯಳವ ಪ ೆ ಗಳ -01 ರೂ. 500/- ಬಹು ಾನ.. ಈ ೆಳ ೆ ಾ ದ ಾಲುಗಳ ಾವ ಾದಂಬ ಯದು ಅಂ ಾ ೇಳ ೇಕು, ಾವ ಾದಂಬ ಎಂದು ೇ ದ ೆ ರೂ. 100/- ಾದಂಬ... ಜರ ಬಂ ಾಗ, ೕ ೇ ೆ ಆಗು ೆ? ಾ ಾದೂ ಉತರ ೇಳ ಾ? ನನ ೆ ೆ ೆ ಂದ ಛ ಜರ, ೆಮು , ಗಂಟಲುನೂವ .. ಸಖ ಸುಸು. ಾ ೆ ೋ ಾ ತು.. ಇ ಾಕು ೇಶ (ಚುಚುಮದು) ಾ ೊಂ ಾ ತು.ಅವರು ಹ... ಸುಲಭ ಾದ ಪ ೆ ೆ ಉತರ ೆ 100/- ಬಹು ಾನ. ಪಸಕ ಓದುಗ ಾ ಾಂ ೇಶ . ಯಳವ ಪ ೆ ಗಳ -02 ಸುಲಭ ಾದ ಪ ೆ ೆ ಉತರ ೆ 100/- ಬಹು ಾನ. ಪಸಕ ಓದುಗ ಾ ಾಂ ೇಶ .ಯಳವ ಪ ೆ ಗಳ -02 ರೂ. 100/ಬಹು ಾನ.. ಈ ೆಳ ೆ ಾ ದ ಾಲುಗಳ ಾವ ... ೕ ೆ ಆಂ ೋಲನ ಇವತು ೆ ೆ ೆ ೆ ೇ ದೂರದೂ ನ ರೂ (ಪರ ೇಶ) ೆಳ ಾನಸ ಅವರ ೊ ೆ ೕ ೆ ಬ ೆ ಾ ಸ ಶ ನ ೕತು.. ಹುಡುಗ ೆ ೕ ೆ ಅಂ ೆ ಇಷ ಇಲ ಾ? ಸ... HOW TO DOWNLOAD YOUTUBE VIDEOS? YOUTUBE ೕ ೕಗಳನು ೌ ೋ ಾಡುವದು ೇ ೆ"? (HOW TO DOWNLOAD YOUTUBE VIDEOS?) ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ ೆ ಾ ಗೂಗ ನ ಎಷು ಲ ಜನ ಾ ಾ ೋ ೊ...

ಕವನಗಳ ,,, ನನ ಸಂತದು........ 1) ಅವಳ ... (ಕಷ ಾದರೂ ಸ , ಈ ಕವನವನು ಪ ಓ ) ಅವ ಲ ೇ ನನ ಮ ೆಯ ೕಪ ಲ ಅವ ಲ ೇ ನನ ಮ ೆಯ ೆಳ ಲ ಅವ ಲ ಾ ಬದುಕು ನರಕದಂ... 2004 ೇ ಇ ಅದು 2004

ಯ ಒಂದು ಶ ಾರ... ೇ ಇ .. ಶ ಾರದ ಒಂದು ನ ೆಂಗಳ ನ ಮ ೇಶರಂ ಏ ಾದ ಇ ೋ " ಾ ೈ " ಾ ನ ಮೂರು ಜನ ೆ ೕ ತರು ೆ ೆ 11.30 ೆ ೕ ೇ ಕು ಯ... ರೂಂ ೕ ೕಮಂತ ಾ ದು.. ೆ ದವ ೆ ೕರುಂಡ ೇಖನ ೆ ಬಂದ ಪ ಗಳನು ೋ ಸಂ ೋಷ ಆಯು.. ಮ ೆ ಹ ೇ ನಗಳ ೆನಪ ಆಗು ಾಗ ಒಂದು ಕ ಘಟ ೆ ೆನ ಾ ತು.. ನಂ ರೂ... converted by Web2PDFConvert.com


"

ೕ ನ ಾಣ ಕ ೇ" ಅಂ ಾ ೇ ಕ ೆಳ ನ ೆ ತ ಸು ಾ ೆ

ನನ ೇವ

ಆ ಕ

..

ಇದನು ಎಷು ಾ ಓ ದರೂ ಮ ೆ ಮ ೆ ನ ಂದ ಓ " ೆಳ ೕ ೕ ೇ ೆ ಾ ೆ ?"

ೆಳ ಯರ ೊ ೆ ಂ ಾಗ ಅವಳ ೇ ೋಡು ಾ ಂತು ಅವ ೆ ಾ ೆ ಬ ಸು ಾ ೆ

ೊಳ ತ ೆ.

ಅ ಗಳ ಆಗಮನ

ಹುಡು ಯರ ೆಸರ ೋ ಇವ ೆ ಾ ನ ೆಂ ಅಂ ೇ , ಅವ ೆ ಮತರ ತ ಸು ಾ ೆ

ಅಂ ಸಂ ೆ

ಅ ೆ ಾಡು ಾಗ ಂ ಂದ ೊಂಟವನು ಬಳ , ಾ , ಅಡು ೆ ೆ ಸು ಾ ೆ ಕು ೕಲ ೆಂದು ೇ ೈ ಾ ಬಂದು ನನ ೕ ೆ ೋಪ ಬ ಸು ಾ ೆ

Twitter Updates

ಯಳವ ಾ .. ಕನಡದ ಾಸ ಾಯ ಎ ೆ ಸು ಾ : 500/- ಬಹು ಾನ. ಪಸಕ ಓ ' ೆಂಡ ಕ ೆ' ೇಂ ೆ ಗಂಥ ಬಹು ಾನ...: http://t.co/1shJjCt ಯಳವ ಾ .. ಕನಡದ ಾಸ ಾಯ ಎ ೆ ಸು ಾ http://shivagadag.blogs

ತವ ೆ ೋ ಾಗ " ನ ಟು ಇ ೊ ೕ ಾ ಲ ಕ ೇ" ಅಂ ಾ ೇ ಕ ನನ ೆನಪ ಮೂ ಸು ಾ ೆ

HOW TO DOWNLOAD YOUTUBE VIDEOS? Visit http://shivagadag.blo ಜರ ಬಂ ಾಗ, ೕ ೇ ೆ ಆಗು ೆ? ಾ ಾದೂ ಉತರ ೇಳ ಾ?

ೊರಗ ೆ ಊಟ ಾ ಬಂ ದರೂ ೈ ರು ೕ ೇ ೇ ೆ ಅಂ ಾ ಅವಳ ೈ ತುತು ನು ಾ ೆ.. -ಯಳವ

ೕ ಪ

ಾ ದವರು ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ ಗಳ :

0

ಾ ಂ (ಗಳ )

Recent Comments

converted by Web2PDFConvert.com


ೇಬ ಗಳ : ಅನುಭವಗಳ ಈ ೕ ೆ ಂ ಗಳ

,

ಕವನ... (ತ ಾ ೆ ಾ ಮತು ಸಮಯಕ ೆಯಲು)

ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ

Continue >>

ಪವನಕು ಾರ ಪಲಕ

ಾ ನ ಾ ನ ... ಟ ನ ೕಟುಗಳ .. ಾಗ-5 ೕ

:-

ೈ ೊ ಲ ಅಂ ಾ ಅಪ ಅಮ ನ ೊ ೆ ಜಗಳ ಆ ೊ ಂಡು, ಮ ೆ ಟು ಬಂದು ಾಕ ಕೂ ೆ.. ೇವರ ಜಪ ಾ ೆ ೇವರು ಪತ ಆ ವರ ೊ ಾರಂ ೆ ಅಂ ಾ ಎ ೋ ೇ ೆ.. ಇರ ೋ ೋಣ, ೇವರ ೆ ೕ ೈ ೇ ೆ ೕಣ ಅಂ ಾ ಾಕ ೇವರ ಜಪ ಾ ಾ ಕೂ ೆ..

ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ

wrote...

ೕ ಾಸ ೕ. ಬಂ ೋ

wrote...

ೕ ಾಸ ೕ. ಬಂ ೋ ಉತರದ ಹ ರದ ಇ ೕ .. ಸಲ ಪಯ ದ ಎ ಾ ಪ ೆ ಗ ಗೂ ಉತ

@

ಾದಂಬ - ಕತ

-

ಲಕ ತೃ - ಯಂಡಮೂ ೕ ೇಂದ ಾ ಅ ಾಯ - ೆ ಾ ೆ :-)ತಪ ೊ ಾಗು ಲ

ೆ ಮ ೆ... wrote...

ಾ ಓ ೋ ೆ ಸಮಯ ಇಲ.. ಇನು ಾದಂಬ ನ..?.ನನ 'ಮನ ನಮ ೆ'ಗೂ ಬ

ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ

wrote...

ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ

wrote...

@ನ

@ ಸು

ೊ ಳ ನ ಕನಸು ೆಂಕ ೇ ಸ

..

ಾವ

ಾಥ ಾಕ..ಸ ಾ ೇ ಗುರು

ಾದ ಕ

.. ಇದು

ಾ ೊ ಂ

ಅಂತೂ ಸು ಾರು ಾ ಮೂರೂವ ೆ ಇಬರು ೇವರುಗಳ ಪತ ಾದರು.. " ೇವ ೇ ನಂ ೆ ೈ ೊ " ಅಂ ಾ ಾ ೆ ೆ ೆ..

@ ಚು ಾರ..ಒ .. Continue >>

ಾದಂಬ ಯ ಪಸಂಗಗಳ .. ೆಲವರು ಹ ರದ ಾ

ಯಳವ ಯವ ೆ,ಕ ಣ ಪ ೕ ೆಯ ೆ ೕ ಇ ರು

ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ

. ನನಗ

ಸುವ ೇ ೆಂದ ೆ ಈ ಾಕ ಗಳ ಾವ ೇ ಾದ

wrote...

ಮ ಪ ೆ ೆ ಉತರ ಾನು ಈಗ ೇ ೇ ೆ ೕಲ.. ಒಂದು ಂಗಳ ಾಯ ೇಕು.

..

"ಏ

ೋಫ , ಎ ಅಂ ಾ ಹುಡು ೋ ೋ ನ .. ಇ ಕೂ ೊ ಂಡು ಏ ಾ ಾ ಇ ೕ ಾ? ನ ೕ ಮ ೆ ೆ" ಅಂ ಾ ಆ ೇವರುಗಳ (ನ ಅಪ ಅಮ ) ಬಯು ಎಳ ೊಂಡು ೋದರು..

2)ಯಳವ

3) ಯಳವ

ಂ ತು..

:-

ನಮ ೇ ಇಲ ಾಗ ಅವಳ ಾಗ ೆ

ಾ ೇ ಬರುವ ಸೂಚ ೆ ೆ ಆಕ ೆ ಎನಬಹುದು

:-

ಾತು-ಕ ೆ

ೆನ ೊಂ ಾಗ ೆ ಾ ಕ ೆ ಬರು ೆ ಅ ೊ ೕದು ಶುದ ಸುಳ .. ಇ ೇ ಾದೂ ಜ ಆ ೆ , ನನವಳ ಾ ಾಗಲೂ ಕ ಾ ೇ ಇರ ೇ ತು.. (

ಾಲ ಪ ೆದವ ೆಲರೂ ಕ ಾ ಇರ ೇ ತು...)

(

ಯತ ೆನ ೊಂ ಾಗ ಆಕ ೆ.. ೆಂಡ ೆನ ೊಂ ಾಗ ೆ ಾ ಕ ೆ............ ೆ ೕ ತ ಅ

4) ಮ

ೆ ೇ ದು)

ೆ ೕದು ಸಹಜ ಕ ೕ.. ಆದ ೆ, ಈ ವಯಸ ಅದ ೆ ಅಸಹಜ ಅಂ ಾ ೆ..

ನನನು ಮ ೆತವ ಾ ಇದು.............. ೕ :ಾರಣ ೆ Kaspersky Antivirus ನನ ಾಗನು ಾ ಾಡು.. ಇ ಾ ಕಪ ಅಂ ಾ ತಡ ಾ ೋ ದ ೆ, ನನ ಾ ೋಯ ನ ಮ ಾ ೆ ಾವ ೆಸ ತು.. 6)ಯಳವ

:-

ಾ ೆ ೆ ೆ ಮುತು ೊಡಲು ೋ ಾಗ ೆ ಾ ನ ಬಂ ಾ ದೂರ ಓ ಾ ೆ.. "ಅ

ಗಡ ಚುಚು ೆ" ಅಂ ಾ ೊದಲು ಾ ೆ..

ಾ ದವರು ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ

Chat with shivashankara yalavathi … shiva Offline

ೆ ಂಗು .. ೈ ಂಗು .. ಅ ಾ ಯ.. ೇಬಲು ಅನುಭವಗಳ (20) ೈ ಾ ಕ ೆ ಾ ....( ೋಕು .. ಾಳ -ಮೂಳ ) (17) ಾ ೇ ೇ ಾ ಾ ಾಗ.... (13) ಕವನ... (ತ ಾ ೆ ಾ ಮತು ಸಮಯಕ ೆಯಲು) (8) SMS (5)

5) ಯಳವ Hot ಅ ೊ ೕ

0

ಾ ಂ (ಗಳ )

Sorry Shivshankar, me & pooja already committed to each other. so she tol

sunaath wrote...

ಮ ಾ ನ ಾಗುವಷರ ನ ಮ ೆ ಮುಂ ೆ ೊಸ ೈ

???

..

ನ ೊ ಳ ನ ಕನಸು.... wrote...

ಾದರೂ ಪತ ಾಗ ಅಂ ಾ..

ಅಧ ಾ ಕ ೆ ತು..ಆದರೂ ಆ ೆ.. ಒ

ಅಷರ

Pavankumar Chippalkatti wrote...

ನನ ಮ ೆ ಇದು ತುಂ ಾ ಕ ಣ ಪ ೆ .......ಏ ೇ ಆಗ ೕವ ಪ ೆ ಗಳನು ೇಳ ವದರ ಮುಂ ೆ ಇರು

11 November 2010

1)ಯಳವ

wrote...

ಈ ಪ ೆ ೆ ಾ ಾದೂ ಉತರ ೇ ಾ ೆ ಅ ೊ ಂ ೆ.. ಾರೂ ಉತರ ೇಳ ಲ. ತುಂ ಾ ೇ ಾ ಾ ಾಕು. ಈ...

ಕನಡ ಾಯ ....... (5) ಕನಡ ಾಯ ....... ಮ ಾ ತಂ ರು ೆ (4) ಾಂ ೇಶ (2) ೕಟುಗಳ .. ೈ ಾ ಕ ೆ ಾ ....( ೋಕು .. ಾಳ -ಮೂಳ ) (2)

ಒಂ ೆರಡು ಾ ನ ಕ ೆಗಳ ಾಗ-1 (1) ಒಂ ೆರಡು ಾ ನ ಕ ೆಗಳ ಾಗ-3 (1) ಒಂ ೆರಡು ಾ ನ ಕ ೆಗಳ ಾಗ-4 (1) ಒಂ ೆರಡು ಾ ನ ಕ ೆಗಳ ಾಗ-6 (1) ಕ ೆಗಳ (1) ನಮ ಜ (1) ಾ ೋ ಕ ೆಗಳ ಾಗ-1 (1) ಯಳವ (1) ಲ ೆಟ (1) converted by Web2PDFConvert.com


ಗಳ :

ೇಬ ಗಳ : ೕಟುಗಳ .. ೈ ಈ ೕ ೆ ಂ ಗಳ

ಾ ಕೆ ಾ

....(

ೕಗಳ ಾಸ

ಯಳವ .. ಇವ ಬ ೆ ೇ ೆ ೕ ೇ ೆ???

ೋಕು .. ಾಳ -ಮೂಳ )

ವಶಂಕರ ಯಳವ ಗದಗ/ / ಕ ಾಯಕನಹ / ಮಧು / ಡ ಾ ೆ/ ಾಗವ , ಕರು ಾಡು, India ೇ ೊಳ ಲು ಇನೂ ಅಷು ೊಡವ ಾ ಲ.... ಇಂ ಮ ೕ ಯ ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ ನ ನನ ೆ ೕ ತ ಾ

01 November 2010

ಾ ನ ಾ ನ ... ಟ ನ ೕಟುಗಳ .. ಾಗ-4 1) ಯಳವ

(1)

ಆಕು

www.orkut.co.in/Main#Profile.aspx? uid=1560042845572241809 View my complete profile

:-

ಅವ ಬರೂ ಒಬರ ೊ ಬರು ತುಂ ಾ ೕ ೊಂ ದರೂ, ಾವ ದಕೂ ಒಮ ತ ೆ ಬಂದವರಲ. ಮದು ೆ ಾದ ೕ ೆ ಒಂದು ಷಯದ ಾತ ಒಮ ತ ೆ ಬಂ ದರು..

ೆ ೆ- ೊ ೆ!!!!

ಾ ಗಳ ತುಂ ಾ ಕ ಾ ರು ೆಂದು"

"

2) ಯಳವ

:-

ಾ ಾಗ ೊ ಾವ ೇಗ ಏಳ ವದರ ನಷ ೆಂದ ೆ, ಾವ ಾವತು ೇಗ ಎ ೕ ನವನು ಮತು ಾ ನವನು ೇ ಾ ಬಂ ಾ ೆ ಅನು ೆ..

, ಅವ

ೇ ೇಪ

-ಯಳವ

ಾಘ 3) ಯಳವ

@

ಾತು, ಾ ಪರ, ವ ಗ ೆ.

:-

ಾನು ಇವಳನು ೕ ಸು ದರೂ, ೇ ೇ ಹುಡು ಯನು ೋ ಒ ೊಂ ದರ ನನ ೇನೂ ತ ಲ.. ಎಲ ಹುಡು ಯರೂ ಅವಳಂ ೆ ೕ ಾಣು ಾ ೆ..

ನ ಷದ ಾಗುಗಳ ಕ ಾಯಕನಹ ಸು

chikkanayakanahalli

news

Manjeshwar Times

ಬದುಕಲು ೕ ೇಕು ಾಃ ೕ ಜ ಾಗಲೂ ಸ ಯಲ.

ೕ ಬದುಕಲ. ೕ ಅಂತ ಾ ೆಂದು ಬದುಕನು ಅಂತ ಾ ಸುವದು

ಮ ಾ ಮ ೕ ೊ ೕಟ: ರೂ ಾ ಾ ಅ ೕ ಾನಂದ ಬಂಧ ನ

ೕವನು ಎಲ ಮಸುಕಯ ಇ ಎ ಾ ಮಸುಕು ........ (ಶರಶಂದ

ೕವ ಓ

ಕಲ ೆ ಯವರ " ನ ೊಂದು ಜ ೇ ೕ

" ೇಖನ ಓ ಾ ಇರ ೇ ಾ ೆ ಅನುಭವ , http://bhaavayaana.blogspot.com/2010/05/blog-post_08.html )

ೆ ಬಂ ದು..

"

ೆನು ೇಪ

"

machampadi

ಮ ಾ ಮ ೕ ೊ ೕಟ: ರೂ ಾ ಾ ಅ ೕ ಾನಂದ ಬಂಧ ನ

ೕ ಪ

ಾ ದವರು ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ ಗಳ :

ೇಬ ಗಳ : ೕಟುಗಳ .. ೈ ಈ ೕ ೆ ಂ ಗಳ

ಾ ಕೆ ಾ

0

....(

ಾ ಂ (ಗಳ )

ೕವ ನಕ ೆ ಾಲು ಸಕ ೆ .... ಜ ೆ ಇದ ಹುಡು ೆ ಾ ಂಡ ೕ ಾ ಂಡು....

ೋಕು .. ಾಳ -ಮೂಳ )

ಕುಂ ಾನು ೕ ದ ಗುರು ಭೂ ೆ ಡ ೆ .ಆ .ಭ ಾ ೆ ನ ಸರಸ ೇ ೆ ..........? ::apara::

28 October 2010

ನ ಗ ೇ ೆ ೋ ಲ: ಒಂದು ಾಟಕದ ಕರಪತ I am thinking aloud...

ಸುಲಭ ಾದ ಪ ೆ ೆ ಉತರ ೆ 100/ಬಹು ಾನ. ಪ ಸಕ ಓದುಗ ಾ ಾಂ ೇಶ . ಯಳವ ಪ ೆಗಳ -02 ಸುಲಭ ಾದ ಪ ೆ ೆ ಉತರ ೆ 100/- ಬಹು ಾನ. ಪ ಸಕ ಓದುಗ ಾ ಾಂ ೇಶ ಯಳವ ಪ ೆಗಳ -02

ಅ ಮುದು ಯ ೋ (ಉತರ ಕನಡದ ಾ ೆ – 243)

ಅಧ ಸತ

- Half Truth

Bother

.

ರೂ. 100/- ಬಹು ಾನ.. ಈ ೆಳ ೆ ಾ ದ ಾಲುಗಳ ಾವ ಪ ಸಕದು ಮತು ಾರು ಬ ೆ ದು ಅಂ ಾ ೇಳ ೇಕು, 1) ಾವ ಪ ಸಕ ಎಂದು ೇ ದ ೆ ರೂ. 50/2)ಪ ಸಕದ ೇಖಕರು ಾರು ಅಂ ಾ ೇ ದ ೆ 50/-

ಭೃಂಗ ಸಂಗಮ .. ಾಡ ೕ ೆ ಅನು ಾಗ ಇವತು 'ಗಂಡಸರ ನ' ೊ ಾ? ಾ ಕ ಹುಡುಗರು ಸುವ ರಂ ೋ ..! Bhavana penned Education and Schooling-- Where is it heading to??

converted by Web2PDFConvert.com


3)ಉತರವನು

ಬ ನ ಅಥ ಾ ಾಗ www.shivagadag.blogspot.com ಕ ಂ ಮೂಲಕ ಉತ ಸಬಹುದು ಅಥ ಾ shivagadag@gmail.com ೆ ಂಚಂ ೆ ಕಳ ಸುವ ದರ ಮೂಲಕ ಉತ ಸಬಹುದು. 4)ನ ಾ ಾತ ಕ ತಂತಗ ೆ ಅವ ಾಶ ಲ.. ಸೂಚ ೆಗಳ :1) ಎರಡೂ ಪ ೆಗ ೆ ಒಬ ೇ ಒ ೇ ೇಳ ೇಕು.. 2) ದಲು ಉತರ ೇ ದವ ೆ ಾತ ಬಹು ಾನ.. 3) ಒಂದು ಾ ಂ ಆದರೂ ಬಹು ಾನ ಇಲ.. 4) ಇವ ಂದ ಾ ೆವ ೆ ೆ ಾತ ಸಮಯ. ಅಂದ ೆ, ಾಂಕ: 29-10-2010 ರ ಾ 12.00 ಗಂ ೆವ ೆ ೆ ಾತ ಸಮಯ ಇ ೆ.. 5) ಈ ಪ ೆ ೇ ದ ಉ ೇಶ ೆಂದ ೆ, ಪ ಸಕಗಳನು ಓದಲು ೕ ಾ ಸುವ ದು ಾಗೂ ಮ ಬು ಮ ೆಯನು ಪ ೕ ೆ ಾಡುವ ದು.. 6) ಈ ಬ ನು ದಯ ಟು ೕ ೇ ಾ , ಓದುವ ದನು ೕ ಾ .. ಕೂ:- ಇದು ಒಬರು ಾ ೕ ಗಳ ಬ ೆದ ಪ ಸಕ. ಪ ಸಕದ ಒಂದು ಪಸಂಗ:"ಭೂ ಸಂ

ಾ ಾ ೊ ೕ ೋ ೇ ದ: 'ಭೂ ೋಕದ ಅತ ಂತ ಒ ೆ ಯವರೂ, ಸತ ವಂತರೂ ಆದ ಾ ಾ ಗಳ . ಾವ ಾರಣ ಂದಲೂ ಇವರು ಸುಳ ೇಳ ವವರಲ." ಮಹಮ ೕಯ ಭೂ ವರ ೆ ಾರ ಇ 'ಇಂ ಾ ೇಶದ ಜನರು ನಂ ೆ, ಸತ ೆ ೆ ಪ ದ ಾ ಾ ೆ' ಎಂ ಾ ೆ. ಇದು ಸಶಕ ಹ ೊ ಂದ ೆ ಶತ ಾನದ ಆತನು ೇ ದ ಾತು. ಮುನೂರು ವಷ ಗಳ ಂ ೆ ಇ ೆ ಬಂದ ೕಚು ೕಸರು ಬ ೆ ಟರು " ಂದುಗಳ ಯುದ ಾಡು ಾಗ ದಲು ಸೂಚ ೆ ೕಡ ೇ ಎಷಕೂ ಯುದ ಾಡರು. ೕರ ಾದ ಅವರು ಶತು ನ ಬ ೆ ಸಲವ ೇಷ ಇಟು ೊಂಡವರಲ. ಆದುದ ಂದ ಯುದದ ಾಮ ಾಲದ ಒಂ ೇ ನ ಯ ಾನ ಾ , ಎ ೆ ಅ ೆಯನು ಪರಸರ ಮಯ ಾ ೊಳ ದರು. ಅಪ ಾನದ ಬದುಕು ಾ ಂತಲೂ ಕಳ ೆ ಎಂದು ಅವರು ಾ ಸು ದರು. ಾವ ಯುದದ ೆ ೆ ದವರನು ಡುಗ ೆ ಹಣ ತರುವ ದ ಾ ದೂರದ ಊರುಗ ೆ ೋಗಲು ಪ ಚು ೕ ಅ ಾ ಗಳ ಡು ದರು. ೆಲವರು ಹಣ ತರಲು ಸಮಥ ಾ ದ ೆ, ಹಲವರು ಸಮಥ ಾಗು ರ ಲ. ಊ ೆ ೋದ ಅವ ೆ ತ ೊಳಲು ಅವ ಾಶ ದರೂ, ಆ ದ ಾ ೆ ತಪ ಾರದು, ಸುಳ ೇಳ ಾರದು- ಎಂಬ ದೃಢ ೆ ಂದ ಮ ಾಂತರ ಅಥ ಾ ಮರಣ ದಂಡ ೆಯ ೆಯನು ಎದು ಸಲು ಂ ರು ಬರು ದರು! ಇವರ ಸತ ೆ, ೕಲ ಬಲವನು ಕಂಡು ಪ ಚು ೕಸರೂ ಅಚ ಪಡು ದರು.' '

srputtur

ಾಣ ಾದವಳ

ಭಗವ ೕ ಾ ಾರ ಲಹ ಕುತ ಾ ಕಶ ಲ ದಂ? Manasa "ನನ

ಮನ ಾಳ ಂದ " ಪ ಾ ಸ.........

ಕಂ ೆ ಾ ೊಂದು 'ಕನಸು ' ಬಹು ಾನ ಸ ಗನಸು ಪ ಾ ೊ ಲು ಂದ ೇ ನಗು...ಎಂ ೆ...ಮಂ ನ... ಂದು... :) siddu kaala ದು ಾಲ ೆ ೆದ ೆಳ ೆ ೆಯ ರ ರಣಗಳ ಅ ಾ ಎಂಬ ಾ ಂತ ... ಕನಡ ಮತು ಾನು ...ನ ೆಂಬ ಂಗಳ ೆಪದ ಒಂ ಷು Timepass ಕ ೆ ಾ !!!! ಸಗ -ನರಕ ೊಳಲು "ಏ ಾ ೊ ೕ ೕ ....ಸರ? ಹಂ ಾ,ಬಂದಂಗ .. ೊ ೕದ ಾ!" ಚಂದ ಮು ಚಂದಮು : ಗುರುದ -ಮೂ ಸೂಪ ೋ ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ ( ಮ ಕನ ಡದವ ) . ಾಸ , ೆನಪ , ೇ ಾರು .. ಾಳ ಮೂಳ .. ಮ ಾ .. ಯಳವ ಕವನ ೕ ೆ:- "ಅ ಆ ೆ" ಹುಚು ಹುಡು ಯ ಹ ೆಂಟು ಕನಸುಗಳ ಬಣಗಳ ೇಶದ . : ೌನ ಾಳ : ಕನಸ ೇ ಸಲು.. ಕ ಾ ಟಕ ಪರಂಪ ೆ ಂದರ ೋ ನ ೊ ಳ ನ ಕನಸು ನ ೊ ಳ ನ ಕನಸು: ಬುಗು ೆನ ನ ಸಂ ಂದ work is worship

-ಯಳವ

ೕ ಪ

ಾ ದವರು ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ ಗಳ :

ೇಬ ಗಳ : ಾಂ ೇಶ

2

ಾ ಂ (ಗಳ )

ಈ ೕ ೆ ಂ ಗಳ

25 October 2010

500/- ಬಹು

ಾಂ ೇಶ

.

ಾನ. ಪ ಸಕ ಓದುಗ ಾ

ಯಳವ ಪ ೆಗಳ -01 ರೂ. 500/- ಬಹು ಾನ.. ಈ ೆಳ ೆ ಾ ದ ಾಲುಗಳ ಾವ ಾದಂಬ ಯದು ಅಂ ಾ ೇಳ ೇಕು, ಾವ ಾದಂಬ ಎಂದು ೇ ದ ೆ ರೂ. 100/- ಾದಂಬ ಯ ಕತೃ ಾರು ಅಂ ಾ ೇ ದ ೆ 100/- ಾವ ಸಂದಭ ದ ಅಂ ಾ ೇ ದ ೆ 100/- ಾದಂಬ ಯ ಬ ೆ ಮ ಅ ಾಯ ೆ 100/-, ಅಲ ೇ ಾನು ೇ ದ ಪ ೆಯ ಒಂದು ತ ೆ ಅದನು ಗುರು ೇ ದ ೆ 100/- ಆದ ೆ, ಇವ ೆ ಾ ಒಬ ೇ ಒ ೇ ೇಳ ೇಕು.. ದಲು ಉತರ ೇ ದವ ೆ ಾತ ಬಹು ಾನ.. ಒಂದು ಾ ಂ ಆದರೂ ಬಹು ಾನ ಇಲ.. ಇವ ಂದ ಒಂದು ಂಗಳವ ೆ ೆ ಸಮಯ ಅಂದ ೆ,

ಭೂರ ಯ ರಂಗದ ೋ ೆ ೕಟು ೋ ೆ ಾ ೆ ಇಣು ... ೌತಮನ ಾ ಾಚ ೆ! ಮನ ಾತು ೆ ೆ ೆ ೕ ಈ ಾಲಕರ ಕನಸುಗ ೆ..? ೊದಲು ಾತು ೕಲು ೨೯ ಗಣ ಂ ಗಣ ಂ - ೦೭೮ (ನವಂಬ ೧೫, ೨೦೧೦) ಾನಸರಂಗ ನಕು ಒ .... :) ಮೃದುಮನಸು ಕಡಲ ಅಬರದ ಕೃಷ ೇವ ಾಯ ದ ಾ ರು. ಮೃದುಲ ಮನಸು

Hidden meanings in company talks

Ashokworld

ಾ ಲ ಮತು ಐ ಾ ಸ ೆ ಯ Agni Prapancha Wish you happy children's day

ಾವ ಾನ ವಣ ತ - ಒಂದು ಪಯತ ಾ ಾ

ಾರ .. converted by Web2PDFConvert.com


ಕೂ:- ಇದು ನನ ೇವ

ಾ ಾ ಾರ .. ಾ ಾಗು... ೕ.. ಹುಡು

ಾದಂಬ ..ಸು ಾರು 20 ಸಲ ಓ ರಬಹುದು...

...

JEEVANA SANJEEVANA

ಾವ ೆಗಳ ಪಳಕ.....!

ಪಸಂಗ 01:"ಕ

ೆ , ಾ ೋ ಬಂದು ಬಸ ೋ ದ. ಅ ೇ ಣ ೇ ೇ ಸು ೇ ೆ ಎಂದು ೇ ದ ೆ ಾವ ಹುಡು ಗೂ ಸದ ಾಯವ ಂ ಾಗುವ ದು ಾಧ ಲ..ಇನು ಎರಡ ೆಯ ಾಗ ಈ ೇಮವನು ಮನದ ಅಡ ೊಂಡು ಾ ಾರಣ ಾ ಪ ಚಯವನು ೆ ೆ ೊಂಡು, ಮನದ ಆ ೆಯನು ಮನ ನ ೕ ಅಡ ೊಂಡು ಪರಸರ ಅ ತಂ ೆ ೆಲವ ಾಲ ೇಹ ೆ ೆ ' ಾವ ಮದು ೆ ಾ ೊ ೆ ೕಣ, ೕ ಲ ೇ ಾನು ಬದುಕುವ ದು ಾಧ ೇ ಇಲ ೆಂದು ೇಳ ೇಕು. ಅದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ೕ ಯ ಆತ ವಂಚ ೆ ಾ ೇ? ಜ ಾದ ೇಮ ೆಂದ ೆ ಇ ೊ ಬರ ೌಬ ಲ ಗಳನು ಮನ ಾ ೇ ಸ ೇಕು. ಇ ೊ ಂದು ೕ ೇಳ ೇ ೆಂದ ೆ ಒ ೇಮ ಉಂ ಾದ ೆ ನಂತರ ಬದು ನುದಕೂ ಅ ೇ ೇಮ ೊಂ ೆ ಇರ ೇಕು, ಅಥ ಾ ಾಯ ೇಕು. ಈ ಾತು ಜ ೕ ಸು ೆ ೕ ಎಂದು ಯಲು ನನ ೆ ಇಷು ವಷ ೇ ಾ ತು. ೕ ಲ ೇ ಾನು ಬದುಕುವ ದು ಾಧ ಲ.. ಪಸಂಗ02:"ಈ ೇಮ ಾ ತ ವ ನನನು ೊಲು ೆ" ಅವಳ ಕು ಾ ೇ ದಳ . " ೇಮ ಾ ತ ೆಂದ ೆ ನನು ಾರೂ ೇ ಸ ೆ ಇರುವ ದು ಅಥ ಾ ೕ ೇ ಾರನೂ ೇ ಸ ೆ ಇರುವ ೋ?" "ನನನು

ಾರೂ ೇ ಸುವ ಲ. ಾ ಾದರೂ ೇ ದ ೆ ಅದು ಅವರ ಾಥ ಾ ಾತ ೇ ೇ ಸು ಾ ೆ. ಆದ ಂದ ಾನು ಾರನೂ ೇ ಸ ಲ." ಾನು ಬ ೇ ೆ" ಎಂದ ಸ ಾನುಭೂ ೕ ೋ, ಅವ ೆ ೊ ರ ಲ.

"

ಂದ ಅವನು, ಆ ಸ ಾನುಭೂ ತನ ೕ ೋ, ಅವಳ

ಣ ೇ ಅವನ ೈ ದು "ಇಷು ೇಗ ೆ ೋಗು ೕ ಾ?" ಎಂದು ೇ ದಳ ..

ಅವನು ನಕು "ನನಗೂ ಇ ೕ ಇ ೋಣ ಎ ಸು ೆ. ಆದ ೆ ಾ ೆ ಅ ಸುವ ದು ಾಥ , ೕ ೇ ೇ ದಂ ೆ ಾಥ ೊಂ ೆ ತ ಾ ರುವ ದು ೇ ೆ ಾ ೆ ೇಮ ಾಗಲು ಾಧ ?"

ಸೂಚ ೆ:- ಇವ ಂದ ಒಂದು ಂಗಳವ ೆ ೆ ಸಮಯ ಅಂದ ೆ, ಾಂಕ: 24-11-2010 ೋಮ ಾರ ಅಂ ಮ ನ. ಮ ಉತರವನು shivagadag@gmail.com ೆ ಂಚಂ ೆ ಕ ಸಬಹುದು, ಬ ನ ಅಥ ಾ ಾ www.shivagadag.blogspot.com ನ ಕ ಂ ಮೂಲಕ ಉತ ಸಬಹುದು.. ನ ಾ ಾತ ಕ ತಂತಗ ೆ ಅವ ಾಶ ಲ.. ಈ ಪ ೆ ೇ ದ ಉ ೇಶ ೆಂದ ೆ, ಾದಂಬ ಯನು ಓದಲು ೕ ಾ ಸುವ ದು ಾಗೂ ಮ ಬು ಮ ೆಯನು ಪ ೕ ೆ ಾಡುವ ದು.. ಈ ಬ ನು ದಯ ಟು ೕ ೇ

ಾ , ಓದುವ ದನು

ೕಾ

..

-ಯಳವ

ೕ ಪ

ಾ ದವರು ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ ಗಳ :

ೇಬ ಗಳ : ಾಂ ೇಶ

7

ಾ ಂ (ಗಳ )

ಈ ೕ ೆ ಂ ಗಳ

ೇ ಾಯರ ಅಂ ೋಣ ಎಂದೂ ಮ ೆಯದ ಾಡು---೭ antaranga (Kannada Blog) ಅಂತರಂಗ …Insane Passion Everyday!

Manju ಕರಗುವ

ಈ ಒಲ ೆ...!

ಮುನ

ಮನದ ೌನ ಕನಡ ಗಜಲಳ ಾ ಾಕನ ಾ ನ ೋಟದ ಅಧ ಾ ನಂ ೊಂ ಾ ತು ೖಸೂರು ಾಜರುಗ ೆ ಮಕ ಂತ ೆಂಡ ಯ ೇ ಾ ! ಳ ೊಬ ಾಲು ಾನನದ ೇ ಯ ಮ ೆ ದಲ ೆ ೆ !! ಬ ೆ ಾ ದ ೕ !!!ಹು ಾಯನ ದಶ ನ !!! ಹಂಸ ಾದ ಮುಕುಂ ಾಷಕ ಜಲನಯನ raju srivastav - film fare award 4

ಾಗರ ಾ ೆಯ ಇಂಚರ ಸು ಂದ ೊಡು ೆ ಮ ೆ... ಾ ೊಪ ೈಟು ಭಟು ೇ ದ “ ೌ ಯ ಕಣು ಕ ದ” ( ಜ)ಕ ೆ!!!! e- ೊ ೆ ಯ - ೆ ಸೂತ ಸ ಾಪ ಶು ಾಳ ಶ ೕಫರ..............."ಅಗದರ ತಂದು.." ಇ ೆ ಂಟು ಮರ ನ ೊ ೆ ಪ ಾಶಣ ಮನಸು ಕಸದ ೊ ಯಲ ... ೆ ೕಧ ೆ . ಾ ೆ ಾವದ ೆಳ ಕಡಲ ೕರ ೕ ೊಂದು ಪಸಂಗ... ಸಹ ಾ 'ಆತ 'ಹತ ಾ .. " ಮನ ನ ಮ ೆ " ಾ ನ ೆ ೆಯ ಅಂಗಳ ೆ.. ನ ಮನ ೕಪಗಳ ಹಬ ೕ ಾವ ಾವ ಮಂಥನ ಕ ರುವ ಕುರುಡರು ಕ ನ ಕಲ ೆ ಆ ಾ ಾವದು Creative Designs

ೕ ಾವ ಯ ಶು ಾಶಯಗಳ

17 October 2010

Sumne THOUGHTS ಸುಮ

ೕ ೆ ೊಡ ಾಗ ಲ.. ಈ ೇಖನ ೆ ೕ ೆ ಾ ೆ ೊಡ ೇಕು ಅಂ ಾ ನನ ೆ ೊ ಾಗ ಲ. ಅ ಾಗ ನನ ೆ 12-13 ವಷ ವಯಸು . ನಮ ಮ ೆಯ ಪಕ ದ ೇ ಒಂದು ಮ ನ ಮ ೆ ತು. ತುಂ ಾ ಉದ ಾದ ಮ ನ ಮ ೆ. ಆ ಮ ೆಯ ಅಧ ಾಗ ತು. ಇನಧ ಾಗದ ಾರೂ ಾಸ ಾಡ ೇ ಾ ಉ ದು ೊಂ ತು. ಆ ಮ ೆ ೆ ಾ ಾಗಲೂ ನ ೇವ ಾನದ ಪ ಾರಪ ೕಗ ಜ ರು ದ ಂದ, ನಮ ಾ ವ ದೂ ಇದರ ಬ ೆ ಒಂಚೂರು ಸಹ ಇಂಟ ೆ ಇರ ಲ. ಆ ಮ ೆಯ ಂ ೆ ಾಸ ಇದವ ೊಬ ೆ ಮ ೆ ಬಂ ಾಗ ಕ ೆಂ ಂದ ೌಂ ಆ ಾ ೊ ೆ ೊಂಡು ಅಸಸ ಾ ದ ೆ ಅವರನು ಕ ೆದು ೊಂಡು ೋಗಲು ಆಂಬು ೆ ಬಂ ತು. ಆ ನ ಸಮಯದ ಾರ ಾದರೂ ಕ ೆದು ೊಂಡು ೋಗಲು ಆಂಬು ೆ ಬಂ ೆಂದ ೆ, ಅದು ಬಹು!! ೊಡ ?? ಸಂಗ .

Let Go!

ಾ ಅವ ಂದ

ಂ ೇ ಹುಣಸೂರು * ಕನಡ ಾ ೊ ೕತವದ ಶು ಾಶಯಗಳ *

ಾ ಾ ಾ

Dynamic equillibrium

ಅಚ ಾ ಅವರ ಅಡು ೆ ೆ ಗಳ ಭೂ ಾ ಪ ಾಸ ಕಥನ ಒ ದಂ ೆ Khaliyadante...

ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ ( ಮ ಕನ ಡದವ ) ಾಸ , ೆನಪ , ೇ ಾರು .. ಾಳ ಮೂಳ .. ಮ ಾ .. .

converted by Web2PDFConvert.com


ಆ ೕ ೆ ಅವರು ಮ ೆ ಾ ಾ ೊಂಡು ೊರಟು ೋ ದರು. ಆ ಮ ೆ ೇವ ಾನ ೆ ೇ ದ ಂದ ಅದರ ಾ ೆ ೇವ ಾನದ ಕ ೆ ೋಗು ತು. ಆ ಮ ೆಯ ಅ ವೃ ೆ ಅವ ಾ ರೂ ಗಮನ ೊ ರ ಲ. ದ ೇ ಮ ನ ಮ ೆ, ಅಧ ೋದು, ಇನೂ ಸಲ ನದ ದು ೋಗು ೆ ಅಂತ ಸುಮ ಾ ದರು ಅನು ೆ. ಆದ ೆ, ಒಂದು ನ ಆ ಮ ೆ ೆ ಅ ೆ ಂದಲೂ ಒಬಳ ಸು ಾರು 48-50 ವಷ ದ ೆಂಗಸು ಬಂದು ೇ ೊಂಡಳ . ಅವತು ಾನು ಮ ಾ ನ ಊಟ ೆ ಸೂ ಂದ ಬಂ ಾಗ, ಆ ೆಂಗಸು ಅಮ ನ ಹ ರ ಏ ೋ ಾ ಾಡು ದಳ . ಆ ೆ ಅಮ ನ ಬ ಮ ೆ ೆಲಸ ೇ ೊಂಡು ಬಂ ದಳ . ನಮ ಅಪ ೆಲಸ ೆ ೆಂಗಸನು ಇಟು ೊಳಲು ಒಪ ರ ಲ. ಆದ ೆ, ಆ ೆಯ ಕಷಗಳನು ಅಮ ನ ಬ ಏನು ೇ ೊಂ ದ ೆ ೕ? ಅಮ ಅದ ೆ ಕರ , ಂಗ ೆ ಅರವತು ರೂ ಾ ಯ ಾ ೆ, ಎರಡು ನ ೊ ನಮ ಮ ೆ ಬ ೆ ಒ ೆಯುವ ೆಲಸ ೆ ೇ ೊಂಡಳ . ಆ ೆ ಎರಡು ನ ೊ ನಮ ಮ ೆಯ ಬ ೆ ಒ ೆಯಲು ಬರು ದಳ . ೋಡಲು ತುಂ ಾ ಉದ ಾ ದಳ , ೖಯ ರಕ ಲ ದರೂ, ಕಣ ೕವಕ ೆ ಾಣು ತು. ನಮ ಮ ೆಯಲ ೇ, ಅಕ ಪಕ ದ ಮ ೆಯಲೂ ಸಹ ಒಂ ೊಂದು ೆಲಸ ೊಂ ದಳ . ಾ ೆ ೆ ನಮ ಂತ ದ ೇ ಎ ರು ದಳ . 6 ಗಂ ೆ ೆ ಾವ ಟೂ ಷ ೆ ೋಗುವ ದ ೇ ೇವ ಾನದ ಕಸ ಗು , ಾ , ರಂ ೋ ೆ ಇಡು ರು ದಳ . ಆ ೆ ರಂ ೋ ಇಡುವ ದನು ಾವ ಂತು ೋಡು ದ ೆ, ಆ ೆ ನಮ ನು ೋ ಒಂದು ಮುಗುಳ ೆ ೕ ಸುಮ ಾಗು ದಳ . ಾಲು ಒಂ ೊಂದು ಥ ಾ ರಂ ೋ ಇಟು ತನ ೌಶಲ ವನು ೋ ಸು ದ ೆ, ೇವ ಾನ ೆ ಬರು ದ ೆಂಗ ೆಯರು, ಪ ನ ರಂ ೋ ಯನು ೋಡು ಾ, ಇಷ ಂದ ಇಷು ಚು ೆ ಗಳ ಅಂ ಾ ಮನದ ೆಕ ಾ ೊಂಡು, ಮರು ನ ತಮ ಮ ೆಯ ಮುಂ ೆ ಅಂಥ ೇ ರಂ ೋ ಯನು ಇಡಲು ಪಯ , ಒ ಅದು ಸ ಬರ ೇ, ಒಂದು ೋ ಇ ೊ ಂದು ಆ ಡು ತು. ತನನು ಅನುಕರ ೆ ಾಡು ಾ ೆಂದು ದರೂ ಆ ೆ ಾವ ೇ ಗವ ೋರು ರ ಲ. ಹಬಗಳ ಬಂ ಾಗಲಂತೂ ೊಡ ಾದ, ಸುಂದರ ಾದ ರಂ ೋ ಇಟ ೆಂದ ೆ, ಾ - ೕ ೕ ೋಗುವವ ೆಲರೂ ಅದರ ಕ ೆ ೆ ದೃ ೆ ರು ದಳ . ಇ ೊ ಂದು ೕ ರಂ ೋ ಯನು ಇ ೋದನು ಎ ಂದ ಕ ೆ ಅಂ ಾ ೆಂಗ ೆಯ ೆಲರೂ ಸಂ ೆ ೊತು ೇ ಾಗ ೇ ದ ೆ, ಒಂದು ನಗು ೕ ಸುಮ ಾಗು ದಳ . ಪ ನ ನಮ ಮ ೆ ಾ ಉ ಯು ದ ಅ ೆ, ಹಣು-ಹಂಪಲು, ೊಡು ದಳ . ಅವ ೆಂದೂ ತನ ೆ ೊಟದನು ಆ ೆ ಾವತೂ ಅ ೕ ನು ರ ಲ. ಅದ ೆ ಾ ಾ ದ ಮ ನ ಮ ೆಯ ೆ ೆದು ೊಂಡು ೋಗು ದಳ . ಅವ ೆ ಮಕ ೆಂದ ೆ ಏ ೋ ೕ , ಾಯಂ ಾಲದ ೊತು ಎಲ ಮಕ ೆಲರೂ ಆಡು ರು ಾಗ, ನಮ ೆ ಾ ಕ ೆದು ೆಪರ ಂಟು ೊಡು ದಳ . ದ ದಲು ಆ ೆಯ ಹ ರ ೋಗಲು ೆದರು ದರೂ ಸಹ ಆ ೕ ೆ ಆ ೆಯನು ಕಂಡ ೆ ಮಕ ೆಲ ಗೂ ಇಷ ಾ ತು. ಅದ ೆ ಅವಳ ೊಡು ದ ಕುರುಕಲು ಂ ಗಳ ಆ ಷವ ಇರಬಹುದು. ಒ , ನಮ ೆ ಚಕ - ೋಡುಬ ೆ, ಇ ಾ ಇ ಾ ಗಳ ೈ ೇದ ವ ಸಹ ಆಗು ತು.

ಮೂಳ .. ಮ ಾ .. ಈ ಪ ೆ ೆ ಾ ಾದೂ ಉತರ ೇ ಾ ೆ ಅ ೊ ಂ ೆ.. ಾರ... ***ಕ ಾವ ಯ ೊಂದು ಾ ಕ *** ಅಪ ಾ ಕನಸು ಕಂ ೆ 22 ರ ಹ ೆಯದ ....... ೌನದ ರಭಸದ ೆಲುವಗಳ ಮನ ಾಳದ ಾತು ... ಾ ೆ ಕನಡವ ೇ ೆ ನನ ಂತ ಾಳದ ಾತು ನ ಸು ರುವ ಾ ಾ ಕ ಪ ೆ ...!!! ೋ ಾ ಕ ೆ ಶಂಕ ಣ ಾ ೆಯ ಾ ೋನ ಆ ಾಸ SRI RAGHAVENDRA, DAILY SHARE MARKET NEWS Your stats, right away

news9 LOVE IN GOA_DHONI AND SAKSHI

ೆನ ನ ಪ ಟಗಳ ೋ ಾ ಜಲ ಾತ ಮನ ೆ ಅ ದು --ಬ ೆಹ ೆ ಬಂದದು ಮೂಕ ಮನದ ಾತು .....! ನನ ೇನು ತಪ ....? ೆ ೆ ಮ ಾಲ ೋ ೆ

Better managerment - Better public service

ಒ೦ಚೂರು ಅದು ! ಇದು ! ಮಗು ನ ಚುಟುಕುಗಳ Guru's World - ಗುರು ಪ ಪಂಚ ... ಮದು ೆಯ ಆಮಂತಣ ಪ ೆ .... Marriage Invitation ಸುಮ ಾ ಅವರು ೇ ದರು .."ಸು ೕ ... ೕಗಂ ೆ !!!!" ನು ಯುವದು vs ಆಚ ಸುವದು! ಚು ಸಂ ೆ ( ).ಹುಣಸೂರು ೌ , ೖಸೂರು ೆ -571501

Broacher

ಮಕ ೆಲ ಗೂ ಆಪ ಾ ದಳ . ಮಕ ೆಲರೂ ಆ ೆಯ ಮ ೆ ಮುಂ ೆ ಆಡು ದುದನು ೋ ಸಂ ೋಷಪಡು ದಳ . ಾವ ೇ ದೂರು ಇಲ ೇ, ಪ ನ ಒ ೊಂಡ ಮ ೆಗ ೆ ೋ , ತನ ೆಲಸಗಳನು ಾಚೂ ತಪ ೇ ಮು ಸು ದಳ . ಅದ ೆ ೕ ಅನು ೆ, ನಮ ಮ ೆಯ ೕ ಯ ೆಂಗಸ ೆ ಆ ೆಯ ೕ ೆ ಏ ೋ ಒಂಥ ಾ ೇ ೊಳ ಾಗದ ೕ . ಆ ೆ ೆ ದ ೆಂಬುದು ಇ ೋ ಇ ೊ ೕ? ೆಲಸ ಮು ದ ೕ ೆ, ಇ ೇ ಾದರೂ ಇ ೆ ಾ? ಇ ೆ ೊ ಅಂ ಾ ೇಳ ದಳ . ಬಹುಶಃ ಆ ೆ ೈತ ೆ ಹು ದ ಮಗ ೇ ಆ ರ ೇಕು (ಈ ನವರು ಅಲ ). ೇ ಯ ೆಂಗಸ ೆಲರೂ ೇ ೊಂಡು ಹರ ೆ ೊ ೆಯುವ ಸಮಯದ ಆ ೆಯ ಬ ೆ ಷಯ ಬಂ ಾಗ, ಚ ಾ ೆಲಸ ಾಡು ಾ ೆ ಅ ೊ ೕ ಾಂ ಂ ಗಳ ೊ ೆ ೆ ಆ ೆ ಕಷ ಂದ ಬಂದ ಬಡವರ ಮಗ ೆಂದೂ, ಗಂಡ ಾವ ಾಲದ ೋ ಸತು ೋ ದು, ಮಗ ೕದ ಪ ಂಗಳ ಲ ಾಂತರ ದು ಯುವ ೆ ಂದೂ, ಲ ಾ ೇ ಾ ೊಂಡ ೆಂದೂ, ೊ ೆ ಬಂದ ೕ ೆ ಮಗ ಬದ ಾದ ೆಂದೂ ಾತ ಾ ೊಳ ದರು. ಮಗ ೇ ಆ ೆಯನು ಮ ೆ ಟು ಓ ದ ೆಂದು ಾ ಾಡು ದರು. ಅಷು ೕಮಂತ ಾದರೂ ಈ ೆ ಇ ೆ ಬಂದು ಒಬ ಾ ೆ ಇ ಾ ೆ ಅ ೊ ೕ ಪ ೆ ಾಡು ತು.

ಚ ಚ ಾ ಬದುಕು ಒಂದು ಸುಂದರ ಾ ಾಡು - ೧ ಕನ ಗರ ಒಕೂ ಟ ಜಯದಶ ಯ ಾ ಕ ಶು ಾಶಯಗಳ HANIHANI - ಹ ಹ ಾರ ೕಗ ೆ..!! ಾವ ೆ ೋಕ..........

ಆದ ೆ, ಅವ ೊಂ ನ ೇವ ಾನದ ಪ ಾರಪ ನಂಪ ಆ ೆ ೇವ ಾನದ ಕಸ ಗು , ಾ , ರಂ ೋ ಇಡುವ ದನು ೇಡ ೆಂ ದ. ಾ ೆ ಪ ಾರಪ ? ಾ ೇನು ಸ ಾ ೆಲಸ ಾಡು ಲ ಾ? ಎಂದು ೇ ದಳ .. ಾ ೕ ೊ ಲದ ಈ ೆ ೇವ ಾನ ೆ ನಂಪ ೆಲಸ ಾಡುವ ದನು ಂ ನ ನದ ಕ ೕ ಂ ನ ೆಲವರು ೋ ದರಂ ೆ, ಆ ೆ ೆ ೊ ದ ಮ ೆಯನು ಒಂದು ಾರ ೊಳ ಾ ಾ ಾ ಸ ೇ ೆಂದು ೕ ಾ ದರಂ ೆ, ಪ ಾರಪನೂ ಸಹ ಇವಳ ಕ ೆ ೆ ಾದ ಾ ಾಗ, ಆತನ ೇ ಬದ ಾ ಸಲು ಕ ಮುಂ ಾ ಾಗ ಆತ ಸುಮ ರ ೇ ಾ ತಂ ೆ..

ಸಗ ಾಮ ೆ ೕ ಾಕೂಟದ ದ ೆಯ ನನೂರ ಹುಡ "ಅ ".....!!!!

ಇಷು ೇ ದ ನಂತರ ಪ ಾರಪ ೆ ೇನು ಾತ ಾಡ ೆ ೊರಟು ೋ ದ. ಅವತು ಆ ೆ ೇವ ಾನದ ಮುಂ ೆ ಇಡು ದ ರಂ ೋ ಅಧ ೆ ಂತು ೋ ತು.. ಅವ ನ ನ ಆ ೆ ಸ ೆ ೆ ಾ ೊಂಡು ೆಲಸ ೆ ಬಂ ಾಗ, ಎಲವನೂ ಾನು ೆಲಸ ಾಡು ದ ಮ ೆಯ ಒಡ ಯ ೊಂ ೆ ಹಂ ೊಂ ದಳ . ಅವ ೆಲರೂ ಅ ೕ ಾಪ ಎಂದು ಅನುಕಂಪ ೋ ಸ ಾ ೕ ೊರತು ಮ ೇನೂ ಾಡಲು ಾಧ ಾಗ ಲ.. ಾರ ೇ ನ ಆ ೆ ೆಲಸ ೆ ಬರ ಲ. ೇವ ಾನದ ಅಂಗಳವ ಸಚ ಾಗ ೇ, ರಂ ೋ ಲ ೇ ಮುಖ ೊ ೆಯದ ನನ ಮುಖದಂ ತು. ಾರ ೇ ನ ಆ ೆ ೆಲಸ ೆ ಬರ ಾಗ, ಆ ೆ ಮ ೆ ಟು ೋ ರಬಹು ೇ ೋ ಎಂಬ ಪ ೆಯನು ನಮ ೕ ಯ ೆಂಗ ೆಯರು ಮನ ನ ೊತು ೊಂಡು

Nanna Account Delete agide Dayamadi E Accounting Seri...

"ಕು " - ನಮ

ಮ ೆಯ ೕಪ ಾಶದ ಾ ಯ ೆ ೇಶ

ೇಳ ೇ ೆ ಸು ೆ ... ಬರಹ ಾರದ ೌ

ಇ ದ ಒಂದು ೋನ ೆ ೕಮದ ಕ ೆ... ೊಡಮ .ಮಂಜು ೋ ಂದನ ಾ ೆ ಪ ಾಣ ...! ಕನ ಡ ೇ ತ ಪಸಕ ಡುಗ ೆ ಸಂಭಮ ನ ಾ K - a telprabhu blog US & us - ಯುಎ ಮತು ನಮ ಬ ೆ... ಕದವ ೆ ೆ ೆಳಕು ಬರ ಓ ಾ ... ಮ ಾತ ಾಂ ೕ ಯವರ ಾ ಗಳ ಾಸ ೈ ಾ ಂ , ವಂಡ ಾ ಂ ಎ ಾ ಇ ೇ ಐತ ಾ.. vishwamuki converted by Web2PDFConvert.com


ಚಡಪ ಸು ದರು. ನಮ ಮ ಆ ೆ ದ ಮ ೆ ೆ ೕಗ ಾ ೆ ೕ ೇ ೆ ಎಂದು ೋ ೊಂಡು ಬರಲು ೇ ಾಗ ೋ ೋ ದ ೆ, ಮ ೆ ಒಳ ಂದ ಲಕ ಾ ತು. ಸಂ ೆ ಾದರೂ ಆ ಮ ೆಯ ಾ ಲು ೆ ೆಯ ೇ ಇ ಾಗ, ೇವ ಾನದ ಪ ಾರಪ ಆ ೆಯ ಮ ೆ ಾ ಲು ಬಂದು ಂತು ಾ ಲು ಬ ದ. ೇ ಯ ಹುಡುಗ ೆಲರೂ ಪ ಾರಪನ ಸುತ ಂತು ೊಂಡು, ಆ ೆ ಾ ಲು ೆ ೆಯುವ ದನು ೋಡು ದರು. ಆ ೆ ಾ ಲು ೆ ೆಯ ೇ ಇಲ. ಪ ಾರಪ ಾ ಲು ಮುಂದೂ ಾಗ, ಾ ಲು ೆ ೆದು ೊಂ ತು. ಆ ೆ ಾ ೆ ೕ ೆ ಮಲ ೊಂ ದಳ . ೊರ ೊರ ೆಮು ದುದು ಆ ೆ ೆ ಹು ಾರು ಇಲ ೇ ಇದುದ ೆ ಾ ಾ ತು. ಸು ಾದಂ ೆ ಾಣು ದಳ . ಪ ಾರಪ ಆ ೆ ಂ ೆ ಏ ೋ ಾ ಾ ಮ ೆ ಾ ಲು ಮುಂದು ಾ ೊಂಡು ಬಂದ. ನಮ ೇನೂ ಅಥ ಾಗ ಲ. ಸಲ ೊ ನ ನಂತರ ಪ ಾರಪ ಕ ಾ ಂದ ಾವ ೋ ಾ ೆಗಳನು ತಂದು ೊ ದ. ಾರ ೇ ನದ ಮ ಾ ನದ ೊ ನ ಆ ೆ ನಮ ಮ ೆ ೆಲಸ ೆ ಬಂ ದಳ . ಲವಲ ೆ ಂದ ಓ ಾಡು ದಳ . ನಗುನಗು ಾ ೆಲಸ ಾಡು ದಳ . ಅವ ೇ ಆ ೆ ಅ ೊ ಂದು ನಗು ನಗು ಾ ೆಲಸ ಾಡು ಾ ಲವಲ ೆ ಂದ ಇದುದು. ಇಷು ನ ನಮ ೆಲಸ ಾಡು ದವಳ ಈ ೇ ಾ ಅ ಸು ತು. ಅವಳ ಾ ಾ ೆ ೆ ಕುಂಕುಮ, ಕ ಮ ಸರ ಅದ ೆ ನದ ಾಂಗಲ ಅವತು ಾ ೋ ಏ ೋ ಪ ಾ ಸು ತು. ಸಂ ೆ ೊತು ಮಕ ೆಲ ಗೂ ಕ ೆದು ಎಲ ಗೂ ೈತುಂ ಾ ಂ ಗಳನು ೊ ದಳ . ಎಲ ಗೂ ಅವತು ಹಬ . ಅವತು ಬಹಳ ೊತು ೇವ ಾನದ ಮುಂ ೆ ಇದ ಅರ ಕ ೆಯ ೕ ೆ ಕೂತು ೊಂಡು ಮಕ ಳ ಆಟವನು ೋಡು ದಳ . ಬಹಳ ೊತು ಅ ೕ ಕು ತು ೊಂ ದಳ . ಾ 9.00 ೆ ಾನು ಅಂಗ ೆ ೋ ಬರು ಾಗ ಆ ೆ ಅ ೇ ಕು ತು ೊಂ ದಳ . ಅವಳನು ೋ , ಮುಗುಳ ೆ ೕ ೆ. ಪ ಾ ಅವಳ ಮುಗುಳ ೆ ೕ ದಳ . ಅವತು ಾ ಾ ಅರ ಕ ೆಯ ೕ ೆ ಕು ತು ೊಂ ದಳ ಅನು ೆ. ೆ ೆ ಎಂ ನಂ ೆ 6 ೆ ಟೂ ಶ ೆ ೋಗು ಾಗ ಆ ೆ ಇನೂ ಅರ ಕ ೆ ೕ ೆ ಮಲ ೊಂ ದಳ . ಅವತು ಾನು ಾರ. ಸು ಾರು 10 ಗಂ ೆ ೆ ೇ ಯ ಹುಡುಗ ೆಲರೂ ಆ ೆಯ ಕ ೆ ೆ ೋ ಾಗ, ಪ ಾರಪ ಅ ೇ ಂ ದ. ಆ ೆಯು ಏಳ ೇ ಇನೂ ಮಲ ೊಂ ದಳ . ಅವಳನು ಮುಟ ೇ ಅಂ ಾ ಪ ಾರಪ ೇ ದ. ಾ ೆ ಅಂ ಾ ೊ ಾಗ ಲ. ಆತ ನಮ ನು ಅ ಂದ ಓ ಟ . ಮ ಾ ನದ ೊತ ೕ ಯ ೆಂಗ ೆಯ ೆಲರೂ ೇ ಾತ ಾಡು ದರು. ಅವರ ಾ ಂದ ಯು ತು.. ಆ ೆಂಗಸು ಾ ಮಲ ಾಗ, ಅ ೕ ಸತು ೋ ದಳ . ಆ ೆ ೆ ಹು ಾ ಲ ಾಗ, ಪ ಾರಪ ಆ ೆಯ ಮಗ ೆ ೕ ಾ ಷಯ ದನಂ ೆ, ಆ ೆಯ ಮಗ, ಅವಳ ಒಂದು ವಷ ದ ಂ ೆ ೕ ನನ ಾ ೆ ಸತು ೋ ಾ ೆ ಅಂ ದನಂ ೆ.. ಅದ ೆ ಅವಳ ಮನ ೆ ತುಂ ಾ ೇ ೋವ ಾ ೊಂ ದಳಂ ೆ... ಾ ೇ ಾದರೂ ಸತು ೋದ ೆ, ಅವ ೆ ೇಳ ೇ ಅಂದಳಂ ೆ. ಾಪ, ಾ ಮನಸು ಎಷುಂದು ಸಂಕಟಪ ೋ ಈ ಾತನು ೇಳಲು.. ಆ ೆ ಸತ ಷಯ ಒಬ ಂದ ಇ ೊ ಬ ೆ ಹರ , ೇ ಯ ಹುಡುಗ ೆ ಾ ಆ ೆಯ ೆಣದ?? ಸುತ ೆ ೆ ೆವ . ಆಗ ಮ ೆ ಎಂ ೊಟ ಪ ಾರಪ ನಮ ೆ ಾ ದೂರ ಸ ದ. ಆ ೆಯ ಸುತಲೂ ತನ ೈನ ಾ ಕವ ನ ತ ೊಂಡು ಬಂ ದ ಪ ಯನು ರಂ ೋ ಇಟ ಾ ೆ ಇಟ . ಇ ಾ ೆ ಪ ಾರಪ ಅಂ ಾ ೇ ಾಗ, ಆ ೆ ೆ ಇರು ೆ ಮುತು ರುವ ದನು ೋ ದ. ಅದನು ಮ ೆ ೆ ಬಂದು ಅಮ ನ ಎದುರು ಬಂದು ೇ ಾಗ ಆ ೆ ಮ ೆ ೕನು ಅ ೆ ೋಗ ೇಡ ೆಂದು ಾ ೕತು ಾ ದಳ . ನಮ ದುಗುಡ ಆ ೆ ೆ ಅಥ ಾಗ ಲ. ನಮ ೕ ಯ ೆಂಗಸ ಾ ರೂ ಈ ಬ ೆ ತ ೆ ೆ ೊಳ ಲ. ಆದರೂ ಅವರ ಮುಖದ ಅವರ ಮನ ನ ೇ ೊಳ ಾಗದ ಾವ ೋ ಚಡಪ ೆ, ಒ ಾಟ ಾಣು ತು. ಸಂ ೆ ಐ ಾಗು ತು. ಆ ೆಯ ಸುತ ಪ ಾರಪ ಾ ದ ಬಣದ ೌಡ ನ ಲ ಣ ೇ ೆಯನು ಾ , ಇರು ೆಗಳ ಆ ೆಯನು ಮು ೊಳ ದವ . ಪ ಾರಪ ರ ೆ ದು, ಇರು ೆಗಳ ೆ ಾ ಕಸ ಗು , ದೂರ ಸ ದ. ಒಂ ೆರಡು ಣಗಳ ಅರ ೕ ಕ ೆಯ ಮುಂ ೆ ಮು ಾ ಯ ಾ ಕ ಬಂದು ಂ ತು, ಅದರ ದ ಇಬರು ಾ ಾ ಮುದುಕ ಬರೂ ಅ ೕ ಂ ದ ಪ ಾರಪನ ಹ ರ ಒಂ ಷು ಾ ಾರ ಕುದು ದ ೕ ೆ, ಒಂ ೆರಡು ಣ ಇಬರೂ ೕ ೇದು ಾ ಅದು ಇದು ಾ ಾ ೊಂಡರು, ಪ ಾರಪ ಮ ೆ ೆ ೋ ಬಂದು, ಒಂ ಷು ದುಡನು ೊಟ ೕ ೆ, ಒಂಥ ಾ ತ ನಗು ೊಂ ೆ ೆ ೊಂಡು, ಅಧ ೇ ದ ೕ ಯನು ೊಸ ಾ , ಆ ೆಯ ೆಣವನು ಇಬರೂ ೇ ಎ ಮು ಾ ಾ ಕ ೆ ತುಂ ದರು. ಅಧ ಕಸ ತುಂ ದ ಾ ಕ ನ ಒಂದು ಮೂ ೆಯ ಆ ೆಯ ೆಣವನು ಮಲ , ೋ ೕ ೕಲ ೊ ದರು. ಒಂ ೆರಡು ಣಗಳ ಾ ಕ ಾಗ ಾ ಾ ತು. ಅವ ೆ ಾ ಏ ೋ ಒಂಥ ಾ ಾವ ಮ ೆ ಾ ತು. ಾ ೋ ಏ ೋ ಾ ಗೂ ಆಟ ಆಡಲು ಮನ ಾಗ ಲ.. ಅವತು ಾ ೋ ಾ ಮ ೆ ಬಂ ತು. ಾ ೆ ಅಂ ಾ ೊ ಾಗ ಲ.. ೆ ೆ ಾಗುವಷರ ಆ ೆ ದ ಮ ೆ ಕೂ ಾ ದು ೋ ತು.. ಅದೂ ಸಹ ಾ ೆ ಅಂ ಾ ೊ ಾಗ ಲ. (ಕಲ ೆ..)

ಇಂ , ಯಳವ ೕ ಪ

vishwamuki "ಹ

ವ ಬದು ನ ಾಟ ಕ ಸುತ ೆ, ಕಷಗಳ ಾಧ ೆ ೆ ಮುನು ಾಡುತ ೆ".

ತುಘಲ

An absolutely brilliant analysis of what makes the world go round!!!

ೆನ ನಂಗಳ ಂದ ಒಂ ಷು .............. ೆನಪ ಕನವ ೆ * ನಮನ * " ಏ ಾದ

ಾನನ "( ಾವಣನ ಹ ೊ ಂದ ೆಯ ಮುಖ!!)

ನ ೆ ೆಯ ೕ ೆ ತನ ಂ ೆ ಾ ೆ ... ಅಪ ಾ ಾನಲ ಾ ಾತ - Paarijata ತ ಬಂಧಗಳ ರಣ ಅ ಾ ಾರ ಪಕರಣ ಆ ೋ .ಕ.ಪತಕತ ನ ಬಂಧನ ಪ ಾ ಾತಂತಹರಣ ೇ? ಉ ಯ ರ ೆ ೆ ಗುರುತು ಎಚ ಾಗು ೆ ೆ ಾನು? Timepass Reporting from undisclosed location..

ಕ ಾ ಟ ಾರತ ಕ ಾಮಂಜ ಸ ಾಪವ : ೦೪. ಾಲ ೆಯ ಸಂ everything that impressed me The Battle of Algiers (1960) Italian

ೈ ಾ ಾ . ೕ ೊಂದು ಅಸಂಗತ ಹರ ೆ ಹ ಹುಡುಗ ...... ಾನು ಮತು ಾ ರ, ಸಲ ೕ ೋಗ ಾಗ-3 Ismails World " ೌದು ಇದು ನನ ಪ ಪಂಚ " ಆ ನನ ಸು೦ದ ಯನು ಕ೦ ೆ vivek @ jeevamandala Request for your co-operation for Jeevamandala

ೆ ೆ ...... ೆ ೆ......: ೕವನ ಬಂ ೆ ಕ ಾ? ೋ ಾ ಪ ಾಂತನ ಸೂಪ ◌ು

ಕವನಗಳ

Temporary Post Used For Theme Detection (ae4ff0a3-70cb-4f71-b92b-70d1b81bcdb3 3bfe001a-32de-4114-a6b4-4005b770f6d7)

ಜಯ ಪವ ಾನೂ ನನ mobile ೕಶ ಾಜ ಾಳ ಐಶ ಯ ೈ.. ಕನ ಡ ಾ KannadaBlogList ತ- ತ ಫಲ ೋತವ ೕಸ ೩-೧೩ ಹ - ಕವನ " ಾ ರ ೊ ಂದು ಕನಸು " ಒಂದ ಲ .... ಮ ೆ ಬ ೆಯು ಾ ೆ......?! ಕಂಪ ಇ ಕನ ಡ ೇಖನಗಳ ಅನವರತ 'ದ ಾವ ಾರ' ಪ ಕಲ ೆಯ ಂ ನ ಅಂತ ಾಥ . ಕೂಗು ... ೕ ೇ ೆ? ತ ೆ ಹರ ೆ !????????????? ೆ ಯೂರಪನವರ exclusive ಾಧ ೆ!!! Chittara

ಾಂ ಕ ೆಯತ ಾಗು ೆ ನಮ ಬದುಕು......

ಾ ದವರು ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ ಗಳ :

10

ಾ ಂ (ಗಳ )

ಮೂ ರ ಹುಡು ಯ ಮನದ ಾತು ....

mattade besara by Mrs. Pallavi

converted by Web2PDFConvert.com


Nannede Preethi....

ೇಬ ಗಳ : ಅನುಭವಗಳ

ಗು ಾ

ಈ ೕ ೆ ಂ ಗಳ

....

HaRiNi-GALLERY

ಾಂ ೆ 27 September 2010

tandacool

ಹ ೇ ೊಳಲು ೊಸ ಾನ

ನಮ ಜ ಅಜನವರ ಪ ಣ

ಾ ಪ ಾರ

ನಮ ಕ ಾಯಕನ ಹ

ಯಈ ನ

ನಮ ಜ

: 27-09-2010 ರಂದು ಅವರ

ೆನ ಾ

..

ಾಗು ....

Science & Share World Environment Day (June 5th)

ಶ ಪ ಟ /Vishwa Puta ಮತಗ ೆಗ ಂದ ಪ ಾವಂತ ೇ ೆ ದೂರ? Jeevan Dongre's Google TV

ಇವ ೋಡ ನಮ ಜ ಾನ ೕ ಪ ಟಜ.. ಕಣು ಇಲ ೆ ೆ ಾನ ಕ ಲ ೋ ೆ ಾ ೋ ಾ ನ ಇವ ೋಡ ನಮ ಜ ಾನ ೕ ಪ ಟಜ. ಮೂರು ಾ ೆ ಪಂ ತ ತಬ ಾ ಾ ೕ ಾದಕ ಾ ತ ಕೃ ಹ ಾ ನ ಸಂ ೕತ ಾ ೆ ಾ ಾ ನ. ಇವ ೋಡ ನಮ ಜ ಾನ ೕ ಪ ಟಜ. ಆ ಾಗ ಕಣು ಕಳ ೊಂಡ, ಮನ ನ ಕಣು ೆರ ೊಂಡ ಾನ ೆ ೆ ೋ ಾವ ಪಂ ಾ ಗಳ ಂ ೆ ಬಂ ಾವ. ಇವ ೋಡ ನಮ ಜ ಾನ ೕ ಪ ಟಜ. ಹಲ ಾರು ಾಸ ಕಲ ಾವ ನೂ ಾರು ರಚ ೆ ಾ ಾವ 19 ಪ ಾಣ ಬ ೆ ಾನ 19 ಾಟಕ ಆ ಾ ನ ಇವ ೋಡ ನಮ ಜ ಾನ ೕ ಪ ಟಜ. ಕುರುಡರ ಂಡು ಕ ಾ ನ ಅ ಾಥರ ತಂ ೆ ಆ ಾ ನ ಗದು ೆ ಬಂದು ೆ ೆ ಾ ನ ೕ ೇಶ ಾಶಮ ಾ ಾ ನ ಇವ ೋಡ ನಮ ಜ ಾನ ೕ ಪ ಟಜ. ಅ ಾಥರ ಾಳ ೆಳ ಾ ನ ಅಂಧ ೆ ಊರು ೋಲು ಆ ಾ ನ ಂತು ೆ ಕಲ ಾ ನ ತ ಾ ೋಹ ನ ೆ ಾ ನ ಇವ ೋಡ ನಮ ಜ ಾನ ೕ ಪ ಟಜ. ಸಂ ೕತದ ಾಧ ೆ ಾ ಾ ನ ನೂ ಾರು ರುದು ಪ ೆ ಾನ ಗದು ೆ ೕ ತಂ ಾನ ಪ ಣ ಭೂ ಾ ಾ ನ ಇವ ೋಡ ನಮ ಜ ಾನ ೕ ಪ ಟಜ. ೋಕವ ಟು ನಡ ಾನ ಅ ಾಥರ ಅ ಾಥ ಾ ಾ ನ

ಸ ಕನಸು ೕ ..ಮ ೆ ನ ಾ ಾದ ೆ ಆತ ಹ ೆ ೇ ೆ ಶರ ಾಗ ೇಕು? my life

ಾತು - ೌನ ಟು ನ nanna kavithegalu

ಕಂ ಾ... manada matu

ನಂಗೂ ಬಹು ಾನ ಬಂತು

ಂ ಾ ೋಚ ೆ

Temporary Post Used For Theme Detection (5e0edccb-7a5d-4353-8cd8-63b4ba461e5f 3bfe001a-32de-4114-a6b4-4005b770f6d7)

ಕರು ಾ ನ ೊಂದು ಪಯಣ ಸ ೕ ರ ೈಕ ದಲ ಪಯಣ ನಂಜನಗೂಡು on R15 with SMS

..

patil blog my new entry

ಮನ

The Blind Side

ನ ಲುಗ My Mobile Blog

ಆ ೆ ಕ ಾಂಜ ಚಂದ ಬಂಧನ(ಕವನ)

.........

paashupatha ln: creating symbolic link `/media/cf1//bin/addgroup': Operation not permitted

Tappidalli kshamisi pls

ನನ ೆಳಯನ ನಗು

ಾ ೇ ೆ ೕ ೆ ? ಸಧ ಕ ೆಂಟು ೋಯು ! raitapy

ೇಧ- ಾ ೋ ಅ - ಸು ಕನಡಪಭದ 24 x 7 friend for you ATRUE STORY ..."WHY ME?"

ಕಲ ತ ಾವ ಮುಖ ಾಡ ರೂ pa ी ೆಳ ನ ಹಬ ೕ ಾವ ಯ ಶು ಾಶಯಗಳ ! ಾ ರದ ಾವ ರೂಪ ಂತ ಗುಣ ಮುಖ ಎಂದವ ಾ ರು? Wanderer's Note Rappelling in Karadigudda

Dil..sunonaa converted by Web2PDFConvert.com


Aaap ko kya pathaa...

ಸಂ ೕತದ ೕ ೆ ಕ ಾ ನ ಎಲರ ಮನ ಾಗ ೆ ೆ ಾ ನ ಇವ ೋಡ ನಮ ಜ ಾನ ೕ ಪ ಟಜ.

ಕುರುಬರ ೆ . ಸ ಾ ಾ. ಯ ಾ ಥ ಕ ಾ ೆ . ಕ ಾಯಕನಹ .ತುಮಕೂರು ೆ . EST1909 ೋ ಬು ತರ ಾ ಸ ಾರಂಭ: ೇವ ಾಜು. . . suddimaatu

ಗ ಸುವ ಮುನ ...

-ಇಂ

ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ

Ravi Hegde's Glocal Funda!

ೋ ಯ ೆ ವ ಂ : ನಮ ಜನ ಡಬ www.shivagadag.blogspot.com

ೕ ಪ

ಾ ದವರು ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ ಗಳ :

ೇಬ ಗಳ : ನಮ ಜ

16

ಾ ಂ (ಗಳ )

ಈ ೕ ೆ ಂ ಗಳ

17 September 2010

ಸು (ಬ

ಂ ೇ ೈಂ ಾ ೆ... ೆ ಒಗರ ೆ.. ಕವ )

Buzziಗರು ಈ

ಾಗ ೇ ಇವ ಗಳನು ೋ ಾ ೆ .. ೋಡ ೇ ಇ ೋ ೆ ಈ ಾಲುಗಳ ..

!

ೕ ತಂದ ಎ ೆ ೆಯ ಮನ ಾಳದ ೆನಪ .......! ಓ ಮನ ೆ ೕ ಅ ರ ಹೂ ಅಪನ ೈ ದು.. ಾನ ಂದು -ನ ಾ ಾ ,,,, ಬದು ೆ ೊಸ ಅಥ ೊ ದು ಕ ೆ. ಅ ೕ ೆ ಂದ ಅವ ೋ ಸುತ ... ಆ ೆ ೕ ಾದ ಜ ಾಂ ೕಯ ಅವ ೇಳನ, ೕ ೊಂದು ಅವ ೋಕ ನ ಚಲುವ ಕನ ಡ ಾಡು .. ಕನ ಗರ ೕಡು Uniq Rooms

ಬದು ನ ಾ ೆ ೕ -Balance Sheet of LIFE ೕ ಹು ೋ ಾ ಾಗ ...... CHILIPILI

ಲ ೆ ೋ, ೈಂ ೋ......

ಹ ಕನ ಡ Noor

ಅಮೃತ ಂಚನ ೆ ೆಯ ೊಬನ ಕವನಗಳ ... 1) ಇ

ೋ ಗ ೆ ಂಡುಗಳ ಒಬ ಳನು ೆ ೆ ಾ ೊ ಂಡು, ಾ ಾ ತ ೆ ೆಡು ೊ ಂಡು, ೊಸ ಬ ೆ ತ ೊಂಡು, ೆ ಂ ಗಳ ೆಂ ಾ ೊ ಂಡು, ಗು ಾ ೊ ಂಡು ಅವಳ ಮುಂ ೆ ೆಕರನ ಥ ಾ ೋ ಂತು ೊ ೆ ೕ ೇಷ ನ ೆ ೆಬ ವ 14 ಅನ ಬಹುದು.

2) ಎ

ಸಹ ೇ ಇವ ೕ

ಾ ಪ ೆ ಗೂ ಉತ ಸು ದ ಹುಡು ಬ ಳ , ಮುಗ ಾ ಯ ಮುದು ಪ ೆ ೆ ಉತ ಸ ಾಗ ೇ , ಅ ಷ ಾ ಾವ ಾಶ ೊಂಡು ಬಂ ದಳ . ಅ ೊ ಂದು ನ ಂದ ಾ ದ ಅವ ೆ ನ ಅವಳ ಾ ಲಂ ೈ ಾಡು , ಅವಳ ಉತರದ ಮುನೂ ಚ ೆ ೆ . ಅವನ ಾಲು ೆಲದ ೕ ೆ ಲು ಲ .

3) ನೂ

ಾರು ೆ ೆಯ ೊಂ ೆ ಹುಡುಗ ೊಬ ನ ತಂ ೆ ಾ ಕೂಡ ೇ ಎಲ ೆ ೕ ತರನು ಾ ದ . ನೂ ಾರು ೆ ೕ ತರ ೋಗುವ ಲ ೆಂದು ಪಟು 4) ಹುಡು ೆ munch punch ೕ ದಳ .. perk ೊಟ .. ಅಂದಳ ..

ಾ ಾಡು ದ ೕಮಂತ ೕ ೋದರು. ಜ ಾ ಾ ಬಂದ ಾ ಮು ಾ ೈದು ಾ ಾರಣ ದೂರ ಮೂರು ಜನ ಾಪ ಬಂದು, ಟು ಾ ೆ.

SureshTN

ಮಂಕು ಮ ನ ಕಗ ( ಆಯ ಾಲುಗಳ )

ನ ಾ ಾತ ಕ ೇ .... ಾಹ ಆಮಂತಣ ಉನು ೆಾ ಸಂ ೆಯ ಾಗ ೆ ...! ೆಸ ನ ಹಂ ಲದ ಹ ಗಳ .. ೕ ಾ ಳ ೋ .. ಕತ ಾಳ ವ ೊತು ********* Middle of Nowhere *********** Bengalooru ---> City of Oceans

ೆಟೊ ೕಟ ಕದ ದ ೕರ

ೕ ನ ೆ ೆಯ ಹುಡುಕುತ .....

ಅಗ ೆಯ ಅಂಗಳ ೋಡಗನ ೋ ನುಂ ತ! ಓ ೆಗ Talk time ಬದಲು ಬ ೕ time

ದ ೆ....

ಾ ಾ

ಆಕು ಾಂಧವ ೆ ಾ ಾ ಗತ

ೊಟ ..

ಾನು ನ ೕ ೕ ಕ ೆ Cadbury ಅಂದ .. i too love you ಕ ೋ Don't Worry ಅಂದಳ .. ಒಂ ೇ ಒಂದು ಮುತು ೊಡು Alpenliebe ಅಂದ .. ಅಷ ೆ ೕ ಅವಳ ೊ ೆ ಆ ತು Kit-Kat

ನನ ಆಕು

ಬಳಗ

ಬಂದು ೊ ೕದ ಅ ಗಳ Live Traffic Feed This could be you!

converted by Web2PDFConvert.com


This could be you! Clarks Summit, Pennsylvania Add your face &

ೊ ೆಯ ಾ ಅವ ೆ ೊ ದು Milky Bar ಈಗ ಅವನ ಾಸಸಳ only Bar Bar Bar..

A visitor from link!Clarks Summit, Pennsylvania viewed "ಯ ಳ ವ ಾ .. ಕ ನ ಡ ದ

5) ಮದು ೆ ಾದ 3 ಂಗ ೇ ೇ ನನ ಅನು ೆ .ನನ ವಳ ೊ ೋ ಮುತುಗಳ

ೆ ಸಕ ೆ ಾ ತುಂ ಾ ೇ

ೆ ಬರು ೆ ಾ ರು ೆ ..

ಾಸ ಾಯ ಎ ೆ ◌ ್ " 0 secs ago

A visitor from Brisbane, Queensland viewed "ಯ ಳ ವ ಾ .. ಕ ನ ಡ ದ ಾಸ ಾಯ ಎ ೆ ◌ ್ " 2 mins ago

6) ಅವ

ೆ ಪ ೕ ಾಡಲು ಕವನ ಬ ೆದು ೊ ೆ . ಅವಳ ೆ ಾ ದರೂ ಅವಳ ೊ ೆಯ ದವ ೆ ಇಷ ಾ ತು. ಇ ಾಗ ಅವಳ ೆಸರು "ನನ ೆಂ "

ಸು ಾಗ

ಸು ಾಗ

A visitor from Davangere, Karnataka viewed "ಯ ಳ ವ ಾ .. ಕ ನ ಡ ದ ಾಸ ಾಯ ಎ ೆ ಸು ಾಗ ◌ ್ " 1 hour 26 mins ago

A visitor from Singapore viewed "ಯ ಳ ವ ಾ .. ಕ ನ ಡ ದ ಾಸ ಾಯ ಎ ೆ ಸು ಾಗ ◌ ್ " 1 hour 47 mins ago

7) ಎ ಾ ಹುಡು Question ೇ

ೕರು Question Bank ಥ ಾ, ಅವ ೆ ಾವ ಾದೂ ೋ , ಾಪ ಮ ೆ ೕ Question ೇ ಾ ೆ .

8) ಅವ

ನ ಾತು.. " ೊಡು ೇ ವರವನು ಕುಟುಕನಲದ ಗಂಡನ .. ಇವ ನ ಾತು.. " ೊಡು ೇ ವರವನು ಕ ಕು ಯುವ ಗಂಡನ ..

A visitor from Bangalore, Karnataka left "ಯ ಳ ವ ಾ .. ಕ ನ ಡ ದ ಾಸ ಾಯ ◌ ್ " via

ಎ ೆ

ಸು ಾಗ

haalusakkare.blogspot.com 2 hours 27 mins ago A visitor from Bangalore, Karnataka left "ಯ ಳ ವ ಾ .. ಕ ನ ಡ ದ

ಾಸ ಾಯ ಎ ೆ ಸು ಾಗ ◌ ್ " via kuntini.blogspot.com 2

hours 31 mins ago

A visitor from Bangalore, Karnataka left "ಯ ಳ ವ ಾ .. ಕ ನ ಡ ದ

ಾಸ ಾಯ ಎ ೆ ಸು ಾಗ ◌ ್ " via timepass-kadlekaa

9)

ಾತು ೆ ೇ

..

ೌನ ಬಂ ಾರ.. ಇದು ಮ ೇಶಣನ Status

ಾಡಲು

A visitor from Bangalore, Karnataka left "ಯ ಳ ವ ಾ .. ಕ ನ ಡ ದ

ಾಸ ಾಯ ಎ ೆ ಸು ಾಗ ◌ ್ " via chikkanayakanahal

ನನ ವಳ ಇವತು ಾತ ಾಡ ೇ ೌನ ಾ ಾ ೆ... ೈ

yi.blogspot.com 2 hours 35 mins ago

ೕ ಬಂ ಾರ ೊ ಸ ೇ ೋ ಏ ೋ ???

linews.blogspot.c om 2 hours 40 mins ago A visitor from Clarks Summit, Pennsylvania viewed "ಯ ಳ ವ ಾ .. ಕ ನ ಡ ದ ಾಸ ಾಯ ಎ ೆ ಸು ಾಗ ◌ ್ " 2 hours 42 mins ago

A visitor from Bangalore, Karnataka left "ಯ ಳ ವ ಾ .. ಕ ನ ಡ ದ

ಾಸ ಾಯ ಎ ೆ ಸು ಾಗ ◌ ್ " via web2pdfconvert.com

10) ನನ ವಳ ಮಗು ಥ ಾ ಮು ಾ ಾ ೆ.. ಅದ ೆ ಅವ ಾ Johnson & Johnson ೇ ೋ ಬಂ ೕ .

ಈ ಂಗಳ ತ ೊಂಡು

2 hours 43 mins ago

R e a l - t M·i m e ne u v i e w

700,000 Blog Authors want to see your ad.

11) ಇಷ ಪಟ

ಹುಡು ಯ ೕ ಯನು ಕಷ ಪಟು ಪ ೆದು ೊಂ ಾಗ ಆಗುವ ಸಂ ೋಷದ ನೂರು ಪಟು ದುಃಖ ಅವಳನು ಕ ೆದು ೊಂ ಾಗ ಆಗು ೆ .

12) ಇ

ೇ ದಲ ೇ ಾ ಆಂಗ ಾ ೆಯ ಾ ೕ ... ( ಾ ಮ ತ ೆ ೇ ...) ಯಳವ

ೕ ಬೆ ೕೆ ೆ

:- If he/she is thinking about someone and talking about that person with his friend means that he/she impressed..

13) I LOVE MY INDIA Coz, It is full of sentimentals, converted by Web2PDFConvert.com


"ಉ

ನ ಋಣ ೕ ೋ ೆ ಆಗಲ " ಅಂ ಾ ಕಳ ನು ಸಹ ಅದನು ಕದು ೊಂಡು ೋ ೋಲ . 14) ಯಳವ

ೕ : ಎ ಾ ಹುಡು ೕರೂ ಸಹ ಹುಚು ಹುಡು ೕ ೇ .. ಾನು ಕು ಾಗ ಮನಸು ಾ ಾ ೕ ಅಂ ೆ , ಕು ೕ ೆ ಾಸು ೊ ೕ ಅಂ ಾ ೆ ..

15) ಯಳವ

ಅವಳ ಾತ ನನ ವ ೆ ದೃ 16) ಯಳವ

ಾನು ಮತು ನನ ವಳ ಾ ೆ ೋ ಾ ೋ ದಳ .. ಮ ೆ ೆ ಬಂದ ಕೂಡ ೇ ೆ ೆ ೆ .. :

..

:-

ೈ ಾಲ ಎ ಾ ನ , ೕ ಅ ೊ ೕದನು 20 ಾ ೆ ವ ಅಂ ಾ ೇ ದರು.. ನನ ವಳ ೆಸರನು 20 ಸಲ ಬ ೆದು ಬಂ ೕ ..

17) ಯಳವ

:-

ಅವಳ ೕ ೋ ಅಂ ೆ , ನಂ ೆ ಇಷ & ಕಷ ..ಎಷು ಮುತು ೊಟ ರೂ ಸಹ ಾಡ ೇ ಸು ಇರುತಲ ..ಅದು ಇಷ .. ಮತು ಅ ೇ ಕಷ ..

18) ಯಳವ

:-

ಾನು ೊ ೆ ಬ ತರ ಲ ಅಂ ಾ.. ೊ ೆ ಂದು ನನ ವಳ ೆ ೆ ಯನು ಕ ತು.. ನನ ವ ೆ ೋಪ ಬಂದು ನನ ೆ ೆ ಯನು ಕ ದಳ . 19) ಶುಭಶಂಕ :- ನ ಕ ೋ .. ವ :- ಅವರ ಹ ಾ ೇ

ಅಪ -ಅಮ ನಂ ೆ ಾ ೆ ಮ ೊ ಲ

ಾಲ ೇಳ .., ನ ಮ ೆ ಆದ ೕ ೆ ಾಪ ೊ ೕ ಅಂ ಾ ೇಳ .. ವ ಔ ಆಗು ೆ .... ೆಲುಗು ಾಗವ ನಮ ಹುಬ ಯವ ಾ ೆ ಆ ೆಯ ೈ ಾ ೇ ರು ೆ ಅಂತ ಒಂದು ೊಸ ಎ .ಎ .ಎ ಬಂತು..

20)

"ಏ

,, ಊ

ಾ ೊ ೆ ೆ ಾ ಾ ಮ ವ .. ೆಂಗಸು ಾ ಾ ೋಸು ೕ ಾ ಊ ಗಂ ೇ .. ೆ ೇ ಾ ಾ ಒ .. ೕ ಊ ಹ ಾಮ ೋ .. ಬರು ಅ ಾ ಾ ಕ , ೆ ಾ ಎತ ಲ ಾನು ಸವಣೂ ಾ ಾ ದ ಂಗಪ ನ ಮಗಳ ಾಗವ ೇ ಅಲ .. "

converted by Web2PDFConvert.com


21) ನನ

ೆ ಂ ಒಬ ರು ಕ ದ ಎ ೆ

ಸು ......

ಹುಡು ೕಯರು ೇಳ ವ Top 10 ಸುಳ ಗಳ .. 1) ಐ

ಲ ಯೂ... ಟು ಾರನೂ ಲ

2) 3) ನ

ಾ ೋಲ ..

ಅಪ ಅಮ ನ ಾ ೇ ಒ

..

ೕನು ತುಂ ಾ ಒ ೆ ಯವನು..

4)

5) ಅಕ

ಾ ಅಪ ಅಮ ಒಪ

6)

ಾ ೇ ನ ಷ .. ೕನು ನ

7) 8)

ೆ , ಇಬೂ ಾ ೕಣ ..

Sweet Heart..

ನ ಂಥ ಹುಡುಗನನ ಪ ೆ ೕ ೆ ಏ ೇಳ ಜನ ದ ಪ ಣ ಾ ರ ೇಕು..

9)

ಾ ಣ ಟು ನ ಾತ

10) (ತುಂ

ಾ ಇಂ ಾ ೆ ಂ

ಂ ೆ ನನ ಂತ ಒ ೆ ಹುಡು (ಅಂದ

ಸು

ೋಲ .. ..)

ೆ ೕ ಾ ೆ...........

ಾ ೆ .. ಇದು ನನ ಲ ಾ ೋ ಹುಡು ಯ ೆ ಟು ... ಾ ಾೆ ತ ೋ ೆ ೕದು ಅ ಾ ???)

-ಯಳವ

22)

ಾ ಒಂ

(ಇ

ೋ ಬ

ಾ ಅಾವ

..

ಾಾ ೕ

..)

Height of Addiction of Buzz..

ೆ ಹುಳ ಬ ಾಗ ತ ಸೂಪ ಾ ೋ ೆಂ ೕ ಪ ಚ ಾ ಾ ಅಂ ಾ ಅವ ಒಂ ೕ ೋ ಅ ೋ ಾ , ಅದ "ಇವಳ ನ ೆಂ " ಅಂ ಾ ೕ ೋ ಾ ೆ ಂ ೊಟ ... ೊ ೆ ೆ ೕ ೋ ೆಳಗ ಂ ಬ ಾಕ.. Warning:- Don't Reshare this Buzz, ೆಂಡು .... 23) ಯಳವ ೕ ... "ಅವಳ ಕೂದಲುಗಳನು

ಾಕಂದ ಇ ನ

ಅವಳಮ ತುಂ ಾ ಮು ಂದ ಾ ಾ ೆ converted by Web2PDFConvert.com


ಅನು ೆ . ಅವಳ ೆ ೆ ೆ ಮುತು ೊಡಲು ೋ ಾಗ ೆ ಾ ಅಡ ಬಂದು ತನ ೆಯನು ೋರು ೆ ..." ೕ ಪ

ಾ ದವರು ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ ಗಳ :

ೇಬ ಗಳ : ೈ ಾ ಕ ೆ ಾ ಈ ೕ ೆ ಂ ಗಳ

....(

18

ಾ ಂ (ಗಳ )

ೋಕು .. ಾಳ -ಮೂಳ ), ಾ ೇ ೇ ಾ ಾ ಾಗ....

01 September 2010

ಇದರ

ಾರದು ತಪ ..???

ಅವತು ೊರಗ ೆ ತುಂತುರು ಮ ೆ ಬ ತು. ರೂಮ ಎಲರೂ ರ ( ಾ ) ಆ ಾ ಇ . ಾ 9.00 ಗಂ ೆ ಆ ತು,. ಊಟದ ಸಮಯ. ಅಂ ಾ ಛ -ಮ ೆಯ ೊ ರಗ ೆ ಊಟ ಾ ೊ ಂಡು ಬ ೋ ೆ ಎಲ ಗೂ ೇ ಾರು. ಾರು ೋ ೕ ಅಂ ಾ ೆ, ಅವರ ೈ ೆ ದುಡು ೊಟು ಾಸ ತ ೋಣ ಅಂ ಾ ಾನು ಾ ಾ ೆ. ಆದ ೆ, ಾರೂ ಊಟ ೆ ಏಳ ಲ. ಎಲರೂ ಸಹ ಇ ೇ ಾ ಾ ದರು. ೊ ೆ ೆ ಹ ವ ತ ೆಯ ಾರ ೇ, ನ ರೂಂ ೕ ರ ೕಶ ಊಟ ೆ ೋಗಲು ನಗು ನಗು ಾ ಎದು ಂತ. ಎಲರೂ ಅವ ೆ ಮು ದು, ತಮ ೆ ಏನು ೇ ೋ ಅದನು ಾಸ ತ ೊಂಡು ಾ ಅಂ ಾ ದುಡು ೊಟು ಕ ೆವ . ಾವ ಇನೂ ರ ಆ ಾ ಇ , ಸಲ ೊ ನ ರ ೕಶ ಎಲ ಗೂ ಅವರು ೇ ದನು ಾಸ ತಂ ದ. ಅ , ವಕು ಾ , ಗುಂಡ ಮತು ಾನು ಎ ೈ ೆ ಾಸು ೊ ೆವ , ರಂಗ ಾಥ ತನ ತ ದ. ಆದ ೆ, ತನ ತಣ ಾ ತು. ಾವ ತ ದ ಎ ೈ ಇನೂ ಇತು. ಆಗ ರಂಗ ಾಥ ನನ ೆ ಎ ೈ ೊಡು ಅಂ ಾ ನನನು ೇಳ. ಾನು ೊಡ ಲ.. ೋಗ ೇ.. ಇಂ ಾ ಥ ೕ ಾರು ತನ ಂ ಾ ೆ ಅಂ ಾ ಅವನ ೋ ೆಯನು ಾರ ಾ ರಸ ೆ.. ಾನು ೈ ೊ ೆ ೆ ೕ ೆ ೋ ಾಗ ಎ ಎ ೈ ಂ ಾ ೋ ಅಂ ಾ ಅದರ ೕ ೆ ಥೂ..ಥೂ..ಥೂ.... ಅಂ ಾ ಮೂರು ಸ ಉ ೆ.. ಸ ೆ ಮುಖದ ರಂಗ ಾಥ, "ಯಳವ , ನಂ ೆ ಗ ೇ ಇದುದು ಂಗೂ ಗ ಾದು " ಅಂ ಾ ಅಂದವ ೇ, ಅ ೇ ಎ ೈ ೆ ಅವನೂ ಸಹ ಥೂ ಥೂ ಥೂ ಅಂ ಾ ಉ ದ. ನಂ ೆ ಒ ೆ ಟು ೆ ೆ ಏ ತು. ರಂಗ ಾಥ ನನ ಂತಲೂ ವಯ ನ ಎರಡು ವಷ ೊಡವನು ಅ ೊ ೕದನೂ ಸಹ ೋಡ ೇ.. ರಪ ೆ ಕ ಾಳ ೆ ೆ...!!! ನಮ ರೂಂ ನ ಏನೂ ಾತ ಾಡ ಲ..

ೈ ೆ

.. ರೂಂ ನ

ದ ಾರೂ ಸಹ

ಮ ೆ ಾ ಬೂ ಾರು ಾರನೂ ಾ ೇಳ ಲ.. ಅ ಾದ ಎರಡು ನಗಳ ನಂತರ ಂದ ಾ ಬೂ ಸಕ ೋ ೆಂ ಆ .. ಐದು ವಷ ಗ ಂದಲೂ ೕ ೇ ಆ ಯ ೆ ಂದ ಇ ೕ

...

ಆದ ೆ, ತಪ ಾರು ಾ ದು ಅಂ ಾ ನಮ ೆ ಇನೂ ೊ ಾ ಲ.. ಇಂ , ಯಳವ

..

ಾನು ಏನು ಬ ೆದರೂ ಓ ಸ

(

ೕ ಪ

ೊ ೆ ೕ ೆ ಧನ ಾದಗಳ )

ಾ ದವರು ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ ಗಳ :

ೇಬ ಗಳ : ಅನುಭವಗಳ

24

ಾ ಂ (ಗಳ )

ಈ ೕ ೆ ಂ ಗಳ

27 August 2010

ನನ ಮುದು ೆಳ ಯ ಅಣನ ಹುಟುಹಬ converted by Web2PDFConvert.com


ನನ ಭ ಾವ ಯ ಪಟ ಮುದು ೆಳ ಶುಭಶಂಕ ತನ ಅಣ ೆ ಬ ೆದ ದಲ ಪತ ಇದು. ಇವತು ಅವಳ ಅಣನ ಹುಟು ಹಬ .. ಬ ನ ಸಹ ಹಂ ೊ ೆ ೕ ೆ ಆ ೆ ಒ ಾ ೆ.. ೕ ೕ ಸಹ ಾ ೈ

..

-ಇಂ ,

ಯಳವ

ೕ ಪ

ಾ ದವರು ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ ಗಳ :

ೇಬ ಗಳ : ಅನುಭವಗಳ

5

ಾ ಂ (ಗಳ )

ಈ ೕ ೆ ಂ ಗಳ

25 August 2010

2004

ೇ ಇ ಯ ಒಂದು ಶ ಾರ...

ಅದು 2004 ೇ ಇ .. ಶ ಾರದ ಒಂದು ನ ೆಂಗಳ ನ ಮ ೇಶ ರಂ ಏ ಾದ ಇ ೋ " ಾ ೈ " ಾ ನ ಮೂರು ಜನ ೆ ೕ ತರು ೆ ೆ 11.30 ೆ ೕ ೇ ಕು ೕ ೆ ಶುರು ಾ ದು .. ಆ ಮೂವರ ೆಸರು ವಕು ಾ , ರಂಗ ಾಥ ಮತು ಯಳವ . ರಂಗ ಾ ಮತು ಯಳವ ಕು ೕದು ಕ ತು ೇವಲ 6 ಂಗಳ ಆ ತ ೆ ೕ .. ಆದರೂ, ಅವತು ೊಡ ಕುಡುಕರ ಥ ಾ ೆ ೆ ಂದ ಸಂ ೆ 6 ರವ ೆ ೆ ಕು ದರು. ವಕು ಾ ಅವ ಬ ೆ ೈ ೇ ೆಂಗಳ ನ ಾವ ೋ ಏ ಾದ ೋ ತನ ಮ ೆ ೆ ೊರಟ .. ರಂಗ ಾಥ ಮತು ಯಳವ ಮಧು ೆ ೋಗ ೇ ತು. ಅದು ೆಂಗಳ ಂದ 2 ಗಂ ೆಗಳ ಪ ಾಣ . ೊಸದರ ಹುಮ ನ ಎಲರೂ ಾ ೕ ೇ ಕು ದರು. ಅದರ ಯಳವ ಎಲ ಂತ 2 ೆ ಾ ಎ ದ .. ಾ ಂದ ಈ ೆ ಬಂದ ಯಳವ , ಾ ನ ಎಡಗ ೆ ರ ೆಯ ಕ ೆ ೆ ೊರಟ . ಆಗ ರಂಗ ಾಥ ಇವನನು ತ ೆದು, ೇ ಯಳವ .. ೕನು ಾ ಕು ೕಯ ಕಣ . ಮ ೇಶ ರಂ ಬ ಾ ಂ ಇ ೋದು ಈ ಕ ೆ " ಅಂ ಾ ರುದ ನ ೋ ದ .. ಅದ ೆ ಯಳವ " ೇ ರಂಗ ಾಥ .. ಬ ಾ ಂ ಇ ೋದು ಈ ಕ ೆ .. ಾ ಅಂ ಾ ಕ ೆದ .. ಅನು ಾನ ೊಂಡ ರಂಗ ಾಥ ಾ ಯ ಬರು ದ ಮೂವರನು ೇ ದ . ಅವರು ಯಳವ ೋಗು ೋ ಕ ೆ ೆ ಾ ೋ ಾಗ, ಮರು ಾತ ಾಡ ೇ ಯಳವ ಂ ೆ ೊರಟ ., "

ಒಂ ೈದು ೆ ೆ ಾ ರ ೇಕು.. ಮುಂ ೆ ನ ೆದು ೊಂಡು ೋಗು ದ ಯಳವ ಯನು ರಂಗ ಾಥ ಬಂದವ ೇ ದು ೊಂಡ .. ಒ ೆ ೕ converted by Web2PDFConvert.com


ೇಷಂ ನ ಕರ ೊಂಡು ೋ ೋ ಾ ೆ , ಯಳವ ಯ ಎರಡೂ ೋಳನು ದು ೊಂಡು ೆ ೆ ಾಕ ೊಡ ದ . ಕೂಡ ೇ ಯಳವ ಇ ೋನು.. ೇ ರಂಗ.. ಇ ೇನ ಇದು.. ನ ಾ ೆ ಂ ೆ ಡ ಂ ಯ ? ಡ .. ಜನ ೋ ೋರು, ನ ೋ ಏ ಾ ಾ ಅನ ಂ ಾರು" "

ರಂಗ ಾಥ ಯಳವ ೆ ಸು ಾ, ಆ ೕ ೆ ೇ ೕ ಅಂ ಾ ಕರ ೊಂಡು ೊರಟ .. ಅ ೇ ರ ೆಯ ೊಗು ದ ಒಂ ೆರಡು ಚಂದು ೆಲು ೆಯರು, ಇವರ ೆ ೕ ೋ ೊಂಡು ಮು ಮು ನಗು ಾ ೋ ಾಗ ಯಳವ ೆ ಅವ ಾನ ಾದಂ ಾ , ೋ ರಂಗ.. ಾನು ಎ ಂತ ಾ ಕು ರಬಹುದು, ಆ ೆ , ಾನು ಕ ೆ ಾ ಇ ೕ .. ಾ ೇನು ತೂ ಾಡ ಂಡು ಬ ಲ ... ನನ ೕನು ಡ ಂ ೋದು ೕ ೕ ಇ ೋ " ಅಂದ .. ಆದರೂ ರಂಗ ಾಥ ಅವನನು ಡ ಲ .. "

ೊ ೆ ೆ ಯಳವ ೆ ಟು ಬಂದು.. ಅವನನು ದೂರ ತ

,

ಾ ೇನು ತೂ ಾಡ ಂಡು ೕಳಲ .. ಸು ಾ." ಅಂ ಾ ರಂಗ ಾಥ ೆ ಜಬ ದ ಾ ೇ ದ .. "

ಆಗ ರಂಗ ಾಥ ೇ ದು, ೇ ಯಳವ .. ೕನು ತೂ ಾಡ ಂಡು ೕ ೕಯ ಅಂ ಾ ಾನು ನ ಡ ಂ ಲ .. ಾನು ಎ ೋ ೕ ಅಂ ಾ ನ ಡ ಂಡು ಬ ೕ ಕಣ .." ಅಂದ ........ "

ೕ ಪ

ಾ ದವರು ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ ಗಳ :

ೇಬ ಗಳ : ಅನುಭವಗಳ ಈ ೕ ೆ ಂ ಗಳ

,

ೈ

15

ಾ ಕೆ ಾ

ಾ ಂ (ಗಳ )

....(

ೋಕು .. ಾಳ -ಮೂಳ )

18 August 2010

HOW TO DOWNLOAD YOUTUBE VIDEOS? YOUTUBE

ೕಗಳನು ೌ

ೋ

ಾಡುವ ದು ೇ ೆ"?

(HOW TO DOWNLOAD YOUTUBE VIDEOS?)

ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ ೆ ಾ ಗೂಗ ನ ಎಷು ಲ ಜನ ಾ ಾ ೋ ೊ ಲ.. ಗೂಗ ಸ ೆಷ ನ ಾ ಾಗಲೂ ೋ ಾ ೇ ಇರು ೆ.. ಇ ೇ ಪ ೇ ಾ ಾನೂ ಸಹ ಂ ೆ ಗೂಗ ನ ೇ ೆ.. ಇದ ೆ ಉತರ ಾ ತರ ೇ ಾರು ೈಟುಗಳ , ಯೂ ಟೂ ೕ ೕ ೌ ೋ ಂ ಾ ೇ ಗಳ ಕ ವ .. DAP Video converter/ real player ಇಂತಹ ಾ ೇ ಗಳನು ಾ ೕ ೕ ೌ ೋ ಾ ೆ.. ಆದ ೆ, ಆ ಾಡುಗಳ ನನ ೈ ನ Mp3 Format ನ ೇ ಾ ತು.. Youtube ಂದ ೌ ೋ ಆಗುವ ೕ ೕಗಳ .flv Format ನ ಇರುತ ೆ. ೈ ನ ೕ ೕ ೇ ಾದ ೆ, .flv format ಂದ .3gp format ೆ Convert ಾಡ ೇ ತು.. ಮ ೆ mp3 ೆ converted by Web2PDFConvert.com


Convert ಾ ೊ ೕ ೆ Quality ತುಂ ಾ ೇ ಕ

ೇ ೇ ಇ ೊ ಂದು Software ಇರು ತು..

ಇಷು ನಗಳವ ೆ ೆ ಇ ೇ ಸಕ ಉ ಾಯ ೊ ೆ ೆ.. ಅದನು

ೆ ೋಗ ೇ ಾ ತು.. ಅಲ ೇ ಇವ ಗಳ

ಾ ಾ ೇ ಾ ಾ ತು.. ಈಗ ನನ ೆ ಒಂದು ಸುಲಭ ಂ ೆ ಹಂ ೊ ಾ ಇ ೇ ೆ..

http://youtube.com

ಂದ ೕ ೕಗಳನು ೌ ನು (URL) ಾ ಾ ,

ೋ

ಾಡ ೇ ಾದ ೆ, ಮ ೆ ೇ ಾದ

ನ ಾ ನ ಂ

http://keepvid.com

ೆ ೈ ೆ ೋ , ಅ URL ಅ ೊ ೕ ಾಲಂ ನ ೌ ೋ ಬಟನನು ಒ .. ಒಂ ೆರಡು ಣಗಳ ಾದ ೆ, ಮ ೆ ನ ೕ ೆಳ ನಂ ೆ Option ೊಡುತ ೆ..

ಮ ೕ ೕಗಳನ ೌ

ೕ ಂಕನು Paste ಾ ೋ

,

ಾಡಲು ಈ

›› Download 3GP ‹‹ - Low Quality - 176x144 ›› Download 3GP ‹‹ - Medium Quality - 176x144 ›› Download FLV ‹‹ - Low Quality - 400×226 ›› Download FLV ‹‹ - Medium Quality - 640×360 ›› Download MP4 ‹‹ - High Quality - 480x360

ಆಗ, ಮ ೆ ೇ ಾದ Quality ನ ೕ ೕಗಳನು ಸುಲಭ ಾ ೌ ೋ ಾಡಬಹುದು.. ಈ ೕ ೕಗಳ ಮ ೈ ನ ೇ ಆಗ ೇ ಾದ ೆ, 3gp Format ನ ೌ ೋ ಾ .. ಒಂ ೊಂದು ೕ ೕಗಳನು High Quality ನ ಸಹ ಪ ೆಯಬಹುದು.. ಇ ೇ ೕ

ೕಗಳ mp3 ೇ ೇ???

ಅದ ೆ ಇ ೊ ಂದು ೆ

ೈ ಇ ೆ.. ( ಾನಸ ರವರ ಸ ೆಷ

)

http://www.video2mp3.net

ಈ ೆ

ೈ ಮೂಲಕ mp3 Format ನ

Download

ಾಡಬಹುದು..

ಇದು ಮ ೆ ಉಪಯುಕ ಾದ ೆ, ಸಂ ೋಷ.. -ಇಂ ,

ಯಳವ

http://www.shivagadag.blogspot.com

ೕ ಪ

ಾ ದವರು ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ ಗಳ :

ೇಬ ಗಳ : ಅನುಭವಗಳ

,

15

ಾ ಂ (ಗಳ )

ಾ ೇ ೇ ಾ ಾ ಾಗ.... ಈ ೕ ೆ ಂ ಗಳ

26 July 2010

ಜ ರ ಬಂ ಾಗ, ೕ ೇ ೆ ಆಗು ೆ? ಾ ಾದೂ ಉತರ ೇಳ ಾ? ನನ ೆ ೆ ೆ ಂದ ಛ ಜರ, ೆಮು , ಗಂಟಲುನೂವ .. ಸಖ ಸುಸು. ಾ ೆ ೋ ಾ ತು.. ಇ ಾಕು ೇಶ (ಚುಚುಮದು) ಾ ೊಂ ಾ ತು.ಅವರು ೇ ದ ಾ ೆ ಗಳ ೆ ಾ ಂದ ಾಯು.. ಆದರೂ ೆ ೆ ಾ ಾ ೆ ಇಲ. ಇವತು ಮ ೊ ೋ ೊಂಡು ಬರ ೇಕು.. ಇ ಾಗ ಷಯ ಏನ ಾ ಅಂ ೆ , ನಂ ೆ ತುಂ ಾ ೇ ಜರ ಬಂ ಾಗ, ನನ ಮನಸು ಾ ಾ ಾ ೇ ಎ ಾ ೈಂ ಾಡು ೆ. ನನ ಾಲ ದ ೋ ದ . .-1 ಾ ೆ , ಅದರ ಪ ಾನು ಾರ ಬರು ದ ಸಂಸೃ ಂತ ಾ ೆ , (ಇ ಾ ಾ ಃ ಅ ೊ ೕದು ಟ ೆ ಏನೂ ಅಥ ಾಗ ದರೂ ಕ ಕ ಟು ೊಂಡು ೋ ದು,) ಮೂ ಾ ೆ .. ೋ ೆ ಜ ಾ ಾತು, ಕನಡದ ಬರು ದ ಾವ ೕ ೆಗಳ , converted by Web2PDFConvert.com


ಕನಡದ ಬರು ದ ಾವ ೕ ೆಗಳ , 1)ಎ ೆ ಾಂತ ಾಳದ ಅಡ ರುವ ನೂವಗಳ , ನೂರುಂಟು ನನ ನ ಾ.. 2) ಓ ಪ ಾ ೕ ಹ .. ಾಡು ಾಡು ಾಡು.. ಾಡು.. 3) ಾವ ಅಂ ೆ ಮ ಗು ೕ ೆ ಾ ೕ ಗ ೇ ೇ.. ೆನ ೊಂ ೆ ೖ ನಡಗು ೆ, ಾ ೇ ಹಗ ೇ ೇ.. 4) ಗುಡದ ಭೂತ ಾರ ಾ , 5) ಎ ಎ ಭರ ೋ ಯ ' ಅಂ ಾ ಮಂತ ೇಳ ದ ಮಂತ ಾ ಇದ ಾವ ೋ ಾ ಾ ಾ .. 5) ೊ ೋ ಾ ಾತು. 6) ಏ ೋ ಾಡಲು ೋ , ಏನು ಾ ೆ ೕನು... (ಏಳ ಸು ನ ೋ ೆ ಾ ಾಡು) 7) ತಲಕಟು , ಇ ೆ, ಗುಡು , ಗುಡುಂ ೕಗ , ೊಂಬು, ೊಂ ೆ ೇ ೊಟ ಮ ಾ ೇವಪ ೕಷು .. ಎಲವ ೆನ ಾಗುತ ೆ. ಇದು ಾ ೆ ನನ ೆ ೊ ಲ. ಇದು ನ ೊ ಬ ೆ ಅ ೆ ೕ ಆಗು ೊ, ಇ ಾ ಎಲ ಗೂ ಅಥ ಾ ೆಲ ಬ ೆ ಅ ೆ ೕ ಆಗು ಾ?? ಇದ ೆ ೕ ಾದರೂ ೈ ಾ ಕ ಾರಣ ಏ ಾದೂ ಇ ೆ ಾ? ಮ ೇ ಾದೂ ಈ ಬ ೆ ೊ ೆ ಾ? ಲರ ಅ ಾಯಗ ೆ ಾಗತ.. -ಇಂ ,

ಯಳವ ೕ

ಾ ದವರು ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ ಗಳ :

ೇಬ ಗಳ : ಅನುಭವಗಳ

14

ಾ ಂ (ಗಳ )

ಈ ೕ ೆ ಂ ಗಳ

14 July 2010

ೕ ೆ ಆಂ ೊ ೕಲನ ಇವತು ೆ ೆ ೆ ೆ ೇ ದೂರದೂ ನ ರೂ (ಪರ ೇಶ) ೆಳ ಸ ಶ ನ ೕತು..

ಾನಸ ಅವರ ೊ ೆ ೕ ೆ ಬ ೆ ಾ

ಹುಡುಗ ೆ ೕ ೆ ಅಂ ೆ ಇಷ ಇಲ ಾ? ಾಕಷು ಜನ ಹುಡುಗರು ( ೇ ಮತು ೇ ತ ಗಳ ಸಹ ೇ ) ೕ ೆ ಾ ೆ ೋ ಾ ಅ ೊ ೕದರ ಬ ೆ ೇ ಚ ೆ .. ಾರ(?) ೕಯ ೆ ೕ ೆ ಅ ೊ ೕದು ೌರವ, ಮ ಾ ೆ ಅ ೊ ೕದರ ಸೂಚಕ. ನಮ ಾತಂತ ೋ ಾಟ ಾರರು ೕಷರ ರುದ ೋ ಾಟ ಾಡ ೇ ಾ ಾಗ ೕ ೆ ೆ ಸಹ ಾಶಸ ೊ ದರು.. ಆದ ೆ, ೕ ೆ ಬ ೆ ಈ ೕಗ ಾರೂ ಾಶ ಾ ೇ ೊ ಾ ಅ ೊ ೕದು ಗಂ ೕರ ಾದ ಾರ.. ನಮ ಭಗ ಂ ರವರು ಅವರ ೕ ೆ ಂದ ೇ ಗುರು ೊಳ ದರು. ಾದ ಸ ಾ ಾರೂ ಾ ಸಂಜ ದ ಮುಂ ಾದವರೂ ಬಂ ಾ ಂದ ಅವರ ಾ ೆ ಎಲರೂ ೕ ೆ ಇಲ ರುವದ ೆ ೕ ಾ ಷ ಾ ೊಂ ೋದು ಾವ ಾ ಯ?

ಾಗಳ ನ ಲ ಗಳ ೕ ೆ ಟು , ೕ ೆಯ ೌರವವನು ಾ ಾ ೊಂಡು ಬಂ ರುವದು ನಮ ಂಥ ೕ ೆ ಾರ ೆ ಸ ಾ ಾನದ ಷಯ.. ಾ ವ ನ ಎಲರೂ ೕ ೆ ೆ ೆ ಂ ಾಗ, ಜಪಯ ಅಂದರೂ ೕ ೆ ೆ ೆಸ ೆ ತನ ಹಠವನು ಬಂದ ಅ ಕಪ ರವ ೆ ನಮ ೕ ೆ ಾರರ ಏಕ ಸದಸ ಸಂಘ ಂದ ಹೃದಯ ಪ ವ ಕ ಧನ ಾದಗಳ .. ಇ ೕ ೆ ೆ ೕ ೆ ಬ ೆ ಾರೂ ಾಮುಖ ೆ ೕಡ ೇ ಇರುವದು ಘನ ಗಂ ೕರ ಾದ ಷಯ ಾ ೆ.. ೆಲವರು ೕ ೆ ೆ ೆ ದ ೆ, ಅವರು ಹುಡುಗ ೋ, ಹುಡು ೕ ೋ ಇ ಾ ನಂ.9 ಅಂ ಾ ೋ ೊ ೇ ಆಗ ಾ.. ೕ ೆ ಬ ೆ ಾಗೃ ( ಾಂ ) ಆಗ ೇ ೆ.. ಎ ಾ ಹುಡುಗರೂ ಎ ೆ ತು ೊಳ ೇಕು.. ಾವ ಾಜ ೕಯ ಪ ಗಳ ಇದರ ಬ ೆ ತ ೆ ೆ ೆ ೊಳ ಲ.. ಎ ಾ ಪ ಗ ಗೂ ನಮ ಾ ರ.. ನಮ ಮುಂ ನ ಪ ಾ ೆ.. ೕ ೆ ಬ ಾ ೕ ಆಂ ೋಲನ.. ಏನಂ ೕ ? (ಈ ಆಂ

ೂೕ ಇಂ

ೋಲನ ೆ ೆಲವರು ಹುಡು ಯರೂ ಸಹ ೆ ೆಯ ಂ ಂದ ೆಂಬಲ ೕಡುವ ಾ ಾ ೆ..)

,

converted by Web2PDFConvert.com


ಯಳವ ೕ

...

ಾ ದವರು ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ ಗಳ :

ೇಬ ಗಳ : ಅನುಭವಗಳ , ೈ ಾ ಕ ೆ ಾ ೇ ಾ ಾ ಾಗ.... ಈ ೕ ೆ ಂ ಗಳ

ಾ ಂ (ಗಳ )

8

....(

ೋಕು .. ಾಳ -ಮೂಳ ), ಾ ೇ

30 June 2010

ರೂಂ ೕ

ೕಮಂತ ಾ ದು..

ೆ ದವ ೆ ೕರುಂಡ ೇಖನ ೆ ಬಂದ ಪ ಗಳನು ೋ ಸಂ ೋಷ ಆಯು.. ಮ ೆ ಹ ೇ ನಗಳ ೆನಪ ಆಗು ಾಗ ಒಂದು ಕ ಘಟ ೆ ೆನ ಾ ತು.. ನಂ ರೂಮ ಅವತು ೊಸ ವಷ ದ ಾ ಾ . ಾ ಅಂ ೆ , ಸು ೕ ಾ?? ಾ ೆಲರೂ ( ವಕು ಾ , ಅ , ರ ೕಶ, ರಂಗ ಾಥ, ಗುಂಡ ಮತು ಾನು) ೇ ದುಡು ಾ , ೊ ಸ ವಷ ದ ೇಕು, ಸು ಾರು ಹತು ಯ ( .ಸೂ.:- ಯ ಾಡ ಾವ ಅ ೊ ೕದನು ಓದುಗರ ನಂ ಯ ೕ ೆ ೆ ೇಳ ಾಗುವ ದು. ಅಥ ಾ ಾವ ೇ ಯ ಕಂಪ ಯವರು ದುಡು ೊಟು ತಮ ೆಸರು ಾ ೊಳಬಹುದು), ಎರಡು ೕಟ ನ 3 ೆ ೕ ನ ಾಟ .. 3 ೆ. . ಕ , ಮು ೆ, ಚ ಾ , ಕ ಾಬು, ಒಂ ಷು ೌ ೇ ಾ , ಈರು , ಇ ಾ ಇ ಾ ಅ ೇಂ ಾ ೊಂ .. ಾ ಹ ೆರಡು ಗಂ ೆ ಆದ ಕೂಡ ೇ ಎಲರೂ ೇ ಕ ಾ , ಎ ೆ ಾ ಾ .. ಎ ಾ ಮು ದು ಾವ ಮ ೊ ಂ ಾಗ ೆ ೆ ಾಲು ಗಂ ೆ ಆ ತು.. ೆ ೆ ಸು ಾರು ಒಂಭತೂವ ೆ ೆ ನನ ೆ ಮತು ವಕು ಾ ೆ ಎಚರ ಆಯು.. ಎದ ಕೂಡ ೇ ಮುಖ ೊ ೆಯ ೇಕ ಾ... ವಕು ಾ ಾನು ಹುಡು .. ಮ ೇ ಾನ ಾ ೋ ೆ ಒಂದು ೊಟು ೕರು ಇರ ಲ. ಂೆ ಪ ಾ ಆ ತು.. ಮ ೆ ಮ ೆ ಾ ಾ ಾ ೆವ .. ಾವ ತಂದ 3 ೆ ೕ ನ ಾಟ ೈ ಒಂದರ ಾತ ಒಂದು ೕಟ ೕ ತು.. ೇ ೆ ಾರೂ ಎ ರ ಲ ಾದ ಂದ, ಾನು ಮತು ವಕು ಾ ಒಪಂದ ಾ ೊಂಡು, ಆ ಒಂದು ೕಟ ನ ಇಬರೂ ಮುಖ ೊ ೆ ಂ .. ಆಗ ಅ ಎದು ಬಂದ...

ವಕು ಾ :- ೋಡು ಅ .. ಾ ೆಷು ೕಮಂತ ಾ ೕ .. ಹ ಾರು ರೂ ಾ ೕ ನ ಮುಖ ೊ ೆ ಂ ೕ .......

ೕಟ

ಇದನು ೇ ಾನೂ ಸಹ ೕರು ತ ೊಂಡು ಬ ೕ ಅಂ ಾ ರೂ ೊಳ ೆ ೋದ.. ಾಪ ಅವ ೇನು ೊ ತು.. ಇದ ಅಲ ಸಲ ೕರನೂ ಾ ಬರೂ ದ ೇ ಾ ಾ ಅಂ ಾ.. ಅವನು ರೂ ಾ ಹುಡು ಬಂದ.. ೕರು ಗ ೇ ೆಚು ೆ ಾ ೊಂಡ ಅ ನ ಮುಖ ೋ ಾ ಬರೂ ೇ ಾ ನ ೆ ವ .. ಅ ೆ ನಮ ನಗು ೋ , ೊ ೆ ಉ ದು ೋಯು..... ಮ ೆ ರೂ ೊಳ ೆ ೋದವ ೇ.. ೇ ಾ

ದ ಒಂದು ಯ ತ ೊಂಡು ಬಂದ..

ಾ ೊ ಂಡು, ಯ ಕು ದು ಾ

ಾ ಾ ೆ ಅ ೊ ಂ

...

ಅವನು ಾ ೆ ಾಡ ೇ, ನ ಕ ೆ ೋ ಾ ೇ ದ.. "ಯಳವ ..

ವಕು ಾ ... ೕವ ಬ ೕ ಹ ಾ ರೂ ಾ ೕಟ ೕ ನ ಮುಖ ೊ ೆ ಂ ಾ?? ೋ .. ಾನು ಅರವತು ರೂ ಾ (ಒಂ ಾ ೊಂದು ಾಲದ ಅರವತು ರೂ ಾ ಇತು.. ಇ ಾಗ ಾ ಆ ೆಯಂ ೆ.. ಾ ೆಂದ ೆ, ಾನು ಕು ೕದು ೕ ... ೕ ಇದು 8 ೇ ಾ ೋದು ಅನು ೆ...) ಯ ಂದ ಮುಖ ೊ ೆ ೕ ಅಂದವ ೇ.. ಯ ಂದ ಮುಖ ೊ ೆ ಂಡು.. ಅಧ ಯ ನ ಾ ಾ ದ.... ವಷ ದ ದಲ ೇ ನ ೇ ಾವ ೕಮಂತ ಾ ಹ ೆಯ ೇಖನಗಳನು ಓ ಇಂ

,

...

ಾ ಂ ಬ ೆಯುವ ದನು ಮ ೆಯ

..

,. converted by Web2PDFConvert.com


ಇಂ

,.

ಯಳವ ೕ ಪ

ಾ ದವರು ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ ಗಳ :

ೇಬ ಗಳ : ಅನುಭವಗಳ , ೈ ಾ ಕ ೆ ಾ ೇ ಾ ಾ ಾಗ.... ಈ ೕ ೆ ಂ ಗಳ

13

ಾ ಂ (ಗಳ )

....(

ೋಕು .. ಾಳ -ಮೂಳ ), ಾ ೇ

21 June 2010

ೊ ೕ ೆ ೕರುಂಡ... ಬಹಳ ನಗ ಾ ತು .. ಾ ನ ಏನೂ ಬ ೆ ರ ಲ .. ಇವತು ನನ ೕವನದ ಒಂದು ಹ ೇ ಕ ೆಯನು ಮ ಮುಂ ೆ ಇ ೕ

.

ಇದು ಸು ಾರು ಾಲು ವಷ ದ ಂ ೆ ನ ೆದ ಘಟ ೆ . ಅ ಾಗ ಾನು ಮಧು ಯ ಒಂದು ಾ ೆ ರೂಂ ಾ ೊಂಡು ನನ ೆ ಂ ಗಳ ೊ ೆ ಇ ೆ . ರೂ ನ ಾನು , ವಕು ಾ , ಅ , ರ ೕಶ , ರಂಗ ಾಥ ಮತು ಗುಂಡ ಇ ... ನಮ ರೂ ನ ಒಂದು ಯಮ ಾ ..(ಹಲ ಾರು ಇ ೆ ..) ಐದು ರೂ ಾ ಂದ ದು ಾ ರ ರೂ ಾ ಯವ ೆ ೆ ೋಟುಗಳ ದೂ ಾ ಾರೂ ಮುಟು ರ ಲ . ಾರು ಇ ರು ಾ ೋ.. ಅವ ೇ ಅದನು ತ ೋ ೇ ತು .. ಆದ ೆ , ಾರ ಾದೂ ೆ ಾಸು ದ ೆ ... ಾರು ಅದನು ಆ ೕ ಾ ೋ ಅವ ೇ ಅದು ದಕು ತು .. ೋ ೆ ೕರುಂಡ .. ನ ರೂಮ ದ ರ ೕಶ ಾ ಾಗಲೂ ಾ ಂ ಾ ೊ ಂ ೇ ಮ ೊ ೕ ದ ( ಾವ ಪಂ ೆ / ೈ ಾ ಂ ಇ ಾ ಾ ೊ ೕ ..).. ೆ ೆ ಆ ೋವಷ ರ ಅವನ ಪಕ ದ ೇ ನ ದ ೆ ಾಸು ತು .. ಈ ಷಯ ರೂ ನ ದವ ೆಲ ಗೂ ೊ ತು . ಅದ ೆ ೕ ಎಲರೂ ೆ ೆ ಎದ ಕೂಡ ೇ ದಲು ರ ೕಶನ ಅಕ ಪಕ ದ ೆ ಾ .. ೋ ೆ ಾಸು , ೆ ೆ ಾ - ೕ ಕು ೕ ೆ ಆ ತು ... ರ ೕಶ ಎ ಾ ಆದ ೕ ೆ ಎ ಾಗ ಇಂಗು ಂದ ಮಂಗನ ಥ ಾ ಮುಖ ಾ ೊ ದ .. ಒ ಏ ಾಯು ಅಂ ೆ , ನ ರೂ ನ ದ ವಕು ಾ ತಮ ನ ಮದು ೆ ೆ ೆಂಗಳ ೆ ೋ .. ಮದು ೆಯ ಂ ನ ನ ವಕು ಾ ಮ ೇ ಉ ದು ೊಂ . ನಮ ೆ ಾ ನ ಾ ೊಟು ವಕು ಾ ಾ ೊ ೆ ೆ ೆ ರೂ ೆ ೋ ಮ ೊ ಂ ದ .. ೈ ಾ ಂ ೆಳ ೆ ಎಲರೂ ಮ ೊ ಂಡು 2 ಷ ಆ ರ ಲ .. ನ ಪಕ ಮ ೊ ಂ ದ ರ ೕಶನ ೇ ಂದ ಾಕಷು ೆ ಾಸುಗಳ ತುಪ ತುಪ ಅಂ ಾ ಉದು ದವ .. ಎಲರೂ ಅಲ ... ಾಳಗ ೆ ದವರಂ ೆ , ಾನು ರಂಗ ಾಥ ಮತು ಅ ಮೂರು ಜನರೂ ದ ೆ ಾಸುಗಳನು ಆ ೆ ೕ ೆ ಶುರು ಾ ..( ೕ ಎಲರೂ ೋದ ಜನ ದ ಒಂ ೇ ೇವ ಾನದ ಮುಂ ೆ ಕೂ ೊ ೕ ಅನು ೆ ..) ಗ ಾ ೆ ೇ , ವಕು ಾ ೆ ರೂಂ ಂದ ಓ ಬಂದು ೈ ಾ ದ ,,, ಅಷ ರ ಾಗ ೇ ೆ ಾಸುಗಳ ನ ೈನ ದು .. ಅ ೆ 6 ರೂ ಾ , ರ ೕಶ ೆ 5 ರೂ ಾ .. ನಂ ೆ 16 ರೂ ಾ ಮತು ರಂಗ ಾಥ ೆ 21 ರೂ ಾ ತು .. ಎಲರೂ ನಮ ೆ ಬಂದ ಾಭದ ಬ ೆ ೊಗ ೊಳ ದ ೆ , ಅ ಾಗ ಾ ೆ ಬಂದ ವಕು ಾ ತನ ೆ ಒಂದು ರೂ ಾ ಯೂ ಗ ೇ ಇದುದ ೆ ೇ ಾರು ಾ ೊ ಂಡ .. ನನ ೆ ಕ ೆ ಾಸುಗಳನು ಾ ಂ ನ ೇ ನ ಇಟು ೊಂಡ ೆ ಉದು ೋಗು ೆ ಅಂ ಾ ಾ ಂಗ ೆ ೇತು ಾ ದ ನನ ಶ ೆ ಾ ಬಂ ೆ .. ನನ ನು ೋ ರಂಗ ಾ ಕೂ ಾ ಅವ ೆ ದ ೆ ಾಸುಗಳನು ಾ ಂಗ ೆ ೇತು ಾ ದ ಶ ೇ ೆ ಾ ಬಂದ .. ಬಂದ ಾ ೆ ಸುಂಕ ಲ ಎನು ವಂ ೆ , ವಕು ಾ ೈ ಆ ಾ , ೆ ರೂಂ ೆ ೋ ಮ ೊ ಂಡ .. ಾ ೆಲರೂ ಸಲ ಮಲ ಹತು

ಷ ಾ ತು .. ಆಗ ರಂಗ ಾ ನನ ನು ಎ

ೇ ಯಳವ , ಒಂದು ೊಡ ೆ ೕ ಾ ೕ ಕಣ ... ಎದು ೈ ಾ ೋ ಏ ಾ ೕ? ಅಂ ಾ ಎದು ೈ ಾ ೆ .. ಎಲರೂ ಎದರು .. ರಂಗ ಾ ಇ ೋನು , ಾ ಂಗ

ೆ ೇತು ಾ ದ ಶ

..

ಾಕು ಎಂದ .. ಗಳನು converted by Web2PDFConvert.com


ೋ ೆ

ಾ , ಮುಖ ಸಪ ೆ ಾ ೊಂಡು ಬಂದು ಕು ತ ..

ಏ ಾ ೕ ರಂಗ .. ಅಂ ಾ ಎಲರೂ ಾಭ " ಯಳವ ...

ಂದ ೇ ೆವ ...

ಾ ಆ ೋಯು ಕಣ .." ಅಂದ .....

ನಮ ೆ ಅಥ ಾಗ ಲ .. ಅ ೇನು ಅಂ ಾ

ೇ ೆ ೕ ಅಂ ೆವ ..

ಅ ಾಗ ರಂಗ ಾಥ ೇ ದ .. ಾನು ನನ ಶಟು ಅಂ ಾ ರ ೕಶನ ಶ ನ ೇ ೆ ಕ ೋ" ಅಂ ಾ .. "

ೆ ಾಸುಗಳನು ಾ ಬಂ ೆ

ಅವನು ೈ ಾ ಂ ನ ಮಂದ ೆಳ ನ ರ ೕಶ ಉದು ದ ಾಸುಗಳನು ರ ೕಶನ ಶ ನ ೇ ೆ ಾ ಬಂ ದ ... ಇದನು ೇ ಎಲರೂ ೊ ೆ ಹು ಾಗುವಷು ನ ೆ ವ ... ನ ನಗುವನು ೇ ದ ವಕು ಾ ೆ ರೂಂ ಂದ ಆ ೆ ಬಂದು , ಏ ಾಯು ಅಂ ಾ ೇ ದರು .. ಆ ೕ ೆ ೇ ೕ ಅಂದ ವಕು ಾ ನಮ ೆಲ ಗೂ ಗು ೈ ೇ , ೆ ೊ ೆ ೋ ಮ ೊ ಂಡ ... ಸ ಲ ೊ ನ ನಂತರ ೆ ರೂಂ ಂದ ಇಬ ರೂ ೋ ಾ ನ ೋದು ೇ ತು .. ಮ ೆ ಾ ೆಲರೂ ನ ೆ ವ .. .ಸೂ .:- ರಂಗ ಾಥ ರ ೕಶನ ೇ ೆ ಾ ದ ೆ ಾಸುಗಳನು ಾಪ ತ ೋಬಹು ತು .. ಆದ ೆ ನ ರೂ ನ ಇ ೊ 0ದು ಯಮ ಇದ ೆ ಅವ ಾಶ ೊ ರ ಲ .. ಇ ೊ ಂದು ಯಮದ ಪ ಾರ " ಾರೂ ಸಹ ಇ ೊ ಬ ರ ೇ ೆ ೈ ಾಕುವಂ ಲ "

ಇಂ

ಮ ೕ ಯ,

ಯಳವ ೕ ಇ ಾಗ ಇವ ಗಳನೂ ೋ 1) ಒಂ ೆರಡು ಾ ನ ಕ ೆಗಳ 2) ಒಂ ೆರಡು ಾ ನ ಕ ೆಗಳ 3) ಒಂ ೆರಡು ಾ ನ ಕ ೆಗಳ 4) ಒಂ ೆರಡು ಾ ನ ಕ ೆಗಳ 5)ಒಂ ೆರಡು ಾ ನ ಕ ೆಗಳ 6) ಒಂ ೆರಡು ಾ ನ ಕ ೆಗಳ 7) ಾ ೊ ೕ ಕ ೆಗಳ ಾಗ-1 8) ಒಂದು ವಷ ದ ಸಂಭಮ

ೕ ಪ

..

ಾಗ-1 ಾಗ-2 ಾಗ-3 ಾಗ-4 ಾಗ-5 ಾಗ-6

ಾ ದವರು ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ ಗಳ :

ೇಬ ಗಳ : ಅನುಭವಗಳ

33

ಾ ಂ (ಗಳ )

ಈ ೕ ೆ ಂ ಗಳ

27 May 2010

ೇಖಕ ಾ ಆ ಾ ನ ನನ ೆ ಸ ಲ ಮ ಇರುವ ದ ಂದ "ಯಳವ ಾ ಆ ಾ ನ ೕಡು

ೆಯ ಮತು ಕ ೇ ಯ ೆಲಸದ ಒತಡಗಳ ಬಹಳ ಾ ನ ಏನ ನೂ ಬ ೆಯಲು ಆಗು ಲ . ಅದ ಾ " ನ ಬ ೆಯಲು ಇ ಸುವ ೇಖಕ ಾ ಈ ಮೂಲಕ ೇ ೆ .

ಾ ಾದರೂ ಇ ೆ ಯುಳ ವರು ನನ ನು ಸಂಪ ಸಬಹು ಾದ

ಾಸ :

shivagadag@gmail.com converted by Web2PDFConvert.com


ಇಂ

ೕ ಯ,

ಯಳವ ೕ ಪ

ಾ ದವರು ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ ಗಳ :

ೇಬ ಗಳ : ಯಳವ

3

ಾ ಂ (ಗಳ )

ಈ ೕ ೆ ಂ ಗಳ

13 May 2010

ಒಂ ೆರಡು ಾ ನ ಕ ೆಗಳ ಾಗ-6 ಮತ ೇ ೆಂಗಳ ೆ ೋ ೋ ಬಸ ಕೂತು ೊಂಡು ಬ ೆದ ಾಲುಗಳ ... ಜಯ ಕ ಾ ಟಕ ೇಪ ನ ಾಂಕ: 13-05-2010 ರಂದು ಪಕ ಾ ೆ.. (ಎ ಟ ಇನೂ ರ ೆ ಂದ ಬಂ ಲ ಅನು ೆ...) ಇಂ

ಮ ೕ ಯ,

ಯಳವ

೧ ) ೕ ಮದು ೆ ಾದ ೆ ೕ ಗ ಬ ರು ತಮ ಹ ೆ ನಗಳ ಲುಕು ಾಕು ದರು.. ಂ ೊ ಮು ೊಂ ಾಗ ೇಕಂತ ೇ ಇವನು ೇ ೊಬ ಹುಡು ಯ ೊ ೆ ೆ ಹ ದು ಾತ ಾ ದನು ಇವತು ೆನಪ ಾ ೊಂಡು ಮುಖ ಊ ೊಂಡಳ .. ೨ ) ಅ ಂ ಾ ಾ ಸು ಾ ಾ ಗಳ , ತಮ ೆ ೊಂದ ೆ ೕಡು ದ ೊ ೆ ಗಳನು ಒಂ ೊಂದ ೆ ೕ ದು, ಸು , ಾ ಸಂಭ ದರು.. ೩) ಊ ನ ಸಹ ಾಸ ೇ ೇಡ ಎಂದು ಮ ೆ ಟು ಬಂ ದ ರ ೕಶ ೆಳ ಂ ೆಳ ೆ ೆಂಗಳ ರು ಕ ೆ ೆ ೊರ ದ ಸೂಪ deluxe ಬಸ ೆ ೕ ಕು ದ .. ೇಗ ಾ ೕ ೊರಟ ಬಸು , ಇವನ ಮ ೆ ಮುಂ ೆ ಬಂದ ಕೂಡ ೇ ಮುಂ ೆ ೋಗ ೊಲ ೆ ೆಟು ಂ ತು.. ೪ ) ಮದು ೆಯ ಂ ನ ನ ೇ "ನನ ೆ ಎರಡು ಮದು ೆ ಾ ೊಳ ೇ ೆಂದು ಆ ೆ " ಎಂದು ೇ ಾಗ ಅವಳ ಕಣು ೆಂ ಾ .. ಕಣಂ ನ ೕರು ಮೂ ತು.. "ಇ ಾಗ ಒಂದು ಾ , ಷ ಪ ೆ ಒಂದು ಾ " ಅಂತ ೇ ಾಗ.. ದುಖ ಕರ ,, ಅವನ ೕ ೆ ಅವ ೆ ಮು ಾ ತು.. ೫) ನಂಪ ೭ ೆ ಏಳ ದವ ೆ ೫ ೆ ಎಚ ರ ಾಗು ೆ .. ೊ ೆಯುವ ಚ ೖ ತುಂ ೊಂ ಾಗ ಮಡ ಯ ಅಪ ೆ ೆನ ಾಗು ೆ .. ಅಕ ಬಂದ ೩ ನ ೆ ಕ ೆದು ೊಂಡು ೋಗಲು ಬಂದ ಾವನನು ೋ ಾ ಯರು ಮು ಮು ನಗು ಾ ೆ .. ೬) ಇ ಮತು ೋ ೆ ಜಗಳ ಾಡು ದರು... ೆಂ ನ ಾ ಚ ಾ ೆ .

ಸಲು ನಡು ೆ ಬಂದ

೭ ) ಹುಡುಗ ಹುಡು ೆ ೆ ೕಹ ಾ ತು.. ಎ ೆ ಗಳ ಾಗರ ೇ ಹ ತು.. converted by Web2PDFConvert.com


ೕ ೊಂಡರು. ಇಬ ರ ನಂಬ ಬು ಾ ತು.. ಮದು ೆ ಾದರು.. ಇ ಾಗ ಇಬ ರ ೈ ನ currency ಇಲವಂ ೆ .. ೮ ) " ೕ ೇ ದರೂ ನಂ ೆ ಇಷ ಕ ೆ " ಅನು ದ ಗಂಡ .. ಇ ಾಗ " ಮ ಮ ಡು ಆ ಾ ೆ" ಅಂ ಾ ಮಗಳ ಎದುರು ಮೂದ ಾ ಇ ಾ ೆ ... -ಯಳವ

ೕ ಪ

ಾ ದವರು ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ ಗಳ :

5

ಾ ಂ (ಗಳ )

ೇಬ ಗಳ : ಒಂ ೆರಡು ಾ ನ ಕ ೆಗಳ ಾಗ-6 ಈ ೕ ೆ ಂ ಗಳ 06 May 2010

ಒಂ ೆರಡು ಾ ನ ಕ ೆಗಳ ಾಗ-5 ೆ ೆಂಗಳ ೆ ಬಂ ಾಗ ಬ ನ ಕೂತು ೊಂಡು ಒಂ ೆರಡು ಾ ನ ಕ ೆಗಳ ೊಳ ವಂಥದನು ಬ ೆ ೆ. ಅದನು ಇವ ನ ಾಂಕ: 06-07-2010 ರಂದು ಜಯಕ ಾ ಟಕ ೇಪ ನ ಪಕ ಾ ೆ. ಈ ಾ ಯ ೇಷ ಏನ ಾ ಅಂ ೆ .. ಒಂದು ಚೂರು ಎ ಾಡ ೇ ಾ ೇ ಂ ಾ ಾ ೆ. ೕ ಎ ಟ ರಜ ಾ ದು ಅನು ೆ. ಅ

1) ಪ

ಂದು ಾ ಬಂ ಾಗಲೂ ಾ ೋ ಚಡಪ ಸು ದಳ . ಅಪ ಅಮ ೆ ೇ ದ ಾಗು ದರೂ, ತನ ಾ ಾಯು ದವನ ೆನ ಾ ಾ ೊಂಡಳ .

ಸು ಂದ 2) ಪ

ಾ " ೕ ನನ ೕ ೕ ಾ?" ಅಂ ಾ ೇಳ ದ.. ಪ ಾ ಯೂ "ಇಲ ಕ ೋ!!" ಅಂ ಾ ೇ ೇಳ ದಳ .. " ಾ ನ ೕ ೕ ಕ ೇ!!" ಅ ೊ ೕ ಅವನ ಒಂದು ಾ ಾ ಇವಳ ಾಯುತ ೇ ಇದಳ . 3) ಇಂಟ

ೆ ೆಂ ೆ ಇವತು "ಐ ಲ ಯೂ" ಅಂ ಾ ೇಳ ೇ ತು.. ಬ ಮಕ ಳ ಇವಳ ಅ ೌಂಟನು ಾ ಾ ದರು. 4) .ಎಂ. . . ಬ

ನ ೆ ವ ಗೂ ಕಂಡಕ ಗೂ ಜಗಳ ಾ ದ ೆ ಎಲ ಗೂ ತಡ ಾ ತು.. ಇವಳ ಾ ೆ ತಡ ಾ ಬಂ ದ ೆ ಅವನು ಇವಳ ೊ ೆ ಜಗಳ ಾ ದ. 5) ಪಕ ದ

ೕ ನ ಕು ತ ಚಲು ೆಯ ೕ ೆ ಕವನ ಬ ೆದು ಅವ ೆ ೇ ೋ ಾ ೆ ೋ ಾ ೇ ೊಂಡ. ತನ ಾ ೆ ಾ ದ ಅವಳ ಬ ಂದ ಇ ಯು ಾಗ ಬಹು ಾನ ಾ ೆ ೊಟು ೋದಳ .

ಾನು ಾರನೂ ೕ ಸು ಲ!!" ಎಂದು ೇಳ ದವಳ , " ನನು ಟು " ಅಂ ಾ ಅವ ೆ ೊ ೆಯವ ೆಗೂ ೇಳ ೇ ಇಲ...

6) "

ೆಂಗಳ ನ ಒಂದೂ ಾ ಯ ೕ ಲ ಅನು ದವ ೆ, ತನ ತಲ ದ ೊಡ ಾ ಯನು ೋ ಸ ಾರ ಾ ತು ಅಂ ಾ ಅ ದು, ಾ ಯ ಅವನ ೆಣ ೇಲು ಾಗ ೇ..

7)

8) ನೂ

ಾರು ಹುಡು ಯರನು ೕ ಲ ಾಮು ಾ ದಳ ..

ೊಂಡು ಅಂಡ ೆಯು ದ

ೆ, ಅಕ ನ ಮಗಳ ೈ ದು

ಇಂ ಮ ೕ ಯ, ಇಂ , ಯಳವ ೕ ಪ

ಾ ದವರು ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ ಗಳ :

7

ಾ ಂ (ಗಳ )

ಈ ೕ ೆ ಂ ಗಳ

converted by Web2PDFConvert.com


01 May 2010

ಾ ನ ಾ ನ ... ಟ ನ ೕಟುಗಳ .. ಾಗ-2 ೇಖನದ ೕ ೆ ೋ , ಬು ವಂತ ಅ ೊ ೕ ೇ .

ಾ ಬ ೆ ೇ ಾ ಇ ೕ

ಾನು ಬಹಳ ನ ಂದ ಾ ಬ ೆ ೕ ೆ ಆ ರ ಲ . ಅದ ೆ .. ಅದ ೆ .. ಈ ಾ ನ .. ೊ ಾಗ ಲ ಾ? ಮ ೆಯ ಾ ಾ ಅನ ಉ ದ ೆ ಏ ಾ ಾ ೆ ೇ ಅದ ೆ ೕ ೆ ೆ ಾ ಾ ನ ಾ ಾ ೆ.

?

ಇ ಾಗ ತ ಾ ದ ಷಯ ಾ ೆ ೇ ಾ ಇ ೕ ಅಂ ೆ , ಾನು ಹಲವ ನಗ ಂದ ಆ ೕ ನ ೆಲಸಗಳ ಸ ಲ ಬು ಇ ೆ .. ಅದ ೆ ಾಗ ಏನೂ ಬ ೆ ೕ ೆ ಆ ರ ಲ . ಏ ಾ ಏನೂ ಬ ೆ ಲವ ಾ? ಅಂ ಾ ೆಲವರು ೇ ದ ೆ , ಾ ಬ ೆ ೕದು ಮ ೆತು ೋ ಾ? ಅಂ ಾ ೆಲವರು ಮೂದ ದರು.. ಬ ೕ ೕ ೋ ಇ ೊ ೕ ? ಮ ಾ ಮ ೆತು ೋ ಾ ಇ ೆ ...ಅಂ ಾ ೆಲವರು ೕ ಂದ ೋಪ ? ಾ ೊಂಡು ೇ ಾಗ, ಇನೂ ಸ ಲ ನ ೕ ೇ ಇದ ೆ , ನನ ನು ೕ ೆ ಾ ಮ ೆಯುವ ಮುನೂ ಚ ೆಯನು ಅನು ಾನ ಇ ಾ ೆ ೊ ದ ಂದ ೆದರ( ) ೇ , ೆದರ( ) ೇ .. ಈ ಕ ೆ ೋಲ ೇ .. ೆಲ ೇ .. ಈ ಂ ೆ ಬ ೆದದ ೆ ೕ ಾ ೆ ಆ ತ ಾ ಾ ಮ ಮುಂ ೆ ಇ ಾ ಇ ೕ .. ಈ ೕಟುಗಳನು ಾ ನ ಬ ೆ ರ ಲ .. ನನ ಟ ಅ ೌಂ ನಲ ◌ಿ ಬ ೆ ೆ .. ಾ ೋದುಗ ಾ ಇ ಮ ೆ ಾ ಾ ಇ ೕ ..(ಬ ೋಬ 82 ೕಟುಗಳ .. ಓ ಸು ಾ ೊ ...) ಇದಕೂ ದಲು ಬ ೆದ ೕಟುಗಳ ಇ ೆ .. ಟ ನ ೕಟುಗಳ .. ಾಗ-2 ಾನವನ ಮೂಲ ಮಂಗ ಎನು ವ ದು ಎಷು ಟ ...?? ಅವಳ ೆ ೆ ಗು ಾ ಂ ೋ ಅಂ ಾ ೇ ಕ ಸು ಾ ೆ.

1)

2) ಅವಳ ಮ ೆಯ ಕ ೕ ಾ ೆ ......

ೇ ೆಂದು ಕು ೆ ..... ಮ ೆ ೆನ ಾದ ೆಂದು

3) ಈ

ಸಂ ಾರದ ಜ ಾ ಾ ಾ ೋದು ತುಂ ಾ ಕಷ ... ನಮ ಪ ೆ ಾನು ದಲ ೇ ಮಗ... ೕ ದವರ ೆ ಾ ಮದು ೆ ಅ ೋ ಾ ೆ .., ಾನು ಮೂರ ೇ ಾಸ ೇ ನನ ೕಚ ನ ಮದು ೆ ಆ ೆ ೕ ತು... (ಇದ ೆ ನನ ೆ ೕ ತ ೊಬ ನನ ೆ ೇ ಾ ದ .. ಅವ ೇ ಾದರೂ ೕ ದವರ ೆ ಾ ಮದು ೆ ಆ ೋ ಾ ೆ , ಇ ವ ೆ ೆ 36 ಮದು ೆ ಆಗ ೇ ತಂ ೆ ..!!) 4)

converted by Web2PDFConvert.com


5) ಕು

ಯುವ ದು ತುಂ ಾ ಒ ೆ ೕದು.. ಅ ಾಗ ೇ ನಮ ನು ೕ ಸುವವರು ೇನ ಾ ೋದು... (ಇದನು ೆಲವರು ಆಕು ೆ ೕಟ ೇ ನ ಮತು ನ ಾ ೊ ಂ ಾ ೆ ..!!) 6) ಅವಳ

ೆನಪ ೈ ಥ ಾ.. ಾ ಅ ಾರಂ ೆಪದ ಾ ಾ ಇರು ೆ .. (ಇದು ಇನೂ ೆ (ಹ )ಲವ ೆ ಅಥ ಆ ಲ )

ೈ

ಾ ಕಣು ದರೂ,

7) ಈ

ಪ ಪಂಚ ೇ ೇಡ ಅ ೋದು ನಂ ದವರು ೈ ಾ ಗ ಮತು ೇಬ ಾ ಲ ಾಗ.. (ನನ ಸ ಂತ ಅನುಭವ .. ಮಗೂ ಆ ರಬಹುದು ..) ನವ ೋಡು ದ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಪ ೆ ೇ ದ ..ಉತರ ಪ ೆಯ ೆ ೇಸರ ೊಂಡವನನು ಕ ೆಯಲು ಇವ ೆ ಾತು ಬರು ರ ಲ ... (ಇದನು ಒಂ ೆರಡು ಾ ನ ಕ ೆಗ ೆ ೇ ಸಬಹು ೇ ೋ ?) 8)

9) ಹುಡು

ಯ ೆ ಐ ಲ ಯೂ ಅಂ ಾ ೇ ೆ ೕ ೇ ತಪ .. ಒಪ ದೂರ ಾ ಾ ೆ . ಒ ೆ ೆಂ ಥ ಾ ಅ ಾರ ಚ ಾ ಾ ೆ .. (ಇದು ಹಲವರ ಅನುಭವ ಅ ೊ ೕ ೕ ..)

10) ಎ

ಾ ಆತ ಕ ೆಗಳ ೇ ೆ ಸತ ವಲ ೕ ಾ ೆ ಎ ಾ ಾ ಗರು ೇಖಕರಲ ... ನಂ ಥ ಾ. (100% ಜ ಅ ಾ ??) 11) ನನ

ೆ ಗುಣ ಂತ ರೂಪ ಮುಖ ,.. ಗುಣ ಬದಲು ಾ ೊಳ ಬಹುದು.. ರೂಪವನ ಲ . (ಇದ ೆ ೕ ೇನಂ ೋ ??) 12) ಪ

ವಷ ಹುಟು ಹಬ ಾ ೊ ೆ ೕ ೆ ಖು ಆಗು ೆ .. ೊ ೆ ೆ ವಯ ಾ ಯ ಲ ಅಂ ಾ ೇ ಾರು ಕೂಡ ಆಗು ೆ .. (ನನ ೆ ೕ ೆ ಅ ಸು .. ಮ ೆ ಮ ಹು ದ ಹಬ ದ ನದಂದು ಅ ಸಬಹುದು..) 13) ಅವನ

ಅಪ ೆಯ ಇವ ೆ ಒಂದು ಮುತು ೇ ಾ ತು.. ಅಷು ಜನರ ಎದುರು ಇವನು ಅಂತೂ ಇಂತೂ ೈಯ ಾ ದ .. ಬ ಮಗ ೈ ೆಕ ಕ ೇ ಟ !!!!! (ಇದನೂ 1-2 ಾ ನ ಕ ೆಗ ೆ ೇ ಸಬಹು ತು ) ೆ ೆಯ / ೆಳ ಯ ಹುಟು ಹಬ ಬಂದ ೆ ನಂ ೆ ತುಂ ಾ ಖು ಆಗು ೆ .. ಆ ನವ ಾ ದರೂ ಅವರು ತನ ವ ೊಂ ೆ ಇರು ಾ ೆ .... 14)

15) ನನ

ೆ ಾ ಗಳನು ಂ ೆ ಾ ೋದು ಅಂ ೆ ಆಗ ಾ.. ಅದ ೆ ೕ ೆ ಇ ೋ ಕ ೕ ಗಳ ೆ ೕ ಂ ೕ ....

16) ಒಂದು ಪ ಸಕ

ಡುಗ ೆ ಸ ಾರಂಭ ೆಂದ ೆ , ೊಸಬನನು ಪ ಚ ಸುವ ದು ಅಥ ಾ ಹಳಬನನು ೕಲ ೆ ತುವ ದು ಎಂದಥ

..

ಾ ೊ ೋ ಂದ ಹುಡು ಯರ ೌಂದಯ ೕ ಸು ೆ " ಅ ೊ ೕ ಒಂ ೇ ಒಂದು ಸುಳ ತುಂ ಾ ಪ ಾವ ಾ .. ೇ ದ ೆ ೆ ಾ ೋ .. 17) "

converted by Web2PDFConvert.com


(

ೆ ಾ ದವ ಾ ರೂ ಫ ಾಂಶ ಷ ( ೇ ಸು ೇ ೆ ) ಸು ೇ ೆ ..)

ಲ ೆಂದು

ಸಲು

18) ನನ ಆಪ ೆಳ ನನ ೆ ಬಯು ವ ಒಂ ೇ ಒಂದು ಪದ "NEJBB" NEJBB= Ninge E Janmakke Buddi Baralla (Credit Goes to Anitha..)

ೆಳ ಯ ಹುಟು ಹಬ ೆ ೈ ೆ ೆಂ ಾ ೆ ... FM ಇ ೋದು ೇಕು ಅಂ ಾ ಾಪಸು ಾ ಾ ೆ"..... ದುರುಪ ೕಗ ೊ ಂದು ಉತಮ ಉ ಾಹರ ೆ ... 19) "

20) ಆಪ

ೆಳ ಯನು ೆ ೕಯ ಾ ೊಂ ೇ ೊಡ ತ ಾ ಯು.. ದಲು ಸುಮ ದವಳ , ಈಗ ನನ ಾ ಗ ೇ ೇದುವ ದು ಡು ಅಂ ಾ ಾಗ ೆ ೆ ಾ ೆ.... 21) ೕರನು ಾ ಕು ಯುವ ದೂ ಸಹ ಒಂದು ಉತಮ ಾ TOILET ದೂರದ ದ ೆ ಇನೂ ಒ ೆ ೕದು .. ( ಾವ ೋ ಒಂದು ನನ ೇವ ಾ ನ ೆಳ ಾಗಲು ಸಲ ೆ .. Credit Goes to that ಾ ೋತಮ ) 22)

ಾ ಂ

ೆಂ

ಾಡಲು ೋ ಾಗು ೆ ಎಂದ ೆ .. ೊಸ ಗ ಲ ೆಂ ೆ ಅಥ ..

ಾಮ .. ೕ ದ /

23) ಅವ

ೆ ಾ ಅಂದ ೆ ಇಷ ಅಂ ಾ ಇವಳ ಇ ಾ ಕು ಯು ದ ೆ , ಅವ ಲ ೇ ಕು ಯಲು ಮನ ಾ ಗ ೇ ಅವನು ಅ ೆಲ ೆ ೆ ದ ... (ಇದೂ ಸಹ ಒಂ ೆರಡು ಾ ನ ಕ ೆಗಳ ಗುಂ ೆ ..) ಾ ಗಟ ೇ ಗ ೇಟು ೇ ೆ .ಎಚ ರ ಾಗದಷು ಕು ೆ ..ಹಗಲು ಾ ಇ ೕ ಆ ೆ ..ಹುಚ ನಂ ೆ ಊರೂರು ಅ ೆ ೆ .ಏನು ಾ ದರೂ ಅವಳ ೆನಪ ೋಗು ಲ ( ೊಸ ಐ ಾ ಇ ೆ ೊ ..) 24)

25) ಏ

ಾದೂ ಬ ೆ ೕ ಾ ಅಂ ಾ ೕ ೆ .. ೆನಪ ಾ ೊಂ ೆ , ತ ೆ ೆ ೆದು ೊಂ ೆ .. ಏನೂ ಬರ ಲ ಾದರೂ, ೈ ೆ ಕೂದಲು ತುಬಂ ತು. (ಎಷು ಜನ ೆ ಬಂ ೆ ೕ ?) 26) ಅವ

ಾ ನೂ ಾರು ೋ ೕಟ ಾ ಬಂ ೆ ,,, ಆದ ೆ ಅವ ೆ ಇವತು ಾ ೇ ನ ೆ ಶ ಾ ಇ ೆಯಂ ೆ .. 27) ನನ

ೕಗ ತುಂ ಾ ಾ ೆ ಬಂ ೆ ಅನು ೆ ... ೆ ೆ ಎರಡು ಾರ ಾ ಗಳನು ಸತತ ಾ ೋ ೆ ..

ೆಲವ ಸತ ಗಳ ೊ ದರೂ ಸಹ ೊ ಲ ರುವಂ ೆ ಇರ ೇಕು.. ಇದ ಂದ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಹಳ ನ ಉ ಯುತ ೆ .. 28)

ಾನದ ಟ ಂದ ೊರಗ ೆ ೋ ಾ ಇ ಾ ೆ ಅಂ ೆ .. ಇ ೇ ದ ೇ ಾ ಾನ ಹ ಾ ೆ ಅಂ ಾ ಅಥ

29)

30) ಆಕು ೇಸರ Request Accept

ಾ ೆ ಅಂ ೆ , ಅವನು/ಅವಳ ಾ ಾ ಅಂ ಾ ಅಥ

Friend

converted by Web2PDFConvert.com


31) ಸುಂದರ

ಾ ಾ ೆ ಅಂ ಾ ಕೂಡ ೇ ಪ ೕ ಾಡ ೇ .. ಾ ೊತು.. ಅವಳ ಅಕ /ತಂ ಇನೂ ಸುಂದರ ಾ ರಬಹುದು. (ಅತ ಮೂಲ ಸಲ ೆ ಅ ೊ ಂಡೂ ಪರ ಾ ಲ ...) 32) ಹಗಲು ಮತು ಾಣ ೇಕು.. ಅವ

ಾ ಎರಡೂ ಸಮಯದ ಕನಸುಗಳನು ಜ ಾಗುವಂ ದ ೆ ಾತ ..

33) ಹುಡುಗ ತುಂ

ಾ ಚ ಾ ಾಯ ಬ ೕ ಾ ೆ ಅಂ ೆ , ಹುಡು ಾನೂ ಚ ಾ ಇರ ೇಕು ಅಂ ೇ ಲ ..(ಭ ಾ ತಂ ಸ ೆಷ ... ನನ ೋ ೕ ೇ ಾ ೆ..) ೇಡ ೆಂದರೂ ಾಡುವಂತದ ೆ "ಅವಳ /ಅವನ ೆನಪ " ಅನ ಬಹುದು.. 34)

(ಅಥ ಾ ಅ ಸ ಾಗದ ಾಠಗಳ ಅನಬಹುದು..- ಇದು Kumara Subrahmanya Muliyala ಇವರ ಾತು) 35) ಒ

ೆ ಾತ ವನು ಾ ದ ೆ , ಒ ೆ ಯವ ಾ ೆ ೇ ೇ ೆಂಬ ಯಮ ರ ದರೂ ಸಹ ಅವ ಂದ ಸ ಾ ಒ ೆ ಯತನವ ೆ ೕ ೕ ಸುವವ ೆ " ಾರ ೕಯರು" ಅನ ಬಹುದು

ೆಂಡ ಂತ ಸುಂದರ ಾದ ೆಲು ೆಯರು ೆ ಾ ಪಕ ದ ಮ ೆಯವನ ೆಂಡ ಾ ರು ಾ ೆ ( ಯರ ಾತು .. ನನ ದಲ ..) 36)

37) ಅವಳ ಮುಖ ಅವಳ ನಗು ಅವಳ ಾತು ನನ ೆಯನು ೆ ತು..ಸುಮ ೆ ಾ ೇ ನ ಪ ಸಕ ೆ ..ಅವಳನು ಮ ೆ ತು,. ೆಯನು ತ ತು. (ಪ ೕಗ ಾ ಯಶ ಾ ೇ ೆ ..) 38) ಉಡು

ೊ ೆ ೇ ೆಂದು ೕ ಸು ದವ ೆ ಮ ೆಯ ಾಗದಂತಹ ಉಡು ೊ ೆ ೕ ದ ..ಮೂರು ಂಗಳ ತುಂಬುವಷ ರ ಓ ೋ ದ .. 39) ನ

ಹುಡು ೕಗೂ software ಹುಡು ೕಗೂ ಇ ೋ ವ ಾ ಸ ಅಂ ೆ ಅವರು ದು ಾ COSMETICS ಖ ೕ ಾ ೆ . ಆದ ೆ ನ ಹುಡು ೕರ boy frnd ಹತ ಅ ೊ ಂದು ದುಡು ಇರಲ .. 40) ಚು

ಾವ ೆ ಅಂ ೆ ೇವಲ ಆ ಾ ಸ ೆಗಳ ಸು ಾವ ೆ .. ಆಗುವ ಲ ಾವ ದೂ ಚ ಾವ ೆ ..ಆಗದು ಎಂದೂ ಬದ ಾವ ೆ .. ತಪ ದು ನಮ ಯ ಬವ ೆ .. ೆಣು ಭೂ ಣ ಹ ೆ ಮ ಾ ಾಪ .. ಇದ ಂದ ಹುಡು ಯ ೆ ಾ ಂ ಾ ಆಗು ೆ .. ಹುಡುಗರ ಮ ೆ ಾಂ ೇಶ ಾ ಆಗು ೆ .. ( ೆಲವರ ಗೂಗ ಾ ೇ ಾ ೆ ..) 41)

42) ಅ

ಾ ಬ ತನ ಸ ೋ ೊ ೕ ಗಳ ೕ ೆ ದೂರು ೇ ಾ ಇ ಾ ೆ ಅಂ ೆ , ಆತ ಒ ೆ ಯ ಆಡ ತ ಾರ ಾ ಲ ೆಂ ೇ ಅಥ ಾ ಪ ಾ VEG ಅಂತ ೇ ೆ ಂಡು ನನ ಮದು ೆ ಆದಳ ..ಆದ ೆ ,ಇದು ಸುಳ ಅಂ ಾ ಇ ಾಗ ನಂ ೆ ೊ ಾ ೆ .ಅದು 43)

converted by Web2PDFConvert.com


ೇಕು ಇದು ೇಕು ಅಂ ಾ

ಾ ನನ ತ ೆ ಂ ಾ ೆ..

44) ಇಷು ನ ಆದೂ ..ಅವಳ ನನ Orkut Friend Requst Accept ಾ ಾ ಅಂ ೆ ,ಅವಳ ಆ ೈ ನ ಇ ಾ ಅಂ ಾ..ಅಥ ಾ ಅವ ೆ ೇ ಇ ಾ ಅಂ ಾ ಅಥ .. 45) ಹುಡು

ೕರು ೕ ಾಡ ಅಂ ಾ ORKUTನ ಾ ೕ ೋ ತ ೆ ಅಂ ಾ ಶ ಅಕ ೈದು ..ನ ದು ಾದೃಷ ..ಇನೂ ಾರೂ ೕ ಾ ಲ . (ಇ ಾಗ ಇದು ಸು ಾ ೆ ..)

Mb. No.

ೇ ಕು ಮನ ೇ ೕ ಕನಸನು ಾ ೆ ಾ ?ನನ ಾ ೆ ಾ ಾ ?ಈಗ ೋಡು ಾ ಾ ೆ ಬ ಲ ...ಇಂ ನ ತ ೆ (ಪ ಾ ಾ ೕ ೕಡ ಇಷ ಪ ದು..) 46)

ಾಡು ೇ ೊ ೆ ೕ ೆ ಾ ರೂಂ ಒಂ ೇ ಇದ ೆ ಾಲದು.. ಾ ನ ಾಡಲು ತ ರು ಇರ ೇಕು ಮತು ಾ ೆ ಲ ಇರ ಾರದು.. (ಎ ೋ ಓ ದು ..) 47)

48) ಕು

ದು ತೂ ಾಡು ಾ ದವನನು ಕಂಡು ಎಲರೂ ದೂರ ಸ ದರು.. ಕುತೂಹಲ ತ ೆಯ ಾಗ ೇ ಅವನ ಬ ೋ ೇ ೆ .. "ಇ ೊ ಂದು ಕು ೊ ೋ ಾ ಂಡು ಾವ ದು?" 49) ಕನ

ನಲೂ ೈ ೊಡ ೇಡ ೆಳ ಆ ೋವ ಕನ ಾ ೆಗೂ ನ ಸ ಸ ಾ ೆ ಾ ೆ೦ದ ೆ ಕನ ನ ಾ ಕು ವ ಷ ಂದ ಾ ಾಯ ಾ ೆ .(ಮೂಲ : ೋ ಾ ಪ ಾಂತನ ಾ .. ಇಂಥವನು ಸಕ ಾ ಬ ೕ ಾ ೆ .. ಇ ೋ .. ) 50) ಸುಮ

ೆ ೆದ ೕ

ೆ ನ ೆ ರಡು ಾ ಅವಳ ೕ ೈ ಾ ೆ ೇ ಾ ಾಗು ೆ ಅಂ ಾ ೆ ಂ ೆ

ಾ ೕ .. ಕ ೋ ೆ

..

ೆ ೆಯ ೊಬ ನ ಜಗಳವ ಅವನ ೆಂಡ ಅ ೆ ಮ ೆ ೆ ೋಗುವ ದ ೊಂ ೆ ಮು ಾಯ ಾಗುತ ೆ .. ಅವಳ ತವರುಮ ೆ ತ ದುಗ ಅಂ ೆ .. (ಇ ೇ ಥರದನು ೕ ಈ ದ ೇ ಬ ೆ ಾರಂ ೆ ...??) 51)

ಾನು ಸಂ ೋಷ ಾ ೕ ಅಂ ೆ , ಇವತು ಆ ೕ ೆ ರಜ ಾಗೂ ೇಬ ದು ೆ ಅಂ ಾ ಅಥ ..

52)

ೆವ ,ಭೂತ , ಾ , ೕ ಾ ಸು ದವ ೊಬ ಈಗ ೋ ಮದು ೆ ಾ ಮೂರು ಂಗ ಾ (ಇ ೇ ಥರದನು ೕ ಈ ದ 53)

54) ನನ ವಳ ವ ಬ ತ ಾ ೆ .ಅವಳ ಅಡ ಬಂ ೆಯಂ ೆ ..

ಗಳ ಇರುವ ೆಲವ ಸುಳ ಅಂ ಾ ೊ ೊಂ ಾ ೆ .ಅವ ೆ ಈಗ ೆ .. ೇ ಬ ೆ ಾರಂ ೆ ...??)

ೆದ ಕವನವನು ೇಪ ನ ಾ ೇ ೊಡ ೇ ೊಂಡು ನೂ ಾರು ಪತ ಗಳ

converted by Web2PDFConvert.com


55) ಸುಮ

ೆ , ೕ ಾ ೋ ಾಣ ಅಂ ಾ ೆ. ಾ ೆ ,ನಂ ೊ ೆ ಾ ಾಡ ೇಡ ೋ ೋ ಅಂ ಾ ಜಗಳ ಾ ಾ ೆಎಲ ಹುಡು ೕರೂ ೕ ೇ ಾ? (ಉತರ ಲ ..) ಾಬ ೆದ ಕ ೆಗಳ , ೕಟುಗಳ ೋ ಾ ೆ ನನ ೆ ಾರೂ ಗ ೆ ಂ ಇಲ .ನಂ ನೂ ಅಂ ಾ ಹುಡು ಲ .ಇನೂ 3ವಷ ೕಚ ೆ ಇ ಾ (ಇ ಾ ೋ ಓವ ಆ ಾ ?) 56)

57) ಒಬ ಳ

ಹುಡು ಸುಂದರ ಾ ಾ ೆ ಅಂ ೆ , ಅವ ಂತ ಅವಳ ಅಣಂ ರು ಾ ಪವ ಆ ಾ ೆ ಅಂ ಾ ಅಥ . 58)

ೆಲವರುತುಂ ಾಹ ೊ ಾ ೆ .ಅಕ /ತಂ , ೆ ೆಯ / ೆಳ ರಬಹುದು1 ೆ ೆ ೆ ಬಂದ ೕ ೆ ಇದ ದಂ ೆಅಪ ತ ಾ ಾ ೆ ೊ ದೂ ೊ ಲದವರ ಥ ಾ.. (ಈಗ ಪ ಾ ಾ ೕ , ೕ ಾ .. ಇನೂ ಹಲವರ ಥ ಾ ..) 59) ಪ ಪಂಚ

ೇ ೆದ ೕರ ೊಬ ಎದು ಾ ಗ ಲ ೇ ಮಂ ಾದ ...

60) ನನಗೂ ಲ

ೆಟ ಬ ೕ ೇಕು ಅಂ ಾ ತುಂ ಾ ೇ ಆ ೆ .. ಆದ ೆ , ಾ ೆ ಅನು ವ ೇ ಾ ೆ ...

61) ಸುಮ ೆ ಕ ಮಕ ಳನು ಕ ೆದು "ಅಪ " ಪದದ ೋ .. 100% "ಅಮ " ಅಂ ಾ ೇ ೇ ೆ ೕದು.

ರುದ ಪದ ೇ

62) ನನ

ಮಗನನು ಕಂ ೆ ಇ ಾಗ ೊ ೆ ಉ ೕ ಾ ಇ ೆ .. ಇವನು ಬಂದ ಂಗ ೇ ಅವಳ ನನ ೆ ೊ ೋ ಮುತುಗಳ ಸಂ ೆ ಕ ಾ ಾ ೆ.. ( ಾಗ ಸ ಾ ೕಡ ಇಷ ಪ ದು ..) 63) ಹೃದಯ ಕ

ಯಲು ಸ ಾ ಯ ಅವಳ ಮ ೆ ೆ ೋ ೆ . ಾರ ಕ ೆ ೕಳ ಲ ಾದರೂ ಅವಳ ಮ ೆ ಾ ಮ ಯ ಕ ೆ ೆ . ೊ ೆ ೆ ಅ ೊಂದ ೆ ೕ ಕ ೊ ಂಡು ಬಂ ೆ .. (ಮ ೇನೂ ಗ ಾ ? ಅಂ ಾ ಾ ೆ ೆದವರು ಹಲವರು ..) 64) ಹೃದಯ ಕ

ಯಲುಇ ೊ ಂದು ಾ ೋ ೆಅವಳಪ ನ ೈ ೆ ಕು ದು ಕಳ ಅಂ ಾ ಅವ ೆದು ೇ 4ಒ ೆ ಂ ೆ .ಸತ ೇ ೆ ೋ ಾ ನಕ ರು.ಇ ಾಗ ಾನವರ ಮ ೆ ಅ ಯ

65) ಹೃದಯವನು ಾರ ಾ ದರೂ(

ಾವತೂ ಾ ಇಡ ಾರದು.. ಸುಮ ಾದರೂ ಅ ಾದವರ ಾ ದರೂ) ಕೂ ರ ೇಕು ಇ ಾಂ ೆ , ಕದು ೊಂಡು ೋ ೋದಂತೂ ಾ ರಂ .. (ಸುಂದರ ಾ ರುವವ ೆ ಾತ ಅನ ಸು ೆ .. ನನ ಂಥವ ಗ ಾ ..) ೕವನದ ಾವ ಕಷ ಗಳನು ಎದು ಸುವ ದ ಂದ ಗುವ ಾಭ ೆಂದ ೆ , ಕಷ ಗಳ ಕ ೆಯುವಷ ರ ನಮ ಒ ೆ ೆ ೕ ತರು ಾರು ಅ ೊ ೕದು ಅಥ ಾ ರುತ ೆ .

66)

converted by Web2PDFConvert.com


67) ನೂರು ಖು

ಇದೂ ಾಲದು ಒಂದು ದುಖ ಮ ೆ ೕ ೆ ! ಒಂ ೇ ಒಂದು ದುಃಖ ಾಕು ೕವನ ಪ ೊರ ೋ ೆ - ನನ ೆಳ ಶುಭ ಶಂಕ ೇ ದು.. 68) "ಕ

ಣ ಾ ಾಗ ೇ ತ ಾ ೋದು ಅಂ ಾ ೆ . ಅದ ೆ ೕ ಇರ ೇಕು, ಹುಡು ಯರು ಹುಡುಗರನು ನೂ ಾರು ನಗಳವ ೆ ೆ ಾ , ಅವರನು ತ ೆ ಾ ದ ೕ ೆ ೕ ಆ ಮಧುರ ಾತುಗಳನು ೇ , ತಮ ೆ ೆ ೆ ೆ ೆದು ೊಳ ಾ ೆ ಅನು ೆ .. ( ೆ ೕ ಗಳ ನದಂದು ಬ ೆ ದು .. ೆ ೆಯ ೊಬ ನ ಈ - ೕ ನ ಹ ಾ ೆ ...) ೕ ಮದು ೆ ಾ ೋದಕೂ , ಮದು ೆ ಾ ೕ ೋದಕೂ ಅಜಗ ಾಂತರ ವ ಾ ಸ ಇ ೆ . ಾವ ದನು ಆ ೊಳ ೕ ೋ , ಮ ೆ ದು.. 69)

70) ಸಂ

ೋಷ ಾ , ಸ ಲ ಾದೂ ೆಮ ಂದ ೕವನ ಕ ೆಯ ೇಕು ಅಂ ೆ , ಾ ಾ ಾ ೇ ಾವ ೇ ಸಮ ೆ ಗಳನು ಹುಟು ಾ ೊಳ ಾರದು. ಉ ಾ: AFFAIR 71) ಅಪ ಟ

ೕ ಅನು ವ ದು ಎಲ ಗೂ ಗುವ ಲ . ಕ ವ ೆಲರೂ ಮದು ೆ ಾಗಲು ೕ ರುವ ಲ . ೇಡ ಾ ಾಗ ೊ ೇ ೇ ದು ಾ ೕ ೆ , ೇ ಾ ಾಗ ೈ ೆ ಗ ೇ ನ ಂದ ಉ ೊ ೆ ೕ ೆ ೋ ೆ ಂಡು ಅನ ಬಹುದು...

72)

ೕವನದ ಪ ಷಯದ ಮೂಗು ತೂ ೊ ಂಡು, ಾ ೋ ಹಕ ನು ೇಳ ೇ ೇಳ ೇ ಚ ಾ ೋ ೆ ಜ ಾದ ೋ ೆ ಂಡು

73)

ಾವ ಸ ಾ ಅವರ ಬ ೇ ೇ ೕಚ ೆ ಾ ಾ ಇ ೕ ಅಂ ೆ , ಅವರು ನಮ ೕ ಾತ ಾ ರು ಾ ೆ . ಅಥ ಾ ಅವರು ನಮ ಶತು ಆ ರು ಾ ೆ (ಎ ೋ ೇ ದು ಅನು ೆ ..) 74)

75) Selfish ಅ

ೊ ೕದನು ಅಥ ಾ ೊಳ ೇ ೇ ? ೕ ದವಳ ಮ ನು ಟು ಹುಡುಗನ ೊ ೆ ಹ ದು ಾತ ಾಡುವ ದನು ೋ .. ಅಥ ಆಗು ೆ . (ನನ ೆ ಅಥ ಆದ ೕ ೇ ೇ ಬ ೆ ದು ..) 76) ಈ

ಹುಡು ಯ ೇ ೕ ೆ .. ಾ ಾಗಲೂ ಹುಡುಗ ೆ ೕಸ ಾ ಾ ೆ .. ನನ ವಳ ಕನ ನ ಬರು ೆ ೆಂದು ಾತು ೊಟ ವಳ ... ೆಯ ೆ ೕ ೊಡ ೇ ೕಸ ಾ ದಳ ....

77) ಕ

ಗಳ ಉಗಮ ೆ ಹುಡು ಯ ೇ ಾರಣ , ಾ ೆಂದ ೆ , ಪ ಭಗ ೆ ೕ ಯೂ ಸಹ ಕ ೕ ...

converted by Web2PDFConvert.com


78) ನಮ

ನು ೕ ದವರು ನಮ ನು Neglect ಾ ದ ೆ , ಅದ ಂದ ಉಂ ಾ ೋ ತಳಮಳ ಅ ಷ ಲ ..ಒ ತುಂ ಾ ೇ ದುಃಖ ಕೂ ಾ ಆಗು ೆ ಅ ಾ ?? ೕ ೋ ಅ ೆ ೋ ಾರು ಾ ಗೂ ಮನಸು ೊಡ ಾರದು. ೕ ೋ ಕನಸು ಇದ ಾ ೆ . ಅವ ೆ ೇ ೆ ೇ ೋ ಾ ೆ ೕ ಅಂದ ಾ ರು ಾ ೆ . ಅದ ೆ ಸುಂದರ ಾ ರು ೆ .. 79)

ೕ ಅ ೊ ೕದು ೋಧೂ ಸಮಯದ ಥ ಾ ತ ಾ ರುತ ೆ . ೕ ಕ ಾದ ೆ , ಬರ ಾಲ ... ೕ ಾ ಾದ ೆ , ಚ ಾಲ .......

80)

81) ನನ ವಳ

ಾ ೆ ೆ ತ ೕ ನ ಾ ನ ಾ , ಗ ೇಶನ ಗು ೆ ೋ ಬ ಾ ಳಂ ೆ . ಾನೂ ೆ ಾ ೆ . ಇ ಾಗ ೕತ ಆ ೆ ... ಾ ಾ ಬ ೆ ೕದನು ದ ೆ ನರಕ ೆ ೋ ೕನಂ ೆ .. ನನ ಾ ಅ ಾ ಅ ಾ ೇ ದು...

82)

ೕ ಪ

ಾ ದವರು ವಶಂಕರ ಷು ಯಳವ ಗಳ :

ೇಬ ಗಳ : ೈ ಾ ಕ ೆ ಾ ಈ ೕ ೆ ಂ ಗಳ

....(

9

ಾ ಂ (ಗಳ )

ೋಕು .. ಾಳ -ಮೂಳ ), ಾ ೇ ೇ ಾ ಾ ಾಗ....

Home

Older Posts

Subscribe to: Posts (Atom)

2

ೆಟದ ಹೂವ ಗಳ ....

}Watermark template. Powered by Blogger.

Recent Visitors

converted by Web2PDFConvert.com


Recent Visitors Get This!

converted by Web2PDFConvert.com

Shivagadag blog  

Shivagadag blog

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you